Sunteți pe pagina 1din 130

E:

!
t

:15 3

t lirr

trl r'l arl


HH
T4

j
I

H A= 7a tq <H.4
C5n(' t< d<fi ()E:o
IE
tFl

I
I

t ,
I

l
I !

la a

fsl

Dorina Matie$an
Adalbert Antal, Dumitru Pop, lacob 0lteanu Feficia SuGale, AuricaGizili, loan Tu r cu

l* H$lH ia aza
rO

i
t:

{ ! I

t< H<{H lct rnt5 Et

s5g

f'I tr| AA
H Hi.-l trt

fuidiu Befcin, StefanBojrn,

Ouldiu

Tfrtaru,

4A?' a i"l <H 4 ilt (J irl (5 <d< il HOE o

*t aa rdl
FIHlt] Fu'l H a <x<4 H
"5

ss5 g
14

EO

qJ g1

aa9 a H<H <5 ila('vr #8* & o

H tr]H trl

HH
H z HHH H 4H{
'-5

;TEruTHU

rI t
I

i,u

d<ri g oEO f'l trI G a EEE A H<H rt {a CIh s5s & o

ta

+.'

CN

ITECANI$ME[N
c,tJ
'-

H f4H H

HH
trlHFl H a

d<tr g oEO
t{ 14 trl a
HFIH f'f
,EOEI
ra

n=? H <H4 a urnrt

$URUBE' PIUilTn

AZA A H<H <5 rlt u r4t <4 fr

Fit rtr|qsfl !HHFf H aaA H l4 H.4 a (' cau .d< a oEo =

iFr FI a IE
IHFIH r4 izzE z

,|sBct

I
t
;

I t

INS1IIUfUI, }OTITEHNIC CLUJ-ilAPOCA Fgcultatea de mecanlcl

Coordoaatort Conf ' dr. 1ag. Dorlaa Xetle gen

Prof .dr.ing.lr.Antel

Sef lucr.dr.lng.D.PoP 8ef lucr.1ng.I.Olteanu Sef lucr.lng.Feliola Sucell


Ag1st 'lng'O

Sef lucr.dr.tng.AurLoa Clg1ll Sef lucr.lng.I.Turcu Aalat.tng.O.BeIcln


Agtgt.1n5'S.BoJan

'tltaru

lI$TMSf8 DE PR'OISTARE Pentru uncAltrsMsle cu guRuB sr PIUlrTi


IndrurnEtor Pentru

proleotul

dle

an Nr.I

ddc4

1985

Rrorarca!l

.dr.lag.PlrtrEv Ioaa .dr. lag.Ylotor Rog 8of luor.lag.Vlrtrlan llltlog Daotllo6rctt rt - Xarle Olrdao
Prof, Gonf

Oorrotat Orafloe
Ooperta

- lutorll - Ylorlor lrltcr - lugBatla Buru

?refe!a
tnhrundtorul conllne eLementele neceaare prolectdrll tranmlelil"or cu gurub-plu1llX cu ecllonare nenual6. pornlnd de }a ceracterul complex al ectlvltdlli de prolectarer in cafatd dnrl c6rela se interfereaaE cunogtlnle nultidisclpltnare, lucraree de pune la dlepozllla stu<1en!11or, aflall ta primu] lor proieet' ettt elementeLe necesare salcuLelor de reslsten!5 ql prolectdrll formel, cit 91 eele }eget a structude aspectele tehnologlce. Autorii epreclazfl cH o asemenea abordare ril iadrurnEtorulul este uti14, deoarece cu toat5 relatlve eimplitate a prlca mul-ui prolect, acesta lmpuae stxpinirea unor cullogtS-nle dia anil' superiori deterde exemplu elemente ale tehnologiel de prelucr&re a flletelor, ceea' ce temX' uln6 introduoerea unui subcepltol evind eceast6 Tlnind seema de faptul cd in cadrul prlnulul prolect, studenlli trebule eE-gl lnsuqeascd o metodologie de proiects,re, un mod de abordare a unel teue de prolectere, o anu:nit5 logicE e dezvoltarii coaetructive a ul0ul aosal['-

blu, elemente al baza qi in activitetea ulterioarS, autorli au coneid-erat oH .este oportund prezentarea mai ampld a eapltolelor de prolectere e formel exterioare a orge.nelor de rnaglnl d.e prolecterea construcliilor sudete ' calculul 91 prolecteree gurubulul gi piulltei' contribulla eutorilor Ia elaboraree indrun6torulul,eete urmdtoarear prof.dr.inS' conf.alr.Dorlna Matlegs^n - capltolul 6 91 coordonarea lucrHril, A.AntaI g1 gef Lucrdrl lng.I.olteanu - capltolul L; gef lucrdrL dr'ing' gl gef lucrSri lng' D.pop oepltolul 4.I, 4.2i gef lucrdrl dr'lng'Aurica Gdsila cepltolul 4'3 gi 4'4i I.turcu - cepltolul 3iSef lucrdrl ing.Fellcta Sucald asleteat Lng.O.Belcln el aslstent lng.S.Bojan - capltol'ul 2i asisteat 1ng' o.tEtaru - eepLtolur 4.5. To!1 autorli ceu contrlbult la reellzarea capitolulul 5 - Solutll constructlve. Autorllmullumesctov.prof.dr.lng.IoanP6strav,oonf.dr.lng.Vlctor pentru Rog, gef lucrdrl ing.vlstrlan MEtleg pentru recenz&rea lucra,rll 91 observa!1lLe 91 sugestllle fdcute cere au contrlbult la lnbundtEllrea el'
.[utor11

CuprlaE
Pag.

1. Norrtrgr DE Bsa^[ rnrvrND ,


DS MASINI
?

pRorEcgARnA FoRMET SXTBRToARE

oRcANDIoR

I
2

1.1. tr'orna coastructlvi, tehnoLogicd a pieselor turnete 1.2. Sorna constructlv5, tehnologieb a pleoelor sinterLzate......... 1.3. Forma conetructivd' tehnologicE a pleselor forj ate 1.4. Forna coastructiv5t tehnologicX a pieselor extrudste 1a rece. . . 1.5. Forma conetructlv5, tebnologlcd a pieselor indoite L.5. tr'orna constructi.vd' tetrnologlcS a pleselor prelucrate prin strunJ tre 1.?. Fornra constructiv5, tehnologic5 in cazul pleeelor cu al-ezaJe .. 1.8. Forna constructivS, tehnologicd a pleselor Preluerate Prlo fre1.9" Forna constructivS, tehnologicd
l.1O.Forna conetructlvE, tehnologlcX
a
a

4
5

I
9

to 1I
L2 L2

pleselor rectificate......... pieeelor sudate

![ECA]'TIS}1! CU SURUB

SI PIULITA ,, generale "'"." 2.1. Consideralll 2.2. Tlpurt de fllete utilizate 1e guruburile de mlgcare 2.?.1. F11etul P5trat 2.?.2. F1Ietu1 traPezoidal.... ?.2.3. 3i1etu1 fer[strdu..... ?.2.4. Flletul rotund. 2.2.5. Alegerea profllulul filetulul' 2.2.6. [otaree f1letelor de migcare 2.3. Toleranle 91 ajusteJe 2.).L. Sistenul de tolerente Si aJustaJe aL filetuLui trapezoidal ' ISo.. ?.).2. Sistemul de toleranle al filetulul fer6strdu' 2.3.3. Slstemul de toleranle a} filetulul rotund 2.4. Schene funcliona1e. Diagrarne de forle gl lromente 2.5. Slenente de tehnologie a filete1or" " " " 't' 2.5.I. lletode de preluclare a fLletelor" ' 2.5.L.I. StrunJlrea f1letelor' ?.5.L.1.1. Strunjirea eu cullt profilat" r ' " 2.5.L 1.2, Strun}lfea f 1}etu1ul cu cu!1t p1epteae " " " 2.5.1.1-.f. Filetarea in virteJ 2.5.L.2. Frezarea f11ete1or. " ' ? .5. L. l. Rularee fl1e te 1or. ' ' ' 2.5J.4. Rectiflccrea f,ilete1or" ' 2.5.2. Calltatee suprafetei fl]etulul" " " 2.5.3' Ieglrea Ql degaJ&rea flletu1ul trapezoldel ISO 91 fereetrdu

I5 ]5
15
r.6

17
20

22
23

24 25

2' lo
)2
33

lB lB
38

lB
40 40 40 40 41 41
4?

2.5.4, Tratsmentul termlc a} guruburllor de nlgcare

44
46

).

M.ATERIA],S

SI ?IUIIT;..... ,t 3.1. Materlale utlllzate Ia execu!1a guruburllor de fortd 91 a plulltelor.. Materiale utiLlzate pentru alte eleaelte compoaente ele mecaolsu3.2. ..... d lul cu gurub-PiuJ-1ld.
UIII,IZAIA IN
CONSTRUCTIA MECAI'IISEIOR CU SURUB

46

53 55 55 55 55 55 55
56
55 56

4.

CA],CUIJUI'

SI PROIECIAREA SURUBUI,UI SI PIUTITBI.... ,,,, ..."' 4.1. Calculul 9t prolectarea 9urubulu1.... prlnciPal. 4.1,1. Surubul 4.1.]..1.Stab111reanatur11go1ic1t6r1lort1Jei 4.I.1.2. Alegerea profilulul filetului.. 4.I.1.3. Alegerea materlalulul gurubulul gl piul1te1.... 4.1.1.4. Calculul dianetrulul medlu el fitetulu1... 4.1.1.5. Alegerea num5rulul de lnceputdrl 4.L.1.6. Verificarer autofrinHril.. . 4.f.I.7. CalculuL num5rulul de spire in contact 4.1,I.8. Calculul tungimii flletulul piulllel 4.I.L.9. Calculul lungimii fil-etului gurubulul.... 4.I.1.l0.Proiectarea extremit6!11or gurubulul principal. 4.L.2. Surubul secundar. 4.1.2.1. Alegerea materlelutul gurubului secundar. . 4.L,2.2. Ca1culul dlenetrulul lnterior aI filetulul exterior. 4.\.?.3. Calculul lunginil fiLetulul gurubulul secunder ' 4.I.2.4. Protectarea extremltdlilor gurubulul secundar'. ' 4.1.1. Verificarea gurubului.. '4.1.3.1. Verificarea tlJei ta sollcitIrl compuse.... ...'...... 4.1.3.2. Veriflcarsa secliunli de oalare a ro!11 dq manevra Ia r5sucire """""' 4.}.3.J.Verlflcare&porliurriidecalarearollldemanevrxIa ...... Etrivlre """"' gurubului 4.f .3.4. Verlficare& spirelor 4.f.3.5. Veriflcarea gurubului la flambaj...... 4.2. Dlmenslonerea piulllel """"i 4.2.I. Dlmensionarea piulilelor flxe. 4.2.2. Diroensloaars plulllelor rotltoare....r. 4.2.?.1. Crlc cu plulilX rot1toare.,.... 4.2.2.2. Presd cu piuli!5 rotltoare 4.2.). Verlflcarea plull!el.... "'r""' Calculul cuPel 4,J. 4.3.L Cricul slnplu 91 crlcul telescoplc...... ..... r 4.3.1.1. Stablllres dlmenslunilor. momentulul de torslune de frecare dlntre gtrub 91 4,1.L.2. Calculu} cuP[. """ "!"' Yerlflcarea la preslunea de contsot dintre capul gurubulul 4.3.1.3. ...... 91 cuPX 4.3.L.4. Veriflcarea capul.ul gurubulul la eolloltlrl courpus o e... r..

57 57 59

59
59

50 60 50

50
62

62
52

65 65
66 66 66 67 70 70 70

?I

7l ?I

4.].2. Crlcul cu p1u11!6 rotltosre gJ. crlcul teleacoplc cu dubl5 ec.......'.......... lluae 4.3.2.L. Stablllrea dlmenelunllor cupeL. .....: 4,3.2.2. Verlflcarea cupl..e... gl verlflcerea dlnenslunilor gtlftulul ca:re so4.3.2.3. Alegerea lldarlzeazd, cupe de gurubul prlaclpal. . .2. t[, Verlflcalee capulul gurubulul ].a 'eo11clt5.r1 compuae . . . . . . 4.3 4.4. Calcu1ul necanlsnulul de ac!ionare.... 4.4.I. Calcultrl manivelel . 4.4.1.1. Lunginea nanlvelei.... ...... 4.4.I.2. Deteruinarea dLn'netrul-ul na,nlvelel gl a prelungltorulul .. 4.4.L.). Verlficarea manlvelei.,. ...... 4.4.2. Calculul ro!11 de cllchet 4.4.2.I. SteblLlrea dimeneiuaiLor. 4.4.2.2. Verlflcarea ro!11 de cl.ichet 4.4.). CaLeulul cllcbetulul.... ...... . c11chetulu1.... 4.4.3.1. Dlmeneiunile 4,4.3.2. Yerificarea eLlchetu1u1.... 4.4.4. Calculul bollului . 4.4.4.f. Bollul clichetului orizontal.... 4.4.4.2. Bollul cllchetului vertical (fig.4.231 . 4.4.5. Calculul erculul. cl}indrlc ellcoldal de compreelune 4.5. Construclia gi calcu1ul corpului.... b. ...... 4.5.1. Corpul de cric...... 4.5.I.1. Corp turnat.... 4.5.1.2. Corp sudat 4.r.2.2. Corp asanblat (Varlante cu coloane)....
. . . o....

7L ?1 7? 72

T]
73

74
74

7i
75
76 76 75

78 78 78 78
78 79 79

8]
81

8l
82

''i'.;:,:i:T:.i",:::fi::::::.:::::::::::.::::::::::::::::::::::::..: :;
84 85

5. SOIUTII CONSTRUCtIV8,... t
5.

r... .

r.

Presa cu plullld flxd.

85

5.2. Preed cu p1ul1!5 rotltoare 5,3. Crlc cu plulllE f1x5. r......... 5.4. Crlc cu pluLltd rotltoare 5.5. Crlcu)- telescoplc al crlcul telescoplc cu dubl[ actlune

90 94
95

99

5.

BLEM}INT$ DE CAIf

UI A

II,IsIN.iNrJ,OR PRIN SUDURI

108

.....r 5.L. Conslderatll generale 5.2. Materlale. Rezletente ad:nlelb1le...... 5.3. Elenente caLcul 6.4. Regull de construclle e lnblndrllor sudqte. . . . . . 81b11ograf1e.........

108

......

]08

llo
115

lA4

Norrwr

Dts

BAZI, PR'IVItrD }ROI.ECIAREA FORXEI

&IIERIOARB A ORC$T8IOR DE IASIUI

Elaborarea' u.asr forne erterloare estetlce gt ta acelagl tlnp postbu ile reallzat prla procedeele tehnologlce exleteate, coastltule o problenl {s pa-{nI lmporten$ f! actlvltatea de prolectare a orgaaeLor de naglal, a area,nblelor 91 a na,giall.or. FactoruL prtnclpal tn oonceperea 6au proiectarea formeL etterloere a or'ganelor de naglaJ. 1,1 ooastltule rolul fuJrstlonal pe caro trebule e5-l tadeplineasc[ ln dlferlte ansanble eeu maglnl. SoraLnd de la acest fector priuord.le] 91 ltaind sear'& de pootb1l1t6!11e tehaologice de reaflza:r, protectantul stebllegte materlaLul pleeel gl 1g1 lnaglneazd latregul ltlnerar tehnologlc pri-o oa,:r ae poate aJunge le forma constructivd dorlt6. ?rlq uroarer ltrtre forma constructlv6, materialul gl procedeul tehnoLoglc de oblinere a organulul de rnagln5 exletE o strins5 legEturd. D1n purct de vedere eetetlc forma constructlv6 trebule ed f1e sinpl$ 9l sobrd, gX alb6 in vedere tendlnlele moderne dln etape respectlvd gl pe cit poglbll eE fle o J-nagtne a conplexului de fenomeae c&re eu loc in plee5. l,stfel, dacl aelloneazE numa,l forle mlci eete lndicetd o eolulle eare eE fecd inpresla de construclle ugoar$,sau dacX este supue5 la o sollcitare de lncovotrere trebule sd parE cX rezletE Ia aceaetE eoltcitare.O reeliaare din domenlul eonstrucllel de naglni sau din alt doneniu este apreclat5 de om, decS aceagta poate 1npregloaa alnlul Iul estetic. Forqele exterioare estetice trebuie sd fie etr$g$, ' toa,re 91 pl5cute oqblulul , Prolecterea urror forme constructlve tehnologice, care pot fl reallzate f-n condL!11 ecoromlce optlue, necesitX prolectenll cu temelal.ce cunogtlale fa domeqlul tehnoIoglllor de real"lzare a orgene)-or de naglnl. La reellzarea uael pteoe de o anumlt5 fornd coastructlvd,, etabllltd pe baaa cerialelor funcllonale, pot fl utl]1zate nunel aaunlte matertele gl un procedeu tebnolo,glc bine determlnat. Scb.lubaree fornel constructlve aau a e&terlaLulul poate reclaraa ua alt procedu de prelucrare. De exemplu o fornd lt cotetructlv6 reallzabill prla turnere au i-ntotdeeune s poete ree]_1aa prin forJere gl lavers. De asemenea un meterlal care corsspunde pentru turnare au corespunde pentru forJare gl lnvers. In eltuelllle cind prolectantul a adoptat un anurolt procedeu tehnolo61c' dla dlferlte coaelderente, atuncL le alegerea naterlalulul 91 le stabl}lrea fomel conetluctlv, el trebule sd tlad seema de anr-1te condllll tehnologlcer o pteed turnat6 trebule prolectatE corect dln.punct de vedere a] turqdr11r lar o plea6 forJat[ trebule prolectatl corect d1a puact de vedere al forJ[rll. Astfelt ae coaflred 91 na1 nu]t cd prol.ectantu] nu poate prolecta eau construl f6rd eI alb[ in vedere procedee]e tehno]oglce de reells,ar a pleeel. Alegeree seu steblllrea unul enumlt procedeu tebnolo6lc de reallssre r, organIor de naqllllr deplnde de poalbllltdflle tebnologlce ale latreprlndorll

tl d. eerle de fabrlcalle.
hocedecle tchnologlce ne1 lnporteatc, utlllzate ls reallzarse orgenelor de na91a1 dc diferlte forrse csaetructlva giat urn6toareler tuuarear forJarca, audar-oe, prelucrarea aecenlol gl noateJul.

Forn,a

"oagtro"t1"6.

teh[olor1Ed a pleselo" tutaat"

r. ' Lufud in conetderarc factori prezentall nal eue, Ia reellzarea pJ.eselor turaato trebule g[ se alb5 i-n vder o aeTl de regull lmportante. lf,tezul gL deel 9l forae pleseJ.or trebule sE fle ctt nal elnpll, fornet{ dl'a conture rectlLlnll 91 eollurl etrulJiter Ega cur ae poate ved.ee f.a flgura 1.1.

?rin proeed,eul de turnare se pot obllnc plese de forn6 conpllcetr, dla care cauzl reellzarea pleeclor prln turaar are un donealu larg de eplleare ln ooaatruclla de nagial.. ta protectarae pleeelor turaate trbul ee as llad soara dcr metsr1aL, model, forne plescl, netoda d turaarc, poslbllltatea d prLucra-

q*w
ra!l.onal
.., -

nera!tonal

Slg.l.1 Sorna pleselor trebule gd fle coaoeputd ta aga fe1 lnclt gl !n ltccsl.ta nlezurl. El sd prealnte secllual trensverseLe descbise (f1S.1.2) .
A
..:..,.. -a\trf,..\ :,,.y*-ij;;,),.

((( (<
t

WKnT<< ,^
ndralloaa}
Ftg.

I.2

ra!1oaat

I-acllnaroa euprafelelor ae va rcqllza de Ia planul de oeperars latr.-o part. 9l alta (f1g.1.3). -_l
<<

'1.....|_| K ,L.t.-J.

"

L-J.-J

lil

(((

<<

aera!1onal
Aggzerea

d**ffl* wtrf
ralloaal

F1g.1.3
aC

(f19.1.4).
t\

nervurllor trebuLe

pernlt6 gcoeterea nodelulul dla fornl

ffi#w ffi#w
aeraltoaal

ratlonel

Flg.1.4

perelil orlzontall 91 treoerlle de la o ssollune traagversalE Ie alta r vor steblll la aga fel inclt sE au oonducl Le fornaree retaaurtLor gau a urlor t!slutl (f1g.1.5,b)Jlezurlle trebue aropleeate in aga fel iaclt sd nu ee poate deple-

",-ffiw
b)

"wl
vil-'
aerallonel

F1g.I.5
,

Este rtecsetr g[ se uruXreascl oblJaerea uuor Perell de groelne unlforul ou treoerl guoceglve de Ia o forsE la altE. Groslmea Perolllor a Ta atablll Iulna la constdetrars sa:racterlstloXle naterlalulul (f1e.1.6) .

'

W
i

W
i

aera!1onel

F1s.L.6

ra!loael

PLa.aele de sepatetle se Yor plasa tn age fel turaare ed nu deraaJeze ql dao$ ccto Poelbll ele sE

iscit gratllle fornate prln fle LadeP6rtete Prln Pre-

Luorare (f1g.1"7).

rE$t IH:=trFtU
neretloaal s1s,1.7

ra!ional

La reallzerea'Pleselo! turnato sc va asiqglls!3oslur]1f!9e de legl.r aoulel dln neterleL' la prelucrare (flg"J..8)rrespectlv agzarea la dlspozltlv

-ffi

(frg.r.8,b).

#'t
il
\w

o)

b)

@ Mo
aera!l.oaal

*A

EJX
b)

F-lll

Mw
ra!loaal

Fls.1.8

Suprafele3.e care urmeaz6 sd f1e preluerate nu a vor agera obllcr cl orlzoatal sau vert1ca1. Gdurlle ae vor ageza perpendlcular pe euprafafi, 91 nu fuecllaet (f19.1.9).

\$s
nera!ioaaL

q{$tr
ra!loael ra!ionel

Fls.t .9
Pentru ce prelucrarea ed eg efectueze prlntr-o elnguri regJ.are a scuJ.el, supraf,eleLe eare urneazd eE fle prelucrete ee Yor agesa in acelagl plan sau pe ecelagl dianetru ( flg.1.10) .

fi@ffi fr@
WM
nere!ional
F19.1.10

olt gd ae prelucreze nunai por!1 untle necesare (fig.1.11)

Suprafelele de prelucrere ou dlmeneitrnl merl se vor div1.za in aga fel in-,

neratlonal

ra!1ona}

Flg.1.11

I.2.

Lojrmq

so.netructlvd. tehnoloslcl a pleeel:gr s.lnterlzate

Orgaaele de naglai exeoutete prl.n elaterlzare d.1a pulberl metsLlce trebule sd indepllneascl o serLe de cerlale luporta,nte. Sa vor evlta collur11e raeordate gl ascu!1te pentru e ugu:ra reeLlzarea soulcl la o preclz1.e cit mEl uane (f1e.1.12).

1YJ-',
^
F1s.1.1.2

ittli ; ls--l---/
--l

: "_J_

1-

--l

* _LYT:T -.-: \-- r

rt-eo'-/
ra!1oaeL

Nu trebule gE erlete nuchll escullte, leagE prla taageat5 (fig.1.L3)

col.turl aseuflte gl suprafele care

YHw
t

nera!1oael
Fi.g.1.13

rww
re!1oaaL

for"ael pleselor ae vor respecta rapoerteJ.e ladloate fatre t"trltlne E 9t lI"flne B, groalaea pereteLul s > 2 m gt dLarnetrul d:lnensl.unl,

!a gtablLlrca

gIurlld>2un.

ftffi
aera,!1oael

ffiFlg.1.14
&1g.1.15

oHLl T
relloaal

r- t-rl

frg
valorl nlcl

(f,le.1.15).

IEnenetunlLe dlnllJ.or seu a almlilor nu trebule gH alb5

ntffinnk#/
ner& !ioael

&re
re!1onal
>tT7l ' ri-1.F

UnltEllle de toleranle pentru dinenEiunt se vor alege ln olese d,e preol_ gle mat groeo}ane (flg.l.L5). >tT6

nere!1onel

F1g,1.15

ralloael

M
I

l*---

1.3- Forns ooagtruclivE. tehaoloslq4_a pleseror for.late


for"nel ploselor forJete s reoouendtr, a fi luete ia etenlle ulr[toerele csaslderente prlaotpaler - fornels proleotate .trebul,e s{ fie slnple, dao6 este poaibll ou suprafalc para1ele 91 cu raze de record,are narl (rxrE uuchl,l agcutlte)l - pleseJ'e nu trebute eE albd nas& mar gl decE este poslbll sE fte oonpus. dla ne1 multe pleee slmple; - r|r a6 recomandE forqe cu varlaltl uarl de secfiuae d,e erenplu aervurl de groaLue ntcB sau adLilclturl lnguste. se vor ev1ta,-.euprefe,gqre d.e confr.gurelle coarpLlcatE (f1e.t.t?). ll

la reallzarea

*w*
aerafioaal
aere!1oaal

*w*
ra!1oaal

rafloael t.1T La forJeree pleselor trebule se suprafefele sE atbE o coaloltate peatru preluorare ugoard (fle.f .18) .
Ft g.

F19.1.18

(ns.t.t9).

Plaaul de separalle trebule eI s gttueae Ia n1Jlocul. talLgr-r1 ptesel

F1s.t.t9 PlEnuL dG ssparatle au trebule eE prezlate frfutturl (flg.I.2O).

aera!1oaa1

rallonel

ff

lreratiotel treratiotel
Se

!1g.1,2O

ra!1oaal

vor proieota plese slnp1e eu conflgurelle nicE (fie.l.Z2)

NW
nere!1onaI
Grosl-Bea

NN
F19.I.21
gd

rafloael f1e prea nlcd. (flg.I.ZA)

perelllor nu trebule

aera!1oaal.

_-

F1g.I.22
aE

re!lonal
ge

Ire conoeperea foruelor, trcbule dc rccord.are (f1g.1.23).

utlllseae suprafete cu reae mall


)-2--

nera!1onal

F19.1.23

/ w r/%) .J--t=:\ rallonal


>zc

I1A\ t/t//^1ililt

.I W J \e"in el

'/

(flg.l.24).

In

eezul pleselor adlncl nu aa vg

utlllza acelagt plan dc oeparallr

aerefloael
F19.L.24

re!1oaal

llegerea plaaulul de separelle tntr-o poztfle coreapunlltoare aglgurl prln obgervarea zonol de eparitle a unor nucbli -cainG'inrneazE sE fle lad'epdrtate prelucr6rlle ulterloare (f18.1.25) .

nera!1onal

Fls.1.25
a

rallonal

1.4.

Eorma

ooastructlvd. tehnolonlcd Pl'eselor extrudate-Ia reoe

Pleeele extrudate la rece ae pot obllae numsl dla an'rnllte olelurl ln condlltl economlce. DupX extrudsre qater{.elul ee lnt[regte dln care seqzd poelbrlltatee de d.eformare eLestlcX se nlcgtreazl. acest fenomen lnportant tre-' bulc sE fls luat Ln conslderare de prolectant. Se reoomandd sd fle luate Ia etenlle uru6toerele PrlnclpiL generale; cLt nal - allEetr8luaile pleselor se vor stabl1i in aga fe] ca sd exlste putLae gchlnbdrl de eecllune; - d"acd eete pooibil pieeele s5 fie sleetrlce fet5 de ara lor loagltud1nelEl

|lsre'

-nateriglelepleselorextrudatesdprezlnteproprietE!1buntledeforga'u exterloale 1a plesele extrudate se vor evLte degaJ6rlle lnterlsare (fls.1.26).


YIIVI

VW

rilfl t/tzt

ww
re!1ona1

Flg.1.26 Nu se resomandE utlllzarea suprafelelor conlc gl a suPrafelelor cu dlferenlE iltuieasionald nlcd (f1g,1'2?)

nerell oo.i

w
I

nera!1onal

re!1onaI
F19.L..27

s[ nu przut Forna, pleselor ertrudate se va etabiu ta ege fel inctt prla ereagloner6rl de meterlal tn anurnlte zoIe, evltlndu-se eoeagtd eltualIe cutarea pteselor tlLa mel nuLte bucdtl'

WwW) WW ffi
WAI
l/7.4

Yiirl

nere!1onaI
F19.1 .28

re!1oaal

I ' Se vor ellalae dla forma plesel varlalllle de eeclLuae 91 collurile cutl.te (f1e.1.29).
eE-

MW
nera!lonaI

MW M
I

Flg.1.29 Nu ee vor prevedea pe pleee g6url cu dlarnetre nlcl, Ioagltudinale transverga}e ( f1e.1"30) .

relloaa}

www
nere!1one}

re!lonal Flg.I.3o

www
a pleeelor-i.ndolte

1.5.

Fo:rna conetruotlvH, tebnslogtc5

La proleotarea formei pleselor reallzate din tabld prln decupare 91 lado1re, se va evea fu vedere ca operalle de tndoire sd nu conducd la deterloraree euprafelelor. Pleaele trebule sd albd o fornd cit nel slmplE'pentru ce prln execulla lor eE ee obllnd d.egeurl intr-o cantitate ci,t nal redue5. Dec[ forma exterloarl eate compllootd plesele se pot executa d1a nal nulte buc6!1 (f1e.1.3l).

aere!1ona1 aere!1onal

re!1onal Flg.)..11

La ladolre trebule sE fle luatu ln coneiderare raza nlnlnI de ladolre t1ai-ad oealne de materlal gl de dlmeqglunlle p1esel' pentru oa sX au aparl cute eau fleurl (ffs.f.lz).

,__n
aerefLonel Fls. I
.

ra!1onal
32

In cezul erecutdrll pe plea[ a unor gdurl, inelnte de ladolrer so va la vedsre reepectaree dlstanlel n1n1me de la geurd pinl Ia marglaaa pleacl (fle.1.33).

avea

*16'

m@6
ra!1ona}

aerallonat ***.t.13

aceaatl dletan!5 B1qllli nu poate f1 reepectatd, atuncl giurlle trebule sA treecE Peste zoaa de lndolre (fle.l.34).
DacE

neretlonal
319.1.34

ra!1ona}

Ia zona de ilrdoire au trebule ed exl-ete mucbl1 lnsllnate eau varlelll ldflne (fle,1.35).

neFatlonal

Fle.1.35

F&
ralional
ra!1oae1

de

pentru irrtilnlrea corespu.ozdtoaro a nuchiilor prln indoire vor e:ecute erestxturi (fie.l.36) .

la collurt

Lor

nera!1one}

}is.1.35

1.5. Forna constructlvE. tehnoloslcd a pieselor prelucrate PrLn gtrun.'llre !a proiectarea formel constructive a pleselor prelucrete prLn stru.nJlre, trebule eE se eib6 ln vedere poslbllitetea de prlndere a ecegtora ln dtspozltlv 91 poelbllltatea de prelucrare flrd schinberea scule1 seu a pozlllel p1esel. prelucr&rea euprafelelor trebule sE se preved5 tlatnd seana de condllllle de fuacllonare, adicd se vor prelucra nrrnal euprafetele cere lnpun aoest lucnr. Se lmpune ca sculele agcbletoare sd elbd poslbll.ltetea de a p[rIal suprafate ageblatX (flg.l.37) ;

+-+-r1s.L.37 DegaJErlle trebule sE albd o foruE elepld (fls.1.38).

neratlonal -

ra!ioael

nerallonal

ia

F19.1.38

r
.l

10

La

gu8to.

prelucrarea **esaJelor a vor evlta tolerealele n1c1 91 degeJErlle fuasemeaee pJ.edble t*ebule sE pereltE flxarea la dlepozitlv (fig.1..39).

neratloaal I
F19.1.39

rallonel
s5

prlucrare conodE (fle.1.40)

SuPrafala de egchlere trebule ed fle sufictent de mare 91


.

pernlt[

r-Tt+ -+t-lFlg. t.4o


Dscd

--lJ.ra!loaal
e6'eb*ane

stratul de araterial indepdrtat prin p arborl ee eii;6rit& separat (fLg.l.4}).

eete mareratuacl uneril'

de

ErqJruJiuJ
neralional
Fis.1.41

.+-r rEa

rft

ratlonal
sd

Lunginlle de prelucrare 91 ealltatsa euprafelelor prelucrate trebule elbC legdturd cu funcllonareai(flc.l.42),


a: a

tE'!

J:-:.J-

i---'t

f - a

r+1

nera!ionaI
Fi.s.1 .42

ra!1onal

1.?. Forna constructiv5. tehnoloEic4 in cazul pleselor cu slezele. tra gdurlrea cu burghlul, euprafela de atae gi de ieglra trebule sI f1e perpendlculard pe axa burghLulul. Agtfel, se lnldturd tendlnla de aluneoare e vtrfulul burgblulul 9i deci lmprecizla giurlrll. $e reoomendd ce geur& g6 se termlne cu suprefalE coaicdr evltlndu-se 8uprafelele plaae (f1S.].43) .

ffi ffiffi
nera!1onal

I,a executarea gXurllor oblice (tncllaate) euprafala de atac gl legire trebule ed fle PerPendlculerd pe Bxe g5urlt (f1g.1.+4) s1 forms pleeel ege. trbute conceput$ lncit condilla de mal eus sE f1e aslgurat5.

Flg.1.43

re!ional

ffi@y w@w
nere!ional
rorg.

r.44 rallonal

11.

Gdurlle trebule sE fle strEpunee (fle.L.45) cu ocopul de a ugura prelucraree gt poelb111tatea


de

mEsurare.

neratlonal
F1g.I.45

ra!1one1

1.8. 4orna constructlJS. tehnologlcd a oiesgJor


Pre-Iuqrate Pl'ln frezare

In cazul euprafelelor frezate ee irapune & ae &v- in vedere prelucrarea glnultand amBl multor suprefele, ln condllti de oblinere e unei preclzll corespunz5toare 9i }a un Pret redus. guprafelele cere urmeaad sd fie frezate trebuie ex fLe p]"ane, deoerece prelucrarea suprafelelor de forna cornplexd este scump6. Dimensiunlle Be Yor grupuri de freze (f1g'f'46) a]-ege in aga fel ca }a prelucrsre sd ee poeti utillsa
.\

nera!ional

Fie. l

re!lonal
"

46

In cazul Prelucr5rll cu freae-d.isc trebule sd se aeigure le61ree sculel freza-d'eget (fie.1 '47) ' dln ples6. Freza.-dlsc este ual ieftind decit l(1-t

rtr lrl
zV:VVV7VZ.
sera!iona1 Fig. l .47

(+) F=E?t-l --f --3-.---t-.

Pqslbilltatea de iegire e sculeJ. din prelucrare trebuie sd fle ta corlatle cu dlsnetrul frezel-disc. Cursele de frezare luagi se pot evlta uttllzi,lrd auprafe!e curbe (fle.1.48).

m'

t+l r-fr
neratlonal '

\., #JTt

,,t4
ra!1oaal

-w
in611X'ne 9J' e6

Fie.1.48

suprafelele frezate trebuie s6 ee afle }e aceeegi relele cu euprafala de aqzare (fig'1'49)'

fte

pa-

L2

tlerationel

@/n rr-ll Fls.1.49 ratlonaL

La proleeterea fornei pleeelor obllnute prla rectlflsare trebule gd ge aslgure posibllltatea de prelucrare, contlnultatea prelucrdriLor, gl aceeagl for.pl ertertosrd. suprafelele prelucrate sE nu fle n6rglnlte d.e umerl-(ftg.r.5o)r

--'l r--'1

r-r__F

li

G -+.-.{-

C--T*-l I -+I tr_r LL.tr Ur


I

l-f-ft + ll_. _.

