Sunteți pe pagina 1din 6

ASUPRA DETERMINĂRII DISTRIBUŢIEI SPAŢIALE ŞI TEMPORALE A

CÂMPULUI ELECTRIC INDUS ÎN ŢESUTUL UMAN PRIN STIMULARE


MAGNETICĂ

ABOUT THE DETERMINATION OF THE SPATIAL AND TEMPORAL


DISTRIBUTION OF THE ELECTRIC FIELD INDUCED IN HUMAN TISSUE
DURING MAGNETIC STIMULATION
Mihaela PLEŞA Laura CREŢ Radu V. CIUPA
Traian CREŢU Adina RĂCĂŞAN Claudia RĂCĂŞAN
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, România, Cluj-Napoca, Str. G. Bariţiu nr. 26-28,
Tel.: +40-264-592903, fax: +40-264-592903,
e-mail: mihaela.plesa@et.utcluj.ro

Rezumat: În această lucrare se prezintă analiza distribuţiei spaţiale Abstract: In this paper is presented the analysis of the spatial and
şi temporale a câmpului electric şi a derivatei acestuia, indus în temporal distribution of the electric field and its derivative, induced
ţesutul uman prin stimulare magnetică, pentru diferite dispuneri in human tissue during magnetic stimulation, for different spatial
spaţiale ale spirelor unei bobine circulare. Analiza s-a bazat pe arrangements of turns of a circular coil. The analysis was based
modelarea stimulării magnetice a fibrelor nervoase, văzută ca o on the modeling of the magnetic stimulation of nerve fibers as a
combinaţie de trei paşi. Primul pas implică determinarea distribuţiei combination of three steps. The first step involves the determination
spaţiale a câmpului electric indus de bobină. Aceasta se obţine cu of the induced electric field produced by the coil. This is achieved
ajutorul metodelor de calcul a câmpului electromagnetic. Cel de-al using the electromagnetic field analysis. The second step involves
doilea pas implică evaluarea distribuţiei în timp a câmpului de the evaluation of temporal distribution of stimulus field from the
stimulare, din analiza tranzitorie a circuitului sursă. Pasul trei transient analysis of the current source circuit. The third step is to
prezintă modelarea materiei neuronale prin intermediul unei scheme model the neuronal structures using an electric scheme. The paper
electrice. Lucrarea tratează doar primii doi paşi menţionaţi. deals just with the first two mentioned steps.

Cuvinte cheie: stimulare magnetică, funcţie de activare, circuit Keywords: magnetic stimulation, activation function, stimulator
de stimulare, bobină de stimulare. circuit, stimulating coil.

1. Introducere 1. Introduction
Stimularea magnetică se bazează pe legea lui Faraday şi The magnetic stimulation is based on Faraday’s law and
constă în inducerea unui câmp electric în ţesutul nervos prin is referred to induce an electric field in nervous tissue by an
plasarea unei bobine parcursă de un curent electric variabil alternating current flowing through a coil, placed near the
în timp în apropierea fibrei de stimulat. fiber to be stimulated.
Această metodă a fost folosită atât pentru stimularea This method has been used for stimulating the central
sistemului nervos central cât şi a celui periferic [1], dove- nervous system and peripherical, as well [1], being an impor-
dindu-se un instrument eficient în aplicaţiile de diagnostic tant instrument in applications of diagnosis and treatment:
şi tratament: recâştigarea uzului membrelor paralizate după regaining the use of limbs paralysed after an accident, treating
un accident, tratarea depresiilor, insomniilor, etc. Spre deo- depressions, insomnia, etc. Unlike conventional stimulation
sebire de stimularea convenţională cu electrozi plasaţi la with skin-surface electrodes, magnetic stimulation has many
suprafaţa pielii, stimularea magnetică prezintă o serie de advantages starting with less pain sensation; the pacient
avantaje, începând cu lipsa senzaţiei de durere, pacientul feeling just a discomfort.
simţind doar un mic discomfort. The present paper starts by emphasizing the theoretical
Lucrarea prezintă mai întâi bazele teoretice ale modelării
background of modeling magnetic stimulation, then, the
stimulării magnetice, după care se continuă cu analiza primilor
analysis of the first two steps is presented, which means the
doi paşi, care se referă la calculul distribuţiei spaţiale, respectiv
computation of the spatial and temporal distribution of the
temporale a câmpului electric indus în ţesut prin stimulare
magnetică; în final se conturează concluziile. electric field induced in tissue during magnetic stimulation,
at the end some important conclusions are drawn.
2. Bazele teoretice ale modelării stimulării magnetice
În figura 2 este prezentată cea mai simplă configuraţie a 2. The theoretical background of modeling magnetic
stimulării pe cale magnetică. Bobina este excitată prin stimulation
intermediul unui circuit de stimulare, ce conţine un conden- In figure 2 is presented the most simplified configuration
sator, o sursă de tensiune şi un întrerupător care controlează of magnetic stimulation. The coil is excited by a stimulating
încărcarea şi descărcarea condensatorului. Structurile neu- circuit consisting of a charging capacitor, a power source and
ronale sunt situate în semispaţiul conductor. Câmpul magnetic power switches that control the charging and discharging of
th
452 The 6 International Power Systems Conference

