Sunteți pe pagina 1din 15

BAZE DE DATE ACCESSCUPRINS1. BAZE DE DATE 1 . 1 I n t r o d u c e r e . 1 . 2 I s t o r i c . 2. SISTEME DE GESTIONARE A BAZELOR DE DATE (SGBD). 2.1. Definitie.Exemple de SGBD.2.2. Functiile SGBD.

3. PROIECTAREA BAZELOR DE DATE 3.1. Modele de baze de date.3.2. Principii de proiectare a bazelor de date.3.3. Tipuri de date utilizate in bazele de date.3.4. Pasii urmati in proiectarea unei baze de date.3.5. Exemplu de baza de date.3.5.1. Tabele.3.5.2. Raport.Suport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 1 Scoala Sanitara Postliceala FUNDENI 1 . I N T R O D U C E R E 1.1.DEFINITIE: Baza de date reprezinta o colectie de date integrata, bine structurata, avand o descrierecat mai exacta a structurii si a relatiilor dintre date.Microsoft Access este o puternica aplicatie de date relationale, care permi t creareaunor baze de date simple sau complexe.Spre deosebire de Excel, Access va permite sa stocam si sa administram volume maride date, organizate n unitati numite inregistrari. In sens exact o baza de date reprezinta ocolectie de informatii stocate , date corelate intre ele si memorate pe suport extern (dispozitivde stocare). Cel mai simplu si uzual exemplu de baza de date este cartea de telefon. 1.2. ISTORIC Termenul de baz de date apare n 1967 i reprezint o colecie de informaii corelatedespre subiectul studiat, relaiile logice dintre aceste informaii i tehnicile de prelucrarecorespunztoare (sortare, regsire, apreciere, tergere, adugare, inserare, modificare).L a i n c e p u t u l a n i l o r 9 0 , f i r m a M i c r o s o f t C o r p o r a t i o n a l a n s a t a p l i c a t i a A c c e s s , aplicatie care se bazeaza in mare parte pe logica de stocare a sistemului FoxPro. Versiuni: 1993: Access 2.0, Windows (Office 4.3) 1995: Access 7, Windows 95 (Office '95 Pro) 1997:Access 97 (Office '97 Pro) 1999:Access 2000 (Office 2000 Pro & Premium) 2001:Access 2002 (Office XP Pro) 2003:Access 2003 (Office 2003) 2007:Microsoft Office Access 2007(Microsoft Office 2007)Ultima versiune, Microsoft Office Access 2007, furnizeaza un set puternic de instrumen tec a r e a j u t a s a porneasca rapid urmarirea, raportarea i partajarea informatiilor. Ofera posibilitatea de a crea rapid aplicatii de urmarire atractive i functionale prin particularizarea

unuia dintre cele cateva sabloane predefinite, prin conversia unei baze de date existente sau prin crearea unei baze de date noi, toate acestea fara o cunoastere profunda a bazelor de date.Suport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 2 Scoala Sanitara Postliceala FUNDENI 2. SISTEME DE GESTIONARE A BAZELOR DE DATE(SGBD).2.1. DEFINITIE:SGBD reprezinta un sistem de programe care faciliteaza si supervizeaza introducereade informatii in baze de date, actualizarea si extragerea din baza, controlul si autorizareaaccesului la date.El reprezinta o interfata intre utilizator si sistemul de operare.Orice SGBD contine:-limbajul de descriere a datelor (LDD)= permite descrierea st5ucturii BD ,a componentei, arelatiilor dintre componente, a drepturilor de acces a utilizatorilor la BD;-limbajul de cereri (LC)=limbajul in care se scriu programele pentru realizarea prelucrariidatelor;-limbajul de prelucrare a datelor (LPD)=permite operatii aasupra BD , cum ar fi incarcarea BD, inserarea ,stergerea, cautarea sau modificarea unui element, realizarea de statistici.Administrarea BD presupune coordonarea lucrarilor de proiectare aBD, securitatea ( p r o t e c t i a ) informatiei, dezvoltarea BD. Aceste functii sunt i n d e p l i n i t e d e c a t r e Administratorul BD (ABD). El defineste obiectele sistemului , elaboreaza principiile de p r o t e c t i e a d a t e l o , r a s p u n d e d e a l e g e r e a s i i m p l e m e n t a r e a S G B D , a s i g u r a f u n c t i o n a r e a normala a sistemului . De proiectarea unei BD se ocupa :analisti, programatori, administratoride retele. EXEMPLE DE SGBD. Cele mai raspandite sunt :-Oracle-Informix-Sybase-MySQL-Interbase -Access. O baza de date Access p e r m i t e s t o c a r e a s i a d m i n i s t r a r e a v o l u m e l o r m a r i d e date,organizate in unitati numite inregistrari.O baza de date Access consta in urmatoarele obiecte: Tabele contin toate inregistrarile ; Interogari localizeaza inregistrari specifice ;Suport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 3 Scoala Sanitara Postliceala FUNDENI Formulare afiseaza inregistrarile din tabele , una cate una ; Rapoarte tiparesc loturi de inregistrari ; Pagini de acces la date pun la dispozitie date prin intermediul paginilor Web ; Macrocomenzi actiuni automate uzuale ;

