Sunteți pe pagina 1din 26

Metode alternative de epurare a apelor uzate or ene ti

Cuprins

1. INTRODUCERE ............................................................................................................................ 2 2. SCURT ISTORIC ........................................................................................................................... 2 3. CADRUL GENERAL, CADRUL LEGAL ........................................................................... 3 3.1. Cadrul general ........................................................................................................................ 3 3.2. Cadrul legal ............................................................................................................................ 6 4. SOLU II LOCALE (INDIVIDUALE) DE CANALIZARE ......................................................... 9 4.1. Generalit i ............................................................................................................................. 9 4.2. Canale de ape uzate ................................................................................................................ 9 4.3. Bazine de colectare ................................................................................................................ 10 4.4. Fose septice ............................................................................................................................ 11 4.5 Solu ii cu infiltrarea apei uzate epurate n sol ......................................................................... 12 4.5.1. Infiltrarea prin pu uri de infiltrare .................................................................................. 14 4.5.2. Infiltrarea prin drenuri de infiltrare ................................................................................ 14 4.6. Solu ii cu filtrarea apei uzate prin medii poroase (nisip) ....................................................... 15 4.6.1. Filtrul de nisip vertical ................................................................................................... 16 4.6.2. Filtrul de nisip orizontal . 16 4.7. Instala ii compacte de epurare biologic 16 4.7.1. Instala ii compacte cu n mol activ . 17 4.7.2. Instala ii cu filtre biologice de contact cu rotor sau biodiscuri .. 18 4.7.3. Instala ii cu n mol activ cu alimentare secven al sau reactor biologic cu func ionare discontinu ...................................................................................................................... 18 5. METODE ALTERNATIVE DE EPURARE ................................................................................. 19 5.1. Metode de epurare cu filtrare prin medii poroase .................................................................. 20 5.1.1. Epurare prin infiltra ie-percola ie ................................................................................... 21 5.1.2. Epurare prin metoda spa iului radicular de tip vertical .................................................. 21 5.1.3. Epurare prin metoda spa iului radicular de tip orizontal ................................................ 22 5.2. Metode de epurare n iazuri (lagune, lacuri) .......................................................................... 22 5.2.1. Iazuri (lagune, lacuri) naturale sau iazuri de stabilizare ................................................. 22 5.2.1.1. Iazuri (lagune, lacuri) aerobe .................................................................................. 22 5.2.1.2. Iazuri (lagune, lacuri) facultative ............................................................................ 24 5.2.1.3. Iazuri (lagune, lacuri) anaerobe .............................................................................. 24 5.2.2. Iazuri (lagune, lacuri) cu plante (macrofite) ................................................................... 24 5.3. Sisteme hibride sau combinate ............................................................................................... 25 6. BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................ 25

1. INTRODUCERE Este un lucru bine cunoscut faptul c , din nefericire ntotdeauna, epurarea apelor uzate n general i a apelor uzate or ene ti n particular, a r mas n urma aliment rii cu ap . Acest fapt a condus n timp la cre terea cantit ii de ap uzat neepurat evacuat n mediu n a a m sur nct, a dep it capacitatea de epurare natural (autoepurare) a acestuia. Apele uzate neepurate sau insuficient epurate au devenit astfel una dintre principalele surse de poluare, a mediului acvatic n special, dar i principalul factor de periclitare a s n t ii publice. Efectul de poluare a mediului acvatic de c tre apele uzate or ene ti neepurate sau insuficient epurate se manifest n principal prin con inutul de materii n suspensie, de materii organice, n s ruri nutritive i n microorganisme patogene. Con inutul ridicat de suspensii modific culoarea apei, reduce transparen a (limpezimea) acesteia i astfel, n cazul apelor de suprafa reduce adncimea de p trundere a razelor de soare, cu efect negativ asupra florei i faunei acvatice. De asemenea, con inutul n suspensii contribuie - prin absorb ia razelor infraro ii, i la nc lzirea apei. Odat cu cre terea temperaturii, scade i capacitatea apei de a re ine oxigenul dizolvat, un alt efect secundar nedorit. De exemplu, la temperaturi obi nuite, con inutul de oxigen dizolvat n ap scade cu cca. 0,35...0,2 mg/l.C. Con inutul ridicat n materii organice nr ut e te calitatea apei prin faptul c , acestea consum oxigenul dizolvat n ap , indispensabil pentru sus inerea vie ii plantelor acvatice superioare i vie ii piscicole. De exemplu, necesarul de oxigen dizolvat n ap este de cca. 4...5 mg/l pentru crap i de cca. 8...12 mg/l pentru p str v. Con inutul ridicat n s ruri nutritive, dintre care n mod special al compu ilor de azot i fosfor (provenind preponderent din trifosfa ii din detergen i), este d un tor prin faptul c , acestea accelereaz cre terea algelor, care pot invada n scurt timp spa iul de ap n dauna altor specii de plante, "sugrumndu-le", de asemenea, consum oxigenul din ap . Acest fenomen este denumit eutrofizare, fiind deosebit de periculos pentru mediul acvatic. Con inutul ridicat n microorganisme patogene contamineaz apa i pot provoca adev rate epidemii de boli hidrice, cum snt dizenteria, febra tifoid i holera. 2. SCURT ISTORIC nceputurile trat rii apelor uzate or ene ti pot fi plasate pe la mijlocul anilor 1800, n Fran a, constnd din primele decantoare pentru separarea materiilor n suspensie. Spre sfr itul anilor 1800 erau deja generalizate cteva solu ii de epurare, practic concomitent n Europa i America de Nord. Este interesant de remarcat c , procedeele de baz experimentate atunci pentru epurare mecanic i biologic , snt valabile i utilizate i n zilele noastre. Aceste procedee se bazau pe filtrarea apei uzate prin diverse medii poroase, i de infiltrare n sol i subsol, ceea ce constituie ast zi una dintre metodele de epurare alternativ . Prima fos septic a fost construit n anul 1895 n Anglia. Tot n Anglia, n anul 1904, s-a construit primul decantor etajat, n care s-a putut realiza concomitent epurarea apelor uzate i tratarea n molului separat. Cu adev rat revolu ionar a fost ns solu ia patentat pentru decantorul etajat n 1904 de c tre inginerul german Karl Imhoff. Solu ia tehnologic inventat de el este folosit i ast zi la scar mondial , f r nici o modificare. an ul oxidant a fost inventat de francezul Passavant n anul 1954. Dezvoltarea industrial a impulsionat cercetarea n vederea g sirii unor procedee ct mai eficiente pentru tratarea apelor uzate. Astfel s-au construit filtrele biologice i bazinele de aerare cu n mol activ. n scopul ob inerii unor eficien e (randamente) de epurare ct mai ridicate, epurarea apelor uzate or ene ti a devenit o tehnologie foarte specializat . La ora actual , o sta ie de epurare or eneasc cu eficien ridicat este structurat pe cel pu in urm toarele dou trepte de epurare: mecanic i biologic . La cele mai moderne solu ii tehnlogice, a treia treapt de epurare (n care se realizeaz ndep rtarea avansat a nutrien ilor azot i fosfor) este nglobat n treapta biologic . Fiind 2

mult mai eficiente, aceste tehnologii au nlocuit repede cele ini iale, clasice, din ce n ce mai mult i la scara localit ilor mici. Aceste tehnologii necesit ns echipamente mecanice scumpe, au un consum ridicat de energie electric i pretind pentru exploatare un personal de nalt calificare. Utilizarea calculatoarelor de proces pentru conducerea exploat rii sta iilor de epurare moderne necesit un personal superspecializat. Cre terea cantit ilor de ape uzate epurate a condus n paralel i la cre terea cantit ilor de n mol rezultate din proces. Aceste cantit i ns s-au multiplicat odat cu introducerea i generalizarea treptei de epurare biologic . Cu titlu informativ se arat c , n compara ie cu cantitatea de n mol fermentat din decantorul etajat de cca. 0,26 l/om.zi, dintr-o sta ie de epurare mecano-biologic cu n mol activ rezult o cantitate de n mol amestecat (din decantoarele primare i secundare) proasp t de cca. 1,87 l/om.zi (de peste 7 ori mai mult), respectiv cca. 0,52 l/om.zi dup fermentare anaerob (de 2 ori mai mult). Astfel de exemplu, de la o localitate cu numai 10000 locuitori rezult o cantitate de n mol, n varianta numai cu epurare mecanic de 2,6 m3/zi, iar n varianta cu epurare mecanobiologic de 18,7 m3zi. ntre timp, s-au n sprit i prevederile sanitare, astfel c , dac la nceput n molurile au putut fi utilizate liber ca ngr mnt n agricultur , cu timpul, utilizarea acestora s-a condi ionat de o tratare prealabil pentru reducerea con inutului n bacterii i alte microorganisme patogene. Dup cum ns aceste procedee snt foarte scumpe, de cele mai multe ori s-a adoptat solu ia de depozitare n depresiuni sau la haldele de gunoi. Spre a doua jum tate a anilor 1900 ns , a devenit foarte clar c , localit ile mici, cu o popula ie de pn la cca. 15000 locuitori (cifra fiind doar i foarte aproximativ , cobornd dup unele surse la 5000 locuitori, dar snt exemple i pentru un num r mai mare), nu-si pot permite construirea din resurse proprii a unui sistem de canalizare alc tuit din re ea public de canalizare i sta ie de epurare, chiar mecanic numai. n paralel, s-au formulat exigen e din ce n ce mai stricte privind cerin ele de protec ie a mediului. Aceste schimb ri au determinat reorientarea cercet rilor de prin anii 1970 spre tehnologii mai curate, mai pu in costisitoare i n acela i timp i ecologic "prietenoase", fiind denumite ast zi generic "ecologice". Etichetarea este pe deplin justificat , avnd n vedere faptul c , ele se bazeaz principial pe procesele de epurare (degradarea materiei organice i transformarea acesteia n materii anorganice) ce se desf oar n natur . Acestea snt destinate nlocuirii tehnologiilor artificiale bazate preponderent pe echipamente mecanice, denumite "conven ionale", n raport cu cele "ecologice". Din acest motiv, solu iile ecologice se mai numesc i metode "alternative". Prin cheltuielile de investi ii mai mici, costurile de exploatare mult mai reduse, consum zero de energie electric , produc ie foarte mic de n mol i integrare armonioas n mediu, aceste metode satisfac n aceala i timp pe deplin cerin ele dezvolt rii durabile, baza politicilor actuale de mediu. Cercet rile n acest sens au avut i ns i un alt rezultat pozitiv. Prin elucidarea multor detalii ale principiilor teoretice ale epur rii apelor uzate or ene ti, s-au putut construi sta ii de epurare bazate pe tehnologiile conven ionale i pentru gospod rii individuale unifamiliale i colectivit i mici, cu consum de energie electric i produc ie de n mol (datorit mineraliz rii) de asemenea reduse. Acestea se livreaz ast zi gata prefabricate, motiv pentru care se mai numesc i "containerizate" sau "monobloc". 3. CADRUL GENERAL, CADRUL LEGAL 3.1 Cadrul general Dup formularea no iunii n a a-numitul Raport Brundtland din anul 1983 pentru prima dat n Europa, n anul 1992 la conferin a ONU de la Rio de Janeiro s-a adoptat planul de ac iune pentru dezvoltare durabil n secolul 21, denumit Agenda 21. n anul 1996 n Irlanda, la o conferin european pornind de la faptul c , cca. un sfert din popula ia UE tr ie te n mediul rural, dar pe un teritoriu cu o suprafa reprezentnd cca. 80 % din total, dezavantajat n raport cu cea urban , s-a elaborat Declara ia de la Cork despre dezvoltarea rural , n care s-a enun at pentru prima dat necesitatea dezvolt rii mult mai accentuate a spa iului rural. 3

Conform datelor statistice ale recens mntului din 2002, popula ia rii era de 21,681 milioane de locuitori. Raportat la suprafa a de 237500 km2, densitatea medie a popula iei este de 91,2 locuitori/km2. Conform acelora i date statistice, popula ia rural din Romnia se cifreaz la 10,125 milioane de oameni (46,7 %). Admi nd aria de locuire rural la cca. 90 %, densitatea medie rezult de 47 locuitori/km2. n jude ul Mure , din popula ia total de 584089 locuitori, un num r de 274897 (47 %) tr iesc n mediu rural, organizate n 91 de comune i 490 sate. Pornind de la suprafa a total a jude ului, de 6714 km2, considernd procentul teritorial pe ar , rezult o densitate a popula iei rurale de cca. 45 locuitori/km2. Pe valea Nirajului, n ntregime mediu rural, acelea i cifre statistice arat astfel: suprafa a bazinului hidrografic 625 km2, popula ie total 31197 locuitori din 55 localit i (organizate ntr-un ora , 11 comune i 54 sate), densitatea popula iei 50 locuitori/km2. Conform datelor guvernamentale, la nivelul rii i a anului 2003, gradul de deservire a popula iei rurale cu instala ii publice centrale de alimentare cu ap este caracterizat prin 17 % num r de localit i alimentate i 33 % din popula ie racordat . Aceia i indicatori n privin a canaliz rii menajere arat 14 % num r de localit i i 10 % din popula ie racordat . De i nu snt defalcate pe componenta urban i rural , din acelea i cifre prezentate pentru atingerea obiectivelor la nivelul anului 2025 se poate aprecia c , pentru extinderea sistemelor centrale de alimentare cu ap i canalizare menajer (inclusiv sta ii de epurare) n mediul rural, va fi nevoie de un efort financiar de cca. 6,6 miliarde euro. Un calcul grosolan arat c , efortul financiar specific necesar pentru atingerea acestor obiective la nivelul anului 2025 n mediul rural, este de cca. 652 euro/locuitor. Cu acest indicator, la nivelul jude ului Mure , valoarea total a investi iilor necesare ar fi de cca. 381 milioane euro. La nivelul v ii rului Niraj, utiliznd acela i indicator, investi ia necesar ar fi de cca. 21 milioane euro. Pe de alt parte, extrapolnd datele din studiul de prefezabilitate (SPF) "Alimentarea cu ap a microregiunii valea Nirajului" elaborat n 2001, investi ia total necesar pentru alimentarea cu ap a v ii Nirajului (pentru un grad de alimentare de 100 %) rezult de cca. 46 milioane euro, necesitnd o investi ie specific de 1475 euro/locuitor. Utiliznd un calcul grosolan, investi ia necesar pentru canalizare-epurare ar necesita un efort investi ional de aceea i m rime. Diferen a mare se poate datora cel pu in a 5 factori: gradul de precizie a estim rilor avute n vedere n evalu rile guvernamentale, considerarea tuturor lucr rilor necesare, gradul de evaluare a surselor de ap necesare pentru asigurarea debitelor, gradul de alimentare cu ap i de canalizare a popula iei i gradul de confort privind dotarea gospod riilor cu instala ii interioare de ap i canalizare, corelat cu cerin ele privind stingerea din exterior a incendiilor. Foarte pe scurt, deoarece natura materialului i spa iul nu permite mai mult, a dori s comentez celelelte 4 componente, deoarece prima cred, este mai evident . Luarea n considerare a tuturor lucr rilor necesare are importan prin ponderea, de cele mai multe ori deloc neglijabil , a a a-numitelor "lucr ri conexe i colaterale". n aceast categorie intr de exemplu lucr rile privind alimentarea cu energie electric , drumurile de acces la rezervoare, sta ii de pompare i sta ii de epurare, cheltuielile necesare pentru ob inerea i amenajarea terenurilor pn la limita zonelor de protec ie sanitar cu regim sever i instituirea zonelor de protec ie sanitar cu regim de restric ie, ap rarea mpotriva inunda iilor. Dar tot aici se poate ad uga i necesitatea de apreciere corect a cheltuielilor de studii i de proiectare. Ca s exemplific m cele afirmate, este suficient s amintim modalitatea de rezolvare a problemelor de acest fel de c tre autorit ile centrale n cazul locuin elor ANL, a programului de construire a s lilor de sport i a programul de alimentare cu ap a satelor. n toate aceste cazuri, cheltuielile de genul celor enumerate anterior (a a-numitele cheltuieli de infrastructur : re ele de ap , canalizare, alimentare cu energie electric , gaze, telefonie, drum) au fost ndesate cu for a n gtul autorit ilor locale. Astfel, o locuin ANL de exemplu costa oficial statul 1 leu, dar n realitate costa 2 lei, pre ul real devenind deci dublu, pe care trebuia s pl teasc de fapt solicitantul. n privin a gradului de evaluare a surselor de ap este important de tiut c , realizarea unei capt ri de ap (de suprafa sau subteran ) este foarte costisitoare. n general, ponderea acestor costuri din totalul investi iei necesare scade vertiginos odat cu cre terea num rului popula iei 4