variabil în timp, generat de curentul ce parcurge bobina în the capacitor. The neuronal structures are situated in a con-
timpul descărcării condensatorului, creează un câmp electric ducting half space. The time varying magnetic field generated
indus în mediul conductor. Acest câmp electric este o funcţie by the current in the coil during discharge of the capacitor
de spaţiu şi timp, distribuţia lui spaţială depinzând de geo- creates an induced electric field in the conducting medium.
metria şi poziţionarea bobinei în raport cu structurile neu- This electric field is a function of space and time, its spatial
ronale. Caracteristica temporală a câmpului electric este des- distribution depends on the geometry and the orientation of
crisă de viteza de variaţie a curentului din circuitul de sti- the coil relative to the neuronal structures. The temporal
mulare, depinzând deci de parametrii acestuia (stimulatorul characteristic of the electric field is described by the rate of
fiind modelat ca un circuit RLC serie). the change of current in the stimulating circuit and are deter-
Camp magnetic
mined by its parameters (the stimulator is modeled as a series
of RLC circuit).
Bobina

Fibra nervoasa
Curenti
indusi

Fig. 1. Conceptul stimulării magnetice a unei fibre nervoase pe


baza legii lui Faraday
Fig.1. The concept of magnetic stimulation of a nerve fiber like
in Faraday’s law
z2
l − r
dz
z
l h
P
0

-z 1 r
Fig. 3. Evaluarea potenţialului magnetic vector creat de un
segment conductor parcurs de curent într-un punct P
Fig. 3. The evaluation of the magnetic vector potential produced Fig. 2. Modelarea stimulării magnetice: bobina de stimulare
by a segment of conductor, where the current flows, in a point P este plasată într-un plan paralel cu semispaţiul – considerat
omogen – conductor, iar structurile neuronale de excitat,
fibrele nervoase, sunt situate în acest mediu, fiind modelate
printr-o schemă electrică echivalentă
Fig. 2. The modeling of the magnetic stimulation: the
stimulating coil is situated in a plane parallel to a semi-infinite
conducting medium – considered homogeneous – and the
neuronal structures to be excited, the nerve fibers, assumed
to lie in this medium, being modeled with an equivalent
electric scheme
Fig. 4. Geometria pentru calcularea câmpului electric secundar
Fig. 4. Geometry for the computation of the secondary electric field

