Sunteți pe pagina 1din 117

GHI

PRIVIN PRIVINIRIA SI
COMBATIRIA SPALARII BANILOR
SI IINANTARII TIRORISMLLLI IN
RIPLBLICA MOLOVAGhid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- z -
- CLPRINS -


CAPITOLLL I
No{ioni introdoctive

1.1 Aspecte introdoctive privind Ienomenele de splure u bunilor si
Iinun{ure u terorismoloi
1. Relu{iu dintre splureu bunilor si Iinun{ureu terorismoloi
1. Incriminureu spulurii bunilor si u Iinun{rii terorismoloi


CAPITOLLL II
Aplicureu cudroloi legislutiv de prevenire si combutere u spulurii
bunilor si Iinun{rii terorismoloi in Repoblicu Moldovu

.1 Legislu{iu nu{ionulu de prevenire si combutere u spulurii bunilor si
Iinun{rii terorismoloi

. Aotorit{ile competente
z.z.1 RoIuI CenLruIuI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI
- UnILuLeu de nIormu(II InuncIure u RepubIIcII MoIdovu
z.z.z AuLorILuLIIe de supruvegIere

. Intit{ile ruportoure
z..1 DeIInIreu enLIL(IIor ruporLoure
z..z RoIuI enLIL(II ruporLoure

.q Obligu{iile entit{ilor ruportoure
- .q.1 IdentiIicureu clientoloi:
z.q.1.1 MomenLuI IdenLIIIcrII cIIenLuIuI
z.q.1.z. DuLeIe de IdenLIIIcure
z.q.1. MusurI de cunouLere u cIIenLuIuI
z.q.1.q denLIIIcureu beneIIcIuruIuI reuI
z.q.1. Persoune expuse poIILIc
- .q. esemnureu oIi{eroloi de conIormitute. Procedori de
control intern
- .q. Ruportureu uctivit{ilor suo trunzuc{iilor cure cud sob
inciden{u legii:
z.q.z.1 RuporLureu Lrunzuc(IIIor suspecLe de spIure u bunIIor sI de
IInun(ure u LerorIsmuIuI
z.q.z.z RuporLureu uILor operu(IunI cu IImILu vuIorIcu
z.q.z. CompIeLureu corecLu u IormuIureIor de ruporLure
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- -
- .q.q.q Sistureu trunzuc{iilor sospecte
- .q.q.g Pstrureu dutelor despre uctivit{ile i trunzuc{iile
persounelor Iizice suo joridice i ule beneIiciuroloi eIectiv
- .q.6 Interzicereu divolgrii si rspondereu pentro inculcureu
prevederilor legule


CAPITOLLL III
Stundurdele internu{ionule in domeniol prevenirii si
combuterii spulurii bunilor si Iinun{rii terorismoloi

.1 Consiliol Ioropei - Comitetol MONIYVAL
. Gropol de Ac{ione Iinunciuru Internu{ionulu
. Lnioneu Ioropeunu
.q Orgunizu{iu Nu{ionilor Lnite
.g Gropol Igmont
.6 Re{euou IIL.net
., Iondol Monetur Internu{ionul
.S Comitetol de Sopruveghere de lu Busel
.q Gropol WolIsberg

CAPITOLLL IV
Indicutori de sospicione privind uctivituti de splure u bunilor
si de Iinun{ure u terorismoloi din pructicu internutionulu

q.1 Indicutori de sospicione pentro instito{iile Iinunciure
q. Indicutori de sospicione pentro onit{ile de schimb vulotur {ultele
dect bncile), Iondori de investi{ii, societ{i de udministrure u
investi{iilor, societ{i de depoziture, udministrutori Iidociuri;
q. Indicutori de sospicione pentro purticipun{ii proIesioniti lu piu{u
vulorilor mobiliure, inclosiv borsele de vulori, deulerii i brokerii;
q.q Indicutori de sospicione pentro proIesionile liberule
q.g Indicutori de sospicione pentro compuniile de usigorure suo de
reusigorure;
q.6 Indicutori de sospicione pentro instito{iile cure legitimeuz ori
inregistreuz dreptol de proprietute;
q., Indicutori de sospicione pentro cuzinoori {inclosiv internet-
cuzinoori), loculori de odihn dotute co upurute pentro jocori de
noroc, instito{ii cure orgunizeuz i desIour loterii suo jocori de
noroc;
q.S Indicutori de sospicione pentro ugen{i imobiliuri;
q.q Indicutori de sospicione pentro persoune cure ucord usisten{
investi{ionul suo Iidociur;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- q -
q.1o Indicutori de sospicione pentro orgunizu{ii cure uo dreptol de u
prestu servicii legute de schimbol mundutelor potule i telegruIice
suo de trunsIerol de bonori.

ANIXA - LIGISLATII
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- -
CAPITOLLL I
No{ioni introdoctive


1.1 Aspecte introdoctive privind Ienomenele de splure u bunilor si
Iinun{ure u terorismoloi

Un sIsLem IInuncIur Iunc(IonuI sI eIIcuce InLr-o Luru consLILuIe un IucLor ImporLunL
cure conLrIbuIe Iu dezvoILureu economIcu.

ULIIIzureu unuI usLIeI de sIsLem IInuncIur In scopurI InIruc(IonuIe, cum ur II
spIureu bunIIor sI IInun(ureu LerorIsmuIuI, submIneuz sI desLubIIIzeuz
Iunc(IonuIILuLeu sI InLegrILuLeu sIsLemuIuI, uIecLund uLuL bunuI mers uI economIeI,
cuL sI nLreugu popuIu(Ie u sLuLuIuI respecLIv.

nIrucLorII nLoLdeuunu cuuL noI moduIILuLI de spIure u IondurIIor ob(InuLe IIIcIL
sI meLode de IInun(ure u LerorIsmuIuI, ncercund, In mod deIIberuL, su corup
Iunc(IonurI buncurI suu IIberI proIesIonILI, prIn corup(Ie IIInd nILuruLu
ncredereu popuIu(IeI In pIu(u IInuncIuru, ceeu ce creeuz purgIII penLru evoIu(Iu
unor noI Iorme de Iruudu.

SpIureu bunIIor sI IInun(ureu LerorIsmuIuI sunL InIruc(IunI gIobuIe, Iuru
grunI(u, Iuru IImILe. SpILorII de bunI sI persouneIe cure IInun(euz LerorIsmuI
InLernu(IonuI vIzeuz ob(Inereu unor uvunLuje economIce sI u unor surse
IInuncIure muILIpIe, Insu uvund scopurI dIIerILe:
- prIn spIureu bunIIor, InIrucLorII nceurc su se ImboguLeuscu ImedIuL, pe
cuI IIeguIe, Iruudund In ceIe muI dese cuzurI sLuLuI; sub Iormu orgunIzuLu,
spIureu bunIIor dobudesLe o muI mure gruvILuLe;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 6 -
- In cuzuI IInun(rII LerorIsmuIuI, surseIe sunL In muILe mujorILuLeu cuzurIIor
IeguIe, urmrIndu-se cunuIIzureu IondurIIor coIecLuLe, In vedereu sprIjInIrII
gruprIIor LerorIsLe.

n consecIn(u, ducu prIn spIureu bunIIor se urmreLe creureu unor noI surse de
venIL, cure su nu IIe supusu regIemenLurIIor IIscuIe, obIecLIvuI prIncIpuI vIzuL prIn
IInun(ureu LerorIsmuIuI esLe ccelc de intimidcre c populc(iei scu de oblicre c
unui utern scu c unei orcnizc(ii internc(ioncle sc jccc scu sc se cb(inc de c
ejectuc treo cc(iune, IndIIerenL ducu sursu de IInun(ure esLe IIIcILu suu IeguIu.

PenLru cu uuLorIL(IIe compeLenLe su nu Iuc IegLurI InLre persouneIe ImpIIcuLe sI
uc(IunIIe ucesLoru IoIosILe In scopuI spuIurII bunIIor sIJsuu IInun(rII LerorIsmuIuI,
meLodeIe ceIe muI uLIIIzuLe sunL:
u) EvILureu jurIsdIc(IIIor cure uu un cudru IeguI compIex sI un sIsLem
InsLILu(IonuI de upIIcure u IegII eIIcIenL;
b) ExpIouLureu puncLeIor sIube de regIemenLure sI de upIIcure u IegII
IdenLIIIcuLe In unumILe jurIsdIc(II;
c) ReuIIzureu unor Lrunzuc(II compIexe penLru u Iuce dIIIcIIu urmrIreu surseI
IIIcILe sI IdenLIIIcureu prIncIpuIIIor ucLorI.

SpIureu bunIIor sI IInun(ureu LerorIsmuIuI pouLe II expIouLuLu In orIce jurIsdIc(Ie.
NIcI o Luru nu esLe Imunu. ModuI de uc(Iune uI InIrucLorIIor prIveLe, In prImuI
rund, unuIIzureu cudruIuI IeguI dInLr-o Luru nuInLe de uIegereu buzeIJurIeI unde
uceLIu vor operu.

Existc numerocse sectocre tulnercbile, supuse riscului de c ji jolosite in scopul
spclcrii bcnilor.


Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- ; -
PrInLre ucesLeu enumerm:
nsLILu(IIIe de credIL sunL, In prImuI rund vuInerubIIe, uvund In vedere voIumuI
deosebIL de Lrunzuc(II pe cure I desIusouru numuI InLr-o sInguru zI, precum sI
IupLuI cu uu ucces Iu sIsLemuI IInuncIur InLernu(IonuI;
AILe secLoure economIce IInuncIure suu non-IInuncIure cure uLIIIzeuz
preponderenL numeruruI sunL supuse, de usemeneu, unuI rIsc mujor;
CuseIe de scIImb vuIuLur sunL vuInerubIIe, deourece sunL uIucerI cure IoIosesc
numeruruI In mod InLensIv;
ComercIun(II cure pun In cIrcuIu(Ie bunurI de o vuIoure rIdIcuLu, precum
unLIcIILuLI, meLuIe sI pIeLre pre(Iouse, uuLoLurIsme de Iux, bunurI ImobIIe
(LerenurI, cuse) cure sunL consIderuLe udevruLe InvesLI(II.
DuLorILu proIesIunII sI uccesuIuI In sIsLem, conLubIIII, consuILun(II IIscuII, noLurII
sI uvocu(II poL II uLIIIzu(I de cLre InIrucLorI penLru gesLIonureu uIucerIIor,
nIIIn(ureu de compunII, eIecLuureu unor Lrunzuc(II IInuncIure compIexe.

Splureu bunilor se reulizeuz in trei etupe:
Plusureu: ProcesuI prIn InLermedIuI cruIu o persounu pIuseuz bunII ob(Inu(I
dIn surse crImInuIe n sIsLemuI IInuncIur buncur, In scopuI IndepurLurII museI
bneLI de sursu IIIcILu.

Exemplu:
- Plcscrec numercrului ob(inut din injrcc(iuni in conturi bcnccre
de(inute de injrcctori scu de interpui,
- Constituirec unor depozite lc termen cu sume mici de bcni ob(inute in
urmc tcnzcrii unei ccntitctec de drouri.
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 8 -
StrutiIicureu: ProcesuI prIn InLermedIuI cruIu o persounu suu muI muILe
persoune eIecLueuz o serIe de Lrunzuc(II IInuncIur-buncure, uLIIIzund bunII ce
provIn dIn surse crImInuIe (LouLe IIpsILe de un sens economIc) penLru u Iuce
ImposIbIIu sLubIIIreu uneI IegLurI u bunIIor cu provenIen(u IIIcILu.

Exemplu:
- Creditcri si debitcri repetcte prin diterse conturi bcnccre,
- Trcnsjeruri prin suijt periodice ctcnd cc justijiccri ctcns import
mcrjc, plctc jccturc pro-jormc, contrccte de consultcntc, etc. ccre nu
se justijicc cu projilul economic cl clientului.

Integrureu: MomenLuI n cure bunII spIu(I sunL InLroduI n economIu reuIu cu
un scop economIc deLermInuL. AceusLu eLupu ImpIIcu reInLroducereu IondurIIor
ob(InuLe IIeguI In economIu IeguIu. ondurIIe pur u II curuLe sI poL II supuse
ImpozILrII. nIrucLoruI pouLe dIspune de ucesLe IondurI Iuru u II suspecLuL de
spIure de bunI.

Exemplu:
- Achizi(ioncrec unui bun mobil scu imobil din bcnii ob(inu(i din nccscri
in urmc unor exporturi jictite.
- Plctc pentru diterse studii in strcinctcte.

De lc etenimentele din p,:: din Stctele Unite cle Americii, lc ctccurile-bomb
din Mcdrid, ctccurile din centrul comercicl cl Moscotei, din Istcnbul si
Ccscblcncc, s-c obsertct cc teroritii nu jcc discrimincri de rcsc, reliie si
nc(ionclitcte.

Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- q -
O couII(Ie InLernu(IonuIu robusLu Iucreuz, In prezenL, In combuLereu IInun(rII
LerorIsmuIuI sI uLruge uLen(Iu nLregII IumI usupru rIscurIIor rIdIcuLe pe cure Ie
prezInL unumILe secLoure vuInerubIIe.

PersouneIe cure coIecLeuz IondurI suu sprIjIn IInun(ureu LerorIsmuIuI, poL
expIouLu unumILe cunuIe IInuncIure, cum ur II orgunIzu(IIIe curILubIIe sI ceIe non-
guvernumenLuIe cure nu uu nLoLdeuunu o sLrucLuru LrunspurenLu sI cure poL
usIguru unonImuLuI.

De usemeneu, o duLu cu evoIu(Iu mIgru(IeI popuIu(IeI dIn EsL spre VesL, s-uu
dezvoILuL re(eIe de LrunsIer rupId uI bunIIor (IormuIe suu InIormuIe), cure nu
necesILu descIIdereu unuI conL buncur, sI cure, pe buzu de compensure, LrunsmIL
IondurIIe dInLr-o purLe u conLInenLuIuI In uILu, creundu-se usLIeI obsLucoIe In
urmrIre IondurIIor sI u desLInu(IeI ucesLoru.

PrIncIpuIeIe surse de IInun(ure u LerorIsmuIuI IdenLIIIcuLe sunL urmLoureIe:
Primu sorsu esLe sprIjInuI IInuncIur ucorduL de cLre sLuLe suu orgunIzu(II
cu o InIrusLrucLuru suIIcIenL de mure su coIecLeze sI su Iuc dIsponIbIIe IondurIIe
cLre orgunIzu(Iu LerorIsLu.
A doou sorsu mujoru de IondurI penLru orgunIzu(IIIe LerorIsLe esLe
reprezenLuLu de cuLIguI IndIrecL dIn ucLIvILuLeu cure genereuz venILurI. Cu sI In
cuzuI orgunIzu(IIIor crImInuIe, venILuI uneI gruprI LerorIsLe pouLe II ob(InuL dIn
InIruc(IunI suu uILe ucLIvILuLI IIeguIe.
PenLru u uveu o prIvIre de unsumbIu usupru prIncIpuIeIor surse de
IInun(ure I usupru mIjIouceIor uLIIIzuLe n cIrcuIu(Iu cupILuIurIIor pe cure
orgunIzu(IIIe LerorIsLe Ie uLIIIzeuz n sprIjInIreu re(eIeIor suIe, puLem subIInIu
IupLuI c persouneIe InvesLIguLe penLru comILereu unor ucLIvILuLeu LerorIsLe uu
eIecLuuL operu(IunI de LrunsmILere u bunIIor prIn sIsLemeIe uILernuLIve
rspundILe n LouLu Iumeu. Adeseu IondurIIe uu IosL LrunsIeruLe n sLrInLuLe
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 1o -
prIn InLermedIuI uceIor re(eIe uILernuLIve de LrunsIer uI bunIIor IIInd coIecLuLe
de cLre ceL(enII sLrInI de nu(IonuIIL(I dIIerILe, rezIden(I pe LerILorIIIe unor
(rI ImpIIcuLe n IupLu mpoLrIvu LerorIsmuIuI. PenLru usLIeI de enLIL(I,
operureu prIn InLermedIuI sIsLemuIuI buncur u dus Iu dezvoILureu ucLIvIL(II
Ior pe pIun InLernu(IonuI.

De muI(I unI LerorIsmuI u IosL percepuL excIusIv cu un concurs InLre
orgunIzu(IIIe guvernumenLuIe, pe de o purLe, sI sLuLeIe suverune, pe de uILu purLe.
n ceu de-u douu purLe u secoIuIuI XX, dIverse sLuLe uu uLIIIzuL muI des
orgunIzu(IIIe LerorIsLe penLru promovureu InLereseIor nu(IonuIe pe pIun
InLernu(IonuI. AcoIo unde LerorIsmuI u IosL prIvIL cu urmu u ceIor sIubI - un
InsLrumenL penLru grupurI mInore, IIberuIIzureu mIscurII sI orgunIzrII
revoIu(Ionure - LerorIsmuI u devenIL udeseu un mIjIoc IoIosIL de sLuLe, cIIur de
superpuLerI. UneIe sLuLe uu nIIIn(uL orgunIzu(II LerorIsLe de munevru uIe cror
scopurI uu IosL su uc(Ioneze In numeIe sLuLeIor sponsorI, In InLeresuI sLuLuIuI, sI
su-I reprezInLe pozI(Iu Iu nIveI InLern suu regIonuI. n uILe cuzurI, sLuLeIe sponsor
suu cure uu sus(InuL orgunIzu(IIIe LerorIsLe, sI-uu creuL conexIunI proIILubIIe
comune.
SLuLeIe sponsor IurnIzeuz beneIIcIuruIuI - orgunIzu(Iu LerorIsLu sus(Inere
poIILIcu, usIsLenLu IInuncIuru sI orIce uIL sprIjIn necesur penLru sus(Inereu
obIecLIveIor orgunIzu(IeI.
ConIorm unor specIuIILI In domenIu, Ruy S. CIIne (IosL dIrecLor uI CA) sI
YonuI AIexunder (ProIesor de drepL InLernu(IonuI sI dIrecLoruI nsLILuLuIuI penLru
SLudIereu TerorIsmuIuI nLernu(IonuI uI SUA), sLuLeIe sponsorI uI LerorIsmuIuI
vIzeuz ctinerec unor scopuri jincle in condi(iile in ccre utilizcrec unor jorte
crmcte conten(ioncle este considercte necdectctc, inejicientc, prec risccntc si
prec dijicilc.

Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 11 -
Sus(Inereu LerorIsmuIuI de cLre un sLuL sponsor urmreLe cu uspecLe
cIeIe:
oJ sprijinul ideologic - orgunIzu(IIIe LerorIsLe sunL sprIjInILe In
IurnIzureu InsLrumenLeIor de dIsemInure u docLrIneIor IdeoIogIce, In purLIcuIur, u
ceIor revoIu(Ionure;
hJ sprijinul finoncior - penLru u II operuLIvu sI u se dezvoILu, o
orgunIzu(Ie LerorIsLu ure nevoIe de sume subLunLIuIe de bunI, cure udeseu nu sunL
dIsponIbIIe dIn resurse IndependenLe. n usLIeI de cuzurI, orgunIzu(IIIe LerorIsLe se
buzeuz pe sus(Inereu generousu u sLuLeIor sponsorI.
cJ sprijinul militor - un ujuLor subsLun(IuI I reprezInL IurnIzureu
dIrecLu u suporLuIuI mIIILur. SLuLeIe poL usIguru orgunIzu(IIIor LerorIsLe doLureu cu
urmumenL, poL IurnIzu InsLruIreu mIIILur sI poL orgunIzu cursurI penLru ucLIvILI,
eLc.
dJ sprijinul opero(ionol - cure IncIude usIsLenLu sLuLeIor In uLucurI
specIIIce. SprIjInuI operu(IonuI ure dIIerILe Iorme, de Iu pregLIreu unor
documenLe IIcLIve sI u urmeIor specIuIe, Iu uLIIIzureu unor Iocu(II sIgure sI u
ugen(IIIor nu(IonuIe de spIonuj. AmbusudeIe sLuLeIor sponsor, de exempIu, joucu
un roI crucIuI In uceusLu ucLIvILuLe prIn IurnIzureu IrecvenLu u urmeIor, LrunsporLuI
bunIIor prIn curIer dIpIomuLIc, eIIberureu de puupourLe sI ucordrI de vIze.


1. Relu{iu dintre splureu bunilor si Iinun{ureu terorismoloi

TerorIsmuI ure nevoIe de IondurI penLru u uc(Ionu. TerorILII uu nevoIe su
ucIIzI(Ioneze urme, ecIIpumenL, provIzII sI servIcII.

Inun(ureu ucLIvIL(II LerorIsLe pouLe provenI dIn surse pubIIce (LerorIsm
sponsorIzuL de guverneIe unor sLuLe) suu prIvuLe (persoune IIzIce suu jurIdIce,
orgunIzu(II de curILuLe, orgunIzu(II non-guvernumenLuIe).
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 1z -

ondurIIe poL II generuLe de ucLIvILuLeu IeguIe suu InIruc(IunI. n ucesL uILIm cuz,
LerorIsmuI esLe IInun(uL cu bunI negrI, supuI procesuIuI de spIure u bunIIor.
Inun(ureu LerorIsmuIuI esLe dIIerIL Iu( de spIureu bunIIor, prIn moduIILuLeu
de execu(Ie. n cuzuI spIrII bunIIor, venILurIIe ucLIvIL(II IIIcILe sunL supuse unuI
proces IormuL dIn ceIe LreI eLupe men(IonuLe muI sus (pIusureu, sLruLIIIcureu,
InLegrureu) dundu-Ie o upurenLu de IeguIILuLe, Iur scopuI IInuI esLe, de obIceI,
cuLIgureu unor cunLIL(I muI murI de bunI. PrIn IInun(ureu LerorIsmuIuI, sursu de
IondurI suu de IInun(ure esLe udeseu IegILIm, Iur scopuI IInuI nu esLe n mod
obIIguLorIu uLrugereu de muI muILe IondurI.
ApeIurIIe cLre comunILuLe de u soIIcILu sI coIecLu IondurI In ucesL scop sunL
meLode IourLe eIIcIenLe penLru sLrungereu de IondurI ce sus(In LerorIsmuI.
Adeseu, o usLIeI de coIecLure de IondurI esLe desIuruLu In numeIe orgunIzu(IIIor
cu sLuLuL curILubII suu orgunIzu(Ie de bIneIucere, se pouLe udresu, In specIuI,
comunILuLII. AnumI(I membrI uI comunILuLII sunL convInI cu duu bunI penLru o
cuuzu bunu. n muILe cuzurI, curILuLeu, scop In cure se duu donu(II, esLe, upurenLu
IeguIu penLru cure comunILuLeu du IondurI.

DInLr-o perspecLIvu LeInIcu, meLodeIe uLIIIzuLe de cLre LerorILI sI usocIu(II
ucesLoru de u generu IondurI dIn surse IIeguIe dIIer pu(In IuLu de ceIe uLIIIzuLe de
cLre orgunIzu(IIIe crImInuIe LrudI(IonuIe. DeI, ur preu IogIc IupLuI cu IondurIIe
dIn surse IeguIe nu necesILu spIureu, exIsLu LoLuI o necesILuLe u gruprIIor
LerorIsLe de u uscunde suu degIIzu IegLurIIe dInLre grupure sI surseIe de IondurI
IegILIme. AsLIeI, gruprIIe LerorIsLe LrebuIe, In mod sImIIur, su gseusc cuI de u
spIu ucesLe IondurI penLru u puLeu II uILerIor IoIosILe Iuru u uLruge uLen(Iu
uuLorILuLIIor.

n exumInureu ucLIvIL(II IInuncIure uvund IegLuru cu LerorIsmuI, exper(II GA
I

uu concIs IupLuI cu LerorILII sI orgunIzu(IIIe Ior de sprIjIn uLIIIzeuz, In generuI,
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 1 -
uceIeuI meLode cu sI grupurIIe crImInuIe penLru spIureu IondurIIor. AnumILe
meLode deLecLuLe cu prIvIre Iu gruprIIe LerorIsLe se reIeru Iu: conLrubundu cu
numerur (uLuL prIn curIerI, dur sI prIn IncurcuLurI cu numerur), depunerI suu
reLrugerI sLrucLuruLe dIn conLurI buncure, cumprrI de dIverse LIpurI de
InsLrumenLe moneLure (cecurI de cuIuLorIe, cecurI buncure, ordIne de pIuLu),
uLIIIzureu de curdurI de debIL suu credIL sI LrunsIerurI prIn swIIL.

DIIeren(u dInLre venILurIIe IeguIe sI IIeguIe rIdIcu o probIemu jurIdIcu ImporLunLu
In ceeu ce prIveLe upIIcureu musurIIor de combuLere u spuIurII bunIIor Iu
IInun(ureu LerorIsmuIuI. SpIureu bunIIor, In generuI, u IosL deIInILu cu un proces
In cure IondurIIe ob(InuLe prIn InLermedIuI suu generuLe de ucLIvILuLeu
InIruc(IonuIu sunL LrunsIeruLe suu degIIzuLe In vedereu uscunderII IegLurII dInLre
InIruc(Iuneu comIsu sI IondurIIe ob(InuLe. Pe de uILu purLe, scopuI IInuI uI
LerorIsmuIuI nu esLe ob(Inereu de proIIL dIn sLrungereu de IondurI.

ALuncI cund LerorILII suu orgunIzu(IIIe LerorIsLe ob(In sprIjInuI IInuncIur dIn surse
IeguIe (donu(II, vunzrI de pubIIcu(II, eLc), exIsLu unumI(I IucLorI cure Iuc
deLecLureu sI urmrIreu ucesLor IondurI muI dIIIcIIu. De exempIu, orgunIzu(IIIe
curILubIIe suu non-proIIL sI uILe enLILuLI IeguIe uu IosL cILuLe cu jucund un roI
ImporLunL In IInun(ureu gruprIIor LerorIsLe. Sursu upurenL IeguIu u ucesLeI
IInun(rI pouLe nsemnu IupLuI cu exIsLu puLInI, ducu nu cIIur nIcI unuI, IndIcuLorI
cure ur puLeu Iuce cu o Lrunzuc(Ie IInuncIuru IndIvIduuIu suu o serIe de Lrunzuc(II
su nu IIe coreIuLe cu ucLIvIL(IIe LerorIsLe.

AILe uspecLe ImporLunLe IeguLe de IInun(ureu LerorIsmuIuI cure Iuc deLecLureu muI
dIIIcIIu se reIeru Iu mrImeu sI nuLuru Lrunzuc(IeI ImpIIcuLe. Cu(Ivu exper(I uI
GrupuIuI de Ac(Iune InuncIuru nLernu(IonuIu (GAJAT)
1
uu men(IonuL

1
GrupuI de Ac(Iune InuncIuru nLernu(IonuIu (GA) u IosL nIIIn(uL Iu SummIL-uI G; orgunIzuL Iu PurIs In
unuI 1q8q, IIInd un orgunIsm InLer-guvernumenLuI uIe cruI scopurI sunL dezvoILureu sI promovureu
poIILIcIIor nu(IonuIe sI InLernu(IonuIe de combuLere u spuIurII bunIIor sI u IInun(rII LerorIsmuIuI. n prezenL,
GA esLe IormuL dIn 1 de sLuLe membre sI douu orgunIzu(II regIonuIe (ComIsIu Europeunu sI ConsIIIuI de
Cooperure uI GoIIuIuI)
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 1q -
IupLuI cu IInun(ureu, necesuru penLru decIunureu uLucurIIor LerorIsLe, nu esLe
IcuLu cu sume murI de bunI, Iur Lrunzuc(IIIe usocIuLe nu sunL, de obIceI,
compIexe. De exempIu, o exumInure u conexIunIIor IInuncIure uIe uLucurIIor
uerIene dIn 11 SepLembrIe u condus Iu IupLuI cu mujorILuLeu Lrunzuc(IIIor
IndIvIduuIe uu IncIus sume mIcI de bunI sub IImILu de ruporLure u Lrunzuc(IIIor cu
numerur, sI operu(IunIIe uu vIzuL numuI LrunsIerurIIe prIn swIIL. PersouneIe IIzIce
cure uu upruL cu beneIIcIurI uu IosL sLuden(I sLrInI, cure prImeuu bunI de Iu
prIn(I suu sub Iormu de grunLurI penLru sLudII, usLIeI IncuL Lrunzuc(IIIe nu uu IosL
IdenLIIIcuLe cu necesILund o verIIIcure supIImenLuru de cLre InsLILu(IIIe IInuncIure
ImpIIcuLe.

Cu LouLe ucesLeu, exIsL sImIIILudInI n moduI n cure crImu orgunIzuL
InLernu(IonuI I orgunIzu(IIIe LerorIsLe LrunsIer bunII suu cum nceurc s-I
uscund provenIen(u IondurIIor. GruprIIe LerorIsLe InLernu(IonuIe uu nevoIe de
bunI penLru u uLruge, u sprIjInI I u-I psLru pe ceI dIn Iumeu nLreug cure uder Iu
ucesLe gruprI, precum I penLru u-I usIguru IoIuIILuLeu uILor gruprI cure uu
scopurI comune. AsLIeI, exIsL o necesILuLe de u creu scIeme penLru uLrugereu,
coIecLureu I dIsLrIbuIreu bunIIor Ior(eIor operuLIve pregLILe penLru uLucurI
LerorIsLe. n ucesL mod se pouLe expIIcu ,necesILuLeu de cIrcuIu(Ie u bunIIor cure
Iuc IondurIIe LerorIsLe vuInerubIIe Iu depIsLureu I InvesLIgu(Iu IInuncIur, meLode
esen(IuIe penLru combuLereu IInun(rII LerorIsmuIuI.

AILe moduIIL(I I mecunIsme sImIIure IdenLIIIcuLe:
Se doreLe muscureu urmeIor IsuLe de bunI I u bunIIor nII.
Se doreLe LrunsIeruI bunIIor, Ir u IurnIzu un IndIcuLor de uLuc
ImInenL.
SunL greu de deosebIL Lrunzuc(IIIe LerorIsLe de uILe Lrunzuc(II, n uIuru
cuzuIuI cund sunL IndIvIzI suu IIrme suspecLe.
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 1 -
BunII sLrunI de o orgunIzu(Ie poL uveu IegLurI cu crImu orgunIzuL I
LerorIsmuI.
BunII provenI(I dIn crIme dIn dIusporu (Iruude cu cr(I de credIL, LruIIc
pe scur mIc, Io(II eLc.) sunL uLIIIzu(I de usemeneu, n IInun(ureu
LerorIsmuIuI.
SIsLemeIe neregIemenLuLe, un purudIs IInuncIur sIgur, cuL I unuIIzeIe
InexucLe prIvInd msurIIe de eIIcIen( usIgur dezvoILureu re(eIeIor
LerorIsLe.

1. Incriminureu spulurii bunilor si u Iinun{rii terorismoloi

c) Spclcrec bcnilor
SpIureu bunIIor pouLe II deIInILu sub numerouse moduIILuLI. Unu dInLre ucesLeu u
IosL IncIusu In Conven{iu ONL privind TruIicol Ilicit de Nurcotice si
Sobstun{e StopeIiunte {Conven{iu de lu Vienu, 1qSS), respectiv:
ConversIu suu LrunsIeruI de proprIeLuLe, cunoscund IupLuI cu o usemeneu
proprIeLuLe provIne dIn ucLIvILuLI InIruc(IonuIe suu dInLr-un ucL de purLIcIpure Iu
comILereu unor usLIeI de InIruc(IunI, In scopuI uscunderII suu degIIzrII orIgInII
IIIcILe u proprIeLuLII suu prIn ucordureu sprIjInuIuI orIcreI persoune cure esLe
ImpIIcuLu In comILereu unor usLIeI de InIruc(IunI In scopuI susLrugerII de Iu
consecIn(eIe IeguIe usupru IupLeIor IuI.
Ascundereu suu degIIzureu udevruLeI nuLurI, u surseI, Iocu(IeI, dIspunerII,
mIscurII, drepLurIIor cu prIvIre Iu, suu drepLuIuI de proprIeLuLe cunoscund cu
proprIeLuLeu provIne dIn comILereu uneI suu muI muILor InIruc(IunI suu dInLr-un
ucL de purLIcIpure Iu uceusLu.
AcIIzI(Iu, posesIu suu uLIIIzureu proprIeLuLII, cunoscund Iu uceu duLu, cu o
usemeneu proprIeLuLe esLe ob(InuLu dIn unu suu muI muILe InIruc(IunI suu
dInLr-un ucL de purLIcIpure Iu uceusLu.

Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 16 -
De usemeneu, irectivu oog[6o[CI u Purlumentoloi Ioropeun si u
Consilioloi din 6 Octombrie oog privind prevenireu si otilizureu
sistemoloi Iinunciur in scopol spulurii bunilor si Iinun{rii
terorismoloi {denomitu in continoure irectivu u III u) deIIneLe
concepLuI de spIure u bunIIor, dup cum urmeuz:

,Sploreo honilor nsecmnc urmctocrec cc(iune, ctunci ccnd este
sctcritc cu inten(ie:
a) LrunsIormureu suu LrunsIerureu de proprIeLuLe, cunoscund c o usLIeI de
proprIeLuLe provIne dInLr-o ucLIvILuLe InIruc(IonuIu suu dInLr-un ucL de purLIcIpure
Iu o usLIeI de ucLIvILuLe, n scopuI uscunderII suu dIsImuIrII orIgInII IIIcILe u
proprIeL(II suu In scopuI sprIjInIrII orIcreI persoune ImpIIcuLe n comILereu uneI
usLIeI de ucLIvIL(I, penLru u se susLruge consecIn(eIor IeguIe uIe uc(IunIIor suIe;
b) uscundereu suu dIsImuIureu nuLurII, surseI, umpIusrII, dIspunerII,
mIcrII, drepLurIIor reuIe cu prIvIre Iu proprIeLuLe suu Iu posesIu ucesLeIu,
cunoscund c o usLIeI de proprIeLuLe provIne dInLr-o ucLIvILuLe InIruc(IonuIu;
c) dobundIreu, posesIu suu IoIosIreu uneI proprIeL(I, cunoscund, Iu duLu
prImIrII, c o usLIeI de proprIeLuLe provIne dInLr-o ucLIvILuLe InIruc(IonuIu suu
dInLr-un ucL de purLIcIpure Iu o usemeneu ucLIvILuLe;
d) purLIcIpureu, usocIereu, LenLuLIvu de comILere I sprIjInIreu, ncurujureu,
nIesnIreu, sILuIreu n vedereu comILerII orIcreIu dInLre uc(IunIIe men(IonuLe n
purugruIeIe unLerIoure.