Module stocheaza declaratii si proceduri Visual Basic, care ne permit sa scriem programe pentru bazele de date, astfel incat acestea sa poata interactiona cu altsoftware. 2.2. FUNCTIILE SGBD. Un SGBD trebuie sa indeplineasca urmatoarele functii:de descriere ,care rezida n definirea structurii datelor, a relatiilor dintre acestea s i a conditilor de acces la informatile continute in baza de date;de actualizare , care presupune inserarea, redactarea i suprimarea datelor;de interogare a BD , care permite obtinerea diferitor informatii din BD conform unor criteriide cautare;de obtinere de date noi , care consta in prelucrarea informatiei initiale in scopul obtinerii unor totaluri, medii etc.;de intretinere , care consta in crearea copiilor de rezerva, compactarea BD si repararea ei ncazul deteriorarii;de securitate a datelor , care rezida in protejarea BD impotriva accesului neautorizat si in atribuirea drepturilor de acces. 3.PROIECTAREA BAZELOR DE DATE Proiectarea unei BD se face prin alegerea unui model de BD. 3.1. MODELE DE BAZE DE DATE. Exista trei categorii de modele de baze de date: 1. modelul relational;2. modelul retea;3. modelul arborescent (ierarhic). Suport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 4 Scoala Sanitara Postliceala FUNDENI 1. Modelul relational Un model relational de baze de date cuprinde trei componente principale:a. structura datelor prin definirea unor domenii (valori atomice) i a relatiilor n (atribute, tupluri, chei primare); b. integrarea datelor prin impunerea unor restrictii;c. prelucrarea datelor p r i n o p e r a t i i d i n a l g e b r a r e l a t i o n a l a s a u c a l c u l relational.M o d e l u l relational se bazeaza pe notiunea matematica de relatie ( d i n t e o r i a multimilor) definita ca o submultime a produsului cartezian a unei liste finite de multiminumite domenii . Elementele unei relatii se numesc

