Sunteți pe pagina 1din 166
Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenŃie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaŃie şi formare profesională” Titlul proiectului:” CompetenŃă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaŃional” Nr. de identificare al contractului de finanŃare: POSDRU/87/1.3/S/57406

identificare al contractului de finan Ń are: POSDRU/87/1.3/S/57406 Drd. Simona Găbureanu Cercet. Dr. Magdalena Balica 1

Drd. Simona Găbureanu Cercet. Dr. Magdalena Balica

CUPRINS

INTRODUCERE: OBIECTIVE, PRINCIPII, STRATEGII

3

TEMA 1. ROLUL INSTRUMENTELOR TIC ÎN UTILIZAREA METODOLOGIILOR ACTIV PARTICIPATIVE ÎN EDUCAŢIE: EXPERIENŢE, VALENŢE, LIMITE

9

1.1. Utilizarea TIC în educaţie – situaţia actuală în context naţional şi European

1.2. Dimensiuni ale inovării metodologiilor de predare-învăţare-evaluare cu ajutorul TIC18

10

TEMA 2. APLICAŢII DE BAZĂ PE CALCULATOR ŞI UTILIZAREA ACESTORA ÎN EDUCAŢIE

21

2.1. Procesarea textului. Utilizarea Word în situaţii de predare/învăţare/evaluare

22

2.2. Calcul tabelar – utilizarea Microsoft Excel în predare/ învăţare/ evaluare

49

2.3. Realizarea unei prezentări

69

2.4. Instrumente multimedia

83

TEMA 3. INTERNETUL ŞI POTENŢIALUL ACESTUIA PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESELOR DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE

99

3.1.Funcţiile Internetului şi valenţele sale în activitatea educativă - căutare avansată 100 3.2.Comunicarea virtuală şi utilitatea acesteia în educaţie (e-mail, mesagerie instant,

grupuri)

116

3.3.Instrumente de colaborare online. Valorificarea instrumentelor de colaborare în activitatea didactică

127

TEMA 4. PLANIFICAREA, IMPLEMENTAREA ŞI EVALUAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE CU AJUTORUL TIC

131

4.1.Instrumente şi aplicaţii TIC în analiza de nevoi educaţionale şi în planificarea experienţelor de învăţare ale elevilor

132

4.2.Instrumente şi aplicaţii TIC în activităţile curriculare şi extracurriculare

135

4.3.Instrumente şi aplicaţii TIC în analiza de nevoi educaţionale şi în evaluarea învăţării

elevilor

138

TEMA 5. PLATFORMA DE ÎNVĂŢARE AEL

141

5.1. ELearning – Cadrul conceptual. Abordări pedagogice

142

5.2. Managementul resurselor educaţionale pe platforma eLearning

146

5.3. Crearea conţinutului educaţional

153

BIBLIOGRAFIE

164

Introducere: obiective, principii, strategii

Bine aţi venit la cursul Formarea competentelor IT si certificare IT. Acest curs se

adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, interesate de a împărtăşi experienţe privind utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare în activitatea didactică şi de a descoperi împreună cu formatorii şi colegii de curs noi valenţe ale tehnologiei, pentru o învăţare mai activă, mai atractivă şi mai inovativă, la clasă sau în afara acesteia.

Obiective şi competenţe De-a lungul acestui curs vom explora împreună experienţele în domeniul utilizării noilor tehnologii din activitatea proprie, a colegilor şi a formatorilor, astfel încât la finalul acestei călătorii de formare, fiecare dintre noi va fi capabil să:

de formare, fiecare dintre noi va fi capabil să: ∑ descopere şi să valorifice potenţialului

descopere şi să valorifice potenţialului educaţional al utilizării TIC în activitatea de planificare, implementare şi evaluare a învăţării elevilor/preşcolarilor şi în dezvoltarea profesională;

construiască exemple de contexte educaţionale în care utilizarea TIC poate facilita şi îmbunătăţi procesele de predare- învăţare-evaluare;

utilizeze aplicaţii de bază oferite de calculator şi INTERNET în contexte educaţionale specifice (Microsoft Word, Microsoft Excel, Prezi, aplicaţii multimedia);

utilizeze instrumente de comunicare şi instrumente electronice pentru dezvoltarea resurselor educaţionale cu ajutorul INTERNET-ului;

să utilizeze platforma de învăţare AeL şi principalele facilităţi ale acesteia pentru designul unor secvenţe sau materiale de învăţare.

De asemenea, participarea la acest curs ne va oferi ocazii de reflecţie şi analiză asupra impactului pe care noile tehnologii le au în prezent şi le vor avea, cel mai probabil, în viitor pentru viaţa şcolii, a cadrelor didactice şi a modului în care învaţă elevii noştri.

Conţinutul şi structura cursului

Conţinutul şi structura cursului Cursul pe care vi-l propunem este structurat pe 5 teme majore: Rolul

Cursul pe care vi-l propunem este structurat pe 5 teme majore:

Rolul instrumentelor TIC în metodologiile activ participative în educaţie: experienţe, valenţe, limite

Tema 2. Aplicaţii bază pe calculator şi utilizarea acestora în educaţie – Word, Excel, aplicaţie pentru crearea unei prezentări, multimedia Tema 3. Internetul şi potenţialul său pentru îmbunătăţirea proceselor de învăţare-predare-evaluare

Tema 1.

Tema 4.

Planificarea, implementarea şi evaluarea situaţiilor de

Tema 5.