deservite. Acesta este un alt argument n favoarea realiz rii sistemelor microzonale de alimentare cu ap . Gradul de alimentare cu ap i de deservire cu canalizare a popula iei joac un rol important prin influen a asupra lungimii re elelor de canalizare, a re elelor de distribu ie i a capacit ii rezervoarelor. Mai concret, dac se are n vedere un grad de alimentare 100 % (ceea ce nu este realizat nici m car n capital !), atunci lungimea re elelor de ap i capacitatea rezervorului snt maxime. Gradul de confort, corelat cu cerin ele privind stingerea din exterior a incendiilor, influen eaz enorm costurile prin influen a asupra tuturor componentelor unui sistem de alimentare cu ap : captarea, uzina de ap (tratarea), sta ia de pompare a aduc iunii (unde este necesar, acesta fiind majoritatea cazurilor), diametrul aduc iunii, volumul rezervorului i diametrul conductelor de distribu ie. De exemplu, un sistem de alimentare cu ap proiectat pentru un consum specific de 40-50 l/om.zi, corespunz tor unui grad de confort cu alimentare prin ci mele stradale amplasate la 300 m distan (standardul de stat SR 1343-1:1995 prevede maxim 100 m), f r instala ii interioare de ap i canalizare, cu diametrul re elei de distribu ie de 80-50 mm, dimensionat n plus pentru o durat de stingere a incendiilor de numai 10-30 minute (timpul minim prev zut n prevederile legale este de 3 ore), eventual cu hidran i de incendiu pe re ea, NU VA PUTEA FI AMPLIFICAT NICIODAT , fiind sortit e ecului din start. Constat m totu i c , programul de alimentare cu ap a satelor, nceput pe baza HGR 577/1997, se desf oar n continuare i n prezent n acela i mod falimentar. n acest sens este suficient s amintim numai faptul c , n cazul majorit ii sistemelor realizate de acest fel, ori a fost un dezinteres general din partea locuitorilor de a c ra apa n g le i la distan e de pn la 150 m (ceea ce este ct se poate de n eles), ori ci melele au fost "sigilate" de autorit ile locale, ori nici nu au fost puse n func iune, deoarece locuitorii nu erau de loc ncnta i de faptul c ar fi trebuit s pl teasc , chiar dac nu foloseau ci meaua, amd. Dac mai ad ug m i faptul c , pn prezent n destul de multe gospod rii, oamenii i-au realizat deja instala ii interioare de ap , cu alimentare din fntna din curte prin instala ii hidrofor, n ciuda faptului c apa nu corespunde n toate cazurile cerin elor legale de potabilitate, afirma ia anterioar devine i mai evident . Este ns foarte edificator modul n care autorit ile au "rezolvat" aceast dilem : au permis racordarea gospod riilor individuale la re elele de distribu ie, NC LCND astfel TOATE PREVEDERILE LEGALE EXISTENTE att pe linia de protec ie a mediului, ct i de gospod rire a apelor, de protec ie sanitar , privind cele tehnice i de siguran a n exploatare, dar i cele referitoare la promovarea i realizarea investi iilor. Gradul de confort avut n vedere influen eaz n mod determinant valoarea investi iilor necesare penru realizarea unui sistem public de canalizare. Dac s-a avut n vedere un grad de confort corespunz tor aliment rii cu ap prin ci mele stradale (deci f r bran amente la gospod rii), atunci ( i numai n acest caz) conform legii apelor, nu este nevoie de construirea re elei de canalizare publice, altfel spus, statul nu mai trebuie s cheltuiasc nici un leu n acest scop. Revenind la investi iile necesare, aceste valori enorme cople esc pur i simplu autorit ile locale, dep ind cu mult posibilit ile lor financiare, inclusiv sprijinul posibil din bugetul central. A adar, i acest aspect subliniaz importan a rolului speciali tilor cu preg tire i experien n domeniu, f r de care g sirea celor mai bune solu ii att din punct de vedere tehnic, ct i financiar, este sortit e ecului. S analiz m pu in nevoile de realizare a infrastructurii hidroedilitare rurale la capitolul canalizare penru jude ul Mure i valea Nirajului. Desigur c , acest calcul va fi inevitabil unul grosolan, dar foarte elocvent totu i, pentru indicarea ordinii de m rime a lucr rilor necesare i compara ia cu cifrele prezentate anterior. Pornind de la num rul popula iei rurale a jude ului Mure de 274897 locuitori i admi nd gradul de deservire cu canalizare de 10 %, rezult c este nevoie de asigurarea canaliz rii pentru 247407 locuitori. innd cont de cele 490 sate i gradul de deservire cu re ele de canalizare de 14 %, rezult un num r de 421 localit i care vor trebui echipate cu re ele de canalizare. Prelund datele SPF amintit, unui locuitor i revine o lungime de strad de cca. 10 m, ceea ce ne conduce la necesitatea construirii la nivelul jude ului a 2474 km de re ea de canalizare. Admi nd c , realizarea unui km de canal public cu diametrul nominal minim Dn 250 mm cost cu TVA cca. 3,6 miliarde lei (vechi), 5

respectiv cca. 99.000 euro, investi ia necesar numai pentru re elele de canalizare rezult la cca. 8900 miliarde lei, respectiv cca. 245 milioane euro. Raportat la num rul de locuitori, rezult o investi ie specific de 990 euro/locuitor, cu peste 50 % mai mare ca indicatorul apreciat din evalu rile guvernamentale pentru re ele i epurare. i nc nu am vorbit despre lucr rile speciale necesare pe re ele, cum snt subtravers rile de praie, drumuri i uneori c i ferate i sta ii de pompare. Pentru valea Nirajului, n mod similar rezult necesitatea construirii unei re ele de canalizare n lungime de 312 km, cu o investi ie de cca. 1123 miliarde lei, respectiv cca. 31 milioane euro. Dar s nu uit m c , aceste cifre se refer la un grad de deservire de 100 %, ceea ce este de fapt o iluzie. n realitate, un grad de deservire cu re ele de canalizare public n mediul rural de 30-40 % este o int mult mai realist . Restul poate fi suplimentat cu solu ii individuale de canalizare. La sumele de mai sus se mai adaug investi iile necesare pentru racordarea gospod riei la re eaua public de canalizare, care ns i revine n ntregime proprietarului. n aceast privin putem socoti n medie cu 15 m canal de incint i 10 m racord, plus c minul de racord. Costurile aferente snt cca. 1,8 milioane lei/m pentru canale i 20 milioane lei/c min. Cu aceste valori, costul unei racord ri rezult la cca. 65 milioane lei, echivalentul venitului mediu net al unei persoane n sectorul agricol (conform datelor statistice oficiale ale INS). Trebuie men ionat totu i c , aceste valori pot fi mult mai mici n cazul execu iei din for e proprii, binen eles cu respectarea prevederilor normative. De asemenea, mai trebuie s avem n vedere i faptul c , venitul mediu anual al unei p r i semnificative a popula iei din mediul rural, este n jur de numai 10-15 milioane lei. n aceste condi ii este pu in probabil c , aceste gospod rii se vor racorda la canalizarea public . Acest fapt ne conduce din nou la afirma ia de mai nainte privind gradul realist de deservire a popula iei rurale cu canalizare public . Analize de acest fel trebuie (ar trebui) s fie luate n considerare de politicieni i autorit i, atunci cnd se fac promisiunile ( i) pe aceast tem . Putem spera numai c acest lucru se va ntmpla, deoarece exemplele negative ar tate mai nainte privind de pild programul de alimentare cu ap a satelor, nc nu au trezit la realitate pe ace tia. 3.2 Cadrul legal n Romnia, cadrul legal general este stipulat de legea apelor 107/1996, modificat i completat prin legea 310/1994 pentru alinierea la Directiva Cadru a Apei 60/2000/EC a UE. Legea prevede gospod rirea durabil a apei i atingerea st rii bune a apelor pn la sfr itul anului 2015, deasemenea stabile te situa iile i condi iile pentru care este necesar ob inerea avizului/autoriza iei de gospod rire a apelor. Legea prevede obligativitatea identific rii tuturor corpurilor de ap folosite pentru captarea apei destinate consumului uman, care furnizeaz n medie mai mult de 10 m3/zi sau care deservesc mai mult de 50 de persoane, precum i acelea, care se inten ioneaz a se folosi n viitor n acest scop. Datorit importan ei, ndeosebi n mediul rural, cit m n ntregime art. 9 alin. (2): "Apele de suprafa sau subterane pot fi folosite liber, cu respectarea normelor sanitare i de protec ie a calit ii apelor, pentru b ut, ad pat, udat, sp lat, mb iat i alte trebuin e gospod re ti, dac pentru aceasta nu se folosesc instala ii sau se folosesc instala ii de capacitate mic de pn la 0,2 litri/secund ." Mai pe n eles, un debit de ap de 0,2 l/s reprezint 17,28 m3/zi i corespunde consumului unui sat mic ! La art. 19 alin. (2) se precizeaz c , "realizarea aliment rii centralizate cu ap a satelor i comunelor cu distribu ie stradal , f r bran amente la locuin e, este condi ionat de asigurarea scurgerii apei prin rigole stradale i programul de realizare etapizat a canaliz rii i epur rii acestor ape". Corobornd cele dou articole putem deduce c , n cazul n care o gospod rie nu are instala ii interioare de ap , nu este obligat s - i prevad solu ii de epurare. n schimb, n situa ia dot rii locuin ei cu instala ii interioare de ap i canalizare devine obligatoriu prevederea de solu ii I pentru epurarea apelor uzate. Datorit formul rii foarte interpretabile, consider m necesar i citarea art. 54, care n ir excep iile de la obligativitatea ob inerii avizului de gospod rire a apelor, prev znd numai necesitatea notific rii AN Apele Romne cu cel pu in 20 zile nainte despre nceperea unor lucr ri de c tre beneficiar, ndeosebi alin. (1) lit.g): "lucr ri noi de captare a apei, dac debitul prelevat nu dep e te 2 6

