Sunteți pe pagina 1din 20
CURS 1 - INTRODUCERE INFORMATICA INDUSTRIALA As. drd. ing. Stefanescu Valentin
CURS 1 - INTRODUCERE
INFORMATICA INDUSTRIALA
As. drd. ing. Stefanescu Valentin

2

Continutul cursului

2 Continutul cursului    Introducere in informatica industriala    Componente utilizate in sistemele de
2 Continutul cursului    Introducere in informatica industriala    Componente utilizate in sistemele de

Introducere in informatica industriala Componente utilizate in sistemele de control Memorii Interfete I/O Calculatoare de proces PLC-uri Mijloace de comunicatie utilizate in informatica industriala Sisteme distribuite de control

Sisteme real-time

3

Introducere

3 Introducere    Istoria tehnicii – extinderea capacitatilor umane prin unelte, dispozitive, echipamente, etc.

Istoria tehnicii – extinderea capacitatilor umane prin unelte, dispozitive, echipamente, etc.

Obiective

reducerea efortului fizic cresterea productivitatii muncii cresterea preciziei imbunatatirea conditiilor de munca

Sisteme automate – salt calitativ prin aportul de inteligenta

4

Introducere

4 Introducere    Scopul utilizarii sistemelor automate    cresterea performantelor    ridicarea

Scopul utilizarii sistemelor automate

cresterea performantelor ridicarea eficientei in utilizarea resurselor imbunatatirea calitatii produselor reducerea muncii fizice eliminarea muncii in medii periculoase evitarea unor activitati monotone si obositoare pentru om eliminarea erorii umane complexitatea procesului controlat impune utilizarea unor sisteme automate

timp de reacţ ie mai scurt putere de calcul mai mare

5

Introducere

5 Introducere    Evolutia sistemelor automate    Sisteme mecanice de reglaj    Sisteme

Evolutia sistemelor automate Sisteme mecanice de reglaj Sisteme hidraulice si pneumatice Sisteme electrice (relee, transformatoare, aparate de masura) Sisteme electronice (regulatoare analogice, filtre, circuite de amplificare/atenuare) Sisteme automate standardizate Sisteme digitale utilizate in controlul proceselor (automate programabile, etc.) Sisteme de calcul utilizate in urmarirea si conducerea proceselor (sisteme de calcul dedicate, procesoare de semnal, microcontroloare) Sisteme distribuite de control

Sisteme digitale de control

6

Sisteme digitale de control 6    Sisteme simple de secventiere, numarare, avertizare    Sisteme

Sisteme simple de secventiere, numarare, avertizare Sisteme automate bazate pe calculatoare:

Pentru urmarire si vizualizare procese Pentru suport decizie si gestiune economico-administrativa Pentru controlul direct al proceselor (DCC Direct Computer Control) Sisteme dedicate bazate pe microprocesoare Pret mai mic Dimensiuni mai mici Consum mai mic Fiabilitate mai mare Sisteme multiprocesor Sisteme distribuite (calculatoare + retea)

Evolutia sistemelor automate 7 Ponderea Control Control distribuit Control direct prin calculator ierarhic
Evolutia sistemelor automate
7
Ponderea
Control
Control
distribuit
Control direct
prin calculator
ierarhic
Control
analogic
Control
mecanic
1900
1960
1975
1990
2008

Utilizarea componentelor digitale si a sistemelor de calcul in automatica

8

digitale si a sistemelor de calcul in automatica 8    Avantaje    precizie mai

Avantaje

precizie mai ridicat ă în calculul func ţ iei de reglaj

posibilitatea implement ării unor procedee complexe de reglaj, cu un comportament adaptiv

o mai mare imunitate la zgomote, în special datorit ă caracteristicilor semnalelor digitale posibilitatea stoc ării ş i transmiterii la distanţă a informa ţ iilor

modificarea func ţ iei de reglaj se poate face prin program, f ă ră s ă implice modific ă ri ale schemei fizice (hardware)

schemele locale de automatizare pot fi integrate u ş or într-un sistem ierarhizat de control precizia este influen ţ at ă într-o mai mica m ăsur ă de precizia componentelor, de varia ţiile condi ţ iilor de mediu (temperatura, umiditate) sau de varia ţiile tensiunii de alimentare

repetabilitatea în timp a procedeelor de prelucrare (îmb ă trânirea componentelor are o influenţă minor ă )

