Sunteți pe pagina 1din 18

pE

I s p r [E,5 g u I

+
I

SA

I] E A.

IJLI CAIB
coNstaNTA cEmUeEANU MAPINBSCU

odatt e niciod.6. ca de.n-& fi md pove$i: p. cind E@ plopuroti rlchib micsureler cind se Hte.u urgii in cosdr, cind se Iuau de git lupii cu oieii de se srruhu, irfriindu-s; cind se pokovea puricele h m picior cu noudzeci si noui de oca d fer ti s-arunca in llava ccrului de ne aducea povegti.

nu

A fo$
s-ar

rul pere

D clnd s

M.i trcbo.

.di. hu!c. pe p&e@. cinc N ede-

toaq dragoska lui el pi-o


asupra fetelor. Ele mrrindu-se

imprrat avea trei fete. Rtuiiind viduv,

fost oaau un imDimr.

acst

aruncase

srrglrnF tr punea parintele lor e sA le crease pe el, si Ie jnvete si sa k plzease de orice duEti si bintueti. se sileau si le din toart Durerea lor ca sl faci sa-qi uite miirnirta ce-t cuprirse penm moadea mumei lor.

fi vrzjnd

intr-una drn zile, ce-i veni imprratulur, ri numai inrreba pe fara cea
Fata mea, cum ma jube$i
mlne
?

tu

pc

lucru poate fi mai dulce pe lum.. Atib o dia capul pe dinsa, atita si
vorbi.

iubesc, tatl? Iacn, eu te iubesc ca mierea. Rtspunse ea dupi ce se gindi cn ce

Cum

si te

fitoare $i ttiau sn,$i arate iubirea cerrc pn.;.teie lor, mai mult decit o aveau. Impnratul se bucu.e cir un lucru mare. cind auzi de la ftelc lu; .ele mai mari cit il iubes(. El socoti ct altfel d;ubire nu poate se fie decit cea dulce ca mierea ri zahirul. Si uitindu-se li la fata cea mai mici, ce sta mai la o pade ii cu sfiaH, o intrebi qi pe dinsa:

SI-mi trijegti, fata mea; sn-mi {aci dumnezeu parre d tine. $i intrebind pe fata cea miilocie: - Dar tu, cum mn iubetti pe mine, - Ca zahlrul, rad. Atita o tnie 9i pe dinsa capul !i Snli dea dumnezeu bine, fats mea. Sn mI bucur de tine. Pasn-mi-te fetelc acestea erau lingu-

Cd sara ed gosre

tr

de ru!ne ci !4rbi sj ed. I:a se rutina, bi{t, lazind ca hd-si,, begasr ri pe ea in seamb. ca u rnai

Cum mi iubetti tu. fata n!.,? in buc.re. tau, ristunsc cu rala senrnn, z;mhind .I dm_ fi.sce ri I6s;ndu_5r ochij in ios,

CinJ auzrra surorile ci rasDunsul .e ea rarilui lor, putnira dr rir sr+; ,nruarsrr, tu(el( de catrc djnsr trr tatil lnr sc incruntn ir DtDr de suor_ rare /icc ta f;-k n,ar ;ncoa, nc$.ohro_ si ne inteleger' la tuvrnre N_",,,;.t tu pe surorile rate .rte mli mar .;, Lc lel d( drdso*L ma iubesc eL? Cun nu r.-ar Iuar duDa dinsete u \a-mi spui Lir; draqosre Jutc. ai s, n, latre ratdl riu? Penuu asi oJrr m; trudrJ( eu, ca s, \i crrsc si si t, d",r i.v;titur, cum aitele si nu fie in

drl(

lunc ca !oi? Sd te du.i dc la m;n( cu sarer ta cu toll Ciild aur, frta Lea,iiLi a ir,pjmtului ursir tarilui sJu. ce cAJ(a Dt cdful cr, intra in lunJut oin,;nrut;i dr mihnir(. rari sc.up,rasr rrti-sr,,,
$i, in(u,Dirindu-\r. zrst.