litri/secund (172,8 m3/zi, n.a.), iar apele evacuate rezultate dup folosire nu influen eaz calitatea resurselor de ap ". Citarea nu este deloc ntmpl toare, dac avem n vedere valoarea debitului, care corespunde unei localit i cu 1000-1500 locuitori ! S ncerc m o interpretare foarte plauzibil : dac cineva realizeaz o investi ie pentru care debitul de ap prelevat nu dep e te valoarea de mai sus i prevede i o solu ie de epurare a apelor uzate (nu neap rat menajere !) care asigur ncadrarea n limitele admise, atunci conform acestui articol, nu ar fi obligat s ob in avizul de gospod rire a apelor. n domeniul apelor uzate, n transpunerea Directivei UE privind tratarea apelor urbane reziduale 91/271/CEE (modificat prin Directiva 1998/15/CE), cea mai important reglementare este HGR 188/2002, modificat prin HGR 352/2005, care aprob Normele tehnice NTPA-011/2002 privind colectarea, epurarea i evacuarea apelor uzate or ene ti, NTPA-002/2002 privind condi iile de evacuare a apelor uzate n re elele de canalizare ale localit ilor i direct n sta iile de epurare i NTPA001/2002 privind stabilirea limitelor de nc rcare cu poluan i a apelor uzate industriale i or ene ti la evacuarea n receptorii naturali. Conform acestora, aglomer rile umane trebuie s fie prev zute cu re ele de canalizare menajer , astfel: - peste 10000 locuitori echivalen i (le), pn la 31.12.2013. - ntre 2000-10000 le, pn la 31.12.2018., precum i s fie dotate cu sta ii de epurare, capabile s asigure: - peste 10000 le, epurarea ter iar (mecano-biologic cu ndep rtarea avansat a azotului i fosforului), pn la 31.12.2015. - ntre 2000-10000 le, epurarea biologic , pn la 31.12.2018. - sub 2000 le, epurarea corespunz toare, pn la 31.12.2018.; Se precizeaz c , de i defini ia este foarte vag , interpretat strict n litera i spiritul prevederii legale, ea nseamn de fapt necesitatea asigur rii cel pu in a unei epur ri biologice. Mai mult, dac avem n vedere i faptul c , n majoritatea cazurilor, satele snt a ezate n v i f r curs de ap permanent sau uneori n parcuri i rezerva ii naturale (ccea ce ar putea conduce la ncadrarea acestora ca zone sensibile), precizarea de mai sus devine i mai evident . Termenul "locuitor echivalent" reprezint suma persoanelor plus num rul conven ional de persoane cu care se echivaleaz gradul de poluare a unei activit i economice, care evacueaz ape uzate preepurate compatibile cu apele uzate menajere (provenite de la om). n acest sens, cele mai relevante activit i economice snt cele de prelucrarea c rnii, a laptelui i de producere a conservelor de legume i fructe. n mod conven ional, n aceast echivalare se utilizeaz cea bazat pe cantitatea specific de materii organice exprimate n CBO5, prin adoptarea valorii de 60 g CBO5/om.zi. Termenul CBO5 nseamn consumul biochimic de oxigen la 5 zile, i reprezint cantitatea de oxigen consumat n decurs de 5 zile de microorganismele existente n apa uzat pentru oxidarea materiei organice n scopul sus inerii vie ii lor. Acest aspect s-a detaliat datorit importan ei deosebite, n special la localit ile mici. De exemplu, dac ntr-un sat cu 1000 de locuitori exist o carmangerie suficient de mare, care produce o cantitate de ape uzate preepurate apte pentru a fi acceptate n canalizarea public , cu o poluare n materii organice de 120 kg/zi, acesta se echivaleaz cu un num r de 120x1000/60= 2000 locuitori. Drept urmare, sta ia de epurare a localit ii trebuie s fie dimensionat pentru un num r de 1000+2000= 3000 le, de trei ori mai mare ca num rul efectiv de locuitori ! n cazurile n care "instalarea unei re ele de canalizare nu se justific fie pentru faptul c nu produce nici un beneficiu asupra mediului, fie pentru c necesit costuri excesive", norma tehnic NTPA-011/2002 permite n mod explicit posibilitatea utiliz rii pentru epurare i a sistemelor individuale sau alte sisteme corespunz toare, cu condi ia asigur rii nivelului de protec ie prev zut n tabelele anex . O alt prevedere important a HGR 188/2002 este aceea c , to i utilizatorii din localit ile cu re ea de canalizare public , "ale c ror ape uzate nu pot fi epurate separat", au obliga ia racord rii la re eaua public cel trziu pn la 31.12.2003., iar n cazul realiz rii de noi re ele, odat cu punerea 7

acestora n func iune. F r s intr m n detalii, se precizeaz c cel pu in teoretic, aceast prevedere, binen eles coroborat cu prevederile similare i din alte acte normative, are menirea s pun cap t definitiv discu iilor interminabile pe aceast tem . Normativul NTPA-001/2002 admite evacuarea apelor uzate epurate conform cerin elor din tabelul anexat i n soluri permeabile sau n depresiuni cu scurgere asigurat natural. Aceast prevedere cap t o deosebit importan n cazul localit ilor mici, a satelor izolate. Legea protec iei mediului 137/1995/2000 prevede obligativitatea solicit rii acordului de mediu pentru toate activit ile cu impact asupra mediului. Ordinul MAPM (ast zi MMGA) 860/2002, modificat i completat , reglementeaz procedura de evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a acordului de mediu. Astfel, proiectele pentru capt ri de ap subteran cu un volum anual sub 10 milioane m3, lucr ri de canalizare, sta ii de epurare a apelor uzate pentru aglomer ri umane sub 150.000 le i amplasamente pentru depozitarea n molurilor provenite de la sta iile de epurare, trebuie supuse n prealabil etapei de ncadrare n procedura de evaluare a impactului asupra mediului. ncadrarea este la latitudinea APM, care i decide modalitatea de continuare a procedeului de avizare. Caracterul i m rimea zonelor de protec ie sanitar este reglementat prin HGR 930/2005 (prin abrogarea mai multor prevederi anterioare). Aceasta prevede obligativitatea instituirii zonelor de protec ie sanitar n jurul tuturor surselor de ap de suprafa i subterane utilizate pentru alimentarea cu ap a oric rei folosin e, mai pu in pentru gospod riile individuale. Ca exemplu, i la pensiunile agroturistice. Termenul de conformare pentru sursele existente este fixat la 2.10.2006. Cunoscnd ns nenum ratele situa ii conflictuale reale posibile existente, punerea n practic a acestor prevederi - de altfel foarte necesare este foarte ndoielnic . Legea 351/2001 privind Planul de amenajare a teritoriului na ional (PATN) - Sec iunea a IV-a Re eaua de localit i, con ine i indicatori referitor la dotarea localit ilor cu infrastructur hidroedilitar (re ele de ap i canalizare). Astfel de exemplu pentru localit ile rurale de rang IV (sate re edin de comun ), ca cerin minimal se prevede doar "alimentare cu ap prin ci mele stradale", iar pentru satele componente (de rang V) nimic n acest sens. Dar situa ia nu este cu nimic mai bun nici pentru ora e, de unde rezult conving tor contradic ia evident cu celelalte reglement ri. Ordinul MS 536/1997 reglementeaz Normele de igien i recomand rile privind mediul de via al popula iei. Astfel, distan a minim de protec ie sanitar ntre limita zonelor protejate (de exemplu zonele locuibile) i o sta ie de epurare a apelor uzate or ene ti, cmpuri de irigare cu ape uzate, cmpuri de infiltrare a apelor uzate i platforme de n mol, n cazul n care din studiul de impact nu rezult distan e mai mari, trebuie s fie de 300 m. n curtea gospod riilor individuale, fntna trebuie amplasat la cel pu in 10 m de orice surs posibil de poluare: latrin , grajd, depozit de gunoi sau de euri de animale, cote e, etc. n cazul lipsei de canalizare public , locuin ele individuale trebuie s fie prev zute cu instala ii de preepurare sau fose septice vidanjabile, amplasate fa de cea mai apropiat locuin . Conform reglement rii, ndep rtarea apelor uzate menajere provenite de la locuin ele neracordate la un sistem de canalizare se face prin instala ii de preepurare sau fose septice vidanjabile, proiectate i executate conform normelor n vigoare i amplasate la cel pu in 10 m de cea mai apropiat locuin . Pentru locuin ele noi, se prevede obligativitatea dot rii acestora i cu nc peri sanitare, de unde rezult i dotarea acestora cu instala ii interioare de ap i canalizare (sau instala ii sanitare). Aceast prevedere se reg se te i n legea locuin ei 114/1996/1997, precum i n norme tehnice. Regulamentul general de urbanism, aprobat prin HGR 525/1996/2002 instituie regulile privind echiparea tehnico-edilitar preciznd c , autorizarea execut rii consruc iilor este permis numai dac exist posibilitatea racord rii de noi consumatori. Una dintre derog rile admise este admiterea realiz rii de solu ii de echipare n sistem individual sau colectiv , cu condi ia respect rii normelor sanitare i de protec ie a mediului. Nu este lipsit de interes s cit m i precizarea, conform c reia re elele de ap i de canalizare, indiferent de modul de finan are, intr n proprietatea public a comunei, ora ului sau jude ului. Un alt aspect deosebit de important se refer la regulile de parcelare a terenului n vederea realiz rii de loturi construibile. Fronturile minime la strad de 8-12 m i 8

suprafe ele minime de 150-200 m2 corespund numai pentru cazul existen ei unei re ele publice de alimentare cu ap i canalizare i snt cu totul insuficiente pentru amplasarea chiar i numai a instala iilor individuale de epurare (n situa iile n care exist numai re ea public de alimentare cu ap ). Iar dac aceast re ea lipse te, atunci respectarea prevederilor legale referitoare la asigurarea distan elor minime de protec ie sanitar devine i mai imposibil . La acestea se mai adaug i necesitatea instituirii servitu ii pe parcelele nvecinate, conform Codului Civil, ceea ce nu prea convine la nimeni. De i situa ia conflictual este evident , autorit ile competente nu au rezolvat aceast contradic ie nici pn n prezent. Conform legii autoriz rii execu iei construc iilor 50/1991/1997/2004, i pentru lucr rile de alimentare cu ap i canalizare, indiferent de valoare i surs de finan are, este obligatorie ob inerea autoriza iei de construc ie. Legea mai prevede c , proiectul acestor lucr ri trebuie s fie elaborat de colective tehnice de specialitate, i nsu it i semnat de ingineri de specialitate. Legea calit ii 10/1995 i O. MTCT 1430/2005 privind normele metodologice de aplicare a a legii 50/2004 prev d obligativitatea supunerii proiectului de c tre beneficiar verific rii de specialitate de c tre un verificator de proiect atestat, care trebuie s nu fi participat la elaborarea proiectului. Ordinul MMGA 589/2005 (a patra reactualizare a celui din 1999) prevede obligativitatea certific rii unit ilor specializate (agen ilor economici), persoane juridice, n proiectarea i execu ia lucr rilor n domeniul gospod ririi apelor. Reglementarea nu exclude persoanele fizice autorizate n desf urarea acestor activit i, care i exercit ocupa ia pe baza diplomei de inginer construc ii hidrotehnice. Lacuna reglement rii este aceea c , din moment ce nu figureaz n eviden a MMGA, ei nu apar nici pe situl MMGA i nici pe listele disponibile la Direc iile Apelor, APM-urilor i Consiliilor Jude ene. n concluzie se poate afirma c , pn n prezent, realizarea instala iilor locale (individuale) de canalizare nu este clar reglementat i astfel realizarea lor (cel pu in teoretic, respectnd pevederile legale) deocamdat trebuie supus acelora i proceduri complicate de avizare, ca i a unei mari fabrici. 4. SOLU II LOCALE (INDIVIDUALE) DE CANALIZARE 4.1 Generalit i n prezent nu exist o defini ie strict sau unanim acceptat pentru "instala ii locale (individuale) de canalizare". Consens exist numai asupra faptului c , termenul include i o delimitare teritorial mult mai bine definit i anume foarte restrns . O posibil defini ie ar fi aceea, conform c reia prin "instala ii locale (individuale) de canalizare" se n eleg solu ii care rezolv colectarea, iar n unele cazuri i epurarea apelor uzate menajere provenite de la gospod rii individuale sau colectivit i mici de pn la 50 locuitori sau le. Se men ioneaz c , satele mici i c tunele (la care densitatea popula iei este foarte mic , de obicei mult sub 30 locuitori/ha), la care lungimea re elei de canalizare rezult foarte mare, nu intr n aceast categorie. n schimb, o locuin , gr dini , coal elementar , b c nie, bar, oficiu po tal sau chiar prim ria ntr-un sat mic, o pensiune agroturistic , o caban , o cas de vacan , un camping mic, un motel sau o benzin rie situate n extravilan, se potrivesc acestei defini ii. Solu iile locale (individuale) de canalizare servesc la suplinirea lipsei canaliz rii publice i n acest sens pot fi considerate ca metode alternative de epurare. Solu iile locale (individuale) de canalizare pot fi considerate urm toarele: 1)- bazine de colectare 2)- fose septice 3)- solu ii cu infiltrarea apei uzate epurate n sol 4)- solu ii cu filtrarea apei uzate prin medii poroase (nisip) 5)- instala ii compacte de epurare biologic ntre bazinele de colectare i celelalte solu ii exist o diferen esen ial : prima nu are dect intrare, pe cnd toate celelalte au i evacuare. 9

Men ion m c , prin caracterul de informare general a acestui material, nu este posibil o prezentare n toate detaliile tehnice i economice a acestor solu ii. Datele indicate au fost preluate din diferite surse de specialitate. Este ns important de re inut c , de i aparent simple, aceste solu ii necesit o proiectare de c tre un proiectant de specialitate i cu experien , precum i o execu ie atent . 4.2. Canalele de ape uzate nainte s intr m n prezentarea solu iilor locale (individuale), este bine s vorbim pu in i despre canalele subterane, cu ajutorul c rora se colecteaz apele uzate dintr-o incint . Materialul ce mai des utilizat ast zi este PVC-ul, datorit multiplelor avantaje fa de solu iile ini iale cu tuburi prefabricate din beton simplu sau din gresie ceramic , uneori font . Aceste avantaje snt: greutatea redus , manipulare i mbinare u oar , rezisten mare la coroziune chimic i pre ul redus. La acestea se mai adaug i num rul mic al mbin rilor necesare. evile din material plastic se caracterizeaz prin diametrul exterior, iar grosimea peretelui difer n func ie de condi iile de utilizare i calitatea materiei prime. Din acest motiv, la acela i diametru exterior corespund mai multe diametre interioare. Din motive de exploatare, diametrul recomandat pentru canalele de ape uzate n cazul solu iilor locale (individuale) este de 160 mm, notat cu D 160. Tuburile din PVC se fabric n lungimi fixe ntre 1-6 m. mbinarea lor se face cu mufe i garnitur din cauciuc. Panta recomandat este de 2-10 % sau 2-10 cm/m, ceea ce asigur curgerea gravita ional cu viteze acceptabile pentru prevenirea depunerilor. Canalele trebuie pozate cu o acoperire de p mnt egal cel pu in cu adncimea de nghe , variabil n func ie de zona geografic , ntre 0,8-1,1 m. La schimb ri de direc ie, de pant i la racord ri de canale trebuie prev zute c mine de inspec ie. La ora actual exist o gam variat de c mine de inspec ie, nevizitabile, prefabricate din materiale plastice ca PVC sau PE (polietilen ), cel mai potrivite fiind cele cu diametrul D 315 au D 400. Utilizarea lor reduce mult i durata de execu ie, acesta fiind un alt avantaj al utiliz rii elementelor de canalizare din materiale plastice. Spre deosebire de evile din material plastic, pentru tuburile din beton, gresie ceramic sau font , diametrul caracteristic este diametrul nominal Dn, egal cu diametrul interior Di. Citnd exemplul tubului PVC D 160, acesta poate fi caracterizat i prin diametrul nominal (diametru fictiv) Dn 150, diferit ns ntotdeauna de diametrul interior, bine definit fizic. 4.3. Bazine de colectare Principiul de func ionare a bazinelor de colectare a apei uzate se bazeaz pe faptul c , apele uzate rezultate din cl diri snt conduse printr-un canal subteran ntr-un rezervor subteran etan , de unde snt ndep rtate periodic prin vidanjare. Bazinele de colectare difer esen ial de latrine (haznale) care mai poart i adjectivul uscate, prin faptul c , spre deosebire de acestea din urm , ce colecteaz numai fecalele i urina, primele colecteaz ape uzate rezultate ca urmare a utiliz rii diferitelor obiecte sanitare (chiuvet , lavoar, du , cad de baie, WC cu ap , etc.). Pentru asigurarea golirii complete, bazinele de colectare se prev d la fund ntr-un col cu o ba . Trebuie avut n vedere c , apele uzate snt agresive fa de betoane, mortare pe baz de ciment i metale. Din acest motiv, pentru capacele construc iilor de canalizare trebuie utilizate cele din font . Prin modificarea adus HGR 188/2002 referitor la colectarea i epurarea apelor uzate, HGR 352/2005 permite utilizarea bazinelor de colectare etan e, ca solu ie temporar i numai n cazul celor existente, prev znd obligativitatea dezafect rii lor odat cu racordarea la re elele de canalizare public . Considernd o familie conven ional cu 3,5 persoane i un consum de ap de 120 l/om.zi, din care rezult o cantitate de ap uzat de cca. 80 %, deci cca. 100 l/om.zi, produc ia zilnic de ap uzat rezult de 350 l, iar n 2 s pt mni de cca. 5 m3. Aceasta corespunde cu capacitatea autovidanjoarelor, ceea ce permite utilizarea lor cea mai eficient , deoarece tariful de vidanjare este stabilit nu n func ie de volum, ci la ora de utilizare a ma inii. Tariful de vidanjare n prezent poate fi considerat la 2,5 milioane lei/or i se socote te pentru parcurgerea drumului de la sta ie la beneficiar i de aici transportul i desc rcarea vidanjului la sta ia de epurare. n jude ul Mure pentru primirea vidanjului pot fi luate n considerare numai sta iile de epurare de la Tg. Mure , Sighi oara, Reghin, Trn veni, 10

