Sunteți pe pagina 1din 31

Ing.

$TEFAN MANEA

LAVANDA sr ULEIUL DE LAVANDA

S.C. HOFIGAL EXPORT.IMPORT S.A

Str lntrarea Serelor, Nr. 2, Sector 4, Bucuregti


Tet. 01 - 334.51.35; Fax. 01-334.59.05

activitate HOMEOPATIE, FITOTERAPIE, GALENICE. HOFIGAL S.A. este o companie integratd, spectalizatd in fabricarea de produse exclusiv naturale, avand ca trdsdturd caracteristicd faptul cd igl obtine materia printd din cutturi proprit Asffe/, se cunosc foarte bine materialele care stau la baza productrei, evitandu-se utilizarea erbicidelor gi a tratamentelor care "impurificd" materia prtmd utilizatd in procesele de prelucrare ulterioard. Compania noastrd urmdregte in general, obtinerea de "produse biologic pure" care corespund in totatitate normelor ecologice in vigoare. HOFIGAL S.A. realizeazd procluse finite, dar gi semifabrtcate pentru industria farmaceuticd gi cosrneticd, inclusiv suplimente nutritive denumite modern "alimente funcfionale,,. Calitatea produselor noastre este conformd cu cele mai exigente standarde interne gi interna{ionale, fiind similare produselor fabricate de firme de prestigiu din Germania, Franla, ttatia, Etvetia,
etc.

IIOFIGAL S.A. esfe o firmd de produclie infiintatd ta 17 aprilie 199A, a cdrei denumire exprim6. ea irisdgi, obiectut de

produc(iei, nomenclatorul de produse realizate de HOFIGAL S.A. a crescuf de la un numdr de 3 produse in anul 1gg1,la peste 150 de produse in anul 2003. Dorrm sd subliniem in mod deosebit dubtarea anuald a-activttdtii, acest ritm fiind prevdzut in progrant incd cinci ani. ln plin proces de dezvoltare, compania HOFTGAL S.A. acordd o deosebitd aten{ie cercetdrii pentru ldrgirea gi ameliorarea gamei de produse, in colaborare cu catedre ale unor importante institutii de invdldmdnt superior De asemenea, HOFTGAL S.A.

gtiinte, ingineri diploma{i, medici gt farmacigti, economigti gt tehnicieni, cu experientd in domeniul cercetdrii, proiectdrii gi

Rezultat al muncii unui numdr mare de specla/l,sfi: doctori in

urmdregte dezvoltarea calitativd gi cantitativd prin modernizarea tehnologiei aplicate, mdrirea capacitd(itor de produc{ie prin achizilionarea de aparaturd gi utilaje cu peiormanle tehnice gi
economice superioare. Actualmente realizdm o fabricd noud care va respecta-toate exigenlele existente pe plan mondial. ln final, dar nu in ultimul rdnd, dorim sd te multumin

ctienlilor gi cotaboratoritor nogtri pentru increderea acordatd in toatd'aceistd perioadd, asigurandu'i, totodatd, cd 9i pe viitor se vor afla in centrul atentiei noastre. S.C. HOFIGAL EXPORT. IMPORTS,A. Director general Dipl. lng. $tefan Manea

VI

LAVANDA gt ULETUL DE LAVANDA


1. DESCRTERE BOTAN|CA, ORtctNE

$t RASpANDTRE

Este denumitd gtiintific Lavandula angustifolia, Lavandula


officinalis sau Lavanda vera gi face parte din familia Laminaceae

Semiarbust

cu

Lavandula officinalis se mai numegte popular aspic, levand, livund, insd denumirea consacrati este aceea de LEVANIICA. Qrigine mediteraneand. O intilnim pe coastele insorite ale muntilor Alpi lnferiori de la 400 m pini ta 800 m altitudine, ii ptac Greciei 9i in mod deosebit in Anglia. Rdddcina este lignificati, de pdnd ta 2 m tungime gi 3 cm grosime, tulpina puternic ramificatd, ramurile de la bazd ramificd de asemenea, 9i astfel se realizeazi nivele de ramificatie p6ni la 50-70 cm gichiar 100 cm. Ramurile tinere au perigori degi, cenugii, cele bitrAne,
lignifrcate au scoarta exfoliatd.

aspect giobulos, peren sau

cultivat,

solurile calcaroase, afdnate, permeabile, relativ uscate, fiind rispAnditd in Europa Meridionald, in sudut Frantei, ltaliei, Spaniei,

Frunzele sunt apcese, liniare, sesile, lungi de 2-4 crn gi late de 3-5 cm, cele inferioare cenugii, iar cele superioare, cenugiu-verzui
gi mai putin paroase.

Florile albastre-violet au nuante extrem de variate de la albastru deschis spre alb, pAn6 la albastru-ciel gi sunt grupate in varful ramurilor. Lavanda infloregte in lunile iunie-august, iar dacd ii merge foarte bine, infloregte gi a doua oard in lunile septernbrieoctombrie. Planta este nerofitd, deci poate rezista la seceti
prelungitS.

Polenizarea este alongat6, entomofili, iar fructele sunt nucule ovoidale, lucioase, brune, grupate c6te patru. Cultura are o longevitate de 20-30 ani cu puterea maximd in anii 5-15. se recolteazd inflorescen[ele - Ftores Lavandulae - care au un miros plicut, caracteristic. Existd numeroase specii de lavand6, insi Lavandula angustifolia este cea mai rispAnditi, precum gi cea maivaloroasi.
2. COMPOZTTTE CHtMtCA

gl

ufllzAnt

Florile conlin ulei eteric (0,7-1,4 %) cu o compezitie foarte variati 9i anume 30-40% acetat de linalol, geraniol, nerol, borneol (+)citronelol, (+)terpinen, (+)epoxi-dihidrolinalol, izogeraniol, alcoot

VII

cuminic, a-bisabolol, alcool amilic ai izoamilic, alcool n-hexilic, acizt valerianic ai izovalerianic, acid propionic, acid capronic, hidrocarburi terpenice, cumarina, furfurol, tanin, principii amare, substanle
minerale. Frunzele gi tulpinile conlin cantititi mici de ulei volatil dar, in schimb, con{in substanle organice gi anorganice ca N, P, K, Ca, Mg, B, Fe, Mn, Cu. Compozi{ia este diferitd de la culturd la culturd, in functie de condiliile de mediu gisol. Produc(ia de ulei variazl cu virsta plantei, atingAnd maximum intre anii 5-10 gidevenind slabi dupd 12 ani.

Con[inutul maxim de ulei eteric se gesegte la inceputul

infloririi, in{re orele 9-14.

Uleiul eteric ce con{ine p3nd la 60% linalol, era folosit in in parfumerii 9i cosmeticd la ob[inerea unei game largi de special

mai oblin sdpunuri gi detergdnfi, ape de colonie parfumate cu lavandS. De asemenea, uleiul de lavandd se folosegte gi pentru a corecta mirosul unguentelor, al cremelor sau chiar al
medicamentelor.

produse pentru intre[inerea mAinilor 9i a fetei. Se obtineau gi incd se

Actualmente uleiul de lavandi are cu totul alte valenfe 9i igi dezviluie caliti(i din ce in ce mai multe gi mai uimitoare. lati citeva: intern acfioneazi ca antiseptic, ugor antispastic, carminativ, calmant, diuretic, colagog, iar extern ca analgezic, cicatrizant, calmant. lntern este recomandat in: migrene, cefalee, afecfiuni cardiace cu substrat nervos, afec[iuni renale gi hepatice, tulburdri digestive, balondri, reumatism, axietate, afecliuni ale ciilor respiratorii, tuse, tuse convulsiva, laringitd, iar extern este indicat in: riceald, gripi 9i stiri febrile, etc.
Mai nou, uleiul de lavandd contribuie la normalizarea funcliei cardiace prin reglarea stdrii de excitabilitate a unor receptori interni. TotodatS, asigurd reconfortarea 9i calmarea ln caz de surmenaj 9i iritabilitate ca urmare a oboselii nervoase, mai ales fn suprasolicitare intelectuali. Uleiul de lavandi se poate utiliza gi in biiterapeutice, ceea ce il va nominaliza ca procedurd specificd la Centrul de Terapie Naturali gi Geriatrie "Alexandra" din Breaza care va fi inaugurat in cursul anului 2003.