învăţare cu ajutorul TIC: Unde? Când? Cine? Cum? Cu ce impact? Platforma de învăţare AeL

Fiecare temă va cuprinde atât elemente de TIC, cât şi elemente privind pedagogia utilizării TIC în activităţi de învăţare specifice. Principii Experienţele de formare din acest curs vă propun o călătorie a propriei dumneavoastră învăţări care se bazează pe următoarele principii:

Principiul adaptării la contexte specifice. Din această perspectivă, programul este construit astfel încât noile informaţii şi competenţe să pornească de la nevoile specifice ale fiecărui cursant, de la contextul local, comunitar, şcolar, al clasei de elevi şi al disciplinei predate. Experienţele de învăţare propuse în cadrul programului de formare dedică activităţi specifice prin care fiecare cursant să poate analiza propriul context şi să-şi poată dezvolta acele competenţe specifice de care are nevoie. Principiul învăţării aplicativ situaţionale. Conform acestui principiu, toate noile informaţii şi competenţe din cadrul programului de formare se vor baza pe exemple concrete:

studii de caz, poveşti personale, explorarea directă a instrumentelor TIC propuse în curs.

baza pe exemple concrete: studii de caz, poveşti personale, explorarea directă a instrumentelor TIC propuse în

Principiul comunităţii. Deoarece utilizarea TIC în educaţie este încă un domeniu în plină expansiune, este important ca acest curs de formare să reprezinte o ocazie de consolidare a unei comunităţi de cadre didactice interesate să comunice permanent, chiar şi după finalizarea cursului, să împărtăşească experienţe, să înveţe din experienţa celorlalţi.

Principiul valorificării experienţelor naţionale şi europene. Deoarece utilizarea TIC în educaţie reprezintă o preocupare majoră a îmbunătăţirii şi modernizării tuturor sistemelor de educaţie din Europa, cursul de formare va valorifica informaţii şi exemple de la nivel naţional şi din alte ţări europene.

Strategii de formare Cursul se va derula combinând strategii de formare de tip explorativ-aplicativ faţă în faţă cu cele specifice facilitării învăţării în mediul virtual. Cel mai importat principiu în alegerea strategiilor de formare este derivat din abordarea constructivistă a învăţării. Această opţiune se bazează pe faptul că utilizarea noilor tehnologii în educaţie reprezintă o oportunitate reală de a situa elevii în centrul proceselor de învăţare şi de a le stimula curiozitatea intrinsecă pentru învăţare. Tocmai de aceea, strategiile activ participative, reflexive şi exploratorii pe care le vom utiliza în cadrul cursului de formare continuă vor facilita conştientizarea rolului interactiv al noilor tehnologii şi vor echipa cadrele didactice cu acele competenţe de organizare a unor experienţe relevante de învăţare pentru elevi. De aceea, cele mai multe dintre sarcinile de învăţare vor presupune:

împărtăşirea în grup (3-4 cursanţi) a experienţei personale în utilizarea computerului şi a Internetului în viaţa personală şi în activitatea didactică;

demonstrarea frontală a funcţionalităţilor calculatorului şi a Internetului de către formator;

explorarea cu ajutorul calculatorului pe Internet sau pe

calculatorului şi a Internetului de către formator; ∑ explorarea cu ajutorul calculatorului pe Internet sau pe

platforma e-learning a instrumentelor prezentate;

construirea unor situaţii de învăţare cu elevii sau cu colegii de şcoală în care pot fi utilizate cu succes aceste instrumentele explorate la curs;

simularea unor situaţii de învăţare în care să folosească cel puţin unul dintre instrumentele prezentate in curs.

analiza unor studii de caz.

Evaluare

in curs. ∑ analiza unor studii de caz. Evaluare Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de formare, mijloacele de învăţământ includ: computere, conexiune la Internet, instrumente şi aplicaţii digitale (soft educaţional specializat, platforme de e-learning, forumuri de discuţii), manualul cursului. Evaluarea iniţială Se va realiza prin completarea unui chestionar de autoevaluare a competenţelor de utilizare a calculatorului în activitatea didactică. Acest chestionar are ca scop identificarea punctelor tari şi a celor ce urmează a fi dezvoltate cu precădere pe parcursul sesiunilor de formare, în cadrul unei grupe specifice de formare. De asemenea, chestionarul va cuprinde întrebări referitoare la aşteptările cursanţilor şi la nevoile individuale de învăţare. Evaluarea de parcurs Pentru fiecare temă, activitatea de evaluare pe parcurs are alocate 30 de minute, conform planului-cadru de formare. Metodele şi instrumentele de evaluare pe care vi le propunem sunt următoarele:

evaluarea prin probe practice adăugate în portofoliul individual, corespunzătoare fiecărei teme;

evaluare prin chestionare de evaluare a activităţilor de învăţare

corespunzătoare fiecărei teme; Autoevaluare – la finalul fiecărei teme, cursanţii vor completa o grilă de autoevaluare, care va cuprinde itemi referitori la activitatea proprie (grad de implicare, motivaţia participării, corespondenţa cu nevoile proprii de informare şi formare etc.), precum şi itemi de evaluare a cursului (conţinuturi, metode, activitatea formatorului);

evaluare în perechi – pe parcursul activităţilor de formare, fiecare cursant va avea ca sarcină evaluarea unui coleg de grup, prin postarea unor mesaje de feed-back (sugestii, opinii, critici etc.) pe platformă. Evaluarea finală Evaluarea finală se realizează prin susţinerea în şedinţă publică a unui proiect/temă din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Din comisia de examinare constituită în acest scop face parte şi un reprezentant al MECTS-DGMRURS sau al CSA. Aprecierea portofoliului şi a susţinerii proiectului/ temei/ lucrării se face prin calificative (Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient). Bugetul de timp alocat evaluării face parte din durata totală a programului de formare continuă. Portofoliul va fi pregătit de către cursanţi pe parcursul derulării programului de formare, prin realizarea unor sarcini punctuale corespunzătoare fiecărei teme. Cursanţii vor încărca pe platforma cursului lucrările din portofoliu, elaborate pe parcursul desfăşurării activităţilor de formare. Beneficiind de feed-back imediat din partea formatorilor, participanţii îşi pot îmbunătăţii piesele de portofoliu, până la finalizarea sesiunilor de formare. Portofoliul pentru evaluarea finală trebuie să conţină cel puţin 2/3 din numărul total de teme recomandate. Portofoliul final va fi evaluat cu Admis sau Respins înainte de evaluarea finală. Vor participa la examenul final doar cursanţii al căror portofoliu individual a fost admis. Rezultatul evaluării portofoliului final reprezintă media rezultatelor obţinute pentru fiecare piesă de portofoliu, înscrise în catalog.