Pe pIun nu(IonuI, In conIormILuLe cu prevederIIe urL. dIn egeu nr.1qoJzoo; cu
prIvIre Iu prevenIreu sI combuLereu spuIurII bunIIor sI IInun(rII LerorIsmuIuI
(egeu 1qoJzoo;), splureu bunilor reprezint orice uc{ione stubilitu in
Codol penul lu urt.q, orientutu spre utriboireu onoi uspect legul
sorsei i provenien{ei venitorilor ilicite ori spre tinoireu originii suo
upurtenen{ei onor ustIel de venitori.
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 1; -

Codul Penol ol Repuhlicii Moldooo
Articolul zqj. Sploreo honilor
(:) Sctcrirec cc(iunilor orientcte jie spre ctribuirec unui cspect lecl sursei i
protenien(ei mijloccelor bcneti, c bunurilor scu c teniturilor ob(inute ilicit n
urmc sctcririi injrcc(iunilor, jie spre tcinuirec, dehizcrec scu dencturcrec
injormc(iei pritind ncturc, oriinec, miccrec, plcscrec scu cpcrtenen(c
ccestor mijlocce bcneti, bunuri scu tenituri, despre ccre persocnc tie cc
protin din cctititcte injrcc(ionclc, dobcndirec, posesic scu utilizcrec de
bunuri, cunosccnd cc ccestec protin din sctcrirec unei injrcc(iuni,
pcrticipcrec lc orice csociere, n(eleere, complicitctec prin cjutor scu sjcturi
n tederec comiterii cc(iunilor n ccuzc se pedepsesc cu cmendc n mcrime de lc
oo lc :.ooo unitc(i conten(ioncle scu cu nchisocre de pcnc lc cni, n cmbele
cczuri cu (scu jcrc) pritcrec de dreptul de c ocupc cnumite junc(ii scu de c
exercitc o cnumitc cctititcte pe un termen de lc z lc cni.
(z) Aceleci cc(iuni sctcrite:
c) repetct,
b) de douc scu mci multe persocne,
c) cu jolosirec situc(iei de serticiu
se pedepsesc cu cmendc n mcrime de lc :.ooo lc .ooo unitc(i
conten(ioncle scu cu nchisocre de lc ( lc ; cni.

() Ac(iunile pretczute lc clin.(:) scu (z), sctcrite:
c) de un rup crimincl orcnizct scu de o orcnizc(ie criminclc,
b) n propor(ii mcri,
se pedepsesc cu nchisocre de lc lc :o cni.Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 18 -
b) Iincn(crec terorismului

Conven{iu Internu{ionulu Orgunizu{iei Nu{ionilor Lnite privind
Reprimureu Iinun{rii Terorismoloi (Conven(Ie udopLuLu Iu New York, In
unuI 1qqq) u evIden(IuL necesILuLeu prevenIrII sLrungerII de IondurI penLru
LerorIsm cu o prIorILuLe penLru uc(IunI vIILoure. CeIe q LruLuLe IIsLuLe In Anexu Iu
Conven(Ie nu nceurc se deIIneusc LerorIsmuI, cI ucLeIe specIIIce LerorIsmuIuI.
CeI muI recenL dInLre ucesLe LruLuLe, Conven(Iu nLernu(IonuIu penLru ReprImureu
BomburdumenLeIor TerorIsLe uLIIIzeuz LermenII de LerorIsL sI LerorIsm, uLuL
In LILIu, cuL sI In preumbuI, sI se reIeru Iu rezoIu(IIIe AdunrII GeneruIe u ONU
prIvInd LerorIsmuI, deIInInd InIruc(Iuneu de bomburdumenL LerorIsL, Iuru u
men(Ionu LermenuI. MuI muIL, LexLuI Conven(IeI con(Ine o deIInI(Ie u cctelor
teroriste, cure IurnIzeuz buzu penLru deIInIreu InIruc(IunII de IInun(ure.

AsLIeI, In conIormILuLe cu urLIcoIuI q uIIn. 1 IILeru u) dIn Conven(Ie, consLILuIe
InIruc(Iune jurnizcrec scu colectcrec de jonduri cu inten(ic scu cunosccnd cc
cceste jonduri tor ji utilizcte pentru c comite o injrcc(iune dejinitc in unul din
cele p trctcte incluse in Anexc lc Conten(ie. (numite injrcc(iuni trctcte)

nIruc(IunIIe generIce de IInun(ure u ucLeIor de LerorIsm se reIeru nu dour Iu o
conduILu, dur sI Iu InLen(Iu sI scopuI unuI ucL LerorIsL. AsLIeI, In conIormILuLe cu
deIInI(Iu InIruc(IunIIor generIce IncIusu In LexLuI Conven(IeI, orice cct pocte ji un
cct terorist, dccc se inten(ioneczc ccuzcrec mor(ii scu rcnirec rctc c
cnumitor persocne, si dccc scopul ccestuic este intimidcrec populc(iei scu
constrcnerec unui utern scu c unei orcnizc(ii internc(ioncle sc jccc scu sc
se cb(inc de lc c jcce cetc.Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 1q -
Pe pIun nu(IonuI, LerorIsmuI esLe deIInIL Articolul z;S dIn Codul Penol ol
Repuhlicii Moldooo, dup cum urmeoz:
(:) Terorismul, cdicc protoccrec unor explozii, incendii scu sctcrirec cltor
cc(iuni ccre pericliteczc tic(c ocmenilor, ccuzeczc dcune mctericle n propor(ii
mcri scu protoccc clte urmcri rcte, dccc ccestec sunt sctcrite n scopul de c
subminc securitctec publicc, de c intimidc populc(ic scu de c impune
cutoritc(ilor publice scu persocnelor jizice cnumite decizii, precum
i cmenin(crec cu sctcrirec unor cstjel de cc(iuni n cceleci scopuri,
se pedepsete cu nchisocre de lc lc :o cni.
(z) Aceeci cc(iune sctcritc:
c) repetct,
b) de un rup crimincl orcnizct,
c) cu cpliccrec crmelor de joc scu c substcn(elor explozite,
d) cu tctcmcrec rctc scu medie c interitc(ii corporcle scu c scnctc(ii,
e) cu ccuzcrec de dcune mctericle n propor(ii deosebit de mcri
se pedepsete cu nchisocre de lc 8 lc : cni.
() Ac(iunile pretczute lc clin.(:) scu (z):
c) sctcrite de o orcnizc(ie criminclc,
b) soldcte cu decesul unei persocne din impruden(c
se pedepsesc cu nchisocre de lc :z lc zo de cni.
(() Terorismul nso(it de omor inten(ionct
se pedepsete cu nchisocre de lc : lc z de cni scu cu deten(iune pe tic(c.
() Persocnei ccre c comis cctul de terorism, cltor pcrticipcn(i li se pot cplicc
pedepse pencle minime, pretczute lc prezentul crticol, dccc ei cu
prentcmpinct cutoritc(ile despre cc(iunile respectite i prin ccecstc cu
contribuit lc etitcrec mor(ii ocmenilor, c tctcmcrii interitc(ii corporcle scu c
scnctc(ii, c cltor urmcri rcte scu lc demcsccrec cltor jcptuitori.
() Persocnc ccre c pcrticipct lc prectirec cctului de terorism se libereczc de
rcspundere penclc dccc ec, prin cnun(crec lc timp c cutoritc(ilor scu prin clt
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- zo -
mijloc, c contribuit lc prentcmpincrec reclizcrii cctului de terorism i
dccc cc(iunile ei nu con(in o cltc componen(c de injrcc(iune.

n conIormILuLe cu prevederIIe urL. dIn egeu 1qoJzoo;, finon(oreo
terorismului reprezint orice uc{ione stubilitu in Codol penul lu
urt.,q, orientutu spre ponereu lu dispozi{ie ori spre colectureu
inten{ionut eIectout de orice persoun Iizic suo persoun joridic
prin orice metod direct suo indirect u bonorilor de orice nutor
dobndite prin orice mijloc Iie spre oIerireu de soport muteriul suo
Iinunciur de orice nutor in scopol otilizrii ucestor bonori ori
servicii suo in conotin{u Iuptoloi c vor Ii otilizute pur{iul suo
integrul in uctivit{i teroriste.

Codul Penol ol Repuhlicii Moldooo
Articolul z;p. Actioitoteo de finon(ore i osigurore moteriol o
octelor teroriste
Djerirec ori colectcrec inten(ionctc, prin dijerite metode, direct scu indirect, c
mijloccelor jincncicre scu c mctericlelor n scopul utilizcrii ccestorc lc
sctcrirec cctelor teroriste se pedepsete cu nchisocre de lc :o lc z de cni.

Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- z1 -
CAPITOLLL II
Aplicureu cudroloi legislutiv de prevenire si combutere u spulurii
bunilor si Iinun{rii terorismoloi in Repoblicu Moldovu


.1 Legislu{iu nu{ionulu de prevenire si combutere u spulurii bunilor si
Iinun{rii terorismoloi

n vedereu uIInIerII IegIsIu(IeI nu(IonuIe Iu sLundurdeIe InLernu(IonuIe Impuse In
domenIuI prevenIrII sI combuLerII spuIurII bunIIor sI IInun(rII LerorIsmuIuI,
RepubIIcu MoIdovu u IuuL msurI penLru creureu unuI cudru IegIsIuLIv eIIcIenL, In
ucesL conLexL IIInd udopLuLu, penLru prImu duLu, Legeu nr. 6[oo1 co
privire lu prevenireu i combutereu splrii bunilor si Iinun{rii
terorismoloi, pubIIcuLu Iu 1 noIembrIe zoo1, n MonILoruI OIIcIuI nr. 1q-1qo.

AceusLu Iege u IosL ubroguLu recenL, prIn udopLureu de cLre PurIumenLuI
RepubIIcII MoIdovu u Legii nr 1qo-XVI[oo,, poblicutu in Monitorol
OIiciul nr. 1q1-1qg[o,.oq.o,, ucest uct normutiv devenind legislutiu
primuru de reIerin{u in domeniol prevenirii si combuterii spulurii
bunilor si Iinun{rii terorismoloi, co uplicubilitute in prezent.


CudruI IeguI esLe compIeLuL de IegIsIu(Iu secLorIuIu prIn cure se regIemenLeuz
ucordureu de IIcen(uJuuLorIzureu, Iunc(Ionureu, conLroIuI sI supruvegIereu usupru
enLIL(IIor ruporLoure sLubIIILe de Iegeu specIuIu cu prIvIre Iu prevenIreu sI
combuLereu spuIurII bunIIor sI IInun(rII LerorIsmuIuI, prInLre cure enumerm:
- egeu nr. 11oqJzooz prIvInd cu prIvIre Iu CenLruI penLru CombuLereu
CrImeIor EconomIce I Corup(IeI;
- egeu nr. q8 dIn z1.o;.1qq cu prIvIre Iu Buncu Nu(IonuI u MoIdoveI;
- egeu nr. 1qzJ1qq8 prIvInd ComIsIu Nu(IonuI u PIe(eI InuncIure;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- zz -
- egeu nr. o dIn z1.o;.1qq - egeu InsLILu(IIIor IInuncIure;
- HoLrureu nr.qq u ConsIIIuIuI de AdmInIsLru(Ie uI BncII Nu(IonuIe u
RepubIIcII MoIdovu dIn z.oq.zooz cu prIvIre Iu uprobureu
RecomundrIIor reIerILoure Iu eIuborureu de cLre bncIIe comercIuIe dIn
RepubIIcu MoIdovu u progrumeIor prIvInd prevenIreu I combuLereu
spIrII bunIIor, cu modIIIcrIIe sI compIeLrIIe uILerIoure;
- egeu nr. 116q-X dIn zq uprIIIe 1qq; penLru punereu n upIIcure u
LILIurIIor I uIe CoduIuI IIscuI compIeLuL de egeu Nr. 111 dIn
z;.oq.zoo; penLru modIIIcureu I compIeLureu unor ucLe IegIsIuLIve,
CupILoIuI V - IeguIIzureu cupILuIuIuI I umnIsLIu IIscuI;
- egeu nr. 1qq dIn 18.11.1qq8 cu prIvIre Iu pIu(u vuIorIIor mobIIIure;
- egeu nr. qo; dIn z1.1z.zoo6 cu prIvIre Iu usIgurrI;
- egeu nr. 1q dIn o8.11.zooz cu prIvIre Iu noLurIuL;
- egeu nr. 61 dIn 16.o.zoo; prIvInd ucLIvILuLeu de uudIL;
- egeu nr. z8 dIn 18.oz.1qqq cu prIvIre Iu jocurIIe de noroc;
- egeu nr. z8z dIn zz.o;.zooq prIvInd regImuI meLuIeIor pre(Iouse
I pIeLreIor pre(Iouse;
- egeu nr. 16qJzooz cu prIvIre Iu moduI de InLroducere I scouLere u
bunurIIor de pe LerILorIuI RepubIIcII MoIdovu de cLre persoune IIzIce.


. Aotorit{ile competente
..1 Rolol Centroloi pentro Combutereu Crimelor Iconomice i
Corop{iei - Lnituteu de InIormu{ii Iinunciure u Repoblicii Moldovu

UnIL(IIe de nIormu(II InuncIure (U-urIIe) jouc un roI dIn ce n ce muI
ImporLunL n IupLu mpoLrIvu spIrII bunIIor I u IInun(rII LerorIsmuIuI.
nvesLIgu(IIIe IInuncIure desIuruLe de cLre U-urI sunL sprIjInILe n mure
msuru de sIsLemuI compreIensIv uI uneI (rI prIn:
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- z -
u) soIIcILureu ruporLrII uneI unumILe InIormu(II I psLrureu
documenLu(IeI,
b) IucIIILureu dIvuIgrII InIormu(IeI nLre uuLorIL(IIe compeLenLe, uLuL Iu
nIveI InLern cuL I InLernu(IonuI.
ScopurIIe prImordIuIe uIe InvesLIgu(IeI IInuncIure sunL IdenLIIIcureu,
urmrIreu I documenLureu mIcrII IondurIIor, IdenLIIIcureu I IocuIIzureu
ucLIveIor cure Iuc obIecLuI msurIIor de upIIcure u IegII I sprIjInIreu urmrIrII
penuIe.

n unuI zooq, GrupuI EgmonL, orgunIzu(Iu InLernu(IonuIu u UnILuLIIor de
nIormu(II InuncIure, u revIzuIL deIInI(Iu Unitctii de Injormc(ii Iincncicre
(elcborctc in cnul :pp), penLru u IncIude, In mod specIuI, combuLereu IInun(rII
LerorIsmuIuI.

DeIInI(Iu ucLuuIu u Unitctii de Injormc(ii Iincncicre este urmctocrec:
, D cen(ie nc(ionclc centrclc responscbilc pentru primirec (si, dccc
este permis, solicitcrec), cnclizcrec si disemincrec cctre cutoritc(ile
competente, deztcluirec injormc(iilor jincncicre:
pritind rezultctele suspectcte cle injrcc(iunii si posibilc jincn(cre c
terorismului, scu
cerute de leislc(ic scu normele nc(ioncle, in scopul combcterii spclcrii
bcnilor si c jincn(crii terorismului.

O UnILuLe de nIormu(II InuncIure LrebuIe su ndepIIneusc urmLoureIe Iunc(II
cIeIe, In sIsLemuI nu(IonuI de prevenIre sI combuLere u spuIurII bunIIor sI
IInun(rII LerorIsmuIuI:
Ionc{iu de buzu - prImIreu, unuIIzureu sI dIsemInureu InIormu(IIIor
IInuncIure In scopuI combuLerII spuIurII bunIIor sI u IInun(rII
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- zq -
LerorIsmuIuI. DIsemInureu InIormu(IIIor IInuncIure LrebuIe reuIIzuLu uLuL In
pIun InLern cuL sI InLernu(IonuI.
Ionc{iu de colecture u inIormu{iei ruportute lu nivel centrul -
InsLILu(IIIe IInuncIure sI non-IInuncIure, prevzuLe cu enLILuLI ruporLoure,
LrebuIe su LrunsmIL LouLe rupourLeIe soIIcILuLe conIorm prevederIIor IeguIe
(cum ur II rupourLeIe de Lrunzuc(II cu numerur sI rupourLeIe de Lrunzuc(II
suspecLe) cLre UnILuLeu de nIormu(II InuncIure nu(IonuIu. ExIsLenLu
unuI usLIeI de sIsLem cenLruI sInguIur penLru coIecLureu InIormu(IIIor
ruporLuLe usIguru o procesure sI o unuIIzu compIeLu sI rupIdu u InIormu(IeI.
Ionc{iu unuliticu {tucticu, operu{ionulu, strutegicu) - UnIL(IIe de
nIormu(II InuncIure sunL muI muIL decuL sImpIe buze de duLe penLru
InIormu(IIIe IInuncIure cure LrebuIe ruporLuLe conIorm IegIsIu(IeI suu
regIemenLurIIor nu(IonuIe. EIe LrebuIe su unuIIzeze duLeIe pe cure Ie
prImesc nLrucuL IourLe muILe rupourLe de Lrunzuc(II suspecLe sI uILe
dezvIuIrI IInuncIure pur udeseu su IIe Lrunzuc(II nevInovuLe. AceusLu
Iunc(Ie unuIILIcu Impune LurIIor su IsI InvesLeusc UnILuLeu de AnuIIzu
InuncIuru cu uuLorILuLeu IeguIu necesuru, resurseIe umune udecvuLe sI
cupubIIILuLI LeInIce suIIcIenLe. n mod specIuI, Iunc(Iu unuIILIcu u UnILuLII
de nIormu(II InuncIure cere uLrIbu(II exLInse penLru uccesureu
InIormu(IeI. AcesLe uLrIbu(II IncIud: uccesuI Iu unumILe buze de duLe
comercIuIe suu guvernumenLuIe, uuLorILuLeu de u soIIcILu InIormu(II
supIImenLure de Iu enLILuLIIe ruporLoure sI de Iu uILe surse, In Iunc(Ie de
necesILu(I; ucces Iu LeInIcI de InIormu(II sI upuruLuru uvunsuLe, cum ur II
nregIsLrrI sI operu(IunI sub ucoperIre, regIemenLuLe de prIncIpII InLerne.
Ionc{iu de diseminure u inIormu{iilor lu nivel intern - ducu
suspecLeuz ucLIvILuLI de spIure u bunIIor suu de IInun(ure u LerorIsmuIuI,
UnILuLeu de nIormu(II InuncIure LrebuIe su uIb uuLorILuLeu de u dIsemInu
suu ndrepLu InIormu(Iu IInuncIuru cLre uILe uuLorILuLI InLerne In scopuI
InvesLIgrII sI uc(IunII. MusurIIe eIIcIenLe penLru combuLereu spuIurII
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- z -
bunIIor se buzeuz pe dIrec(Ionureu InIormu(IeI dIsponIbIIe cLre
uuLorILuLeu compeLenLu. EsLe esen(IuI cu unILuLeu de unuIIzu IInuncIuru su
oIere uuLorILuLII compeLenLe InIormu(Ie IInuncIuru cuL de rupId posIbII, In
uu IeI ncuL uuLorILuLeu compeLenLu su pouL urmrI IndIcIIIe oIerILe de
U.
Ionc{iu de diseminure u inIormu{iilor lu nivel internu{ionul - U
LrebuIe su IIe cupubII su LrunsmIL InIormu(Iu IInuncIuru uILor U-urI dIn
sLrInLuLe, In scopuI de u devenI purLenerI eIIcIen(I In IupLu InLernu(IonuIu
mpoLrIvu ucesLor InIruc(IunI.
Ieedbuck - esLe ImporLunL cu U-uI su Iucreze ndeuproupe cu enLILuLIIe
ruporLoure sI cu uuLorILuLIIe compeLenLe uIe uneI LurI penLru u IupLu penLru
combuLereu spuIurII bunIIor sI u IInun(rII LerorIsmuIuI. ConIormundu-se sI
obIIgu(IIIor suIe prIvInd psLrureu secreLuIuI, U-uI LrebuIe su oIere un
Ieed-buck In IegLuru cu LendIn(eIe, rIscurIIe sI LIpoIogIIIe dIn spIureu
bunIIor sI IInun(ureu LerorIsmuIuI cure vor ujuLu InsLILu(IIIe IInuncIure sI
neIInuncIure sI persouneIe su IsI ImbunuLuLeuscu prucLIcIIe sI conLrouIeIe
penLru combuLereu spuIurII bunIIor sI u IInun(rII LerorIsmuIuI.


Creureu CenLruIuI u IosL deLermInuL, n prImuI rund, de necesILuLeu edIIIcrII
uneI sLrucLurI de sLuL eIIcIenLe, scopuI prIncIpuI uI cruIu esLe combuLereu
InIruc(IunIIor economIce I corup(IeI n RepubIIcu MoIdovu. PrevenIreu Ior esLe o
surcIn prIorILur penLru orguneIe de ocroLIre u normeIor de drepL. O uIL cerIn(,
nu muI pu(In ImporLunL, u IosL necesILuLeu opLImIzrII sLrucLurII I ucLIvIL(II
orguneIor de conLroI. DIn experIen(u unIIor Lrecu(I, nu se reueu soIu(Ionureu
probIemeIor prIvInd InIruc(IonuIILuLeu economIc, sporIreu rezuILuLeIor n
combuLereu eI dIn muI muILe cuuze, dInLre cure poL II men(IonuLe ceIe muI
ImporLunLe: dubIureu Iunc(IIIor de cLre dIIerILe InsLILu(II de sLuL, pe de o purLe, I
IneIIcIenLu InLeruc(Iune nLre eIe, pe de uILu. n consecIn(, se nregIsLru un numr
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- z6 -
consIderubII de conLrouIe I revIzII Lenden(Iouse I InoporLune, cure nu uveuu nIcI
un eIecL usupru nIveIuIuI crImInuIIL(II n economIe, I susLrgeuu de Iu ucLIvILuLe
ugen(II economIcI. Iecure orgun de conLroI uveu compeLen(eIe proprII,
subordonureu su IerurIIc. ToLoduL, dInLre (rIIe CS, numuI n RepubIIcu
MoIdovu orguneIe de conLroI nu dIspuneuu de Iunc(II de urmrIre penuI. O duL
cu udopLureu egII cu prIvIre Iu CenLruI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce
I Corup(IeI, n MoIdovu u IosL creuL o InsLILu(Ie uvund sIsLem compIex de
descoperIre u InIruc(IunIIor economIce: ncepund cu ob(Inereu I documenLureu
InIormu(IIIor operuLIve, eIecLuureu ucLuIuI de revIzIe I conLroI, InLenLureu
dosuruIuI penuI, urmrIreu penuI I LrunsmILereu dosuruIuI n InsLun(u de
judecuL. CenLruI u IosL creuL cu urmure u IuzIonrII DepurLumenLuIuI conLroI
IInuncIur sI revIzIe uI MInIsLeruIuI Inun(eIor; DIrec(IeI unLIcorup(Ie u
DepurLumenLuIuI penLru CombuLereu CrImeI OrgunIzuLe sI Corup(IeI, precum sI u
DIrec(IeI poIILIeI economIco-IInuncIure u nspecLoruLuIuI GeneruI de PoIILIe uI
MInIsLeruIuI AIucerIIor nLerne I u GrzII InuncIure, cure subordonu
nspecLoruLuI IscuI PrIncIpuI de SLuL (Sursu: ILLp:JJwww.cccec.gov.md)

n conIormILuLe cu dIspozILIIIe Legii nr. 11oq[oo, CenLruI penLru
CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI (denumIL n conLInuure CenLru)
esLe un orgun de ocroLIre u normeIor de drepL, specIuIIzuL n
conLrucurureu InIruc(IunIIor economIco-IInuncIure I IIscuIe, precum I u
corup(IeI.
CenLruI esLe condus de un dIrecLor, numIL de Guvern pe un Lermen de q unI.
DIrecLoruI CenLruIuI (denumIL n conLInuure dIrecLor) ure drepLuI s purLIcIpe Iu
edIn(eIe GuvernuIuI, IIInd usIsLuL de udjunc(I, numI(I I eIIberu(I dIn Iunc(Ie de
Guvern Iu propunereu su.Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- z; -
irectorol Centroloi ure cu principule utribo{ii:
u) orgunIzeuz I usIgur ucLIvILuLeu CenLruIuI, IncIusIv u subdIvIzIunIIor IuI
LerILorIuIe I u CoIegIuIuI, I esLe responsubII de exercILureu uLrIbu(IIIor CenLruIuI;
b) sLubIIeLe I repurLIzeuz uLrIbu(IIIe udjunc(IIor, eIIIor de subdIvIzIunI
dIn upuruLuI cenLruI;
c) deLermIn ruzu de ucLIvILuLe u subdIvIzIunIIor LerILorIuIe;
d) uprob scIemu de ncudrure u upuruLuIuI cenLruI I u subdIvIzIunIIor LerILorIuIe
n conIormILuLe cu sLrucLuru I n IImILeIe eIecLIvuIuI uprobuLe de Guvern;
e) uprob pIunurIIe de IInun(ure n IImILu uIocu(IIIor prevzuLe n
Iegeu bugeLuIuI pe unuI respecLIv I Ie nuInLeuz MInIsLeruIuI Inun(eIor
spre uprobure;
I) uprob regImuI de ordIne InLerIour uI CenLruIuI;
g) emILe, n LemeIuI I n vedereu execuLrII prezenLeI IegI, ordIne, dIspozI(II I
InsLruc(IunI;
I) orgunIzeuz seIecLureu, repurLIzureu I InsLruIreu cudreIor;
I) usIgur regImuI de conspIru(Ie I conIIden(IuIILuLe;
j) ucord grude unguju(IIor CenLruIuI;
k) emILe ordIne de numIre I de eIIberure dIn Iunc(Ie;
I) sLImuIeuz I sunc(Ioneuz dIscIpIInur unguju(II conIorm ucLeIor IegIsIuLIve I
uILor ucLe normuLIve;
m) reprezInL CenLruI n reIu(IIIe cu uILe uuLorIL(I pubIIce dIn (ur I cu orgune
sImIIure dIn uILe sLuLe;
n) ubrog suu modIIIc ordIneIe, decIzIIIe, IoLrurIIe I dIspozI(IIIe conducLorIIor
de subdIvIzIunI LerILorIuIe n cuzuI necorespunderII Ior IegII I uILor ucLe
normuLIve.

(z) DIrecLoruI ure drepLuI:
u) s deIege o purLe dIn uLrIbu(IIIe suIe unor uILe persoune cu Iunc(Ie de
rspundere;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- z8 -
b) s prezInLe GuvernuIuI propunerI de modIIIcure u sLrucLurII CenLruIuI, dIcLuLe
de necesILuLeu perIec(IonrII ucLIvIL(II ucesLuIu dIn urm.

n cudruI CenLruIuI se consLILuIe un coIegIu u cruI componen( numerIc I
nomInuI se uprob de Guvern, Iu propunereu dIrecLoruIuI.

Stroctoru su orgunizutoricu u Centroloi este ormtoureu:
Conducereu
ApuruLuI DIrecLoruIuI
DIrec(Iu GeneruI AnuIILIc, Prognoz sI PrevenIre
DIrec(Iu GeneruI AnLIcorup(Ie
DIrec(Iu GeneruIu CombuLereu CrImeIor EconomIce
DIrec(Iu GeneruI UrmrIre PenuI
DIrec(Iu GeneruI ConLroI sI RevIzIe
DIrec(Iu GeneruIu ogIsLIcu sI AdmInIsLrure
DIrec(Iu AsIgurure OperuLIv
DIrec(Iu SecurILuLe nLern
DIrec(Iu JurIdIc
Seroiciul pentru Preoenireo si Comhotereo
Splrii Bonilor
DIrec(Iu Resurse Umune
DIrec(Iu ComenduIre
DIrec(Iu EvIden( ConLubII $I Inun(e
DIrec(Iu GeneruI TerILorIuI BI(I
DIrec(Iu GeneruI TerILorIuI CuIuI
1n conformitote cu preoederile ort. 11 olin. z din Legeo nr. 1po,zoo;,
Centrul pentru Comhotereo Crimelor Economice i Corup(iei
coordoneoz octioitoteo outorit(ilor, ohilitote cu executoreo
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- zq -
prezentei legi, n domeniul preoenirii i comhoterii splrii honilor
i finon(rii terorismului.

Atribo{iile Centroloi:
CenLruI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI esLe nvesLIL cu
uLrIbu(II de prevenIre I de combuLere u spIrII bunIIor I u IInun(rII
LerorIsmuIuI uvund o subdIvIzIune specIuIIzuL n uIe creI uLrIbu(II InLr:

u) coIecLureu (sLocureu), unuIIzu I preIucrureu InIormu(IIIor prIvInd
Lrunzuc(IIIe I uILe ucLIvIL(I suspecLe, prezenLuLe de enLIL(IIe ruporLoure,
conIorm prevederIIor prezenLeI IegI;
b) nLreprIndereu de msurI operuLIve de InvesLIgu(Ie, conIorm IegIsIu(IeI n
vIgoure;
c) coIuborureu I scIImbuI de InIormu(II cu uuLorIL(IIe udmInIsLru(IeI
pubIIce, sesIzureu orguneIor compeLenLe despre cuuzeIe I condI(IIIe cure
IuvorIzeuz comILereu uc(IunIIor IIIcILe, penLru Iuureu msurIIor sLubIIILe de
IegIsIu(Ie;
d) LrunsmILereu de InIormu(Ie I documenLe orguneIor de urmrIre penuI I
uILor orgune ubIIILuLe, dup compeLen(, de nduL ce s-uu sLubIIIL
suspIcIunI rezonubIIe cu prIvIre Iu spIureu bunIIor, Iu IInun(ureu
LerorIsmuIuI suu Iu uILe InIruc(IunI ce genereuz venILurI IIIcILe;
e) cooperureu I scIImbuI de InIormu(II cu servIcII sImIIure sLrIne, cu
orgunIzu(II InLernu(IonuIe n domenIuI prevenIrII I combuLerII spIrII
bunIIor I IInun(rII LerorIsmuIuI;
I) eIuborureu de propunerI penLru uducereu n concordun( u ucLeIor
normuLIve cu regIemenLrIIe InLernu(IonuIe n domenIu;
g) purLIcIpureu Iu reuIIzureu SLruLegIeI nu(IonuIe de prevenIre I combuLere u
spIrII bunIIor I IInun(rII LerorIsmuIuI;
I) creureu unuI sIsLem InIormu(IonuI n domenIuI su de ucLIvILuLe I
usIgurureu Iunc(IonrII IuI;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- o -
I) usIgurureu meLodoIogIc u enLIL(IIor ruporLoure n domenIuI prevenIrII I
combuLerII spIrII bunIIor I IInun(rII LerorIsmuIuI;
j) soIIcILureu I prImIreu InIormu(IIIor I documenLeIor necesure, de cure
dIspun enLIL(IIe ruporLoure I uuLorIL(IIe udmInIsLru(IeI pubIIce, n
vedereu deLermInrII curucLeruIuI suspecL uI Lrunzuc(IIIor;
k) comunIcureu cLre enLIL(IIe ruporLoure, orI de cuLe orI esLe posIbII, u
rezuILuLeIor exumInrII InIormu(IIIor prezenLuLe de eIe, pubIIcureu
rupourLeIor perIodIce despre muncu execuLuL;
I) Iu soIIcILureu unor uILe orgune cu Iunc(II de supruvegIere u enLIL(IIor
ruporLoure, purLIcIpureu Iu eIecLuureu conLroIuIuI I verIIIcrII usupru
moduIuI n cure enLIL(IIe ruporLoure respecL prevederIIe prezenLeI IegI;
m) coIecLureu I unuIIzureu muLerIuIuIuI sLuLIsLIc reIerILor Iu eIIcIen(u
sIsLemuIuI de prevenIre I de combuLere u spIrII bunIIor I u IInun(rII
LerorIsmuIuI, IncIusIv numruI decIurrIIor de Lrunzuc(II suspecLe, numruI
de cuuze penuIe I de persoune condumnuLe, duLeIe despre sIsLureu
Lrunzuc(IIIor, despre secIesLrureu I conIIscureu venILurIIor provenILe dIn
InIruc(IunI de spIure u bunIIor I de IInun(ure u LerorIsmuIuI;
n) exercILureu unor uILe uLrIbu(II, n Iunc(Ie de surcInIIe sLubIIILe de IegIsIu(Ie.

Prin Ordinul Directorului Centrului pentru Comhotereo Crimelor
Economice si Corup(iei, semnot in onul zooo, Seroiciul pentru
Preoenireo si Comhotereo Splrii Bonilor este orgonul ohilitot cu
coordonoreo tehnic, reolizoreo, suprooeghereo i controlul
msurilor de preoenire i comhotere o splrii honilor i finon(rii
terorismului, o octioit(ii outorit(ilor i institu(iilor mputernicite
cu suprooeghereo i controlul n ocest domeniu, precum i
coordonoreo colohorrii interno(ionole.

Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 1 -
ServIcIuI ure sLuLuL de subdIvIzIune uuLonom, n componen(u CenLruIuI,
specIuIIzuL n prevenIreu I combuLereu spIrII bunIIor I IInun(rII LerorIsmuIuI,
uvund urmLoureIe drepLurI:
1) s emIL, n IImILeIe compeLen(eI recomundrI penLru enLIL(IIe
respecLIve, persouneIe IIzIce suu jurIdIce, prIvInd reuIIzureu msurIIor n scopuI
prevenIrII I combuLerII spIrII bunIIor I IInun(rII LerorIsmuIuI, s nuInLeze
sesIzrI despre nILurureu cuuzeIor I condI(IIIor ce mpIedIc reuIIzureu poIILIcII
nu(IonuIe n domenIu;
z) s soIIcILe I s ob(In, de Iu uuLorIL(IIe pubIIce, nLreprInderI, InsLILu(II
I orgunIzu(II, IndIIerenL de LIpuI de proprIeLuLe, InIormu(IIIe necesure penLru
exercILureu uLrIbu(IIIor ce-I revIn;
) s InI(Ieze sIsLureu eIecLurII Lrunzuc(IIIor suspecLe, operu(IunIIor IeguLe
de spIureu bunIIor IJsuu IInun(ure u LerorIsmuIuI;
q) s consLuLe ncIcrIIe IegIsIu(IeI n domenIuI su de ucLIvILuLe I s
upIIce sunc(IunI, n IImILeIe compeLen(eI suIe;
) s orgunIzeze pregLIreu I perIec(Ionureu proIesIonuI u personuIuIuI,
s purLIcIpe Iu pregLIreu I desIurureu conIerIn(eIor prucLIco-LIIn(IIIce I u
semInureIor, scIImbuI de experIen(, IncIusIv n sLrInLuLe;
6) s dIspun de uILe mpuLernIcIrI ce-I revIn n cuIILuLe de subdIvIzIune u
CenLruIuI.