Sovata i Ludu . Dac lu m n considerare o distan medie de 25 km, distan a total de parcurs va fi de 50 km, iar durata unei curse, inclusiv timpul necesar pentru opera iunile de vidanjare la beneficiar i cele necesare pentru desc rcarea vidanjei, de 3 ore. Cu tariful men ionat, o vidanjare cost 7,5 milioane lei, iar anual 195 milioane lei. Avnd n vedere aceast sum , nu ne putem mira, de ce nu se utilizeaz aceast form de ndep rtare a apelor uzate menajere. Chiar dac se construiesc, aceste bazine snt "prev zute" din start cu diverse solu ii "ingenioase" de scurgere a p r ii lichide, func ionnd astfel practic precum i haznalele. De i aceste practici polueaz i infecteaz mediul nconjur tor i snt binecunoscute de autorit i, situa ia este tolerat , din lips de alternative sau "pur i simplu". Un criteriu important la amplasarea bazinelor de colectare este asigurarea accesului rutier al autovidanjei, care nc rcat are greutatea de 12-15 t. Costul unui bazin de colectare cu volumul util de 5 m3 (volumul interior total va fi mai mare cu cca. 32 %, pentru asigurarea deasupra nivelului maxim al unui spa iu necesar pentru racordarea tubului de canalizare i pentru ventilare), n cazul apei subterane sub cota de fundare sau numai cu pu in peste aceasta, poate fi considerat la cca. 50 milioane lei. Se subliniaz c , valorile de construc ie orientative indicate au doar caracter informativ i pot servi numai ca informa ie preliminar privind ordinea de m rime a investi iei necesare. Costul efectiv trebuie determinat de la caz la caz pe baza unui proiect concret. Dac mai ad ug m i faptul c , pentru preluarea vidanjei este nevoie de instala ii speciale i scumpe, de care nu dispune nici una dintre sta iile de epurare men ionate ( i putem afirma c situa ia este identic n toat ara), atunci putem avea dimensiunile mai clare ale acestei solu ii. i nc n-am vorbit despre parcul auto necesar pentru deservirea chiar i numai a unui sat mic. Solu ia poate fi ns suportabil economic pentru cabane, case de vacan , care produc cei 5 m3 de ap uzat ntr-o perioad mult mai mare de timp, deci necesit vidanj ri odat sau doar de cteva ori pe an sau n alte situa ii, n care distan a de transport este mic. De exemplu, o distan de transport de pn la 10 km necesit cca. o or de utilizare a autovidanjei, ceea ce ar costa 2,5 milioane lei, iar pentru gospod ria din exemplul anterior ar reprezenta o cheltuial anual de 65 milioane lei. 4.4. Fose septice Prin modificarea adus HGR 188/2002, fosele septice au fost eliminate (putem ad uga pe nedrept) dintre solu iile - fie i de tranzi ie de ndep rtare a apelor uzate. Merit totu i s ne ocup m de ele acordndu-le aten ia cuvenit deoarece, dup cum se va vedea n continuare, ele constituie n multe cazuri prima treapt de epurare. Fosele septice pot fi considerate ca sta ii de epurare mecanic . Exist mai multe variante "tehnologice" de fose septice, diferen iate prin timpul de reten ie Tr, astfel: - simple, cu 1 compartiment, pentru Tr= 1 zi - obi nuite (sau de baz ), cu 2 compartimente, pentru Tr= 3 zile - extinse, cu 3 compartimente, pentru Tr= 6 zile i Tr= 10 zile Nici o fos septic nu poate fi utilizat singur, deoarece nu poate asigura eficien a de epurare cerut de reglement rile n vigoare, ci numai ca prima treapt de epurare, sarcina lor principal fiind re inerea materiilor n suspensie i a gr similor, care pot nfunda sistemele de filtrare conectate la ie irea lor, n serie. De i unele prospecte vorbesc despre epurare biologic , se subliniaz c , fosa septic nu este o instala ie de epurare biologic , chiar dac n ele se desf oar i procese biologice i nici chiar dac se adaug anumite substan e chimice care pot m ri ntr-o m sur de altfel nesemnificativ , eficien a de epurare. Fosa septic este o instala ie de epurare anaerob , adic se bazeaz pe activitatea bacteriilor anaerobe, care nu au nevoie de oxigenul dizolvat n apa uzat pentru sus inerea vie ii lor. Aceste bacterii descompun materia organic i o transform n materii anorganice sub forma s rurilor dizolvabile n ap i n gaze. n acela i timp se produce i depunerea materiilor solide n susprensie decantabile, precum i separarea la suprafa a apei a gr similor care va forma n scurt timp o crust groas . Datorit timpului mare de reten ie, se produce i o mineralizare i fermentare a n molului 11

depus pe fund, tot datorit activit ii bacteriilor anaerobe, rezultnd ca gaze de fermentare metan, bioxid de carbon i hidrogen sulfurat, precum i n cantit i infime i alte gaze, de exemplu hidrogen. Deoarece dup un anumit timp crusta format va mpiedica eliberarea acestor gaze, cea mai important opera iune de exploatare este cea a spargerii regulate a crustei. Pentru asigurarea condi iei anaerobe, adncimea apei n fosa septic trebuie s fie de 1,2-2,0 m, preferabil mai aproape de 2,0 m. Aceasta conduce inevitabil la adncimi de construc ie de pn peste 3,0 m, ceea ce trebuie avut n vedere n special pe amplasamentele unde nivelul apei subterane este ridicat. La intrarea i ie irea apei se pev d piese speciale sub form de T, cu scopul de a dirija la intrare apele uzate imediat spre fund i ajutarea sediment rii i separ rii, iar la ie ire pentru a mpiedica tranzitarea materiei plutitoare. Tubul de ie ire se va a eza cu radierul cu 10-20 cm mai jos fa de radierul tubului de intrare. O fos septic bine proiectat , executat i ntre inut va necesita evacuarea n molului umed prin vidanjare, odat la 1-4 ani din primul compartiment, din celelalte mult mai rar. Nivelul n molului trebuie verificat periodic i vidanjat atunci cnd acesta a ajuns la cca. 1/3 din n l imea total de ap . ntotdeauna trebuie l sat un strat de n mol de 15-20 cm, pentru inocularea mai rapid a noilor cantit i de ape uzate. Un criteriu important de amplasare i n cazul foselor septice este asigurarea accesului rutier al autovidanjei, care nc rcat are greutatea de 12-15 t. Fosa septic simpl are cel mai mic randament privind reducerea materiei organice exprimate n CBO5, de numai 15-20 %. Eficien a lor n reducerea materiei n suspensie este de cca. 30 %. Pot fi utilizate pn la debite de pn la 1 m3/zi sau 5-10 locuitori. Cel mai convenabil pot fi construite din tuburi prefabricate din beton cu Dn 1000, cu adncimea volumului util (de ap ) de 2,0 m, asigurnd un volum util de 1,57 m3, acestea fiind dimensiunile minime. Pentru debitul de 1 m3 se prev d 2 compartimente identice, legate ntre ele cu un tub a ezat sub nivelul apei cu o acoperire de 30 cm. Fosa septic obi nuit , cu 2 compartimente, se recomand a fi utilizat pn la 50 locuitori sau 50 le. Pentru o familie conven ional cu 3,5 persoane se prevede deja o fos cu volumul util de minim 2 m3. Volumul minim este determinat din condi ii constructive, ceea ce nseamn asigurarea unor dimensiuni minime pentru accesul omului n compartimente. La capacitatea maxim de 50 le, n func ie de debitul specific de ap uzat , vor rezulta dimensini diferite. De exemplu, pentru 100 l/om.zi ap uzat va rezulta un volum util de 100x50x3/1000= 15 m3. Compartimentarea se va face n raportul volumelor de 2:1. Forma geometric optim a compartimentelor are raportul laturilor L:B= 2:1. Pentru exemplul de mai sus, acest raport va fi 10:5, adic primul compartiment va avea volumul de 10 m3 i al doilea 5 m3. Deasupra nivelului apei se va asigura un spa iu liber de cel pu in 40 cm, n peretele de compartimentare se vor prevedea pentru comunicare orificii amplasate ntr-un mod bine determinat sub i deasupra nivelului apei. n occident se produc solu ii prefabricate din inele din beton armat. O fos septic cu 2 compartimente bine proiectat , executat i ntre inut poate asigura o eficien de epurare (reducere) a materiei organice de 25-40 % i a suspensiilor de cca. 50 %. n ceea ce prive te costul unei fose septice cu 2 compartimente, orientativ se arat c , asem n tor exemplelor anterioare, n varianta de execu ie prin firme de construc ii, pentru o fos septic de 50 le acesta este de cca. 250 milioane lei. Fosa septic extins , cu 3 compartimente, se recomand a fi utilizat de asemenea pn la 50 locuitori sau 50 le. Volumul util minim pentru o familie conven ional cu 3,5 persoane i de 6 zile trebuie s fie de 3,0 m3, iar de 10 zile de 5,0 m3. La capacitatea maxim de 50 le, n func ie de debitul specific de ap uzat i timpul de reten ie, vor rezulta dimensini diferite. De exemplu, pentru 100 l/om.zi ap uzat i Tr= 6 zile va rezulta un volum util de 100x50x6/1000= 30 m3, iar pentru Tr= 10 zile un volum de 50 m3. Compartimentarea se va face n raportul volumelor de 2:1:1. Pentru exemplele de mai sus, acest raport va fi 15:7,5:7,5, respectiv 25:12,5:12,5. Celelalte detalii constructive snt identice cu cele pentru fosa septic obi nuit . O fos septic cu 3 compartimente bine proiectat , executat i ntre inut poate asigura o eficien de epurare (reducere) a materiei organice de 35-50 % i a suspensiilor de cca. 60 %. 12

n mod orientativ, costul unei fose septice cu 3 compartimente de 6 zile este de cca. 440 milioane lei. 4.5 Solu ii cu infiltrarea apei uzate epurate n sol Infiltrarea apei n sol este o solu ie local (individual ) de canalizare, care asigur partea final de epurare i primirea acestor ape (sau altfel spus este i receptorul acestor ape). Construc ia de infiltrare trebuie s fie precedat ntotdeauna de o fos septic . Aceast solu ie de epurare nu asigur re inerea fosforului n limita prev zut pentru desc rcare n zone sensibile, a a c , acest aspect limiteaz aria de utilizare posibil . Exist dou solu ii consacrate pentru infiltrarea apei uzate epurate n sol: - prin pu uri de infiltrare - prin drenuri de infiltrare Binen eles, infiltrarea apei este posibil doar n soluri permeabile, adic n soluri constituite din pietri i pn la nisipuri fine i nisipuri argiloase. Infiltrarea deci nu este posibil n soluri impermeabile, adic n solurile cu con inut ridicat de argil sau n marne. Dup cum s-a ar tat n cap. 3.2., legisla ia permite evacuarea apelor uzate epurate i n soluri permeabile. S-au ar tat de asemenea, multiplele contradic ii i n acela i timp o insuficient reglementare privind aceste solu ii de canalizare. n acest caz este foarte elocvent analizarea prevederilor privind distan a de protec ie sanitar . n lipsa altei prevederi interne, dac asimil m solu iile de infiltrare a apei cu cmpurile de infiltrare a apelor uzate, specificat n O. MS 536/1997, distan a de protec ie sanitar de la o asemenea construc ie fa de cea mai apropiat fntn sau locuin ar trebui s fie de minim 300 m, ceea ce este o absurditate. n rile occidentale aceast distan este de obicei fixat la 15 m. Binen eles, dac aceast amplasare se poate face n aval de fntn (adic mai n jos n sensul curgerii apei subterane), solu ia este de preferat. Din punct de vedere a procesului de epurare, prismul de p mnt din imediata apropiere a construc iei de infiltrare poate fi considerat parte integrant a acesteia deoarece descompunerea final a poluan ilor din apa uzat se desf oar n aceast zon . Fenomenul de epurare se desf oar succint astfel: datorit gravita iei, apa uzat preepurat avanseaz n jos prin porii p mntului con innd ap i aer, ajutat i de capilaritate, adic fenomenul de suc iune, iar microorganismele aerobe existente aici consum materia organic din apa uzat , elibernd materii anorganice ca bioxid de carbon, ap i diferite s ruri. Aceste materii snt n general neutrale fa de mediu, dar n apropierea apelor subterane care snt utilizate pentru alimentare cu ap potabil , pot fi i nocive. Ele constituie materiile nutritive pentru plante. Observa iile ndelungate arat c , apa uzat preepurat poate fi epurat prin parcurgerea vertical a unui strat de p mnt granular nu prea grosier de 1,0 m, cu un randament deosebit. Astfel, eficien a de epurare n reducerea materiei organice exprimate n CBO5 este de 90-95 %, iar din punct de vedere microbiologic se poate atinge un grad de reducere a bacteriilor de 99-100 %. n timp, datorit aliment rii continue, local se va ridica nivelul apei subterane sub forma unui clopot aplatizat. ajungnd mai aproape de suprafa a terenului, va cre te i evapotranspra ia prin plante. Dac ntr-o localitate se utilizeaz preponderent aceast metod , atunci m rimea parcelei (lotului) gospod riilor trebuie s fie suficient de mare pentru ca solul, plantele i radia ia solar s poat absorbi cantitatea de ap uzat evacuat , altfel nivelul apei subterane va cre te periculos de mult. Socotnd condi ii medii de sol i de clim , pentru o familie care evacueaz n medie 800 l/zi ap uzat , unele date indic o suprafa necesar minim de cca. 800 m2. Dac confrunt m aceast valoare cu cele reglementate la noi, de 150-200 m2, rezult evident c , la elaborarea acestor prescrip ii s-a cam neglijat consultarea cu speciali ti n domeniul hidroedilitar. Rezult i de aici necesitatea revizuirii ct mai urgente a multor reglement ri enumerate n capitolul 3.2., pentru punerea lor de acord i de simplificare a procedurii de promovare a construc iilor de locuin e n mediul rural, precum i a construc iilor de genul enumerate n cap.4.1. Observa iile sistematice efectuate n occident mai arat c , n special n perioada c lduroas , o parte nsemnat a apei uzate infiltrate nu mai ajunge pn la apa subteran , ci i schimb sensul de 13