Legendă

OBIECTIVE SPECIFICE

COMPETENŢE SPECIFICE

RESURSE INFORMAŢIONALE

EXERCIŢIU INDIVIDUAL

EXERCIŢIU DE GRUP

EXERCIŢIU FRONTAL

TEMĂ DE PORTOFOLIU

APLICAŢIE PE COMPUTER

EVALUARE

EXEMPLE/SUGESTII PEDAGOGICE

TEMA 1. Rolul instrumentelor TIC în utilizarea metodologiilor activ participative în educaţie:

experienţe, valenţe, limite

Obiective specifice La finalizarea acestei teme, participanţii la cursul Formarea competentelor IT si certificare IT vor fi capabili:

să exemplifice situaţii sau contexte de învăţare în care au utilizat TIC, cu evidenţierea avantajelor şi limitelor acestora;

să analizeze constructiv experienţele de utilizare a TIC în educaţie, relatate de către colegii de curs;

să denumească cel puţin trei dimensiuni inovative ale TIC în activitatea didactică, argumentând alegerile dintr-o perspectivă personală şi contextuală.

alegerile dintr-o perspectivă personală şi contextuală. C o m p e t e n ţ e

Competenţe specifice exersarea abilităţilor de a comunica constructiv în grupul de colegi, de a împărtăşi propriile experienţe de utilizare a TIC şi de a valorifica pozitiv experienţele celorlalţi;

a TIC şi de a valorifica pozitiv experienţele celorlalţi; ∑ conştientizarea importanţei utilizării TIC pentru un

conştientizarea importanţei utilizării TIC pentru un învăţământ modern, eficient, atractiv şi motivant pentru elevi;

capacitatea de autoevaluare şi de formulare a propriilor obiective şi strategii de învăţare pe parcursul întregii vieţi.

Introducere TEMA 1 În acest capitol introductiv vom explora împreună câteva informaţii, date statistice şi studii recente care pun în evidenţă importanţa utilizării TIC în educaţie. De asemenea, vom face apel la experienţa fiecărui cursant cu privire la utilizarea TIC în activitatea didactică. Ca în orice început, vom avea ocazia să ne cunoaştem colegii de curs şi să descoprim interesele comune şi aştepătările de la această experienţă de formare.

colegii de curs şi să descoprim interesele comune şi aştepătările de la această experienţă de formare.

1.1. Utilizarea TIC în educaţie – situaţia actuală în context naţional şi European

Ce înseamnă

TIC în

educaţie?

naţional şi European Ce înseamnă TIC în educaţie? Atunci când alăturăm cele două concepte: educaţie şi

Atunci când alăturăm cele două concepte: educaţie şi noile tehnologii informaţionale (TIC) putem vorbi în principal despre 3 tipuri de abordări existente în acest moment în realitatea educaţională:

a) Educaţia despre noile tehnologii

Vorbim aici despre introducerea unor module/discipline/cursuri despre calculator

şi INTERNET în programele de formare a profesorilor sau în curriculum-ul şcolar.

Și în România curriculumul naţional cuprinde în aria tehnologii astfel de discipline

în cadrul cărora elevii au posibilitatea să înveţe despre noile tehnologii şi despre

INTERNET.

b) Educaţia cu ajutorul noilor tehnologii

În acest caz, ne referim la acele experienţe de învăţare-predare-evaluare care se

derulează în mod clasic, dar utilizează o serie de noi tehnologii ca elemente de inovare. Ne referim aici la utilizarea unor aplicaţii pe calculator în clasă, la utilizarea INTERNET-ului ca resursă în activitatea didactică sau la orice alte tehnologii care sprijină procesul didactic.

c) Educaţia prin noile tehnologii

Ne referim aici la educaţia care se realizează efectiv utilizând noile tehnologii cum ar fi învăţarea online, învăţarea care se derulează exclusiv pe o platformă virtuală de învăţare sau învăţarea care are loc exclusiv cu ajutorul noilor tehnologii mobile (Iphone, Ipod, tablete etc.) În contextul cursului de faţă, ne vom referi mai ales la acele situaţii de educaţie

cu ajutorul noilor tehnologii, explorând însă şi câteva aspecte cu privire la cea de-

a treia abordare, educaţia prin noile tehnologii, în mod special atunci când vom

ajunge la tema dedicată platformei AEL. Pentru a avea o imagine globală asupra situaţiei utilizării noilor tehnologii în educaţie în România, dar şi în context european, vă propunem pentru început să analizăm împreună câteva resurse informaţionale relevante.

Date statistice europene Cea mai recentă publicaţie a Comisie Europene privind învăţarea şi inovarea cu

Date statistice

europene

Cea mai recentă publicaţie a Comisie Europene privind învăţarea şi inovarea cu ajutorul TIC a fost publicată în anul 2011. Principalele rezultate relevante pentru contextul din România sunt următoarele:

În România, din anul 2006 până în anul 2009, ponderea familiilor cu copii care au o conexiune la INTERNET a crescut de aproape 3 ori, de la 17% în 2006, la 46% în anul 2009. În ciuda unui decalaj semnificativ în raport cu media europeană, România a înregistrat însă o evoluţie spectaculoasă în doar 3 ani. Este de aşteptat că această creştere va continuat şi după 2009.