VIII

3. LAVANDA. TONIC NATURAL CU VIRTUTI

NEBANUITE
Majoritatea oamenilor vdd rn levdnticd o plantd de grddind cu aspect frumos 9i cu un parfum delicat pe tot parcursul infloririi, insi studiile gtiintifice demonstreazd astdzi cd este vorba de o planti cu calitifi complexe, care se poate utiliza in mai multe moduri in via[a noastre de zi cu zi, pentru a ne pdstra sdndtatea. Cercetitorul Rene-Maurice Gattefasse a definit lavanda ca

volatile din compozitia mai multor plante, a avut loc o explozie 9i s-a ars grav lb o mand. Durerea puternicd l-a fdcut si introducd m;iha in cel mai apropiat lichid, fdrd a mai 96ndi, int6mpldtor acesta era ulei de lavandS.Ugurarea a fost aproape instantanee, iar in zilele urmdtoare Gattefasse a rimas uimit 9i fascinat de rapiditatea cu care mina s-a vindecat, fir6 nici urmd de cicatrice. Dupi o siptim6ni concluzia era evidenti; uleiul de lavandd avea proprietatea de a
vindeca arsurile. Dupd cum era de agteptat, omul de gtiintd s-a intrebat dac6 baza noii gtiinle denumite AROMOTERAptE. Medicii gi chimigtii au rdmas surpringi sd descopere o gamd vasti de substan[e odorante care pot fi utilizate iri domeniu! meoical gi marea varietate a proprietdfilor acestora. uleiurile esenfiale, utilizate pentru proprietilile tor antiseptice, antimicrobiene, antitoxice, antivirale, cu efect puternic energizant gi cicatrizant, au devenit subiect de cercetare ineditd si in scurt timp ne vor dezvdlui virtu[i nebdnuite pentru eradicarea unor boii grave.

fiind "planta surprizelor". ln timp ce studia in laborator uleiurile

9i alte uleiuri esentiale au aceeagi proprietate terapeuticd. Ei bine, acest studiu a condus la apari[ia unei lucrdri care de fapt a constituit

alte insecte, purificind aerul in sensul profund al cuvdntului, rh Anglia, de exemplu, nu existi casi fn care si nu gisegti o sticlu{d cu
uleide lavandi, ca intr-o trusa de prim ajutor.

Savantul francez Gattefasse a fost profetic atunci cdnd a introdus termenul de ARoMorERAplE, fiind dec/arat ulterior chiar pirintele acestei noi gtiinte extrem de complexe gi cu mari implica[ii in viitorul medicinei. De asemenea, el are meritul cd, dupi aceastd descoperire, majoritatea grddinilor pubiice 9i private au ficut din lavandi un adevdrat "monument" de gtiin(d gi utilitate. Lavanda gi binefacerile ei au p6truns in majoritatea caselor: iarna florile de lavandd sunt pistrate in buchelele sau in sdcule{e de pinzi, parfumeazi casa, dulapurile cu haine, inldturind moliile 9i

IX

Dacd te arzi, te inteapd o viespe, un pdianlen sau orice altd

insecti, aplicarea imediati

problema instantaneu. De asemenea, dacd iti speli fata cu api in care ai addugat 2-3 picituri ulei de lavandS, te vei rdcori sau vei inlitura mirosul de bucdtirie imediat. Levdnlica se folosegte gi sub formi de ceaiuri care se pot consuma indulcite cu miere, ca remediu pentru via!6 lungd gi sinitoasd. binecuvAntare in Europa, incd din timpul Romei anlice, in Anglia planta este pretuitd atit ca medicament, cdt 9i ca produs pentru casi - ingredient pentru bucdtdrie. De la arbustul micu{, pdnd la plantele ce depSgesc un metru jumdtate, lavanda poate fi cultivati ca plantd singuri, formind 9i tufiguri mici sau gardurivii, adevirate bariere anti insecte. Cercetdrile 9i incrucigirile fdcute au condus la oblinerea unor inflorescenfe cu un adevdrat diapazon de cu/ori, de /a purpurru intens la culoarea tipicd de lavandd roz deschis gi alb, cu frunze de cele mai diverse forme 9i consistente.

1-3 pic'turi direct pe rand rezolvi

Gratie virtutilor

ei

pre(ioase, lavanda este consideratd o

Lavanda este cultivatd azi fn Anglia. Germania, Fran{a, Olanda, Belgia, Spania, Portugalia, ltalia, Ungaria, Bulgaria,

RomAnia, Algeria, Maroc 9i Turcia. Se cultiv5 pe arii extinse in {ari cu climd mediteraneani cum este Grecia, iar in Germania, intre Bingen gi Kruenach, existi o regiune numitd "Muntele de lavandi".

Anglia, unde lavanda este cultivati

inci din

1820, avind

practic cea mai mare experienld 9i risp6ndire a lavandei, poate fi numiti firi greg "fara lavandei". Se aprecrazd azi cA aga-zisul calm

englezesc s-ar datora acestei plante, adevdrat miracol gi dar al


naturii.

ale lavandei, de la banalele boli ca rdceala gi tusea, pdnd la

ln "Dic{ionarul de fraze gi de legende" scris de Ebenezer Cobam Brewer acum 150 de ani, sunt prezentate virtu{i incredibile

exageriri ca evitarea sarcinii, alungarea fantomelor etc, ln lucrarea "Complete Herbal" care a apdrut in foarte multe edi{ii, Ntbholas Culpeper afirmS: "Lavanda este folositoare pentru toate durerile de cap provocate de frig, apoplexie, epilepsie, in amo(eali, crampe, convulsii, paralizie gi legin, intiregte stomacul, elibereazd ficatul gi splina de obstruc[ii, provoaci menstrua(ia gi ajuti la expulzarea noului ndscut 9i a placentei". "Florile de lavandi adiugate in vin, infuzate, ii ajutd pe cei ce suferd de flatulenld sau colici".

"Un decoct din flori de lavandS, ungurag, sundtoare


dinti"

rdddcind de sparanghel este foarte util pentru epilepsie 9i vertijuri. Acelagi decoct se recomandd 9i pentru cldtirea gurii in durerile de

9i

Cercetdrile privind lavanda au fdcut progrese enorme de cdnd au fost scrise cele de mai sus, in anul 1653, degi multe din pirerile de atunci sunt actuale gi azi. Metodele 9i aparatura de care dispune gtiinta in prezent, pun in evidenfd un mare numdr de componente semnificative; cromatograma arati taninuri pind la 12o/o, uleiuri eterice 13 o/o, acizi nesatura{i, esteri, etc. Daci analizdm numai compozilia uleiului eteric: linalol liber gi esterificat, geraniol liber gi esterificat, cumarini gi derivali, constatdm cd numai acegti componenfi sunt in numdr de aproape 200 latd de ce efectele uleiului de lavandd nu pot fi atribuite unuia sau altuia dintre componenti, uneori nici mdcar unei clase de substanle, cr constituie o interdependentd 9i un cumul de ac[iuni. Acum se gtie ci glandele sau caliciul florilor care con[in uleiuleteric, sunt situate labaza fiecdreiflori, gici extractia cea mai eficienti se face prin antrenare cu vapori. Aceste glande se deschid la cilduri gi prin distilare, se "amestecd" uleiul cu apa care se separi prin ricire. Uleiul de lavandd are cdteva caracteristici bine definite, degi existd muiti falsificatori care il ,,inmul!esc". Primul mod de a stabili calitatea uleiului de lavandi este urmdtorul: se ia o coali albi de hirtie, se aplicd 1-2 picdturi de ulei gi se incdlzegte deasupra fldcirii, la cel pulin 30 cm distantd; in mai pu[in de 5 minute coala trebuie si rdmdni albi ca la inceput, Daci rim6ne pdtatd inseamni cd in uleiul de lavandd s-au adSugat alte uleiuri. Dac6 hArtia rdmAne ingilbenitd, uleiul este vechi gi nu a fost bine pistrat, la 1B'C, in sticli brund, inchisd ermetic. Uleiul de lavandd, ca toate uleiurile esen[iale, se pistreazd numai in sticl6 neutrald brund, fiind exclusd utilizarea maselor plastice, indiferent de caliti[ile acestora. Uleiul de lavandd se dozeaz6 atent cu picuritorul, ca toate uleiurile eterice, 9i se poate utiliza in mai multe moduri: comprese, spdlaturi, bdi, fumigalii, inhalatii. ' Proprietdlile uleiului de lavandi sunt: analgezice, antidepresive, antiinflamatoare, antiseptice, antispasmodice, carminative, cicatrizante, diuretice, emenagoge, expectorante, h ipotensive, sedative, deodorante.