tupluri (sau n-cupluri ) , i a r n u m a r u l d e domenii din produsul cartezian se numeste arietatea relatiei (FOTACHE 1997, 102).D e o b i c e i r e l a t i i l e s u n t r e p r e z e n t a t e s u b f o r m a u n o r t a b e l e i n c a r e f i e c a r e r a n d reprezinta un tuplu si fiecare coloana reprezinta valorile tuplurilor dintr-un domeniu dat al produsului cartezian.I n reprezentarea sub forma de tabel a unei relatii, coloanelor s i d o m e n i i l o r corespunzatoare lor, li se asociaza nume intitulate atribute . Multimea numelor atributelor uneirelatii se numeste schema relationala .Deci prin relatie se intelege o multime de functii definite pe o multime de atribute cuvalori in reuniunea unor domenii, cu restrictia ca valoarea corespunzatoare fiecarui atribut sase afle in domeniul asociat acelui atribut.Se numeste cheie candidat al unei relatii R coloana sau multimea de coloane din R pentru care valorile corespunzatoare din oricare doua tup luri nu coincid, deci identificat u p l u r i l e prin relatia respectiva si nu contin strict o submultime de coloane cu a c e a s t a proprietate. Pentru fiecare relatie se alege un candidat de cheie care se numeste cheie primara a relatiei. Tuplurile unei relatii nu p ot s contina valoarea nula in coloane ce apartin cheii primare. Eventualii candidati de chei diferiti de cheia primara se numesc chei alternante . Senumeste cheie straina o coloana sau o multime de coloane a unei relatii R 1 ale carei valori,d a c a n u s u n t n u l e , c o i n c i d c u v a l o r i a l e u n e i c h e i p r i m a r e d i n t r - o r e l a t i e R , n u n e a p a r a t distincta de R 1 .Multimea tuturor schemelor relationale corespunzatoare unei aplicatii se numeste schema bazei de date relationale , iar continutul curent al relatiilor, la un mom ent dat, senumeste baza de date relationala .In modelul relational, entitatile sunt reprezentate sub forma de relatii in care schemarelationala contine toate atributele entitatii si fiecare tuplu al relatiei corespunde unui elemental entitatii.Suport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 5 Scoala Sanitara Postliceala FUNDENIC e l e m a i m u l t e c e r e r i a l e u n u i u t i l i z a t o r p r i v e s c d e t e r m i n a r e a u n o r i n f o r m a t i i c u anumite proprietati, iar raspunsul

posibil este o relatie care descrie toate elementele cu aceste proprietati. Modul de prezentare al raspunsului depinde de interfata dintre DBMS si utilizator. 2. Modelul retea Modelul retea este cel mai apropiat de forma de reprezentare a bazelor de date subforma diagramelor entitate-relatie. Deosebirea consta in faptul ca toate relatiile ce apar pot finumai binare si de tipul 1:1 sau 1:N. Aceasta restrictie permite reprezentarea grafica a unei baze de date de tip retea sub forma unui graf directionat numit retea .Intr-o retea, nodurile corespund entitatilor si relatiile sunt reprezentate prin sageti intrenoduri (de la tata la fiu) si anume sageti simple daca relatia este de tipul 1:1 si sageti dubledaca relatia este de tipul 1:N.In modelul retea, entitatilor le corespund fisiere logice care au drept campuri atributelee n t i t a t i i s i e v e n t u a l e c a m p u r i d e l e g a t u r a p e n t r u r e l a t i i . F i e c a r u i e l e m e n t a l e n t i t a t i i i i corespune o inregistrare logica. Daca inregistrarile sunt identificate numai prin relatia cu alteentitati, atunci se mai adauga la inregistrarea logica inca un camp ce cuprin de un numar deordine care permite identificarea acestor inregistrari.Operatiile cele mai frecvente pentru modelul retea se impart in doua categorii:a. cautarea unor elemente ale unor entitati cu anumite proprietati sau cautarea unor informatii prin utilizarea legaturilor intre entitati; b. navigarea in reteaua de date. 3. Modelul ierarhic Modelul ierarhic (arborescent) este considerat un caz particular al modelului retea, incare diagrama asociata este o padure (multime de arbori) si in care toate legaturile sunt pedirectia drumului, de la radacina la nodul fiu din relatie, toate relatiile fiind de tipul 1:N.La fel ca in cazul celorlalte doua modele, exista posibilitatea interpretarii diagramelor e n t i t a t e - r e l a t i e s u b forma modelului ierarhic. Pentru evitarea redundantelor in m o d e l u l ierarhic, se foloseste notiunea de element virtual, care inlocuieste dublura unui element prinadresa elementului respectiv, fiecare element aparand in baza de date reala o singura data.O p e r a t i i l e d i n b a z e l e d e d a t e d e t i p i e r a r h i c s e t r a d u c i n p r o c e s e d e p a r c u r g e r e a arborilor. Elementele virtuale permit legarea informatiilor din aceeasi entitate sau din entitatidiferite.Suport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 6 Scoala Sanitara Postliceala FUNDENIImplementarea la nivel logic pentru modelul ierarhic poate fi cea utilizata pentru modelul retea sau prin inregistrari de lungime variabila.Datele sunt stocate pe mediul extern in ordinea data de parcurgerea in preordine aa r b o r i l o r , c e e a c e u s u r e a z a d e t e r m i n a r e a i n f o r m a t i i l o r p e n t r u c e r e r i l e c a r e s e r e f e r a l a descendentii unor noduri printr-un numar mic de accese la mediul extern. 3.2.PRINCIPII DE PROIECTARE A BAZEI DE DATE Structura bazei de date poate fi considerata ca modul in care va arata tabelul fara nicioinformatie in el (aspectul tabelului). Pentru a descrie structura tabelului trebuie sa stim:-numarul de campuri (coloane ) din tabel;-numele campurilor (titlurile coloanelor);-