curgere n sus, acest fenomen fiind ajutat foarte mult i de plantele existente deasupra, prin efectul de suc iune creat de r d cini. n aceste condi ii, pe terenurile nesupravegheate deasupra zonei de infiltrare apar repede plantele hidrofile cum este urzica. Pe de alt parte, acest fenomen poate fi exploatat foarte avantajos n gospod riile individuale, deoarece infiltrarea apei (uzate sau nu) poate fi considerat de fapt un precedeu de irigare subteran . Prin respectarea anumitor condi ii sanitare, pe aceste suprafe e se pot ob ine recolte frumoase. n mod deosebit, cultivarea r d cinoaselor trebuie f cut cu pruden . n schimb este foarte avantajos, dac n apropierea zonei de infiltrare se afl plante cu consum mare de ap , cum ar fi salcia plng toare, trestie, plop, zmeuri . Iat cum poate influen a solu ia aleas mobilarea parcelei, uneori n mod decisiv. Este important de re inut c , deasupra zonei de infiltrare nu se pot amplasa nici un fel de anexe gospod re ti (grajd, saivan, buc t rie de var , opron, ser , teren de joc, amd.) i nu este permis nici pavarea acesteia. S-a ar tat importan a asigur rii unei grosimi de p mnt granular de 1,0 m, care particip decisiv n procesul de epurare a apelor uzate. Din acest motiv, la proiectare un criteriu deosebit de important ce trebuie avut n vedere este faptul c , ntre cota inferioar a structurii de infiltrare i nivelul maxim al apelor subterane trebuie s se asigure o distan pe vertical de cel pu in 1,0 m. Aceast condi ie poate determina realizarea structurii de infiltrare par ial n umplutur i alimentarea liniei de epurare prin pompare. Rezult de aici c , amplasamentele la care terenul are panta dinspre frontul de strad nspre curte, snt avantajate n raport cu celelalte. Suprafa a de infiltrare se dimensioneaz pe baza coeficientului de permeabilitate a terenului, care necesit determin ri concrete n fiecare caz n parte, pe baza m sur torilor exact pe amplasamentul i ct mai aproape de adncimea de infiltrare. Buna func ionare sau falimentul total al lucr rii (inclusiv penaliz rile vrtoase aplicate de autorit ile competente) snt cele dou alternative posibile i este bine de re inut c , n aceast privin nu ajut nici cea mai bun literatur de specialitate (n sensul c , datele orientative indicate nu pot fi preluate prin asimilare), nici determinarea de pe parcela vecin i nici sfatul "speciali tilor" atot tiutori. Proiectate atent i executate ngrijit, durata de via a acestor sisteme este de obicei ntre 10-15 ani, dar dac fosa septic este bine exploatat , atunci aceste sisteme pot func iona f r probleme chiar mai multe decenii. 4.5.1. Infiltrarea prin pu uri de infiltrare se utilizeaz de obicei cel mai avantajos pentru debite pn la 3 m3/zi, n func ie de debit i permeabilitatea terenului, dar n cazul solurilor granulare cu permeabilitate mare. Granula ia prismului filtrant se stabile te prin proiect. Suprafa a de infiltrare necesar se stabile te prin calcul. Orientativ se arat c , pentru un debit de 1m3/zi, aceast suprafa variaz ntre 14-26 m2. Pentru alc tuirea constructiv s-au imaginat dou variante: - solu ia cu umplutura filtrant n exteriorul tubului de acces - solu ia cu umplutura filtrant n interiorul tubului de acces n solu ia cu umplutura filtrant n exteriorul tubului de acces tubul se utilizeaz numai pentru racordarea conductei de canalizare i asigurarea accesului pentru inspec ie i cur ire. n acest caz este suficient un tub cu diametrul Dn 1000 mm. Umplutura filtrant se a eaz sub partea inferioar a tubului, sub form tronconic inversat , cu dimensiunile rezultate din calcul, care dep esc diametrul tubului. Pentru prevenirea supranc rc rii din cauza infiltra iilor directe din ploi sau topirea z pezilor, inelul prismului filtrant se izoleaz cu o folie din polietilen (PE) sau PVC. n solu ia cu umplutura filtrant n interiorul tubului de acces tubul se utilizeaz nu numai pentru racordarea conductei de canalizare i asigurarea accesului pentru inspec ie i cur ire, ci i pentru realizarea umpluturii drenante. Din acest motiv trebuie utilizate tuburi cu diametrul mai mare, care trebuie s fie i g urite pe manta pe adncimea de infiltrare. Diametrul tubului n aceast variant poate ajunge pn la 3 m (Dn 3000). 14

n ambele variante este posibil legarea n paralel a mai multor pu uri, n func ie de solu ia cea mai avantajoas pe amplasament. n acest caz trebuie avut n vedere necesitatea mp r irii n mod riguros egal al debitelor, n scopul asigur rii unei nc rc ri hidraulice i organice egale pentru fiecare pu . Distribu ia egal necesit construirea unui c min cu o instala ie simpl . De i prevederile difer , o alimentare secven ial este totu i de preferat, chiar la debite sub 6 m3/zi. Aceasta se poate asigura n trei feluri: - cu un vas basculant - prin sifonare - prin pompare Avantajul primelor dou solu ii este c nu necesit energie electric . Utilizarea vasului basculant (neap rat din o el inoxidabil) necesit o diferen de nivel ntre intrare i ie ire foarte mare (0,6-0,8 m) i ca urmare, solu ia se preteaz n mod obi nuit pentru terenurile n pant . Utilizarea sifonului necesit o diferen de nivel ntre intrare i ie ire de 20-40 cm. Varianta cu pompare necesit alimentare cu energie electric , dar puterea i consumul de energie electric snt mici, pompele fiind antrenate de motoare monofazice (la tensiunea de 230 V), puterea lor fiind n general de 0,55-0,8 kW. Datorit robuste ii i fiabilit ii, dar i costurilor totale incomparabil mai mici (pentru pompele n montaj uscat este nevoie de un compartiment suplimentar pentru amplasarea pompei), n aceast variant se utilizeaz pompe submersibile. Furnizorii de pompe asigur de obicei piese de schimb pentru cel pu in nc 10 ani de la fabricarea pompei, dar la cump rare este bine s se asigure de acest lucru prin solicitarea unei garan ii oficiale n scris. 4.5.2. Infiltrarea prin drenuri de infiltrare se poate utiliza i pentru debite mai mari, n func ie de suprafa a disponibil i condi iile din amplasament, dar aici ne limit m la dimensiunea conven ional pentru instala iile locale (individuale). Considernd un debit specific de maxim 200 l/om.zi i 50 le, debitul maxim recomandat rezult de 10 m3/zi. Drenurile de infiltrare ofer posibilitatea ced rii apei uzate i n solurile mai pu in permeabile. Drenurile de infiltrare snt de fapt ni te tuburi perforate nglobate ntr-o umplutur drenant . Granula ia acestei umpluturi i a lungimii totale necesare a drenurilor se stabile te prin proiect. Diametrul tubului de drenaj variaz ntre Dn 100 - Dn 200 mm, iar panta longitudinal ntre 0,5-2 % (5-20 mm/m). Lungimea maxim a drenului nu trebuie s dep easc 25 m. Dac din calcul rezult o lungime mai mare, atunci drenul se execut ramificat, cu ramuri de cel mult 25 m lungime. Tuburile de drenaj se fabric din PVC sub form de tuburi rigide sau riflate (cu nervuri inelare dese) flexibile. La cap tul aval al ramurilor de drenaj se execut cte o coloan de ventila ie Dn 100 pentru aerisirea permanent a re elei de drenaj i asigurarea oxigenului necesar pentru bacteriile aerobe. Coloana de ventila ie trebuie ridicat cu cel pu in 60 cm deasupra nivelului terenului i prev zut cu plas deas cu ochiuri de 1 mm, precum i c ciul de ventila ie. Lungimea drenului de infiltrare necesar se stabile te prin calcul. Orientativ se arat c , pentru un debit de 1m3/zi, aceast lungime variaz ntre 25-43 m. Dac exist suprafa disponibil , drenurile de infiltrare ofer o solu ie mai ieftin fa de pu urile de infiltrare. Deoarece ofer o distribu ie mult mai uniform a apelor uzate pe suprafa a parcelei, prin evaporarea mai mare prin suprafa a terenului i transpira ia plantelor, n pnza freatic ajunge mult mai pu in ap uzat epurat . Drenajul poate fi executat la adncimi foarte mici (40-50 cm), ceea ce constituie un avantaj deosebit pe terenurile unde apa subteran se afl la cote ridicate. Un alt avantaj comparativ este posibilitatea etapiz rii mai eficiente n func ie de cre terea debitelor n timp. Acest lucru ns trebuie avut n vedere la dimensionarea tuturor componentelor, precum i la organizarea terenului, nc de la nceput. Dac ofer o distribu ie mult mai uniform a apei uzate pe parcel , n schimb, datorit lungimii (iar a re elelor ramificate i ramifica iilor) mari, drenul de infiltrare este mult mai sensibil la distribu ia inegal a debitelor. Acest lucru este u or de n eles, dac ne gndim c , apa uzat ajuns n dren ncepe s se infiltreze imediat, spre cap t ajungnd din ce n ce mai pu in ap . Astfel, tronsoanele incipiente (mai aproape de punctul de alimentare) se colmateaz mai repede, n timp ce restul lungimii lucreaz 15

mult mai pu in sau chiar de loc. Astfel, distribu ia ct mai uniform a debitelor este o condi ie deosebit de important . Aceasta nu se poate asigura, dect prin utilizarea sistemelor de alimentare secven ial descrise anterior. n acest caz ns , volumul util al rezervoarelor se determin din condi ia egalit ii volumului cu cel al re elei. O variant a drenului de infiltrare este cea cu combinarea acestuia cu un filtru de nisip, care poate asigura o epurare biologic nainte de infiltrare, a a cum s-a ar tat n partea introductiv a acestui capitol. Binen eles n acest caz, distan a de protec ie pn la nivelul maxim al apei subterane se socote te de la partea inferioar a corpului filtrant. Filtrul de nisip se va prezenta mai detaliat n cap. 4.6. 4.6. Solu ii cu filtrarea apei uzate prin medii poroase (nisip) Filtrarea apei uzate prin medii poroase este o solu ie local (individual ) de canalizare, care asigur partea final de epurare nainte de cedarea acestor ape unui receptor natural sau artificial de suprafa (curs de ap sau lac). n esen , solu ia const din realizarea unei umpluturi de nisip cu o granula ie i form geometric bine stabilite prin proiectare, apa uzat fiind introdus la un cap t, iar apa uzat epurat fiind evacuat la cap tul opus. Filtrul de nisip trebuie s fie precedat ntotdeauna de o fos septic . Aceast solu ie de epurare nu asigur re inerea fosforului n limita prev zut pentru desc rcare n zone sensibile, a a c , acest aspect limiteaz aria de utilizare posibil . Debitul maxim recomandat este de 10 m3/zi, respectiv cel mult 100 locuitori sau le. Suprafa a necesar se stabile te prin proiect. Orientativ, aceasta poate fi ntre 3-5 m2 pentru un debit de ap uzat de 1 m3/zi. Exist dou variante pentru filtrarea apei uzate prin medii poroase sau filtre de nisip: - filtru de nisip vertical - filtru de nisip orizontal Fenomenul de epurare se desf oar datorit bacteriilor aerobe existente aici, conform mecanismului descris la cap. 4.5., cu deosebirea c , n acest caz bacteriile ac ioneaz n pelicula de ap ce nvele te granulele de nisip datorit adeziunii. Filtrele de nisip trebuie izolate etan de teren.