-'- r

nera!lona). Fls.1. 5O ra!J"one1 reglrea pletrel de rectlfj"cat din prerucrare tq"b$q asiguratE (rtg.t.5t).

-(.+|r --+ -

iN.11-- --r-. r-tT\--' l.-+

-il LMJ HiF

jNT_i_

W r ([{lL++ra!1onal prelucrare

nera!i.onal

Fls,

1,

51

Suprafe!e 1e preluerate trebuie sd aeigure poolbllltatee coatlnud (flg.L.52). .-+

nera!ional

r,ig.I.52

rationaL

Ire aceeagl p1es6, se recomendd ca razele de ra,cordare 91 conlcltlllle sE alb6 aceeagl veloare (fj_e.1.53).
> l:E
> l:t0

nera!ional

Flg. l .53

ra{1oaal

1.1O. Lorma coastructlv5. tehnoloclc[ a pieselor sudate Prolectarea formei la cszul plslor sudats trebule sd eibA Ln vedsre utlllsarea unul n'undr redus de cug5turl eudater plasares. aceotora ia agtr fel l.rrcl.t a[ latroducd Ln construclle cit ne1 pu!1ne tenslunL lnterae gl e{ aelgure

L3

rsellzrrea plesel ia coadllll ugoere asu comode Eate eventaJoaed utllizarea coastrucll1lor sudate folrate d1a cit sal putlse pleae (f1e.l.54).

A
DacE

c
nera!1oaal
F1g.1.54 pleoel perniteo se

""t ional

ffi
avaateJoeee cuei-

gollcltsrea turl eudats (f19.1.55).

vor alege cele -al

nera!1oaaL

ra!1oaaI

Fig.1.55

Ouedturlle eudate nu trebule sd se lntersectese sau sd an'mtte porliunl (ffg.f .16)

4A 4A
neratlonal
Flg.1.56

fle

conceatrete pe

ratlonal

Prln plesarea cusXturilor eudete gl prln stebil.lree luaglmll acegtors trebule sE se Elcgoreze tenelunlle lnterne (fls.t.57).

Fls. 1 . 57 Reallza,rea cusdturllor eudete trebule sd ee fec6

aera!lonal

ratloaal

in ooadlll.l

oomods

(ffg.

1.58).

r-rr tr{ (5{JEJ


nera!1onal
F1g,1.58

mn lL5JJ
re!l"oaal.

14

Poallla reclprocE a pleeelor ag ya aatg$ta,Dstn'fbt!8 pleselor 91 prla cue6tullle pudate (fleJ.59).

aera!l.onal

Flg.1.59

ra!1onal

Prlsolpalele regull te la oepltolul 6.

de

proleetarea coastrucllllor audate

slnt

prezeata-.

&
z.

dJl

XECANISTB CU gUNUB SI

SIlnISA
,

cJ,nst.ders}11_-scserq}g-

plull|E ee utll1sea,r& pentru transforuarae 119tranelali.e seu lnvers Ln condllil de transltec[rll re a unor sarclnL (ca transmleiL rls fer$S) eeu evS.nd nr.rmal ro1 elaematle. Obleotul prezentul"ul indnuu$tor 11" cosatitue mecanlstrele gurub*piulltX cu ac* lionare manualX Utlllaaree rn.eca^nleane]$r cu 6urub-rrrl d* mlgcrerc frl conetruotle de naglinl cs detores* eve"ntaj*Ior pe eBre le preai.ut5, gl anu.ruer * construclia eimplii gl tehnoSogle d* erxecutl ssor rea}lrabl}H9 - posibilltatee da trnnssi.tevs a un+r earclsl axlale nrarl utlltslsd forle de'aclionare &1+1t $d* - raport mnrc d.e traneelts!:e (t * 1F) caru duee 3e vitese u1o1g * comp*ctltatea *oriotruc!J-*l 91 gebarib ra{ux; * funclionare llnli gi fdrd zgorur:t1 - posibtlXtstes de n eie3.gura. in rni:d eimplu autof,rlnareag - pernite utlllasrea matErieleien lef'line5 - pret de cost scHzut" Intra neeJunsurll* mecaniemelor su gunrburl 4e nrlgoare oe nenlloneeg6t - exietenla unel frecdri narl i:t't:'e spirsl flletulul gurubulul gl ptulllel cera conduee te usur*r Fisolsr *i le nn rsnda{nent ec6*ut1 - prerenla unor puter&lci con*entratorl de t*rrsture ta rona filetetd efeateez6 reaieten!* la ohoaea]il a gurubulul; - lipea autocentr&r11.; * necuao&gterea exacta a for$elnr de otrfuigere*
Uecenteyaele cu Eurub 91 de rotelle La olgcare de

?.2. 'I{pgfl_de flfe-tq


'

u$.i.}Lqe'ui ig, Fu

Peatru guruburlle de mtgcare ea utllisesa$ fn axsluelvl.tetc flletul o1l1ndr1c cu profll pdtratltrapenoidal, fer6strXu gl rotund. exesutate cu pes norrnal , fln ssu aer " PssuL fln gl nornal aelgurE condlfle de aui;ofrinars- Pasul fla nlcgoreaad deplas6rile axlale la o rotatte conplet6, reduce adlncirea tlletuluL uErlnd dla;netrul lnterior ql LnplX"clt realetanla gurubulul. Deoeeblren dlatre flletul cu pe.a aornal, rnare 91 fln ls acelagl dlametru nonlnel ooaatli L* nodlftcare dXaraetralul lnterlor 91 a unghturllor da 5.nel1ne,re. legul flletului eu nel multe lnceputurl 3O oo daflnegte ln furcll* de pasul f,llstulul au un slngur Lncaput 91 de $"mErul rle incoputurl (n), Ph - E.P (P fltnd peou}. fUstulul cu rul slagur tnceput). Fllstsle cu pes f,la au ur: randee*nt aet ecBsut, B+ndermentul puruburl1or gc nlgcere ercgtc La *cle caro ss exseuii{ cu pa6 Esrs asu su nel nultr tnceputurl, lrcgters fllnd dstsralns,t'S gi d* al.egnro* ccr*ct& e ouplulul do

15

retertele' dr plec181a ds oroutle t1 de celltatoa suprafetolor h ooat&ct. 2.2.I. Fll.etul pltrat (flg.2.I.) are rurghl'ul de profll egeJ. ou zero 91 re_ allgeasd rnn{annsoful nexlm in conparalle cu oslelalte proftle. . lceet t1p de fllet nu eete etandardlsat, ero ab dlaclnea 91 ia6lli-uea flW letutul esal cu il2. tocul'i \(+i redlar eete prevdzut lntrr tNKf virful_ flletulu! gurubulul . 9l fundul fl]etulul plu1i_ lel. Eleneatele profllulul nomlnal glnt redate tn fl_ . gur& Z.l, lar dlneaglualle F1g.2.1 trat ln douenlul
d

- l0...lOO

mn

nom1nale ele f,lletulul pIgint tndlcete tn tabelul 2.1.

tebeLul 2.1
Dlsmetrul
&n
U

nomJ.nal d,

Pssul Diametrul meP,

diu dr2
9,OOO

D2r

Blm
a
I

exterlor
l),nm
3

Dlametrul

Diaraptrul la-

terlor
4

nm

dr =Dr,

10
L2

2 3 2
?

B'50O

l0 50O ' lo,5oo


I2 r )00 qf)c
12 -

I,
q

ooo

7,0oo
l"o,oL)Q

lL,ooo
1),UUg

f4
I6

t
3

t f ,ooo 12 - 50r)

10 - 5r)c)

14,50O
14 - 5c}C|

-onn

4
L
a.

]8
20 22

t7,oo0
'lR-oon

14 -OOO

rb ,5oo
:l

6^Eoo

I -o{}o I4 r0o0 'l


1

12

r0,]0

L6 -ooo

2
tr

lg,ooo

9r), qno

zur)u().'

18- 50c|

18,500

z
R

2L ro0o

I 4.e,oo 18,O0O 16 - orlo


2O, ooo

Ib ,000

-of)()

19,500 Ig-noc)
5OO

22,5OO 22 r50O
?? _qoo

17,oo0
"l

24
26

z
n
5

23,OO0

2f

24,500
24.5OO 2r.. qon

'z2taoo

/.

ooo

2Cr ' OOO -

l9,ooo
15 -ooo

I
5

25,OOQ 22 -OCIO 27,OOO

23,500 25,500

25,rao
28,5O0
30 5oo '

24,0OO

2l,0oo
I

28
30 32 36

z
5
FI

6 lcJ

2l oon
du, )u(J
27,OQO

2b,0u0 23,ooQ 24,000 ?6,ooo


22
20-oc}c) 27 r00o

B ^OOO

25.O0c)
JQ,5OO ?9 ?7 'O00 ,OAO

20 - ooo

'to
6

3 6

32,50O

29 IQOO
-O()O

34,5oO
33,OOO

l-o

31,00o

35,5oo
4o,50cl
44 5OO

33,00o 30,00o
25,O00

40
44

IO

3 5 3

fc,500
16 -OOO 42 I 500

37,O0O

I 1?

40,0OO lR OOO
_

J, rUUU 34 rO0O io -00o 4l,ooo


35 r0oo 12 -Ofn

'

L7

Iabelu1
o 48

2.

l( contlauar:r
I

t)

t I

t2 -aon
5,oo0
ar 500
nr|ar

2 Qh,JOO 44 rOOO

48'
5O

5OO

45,OOO 40,OOO

,o
52 55

I 19
12

I 12 )

'

5OO

)u r )u0
48,OOO

52,500

-19-rll()lL 5),r.'o
51,OOO ,q nnn

,r,5AO
60,5oo 65,5oo
5, 5oo 55 ^oon
6

42,oo0 38.ooo 49,ooo 44,ooo 40.ooo t2 rooo 47,OOO ,? nnn 52,o0o 48.oo0
b

47,OoO

36 ^ooo

60 65 70

12 4

58,5OO
q4 - ooo

55,000

57,Ooo

10 -r5

5o,0oo b8,ooo 65,000

63,O0o

I,0o0

q7 . oon

10
th

62 -o()o

'75 :80
85 90 95 100

10

73,000
'IAr00o
75,OO0 67 - o{)o
-OAO

'{5,50Q
75 ^o()r) EO,50O 81 '-onn
8O

' 70,50o 71 _ooo

7O

5O0

49 -ooo bb,o0o 60,oo0


q4 - 0()n

55,OO0

'tA
+

7O,ooo

75,500
5Q0

71,ooo 55,ooo

IO
16

72

t2
?n
q

7{ -non
8c)

d? rJQ\) 79,OOo

6),500
85 -ooo

,0oo 70,0oo 5a.ooo


80,O0o
5q ^ooo 85

'tb

59 -o00

85,5OO

73,0oo
onn

L2

)n
5

,a) T2

L2

84,000 -ooo 9?,rOA 89,ooo g7,500


qo -ooo
Rq . orlo

E'r,5OO

2n

94,OO0

r0orooo 100,5oo 'lo'l -ooo

95 -ooo

90,500 gl -ooo 95,500 95,500

90,5OO

?n

'ooo 78,o00

90,000 8J,000 75.000 95,o00 89ro0o 80.ooo

gurubul datorltx Joaulul radtal erletent ra exterlorul proflrurul. raport eu cs dezaventeJe ale acegtul trp ds frret ee mal amlntescr resletentl gl rlgldltate a eplrel gcdgute, prelucrarea prln frezare 91 reetiflcaro ac poat. fece aundl la coadlll1 epeclele. lllctul pdtret este recoma,ndet pentru tranqlterea earclnllor reratlv qlcl cere luoreazd r.atr-ua elagur eene, ftrr5 gocurt 91 vrbralrr, tn eltualrlb elnd gc oera eolgurare uaul randa.ment mere a mecantauelor cu gurub-p1ul1![.

Jooulut ca urmare a uzdrll flancurll'or. Dllnlnarea ecestul Joc lnpuae echtmberea plulllel sau utlllsarea e doud p1ullle cu Buprafet ilclLnate. prezenfe Joculul axlal duoe r'a alarllla gooor110r le achlnberes gensulul d.e r0tat10. Flrdtul pdtrat au asl6gurr o ceatrere suficlentc e prulllel ia

Flretul pEtrat are utl]laare llpltet5 datorlt6 eperltlel

nrla1

,:':,7' teglreeLreeezoraar. (flg.a.z), ere proflrur rgtultat dlnTrretur urul trlunghl lEoscel ou unghlul rada forna unur traper joo gr bela cgell cu pasul . Flancul flletulul, er o laollnare de l5o.virf de .lo"r."f.:,1-fa dlans_ trul latcrlor 91 crterlor Blat egele lar fundul fll.etulul este r - Or25 nn pentru P' &-12 En tl reepectlv r - 0,5 um le p rotuaJlt ou ) !:r .. oonteot f,r- o,g P. Flratur trapezorder ente stan*iardlsstfa nn. Intrlfl_ (sTr-q zrL4..L-75, gl m erout[ cu pas fln, nornal 91 nare. h<ifl'ul flrcturul trapezoldar csts preaeatat tn flgurr 2.2.
i

l_(^

l8
Relo!11le de ce,lculr tlr- 0,SP3 fl4- 0r5 P+a..h,
& - 0,25 ? *f H * 1,856
&A- DZ^
,P

H.

;R1***.O'5

ac

iR2*"*- *"

d-!g - d - Or5 P

dj- d - 2h) - {-P:2 a" O4=U+2a" Dl=d-ZHr-4-P ** - Or15 trm pentru P*lr! nr
**= 0r?5 wrt Pentru 2-<P{$ m

tlg,2.2

O,5 sm Pentru 6 < F S 12 orq ""* a"- 1 mn prtru 14 S P ( 44 nnp

d -'dismetrul nonlnal eI fl,ietulul. Fllotul trepeaoldaJ- are o rerlstentd gl o rl.gldita"te mal. sar c, fi}etuL p6tret. FoLoelroa piuJ.l!e1 reglablIe reclial (eec!ionetX) pernnlte eli.rnlna.raa Jooulul exlal crest ln urma uadrJ-1 flancurllor, evarrtal csre {xnpune flietul trapozoidal ca prlnelpal{ so}ulle pentru meca,nlsmele gurub-piu} .!S. 81l.etul trapezoldal asigur6 o bunX eentrere lntre gurub pi- pl"rllgd Sl sa poate executa prln procedeul de frezare (oere eete foarte prortuctlv). In cazul necanismelor cu gurub 91 plullf6 care traRselt ea:reinl marl., in esbele snuurl,direclia fortel fj-ind variablldlaau cu goc), se recorq&nd[ utlllzarea flletelor trapezoS.dale . Dlnenglunlle aonlnale ale fil"etulul trepeaoidal ee deu in tabelul 2.?"
Tale].gf*3,e
Dla^a1e

'ne]

trul
d

aomLmm

Si.rul
0 8

Sirul
t

Fagul Dismetru]. me- IJLemetrul Prrin diu dr- D, r *xterior D,,um iBtrI
t
4

Dir,rmetrul

d'

mm

interior .Dtt mn
i)
r) ..)UU

,
6
7

ft5
2

-q

7 -26c,

3,250

ri

nnn

10 11 L2 14
15

Lr5

9,2rO uJ,00o q ,50o


q -ooo

til-qoO
' qnl'| 1? 500 ' 1?-500 f,4 50o
I

Joo ,r. 500 10, SLrU


:'l ,

"

300

.200
,?'JQ ?ur)

fi - \O{}

I,

? , SLro ? - ()o(l

/-h(t(l
rJ r

?
1

11 500 'i

Il,Otro qfto
1n
3,
Llr)C
1 t ,000 -l?i:UQ I d,o()o

7 - r;rln

5o0

9,5{.Xl
8 - erOO

8. O{J0 lLl ,uL'd (t


-

8' 5oo 8 -(lixl t,0u0


Oco

lz

' t4^5f)o Ib
'l

11 too I Li '- 5t)O

12,OUu

II i

4
2

18

1.7,00il
'l

n"

<v
2?

,
5

]6 ,o(Jo
19,O0O

ltj r 5C0 . qcil


IR
2u r 5(JO
?(J -

4 ',OO 6na1

1J,5u0
'!

-Clr-]O

'l _ 50i]

I4,0iJ0

r5,500 l1 qnn
1i ifJ,5O0
1

lb ,0oo
1
1

2 ^ oot--\

8.00()

17

5t](\

,50u qnn

' 18,Uu0

{li)r)

?'J 5QO

ft

" 19,500 'l R -r-]f){}

2?'5O0:
22 5oo ?"1 '-oa)o

l9,00u

r; ^ o0c,

16 5oo

1' r}{){)

I7,O00 'l d o()()

1.9

taue.L@
o
24
25 26
&

3t
22,iQO
21 5OC

5,:t
2o 5oo
' j.8,5O0

)
5
R

)
5
A

?o." arofl z,),5Q{)


?2,5OO
?3 2? 2b 25 ?a
HB

?4,500 24,500
2C -nOC)

?1,O0O
19 16 '0N -non
2',1 ,QOQ

3 5

?1 ono ?4,500
,500
o(lfi
50i)
^O(tfi

?5,500 ?5,500
2f! - {l0ii ?6 ,5OO

ono 21,5O0

]q

l9,500 16 ooc
22 ,500

eo,000
"t

x
3
R

26,'CA ?7 n0(1
?8, )Og 28,50O
tQ aln{l 30,5OO 3:,OOQ

2J,t)il()
2],OOO
'l a ono 25,O00

? -ooo

20,5OO
_'r

2A 30

)5O0 ,5O0
-

24,500
??

7 -ooo

1n
3

)
6 7 6

' ?? sO*O

'5oo tq,ooo Itr ,04


1q o{to

23,0OO lfr OOO


??

?c _n0i) :0 r 500
1,7 ,c}i"ih

t4
34
36

?9,oL)Cl

'1i _il(1fi -a2 orv\)


{ { tll!t:

ooo

?4,oofl

oOOO

?it - {1{)o

7tj,rilu
?'l -floo
?5 !Oi-]ii

:iJ,Oil*
34 ! }{lU 35
'i ri .

29,00o :fj
28
r OCO

1n

10
38
1 )

)?,500 3] !000 2q {la,i} l4 ,50c 33 rOfJ$ 1l " {iix)


3{} ,5C0

;o * 5ou
2 rt , {-!i_)il

'00* t)i)o

2'i,otu
3! o 5ilii
?9 ?$Clj ?4 -(\{){)

2') "000 . A{\CI 31" 0Ol)


?r-{.

3b u 5Lro
3'7 !OCO

-n0O 3J r0O0
3O

'ln
a
I

J4,

40 4? 44
46

j"1 -00i_! J$ r i,'uO -jb , )uu


1q
_

SLiri

'1.7 (',){lO 38 r 500 Jg r0t'0 "q{1 - ilf}i-l

J4 .I'{JO
3L
iJLiC)

' a7.oo0

25 "O0O "OO0 J5 n00{i J1

"000 ? 3 - arnf)
33

4i),5,JO
41

ofii)

5l '-filli}
"4

0ilti
lcr'0

3(r ! 5OO

J'i,ooo
1ft - o{)f)

40,5C0
lfl
t
-t

iil,500 'f

4?r
"a ^

i5.*JgL
ls ':jiit.; -l4 ;Our)
'11
"1

3?,*OrJ

,000

i -000

4.) $O0*

{i{)o

ail)O

J9,OLlt). 35,O0O

4a ? 500

44 * to,o

4Ci, 500

i2 -ono 4i,o0o
J"l,oco

1?
l-/

7
ct

4i),500 -ll1 ,ofiii


dtl ()i1rl 44,OpO

453*("0
d

t - ir0t)

J6,oOt)

-alr)i-)

12 _ Oilo

44 ,50C) 43,OCO 4b

4h 500

48
50

I i4
17
?

!:u(]
^(j{){\

47*Arr{l_
4{J

4? " r000
? -

4? ,50tJ

43,000
38,OOO "1d non

37,QOo 1L ft{}o

4ii,0fi0
fi(lf} 5{J,108
rf.{r

500

f3,oeo .tq
41no(i0
1? , {)fi{)

44,5AC
aloil

4.5,O00
40,OOO
6

^? .1ij * 50o

-{ioo

4b , biti)

46 ocito 44 .0{)f_, ,

5l rii

,2

19

50,5{Jt'
4$ t)OO
53
&6 ' {'ioil -

nt!o t-i;l r 5o0

?c()0

5l,sOtl q
56
,

i . ii(;{}

48,500 43,0il0

4? 4? 'OLrO uO0o a"n OCX} 4:l ,00LI

44,OO8

1q - Ocr)

nn nnn
5?,O0O
46,OOO

)
"lL
3

60 63 65
?o 75 80

q
?

rlF! OOn 5ts,5C0

,500 50,50iJ
55,5C0

35, tCC

IO
I '.

q1-i)rtO 6::.,,00il 58lO(iO 6q i)()il


&J riicO 5o rL,oO

6ti, 10O 61,0il0


{r

q'7 -{){.il)

oiio

5i,500
lC(',|
_

45,ilO0

fli)O

dt

n(l(-}

tb.50*

bJ,iilli
b

? .(-;L){i

go,00o rd f)no 5ti, 50o


5?,Ciir0
d

d6 - ooo 59,ClOo

5.I ud{-} ' 51 ,orJO

6q.{)rXl

{i4 ? t}tiL}

il()L)

53,0oo d? iloo
b,1rcoo

10
16
4

q? ooo

66 ?c)il0

1,:oo

60 r 500

6S,{"\0O

10
'!A

55,O0o
6? "oL)o

A'1 il()(l 'IC | 500

?L,ci-)o

"i),{1iit)

?3,A00

?5,5ult
?5 ,0cc1 7? "00i) $(,'r X)l] 81 ,Oilo

10

t6

?o

6? {)fin

r00ii

64,OO$

54,ooo a?.Oco 65,500 59 rOO0 q? nnr-l ?o ,500 75,500 6$,000

:i5,0oo rq -fioo bb,utjt)


6cJ,

o0o

5n -000

71,000
65 qq "OO0 - i)(xl

_ 5?,0QQ__.

?8r$OO
?5 ?2 'stlo "Oiio

?6,coo
b4 -o(]0
?o f0oo

10

r6

iiit

- oiJ{.1

6?.00'L'

20

85 90 95

4 L2

alrooo
79,OOO ,74 n,A^

IB
4 1A

utt, (x)()
84,OOO

86,0oo R? -nn
90,5OO

U5,5OO

wr)()0
n) r )oo 77,ooo
7(}^ooo
82 r0oo 7q -nno
Y0 r )u0

bI,00o
73,O@ 57 -ooo
72 -oof)

72,OOO 6q -oon

L2

Fll nfln

02 nnn

91,0oo

6b,0oo 78rooo

4 L2
1R

Y)

loo

12

89,OOO R6 .ono 95rOOO

|UQQ

Y)r )9() 95,0o0 97 -ooo ra(}rSoo

yrrooo
83,OOO 17 n.no

tn

94,oOO

qo _ono

lolr0oo
ln2,nnn

9rr500
7n . on(1
87,OOO

9b,ooo 88rooo 80-ooo

Poete prelue saralnl numal tntr-ua sfugur ne. Fraaoul eotiv o racllaarc (tehaol.oglcS) "t" 30. punaul ae flletuLul e{te executet cu o

2.2.t. ILlptul. ferCstr$q (f1g.9.3) ar profllul aelnetqlc,trepezoldal.

rlgtrdu lnbtrag BvanteJele flletu1ul pltret 91 trapezoldal


91 an rrne I

rac{rdere nare, tar futLfii.nee r{aL6 de ooutaot eate flr- Or?5 P. Flletul fed,e

rszl

- ale rezlstea!{ 91 r1g1dltate mar a eplrel; Axo titetului - aelgurl centrareg bunE Flg.2,l p1u11!e1 fe!5 de gurubg a - raadamentuL eete aproplat de cel a} fj.letulul pEtrat I . .- ag poete oxecute prlA frezare3 - coacntratorul d,e ,teasiune La fundul flletuLul este relatLv alc datorl,t[ razei marL de raoord,are. Fl.l.etul. ferilstrEu este prezentat ln ftgura 2.3 gL ere dlrnenelualle Etnndartsate lrr SIAS ZZ34/L-75 putlnd i1 exeoutat cu pas norrnill, fla' gbu neie. '. RelstilIe ae-cafcufi : d-D-dlarnetrul aonlnel. al flletulul DI-d-2Hr-41s5?g a" - 01LL7?? P i
:

D2: 4

o'75

?t
,
t

-O,I

nocarelelor grele eta.).

Flletul ferdgtrdu este utlllget le guruburl ce prelau seroul narlr.vaitabllr 91'ou, goc, ,in'tr-un alngur sens (er. ln ooastructle presclor, la olrllgSh
II

, R=0'12427P. b3- 0r85??? I , 0aua de dl4ensl'unl nomlnale ln donealul d=lo...100 urorto coafornltstc cu :' S$AS 2234l2-T51cate ladtcetd la tabetul ?.3. '

, 'Hrt'5878P

d3- d - 2O3 [].- 0,75 P

IF

0,26384

Pj
;

r!-8

?1.

labelul 2.3
Dl.anetrul no-

mlnel d-Dr
nn

Paeul P,
DB 2

Dlametru] aeillu d', - D2t


nm

Dlametn
q

l laterlor
Dr t
tuu

llrul I Strul
o
1()

3'
A

llu!
?

2 ? 2

5 7 -OOO

8-Eflc) ?qo 12r5OO 1 1 ,?qO

L2

j j

I(J, ){JU q

l4
I6
18 20 22 24
26 2A

2 2 L
2

fot
e L2
g

5 ^a2a fJ1528, 6 -"lq|

g,(Ju(J

7, qon

2A

g/t

14,500 'l?-ooo Ib , )uu 'l q


'l

-r)54

rr2A

11.,ooo q, con IJ,UUU 'l o -ooo

z
rt

o{)o 18' 500

7-of)r)

'l rr?A - o6fl L6 t528


14
1

r) ,00o

'l

? nqq

l2-ooo 17,000 '1


4 -O()O

3
5
H

t
5 A

nnn 211750
't

Lg,'(ro 18,250

L6,794 L3,3?2
R

17 ,500

-'r 66 'rAA

La

3
5
{
R

r?ro 'lR-ooo 7) t'(5Q


20

''{94 L5,3?2

to ono lg,500
15 5OO

14,500 It ' nnn

'to

22,2rO
2c} nno

25,750 24,254 27,750 25,500 29,750 27,500


21 , q{)c)
22 ^Ot)O

30 32 34
36

'lo

3 o 3

?2 -qoo

20,794 ]-7,322 't? .166 22,794 L9,732 1 L.1f,A 24,794 19,586 L2.644
?6 1794 L 6AA ?4 1794

21 500 ' 18,ooo 'l d , oalo

23,500
20 500 1A' nnn

10
'l cl

2I,588 -l

3 6 3 5 3

)I,'{'Q 29,5O0 26 6rl(l


)) t ()Q 31,5OO 28 - qoo

to
38
7 1f)

)5,'l50
32,750
1r} .6no

40 42 44
46

7 l.|

)'(,'lro

)
1(]

)6,750
?4 - 5r)r}

34,750 ?2 Enn 39,750


41,'(5Q

22 -6Ln

2),585 1A RA^ 30,794 25,586 'rR,6ra )2,-194 25,452 tn AiA 34,794 27,A52

2],000 1 q f)alr'l 2'( ,roo 23,OOO 1? n()r} 29 n ioo


25,OO0
'l q

25,5Q4

-ooo
non

?'l

31 50O ' 27,OOO

fl

2'l f\()n

27,504

,500

35,500 29,500 26 c)oc)

) )

1t

3&,750
?q, noo

36,794 29,852 2L 6AL 34,794


?a _17 i.

)'l ,>oQ 31,500 2'l n(\o


J9,500
26 -OOO

3t,452

33,5AO

1?
?

I
I

43,750
40,O00
?7 - OOO

32, 116 ?q 174

40,794

4l,500
34,OOO

1R n{ln

45,750 ?q non 47,750


44,O00
42,O0O

48
50

12
A

42,794 34,116
?7 _17 L 36 ,115 2A 11A

43 ,500 35,OOO
1() - OOO

44,794
46,:194

1)

52 55

I 't)
la

)
)

ztt

0r)n

49 rT50 45,O0O
d1 -ooo

38,1t 'r

11

?r.

aa - qoo

48,250

52,7ro

49,794 19,180 ?o ?o2

45,500 lB,ooo 1t o{\o 47,5oo 40,0o0 1d oi)o 50,500 4r,500 1n nnfi

?2

TgFe.luI
o
60

2,. 1(
5

coqtkusre )

I
't4
9 4

,'{,7's
to
16

it

65
70 75
BO

iq b2,ooo 5?,500 ql nnn


6?,OOi)

53,2r4 qnn

,794 44,380
54

))

?5_?O2 47

)UU 46 ,5oo
r

?a n()o
59,OOO 50,OOO

58,O58

lo
1A

16 4

6e ,5oo q8 - ooo

7?,O0O

10
4

61

5?,500
oc)o

a7 242 6 3'g>c 57,644 L2 2't? b8,o5a 57 )644


4'.7 2't2

,644

,.'l ^ooo

64,OOO 55,OOO a6 -o{1r) 69,OOO

50,ooo
5

10
4

77,000 72,5OO 6R Onn


82,O0O

?3,058 62,644
q? -212

5'l . oclo 74,Q00


cF. oon

5,0oo

85 90 95 100

12

't Fl

75,o0o
?',t
^

500

78,058 64 ,1?4

79,O00
b7 q8 "ooo - oor-)

t?
1a LC

1R +

?6 5n{j
9?,O{j0 86,Oo0

87,OOO 81,OOO

c? 76r) 8-',ilra
'ah, /h()

69 ,r7 4

84,000 7e,ooo
h { tl([,

'lR
4

R]

qnn

74,174 6 "l 760

il8 ro58

89,0U0
7?,O0O AQ n{-}al

12
?a

97 f00o

9l,058

94,OijO
82,OOO 7f) -OOO

91,0OO Rri - f)(lf)

Aq 2qo

79,17 4

2.2.4. pffe-!gl-{o!.g4-{ ( trg"Z'4) are profilu} reaLiaat din arce de cerc rsqordots prln drepte incllnate, flancurlle fornind un unghl de 3oo. Eete un cst

ffi
|

Wl7ai *V'.-"
:'e

2]

i.+\,i '1..'..r\]./.....\

N.N
Filei

l rlii
| \on'

\/

exterior

i1
_ nr ,.lui.,lrl

i I

I
t

-l '--l- rl -l

.I ,

l--\
Flg.2 .4

Axo rrretutur

-.

--i-

pertlcular al flletulul trapeuoldal felE ds csre prerlntd urrsEtoerele avantaJet ten- rrzlstsat$ sporlt[ ]a obosealB ca urmar s elfunlnXril conoentrlrll narl; clunll la fundul ftletuiul datorlt& rszelor do racrrdere - functlonane nal gl8ur6 gi durabllltate aporltd ln condllll asfavor$bllc d.a cxploatarc (Praf, nls1p, norol, gFd" adFad[ ete')l - moatare ugoarE detd de llpsn nuchlllor" $r utllLcrll.tu} rctund aormal (fltAs 66,8-80) are Joc 1o fund 91 Ia vtrf'
f*

23

erea!, l.a necanlme aupuse 1a earclal d1aa.n1ce marl cu lngurublrl 91 degurub[rl repetate ia prezenla 1npur1t5!11or. Profllul flletulul rotund 91 dlneaeiunlLe nomlnale,conform SIAS 668-80, giat redate la flgura, 2.4 91 tabelul 2.4. TabeIuI 2.il
DlanetruL
nn
NumErul
mn

aonlnel dI

de pagl
l_o

De 2514

Pasul E)
EN

d"&n

D2,

D4,
&m

d3,
mn

Dl'
llE

I lo
L2
T6
2Q

2,54o
2,54O
2 r54O

lo
Lo

6,73O 8,73Q
1O'73O

9,254
LO,254 L2,254

5,460 7,460 g,450

24
2B

32
36

I I I I I I
5 5

3,r75
3,L75 1,175

14,4I2 I8,412
22,4L2 26,4L2 30,4L2

3I8 ?0,3r8
15

'

l2,82'
15,825

3,r75 ),L75
3,L75
4 1233

)4,4L2
37,883 4I ,883 45,883
49, B8J

24,318 28,318 32,318 36 ,318


4Q,423

20,82'
24,9?5

40 44

48
52

6
5 5 5 6

60 65
70 75 80 85
9O

4,233 4,233 4,?3) 4,233 4,2J3 4,233

44,423 44,423

,2,423
6Q,42) 65,423 7O,423

57,883

6
5 5

4,23)
4,233 4,2)3 4,233 4,2)3 4,233

95

5
6

100

62,883 67,A83 72,483 77,883 82,883 8?,883 92,883 97,883

75,42)
'423 45,4?3 9Q,42) 95,421 100,423
8Q

28,825 32$25 35,767 39,767 43,767 47 ,767 5r,767 5o,767 65,762 70,767
75 1767
80

5,7L4 7,714 9,714 13,L42 l?,142 2l.,142 25,L42 29, t42 )3,L42 35 , lgo
40, I9Q

44,190
48, ].90
55 ,190 61,190

55,]go 7L,l9o 76, lgo


81,IgO 86 , tgo
91,19O

'?67 85,767 90,767 95,767

95,]9O

| trumel {lametrele preferen!14}e. 2.2,5. Aleseree profllulul flletulut pentru guruburlle de ml.gcare 6c frct tlafud eeatna de urmdtoarele orlterllt - oaracterul garclnlL tran$rlge (varlabll[, constant[ etc.); - uXrlmea sercialL de transrole (n1c6, mare etc.)t - dlteotle 91 eenouJ. aarclnll de transrnlsl - deetiaalla mecanlsmulul 91 eondilll de 1ucru3 - rendanentul lnpue mecanlenulul. In acegt sens srr pot utillza rcomandXrlle dla tabeluf 2.5.
Tabe-tul 2.5

l1pul tlIctrr'l rr{

sTIS

PItrat
Trepcroldal
2LL4-75

Se recomandX la r nicl gi nedl1 de dlreclle conForle stantX acllonlnd intr-un sln6ur oens| rnndnment rldlcnt Forle uarl de dlrecfte verlablll eollo' aiad ln anbele asnsurltrandansnt mal nlc cu 4-5F decit f1lotul P5trat

24

tpbelu'l 2.5 (contlnuar.e!


8e reoomaadl ler

f:I!" i""+rvarlablle st cu goc aclloai T::;y.91!glf -seaoi dtrecfia for.fie1 constantd; rnadameniuf coniaraiii'io . flletulu1 p[tret.
9ete ua.f11et eu d.eatlaelie speclal[; forfe..dlnenlce marl; taeiluu6ii-ii*a"_ gurubdrl repetate i.n coiatltf erEfe ae
IUC]|.U.

