Sunteți pe pagina 1din 11

FETR.

E ISI'IRESCU
' ' .il.
s

. ...,Jd ,- '!-r$

{'fi['!!, l$TilT

PETRE ISPIRESCU

COl|II, ISTDT

_a_.

Coped! li lusradi de cocA CRETOIU SETMSCU

A fost odatd u om care rdmae la brtrinete singu cuc. U!itul singlretifi nu-l lIs in pace $i el hotid si-$i ia m copil.
3

si ia de suflet prima fiin{i ce-i E apere in cale. Iegi omlrl din casiJ dar nu-i veni inainte nici u copil, aqa ctr se
P--ldnui

incume*de

se duse afari din cetate. N-apucd sI faci doi-ftei

care i se in@llci imprejunrl gitului. Mincarea unuia en gi mincare celuilalt. Nmic nu fEce unul Ihrd altul. Dtr birrinetea aduce @ @ neputinti gi omul incepu

pagi $i dete pesre u garpe. Omul zise: (Vrei tu, $arpe, s, fi copilul meu?t$arpele se invoi nu@i dac, biftinul il w fura in circi. Omul se multumi $i lui sarpele,

cI nu te mai pot du@D. (Ba si-ti muti gindul tA. A$a ne-a fosr
invoiala.D

pe bitrin si se duci

Omenii il poviluirl h jddeti. judsltorii nu awri @-i Da

a umbla in papainoage' cocoqat de bttrin e e qi de povara ce

purb. iilr-w
garpelui
<

din zile

zise

: Mdi $uper fttul meur fie-li mile F di-e qr tu pe jos,


6

face, dacd afa e invoiala. Bi[inul pleci plin de obidi, abia tirin-

du-$i trupul. La

rorgina

unui

maidarL

jueu

o mullime de copii

se

impiralii. Ridici omul ochii cire copilul ales impdrat, qi cee gedea Pe w bu$tsn mare. Dinaint@ sa, doi vinovali legali
de-a
11

cobzd. Se apropie de impfuatul

copiilor qi-i ceru sil supunE si


pe el la iudecate. Dupri acee4 ii
povesti totul;

cm

fdcuse

el

jnvo-

iala o qarpele, pe cind avea putere |i @i eE inci tinlr. $arpele voi si respundi, dd impiratul ii trie pofa de vorbi, zicind: (Esteo necuviinti de cele mai mari @ si rispunzi inainrea judecirorului de acolo de sus, de mde te

afli. Nu ;tii c! impriciutii stau jos pe plmint in faqa judecito-

rului?D Sdpele se descoleci qi se dete j6 pe plmint, de unde spuse cd el se tine de invoiala care pentru el e s{inrd. (Copilul
l3

care este

reluiD,

n-aE mil, de pdrintii lui nu vrednic sd vad-i lmim soaii rlspmse copilul-imprbite,

rat. $i s repezid toli cd

sriviri cit ai zice mei. Judecaa unui copil ll scipas pe bdtin de neezul ce
toiege, 9iJ

cezus pe dinsul.

b4 h tut'.

e n 1en, B4 b tut : 4 v's,

^&d

rDr
ION

jp.i

st*'r^

.?EANGA \aY"7

t"\'fd