Sunteți pe pagina 1din 336

Ghidul Legislativ al

Manualului pentru
Implementarea
Legii nr. 272/2004
privind protec]ia
[i promovarea
drepturilor copilului
Cuprins
Cadrul Legal…….......................................................................................................................................7
Conven]ia O.N.U. cu privire la drepturile copilului…………….....…….......................................……...9
Conven]ie de la Haga asupra protec]iei copiilor [i cooper`rii
\n materia adop]iei interna]ionale……..........................................................................................…....22
Conven]ie nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme
ale muncii copiilor [i ac]iunea imediat` în vederea elimin`rii lor………......................................…..30
Conven]ie nr. 138/1973 privind vârsta minim` de \ncadrare \n munc`….….....................................33
Conven]ia Na]iunilor Unite împotriva criminalit`]ii transna]ionale organizate............................….38
Conven]ia de la Haga asupra aspectelor civile ale r`pirii
interna]ionale de copii (|ncheiat` la 25 octombrie 1980)………………............................................…75
Conven]ie European` asupra recunoa[terii [i execut`rii hot`rârilor
în materie de încredin]are a copiilor [i de restabilire a încredin]`rii copiilor….................................82
Conven]ie privind ob]inerea pensiei de între]inere în str`in`tate,
încheiat` la New York la 20 iunie 1956………...................................................................................…89
Lege nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului…................................…....94
Constitu]ia României - ARTICOLUL 49................................................................................................120
Ordonan]` de urgen]` nr. 12/2001 privind înfiin]area Autorit`]ii
Na]ionale pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie……....................................................................…..121
Lege nr. 252/2001 pentru aprobarea Ordonan]ei de urgen]` a
Guvernului nr. 12/2001 privind înfiin]area Autorit`]ii Na]ionale
pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie…………….........................................................................……125
Lege nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonan]ei de urgen]` a
Guvernului nr. 12/2001 privind înfiin]area Autorit`]ii Na]ionale pentru
Protec]ia Copilului [i Adop]ie………………................................................................….….............…126
Hot`râre nr. 1432/2004 privind atribu]iile, organizarea [i func]ionarea
Autorit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Drepturilor Copilului……....…...................………….........….127
Ordonan]` de urgen]` nr. 17/2005 pentru stabilirea unor m`suri
organizatorice la nivelul administra]iei publice centrale……………….................…………..........…130
Lege nr. 198/2005 privind aprobarea Ordonan]ei de urgen]`
a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor m`suri organizatorice
la nivelul administra]iei publice centrale…......…...........................................................................…135
Hot`râre nr. 412/2005 privind organizarea [i func]ionarea
Ministerului Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i Familiei……............................….……......................….137
Lege nr. 273/2004 privind regimul juridic al adop]iei…………...…........................…...........….….…147

3
Ghid Legislativ

Lege nr. 274/2004 privind înfiin]area, organizarea [i func]ionarea


Oficiului Român pentru adop]ii……….….................................................................…............……….160
Lege nr. 35/1997 privind organizarea [i func]ionarea
institu]iei Avocatul Poporului……...….............................................................................................…163
Hot`râre nr. 1437/2004 privind organizarea [i metodologia de
func]ionare a comisiei pentru protec]ia copilului………….......……..........................................…….168
Hot`râre nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
de organizare [i func]ionare a serviciului public de asisten]` social`………...…..........................…175
Hot`râre nr. 1434/2004 privind atribu]iile [i Regulamentul-cadru
de organizare [i func]ionare ale Direc]iei generale de asisten]`
social` [i protec]ia copilului………….............................................................................................…..180
Hot`râre nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru
de organizare [i func]ionare a serviciilor de prevenire a separ`rii
copilului de familia sa, precum [i a celor de protec]ie special` a
copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea p`rin]ilor s`i...…............................................…187
Hot`râre nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate
copilului care a s`vâr[it o fapt` penal` [i nu r`spunde penal………….......................................…..196
Ordonan]` nr. 26/2000 cu privire la asocia]ii [i funda]ii………………….......................................….199
Hot`râre nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonan]ei Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, precum [i a Metodologiei de acreditare a
furnizorilor de servicii sociale…...........................................................................................……....….212
Hot`râre nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului
institu]iilor de asisten]` social` [i a structurii orientative de
personal, a Regulamentului-cadru de organizare [i func]ionare a
institu]iilor de asisten]` social`, precum [i a Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonan]ei Guvernului nr. 68/2003
privind serviciile sociale…................................................................................................................…217
Hot`râre nr. 1440/2004 privind condi]iile [i procedura de licen]iere
[i de inspec]ie a serviciilor de prevenire a separ`rii copilului de
familia sa, precum [i a celor de protec]ie special` a copilului lipsit
temporar sau definitiv de ocrotirea p`rin]ilor s`i……………….................................................…….224
Hot`râre nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a
copiilor români neînso]i]i [i asigurarea m`surilor de protec]ie
special` în favoarea acestora………………….………..........................................................……….…230
Ordonan]` nr. 102/2000 privind
statutul [i regimul refugia]ilor în România…………..........................................................…..……….233
Hot`râre nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate
copilului care a s`vâr[it o fapt` penal` [i nu r`spunde penal…………….........................................243
Codul Penal al României - TITLUL IV – MINORITATEA………........................................................…246
Lege nr. 217/2003 pentru prevenirea [i combaterea violen]ei în familie………................……….…250
Lege nr. 678/2001 privind prevenirea [i combaterea traficului de persoane………............………..255
Hot`râre nr. 617/2004 privind înfiin]area [i organizarea Comitetului
na]ional director pentru prevenirea [i combaterea exploat`rii copiilor prin munc`….....…........…261

4
Hot`râre nr. 679/2003 privind condi]iile de ob]inere a atestatului,
procedurile de atestare [i statutul asistentului maternal profesionist….................................….….263
Ordonan]` de urgen]` nr. 25/2003 pentru modificarea [i completarea
art. 20 din Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. 26/1997 privind
protec]ia copilului aflat în dificultate……………................................................................………...…267
Lege nr. 325/2003 privind aprobarea Ordonan]ei de urgen]`
a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea [i completarea art. 20
din Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. 26/1997 privind protec]ia
copilului aflat în dificultate…………………...……….....................................................................……269
Lege nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil`…………..........…..........................................….270
Lege nr. 21/1991 (r1) a cet`]eniei române…………………….…………......................................……..281
Lege nr. 248/2005 privind regimulliberei circula]ii a cet`]enilor români
în str`in`tate (Extras)……………...........................................................................................….......…286
Lege nr. 677/2001 pentru protec]ia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal [i libera circula]ie a acestor date (Extras)..............…..290
Hot`râre nr. 1018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la obliga]iile ce revin serviciilor publice specializate pentru protec]ia
drepturilor copilului în vederea garant`rii respect`rii dreptului la imagine
[i intimitate al copilului aflat în plasament sau încredin]are……….…….......................................…291
Lege nr. 369/2004 privind aplicarea Conven]iei asupra aspectelor civile
ale r`pirii interna]ionale de copii, adoptat` la Haga la 25 octombrie 1980,
la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992…......................................................................….293
Lege nr. 130/1999 privind unele m`suri de protec]ie a persoanelor
încadrate în munc`……..................................................................................................................…..297
Lege nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiaz` copiii [i
tinerii ocroti]i de serviciile publice specializate pentru protec]ia
copilului, mamele protejate în centre maternale, precum [i
copiii încredin]a]i sau da]i în plasament la asisten]i maternali profesioni[ti…..........................…..301
Lege nr. 111/2004 pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile
de care beneficiaz` copiii [i tinerii ocroti]i de serviciile publice
specializate pentru protec]ia copilului, mamele protejate în centre
maternale, precum [i copiii încredin]a]i sau da]i în plasament la asisten]i
maternali profesioni[ti…………........…...........................................................................................….302
Hot`râre nr. 729/2005 privind stabilirea nivelurilor aloca]iei
zilnice de hran` pentru consumurile colective din institu]iile publice
de asisten]` social`……………............................................................................................…….…….303
Lege nr. 554/2004 a contenciosului administrativ…………………………......................................….304
Lege nr. 61/1993 (r1) privind aloca]ia de stat pentru copii…….…............................................……..313
Ordonan]` de urgen]` nr. 148/2005
privind sus]inerea familiei în vederea cre[terii copilului…................................................................315
Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonan]ei de urgen]`
a Guvernului nr. 148/2005 privind sus]inerea familiei în vederea
cre[terii copilului………….….......................................................................................................…….321
Lege nr. 416/2001 privind venitul minim garantat…………...……………............................…………328

5
Cadru Legal

Domeniul protec]iei copilului a cunoscut una Activitatea de elaborare a pachetului legislativ


dintre cele mai spectaculoase evolu]ii \n ceea a presupus consult`ri cu to]i partenerii siste-
ce prive[te trecerea de la un sistem centralizat mului de protec]ie a copilului [i cu to]i specia-
[i \nchis c`tre un altul deschis provoc`rilor [i li[tii din cadrul sistemului. Aprecierea deose-
suplinirii de o manier` adecvat` a mediului fa- bit` a Comisiei Europene fa]` de angajamente-
milial. le asumate de România \n domeniul protec]iei
Asigurarea [i respectarea drepturilor copiilor [i copilului s-a concretizat \n nominalizarea unui
plasarea acestora \ntr-o zon` de interes special grup de exper]i care s` ofere asisten]` tehnic`
a constituit \ncepând cu anul 2001 o prioritate grupului de exper]i români \n definitivarea
na]ional` pentru Guvernul României. Eforturile pachetului legislativ.
sus]inute \ntreprinse atât la nivel central cât [i Grupul de exper]i ai Comisiei Europene a apre-
la nivel local de structurile responsabile au f`- ciat toate eforturile depuse \n vederea elabor`-
cut din \nceputul anului 2001 momentul de rii unei legisla]ii pe deplin armonizate cu Con-
schimbare radical` a politicii de protec]ie a co- ven]iile interna]ionale \n domeniu [i a reco-
pilului aflat \n dificultate [i a adop]iei. mandat acordarea unei aten]ii deosebite mo-
Având ca principale elemente de reper pentru dului \n care sunt implementate prevederile pa-
interven]ie Programul de Guvernare [i Strate- chetului legislativ. Adoptarea pachetului
gia Guvernamental` \n domeniul protec]iei co- legislativ de c`tre Parlament a reprezentat \ns`
pilului \n dificultate (2001-2004), Guvernul Ro- doar primul pas \n schimbarea abord`rii pro-
mâniei a demonstrat, prin m`surile legislative, blematicii drepturilor copilului \n România.
administrative [i financiare \ntreprinse pe par- Prin elaborarea acestui nou set de legi s-a dorit
cursul acestei perioade, angajamentul de a instaurarea unei st`ri de normalitate [i res-
rezolva problema copiilor institu]ionaliza]i. ponsabilizare a familiei naturale [i re\ntoarce-
Activitatea de elaborare a pachetului legislativ rea acesteia c`tre copil. R`spunderea colectivi-
a fost ini]iat` \n luna mai 2002 [i a presupus t`]ii locale, dat fiind principiul conform c`ruia
consult`ri cu to]i partenerii sistemului de pro- statul are grij` cel mai bine de copii, pentru
tec]ie a copilului [i cu to]i speciali[tii din cadrul cre[terea [i educarea copilului este subsidiar`
sistemului. Aten]ia deosebit` a Comisiei Euro- celei a p`rin]ilor.
pene fa]` de \ndeplinirea angajamentele asu- Rolul institu]iilor statului a fost astfel redefinit,
mate de România \n domeniul protec]iei co- atribu]iile lor acoperind \n primul rând datoria
pilului s-a concretizat \n nominalizarea unui de a sprijini p`rin]ii, sau dup` caz, alt reprezen-
grup de exper]i (ianuarie 2003) care s` ofere tant legal al copilului \n realizarea obliga]iilor
asisten]` tehnic` grupului de exper]i români \n sale. De exemplu: autorit`]ile administra]iei pu-
definitivarea pachetului legislativ. blice locale au obliga]ia de a informa p`rin]ii [i
|n luna iunie 2004, Parlamentul a adoptat Pa- copiii \n leg`tur` cu drepturile pe care le au [i
chetul legislativ \n domeniul protec]iei copilu- asupra modalit`]ilor de acordare a drepturilor
lui, având la baz` principiile Conven]iei Euro- de asisten]` social` [i de asigur`ri sociale
pene privind drepturile omului [i respectiv ale Premisa potrivit c`reia unul dintre drepturile
Conven]iei ONU privind drepturile copilului, fundamentale ale oric`rui copil este acela de a
pachet legislativ ce a intrat \n vigoare la 1 ia- cre[te al`turi de familia sa, incumb`, pe cale de
nuarie 2005. consecin]`, existen]a unui sprijin activ, precum
[i asisten]` din partea autorit`]ilor. Acestea tre-

7
Ghid Legislativ

buie s` ia m`surile necesare pentru re\ntoarce- asociere, dreptul de a beneficia de protec]ie \m-
rea acestuia al`turi de p`rin]i sau al]i reprezen- potriva oric`rei forme de exploatare, drepturi \n
tan]i legali. cazuri de natur` penal`, dreptul la educa]ie [i
Anterior, fenomenul separ`rii copilului de fa- a[a mai departe.
milia sa natural` era un fapt \ntâlnit cu destul` Conven]ia Europeana a Drepturilor Omului
u[urin]`, dat` fiind lipsa existen]ei unor m`suri (CEDO) difer` \n form` de Conven]ia ONU, prin
active de prevenire a unei posibile separ`ri. Si- aceea c` nu se concentreaz` \n principal pe co-
tua]iile de risc ce caracterizeaz` multe familii, pii. Aceast` conven]ie a fost elaborat` \ntr-un
nu justific` separarea copilului de p`rin]i. |n lip- moment când percep]ia asupra drepturilor co-
sa unor servicii adaptate nevoilor familiilor ex- pilului era extrem de limitat`, dac` nu chiar ine-
puse riscului de abandon [i separare, aceste fe- xistent`. Cu toate acestea CEDO a devenit o
nomene erau \ntâlnite cu destul de mare frec- arm` extrem de puternic` pentru ap`rarea
ven]` \n rândul popula]iei României, devenind drepturilor copiilor, p`rin]ilor [i familiilor,
o re]et` obi[nuit` \n cazul \n care familia na- uneori unii fa]` de ceilal]i [i chiar \mpotriva sta-
tural` avea cele mai mici suspiciuni c` nu \[i va tului. Sunt câteva articole din CEDO care sunt
putea asuma r`spunderea cre[terii [i educ`rii extrem de importante pentru copii [i familiile
unui copil. acestora.
Pachetul legislativ \n domeniul protec]iei co- A[adar, pentru a putea \n]elege noua legisla]ie
pilului reprezint` mai mult decât o ameliorare a român`, este necesar s` men]ion`m faptul c`
unui cadru legislativ dintr-un sector de activita- aceasta a fost astfel conceput` \ncât s` asigure
te [i reprezint` baza unui sistem modern, euro- un echilibru \ntre cerin]ele conven]iilor interna-
pean, de protec]ie a drepturilor tuturor copiilor, ]ionale pe care toate ]`rile Europene trebuie s`
pe deplin armonizat cu tratatele interna]ionale fac` eforturi de a le respecta, [i problemele
la care România este parte, \n mod deosebit cu specifice cu care s-a confruntat România \n ul-
Conven]ia european` privind drepturile omului timii ani.
[i respectiv Conven]ia ONU privind drepturile Legea nr. 272/2004 privind protec]ia [i promo-
copilului. varea drepturilor copilului reglementeaz` ca-
Aceste dou` conven]ii interna]ionale au fost drul legal privind respectarea, promovarea [i
ratificate de România prin Legea nr. 18/1990 [i garantarea drepturilor copilului stabilite prin
Legea nr. 30/1994, ceea ce \nseamn` c` Româ- Constitu]ie, \n concordan]` cu prevederile Con-
nia [i-a asumat obliga]ia de a respecta prevede- ven]iei Organiza]iei Na]iunilor Unite cu privire
rile acestora. la drepturile copilului, ratificat` prin Legea nr.
Pentru a \n]elege contextul juridic, drepturile [i 18/1990, republicat`, [i ale celorlalte acte inter-
obliga]iile care guverneaz` \n prezent rela]ia na]ionale \n materie la care România este parte.
dintre statul român, copii [i familiile acestora, Aceasta lege este conceput` special pentru a-i
este necesar sa \n]elegem foarte bine princi- permite României s` \[i respecte obliga]iile
piile [i con]inutul prevederilor incluse \n aceste interna]ionale, \n special cele stipulate \n cele
dou` instrumente. dou` conven]ii interna]ionale men]ionate mai
Conven]ia ONU cu privire la drepturile copilului sus, nefiind a[adar, surprinz`tor faptul c` multe
este un instrument extrem de complex, care se dintre prevederile acestei legi reflect` fidel
axeaz` \n principal pe drepturile copilului. Ea prevederile incluse \n Conven]ia ONU cu privire
stipuleaz` \n mod expres un num`r mare de la drepturile copilului precum [i cele incluse \n
astfel de drepturi care guverneaz` toate situa- Conven]ia European` asupra Drepturilor O-
]iile legate de rela]ia copilului cu familia, drep- mului.
turile civile cum sunt libertatea de exprimare [i

8
Organiza]ia Na]iunilor Unite
Conven]ie
din 20/11/1989
Republicat \n Monitorul Oficial, Partea I nr. 314 din 13/06/2001
cu privire la drepturile copilului

PREAMBUL ]inând seama de faptul c` un copil trebuie s`


fie pe deplin preg`tit s` tr`iasc` indepen-
Statele p`r]i la prezenta conven]ie, dent \n societate [i s` fie educat \n spiritul
 având \n vedere c`, \n conformitate cu prin- idealurilor proclamate \n Carta Na]iunilor
cipiile proclamate de Carta Na]iunilor Unite, Unite [i, \n special, \n spiritul p`cii, demni-
recunoa[terea demnit`]ii [i a drepturilor t`]ii, libert`]ii, toleran]ei, egalit`]ii [i solidari-
egale [i inalienabile ale tuturor membrilor t`]ii,
familiei umane constituie fundamentul liber- având \n vedere c` necesitatea de a extinde
t`]ii, drept`]ii [i p`cii \n lume, protec]ia special` acordat` copilului a fost
 având \n vedere c` \n Carta popoarele Na]iu- enun]at` \n Declara]ia de la Geneva din 1924
nilor Unite au proclamat din nou \ncrederea privind drepturile copilului [i \n Declara]ia
lor \n drepturile fundamentale ale omului, \n drepturilor copilului, adoptat` de Adunarea
demnitatea [i valoarea persoanei umane [i General` la 20 noiembrie 1959, [i a fost recu-
au hot`rât s` promoveze progresul social [i noscut` \n Declara]ia Universal` a
condi]ii mai bune de trai \n contextul unei Drepturilor Omului, \n Pactul interna]ional
libert`]i sporite, privind drepturile economice, sociale [i cul-
 recunoscând faptul c` Na]iunile Unite, \n De- turale (\n special art. 10) [i \n statutele [i in-
clara]ia Universal` a Drepturilor Omului [i \n strumentele aplicabile ale institu]iilor specia-
pactele interna]ionale privind drepturile lizate [i ale organiza]iilor interna]ionale
omului, au proclamat [i au convenit c` fie- preocupate de bun`starea copilului,
care poate s` se prevaleze de drepturile [i de având \n vedere c`, a[a cum s-a ar`tat \n
libert`]ile enun]ate de acestea, f`r` nici o Declara]ia drepturilor copilului, „dat` fiind
deosebire de ras`, culoare, sex, limb`, reli- lipsa sa de maturitate fizic` [i intelectual`,
gie, opinie politic` sau orice alt` opinie, na- copilul are nevoie de protec]ie [i \ngrijire
]ionalitate [i origine social`, situa]ie ma- speciale, inclusiv de o protec]ie juridic`
terial`, statut la na[tere sau alt statut, adecvat`, atât \nainte cât [i dup` na[terea
 amintind faptul c` \n Declara]ia Universal` a sa",
Drepturilor Omului Na]iunile Unite au pro- reamintind dispozi]iile Declara]iei cu privire
clamat dreptul copiilor la \ngrijire [i asisten- la principiile sociale [i juridice aplicabile
]` speciale, protec]iei [i bun`st`rii copiilor, cu referire
 având convingerea c` familia, ca unitate de special` la practicile \n materie de plasament
baz` a societ`]ii [i ca mediu natural destinat familial [i de adop]ie pe plan na]ional [i in-
cre[terii [i bun`st`rii tuturor membrilor s`i terna]ional, precum [i Regulile minimale
[i, \n special, a copiilor, trebuie s` benefici- standard ale Na]iunilor Unite privind admini-
eze de protec]ia [i de asisten]a de care are strarea justi]iei \n cazul minorilor (Regulile
nevoie pentru a-[i putea asuma pe deplin de la Beijing), Declara]ia privind protec]ia fe-
responsabilit`]ile \n cadrul societ`]ii, meilor [i copiilor \n caz de stare de urgen]`
 recunoscând c` pentru dezvoltarea plenar` [i de conflict armat,
[i armonioas` a personalit`]ii sale copilul recunoscând c` \n toate ]`rile lumii exist`
trebuie s` creasc` \ntr-un mediu familial, copii care tr`iesc \n condi]ii extrem de difi-
\ntr-o atmosfer` de fericire, dragoste [i \n]e- cile [i care au nevoie de o aten]ie deosebit`,
legere,

9
Ghid Legislativ

 ]inând seama de importan]a tradi]iilor [i a mod legal, [i \n acest scop vor lua toate m`-
valorilor culturale ale fiec`rui popor \n prote- surile legislative [i administrative corespun-
jarea [i dezvoltarea armonioas` a copilului, z`toare.
 recunoscând importan]a cooper`rii interna- 3. Statele p`r]i vor veghea ca institu]iile, ser-
]ionale destinate \mbun`t`]irii condi]iilor de viciile [i a[ez`mintele care r`spund de pro-
trai ale copiilor din toate ]`rile [i, \n special, tec]ia [i \ngrijirea copiilor s` respecte stan-
din ]`rile \n curs de dezvoltare, dardele stabilite de autorit`]ile competente,
convin dup` cum urmeaz`: \n special cele referitoare la securitate [i
s`n`tate, la num`rul [i calificarea personalu-
PARTEA I lui din aceste institu]ii, precum [i la asigura-
rea unei supravegheri competente.
ARTICOLUL 1
ARTICOLUL 4
|n sensul prezentei conven]ii, prin copil se \n]e-
lege orice fiin]` uman` sub vârsta de 18 ani, ex- Statele p`r]i se angajeaz` s` ia toate m`surile
ceptând cazurile \n care legea aplicabil` copi- legislative, administrative [i de orice alt` na-
lului stabile[te limita majoratului sub aceast` tur` necesare \n vederea punerii \n aplicare a
vârst`. drepturilor recunoscute \n prezenta conven]ie.
|n cazul drepturilor economice, sociale [i cul-
ARTICOLUL 2 turale statele p`r]i se oblig` s` adopte aceste
m`suri, f`r` a precupe]i resursele de care dis-
1. Statele p`r]i se angajeaz` s` respecte [i s` pun [i, dac` este cazul, \n cadrul cooper`rii
garanteze drepturile stabilite \n prezenta interna]ionale.
conven]ie tuturor copiilor din jurisdic]ia lor,
indiferent de ras`, culoare, sex, limb`, reli- ARTICOLUL 5
gie, opinie politic` sau alt` opinie, de na]io-
nalitate, apartenen]a etnic` sau originea so- Statele p`r]i vor respecta responsabilit`]ile,
cial`, de situa]ia material`, incapacitatea fi- drepturile [i \ndatoririle ce revin p`rin]ilor natu-
zic`, de statutul la na[tere sau de statutul do- rali ai copilului sau, dup` caz [i conform tradi-
bândit al copilului ori al p`rin]ilor sau al re- ]iei locale, membrilor familiei l`rgite sau comu-
prezentan]ilor legali ai acestuia. nit`]ii, tutorilor sau altor persoane care au, prin
2. Statele p`r]i vor lua toate m`surile de pro- lege, copii \n \ngrijire, de a asigura, de o manie-
tejare a copilului \mpotriva oric`rei forme de r` corespunz`toare capacit`]ilor \n continu`
discriminare sau de sanc]ionare pe conside- dezvoltare ale copilului, \ndrumarea [i orien-
rente ]inând de situa]ia juridic`, activit`]ile, tarea necesare \n exercitarea de c`tre copil a
opiniile declarate sau convingerile p`rin]ilor, drepturilor recunoscute \n prezenta conven]ie.
ale reprezentan]ilor s`i legali sau ale mem-
brilor familiei sale. ARTICOLUL 6

ARTICOLUL 3 1. Statele p`r]i recunosc dreptul la via]` al fie-


c`rui copil.
1. |n toate ac]iunile care privesc copiii, \ntre- 2. Statele p`r]i vor face tot ce le st` \n putin]`
prinse de institu]iile de asisten]` social` pu- pentru a asigura supravie]uirea [i dezvolta-
blice sau private, de instan]ele judec`tore[ti, rea copilului.
autorit`]ile administrative sau de organele
legislative, interesele copilului vor prevala. ARTICOLUL 7
2. Statele p`r]i se oblig` s` asigure copilului
protec]ia [i \ngrijirea necesare \n vederea 1. Copilul se \nregistreaz` imediat dup` na[te-
asigur`rii bun`st`rii sale, ]inând seama de rea sa [i are, prin na[tere, dreptul la un nu-
drepturile [i obliga]iile p`rin]ilor s`i, ale re- me, dreptul de a dobândi o cet`]enie [i, \n
prezentan]ilor s`i legali sau ale altor per- m`sura posibiliului, dreptul de a-[i cunoa[te
soane c`rora acesta le-a fost \ncredin]at \n p`rin]ii [i de a fi \ngrijit de ace[tia.

10
2. Statele p`r]i vor veghea ca aplicarea acestor venit` \n timpul deten]iei) ambilor p`rin]i
drepturi s` respecte legisla]ia lor na]ional` [i sau a unuia dintre ei ori a copilului, statul
obliga]iile pe care acestea [i le-au asumat \n parte va furniza, la cerere, p`rin]ilor, copilu-
temeiul instrumentelor interna]ionale aplica- lui sau, dup` caz, unui alt membru al familiei
bile \n materie, \n special \n cazul \n care ne- informa]iile esen]iale despre locul unde se
respectarea acestora ar avea ca efect decla- g`sesc membrul sau membrii familiei, ex-
rarea copilului ca apatrid. ceptând cazul \n care divulgarea acestor
informa]ii ar aduce prejudicii bun`st`rii co-
ARTICOLUL 8 pilului. Statele p`r]i vor veghea, de aseme-
nea, ca prezentarea unei astfel de cereri s`
1. Statele p`r]i se oblig` s` respecte dreptul nu antreneze prin ea \ns`[i consecin]e d`u-
copilului de a-[i p`stra identitatea, inclusiv n`toare pentru persoana sau persoanele
cet`]enia, numele [i rela]iile familiale, astfel interesate.
cum sunt recunoscute de lege, f`r` nici o
imixtiune ilegal`. ARTICOLUL 10
2. |n cazul \n care un copil este lipsit \n mod ile-
gal de toate sau de o parte din elementele 1. |n conformitate cu obliga]ia ce revine state-
constitutive ale identit`]ii sale, statele p`r]i lor p`r]i potrivit art. 9 paragraful 1, orice ce-
vor asigura asisten]a [i protec]ia cores- rere depus` de un copil sau de p`rin]ii aces-
punz`toare pentru ca identitatea acestuia s` tuia, \n vederea intr`rii \ntr-un stat parte sau
fie restabilit` cât mai repede posibil. a p`r`sirii acestuia \n scopul re\ntregirii fa-
miliei, va fi examinat` de statele p`r]i cu bu-
ARTICOLUL 9 n`voin]`, umanism [i cu operativitate. Sta-
tele p`r]i vor veghea, de asemenea, ca de-
1. Statele p`r]i vor veghea ca nici un copil s` punerea unei astfel de cereri s` nu antreneze
nu fie separat de p`rin]ii s`i \mpotriva voin- consecin]e nefaste asupra solicitan]ilor [i
]ei acestora, excepând situa]ia \n care au- membrilor familiei acestora.
torit`]ile competente decid, sub rezerva 2. Copilul ai c`rui p`rin]i \[i au re[edin]a \n sta-
revizuirii judiciare [i cu respectarea legilor [i te diferite va avea dreptul de a \ntre]ine, \n
a procedurilor aplicabile, c` aceast` sepa- afara unor situa]ii excep]ionale, rela]ii perso-
rare este \n interesul suprem al copilului. O nale [i contacte directe, \n mod regulat, cu
astfel de decizie poate deveni necesar` \n ambii s`i p`rin]i. |n acest scop [i \n conform-
cazuri particulare cum ar fi, de exemplu, \n itate cu obliga]ia care revine statelor p`r]i \n
cazul copiilor maltrata]i sau neglija]i de temeiul art. 9 paragraful 1, statele p`r]i vor
p`rin]i sau \n cazul \n care p`rin]ii tr`iesc respecta dreptul copilului [i al p`rin]ilor s`i
separat [i se impune luarea unei hot`râri cu de a p`r`si orice ]ar`, inclusiv propria lor
privire la locul de re[edin]` a copilului. ]ar`, [i de a reveni \n propria lor ]ar`. Drep-
2. |n toate cazurile prev`zute la paragraful 1 din tul de a p`r`si orice ]ar` nu poate fi \ngr`dit
prezentul articol toate p`r]ile interesate decât de restric]iile prev`zute \n mod expres
trebuie s` aib` posibilitatea de a participa la de lege [i care sunt necesare pentru proteja-
dezbateri [i de a-[i face cunoscute punctele rea siguran]ei na]ionale, a ordinii publice, a
de vedere. s`n`t`]ii publice sau a bunelor moravuri ori
3. Statele p`r]i vor respecta dreptul copilului a drepturilor [i libert`]ilor altora [i care sunt
care a fost separat de ambii p`rin]i sau de compatibile cu celelalte drepturi recunoscu-
unul dintre ei de a \ntre]ine rela]ii personale te \n prezenta conven]ie.
[i contacte directe cu cei doi p`rin]i ai s`i, \n
mod regulat, exceptând cazul \n care acest ARTICOLUL 11
lucru contravine interesului suprem al
copilului. 1. Statele p`r]i vor lua m`suri pentru a com-
4. Când separarea rezult` din m`suri luate de bate ac]iunile ilegale de transferare [i de \m-
c`tre un stat parte, precum deten]ia, \nchi- piedicare a re\ntoarcerii copiilor \n, respectiv
soarea, exilul, expulzarea sau moartea (in- din, str`in`tate.
clusiv moartea, indiferent de cauz`, sur-

11
Ghid Legislativ

2. |n acest scop statele p`r]i vor promova \n- mod expres de lege [i care sunt necesare
cheierea de acorduri bilaterale [i multila- pentru protec]ia securit`]ii publice, a ordinii
terale sau aderarea la acordurile existente. publice, a s`n`t`]ii publice [i a bunelor mo-
ravuri sau a libert`]ilor [i drepturilor funda-
ARTICOLUL 12 mentale ale altora.

1. Statele p`r]i vor garanta copilului capabil de ARTICOLUL 15


discern`mânt dreptul de a-[i exprima liber
opinia asupra oric`rei probleme care \l pri- 1. Statele p`r]i recunosc drepturile copilului la
ve[te, opiniile copilului urmând s` fie luate libertatea de asociere [i la libertatea de
\n considerare ]inându-se seama de vârsta \ntrunire pa[nic`.
sa [i de gradul s`u de maturitate. 2. Exercitarea acestor drepturi nu poate fi
2. |n acest scop copilului i se va da, \n special, \ngr`dit` decât de restric]iile prev`zute \n
posibilitatea de a fi ascultat \n orice proce- mod expres de lege [i care sunt necesare
dur` judiciar` sau administrativ` care \l pri- \ntr-o societate democratic`, \n interesul se-
ve[te, fie direct, fie printr-un reprezentant curit`]ii na]ionale, al siguran]ei sau ordinii
sau un organism competent, \n conformitate publice ori pentru a proteja s`n`tatea publi-
cu regulile de procedur` din legisla]ia na- c` sau bunele moravuri ori pentru a proteja
]ional`. drepturile [i libert`]ile altora.

ARTICOLUL 13 ARTICOLUL 16

1. Copilul are dreptul la libertatea de expri- 1. Nici un copil nu va fi supus unei imixtiuni
mare; acest drept cuprinde libertatea de a arbitrare sau ilegale \n via]a sa privat`, \n fa-
c`uta, de a primi [i de a difuza informa]ii [i milia sa, \n domiciliul s`u ori \n corespon-
idei de orice natur`, indiferent de frontiere, den]a sa, precum [i nici unui fel de atac
sub form` oral`, scris`, tip`rit` sau artistic` ilegal la onoarea [i reputa]ia sa.
ori prin orice alte mijloace, la alegerea copi- 2. Copilul are dreptul la protec]ia garantat` de
lului. lege \mpotriva unor astfel de imixtiuni sau
2. Exercitarea acestui drept poate face subiec- atacuri.
tul restric]iilor, dar numai al acelor restric]ii
expres prev`zute de lege [i absolut necesare ARTICOLUL 17
pentru:
a) respectarea drepturilor sau a reputa]iei alto- Statele p`r]i vor recunoa[te importan]a func]iei
ra; sau \ndeplinite de mijloacele de informare \n mas`
b) protejarea securit`]ii na]ionale, a ordinii pu- [i vor asigura accesul copilului la informa]ie [i
blice, a s`n`t`]ii publice [i a bunelor mora- materiale provenind din surse na]ionale [i in-
vuri. terna]ionale, \n special cele care urm`resc pro-
movarea bun`st`rii sale sociale, spirituale [i
ARTICOLUL 14 morale [i a s`n`t`]ii sale fizice [i morale. |n
acest scop statele p`r]i:
1. Statele p`r]i vor respecta dreptul copilului la a) vor \ncuraja difuzarea, prin mijloacele de
libertatea de gândire, de con[tiin]` [i religie. informare \n mas`, de informa]ii [i materiale
2. Statele p`r]i vor respecta drepturile [i obli- de interes social [i educativ pentru copil [i
ga]iile p`rin]ilor sau, dup` caz, ale reprezen- care sunt \n conformitate cu art. 29;
tan]ilor legali ai copilului de a-l \ndruma \n b) vor \ncuraja cooperarea interna]ional` \n
exercitarea dreptului sus-men]ionat, de o producerea, schimbul [i difuzarea de astfel
manier` care s` corespund` capacit`]ilor \n de informa]ii [i materiale provenind din
formare ale acestuia. surse culturale, na]ionale [i interna]ionale;
3. Libertatea de a-[i manifesta propriile convin- c) vor \ncuraja producerea [i difuzarea de c`r]i
geri religioase sau alte convingeri nu poate fi pentru copii;
\ngr`dit` decât de restric]iile prev`zute \n d) vor \ncuraja mijloacele de informare \n mas`

12
s` ]in` seama, \n mod deosebit, de nevoile fost \ncredin]at, precum [i pentru instituirea
lingvistice ale copiilor autohtoni sau ale ce- altor forme de prevenire [i pentru iden-
lor care apar]in unui grup minoritar; tificarea, denun]area, ac]ionarea \n instan]`,
e) vor favoriza elaborarea unor principii c`l`u- anchetarea, tratarea [i urm`rirea cazurilor
zitoare adecvate, destinate protej`rii copilu- de rele tratamente aplicate copilului, descri-
lui \mpotriva informa]iilor [i materialelor se mai sus, [i, dac` este necesar, a proce-
care d`uneaz` bun`st`rii sale, având \n ve- durilor de implicare judiciar`.
dere prevederile art. 13 [i 18.
ARTICOLUL 20
ARTICOLUL 18
1. Copilul care este, temporar ori permanent,
1. Statele p`r]i vor depune eforturi pentru lipsit de mediul s`u familial sau care, pentru
asigurarea recunoa[terii principiului potrivit protejarea intereselor sale, nu poate fi l`sat
c`ruia ambii p`rin]i au responsabilit`]i co- \n acest mediu are dreptul la protec]ie [i
mune pentru cre[terea [i dezvoltarea copilu- asisten]` speciale din partea statului.
lui. P`rin]ii sau, dup` caz, reprezentan]ii s`i 2. Statele p`r]i, \n conformitate cu legisla]ia lor
legali sunt principalii responsabili de cre[- na]ional`, vor asigura protec]ie alternativ`
terea [i dezvoltarea copilului. Ace[tia trebuie pentru un astfel de copil.
s` ac]ioneze, \n primul rând, \n interesul su- 3. Aceast` protec]ie poate include, mai ales,
prem al copilului. plasamentul familial, „kafalah" din dreptul
2. Pentru garantarea [i promovarea drepturilor islamic, adop]ia sau, \n caz de necesitate,
enun]ate \n prezenta conven]ie statele p`r]i plasarea \n institu]ii corespunz`toare de \n-
vor acorda ajutor corespunz`tor p`rin]ilor [i grijire a copiilor. |n alegerea uneia dintre
reprezentan]ilor legali ai copilului \n exerci- aceste solu]ii este necesar s` se ]in` seama
tarea responsabilit`]ii care le revine \n leg`- \n mod corespunz`tor de necesitatea unei
tur` cu cre[terea copilului [i vor asigura anumite continuit`]i \n educarea copilului,
crearea institu]iilor, a[ez`mintelor [i servicii- precum [i de originea sa etnic`, religioas`,
lor de \ngrijire a copiilor. cultural` [i lingvistic`.
3. Statele p`r]i vor lua toate m`surile cores-
punz`toare pentru a asigura copiilor ai c`ror ARTICOLUL 21
p`rin]i muncesc dreptul de a beneficia de
serviciile [i a[ez`mintele de \ngrijire a co- Statele p`r]i care recunosc [i/sau autorizeaz`
piilor, pentru care ei \ndeplinesc condi]iile adop]ia vor veghea ca interesele supreme ale
cerute. copilului s` primeze [i:
a) vor veghea ca adop]ia unui copil s` fie au-
ARTICOLUL 19 torizat` numai de autorit`]ile competente
care verific`, \n conformitate cu legea [i cu
1. Statele p`r]i vor lua toate m`surile legislati- procedurile aplicabile, precum [i pe baza tu-
ve, administrative, sociale [i educative co- turor informa]iilor pertinente [i credibile, c`
respunz`toare, \n vederea protej`rii copilului adop]ia se poate realiza luând \n considerare
\mpotriva oric`ror forme de violen]`, v`t`- statutul copilului \n raport cu p`rin]ii, cu
mare sau abuz, fizic sau mental, de abandon rudele [i cu reprezentan]ii s`i legali [i, dac`
sau neglijen]`, de rele tratamente sau de ex- este cazul, c` persoanele interesate [i-au dat
ploatare, inclusiv abuz sexual, \n timpul cât consim]`mântul cu privire la adop]ie \n cu-
se afl` \n \ngrijirea p`rin]ilor sau a unuia din- no[tin]` de cauz` \n urma unei consilieri co-
tre ei, a reprezentantului ori reprezentan]ilor respunz`toare;
legali sau a oric`rei persoane c`reia i-a fost b) recunosc c` adop]ia \n str`in`tate poate fi
\ncredin]at. considerat` ca un mijloc alternativ de asigu-
2. Aceste m`suri de protec]ie vor cuprinde, rare a \ngrijirii necesare copilului, dac` aces-
dup` caz, proceduri eficiente pentru stabi- ta, \n ]ara de origine, nu poate fi \ncredin]at
lirea de programe sociale care s` asigure spre plasament familial sau spre adop]ie ori
sprijinul necesar copilului [i celor c`rora le-a nu poate fi \ngrijit \n mod corespunz`tor;

13
Ghid Legislativ

c) vor asigura c`, \n cazul adop]iei \n str`in`ta- s` le garanteze demnitatea, s` le favorizeze


te, copilul beneficiaz` de garan]iile [i stan- autonomia [i s` le faciliteze participarea acti-
dardele echivalente celor existente \n cazul v` la via]a comunit`]ii.
adop]iei na]ionale; 2. Statele p`r]i recunosc dreptul copiilor handi-
d) vor lua toate m`surile corespunz`toare pen- capa]i de a beneficia de \ngrijiri speciale [i
tru a se asigura c`, \n cazul adop]iei \n str`i- \ncurajeaz` [i asigur`, \n m`sura resurselor
n`tate, plasamentul copilului nu conduce la disponibile, la cerere, copiilor handicapa]i
ob]inerea de câ[tiguri materiale necuvenite care \ndeplinesc condi]iile prev`zute [i celor
pentru persoanele implicate; care \i au \n \ngrijire, un ajutor adaptat situa-
e) promoveaz` obiectivele prezentului articol, ]iei copilului [i situa]iei p`rin]ilor sau a celor
\ncheind aranjamente sau acorduri bilaterale c`rora le este \ncredin]at.
ori multilaterale, dup` caz, [i se str`duiesc, 3. Recunoscând nevoile speciale ale copiilor
\n acest cadru, s` asigure ca plasarea handicapa]i, ajutorul acordat conform para-
copiilor \n str`in`tate s` fie efectuat` de grafului 2 al prezentului articol va fi gratuit
autorit`]ile sau organele competente. ori de câte ori acest lucru este posibil, ]inând
seama de resursele financiare ale p`rin]ilor
ARTICOLUL 22 sau ale celor care \i au \n \ngrijire, [i va fi
destinat asigur`rii accesului efectiv al copii-
1. Statele p`r]i vor lua m`surile necesare pen- lor handicapa]i la educa]ie, formare profe-
tru ca un copil care caut` s` ob]in` statutul sional`, servicii medicale, recuperare, pre-
de refugiat sau care este considerat refugiat g`tire \n vederea ocup`rii unui loc de mun-
\n conformitate cu reglement`rile [i proce- c`, activit`]i recreative, de o manier` care s`
durile interna]ionale [i na]ionale aplicabile, asigure deplina integrare social` [i dezvol-
fie c` este singur sau \nso]it de mam` ori de tare individual` a copiilor, inclusiv dezvolta-
tat` sau de orice alt` persoan`, s` benefi- rea lor cultural` [i spiritual`.
cieze de protec]ia [i asisten]a umanitar` co- 4. |n spiritul cooper`rii interna]ionale, statele
respunz`toare, pentru a se putea bucura de p`r]i vor favoriza schimbul de informa]ii
drepturile recunoscute de prezenta con- relevante \n domeniul medicinei preventive
ven]ie [i de celelalte instrumente interna]io- [i al tratamentului medical, psihologic [i
nale privind drepturile omului sau ajutorul func]ional al copiilor handicapa]i, inclusiv
umanitar la care respectivele state sunt p`r]i. prin difuzarea [i accesul la informa]ii refe-
2. |n acest scop statele p`r]i vor contribui, dup` ritoare la metodele de recuperare, educare [i
cum consider` necesar, la toate eforturile \n- formare profesional`, \n scopul de a permite
treprinse de O.N.U. [i de alte organiza]ii gu- statelor p`r]i s` \[i perfec]ioneze capacit`]ile
vernamentale sau neguvernamentale com- [i competen]ele [i s` \[i extind` experien]a
petente cooperând cu O.N.U., pentru a pro- \n aceste domenii. |n aceast` privin]` se va
teja [i ajuta copiii care se g`sesc \ntr-o astfel ]ine seama, \n mod deosebit, de nevoile
de situa]ie [i pentru a g`si p`rin]ii sau al]i ]`rilor \n curs de dezvoltare.
membri ai familiei oric`rui copil refugiat, \n
vederea ob]inerii informa]iilor necesare ARTICOLUL 24
pentru re\ntregirea familiei sale. |n cazul \n
care p`rin]ii sau al]i membri ai familiei nu 1 Statele p`r]i recunosc dreptul copilului de a
pot fi g`si]i, copilului i se va acorda aceea[i se bucura de cea mai bun` stare de s`n`tate
protec]ie ca oric`rui alt copil care este tem- posibil` [i de a beneficia de serviciile me-
porar sau total lipsit de mediul s`u familial, dicale [i de recuperare. Ele vor depune efor-
indiferent de motiv, \n conformitate cu turi pentru a garanta c` nici un copil nu este
principiile enun]ate \n prezenta conven]ie. lipsit de dreptul de a avea acces la aceste
servicii.
ARTICOLUL 23 2. Statele p`r]i vor depune eforturi pentru a
asigura aplicarea efectiv` a acestui drept [i,
1. Statele p`r]i recunosc c` pentru copiii han- \n mod deosebit, vor lua m`surile corespun-
dicapa]i fizic [i mental trebuie s` se asigure z`toare pentru:
o via]` \mplinit` [i decent`, \n condi]ii care

14
a) reducerea mortalit`]ii infantile [i a celei \n de asigur`ri sociale, [i vor lua m`suri pentru
rândul copiilor; asigurarea exercit`rii depline a acestui drept
b) asigurarea asisten]ei medicale [i a m`surilor \n conformitate cu legisla]ia lor na]ional`.
de ocrotire a s`n`t`]ii pentru to]i copiii, cu 2. La acordarea indemniza]iilor prev`zute de
accent pe dezvoltarea m`surilor primare de lege se va ]ine seama, când este cazul, de re-
ocrotire a s`n`t`]ii; sursele [i situa]ia copilului [i ale persoanelor
c) combaterea maladiilor [i a malnutri]iei, in- responsabile de \ntre]inerea sa, precum [i de
clusiv \n cadrul m`surilor primare de ocroti- orice alte \mprejur`ri care au leg`tur` cu ce-
re a s`n`t`]ii, recurgând, printre altele, la rerea de acordare a indemniza]iilor, \naintat`
tehnologii accesibile [i la aprovizionarea cu de copil sau \n numele s`u.
alimente nutritive [i cu ap` potabil`, luând \n
considerare pericolele [i riscurile de poluare ARTICOLUL 27
a mediului natural;
d) asigurarea ocrotirii s`n`t`]ii mamelor \n pe- 1. Statele p`r]i recunosc dreptul oric`rui copil
rioada pre- [i postnatal`; de a beneficia de un nivel de trai care s` per-
e) asigurarea c` toate segmentele societ`]ii, \n mit` dezvoltarea sa fizic`, mental`, spiritua-
mod deosebit p`rin]ii [i copiii, sunt informa- l`, moral` [i social`.
te, au acces la educa]ie [i sunt sprijinite \n 2. P`rin]ilor [i oric`rei alte persoane care au \n
folosirea cuno[tin]elor de baz` despre s`n`- grij` un copil le revine \n primul rând res-
tatea [i alimenta]ia copilului, despre avanta- ponsabilitatea de a asigura, \n limita posibili-
jele al`pt`rii, ale igienei [i salubrit`]ii me- t`]ilor [i a mijloacelor lor financiare, condi-
diului \nconjur`tor [i ale prevenirii acciden- ]iile de via]` necesare \n vederea dezvolt`rii
telor; copilului.
f) crearea serviciilor de medicin` preventiv`, 3. Statele p`r]i vor adopta m`surile corespun-
de \ndrumare a p`rin]ilor [i de planificare fa- z`toare, ]inând seama de condi]iile na]ionale
milial`, [i asigurarea educa]iei \n aceste do- [i \n limita mijloacelor lor, pentru a ajuta p`-
menii. rin]ii [i alte persoane care au \n grij` un copil
3. Statele p`r]i vor lua toate m`surile eficiente s` valorifice acest drept [i vor oferi \n caz de
corespunz`toare, \n vederea abolirii practici- nevoie asisten]` material` [i programe de
lor tradi]ionale d`un`toare s`n`t`]ii copiilor. sprijin destinate, \n principal, satisfacerii ne-
4. Statele p`r]i se angajeaz` s` favorizeze [i s` voilor de hran`, \mbr`c`minte [i locuin]`.
\ncurajeze cooperarea interna]ional` \n ve- 4. Statele p`r]i vor lua toate m`surile adecvate
derea asigur`rii, \n mod progresiv, a deplinei pentru recuperarea pensiei alimentare pen-
\nf`ptuiri a dreptului recunoscut \n prezentul tru copil de la p`rin]ii s`i sau de la alte per-
articol. |n aceast` privin]` se va ]ine seama, soane care r`spund din punct de vedere fi-
\n mod deosebit, de nevoile ]`rilor \n curs de nanciar pentru acesta, atât pe teritoriul statu-
dezvoltare. lui parte, cât [i \n str`in`tate. Astfel, \n situa-
]ia \n care persoana care r`spunde din punct
ARTICOLUL 25 de vedere financiar pentru copil nu locuie[te
\n statul \n care locuie[te copilul, statele p`r]i
Statele p`r]i recunosc dreptul copilului care a vor \ncuraja aderarea la acorduri interna]io-
fost plasat de c`tre autoritatea competent` nale sau \ncheierea de asemenea acorduri,
pentru a primi \ngrijiri, la protejarea sau trata- precum [i adoptarea oric`ror alte \n]elegeri
rea afec]iunilor sale fizice ori mentale, dreptul corespunz`toare.
la verificarea periodic` a tratamentului respec-
tiv [i a oric`ror alte aspecte legate de plasarea ARTICOLUL 28
sa.
1. Statele p`r]i recunosc dreptul copilului la
ARTICOLUL 26 educa]ie [i, \n vederea asigur`rii exercit`rii
acestui drept \n mod progresiv [i pe baza e-
1. Statele p`r]i recunosc dreptul oric`rui copil galit`]ii de [anse, \n special, statele membre
de a beneficia de asisten]` social`, inclusiv vor avea obliga]ia:

15
Ghid Legislativ

a de a asigura \nv`]`mântul primar obligatoriu d) preg`tirea copilului s` \[i asume responsa-


[i gratuit pentru to]i; bilit`]ile vie]ii \ntr-o societate liber`, \ntr-un
b) de a \ncuraja crearea diferitelor forme de \n- spirit de \n]elegere, de pace, de toleran]`, de
v`]`mânt secundar, atât general, cât [i pro- egalitate \ntre sexe [i prietenie \ntre toate
fesional [i de a le pune la dispozi]ia tuturor popoarele [i grupurile etnice, na]ionale [i re-
copiilor [i de a permite accesul tuturor copii- ligioase [i cu persoanele de origine autohto-
lor la acestea, de a lua m`suri corespunz`- n`;
toare, cum ar fi instituirea gratuit`]ii \nv`]`- e) educarea copilului \n spiritul respectului fa]`
mântului [i acordarea unui ajutor financiar de mediul natural.
\n caz de nevoie; 2. Nici o dispozi]ie din prezentul articol sau din
c) de a asigura tuturor accesul la \nv`]`mântul art. 28 nu va fi interpretat` de o manier` care
superior, \n func]ie de capacitatea fiec`ruia, s` aduc` atingere libert`]ii persoanelor fizice
prin toate mijloacele adecvate; sau juridice de a crea [i conduce institu]ii de
d) de a pune la dispozi]ie copiilor [i de a permi- \nv`]`mânt, cu condi]ia ca principiile enun-
te accesul acestora la informarea [i orienta- ]ate \n paragraful 1 al prezentului articol s`
rea [colar` [i profesional`; fie respectate [i ca educa]ia dat` \n aceste in-
e) de a lua m`suri pentru \ncurajarea frecvent`- stitu]ii s` respecte normele minimale pre-
rii cu regularitate a [colii [i pentru reducerea scrise de stat.
ratei abandonului [colar.
2. Statele p`r]i vor lua toate m`surile cores- ARTICOLUL 30
punz`toare pentru a asigura aplicarea m`su-
rilor de disciplin` [colar` \ntr-un mod com- |n statele \n care exist` minorit`]i etnice, re-
patibil cu demnitatea copilului ca fiin]` uma- ligioase sau lingvistice ori persoane de origine
n` [i \n conformitate cu prezenta conven]ie. autohton` copilul apar]inând unei astfel de
3. Statele p`r]i vor promova [i vor \ncuraja minorit`]i sau având origine autohton` nu va fi
cooperarea interna]ional` \n domeniul edu- privat de dreptul la via]` cultural` proprie, de
ca]iei, mai ales \n scopul de a contribui la dreptul de a-[i declara apartenen]a religioas` [i
eliminarea ignoran]ei [i a analfabetismului de a-[i practica propria religie, precum [i drep-
\n lume [i de a facilita accesul la cuno[tin]e tul de a folosi limba proprie \n comun cu al]i
[tiin]ifice [i tehnice [i la metode de \nv`- membri ai grupului s`u.
]`mânt moderne. |n aceast` privin]` se va
]ine seama, \n special, de nevoile ]`rilor \n ARTICOLUL 31
curs de dezvoltare.
1. Statele p`r]i recunosc copilului dreptul la o-
ARTICOLUL 29 dihn` [i la vacan]`, dreptul de a practica acti-
vit`]i recreative proprii vârstei sale, de a par-
1. Statele p`r]i sunt de acord c` educa]ia co- ticipa liber la via]a cultural` [i artistic`.
pilului trebuie s` urm`reasc`: 2. Statele p`r]i respect` [i promoveaz` dreptul
a) dezvoltarea plenar` a personalit`]ii, a vo- copilului de a participa pe deplin la via]a cul-
ca]iilor [i a aptitudinilor mentale [i fizice ale tural` [i artistic` [i \ncurajeaz` punerea la
copilului; dispozi]ie acestuia a mijloacelor adecvate de
b) cultivarea respectului pentru drepturile o- petrecere a timpului liber [i de desf`[urare a
mului [i libert`]ile fundamentale, precum [i activit`]ilor recreative, artistice [i culturale,
pentru principiile consacrate \n Carta Na]iu- \n condi]ii de egalitate.
nilor Unite;
c) educarea copilului \n spiritul respectului fa]` ARTICOLUL 32
de p`rin]ii s`i, fa]` de limba sa, de identita-
tea [i valorile sale culturale, fa]` de valorile 1. Statele p`r]i recunosc dreptul copilului de a
na]ionale ale ]`rii \n care acesta locuie[te, fi protejat \mpotriva exploat`rii economice [i
ale ]`rii de origine, precum [i fa]` de civiliza- de a nu fi constrâns la vreo munc` ce com-
]ii diferite de a sa; port` vreun risc poten]ial sau care este sus-
ceptibil` s` \i compromit` educa]ia ori s` \i

16
d`uneze s`n`t`]ii sau dezvolt`rii sale fizice, ARTICOLUL 36
mentale, spirituale, morale ori sociale.
2. Statele p`r]i vor lua m`suri legislative, admi- Statele p`r]i vor proteja copilul contra oric`rei
nistrative, sociale [i educative pentru a asi- forme de exploatare d`un`toare oric`rui aspect
gura aplicarea prezentului articol. |n acest al bun`st`rii sale.
scop [i ]inând seama de dispozi]iile aplica-
bile ale celorlalte instrumente interna]ionale, ARTICOLUL 37
statele p`r]i se oblig`, \n special:
a) s` fixeze o vârst` minim` sau vârste minime Statele p`r]i vor veghea ca:
de angajare; a) nici un copil s` nu fie supus la tortur`, la pe-
b) s` adopte o reglementare cu privire la orele depse sau la tratamente crude, inumane sau
[i la condi]iile de munc`; degradante. Pedeapsa capital` sau \nchisoa-
c) s` prevad` pedepse sau alte sanc]iuni cores- rea pe via]` f`r` posibilitatea de a fi eliberat
punz`toare, pentru a asigura aplicarea nu va fi pronun]at` pentru infrac]iunile
\ntocmai a prezentului articol. comise de persoane sub vârsta de 18 ani;
b) nici un copil s` nu fie privat de libertate \n
ARTICOLUL 33 mod ilegal sau arbitrar. Arestarea, de]inerea
sau \ntemni]area unui copil trebuie s` fie
Statele p`r]i vor lua m`suri corespunz`toare, conform` cu legea [i nu va fi decât o m`sur`
inclusiv m`suri legislative, administrative, soci- extrem` [i cât mai scurt` posibil;
ale [i educa]ionale, pentru a proteja copiii con- c) orice copil privat de libertate s` fie tratat cu
tra folosirii ilicite de stupefiante [i substan]e omenie [i cu respectul cuvenit demnit`]ii
psihotrope, a[a cum sunt acestea definite de umane [i de o manier` care s` ]in` seama de
conven]iile interna]ionale \n materie [i pentru a nevoile persoanelor de vârsta sa. Astfel, ori-
preveni folosirea copiilor \n scopul producerii [i ce copil privat de libertate va fi separat de
al traficului ilicit de astfel de substan]e. adul]i, cu excep]ia cazurilor \n care se apre-
ciaz` ca fiind \n interesul major al copilului
ARTICOLUL 34 s` nu se procedeze astfel, [i va avea dreptul
de a men]ine contactul cu familia sa prin co-
Statele p`r]i se angajeaz` s` protejeze copilul responden]` [i vizite, \n afara unor cazuri
contra oric`rei forme de exploatare sexual` [i excep]ionale;
de violen]` sexual`. |n acest scop statele vor d) copiii priva]i de libertate s` aib` dreptul de a
lua, \n special, toate m`surile corespunz`toare avea acces rapid la asisten]` juridic` sau la
pe plan na]ional, bilateral [i multilateral, pentru orice alt` asisten]` corespunz`toare, precum
a \mpiedica: [i dreptul de a contesta legalitatea priv`rii
a) incitarea sau constrângerea copiilor s` se lor de libertate, \n fa]a unui tribunal sau a
dedea la activit`]i sexuale ilegale; unei alte autorit`]i competente, independen-
b) exploatarea copiilor \n scopul prostitu]iei te [i impar]iale, [i dreptul la judecarea \n
sau al altor practici sexuale ilegale; procedur` de urgen]` a cazului respectiv.
c) exploatarea copiilor \n scopul produc]iei de
spectacole sau de materiale cu caracter por- ARTICOLUL 38
nografic.
1. Statele p`r]i se angajeaz` s` respecte [i s`
ARTICOLUL 35 asigure respectarea regulilor dreptului uma-
nitar interna]ional aplicabile \n caz de con-
Statele p`r]i vor lua toate m`surile necesare, pe flict armat [i menite s` garanteze protec]ia
plan na]ional, bilateral [i multilateral, pentru a copilului.
preveni r`pirea, vânzarea [i traficul de copii \n 2. Statele p`r]i vor lua toate m`surile posibile
orice scop [i sub orice form`. pentru a garanta ca persoanele care nu au
\mplinit vârsta de 15 ani s` nu participe di-
rect la ostilit`]i.