2.2.6. l{otaree ftletelor


I{staree

d.e

mlscere

fl'letelor de ug geaerel se feoe conform reguttlor de aotere. epcolfloetc ll StAS Lig-79. Filetele cu u,t sragur tnoeput se noteaaE confo:m echemel de ual
uado cinboLurLle eu urnl toersle gemnl laall1 r a - elmboluL ftletulul sau dup[ oaz dtrumtre& preocurtat5 e b - veloarea dlenetrulul nomtael a1 f,l1etu1ul; c - veloarea pasulul filstululi

Josr

MX

m ME
al flletulul.

flletulul;

d - glnbolul eensulul flletulul; o - slnbolul clnpulul de tolarenlE

tru fl]etul

ObeervetLlr 1r valoa"rea pasulul nu s6 lndlcu in cezul flletelor &etrlco cu Ilss llorBal sau ln cazul flletelor ra care pentru ua dtanotru nonlaal oorapuado ua alagur pes3 ** elmbolul eeneulur. fllotulul eote rJI pentru filetul et1nga gt RH pad.reafrte.

Sensul alreapt& go indlos auaal fn cesul ln care o acelegl plesI eatr prsvlrutl gl cu fllet dreapta gl. cu fllet stlage. SllateLe cu mei nults lnceputurl sE aoteaz{ ooaforn Eoheeel dc nel aus cu .rooptla paeuJ.ul flLotuLut cers, faaoltt d.e elubolul p, gs l.aecrle lntre parenteze gl eate preoedat de valoarea paeulul ollcel. SlnboLurlle profLlulul' flletelor guruburllor de elgcere gi,nt conforn tcbe hllul 2.5. Tabelul 2.5

f1puL fllE-

tului

flletulul rel
Pt

SlnboLuL

mXrltrrX

Dlarnetrul. e aEvaloaroa rronl"aaLd ee lndlc6 91 ualtetea de

l[odul de ladlcare s pasulul


paaul ta un pasul la nn paeul la nll paeul ta nrn

PEtrat Trapezoldel.

Fer{etrlu
Rotuad

fr
s
Rd

exterlor, nn exterlor, nm exterlor, nn erterlor, nu

2'
Erenple de notaret

fll.et trapezolilal su dlanetrul aonlnal de 40 nn 91 pesul de f m, cu douE lnceputurl avlnd geagul stlage gL cimpul de toLeraat[ 7e se aoteazE astfel r Ir 40 r 14(x?)IA - ?e
Ua Ua f1let rotuad cu dlametrul nonl.naL de 40 se noteezE Rd4O r 8,466(P4,2)3).

D! 91 avlad. d.oud taoeputurl

Obaervelllr Notarea aJustaJel-or flletate se facs coafom $ 2.3. 2.J. lolerante


De
g1

Jrluatale

la laceput ge poete'face menllunea cE tolererea d1roeaslu.nilor flletulul lnterlor gl exterlor ce lepune ia nod deogeblt la guruburtle conrlucEtoal6 ale naglallor-unelte gau Ie necanlemele cars au roluL de a trensdte veLorl preclge ale nlgedrll de tranela!5.e. tra mecanlmele gurub-plulif5 de uz general" slstemul d,s tolerante g1 BJugteJe este gtandardlsat ln fuaclle de tl.pul fl.letulul. lceEte preacrlpll1 au ee apllc5 la fltetete cu exlgeale speolal.e L! prlvlale deplaedrllor arlaLc eau ceLorlalte fLlete d.e uz speolalr guruburl cond,ucdtoare' guruburl do avaaa, guruburl peatru aparate eta.. lernlaologla gl gimbslurlle Ee ror ft ut1llzate ln eoat'lnuate gf.trt coafo:co StrS EtoO-?5 sl SIAS 3872-83. Ci.npurlle de toleraJrtd sLut doflirlts prln poailla gl n{riuee lor. Abeterl}e llnlt6 ee oonsiderE de la proflluL nonlaal al filetuLul lnterlor 91 exterlor ln dlrecll.e perpendlcularX po sxa flletulul. Iemperatura de referlntE pentru mEgutarea flletulut este de zOaC, conforn
gtas t033-76.

2.3.1. Slstenul de toler-ante gl a.lugtale

,41

flletulul
non1.ael

trapezotl.al f8O Slstemul ile tolerant al f,l]etulul trepezoldal ISO cu profilul conforrn StAs 2lL4l]..-75 .(f19.2.2) faee oblectul stAS-utul 2114/4-?5.

Pozi.lllle cinpurllor de tole-

rofilut nominoI ol filetuttri interior


H

%,

ranlE ge gteblleso falE d.e proflIele nonluale el.e flletulul prln abaterlle fi.udaneatele 11 (peatnr flletul lnterlor) 91 as (peatru flIetul erterior)'oonforn flgurllor 2.5 eL 2.5. Se stebllego urmltoarelt eba-

tsrl
F19.2.5

funda.neatale peatnrt

- dlenetrele flletul,ul laterlorr


f, (f19.2.5)i

Yatorllc cbaterllor fuad,aneatale sht ladloatc f.n tebclul 2.?l

- dlanetrele flletului c:,tcrlorr h - peatru a 91 d3! o 91 e - pentru d, (f1g.2.5).

26

nominol ol

fitetutui

w-o
Ftg.2.5 *-TaUefuf fozl.tl.a cuDulul de tolerant
Pasrl E

Z.Z
h

lreptele de preolzLo
prevlzute pentru dlanetrslc flletulul laterlor (O, ef nr)

t, Fl.let 1aEN
\ rI2rDa

ftllet
&p,

exterior
dr
de

gl exterlor (drr d, e1 d)

Abaterj- firnda.nentale

l{
1'5
2
1

'

pn
o 0 n o o n o o
a\

af.nt confom tabeluLul 2.8. tabelul 2.8

Dlanetrle flle-r40
-150
67 7L
R5

o o o

tulul

Treepta de prolq.l e 4

-]

?o

lnterlor
exterlor

D1

1
5 6

o
o n o 0 n o 0 o 0

I
o

to
L2 1^
15

-190 -2L2 -2a6 -250 -?55 -280 -300 -335 -?q5

-95
-r05
-1 1A

D2'
d?
d.2
A

7i8i9
L

-)7'
-400 -L2q

18
2r|

o
o

sfut tndlcate la tebelole preclzle, pozllla olnpulul de to2.9r ?.LO 91 2.1.1, Ln fr.rao!1e de treapte de Lcren![1 dluengLunlls lonJ-na]e 91 pasul flletulul.
'Iabelul 2.9
Pasul
IIN
P,

-L25 -L32 -'t ,'o -150 -170 -'l 8() -190 -200 -?12

o o o o

Se fece nenllunea ol toleranleIe peatru dlametruL

erterlor eI flletuIul laterlor (DO) nu slnt gtardardl.sst.


SoJ.eranlele 1s dlametrle D1, dr d3' DZ e1 de

o
o

freapta de preclzle
TolerantalDr
r90
236
?'l 6

4
Tal

um
150 180 216
"r00

lr5
? J, 4
5
6,

375
450
5()0

3)5

.I

x7q
425

I q
10 L2 18
1r.

530 670

5b0

450
5r)f)

7lo
800 goo

600 6?o

5)o

]ooo
t 120
800

TT

Tabelul 2.IO

Dlanetnrl nonlnal
un
pe

d,)

Paeul
p

Pozlfla cimpulul de tolersn!5 e} qmetrrrl


dl

ul mediu

gte

ol.tld Ia t laclug1vl
LL,2

t[E

m
352
388
/4?q

le pree
Tolerar!

7-T
279 309
1qo

,zLs

Td3' PE

8|

lr5
2
3 a

40)
6nt
445

516

47L 525
qRq

rl,2
2214

22 14

400 450

462 60q
65b 520

4?t
?og 482 587

544 614
6qo

)?t

365 A'A
45b
E't (,
{q /

)32 )oo ar6 3B) 4)5


5't
d.

)94

446 5rl4 4b5

529 qq6
b69
la?'2

5b2

A2R

775
Yb') 670 806
Aqq

550 479

) q I

581

5b4

15

n I

b94

8r3
859

950
r"087
1

lo

734
800
n66

12
{

925 qqa

50r
)b) 16C

)u9
Rqn

4
B +5

659 943 963

I nq?

221 ?OI 784

481 q17 569 601 650

6aq
b6lJ

700
? t1t

)u)
825 882

726

6ar

775

trt?

9)7 lnnA
616

90

IO
I{

't2
15 'tR

B3r
q?a
r 1r}n

rlfS

bIr
b

6i2
t,t-

476 470

504 564

'l c\'l UUJ

589

1fifi"{

r038

970

It42
'1

t21l r4l8
?fl8
1

IIJO 1?71 1355

_qt'l

q{q 9{8

9:l-o

9BB I fiqR
1-180

805

5?6

qn{)

85)

1028

96'(

I NRI]

l-253
1

??O

Tabelul 2.1I Dla.netml noul,nal


De ffi

ste

'1

Dlll6 Ia
(

Pagu] P,
nm

tre{trpta de
'7

p!:{:c:u re
o 7
fI'.t

lncluslv)
1.1r2

toleranla'
Tbt
2BO

t1

I
-"2
aLa

p.m

5'6

L'5
?

a(+ ,l\a ub)


30o
?q5

355
400 /tqn 475 560

r32
150

r?0
190

'l

250

315

;lb ) t)0 300


2BO

2
3

11,2

2214

L 5

335 375 t rio 6on


425 500
5b(
)

42'

lb0
1"80 21 2

zuu 224
26C
?BO

zrs )L>
ll q{'l

ll5
355
560.

c
6 7
5

3't5

L7q

4't,

)35

600 7\O 530

?71
2RO

22'4

45

o
3

lo
1?
4
9
A

400 arin 475 500

600 570

6lo ?1r.| 'tro


800

200

z)o

?qq ?50
?qq

??q 4p!. )55 450

?6c
280 300
"t

loo
)75
400 ilq

315 400

oru
7'l 0

47' 5i0 4)0 ,b0


375
L2q

530 c6o 355


400 q?o

850
an()

)L5

3q

15

90

10

1,

tba 56A (?o


670 710
?qc)

450 500 f"'7 n lLv

630
900 9oo 1 nnn 10bo 11nn

5bo

?l.o

n6 ?1q ))5
)35
1?6

212

26'
300
a{l{-)

475 600 500 630 q 3f) 710 3)5 425 )75 475
c;(-)0

530

425

5lo

4?5

ROo

nlq

500 I 75Q 670 850

670 510 670

l4
ID
1R

850 900
Qqo

It20

400 425 aqn

500 530
c6r}

trl0

800

7rn qoo

cinpul de toleraslu eI unul fllt trepezoldel se noteeEl prln slnbolul clnpulul de toleran!tr el dlametmlul Bedlu (D, sau d2). slnbolul ee compuao dlatr-o olfr[, car ladlcE treapta de preclzle gl dlatr-o ]lterl (naJuecuu pozllla cin6au nlo[, Patru fllet laterlor respectlY extsrlor) car lndlcl pulul de tolcranll. uotarsa ctnpulul d tolrentd llr slmbolul flletulul aG lac ooaforn oclor prcuontato Ie $ 2.2.6.

28

ua aJuatal flletat se noteazE prla ciupur de toleranlE aL taterlor gl cinpul de toleraalE al flletulul cxterlor, deep|rllt flreturul prlntr_o Ilaloarl oblloE. T?5or8-TE/Tq !I.rpt"l

rr

38

r l2(p6) ra _ sH/Bc

alegerea olapurllor de toLeranld ee fece la fuaclle de clasa de cleou* tlo e flletulul gl luagluee de ingurubare. Slnt etablllte doud olees de executLr - nlJlocle, pe[tru uz geaeral, - groaolanil, peatru cazurlle la care exeoulJ.a ee faca la coadl!1l tehnologloe d1f1o1le. De esemeaea sint etablute doud grupe de runglml d r.ngurubere gr. eauml nornalc (tr) S1 luagl (L) conforu tabelulul Z.]:Z. Tebelul 2.lZ

Dlanetrul lonlaal d. mm peete plad la ( lacluslv)


515

Pasul

I,urgr-l de iagurubare
nm
N

?)
El[t pe

Bt
5

Ll r2
22 14

It5
2
?

):{e la incluclv)
I' I9
2R

L
pe

ate

10 11 T5

11,2

3 4
5
R

)2
43
Aq

24

I8
1r)

5)

L2
2T

2211

45

t I t0
12

5 6

,c
42
qo

)4
r.5 19
?A

JA

u)
15() 45
56 't'r R

53 7q

fb

B5

15 19 'A 24 32 43 53

6)

l6

100 L25

J
A

ut too t25 lqo


45 1'tR
56

7q

45

90

t lo
f? I5 'rR
L4

43 50 6o

140
1?O

L)z

L32
17()

140

'75
8q

o'/'

200

234

fl'ht
2.1.3.

"6c DecI lunglnpe do ingurubar au este cutoscut4 1n nomentur erecullcl u.nul s. recoma''dd 8u fre f,rcadratd ln grupa de luagrnl aornale. ctup.rtle de tor'eran![ preferenllare se !co&andd a fl aresg dra tabcr.u]

200 235 265

Tabelul 2.11
Clasa dc arecu!1c
ulJ Iool Grogolan{

, Lq4elplT de tnsurubare N N T Clnpul de tolerangFE-ffi-tulul


T

l.nterlof

tar{

7H
EH

e8
9H

7a
8a

86
9o

Pcatru f,lletul cu met nulte i,acaputurl se fao urru[toers].o nenllualr - tolcrantele clat egale cu oele ale flLetslor ou rr.a rlagur laorput ou rrorpllr tolcreafelor la dla^uetrul nedlul

- valorlle tolrantlor la dle'netrul nedlu se stabllcsc prla nd.tlpllcersa velorll.or toleranlelor lndlcete Ln tebetul 2.Il cu factorul ladlcat ln tebeluL 2.L4. lebeLul 2'1tl Etapere ce trebule percurso pe!gtablltree u.ttul aJuatal flLetat tru Nu.nEr de in2 4 5gl 3 aeputurl 91 a toleranlelor Ie flletul srterlor mq { mrr'l t gi J.aterlor sirrt ursltoarel"er Faotor al mul116 1,12 Ir25 1'4 t1pl1oare - stabillrea clagel <le ercsue filetulul; lle - stablllrea lung!411 de iagurubare (tabelul a.12); - riteblllrea treptel de preclzle pentru flletul. lnterlor 91 erterlor ( tabelel-e 2 .8 si Z.Li) i - aLegerea clnpurtlor de tolerantd a filetul.ul laterlor 91 erterlor (tabelul ?.13) 91 prescrlerea aJuetaJului; - dete:sninarea ebeterllor funda,mentaLe (tebelut 2.7)i alegerea toleraalelor La dlarnetrele flletuLui laterlor gl erterlor (tabelul 2.9.,.2.11) r - alegerea factorulut de uu1tlpllcere peatru flletele ou mal uulte i,nceputurl (f1g"2.L4). Obeervalllr Dlmensiunlle llnlt6 le dlenetrele flLetulul lnterlor 91 ertsrlor giat calculete tr sTAs 2LL4/5 gL 2LI4/6-75 tn fuaolle de aJustaJu1 fllttat.
a

flletatr Tr24x5-BHl8e Ftletul erterlorr Ir 24 x 5 - e e/ aa


S-a determlnat aJustaJul

tf- toleranla la illa.netrul pentru caro se calculeazd abeterlle A - dlanetrul erterlor, *; - O; Td = 335 Pt

[ ""- n'/

_*

fi

z4_a

.:.35

- dlanetrul nedlut &r4= '


- dlanetrul lnterlorl
d?

al^

1O5

fnl

Td, = 375

f^

0 21,5o0::'131
a-'* O; ld. - 575 Vn 8rl

tB,5AO_o,575

Slletul lnterlorr Tr 24 r
D1

8H

I ar+ l*\ I n- I| \ol

- dla.aotrul laterlor, Al^ - Oi TDI- 45O fn I


19'ooo+oq45o

5oo 1rn 0 2t'ioo*o'5od Obgervatllr DacI flletul ar fi cu doud inceputurl Tr 24 x 10(P5)- 8H/8e dlncnglunlle tolerate ar f1 aceleegl cu exceplls dlanetrulul nedlu (tabelul 2.14)t

d'la^netrul nedlur

olt - o; TD2 -

,IdZ-

Or)75.I112

0'4tO mm-> 0 2I,5OO:3'li3


211599+0'56o

TD2. O'50O.I112

. or560 mm,..;) d

3o

2.3.2.

slstenul de toleranle el filetului ferdetr5u eete. sta.ndardlzat prln stAS 2234/1-751 Peatru flletele cu profilur aournal r-.,, ,tLe.z.j). "ooi.rr-;r;;;;;) Pozl!1l'le clmpurllor de toreran!6 fa!5 de profiLel ,,srn{n6le ale flletul,ul se gtabll'eaa prla abeterlle fundaneatal.e A, (pentru flletur. laterlor) 91 as (penProfituI nomi fitelutui interior

oh

Ftg.2.Z

tru flretul erterl0r). stnt lndicete urmEtoarele abateri fuadamentale pentru r - dlemetrele filetului laterj.orr H ( tLg,.Z.7)t *'*=eu.r.u.r rrxrerr'orr n - dlametrele flletulul exterlorr h pentru dla dlarnet,reLe d e1 drr o El 6 pentru d, (f1g.2.e).'=
tilet ulur ex

Prolil,ul

no minqt

N F

ow-q
he

s
F

Pasul P,
||lm

ozltle ciEpul[i c FlIet lnteiior


H

Flg.2.8 Tabelul 2.L5


ae-Toi
d.2

e"EFr]f
h
I t ul

Dl

, Il2,

l'1 et extcri nr
a

2.15.

Velorlle abaterllor fuadamoa_ tale pentru filetul laterlor 91 exterlor efut Indlcate ln tebelul

*i
2
3
L 5

ADateri lundamentale - um
-150 -170

-7L _85
-q5

Treptele de preclale pentru dlauetrele f1letulul lnterlor 91 exterlor gilrt lndlcete ia tabelul
2.15 .

'l

-2x
o
-25.O

-2t?

-118 -L32 -140


-L tu -180 qo
-2()0
-1 50
o

-lob

Tabelul 2.15
Treepta d precl-

Dla.netrefe fl]etulul

'lo

I2
'r6

-280 - ioc)

-2b,

14 ?o

-))>
-400 -a2q

lnterlor elterlor

t,

DI
Dz

zIc ll 1r)
4

I8

- 37s

-355

-]

d3

-21 2

dz
d

7;8;9
b9

loleraalela la dlanetrele DarD g1 d sl.ot redate la tabel.ele 2.17 91 2.19. Pcntru dla.netrele d, r dt Ot D, toleranlele s pot deternlne utlllzind ladloatllle

3l
de La fll"etole trapeznidale (tebetele 2.1o 91 2.fI).

Te!slf-a:H.
Pasul
nh

fabel"ul 2"18 prna re

?r*
z
3
E.

TD,, rl

pm

Diamtn llsgqisgJd
(

incluslv)
18
1{.,}

fD Elo
FE

Td

h9
Jb

23b
b

nm

,6
7A
AA

'l

450 500

18
30 5o
AO

g 1n

L2
14
IN

18 ?o

Loglce dlfictle.

Alegeree cimprrrllor de toleranld ee face ce pi ]a flIetu} trapezoidal in I (l{){i funclle de clase de execulle a flletuLul 11,20 I '] 8(] 95. lunginea de ingurubare" Sint etebllite aceleagi claae de executisr g1 anu$t - nljlocle, de uz gerrer*tr; - grosol*nd, pentru caaurj-le in ca,re execulia se face in condl!1l tebno800
900

bl0 67A 7to

50 80 'l ?o

100 120 1/.rt

43 q, 62 74

A'l

Lunginile de fugurub,are slrrt de asemenea doud gi a.nr:mel rrormal6 iN) 9i 1ung6 (L), conform tabeLului 2,i2 de Ia filetele trapezoidale. Iulgimee, de insurqbare au este cuDscX i.n momentul execuliej. filetuiui, noecut5 ea se ve incadra in grupa de lungimi" normale " Cimpurlle de tolera:r!{ prefei'en{ie}e vor fi- alese conforno iadlcallllor dln tabelul 2'13, de la filetele traperoidale" Ilotares ei-npurilor de tolerantH gi ajustajelor fl-letate se Yr face coaform celor indieate l"a $ 2"?"6 $1 2.3.1. ExemP}er $ 40 x 7 i,H * dH/Bc s 40 x 14(p?) - 7Lt/7e' 51'1o filetuL ferfletyiiu cimpul de tolersrr!5 ee indlq5 prln slmbolul ctmpulul de tolerantX el dlsretrului mediu (dt eau D2)' La filetele cu mel rnufie iaceputurl toleran{ele siilt ega}e cu ce}e e}e flletulul cu un si.rr,gur inceput cu exceplle toleranlslor }e diametrul nedlu' Aeegtea se vor aflg ;rrin multiplicarea valorllor indies,te in tabelul 2.11 cu factorul lndlcat in tebeiul 2.14. lletodlca de deternirr&re a eJustaJului gl toleranlelor este identicli ce.gi la filetul trapezoidal'
de calcu Se deternrlnF aJ';staJul filetatt

S4Cx7*711/7e i d, \ Filetul exterlorr S 4o x 7 - 7e | ,"- n* I 'l \*s * Tt - reprezln';fi mfrlmes toleranlei referitoare la dlsnetrul le cars
csleuleszd abeterile - dlametrul exterlor, ": = o; Td = 62 ft f 4o-o,*62

- dlanetrul

\d, - 355 ne<ilut 8"4 = -125 i*o; fi 34,7rl*oo,',\?5 '- 43O

d.,

f*

dlanetruL lnterlorr

"ll - o; td, - 569 Fro I z7,a5z_o,rr,


/ +Txl z-zn[rl )
A.

Fl.letul laterlorr S 40 r

- dlanetrtrl laterlon nit dlametrul medlur

= O3 ID,

55O pD

a 29'5oo+o'560
olt
=

o3 rD,

4?5 pn

A 34,7ro+o'475

- dlametrul erterlorr
2.3.3.
EJ.etemul de

Af = Oi 1D

1OO

lrn
rotuad

4o+o'Loo

tolgraqte al flletulul

Filet exterior

0 zate.

Pozllllle cimpurilor de tole_ ranld conform STAS 568-g0 se etabl_ lesc fa!5 de proflluL nonlnal aI fi]etuluL prln abaterile fuodameatale eB pentru flletul exterlor gl El peatru flletul laterior, conform flgur11 2.9. Abeterlle llnltd la dlanetrele filetulul i.aterlor gl exterlor eirt lndleate la tabelul'2.19. Abaterlle el 9i ES la dlametrole d, 91 D. au si.nt standardl)' +

Valorlle toleranteLor la dlametrele flletului lnterlor gl exteFlg.2.9


Dlanetru1 nomlaal d,
El[ Paeu]

rlor slat iadlcate in tabelul 2.2O.


Tabelul 2.19
tu!
EF

?,

Fllet exterior
d

Fllet
dr
DI
pr.n

lnterlor
D2 ES

d2 e.i

D,

Abeterl llnitS, eEl el es ES


160 0

EI
0 o 0 o 0 o o o o 0

Peete 516 la 11,2 Peete LL,Z La 22,4 FEets 22,4 Le


45

2,540 2,540
? -'t

o
tl

-200 o -216 n -240 o -283 o -303 o

+34A

0 o r| o o 0

+?72

7c

-2r5

-L72 o
-1
F|q

+355
r.llOI

+?92
r191

3,175 4,2)3

o o o

-L92 o -226 o
-242 o

+408
+4BO

+326

+)84

Peatr 45

la

9O

4,23)

+514

+4ll

Luaglnlle nerlne de lagurubare r. a vor lua coaforu tabelulul 2.2r.

Labelul.2.20

Dlanetrul nonlnel

Pasul lul

dr

nn

P,

F1let exterior Ftlet Tolerenle, pn


9d 200

nterlor
TDr

fdz
150

TDz

?este 5r5 le 1L'2 Peete II ,2 la 22,4


Peste 22,4 La Peete 45 la
9a 45

2,54Q

272
4YZ

340 365 401


40ts

3,L75 3,L7,
4

?ri4o

2)5

2t5

L'(2
189

32t
32b

4,23)
'233
L
!fln

240 283
303

L92
226

,:

394
411

480 514
lli :' ii*r it:. ll

?42
De

Tabelul 2.21
$lanarruJ, nonl"tral
d,r un
Pesul,
p
mn t

ternlnarea dlneneilIltrlor toIerete se fece ia urmEtocrree ordhgr

Psete

!,5 le

11'2
2214
45

2,54O
Z t)4U 3,175 3,L75 4,233

26

Fcste Lr.r2 La
Pegte 2214 La
Peata 45 La
90

zd
aq 54

40 6r.

conforn tabelului. 2.2O; - deterulaarea dlmenslunilor tolerete

4,233

- determlnarea n6r1r11 flletulul; ".,t, ,r'i' ''-'''' - determlaaree abaterllor llnltE le dla"netrele flletulul laterlor 91 erterlor (tabelul a.19) ; - determlnarea toleranlelor

od-ra sQdz-rd2; gnflnr ioDtrDz,

Brenpl-u de

cslcul a tolerantelor ' S dE flletul rotundt Rd 40, Flletul lnterlorr

- ilianetrul iatertort Eg o + 4O8 pn; EI - Of tDl- 4OB pn I fi 3|Jgo+o'4o8 . - dXanetrul nedlur ES = t 326yni tI = oi TD.r- )?6 pu lll

37,a83&'326 ,

E11e.lulgSe**or,: - dlanetrul exterlor! es = O; ei = -240 F.n; 1A - 240rcm, I

0 ao_o,zqlo.

- dlarnetrul rnedlur ee * Oi 1 - -19? lt;ni Tdr= 192 nt, I 6 37,883-0,rg2, 2.4. Schene functlonele. Dlagra"loe de forte sl moxnente
DrpE natura nlgcirllor relatlve ale elementelor cupJ-el gurub-plullt6 ta mecelxlselor cu acllonare msnueld ee pot iatllai urmdtqarele conblaalll oadr,1 de r.,gcEr1t a) plullta fl:6, gurubuJ. executind o mlgcare de rototranela!1e (Ia cricul alnplu gl presa cu p1ul1t[ flxd) I b) gurub flr, plullfa executlad o mlgcare de rototranslatle (ePare nai. rar) |

)4

c).gurubul erecutE o nlgcare d.e rotafle, 1ar p1u11!a, o d{gcero de tre,ns(la neaghlaele cu gurub); lellc d) plullla executE o nlgcare de rotalle 1ar gurubul o nlgcare de tranele(presa cu pluLllE.rotltoere, crlcul ou p1ull!6 rotltoare)1 lle s) conblnater plu11!a flx6, gurubul eecrrndar erecutiad o rototranglalar gurubul, prlaolpal o nlgcare de transLatle (crtcul teleacoplc cu dubll fle'

f) plullte erecutind o mLgcare de tranelatle ler gurubul e m{gcan d rotatl.e (neaaalse manuaLe de e6urlt) . .Aocegti olaelflcare nu este llmlteti.vd putlnd ed ea1 aparl eau gd fle ooacepute 91 elte comblnelll de nlgcdrl ' .Pe bega celor menlLonate anterior se deu ta contlnuare scbenele fu.nc!troaalc aLe p:rlaalpalelor mecaalme gurub-plulifd cu ec.llonare uanualE, Deatru e ugura llurrce de prolectare echemele firnclionale sint compLetete cu dlagranel.e de forle 91 nouente ee incs,rad elementele necenlsulul , dlagrame oe aervoao Ia gteblllrea secllunilor perlculoese ale elenentelor respectlve. Ia f1gurl1e 2.1O...2.L5 sint reprezntate eebenele funolloaale gt de Ino[rcere (forle, momente) pentru urndtoerele uecanime turub-pluLlfIr - prea6 cu pluLl!6 f1rd, flgura 2.IO;

aollune) I

FM?

f',|12rH11

Ht3'Htz

Fle.2.10.PregE cu

plu}ltd flxd.

preall cu

pld.lll rotltoare' flgura 2.1-]'a gl b.l

crlo alnplu, flgura z.L?i orle ou plulltd rotLtoarc' flgura z.Lti ofla tel,racoplo, flgura 2.f4i crla trlcaooplc ou dubll ecflune' flgura 2.I5.

,,

M t2

Mh
vfr*
r'ai2

M32

= u12

o"r?Lor" I (su

d,oud coloane)

rotitoore

l2l

Coep

botiu

(31

r''rr'2. v'12 =

uu

Mtz'Htl
Ha=Mtz

b) Yarlanta II (cu o coloasE) Flg.Z.IL.Pres[ cu plullt[ rotltoare (varlanta I gl II).

36

'

M23 =

Mtl

Mr? =Htz

Flg.Z.l2. Crlc slmplu.

il:r=Mtz

Mzfmtr

l,ti. d:=n
M24;e5M

zs

r1g'2:l3r& - crlc cu gurub 9r. prurlld rotltoare (varlanta r).

)7
Cupo t1l
Co

rp l/')

0.5M32
M M

F -: vrl
23

FlAl
F

M|,.v)r=vro
M32

24, = 0,5

"Mtt

M3r, =Mtz

319.2.13rb - Crlc cu gurub 61 plufild rotltoarr (varlanta II).


tixi
(4

CorDuI cricului

4.4:="2:=qz
M45 = M34

Mt? =Mtz
M?3 =Mil

Flg.2.14. Crlc teleecoplc.

t8
Crlpo {l
)

tJr "{3=
M23
=

tr23

M45 = M34

Mtl

Mlr

=Mit

F1g.2.15.Crlc telescopic cu dublE ecllune.

2.1. Elenente de tohaollsle a flletglor 2.5.L.


Metode de prelucrare

a flletelor

[ehnologla de execulle a flletelor este foarte varlatE deplnzlnd in prlnul rtnd de roluI funcliona1 el filetulut, apol de precizla neceseri gl poslbl-

11t5!1le tehaologlce exletente. Elementele prlnclpele care deternlad calltetea unui fllet de nlgcare giatr preclzla pasului fll-etulul, groslmee spirel pe dle.netrul mediu' preclzle de fornH, a profllului, calitatea suprafe!el fle.ncurll-or. Pentru flletele conducdtoare ae maL inpun urnEtoarele condllll: coaxlalitatea f1letulu1 cu fusurile dln laglre, preelzia formel cilindrlce a fusulul gl alezaJulul corespunzdtor dla lagdr, perpedlncularitetee felelor frontale de sprlJln ln lagire; bdteia radlald gi toleraalele dlanaetrulul exterlor ia llnitele edmls etc. ?rocedeel.e tehnologlce de bazd in executarea flletelor si.ntt etrunglrea' frezerea, rul.area gl rectificarea. Alegerea tehnologlel adecvate de prelucrare se va face ln funclle de precizla neceserE a flletulul ce deplade la rtadul el de ecopul funcllonal. 2.5.I.1. Struallrea filgtelor Este o netodd de baz5 la prelucrarea filetelor lnterloare El erterloare de preolzle normal$ 91 rldlcatd. Se inparte ln ma1 nulte tehnologll dlstincte'funclle de ecul6' utilal 91 nod de executere a filetulul. 2.5,L.1.1. StrunJlree cu cutlt profilat Se utlllseezd la prelucrarea fl1etelor erterloara gl lnterlosre de preclale rl.rdlcatd, lndeosebl in faztr de flnlgare.

e plulileLor de dlnense fo).osegte de Baemenea le produclia turdlvidual.r elunl niJtocll 91 nerl (flg'z'15) '

Profllulculitu).ulcoreapwxdeintocnalgoluluidiatredou6eplreinveclnate.

,re
rrg.e.re
Fig.2.t?

StruaJireaflletutuiprinacestprocedeuseexecutdinmalmultetrecerl'tre(fie'2'17)' Nuexrul ile crrlltul pStrunzind succeej.v pind }a fundul filetulul cerlestmare'ceeacefacecaproductivitateanetodeisSfiescSzutS. I,af1}eteletrapezoid^a}eproductivltateametodeia.nlntltepoatefinSrltd (fig'2'18), cel din etinga fibd elnlltor. In acest sens se folosesc doux culite ^:-^,,+x culltul de degrogare de profi)' dreptunghiuLar ce executd iar ce] dia d'reapta degrogarea plnl }e fundul filetuluf fiind culitul profilat de fj'nlsare c prelucreazl numal flalcurile filetului' este multe I,e strunjirea filetelor cu mai 'eulitulincePuturi sE fie reglat necesa! sa dupd tilierea prinei spire in pozilia corespunzXtoare de lucru pentru tSlerea sPlrel urmdtoare, conform figurii 2'L9'

int erm edior

Suru

"sn6tr6Qtor

tF=*fu

i'.;ry\.1/

h
l'1g.
?

.19

F
r

40

preola[ metodd de reglare este aceea cere fologegte i.npdrllrea prlueX roli de achlnb, a ro!11 conducBtoare, ln atltea pdrtl cl,te laceputurl are filotul. le prelucrsrea de fLalsare pe strungurX prevdzute cu llnlale gau mecaatse de coreclle ge realizeazd o preclzle a paeulul ae 3"'4 ort mal ma're declt la p1.rsl1orare pe strungurl de preclzie care nu sirt dotate cu elemente de coreclle.
Cea mat

2.5,L.L.2. Strun.Jlrea flletului cu cutlt pleptene Se agea.ndn! ou prelucrarea cu cullt profllat, pleptenelc putlad f1 consldcrat ca filad oo&pga dla uel muLte cullte agezate uaul ltngE celEla1t (ftg,.Z.z0).
DatorltE nusdrulul nlrlt de cullter prelucraree ae poate erecuta fntr-o aingurE trecerer cse ce duoe Ia o produotlvltata rldloat6 a netodeL. Se pot obtlne flLete de preolale aoruell 91 de preelzle r1. dlcetH.

F19.2.2O

2.5.1.1.3. llletelea ln vbte.l


CullteLe (f1g.2.21) se flxeazl fatr-un aap de flletat care prlaegte nlgcaree de La ua potor eleotrlc, latregul dlapozLtiv f,ltad f,lrat pe senla treaevergelE a stru.agulul. lletode egte de trel or1 nal productlvE o) Fls. 2 . 2l 3n oonparatle ou fresaree seu de 15 orl ou culLt proftlat a guruburtlor conducdtoare cu productlv[ dectt etrunJlrea trepezoldal.

flletelor erterloare 91 laterloare reuaroladu-8e Prlatr-o produotlvltete foarte rnare gl o preel'ale rldtcatd a flLetulul'
Perrnlte preluct|aree

filet

2.5-L.2.@ 5e renarcE prlatr-o productlvi.tats rldXcat{, putfndu-ge prelucra atit f,lLete exterloare ctt gl fiLete laterloare (lL8'2'22)' Se erecutE nunal Pe naglnl:
,

unLt speclale ou frezp dlsc pro-

fllate regulttad utlLltatee del. Ia produolLa de Eerle.


ql

meto-

tbg.2,22

lletoda ee aPllcd de Prefer1a!6 la Prelucrarea flLetelor Iungt (irapezol'dale, fer6atr6u gl drePtuagblulare) ale gurubu-

lgoblerea are loo cu La.ternrltate lucru ce lnr[utdtegte calltatee auprafolet preluorete gl reduce preclzla dl49ncloaalil. Dln acest notlv prelucrarea cullte proao flalsere a guruburLlor dc mere preolrtc 5e f,ace prLn atruaJlre ou

rtlor

coaduc6tosre

f,llate.