mai mult rnu decit bine Frta.ea mai micd a impdrrturui, daci vtzu ra nici suroljle nu o crula, iri puse n,Jetdea in dumnezeu. s, se hotAri sn plece unde mita domnului

Si ni ;ertri;, tati, cA eu n an1 vrut se te supnr. Itu am so.otir cu minr? mcr ,i dr.rgu{ea c( im rirr< rrrL c{r, Jara nu mri nreius d!(rr a .,,runt,,r rnrre dar njii mai pr(ios J,rit miLrtJ ei zal,,rut. {,r/i, r,,zr, " inrr(rupse tari-s6u; rr DLa, !, uhrrz si te arirrpi de $rririL trlc cele lnNi mari? Sa ; duci de la mirt. fJri nrrut'DnrJ (r c?ri, sr nu{i ,nli au{ Jr DU,n, ii inchise gum si. hsi rttnsind. Surorilr vrurl sa o ninsiic, dar cu n'ite cuvinte atingitoare care ii ficeau

o va du.e iqi tua,t""' ain casa Darinreascn,,n rind Je haine proasrt sr vechi. si

pribed din sat in s?t, p;ni la curtea unui alt imperat. Ajungind acolo, stltu la poartn. Chelireasa t o vnzu ri dacn veni la dinsa u intreba cc rrea: ea r;!punse ca erte u fard saract ti farl pirinti, \i ar rrea qn sr haec ia sripin, Jaca a gisi vr-un loc. 'l'ocmai atunci ictise ajutoara cheli-

I
r(sci fi d. f' voh sa brge pe ath. S ulI la dine cheldreasa. cu ochi prrunzitori, si i se pdru buni sa o ia De
ctr c( qimbri cere, fr ea rdsDunse ce nu cerc nic; o simbrie. frri dc.it qi sluieasc, o bucati de vreme si d'c:

dinM rn siujha.' Fata de impnmt mai fu intrbatn

slujba ei va fi lrdnicn d" ""eo sd-i dea atit cit face.

"i-1.i".

Chelireasa se bucura v:zind-o cn rj\punJe ata de cuminre. si o lud Ja i fie ajuro,ir.. ii rpuse ce sa facd ri ii dete pe mind un vraf de (hei din mai multe ce avea. Fata era cumjnte si drsreaDtA. Ea incepu si der(tice piln camere si Drin dulapuille de l: carc avea cheite si \e pue fielare lurrusor la rinduiatx lui $i fiindcd ii prindea mina la frimintar, la fcrtut dulceturilor si Ia alte buniriti de mincare ce sc aila prin

Unde sn stea ea la vorbn d;aartn cu oartDii 9i cu lemeile cu4ii, sau cu shirnr care reneau sn-$i ir tainurile !; Drerticurilesi Undc sn iasi d;'r gura ei vr(o !,rbd liri rumpit, nn si ascultr dc la .rneva ,rc" astmtn.r ,orbi ce sc ruprr':. ti gr:er c. cu\intr d(stul de cu\iinLioJ\( cu (are st in chidn si gura cea faria.a a. 'ba; Er nu sL la raila5 (u slusrte o,i d, sluirieelc cu(ri, ri.'nJ iri a;.(r n,F(i reme de repaos, citeu pe cartc. 'Io(i cu tnul aveau sfiate dc di.sa ti nu-i gisea ninen; lreo tuptr.arc

cimarilc impnra(ilor; in grija ei fu.i l;s,te tainurile: cu(il. gi cum oare n-af fi stlut sj fari toarc,qn.'? trt; .og. fatn de impnrat nu era? $i ru \r rl Drrr u L,n(ati d,n Darie. niminui, .aci LJ toar( raiiur;L tr nnPa{ea Lu Lumprni rr Lu Jrertrtc_ d( nu-i aasea n;mrnr niri ! Ddrr;!'rc