XI

Este impresionanti multitudinea afecfiunilor in care lavanda ac{ioneazi:

Girculafie sanguini

uleiul esen(ial de lavandd este

sedativ, hipotensiv, poate reduce tensiunea arterialS gi palpitaliile, in

diurezi, lavanda are efecte asupra rinichilor gi favorizeazd fluxul


urinar.

Digestie - capacitatea carminativi gi depurativi a uleiului de lavandi favorizeazd digestia gi ajutd in cazurile de flatulentd,
respira{ie ur3t mirositoare.

Emotivitate - cu proprietatile sale antidepresive gi sedative, lavanda poate fi utilizatd in caz de depresie, stres 9i anxietate. Este foarte utili in combaterea insomniei, a durerilor de cap 9i de dinti, 9r un excelent tonic pentru tulburirile de origine nervoasd. Ginecologie - lavanda calmeazi simptomele premenstruale ale menopauzei, favarizeazd fluxul menstrual 9i poate vindeca 9i infec[iile cu candida. Deoarece are o ugoari acliune emenagogd,

put6nd provoca 9i stimula fluxul menstrual, lavanda nu trebuie utilizatd in primele 7 luni de sarcinS. lnsomnie - propriet5lile sedative ale lavandei pot facilita somnul 9i pot'combate problemele legate de insomnie, anxietate gi agitalie, in special la pacienlii de virsta a treia, deoarece acegtia sqferd 9i din cauza efectelor secundare ale medicamentelor cu care
se trateazS.

antiinflamatoare gi antispasmodice, uleiul de lavandi este foarte apreciat in dureri musculare, entorse, reumatism gicrampe. Piele - deoarece are proprietdfi antiseptice, antiinflamatoare gi cicatrizante, lavanda lavorizeazl formarea lesutului cicatricial 9i poate vindeca arsurile, inclusiv cele solare, ?n[epdturile insectelor, ajutd in cazurile de acnee, furunculoz5, eczemd 9i chiar mdtrea[6.

Musculaturi datoriti calitd[ilor sale

analgezice,

antiinflamatoare

microorganismele, fic6ndu-l util in combaterea gdtului, tusei, sinuzitei gi guturaiului.

Respirafie excelentele proprietd[i antiseptice 9i ale uleiului de lavandd pot distruge

ricelii, infec[iilor

Transpirafie - calitdlile antiseptice 9i depurative combat transpira[ia, in timp ce parfumul de lavandi neutralizeazi mirosul neplicut al unor toxine gi substanle secretate de piele.
Preparatele pe bazd de lavandi pot

fi

utilizate

atit

de

bdrbali, cAt gide femei.

XII

componentelor sale aflate intr-un multiplu sinergism. Planta este din ce in ce mai mult utilizat6 in combaterea unor ddunitori din parcuri gi gridini, dar mai ales introdusd in bucdtdria modernd, in aga-zisa "bucitdrie a prelungiriivielii". Anglia st6 in fruntea cercetirilor, in aten{ia permanentd a presei gi a oamenilor informa(i.ln 1955 se anunta pentru prima dat6 in "THE OBSERVER" alocarea de fonduri pentru a trata cu ulei de lavandd simptomele bolii Alzheimer la un grup de 50 v6rstnici. Dupa 6 luni de tratament prin masaje cu ulei de lavandi s-a redus semnificativ dependenta lor de medicamente, au cdpdtat o stare generald mai bund, li s-au ameliorat durerile reumatismale, au devenit maioptimigti, cu un somn mult maiodihnitor. eliberarea bronhiilor gi la ugurarea respirafiei. Uleiul de lavandi este utilizat din ce in ce mai mult in combaterea stresului, astfel incit unele firme japoneze il introduc in instalatiile de aer condifionat din clddirile de birouri. Presa englezd abundd in rnformatii despre uleiul de lavandd binefacerile lui, care este adesea utilizat ca antistres, ca tonic 9i general, pentru revigorarea pielii obosite, favorizarea circulatiei limfatice gi consolidarea celulelor superficiale. Aromoterapeulii cunosc faptul cd uleiul de lavandd este esenla cea mai relaxanti aflatd la indem6na publicului, gi mai ales a omuluide r3nd. Cercetdrile ficute in laboratoarele Universitd[ii Warwick, asupra efectelor specrfrce ale unor uleiuri esentiale asupra intelectului 9i asupra sistemului nervos central, au confirmat ceea ce se gtia de secole despre lavandd, 9i anume cd posedd un efect predominant sedativ 9i antidepresiv. ln SUA s-a avansat ipoteza conform cireia popularitatea crescuti a lavandei s-ar datora combinatiei dintre parfumul siu gi efectul pozitiv pe care il produce asupra personaliti[ii. Annette Green de la "Fragrance Foundation" a spus. "Viitorul parfumului este AROMACOLOGIA, gtiinta care creazd produse parfumate cu efect asupra psihicului". Aceastd idee se pune permanent in practici 9i lanseazd tot mai multe produse naturale. Ar fi necesar ca presa noastri s6 faci educa[ie publicului larg 9i si arate ci "irezistibilele" parfumuri, pe cAt sunt de scumpe, pe atit sunt de toxice 9i de inutile in viata noastrd. Md refer in

Cercetirile despre aceasti planti sunt in continui cregtere datoriti lipsei de toxicitate Si complexitifii

Prin parfumul siu foarte plicut lavanda, ajuti

la

XIII

special la acele parfumuri care au invadat pia{a 9i care nu au nici un fel de control, exceptand simluIolfactiv. Producdtorii de parfumuri, oamenii de gtiin[d 9i comercian{ii din tdrile dezvoltate incearcd sd prezinte lavanda ca pe ultima tendinfd a modei, confirmdnd acum ceea ce se gtia pa(ial de secole. aplicatiile benefice ale lavandei 9i evidentiazi faptul ci aceasta este o permanenti sursd de noutdti. Aga cum au inteles englezii care au cAmpuri, munti, terenuri aride acoperite cu lavandd beneficd economic, aga cum au in{eles francezii care au lavandd in culturile de bazd, aga cum inteleg italienii, olandezii gi al(ii care extind culturile la suprafefe de mii de hectare, eu incerc si conving un numdr cdt mai mare de romAni sigi aducd sdndtatea la fereastrS, in batcon, in gridind, in c6mp 9i totodatd si profite economic de aceastd planti" Lavanda este o plantd robusti, frumoasi, cu un parfum intens, beneficd pentru sdndtate, cu potential economic, gi nu numai, te face sd te indrdgostegti de ea ca de un copil. Este suficient ca seara, la culcare, sd mirositi o planta infloritd, si sfdrdmati intre

Cercetirile favorizate de aparatura ultimilor ani demonstreazi

degete c6teva flori uscate sau sd aplicati citeva picdturi de ulei esential pe o batiste pe care o puneti in buzunarul pijamalei, pentru a avea un somn linigtit gi odihnitor. ln fine, dupd dug, intrati intr-o cada in care ati pus 6-g picituri ulei de lavandd 9i ve(i avea acea senzatie inegalabild de
bine.

Lavanda vd dd vise la propriu gi la figurat, v6 ocupd pldcut timpul, face din orice pensionar un om activ gi util familiei sale, prin sinitatea ce o oferi celor dragi gisdndtatea proprie. Cei ce vor invila sd se bucure de virtutile lavandei vor regreta ci mul{i ani din viald nu au cunoscut adevirata plicere pe care o oferi aceastd plant6. 4. ULEIUL DE LAVANDA Lanurile de lavandd de un albastru violet, transmit calm la propriu gi la figurat, incdt te decizi cu greu sd rupi aceste flori pe cdt de gingage, pe atAt de utile chiar in momentul c6nd floarea incepe si capete contur gi maturitate, cdci acesta este m._mentul optim al
recoltdrii.

XIV
I I

l I

Lavanda, o plantd puternic meliferd, se recolteazi pentru a extrage uleiul volatil dupd ora 11"", in plin soare, chiar atunci cdnd floarea este deschisd gi inundatd de albine gi de fluturi. Dintre speciile de lavandi, lavanda angustifolia este renumiti pentru calitatea uleiului, dar 9i pentru florile ei care

sunt deseori utilizate in decorafiuni florale.

De altfel, dacd am urmdri istoria lavandei in Anglia incepAnd cu secolul al Xlll-lea, am vedea de ce englezii apreciazd atdt de mult lavanda - in Anglia s-a ajung la peste 60 de specii 9i varieti{i, iar cercetarea continud.