2.r.1.3. Eglgfg.el,llglglgl Eate o ftletare f6r6 agchlere. Flletele ee oblln prln deforrnare la recG' roaultf,ad o 611 d.e avanteJe fala de flletele prelucrate prln agcblere. Drrabtlltatsa 91 rezletenla filetulul eete me1 nare detorltd ecruladrll flancurllor

'

1,

1a preluorere gi ooatlnultdtll flbraJulul usterlaLuLul (tL5.2.2)). De eaernenea sa rerarc6 o ladeeLrc a flbraJulul la fuadul f1lctulu1' edlo[ la looul sel rl41 golloltat d1a pulct de vedere al rcglsteulel Ie o.boeeal[.

ol

M
FL8.2.2)

bl

1lllctele rulate eu o suprefalE ecruisetd foarte aetedE' Ilpsltl dc rlgurl' oluplturl 91 r6"o[91!e de agchll, lnconvenlente ce apar le fllEtele agchlate' Rularea aeceeltl uaglnl speclale cara lucreez6 cu bacurl. prloatlae aeu cupru olllnd,rlca (tLg,.2.?4). 5e pot rula fllete ou ? ( 5 nn d1lr otlr ellaJe

Rectiflaarea se epllc6 la exeoulle flletelor de iaalt[ preolzte di.nenslonslE gl de forn6 (guruburl oontlucHtoare t callbre de fllet, role peatru rulat fllet etc.). FlleteIe ou paa ma1 msre d.e 3 ruo 8e deSroegazd inatnte de tratanestul ternlo, I6sl,ndu-ge pe flenourl un adaos de prelucrere adecvat peatru reatiflceree
ol

'1 91 a1unlalu. Preolzla reellgabl-16 eete gLu11er[ ou cea de le rctlfXcer.

2.r.L.4. Rectlflaarea flletelor

aLs,.2.24

de flalgare.

?entru flletele cu pasul P < 2 nn rectlflGara egte eooaoulcE dacd se exeoutd ia naterlalul

plllr.

Rectlflcaree se fece'pe maglal-unelte apeolal'e, ecula f1lnd o platrE abrazlv[ profiletX ou ol bl profll slnplu sau compler (ftg.e.Z5). tLg.Z.25 ?roductlvl.tetea d.lferitelor procadee reprezeatetLve de flletare, la funolle de preclzle d,e prelucrareisQ poete urn6rl conparativ ia flgUra 2.25'

$ffi

2.5.2. CalLlatga euprafetel fiLetulul


I

La ecest peragraf vor fl lndlcate velorl.l'e orleatetlve ale rugozttlfll flletulul La fuaclle de para,netrll ce lafluealeazl calltatea suprefetel

preluoretc. - In tebeluL 2.22 parametrul R" eate ladlcet Flg.2.26 la funolle dc uetoda de prelucrsro s f1Ietulu1' materlrlul preluoratr olega de preclzle aecegaril. conlrfta dlnter perasetrul Rrr ruDrefcle ftlotulul'rolul fuaofl'oaal donratul de utlllrarerocte tadl'oatl[ ta tabelul, 2.2). Ia lgaallo dr rtteza Ferlferlcl i necaalsoulul gc pot utlllla olag.Il
'dc

91

I I

prcolllr

91

mSonlt6tllc ladlcatr ta tabclul 2.24.

i
I

I i
I

li

I I

t t I

42

Tabelul 2.22 FoIUI preluorErll

tratu PE
O!e1

ul.eaa
91

Bronz
alern5

Foatd

preclrls

de

Cullt( prof11at,
9Iplepteae )

org ...3r?
115 . ..312 o18 ...115

terloa- virteJ rolulre rE Fllerectiflcare


tars
1a-

frezd

or8 ...312 1,5 ...3,2 or8...ln6

o,8 ...I16
L15 ...312 orB ...L16 (o,a) . . .0,8
OrB ...3r2 115 . ..312

(6);7; I
(5)

5t5
7 9

terioe- fresd rI vlrteJ OBS. - Ia parantezd ce fre poate obtlne


Denu.nlrea
nrrnnqfatc
Tte'!FJ n".

cutlt

o,4 ...0r8 Or4 ...Or8 (0,2)...0,8 (0,2)...0,8 or8 . ..)12 OrB . ..312 1r5 . ".3r? 1'5 . ..3,? org ...115 o'8 .. "1'5 flgureazl rugozttatea limlt5 gau claea

o,4 ...org (7);8;

$t

526

7le 8;9

o18 ...I,5 7r8;9 de preclzle 1funlt6 Tabelul 2.2j

Rugozitatea R", fn pn
orB
v t1

Dla.netrul

0'B

or8

l'6
I ro

)r2
3r2

Flancurlle
f 'l'l strr'l rr{

0'4
312

0,8.. .1r5

FunduL fl'l ctrr'l rr{ Scopul

312

petrtru depla- pentru cteplesdrl extrem gdrl de inalde preelee td preclzle guruburl conrectiflcat ducdtoare pentru struafllete,de glurlt in gu]ri precise, coofdonate, maglni de recguruburl pen- tiflcat,de tdtru aparate iat filet preclse
mrgj'ni de

catX

)rZ 312 312 pentru depla- pentru depla- pentrLl d esdrl cu pre- sdrl de pre- Plasirl n6cizie rldicLzle norrnalS preclse
di spozltlve de rldlcat, di spozitlve

Domenlul.

de utlll.zare

struaguri 91 guruburl de de e',r-e,ns aLe freze.t filete, otruagurj.lor strungurl de unlversale, cietaJ-onat rgu- nagiai de rubr,lri.le meca- 545urlt gi nismelor de frezat or1divLzare a]e zontele,ale maginilor de M-U de preclprelucrat ro- zle medle tl dinlate foarte preclmaqi.ni

mecanlsme de

re-Pre sare;

de stringe-

avars ce Iucreazd cu tarobur gradat

TabeLul 2.24

lreapta
7

preolzle

de

Viteza perifericd in n/s


Sub
ten tX)

Suprafata flancurllor,R" (pn)


OrB

l
nnanual.X,

I
9

sub

1 eeu actionare

(internl-

or8...lo6
)r2
5,3

l0

aclloaare nanueL6 ( lnternitentX) ac!lonare menuald ( lnternltentd)

7.r.3. Islrea s1 deqalerea flletul.ut trapezoldal IS0 el ferestri{B


Pentru flletele extsrloare cu profll trapezotdal gl fer[etrdu leqlrllo 91 degeJIrlle se execut6 confor& forne1or prezentate la figura ?.27. Lrlnenelunllc

lt
aonlnal pentru fllete cu P
2O

an aiat Lndlcate ln tebelul 2.25.

FLs.2.27

labelul
lesireo

2.25

titetutui
x
mox

nefitetote
CI

L poflr

un g.i meo
I

Degojcrec fitetul ui
t,
mrn
O3
rO

t:

Pos

frft

P 'l

s
E
,

xl

x2
ro

x,
C

vl {f E

mox c2

B
rO

,!
E
C C

o
E

h13
c

a o

)
A?

(1P) 2qp
r.f,
Itt
o q

qqD

o c

0 o
6

)
8,3
11

o
C

o
L

)r

,qDr ,qq P
3.8
5

?DI

?pt
J
Ir

l.P
6 q 1')

3P

qq Pl
L

o 0s

r5
t'
J

A?
q,

aa

-c
5
A

3i12 r- ro
7 8

I
12

10

1qs ?2

7.s

16.5

s
4)

1?q
18

II 1A<

to

10 15

22
33 lq.

I
10
1

to

12 15 18
21

22
27.5

::
15

20
15

125 )7\

15
18
c,

20
21
l6 3 JO

22.5 27

a,E>
E O ,.

21

33

28 5l
JD

175

l6
41,

17\
1n

)1
71 16 18 LU

?1q Jb

20
?R

41

21

u,

I
10
12

4s5
ao
JU

19.I
/.8 56
b4

27

r8

67
77

25 ?n 35 10

5;

30 Jb 18
s4
bL,

LgE 30 15
JD

$E
o/
77
88

!oa *o -0o o'; !t^


a - C'(t ';0@{
E

9:;
E

2F

i;\
*\a

t,

2t

16
18

-it-

56 6t,

JJ 10

Ls

88 99
10

/.5 80

7n

qn

?7 88 aq

)A 32

18
ftt
7

6a
J) 81

4t

o *Fsr
o/.-NN

48
bU

qq 110

t,

90

: oFF i'i o vr

E o*, o L<<

Tlpu} ieglrli filetului deplnde de tehnologla de execulle a aceetula.Peatru flletele executate prin agcblere forneLe de execulle ei,at cele lndloatc ln flgura 2"27, a qL d, lar pentru filetele executats prln rulars cele dla flgura 2.2?r-brc gi e. . In cazul degaJiirll (f1g.2.27,f) dla.netrul pdrtll aeflletate a ttJel peatr fl g1 mal mere decit dlanetrul aoninal a} flletulul. Ieglrea 91 degaJarea flletului lnterlor irapezoldal 91 ferEstrlu' slat presatBte ln flgura ?.28' lar dlmenelunlle ln tabelul 2.26. Ieglree 91 degaJarea nornalX. attt la flletele exterloare eit gl 1a celc laterloare, se prev6d in mod usue Ieglrea eeu degaJarea Bd:ur,i s prevld numal 1,4 cesurl epeclalc (Eonaldrrcatr coastructlve aau de nontaJ).

44

Fls.2.28

iabel.ul 2.26
LUngr meo

nefiletote
e

pdr t ii
min.

Degojoreo f ilet ut ui

Ieglrea luagd ae rcomandd La flletele lnterloer executate in materlale dure.


Observatlir - urghlul a, este funclle de executla flletutut (C = 30o...600)i - unghlul p te uzual ve-

ei

Pos
P
mm

el
rO

e2

e3
)O

;_ET-lr 'lE
'ol olol-1+tv trlLl9
L]JIL I

ft mrn.

f2

tLsx n

o
E

|o

;
E
C

EIF
-l +l,o
sPlh2Pt

Uo

)
4r
5

6P
1,5

olol:

ro pt { s P}l(3 P} l(&s P}
1q
7.s

'I

o l-

,l=
7q

5tP oti
18

H13

12.8 6

128
117

?
2 1

12 18 ?tr
16

)n

10

17
?qq
31.

10

0,6
d+'l

30 1s_-l _q_
20
50 25 60 15
18

a1,2.5
qi
5

15

35
18

loarearp= 120o1oo ; - notare pe deee!}e dr excutle a leglrl1 gl degaJdr$ se poete face gl prln elnbolul corespunzdtor lndleat Ln tabehlc
2.25 qL 2.26.

30
6
7

2C
14 a 5

12.5

36

qt
5

20 25 30
35

IA

60
72
8q

t2
18

I
I
10

70 35
AN

2lr
2tr

9.5

9.5

z5
d+ 1,5

t0

bU
7 6.5

JO

27 10c 50 1?0 60 r10 70 tou 80


180
JU

58 765
RC

96

Ieglrea 91 degaJarea flletulul trapezoldal ISO 91 feldstrdu fec oblectul SfAS-ulu1


3508/5-BO

15
f,U
OU

108

60
72
o+

tt
11

40 18
56
64

85
119
Jb

)n
44

I
o

36 4t
16

02
119

to
18

36
153

108
t

20

80

200

90 00

5[
60

153 7n

170

70 80 90 100

68 92

tth
?tr1

dr 2,5

Acegte prescrlptll pot f1 utiLlzete orieatatlv 91 pentru f1letul pEtrat sau rotuad.

2.5 .4 . Tratamentul-

termlc al suruburllor de mlscere

Se apllcd ln prlnclpa1 numal Furuburllor d mlgcere de tnaltd preclzle (guruburl conducEtoere). Are o lnportan!6 deoeebltd tn mentlnera preclzlel d1&ensionalc 91 ellninarea tenslunllor lnterae. Se utlllzeazd la nod frecvent urmdtoarel"e trataeeate ternlct recoacer, detenslonare, c61ire, revellre inaLt5. Reglmul tre,tanentulul ternlc eete functle de naterlalul 91 dfuenslunllc

Eurubulul.
ErpH dc6rogara luruburllc rG detnrlon.iitE ffeu slat rupuEe la o rovoatrc taaltl.Detenelonaro& 6a taca ]a tenperetura dr L4O...l5OoC ln balc dc ulel tlrp Se 3Ot, pentru dlaroetre nornlnal.e sl guruburllor cuprlaoc latre 40.'.8O nl. Revenlrea lnattE se face }a temperaturl de 6100...65OoC al rneallnere t! cuptor vertical tfuap de IO ore. R[clrea s va face odat[ cu cuptorut pta6 1r 4o0o0 al apol ln eer.

15

Drrlf,laerre flancurllor Ia ,t-6O ffiC er taer prla olllrc. trlcll:Lrce er laor ta tropta, la cuptor vertlcal su a6rurl , pfal Io B4Oo...g5OoC. REelrca lc frcr in ulcl prclaollltt pin6 la 5ooo ou gurubul ecutuad.at vertlcal.
Dtrpl

DrpI eoeet trate.uent eper'fa geaeral defo:nall1 na,r1 ah gurubulul. Rootlftcarer fLletului ge facc dup6 apl,lc4rea trataaeatulul terufc. " Xaeinte de rcotlftcatea flletulul so vo! rcctlfl.oa gL oorcata gIurllo do ocatrarc afectate la trataneatul tcml'o. Drtlf,leercE fl.ancurllor sc poate f,aor 91 dupl nctlf,loarc prl.a trltrurar., olllre prln laduolle cto.

l,

qlrltnRrer,r urrlrzArn rx

coilsrnucTrA uocorrsxnroR

cu

s{rRUB

sr prur,lrl

l{aterlclo utlllzate laJxecutla euruburllor ' 3.1. de fortd g1 a pluliteLor


Cupla d.e frecare gurub-plu1lt6 alla mecanlmele cu gurub lucreaz[ la condltl1 epeclflce 91 anuner laodrcare cu forle oonetente geu varlablle ca 'adrl&e, exlatenla uael vlteze relatlve sub sarc1n6, fuaclloaarsa Ln coadllll de frecare la llnttd gau frecare rnlxtd, funclionarea cu goourl (la aehlnbaree de aens a aclloa6rll in cazul erletenlel unor Joourl narl). Prlaclpalul- d.ezevanteJ aI necantroelor cu gurub 9t plutlld const! f.a erlsteale unel frec6rl marl tntre eplrele gurubulul gl a plulllel, ocea ce are ce rezultat usura fLancurLlor 91 randament scdaut. Usura gurubulul de migcare mal este lnfluenlatI 91 de varlatta eoLlcltdr11 axlale in tinpul funcllon[rllrde exlsteala unor putrulcl concentratort de teneiune 91 de repartlzarea neualform6 a sarolnlt pe eplre.Speclflc[ guruburllor de mlgcare dln mecenlsmele cu gurub gi plu11!6 ca urmare a condltillor de Lucru egte uzura prln aderenld cu coneeclalele e1. Dat fi1aal coadlltile speclflce ile lucru gl pentru realtzaree d,e'mecanlsue gurub 91 p1uJ.1!6 cu renda.eeate ctt mal bune, meterlalele cuplel de frecare cu gurub-plultld trebule sE indepllneasci urn6toarele coadlltl de baz[r comportere bun6 le frecare fXrd prediepozllll la grlpaJ, o bund rezletenf6 la uaare, coflclent de frecere cit nei mlc, talocuirea neterlalelor deflcltare, pret de oogt
redug.

Alegerea naterlaluLui pentru gurub gl plull![ oa element cotsponente a].r necanleutelor cu gurub deplade de mal nul!1 fectorl cu poadere dlferlt6r &racterlstlolle meceqlce ele materlalului, aslgurerea condlllllor funollonale, tehaologlce gl econonlce ln modul oel maL favorebX.l, flabllltatea optln5 in contextul unor cheltulell de produelte ntntne.f4]. Caracterlstlclle mecanlce lnportante ale naterlalulul pentru gurubul gl plullfa dln conetruclla mecaalsmelo! cu gurub, sint llnlta d curgre (ROsr2) linita de rupere (Ro) alungtrea (l), nodulul de elastlcltate (B). ' Irlmlta de curger a uaterlalelor eE poate nErl prla epllcarea de tretameate termlce (c5lire 91 revenLre), Durltatea suprefelel,or ln contact eete foarte lmportant$, ea contrlbulnd Iat crogterea rezlstenfel La oboeeallrneallaereafilnuLul de lubrlflant 91nicaorarea ln aceet fel. e tendlnlel spre grlpaJ.

. Inbundtdllrea prelucrXrll euprafelelor ia contact, reepectlv reotlfLcates Ior contrlbule la mlcgorarea preslunllor de cootaot locale gl la rducera pcrloadcl de rodeJ. Peatru alegeree uaterlal.ulul la gurubul de for!{ ee pot utlltga tabclcle L.zr Z,I et 2.e f4].

4T

Iaittal se !.acadreaz5 _gl:rubgl {e forlE la cleslflca,ra dltr tebelul 1.2 [a] fuaclfe de etruetura morfologicd 9i gradul de repartllie e teasluallor Lo eeclluae, pe baza raPortulul I/D. Functrle de no6uL de repartllle a teaslulllor Ln eecgluae, vlteza de varlslte a teneiunllor ia eeellune, nivelul teneluallor osxl:ne gi t1pul concentratorulul de teaslula i.q tebelul 2.? 9i e"8 [4]aiat dete pentru grupe de groelnl o 8an5, de materlale eare poate fi utlllzatd la executerea gurubulul. Dln m{rclle de qatErlate tndlcete la tebel.ul 2.8 L4] pentru o sltua!1e detl, ya elege una. ce,re sX !.ndeplineeecd cerlntele impuee materlalulul pentru gurubul E de for1I. La deflnltlveree nXrcli materlalulul pentru gurubul de forld' pe liagl cfe .prezentete sevornai avea in videre urm5toarelet , pentru gur*burl de mlgcare aupuse la eolicltlrl nLcl gl mlJloeli cu ao.llonare manual$ Ee va opta pentru un o!e} laminatl OI 3?, OL 42; OL 50r OL SO (Sl1S 5AO/Z-gO),.c&re Erg,eeracteristlcl mecantice de reslsten!X acoperltoare' proprletdtl eie prelucrare buad qi nu neceeitd tratament tormlci - i.n sazul guruburli.or,le for!6 supuse unor eolicitdrl mlJlocil 91 marl se vtn alege'ole1url de inbunBtaill:'er OLC 35, 0I,c 45 (StAS B8O-8O), fa eare s ve precrle trata:nent terrnlc de 'irsbun5tSlire; - ia situalia sollcitXrilor f*arte marl 9i cu condllil severe de funcllonare este lndicatd-ategeree, unor oleluri carbon de calltate gi allate:OLC2Or4l0rlOt 33Mo Crtl, 21Mo Cr]l, 13Cr N:lO, lEMsCrNiIS (StlS ?91-BO)Ia care 8e va preserle un trata"nent termlq (tnbun[iil;ire, eenentare urmatd de c5.}j.re, detensloaere' .nitrursre lonio$ eau garoasi, fnnclie de ealitatea materialulul). In cazul ia care necenlsmul cu gurub lucreaz} ln mediu cu tempraturi inelte a&u corozlv, lar gollcltarea este malre 'e vor elege penlru gurubul rie for![ ole]url lnoxldablle. Fentru guruburi de for!6 oare fec parte integrant5 diatr-un mecanlsEr, }e care egte lmportaptX re6uceree, greut6!1i aneanblulul, oe vor utilize materlale eu carecterlgtlcl de resieten!{ ridlcate, dln grupe olelurllor allate 91 inalt ellete (cu tltan gi berlllu). $urubul eecundar dln conponenle crlculul telescop1c eluplu a&u cu dubl6 aclrune ere o conflguralte conplexE' cbmparetlv cu 9urubul prlnclpal, execulia Lul prln procedee de agchiere 6lutr-un semlfabrlcat laniaet fij.trd costlsltoare (consu& mare de meberlal gl nanoperd). In scopul ev1tdrl1 cregterll prelului de cost, la aceste mecenls$e cu gurub ee recomandE pentru gurubul secueder alegerea unel fonte cu graflt nodulart Fgn 370-17, Fsn 420-12, 3gs 45O-L5, Fgn 500-? (sTAs 60?1-?5) c&re are carecterlgticl mecanlor conparebile cu ale olelurI}or pl rezlstenld 1* uzur5 sporltd (peatru pleee cu cono[tretori d tensiunl), la contextu]. unul pre! J.nferlor. pentru calculele de dioensionere aau verlftcare se utlllzeazl rezlstenla admlslbll[ a naterlslul'ui. RezL8tenle adnlelbl]d reprerlnt5 valoarea conveallonal acceptattr ca maxlmd., pe baza experlenlel practlcel 9u aJutorul cdrela sE se efectueao calculul pleseJ. in condllll de slgursnlE. Mdrlmea rezlstenle1 admlelbtle deplnde de celltatea naterlalulul' felul eollolt$rll 91 udrlmes coeflcXsntului de elguranld. Pentru un aau'mlt naterlel' El o anurnltd sollclterer'rerleten{a sdsletbll[ poate lua q laflnltate dc valorl' funolle de aoeflcteatul de slguranlX, uotlv pentru care nu estc det[ to tebelefu ou saracterlstlcl mec$rlc dln etendaxdo ' In tebelul J.l elnt date extrase dln STAS cu prlnolpalele caraoterlsttol rrscanlcl psntru n6ro1]e do o!el recomendgte pentru fabricaree guruburllor dr

edn1a1b1le pertru acsfor![ ' iar tabelu]. ).2 coallae vaLori ale rezlstenlelor Tabelul 3.1 leegl nlrcl d.e raterlaLe. d1n stAS) caracterletlcl mecanlce aLe prlnclpal"elor ndrcl de olelurl(Extras Drrltatea Aluaglrea )laea de Rezleteala Ia Linlta llarca de curge- I'a ruPere ' BrlaelI trac!fupe '\ lelltate mateSTAS m(nln) l, r rRpo, 2 ( tratar1a' 'S, iafo:lrnsN,/trnz mln. nent terluluL tlv x/^2 oic )

oL

or

5OO-80

oL 37 oL 42 or 50 oI, 50
01,
?O

3? 34

I
1

3IO. . . l9o

orcl5
OTTC20

I l I I le cr
CR CR CR
N

330...41O 360...440 410"..490

170 200

3) )L

230 250
280

590...?10 n1n 690

490. . .610

25 22 2L
16

)20

350
150 310 360 480 350

1t

)9u...rou
490...640
ntur 610 ni-n 54O
540. . .590 700. , .640 740, . .870 590. . .880

I4

880-82

oLc25
01,C45

20 19

]4
1B

,qq

0r,c45

orc50 otc50

N
CR

)70
510 410 540 590
?BO

18 14

240

791-80

15Cr O8 ISMn CrlO l8MoCrNil: l3MoGr 1I or400


0T450 01600

Cr Cr
CR

tI

L74
207

?90"..lOBO 930 . . .1220 98O. . .1180


JYV

Lo

I2
?o

2r7 2r7
110

?o0

600-82

01500

I ] I

440 490 590

240
280

}B
15 10

r24
l_38

350

]59

r"*itt" Observallir N - aormallzare; C-c5lirei'r -

Joae5; R-revenire"

lnaltd'

. plu1lte, ca elel0ent'coFpon'e.at aI cuplel de frecare guiub-plullt5 dj'n meuzur& sx fie concanlsmele cu Eru1.ub, este lad,j.cat a fi'astfel construl"td lnclt ea' centret5 aaupra e1. Aceaeta, deoarece prin dinenslunlle gl configuralla piulllaesteoples5nelputlncostlsltoere'carepoatefllnlocuitE,ugor.In modulul de aceet aens se recomendx ca materialul ales pentru plul"ltI sX albd efect eLastlcltate nal mlo decit cel e} naterialului gurubulul, Ceee ce are ceIa oboinbunSt6llrea conpoptdrtl unlformlzarea repartiz5rll sarcinii,pe spire, eeal$ 91 ca urmare cregterea duratel de funcllotl&!o Alegereemateria]u}ul.pentrupruJ.l!6,cgelementalcupleldefrecare preoiunea,de contact gurub-p1u11!6, se ve face in aga rei tacit ed se llnlteze astfel dlntre spirele plutltei 91 ale gurubului Ia valorL reduse evltlndu-se bazate pe'experleale1 uzur& preuatur[. Se va ua1 !1ne cont 91 de recomandxrlle bua5 d1n care lndlce utluzarea unor cuplurl de naterlale care au o cotnPortare punetdevederealreaietenlellauzarercadeexenpluroletpefont6;otrp sE ee ut111zez3 acbrona noale; o!e} pe foatd a.ntlfr1cllune. I'lu este lndLoab I lagl rnaterlal pentru plu11,![ ca gl pentru 'surubul de for!d-' de Ia tabelul 3.3 gint dete.valorl ale ppeslunllor adnl'elbl'le funclle ueterlalele componrte ale cuplel de frecare f,recvenla acllonI. Alegrea preslutrtLor ad'lslbile s; vs, face funolle de tnrlfor. pentru gufuburl ectlone.te foarte dee, cind este neces*l i::!*ierea N/nn-' doluagat[ a preolzlel se pot alege preolual 6rln{6{!l}s 9"'0'5
i

49

S)

'

Nl .t

1nl )qt | .tt

F{l h

tto .{l q{ ol o -ol E dl F|t. H

o 5 ?,1 o q o
P d fi
q,

l.l

orHE orltE +{fi \ 2


Ftr

ql6(!

@ O ol O fli @ O O + rf cv st @ < rC \O \O C\r \O @ O\ O r{ ol <l sf C\.1 + O\ s} <t O \O -l tr- -l d -l -l -{ Fl r{ Fl -l -l .{ (! -{ C! (rJ l\

o
tr

q,

o _l rl t{ a p

h o ti
d

t d^$l
o{J Jd
+

"|J

, f{

,Htr
o^ .rl .Fl o. ql
I

rn !n (\ Fl r{ sf r+ + Fl l- \O F O \O (n \.o -f * C\ \O O\st lfr \o F co o\ o r{ -t o d ln f{ c! \o fn D-. cu tn L^ @ -{co r{ -l -{ Fl .{ -l r{ .{ -l -l r-t Al CV O.l $l (n <.\

+'
q)

t qh
(l,

+t

d lr d

q o o
ld
H rd FI

>\) og
lt)

oJ

Fl

o o X o d
(l)

clo HK

@ F* \.o F (1 11 \o .-{ D'- Or O $l .+oJ tn S F{ (tr\ Fl N -f \o @ O -t l'- O l- O -{ ot '\ rl o\ <l r{ c'\ Lr\o\ ('\ + -l O F{ F{ .-t -l F{ Gl Ol -l f! Gl (V C\l cV (V .r\ c\ r+ r-l r{ rt r-{
CO

S \rd* ong
lo glr o ql- q{c\l {) O qtE odo

55tt b
I p'q{ o dl r: P.r{ 5 QO '.1 o5.uqt (\, o +rO
(u

do +5 E

o rf\ rn o o ln !n |.cr c, cl c) ro rt\ trl c| t'\ o Q o o|r\ O |n O -l Al + \O F- F tn @ <f @ @ l'n Ol F.- + O\ O c! +tL C! .1 rr\ .{ r{ Fl .-t Co .{ r{ Fl -{ rl -t -l -l r{ N d -l CrJ

.P
ql

.r{

-l .d P

E-Xti {. oalo a

\O + + lf\ N O N + t () Q r{ .f O\ r+ -{r-t rn O\ t \O < ol oJ .n ('\ -l <i lJ\ rn < t(\ r.- t,\ lf\ F- \o f'.- o r{ cu (n .<f tr\ -l r{
ar\ t-* C.l,C (n + sr \o Gl ts- c\r .+ o or + cv cv r{ N r<tc'* o (Y\ (\ (\t C\ i.- o\ (n o tl + .r\ <f tn r+ .+ \O S \.o Or d -r r"{r{ CV C! .l
.a

r{

(u

-l d nj h o P
a

{t

fi'fle
odo ]dr{ h
N\

h q o q

.Ft

Or nf tn F -{ f\ O O + O\ C\l Ct\ O \.o lf\. O\ \O q\ $ t'- r{ F'(rl u:\ (r\.+ ln.f tf\ i- CO O r{ c/\rn -t C! C\t OI F\ fr\.+ sf c.\ r{ -{ r{ r{ F- tfi O <+.{ 6 * rn [n\o O C) O C'- @ + O (D C! O @ -{ O O r't or ri tn FF- @ co \o F o F.{ .{ r{ r't ' r{
Gaaa.aaa

.aaaaa

r{

rl

.rl
?l g

ql

dl6 +tO rl ( >. qt c\l. tr o OIJ o PO E @q F rl(d O \ h Nt{z o6q, I-iY{ o I l.P d^ 6 o I o o d I'U)

.1 + c| \o O \Orrf <'ttr Gl c{ \O CV t_ N CO @ or \O .n + <. u\ rn-\O F_ tr- \g F cr\ F,.. O O {.\ tn r-|r{r{r{


G OCv

"

O F-. \oO <f tf tr\

F-

st

o a ,t
P

o ]} it
N

() Qrorqtr{q

*o .a4

\ t'|Jr-t+' J fi 2 tolt ddP I qFr^ ooqld0roo d {,kg{'o r{ o a{+, d |t,'{ O tJ r{v.P +r E t5 qt r{


d

i?

H.

\.rq

tf\ ('\ rn b-rf\ r{ \o oj tr\ r-{ o F \o \{' \o F \I) \o q\ !" q .o N \q $ al.+ (\ f.1 <" r+ rn rr \o F l.r\ ol tc {Y\ q tf\\cl @ o\ r-t .-l r{ r{ r{ Fl d -l -l () (J () () ?i A (}r () Ct (} O -l r{ rlr{ '4c4&frEFrht{E
r{ ()rl.{ -tEF{

E1
kr{ do :t ht AO
qld Or{

cokt{k () () q q |.n N l.c\ tf\ rn ra\ rn () ^q f,t O O O .{ o C! + + o o o o -q E o S + l-] A F-' r-l () >:l Q C: Fl a rn co q) (n H f\\O Fl O |.1 C) tsf I Fl i{ X E Fl }l }l }.l o o o o o ci <) o O o o 'l o o o d r{ -t rn ()
Gr (.\ (\ !i F c^
N ..1 !t rrr\O F
CO

() oc tn 90 9 g\\O H qtH o oo

(^ I -l N .n t U\ \O F A ('| g rl tlca -{ r{ F{ Fl -l Fi Ft rl Fl .{ (\ (\ Gl Ol

s
tabeluL 3.l VaLorl ele preelu.allor ednlelblle g1 a rezlstenlelor admlslbll-e _la atrlvlre peatru cupla. de frecare gurirb-plnr11t6 dfur conetruclta necanlselor cu gurub
Hr.

crt. Materlalele cupl-el de frecare

g*r ( euPrefe!e uobile )


l,I/rnrn2

6""tr{ euprafe!e
Lnoblle )

N/*2
42...55 42...r5
35. . .45
35 35 45 45 100

I
2 3

4
5

Otel c611t - bronz OleI aec&J.lt - broaz Olel cI11t - foatd antlfrlcllune Olel necdllt - foat5 e,ntifrlc!luae 0!e1 aecillt - fonti ceaugie

L2...L3 8...10

?...9
.f

Otel - otel

..13

o)

YslorX ale prlaclpslelor caracterlstlel mecenice pentru foatele teoolrarrdate }e conotruella gurubului gl a pluIllel din construclia mecarrismelor cu gurnb gLnt date in tabelul 3.4, iar i.n tabeluL 3,5 eiatrcupriaee valorlle rezis-.

tenlelor admtglblLe pentru aceleagl materlele. carecterlstlct mecanlce aLe ndrctlor de fonte reeomendet 1a coastruclla cuplel_gurub-piullt5 d+ mecenltrrele cu gurub (Extras dln STAS)
&18'rCA m'STAS

tabelul_.]_d

terlelulul
Fc Fc Fc Fc Fc

Rezisten!a

trac!iune
N/nn2

Rt

1a

iJl.mltA de cuTgere

ooort

Arunglrea UrIi.tatea la rupere Brlnell HB

tl/rnZ
LOO

S'

A, mln

na:r

r-oo. . .160

L5O
2OO

558-82

}}0...250

25O 3O0

150. . .2?O 210 . . .320 25A, . .320


370
400 450 500 2)O ?50 3?o 17 L2
5 7

r00...150 140...190 170...210 180...240 200..,250

507L-75

3sn 37o-U Fgn 40O-12 3sn 450-5

rgn

I40...180 150...200 I50...220


170. . .210

5Oo-7

350

Pentru bronsurlLE 91 ala.nele reoomandete le construclla piulllelorr ractorlstlclle meeenlce prlncipale slnt dete ln tebeLul 3.5.

ca-

Ya1orl ale rezlstealelor edmlslblle peatru ecleBgl ulrcl de brona gt a.lane slat cuprlnse ln tabelul J.?.

51

o h

rf{

4
?l
dt pl qll o Fll tr
o
'rJ
@

H\r o
k
ql

5i-$l oq{ odE


(l,-

El

E=

ct

h q{

q)

+t 4 rl ti
0)

o odE 5t, F h )ldv d

*r

"PG'

\.oC}O(\IN. .r{.{dr{ a!a .:ti3 or?\<lfno +<f\.o@()


0()r{F1OO

+ o r.- b.-

F-

_t

{,
fi () f'l

o d rl o
el

0,s r,l r'l o^ qlRl


AF

>\?
o\ q(ll
Fr

o\<+r\@@ r{ .{ r-t A
e

5 o r{ .|;
P
E

s d
h
(D

F{

E
0:t

\0 -l U'\ 'S

at tr

O ('\

fr{

r-l
'el

F{a{

o
cr:

rl$ gl

t^

5 h
@

q
}{O

$b ** o.F g4) \ s{ a

r\ b.- ff\ tn {1OCt\g\O rt {\ {U (\l


at

rt\
(\.l

o i) r'l
q, ql

,0d

h
s,

+{

+r

P{

a{

qt

E:l

.Fi +r C\l P-d e q o[? d\ h;4


lc d hru ods Ei OI-9

.1 C> c\ r'\ Cp t0 ('\ f"\ t* c' -l r-l 6l (rlaf\o\\o\.ooo L.\$C0ClQ}c.\fn!C{C\! (f\ (V r{ r't '.:ir-.tr{lz
('.\\Ono\cr\OC) (f\ r'\ . u-\ \dr @ tt\.tr\.oOO .{ t'u Rl OCltl.\c)t+ r{ r{ r{ (q, f.\ O.l \0 'f
\O fr\
.l

(U

tJ\ \l3 rl r1

!l d A i{:d +t lt
Fld

94 -l OF

lql!, Oc) F.i h x rl '' O+rH <dg (\,

CV

ara PI d,n oi $r'i 5 s@


.|, E
t4

(r\ t\t
"f r{

rl q
.P
qd 0,

a.