Utilizarea componentelor digitale si a sistemelor de calcul in automatica

9

digitale si a sistemelor de calcul in automatica 9    Avantaje    prin program

Avantaje

prin program pot fi implementate scheme de autocalibrare şi de detectare automata a defectelor

posibilitatea realiz ă rii unor interfeţ e utilizator prietenoase, sugestive ş i specializate pentru diferite tipuri de utilizator

Dezavantaje

erori introduse prin digitizarea semnalelor de intrare şi ie şire semnalele sunt e ş antionate în timp ş i semnalele sunt cuantizate ca domeniu de valuri, un cost mai ridicat pentru schemele simple de reglaj schema de reglaj este "ascuns ă " în program ş i este mai puţ in vizibil ă pentru utilizator limită ri de vitez ă , în special în prelucrarea unor semnale de frecvenţă mare

10

Concepte de baza

10 Concepte de baza    Procesul – o transformare a unui sistem, indicat ă prin

Procesul – o transformare a unui sistem, indicat ă prin modificarea unor m ă rimi de proces (ex.: modificarea temperaturii, a presiunii, a pozi ţ iei, etc.).

Proces industrial – ansamblul transform ă rilor realizate într-o instala ţie tehnologic ă , ce au ca scop producerea unor materiale, echipamente sau servicii.

Parametrii de proces – mă rimi fizice care caracterizează un proces. Parametrii de intrare – mă rimi fizice m ă surabile, exterioare procesului, care influen ţ ează evolu ţ ia acestuia. Parametri de stare – înglobeaz ă informa ţ ia referitoare la evolu ţ ia anterioar ă a procesului Parametri de ie ş ire – mă rimi a c ă ror evolu ţ ie dorim s ă o control ă m

11

Concepte de baza

11 Concepte de baza    Perturba ţ iile sau zgomotele – m ă rimi fizice

Perturba ţ iile sau zgomotele – m ărimi fizice care influen ţ eaz ă evolu ţ ia unui proces, dar a că ror m ărime ş i evoluţ ie în timp este necunoscut ă ş i/sau necontrolată .

zgomote electromagnetice, varia ţ ii ale parametrilor de mediu (temperatur ă , presiune, umiditate, etc.), varia ţ ii ale surselor de alimentare, varia ţ ii ale calit ăţ ii materiilor prime

12

Concepte de baza

12 Concepte de baza    Semnal – m ă rime purt ă toare a unei

Semnal – m ărime purtă toare a unei informa ţii prin semnale se asigura conexiunea intre sistemul controlat si cel de control clasificare dupa natura semnalelor:

semnale analogice – care au un domeniu continuu de valori semnale digitale – care au un num ă r finit de valori discrete; de cele mai multe ori se folosesc semnale care au dou ă valori distincte (codificate cu 0 ş i 1) ş i care reprezintă două st ă ri diferite ale unui element de proces (ex.: închis/deschis, valid/invalid, pornit/oprit, etc.) clasificare dupa comportamentul in timp:

semnale continue – au variaţ ie continuă în timp semnale discrete (e şantionate) – au varia ţ ie discret ă în timp, adic ă func ţ iile ce le reprezint ă au valori definite doar la anumite momente de timp

Concepte de baza 13 Sistem de control P a r a m e t r
Concepte de baza
13
Sistem de control
P a r a m e t r i i
m ă sura ţi
Comenzi
Materii prime ş i
energie
Proces tehnologic
Perturba ţii
prime ş i energie Proces tehnologic Perturba ţii    Sistem de control – ansamblu construit
prime ş i energie Proces tehnologic Perturba ţii    Sistem de control – ansamblu construit

Sistem de control – ansamblu construit cu scopul de a permite urm ă rirea ş i modificarea evolu ţiei unui proces pe baza unei legi prestabilite

Produse ş i energie

Mediu

14

Concepte de baza

14 Concepte de baza    Sistem digital de control (eng. DCS- Digital Control System) –

Sistem digital de control (eng. DCS- Digital Control System) – un sistem de control care utilizeaz ă tehnici ş i componente digitale pentru control (ex.: circuite logice, automate de stare, memorii, programe, etc.) Functiile unui calculator:

urm ă rire ş i vizualizare a parametrilor de proces de stocare a datelor culese transmitere la distan ţă a informa ţ iilor controlul direct al procesului

