Sunteți pe pagina 1din 8

Repi

se cele

5t'i

D.n,

-=+ iiLeg

1. L,

k
1

stofi
,i

pe cele

Repartizarea dimensiuni lor tmisurile anatomice plus adaosul de lejeritate) trei pdrli componente aie iadmii tiparului se realizeazd astfel: Valoarea ^{daosul
Valoarea

au ca-

.e iminteruri:

l,ir
an.

Denumirea mdsurii

totald misurdrii de [cml ; leieritare' [cm]


18
11

Formula de calcul

LSlimea spatelui
2

1S
1

10.5
1.5

/' = !# +5.5 = tP -,.5 = 18 cnr


rr=
r1 crn ffo,or.,s = $"."r.s =

Ldtimea rdscroielii Ldlirnea bustului

21

1i
9

1?

<

6 = ffv,+=

S""

2i

cm

l/-l din circumferinla bustului

50

59

L Addncintea rdscroielii mdnecii (fig. 8.80):

l_2 ,lrs

Ars + 3.5

20.5 + 3.5
tnn 1,0^o

:24

cm;

.1010

/-D

94+ lo. 5 =

+ 10,.i = 20.5 cm.

2. Ltmgintea tqliei:
-

I-3 : Lt: 11 cm.


cm.

3. Po:i1ia liniei Soldului:

I-4 - Ars +Lt:20,5 + 1l :61.5


LunTintea pftidus ului :

.4.
la un moment dat.

l-5 : Lpr:

I 12 cm.

Aceastd dimensiune poate f'r maritd sau micgoratd conform cerinlelor modei 5. Devierea liniei de mijloc a spatelrti;

1-7
Punctele

:2

cm.

Si 7 se unesc cu o dreapti prelungitd pAna la linia tivului,


B.

oblinAndu-se punctele 9, 6 qi
6. Ldlimea spatelui:

9-10:
Din punctul

/s + 2.5

18 + 2.5

:20.5

cm.

Stabilirea ldtimii spateiui are o importantd deosebita pentru reuqita tiparului. /0 se ridica o verticalI. care va intersecta orizontala trasatd din punctul ,1. in punctul 1J.
211

7. Ldlintea

rdscroielii manecii:

I0_l

l:lr+4 = ll

+4

l5

cm.

t;

Cota de 4 cm este repartizate din adaozul de lejeritate (ad) pentru rdscroia; mAnecii. Din punctul 11 se coboard o perpendiculard pdnd la linia taliei. unde x
noteazd punctul 12. 8. Stabilirea liniei cusdtttrii laterale in talie:

:l

'
Punctele I

12-13:6cm.

m
it

qi 13 se unesc cu o linie dreapt6. prelungitd in sus gi in jos. de-r lungul intregului tipar. 9. Ldyimea rdscroielii gdnlui la spate:

j l-ltJ : & *Z 5 = fq +2.5 = 7.5 cm. ro ' ''-'- lo -10. indlyimea rdscroielii gdtului la spate:

,nU

:I

lut

I5_16=

v.l:

I5 44 +0.5=1i*0.5=2,4cm.

Punctele I qi 16 se unesc cu o linie arcuitd. I 1. Po:ilia mndrului la spate sO determind cu ajutorul punctului /4:

1-17:1.5

cm.

Valoarea acestui segment poate fi mdritd sau micqorati. dupd cum pod:; umirului este mai cobordt6 sau mai ridicatd. Punctele 16 Ei 17 se unesc cu o linie dreaptd care- se prelungegte pAnd la r:tersecfia cu prelungirea liniei I3-l I unde se ob$ne punctul 18, conform schite: I2. Linia tivului:

8-21:tY

Punctul 22 se determini agezdnd echerul cu o laturd pe linia lt-19 adt incAt cealalti lafurd si ating6 punctul 2/. Se modeleazi linia tivului cu o lir, curbd. conform schilei. Cu ajutorul florarului se modeleazd gi linia trmdrului in. tre punctele tT Si I L Pensa de la umir are o deschidere de 1,5 cm. Construirea tiparului de fafi. Se vor prelungi principalele linii ale tipa-* lui (fig. 8.81): linia debazd,linia taliei qi linia goldului. Cu ajutorul echerului ni,

va trasa linia de mijloc a fe1ei. de la linia Eoldului in sus. intdlnirea lin'r de mijloc cu linia goldului va fi in punctul 23, cu linia taliei in punctul 24,iar :;,,
linia de bazdin punctul25. I. Ldyimea bttsttrlui se stabilegte de la punctul 25 spre dreapta tiparului: 25_26 : lb + 2,5:21 + 25:23,5 cm.
2. I inia pensei de bust:

25-27:ff*t=1Q911=

I
&

;croial3

rnde s.