\l) 0 G'r fn
\O d f1 C.l

\O

<f

eLJ l(d6
$

\ a

\9 .r\

o g

0 r{

.rl
H

Yt

,a

r{ d F tt ql o .lt q o P o

+t
+r
qr

o d
f.{

o'd rl 6C! P&t d o\r 1}Fi .P qs,


t{
F-l
${
C)

e\?E

N f.\

art

r{ tr\

*t tf\

U1 tt\ \l) \.o


r-{ tl-\

O c'l cu Gl

(V OJ (f\ <t

ct

tn r{()

rl r.t
ax

o
{.}

5
o

o.\ Eo aq ()5

Frr*\ Xg
E|

cotr\or\in +.F-@O1
C) ir\ f^ (q
a.l

o\

cr, {s\ tn .3 r.-t-" a (0

rl

tt

o a
q,

I
rl {rw ,FdE
H

l.r{
IH

o\) .\E (l
t{
=;

frocvc0$f^ ;4 n f"\ fl1 f,\ .t.-lI'\o\ .'qqt O\IAO\94 N(gl J -l F{ C\t t*1

lr1 rn

Ftc

:tl 'r'

dl rl qt sl Odr'l f{h:t d or.l


o

FXu:\F ltll
ooaoor-oqa iirr\6rf\Ctf\<f{rJ\
r.0 C.,l f.\ .f

()C)oo

;-rf\|(\tr.\$EbEb$ oqpq&Fq #ff#fi*i


tt\ \O f.CO qr

Fr {, i4 t{

52

labelul
Ceracterletlcl" mecanLce pentru bronzurlle ql cu gurub recomendste --1; ;il;truelie plulllelor. dln mecanisele alarqele (Ditree cila ;JtAS)
sTns

e.6

Morca

allejulul
Veche

ldodul
de

Reu

Noud

uurnare

lst!- Alu.agtrea !a de ru- relatlvE la ruPere pere le


tractLuJr
nlot
N/lnIB 2
q I ()

Drrltatee Brlnell
H3

'

A,
70

l0/r000
eo go
90

CuSnl2
#

flzl.2l

tq

?24

2\O
2bo
2BO
28C}

N -!' N

CuSnlZNl
L97

95 ,B IO
I

224
26{\
liJO 26A

I 2-76

CuSnl0Zn2 0u$n62n4?b4
CuA[ 9Fe3

R,r'l.n?

i,n

I'
TC N

7
d

ts26?'a't

s
i{

<vu

65 75 75 bu 70
,t,

2(l()

BzAl ?Fet

L9B/2-75
cu.sl loPe)
Cuf,nJ?PbZ

F, nn
F. TC

440 490
Aqn

Bs.{qioFt
AmTb?
An*r'TO AmXTS
5
N

490 540
h6t,

IO 'lt 12 12

90 100 'l no

I+

too ]10

180 200 280


280

1L 20 20
ta
"|

110
40 ao
BO
<'\J QO

y99/z-73

Cufln4tlPblin CuZn35[1n2FeA]Nl

.| 10

400

i50

l5

80
tfv

CuZnl0Al5Fe lMn2 Ar!-\f

It

500

obtinute din anestec de eub preeiune; N-turnate in forme Observalltr P-turnst [-tui'nat in forrne meta]j'cei - f- t,.rn*i eentrifugal ; TC-turnare t*tt*!i .continud. Labelul i'? pentru piuli!6 Yalori e1e rezisten{elor adnlsiblle Piese fdrE concen!le'!9E;!* ^]r ^^6/ Modul Ple se --9ra--:d1#* rentratprl Marsa aNr. s o 1 Ls_l--!_e'J de crt. 11eJu1ul turIncovo- RXsuciIncova- REsu- Trac- ComnaTe

T3ac- | Uc'mpre-

liune I siune fl "at ^lt uao ft/**? |


4
q.

ei.re

va:- '
N/mn-

{at'
I

tiune preuat slune 6*"^'


N/rnn"
q

lere

fQr

N/asa N/nn
29

eai I {at' N/nnz ll/*tZ

2
1

to
77

}}

J
N

CuSnl2

2A
)L

14

2'

It
craJ

77
EB

88 9].

iI
t
x

cusnl"2Nl
0uSnlOZa2 Cu$n6Zfl4Fb4

i{ F

Tg
N

,
:rl

TC
II

r
n
II

Jo Jrl 28
1)

l6
J0

))
36

)q
2q

9r
tl

62 64
69 69 54

54

98
98
.r'1

)o
?s

98 9e 77 qt
q-l

98
98 77

{{

2u
"t

?0

:l

)3

?1

?1 ?1

q't

9] q1
63 70 lv

,4
44 49 49

6,.

n/r

2'
b?

{}
25

?3

2'
62
56

2'
?11

l6

1,f

6l
?0 154

6J
?o ?o

l8
1Y

,b

cua[ 9irr3

L2

1b

Irr TC

{\"

4)

l.72
17?

L72
't7?

l)4

I54
L72 172

lots
120
1?O

a1

51

tabe

lrl f ,l?-Lq{i4Ll$eqrel"
s
-1

I
6

2
CuA0 10Fe3

,
IT

ry

,'
T7?
'l Rq

tn 189 L6t
bJ II

"t'

oz
69 69
1)

P,tc
ll

62 69 bg ?5
-to

(a

43
4E

1'a

120

48

i89
'i$
n1
o11

\)2

t3?
44 49
54

*a

rt I
.l c}
1 t-i

63
nn tl

n I

CuZn)Z?bZ

25

?
?

?2
36

I
9
TO

CuZn4OPbSq

Jo
il ri

OR

98 98 140 L&{

by
9B

59 98
|tq

CuZn3SMn2FeAg N1

N
NT

i:r i _s_
i

36 41

140
! aa

r-40

11?
1-tq

cuzn30af 5Fe3![n?

it&

i-.--::-.

;;

L{)

.Z

. U@.-'*:.ig*9":r-"i:"r'l'i;'

::iISJ::&:1"!ii{

&leCani$neleeugUrUbSipluliti*r;li*ilut}'qi;i''i''i-1r'l;'::':i*"";5*lesre$telepr1nc1pale,gurubu}defor.E6glpi*iili*,;i*i',.,ee;},llile**i:i:|;3rp.}ji*rrte:cupa' ca* di"jcl-lrij'*ri 'i;l'{"versd' crlolite t!a corpul , rnecsn!sruul d"e aelioriare (in r:eizul zul preselor). ; face tiBind r _.._, A}egereamaterialu}rripenir'ufxt6*r*d'l;i*r*i*teci.r{ilpii}i}i:il{!jsi i:r cl'rieli1ii Cit !i1'*lrlr':ri"i+a ss.na ln prlncipal del caraeteristicile;'-r*c*irit":,
u.r:rcnr-:fi: ai & pr'*lggqqomlcerfi.abilitsteacareoasi4irriipi.+*,..1,.1'':-,r:!t{.,-.}.,1.1 saterlalele utl"lizate !'reevent perrirr.; colii:.'ilrlenttl.e selorfecpartedincetegoriaofcl*rilor63'al+'fi1;i:lrrr'L'sslL'3gex-eerrneicategorll c rle tr**r'iii* {1Fliest' alta Ee va decide in fu*clie prccetleul t+:ila+l ':;1'l *ripi1 *s'r'}}* *r*'v*ra' sraJtlf '*u Dec6 se ve opta pentru $gSd;,i"fi^-pg3**!-ffit{:.q
ve16)'.procedeucerepermitere*,}it,;*I,lt.Lul{'.r;r*e-],.]*eeiil*r-plrlxj-i,ii1eis&re'cupre! i:ur:iifi pd fi'; {:ulieient dtl aere}' s de cogt scHzut (cu condltla ca num5rul ae poate alege otelul turnat sau fonts"

Sevaalegeole}ulturnai(otqoa"0?/ii*,0T|ior],c1|5i.i0.s,}A$6i:0.8?),Pa&trucazulincareteblologladexeculi{,}e&naiieflj.ndeeiet.urRr+reElular proprlet6ti].eneganiceeeiguratedefontilai'-r-ttsrliir:i".'il.[e. *olelurllorturnate}l,sepoateprevede*dr:.pliti;rna::eap}lce*'eau0ortrata.mentetermlceprirrere(norna}izaresaureqoe*ri,p*:rLrup:Leseintenssalicltategldetenglonerei*caruleetror}eltepJ..:e*}(leaitabelu}].1ei,3"?)' j'i:: r:clnsir"lcii|1 m.ecanisnu}ui Sonta 6ste l,eeoaandati. le ex'.cu!i3 ilc.]r 1:ii;:;1.] -' Eurub-plulltdc6tilnelac:iiit;i!riorsa}e:'iil.,li.c1t;;:i;ena:r:eingt*.Eetoi:iii,amortlcc}flpo'"tiil*. i:,',i.'i iri cclil!:.rasiuirc" I.rr tebgle}e zarea vlbra!i11or 'pxe! de cost reilus, ,.+qLT,sseprezlntdcalclctcristicilgpp|n6!i'r*3.*1*::rl1::c:!i}er*:]iiccyjusl.
grama prszeatetE,

Invedereaa)"egerlln6rcl-Ldefanti:ccre$pl'{is}tO{i'rosapoateui;i}ir*dxazi*tenla }e fu fl.gura ].}, care piazir.t'd ccrela{i* ii:intre re tracllunegigroslneaperell}orpJ.eseloprac+dindu*setrstfe:rin*aau}wlelpia. pere{l}r:r rle ?*E Fwt s&"r:s nrsjalb6 o raristentl 8e turnet d1n fontd cu SroBimea per*tulut la tracllune de nLalm 3OO N/mn,, dla punctul c:o:'+r+i:r.,r-*aii'ecr'54rasLuil plesel,de?-8nnr8rldlc[overtical&pirr[}-cilftter'sgclixcuorlaEjlta}gc*r8a-

51

c{ 4s0

E =

f, coo C
E"rso U

punzdtoere rezletenlei la trac!1une d 3OO Y/^2, iascrlsE pe ord.onatlg prL:na curb6 deasuPre scestul purct eretE Ea.rca foatel lndlcatd a f,L aleaeE (Fc25O).

):\ \. \ \
I

rl
L.

)0

E roo

,v

portantd, alegeree (pentru corPt mecanlsn de ac!-1oaare, traveree)

Lr cazuf alegeril unel con-structltr sudate este foarte le-

ct
(u
a-

250

I
n
tn

olichet, cllcbetul gl elte ele'3 50 mente de tegdtur6 dlq construclle o, E. uecanlsnulul de ecllonare cu clL0 5 10 15 2A 25 30g 35 lr0 45 cb.et (vertical sau orlzontal), 6rosimeo peretetui piesei, [m ml datorttd sollcitdrll lor ual inFle'3 't tense fre vor erecuta di.n o!el. Alegerea nEroll de olel 8e Ya face pe beae eetlm5ril caracterulul 91 1ntraaltd!11 eollc1tdrLl. $ol1c1t6r11e ge refer6 ]a rezletenla in condtlll de eoltcitare statlcd teu dlJla,ulcErgdrinea deforuallel, comporterea in condllli de lucru (temperatur[' vlbretli., duri$llltate etc-). proced,eele tehaoLoglce lndlcate pentru reellzerea lor elntr forJaree' thrcsrea sau prelucrara prin agchlere.
Fc1
)0

g 1s0 {, t- 100
e

2 t_

K zoo

a unor olelurl cu ProPriet6!1 ile sudebllltate buue, in Plus' falI de conslclerentele enurrerate aaterlor, spre exemplut Ol32'0134'
OL37, 0L42 SBAS 5OO/2'8O.

Fc1 i0

Coloanele Preselor, roete

de

]j

? :j

'1

,lt

"ff

'E c^s,r,cur,u!

sr t

rRorEctAREA suRuBULUr --- :--' -:

sr Prulrsrr ' 't


I

4.1. Calculul q! prqiectarea eurubului 4.1.1. Surubul PrinqiPal calculul de dlmenslonare parcurg eta,pele date Ln euccegluxee de na1 4.l'.1.1.'stebiliqgs n-aturli sqliqlLiisl x-lligl

oa-

pe bazs schilel constructive 61 a moduluL de funcllonare a poate eteblll care sint eollcit$rlle tlJei gur*bului in diferite seclXunl.Se reprezlnt5 grafic verlalla forlei axiele gi a momentelor de torsiuae pe lungimee gurubulul (flg.

2,10,...,2.15).
4.

I .I

.2

. Alererga-3ro-tiJr-r-1ui fi.Lglusl

trapezoidal {sTAs ?IL4/L-T:) 91 flletu} ferdetr6u (gTAS Z?i,4/1.-1il. Se face obsorvalla cd filetuL fer5strdu trebule sd alb6 ca fl"asc sctlv flancul inolinat cu unghlul de 30, pentru e se realize un randament
$e qpteaz5 intre filetul
max1n.

4.r..1.3.

A1 e re

re

a oai e r I alu1ui qqfqlulf J--ii--Ui-ul i te L

de faptul. cX la cyleuri sau }a prese manuele viteza rel"atlvE dlntre fl-sncul gurubulul gi cel al plulile1 este redus[ nu se impuae durlflcarea superfielal5 a flancurl]or filetuLul gurubulul. Se poete opta decl pentru olelur1 carbon (OL 50, OI, 5o). Pentru piuli!6 se pot alege naterie'le care sd ialoculaacx bronzurlle (care sint scumpe), de exemplu fontS cu grafit nodular (STAS 6A7L-75) sau forrte antifricliune (STaS 5?07)(a se vedea indicalliIe de la ca-

Tlnind

seerra,

prrorur

JJ. 4d1S e
cond1"!1e,*du

4.i.].4" Celcuigl-gre4etru,lui

. Dla,metrul uedj.u Ee determtns cu relalia (+"1) oblinutd dla rezletenld a flletnlul ]a etrivirs:

ur-ffit'":

(4"r)

ln N, reprezi*td un factor dlrienslonal (HI- ludltlmea utl}[ a file* fO - F tulull P-peeul)i tu - o,5/ ]a fllete trapezoidale gl tu* 0"75Ir Ia flleto ferletrdu; lll r factorul lunglnnLl flletulul piulllel (n -. Iuaglmee Y*'E repreulntd nu eolncXde lntotdesune cu lunglmea totirld a plultflletulut Plul1!el eer [rr]; 1el)r tn o 1,2...2,i
Ln oare S estg. for$a axlei]E

9* - reristen!* ad:aletbltd lc strivlre, ta F'lnn2. Se rotunjeq*e d, Ia valsarea stenderdlzatd imedlat euperloaril gl ee ldeatlficX diuensiiinile filetului" 0furergetli In cazul guruburilor care au o porliune de secllune pollgonaI[ pentru ecllonaree lsr (la capSt pH.brat oau hexagoaal). de exenplu cele de 1a preeele cu plull!5 fixa (fig"'"ln 9"2 .?i 5.3) se impune o verificare prellmlnarE a aceetor secliuai. Nunal d"up6 aceer* se trece la deavoltarea constructlel. Dln f1gura 2.1O se constat{ ci sol.icit&rea tLcstei secliuni e'gte. de rirsuclre purdl

*. - d"ft5t

.<

{t* [wr"z]

q"z)

In relalia i,+.a) M.", eete tuomontrrl ci* ingurubare in N.n; W* - m4ciullll de rezietenld a} aec!1u411 in nnj;peatru eeegiunee pH.trata *r_L u/2o3_a7f 19 ], o - latura pXtratuluiipentru seclluas hexegonalE Wp= 0uz?J t"$ foupI ]3-J in care A este aria hexagonuluf iar S deschiderea cheil; k'* er:efii.:leifi.t {:e-re lline oe*raa de tlpul legHrul-ul axlall pentru lag6r eu rulrnent k'* lrl i*r pen'bru lag6r de slunecaye k' = 2.
4,1.

1.5. Alg#::'e.g

AumS"tului .se- i+gepqt,gA

I,a cri*irL ss islune:'e*llsarea eutofrlindrii" decl flletul


ran Lneeput.
T:e

se executd cu

preoele r.anuale nu se p;rtre cond;!;a autofrtn5rli. DtnpotrlvX ecllonarea ler fiind freeventfi.'se 3-mpune elegerea unul numHr de lnceputurl n = 2 geu h * 3 pentru cr:egterea randaroentului gi e produo*;5-vltdt5.i.
-

4.1"

. kgrf ic+rge__qir3uigi.lAlig La cricuri se verj.fisX autofrinsraa cu rela{ial


l- "6

$' in cere B*= arctg ;$- este r.inghlu} de tncll.aere a ellcsl pe cllindrul de dlane- '.iru? fllr
. trtt dpi

F*"

(4.3)

qg'* erctg coscti - un6h1u1 de frecsrei h.t- cloefiolent ile frecere pentru { ==tt d't- unghiul tle ircllgt calitatea ungerii i p= o'1"'o'18)l cuplul de meierlele I5oi ]a filet ferdstrdu (la filet trapezoldal Gl-* n*r a flanoului flletului ^V\ /' {}1= ) 4.1 .1"7 . Ca.i.culul nusr:iru lui ,-lF s)rre ?n contact

,.

Iiln expreria factorulul {'** */d2= (rVdt) ee ded,use aunErui de sPlre


%

zr

- tsl?

4.4)

Selmpuneea
4.1"t .

e.

gp}ag"L*..1--lsselqi!-

bSu ]1 ql!qls-1"!!-!isll!.9l

n*

zP Lrnnl

4.5)

57

4.1.1.9.
Problena 8e pune dlferlt la dlferltele cosEtrucllj'
"

a). Crlc cu PlufitE rotl+:.Qare.


tungimee 1,, a

flletulul la crlcul dts flgure 5'll If *b+n+[+3? Lq*]


(

4.6)

uade

b egte curga narlnE la ro. n - Iunglnea flletulul plul1!e1 f:r mn; T - gebarltuL axlal el rulmentulul In nn; P - Pasul flIetulul tn nn; b). Crlc telgEgg-P.1q.
Lunglnea

nlnlnl tfi * filetului gu.rubulul prlnclpal rezult6 dln


{ Pr tn- r il --: 5;t% . *,..r +' ur2+ ?P

rslatLer

3Pa
,

(4.?)

gecuadari ,,qdo Pl, 3, sint pa$l1 filetelor gurubrrlui prlneipal" respectlv

b-curseraxinstm,-lrrngine{rfi}*i.}rluij.nterisralgur,ubuluieecuodar tip 1.5i. det6 in fi.gura i'.+ cse determlnH *u o relalie de IrunglmeaerectivE.afiletulu,lsepoateluemalmeredecltl,,'.AeeatfaPt c6 tn interioru] guruoste posibll deoarece se constatdo ln tinpul proie*tflrli, Mxrlree lun8inli bulul gecundar r6mine ua opesiu neutlll,iat pe direclia axel. posltie lnltlel[ gub flletate eote 91 uti16, deoarece tr)ermite educeree cupai tq eursa utlld" sarcla6, fErE a ss conswtrs prin aeeesta o parte dln
c)

Presd .clr-Pigl!!.8*fir,H.

u[d,

at fllctulul' brn au gennlficaltile anterioare' 1*r F este pacnl Elparont


' ?resH cu Pitrlild-ggtl.ltraJg Le' aqest aneansblu exlst5 rlou6 posibillt$tit a) f1let de lungime ni-ntsE neeesa:5 (reler$ia 4"8)l b) filet de lunglne uer*
d)

!f *h+m+3F

L*l

4.8)

Lf =r -( 30. . .6ci) [mml unde

4.9)

L eete tuaglmea totelE e gurubulr'ri ln nam' lnr i,t> b' gebarlt nel redus eI Ia caaul r.ltlllzdrll flletul-ul lung ee ajunge ]a u'n pena su a Eolldar$ ou 9u* prcecL prla scurtarsa senslbil5 e piuliEei' *eoe'r*ca rubul cl su un alt element rc&! gete flx' 4.1.1ilo.
ilntru !a prolcctaree extrerult$lilor nro:;lclarriul trebuie T ti:-::eqt ou dleness tnserle tq cerouJl Ee dlnenslunlle radiale elo uael *xtreru'i't[!1 e6 gurubul nu trels mai nj.cl desi,t d.lametrul lnterlor el f*lttulul' In oae ssntraf gtu'ubuln! dtn fl'poatc fl latrodua Ln pi.ullt{. Dln F"*eat pruct da vederc forna gura i.t catc gregltE (Dse> d:t Dpi d:)"

a). Crlc cu pluli'hf-lgLLberq

dlnsngluallcr ertrenltdlllor gurubuLul au comportd ProbLene deoseblte. Ele rezultd ugor urnArlnd coaatruc!11le tl1a flgurlle 5-10' 5.I1' 5.12.

Stabillrea formel

91

Flg.4 "1 se determl.ad


cupar

b). Crlc tqlescoPlc Exietd doui variante I a) CuPa ee reazen5 1* Partea superioerd e gurubulul (f1e.4"12) b) cupa 8e reazem5 Pe ua guler iffs.+.2). Dlenetru] exterior al gulerulut dln condllla de rezlstenld le etrivire cu
Dg"=

fid.str
Iam lAlr

4F

f !"t

_-2

Fis.4.2

[*]

(4'1o)

unde F

a gulerului, hg se detertrlnd Ia hcovoiere, conslderild acoperltor cS sarolna eclloaeazd fa narginea gulerului. Soctlunea perlculoagd este
Groslmea nlnlrnX
hg=

y/*2

eelai!

I ,D".fo

6astr (eleasE pentru euprafe!e lnobile) l:l

[*]

4.}1)

d"1 est'e rezlste.nla admisibilX }a incovolere 1rr N/nn2. Lungirea 0"" o ertrenitSlii gurubulul ee ia ma! nlcs declt lun8inoa l*, a al.eaaJulul cupel (ia solutla d'ia fig'4'2) pentru a se evltE etrprapozl!lonarsa.
La caret

c). Pree6 cu Plulitd f,ixd


Extremitatea sg>erloarH. pe care se monteazd elemertel dimeasloneazd iq noauFar5tat la $ 4.4.
d"

ectlonare r

Dimenslonarea extremlt$tll laferioare depinde de rnodul de rlemare

(fls.4.3). Is cazul resendrll ia lagdr cu aluaecere (frg.4.3ra), se edmlte rePortul k1- Dn1/DpZ* Q,2 "'O'3 91 es calculeaz6 Dou le preeiuae de qoqtact -i----;(4.r4) o-"- 1/:-gF tr.'l pt f {t( r-ri)e" unda q* este Preslunea de coo- ^ tact edrolalbl}d tn Ulen?
Groslmea nlnlrnd bn

a PivotuSeo-

F1e.4.3

lul se deternln[ la incovolor'e. tluna crltlc[ ratc B-B

59

bp-

3F(Dpz-

Dt)

,llDt 6ai

L^l

4.13)

se'procedeazl estfelt In, cazul rezernirii gurubului p"- * rulneni axial(!i!1.+.3,b) staticE' Co aI fle: e) se e1-ege rulneatul astfel inclt capacitatea 1ul'

co"

4.14)

il

lar dla
c-c

eett;1-:t::^f resultX dl-nensiunlle rulme'atulul' se "t:{ oO, ff"";:ltr"ii"'"t",r L ar cercului eeatrelor uil1ro1]* ':::,:::]'
STAS

fle

Groslmea

;"-; ;;;il pr -

uT

a"t""ri.oi la ---------3F(d-- df)


on"

Dr. e gte Lnsovoiere. sec!1uaea perlculoaaE


681

'Jtdf

[^]

4.15)

d). ?resd cu Piuliti rotltoare


urm[rlnd eonproiectarea extremitdlilor guruburui se fece ugorr dlr-ect, atruc!1ile dln flgurile 5'4' 5'5 eL 5'6'

4.L.2. Surubul

secundar

Sepercurgace}eagl.etapece]-adlmensioaareegurubululprlnclpa}.Deaceeeinceleceqrmeaz5E'evorfecedoarantrmiteprecizXrinuna!aco}ouldeapar elementeopeclficeproiectEriigurubuluj.secuadsr.InrestaeTorparcurgeete. pete de 18 $ 4-1.1'


4.1..2.1 .

Pria eristenla unor lllnind geama de forua acestuia (f1S.4.4) caracterizatX este eaoaomlc sS t Laterioare r nu troaeoahe de d,lanetre diferite gl a unor Solurl A u6 A-A VorlontoT

b)

A-A

Voriontolf

turpat (de erenPlu Fsn). execute dlntr-un roeterlal lamiaat r cl dlatr-nouL

4.L.?.2. Se calculeazl Ia solleltara

oompusd ( ooepregluar

gl r[euclrc)a oorPululr
i
I

;l!

50

dl"-

ffi. oi [^l
Dd.

4.15)

uadcr F - tr3 egte c,oeflcleatul care le in coaclderare sollcltarsa de rlauclreg

+(4"..5)

nn;

d.o - rezieteala admls1b116 la compresluae Ln N/nnz. Se va llne aearna, La alegerea e1, de erletenla conceatretorulul de tenslurl care eete filetul, Se va alege dln SIAS url fllet cu dlametrul laterior superlor eelul calculat g1 a ya avee Ln ved.ere condtlie:

S"-#
Dln
STAS

d- -

D-

) 5 nn
seeundas

(4.1?)

se ieu toete eelelalte elemente ale flletulul

(pas, dlemetre etc.)

4.1.2 .3. Calculul lJlrstnli -filetului.g-urubului


Le flletefe cu degaJare, Ln luaginea flletulul
Lr?= Yz

ee coaslderl

9i

degaJaree.
( a.

q;I;

+ m

+ 3P, [*]
eecundar ( se

ra)

unde m este lunglmea porliunii filetate mlrrl eu o relalle de tlp 4.5). 4.1 . 2

a plulilel gurubulul

deter-

.4. Proiectarea extrenltdtllor surubului

geaundar

rolli de cl-lcbet se face pe o porlluno hexegonal5 (flg' 4.4, vs,riante I) atuqcl trebuie sS fle irrdeplialtS, coadlllat (4.19) Itd5
DacE asanblarea

pentru c& rrr,ta de cllchet sd se poatd monta. Poz11.r.a porlluatr cu filet lnterior, precutr 91 luaglnll'e tronsoenelor d.e la pertea superLoard, e gurubulul se vor adopta aetfel iaclt e{ se evlte reallgarsa lurel eeclluai perl'culoaee B-B (La flg.4.5 eolu!1e nu este corectX 1 cele doud degaJEri fiind ia aceeagl secllune) ' 4.1. 3. Yeriflcalea Euru"bglgl

4.f.3 .1. Verlflcarea tilel la flgurlle 2"10'.."2.15 se stabllesc gollcltate attt Le compreoluae cit 91 1a rdsuolsecllunXle re. Dfortul ua*tax ecblvalentr r-=-------; (4.20) 6ecb- 114 + 4rE; _. d"c
Usn5rLnri

Fls.4.5 unde efortul unitar aormal 6ct reapectlv cel tangenlla} 4- sc oalculcazd conI

t-

f,orm

tobelulul 4.1"

6r

d rl P d P

er ot
4
d Fl d

t{
e}

,0 o

-{l h+' +ro E Or< dt{ EN rlO dq{ a{ rl lt{ 1-a td rt9 'E'5 E.E E. rr Y{ oo JO (v E .{ E

u,

tq,

Ei

:ia (f\

o tt-

t-l .E

E H H

o
L-1
{P

.a r{ <tA
.d tl

fJ
c\.1

."4
h E.
au

nr{l

-{

.{

..{ a q{A

bc

.G,

6tiE +rtE o.d

q
F{

k d +t d o, f-l q t{Gl 34E og r{5 \ ta a {, )d r-J hh 5(|,

.1 P

= o
r{

-{

L- "Flt" o l*-{ -{ld

.il .o ln .'{l+ d -pl A

3, f &l
slr-1 '1fr *E
Ao E t{\ -rAE t El t-J +ro
o r{rt
$.t

tnn"

\oltar'{l

.tv

\i

rc

4)

\c

rl

) Fl ) "o 5 H ,

(A

o ft rl rl

!'
r"l

u'
r-l

.p
FI

o g rl c u o r'{ rt t{
+t +t

h o
q,

b+
rob0

b+
ed-

r +
eoe{

-9*
r.\ -ll I alN clA rlr c c{l (.\ Frlcq Fla
I

co+t
4

qo oq

+
trr

b0

b!

a5 O.-l'
k

lJ F{
I

go -E

cJ

c\l

$J

f!

tr{
l^

R 'c!

la. do a.
A.

-{lo c\r
I

lo lo
tl

lo .{lo lo lot
n

lo
r-1lc
tl

lcv

-tlO lcn
R

lo

lo r-ilo lo
ll

lc!

-II-J lo
tc!
ll

lo

+l

tt o

Fil

frl

rt

+t

r{

r-l
+t

-l

ld do r?Erl ..{ Y{ t4 rl ' oP O l{ t{


+r

a
st
.d ,-l
C\l

5o?So O tlr Or{


ca

k o9

rt (l) rl +t o 7 h P o o o
a{

cl rd i5tr 3q)d
o o o
O I

)d
)d .Fl O

x{t d Fl !-l q,

o: 06

r-{ k
..1
o. fr

r1
.A

5P

v{

?t

) A

oo ..{.{

li OY{ ()+, q

o ..{ k

oo f{

5x o
a U lr

)(!

-.1

c{

o.h JO o+r ..{

)(!.p

ao oh
k

kl{ ,EO

62

4.L.3..2, Yerlf&area-sectlunil de calare rotil de manevr5 la r5eucire a) Pree6 cu plulltd


Sec!1unea este
fix^X,

sollcltatX de momentul de .torsLune


Htot= !rt1* Mt2 [u.r]
(

4.2r)

ullcle It

*tr \

g1 StZ

sirrt cele din tabelul^4.1. EfortuL unitar de rdsucire


6t= -E-o(6*.
P

IO-M+^+

[_tl/on'1

2_

(4.a2.)

uxde Wp ae determind conform

indicallilor date Ia reJ"ella (4.2).


urr moment de

b) Crlg telescopic
Secliunea este sollcitat5 '

torsiune egal cur


(4.?3)

hriot= Mir n Mt*

[N.rl

unde Mit este cel din tabelul 4.1, iar &lr" este partee dla momeatul de-lllgurubare Mr, (corespunzitor filetulul lnterlor) care revlae lunglnll t, (tte.q.4.J

Mt" = trt
Rezultdr
,

0 e*

4
[u2"2]

(4

.24) .25)

a,
unde lYn ee 1a

^3"n,

?"6r"
a

(4

in functie de forma. secllunii. In eazul porli.uail.,bexagonale (f1g. se va consldera o secliune lnelar6 cu diametrul exterior egal cr.l diame4.4rb) trul cerculul inscris in hexagoa. 4.1. I .3. Verif,icarea portiunii de calare rotii. de manevr'E ]a strivlre
Aceast5

($ 4.4). 4.1.3 .4. Yerlficarea spirelor surubului

verlficare este prezentatd ia cadrul

mecanismuluL de ecllonare

Veri.flcarea spirel.or se face conform tabelul-ul 4.2

4.1.3..5. Yerifieqree eurubului la

!}a$ba.i

a) Qrle cu plullt[ rqtitoare. presd cq-piglltl fix[-preed crlpiu]Ltd roiitoare Vefflcarea la flambal nu egte necesard pentrrr vaLorl al,e coeflclentulul de zveltefi n < 50 [it], ceea ce conduce le condtrlla ir d I5 dI ( tt- runglmea de fla.ubaJ, vezl tabelul. 4.3).

63
I I I

o
qt

il
r{
qt

.{C! | lr{qltf\ lJ\ I

ld)sft

| ?* | -:n O I
I

.q
-l -

N P

P.{

r\F-

+
o
o
q.{
.-.1

?
o o tl

rt .P
t{
(u

lE-.--(D
lJtuaJ\.{ .I Fl d c! lr-{'rl l5+r.{ d. lO lo dtr\ . I'nFlc\r . | o'."r ll llllllltul O lO J6 d pr
I
I

d dt

l*.{ n e lO+r-tt d-O+, tr{ d .P +' O d+r o o r.\ o o cl l.-t qrF<


r-J .r{ qr d it F tFr{ r{ O (r) r{ E ..{ -{ q{ O O d l{ rl bC
\.O r{

H Yl

- >i..= * o.| Y) F{ 5E{


A a .|li{ . c| n .q '.{ qr d Ff, | g-{ T{ .Fq-{ A -l r-l -{ )d d @ qFl -(r{ o r{ r :q

, lpr )d !4

?o -{ll

?{

(a +,
o,

.{
)6

r{

l
il
rl

'.t qi
}.f

-l fl {5

t{

() d g

o o d o .t> a rl Fl d a (0
l-{ trlE

s;:.3 :ffiss
dF{

I ooo 5 | k k{t q>t o o q)6 a d el 3ql Ort O t) E 5>d oO

A^

at

rt
5
F!

o f-] k c\j dE OE o\ qr A. k t-J o+ KH

Fql15

lEr-{ I

fs

Ir lo

a Fl 5 5 o r{ 6 -l r{ .lJ f{ o d + r{ E6
Fl

IE
tl

"l
ll

R 'L ti

qr

a
qa

ri
,.1 ^J

g{

'L tr
nl
+
d
olc\J

tn

({

t 9-a
o f{;

og rJE
Ecr .,{
b0

et
(\t
u tl

ts n

x
c)
n

o
tl

(t

-4

oq-

9l

+{

qt

F at

o)

t{
F{

o o
H

r{

+
C

.-l

fl r-r q, c!
>\ OE
6q

-rlcvl :t I A

a"l i F,-

{ +l^
-t

Jl
l<'.r F.r

t{

o l-J fiti
o tr ."1 FE ..td k\

-lE trlN \o lB

\o

P !dlNI l- N -.tl o
ar

+r- | ;t

-rlc.,

f"
lE

t (,
r{
(.1

Hq{ u Ao

o
({-l

u'

fl

\f

; lH ::Hlg ll \Ol ?t b I
.
.,-.1

\?

\i

ll

q{

-l ; fr -o ;i dl pi5
Fl

frl frd

o
t{

.{

o o

t{

rnJ
E tl tl

l-{
rl{la IE
tl

l*
*l
l:d

o rt rl
!)
Y.l

+,
(u

o +t+ x0r
o)q

(D

(u

t-i\

,{
d

o
d

4a )(d

<)

,$

r{

IN

F 1 (,
F.l

tl
o,

d g(t

o.P 5r,{

o o

o.q

q)

(/)r-

:l
d

o
H

dF{ r{ q,

d (I) r{ P

l)(u v{ xl
{J

rl

lr o
o t{
f

0)

O
h

.r-l O

9ih

r{

5 f{

)6 "{t ..{

iA -{ ..{..{ 5 '-r aa 5a 5 ()()q,


@)(d)d qJ otioOo d 6 (u (r,+t

)s )(U .P+t .'J rl ri rl

t
3h ao
frd

"t

A
o
:ts

Pl qro'{ do :'t q F{YJ&


I

..{

PI (lJ(t)t r{+5( ...t x f &ot

o
14

P s{H d(, qr{ t{ F?


FI

6d -{ J- r{ o +) +)+ P P d da irr tr k.{


F{

5
o

d .|J q

dqf
F{<

OC a

+J

o ri a q{ o r{
r-t
Fr

-{
<l

ht{ <o

.rl

kOfu ,od (/t o

OrJ k-{ oP[ritr +,


Fr

f llfl.