tipul de date al fiecarui camp.Inainte de a crea o baza de date, este foarte importanta planificarea ei.Cand planifici o baza de date trebuie sa tii cont de urmatoarele aspecte: aceasta nu esteconceputa numai pentru a introduce date, ci si pentru vizualizarea si raportarea datelor incluse in diferite tabele care alcatuiesc baza de date. Determinarea tabelelor. Tehnic vorbind ,avem nevoie de un singur tabel pentru a alcatui o B D . D e o a r e c e Access este un program de baze de date relationale, este conceput pentru manipularea unuinumar mare de tabele si pentru crearea de relatii intre acestea. De exemplu intr-o BD care tineevidenta pacientilor pot fi incluse urmatoarele tabele:-pacientizile de spitalizare-analize efectuateSuport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 7 Scoala Sanitara Postliceala FUNDENI-costuri totale,etc Determinarea formularelor: Formularele sunt utilizate pentru introducerea datelor inregistrare dupa inregistrare. Determinarea interogarilor: Interogarile sunt folosite pentru a obtine informatii utile de care avem nevoie dupainformatiile stocate in baza noastra de date, ex: daca pacientul este sau nu asigurat, analizeefectuate, costuri etc. Determinarea rapoartelor: Un raport este utilizat pentru publicarea datelor din BD. Acesta insereaza datele intr-una sau mai multe pagini, intr-un format usor de citit.. Rapoartele sunt menite a fi tiparite,spre deosebire de tabele si formulare, care sunt de obicei pe ecran. De exemplu, dorim unraport despre pacientii sub 18 ani sau unul despre pacientii care sufera de boli cronice.Un raport poate extrage date din diferite tabel simultan, poate efectua calcule cu acestedate si poate prezenta rezultate frumos formatate, foarte utile pentru cei care nu stau alaturi denoi in fata calculatorului.Lansarea in executie a programului Access se face in functie de modul in care l-aminstalat:*clic pe Start , apoi optiunea All Programs , apoi clic pe Microsoft Office Access2003. * prin crearea unei pictograme de acces rapid( Create Shortcut ); efectuam dublu clic pe pictograma respectiva .Obtinem o fereastra asemanatoare cu cea din figura de mai jos:Suport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 8 Scoala Sanitara Postliceala FUNDENIFigura 1 Crearea / accesarea unei baze de date Crearea unei baze de date Microsoft Access 2003 se realizeaza fie pornind de la o bazade date blank, fie de la un sablon de baza de date pus la dispozitie de aplicatia MicrosoftAccess 2003. Crearea unei baze de date blank Access 2003 consta in:-in caseta de dialog File New Database , la optiunea Save in:

se selecteaza locatiaunde va fi salvat fisierul bazei de date; denumirea fisierului bazei de date este introdusa laoptiunea File name , iar salvarea pe disc are loc la apasarea butonului Create . Pentru a crea o baza de date noua, n zona Open a ferestrei (figura 1) alegemoptiunea Create a new file, iar in caseta urmatoare - optiunea Blank Database . Putem, deasemenea, utiliza comenzile de creare/accesare a bazelor de date din meniul File. Suport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 9 Scoala Sanitara Postliceala FUNDENIFigura 2 .Pentru a deschide o baza de date existenta n zona Open a ferestrei reprezentate nfigura 1 executam un clic pe denumirea uneia din bazele de date utilizate recent sau selectamoptiunea More pentru a accesa o baza de date amplasata pe un dispozitiv de m e m o r i e auxiliara. In caseta de dialog care apare indicam numele bazei de date.Figura 3 (de ex., BIBL) si localizarea ei (discul, dosarul).Obtinem o fereastra n care sunt disponibilecele 7 clase de obiecte Access. COMPONENTELE FERESTREI ACCESS. Suport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 10 Scoala Sanitara Postliceala FUNDENIFigura 4Fereastra Database (figura 4) furnizeaza o lista cu pictograme, situate in partea stanga, pentru obiectele Access: tabele( Tables)obiect definit de utilizator in care sunt stocate datele primare;interogari (Queries)obiect care ne permite vizualizarea informatiilor obtinute prin prelucrarea datelor din unul sau mai multe tabele si /sau interogari(ne permite sa punemintrebari bazei de date; raspunsul se poate folosi la manipualrea datelor din tabel, precumstergerea inregistrarilor sau vizualizarea acelor date din tabel care satisfac numai anumitecriterii);ifd modul de definire si rezultatul actiunii interogarile pot fi: interogari de selectie, desortare, de excludere a unor inregistrari din BD,de obtinere a unor informatii rezultante in c a m p u r i n o i (ex. aflarea costului spitalizarii dupa numarul de zile de internare si p l a t a asigurarilor de sanatate), de obtinere a unor totaluri sau medii si interogari incrucisate.

-formulare (Forms)utilizat la introducerea ,editarea si vizualizarea datelor din t a b e l , inregistrare dupa inregistrare ; -rapoarte (Reports)permite rezumarea informatiilor din baza de date intr -un f o r m a t corespunzator pentru tiparire ; -pagini de acces la date ( Pages)obiect care include un fisier HTMLsi alte fisiere suport invederea furnizarii accesului la date prin intermediul browser-ului Internet;-macrocomenzi (Macros)obiect care contine o definitie structurata a uneia sau mai multor actiuni pe care Access le realizeaza ca raspuns la un eveniment;Suport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 11 Scoala Sanitara Postliceala FUNDENI -module (modules)obiect care contine proceduri definite de utilizator si scrise in limbajul de programare Visual Basic.Aceste obiecte distincte sunt cele care vor compune baza de date.Fiecare obiecttrebuie avut in vedere la planificarea unei noi baze de date.Butoanele din bara cu instrumente sunt utilizabile numai daca am creat sau deschis o baza de date.Access este diferit de celelalte aplicatii Office prin faptul ca dispune de o bara cuinstrumente pentru fiecare obiect din baza de da te.. in unele cazuri, pentru fiecare obiecte x i s t a m a i m u l t e b a r e c u i n s t r u m e n t e , d e e x e m p l u , t a b e l e A c c e s s a u d o u a b a r e d e instrumente :Table Datasheet (foaia de date a tabelului )= pune la dispozitie instrumente care faciliteazaintroducerea si manipularea datelor din tabel ;Table Design (proiectarea tabelului)= permite manipularea parametrilor de proiectare atabelului.Un tabel este alcatuit din randuri si coloane. Access stocheaza fiecare consemnare in baza de date in propriul sau rand;aceasta se numeste inregistrare. Fiecare inregistrare contineinformatii precise referitoare la datele inregistrate in baza de date.Fiecare inregistrare este impartita in componente diferite de informatii, denumitecampuri. Fiecare camp este reprezentat intr-o coloana separata din tabel.Fiecare camp contineo informatie distincta, iar toate campurile dintr-un rand alcatuiesc o anumita inregistrare. Crearea unei baze de date Access 2003 pe baza unui sablon se realizeaza printr-o aplicatiewizard inclusa in Microsoft Access 2003. Operatia consta in:deschiderea panoului de sarcini New File prin selectia comenzii New din meniul File ;shortcut-ul pentru aceasta operatie este CTRL