17
Ghid Legislativ

3. Statele p`r]i se vor ab]ine de a \nrola \n for- (ii) de a fi informat \n cel mai scurt termen [i di-
]ele lor armate persoane care nu au \mplinit rect despre acuza]iile care i se aduc sau,
vârsta de 15 ani. Atunci când \ncorporeaz` dac` este cazul, prin intermediul p`rin]ilor
persoane mai mari de 15 ani, dar mai mici de s`i sau al reprezentan]ilor legali [i de a be-
18 ani, statele p`r]i se vor str`dui s` \nroleze, neficia de asisten]` juridic` sau de orice alt
cu prioritate, pe cei mai \n vârst`. fel de asisten]` corespunz`toare, \n vede-
4. Conform obliga]iei care le revine \n virtutea rea formul`rii [i sus]inerii ap`r`rilor sale;
dreptului umanitar interna]ional de a proteja (iii) dreptul la examinarea, f`r` \ntârziere, a
popula]ia civil` \n caz de conflict armat, cauzei sale de c`tre o autoritate sau o in-
statele p`r]i vor lua toate m`surile fezabile, stan]` judiciar` competent`, independent`
astfel \ncât copiii afecta]i de conflictul armat [i impar]ial`, printr-o procedur` de audiere
s` beneficieze de protec]ie [i de \ngrijire. echitabil` [i conform` cu prevederile legii,
\n prezen]a celor care \i asigur` asisten]`
ARTICOLUL 39 juridic` sau de alt` natur`, iar dac` acest
lucru nu este considerat contrar interesului
Statele p`r]i vor lua toate m`surile corespun- major al copilului, ]inând seama mai ales
z`toare pentru a facilita recuperarea fizic` [i de vârsta ori de situa]ia acestuia, \n pre-
psihologic` [i reintegrarea social` a copiilor, zen]a p`rin]ilor s`i sau a reprezentan]ilor
victime ale unei forme de neglijen]`, exploatare s`i legali;
sau abuz, de tortur` sau pedeaps` ori trata- (iv) de a nu fi constrâns s` depun` m`rturie sau
mente crude, inumane sau degradante ori victi- s` m`rturiseasc` c` este vinovat; dreptul de
me ale unui conflict armat. Aceast` readaptare a interoga sau de a cere interogarea marto-
[i aceast` reintegrare se vor desf`[ura \n con- rilor acuz`rii, de a ob]ine aducerea [i inte-
di]ii care favorizeaz` s`n`tatea, respectul de rogarea martorilor ap`r`rii, \n condi]ii de
sine [i demnitatea copilului. egalitate;
(v) dac` se dovede[te c` a \nc`lcat legea pe-
ARTICOLUL 40 nal`, dreptul de a recurge la o cale de atac
cu privire la decizie [i la orice m`sur` luat`
1. Statele p`r]i recunosc oric`rui copil b`nuit, \n consecin]`, \n fa]a unei autorit`]i sau a
acuzat sau cu privire la care s-a dovedit c` a unei instan]e judiciare superioare compe-
comis o \nc`lcare a legii penale dreptul la un tente, independente [i impar]iale, conform
tratament conform cu sim]ul demnit`]ii [i al legii;
valorii personale, care s` \nt`reasc` respec- (vi) dreptul de a fi asistat gratuit de un inter-
tul s`u pentru drepturile omului [i libert`]ile pret, dac` nu \n]elege sau nu vorbe[te lim-
fundamentale ale altora [i care s` ]in` sea- ba utilizat`;
ma de vârsta sa, precum [i de necesitatea de (vii)dreptul la respectarea deplin` a vie]ii sale
a facilita reintegrarea sa \n societate [i asu- private, \n toate fazele procedurii.
marea de c`tre acesta a unui rol constructiv 3. Statele p`r]i se vor str`dui s` promoveze
\n societate. adoptarea de legi [i proceduri, \nfiin]area de
2. |n acest scop [i ]inând seama de dispozi]iile autorit`]i [i institu]ii, special concepute pen-
\n materie ale instrumentelor interna]ionale, tru copiii b`nui]i, acuza]i sau g`si]i vinova]i
statele p`r]i vor veghea, \n special: de \nc`lcarea legii penale [i, \n special:
a) ca nici un copil s` nu fie b`nuit, acuzat sau a) s` stabileasc` o vârst` minim` sub care co-
declarat vinovat de o \nc`lcare a legii penale piii s` fie prezuma]i ca neavând capacitatea
datorit` unor ac]iuni sau omisiuni care nu de a \nc`lca legea penal`;
erau interzise de dreptul na]ional sau inter- b) s` ia, ori de câte ori este posibil [i recoman-
na]ional \n momentul comiterii lor; dabil, m`suri de solu]ionare a cazurilor
b) ca orice copil b`nuit sau acuzat de o \nc`lca- acestor copii, f`r` a recurge la procedura ju-
re a legii penale s` aib` garantate cel pu]in diciar`, cu condi]ia ca drepturile [i garan]iile
urm`toarele drepturi: legale s` fie respectate pe deplin.
(i) de a fi prezumat nevinovat pân` la stabili- 4. Va fi prev`zut` o \ntreag` gam` de dispozi]ii,
rea vinov`]iei sale conform legii; precum cele referitoare la \ngrijire, orientare

18
[i supraveghere, la \ndrumare, la perioadele minimum 4 luni \naintea datei fiec`rei ale-
de prob`, la plasamentul familial, la progra- geri secretarul general al Organiza]iei Na-
me de educa]ie general` [i profesional` [i la ]iunilor Unite va invita \n scris statele p`r]i s`
solu]ii alternative celor privind \ngrijirea \ntr- propun` candida]ii lor \ntr-un termen de
un cadru institu]ional, pentru a asigura co- dou` luni. Secretarul general va \ntocmi apoi
piilor un tratament \n interesul bun`st`rii lor o list` alfabetic` a candida]ilor astfel desem-
[i propor]ional cu situa]ia lor [i cu infrac- na]i, indicând statele p`r]i care i-au desem-
]iunea s`vâr[it`. nat, [i o va comunica statelor p`r]i la con-
ven]ie.
ARTICOLUL 41 5. Alegerile vor avea loc la reuniunile statelor
p`r]i, convocate de secretarul general, la
Nici o dispozi]ie din prezenta conven]ie nu adu- sediul Organiza]iei Na]iunilor Unite. La aces-
ce atingere prevederilor mai favorabile pentru te reuniuni, la care cvorumul se \ntrune[te
realizarea acestor drepturi ale copilului care pot cu dou` treimi din num`rul statelor p`r]i,
figura: candida]ii ale[i \n Comitet sunt cei care ob]in
a) \n legisla]ia unui stat parte; sau cel mai mare num`r de voturi [i majoritatea
b) \n dreptul interna]ional \n vigoare pentru sta- absolut` a voturilor reprezentan]ilor statelor
tul respectiv. p`r]i prezente [i votante.
6. Membrii Comitetului se aleg pentru un man-
PARTEA a II-a dat de 4 ani. Ei pot fi reale[i la o nou` pre-
zentare a candidaturii lor. Mandatul a 5
ARTICOLUL 42 membri desemna]i la primele alegeri va
\nceta dup` 2 ani. Numele celor 5 membri
Statele p`r]i se angajeaz` s` fac` larg cunos- vor fi trase la sor]i de c`tre pre[edintele
cute atât adul]ilor, cât [i copiilor principiile [i reuniunii, imediat dup` prima alegere.
dispozi]iile prezentei conven]ii, prin mijloace 7. |n caz de deces sau de demisie a unui mem-
active [i adecvate. bru al Comitetului sau dac`, pentru orice alt
motiv, un membru declar` c` nu \[i mai poa-
ARTICOLUL 43 te exercita func]iile sale \n cadrul Comitetu-
lui, statul parte care a prezentat candidatura
1. |n vederea examin`rii progreselor \nregistra- membrului respectiv nume[te un alt expert
te de statele p`r]i \n executarea obliga]iilor dintre cet`]enii s`i pentru a ocupa postul
pe care [i le-au asumat \n virtutea prezentei vacant pân` la expirarea mandatului respec-
conven]ii, se instituie un comitet al dreptu- tiv, sub rezerva aprob`rii de c`tre Comitet.
rilor copilului, ale c`rui atribu]ii sunt de- 8. Comitetul aprob` regulamentul s`u de ordi-
scrise mai jos. ne interioar`.
2. Comitetul se compune din 10 exper]i de o 9. Comitetul alege biroul s`u pentru o perioad`
\nalt` ]inut` moral` [i care posed` o com- de 2 ani.
peten]` recunoscut` \n domeniul reglemen- 10. Adun`rile Comitetului se ]in, \n mod nor-
tat de prezenta conven]ie. Membrii Comi- mal, la sediul Organiza]iei Na]iunilor Unite
tetului sunt ale[i de statele p`r]i din rândul sau \n orice alt loc corespunz`tor stabilit de
cet`]enilor lor [i ac]ioneaz` \n nume propriu, Comitet. Comitetul se reune[te, de regul`,
]inându-se seama de necesitatea asigur`rii \n fiecare an. Durata sesiunilor sale se sta-
unei reparti]ii geografice echitabile [i a bile[te [i, dac` este cazul, se modific` de
reprezent`rii principalelor sisteme juridice. c`tre reuniunea statelor p`r]i la prezenta
3. Membrii Comitetului sunt ale[i prin vot se- conven]ie, sub rezerva aprob`rii de c`tre
cret de pe o list` de persoane desemnate de adunarea general`.
statele p`r]i. Fiecare stat parte poate desem- 11. Secretarul general al Organiza]iei Na]iu-
na un candidat dintre cet`]enii s`i. nilor Unite pune la dispozi]ie Comitetului
4. Primele alegeri vor avea loc \n termen de 6 personalul [i dot`rile necesare acestuia
luni de la data intr`rii \n vigoare a prezentei pentru a-[i \ndeplini eficient func]iile \ncre-
conven]ii, iar ulterior, la fiecare 2 ani. Cu din]ate conform prezentei conven]ii.

19
Ghid Legislativ

12. Membrii Comitetului creat \n virtutea pre- pozi]ii din prezenta conven]ie, care ]in de
zentei conven]ii primesc, cu aprobarea adu- mandatul lor. Comitetul poate invita institu-
n`rii generale, indemniza]ii din resursele ]iile specializate, Fondul Na]iunilor Unite
Organiza]iei Na]iunilor Unite, \n condi]iile [i pentru Copii [i orice alte organisme compe-
modalit`]ile fixate de adunarea general`. tente pe care le va considera corespunz`-
toare s` dea avize specializate asupra apli-
ARTICOLUL 44 c`rii conven]iei \n domeniile care ]in de man-
datele lor respective. Comitetul poate invita
1. Statele p`r]i se angajeaz` s` supun` Co- institu]iile specializate, Fondul Na]iunilor
mitetului, prin intermediul secretarului ge- Unite pentru Copii [i alte organe ale Na]iuni-
neral al Organiza]iei Na]iunilor Unite, ra- lor Unite s` \i prezinte rapoarte asupra apli-
poarte privitoare la m`surile pe care le adop- c`rii conven]iei \n sectoarele care ]in de do-
t` pentru punerea \n vigoare a drepturilor meniul lor de activitate.
recunoscute \n prezenta conven]ie [i la pro- b) Comitetul transmite, dac` consider` nece-
gresele realizate \n exercitarea acestor sar, institu]iilor specializate, Fondului Na]iu-
drepturi: nilor Unite pentru Copii [i altor organisme
a) \n termen de 2 ani \ncepând de la data intr`- competente orice raport al statelor p`r]i,
rii \n vigoare a prezentei conven]ii pentru care con]ine o cerere sau care specific` ne-
statele p`r]i interesate; cesitatea asigur`rii de consultan]` ori asis-
b) \n continuare, la fiecare 5 ani. ten]` tehnic`, \nso]it, dac` este cazul, de ob-
2. Rapoartele \ntocmite conform prezentului serva]iile [i sugestiile Comitetului referitoare
articol trebuie, dac` este cazul, s` arate cau- la cererea sau specifica]ia respectiv`.
zele sau dificult`]ile care \mpiedic` statele c) Comitetul poate recomanda adun`rii gene-
p`r]i s` se achite pe deplin de obliga]iile pre- rale s` cear` secretarului general s` dispun`
v`zute \n prezenta conven]ie. Ele trebuie, de efectuarea, \n numele Comitetului, a unor
asemenea, s` cuprind` informa]ii suficiente studii asupra problemelor specifice care
pentru a da Comitetului o idee exact` asupra afecteaz` drepturile copilului.
aplic`rii conven]iei \n ]ara respectiv`. d) Comitetul poate face sugestii [i recomand`ri
3. Statele p`r]i care au prezentat Comitetului de ordin general, pe baza informa]iilor pri-
un raport ini]ial nu vor repeta \n rapoartele mite \n conformitate cu art. 44 [i 45. Aceste
pe care le prezint` ulterior conform prezen- sugestii [i recomand`ri de ordin general se
tului articol, paragraful 1 alin. (b), informa- vor transmite tuturor statelor p`r]i interesate
]iile de baz` pe care le-au comunicat an- [i se vor supune aten]iei adun`rii generale,
terior. \nso]ite, dac` este cazul, de observa]iile
4. Comitetul poate cere statelor p`r]i toate in- statelor p`r]i.
forma]iile complementare referitoare la apli-
carea conven]iei. PARTEA a III-a
5. Comitetul \nainteaz` la fiecare 2 ani adun`rii
generale, prin intermediul Consiliului Econo- ARTICOLUL 46
mic [i Social, un raport de activitate.
6. Statele p`r]i asigur` difuzarea pe scar` larg` Prezenta conven]ie este deschis` spre semnare
a propriilor rapoarte pe teritoriul lor. tuturor statelor.

ARTICOLUL 45 ARTICOLUL 47

Pentru a promova aplicarea efectiv` a conven- Prezenta conven]ie face subiectul ratific`rii.
]iei [i a \ncuraja cooperarea interna]ional` \n Instrumentele de ratificare vor fi \naintate sec-
domeniul vizat de conven]ie: retarului general al Organiza]iei Na]iunilor
a) Institu]iile specializate, Fondul Na]iunilor Unite.
Unite pentru Copii [i alte organe ale Na]iu-
nilor Unite au dreptul de a fi reprezentate la
analizarea modului de aplicare a acelor dis-

20
ARTICOLUL 48 3. La intrarea sa \n vigoare amendamentul are
for]` obligatorie pentru statele p`r]i care l-au
Prezenta conven]ie va r`mâne deschis` ader`rii acceptat, celelalte state r`mânând legate de
oric`rui stat. Instrumentele de aderare vor fi dispozi]iile din prezenta conven]ie [i de toate
\naintate secretarului general al Organiza]iei amendamentele anterioare acceptate de ele.
Na]iunilor Unite.
ARTICOLUL 51
ARTICOLUL 49
1. Secretarul general al Organiza]iei Na]iunilor
1. Prezenta conven]ie va intra \n vigoare \n a Unite va primi [i va comunica tuturor state-
treizecea zi de la depunerea la secretarul ge- lor textul rezervelor formulate de state la da-
neral al Organiza]iei Na]iunilor Unite a celui ta ratific`rii sau ader`rii.
de-al dou`zecilea instrument de ratificare 2. Rezervele incompatibile cu obiectul [i scopul
sau de aderare. prezentei conven]ii nu sunt admise.
2. Pentru fiecare stat care va ratifica prezenta 3. Rezervele pot fi retrase \n orice moment
conven]ie sau care va adera la aceasta dup` printr-o notificare \n acest sens adresat` se-
depunerea celui de-al dou`zecilea instru- cretarului general al Organiza]iei Na]iunilor
ment de ratificare sau de aderare conven]ia Unite, care va informa, \n consecin]`, toate
va intra \n vigoare \n a treizecea zi de la de- statele p`r]i la conven]ie. Notificarea va pro-
punerea de c`tre statul respectiv a intrumen- duce efecte de la data la care este primit` de
tului s`u de ratificare sau de aderare. secretarul general.

ARTICOLUL 50 ARTICOLUL 52

1. Orice stat parte poate s` propun` un amen- Orice stat poate denun]a prezenta conven]ie
dament [i s` depun` textul acestuia la se- printr-o notificare scris` adresat` secretarului
cretarul general al Organiza]iei Na]iunilor general al Organiza]iei Na]iunilor Unite. Denun-
Unite. Secretarul general va comunica pro- ]area produce efecte la un an de la data la care
punerea de amendament statelor p`r]i, ce- notificarea a fost primit` de secretarul general.
rându-le s` \i fac` cunoscut dac` sunt \n fa-
voarea convoc`rii unei conferin]e a statelor ARTICOLUL 53
p`r]i, \n vederea examin`rii propunerii [i a
supunerii ei la vot. Dac` \n termen de 4 luni Secretarul general al Organiza]iei Na]iunilor
de la aceast` comunicare cel pu]in o treime Unite este desemnat ca depozitar al prezentei
din num`rul statelor p`r]i se pronun]` \n fa- conven]ii.
voarea convoc`rii unei asemenea conferin]e,
secretarul general convoac` conferin]a sub ARTICOLUL 54
auspiciile Organiza]iei Na]iunilor Unite.
Orice amendament adoptat de majoritatea Originalul prezentei conven]ii, ale c`rei texte \n
statelor p`r]i prezente [i votante la conferin- limbile arab`, chinez`, englez`, francez`, rus`
]` este supus spre aprobare adun`rii gene- [i spaniol` sunt autentice \n egal` m`sur`, va fi
rale. depus la secretarul general al Organiza]iei
2. Orice amendament adoptat conform dispo- Na]iunilor Unite.
zi]iilor paragrafului 1 al prezentului articol va Drept care plenipoten]iarii subsemna]i, \mpu-
intra \n vigoare dup` aprobarea sa de c`tre ternici]i \n mod corespunz`tor de guvernele lor
Adunarea General` a Organiza]iei Na]iunilor respective, au semnat prezenta conven]ie.
Unite [i dup` acceptarea sa cu o majoritate
de dou` treimi din num`rul statelor p`r]i.

21
Ghid Legislativ

Conven]ia de la Haga asupra protec]iei copiilor [i cooper`rii \n


materia adop]iei interna]ionale

din 29/05/1993
Publicat \n Monitorul Oficial, Partea I nr. 298 din 21/10/1994

Statele semnatare ale prezentei conven]ii, superior al copilului [i \n respectul dreptu-


 recunoscând c`, pentru \nflorirea armonioa- rilor fundamentale care \i sunt recunoscute
s` a personalit`]ii sale, copilul trebuie s` \n dreptul interna]ional;
creasc` \ntr-un mediu familial, \ntr-un climat b) s` instaureze un sistem de cooperare \ntre
de fericire, de iubire [i de \n]elegere, statele contractante pentru a asigura respec-
 reamintind c` fiecare stat ar trebui s` ia, cu tul acestor garan]ii [i s` previn` astfel r`-
prioritate, m`suri corespunz`toare pentru a pirea, vânzarea sau traficul de copii;
permite men]inerea copilului \n familia sa de c) s` asigure recunoa[terea \n statele contrac-
origine, tante a adop]iilor realizate potrivit conven]iei.
 recunoscând c` adop]ia interna]ional` poate
prezenta avantajul de a oferi o familie perma- ARTICOLUL 2
nent` copilului pentru care nu poate fi g`sit`
o familie potrivit` \n statul s`u de origine, 1. Conven]ia se aplic` \n cazul \n care un copil
 convinse de necesitatea lu`rii de m`suri care având re[edin]a obi[nuit` \ntr-un stat con-
s` garanteze c` adop]iile interna]ionale se tractant (statul de origine) a fost, este sau ur-
\nf`ptuiesc \n interesul superior al copilului meaz` a fi deplasat c`tre un alt stat contrac-
[i respectarea drepturilor sale fundamenta- tant (statul primitor), fie dup` adop]ia sa \n
le, precum [i pentru prevenirea r`pirii, vân- statul de origine de c`tre so]i sau de c`tre o
z`rii sau traficului de copii, persoan` având re[edin]a obi[nuit` \n statul
 dornice s` stabileasc`, \n acest scop, dispo- primitor, fie \n vederea unei asemenea adop-
zi]ii comune ]inând seama de principiile rec- ]ii \n statul primitor sau \n statul de origine.
unoscute prin instrumentele interna]ionale, 2. Conven]ia prive[te numai adop]iile ce
\n special prin Conven]ia Na]iunilor Unite cu stabilesc o leg`tur` de filia]ie.
privire la drepturile copilului, din 20 noiem-
brie 1989, [i prin Declara]ia Na]iunilor Unite ARTICOLUL 3
asupra principiilor sociale [i juridice aplica-
bile protec]iei [i bunei st`ri a copiilor, privite Conven]ia \nceteaz` s` se aplice dac`
\ndeosebi din punctul de vedere al practi- accept`rile prev`zute la art. 17 lit. c) nu au fost
cilor \n materie de adop]ie [i de plasament date \nainte ca s` fi atins copilul vârsta de
familial pe plan na]ional [i interna]ional (Re- optsprezece ani.
zolu]ia Adun`rii Generale nr. 41/85 din 3 de-
cembrie 1986), CAPITOLUL II
au convenit asupra urm`toarelor dispozi]ii: Condi]iile adop]iilor interna]ionale

CAPITOLUL I ARTICOLUL 4
Câmpul de aplicare a conven]iei
Adop]iile vizate prin conven]ie nu pot avea loc
ARTICOLUL 1 decât dac` autorit`]ile competente ale statului
de origine:
Prezenta conven]ie are drept obiect: a) au stabilit ca copilul este adoptabil;
a) s` stabileasc` garan]ii pentru ca adop]iile in- b) au constatat, dup` luarea \n considerare a
terna]ionale s` se \nf`ptuiasc` \n interesul posibilit`]ilor plasamentului copilului \n sta-

22
tul sau de origine, ca o adop]ie interna]ional` CAPITOLUL III
corespunde interesului superior al copilului; Autorit`]i centrale [i organisme agreate
c) s-au asigurat c`:
1. persoanele, institu]iile [i autorit`]ile al c`ror ARTICOLUL 6
consim]`mânt este cerut pentru adop]ie au
primit sfaturile necesare [i au fost corespun- 1. Fiecare stat contractant desemneaz` o au-
z`tor informate asupra consecin]elor con- toritate central` \ns`rcinat` s` aduc` la \nde-
sim]`mântului lor, \n special asupra men]i- plinire obliga]iile ce-i sunt impuse prin con-
nerii sau ruperii, ca urmare a unei adop]ii, a ven]ie.
leg`turilor de drept \ntre copil [i familia sa 2. Un stat federal, un stat \n care mai multe sis-
de origine; teme de drept s` afl` \n vigoare sau un stat
2. [i-au dat \n mod liber consim]`mântul \n for- având unit`]i teritoriale autonome este liber
mele legale cerute [i c` acest consim]`mânt s` desemneze mai mult de o autoritate cen-
a fost dat sau constatat \n scris; tral` [i s` specifice \ntinderea teritorial` sau
3. consim]`mintele nu au fost ob]inute prin personal` a func]iilor lor. Statul care se folo-
contraplat` sau contrapresta]ie de orice fel [i se[te de aceast` facultate desemneaz` au-
c` nu au fost retrase; [i toritatea central` c`reia \i poate fi adresat`
4. consim]`mântul mamei, dac` este cerut, nu orice comunicare spre a fi transmis` auto-
a fost dat decât dup` na[terea copilului; [i rit`]ii centrale competente \n cadrul acestui
d) s-au asigurat, ]inând seama de vârsta [i de stat.
maturitatea copilului, c`:
1. acesta s-a bucurat de sfaturi [i a fost bine ARTICOLUL 7
informat asupra consecin]elor adop]iei [i ale
consim]`mântului sau la adop]ie, dac` 1. Autorit`]ile centrale vor trebui s` coopereze
acesta este cerut; \ntre ele [i s` promoveze o colaborare \ntre
2. dorin]ele [i p`rerile copilului au fost luate \n autorit`]ile competente ale statelor lor pen-
considerare; tru a asigura protec]ia copiilor [i s` realizeze
3. consim]`mântul copilului la adop]ie, când celelalte obiective ale conven]iei.
este cerut, s-a dat \n mod liber, \n formele le- 2. Ele iau \n mod direct toate m`surile cores-
gal cerute [i ca acest consim]`mânt a fost punz`toare pentru:
dat sau constatat \n scris; [i a) a pune la dispozi]ie informa]ii asupra legis-
4. acest consim]`mânt nu a fost ob]inut prin la]iei statelor lor \n materie de adop]ie [i alte
contraplata sau contrapresta]ie de orice fel. informa]ii generale, precum statistici [i
formulare tip;
ARTICOLUL 5 b) a se informa reciproc asupra func]ion`rii
conven]iei [i, \n m`sura posibilului, a \nl`tu-
Adop]iile vizate prin conven]ie nu pot avea loc ra obstacolele \n aplicarea sa.
decât dac` autorit`]ile competente ale statului
primitor: ARTICOLUL 8
a) au constatat c` viitorii p`rin]i adoptivi sunt
corespunz`tori [i ap]i s` adopte; Autorit`]ile centrale vor lua, fie direct fie cu
b) s-au asigurat c` viitorii p`rin]i adoptivi s-au concursul autorit`]ilor publice, toate m`surile
bucurat de sfaturile necesare; [i corespunz`toare pentru a preveni câ[tigurile
c) au constatat c` copilul este sau va fi autori- materiale necuvenite cu prilejul unei adop]ii [i
zat s` intre [i s` locuiasc` permanent \n a \mpiedica orice practic` contrar` obiectivelor
acest stat. conven]iei.

ARTICOLUL 9

Autorit`]ile centrale vor lua, fie direct fie cu


concursul autorit`]ilor publice sau al unor orga-
nisme agreate corespunz`tor \n statul lor, toate

23
Ghid Legislativ

m`surile cuvenite, \n special pentru: cum [i numele [i adresa organismelor agreate


a) a aduna, a p`stra [i a efectua schimb de se comunic` de c`tre fiecare stat contractant
informa]ii referitoare la situa]ia copilului [i a Biroului permanent al Conferin]ei de la Haga de
viitorilor p`rin]i adoptivi, \n m`sura drept interna]ional privat.
necesar` \ncheierii adop]iei;
b) a \nlesni, a urm`ri [i a activiza procedura \n CAPITOLUL IV
vederea adop]iei; Condi]ii procedurale ale adop]iei interna]ionale
c) a promova \n statele lor dezvoltarea unor
servicii de \ndrumare [i de urm`rire \n con- ARTICOLUL 14
tinuare a adop]iei;
d) a efectua schimburi de rapoarte generale de Persoanele cu re[edin]a obi[nuit` \ntr-un stat
evaluare asupra experien]elor \n materie de contractant, care doresc s` adopte un copil a
adop]ie interna]ional`; c`rui re[edin]a obi[nuit` este situat` \n alt stat
e) a r`spunde, \n m`sura permis` prin lege sta- contractant, urmeaz` s` se adreseze autorit`]ii
tului lor, cererile având ca obiect informa]ii centrale a statului \n care \[i au re[edin]a obi[nuit`.
asupra unei situa]ii speciale privind adop]ia,
formulate de alte autorit`]i centrale sau de ARTICOLUL 15
autorit`]i publice.
1. Dac` autoritatea central` a statului primitor
ARTICOLUL 10 consider` c` reclaman]ii sunt califica]i [i
apoi s` adopte, \ntocme[te un raport cuprin-
Pot beneficia de agrement [i \l pot p`stra numai zând informa]ii cu privire la identitatea lor,
organismele care demonstreaza aptitidinea lor capacitatea legal` [i aptitudinea lor de a
de a \nlesni \n mod corect misiunile ce li s-ar adopta, situa]ia lor personal`, familial` [i
putea \ncredin]a. medical`, mediul social, motivele care \i de-
termin`, aptitudinea de a-[i asuma o adop]ie
ARTICOLUL 11 interna]ional` precum [i cu privire la copiii
pe care ar fi ap]i s`-i ia \n sarcina lor.
Un organism agreat urmeaz`: 2. Ea transmite raportul autorit`]ii centrale a
a) s` urm`reasc` exclusiv scopuri nelucrative statului de origine.
\n condi]iile [i \n limitele fixate de autorit`]ile
competente ale statului de agrement; ARTICOLUL 16
b) s` fie condus [i girat de c`tre persoane ca-
lificate prin integritatea lor moral`, preg`tire 1. Dac` autoritatea central` a statului de ori-
profesional` sau experien]` pentru a ac]iona gine considera c` copilul este adoptabil:
\n domeniul adop]iei interna]ionale; [i a) ea \ntocme[te un raport cuprinzând informa-
c) s` fie sub supravegherea unor autorit`]i ]ii asupra copilului privind identitatea, adop-
competente ale acestui stat \n ceea ce pri- tabilitatea, mediul sau social, evolu]ia per-
ve[te alc`tuirea, func]ionarea [i situa]ia s` sonal` [i familial`, trecutul s`u medical [i al
financiar`. familiei sale, precum [i cu privire la necesit`-
]ile sale speciale;
ARTICOLUL 12 b) ]ine seama, \n modul cuvenit, de condi]iile
de educa]ie a copilului, precum [i de origi-
Un organism agreat \ntr-un stat contractant nu nea sa etnic`, religioas` [i cultural`;
va putea ac]iona \ntr-un alt stat contractat decât c) se asigur` c` consim]`mintele vizate la art. 4
dac` autorit`]ile competente ale celor dou` au fost ob]inute; [i
state l-au autorizat. d) constat`, \n special pe baza rapoartelor pri-
vind copilul [i pe viitorii p`rin]i adoptivi, c`
ARTICOLUL 13 plasarea avut` \n vedere este \n interesul su-
perior al copilului.
Desemnarea de c`tre autorit`]ile centrale [i, 2. Ea transmite autorit`]ii centrale a statului
dac` este cazul, \ntinderea func]iilor lor, pre- primitor raportul s`u asupra copilului, do-

24
vada consim]`mintelor cerute [i motivarea pra desf`[ur`rii perioadei probatorii, când
avizului s`u privitor la plasare, acordând aceasta este cerut`.
aten]ie s` nu se dezv`luie identitatea mamei
[i a tat`lui, dac` \n statul de origine aceast` ARTICOLUL 21
identitate nu poate fi divulgat`.
1. Când adop]ia urmeaz` s` aib` loc dup` de-
ARTICOLUL 17 plasarea copilului \n statul primitor [i auto-
ritatea central` a acestui stat consider` c`
Orice hot`râre de \ncredin]are a unui copil unor men]inerea copilului \n familia primitoare nu
viitori p`rin]i adoptivi nu se poate lua \n statul mai este \n interesul s`u superior, ia m`su-
de origine decât: rile utile protec]iei copilului, urm`rind, \n
a) dac` autoritatea central` a acestui stat s-a special:
asigurat de acordul viitorilor p`rin]i adoptivi; a) s` reia copilul de la persoanele care doreau
b) dac` autoritatea central` a statului primitor a s`-l adopte [i s` se \ngrijeasc` provizoriu de el;
\ncuviin]at aceasta hot`râre, atunci când b) consultându-se cu autoritatea central` a
legea acestui stat sau autoritatea central` a statului de origine, s` asigure f`r` \ntârziere
statului de origine o cere; un nou plasament al copilului \n vederea a-
c) dac` autorit`]ile centrale ale celor dou` state dop]iei sale sau, dac` nu este posibil, o \n-
au \ncuviin]at ca procedura \n vederea adop- credin]are alternativ` de durat`; o adop]ie
]iei s` urmeze mai departe; [i nu se poate realiza decât dac` autoritatea
d) dac` s-a constatat, conform art. 5, c` viitorii central` a statului de origine a fost \n[tiin]at`
p`rin]i adoptivi sunt califica]i [i ap]i s` adop- \n modul convenit privitor la noii p`rin]i a-
te [i c` copilul este sau va fi autorizat s` intre doptivi;
[i s` locuiasc` permanent \n statul primitor. c) \n ultima instan]`, s` asigure \napoierea co-
pilului, dac` interesul s`u o cere.
ARTICOLUL 18 2. }inând seama, \n special, de vârsta [i de ma-
turitatea copilului, acesta va fi consultat [i,
Autorit`]ile centrale ale celor dou` state vor lua dac` este cazul, se va ob]ine consim]`mân-
toate m`surile necesare astfel \ncât copilul s` tul s`u cu privire la m`surile ce se vor lua
primeasc` \ncuviin]area de ie[ire din statul de conform prezentului articol.
origine, precum [i pe cea de intrare [i de a locui
permanent \n statul primitor. ARTICOLUL 22

ARTICOLUL 19 1. Func]iile conferite autorit`]ii centrale prin


prezentul capitol pot fi exercitate de c`tre au-
1. Deplasarea copilului spre statul primitor nu torit`]i publice sau organisme agreate po-
poate avea loc decât \n cazul \n care au fost trivit cap. III \n m`sura prev`zut` \n legea
\ndeplinite condi]iile prev`zute la art. 17. statului sau.
2. Autorit`]ile centrale ale celor dou` state 2. Un stat contractant poate declara depozi-
vegheaz` ca deplasarea s` se efectueze \n tarului conven]iei ca func]iile conferite au-
deplin` siguran]`, \n condi]ii corespunz`toa- torit`]ii centrale prin art. 15-21 pot, de ase-
re [i, dac` este cu putin]`, \n compania p`rin- menea, s` fie exercitate \n acest stat, \n m`-
]ilor adoptivi sau a viitorilor p`rin]i adoptivi. sura prev`zut` de lege [i sub controlul au-
3. Dac` aceasta deplasare nu va avea loc, ra- torit`]ilor competente ale acestui stat, de c`-
poartele prev`zute la art. 15 [i 16 se vor re- tre organisme sau persoane care:
stitui autorit`]ilor expeditoare. a) \ndeplinesc condi]iile de moralitate, de com-
petenta profesional`, de experien]` [i de
ARTICOLUL 20 responsabilitate cerute de acest stat; [i
b) sunt calificate prin integritatea lor moral` [i
Autorit`]ile centrale se informeaz` reciproc prin preg`tirea profesional` sau experien]`
asupra procedurii de adop]ie [i a m`surilor lua- lor s` ac]ioneze \n domeniul adop]iei inter-
te pentru a fi dus` pân` la cap`t, precum [i asu- na]ionale.

25
Ghid Legislativ

3. Statul contractant care face declara]ia pre- ARTICOLUL 26


v`zut` la paragraful 2 informeaz` cu regula-
ritate Biroul permanent al Conferin]ei de la 1. Recunoa[terea adop]iei implic` recunoa[terea:
Haga de drept interna]ional privat cu privire a) leg`turii de filia]ie \ntre copil [i p`rin]ii s`i
la numele [i adresele acestor organisme [i adoptivi;
persoane. b) r`spunderii p`rinte[ti a p`rin]ilor adoptivi
4. Un stat contractant poate declara depozita- fa]` de copil;
rului conven]iei c` adop]iile copiilor a c`ror c) ruperii leg`turii preexistente de filia]ie \ntre
re[edin]` obi[nuit` este situat` pe teritoriul copil [i mama [i tat`l s`u, dac` adop]ia pro-
s`u nu se pot realiza decât dac` func]iile duce acest efect \n statul contractant unde a
conferite autorit`]ilor centrale sunt exercita- avut loc.
te potrivit paragrafului 1. 2. dac` adop]ia are drept efect ruperea leg`-
5. Cu toate acestea, orice declara]ie efectuat` turii preexistente de filia]ie, copilul se bucu-
potrivit paragrafului 2, rapoartele prev`zute r`, \n statul primitor [i \n oricare alt stat con-
la art. 15 [i 16 vor fi, \n toate cazurile, \ntoc- tractant unde adop]ia este recunoscut`, de
mite sub r`spunderea autorit`]ii centrale sau drepturi echivalente celor care rezult` din
a altor autorit`]i sau organisme conform pa- adop]iile care produc acest efect \n fiecare
ragrafului 1. dintre aceste state.
3. Paragrafele precedente nu aduc atingere
CAPITOLUL V aplic`rii oric`rei dispozi]ii mai favorabile co-
Recunoa[terea [i efectele adop]iei pilului, \n vigoare \n statul contractant care
recunoa[te adop]ia.
ARTICOLUL 23
ARTICOLUL 27
1. O adop]ie certificat` conform conven]iei de
c`tre autoritatea competenta a statului con- 1. Când adop]ia f`cut` \n statul de origine nu
tractant \n care a avut loc este recunoscut` are drept efect ruperea leg`turii de filia]ie
de drept \n celelalte state contractante. preexistent`, ea poate, \n statul primitor care
Certificatul va specifica când [i de c`tre cine au recunoa[te adop]ia potrivit conven]iei, s` fie
fost date accept`rile prev`zute \n art. 17 lit. c). schimbat` \ntr-o adop]ie care produce acest
2. Orice stat contractant, \n momentul sem- efect:
n`rii, ratific`rii, accept`rii, aprob`rii sau ade- a) dac` dreptul statului primitor o permite; [i
r`rii, va notifica depozitarului conven]iei b) dac` consim]`mintele prev`zute la art. 4 lit.
identitatea [i func]iile autorit`]ii sau auto- c) [i d) au fost sau sunt date \n vederea unei
rit`]ilor care, \n acest stat, sunt competente atare adop]ii.
s` elibereze certificatul. El va notifica, de 2. Articolul 23 se aplic` hot`rârii de schimbare.
asemenea, orice modificare \n desemnarea
acestor autorit`]i. CAPITOLUL VI
Dispozi]ii generale
ARTICOLUL 24
ARTICOLUL 28
Recunoa[terea unei adop]ii nu poate fi refuzat`
\ntr-un stat contractant decât dac` adop]ia este Conven]ia nu derog` de la legile statului de
\n mod v`dit contrar` ordinii sale publice, origine care cer adop]ia unui copil cu re[edin]a
]inând seama de interesul superior al copilului. obi[nuit` \n acest stat trebuie s` se fac` \n
acest stat sau care interzic plasamentul copilu-
ARTICOLUL 25 lui \n statul primitor sau deplasarea lui \nspre
acest stat mai \nainte de adop]ia lui.
Orice stat contractant poate declara depozita-
rului conven]iei c` nu va ]inut s` recunoasc`, \n
virtutea acesteia, adop]iile f`cute \n baza unui
acord \ncheiat \n aplicarea art. 39 paragraful 2.

26
ARTICOLUL 29 Acestei autorit`]i centrale \i revine r`spunderea
de a veghea s` fie luate m`surile corespunz`-
Nici un contact \ntre viitorii p`rin]i adoptivi [i toare.
p`rin]ii copilului sau orice alt` persoan` c`reia
i-a fost \ncredin]at nu poate avea loc atât timp ARTICOLUL 34
cât dispozi]iile art. 4 lit. a) - c) [i ale art. 5 lit. a)
nu au fost respectate, afar` dac` adop]ia are loc Dac` autoritatea competent` a statului desti-
\ntre membrii aceleia[i familii sau dac` natar al unui document cere, se va transmite o
condi]iile fixate de c`tre autoritatea com- traducere certificat` conform. |n afara cazului
petent` a statului de origine sunt \ndeplinite. de scutire, cheltuielile de traducere sunt \n sar-
cina viitorilor p`rin]i adoptivi.
ARTICOLUL 30
ARTICOLUL 35
1. Autorit`]ile competente ale unui stat con-
tractant vegheaz` s` se p`streze informa]iile Autorit`]ile competente ale statelor contrac-
pe care le de]in cu privire la originea copilu- tante ac]ioneaz` cu rapiditate \n procedurile de
lui, \n special cele \n leg`tur` cu identitatea adop]ie.
mamei [i a tat`lui s`u, precum [i datele asu-
pra trecutului medical al copilului [i al fa- ARTICOLUL 36
miliei sale.
2. Ele asigur` accesul copilului sau al reprezen- Cât prive[te un stat unde \n materie de adop]ie
tantului sau la aceste informa]ii, cu \ndru- exist` dou` sau mai multe sisteme de drept
m`ri corespunz`toare, \n m`sura permis` de aplicabile \n unit`]i teritoriale diferite:
legea statului lor. a) orice referire la re[edin]a obi[nuit` \n acest
stat vizeaz` re[edin]a obi[nuit` \ntr-o unitate
ARTICOLUL 31 teritorial` a acestui stat;
b) orice referire la legea acestui stat vizeaz` le-
Sub rezerva prevederilor art. 30, datele perso- gea \n vigoare \n unitatea teritorial` respec-
nale adunate sau transmise conform conven- tiv`;
]iei, \ndeosebi cele vizate de art. 15 [i 16, nu pot c) orice referire la autorit`]ile competente sau
fi folosite \n alte scopuri decât acelea pentru la autorit`]ile publice ale acestui stat vizeaz`
care au fost strânse sau transmise. autorit`]ile abilitate s` ac]ioneze \n unitatea
teritorial` \n cauz`;
ARTICOLUL 32 d) orice referire la organismele agreate ale
acestui stat vizeaz` organismele agreate \n
1. Nimeni nu poate ob]ine un câ[tig material unitatea teritorial` \n cauz`.
necuvenit dintr-o activitate privind o adop]ie
interna]ional`. ARTICOLUL 37
2. Se pot cere [i pl`ti numai cheltuielile ocazio-
nate, inclusiv onorariile rezonabile ale per- Cât prive[te un stat \n care \n materie de adop-
soanelor care au luat parte la adop]ie. ]ie exist` dou` sau mai multe sisteme de drept
3. {efii, administratorii [i salaria]ii unor orga- aplicabile unor categorii diferite de persoane,
nisme care particip` la o adop]ie nu pot pri- orice referire la legea acestui stat vizeaz` siste-
mi o renumerare dispropor]ionat` \n raport mul de drept desemnat prin dreptul acestuia.
cu serviciile aduse.
ARTICOLUL 38
ARTICOLUL 33
Un stat \n care diferite unit`]i teritoriale au
Orice autoritate competent`, care constat` c` reguli proprii de drept \n materie de adop]ie nu
una dintre dispozi]iile conven]iei a fost sau va fi ]inut s` aplice conven]ia când un stat al
risc` \n mod v`dit s` fie \nc`lcat`, informeaz` c`rui sistem de drept este unificat nu ar fi ]inut
de \ndat` autoritatea central` a statului s`u. s` o aplice.

27
Ghid Legislativ

ARTICOLUL 39 ARTICOLUL 44

1. Conven]ia nu derog` de la instrumentele in- 1. Orice alt stat va putea adera la conven]ie
terna]ionale la care statele contractante sunt dup` intrarea sa \n vigoare \n temeiul art. 46
p`r]i [i care cuprind dispozi]ii referitoare la paragraful 1.
materiile reglementate prin prezenta con- 2. Instrumentul de aderare se va depune pe
ven]ie, afar` dac` o declara]ie contrar` nu s-a lâng` depozitar.
f`cut de statele legale prin atare instrumente. 3. Aderarea nu va avea efect decât \n ra-
2. Orice stat contractant va putea \ncheia cu porturile dintre statul care ader` [i statele
unul sau mai multe alte state contractante contractante care nu vor fi ridicat obiec]ie
acorduri \n vederea favoriz`rii aplic`rii con- \mpotriva sa \n`untrul a 6 luni de la primirea
ven]iei \n raporturile lor reciproce. Aceste notific`rii prev`zute la art. 48 lit. b). O atare
acorduri nu vor putea deroga decât de la obiec]ie va putea fi, de asemenea, ridicat` de
dispozi]iile art. 14-16 [i 18-21. Statele care c`tre orice stat \n momentul unei ratific`ri,
vor fi \ncheiat asemenea acorduri le vor accept`ri sau aprob`ri a conven]iei, ulteri-
transmite \n copie depozitarului conven]iei. oar` ader`rii. Aceste obiec]ii se vor notifica
depozitarului.
ARTICOLUL 40
ARTICOLUL 45
Nici o rezerv` la conven]ie nu poate fi \ncu-
viin]at`. 1. Un stat care cuprinde dou` sau mai multe
unit`]i teritoriale, \n care se aplic` materiilor
ARTICOLUL 41 guvernate prin aceast` conven]ie sisteme de
drept diferite va putea, \n momentul sem-
Conven]ia se aplic` de fiecare dat` când o ce- n`rii, ratific`rii, accept`rii, aprob`rii sau ade-
rere vizat` conform art. 14 a fost primit` dup` r`rii, s` declare c` prezenta conven]ie se va
intrarea \n vigoare a conven]iei \n statul de pri- aplica tuturor unit`]ilor sale teritoriale sau
mire [i statul de origine. numai uneia sau mai multora dintre ele, [i
va putea oricând s` modifice aceast` decla-
ARTICOLUL 42 ra]ie, f`când o nou` declara]ie.
2. Aceste declara]ii vor fi notificate depo-
Secretarul general al Conferin]ei de la Haga de zitarului [i vor indica \n mod expres unit`]ile
drept interna]ional privat convoac` periodic o teritoriale c`rora li se aplic` conven]ia.
comisie special` \n vederea examin`rii func]io- 3. Dac` un stat nu face vreo declara]ie \n
n`rii practice a conven]iei. temeiul prezentului articol, conven]ia se va
aplica ansamblului teritoriului acestui stat.
CAPITOLUL VII
Clauze finale ARTICOLUL 46

ARTICOLUL 43 1. Conven]ia va intra \n vigoare \n prima zi a


lunii urm`toare expir`rii unei perioade de 3
1. Conven]ia este deschis` semn`rii statelor luni dup` depunerea celui de-al treilea
care erau membre ale Conferin]ei de la Haga instrument de ratificare, de acceptare sau de
de drept interna]ional privat la data celei de-a aprobare prev`zut la art. 43.
[aptesprezecea sesiuni a sa [i celorlalte state 2. Dup` aceasta, conven]ia va intra \n vigoare:
care au participat la aceast` sesiune. a) pentru fiecare stat care ratific`, accept` sau
2. Ea va fi ratificat`, acceptat` sau aprobat` [i aprob` ulterior sau care ader`, \n prima zi a
instrumentele de ratificare, de acceptare sau lunii urm`toare expir`rii unei perioade de 3
de aprobare se vor depune le lâng` Ministe- luni dup` depunerea instrumentului sau de
rul Afacerilor Externe al Olandei, depozitar al ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
conven]iei. aderare;

28
b) pentru unit`]ile teritoriale la care conven]ia a de-a [aptesprezecea sesiune, precum [i statelor
fost extins` potrivit art. 45, \n prima zi a lunii care vor fi aderat potrivit dispozi]iilor art. 44;
urm`toare expir`rii unei perioade de 3 luni a) semn`turile, ratific`rile, accept`rile [i apro-
dup` notificarea vizat` la acest articol. b`rile vizate la art. 43;
b) ader`rile [i obiec]iile la ader`ri vizate la art. 44;
ARTICOLUL 47 c) data la care conven]ia va intra \n vigoare po-
trivit art. 46;
1. Orice stat parte la conven]ie va putea s` o d) declara]iile [i desemn`rile men]ionate la art.
denun]e printr-o notificare adresat` \n scris 22, 23, 25 [i 45;
depozitarului. e) acordurile men]ionate la art. 3;
2. Denun]area va produce efect din prima zi a f) denun]`rile vizate la art. 47.
lunii urm`toare expir`rii unei perioade de 12 Drept pentru care, subsemna]ii, legal \mputer-
luni dup` data primirii notific`rii de c`tre nici]i, au semnat prezenta conven]ie.
depozitar. Când o perioad` mai lung` pentru |ntocmit` la Haga la 29 mai 1993, \n limbile
producerea efectului denun]`rii este spe- francez` [i englez`, ambele texte având aceea[i
cificat` \n notificare, denun]area va produce valabilitate, \ntr-un singur exemplar, care se va
efect la expirarea perioadei respective dup` depune \n arhivele Guvernului Olandei [i de pe
data primirii notific`rii. care o copie certificat` conform se va \nmâna,
pe cale diplomatic`, fiec`ruia dintre statele
ARTICOLUL 48 membre ale Conferin]ei de la Haga de drept in-
terna]ional privat la data celei de-a [aptespre-
Depozitarul va notifica statelor membre ale zecea sesiuni, precum [i fiec`rui alt stat care a
Conferin]ei de la Haga de drept interna]ional participat la aceast` sesiune.
privat, celorlalte state care au participat la cea

29
Ghid Legislativ

Conven]ia nr. 182/1999

din 17/07/1999
Publicat \n Monitorul Oficial, Partea I nr. 577 din 17/11/2000
privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor [i
ac]iunea imediat` \n vederea elimin`rii lor

Conferin]a General` a Organiza]iei Interna]io- amintind c` unele dintre cele mai grave for-
nale a Muncii, me ale muncii copiilor sunt acoperite de alte
 convocat` la Geneva de Consiliul de admi- instrumente interna]ionale [i, \n particular,
nistra]ie al Biroului Interna]ional al Muncii, de Conven]ia asupra muncii for]ate, 1930, [i
care s-a reunit la 1 iunie 1999 \n cea de-a 87- de Conven]ia suplimentar` a Na]iunilor Uni-
a sesiune, te privind abolirea sclaviei, a comer]ului cu
 considerând necesitatea de a adopta noi in- sclavi [i a institu]iilor [i practicilor similare
strumente \n privin]a interzicerii [i elimin`rii sclaviei, 1956,
celor mai grave forme ale muncii copiilor, ca dup` ce a decis s` adopte diverse propuneri
prioritate major` a ac]iunii na]ionale [i inter- referitoare la munca copiilor, problem` care
na]ionale, mai ales a cooper`rii [i asisten]ei constituie punctul 4 al ordinii de zi a sesiunii,
interna]ionale, pentru a completa Conven]ia dup` ce a decis c` aceste propuneri vor lua
[i Recomandarea privind vârsta minim` de forma unei conven]ii interna]ionale,
angajare, 1973, care r`mân instrumente fun- adopt` la 17 iunie 1999 conven]ia urm`toare,
damentale \n ceea ce prive[te munca copiilor, care va fi denumit` Conven]ia privind cele
 considerând c` eliminarea efectiv` a celor mai grave forme ale muncii copiilor, 1999.
mai grave forme de munc` a copiilor necesi-
t` o ac]iune imediat` de ansamblu, care s` ARTICOLUL 1
]in` seama de importan]a unei educa]ii de
baz` gratuite
gr [i de necesitatea de a-i sustra- Orice membru care ratific` prezenta conven]ie
ge pe copiii \n cauz` de la toate aceste forme trebuie s` ia m`suri imediate [i eficiente pentru
de munc` [i de a asigura readaptarea lor [i a asigura interzicerea [i eliminarea urgent` a
integrarea lor social`, luând \n considerare [i celor mai grave forme ale muncii copiilor.
nevoile propriilor familii,
 reamintind Rezolu]ia privind eliminarea ARTICOLUL 2
muncii copiilor, adoptat` de Conferin]a In-
terna]ional` a Muncii la cea de-a 46-a sesiu- |n sensul prezentei conven]ii, termenul copil se
ne a sa, \n 1996, aplic` tuturor persoanelor \n vârst` de pân` la
 recunoscând c` munca copiilor este deter- 18 ani.
minat` \ntr-o mare m`sur` de s`r`cie [i c`
solu]ia pe termen lung rezid` \ntr-o cre[tere ARTICOLUL 3
economic` sus]inut` care s` conduc` la pro-
gres social [i, \n particular, la atenuarea |n sensul prezentei conven]ii, expresia cele mai
s`r`ciei [i la educa]ie universal`, grave forme ale muncii copiilor include:
 amintind Conven]ia drepturilor copilului, a- a) toate formele de sclavie sau practicile simila-
doptat` la 20 noiembrie 1989 de Adunarea re, ca de exemplu: vânzarea de sau comer]ul
General` a Na]iunilor Unite, cu copii, servitutea pentru datorii [i munca
 amintind Declara]ia Organiza]iei Interna]io- de servitor, precum [i munca for]at` sau o-
nale a Muncii referitoare la principiile [i bligatorie, inclusiv recrutarea for]at` sau
drepturile fundamentale \n munc` [i meca- obligatorie a copiilor \n vederea utiliz`rii lor
nismul s`u de aplicare, adoptat` de Confe- \n conflictele armate;
rin]a Interna]ional` a Muncii la cea de-a 86-a b) utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil
sesiune \n 1998, \n scopul prostitu`rii, produc]iei de material

30
pornografic sau de spectacole pornografice; ARTICOLUL 7
c) utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil
\n scopul unor activit`]i ilicite, mai ales pen- 1. Orice membru trebuie s` ia toate m`surile
tru produc]ia [i traficul de stupefiante, a[a necesare pentru a asigura punerea efectiv`
cum le definesc conven]iile interna]ionale \n practic` [i respectarea dispozi]iilor care
pertinente; dau efect prezentei conven]ii, inclusiv prin
d) muncile care, prin natura lor sau prin con- stabilirea [i aplicarea de sanc]iuni penale
di]iile \n care se exercit`, sunt susceptibile s` sau, dac` este cazul, de alte sanc]iuni.
d`uneze s`n`t`]ii, securit`]ii sau moralit`]ii 2. Orice membru trebuie, ]inând seama de im-
copilului. portan]a educa]iei pentru eliminarea muncii
copiilor, s` ia m`suri eficiente \ntr-o perioa-
ARTICOLUL 4 d` determinat`, pentru:
a) a preveni angajarea copiilor \n cele mai gra-
1. Tipurile de munc` vizate la art. 3 lit. d) tre- ve forme ale muncii copiilor;
buie s` fie stabilite de legisla]ia na]ional` b) a prevedea ajutorul direct necesar [i adecvat
sau de autoritatea competent`, dup` consul- pentru a-i sustrage pe copii de la cele mai
t`ri cu organiza]iile patronilor [i lucr`torilor grave forme ale muncii copiilor [i a asigura
interesate, luându-se \n considerare normele readaptarea lor [i integrarea lor social`;
interna]ionale pertinente [i, \n particular, c) a asigura accesul lor la educa]ia de baz` gra-
paragrafele 3 [i 4 ale Recomand`rii privind tuit` [i, ori de câte ori este posibil [i potrivit,
cele mai grave forme ale muncii copiilor, la formarea profesional` a tuturor copiilor
1999. sustra[i de la cele mai grave forme ale mun-
2. Autoritatea competent`, dup` consult`ri cu cii copiilor;
organiza]iile interesate ale patronilor [i lu- d) a identifica copii expu[i \n mod particular ris-
cr`torilor, trebuie s` localizeze tipurile de curilor [i a intra \n contact direct cu ei;
munc` astfel determinate. e) a ]ine seama de situa]ia particular` a fetelor.
3. Lista cuprinzând tipurile de munc` deter- 3. Orice membru trebuie s` desemneze auto-
minate conform paragrafului 1 al prezentului ritatea competent` \ns`rcinat` cu punerea \n
articol trebuie s` fie periodic examinat` [i, la practic` a dispozi]iilor prezentei conven]ii.
nevoie, revizuit` dup` consult`ri cu organi-
za]iile interesate ale patronilor [i lucr`torilor. ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 5 Membrii trebuie s` ia m`surile corespunz`-


toare pentru a se sprijini reciproc \n punerea \n
Orice membru trebuie, dup` consult`ri cu orga- practic` a dispozi]iilor prezentei conven]ii printr-o
niza]iile patronilor [i lucr`torilor, s` stabileasc` cooperare [i/sau o asisten]` interna]ional`
sau s` desemneze mecanisme adecvate pentru consolidat`, inclusiv prin m`suri de sus]inere a
monitorizarea aplic`rii dispozi]iilor care dau dezvolt`rii economice [i sociale, a programelor
efect prezentei conven]ii. de eradicare a s`r`ciei [i educa]iei universale.

ARTICOLUL 6 ARTICOLUL 9

1. Orice membru trebuie s` elaboreze [i s` Ratific`rile prezentei conven]ii vor fi comuni-


pun` \n aplicare programe de ac]iune \n ve- cate directorului general al Biroului Interna]io-
derea elimin`rii cu prioritate a celor mai gra- nal al Muncii [i vor fi \nregistrate de acesta.
ve forme ale muncii copiilor.
2. Aceste programe de ac]iune trebuie s` fie ARTICOLUL 10
elaborate [i puse \n practic` dup` consulta-
rea institu]iilor publice competente [i a orga- 1. Prezenta conven]ie nu \i va obliga decât pe
niza]iilor patronilor [i lucr`torilor [i, dac` membrii Organiza]iei Interna]ionale a Muncii
este cazul, cu luarea \n considerare a opinii- ale c`ror ratific`ri vor fi fost \nregistrate de
lor altor grupuri interesate. directorul general al Biroului Interna]ional al
Muncii.

31
Ghid Legislativ

2. Conven]ia va intra \n vigoare la 12 luni dup` ARTICOLUL 14


ce ratific`rile a 2 membri vor fi fost \nregis-
trate de directorul general. De fiecare dat` când va considera necesar Con-
3. Ulterior aceast` conven]ie va intra \n vigoare siliul de administra]ie al Biroului Interna]ional
pentru fiecare membru la 12 luni dup` data al Muncii va prezenta Conferin]ei Generale a
la care ratificarea sa va fi fost \nregistrat`. Organiza]iei Interna]ionale a Muncii un raport
asupra aplic`rii prezentei conven]ii [i va exa-
ARTICOLUL 11 mina dac` exist` posibilitatea s` fie \nscris` pe
ordinea de zi a Conferin]ei problema revizuirii
1. Orice membru care a ratificat prezenta con- sale totale sau par]iale.
ven]ie poate s` o denun]e dup` expirarea
unei perioade de 10 ani dup` data ini]ial` de ARTICOLUL 15
la intrarea \n vigoare a conven]iei, printr-un
act comunicat directorului general al Birou- 1. |n cazul \n care Conferin]a va adopta o nou`
lui Interna]ional al Muncii [i \nregistrat de conven]ie care ar duce la revizuirea total`
acesta. Denun]area nu va avea efect decât sau par]ial` a prezentei conven]ii [i dac` no-
dup` un an de la \nregistrarea ei. ua conven]ie nu dispune altfel:
2. Orice membru care a ratificat prezenta con- a) ratificarea de c`tre un membru al noii con-
ven]ie [i care, \n termen de un an dup` expi- ven]ii care implic` revizuirea va atrage de
rarea perioadei de 10 ani men]ionate la para- drept, f`r` a ]ine seama de prevederile art.
graful precedent nu va folosi posibilitatea de 11, denun]area imediat` a prezentei conven-
denun]are prev`zut` \n prezentul articol, va ]ii, cu condi]ia ca noua conven]ie care atrage
fi legat pentru o nou` perioad` de 10 ani [i, revizuirea s` intre \n vigoare;
prin urmare, va putea s` denun]e prezenta b) \ncepând cu data intr`rii \n vigoare a noii
conven]ie la expirarea fiec`rei perioade de conven]ii care atrage revizuirea prezenta
10 ani \n condi]iile prev`zute \n prezentul ar- conven]ie va \nceta s` mai fie deschis` rati-
ticol. fic`rii de c`tre membri.
2. |n orice caz prezenta conven]ie va r`mâne \n
ARTICOLUL 12 vigoare \n con]inutul [i forma sa actual`
pentru acei membri care au ratificat-o, dar
1. Directorul general al Biroului Interna]ional al care nu au ratificat conven]ia de revizuire.
Muncii va notifica tuturor membrilor Orga-
niza]iei Interna]ionale a Muncii \nregistrarea ARTICOLUL 16
tuturor ratific`rilor [i tuturor actelor de de-
nun]are care \i vor fi comunicate de c`tre Versiunile \n limbile francez` [i englez` ale tex-
membrii acesteia. tului prezentei conven]ii au valoare egal`.
2. Notificând membrilor organiza]iei \nregistra- Textul precedent este textul autentic al
rea celei de-a doua ratific`ri care \i va fi fost conven]iei adoptate \n unanimitate de Confe-
comunicat`, directorul general va atrage rin]a General` a Organiza]iei Interna]ionale a
aten]ia membrilor Organiza]iei Interna]iona- Muncii la cea de-a 87-a sesiune care a avut loc
la Geneva [i care a fost declarat` \nchis` pe
le a Muncii asupra datei la care prezenta
data de 17 iunie 1999.
conven]ie va intra \n vigoare.
Drept urmare, [i-au pus semn`turile \n aceast`
a optsprezecea zi a lunii iunie 1999:
ARTICOLUL 13

Directorul general al Biroului Interna]ional al


Muncii va comunica secretarului general al
Na]iunilor Unite, \n scopul \nregistr`rii, infor-
ma]ii complete \n privin]a tuturor ratific`rilor [i
tuturor actelor de denun]are pe care le va fi
\nregistrat conform articolelor precedente.