T,t

a
@

t{

R
c)

9{

fr t{ iao

fl

54

Decr 50 < I < 100 ee utillzeazA relalj.a (4.a5) Lr:] peatru detel*laerea forlel critice de flambaJ: ,f di Fr = f (a-ol) [r] (4.26)

ulde a gl b au vaLorlle teral.nl cu relafiar

.i

d.l.rr

tabelul 4.4[f:],

lar coeflcleatul de zveltete ge de4

),-

2t

tmin

,-1

(4.27)

-tit'l l.n care f mrn este momentul de lnertle niaim a} uaei secllual cup:iase in porlluaea c&re se flanbeazE lar A este arls acestel seetlurrl. Peatru o porilune flletatdr

rmin=ffi<0,4+0,6S:)
labeLul 4.4
Nr. crt - MaterleluL
1 z

4{dx

(+'ae)
de

or

50

)5o

l'1:

DacE l. ) lOO atuncl forle crltlcd flanbal ee detelnoln6 eu relalle lul Eulerl h {2nrr*

oI,c

tr=-T
C!

4.29)

45
50

450 1,67 473 1,87

olc

Coeflcientul de slgurenld va flr


F 'f

b) Cric telescoplc

F'-

4.

lo)

baicurui se electue""X in cazui barelor de secliuae variablll Ln trepte. "" Pentru o constructle de tipul celei dia figura 5.J.4, cu aotalllIe dln figura 4.5r forfa crlticd de fle.obal are erpreafa fff]r EI^
uade k are

F+=k# X'' valorile din tabelul 4.5.


F

(4

.31)
l

I1--

Il

,J
,l
t
I

I1__

24ll//t
I

Fls' c '5 Fle.4.7 :li: l Penttlr'o conetruclle de tlpul celel d1n f16ura 4.7 cu note{llle d1a f1* gura 4.7, forla crltlcA de fla.robal se deterilla{ cu re}afla de forng (4.11) ia carq k are velorlle dln tabelul 4.5.
1:

I I

6,

Yalorl aLe lul

ts

Bntnr cazul

doud, troneoane

IabeLul 1.5

2,467 2,467 2,467

2,243 2,245
2

r)?, 2,36) 2,262 2rQL3 2 t467 2,467 2,396 2,)27 2 ,141 2,467 ?,42) 2 '379 2'?56 2,467 ? r444 2r42o 2,)54 2,467 2 1457 ?t446 2,4I5
2,467 2,467 2,467

i056 2,L26 2 )r97


2

1,645

I,2)4

o t8225 o,4111 a,2243 0 r 1175 o,04837 0,0245

r,761 I,881

2,464
2

"457 2 1467

?r461 2,466 2,467

?,453 2,465 2,467

L,)67 o,9440 1 ,52O I,093 L,692 Lr27T 1,499 I '879 2,068 ].'755 ?'235 ? rQ?5 2,355 2,256 ?,442 2r4Q2 2,459 2,459

o,4894 Oo2714 o , 1416 o,5919 O 3350 o,1793 ' o,7?9) Q,4237 A,?)oz 0,9174 o,5498 0,3064 I,178 o ,7 462 o,4258 l'531 I,O52 o,6130 1,95O 1'53O 1,O1B 2,106 2,IO5 ],730 ? r446 2 t424 2,)7 4 2,467 ?,457 2. )467 2r467 2 r4("1
4.

o,05947 0,07486 o,o9709 o, l3o9 o,l.85o o,2848


o,4BBO
0

0,o3o1 o,o494 0,066 o,og5l


lo,
Q

1482

0,2588
1, ?45

,9991 2,189 2,467

'5592

2,467

f@j-=e
T *t_ T n2

2.

Dineng-lonarea

Pig]llel

Valorlle 1ui kin funelie do ra'Portul


U14
u

il.r/

fiEe
o16
U

r4

o,01

c,15
Lr47

o r?7

o'1 0'2
9r4
016

2'4O
4

u,bu 4,50
6

l r?co

notalllls dln flgura 4.8 so oelculeazE dtanetrul I't" aI sorPului PluOu

8' 59

2'S
5,09

6'98
B'55

'2? 6,58 Brlg


9

8r 51

'69

I,33
9,67 I ,78 9 ,84

9'24
9,63

O'8

'18

gl r[euclre) 11!e1 1e eolloltarea conpusH (lstlndere

o-=X*t

+ o'2

lnnl

4.12)

trac{lunde le e.lsgef,ee resistentei ednislblle lsr r 2-l un 6", Ln/*totl r* u* tlne sesraa de prezenla corcen[ratoru]ul de tcnelune (flletul)' Se va respecte condlllat n

r r

D-D' 5nn Bp-#-t Dlanetrul gulerutut se 1a [f+] DE - (1,3"'1'5)De plulltI flrd 0beq:?v-tj[g. DecX )'a prese cu rents peatru flrareer plulllel (flg'a'9) stuacl se - sc ad.Elte o groalue g e psretelui tatra g> 5 nntt

4.33)

4.34)

ee uttllseaz[ guruburl da 81guprooede&sA aatfelr

?urubul de flxere ef

bfuffl[

'ia

66

- 6c elga gurubul dg fl:,ars i - ee coaetrulegtc gulerul astfcl hctt s{


slguro rzmarea capulul gurubulul. Groebea gularu1u1 sc !a I f+ ]

Eo &-

(1.]5) -Lunglnea p1u1Llelrm, ee dsternlnE cu relalla (4.5).


ba

(O'2...O,25).n

Pxe-4.9

4,2.2. Dlsenslonersa-plulltelor rotltoere 4.2.2.1. Crlc cu plullt[ rotitoare Forme plulllel, oonetrultl pe crltorll" funcllonale este prezentetl
fi.gura 4.10. Pentru determinarea dlametrulul axterlor
Da

trn

6r procdasl astfelt - se alege rulmentul aetfel lactt capacltatea etatlc6 Go a 1u1 sE fle Co> F tar dlametrul elezaJului ruLuentul"ul dt ed fie mal maro dcl.t dls,metrul exterlor a1 gurubulul (care trece prln
rulnent)

- se 1a dln $TAS dlanetrul exterior aI rulnentulul' Dr - se dtermlnd, D"* Dr+(4...5) mn. 4.?.2.2. Lreed cu plqlltL.rotlt-o.are Forma plulltel, Lo co{cordan!6 cu ro}ul" func!1onaL al aceetej-a, rezultE din fj"g.ura 4.II.
Flg.
4.

i"o

Plulllele se dlnasloaeacil

in urm[toarele etapet a) E$.etuf Pentru Pfufl ds flxare a rotii de rnarlevrl $e calculeaz6 Ia sollcltaree conpus6 ( tatlndere 9t
rXsuclre )

di'
undc

L*l

(4.15)

-',l
i
I

_t

rcrletcnlet }a aleFerear21 aturletblle 6^, [_]J/nm-J ee va tlnc stama c[ ln eectXuae aPar dol concentretort (oale doul fllets). $e standardlgeaz[ dlanetrul obftnut gl oe datrnn1n[ toate dluensluallr fllatulul.

6?

b) Dla&etrEl Dortlss11Jlc.-g&Letg o" r-'tet!L Ds- 4' + (1O...14) @ de dlametrul De' $e alege pana pereletd in- funelle peretelul g,27 5 w ' g,o Ya tr""li-*i" ce aroeluea pl'ulttci o) Dlegg-Uqt&LiI3.ef19l D" e] corpul$l

(t'3?)

IrrlllaleetleternlnsdlametrulDoelporllual'ldrSaJatr.Drc[pr.otroar. pe gurub' atunelt lnpledlad rotlre& gurubulut eete nontet[ (4'38) Do-d +Zlt +Jo)fm] undtr
d egte dlanetruL orterlor a}- gurubulull t - tnllllnea penet lrr exterlorul gurubulull JN P 2 nnr dlgtanla dlntre panI, gl ptulj't6' Dac6penaauaemonbeagdpegurub,atunclDuaepoato.luanultncl'nlc'ia exteilor go caloulesz6 1e aol'X"cltrconcordent6 cu eolu!14 constructivd. Dlanetrul ro compuod (i.r:ltindere 91 rEeuclre)l
Du

dar so va indsprllnl' coadlllat

-1PfJ * {0 Iftd"*
D

1'*1 L

4.39)

\-#'5uns
d) gll*Iittt:gg!

D_

4,40)

fjevf|e}egeunru.!'mentax*alcaree&lndeplllreasailurn[toarclcoondllllt * c$pscltete* ]ul etct'lc6 Co t F I - dlametrul aLezaJulut df t Du' Irin $'llAS mcrl resultX D" 91 dr'

se

1*l
ox.sg!ry.g"-s$,grg$L, hs

dr.
bs

o"

'

o"

1.4r)

{)

) I '6 8) s) lqJu$ngg gU e port1rl4ll"desa'1e'tc


0O

(1'42)
:'

'ecxpa'lacaroinpledlcdrotlreegurubululagtenontgtlpogurub,aturrolii cor*laiad su cursa aceetula' "" Dac[penaestemontat*incapaculdcgbld*rragurubululatuaol]'un81.uea lunglnr flletulul gurubulul' Pcntru fliet lung rclults o de & ,* dptnde gd.1"ua61nea niqlnI r lul qo zrarorm{nx cu ielatla (4.5) relatla ' 5e detarnln6 U) f,

*"2'@

Caleulu}drvsrlflcersacorpu),ulplullltlscpoatlurutrrltrntrb.lul4.?. Featrurocflunllrro}xcltetlso$pua'efortul.unlterrgllvalcutrfl|IPrrrlrt

68

.{l

:3 )d

tct
El

{I :o

rl Yll

il -lr
Fl

aat
st

:;.;{,

iag
dOH

i hX,

d o o q{

t{

C{

Fo El{} do 1{l dd .Fh qq o5 +rtr


o r{5 Nh

I i I

.
A

<l t.l <o o


'd aq

, r|

p g.rf d. ()rf
qr

oo*, -t h )cl Sqla o6al

ct.{

o h a i' o t. h o (}.
Io

EtE l* 8)E lo

+-<l?

tlr

ld l{u

l5

l!.
I

o+r hrl(l, og b0 ol o )d r{l .{ r-l r-tl


tA

o|l, k qrd

E.a. {t

>.1
oYl @.|' o

,H,x g tcl

o*r r'.|l <d El O

d'.r ,ol pol

lri lrJ l-r I*t


I

?
a

r'l O h)(6 oF.o o.o, B

ra

IJ

F
I
-l {J

rg lg! ul+' It q d l.f{ o h


l.P o.r,
I

5*

c q
rl -lt

qt

ttl A'I E. r,{', doh r..5 atclD frk d A.'t art {rOh3 o )slh -rtEil !rk5x ,.P clr{ kq tsl ocl

|
I I
|
I l

lx

lo o cl lo o lv)(a o

tt
o

ta

o 46lD t0 0d (D )ql Fl HFld tr ldtn{S o I .o OFt lo-t E*{


lUl O r.{

1r

Srr ]r(\l
EF b0\
drJ
EI FI
E{

o"l r'll

Fl-. oll
f-tH(

-el<f ^

-{1.+ "lu- xl tr +rl +rl Q "bl'

Ql*

rl

.ltt
s

*1":

J' rl r{ s r{

E IE

e
tl

l .1

5lE
I
\=f-

l%-

r-{ l+ {

.la
.+t
tl

-.1":

H IE

s
lFr Frl I
I

&,
l6iE,

A
C

?t

, rt

t a
k
o

k-r f-l dol

la 0 K\I
I

#
C

It
6 o F{ {l t)
c{

NH o\ aa
tl

"l ol*A' Itr


+
t

l$r .de b0

IE
I
,{

"fg .+lGl l3 IH

H
t d \t

rr
I

klK} ..ll Fr I
ku

IE lr
lA lr-

b0
t

rj
{) -l o

tf
n o q<o
Fi{

"1.

\f
5crd( t{oc v{b >)d q *rqf kdq
Pgl glv
rcd

\f
6 'S
5

IH
o h rl
Yl
ts

'F \J[
S{3 f{ t{
o
F,l

r{ t{

tD

+t

dt

.rl

)q,

I qt

It Jr{ o
m

R g o c'

o 3

tr

o k d
T{
F.

o
Ht{

o!) oh
cl

rl
E

o 'rl.

P (n

t{

s o

oo ok qo
o\

a a

rt

.P (A

rtd gt{

6E
-{ d s o
I
I

rti

r-l
..1

(\I
ql ct

H,
3.5,r t{ t{{,
o u h FIP t Orl AO t| OTI Fr O.lt
I

dl

ril

5rl

8ss l

I I

o f{ 3

h o A
C,

o ()

a h

g k o (t

r{

h o

C'

(, l'r{ ddA

&.'

koo tl +r t)
d

+{tat-rkO I k t-{}d-i uf o a+t+' F


OJ

*&&

,dt * AFltd

fi

sisi

tqo

.*r ht{

69
d

it

l1

ll

Fl

f-l q rt
d {t

Yl .+
cl

la E'+ O. 6.()v
@

t.;J
^i.
ral "t

cl

a, p

h o

Fl

+ I =

Ft
H .P

go t{ dqt oq o
O

> .t5'

rl

oq' o <d

o
c,

x
A d_
.t5cv

cr6 (D )qtq< N5 | trt rrl dY{< q4 {rl o ? o +ri cloa o @)(l t- h Fl(/l No +t Er +r ql +'to o.o X r{lO r{ d kr{ +lo IC\I ot C\I d-l O {, {rO yt ? hFl t{ i(\r Orl .o 8+r A gx P a- Sqt t, H

EI .*l -xl
.|JI

cl

o 1{ d o
I
+.1

TI
a ?

TI

h o

|} d<I d< o

gr

q 3 rl +t o
(n
ID

dEl oEl @\ {.9

- Ftt d xl+ ln +,I A

e"l.* l<f6

E{

\-r

HI c\ll

ol+ --{ -{ | .lE \O iv -{ tH


rd
,P
E

'trllv loo' .ills xt


# E
F

!+)l A Hll

ril dGl gE t{g

o\ ad

ll Fqlc\r <l -rr l9 IH


H

kl6t

kvo lrt Fll o <flc!

la.

1l 'd
-ld

K\J

la
lv

5l
H

b0

IH
il

R IH
tjt'
I

\f
t{ +'
rl

.P \J'

o rt

r-l
(A

o q{o hh od

FrO

ql t.A r|q{ ,6 ,15


k kP o@cl Ol>O
'.{

r{ d q o
N

f\t

o N

o )qt +t xldl9 Er{'{H o5p6 krlOO A{ 9.t{P

ru
6cch
,f,a

-1@on|[rrm]

1.13)

oue 6, eato efortul ualtar de tracfluno. lar {t ".1 dc rlguolrc. Terlfiearea rpllblor ee faes oonf,orn obeenra!lcl de la tabBlul 4.a
,[.3. Calaulul
cuoai
Forme

gl dlucnelunlLs cupel ge gtebtless oonetructlv, ia funollr dr dlassrluaLlc cepulul gurubu).ul de forlE. Caleul.ul cupel cuprLndc vcrlflcerca ta gollottdrllo prlacipale, cars dcplsd aa t1pul criculul gl nolulle construstlv[ ad.optetE.

4.3.L. CrlcuJ.*glnplu El cr1ou1 teleecopic 4.3.1.1. elsbftlrea dluoeneiunilor


Dlanetrul D*" a1 supraf,tai de reazss dlntrs oup5 91 oapul gurubulul, fa eaaul ve"rlantei ou lagEr axlal" de elunecare (flg.4"l?), se deternla5 dla eoltal* tarta d6 pr6slu"[.6 de oonteott

Fle.4.1z
D*"* uad6r F cste aarclna d.e rldlcatr

Flg.4

"

L3
(

{tp'q*

4E_

4,44)

* fl 0r96..'0r93J!, reprezlntS fectoruL dlnensional- nl aupre,fofetde oprtgtn" oonslderLnd Do. (0,2..,Or25) Daer m l 25...40 l{/nn'preeluaee ad.nlolbii.il de contest, pntru cup}uL dc materlale 9a oleLlofe} 91 olel/fontd.

tn $;

Cel.elalto dlsrneiml ee adopt$. coastruat*v Ln func116 do dlanetrul. crtcrl.or d El ftlstulul gurubul.ul pe car as mo,ateaaX cupsr dcl- (?,4..,?,5)dl ho.(Lr4...1,6)d3 ( 4.45) i. doZ.4l,o(8.""10) unf h"". h"- 10 un. In eoopul nlogordrll,frecdrll, aupr*fqfeLr ia cortect rs uag aau ac utlllrcaal col,nlJ"a ou rulsant arlal preaontet5 fa ftgura 4.1J. Rulrcntu] e:lal at alcge fa f,unolle dr dlEmetrul Do" al eepulul gurubulul pe oa:ro ao nonteagd ql tmbutr etr lnilrpllscasol coaditl"c Co;a F, und,o Cu reprezlntl aapealtatoa ltatlol dr Lnodrcan a rubcntulut (dat{ tn ca,ta}oegelo d.r rulneall).

?1

{.3,1.2. Ceileulu} nomerrtulul ds toratu4c ds freeat|


dlat re -.eqFs!--ql-ggP4

Ia eeaul v&r1rx1x181 eu lag$r ax{al de alWtocart, rr utt'}llrerl


H,a-

1ql1t*f* {1.{6}

*m

*.r"$'i+ Dlr - Di

r$.rl'

u.nds ? Ee i,nl"sou*cpto ln sn DoI 91 Do Ln nn I * o,1",.0r:8, func!1e de cuplul de neterlala qt e*I"lt*tra uagcrll' F la verlanta su E"talsent exj-sl , rela!1a r.le caloul a nsntntutUl tft't

**n- $m [ro.F.ds [r.n]], f,r ce,ra F ss lntredua* fn [.$]' ds tn [-aiatl' 0'qQ08'""o"ol Fo tF - eercina rle sldlciitc.
4. 3.

(4.r?)

.3

"

{cs,!{i-ss&gg-js--asg"eissgs*gg-a-gat'ss}=dfsjsg i&el&Le*liriau'b1-it*a-upg

rierLfl+*res ee faee i$ eec'ril vsrientei au lag[r arlal de e]uieearqr


*

$;fl;ry < a* fu;mnel


-g*$
ta:a

rnde F es ts t& S u Pu* St l+ in {a * 25*'"40 l{lmp"


4. 3 . 3 . 4'
ye

qqfl s.e,rgg-&n&gl1ilL etlsaEulni .i&**s]


$.n

1e.1 t,S

{1

o"B$llfie

sfsrtul" ucj-ter echlyeie*t


4.14) se deterniaE cu r*14!1a
u-nde 6.t

i;ec|lunea a:&b*t&
4'[t?

I-I (f16"4.12, respoetlv


( (

S]#

u.nltar de qomp]:ssiunel ,fid'' [Sf**e]refsrtu]

&

%olr-Tq .

g.6-. txltte]

4.49) 4.50) 1.51)

16,1oJ.mo ea " {** iilirot-J, et'ortui uniiar de torslune' u -Tlf.frdt ln eare S se fulocuiegte ln l{rH*o*ia N'ro 91 {r tn un i do - Dcs-(6..,8) w" Ut* Htln Mtg * in cazul crlcul"ut slnrpirr' in N'n; *r- **i * ii eerof criculul teleecoplc' ta N'nt Ulr- nonentul de ingurubere' tn l{"m' 4,3.2
"

s.s*oJu.t-es-!-uucc,
4.
3.A
"

3' Qtirblllre e -Si"q{qsiq*l

XSE-g$pe"{

!a crLcul eu plutr5i;5 rottrtor*re se adopt6 *olu!1* sonetruottvl Prlrcatatl ln f,lgrura 4.14r urrde Duo 4 d' {d, extc d$'*ne trul' laierlar al ftlrtulul 6urtbulul pr cer.r ec ns&tees& oupe). Itastul d*maneiir'*llor e* dats;uln{ su rJutorul relrlll}or
{4,45}.

72

Ia cssul orlculul tclcacoplo cu ilubll as!1uar oxlst6 doul varlaats poelbllcr a) cupe ae lgazgnl f pa,rtea auperloe,rl a gurubulul" (ffg.4.l4,a) gf fu acset caz D"" ae
q) F18-4.14

b)

tcrnlnE cu aJutorul relellllor

(4.1O) gl (4.11),

dctetmlnE oonatruotlv I b) cupa ee reezenE pc ua guler (flg.4.21 oErul. dlnenglu.al sc"1. dc-

4.3.2.2. Verlfloaree cupel


Dacd cupa eete rezematd pe euprafala superl.oerl a gurubulut de for!6 (crlc cu p1u11!6 rotltoqre 91 erlc telescoplo cu dubl6 actluno) g6.\vertf1cl strl\. vlrea dlatr cupl gi. gurubr -4-Fr,?1 a - -f 6"rtr , LN/nr-J, -str {ro"

(4.i2't

ler in cazul in care cupa ae sprlJln6 pe guler (crlc telescople ou dubld acttune) s faa urndtoarele verlfic6r1r (rf6.+.e) - la strlvlro

6str-

- la Incovolere
cr'
La

-r-fq;;
{tDc8.b;
mlni

6"utr

'

[rq/'o'z]'

(4"53)

31lou":ru"")--

ql

d* [uz"rz]

4.54)

eere I ec 1a fu s, Dg", Dcs g1 hs ln

6aatr presluaea admlslblld de coatsot pontru suprafele lnobllr, ln nlsZ fct - efortul unltar adn1s1b1l la tncovotere, la N/nn? ,

4.3.2.3. Aleeeree el verlflcarca dlmenglunl!)r qtlftl&lut cerc solldarlgeaed, c.upa de ,eur.ubul prlnclpel gtlft olllndrlo, ooaforn gtlft coals conform SIAS 3435-8O, lau a unul STAS f599-8oo avlndr (ff9.a.141 d'' - (0,t5...o,25) lo" [nn1. Prntru vrrlflcrrc gr utlllseez$ ralellller 4 . to3 tl*
Se reoouendl e]egereg uaul

nt-ffiF

* n",

[ri"ll

4.55)

4.103 orr-;ffi(
tt,

d*"r [x2""2]t

a.56)

T'

6rrs.Ed. 4, ratr tfsrtul

ii# * '-cg

5.loJ l"

( 6*,2,

[u.r.'],

4.57)

tn !/na r 6st - rfsrtul u.nlter de strlvlrs lntrc gtlft gl oupd, la V/sZ _t - ef,ortul unlt*r <la otrlvl're tatrc Etlft 91 ?urub, la V*21 .6sZ o*- or5 xtl - pentru arloul ou plullld rotltoare, lq N.nt Et- It1 - pentnr orloul teleacople cu dublE eclluncr la il.ll xtt - nmontul de ingurubars ear eollotts gurubul prlaclpal' tn X.st {af - (Or2...O13) Ro,, efortul unltar adm1g1bll la fsrfccerl la X/42 6"". .{ Or8 Ro,A efortul uaitar adnlslb1l la strlvlre' La X/nnz I *ur, - 11nlta de curgere a materlalulul gtlftulul , Ln S,/@2 .' 4.3.2.4. YerXfloaroe capu.l'l-! Eurubulul lc
Yerlficarea ee faco Ln secfJ.unea I-I
cu
s

usltar de forfccare dln gtlft,

aJutorul relellel (4.49), la orrot

6u-

tfi'n'

[xz*J
- dn'D""

(4'58)

t'=ry
to, u*,
uadc F
so

-4_

r""t]

4.59)

latroduse ia )$, Htf fo lil.mr D*, 91 d"ln ml

ta w/wZ t q{ efontul unitar d.c torelule dln eecllunee I-I' ia ,s/*? .


6o- efsrtul ualter de oonpreolwra dln scalLunn I-It
4.

4. cafcuru] meaenlslnulgl, de-gg[Lggg

Xecanlenele de ecllone"re utl11zete la crlcurl pot fL ctr ellohet orlgoatcl (f1e.4.15), eau cu cllehet vcrtlcal (flE.4.t5) ' pgntru eclioaarce preaclor cu p1utlt5, flxd ae utlllsecs{ na'nlvd'la noatat[ pa cepul p6tra'b a1 gurubu]ul do for!&1 ler la casul pree*]or ou plr'Illl rotltoare ar feloscse rotl dr ntnX stenderdlgetc montqtc pc Plult!tr ou paaf para1r1[ 11 flrato ou lJutorul unel galbc q1 p1ullle cranc]et!. prlaolpal.ele dlnenelu*l alc meeanLmelsr dr ccflonarc cu ollqhct r drtrrni.al eu oJutorul oelculrrlr.rl do ralrrlec!il.

71

l&ccrisrn al clicfct s'izontot {vEriantq q}

Fi.s"4.15
Hecanisrn
cu

ctichet verticql (vananta

&c,

b)

3'1g.4 " 16
4

"4.1. CaLgglgl-itgrlve191 4.4.1.1. Lunslmea nanlveigjl

manlvclel ee determlnX ln funclle dc roonentul de torslunc tstsl crloulul eau a proca!! trtbulg ad fle rsallrai de cdire muncltor la actloaerea oe1 l lo3.H* ( 4.50 *'f;1# ^.
Luagfunea

to

[*]

L - !* + .8o [*j'

({.61)

;;;

L- eetc ).uagln*a ds sslc*l e wr&lvelst" t'a ural c

L - luaglnea cfrctlv6 a nanlvelel, in un rnumr /o- tungtnee neceaarl pr1ader1l nanlve]cl' l.a rl 9t gr- 59 ru, Pentru un uuncitort Io- IOO nn, Pentru dol muncltorl
1
{i

ll

p$at xiot- xtl* xta, la crlcul almpLu, crlcul qu plutltl rotltoere 91 re in N.n3 Xtot- Stf* Uif , Ie crlcul cu d,ubl-E aclluaer la ['nt (conforn tebelului' 4'1) muacitorl cerc aclloneazd crloult "i,-j- "*E"uI-[e de neslnultanelteter cerre erc Yalorlllr K ooeflalent K * Or8, Pentru n'.- 2; K-I ,pentruni-Il Fr- 150...35O N' forla cu car aelioneazl un nunoltor' 4.4rI.?.
D1n eolLoiterea d.e Lncovolere

resulte dlantrul d5 ( seallunce a-11 flg.

4.15

sl

4.16)t

- Ia

mecanlmul cu d5-

cllchet o-rlaoatalr

3a K.rt

Fr(l"s' 6"t

1.,J-

L^-lr

4.62)

cltchet - la mecanlgnul cut----.-__-- vertlcelt :z x.oi.rr(r"- r,r* n ) L_ll, 1/ d5Gc'' \


nrder lr*
(0

4.53)

r25..,L) t"+ 0o L*]; l,- 5A...120 nn lrt cazuL'in care se folosegte preluagltor carbon oblgnulte gl olelurl carboa dc 6*1* 10O...12O il/nn2 pentru oleluri calltete.
Dlanetrul D se determln[ conetructlvr - le mecgnlanul cu clichet orlzontalt

- le

mecenlsmul

(1,4...t,5) d5 [^]r cu c1lche+ vertlcalr


D= D

(4'54)

- (1,2.".1,4) at fnn1.

Pentruprelualttorseelegoleevdetandardlcattr,cuDelduottnelaproplato de valorlle oalculste'


4.4.1.3. Verlflcarea nanivelei [an{velenecs[lmu].uldeacllonarecuc]-lchetorlcontglarvlrl'flccIr l'ncovolrrelaaeclluallel-A91C-C,cure}allilrr /- -----'r--I[- L.- Lr+ { ) < I 32.K.q.F-( -c' m [u2"2] gotluJree l-Ar 6*1'4fr!-fJl lt* d -05
D

a.55)

8oc!1uaec C-0

Iul"'2]

(4.66)

u4do. br- (or5...O'8)Ar la Pnl d - dlanetrul cxtcrlor aL flletulul gurubulul P. car. ta IoIt'aaI accenle' nul dc aolloaero, ln ro; do- dla^natnrl bo1!ulul., 3a deterrotn[ Ia paragrdul 4.4.4.I, ia n| 6i-_tOr5...O,6)S I 5 - 5...15 nn (ac alcgc fu firaclh do earcLnl)l detertoln[ in paragraful 4'4'3'1, ta nn' 4i-

"" In cazul mecanlsulul de acllonare cu cllcbet vortlcal prelungltorul sa verlf1eI. la lacovolere fu secllunea B-B (f1g.4.16)' 1e! cordonul de sudurl sc vorlflcE la forfe'care r - Lncovolera, eeelLunea B-Br

Or-*
- forfecarea cordoaulut de sudurXt

5dar,fnlttz]
\+e
+ m + o15

4.57)

nr"m ae mdeoarX Pe desen,

K.ni.F-(L^-

4')

-<6afe

[nr-]t4'6e)

ln nm1 a - 3...6 nn, Lndlfluea trluqglrlulul ds guilur[; ( v$sl caD.6 ) (afe- 0165 6at* 0'65.140 * 91 N/nnz t (? ' - rezlstenla adnlslbl}[ ].o tracllrine e natcrlalulul de bggs, u/ryZ. -at 4.4.2. $!93r1-u1 rot11 de cliphet 4,4.?.1. SErblllree dlrlenslunllsr Dlnensluntle ro!11 de cllchet se pot detslculns, eu relellllet 8s 0,? dfrnm-l rpeltru conturul patrat' a o,5 dFxo:l lPentru conturul bexa6osal' s.7 Orl Ls,.,urlo- B dtntlI Dl- 1,4 dEm:l ,
Ut
h

Dao

Flg.4.r.7

]-0,25 ; f t r 'Dt Lr*],

t*'l'

unde

b-O,5tfnn]' h-0,5b[0n], De- Dt+2h [*]' uoateall road ests dla.netrul srtarlor el fllctulul gurubulul pe aerc ce ta de cllchet, In nn; g - nueXrul de illntl al ro!11 de ollcbot'

4.4.a.2. Yerlflcarea rotll de clXchet gi' atrlDlnlll rotlt de cllcbet eg verlflcd la l'ncovollrc, forfcerrl vlrr. $f,ortul unltlr de I'ncovolerc3

77

6r -

;t<d"r Lr/-'l

3F"h

4q

(4.59)

urdG d, cate ofortul unltar efectlv de Lncovolere dr Ia bals d1ntolu1, tn ' luZrrz]l

Pr, 6

1ts

fH],

earcrna care aclloaeazI pc dlntolc ro!11 da cl1abetl

5...1O runrl!!1nee ro!11 de cllcbet i 6 ,- loo. . .12o tl/*Z Peatru olelurt cerbon oblgaultc a1 de oalltatc. Yertflsaree dlnlllor ro!11 de cllcbet Ia forfeoarg gc fscc cu rclallat

- "*g 4"r {r't{8 < rr -

(4.?o)

unde rt* eete efortul unitar efectlv de forfecarc La baga dlntslui, tr N/nn2

&^t - 60...95 N/tt2 Verlflcarea La strivlre s auprafelei de coatecu dlntre dlatclc ro!11 dr oltohet 91 cllchet ge face cu relallat
unde !""

6aeL - 8o ' ' '1Oo tr'/nnZ ' Suprefela de coatact dlntre roete de cllchet gt gurubul pe cere a &o!teaz[ aceagta eete eolicltatd la strlvlre (f1g.4.18 gl 4t19). Efortu] unltar dc etrlvlre pe suprafald ee deternlnE ou relalla' ,r.tOlU -tot < 6"""fr/" al ( 4.T2, 6"2- "...'

""

6el = ffi s 66srLN/"zJ le ln N, b gl b ln m'ru3

4.71)

l[ffi'

unde

url, ""

1a

ia N.n, a er 5 in ml

Fls.4. l8

81g.4 . 19

6.s2*& ttlt2 nl - 4, pentru J.ooag P[tratl o1 * 6 Pentru looag boxagonal

Relalia (4.7?j se folosegte gi ln cizuL preeelor la vcrlflcarea euprafc!e1 de contact dlntrc capul pdtret aI gurubulul de fortd 91 nanlvel[' rcspectlv latre suprafala cle cal'er e plu1llei gl roate de nini' In caaul preaelor cu plulltd rotltoere, la caro roata ilc nlnd el moateagd pc pluLltl cu pand parelelc, aceasta ae a).ege dln slAS 1oo4-81 la fuacfle de dlruetrul pluUtel dp, pe care a monteez[ roata. Se pot uttllga gt pene]e paralele aubllri STAS 95O1-8L. Pana es verlflcl la preetuxe de contaot 91 forfeoare, cu relallllet - presiune dc contacta 4 r 21 (4'?3) p ".^* < Ps
'5

'ri;Ft
ot,

LN/^'J

-forfeceret
undo ltot
1a

-r+L PP
"l
la il.n, dnrbr0nrb !n wni

(r" [llz'",z]

(4.?r)

78

- dlanetnrl p1ullte1 pe ccre a. montcezl roate dc nf.al,, Ulbrtp - 16!1nea, Lndlf1nea gl lunglnea penel paralela.
do

4,4.). CalcuLul cllcbetul.ul


/+.4.J.1. pfnenslunlle cUfchetutul
Dimeaelurlle clichetul-ul orlzoatal prezentet la ftgura 4.2O, 60 dctcr4l"u! fuaalle ile dlmenslunlle rot1l de ollchetr ln

ft - (o,8""I)Dn
t)

F-"""arn2fr,

- ]Bo De-r T 4il'ff'tcP'


e -T+ 3...!o, o - 2 (p+or).
Desenul incepe ou construclla cllchetuLul gt contlnud au d1a!11 rolli d,e cl1chet.

Flg.4.

zo

CllchetuL vertlcel rezultX coaetructtv i.a functlo de dl$enslualle rns,nlvelel (fls.4.21).

F1s.4.zt

4.4.3.2. Verlflcarea cllchetul-ul e) CltcbetuL orlaoatalr 5FxE

* F;6 6-=-i$-*""9< =6i" e )t Ltt/*-J c= ff-

(4.75t

undc 6o eoto efortul ualtar ef,ectlv de compreelune exceatrtcE dla ollchet, ln


N/nm2 , grxr{1,1, - ae mlsoard pe desen, Ln nm ,

f.nl - 1oo"'120

l{/nru2

b, Clichetul vertical cnl ulds 6, eete efortul upltar efectiv de incovolr ln, aecligaca l-f e cl1cbetulul vertlcal, ln l{/nnzt c-bl h - 1n61!,1nee dlntelul ro!11 de cllchet, ta nnt P.- Fra it ,ln li. rn r:! o h_ 4.4.4. 9slss.lsl-!9$sls! 4. 4. 4. 1. BoLtul c11.gbq!ql^u:L_ o_{laoatsl Dlarnetrrrl bolfulul se dctefloln[ d1a eo].loltarca dr lncovolorc 9L ae verlflo[ la forlconre gl preeluae dr oontactr

t!-tt"net" s,r

-T'

d",

fir/'*z]

t4.?6)

(11g.r1.22)

79

db'

(1.77,

(r1.?8)

Flg.t[.22
q

'h<e"[n/^zJ
d"f fu N/w?..

+.?9)

undr Fr"

"u

la l,n S' 6, 51' dr' b, du .fu ^,

4.4.4.2. Boltul- cLiohetulul vertlcal (fls'4'23)

ll -

'godleengloneazdpebezagolloltarlld'elacovolereglaoverlflclla fcrfecare 91 etrlvlre cu relatj-lIet

u,-1ffir*1,
r{f
I'19.
4 . 23

4.80)

'ffi
-#

({"r

[H/m2]t

4.Bt)
4.Ba)
,

6s

< %"[urnnz]
t

unde Fo ge

la fu N' do el b ta nll, 6"t fo N/m- . ?entru bollurl d1n olel earbon se Poate luar
,

N/lon ' {"f ,,- liOO...}ZO (. - - BO ...g5 lllm2 -ar '

,)"'

ul

-2 d - 60 N/trlo- . -as 4.4,5,9alculul qrculuJ, c1l1ndrlc ellcol4al de conpre

. CaLculul arculul ellcoldal alllndrlc dc oompresluner cer nenllae ol'tcbetul orllontal tn soatact cu dlatele rotll de ollohrt se fece urslrtnd tuoccrlulaa gl' ou'r-rletttl'r de qaloul dla trbolul 4.8.
ir ti

rls.4.24

li

il

!t

80

Tabelul 4
Sr.

crt.
1.