si le de! dreptul a-i atirna

vr_un

IE:rc, Jestr. !rcdnrLra rr smerlnra aJUrnar(i de (hehrcrJi riun* ',unui, Jcc,r si la urecl'rlr rmpirjkser. Ea d.ri s-o \azr. T!ri drL{ se int,trrr inrpirit(sei. hu dc impirar 5nu si sr rrate fi si vorbeasci din inilnn curatn, ftri prelncirr;( $i firi mult{
imparat.,.r prin'. a. rnJrdei. Ea hrnui re ridruareJ Jc cht,lnreri; "" tuarc 'i tii Je,'rdm tn,sr. Yezi m;rr J,,x,"nt, cit dc colo lita cc. buDn! $i ,:" ,u"' \J spu\r,, impardrer\u

l:i

pr'-

iarr, /iutoirrr rhrtbrriei, pr

.rr $; mergind impnratul la un rnzboi, ri pe f;ul sdu cu dinsul. ca st se deprinzn .u ale r:zboaiellr. Acolo.u 9t;u cum se fncu, ou $tiu cum se drese, cr numai ce il adusirn
l? lun

rcva. Din toate, din toare, cuvintcle rLk in(l(prr r. rrsau Jn gura ri plic,rrj imt,Jritcsei ,,'ar nilh J(ci! orice. Ct sd int;DdrD vorb, m,,lri ) r) i,,hra ,r',pir;rtr\u La rrr , upitui el sc miri ri i'npdrarul JL rrira i imptritesei ldrre jLrasta fari. "l,rrrr -\.1e{ impirat area un teci'{ srng,,r ta p;r,nti. 'fatl-gu ri munri-la sc urau la d,n{'t ca b s,Jr{. il pi.rdrau Jt dras ce

trnJr sc ,lut.a imp;rrrcasa, tr,crgra ii ra i c;nd sr trnrJ imperrrersu ta

i,
q' I

lurru, lucra 1r .a. Ap,,i luerul ce itsra din n'rr'r c, cra mirerrirar, ru att
1l

ghrnJu-t tu hoJti. rdrd ubuscrla dr ru mrr pulea

mri curind \^pll

.ii:'11I

i: tlii];l''t,:i','il;""':

te td,e! Dfl\(a,.a u jr,,^.


sta in picioaru,

impnrnteasa puse pe fati ei din c$; .a pe un om de credinti, s, ingrijexsci de dinsul, ri apoi, cind una, .ind alta, .au nelipsite de lingi patul

{
T

ii primenea ranele, fe.u pe fiul de impnrai sa o iubeasct cx pe o sorn,


ctc; pare cn ; al;na durerilecind pune. ea-mio! pc rarcle lui.

rnnihriui. Cuvintele cele bune ii intelepte ale fetei, miigiicrile ci cele dulci 9i ncp..ticutc, smerenia ei, dettptn in jnima bolnavului o simtire ce nu o avusesc pinn atun.i; iar mai mult de.it toate,

Inb{n dupA prinz, dupd ce se ftcdse mai b;ne. cind sh de vorb,


cu m;-s2. rl ii zise: $tii ce, mand, mie.riri-ar

fi ro,a

.um gtia ea se u'nble binipr

cind

impirat,;i dc ncam !i de treabi. E! c gnsiti, mamn. - $i .inc cste? 0 etiu cu? - Si nu k supe.i, mann, dacn !i-oi spunc. ll;e mi-a.imas inima la fata dunitale din casi. O iubesc, mamn, ca pe sDflctul hcu. D;n cite fete de impnrat; ii de domni an rnzut, nici una nu m;-a plicut ca dinsa. E! mi-a

-Bine, mdicug, bine. Mai bine de tinnr, decit sn;ntri in valurile hmii. Snii caute maica o l_atn bu.n de

.irmic.a:
intuarce

Se nnpoft;vj inpnrnteasa oare.um, rlar 0u fu cu ourinti s, nurnrft. fiului rr de b ,c,,*;