3. Calculul câmpului electric indus în ţesut 3. Computation of the electric field induced in the tissue
Conform teoriei câmpului electromagnetic, câmpul electric According to the electromagnetic field theory, the electric
poate fi calculat cu ajutorul potenţialului magnetic vector şi field can be computed by means of the scalar electric potential
a potenţialului electric scalar: and the vector magnetic potential:
∂A
E=− − gradV , (1)
∂t
Primul termen, denumit „câmpul electric primar”, se The first term of the electric field is called “primary
datorază direct fenomenului de inducţie electromagnetică, electric field”, and it is due directly to the electromagnetic
în timp ce al doilea termen reprezintă „câmpul electric secun- induction phenomenon, while the second term represents the
dar”, datorat acumulării de sarcină la suprafaţa aer-ţesut [2]. “secondary electric field”, due to charge accumulation on
Pentru o bobină circulară, cazul studiat, câmpul electric the tissue-air boundary. [2].
primar poate fi determinat folosindu-se tehnica discretizării For a circular coil, in this case, one can calculate the
bobinei într-un număr de segmente egale (64), iar potenţialul primary electric field using the following technique: the
03-04.11.2005, Timişoara, Romania 453

vector se obţine prin însumarea contribuţiilor fiecărui segment contour of the coil is divided into a certain number of equal
în punctul de calcul. segments (64), and the magnetic vector potential is obtained
Folosind notaţiile din figura 3, şi ţinând cont de faptul că by adding the contribution of each segment to the final value
bobina este parcursă de curentul I(t), potenţialul magnetic in the calculus point.
vector în punctul P este: Considering the notations in figure 4, and the fact that
the current I(t) flows through the conductor, the magnetic
vector potential created by the segment into point P is:
l ⋅r
l −r +l −
μ I (t ) l l .
A= 0 ⋅ ⋅ ln (2)
4π l l ⋅r
r−
l
Câmpul electric secundar depinde de geometria ţesutului The secondary electric field depends on the geometry of
în apropierea căruia se plasează bobina de stimulare [3]. În the tissue near which is placed the stimulating coil [3]. So
acest sens s-a considerat ţesutul ca o suprafaţă plană. was considered the case of a tissue with a flat planar surface.
Câmpul electric secundar depinde de acumularea de The secondary electric field depends on the charge density
sarcină la suprafaţa de separaţie şi este dat de formula: on the separation surface through the following formula:

EV = −gradV =
1

4πεr ε 0 S
r − r'
3 S
( )
⋅ ρ r ' , t ⋅ dS' (3)
r − r'
unde εr reprezintă permitivitatea relativă a ţesutului, iar ρS where εr represents the relative permitivity of the tissue and
densitatea de sarcină, (celelalte mărimi fiind definite în ρS the charge density (the other quantities are defined in
figura 4). figure 4).
Distribuţia spaţială a câmpului electric pentru o bobină The spatial distribution of the induced electric field for
cu mai multe spire se obţine prin superpoziţia câmpurilor a coil with multiple turns is determined as a superposition
datorate fiecărei spire în parte. of the fields due to each turn in the coil.
Componenta temporală a câmpului electric poate fi sepa- The temporal component of the induced electric field
rată de cea spaţială. Acest fapt porneşte de la premisa că can be separated from the spatial component. This follows
ţesutul este pur rezistiv, o aproximare corectă pentru frecvenţa from an assumption that the tissue is purely resistive, which
la care se realizează stimularea magnetică (f = 2500Hz) [4]. is valid for the frequencies of operation of magnetic stimula-
Componenta temporală a câmpului electric este descrisă de tion (f = 2500Hz) [4]. The temporal component of the electric
viteza de variaţie a curentului din circuitul de stimulare. Acest field is described by the rate of change of current in the
circuit de stimulare a fost aproximat printr-un circuit RLC stimulating circuit. This circuit was approximated as a series
serie funcţionând în regim tranzitoriu. Pulsul de curent este of RLC circuit. The current pulse is generated when a capacitor
generat atunci când un condensator de capacitate C, iniţial C, initially charged to a voltage V0, is discharged through
încărcat cu o tensiune V0, se descarcă printr-o bobină a cărei a coil whose inductance is L and resistance is R.
inductivitate este L şi rezistenţa R. The inductance L of a circular coil of radius r wound
Inductivitatea L a unei bobine circulare, cu raza r, N spire with N turns of wire having radius rf is:
şi raza firului rf este:
⎛ ⎛
8⋅r ⎟ ⎞ ⎞
L = μ0 ⋅ r ⋅ N ⋅ ⎜ ln⎜ − 1,75 ⎟
2
(4)
⎜ ⎜r ⎟ ⎟
⎝ ⎝ f ⎠ ⎠
O bobină circulară cu raza 25 mm şi 30 de spire (raza firu- A coil of radius 25 mm with 30 turns (wound with a 1 mm
lui fiind de 1 mm) are o inductivitate de 0,165 mH. Pentru radius wire) has an inductance of 0,165 mH. Using this value
această valoare a inductivităţii şi dând valori parametrilor C, of inductance and giving values of C, R şi V0 we can calculate
R şi V0 se poate determina intensitatea curentului prin bobină the coil current I(t) from the elementary circuit theory. The
I(t) din teoria circuitelor electrice liniare funcţionând în regim current either raises to a maximum and then falls to zero
tranzitoriu. Curentul poate fie să crească până la un maximum (overdamped), or else it oscillates with decreasing am-
şi apoi să scadă la zero (regimul aperiodic) fie poate avea o plitude (underdamped), depending on the expression sign
oscilaţie amortizată, (regimul oscilant), în funcţie de semnul ( R 2 / 4 L2 ) − 1/( LC ) .
2
expresiei ( R / 4 L ) − 1/( LC ) .
2 2
The critically damped case, when ( R / 4 L ) − 1/( LC ) = 0
2
2
Cazul aperiodic critic, când ( R / 4 L ) − 1/( LC ) = 0 este
2
is difficult to achieve experimentally and will not be consid-
greu de obţinut experimental, de aceea nu va fi considerat. ered here.
Considerând regimul aperiodic, intensitatea curentului If the circuit is overdamped, the current is given by the
electric este: following expression:

−ω1t
⎡⎛ ω ⎞ 2 ⎤
I (t ) = V0 Cω 2 e ⎢⎜ 1 ⎟ − 1⎥ sinh (ω 2t ) (5)
⎢⎜⎝ ω 2 ⎟⎠ ⎥
⎣ ⎦
th
454 The 6 International Power Systems Conference

unde capacitatea condensatorului s-a luat de 200 μF, rezistenţa where the capacitance was assumed to be 200 μF, the resis-
30 Ω, ω1 = 9,07 ms-1, iar ω 2 = 7,21 ms-1. Forma de undă a tance 30 Ω, ω1 = 9,07 ms-1 and ω 2 = 7,21 ms-1. The resulting
curentului obţinut este reprezentată în figura 5, pentru cazul current waveform is shown in figure 5, with V0 = 200V . Its
în care V0 = 200V . Derivata curentului este bipolară (trece time derivative is bipolar (passes twice through zero).
prin valoarea zero de doua ori). 1.211232
1.5
0.06
0.05624

0.04
d
I( t ) 0.5
I(t) dt

0.02
0

0 0 0.079074 0.5
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 1 2 3
0 t 3 0 t 3

Fig. 5. Variaţia în timp a curentului de stimulare (a) şi a derivatei acestuia (b).


Unitatea de măsură pe axa timpului este ms iar valoarea curentului este calculată în Amperi
Fig. 5. The time course of the current stimulus (a) and its time derivative (b).
The measure unit for the time axis is in ms and for the current value is in Ampers.
Efectul distribuţiei spaţiale şi temporale a câmpului indus The effect of the spatial and temporal distribution of
poate fi determinată prin combinarea acestor calcule de câmp induced field can be determined by combining the field
cu modelele structurilor neuronale ale fibrei nervoase. Acest calculation with models of neuronal structures of nerve fiber.
lucru se realizează incorporând calculul de câmp în ecuaţia This can be achieved by incorporating the field calculation
cablului, care explică interacţiunea dintre câmpul electric in the cable equation, which explains the interaction between
extern şi nerv: the external electric field and nerve:
2
∂V 2∂ V 2 ∂E x
τ +V − λ = −λ , (6)
∂t 2 ∂x
∂x 1424 3
= f ( x)
Membrul drept al acestei ecuaţii reprezintă funcţia de The right hand member of this equation represents the
activare, egală cu derivata spaţială a câmpului electric indus activation function, equal to the spatial derivative of the
de-a lungul fibrei nervoase. electric field induced along the nerve fiber.

