Sunteți pe pagina 1din 334
DREPT CIVIL. CULEGERE DE SPETE GABRIELA RADUCAN GELU TITUS MARAVELA Gabriela Raducan, Gelu Titus Maravela copyrign 192 - Edtura ALL BECK (SBN 973-9435.05.X ‘Toate drepturle aunt rezervate Ecturil ALL BECK Nici parte din acest volum nu poate fi copiat8 fara permisiunes sors a Edturi ALL BECK rapture de distribuje in srSindtate apartn in exclusiva edit Copyright © 1998, 1999 by ALL BECK Al ights reserved ep | DREPT CIVIL. CULEGERE DE SPETE Foture ALL BECK eucurest, 2 Timisoara ne 58, Departament dtuzare ® 4022520 | Fax: 402 28 30 | in 2. Redacor: Andreea Straub | Paduraris Coperta: Dominic Cemea PRINTED IN ROMANIA i (AY pice To ARTA | GRAFICA | | J t Colectia Juridica * Editura ALL BECK: 1. Puterea luerulai judecat in matereeivilt Emesse Flarian a 2. Rezolusiunea sirezlierea contractetor evile | Jf. \ 777 __| Valera Stoica aed Fai 3. Evietunea ta contract vile DREDT Camelia Toader wo 4. Amita graeren aun U5 anc Manru 5. Tnserisurile. Mijloace de proba in proeesu civil Florea Migreare 6. Conflictalcolectv de muned i greva Viorel Florescu Constantin Tufan 7, Regiml juridical concurenfeiin dreptul comunitar Octavian Manolache 8, Mobil i conduita crit Valerian Cioclet 9, Contenciosul administrativ romain Valentin Prisacaru 10, Prineipiulegattii in dreptulromdnese Elena Sinina Tondsescx 11. Contract de asigurare de bunur ia Romina ‘Cosmin Iescu 12, Raspunderea comercial in deeptul comusitar Octavian Foresce 13, Minorul si legea penals Ontansa Brecean 14, Organiza internationale neguveraamentale Raluca Miga-Bepteliv a CUVANT INAINTE Lucrarea de fata este conceputd spre a servi ca instrument de lucru entra cunoasterea, insusirea $i aprofundarea problemelor de drept civil de catre studentii in drept si tinerit practicieni ai dreptutui. Ea represinta concretizarea efortulut autorilor de a lega tot mai strans teo ria dreptului civil de aplicarea practicd a institutillor sale, de a reliefa aspectul pragmatic al stintei dreptului civil, de a invita cittorul sa se ‘aplece $i mai mult asupra tratatelor si cursurilor universitare de refe- vinta in materia dreptului civil, deoarece numai teoria fi poate oferi baza necesard dezlegdrit diverselor probleme practice. Din considerente de ordin didactic, autorii au structurat lucrarea in cinct arf: teoria generald a dreptului civil, dreptunie reale, teoria generald a obligatiior, contracte civile speciale, succesianile. in cadnul fiecdrei parti sunt infétisate mai intéi unele sinteze teoretice, apoi sunt prezentate roblemele practice (spetele), iar in final sunt plasate soluile propuse de ‘autoricu privire la aceste probleme. Consideratile teoretice din fiecare parte sunt reduse aproape {a 0 grild, autorii nepropundndu-si decat sd ofere cititorului anumite repere, Care sd il orienteze in rezolvarea spetetor. Spetele, care sunt incadrate in diviziunile si subdiviziunite cursurilor de drept civil, corespunzator celor trei ani universitari in care se studia: aceasté disciplind, aut fost elaborate asifel incat fecare din ele sei contind 0 situage de fopt complexd, ce antameaza doud sau mat multe probleme de rept civil vite in jurisprudentd on ridicate in doctrind. Trimiterea la 0 sursd exterioard in vederea rezoluéirii spetetor neflind posibild, autorit au simtit nevoia sd infétiseze proprille solutii pentru fiecar? spetd. Parcurgnd aceste solutii, cititorul trebuie sa find cont de faptul cd autorié nu au urméntt sa ofere raspunsuri nesusceptibile a primi o argumentatie contrard, ci doar posibile rezolvdri, pornind de ia interpretarca gi aplicarea normelor juridice ineidente situatici de Ppt respective Conf. univ. dr. Gabriel Boroi SAR, CUPRINS Partea | ‘TEORIA GENERALA A DREPTULUI CIVIL. Tiddull CONSIDERATH TEORETICE, Capitolul NORMELE DE DREPT CIVIL. Sectiunea ! CLASIFICAREA NORMELOR DE DREPT CIVIL. Capitol I RAPORTUL JURIDIC CIVIL, Seejlunea I ELEMENTELE RAPORTULUL JURIDIC CIMIL... Sectiunea a ta PROBA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL CONCRET SI. Proba §2 Oblectul probei. Sarcina probel, 53. Condifile de admisibilitate ale probe 84, Conventti asupra probelor. §5. Miloacele de proba. Capitol it ‘ACTUL JURIDIC CIVIL, Sectiunea ! CLASIFICAREA ACTULUI JURIDIC CML. Sectiuneaa lta CONDITIILE ACTULUL JURIDIC CIVIL. $1. Consimtamantul Secgiunea a ita OBIECTUL ACTULUL JURIDIC CIVIL Sectiunea a lV a ‘CAUZA ACTULUL JURIDIC CIVIL Sectiunea aVa FORMA ACTULUI JURIDIC CIVIL Sectiunea a Via ‘MODALITATILE ACTULUI JURIDIC CIVIL. Secijunea a Vila EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL Sectiunea a Villa ‘NULITATEA ACTULUL JURIDIC CIVIL BI. Definite, clasificare, cauze si regim juridic