Tabel 1. Ponderea gospodăriilor cu copii care au acces la INTERNET (2006, 2009)

Ponderea

familiilor cu

acces la

INTERNET

Strategii în domeniul TIC în educaţie

acces la INTERNET Strategii în domeniul TIC în educaţie ∑ Similar cu situaţia majorităţii ţărilor europene,

Similar cu situaţia majorităţii ţărilor europene, elevii utilizează mai des un computer acasă, decât la şcoală.

Multe ţări europene au deja o strategie coerentă la nivel naţional privind integrarea TIC în procesele de învăţare-predare evaluare. Strategiile vizează atât formarea unor competenţe specifice de utilizare a TIC pentru cadrele didactice, cât şi obiective concrete de utilizare a TIC în curriculum- ul şcolar. Deşi în România există unele documente strategice în acest sens, referirile cu privire la integrarea TIC în curriculum-ul şcolar sunt formulate la nivel general, fără obiective concrete în acest sens. În consecinţă, astfel de obiective nu sunt măsurate în acest moment şi nici nu intră în sistemele de evaluare a învăţării.

Tot mai adesea, utilizarea TIC în educaţie este asociată cu promovarea competenţelor de învăţare şi inovare, dar şi cu anumite competenţe mai generale de viaţă şi de orientare în carieră. Tabloul abilităţilor care pot fi dezvoltate cu ajutorul TIC

Abilităţi asociate cu utilizarea TIC în educaţie

Securitatea în

mediile virtuale

Metodologii

activ

participative cu

ajutorul TIC

Abilităţi de învăţare şi inovare

Abilităţi de viaţă şi carieră

orientare în

- Creativitate

- Inovare

- Gândire critică

- Rezolvare de probleme

- Luarea deciziilor

- Comunicare

- Colaborare

- Cercetare

- Flexibilitate şi adaptabilitate

- Iniţiativă personală

- Capacitatea de a gestiona propriile alegeri

- Productivitate

- Responsabilitate şi rolul de lider

- Tot mai multe state europene, fie la iniţiativa instituţiilor guvernamentale, fie a celor non-guvernamentale, au inclus deja în curriculumul şcolar aspecte privind siguranţa în mediile virtuale: comportament virtual sigur, aspecte privind integritatea şi aspectele private ale comunicării virtuale, pericolul agresiunii virtuale, aspecte legate de descărcarea unor date, informaţii, resurse, utilizarea în siguranţă a dispozitivelor mobile, contactul cu persoane necunoscute etc.

- Utilizarea TIC în educaţie este de asemenea asociată cu o serie de metodologii pedagogice activ-participative cum ar fi:

- Metoda proiectelor

- Personalizarea învăţării

- Învăţarea centrată pe elev

- Investigaţia ştiinţifică

- Învăţarea online

- Deşi multe ţări europene recomandă în documentele de curriculum utilizarea TIC în procesele de predare-învăţare-evaluare, în realitate încă relativ puţini elevi beneficiază de noile tehnologii în învăţarea la clasă.

- Alte activităţi din sfera educaţiei şi a vieţii şcolare care se derulează în

Europa cu ajutorul noilor tehnologii sunt:

o împărtăşirea experienţelor pedagogice prin platforme virtuale

dedicate comunicării între cadrele didactice;

o

managementul educaţional;

o

comunicarea cu părinţii;

o

prezentarea şcolii sub forma unui site;

o

prezentarea proiectelor şcolii şi a activităţilor extraşcolare etc.

proiectelor şcolii şi a activităţilor extraşcolare etc. Lectură individuală EduTIC 2009 Consultaţi raportul Key

Lectură

individuală

a activităţilor extraşcolare etc. Lectură individuală EduTIC 2009 Consultaţi raportul Key Data on Learning and

EduTIC 2009

Consultaţi raportul Key Data on Learning and Innovation trough ICT at School in Europe 2011, disponibil în limbile engleză şi franceză la adresa:

EURYDICE http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice Identificaţi şi alte date şi informaţii relevante de interes pentru disciplina pe

care o predaţi sau pentru situaţia şcolii dumneavoastră. Opţional, puteţi să introduceţi în portofoliul personal principalele concluzii, întrebări, observaţii pe marginea analizei textului propus spre lectură individuală.

Studiul EduTIC 2009 - Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie, parte a unei cercetării realizate la nivel european, a avut ca scop evaluarea impactului tehnologiei în educaţie. Demersul investigativ de analiză a nivelului integrării aspectelor legate de tehnologie în activitatea didactică a fost orientat către:

- relevarea opiniei cadrelor didactice referitoare la integrarea tehnologiei în activitatea didactică, asociată cu evaluarea experienţelor concrete la clasă;

- evaluarea impactului utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicării asupra actorilor actului educativ, profesor/elev, la nivelul al comportamentelor sociale sau cognitive;

- punerea în evidenţă a aspectelor legate de utilizarea TIC în şcoală:

existenţa infrastructurii, frecvenţa şi tipologia utilizării computerelor, dificultăţi îmtâmpinate. Între rezultatele studiului, amintim:

- în procent de 89,7% profesorii spun că există în şcoală computere la dispoziţia elevilor.

- între disciplinele şcolare care utilizează în cea mai mare măsură suportul tehnologic se numără ştiinţele - fizică, chimie, biologie (59,7% din

UNESCO Standarde de competenţă în domeniul TIC pentru cadrele didactice respondenţi), limba străină (57,4% din

UNESCO

Standarde de

competenţă în

domeniul TIC

pentru cadrele

didactice

respondenţi), limba străină (57,4% din respondenţi) şi geografia (50%).