4. Rezultate şi discuţii 4. Results and discussions


În simularea distribuţiei spaţiale, respectiv temporale In the simulation of the spatial and temporal distribution
a câmpului electric s-a considerat o bobină circulară având of the electric field, a circular coil of radius 25 mm with 8
raza de 25 mm, iar numărul de spire 8. Mai întâi se consideră turns was considered. For the first time the turns are
spirele concentrate în planul xOy, după care ele vor fi distri- considered to be focused in xOy plane, then, will be distri-
buite, realizându-se diferite geometrii pentru bobina circulară. buted, so there will be achieved different geometries for the
În figura 6 (a,b,c) se prezintă distribuţia spirelor bobinei: circular coil. In figure 6 (a,b,c) is presented the distribution
of the coil turns:

a) b) c)
Fig. 6. Distribuţia spirelor pentru bobina circulară
Fig. 6. Distribution of turns for a circular coil
Distribuţia spaţială a câmpului electric total indus în ţesut, The spatial distribution of the total electric field induced
rezultat din însumarea celor două componente, primară şi in the tissue, resulted from the sum of the two components,
respectiv secundară, este prezentată în figura 8. Câmpul s-a primary and secondary, is presented in figure 8. The field
03-04.11.2005, Timişoara, Romania 455

reprezentat de-a lungul axei x (x = 0). Se observă că E are două has been represented along the x axis (x = 0). One can notice
vârfuri maxime de aceeaşi amplitudine pentru bobina cu o that the E has two maximum peaks having the same ampli-
singură buclă. Spre deosebire de aceasta, celelalte configuraţii tude for a coil with a single loop. Otherwise, the other configu-
determină o valoare maximă a intensităţii câmpului electric rations determine a maximum value of the electric field
precum şi două vârfuri locale de aceeaşi amplitudine intensity and also two local peaks having the same ampli-
(figura 7). tude (figure 7).

Fig. 8. Câmpul total pentru bobina cu 3 şi 5 bucle


Fig. 8. The total field for the coil with 3 and 5 loops

Fig. 8. Distribuţia spaţială a câmpului electric total indus în ţesut


pentru bobina circulară cu o buclă Fig. 9. Distribuţia temporală a câmpului electric indus în ţesut
Fig. 8. The spatial distribution of the total electric field induced Fig. 9. The temporal distribution of the electric field induced in
in the tissue for the circular coil with one loop the tissue
Se observă că în centrul bobinei, unde avem curentul One can notice that in the center of the coil, where we
maxim, intensitatea câmpului este şi ea maximă, iar aceasta have the maximum current, the intensity of the field is also
descreşte spre periferia bobinei. Pentru o bună focalizare a maximum, and this decreases towards the periphery of the
câmpului electric trebuie ca raportul dintre vârful primar şi coil. For a good focalization of the electric field, the ratio
cele două vârfuri secundare să fie cât mai mare. Astfel pe between the primary and the two secondary peaks should
măsură ce numărul de bucle al bobinei creşte, se îmbunătăţeşte be as large as possible. In this case, as long as the number
şi focalizarea. of the loops of the coil increases, the focalization gets better.
Figura 9 prezintă reprezentarea tridimensională a câmpului Figure 9 presents the three-dimensional representation
electric, de-a lungul fibrei nervoase, ca funcţie de timp şi of the electric field, along the nerve fiber, as a function of
distanţă, pentru bobina cu spire concentrate (cu o singură time and distance for the coil with concentrated turns(with
buclă). a single loop).
Derivata câmpului electric pe direcţia x poartă numele de The derivative of the electric field on the x direction is
funcţie de activare. Aceasta s-a reprezenta doar pentru cazul called activation function. This has only been represented
bobinei cu spire concentrate (figura 10). Cu linie întreruptă for the coil with concentrated turns (figure 10). With an
se simbolizează fibra nervoasă, plasată paralel cu axa Ox, interrupted line it has been symbolized the nerve fiber, placed
pe dreapta de ecuaţie y = 25 mm, de-a lungul căreia a fost parallel with the Ox axis, on the straight line y = 25 mm,
calculată funcţia de activare. Pentru a se obţine stimulare, along which the activation function was calculated. To obtain
fibra nervoasă trebuie să se afle în zona în care derivata stimulation, the nerve fiber must be in the zone where the
∂E ∂E
câmpului este negativă ( x < 0), aceasta reprezentând o derivative of the field is negative ( x < 0), this representing a
∂x ∂x
zonă unde fibra este depolarizată, iar zonele în care funcţia zone where the fiber is depolarized, and the zones where
de activare ia valori pozitive, reprezintă arii de hiperpolarizare the activation function takes positive values it represents
(de inhibare a impulsului nervos). hyperpolarization areas (of inhibition of the nerve impulse).
th
456 The 6 International Power Systems Conference