De la punctul 27 se duce L] erticald. prelungitd in sus ;i in ,os pand la orizontala taliei. pe Jare se noteazd punctul 28. 3. Lungimea taliei infata: 28*29 = Lt + 4.5 : 4l + 4.5 :
'.

:4-5.5 cm.

rs, de-;

Stabilirea acestei mdrimi este influenlatd qi de pozilia corpului. relalia de mai sus folosindu-se in ;azul confotmaliilor normale. Din punctul 29 se duce, sPre

linia de mijloc a tiparului felei. o

orizontali ce se va intersecta
:ul
-10.

cu linia de centru a felei in Punc1. Rdsuoiala gdtului

infald.
7.5 +

3O-31 :

V.I-15 + 0,5 + 0.5 :8 cm.

5. Addncintea rdscroielii ga-

nilui pozltl;
rd la in;chi1ei.

fala; 30_32: V.30_31+ 0.5:8 + + 0.5 : 8.5 cm.


Fig. 8.81. ('onstruirea tiparului de pelerini

la

Se unesc punctele 31 qi 32 cu o linie arcuit6. linie care reprezintd riscroiala gdtului in fa!a.
6. Lungimea pensei de bust:

- fa{i

29-33 = Ib

:27

cm.

9 astt'e. o lini. 'ului in-

in

fala:

Din punctul 29 se coboari 0.5 cm. pentru a se stabili pozilia liniei de umdr

lg-34:
7. Adancimea pensei de busl:

0.5 cm.

tiparuse

rului

29-35:lL=i9=5.m. l0 10
Aceastd dimensiune se mdsoard pe arcul de cerc trasat prin punctul ?9. Se unesc punctele J-3 qi 35 cu o dreaptd prelungitd in sus gi se egaleazi pensa:

sa linie.

/. iar cu
Iui:

'

33*36

= V.33-31.

B. Devierect

liniei de mijloc afegei:


23*27

0.75 cm.

Se unesc cu o linie dreaptd punctele 32 gi vului. unde se obline punctul 3B.

J,

prelungindu-se pAnd la linia

ti-

2r3

,{,

*
ill

9. Ldyimea rdscroielii mdnecii:

'
i,ilr;

26-39

V.

tT-l 1(de la spate)


3 (de la spate)

: :

15 cm.

10. Stqbilirea atsdturii laterale;

1O-11
qi

= Y.l2-l

6 cm.

Se unesc punctele 1l Si 39 cu o linie dreaptd.careseprelungegteinsu injos.


11.

Linia

untdnilui Iafagd:

39-42:

V.l

t-18 (de la spare).


sr

Pozilia punctului 42 se stabile;te confom schilei. Pozilia punctului 42 verificd cu ajutorul relaliei care stabilegte lungimea umdrului la fa16:
(3

I -34) +

(3

5-12)

V' I

6-1

7o/o2

24o/o2

22 cm.

I2' Lunginteot"t"rr-r,

= v.7-g(de ra spate) + l cm: 39-43 : V.l I-12 (de la spate):

F g

s
@

Linia tivului se traseazd confonn schigei. Tiparul felei se completeazd cu 3 cm pentru ldtimea suprapunerii. Pelerim este_prevAzu6 cu circa 5 nasturi agezali la l5 crn distanld unul de altul.'pe linr de mijloc a fe1ei. Piin linia punctatd este marcat tighelul de efect din cantul fe1ei. Se rernarcL tot pe tiparul fe1ei. pozilia. forma gi mdrimea leqlului ce marcheazd deschiderer
pentru mdnd.

Gb

Constr.ucfia tiparului de glugi. Se traseazd de la dreapta spre st44-Ea unghi drept al chmi rArf se noteazi cu 1 (fig, 8.82).
I

r.u

r
F
t q

4ll

,-t:++8cm=#*t = 28.8 cm:


t-3

: S+2 'E

cm

l6J8

+2

= 22-8 cm.

Din punctul 3 se ridica o verticald. D_in puncrul 2 se tras6azd o orizontald. 4-: punctul de interseclie al verticalei
1-5 :,2 cm- cotl fix6.

ds
cr.

il! d d Iil
i[l

orizontala 2:

Din punctul 5 se traseazd o orizontald.

5-6

:2

cm

6
2t4

::

cota fix6.

UE

:.

Fig. 8.82. Tiparul de glugi.

2-7 =

ain ai.tun ga

2-5:

= 8,9 cm.

IW

Punctele 6 Ei 7 se unesc printr-o curbd. J-5: 5 cm - cotd variabilb. Punctele 6 qi B se

*""

11;t:"r'.Iol.o,u oru.
ite in
sus

Din punctul 9 se traseazd o olizontalb.