- impactul utilizării noilor tehnologii în procesul didactic constă în adaptarea activităţilor de învăţare pentru elevii care au nevoi speciale de educaţie sau au dificultăţi de învăţare; facilitarea activităţii de predare.

- modificările la nivelul structurilor cognitive, emoţionale, sociale ale elevilor se traduc în: creşterea interesului pentru învăţare; creşterea frecvenţei la activităţile didactice; obţinerea unor rezultate şcolare mai bune.

- prioritatea TIC pentru profesionalizare este recunoscută de 98% din respondenţi. În opinia acestora, competenţa digitală este utilă pentru inserţia profesională a viitorilor absolvenţi. Proiectul UNESCO Standarde de competenţă în domeniul TIC pentru cadrele didactice propune furnizorilor de programe de formare o serie de recomandări pentru elaborarea sau ameliorarea ofertei pentru dezvoltare profesională. Proiectul are ca scop îmbunătăţirea activităţii la clasă a profesorilor şi învăţătorilor, combinând competenţele TIC cu inovaţiile referitoare la didactică, curriculum şi management şcolar. Obiectivele proiectului sunt:

oferirea unui set de soluţii posibile şi recomandări pe care furnizorii de formare le pot valorifica pentru a identifica, elabora sau evalua materiale didactice sau programe de formare în utilizarea noilor tehnologii în predare şi învăţare;

elaborarea unui set de calificări care să le permită cadrelor didactice să integreze TIC în procesele de predare-învăţare, să stimuleze învăţarea elevilor şi să-şi îmbunătăţească activitatea didactică;

extinderea ariei de competenţe ale cadrelor didactice, care să permită o dezvoltare profesională centrată pe competenţe pedagogice, de conducere şi de dezvoltare şcolară inovatoare prin utilizarea TIC;

armonizarea diferitelor puncte de vedere şi a termenilor legaţi de utilizarea TIC în formarea cadrelor didactice.

„HOMO ZAPPIENS” Referindu-se la impactul noilor tehnologii asupra societăţii, în general, Richard Thieme spunea că

„HOMO

ZAPPIENS”

Referindu-se la impactul noilor tehnologii asupra societăţii, în general, Richard Thieme spunea că “Pe termen scurt, întotdeauna supraestimăm efectele noilor tehnologii. Dar pe termen lung, întotdeauna le subestimăm.” Aşa se face că doi cercetători: Wim VEEN şi Ben Vrakking au lansat un nou concept, parafrazându-l pe cel de homo sapiens: HOMO ZAPPIENS. Această denumire a fost aleasă pentru a caracteriza noua generaţie de copii, născuţi după 1990, care nu au cunoscut niciodată o lume fără INTERNET şi tehnologie. Cercetările celor doi asupra comportamentelor de joc şi învăţare ale copiilor au condus la concluzia că pentru această generaţie de homo zappiens tehnologia şi INTERNETUL reprezintă extensii fireşti ale mediului în care cresc şi se dezvoltă. Această nouă generaţie nu manifestă temeri faţă de utilizarea sau controlul tehnologiei, ci, dimpotrivă, se aşteaptă ca aceasta să fie disponibilă oriunde şi în orice moment, astfel încât să poată fi utilizată în orice context cu uşurinţă. Mai mult decât atât, cercetările arată că noua generaţie nu doar că deţine în mod natural abilităţi de utilizare a noilor tehnologii, dar şi-au dezvoltat în mod firesc şi o serie de alte abilităţi sociale cum ar fi: comunicarea, colaborarea, experimentarea, gestionarea informaţiei. În viziunea celor doi cercetători, şcoala are obligaţia de integra noile tehnologii în procesele de învăţare, pentru a scăpa riscului de a deveni nerelevantă pentru această nouă generaţie.

În lucrarea recent publicată Homo Zappiens. Joc şi învăţare în epoca digitală, cei doi autori propun o serie de soluţii inovative prin care şcoala ar putea să se angajeze pe drumul inovării cu ajutorul noilor tehnologii. Lucrarea Homo Zappiens a fost tradusă în limba română şi a fost publicată la editura Sigma în anul 2011. În cazul în care o puteţi consulta, notaţi-vă câteva dintre sugestiile de schimbare ale şcolii pe care le propun cei doi autori.prin care şcoala ar putea să se angajeze pe drumul inovării cu ajutorul noilor tehnologii. Lucrarea

Lectură

suplimentară

Căutaţi pe INTERNET cât mai multe referiri la conceptul de homo zappiens. Notaţi în portofoliul personal tot ceea ce vi se pare interesant şi relevant pentru disciplina pe care o predaţi, pentru elevii dvs. sau pentru şcoala în care activaţi.

Temă de reflecţie Richard Thieme spunea că “Pe termen scurt, întotdeauna supraestimăm efectele noilor tehnologii.

Temă de

reflecţie

Richard Thieme spunea că “Pe termen scurt, întotdeauna supraestimăm efectele noilor tehnologii. Dar pe termen lung, întotdeauna le subestimăm.” Încercaţi să identificaţi din experienţa personală o situaţie care să susţină sau să contrazică această afirmaţie. Notaţi în portofoliul personal câteva argumente pro sau contra acestei afirmaţii.

Prima temă marchează debutul călătoriei noastre de învăţare şi comunicare Prima temă marchează debutul privind utilizarea noilor tehnologii în activitatea de predare-învăţare-evaluare. Este privind utilizarea noilor tehnologii în activitatea de predare-învăţare-evaluare. Este momentul în care ne vom exprima interesele şi aşteptările fiecăruia cu privire la utilizarea TIC în educaţie şi vom explora împreună aspectele pe care dorim să le abordăm îm profunzime în acest curs.