32
Organiza]ia Interna]ional` a Muncii
Conven]ia nr. 138/1973
din 26/06/1973
Publicat \n Buletinul Oficial nr. 86 din 02/08/1975
privind vârsta minim` de \ncadrare \n munc`, 1973

Conferinta general` a Organiza]iei Interna]iona- vârsta minim` de \ncadrare \n func]ie sau de fo-
le a Muncii, losire la munc` la un nivel care s` permit`
 convocat` la Geneva de c`tre Consiliul de adolescen]ilor cea mai complet` dezvoltare fizi-
administra]ie al Biroului Interna]ional al c` [i mintal`.
Muncii [i reunit` aici la 6 iunie 1973 \n cea
de-a cincizeci [i opta sesiune a sa, ARTICOLUL 2
 dup` ce a hot`rât s` adopte diferite pro- 1. Orice stat membru care ratific` prezenta
puneri relative la vârsta minim` de \ncadrare conven]ie va specifica, printr-o declara]ie
\n munc`, problema care constituie cel de-al anexat` ratific`rii sale, o vârsta minim` de
patrulea punct al ordinii de zi a sesiunii, \ncadrare \n func]ie sau folosire la munc` pe
 luând not` de termenii Conven]iei asupra teritoriul sau sau pe mijloacele de transport
vârstei minime (industrie), 1919; ai Conven]i- \nmatriculate pe teritoriul sau; cu excep]ia
ei asupra vârstei minime (munc` maritim`), dispozi]iilor ARTICOLUL 4 [i 8 ale prezentei
1920; ai Conven]iei asupra vârstei minime conven]ii, nici o persoan` de vârst` inferi-
(agricultur`), 1921; ai Conven]iei asupra oar` acestei limite minime nu va putea fi \n-
vârstei minime (c`rbunari [i fochi[ti), 1921; cadrat` \ntr-o func]ie sau folosit` la munc`
ai Conven]iei asupra vârstei minime (munci \n vreo profesie oarecare.
neindustriale), 1932; ai Conven]iei (revizuite) 2. Orice stat membru care a ratificat prezenta
asupra vârstei minime (munc` maritim`), conven]ie va putea, \n consecin]`, s` infor-
1936; ai Conven]iei (revizuite) asupra vârstei meze, prin noi declara]ii, pe directorul gene-
minime (industrie), 1937; ai Conven]iei (revi- ral al Biroului Interna]ional al Muncii c`
zuite) asupra vârstei minime (munci nein- ridic` vârsta minim` stabilit` anterior.
dustriale), 1937; ai Conven]iei asupra vârstei 3. Vârsta minim` stabilit` conform paragra-
minime (pescari), 1959 [i ai Conven]iei asu- fului 1 al prezentului articol nu va putea fi in-
pra vârstei minime (munci subterane), 1965, ferioar` vârstei la care \nceteaz` [colarizarea
 considerând c` a sosit momentul s` se obligatorie [i, \n nici un caz, vârstei de 15
adopte un instrument general asupra acestui ani.
subiect care va trebui s` \nlocuiasc` treptat 4. Deosebit de dispozi]iile paragrafului 3 al pre-
instrumentele existente ce se aplic` unor zentului articol, orice stat membru a c`rei
sectoare economice limitate, \n vederea economie [i institu]ii [colare nu sunt sufici-
abolirii totale a muncii copiilor, ent de dezvoltate va putea, dup` consultarea
 dup` ce a hot`rât c` acest instrument va lua organiza]iilor celor ce angajeaz` [i a organi-
forma unei conven]ii interna]ionale, za]iilor lucr`torilor, interesate, dac` acestea
 adopt`, la 26 iunie 1973, urm`toarea con- exist`, s` stabilesc`, \ntr-o prima etap` o
ven]ie, care se va numi Conven]ia asupra vârst` minim` de 14 ani.
vârstei minime, 1973: 5. Orice stat membru care va stabili o vârst`
minim` de 14 ani, \n virtutea paragrafului
ARTICOLUL 1 precedent, trebuie s` declare \n rapoartele
Orice stat membru care aplic` prezenta con- pe care este obligat s` le prezinte \n baza art.
ven]ie se angajeaz` s` urm`reasc` o politic` 22 al Constitu]iei Organiza]iei Interna]ionale
na]ional` care s` asigure abolirea efectiv` a a Muncii:
muncii copiilor [i s` ridice \n mod progresiv a) fie c` motivul hot`rârii sale persist`;

33
Ghid Legislativ

b) fie c` renun]` de a se prevala de paragraful 4 3. Prezentul articol nu excepteaz` de la aplica-


de mai sus cu \ncepere de la o anumit` dat`. rea prevederilor prezentei conven]ii func]iile
sau muncile ar`tate la ARTICOLUL 3.
ARTICOLUL 3
1. Vârsta minim` de \ncadrare \n orice fel de ARTICOLUL 5
func]ie de folosire \n orice fel de munc` ce 1. Orice stat membru a c`rui economie [i ser-
prin natura sa sau prin condi]iile \n care se vicii administrative nu sunt suficient de dez-
exercit` este susceptibil` de a d`una s`n`- voltate va putea, dup` consultarea organi-
t`]ii, securit`]ii sau moralit`]ii adolescen]ilor za]iilor celor care angajeaz` [i ale lucr`to-
nu trebuie s` fie sub 18 ani. rilor, interesate, dac` ele exista, s` limiteze,
2. Func]iile sau muncile prev`zute la paragraful \ntr-o prim` etap`, câmpul de aplicare a pre-
1 de mai sus vor fi determinate de c`tre le- zentei conven]ii.
gisla]ia na]ional` sau autoritatea compe- 2. Statul membru care se prevaleaz` de para-
tent`, dup` consultarea organiza]iilor celor graful 1 al prezentului articol trebuie s` ara-
care angajeaz` [i a organiza]iilor lucr`torilor, te, printr-o declara]ie anexata ratific`rii sale,
interesate, dac` astfel de organiza]ii exist`. ramurile de activitate economic` sau tipurile
3. F`r` a mai ]ine seama de dispozi]iile para- de \ntreprinderi carora urmeaz` a li se aplica
grafului 1 de mai sus, legisla]ia na]ional` sau dispozi]iile prezentei conven]ii.
autoritatea competent` poate, dup` consul- 3. Câmpul de aplicare a prezentei conven]ii tre-
tarea organiza]iilor celor care angajeaz` [i a buie s` cuprind` cel pu]in: industriile extrac-
organiza]iilor lucr`torilor, interesate, dac` tive; industriile de manufactur`; de construc-
ele exist`, s` permit` \ncadrarea \n func]ie ]ii [i lucr`ri publice; electricitatea, gazele,
sau folosirea \n munc` a adolescen]ilor \nce- apa; serviciile sanitare; transporturile, antre-
pând cu vârsta de 16 ani, cu condi]ia ca s`- pozitele [i comunica]iile; planta]iile [i alte
n`tatea, securitatea [i moralitatea lor s` fie \ntreprinderi agricole exploatate \n principal
pe deplin garantate [i s` primeasc`, pentru \n scopuri comerciale, cu excep]ia \ntreprin-
ramura respectiv` de activitate, o instruire derilor familiale sau de mici propor]ii care
corespunz`toare sau o [colarizare profesional`. produc pentru consumul local [i nu folosesc
\n mod regulat lucr`tori salariza]i.
ARTICOLUL 4 4. Orice stat membru care a limitat câmpul de
1. |n m`sura \n care este necesar [i dup` con- aplicare a conven]iei \n virtutea prezentului
sultarea organiza]iilor celor care angajeaz` articol:
[i a organiza]iilor lucr`torilor, interesate, a) trebuie s` arate, \n rapoartele pe care este
dac` ele exist`, autoritate competent` poate obligat s` le prezinte \n baza art. 22 al Con-
excepta de la aplicarea prezentei conven]ii stitu]iei Organiza]iei Interna]ionale a Muncii,
anumite categorii de func]ii sau de munci situa]ia general` a folosirii muncii adoles-
dac` aplicarea dispozi]iilor conven]iei la ace- cen]ilor [i copiilor \n ramurile de activitate
ste categorii ridic` dificult`]i de executare exceptate de la aplicarea prezentei conven]ii,
deosebite [i importante. precum [i orice progres realizat \n vederea
2. Orice stat membru care ratific` prezenta l`rgirii aplic`rii dispozi]iilor conven]iei;
conven]ie trebuie ca \n primul s`u raport b) poate oricând s` extind` câmpul de aplicare
asupra aplic`rii acesteia, pe care este obligat a conven]iei printr-o declara]ie adresat` di-
s`-l prezinte conform art. 22 al Constitu]iei rectorului general al Biroului Interna]ional al
Organiza]iei Interna]ionale a Muncii, s` in- Muncii.
dice motivat categoriile de func]ii sau munci
care au fost exceptate \n baza paragrafului 1 ARTICOLUL 6
al prezentului articol; \n rapoartele ulterioare Prezenta conven]ie nu se aplic` muncii efectu-
se va ar`ta starea legisla]iei [i practicii pro- ate de copii sau adolescen]i \n institutele de \n-
prii \n ce prive[te aceste categorii, precizân- v`]`mânt general, \n [colile profesionale sau
du-se \n ce m`sur` s-a aplicat sau s-a propus tehnice ori \n alte institute de formare profesio-
s` se aplice prezenta conven]ie \n ce prive[te nal` [i nici muncii efectuate de persoane sub 14
numitele categorii. ani \n \ntreprinderi, dac` aceasta munc` se \n-

34
depline[te \n conformitate cu condi]iile stabilite ARTICOLUL 8
de autoritatea competent` dup` consultarea 1. Dup` consultarea organiza]iilor celor care
organiza]iilor celor care angajeaz` [i ale lucr`- angajeaz` [i ale lucr`torilor, dac` acestea
torilor, interesate, dac` astfel de organiza]ii exist`, autoritatea competent` poate
exist`, [i dac` face parte integrant`: autoriza, de la caz la caz, prin derogare de la
a) fie dintr-o [coal` sau dintr-un curs de for- interdic]ia de \ncadrare \n func]ie sau
mare profesional` a c`rui responsabilitate folosire la munc` prev`zut` de art. 2 al
revine conduc`torului unei [coli sau unei prezentei conven]ii, participarea la activit`]i
institu]ii de formare profesional`; de genul spectacolelor artistice.
b) fie dintr-un program de formare profesiona- 2. Autoriz`rile astfel acordate trebuie s` limite-
l` aprobat de autoritatea competent` [i exe- ze durata \n ore a serviciului sau muncii
cutat \n principal sau \n \ntregime \ntr-o autorizate [i s`-i fixeze condi]iile.
\ntreprindere;
c) fie dintr-un program de orientare destinat s` ARTICOLUL 9
faciliteze alegerea unei profesii sau a unui tip 1. Autoritatea competent` va lua toate m`suri-
de formare profesional`. le necesare, inclusiv prevederea de sanc]iuni
corespunz`toare, \n vederea asigur`rii apli-
ARTICOLUL 7 c`rii efective a prezentei conven]ii.
1. Legisla]ia na]ional` poate autoriza \ncadra- 2. Legisla]ia na]ional` sau autoritatea compe-
rea \n munci u[oare a persoanelor \ntre 13 [i tent` va stabili persoanele carora le revine
15 ani sau executarea de c`tre aceste per- sarcina respect`rii dispozi]iilor de aplicare
soane a astfel de munci cu condi]ia ca mun- ale prezentei conven]ii.
cile respective: 3. Legisla]ia na]ional` sau autoritatea compe-
a) s` nu fie susceptibile de a le prejudicia s`n`- tent` va stabili registrele sau alte documente
tatea sau dezvoltarea; pe care cel care angajeaz` este obligat s` le
b) s` nu fie de natur` a le prejudicia: interesul ]in` [i s` le p`streze la dispozi]ia sa; aceste
pentru [coal`, participarea la programele de registre sau documente vor indica numele [i
orientare sau formare profesional` aprobate vârsta sau data na[terii, certificate, pe cât
de autoritatea competent`, posibilitatea de a posibil, \n modul cuvenit, a persoanelor
beneficia de instruirea primit`. \ncadrate \n munc` de el sau care muncesc
2. Legisla]ia na]ional` poate, de asemenea, cu pentru el [i a c`ror vârst` este sub 18 ani.
excep]ia condi]iilor prev`zute de alin. a) [i b)
ale paragrafului 1 de mai sus, s` permit` \n- ARTICOLUL 10
cadrarea \n func]ie sau folosirea la munc` a 1. Prezenta conven]ie revizuie[te Conven]ia
persoanelor \n vârst` de cel pu]in 15 ani care asupra vârstei minime (industrie), 1919,
nu [i-au terminat \nc` [colaritatea obligatorie. Conven]ia asupra vârstei minime (munc`
3. Autoritatea competent` va determina acti- maritim`), 1920, Conven]ia asupra vârstei
vit`]ile \n care \ncadrarea \n func]ie sau folo- minime (agricultur`), 1921, Conven]ia
sirea la munc` poate fi permis` \n confor- asupra vârstei minime (c`rbunari [i fochi[ti),
mitate cu paragrafele 1 [i 2 ale prezentului 1921, Conven]ia asupra vârstei minime
articol [i va fixa durata \n ore [i condi]iile (munci neindustriale), 1932, Conven]ia
func]iei sau muncii respective. (revizuit`) asupra vârstei minime (munc`
4. F`r` a mai ]ine seama de prevederile para- maritim`), 1936, Conven]ia (revizuit`) asupra
grafelor 1 [i 2 ale prezentului articol, un stat vârstei minime (industrie), 1937, Conven]ia
membru care s-a folosit de dispozi]iile para- (revizuit`) asupra vârstei minime (munci
grafului 4 al art. 2 poate, atât timp cât \n]e- neindustriale), 1937, Conven]ia asupra vârs-
lege s` se prevaleze de aceste dispozi]ii, s` tei minime (pescari), 1959 [i Conven]ia
\nlocuiasc` vârstele de 12 [i 14 ani cu vârs- asupra vârstei minime (munci subterane),
tele de 13 [i 15 ani indicate la paragraful 1 [i 1965.
vârsta de 14 ani cu vârsta de 15 ani indicat` 2. Intrarea \n vigoare a prezentei conven]ii nu
la paragraful 2 al prezentului articol. \nchide calea ratific`rii ulterioare a Conven-
]iei (revizuite) asupra vârstei minime (munc`

35
Ghid Legislativ

maritim`), 1936, Conven]iei (revizuite) asu- precizeaz` c` art. 3 al prezentei conven]ii se


pra vârstei minime (industrie), 1937, Con- aplic` muncii maritime, atrage de plin drept
ven]iei (revizuite) asupra vârstei minime denun]area imediat` a Conven]iei (revizuit`)
(munci neindustriale), 1937, Conven]iei asu- asupra vârstei minime (munc` maritim`),
pra vârstei minime (pescari), 1959 [i Con- 1936;
ven]iei asupra vârstei minime (munci subte- e) faptul c` un stat membru parte la Conven]ia
rane), 1965. asupra vârstei minime (pescari), 1959,
3. Conven]ia asupra vârstei minime (industrie), accept` obliga]iile prezentei conven]ii pen-
1919, Conven]ia asupra vârstei minime tru pescuitul maritim [i, fie c` fixeaz`, con-
(munc` maritim`), 1920, Conven]ia asupra form art. 2 al prezentei conven]ii, o vârst`
vârstei minime (agricultur`), 1921 [i Conven- minim` de cel pu]in 15 ani, fie c` precizeaz`
]ia asupra vârstei minime (c`rbunari [i c` art. 3 al prezentei conven]ii se aplic` la
fochi[ti), 1921 vor \nceta s` mai fie deschise pescuitul maritim, atrage de plin drept de-
ratific`rii ulterioare din momentul \n care nun]area imediat` a Conven]iei asupra vârs-
toate statele membre p`r]i ale acestei con- tei minime (pescari), 1959;
ven]ii vor consimti la aceasta \nchidere, fie f) faptul c` un stat membru parte la Conven]ia
ratificând prezenta conven]ie, fie printr-o asupra vârstei minime (munci subterane),
declara]ie comunicat` directorului general al 1965, accept` obliga]iile prezentei conven]ii
Biroului Interna]ional al Muncii. [i, fie c` fixeaz`, conform art. 2 al prezentei
4. Cu \ncepere de la intrarea \n vigoare a pre- conven]ii, o vârst` minim` cel pu]in egal` cu
zentei conven]ii: cea pe care a indicat-o \n executarea con-
a) faptul c` un stat parte la Conven]ia (revi- ven]iei din 1965, fie c` precizeaz` c` o astfel
zuit`) asupra vârstei minime (industrie), de vârst` se aplic` conform art. 3 al prezen-
1937, accept` obliga]iile prezentei conven]ii tei conven]ii la muncile subterane, atrage de
[i fixeaz`, conform art. 2 al acesteia, o vârst` plin drept denun]area imediat` a Conven]iei
minim` de cel pu]in 15 ani, atrage de plin asupra vârstei minime (munci subterane), 1965.
drept denun]area imediat` a Conven]iei (re- 5. Cu \ncepere de la intrarea \n vigoarea a pre-
vizuite) asupra vârstei minime (industrie) zentei conven]ii:
1937; a) acceptarea obliga]iilor prezentei conven]ii
b) faptul c` un stat membru parte la Conven]ia atrage denun]area Conven]iei asupra vârstei
asupra vârstei minime (munci neindustri- minime (industrie), 1919, \n ce prive[te apli-
ale), 1932, accept` obliga]iile prezentei con- carea art. 12 al acesteia;
ven]ii pentru muncile neindustriale \n sensul b) acceptarea obliga]iilor prezentei conven]ii
numitei conven]ii, atrage de plin drept de- pentru agricultur` atrage denun]area Con-
nun]area imediat` a Conven]iei asupra vârs- ven]iei asupra vârstei minime (agricultur`),
tei minime (munci neindustriale), 1932; 1921 \n ce prive[te aplicarea art. 9 al acesteia;
c) faptul c` un stat membru parte la Conven]ia c) acceptarea obliga]iilor prezentei conven]ii
(revizuit`) asupra vârstei minime (munci pentru munc` maritim` atrage denun]area
neindustriale), 1937, accept` obliga]iile pre- Conven]iei asupra vârstei minime (munc`
zentei conven]ii pentru muncile neindustri- maritim`), 1920, \n ce prive[te aplicarea art.
ale \n sensul numitei conven]ii [i fixeaz`, 10 al acesteia [i a Conven]iei asupra vârstei
conform art. 2 al prezentei conven]ii, o minime (c`rbunari [i fochi[ti), 1921 cu
vârst` minim` de cel pu]in 15 ani, antre- privire la aplicarea art. 12 al acesteia.
neaz` de plin drept denun]area imediat` a
Conven]iei (revizuite) asupra vârstei minime ARTICOLUL 11
(munci neindustriale), 1937; Ratific`rile formale ale prezentei conven]ii se
d) faptul c` un stat membru parte la Conven]ia vor comunica directorului general al Biroului
(revizuit`) asupra vârstei minime (munc` Interna]ional al Muncii, care le va \nregistra.
maritim`), 1936, accept` obliga]iile prezentei
conven]ii pentru munc` maritim` [i, fie c` ARTICOLUL 12
fixeaz`, conform art. 2 al prezentei conven]ii, 1. Prezenta conven]ie nu va obliga decât state-
o vârst` minim` de cel pu]in 15 ani, fie c` le membre ale Organiza]iei Interna]ionale a

36
Muncii, a c`ror ratificare va fi \nregistrat` de ARTICOLUL 15
c`tre directorul general. Directorul general al Biroului Interna]ional al
2. Ea va intra \n vigoare dup` 12 luni de la \nre- Muncii va comunica secretarului general al
gistrarea de c`tre directorul general a pri- Na]iunilor Unite, spre \nregistrare, \n confor-
melor dou` ratific`ri din partea statelor mitate cu art. 102 al Cartei Na]iunilor Unite,
membre. informa]ii complete asupra tuturor ratific`rilor
3. Drept urmare, aceast` conven]ie va intra \n [i tuturor actelor de denun]are \nregistrate con-
vigoare, pentru fiecare stat membru, dup` form articolelor precedente.
12 luni de la data la care a fost \nregistrat`
ratificarea sa. ARTICOLUL 16
Ori de câte ori va considera necesar, Consiliul
ARTICOLUL 13 de administra]ie al Biroului Interna]ional al
1. Orice stat membru care a ratificat prezenta Muncii va prezenta conferin]ei generale un ra-
conven]ie o poate denun]a la expirarea unei port asupra aplic`rii prezentei conven]ii [i va
perioade de 10 ani dup` data intr`rii ini]iale constata dac` este cazul s` \nscrie pe ordinea
\n vigoare a conven]iei, printr-un act comu- de zi a conferin]ei problema revizuirii totale sau
nicat directorului general al Biroului Interna- par]iale a acesteia.
]ional al Muncii, care \l va \nregistra.
Denun]area nu va avea efect decât dup` un ARTICOLUL 17
an de la \nregistrarea ei. 1. |n cazul \n care conferin]a va adopta o nou`
2. Orice stat membru care a ratificat prezenta conven]ie de revizuire, total` sau par]ial`, a
conven]ie [i care, timp de un an dup` ex- prezentei conven]ii [i dac` noua conven]ie
pirarea perioadei de 10 ani men]ionat` \n nu dispune altfel:
paragraful precedent, nu va uza de faculta- a) ratificarea de c`tre un stat membru a noii
tea de denun]are prev`zut` de prezentul conven]ii de revizuire va atrage de plin
articol, va fi ]inut pentru o perioad` de 10 ani drept, f`r` a se mai ]ine seama de art. 13 de
[i, \n consecin]`, va putea denun]a prezenta mai sus, denun]area imediat` a prezentei
conven]ie la expirarea fiec`rei perioade de conven]ii, sub rezerva ca noua conven]ie de
10 ani, \n condi]iile prev`zute de prezentul revizuire s` fi intrat \n vigoare;
articol. b) cu \ncepere de la data intr`rii \n vigoare a
noii conven]ii de revizuire, prezenta conven-
ARTICOLUL 14 ]ie va \nceta de a mai fi deschis` ratific`rii de
1. Directorul general al Biroului Interna]ional al c`tre statele membre.
Muncii va notifica tuturor statelor membre 2. Prezenta conven]ie va r`mâne \n orice caz \n
ale Organiza]iei Interna]ionale a Muncii \nre- vigoare, \n forma [i con]inutul s`u, pentru
gistrarea tuturor ratific`rilor [i denun]`rilor statele membre care au ratificat-o dar care
comunicate lui de c`tre statele membre ale nu vor ratifica conven]ia de revizuire.
organiza]iei.
2. Notificând statelor membre ale organiza]iei ARTICOLUL 18
\nregistrarea celei de-a doua ratific`ri care i-a Versiunile francez` [i englez` ale textului pre-
fost comunicat`, directorul general va atrage zentei conven]ii au egal` valoare.
aten]ia statelor membre ale organiza]iei
asupra datei la care prezenta conven]iei va
intra \n vigoare.

37
Ghid Legislativ

Organiza]ia Na]iunilor Unite

CONVEN}IA NA}IUNILOR UNITE


\mpotriva criminalit`]ii transna]ionale organizate

ARTICOLUL 1 f) termenii blocare sau sechestru se refer` la


Obiect interdic]ia temporar` a transferului, conver-
siei, dispozi]iei ori circula]iei de bunuri sau la
Obiectul prezentei conven]ii este promovarea faptul de a fi asumat temporar paza ori con-
cooper`rii \n scopul prevenirii [i combaterii trolul de bunuri pe baza deciziei unei instan-
mai eficiente a criminalit`]ii transna]ionale or- ]e sau a unei alte autorit`]i competente;
ganizate. g) termenul confiscare \nseamn` deposedarea
permanent` de bunuri, pe baza deciziei unei
ARTICOLUL 2 instan]e sau a unei alte autorit`]i competente;
Terminologie h) expresia infrac]iune principal` \nseamn` ori-
ce infrac]iune \n urma c`reia rezult` un pro-
|n sensul prezentei conven]ii: dus susceptibil de a deveni obiectul unei
a) expresia grup infrac]ional organizat desem- infrac]iuni prev`zute de art. 6 al prezentei
neaz` un grup structurat alc`tuit din trei sau conven]ii;
mai multe persoane, care exist` de o anumi- i) expresia livrare supravegheat` se refer` la
t` perioad` [i ac]ioneaz` \n \n]elegere, \n metoda care const` \n permiterea trecerii pe
scopul s`vâr[irii uneia ori mai multor in- teritoriul unuia sau mai multor state a unor
frac]iuni grave sau infrac]iuni prev`zute de expedieri ilicite ori suspecte de a fi ilicite, cu
prezenta conven]ie, pentru a ob]ine, direct [tirea [i sub controlul autorit`]ilor compe-
ori indirect, un avantaj financiar sau un alt tente ale acestor state, \n vederea anchet`rii
avantaj material; unei infrac]iuni [i identific`rii persoanelor
b) expresia infrac]iune grav` \nseamn` un act implicate \n s`vâr[irea ei;
care constituie o infrac]iune pasibil` de o j) expresia organiza]ie regional` de integrare
pedeaps` privativ` de libertate al c`rei economic` se refer` la orice organiza]ie con-
maximum nu trebuie s` fie mai mic de 4 ani stituit` de state suverane dintr-o regiune
sau de o pedeaps` mai grea; dat`, c`reia statele membre i-au transferat
c) expresia grup structurat desemneaz` un competen]e \n ceea ce prive[te problemele
grup care nu s-a constituit la \ntâmplare pen- reglementate de prezenta conven]ie [i care a
tru a comite neap`rat o infrac]iune [i care nu fost \mputernicit` \n forma cuvenit`, con-
de]ine neap`rat un anumit rol de continui- form procedurilor sale interne, pentru a
tate sau de structur` elaborat` pentru mem- semna, ratifica, accepta, aproba conven]ia
brii s`i; men]ionat` sau a adera la aceasta; referirile
d) termenul bunuri \nseamn` orice fel de bunu- la statele p`r]i din prezenta conven]ie sunt
ri, corporale sau incorporale, mobile ori imo- aplicabile acestor organiza]ii \n limita com-
bile, tangibile sau intangibile, precum [i ac- peten]ei lor.
tele juridice ori documentele care atest` pro-
prietatea asupra acestor bunuri sau alte ARTICOLUL 3
drepturi referitoare la ele; Sfera de aplicare
e) expresia produs al crimei se refer` la orice
bun care provine direct sau indirect din s`- 1. Prezenta conven]ie se aplic`, \n afar` de o
vâr[irea unei infrac]iuni ori care este ob]inut dispozi]ie contrar`, anchetelor [i urm`ririlor
direct sau indirect prin s`vâr[irea ei; privind:

38
a) infrac]iunile prev`zute la art. 5, 6, 8 [i 23 din altui avantaj material [i, când dreptul intern
prezenta conven]ie; [i o cere, implicând un act s`vâr[it de unul din-
b) infrac]iunile grave, cum sunt cele prev`zute tre participan]i \n baza acestei \n]elegeri ori
la art. 2 din prezenta conven]ie, \n cazul \n implicând un grup infrac]ional organizat;
care aceste infrac]iuni sunt de natur` trans- (ii)particip`rii active a unei persoane care are
na]ional`, implicând un grup infrac]ional or- cuno[tin]` fie de scopul [i de activitatea
ganizat. infrac]ional` general` a unui grup infrac]io-
2. |n scopurile paragrafului 1 al prezentului arti- nal organizat, fie de inten]ia sa de a s`vâr[i
col, o infrac]iune este de natur` transna]io- infrac]iunile \n cauz`:
nal` dac`: - activit`]ilor infrac]ionale ale grupului infrac-
a) este s`vâr[it` \n mai mult de un stat; ]ional organizat;
b) este s`vâr[it` \ntr-un stat, dar o parte sub- - altor activit`]i ale grupului infrac]ional or-
stan]ial` a preg`tirii, planific`rii, conducerii ganizat, când aceast` persoan` [tie c` par-
sale sau a controlului s`u are loc \ntr-un alt ticiparea sa va contribui la realizarea scopu-
stat; lui infrac]ional sus-men]ionat;
c) este s`vâr[it` \ntr-un stat, dar implic` un b) faptei de a organiza, a conduce, a facilita, a
grup infrac]ional organizat care desf`[oar` \ncuraja sau a favoriza prin ajutor ori sfaturi
activit`]i infrac]ionale \n mai mult de un stat; s`vâr[irea unei infrac]iuni grave implicând
sau un grup infrac]ional organizat.
d) este s`vâr[it` \ntr-un stat, dar are efecte sub- 2. Cunoa[terea, inten]ia, scopul, motivarea sau
stan]iale \ntr-un alt stat. \n]elegerea prev`zute la paragraful 1 al pre-
zentului articol pot fi deduse din circumstan-
ARTICOLUL 4 ]ele de fapt obiective.
Protec]ia suveranit`]ii 3. Statele p`r]i al c`ror drept intern subordo-
neaz` stabilirea infrac]iunilor prev`zute la lit.
1. Statele p`r]i \[i execut` obliga]iile \n baza a) (i) a paragrafului 1 al prezentului articol
prezentei conven]ii, \ntr-un mod compatibil implic`rii unui grup infrac]ional organizat
cu principiile egalit`]ii suverane [i al inte- vegheaz` ca dreptul lor intern s` prevad`
grit`]ii teritoriale a statelor [i cu cel al nein- toate infrac]iunile grave implicând grupuri
terven]iei \n afacerile interne ale altor state. infrac]ionale organizate. Aceste state p`r]i,
2. Nici o dispozi]ie a prezentei conven]ii nu precum [i statele p`r]i al c`ror drept intern
abiliteaz` un stat parte s` exercite pe te- subordoneaz` stabilirea infrac]iunilor prev`-
ritoriul unui alt stat o competen]` [i func]iuni zute la lit. a) (i) a paragrafului 1 al prezentului
care sunt rezervate exclusiv autorit`]ilor articol s`vâr[irii unui act \n baza \n]elegerii
acestui stat de c`tre dreptul s`u intern. aduc aceast` informa]ie la cuno[tin]a secre-
tarului general al Organiza]iei Na]iunilor
ARTICOLUL 5 Unite \n momentul \n care ele semneaz` pre-
Incriminarea particip`rii la un grup infrac]ional zenta conven]ie sau depun instrumentele lor
organizat de ratificare, de acceptare, de aprobare sau
de aderare.
1. Fiecare stat parte adopt` m`surile legislative
[i alte m`suri necesare pentru a atribui ca- ARTICOLUL 6
racterul de infrac]iune, dac` a fost s`vâr[it` Incriminarea sp`l`rii produsului infrac]iunii
cu inten]ie:
a) unuia sau altuia dintre actele urm`toare sau 1. Fiecare stat parte adopt`, conform princi-
ambelor, ca infrac]iuni distincte de cele care piilor fundamentale ale dreptului s`u intern,
implic` o tentativ` de activitate infrac]ional` m`surile legislative [i alte m`suri necesare
ori consumarea acesteia: pentru a atribui caracterul de infrac]iune,
(i) faptei de a se \n]elege cu una sau mai multe când actul a fost s`vâr[it cu inten]ie:
persoane \n vederea s`vâr[irii unei infrac]i- a) (i) schimb`rii sau transferului de bunuri des-
uni grave cu un scop legat direct ori indirect pre care cel care le desf`[oar` [tie c` sunt
de ob]inerea unui avantaj financiar sau a produsul infrac]iunii, \n scopul de a ascunde

39
Ghid Legislativ

ori de a deghiza originea ilicit` a bunurilor rioare aduse acestor legi sau o descriere a
respective sau de a ajuta orice persoan` care acestor legi [i a modific`rilor ulterioare;
este implicat` \n s`vâr[irea infrac]iunii prin- e) \n cazul \n care principiile fundamentale ale
cipale s` se sustrag` consecin]elor juridice dreptului intern al unui stat parte o cer, se
ale actelor sale; poate dispune ca infrac]iunile enumerate la
(ii)disimul`rii sau deghiz`rii naturii veritabile, a paragraful 1 al prezentului articol s` nu se
originii, a amplas`rii, a dispunerii, a schim- aplice persoanelor care au s`vâr[it infrac]iu-
b`rii ori a propriet`]ii de bunuri sau a altor nea principal`;
drepturi referitoare la acestea al c`ror autor f) cunoa[terea, inten]ia sau motivarea, ca
[tie c` sunt produsul infrac]iunii; elemente constitutive ale unei infrac]iuni
b) [i, sub rezerva conceptelor fundamentale ale prev`zute la paragraful 1 al prezentului ar-
sistemului s`u juridic: ticol, pot fi deduse din circumstan]ele de
(i) achizi]iei, de]inerii sau utiliz`rii de bunuri fapte obiective.
despre care cel care le achizi]ioneaz`, le de-
]ine ori le utilizeaz` [tie, \n momentul \n care ARTICOLUL 7
le prime[te, c` sunt produsul infrac]iunii; M`suri de lupt` \mpotriva sp`l`rii banilor
(ii)particip`rii la una dintre infrac]iunile prev`-
zute conform prezentului articol sau la orice 1. Fiecare stat parte:
alt` asociere, \n]elegere, tentativ` ori com- a) instituie un regim intern complet de regle-
plicitate prin furnizarea de asisten]`, ajutor mentare [i de control al b`ncilor [i in-
sau sfaturi \n vederea s`vâr[irii ei. stitu]iilor financiare nebancare, precum [i, \n
2. |n scopurile aplic`rii paragrafului 1 al pre- caz de nevoie, al altor organisme supuse \n
zentului articol: mod deosebit riscului sp`l`rii banilor, \n li-
a) fiecare stat parte se str`duie[te s` aplice pa- mitele competen]ei sale, \n scopul prevenirii
ragraful 1 al prezentului articol celei mai [i descoperirii tuturor formelor de sp`lare a
largi sfere de infrac]iuni principale; banilor, regim care pune accentul pe exigen-
b) fiecare stat parte include \n infrac]iunile prin- ]ele \n materie de identificare a clien]ilor, de
cipale toate infrac]iunile grave, cum sunt \nregistrare a opera]iunilor [i de declarare a
cele prev`zute la art. 2 al prezentei conven]ii opera]iunilor suspecte;
[i infrac]iunile prev`zute la art. 5, 8 [i 23. b) se asigur`, f`r` a se aduce atingere dispo-
Fiind vorba de statele p`r]i a c`ror legisla]ie zi]iilor art. 18 [i 27 ale prezentei conven]ii, c`
con]ine o list` de infrac]iuni principale spe- autorit`]ile administrative, de reglementare,
cifice, ele includ \n aceast` list` minimum o de descoperire [i de reprimare [i altele, \n-
categorie complet` de infrac]iuni legate de s`rcinate cu lupta \mpotriva sp`l`rii banilor
grupurile infrac]ionale organizate; (inclusiv, când dreptul s`u intern prevede,
c) \n scopurile lit. b), infrac]iunile principale autorit`]ile judiciare), sunt \n m`sur` s` coo-
includ infrac]iunile s`vâr[ite \n interiorul [i pereze [i s` schimbe informa]ii la nivel na-
\n exteriorul teritoriului ce ]ine de compe- ]ional [i interna]ional, \n condi]iile definite
ten]a statului parte \n cauz`. Totu[i, o infrac- de dreptul s`u intern [i, \n acest scop, are \n
]iune s`vâr[it` \n exteriorul teritoriului ce vedere crearea unui serviciu de informa]ie
]ine de competen]a unui stat parte nu con- financiar` care va \ndeplini rolul de centru
stituie o infrac]iune principal` decât atunci na]ional de colectare, analiz` [i difuzare a
când actul corespondent este o infrac]iune \n informa]iilor privind eventuale opera]iuni de
baza dreptului intern al statului \n care el a sp`lare a banilor.
fost s`vâr[it [i ar constitui o infrac]iune \n 2. Statele p`r]i au \n vedere \nf`ptuirea unor
baza dreptului intern al statului parte care m`suri realizabile de descoperire [i de su-
aplic` prezentul articol, dac` el a fost s`vâr- praveghere a circula]iei transfrontaliere de
[it pe teritoriul s`u; numerar [i de titluri negociabile corespunz`-
d) fiecare stat parte remite secretarului general toare, sub rezerva garan]iilor permi]ând asi-
al Organiza]iei Na]iunilor Unite o copie a le- gurarea unei folosiri corecte a informa]iilor
gilor sale care dau efect prezentului articol, [i f`r` s` se \mpiedice \n nici un fel circula]ia
precum [i o copie a oric`rei modific`ri ulte- capitalurilor licite. Se poate \ndeosebi insti-

40
tui obliga]ia pentru particulari [i \ntreprin- 4. |n scopurile paragrafului 1 al prezentului ar-
deri de a semnala transferurile transfrontali- ticol [i al art. 9, termenul agent public \n-
ere ale unor cantit`]i importante de moned` seamn` un agent public sau o persoan` care
[i titluri negociabile corespunz`toare. asigur` un serviciu public, a[a cum acest
3. |n cazul când se instituie un regim intern de termen este definit \n dreptul intern [i aplicat
reglementare [i de control conform prevede- \n dreptul penal al statului parte \n care
rilor prezentului articol [i f`r` a se aduce persoana \n cauz` exercit` aceast` func]ie.
atingere oric`rui alt articol al prezentei con-
ven]ii, statele p`r]i sunt invitate s` ia ca linii ARTICOLUL 9
directoare ini]iativele pertinente luate de or- M`suri \mpotriva corup]iei
ganiza]iile regionale, interregionale [i multi-
laterale pentru lupta \mpotriva sp`l`rii banilor. 1. |n afara m`surilor men]ionate la art. 8 al pre-
4. Statele p`r]i se str`duiesc s` dezvolte [i s` zentei conven]ii, fiecare stat parte, dup` cum
promoveze cooperarea mondial`, regional`, este necesar [i \n conformitate cu sistemul
subregional` [i bilateral` \ntre autorit`]ile s`u juridic, adopt` m`suri eficiente de ordin
judiciare, serviciile de descoperire [i de re- legislativ, administrativ sau altele pentru a
presiune [i autorit`]ile de reglementare fi- promova integritatea [i a preveni, a desco-
nanciar`, \n vederea luptei \mpotriva sp`l`rii peri [i a pedepsi corup]ia agen]ilor publici.
banilor. 2. Fiecare stat parte ia m`suri pentru a se asi-
gura c` autorit`]ile sale ac]ioneaz` \n mod
ARTICOLUL 8 eficient \n materie de prevenire, descoperire
Incriminarea corup]iei [i reprimare a corup]iei agen]ilor publici, in-
clusiv acordându-le o independen]` sufici-
1. Fiecare stat parte adopt` m`suri legislative ent` pentru a \mpiedica orice influen]` nepo-
[i alte m`suri necesare pentru a atribui ca- trivit` asupra ac]iunilor lor.
racterul de infrac]iune, \n cazul când actele
au fost s`vâr[ite cu inten]ie: ARTICOLUL 10
a) faptei de a promite, a oferi sau a acorda unui Responsabilitatea persoanelor juridice
agent public, direct ori indirect, un avantaj
necuvenit, pentru el \nsu[i sau pentru o alt` 1. Fiecare stat parte adopt` m`surile necesare,
persoan` ori entitate, cu scopul de a \nde- conform principiilor sale juridice, pentru sta-
plini sau de a se ab]ine s` \ndeplineasc` un bilirea r`spunderii persoanelor juridice care
act \n exercitarea func]iilor sale oficiale; particip` la infrac]iuni grave implicând un
b) faptei unui agent public de a solicita sau de grup infrac]ional organizat [i care s`vâr[esc
a accepta, direct ori indirect, un avantaj ne- infrac]iunile prev`zute de art. 5, 6, 8 [i 23 ale
cuvenit, pentru el \nsu[i sau pentru o alt` prezentei conven]ii.
persoan` ori entitate, cu scopul de a \nde- 2. Sub rezerva principiilor juridice ale statului
plini sau de a se ab]ine s` \ndeplineasc` un parte, r`spunderea persoanelor juridice
act \n exercitarea func]iilor sale oficiale. poate fi penal`, civil` sau administrativ`.
2. Fiecare stat parte ia \n considerare adopta- 3. Aceast` responsabilitate nu exclude r`spun-
rea de m`suri legislative [i alte m`suri ne- derea penal` a persoanelor fizice care au co-
cesare pentru a atribui caracterul de infrac- mis infrac]iunile.
]iune faptei prev`zute la paragraful 1 al pre- 4. Fiecare stat parte vegheaz` \ndeosebi ca per-
zentului articol care implic` un agent public soanele juridice care r`spund conform pre-
str`in sau un func]ionar interna]ional. De zentului articol s` fac` obiectul unor sanc]i-
asemenea, fiecare stat parte are \n vedere s` uni eficace, propor]ionale [i de descurajare
atribuie caracterul de infrac]iune altor forme de natur` penal` sau nepenal`, inclusiv
de corup]ie. sanc]iuni b`ne[ti.
3. Fiecare stat parte adopt`, de asemenea, m`-
surile necesare pentru a atribui caracterul de
infrac]iune faptei de a se face complice la o
infrac]iune prev`zut` de prezentul articol.

41
Ghid Legislativ

ARTICOLUL 11 potrivit c`ruia infrac]iunile respective sunt


Urm`riri judiciare, judecat` [i sanc]iuni urm`rite [i pedepsite conform dreptului
acestui stat parte.
1. Fiecare stat parte face ca s`vâr[irea unei in-
frac]iuni prev`zute la art. 5, 6, 8 [i 23 ale ARTICOLUL 12
prezentei conven]ii s` fie pasibil` de sanc]i- Confiscare [i sechestru
uni care ]in seama de gravitatea acestei in-
frac]iuni. 1. Statele p`r]i adopt`, \n m`sura posibilit`-
2. Fiecare stat parte se str`duie[te s` fac` \n ]ilor, \n cadrul sistemelor lor juridice na]io-
a[a fel \ncât orice putere judiciar` discre]io- nale, m`surile necesare pentru a permite
nar` conferit` de dreptul s`u intern [i afe- confiscarea:
rent` urm`ririlor judiciare pornite \mpotriva a) produsului infrac]iunii provenit din infrac]iu-
indivizilor pentru infrac]iunile prev`zute de nile prev`zute de prezenta conven]ie sau a
prezenta conven]ie s` fie exercitat` \n scopul bunurilor a c`ror valoare corespunde celei a
optimiz`rii eficacit`]ii m`surilor de descope- produsului;
rire [i de reprimare a acestor infrac]iuni, b) bunurilor, materialelor [i a altor instrumente
]inând seama \n modul cuvenit de necesita- folosite sau destinate s` fie folosite pentru
tea de a exercita un efect de descurajare \n infrac]iunile prev`zute de prezenta conven]ie.
ceea ce prive[te s`vâr[irea lor. 2. Statele p`r]i adopt` m`surile necesare pen-
3. Referitor la infrac]iunile prev`zute de art. 5, tru a permite identificarea, localizarea, blo-
6, 8 [i 23 ale prezentei conven]ii, fiecare stat carea sau sechestrarea a tot ce este men]io-
parte ia m`surile corespunz`toare conform nat la paragraful 1 al prezentului articol, \n
dreptului s`u intern [i ]inând seama \n scopul eventualei confisc`ri.
modul cuvenit de dreptul la ap`rare, pentru 3. Dac` produsul infrac]iunii a fost transformat
a face \n a[a fel \ncât condi]iile c`rora le sunt sau convertit, \n parte sau \n totalitate, \n alte
subordonate deciziile de punere \n libertate bunuri, acestea din urm` pot face obiectul
\n a[teptarea judec`]ii sau a procedurii de m`surilor prev`zute \n prezentul articol \n
apel s` ]in` seama de necesitatea de a se locul [i \n schimbul acestui produs.
asigura prezen]a ap`r`torului \n timpul 4. Dac` produsul infrac]iunii a fost amestecat
procedurii penale ulterioare. cu bunuri achizi]ionate \n mod legal, aceste
4. Fiecare stat parte se asigur` c` instan]ele bunuri, f`r` prejudicierea competen]elor de
judec`tore[ti sau alte autorit`]i competente blocare sau de sechestrare, pot fi confiscate
]in seama de gravitatea infrac]iunilor prev`- pân` la concuren]a valorii estimate a produ-
zute de prezenta conven]ie atunci când exa- sului cu care a fost amestecat.
mineaz` eventualitatea unei liber`ri antici- 5. Veniturile sau alte avantaje ob]inute din
pate sau condi]ionate de persoane recunos- produsul infrac]iunii, bunuri \n care produsul
cute ca vinovate pentru aceste infrac]iuni. a fost transformat sau convertit ori bunuri cu
5. Dac` este cazul, fiecare stat parte stabile[te, care a fost amestecat pot, de asemenea, face
\n cadrul dreptului s`u intern, o perioad` de obiectul m`surilor prev`zute \n prezentul
prescrip]ie prelungit` \n cursul c`reia pot fi articol, \n acela[i mod [i \n aceea[i m`sur`
pornite urm`riri pentru una dintre infrac- ca produsul infrac]iunii.
]iunile prev`zute de prezenta conven]ie, 6. |n scopurile prezentului articol [i al art. 13,
aceast` perioad` fiind mai lung` atunci când fiecare stat parte \mputernice[te instan]ele
autorul prezumat al infrac]iunii s-a sustras judec`tore[ti sau alte autorit`]i competente
justi]iei. s` ordone prezentarea ori sechestrarea de
6. Nici o dispozi]ie a prezentei conven]ii nu documente bancare, financiare sau comer-
aduce atingere principiului conform c`ruia ciale. Statele p`r]i nu pot invoca secretul
definirea infrac]iunilor stabilite conform bancar pentru a refuza s` dea efect dispozi-
acesteia [i a mijloacelor juridice de ap`rare ]iilor prezentului paragraf.
aplicabile, precum [i alte principii juridice 7. Statele p`r]i pot avea \n vedere s` cear` ca
care guverneaz` legalitatea incrimin`rilor ]in autorul unei infrac]iuni s` stabileasc` origi-
exclusiv de dreptul intern al unui stat parte [i nea licit` a produsului prezumat al infrac]iu-

42
nii sau a altor bunuri care pot face obiectul 3. Dispozi]iile art. 18 al prezentei conven]ii se
unei confisc`ri, \n m`sura \n care aceast` aplic` mutatis mutandis prezentului articol.
exigen]` este conform` principiilor dreptului |n afara informa]iilor prev`zute la paragraful
lor intern [i naturii procedurii judiciare [i a 15 al art. 18, cererile f`cute conform prezen-
altor proceduri. tului articol con]in:
8. Interpretarea dispozi]iilor prezentului articol a) \n cazul când cererea se refer` la lit. a) a pa-
nu trebuie \n nici un caz s` aduc` atingere ragrafului 1 al prezentului articol, o descriere
drepturilor ter]ilor de bun`-credin]`. a bunurilor care urmeaz` s` fie confiscate [i
9. Nici o dispozi]ie a prezentului articol nu o expunere a faptelor pe care se bazeaz`
aduce atingere principiului conform c`ruia statul parte solicitant, care s` \i permit` sta-
m`surile care sunt prev`zute \n acesta sunt tului parte solicitat s` pronun]e o decizie de
definite [i executate conform dreptului confiscare \n cadrul dreptului s`u intern;
intern al fiec`rui stat parte [i potrivit dispozi- b) \n cazul când cererea se refer` la lit. b) a pa-
]iilor acestui drept. ragrafului 1 al prezentului articol, o copie
certificat` a deciziei de confiscare date de
ARTICOLUL 13 statul parte solicitant, pe care se bazeaz` ce-
Cooperarea interna]ional` \n scopul confisc`rii rerea, o expunere a faptelor [i informa]iilor,
indicând limitele \n care se cere executarea
1. |n m`sura posibilit`]ilor, \n cadrul sistemului deciziei;
s`u juridic na]ional, un stat parte care a pri- c) \n cazul când cererea se refer` la paragraful
mit de la un alt stat parte, având competen]a 2 al prezentului articol, o expunere a faptelor
de a investiga o infrac]iune prev`zut` de pre- pe care se bazeaz` statul parte solicitant [i o
zenta conven]ie, o cerere de confiscare a descriere a m`surilor solicitate.
produsului infrac]iunii, bunurilor, materia- 4. Deciziile sau m`surile prev`zute la paragra-
lelor sau a altor instrumente prev`zute la fele 1 [i 2 ale prezentului articol sunt luate de
paragraful 1 al art. 12 al prezentei conven]ii, statul parte solicitat, conform dreptului s`u
care sunt situate pe teritoriul s`u: intern [i conform dispozi]iilor acestui drept
a) transmite cererea autorit`]ilor competente \n [i potrivit regulilor sale de procedur` sau ale
vederea pronun]`rii unei decizii de confisca- oric`rui tratat, acord sau aranjament bilate-
re [i, \n cazul \n care aceasta intervine, s` fie ral sau multilateral care \l leag` de statul
executat`; sau parte solicitant.
b) transmite autorit`]ilor sale competente, cu 5. Fiecare stat parte remite secretarului general
scopul de a fi executat` \n limitele cererii, de- al Organiza]iei Na]iunilor Unite o copie a
cizia de confiscare dat` de un tribunal situat legilor [i regulamentelor sale care dau efect
pe teritoriul statului parte solicitant, conform prezentului articol, precum [i o copie a oric`-
paragrafului 1 al art. 12 al prezentei conven- rei modific`ri ulterioare aduse acestor legi [i
]ii, \n ceea ce prive[te produsul infrac]iunii, regulamente sau o descriere a acestor legi,
bunurile, materialele [i alte instrumente regulamente [i modific`ri ulterioare.
prev`zute la paragraful 1 al art. 12, situate pe 6. Dac` un stat parte decide s` subordoneze
teritoriul statului parte solicitat. adoptarea m`surilor prev`zute la paragra-
2. |n cazul când o cerere este f`cut` de un alt fele 1 [i 2 ale prezentului articol existen]ei
stat parte care are competen]` de a investiga unui tratat \n materie, el consider` prezenta
o infrac]iune prev`zut` de prezenta conven- conven]ie ca baz` conven]ional` necesar` [i
]ie, statul parte solicitat ia m`suri pentru a suficient`.
identifica, a localiza [i a bloca sau a sechestra 7. Un stat parte poate refuza s` dea curs unei
produsul infrac]iunii, bunurile, materialele cereri de cooperare \n baza prezentului ar-
sau alte instrumente prev`zute la paragraful ticol \n situa]ia \n care infrac]iunea la care se
1 al art. 12 al prezentei conven]ii, \n vederea refer` nu este o infrac]iune prev`zut` de pre-
unei eventuale confisc`ri, fie ordonat` de zenta conven]ie.
statul parte solicitant, fie ca urmare a unei 8. Interpretarea dispozi]iilor prezentului articol
cereri formulate \n baza paragrafului 1 al pre- nu trebuie \n nici un caz s` aduc` atingere
zentului articol de c`tre statul parte solicitat. drepturilor ter]ilor de bun`-credin]`.

43
Ghid Legislativ

9. Statele p`r]i au \n vedere s` \ncheie tratate, a) când infrac]iunea este s`vâr[it` pe teritoriul
acorduri sau aranjamente bilaterale sau s`u; sau
multilaterale cu scopul de a \nt`ri eficacita- b) când infrac]iunea este s`vâr[it` la bordul
tea cooper`rii interna]ionale instaurate \n unei nave care poart` pavilionul s`u sau la
scopurile prezentului articol. bordul unei aeronave \nmatriculate conform
dreptului s`u intern \n momentul \n care
ARTICOLUL 14 infrac]iunea respectiv` a fost s`vâr[it`.
Dispunerea de produsul infrac]iunii sau de 2. Sub rezerva art. 4 al prezentei conven]ii, un
bunurile confiscate stat parte poate, de asemenea, s` \[i sta-
bileasc` competen]a \n ceea ce prive[te una
1. Un stat parte care confisc` produsul infrac]i- dintre aceste infrac]iuni \n cazurile urm`toare:
unii sau bunuri \n aplicarea art. 12 sau a pa- a) când infrac]iunea este s`vâr[it` \mpotriva
ragrafului 1 al art. 13 al prezentei conven]ii unuia dintre na]ionalii s`i;
dispune de acestea conform dreptului s`u b) când infrac]iunea este s`vâr[it` de unul din-
intern [i procedurilor sale administrative. tre na]ionalii s`i sau de o persoan` apatrid`
2. |n cazul când statele p`r]i ac]ioneaz` la care \[i are re[edin]a pe teritoriul s`u; sau
cererea unui alt stat parte \n aplicarea art. 13 c) \n cazul \n care infrac]iunea este:
al prezentei conven]ii, ele trebuie, \n m`sura (i) una dintre cele stabilite conform paragrafu-
\n care dreptul lor intern le permite [i dac` li lui 1 al art. 5 al prezentei conven]ii [i este s`-
s-a adresat o cerere, s` aib` \n vedere cu titlu vâr[it` \n afara teritoriului s`u, \n vederea
prioritar restituirea produsului infrac]iunii s`vâr[irii pe teritoriul s`u a unei infrac]iuni
sau a bunurilor confiscate statului parte mai grave;
solicitant, cu scopul ca acesta din urm` s` (ii)una dintre cele stabilite conform lit. b) (ii) a
poat` indemniza victimile infrac]iunii ori s` paragrafului 1 al art. 6 al prezentei conven]ii
restituie acest produs al infrac]iunii sau [i este s`vâr[it` \n afara teritoriului s`u, \n
aceste bunuri proprietarilor lor legitimi. vederea s`vâr[irii pe teritoriul s`u a unei
3. |n cazul când un stat parte ac]ioneaz` la infrac]iuni prev`zute la lit. a) (i) sau (ii) sau b)
cererea unui alt stat parte \n aplicarea art. 12 (i) ale paragrafului 1 al art. 6 al prezentei con-
[i 13 ale prezentei conven]ii, el poate avea \n ven]ii.
vedere \n mod special s` \ncheie acorduri 3. |n scopurile paragrafului 10 al art. 16 al
sau aranjamente care s` prevad`: prezentei conven]ii, fiecare stat parte adopt`
a) s` depun` valoarea acestui produs sau a m`surile necesare pentru a-[i stabili com-
acestor bunuri ori fondurile provenind din peten]a \n ceea ce prive[te infrac]iunile pre-
vânzarea lor sau o parte a acestora \n contul v`zute de prezenta conven]ie când autorul
stabilit \n aplicarea lit. c) a paragrafului 2 al prezumat se afl` pe teritoriul s`u [i nu este
art. 30 al prezentei conven]ii [i la organisme extr`dat pentru singurul motiv c` este na]io-
interguvernamentale specializate \n lupta nalul s`u.
\mpotriva criminalit`]ii organizate; 4. Fiecare stat parte poate, de asemenea, s`
b) s` \mpart` cu alte state p`r]i, sistematic ori adopte m`surile necesare pentru a stabili
de la caz la caz, acest produs sau aceste competen]a sa \n ceea ce prive[te infrac]i-
bunuri ori fondurile provenind din vânzarea unile prev`zute de prezenta conven]ie când
lor, conform dreptului s`u intern sau proce- autorul prezumat se afl` pe teritoriul s`u [i
durilor sale administrative. pe care nu \l extr`deaz`.
5. Dac` un stat parte care \[i exercit` compe-
ARTICOLUL 15 ten]a \n baza paragrafului 1 sau 2 al pre-
Competen]a zentului articol a fost avizat ori a aflat \n orice
alt mod c` unul sau mai multe alte state p`r]i
1. Fiecare stat parte adopt` m`surile necesare instrumenteaz` o anchet` ori au pornit ur-
pentru a-[i stabili competen]a \n ceea ce pri- m`riri sau o procedur` judiciar` privind ace-
ve[te infrac]iunile prev`zute de art. 5, 6, 8 [i la[i act, autorit`]ile competente ale acestor
23 ale prezentei conven]ii \n cazurile urm`- state p`r]i se consult`, pentru a-[i coordona
toare: ac]iunile.