9

-lA:3

cm

cota fixd.

Punctele I 0 Si B se unesc printr-o curba.

' 4-'ll
ui /2
se

: ] din dir,unra J--' :4: J r

= 7.6 cm.

Punctele 7, I I gi 10 se unesc printr-o curbd. /2 - punct plasat la jumatatea distantei /-_3. in dreptul punctului 12 se inchide o pensd cu addncimea de 2 crn gi lungimea de 10 cm.

)elerina
pe linia :marcd. hiderea

nga un
,l:

pe feseturA.

Indica{ii tehnologice privind confeclionarea pardesiului, mantoului gi pelerinei. Pentru construirea tiparelor de pardesiu. mantou Ei pelerind este necesatd o experienfd corespunzdtoare pentru a utiliza cele mai practice solu{ii constructive. in scopul u5urdrii tehnologiei confeclionarii. Dacd la grupa pardesiu-mantou-pelerind constructia tiparelor se poate aprecia ca foarte complexd. confeclionarea produselor este mult mai uqoard in raport cu taiorul. Tehnologia confecqiondrii se ugureazd sirnlitor daci se respectd cu strictete regulile in construirea tiparului. Operalia de croit se realizeazd confonn condifilor tehnice prescrise privind: * decatarea lesdturii inainte de croit. prin cdlcat in abur: - respectarea firului drept trasat pe detaliile tiparelor: - arezatea tiparelor pe sensul tesdturii. cAnd se impune o astfel de conditie; - ldsarea rezervelor corespunzdtoare la f-recare detaliu al tiparului. atAt pentru cusdturi. cAt gi pentru tir': - croirea propriu-zisd numai dupd ce toate piesele au fost conturate cu cretd

l.

Operaliile pregdtitoare sunt foarle importante. ar.And un efbct detenninant asupra reuqitei produsului. Astfel. nerezolr-area corectd a decatdrii {esdturii materialului de bazd poate crea surpriza ca dup6 proba a II-a produsele (c6nd se supun mai intens operafiilor umidotermice) sd-Ei schimbe fonna gi dimensignea.
cu

lei

nu se tine seama de sensul tesarurii. In cazul cdnd sensul tesAtuiii manifestd prin direclia pdrului si piesele sunt croite in ambele sensuri. culoarea lor ra fi diferita. erprimati in nuan[e. in cazul cand sensul lesaturii se
fesdturd
se

Aceasta poate duce fie la rebutarea totald a produsului. fie la efbctuarea unor lesaturi foafie costisitoare. Aqezarea tiparelor pe tesdturd fErd a respecta indicalia firurui drept de pe detalii. in special la mantouri, poate aduce daune substanfiale. Eilte di menlionat ch evazeul unui mantou sau pardesiu nu se va aranja pe corp in mod corespunzdtor decdt dacd firuI drept indicat pe ripar va fi aqezat pe direclia perfecta a urzelii fesaturii. Aceleaqi neajunsuri pot fi pror ocate dacd in timpul amplasdrii tiparelor pe

2t5

manifestA

prin anumite lorme imprimate,

nerespectarea sensului creeazh u:-

aspect estetic nepldcut.

Problema rezen'elor pentru cusdturi Ei tiv trebuie tratata cu atengie. Rezervele in valori insuficiente pot duce la rebutarea produsului. in cazul produc{ie. dupd comandd Ei mdsurA indir iduald. Asigurarea rezen'elor in valori excesiv d= mari mdreqte inutil consumul de material sau nu se poate realiza produsu. dintr-un metraj existent. Duph croirea produsului se dau semne largi pentru transpunereA semnelor p. ambele foi de lesdturd. Semnele largi se executA astfel ca a{a ldsatI in plus sd fi. potrivitd grosimii fesaturii. eritandu-se astfel cdderea firelor dupd ce s-au tdia
semnele.

..
-:g:

Sunt situafii cdnd, dupa e\ecutarea semnelor largi, unele detalii'din produsu. respectiv necesitd anumite operalii de cdlcat (intins sau scdzut). Acestea se reccmandd sd fie executate inainte de taierea semnelor largi: deci cele doud foi d. tesdturi sunt prinse gi nu se pericliteazd cdderea semnelor largi. Pentru proba f. indiferent de cdte tdieturi ar avea produsul acesta se moi,teazd numai prin insdilare. cu multl precizie. Dealtfel. toate cusdturile pentrproba I se monteazd numai prin insdilare. Dupd montare. produsul se calca u$or. astfel ca imbrdcat pe cor? sA ofer.