Dncn vnzu

r, "i primc,i(r I t,ul,,i Ior

sr cd tata cc-si alesrse fiul e; s-o ia dc nelasti c*e cililinte, blindn, cu bunn judecatt. 9i nai presus dc toate estc smeriti, cinstkt Si vrednici. s inloi si dinsa. Rnnuse acum sd indu, phce t; pc impa.atul, tatll biiatului,

ri vizu

ce

altlcl nu

poare,

',unr, In ziua (ununrlor \eniri toh musatirii la nDntn. Se incepurn vesrliile !i tinuri toas ziua, ca Ia inpirali, de!
rnE$ti, fel dc lil de'nasa nincrri, dc biuturi, de p)ncinte, ti dc alte buDntt(;, de si+i lingi 9i degetele cind lc vei
Mireasa po.uncise bucetarilor ce 6u, Sexra se intitrsc o d-alea impn-

pe tatil ei adicn, sc feri ins: d-a spune cuiva c, .st tata acelui impnrat. Socrii primirn sn-i facn voia,.!i pofr;rd L fi pc JL(l impirar.

rug, cu cerul-cu-pnmintul ca la nuntn sn poftrascn ti pe implratul cutare,

Ji,'\ul

alcaerrd

Pentru aceasta nu iu mrre greutatct cdci atit muma, cit ai fiul cnzurn.u rugn.iu.e ii ldudari pr fatn cun $iurn

Logodiri d..i imfirdiul tr rnrDi.rtea.a pu tiul lur cu rau din c;sa a inpnrntcsci, i; hotirire ti ilunta. nuntI, logodnica fiului de imparat

Ea insn cu mina ei gtti d,o parre tot aeleasi leluri numai pentru un musafir. Apoi dete porunci uni slugi credincioase ca sa base bin. de sc.ml ca aducnrd la m.si bucatle gAtite de

Cind i.cepurl a frcc poftirile

Ia
se

dinsa, sd Ie pur dinainrea impdraiutui ingrijeasci sa nu lc pue dinrirrta altui .u;va, ci e primejdic de moarte. Sluga cea credincioasl fncu tnrocnai precunr i se poruncise. Dupa ce sL aiezara ruli pu{riFi t. masi, min.d rr a,e jn!eseli Lit^nD 'ncepuri,stunr sr pn!r(

puftir dup, rugtciuDc! ri. Dart

rd

Si indnnindu-se de pota cu care mincau mesenii, ar fi voit ri dinsul si minince 9i sd se vcseleascii dara
din bucrtc \e,,pr. Slusa cart ri adutea bucatele. [ fldica :ntr(si. Drarin:c. Se mirr acest i,npirat cum Je roF mesrnii m,ninc, (u l}^lti n'sre burare care pentru dinsul n-aveau nici un
8ust.

dupi ce gustn o datl sau de doui ori

lmpirarul rel puftit, adiLa tarit mi rr5(i, minca ti nu prta Tnce dc crrrd \en;\. rl \r ntr "ih la mircasn ti parcl-i zi.ea injma ccva, da.n nu-i ve.ea si crcadn ochitor. (l iri stmuiJ !op'lu, si P.st-mr-t< nrl,uondu-lr Jr scamr dc .um alun\rsL ez \i \. duDi un feti,r dc inrtarrt, nu 'nir;tu \i /iri nrmdnui eurr/i
Vezi ca trudeh rr nccazurilc cc sDferise biata fatn. o schiDbasc de cum o