44
6. F`r` a aduce atingere normelor de drept in- cheie tratate de extr`dare cu alte state p`r]i
terna]ional general, prezenta conven]ie nu \n scopul aplic`rii prezentului articol.
exclude exercitarea oric`rei competen]e pe- 6. Statele p`r]i care nu subordoneaz` extr`-
nale stabilite de un stat parte conform drep- darea existen]ei unui tratat recunosc \ntre
tului s`u intern. ele infrac]iunilor c`rora li se aplic` prezentul
articol caracterul de infrac]iune al c`rei autor
ARTICOLUL 16 poate fi extr`dat.
Extr`darea 7. Extr`darea este subordonat` condi]iilor pre-
v`zute de dreptul intern al statului parte soli-
1. Prezentul articol se aplic` infrac]iunilor pre- citat sau de tratatele de extr`dare aplicabile,
v`zute de prezenta conven]ie sau \n cazurile inclusiv, \ndeosebi, condi]iilor privind pe-
\n care un grup infrac]ional organizat este deapsa minim` prev`zut` pentru a extr`da
implicat \ntr-o infrac]iune prev`zut` la lit. a) [i motivelor pentru care statul parte poate
sau b) a paragrafului 1 al art. 3, iar persoana refuza extr`darea.
care face obiectul cererii de extr`dare se afl` 8. Statele p`r]i se str`duiesc, sub rezerva drep-
\n statul parte solicitat, cu condi]ia ca in- tului lor intern, s` accelereze procedurile de
frac]iunea pentru care se solicit` extr`darea extr`dare [i s` simplifice exigen]ele \n ma-
s` fie pedepsit` de dreptul intern al statului terie de probe \n ceea ce prive[te infrac-
parte solicitant [i al statului parte solicitat. ]iunile c`rora li se aplic` prezentul articol.
2. Dac` cererea de extr`dare se refer` la mai 9. Sub rezerva dispozi]iilor din dreptul s`u in-
multe infrac]iuni grave distincte, din care tern [i a tratatelor de extr`dare pe care le-a
unele nu sunt prev`zute de prezentul articol, \ncheiat, statul parte solicitat poate, la cere-
statul parte solicitat poate aplica de aseme- rea statului parte solicitant [i dac` consider`
nea acest articol acestor ultime infrac]iuni. c` exist` circumstan]e justificative [i urgen-
3. Fiecare dintre infrac]iunile c`rora li se aplic` ]`, s` pun` \n stare de de]inere o persoan`
prezentul articol este de plin drept inclus` \n aflat` pe teritoriul s`u, a c`rei extr`dare este
orice tratat de extr`dare \n vigoare \ntre cerut`, sau s` ia toate m`surile corespunz`-
statele p`r]i ca infrac]iune al c`rei autor toare pentru a asigura prezen]a sa cu ocazia
poate fi extr`dat. Statele p`r]i se angajeaz` procedurii de extr`dare.
s` includ` aceste infrac]iuni ca infrac]iuni al 10.Un stat parte pe teritoriul c`ruia se afl` auto-
c`ror autor poate fi extr`dat conform oric`- rul prezumtiv al infrac]iunii, dac` nu extr`-
rui tratat de extr`dare pe care \l vor \ncheia deaz` aceast` persoan` pentru infrac]iunea
\ntre ele. c`reia i se aplic` prezentul articol pentru sin-
4. Dac` un stat parte care subordoneaz` extr`- gurul motiv c` este unul dintre na]ionalii s`i,
darea existen]ei unui tratat prime[te o cerere este ]inut, la cererea statului parte care so-
de extr`dare de la un stat parte cu care el nu licit` extr`darea, de a supune cauza f`r` \n-
a \ncheiat un astfel de tratat, el poate târziere excesiv` autorit`]ilor sale competen-
considera prezenta conven]ie ca baz` legal` te \n scopul urm`ririi. Autorit`]ile respective
a extr`d`rii pentru infrac]iunile c`rora li se decid [i conduc urm`rirea \n acela[i mod ca
aplic` prezentul articol. [i pentru orice alt` infrac]iune grav`, \n baza
5. Statele p`r]i care subordoneaz` extr`darea dreptului intern al acestui stat parte. Statele
existen]ei unui tratat: p`r]i interesate coopereaz` \ntre ele, \n
a) \n momentul depunerii instrumentelor lor de special \n materie de procedur` [i probe, cu
ratificare, acceptare, aprobare sau de adera- scopul de a asigura eficien]a urm`ririlor.
re la prezenta conven]ie comunic` secreta- 11.Când un stat parte, \n baza dreptului s`u
rului general al Organiza]iei Na]iunilor Unite intern, nu este autorizat s` extr`deze sau s`
dac` ele consider` prezenta conven]ie ca predea \ntr-o alt` form` pe unul dintre na]io-
baz` legal` pentru a coopera \n materie de nalii s`i decât dac` este apoi trimis \n acest
extr`dare cu alte state p`r]i; [i stat parte pentru a executa pedeapsa pro-
b) dac` ele nu consider` prezenta conven]ie ca nun]at` la terminarea procesului sau a pro-
baz` legal` pentru a coopera \n materie de cedurii care se afl` la originea cererii de
extr`dare, se oblig`, dac` este cazul, s` \n- extr`dare sau de predare [i când acest stat

45
Ghid Legislativ

parte [i statul parte solicitant se \n]eleg asu- ARTICOLUL 17


pra acestei op]iuni [i a altor condi]ii pe care Transferul persoanelor condamnate
le pot considera corespunz`toare, aceast`
extr`dare sau predare condi]ionat` este sufi- Statele p`r]i pot lua \n considerare \ncheierea
cient` \n scopurile execut`rii obliga]iei men- de acorduri sau aranjamente bilaterale ori mul-
]ionate la paragraful 10 al prezentului articol. tilaterale referitoare la transferul pe teritoriul
12.Dac` extr`darea, cerut` \n scopul execut`rii lor de persoane condamnate la pedepse cu
unei pedepse, este refuzat` deoarece per- \nchisoarea sau la alte pedepse privative de
soana care face obiectul acestei cereri este libertate ca urmare a infrac]iunilor prev`zute de
un na]ional al statului parte solicitat, acesta, prezenta conven]ie, cu scopul ca acestea s` \[i
dac` dreptul s`u intern \i permite, \n confor- poat` executa acolo restul pedepsei.
mitate cu prevederile acestui drept [i la cere-
rea statului parte solicitant, ia \n considerare ARTICOLUL 18
s` dispun` el \nsu[i executarea pedepsei Asisten]a judiciar`
care a fost pronun]at` conform dreptului in-
tern al statului parte solicitant sau a restului 1. Statele p`r]i \[i acord` reciproc cea mai larg`
care a r`mas de executat. asisten]` judiciar` posibil` cu prilejul anche-
13.Oric`rei persoane care face obiectul unei ur- telor, urm`ririlor [i procedurilor judiciare
m`riri pentru una dintre infrac]iunile c`reia i privind infrac]iunile prev`zute de prezenta
se aplic` prezentul articol i se garanteaz` un conven]ie, dup` cum se prevede la art. 3, [i
tratament echitabil \n toate stadiile proce- \[i acord` reciproc o asisten]` similar` când
durii, inclusiv folosirea tuturor drepturilor [i statul parte solicitant are motive rezonabile
a tuturor garan]iilor prev`zute de dreptul in- s` presupun` c` infrac]iunea prev`zut` la lit.
tern al statului parte pe teritoriul c`ruia se a) sau b) a paragrafului 1 al art. 3 este de na-
afl`. tur` transna]ional`, inclusiv când victimele,
14.Nici o dispozi]ie a prezentei conven]ii nu tre- martorii, produsul, instrumentele sau ele-
buie interpretat` \n sensul cre`rii unei obli- mentele de prob` ale acestor infrac]iuni se
ga]ii pentru statul parte solicitat de a extr`da afl` \n statul parte solicitat [i când un grup
dac` are motive serioase s` considere c` ce- infrac]ional organizat este implicat \n aces-
rerea a fost prezentat` \n scopul urm`ririi tea.
sau pedepsirii unei persoane din cauza sexu- 2. Cea mai larg` asisten]` judiciar` posibil`
lui, rasei, religiei, na]ionalit`]ii, originii etni- este acordat`, \n m`sura \n care legile, trata-
ce ori a opiniilor sale politice sau c` dând tele, acordurile [i aranjamentele pertinente
curs acestei cereri s-ar cauza un prejudiciu ale statului parte solicitat o permit, \n cursul
acestei persoane pentru unul dintre aceste anchetelor, urm`ririlor [i procedurilor ju-
motive. diciare privind infrac]iuni \n care o persoan`
15.De asemenea, statele p`r]i nu pot refuza o juridic` poate fi ]inut` responsabil` \n statul
cerere de extr`dare pentru singurul motiv c` parte solicitant conform art. 10 al prezentei
infrac]iunea este considerat` având leg`tur` conven]ii.
cu probleme fiscale. 3. Asisten]a judiciar` care se acord` \n aplica-
16.|nainte de a refuza extr`darea, statul parte rea prezentului articol poate fi solicitat` \n
solicitat consult`, \n caz de nevoie, statul scopurile urm`toare:
parte solicitant cu scopul de a-i oferi toate a) strângerea de dovezi sau de depozi]ii;
posibilit`]ile de a-[i prezenta opiniile [i de a b) \nmânarea actelor judiciare;
da informa]ii \n sprijinul afirma]iilor sale. c) efectuarea de perchezi]ii [i sechestre, pre-
17.Statele p`r]i se str`duiesc s` \ncheie acor- cum [i de bloc`ri;
duri sau aranjamente bilaterale [i multilate- d) examinarea de obiecte [i cercetarea la fa]a
rale pentru a permite extr`darea sau pentru locului;
a-i cre[te eficacitatea. e) transmiterea de informa]ii, de probe [i de ra-
poarte de expertiz`;
f) transmiterea originalelor sau a copiilor certi-
ficate pentru conformitate ale documentelor

46
[i dosarelor pertinente, inclusiv ale docu- diciar`. Dac` aceste state p`r]i sunt legate de
mentelor administrative, bancare, financiare un asemenea tratat, sunt aplicabile dispozi-
sau comerciale [i ale documentelor socie- ]iile corespunz`toare ale acestuia, numai
t`]ilor comerciale; dac` statele p`r]i nu convin s` aplice \n locul
g) identificarea sau localizarea produselor in- lor dispozi]iile paragrafelor 9-29 ale prezen-
frac]iunii, bunurilor, instrumentelor sau a tului articol. Statele p`r]i sunt \ncurajate \n
altor lucruri \n scopul strângerii elementelor mod deosebit s` aplice aceste paragrafe
de prob`; dac` ele faciliteaz` cooperarea.
h) facilitarea \nf`]i[`rii voluntare a persoanelor 8. Statele p`r]i nu pot invoca secretul bancar
\n statul parte solicitant; pentru a refuza asisten]a judiciar` prev`zut`
i) acordarea oric`rei alte asisten]e compatibile de prezentul articol.
cu dreptul intern al statului parte solicitat. 9. Statele p`r]i pot invoca absen]a dublei incri-
4. F`r` prejudicierea dreptului s`u intern, auto- min`ri pentru a refuza s` dea curs unei cereri
rit`]ile competente ale unui stat parte pot, de asisten]` judiciar` prev`zut` de prezentul
f`r` cerere prealabil`, s` comunice informa- articol. Statul parte solicitat poate totu[i,
]ii privind cauzele penale unei autorit`]i când apreciaz` potrivit, s` acorde aceast`
competente a unui alt stat parte, dac` apre- asisten]` \n m`sura \n care el hot`r`[te dup`
ciaz` c` aceste informa]ii ar putea servi \nce- voin]a sa, independent de faptul c` actul
perii sau \ncheierii anchetelor [i urm`ririlor constituie sau nu o infrac]iune conform
penale, sau s` determine acest din urm` stat dreptului intern al statului parte solicitat.
parte s` formuleze o cerere \n baza prezentei 10.Orice persoan` de]inut` sau care execut` o
conven]ii. pedeaps` pe teritoriul unui stat parte, a c`rei
5. Comunicarea de informa]ii conform para- prezen]` este solicitat` \ntr-un alt stat parte
grafului 4 al prezentului articol se face f`r` \n scopul identific`rii sau audierii ori pentru
prejudicierea anchetelor [i urm`ririlor pe- ca aceasta s` \[i dea concursul \n orice alt
nale \n statul ale c`rui autorit`]i competente mod la ob]inerea de probe \n cadrul anche-
transmit informa]iile. Autorit`]ile competen- telor, urm`ririlor sau procedurii judiciare pri-
te care primesc aceste informa]ii vor fi de vind infrac]iunile prev`zute de prezenta con-
acord cu oricare cerere tinzând ca aceste in- ven]ie, poate face obiectul unui transfer dac`
forma]ii s` r`mân` confiden]iale chiar tem- sunt reunite condi]iile care urmeaz`:
porar sau ca folosirea lor s` fie \nso]it` de a) persoana \n cauz` consimte la aceasta \n
restric]ii. Totu[i, aceasta nu \mpiedic` statul mod liber, \n deplin` cuno[tin]` de cauz`;
parte care prime[te informa]iile s` dezv`- b) autorit`]ile competente ale celor dou` state
luie, cu prilejul procedurii judiciare, informa- p`r]i \n cauz` consimt la aceasta, sub rezerva
]iile justificative \n favoarea unui \nvinuit. |n condi]iilor pe care aceste state p`r]i le
acest din urm` caz statul parte care prime[te consider` corespunz`toare.
informa]iile avizeaz` statul parte care le co- 11.|n scopul paragrafului 10 al prezentului articol:
munic`, \naintea dezv`luirii lor, [i, la cererea a) statul parte c`tre care se efectueaz` transfe-
acestuia, \l consult`. Dac`, \ntr-un caz excep- rul are \mputernicirea [i obliga]ia s` men]in`
]ional, o notificare prealabil` nu este posibi- persoana \n cauz` \n deten]ie, cu excep]ia
l`, statul parte care prime[te informa]iile \n- cererii sau autoriz`rii contrare din partea sta-
cuno[tin]eaz` f`r` \ntârziere despre dez- tului parte din care persoana a fost transfe-
v`luire statul parte care le comunic`. rat`;
6. Dispozi]iile prezentului articol nu afecteaz` b) statul parte c`tre care se efectueaz` trans-
cu nimic obliga]iile care rezult` din oricare ferul \[i \ndepline[te f`r` \ntârziere obliga]ia
alt tratat bilateral sau multilateral care gu- de a-l preda pe interesat \n paza statului
verneaz` ori trebuie s` guverneze, \n \ntre- parte din care transferul a fost efectuat, con-
gime sau \n parte, asisten]a judiciar`. form celor convenite \n prealabil sau a ceea
7. Paragrafele 9-29 ale prezentului articol sunt ce autorit`]ile competente ale celor dou`
aplicabile cererilor f`cute \n conformitate cu state p`r]i au hot`rât altfel;
prezentul articol, dac` statele p`r]i \n cauz` c) statul parte c`tre care se efectueaz` trans-
nu sunt legate de un tratat de asisten]` ju- ferul nu poate cere statului parte din care se

47
Ghid Legislativ

efectueaz` transferul s` \ntreprind` o proce- nale, dac` aceasta este posibil.


dur` de extr`dare pentru ca interesatul s` \i 14.Cererile sunt adresate \n scris sau, dac` este
fie remis; posibil, prin orice alt mijloc \n m`sur` s`
d) se ]ine seama de perioada \n care interesatul produc` un document scris, \ntr-o limb`
a fost \n deten]ie \n statul parte c`tre care a acceptabil` pentru statul parte solicitat, \n
fost transferat, \n scopurile reducerii din pe- condi]ii permi]ând acelui stat parte s` \i sta-
deapsa de executat \n statul parte din care a bileasc` autenticitatea. Limba sau limbile
fost transferat. acceptabile pentru fiecare stat parte sunt
12.|n afar` de cazul \n care statul parte din care notificate secretarului general al Organiza]iei
o persoan` trebuie s` fie transferat` \n baza Na]iunilor Unite \n momentul \n care acest
paragrafelor 10 [i 11 ale prezentului articol stat parte \[i depune instrumentele de ratifi-
nu \[i d` acordul, aceast` persoan`, oricare care, acceptare sau aprobare sau de aderare
ar fi na]ionalitatea sa, nu va fi urm`rit`, de]i- la prezenta conven]ie. |n caz de urgen]` [i
nut`, pedepsit` sau supus` altor restric]ii ale dac` statele p`r]i convin \n acest fel, cererile
libert`]ii sale de mi[care pe teritoriul statului pot fi f`cute oral, dar trebuie s` fie confirma-
parte c`tre care a fost transferat`, din motive te f`r` \ntârziere \n scris.
de acte, omisiuni sau condamn`ri anterioare 15.O cerere de asisten]` judiciar` trebuie s`
plec`rii sale din teritoriul statului parte din con]in` informa]iile urm`toare:
care ea a fost transferat`. a) desemnarea autorit`]ii care emite cererea;
13.Fiecare stat parte desemneaz` o autoritate b) obiectul [i natura anchetei, a urm`ririlor sau
central` care are responsabilitatea [i compe- a procedurii judiciare la care se refer` cere-
ten]a de a primi cereri de asisten]` judiciar` rea, precum [i denumirea [i func]iile autori-
pe care fie le execut`, fie le transmite auto- t`]ii care a fost \mputernicit`;
rit`]ilor competente pentru executare. Dac` c) un rezumat al faptelor pertinente, \n afar` de
un stat parte are o regiune sau un teritoriu cererile adresate \n scopurile \nmân`rii de
special \n care se aplic` un sistem de asis- acte judiciare;
ten]` judiciar` diferit, el poate desemna o d) o descriere a asisten]ei solicitate [i detaliile
autoritate central` distinct` care va avea oric`rei proceduri speciale cerute de statul
aceea[i func]ie pentru aceast` regiune sau parte solicitant pentru a fi aplicat`;
teritoriu. Autorit`]ile centrale asigur` execu- e) dac` este posibil, identitatea, adresa [i na]io-
tarea [i transmiterea rapid` [i \n bun` [i cu- nalitatea oric`rei persoane urm`rite; [i
venit` form` a cererilor primite. Dac` auto- f) scopul \n care sunt cerute m`rturia, informa-
ritatea central` transmite cererea unei auto- ]iile sau m`surile.
rit`]i competente pentru executare, ea \ncu- 16.Statul parte solicitat poate cere un supli-
rajeaz` executarea rapid` [i \n bun` [i cuve- ment de informa]ii dac` acesta apare nece-
nit` form` a cererii de c`tre autoritatea com- sar pentru executarea cererii conform drep-
petent`. Autoritatea central` desemnat` \n tului s`u intern sau când poate facilita exe-
acest scop face obiectul unei notific`ri adre- cutarea cererii.
sate secretarului general al Organiza]iei Na- 17.Oricare cerere este executat` conform drep-
]iunilor Unite \n momentul \n care fiecare tului intern al statului parte solicitat [i, \n
stat parte depune instrumentele sale de rati- m`sura \n care aceasta nu contravine drep-
ficare, acceptare sau aprobare sau de ade- tului intern al statului parte solicitat [i când
rare la prezenta conven]ie. Cererile de asis- este posibil, conform procedurilor specifica-
ten]` judiciar` [i orice comunicare referi- te \n cerere.
toare la acestea sunt transmise autorit`]ilor 18.|n cazul când este posibil [i conform princi-
centrale desemnate de statele p`r]i. Prezenta piilor fundamentale ale dreptului intern,
dispozi]ie se \n]elege f`r` a prejudicia drep- dac` o persoan` care se afl` pe teritoriul
tul oric`rui stat parte de a solicita ca aceste unui stat parte trebuie s` fie ascultat` ca
cereri [i comunic`ri s` fie adresate pe cale martor sau ca expert de autorit`]ile judiciare
diplomatic` [i, \n caz de urgen]`, dac` sta- ale unui alt stat parte, primul stat parte
tele p`r]i convin aceasta, prin intermediul poate, la cererea celuilalt, s` autorizeze au-
Organiza]iei Interna]ionale a Poli]iei Crimi- dierea sa prin videoconferin]`, dac` nu este

48
posibil [i nu se dore[te ca ea s` se \nf`]i[eze 23.Orice refuz de asisten]` judiciar` trebuie s`
\n persoan` pe teritoriul statului parte soli- fie motivat.
citant. Statele p`r]i pot conveni ca audierea 24.Statul parte solicitat execut` cererea de
s` fie condus` de o autoritate judiciar` a asisten]` judiciar` cât mai prompt posibil [i
statului parte solicitant [i ca o autoritate ju- ]ine seama, \n m`sura posibilit`]ilor, de ori-
diciar` a statului parte solicitat s` asiste la ce termene sugerate de statul parte solici-
aceasta. tant [i care sunt motivate, de preferin]` \n
19.Statul parte solicitant nu comunic`, nici nu cerere. Statul parte solicitat r`spunde cere-
folose[te informa]iile sau elementele de rilor rezonabile ale statului parte solicitant
prob` transmise de statul parte solicitat pen- privind progresele \nregistrate \n executarea
tru anchete, urm`riri sau proceduri judiciare, cererii. Când asisten]a solicitat` nu mai este
altele decât cele prev`zute \n cerere, f`r` necesar`, statul parte solicitant informeaz`
consim]`mântul prealabil al statului parte prompt statul parte solicitat.
solicitat. Nici o prevedere a prezentului para- 25.Asisten]a judiciar` poate fi amânat` de sta-
graf nu \mpiedic` statul parte solicitant s` tul parte solicitat pe motiv c` ea ar putea \m-
dezv`luie, \n cursul procedurii, informa]iile piedica anchete, urm`riri sau proceduri ju-
sau elementele de prob` pentru dezvinov`- diciare \n curs.
]ire. |n acest ultim caz statul parte solicitant 26.|nainte de a refuza o cerere \n baza paragra-
avizeaz` statul parte solicitat \naintea fului 21 [i a prezentului articol sau de a amâ-
dezv`luirii [i, dac` i se adreseaz` o cerere, na executarea \n baza paragrafului 25, statul
consult` statul parte solicitat. Dac`, \ntr-un parte solicitat examineaz` cu statul parte
caz excep]ional, o notificare prealabil` nu solicitant posibilitatea acord`rii asisten]ei,
este posibil`, statul parte solicitant infor- sub rezerva condi]iilor pe care le consider`
meaz` f`r` \ntârziere statul parte solicitat necesare. Dac` statul parte solicitant accept`
despre dezv`luire. asisten]a sub rezerva acestor condi]ii, el se
20.Statul parte solicitant poate cere ca statul conformeaz` acestora.
parte solicitat s` p`streze secretul asupra 27.F`r` prejudicierea aplic`rii paragrafului 12 al
cererii [i con]inutului s`u, \n afara m`surilor prezentului articol, un martor, un expert sau
necesare pentru a-l executa. Dac` statul o alt` persoan` care, la cererea statului parte
parte solicitat nu poate satisface aceast` exi- solicitant, consimte s` fac` o depozi]ie \n
gen]`, el informeaz` f`r` \ntârziere statul cursul unei proceduri sau s` colaboreze la o
parte solicitant. anchet`, la o urm`rire sau la o procedur` ju-
21.Asisten]a judiciar` poate fi refuzat`: diciar` pe teritoriul statului parte solicitat nu
a) dac` cererea nu este f`cut` \n conformitate va fi urm`rit`, de]inut`, pedepsit` sau supu-
cu dispozi]iile prezentului articol; s` altor restric]ii ale libert`]ii sale personale
b) dac` statul parte solicitat apreciaz` c` execu- pe acest teritoriu pentru motive de fapte,
tarea cererii este susceptibil` s` aduc` omisiuni sau condamn`ri anterioare plec`rii
atingere suveranit`]ii, securit`]ii, ordinii sale sale de pe teritoriul statului parte solicitat.
publice sau altor interese esen]iale; Aceast` imunitate \nceteaz` când martorul,
c) \n cazul \n care dreptul intern al statului parte expertul sau acea persoan` care a avut,
solicitat ar interzice autorit`]ilor sale s` ia pentru o perioad` de 15 zile consecutive sau
m`surile cerute, dac` este vorba de o infrac- pentru orice alt` perioad` convenit` de
]iune analoag` care face obiectul unei an- statele p`r]i, socotit` de la data la care ei au
chete, urm`riri sau proceduri judiciare \n fost informa]i oficial c` prezen]a lor nu mai
cadrul propriei sale competen]e; este cerut` de autorit`]ile judiciare, posibili-
d) \n cazul \n care ar fi contrar` sistemului ju- tatea de a p`r`si teritoriul statului parte
ridic al statului parte solicitat privind asisten- solicitant, r`mânând totu[i \n mod voluntar
]a judiciar` de acceptare a cererii. sau p`r`sindu-l, au revenit de bun` voie.
22.Statele p`r]i nu pot refuza, de asemenea, o 28.Cheltuielile obi[nuite f`cute pentru execu-
cerere de asisten]` judiciar` pentru singurul tarea unei cereri sunt \n sarcina statului
motiv c` infrac]iunea este considerat` având parte solicitat, \n afar` de cazul \n care s-a
leg`tur` cu probleme fiscale. convenit altfel \ntre statele p`r]i respective.

49
Ghid Legislativ

Atunci când cheltuieli importante sau extra- sunt supravegherea electronic` sau alte for-
ordinare sunt sau se dovedesc ulterior nece- me de supraveghere [i opera]iunile de infil-
sare pentru executarea cererii, statele p`r]i trare, de c`tre autorit`]ile sale competente
se consult` pentru a fixa condi]iile conform pe teritoriul s`u \n vederea combaterii
c`rora cererea va fi executat`, precum [i eficiente a criminalit`]ii organizate.
modul \n care vor fi preluate cheltuielile. 2. |n scopurile anchetelor asupra infrac]iunilor
29.Statul parte solicitat: prev`zute de prezenta conven]ie, statele p`r-
a) transmite statului parte solicitant copii ale ]i sunt \ncurajate s` \ncheie, dac` este nece-
dosarelor, documentelor sau informa]iilor sar, acorduri sau aranjamente bilaterale sau
administrative aflate \n posesia sa [i la care, \n multilaterale corespunz`toare pentru recur-
baza dreptului s`u intern, publicul are acces; gerea la tehnici de anchete speciale \n cadrul
b) poate, de bun` voie, s` transmit` statului cooper`rii interna]ionale. Aceste acorduri
parte solicitant, integral, \n parte sau \n con- sau aranjamente sunt \ncheiate [i aplicate cu
di]iile pe care le apreciaz` corespunz`toare, respectarea deplin` a principiului egalit`]ii
copii ale tuturor dosarelor, documentelor suverane a statelor [i sunt puse \n aplicare
sau informa]iilor administrative aflate \n cu respectarea strict` a dispozi]iilor pe care
posesia sa [i la care, \n virtutea dreptului s`u le con]in.
intern, publicul nu are acces. 3. |n absen]a acordurilor sau aranjamentelor
30.Statele p`r]i au \n vedere, dac` este cazul, prev`zute la paragraful 2 al prezentului ar-
posibilitatea de a \ncheia acorduri sau aran- ticol, deciziile de a se recurge la tehnici de
jamente bilaterale sau multilaterale care ser- anchete speciale la nivel interna]ional sunt
vesc obiectivelor [i dispozi]iilor prezentului luate de la caz la caz [i pot, dac` este ne-
articol, le dau aplicabilitate practic` sau le cesar, s` ]in` seama de \n]elegeri [i aran-
\nt`resc. jamente financiare \n ceea ce prive[te exerci-
tarea competen]ei lor de statele p`r]i intere-
ARTICOLUL 19 sate.
Anchete comune 4. Livr`rile supravegheate la care s-a hot`rât s`
se recurg` la nivel interna]ional pot include,
Statele p`r]i au \n vedere s` \ncheie acorduri cu consim]`mântul statelor p`r]i respective,
sau aranjamente bilaterale sau multilaterale \n metode de interceptare a m`rfurilor [i de
baza c`rora, pentru cauzele care fac obiectul autorizare a urm`ririi dirij`rii lor, f`r` modi-
anchetelor, urm`ririlor sau procedurii judiciare ficare sau dup` sustragerea ori \nlocuirea \n
\n unul sau mai multe state, autorit`]ile com- \ntregime sau \n parte a acestora.
petente respective pot stabili instan]e de an-
chet` comune. |n absen]a unor asemenea acor- ARTICOLUL 21
duri sau aranjamente, pot fi hot`râte anchete Transferul procedurilor penale
comune de la caz la caz. Statele p`r]i interesate
vegheaz` ca suveranitatea statului parte pe Statele p`r]i au \n vedere posibilitatea de a-[i
teritoriul c`ruia se desf`[oar` ancheta s` fie pe transfera reciproc procedurile referitoare la ur-
deplin respectat`. m`rirea unei infrac]iuni prev`zute de prezenta
conven]ie \n cazurile \n care acest transfer este
ARTICOLUL 20 considerat necesar \n interesul unei bune ad-
Tehnici de anchete speciale ministr`ri a justi]iei [i, \n special, când cauza
prive[te mai multe jurisdic]ii, \n vederea centra-
1. Dac` principiile fundamentale ale sistemului liz`rii urm`ririlor.
s`u juridic na]ional permit, fiecare stat parte,
]inând seama de posibilit`]ile sale [i con- ARTICOLUL 22
form condi]iilor prev`zute de dreptul s`u Stabilirea antecedentelor judiciare
intern, ia m`surile necesare pentru a permite
s` se recurg` \n mod corespunz`tor la livr`- Fiecare stat parte poate adopta m`suri legisla-
rile supravegheate [i, când consider` po- tive sau alte m`suri necesare pentru a ]ine sea-
trivit, la alte tehnici de anchete speciale, cum ma, \n condi]iile [i \n scopurile pe care le con-

50
sider` corespunz`toare, de orice condamnare sebi, dup` nevoie [i \n m`sura posibilit`]ilor,
al c`rei autor prezumat al unei infrac]iuni ar fi de a li se oferi un nou domiciliu [i de a li se
f`cut anterior obiectul \ntr-un alt stat, \n scopul permite, \n caz de nevoie, ca informa]iile
folosirii acestei informa]ii \n cadrul unei pro- privind identitatea lor [i locul unde se afl` s`
ceduri penale referitoare la o infrac]iune prev`- nu fie dezv`luite sau ca dezv`luirea lor s` fie
zut` de prezenta conven]ie. limitat`;
b) prevederea unor reguli de proba]iune care
s` permit` martorilor s` depun` \ntr-un mod
ARTICOLUL 23 care s` le garanteze securitatea, \n special s`
Incriminarea \mpiedic`rii bunei func]ion`ri a fie autoriza]i s` depun` m`rturie recurgând
justi]iei la tehnici de comunicare cum sunt leg`turile
video sau alte mijloace adecvate.
Fiecare stat parte adopt` m`suri legislative [i 3. Statele p`r]i au \n vedere s` \ncheie aranja-
alte m`suri necesare pentru a atribui caracterul mente cu alte state \n vederea stabilirii unui
de infrac]iune când actele au fost s`vâr[ite cu nou domiciliu persoanelor men]ionate la
inten]ie: paragraful 1 al prezentului articol.
a) faptei de a recurge la for]a fizic`, la amenin- 4. Dispozi]iile prezentului articol se aplic` de
]`ri sau la intimidare ori de a promite, a oferi asemenea victimelor, când acestea sunt
sau a acorda un avantaj necuvenit pentru martori.
ob]inerea unei m`rturii mincinoase ori a \m-
piedica o m`rturie sau prezentarea de ele- ARTICOLUL 25
mente de prob` \ntr-o procedur` referitoare Acordarea de asisten]` [i protec]ie victimelor
la s`vâr[irea de infrac]iuni prev`zute de pre-
zenta conven]ie; 1. Fiecare stat parte ia, \n limita mijloacelor
b) faptei de a recurge la for]` fizic`, la amenin- sale, m`suri corespunz`toare pentru a da
]`ri sau intimidare pentru a \mpiedica un asisten]` [i a acorda protec]ie victimelor
agent al justi]iei ori un agent al serviciilor de infrac]iunilor prev`zute de prezenta conven-
descoperire [i de reprimare de a-[i exercita ]ie, \ndeosebi \n caz de amenin]are cu repre-
\ndatoririle func]iei lui la s`vâr[irea de in- salii sau de intimidare.
frac]iuni prev`zute de prezenta conven]ie. 2. Fiecare stat parte stabile[te proceduri co-
Nici o prevedere a prezentului alineat nu respunz`toare pentru a permite victimelor
aduce atingere dreptului statelor p`r]i de a unor infrac]iuni prev`zute de prezenta con-
dispune de o legisla]ie destinat` s` protejeze ven]ie s` ob]in` repara]ii.
alte categorii de agen]i publici. 3. Fiecare stat parte, sub rezerva dreptului s`u
intern, face \n a[a fel \ncât opiniile [i preo-
ARTICOLUL 24 cup`rile victimelor s` fie prezentate [i s` fie
Protec]ia martorilor luate \n considerare \n stadiile corespunz`-
toare ale procedurii penale \ncepute \mpo-
1. Fiecare stat parte ia, \n limita mijloacelor triva autorilor unor infrac]iuni, \ntr-un mod
sale, m`suri corespunz`toare pentru a asi- care s` nu aduc` prejudicii drepturilor
gura o protec]ie eficace \mpotriva eventu- ap`r`rii.
alelor acte de represalii sau de intimidare a
martorilor care, \n cadrul procedurii penale, ARTICOLUL 26
depun m`rturie privind infrac]iunile prev`zu- M`suri destinate s` \nt`reasc` cooperarea cu
te de prezenta conven]ie [i, \n caz de nevoie, serviciile de investiga]ii [i de reprimare
a p`rin]ilor lor [i a altor persoane apropiate.
2. M`surile avute \n vedere la paragraful 1 al 1. Fiecare stat parte ia m`suri corespunz`toare
prezentului articol pot consta mai ales, f`r` pentru a \ncuraja persoanele care particip`
prejudicierea drepturilor pârâtului, inclusiv sau au participat la grupuri infrac]ionale or-
dreptul la o procedur` normal`, \n: ganizate:
a) stabilirea, pentru protec]ia fizic` a acestor a) s` furnizeze informa]ii utile autorit`]ilor
persoane, a unor proceduri privind \ndeo- competente \n scopurile anchetei [i culegerii

51
Ghid Legislativ

de probe asupra unor chestiuni cum sunt: a) \nt`rirea sau, dac` este necesar, stabilirea de
(i) identitatea, natura, alc`tuirea, structura sau c`i de comunica]ie \ntre autorit`]ile sale, or-
activit`]ile grupurilor infrac]ionale organi- ganismele [i serviciile competente pentru a
zate ori locul unde se afl` ele; facilita schimbul sigur [i rapid de informa]ii
(ii)leg`turile, inclusiv la nivel interna]ional, cu privind toate aspectele infrac]iunilor pre-
alte grupuri infrac]ionale organizate; v`zute de prezenta conven]ie, inclusiv, dac`
(iii)infrac]iunile pe care grupurile infrac]ionale statele p`r]i respective socotesc potrivit,
organizate le-au s`vâr[it sau ar putea s` le leg`turile cu alte activit`]i infrac]ionale;
s`vâr[easc`; b) cooperarea cu alte state p`r]i, \n ceea ce pri-
b) s` acorde un ajutor efectiv [i concret auto- ve[te infrac]iunile prev`zute de prezenta
rit`]ilor competente, care ar putea contribui conven]ie, \n conducerea anchetei, referitor
la privarea grupurilor infrac]ionale organi- la punctele urm`toare:
zate de resursele lor sau de produsul infrac- (i) identitatea [i activit`]ile persoanelor b`nuite
]iunii. de implicare \n aceste infrac]iuni, locul unde
2. Fiecare stat parte are \n vedere s` prevad` se afl` ele sau locul unde se afl` alte persoa-
posibilitatea, \n cazurile corespunz`toare, ne \n cauz`;
mic[or`rii pedepsei de care este pasibil un (ii)circula]ia produsului infrac]iunii sau a bunu-
\nvinuit care coopereaz` \ntr-un mod sub- rilor provenind din s`vâr[irea de infrac]iuni;
stan]ial la anchet` sau la urm`ririle refe- (iii)circula]ia bunurilor, a materialelor sau a al-
ritoare la o infrac]iune prev`zut` de prezenta tor instrumente folosite ori destinate a fi fo-
conven]ie. losite \n s`vâr[irea acestor infrac]iuni;
3. Fiecare stat parte are \n vedere s` prevad` c) transmiterea, când este cazul, a pieselor [i
posibilitatea, conform principiilor funda- cantit`]ilor de substan]e necesare \n scopu-
mentale ale dreptului s`u intern, acord`rii de rile analizei sau anchetei;
imunitate de urm`rire unei persoane care d) facilitarea unei coordon`ri eficiente \ntre au-
coopereaz` \n mod substan]ial la anchet` torit`]ile, organismele [i serviciile compe-
sau la urm`riri referitoare la o infrac]iune tente [i favorizarea schimbului de personal
prev`zut` de prezenta conven]ie. [i de exper]i, inclusiv, sub rezerva existen]ei
4. Protec]ia persoanelor este asigurat` con- de acorduri sau de aranjamente bilaterale
form prevederilor art. 24 al prezentei con- \ntre statele p`r]i respective, deta[area de
ven]ii. agen]i de leg`tur`;
5. Când o persoan` la care se refer` paragraful e) schimbul de informa]ii cu alte state p`r]i pri-
1 al prezentului articol [i care se afl` \ntr-un vind mijloacele [i procedeele specifice folo-
stat parte poate contribui la cooperarea sub- site de grupurile infrac]ionale organizate,
stan]ial` cu autorit`]ile competente ale unui inclusiv, dac` este cazul, \n leg`tur` cu itine-
alt stat parte, statele p`r]i respective pot rarele [i mijloacele de transport, precum [i
avea \n vedere \ncheierea unor acorduri sau asupra folosirii de identit`]i false, de docu-
aranjamente, conform dreptului lor intern, mente modificate sau falsificate sau a altor
privind o eventual` acordare de c`tre cel`lalt mijloace de ascundere a activit`]ilor lor;
stat parte a tratamentului prev`zut la f) schimbul de informa]ii [i coordonarea m`-
paragrafele 2 [i 3 ale prezentului articol. surilor administrative [i a altora luate, dup`
cum se decide, pentru a descoperi cât mai
ARTICOLUL 27 repede infrac]iunile prev`zute de prezenta
Cooperarea \ntre serviciile de investiga]ii [i de conven]ie.
reprimare 2. |n scopul aplic`rii prezentei conven]ii, statele
p`r]i au \n vedere s` \ncheie acorduri sau
1. Statele p`r]i coopereaz` strâns, conform sis- aranjamente bilaterale sau multilaterale care
temelor lor juridice [i administrative, \n ve- s` prevad` o cooperare direct` \ntre servi-
derea \nt`ririi eficacit`]ii descoperirii [i repri- ciile lor de investiga]ii [i de reprimare [i,
m`rii infrac]iunilor prev`zute de prezenta când exist` deja astfel de acorduri sau aran-
conven]ie. |n special, fiecare stat parte jamente, s` le modifice. |n absen]a unor ase-
adopt` m`suri eficiente pentru: menea acorduri sau aranjamente \ntre sta-

52
tele p`r]i respective, acestea din urm` se pot sebi, \n m`sura \n care dreptul intern per-
baza pe prezenta conven]ie pentru stabilirea mite, la punctele urm`toare:
unei cooper`ri \n materie de descoperire [i a) metode folosite pentru a preveni, a des-
de reprimare privind infrac]iunile prev`zute coperi [i a combate infrac]iunile prev`zute
de prezenta conven]ie. De fiecare dat` când de prezenta conven]ie;
este cazul, statele p`r]i utilizeaz` pe deplin b) itinerarele urmate [i tehnicile folosite de per-
acordurile sau aranjamentele, inclusiv or- soanele suspectate de implicare \n infrac]iu-
ganiza]iile interna]ionale sau regionale, pen- nile prev`zute de prezenta conven]ie, inclu-
tru a \nt`ri cooperarea \ntre serviciile de in- siv \n statele de tranzit, [i m`surile de lupt`
vestiga]ii [i de reprimare. adecvate;
3. Statele p`r]i se str`duiesc s` coopereze, \n c) supravegherea circula]iei produselor de con-
m`sura mijloacelor lor, pentru a face fa]` cri- traband`;
minalit`]ii transna]ionale organizate comise d) descoperirea [i supravegherea circula]iei
cu mijloace moderne. produsului infrac]iunii, bunurilor, materiale-
lor sau altor instrumente [i metode de trans-
ARTICOLUL 28 fer, de disimulare sau de deghizare a acestui
Culegere, schimb [i analiz` de informa]ii asu- produs, a acestor bunuri materiale sau a
pra criminalit`]ii organizate altor instrumente, precum [i metodele de
lupt` \mpotriva sp`l`rii banilor [i \mpotriva
1. Fiecare stat parte are \n vedere s` analizeze, infrac]iunilor financiare;
prin consultare cu cercurile [tiin]ifice [i uni- e) strângerea elementelor de prob`;
versitare, tendin]ele criminalit`]ii organizate f) tehnici de control \n zonele [i porturile li-
pe teritoriul s`u, circumstan]ele \n care bere;
opereaz`, precum [i grupurile profesionale g) materiale [i tehnici moderne de descoperire
[i tehnicile implicate. [i de reprimare, inclusiv supravegherea elec-
2. Statele p`r]i au \n vedere s` dezvolte capa- tronic`, livr`rile supravegheate [i opera]iu-
cit`]ile lor de analiz` a activit`]ilor infrac]i- nile de infiltrare;
onale organizate [i a le asocia \ntre ele [i h) metode utilizate pentru combaterea crimina-
prin intermediul organismelor interna]ionale lit`]ii transna]ionale organizate s`vâr[ite cu
[i regionale. |n acest scop, defini]ii, norme [i ajutorul calculatoarelor, re]elelor de teleco-
metode comune ar trebui s` fie elaborate [i munica]ii sau al altor tehnici moderne; [i
aplicate dup` cum se cuvine. i) metode folosite pentru protec]ia victimelor
3. Fiecare stat parte are \n vedere s` aplice [i martorilor.
politicile sale [i m`surile concrete luate pen- 2. Statele p`r]i coopereaz` pentru planificarea
tru combaterea criminalit`]ii organizate [i s` [i executarea programelor de cercetare [i de
evalueze punerea lor \n aplicare [i eficien]a formare concepute pentru schimbul de
lor. cuno[tin]e specializate \n domeniile pre-
v`zute la paragraful 1 al prezentului articol
ARTICOLUL 29 [i, \n acest scop, organizeaz`, dac` este ca-
Formare [i asisten]` tehnic` zul, conferin]e [i seminarii regionale [i inter-
na]ionale pentru a favoriza cooperarea [i sti-
1. Fiecare stat parte stabile[te, dezvolt` sau \m- mularea schimburilor de opinii asupra pro-
bun`t`]e[te, \n m`sura necesit`]ilor, progra- blemelor comune, inclusiv problemele [i ne-
mele de formare specifice pentru personalul cesit`]ile speciale ale statelor de tranzit.
serviciilor sale de investiga]ii [i de repri- 3. Statele p`r]i \ncurajeaz` activit`]ile de for-
mare, inclusiv pentru procurori, judec`torii mare [i de asisten]` tehnic` de natur` s` fa-
de instruc]ie [i agen]ii de vam`, precum [i ciliteze extr`darea [i asisten]a judiciar`.
pentru alte categorii de personal \ns`rcinate Aceste activit`]i de formare [i de asisten]`
s` previn`, s` descopere [i s` reprime in- tehnic` pot include o formare lingvistic`, de-
frac]iunile prev`zute de prezenta conven]ie. ta[`ri [i schimburi \ntre personalul autori-
Aceste programe pot s` prevad` deta[`ri [i t`]ilor centrale sau al organismelor având
schimburi de personal. Ele se refer` \ndeo- responsabilit`]i \n domeniile respective.

53
Ghid Legislativ

4. |n cazul când exist` acorduri sau aranja- d) pentru a \ncuraja [i a convinge alte state [i
mente bilaterale [i multilaterale \n vigoare, institu]ii financiare, dup` caz, s` se asocieze
statele p`r]i \nt`resc, \n m`sura \n care este eforturilor f`cute conform prezentului arti-
necesar, m`surile luate pentru optimizarea col, mai ales oferind ]`rilor \n curs de dezvol-
activit`]ilor opera]ionale [i de formare \n ca- tare mai multe programe de formare [i ma-
drul organiza]iilor interna]ionale [i regionale terial modern \n scopul de a le ajuta s` atin-
[i \n cadrul altor acorduri sau aranjamente g` obiectivele prezentei conven]ii.
bilaterale [i multilaterale \n materie. 3. |n m`sura posibilit`]ilor, aceste m`suri sunt
luate f`r` prejudicierea angajamentelor exis-
ARTICOLUL 30 tente \n materie de asisten]` str`in` sau a
Alte m`suri: aplicarea Conven]iei pentru dez- altor aranjamente de cooperare financiar` la
voltarea economic` [i asisten]a tehnic` nivel bilateral, regional sau interna]ional.
4. Statele p`r]i pot \ncheia acorduri sau aran-
1. Statele p`r]i iau m`suri de natur` s` asigure jamente bilaterale sau multilaterale privind
cea mai bun` aplicare posibil` a prezentei asisten]a material` [i logistic`, ]inând seama
conven]ii prin cooperarea interna]ional`, ]i- de aranjamentele financiare necesare pentru
nând seama de efectele negative ale crimi- a asigura eficien]a mijloacelor de cooperare
nalit`]ii organizate asupra societ`]ii \n ge- interna]ional` prev`zute de prezenta con-
neral [i asupra dezvolt`rii durabile \n spe- ven]ie [i pentru a preveni, a descoperi [i a
cial. combate criminalitatea transna]ional` orga-
2. Statele p`r]i fac eforturi concrete, \n m`sura nizat`.
posibilit`]ilor [i \n coordonare unele cu
altele, precum [i cu organiza]iile regionale [i ARTICOLUL 31
interna]ionale: Preven]ia
a) pentru dezvoltarea cooper`rii lor la diferite
niveluri cu ]`rile \n curs de dezvoltare, \n ve- 1. Statele p`r]i se str`duiesc s` elaboreze [i s`
derea \nt`ririi capacit`]ii acestora \n preveni- evalueze proiectele na]ionale, precum [i s`
rea [i combaterea criminalit`]ii transna]io- pun` \n practic` [i s` promoveze cele mai
nale organizate; bune practici [i politici pentru prevenirea cri-
b) pentru cre[terea asisten]ei financiare [i ma- minalit`]ii transna]ionale organizate.
teriale acordate ]`rilor \n curs de dezvoltare, 2. Conform principiilor fundamentale ale drep-
\n scopul sprijinirii eforturilor pe care aces- tului lor intern, statele p`r]i se str`duiesc s`
tea le fac pentru a lupta eficient \mpotriva reduc`, prin m`suri legislative, administra-
criminalit`]ii transna]ionale organizate [i tive sau alte m`suri potrivite, posibilit`]ile
pentru a le ajuta s` aplice cu succes prezenta actuale sau viitoare ale grupurilor infrac]io-
conven]ie; nale organizate de a participa la activitatea
c) pentru a acorda asisten]` tehnic` ]`rilor \n pie]ei ilicite utilizând produsul infrac]iunii.
curs de dezvoltare [i ]`rilor cu economie \n Aceste m`suri ar trebui s` fie axate pe:
tranzi]ie, cu scopul de a le ajuta s` r`spund` a) \nt`rirea cooper`rii \ntre serviciile de investi-
necesit`]ilor \n vederea aplic`rii prezentei ga]ii [i de reprimare sau \ntre procurori [i
conven]ii. |n acest sens, statele p`r]i se str`- entit`]ile private interesate, mai ales \n in-
duiesc s` depun` voluntar contribu]ii adec- dustrie;
vate [i regulate \ntr-un cont stabilit \n acest b) promovarea elabor`rii de norme [i proce-
scop \n cadrul unui mecanism de finan]are a duri care s` apere integritatea entit`]ilor pu-
Organiza]iei Na]iunilor Unite. Statele p`r]i blice [i entit`]ilor private interesate, precum
pot, de asemenea, s` aib` \n vedere \n spe- [i a codurilor de deontologie pentru profesi-
cial, conform dreptului lor intern [i dispozi- unile respective, \ndeosebi cele de jurist,
]iilor prezentei conven]ii, s` depun` \n contul notar, consilier fiscal [i contabil;
sus-men]ionat o cot`-parte din fondurile sau c) prevenirea folosirii improprii de c`tre gru-
din valoarea produsului infrac]iunii sau a purile infrac]ionale organizate a procedurilor
bunurilor confiscate \n aplicarea dispozi]iilor de cerere de ofert` organizate de autorit`]ile
prezentei conven]ii; publice, precum [i subven]iile [i licen]ele

54
acordate de autorit`]ile publice pentru o acti- ]ionale pentru prevenirea criminalit`]ii
vitate comercial`; transna]ionale organizate, de exemplu ac]io-
d) prevenirea folosirii improprii de c`tre grupu- nând asupra factorilor care marginalizeaz`
rile infrac]ionale organizate a persoanelor grupurile sociale, vulnerabile la ac]iunea
juridice; aceste m`suri ar putea include: acestei criminalit`]i.
(i) stabilirea de registre publice ale persoanelor
juridice [i fizice implicate \n \nfiin]area, ge- ARTICOLUL 32
stionarea [i finan]area persoanelor juridice; Conferin]a p`r]ilor la conven]ie
(ii)posibilitatea de a dec`dea din dreptul de a
conduce persoane juridice pe teritoriul lor, 1. O conferin]` a statelor p`r]i la conven]ie se
pe o perioad` rezonabil`, persoanelor recu- instituie pentru \mbun`t`]irea capacit`]ii
noscute ca vinovate de s`vâr[irea infrac]i- statelor p`r]i de a combate criminalitatea
unilor prev`zute de prezenta conven]ie, prin transna]ional` organizat` [i pentru a promo-
decizii judiciare sau prin orice mijloace adec- va [i examina aplicarea prezentei conven]ii.
vate; 2. Secretarul general al Organiza]iei Na]iunilor
(iii)stabilirea de registre na]ionale ale persoane- Unite va convoca Conferin]a p`r]ilor cel mai
lor dec`zute din dreptul de a conduce per- târziu dup` un an de la intrarea \n vigoare a
soane juridice; [i prezentei conven]ii. Conferin]a p`r]ilor va
(iv)schimbul de informa]ii con]inute \n registre- adopta un regulament interior [i reguli care
le men]ionate la pct. (i) [i (iii) ale prezentului s` reglementeze activit`]ile descrise la para-
alineat cu autorit`]ile competente ale altor grafele 3 [i 4 ale prezentului articol (inclusiv
state p`r]i. regulile cu privire la finan]area cheltuielilor
3. Statele p`r]i se str`duiesc s` promoveze pentru aceste activit`]i).
reintegrarea \n societate a persoanelor recu- 3. Conferin]a p`r]ilor stabile[te mecanismele \n
noscute ca vinovate de infrac]iunile prev`zu- vederea realiz`rii obiectivelor vizate la para-
te de prezenta conven]ie. graful 1 al prezentului articol, astfel:
4. Statele p`r]i se str`duiesc s` evalueze pe- a) faciliteaz` activit`]ile desf`[urate de statele
riodic instrumentele juridice [i practicile ad- p`r]i \n aplicarea art. 29, 30 [i 31 ale pre-
ministrative pertinente pentru a determin` zentei conven]ii, inclusiv prin \ncurajarea
dac` ele con]in lacune permi]ând grupurilor mobiliz`rii contribu]iilor voluntare;
infrac]ionale organizate s` le foloseasc` \ntr- b) faciliteaz` schimbul de informa]ii \ntre sta-
un mod necorespunz`tor. tele p`r]i asupra caracteristicilor [i tendin]e-
5. Statele p`r]i se str`duiesc s` sensibilizeze lor criminalit`]ii transna]ionale organizate [i
mai mult publicul asupra existen]ei, cauzelor a practicilor eficiente pentru a le combate;
[i gravit`]ii criminalit`]ii transna]ionale or- c) coopereaz` cu organiza]iile regionale [i in-
ganizate [i a amenin]`rii pe care o repre- terna]ionale [i cu organiza]iile neguverna-
zint`. Ele pot s` o fac`, dup` cum se cuvine, mentale competente;
prin intermediul mass-media [i adoptând d) examineaz` la intervale regulate aplicarea
m`suri destinate s` promoveze participarea prezentei conven]ii;
publicului la activit`]ile de prevenire [i de e) formuleaz` recomand`ri \n vederea \mbun`-
combatere. t`]irii prezentei conven]ii [i a aplic`rii sale.
6. Fiecare stat parte comunic` secretarului ge- 4. |n scopul realiz`rii lit. d) [i e) ale paragrafului
neral al Organiza]iei Na]iunilor Unite numele 3 din prezentul articol, Conferin]a p`r]ilor se
[i adresa autorit`]ii sau autorit`]ilor suscep- informeaz` asupra m`surilor adoptate [i di-
tibile de a ajuta alte state p`r]i s` ia m`suri ficult`]ilor \ntâmpinate de c`tre statele p`r]i
de prevenire a criminalit`]ii transna]ionale pentru aplicarea prezentei conven]ii, folo-
organizate. sind informa]iile pe care acestea le comuni-
7. Statele p`r]i colaboreaz`, dup` caz, \ntre ele c`, precum [i mecanismele complementare
[i cu organiza]iile regionale [i interna]ionale de examinare pe care ea le poate stabili.
competente \n vederea promov`rii [i lu`rii 5. Fiecare stat parte comunic` Conferin]ei p`r-
m`surilor prev`zute \n prezentul articol. Cu ]ilor, dup` cum aceasta o cere, informa]ii
acest titlu, ele particip` la proiecte interna- asupra programelor, planurilor [i practicii

55
Ghid Legislativ

lor, cât [i asupra m`surilor legislative [i ad- 2. Orice diferend \ntre dou` sau mai multe sta-
ministrative privind aplicarea prezentei con- te p`r]i privind interpretarea sau aplicarea
ven]ii. prezentei conven]ii care nu poate fi solu]i-
onat pe cale de negociere \ntr-o perioad` re-
ARTICOLUL 33 zonabil` este supus arbitrajului, la cererea
Secretariat unuia dintre statele p`r]i. Dac` \n termen de
6 luni de la data cererii de arbitraj statele
1. Secretarul general al Organiza]iei Na]iunilor p`r]i nu se pot \n]elege asupra organiz`rii
Unite asigur` serviciile de secretariat nece- arbitrajului, oricare dintre ele poate supune
sare Conferin]ei p`r]ilor la conven]ie. diferendul Cur]ii Interna]ionale de Justi]ie,
2. Secretariatul: adresând o cerere conform Statutului Cur]ii.
a) ajut` Conferin]a p`r]ilor s` \[i realizeze acti- 3. Fiecare stat parte poate, \n momentul sem-
vit`]ile descrise la art. 32 din prezenta con- n`rii, ratific`rii, accept`rii sau aprob`rii pre-
ven]ie, ia m`suri [i ofer` serviciile necesare zentei conven]ii sau ader`rii la aceasta, s`
pentru sesiunile Conferin]ei p`r]ilor; declare c` nu se consider` legat de dispozi-
b) ajut` statele p`r]i, la cererea lor, s` comu- ]iile paragrafului 2 al prezentului articol. Ce-
nice informa]ii Conferin]ei p`r]ilor conform lelalte state p`r]i nu sunt legate de dispozi-
prevederilor paragrafului 5 al art. 32 al pre- ]iile paragrafului 2 al prezentului articol fa]`
zentei conven]ii; [i de oricare stat parte care a formulat o ase-
c) asigur` coordonarea necesar` cu secretari- menea rezerv`.
atul organiza]iilor regionale [i interna]ionale 4. Orice stat parte care a formulat o rezerv` \n
competente. baza paragrafului 3 al prezentului articol o
poate retrage \n orice moment adresând o
ARTICOLUL 34 notificare secretarului general al Organiza-
Aplicarea conven]iei ]iei Na]iunilor Unite.

1. Fiecare stat parte ia m`surile necesare, in- ARTICOLUL 36


clusiv legislative [i administrative, conform Semnare, ratificare, acceptare, aprobare [i ade-
principiilor fundamentale ale dreptului s`u rare
intern, pentru a asigura executarea obliga-
]iilor sale \n baza prezentei conven]ii. 1. Prezenta conven]ie va fi deschis` spre sem-
2. Infrac]iunile prev`zute la art. 5, 6, 8 [i 23 din nare tuturor statelor din 12 pân` la 15 de-
prezenta conven]ie sunt stabilite \n dreptul cembrie 2000 la Palermo (Italia) [i, \n con-
intern de fiecare stat parte, independent de tinuare, la sediul Organiza]iei Na]iunilor Uni-
natura lor transna]ional` sau de implicarea te, la New York, pân` la 12 decembrie 2002.
unui grup infrac]ional organizat, cum sunt 2. Prezenta conven]ie este de asemenea de-
enumerate la paragraful 1 al art. 3 din pre- schis` spre semnare organiza]iilor regionale
zenta conven]ie, \n afar` de m`sura \n care, de integrare economic`, cu condi]ia ca cel
conform art. 5 al prezentei conven]ii, s-ar pu]in un stat membru al unei astfel de orga-
cere implicarea unui grup infrac]ional or- niza]ii s` fi semnat prezenta conven]ie con-
ganizat. form paragrafului 1 al prezentului articol.
3. Fiecare stat parte poate s` adopte m`suri 3. Prezenta conven]ie este supus` ratific`rii,
mai stricte sau mai severe decât cele care accept`rii sau aprob`rii. Instrumentele de
sunt prev`zute \n prezenta conven]ie \n sco- ratificare, de acceptare sau de aprobare vor
pul prevenirii [i combaterii criminalit`]ii fi depuse la secretarul general al Organiza-
transna]ionale organizate. ]iei Na]iunilor Unite. O organiza]ie regional`
de integrare economic` poate depune in-
ARTICOLUL 35 strumentele sale de ratificare, de acceptare
Reglementarea diferendelor sau de aprobare dac` cel pu]in unul dintre
1. Statele p`r]i se str`duiesc s` solu]ioneze di- statele sale membre a f`cut aceasta. |n acest
ferendele privind interpretarea sau aplicarea instrument de ratificare, de acceptare sau de
prezentei conven]ii pe cale de negociere. aprobare, aceast` organiza]ie declar` sfera

56
competen]ei sale privind problemele regle- sau va adera la aceasta dup` depunerea ce-
mentate de prezenta conven]ie. Ea informea- lui de al patruzecilea instrument pertinent,
z`, de asemenea, depozitarul despre orice prezenta conven]ie va intra \n vigoare \n a
modificare pertinent` a sferei sale de com- treizecea zi de la data depunerii instrumen-
peten]`. tului pertinent de c`tre acest stat sau aceast`
4. Prezenta conven]ie este deschis` ader`rii organiza]ie.
oric`rui stat sau oric`rei organiza]ii regio-
nale de integrare economic` din care cel pu- ARTICOLUL 39
]in un stat membru este parte la prezenta Amendamente
conven]ie. Instrumentele de aderare vor fi
depuse la secretarul general al Organiza]iei 1. La expirarea unui termen de 5 ani de la in-
Na]iunilor Unite. |n momentul ader`rii sale o trarea \n vigoare a prezentei conven]ii, un
organiza]ie regional` de integrare econo- stat parte poate propune un amendament al
mic` \[i declar` sfera de competen]` privind c`rui text s` \l depun` la secretarul general
problemele reglementate de prezenta con- al Organiza]iei Na]iunilor Unite, care comu-
ven]ie. Ea informeaz`, de asemenea, depo- nic` atunci propunerea de amendament sta-
zitarul despre orice modificare pertinent` telor p`r]i [i Conferin]ei p`r]ilor la conven]ie
privind sfera competen]ei sale. \n vederea examin`rii propunerii [i adopt`rii
unei decizii. Conferin]a p`r]ilor nu precupe-
ARTICOLUL 37 ]e[te nici un efort pentru a ajunge la un con-
Rela]ia cu protocoalele sens asupra tuturor amendamentelor. Dac`
toate eforturile \n acest sens au fost epuizate
1. Prezenta conven]ie poate fi completat` prin f`r` s` intervin` un acord, va trebui, \n ulti-
unul sau mai multe protocoale. m` instan]`, pentru ca amendamentul s` fie
2. Pentru a deveni parte la un protocol, un stat adoptat, un vot cu o majoritate de dou` trei-
sau o organiza]ie regional` de integrare eco- mi a statelor p`r]i prezente la Conferin]a p`r-
nomic` trebuie s` fie, de asemenea, parte la ]ilor care s` exprime votul lor.
prezenta conven]ie. 2. Organiza]iile regionale de integrare econo-
3. Un stat parte la prezenta conven]ie nu este mic` dispun, pentru a exercita \n baza pre-
legat printr-un protocol dac` el nu devine zentului articol dreptul lor de vot \n dome-
parte la protocolul respectiv conform dispo- niile care ]in de competen]a lor, de un num`r
zi]iilor acestuia. de voturi egal cu num`rul statelor membre
4. Orice protocol la prezenta conven]ie este p`r]i la prezenta conven]ie. Ele nu \[i exer-
interpretat \mpreun` cu prezenta conven]ie, cit` dreptul de vot dac` statele lor membre \l
]inând seama de obiectul acestui protocol. exercit` [i invers.
3. Un amendament adoptat conform paragra-
ARTICOLUL 38 fului 1 al prezentului articol este supus rati-
Intrarea \n vigoare fic`rii, accept`rii sau aprob`rii statelor p`r]i.
4. Un amendament adoptat conform paragra-
1. Prezenta conven]ie va intra \n vigoare \n a fului 1 al prezentului articol va intra \n vigoare
nou`zecea zi care urmeaz` datei de depu- pentru un stat parte dup` 90 de zile de la data
nere a celui de al patruzecilea instrument de depunerii de c`tre acest stat parte la Secre-
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de tariatul general al Organiza]iei Na]iunilor Unite
aderare. |n scopul prezentului paragraf, nici a unui instrument de ratificare, de acceptare
unul dintre instrumentele depuse de o orga- sau de aprobare a acestui amendament.
niza]ie regional` de integrare economic` nu 5. Un amendament intr` \n vigoare cu for]`
este considerat instrument care s` se adau- obligatorie fa]` de statele p`r]i care [i-au
ge instrumentelor deja depuse de statele exprimat consim]`mântul de a fi legate de
membre ale acestei organiza]ii. acesta. Celelalte state p`r]i r`mân legate de
2. Pentru fiecare stat sau organiza]ie regional` dispozi]iile prezentei conven]ii [i de orice
de integrare economic` care va ratifica, va amendamente anterioare pe care le-au ra-
accepta sau va aproba prezenta conven]ie tificat, acceptat sau aprobat.

57
Ghid Legislativ

ARTICOLUL 40 ARTICOLUL 41
Denun]area Depozitarul [i limbile folosite

1. Un stat parte poate denun]a prezenta con- 1. Secretariatul general al Organiza]iei Na]iuni-
ven]ie prin notificare scris` adresat` Secre- lor Unite este depozitarul prezentei con-
tariatului general al Organiza]iei Na]iunilor ven]ii.
Unite. O astfel de denun]are are efect dup` 2. Originalul prezentei conven]ii, ale c`rui texte
un an de la data primirii notific`rii de secre- \n limbile englez`, arab`, chinez`, spaniol`,
tarul general. francez` [i rus` sunt egal autentice, va fi
2. O organiza]ie regional` de integrare econo- depus la secretarul general al Organiza]iei
mic` \nceteaz` de a fi parte la prezenta con- Na]iunilor Unite.
ven]ie atunci când toate celelalte state mem- Drept care subsemna]ii plenipoten]iari, \mpu-
bre au denun]at-o. ternici]i \n acest scop de guvernele respective,
3. Denun]area prezentei conven]ii conform pa- au semnat prezenta conven]ie.
ragrafului 1 al prezentului articol atrage de-
nun]area oric`rui protocol referitor la aceasta.