ElcneatuL ilc ea1cul

Slnboi.
a

ReLalll de calgul. Recouandlrl

Iadlssle arculul

Coeflclentul de fornE
Dlametrul- splrel

t
4

d
Dn

D{anetr'ul de lafdgurare

)
6

Forle de nontaJ Nun6rul de eplre actlv


l{undrul total de splre
Sdgeata de monteJ

a
n+

a1 - 8...1O Xo1r2o-peatrul-8 , K-lrl7-pentrul-9 t K*1"115-pentrui-1O Se adoptE d - 0r8...1r! m ( d.O,8;09 i 1;1,1 t 1,2,I,3 I I,4; l,5) D. 1 1.a [^] F-r* 2,5...5 [$] Se adoptd a=4...8 ut* n+ nf, unde trr= 1,5 (:X}:*l eplrelor dc
Se alege

lr

tD

tl

trurde

*4g.o t*lr
pentru o-

BF . D"'

G- 815.104 N{Hz

CT

S$geeta naxlm6

fr, * fr+ sr unde s-curaa de lucru a arculul


(

se ndeoard pe desei,ta.

ruo)

10

Sareiaa uexln5 de erploatare (nonlnald)

F.o

!',*,ro F&J

*'

1l

Efortul unltar efectlv


de toreiu-ae

{t- 5#&-<(atl*/nnzl
{f
unde

tro*Ko.-

S5O N,/nnzpentru

5IVCrllA

L2

Rlgldltatee arculul
luaglmee arculul bloeat ( eplr5 pe eplrE)

Ka

LnZ"l

T)
L9

"b

HO

:rnr.a

t^]

Pasul erculul nesollcltat


lunglmea arculul neso11-

t
tl
o

t-d*#*A.[*],
unde A> 0,1 tl(Jocul dlatre spirFl

'l 6

cltat
)

Ho* Hb +
Pab-Fen

n(t-a) tnn]

Ib

cat

serotaa llnltd (arc blo-

'ab
D

t *rt fO* fo+ a.


^4,

fium]

17

Dlarnetrul extert.or

D-Dm+o[^].

81

Iabelul 4.8 (gontlausrel ilr. crt. l8


I9
20

Elenentul de calcul
Dla,netrtrL

SinboL
D1

Relafl! ds calcul"Reconanddrt Dl- Dr- a [^]


Co- erctg

laterlor al

UngbluL de incLlaare

spLrelor

ao
g8

t Tt-t Lol

Luaginea eenlfabrloetuJ.ui

strsel

e-ffi

[-l

4.5. Cnnetruetia sl calculul corpulul


4. 5.

I. 0orPBl-.4e--g-r1-q 4.5.L.1. CorP turqgL sel


des

Aceeetd varlantd este

intllnltd Ia sricurlle telescoplce cu dubll


Reconenddrl constructlv t

ecllune.

a = 5,..10 nrt b = (112...1,5)e v o 5o...]oo tDr- D"+ (+...t0) nn D5s Dr+ 2s2- Dg, Hr*nrP + (20...5O)
unde

nm

Flg.4.25

n' este num6rul de rotalll relative llrtre gurub 91 piultld ltecesrure pentru reeLlzarea cursel noxlne P - pasul flletulul (de Le gurubul prlnclpal-la crlcuL cu plullfE rotltoare; de 1a gurubul securdar-lg crlcul teleecoplc cu dublI eclluae) H = H,f ro - n- + (2...5)ne r15
3

Dr. Dt+ 2Htte 1 D1n condllla de rezletea![ ]a strlvlre e materlalulul suprafelel pe carg ge reazemd talpa criculul ee deternlnd DU cu formula

or-Jffi.o? L^l
6.u* ( 2...3) tl/rtZ pentru beton

4.8r)

5""- (1r2'..2) N/ru02 pentru sclndurd 6""- (o11.,,or5) N/nnz pettru p6rointcu condllXa:

20nn<#(50nrn
ge

D^-

D-

Yerlf,lcaree

face le compresiuae ia eec!1unea A-A cu rcl'aller

6.
uad.s d""

-;;FlTv5t '.t\ v6 -

( 6""

4.84)

- (eo...too) n/rrz.
Corp gudat

4.5.L.2.

Varlenta eudatl ee folosegte attt la crlcul telescoplc cu dublE ac!luae clt 91 la cel cu piu11!5 rotltoare pentru care este datd o solulle ln flgura
4.26 .

Recona.nddrl constructlve :

D" este dlanetrul exterlor al- galbal de carcasd a rulnentulul axlal . D" - dlemetrul exterlor e1 p1u11!e1
D6

= dr+ (1"'g')

um,

uade

d, este dlnetrul- lnterlor a1 ga1bei de fus a, rulmeatulul axial


D5' D6r D, ee aleg coresPunzItor diueasiunilor de tv1 dla SfAS 4o4l2-80, 53Ol1-8O, 5)O/a-ty|_, 7657-80' 8726-80

{t = (2"'4) nn L2 - se alege coresPunzltor tlPulul ruhoentulul axtil otn

B-B

f" - (5"'10) run { *t+lo+ (4o...?o)nn


|
El ucde T este lndlflmea

srAs 6603- 75

//n\41 ++.-#+ y/*)tffi

.ffV,>^

Yq//

i
'

rulnentulul xlal b' - (8,..15) nn Dr-ozl^16.-.1o)nn

a-

F1e.4.26

"u condltie

"rr",

nsr

Dr= Dr+ (30...50) uo; D,

Bo nn

* -tf 4F-: D, unde d." ** Oto* \/*fr.


zo,r < 3f
hr -b+0"
unde

val"orlle data le paragraful

4'5'f'f

91

n _D^

5o nn

b este cursa narlu6 e gurubulul f" - 8ab.r1tul elenentulul de blocare Bl - n' + {"+ br + (5...}5) en

rotallel
!1a

Are1. CrLcurul

.guru.bu1ul.r

olsurat pe dlrec-

H-ri+t-eo
.f,ar-

83

Yrrlflaarea

sc

fecc Ia:

co&praluno l.u aeclluaee

t-B cu relalla
<6Ec
(

6"'{ffi
cle uresd

/1.85)

- forfecars fu 8ctlurea parlculoaed C-C

,-;d;;tJr"r
4.5.2. CorPul

4.86)

4.5.2.1.9@!'

RecomandErl sonetruc-

tlve peatru varlenta flgura 4-27t


Dru.tldc
D"+( 2. . .5)nlr

'd1n

D" eete dlanetrul ex-

terlor el

9a1bo1 dr

carcael e ru}nentulu1 axla}. Dae[ go alege eolulla fErE rulnent, atunol oe i" Dt- Dg.
D5 ee alege coiforu SSIS 1336-81 coresPunzitor dLanetra lor guruburllor (MB eau ![}o) de fLxere

a flangel
DT- D5* D6+(10...15)nn
'DB- DT+ D5+( 1O. . .2O)aE

Dr' Dn2+(2...5)nn
unda Do, cste dis.Eetrul ner1m e} cePu).ul 9urubulul c s aorrteasd Prln aceat alezaJ. alege confom StlS Dl" "" 1335-81 ooresPunzltor

dlanetrclor guruburllor dc fundatte (Elo' I}2.


lt20)

l[r4, u].5,
rlg.4.2?

Locegurll.c al }anaJcl. Prntru organele dc as!'uiblara fllctatr sc vor elcgr ooafors.STIS U57{-83

a} ' (12"'3o) m az - (o,3" '0,8) al


b2

b, - (Or4...O,8)b2 (112...2) at > 2' w "l c2* cL 2t - (2,..4)nnt lz- (3...lo)nn lL- (2...3)Dg - va1or1le na1 mlcl ae vor alege La cazul ln caro ouraa
maxlnI eete rual n1c{,
L2 FLL

'9DA

Ht r 01+ (+o.''70) rnrn H2=T+b*+(?...f2)nn


uaderll eete lndlllmea rulmentu]ul axlal. (T - O Ie varlanta f[rd rulnsnt arlal) l* - iaHftlmea gulerulul plulllet Hr- Er+ (O,7...I,O)De
uad De eEte dianetrul de oentrere e piulllel ln corp. H se deternlnd ln funclle de H1, Hrr curee maxlnd, groelmea p1[c11 ou canale T, lunglmea flangel etc. (e0...45)o - tn loc de zona rectlllnle iaollnatd poate fl aleasd o zonl

T=

curb[.

CalquluL alnpllflcat de verlflcare ee face ln eeollunee A-A (f18.4.2e) lc intlatlere excentrlcE. Efortul unltar maxln este fur puactul lr

6t1' 6|t* 6|' d"t


t.,tL

( (

4.8?) 4.88) 4.89)

AL

etl

F.(t' + lr+ t1
JI

Fls.4.28'

unde:6"i= (30...45) U/ttz pentru foatd oblgaultE 6"t- (6o...12o) N/nna peatru o!e1 turnat A ste arla secllunil I_ - rnomentul d"e laerlle ln raport ou ers Gz c z trece prin centrul do greutate O e secllunll.

4.5 ,2.2. Corn asnnblat (Varialta cu col-oane)


El.ementeLe

oonstructlvc pentru varlenta datd


Dg D4

la ftgure 4.29 stnt urn[-

toerele

La alegerea lul DO ae va tlne cont de solulte de flxare a plulttel la trav6raa flxX (prln aeral seu cu guruburl). Dlanetru1 laterlor al portlunll flletate e coloancl ge dotcrnla[ oE rr-

D4rD3p

Iatler

dl unde Fo-

4'F"
tr6at

4.9o)

de l.atladere d1lr coI'oanl (P-1'f5"1'25) ci'1- efortul ualtar 1r

Ep.tt" forla '

'

traclluae adn1s1bl1 ta tlJe fl}etul"ul' (sapltolul 3)

d - ee etege illa starrdarde ooreePunsf,tor unul dlanetru lnte-

lrar aau e8al cu ilt d-- dl +(1...6)@ ) d.=d-+(6...12)nn' +)

rlor a fiLetulul'

ua1

dn7 25 nn alr> d !.- (2...5) I

Dn

nal nult decit lungtnca gdurll flletate dla P1uIltE 2^> d^ ))


0n ae alege conforn
8TAS 9025-81

L2 ee alege cu 2" '5 un

H,- n-h-+(O...4) En rt5 g^- {.+(2...4) 1)


F19,4.29
En

H^)+

.0.+(

5...1o)

nn

{l

H,) H" +) a - 2O...3O nn b-(0,5...1)a76nn c - (8...15) elt e - (O16"..OrB)o Lz*Lt


Lr'J(5. "8)Ds

lormagldlalenslunlleg[urilord'eflxaroapr8e14votelegecoaforu dlernetrelor gurulndloatllLor d1n stAs 3336-81 9i STAS tI5?4-83 coregpunr[tor burtlor ds fuodatte (l4IO' l[12' L{14' l{16 eau X20)' l-l ou vcrlflcarce traversel flxe ge face 1a incovol0re ia asctlUnea
rel.a!1ar

or'h'ffis6ar

(4

.91)

SOI,UTII COI{STRUC'IIVE

5.1.. Preea cu ptuLlt6 flxts Presa aviad betlu cu coasold eetc prezeatetl ln flgure 5.l.8atlul I are foru[ doscblsd. Ira partea laferioarl ara o ruprafell plaad pe cete or egcaz[ o eccegorlile ta ca,re gs rcsaem6 pleea a.supra c6rela se ectloaeazl. De asenlrrea, talpa eatc prev6autl cu glurl peatru flrarea pleeei pe postaneat. 8e observl c[ tetpe prese!. este scoblt5, pentru e se aslgura o pozllloaere na1 preclsd a pret5

/?.-_--__

A.A

9,10,11

8--'
2l

fi,17

5,6n 4-3-,-.

,1

- ---*

,=___.:$
t
____._

Pts.5.1

87

partea superloard batlul are o consol[ ia care se roonteazI plu]lta flxI L2. La aceet tip de pree[ se recogarldd montarea plu}!t! cu un eJusteJ later:nedler cu etringere probabltx micl (de exenplu cu aJustal de tlp H/k). DecX rar prevedee ua aJuetaj cu stringere montaree ar fi tilficild dla ceusa Bccesulul 1arotlrll comod Ia plulitx in vederea pres5ril el. Piulila ee esigurl i'npotriva cu a,a&b16r11e gurub 9 - piulj.!5, 10 (cu 1i s-a aotat galbe pe care se reazemE plullla). Porlluaea vertLcalI a batiulul are o secllune I' Surubul de forld 8 eete acllonat de la roata de nin[ 15. Aeeasta are bralele audete de butucn iar la capetete acegtora se &olteazd bilele 16' Roata de piulila manevra este catat5 pe o porliune de eecliune patratd gl este flxatS cu 13 gi gaiba 14. Surubul este rezemat axial ia berbecul 4' La ridicate, gurubul ectloneazU' asupra celor douS plxcl ? fi te pe berbc cu guruburile 5 El $atbele 6, ridlcind berbecul. Berbecul este ghidat ln ghidaJul 22. Acesta este fi"x8't pe batiu pria guruburile 17 gi galbele 18. Jocul in gilidai se regleaz[ cu gtifturile fj'letate 19 care aclloneaz6 pana de conpensare 21. Asigurarea qtifturiJ.or irr pozltia dorltd este realizatd cu piullle1e 20 I,a partea lnferioarS a berbecului ee monteaz5 un element de ac[ionare (poanBon) schinbabil,menline:'et acesiuia in alezajul berbecului fiind realiaatd cu gurubul S.ilste mai avantairls ca poatsonul s[ aiba cen nefi]etat, deoareee filetul s-ar fi putut deteriore ln cazul unei riontdri gregite a pr:aneonului. PIesa c-u c.orp Sin profil-1s*l:!ns! este prez'''ntat5 ia figura 5'2' ?entru varianta de presS cu piuli{5 flxd prezentat[ irr fi{gura 5'2 este earactristie[ sonstruclia batiulut 9 din profl1 }arainat U indoit gi eudat in formd cre cadru. l3atiul este asamblat cu nasa presei 10 prin intermediul -9u:'ubur1]or 11, asigurate cu gaJ-bele Grov/er 12. Masg presel este prevdzutE la partea presarerler superioara cu calale T neceeare fixX:'ij. uaor dispozitlve folosite }a de fixare a presei pc fundele partea inferioarx cu locaquri pentru guruburile partea superloar5 lle sau postament. I'iulila fix& 5 se nontazE in alezajul din a batiul-ul cu quruburile 6 gi piulilele ? esigurate cu gaibe orcwer 8' Pe gurubul de forla 4 este liontatx eanivela J d.e construclie sudeid. Asanblarea gurub de forlSrnanr-vel5 este cu profil p5tret ln seclluue transversalai, fixarea impotriva deroontdrii fdc|rdu-se cu piulila infundata I gi gaiba

El.

IJa

platd 2.
cu c_oloagg. est-e p:ezent,it5 in fiqqra 5.'\. Denumj"rea acestel varLante de.pres6 cu piulilx flxi (fig.5.3i derivS din preaenla coloanelor 11 in coaetruc!1a batirrlul presei. coloanele siat f1]etate ia ambele capete, astfel incit ele realizeazS legdtura irrtre nase presei 15 9i traversa f1x6 4, cu aJutorul plu11lelor infundate 9 g1 a gaibelor 10. Masa presej. are o forud circulard fllnd prevdzut6 cu camale t la partea superioarE, cu locagurl pentru guruburlle de flxere pe fufidatle gl cu cle:nd, alezaJe flletate in care se ingurubeazu co]o&ncLe. In traversa f1x5 se monteazS piulile 2 cu aJutorul sgx'uburllor J ln carul guru!.n cere aJustaJul for:mst este cu etringere n1c6 (de exemplu H./k) sau fdrS burl dac6 ae formeazd ua aJuetaj cu stringere &ars' Pe gurubul d forld I oe nonteaze roata de nrin5 ! prla lnternedi'u1 unel as'snbtErl prtn fornd' de sectluac p[trat6, flrcrrea fdciadu-se cu plulila lnfundat[ 8' Roata ds t1l16[ este dc coavedcetrucllc turnat{, cu patru brale prevxzute cu greutdfi la oapetcle Lor tnprodQ rea antren{rll 1ner1la1e ia 88rc1nd a qurubuJ-ui de forld' Ce c n{eurd teclle &uncll ee flreaz[ pe roata de ninE un inel ? d1n tab][ bcntet cu aJutoPTesa

88

{_

A-A

r
F19.5.2
! c

89

A-A

gc nonteas[ travap rul guruburtlor 5. ta partea inferloar[ a gurubulul de for![ nomentulul dc froga &obll[ 15 care ae ghldeazX pe coloane ' Pentru mlcaoraree traversa noblL[ 8' Eoltasl care la praare tntre capul gurubulul de for!6 91

F1e.5

.3

rulmeotul arla1 14.

90

llerele nesanlce peatru montaree sau demoatarea, urror aJustaJe presate de dl6erglual reduee gl nedll, peatru ambutisarea sau gtantalea unor piese de dleeqslrrql reduse care ae execut5 Latr-un aunir restrine de buclti. Presele cu p1u11!6 rotltoare eu avantejul cd gurubul executiad numal n1gcare de tre,nsralierpoate veni ia contect dlrect cu'pleea cajre s preseaz|. Preea cu piulild rotl-toare prezentatd in flgura 5.4 egte elcdtultl dta corpul preeei. (1) executat pri-n turnare dla fontd cenugle seu ofel, gurubul

5.2. Preed ou piulltd rotltoare Ia geaeral, presele cu gurub cu eclloaare nanuald ae utillzeazE ia atc-

B-B

:'is" 5.4

91

prlnclpa]-(2)aclloaindiqeonsols.DinaceetuotlvcoloanetrebulegSfieblge tracllulre'Aga cu'lo rezulta dlmeaelonat5, ea fllld sollcltatd la iacovoiere 91 dlnacbl!5,i.aeeclluqetransversglacoloanaareutlprofl1r!n.Surubuldenlggare(2)execut6nr:malmlgcaredetrans}allefiiadtnpledlcatsXseroteascddagurubul de migcare torlt5 fixaril cu penE paraleli. ?ana psraleld eete flxatd iu cuguruburlle(13),eadeplasindu.seincaaaluldlncapaculflx(4)careegtexecu(5)' Plullta rotltoaret montat pe corpul presei cu ajutoruL guruburllor oorpul presel gi se spriJin5 arlel pe tatS din bronz sau fonta eete centrat5 in ce apare i.rr tiJa guruburulmeatul axlal cu bile (8) care preia sarcina 8xia16 inloqui frecarea de lul la timpul presxrii. Rulmentul axiel (8) are rolu] de afrecaree de rostogoreazerq cu alunecare ce ar apare lntre piullt5 gi piesa de Pi'ulila este actioLire la care pierderile prin frecare si4t rnult nal reduse' (9) flxarea impo' natd in mlgcaree sa de rotalie de cdtre butucul cu maneteLe paralel5 (11)'Penpiu).ilel fa!5 de butuc reelizind'u-ee prln pana triva rotiril trucabutuculsdauiasEdepepiulilarotitoare,eetefixatcupiulllacucaneluri (f21. pentru a reduce frecdrile dintre splrele fileturui gi a1e piulitel'diatre axlal' aplulltx gi corpul presel gi dintre elementele se alc5tulesc rulmentuL ceste zone se ung cu unsori consistente corespunz5toare' dou6 coloane' In figura 5.5 este prezentatd Sresa cu piulltd rotitoarg 9u Cele doui coloane (2) care sustjJx Maea (1) se executd prin turnare dj-n font5' din o!e1 carbon de traversa flxd (6) au secliunea clrculari plind gi se executd (3) este fixat inpoconstmclle (din semlfabrlcate laninate). surubul de migcare(16) core se monteazl trlva rotirii in coloana rnobit5 (15) cu aJutorul unul gtlftalezajul din traversa in cu aJustal intermediar in cap5tul gurubululrsi cu'joc prin turnare din fonti aau otel' se moltuoblld (15). Traversa fixl (5) executatX (stringere d:'ci) g1 teaz5 pe capetele celor dou[ co]oane cu aJuetal intermedlar ee fixeazi cu ajutorul piulilelor (8)' Piu}l{arotltoare(]3),executat5dlnfontSsaubronzesteaelioneidde Banetele(f0)careprinintermediu}butucufulgiapeneipara}ele(}2)inprinri piullletmigcare8,derota!5.e.Piu1i[aestefj.xatiineensradialinco].oanafir5 (6)(frecared.ea}unecare)larinsensaxialsesprj.jin6perulmentulaxialcu bile (l-4) (frecare de rostogolire)' Considerind.construcliaslnetricXfalSdeaxederotalieagurubuluide (fiecare cu Jundtate din migcare, cele dou6 coloane (2) oiat.egal inclrcate eecliuaea gurubulul forla ce aclioneaz6 ia $urub).In cezul acestei construclii nuestesl5bitdpriapractj"cereae,analuluidepel6,incSrcareaestenaj.uni. care constS in faptul cd plesele forro5., execulia este mai sinrplx. DezavantaJul intre intre cele decupeazS (prin gtanlare) etc. trebule s[
se preseazE sau se dou5 colosne. este o conatruclle Presa cu Prurrla rotj.toare prezentatl in figura 5'5 pentru ce ae monteezd pe masa muncitorul.u.i ldcdtug gi se utilizeazd in special ce formeo'zd aJus-teJe cu montarea gl denontarea unor piese de dimensiuni redu'se etringere. (1) ce se executd prln turnare Aceastx presS este alc5tult[ dlntr-o masd co&ull o br6!ar[ elasdln olel (eau dln elemente sudate). cu ngsa'(t) face corP ce se sudeard tlcE ln oale 8e fl'xeaz5 coloana clflndrlcd (executatd dln teavd)

dep}aca(?)alcd,tuindastfe}opartedincorpulpreeel.Coloanalmpreundcu cepozlll8 placa (?) - corpul pre8e1 - se poate deplaea ln sens axlal reglind pleseJ'or ce Lntervla p6tu1u1 gurubulul de ulgcare (2) in funclle de indlllnlle
i

il I

92

6 5

4
3

15

16

F1s.5 .5

reglare se face etringfud eau deeflclnd operatlile ce ge execut6' Aceaet5' tn br6lare eleetlsd cu aJutorur eu'''t''iur il:i :,:t:::5 :*:;:-"::)gr;::tl:"tI ra celorlarte dou' variante coaetructlve"

ffiil"JT[l;i"::;':,;^;-;;;r

cazu].defa!5,,gurubu}dernlgcare(2)eeteasigurati.lopotrivarotirllileopen6 gurubulul (3)' rn tlmp ce guru(+) flxaia in capacur (5) cu aJutorul epeclald bulgedeplaeeazdaxial|pane(4)culiseazdlgcanaluldepandpractlcatingurub.Soluliaconstructlvdofer6avantaJulregldrllfua].llnlrdepreearei.afunclledemlrimeaplege}orgl1ao}ungimerelativredueiagurubululderolScare

(2).

a^

4?

1+

/\n'. t - HIF)-\\-/ AJtf- J-,^.

\\t..

10-=
g
8 7

--_ ------Ts

3'/ 2---

f
A-A

81.s.5 .6

94

5.3. Cr.lc cu Piullt5 fixd Crlcu1 cu gurub gi plullld flx5 ee utlllzeazd pentru ridtcaree rrror aa!clnl n1Jlocl1 gl narl. Ia flgura 5.7 ae prezJ.nt5 o prinE verlaatd constructlv6 l*a care gurubul 1 execut6 mlgcarea de rototranslelie iar piulila 2 eete flxd la capul 4 exeeutet prin turnare. Aslgurarea piulilei inpotriva rotlrii se face prln gtifturlLe flletate cu cep 7. Sqrphul preia sarcina prin lnte:ruediu1 cupei 5 rnontatd pe extrenJtetea superloard a lul gi asigurati ilpotrlva deplasdrll pe verticelS prln gtifturile fil"etate cu cep 8. Acli.oaaree gurubului se face cu manivela 5. Cursa gurubulul este 11nltat5 pria oprltorul B.

6--'-

\5

5-

_.--...-.---z

-1

8,

NI ..r\*i
NN
r'ls.5
-7

{
I

95

prlaclplu In figure 5.8 se prezinta o a doua vartant[ bazat5 pe aceleg prln faptul c6t ecllonarce ae de fuac!1on8r, deoseblndu-ae de pr.-na varlantd uoateta cu fece prlatr-r)n &ecaalsr cu cllchet compua din o roatE de cl'lshet 9 panel0pegurubull,cllchetulprlzontel].leeteflrateubo}lul12lag.anlars 15' deplevela 5(construclie eudatd),Pietonagul 13' arcul 14 gl telerul de un lael eleea mecanlemu1ul de acllonare eete 1npledlcetd de sarea n" "";at""16 sprlJln de pe gurub; corpul 4 al crlculul este o constructle tlc gi un guler de prln gudat6; cupa 6 &re o conflgura!1e rrgl elnp}d, tar aslgursrea el se fac lntermedLuL unel gaibe plate flxatX cu guruburlle ?' Inflgura5.geeprezlntEetreievari-aut[conetructlvi}acereplull- turnetd' construclie eete executatd direct in corpul 4 el criculul care este o !a verticel co&Pua clln: roata dc . Hecanlsnul de acllonar 5 este cu clichet po)'lgonele' c11olle.het 9 fixatd pe grrrubul l prlntr-o assnbiere cu suprafele de c6tre c.hetul vertlcal 11 fixat de manlvela 5 prln bollu} 12 gi eeigurat a aecanigulul da gtiftu} conic 10, pre}ungi'toru1" lJ. leplast|rla Fe verticala aclionareeete.bloeat6debucqa2ftxatdpegurubcugtifturi}cfj.}etate3. eete un B al gurubului Cupa 6 are aitx formd, iar }iriltatoruf de curex inel elaetlc moatat intr-un eernal exequtat ln partee inferioar6 a 9urubu1ul'

n-? I C;"'

5=/.-"-

Fir:.',,$

96

Ftg' 5 'g

5.4. Crlo

.cu
I

PluUtE roil:t'Lggre

In flgure 5.'1O cate praaentat un crlc cu plullt$ rotltoarc, cu ma'n1vll'6 au cltohst vcrtlcal, la care corpul. srlculiil. 91 uanlvele sc oblJ'n prln turnarr" Roats do cllchet este moatstl pe pJ.ulltd prla pend. Xlgcarca dc rotallc e gurubulul eate lnpledecetd de proemlnealele tn formE de ponc alo unel plcec Eontct. pc oap6tul lnfarlor aI Eurubulul (pleed rceltgat[ prln oudare), eccstca acrvlnd tstodat[ El la gbld&rcr gurubulul. Cllchctul vcrtlcal ostc flrat pc nanlvel$ prln lnteruedlul uaul gulub opeclal. Se poete conatrta cll pleea]a iurnsto au f,oct prev[suts cu razc dc racordara, Brosl&ca perelllor cstr unl'forn[ cvlttndu-rc estfol agloner6rlle dc uoaterlal ql oorpul crlculul a fost prov[rut ou dou[ ncrvurl dc rlgtdlaart neccaar'lt tlnlnd srana de rcportu]. nar| diatn d!,arctrul tltpll 9t ccl 11 eorpulul. Vcrlanta prorsntatC ln fl8ura 5.9 eo pootr folorrt tn csgul unor etrll navL da fabrlc*itr. grloul su plulltl rotltoan"e prercn-tat G ffgura 5.11 arl urmdtoarrLt p+13'

9T

FlG"5 'IO

98

tloularltltlr - corpul crlaulut aetc sudat 91 atcltult dla J plas aarc pot fi. obftnutr dla ssnlfabrloetc lanXaatcl - nanlvcla srloulul latl cu cllcbot orlgoatrlr corpul mallvelrl putiadu-ee rcellza prla forJarr tau turuarsl - plulllt rotitoart egtr crntratl l.a corpul orlculut Prla latcrnedlul mlneatulul (prcrlntl deravantaJul, eE iluoe Ie cregterca gebarltuluX radlel c} p1ul1!rt.

\20

l"
A-A

P*8i.5.

ll

99

%eEentat[1nf1grrre5.12rcprez1at[rracr1ccup1u11tIrot1tur:t:t:i corpul aete de toarc, la oare corpuA rrre us conatrucll ::"tff.;:;iJ"*. lGald prtn latcr.pgdlul uarl
o}lebeteatccorpcoutuncuplullla.Crlculacrc|lol manlvelecuollgbetorigonta}'cero'pAtruaputeaflnoatat[,eltlerccutatl' dlndoulp[rtlinbtnateprtralntermedlulunorguruburlglcoatretecuaJutorul adouaqtlfturl.Intrcertrenlt6!11ellbErea}epleeclorgargforoegglnanlvclr egte lntrodus5 o pldcull de dlstBntare'

EBB

lt+

15

16

',__y

8-8

5.-

D*D

4-*-*
A

-l----

1-/

,/t'/'

F1s.5 . 12

rlcul tIeaco

Crlcurlletelceooplceglceletel'eeooploecudubl[aotluncatntpreaoatete l,n f1gurl1e 5'13 * 5'18' Prlnclpale].ep[r!lcomponentoaaccstortlpurldearlourleepotGletspllfloaprlnarralleaYarl'antelconatructlvcdlnftgura5.l4glalrunetgurubul prlactpalSrgurubulsecunderl'plul1la?'corpull'cupa12'gtlftuldotl- l' r'epro2 gl 5' guruburllr do flxen rert a supel llr llnltetqarelo de curstr t1v2o'meoallalruldeecttronar!cucllcbetcarscuprlndcroatadcollohetS' 19' l5' plaor auport ollebrtul 15, bollul cllobetul'ut tJ' galba lrl' otlftul

100

tqr lB, proluagltorul 1?, iaclul de flxere 1O 91 gtlfturlle cu oap ooalo 9. Tc:rncoul d,e ntelsecoplct lnd1a6 faptul cl eoeet orlo o!t. coastrult dll trongoanc ds dlanetrc dlferlta agtfol tactt tronsongl dr dle'netm nal nl'c ec poatc daplesa ex1al. tn lnterlorul troaeoauLul unltor dc dlanetnr nal, narc" IIr eorst frl !n pozllXa Lachls6 troasoenele pdtrund unul la lnterlo.ml oclullalt rllultird gn gabarlt exlal mlalm 1ar ln po.z1!1a decchls[ s rcallseasl o Lungl$ totalI nexlrI prln leElree, uaul d1n celSlelt a trougoenelor.

:'-8 -g

-T
l0

Fls.5. r3

101

Crlculeenurnegte'|cudubl[aclluncrdac[rldlcaresaucobortreacelor aetfel incit la o rota!t:"t:::Itirt:"'"*JJ; P' doul suruburl se face glnultan etc.) garciaa sr poatr 11 dapreeatr :Xilil:":: ::r;:L:fi;;.;-"rr"n"' gurubulul prlncipal,.lar P. - Paeul Qurupaeu]. o dlatan!6 0- P,+ Pa (Pr fiind se lnpuac ca eenguL de La?Cairu realizarea acestel depl'asirl buLul aecunttar)' olinereeellce1celordoudguruburtedfiediferlt,adlcdn4sggpta-sttngaila devlae ega-aunltul funclloneazd cu dubl'I acllune' ci oes coatrer crlcul au mai cazul uaor earclax eolulie utllizatX in crlg ildlferenltar; i* ""t. I = Pz'Pl t3 14 t5 t6

t8

t9

A-A

foarto nerL gl ciad ex1st6 neceeltatea unor deplasSrl lente. Fwrcllonarea crlculul teleecopic elnplu rezuLtd dla flgrrra 5.L3' l(lgcara treaemle{ rotu d.e rotalle funprlnet[ de cllchetul lo, ro!11 dq cllchet 9, eate prla angretlare' ro!11 dlqtete d1nlate co!1c6 I care La rindul sdu o tranmlte oonlce 5, aceaeta f1lqd ln acelagi tinp 91 plu11t6 peatru gurubul Eeculrdar 4. pe u-a cortur Assnbla,rea lntre roata de cllchet gl roata dlnlat5 ee poate faec pollgonal, ca gl ia eazul de fa![, oau prln pene' canelurl etc' Deplaagtaa !rxlala a celor doud guruburl se face gucceslv, in prlma fazu deplasindu-se gurubul prlnclpat !, gurubul secu.trdar 4 executind. o migcare de rotalle impreunl cu plu1lle datorita momentulul d.e frecare dLotre splre. surubul prlaclpal nu ne poate rotl fliad solidarlaet de cupa 1" prln gtiftul l, cupa filnd impiedloatd (cind cepul e6 ae roteasca de sarclnE. r,a termlneree curser gurubulul prlnclpal de ghldare al acestula ejunge 1a porllunea flletatE a gurubului eecundar) Eurunlgbul" Eecundar eete lmpiedlcet ed ee mei roteaeca executl.nd ln contlnuare o care de trenslalle datorltd nlgc5rii relatlve dlntre ecesta g1 pluLltd' La coborire pirgbla d.e acllonare impreun[ cu roata de c]lchet gl cllchet ee ecoate' In se rotegte cu 18Oo; ee lntioduce ]a loc pernlllnd tn acest caz aclionarea de seng lnvere. Ridlceree s&u coborlrea cupei se poate face de la necenisnul pe cup[ lnpledlciad rotlres acestele' actlonare numai atuncl cind sarcina egte face rotind CLnd sarclna nu eote pe cupd, rj.dlcere sgu coborlrea ecestele se cu'mtna. gurubul prlnclpal prln lntermedlul eupet Fuacllonarscricrrlulcudubldacllune(flg.5.14)sebazega{penlgcirl}ero}e6, tlve exletente lntre prlncipalele eleuente ele crlcululr gurubul principolprln flxat de cupa 12 purubuL secunder.3 e1 piullla ?. surubuL principal fllnd pe verlntermedlul gtlftulul'11, poate g8 execute numal o migcare de trenslatle tlcalX (clqd sarclna eote agezat6 pe cup6 gi funpiedlcX cupa sd ee roteascX) ' nlgcare de tran5latle' Surubul Bqcund.ar poat,e executa o mlgcere de rotalie gl o gurubul seculdar AvlnA in vedere cupla clnemltlc6 d.e clage V-e existent5 intre cllchet gurubul ro!11 de 91 plullla flxd din. corp, rotturd prln interroedtul de roto-tranelalle, tntre cele dou[ nigcdrl secunder, adesta va executa mlgcaree exlstind relalla clnemattc$ de legdturfl datf de geometrla flletulul' Intre 9urubul prlnclpal gi gurubul s9:uxdar exlstisd olgcare relatlvd, datoritx exlstenprlnclpal eete obllgat g[ lel gi intre aceste,foud elelente a flletulul, gurubul gecunder cupa Lmpreunl se deplasu e. 1,a o rotalte cbnplet5. de 36O0 a gurubulul gurubuee ve'de$lasa pe o dl'stenld egald cu suma pagilor celor dou[ c,^ """"1n" funcfloneazd cu dubl.6 acliuae numei atite tlnp ctt sar.clna ae g[eegtc r1. Crlcul pc cups 91 o i'np1ed1c6 pe ecegsta s{ ee roteaecs,apropierea cupel de sarclnE eputlndu-se face fle prLn rotlree cu miae e gurubulul prlnclpel- f1e aotlonlad gurubul secundar' supra meoanlemulul de acllonare gi rldicind in acest caz crlcuri se pot dtferenlla dln punct Yerlentele construotlve aLe acestor tlpul lqecanlsde vcdere construotlv, tebnologtc al func|1ona1 tlniad seana de nulul do acllonare, forme corpul.ul, forma plulllelor, forma cupl eto' cu o11Cemecanlennedqactlonslqscpotfo}oalmeoanl{|trlgledeacllonarc (f1S.5.13' t'14' !'I5r 5.15 el cbct cu avantaJul u4e1 ruanevrdri ugosr 91 rapldc 5. r8) sau plrgbll strople (vezl fig'5'17)' cate8orll tlgcanlmclc de acflonarc cu clichet ee pot dlferenlll la dou[ (ff8.5.13' 5.14' cu allcbrt orlaontel (vezt f19.5.16) g1 cu cllchet verti.oel'
5.15

al 5.18). cttshrtul orlgqatal funolloaeag[ executl'nd nlqcIrl oscllator11 ta Jurul

Io'
(perpendiculal Pr s-clc auruburllor) rllElrl boLlulul Ll lntr-un plan orlzontal ia golurlh rc!1i ilr allcbct ln fa'oerc pcrnlt cllchtu1ul s[ laaE 91 a6 lntrr fror fnn{n in go]ul rotll da o]lcbct o l-^- lnplad,e rvnlr. l[enliaerea crlcheturul celc eu eJutor.rrl ttlfgltorul 12 l'npreunE eu eraul l.3,for!a dla erc putiailu-ae re5le tulul flletat cu creetXturd 14'

t0

fi12

t3

I
7

eia-

Peatru lnvereeree eeasulul de mlgcare ee apaeX cu niaa pe plrgble llbcrl s cllchatulul rotlndu-l- prlr comprlmarea areulul gl retragerca lnphg{torulut. Is reveairea arculul, lmplagStorul facd contact cu el.lchetul pe a1tc euprafclr' momentul da rotlre dat de forfa dLa e,rc aviad in aqest caz sena contrar celuL precedent nenllniod de data aceaeta ce16la1t bra! al plrgblcl allcbetulul la eoatact cu roata de clic.het. C1lchetul vertlcaf fuaclloaeazI executtad ulgclrl oeqllatorli la Jurul bolluIui intr-ul plan vertlcal. Menllnerea clicbetulul in golur1le rotil de cllcbet ae faee aub eclluneo greut{!|1 proprli. Schlmbarea sensului de aclloaare ee face rottad cu niae cu 18Oo clichetuL in Juru1 bo}lului
t0

e.

t;

c.1

tl

13 l/,

\/g

17

tB

B-8

2 I

A.A

Fls.5.15

ro5

Iaflgure5.l3csteprezentatSoverlaat[dec}lehetlaearcmen|lacrrr accgt lanerer 12' r'a slranoturui-i"-6i"t11e ro!11 se face cu aJutorul arcul'ul tlPdBgge.al'spozlllacllcbetulurfe![dcroatgdecllchoteatetottbpulagchllrbarsa pot1t1rl lagchlmberee geneulul de acllonare fdcfudu-er prln
cceagl,

tregulul

mcen1&.