4.6.1. Filtrul de nisip vertical se utilizeaz atunci, cnd terenul este slab permeabil sau impermeabil (coeziv) sau cnd nivelul apei subterane se afl la mare adncime, precum i cnd cota de evacuare (de exemplu un an sau albia unui pru) este n apropiere i la adncime mare. Din punct de vedere constructiv, filtrul de nisip vertical este un corp prismatic, prev zut cu cte un dren la partea superioar i inferioar . L imea prismului este de 0,6-1,2 m, n l imea corpului filtrant din umplutura de nisip de 0,55-1,0 m i lungime variabil n func ie de debit pn la 25 m. Dac lungimea necesar este mai mare, atunci se construiesc mai multe ramuri de filtre, alc tuind un cmp de filtre. Drenul poate fi din tuburi din PVC riflate sau rigide cu diametrul Dn 80 sau Dn 100. Ele se monteaz cu o pant longitudinal de 0,5-2 % (5-20 mm/m). Tuburile de drenaj se nglobeaz ntr-o umplutur drenant din pietri . La cap tul aval al drenurilor se prev d coloane de ventila ie cu Dn 80 sau Dn 100 mm, ridicate deasupra nivelului terenului cu cel pu in 60 cm i prev zute cu plas deas cu ochiuri de 1 mm, precum i c ciul de ventila ie. Drenul superior de infiltrare trebuie pozat cel pu in sub adncimea de nghe . Pe lng eficien a de epurare ar tat la cap. 4.5., filtrul de nisip vertical poate asigura o reducere a materiilor n suspensie de cca. 80 %, a azotului total de cca. 45 %, a azotului amoniacal de peste 95 % i a fosforului total de cca. 40 %. Alimentarea secven ial a sistemului este o condi ie de baz pentru buna func ionare, ct i pentru asigurarea unei durate de via maxime. Cele 3 variante de alimentare secven ial s-au prezentat la cap. 4.5. Durata de via a acestor filtre poate fi ntre 2-20 ani, dup care nisipul filtrant trebuie nlocuit. Aceasta poate deveni o opera iune complicat i inevitabil "mirositoare". Nisipul filtrant scos 16

trebuie depozitat la o hald de gunoi i adus nisip curat de granula ie stabilit prin proiect, ceea ce implic costuri destul de mari. Filtrul de nisip vertical poate fi realizat n tran ee s pate direct n p mntul coeziv cu taluz avnd nclinarea de 5:1, izolate de teren cu folie din PE sau PVC de minim 1 mm grosime. Cnd este nevoie de mai multe tran ee, distan a ntre ele trebuie s fie de 1,5-2 m. Filtrele pot fi realizate i n cuve etan e din beton sau beton armat, acestea fiind ns foarte scumpe. Filtrele se acoper cu aceea i folie izolant , apoi cu p mnt, ultimul strat (de suprafa ) de 20-40 cm recomandabil din p mnt vegetal. Cu luarea unor precau ii, deasupra lor se poate face gr din rit (de exemplu cultivarea de flori). 4.6.2. Filtrul de nisip orizontal se utilizeaz atunci, cnd nivelul apei subterane sau cota de evacuare se afl la adncime mic . Din punct de vedere constructiv, filtrul de nisip orizontal este un corp prismatic, prev zut cu cte un dren la cap tul amonte i aval. n acest caz, grosimea umpluturii filtrante este de 50-60 cm. L imea minim poate fi coniderat 2,5 m, iar raportul L:B= (2...4):1. Apa uzat se introduce la cap tul amonte printr-un tub de drenaj Dn 100 mm a ezat orizontal pe toat l imea filtrului, iar apa uzat epurat este preluat n aceea i manier , tubul de drenaj fiind a ezat sub cota inferioar a filtrului. Tuburile de drenaj pornesc simetric din c minele amplasate la intrare i la ie ire. n general, eficien a filtrului de nisip orizontal este inferioar celui vertical. Pe lng eficien a de epurare ar tat la cap. 4.5., filtrul de nisip orizontal poate asigura o reducere a materiilor n suspensie de peste 45 %, a azotului total de cca. 60 % i a fosforului total de cca. 35 %. 4.7. Instala ii compacte de epurare biologic Instala iile compacte de epurare biologic se bazeaz pe procese biologice aerobe, n care condi iile optime pentru activitatea microorganismelor aerobe se asigur prin diferite solu ii cu ajutorul unui echipament mecanic cu consum redus de energie electric . Aceste instala ii se numesc compacte sau containerizate din motivul c , ele asigur epurarea mecano-biologic a apelor uzate ntr-un spa iu foarte mic. Ele se produc n execu ie uni(mono)-, bisau multimodular . Instala iile compacte de epurare biologic locale (individuale) pot primi direct apa uzat , fiind recomandat totu i s fie precedate de gr tar i separator de gr simi. Eficien a microbiologic a acestor procedee este de numai cca. 90-95 %. Pentru instala iile compacte de epurare biologic utilizabile ca solu ii locale (individuale) de canalizare, cel mai frecvent utilizate snt urm toarele trei variante tehnologice: - cu n mol activ (n englez : Activated Sludge sau AS) - cu filtre biologice de contact cu rotor sau biodiscuri (n englez : Rotating Biological Contactors sau RBC) - cu n mol activ cu alimentare secven al sau reactor biologic cu func ionare discontinu (n englez : Sequencing Batch Reactor sau SBR) 4.7.1. Instala ii compacte cu n mol activ (AS) Tehnologia de epurare cu n mol activ const din amestecarea i aerarea amestecului de ap uzat cu n mol activ recirculat, urmat de separarea apei uzate de n mol. Instala iile de n mol activ se compun deci din dou compartimente. Primul compartiment se nume te bazin de aerare. Aici se realizeaz amestecul i aerarea n molului. Prin crearea unei forme geometrice adecvate i introducerea aerului se creeaz condi ii favorabile pentru nmul irea bacteriilor aerobe existente n apa uzat , care ader la suprafa a materiilor n suspensie sub form de flocoane uniform dispersate n bazin. Pentru introducerea aerului, n instala iile mici se utilizeaz preponderent aerarea cu bule fine. Acest sistem const n aparate de aerare montate pe fundul bazinului. Aparatele de aerare cele mai utilizate snt cele cu membran perforat sub form de ciuperc sau cilindru. Aerul se introduce sub presiune cu ajutorul suflantelor antrenate de motoare electrice. Din bazinul de aerare amestecul de ap uzat i n mol 17

ajunge n cel de-al doilea compartiment, numit decantor secundar. Datorit formei geometrice speciale, aici se realizeaz decantarea n molului care se separ pe fundul bazinului, iar apa uzat epurat se evacueaz la partea superioar . N molul activ se preia de pe fundul bazinului i se trimite n bazinul de aerare cu ajutorul unei pompe speciale cu aer comprimat (pomp Mamuth), furnizat de aceea i suflant . Puterea electric a acestor suflante alimentate la tensiunea de 230 V variaz orientativ ntre 50-800 W pentru sta iile cu capacitatea ntre 4-50 le. Amorsarea instala iei (atingerea parametrilor optimi de func ionare) dup nceperea aliment rii cu ap uzat necesit pe timp de var o perioad de 7-10 zile, iar pe timp de iarn 15-20 zile. Volumul spa iului de decantare (ba ) se supradimensioneaz pentru asigurarea depozit rii n molului n exces un timp mai ndelungat, asigurnd o frecven de vidanjare odat la 6-12 luni. Combinat cu aerarea prelungit , n molul produs sufer o oxidare (mineralizare) total , ceea ce l face mult mai potrivit pentru o utilizare, recomandabil totu i dup o compostare n amestec cu resturi vegetale, pentru reducerea pericolului de contaminare a solului. n execu ia uni(mono)modular o instala ie compact cu n mol activ are o sec iune circular , decantorul secundar fiind amplasat n centru, nconjurat de bazinul de aerare inelar. n execu ie bimodular , specific instala iilor de capacitate mai mare, n general peste 20 le, bazinul de aerare i decantorul secundar se execut separat. Evacuarea apelor uzate n zone sensibile, vulnerabile i protejate (destinate capt rii pentru ap potabil , zone de mb iere, zone cu pericol de eutrofizare, zone desemnate pentru protec ia habitatelor sau speciilor de animale dependente de mediul acvatic i altele asemenea) necesit ndep rtarea avansat a pricipalilor nutrien i, azotul i fosforul. Fosforul i s rurile azotului snt re inute n propor ie de numai cca. 2 % prin epurare mecanic i de pn la 30 % prin epurare n treapta biologic . ndep rtarea lor, n special al fosforului, necesit epurarea suplimentar dup treapta biologic n a anumita "treapta ter iar " de epurare, unde tot prin procese biologice azotul se transform din forma de nitra i n oxid azotos (N2O) sau n azot gaz (N2) (de unde i numele procesului de "denitrificare") i o mare parte a fosforului se ncorporeaz n organismul bacteriilor care apoi se ndep rteaz sub form de n mol decantat. Astfel n privin a azotului i fosforului se poate ob ine o eficien de epurare de 8090 %. Prin zonificarea tehnologic corespunz toare a bazinului de aerare, treapta ter iar poate fi nglobat n acesta, ob innd o solu ie i mai compact . Din punct de vedere constructiv bazinele pot fi realizate din material plastic, beton armat sau metal i de cele mai multe ori snt prefabricate. Ele pot fi n amplasare subteran sau suprateran . n amplasarea suprateran este necesar protec ia mpotriva nghe ului. Cele mai frecvente instala ii snt cu execu ie din material plastic (cel mai frecvent din polietilen : PE sau polipropilen : PP, urmate de poliester armat cu fibre de sticl : PAFS) n amplasare subteran . Se recomand acoperirea lor. Suflanta i tabloul electric se pot amplasa ntr-un c min al turat sau n pivni . n unele execu ii, compartimentul care ad poste te suflanta (sensibil la nghe ) este executat n acela i bloc cu bazinul(ele). Zgomotul generat de suflant poate fi sup r tor, de aceea este nevoie de izolarea ei fonic . Din acest punct de vedere, montarea ntr-un c min al turat instala iei este preferabil mont rii n pivni . Func ionarea acestor instala ii de epurare este automatizat . Depinznd ns de energia electric , ele snt destul de sensibile la lipsa curentului electric, de i n unele situa ii, o ntrerupere n alimentarea cu energie electric de pn la 24 de ore pare s nu conduc la dezamorsarea procesului biologic. n mod evident ns , acesta este un handicap sever i insurmontabil n cazul unor utiliz ri ocazionale sau sezoniere (cabane, case de vacan , vile, etc.), unde nu pot fi utilizate. De i echipamentul este simplu i nu necesit o ntre inere frecvent , totu i este recomandabil ca, aceast opera ie s se ncredin eze pe baz de contract unei firme specializate. n mod frecvent, furnizorii asigur i acest serviciu. Pre ul acestor instala ii variaz de la cele mai mici, unifamiliale, de cca. 2600-3700 euro (95135 milioane lei) i pn la cele pentru 50 le, de cca. 14000-18000 euro (510-650 milioane lei). Se 18

fabric ns module i pentru capacitatea de 100 le. La pre ul instala iei se adaug cheltuielile lucr rilor de construc ii-instala ii (lucr rile de terasamente: s p turi i umpluturi de p mnt, betonul n placa de rezemare, racordul electric), costul transportului, montajului i punerii n func iune. Aceste lucr ri majoreaz costul total de realizare cu pn la 80-40 %, invers propor ional cu m rimea instala iei. Dar chiar i a a, ele snt competitive cu celelalte variante anterioare i sub aspect valoric. 4.7.2. Instala ii cu filtre biologice de contact cu rotor sau biodiscuri (RBC) Principiul de func ionare a acestor instala ii se bazeaz pe activitatea bacterian aerob ce se desf oar n pelicula biologic cultivat n condi ii determinate pe un suport poros. n cazul de fa , suportul culturii bacteriene este realizat printr-un set de discuri rotative din material plastic poros cu suprafa specific foarte mare, montate pe un ax orizontal amplasat deasupra sau sub nivelul apei n bazinul ce con ine apa uzat . n func ie de capacitatea instala iei, se monteaz unul sau mai multe seturi de discuri. Rota ia foarte lent a discurilor se realizeaz cu un electromotor de putere mic . Prin rota ia discurilor se asigur introducerea oxigenului din aer necesar microorganismelor. Pentru denitrificare se utilizeaz un bazin cu biodiscuri montat serie la ie irea apei epurate n treapta biologic . Pentru asigurarea unui randament (eficien de epurare) ridicat, o parte din n molul activ separat n decantorul secundar este recirculat din ba a acestuia cu ajutorul unei pompe Mamuth sau unei electropompe submersibile la intrarea sistemului. Deoarece filtrul biologic este foarte sensibil la nfundare, circuitul tehnologic se compune obligatoriu din decantor primar, bazin de contact i decantor secundar, iar n cazul denitrific rii n plus i de un bazin de contact pentru denitrificare. n unele variante, bazinul de denitrificare este comasat cu bazinul de contact al treptei biologice. Puterea electric instalat a acestor instala ii este mai mare fa de cele cu n mol activ. Instala iile cu biodiscuri snt mult mai sensibile la lipsa curentului electric n compara ie cu cele de n mol activ. Eficien a de epurare a biodiscurilor este n general pu in mai mic fa de instala iile cu n mol activ cu cca. 3-15 %. Din punct de vedere constructiv i de exploatare snt valabile cele prezentate la varianta cu n mol activ. Pre ul lor propriu-zis este pu in mai mare fa de cele cu n mol activ, undeva n zona cifrelor mai mari indicate pentru acestea. 4.7.3. Instala ii cu n mol activ cu alimentare secven al sau reactor biologic cu func ionare discontinu (SBR) De i sisteme asem n toare erau inventate ntre anii 1914-1920, instala iile SBR au fost dezvoltate intens n anii 1950-1960 n SUA, c p tnd o larg r spndire aproximativ n perioada anilor 1980-1990 att n SUA, ct i n Europa. Instala iile SBR reprezint de fapt o tehnologie modificat de epurare cu n mol activ, diferen a esen ial n compara ie cu aceasta constnd din segmentarea procesului i comasarea lui tehnologic ntr-un singur compartiment. Ele trebuie s fie precedate de epurare mecanic . n sistemul SBR se disting 5 etape secven iale ale procesului de epurare, care se repet incontinuu. Cele 5 etape snt urm toarele: - etapa 1: alimentarea, durata ciclului cca. 25 % din total; apa uzat se introduce n bazin i se amestec cu n molul activ r mas din ciclul precedent - etapa 2: aerarea i amestecarea, durata ciclului cca. 35 % din total; apa uzat proasp t este amestecat energic cu n molul activ care se formeaz prin nmul irea microorganismelor aerobe, concomitent cu introducerea aerului. n aceast etap se poate realiza i denitrificarea, prin oprirea aer rii. - etapa 3: decantare, durata ciclului cca. 20 % din total; se opre te aerarea i amestecarea, l snd timp suficient pentru sedimentarea flocoanelor de n mol 19