58
PROTOCOL
privind prevenirea, reprimarea [i pedepsirea traficului de persoane,
\n special al femeilor [i copiilor, adi]ional la Conven]ia Na]iunilor
Unite \mpotriva criminalit`]ii transna]ionale organizate

*) Traducere. nirea [i combaterea acestui tip de criminali-


tate,
PREAMBUL au convenit cele ce urmeaz`:

Statele p`r]i la prezentul protocol, I. DISPOZI}II GENERALE


 declarând c` o ac]iune eficace vizând preve-
nirea [i combaterea traficului de persoane, ARTICOLUL 1
\n special al femeilor [i copiilor, cere din par- Rela]ia cu Conven]ia Na]iunilor Unite \mpo-
tea ]`rilor de origine, de tranzit [i de destina- triva criminalit`]ii transna]ionale organizate
]ie o apropiere global` [i interna]ional`
cuprinzând m`suri destinate prevenirii trafi- 1. Prezentul protocol completeaz` Conven]ia
cului, o ac]iune vizând pedepsirea trafican- Na]iunilor Unite \mpotriva criminalit`]ii
]ilor [i protec]ia victimelor acestui trafic, \n transna]ionale organizate. Acesta este inter-
special prin respectarea drepturilor lor pretat \mpreun` cu conven]ia.
fundamentale interna]ionale recunoscute, 2. Dispozi]iile conven]iei se aplic` mutatis mu-
 ]inând cont de faptul c`, \n ciuda existen]ei tandis prezentului protocol, excep]ie f`când
unor diferite instrumente interna]ionale care dispozi]iile contrare ale protocolului men]io-
cuprind reguli [i dispozi]ii practice vizând nat.
lupta \mpotriva exploat`rii persoanelor, \n 3. Infrac]iunile stabilite \n conformitate cu art. 5
special a femeilor [i a copiilor, nu exist` nici din prezentul protocol sunt considerate in-
un instrument universal care s` se refere la frac]iuni stabilite \n conformitate cu conven]ia.
toate aspectele traficului de persoane,
 \ngrijorate de faptul c`, \n lipsa unui astfel de ARTICOLUL 2
instrument, persoanele vulnerabile \n fa]a Obiect
acestui trafic nu vor fi protejate suficient,
 conform Rezolu]iei 53/111 a Adun`rii gene- Prezentul protocol are ca obiect:
rale a Organiza]iei Na]iunilor Unite din 9 de- a) prevenirea [i combaterea traficului de per-
cembrie 1998, \n care Adunarea general` a soane, acordând o aten]ie special` femeilor
decis s` creeze un comitet interguvernamen- [i copiilor;
tal special cu con]inut nelimitat, \ns`rcinat b) protec]ia [i ajutorarea victimelor unui astfel
cu elaborarea unei conven]ii interna]ionale de trafic, respectând pe deplin drepturile lor
generale \mpotriva criminalit`]ii transna]io- fundamentale; [i
nale organizate [i cu examinarea, dac` este c) promovarea cooper`rii \ntre statele p`r]i \n
cazul, a elabor`rii unui instrument interna- vederea atingerii acestor obiective.
]ional de lupt` \mpotriva traficului femeilor
[i al copiilor, ARTICOLUL 3
 convinse c` faptul de a asocia Conven]iei Terminologie
Na]iunilor Unite \mpotriva criminalit`]ii
transna]ionale organizate un instrument in- |n termenii prezentului protocol:
terna]ional vizând prevenirea, reprimarea [i a) expresia trafic de persoane indic` recruta-
pedepsirea traficului de persoane, \n special rea, transportul, transferul, ad`postirea sau
al femeilor [i al copiilor, va ajuta la preve- primirea de persoane, prin amenin]are de re-

59
Ghid Legislativ

curgere sau prin recurgere la for]` ori la alte b) faptului de a fi complice la o infrac]iune sta-
forme de constrângere, prin r`pire, fraud`, bilit` conform paragrafului 1 al prezentului
\n[el`ciune, abuz de autoritate sau de o si- articol; [i
tua]ie de vulnerabilitate ori prin oferta sau c) faptului de a organiza comiterea unei infrac-
acceptarea de pl`]i ori avantaje pentru a ob- ]iuni stabilite conform paragrafului 1 din pre-
]ine consim]`mântul unei persoane având zentul articol sau de a da instruc]iuni altor
autoritate asupra alteia \n scopul exploat`rii. persoane pentru ca acestea s` o comit`.
Exploatarea con]ine, cel pu]in, exploatarea
prin prostituarea unei alte persoane sau alte II. PROTEC}IA VICTIMELOR TRAFICULUI DE
forme de exploatare sexual`, munca sau ser- PERSOANE
viciile for]ate, sclavia sau practicile analoage
sclaviei, folosirea sau prelevarea de organe; ARTICOLUL 6
b) consim]`mântul unei victime a traficului de Asisten]a [i protec]ia acordate victimelor tra-
persoane pentru exploatarea amintit`, astfel ficului de persoane
cum este enun]at` la lit. a) din prezentul ar-
ticol, este indiferent atunci când unul din ori- 1. Atunci când are loc [i \n m`sura \n care drep-
care dintre mijloacele enun]ate la lit. a) a fost tul s`u intern o permite, fiecare stat parte
folosit; protejeaz` via]a privat` [i identitatea vic-
c) recrutarea, transportarea, transferul, ad`po- timelor traficului de persoane, nef`când pu-
stirea sau primirea unui copil \n scopul ex- blice procedurile juridice referitoare la
ploat`rii este considerat` trafic de persoane, acestea.
chiar dac` ace[tia nu fac apel la nici unul 2. Fiecare stat parte se asigur` c` sistemul s`u
dintre mijloacele men]ionate la lit. a) din pre- juridic sau administrativ prevede m`suri
zentul articol; care permit furnizarea c`tre victimele tra-
d) termenul copil indic` orice persoan` cu vârs- ficului de persoane, atunci când este cazul:
ta mai mic` de 18 ani. a) a informa]iilor asupra procedurilor juridice [i
administrative aplicabile;
ARTICOLUL 4 b) a unei asisten]e pentru a face astfel \ncât p`-
Domeniu de aplicare
rerile [i preocup`rile lor s` fie prezentate [i
luate \n considerare \n stadiile corespunz`-
Prezentul protocol se aplic`, exceptând dispozi-
toare ale procedurii penale angajate \mpotri-
]iile contrare, pentru prevenirea, anchetele [i
va autorilor infrac]iunilor, astfel \ncât s` nu
urm`ririle privind infrac]iunile stabilite conform
aduc` prejudicii drepturilor ap`r`rii.
art. 5 al acestuia, atunci când aceste infrac]iuni
3. Fiecare stat parte inten]ioneaz` s` pun` \n
sunt de natur` transna]ional` [i dac` este im-
aplicare m`suri \n vederea asigur`rii restabi-
plicat un grup infrac]ional, ca [i pentru protec-
lirii psihice, psihologice [i sociale a victime-
]ia victimelor acestor infrac]iuni.
lor traficului de persoane, inclusiv, dac` este
cazul, \n cooperare cu organiza]ii neguver-
ARTICOLUL 5
Incriminare namentale, cu alte organiza]ii competente [i
alte elemente ale societ`]ii civile [i, \n spe-
1. Fiecare stat parte adopt` m`surile legislative cial, s` le furnizeze:
[i altele necesare pentru a conferi caracterul a) un ad`post convenabil;
de infrac]iune actelor men]ionate la art. 3 din b) sfaturi [i informa]ii privind drepturile pe care
prezentul protocol, atunci când au fost comi- legea le recunoa[te, \ntr-o limb` pe care o
se inten]ionat. pot \n]elege;
2. Fiecare stat parte adopt`, de asemenea, m`- c) asisten]` medical`, psihologic` [i material`;
surile legislative [i altele necesare pentru a [i
conferi caracterul de infrac]iune: d) posibilit`]i de angajare, educa]ie [i formare.
a) sub rezerva conceptelor fundamentale ale 4. Fiecare stat parte ]ine cont, atunci când apli-
sistemului s`u juridic, faptului de a \ncerca c` dispozi]iile prezentului articol, de vârsta,
comiterea unei infrac]iuni stabilite conform sexul [i nevoile specifice ale victimelor trafi-
paragrafului 1 din prezentul articol; cului de persoane, \n special de nevoile spe-

60
cifice ale copiilor, [i anume un ad`post, edu- \i apar]ine sau avea dreptul de a locui cu titlu
ca]ie [i \ngrijire convenabil`. permanent pe teritoriul s`u \n momentul in-
5. Fiecare stat parte depune eforturi pentru a tr`rii sale pe teritoriul statului parte de pri-
asigura siguran]a psihic` a victimelor trafi- mire.
cului de persoane când acestea se g`sesc pe 4. |n scopul facilit`rii \ntoarcerii unei victime a
teritoriul s`u. traficului de persoane care nu posed` docu-
6. Fiecare stat parte se asigur` c` sistemul s`u mentele necesare, statul parte de care apar-
juridic prevede m`suri care s` ofere victi- ]ine aceast` persoan` ori \n care avea drep-
melor traficului de persoane posibilitatea de tul de a locui cu titlu permanent \n momentul
a ob]ine repararea prejudiciului suportat. intr`rii sale pe teritoriul statului parte de pri-
mire accept` s` elibereze, la cererea statului
ARTICOLUL 7 parte de primire, documentele de c`l`torie
Statutul victimelor traficului de persoane \n sau orice alt` autoriza]ie necesar` pentru a
statele de primire permite acelei persoane a se \ndrepta [i a fi
readmis` pe teritoriul s`u.
1. Pentru a lua m`suri conform art. 6 din pre- 5. Dispozi]iile prezentului articol sunt \n]elese
zentul protocol, fiecare stat parte inten]io- f`r` prejudicierea oric`rui drept acordat vic-
neaz` s` adopte m`suri legislative sau alte timei prin orice lege intern` a statului parte
m`suri corespunz`toare care s` permit` vic- de primire.
timelor traficului de persoane s` r`mân` pe 6. Dispozi]iile prezentului articol sunt \n]elese
teritoriul s`u, cu titlu temporar sau perma- f`r` prejudicierea oric`rui acord sau aranja-
nent, atunci când este cazul. ment bilateral ori multilateral aplicabil sus]i-
2. Atunci când aplic` dispozi]ia de la paragraful nând, \n totalitate sau \n parte, \ntoarcerea
1 din prezentul articol, fiecare stat parte tre- victimelor traficului de persoane.
buie s` ]in` cont de factorii umanitari [i per-
sonali. III. PREVENIRE, COOPERARE {I ALTE M~SURI

ARTICOLUL 8 ARTICOLUL 9
Repatrierea victimelor traficului de persoane Prevenirea traficului de persoane

1. Statul parte de care apar]ine o victim` a tra- 1. Statele p`r]i stabilesc politici, programe [i
ficului de persoane sau \n care aceasta avea alte m`suri de ansamblu pentru:
dreptul de a locui cu titlu permanent \n mo- a) prevenirea [i combaterea traficului de per-
mentul intr`rii sale pe teritoriul statului parte soane; [i
de primire faciliteaz` [i accept`, ]inând nea- b) protec]ia victimelor traficului de persoane, \n
p`rat seama de siguran]a acestei persoane, special a femeilor [i copiilor, \mpotriva unei
\ntoarcerea acesteia f`r` \ntârziere nejustifi- noi ac]iuni ale c`rei victime ar putea fi.
cat` sau nechibzuit`. 2. Statele p`r]i depun eforturi pentru a lua m`-
2. Atunci când un stat parte trimite o victim` a suri, precum cercet`ri, campanii de informa-
traficului de persoane \ntr-un stat parte de re [i campanii prin mass-media, precum [i
care aceast` persoan` apar]ine sau \n care ini]iative sociale [i economice, \n scopul pre-
avea dreptul de a locui cu titlu permanent \n venirii [i combaterii traficului de persoane.
momentul intr`rii sale pe teritoriul statului 3. Politicile, programele [i alte m`suri stabilite
parte de primire, aceast` \ntoarcere este asi- conform prezentului articol includ, dup`
gurat` ]inând neap`rat cont de siguran]a cum este necesar, o cooperare cu organiza-
persoanei, precum [i de starea oric`rei pro- ]iile neguvernamentale, cu alte organiza]ii
ceduri judiciare legate de faptul c` aceasta competente [i cu alte elemente ale societ`]ii
este o victim` a traficului, [i de preferat se civile.
face voluntar. 4. Statele p`r]i iau sau \nt`resc m`surile, pe ca-
3. La cererea unui stat parte de primire, un stat lea unei cooper`ri bilaterale sau multilate-
parte solicitat verific`, f`r` \ntârziere nejus- rale, pentru remedierea factorilor care fac
tificat`, dac` victima unui trafic de persoane persoanele, \n special femeile [i copiii, vul-
nerabile \n fa]a traficului, precum s`r`cia,

61
Ghid Legislativ

subdezvoltarea [i inegalitatea [anselor. 3. Un stat parte care prime[te informa]ii se


5. Statele p`r]i adopt` sau \nt`resc m`surile le- conformeaz` oric`rei cereri din partea statu-
gislative ori altele, precum m`suri de ordin lui parte care le-a comunicat, supunând folo-
educativ, social sau cultural, pe calea unei sirea acestora la restric]ii.
cooper`ri bilaterale ori multilaterale, pentru
a descuraja cererea care favorizeaz` orice ARTICOLUL 11
form` de exploatare a persoanelor, \n spe- M`suri la frontier`
cial a femeilor [i a copiilor, care are ca scop
traficul. 1. F`r` s` aduc` atingere angajamentelor inter-
na]ionale referitoare la libera circula]ie a
ARTICOLUL 10 persoanelor, statele p`r]i \nt`resc, \n m`sura
Schimb de informa]ii [i formare \n care este posibil, controalele la frontier`
necesare pentru prevenirea [i descoperirea
1. Serviciile de detectare, reprimare, imigrare traficului de persoane.
sau alte servicii competente ale statelor p`r]i 2. Fiecare stat parte adopt` m`surile legislative
coopereaz` \ntre ele, dup` cum este necesar, sau altele corespunz`toare pentru preveni-
f`când schimb, conform dreptului intern al rea, pe cât este posibil, a folosirii mijloacelor
acestor state, de informa]ii care le permit s` de transport exploatate de transportatorii co-
stabileasc`: merciali pentru comiterea infrac]iunilor sta-
a) dac` persoanele care trec sau \ncearc` s` bilite conform art. 5 al prezentului protocol.
treac` o frontier` interna]ional` cu docu- 3. Atunci când este cazul [i f`r` a aduce atin-
mente de c`l`torie apar]inând unor alte per- gere conven]iilor interna]ionale aplicabile,
soane ori f`r` documente de c`l`torie sunt aceste m`suri constau mai ales \n prevede-
autori sau victime ale traficului de persoane; rea obliga]iei pentru transportatorii comer-
b) tipurile de documente de c`l`torie pe care ciali, inclusiv orice companie de transport
persoanele le-au folosit sau au \ncercat s` le sau orice proprietar sau exploatator al ori-
foloseasc` pentru trecerea unei frontiere in- c`rui mijloc de transport, de a verifica dac`
terna]ionale \n scopul traficului de persoane; to]i pasagerii sunt \n posesia documentelor
[i
de c`l`torie cerute pentru intrarea \n statul
c) mijloacele [i metodele folosite de grupurile
de primire.
infrac]ionale organizate pentru traficul de
4. Fiecare stat parte ia m`surile necesare, con-
persoane, inclusiv recrutarea [i transportul
form dreptului s`u intern, pentru a impune
victimelor, itinerariile [i leg`turile \ntre per-
sanc]iuni \n cazul obliga]iei precizate la para-
soanele [i grupurile care se ocup` de acest
graful 3 al prezentului articol.
trafic, precum [i m`surile care permit desco-
5. Fiecare stat parte inten]ioneaz` s` ia m`suri
perirea acestora.
care s` permit`, conform dreptului s`u in-
2. Statele p`r]i asigur` sau \nt`resc formarea
tern, refuzarea intr`rii persoanelor implicate
agen]ilor serviciilor de detectare, reprimare,
\n comiterea infrac]iunilor stabilite conform
imigrare [i a altor servicii competente pentru
prevenirea traficului de persoane. Aceast` prezentului articol sau anularea vizei aces-
formare ar trebui s` pun` accentul pe me- tora.
todele folosite pentru prevenirea unui astfel 6. F`r` s` aduc` atingere art. 27 al conven]iei,
de trafic, trimiterea \n judecat` a trafican]ilor statele p`r]i inten]ioneaz` s` \nt`reasc` coo-
[i respectarea drepturilor victimelor, mai perarea \ntre serviciile lor de control la fron-
ales protejarea acestora \mpotriva trafican]i- tier`, stabilind [i men]inând c`i de comuni-
lor. Aceasta ar trebui s` ]in` cont, \n egal` care direct`.
m`sur`, de necesitatea de a lua \n conside-
rare drepturile fiin]ei umane [i problemele ARTICOLUL 12
specifice ale femeilor [i ale copiilor [i s` fa- Securitatea [i controlul documentelor
vorizeze cooperarea cu organiza]iile negu-
vernamentale, cu alte organiza]ii competen- Fiecare stat parte ia m`surile necesare, \n func-
te [i cu alte elemente ale societ`]ii civile. ]ie de mijloacele disponibile:
a) pentru a face astfel \ncât documentele de c`-

62
l`torie sau de identitate pe care le elibereaz` 2. Orice diferend \ntre dou` state p`r]i privind
s` fie de o astfel de calitate \ncât s` nu poat` interpretarea sau aplicarea prezentului pro-
fi folosite cu u[urin]` \n mod impropriu, s` tocol, care nu poate fi rezolvat pe calea ne-
fie falsificate ori modificate, reproduse sau gocierilor \ntr-o perioad` rezonabil`, este, la
eliberate \n mod ilicit; [i cererea unuia dintre statele p`r]i, supus
b) pentru a asigura integritatea [i securitatea arbitrajului. Dac` \n termen de 6 luni \nce-
documentelor de c`l`torie sau de identitate pând de la data cererii de arbitraj statele
eliberate de acesta ori \n numele s`u [i pen- p`r]i nu se pot \n]elege asupra organiz`rii ar-
tru a \mpiedica faptul de a fi create, eliberate bitrajului, oricare dintre ele poate s` supun`
[i folosite \n mod ilicit. diferendul Cur]ii Interna]ionale de Justi]ie,
adresând o cerere conform Statutului Cur]ii.
ARTICOLUL 13 3. Fiecare stat parte poate, \n momentul sem-
Legitimitatea [i valabilitatea documentelor n`rii, al ratific`rii, al accept`rii sau al apro-
b`rii prezentului protocol sau al ader`rii la
La cererea unui stat parte, un alt stat parte veri- acesta, s` declare c` nu se consider` legat
fic`, conform dreptului s`u intern [i \ntr-un ter- prin paragraful 2 din prezentul articol. Cele-
men rezonabil, legitimitatea [i valabilitatea do- lalte state p`r]i nu sunt legate prin paragra-
cumentelor de c`l`torie sau de identitate elibe- ful 2 din prezentul articol de orice stat parte
rate ori considerate c` au fost eliberate \n nu- care a formulat o astfel de rezerv`.
mele s`u [i despre care se b`nuie[te c` sunt 4. Orice stat parte care a formulat o rezerv` \n
utilizate pentru traficul de persoane. virtutea paragrafului 3 din prezentul articol o
poate retrage \n orice moment, \naintând o
IV. DISPOZI}II FINALE notificare secretarului general al Organiza]iei
Na]iunilor Unite.
ARTICOLUL 14
Clauza de protec]ie ARTICOLUL 16
Semnare, ratificare, acceptare, aprobare [i ade-
1. Nici o dispozi]ie a prezentului protocol nu rare
are inciden]` asupra drepturilor, obliga]iilor
[i responsabilit`]ilor statelor [i particularilor 1. Prezentul protocol va fi deschis spre semna-
\n virtutea dreptului interna]ional, inclusiv a re de c`tre toate statele din 12 pân` la 15
dreptului interna]ional umanitar [i a dreptu- decembrie 2000 la Palermo (Italia) [i apoi la
lui interna]ional referitor la drepturile omu- sediul Organiza]iei Na]iunilor Unite, la New
lui, [i, \n special, atunci când se aplic`, a York, pân` la 12 decembrie 2002.
Conven]iei din 1951 [i a Protocolului din 2. Prezentul protocol este deschis \n egal` m`-
1967 referitoare la statutul refugia]ilor, pre- sur` spre semnare organiza]iilor regionale
cum [i a principiului de nerespingere prev`- de integrare economic`, cu condi]ia ca cel
zut \n acestea. pu]in un stat membru al unei astfel de orga-
2. M`surile precizate \n prezentul protocol sunt niza]ii s` fi semnat prezentul protocol con-
interpretate [i aplicate astfel \ncât persoa- form paragrafului 1 din prezentul articol.
nele s` nu fac` obiectul unei discrimin`ri pe 3. Prezentul protocol este supus ratific`rii, ac-
motiv c` sunt victime ale unui trafic. Inter- cept`rii sau aprob`rii. Instrumentele de rati-
pretarea [i aplicarea acestor m`suri sunt ficare, de acceptare sau de aprobare vor fi
conforme principiilor de nediscriminare depuse la secretarul general al Organiza]iei
recunoscute pe plan interna]ional. Na]iunilor Unite. O organiza]ie regional` de
integrare economic` \[i poate depune instru-
ARTICOLUL 15 mentele de aprobare dac` cel pu]in unul din-
Rezolvarea diferendelor tre statele membre a f`cut acest lucru. |n
acest instrument de ratificare, de acceptare
1. Statele p`r]i depun eforturi pentru a rezolva sau de aprobare aceast` organiza]ie declar`
diferendele privind interpretarea sau aplica- extinderea competen]ei sale privitoare la
rea prezentului protocol pe calea negocierilor. problemele ridicate de prezentul protocol.

63
Ghid Legislativ

Aceasta informeaz` \n egal` m`sur` depo- secretarul general al Organiza]iei Na]iunilor


zitarul asupra oric`rei modific`ri pertinente Unite. Acesta din urm` comunic` propune-
a extinderii competen]ei sale. rea de amendament statelor p`r]i [i Confe-
4. Prezentul protocol este deschis ader`rii rin]ei p`r]ilor la conven]ie \n vederea exa-
oric`rui stat sau oric`rei organiza]ii regiona- min`rii propunerii [i adopt`rii unei decizii.
le de integrare economic` la care cel pu]in Statele p`r]i la prezentul protocol reunite \n
un stat membru este parte a prezentului pro- Conferin]a p`r]ilor fac toate eforturile pentru
tocol. Instrumentele de aderare sunt depuse a ajunge la un consens asupra oric`rui
la secretarul general al Organiza]iei Na]iuni- amendament. Dac` toate eforturile f`cute \n
lor Unite. |n momentul ader`rii sale o orga- acest sens au fost epuizate f`r` s` se ajung`
niza]ie regional` de integrare economic` \[i la un acord, va fi necesar, \n ultim` instan]`,
declar` extinderea competen]ei privitoare la pentru ca amendamentul s` fie adoptat, un
problemele ridicate de prezentul protocol. |n vot al majorit`]ii a dou` treimi ale statelor
acela[i timp aceasta \l informeaz` pe depo- p`r]i la prezentul protocol prezente la Con-
zitar asupra oric`rei modific`ri pertinente a ferin]a p`r]ilor [i exprimându-[i votul lor.
extinderii competen]ei sale. 2. Organiza]iile regionale de integrare econo-
mic` dispun, pentru a-[i exercita, \n virtutea
ARTICOLUL 17 prezentului articol, dreptul de vot \n dome-
Intrare \n vigoare niile care ]in de competen]a lor, de un num`r
de voturi egal cu num`rul statelor lor mem-
1. Prezentul protocol va intra \n vigoare \n a bre p`r]i la prezentul protocol. Acestea nu \[i
nou`zecea zi de la data depunerii celui de-al exercit` dreptul de vot dac` statele lor mem-
patruzecilea instrument de ratificare, de bre \l exercit` pe al lor [i invers.
acceptare, de aprobare sau de aderare, fiind 3. Un amendament adoptat conform paragra-
\n]eles c` nu va intra \n vigoare \nainte de fului 1 din prezentul articol este supus ratifi-
intrarea \n vigoare a conven]iei \nse[i. |n c`rii, accept`rii, aprob`rii sau ader`rii state-
conformitate cu prezentul paragraf, nici unul lor p`r]i.
dintre instrumentele depuse de o organiza]ie 4. Un amendament adoptat conform paragra-
regional` de integrare economic` nu este fului 1 din prezentul articol va intra \n vigoa-
considerat ca instrument care vine s` se re pentru un stat parte la nou`zeci de zile de
adauge instrumentelor deja depuse de c`tre la data depunerii de c`tre statul parte amintit
statele membre ale acestei organiza]ii. la secretarul general al Organiza]iei Na]iuni-
2. Pentru fiecare stat sau organiza]ie regional` lor Unite a unui instrument de ratificare, de
de integrare economic` care va ratifica, va acceptare sau de aprobare a amendamen-
accepta sau va aproba prezentul protocol tului precizat.
sau va adera la el dup` depunerea celui de- 5. Un amendament intrat \n vigoare are for]`
al patruzecilea instrument pertinent, prezen- obligatorie fa]` de statele p`r]i care [i-au ex-
tul protocol va intra \n vigoare \n cea de-a primat consim]`mântul pentru a fi legate de
treizecea zi de la data depunerii instrumen- c`tre acesta. Celelalte state p`r]i r`mân le-
tului pertinent de c`tre statul men]ionat sau gate prin dispozi]iile prezentului protocol [i
de c`tre organiza]ia men]ionat` sau la data ale oric`rui amendament anterior pe care l-
\n care intr` \n vigoare prin aplicarea para- au ratificat, acceptat sau aprobat.
grafului 1 al prezentului articol, dac` aceasta
este posterioar`. ARTICOLUL 19
Denun]are
ARTICOLUL 18
Amendamente 1. Un stat parte poate s` denun]e prezentul
protocol prin notificare adresat` secretarului
1. La expirarea unui termen de 5 ani \ncepând general al Organiza]iei Na]iunilor Unite. O
de la intrarea \n vigoare a prezentului pro- astfel de denun]are are efect la un an de la
tocol, un stat parte poate s` propun` un primirea notific`rii de c`tre secretarul general.
amendament [i s` depun` textul acestuia la

64
2. O organiza]ie regional` de integrare econo-
mic` \nceteaz` s` fie parte a prezentului pro-
tocol atunci când statele membre au denun-
]at-o.

ARTICOLUL 20
Depozitar [i limba

1. Secretarul general al Organiza]iei Na]iunilor


Unite este depozitarul prezentului protocol.
2. Originalul prezentului protocol, ale c`rui tex-
te \n limbile englez`, arab`, chinez`, spanio-
l`, francez` [i rus` sunt egal autentice, va fi
depus la secretarul general al Organiza]iei
Na]iunilor Unite.
Fapt pentru care plenipoten]iarii subsemna]i,
autoriza]i \n acest sens de respectivele gu-
verne, au semnat prezentul protocol.

65
Ghid Legislativ

PROTOCOL
\mpotriva traficului ilegal de migran]i pe calea terestr`, a aerului
[i pe mare, adi]ional la Conven]ia Na]iunilor Unite \mpotriva
criminalit`]ii transna]ionale organizate

*) Traducere. judicii grave statelor respective,


 preocupate de asemenea de faptul c` traficul
PREAMBUL ilegal de migran]i risc` s` pun` \n pericol
via]a [i securitatea migran]ilor respectivi,
Statele p`r]i la prezentul protocol, amintind Rezolu]ia 53/111 a Adun`rii gene-
 declarând c` o ac]iune eficient` \n scopul rale a Organiza]iei Na]iunilor Unite din 9 de-
prevenirii [i combaterii traficului ilegal de cembrie 1998 prin care Adunarea general` a
migran]i pe calea terestr`, a aerului [i pe decis crearea unui comitet interguverna-
mare necesit` o apropiere global` [i interna- mental special cu o componen]` nelimitat`,
]ional`, inclusiv cooperare, schimb de infor- \ns`rcinat s` elaboreze o conven]ie interna-
ma]ii [i alte m`suri corespunz`toare, de na- ]ional` general` \mpotriva criminalit`]ii
tur` social` [i \n special economic`, la nivel transna]ionale organizate [i s` examineze
na]ional, regional [i interna]ional, dac` se poate elabora, \n special, un instru-
 amintind Rezolu]ia 54/212 a Adun`rii gene- ment interna]ional de lupt` \mpotriva tra-
rale a Organiza]iei Na]iunilor Unite din 22 ficului [i transportului ilegal de migran]i,
decembrie 1999, prin care Adunarea genera- inclusiv pe calea maritim`,
l` a invitat insistent statele membre [i orga- convinse c` faptul de a ad`uga la Conven]ia
nismele Na]iunilor Unite s` \nt`reasc` coo- Na]iunilor Unite \mpotriva criminalit`]ii
perarea interna]ional` \n domeniul migr`- transna]ionale organizate un instrument in-
rilor interna]ionale [i al dezvolt`rii \n scopul terna]ional \mpotriva traficului ilegal de mi-
confrunt`rii cu cauzele profunde ale migr`- gran]i pe calea terestr`, a aerului [i pe mare
rilor, \n special acelea care sunt legate de s`- va ajuta la prevenirea [i la combaterea aces-
r`cie, s` reduc` avantajele pe care migr`rile tui gen de criminalitate,
interna]ionale le aduc celor interesa]i [i s` au convenit cele ce urmeaz`:
\ncurajeze, dup` cum au convenit, mecanis-
mele interregionale, regionale [i subregio- I. DISPOZI}II GENERALE
nale pentru a continua s` se ocupe de pro-
blema migr`rilor [i a dezvolt`rii, ARTICOLUL 1
 fiind convinse c` migran]ii trebuie s` fie tra- Rela]ia cu Conven]ia Na]iunilor Unite \mpotri-
ta]i cu umanitate [i c` drepturile lor trebuie va criminalit`]ii transna]ionale organizate
s` fie pe deplin protejate,
 ]inând cont de faptul c`, \n ciuda eforturilor 1. Prezentul protocol completeaz` Conven]ia
\ntreprinse de alte instan]e interna]ionale, Na]iunilor Unite \mpotriva criminalit`]ii
nu exist` nici un instrument universal care transna]ionale organizate. El este interpretat
s` aib` drept obiect toate aspectele traficului \mpreun` cu conven]ia.
ilegal de migran]i [i alte chestiuni legate de 2. Dispozi]iile conven]iei se aplic` mutatis mu-
acesta, tandis prezentului protocol, cu excep]ia ori-
 preocupate de cre[terea considerabil` a ac- c`rei dispozi]ii contrare protocolului.
tivit`]ilor grupurilor criminale organizate \n 3. Infrac]iunile stabilite conform art. 6 al pre-
materie de trafic ilegal de migran]i [i a altor zentului protocol sunt considerate infrac]iuni
activit`]i infrac]ionale legate de acestea, pre- stabilite conform conven]iei.
v`zute de prezentul protocol, care aduc pre-

66
ARTICOLUL 2 zi]iilor contrare, prevenirii anchetelor [i urm`ri-
Obiectul rilor privind infrac]iunile prev`zute de art. 6,
atunci când aceste infrac]iuni sunt de natur`
Prezentul protocol are drept obiect prevenirea [i transna]ional` [i \n s`vâr[irea lor este implicat
combaterea traficului ilegal de migran]i, precum un grup infrac]ional organizat, precum [i pro-
[i promovarea cooper`rii dintre statele p`r]i \n tec]iei drepturilor persoanelor care au f`cut
acest scop, protejând \n acela[i timp drepturile obiectul acestor infrac]iuni.
migran]ilor care fac obiectul acestui trafic.
ARTICOLUL 5
ARTICOLUL 3 Responsabilitatea penal` a migran]ilor
Terminologia
Migran]ii nu devin pasibili de urm`riri penale \n
|n \n]elesul prezentului protocol: temeiul prezentului protocol pentru faptul c` au
a) expresia trafic ilegal de migran]i desemnea- f`cut obiectul faptelor prev`zute la art. 6.
z` faptul de a asigura, \n scopul ob]inerii, di-
rect sau indirect, un folos financiar ori un alt ARTICOLUL 6
folos material, intrarea ilegal` \ntr-un stat Incriminarea
parte a unei persoane care nu este nici cet`-
]ean, nici rezident permanent al acelui stat; 1. Fiecare stat parte adopt` m`surile legislative
b) expresia intrare ilegal` desemneaz` trecerea sau alte m`suri necesare pentru a conferi ca-
frontierelor atunci când condi]iile necesare racterul de infrac]iune, atunci când faptele
intr`rii legale \n statul primitor nu sunt sa- au fost comise inten]ionat [i pentru a ob]ine,
tisf`cute; direct ori indirect, un folos financiar sau un
c) expresia document de c`l`torie sau de iden- alt folos material:
titate fraudulos desemneaz` orice document a) traficului ilegal de migran]i;
de c`l`torie ori de identitate: b) atunci când faptele au fost comise \n scopul
(i) care a fost contraf`cut sau modificat \n mod de a permite traficul ilegal de migran]i:
substan]ial de c`tre oricine altcineva \n afar` (i) confec]ion`rii unui document de c`l`torie
de o persoan` ori o autoritate abilitat` prin sau de identitate fraudulos;
lege s` preg`teasc` sau s` elibereze docu- (ii)faptei de a furniza sau de a poseda un ase-
mentul de c`l`torie ori de identitate \n nu- menea document;
mele statului; sau c) faptei de a permite unei persoane, care nu
(ii)care a fost eliberat sau ob]inut \n mod ilegal este nici cet`]ean, nici rezident permanent,
printr-o declara]ie fals`, prin corup]ie ori s` r`mân` \n statul respectiv f`r` a respecta
constrângere sau prin orice alt mijloc ilegal; condi]iile necesare [ederii legale \n acel stat,
sau prin mijloacele men]ionate la lit. b) a prezen-
(iii)care este utilizat de c`tre o alt` persoan` tului paragraf sau prin orice alte mijloace ile-
decât titularul legitim; gale.
d) termenul nav` desemneaz` orice tip de ma- 2. Fiecare stat parte adopt` de asemenea m`-
[in` acvatic`, inclusiv ma[in` f`r` pescaj [i suri legislative [i alte m`suri necesare pen-
un hidroavion, utilizat sau ce poate fi utilizat tru a conferi caracterul de infrac]iune:
ca mijloc de transport pe ap`, cu excep]ia a) sub rezerva conceptelor fundamentale ale
unei nave de r`zboi, a unei nave de r`zboi sistemului s`u juridic, faptei de a \ncerca s`
auxiliare ori a altei nave ce apar]ine unui gu- comit` o infrac]iune stabilit` conform para-
vern sau se afl` \n exploatarea sa, atât timp grafului 1 al prezentului articol;
cât este utilizat exclusiv pentru un serviciu b) faptei de a fi complice la o infrac]iune stabi-
public necomercial. lit` conform lit. a), lit. b) (i) sau lit. c) a para-
grafului 1 al prezentului articol [i, sub rezer-
ARTICOLUL 4 va conceptelor fundamentale ale sistemului
Domeniul de aplicare s`u juridic, faptei de a fi complice la o infrac-
]iune stabilit` conform lit. b) (ii) a paragrafu-
Prezentul protocol se aplic`, cu excep]ia dispo- lui 1 al prezentului articol;

67
Ghid Legislativ

c) faptei de a organiza comiterea unei infrac]i- 2. Un stat parte care are motive serioase s` b`-
uni stabilite conform paragrafului 1 al pre- nuiasc` faptul c` o nav` care \[i exercit`
zentului articol sau de a da instruc]iuni altor libertatea de naviga]ie conform dreptului in-
persoane pentru ca acestea s` o comit`. terna]ional [i sub pavilion sau purtând \n-
3. Fiecare stat parte adopt` m`suri legislative semnele \nmatricul`rii unui alt stat parte se
[i alte m`suri necesare pentru a conferi ca- ocup` cu traficul ilegal de migran]i pe mare
racterul de circumstan]` agravant` infrac]iu- poate s` notifice statului al c`rui pavilion \l
nilor stabilite conform lit. a), lit. b) (i) [i lit. c) poart` nava, s` cear` confirmarea \nmatri-
ale paragrafului 1 al prezentului articol [i, cul`rii [i, dac` aceasta este confirmat`, s`
sub rezerva conceptelor fundamentale ale cear` autorizarea acestui stat de a lua m`su-
sistemului s`u juridic, infrac]iunilor stabilite rile necesare \n privin]a acestei nave. Statul
conform lit. b) [i c) ale paragrafului 2 al pre- al c`rui pavilion \l poart` nava poate, \n spe-
zentului articol: cial, s` autorizeze statul solicitant s`:
a) faptei de a pune \n pericol sau de a risca pu- a) inspecteze nava;
nerea \n pericol a vie]ii ori securit`]ii migran- b) viziteze nava; [i
]ilor respectivi; sau c) dac` g`se[te dovezi c` nava practic` traficul
b) tratamentului inuman sau degradant aplicat ilegal de migran]i pe mare, s` ia m`surile
acestor migran]i, inclusiv pentru exploatare. necesare \n privin]a navei, a persoanelor [i a
4. Nici o dispozi]ie a prezentului protocol nu \nc`rc`turii de la bord, precum [i a statului
\mpiedic` un stat parte s` ia m`suri \mpo- sub al c`rui pavilion s-a autorizat ac]iunea.
triva unei persoane ale c`rei fapte constituie, 3. Un stat parte care a luat una dintre m`surile
\n dreptul s`u intern, o infrac]iune. prev`zute la paragraful 2 al prezentului ar-
ticol informeaz` f`r` \ntârziere statul sub al
c`rui pavilion circul` nava asupra rezultate-
II. TRAFICUL ILEGAL DE MIGRAN}I PE MARE lor acestei m`suri.
4. Un stat parte r`spunde f`r` \ntârziere unei
ARTICOLUL 7 cereri ce \i este adresat` de c`tre un alt stat
Colaborarea parte \n vederea stabilirii dac` o nav` care se
prevaleaz` de \nmatriculare \n registrul s`u
Statele p`r]i colaboreaz` \n orice fel posibil \n sau care \[i arboreaz` pavilionul este abilita-
vederea prevenirii [i opririi traficului ilegal de t`, precum [i unei cereri de autorizare
migran]i pe mare, conform dreptului interna- prezentate conform paragrafului 2 al prezen-
]ional al m`rii. tului articol.
5. Un stat sub al c`rui pavilion circul` nava
ARTICOLUL 8 poate, \ntr-o m`sur` compatibil` cu art. 7 al
M`suri \mpotriva traficului ilegal de migran]i prezentului protocol, s` \[i subordoneze au-
pe mare toriza]ia unor condi]ii decise de comun
acord \ntre el [i statul solicitant, \n special \n
1. Un stat parte care are motive serioase s` b`- ceea ce prive[te responsabilitatea [i luarea
nuiasc` faptul c` o nav` sub pavilionul s`u de m`suri efective. Un stat parte nu ia nici o
ce se prevaleaz` de \nmatricularea \n regis- m`sur` suplimentar` f`r` autorizarea
trul s`u, f`r` na]ionalitate sau având \n reali- expres` a statului al c`rui pavilion \l poart`
tate na]ionalitatea statului parte \n cauz`, nava, cu excep]ia acelora care sunt necesare
de[i este sub pavilion str`in ori refuz` s` \[i pentru \ndep`rtarea unui pericol iminent
arboreze pavilionul, se ocup` cu traficul ile- asupra vie]ii persoanelor sau a acelora care
gal de migran]i pe mare, poate cere altor sta- rezult` din acorduri bilaterale ori multilate-
te p`r]i s` \l ajute s` pun` cap`t utiliz`rii rale pertinente.
acestei nave \n scopul men]ionat. Statele 6. Fiecare stat parte desemneaz` una sau, dac`
p`r]i solicitate furnizeaz` aceast` asisten]` este necesar, mai multe autorit`]i abilitate s`
\n m`sura posibilului, ]inând cont de mijloa- primeasc` cererile de asisten]`, de confirma-
cele de care dispun. re a \nmatricul`rii \n registrul acestuia ori a
dreptului de a arbora pavilionul s`u, precum

68
[i cererile de autorizare de a lua m`surile po- navele de r`zboi sau de aeronavele militare
trivite [i de a r`spunde acestor cereri. Secre- ori de alte nave sau aeronave abilitate \n
tarul general al Organiza]iei Na]iunilor Unite acest scop, purtând vizibil o marc` exteri-
comunic` celorlalte state p`r]i autoritatea oar` [i identificabil` c` se afl` \n serviciul
desemnat` de fiecare dintre ele \n luna ur- statului.
m`toare acestei desemn`ri.
7. Un stat parte care are motive serioase s` III. PREVENIREA, COOPERAREA {I ALTE
b`nuiasc` faptul c` o nav` se ocup` cu tra- M~SURI
ficul ilegal de migran]i pe mare [i c` aceast`
nav` este f`r` na]ionalitate sau poate fi ARTICOLUL 10
asimilat` unei nave f`r` na]ionalitate poate Informarea
s` o inspecteze [i s` o viziteze. Dac` b`nu-
ielile sunt confirmate prin dovezi, acest stat 1. F`r` a \nc`lca art. 27 [i 28 din conven]ie, sta-
parte ia m`surile potrivite conform dreptului tele p`r]i, \n special acelea care au frontiere
intern [i dreptului interna]ional adecvat. comune sau sunt situate pe itinerarii folosite
pentru traficul ilegal de emigran]i, pentru a
ARTICOLUL 9 atinge obiectivele prezentului protocol, con-
Clauze de protec]ie form sistemelor lor juridice [i administrative
respective, fac schimb de informa]ii perti-
1. Când ia m`suri \mpotriva unei nave conform nente privind \n special:
art. 8 al prezentului protocol, un stat parte: a) punctele de \mbarcare [i de destina]ie, pre-
a) vegheaz` la securitatea [i la tratamentul cum [i itinerarele, transportatorii [i mijloace-
uman al persoanelor aflate la bord; le de transport despre care se [tie sau se
b) ]ine cont \n modul cuvenit de necesitatea de b`nuie[te c` sunt utilizate de o grupare in-
a nu compromite securitatea navei sau a \n- frac]ional` organizat` pentru comiterea fap-
c`rc`turii sale; telor prev`zute de art. 6 al prezentului pro-
c) ]ine cont \n modul cuvenit de necesitatea de tocol;
a nu prejudicia interesele comerciale sau b) identificarea [i metodele de organizare a
drepturile statului al c`rui pavilion \l poart` grupurilor infrac]ionale organizate despre
nava ori ale oric`rui alt stat interesat; care se [tie sau se b`nuie[te c` ar comite
d) vegheaz`, \n func]ie de mijloacele sale, ca faptele prev`zute de art. 6 al prezentului pro-
orice m`sur` luat` \n privin]a navei s` fie ra- tocol;
]ional` din punct de vedere ecologic. c) autenticitatea [i caracteristicile documente-
2. Atunci când motivele m`surilor luate prin lor de c`l`torie eliberate de c`tre un stat par-
aplicarea art. 8 al prezentului protocol se do- te, precum [i furtul de documente de c`l`to-
vedesc nefondate, nava este desp`gubit` rie sau de identitate noi ori utilizarea neco-
pentru orice pierdere sau eventual` pagub`, respunz`toare a acestora;
cu condi]ia s` nu fi comis vreo ac]iune care d) mijloacele [i metodele de ascundere [i de
s` justifice m`surile luate. transport al persoanelor, modificarea, repro-
3. Atunci când o m`sur` este luat`, adoptat` ducerea ori cump`rarea ilegal` sau orice alt
sau aplicat` conform prezentului capitol, se fel de uz necorespunz`tor al documentelor
]ine cont a[a cum se cuvine de necesitatea de c`l`torie ori de identitate utilizate pentru
de a nu afecta [i nici de a nu \mpiedica: comiterea faptelor prev`zute de art. 6 al pre-
a) drepturile [i obliga]iile statelor de coast` [i zentului protocol [i mijloacele de detectare a
exercitarea competen]ei lor conform acestora;
dreptului interna]ional al m`rii; sau e) datele experien]ei de ordin legislativ, pre-
b) puterea statului al c`rui pavilion \l poart` cum [i practicile [i m`surile ce vizeaz` pre-
nava de a-[i exercita competen]a [i controlul venirea [i combaterea faptelor prev`zute de
\n chestiunile de ordin administrativ, tehnic art. 6 al prezentului protocol; [i
[i social privind nava. f) problemele [tiin]ifice [i tehnice utile pentru
4. Orice m`sur` luat` pe mare prin aplicarea descoperire [i reprimare, \n scopul \nt`ririi
prezentului capitol este executat` doar de reciproce a capacit`]ii lor de prevenire [i

69
Ghid Legislativ

combatere a faptelor prev`zute de art. 6 al ARTICOLUL 12


prezentului protocol, de \ncepere a anche- Securitatea [i controlul documentelor
telor asupra acestor fapte [i de urm`rire a Fiecare stat parte ia m`surile necesare, con-
autorilor. form mijloacelor disponibile:
2. Un stat parte care prime[te informa]ii se a) pentru a face \n a[a fel \ncât documentele de
conformeaz` oric`rei cereri a statului parte c`l`torie sau de identitate pe care le elibe-
care le-a comunicat, supunând folosirea lor reaz` s` aib` o astfel de calitate \ncât s` nu
unor restric]ii. poat` fi u[or folosite \ntr-un mod impropriu,
falsificate ori modificate, reproduse sau
ARTICOLUL 11 eliberate ilegal; [i
M`suri la frontiere b) pentru a asigura integritatea [i securitatea
documentelor de c`l`torie sau de identitate
1. F`r` a \nc`lca angajamentele interna]ionale eliberate de el ori \n numele lui [i pentru a
referitoare la libera circula]ie a persoanelor, \mpiedica \ntocmirea, eliberarea [i utilizarea
statele p`r]i \nt`resc, \n m`sura posibilului, lor ilegal`.
controalele la frontiere, necesare pentru pre-
venirea [i descoperirea traficului ilegal de ARTICOLUL 13
migran]i. Legitimitatea [i valabilitatea documentelor
2. Fiecare stat parte adopt` m`suri legislative
sau alte m`suri necesare pentru prevenirea, La cererea unui alt stat parte, un stat parte
pe cât posibil, a folosirii mijloacelor de tran- verific`, conform dreptului s`u intern [i \ntr-un
sport utilizate de c`tre transportatorii co- termen rezonabil, legitimitatea [i valabilitatea
merciali pentru comiterea infrac]iunii stabili- documentelor de c`l`torie sau de identitate
te conform lit. a) a paragrafului 1 al art. 6 din eliberate ori probabil b`nuite c` au fost elibe-
prezentul protocol. rate \n numele s`u [i despre care se b`nuie[te
3. Atunci când este necesar, f`r` a aduce atin- c` sunt utilizate pentru comiterea faptelor pre-
gere conven]iilor interna]ionale aplicabile, v`zute de art. 6 al prezentului protocol.
aceste m`suri constau \n special \n prevede-
rea obliga]iei pentru transportatorii comer- ARTICOLUL 14
ciali, inclusiv orice companie de transport Preg`tirea [i cooperarea tehnic`
sau orice proprietar ori utilizator al oric`rui
mijloc de transport, de a verifica dac` to]i 1. Statele p`r]i asigur` sau intensific` preg`-
pasagerii posed` documentele de c`l`torie tirea specializat` a agen]ilor serviciilor de
cerute pentru intrarea \n statul primitor. migrare [i a altor agen]i competen]i pentru
4. Fiecare stat parte ia m`surile necesare, con- prevenirea faptelor prev`zute de art. 6 al pre-
form dreptului s`u intern, pentru a \nso]i de zentului protocol [i pentru tratamentul uman
sanc]iuni obliga]ia prev`zut` de paragraful 3 acordat migran]ilor care fac obiectul acestor
al prezentului articol. fapte, precum [i pentru respectarea dreptu-
5. Fiecare stat parte examineaz` luarea de rilor ce le sunt recunoscute la nevoie \n pre-
m`suri care s` permit`, conform dreptului zentul protocol.
s`u intern, refuzarea intr`rii persoanelor im- 2. Statele p`r]i colaboreaz` \ntre ele [i cu orga-
plicate \n comiterea infrac]iunilor stabilite niza]iile interna]ionale, organiza]iile negu-
conform prezentului protocol sau anularea vernamentale [i cu celelalte organiza]ii com-
vizei. petente, precum [i cu alte institu]ii ale socie-
6. F`r` a \nc`lca art. 27 al conven]iei, statele t`]ii civile, pentru asigurarea unei preg`tiri
p`r]i examineaz` \nt`rirea cooper`rii dintre adecvate a personalului pe teritoriul lor, \n
serviciile lor de control la frontiere, \n special vederea prevenirii, combaterii [i eradic`rii
prin stabilirea [i men]inerea c`ilor de comu- faptelor prev`zute de art. 6 al prezentului
nicare direct`. protocol [i a protec]iei drepturilor migran]i-
lor ce fac obiectul acestor fapte. Aceast` pre-
g`tire vizeaz` \n special:

70
a) \mbun`t`]irea securit`]ii [i calit`]ii docu- cooperare la nivel na]ional, regional [i inter-
mentelor de c`l`torie; na]ional, ]inând cont de realit`]ile socioeco-
b) recunoa[terea [i descoperirea documentelor nomice ale migr`rilor [i acordând o aten]ie
de c`l`torie sau de identitate frauduloase; deosebit` zonelor defavorizate din punct de
c) activit`]ile de informare cu caracter penal, \n vedere economic [i social, \n scopul con-
special \n ceea ce prive[te identificarea gru- frunt`rii cu cauzele socioeconomice profun-
purilor infrac]ionale organizate despre care de ale traficului ilegal de migran]i, cum ar fi
se [tie sau se b`nuie[te c` ar comite faptele s`r`cia [i subdezvoltarea.
prev`zute la art. 6 al prezentului protocol,
metodele folosite pentru transportarea mi- ARTICOLUL 16
gran]ilor ce fac obiectul unui trafic ilegal, fo- M`suri de protec]ie [i de asisten]`
losirea necorespunz`toare a documentelor
de c`l`torie ori de identitate pentru s`vâr[i- 1. Atunci când aplic` prezentul protocol, fieca-
rea faptelor prev`zute de art. 6 [i mijloacele re stat parte ia, conform obliga]iilor ce-i re-
de disimulare utilizate \n traficul ilegal de mi- vin \n temeiul dreptului interna]ional, toate
gran]i; m`surile necesare, inclusiv, dac` este ne-
d) \mbun`t`]irea procedurilor de descoperire, voie, m`surile legislative, pentru a ap`ra [i a
la punctele de intrare [i de ie[ire tradi]ionale proteja drepturile persoanelor care au f`cut
[i netradi]ionale, a migran]ilor ce fac obiec- obiectul faptelor prev`zute de art. 6 al pre-
tul unui trafic ilegal; [i zentului protocol, drepturi ce le sunt acorda-
e) tratamentul uman aplicat migran]ilor [i pro- te \n temeiul dreptului interna]ional aplica-
tec]ia drepturilor care le sunt recunoscute \n bil, \n special dreptul la via]` [i dreptul de a
prezentul protocol. nu fi supus la tortur` sau la alte pedepse ori
3. Statele p`r]i având experien]` corespun- tratamente crude, inumane sau degradante.
z`toare au \n vedere s` acorde asisten]` 2. Fiecare stat parte ia m`surile necesare pen-
tehnic` statelor care sunt frecvent folosite ca tru a acorda migran]ilor o protec]ie adecvat`
]`ri de origine sau de tranzit pentru persoa- \mpotriva violen]ei ce le-ar putea fi aplicat`,
nele care au f`cut obiectul faptelor prev`zute atât de c`tre persoane, cât [i de c`tre gru-
de art. 6 al prezentului protocol. Statele p`r]i p`ri, pentru faptul c` au f`cut obiectul fap-
fac tot posibilul pentru a furniza resursele telor prev`zute la art. 6 al prezentului pro-
necesare, cum ar fi vehicule, sisteme infor- tocol.
matice [i lecturi de documente, \n scopul 3. Fiecare stat parte acord` o asisten]` potrivit`
combaterii faptelor prev`zute de art. 6. migran]ilor a c`ror via]` sau securitate este
pus` \n pericol pentru c` au f`cut obiectul
ARTICOLUL 15 faptelor prev`zute de art. 6 al prezentului
Alte m`suri de prevenire protocol.
4. Atunci când aplic` dispozi]iile prezentului ar-
1. Fiecare stat parte ia m`suri ce vizeaz` aplica- ticol, statele p`r]i ]in cont de nevoile deose-
rea sau \nt`rirea programelor de informare bite ale femeilor [i copiilor.
pentru sensibilizarea publicului c` faptele 5. |n cazul de]inerii unei persoane care a f`cut
prev`zute de art. 6 al prezentului protocol obiectul faptelor prev`zute de art. 6 al pre-
constituie o activitate infrac]ional` s`vâr[it` zentului protocol, fiecare stat parte \[i res-
frecvent de c`tre grupurile infrac]ionale pect` obliga]iile asumate \n temeiul Conven-
organizate \n scopul ob]inerii de profit [i c` ]iei de la Viena asupra rela]iilor consulare, \n
respectivii migran]i sunt supu[i unor riscuri cazurile aplicabile, inclusiv obliga]ia de a in-
grave. forma f`r` \ntârziere persoana respectiv`
2. Conform art. 31 al conven]iei, statele p`r]i despre dispozi]iile referitoare la notificarea
colaboreaz` \n domeniul informa]iei pentru [i comunicarea cu func]ionarii consulari.
a-i \mpiedica pe posibilii migran]i s` devin`
victimele grupurilor infrac]ionale organizate.
3. Fiecare stat parte promoveaz` sau intensi-
fic`, dup` caz, programe de dezvoltare [i de

71
Ghid Legislativ

ARTICOLUL 17 te prev`zute de art. 6 al prezentului protocol


Acorduri [i conven]ii ia toate m`surile necesare pentru a organiza
aceast` revenire \n mod organizat, ]inând
Statele p`r]i examineaz` posibilitatea \ncheierii cont de securitatea [i demnitatea persoanei.
de acorduri bilaterale sau regionale, de conven- 6. Statele p`r]i pot coopera cu organiza]iile in-
]ii opera]ionale ori de \n]elegeri ce vizeaz`: terna]ionale competente pentru aplicarea
a) stabilirea celor mai potrivite [i eficiente m`- prezentului articol.
suri pentru prevenirea [i combaterea fap- 7. Prezentul articol nu prejudiciaz` drepturile
telor prev`zute de art. 6 al prezentului pro- acordate de orice lege a statului parte primi-
tocol; sau tor persoanelor care au f`cut obiectul unei
b) dezvoltarea dispozi]iilor prezentului protocol. fapte prev`zute de art. 6 al prezentului
protocol.
ARTICOLUL 18 8. Prezentul articol nu are urm`ri asupra obli-
|ntoarcerea migran]ilor ce fac obiectul trafi- ga]iilor asumate \n temeiul oric`rui alt tratat
cului ilegal bilateral ori multilateral aplicabil sau al ori-
c`rui alt acord ori conven]ie opera]ional`
1. Fiecare stat parte consimte s` faciliteze [i s` aplicabil` determinând, \n \ntregime sau
accepte, f`r` \ntârziere nejustificat` sau ne- par]ial, \ntoarcerea persoanelor care au f`cut
rezonabil`, \ntoarcerea unei persoane care a obiectul unei fapte prev`zute de art. 6 al pre-
f`cut obiectul unei fapte prev`zute de art. 6 zentului protocol.
al prezentului protocol [i care este cet`]ean
ori are dreptul de a avea re[edin]a perma- IV. DISPOZI}II FINALE
nent` pe teritoriul s`u sau \n momentul re-
venirii. ARTICOLUL 19
2. Fiecare stat parte studiaz` posibilitatea de a Clauze de protec]ie
facilita [i de a accepta, conform dreptului
s`u intern, revenirea unei persoane care a 1. Nici o dispozi]ie a prezentului protocol nu
f`cut obiectul unei fapte prev`zute de art. 6 are urm`ri asupra altor drepturi, obliga]ii [i
al prezentului protocol [i care avea dreptul r`spunderi ale statelor [i persoanelor private
de a avea re[edin]a permanent` pe teritoriul \n temeiul dreptului interna]ional, inclusiv
s`u \n momentul intr`rii acelei persoane pe dreptul interna]ional umanitar [i dreptul in-
teritoriul statului primitor. terna]ional referitor la drepturile omului, [i,
3. La cererea statului parte de primire, un stat \n special, atunci când se aplic`, referitor la
parte solicitat verific`, f`r` \ntârziere ne- Conven]ia din 1951 [i Protocolul din 1967
justificat` sau nerezonabil`, dac` persoana privind statutul refugia]ilor, precum [i princi-
care a f`cut obiectul unei fapte prev`zute la piul nerespingerii care este prev`zut de
art. 6 al prezentului protocol este cet`]eanul acesta.
s`u ori are dreptul de a avea re[edin]a per- 2. M`surile prev`zute de prezentul protocol
manent` pe teritoriul s`u. sunt interpretate [i aplicate astfel \ncât per-
4. |n scopul facilit`rii \ntoarcerii unei persoane soanele s` nu fac` obiectul unei discrimin`ri
care a f`cut obiectul unei fapte prev`zute de pe motiv c` fac obiectul faptelor prev`zute
art. 6 al prezentului protocol [i care nu po- de art. 6 al prezentului protocol. Interpreta-
sed` documentele cerute, statul parte al c`- rea [i aplicarea acestor m`suri sunt confor-
rei cet`]ean este aceast` persoan` ori \n care me principiilor nediscriminatorii recunoscu-
are dreptul de [edere permanent` accept` te interna]ional.
s` elibereze, la cererea statului parte primi-
tor, documentele de c`l`torie sau orice alt fel ARTICOLUL 20
de autoriza]ie necesar` pentru a permite per- Rezolvarea diferendelor
soanei s` se predea [i s` fie reprimit` pe
teritoriul s`u. 1. Statele p`r]i fac eforturi pentru rezolvarea
5. Fiecare stat parte interesat de \ntoarcerea diferendelor privind interpretarea sau aplica-
unei persoane care a f`cut obiectul unei fap- rea prezentului protocol pe calea negocierii.

72
2. Orice ne\n]elegere \ntre dou` sau mai multe peten]ei sale asupra chestiunilor guvernate
state p`r]i privind interpretarea sau aplica- de prezentul protocol. De asemenea, ea \l in-
rea prezentului protocol, care nu poate fi formeaz` pe depozitar despre orice modifi-
rezolvat` pe calea negocierii \ntr-un termen care pertinent` asupra extinderii competen-
rezonabil, la cererea unuia dintre aceste sta- ]ei sale.
te p`r]i este supus` arbitrajului. Dac` \n 4. Prezentul protocol este deschis ader`rii ori-
termen de 6 luni \ncepând de la data cererii c`rui stat sau oric`rei organiza]ii regionale
arbitrajului, statele p`r]i nu cad de acord \n de integrare economic`, din care cel pu]in
privin]a organiz`rii arbitrajului, oricare din- un stat membru este parte la prezentul pro-
tre ele poate supune diferendul aten]iei Cur- tocol. Instrumentele de aderare sunt depuse
]ii Interna]ionale de Justi]ie, adresând o ce- la secretarul general al Organiza]iei Na]iu-
rere conform Statutului Cur]ii. nilor Unite. |n momentul ader`rii sale, o or-
3. Fiecare stat parte poate, \n momentul sem- ganiza]ie regional` de integrare economic`
n`rii, ratific`rii, accept`rii sau aprob`rii pre- declar` extinderea competen]ei sale asupra
zentului protocol ori ader`rii la acesta, s` de- chestiunilor guvernate de prezentul proto-
clare c` nu se consider` legat prin paragraful col. Ea \l informeaz` de asemenea pe depo-
2 al prezentului articol. Celelalte state p`r]i zitar despre orice modificare pertinent` asu-
nu sunt legate prin paragraful 2 al prezen- pra extinderii competen]ei sale.
tului articol de orice stat parte care a emis o
asemenea rezerv`. ARTICOLUL 22
4. Orice stat parte care a emis o rezerv` \n te- Intrarea \n vigoare
meiul paragrafului 3 al prezentului articol
poate s` o retrag` \n orice moment, adre- 1. Prezentul protocol va intra \n vigoare dup`
sând o notificare secretarului general al Or- nou`zeci de zile de la data depunerii celui
ganiza]iei Na]iunilor Unite. de-al patruzecilea instrument de ratificare,
de acceptare, de aprobare sau de aderare,
ARTICOLUL 21 \n]elegându-se prin aceasta c` nu va intra \n
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea [i vigoare \nainte de intrarea \n vigoare a con-
aderarea ven]iei. Pentru aplicarea prezentului para-
graf nici unul dintre instrumentele depuse
1. Prezentul protocol va fi deschis semn`rii tu- de o organiza]ie regional` de integrare eco-
turor statelor \n perioada 12-15 decembrie nomic` nu este considerat instrument ce se
2000 la Palermo (Italia) [i apoi la sediul Orga- adaug` instrumentelor depuse deja de state-
niza]iei Na]iunilor Unite, la New York, pân` le membre ale acestei organiza]ii.
la data de 12 decembrie 2002. 2. Pentru fiecare stat sau organiza]ie regional`
2. Prezentul protocol este de asemenea deschis de integrare economic` ce va ratifica, va ac-
semn`rii de c`tre organiza]iile regionale de cepta ori va aproba prezentul protocol sau
integrare economic`, cu condi]ia ca cel pu]in care va adera la acesta dup` depunerea celui
un stat membru al unei asemenea organi- de-al patruzecilea instrument pertinent, pre-
za]ii s` fi semnat prezentul protocol conform zentul protocol va intra \n vigoare la treizeci
paragrafului 1 al prezentului articol. de zile de la data depunerii instrumentului
3. Prezentul protocol este supus ratific`rii, ac- pertinent de c`tre acest stat ori de aceast`
cept`rii sau aprob`rii. Instrumentele de ra- organiza]ie sau la data la care intr` \n vigoa-
tificare, de acceptare ori de aprobare vor fi re prin aplicarea paragrafului 1 al prezentului
depuse la secretarul general al Organiza]iei articol, dac` este ulterioar`.
Na]iunilor Unite. O organiza]ie regional` de
integrare economic` \[i poate depune instru- ARTICOLUL 23
mentele de ratificare, de acceptare sau de Amendamente
aprobare dac` cel pu]in unul dintre statele ei
membre a f`cut-o. |n acest instrument de ra- 1. La expirarea unui termen de 5 ani \ncepând
tificare, de acceptare sau de aprobare, de la intrarea \n vigoare a prezentului proto-
aceast` organiza]ie declar` extinderea com- col, un stat parte la protocol poate propune

73
Ghid Legislativ

un amendament [i poate depune textul la 5. Un amendament intrat \n vigoare devine


secretarul general al Organiza]iei Na]iunilor obligatoriu fa]` de statele p`r]i care [i-au dat
Unite. Acesta va comunica apoi propunerea consim]`mântul de a fi legate prin el. Ce-
de amendament statelor p`r]i [i Conferin]ei lelalte state p`r]i r`mân legate prin dispozi-
p`r]ilor la conven]ie, \n vederea examin`rii ]iile prezentului protocol [i prin toate amen-
propunerii [i adopt`rii deciziei. Statele p`r]i damentele anterioare pe care le-au ratificat,
la prezentul protocol reunite la Conferin]a acceptat sau aprobat.
p`r]ilor nu precupe]esc nici un efort pentru a
ajunge la un consens asupra oric`rui amen- ARTICOLUL 24
dament. Dac` toate eforturile \n acest sens Denun]area
au fost epuizate f`r` s` se fi ajuns la vreun
acord, va fi necesar, ca o ultim` posibilitate 1. Un stat parte poate denun]a prezentul pro-
pentru ca amendamentul s` fie adoptat, tocol prin notificare adresat` secretarului
votul majorit`]ii a dou` treimi din statele general al Organiza]iei Na]iunilor Unite. O
p`r]i la prezentul protocol, prezente la Con- asemenea denun]are devine efectiv` la un
ferin]a p`r]ilor [i care [i-au exprimat votul. an de la data primirii notific`rii de c`tre se-
2. |n temeiul prezentului articol, pentru a-[i pu- cretarul general.
tea exercita dreptul de vot \n domenii ce ]in 2. O organiza]ie regional` de integrare econo-
de competen]a lor, organiza]iile regionale de mic` \nceteaz` s` fie parte la prezentul pro-
integrare economic` dispun de un num`r de tocol atunci când toate statele sale membre
voturi egal cu num`rul statelor lor membre l-au denun]at.
p`r]i la prezentul protocol. Ele nu \[i exercit`
dreptul de vot dac` statele membre [i-l exer- ARTICOLUL 25
cit` pe al lor [i invers. Depozitar [i limbi
3. Un amendament adoptat conform paragra-
fului 1 al prezentului articol este supus ratifi- 1. Secretarul general al Organiza]iei Na]iunilor
c`rii, accept`rii sau aprob`rii statelor p`r]i. Unite este depozitarul prezentului protocol.
4. Un amendament adoptat conform paragra- 2. Originalul prezentului protocol, ale c`rui
fului 1 al prezentului articol va intra \n vigoa- texte \n limbile englez`, arab`, chinez`, spa-
re pentru un stat parte dup` nou`zeci de zile niol`, francez` [i rus` sunt egal autentice, va
de la data depunerii de c`tre acest stat parte fi depus la secretarul general al Organiza]iei
la secretarul general al Organiza]iei Na]iuni- Na]iunilor Unite.
lor Unite a unui instrument de ratificare, de De aceea, plenipoten]iarii semnatari, autoriza]i
acceptare sau de aprobare a acestui amen- \n acest scop de guvernele respective, au sem-
dament. nat prezentul protocol.