Se spune cd istoria lavandei este legati de numele Linn Chilvers, a cirui semniturd se gisegte pe toate produsele companiei britanice NORFOLK LAVENDER, istorie care se
impletegte cu cea a familiei regale care pretuia foarte mult lavanda.

Regina Victoria de exemplu, obignuia sd-9i parfumeze

se

batistele cu ulei de lavandd gi punea gelatine de lavandi la fripturi. Regina gi ducele de Edinburg iubeau plimbdrile lungi pe c6mpiile de lavand6. De altfel, se spune cd longevitatea membrilor casei regale

datoreazd

in

mare mdsurd extinderii utilizdrii lavandei

in

alimenta{ie.

lstoria ob(inerii uleiului de lavandi este practic legati de dezvoltarea cultivirii lavandei in Anglia. Azi ob[inerea lavandei este

specifici fiecdrui producdtor, iar tehnologia oblinerii uleiului de lavandi are diferite variante, ln func[ie de forma, metalul, diagrama evaporirii, sistemul de prindere gi separare. Desigur diferen[ele se risfr6ng asupra calitdtii uleiului ob(inut gi impticit asupra efectului
economic.

5. sA

NE PASTRAM gt sA NE TRATAM SATATITeA cU LAVANDA Lavanda a fost utilizati in domeniul medical de Pedacius pe timpul grecilor gi egiptenilor antici. Se gtie ci prima list6 de plante gi utilizirile lor medicale a fost intocmiti de medicul grec Dioscorides,

care a trdit in primul secol dupd Hristos 9i a scris acea operi grandioasi despre "DESPRE MATERIA MEDICA" unde este
men[ionatd Lavandula stoechas.

ln secolul XVI botanistul John Gerard ('1S4S-1607) scrie renumita carte "HERBALL" (1597). Acesta s-a ocupat peste 20 ani
XV

despre proprieti[ile terapeutice ale plantelor gi ierburilor. Cind s-a dovedit gtiin(ific utilizarea lavandei gi in speciat a uleiului de lavandS, s-a in[eles de ce existau atAt de numeroase referiri despre utilizarea lavandei, incd din antichitate. Hinchinbrooke din Huntingdon pentru a verifica eficien[a uleiurilor esenliale in prevenirea tulburdrilor postnatale la femei.

de grddinile lordului Burghley, gi a acumulat bogate cunogtin{e

ln anul 1995 s-a efectuat un experiment la

spitalut

gi a V-a ale testului, acestea fiind zilele cAnd, in mod normal, disconfortul perianal e maxim. studiul s-a incheiat cu concluzia clari ca uleiul de lavandi este un adjuvant eficace in ametiorarea
disconfortului postnatal.
Ulterior au fost fdcute nenumdrate studii pentru tratarea unor diferite afec(iuni, mai grave sau mai pulin grave, care au aritat cum lavanda poate elimina disconfortul produs de tulburiri fizice sau psihice.

terapeutice ale uleiului de lavandd adiugat in apa de baie le ajutau pe femei la nagtere. Cercetitorii au efectuat un test clinic pe un numir de 635 de femei. Pacientele au fost impi(ite in treigrupe: - La grupa I s-a folosit ulei de lavandd pur; - La grupa a ll-a s-a folosit ulei de lavandd sintentic; - La grupa a lll-a s-a folosit o substanti inertd. Uleiurile s-au utilizat zilnic, timp de 10 zile, imediat dupi nagtere. S-au urmirit rinile perianale, precum gi datele referitoare la durata stdrii de disconfort. Rezultatele au ardtat cd acele paciente care au folosit uleiul pur de lavandi, au inregistrat punctele cele maijoase in zilele a lll-a

S-a pornit de la credin{a tradifionald conform cdreia calitilile

A. TRATAMENTE CU LAVANDA 91 ULEI DE LAVANDA


Tratamentele descrise in cele ce urmeazi trebuie privite orientativ deoarece acestea nu inlocuiesc rolul medicului in inceperea tratamentului gi evaluarea reald, cuantificati, care trebuie ficuti de citre acesta.
ACNEEA

Aceasti neplicuti boal6 de piele care apare de reguli

la

adolescen{i, e cauzatd de o inflamare a glandelor sebacee. Sebumul este o secrelie grasi secretatd natural care lubrefiazi pielea gi care,

XVI

dacd este produsi in exces, se acumuleazd in foliculii pilori gi in zonele mai grase, in jurul nasului gi pe bdrbie. Atunci cdnd sebumul rimdne sub piele, apar cogurile sau punctele negre (comedoanele). Lavanda (in special uleiul esenfial) controleazi secretia
de sebum 9i deci nu permite acumuliri. Uleiul esenfial de lavandi cu proprietd{ile sale antiseptice 9i cicatrizante se aplicd direct pe pustule (coguri), ferind zona ochilor. ldeal,ar fi si introducem uleiul esen(ial in ulei din germeni de porumb sau ulei de citind, 2-4 picdturi la 1cm'. Aten{ie, nu stoarce{i cogurile pentru nu favoriza

suprainfectarea!
.AFTELE

Aftele sunt ulceralii ale mucoasei bucale care apar pe gingii, pe partea interni a obrazului, pe marginea limbii gi sunt produse de

stres, de tulburdri gastrice sau


puternice.

de

tratamente

cu

antibiotice

Uleiul esenfial de lavandi posedi proprietifi antimicotice 9i este ugor de folosit la cldtirea gurii pentru a combate acest fenomen. Se clitegte gur:a de trei ori pe zi cu un amestec c6t maiomogen din 2-3 picaturi ulei de lavandi la 50 ml ap5.
ARSURILE

Arsurile grave vor fi tratate de medic, dar arsurile relativ ugoare pot fi tratate cu ulei de lavandi firi si lase urme. Trebuie utilizat rapid ulei esential de lavandi pur, gi nu extracte uleioase. Dacd umezirea arsurii se face in fiecare ori, durerea cedeazd gi este impiedicati formarea bigicilor, latd de ce un flacon de 10 ml ulei esential de lavandd nu trebuie sd lipseascd din casa niminui, mai ales acolo unde sunt copii.
ARSURILE SOLARE

Sunt poate domeniul unde abundi tot felul de lo[iuni 9i creme care de care mai "protectoare". Existd insi doui produse remarcabile, 9i anume: uleiul esenlial de lavandi gi uleiul de citini. Uleiul de lavandi a uimit gi uimegte prin puterea de vindecare a arsurilor solare, dar gi de alt tip. Uleiul de citini, in schimb, di rezultate spectaculoase in prevenirea arsurilor, prin protecfia pe care o asiguri pielii Si prin absorbfia radiafiilor solare

diunitoare

Daci totugi v-a ars soarele, aveli la indemind o metodd pe c3t de simpld pe atAt de eficient5, gi anume ungerea pielii.pe zona

XVII

afectati cu ulei de lavandS. Se va constata

ci

pietea igi revine

spectaculos gi se reface ca 9i cum nu s-ar fi intamplat nimic Pentru arsuri solare s-a creat 9i "Gelul pentru plaji., din gama "HOR VIODANA" care rnrbina virtutile uteiului de lavandd cu cele ale uleiului de cdtind, potentate de coenzima e10 gi alte uleiuri volatile. Produsul combate gi petele de pe fatd sau corp, precum gi formele acneice ce apar mai ales primdvara gi vara. Din gama

"HOF.VIODANA" fac parte gi Cremele pentru ingrijirea gitului sau antirid, foarte benefice ln combaterea 9i prevenirea arsurilor solare. Rezultate spectaculoase obfine[i 9i cu crema SpIRULIN care, in plus, regenereazd lesuturile subdermice, cre6nd noi {esuturi
tinere sau fortificate
ARTRITELE

De secole, bitrdnii au folosit lavanda pentru a ugura durerea Si rigiditatea produsi de osteoartrita (inflamarea articulafiilor), gralie efectului antiinflamator al uleiului de lavandi.
Uleiul de lavandi poate fi utilizat la baie sau ca 9i component in uleiul de masaj. ln apa de baie se pot adiuga 10 picdturi ulei de lavandi simplu sau in combinatie cu alte uleiuri esenliale.