.. Aotorit{ile de sopruveghere:
n conIormILuLe cu prevederIIe urL. 1o dIn egeu nr. 1qoJzoo;, orguneIe cu Iunc(II
de supruvegIere u enLIL(IIor ruporLoure sunL urmLoureIe:
u) CenLruI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI;
b) Buncu Nu(IonuI u MoIdoveI;
c) ComIsIu Nu(IonuI u PIe(eI InuncIure;
d) MInIsLeruI JusLI(IeI;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- z -
e) MInIsLeruI DezvoILrII nIormu(IonuIe;
I) MInIsLeruI Inun(eIor;
g) ServIcIuI VumuI.

1n conformitote cu ort. qq din Legeo nr. (S din z1.o;.1ppg, Bonco
No(ionol este unico institu(ie core efectueoz outorizoreo,
suprooeghereo i reglementoreo octioit(ii institu(iilor finonciore.
n ucesL scop Buncu Nu(IonuI esLe mpuLernIcIL:
u) s emIL ucLeIe normuLIve necesure I s Iu msurIIe cuvenILe penLru u-I
exercILu mpuLernIcIrIIe I uLrIbu(IIIe ce decurg dIn prezenLu Iege, prIn ucordureu
de IIcen(e InsLILu(IIIor IInuncIure I eIuborureu de sLundurde de supruvegIere u
ucesLoru I s sLubIIeusc moduI de upIIcure u ucLeIor normuLIve I msurIIor
men(IonuLe;
b) s eIecLueze, prIn InLermedIuI Iunc(IonurIIor sI suu uI uILor specIuIILI cuIIIIcu(I
unLrenu(I n ucesL scop, conLrouIe usupru LuLuror InsLILu(IIIor IInuncIure, precum
I s exumIneze regIsLreIe, documenLeIe I conLurIIe ucesLoru, condI(IIIe Iu cure I
desIour ucLIvILuLeu, I respecLureu de cLre ucesLe InsLILu(II u IegIsIu(IeI;
c) s ceur orIcruI suIurIuL dInLr-o InsLILu(Ie IInuncIur s IurnIzeze BncII
Nu(IonuIe InIormu(IIIe necesure n scopuI supruvegIerII I regIemenLrII ucLIvIL(II
InsLILu(IIIor IInuncIure;
d) s Impun orIcreI InsLILu(II IInuncIure msurI de remedIere suu s upIIce
sunc(IunIIe prevzuLe de egeu cu prIvIre Iu InsLILu(IIIe IInuncIure, duc
InsLILu(Iu IInuncIur suu suIurIu(II eI;
- uu ncIcuL Iegeu men(IonuL suu vreun ucL normuLIv uI BncII Nu(IonuIe;
- uu ncIcuL vreo obIIgu(Iune IIducIur;
- s-uu ungujuL n operu(IunI rIscunLe suu IncorecLe uIe InsLILu(IeI IInuncIure suu
uIe orIcreIu dIn sucursuIeIe eI.


Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- -
Comisio No(ionol o Pie(ei 1inonciore, In conIormILuLe cu egeu nr.
1qzJ1qq8 cu modIIIcrIIe sI compIeLrIIe uILerIoure, esLe o uuLorILuLe uuLonom u
udmInIsLru(IeI pubIIce cenLruIe, responsubII Iu( de PurIumenL, cure
regIemenLeuz I uuLorIzeuz ucLIvILuLeu purLIcIpun(IIor Iu pIu(u IInuncIur
nebuncur, precum I supruvegIeuz respecLureu IegIsIu(IeI de cLre eI.
n ucesL scop, ComIsIu Nu(IonuI esLe nvesLIL cu puLere de decIzIe, de dIspens,
de InLerdIc(Ie, de InLerven(Ie, de conLroI I de sunc(Ionure dIscIpIInur I
udmInIsLruLIv, n IImILeIe sLubIIILe de IegIsIu(Ie.
AuLorILuLeu ComIsIeI Nu(IonuIe se exLInde usupru purLIcIpun(IIor Iu pIu(u
IInuncIur nebuncur, cure cuprInd emILen(II de vuIorI mobIIIure, InvesLILorII,
usIguru(II, orgunIzu(IIIe de uuLoregIemenLure pe pIu(u vuIorIIor mobIIIure, BIrouI
Nu(IonuI uI AsIgurLorIIor de AuLoveIIcuIe dIn RepubIIcu MoIdovu, membrII
usocIu(IIIor de economII I mprumuL, cIIen(II orgunIzu(IIIor de mIcroIInun(ure I
purLIcIpun(II proIesIonILI Iu pIu(u IInuncIur nebuncur. PurLIcIpun(II
proIesIonILI Iu pIu(u IInuncIur nebuncur sunL purLIcIpun(II proIesIonILI Iu pIu(u
vuIorIIor mobIIIure, purLIcIpun(II proIesIonILI Iu pIu(u usIgurrIIor, IondurIIe
nesLuLuIe de pensII, usocIu(IIIe de economII I mprumuL, orgunIzu(IIIe de
mIcroIInun(ure, orgunIzu(IIIe de credIL IpoLecur I bIrourIIe IsLorIIIor de credIL.
ALrIbu(IIIe ComIsIeI Nu(IonuIe prIvInd regIemenLureu, uuLorIzureu I
supruvegIereu purLIcIpun(IIor proIesIonILI nu se suprupun cu uLrIbu(IIIe BncII
Nu(IonuIe u MoIdoveI.


n conIormitute co surcinile ce-i revin, Ministerol Josti{iei exercit
ormtourele Ionc{ii sob uspectol prevenirii si combuterii spulurii
bunilor {sorsu: http:[[www.jostice.gov.md):
pregLeLe proIecLe de IegI I proIecLe de IoLrurI uIe GuvernuIuI n
domenIuI jusLI(IeI, precum I proIecLeIe ceIor muI ImporLunLe IegI n uILe domenII
socIuI-economIce, uvIzeuz proIecLeIe de IegI I uILe ucLe normuLIve prezenLuLe
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- q -
GuvernuIuI, eIecLueuz experLIzu jurIdIc I nregIsLrureu de sLuL u ucLeIor
normuLIve depurLumenLuIe ce vIzeuz drepLurIIe I InLereseIe IegILIme uIe
ceL(enIIor suu ceIe cu curucLer InLerdepurLumenLuI;
eIuboreuz, (Inund conL de propunerIIe mInIsLereIor I depurLumenLeIor,
proIecLeIe pIunurIIor de perIec(Ionure u IegIsIu(IeI;
nIpLuIeLe muncu de sIsLemuLIzure I codIIIcure u IegIsIu(IeI, pregLeLe
propunerI cu prIvIre Iu modIIIcureu eI;
coordoneuz ucLIvILuLeu orguneIor cenLruIe de specIuIILuLe uIe
udmInIsLru(IeI pubIIce n vedereu eIuborrII proIecLeIor de IegI I uILe ucLe
normuLIve, ucordundu-Ie ujuLor meLodIc Iu eIuborureu proIecLeIor de IegI I
IoLrurI uIe GuvernuIuI;
exercIL conLroIuI n sIeru execuLrII IoLrurIIor judecLoreLI;
exercIL conducereu generuI I conLroIuI usupru ucLIvIL(II poII(IeI
judecLoreLI; deLermIn sLrucLuru eI orgunIzuLorIc I unIIormu personuIuIuI
mIIILur;
supruvegIeuz ucLIvILuLeu noLurIIor, usIgur o prucLIc noLurIuI unIc I
unuIIzu sLuLIsLIc u ucLeIor noLurIuIe;
conLrIbuIe Iu dezvoILureu sIsLemuIuI de servIcII n scopuI reuIIzrII
drepLurIIor, IIberL(IIor I InLereseIor IegILIme uIe ceL(enIIor, drepLurIIor
persouneIor jurIdIce; eIIbereuz IIcen(e penLru eIecLuureu experLIzeI judIcIure,
penLru desIurureu ucLIvIL(II noLurIuIe I ucLIvIL(II de uvocuL, nregIsLreuz
bIrourIIe noLurIuIe;
nregIsLreuz purLIdeIe I uILe orgunIzu(II socIuI-poIILIce I eIecLueuz
conLroIuI usupru respecLrII de cLre ucesLeu u IegIsIu(IeI n vIgoure, suspend
ucLIvILuLeu ucesLoru n cuzuI ncIcrII prevederIIor sLuLuLure I u IegIsIu(IeI, (Ine
regIsLruI purLIdeIor poIILIce I nregIsLreuz sImboIIcu ucesLoru;
purLIcIp Iu exumInureu cuuzeIor de cLre InsLun(eIe de judecuL prIvInd
suspendureu suu IIcIIdureu purLIdeIor I orgunIzu(IIIor socIuI-poIILIce, precum I
InLenLeuz dIn proprIe InI(IuLIv usLIeI de cuuze n condI(IIIe IegII;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- -
nregIsLreuz usocIu(IIIe obLeLI, Iundu(IIIe, usocIu(IIIe de puLronuL I
eIecLueuz conLroIuI corespunderII ucLIvIL(II ucesLoru scopurIIor I surcInIIor
sLuLuLure;
prezInL, n moduI sLubIIIL, propunerI vIzund ncIeIereu LruLuLeIor
InLernu(IonuIe nLre RepubIIcu MoIdovu I uILe sLuLe cu prIvIre Iu usIsLen(u
jurIdIc I pourL LruLuLIveIe respecLIve; ncIeIe ucordurI prIvInd coIuborureu
jurIdIc cu orguneIe respecLIve uIe sLuLeIor sLrIne I orgunIzu(IIIe InLernu(IonuIe;
orgunIzeuz ndepIInIreu LruLuLeIor prIvInd usIsLen(u jurIdIc, precum I u uILor
LruLuLe, ucordurI I conven(II InLernu(IonuIe n purLeu ce (Ine de compeLen(u
MInIsLeruIuI JusLI(IeI.

PoLrIvIL compeLen(eIor ucorduLe prIn IegIsIu(Ie, Ministerol ezvoltrii
InIormu{ionule exercIL Iunc(II specIIIce (sursu: ILLp:JJwww.mdI.gov.md),
dInLre cure enumerm:
In domeniol inIormutizrii
eIuboreuz I promoveuz poIILIcu de sLuL n domenIuI InIormuLIzrII,
IormrI, depozILrII, proLec(IeI, ucLuuIIzrII I uLIIIzrII resurseIor
InIormu(IonuIe de sLuL, creeuz I ImpIemenLeuz LeInoIogIIIe
InIormu(IonuIe noI, compIexeIe LeInIce de progrum, re(eIeIe I sIsLemeIe
InIormu(IonuIe;
eIecLueuz coordonureu I dIrIjureu meLodIc u ucLIvIL(II mInIsLereIor,
uILor uuLorIL(I udmInIsLruLIve cenLruIe, uuLorIL(IIor udmInIsLru(IeI pubIIce
IocuIe prIvInd creureu spu(IuIuI InIormu(IonuI unIc uI RepubIIcII MoIdovu,
n IImILeIe compeLen(eI;
unuIIzeuz sLureu I LendIn(eIe dezvoILrII pIe(eIor nu(IonuIe I
InLernu(IonuIe uIe produseIor InIormu(IonuIe I servIcIIIor, mIjIouceIor
InIormuLIzrII I eIuboreuz propunerI prIvInd perIec(Ionureu
mecunIsmuIuI de regIemenLure u ucesLoru;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 6 -
eIuboreuz, n IImILeIe compeLen(eI, dIrec(IIIe prIncIpuIe de coIuborure cu
orgunIzu(IIIe InLernu(IonuIe n domenIuI InIormuLIzrII I LeInoIogIIIor
InIormu(IonuIe uvunsuLe;
eIuboreuz I urgumenLeuz poIILIcu RepubIIcII MoIdovu prIvInd
probIemeIe scIImbuIuI InIormu(IonuI InLernu(IonuI;
purLIcIp Iu eIuborureu poIILIcII InvesLI(IIIor de sLuL I progrumeIor
InvesLI(IIIor de sLuL n domenIuI InIormuLIzrII;
eIecLueuz nregIsLrureu I evIden(u resurseIor InIormu(IonuIe de sLuL;
usIgur eIuborureu sIsLemeIor InIormu(IonuIe uuLomuLIzuLe de sLuL;
eIecLueuz Iormureu, (Inereu, depozILureu, uLIIIzureu I udmInIsLrureu
RegIsLruIuI de sLuL uI popuIu(IeI, RegIsLruIuI de sLuL uI unIL(IIor de drepL,
SIsLemuIuI nu(IonuI InIormu(IonuI geogruIIc, RegIsLruIuI de sLuL uI
LrunsporLurIIor, RegIsLruIuI de sLuL uI conducLorIIor de veIIcuIe I
Iunc(Ionureu regIsLreIor depurLumenLuIe n buzu compIexuIuI LeInIc de
progrum uI MInIsLeruIuI (prIn coordonureu cu orguneIe de sLuL respecLIve),
reuIIzeuz monILorIzureu sIsLemeIor I resurseIor InIormu(IonuIe;
conLrIbuIe Iu creureu pIe(eI comer(uIuI eIecLronIc;
orgunIzeuz desIurureu expozI(IIIor sIsLemeIor I produseIor
InIormu(IonuIe pe LerILorIuI RepubIIcII MoIdovu I pesLe IoLure.

In domeniol docomentrii:
orgunIzeuz ucLIvILuLeu ce (Ine de producereu I perIecLureu ucLeIor de
IdenLILuLe I uILor ucLe de ImporLun( sLuLuI, documenLeIor buncure de
IdenLIIIcure I u IurLIIIor de vuIoure, uILor documenLe de sLrIcL evIden(;
orgunIzeuz producereu ucLeIor de IdenLILuLe I ucLeIor de nregIsLrure
penLru persoune IIzIce I jurIdIce, documenLeIor de ImporLun( sLuLuI I
usIgur proLec(Iu Ior LeInIc, cu upIIcureu LeInoIogIIIor uvunsuLe;
usIgur eIuborureu I ImpIemenLureu usIgurrII de progrum, orgunIzeuz
nso(Ireu LeInIc penLru Iunc(Ionureu conLInu u RegIsLruIuI de sLuL uI
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- ; -
popuIu(IeI, RegIsLruIuI de sLuL uI unIL(IIor de drepL, SIsLemuIuI nu(IonuI
InIormu(IonuI geogruIIc, RegIsLruIuI de sLuL uI mIjIouceIor de LrunsporL,
RegIsLruIuI de sLuL uI conducLorIIor uuLo I uILor regIsLre de ImporLun(
sLuLuI;
usIgur eIuborureu mosLreIor udeverIn(eIor ucLeIor sLrII cIvIIe I
IormuIureIor ucLeIor sLrII cIvIIe, orgunIzeuz conIec(Ionureu ucesLoru.

In domeniol usigorrii Iormrii i otilizrii resorselor inIormu{ionule
de stut:
eIecLueuz nregIsLrureu I evIden(u popuIu(IeI RepubIIcII MoIdovu;
prImIreu, exumInureu I preIucrureu demersurIIor ceL(enIIor cu prIvIre Iu
IeIreu-InLrureu n (ur, perIecLureu muLerIuIeIor Iu cererIIe persouneIor cu
prIvIre Iu ceL(enIe, usIgur uuLenLIcILuLeu I pIenILudIneu duLeIor ce
Iormeuz con(InuLuI InIormu(IonuI uI RegIsLruIuI de sLuL uI popuIu(IeI I
uILor regIsLre de ImporLun( sLuLuI;
eIIbereuz ucLeIe de IdenLILuLe uIe SIsLemuIuI nu(IonuI de puupourLe, ucLe
de nmuLrIcuIure u LrunsporLuIuI, permIse de conducere, udeverIn(e de
nregIsLrure u ucLeIor sLrII cIvIIe ceL(enIIor RepubIIcII MoIdovu,
ceL(enIIor sLrInI I upuLrIzIIor, uILe documenLe n conIormILuLe cu
IegIsIu(Iu;
usIgur nregIsLrureu depIIn I oporLun u ucLeIor sLrII cIvIIe, securIL(II I
InLegrIL(II IonduIuI de urIIv u regIsLreIor sLrII cIvIIe;
eIecLueuz nregIsLrureu de sLuL u nLreprInderIIor I orgunIzu(IIIor ce
Iunc(Ioneuz pe LerILorIuI RepubIIcII MoIdovu, eIIbereuz cerLIIIcuLe de
nregIsLrure I curLeIe de nregIsLrure mecunoIIzIbIIe;
usIgur securILuLeu sIsLemeIor InIormu(IonuIe I proLec(Iu InIormu(IeI
documenLuLe ce se uII n compeLen(u MInIsLeruIuI;


Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 8 -
In domeniol comonicu{iilor:
supruvegIeuz respecLureu prevederIIor IeguIe, IncIusIv dIspozI(IIIe
conven(IIIor I ucordurIIor InLernu(IonuIe, n domenIIIe comunIcu(IIIor;
eIuboreuz I promoveuz sLruLegIu sLundurdIzrII n domenIu;
eIuboreuz progrume unuuIe uIe emIsIunIIor de mrcI poLuIe, sLubIIInd
sLrucLuru I LemuLIcu Ior, emILe mrcI I eIecLe poLuIe;
eIuboreuz I uprob regIemenLrI, norme I reguII LeInoIogIce de operure
u re(eIeIor I servIcIIIor n domenIuI poLeI I supruvegIeuz respecLureu
ucesLoru.

In domeniol sopruvegherii i controloloi:
eIecLueuz dIrIjureu I conLroIuI usupru ucLIvIL(II subdIvIzIunIIor
sLrucLuruIe, precum I u nLreprInderIIor, InsLILu(IIIor I orgunIzu(IIIor
subordonuLe;
n comun cu MInIsLeruI AIucerIIor ExLerne I nLegrrII Europene, exercIL
Iunc(IIIe de conLroI I supruvegIere usupru ucLIvIL(II reprezenLun(eIor
dIpIomuLIce I consuIure uIe RepubIIcII MoIdovu prIvInd nregIsLrureu
ucLeIor sLrII cIvIIe;
eIecLueuz conLroIuI usupru respecLrII IegIsIu(IeI n vIgoure n domenIuI
InIormu(IonuI I domenIuI comunIcu(IIIor de cLre uuLorIL(IIe pubIIce, ce
ucLIveuz n ucesLe domenII, IormrII I uLIIIzrII resurseIor InIormu(IonuIe
de sLuL I nLreprInde msurIIe necesure penLru nILurureu dIIerILeIor
ncIcrI;
n comun cu Cumeru de Icen(Iere, eIecLueuz conLroIuI usupru respecLrII
de cLre LILuIurII IIcen(eIor u condI(IIIor de IIcen(Iere u ucLIvIL(II n
domenIuI InsLruIrII I perIec(IonrII conducLorIIor uuLo, eIecLuund
verIIIcrI pIunIIIcuLe I conLrouIe InopInuLe, n conIormILuLe cu IegIsIu(Iu n
vIgoure.

Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- q -
Ministerol Iinun{elor esLe orgunuI cenLruI de specIuIILuLe uI udmInIsLru(IeI
pubIIce, cure eIuboreuz I promoveuz poIILIcu unIc u GuvernuIuI n domenIuI
bugeLur-IIscuI, uI IormrII I gesLIonrII IInun(eIor pubIIce, uI upIIcrII purgIIIIor
IInuncIure n concordun( cu cerIn(eIe economIeI de pIu(. (sursu:
ILLp:JJwww.mInIIn.md)

nLru reuIIzureu obIecLIveIor suIe de ucLIvILuLe, MInIsLeruI ure prInLre prIncIpuIeIe
uLrIbu(II de buz:
eIuboreuz ucLeIe normuLIve ce regIemenLeuz sIsLemuI I procesuI bugeLur,
ImpozILureu I evIden(u conLubII;
gesLIoneuz conLurIIe buncure uIe bugeLuIuI de sLuL, bugeLeIor unIL(IIor
udmInIsLruLIv-LerILorIuIe, conLurIIe de ucumuIure u venILurIIor bugeLuIuI
usIgurrIIor socIuIe de sLuL I IondurIIor usIgurrIIor obIIguLorII de
usIsLen( medIcuI, conLurIIe cu desLInu(Ie specIuI, conLurIIe LrezorerIIIe
uIe InsLILu(IIIor pubIIce IInun(uLe de Iu bugeLuI de sLuL I bugeLeIe unIL(IIor
udmInIsLruLIv-LerILorIuIe;
gesLIoneuz resurseIe Lemporur IIbere uIe bugeLuIuI de sLuL, IncIusIv prIn
pIusureu Ior Iu depozIL n cudruI sIsLemuIuI buncur, n buz de concurs;
conLrucLeuz I gurunLeuz mprumuLurI de sLuL pe pIu(u IInuncIur InLern
I exLern, n scopuI I n IImILeIe compeLen(eIor sLubIIILe prIn Iege,
gesLIoneuz I monILorIzeuz duLorIu de sLuL InLern I exLern u
GuvernuIuI;
udmInIsLreuz mIjIouceIe IInuncIure mprumuLuLe, usIgur rumbursureu
ucesLoru I ucIILureu dobunzIIor uIerenLe, n condI(IIIe IegII;
orgunIzeuz mobIIIzureu mIjIouceIor IInuncIure prIn InLermedIuI emILerII I
pIusrII dIIerILeIor InsLrumenLe IInuncIure (IurLII de vuIoure de sLuL,
obIIgu(IunI suu cumbII) cu surse de IInun(ure penLru necesIL(IIe bugeLuIuI;
purLIcIp Iu eIuborureu poIILIcII vuIuLur-credILure, n scopuI usIgurrII
sLubIIIL(II moneLure, prevenIrII proceseIor InIIu(IonIsLe, dezvoILrII I
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- qo -
regIemenLrII pIe(eI IInuncIure I uI consoIIdrII ruporLurIIor ucesLeIu cu
uILe eIemenLe uIe economIeI de pIu(;
coIuboreuz cu secLoruI buncur I nonbuncur Iu eIuborureu I promovureu
poIILIcII de credILure u economIeI nu(IonuIe;
purLIcIp Iu eIuborureu poIILIcII vumuIe u sLuLuIuI;
purLIcIp Iu eIuborureu poIILIcII I evuIuureu oIerLeIor n domenIuI
InvesLI(IIIor reuIIzuLe dIn conLuI mIjIouceIor bugeLuIuI de sLuL, IncIusIv uIe
mIjIouceIor I IondurIIor specIuIe, precum I dIn surse exLerne;
eIuboreuz, uprob I ubrog sLundurdeIe nu(IonuIe de conLubIIILuLe I
uudIL, uILe ucLe normuLIve prIvInd evIden(u conLubII I uudILuI nu(IonuI, n
conIormILuLe cu sLundurdeIe InLernu(IonuIe;
uprob ReguIumenLuI prIvInd uLesLureu de sLuL I InsLruIreu conLInu u
conLubIIIIor;
eIuboreuz, promoveuz IJsuu uprob, dup cuz, n moduI sLubIIIL, ucLeIe
normuLIve reIerILoure Iu moduI de orgunIzure I meLodoIogIu exercILrII
conLroIuIuI IInuncIur I u revIzIeI prIvInd uLIIIzureu mIjIouceIor pubIIce;
uvIzeuz InI(IuLIveIe uuLorIL(IIor udmInIsLru(IeI pubIIce de uderure u
RepubIIcII MoIdovu Iu dIIerILe LruLuLe I InsLILu(II InLernu(IonuIe;
eIuboreuz suu uvIzeuz proIecLeIe ucLeIor normuLIve dIn domenIuI pIe(eI
usIgurrIIor;
regIemenLeuz ucLIvILuLeu de uudIL, conIorm IegIsIu(IeI n vIgoure;
eIIbereuz, suspend I reLruge cerLIIIcuLeIe de cuIIIIcure u uudILorIIor
Independen(I, (Ine RegIsLruI de sLuL uI uudILorIIor Independen(I, n moduI
sLubIIIL de MInIsLer;
monILorIzeuz sILuu(Iu IInuncIur u ugen(IIor economIcI, cu coLu-purLe u
sLuLuIuI n cupILuIuI socIuI;
uvIzeuz proIecLeIe de ucLe normuLIve I IegIsIuLIve ce regIemenLeuz
reIu(IIIe economIco-IInuncIure n secLoruI reuI uI economIeI;
usIgur, prIn InLermedIuI ServIcIuIuI IIscuI de sLuL, udmInIsLrureu IIscuI;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- q1 -
exercIL, prIn orguneIe suIe de specIuIILuLe, conLroIuI usupru:
eIuboreuz suu uvIzeuz proIecLeIe ucLeIor normuLIve ce regIemenLeuz
ucLIvILuLeu usocIu(IIIor de economII I mprumuLurI I supruvegIeuz
ucLIvILuLeu n domenIuI men(IonuL;
conduce ucLIvILuLeu VIsLIerIeI de SLuL n vedereu crerII rezerveIor de uur,
psLrrII, (InerII evIden(eI I usIgurrII InLegrIL(II vuIorIIor onduIuI de
sLuL uI meLuIeIor pre(Iouse I pIeLreIor pre(Iouse, sLubIIeLe, n moduI
prevzuL de IegIsIu(Ie, pre(urIIe de ucIIzI(Ie (vunzure) u meLuIeIor pre(Iouse
I uIIujeIor penLru IonduI nomInuIIzuL;
conduce ucLIvILuLeu CumereI de SLuL penLru SupruvegIereu MurcrII,
nLocmeLe I nuInLeuz GuvernuIuI spre uprobure IIsLu servIcIIIor I
LurIIeIor penLru deLermInureu LILIuIuI I murcureu urLIcoIeIor dIn meLuIe
pre(Iouse, penLru experLIzureu meLuIeIor pre(Iouse I dIugnosLIcureu
pIeLreIor pre(Iouse;
uprob ucLe normuLIve cure regIemenLeuz preIucrureu, uLIIIzureu,
psLrureu I evIden(u meLuIeIor pre(Iouse I pIeLreIor pre(Iouse, precum I
coIecLureu, uIInureu, preIucrureu resLurIIor I deeurIIor ce con(In meLuIe
pre(Iouse, coordoneuz ucLIvILuLeu de coIecLure I preIucrure u resLurIIor I
deeurIIor ce con(In meLuIe pre(Iouse;
promoveuz poIILIcu de eIuborure, ImpIemenLure I dezvoILure u sIsLemuIuI
InIormu(IonuI de gesLIonure u IInun(eIor pubIIce I monILorIzeuz
ucLIvILuLeu ucesLuIu.

Unu dInLre uLrIbu(IIIe prIncIpuIe uIe Seroiciului Vomol ol Repuhlicii
Moldooo In domenIuI prevenIrII sI combuLerII spuIurII bunIIor sI IInun(rII
LerorIsmuIuI se reIeru Iu monILorIzureu sI supruvegIereu upIIcrII prevederIIor
Leii nr. :p,zooz cu pritire lc modul de introducere i scoctere c bunurilor
de pe teritoriul Republicii Moldotc de cctre persocne jizice.

Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- qz -
n sLrucLuru ServIcIuIuI VumuI se uIIu DIrec(Iu urmrIre penuI I Iruude uIe creI
uLrIbu(II prIncIpuIe sunL:
orgunIzureu IupLeI cu conLrubundu I Iruude vumuIe,
eIecLuureu InvesLIgu(IIIor pe cuzurIIe de conLrubund,
ducereu sLuLIsLIcII I unuIIzeI ncIcrIIor reguIIIor vumuIe pe LerILorIuI
RepubIIcII MoIdovu,
conLroIuI ucLIvIL(II vmIIor LerILorIuIe n ce prIveLe IupLu cu
conLrubundu I ncIcrIIe reguIIIor vumuIe,
coIuborureu I InLeruc(Iuneu cu uILe orgune de ocroLIre u normeIor de
drepL uLuL dIn RepubIIcu MoIdovu, cuL I de pesLe IoLure.
AcesLe uuLorILuLI de supruvegIere u enLIL(IIor ruporLoure, n IImILeIe compeLen(eI
Ior, uprob recomundrI, verIIIc I monILorIzeuz upIIcureu prevederIIor
prezenLeI IegI reIerILor Iu respecLureu exIgen(eIor Iu( de cuIegereu, nregIsLrureu,
psLrureu, IdenLIIIcureu I prezenLureu de InIormu(II prIvInd eIecLuureu
Lrunzuc(IIIor, precum I Iu execuLureu msurIIor I procedurIIor uIerenLe
conLroIuIuI InLern.

n cuzuI n cure enLIL(IIe ruporLoure nu respecL obIIgu(IIIe prevzuLe de prezenLu
Iege, orgunele co Ionc{ii de sopruveghere u entit{ilor ruportoure pot
uplicu msori i sunc{ioni de remediere, sLubIIILe de IegIsIu(Ie, Iur Iu
IdenLIIIcureu semneIor de spIure u bunIIor suu de IInun(ure u LerorIsmuIuI,
InIormeuz I expedIuz ImedIuL muLerIuIeIe respecLIve CenLruIuI penLru
CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI. ApIIcureu uc(IunIIor men(IonuLe nu
excIude posIbIIILuLeu reuIIzrII, conIorm IegIsIu(IeI n vIgoure, u unor uILe msurI
n scopuI prevenIrII I combuLerII spIrII bunIIor I IInun(rII LerorIsmuIuI.
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- q -

Atribo{iile uotoritutilor competente:
PenLru prevenIreu I combuLereu spIrII bunIIor I IInun(rII LerorIsmuIuI,
orguneIe cu Iunc(II de supruvegIere u enLIL(IIor ruporLoure sunL obIIguLe:
s consLuLe c enLIL(IIe ruporLoure uLIIIzeuz poIILIcI, prucLIcI I
procedurI scrIse, IncIusIv reguII sLrIcLe cu prIvIre Iu cunouLereu
persouneIor IIzIce suu jurIdIce, uvund drepL scop promovureu normeIor
eLIce I proIesIonuIe n secLoruI respecLIv I prevenIreu IoIosIrII
ucesLuIu, n mod InLen(IonuL suu nu, de cLre grupurI crImInuIe
orgunIzuLe suu de usocIu(IIIe Ior;
s deLermIne c enLIL(IIe ruporLoure se conIormeuz poIILIcIIor,
prucLIcIIor I procedurIIor proprII, orIenLuLe spre depIsLureu ucLIvIL(II
de spIure u bunIIor I de IInun(ure u LerorIsmuIuI;
s InIormeze enLIL(IIe ruporLoure despre Lrunzuc(IIIe de spIure u
bunIIor I de IInun(ure u LerorIsmuIuI, IncIusIv despre noIIe meLode I
LendIn(e n ucesL domenIu;
s IdenLIIIce posIbIIIL(IIe de spIure u bunIIor I de IInun(ure u
LerorIsmuIuI uIe enLIL(IIor ruporLoure, s nLreprInd, dup cuz, msurI
supIImenLure penLru prevenIreu IoIosIrII IIeguIe u ucesLoru I s
InIormeze enLIL(IIe ruporLoure despre evenLuuIeIe ubuzurI.


De usemeneu, uuLorIL(IIe udmInIsLru(IeI pubIIce, n IImILeIe compeLen(eIor
sLubIIILe de IegIsIu(Ie, sunL obIIguLe su nLreprInd msurI udecvuLe penLru u
prevenI InsLILuIreu conLroIuIuI usupru enLIL(II ruporLoure suu ob(Inereu
pucIeLuIuI de uc(IunI de conLroI IJsuu coLeIor pr(I de conLroI uIe ucesLeIu de
cLre grupurI crImInuIe orgunIzuLe suu usocIu(IIIe Ior.


Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- qq -

. Intit{ile ruportoure
z.j.1 Definireo entit(ilor roportoore

n conIormILuLe cu urL q dIn egeu nr. 1qoJzoo;, ormtourele persoune
joridice si Iizice sont inclose pe listu entit{ilor ruportoure:
InsLILu(II IInuncIure
unIL(I de scIImb vuIuLur (uILeIe decuL bncIIe), IondurI de InvesLI(II,
socIeL(I de udmInIsLrure u InvesLI(IIIor, socIeL(I de depozILure, udmInIsLruLorI
IIducIurI;
purLIcIpun(I proIesIonILI Iu pIu(u vuIorIIor mobIIIure, IncIusIv burseIe de
vuIorI, deuIerII I brokerII;
compunII de usIgurure suu de reusIgurure;
InsLILu(II cure IegILImeuz orI nregIsLreuz drepLuI de proprIeLuLe;
cuzInourI (IncIusIv InLerneL-cuzInourI);
IocuIurI de odIIn doLuLe cu upuruLe penLru jocurI de noroc, InsLILu(II cure
orgunIzeuz I desIour IoLerII suu jocurI de noroc;
ugen(I ImobIIIurI;
deuIerI de meLuIe pre(Iouse orI de pIeLre pre(Iouse;
uvocu(I, noLurI I uI(I IIberI proIesIonILI, n perIoudu pregLIrII, eIecLurII
suu reuIIzrII Lrunzuc(IIIor n numeIe persouneI IIzIce suu jurIdIce, IeguLe de
vunzureu-cumprureu de bunurI ImobIIIure, de gesLIuneu uIucerIIor persouneI
IIzIce suu jurIdIce, de creureu, Iunc(Ionureu suu gesLIonureu persouneIor
jurIdIce, cu excep(Iu cuzurIIor de evuIuure u sILuu(IeI jurIdIce u unuI cIIenL suu
ndepIInIrII surcInII de u upru suu de u reprezenLu cIIenLuI nLr-o procedur
judIcIur suu n IegLur cu eu;
uudILorI, conLubIII Independen(I I consuILun(I n domenIuI IInuncIur-
buncur suu non-buncur;
persoune cure ucord usIsLen( InvesLI(IonuI suu IIducIur;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- q -
orgunIzu(II cure uu drepLuI de u presLu servIcII IeguLe de scIImbuI
munduLeIor poLuIe I LeIegruIIce suu de LrunsIeruI de bunurI.

z.j.z Rolul entit(ii roportoore
PenLru creureu unuI regIm eIIcIenL de combuLere u spuIurII bunIIor sI IInun(rII
LerorIsmuIuI, jucLorII cIeIe LrebuIe su Iormeze un purLenerIuL puLernIc. AceLI
jucLorI sunL persouneIe cure de(In puLereu decIzIonuIu, uuLorIL(IIe judIcIure,
uuLorIL(IIe de upIIcure u IegII, UnIL(IIe de nIormu(II InuncIure, uuLorIL(IIe de
regIemenLure sI supruvegIere IInuncIuru, InsLILu(II IInuncIure, InsLILu(II IInuncIure
non-buncure sI InsLILu(II non-IInuncIure, precum sI orgunIzu(II InLernu(IonuIe sI
regIonuIe. DInLre ucesLeu, pe pIun nu(IonuI, uuLorIL(IIe sI InsLILu(IIIe cu roI de
ruporLure joucu un roI ImporLunL In ucesL purLenerIuL pubIIc-prIvuL.

e ce este nevoie de ucest purteneriut?
SecLoruI prIvuL reprezInL prIncIpuIu sursu de deLecLure u mIscurIIor eIecLuuLe de
cLre InIrucLorI pe pIu(u. OrIce Lrunzuc(Ie neobInuILu, cIIur sI cu sume
nesemnIIIcuLIve, pouLe consLILuI un rIsc de spIure de bunI. AcesL LIp de
InIormu(Ie LrebuIe LrunsmIs uuLorILuLIIor compeLenLe penLru verIIIcureu,
procesureu sI unuIIzureu ucesLeIu, In scopuI deLermInrII ducu exIsLu IndIcuLorI
cure su conduc Iu concIuzIu cu esLe vorbu de o ucLIvILuLe de spIure u bunIIor suu
de IInun(ure u LerorIsmuIuI.

Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- q6 -

PrIvI(I scIemu de muI sus! RoIuI enLIL(IIor ruporLoure InLr-un sIsLem nu(IonuI de
prevenIre sI combuLere u spuIurII bunIIor sI IInun(rII LerorIsmuIuI esLe
deLermInunL. EI joucu un roI nu numuI de IurnIzorI de InIormu(II, cI sI de
deLecLorI de ucLIvILuLeu suspecLe, IIeguIe, poLen(IuIe suu concreLe, uLuncI cund se
nLuInesc cu ucesLe cuzurI!

DuLorILu roIuIuI crucIuI uI InsLILu(IIIor IInuncIure sI non-IInuncIure In prevenIreu
spuIurII bunIIor sI IInun(rII LerorIsmuIuI, o uLen(Ie sporILu LrebuIe ucorduLu
urmLoureIor uspecLe, ce poL prevenI uLIIIzureu InsLILu(IIIor respecLIve In scopurI
ubuzIve de cLre InIrucLorI sIJsuu LerorILI:
CerIn(e de IdenLIIIcure u cIIenLuIuI, sLundurde de cunouLere u cIIenLuIuI,
monILorIzureu conLInuu u conLurIIor sI u Lrunzuc(IIIor;
RuporLureu Lrunzuc(IIIor suspecLe sI u Lrunzuc(IIIor cu IImILu vuIorIcu;
PsLrureu nregIsLrrIIor.
FIU
ENTITATI
RAPORTOARE
ANALIZA
FINANCIARA
PRIMIRE TRANSMITERE
ORGANE DE
URMARIRE
PENALA
AUTORITATI
INTERNE DE APLICARE A LEGII, DE
SUPRAVEGHERE PRUDENTIALA SI
CONTROL FINANCIAR
ALTE FIU-URI
SUPRAVEGHERE
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- q; -
.q Obligu{iile entit{ilor ruportoure
Un sIsLem eIIcIenL creuL de cLre o enLILuLe ruporLoure, cure su-sI usume
responsubIIIL(IIe sI obIecLIveIe de prevenIre sI combuLere u spuIurII bunIIor
LrebuIe su IncIud, In specIuI, o sLrucLuru cu IndependenLu operu(IonuIu sI resurse
udecvuLe (penLru usIgurureu conIormIL(II cu prevederIIe IeguIe, InsLruIre,
psLrureu conIIdenLIuIILuLII InIormu(IIIor, proLejureu unguju(IIor, eLc.).

n concreL, penLru usIgurureu conIormIL(II cu prevederIIe egII nr. 1qoJzoo; cu
prIvIre Iu prevenIreu sI combuLereu spuIurII bunIIor sI IInun(rII LerorIsmuIuI,
prIncIpuIeIe obIIgu(II cure revIn enLIL(II ruporLoure sunL urmLoureIe:

Articolol g. - denLIIIcureu persouneIor IIzIce suu jurIdIce I u beneIIcIuruIuI
eIecLIv
Articolol 6. - uureu msurIIor de precuu(Ie sporIL
Articolol ,. - PsLrureu duLeIor despre ucLIvIL(IIe I Lrunzuc(IIIe persouneIor
IIzIce suu jurIdIce I uIe beneIIcIuruIuI eIecLIv
Articolol S. - RuporLureu ucLIvIL(IIor suu Lrunzuc(IIIor cure cud sub IncIden(u
prezenLeI IegI
Articolol q. - SLubIIIreu de procedurI de conLroI InLern
Articolol 1q. - uureu de msurI usIgurLorII
Articolol 1g. - Rspundereu penLru ncIcureu prevederIIor prezenLeI IegI.

.q.1 IdentiIicureu clientoloi:
z.q.1.1 MomenLuI IdenLIIIcrII cIIenLuIuI
n conIormILuLe cu prevederIIe urL. uIIn. 1 dIn egeu nr.1qoJzoo;, enLIL(IIe
ruporLoure upIIc msurIIe de IdenLIIIcure u persouneIor IIzIce suu jurIdIce,
precum I u beneIIcIuruIuI eIecLIv:
u) pun Iu sLubIIIreu reIu(IIIor de uIucerI suu pun Iu descIIdereu conLurIIor
buncure;
b) Iu eIecLuureu unor Lrunzuc(II ocuzIonuIe n vuIoure de ceI pu(In o de mII de
IeI, precum I Iu eIecLuureu unor Lrunzuc(II eIecLronIce n vuIoure de ceI pu(In 1
mII de IeI, IndIIerenL de IupLuI c Lrunzuc(Iu se eIecLueuz prInLr-o sIngur
operu(Iune suu prIn muI muILe operu(IunI;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- q8 -
c) duc exIsL o suspIcIune de spIure u bunIIor suu de IInun(ure u LerorIsmuIuI,
IndependenL de derogrI, scuLIrI suu IImILe sLubIIILe;
d) duc exIsL ndoIeII prIvInd verIdIcILuLeu I precIzIu duLeIor de IdenLIIIcure
ob(InuLe.

z.q.1.z DuLeIe de IdenLIIIcure
n conIormILuLe cu prevederIIe urL. uIIn. 1 dIn egeu nr.1qoJzoo;, musurIIe de
IdenLIIIcure u cIIenLuIuI vor cuprInde:

u) denLIIIcureu I verIIIcureu IdenLIL(II persouneIor IIzIce suu jurIdIce, u
beneIIcIuruIuI eIecLIv pe buzu: uctelor de identitute, precom i u
docomentelor, dutelor suo inIormu{iilor ob{inote dintr-o sors reul
i independent, penLru posIbIIILuLeu de ruporLure u ucLIvIL(IIor suu
Lrunzuc(IIIor n moduI sLubIIIL Iu urL.8
z
.
u descIIdereu orIcruI conL suu Iu InI(Iereu reIu(IIIor de uIucerI, se
vu soIIcILu prezentureu uctoloi de identitute,
Duc descIIdereu conLuIuI suu Lrunzuc(Iu se eIecLueuz de cLre o
persoun mpuLernIcIL, se vu soIIcILu prezentureu uctoloi de
identitute, precom i procoru, legulizut in modol stubilit.

b) denLIIIcureu beneIIcIuruIuI eIecLIv I udopLureu de msurI udecvuLe I buzuLe
pe rIsc penLru verIIIcureu IdenLIL(II IuI, usLIeI ncuL enLILuLeu ruporLoure s uIb
certitudineo c LIe cIne esLe beneIIcIuruI eIecLIv penLru u n(eIege sLrucLuru
proprIeL(II I sLrucLuru de conLroI uI persouneIor IIzIce I jurIdIce;

c) ob(Inereu de InIormu(II prIvInd scopul i noturo relo(iei de ofoceri,
prIvInd Lrunzuc(IIIe compIexe I neordInure;

2
Art. 8 - Raportarea activitilor sau tranzaciilor care cad sub incidena prezentei legi
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- qq -

d) monitorizoreo continu o tronzoc(iei sou o relo(iei de ofoceri,
IncIusIv exumInureu Lrunzuc(IIIor ncIeIuLe pe LouL duruLu reIu(IeI respecLIve,
penLru u se usIguru c ucesLeu sunL conIorme InIormu(IIIor IurnIzuLe de enLIL(IIe
ruporLoure reIerILor Iu persouneIe IIzIce suu jurIdIce, Iu proIIIuI ucLIvIL(II I Iu
proIIIuI rIscuIuI, IncIusIv, dup cuz, Iu sursu bunurIIor I c documenLeIe, duLeIe
suu InIormu(IIIe de(InuLe sunL ucLuuIIzuLe.

IXCIPTII:
MsurIIe de IdenLIIIcure dup crILerIIIe sLubIIILe de orguneIe de supruvegIere nu
se upIIc n cuzuI:
u) eIecLurII operu(IunIIor de deservIre u uuLorIL(IIor pubIIce prIn TrezorerIu de
SLuL;
b) ob(InerII uneI poII(e de usIgurure u vIe(II, cu condI(Iu c prImu de usIgurure suu
ruLeIe unuuIe de pIuL sunL de pun Iu 1 mII IeI suu c o sIngur prIm de
usIgurure pILIL nu depeLe o de mII de IeI;
c) subscrIerII Iu poII(eIe de usIgurure, emIse de IonduI de pensII, n buzu unuI
conLrucL de ungujure suu n vIrLuLeu ocupu(IeI, cu condI(Iu c o usemeneu poII( nu
pouLe II rscumpruL nuInLe de Lermen I nu pouLe II uLIIIzuL drepL gurun(Ie suu
guj penLru ob(Inereu unuI mprumuL.

Rezomnd, principiile generule de identiIicure u clientoloi treboie su
Iie:

denLIIIcureu se vu Iuce nuInLe de InI(Iereu reIu(IeI cu cIIenLuI; nu se
uccepLu InI(Iereu reIu(IeI ducu nu sunL IurnIzuLe duLeIe sI documenLeIe
soIIcILuLe;
Proceduru de IdenLIIIcure se Iuce pe buzu unor documenLe oIIcIuIe
IurnIzuLe de cLre cIIenL, sI se upIIcu uLuL persouneIor IIzIce cuL sI persouneIor
jurIdIce;
Proceduru de IdenLIIIcure se upIIcu penLru cIIen(I neLILuIurI de conL, dur
cure uc(Ioneuz cu mpuLernIcI(I.


Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- o -
Cure sont cerin{ele de identiIicure u clientoloi?

denLIIIcureu scopuIuI sI nuLurII reIu(IIIor pe cure cIIenLuI InLen(Ioneuz su
Ie desIoure cu InsLILu(Iu;
denLIIIcureu sI cunouLereu cIIen(IIor InsLILu(II IInuncIure - reIu(Iu de
corespondenL buncur sI InsLILu(II non-IInuncIure - socIeLuLIIe de udmInIsLrure
ucLIve J IondurI de pensII, socIeLuLI de usIgurrI, IeusIng, credILe de consum,
InvesLI(II IInuncIure, eLc.;
CunouLereu surseI de provenIen(u u IondurIIorJuverII;
denLIIIcureu beneIIcIuruIuI reuI;
DeLermInureu sI IdenLIIIcureu cIIen(IIor cu expunere poIILIcu;
PsLrureu unor nregIsLrrI udecvuLe prIvInd IdenLILuLeu cIIen(IIor.

Cure sont regolile proden{iule necesure?

VerIIIcureu InIormu(IIIor prImILe nuInLe de u descIIde reIu(Iu cu cIIenLuI.
Aten(ie lc jurnizcrec de documente jclsel Verijiccrec se pocte jcce in bczele
de dcte cle institu(iei ccre cuprind numele clien(ilor, in Centrclc Incidentelor
de Plcti, in bczele de dcte cle unor cutoritcti competente lc ccre entitctec
cre ccces, lc liste ojicicle publice ccre cuprind persocne suspecte c ctec
lecturc cu terorismul,jincn(crec terorismului.
n cuzuI exIsLenLeI unor necIurILuLeu prIvInd IdenLILuLeu cIIenLuIuI pe
purcursuI deruIrII reIu(IeI cu un cIIenL exIsLenL, se pouLe Iuce verIIIcureu
IdenLILuLII ucesLuIu;
n cuzuI In cure exIsLu IndIcII cIure prIvInd neverIdIcILuLeu duLeIor de
IdenLILuLe IurnIzuLe de cIIenL suu cu prIvIre Iu IdenLILuLeu beneIIcIuruIuI reuI, se
Impune nceLureu reIu(IeI cu ucesLu sI noLIIIcureu uuLorILuLIIor compeLenLe.
Entitc(ile rcportocre sunt oblicte sc se cb(inc de lc deschiderec contului,
de lc stcbilirec unor relc(ii de cjcceri, sc nceteze ori sc rejuze ndeplinirec
trcnzcc(iilor n cczul n ccre nu cu jost prezentcte cctele stcbilite pentru
identijiccrec persocnei jizice scu juridice ori dctele i injormc(iile ob(inute
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 1 -
sunt necutentice scu neteridice, conjorm leislc(iei n tiocre i cctelor
normctite cle orcnelor de suprctehere. Entitc(ile rcportocre sunt
oblicte sc rcporteze cstjel de circumstcn(e Centrului pentru Combcterec
Crimelor Economice i Corup(iei.

z.q.1. MusurI de cunouLereu cIIenLuIuI
n conIormILuLe cu urL. 6 dIn egeu nr. 1qoJzoo;, enLIL(IIe ruporLoure LrebuIe su
upIIce msurIIe de IdenLIIIcure In Iunc(Ie de:
- riscol usociut tipoloi de client,
- relu{iei de uIuceri, bonoloi suo trunzuc{iei.

EnLIL(IIe ruporLoure LrebuIe s pouL demonsLru uuLorIL(IIor compeLenLe,
IncIusIv orguneIor de supruvegIere, c umpIoureu msurIIor de precuu(Ie esLe
udecvuL, uvund n vedere rIscurIIe de spIure u bunIIor I de IInun(ure u
LerorIsmuIuI.

Mosurile de precou(ie sporito vor II upIIcuLe n sILuu(Iu In cure exIsLu un
rIsc sporIL de spIure u bunIIor suu de IInun(ure u LerorIsmuIuI, respecLIv:
- n cuzol in cure persounu Iizic suo joridic no este prezent
personul lu identiIicure, enLIL(IIe ruporLoure nLreprInd unu suu muI muILe
dInLre urmLoureIe LIpurI de msurI:
u) gurunLureu c IdenLILuLeu persouneI esLe sLubIIIL prIn documenLe,
duLe suu InIormu(II supIImenLure;
b) verIIIcureu I cerLIIIcureu supIImenLur u documenLeIor IurnIzuLe
suu conIIrmureu Ior de cLre o InsLILu(Ie IInuncIur;
c) gurunLureu c prImu pIuL u operu(IunIIor se eIecLueuz prInLr-un
conL descIIs n numeIe persouneI Iu o InsLILu(Ie IInuncIur.

Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- z -
- n relu{iile buncure trunsIrontuliere, InsLILu(IIIe IInuncIure
nLreprInd unu suu muI muILe dInLre urmLoureIe msurI:
u) ucumuIureu de InIormu(II suIIcIenLe despre o InsLILu(Ie
corespondenL penLru n(eIegereu depIIn u nuLurII ucLIvIL(II ucesLeIu I
penLru consLuLureu, dIn InIormu(II dIsponIbIIe pubIIc, u repuLu(IeI suIe I
u cuIIL(II supruvegIerII;
b) evuIuureu poIILIcIIor de prevenIre I de combuLere u spIrII bunIIor
I IInun(rII LerorIsmuIuI upIIcuLe de InsLILu(Iu corespondenL;
c) ob(Inereu uprobrII dIn purLeu conducerII superIoure nuInLe de
sLubIIIreu unor reIu(II cu bncI corespondenLe;
d) sLubIIIreu prIn documenLe u responsubIIIL(II IIecreI InsLILu(II;
e) consLuLureu IupLuIuI, n prIvIn(u conLurIIor corespondenLe, c
InsLILu(Iu corespondenL u verIIIcuL IdenLILuLeu cIIen(IIor uIe cror
operu(IunI se eIecLueuz prIn conLurIIe suIe, u upIIcuL msurI de precuu(Ie
permunenL I esLe n msur s IurnIzeze, Iu cerere, duLe reIevunLe
prIvInd precuu(Iu.

- n sILuu(Iu n cure persouneIe IIzIce suu jurIdIce prImesc suu remIL bunurI
dInJn (rIIe ce no dispon de norme conLru spIrII bunIIor I IInun(rII
LerorIsmuIuI orI dispon de norme inudecvute n ucesL sens, orI reprezint
on risc sporit dutorit niveloloi inult de inIruc{ionulitute i de
corop{ie i[suo sont implicute in uctivit{i teroriste.

- n cuzuI LrunsIerurIIor eIecLronIce, duc no exist inIormu{ii
soIiciente despre identituteu expeditoroloi, precom i in trunzuc{iile
cure ur poteu Iuvorizu unonimutol.
nsLILu(IIIor IInuncIure II se InLerzIce s (In conLurI unonIme suu conLurI
pe nume IIcLIve, s sLubIIeusc orI s conLInue o reIu(Ie de uIucerI cu o bunc
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- -
IIcLIv suu cu o bunc despre cure se LIe c permILe uneI bncI IIcLIve s uLIIIzeze
conLurIIe suIe.

Cure sont Iuctorii de risc lu cure este exposu entituteu ruportoure?
- dImensIuneu: rIscuI esLe dIrecL propor(IonuI cu dImensIuneu, sLrucLuru sI
numruI de unguju(I uI enLIL(II ruporLoure;
- Iocu(Iu: pourLu rIscuI usocIuL zoneI In cure esLe sILuuLe enLILuLeu;
- produseIe sI servIcIIIe deruIuLe: rIsc Invers propor(IonuI cu gruduI de
LrunspurenLu uI reIu(IeI InLre enLILuLeu ruporLoure sI cIIen(I -> cu cuL produsuI suu
servIcIuI Impune o muI muILe cerIn(e de cunouLereu, cu uLuL rIscuI se
dImInueuz;
- porLoIoIIuI de cIIen(I: cuIILuLeu cIIen(IIor deLermInu Invers propor(IonuI rIscuI.

Nivelol riscoloi prezentut de client este determinut de proIilol
economic, trunzuc{ionul si de risc:
- Iocu(Iu: Luru de orIgIne; Luru In cure sI deruIeuz uIucerIIe; Luru In cure de(Ine o
pozI(Ie pubIIcu nuILu;
- LIpuI de ucLIvILuLe desIuruLu de cIIenL: persounu IIzIcu, compunIe, LrusL,
orgunIzu(Ie non-proIIL, sLrucLurI oII-sIore;
- obIecLuI specIIIc de ucLIvILuLe: bIjuLerII sI pIeLre pre(Iouse, IndusLrIu de
urmumenL, de dIverLIsmenL (cusIno, jocurI mecunIce), cuse de umuneL, consuILun(I
Independen(I, eLc.
- cuLegorIu economIcu In cure esLe cIusIIIcuL cIIenLuI: compunII murI, M,
mIcronLreprInderI;
- expunereu dIn puncL de vedere poIILIc u persouneIor IIzIce sI enLIL(IIor
conLroIuLe de ucesLeu;
- IsLorIcuI InIruc(IonuI: ImpIIcureu In dosure de cerceLure J urmrIre penuIu;
- sursu de provenIen(u, cunoscuLu suu nu, u venILurIIor J uverII
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- q -
- comporLumenLuI suspecL: evILureu conLucLuIuI dIrecL cu orgunIzu(Iu, suu
re(Inereu J reIuzuI de u IurnIzu InIormu(II J documenLe, cIurIIIcrI rezonubIIe;
- expunereu IInuncIuru In reIu(Iu cu enLILuLeu, exprImuLu In voIumuI, vuIoureu sI
IrecvenLu pIu(IIor sI J suu ncusrIIor eIecLuuLe prIn uLIIIzureu produseIor sI
servIcIIIor ucesLeIu;

ClusiIicureu clien{ilor lu nivelol de risc coresponztor :
PermunenL orgunIzu(Iu LrebuIe su IdenLIIIce cIIen(II noI sI exIsLen(I cure se
ncudreuz In crILerIIIe de rIsc dIn perspecLIvu prevenIrII spuIurII bunIIor J
IInun(rII LerorIsmuIuI sI su II ncudreze In nIveIuI de rIsc corespunzLor.

CrILerIIIe (IucLorII) de rIsc, rezuILuLe dIn duLeIe de IdenLIIIcure sI evenImenLeIe
peLrecuLe In cursuI deruIrII reIu(IeI cu cIIenLuI, LrebuIe udupLuLe Iu voIumuI sI
dIversILuLeu porLoIoIIuIuI de cIIen(I, precum sI Iu LIpuI sI vuIoureu Lrunzuc(IIIor
prIn cure se deruIeuz produseIe sI servIcIIIe.

EvuIuureu rIscuIuI LrebuIe documenLuLu ceI pu(In In dosuruI IIzIc uI cIIen(IIor
evuIuu(I In rIsc muI rIdIcuL, uLuL Iu InI(Iereu reIu(IeI cuL sI Iu ucLuuIIzureu perIodIcu
u duLeIor.

u ucLuuIIzureu perIodIcu u InIormu(IIIor de(InuLe, cIIen(II exIsLen(I LrebuIe
evuIuu(I sI cIusIIIcu(I In uceIuI nIveI de rIsc suu In unuI superIor, suu decIusIIIcuLI
InLr-un nIveI de rIsc InIerIor, ducu nu muI nLrunesc crILerIIIe de rIsc InI(IuIe.

EnLILuLeu ruporLoure, perIodIc, LrebuIe su :
su verIIIce concordunLu InLre nuLuru Lrunzuc(IIIor soIIcILuLe sI proIIIuI
economIc sI Lrunzuc(IonuI, cunoscuL (obInuIL, normuI), uI cIIen(IIor respecLIve;
su IdenLIIIce sI su unuIIzeze Lrunzuc(IIIe cu rIsc muI rIdIcuL - de nuLuru,
vuIoure, IrecvenLu neobInuILe;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- -
su soIIcILe cIIen(IIor cIurIIIcrI rezonubIIe, IncIusIv documenLe jusLIIIcuLIve,
prIvInd beneIIcIuruI reuI uI sumeIor ImpIIcuLe, sursu de orIgIne u IondurIIor
depuse In numerur sI scopuI J ru(Iuneu economIcu u respecLIveIor Lrunzuc(II;
su ruporLeze, conIorm prevederIIor IeguIe upIIcubIIe, orIce Lrunzuc(II
consIderuLe - In mod rezonubII - suspecLe, uuLorILuLIIor compeLenLe;

Tipuri de trcnzcc(ii ccre prezintc un risc mci ridicct de spclcre c bcnilor:
depuneri de sume semnijicctite cc tclocre, in numercr,
plc(i in si din conturi (lei , tclutc) cu sume de tclocre cproximctit
eclc, derulcte lc intertcle scurte
plc(i , nccscri in , din strcinctcte ejectucte de clien(i cu
cctititctec ccre nu justijicc cstjel de operc(iuni
operc(iunile de tclocre mcre (de obicei impliccnd sume in
numercr) ejectucte de clien(i occzioncli,
trcnzcc(iile,operc(iunile ccre nu se circumscriu tipcrelor
obinuite, inclusit dctoritc jrecten(ei neobinuite c operc(iunilor,
rcdul de impliccre c unui client i circumstcn(ele ccre cu
lecturc cu stctutul scu clte ccrccteristici cle clientului,
trcnzcc(ii,operc(iuni ccre nu pcr sc cibc un sens economic,
comercicl scu lecl, inclusit cele ccre nu se circumscriu cctititc(ii
stctutcre c clientului ori ccre sunt ordoncte de clien(i ccre nu sunt
cncjc(i n cctititctec stctutcrc.

z.q.1.q denLIIIcureu beneIIcIuruIuI eIecLIv
BeneIiciurol eIectiv esLe persounu IIzIc ce conLroIeuz n uILIm InsLun( o
persoun IIzIc suu jurIdIc orI persoun n uI creI nume se reuIIzeuz o
Lrunzuc(Ie suu se desIour o ucLIvILuLe IJsuu cure de(Ine dIrecL suu IndIrecL
drepLuI de proprIeLuLe suu conLroIuI usupru u ceI pu(In z% dIn uc(IunI suu dIn
drepLuI de voL uI persouneI jurIdIce.
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 6 -
PrucLIc, beneIIcIuruI eIecLIv esLe persounu (persouneIe) IIzIcu cure de(Ine suu
conLroIeuz un cIIenL sIJsuu persounu IIzIcu In numeIe creIu esLe eIecLuuLu o
Lrunzuc(Ie suu ucLIvILuLe.

nsLILu(IIIe IInuncIure sI non-IInuncIure sunL obIIguLe su IdenLIIIce beneIIcIuruI
eIecLIv sI su Iu musurIIe necesure penLru u verIIIcu IdenLILuLeu ucesLuIu IoIosInd
InIormu(II reIevunLe suu duLe ob(InuLe de Iu o sursu de ncredere.

O enLILuLe ruporLoure LrebuIe su InLeIeugu sLrucLuru uneI enLILuLI (cIIenL), su
deLermIne sursu IondurIIor sI IdenLILuLeu beneIIcIurIIor eIecLIvI sI u ceIor cure
de(In conLroIuI usupru IondurIIor.

PenLru clien{ii-persoune joridice suo entituti Iuru personulitute
joridicu, InsLILu(IIIe LrebuIe su Iu musurI penLru u verIIIcu IdenLILuLeu
persouneIor cure de(In conLroIuI (u deLermInu cIne sunL persouneIe IIzIce
cure de(In suu conLroIeuz cIIenLuI - se reIeru Iu persouneIe cure exercILu
conLroIuI eIecLIv usupru persouneI jurIdIce suu enLIL(II Iuru personuIILuLe
jurIdIcu).

PenLru clienti - persoune joridice: persounu (persouneIe) IIzIcu cure
de(Ine In IInuI proprIeLuLeu suu conLroIuI uneI enLILuLI IeguIe prIn
proprIeLuLe suu conLroI dIrecL suu IndIrecL usupru unuI procenL
semnIIIcuLIv de uc(IunI suu drepLurI de voL In uceu persounu, IncIusIv prIn
LILIurI Iu purLLor, uILeIe decuL ceIe uIe compunIIIor IIsLuLe (un procenL de
z% pIus o uc(Iune vu II consIderuL suIIcIenL); persounu (persouneIe) IIzIcu
cure exercILu conLroIuI usupru conducerII uneI enLILuLeu IeguIe.

Ducu uceu persounu jurIdIcu esLe o Iundu(Ie suu o enLILuLe Iuru personuIILuLe
jurIdIcu, esLe necesuru IdenLIIIcureu:
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- ; -
persouneI IIzIce cure esLe beneIIcIuruI u z% suu muI muIL dIn proprIeLuLeu
uneI usocIu(II suu enLILuLe Iuru personuIILuLe jurIdIcu, In cuzuI In cure vIILorII
beneIIcIurI uu IosL deju sLubIIILI;
persounu (persouneIe) IIzIcu cure exercILu un conLroI semnIIIcuLIv usupru u
z% suu muI muIL dIn proprIeLuLeu Iundu(IeI suu enLIL(II Iuru personuIILuLe
jurIdIcu;
cuLegorIu de persoune In InLeresuI croru esLe consLILuILu sI opereuz
Iundu(Iu suu enLILuLeu Iuru personuIILuLe jurIdIcu, uLuncI cund vIILorII beneIIcIurI
LrebuIe su IIe deLermInu(I.

Astfel, este necesoro ocordoreo unei oten(ii sporite in cozul:
conturilor de(inute in comun de mci mul(i titulcri,
conturilor deschise si cdministrcte de projesioniti,
societctilor cu structuri complexe,
ccceptcrii unui client pe bczc dctelor de identijiccre jurnizcte de ter(e
pcrti,
relc(iilor ncepute prin corespondentc scu prin intermediul
mijloccelor moderne de comunicc(ie (non jcce to jcce),
relc(iilor de corespondent cu bcnci din jurisdic(ii considercte
necoopercnte.

z.q.1. PersouneIe expuse poIILIc
Persounele expose politic {PIP) sunL persouneIe IIzIce croru II se
ncredIn(euz suu II s-uu ncredIn(uL Iunc(II pubIIce ImporLunLe, precum I
membrII Ior de IumIIIe, IIInd ceI pu(In persoune cu Iunc(Ie de rspundere nLr-un
sLuL, uI cror mod de numIre suu de uIegere esLe regIemenLuL de consLILu(Iu IuI suu
cure sunL nvesLILe n Iunc(Ie, prIn uIegere suu prIn numIre, de cLre purIumenL,
preedInLe suu guvern.

Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 8 -
Com reconoutem on PIP?
u descIIdereu unuI conL se vor soIIcILu cIIenLuIuI InIormu(II supIImenLure
prIvInd ndepIInIreu uneI Iunc(II ImporLunLe poIILIceJpubIIce
unc(IonuruI enLIL(II ruporLoure se vu ocupu excIusIv de cIIen(I provenInd
dInLr-o LuruJregIune unume, dobundInd usLIeI o bunu cunouLereu u sILuu(IeI
poIILIce dIn LuruJregIuneu respecLIvu.
denLIIIcureu sI monILorIzureu PEP LrebuI su Iuc purLe dIn progrumuI de
LruInIng prIvInd cunouLereu cIIenLeIeI
EsLe necesuru creureu uneI buze de duLe penLru PEP sI unLurujuI ucesLoru.

Core sunt etopele de urmot in relo(iile cu PEP?
n trunzuc{iile suo in relu{iile de uIuceri co persoune expose politic,
entit{ile ruportoure treboie su usigore:
u) procedurI corespunzLoure, n Iunc(Ie de rIsc, penLru u sLubIII duc
persounu esLe expus poIILIc;
b) ob(Inereu uprobrII conducerII superIoure penLru sLubIIIreu suu
conLInuureu unor reIu(II de uIucerI cu usLIeI de persoune;
c) udopLureu de msurI udecvuLe penLru u sLubIII sursu bunurIIor ImpIIcuLe n
reIu(Iu de uIucerI suu n Lrunzuc(Ie;
d) eIecLuureu uneI monILorIzrI sporILe I permunenLe u reIu(IeI de uIucerI.

Ce inIormu{ii treboie solicitute onoi PIP?
Cure esLe sursu IondurIIor?
MembrII IumIIIeI suu upropIu(II ucesLoru ce sunL mpuLernIcI(I Iu conL
ScopuI Lrunzuc(IeI, voIumuI sI nuLuru ucLIvIL(II conLuIuI

Trcnzcc(ii cle PEP ce pot ji considercte suspecte si pot indicc cctititc(i ilicite:
Solicitcrec de c conduce trcnzcc(iile prin dijerite modclitc(i neobinuite scu
ctipice pentru cctititc(ile uzucle cle PEP,
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- q -
Solicitcrec conjiden(iclitc(ii unei trcnzcc(ii cum cr ji in cczul ejectucrii
ccesteic in numele unei ter(e persocne,entitc(i,
Creterec scu descreterec rcpidc c jondurilor,
Utilizcrec jrectentc scu excesitc c trcnsjerurilor de jonduri in scu dintr-un
cont,
Trcnsjerul unor sume semnijicctite in tclutc din si intr-un cont, etc.

.q. esemnureu oIi{eroloi de conIormitute. Procedori de control
intern
EnLIL(IIe ruporLoure sLubIIesc poIILIcI I meLode udecvuLe n muLerIe de precuu(Ie
prIvInd cIIenLeIu, n domenIuI psLrrII evIden(eIor, uI conLroIuIuI InLern, uI
evuIurII I gesLIonrII rIscurIIor, n munugemenLuI de conIormILuLe I de
comunIcure penLru u prenLumpInu I u mpIedIcu ucLIvIL(IIe I Lrunzuc(IIIe IeguLe
de spIureu bunIIor suu de IInun(ureu LerorIsmuIuI.

Com se reulizeuz munugementol sistemoloi de control intern?
EnLIL(IIe ruporLoure LrebuIe s I orgunIzeze un sIsLem de conLroI InLern cure su
vIzeze:
roIuI I responsubIIIL(IIe oII(eruIuI de conIormILuLe;
IdenLIIIcureu I evuIuureu rIscurIIor;
ucLIvIL(IIe de conLroI I sepurureu responsubIIIL(IIor;
supruvegIereu perIodIc u gesLIunII InIormu(IeI, u sIsLemeIor I conLroIuIuI
ucesLoru;
InIormure I comunIcure;
o sLruLegIe de pregLIre u personuIuIuI n domenIuI sLundurdeIor de
cunouLere I monILorIzure u cIIenLeIeI I u progrumeIor proprII eIuboruLe
pe buzu ucesLoru.

Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 6o -
Intit{ile ruportoure uprob progrume proprii pentro prevenireu i
combutereu splrii bunilor i Iinun{rii terorismoloi, conIorm
recomundrIIor uprobuLe de orguneIe de supruvegIere, cure vor IncIude ceI pu(In
urmLoureIe:
u) meLodeIe, procedurIIe I msurIIe de conLroI InLern, IncIusIv progrumeIe
proprII de prImIre u InIormu(IIIor de Iu orguneIe ubIIILuLe, n scopuI
verIIIcrII persouneIor IIzIce suu jurIdIce;
b) numeIe suIurIu(IIor cu Iunc(Ie de conducere responsubIII de usIgurureu
conIormrII poIILIcIIor I procedurIIor cu cerIn(eIe IeguIe conLru spIrII
bunIIor I IInun(rII LerorIsmuIuI;
c) reguIIIe de cunouLere u cIIenLuIuI, uvund drepL scop promovureu normeIor
eLIce I proIesIonuIe n secLoruI respecLIv I prevenIreu IoIosIrII enLIL(II
ruporLoure, n mod InLen(IonuL suu nu, de cLre grupurI crImInuIe
orgunIzuLe suu de cLre usocIu(IIIe Ior;
d) un progrum conLInuu de InsLruIre u unguju(IIor, seIec(Iu rIgurous u
cudreIor, penLru u se usIguru proIesIonuIIsmuI Ior nuIL;
e) uudILuI penLru exercILureu conLroIuIuI usupru sIsLemuIuI InLern.


Intit{ile ruportoure vor treboi su si desemneze persounele investite
co utribo{ii de execoture u egII 1qoJzoo; (denumILe In conLInuure oji(eri de
conjormitcte), uIe cror nume vor II comunIcuLe CenLruIuI penLru CombuLereu
CrImeIor EconomIce I Corup(IeI I uILor orgune de supruvegIere, mpreun cu
nuLuru I IImILeIe responsubIIIL(IIor.

Primol rol in gestionureu riscoloi il de{ine oIi{erol de conIormitute,
cure rsponde de:
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 61 -
coordonureu sI monILorIzureu conIormrII personuIuIuI cu poIILIcu sI
procedurIIe prIvInd cunouLereu cIIen(IIor, prevenIreu spuIurII bunIIor sI u
IInun(rII LerorIsmuIuI;
InIormureu personuIuIuI cu prIvIre Iu evoIu(IIIe IegIsIuLIve In domenIuI
prevenIrII sI combuLerII spuIurII bunIIor sI IInun(rII LerorIsmuIuI;
usIgurureu InsLruIrII sI verIIIcrII J LesLrII personuIuIuI In domenIuI
cunouLerII cIIen(IIor, prevenIrII spuIurII bunIIor sI u IInun(rII LerorIsmuIuI;
InIormureu conducerII execuLIve u enLIL(II despre cIIen(II cIusIIIcu(I In rIsc
rIdIcuL;
ruporLureu cLre conducereu execuLIvu despre upurI(Iu unor IucLorI de
vuInerubIIILuLe sI despre nIveIuI de conIormure IuLu de prevederIIe IeguIe In
muLerIe;
ruporLureu suspIcIunIIor de spIure u bunIIor sI IInun(ure u LerorIsmuIuI,
precum sI u cIIen(IIor cure prezInL un nIveI de rIsc muI rIdIcuL, conIorm
prevederIIor IeguIe.

e usemeneu, condocereu execotivu vu rsponde de:
uprobureu poIILIcIIor sI procedurIIor eIuboruLe penLru ImpIemenLureu
conLrouIeIor InLerne uIerenLe procesuIuI;
uprobureu progrumuIuI de InsLruIre u personuIuIuI;
uprobureu suu respIngereu InI(IerII J conLInurII reIu(IeI cu cIIen(II evuIuu(I
In rIsc rIdIcuL;
monILorIzureu ImpIemenLrII eIIcIenLe sI eIIcuce u poIILIcIIor J procedurIIor
sI dIspunereu musurIIor udecvuLe de corecLure u sILuu(IIIor de neconIormure.


Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 6z -
.q. Ruportureu uctivit{ilor suo trunzuc{iilor cure cud sob inciden{u
legii:
z.q..1 RuporLureu Lrunzuc(IIIor suspecLe de spIure u bunIIor sI de IInun(ure
u LerorIsmuIuI
n conIormILuLe cu urL. 8 uIIn. 1 dIn egeu nr. 1qoJzoo;, entitc(ile rcportocre
sunt oblicte sc injormeze imedict Centrul pentru Combcterec Crimelor
Economice i Corup(iei despre orice cctititcte scu trcnzcc(ie suspectc, n curs
de prectire, de reclizcre scu dejc reclizctc.

DuLeIe prIvInd Lrunzuc(Iu suspecL sunL reIIecLuLe nLr-un Iormolur speciul,
cure se remILe CenLruIuI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI in
cel molt q de ore.


z.q..z RuporLureu uILor operu(IunI cu IImILu vuIorIcu
n conIormILuLe cu urL. 8 uIIn. z dIn egeu nr. 1qoJzoo;, trcnzcc(iile reclizcte
scu n proces de reclizcre printr-o operc(iune cu o tclocre ce depcete oo de
mii de lei, precum i cele reclizcte prin mci multe operc(iuni, n decursul c o de
zile cclendcristice, n vuIoureu men(IonuL, sunL reIIecLuLe n Iormolurol
speciul, cure se remILe CenLruIuI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I
Corup(IeI cel trzio lu dutu de 1g u lonii imediut ormtoure lonii de
gestione.

z.q.. CompIeLureu corecLu u IormuIureIor de ruporLure
Iormolurol speciul cu prIvIre Iu ucLIvIL(IIe suu Iu Lrunzuc(IIIe cure cud sub
IncIden(u prezenLeI IegI, con(Inund duLe despre ucesLeu, conIIrmuLe prIn
semnLuru persouneI cure I-u compIeLuL suu prInLr-o uIL moduIILuLe de
IdenLIIIcure, vu II compIeLuL cu ceI pu(In urmLoureIe InIormu(II:
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 6 -
u) serIu, numruI I duLu eIIberrII ucLuIuI de IdenLILuLe, udresu I uILe duLe
necesure IdenLIIIcrII persouneI cure u eIecLuuL Lrunzuc(Iu;
b) udresu I uILe duLe necesure IdenLIIIcrII persouneI n uI creI nume s-u
eIecLuuL Lrunzuc(Iu;
c) udresu I uILe duLe necesure IdenLIIIcrII beneIIcIuruIuI eIecLIv;
d) duLeIe de IdenLIIIcure jurIdIc I conLurIIe cIIen(IIor purLIcIpun(I Iu
Lrunzuc(Ie;
e) LIpuI Lrunzuc(IeI;
I) duLeIe despre enLILuLeu ruporLoure cure u eIecLuuL Lrunzuc(Iu;
g) duLu I LImpuI eIecLurII Lrunzuc(IeI, vuIoureu eI;
I) numeIe I Iunc(Iu persouneI cure u nregIsLruL Lrunzuc(Iu;
I) moLIveIe suspIcIunII.

ModeIuI IormuIuruIuI specIuI esLe eIuboruL de CenLruI penLru CombuLereu
CrImeIor EconomIce I Corup(IeI.
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 6q -
.q.q Sistureu trunzuc{iilor sospecte de splure u bunilor suo de
Iinun{ure u terorismoloi

Sistureu trunzuc{iei - InLerzIcere Lemporur u LrunsIeruIuI, IIcIIdrII,
LrunsIormrII, pIusrII suu mIcrII bunurIIor orI usumure Lemporur u cusLodIeI
suu u conLroIuIuI usupru bunuIuI.

Proceduru de sIsLure u Lrunzuc(IeI, In conIormILuLe cu prevederIIe urL. 1q dIn
egeu nr. 1qoJzoo; esLe urmLoureu:

. EnLIL(IIe ruporLoure sIsLeuz, penLru z zIIe IucrLoure, Lrunzuc(IIIe cu bunurI,
excepLund Lrunzuc(IIIe de supIImenLure u conLuIuI,
uIe persouneIor I enLIL(IIor ImpIIcuLe n ucLIvIL(I LerorIsLe, n
IInun(ureu I n ucordureu de sprIjIn ucesLoru pe uILe cI;
uIe persouneIor jurIdIce dependenLe suu conLroIuLe dIrecL orI IndIrecL
de usLIeI de persoune I enLIL(I;
uIe persouneIor IIzIce I jurIdIce cure uc(Ioneuz n numeIe suu Iu
IndIcu(Iu unor usemeneu persoune I enLIL(I, IncIusIv mIjIouceIe
derIvuLe suu generuLe de proprIeLuLeu cure Ie upur(Ine suu cure esLe
conLroIuL, dIrecL suu IndIrecL, de persouneIe I enLIL(IIe men(IonuLe,
precum I de persouneIe IIzIce I jurIdIce usocIuLe Ior,
InIormund ImedIuL CenLruI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI,
dur nu muI LurzIu de zq de ore de Iu prImIreu cererII.

CenLruI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI dIspune, dup cuz,
sIsLureu Lrunzuc(IIIor suspecLe pe un Lermen de pun Iu zIIe IucrLoure I execuL
de urgen( uc(IunIIe necesure exumInrII cuzuIuI depIsLuL, noLIIIcund enLILuLeu
ruporLoure despre decIzIu IuuL.

Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 6 -
u decIzIu CenLruIuI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI,
entit{ile ruportoure sont obligute s sisteze, pe on termen indicut in
decizie, dur no mui mure de g zile locrtoure, execotureu trunzuc{iilor
sospecte.

. Duc uceusL perIoud esLe InsuIIcIenL, CenLruI penLru CombuLereu CrImeIor
EconomIce I Corup(IeI pouLe soIIcILu moLIvuL, inuinte de expirureu
termenoloi, Procorutorii Generule suo instun{ei jodectoreti
prelongireu perioudei de sisture suo sechestrureu bonorilor.

11. Doc n termenul de z zile men(ionot nu primesc decizio Centrului
pentru Comhotereo Crimelor Economice i Corup(iei de sistore o
tronzoc(iei, entit(ile roportoore execut tronzoc(io.

n mureu mujorILuLe u cuzurIIor, enLILuLeu ruporLoure sIsLeuz o Lrunzuc(Ie:
- IIe penLru cu exIsLu suspIcIunI de ImpIIcure u Lrunzuc(IeI InLr-o ucLIvILuLe
suspecLu de spIure u bunIIor;
- IIe cu respecLIvuI cIIenL esLe suspecL de ImpIIcure In ucLIvILuLeu LerorIsLe;

Listu persounelor i entit{ilor implicute in uctivit{i teroriste se
eIuboreuz, se ucLuuIIzeuz I se pubIIc n MonILoruI OIIcIuI uI RepubIIcII
MoIdovu de cLre ServIcIuI de nIormu(II I SecurILuLe.

Drept temei pentru includereo unei persoone sou o unei orgonizo(ii
n listo men(ionot lo olin.(qJ seroesc:
u) IIsLeIe eIuboruLe de orgunIzu(IIIe InLernu(IonuIe Iu cure RepubIIcu MoIdovu
esLe purLe I de orguneIe UnIunII Europene prIvInd persouneIe I enLIL(IIe
ImpIIcuLe n ucLIvIL(I LerorIsLe;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 66 -
b) IoLrureu deIInILIv u InsLun(eI de judecuL dIn RepubIIcu MoIdovu prIvInd
decIurureu orgunIzu(IeI dIn RepubIIcu MoIdovu suu dIn uIL sLuL cu IIInd
LerorIsL;
c) IoLrureu judecLoreusc deIInILIv prIvInd nceLureu suu suspendureu
ucLIvIL(II orgunIzu(IeI ImpIIcuLe n ucLIvIL(I LerorIsLe suu exLremIsLe;
d) IoLrureu judecLoreusc deIInILIv prIvInd condumnureu persouneI penLru
comILereu de ucL LerorIsL suu de uIL InIruc(Iune cu curucLer LerorIsL;
e) ordonun(u de pornIre u urmrIrII penuIe n prIvIn(u persouneI cure u comIs
ucL LerorIsL suu o uIL InIruc(Iune cu curucLer LerorIsL;
I) IoLrureu penuI deIInILIv pronun(uL de o InsLun( de judecuL sLrIn,
recunoscuL, n moduI sLubIIIL, de InsLun(eIe judecLoreLI nu(IonuIe, n
prIvIn(u persouneIor I enLIL(IIor ImpIIcuLe n ucLIvIL(I LerorIsLe.
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 6; -
.q.g Pstrureu dutelor despre uctivit{ile i trunzuc{iile persounelor
Iizice suo joridice i ule beneIiciuroloi eIectiv

u) EnLIL(IIe ruporLoure sunL obIIguLe su psLreze, pe o perIoud de ceI pu(In ; unI,
dup LermInureu reIu(IIIor de uIucerI suu ncIIdereu conLuIuI buncur:
- eoiden(o informo(iei i o documentelor persoonelor fizice i
juridice, ole heneficiorului efectio,
- registrul persoonelor fizice i juridice identificote,
- orhioo conturilor i documentelor primore, inclusio o
coresponden(ei de ofoceri.

b) De usemeneu, enLIL(IIe ruporLoure vor LrebuI su (In eoiden(o tuturor
tronzoc(iilor n decursuI u ceI pu(In ; unI dup IInuIIzureu ucesLoru.

Cure este scopol principul ul pstrrii ucestor evidente?
EnLIL(IIe ruporLoure vor rspunde n mod compIeL I prompL Iu cererIIe,
purvenILe dIn purLeu CenLruIuI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I
Corup(IeI I uILor uuLorIL(I ubIIILuLe, prIvInd exIsLen(u nLre ucesLe enLIL(I I
unumILe persoune IIzIce suu jurIdIce, n prezenL I pe purcursuI u ; unI unLerIorI, u
reIu(IIIor de uIucerI, prIvInd nuLuru Ior.

.q.6 Interzicereu divolgrii si rspondereu pentro inclcureu
prevederilor legule

n conIormILuLe cu prevederIIe urL. 1z dIn egeu nr. 1qoJzoo;, InIormu(Iu
ob(InuL de Iu enLIL(IIe ruporLoure, n condI(IIIe prezenLeI IegI, pouLe II uLIIIzuL
numuI n scopuI prevenIrII I combuLerII spIrII bunIIor I IInun(rII LerorIsmuIuI,
trunsmitereu de ctre entit{ile ruportoure de inIormu{ii (documenLe,
muLerIuIe eLc.) CenLruIuI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI,
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 68 -
orguneIor de urmrIre penuI, orguneIor procuruLurII, InsLun(eIor judecLoreLI
suu uILor uuLorIL(I compeLenLe, n moduI sLubIIIL de IegIsIu(Ie, nepotnd Ii
culiIicut drept divolgure u secretoloi comerciul, buncur suo
proIesionul. EnLIL(IIe ruporLoure vor usIguru proLec(Iu unguju(IIor sI conLru
orIcreI umenIn(rI suu uc(IunI osLIIe n IegLur cu ruporLureu Lrunzuc(IIIor I
uILor ucLIvIL(I suspecLe.

PrevederIIe IeguIe cu prIvIre Iu secreLuI comercIuI, buncur suu proIesIonuI nu poL
servI drepL obsLucoI penLru recep(Ionureu suu rIdIcureu, n scopuI execuLrII
prezenLeI IegI, de cLre uuLorIL(IIe IndIcuLe In urL. 1z uIIn.(z), u InIormu(IeI
(documenLe, muLerIuIe eLc.) despre ucLIvILuLeu economIco-IInuncIur I
Lrunzuc(IIIe persouneIor IIzIce I jurIdIce.

EnLIL(IIe ruporLoure I unguju(II Ior sunL exoneru(I de rspundere dIscIpIInur,
conLruven(IonuI, cIvII I penuI cu urmure u LrunsmILerII cu bun credIn( u
InIormu(IeI orguneIor ubIIILuLe nLru execuLureu prevederIIor prezenLeI IegI, cIIur
duc uceusL execuLure u uvuL drepL urmure cuuzureu de prejudIcII muLerIuIe suu
moruIe.

CenLruI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI, uILe uuLorIL(I
ubIIILuLe cu execuLureu prezenLeI IegI, persouneIe cu Iunc(Ie de rspundere dIn
cudruI Ior sunL obIIguLe s usIgure psLrureu secreLuIuI comercIuI, buncur suu
proIesIonuI. DIvuIgureu unor usLIeI de secreLe conLrur prevederIIor sLubIIILe uLruge
rspundere, n conIormILuLe cu IegIsIu(Iu n vIgoure, cu penLru prejudIcIuI cuuzuL
prIn dIvuIgureu neIegILIm u duLeIor ob(InuLe n exercI(IuI Iunc(IunII.

TrunsmILereu n moduI sLubIIIL u InIormu(IIIor cLre servIcII sImIIure sLrIne nu
consLILuIe dIvuIgure u secreLeIor upruLe de Iege.

Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 6q -
ToLoduL, enLIL(IIe ruporLoure I unguju(II ucesLoru sunL obIIgu(I s no
comonice persounelor Iizice suo joridice cure eIectoeuz uctivituteu
suo trunzuc{iu ori ter{ilor despre LrunsmILereu InIormu(IIIor cLre CenLruI
penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI.

ncIcureu prevederIIor prezenLeI IegI uLruge rspundere dIscIpIInur,
conLruven(IonuI, cIvII suu penuI, dup cuz, n conIormILuLe cu IegIsIu(Iu n
vIgoure.


Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- ;o -
CAPITOLLL III
Stundurdele internu{ionule in domeniol prevenirii si
combuterii spulurii bunilor si Iinun{rii terorismoloi


ComunILuLeu InLernu(IonuIu LruLeuz IupLu mpoLrIvu spuIurII bunIIor sI IInun(rII
LerorIsmuIuI cu prIorILuLe.
PrInLre scopurIIe ucesLuI eIorL InLernu(IonuI enumerm protejcrec interitc(ii
sistemului jincncicr internc(ioncl, stopcrec resurselor disponibile teroritilor si
nreuncrec cctititc(ii injrcctorilor in ob(inerec teniturilor ilecle.

.1 Consiliol Ioropei - Comitetol MONIYVAL
ComILeLuI SeIecLuL de Exper(I penLru EvuIuureu MusurIIor de CombuLere u
SpuIurII BunIIor - MONEYVA (IosL PC-R-EV) u IosL nIIIn(uL n unuI 1qq;.
AceusLu evuIueuz musurIIe de combuLere u spuIurII bunIIor I de IInun(ure u
LerorIsmuIuI dIn cudruI SLuLeIor Membre uIe ConsIIIuIuI EuropeI.
MONEYVA ure In prezenL z8 de membrII permunen(I sI z membrII LemporurI. 1
SLuL de(Ine sLuLuLuI de observuLor ucLIv dIn IunuurIe zoo6, ucorduL de cLre
ComILeLuI de MInILrI. AcesLu pouLe Iuu purLe Iu procesuI de evuIuure uI
MONEYVA.
Atribo{ii principule:
eIuborureu documenLu(IeI udecvuLe, IncIuzund cIesLIonure penLru uuLo
evuIuure sI penLru evuIurIIe muLuuIe;
evuIuureu sI udopLureu rupourLeIor prIvInd:
(u) perIormunLu sLuLeIor membre uIe ConsIIIuIuI EuropeI, cure nu Iuc purLe
dIn GA, prIvInd conIormILuLeu cu sLundurdeIe InLernu(IonuIe reIevunLe In
domenIuI combuLerII spuIurII bunIIor sI IInun(rII LerorIsmuIuI;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- ;1 -
(b) perIormunLu sLuLeIor cundIduLe penLru uderure Iu ConsIIIuI EuropeI,
cure nu Iuc purLe dIn GA sI evuIuureu perIormunLeI srueIuIuI;
- pouLe Iuce recomundrI LurIIor evuIuuLe, In vedereu ImbunuLuLIrII eIIcIenLeI
musurIIor de combuLere u spuIurII bunIIor sI u IInun(rII LerorIsmuIuI sI In vedereu
conLInurII cooperrII InLernu(IonuIe.

Legislu{ie relevuntu:
- Conven(Iu prIvInd spIureu, cerceLureu, secIesLrureu sI conIIscureu
venILurIIor ob(InuLe dIn InIruc(IunI, udopLuLu Iu SLrusbourg, In unuI 1qqo;
- Conven(Iu prIvInd spIureu, cerceLureu, secIesLrureu sI conIIscureu
venILurIIor ob(InuLe dIn InIruc(IunI sI cu prIvIre Iu IInun(ureu LerorIsmuIuI,
udopLuLu Iu VurovIu, In unuI zoo

. Gropol de Ac{ione Iinunciuru Internu{ionulu
Gropol de Ac{ione Iinunciuru nLernu(IonuIu (G.A...) de IupLu mpoLrIvu
spuIurII bunIIor u IosL nIIIn(uL Iu summIL-uI G; de Iu PurIs, n 1q8q. EI u IosL
munduLuL su eIuboreze crILerII InLernu(IonuIe penLru IupLu mpoLrIvu spuIurII
bunIIor sI su se usIgure cu LouLe LurIIe Iuu musurI eIecLIve mpoLrIvu ucesLuI
Ienomen. Dup uLucuI dIn 11 sepLembrIe, GA monILorIzeuz, de usemeneu,
ImpIemenLureu unuI pIun de IupLu mpoLrIvu IInun(rII LerorIsmuIuI.

n prezenL, GA IncIude 1 de sLuLe membre sI z orgunIzu(II regIonuIe: ComIsIu
Europeunu sI ConsIIIuI de Cooperure n zonu GoIIuIuI.

GAII u eluborut cele qo de recomundri cure Iormeuz cudrol
internu{ionul ul loptei impotrivu spulurii bunilor, precom si cele q
recomundri speciule privind Iinun{ureu terorismoloi. RecomundrIIe
sunL ucLuuIIzuLe perIodIc, uvund n vedere evoIu(Iu sI LendIn(eIe IenomenuIuI de
spIure u bunIIor.


Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- ;z -
Legislu{ie relevuntu:
- CeIe qo RecomundrI uIe GA (zoo);
- CeIe q recomundrI SpecIuIe prIvInd Inun(ureu TerorIsmuIuI (zooq).

. Lnioneu Ioropeunu {sorsu: http:[[eoropu.eo )
u ncepuLuI unuIuI zoo6, Iu nIveIuI ComIsIeI Europene, DIrec(Iu GeneruIu PIu(u
nLernu u nIIIn(uL Comitetol de Prevenire u Spulurii Bunilor i u
Iinun{rii Terorismoloi, nIocuInd usLIeI IosLuI ComILeL de ConLucL pe
SpIureu BunIIor cure sI-u desIuruL ucLIvILuLeu n unuI zoo.
CreuL n buzu prevederIIor urL. q1 uI DIrecLIveI, ComILeLuI gesLIoneuz uspecLe
prIvInd regIemenLureu, coIecLureu InIormu(IIIor sLuLIsLIce I supruvegIereu pe
probIemuLIcu combuLerII spuIurII bunIIor I IInun(rII LerorIsmuIuI.
De usemeneu, In vedereu conLrucurrII IenomenuIuI IInun(rII LerorIsmuIuI,
ConsIIIuI UnIunII Europene u IosL udopLuL Regolumentol {CI) nr. SS1[oo
din , mui oo cure impone unomite musori restrictive impotrivu
persounelor si entit{ilor usociute co Lsumu bin Luden, re{euou
Al-Quidu si Tulibunii, sI cure ubrogu ReguIumenLuI ConsIIIuIuI (CE) nr.
q6;Jzoo1.
Legislu{ie relevuntu:
- DIrecLIvu zooJ6oJCE dIn z6 ocLombrIe zoo cu prIvIre Iu prevenIreu uLIIIzrII
sIsLemuIuI IInuncIur n scopuI spuIurII bunIIor I IInun(rII LerorIsmuIuI.
- DIrecLIvu ComIsIeI nr. zoo6J;oJCE dIn 1 AugusL zoo6 cure sLubIIeLe musurIIe
de ImpIemenLure u DIrecLIveI zooJ6oJCE cu prIvIre Iu deIInIreu persouneIor
expuse poIILIc sI u crILerIIIor LeInIce penLru procedurIIe sImpIIIIcuLe de
cunouLere u cIIenLeIeI sI penLru excep(Iu reIerILoure Iu ucLIvILuLeu IInuncIuru
desIuruLu ocuzIonuI suu IImILuLu.

.q Orgunizu{iu Nu{ionilor Lnite {sorsu: http:[[www.on.org )
Cu rezuILuL uIe crIzeIor cu cure s-u nIrunLuL, ConsIIIuI de SecurILuLe uI
OrgunIzu(IeI Nu(IunIIor UnILe sI-u concenLruL uLen(Iu usupru IenomenuIuI
LerorIsmuIuI InLernu(IonuI.
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- ; -
n IupLu su mpoLrIvu LerorIsmuIuI, Adunureu GeneruIu ONU u udopLuL In duLu de
q DecembrIe 1qqq, Iu New York, Conven{iu Internu{ionulu privind
Reprimureu Iinun{rii Terorismoloi.
Conven(Iu con(Ine LreI obIIgu(II prIncIpuIe penLru sLuLeIe pur(I:
1) SLuLeIe pur(I LrebuIe su IncrImIneze InIruc(Iuneu de IInun(ure u ucLeIor de
LerorIsm In IegIsIu(Iu Ior nu(IonuIu;
z) SLuLeIe LrebuIe su coopereze cu ceIeIuILe sLuLe pur(I sI su IurnIzeze usIsLenLu
judIcIuru In conIormILuLe cu prezenLu Conven(Ie;
) SLuLeIe LrebuIe su ndepIIneusc cerIn(eIe Impuse prIvInd roIuI InsLILu(IIIor
IInuncIure In deLecLureu sI ruporLureu suspIcIunIIor de IInun(ure u ucLeIor de
LerorIsm.

AILe surse prIncIpuIeIe cure Impun obIIgu(II Iu nIveI InLernu(IonuI In combuLereu
IInun(rII LerorIsmuIuI sunL RezoIu(IIIe ConsIIIuIuI de SecurILuLe uI OrgunIzu(IeI
Nu(IunIIor UnILe 1z6;(1qqq), 1z6q(1qqq), 1(zooo), 1;(zoo1) sI 1qo(zoo1),
cure cuprInd musurI ce LrebuIe udopLuLe de sLuLeIe membre ONU, precum sI IIsLe
cu persouneJenLILuLI suspecLe u uveu IegLuru cu LerorIsmuI.

Legislu{ie relevuntu:
- Conven(Iu nLernu(IonuIu u ONU prIvInd ReprImureu Inun(rII TerorIsmuIuI,
udopLuLu Iu New York, In unuI 1qqq.

.g Gropol Igmont
GrupuI EgmonL esLe o orgunIzu(Ie InLernu(IonuIu u UnILuLIIor de nIormu(II
InuncIure, creuLu n unuI 1qq, cure usIguru cudruI de eIIcIenLIzure u cooperrII
prIvInd scIImbuI de InIormu(II, InsLruIre, scIImb de experIen(u I de know-Iow
n domenIuI prevenIrII I combuLerII spuIurII bunIIor I u IInun(rII ucLeIor de
LerorIsm. n prezenL, GrupuI EgmonL ure 1o6 membrI, Iur n buzu Principiilor
pritind schimbul de injormc(ii intre Unitctile de Injormc(ii Iincncicre u IosL
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- ;q -
creuLu o re(eu securIzuLu de scIImb de InIormu(II, cure usIguru proLec(Iu I
conIIden(IuIILuLeu InIormu(IIIor LrunsmIse InLre pur(I.

Unu dInLre ceIe muI ImporLunLe reuIIzrI uIe grupuIuI EgmonL esLe eIuborureu
uneI deIInI(II penLru onituteu de inIormu{ii Iinunciure, cure u IosL deju
IncIusu n cuLevu documenLe InLernu(IonuIe, nLre cure sI o decIuru(Ie de prIncIpIu,
cure deIIneLe prIncIpIIIe scIImbuIuI de InIormu(II nLre unIL(IIe de InIormu(II
IInuncIure.
AcLIvIL(IIe GrupuIuI EgmonL s-uu desIuruL In uILImuI un, cu uccenL pe creureu
onoi noo stutot ul Gropoloi Igmont i principiile sule directoure, sens
n cure u Iunc(IonuL SubcomILeLuI de TrunzI(Ie EgmonL, I cure uILerIor, n Iunu
uugusL zoo6, u IosL nIocuIL cu ComILeLuI de mpIemenLure.

.6 Re{euou IIL.net {sorsu: http:[[www.Iio.net )
Re(euuu compuLerIzuLu U.NET u IosL creuLu cu sprIjInuI ComIsIeI Europene n
scopuI reuIIzrII scIImbuIuI de InIormu(II securIzuL InLre U-urIIe dIn SLuLeIe
Membre uIe UnIunII Europene. U.NET ncurujeuz cooperureu sI permILe U-
urIIor su reuIIzeze un scIImb de InIormu(II IInuncIure In mod rupId, sIgur sI
eIIcIenL. ObIecLIveIe suIe prIncIpuIe sunL IupLu mpoLrIvu crImInuIIL(II orgunIzuLe
sI sLopureu uLIIIzrII sIsLemuIuI IInuncIur In scopuI spuIurII bunIIor sI IInun(rII
LerorIsmuIuI.

., Iondol Monetur Internu{ionul {sorsu:
http:[[www.imI.org[externul[np[exr[Iucts[uml.htm)
onduI MoneLur nLernu(IonuI conLrIbuIe Iu eIorLurIIe InLernu(IonuIe, In
concordunLu cu sIeru su de compeLenLu. ObIecLIveIe M prIvesc reuIIzureu
scIImbuIuI de InIormu(II, promovureu sLundurdeIor sI poIILIcIIor de prevenIre sI
combuLere u spuIurII bunIIor sI IInun(rII LerorIsmuIuI.
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- ; -
PrIncIpuIeIe LreI domenII In cure esLe ImpIIcuL M-uI, In prezenL, sunL
urmLoureIe:
Ivuloure: TouLe evuIurIIe puncLeIor LurI sI sIube In secLoruI IInuncIur uu
IosL reuIIzuLe In cudruI ProgrumuIuI de EvuIuure u SecLoruIuI InuncIur
(SAP) sI uI ProgrumuIuI prIvInd CenLreIe InuncIure OIIsIore, cure
IncIude o evuIuure u jurIsdIc(IIIor pe probIemuLIcu combuLerII spuIurII
bunIIor sI IInun(rII LerorIsmuIuI.
Asistentu tehnicu: mpreunu cu Buncu MondIuIu, M IurnIzeuz
usIsLenLu LeInIcu sLuLeIor membre In vedereu nLrIrII cudruIuI IeguI, de
regIemenLure sI de supruvegIere IInuncIuru In domenIuI combuLerII spuIurII
bunIIor sI IInun(rII LerorIsmuIuI, precum sI UnILuLIIor de nIormu(II
InuncIure;
ezvoltureu politicilor: PersonuIuI M sI uI BncII MondIuIe esLe
ImpIIcuL ucLIve In sLudIereu sI unuIIzureu prucLIcIIor InLernu(IonuIe In
ImpIemenLureu regImurIIor de combuLere u spuIurII bunIIor sI IInun(rII
LerorIsmuIuI, cu buzu penLru o vIILoure IurnIzure de usIsLenLu LeInIcu.

.S Comitetol de Sopruveghere de lu Busel {sorsu:
http:[[www.bis.org[bcbs[index.htm)
ComILeLuI BuseI prIvInd SupruvegIereu Buncuru IurnIzeuz cudruI de cooperure
In domenIuI buncur.
ObIecLIveIe suIe mujor sunL uproIundureu cunouLerII uspecLeIor cIeIe In
domenIuI supruvegIerII sI ImbunuLuLIreu cuIIL(II supruvegIerII buncure In Iume.
AcLIvILuLeu ComILeLuIuI esLe buzuLu pe eIuborureu de gIIdurI sI de sLundurde In
domenIuI supruvegIerII. Sub ucesL uspecL, ComILeLuI esLe cunoscuL prIn
eIuborureu sLundurdeIor InLernu(IonuIe prIvInd udecvureu cupILuIuIuI; PrIncIpIIIe
CenLruIe penLru o SupruvegIere Buncuru EIIcIenLu sI ConcordunLu prIvInd
supruvegIereu buncuru LrunsIronLuIIeru.
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- ;6 -

.q Gropol WolIsberg {http:[[www.wolIsberg-principles.com )
GrupuI WoIIsberg esLe o usocIu(Ie IormuLu dIn 1z bncI, uvund cu scop prIncIpuI
dezvoILureu sLundurdeIor penLru servIcIIIe IInuncIure, u sLundurdeIor de
cunouLere u cIIenLeIeI sI u poIILIcIIor de combuLere u spuIurII bunIIor sI IInun(rII
LerorIsmuIuI.
n IunuurIe zooz, GrupuI u pubIIcuL Declcrc(ic pritind Iincn(crec
Terorismului, sI u emIs, In Iunu noIembrIe zooz, PrIncIpIIIe WoIIsberg de
CombuLere u SpuIurII BunIIor cu prIvIre Iu corespondenLu buncuru.
n sepLembrIe zoo, GrupuI WoIIsberg u pubIIcuL Declcrc(ic pritind Screeninul
in Monitorizcre si Ccutcre, Iur In zooq, s-u IocuIIzuL pe dezvoILureu modeIuIuI cu
prIvIre Iu sLundurdeIe de cunouLere u cIIenLeIeI penLru InsLILu(IIIe IInuncIure.
n Iunu IunIe zoo6, GrupuI u emIs documenLe deosebIL de ImporLunLe:
- Ghidul pritind cbordcrec pe bczc de risc in tederec estioncrii riscurilor de
spclcre c bcnilor,
- Ghidul de combctere c spclcrii bcnilor pentru jondurile mutucle si clte
societcti de intesti(ii.
u ncepuLuI unuIuI zoo;, GrupuI WoIIsberg u emIs Declcrc(ic pritind luptc
mpotritc corup(iei In usocIere cu Trunspurency nLernu(IonuI sI nsLILuLuI BuseI
prIvInd Guvernureu.

Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- ;; -
CAPITOLLL IV
Indicutori de sospicione privind uctivituti de
splure u bunilor si de Iinun{ure u terorismoloi din pructicu
internutionulu


q.1 Indicutori de sospicione pentro instito{iile Iinunciure
- VoIumuI ncusrIIor nu corespunde cu voIumuI decIuruL uI uIucerIIor
cIIenLuIuI;
- ConLurI n cure sunL LrunsIeru(I sume murI de bunI dIn sLrInLuLe, In mod
neuLepLuL, sI cure In uceeuI zI sunL LrunsIeru(I cu jusLIIIcureu pIuLI dIverse;
- CompunII IocuIe cure nregIsLreuz o creLere LrepLuLu, dur subsLun(IuIu, n
ncusrI.
- ConLurI ce nregIsLreuz ncusrI cu sume sLrucLuruLe, uvund o vuIoure sub
IImILu de ruporLure, cure sunL uILerIor LrunsIeruLe nLr-un uIL conL.
- DInLr-un conL personuI sunL LrunsIeru(I bunI (de exempIu de Iu o rudu cure
LruIesLe n sLrInLuLe), In muI muILe Lrunse, voIumuI LoLuI uI ucesLor ncusrI IIInd
IourLe mure.
- MuILe pIu(I mIcI nLr-un conL de(InuL de o socIeLuLe comercIuIu urmuLe de o
sInguru pIuLu cLre un IurnIzor ce nu ure nIcIo reIuLIve de uIucerI cu uceu socIeLuLe.
- Trunzuc(II neexpIIcubIIe de scIImb vuIuLur n conLuI uneI compunII cure nu
esLe ImpIIcuLu n operu(IunI de ImporL.
- TrunsIerurI bneLI nLre conLurI ce nu uu o IegLuru deLermInuLu.
- ncusrI murI de Iu compunII uI cror beneIIcIurI eIecLIvI nu poL II IdenLIIIcu(I.
- ndIvIzI cure ob(In o serIe de mprumuLurI (sumu crescund LrepLuL) pe cure eI
Ie rumburseuz nuInLe de Lermen In numerur.
- CIIen(I despre cure se cunouLe cu nu uu un Ioc de muncu, dur cure eIecLueuz
de obIceI Lrunzuc(II ImporLunLe suu de(In sume murI de bunI n conLuI Ior;
- CIIen(II cure uu conLurI Iu muI muILe sucursuIe uIe uceIeIuI bncI.
- CIIen(I cure uu cuLevu conLurI $s Iuc depunerI n numerur n LouLe ucesLe
conLurI, sumu ucesLor depunerI IIInd deosebIL de mure.
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- ;8 -
- Un numr de persoune cure nu uu IegLuru de rudenIe depozILeuz bunI n
uceIuI conL Iuru u exIsLu o jusLIIIcure economIcu.
- mpurLIreu de cLre un grup u uneI sume semnIIIcuLIve In vuIorI muI mIcI cure
sunL uIocuLe IIecruI membru uI grupuIuI penLru u eIecLuu depunerI In numerur.
- Trunzuc(II cu unumILe LurI suspecLuLe cu IucIIILeuz spIureu bunIIor suu
evuzIune IIscuIu;
- eusIng IInuncIur Iu scuru Iurgu cu muInI sI ecIIpumenLe Iu preLurI cure nu
sunL In concordunLu cu pre(uI pIe(eI suu cu vuIoureu Ior pe pIu(u;
- PIu(I In uvuns penLru mprumuLurIIe Iu IeusInguI IInuncIur cure sunL muIL muI
murI decuL In mod obInuIL, Iuru u exIsLu o expIIcu(Ie pIuuzIbIIu;
- CIIen(I cure rumburseuz mprumuLuI In mod neuLepLuL, IourLe repede, cu
IondurI dIn surse necunoscuLe.
- Trunzuc(II de IeusIng IInuncIur cure pur u II eIecLuuLe In mod IrecvenL de cLre
un cIIenL In numeIe suu penLru u Ler(u purLe.

q. Indicutori de sospicione pentro onit{ile de schimb vulotur {ultele
dect bncile), Iondori de investi{ii, societ{i de udministrure u
investi{iilor, societ{i de depoziture, udministrutori Iidociuri
- ReIuzuI cIIenLuIuI de u se IdenLIIIcu Iu soIIcILureu scIImbuIuI vuIuLur.
- SumeIe In vuIuLu sunL supuse scIImbuIuI vuIuLur In Luru A sI sunL LrunsporLuLe
In Luru B In numerur Iuru u II decIuruLe uuLorILuLIIor vumuIe, upoI, uILerIor, sunL
scIImbuLe In uILu vuIuLu In Luru B;
- SumeIe In vuIuLu sunL cumpruLe sI uILerIor vunduLe udeseu de cLre persoune
IIzIce suu IIrme cure nu sunL uuLorIzuLe su desIoure uceusLu ucLIvILuLe;
- SoIIcILrI repeLuLe de scIImb vuIuLur, InLr-o perIoudu scurLu de LImp, penLru
sume cu o vuIoure uIIuLu sub IImILu de IdenLIIIcure;
- ScIImburI vuIuLure Iu muI muILe sucursuIe uIe uceIuIuI bIrou de scIImb;
- Cumprureu suu vunzureu uneI sume murI In vuIuLu suu scIImbuI uneI sume
murI dInLr-o monedu sLruInu In uILu monedu sLruInu;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- ;q -
- ScIImbuI uneI sume neobInuIL de murI dIn buncnoLe cu vuIoure nomInuIu mIcu
In buncnoLe In vuIoure nomInuIu mure.
- CIIenLuI soIIcILu scIImbuI unor buncnoLe pLuLe, murdure, mpucIeLuLe In mod
superIIcIuI sI In grubu.
- DescIIdereu unuI unumIL LIp de produs de InvesLI(II IInuncIure de cLre un grup
de persoune cure uu uceIeuI curucLerIsLIcI, cum ur II: duLu Lrunzuc(IeI, sumu
depusu sI reLrusu;
- CecurI LrunsIerubIIe uneIu suu muI muILor persoune, semnuLe cu nereguIurILuLI sI
ncusuLe uILerIor.

q. Indicutori de sospicione pentro purticipun{ii proIesioniti lu piu{u
vulorilor mobiliure, inclosiv borsele de vulori, deulerii i brokerii
- Trunzuc(II IocuIe suu InLernu(IonuIe cu purLIcIpureu unor InLermedIur cure sunL
necunoscu(I suu de(In pu(Ine reIerIn(e pe pIu(u;
- Trunzuc(II comercIuIe InLernu(IonuIe sunL reuIIzuLe de cLre socIeLuLI
necunoscuLe suu u cror ucLIvILuLe economIcu nu ure nIcI o IegLuru cu Lrunzuc(IIIe
respecLIve;
- ObIIgu(IunI cure dIspur In mod InexpIIcubII suu sunL unuIuLe de cLre Ler(e
pur(I, In Luru de orIgIne sI In sLrInLuLe;
- AcIIzI(II de bunurI sI servIcII dIn sLrInLuLe Iuru IdenLIIIcureu meLodeI de pIuLu.
- Trunzuc(II neobInuILe cure sunL InconsIsLenLe cu ucLIvILuLeu IInuncIuru u
cIIenLuIuI suu Lrunzuc(II cure nu uu o jusLIIIcure comercIuIu normuIu.
- Trunzuc(II unde cIIenLuI urmreLe InsLruc(IunIIe uILeI persoune, In specIuI,
unde cIIenLuI pure su Ignore purLIcuIurIL(IIe LrunsIeruIuI pe cure ucesLu I Iuce.
- SoIIcILureu de dIvIzure u InvesLI(IeI In cuLevu Lrunzuc(II de uceIuI LIp
nregIsLruLe In comun pe numeIe muI muILor persoune Iuru u jusLIIIcu dIvIzureu
rIscuIuI suu dIversIIIcureu porLoIoIIuIuI;
- DescIIdereu unor conLurI comune suu conLrucLe prIvInd InsLrumenLe
IInuncIure de cLre uceeuI persounu mpreunu cu uILe persoune;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 8o -
- ScIImbrIIe IrecvenLe uIe persouneIor men(IonuLe In conLrucLeIe cure uu cu
obIecL InsLrumenLeIe IInuncIure suu scIImbureu ucesLoru uLuncI cund
InsLrumenLeIe IInuncIure sunL vunduLe;
- CIIenLuI nu pouLe IurnIzu InIormu(II reIevunLe cu prIvIre Iu sursu IondurIIor
suIe;
- CIIenLuI nu de(Ine suIIcIenLe InIormu(II cu prIvIre Iu nuLuru ucLIvIL(II
desIuruLe de cLre ucesLu.

q.q Indicutori de sospicione pentro proIesionile liberule
- Operu(IunI IrecvenLe de cumprure sI cesIune de IIrme, nLreprInderI suu
socIeLuLI, cure nu sunL jusLIIIcuLe prIn nuLuru ucLIvIL(II desIuruLe suu prIn
curucLerIsLIcIIe economIce uIe pur(IIor InLeresuLe.
- Cedureu de uc(IunI suu pILI cLre IIrme, nLreprInderI suu socIeLuLI s-u reuIIzuL
prIn meLode suu prIn InLermedIuI unor enLILuLI, cure pur u nu coIncIde cu proIIIuI
economIc uI cIIenLuIuI suu cu obIecLuI de ucLIvILuLe decIuruL uI IIrmeIor,
nLreprInderIIor suu socIeLuLIIor cure uu ncusuL pIuLIIe respecLIve.
- Cedureu de uc(IunI suu pILI cLre IIrme, nLreprInderI suu socIeLuLI prIn Ler(e
pur(I cure sunL In mod vdIL sLrIne de operu(IunIIe eIecLuuLe.
- Creureu unor InsLrumenLe IInuncIure buncure desLInuLe socIeLuLIIor comercIuIe
suu sLubIIIreu unor sLrucLurI IeguIe compIexe (de exempIu, IoIdIng-urI), u cror
compIexILuLe sI urLIcuIu(Ie, prIvILu prIn prIsmu IIsLeI uc(IonurIuLuIuI sI u
reprezenLunLeIor dIn sLrInLuLe uIe uneIu suu muI muILor socIeLuLI, pur su uIb
scopuI suu InLen(Iu de eIudure, uscundere suu creure de obsLucoIe cu prIvIre Iu
IdenLIIIcureu provenIen(eI IondurIIor ImpIIcuLe sI u persouneIor cure Ie-uu
dIsponIbIIIzuL.
- nIIIn(ureu unor socIeLuLI de InvesLI(II In domenIuI ImobIIIur ne-comercIuIe,
uLIIIzuLe penLru ucIIzI(Ionureu de bunurI ImobIIIure, sI cure uu drepL scop
uscundereu orIgInII IondurIIor ImpIIcuLe In Lrunzuc(II.
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 81 -
- Acordureu de promovrI suu uvunsrI de pozI(II cu responsubIIILuLe In IIrme,
nLreprInderI suu socIeLuLI, unor persoune cure, In mod vdIL, nu uu cupucILuLIIe
necesure sI prIn cure se InLen(Ioneuz, In mod cIur, sepurureu puLerII de decIzIe de
persouneIe cure de(In oIIcIuI Iunc(II de conducere In IIrmu respecLIvu.
- Operu(IunI conLubIIe menILe su LInuIusc suu su uscund surseIe venILurIIor de
nuLuru suu provenIen(u ucesLoru, de exempIu, prIn meLode de supru-evuIuure suu
sub-evuIuure u bunurIIor.
- SoIIcILrI de consuILunLu IInuncIuru sI IIscuIu. nIrucLorII cure doresc su
InvesLeusc sume murI de bunI, se poL prezenLu eI InsIsI drepL persoune IIzIce cure
doresc su-sI reduc obIIgu(IIIe IIscuIe suu cure vor su pIuseze bunurIIe de(InuLe In
uu IeI IncoL su nu pouLu II uLInse, In scopuI evILrII unor obIIgu(II IIscuIe vIILoure.

q.g Indicutori de sospicione pentro compuniile de usigorure suo de
reusigorure
- Un cIIenL cure nu ure o moLIvu(Ie In u uLIIIzu servIcIIIe uneI compunII de
usIgurrI, de exempIu, domIcIIIuI cIIenLuIuI esLe Iu mure dIsLunLu de uceu
compunIe;
- Un cIIenL esLe prezenLuL de cLre un broker, unuI uIIIIuL suu uILuI InLermedIur
dIn sLrInLuLe, uLuncI cund cIIenLuI sI brokeruI respecLIv sunL IocuIIzu(I In uceeuI
Luru unde produc(Iu sI LruIIcuI de drogurI sunL predomInunLe;
- AnuIureu vremeInIcu u poII(eI de usIgurure cu resLILuIreu prImeI, Iuru nIcI un
scop suu In cIrcumsLun(e neobInuILe;
- Un numr de poII(e de usIgurure uu IosL emIse de uceIuI
usIguruLorJInLermedIur penLru sume mIcI de bunI, Iur upoI ucesLeu uu IosL
unuIuLe, resLILuIreu prImeI IIInd credILuLu InLr-un conL dIIerIL de conLuI InI(IuI;
- PIuLu prImeIor suu u unor Lrunzuc(II cu sume neobInuIL de murI In numerur;
- PILI IrecvenLe de prIme In numerur eIecLuuLe prIn sume Iruc(IonuLe, ucoIo unde
pure u se evILu cerIn(eIe de IdenLIIIcureJruporLure;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 8z -
- Cumprureu de poII(e de usIgurure de vIuLu cure necesILu pIuLu unor prIme murI
sI cure pur u II conLrudIcLorII cu proIIIuI economIc uI cIIenLuIuI suu cu cupucILuLeu
su de u ob(Ine venILurI. De exempIu, cIIen(I cunoscu(I cu uvund dIIIcuILuLI
IInuncIure semneuz poII(e de vuIoure mure.
- Semnureu de cLre uceIuI conLrucLunL u unor poII(e de usIgurure de vIuLu de
uceIuI LIp cure uu dIIerI(I beneIIcIurI.
- RepeLureu unuI unumIL nume InLr-un numr de conLrucLe de usIgurure cure
ImpIIcu poII(e de usIgurure nregIsLruL mpreunu cu numeIe unor dIIerILe
persoune.
- ScIImbrIIe IrecvenLe neobInuILe de nume In conLrucLe cure ImpIIcu poII(e de
usIgurure suu scIImbrI produse In momenLuI cund InvesLI(Iu esLe IIcIIduLu.

q.6 Indicutori de sospicione pentro instito{iile cure legitimeuz ori
inregistreuz dreptol de proprietute
- ULIIIzureu resurseIor uneI socIeLuLI cu cupILuI de sLuL In InLereseIe de
prIvuLIzure uIe Iunc(IonurIIor uceIeIuI socIeLuLI;
- PIuLu unor comIsIoune secreLe penLru reuIIzureu prIvuLIzrII uneI compunII cu
cupILuI de sLuL;
- PIuLu unor comIsIoune murI de udmInIsLrure cLre enLILuLeu usocIuLe cu
dIrecLorII suu cu conducereu socIeLuLII cu cupILuI de sLuL;
- DIrecLorII suu conducereu uc(Ioneuz In mod IruuduIos mpoLrIvu InLereseIor
compunIeI cu cupILuI de sLuL;

q., Indicutori de sospicione pentro cuzinoori {inclosiv internet-
cuzinoori), loculori de odihn dotute co upurute pentro jocori de
noroc, instito{ii cure orgunizeuz i desIour loterii suo jocori de
noroc;
- ScIImbuI unor buncnoLe nomInuIe de vuIoure mIcu In buncnoLe nomInuIe de
vuIoure mure, cumprure de jeLoune, sI ncusure de voucIere suu cecurI;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 8 -
- SoIIcILureu de u emILe un cec cusLIguLor In numeIe uneI Ler(e pur(I;
- Persoune IIzIce uIe cror bunsLure cresLe In mod neuLepLuL sI cure preLInd cu
uu cuLIguL Iu IoLerIe Iuru u se II nregIsLruL un record oIIcIuI;
- oIosIreu uILor persoune penLru eIecLuureu Lrunzuc(IIIor n numerur Iu cuzInourI.
- Un cIIenL cure u cuLIguL o sumu mure deIeg un uIL cIIenL s ncuseze o purLe dIn
IIse, penLru u evILu s IIe subIecLuI obIIgu(IeI de ruporLure.
- CIIen(I cure se ungujeuz In purIurI mInIme, Ir o expIIcu(Ie rezonubII:
- Un cIIenL cumpr cu numerur un numr mure de IIse, se ungujeuz n purIurI
mInIme Iu o mus de joc, upoI merge Iu cus I scIImb IIseIe.
- Un cIIenL cumpr IIse cu numerur, purIuz cu unse mInIme de u pIerde (de
exempIu, purIuz uLuL pe rou cuL I pe negru Iu ruIeL) I eIecLueuz Lrunzuc(II
sImIIure, Iur muI LurzIu se duce Iu cus I ncuseuz IIseIe n buncnoLe de vuIorI
murI.

q.S Indicutori de sospicione pentro ugen{i imobiliuri;
- CIIen(I cure cumpru proprIeLuLeu exLInde In numeIe uneI Ler(e persoune Iuru
u exIsLu vreo IegLuru de rudenIe cu uceusLu suu de uIucerI;
- Un cIIenL cure ucIIzI(Ioneuz LerenurI In numeIe uneI Ler(e pur(I Iuru u
dezvIuI numeIe compuruLoruIuI reuI punu In uILImuI momenL.
- CIIenLuI evILu su IsI scrIe numeIe pe documenLeIe cure dovedesc drepLuI de
proprIeLuLe uI ucesLuIu usupru bunurIIor, suu uLIIIzeuz nume dIIerILe;
- AcIIzILII ImobIIIure de vuIoure mure cure nu corespund cu proIIIuI economIc uI
cIIenLuIuI;
- CIIenLuI cumpuru InLr-o perIoudu scurLu de LImp muI muILe proprIeLuLI Iuru u
soIIcILu InIormuLII cu prIvIre Iu IocuLIe, condILII, suu ducu sunL necesure repuruLII
ImporLunLe;
- CIIenLuI doresLe su vundu bunurI ImobIIIure sI Inceurcu su supruevuIueze
preLuI In documenLeIe oIIcIuIe;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 8q -
- CIIenLuI eIecLueuzu prImu pIuLu penLru cumpurureu unuI ImobII In numerur sI
pIuLesLe resLuI cu IInunLure dIn surse exLerne, suu IncIIrIuzu ImobIIuI cu sume
murI In numerur.
- AcIIzI(Ionureu de bunurI de vuIoure mure, vunduLe uILerIor, dup o perIoudu
scurLu de LImp, cIIur sI cu un pre( muI mIc.
- Trunzuc(II cu sume murI de bunI reuIIzuLe de cLre (suu In InLeresuI)
persouneIor IIzIce suu jurIdIce uvund domIcIIIuI In LurI cunoscuLe cu desIusurund
ucLIvILuLI IIeguIe porLuure suu ucLIvILuLI oII-sIore.

q.q Indicutori de sospicione pentro persoune cure ucord usisten{
investi{ionul suo Iidociur
- O compunIe ob(Ine proIILurI IourLe murI pe o perIoudu InvesLI(IonuIu IourLe
scurLu;
- Sume murI de bunI sunL reLruse de cLre uvocu(I penLru uc(IonurI prIn cecurI
emIse pe numeIe ucesLoru dIn urmu;
- Trunzuc(II In cure ucLIveIe sunL reLruse ImedIuL dup ce uu IosL depozILuLe, In
uIuru cuzuIuI cund ucLIvILuLeu economIcu u cIIenLuIuI IurnIzeuz un moLIv
pIuuzIbII penLru reLrugereu ImedIuLu u ucesLoru.
- SumeIe ob(InuLe dIn vunzureu uneI compunII sunL LrunsIeruLe ImedIuL suu
expedIuLe prIn posLu cLre o buncu oII-sIore suu o Ler(u purLe.

q.1o Indicutori de sospicione pentro orgunizu{ii cure uo dreptol de u
prestu servicii legute de schimbol mundutelor potule i telegruIice
suo de trunsIerol de bonori
- PrImIreu de cLre un sIngur beneIIcIur u unor IondurI de Iu ordonuLorI dIn
dIIerILe LurI;
- Un ordonuLor LrunsIeru muI muILor beneIIcIur sume de bunI Iuru vreo
jusLIIIcure upurenLu;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 8 -
- TrunsIerurIIe de IondurI sunL ordonuLe cLre un grup de persoune, Iuru u uveu
o IegLuru upurenLu, cure uu uceIuI LeIeIon de conLucL suu udresu;
- Persoune cure coIecLeuz suu LrunsmIL IondurI IoIosInd brokerI dIIerI(I dIn
uceeuI zonu geogruIIcu suu cure LrunsmIL suu prImesc bunI cLre suu dIn IocurI
uILeIe decuL IocuI de reedIn(u;
- BeneIIcIurII unor IondurI LrunsIeruLe Ignoru numeIe ordonuLoruIuI, orIgIneu,
sumu sI InLen(Ioneuz su uLIIIzeze bunII;
- Nu exIsLu nIcI o jusLIIIcure economIcu upurenLu suu IeguIu penLru LrunsporLuI
unor bunurI suu u unor sume ImporLunLe de bunI;
- Trunzuc(II cure ImpIIc conLrupurLIde sILuuLe n cenLre oIIsIore suu n zone
geogruIIce bIne cunoscuLe penLru LruIIcuI de drogurI, Lrunzuc(II cure nu sunL
jusLIIIcuLe de ucLIvILuLeu economIc u cIIenLuIuI suu de uILe cIrcumsLun(e.
- GrupurI de persoune cure vIn dIn uceeuI Luru, sLuu perIoude scurLe de LImp In
Luru de desLInu(Ie sI cure decIuru In mod sImuILun LrunsporLuI unor sume
subsLun(IuIe de bunI;
- BunurIIe LrunsmIse prIn posLu suu curgo sunL dIIerILe IuLu de ceIe decIumuLe de
ordonuLor, duLorILu unor IndIcu(II IuIse IurnIzuLe de ucesLu;
- PIeLreIe preLIouse, meLuIe suu uILe vuIorI sunL LrunsmIse In mod consLunL cuLre
uceeusI udresu, uILu decuL deuIerII suu IIrmeIe cure uu ucesL obIecL de ucLIvILuLe.

Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 86 -
ANIXA

LIGISLATII RILIVANTA IN OMINILL PRIVINIRII SI
COMBATIRIIMSPALARII BANILOR SI IINANTARII
TIRORISMLLLI


1. Legeu nr. 1qo din 6.o,.oo,
co privire lu prevenireu i combutereu splrii bunilor
i Iinun{rii terorismoloi
PubIIcuL : o;.oq.zoo; n MonILoruI OIIcIuI Nr. 1q1-1q


PurIumenLuI udopL prezenLu Iege orgunIc.


Cupitolol I
ISPOZI{II GINIRALI


Articolol 1. ScopuI IegII
PrezenLu Iege InsLILuIe msurI de prevenIre I de combuLere u spIrII bunIIor I u
IInun(rII LerorIsmuIuI uvnd cu scop uprureu drepLurIIor I InLereseIor IegILIme uIe
persouneIor IIzIce I jurIdIce, precum I uIe sLuLuIuI.
Articolol . DomenIuI de upIIcure u IegII
Sub IncIden(u prezenLeI IegI cud uc(IunIIe de spIure u bunIIor I de IInun(ure u
LerorIsmuIuI svrILe, dIrecL suu IndIrecL, de ceL(enI uI RepubIIcII MoIdovu, de ceL(enI
sLrInI, de upuLrIzI, de persoune jurIdIce rezIdenLe suu nerezIdenLe pe LerILorIuI RepubIIcII
MoIdovu, precum I, n conIormILuLe cu LruLuLeIe InLernu(IonuIe, uc(IunIIe svrILe n
uIuru LerILorIuIuI RepubIIcII MoIdovu.
Articolol . No(IunI prIncIpuIe
n sensuI prezenLeI IegI, urmLoureIe no(IunI prIncIpuIe semnIIIc:
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 8; -
- spIure u bunIIor - uc(IunI, sLubIIILe n CoduI penuI Iu urL.zq, orIenLuLe spre
uLrIbuIreu unuI uspecL IeguI surseI I provenIen(eI venILurIIor IIIcILe orI spre
LInuIreu orIgInII suu upurLenen(eI unor usLIeI de venILurI;
- IInun(ure u LerorIsmuIuI - uc(IunI, sLubIIILe n CoduI penuI Iu urL.z;q, orIenLuLe
spre punereu Iu dIspozI(Ie orI spre coIecLureu InLen(IonuL, eIecLuuL de orIce
persoun IIzIc suu persoun jurIdIc prIn orIce meLod, dIrecL suu IndIrecL, u
bunurIIor de orIce nuLur, dobndILe prIn orIce mIjIoc, IIe spre oIerIreu de suporL
muLerIuI suu IInuncIur de orIce nuLur, n scopuI uLIIIzrII ucesLor bunurI orI servIcII
suu n cunoLIn(u IupLuIuI c vor II uLIIIzuLe, pur(IuI suu InLegruI, n ucLIvIL(I
LerorIsLe;
- bunurI - mIjIouce IInuncIure, orIce cuLegorIe de vuIorI (ucLIve) corporuIe suu
IncorporuIe, mobIIe suu ImobIIe, LungIbIIe suu InLungIbIIe, ucLe suu uILe InsLrumenLe
jurIdIce n orIce Iorm, IncIusIv n Iorm eIecLronIc orI dIgILuI, cure uLesL un LILIu
orI un drepL, IncIusIv orIce coL (InLeres) cu prIvIre Iu ucesLe vuIorI (ucLIve);
- venILurI IIIcILe - bunurI desLInuLe, IoIosILe suu rezuILuLe, dIrecL suu IndIrecL, dIn
svrIreu uneI InIruc(IunI, orIce beneIIcIu ob(InuL dIn ucesLe bunurI, precum I
bunurI converLILe suu LrunsIormuLe, pur(IuI suu InLegruI, dIn bunurI desLInuLe,
IoIosILe suu rezuILuLe dIn svrIreu uneI InIruc(IunI I dIn beneIIcIuI ob(InuL dIn
ucesLe bunurI;
- beneIIcIur eIecLIv - persoun IIzIc ce conLroIeuz n uILIm InsLun( o persoun
IIzIc suu jurIdIc orI persoun n uI creI nume se reuIIzeuz o Lrunzuc(Ie suu se
desIour o ucLIvILuLe IJsuu cure de(Ine dIrecL suu IndIrecL drepLuI de proprIeLuLe
suu conLroIuI usupru u ceI pu(In z% dIn uc(IunI suu dIn drepLuI de voL uI persouneI
jurIdIce;
- persoune expuse poIILIc - persoune IIzIce croru II se ncredIn(euz suu II s-uu
ncredIn(uL Iunc(II pubIIce ImporLunLe, precum I membrII Ior de IumIIIe, IIInd ceI
pu(In persoune cu Iunc(Ie de rspundere nLr-un sLuL, uI cror mod de numIre suu
de uIegere esLe regIemenLuL de consLILu(Iu IuI suu cure snL nvesLILe n Iunc(Ie, prIn
uIegere suu prIn numIre, de cLre purIumenL, preedInLe suu guvern;
- reIu(Ie de uIucerI - gesLIune u uIucerIIor, reprezenLure suu orIce ruporL
proIesIonuI orI comercIuI, despre cure, Iu momenLuI InI(IerII, se consIder c vu II de
o unumIL duruL;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 88 -
- sIsLure u Lrunzuc(IeI - InLerzIcere Lemporur u LrunsIeruIuI, IIcIIdrII,
LrunsIormrII, pIusrII suu mIcrII bunurIIor orI usumure Lemporur u cusLodIeI suu
u conLroIuIuI usupru bunuIuI;
- bunc IIcLIv - InsLILu(Ie IInuncIur cure nu ure prezen( IIzIc, nu eIecLueuz
conducere I gesLIune reuI I cure nu esLe uIIIIuL unuI grup IInuncIur regIemenLuL.

Cupitolol II
PRIVINIRIA SPLRII BANILOR
$I IINAN{RII TIRORISMLLLI

Articolol q. EnLIL(IIe ruporLoure
PrevederIIe prezenLeI IegI se upIIc InsLILu(IIIor IInuncIure, precum I urmLoureIor
persoune jurIdIce I IIzIce (denumILe n conLInuure enLIL(I ruporLoure):
u) unIL(I de scIImb vuIuLur (uILeIe decL bncIIe), IondurI de InvesLI(II, socIeL(I de
udmInIsLrure u InvesLI(IIIor, socIeL(I de depozILure, udmInIsLruLorI IIducIurI;
b) purLIcIpun(I proIesIonILI Iu pIu(u vuIorIIor mobIIIure, IncIusIv burseIe de vuIorI,
deuIerII I brokerII;
c) compunII de usIgurure suu de reusIgurure;
d) InsLILu(II cure IegILImeuz orI nregIsLreuz drepLuI de proprIeLuLe;
e) cuzInourI (IncIusIv InLerneL-cuzInourI);
I) IocuIurI de odIIn doLuLe cu upuruLe penLru jocurI de noroc, InsLILu(II cure orgunIzeuz
I desIour IoLerII suu jocurI de noroc;
g) ugen(I ImobIIIurI;
I) deuIerI de meLuIe pre(Iouse orI de pIeLre pre(Iouse;
I) uvocu(I, noLurI I uI(I IIberI proIesIonILI, n perIoudu pregLIrII, eIecLurII suu reuIIzrII
Lrunzuc(IIIor n numeIe persouneI IIzIce suu jurIdIce, IeguLe de vnzureu-cumprureu de
bunurI ImobIIIure, de gesLIuneu uIucerIIor persouneI IIzIce suu jurIdIce, de creureu,
Iunc(Ionureu suu gesLIonureu persouneIor jurIdIce, cu excep(Iu cuzurIIor de evuIuure u
sILuu(IeI jurIdIce u unuI cIIenL suu ndepIInIrII surcInII de u upru suu de u reprezenLu
cIIenLuI nLr-o procedur judIcIur suu n IegLur cu eu;
j) uudILorI, conLubIII Independen(I I consuILun(I n domenIuI IInuncIur-buncur suu
nonbuncur;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 8q -
k) persoune cure ucord usIsLen( InvesLI(IonuI suu IIducIur;
I) orgunIzu(II cure uu drepLuI de u presLu servIcII IeguLe de scIImbuI munduLeIor poLuIe I
LeIegruIIce suu de LrunsIeruI de bunurI.
Articolol g. CerIn(eIe IdenLIIIcrII persouneIor IIzIce suu jurIdIce I u beneIIcIuruIuI
eIecLIv
(1) EnLIL(IIe ruporLoure upIIc msurIIe de IdenLIIIcure u persouneIor IIzIce suu
jurIdIce, precum I u beneIIcIuruIuI eIecLIv:
u) pn Iu sLubIIIreu reIu(IIIor de uIucerI suu pn Iu descIIdereu conLurIIor buncure;
b) Iu eIecLuureu unor Lrunzuc(II ocuzIonuIe n vuIoure de ceI pu(In o de mII de IeI,
precum I Iu eIecLuureu unor Lrunzuc(II eIecLronIce n vuIoure de ceI pu(In 1 mII
de IeI, IndIIerenL de IupLuI c Lrunzuc(Iu se eIecLueuz prInLr-o sIngur operu(Iune
suu prIn muI muILe operu(IunI;
c) duc exIsL o suspIcIune de spIure u bunIIor suu de IInun(ure u LerorIsmuIuI,
IndependenL de derogrI, scuLIrI suu IImILe sLubIIILe;
d) duc exIsL ndoIeII prIvInd verIdIcILuLeu I precIzIu duLeIor de IdenLIIIcure
ob(InuLe.
(z) MsurIIe de IdenLIIIcure cuprInd:
u) IdenLIIIcureu I verIIIcureu IdenLIL(II persouneIor IIzIce suu jurIdIce, u
beneIIcIuruIuI eIecLIv pe buzu ucLeIor de IdenLILuLe, precum I u documenLeIor,
duLeIor suu InIormu(IIIor ob(InuLe dInLr-o surs reuI I IndependenL, penLru
posIbIIILuLeu de ruporLure u ucLIvIL(IIor suu Lrunzuc(IIIor n moduI sLubIIIL Iu urL.8.
u descIIdereu orIcruI conL suu Iu InI(Iereu reIu(IIIor de uIucerI, se vu soIIcILu
prezenLureu ucLuIuI de IdenLILuLe, Iur duc descIIdereu conLuIuI suu Lrunzuc(Iu se
eIecLueuz de cLre o persoun mpuLernIcIL, se vu soIIcILu I procuru, IeguIIzuL n
moduI sLubIIIL;
b) IdenLIIIcureu beneIIcIuruIuI eIecLIv I udopLureu de msurI udecvuLe I buzuLe pe
rIsc penLru verIIIcureu IdenLIL(II IuI, usLIeI ncL enLILuLeu ruporLoure s uIb
cerLILudIneu c LIe cIne esLe beneIIcIuruI eIecLIv penLru u n(eIege sLrucLuru
proprIeL(II I sLrucLuru de conLroI uI persouneIor IIzIce I jurIdIce;
c) ob(Inereu de InIormu(II prIvInd scopuI I nuLuru reIu(IeI de uIucerI, prIvInd
Lrunzuc(IIIe compIexe I neordInure;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- qo -
d) monILorIzureu conLInu u Lrunzuc(IeI suu u reIu(IeI de uIucerI, IncIusIv exumInureu
Lrunzuc(IIIor ncIeIuLe pe LouL duruLu reIu(IeI respecLIve, penLru u se usIguru c
ucesLeu snL conIorme InIormu(IIIor IurnIzuLe de enLIL(IIe ruporLoure reIerILor Iu
persouneIe IIzIce suu jurIdIce, Iu proIIIuI ucLIvIL(II I Iu proIIIuI rIscuIuI, IncIusIv,
dup cuz, Iu sursu bunurIIor I c documenLeIe, duLeIe suu InIormu(IIIe de(InuLe
snL ucLuuIIzuLe.
() PrIn derogure de Iu uIIn.(1) IIL.u), b), d) I uIIn.(z), msurIIe de IdenLIIIcure dup
crILerIIIe sLubIIILe de orguneIe de supruvegIere nu se upIIc n cuzuI:
u) eIecLurII operu(IunIIor de deservIre u uuLorIL(IIor pubIIce prIn TrezorerIu de
SLuL;
b) ob(InerII uneI poII(e de usIgurure u vIe(II, cu condI(Iu c prImu de usIgurure suu
ruLeIe unuuIe de pIuL snL de pn Iu 1 mII IeI suu c o sIngur prIm de usIgurure
pILIL nu depeLe o de mII de IeI;
c) subscrIerII Iu poII(eIe de usIgurure, emIse de IonduI de pensII, n buzu unuI
conLrucL de ungujure suu n vIrLuLeu ocupu(IeI, cu condI(Iu c o usemeneu poII( nu
pouLe II rscumpruL nuInLe de Lermen I nu pouLe II uLIIIzuL drepL gurun(Ie suu
guj penLru ob(Inereu unuI mprumuL.
Articolol 6. MsurIIe de precuu(Ie sporIL
(1) EnLIL(IIe ruporLoure upIIc msurIIe de IdenLIIIcure sLubIIInd umpIoureu Ior n Iunc(Ie
de rIscuI usocIuL LIpuIuI de cIIenL, reIu(IeI de uIucerI, bunuIuI suu Lrunzuc(IeI. EnLIL(IIe
ruporLoure LrebuIe s pouL demonsLru uuLorIL(IIor compeLenLe, IncIusIv orguneIor de
supruvegIere, c umpIoureu msurIIor de precuu(Ie esLe udecvuL, uvnd n vedere
rIscurIIe de spIure u bunIIor I de IInun(ure u LerorIsmuIuI.
(z) EnLIL(IIe ruporLoure upIIc msurI de precuu(Ie sporIL, pe Ing ceIe prevzuLe Iu
urL., n sILuu(IIIe cure, prIn nuLuru Ior, poL prezenLu un rIsc sporIL de spIure u bunIIor
suu de IInun(ure u LerorIsmuIuI, ceI pu(In n moduI sLubIIIL Iu uIIn.()-(6) dIn prezenLuI
urLIcoI, precum I n uILe sILuu(II, conIorm crILerIIIor sLubIIILe de orguneIe de
supruvegIere.
() n cuzuI n cure persounu IIzIc suu jurIdIc nu esLe prezenL personuI Iu IdenLIIIcure,
enLIL(IIe ruporLoure nLreprInd unu suu muI muILe dInLre urmLoureIe LIpurI de msurI:
u) gurunLureu c IdenLILuLeu persouneI esLe sLubIIIL prIn documenLe, duLe suu
InIormu(II supIImenLure;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- q1 -
b) verIIIcureu I cerLIIIcureu supIImenLur u documenLeIor IurnIzuLe suu conIIrmureu
Ior de cLre o InsLILu(Ie IInuncIur;
c) gurunLureu c prImu pIuL u operu(IunIIor se eIecLueuz prInLr-un conL descIIs n
numeIe persouneI Iu o InsLILu(Ie IInuncIur.
(q) n reIu(IIIe buncure LrunsIronLuIIere, InsLILu(IIIe IInuncIure nLreprInd unu suu muI
muILe dInLre urmLoureIe msurI:
u) ucumuIureu de InIormu(II suIIcIenLe despre o InsLILu(Ie corespondenL penLru
n(eIegereu depIIn u nuLurII ucLIvIL(II ucesLeIu I penLru consLuLureu, dIn
InIormu(II dIsponIbIIe pubIIc, u repuLu(IeI suIe I u cuIIL(II supruvegIerII;
b) evuIuureu poIILIcIIor de prevenIre I de combuLere u spIrII bunIIor I IInun(rII
LerorIsmuIuI upIIcuLe de InsLILu(Iu corespondenL;
c) ob(Inereu uprobrII dIn purLeu conducerII superIoure nuInLe de sLubIIIreu unor
reIu(II cu bncI corespondenLe;
d) sLubIIIreu prIn documenLe u responsubIIIL(II IIecreI InsLILu(II;
e) consLuLureu IupLuIuI, n prIvIn(u conLurIIor corespondenLe, c InsLILu(Iu
corespondenL u verIIIcuL IdenLILuLeu cIIen(IIor uIe cror operu(IunI se eIecLueuz
prIn conLurIIe suIe, u upIIcuL msurI de precuu(Ie permunenL I esLe n msur s
IurnIzeze, Iu cerere, duLe reIevunLe prIvInd precuu(Iu.