Să ne

cunoaştem!

Interese,

aşteptări, nevoi

specifice de

formare

Pentru moment, veţi face cunoştinţă cu ceilalţi participanţi şi cu formatorii. Comunicarea cu aceştia va constitui, probabil, cea mai importantă ocazie de a învăţa pe parcursul acestui curs, iar acum este momentul să vă faceţi cunoscut.

În experienţa noastră de învăţare vă veţi înregistra reflecţiile şi veţi aduna „suveniruri” la fiecare pas. Toate acestea se vor adăuga de-a lungul săptămânilor de formare sub forma unor înregistrări scrise în portofoliul personal. Portofoliul va fi creat pas cu pas, pe măsură ce progresăm în parcurgerea modulelor.

Experienţele, opiniile şi aşteptările colegilor cu privire la utilizarea TIC în educaţie pot semăna destul de mult cu ale dumneavoastră, după cum, în aceeaşi măsură, pot fi foarte diferite. Vă propunem să începem cursul nostru prin a descoperi câte ceva unii despre alţii! Aţi putea să aflaţi acum că o scurtă relatare despre dumneavoastră poate fi chiar mai interesantă pentru a vă prezenta celorlalţi, decât un CV alcătuit după toate regulile. Tipul de lucruri pe care ceilalţi colegi ar dori probabil să le afle sunt următoarele:

DDeesspprree ddvvss ::

ccaarree vvăă pprreeooccuuppăă?? CCaarree eessttee rreellaaţţiiaa ddiinnttrree aacceessttee iinntteerreessee ppeerrssoonnaallee şşii

CCee vvăă ddeetteerrmmiinnăă ssăă vvăă

mmaatteerriiaa ppee ccaarree oo pprreeddaaţţii ssaauu ccuu şşccooaallaa ddvvss

CCaarree ssuunntt aacceellee aassppeeccttee pprriivviinndd uuttiilliizzaarreeaa TTIICC îînn eedduuccaaţţiiee

??

ffooccaalliizzaaţţii aassuupprraa aacceessttuuii aassppeecctt lleeggaatt ddee uuttiilliizzaarreeaa TTIICC îînn eedduuccaaţţiiee??

AAşştteeppttăărriillee ddvvss

::

CCee vv--aa mmoottiivvaatt ssăă ppaarrttiicciippaaţţii llaa aacceesstt ccuurrss?? CCaarree ssuunntt

iinntteerreesseellee ppeennttrruu ccaarree vv--aaţţii îînnssccrriiss?? CCee ddoorriiţţii ssăă oobbţţiinneeţţii ppeennttrruu

pprroopprriiaa dduummnneeaavvooaassttrrăă îînnvvăăţţaarree,, llaa ffiinnaalluull ccuurrssuulluuii??

CCoonntteexxttuull ddvvss

::

CCaarree ssuunntt rreessuurrsseellee ppee ccaarree llee aavveeţţii llaa ddiissppoozziiţţiiee ppeennttrruu

aa iinnoovvaa aabboorrddăărriillee şşii mmeettooddoollooggiiiillee ddee îînnvvăăţţaarree--pprreeddaarree--eevvaalluuaarree ccuu aajjuuttoorruull TTIICC îînn şşccooaallaa îînn ccaarree lluuccrraaţţii?? CCaarree ssuunntt pprriinncciippaalleellee bbaarriieerree ccuu ccaarree vvăă ccoonnffrruunnttaaţţii??

v v ă ă c c o o n n f f r r u u

Temă de portofoliu

La finalul exerciţiului de intercunoaştere, probabil că dvs. v-aţi făcut deja o imagine cu privire la preocupările colegilor, la interesele şi problematica legată de utilizarea computerului şi Internetului în învăţare-predare-evaluare.

În relaţie cu toate acestea, dvs. unde vă situaţi? V-aţi descoperit punctele forte şi experienţele anterioare care ar putea să vă sprijine în participarea la acest curs? Care sunt lucrurile pe care doriţi să vi le dezvoltaţi pe parcursul cursului? Care sunt reflecţiile dvs. după ce v-aţi cunoscut colegii? Ce aspect v-a atras atenţia în legătură cu asemănările şi deosebirile dintre interesele, motivaţiile şi contextele specifice în care lucraţi dvs.?

Acum vă puteţi formula câteva obiective personale de învăţare în cadrul cursului, dar şi strategiile pe care doriţi să le utilizaţi pentru a le atinge! Elaboraţi o scurtă prezentare în portofoliu personal în care să notaţi aceste obiective şi strategii.

1.2. Dimensiuni ale inovării metodologiilor de predare-învăţare- evaluare cu ajutorul TIC

de predare-învăţare- evaluare cu ajutorul TIC O experienţă personală Am putea să mergem mai departe

O experienţă

personală

Am putea să mergem mai departe acum şi să explorăm câte ceva despre

experienţa dvs. legată de învăţare-predare-evaluare cu ajutorul

computerului sau a Internetului. Vă mai amintiţi vreo situaţie de învăţare

sau un moment din activitatea dvs. la catedră în care aţi utilizat computerul

sau Internetul şi de care aţi fost foarte încântat/ă şi cu care să vă mândriţi.

Reflectaţi cîteva momente asupra aceastei experienţe de succes pe care aţi

trăit-o. În timpul acestei experienţe, probabil aţi trăit momente de

dificultate, dar şi reuşite. În final care a fost acel aspect, poate puţin

important la prima vedere, care a făcut ca această experienţă să fie de

succes? Povestiţi-ne despre toate acestea.