- etapa 4: evacuare, durata ciclului cca. 15 % din total; apa uzat epurat decantat se evacueaz din bazin n propor ie de pn la cca. 60 % din volumul bazinului - etapa 5: a teptare, durata ciclului cca. 5 % din total; n aceast perioad se poate ndep rta n molul (numai par ial). Aceast secven nu este neap rat necesar . Ea poate fi eliminat pe perioada debitelor de vrf i prelungit pe perioada debitelor mici (de exemplu de noapte). Durata total a unui ciclu poate varia ntre 8-24 ore. Din punct de vedere constructiv, instala iile SBR pot fi realizate n execu ie uni(mono)- sau bimodular . Instala iile cele mai mici se realizeaz n execu ie unimodular , bicompartimentat , iar cele pentru capacit i mai mari, ncepnd de obicei de la cca. 15 le, n execu ie bimodular , cu cele dou compartimente (decantor primar i reactor SBR) separat. Avantajul lor deosebit const n flexibilitatea foarte mare de a se adapta la varia iile mari de debit, precum i a concentra iei apei uzate n poluan i, caracteristic evacu rilor de la un num r mic de persoane. Un alt avantaj const n costul mai redus cu 25-40 % fa de instala iile cu n mol activ. Produc ia de n mol este de asemenea mult mai mic , iar prin evacuarea n molului n exces n decantorul primar supradimensionat se poate ob ine un n mol stabilizat cu volum i mai redus, datorit ngro rii. Suprafa a de teren ocupat de instala iile SBR snt mai mici fa de cele cu n mol activ, nefiind nevoie de decantor secundar. Dezavantajul acestor instala ii ar putea fi echipamentul mecanic i de control mai sofisticat fa de cele pentru tehnologia cu n mol activ. Asem n tor tuturor celorlaltor instala ii compacte de epurare biologic , i acestea snt sensibile la lipsa curentului electric, dar mai pu in n compara ie cu cele cu n mol activ din motivul c , n cazul ntreruperii aliment rii cu energie electric , sistemul intr automat n faza de a teptare. n schimb, pot asigura o eficien de epurare ridicat . Datorit multiplelor avantaje, instala iile SBR tind rapid spre o monopolizare a pie ei. Pre ul instala iilor SBR variaz ntre cele pentru o familie, de cca. 6000 euro (220 milioane lei) i pn la capacitatea de 50 le, de cca. 23000 euro (830 milioane lei). Se fabric module i pentru capacitatea de 100 le. La pre ul instala iei se adug celelalte costuri, enumerate anterior. 5. METODE ALTERNATIVE DE EPURARE n acest capitol continu m prezentarea metodelor alternative de epurare ncepute n cap. 4. Motivul principal pentru care am f cut aceast mp r ire rezid n faptul c , solu iile prezentate aici snt potrivite ndeob te pentru comunit i cu peste 50 le. Este adev rat ns c , nici aceast mp r ire nu poate fi privit rigid, fiind de asemenea posibile categorisiri i dup alte cteva criterii. Necesitnd suprafe e de teren mai mari i mult mai mari n compara ie cu tehnicile conven ionale intensive, aceste metode se mai numesc i "extensive". Limita superioar de utilizare recomandat a acestor metode variaz n limite foarte largi, de la 5000 le n Europa i pn la 15000-20000 le i chiar mai mari n SUA. Este important de re inut c , aceste metode se bazeaz pe procesele de epurare existente n natur . Bine proiectate, construite i exploatate, aceste metode pot asigura eficien ele de epurare prev zute n Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale 91/271/CEE. Aceste tehnici alternative pot fi mp r ite n trei mari categorii: - cu filtrare prin medii poroase (sau tehnici bazate pe culturi biologice pe pelicule fixate pe suport granular; n englez "fixed film cultures" sau FFC) - n iazuri (lagune, lacuri) (sau tehnici bazate pe culturi biologice n suspensie n ap ; n englez "suspended growth cultures" sau SGC) - sisteme hibride sau combinate (n englez "hybrid systems"sau HS) 5.1. Metode de epurare cu filtrare prin medii poroase Principiile i caracteristicile principale ale acestei tehnici au fost prezentate n capitolele 4.5. i 4.6. Ele necesit orientativ 1,5-3 m3 material filtrant/le. 20

n cazul suprafe elor mari trebuie avut n vedere i protec ia mpotriva inunda iilor i asigurarea evacu rii apelor mari din ploile toren iale c zute pe suprafa a filtrant . Aceste tehnici necesit n prealabil o bun epurare mecanic a apelor uzate. De aceea, la aceste capacit i, utilizarea fosei septice nu mai este rentabil . Din acest motiv, la intrarea apei n sta ia de epurare se prevede un gr tar pentru re inerea plutitorilor de dimensiuni mari (hrtii, flacoane din material plastic i altele asemenea). Totodat trebuie asigurat i tratarea ct mai bun a n molului. Cel mai adecvat acestui scop este decantorul etajat, denumit dup inventatorul s u decantor IMHOFF. Depinznd de m rimea sta iei, se utilizeaz pn la 4 unit i grupate n baterie. Decantorul etajat (IMHOFF) se nume te astfel datorit compartiment rii speciale. n compartimentul superior se produce decantarea apei, iar n cel inferior depozitarea i fermentarea n molului. Compartimentul de decantare amplasat la partea central are forma unui jgheab simplu sau dublu (la debite mai mari), de form dreptunghiular (n unele cazuri circular ), cu radierul nclinat, i este prev zut cu o fant ngust pe toat lungimea, prin care n molul decantat trece n compartimentul inferior. La intrarea i ie irea apei din jgheab se prev d pere i semiscufunda i. Compartimentul de fermentare a n molului are radierul cu pere ii nclina i i se dimensioneaz n func ie de num rul de locuitori, temperatura apei, tipul canaliz rii i solu ia tehnologic de epurare. Aflat sub un strat gros de ap , sub ac iunea bacteriilor n molul intr n fermentare anaerob criofil , cu producere de biogaz. (Anaerob nseamn condi ii cu lips de oxigen, iar criofil se refer la faptul c , fermentarea se desf oar la temperatura apei uzate din bazin, de 5-15 C, f r nc lzire.) Biogazul este un amestec de gaze, n propor ie de cca. 60 % metan (CH4), cca. 39 % bioxid de carbon (CO2), n rest hidrogen (H2), hidrogen sulfurat (H2S) i altele. Din cauza metanului, fosele septice i decantoarele cu etaj reprezint pericol de explozie ! Hidrogenul sulfurat cauzeaz mirosul n ep tor de ou clocite. Cu o bun ntre inere ns , ca i la fosa septic , acest miros este abia perceptibil. Ca i n cazul fosei septice, i aici se formeaz o crust pe suprafa a apei deasupra spa iului de fermentare, ce trebuie spart n permanen pentru asigurarea evacu rii libere a gazelor produse. Ast zi nu se mai prevede captarea biogazului, deoarece nu este rentabil . N molul fermentat trebuie evacuat odat sau de dou ori pe an. n acest scop se prevede o conduct din font sau o el inoxidabil cu Dn 200 mm, controlat de un robinet amplasat ntr-unul din cele dou compartimente ale c minului de evacuare. N molul se evacueaz n compartimentul de vidanjare prin metoda hidraulic , adic sub presiunea apei din decantor, iar de aici este preluat de autovidanjor. Din punct de vedere constructiv, decantorul etajat este un bazin etan din beton armat cu sec iunea transversal cilindric sau p trat , cu partea inferioar tronconic sau piramidal . De obicei nu se acoper , iar n cazul acoperirii trebuie luate m suri speciale. n metoda de epurare cu filtrare prin medii poroase se pot distinge urm toarele trei solu ii: - epurare prin infiltra ie-percola ie - epurare prin metoda spa iului radicular de tip vertical (n englez "vertical sub-surface constructed wetlands" sau vSSFCW) - epurare prin metoda spa iului radicular de tip orizontal (n englez "horizontal sub-surface constructed wetlands" sau hSSFCW) Denumirea n limba englez a ultimelor dou solu ii nsemn mai exact "zone umede construite" (constructed wetlands, CWs), terminologie preluat n Europa din practica SUA. 5.1.1. Epurare prin infiltra ie-percola ie (n englez "infiltration-percolation system" sau IPS) Aceste solu ii asigur o bun epurare biologic a apelor uzate. Utilizarea lor este limitat la cteva sute de le, cu cifra mai mare pentru cele orizontale i mai mic pentru cele verticale. Se deosebesc dou tipuri (variante): - orizontale - verticale n varianta orizontal , cu suprafa a liber , deschis , apa uzat este distribuit pe suprafa a paturilor filtrante ct mai uniform, cu ajutorul unei re ele de conducte amplasate aerian. Pe durata 21

travers rii stratului filtrant, apa uzat este epurat de microorganismele aerobe fixate pe pelicula de biofilm aderent particolelor de nisip i este colectat la partea inferioar printr-o re ea de drenuri. Suprafa a total se mparte n cel pu in trei paturi, alimentate alternativ, ceea ce mbun t e te eficien a. Alimentarea se face n reprize, la un interval determinat prin calcul. Suprafa a necesar este n jur de 1,5 m2/le. Se subliniaz c , suprafe ele indicate reprezint valori nete, la care se adaug ntotdeauna suprafa a necesar pentru compartimentare, de protec ie i eventual ndiguire, precum i pentru amplasarea dup caz, a instala iilor de preepurare i a cl dirii de serviciu. n valori relative, aceste suprafe e suplimentare snt cu att mai mici, cu ct suprafa a net este mai mare, fiind deci invers - dar nu liniar propor ionale. Varianta vertical se realizeaz de obicei subteran, filtrul fiind acoperit cu un strat de p mnt. Apa uzat se introduce la partea superioar printr-un dren de infiltrare, iar apa epurat se colecteaz la partea inferioar tot cu un dren. Suprafa a specific necesar este orientativ 3,5 m2/le. n ambele variante, dac eliminarea bacteriilor patogene nu este cel mai important criteriu, atunci este suficient o grosime a stratului filtrant de numai 80 cm. Pentru ndep rtarea inclusiv a bacteriilor patogene, grosimea stratului filtrant de nisip se determin prin dimensionare n func ie de nc rcarea hidraulic i gradul de reducere dorit. Este necesar o bun izolare a filtrelor de terenul natural. Dac acesta este impermeabil, nu este nevoie de solu ii suplimentare de impermeabilizare, acestea fiind ns inevitabile i obligatorii n terenuri permeabile. 5.1.2. Epurare prin metoda spa iului radicular de tip vertical (n englez "vertical subsurface flow" sau vSSF, sau "vertical sub-surface constructed wetlands" sau vSSFCW) n aceast solu ie se poate epura apa uzat brut , nedecantat , dar aceast variant necesit o analiz atent . i n acest caz se utilizeaz mai multe compartimente. Apa uzat brut se distribuie alternativ ct mai uniform pe suprafa cu ajutorul unei re ele de conducte amplasate aerian. Doza de alimentare se determin astfel nct, s se ob in n primele momente un luciu de ap pe toat suprafa a filtrului, ccea ce va asigura o infiltrare uniform n toat masa acestuia. Aceasta este cheia ob inerii unei eficien e maxime i de durat . Rareori se utilizeaz doar o singur treapt . De cele mai multe ori, suprafa a total (orientativ 2 2 m /le) se mparte ntre cele dou trepte de filtre verticale, adoptnd cca. 60 %, adic 1,2 m2/le pentru prima treapt , respectiv 40 % pentru a doua treapt . Corpul filtrant se alc tuie te multistrat. Deoarece n literatura de specialitate indica iile privind num rul straturilor, grosimea i granulometria acestora este mult diferit , aici se vor da doar indica ii orientative. n cazul adopt rii a trei straturi, n stratul superior se utilizeaz nisip grosier, urmat de un strat intermediar din pietri mic, iar la baz un strat din pietri mare. n acest strat se nglobeaz i drenul de colectare prev zut la cap tul amonte cu un tub de aerisire (ventila ie). Aceast matod se recomand n general pn la o capacitate de cca. 2000 le, dar uneori (n special n cazul unui amplasament cu pant mare), poate fi realizat n condi ii economice avantajoase i pn la capacit i de 4000 le. Aceast metod poate asigura o eficien de re inere a suspensiilor i a fosforului mai mic , ns prezint o bun capacitate de nitrificare. n func ie de necesit i, aceast metod poate asigura o bun capacitate de eliminare a bacteriilor patogene. Metoda poate fi utilizat avantajos n toate cazurile cu varia ie sezonier mare a popula iei (cabane, campinguri). 5.1.3. Epurare prin metoda spa iului radicular de tip orizontal (n englez "horizontal subsurface flow" sau hSSF, sau "horizontal sub-surface constructed wetlands" sau hSSFCW) n aceast metod grosimea umpluturii filtrante este mai redus i practic saturat n permanen . Apa uzat decantat se introduce n mod distribuit la un cap t, n zona superioar a stratului filtrant, iar apa epurat se colecteaz la cap tul opus, printr-un dren transversal a ezat la partea inferioar a patului. Tubul de evacuare de la cap tul aval este prev zut cu posibilitatea de reglaj 22