74
CONVEN}IA DE LA HAGA
asupra aspectelor civile ale r`pirii interna]ionale de copii
(\ncheiat` la 25 octombrie 1980)

CAPITOLUL I ARTICOLUL 4
Câmpul de aplicare a conven]iei
Conven]ia se aplic` oric`rui copil care \[i avea
ARTICOLUL 1 re[edin]a obi[nuit` \ntr-un stat contractant
imediat \nainte de \nc`lcarea drepturilor privind
Prezenta conven]ie are drept obiect: \ncredin]area sau vizitarea. Aplicarea conven-
a) de a asigura \napoierea imediat` a copiilor ]iei \nceteaz` când copilul atinge vârsta de 16
deplasa]i sau re]inu]i ilicit \n orice stat con- ani.
tractant;
b) de a face s` se respecte efectiv \n celelalte ARTICOLUL 5
state contractante privind \ncredin]area [i
vizitarea, care exist` \ntr-un stat contractant. |n \n]elesul prezentei conven]ii:
a) dreptul privind \ncredin]area include dreptul
ARTICOLUL 2 cu privire la \ngrijirile cuvenite persoanei
copilului [i, \ndeosebi, acela de a hot`r\ asu-
Statele contractante iau toate m`surile cores- pra locului re[edin]ei sale;
punz`toare spre a asigura, \n limitele terito- b) dreptul de vizitare include dreptul de a duce
riului lor, realizarea obiectivelor conven]iei. |n copilul pentru o perioad` limitat` de timp \n
acest scop, ele urmeaz` s` recurg` la procedu- alt loc decât cel al re[edin]ei sale obi[nuite.
rile lor de urgen]`.
CAPITOLUL II
ARTICOLUL 3 Autorit`]i centrale

Deplasarea sau ne\napoierea unui copil se con- ARTICOLUL 6


sider` ilicit`:
a) când are loc prin violarea unui drept privind Fiecare stat contractant desemneaz` o autori-
\ncredin]area, atribuit unei persoane, unei tate central` \ns`rcinat` s` satisfac` obliga]iile
institu]ii sau oric`rui alt organism ac]ionând ce-i sunt impuse prin conven]ie.
fie separat, fie \mpreun`, prin legea statului Un stat federal, un stat \n care sunt \n vigoare
\n care copilul \[i avea re[edin]a obi[nuit`, mai multe sisteme de drept sau un stat având
imediat \naintea deplas`rii sau ne\napoierii organiza]ii teritoriale autonome este liber s`
sale; [i desemneze mai mult de o autoritate central` [i
b) dac` la vremea deplasarii sau ne\napoierii s` specifice \ntinderea teritorial` a puterilor fie-
acest drept era exercitat \n mod efectiv, ac- c`reia dintre aceste autorit`]i. Statul care folo-
]ionându-se separat sau \mpreun` ori ar fi se[te aceast` posibilitate desemneaz` auto-
fost astfel exercitate, dac` asemenea \mpre- ritatea central` c`reia \i pot fi adresate cererile,
jurari nu ar fi survenit. \n vederea transmiterii lor autorit`]ii centrale
Dreptul privind \ncredin]area, vizat la lit. a), competente din acest stat.
poate rezulta, \ntre altele, dintr-o atribuire de
plin drept, dintr-o hot`râre judec`toreasc` sau
administrativ` sau dintr-un acord \n vigoare
potrivit dreptului acelui stat.

75
Ghid Legislativ

ARTICOLUL 7 ten]` lor \n vederea asigur`rii \napoierii co-


pilului.
Autorit`]ile centrale urmeaz` s` coopereze Cererea urmeaz` s` cuprind`:
\ntre ele [i s` promoveze o colaborare \ntre a) informa]ii privind identitatea reclamantului,
autorit`]ile competente \n statele lor respecti- a copilului [i a persoanei despre care se sus-
ve, pentru a asigura imediata \napoiere a copii- ]ine c` a luat sau a re]inut copilul;
lor [i a realiza celelalte obiective ale prezentei b) data na[terii copilului, dac` este posibil s`
conven]ii. fie ob]inut`;
|n special, ele urmeaz` fie direct, fie cu sprijinul c) motivele pe care se sprijin` reclamantul
oric`rui intermediar, s` ia toate m`surile po- pentru a cere \napoierea copilului;
trivite: d) toate informa]iile disponibile privitoare la lo-
a) pentru localizarea unui copil deplasat sau re- calizarea copilului [i identitatea persoanei cu
]inut ilicit; care copilul este presupus a se afla;
b) pentru prevenirea de noi pericole pentru co- e) copie autentic` a oric`rei decizii sau acord utile;
pil sau de pagube pentru p`r]ile interesante, f) o atestare sau declara]ie sub jur`mânt ema-
luând sau procedând astfel \ncât s` fie luate nând de la autoritatea central` sau de la alt`
m`suri provizorii; autoritate competenta a statului \n care se
c) pentru a asigura \napoierea de bun` voie a afla re[edin]a obi[nuit` sau de la o alt` per-
copilului sau a \nlesni o solu]ie amiabil`; soan` calificat` privind dreptul statului \n
d) pentru schimb de informa]ii, dac` se dove- material;
de[te util, privitoare la situa]ia social` a co- g) orice alt document util.
pilului.
e) pentru a furniza informa]ii generale privind ARTICOLUL 9
dreptul statului lor \n leg`tur` cu aplicarea
conven]iei; Când autoritatea central`, care este sesizat`
f) pentru a introduce sau a \nlesni deschiderea printr-o cerere \n temeiul art. 8, are motive s`
unei proceduri judiciare sau administrative, cread` c` copilul se afl` \ntr-un alt stat con-
menite s` ob]in` \napoierea copilului [i, tractant, ea transmite cererea direct [i f`r`
dac` este cazul, s` \ng`duie organizarea sau \ntârziere autorit`]ii centrale a acestui stat con-
exercitarea efectiv` a dreptului de vizitare; tractant, informând despre aceast` autoritatea
g) pentru a acorda sau \nlesni, dac` este cazul, central` reclamant` sau, dac` este cazul, pe
ob]inerea de asisten]` judiciar` [i juridic`, reclamant.
inclusiv participarea unui avocat;
h) pentru a asigura, pe plan administrativ, dac` ARTICOLUL 10
va fi necesar [i oportun, \napoierea f`r` pe-
ricol a copilului; Autoritatea central` a statului unde se afl` co-
i) pentru a se ]ine reciproc la curent asupra pilul va lua sau va face s` se ia orice m`sur`
aplic`rii conven]iei [i, pe cât posibil, a \nl`- susceptibil` s` asigure \napoierea acestuia de
tura eventualele obstacole ivite cu prilejul bun`voie.
aplic`rii sale.
ARTICOLUL 11
CAPITOLUL III
|napoierea copilului Autorit`]ile judiciare sau administrative ale ori-
c`rui stat contractant urmeaz` s` procedeze de
ARTICOLUL 8 urgen]` \n vederea \napoierii copilului.
Când autoritatea judiciar` sau administrativ`
Persoana, institu]ia sau organismul care pre- sesizat` nu a statuat, \ntr-un termen de 6 s`pt`-
tinde c` un copil a fost deplasat sau re]inut prin mâni din momentul sesiz`rii sale, reclamantul
violarea dreptului privind \ncredin]area poate sau autoritatea central` a statului solicitant, din
s` sesizeze fie autoritatea central` a re[edin]ei proprie ini]iativ` sau la cererea autorit`]ii cen-
obi[nuite a copilului, fie pe aceea a oric`rui stat trale a statului solicitant, poate cere o declara]ie
contractant, pentru ca acestea s` acorde asis- asupra motivelor acestei \ntârzieri. Dac` r`-

76
spunsul este primit de c`tre autoritatea centra- La aprecierea \mprejur`rilor vizate \n acest
l` a statului solicitant, aceast` autoritate ur- articol, autorit`]ile judiciare sau administrative
meaz` a o transmite autorit`]ii centrale a sta- urmeaz` s` ]in` seama de informa]iile puse la
tului solicitant sau, dac` este cazul, reclaman- dispozi]ie de autoritatea central` sau orice alt`
tului. autoritate competent` a statului \n care se afl`
re[edin]a obi[nuit` a copilului privitor la situa-
ARTICOLUL 12 ]ia sa social`.

Când un copil a fost deplasat sau re]inut ilicit \n ARTICOLUL 14


\n]elesul art. 3 [i o perioada de mai pu]in de un
an s-a scurs cu \ncepere de la deplasare sau Pentru a stabili existenta unei deplas`ri sau a
ne\napoiere \n momentul introducerii cererii unei ne\napoieri ilicite \n \n]elesul art. 3, auto-
\naintea autorit`]ii judiciare sau administrative ritatea judiciar` sau administrativ` a statului
a statului contractant unde se afl` copilul, auto- solicitat poate ]ine seama \n mod direct de le-
ritatea sesizat` dispune \napoierea sa imediat`. gea [i de hot`rârile judiciare sau administrative
Autoritatea judiciar` sau administrativ`, sesi- recunoscute sau nu \n mod formal \n statul \n
zat` fiind chiar dup` expirarea perioadei de un care se afl` re[edin]a obi[nuit` a copilului, f`r`
an prev`zute la alineatul precedent, urmeaz`, a recurge la procedurile specifice asupra dove-
de asemenea, s` dispun` \napoierea copilului, dirii acestui drept sau pentru recunoa[terea
afar` dac` nu se stabile[te c` copilul s-a inte- hot`rârilor str`ine care ar fi altfel aplicabile.
grat \n noul s`u mediu.
Când autoritatea judiciar` sau administrativ` a ARTICOLUL 15
statului solicitant are motive de a crede c` co-
pilul a fost luat \ntr-un alt stat, ea poate sus- Autorit`]ile judiciare sau administrative ale
penda procedura sau s` resping` cererea de unui stat contractant pot cere, \nainte de a dis-
\napoiere a copilului. pune \napoierea copilului, ca reclamantul s`
\nf`]i[eze o hot`râre sau o atestare emanând
ARTICOLUL 13 de la autorit`]ile statului \n care se afl` re[edin-
]a obi[nuit` a copilului, prin care s` se constate
Prin excep]ie de la dispozi]iile articolului prece- c` deplasarea sau ne\napoierea era ilicit` \n
dent, autoritatea judiciar` sau administrativ` a \n]elesul art. 3 al conven]iei, \n m`sura \n care
statului solicitant nu este ]inut` s` dispun` \na- aceast` hot`râre sau atestare poate fi obi[nuit`
poierea copilului, dac` persoana, institu]ia sau \n acest stat. Autorit`]ile centrale ale statelor
organismul care se \mpotrive[te \napoierii sale contractante acord` asisten]`, \n m`sura posi-
stabile[te; bilului, reclamantului spre a ob]ine o atare de-
a) c` persoana, institu]ia sau organismul care cizie sau atestate.
avea \n \ngrijire copilul nu exercit` efectiv
dreptul privind \ncredin]area la data de- ARTICOLUL 16
plas`rii sau ne\napoierii, ori consim]ise sau
achiesase ulterior acestei deplas`ri sau ne- Dup` ce vor fi informate despre deplasarea ili-
\napoieri; sau cit` a unui copil sau despre ne\napoierea sa \n
b) c` exist` un risc grav ca \napoierea copilului \n]elesul art. 3, autorit`]ile judiciare sau admi-
s`-l expun` unui pericol fizic sau psihic sau nistrative ale statului contractant unde copilul a
c` \n orice alt chip s`-l situeze \ntr-o situa]ie fost deplasat sau re]inut nu vor mai putea sta-
intolerabil`. tua asupra fondului dreptului privind \ncredin-
Autoritatea judiciar` sau administrativ` poate, ]area pân` când nu se va stabili c` nu se afla
de asemenea, s` refuze a dispune \napoierea \ntrunite condi]iile prezentei conven]ii pentru
copilului, dac` constat` c` acesta se \mpotri- \napoierea copilului sau pân` când o perioada
ve[te la \napoierea sa [i c` a atins o vârst` sau rezonabil` nu se va fi scurs f`r` ca o cerere
o maturitate care face necesar s` se ]in` seama pentru aplicarea conven]iei s` se fi f`cut.
de opinia sa.

77
Ghid Legislativ

ARTICOLUL 17 tului de vizitare, precum [i a condi]iilor \n care


exercitarea acestui drept va putea fi supus`.
Singura \mprejurare ca o hot`râre privitoare la
\ncredin]are a fost pronun]at` sau este suscep- CAPITOLUL V
tibil` s` fie recunoscut` \n statul solicitat nu Dispozi]ii generale
poate justifica refuzul de a retrimite copilul po-
trivit prevederilor acestei conven]ii, dar auto- ARTICOLUL 22
rit`]ile judiciare sau administrative ale statului Nici o cau]iune [i nici o depunere, sub orice
solicitat pot lua \n considerare motivele acestei denumire ar fi, nu pot fi impuse spre a garanta
hot`râri care ar intra \n sfera de aplicare a con- plata spezelor [i cheltuielilor \n contextul pro-
ven]iei. cedurilor judec`tore[ti sau administrative vi-
zate prin conven]ie.
ARTICOLUL 18
ARTICOLUL 23
Dispozi]iile acestui capitol nu limiteaz` puterea
autorit`]ii judec`tore[ti sau administrative de a Nici o legalizare sau formalitate similar` nu se
dispune \napoierea copilului oricând. va cere \n contextul conven]iei.

ARTICOLUL 19 ARTICOLUL 24

O hot`râre asupra \napoierii copilului, pro- Orice cerere, comunicare sau alt document se
nun]at` \n cadrul conven]iei, nu afecteaz` fon- trimit, \n limba original`, autorit`]ii centrale a
dul dreptului privind \ncredin]area. statului solicitat [i \nso]ite de o traducere \n
limba oficial` sau \ntr-una dintre limbile oficiale
ARTICOLUL 20 ale acestui stat ori, dac` aceast` traducere este
greu realizabil`, de o traducere \n limbile fran-
|napoierea copilului potrivit dispozi]iilor art. 12 cez` sau englez`.
poate fi refuzat` \n cazul \n care nu ar fi permis` Totu[i, un stat contractant va putea, facând re-
de principiile fundamentale ale statului solicitat zerva prev`zut` la art. 42, s` se opun` folosirii
cu privire la salvgardarea drepturilor omului [i fie a limbii franceze, fie a celei engleze, \n orice
a libert`]ilor fundamentale. cerere, comunicare sau alt document adresate
autorit`]ii sale centrale.
CAPITOLUL IV
Dreptul de vizitare ARTICOLUL 25

ARTICOLUL 21 Cet`]enii unui stat contractant [i persoanele cu


re[edin]a obi[nuit` \n acest stat vor avea drep-
O cerere vizând organizarea sau protejarea tul, pentru tot ceea ce prive[te aplicarea con-
exercit`rii efective a unui drept de vizitare ven]iei, la asisten]` judiciar` [i juridic` \n orice
poate fi adresat` autorit`]ii centrale a unui stat alt stat contractant, \n acelea[i condi]ii ca [i
contractant, potrivit acelora[i modalit`]i, cu o când ei \ns`[i ar fi cet`]eni ai acestui alt stat [i
cerere vizând \napoierea copilului. [i-ar avea acolo re[edin]a \n mod obi[nuit.
Autorit`]ile centrale sunt legate prin obliga]iile
de cooperare vizate al art. 7, pentru a asigura ARTICOLUL 26
exercitarea nestânjenit` a dreptului de vizitare
[i \ndeplinirea tuturor condi]iilor la care exerci- Fiecare autoritate central` va suporta propriile
tarea acestui drept ar fi supus` [i \n vederea sale speze \n aplicarea conven]iei.
\nl`tur`rii, \n m`sura posibilului, a obstacolelor Autoritatea central` [i celelalte servicii publice
de natur` a se \mpotrivi la aceasta. ale statelor contractante nu vor impune nici un
Autorit`]ile centrale, fie \n mod direct, fie prin fel de speze cu privire la cererile introduse \n
intermediari, pot ini]ia sau favoriza o procedur` aplicarea conven]iei. |ntre altele, nu pot pretin-
legal` \n vederea organiz`rii sau protej`rii drep- de reclamantului plata spezelor [i cheltuielilor

78
procesului sau, eventual, speze pricinuite de ARTICOLUL 30
participarea unui avocat. Totu[i, ele pot cere
plata cheltuielilor cauzate sau urmând a fi cau- Orice cerere, supus` autorit`]ii centrale sau di-
zate de opera]iuni legale de \napoierea copilului. rect autorit`]ilor judec`tore[ti sau administra-
Cu toate acestea, un stat contractant va putea, tive ale unui stat contractant, \n aplicarea con-
facând rezerva prev`zut` la art. 42, s` declare ven]iei, precum [i orice document ori informa-
c` nu este ]inut la plata spezelor, vizate de ali- re anexate acestora sau procurate de c`tre o
neatul precedent, \n leg`tur` cu participarea autoritate central` vor putea fi prezentate \nain-
unui avocat sau a unui consilier juridic, ori la tea tribunalelor sau autorit`]ilor administrative
speze judiciare, decât \n m`sura \n care aceste ale statelor contractante.
cheltuieli pot fi acoperite prin sistemul s`u de
asisten]` judiciar` [i juridic`. ARTICOLUL 31
Dispunând \napoierea copilului sau st`ruind
asupra dreptului de vizitare potrivit prevede- |n rela]ia cu un stat care \n materia \ncredin]`rii
rilor conven]iei, autoritatea judec`toreasc` sau copiilor practic` dou` sau mai multe sisteme
administrativ` poate, dac` este cazul, s` pun` de drept aplicabile \n unit`]i teritoriale diferite:
\n sarcina persoanei care a deplasat sau re]inut a) orice referire la re[edin]a obi[nuit` \n acest
copilul, sau care a \mpiedicat exercitarea drep- stat vizeaz` re[edin]a obi[nuit` \ntr-o unitate
tului de vizitare, plata tuturor spezelor necesare teritorial` a acestui stat;
\nteprinse de reclamant sau \n numele s`u, b) orice referire la legea statului re[edin]ei obi[-
\ntre altele spezele de c`l`torie, spezele de re- nuite vizeaz` legea unit`]ii teritoriale \n care
prezentare judec`toreasc` ale reclamantului [i copilul \[i are re[edin]a obi[nuit`.
de \napoiere a copilului, precum [i toate cheltu-
ielile [i pl`]ile f`cute pentru localizarea copilului. ARTICOLUL 32

ARTICOLUL 27 |n rela]ia cu un stat care, \n materie de \ncre-


din]are de copii, practic` dou` sau mai multe
Când apare clar c` nu sunt \ntrunite condi]iile sisteme de drept aplicabile unor categorii dife-
rite de persoane, orice referire la legea acestui
cerute de conven]ie sau c` cererea nu este \nte-
stat vizeaz` sistemul de drept desemnat prin
meiat`, o autoritate central` nu este ]inut` s`
dreptul acestuia.
accepte atare cerere. |n acest caz, ea \l infor-
meaz` de \ndat` pe reclamant despre motivele
ARTICOLUL 33
sale sau, dac` este cazul, autoritatea central`
care i-a transmis cererea.
Un stat \n care diferite unit`]i teritoriale au re-
guli proprii de drept \n materia \ncredin]arii co-
ARTICOLUL 28
piilor nu va fi ]inut s` aplice conven]ia când un
stat al c`rui sistem de drept este unificat nu ar
O autoritate central` poate pretinde ca cererea
fi ]inut s` o aplice.
s` fie \nso]it` de o autoriza]ie \n scris prin care
s` fie \mputernicit` s` ac]ioneze \n contul recla- ARTICOLUL 34
mantului sau s` desemneze un reprezentant
care s` ac]ioneze \n numele s`u. |n materiile \n care se aplic` conven]ia, aceasta
prevaleaz` asupra Conven]iei din 5 octombrie
ARTICOLUL 29 1961 privind competen]a autorit`]ilor [i legea
aplicabil` \n materie de protec]ie a minorilor,
Conven]ia nu \mpieteaz` asupra posibilit`]ii per- \ntre statele p`r]i la ambele conven]ii. Prezenta
soanei, institu]iei sau organismului, care pretin- conven]ie nu \mpiedic` \ns` ca un alt instru-
de c` dreptul privitor la \ncredin]are sau de vizi- ment interna]ional legând statul de origine [i
tare \n \n]elesul art. 3 sau 21 au fost violate, s` statul solicitat sau alt` lege a statului solicitat
se adreseze direct autorit`]ilor judiciare sau ad- s` fie invocate spre a ob]ine \napoierea unui co-
ministrative ale statelor contractante, \n apli- pil deplasat sau re]inut \n mod ilicit sau pentru
carea sau neaplicarea dispozi]iilor conven]iei. organizarea dreptului de vizitare.

79
Ghid Legislativ

ARTICOLUL 35 conform fiec`ruia dintre statele contractante.


Conven]ia va intra \n vigoare \ntre statul care
Conven]ia nu se aplic` \ntre statele contractan- ader` [i statul care a declarat c` accept`
te decât la r`pirile sau la ne\napoierile ilicite aceast` aderare \n prima zi a celei de-a treia
care au avut loc dup` intrarea sa \n vigoare \n luni calendaristice dup` depunerea declara]iei
acele state. de acceptare.
Dac` o declara]ie s-a f`cut potrivit art. 39 sau
40, referirea la un stat contractant f`cut` \n ali- ARTICOLUL 39
neatul precedent \nseamn` unitatea sau unit`-
]ile teritoriale c`rora li se aplic` conven]ia. Orice stat, \n momentul semn`rii, ratific`rii, ac-
cept`rii, aprob`rii sau ader`rii, va putea s` de-
ARTICOLUL 36 clare c` conven]ia se va extinde la ansamblul
teritoriilor pe care le reprezint` pe plan interna-
Nimic din aceast` conven]ie nu \mpiedic` dou` ]ional sau la unul sau mai multe dintre ele.
sau mai multe state contractante, \n vederea li- Aceast` declara]ie va produce efecte \n mo-
mit`rii restric]iilor la care \napoierea copilului mentul \n care intr` \n vigoare pentru acest stat.
poate fi supus`, s` se \n]eleag` \ntre ele ca s` Aceast` declara]ie, precum [i orice extindere
deroge de la oricare dintre dispozi]iile sale care ulterioar` se vor notifica Ministerul Afacerilor
pot implica asemenea restric]ii. Externe al Olandei.

CAPITOLUL VI ARTICOLUL 40
Clauze finale
Un stat contractant care cuprinde dou` sau mai
ARTICOLUL 37 multe unit`]i teritoriale \n care sisteme de drept
diferite se aplic` materiilor guvernate de
Conven]ia este deschis` semn`rii statelor care aceast` conven]ie va putea, \n momentul sem-
erau membre ale Conferin]ei de la Haga de n`rii, ratific`rii, accept`rii, aprob`rii sau ader`-
drept interna]ional privat la data celei de-a pa- rii, s` declare c` prezenta conven]ie se va aplica
trusprezecea sesiuni a sa. tuturor unit`]ilor sale teritoriale sau numai une-
Ea va fi ratificat`, acceptat` sau aprobat` [i in- ia sau mai multora dintre ele, [i va putea ori-
strumentele de ratificare, acceptare sau apro- când s` modifice aceast` declara]ie, facând o
bare se vor depune pe lâng` Ministerul Aface- alt` declara]ie.
rilor Externe al Olandei. Aceste declara]ii se vor notifica Ministerului
Afacerilor Externe al Olandei [i vor indica, \n
ARTICOLUL 38 mod expres, unit`]ile teritoriale c`rora li se
aplic` conven]ia.
Orice alt stat va putea adera la conven]ie.
Instrumentul de aderare se va depune pe lâng` ARTICOLUL 41
Ministerul Afacerilor Externe al Olandei.
Conven]ia va intra \n vigoare, pentru statul care Când un stat contractant are un sistem de gu-
ader`, \n prima zi a celei de-a treia luni calenda- vern`mânt \n virtutea c`ruia puterile executive,
ristice dup` depunerea instrumentului s`u de judec`tore[ti [i legislative sunt \mp`r]ite \ntre
aderare. autorit`]ile centrale [i alte autorit`]i ale acestui
Aderarea nu va avea efect decât \n raporturile stat, semnarea, ratificarea, acceptarea sau
dintre statul care ader` [i statele contractante aprobarea conven]iei sau aderarea la aceasta,
care vor fi declarat c` accept` aceast` aderare. ori o declara]ie f`cut` \n temeiul art. 40, nu va
Atare declara]ie urmeaz`, de asemenea, s` se atrage nici o consecin]` cu privire la separa]ia
fac` de orice stat membru care ratific`, accept` intern` a puterilor \n acest stat.
sau aprob` conven]ia ulterior ader`rii. Aceast`
declara]ie se va depune pe lâng` Ministerul
Afacerilor Externe al Olandei; aceasta va trimite
pe cale diplomatic`, câte o copie certificat`

80
ARTICOLUL 42 Conven]ia se va re\nnoi tacit din 5 \n 5 ani, \n
afara cazului de denun]are.
Orice stat contractant va putea, cel mai târziu \n Denun]area se va notifica, cel pu]in cu 6 luni
momentul ratific`rii, aprob`rii sau ader`rii, ori \naintea expir`rii termenului de 5 ani, Ministe-
\n momentul unei declara]ii f`cute \n temeiul rului Afacerilor Externe al Olandei. Ea se va pu-
art. 39 sau 40, s` fac` fie una, fie cele dou` tea limita la anumite teritorii sau unit`]i terito-
rezerve prev`zute la art. 24 [i 26 alin. 3. Nici o riale li se aplic` conven]ia.
alt` rezerv` nu va fi \ncuviin]at`. Denun]area nu va avea efect decât fa]` de sta-
Orice stat va putea, oricând, s` retrag` o rezerv` tul care va fi notificat. Conven]ia va r`mâne \n
pe care a f`cut-o. Aceast` retragere va fi noti- vigoare pentru celelalte state contractante.
ficat` Ministerului Afacerilor Externe al Olandei.
Efectul rezervei va \nceta \n prima zi a celei de- ARTICOLUL 45
a treia luni calendaristice dup` notificarea men-
]ionat` la alineatul precedent. Ministerul Afacerilor Externe al Olandei va noti-
fica statelor membre ale conferin]ei, precum [i
ARTICOLUL 43 statelor care vor fi aderate potrivit dispozi]iilor
art. 38:
Conven]ia va intra \n vigoare \n prima zi a celei 1. semn`rile, ratific`rile, accept`rile [i aprob`ri-
de-a treia luni calendaristice dup` depunerea le vizate la art. 37;
celui de-al treilea instrument de ratificare, de 2. ader`rile vizate la art. 38;
aceptare, de aprobare sau de aderare prev`zut 3. data la care conven]ia va intra \n vigoare
de art. 37 [i 38. potrivit dispozi]iilor art. 43;
Dup` aceasta, conven]ia va intra \n vigoare: 4. extinderile vizate la art. 38;
1. pentru fiecare stat care ratific`, accept`, 5. declara]iile men]ionate la art. 38 [i 40;
aprob` sau ader` ulterior, \n prima zi a celei 6. rezervele prev`zute la art. 24 [i 26 alin. 3 [i
de-a treia luni calendaristice dup` depune- retragerea rezervelor prev`zute la art. 42;
rea instrumentului sau de ratificare, accepta- 7. denun]`rile vizate la art. 44.
re, aprobare sau aderare. Drept care, subsemna]ii, legal \mputernici]i, au
2. pentru teritoriile sau unit`]ile teritoriale la semnat prezenta conven]ie.
care conven]ia a fost extins` potrivit art. 39 |ntocmita la Haga, la 25 octombrie 1980, \n
sau 40, prima zi a celei de-a treia luni calen- limbile francez` [i englez`, ambele texte având
daristice dup` notificarea \n aceste articole. aceea[i valabilitate, \ntr-un singur exemplar,
care se va depune \n arhivele Guvernului Olan-
ARTICOLUL 44 dei [i de pe care o copie certificat` conform se
va \nmâna, pe cale diplomatic`, fiec`ruia dintre
Conven]ia va avea o durata de 5 ani, cu \nce- statele membre ale Conferin]ei de la Haga de
pere de la data intr`rii sale \n vigoare potrivit drept interna]ional privat la data celei de-a pa-
art. 43 alin. 1, chiar pentru statele care ulterior trusprezecea sesiuni a sa.
o vor fi ratificat, acceptat sau aprobat sau vor fi
aderat la ea.

81
Ghid Legislativ

CONVEN}IE EUROPEAN~
asupra recunoa[terii [i execut`rii hot`rârilor \n materie de
\ncredin]are a copiilor [i de restabilire a \ncredin]`rii copiilor

Luxembourg, 20 mai 1980 statului solicitat;


b) autoritate - orice autoritate judiciar` sau ad-
Statele membre ale Consiliului Europei, sem- ministrativ`;
natare ale prezentei conven]ii, c) hot`râre referitoare la \ncredin]are - orice ho-
 recunoscând c` \n statele membre ale Consi- t`râre a unei autorit`]i, \n m`sura \n care de-
liului Europei luarea \n considerare a inte- cide asupra \ngrijirii persoanei copilului, in-
resului copilului este de o importan]` decisi- clusiv dreptul de a-i stabili re[edin]a, precum
v` \n materie de hot`râri privind \ncredin- [i asupra dreptului la vizit`;
]area sa, d) deplasare f`r` drept - deplasarea unui copil
 considerând c` instituirea de m`suri desti- peste o grani]` interna]ional` prin \nc`lcarea
nate facilit`rii recunoa[terii [i aplic`rii ho- unei hot`râri referitoare la \ncredin]area sa,
t`rârilor privind \ncredin]area copilului va pronun]at` \ntr-un stat contractant [i execu-
avea drept efect asigurarea unei mai bune torie \ntr-un asemenea stat; de asemenea, se
protec]ii a interesului copiilor, consider` deplasare f`r` drept:
 considerând c` este de dorit, \n acest scop, (i) ne\napoierea unui copil peste o grani]` inter-
s` se sublinieze c` dreptul la vizit` al p`rin- na]ional` la \ncheierea perioadei exercit`rii
]ilor este corolarul normal al dreptului la unui drept la vizit` referitor la acel copil sau
\ncredin]are, la \ncheierea unei [ederi temporare pe un alt
 constatând num`rul crescând al cazurilor \n teritoriu decât cel \n care se exercit` \ncre-
care unii copii au fost deplasa]i f`r` drept din]area sa;
peste o grani]` interna]ional` [i dificult`]ile (ii) o trecere declarat` ulterior ilicit` \n sensul
\ntâlnite pentru solu]ionarea \n mod adecvat art. 12.
a problemelor ridicate de aceste cazuri,
 dornice s` introduc` dispozi]ii potrivite care TITLUL I
s` permit` restabilirea \ncredin]`rii copiilor Autorit`]i centrale
atunci când aceast` \ncredin]are a fost \ntre-
rupt` \n mod arbitrar, ARTICOLUL 2
 convinse de oportunitatea de a lua, \n acest
scop, m`surile adaptate la diferite nevoi [i la 1. Fiecare stat contractant va desemna o autori-
diferite \mprejur`ri, tate central` care va exercita func]iile prev`-
 dornice s` stabileasc` rela]ii de cooperare zute \n prezenta conven]ie.
judiciar` \ntre autorit`]ile lor, 2. Statele federale [i statele \n care mai multe
au convenit cele ce urmeaz`: sisteme de drept sunt \n vigoare au dreptul
de a desemna mai multe autorit`]i centrale a
ARTICOLUL 1 c`ror competen]` o stabilesc.
3. Orice desemnare efectuat` prin aplicarea
|n sensul prezentei conven]ii, se \n]elege prin: prezentului articol trebuie s` fie comunicat`
a) copil - o persoan`, indiferent de cet`]enie, cu secretarului general al Consiliului Europei.
condi]ia s` nu fi \mplinit \nc` vârsta de 16 ani
[i s` nu aib` dreptul de a-[i stabili ea \ns`[i
re[edin]a, conform legii re[edin]ei obi[nuite
sau a cet`]eniei ori conform legii interne a

82
ARTICOLUL 3 a) a g`si locul unde se afl` copilul;
b) a evita, \n special prin m`surile provizorii ne-
1. Autorit`]ile centrale ale statelor contractante cesare, ca interesele copilului sau ale solici-
trebuie s` coopereze \ntre ele [i s` promove- tantului s` fie lezate;
ze o \n]elegere \ntre autorit`]ile competente c) a asigura recunoa[terea sau executarea ho-
ale ]`rilor respective. Ele trebuie s` ac]ione- t`rârii;
ze cu toat` promptitudinea necesar`. d) a asigura predarea copilului c`tre reclamant
2. |n vederea facilit`rii aplic`rii prezentei con- atunci când se acord` executarea hot`rârii;
ven]ii, autorit`]ile centrale ale statelor con- e) a informa autoritatea solicitant` asupra m`-
tractante: surilor luate [i a solu]iilor date.
a) asigur` transmiterea cererilor de informa]ii 2. Atunci când autoritatea central` a statului so-
care provin de la autorit`]ile competente [i licitat are motive s` cread` c` copilul se afl`
care privesc problemele de drept sau de fapt pe teritoriul altui stat contractant, ea trans-
referitoare la procedurile \n curs; mite documentele autorit`]ii centrale a aces-
b) \[i comunic` reciproc, la cerere, informa]ii tui stat, pe cale direct` [i f`r` \ntârziere.
privind dreptul lor referitor la \ncredin]area 3. Cu excep]ia cheltuielilor de repatriere, fiecare
copiilor [i la evolu]ia lui; stat contractant se angajeaz` s` nu cear` de
c) se informeaz` reciproc asupra dificult`]ilor la solicitant nici o plat` pentru orice m`sur`
susceptibile s` apar` cu prilejul aplic`rii con- luat` \n contul acestuia \n temeiul paragrafu-
ven]iei [i se str`duiesc s` \nl`ture, \n m`sura lui 1 al prezentului articol de autoritatea cen-
posibilului, obstacolele din calea aplic`rii ei. tral` a acestui stat, inclusiv cheltuielile pro-
cesuale [i, când este cazul, cheltuielile nece-
ARTICOLUL 4 sitate de participarea unui avocat.
4. Dac` recunoa[terea sau executarea este re-
1. Orice persoan` care a ob]inut \ntr-un stat fuzat` [i dac` autoritatea central` a statului
contractant o hot`râre referitoare la \ncre- solicitat consider` c` trebuie s` dea curs ce-
din]area unui copil [i care dore[te s` ob]in` rerii solicitantului de a introduce \n acest stat
\ntr-un alt stat contractant recunoa[terea sau o ac]iune pe fond, aceast` autoritate pune
executarea acestei hot`râri se poate adresa totul \n aplicare pentru a asigura reprezen-
\n acest scop, prin cerere, autorit`]ii centrale tarea solicitantului \n aceast` procedur` \n
a fiec`rui stat contractant. condi]ii nu mai pu]in favorabile decât cele de
2. Cererea trebuie s` fie \nso]it` de documen- care poate beneficia o persoan` care este re-
tele men]ionate la art. 13. zident` [i cet`]ean al acestui stat [i, \n acest
3. Autoritatea central` sesizat`, dac` este alta scop, poate sesiza \n special autorit`]ile
decât autoritatea central` a statului solicitat, competente.
transmite documentele acesteia din urm` pe
cale direct` [i f`r` \ntârziere. ARTICOLUL 6
4. Autoritatea central` sesizat` poate refuza in-
terven]ia sa atunci când condi]iile cerute de 1. Sub rezerva acordurilor private \ncheiate
prezenta conven]ie nu sunt \ndeplinite \n \ntre autorit`]ile centrale interesate [i a dis-
mod evident. pozi]iilor paragrafului 3 al prezentului articol:
5. Autoritatea central` sesizat` \l informeaz` a) comunic`rile adresate autorit`]ii centrale a
f`r` \ntârziere pe solicitant asupra solu]ion`- statului solicitat sunt redactate \n limba sau
rii cererii sale. \n una dintre limbile oficiale ale acestui stat
ori vor fi \nso]ite de o traducere \n aceast`
ARTICOLUL 5 limb`;
b) autoritatea central` a statului solicitat tre-
1. Autoritatea central` a statului solicitat ia sau buie totu[i s` accepte comunic`rile redac-
ordon` \n cel mai scurt termen toate dispozi- tate \n limba francez` sau englez` ori \nso]ite
]iile pe care le consider` potrivite, sesizând, de o traducere \n una dintre aceste limbi.
dac` este cazul, autorit`]ile sale competente, 2. Comunic`rile emise de autoritatea central` a
pentru: statului solicitat, inclusiv rezultatele anche-

83
Ghid Legislativ

telor efectuate, pot fi redactate \n limba sau \ncredin]are conform paragrafului 1 lit. b) [i
\n una dintre limbile oficiale ale acestui stat paragrafului 2 ale prezentului articol. Acela[i
ori \n limba francez` sau englez`. lucru se face \n cazul hot`rârii autorit`]ii
3. Orice stat contractant poate exclude aplica- competente care acord` acela[i drept unei
rea \n \ntregime sau \n parte a dispozi]iilor persoane care nu are \ncredin]area copilului.
paragrafului 1 lit. b) al prezentului articol.
Atunci când un stat contractant a f`cut ARTICOLUL 9
aceast` rezerv`, orice alt stat contractant
poate s` o aplice, de asemenea, \n privin]a 1. |n alte cazuri de deplasare f`r` drept decât
acestui stat. cele prev`zute de art. 8 [i dac` o autoritate
central` a fost sesizat` \n termen de 6 luni
TITLUL II \ncepând de la data deplas`rii, recunoa[te-
Recunoa[terea [i executarea hot`rârilor [i rea [i executarea nu pot fi refuzate decât:
restabilirea \ncredin]`rii copilului a) dac`, atunci când este vorba despre o hot`-
râre pronun]at` \n absen]a pârâtului sau a
ARTICOLUL 7 reprezentantului s`u legal, cererea de che-
mare \n judecat` sau un act echivalent nu a
Hot`rârile referitoare la \ncredin]are, pronun- fost comunicat ori notificat reclamantului
]ate \ntr-un stat contractant, sunt recunoscute potrivit legii sau \n timp util pentru a se pu-
[i, atunci când sunt executorii \n statul de tea ap`ra; totu[i aceast` absen]` a comuni-
origine, sunt puse \n executare \n orice alt stat c`rii sau notific`rii nu va constitui un motiv
contractant. de refuz al recunoa[terii sau execut`rii
atunci când comunicarea ori notificarea nu
ARTICOLUL 8 s-a produs deoarece pârâtul a t`inuit locul
unde se g`se[te persoana care a ini]iat
1. |n caz de deplasare f`r` drept, autoritatea ac]iunea \n statul de origine;
central` a statului solicitat va trece imediat la b) dac`, atunci când este vorba despre o ho-
restituirea copilului: t`râre pronun]at` \n absen]a pârâtului sau a
a) atunci când \n momentul introducerii cererii reprezentantului s`u legal, competen]a auto-
\n statul \n care hot`rârea a fost pronun]at` rit`]ii care a luat-o nu este \ntemeiat`:
sau la data deplas`rii f`r` drept, dac` (i) pe re[edin]a obi[nuit` a pârâtului; sau
aceasta a avut loc anterior, copilul, precum (ii)pe ultima re[edin]` obi[nuit` comun` a p`-
[i p`rin]ii s`i aveau numai cet`]enia acelui rin]ilor copilului, cu condi]ia ca unul dintre ei
stat [i copilul avea re[edin]a obi[nuit` pe s` aib` \nc` re[edin]a obi[nuit`;
teritoriul statului men]ionat; [i sau
b) când o autoritate central` a fost sesizat` asu- (iii) pe re[edin]a obi[nuit` a copilului;
pra cererii de restituire \n termen de 6 luni c) dac` hot`rârea este incompatibil` cu o hot`-
\ncepând de la data deplas`rii f`r` drept. râre referitoare la \ncredin]are, devenit` exe-
2. Dac`, conform legii statului solicitat, nu se cutorie \n statul solicitat \nainte de deplasa-
pot satisface dispozi]iile paragrafului 1 al rea copilului, cu condi]ia ca acel copil s` nu
prezentului articol f`r` interven]ia unei in- aib` re[edin]a obi[nuit` pe teritoriul statului
stan]e, nici unul dintre motivele de refuz pre- solicitant \n anul ce preced` deplasarea sa.
v`zute de prezenta conven]ie nu se va aplica 2. Dac` nici o autoritate central` nu a fost sesi-
\n procedura judiciar`. zat`, dispozi]iile paragrafului 1 al prezentului
3. Dac` un acord omologat de o autoritate articol sunt aplicabile atunci când recunoa[-
competent` a survenit \ntre persoana c`reia terea [i executarea sunt cerute \ntr-un ter-
\i este \ncredin]at copilul [i o alt` persoan` men de 6 luni \ncepând de la deplasarea f`r`
pentru a-i acorda acesteia din urm` dreptul drept.
la vizit` [i când, la \ncheierea perioadei con- 3. |n nici un caz hot`rârea nu poate face obiec-
venite, copilul, fiind dus \n str`in`tate, nu tul unui examen de fond.
este restituit persoanei care \l avea \n \ncre-
din]are, se trece la restabilirea dreptului la

84
ARTICOLUL 10 te [i puse \n executare \n acelea[i condi]ii ca
celelalte hot`râri referitoare la \ncredin]are.
1. |n alte cazuri decât cele prev`zute la art. 8 [i 2. Totu[i autoritatea competent` a statului soli-
9, recunoa[terea, precum [i executarea pot fi citat poate stabili modalit`]ile de aplicare [i
refuzate nu numai din motivele prev`zute la de exercitare a dreptului la vizit`, ]inând cont
art. 9, ci [i datorit` unuia dintre motivele ur- \n special de angajamentele luate de p`r]i pe
m`toare: aceast` tem`.
a) dac` se constat` c` efectele hot`rârii sunt 3. Atunci când nu s-a hot`rât asupra dreptului
clar incompatibile cu principiile fundamen- la vizit` sau când recunoa[terea ori executa-
tale de drept ce ac]ioneaz` asupra familiei [i rea hot`rârii referitoare la \ncredin]are este
copiilor \n statul solicitat; refuzat`, autoritatea central` a statului soli-
b) dac` se constat` c` din cauza schimb`rii \m- citat poate sesiza autorit`]ile sale competen-
prejur`rilor care includ trecerea timpului, te pentru a decide asupra dreptului la vizit`,
dar exclud simpla schimbare a re[edin]ei co- la cererea persoanei care invoc` acest drept.
pilului \n urma unei deplas`ri f`r` drept,
efectele hot`rârii de baz` nu mai sunt con- ARTICOLUL 12
forme interesului copilului;
c) dac` \n momentul introducerii ac]iunii \n sta- Atunci când, la data la care copilul este depla-
tul de origine: sat peste o grani]` interna]ional`, nu exist` o
(i) copilul avea cet`]enia statului solicitat sau hot`râre executorie asupra \ncredin]`rii pro-
re[edin]a obi[nuit` \n acest stat, \n timp ce nun]at` \ntr-un stat contractant, dispozi]iile pre-
nici una dintre aceste leg`turi nu exist` cu zentei conven]ii se aplic` la orice hot`râre ulte-
statul de origine; rioar` referitoare la \ncredin]area acestui copil
(ii) copilul avea \n acela[i timp cet`]enia statu- [i care declar` deplasarea ilegal`, pronun]at`
lui de origine [i a statului solicitat [i re[edin- \ntr-un stat contractant la cererea oric`rei
]a sa obi[nuit` \n statul solicitat; persoane interesate.
d) dac` hot`rârea este incompatibil` cu o hot`-
râre pronun]at` fie \n statul solicitat, fie \ntr- TITLUL III
un stat ter], fiind executorie \n statul solicitat, Procedura
\n urma unei proceduri ini]iate \nainte de in-
troducerea cererii de recunoa[tere sau de ARTICOLUL 13
executare [i dac` refuzul este conform inte-
resului copilului. 1. Cererea privind recunoa[terea sau executarea
2. |n acelea[i cazuri procedura de recunoa[tere, \ntr-un alt stat contractant a unei decizii re-
precum [i procedura de executare pot fi sus- feritoare la \ncredin]are trebuie s` fie \nso]it`:
pendate pentru unul dintre urm`toarele motive: a) de un document care abiliteaz` autoritatea
a) dac` hot`rârea de origine face obiectul unui central` a statului solicitat s` ac]ioneze \n
recurs ordinar; numele reclamantului sau s` desemneze \n
b) dac` o procedur` privind \ncredin]area copi- acest scop un alt reprezentant;
lului, ini]iat` \nainte ca procedura \n statul de b) de un exemplar al hot`rârii care reune[te
origine s` fie introdus`, este \n curs \n statul condi]iile necesare autenticit`]ii sale;
solicitat; c) când este vorba despre o hot`râre pronun-
c) dac` o alt` hot`râre referitoare la \ncredin- ]at` \n absen]a pârâtului sau a reprezentan-
]area copilului face obiectul unei proceduri tului s`u legal, de orice document de natur`
de executare sau oric`rei alte proceduri refe- s` stabileasc` faptul c` cererea de chemare
ritoare la recunoa[terea acestei hot`râri. \n judecat` sau un act echivalent a fost co-
municat ori notificat, potrivit legii, pârâtului;
ARTICOLUL 11 d) dac` este cazul, de orice document care sta-
bile[te c`, conform legii statului de origine,
1. Hot`rârile asupra dreptului la vizit` [i dispo- decizia este executorie;
zi]iile hot`rârilor referitoare la \ncredin]are e) dac` este posibil, de un raport indicând locul
care privesc dreptul la vizit` sunt recunoscu- \n care s-ar putea afla copilul \n statul solicitat;

85
Ghid Legislativ

f) de propuneri asupra modalit`]ilor de resta- f`cut rezerva prev`zut` la paragraful 1 al


bilire a \ncredin]`rii copilului. prezentului articol, pot fi refuzate \n orice alt
2. Documentele men]ionate mai sus trebuie s` stat contractant pentru unul dintre motivele
fie \nso]ite, dac` este cazul, de o traducere adi]ionale indicate \n aceast` rezerv`.
conform regulilor prev`zute la art. 6.
ARTICOLUL 18
ARTICOLUL 14
Orice stat contractant poate face rezerva con-
Orice stat contractant aplic` pentru recunoa[- form c`reia nu este legat de dispozi]iile art. 12.
terea [i executarea unei hot`râri referitoare la Dispozi]iile prezentei conven]ii nu se aplic` ho-
\ncredin]are o procedur` simpl` [i rapid`. |n t`rârilor prev`zute la art. 12 care au fost pro-
acest scop el vegheaz` ca cererea de exequatur nun]ate \ntr-un stat contractant care a f`cut
s` poat` fi introdus` \n temeiul unei simple cereri. aceast` rezerv`.

ARTICOLUL 15 TITLUL V
Alte instrumente
1. |nainte de a decide asupra aplic`rii paragra-
fului 1 lit. b) al art. 10, autoritatea reprezen- ARTICOLUL 19
tând statul solicitat:
a) trebuie s` ia cuno[tin]` de punctul de vedere Prezenta conven]ie nu \mpiedic` invocarea
al copilului, exceptând cazul când exist` o unui alt instrument interna]ional care leag` sta-
imposibilitate practic`, \n special \n privin]a tul de origine de statul solicitat sau a dreptului
vârstei [i capacit`]ii de discern`mânt a aces- cutumiar al statului solicitat pentru a ob]ine
tuia; [i recunoa[terea ori executarea unei sentin]e.
b) poate cere efectuarea de anchete potrivite.
2. Cheltuielile anchetelor efectuate \ntr-un stat ARTICOLUL 20
contractant revin statului \n care sunt efec-
tuate. 1. Prezenta conven]ie nu aduce atingere anga-
3. Cererile de anchet` [i rezultatele lor pot fi jamentelor pe care un stat contractant [i le
adresate autorit`]ii respective prin interme- poate asuma fa]` de un stat necontractant \n
diul autorit`]ilor centrale. temeiul unui instrument interna]ional pri-
vind materiile reglementate de prezenta con-
ARTICOLUL 16 ven]ie.
2. Atunci când dou` sau mai multe state con-
Pentru atingerea scopurilor prezentei conven]ii, tractante au stabilit ori sunt \n curs s` stabi-
nici o legalizare sau formalitate similar` nu leasc` o legisla]ie uniform` \n domeniul \n-
poate fi cerut`. credin]`rii copiilor sau un sistem deosebit de
recunoa[tere ori de executare a hot`rârilor
TITLUL IV \n acest domeniu, vor avea dreptul s` aplice
Rezerve \ntre ele aceast` legisla]ie sau acest sistem,
\n locul prezentei conven]ii ori al oric`rei
ARTICOLUL 17 p`r]i a acesteia. Pentru a se prevala de
aceast` dispozi]ie, aceste state vor trebui s`
1. Orice stat contractant poate face o rezerv` notifice decizia lor secretarului general al
conform c`reia, \n cazurile prev`zute la art. 8 Consiliului Europei. Orice modificare sau re-
[i 9 sau la unul dintre aceste articole, recu- vocare a acestei hot`râri trebuie, de aseme-
noa[terea [i executarea hot`rârilor referitoa- nea, s` fie notificat`.
re la \ncredin]are vor putea fi refuzate pentru
acele motive prev`zute la art. 10 care vor fi
indicate \n rezerv`.
2. Recunoa[terea [i executarea hot`rârilor pro-
nun]ate \ntr-un stat contractant, care au

86
TITLUL VI 2. Orice stat poate, \n orice alt moment succe-
Clauze finale siv, printr-o declara]ie adresat` secretarului
general al Consiliului Europei, s` extind`
ARTICOLUL 21 aplicarea prezentei conven]ii la orice alt teri-
toriu desemnat \n declara]ie. Conven]ia va
Prezenta conven]ie este deschis` semn`rii sta- intra \n vigoare \n privin]a acestui teritoriu \n
telor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi prima zi a lunii care urmeaz` expir`rii unei
supus` ratific`rii, accept`rii sau aprob`rii. perioade de 3 luni de la data primirii declara-
Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de ]iei de c`tre secretarul general.
aprobare vor fi depuse la secretarul general al 3. Orice declara]ie dat` \n virtutea celor dou`
Consiliului Europei. paragrafe precedente va putea fi retras`, \n
ceea ce prive[te orice teritoriu desemnat \n
ARTICOLUL 22 aceast` declara]ie, prin notificare adresat`
secretarului general. Retragerea va avea
1. Prezenta conven]ie va intra \n vigoare \n efect din prima zi a lunii care urmeaz` expi-
prima zi a lunii care urmeaz` expir`rii unei r`rii unei perioade de 6 luni de la data pri-
perioade de 3 luni dup` data la care 3 state mirii notific`rii de c`tre secretarul general.
membre ale Consiliului Europei \[i vor fi dat
consim]`mântul de a fi legate prin conven]ie ARTICOLUL 25
conform dispozi]iilor art. 21.
2. Pentru orice stat membru care \[i va exprima 1. Un stat care cuprinde dou` sau mai multe
ulterior consim]`mântul de a fi legat prin unit`]i teritoriale \n care sisteme de drept
conven]ie, aceasta va intra \n vigoare \n diferite se aplic` \n materie de \ncredin]are a
prima zi a lunii care urmeaz` expir`rii unei copiilor [i de recunoa[tere [i executare a ho-
perioade de 3 luni dup` data depunerii in- t`rârilor referitoare la \ncredin]are poate, \n
strumentului de ratificare, de acceptare sau momentul depunerii instrumentului s`u de
de aprobare. ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare, s` declare c` prezenta conven]ie se
ARTICOLUL 23 va aplica la toate acele unit`]i teritoriale ori
la una sau mai multe dintre ele.
1. Dup` intrarea \n vigoare a prezentei conven- 2. El poate, \n orice moment dup` aceea, printr-
]ii, Comitetul de Mini[tri al Consiliului Eu- o declara]ie adresat` secretarului general al
ropei va putea invita orice stat nemembru al Consiliului Europei, s` extind` aplicarea pre-
Consiliului Europei s` adere la prezenta con- zentei conven]ii la orice alt` unitate terito-
ven]ie printr-o hot`râre luat` cu majoritatea rial` desemnat` \n declara]ie. Conven]ia va
de voturi prev`zut` la art. 20 lit. d) din statut intra \n vigoare fa]` de aceast` unitate te-
[i \n unanimitate de reprezentan]ii statelor ritorial` \n prima zi a lunii care urmeaz` ex-
contractante având drept de a face parte din pir`rii unei perioade de 3 luni de la data pri-
comitet. mirii declara]iei de c`tre secretarul general.
2. Pentru orice stat care ader`, conven]ia va 3. Orice declara]ie dat` \n temeiul celor dou`
intra \n vigoare \n prima zi a lunii care ur- paragrafe precedente va putea fi retras`, \n
meaz` expir`rii unei perioade de 3 luni de la ceea ce prive[te orice unitate teritorial` de-
data depunerii instrumentului de aderare la semnat` \n aceast` declara]ie, prin notificare
secretarul general al Consiliului Europei. adresat` secretarului general. Retragerea va
avea efect din prima zi a lunii care urmeaz`
ARTICOLUL 24 expir`rii unei perioade de 6 luni de la data
primirii notific`rii de c`tre secretarul ge-
1. Orice stat poate, \n momentul semn`rii sau neral.
depunerii instrumentului s`u de ratificare,
de acceptare, de aprobare sau de aderare, s`
desemneze teritoriul ori teritoriile c`rora li se
va aplica prezenta conven]ie.