+ N ;- d i n p a n o u l d e s a r c i n i New File , grupul de optiuni Templates , s e s e l e c t e a z a r e f e r i n t a hyperlink On my computer ;-in caseta de dialog Templates , se selecteaza eticheta Databases care permite accesul lasabloanele de baze de date incluse in aplicatia Microsoft Access 2003; butonul Templates onOffice Online permite verificarea existentei altor sabloane pe site-ul web Microsoft;Suport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 12 Scoala Sanitara Postliceala FUNDENICaseta de dialog Templates.-selectarea tipului de sablon dorit si salvarea fisierului bazei de date in caseta de dialog FileNew Database prin apasarea butonului OK ; sunt introduse locatia fisierului in optiunea Savein: si denumirea sa la optiunea File name ;-se lanseaza aplicatia wizard Database Wizard care permite setarea caracteristicilor bazei dedate prin parcurgerea pasilor predefiniti.Suport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 13 Scoala Sanitara Postliceala FUNDENIAplicatia Database Wizard-modificarea obiectelor din baza de date ( Tables , Queries , Forms , Reports , Pages , Macros , Modules ,

Favorites ) din Database Window .A c c e s u l l a d a t e l e s t o c a t e i n t a b e l e s i u t i l i z a r e a l o r s e r e a l i z e a z a p r i n o p t i u n i l e predefinite in fereastra Main Switchboard .Dupa ce am deschis o baza de date , putem crea diferite obiecte in oricare din claselenominalizate. Dar deoarece fiecare din clasele Queries, Forms, Reports, Pages, Macros iModules se definesc in baza tabelelor, acestea trebuie create in primul rind. Cu alte cuvinte,daca o BD nu contine cel putin un tabel, crearea altor clase de obiecte devine lipsita de sens.Suport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 14 Scoala Sanitara Postliceala FUNDENIPentru a crea un tabel nou selectam clasa de obiecte Tables , apoi actionam butonul. Caseta de dialog New Table care apare ne ofera 5 moduri de definire a structuriitabelului. Moduri de definire a structurii unui tabelDaca selectam optiunea Design View si actionam butonul OK, obtinem o fereastrain care definim campurile tabelului si caracteristicile lor.Definirea campurilor tabelului.Suport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 15 Scoala Sanitara Postliceala FUNDENI Caracteristicile campurilor Pentru fiecare camp al tabelului se specifica 3 caracteristici, i anume: Field Name (denumirea campului, obligatoriu); Data Type (tipul campului, obligatoriu); Description (descrierea campului, optional). Stabilirea cheilor primare Daca valorile unui camp sunt unice (nu se repeta), putem semnala acest lucru, pentrua evita introducerea accidentalaa dou valori identice. Aceasta procedura poart denumirea de stabilire a cheii primare. Cheia primara poate fi stabilita si pe cateva campuri. Pentru a stabili cheia primara,selectam campul respectiv, apoi executam un clic pe butonul din bara cu instrumente.Ca rezultat, in partea din stanga a campului respectiv apare semnul cheii. Dupa incheierea procedurii de descriere a campurilor si de stabilire a c h e i i p r i m a r e , s a l v a m t a b e l u l (descrierea lui), selectand comanda Save din meniul File