al nivelului apei n patul filtrant, prin diverse solu ii tehnice. Un reglaj potrivit debitelor influente, condi iilor atmosferice i sezoniere este cheia unei func ion ri la parametrii optimi. Suprafa a net se recomand ntre 5-10 m2/le, n func ie de nc rcarea organic i eficien a de epurare dorit , care se determin prin calcul. Este indicat mp r irea suprafe ei n mai multe unit i legate n paralel, ceea ce asigur o exploatare flexibil i mai sigur . Raportul laturilor este un alt parametru important i se recomand o valoare maxim de 1:3. Umplutura este zonificat i n aceast metod . Astfel, la intrare i la ie ire se prevede o umplutur din pietri mare-bolov ni mic, iar n zona de epurare activ din nisip grosier-pietri mic. Adncimea patului filtrant se alege de obiei n jurul valorilor de 40-60 cm. Metoda se poate adapta foarte bine unei mari palete de capacit i, de la gospod rii individuale pn la cteva mii de le. La capacit i mari ns trebui asigurat un control hidraulic foarte sigur. Cu aceast metod se poate ob ine o eficien de reducere a suspensiilor mai mare, o epurare biologic total , cu o nitrificare limitat , dar cu denitrificare foarte bun . Capacitatea acestei metode de re inere a fosforului este mai mare, ns multe observa ii arat c , n anumite condi ii, aceasta se diminueaz i chiar se poate anula n timp. n ambele metode de epurare cu utilizarea spa iului radicular, se pot folosi o mare varietate de plante macrofite care cresc repede, i dezvolt r d cini puternic penetrante i bogat ramificate, suport bine lungi perioade secetoase i inundarea periodic . Astfel pot fi utilizate papura (Typha sp., T. latifolia, T. angustifolia), rogozul (pipirig) (Scirpus sp.), mana de ap mare (Glyceria maxima), iarba alb (Phalaris arundinacea) i trestia (Phragmites australis). Cea mai r spndit este ns trestia, ceea ce o face de preferat altor specii. Dintre metodele de plantare cel mai des utilizate snt cele cu folosirea rizomilor cu muguri sau prin transplantarea plantelor maturi cu balotul de r d cini. Desimea de plantare recomandat este ntre 4-8 r d cini (plante)/m2. Ca la orice sistem biologic, i aici este nevoie de realizarea unui echilibru care necesit timp pentru acomodarea plantelor i microorganismelor la noile condi ii hidrobiologice. De aceea, la punerea n func iune, prima umplere se realizaz cu ap i nu cu ap uzat . Apa uzat se va introduce treptat, numai dup ce plantele s-au acomodat. Perioada de stabilizare recomandat dinaintea introducerii apei uzate difer n Europa i SUA. n practica rilor europene, perioada de tranzi ie recomandat corespunde unei perioade de vegeta ie complete, adic un an, pe cnd n SUA aceasta este de doar cteva s pt mni sau luni. Atingerea parametrilor de epurare de asemenea necesit o perioad mult mai lung n compara ie cu metodele intensive, deoarece este strns legat de masa de r d cini, respectiv densitatea plantelor. n func ie de condi iile locale, plantele utilizate i de perspicacitatea n exploatare, r spndirea deas pe toat suprafa a filtrelor necesit o perioad ntre 3 luni-2 ani. Att n aceast perioad , ct i n cea urm toare, trebuie acordat o aten ie deosebit supravegherii i ntre inerii planta iei. Aceasta trebuie secerat odat sau de dou ori pe an, iar masa vegetal secerat trebuie ndep rtat . n exploatare este nevoie i de r rirea din cnd n cnd a vegeta iei prea abundente, pentru a facilita stabilirea p s rilor i altor viet i. 5.2. Metode de epurare n iazuri (lagune, lacuri) Metoda de epurare n iazuri (lagune) este una dintre cele mai vechi i r spndite metode de epurare. Studierea lor aprofundat a nceput ns prin anii 1960-1970. Metoda poate fi utilizat cu succes pn la cele mai mari capacit i. n func ie de condi iile geotopografice ale amplasamentului, aceste lacuri pot fi realizate n bazine naturale sau artificiale. Ele pot fi utilizate ca prim , a doua sau ca treapt ter iar de epurare. O clasificare utilizat mparte aceste metode n: - iazuri (lagune, lacuri) naturale (n englez "natural lagoons", sau "natural wetlands") sau iazuri de stabilizare (n englez "waste stabilization ponds" sau WSPs) Se men ioneaz ns c , termenul "natural" poate crea confuzii. Aici, acest termen se utilizeaz doar pentru a ar ta faptul c , epurarea se bazeaz pe procese fizico-chimice i biologice naturale i nicidecum nu se refer la lagunele naturale propriu-zise. Pentru evitarea oric rei confuzii, este indicat 23

s se foloseasc denumirea "iazuri de stabilizare". Aceasta cu att mai mult cu ct, lagunele naturale propriu-zise snt folosite uneori ntr-adev r pentru epurarea apelor uzate. - iazuri (lagune, lacuri) cu plante (macrofite) (n englez "macrophyte lagoons" sau ML) sau zone umede construite cu suprafa liber (n englez "free water surface constructed wetlands" sau FWS ori FWSCW) Caracteristica general i comun a acestor metode este variabilitatea sezonier destul de mare a eficien ei de epurare. Suprafa a specific net necesar este ntre 8-15 m2/le, pentru a se putea asigura un timp de reten ie suficient de mare, de ordinul a ctorva zeci de zile. Eficien a de epurare obtenabil cu aceast metod cre te odat cu num rul lacurilor legate n serie. Cel mai des utilizat sistem const n cuplarea a trei lacuri n serie, dar se ntlnesc aranjamente i cu 6 lacuri n iruite, acestea din urm putnd asigura departe i cel mai ridicat randament n eliminarea bacteriilor patogene. Raportul lungime/l ime a iazurilor se recomand a fi 3:1. Apa uzat epurat este preluat i evacuat ntotdeauna de la suprafa , prin diverse solu ii. Suprafe ele mari de ap , n special n cazul n care axul lung este orientat aproximativ pe direc ia vnturilor dominante, snt expuse form rii valurilor mari. Acest fapt trebuie avut n vedere la proiectare, pentru a se putea pevedea m surile compensatorii adecvate i necesare. Trebuie avut n vedere i protec ia mpotriva inunda iilor i asigurarea evacu rii apelor mari din ploile toren iale c zute pe suprafa a iazurilor. Metoda de epurare n iazuri necesit asigurarea celor mai mari distan e de protec ie, ntre 800-1000 m, un criteriu important fiind direc ia vnturilor dominante. 5.2.1. Iazuri (lagune, lacuri) naturale (n englez "natural lagoons", sau "natural wetlands") sau iazuri de stabilizare (n englez "waste stabilization ponds" sau WSPs) Denumirea acestor iazuri provine de la faptul c , n molul produs este bine mineralizat (stabilizat). De i pot fi considerate mai multe criterii de mp r ire, cel mai corect criteriu este considerat de majoritatea speciali tilor ca fiind cel bazat pe procesele biochimice, deosebndu-se astfel iazuri (lagune, lacuri): - aerobe - facultative - anaerobe 5.2.1.1. Iazuri (lagune, lacuri) aerobe Epurarea apelor uzate este asigurat de algele produc toare de oxigen prin fotosintez . Din acest motiv, adncimea apei este limitat de transparen a acesteia, deoarece razele de soare trebuie s poat p trunde pn la fundul lacului. n cazul apei uzate, aceast adncime nu dep e te niciodat 1,0 m, cel mai des ns 0,5-0,9 m. Timpul de reten ie este de 10-20 zile. Din cauza adncimii reduse a apei, iazurile aerobe snt foarte sensibile la ac iunea vntului, valurile generate putnd cauza r scolirea n molului depus pe fund, ceea ce conduce la cre terea semnificativ a suspensiilor n apa epurat . Aceste tipuri de iazuri pot fi utilizate n toate treptele de epurare. O variant a iazurilor aerobe este cea a iazurilor cu microfite (alge microscopice, bacterii) i pe te, dar n acest caz, numai ca ultima treapt de epurare. Din acest motiv, acest tip de iaz se mai nume te i "iaz (lac) de finisare". n iazurile cu pe te trebuie asigurat ntotdeauna i o concentra ie a oxigenului dizolvat de cca. 4 mg/l. O alt variant a iazurilor aerobe snt iazurile aerate. n acest scop se folosesc diverse sisteme de introducere a aerului, iar adncimea apei poate cre te pn la 3,5-4,0 m, ceea ce conduce la reducerea corespunz toare a suprafe ei. Aceast variant necesit ns un mare consum de energie electric pentru echipamentele de aerare mecanice. Iazurile aerate necesit o bun tratare prealabil a apelor uzate, ceea ce se poate realiza cu decantoare etajate sau n iazuri anaerobe. 5.2.1.2. Iazuri (lagune, lacuri) facultative 24

Epurarea apelor uzate este asigurat de activitatea comun a algelor produc toare de oxigen prin fotosintez i bacteriilor. Apa uzat n aceste lagune este stratificat ntr-o zon superioar aerob i una inferioar anaerob . Grosimea stratului superior aerob este supus varia iilor diurne de temperatur , concentra ia oxigenului fiind mai mare ziua i mult mai mic noaptea. n stratul inferior n molul depus intr n descompunere anaerob cu producere de metan i alte gaze. Dac stratul superior aerob nu este men inut n compensa ie cu o nc rcare organic de suprafa adecvat , se pot genera mirosuri p trunz toare puternice. Adncimea apei se alege ntre 1,2-1,8 m, iar timpul de reten ie ntre 20-40 zile. Aceste tipuri de iazuri pot fi utilizate n toate treptele de epurare. 5.2.1.3. Iazuri (lagune, lacuri) anaerobe Acest tip de iaz se nu se utilizeaz singur, ci doar ca prima treapt de epurare, deoarece eficien a de epurare este redus . Dar rolul lor principal nici nu este aceasta, ci re inerea i descompunerea materiilor n suspensie. Adncimea apei n aceste iazuri este mare, ntre 2-3,5 m, ceea ce asigur condi iile anaerobe i o pierdere de c ldur mic prin reducerea suprafe ei luciului de ap . Timpul de reten ie se alege ntre 6-60 zile. n aceste condi ii, epurarea se desf oar sub ac iunea bacteriilor anaerobe, cu producere de metan, bioxid de carbon i alte gaze. Un sistem frecvent utilizat const din legarea n serie a trei iazuri aerobe. n aceast alc tuire, primul iaz are rolul de a reduce n principal poluan ii ce con in carbon, al doilea asigur reducerea azotului i fosforului, iar al treilea asigur stabilitatea sistemului i func ioneaz ca rezerv pentru diferite situa ii, n care unul dintre iazurile din amonte trebuie scoase temporar din func iune. Adncimea apei variaz ntre 0,8-1,2 m. Suprafa a specific a primului iaz se alege la 6 m2/le, iar pentru celelelte la cte 5 m2/le. Timpul de reten ie total este n jur de 70 zile, dar n cazul unui num r i mai mare de iazuri se ajunge i la 180 zile. Re inerea nutrien ilor de azot i fosfor este mult mai mare n perioada de var . De asemenea, re inerea fosforului este important n primii c iva ani, dup care tinde spre zero n cca. 20 ani, datorit acumul rii n n molul sedimentat. Eficien a n eliminarea bacteriilor patogene este excelent . n toate variantele, una dintre opera iunile de exploatare cele mai importante este evacuarea periodic a n molului de pe fundul iazurilor. n acest scop s-au generalizat dou metode: cea uscat , cu golirea iazului i utilizarea unui utilaj terasier (buldozer, nc rc tor frontal) i cea umed , prin pompare cu suc iune de pe fund. Frecven a evacu rii depinde de cantitatea de suspensii din apa uzat , tipul iazului i alc tuirea liniei tehnologice, fiind ntre 2-20 ani. n cazul mai multor iazuri n serie, frecven a evacu rii este binen eles mai mare n primul iaz. Astfel, frecven a evacu rii n molului din primul iaz este de obicei ntre 5-10 ani, iar n celelalte odat la 20 ani. Dac ns re inerea fosforului este o condi ie obligatorie, atunci se recomand ca, ncepnd cu cel de-al doilea iaz, aceast frecven s nu dep easc 10 ani. 5.2.2. Iazuri (lagune, lacuri) cu plante (macrofite) (n englez "macrophyte lagoons" sau ML) sau zone umede construite cu suprafa liber (n englez "free water surface constructed wetlands" sau FWS ori FWSCW) Aceste sisteme constau din bazine etan eizate umplute cu ap uzat cu adncimea ntre c iva cm i 1,0 m, prev zute pe fund cu o umplutur de sus inere pentru plantele acvatice macrofite. Dup varietatea de plante utilizate, se deosebesc iazuri cu plante: - emergente (care se nr d cineaz pe fund i se ridic deasupra apei) - plutitoare - submergente (care se nr d cineaz pe fund dar se dezvolt sub nivelul apei) n mod obi nuit aceste sisteme se utilizeaz ca ultim treapt de epurare, a a-zise "de finisare". Ele asigur o eficien ridicat n re inerea suspensiilor i un bun randament n reducerea CBO5, nitrificare-denitrificare i ndep rtarea fosforului. 25

5.3. Sisteme hibride sau combinate (n englez "hybrid systems"sau HS) Depinznd de scopul urm rit i de eficien a dorit sau impus , sistemele de epurare prezentate anterior pot fi grupate n diverse moduri. Acesta este valabil i pentru sistemele individuale (locale), astfel c , ele s-au inclus n lista incomplet de mai jos:
- fos septic - pu de infiltrare / dren de infiltrare - fos septic - filtru de nisip vertical - fos septic - sistem cu spa iu radicular vertical / orizontal - decantor vertical (IMHOFF) - sistem cu spa iu radicular vertical / orizontal - decantor vertical (IMHOFF) - sistem cu spa iu radicular vertical - sistem cu spa iu radicular orizontal - decantor vertical (IMHOFF) - sistem cu spa iu radicular vertical - sistem cu spa iu radicular orizontal - iaz (lagun ) - iazuri (lagune) de stabilizare de diferite tipuri legate n serie

6. BIBLIOGRAFIE 1. Blitz, E. Proiectarea canaliz rilor. Bucure ti, ET, 1970 2. Negulescu, M. Epurarea apelor uzate or ene ti. Bucure ti, ET, 1978 3. Hunyady, D. Kzm vests-Vzellts-Vzelvezets. Budapest, MK, 1970 4. Dr. Margittai, E. Csatornzs mindenkinek. Budapest, TK, 1989 5. Dr. Benedek, P., Vall, S. Vztisztts-Szennyvztisztts zsebknyv. Budapest, MK, 1990 6. European Commission. Guide Extensive Wastewater Treatment Processes, Adapted to small and medium sized communities (500 to 5000 p.e), Luxembourg, Office of oficial publications of the EC, 2001 7. FNDAE no. 22. Filires d'puration adaptes aux petites collectivits, 1997 8. S. Kayombo, T.S.A. Mbwette, J.H.Y Katima - UDS, N. Ladegaard, S.E. Jrgensen - DUPS. Waste stabilzation Ponds and Constructed Wetlands Design Manual, UNEP-IETC & Danida 9. US EPA. Design manual Municipal Wastewater Stabilization Ponds, 1983 10. US EPA. Design manual Constructed Wetlands and Aquatic Plants Systems for Municipal Wastewater Treatment, 1988 11. US EPA. Subsurface Flow Constructed Wetlands for Wastewater Treatment, 1993 12. US EPA. Guiding Principles for Constructed Treatment Wetlands, 2000 13. www.epa.gov/owow/wetlands 14. www.sws.org 15. www.constructedwetlands.org 16. www.fndae.fr 17. www.oieau.fr

ing. Kelemen rpd

26