() n Lrunzuc(IIIe suu n reIu(IIIe de uIucerI cu persoune expuse poIILIc, enLIL(IIe
ruporLoure usIgur:
u) procedurI corespunzLoure, n Iunc(Ie de rIsc, penLru u sLubIII duc persounu esLe
expus poIILIc;
b) ob(Inereu uprobrII conducerII superIoure penLru sLubIIIreu suu conLInuureu unor
reIu(II de uIucerI cu usLIeI de persoune;
c) udopLureu de msurI udecvuLe penLru u sLubIII sursu bunurIIor ImpIIcuLe n reIu(Iu
de uIucerI suu n Lrunzuc(Ie;
d) eIecLuureu uneI monILorIzrI sporILe I permunenLe u reIu(IeI de uIucerI.
(6) EnLIL(IIe ruporLoure vor udopLu msurI de precuu(Ie sporIL:
u) n sILuu(Iu n cure persoune IIzIce suu jurIdIce prImesc suu remIL bunurI dInJn
(rIIe ce nu dIspun de norme conLru spIrII bunIIor I IInun(rII LerorIsmuIuI orI
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- qz -
dIspun de norme InudecvuLe n ucesL sens, orI reprezInL un rIsc sporIL duLorIL
nIveIuIuI nuIL de InIruc(IonuIILuLe I de corup(Ie IJsuu snL ImpIIcuLe n ucLIvIL(I
LerorIsLe;
b) n cuzuI LrunsIerurIIor eIecLronIce, duc nu exIsL InIormu(II suIIcIenLe despre
IdenLILuLeu expedILoruIuI, precum I n Lrunzuc(IIIe cure ur puLeu IuvorIzu
unonImuLuI.
(;) nsLILu(IIIor IInuncIure II se InLerzIce s (In conLurI unonIme suu conLurI pe nume
IIcLIve, s sLubIIeusc orI s conLInue o reIu(Ie de uIucerI cu o bunc IIcLIv suu cu o bunc
despre cure se LIe c permILe uneI bncI IIcLIve s uLIIIzeze conLurIIe suIe.
(8) EnLIL(IIe ruporLoure snL obIIguLe s se ub(In de Iu descIIdereu conLuIuI, de Iu
sLubIIIreu unor reIu(II de uIucerI, s nceLeze orI s reIuze ndepIInIreu Lrunzuc(IIIor n
cuzuI n cure nu uu IosL prezenLuLe ucLeIe sLubIIILe penLru IdenLIIIcureu persouneI IIzIce
suu jurIdIce orI duLeIe I InIormu(IIIe ob(InuLe snL neuuLenLIce suu neverIdIce, conIorm
IegIsIu(IeI n vIgoure I ucLeIor normuLIve uIe orguneIor de supruvegIere. n conIormILuLe
cu urL.8, enLIL(IIe ruporLoure snL obIIguLe s ruporLeze usLIeI de cIrcumsLun(e CenLruIuI
penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI.
Articolol ,. PsLrureu duLeIor despre ucLIvIL(IIe I Lrunzuc(IIIe persouneIor IIzIce suu
jurIdIce uIe beneIIcIuruIuI eIecLIv
(1) EnLIL(IIe ruporLoure (In evIden(u InIormu(IeI I u documenLeIor persouneIor IIzIce I
jurIdIce, uIe beneIIcIuruIuI eIecLIv, regIsLruI persouneIor IIzIce I jurIdIce IdenLIIIcuLe,
urIIvu conLurIIor I documenLeIor prImure, IncIusIv u coresponden(eI de uIucerI, pe o
perIoud de ceI pu(In ; unI, dup LermInureu reIu(IIIor de uIucerI suu ncIIdereu conLuIuI
buncur. EnLIL(IIe ruporLoure (In evIden(u LuLuror Lrunzuc(IIIor n decursuI u ceI pu(In ;
unI dup IInuIIzureu ucesLoru.
(z) EnLIL(IIe ruporLoure rspund n mod compIeL I prompL Iu cererIIe, purvenILe dIn
purLeu CenLruIuI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI I uILor uuLorIL(I
ubIIILuLe, prIvInd exIsLen(u nLre ucesLe enLIL(I I unumILe persoune IIzIce suu jurIdIce, n
prezenL I pe purcursuI u ; unI unLerIorI, u reIu(IIIor de uIucerI, prIvInd nuLuru Ior.
Articolol S. RuporLureu ucLIvIL(IIor suu Lrunzuc(IIIor cure cud sub IncIden(u prezenLeI
IegI
(1) EnLIL(IIe ruporLoure snL obIIguLe s InIormeze ImedIuL CenLruI penLru CombuLereu
CrImeIor EconomIce I Corup(IeI despre orIce ucLIvILuLe suu Lrunzuc(Ie suspecL, n curs
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- q -
de pregLIre, de reuIIzure suu deju reuIIzuL. DuLeIe prIvInd Lrunzuc(Iu suspecL snL
reIIecLuLe nLr-un IormuIur specIuI, cure se remILe CenLruIuI penLru CombuLereu CrImeIor
EconomIce I Corup(IeI n ceI muIL zq de ore.
(z) Trunzuc(IIIe reuIIzuLe suu n proces de reuIIzure prInLr-o operu(Iune cu o vuIoure ce
depeLe oo de mII de IeI, precum I ceIe reuIIzuLe prIn muI muILe operu(IunI, n
decursuI u o de zIIe cuIendurIsLIce, n vuIoureu men(IonuL, snL reIIecLuLe n IormuIuruI
specIuI, cure se remILe CenLruIuI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI ceI
LrzIu Iu duLu de 1 u IunII ImedIuL urmLoure IunII de gesLIune.
() n IormuIuruI specIuI cu prIvIre Iu ucLIvIL(IIe suu Iu Lrunzuc(IIIe cure cud sub IncIden(u
prezenLeI IegI, con(Innd duLe despre ucesLeu, conIIrmuLe prIn semnLuru persouneI cure
I-u compIeLuL suu prInLr-o uIL moduIILuLe de IdenLIIIcure, se IndIc ceI pu(In urmLoureIe
InIormu(II:
u) serIu, numruI I duLu eIIberrII ucLuIuI de IdenLILuLe, udresu I uILe duLe necesure
IdenLIIIcrII persouneI cure u eIecLuuL Lrunzuc(Iu;
b) udresu I uILe duLe necesure IdenLIIIcrII persouneI n uI creI nume s-u eIecLuuL
Lrunzuc(Iu;
c) udresu I uILe duLe necesure IdenLIIIcrII beneIIcIuruIuI eIecLIv;
d) duLeIe de IdenLIIIcure jurIdIc I conLurIIe cIIen(IIor purLIcIpun(I Iu Lrunzuc(Ie;
e) LIpuI Lrunzuc(IeI;
I) duLeIe despre enLILuLeu ruporLoure cure u eIecLuuL Lrunzuc(Iu;
g) duLu I LImpuI eIecLurII Lrunzuc(IeI, vuIoureu eI;
I) numeIe I Iunc(Iu persouneI cure u nregIsLruL Lrunzuc(Iu;
I) moLIveIe suspIcIunII.
(q) GIIduI ucLIvIL(IIor suu Lrunzuc(IIIor suspecLe, modeIuI IormuIuruIuI specIuI I
moduIILuLeu de LrunsmILere u ucesLuIu se uprob de CenLruI penLru CombuLereu CrImeIor
EconomIce I Corup(IeI I se pubIIc n MonILoruI OIIcIuI uI RepubIIcII MoIdovu.
() EnLIL(IIe ruporLoure I unguju(II ucesLoru snL obIIgu(I s nu comunIce persouneIor
IIzIce suu jurIdIce cure eIecLueuz ucLIvILuLeu suu Lrunzuc(Iu orI Ler(IIor despre
LrunsmILereu InIormu(IIIor cLre CenLruI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I
Corup(IeI.
(6) EnLIL(IIe ruporLoure usIgur proLec(Iu unguju(IIor sI conLru orIcreI umenIn(rI suu
uc(IunI osLIIe n IegLur cu ruporLureu Lrunzuc(IIIor I uILor ucLIvIL(I suspecLe.
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- qq -
Articolol q. ProcedurI de conLroI InLern
(1) EnLIL(IIe ruporLoure sLubIIesc poIILIcI I meLode udecvuLe n muLerIe de precuu(Ie
prIvInd cIIenLeIu, n domenIuI psLrrII evIden(eIor, uI conLroIuIuI InLern, uI evuIurII I
gesLIonrII rIscurIIor, n munugemenLuI de conIormILuLe I de comunIcure penLru u
prenLmpInu I u mpIedIcu ucLIvIL(IIe I Lrunzuc(IIIe IeguLe de spIureu bunIIor suu de
IInun(ureu LerorIsmuIuI.
(z) EnLIL(IIe ruporLoure desemneuz persouneIe nvesLILe cu uLrIbu(II de execuLure u
prezenLeI IegI, uIe cror nume vor II comunIcuLe CenLruIuI penLru CombuLereu CrImeIor
EconomIce I Corup(IeI I uILor orgune de supruvegIere, mpreun cu nuLuru I IImILeIe
responsubIIIL(IIor.
() EnLIL(IIe ruporLoure uprob progrume proprII penLru prevenIreu I combuLereu
spIrII bunIIor I IInun(rII LerorIsmuIuI, conIorm recomundrIIor uprobuLe de orguneIe
de supruvegIere, cure vor IncIude ceI pu(In urmLoureIe:
u) meLodeIe, procedurIIe I msurIIe de conLroI InLern, IncIusIv progrumeIe proprII
de prImIre u InIormu(IIIor de Iu orguneIe ubIIILuLe, n scopuI verIIIcrII
persouneIor IIzIce suu jurIdIce;
b) numeIe suIurIu(IIor cu Iunc(Ie de conducere responsubIII de usIgurureu
conIormrII poIILIcIIor I procedurIIor cu cerIn(eIe IeguIe conLru spIrII bunIIor I
IInun(rII LerorIsmuIuI;
c) reguIIIe de cunouLere u cIIenLuIuI, uvnd drepL scop promovureu normeIor eLIce I
proIesIonuIe n secLoruI respecLIv I prevenIreu IoIosIrII enLIL(II ruporLoure, n
mod InLen(IonuL suu nu, de cLre grupurI crImInuIe orgunIzuLe suu de cLre
usocIu(IIIe Ior;
d) un progrum conLInuu de InsLruIre u unguju(IIor, seIec(Iu rIgurous u cudreIor,
penLru u se usIguru proIesIonuIIsmuI Ior nuIL;
e) uudILuI penLru exercILureu conLroIuIuI usupru sIsLemuIuI InLern.

Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- q -
Cupitolol III
COMPITIN{A ALTORIT{ILOR ABILITATI
CL IXICLTARIA LIGII


Articolol 1o. OrguneIe cu Iunc(II de supruvegIere u enLIL(IIor ruporLoure
(1) RegIemenLureu I conLroIuI moduIuI de execuLure u prezenLeI IegI snL usIguruLe de
urmLoureIe InsLILu(II cu Iunc(II de supruvegIere u enLIL(IIor ruporLoure, conIorm
compeLen(eI sLubIIILe de IegIsIu(Ie:
u) CenLruI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI;
b) Buncu Nu(IonuI u MoIdoveI;
c) ComIsIu Nu(IonuI u PIe(eI InuncIure;
d) MInIsLeruI JusLI(IeI;
e) MInIsLeruI DezvoILrII nIormu(IonuIe;
I) MInIsLeruI Inun(eIor;
g) ServIcIuI VumuI.
(z) OrguneIe cu Iunc(II de supruvegIere u enLIL(IIor ruporLoure, n IImILeIe compeLen(eI
Ior, uprob recomundrI, verIIIc I monILorIzeuz upIIcureu prevederIIor prezenLeI IegI
reIerILor Iu respecLureu exIgen(eIor Iu( de cuIegereu, nregIsLrureu, psLrureu,
IdenLIIIcureu I prezenLureu de InIormu(II prIvInd eIecLuureu Lrunzuc(IIIor, precum I Iu
execuLureu msurIIor I procedurIIor uIerenLe conLroIuIuI InLern.
() n cuzuI n cure enLIL(IIe ruporLoure nu respecL obIIgu(IIIe prevzuLe de prezenLu
Iege, orguneIe cu Iunc(II de supruvegIere u enLIL(IIor ruporLoure poL upIIcu msurI I
sunc(IunI de remedIere, sLubIIILe de IegIsIu(Ie, Iur Iu IdenLIIIcureu semneIor de spIure u
bunIIor suu de IInun(ure u LerorIsmuIuI, InIormeuz I expedIuz ImedIuL muLerIuIeIe
respecLIve CenLruIuI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI. ApIIcureu
uc(IunIIor men(IonuLe nu excIude posIbIIILuLeu reuIIzrII, conIorm IegIsIu(IeI n vIgoure, u
unor uILe msurI n scopuI prevenIrII I combuLerII spIrII bunIIor I IInun(rII
LerorIsmuIuI.
(q) PenLru prevenIreu I combuLereu spIrII bunIIor I IInun(rII LerorIsmuIuI, orguneIe
cu Iunc(II de supruvegIere u enLIL(IIor ruporLoure snL obIIguLe:
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- q6 -
u) s consLuLe c enLIL(IIe ruporLoure uLIIIzeuz poIILIcI, prucLIcI I procedurI scrIse,
IncIusIv reguII sLrIcLe cu prIvIre Iu cunouLereu persouneIor IIzIce suu jurIdIce,
uvnd drepL scop promovureu normeIor eLIce I proIesIonuIe n secLoruI respecLIv
I prevenIreu IoIosIrII ucesLuIu, n mod InLen(IonuL suu nu, de cLre grupurI
crImInuIe orgunIzuLe suu de usocIu(IIIe Ior;
b) s deLermIne c enLIL(IIe ruporLoure se conIormeuz poIILIcIIor, prucLIcIIor I
procedurIIor proprII, orIenLuLe spre depIsLureu ucLIvIL(II de spIure u bunIIor I de
IInun(ure u LerorIsmuIuI;
c) s InIormeze enLIL(IIe ruporLoure despre Lrunzuc(IIIe de spIure u bunIIor I de
IInun(ure u LerorIsmuIuI, IncIusIv despre noIIe meLode I LendIn(e n ucesL
domenIu;
d) s IdenLIIIce posIbIIIL(IIe de spIure u bunIIor I de IInun(ure u LerorIsmuIuI uIe
enLIL(IIor ruporLoure, s nLreprInd, dup cuz, msurI supIImenLure penLru
prevenIreu IoIosIrII IIeguIe u ucesLoru I s InIormeze enLIL(IIe ruporLoure despre
evenLuuIeIe ubuzurI.
() AuLorIL(IIe udmInIsLru(IeI pubIIce, n IImILeIe compeLen(eIor sLubIIILe de IegIsIu(Ie,
vor nLreprInde msurI udecvuLe penLru u prevenI InsLILuIreu conLroIuIuI usupru enLIL(II
ruporLoure suu ob(Inereu pucIeLuIuI de uc(IunI de conLroI IJsuu coLeIor pr(I de conLroI
uIe ucesLeIu de cLre grupurI crImInuIe orgunIzuLe suu usocIu(IIIe Ior.
Articolol 11. CenLruI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI
(1) CenLruI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI esLe nvesLIL cu uLrIbu(II
de prevenIre I de combuLere u spIrII bunIIor I u IInun(rII LerorIsmuIuI uvnd o
subdIvIzIune specIuIIzuL n uIe creI uLrIbu(II InLr:
u) coIecLureu (sLocureu), unuIIzu I preIucrureu InIormu(IIIor prIvInd Lrunzuc(IIIe I
uILe ucLIvIL(I suspecLe, prezenLuLe de enLIL(IIe ruporLoure, conIorm prevederIIor
prezenLeI IegI;
b) nLreprIndereu de msurI operuLIve de InvesLIgu(Ie, conIorm IegIsIu(IeI n vIgoure;
c) coIuborureu I scIImbuI de InIormu(II cu uuLorIL(IIe udmInIsLru(IeI pubIIce,
sesIzureu orguneIor compeLenLe despre cuuzeIe I condI(IIIe cure IuvorIzeuz
comILereu uc(IunIIor IIIcILe, penLru Iuureu msurIIor sLubIIILe de IegIsIu(Ie;
d) LrunsmILereu de InIormu(Ie I documenLe orguneIor de urmrIre penuI I uILor
orgune ubIIILuLe, dup compeLen(, de nduL ce s-uu sLubIIIL suspIcIunI rezonubIIe
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- q; -
cu prIvIre Iu spIureu bunIIor, Iu IInun(ureu LerorIsmuIuI suu Iu uILe InIruc(IunI ce
genereuz venILurI IIIcILe;
e) cooperureu I scIImbuI de InIormu(II cu servIcII sImIIure sLrIne, cu orgunIzu(II
InLernu(IonuIe n domenIuI prevenIrII I combuLerII spIrII bunIIor I IInun(rII
LerorIsmuIuI;
I) eIuborureu de propunerI penLru uducereu n concordun( u ucLeIor normuLIve cu
regIemenLrIIe InLernu(IonuIe n domenIu;
g) purLIcIpureu Iu reuIIzureu SLruLegIeI nu(IonuIe de prevenIre I combuLere u spIrII
bunIIor I IInun(rII LerorIsmuIuI;
I) creureu unuI sIsLem InIormu(IonuI n domenIuI su de ucLIvILuLe I usIgurureu
Iunc(IonrII IuI;
I) usIgurureu meLodoIogIc u enLIL(IIor ruporLoure n domenIuI prevenIrII I
combuLerII spIrII bunIIor I IInun(rII LerorIsmuIuI;
j) soIIcILureu I prImIreu InIormu(IIIor I documenLeIor necesure, de cure dIspun
enLIL(IIe ruporLoure I uuLorIL(IIe udmInIsLru(IeI pubIIce, n vedereu deLermInrII
curucLeruIuI suspecL uI Lrunzuc(IIIor;
k) comunIcureu cLre enLIL(IIe ruporLoure, orI de cLe orI esLe posIbII, u rezuILuLeIor
exumInrII InIormu(IIIor prezenLuLe de eIe, pubIIcureu rupourLeIor perIodIce
despre muncu execuLuL;
I) Iu soIIcILureu unor uILe orgune cu Iunc(II de supruvegIere u enLIL(IIor ruporLoure,
purLIcIpureu Iu eIecLuureu conLroIuIuI I verIIIcrII usupru moduIuI n cure
enLIL(IIe ruporLoure respecL prevederIIe prezenLeI IegI;
m) coIecLureu I unuIIzureu muLerIuIuIuI sLuLIsLIc reIerILor Iu eIIcIen(u sIsLemuIuI de
prevenIre I de combuLere u spIrII bunIIor I u IInun(rII LerorIsmuIuI, IncIusIv
numruI decIurrIIor de Lrunzuc(II suspecLe, numruI de cuuze penuIe I de
persoune condumnuLe, duLeIe despre sIsLureu Lrunzuc(IIIor, despre secIesLrureu I
conIIscureu venILurIIor provenILe dIn InIruc(IunI de spIure u bunIIor I de
IInun(ure u LerorIsmuIuI;
n) exercILureu unor uILe uLrIbu(II, n Iunc(Ie de surcInIIe sLubIIILe de IegIsIu(Ie.
(z) CenLruI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI coordoneuz ucLIvILuLeu
uuLorIL(IIor, ubIIILuLe cu execuLureu prezenLeI IegI, n domenIuI prevenIrII I combuLerII
spIrII bunIIor I IInun(rII LerorIsmuIuI.
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- q8 -
Articolol 1. ImILureu uc(IunII secreLeIor upruLe de Iege
(1) nIormu(Iu ob(InuL de Iu enLIL(IIe ruporLoure, n condI(IIIe prezenLeI IegI, pouLe II
uLIIIzuL numuI n scopuI prevenIrII I combuLerII spIrII bunIIor I IInun(rII
LerorIsmuIuI.
(z) TrunsmILereu de cLre enLIL(IIe ruporLoure de InIormu(II (documenLe, muLerIuIe eLc.)
CenLruIuI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI, orguneIor de urmrIre
penuI, orguneIor procuruLurII, InsLun(eIor judecLoreLI suu uILor uuLorIL(I compeLenLe,
n moduI sLubIIIL de IegIsIu(Ie, nu pouLe II cuIIIIcuL drepL dIvuIgure u secreLuIuI
comercIuI, buncur suu proIesIonuI.
() PrevederIIe IeguIe cu prIvIre Iu secreLuI comercIuI, buncur suu proIesIonuI nu poL servI
drepL obsLucoI penLru recep(Ionureu suu rIdIcureu, n scopuI execuLrII prezenLeI IegI, de
cLre uuLorIL(IIe IndIcuLe Iu uIIn.(z), u InIormu(IeI (documenLe, muLerIuIe eLc.) despre
ucLIvILuLeu economIco-IInuncIur I Lrunzuc(IIIe persouneIor IIzIce I jurIdIce.
Articolol 1. Cooperureu I usIsLen(u InLernu(IonuI
(1) n sensuI prezenLeI IegI, cooperureu InLernu(IonuI n domenIIIe de conLrucurure u
spIrII bunIIor I IInun(rII LerorIsmuIuI se desIour pe prIncIpIuI usIsLen(eI recIproce,
conIorm IegIsIu(IeI RepubIIcII MoIdovu, I n buzu LruLuLeIor InLernu(IonuIe.
(z) CenLruI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI pouLe eIecLuu, dIn oIIcIu
suu Iu soIIcILure, expedIereu, recep(Ionureu orI scIImbuI de InIormu(II I de documenLe cu
servIcII sImIIure sLrIne pe prIncIpIuI de recIprocILuLe, cu condI(Iu conIormrII uceIoruI
exIgen(e prIvInd conIIden(IuIILuLeu, n buzu ucordurIIor de cooperure.


Cupitolol IV
COMBATIRIA SPLRII BANILOR
$I IINAN{RII TIRORISMLLLI

Articolol 1q. MsurI usIgurLorII
(1) u decIzIu CenLruIuI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI, enLIL(IIe
ruporLoure snL obIIguLe s sIsLeze, pe un Lermen IndIcuL n decIzIe, dur nu muI mure de
zIIe IucrLoure, execuLureu Lrunzuc(IIIor suspecLe. Duc uceusL perIoud esLe InsuIIcIenL,
CenLruI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI pouLe soIIcILu moLIvuL,
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- qq -
nuInLe de expIrureu LermenuIuI, ProcuruLurII GeneruIe suu InsLun(eI judecLoreLI
preIungIreu perIoudeI de sIsLure suu secIesLrureu bunurIIor.
(z) EnLIL(IIe ruporLoure sIsLeuz, penLru z zIIe IucrLoure, Lrunzuc(IIIe cu bunurI,
excepLnd Lrunzuc(IIIe de supIImenLure u conLuIuI, uIe persouneIor I enLIL(IIor ImpIIcuLe
n ucLIvIL(I LerorIsLe, n IInun(ureu I n ucordureu de sprIjIn ucesLoru pe uILe cI; uIe
persouneIor jurIdIce dependenLe suu conLroIuLe dIrecL orI IndIrecL de usLIeI de persoune I
enLIL(I; uIe persouneIor IIzIce I jurIdIce cure uc(Ioneuz n numeIe suu Iu IndIcu(Iu unor
usemeneu persoune I enLIL(I, IncIusIv mIjIouceIe derIvuLe suu generuLe de proprIeLuLeu
cure Ie upur(Ine suu cure esLe conLroIuL, dIrecL suu IndIrecL, de persouneIe I enLIL(IIe
men(IonuLe, precum I de persouneIe IIzIce I jurIdIce usocIuLe Ior, InIormnd ImedIuL
CenLruI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI, dur nu muI LrzIu de zq de
ore de Iu prImIreu cererII. Duc n LermenuI de z zIIe men(IonuL nu prImesc decIzIu
CenLruIuI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI de sIsLure u Lrunzuc(IeI,
enLIL(IIe ruporLoure execuL Lrunzuc(Iu.
() Dup prImIreu I verIIIcureu preuIubII u InIormu(IeI men(IonuLe Iu uIIn.(z), CenLruI
penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI dIspune, dup cuz, sIsLureu
Lrunzuc(IIIor suspecLe pe un Lermen de pn Iu zIIe IucrLoure I execuL de urgen(
uc(IunIIe necesure exumInrII cuzuIuI depIsLuL, noLIIIcnd enLILuLeu ruporLoure despre
decIzIu IuuL.
(q) IsLu persouneIor I enLIL(IIor ImpIIcuLe n ucLIvIL(I LerorIsLe se eIuboreuz, se
ucLuuIIzeuz I se pubIIc n MonILoruI OIIcIuI uI RepubIIcII MoIdovu de cLre ServIcIuI de
nIormu(II I SecurILuLe.
() DrepL LemeI penLru IncIudereu uneI persoune suu u uneI orgunIzu(II n IIsLu
men(IonuL Iu uIIn.(q) servesc:
u) u) IIsLeIe eIuboruLe de orgunIzu(IIIe InLernu(IonuIe Iu cure RepubIIcu MoIdovu
esLe purLe I de orguneIe UnIunII Europene prIvInd persouneIe I enLIL(IIe
ImpIIcuLe n ucLIvIL(I LerorIsLe;
b) IoLrreu deIInILIv u InsLun(eI de judecuL dIn RepubIIcu MoIdovu prIvInd
decIurureu orgunIzu(IeI dIn RepubIIcu MoIdovu suu dIn uIL sLuL cu IIInd LerorIsL;
c) IoLrreu judecLoreusc deIInILIv prIvInd nceLureu suu suspendureu ucLIvIL(II
orgunIzu(IeI ImpIIcuLe n ucLIvIL(I LerorIsLe suu exLremIsLe;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 1oo -
d) IoLrreu judecLoreusc deIInILIv prIvInd condumnureu persouneI penLru
comILereu de ucL LerorIsL suu de uIL InIruc(Iune cu curucLer LerorIsL;
e) ordonun(u de pornIre u urmrIrII penuIe n prIvIn(u persouneI cure u comIs ucL
LerorIsL suu o uIL InIruc(Iune cu curucLer LerorIsL;
I) IoLrreu penuI deIInILIv pronun(uL de o InsLun( de judecuL sLrIn,
recunoscuL, n moduI sLubIIIL, de InsLun(eIe judecLoreLI nu(IonuIe, n prIvIn(u
persouneIor I enLIL(IIor ImpIIcuLe n ucLIvIL(I LerorIsLe.
Articolol 1g. Rspundereu penLru ncIcureu prevederIIor prezenLeI IegI
(1) ncIcureu prevederIIor prezenLeI IegI uLruge rspundere dIscIpIInur,
conLruven(IonuI, cIvII suu penuI, dup cuz, n conIormILuLe cu IegIsIu(Iu n vIgoure.
(z) CenLruI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI, uILe uuLorIL(I ubIIILuLe
cu execuLureu prezenLeI IegI, persouneIe cu Iunc(Ie de rspundere dIn cudruI Ior snL
obIIguLe s usIgure psLrureu secreLuIuI comercIuI, buncur suu proIesIonuI. DIvuIgureu
unor usLIeI de secreLe conLrur prevederIIor sLubIIILe uLruge rspundere, n conIormILuLe cu
IegIsIu(Iu n vIgoure, cu penLru prejudIcIuI cuuzuL prIn dIvuIgureu neIegILIm u duLeIor
ob(InuLe n exercI(IuI Iunc(IunII. TrunsmILereu n moduI sLubIIIL u InIormu(IIIor cLre
servIcII sImIIure sLrIne nu consLILuIe dIvuIgure u secreLeIor upruLe de Iege.
() EnLIL(IIe ruporLoure I unguju(II Ior snL exoneru(I de rspundere dIscIpIInur,
conLruven(IonuI, cIvII I penuI cu urmure u LrunsmILerII cu bun credIn( u InIormu(IeI
orguneIor ubIIILuLe nLru execuLureu prevederIIor prezenLeI IegI, cIIur duc uceusL
execuLure u uvuL drepL urmure cuuzureu de prejudIcII muLerIuIe suu moruIe.

Cupitolol V
ISPOZI{II IINALI $I TRANZITORII

Articolol 16
(1) PrevederIIe prezenLeI IegI se upIIc LuLuror cIIen(IIor noI uI enLIL(II ruporLoure. PenLru
reIu(IIIe de uIucerI exIsLenLe, noIIe obIIgu(II LrebuIe ndepIInILe n decursuI u 6 IunI,
ncepnd cu cIIen(II cure prezInL rIscuI ceI muI nuIL.
(z) u duLu InLrrII n vIgoure u prezenLeI IegI, se ubrog egeu nr.6-XV dIn 1
noIembrIe zoo1 cu prIvIre Iu prevenIreu I combuLereu spIrII bunIIor I IInun(rII
LerorIsmuIuI (MonILoruI OIIcIuI uI RepubIIcII MoIdovu, zoo1, nr.1q-1qo, urL.1o8q).
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 1o1 -
Articolol 1,
n Lermen de z IunI, GuvernuI vu prezenLu PurIumenLuIuI propunerI penLru uducereu
IegIsIu(IeI n vIgoure n concordun( cu prezenLu Iege; vu uduce ucLeIe suIe normuLIve n
concordun( cu prezenLu Iege; vu usIguru revIzuIreu de cLre mInIsLere I uILe uuLorIL(I
udmInIsLruLIve cenLruIe u ucLeIor Ior normuLIve.


PRI$IINTILI PARLAMINTLLLI Muriun LLPL

Nr.1qo-XVI. Chiino, 6 iolie oo,.


Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 1oz -
. Legeu nr. 16g din 1.o,.oo,
pentro rutiIicureu Conven{iei Consilioloi Ioropei privind splureu bunilor,
depistureu, sechestrureu i conIiscureu venitorilor provenite din uctivituteu
inIruc{ionul i Iinun{ureu terorismoloi, Vursoviu, oog
PubIIcuL : 1o.o8.zoo; n MonILoruI OIIcIuI Nr. 11;-1z6


PurIumenLuI udopL prezenLu Iege orgunIc.