si indicand numele tabelului.D a c a n u a m s t a b i l i t o c h e i e primara (acest lucru nu este obligatoriu), sistemul ne vaavertiza, sugerandu-ne stabilirea cheii pe un camp de tip AutoNumber . P e n t r u a confirma, actionam butonul Yes. In acest caz sistemul stabileste automat cheia primara pe u n c a m p AutoNumber (dac el exista) sau creeaza suplimentar un asemenea camp (dacel nu exista), stabilind pe el cheia primara. Pentru a r e n u n t a l a s t a b i l i r e a c h e i i p r i m a r e , actionam butonul No. Solutions and tutorials for IT&C development Inchiderea / redeschiderea bazei de date Inchiderea unei baze de date poate fi facuta prin executarea comenzii Close din meniul File sau prin actionarea butonului din bara de titlu a bazei de date. De regula, la inchidere,s i s t e m u l s a l v e a z a a u t o m a t b a z a d e d a t e i m p r e u n a c u t o a t e o b i e c t e l e p e c a r e l e c o n t i n e . Inchiderea unei baze de date nu nseamna si inchiderea aplicatiei MS Access, astfel incat putem deschide o alta baza de date sau crea o baza de date noua, in modul descris mai sus.O baza de date este memorata in unul sau mai multe fisiere.Fisierul care contine bazade date va avea extensia .mdb .Iesirea din Access Suport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 16 Scoala Sanitara Postliceala FUNDENIIesirea din MS Access poate fi facuta in unul din urmatoarele moduri:-se apasa combinatia de taste Alt+F4; -se executa comanda Exit din meniul File; -se actioneaza butonul din bara de titlu a aplicatiei. 3.3 . TIPURI DE DATE UTILIZATE IN BD. Tipurile de date utilizate la definirea campurilor intr-o tabela Access 2003 sunt: -Text : este tipul de date implicit; este stocat orice tip de caracter, inclusiv cifre; proprietatea Field Size stabileste numarul maxim de caractere care se stocheaza si are valori cuprinseintre 0 si 255 de pozitii(numere care nu urmeaza a fi utilizate in calcule); -Memo : este un tip similar cu tipul Text , dar stocheaza pana la 64.000 de caractere;

-Number : este utilizat pentru stocarea valorilor numerice; proprietatea Field Size precizeazadimensiunea si tipul valorii numerice; -Date/Time : este tipul de date utilizat pentru stocarea unei date calendaristice valide si atimpului orar; formatul de reprezentare a datei calendaristice si a timpului orar este precizatin proprietatea Format ; -Currency : este utilizat pentru stocarea valorilor monetare in vederea efectuarii de calcule sicomparatii monetare(diferite valute); -Autonumber : este tipul de date utilizat pentru stocarea unei valori unice asociata pentrufiecare inregistrare adaugata in tabel; numeroteaza in mod secvential fiecare inregistrare; -Yes/No : este utilizat pentru stocarea unei valori din maxim doua posibile: true sau false , yes sau no , on sau off conform setarii din proprietatea Format ; -OLE (Object Linking and Embledding= legarea si inglobarea obiectelor) : este tipul dedate utilizat pentru stocarea unui obiect OLE : foaie de calcul Excel , document Word , imagine, sunet, animatie inserat prin comanda Object din meniul Insert

; -Hyperlink(hiperlegatura) : este tipul de date utilizat pentru stocarea unei hiperlegaturicatre o locatie a unui alt obiect din baza de date, document Office sau pagina Web ;Suport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 17 Scoala Sanitara Postliceala FUNDENIhiperlegatura se insereaza prin comanda Hyperlink din meniul Insert ; permite trecereade la campul curent la informatii situate intr-un alt fisier; -Lookup Wizard : acest tip de camp isi allege valorile dintr-un alt table;permite executiaaplicatiei wizard Lookup Wizard care asista utilizatorul in operatia de conversie a campuluiintr-unul de tip lookup; initial, campul trebuie sa aiba asociat tipul de date Text , Number sau Yes/No .Aplicatia Lookup Wizard. 3.4.PASII URMATI IN PROIECTAREA UNEI BAZE DE DATE 1 . C r e a r e a t a b e l e l o r : -stabilirea numarului de coloane, dimensiunea(numarul de caractere) si tipul datelor(text,number,date/time, currency etc)2. Definirea cheilor primare-pentru a evita introducerea accidentala a doua sau mai multe valori identice alegem ocheie primara. Ex: intr -un tabel cu pacienti putem alege codul numeric personal(CNP)drept cheie primara, CNP-ul fiind unic.3 Specificarea valorilor implicite.Ex: valoarea TVA -ului de 9% pentru m a j o r i t a t e a medicamentelor poate fi valoare implicita .Suport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 18