Pentru masaj

antireumatic. anfrsfres" realizat de HOFIGAI S.A pe baza unei formule cu eficacitate doveditd.
ASTM

vd

recomandim "Uleiul

de

masaj

dificili 9i zgomotoasi. Utilizind un amestec de 4-5 picaturi ulei de lavandi cu 5 picituri ulei de menti 9i 5 picituri ulei de eucalipt care este inhalat zilnic, de 2-3 ori pe zi, in citeva siptimini vor apirea rezultatele. Se poate utiliza gi metoda evaporirii uleiului in spa[iul de
locuit sau de lucru.
CONSTlPATIA

Se gtie cd simptomele principale ale astmului sunt respira(ia

Literatura de specialitate recomandd

pentru tratarea constipatiei, gi anume: 50 ml ulei vegetal in care se pun 5-6 picdturi ulei de lavandS, 5 picdturi uteide rozmarin, 5 picdturi ulei de sundtoare gi 5 picituri ulei de piper. Cu acest amestec se

formuld origina16

maseazd abdomenul

in

sensul acelor de ceasornic, seara

gi

XVIII

diminea{a, timp de consulta medicul.

o siptimdna, in caz de nerezolvare, se va

CRAMPELE MUSCULARE

Sunt datorate adesea suprasolicitdrii mugchilor care sunt astfel priva{i de cantitatea necesari de singe oxigenat. Masajul este metoda cea mai buni pentru a obfine o buni

circula[ie sanguina. O crampi sau un spasm neagteptat al mugchiului se poate trata prin masarea pirfii respective cu un amestec compus din 5 picituri uleide lavandi, 5 picituri uleide origanum 9i 5 picituri ulei de mugefel in 50 ml ulei de bazi.

Sportivii ar trebui si aibd asupra lor tot timpul acest amestec sau 6-8 picdturi ulei lavandd in 50 ml ulei de bazi (floarea soarelui). La fel de util este uleiul de lavandi masat direct pe zona

afectati.
DEPRESIA

Depresia, manifestat6 prin apatie, pierderea apetitului, somn neregulat, stare generali proasti, impune utilizarea uleiului de lavandi, care reechilibreazd si revitalizeazi sistemul nervos. Cel mai util mod de utilizare este efectuarea unui masaj pe coloana vertebralS cu "Uleiulde Masaj" HOF|GAL care este gata pregStit. ln cazul in care dorili si preparali un amestec propriu, se vor folosi: 15 ml ulei de floarea soarelui, misline, germeni de griu sau porumb, in care se pun 2-3 picituri ulei esenlial de lavandd, 2 picituri ulei de mugcata gi 1 picituri ulei de muge[el sau salvie.Cu acestea se face un masaj ugor pe tot spatele, incepind de la umeri pAnd la baza coloanei vertebrale. Se repeti procedeulde 2 ori pe zi, iarrezultatul va fi neagteptat de rapid gi de benefic.
DIAREE

Existi foarte multe medicamente brevetate pentru aceasta afec[iune, insi mai ales in cazul in care diareea este provocati de frici, emolii, stres, se poate combate foarte simplu cu urmitoarea combinatie: in 25 ml ulei de baz6 se introduc 6-8 picituri ulei esential de lavandi gi 34 picdturi ulei de menti. O compresi cu acest amestec sau chiar cu ulei de lavandl simplu, aplicati pe abdomen, rezolvi problema firi, complicafiile gi toxicitatea produselor de sintezi.

XIX

DUREREA DE GAT

cunoagte durerile de

etc. O gargard cu apd cilduti: 5 picdturi ulei de lavandd in 100 ml se poate utiliza 9i un amestec dintr-o lingurd de miere, 3-4 picdturi utei de lavandd in 100 ml apd care se bea foarte incet. Rezultatul se constatd dupi 2-3 zile de utilizare de doui ori pe zi. Rezultate bune se obfin gi prin masarea ugoari a gitului cu un amestec de 50 ml ulei de floarea soarelui gi 10 picituri ulei volatil de lavandi. De asemeni, daci se va folosi cu regularitate "TRILAVANDA" ta blrbati dupd bdrbierit sau ta femei dupi toaleta fetei de diminea(d, ve[i avea surpriza de a nu mai

Cauzele durerilor de gAt pot fi multiple ca: infeclie, fum, praf,

api timp de 2-3 zile va conduce rapid la incetarea durerilor.

git.

DUREREA DE PICIOARE

Un remediu vechi pe care-l practicau femeile de la tard care parcurgeau distan[e mari pe jos, are astdzi baze gtiintifice nebanuite pe atunci. Femeile addugau intr-un lighean cu apd caldi o m6nd de floare de lavandi, pulin cimbru, pu[in6 salvie 9i o linguri de sare. in prezent pute[i pune 10-15 picituri ulei de lavandi, 5 picituri ulei de busuioc ai 5 picituri ulei de salvie. Nu numai ci dispare durerea picioarelor, ci se poate constata in scurt timp ,'intinerirea.. lor.
DURERI DE CAP

cea mai simplS forma de vindecare fiind masarea timplelor, a zonelor de dupi urechi 9i de la ceafa, cu doui picituri ulei esen(ial de lavandi. operafiunea se repetd de doud ori la interval
de un sfert de ori. Pentru masaj se poate folosi 9i un amestec din 3 picituri ulei de lavandi 9i 3 picdturi ulei de eucalipt addugate in 10
ml uleide bazi. De asemenea, o baie caldi la 37.C, in care s-au addugat 4_ 5 picituri ulei de lavandd gi 3 picdturi ulei de maghiran ajutd ctiiar gi la reglarea tensiunii arteriale.

Durerea de cap se manifesti in diferite forme 9i afecteazi diferite zone ale capului. Lavanda poate inlitura dureiea de cap,

Masajele cu "Ulei de masaj.' HOFIGAL care are in componenld inclusiv ulei de lavandd, sunt foarte benefice gi dau rezultate rapide, intr-o camer6 caldd se efectueazd un masaj lombar ugor, de doud ori pe zi, chiar gi cu ulei de floarea soarelui in care au

DURERI LOMBARE

XX

fost introduse 2-3 picituri ulei de lavandd la 10 ml. De asemenea, pentru durerile lombare se recomandi gi bii de 15 -30 minute in cadd in care s-au addugat 5-6 picdturi ulei de lavandi.
ECZEMA

Aceasti tulburare cutanati care se manifestd prin piete descuamati inso{iti de mAncdrimi sau chiar supurafie, poate fi o problemd ereditand sau cauzatd de stres.ln. cazuri mai grave este necesari intervenlia medicului. Cind inflamafia este dureroasd sau deranjantd, o compresd cu "Ulei de Masaj" HOFIGAL va inlitura aceste stiri.
Se poate utiliza gicompresa cu 25 ml uleide mdsline in care se adaugd 6 picituri ulei esen[ial de lavandd gi 1 picdturd ulei de
muge{el.
ENTORSELE

Ligamentele se pot intinde excesiv sau chiar rupe la eforturi migciri brugte. O compresd cu ulei de lavandi (10-15 picituri)in sau 50 ml ulei de floarea soarelui este extrem de beneficd. Aceleagi rezultate se oblin gi dacd se folosegte loliunea TRILAVANDA qare este un amestec din ulei de lavandi 9i extracte din alte plante cu
activitate antinflamatoare.
ERITEMUL DE SCUTEC

Aromoterapia moderna a descoperit ceea ce mamele de la gtiau de mult, 9i anume cd aceasti erup[ie cu puncte rogii se [ara poate trata cu lavandi care posedd capacitatea de a vindeca pielea

prin stimularea cregterii celulare. Se unge copilul la schimbarea scutecelor cu urmitorul amestec: 4 picdturi ulei de lavandd, 2 picdturi ulei de salvie gi 1 pic6turd ulei de santal in 60 ml ulei de bazd (floarea soarelui, mdsline sau porumb). La spilarea rufelor copiilor, in apa de inmuiere se adaugi 6 picituri ulei de lavandi, prevenind astfel aparifia eritemului de scutec.
FIBROZA

VArstnicii indeosebi sunt afecta{i de fibrozi, iar tratamentul cel mai eficient este baia cu lavandd. Se procedeazi astfel: dupd spilarea 9i limpezirea aminun!it6 la du9, bolnavul intr6 in cadd unde s-au addugat 4-5 picituri ulei de lavandd. St6 in apd, la 35-37' C, cel putin 30 minute, iar rezultatul produs dupi 4-5 zile de tratament este spectaculos, nu numai pentru fibrozS, ci gi pentru starea generald

XXI

FLATTJLENTA

lndigestia este provocati, in general, de o masi prea bogatd gialimente ingerate prea repede.

abdomenutui, acoto unde sim[iti aparifia disconfortului.


medic- deoarece poate

Un remediu.care favorizeazd digestia se obtine astfer: in 15 ml ulei (preferabir de misrine) se pun 4 picituri Ltei oe lavandd, 2 picdturi urei de chimen 9i 4 picdturi urei de "renti"t ,"nia c, acesta se maseazi dericat partea superioard sau inferioari a

calculi biliari, eic.