87
Ghid Legislativ

ARTICOLUL 26 aceast` dat`, secretarul general al Consiliului


Europei va invita reprezentan]ii autorit`]ilor
1. |n privin]a unui stat care, \n materie de \ncre- centrale desemnate de statele contractante s`
din]are a copiilor, are dou` sau mai multe se reuneasc` \n vederea studierii [i facilit`rii
sisteme de drept de aplicare teritorial`: func]ion`rii conven]iei. Orice stat membru al
a) referirea la legea re[edin]ei obi[nuite sau a Consiliului Europei care nu este parte la con-
cet`]eniei unei persoane trebuie s` fie \n]e- ven]ie va putea fi reprezentat de un observator.
leas` ca referire la sistemul de drept stabilit Lucr`rile fiec`reia dintre aceste reuniuni vor
de reguli \n vigoare \n acest stat sau, \n lipsa face obiectul unui raport care va fi adresat spre
acestor reguli, la sistemul cu care persoana informare Comitetului de Mini[tri al Consiliului
respectiv` are leg`turile cele mai strânse; Europei.
b) referirea la un stat de origine sau la un stat
solicitat trebuie s` fie \n]eleas`, dup` caz, ca ARTICOLUL 29
referire la unitatea teritorial` \n care hot`râ-
rea a fost pronun]at` sau la unitatea terito- 1. Orice parte poate, \n orice moment, s` de-
rial` \n care recunoa[terea ori executarea nun]e prezenta conven]ie, adresând o
hot`rârii sau restabilirea \ncredin]`rii este notificare secretarului general al Consiliului
cerut`. Europei.
2. Paragraful 1 lit. a) al prezentului articol se 2. Denun]area va avea efect din prima zi a lunii
aplic`, de asemenea, mutatis mutandis la care urmeaz` expir`rii unei perioade de 6
statele care, \n materie de \ncredin]are a co- luni de la data primirii notific`rii de c`tre
piilor, au dou` sau mai multe sisteme de secretarul general.
drept de aplicare personal`.
ARTICOLUL 30
ARTICOLUL 27
Secretarul general al Consiliului Europei va no-
1. Orice stat poate, \n momentul semn`rii sau tifica statelor membre ale Consiliului Europei [i
\n momentul depunerii instrumentului s`u oric`rui stat care a aderat la prezenta conven]ie:
de ratificare, de acceptare, de aprobare sau a) orice semn`tur`;
de aderare, s` declare c` uzeaz` de una sau b) depunerea oric`rui instrument de ratificare,
mai multe rezerve ce figureaz` la paragraful de acceptare, de aprobare sau de aderare;
3 al art. 6, la art. 17 [i la art. 18. Nu este c) orice dat` de intrare \n vigoare a prezentei
admis` nici o alt` rezerv`. conven]ii conform art. 22, 23, 24 [i 25;
2. Orice stat contractant care a formulat o re- d) orice alt act, notificare sau comunicare
zerv` \n temeiul paragrafului precedent având leg`tur` cu prezenta conven]ie.
poate s` o retrag` \n \ntregime sau par]ial, Drept care subsemna]ii, autoriza]i \n acest
adresând o notificare secretarului general al scop, au semnat prezenta conven]ie.
Consiliului Europei. Retragerea va avea efect Adoptat` la Luxembourg la 20 mai 1980, \n lim-
de la data primirii notific`rii de c`tre bile francez` [i englez`, cele dou` texte având
secretarul general. aceea[i valabilitate, \ntr-un singur exemplar
care va fi depus la arhivele Consiliului Europei.
ARTICOLUL 28 Secretarul general al Consiliului Europei va
transmite copia conform` fiec`ruia dintre sta-
La sfâr[itul celui de-al treilea an care urmeaz` tele membre ale Consiliului Europei [i oric`rui
datei intr`rii \n vigoare a prezentei conven]ii [i, alt stat invitat s` adere la prezenta conven]ie.
la ini]iativa sa, \n orice alt moment dup`

88
Conven]ie

din 20/06/1956
Publicat \n Monitorul Oficial, Partea I nr. 54 din 19/03/1991
privind ob]inerea pensiei de \ntre]inere \n str`in`tate, \ncheiat` la
New York la 20 iunie 1956

PREAMBUL exercita pe teritoriul s`u func]iile de autori-


t`]i transmi]`toare.
 ]in\nd seama de urgen]a solu]ion`rii proble- 2. Fiecare parte contractant` desemneaz`, \n
mei umanitare care se pune pentru persoa- momentul depunerii instrumentului de rati-
nele \n nevoie al c`ror sus]in`tor legal se afl` ficare sau de aderare, un organism public
\n str`in`tate, sau privat care va exercita pe teritoriul s`u
 ]in\nd seama c` urm`rirea ac]iunilor pentru func]iile de institu]ie intermediar`.
pensie de \ntre]inere sau executarea hot`râ- 3. Fiecare parte contractant` comunic` f`r` \n-
rilor \n str`in`tate d` loc la grave dificult`]i târziere secretarului general al Na]iunilor
legale [i practice, Unite desemn`rile f`cute \n aplicarea para-
 hot`r\te s` prevad` mijloace care s` permit` grafelor 1 [i 2, precum [i orice modificare
rezolvarea acestor probleme [i dep`[irea care ar surveni \n leg`tur` cu aceasta.
acestor dificult`]i, 4. Autorit`]ile transmi]`toare [i institu]iile in-
p`r]ile contractante au convenit asupra celor ce termediare pot intra \n mod direct \n le-
urmeaz`: g`tur` cu autorit`]ile transmi]`toare [i insti-
tu]iile intermediare ale altor p`r]i contrac-
ARTICOLUL 1 tante.
Obiectul conven]iei
ARTICOLUL 3
1. Prezenta conven]ie are ca obiect s` faciliteze Prezentarea cererii c`tre autoritatea transmi]`-
unei persoane, denumit` \n cele ce urmeaz` toare
creditor, care se g`se[te pe teritoriul uneia
dintre p`r]ile contractante, ob]inerea pensiei 1. |n cazul \n care un creditor se afl` pe
de \ntre]inere la care ea pretinde c` are drep- teritoriul unei p`r]i contractante, denumit`
tul din partea unei persoane denumit` \n \n cele ce urmeaz` statul creditorului, iar
cele ce urmeaz` debitor, care se afl` sub ju- debitorul se afl` sub jurisdic]ia unei alte p`r]i
risdic]ia unei alte p`r]i contractante. Orga- contractante, denumit` \n cele ce urmeaz`
nismele care vor fi folosite \n acest scop sunt statul debitorului, primul poate s` adreseze
denumite \n cele ce urmeaz` autorit`]i trans- o cerere unei autorit`]i transmi]`toare a
mi]`toare [i institu]ii intermediare. statului unde se afl`, pentru a ob]ine pensia
2. C`ile juridice prev`zute \n prezenta conven]ie de \ntre]inere din partea debitorului.
completeaz`, f`r` a le \nlocui, orice alte c`i 2. Fiecare parte contractant` informeaz` secre-
juridice existente \n dreptul intern sau \n tarul general asupra mijloacelor de prob`
dreptul interna]ional. cerute \n mod normal \n sprijinul cererilor de
pensie de \ntre]inere de c`tre legea institu-
ARTICOLUL 2 ]iei intermediare, asupra condi]iilor \n care
Desemnarea institu]iilor acestea trebuie s` fie prezentate pentru a fi
admisibile [i asupra celorlalte condi]ii impu-
1. Fiecare parte contractant` desemneaz`, \n se de c`tre aceast` lege.
momentul depunerii instrumentului de ratifi- 3. Cererea trebuie s` fie \nso]it` de toate docu-
care sau aderare, una sau mai multe auto- mentele pertinente [i mai ales, dac` este
rit`]i administrative sau juridice care vor cazul, de o procur` care autorizeaz` institu]ia

89
Ghid Legislativ

intermediar` s` ac]ioneze \n numele credito- ia dintre p`r]ile contractante [i, dac` este ne-
rului ori s` desemneze o persoan` \mpu- cesar [i posibil, o dare de seam` asupra dez-
ternicit` s` ac]ioneze \n numele creditorului; baterilor \n cursul c`rora a fost luat` acea
cererea va fi, de asemenea, \nso]it` de o hot`r\re.
fotografie a creditorului [i, dac` este posibil, 2. Hot`rârile [i actele judiciare vizate la para-
de o fotografie a debitorului. graful precedent pot \nlocui sau completa
4. Autoritatea transmi]`toare ia toate m`surile piesele men]ionate la articolul 3.
posibile pentru cerin]ele legii statului institu- 3. Procedura prev`zut` la art. 6 poate fi, \n con-
]iei intermediare s` fie respectate; sub rezer- formitate cu legea statului debitorului, fie o
va dispozi]iilor acestei legi, cererea cuprinde procedur` de exequatur sau de \nregistrare,
urm`toarele date: fie o nou` ac]iune bazat` pe hot`rârea trans-
a) numele [i prenumele, adresa, data na[terii, mis` \n virtutea dispozi]iilor paragrafului 1.
cet`]enia [i profesia creditorului, precum [i,
dac` este cazul, numele [i adresa reprezen- ARTICOLUL 6
tantului s`u legal; Func]iile insitu]iei intermediare
b) numele [i prenumele debitorului [i, \n m`su-
ra \n care creditorul are cuno[tin]`, adresele 1. Ac]ion\nd \n limitele puterilor conferite de
sale succesive din cursul ultimilor cinci ani, c`tre creditor, institu]ia intermediar` ia, \n
data sa de na[tere, cet`]enia [i profesia sa; numele creditorului, toate m`surile potrivite
c) o expunere detaliat` a motivelor pe care se pentru asigurarea ob]inerii pensiei de
\ntemeiaz` cererea, obiectul acesteia [i orice \ntre]inere. |n special, ea \ncheie tranzac]ii,
alte date pertinente privind mai ales resurse- iar atunci c\nd este necesar intenteaz` [i
le [i situa]ia familial` ale creditorului [i sus]ine o ac]iune privind pensia de \ntre]ine-
debitorului. re [i face demersuri pentru executarea oric`-
rei hot`râri, ordonan]e sau altui act judiciar.
ARTICOLUL 4 2. Institu]ia intermediar` ]ine la curent auto-
Transmiterea dosarului ritatea transmi]`toare. Dac` ea nu poate
ac]iona, va comunica motivele [i va trans-
1. Autoritatea transmi]`toare trimite dosarul mite dosarul autorit`]ii transmi]`toare.
institu]iei intermediare desemnat` de statul 3. |n afara unor dispozi]ii contrare din prezenta
debitorului, \n afar` de cazul c` ea consider` conven]ie, legea care reglementeaz` ac]iu-
cererea ca nefiind de bun`-credin]`. nile men]ionate [i orice chestiuni conexe
2. |nainte de a trimite dosarul, autoritatea este legea statului debitorului, inclusiv \n
transmi]`toare se asigur` c` piesele ce materie de drept interna]ional privat.
trebuie transmise sunt \n bun` [i cuvenit`
form`, potrivit legii statului creditorului. ARTICOLUL 7
3. Autoritatea transmi]`toare poate s` comu- Comisii rogatorii
nice institu]iei intermediare opinia sa asupra
temeiniciei cererii [i s` recomande ca credi- |n cazul \n care legea celor dou` p`r]i con-
torul s` beneficieze de asisten]` judiciar` [i tractante interesate admite comisii rogatorii,
de scutire de cheltuieli. sunt aplicabile urm`toarele dispozi]ii:
a) tribunalul sesizat cu ac]iunea de pensie de
ARTICOLUL 5 \ntre]inere va putea, pentru procurarea de
Transmiterea hot`rârilor judec`tore[ti [i a acte sau alte probe, s` cear` efectuarea unei
altor acte judiciare comisii rogatorii, fie tribunalului competent
al celeilalte p`r]i contractante, fie oric`rei
1. Autoritatea transmi]`toare trimite, la cererea alte autorit`]i sau institu]ii desemnate de
creditorului [i \n conformitate cu dispozi]iile partea contractant`, unde urmeaz` a se efec-
art. 4, orice hot`r\re provizorie ori definitiv` tua comisia rogatorie;
sau orice alt act judiciar referitor la pensia de b) pentru ca p`r]ile s` poat` asista sau s` poat`
\ntre]inere intervenit \n favoarea credito- fi reprezentate, autoritatea solicitat` este
rului, \n fa]a unui tribunal competent al une- obligat` s` informeze autoritatea transmi-

90
]`toare [i institu]ia intermediar` interesate, ARTICOLUL 10
precum [i pe debitor, asupra datei [i locului Transferuri de fonduri
unde se va proceda la luarea m`surii solici-
tate; P`r]ile contractante a c`ror lege impune restric-
c) comisia rogatorie trebuie s` fie efectuat` cu ]ii la transferurile de fonduri \n str`in`tate vor
toat` diligen]a necesar`; dac` ea nu este \n- acorda cea mai mare prioritate transferurilor de
deplinit` \ntr-un termen de patru luni, \n- fonduri destinate s` fie v`rsate ca pensii de
cepând din momentul primirii cererii de \ntre]inere sau s` acopere cheltuielile angajate
c`tre autoritatea solicitat`, autoritatea pentru orice ac]iune \n justi]ie reglementat`
solicitant` va trebui s` fie informat` asupra prin prezenta conven]ie.
motivelor neefectu`rii sau ale \nt\rzierii;
d) efectuarea comisiei rogatorii nu va putea s`
dea loc la rambursarea taxelor sau cheltuie- ARTICOLUL 11
lilor, de orice natur` ar fi; Clauza federal`
e) efectuarea comisiei rogatorii nu va putea fi
refuzat` decât: |n cazul unui stat federativ sau neunitar, se vor
1. dac` nu se poate stabili autenticitatea do- aplica dispozi]iile urm`toare:
cumentului; a) \n ceea ce prive[te articolele prezentei con-
2. dac` partea contractant` pe teritoriul c`reia ven]ii, a c`ror punere \n aplicare ]ine de ac-
comisia ar urma s` fie \ndeplinit` o con- ]iunea legislativ` a puterii legislative fede-
sider` a fi de natur` s` aduc` atingere suve- rale, obliga]iile guvernului federal vor fi, \n
ranit`]ii sau securit`]ii sale. aceast` m`sur`, acelea[i ca [i cele ale p`r-
]ilor care nu sunt state federative;
ARTICOLUL 8 b) \n ceea ce prive[te articolele prezentei con-
Modificarea hot`rârilor judec`tore[ti ven]ii a c`ror aplicare ]ine de ac]iunea legis-
lativ` a fiec`ruia din statele, provinciile sau
Dispozi]iile prezentei conven]ii sunt, deopotri- cantoanele constitutive care, \n virtutea sis-
v`, aplicabile cererilor privind modificarea ho- temului constitu]ional al federa]iei, nu sunt
t`rârilor judec`tore[ti date \n materie de obli- ]inute s` adopte m`suri legislative, guvernul
ga]ii de \ntre]inere. federal va aduce aceste articole la cuno[tin]a
autorit`]ilor competente ale statelor, provin-
ARTICOLUL 9 ciilor sau cantoanelor, cât mai curând posibil
Scutiri [i facilit`]i [i cu avizul s`u favorabil;
c) un stat federativ parte la prezenta conven]ie
1. |n procedurile reglementate prin prezenta va comunica, la cererea oric`rei alte p`r]i
conven]ie, creditorii beneficiaz` de trata- contractante care i-ar fi transmis` de c`tre
mentul [i de scutirile de taxe [i cheltuieli secretarul general, o prezentare a legisla]iei
acordate creditorilor care \[i au re[edin]a \n [i a practicilor \n vigoare \n federa]ie [i \n
statul unde este intentat` ac]iunea sau ai unit`]ile sale constitutive referitoare la o dis-
c`rui cet`]eni sunt. pozi]ie sau alta din conven]ie, indic\nd m`-
2. Creditorii str`ini sau nereziden]i nu pot fi sura \n care s-a dat urmare men]ionatei
obliga]i s` depun` cau]iune judicatum solvi, dispozi]ii printr-o ac]iune legislativ` sau alta.
nici s` fac`, vreo alt` plat` sau depozit.
3. Nici o remunera]ie nu poate fi perceput` de ARTICOLUL 12
c`tre autorit`]ile transmi]`toare [i institu]iile Aplicarea teritorial`
intermediare pentru serviciile pe care aces-
tea le presteaz`, potrivit dispozi]iilor prezen- Dispozi]iile prezentei conven]ii se extind sau se
tei conven]ii. aplic`, \n acelea[i condi]ii, teritoriilor neautono-
me, sub tutel` sau oric`rei alt teritoriu pentru
care o parte contractant` asigur` rela]iile inter-
na]ionale, afar` dac` aceea parte contractant`,
ratificând prezenta conven]ie sau aderând la

91
Ghid Legislativ

ea, declar` c` conven]ia nu se va aplica unuia 2. Denun]area va deveni efectiv` dup` trecerea
sau altuia din aceste teritorii. Orice parte unui an de la data primirii notific`rii de c`tre
contractant` care va fi f`cut aceast` declara]ie secretarul general, \n]elegându-se c` ea nu
va putea extinde ulterior, \n orice moment, prin se va aplica la cauzele \n curs \n momentul \n
notificare adresat` secretarului general, care ea va deveni efectiv`.
aplicarea conven]iei la teritoriile astfel excluse
sau la oricare dintre ele. ARTICOLUL 16
Reglementarea diferendelor
ARTICOLUL 13
Semnare, ratificare [i aderare Dac` \ntre p`r]ile contractante apare un dife-
1. Prezenta conven]ie va fi deschis` spre sem- rent \n leg`tur` cu interpretarea sau aplicarea
nare p\n` la 31 decembrie 1956 oric`rui stat prezentei conven]ii [i dac` acest diferend nu a
membru al Organiza]iei Na]iunilor Unite, ori- fost reglementat prin alte c`i, el este adus \n
c`rui stat nemembru care este parte la Sta- fa]a Cur]ii Interna]ionale de Justi]ie. Aceasta
tutul Cur]ii Interna]ionale de Justi]ie sau este sesizat` fie prin notificarea unui acord spe-
membru al unei institu]ii specializate, pre- cial, fie prin cererea uneia dintre p`r]ile la dife-
cum [i oric`rui alt stat nemembru invitat de rend.
Consiliul Economic [i Social s` devin` parte
la conven]ie. ARTICOLUL 17
2. Prezenta conven]ie va fi ratificat`. Instru- Rezerve
mentele de ratificare vor fi depuse la
secretarul general. 1. Dac` \n momentul semn`rii, ratific`rii sau
3. Oricare stat men]ionat la paragraful 1 al ader`rii, un stat face o rezerv` la unul din ar-
prezentului articol va putea \n orice moment ticolele prezentei conven]ii, secretarul ge-
s` adere la prezenta conven]ie. Instrumen- neral va comunica textul rezervei tuturor
tele de aderare vor fi depuse la secretarul statelor care sunt p`r]i la prezenta conven]ie
general. [i celorlalte state vizate la art. 13. Orice parte
contractant` care nu accept` men]ionata re-
ARTICOLUL 14 zerv` poate s` notifice secretarului general,
Intrarea \n vigoare \ntr-un termen de nou`zeci de zile \ncepând
de la data acestei comunic`ri, c` ea nu ac-
1. Prezenta conven]ie va intra \n vigoare \n cea cept` rezerva [i, \n acest caz, conven]ia nu
de a treizecea zi care va urma datei depunerii va intra \n vigoare \ntre statul care ridic`
celui de al treilea instrument de ratificare sau obiec]ia [i statul autor al rezervei. Oricare
aderare, efectuat` conform dispozi]iilor art. stat care va adera ulterior la conven]ie va pu-
13. tea, \n momentul ader`rii sale, s` procedeze
2. Fa]` de fiecare stat care o va ratifica sau va la o notificare de acest gen.
adera la conven]ie dup` depunerea celui de- 2. O parte contractant` va putea \n orice mo-
al treilea instrument de ratificare sau de ade- ment s`-[i retrag` o rezerv` pe care a f`cut-
rare, conven]ia va intra \n vigoare \n cea de-a o, trebuind s` notifice secretarului general
treizecea zi care va urma datei depunerii de aceast` retragere.
c`tre acest stat a instrumentului s`u de
ratificare sau de aderare. ARTICOLUL 18
Reciprocitate
ARTICOLUL 15
Denun]are O parte contractant` nu poate invoca dispo-
zi]iile prezentei conven]ii \mpotriva altor p`r]i
1. Orice parte contractant` va putea denun]a contractante decât \n m`sura \n care ea \ns`[i
prezenta conven]ie printr-o notificare adre- este legat` de prezenta conven]ie.
sat` secretarului general. Denun]area se va
putea aplica, de asemenea, unuia sau an-
samblului teritoriilor men]ionate la art. 12.

92
ARTICOLUL 19 ARTICOLUL 20
Notific`ri f`cute de secretarul general Revizuire

1. Secretarul general va notifica tuturor 1. Orice parte contractant` va putea s` cear`


statelor membre ale Na]iunilor Unite [i sta- oricând, prin notificare adresat` secretarului
telor nemembre vizate la art. 13: general, revizuirea prezentei Conven]ii.
a) comunic`rile prev`zute la paragraful 3 al art. 2. Secretarul general va transmite aceast` noti-
2; ficare fiec`reia dintre p`r]ile contractante,
b) datele furnizate \n conformitate cu dispozi- invit\nd-o s`-i comunice \ntr-un termen de
]iile paragrafului 2 al art. 3; patru luni, dac` este \n favoarea convoc`rii
c) declara]iile [i notific`rile f`cute \n confor- unei conferin]e care s` studieze revizuirea
mitate cu dispozi]iile art. 12; propus`. Dac` majoritatea p`r]ilor contrac-
d) semn`turile, ratific`rile [i ader`rile f`cute \n tante r`spunde afirmativ, secretarul general
conformitate cu dispozi]iile art. 13; va convoca aceast` conferin]`.
e) data la care conven]ia a intrat \n vigoare \n
conformitate cu paragraful 1 al art. 14; ARTICOLUL 21
f) denun]`rile f`cute \n conformitate cu dispo- P`strarea conven]iei [i limbile
zi]iile paragrafului 1 al art. 15;
g) rezervele [i notific`rile f`cute \n conformita- Originalul prezentei conven]ii, ale c`rui texte \n
te cu dispozi]iile art. 17. limbile chinez`, englez`, francez`, rus` [i spa-
2. Secretarul general va notifica, de asemenea, niol` sunt, deopotriv`, autentice, va fi depus la
tuturor p`r]ilor contractante cererile de re- secretarul general, care va asigura transmiterea
vizuire [i r`spunsurile date la aceste cereri \n de copii certificate tuturor statelor vizate la art.
virtutea art. 20. 13.

93
Ghid Legislativ

Lege nr. 272/2004

din 21/06/2004
Publicat \n Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23/06/2004

privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

Parlamentul României adopt` prezenta lege. Art. 3. - De dispozi]iile prezentei legi benefi-
ciaz`:
CAPITOLUL a) copiii cet`]eni români afla]i pe teritoriul Ro-
Dispozi]ii generale [i defini]ii mâniei;
b) copiii cet`]eni români afla]i \n str`in`tate;
Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaz` cadrul c) copiii f`r` cet`]enie afla]i pe teritoriul Româ-
legal privind respectarea, promovarea [i garan- niei;
tarea drepturilor copilului. d) copiii care solicit` sau beneficiaz` de o for-
(2) Autorit`]ile publice, organismele private au- m` de protec]ie \n condi]iile reglement`rilor
torizate, precum [i persoanele fizice [i per- legale privind statutul [i regimul refugia]ilor
soanele juridice responsabile de protec]ia \n România;
copilului sunt obligate s` respecte, s` pro- e) copiii cet`]eni str`ini afla]i pe teritoriul Ro-
moveze [i s` garanteze drepturile copilului mâniei, \n situa]ii de urgen]` constatate, \n
stabilite prin Constitu]ie [i lege, \n concor- condi]iile prezentei legi, de c`tre autorit`]ile
dan]` cu prevederile Conven]iei Organiza]iei publice române competente.
Na]iunilor Unite cu privire la drepturile copi- Art. 4. - |n sensul prezentei legi, termenii [i ex-
lului, ratificat` prin Legea nr. 18/1990, repu- presiile de mai jos au urm`toarele semnifica]ii:
blicat`, [i ale celorlalte acte interna]ionale \n a) copil - persoan` care nu a \mplinit vârsta de
materie la care România este parte. 18 ani [i nu a dobândit capacitatea deplin`
Art. 2. - (1) Prezenta lege, orice alte reglemen- de exerci]iu, \n condi]iile legii;
t`ri adoptate \n domeniul respect`rii [i promo- b) familie - p`rin]ii [i copiii acestora;
v`rii drepturilor copilului, precum [i orice act c) familie extins` - copilul, p`rin]ii [i rudele
juridic emis sau, dup` caz, \ncheiat \n acest do- acestuia pân` la gradul IV inclusiv;
meniu se subordoneaz` cu prioritate principiu- d) familie substitutiv` - persoanele, altele decât
lui interesului superior al copilului. cele care apar]in familiei extinse, care, \n
(2)Principiul interesului superior al copilului condi]iile legii, asigur` cre[terea [i \ngrijirea
este impus inclusiv \n leg`tur` cu drepturile copilului;
[i obliga]iile ce revin p`rin]ilor copilului, e) planul individualizat de protec]ie - docu-
altor reprezentan]i legali ai s`i, precum [i mentul prin care se realizeaz` planificarea
oric`ror persoane c`rora acesta le-a fost pla- serviciilor, presta]iilor [i a m`surilor de pro-
sat \n mod legal. tec]ie special` a copilului, pe baza evalu`rii
(3)Principiul interesului superior al copilului va psihosociale a acestuia [i a familiei sale, \n
prevala \n toate demersurile [i deciziile care vederea integr`rii copilului care a fost sepa-
privesc copiii, \ntreprinse de autorit`]ile pu- rat de familia sa \ntr-un mediu familial stabil
blice [i de organismele private autorizate, permanent, \n cel mai scurt timp posibil;
precum [i \n cauzele solu]ionate de instan]e- f) planul de servicii - documentul prin care se
le judec`tore[ti. realizeaz` planificarea acord`rii serviciilor [i
(4)Persoanele prev`zute la alin. (3) sunt obligate a presta]iilor, pe baza evalu`rii psihosociale
s` implice familia \n toate deciziile, ac]iunile a copilului [i a familiei, \n vederea prevenirii
[i m`surile privitoare la copil [i s` sprijine separ`rii copilului de familia sa;
\ngrijirea, cre[terea [i formarea, dezvoltarea g) reprezentant legal al copilului - p`rintele sau
[i educarea acestuia \n cadrul familiei. persoana desemnat` potrivit legii s` exercite

94
drepturile [i s` \ndeplineasc` obliga]iile p`- h) ascultarea opiniei copilului [i luarea \n consi-
rinte[ti fa]` de copil; derare a acesteia, ]inând cont de vârsta [i de
h) A.N.P.D.C. - Autoritatea Na]ional` pentru gradul s`u de maturitate;
Protec]ia Drepturilor Copilului; i) asigurarea stabilit`]ii [i continuit`]ii \n \ngri-
i) C.P.C. - comisia pentru protec]ia copilului; jirea, cre[terea [i educarea copilului, ]inând
j) D.G.A.S.P.C. - direc]ia general` de asisten]` cont de originea sa etnic`, religioas`, cultu-
social` [i protec]ia copilului; ral` [i lingvistic`, \n cazul lu`rii unei m`suri
k) S.P.A.S. - serviciul public de asisten]` social`; de protec]ie;
l) O.R.A. - Oficiul Român pentru Adop]ii. j) celeritate \n luarea oric`rei decizii cu privire
Art. 5. - (1) Copiii au dreptul la protec]ie [i asis- la copil;
ten]` \n realizarea [i exercitarea deplin` a drep- k) asigurarea protec]iei \mpotriva abuzului [i
turilor lor, \n condi]iile prezentei legi. exploat`rii copilului;
(2)R`spunderea pentru cre[terea [i asigurarea l) interpretarea fiec`rei norme juridice referi-
dezvolt`rii copilului revine \n primul rând p`- toare la drepturile copilului \n corela]ie cu
rin]ilor, ace[tia având obliga]ia de a-[i exer- ansamblul reglement`rilor din aceast` ma-
cita drepturile [i de a-[i \ndeplini obliga]iile terie.
fa]` de copil ]inând seama cu prioritate de Art. 7. - Drepturile prev`zute de prezenta lege
interesul superior al acestuia. sunt garantate tuturor copiilor f`r` nici o dis-
(3)|n subsidiar, responsabilitatea revine colecti- criminare, indiferent de ras`, culoare, sex, lim-
vit`]ii locale din care fac parte copilul [i fa- b`, religie, opinie politic` sau alt` opinie, de na-
milia sa. Autorit`]ile administra]iei publice ]ionalitate, apartenen]` etnic` sau origine so-
locale au obliga]ia de a sprijini p`rin]ii sau, cial`, de situa]ia material`, de gradul [i tipul
dup` caz, alt reprezentant legal al copilului \n unei deficien]e, de statutul la na[tere sau de
realizarea obliga]iilor ce le revin cu privire la statutul dobândit, de dificult`]ile de formare [i
copil, dezvoltând [i asigurând \n acest scop dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale
servicii diversificate, accesibile [i de calitate, p`rin]ilor ori ale altor reprezentan]i legali sau
corespunz`toare nevoilor copilului. de orice alt` distinc]ie.
(4)Interven]ia statului este complementar`; sta-
tul asigur` protec]ia copilului [i garanteaz` CAPITOLUL II
respectarea tuturor drepturilor sale prin acti- Drepturile copilului
vitatea specific` realizat` de institu]iile sta-
tului [i de autorit`]ile publice cu atribu]ii \n SEC}IUNEA 1
acest domeniu. Drepturi [i libert`]i civile
Art. 6. - Respectarea [i garantarea drepturilor
copilului se realizeaz` conform urm`toarelor Art. 8. - (1) Copilul are dreptul la stabilirea [i p`-
principii: strarea identit`]ii sale.
a) respectarea [i promovarea cu prioritate a in- (2)Copilul este \nregistrat imediat dup` na[tere
teresului superior al copilului; [i are de la aceast` dat` dreptul la un nume,
b) egalitatea [anselor [i nediscriminarea; dreptul de a dobândi o cet`]enie [i, dac` este
c) responsabilizarea p`rin]ilor cu privire la posibil, de a-[i cunoa[te p`rin]ii [i de a fi \n-
exercitarea drepturilor [i \ndeplinirea obliga- grijit, crescut [i educat de ace[tia.
]iilor p`rinte[ti; (3)P`rin]ii aleg numele [i prenumele copilului,
d) primordialitatea responsabilit`]ii p`rin]ilor \n condi]iile legii.
cu privire la respectarea [i garantarea drep- (4)Copilul are dreptul de a-[i p`stra cet`]enia,
turilor copilului; numele [i rela]iile de familie, \n condi]iile
e) descentralizarea serviciilor de protec]ie a co- prev`zute de lege, f`r` nici o ingerin]`.
pilului, interven]ia multisectorial` [i partene- (5)Dac` se constat` c` un copil este lipsit, \n
riatul dintre institu]iile publice [i organisme- mod ilegal, de elementele constitutive ale
le private autorizate; identit`]ii sale sau de unele dintre acestea,
f) asigurarea unei \ngrijiri individualizate [i institu]iile [i autorit`]ile publice sunt obliga-
personalizate pentru fiecare copil; te s` ia de urgen]` toate m`surile necesare
g) respectarea demnit`]ii copilului; \n vederea restabilirii identit`]ii copilului.

95
Ghid Legislativ

Art. 9. - (1) |n scopul realiz`rii dreptului pre- (4)|n situa]ia \n care mama este identificat`, di-
v`zut la art. 8 alin. (1), unit`]ile sanitare care au rec]ia general` de asisten]` social` [i pro-
\n structur` sec]ii de nou-n`scu]i [i/sau de pe- tec]ia copilului va asigura consilierea [i spri-
diatrie au obliga]ia de a angaja un asistent so- jinirea acesteia \n vederea realiz`rii demersu-
cial sau, dup` caz, de a desemna o persoan` cu rilor legate de \ntocmirea actului de na[tere.
atribu]ii de asisten]` social`. (5)|n situa]ia \n care, \n urma verific`rilor efec-
(2)|n vederea stabilirii identit`]ii copilului p`- tuate de poli]ie, nu este posibil` identificarea
r`sit sau g`sit ori a p`rin]ilor acestuia, orga- mamei, direc]ia general` de asisten]` so-
nele de poli]ie competente au obliga]ia de a cial` [i protec]ia copilului transmite serviciu-
desemna una sau mai multe persoane re- lui public de asisten]` social` \n a c`rui raz`
sponsabile cu realizarea demersurilor ce le administrativ-teritorial` s-a produs na[terea
revin, potrivit legii, pentru \nregistrarea na[- dosarul cuprinzând certificatul medical con-
terii copilului. statator al na[terii, procesul-verbal prev`zut
Art. 10. - (1) Certificatul medical constatator al la alin. (2), dispozi]ia de plasament \n regim
na[terii, atât pentru copilul n`scut viu, cât [i de urgen]` [i r`spunsul poli]iei cu rezultatul
pentru copilul n`scut mort, se \ntocme[te \n verific`rilor.
termen de 24de ore de la na[tere. (6)|n termen de 5 zile de la primirea documen-
(2)R`spunderea pentru \ndeplinirea obliga]iei ta]iei prev`zute la alin. (5), serviciul public de
prev`zute la alin. (1) revine medicului care a asisten]` social` are obliga]ia de a ob]ine
asistat sau a constatat na[terea [i medicului dispozi]ia de stabilire a numelui [i prenume-
[ef de sec]ie. lui copilului, \n conformitate cu prevederile
(3)Când na[terea a avut loc \n afara unit`]ilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
sanitare, medicul de familie având cabinetul civil`, cu modific`rile ulterioare, [i de a face
\nregistrat \n raza teritorial` unde a avut loc declara]ia de \nregistrare a na[terii la servi-
na[terea este obligat ca, la cererea oric`rei ciul de stare civil` competent.
persoane, \n termen de 24 de ore, s` consta- (7)Dup` \nregistrarea na[terii copilului, servi-
te na[terea copilului, dup` care s` \ntoc- ciul public de asisten]` social` are obliga]ia
measc` [i s` elibereze certificatul medical de a transmite direc]iei generale de asisten]`
constatator al na[terii copilului, chiar dac`
social` [i protec]ia copilului actul de \nregis-
mama nu este \nscris` pe lista cabinetului
trare a na[terii copilului.
s`u.
Art. 12. - (1) |n situa]ia copilului g`sit, precum
Art. 11. - (1) |n situa]ia \n care copilul este p`r`-
[i a celui p`r`sit de p`rin]i \n alte unit`]i sani-
sit de mam` \n maternitate, unitatea medical`
tare, a c`rui na[tere nu a fost \nregistrat`, obli-
are obliga]ia s` sesizeze telefonic [i \n scris di-
ga]ia de a realiza demersurile prev`zute de lege
rec]ia general` de asisten]` social` [i protec]ia
pentru \nregistrarea na[terii copilului revine
copilului [i organele de poli]ie, \n termen de 24
serviciului public de asisten]` social` \n a c`rui
de ore de la constatarea dispari]iei mamei.
raz` administrativ-teritorial` a fost g`sit sau p`-
(2)|n termen de 5 zile de la sesizarea prev`zut`
r`sit copilul.
la alin. (1), se \ntocme[te un proces-verbal
de constatare a p`r`sirii copilului, semnat de (2)Expertiza medico-legal` necesar` pentru
reprezentantul direc]iei generale de asisten- \nregistrarea na[terii copilului este gratuit`.
]` social` [i protec]ia copilului, reprezentan- Art. 13. - (1) Unit`]ile sanitare, unit`]ile de pro-
tul poli]iei [i al maternit`]ii; când starea de tec]ie social`, serviciile de \ngrijire de tip rezi-
s`n`tate a copilului permite externarea, \n den]ial, entit`]ile f`r` personalitate juridic`,
baza procesului-verbal, direc]ia general` de alte persoane juridice, precum [i persoane fizi-
asisten]` social` [i protec]ia copilului va sta- ce, care interneaz` sau primesc \n \ngrijire fe-
bili m`sura plasamentului \n regim de ur- mei gravide ori copii care nu posed` acte pe
gen]` pentru copil. baza c`rora s` li se poat` stabili identitatea,
(3)|n termen de 30 de zile de la \ntocmirea pro- sunt obligate s` anun]e, \n termen de 24 de ore,
cesului-verbal, poli]ia este obligat` s` \ntre- \n scris, autoritatea administra]iei publice loca-
prind` verific`rile specifice privind identita- le \n a c`rei raz` \[i au sediul sau, dup` caz, do-
tea mamei [i s` comunice rezultatul acestor miciliul, \n vederea stabilirii identit`]ii lor.
verific`ri direc]iei generale de asisten]` so- (2)Cel care ia un copil pentru a-l \ngriji sau pro-
cial` [i protec]ia copilului. teja temporar, pân` la stabilirea unei m`suri

96
de protec]ie \n condi]iile legii, are obliga]ia men]ine rela]ii personale [i contacte directe cu
de a-l \ntre]ine [i, \n termen de 48 de ore, de ambii p`rin]i, cu excep]ia situa]iei \n care acest
a anun]a autoritatea administra]iei publice lucru contravine interesului superior al copilului.
locale \n a c`rei raz` teritorial` \[i are sediul (2)Instan]a judec`toreasc`, luând \n considera-
sau domiciliul. re, cu prioritate, interesul superior al copilu-
Art. 14. - (1) Copilul are dreptul de a men]ine re- lui, poate limita exercitarea acestui drept,
la]ii personale [i contacte directe cu p`rin]ii, ru- dac` exist` motive temeinice de natur` a pe-
dele, precum [i cu alte persoane fa]` de care riclita dezvoltarea fizic`, mental`, spiritual`,
copilul a dezvoltat leg`turi de ata[ament. moral` sau social` a copilului.
(2)Copilul are dreptul de a-[i cunoa[te rudele [i Art. 17. - (1) Copilul ai c`rui p`rin]i locuiesc \n
de a \ntre]ine rela]ii personale cu acestea, state diferite are dreptul de a \ntre]ine rela]ii
precum [i cu alte persoane al`turi de care personale [i contacte directe cu ace[tia, cu
copilul s-a bucurat de via]a de familie, \n m`- excep]ia situa]iei \n care acest lucru contravine
sura \n care acest lucru nu contravine inte- interesului superior al copilului.
resului s`u superior. (2)Exercitarea dreptului prev`zut la alin. (1) va
(3)P`rin]ii sau un alt reprezentant legal al co- fi facilitat` de Autoritatea Na]ional` pentru
pilului nu pot \mpiedica rela]iile personale Protec]ia Drepturilor Copilului, \n colaborare
ale acestuia cu bunicii, fra]ii [i surorile ori cu cu Ministerul Afacerilor Externe, pe baza
alte persoane al`turi de care copilul s-a bu- unei proceduri aprobate prin ordin comun.
curat de via]a de familie, decât \n cazurile \n Art. 18. - (1) Copiii ne\nso]i]i de p`rin]i sau de
care instan]a decide \n acest sens, apreciind un alt reprezentant legal ori care nu se g`sesc
c` exist` motive temeinice de natur` a pri- sub supravegherea legal` a unor persoane au
mejdui dezvoltarea fizic`, psihic`, intelectu- dreptul de a li se asigura, \n cel mai scurt timp
al` sau moral` a copilului. posibil, re\ntoarcerea al`turi de reprezentan]ii
Art. 15. - (1) |n sensul prezentei legi, rela]iile lor legali.
personale se pot realiza prin: (2)Deplasarea copiilor \n ]ar` [i \n str`in`tate se
a) \ntâlniri ale copilului cu p`rintele ori cu o alt` realizeaz` cu \n[tiin]area [i cu acordul am-
persoan` care are, potrivit prezentei legi, bilor p`rin]i; orice ne\n]elegeri \ntre p`rin]i
dreptul la rela]ii personale cu copilul; cu privire la exprimarea acestui acord se so-
b) vizitarea copilului la domiciliul acestuia; lu]ioneaz` de c`tre instan]a judec`toreasc`.
c) g`zduirea copilului pe perioad` determinat` (3)P`rin]ii sau, dup` caz, alt` persoan` respon-
de c`tre p`rintele sau de c`tre alt` persoan` sabil` de supravegherea, cre[terea [i \ngri-
la care copilul nu locuie[te \n mod obi[nuit; jirea copilului sunt obliga]i s` anun]e la po-
d) coresponden]` ori alt` form` de comunicare li]ie dispari]ia acestuia de la domiciliu, \n cel
cu copilul; mult 24 de ore de la constatarea dispari]iei.
e) transmiterea de informa]ii copilului cu pri- Art. 19. - (1) Misiunile diplomatice [i consulare
vire la p`rintele ori la alte persoane care au, ale României au obliga]ia de a sesiza Autorita-
potrivit prezentei legi, dreptul de a men]ine tea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Co-
rela]ii personale cu copilul; pilului cu privire la copiii cet`]eni români afla]i
f) transmiterea de informa]ii referitoare la co- \n str`in`tate care, din orice motive, nu sunt \n-
pil, inclusiv fotografii recente, evalu`ri medi- so]i]i de p`rin]i sau de un alt reprezentant legal
cale sau [colare, c`tre p`rintele sau c`tre ori nu se g`sesc sub supravegherea legal` a
alte persoane care au dreptul de a men]ine unor persoane din str`in`tate.
rela]ii personale cu copilul. (2)Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drep-
(2)Transmiterea informa]iilor prev`zute la alin. turilor Copilului va lua m`surile necesare
(1) lit. e) [i f) se va face cu respectarea inte- pentru \ntoarcerea copilului la p`rin]i sau la
resului superior al copilului, precum [i a dis- un alt reprezentant legal, imediat dup` iden-
pozi]iilor speciale vizând confiden]ialitatea [i tificarea acestora. |n cazul \n care persoanele
transmiterea informa]iilor cu caracter per- identificate nu pot sau refuz` s` preia co-
sonal. pilul, la cererea Autorit`]ii Na]ionale pentru
Art. 16. - (1) Copilul care a fost separat de ambii
Protec]ia Drepturilor Copilului, tribunalul de
p`rin]i sau de unul dintre ace[tia printr-o m`su-
la domiciliul copilului sau Tribunalul Bucu-
r` dispus` \n condi]iile legii are dreptul de a
re[ti, \n situa]ia \n care acest domiciliu nu

97
Ghid Legislativ

este cunoscut, va dispune plasamentul co- (2)Este interzis` orice ac]iune de natur` s` afec-
pilului \ntr-un serviciu de protec]ie special` teze imaginea public` a copilului sau dreptul
propus de Autoritatea Na]ional` pentru Pro- acestuia la via]` intim`, privat` [i familial`.
tec]ia Drepturilor Copilului. (3)Participarea copilului \n vârst` de pân` la 14
(3)Procedura de \ntoarcere a copiilor \n ]ar`, de ani la dezbateri publice \n cadrul unor progra-
identificare a p`rin]ilor sau a altor reprezen- me audiovizuale se poate face numai cu
tan]i legali ai copiilor, modul de avansare a consim]`mântul scris al acestuia [i al p`rin]ilor
cheltuielilor ocazionate de \ntoarcerea \n sau, dup` caz, al altui reprezentant legal.
]ar` a acestora, precum [i serviciile de pro- (4)Copiii nu pot fi folosi]i sau expu[i de c`tre
tec]ie special`, publice sau private, compe- p`rin]i, reprezentan]i legali sau alte persoa-
tente s` asigure protec]ia \n regim de ur- ne responsabile de cre[terea [i \ngrijirea lor,
gen]` a copiilor afla]i \n situa]ia prev`zut` la \n scopul de a ob]ine avantaje personale sau
alin. (1) se stabilesc prin hot`râre a Guver- de a influen]a deciziile autorit`]ilor publice.
nului. (5)Consiliul Na]ional al Audiovizualului monito-
Art. 20. - (1) Misiunile diplomatice [i consulare rizeaz` modul de derulare a programelor au-
str`ine au obliga]ia de a sesiza Autoritatea Na- diovizuale, astfel \ncât s` se asigure protec-
]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Copilului [i ]ia [i garantarea dreptului copilului prev`zut
Autoritatea pentru Str`ini despre toate situa- la alin. (1).
]iile \n care au cuno[tin]` de copii cet`]eni str`- Art. 23. - (1) Copilul are dreptul la libertate de
ini afla]i pe teritoriul României, care, din orice exprimare.
motive, nu sunt \nso]i]i de p`rin]i sau de un alt (2)Libertatea copilului de a c`uta, de a primi [i
reprezentant legal ori nu se g`sesc sub supra- de a difuza informa]ii de orice natur`, care
vegherea legal` a unor persoane. |n cazul \n vizeaz` promovarea bun`st`rii sale sociale,
care autorit`]ile române se autosesizeaz`, spirituale [i morale, s`n`tatea sa fizic` [i
acestea vor \n[tiin]a de urgen]` misiunea mental`, sub orice form` [i prin orice mijloa-
str`in` competent` cu privire la copiii \n cauz`. ce la alegerea sa, este inviolabil`.
(2)|n situa]ia copiilor prev`zu]i la alin. (1), Auto- (3)P`rin]ii sau, dup` caz, al]i reprezentan]i le-
ritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor gali ai copilului, persoanele care au \n plasa-
Copilului, pân` la definitivarea demersurilor ment copii, precum [i persoanele care, prin
legale ce cad \n competen]a Autorit`]ii pen- natura func]iei, promoveaz` [i asigur` res-
tru Str`ini, va solicita Tribunalului Bucure[ti pectarea drepturilor copiilor au obliga]ia de
stabilirea plasamentului copilului \ntr-un a le asigura informa]ii, explica]ii [i sfaturi, \n
serviciu de protec]ie special` propus de Au- func]ie de vârsta [i de gradul de \n]elegere al
toritatea Na]ional` pentru Protec]ia Dreptu- acestora, precum [i de a le permite s`-[i
rilor Copilului. exprime punctul de vedere, ideile [i opiniile.
(3)M`sura plasamentului dureaz` pân` la retur- (4)P`rin]ii nu pot limita dreptul copilului minor
narea copilului \n ]ara de re[edin]` a p`- la libertatea de exprimare decât \n cazurile
rin]ilor ori \n ]ara \n care au fost identifica]i prev`zute expres de lege.
al]i membri ai familiei dispu[i s` ia copilul. Art. 24. - (1) Copilul capabil de discern`mânt
(4)|n cazul nereturn`rii copilului, acesta benefi- are dreptul de a-[i exprima liber opinia asupra
ciaz` de protec]ia special` prev`zut` \n pre- oric`rei probleme care \l prive[te.
zenta lege. (2) |n orice procedur` judiciar` sau administra-
Art. 21. - |n vederea aplic`rii prevederilor art. 19 tiv` care \l prive[te copilul are dreptul de a fi
[i 20 se \ncheie tratatele necesare cu statele sau ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului
cu autorit`]ile statelor vizate, pe baza propune- care a \mplinit vârsta de 10 ani. Cu toate
rilor Autorit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia acestea, poate fi ascultat [i copilul care nu a
Drepturilor Copilului [i ale Ministerului Aface- \mplinit vârsta de 10 ani, dac` autoritatea
rilor Externe, precum [i a altor institu]ii intere- competent` apreciaz` c` audierea lui este
sate. necesar` pentru solu]ionarea cauzei.
Art. 22. - (1) Copilul are dreptul la protejarea (3) Dreptul de a fi ascultat confer` copilului po-
imaginii sale publice [i a vie]ii sale intime, pri- sibilitatea de a cere [i de a primi orice infor-
vate [i familiale. ma]ie pertinent`, de a fi consultat, de a-[i ex-

98
prima opinia [i de a fi informat asupra con- drepturilor prev`zute la alin. (1).
secin]elor pe care le poate avea opinia sa, Art. 28. - (1) Copilul are dreptul la respectarea
dac` este respectat`, precum [i asupra con- personalit`]ii [i individualit`]ii sale [i nu poate
secin]elor oric`rei decizii care \l prive[te. fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente
(4)|n toate cazurile prev`zute la alin. (2), opiniile umilitoare ori degradante.
copilului ascultat vor fi luate \n considerare (2)M`surile de disciplinare a copilului nu pot fi
[i li se va acorda importan]a cuvenit`, \n stabilite decât \n acord cu demnitatea copi-
raport cu vârsta [i cu gradul de maturitate a lului, nefiind permise sub nici un motiv pe-
copilului. depsele fizice ori acelea care se afl` \n leg`-
(5)Orice copil poate cere s` fie ascultat conform tur` cu dezvoltarea fizic`, psihic` sau care
dispozi]iilor alin. (2) [i (3). |n caz de refuz, afecteaz` starea emo]ional` a copilului.
autoritatea competent` se va pronun]a Art. 29. - (1) Copilul are dreptul s` depun` sin-
printr-o decizie motivat`. gur plângeri referitoare la \nc`lcarea drepturilor
(6) Dispozi]iile legale speciale privind consim]`- sale fundamentale.
mântul sau prezen]a copilului \n procedurile (2)Copilul este informat asupra drepturilor sale,
care \l privesc, precum [i prevederile refe- precum [i asupra modalit`]ilor de exercitare
ritoare la desemnarea unui curator, \n caz de a acestora.
conflict de interese, sunt [i r`mân aplicabile.
Art. 25. - (1) Copilul are dreptul la libertate de SEC}IUNEA a 2-a
gândire, de con[tiin]` [i de religie. Mediul familial [i \ngrijirea alternativ`
(2)P`rin]ii \ndrum` copilul, potrivit propriilor
convingeri, \n alegerea unei religii, \n condi- Art. 30. - (1) Copilul are dreptul s` creasc` al`-
]iile legii, ]inând seama de opinia, vârsta [i turi de p`rin]ii s`i.
de gradul de maturitate a acestuia, f`r` a-l (2)P`rin]ii au obliga]ia s` asigure copilului, de o
putea obliga s` adere la o anumit` religie manier` corespunz`toare capacit`]ilor \n
sau la un anumit cult religios. continu` dezvoltare ale copilului, orientarea
(3)Religia copilului care a \mplinit 14 ani nu [i sfaturile necesare exercit`rii corespunz`-
poate fi schimbat` f`r` consim]`mântul toare a drepturilor prev`zute \n prezenta
acestuia; copilul care a \mplinit vârsta de 16 lege.
ani are dreptul s`-[i aleag` singur religia. (3)P`rin]ii copilului au dreptul s` primeasc` in-
(4)Atunci când copilul beneficiaz` de protec]ie forma]iile [i asisten]a de specialitate necesa-
special`, persoanelor \n \ngrijirea c`rora se re \n vederea \ngrijirii, cre[terii [i educ`rii
afl` le sunt interzise orice ac]iuni menite s` in- acestuia.
fluen]eze convingerile religioase ale copilului. Art. 31. - (1) Ambii p`rin]i sunt responsabili
Art. 26. - (1) Copilul are dreptul la liber` asoci- pentru cre[terea copiilor lor.
ere \n structuri formale [i informale, precum [i (2)Exercitarea drepturilor [i \ndeplinirea obliga-
libertatea de \ntrunire pa[nic`, \n limitele pre- ]iilor p`rinte[ti trebuie s` aib` \n vedere
v`zute de lege. interesul superior al copilului [i s` asigure
(2)Autorit`]ile administra]iei publice locale, bun`starea material` [i spiritual` a copilului,
unit`]ile de \nv`]`mânt [i alte institu]ii pu- \n special prin \ngrijirea acestuia, prin men-
blice sau private competente iau m`surile ]inerea rela]iilor personale cu el, prin asigu-
necesare asigur`rii exercit`rii corespunz`- rarea cre[terii, educ`rii [i \ntre]inerii sale,
toare a drepturilor prev`zute la alin. (1). precum [i prin reprezentarea sa legal` [i
Art. 27. - (1) Copilul apar]inând unei minorit`]i administrarea patrimoniului s`u.
na]ionale, etnice, religioase sau lingvistice are (3)|n cazul existen]ei unor ne\n]elegeri \ntre p`-
dreptul la via]` cultural` proprie, la declararea rin]i cu privire la exercitarea drepturilor [i \n-
apartenen]ei sale etnice, religioase, la practica- deplinirea obliga]iilor p`rinte[ti, instan]a ju-
rea propriei sale religii, precum [i dreptul de a dec`toreasc`, dup` ascultarea ambilor p`-
folosi limba proprie \n comun cu al]i membri ai rin]i, hot`r`[te potrivit interesului superior al
comunit`]ii din care face parte. copilului.
(2)Consiliul Na]ional pentru Combaterea Discri- Art. 32. - Copilul are dreptul s` fie crescut \n
min`rii asigur` [i urm`re[te exercitarea condi]ii care s` permit` dezvoltarea sa fizic`,

99
Ghid Legislativ

mental`, spiritual`, moral` [i social`. |n acest scop serviciul public de asisten]` social` ori,
scop p`rin]ii sunt obliga]i: dup` caz, direc]ia general` de asisten]` so-
a) s` supravegheze copilul; cial` [i protec]ia copilului de la nivelul fie-
b) s` coopereze cu copilul [i s` \i respecte via]a c`rui sector al municipiului Bucure[ti spri-
intim`, privat` [i demnitatea; jin` accesul copilului [i al familiei sale la ser-
c) s` informeze copilul despre toate actele [i viciile [i presta]iile destinate men]inerii
faptele care l-ar putea afecta [i s` ia \n con- copilului \n familie.
siderare opinia acestuia; (5)Planul de servicii poate avea ca finalitate
d) s` \ntreprind` toate m`surile necesare pen- transmiterea c`tre direc]ia general` de asis-
tru realizarea drepturilor copilului lor; ten]` social` [i protec]ia copilului a cererii de
e) s` coopereze cu persoanele fizice [i per- instituire a unei m`suri de protec]ie special`
soanele juridice care exercit` atribu]ii \n do- a copilului, numai dac`, dup` acordarea ser-
meniul \ngrijirii, educ`rii [i form`rii profesio- viciilor prev`zute de acest plan, se constat`
nale a copilului. c` men]inerea copilului al`turi de p`rin]ii s`i
Art. 33. - Copilul nu poate fi separat de p`rin]ii nu este posibil`.
s`i sau de unul dintre ei, \mpotriva voin]ei aces- Art. 36. - (1) Dac` exist` motive temeinice de a
tora, cu excep]ia cazurilor expres [i limitativ suspecta c` via]a [i securitatea copilului sunt
prev`zute de lege, sub rezerva revizuirii judici- primejduite \n familie, reprezentan]ii serviciului
are [i numai dac` acest lucru este impus de in- public de asisten]` social` ori, dup` caz, ai di-
teresul superior al copilului. rec]iei generale de asisten]` social` [i protec]ia
Art. 34. - (1) Serviciul public de asisten]` social` copilului de la nivelul sectoarelor municipiului
va lua toate m`surile necesare pentru depista- Bucure[ti au dreptul s` viziteze copiii la lo-
rea precoce a situa]iilor de risc care pot deter- cuin]a lor [i s` se informeze despre felul \n care
min` separarea copilului de p`rin]ii s`i, precum ace[tia sunt \ngriji]i, despre s`n`tatea [i dez-
[i pentru prevenirea comportamentelor abuzi- voltarea lor fizic`, educarea, \nv`]`tura [i pre-
ve ale p`rin]ilor [i a violen]ei \n familie. g`tirea lor profesional`, acordând, la nevoie,
(2)Orice separare a copilului de p`rin]ii s`i, pre- \ndrum`rile necesare.
cum [i orice limitare a exerci]iului dreptu- (2)Dac`, \n urma vizitelor efectuate potrivit alin.
rilor p`rinte[ti trebuie s` fie precedate de (1), se constat` c` dezvoltarea fizic`, men-
acordarea sistematic` a serviciilor [i pre- tal`, spiritual`, moral` sau social` a copilului
sta]iilor prev`zute de lege, cu accent deo- este primejduit`, serviciul public de asisten-
sebit pe informarea corespunz`toare a p`- ]` social` este obligat s` sesizeze de \ndat`
rin]ilor, consilierea acestora, terapie sau me- direc]ia general` de asisten]` social` [i pro-
diere, acordate \n baza unui plan de servicii. tec]ia copilului \n vederea lu`rii m`surilor
Art. 35. - (1) Planul de servicii se \ntocme[te [i prev`zute de lege.
se pune \n aplicare de c`tre serviciul public de (3)Direc]ia general` de asisten]` social` [i pro-
asisten]` social`, organizat la nivelul munici- tec]ia copilului este obligat` s` sesizeze in-
piilor [i ora[elor, precum [i de persoanele cu stan]a judec`toreasc` \n situa]ia \n care con-
atribu]ii de asisten]` social` din aparatul pro- sider` c` sunt \ntrunite condi]iile prev`zute
priu al consiliilor locale comunale din unitatea de lege pentru dec`derea, total` sau par-
administrativ-teritorial` unde se afl` copilul, \n ]ial`, a p`rin]ilor ori a unuia dintre ei din
urma evalu`rii situa]iei copilului [i a familiei exerci]iul drepturilor p`rinte[ti.
acestuia. Art. 37. - (1) Direc]ia general` de asisten]` so-
(2) La nivelul municipiului Bucure[ti \ntocmirea cial` [i protec]ia copilului va lua toate m`surile
[i punerea \n aplicare a planului prev`zut la necesare pentru ca p`rin]ii dec`zu]i din drep-
alin. (1) se realizeaz` de c`tre direc]ia gene- turile p`rinte[ti, precum [i cei c`rora le-a fost
ral` de asisten]` social` [i protec]ia copilului limitat exerci]iul anumitor drepturi s` benefi-
de la nivelul fiec`rui sector. cieze de asisten]` specializat` pentru cre[terea
(3) Planul de servicii se aprob` prin dispozi]ia capacit`]ii acestora de a se ocupa de copii, \n
primarului. vederea redobândirii exerci]iului drepturilor p`-
(4) Planul de servicii are ca obiectiv prevenirea rinte[ti.
separ`rii copilului de p`rin]ii s`i. |n acest

100
(2)P`rin]ii care solicit` redarea exerci]iului \ndeplineasc` pentru a primi un copil \n \n-
drepturilor p`rinte[ti beneficiaz` de asisten- grijire. Evaluarea se realizeaz` de c`tre direc-
]` juridic` gratuit`, \n condi]iile legii. ]ia general` de asisten]` social` [i protec]ia
Art. 38. - Instan]a judec`toreasc` este singura copilului de la domiciliul persoanei sau fa-
autoritate competent` s` se pronun]e, luând \n miliei, acordându-se prioritate membrilor
considerare, cu prioritate, interesul superior al familiei extinse a copilului.
copilului, cu privire la: Art. 42. - (1) Instan]a judec`toreasc` nume[te
a) persoana care exercit` drepturile [i \ndepli- cu prioritate ca tutore, dac` motive \ntemeiate
ne[te obliga]iile p`rinte[ti \n situa]ia \n care nu se opun, o rud` sau un afin ori un prieten al
copilul este lipsit, temporar sau permanent, familiei copilului, \n stare s` \ndeplineasc`
de ocrotirea p`rin]ilor s`i; aceast` sarcin`.
b) modalit`]ile \n care se exercit` drepturile [i (2) Persoana fizic`, respectiv so]ii care urmeaz`
se \ndeplinesc obliga]iile p`rinte[ti; a fi tutori sunt numi]i pe baza prezent`rii de
c) dec`derea total` sau par]ial` din exerci]iul c`tre direc]ia general` de asisten]` social` [i
drepturilor p`rinte[ti; protec]ia copilului a raportului de evaluare a
d) redarea exerci]iului drepturilor p`rinte[ti. acestora. Propunerea se va face ]inându-se
Art. 39. - (1) Orice copil care este, temporar sau seama de rela]iile personale, de apropierea
definitiv, lipsit de ocrotirea p`rin]ilor s`i sau domiciliilor, precum [i de opinia copilului.
care, \n vederea protej`rii intereselor sale, nu
poate fi l`sat \n grija acestora are dreptul la pro- SEC}IUNEA a 3-a
tec]ie alternativ`. S`n`tatea [i bun`starea copilului
(2)Protec]ia prev`zut` la alin. (1) include institu-
irea tutelei, m`surile de protec]ie special` Art. 43. - (1) Copilul are dreptul de a se bucura
prev`zute de prezenta lege, adop]ia. |n ale- de cea mai bun` stare de s`n`tate pe care o
gerea uneia dintre aceste solu]ii autoritatea poate atinge [i de a beneficia de serviciile me-
competent` va ]ine seama \n mod corespun- dicale [i de recuperare necesare pentru asigu-
z`tor de necesitatea asigur`rii unei anumite rarea realiz`rii efective a acestui drept.
continuit`]i \n educarea copilului, precum [i (2)Accesul copilului la servicii medicale [i de
de originea sa etnic`, religioas`, cultural` [i recuperare, precum [i la medica]ia adecvat`
lingvistic`. st`rii sale \n caz de boal` este garantat de
Art. 40. - (1) Tutela se instituie \n situa]ia \n care c`tre stat, costurile aferente fiind suportate
ambii p`rin]i sunt deceda]i, necunoscu]i, de- din Fondul na]ional unic de asigur`ri sociale
c`zu]i din exerci]iul drepturilor p`rinte[ti sau li de s`n`tate [i de la bugetul de stat.
s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor p`- (3)Organele de specialitate ale administra]iei
rinte[ti, pu[i sub interdic]ie, declara]i judec`to- publice centrale, autorit`]ile administra]iei
re[te mor]i sau disp`ru]i, precum [i \n cazul \n publice locale, precum [i orice alte institu]ii
care, la \ncetarea adop]iei, instan]a judec`to- publice sau private cu atribu]ii \n domeniul
reasc` hot`r`[te c` este \n interesul copilului s`n`t`]ii sunt obligate s` adopte, \n condi-
instituirea unei tutele. ]iile legii, toate m`surile necesare pentru:
(2)Tutela se instituie conform legii de c`tre in- a) reducerea mortalit`]ii infantile;
stan]a judec`toreasc` \n a c`rei circumscrip- b) asigurarea [i dezvoltarea serviciilor medica-
]ie teritorial` domiciliaz` sau a fost g`sit co- le primare [i comunitare;
pilul. c) prevenirea malnutri]iei [i a \mboln`virilor;
Art. 41. - (1) Pot fi tutori persoanele fizice sau d) asigurarea serviciilor medicale pentru gravi-
so]ul [i so]ia \mpreun`, care au domiciliul \n de \n perioada pre- [i postnatal`, indiferent
România [i nu se afl` \n vreunul dintre cazurile dac` acestea au sau nu au calitatea de per-
de incompatibilitate prev`zute de lege. soan` asigurat` \n sistemul asigur`rilor so-
(2) Persoana fizic` sau familia care urmeaz` a fi ciale de s`n`tate;
tutore trebuie s` fie evaluat` de c`tre di- e) informarea p`rin]ilor [i a copiilor cu privire la
rec]ia general` de asisten]` social` [i pro- s`n`tatea [i alimenta]ia copilului, inclusiv cu
tec]ia copilului cu privire la garan]iile morale privire la avantajele al`pt`rii, igienei [i salu-
[i condi]iile materiale pe care trebuie s` le brit`]ii mediului \nconjur`tor;

101
Ghid Legislativ

f) dezvoltarea de ac]iuni [i programe pentru (2)|n cazul \n care p`rin]ii sau persoanele care
ocrotirea s`n`t`]ii [i de prevenire a bolilor, au, potrivit legii, obliga]ia de a \ntre]ine co-
de asisten]` a p`rin]ilor [i de educa]ie, pre- pilul nu pot asigura, din motive indepen-
cum [i de servicii \n materie de planificare dente de voin]a lor, satisfacerea nevoilor
familial`; minime de locuin]`, hran`, \mbr`c`minte [i
g) verificarea periodic` a tratamentului copiilor educa]ie ale copilului, statul, prin autorit`]ile
care au fost plasa]i pentru a primi \ngrijire, publice competente, este obligat s` asigure
protec]ie sau tratament; acestora sprijin corespunz`tor, sub form` de
h) asigurarea confiden]ialit`]ii consultan]ei me- presta]ii financiare, presta]ii \n natur`,
dicale acordate la solicitarea copilului; precum [i sub form` de servicii, \n condi]iile
i) derularea sistematic` \n unit`]ile [colare de legii.
programe de educa]ie pentru via]`, inclusiv (3)P`rin]ii au obliga]ia s` solicite autorit`]ilor
educa]ie sexual` pentru copii, \n vederea competente acordarea aloca]iilor, indemni-
prevenirii contact`rii bolilor cu transmitere za]iilor, presta]iilor \n bani sau \n natur` [i a
sexual` [i a gravidit`]ii minorelor. altor facilit`]i prev`zute de lege pentru copii
(4)P`rin]ii sunt obliga]i s` solicite asisten]` me- sau pentru familiile cu copii.
dical` pentru a asigura copilului cea mai (4)Autorit`]ile administra]iei publice locale au
bun` stare de s`n`tate pe care o poate atin- obliga]ia de a informa p`rin]ii [i copiii \n le-
ge [i pentru a preveni situa]iile care pun \n g`tur` cu drepturile pe care le au, precum [i
pericol via]a, cre[terea [i dezvoltarea asupra modalit`]ii de acordare a drepturilor
copilului. de asisten]` social` [i de asigur`ri sociale.
(5)|n situa]ia excep]ional` \n care via]a copilului Art. 46. - (1) Copilul cu handicap are dreptul la
se afl` \n pericol iminent ori exist` riscul pro- \ngrijire special`, adaptat` nevoilor sale.
ducerii unor consecin]e grave cu privire la (2)Copilul cu handicap are dreptul la educa]ie,
s`n`tatea sau integritatea acestuia, medicul recuperare, compensare, reabilitare [i inte-
are dreptul de a efectua acele acte medicale grare, adaptate posibilit`]ilor proprii, \n ve-
de strict` necesitate pentru a salva via]a derea dezvolt`rii personalit`]ii sale.
copilului, chiar f`r` a avea acordul p`rin]ilor (3)|ngrijirea special` trebuie s` asigure dezvol-
sau al altui reprezentant legal al acestuia. tarea fizic`, mental`, spiritual`, moral` sau
(6)Vizitele periodice ale personalului medical social` a copiilor cu handicap. |ngrijirea spe-
de specialitate la domiciliul gravidelor [i al cial` const` \n ajutor adecvat situa]iei co-
copiilor pân` la \mplinirea vârstei de un an pilului [i p`rin]ilor s`i ori, dup` caz, situa]iei
sunt obligatorii, \n vederea ocrotirii s`n`t`]ii celor c`rora le este \ncredin]at copilul [i se
mamei [i copilului, educa]iei pentru s`n`ta- acord` gratuit, ori de câte ori acest lucru este
te, prevenirii abandonului, abuzului sau posibil, pentru facilitarea accesului efectiv [i
neglij`rii copilului. f`r` discriminare al copiilor cu handicap la
Art. 44. - (1) Copilul are dreptul de a beneficia educa]ie, formare profesional`, servicii me-
de un nivel de trai care s` permit` dezvoltarea dicale, recuperare, preg`tire, \n vederea ocu-
sa fizic`, mental`, spiritual`, moral` [i social`. p`rii unui loc de munc`, la activit`]i recrea-
(2)P`rin]ilor sau, dup` caz, altor reprezentan]i tive, precum [i la orice alte activit`]i apte s`
legali le revine \n primul rând responsa- le permit` deplina integrare social` [i dez-
bilitatea de a asigura, \n limita posibilit`]ilor, voltare a personalit`]ii lor.
cele mai bune condi]ii de via]` necesare (4)Organele de specialitate ale administra]iei
cre[terii [i dezvolt`rii copiilor; p`rin]ii sunt publice centrale [i autorit`]ile administra]iei
obliga]i s` le asigure copiilor locuin]`, pre- publice locale sunt obligate s` ini]ieze pro-
cum [i condi]iile necesare pentru cre[tere, grame [i s` asigure resursele necesare dez-
educare, \nv`]`tur` [i preg`tirea profe- volt`rii serviciilor destinate satisfacerii nevoi-
sional`. lor copiilor cu handicap [i ale familiilor
Art. 45. - (1) Copilul are dreptul de a beneficia acestora \n condi]ii care s` le garanteze dem-
de asisten]` social` [i de asigur`ri sociale, \n nitatea, s` le favorizeze autonomia [i s` le fa-
func]ie de resursele [i de situa]ia \n care se afl` ciliteze participarea activ` la via]a comunit`]ii.
acesta [i persoanele \n \ntre]inerea c`rora se
g`se[te.