.-;:i

clientei

o prir,'ire de ansamblu. iar maistrului sa-i

asigure posibilitatea

c=

apreciere a modului cum se imbracd. Tot pentru proba

dreapti, care se incheie qi se indoaie la tir'. Proba I se efectueazd pe cor:


ar,'Andu-se in vedere urmdtoarele: . - se obsen'd dacd balansul produsului este corect: se r.erificd dacd dirnensiunile sunt perfecte pe colp:

se pregdteqte Ei rnAnec.

se precizeazla dacl tdietura modelului t:dspunde cerinlelor estetice. In timpul efectuarii probei pe corp. toate corecturile se erecutd prin intermcdiul acelor cu gdmdlie. Dupa efectuarea probei I pe corp. insemnAndu-se corecturile intervenite. .. pun piesele produsului din nou in douh Ei. dacd este cazul. se dau serlne largi p. linia noilor semne. pregdtindu-se produsul pentrlr proba a II-a. Pregdtirea produsului pentru proba q Il-cr. Executarea garniturilor ;i a cipelor sunt primele operalii ce se fac in vederea pregatirii produsului pentr-proba a II-a. Gamiturile i-rind verif-icate la prima probd - ca fotmd gi pozilie pentl'u proba a II-a se executd la gata. trase la rnaqind de cusut. cu tighele c. efect realizate etc. in rnarginea^fe1ei (cant) se monteazd pAnza de intdriturd Ei qiret pentru e\:tarea intinderii. In cazul cdnd modelul are revere. se executd operaliile specific. acestui detaliu. se face pichir qi se potriveqte (richtuieqte) forma conform inci.caliilor modelului. Se monteazd. se coase gi se scade marginea la rever. Se moiteazd fala reverelor (bizegul) astfel incat sd se asigure acestuia o formd lulat5,. S. coase la maqind. se taie rezerva gi se intoarce pe fald prin insdilare. Pentru proba a II-a se l'or incheia la magina Ei cusdturile montante. Se caicl produsul cu grijd. pentru ca imbrdcat la proba a II-a sa aibd un aspect ingrijit s p16cut. cAEtigAnd astfel increderea ciientei. Pentru aceastb prob6. numai rtAnec. Ei gulerul rdmAn insdilate.

216

rur

l i-Efectuarea probei a ll-a pe corp este un moment de verificare tehnico:stetice. In timpul efectudrii probei a II-a. se poate aprecia produsul la mai mare :rivel de fine{e. putAnd obsen a orice aspect care s-ar cere corectat. Dupd efectuarea probei a II-a pe corp. se rezolvd cu mare precizie even:ualele corecturi. deoarece dupd terminarea produsului asemenea corecturi sunt

nai greu de executat.


Pentru frnalizarea produsului se monteazd detinitiv mdnecile gi gulerul.
se

scade dosul de guler. se corecteazd forma dupa indicalia modelului qi se aplica iala de guler asigurAndu-se condilia de rulare a gulerului. Se finiseazd mAneca gi gulerul. precum gi alte detalii. cum ar fi tivul, bizeful, luzunarele etc. Se calcd produsul la gata cu cea mai mare corectitudine. deoarece dupd ce s-a montat cdptugeala nu se mai admite ca produsul sd fie cdlcat. O asemenea _rreqeald duce

la degradarea captugelii. Nasturii se cos inainte de montarea

ciptugelii.
l

Cdptuqeala se monteazd c6nd produsul a fost complet tetminat: in timpul coaserii captugelii. produsul nu trebuie sd se ;ifbneze. Dupd tetminarea produsului se verificd in final dacd totul este corect rezolvat. In cazul cAnd lesdtura este de o culoare mai

v
I

leschisd produsul se inveleqte in foila alba pentru a se pdstra strdlucirea qi prospelimea


culorii.

8.2.9. Cimaga de zi
Cdrnaga de zi. in forma ei modemd. este nelipsitd din lenjeria femeii. Croiala sirnpla. u;or ajustata pe colp. decolteul mult adAncit atAt in fa1a. cdt'Ei in spate. imprimd o notd de simpliIate cemtd de inslqi funclia cimaqii (fig. 8.83). Lungimea camaEii de zi este in functie de modd. fiind mai scurtd dec6t imbrdcimintea cu 5 crn.

Materialele din care se . pot confecfiona


camdgile de zi sunt urmdtoarele: - mdtase naturald sau vegetald: - danteld de bumbac sau fibre sintetice: - fesdturi subliri de bumbac (batist. indian).

Tiparul de bazd al cdmagii de zi constituie punctul de plecare pentru oblinerea oricarui


model.

Misulile pentru construirea tiparului


bazd,

de

al camaqii de zi se iau pe corpul imbrdcat


lungimea taliei

in sutien qi chilot: - indltimea corpului

: 168 cm: Lr : -ll cm:


IC

Fig. 8.83. Cimag[ de zi

model.

217