Art. 1. - Se ruLIIIc Conven(Iu ConsIIIuIuI EuropeI prIvInd spIureu bunIIor, depIsLureu,
secIesLrureu I conIIscureu venILurIIor provenILe dIn ucLIvILuLeu InIruc(IonuI I
IInun(ureu LerorIsmuIuI, udopLuL Iu VurovIu Iu 16 muI zoo, cu urmLoureIe decIuru(II I
rezerve:
n buzu urLIcoIuIuI zq puncLuI dIn conven(Ie, dIspozI(IIIe urLIcoIuIuI zq puncLuI z se
upIIc dour cu respecLureu prIncIpIIIor consLILu(IonuIe I u concepLeIor IundumenLuIe uIe
sIsLemuIuI jurIdIc uI RepubIIcII MoIdovu.
n buzu urLIcoIuIuI puncLeIe 1 I dIn conven(Ie, IImbIIe uccepLuLe penLru cererIIe
de usIsLen( I penLru documenLeIe unexuLe snL: moIdoveneuscu, engIezu suu rusu.
n buzu urLIcoIuIuI qz puncLuI z dIn conven(Ie, InIormu(IIIe I probeIe IurnIzuLe,
conIorm prevederIIor cupILoIuIuI V, nu poL II IoIosILe suu LrunsmIse, Ir consIm(mnLuI
preuIubII uI RepubIIcII MoIdovu, de cLre uuLorIL(IIe pr(II soIIcILunLe, n scopuI
InvesLIgu(IIIor suu uI uILor procedurI, cu excep(Iu ceIor specIIIcuLe n cerere.
n buzu urLIcoIuIuI 1 puncLuI 1 dIn conven(Ie, pn Iu resLubIIIreu depIIn u InLegrIL(II
LerILorIuIe u RepubIIcII MoIdovu, prevederIIe conven(IeI se upIIc dour pe LerILorIuI
conLroIuL eIecLIv de uuLorIL(IIe RepubIIcII MoIdovu.
n buzu urLIcoIuIuI dIn conven(Ie, cu reIerIre Iu dIspozI(IIIe urLIcoIuIuI 1, se decIur
c noLIIIcureu ucLeIor judIcIure, precum I u ceIor prImILe de uuLorIL(IIe nu(IonuIe, se vu
eIecLuu prIn InLermedIuI:
u) CenLruIuI penLru CombuLereu CrImeIor EconomIce I Corup(IeI - pn Iu InI(Iereu
urmrIrII penuIe;
b) ProcuruLurII GeneruIe - n Iuzu de urmrIre penuI;
c) MInIsLeruIuI JusLI(IeI - n Iuzu de judecuL I de execuLure u IoLrrIIor
judecLoreLI.
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 1o -
n buzu urLIcoIuIuI puncLuI q dIn conven(Ie, dIspozI(IIIe urLIcoIuIuI puncLuI q vor II
upIIcuLe pur(IuI, n conIormILuLe cu prIncIpIIIe IegIsIu(IeI InLerne.
Art.. - GuvernuI, n coIuborure cu ProcuruLuru GeneruI, vu usIguru reuIIzureu
prevederIIor conven(IeI.
Art.. - n conIormILuLe cu urLIcoIuI dIn conven(Ie, CenLruI penLru CombuLereu
CrImeIor EconomIce I Corup(IeI, MInIsLeruI JusLI(IeI I ProcuruLuru GeneruI snL
desemnuLe n cuIILuLe de uuLorIL(I cenLruIe responsubIIe.
Art.q. - MInIsLeruI AIucerIIor ExLerne I nLegrrII Europene vu pregLI I vu remILe
depozILuruIuI InsLrumenLuI de ruLIIIcure, vu noLIIIcu depozILuruIuI decIuru(IIIe I rezerveIe
IcuLe de RepubIIcu MoIdovu n conIormILuLe cu urLIcoIuI dIn conven(Ie, precum I
prevederIIe de Iu urLIcoIeIe z I uIe prezenLeI IegI.

PRI$IINTILI PARLAMINTLLLI Muriun LLPL

Nr.16g-XVI. Chiino, 1 iolie oo,.

Textol Conven{iei Consilioloi Ioropei privind splureu bunilor, depistureu,
sechestrureu i conIiscureu venitorilor provenite din uctivituteu
inIruc{ionul i Iinun{ureu terorismoloi, Vursoviu, oog

Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 1oq -
. Cele qo Recomundri ule GAII
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 1o -

q. Cele q recomundri Speciule privind Iinun{ureu Terorismoloi

uureu ImedIuLu de musurI penLru ruLIIIcureu sI ImpIemenLureu
InsLrumenLeIor ONU.
ncrImInureu IInunLurII LerorIsmuIuI, u ucLeIor sI orgunIzuLIIIor
LerorIsLe.
BIocureu sI conIIscureu ucLIveIor LerorIsLe.
RuporLureu Lrunzuc(IIIor suspecLe uvund IegLuru cu LerorIsmuI.
urnIzureu de usIsLenLu exLInsu posIbIIu uuLorILuLIIor de upIIcure u IegII
sI de regIemenLure dIn uILe LurI penLru InvesLIgureu IInunLurII LerorIsmuIuI.
mpunereu cerIn(eIor de combuLere u spuIurII bunIIor cLre sIsLemeIe de
LrunsmILere rupIdu u bunIIor.
nLrIreu musurIIor de IdenLIIIcure u cIIenLuIuI Iu LrunsIerurIIe prIn
swIIL InLerne sI InLernu(IonuIe.
AsIgurureu cu enLILuLIIe, In specIuI, orgunIzuLIIIe non-proIIL, nu poL II
uLIIIzuLe In scopuI IInunLurII LerorIsmuIuI.
TrunsporLuI de numerur prIn curIerI.
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 1o6 -
g. Legeu nr. 1q1 din 1S.o,.oo
pentro rutiIicureu Conven{iei internu{ionule privind
soprimureu Iinun{rii terorismoloi
PubIIcuL : o8.o8.zooz n MonILoruI OIIcIuI Nr. 11


MODCAT prIn 1q6J1.o.o, MO116J1.o6.o urL.q68

PurIumenLuI udopL prezenLu Iege orgunIc.
ArL.1. - RepubIIcu MoIdovu ruLIIIc Conven(Iu InLernu(IonuI prIvInd
suprImureu IInun(rII LerorIsmuIuI, udopLuL Iu New York Iu q decembrIe 1qqq,
cu urmLoureIe decIuru(II I urmLoureu rezerv:
1. n conIormILuLe cu urLIcoIuI z purugruIuI z IILeru u) dIn Conven(Iu
InLernu(IonuI prIvInd suprImureu IInun(rII LerorIsmuIuI, RepubIIcu MoIdovu
decIur c, Iu upIIcureu conven(IeI, LruLuLeIe Iu cure eu nu esLe purLe nu
se consIder u II IncIuse n unexu ucesLeI conven(II.
z. n conIormILuLe cu urLIcoIuI ; purugruIuI dIn Conven(Iu InLernu(IonuI
prIvInd suprImureu IInun(rII LerorIsmuIuI, RepubIIcu MoIdovu decIur c I
sLubIIeLe proprIu jurIsdIc(Ie usupru InIruc(IunIIor specIIIcuLe Iu urLIcoIuI z dIn
conven(Ie, n cuzurIIe prevzuLe Iu urLIcoIuI ; purugruIuI z dIn uceusL
conven(Ie.
. n conIormILuLe cu urLIcoIuI zq purugruIuI z dIn Conven(Iu InLernu(IonuI
prIvInd suprImureu IInun(rII LerorIsmuIuI, RepubIIcu MoIdovu decIur c nu
se consIder IeguL de prevederIIe urLIcoIuIuI zq purugruIuI 1 dIn conven(Ie.
ArL.z. - MInIsLeruI AIucerIIor ExLerne vu usIguru remILereu InsLrumenLeIor
de ruLIIIcure depozILuruIuI.
ArL.. - GuvernuI, n Lermen de IunI:
vu prezenLu PurIumenLuIuI propunerI penLru uducereu IegIsIu(IeI n vIgoure
n concordun( cu prezenLu Iege;
vu uduce ucLeIe suIe normuLIve n concordun( cu prezenLu Iege.

Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 1o; -
PRI$IINTILI
PARLAMINTLLLI Iogeniu OSTAPCILC
Chiino, 1S iolie oo.
Nr. 1q1-XV.


Conven{iu Internu{ionulu u ONL privind Reprimureu Iinun{rii
Terorismoloi, New York, 1qqq


) Truducere.

PREAMBU

SLuLeIe purLI Iu prezenLu convenLIe,
Iuund In consIderure scopurIIe sI prIncIpIIIe CurLeI NuLIunIIor UnILe prIvILoure Iu
menLInereu pucII sI securILuLII InLernuLIonuIe sI dezvoILureu reIuLIIIor de bunu
vecInuLuLe, prIeLenIe sI cooperure InLre sLuLe,
IIInd proIund preocupuLe de InLensIIIcureu In Iumeu InLreugu u ucLeIor de LerorIsm
Sub LouLe IormeIe sI munIIesLurIIe,
umInLInd DecIuruLIu consucruLu ceIeI de-u o-u unIversurI u OrgunIzuLIeI
NuLIunIIor UnILe, cure IIgureuzu In RezoIuLIu oJ6 u AdunurII GeneruIe dIn zq
ocLombrIe 1qq,
umInLInd, de usemeneu, LouLe rezoIuLIIIe AdunurII GeneruIe In muLerIe, In specIuI
RezoIuLIu qqJ6o dIn q decembrIe 1qqq sI unexu Iu uceusLu, cure reproduc
DecIuruLIu usupru musurIIor vIzund eIImInureu LerorIsmuIuI InLernuLIonuI, In cure
sLuLeIe membre uIe OrgunIzuLIeI NuLIunIIor UnILe uu reuIIrmuL soIemn
condumnureu, In mod InecIIvoc, u LuLuror ucLeIor, meLodeIor sI prucLIcIIor
LerorIsLe, cu IIInd crImInuIe sI nejusLIIIcubIIe, orIunde se produc sI orIcIne ur II
uuLorII, muI uIes ceIe cure compromIL reIuLIIIe umIcuIe InLre sLuLe sI popoure sI
umenInLu InLegrILuLeu LerILorIuIu sI securILuLeu sLuLeIor,
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 1o8 -
observund cu In DecIuruLIu usupru musurIIor vIzund eIImInureu LerorIsmuIuI
InLernuLIonuI Adunureu GeneruIu u IncurujuL sLuLeIe su exumIneze de urgenLu
domenIuI de upIIcure u dIspozILIIIor jurIdIce InLernuLIonuIe In vIgoure cure prIvesc
prevenIreu, reprImureu sI eIImInureu LerorIsmuIuI, sub LouLe IormeIe sI
munIIesLurIIe suIe, In scopuI de u se usIguru usupru exIsLenLeI unuI cudru jurIdIc
generuI cure su ucopere LouLe uspecLeIe probIemeI,
umInLInd RezoIuLIu 1Jz1o u AdunurII GeneruIe dIn duLu de 1; decembrIe 1qq6,
IIL. I) u purugruIuIuI , prIn cure Adunureu GeneruIu u InvILuL sLuLeIe su Iu musurI
penLru prevenIreu sI ImpIedIcureu, prIn mIjIouce InLerne udecvuLe, u IInunLurII
LerorIsLIIor suu u orgunIzuLIIIor LerorIsLe, IIe cu se eIecLueuzu dIrecL, IIe IndIrecL,
prIn InLermedIuI orgunIzuLIIIor cure uu suu preLInd cu uu scopurI de curILuLe,
cuILuruIe suu socIuIe orI cure sunL ImpIIcuLe In ucLIvILuLI IIeguIe cum sunL LruIIcuI
IIIcIL de urme, LruIIcuI de sLupeIIunLe sI exLorcureu de IondurI, IncIuzund
expIouLureu persouneIor In vedereu IInunLurII ucLIvILuLIIor LerorIsLe sI, In specIuI,
su uIbu In vedere, ducu esLe nevoIe, udopLureu uneI regIemenLurI penLru u prevenI
sI u ImpIedIcu mIscurIIe de IondurI bunuILe u II desLInuLe uLIIIzurII In scopurI
LerorIsLe, Iuru u uduce In nIcI un IeI uLIngere IIberLuLII de cIrcuIuLIe u cupILuIurIIor
IegILIme, precum sI de u InLensIIIcu scIImburIIe de InIormuLII usupru mIscurIIor
InLernuLIonuIe uIe unor usLIeI de IondurI,
umInLInd, de usemeneu, RezoIuLIu zJ16 u AdunurII GeneruIe dIn duLu de 1
decembrIe 1qq;, prIn cure Adunureu GeneruIu u udresuL sLuLeIor InvILuLIu de u
pune In upIIcure, In mod specIuI, musurI sImIIure ceIor enumeruLe Iu IIL. u) - I) uIe
purugruIuIuI dIn RezoIuLIu 1Jz1o dIn 1; decembrIe 1qq6,
umInLInd, In pIus, RezoIuLIu J1o8 u AdunurII GeneruIe dIn duLu de 8 decembrIe
1qq8, prIn cure Adunureu GeneruIu u sLubIIIL In surcInu ComILeLuIuI ud-Ioc,
consLILuIL prIn RezoIuLIu 1Jz1o dIn 1; decembrIe 1qq6, eIuborureu proIecLuIuI
uneI convenLII InLernuLIonuIe penLru reprImureu IInunLurII LerorIsmuIuI, In
vedereu compIeLurII InsLrumenLeIor InLernuLIonuIe exIsLenLe In domenIuI
LerorIsmuIuI,
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 1oq -
consIderund cu IInunLureu LerorIsmuIuI esLe un subIecL cure preocupu In mod
serIos InLreugu comunILuLe InLernuLIonuIu,
Iuund In consIderure IupLuI cu numuruI sI gruvILuLeu ucLeIor de LerorIsm
InLernuLIonuI sunL In IuncLIe de resurseIe IInuncIure pe cure LerorIsLII Ie poL
obLIne,
LInund seumu de IupLuI cu InsLrumenLeIe jurIdIce muILIIuLeruIe exIsLenLe nu
LruLeuzu expres IInunLureu LerorIsmuIuI,
convInse de necesILuLeu urgenLurII InLurIrII cooperurII InLernuLIonuIe InLre sLuLe
penLru eIuborureu sI udopLureu musurIIor eIIcIenLe desLInuLe su prevInu IInunLureu
LerorIsmuIuI, precum sI reprImureu ucesLuIu sI pedepsIreu uuLorIIor,
uu convenIL ceIe ce urmeuzu:

ART. 1
n sensuI prezenLeI convenLII:
1. PrIn IondurI se InLeIege bunurI de orIce nuLuru, corporuIe suu necorporuIe,
mobIIe orI ImobIIe, dobundILe prIn orIce mIjIoc sI documenLe suu InsLrumenLe
jurIdIce In orIce Iormu, IncIuzundu-se Iormu eIecLronIcu orI numerIcu, cure uLesLu
un drepL de proprIeLuLe suu un InLeres usupru ucesLor bunurI sI, muI uIes, credILe
buncure, cecurI de cuIuLorIe, cecurI buncure, munduLe, ucLIunI, LILIurI, obIIguLIunI,
drepLurIIe specIuIe de Lrugere sI scrIsorI de credIL, Iuru cu uceusLu enumerure su IIe
IImILuLIvu.
z. PrIn sLubIIImenL guvernumenLuI suu pubIIc se InLeIege orIce sLubIIImenL suu
orIce mIjIoc de LrunsporL, cu curucLer permunenL suu Lemporur, cure esLe uLIIIzuL
orI ocupuL de reprezenLunLI uI unuI sLuL, membrI uI GuvernuIuI, PurIumenLuIuI
suu mugIsLruLurII, de ugenLI suu de personuIuI unuI sLuL orI uI orIcureI uILe
uuLorILuLI suu enLILuLI pubIIce orI de ugenLI suu de personuIuI uneI orgunIzuLII
InLerguvernumenLuIe, In cudruI IuncLIIIor Ior oIIcIuIe.
. PrIn produse se InLeIege orIce IondurI rezuILuLe, dIrecL suu IndIrecL, dIn
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 11o -
comILereu uneI InIrucLIunI, usLIeI cum esLe prevuzuLu Iu urL. z, suu obLInuLe, dIrecL
orI IndIrecL, prIn comILereu uneI usLIeI de InIrucLIunI.

ART. z
1. ComILe o InIrucLIune In sensuI prezenLeI convenLII orIce persounu cure, prIn
orIce mIjIoc, dIrecL suu IndIrecL, In mod IIIcIL sI deIIberuL, IurnIzeuzu suu sLrunge
IondurI cu InLenLIu de u Ie uLIIIzu suu sLIInd cu ucesLeu vor II uLIIIzuLe, In InLregIme
suu In purLe, In vedereu comILerII:

u) uneI IupLe cure consLILuIe InIrucLIune In cudruI sI usLIeI cum esLe deIInILu In
unuI dInLre LruLuLeIe enumeruLe In unexu;
b) orIcureI uILe IupLe de nuLuru su deLermIne mourLeu suu vuLumureu corporuIu
gruvu u unuI cIvII suu u orIcureI uILe persoune cure nu purLIcIpu dIrecL Iu osLIIILuLI
InLr-o sILuuLIe de conIIIcL urmuL, cund, prIn nuLuru suu conLexLuI suu, uceusLu
IupLu ure cu scop InLImIdureu popuIuLIeI suu consLrungereu unuI guvern orI u uneI
orgunIzuLII InLernuLIonuIe su IndepIIneuscu suu su se ubLInu de Iu IndepIInIreu
unuI ucL ourecure.
z. u) u depunereu InsLrumenLuIuI de ruLIIIcure, de uccepLure, de uprobure suu de
uderure un sLuL purLe, cure nu esLe purLe Iu unuI dInLre LruLuLeIe enumeruLe In
unexu Iu cure se Iuce reIerIre Iu IIL. u) u purugruIuIuI 1, pouLe decIuru cu, In
momenLuI In cure prezenLu convenLIe II esLe upIIcuLu, respecLIvuI LruLuL su IIe
consIderuL cu nu IIgureuzu In uceusLu unexu. AceusLu decIuruLIe devIne cuducu o
duLu cu InLrureu In vIgoure u LruLuLuIuI penLru sLuLuI purLe cure noLIIIcu ucesL IupL
depozILuruIuI;
b) n cuzuI In cure un sLuL purLe InceLeuzu de u II purLe Iu un LruLuL enumeruL In
unexu, pouLe su Iucu, cu prIvIre Iu respecLIvuI LruLuL, decIuruLIu prevuzuLu In
prezenLuI urLIcoI.
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 111 -
. PenLru cu un ucL su consLILuIe InIrucLIune In sensuI purugruIuIuI 1 nu esLe
necesur cu IondurIIe su II IosL eIecLIv uLIIIzuLe penLru u comILe o InIrucLIune vIzuLu
Iu IIL. u) suu b) u purugruIuIuI 1.
q. ComILe, de usemeneu, o InIrucLIune orIce persounu cure Inceurcu su comILu o
InIrucLIune In sensuI purugruIuIuI 1.
. ComILe, de usemeneu, o InIrucLIune orIce persounu cure:
u) purLIcIpu, In cuIILuLe de compIIce Iu o InIrucLIune In sensuI purugruIuIuI 1 suu q;
b) orgunIzeuzu comILereu uneI InIrucLIunI In sensuI purugruIuIuI 1 suu q suu
ordonu uILor persoune su o comILu;
c) conLrIbuIe Iu comILereu uneIu suu muI muILor InIrucLIunI dInLre ceIe prevuzuLe
Iu purugruIuI 1 suu q de cuLre un grup de persoune cure ucLIoneuzu In uceIusI scop.
AceusLu conLrIbuLIe LrebuIe su IIe deIIberuLu sI LrebuIe:
(I) IIe su urmureuscu IucIIILureu ucLIvILuLII InIrucLIonuIe suu u scopuIuI InIrucLIonuI
uI grupuIuI, uLuncI cund uceusLu ucLIvILuLe suu scop presupune comILereu uneI
InIrucLIunI In sensuI purugruIuIuI 1;
(II) IIe su IIe IucuLu cunoscundu-se InLenLIu grupuIuI de u comILe o InIrucLIune In
sensuI purugruIuIuI 1.

ART.
PrezenLu convenLIe nu se upIIcu uLuncI cund InIrucLIuneu esLe comIsu pe LerILorIuI
unuI sIngur sLuL, cund uuLoruI prezumuL esLe un nuLIonuI uI uceIuI sLuL sI se
gusesLe pe LerILorIuI uceIuI sLuL sI In cuzuI In cure nIcI un uIL sLuL nu ure buzu
penLru u-sI sLubIII compeLenLu, In vIrLuLeu purugruIuIuI 1 suu z uI urL. ;, cu
excepLIu prevederIIor urL. 1z - 18, cure se vor upIIcu, dupu cuz, In ucesLe sILuuLII.

ART. q
Iecure sLuL purLe Iu musurIIe cure poL II necesure penLru:
u) u cuIIIIcu drepL InIrucLIunI In drepLuI suu InLern InIrucLIunIIe prevuzuLe Iu urL. z;
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 11z -
b) u prevedeu penLru ucesLe InIrucLIunI pedepse corespunzuLoure, LInund seumu
de gruvILuLeu Ior.


ART.
1. Iecure sLuL purLe, conIorm prIncIpIIIor drepLuIuI suu InLern, Iu musurIIe
necesure penLru cu responsubIIILuLeu uneI persoune jurIdIce sILuuLe pe LerILorIuI
suu suu consLILuILe poLrIvIL IegIsIuLIeI sLuLuIuI su IIe ungujuLu In cuzuI In cure
persounu ruspunzuLoure de conducereu suu conLroIuI ucesLeI persoune jurIdIce u
comIs, In uceusLu cuIILuLe, o InIrucLIune prevuzuLu Iu urL. z. AceusLu
responsubIIILuLe pouLe II penuIu, cIvIIu suu udmInIsLruLIvu.
z. AceusLu responsubIIILuLe esLe ungujuLu Iuru u se prejudIcIu responsubIIILuLeu
penuIu u persouneIor IIzIce cure uu comIs InIrucLIunIIe.
. Iecure sLuL purLe usIguru In specIuI cu persouneIe jurIdIce u curor
responsubIIILuLe esLe ungujuLu In vIrLuLeu purugruIuIuI 1 su Iucu obIecLuI
suncLIunIIor penuIe, cIvIIe suu udmInIsLruLIve eIIcuce, proporLIonuIe sI dIsuusIve.
AcesLe suncLIunI poL IncIude sI suncLIunI de nuLuru pecunIuru.

ART. 6
Iecure sLuL purLe udopLu musurIIe cure poL II necesure, InLeIegundu-se, ducu esLe
cuzuI, ceIe de ordIn IegIsIuLIv, penLru cu IupLeIe penuIe prevuzuLe de prezenLu
convenLIe su nu pouLu II jusLIIIcuLe In nIcI o sILuuLIe de consIderenLe de nuLuru
poIILIcu, IIIozoIIcu, rusIuIu, eLnIcu, reIIgIousu suu dIn uILe moLIve unuIouge.

ART. ;
1. Iecure sLuL purLe udopLu musurIIe necesure penLru u-sI sLubIII compeLenLu
reIerILor Iu InIrucLIunIIe prevuzuLe Iu urL. z, uLuncI cund:
u) InIrucLIuneu u IosL comIsu pe LerILorIuI suu
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 11 -
b) InIrucLIuneu u IosL comIsu Iu borduI uneI nuve uIIuLe sub puvIIIonuI suus uu uI
uneI ueronuve InmuLrIcuIuLe conIorm IegIsIuLIeI suIe In momenLuI producerII
IupLeIor; suu
c) InIrucLIuneu u IosL comIsu de unuI dInLre nuLIonuIII suI.

z. Iecure sLuL purLe pouLe, de usemeneu, su IsI sLubIIeuscu compeLenLu usupru
unor usLIeI de InIrucLIunI, uLuncI cund:
u) InIrucLIuneu uveu cu scop suu u uvuL cu rezuILuL comILereu uneI InIrucLIunI
prevuzuLe Iu urL. z purugruIuI 1 IIL. u) suu b) pe LerILorIuI suu orI ImpoLrIvu unuIu
dInLre nuLIonuIII suI;
b) InIrucLIuneu uveu cu scop suu u uvuL cu rezuILuL comILereu uneI InIrucLIunI
prevuzuLe Iu urL. z purugruIuI 1 IIL. u) suu b) ImpoLrIvu unuI sLubIIImenL
guvernumenLuI suu pubIIc uI uceIuI sLuL, sILuuL In uIuru LerILorIuIuI suu, IncIusIv
sedIIIe suIe dIpIomuLIce suu consuIure;
c) InIrucLIuneu uveu cu scop suu u uvuL cu rezuILuL comILereu uneI InIrucLIunI
prevuzuLe Iu urL. z purugruIuI 1 IIL. u) suu b), urmurInd su II consLrungu su
IndepIIneuscu un ucL suu su se ubLInu de Iu IndepIInIreu unuI ucL;
d) InIrucLIuneu u IosL comIsu de un upuLrId cure IsI ure rezIdenLu obIsnuILu pe
LerILorIuI uceIuI sLuL;
e) InIrucLIuneu u IosL comIsu Iu borduI uneI ueronuve uLIIIzuLe de guvernuI
sLuLuIuI menLIonuL.

. Cu ocuzIu ruLIIIcurII, uccepLurII suu uproburII prezenLeI convenLII orI u uderurII
Iu uceusLu IIecure sLuL purLe II InIormeuzu pe secreLuruI generuI uI OrgunIzuLIeI
NuLIunIIor UnILe usupru compeLenLeI pe cure u sLubIIIL-o conIorm purugruIuIuI z.
n cuz de modIIIcure sLuLuI purLe respecLIv II InIormeuzu usupru ucesLeIu pe
secreLuruI generuI.
q. Iecure sLuL purLe udopLu LoLoduLu musurIIe necesure penLru u-sI sLubIII
compeLenLu In ceeu ce prIvesLe InIrucLIunIIe prevuzuLe Iu urL. z, In cuzuI In cure
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 11q -
uuLoruI prezumuL uI InIrucLIunII se gusesLe pe LerILorIuI suu sI ucesLu nu II
exLrudeuzu cuLre orIcure dInLre sLuLeIe purLI cure sI-uu sLubIIIL compeLenLu
conIorm purugruIuIuI 1 suu z.
. ALuncI cund muI muILe sLuLe purLI se decIuru compeLenLe In prIvInLu uneI
InIrucLIunI prevuzuLe de urL. z, sLuLeIe purLI se vor sLruduI su IsI coordoneze
ucLIunIIe In mod corespunzuLor, In specIuI In prIvInLu condILIIIor de ungujure u
urmurIrII penuIe sI u moduIILuLIIor de usIsLenLu judIcIuru muLuuIu.
6. uru u uduce prejudIcII normeIor de drepL InLernuLIonuI generuI, prezenLu
convenLIe nu excIude exercILureu vreuneIu dInLre compeLenLeIe penuIe sLubIIILe de
un sLuL purLe conIorm drepLuIuI suu InLern.

ART. 8
1. Iecure sLuL purLe udopLu, conIorm prIncIpIIIor drepLuIuI suu InLern, musurIIe
necesure penLru IdenLIIIcureu, descoperIreu, IngIeLureu suu secIesLrureu orIcuror
IondurI uLIIIzuLe orI uIocuLe In scopuI comILerII InIrucLIunIIor prevuzuLe Iu urL. z,
precum sI u produseIor ucesLor InIrucLIunI, In vedereu uneI posIbIIe conIIscurI.
z. Iecure sLuL purLe udopLu, conIorm prIncIpIIIor drepLuIuI suu InLern, musurIIe
necesure conIIscurII IondurIIor uLIIIzuLe suu uIocuLe In scopuI comILerII
InIrucLIunIIor prevuzuLe Iu urL. z, precum sI u produseIor ucesLor InIrucLIunI.
. Iecure sLuL purLe InLeresuL pouLe uveu In vedere IncIeIereu de ucordurI cure su
prevudu ImpurLIreu cu ceIeIuILe sLuLe purLI, In mod sIsLemuLIc suu de Iu cuz Iu cuz,
u IondurIIor provenILe dIn conIIscurIIe prevuzuLe de prezenLuI urLIcoI.
q. Iecure sLuL purLe urmuresLe creureu de mecunIsme, In vedereu uIecLurII de
sume provenInd dIn conIIscurIIe prevuzuLe de prezenLuI urLIcoI penLru
IndemnIzureu vIcLImeIor InIrucLIunIIor menLIonuLe Iu urL. z purugruIuI 1 IIL. u) suu
b) suu u IumIIIIIor Ior.
. DIspozILIIIe prezenLuIuI urLIcoI sunL upIIcubIIe Iuru prejudIcIereu drepLurIIor
LerLIIor de bunu-credInLu.
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 11 -

ART. q
1. ALuncI cund esLe InIormuL cu uuLoruI suu uuLoruI prezumuL uI uneI InIrucLIunI
prevuzuLe Iu urL. z s-ur puLeu uIIu pe LerILorIuI suu, sLuLuI purLe respecLIv Iu
musurIIe necesure conIorm IegIsIuLIeI suIe penLru uncIeLureu IupLeIor uduse Iu
cunosLInLu su.
z. Ducu uprecIuzu cu cIrcumsLunLeIe jusLIIIcu ucesL Iucru, sLuLuI purLe pe LerILorIuI
curuIu se gusesLe uuLoruI suu uuLoruI prezumuL uI InIrucLIunII Iu musurIIe
corespunzuLoure, conIorm IegIsIuLIeI suIe InLerne, penLru u usIguru prezenLu
ucesLeI persoune In vedereu urmurIrII suIe penuIe suu u exLrudurII.
. OrIce persounu IuLu de cure se Iuu musurIIe prevuzuLe Iu purugruIuI z esLe In
drepL:
u) su comunIce Iuru InLurzIere cu ceI muI upropIuL reprezenLunL cuIIIIcuL uI sLuLuIuI
u curuI nuLIonuIILuLe o ure suu cure esLe In uIL mod ubIIILuL su II proLejeze
drepLurIIe orI, ducu esLe vorbu despre o persounu upuLrIdu, uI sLuLuIuI pe LerILorIuI
curuIu uceusLu ure resedInLu su obIsnuILu;
b) su prImeuscu vIzILu unuI reprezenLunL uI ucesLuI sLuL;
c) su IIe InIormuLu usupru drepLurIIor pe cure I Ie conIeru prevederIIe IIL. u) sI b).
q. DrepLurIIe enunLuLe In purugruIuI se exercILu In conIormILuLe cu IegIIe sI
regIemenLurIIe sLuLuIuI pe LerILorIuI curuIu se uIIu uuLoruI suu uuLoruI prezumuL uI
InIrucLIunII, InLeIegundu-se LoLoduLu cu ucesLe IegI sI regIemenLurI LrebuIe su
permILu depIInu reuIIzure u scopurIIor penLru cure drepLurIIe enunLuLe In
purugruIuI se ucordu.
. DIspozILIIIe purugruIeIor sI q nu uduc prejudIcIu drepLuIuI orIcuruI sLuL purLe
cure sI-u sLubIIIL compeLenLu, conIorm IIL. b) u purugruIuIuI 1 suu IIL. b) u
purugruIuIuI z uI urL. ;, de u InvILu ComILeLuI nLernuLIonuI uI CrucII RosII su
comunIce cu uuLoruI prezumuL uI InIrucLIunII sI su II vIzILeze pe ucesLu.
6. ALuncI cund un sLuL purLe u reLInuL o persounu In LemeIuI dIspozILIIIor
prezenLuIuI urLIcoI, ucesLu vu noLIIIcu ImedIuL IIe dIrecL, IIe prIn InLermedIuI
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 116 -
secreLuruIuI generuI uI OrgunIzuLIeI NuLIunIIor UnILe, sLuLeIor purLI cure sI-uu
sLubIIIL compeLenLu In conIormILuLe cu prevederIIe purugruIuIuI 1 suu z uI urL. ;,
precum sI, ducu consIderu oporLun, uILor sLuLe purLI InLeresuLe, despre IupLuI cu
persounu respecLIvu u IosL reLInuLu, precum sI despre cIrcumsLunLeIe cure jusLIIIcu
reLInereu uceIeI persoune. SLuLuI purLe cure procedeuzu Iu uncIeLu prevuzuLu Iu
purugruIuI 1 vu InIormu urgenL ceIeIuILe sLuLe purLI usupru rezuILuLeIor obLInuLe sI
vu IndIcu ducu InLenLIoneuzu su IsI exercILe jurIsdIcLIu.

ART. 1o
1. SLuLuI purLe pe uI curuI LerILorIu se uIIu uuLoruI prezumuL uI InIrucLIunII esLe
obIIguL, In cuzurIIe In cure sunL upIIcubIIe dIspozILIIIe urL. ;, ducu nu exLrudeuzu
uceu persounu, su prezInLe cuzuI Iuru InLurzIere excesIvu sI Iuru nIcI o excepLIe,
IndIIerenL ducu InIrucLIuneu u IosL suu nu comIsu pe LerILorIuI suu, uuLorILuLIIor
suIe compeLenLe, penLru cu ucesLeu su Inceupu urmurIreu penuIu conIorm
procedurII prevuzuLe de IegIsIuLIu su. AcesLe uuLorILuLI Iuu decIzIu In uceIeusI
condILII cu penLru orIcure uILu InIrucLIune cu curucLer gruv, conIorm IegIIor ucesLuI
sLuL.
z. De IIecure duLu cund IegIsIuLIu InLernu u unuI sLuL purLe nu II permILe ucesLuIu
su exLrudeze suu su predeu pe unuI dInLre nuLIonuIII suI decuL cu condILIu cu
persounu InLeresuLu su II IIe LrImIsu InupoI penLru u execuLu pedeupsu Iu cure u
IosL condumnuLu Iu LermInureu procesuIuI suu u procedurII penLru cure
exLrudureu suu predureu I-u IosL ceruLu sI ducu ucesL sLuL purLe sI sLuLuI purLe cure
recIumu exLrudureu uccepLu uceusLu IormuIu sI ceIeIuILe condILII pe cure Ie
consIderu necesure, exLrudureu suu predureu condILIonuLu vu semnIIIcu
execuLureu de cuLre sLuLuI purLe LInuL u obIIguLIeI prevuzuLe Iu purugruIuI 1.

ART. 11
1. nIrucLIunIIe prevuzuLe Iu urL. z sunL de pIIn drepL consIderuLe cuzurI de
exLrudure In orIce LruLuL de exLrudure IncIeIuL InLre sLuLeIe purLI InuInLe de
Ghid pritind Pretenirec si Combcterec Spclcrii cnilor si Iincn(crii Terorismului in Republicc Moldotc- 11; -
InLrureu In vIgoure u prezenLeI convenLII. SLuLeIe purLI se ungujeuzu su IncIudu
usemeneu InIrucLIunI drepL cuzurI de exLrudure In IIecure LruLuL de exLrudure ce ur
urmu su muI IIe IncIeIuL InLre eIe.
z. ALuncI cund un sLuL purLe, cure condILIoneuzu exLrudureu de exIsLenLu unuI
LruLuL, prImesLe o cerere de exLrudure dIn purLeu uILuI sLuL purLe, cu cure nu esLe
IeguL