FLEBITA

Daca fraturen{a nu cedeazd, atunci trebuie sd aperati ra fi vorba de o afectiune mai grave'- urcer,

uleiul esen[iar de ravandi utirizat in comprese este idear pentru aceastd afec{iune a picioareror. pe o compresd umezitd cu apd rece se apricS 5 picdturi urei de ravandi, 5 picdturi urei de mugetel gi 5 picdturi ulei de salvie. compresa se aplicd direct pe partea dureroasd, dacd este posibilchiar o noapte intreaga. Sunt benefice.- 9i compresele cu ulei de ciiini, dar 9i administrarea regulati a capsulelor de .,coenzima el0 in ulei oe

citini".

compresd cardi cu 5 picdturi urei de ravandi apricati de doud ori pe zi pe partea inflamatd ar trebui sd elimine inriamiiia in cateva zile. in cazulin care ntr se retrage, consulta[i medicuit
GREATA

FURUNCULE

Senzatia de grea[d care are diferite cauze, poate ti combdtuti prin tratamentul cu uleiuri esentiale de lavanda,'or.uio. sau menti.

9i 3 picituri urei de menti pe o batistd sau un gerveter care se inhaleazd profund de 3-4 ori, dupd care se pdstreizd in buzunarul de la pijama sau haind p6nd ra epuizare. Aceasta va va aiigura
imediat o senza(ie de confort 9i veti fi murtumit de rezurtat.
GUTA

metodd simprd constd in a aprica 3 picdturi urei de ravandi

Aceastd afectiune se manifestd prin umfrarea picioarere gi este provocati de excesul de acid uric in s6nge, atat la varstnici, cat
9i la tineri.

XXII

procedeazi astfel: in 25 ml ulei bazi se pun 6 picituri ulei de lavand5, 6 picituri ulei de ienupdr 9i 5 picdturi uleide muge{el. O metodi gi mai simpli este urmdtoarea: in apa cdldu{i, puneli direct 5 picdturi utei de lavandd gi 5 picituri ulei de ienupir'9i sta(i cu picioarele in apd minim 30 minute. pentru rezultate sigure,
repetali procedeul cei pu[in 12-14 zile.
GUTURAI DE FAN

Se recomandi "Uleiul de Masaj', fabricat de HOFIGAL S.A., dar dacd dorifi sd vd preparali singuri un ulei pentru masaj, se

Guturaiul de f6n este

numdr mare de persoane primivara, atuncicind apare polenul. Este suficient sd vi pune{i pe batistd 2-3 picituri ulei esen(ial de lavandd de 3-5 ori pe zi, gi sd o pdstra{i in buzunarul de la piepi al cdmdgii. Seara, in buzunarul de la pijama, pune[i un gervelel cu Z_3 picituri ulei de lavandd pentru a vd desfunda nasul. be asemenea, se pun 1-2 picituri ulei de citind, in fiecare nari, seara la culcare.
HEMOROIZI

o formi alergici ce afecteazi

un

Hemoroizii se manifesta ca ingrogiri ale venelor rectului, insolite de durere sau sdngerare gi necesiti interven{ia medicului. ca mijloc de ameliorare in cazuri mai pulin severe, se pot utiliza comprese cu 5 picituri ulei de lavandl gi 5 picdturi ulei de muge[el, aplicate pe partea dureroasi, tdrd masaj. De asemenea, se recomandi apoi comprese r:egulate cu ulei de cltinl sau supozitoare cu uleide citin6, cu rezultate remarcabile.
HERPES LABIAL

De secole herpesul (reziuni formate in jurur gurii) este tratat cu ulei de lavandi. cu un tampon de tifon sau vatl pe care s-au aplicat 2-4 picdturi ulei esenfial de lavandi se atinge forma herpeticd. Tamponamentul se poate face dimineafa gi se-ra, iarJn
cdteva zile herpesul dispare.

tNsouNtE Tensiunea psihici, anxietatea, surescitarea sau alimentafia excesivd inainte de culcare pot provoca insomnia. Lavanda esie considerati un sedativ bun gi un calmant excelent. Uleiul de lavandi poate fi utilizat ca atare sau in combinafie cu ulei de muge[el gi Ylang-Ylang. Punefi 2 picituri din uteiurite esenliale pe un jervel6t

XXIII

pe care il tineti pe pernd sau in buzunarul de la pijama, veti avea 9i un somn profund 9i linigtit.

degetului mare de la picior trebuie sd aplice un masaj zilnic, seara gi dimineata, cite 5 minute, cu "Ulei de Masaj,' HOFIGAL sau direct cu

MoNTURIluurlArunt) LA DEGETUL MARE DE LA ptctoR Persoanele ce suferd de aceasti deformare a articulatiei

uleide lavandS.

NEGII - VERUCILE

combaterea negilor. Ve{i fi uimiti cum negul dispare treptat, iar pielea revine la normal dacd aplica(i local 2 picdturi ulei de lavandi de 2-3 ori pe zi.
PALPITATIILE

incd din antichitate oamenii de la {ari folosesc lavanda pentru

Daci se va utiliza concomitent produsul HOFIGAL "coenzima Ql0 in ulei de citina" - 3 capsure pe zi se va constata ci palpita(iile dispar in scurt timp. ln caz contrar, se consulti
medicul.
PICIORUL DE ATLET

O mulfime de motive ne pot face inima si bati neregulat 9i cu repeziciune. Uleiul esenfial de lavandi este un sedativ ugor gi nb poate calma rapid, fiind considerat ideal pentru acest scop. 5e poate folosi prin inhalalia directi, prin masaj in combina[ie cu ulei de bazi sau chiar in cada de baie, 8-10 picdturi. Pentru inhalalii este foarte simplu: se adaugi 2_4 picdturi pe o batisti sau gervetel 9i se inspiri profund. Se poate folosi 9i in amestec cu ulei din flori de portocal sau cu ulei de menta, ori un amestec foarte eficient din 8 picdturi ulei de lavandi, 4 picituri ulei de marar si4 picaturi ulei de menti in 60 ml ulei de baz6.

piele umedd 9i ingrogatd intre degetele picioarelor, apoi mahcirimi, descumare gi miros nepldcut. Puternic fungicid, uleiul de lavandi se aplici sub formd de comprese, simplu sau in amestec cu ulei de crdite, in fiecare seara, in mai pufin de o luni dispare mirosul gi disconfortul, iar piciorul igi

Este vorba de o ciuperci ce se manifestd la inceput prin

recapdti suple{ea normali. ln acest caz lavanda se va folosi 9i preventiv, mai utit decit curativ, introducind in pantofii noi tinctura de soc in amestec

XXIV

cu ulei de lavandi sau chiar ungdnd piciorul pentru a impiedica


aparilia bdgicilor.
PIELE USCATA PE PICIOARE

Celor ce suferd de piele uscati sau asprd a picioarelor, li se sugereaz6 urmitoarea crem6 simpla, dar extrem de eficienti; 1 linguri ceari de albine; 1 lingurd unt de cacao; 3 linguri ulei de misline; 8 picituri uleide lavandd; 8 picituri ulei de rozmarin. 8 picdturi ulei de salvie Se topesc complet ceara gr untul intr-un vas pe baie de apd, se omogenizeazl bine gi dupi ce se ricesc, se adaugd amestecul

din uleiurile volatile. Se pune in borcane (preferabil din sticli).

Efectul ob{inut este maxim atunci c6nd crema se utilizeazi imediat dupi spdlare. Mai simplu, se poate utiliza "Laptele pentru corp cu coenzima Q10" din gama "HOF.VIODANA" fabricat de HOFIGAL s.A.

curuRAtuL Riceala este o afecliune frecventd, determinati de o infec[ie virald a cdilor respiratorii superioare care provoacd tuse, stranuturi, congestia nasului gi a gdtului. Uleiul esenlial de lavandd folosit profilactic impiedici aparilia rdcelii gi a guturaiului, 9i intdregte sistemul imunitar. Este foarte important si acliondm imediat ce apar primele semne de rdceala, in acest sens se poate utiliza inhalatorul sau limpile speciale, dar cea mai la indemind este batista proprie pe care se aplici 2-3 picituri 9i se pune in buzunarul de sus al pijamalei sau hainei. Dacd acest procedeu se repetd la 2-3 ore, rezultatele
sunt sigure.