ÎÎnn ccee ccoonntteexxtt ss--aa ppeettrreeccuutt aacceeaassttăă eexxppeerriieennţţăă?? CCâânndd ?? UUnnddee aannuummee ss--aa

îînnttââmmppllaatt?? CCaarree aauu ffoosstt iinnssttrruummeenntteellee ooffeerriittee ddee ccoommppuutteerr ssaauu IInntteerrnneett ppee ccaarree

llee--aaţţii uuttiilliizzaatt?? ÎÎnn ccee ffeell aaţţii ffoolloossiitt aacceessttee rreessuurrssee?? CCiinnee vv--aa ffoosstt aallăăttuurrii îînn aacceeaassttăă eexxppeerriieennţţăă??

CCuumm aauu rrăăssppuunnss eelleevviiii ddvvss îînn aacceeaassttăă ssiittuuaaţţiiee?? CCee oobbsseerrvvaaţţiiii iimmppoorrttaannttee aaţţii rreeţţiinnuutt??

CCaarree aauu ffoosstt dduuppăă ddvvss

ppuunncctteellee ffoorrttee aallee aacceesstteeii eexxppeerriieennţţee?? DDaarr

bbaarriieerree?? CCee aaţţii îînnvvăăţţaatt îînn uurrmmaa aacceesstteeii eexxppeerriieennţţee??

Ne vom grupa câte 3 sau 4 cursanţi şi vom relata în grupul nostru, fiecare

pe rând, o astfel de experienţă. Cineva din grup va avea, apoi, rolul de a

prezenta cele discutate după următoarea grilă de analiză:

1. Situaţii posibile de utilizare a computerului şi Internetului

2. Resurse oferite de computer şi Internet care pot fi utilizate în învăţare

2. Resurse oferite de computer şi Internet care pot fi utilizate în învăţare

3. Impactul asupra elevilor

4. Punctele tari ale utilizării computerului sau Internetului în învăţare

5. Provocări ale utilizării computerului sau Internetului în învăţare

6. inovative

Aspecte

din

punct

de

vedere

pedagogic

Analiza relatărilor din fiecare grup va evidenţia potenţialului noilor

tehnologii pentru îmbunătăţirea proceselor de învăţare, din perspectiva

cursanţilor.

Cartonaşele roşii şi verzi Valori şi atitudini Utilizarea computerului în învăţare-predare-evaluare: avantaje şi

Cartonaşele roşii şi verzi

Cartonaşele roşii şi verzi Valori şi atitudini Utilizarea computerului în învăţare-predare-evaluare: avantaje şi

Valori şi atitudini

Utilizarea computerului în învăţare-predare-evaluare: avantaje şi

dezavantaje

Fiecare participant va primi câte 3 cartonaşe roşii şi câte 3 cartonaşe verzi.

Formatorul va informa cursanţii despre tema dată: fiecare participant va

nota 3 avantaje (pe cartonaşele verzi) şi 3 dezavantaje (pe cartonaşele roşii)

ale utilizării TIC la disciplina pe care o predă. Cartonaşele vor fi adunate de

către formator şi vor fi lipite pe o coală la vedere, în două secţiuni diferite:

avantaje şi dezavantaje. Cursanţii vor fi invitaţi să analizeze cele două liste

şi să facă observaţii. Formatorul va sublinia următoarea concluzie UUnneellee

aassppeeccttee sseemmnnaallaattee ssee rreeggăăsseesscc aattââtt îînn lliissttaa ccaarrttoonnaaşşeelloorr rrooşşiiii,, ccââtt şşii îînn lliissttaa

ccaarrttoonnaaşşeelloorr vveerrzzii CCaa uurrmmaarree,, uunneellee ddiinnttrree aassppeeccttee ppoott ccoonnssttiittuuii aavvaannttaajjee îînn

CCuumm ppoott ffii ooppttiimmiizzaattee

aaccttiivviittăăţţiillee ddiiddaaccttiiccee aassttffeell îînnccââtt ddeezzaavvaannttaajjeellee ssăă ppooaattăă ttrreeccee îînn lliissttaa

aavvaannttaajjeelloorr?? FFoorrmmaattoorruull vvaa aavveeaa rroolluull ddee aa ffaacciilliittaa ddiissccuuţţiiiillee ddeesscchhiissee ddiinnttrree

ppaarrttiicciippaannţţii

Valori şi atitudini

Programele şcolare prezintă în introducere o listă cu valori şi atitudini ce

trebuie urmărite de-a lungul experienţelor de învăţare pe care le propun

elevilor.

Acum ne vom împărţi pe grupa discipline/arii curriculare şi vom analiza

seturi de valori corespunzătoare. De exemplu, programa pentru limba şi

literatura română de clasa a IX-a, lista de valori şi atitudini din programa

şcolară este următoarea:

VVAALLOORRII ŞŞII AATTIITTUUDDIINNII

aannuummiittee ccoonntteexxttee,, ddaarr şşii ddeezzaavvaannttaajjee îînn aalltteellee

Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii

Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate

Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române

Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare

flexibilă

Abordarea

şi

tolerantă a opiniilor şi a argumentelor

celorlalţi

Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural

Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

În grupul dvs., alegeţi una sau două dintre valorile şi atitudinile prezentate

în lista de mai sus. Identificaţi în grupul dvs. câteva exemple concrete prin

care experienţele de învăţare realizate cu ajutorul TIC în activitatea dvs.

didactică pot conduce la exersarea acestor valori şi atitudini la elevii dvs.

la exersarea acestor valori şi atitudini la elevii dvs. sau, dimpotrivă, le pot întârzia sau perturba.
la exersarea acestor valori şi atitudini la elevii dvs. sau, dimpotrivă, le pot întârzia sau perturba.

sau, dimpotrivă, le pot întârzia sau perturba.