Ultima problemă studiată se referă la modularea în timp The last studied problem consists in the time modulation
a funcţiei de activare de-a lungul fibrei nervoase (figura 11). of the activation function along the nerve fiber (figure 11).
Pentru aceasta s-a` utilizat forma de undă a derivatei curentului For representing this it has been used the waveform of the
din figura 5 (b) precum şi funcţia de activare redată în figura current derivative from figure 5 (b) and also the activation
10. Se poate observa că stimularea apare doar la începutul function shown in figure 10. One can notice that the stimu-
perioadei de timp, în momentul aplicării stimulului, după lation only appears at the beginning of the time period, when
care funcţia de activare se anulează. the stimulus is applied and then the activation function is
cancelled.

∂E x
Fig. 11. Termenul , ca o funcţie de x şi t, evaluat de-a lungul
Fig. 10. Derivata câmpului electric după direcţia x ∂x
Fig. 10. The electric field derivative along the x direction fibrei nervoase
∂E x
Fig. 11. The term , as a function of x and t , evaluated along
∂x
the nerve fiber

5. Concluzii 5. Conclusion
Modelarea stimulării magnetice, văzută ca o combinaţie The modeling of the magnetic stimulation, seen as a three
de trei paşi, asigură o mai bună înţelegere a modului cum se steps combination, assures a better understanding of the way
realizează excitarea nervoasă. Cunoaşterea distribuţiei spaţiale the nervous excitation is realized. Knowing the spatial distri-
atât a câmpului electric indus în ţesut cât şi a funcţiei de bution of the electric field induced in the tissue and the activa-
activare este deosebit de importantă pentru stimularea mag- tion function, as well, is quite important for the magnetic
netică a fibrelor nervoase craniene, care au lungimi finite [5]. stimulation of the nerve fibers from the skull, having finite
În schimb, în ceea ce priveşte stimularea nervilor periferici, lenghts [5]. But concerning the stimulation of the peripheric
fibre nervoase considerate infinite, este suficientă determinarea nerves, nerve fibers considered infinite, the determination of
distribuţiei spaţiale a funcţiei de activare. the spatial distribution of the activation function is enough.
Modularea în timp a câmpului indus şi a funcţiei de acti- The time modulation of the induced field and the activa-
vare, permite cunoaşterea cu precizie a momentului când se tion function allows a precise knowledge of the moment when
realizează stimularea şi cât durează aceasta. the stimulation appears and of its duration.

Bibliografie (References)
1. Basser, P.: Focal Magnetic Stimulation of an Axon, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 41, No. 6, 1994.
2. Laura Cret, Micu, D., D., Ciupa, R., Simion, E.: Numerical Computation of the Electric Field Induced in Human Tissues During
Magnetic Stimulation, Craiova, 2004.
3. Roth, J.B., et al.: A Theoretical Calculation of the Electric Field Induced by Magnetic Stimulation of a Peripheral Nerve, Muscle &
Nerve, August, 1990.
4. Roth, B., J., Basser, P.J.: A Model of the Stimulation of a Nerve Fiber by Electromagntic Induction, IEEE Transactions on Biomedical
Engineering, vol.37, June, 1990.
5. Nagarajan, S., et. al.: Effects of Induced Electric Fields on Finite Neuronal structures: A Simulation Study, National Science Foundation,
grant #BCS91-11503, 2000.