Sistemele cu control digital direct (eng. DDC – Direct Digital Control) – sisteme de control la care evoluţ ia procesului este controlată nemijlocit de un sistem digital, fă r ă interven ţ ia direct ă a operatorului uman

15 Concepte de baza Sistem de calcul Interfeţ e de proces S - senzor EE

15

Concepte de baza

15 Concepte de baza Sistem de calcul Interfeţ e de proces S - senzor EE -
Sistem de calcul Interfeţ e de proces S - senzor EE - element de execu
Sistem de calcul
Interfeţ e de proces
S - senzor
EE - element
de execu ţ ie
EE
S
S
S
EE
Proces controlat
Concepte de baza 16 Calculator central LAN Calculator de proces Calculator de proces Calculator de
Concepte de baza
16
Calculator central
LAN
Calculator de
proces
Calculator de
proces
Calculator de
proces
R
AP
Retele
industriale
S
S EE
S
S EE
S EE
EE
Proces controlat
Calculator de proces Calculator de proces R AP Retele industriale S S EE S S EE
Calculator de proces Calculator de proces R AP Retele industriale S S EE S S EE

Clasificarea aplica ţ iilor de control

17

Clasificarea aplica ţ iilor de control 17    func ţ ie de modul de operare:

funcţ ie de modul de operare:

control pe baz ă de logic ă binar ă control secven ţ ial control în bucl ă închis ă

funcţ ie de num ărul de procesoare implicate ş i modul de organizare a acestora:

control uniprocesor control centralizat multiprocesor control ierarhic control distribuit funcţ ie de obiectivul urmă rit:

urmă rire ş i înregistrare evenimente sau parametri de proces reglaj local controlul ş i coordonarea miş c ării control optimal

Tipuri de control 18   Controlul binar – semnalul de comand ă generat de sistemul
Tipuri de control
18
  Controlul binar – semnalul de comand ă generat de sistemul de control se exprim ă
sub forma unei expresii logice în care termenii sunt parametrii procesului.
  Controlul secven ţ ial – generarea unei secven ţ e de comenzi care determin ă o
anumită evolu ţ ie în timp a procesului controlat
  Control în bucl ă închis ă – urmareste men ţ inerea unui parametru de proces la o
valoare predefinit ă (reactie inversa feed-back)
VP
+
C
Proces
Δ
ε Regulator
EE
controlat
-
VM
S
la o valoare predefinit ă (reactie inversa feed-back) VP + C Proces Δ ε Regulator EE
la o valoare predefinit ă (reactie inversa feed-back) VP + C Proces Δ ε Regulator EE

19

Tipuri de control

19 Tipuri de control    Urm ă rire, vizualizare ş i stocare datelor – aplica

Urm ă rire, vizualizare şi stocare datelor – aplica ţ ii de tip SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition)

Reglajul local – are ca obiectiv men ţinerea unui parametru de proces la o valoare prestabilit ă

Controlul ş i coordonarea mi şc ă rii – pentru masini cu comanda numerica si roboti industriali

Controlul optimal – se aplic ă pe un nivel superior al unei scheme ierarhice de control şi are ca obiectiv sincronizarea celulelor autonome de fabrica ţie în vederea optimiz ă rii unor parametri de performan ţă ai procesului de fabricaţie (cost minim, produc ţ ie maxim ă , productivitate maxim ă , pierderi tehnologice minime

Probleme specifice de utilizare a sistemelor de calcul in automatica

20

de utilizare a sistemelor de calcul in automatica 20    timpul    fiabilitatea ridicat

timpul fiabilitatea ridicată ş i toleran ţ a la defecte comportament reactiv lucreaz ă în medii cu puternice zgomote electromagnetice ş i cu varia ţ ii mari ale parametrilor de mediu func ţ ionare continu ă , 24 de ore din 24 execuţ ie concurent ă sisteme dedicate performanţ e de calcul ş i posibilit ăţi de stocare limitate calitatea personalului de deservire ş i între ţ inere