Fls.5.u

Aocst elgteu de sctloaale na'1 prezlatl partlcularltatcr gchbblr!.l planuLul de aclloaare a forlel de eclloaare prtn utlllza,rca uau1 aagreaal au ro!1 ttolata oonlce' fapt ce cgastltule un avantal dln punct d vdere crgononlc a1 al
.

|
I
j

iJ

.,

productlvltdtll.

Coastructla corpulul crlculul poate ei fle foarte roult eodlflcatl de la o .ierlantd La alti,funelie de eerle de fabrlca!1e 91 poslblllt5lile tehaologlee exlstente.In cazul unor serii mari de fabri.calie gi fo::me roel complicate corpul crlculul se poate face prin turnare(f1S.5.13 S1 5.14)rlar in cazul uaor uqlcate gau serl1 mJ-cl corpul poate fl o construclle eudatd (ffg.5.15 91 !.15) sau obtlaut dln laminate prelucrete pe magini-unelte (f1g.5.1? S1 5.18). Piul.itele pot evea forme dlferlte puttnd fl coastrulte ca plese separatc sau corP somun cu alte plese ca de exemplut lmpreund cu roata dlnletd coaicE (ffe.5.13)rlnpreual cu corpul (ffg.5.15). Modul rle flxare gL centrare e plulltcl pe corp poate de asemenea eI difere, fi.xaree putindu-se face cu aJutorul- unor guruburl eau gtlfturi flletate (fie.5.L4,5.16,5.17 gt 5.f8)rpr1n audare (flg. 5.Lr), geu utiLlztnd. asa.nbl[rl crr stringere, Cupa criculul ca gl plulllele pot f1 real"lzate ca pteee dlstlncte flxate pe capdtul gurubulul cu ajutorul gtlfturllor clllnd.rl-ce ssu conLoe (ftg.5.13, 5.14' 5.15 qi 5.17)rprin sudare (fig.5.15) sau corp comu! cu gurubul (ftg.5.1g;. tr'lxerea rotli d.e clichet pe plesa pe care o pune tn migcnre d,e rotalle oe poete face pe contur pollgonal patrat sau hexagon (f1S.5.13,5.14 91 5.I8), prln eudare (f19.5.15) cu pend (fle.5.15). In cazul exlstenlel uaor suprafele i-a contact latre care exlet!, nlgcarc relatlvE d,e alunecare gi preelual de coatact marl se recooendE utlllzarea uaor rulnen!1 exlall care mlcgoreaz6 pierderile prln frecare, e}lmln6 uzura pleeelor i,a contact gl lnbua.{tdlesc randornentul crlcului (ffg.5.13;. Variantele constructlve preaentate in flgurile 5.L)-5.18 eiat urmEtoareler - crlc telescopic cu mecanls de eclloaare cu clichet gl ro!1 conlca (ft9.5.13; ' - crlc telescoplc cu dubld acllune cu mecanlm de ecllonare cu cllchet vsn(fr9.5.14, 5.15 sl 5.18)l tlcel - crlc telescoplc cu dub}S ectlune qu mecsnl$n de aclloaare cu cllchet or1zontal (flg.5.151- crio telescoplc cu dubl5 actlwxe evLad ce elemelt dc acllonare plrghla
1o (fls.5.17). Parti.cul"arltatea eolullel conetructive dLn flgura 5.17 const5 1n acfilonarea corpulul J inpreuad cu piulllele I 91 5 ca urmare a latroducer{l plrgblel I0 gucceelv Ln g5urlle precticate la acest scop i,a oorpul 3. PlullteLe l gl 5 slat firatc cu guruburl <le corpul 3. ?rin rotlree corpulul acesta o va rtdlca pe gurubul 4 care egte ftxat pe placa de bezl a criculul. PluJ.lla 5 legatl 91 ea dc corpul I va provoca prla rotlre, deplasaree exleld a gurubulul 2 flxat sollder ou cupa 9 prlu gtlftu} I 9i impledlcat sX ae roteaecl de serclaa aflatl ps cup[. Ia acest fel, ae produce rldlcarea ei.uultaxd a corpulul pe gurubul secunder gl r gurubulul prlaolpel falE de corp. Verlq,nta coastructlvd dln flgura 5.18 aslgurd dubla acfhurc prla guruburlLc 3 O1 8 91 a plulllolor 9 sBre se rotesc inpreua{ ou oorpul 4 acllonat dr nccrnlsaul su allohet verti.cal .

rq?

BN

5
4
?

2
I

__L

l8

Fls.5.

18

ql

dr

ELEM-Ut{Tii

IE

CALCUI

rr.nnlUinlloR Fa.rN suDlmi'

6.1. Coaglderatll seaergle Inblndrlle prle sudurX sint frecvent utilLzate fu conetruclla de naglal detorltd avantaJelor pe care 1e prezint[ Ln conpara'fite cu elte t1pur1 de irabialrl nedemonteblle. AvanteJele imbln5rllor sudate eint de ordln ecotromtc (proprletEtl euperloare, foloeirea 1ategra15 e sec!1un1Lor, ltpse organetror latiroediere' 8daosuri red.use de prelucrare, ep]lcaree localE a naterLalelor scumper operalll pregdtltoar ma,l left1ae, timp d.e execulle redusr elilninarea rebuturllor eto.), de ordln tehaologlc (cost redus a} utllaJului de sudare, ellmlnarea modelelor de turn5torle, mlcgorarea suprafele1or de fabrica!1e, reparatil ugoare etc'), precqm 91 eub aspectul comport5ril in expl-oatare (rlg1d1tate bunE' etangeltate' flux coatlnuu al linillor de fort5 cere asigurS preluarea convenabilS a soLa elegerea solullilor conetructlve csre vlzeezX utilisarea teblllsltdrilor). adrllor eudate ss vor ]ua in conslderare gi dezavantaJele inblnErllor sudatel calitetee cordouulul tle sudurd este dependenti de cellficarea gi atenlla personaluLul care executd lucrarea, structura cordonulul depus prin eudurf este dlferlt5 ri,e cea a neterietulul d,e bazH, lntervin tenslunl rematreqte 91 deforme!11, controlul sudurli lrnpJ-icd aparatal speclallprin t5lerea neratlonald e teblelor',pot apdrea plerderl lnportante de materlal etc' Sudura este utillzat$ ca procedeu de lmblaere a pleoe)"or gl gubanss'mbJe1or, ca niJloc de fabrlcetle prln combina{ie cu alte operalli tebnologlce (gtrntare, natrilare), glrca nlJloc de reparalie seu recondllionare & or88,!elor de meglnl eau a utilaJelor rebutate, uzate eau dletruse accldental 91 ca procdeu do tdlere e metalelor. Claelflcares assltrbldrllor sudater reprezentarea 91 notarea sudurllor sc face conform STAS 7)5*79t 105-76 qi 188-76; Steadardele STAS 6662-74 EI 6726-75 prevdd forma gl dlmensiunile Ce prelucrare a feielor elementelor cG ec plocasa&bleazd la funclle de groeirnea pieselor 9L condltri'lle de erploatarel dcul de sudare utitlzat, calitatea metalulul de bezd 9i de adaus. 6.2. UatgrlLle. Rezlstq+te agtnlelblle ![eterlale]e pentru construc!li]e eudate se aleg ln funclle de poelblllt[!l).e de executle, de coadllille de erploatare 91 ln nod deoseblt de ceracterlr tlca naterlelelor deflnltd ca sudabllltate a netalelor adlcd' capaclts'tca do a forma lnbltii'irl audate ln anumlte condllll practlce de exeoullo f:'el ' OlelurlLe se conelderd gudablle, frir[ a apllca rnxsurl speclale, dac[ coall"autul in carbon nu depdgegte Qr25fi cu condl!1a ca cl1alte elemcnte e[ rdruln[ ln 11n1tcle prevdzute de SIAS 500/l-58. STAS 7194-79 prvede cloelflcarea olelurllort dupC gudabll.ltato, Astfel, glat coneldrrate sudablle olelurlle la cerc ooatl-

109

Or5* eete acaar ol aa la La eulutul dc oarboa echlvalent Ce( o'5%' DacI C"> carboa ge calcuLeasl cu relafla de darr nEgurl epeclale ' ConllautuL ecblvalent C"=C +W/6 + (Cr+Xo+ v)/, + (tr1-cu)/15 gudabtlltatea unor olelurl fabrlIn tabelul 6't se deu lndicalll prj'vlatl ceta Ln Rsn LrA]. Tabelul 5.I

Indj-calli asupra sudebllltdlil-uaora dla olelurlle raoricate in RSR


Sud,are

prln topiret pericol de aperlll" 3 t::11:r'ieoarecocucoaetiai"tt se tinutul de C,P gi-s;;;i;-ii evita fisurlle' recomandd sudarea pentiu a iili"iri-ialict' in general diflcult6!1 sudaree prin rezrltJiixl ;;-;;-;i"t6 Seeud.eazdfir6dj"ficult5ll,printoateproeedee}e porllor Suilarea prla topire: pericol de aparitle a bu eiectroll acizl sau cu t1t8l1 sudarea manuara "o-*"i electric, ( . $llil:3";rin rezi.stenldr nu prezlnti dificult'll in geaeral) olelului cu peste O'29& Sudarea prin topiret Ia sudaree cu src a u'.fi;ft:'ofiX';J'#'";ii;";;;5-"rectrbzl cu tltan' eclzr oau si grcoirni-pe ste 2;'mi*";i;-ry::":li^:-t:?r::,xl?i:: -t:"i:?' ;" p?llTl-9:t3illtgi I -*:ln', i"it53; bazici. se recomandd recoacereaui'ri"ientx o preincilzire ra 1 iSlt;i'J;J:;Til ii";;;t-;"tu drf1""ltati' 11 sudarea prin rezis;;;lxt-fE;a {enerar. fIrX dificultSli' .- --^i{-^. Sudarea prin topiret pler:qle funportant!-uori.itute dinarnic, 99 3or*1i1?:1"[ inainte 25 nuo s- 6'plrcX o preincXlzire la d.e srrdare. r,a groii;i-p""t"

0t

50

Pleseleputernicsolicitate.senormalLzeazdeaucelpulin.ge electrozl bazlcl' detensioneaza aupi-i;;;;;; Se utilizeazE ete recomand5 el'-6 Su[ fleelrl' ?entru sudarea ""ioi"tl-uttt "tt sau S2!1. se face D"p1 ::1*"' liudarea prin rezistenlii: ug?r.de-executa!' se nornalizeazd eeu diaeroic d;;;i;-"oi:'"it"t" o rxcire l-entd. cei putin se detengi.oneaaE'

25A .

..3000c.

chi-nic5 eote prezentatd Sudabllitatea olelurllor ia fuaclie de compozitla ln tabelut 5.2 F4]' Tabelul 6.2 olelurilor l:r func{le de conPozilia Sudabilltatee
chi-rnici

Nr.

Centltetea totalX de ort. elenente din olel (Cr+!1n+Ni+St) etc.


LA
1

Conlinut de cerbon
il

Sudabi"lltatea

tu

ib

Peste O,5 Pinii la l

TeEIe-l" pind
I

le
Ia

'0?5 ,25.. .o,35 0,35. . .0 ,45 Peste 0'45 Pinri ]a O'2

Piai la

.buna

Rea

LlnitatE

SatisficXtoere

Bun{
Res

or2...0rJ or3...0r4
Peete
O

liati ef dcXtoare l,tnitatE


.6una

Pcete 3 PinE

-TEilla '4 o,18 0,18...O,28 0,28...0r38 !este 0'JB

Satlsflcltoar LlrnltatI
Ree

110

Rezlateatele adnlelbllo peatru eue6tullle sudatc sint t-adlcatc ln tabelul 6.3. IUttEea aceetor tezLaleale ad.lllglblle eete aondLtt qnet6 de aature aalc1!l1 (gtatls6 sau Pulsatoerc etc.) Tebel.ul' 6 . e

!lpul

audurll
Sudur&

Fslu1 sollcltXrLL audurll Irac!lune


Comprealuae

Rezleten!a ad-

nlelbl1[
org

.s

f{t

caP
oap

la

Ineovolere
Forfeoare

I'OO fot or85 6*t

[orelune
$udur&
da

Toate eollcltdrlLe

0,65 ^t or55 6.t O'65 6at


6*".T

coL!
fr.eR o

fslu1 sollclt{rll' calltatee noterlalulut. de bea[ 9l e clectrodulul., felul cueltur11, condlll11e Ln ss,re 6-a efectuat sudateer rlgurorltatse controlulult trstameatul teroic ePllcat etc. In casul lmblndrllor sudate eupuae Ia solicltErl verlab11e, rezlatenla edmlslbtl[ egte mal sc5zutd 91 rc deternlad cu rclaller

r
f

s
F

reaPectlv $as*'co"'T

gudurll la sollcltere varlabllI utda d""n 9t G"* este reai.stenla adnlslblld e unttare nornale respccu oorflclentul di eslnetrle R pentru cazul eforturllor ednlgltLv tengenll.a}er f estet0oefieientul d.s reducere a valorli rezlstenlei blle la eollcit6ri statlce (d*u 9i {ru)' i, CoeflclEatul T ""a ursatoerele valorlr ,:) , i,, fI - 1 - earclna varlebild nu ae ecblnbd d-e eenn'i ;,': r'"r

t3 ----- I 'rn1n - sarclaa varlablld se schlnbX tl" | - 1 r-TF- -max /

,,:

, i e39n,

i,,

't

'
.;

Y--ffI A

t- TF-t'm&x t
91

l^mln

gudur6 de coL! fuldlferent cle gennuL l"ul R'

Fnln Fl Fr", valorlle nlntm5

'lnbinaree'i naxlnE e forlel ce so11clt[

6.]. Ilerneqte Inblndrlle

cg1-c-u1

ia condi!.la de egal[ rezlaten![ a cus6tlllln'd't turtX 91,e elenentelor fqblaate. ,Calculul sudurllor este cdaven!1oaa1 dtec{Lti}asl cap l" o*p sc Calcul*t roaraa de conp).exltatea EoLlcltarilor., :"::ttlor a elbnenteLor tnblnatb nsl"ulndu-ee ia consldcrerc ia funclle de sctlunea norilnal$
eudete- s Prolectqazd

FlB.5.1

ral o repertllle unlforrn[ e efor'turi]ror uaitara in secllunea cus5tur[l sudato' !a sudurlle de col!, ec coneld?rl-od fyptrGa cuedturll ars loo dup[ tecllunea ELnln6 - planul care oonllDe b18?cto1r?1 , r, i uaghlulul drcPt (f1s.6.1). , unltere reele aefllnd unlL Bforturlla form ::epartlggtcr audura da col! raprtzlntl un lmportant concentrator dr cfor,

le valoaree rzlgteltel rilturl.,.vgloarea efortului uaitar ed.nislb1l ee }141teezd cuedturll ile col! 91 dc sollclilmlslbltc }a forfecare rtr'", indlfereat de tlpu1' a sispuflca reralllle da enlcul-^ 'la de celcul'' ia dorlala de re. r,e sudurire u"-".tt-3lii-*t", proporlional cu lungloea cordoanelor de gu.luee admlte c6 earclna "" '"p""t Lzea,z6 mal rnult soticltati' r5, degl sudura frontald - ma1 rigidl - este I,ri4dI'nconslde]iareaspecteletehno}oglce,lungi-meecordonululgeia a-a za' fa gudura da col!' Cu {t 2r+ 2s. Le sudure cap 1a cap 9i t - t{ !, notat lung5-mea ccrdonului rezultat dia oalcul pentru prlnclpalele cazurl de La tabelul 6.4 se deu relallile d'e calcul tabelu} 6.5, relatil tle ca].cul sollcitare a inbinSrilor sudate cap }a cap, in peatrusuiluriledecol!prineuprapurere,intabelul6.5peatrueudurilefuTgl Tabelul 5'4 prrn puncte [+][a]. Re1aliile pentru cel"culul sudurilor cap la cap Relali"a de celcul calcul a
Schema cie

lnblnlrii +T

ffi
o)

t+*ffiftI

l-

6t"-*ao"ru

0r=ilft;i l-L"+2a
M.

=J#==+(dete n"
"C:

M,

ft;r--r
{f *"* - }1tt'o5a

L+?s g

(ru -;ft*n"r" i {"


ce

'

nr"-fr'#(("re -T6-

112

Tabelul 5.5

Relalii de calcul pen|ru sudurlle prln


Schema

eupraprurere

de calcul a inbindril
tr.f

"= a = O,7s - cue6turE dreeptH, a = Or5g - cus5tur5 concavE s.=s -cusaturdconvexE ; 0t= er"+ 2a 0r"= {r-or-( 5o e,(sus

Relalll de calcul ( d"r" 7;'''.o,


t-

Ifu

753-66)

I!. *l

Fz

d;ffiars
+2a

rtotu=

r."=[*.o;?h;;l] r*
01

"ttu;
za

d;rufu;El ( ("sg

!.r"+

F=h;
M.

frs-",-rfu(d*r"

8r"=

O;7hil

lt-

41"+ z*

F ff" * ms%

-<

{afs

{"=

i%
F

i Q- !, + 2a

lgbcIul 5.q (contlnuarc)


Scbema

de ca1cul a imbindrll

Relallt de calcul
Ei

nr"=

"-qi,
)

#q = t$1gFr -'{"r"

a"-

ffi;
+
Fn

i I- 8.+
urn

2a

0a^ro

4e dar rninlm 4o
t{.

(tote*
f"=

Lf,T"

"f;q +

6;5-dQF; {"r"
Mi l l e;

o;mri-ilsl J

l-n+2a

oi"=

d7rci-")-e.;; - 6nikt
2a

H.*

0r=AReIq!iile de calcul Pentru sudurlle $chema de calcul a imbindrii

Tabelu} 5.5
Ln

prin

Puixcte

RelalliJ'e de caLcul'

6r" - E'-t
l, = !,u + ?a

114

Tabelul 6.6 (continuare'l


Scbema

de calcul e inbia6rli

Relaltile de calcul

s
b)

{r"-itt4""-tfr-,*}
---6o"u=

lm

di;s

d"e = ld"r"

0=9r+zs

{f"
g"
c)

Tr

*4;

((afe

I * 2e * 2^

Sudurd

fuT

6t"*

M{

4F E i:r-tr

0-(
#*

s+2a)'

2-u

'

F+* z

(f

d)

'fs

141^ d

6""=

4." * {f"

-. d*s

- l{"r"

!,= lu+2a

r15

Tabelul 5.5 (eoatt4uare)


Schema

de caicul a ilobindrll

Rela!1ile de calcul

tr"ftau

tr.

*
F

(u*t")a-

. -"t

I,

("t,
aa

---d'-

-z-

'tt"-4(

U-1 *.Bl gre {t(d+a)a -<'iofa

calcul eproxinativ)

Sudur6 Prin Puncte

d = I,Ze + { nnr r. nd s d = 1r5s + 5 mm, cinil s > 3 ntn 9.Ln= 3d, la suderea cu doud Plese frnlo= 4d, la sudarea cu trel Plese
e * (2,4...4)dt e'= (2...4) d;

qi"=k({"r"'
,F

t"

5.4. Repuli de constrqctie a inbindrilor sud&tu a lnblIn tabelul 5.? eint Prez.entate prlnclpalele reguli de construclle a se pentru ndrilor sudate 91 eint redate exemple de modlficare a construcliejde eudur5 L20]' tubunitilt moda]ltetea d execulie a zonelor cu cordoarle fabelul 6.? tructie conetruc!ie a imbtndrllor
su-date

Sudarea Paravan

1or panourl de epdrtlre )


(

de

Cordoanele de sudurE se scot in a'

fars spallu1ul in] gust dlntre cele


2
parevaae

I15

Tnbelul 6.?( continuar)


erecomanc& Recomendat
gudurS'

Asigurarea accesului electrodului Ie cordonul de Cordoanele de sud dura unui- tub de rd slat snplasate tstaalare intre }a euprafata Pl.6c1]or oud p15ci

Suoura unei e5urdqi de cih-ndru

Oordonul de sudurir se va a.urPlasa pe f 1an,9a cilin-^

drului

ge pe portiune de conductd

Sudura unei

flan*

i'lirnga se dl stan{eazd fa!6 d e pi.e sa de

CordonuL ie sudur6 este depus Pe

capltul flangei
suda.re

Utlli"zarea ce1or nri


frublnarea tlJel cu urinerul 4

^*nn"nii

rra

ai

nai simple Procedee de Cordoanele lnelare de sudu:"ti se infocuiesc cu sudura electricd ia locaqul Practi-cat in niaer Inbinarea cape-

Imbine*rea tuburilor prln sudure

telor Ce conouci5 pr"in suciurd prin presare

frnbinarea prin sudurE a flan-

ii

qelor

d,u conducte

rii prin

[-i11zarea sud5.Presiune

itarea suPraPunerii
Sudura nervur!1or

de sudura. tlE;rea

cant t

tI ti:.

Irtininte

I'lervurlle se PLase.rz:i in zig-ztlg

Sudarea unor Pcre9


inn'l I nq
i:1

Pere!i1- des!)iil'tit or:1 se di st 8n!eazA

II7
Tabelul 6.? ( conti4uare'l

subtlri Evitarea sud5rii pieselor masi're cu cele


erec omandat6

n-EEontr.ndatd

Linita raportului Pentru srosimiJ-e Pl6cilor sudate S/ a < 3


La S,/s > J se introduc.porliuni incliiItI'4" lin51ine | > 5(s-s) respectiv
Imbinarea unei flart0e cu o conductA cu oeretele sublrre

lfonea se executA cu o por!iune inclinatd' cu '"""ti""u variebi16 Pentru a face trecerea la peretele subtire

a'

Sudura unei piese de o Placd

cilindrice (bolt)

l.stiftul (piesaeu o flanqX in general) --"" t* terrnine cilindricd de grosile re dusA a.pe-portiunea sudat6 a piesei..de .tip gt1ft, se executS' o geur6 inftrndat6

Sudarea di-scului de obada unei ro-

Obad.a

!1 dintate

se execut6 cu inele ae trecere cu grosime reCusd


<iou6

Aslgura::ea Poziliei
Sudarea caPului sferlc de miner

reciProce a Pleselor sudate


Llapul sferic se centreaz6 Pe $Lner

$udarea flangel pe conductd

L,'Lansa se centreand ai se fixeazd in sens axial Pe c ortduc td

Sudura unei' pe o Placd

'oucA

BucAa

se fixeazi in sens axial prinlr-un boeaj

11e

tabelul 6.7 (contlnuare) Evltarea unor prelucrirl dificlle a capetelor pieselor ce ge


gudeazi
Nerecoroandat 5 RecomqnCat!

LLbinarea de capdt a dou6 table Imbinarea in ulghi

Imbinarea profilelor eu p15,ci

Sudure uaor pldcl de acoperlre

Inblnanea prin sudur6 a unei conducte cu un element de


cuplare

Asi.gurarea unei" tebnologii simple de prelucrare a elementelor


nfirc co crrr:looqi

Sudarea unul capac

pe conductl

Se prelucreazd mai ugor capaculr1a forma


, rrr r 16ur a

Svitarea prelucrdrii suprafete or pe contureLe de inbinare


Sudaree unei nervurl

pe cootur curblliniu

::lHi'[:'i"cordare,nervura se

tale

6ry
lr}l

ll

1i9

Tabelul 5.7 (coatlnuare\


NerecomandatX
RecoroandatE

Utlllzarea uaor nervuri curbLllnii

Se utillzeazE nervurl cu nargilrl

drepte

]ln't ao{ ioo

rrnnr

semi fqbr{

te identiee Ii,..lta de curea se exesut[ din Coud semifabricate i.clentiqe

Roata

de

Utillzarea unor semifabrj.cate oblinute prin stenlare sau anbutisare in cazul sudurii el Inlocuiree conturului rectiliSudarea unel niu din Pdrll console
independente cu

un suport curblliniu obtinut

prin

ambutisare

Utiliaarea ullor nervuri de intlrire

Nervurile 5 se inlocuiesc cu cele de profj.l

curbiliniu

Imbi.naree flangei cu

o conductE

Nervurile de intErire 7 se inlocuiesc cu cele de profil curbiliaiu 8

Evitarea aPariliei arderilor caPetelor subliri in zona cordoanelor de surluri


Sudura nsr-

vurllor

Porliunile de capxt I gi f sint indepdrtate

120

Ncreconandatl
Sudura uacl bucge L.ntr-o

Recooandatd

pirghlc

Arderes cep6tului eubtl* re K ee evit6 prln rndrirea eeollunii in


A

tlvd

OflS r

APa

O-

ffi@
cordoanG

flange pe un rezorvor cu perst eubllre

Sudura unel.

gaura din perstele rezervoruluL di.n zona. nmtr in care ar putee epare arderea. Se mal utillzeazd procedeul de g[urlre oupd eudur5

nde Ddr t e

fndepdrtarea euprafelelor ce urmeaad a fl prelucrate de zooele cu de audur[. $uprafelele precS.ac se prelucreazd dupd erdurd Pgrtea filetatd ee indepXrte*rzX Sudura unul de cordonul de etut flletat eudurd la dle-

tanla i euficient de mare pentru a evita topiree flletu1u1

Flxarea prtn eudurd e unut bol!

.Cordonul de sudur6 este indepdrta euprafa{a prelucret6 2.Pentru bo1! ee lndlc[ o rugozltatc a auprafetel inalnte de sudur6 R:a 40 urnlad ca'ulterlor ed sc aelgure prin

prelucrerc flnel[ rugozltatea ccrut[ 2'5

$udura

un.!

bucgc

.Se prevede o flangtr La bucgd care va indepdrta cordonul de eudur6 da corpul bucAel 2.AlezaJul dln bucAl s prelucreazX f1-

nal dupl

sudurd

r21

Nereconanclati

ReconandatS.

defornatll 91 ten!a gudura elementelor de eecllrr?e - dlferltd apar Sste neceear ed --sfunf tertlce ce urmare a rdcLrli neunlforme ' fle evltate ecegte sJ'tualil
Sudarea unel Lnvelltorl" Pe ulr c111adru
a,vea

Invelitoarea va o elastlcitate sPoritd prln gofrare

deforLe eud.area unor piese ce forneazd,spatiL inch1ee Poate aP5rea 5e -;;;-pereliloi a1 forurdrli vacuunrulul la rlcire. ca rezultat voi evlta aceete eltualli
Sudura u.uel cut11 r Prln puncte Se prevde gaure nqr pntru ven*

tila!ie. DupX sudurd gaura rqrt se incirlde

e*u tratate terlric $uperee inbla6 prln sudur5 Piesele c5]lte piercle et'ec tul tle Lratal,e flcial deoe,rece Prin inciilzire ee

'

ternici

1.31e

Imblnares unul

bol! c6lit cu o pLes6 tubulard

sele se iilbLnil prirr tlepunerea unui atrat in giur:i1e Practlcerte in pleen tuLular6 e.Sr'.,anr*r ee inloculeqxe cu procdeul de irnblnare Pr' j n Pre arlr'e J. Cap5tul pieBel se r':trlizecrztr prln metalizare cu stelit

Inflgura6.2gfutprezentatepoelblllt6!idecregtereereaistenlelconetruclll}or sudate Lzct]. realelapectele l-3 dln figura 6.2 evldentles6 poslblIlt*tea cregterll torolune' po tenlct aearnbl6rll dlatre flangi 9l arbore, eollcltaNI de rnoment de f,lurga' Reeudeazs calea creEtcrll dlanetrulul. porllunll dln arbore p c&re ee & celsl dln rletenla ssamblErlt dln flgura 6.2/2 este de ? orl nrnl rldlcatE,1ar In flg'ura flgura 5.2/3 ds 18 orl sa1 nare dctt tr construc!1et dlu flgura 6'2/l' 6.2/4 91 6.2/5 aLal rdete poelblltt6tl dE mdrtre a reslsteri!e1 construcflet arprln foloclrcr asa8bl[rtl fl]etetr aau e trsanblbrxl proeate dlntrc f]ang[ 91

II

ffi
1t

7/A r V/ |rr--

tt
I.l

fl
l2

,-6IN
17

J-J-L ?'/

ruHJ l9 * -,Is-]ll I-ffi


20

tit n lll ll

10

lt,

15

16

lHeflH-"1\ /Hi\
27
28

IPLfuJ I-Ld.J 26

23z.25 rffir rcl lH--.jlJ | ,f, ltf lH**+l-L/{t -1


30 31
3?

tH=t\W t{ '.\\ /iW l]trtllmmr (d/

tl{ lI

F19.6.2

oo*-ffi."

poslbtrtte::" ae a aptrca sudura. nsura 6.2/7 erat[ i:::i::t::: peretele d1n flgura 6'2/5' Acclagl procordonul.ul de audurE cr lnblna tlJa cu ou flang[ dla f1gur116 ['2/8 q1 9 csdeu oste utllltat 91 ia cazul aesllbldrll flg'6 '2/9\ ' (aordonul cste dcgclrcet dc acllunce forlc1 axlale tn cszul
8olullaconatructlvldlnflgrrros.z/uestenalbun[decl'tccedlnfl8ure 6.z/Lo,lntrucl'tdcscarcdcordonuldeeudurddesollcttrrgadetddlprealunea lnterloar[ dln rcaervor. rcconandetc aub eepeotul Conetrucll1k dln flgurtle 6.2/L) 91 14 elnt nel lforturila unttrrr solloltlrll oordoanIor de eudurl, acsgtca fllad degcdrcetc'

L2t

detc de forfa F sl.tlt preluata d.c tlJd. DescErcaroa cord,oaulul de sudurl a Go!rtnrcllcl dla flgura 6.2/L5 sc reallceaal latroductad o aernul ooaforq ftgurfl 6.2/L6. SolLaltane de Lacovolcre a cordoaulul d,e eud.url d1a flgura 6.2/LT cslt cvLtatl prla utllllarea oonatrucllel qe l"lr flgura 6.?/LB und.r oordoo4ele ou oan cstc prinar placa euperloar! sl,!t aorLcltrtc le lntladerc. Construcll1le dla flgurlle 6.2/tg qL 6.2/22 au si"ot preclre 91 oa urnar. re r.conendd orl-e dla flgurlle 6.2/ZO,2l 91 respot1v 6.2/?3. Ueryurl.le dc rlgldlzarc sc rscomalldE a fl astfel plasete 1acl.t sE f1e soll.eltate la conprealq.rra (f19.6.2/25) gl nu Ia tatladerc (f1g.6.2/24r. In f1gurlle 6 .2/26-29 glat erltatr poslbll-1t6!11e de nHrlre e realEtentel tnblnErllor eudata r teblelor. Fa!! do aoastruc!1a preaentatl tn flgura 6.2/26, oolulllle datc ta flgurlLe 6.2/27,Zg,Zg eint nult lnbunltEflto eub eapoctul cregtorll rcrletenle1 ).e rupere gl lacovolsre'dc 2 ptnl Ie 5 or1 . Ia flgure 6.2/jO este rscon,trdat6 sotulla de sudurI pe contur e tabLel auprapuae d,e groslme lrio{ 91 epllceree eudurll prla puacte pcntnr prlnderca dc pleae de bazd (ac reduc dcfornalllle glsteuulul). I,a coaatrucllr dla flgura 6.2/)L apete o golicltare aupllmentarE dc forfscere La cordonul dc gudurE' sollcXtere carc ge poata e.Ilm1ne fol.oelnd solulla dla flgure 6.?/)2. I^ flgurlle 6.2/33-36 eiat prezentate recomandlrL prlvlad eonstruclla unor elenentr dc batlurl seu suporll. Soltolt6rl.Ie date de forla F pravoacd eforturL narl de Lntladere ia oortloanele de eudurd (zone n - f1g.5.2/33). lmplasarca profllutul U oa ta flgurlte 6.2/)4r35.],6 coaduce 1a rd.cgoreree eforturllor prln descdrcarce oordoanelor seu prla aollclteree lor La compreeiunc.