Scoala Sanitara Postliceala FUNDENI4. Stabilirea unor conditii de validare pentru valoarea fiecarui camp.5. Editarea formularului pentru achizitia de date(incarcarea bazei de date).6. Editarea rapoartelor utilizate pentru consultarea bazei de date(ex:sortam din BD numai pacientii cu varsta pana in 18 ani, sau pe cei care nu sunt asigurati, lista medicamentelor compensate etc).7. Interogarea BD-extragerea anumitor informatii din BD , astfel incat sa obtinem un gruprestrans pe care il scoatem cu un titlu(o lista restransa).Etape:a)selectam o parte din BD pe baza unei conditii logice, obtinand o BD mai redusa; b ) s o r t a r e a = i n d i c a m c a m p u l d u p a c a r e s e f a c e s o r t a r e a s i o r d i n e a ( a l f a b e t i c a , d u p a varsta,etc);c)filtrarea- se aplica diferite filtre care au ca rol eliminarea unor inregistrari (a unor liniidin tabel), obtinand o reducere a BD pe verticala.d) Aplicarea de masti(mascarea) anumitor coloane =se obtine scurtarea BD pe orizontala.e ) A l t e o p e r a t i i : s u b t o t a l u r i , m e d i i a r i t m e t i c e , m e d i i g e o m e t r i c e , f u n c t i i f i n a n c i a r e , interogari incrucisate,etc.8. Mecanisme de intretinere a SGBD( back-up=salvarea periodica a datelor in functie deimportanta lor, repararea BD=cu chei de control, reindexarea=schimbarea continutului prin eliminarea unei pagini-se executa periodic) si de securitate a SGBD(protejarea BDimpotriva unui operator neautorizat sau impotriva pierderii accidentale de date). 3.5. EXEMPLU DE BAZE DE DATE3.5.1. Tabele Obiectele cele mai importante, memorate intr-o baza de date sunt tabelele bazei. Inacceptiunea programului Access, un tabel este format dintr-un numar de linii (randuri) siSuport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 19 Scoala Sanitara Postliceala FUNDENIdintr-un numar de coloane. Prima linie a tabelului are un rol special, ea este linia de antet (capde tabel) a tabelului. Fiecare celula a liniei de antet contine un nume de camp. Celelalte liniiale tabelului sunt articolele (inregistrarile) tabelului. Fiecarui nume de camp ii este

asociat untip de data si o dimensiune (lungime), exprimata in octeti. Tipul unui camp stabilestedomeniul de valori al campului, adica valorile care se pot memora in campul respectiv. Astfel,d e e x e m p l u , i n t r - u n c a m p t i p Text se pot memora pana la 255 caractere (proprietatea FieldSize a campului are valoarea maxima 255). Intr-un camp Number se pot memora valori numerice.Proprietatea FieldSize a campului stabileste domeniul de valori permise. Daca, de exemplu,aceasta proprietate este configurata cu valoarea Byte , atunci in campul respectiv se potmemora numere intregi din intervalul [0,255].Unui tabel ii pot fi adaugate nu numai articole noi, ci si campuri noi, iar unele campuri pot fidesfiintate, adica structura tabelului poate fi modificata. 3.5.2. Raport Rapoartele servesc la extragerea datelor din tabele si interogari si la trimiterea lor laimprimanta, sau in vederea afisarii pe ecranul monitorului. Articolele imprimate pot fi grupatesi sortate. Rapoartele pot contine antete si subsoluri de pagina (afisate la inceputul si lasfarsitul fiecarei pagini, in care pot fi introduse, de exemplu, nume de campuri, numarul paginii curente) precum si un antet si un subsol de raport (afisate pe prima, respectiv ultima pagina a raportului, in care se poate include, de exemplu, sigla unei institutii sau un rezumat altuturor datelor, ca suma a valorilor dintr-un camp specificat).