Du line ilinte. Gusti ii impiratul d;n talerul lecinului, $i vnzu cd bucarle siot bune. l; liso g"." ape dupe bucrtrle cetc bunc cc gustase de Ia vecini; lbanea i; da zor sn imbuce pi el; darn cine putea sn mn8ince bucatcie car. i Ie

astfel de hucatc bune n-a mincat

S. rne',m<n ir rn(rrbt pe \rcrnul Jin driJpra. Accsta ir r;\purse !i


de

l{abdn cc rebdn; de rusine lua


21

ei

-Vii d( mine, m6ria ra; cum n^ntt st-I rreaci prin grnd una .a acea*,' Dupi cum tede t^ata adunarea. te cinsre.e $i pe dur'neara (a p. !{i (rilalti rmpArari. fdrl deoscbrre. --Ba sn mn ierfi, imperate, bu.atele tuturor mescnilor snrt bd.r dc
Se fn(u ioe dt supirar( imptrarul socru;i porulri ca numaidtc,t.i mincat, nilmai ale mele nr

+--t-\
citeoditd !i din bucatele ce ; se rduceau, ca sn nu sc facd de ris int.. meseni. dar incolo nimic. in cele din urmr, nu se mai putu op.;, ci iidicin, du-se in sus, zise cu glas marc: -Bine, imperate, m-ai chcmat la nunta fiului teu, ca sn-ti bati jor d.

vie bucntarii sr-si dea seama de ceca ce au fncut, ri vinovatii sn se dea

tatl-siu, frri sare. ci numai cu miere 5i cu ahdr. Chiar sarniga de dinaintea lui era plin, cu zahnr p;sat, si deqeaba lua bietul impnnt cu cutitul din sarnila ce crcdca el ce e$e cu sare, ri pu.ea in bucate, ele in loc sn se facl mri bum de nincare, se Hceau ti

$tili ce era. Isci mireasa grr,rr

bucatele penhu

mai

_dol(i

de pe cir erau,

si mai cdtris;

Arunci se lrdici miteasa in sus zise impiratului socru:

rm ticuGo Acest ifrpnrat este tati-meu. Noi $am re; casa 'fara nc-asurun in inrr,, Dl.inreascd. inrrcbrt z,.,'m il ;ubin noi. surorire mele ccle mai mari. una ii rnspunse ci il iubctte ca mierea, rlta .a zahirul. Eu ii zisei cn il iubesc ca sarea in bucate- A$a am socotit cu ce.u se podte mai multn iubire
dccit
aceasta. Tata s-a superat pe minc

orul .e s-, suparrtj ri iate pentru

Eu am gbtit bu.arele p(nFu imptcc

!; m-a gonit din casn Dumnezeu .u m-a llsat sa ticr,:r frin nruncd, einste rr hirnirir a'n aruns unde n'd vedeti. AcuDr am !.ut sn dovcdesc rarri c; firi mier< ri fira zahar p^rtc omul sa heias.t. dar t;rt sak nu.

(.u cale

d-!ia i-am alrit bucatele ftrre sar. IuJ{atr dumn{vD$ri ru minre,mpd d r\ur d.enr.h fo! m(senii inrr-o glisurrr sas,.i
cI pe nedrcpt a tost iata
g-onirn

drn cas, per'Dkisc,,

?4. '
Atunci tatil fetei mlrturisi ;i r-a gtiut sn p.efuiascl duhul fetei sale,

$i indlecai p-un

ti ti-a crut;efrnciun. Fata. ei a, i-a srurrt mina 9i ri-a cerut qi dinsa ierticiune, dacn fapb
ei l-a supnrat. $i se puserl pe o veselie 9i o petrecere de se

dua

vestea

in

lume.

Tagl feti s veselea, nu se veselea, dar socrul gtiu cI se vesela ei se

mindrs c! o dobindit o ap

nurorn,

$ de vitd bunn. ei intelepra. ei barn;ca. Eram pi eu la nunt, impreun, cu cheletul 3 lla c..e se tupileazl , printrr dumneavoastr,. cinstiti boieri. Multe ciolane, doamn, nai clzurr de la acee mas!, ti car cum cldea bt in capul chelului te da, $i incileei p-o p,9i v-o spusei

$i incilecai p-o lingurl scurti. t.Iiascn cine asdltt.

dumneavoastrl aia.

sd

S-ar putea să vă placă și