Realizaţi împreună cu colegii de grup o prezentare ppt în care să

concluzionaţi asupra principalelor elemente de inovare pe care TIC le pot

aduce asupra predării, învăţării şi evaluării. Pentru fiecare slide ppt. alegeţi

un cuvânt cheie care să sintetizeze o idee importantă şi adăugaţi pe slide o

imagine pe care aţi găsit-o utilizând google, opţiunea de filtrare – imagini.

Temă de portofoliu

Introduceţi în portofoliul dvs. personal o notă în care să exprimaţi în câteva

cuvinte interesele şi obiectivele dvs. personale în cadrul acestui curs,

precizând totodată strategiile pe care vă gândiţi să le utilizaţi pentru a le

atinge.

Vă recomandăm ca la finalul cursului să vă reîntoarceţi la această

intervenţie pentru a vă autoevalua învăţarea, pentru a vedea dacă din

punctul dvs. de vedere aţi reuşit să vă atingeţi obiectivele de învăţare

personale.

TEMA 2. Aplicaţii de bază pe calculator şi utilizarea acestora în educaţie

Obiective specifice Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii de formare, participanţi vor fi

capabili:

activităţii de formare, participanţi vor fi capabili: ∑ Să elaboreze un material necesar în activitatea

Să elaboreze un material necesar în activitatea didactică, folosind principalele instrumente de editare Word;

Să creeze grafice/ diagrame în Excel, pentru a le oferi elevilor suportul intuitiv adecvat, în activitatea de învăţare;

Să realizeze o prezentare, ca material didactic pentru o lecţie la disciplina de specialitate/ pentru o activitate cu copii, cu ajutorul aplicaţiei Prezi.

Să argumenteze potenţialul diferitelor categorii de media pentru situaţii educaţionale specifice;

Să creeze materiale educaţionale bazate pe fotografie editată şi sunet.

Competenţe specifice Capacitatea de elaborare a unor materiale necesare în activitatea

didactică, cu ajutorul aplicaţiilor Microsoft Word, Microsoft Excel,

cu ajutorul aplicaţiilor Microsoft Word, Microsoft Excel, Prezi şi instrumentele multimedia; ∑ Capacitatea de

Prezi şi instrumentele multimedia;

Capacitatea de reprezentare, prin grafice sau diagrame în Excel, a

diferitelor seturi de date;

Formarea unei atitudini reflexive privind utilizarea tehnologiei

informaţiei şi comunicării în activitatea didactică.

Introducere Capitol 2 Acest capitol va ajută să exploraţi funcţiile aplicaţiei Word în vederea

realizării unor documente-suport pentru învăţare. Folosind aplicaţia

Excel, veţi înregistra într-un tabel date numerice şi date de tip text şi

veţi învăţa să lucraţi cu formule si functii. Veţi reprezenta, apoi, datele

cu formule si functii. Veţi reprezenta, apoi, datele numerice folosind diagramele Excel. Elabor â nd o

numerice folosind diagramele Excel.

Elaborând o prezentare cu ajutorul aplicaţiei Prezi, veţi valorifica ceea

ce aţi dobândit în capitolele anterioare. Mai mult decât atât, avem

convingerea că veţi îndrăgi acest instrument şi îl veţi utiliza cu succes în

lecţie. Explorarea instrumentelor multimedia vă va permite crearea

unor materiale educaţionale mai bine adaptate nevoilor de învăţare ale

elevilor.

2.1. Procesarea textului. Utilizarea Word în situaţii de predare/învăţare/evaluare

Word în situaţii de predare/învăţare/evaluare Aplica Ń ia Microsoft Word poate fi folosit ă de cadrele

AplicaŃia Microsoft Word poate fi folosită de cadrele didactie în scopul elaborării documentelor proiectării didactice, al editării lucrărilor pentru sesiunile de comunicări ştiinŃifice, al realizării unor materiale-suport pentru învătare sau al creării instrumentelor de evaluare a performanŃelor şcolare ale elevilor. Luând ca exemplu un document realizat în vederea pregătirii unei fişe de lucru, vom descrie principalele operaŃii de editare şi formatare a documentului.

Parcurgând pas cu pas conŃinutul acest capitol şi executând operaŃiile de procesare a textului prezentate, veŃi învăŃa:

--

ssăă ccrreeaaţţii uunn ddooccuummeenntt

--

ssăă aapplliiccaaţţii ccuulloorrii ddee ffoonndd

--

ssăă ddeennuummiiţţii şşii ssăă ssaallvvaaţţii

ppaarraaggrraaffeelloorr

ddooccuummeennttuull

-- ssăă eevviiddeennţţiiaaţţii ppaarraaggrraaffeellee

--

ssăă iinnttrroodduucceeţţii tteexxtt ffoolloossiinndd

 

ffoolloossiinndd cchheennaarreellee

ttaassttaattuurraa

-- ssăă ccrreeaaţţii oobbiieeccttee ccuu aajjuuttoorruull

--

ssăă şştteerrggeeţţii tteexxttuull

 

eeddiittoorruulluuii ppeennttrruu ddeesseennee

--

ssăă ccooppiiaaţţii tteexxttuull şşii ssăă--ll lliippiiţţii îînn

--

ssăă ffoorrmmaattaaţţii oobbiieecctteellee ccrreeaattee ccuu

aacceellaaşşii ddooccuummeenntt

eeddiittoorruull ppeennttrruu ddeesseennee

--

ssăă iinnttrroodduucceeţţii eeccuuaaţţiiii ffoolloossiinndd

--

ssăă iinnsseerraaţţii iimmaaggiinnii îînn ddooccuummeenn