RAGEALA gt

Se poate folosi in casa gi o cand cu apd caldi in care se adaugd 2-3 picSturi ulei de lavandS, la fiecare 3-4 ore. Aceasti metodi este foarte utili pentru a preveni rispAndirea bolii, in special acolo unde stau copii gi unul dintre membriifamiliei este deja ricit. Se poate folosi 9i amestecul din 3-5 picituri ulei esen[ial de lavandd, 1-2 picituri ulei de ment6, 1-2 picituri ulei de limiie gi 1-2 picdturi uleide camelie sau salvte.

XXV

REUMATISM

Reumatismul afecteazi at6t mugchii, c6t gi articulatiile, in special atunci cAnd se std in frig, umezeald sau curent de aer. Uleiul esen!ial de lavandi este foarte eficient pentru a relaxa mugchii gi a reduce durerile, atunci c6nd se aplicd prin masaj, simplu sau in ulei de bazd Se poate utiliza gi ?n baie, un amestec de 5 picdturi ulei de lavandd 9i 5 picituri ulei de ienupdr la care se poate adduga eucalipt sau mugetel, in 60 ml de uleide bazd Masajul ugor cu acest amestec pe zonele dureroase va duce la rezultate foarte bune, in special datoriti efectului antiinflamator
recunoscut.

Rezultate excelente se ob[in gi dupd frectiile cu "O(et de trandafir" sau "Uleide Masaj".
SINUZITA

Este vorba de o inflamatie a sinusurilor paranazale care poate fi datoratd fumului, climei ce{oase, stresului sau unei rdceli puternice. Cu un amestec din 3 picituri ulei de lavande, 2 prcaluri ulei de menta si 4 picaturi ulei de eucalipt drluate rn 1S ml uter de baza (preferabil de porumb) se maseaza fata rn ltrrul nasulur rn fiecare seara O alta metoda foarte eficienta 2 prcalurr ulei cJe lavanda si 2 prcaturi uler de menta se aplica pe batrsta sl se rnhaleaza tot tinrpul serir, cu rezultate excelente De asenrenea. foarte utile sunt instilatiile nazaie cu cite 3 prcaturi de ulei de catina rn fiecare nara de doua orr pe zi.
STRESUL

Uleiul de lavanda (4 - 5 picaturr), aptrcat pe o batista tinuta rn buzunarul de la pijama. induce o stare de relaxare si inlatura tensiunea si stresul.O metoda extrerr cle eficienta este urmatoarea se pun 5-6 picaturr uler de lavanda rn cada cu apa rn care se sta 1520 minute Aceasta bare conrbate puternrc stresul Este o metoda simpla si benefica ce va scuteste de utiltzarea ,,pilulelor" de orice fel
TENSIUNEA

Desi cel mai bun sfat ar fr acela de a ne masura st trata tensiunea la un medic. de mult trmp lavanda este utitizata profilactic ca relaxant.Pentru a preveni hipertensiunea arteriala puteti folossr un amestec de uleiuri esentiale compLls drn 4 picaturr ulei de lavanda, 3 picaturi ulei de menta sr 3 prcatun ulei de salvie, adaugat in apa de baie sau aplicat pe o batrsta sr inhalat

XXVI

Pentru masaj se utilizeaza 5 picaturi ulei de lavanda si 5 picaturi ulei de menta in 10 cm (cubi) ulei de porumb sau ulei de masline.De'altfel, HOFIGAL a realizat un ulei de inalta tinuta numit

,,Ulei de rnasaj" cu proprietati antireumatice


exceptie.
TULBURARI MENSTRUALE

si

relaxante de

De secole femeile cunosc faptul ca anumite plante le pot ajuta in timpul ciclului menstrual.Un masa1 delicat pe baza de ulei de

lavanda. efectuat

in jurul ombtlicului cu 2-14 zile inainte de

menstruatie. are un efect de preechilibrare emotionala si de reglare a fluxului menstrualAmestecul consta din 4 prcaturi uler de lavanda, 4 picaturi uler de menta si 2 ptcaturi uler de saivte care se pun in 30 ml ulei de floarea soarelui ldeal ar fi ca masalul sa fie efectuat de doua ori pe zi, timp de 10 zile inainte de menstruatie

Femeile care suferd de menstre neregulate trebuie si-gi maseze zilnic abdomenul gi zona rinichilor cu un amestec de 4 picdturi ulei de lavandS, 2 picdturi ulei de trandafir sau de salvie in 30 ml ulei de floarea soarelui, care ajuti la echilibrarea hormonali.

vArArAr (EcHrMozE) sub piele. Cei ce fac ugor vinitii sunt sfdtui(i
V6ndtdile apar ca urmare a rupturii micilor vase sanguine de

si foloseasci

un

amestec din 5 picdturi ulei de lavandd 9i 5 picdturi ulei de chiparos in

apa de baie, pentru a fortifica vasele sanguine. Pentru a trata o vinitaie este suficient sd se aplice direct pe zona afectati cateva picituri ulei de lavandd.
B. UTTL|ZART PRACTTCE irV COSpOOAnIe

Utilizarea lavandei se cunoagte din antichitate

pdni

in

timpurile moderne, in diferite forme specifice muitor zone geografice, insi conform cercetirilor din ultimii ani, lavanda igi va descoperi noi valenle in viitor.

lati cAteva din aceste utiliziri:


A)BALSAM PENTRU AER

Aerul

in care s-a pulverizat ulei volatil de lavandi di

senzalia de rdcoare. Uleiul de lavandd in bucdtirie, in sufragerie, in dormitor sau baie elimini mirosul neplicut nu numai prin parfum, ci 9i prin combaterea bacteriilor care sunt responsabile de degajirile

urit mirositoare.

XXVII

Dupd stropirea cu ulei de lavandd a gtergdtorului de la ugd veli avea nu numai surpriza mirosului plicut, ci 9i a elimindrii sau reducerii posibilitdtilor de imbolnivire gi pdstrdrii unui tonus benefic in activitatea dumneavoastrd. Este cunoscut efectul binefdcdtor asupra sistemului nervos. Situalii multiple au ardtat cd 9i via{a de famrlie este mai atrdgdtoare, mai pldcuta, prin calmul gi rdbdarea pe care o instaleazd lavanda in sufletele noastre. Parfumafi batista cu doud picituri ulei de lavandi gi doud picdturi ulei de ment6 gi puneti-o in buzunarul de la pijama, seara la culcare, pentru a avea un somn ugor, o respiratie lejera, pentru a fi odihnit gi bine dispus dimineata.
B) DEZINFECTANT

Se gtie de mult cd pentru chiuvete 9i bdi se poate obtine dezinfectantul idealastfel: se pune floare de lavandd in apa fiarti, se filtreazd gi se combind cu sdpunul sau detergentul dumneavoastrd. Sau rnai simplu, la 100 ml apd se pun cAte 5 picaturi ulei lavandd, mentd gi salvie" Dupd spdlarea bdii, chiuvetei, wc-ului cu acest amestec nu veti mai cunoagte mirosurile nepldcute provocate de degradarea substanlelor organice' Cu acelagi amestec puteti sd curSfa{i faianla din bucdtdrie sau baie eliminAnd bacterirle, mirosurr neplScute gi astfel pistr6ndu-vi o sindtate bund. ln trecut floarea de lavandi era utilizatd la "umplerea" gulerelor, mangetelor hainelor pentru a le proteja de mediul lnconjuritor. HOFIGAL S.A. a cTeat PERNA RELAXANTA ,.SoMN U$OR" umpluti cu o combinafie din 8 plante cu proprietifi multiple. Poate fi utilizati seari de seara , permanent sau pa(ial (1-2 ore), iar rezultatele se vor vedea dupi primele seri. Proprietd{ile uleiului de lavandd il impun azi ca parte din trusa de PRIM AJUTOR. Utilitatea sa este extrem de mare in casi, dar 9i in magind, la birou sau oriunde iti desfdgori activitatea. Pe l6ngd mirosul pldcut cu efect calmant, uleiul de lavandi dezinfecteaza gi reface lesuturile afectate de arsuri sau mugcituri de
insecte, curdtindu-le totodatS.

c) SPALAREA RUFELOR Se spune cl lavanda gi-a luat numele de la verbul latin "lavare" gi timp de secole a fost utilizatd pentru spilarea sau cldtirea rufelor, ficdnd parte din amestecul cu cenugi cu care se spdla in
antichitate.

XXVIII

Atunci cdnd folositi magina de spilat la programul de cJdtirt este bine si adSugati cateva picSturi ulei de lavandd, iar mtrosul rufelor dumneavoastra va fi mai mult decdt agreabil.Un amestec de 3-5 picSturi ulei de lavandi gi 2-3 picSturi ulei de salvie va face ca rufele si fie purtate cu plicere. De asemeni, acest amestec se poate dezvoltarea bacteriilor sau a unor substan(e urit mirositoare.

pune

in sacul sau cogul de rufe murdare

pentru

a nu permite

D) LUSTRU PENTRU LEMN Nici un alt produs nu poate egala ugurinla cu care uleiul de lavandd di lustrul cel mai pldcut mobilei dumneavoastri, indiferent

cit

Un amestec de lustruit: 1:1:1 ceari de albine, rigini de pin gi ulei de misline gterge inegalabil mobila. Existi diverse re[ete, dar indiferent pe care o veli alege, ve{iconstata ci uleiul de lavandi face ca lustrul sd fie exemPlar.

de

fini

este aceasta.

E) DETERGENT PENTRU GEAMURI lncredibil dar adevirat, geamurile murdare sau spilate 9i pitate pot deveni impecabile cu olet 9i ulei de lavandi, intr-un borcan plin cu olet se pun frunze 9i flori de lavandi 9i de menti 9i se lasd la macerat 3 zile. Acest amestec inilial intens colorat se deschide incet la culoare giva spila impecabil geamurile.
Lavanda gi mai ales uleiul esenlialde lavandi este un mijloc excelent de indepdrtare a lanlarilor at6t din cas5, c6t 9i din gridinile unde se cultivi.

F) MIJLOC

DE INDEPARTARE A TANTARILOR

caldi 9i umed6, iar lAn[arii sunt in plini face datoria. Daca folositi TRILAVANDA activitate, lavanda igi pentru birbierit sau vi ungeti corpul cu acesta, lan[arii sunt linuli la
CAnd clima este

distan[i de d umneavoastri. De asemenea un vas cu flori de lavandi in camera dumneavoastrd vd va scuti de nepldcerile provocate de aceste
insecte.

G) MIJLOC DE ALUNGARE A MOLIILOR $l FURNICILOR Furnicile nu iubesc mirosul de lavandi care le face si se indepdrteze. Floarea de lavandd se punea din antichitate pe rufele curale pentru a Ie partuma, dar gi pentru a te apdra de molii, in locurile cu lavandi nu o si giseqti niciodati furnici. De aceea in

XXIX

cu(ile gi spatiile de loacd ale copirlor se recomandd cultivarea florilor


de lavandS.

Dacd nu aveti tufe de lavandS, puteti stropi zilnic locul de joacd al copiilor cu 15-20 picdturi ulei de lavandd 9i ii veti feri de furnici, a cdror mugcdturd nu este chiar inofensivd.
H) LAVANDA PENTRU iruOepAnrnREA MU$TELOR

Musca, aceaste insectd obositoare gi enervantd indiferent unde trdirn, este pe deasupra gi un vector al imprdgtierii bolilor, gi nu numai.

Ei bine, o combinatie de lavandd 9i mentd indepdrteazd mugtele, paianjenii gi alte insecte, Vara, in bucitirie, cAteva picdturi de lavandd pe o farfurioard sau un gervetel vd fac viata mai plicuta. La fel de beneficd este lavanda gi in camera de studiu, pentru eievi gi studenticdrora, se spune, le pdstreazd mintea agerd 9i limpede.
r) MUgcATURtLE gt

iUrepArunrLE DE tNsECTE Ulerul eteric de lavand6 poate calma gi trata toate tipurile de

agresiune a insectelor, de la scoaterea acului pAnd la indepdrtarea urmdrilor fizice gi dureroase ale acestuia Un amestec de ulei lavandi gi ulei salvie aplicat direct pe locul inflamat igi arati efectul imediat. Tot atdt de eficace este gi TRILAVANDA, care mai are in compozitie gialte doud extracte cu componente antiinflamatoare
J) LAVANDA PENTRU ANIMALELE DE COMPANIE Uleiul volatil de lavandd poate fi utilizat chiar 9i la animalete domestice, la cdini gi pisici. Orice rand sau abces se poate trata direct cu ulei de lavandi sau se pun 6-7 picdturi in 30 ml apd cu care se spali rana. Puricii de pe animal dispar ta tratamentul cu lavandd care il protejeazd 9i contra reinfest6rii la contactul cu alte animale
K) RAUL DE AVTON

Este, poate, cea mai ugoard gi eficace formi de tratare a riului gi disconfortului produs de o cdldtorie lungd cu avionul. Cu o
batistd umezita cu 4-6 prcdturi ulei esential de lavandd se maseazd gleznele, in sus gi in jos; se poate urca p6ni la genunchi gi peste. Acest tratament il aplicd cei care fac transporturr de peste 8 ore, cu
rezultate foarte bune.

XXX

L) COMBATE URMARILE BETIEI

alcool la o masi de sirbitoare gi vi trezi[i cu dureri de cap: un masaj cu ulei de lavandi vi poate reface (este suficient si masa{i tdmplele cu 3-4 picituri). Amesteca{i 5-6 picdturi uleide lavandi cu 3-4 picituri ulei de gi eventual 2 picituri de salvie sau mugcatd cu o linguri[d de menti ulei de floarea soarelui, masa{i cu acest amestec gitul Si dupi urechi, ugor, firi fo(d, iar dupi scurt timp veli remarca rezultatele. Totugi'nu inseamni ci trebuie si vi bazati prea des pe aceastd metodd de refacere.

O utilizare mai excentrici, daci afi exagerat cu consumul de

lncd din antichitate lavanda era folositi de cilugiri drept condiment. Lumea a inleles repede cd lavanda poate oferi mult mai mult decit frumuse[e gi parfum foarte plicut, apreciind rapid gustul plicut gi binefacerile m6ncirurilor in care a fost introdusS. De aceea lavanda a intrat repede in gospodiria caselor regale alSturi de alte
plante aromatice ca: cimbrul, rozmarinul, salvia, mirarul, pitrunjelul etc. Marile restaurante (maiales cele englezegti) oferi la micul dejun

M) LAVANDA ALIMENT

un ceai simplu sau combinat cu lavanda, sau chiar pulbere de lavandd presirati pe dulcea(i sau miere. Lavanda in bucitirie nu aduce numai un gust excelent, gi o sinitate deosebiti, prevenind multe boli gi creind o dar stare de buni dispozifie 9i relaxare. O ceagci de ceai de lavandi te bine dispune pentru toatd ziua. Se utilizeazi o lingurili de floare la un sfert de litru de api care
se infuzeazd timp de 5-10 minute. Se indulcegte cu miere 9i ave[i in fa[d un deliciu cu virtulideosebite. O infuzie de lavandi gi tei este pentru unii un ceai 9i mai devin gi ei calmi gi agreabil, dar cel mai important este ribditoriin relafiile de familie 9i nu numai. Extrem de benefici este combinafia de lavandi, tei gi coada

ci

goricelului. Este o adevdrati comoari de sdndtate in activitatea profesionald intensi. Lavanda intri de acum in relete de pAine, de oz 9i oviz sau in produclia marmeladeior fine gi extrem de benefice pentru copii. Existi o multitudine de posibile minciruri cu lavandd, inclusiv deserturi, pe care HOFIGAL SA. le va oferi la Centrul de Terapie Naturali gi Geriatrie "Alexandra" din Breaza.

XXXI

Nu degeaba regii c6ntau "Lavandi albastri, lavanda verzuie, eu sunt rege, dar tu egti regina spiritului meu'.. Aveti incredere in aceastd planti, iubiti aceasti minune, ca pe un bun gi
apropiat prieten al trupului gi al spiritului nostru.

lubi[i 9i utilizafi produsete pe bazi de tavandi 9i ve[i avea satisfacfia unor stiri plicute, gisind un puternic aliat al organismuluiin lupta sa cu tofi dugmanii cotidieni al sinitttii.

XXXII