102
SEC}IUNEA a 4-a (3)Copilul, personal [i, dup` caz, reprezentat
Educa]ie, activit`]i recreative [i culturale sau asistat de reprezentantul s`u legal, are
dreptul de a contesta modalit`]ile [i rezulta-
Art. 47. - (1) Copilul are dreptul de a primi o tele evalu`rii [i de a se adresa \n acest sens
educa]ie care s` \i permit` dezvoltarea, \n con- conducerii unit`]ii de \nv`]`mânt, \n condi]ii-
di]ii nediscriminatorii, a aptitudinilor [i perso- le legii.
nalit`]ii sale. (4)Cadrele didactice au obliga]ia de a semnala
(2)P`rin]ii copilului au cu prioritate dreptul de a serviciului public de asisten]` social` sau,
alege felul educa]iei care urmeaz` s` fie dat` dup` caz, direc]iei generale de asisten]` so-
copiilor lor [i au obliga]ia s` \nscrie copilul la cial` [i protec]ia copilului cazurile de rele tra-
[coal` [i s` asigure frecventarea cu regu- tamente, abuzuri sau de neglijare a copiilor.
laritate de c`tre acesta a cursurilor [colare. Art. 49. - (1) Copilul are dreptul la odihn` [i va-
(3)Copilul care a \mplinit vârsta de 14 ani poate can]`.
cere \ncuviin]area instan]ei judec`tore[ti de (2)Copilul trebuie s` beneficieze de timp sufi-
a-[i schimba felul \nv`]`turii [i al preg`tirii cient pentru odihn` [i vacan]`, s` participe
profesionale. \n mod liber la activit`]i recreative proprii
Art. 48. - (1) Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii, vârstei sale [i la activit`]ile culturale, artis-
ca organ de specialitate al administra]iei publi- tice [i sportive ale comunit`]ii. Autorit`]ile
ce centrale, precum [i inspectoratele [colare [i publice au obliga]ia s` contribuie, potrivit
unit`]ile de \nv`]`mânt, ca institu]ii ale admi- atribu]iilor ce le revin, la asigurarea condi-
nistra]iei publice locale cu atribu]ii \n domeniul ]iilor exercit`rii \n condi]ii de egalitate a
educa]iei, sunt obligate s` \ntreprind` m`suri acestui drept.
necesare pentru: (3)Autorit`]ile publice au obliga]ia s` asigure,
a) facilitarea accesului la educa]ia pre[colar` [i potrivit atribu]iilor care le revin, locuri de
asigurarea \nv`]`mântului general obligato- joac` suficiente [i adecvate pentru copii, \n
riu [i gratuit pentru to]i copiii; mod special \n situa]ia zonelor intens popu-
b) dezvoltarea de programe de educa]ie pentru late.
p`rin]ii tineri, inclusiv \n vederea prevenirii
violen]ei \n familie; CAPITOLUL III
c) organizarea de cursuri speciale de preg`tire Protec]ia special` a copilului lipsit, temporar
pentru copiii care nu pot r`spunde la cerin- sau definitiv, de ocrotirea p`rin]ilor s`i
]ele programei [colare na]ionale, pentru a
nu intra prematur pe pia]a muncii; SEC}IUNEA 1
d) organizarea de cursuri speciale de preg`tire Dispozi]ii comune
pentru copiii care au abandonat [coala, \n
vederea reintegr`rii lor \n sistemul na]ional Art. 50. - Protec]ia special` a copilului reprezin-
de \nv`]`mânt; t` ansamblul m`surilor, presta]iilor [i servi-
e) respectarea dreptului copilului la timp de ciilor destinate \ngrijirii [i dezvolt`rii copilului
odihn` [i timp liber, precum [i a dreptului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea p`-
acestuia de a participa liber la via]a cultural` rin]ilor s`i sau a celui care, \n vederea protej`rii
[i artistic`; intereselor sale, nu poate fi l`sat \n grija aces-
f) prevenirea abandonului [colar din motive tora.
economice, luând m`suri active de acordare Art. 51. - (1) Copilul beneficiaz` de protec]ia
a unor servicii sociale \n mediul [colar, cum special` prev`zut` de prezenta lege pân` la do-
sunt: hran`, rechizite, transport [i altele ase- bândirea capacit`]ii depline de exerci]iu.
menea. (2)La cererea tân`rului, exprimat` dup` dobân-
(2)|n cadrul procesului instructiv-educativ copi- direa capacit`]ii depline de exerci]iu, dac` \[i
lul are dreptul de a fi tratat cu respect de c`- continu` studiile \ntr-o form` de \nv`]`mânt
tre cadrele didactice, de a fi informat asupra de zi, protec]ia special` se acord`, \n condi-
drepturilor sale, precum [i asupra modalit`- ]iile legii, pe toat` durata continu`rii studiilor,
]ilor de exercitare a acestora. Pedepsele cor- dar f`r` a se dep`[i vârsta de 26 de ani.
porale \n cadrul procesului instructiv-edu-
cativ sunt interzise.

103
Ghid Legislativ

(3)Tân`rul care a dobândit capacitate deplin` (4)Planul individualizat de protec]ie poate pre-
de exerci]iu [i a beneficiat de o m`sur` de vedea plasamentul copilului \ntr-un serviciu
protec]ie special`, dar care nu \[i continu` de tip reziden]ial, numai \n cazul \n care nu a
studiile [i nu are posibilitatea revenirii \n putut fi instituit` tutela ori nu a putut fi
propria familie, fiind confruntat cu riscul ex- dispus plasamentul la familia extins`, la un
cluderii sociale, beneficiaz`, la cerere, pe o asistent maternal sau la o alt` persoan` sau
perioad` de pân` la 2 ani, de protec]ie spe- familie, \n condi]iile prezentei legi.
cial`, \n scopul facilit`rii integr`rii sale so- Art. 55. - M`surile de protec]ie special` a copi-
ciale. |n cazul \n care se face dovada c` tân`- lului sunt:
rului i s-au oferit un loc de munc` [i/sau lo- a) plasamentul;
cuin]`, iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut b) plasamentul \n regim de urgen]`;
din motive imputabile lui, \n mod succesiv, c) supravegherea specializat`.
prevederile prezentului alineat nu mai sunt Art. 56. - De m`surile de protec]ie special`,
aplicabile. instituite de prezenta lege, beneficiaz`:
Art. 52. - Serviciile de protec]ie special` sunt a) copilul ai c`rui p`rin]i sunt deceda]i, necu-
cele prev`zute la art. 108-110. noscu]i, dec`zu]i din exerci]iul drepturilor
Art. 53. - (1) M`surile de protec]ie special` a co- p`rinte[ti sau c`rora li s-a aplicat pedeapsa
pilului se stabilesc [i se aplic` \n baza planului interzicerii drepturilor p`rinte[ti, pu[i sub
individualizat de protec]ie. interdic]ie, declara]i judec`tore[te mor]i sau
(2)Planul prev`zut la alin. (1) se \ntocme[te [i disp`ru]i, când nu a putut fi instituit` tutela;
se revizuie[te \n conformitate cu normele b) copilul care, \n vederea protej`rii intereselor
metodologice elaborate [i aprobate de Auto- sale, nu poate fi l`sat \n grija p`rin]ilor din
ritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor motive neimputabile acestora;
Copilului. c) copilul abuzat sau neglijat;
(3)M`surile de protec]ie special` a copilului d) copilul g`sit sau copilul abandonat de c`tre
care a \mplinit vârsta de 14 ani se stabilesc mam` \n unit`]i sanitare;
numai cu consim]`mântul acestuia. |n situa- e) copilul care a s`vâr[it o fapt` prev`zut` de
]ia \n care copilul refuz` s` \[i dea consim- legea penal` [i care nu r`spunde penal.
]`mântul, m`surile de protec]ie se stabilesc Art. 57. - P`rin]ii, precum [i copilul care a \m-
numai de c`tre instan]a judec`toreasc`, plinit vârsta de 14 ani au dreptul s` atace \n
care, \n situa]ii temeinic motivate, poate tre- instan]` m`surile de protec]ie special` insti-
ce peste refuzul acestuia de a-[i exprima tuite de prezenta lege, beneficiind de asisten]`
consim]`mântul fa]` de m`sura propus`. juridic` gratuit`, \n condi]iile legii.
Art. 54. - (1) Direc]ia general` de asisten]`
social` [i protec]ia copilului are obliga]ia de a SEC}IUNEA a 2-a
\ntocmi planul individualizat de protec]ie ime- Plasamentul
diat dup` primirea cererii de instituire a unei
m`suri de protec]ie special` sau imediat dup` Art. 58. - (1) Plasamentul copilului constituie o
ce directorul direc]iei generale de asisten]` so- m`sur` de protec]ie special`, având caracter
cial` [i protec]ia copilului a dispus plasamentul temporar, care poate fi dispus`, \n condi]iile
\n regim de urgen]`. prezentei legi, dup` caz, la:
(2) |n situa]ia copilului pentru care a fost insti- a) o persoan` sau familie;
tuit` tutela, dispozi]iile alin. (1) nu sunt b) un asistent maternal;
aplicabile. c) un serviciu de tip reziden]ial, prev`zut la art.
(3)La stabilirea obiectivelor planului individua- 110 alin. (2) [i licen]iat \n condi]iile legii.
lizat de protec]ie se acord` prioritate reinte- (2)Persoana sau familia care prime[te un copil
gr`rii copilului \n familie sau, dac` aceasta \n plasament trebuie s` aib` domiciliul \n
nu este posibil`, plasamentului copilului \n România [i s` fie evaluat` de c`tre direc]ia
familia extins`. Obiectivele planului se stabi- general` de asisten]` social` [i protec]ia co-
lesc cu consultarea obligatorie a p`rin]ilor [i pilului cu privire la garan]iile morale [i con-
a membrilor familiei l`rgite care au putut fi di]iile materiale pe care trebuie s` le \ndepli-
identifica]i. neasc` pentru a primi un copil \n plasament.

104
Art. 59. - Pe toat` durata plasamentului, do- (3)Prin excep]ie de la prevederile alin. (2), p`-
miciliul copilului se afl`, dup` caz, la persoana, rin]ii dec`zu]i din drepturile p`rinte[ti, pre-
familia, asistentul maternal sau la serviciul de cum [i cei c`rora li s-a aplicat pedeapsa in-
tip reziden]ial care \l are \n \ngrijire. terzicerii drepturilor p`rinte[ti p`streaz`
Art. 60. - (1) Plasamentul copilului care nu a \m- dreptul de a consim]i la adop]ia copilului lor.
plinit vârsta de 2 ani poate fi dispus numai la fa- (4)Modalitatea de exercitare a drepturilor [i de
milia extins` sau substitutiv`, plasamentul \ndeplinire a obliga]iilor p`rinte[ti cu privire
acestuia \ntr-un serviciu de tip reziden]ial fiind la persoan` [i la bunurile copilului aflat \n
interzis. situa]ia prev`zut` la art. 56 lit. c) [i d) [i, res-
(2)Prin excep]ie de la prevederile alin. (1), se pectiv, la art. 56 lit. b) [i e) se stabile[te de
poate dispune plasamentul \ntr-un serviciu c`tre instan]a judec`toreasc`.
de tip reziden]ial al copilului mai mic de 2 Art. 63. - Comisia pentru protec]ia copilului sau,
ani, \n situa]ia \n care acesta prezint` handi- dup` caz, instan]a care a dispus plasamentul
capuri grave, cu dependen]` de \ngrijiri \n copilului va stabili, dac` este cazul, [i cuantu-
servicii de tip reziden]ial specializate. mul contribu]iei lunare a p`rin]ilor la \ntre]ine-
(3) La stabilirea m`surii de plasament se va ur- rea acestuia, \n condi]iile stabilite de Codul fa-
m`ri: miliei. Sumele astfel \ncasate se constituie ve-
a) plasarea copilului, cu prioritate, la familia ex- nit la bugetul jude]ului, respectiv la cel al secto-
tins` sau la familia substitutiv`; rului municipiului Bucure[ti de unde provine
b) men]inerea fra]ilor \mpreun`; copilul.
c) facilitarea exercit`rii de c`tre p`rin]i a drep-
tului de a vizita copilul [i de a men]ine le- SEC}IUNEA a 3-a
g`tura cu acesta. Plasamentul \n regim de urgen]`
Art. 61. - (1) M`sura plasamentului se stabile[te
de c`tre comisia pentru protec]ia copilului, \n Art. 64. - (1) Plasamentul copilului \n regim de
situa]ia \n care exist` acordul p`rin]ilor, pentru urgen]` este o m`sur` de protec]ie special`, cu
situa]iile prev`zute la art. 56 lit. b) [i e). caracter temporar, care se stabile[te \n situa]ia
(2)M`sura plasamentului se stabile[te de c`tre copilului abuzat sau neglijat, precum [i \n situa-
instan]a judec`toreasc`, la cererea direc]iei ]ia copilului g`sit sau a celui abandonat \n uni-
generale de asisten]` social` [i protec]ia t`]i sanitare.
copilului: (2)Dispozi]iile art. 58-60 se aplic` \n mod co-
a) \n situa]ia copilului prev`zut la art. 56 lit. a), respunz`tor.
precum [i \n situa]ia copilului prev`zut la art. (3)Pe toat` durata plasamentului \n regim de
56 lit. c) [i d), dac` se impune \nlocuirea urgen]` se suspend` de drept exerci]iul
plasamentului \n regim de urgen]` dispus de drepturilor p`rinte[ti, pân` când instan]a ju-
c`tre direc]ia general` de asisten]` social` [i dec`toreasc` va decide cu privire la men]i-
protec]ia copilului; nerea sau la \nlocuirea acestei m`suri [i cu
b) \n situa]ia copilului prev`zut la art. 56 lit. b) [i privire la exercitarea drepturilor p`rinte[ti.
e), atunci când nu exist` acordul p`rin]ilor Pe perioada suspend`rii, drepturile [i obliga-
sau, dup` caz, al unuia dintre p`rin]i, pentru ]iile p`rinte[ti privitoare la persoana co-
instituirea acestei m`suri. pilului sunt exercitate [i, respectiv, sunt \n-
Art. 62. - (1) Drepturile [i obliga]iile p`rinte[ti deplinite de c`tre persoana, familia, asisten-
fa]` de copil se men]in pe toat` durata m`surii tul maternal sau de c`tre [eful serviciului de
plasamentului dispus de c`tre comisia pentru tip reziden]ial care a primit copilul \n plasa-
protec]ia copilului. ment \n regim de urgen]`, iar cele privitoare
(2)Drepturile [i obliga]iile p`rinte[ti \n situa]ia la bunurile copilului sunt exercitate [i,
copilului pentru care nu a putut fi instituit` respectiv, sunt \ndeplinite de c`tre pre[edin-
tutela [i pentru care instan]a a dispus m`su- tele consiliului jude]ean, respectiv de c`tre
ra plasamentului sunt exercitate [i, respec- primarul sectorului municipiului Bucure[ti.
tiv, \ndeplinite de c`tre pre[edintele consi- Art. 65. - (1) M`sura plasamentului \n regim de
liului jude]ean, respectiv de c`tre primarul urgen]` se stabile[te de c`tre directorul direc-
sectorului municipiului Bucure[ti. ]iei generale de asisten]` social` [i protec]ia co-

105
Ghid Legislativ

pilului din unitatea administrativ-teritorial` \n stabilirii m`surilor de protec]ie special`, dispu-


care se g`se[te copilul g`sit sau cel abandonat se de comisia pentru protec]ia copilului sau de
de c`tre mam` \n unit`]i sanitare ori copilul instan]a judec`toreasc`, trebuie verificate tri-
abuzat sau neglijat, \n situa]ia \n care nu se mestrial de c`tre direc]ia general` de asisten]`
\ntâmpin` opozi]ie din partea reprezentan]ilor social` [i protec]ia copilului.
persoanelor juridice, precum [i a persoanelor (2)|n cazul \n care \mprejur`rile prev`zute la
fizice care au \n \ngrijire sau asigur` protec]ia alin. (1) s-au modificat, direc]ia general` de
copilului respectiv. asisten]` social` [i protec]ia copilului este
(2)M`sura plasamentului \n regim de urgen]` obligat` s` sesizeze de \ndat` comisia pen-
se stabile[te de c`tre instan]a judec`to- tru protec]ia copilului sau, dup` caz, instan-
reasc` \n condi]iile art. 94 alin. (3). ]a judec`toreasc`, \n vederea modific`rii
Art. 66. - (1) |n situa]ia plasamentului \n regim sau, dup` caz, a \ncet`rii m`surii.
de urgen]` dispus de c`tre direc]ia general` de (3) Dreptul de sesizare prev`zut la alin. (2) \l au,
asisten]` social` [i protec]ia copilului, aceasta de asemenea, p`rin]ii sau alt reprezentant
este obligat` s` sesizeze instan]a judec`to- legal al copilului, precum [i copilul.
reasc` \n termen de 48 de ore de la data la care Art. 69. - (1) Direc]ia general` de asisten]` so-
a dispus aceast` m`sur`. cial` [i protec]ia copilului sau, dup` caz,
(2)Instan]a judec`toreasc` va analiza motivele organismul privat autorizat are obliga]ia de a
care au stat la baza m`surii adoptate de urm`ri modul \n care sunt puse \n aplicare m`-
c`tre direc]ia general` de asisten]` social` [i surile de protec]ie special`, dezvoltarea [i \n-
protec]ia copilului [i se va pronun]a, dup` grijirea copilului pe perioada aplic`rii m`surii.
caz, cu privire la men]inerea plasamentului (2)|n \ndeplinirea obliga]iei prev`zute la alin. (1)
\n regim de urgen]` sau la \nlocuirea aces- direc]ia general` de asisten]` social` [i pro-
tuia cu m`sura plasamentului, instituirea tec]ia copilului sau, dup` caz, organismul
tutelei ori cu privire la reintegrarea copilului privat autorizat \ntocme[te, trimestrial sau
\n familia sa. Instan]a este obligat` s` se ori de câte ori apare o situa]ie care impune
pronun]e [i cu privire la exercitarea dreptu- acest lucru, rapoarte privitoare la evolu]ia
rilor p`rinte[ti. dezvolt`rii fizice, mentale, spirituale, morale
(3)|n situa]ia \n care plasamentul \n regim de sau sociale a copilului [i a modului \n care
urgen]` este dispus de c`tre instan]a judec`- acesta este \ngrijit.
toreasc`, aceasta se va pronun]a \n condi]iile (3) |n situa]ia \n care se constat`, pe baza rapor-
art. 94 alin. (4). tului \ntocmit potrivit alin. (2), necesitatea
modific`rii sau, dup` caz, a \ncet`rii m`surii,
SEC}IUNEA a 4-a direc]ia general` de asisten]` social` [i
Supravegherea specializat` protec]ia copilului este obligat` s` sesizeze
de \ndat` comisia pentru protec]ia copilului
Art. 67. - (1) M`sura de supraveghere speciali- sau, dup` caz, instan]a judec`toreasc`.
zat` se dispune \n condi]iile prezentei legi fa]` Art. 70. - La \ncetarea m`surilor de protec]ie
de copilul care a s`vâr[it o fapt` penal` [i care special` prin reintegrarea copilului \n familia
nu r`spunde penal. sa, serviciul public de asisten]` social`, orga-
(2)|n cazul \n care exist` acordul p`rin]ilor sau nizat la nivelul municipiilor [i ora[elor, persoa-
al reprezentantului legal, m`sura suprave- nele cu atribu]ii de asisten]` social` din apa-
gherii specializate se dispune de c`tre co- ratul propriu al consiliilor locale comunale, pre-
misia pentru protec]ia copilului, iar, \n lipsa cum [i direc]ia general` de asisten]` social` [i
acestui acord, de c`tre instan]a judec`to- protec]ia copilului, \n cazul sectoarelor munici-
reasc`. piului Bucure[ti, de la domiciliul sau, dup` caz,
de la re[edin]a p`rin]ilor au obliga]ia de a
SEC}IUNEA a 5-a urm`ri evolu]ia dezvolt`rii copilului, precum [i
Monitorizarea aplic`rii m`surilor de protec]ie modul \n care p`rin]ii \[i exercit` drepturile [i
special` \[i \ndeplinesc obliga]iile cu privire la copil. |n
acest scop acestea \ntocmesc rapoarte lunare
Art. 68. - (1) |mprejur`rile care au stat la baza pe o perioad` de minimum 3 luni.

106
Art. 71. - Copilul fa]` de care a fost luat` o m`- rec]iei generale de asisten]` social` [i pro-
sur` de protec]ie special` are dreptul de a men- tec]ia copilului \nlocuirea acestei persoane.
]ine rela]ii cu alte persoane, dac` acestea nu au Art. 74. - (1) Pân` la solu]ionarea definitiv` [i
o influen]` negativ` asupra dezvolt`rii sale irevocabil` a cererii de acordare a statutului de
fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale. refugiat, cazarea copiilor prev`zu]i la art. 73 se
realizeaz` \ntr-un serviciu de tip reziden]ial pre-
CAPITOLUL IV v`zut de prezenta lege, apar]inând direc]iei ge-
Protec]ia copiilor refugia]i [i protec]ia copiilor nerale de asisten]` social` [i protec]ia copilului
\n caz de conflict armat sau unui organism privat autorizat.
(2)Copiii care au \mplinit vârsta de 16 ani pot fi
Art. 72. - (1) Copiii care solicit` ob]inerea statu- caza]i [i \n centrele de primire [i cazare aflate
tului de refugiat, precum [i cei care au ob]inut \n subordinea Oficiului Na]ional pentru
acest statut beneficiaz` de protec]ie [i asisten]` Refugia]i.
umanitar` corespunz`toare pentru realizarea (3)Copiii prev`zu]i la alin. (1), c`rora li s-a acor-
drepturilor lor. dat statutul de refugiat, beneficiaz` de pro-
(2)Copiii prev`zu]i la alin. (1) beneficiaz` de una tec]ia special` a copilului lipsit, temporar
dintre formele de protec]ie prev`zute de sau definitiv, de ocrotirea p`rin]ilor s`i, pre-
Ordonan]a Guvernului nr. 102/2000 privind v`zut` de prezenta lege.
statutul [i regimul refugia]ilor \n România, Art. 75. - (1) |n situa]ia \n care cererea copilului
aprobat` cu modific`ri prin Legea nr. 323/ prev`zut la art. 72, de acordare a statutului de
2001, cu modific`rile [i complet`rile ulteri- refugiat, este respins` \n mod definitiv [i irevo-
oare. cabil, direc]ia general` de asisten]` social` [i
Art. 73. - (1) |n situa]ia \n care copilul care so- protec]ia copilului sesizeaz` Autoritatea pentru
licit` statutul de refugiat este ne\nso]it de c`tre Str`ini [i solicit` instan]ei judec`tore[ti stabili-
p`rin]i sau de un alt reprezentant legal, sus- rea plasamentului copilului \ntr-un serviciu de
]inerea intereselor acestuia pe parcursul pro- protec]ie special`.
cedurii de acordare a statutului de refugiat se (2)M`sura plasamentului dureaz` pân` la retur-
asigur` de c`tre direc]ia general` de asisten]` narea copilului \n ]ara de re[edin]` a p`rin-
social` [i protec]ia copilului \n a c`rei raz` ad- ]ilor ori \n ]ara \n care au fost identifica]i al]i
ministrativ-teritorial` se afl` organul teritorial membri ai familiei dispu[i s` ia copilul.
al Ministerului Administra]iei [i Internelor unde Art. 76. - (1) Copiii afecta]i de conflicte armate
urmeaz` a fi depus` cererea. beneficiaz` de protec]ie [i asisten]` \n condi]iile
(2)Cererea pentru acordarea statutului de refu- prezentei legi.
giat al copilului aflat \n situa]ia prev`zut` la (2) |n caz de conflicte armate, institu]iile statului
alin. (1) se analizeaz` cu prioritate. iau m`surile necesare pentru dezvoltarea de
(3)|n scopul sus]inerii adecvate a intereselor mecanisme speciale menite s` asigure mo-
copilului prev`zut la alin. (1), direc]ia gene- nitorizarea m`surilor adoptate pentru prote-
ral` de asisten]` social` [i protec]ia copilului jarea drepturilor copilului.
desemneaz` o persoan` cu studii superioare Art. 77. - Nici un copil nu va fi folosit ca spion,
juridice sau de asisten]` social` din cadrul c`l`uz` sau curier \n timpul conflictelor armate.
personalului propriu sau al unui organism Art. 78. - (1) |n situa]ia existen]ei unui conflict
privat autorizat, care s` sus]in` drepturile armat, Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia
copilului [i s` participe, al`turi de acesta, la Drepturilor Copilului, \n colaborare cu Ministe-
\ntreaga procedur` de acordare a statutului rul Administra]iei [i Internelor, cu Ministerul
de refugiat. Ap`r`rii Na]ionale, precum [i cu alte institu]ii
(4)|n situa]ia \n care se constat` c` persoana cu atribu]ii specifice, are obliga]ia de a ini]ia [i
desemnat` de c`tre direc]ia general` de de a implementa strategii [i programe, inclusiv
asisten]` social` [i protec]ia copilului nu \[i la nivel familial [i comunitar, pentru a asigura
\ndepline[te corespunz`tor obliga]ia de ap`- demobilizarea copiilor solda]i [i, respectiv, pen-
rare a intereselor copilului sau dovede[te tru a remedia efectele fizice [i psihice ale con-
rea-credin]` \n \ndeplinirea acesteia, Oficiul flictelor asupra copilului [i pentru a promova
Na]ional pentru Refugia]i poate solicita di- reintegrarea social` a acestuia.

107
Ghid Legislativ

(2)Organele administra]iei publice centrale reasc`, atunci când acest acord lipse[te, va
men]ionate la alin. (1), \n colaborare cu ]ine seama de:
Agen]ia Na]ional` de Ocupare a For]ei de a) condi]iile care au favorizat s`vâr[irea faptei;
Munc` [i cu Ministerul Educa]iei [i Cerce- b) gradul de pericol social al faptei;
t`rii, vor promova m`surile corespunz`toare c) mediul \n care a crescut [i a tr`it copilul;
pentru: d) riscul s`vâr[irii din nou de c`tre copil a unei
a) educarea \n spiritul \n]elegerii, solidarit`]ii [i fapte prev`zute de legea penal`;
p`cii, ca un proces general [i continuu \n e) orice alte elemente de natur` a caracteriza
prevenirea conflictelor; situa]ia copilului.
b) educarea [i preg`tirea copiilor demobiliza]i Art. 81. - (1) M`sura supravegherii specializate
pentru o via]` social` activ` [i responsabil`. const` \n men]inerea copilului \n familia sa, sub
Art. 79. - (1) |n orice jude] sau sector al munici- condi]ia respect`rii de c`tre acesta a unor
piului Bucure[ti, pre[edintele consiliului jude- obliga]ii, cum ar fi:
]ean ori, dup` caz, primarul sectorului munici- a) frecventarea cursurilor [colare;
piului Bucure[ti are obliga]ia de a \nainta direc- b) utilizarea unor servicii de \ngrijire de zi;
]iei generale de asisten]` social` [i protec]ia c) urmarea unor tratamente medicale, consi-
copilului, \n termen de 24 de ore de la ini]ierea liere sau psihoterapie;
unui conflict armat, o list` complet` a tuturor d) interzicerea de a frecventa anumite locuri
copiilor afla]i pe teritoriul respectivei unit`]i sau de a avea leg`turi cu anumite persoane.
administrativ-teritoriale, \n vederea monitoriz`- (2) |n cazul \n care men]inerea \n familie nu este
rii situa]iei acestora. posibil` sau atunci când copilul nu \[i \nde-
(2) Infrastructura având ca destina]ie protec]ia pline[te obliga]iile stabilite prin m`sura su-
[i promovarea drepturilor copilului nu va fi pravegherii specializate, comisia pentru pro-
folosit` \n scopuri militare. tec]ia copilului ori, dup` caz, instan]a ju-
(3) |n cazul ac]iunilor de evaluare desf`[urate \n dec`toreasc`, dup` distinc]iile prev`zute la
urma unor conflicte armate, copiilor li se va art. 80 alin. (2), poate dispune plasamentul
acorda prioritate. Direc]ia general` de asis- acestuia \n familia extins` ori \n cea sub-
ten]` social` [i protec]ia copilului, \n cola- stitutiv`, precum [i \ndeplinirea de c`tre co-
borare cu protec]ia civil`, va lua m`surile pil a obliga]iilor prev`zute la alin. (1).
necesare pentru a se asigura supravegherea Art. 82. - |n cazul \n care fapta prev`zut` de le-
copiilor care sunt evacua]i de c`tre persoane gea penal`, s`vâr[it` de copilul care nu r`spun-
care \[i pot asuma responsabilitatea ocrotirii de penal, prezint` un grad ridicat de pericol so-
[i siguran]ei lor. Ori de câte ori este posibil, cial, precum [i \n cazul \n care copilul pentru
membrii aceleia[i familii vor fi caza]i \m- care s-au stabilit m`surile prev`zute la art. 81
preun`. s`vâr[e[te \n continuare fapte penale, comisia
pentru protec]ia copilului sau, dup` caz, instan-
CAPITOLUL V ]a judec`toreasc` dispune, pe perioad` deter-
Protec]ia copilului care a s`vâr[it o fapt` minat`, plasamentul copilului \ntr-un serviciu
penal` [i nu r`spunde penal de tip reziden]ial specializat.
Art. 83. - Este interzis s` se dea publicit`]ii orice
Art. 80. - (1) Pentru copilul care a s`vâr[it o fap- date referitoare la s`vâr[irea de fapte penale de
t` prev`zut` de legea penal` [i care nu r`spun- c`tre copilul care nu r`spunde penal, inclusiv
de penal, la propunerea direc]iei generale de date privitoare la persoana acestuia.
asisten]` social` [i protec]ia copilului \n a c`rei Art. 84. - (1) Pe toat` durata aplic`rii m`surilor
unitate administrativ-teritorial` se afl` copilul, destinate copilului care s`vâr[e[te fapte penale
se va lua una dintre m`surile prev`zute la art. [i nu r`spunde penal, vor fi asigurate servicii
55 lit. a) [i c). specializate, pentru a-i asista pe copii \n proce-
(2)|n dispunerea uneia dintre m`surile prev`zu- sul de reintegrare \n societate.
te la art. 55 lit. a) [i c), Comisia pentru Pro- (2)Tipurile de servicii specializate prev`zute la
tec]ia Copilului, atunci când exist` acordul alin. (1), precum [i standardele referitoare la
p`rin]ilor sau al altui reprezentant legal al modalitatea de asigurare a acestor servicii
copilului, ori, dup` caz, instan]a judec`to- se aprob` prin hot`râre a Guvernului.

108
CAPITOLUL VI rând munci cu nerespectarea legii, unit`]ile
Protec]ia copilului \mpotriva exploat`rii de \nv`]`mânt sunt obligate s` sesizeze de
\ndat` serviciul public de asisten]` social`.
Art. 85. - (1) Copilul are dreptul de a fi protejat |n cazul unor asemenea constat`ri, serviciul
\mpotriva oric`ror forme de violen]`, abuz, rele public de asisten]` social` \mpreun` cu in-
tratamente sau neglijen]`. spectoratele [colare jude]ene [i cu celelalte
(2)Orice persoan` fizic` sau juridic`, precum [i institu]ii publice competente sunt obligate
copilul pot sesiza autorit`]ile abilitate de s` ia m`suri \n vederea reintegr`rii [colare a
lege s` ia m`surile corespunz`toare pentru copilului.
a-l proteja \mpotriva oric`ror forme de (4)Inspec]ia Muncii, \n colaborare cu Autori-
violen]`, inclusiv violen]` sexual`, v`t`mare tatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor
sau de abuz fizic sau mental, de rele trata- Copilului, are obliga]ia de a promova cam-
mente sau de exploatare, de abandon sau panii de con[tientizare [i informare:
neglijen]`. a) pentru copii - despre m`surile de protec]ie
(3)Angaja]ii institu]iilor publice sau private de care pot beneficia [i despre riscurile pe
care, prin natura profesiei, intr` \n contact cu care le implic` cazurile de exploatare eco-
copilul [i au suspiciuni asupra unui posibil nomic`;
caz de abuz, neglijare sau rele tratamente au b) pentru publicul larg - incluzând educa]ie pa-
obliga]ia de a sesiza de urgen]` direc]ia ge- rental` [i activit`]i de preg`tire pentru ca-
neral` de asisten]` social` [i protec]ia co- tegoriile profesionale care lucreaz` cu [i
pilului. pentru copii, pentru a-i ajuta s` asigure co-
Art. 86. - (1) P`rin]ii copilului sau, dup` caz, alt piilor o real` protec]ie \mpotriva exploat`rii
reprezentant legal al acestuia, autorit`]ile economice;
publice [i organismele private au obliga]ia s` ia c) pentru angajatori sau poten]iali angajatori.
toate m`surile corespunz`toare pentru a facilita
readaptarea fizic` [i psihologic` [i reintegrarea SEC}IUNEA a 2-a
social` a oric`rui copil care a fost victima oric`- Protec]ia copilului \mpotriva consumului de
rei forme de neglijen]`, exploatare sau abuz, de droguri
tortur` sau pedeaps` ori tratamente crude, inu-
mane sau degradante. Art. 88. - (1) Copilul are dreptul de a fi protejat
(2) Persoanele men]ionate la alin. (1) vor asi- \mpotriva folosirii ilicite de stupefiante [i
gura condi]iile necesare pentru ca readapta- substan]e psihotrope.
rea [i reintegrarea s` favorizeze s`n`tatea, (2)Este interzis` vânzarea de solven]i copiilor,
respectul de sine [i demnitatea copilului. f`r` acordul p`rintelui ori al altui reprezen-
tant legal.
SEC}IUNEA 1 (3)Agen]ia Na]ional` Antidrog, \n colaborare cu
Protec]ia copilului \mpotriva exploat`rii eco- Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drep-
nomice turilor Copiilor, [i, dup` caz, cu alte autorit`]i
sau organe de specialitate ale administra]iei
Art. 87. - (1) Copilul are dreptul de a fi protejat publice centrale, are obliga]ia de a lua
\mpotriva exploat`rii [i nu poate fi constrâns la m`surile corespunz`toare pentru:
o munc` ce comport` un risc poten]ial sau care a) prevenirea folosirii copiilor la produc]ia [i
este susceptibil` s` \i compromit` educa]ia ori traficul ilicit al acestor substan]e;
s` \i d`uneze s`n`t`]ii sau dezvolt`rii sale fi- b) con[tientizarea publicului larg [i, \n mod par-
zice, mentale, spirituale, morale ori sociale. ticular, a copiilor cu privire la aceast` proble-
(2) Este interzis` orice practic` prin intermediul matic`, inclusiv prin intermediul sistemului
c`reia un copil este dat de unul sau de ambii de \nv`]`mânt [i, dup` caz, prin introduce-
p`rin]i ori de reprezentantul lui legal \n rea acestui subiect \n programa [colar`;
schimbul unei recompense sau nu, \n scopul c) sprijinirea copiilor [i familiilor acestora, prin
exploat`rii copilului sau a muncii acestuia. consiliere [i \ndrumare - dac` este necesar,
(3) |n situa]iile \n care copiii de vârst` [colar` se de natur` confiden]ial`, dar [i prin elabo-
sustrag procesului de \nv`]`mânt, desf`[u- rarea de politici [i strategii care s` garanteze

109
Ghid Legislativ

recuperarea fizic` [i psihic` [i reintegrarea un copil [i are suspiciuni \n leg`tur` cu exis-


social` a copiilor dependen]i de droguri, in- ten]a unei situa]ii de abuz sau de neglijare a
clusiv prin dezvoltarea \n acest scop de me- acestuia este obligat` s` sesizeze serviciul pu-
tode de interven]ie alternativ` la institu]iile blic de asisten]` social` sau direc]ia general`
psihiatrice tradi]ionale; de asisten]` social` [i protec]ia copilului \n a
d) dezvoltarea suplimentar` a sistemelor pen- c`rei raz` teritorial` a fost identificat cazul
tru adunarea unor date reale asupra apari]iei respectiv.
consumului de droguri la copii, ca [i asupra (2)Pentru semnalarea cazurilor de abuz sau de
implic`rii acestora \n produc]ia [i traficul ili- neglijare a copilului, la nivelul fiec`rei direc-
cit de droguri; evaluarea permanent` a aces- ]ii generale de asisten]` social` [i protec]ia
tor situa]ii, a progreselor realizate, a dificul- copilului se \nfiin]eaz` obligatoriu telefonul
t`]ilor \ntâmpinate [i, respectiv, a obiective- copilului, al c`rui num`r va fi adus la cuno[-
lor propuse pentru viitor; tin]` publicului.
e) dezvoltarea unui sistem de informare public` Art. 92. - |n vederea asigur`rii protec]iei spe-
care s` reduc` toleran]a \n ceea ce prive[te ciale a copilului abuzat sau neglijat, direc]ia ge-
consumul de droguri [i s` ajute la recu- neral` de asisten]` social` [i protec]ia copilului
noa[terea primelor simptome de consum de este obligat`:
droguri, mai ales \n rândul copiilor. a) s` verifice [i s` solu]ioneze toate sesiz`rile
(4)Institu]iile prev`zute la alin. (3) se vor asi- privind cazurile de abuz [i neglijare, inclusiv
gura c` opiniile copiilor sunt luate \n consi- cele venite din partea asisten]ilor familiali;
derare la elaborarea strategiilor antidrog. b) s` asigure prestarea serviciilor prev`zute la
art. 107, specializate pentru nevoile copiilor
SEC}IUNEA a 3-a victime ale abuzului sau neglij`rii [i ale fami-
Protec]ia copilului \mpotriva abuzului sau liilor acestora.
neglijen]ei Art. 93. - Pentru verificarea sesiz`rilor privind
cazurile de abuz [i neglijare a copilului, repre-
Art. 89. - (1) Prin abuz asupra copilului se \n]ele- zentan]ii direc]iei generale de asisten]` social`
ge orice ac]iune voluntar` a unei persoane care [i protec]ia copilului au drept de acces, \n con-
se afl` \ntr-o rela]ie de r`spundere, \ncredere di]iile legii, \n sediile persoanelor juridice, pre-
sau de autoritate fa]` de acesta, prin care este cum [i la domiciliul persoanelor fizice care au
periclitat` via]a, dezvoltarea fizic`, mental`, \n \ngrijire sau asigur` protec]ia unui copil.
spiritual`, moral` sau social`, integritatea cor- Pentru efectuarea acestor verific`ri, organele
poral`, s`n`tatea fizic` sau psihic` a copilului. de poli]ie au obliga]ia s` sprijine reprezentan]ii
(2)Prin neglijarea copilului se \n]elege omisiu- direc]iei generale de asisten]` social` [i pro-
nea, voluntar` sau involuntar`, a unei per- tec]ia copilului.
soane care are responsabilitatea cre[terii, Art. 94. - (1) Reprezentan]ii persoanelor juri-
\ngrijirii sau educ`rii copilului de a lua orice dice, precum [i persoanele fizice care au \n \n-
m`sur` subordonat` acestei responsabili- grijire sau asigur` protec]ia unui copil sunt
t`]i, fapt care pune \n pericol via]a, dezvolta- obliga]i s` colaboreze cu reprezentan]ii direc-
rea fizic`, mental`, spiritual`, moral` sau so- ]iei generale de asisten]` social` [i protec]ia co-
cial`, integritatea corporal`, s`n`tatea fizic` pilului [i s` ofere toate informa]iile necesare
sau psihic` a copilului. pentru solu]ionarea sesiz`rilor.
Art. 90. - Sunt interzise aplicarea pedepselor fi- (2)|n situa]ia \n care, \n urma verific`rilor efec-
zice sub orice form`, precum [i privarea co- tuate, reprezentan]ii direc]iei generale de
pilului de drepturile sale de natur` s` pun` \n asisten]` social` [i protec]ia copilului stabi-
pericol via]a, dezvoltarea fizic`, mental`, lesc c` exist` motive temeinice care s` sus-
spiritual`, moral` sau social`, integritatea cor- ]in` existen]a unei situa]ii de pericol iminent
poral`, s`n`tatea fizic` sau psihic` a copilului, pentru copil, datorat` abuzului [i neglij`rii, [i
atât \n familie cât [i \n orice institu]ie care asi- nu \ntâmpin` opozi]ie din partea persoane-
gur` protec]ia, \ngrijirea [i educarea copiilor. lor prev`zute la alin. (1), directorul direc]iei
Art. 91. - (1) Orice persoan` care, prin natura generale de asisten]` social` [i protec]ia
profesiei sau ocupa]iei sale, lucreaz` direct cu copilului instituie m`sura plasamentului \n

110
regim de urgen]`. Prevederile art. 58-60, art. sesizeze de \ndat` organele de urm`rire penal`
64 alin. (3) [i ale art. 66 se aplic` \n mod [i s` dispun` \ndep`rtarea persoanei respective
corespunz`tor. de copiii afla]i \n grija sa.
(3)|n situa]ia \n care persoanele prev`zute la Art. 97. - |n institu]iile publice sau private, pre-
alin. (1) refuz` sau \mpiedic` \n orice mod cum [i \n serviciile de tip reziden]ial, publice
efectuarea verific`rilor de c`tre reprezentan- sau private, care asigur` protec]ia, cre[terea,
]ii direc]iei generale de asisten]` social` [i \ngrijirea sau educarea copiilor, este interzis`
protec]ia copilului, iar ace[tia stabilesc c` angajarea persoanei \mpotriva c`reia a fost
exist` motive temeinice care s` sus]in` exis- pronun]at` o hot`râre judec`toreasc` definitiv`
ten]a unei situa]ii de pericol iminent pentru [i irevocabil` pentru s`vâr[irea, cu inten]ie, a
copil, datorat` abuzului [i neglij`rii, direc]ia unei infrac]iuni.
general` de asisten]` social` [i protec]ia co-
pilului sesizeaz` instan]a judec`toreasc`, so- SEC}IUNEA a 4-a
licitând emiterea unei ordonan]e pre[edin- Protec]ia copilului \mpotriva r`pirii sau oric`ror
]iale de plasare a copilului \n regim de ur- forme de traficare
gen]` la o persoan`, la o familie, la un asis-
tent maternal sau \ntr-un serviciu de tip rezi- Art. 98. - (1) Ministerul Administra]iei [i Interne-
den]ial, licen]iat \n condi]iile legii. Prevede- lor [i Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia
rile art. 58-60 [i ale art. 64 alin. (3) se aplic` Drepturilor Copilului, \n colaborare cu Ministe-
\n mod corespunz`tor. rul Educa]iei [i Cercet`rii, vor efectua demersu-
(4)|n termen de 48 de ore de la data execut`rii rile necesare pentru adoptarea tuturor m`suri-
ordonan]ei pre[edin]iale prin care s-a dispus lor legislative, administrative [i educative desti-
plasamentul \n regim de urgen]`, direc]ia nate asigur`rii protec]iei efective \mpotriva ori-
general` de asisten]` social` [i protec]ia co- c`ror forme de trafic intern sau interna]ional al
pilului sesizeaz` instan]a judec`toreasc` copiilor, \n orice scop sau sub orice form`, in-
pentru a decide cu privire la: \nlocuirea pla- clusiv de c`tre propriii p`rin]i.
samentului \n regim de urgen]` cu m`sura (2)|n acest scop, autorit`]ile publice men]ionate
plasamentului, dec`derea total` sau par]ial` la alin. (1) au responsabilitatea elabor`rii unei
din exerci]iul drepturilor p`rinte[ti, precum strategii la nivel na]ional pentru prevenirea [i
[i cu privire la exercitarea drepturilor p`rin- combaterea acestui fenomen, inclusiv a unui
te[ti. mecanism intern de coordonare [i
Art. 95. - (1) |n cadrul procesului prev`zut la art. monitorizare a activit`]ilor \ntreprinse.
94 alin. (3) [i (4), se poate administra, din oficiu,
ca prob`, declara]ia scris` a copilului referi- SEC}IUNEA a 5-a
toare la abuzul sau neglijarea la care a fost su- Protec]ia copilului \mpotriva altor forme de
pus. Declara]ia copilului poate fi \nregistrat`, exploatare
potrivit legii, prin mijloace tehnice audio-video.
|nregistr`rile se realizeaz` \n mod obligatoriu Art. 99. - (1) Copilul are dreptul la protec]ie \m-
cu asisten]a unui psiholog. potriva oric`rei forme de exploatare.
(2)Acordul copilului este obligatoriu pentru (2)Institu]iile [i autorit`]ile publice, potrivit atri-
realizarea \nregistr`rii declara]iei sale. bu]iilor lor, adopt` reglement`ri specifice [i
(3)Dac` instan]a judec`toreasc` apreciaz` ne- aplic` m`suri corespunz`toare pentru preve-
cesar, aceasta \l poate chema pe copil \n fa]a nirea, \ntre altele:
ei, pentru a-l audia. Audierea are loc numai a) transferului ilicit [i a nereturn`rii copilului;
\n camera de consiliu, \n prezen]a unui psi- b) \ncheierii adop]iilor, na]ionale ori interna]io-
holog [i numai dup` o prealabil` preg`tire a nale, \n alte scopuri decât interesul superior
copilului \n acest sens. al copilului;
Art. 96. - |n cazul \n care abuzul sau neglijarea a c) exploat`rii sexuale [i a violen]ei sexuale;
fost s`vâr[it` de c`tre persoane care, \n baza d) r`pirii [i trafic`rii de copii \n orice scop [i sub
unui raport juridic de munc` sau de alt` natur`, orice form`;
asigurau protec]ia, cre[terea, \ngrijirea sau e) implic`rii copiilor \n conflicte armate;
educa]ia copilului, angajatorii au obliga]ia s` f) dezvolt`rii for]ate a talentelor copiilor \n

111
Ghid Legislativ

dauna dezvolt`rii lor armonioase, fizice [i (3)Mandatul structurilor comunitare consulta-


mentale; tive se stabile[te prin acte emise de c`tre
g) exploat`rii copilului de c`tre mass-media; autorit`]ile administra]iei publice locale.
h) exploat`rii copilului \n cadrul unor cercet`ri (4)Pentru a-[i \ndeplini rolul pentru care au fost
ori experimente [tiin]ifice. create, structurile comunitare consultative
vor beneficia de programe de formare \n do-
CAPITOLUL VII meniul asisten]ei sociale [i protec]iei copi-
Institu]ii [i servicii cu atribu]ii \n protec]ia lului.
copilului Art. 104. - (1) |n subordinea consiliului jude]ean
[i, respectiv, a consiliilor locale ale sectoarelor
SEC}IUNEA 1 municipiului Bucure[ti func]ioneaz` comisia
Institu]ii la nivel central pentru protec]ia copilului, ca organ de speciali-
tate al acestora, f`r` personalitate juridic`,
Art. 100. - Monitorizarea respect`rii principiilor având urm`toarele atribu]ii principale:
[i drepturilor stabilite de prezenta lege [i de nr. a) stabilirea \ncadr`rii \n grad de handicap [i
18/1990, republicat`, precum [i coordonarea [i orientarea [colar` a copilului;
controlul activit`]ii de protec]ie [i promovare a b) pronun]area, \n condi]iile prezentei legi, cu
drepturilor copilului se realizeaz` de c`tre privire la propunerile referitoare la stabilirea
Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturi- unei m`suri de protec]ie special` a copilului;
lor Copilului, organ de specialitate al adminis- c) solu]ionarea cererilor privind eliberarea
tra]iei publice centrale, cu personalitate juri- atestatului de asistent maternal;
dic`, aflat \n subordinea Ministerului Muncii, d) alte atribu]ii prev`zute de lege.
Solidarit`]ii Sociale [i Familiei. (2) Organizarea [i metodologia de func]ionare a
Art. 101. - Ap`rarea drepturilor [i libert`]ilor co- comisiei pentru protec]ia copilului se regle-
pilului \n raporturile acestuia cu autorit`]ile pu- menteaz` prin hot`râre a Guvernului.
blice cu scopul de a promova [i de a \mbun`t`]i Art. 105. - (1) Serviciul public specializat pentru
condi]ia copilului se realizeaz` [i prin institu]ia protec]ia copilului, existent \n subordinea con-
Avocatul Poporului. siliilor jude]ene [i a consiliilor locale ale sec-
toarelor municipiului Bucure[ti, precum [i ser-
SEC}IUNEA a 2-a viciul public de asisten]` social` de la nivelul
Institu]ii [i servicii la nivel local jude]elor [i sectoarelor municipiului Bucure[ti
se reorganizeaz` ca direc]ie general` de asis-
Art. 102. - Autorit`]ile administra]iei publice lo- ten]` social` [i protec]ia copilului.
cale au obliga]ia s` garanteze [i s` promoveze (2)Direc]ia general` de asisten]` social` [i pro-
respectarea drepturilor copiilor din unit`]ile tec]ia copilului este institu]ie public` cu per-
administrativ-teritoriale, asigurând prevenirea sonalitate juridic`, \nfiin]at` \n subordinea
separ`rii copilului de p`rin]ii s`i, precum [i consiliului jude]ean, respectiv a consiliilor
protec]ia special` a copilului lipsit, temporar locale ale sectoarelor municipiului Bucu-
sau definitiv, de \ngrijirea p`rin]ilor s`i. re[ti, care preia, \n mod corespunz`tor, func-
Art. 103. - (1) Autorit`]ile administra]iei publice ]iile serviciului public de asisten]` social` de
locale au obliga]ia de a implica colectivitatea la nivelul jude]ului [i, respectiv, atribu]iile
local` \n procesul de identificare a nevoilor co- serviciului public de asisten]` social` de la
munit`]ii [i de solu]ionare la nivel local a nivelul sectoarelor municipiului Bucure[ti.
problemelor sociale care privesc copiii. (3)Institu]ia prev`zut` la alin. (2) exercit` \n do-
(2)|n acest scop pot fi create structuri comu- meniul protec]iei drepturilor copilului atribu-
nitare consultative cuprinzând, dar f`r` a se ]iile prev`zute de prezenta lege, precum [i
limita, oameni de afaceri locali, preo]i, cadre de alte acte normative \n vigoare.
didactice, medici, consilieri locali, poli]i[ti. (4)Structura organizatoric`, num`rul de perso-
Rolul acestor structuri este atât de solu]iona- nal [i finan]area direc]iei generale de asis-
re a unor cazuri concrete, cât [i de a r`spun- ten]` social` [i protec]ia copilului se aprob`
de nevoilor globale ale respectivei colectivi- prin hot`râre a consiliului jude]ean, respec-
t`]i. tiv a consiliului local al sectorului municipiu-

112
lui Bucure[ti, care o \nfiin]eaz`, astfel \ncât protec]iei copilului [i transmit acesteia toate
s` asigure \ndeplinirea \n mod corespunz`- datele [i informa]iile solicitate din acest
tor a atribu]iilor ce \i revin, precum [i realiza- domeniu.
rea deplin` [i exercitarea efectiv` a dreptu- (2)La nivelul sectoarelor municipiului Bucu-
rilor copilului. re[ti, atribu]iile prev`zute la alin. (1) sunt
(5)Atribu]iile [i regulamentul-cadru de orga- exercitate de direc]ia general` de asisten]`
nizare [i func]ionare ale direc]iei generale de social` [i protec]ia copilului.
asisten]` social` [i protec]ia copilului se Art. 107. - (1) Pentru prevenirea separ`rii co-
aprob` prin hot`râre a Guvernului, la propu- pilului de p`rin]ii s`i, precum [i pentru realiza-
nerea Ministerului Muncii, Solidarit`]ii rea protec]iei speciale a copilului separat, tem-
Sociale [i Familiei. porar sau definitiv, de p`rin]ii s`i, se organizea-
Art. 106. - (1) Serviciile publice de asisten]` so- z` [i func]ioneaz` urm`toarele tipuri de servicii:
cial` organizate la nivelul municipiilor [i a) servicii de zi;
ora[elor, precum [i persoanele cu atribu]ii de b) servicii de tip familial;
asisten]` social` din aparatul propriu al con- c) servicii de tip reziden]ial.
siliilor locale comunale \ndeplinesc \n domeniul (2) Regulamentul-cadru pentru organizarea [i
protec]iei copilului urm`toarele atribu]ii: func]ionarea serviciilor prev`zute la alin. (1)
a) monitorizeaz` [i analizeaz` situa]ia copiilor se aprob` prin hot`râre a Guvernului.
din unitatea administrativ-teritorial`, pre- Art. 108. - (1) Serviciile de zi sunt acele servicii
cum [i modul de respectare a drepturilor co- prin care se asigur` men]inerea, refacerea [i
piilor, asigurând centralizarea [i sintetizarea dezvoltarea capacit`]ilor copilului [i ale p`-
datelor [i informa]iilor relevante; rin]ilor s`i, pentru dep`[irea situa]iilor care ar
b) realizeaz` activitatea de prevenire a separ`rii putea determin` separarea copilului de familia
copilului de familia sa; sa.
c) identific` [i evalueaz` situa]iile care impun (2)Accesul la aceste servicii se realizeaz` \n ba-
acordarea de servicii [i/sau presta]ii pentru za planului de servicii sau, dup` caz, a planu-
prevenirea separ`rii copilului de familia sa; lui individualizat de protec]ie, \n condi]iile
d) elaboreaz` documenta]ia necesar` pentru prezentei legi.
acordarea serviciilor [i/sau presta]iilor [i Art. 109. - Serviciile de tip familial sunt acele
acord` aceste servicii [i/sau presta]ii, \n servicii prin care se asigur`, la domiciliul unei
condi]iile legii; persoane fizice sau familii, cre[terea [i \ngriji-
e) asigur` consilierea [i informarea familiilor cu rea copilului separat, temporar sau definitiv, de
copii \n \ntre]inere asupra drepturilor [i obli- p`rin]ii s`i, ca urmare a stabilirii \n condi]iile
ga]iilor acestora, asupra drepturilor copilului prezentei legi a m`surii plasamentului.
[i asupra serviciilor disponibile pe plan local; Art. 110. - (1) Serviciile de tip reziden]ial sunt
f) asigur` [i urm`resc aplicarea m`surilor de acele servicii prin care se asigur` protec]ia,
prevenire [i combatere a consumului de cre[terea [i \ngrijirea copilului separat, tempo-
alcool [i droguri, de prevenire [i combatere rar sau definitiv, de p`rin]ii s`i, ca urmare a
a violen]ei \n familie, precum [i a comporta- stabilirii \n condi]iile prezentei legi a m`surii
mentului delincvent; plasamentului.
g) viziteaz` periodic la domiciliu familiile [i co- (2)Fac parte din categoria serviciilor de tip rezi-
piii care beneficiaz` de servicii [i presta]ii; den]ial centrele de plasament [i centrele de
h) \nainteaz` propuneri primarului, \n cazul \n primire a copilului \n regim de urgen]`.
care este necesar` luarea unei m`suri de (3)Sunt considerate servicii de tip reziden]ial [i
protec]ie special`, \n condi]iile legii; centrele maternale.
i) urm`resc evolu]ia dezvolt`rii copilului [i mo- (4)Serviciile de tip reziden]ial care apar]in auto-
dul \n care p`rin]ii acestuia \[i exercit` drep- rit`]ilor administra]iei publice se organizeaz`
turile [i \[i \ndeplinesc obliga]iile cu privire la numai \n structura direc]iei generale de asis-
copilul care a beneficiat de o m`sur` de pro- ten]` social` [i protec]ia copilului, \n regim
tec]ie special` [i a fost reintegrat \n familia sa; de componente func]ionale ale acestora,
j) colaboreaz` cu direc]ia general` de asisten]` f`r` personalitate juridic`.
social` [i protec]ia copilului \n domeniul

113
Ghid Legislativ

(5)Serviciile de tip reziden]ial se organizeaz` pe pentru Protec]ia Drepturilor Copilului.


model familial [i pot avea caracter spe-
cializat \n func]ie de nevoile copiilor plasa]i. CAPITOLUL IX
Art. 111. - (1) Pentru asigurarea prevenirii sepa- Licen]ierea [i inspec]ia serviciilor de prevenire a
r`rii copilului de p`rin]ii lui, consiliile locale ale separ`rii copilului de familia sa, precum [i a
municipiilor, ora[elor, comunelor [i sectoarelor celor de protec]ie special` a copilului lipsit, tem-
municipiului Bucure[ti au obliga]ia s` organize- porar sau definitiv, de ocrotirea p`rin]ilor s`i.
ze, \n mod autonom sau prin asociere, servicii
de zi, potrivit nevoilor identificate \n comunita- Art. 115. - (1) Autorit`]ile publice sau organis-
tea respectiv`. mele private autorizate pot \nfiin]a, organiza [i
(2) |n situa]ia \n care consiliul local nu identific` dezvolta servicii de prevenire a separ`rii copilu-
resurse financiare [i umane suficiente pen- lui de familia sa, precum [i servicii de protec]ie
tru a organiza serviciile prev`zute la alin. (1), special` a copilului lipsit, temporar sau defi-
la cererea acestuia, consiliul jude]ean va asi- nitiv, de ocrotirea p`rin]ilor s`i, prev`zute de
gura finan]area necesar` \nfiin]`rii acestor prezenta lege, numai dac` au ob]inut licen]a de
servicii. Consiliul local asigur` finan]area cu func]ionare pentru serviciul respectiv, eliberat`
pân` la 50% a cheltuielilor de func]ionare a de Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drep-
acestor servicii, cota-parte [i cuantumul total turilor Copilului.
al acestor cheltuieli fiind stabilite anual prin (2)Licen]a de func]ionare prev`zut` la alin. (1)
hot`râre a consiliului jude]ean. se acord` pe baza \ndeplinirii standardelor
Art. 112. - Pentru asigurarea protec]iei speciale minime obligatorii elaborate pentru servicii-
a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de le de prevenire a separ`rii copilului de fami-
ocrotirea p`rin]ilor s`i, consiliul jude]ean [i, lia sa, precum [i pentru serviciile de protec-
respectiv, consiliul local al sectorului munici- ]ie special` a copilului lipsit, temporar sau
piului Bucure[ti au obliga]ia s` organizeze, \n definitiv, de ocrotirea p`rin]ilor s`i. Standar-
mod autonom sau prin asociere, servicii de tip dele se elaboreaz` de c`tre Autoritatea Na-
familial [i de tip reziden]ial, potrivit nevoilor ]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Copilului
identificate la nivelul unit`]ii lor administrativ- [i se aprob` prin ordin al secretarului de
teritoriale. |n func]ie de nevoile evaluate ale stat.
copiilor plasa]i, consiliul jude]ean poate Art. 116. - Autoritatea Na]ional` pentru Protec-
organiza [i dezvolta [i servicii de zi. ]ia Drepturilor Copilului efectueaz` inspec]ii
periodice cu privire la modul \n care autorit`]ile
CAPITOLUL VIII publice sau organismele private autorizate
Organisme private respect` standardele prev`zute la art. 110.
Art. 117. - Condi]iile [i procedura de acordare,
Art. 113. - (1) Organismele private care pot des- retragere, anulare sau suspendare a licen]ei
f`[ura activit`]i \n domeniul protec]iei dreptu- prev`zute la art. 115, precum [i condi]iile [i pro-
rilor copilului [i al protec]iei speciale a acestuia cedura de efectuare a inspec]iilor prev`zute la
sunt persoane juridice de drept privat, f`r` art. 116 se stabilesc prin hot`râre a Guvernului.
scop patrimonial, constituite [i acreditate \n
condi]iile legii. CAPITOLUL X
(2)|n desf`[urarea activit`]ilor prev`zute la alin. Finan]area sistemului de protec]ie a copilului
(1), organismele private acreditate se supun
regimului de drept public prev`zut de Art. 118. - (1) Prevenirea separ`rii copilului de
prezenta lege, precum [i de reglement`rile familia sa, precum [i protec]ia special` a co-
prin care aceasta este pus` \n executare. pilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocroti-
Art. 114. - Organismele private legal constituite rea p`rin]ilor s`i se finan]eaz` din urm`toarele
[i acreditate pot \nfiin]a, organiza [i dezvolta surse:
serviciile de prevenire a separ`rii copilului de a) bugetul local al comunelor, ora[elor [i muni-
familia sa, precum [i de protec]ie special` a cipiilor;
copilului, prev`zute la art. 107, numai pe baza b) bugetele locale ale jude]elor, respectiv ale
licen]ei eliberate de Autoritatea Na]ional` sectoarelor municipiului Bucure[ti;

114
c) bugetul de stat; presta]iei financiare excep]ionale [i cuantu-
d) dona]ii, sponsoriz`ri [i alte forme private de mul acesteia.
contribu]ii b`ne[ti, permise de lege. Art. 122. - Cuantumul maxim, precum [i con-
(2)Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drep- di]iile de acordare a presta]iilor financiare ex-
turilor Copilului poate finan]a programe de cep]ionale se stabilesc prin hot`râre a consiliu-
interes na]ional pentru protec]ia [i promova- lui local.
rea drepturilor copilului, din fonduri alocate Art. 123. - Presta]iile financiare excep]ionale
de la bugetul de stat cu aceast` destina]ie, pot fi acordate [i sub form` de presta]ii \n na-
din fonduri externe rambursabile [i neram- tur`, pe baza dispozi]iei primarului, constând,
bursabile, precum [i din alte surse, \n con- \n principal, \n alimente, \mbr`c`minte, manu-
di]iile legii. ale [i rechizite sau echipamente [colare, supor-
Art. 119. - (1) Pentru fiecare copil fa]` de care s- tarea cheltuielilor legate de transport, procura-
a luat m`sura plasamentului se acord` o alo- rea de proteze, medicamente [i alte accesorii
ca]ie lunar` de plasament, \n cuantum de medicale.
670.000 lei, care se indexeaz` prin hot`râre a
Guvernului. De aceast` aloca]ie beneficiaz` [i CAPITOLUL XI
copilul pentru care a fost instituit` tutela, \n Reguli speciale de procedur`
condi]iile legii.
(2)Aloca]ia se pl`te[te persoanei sau reprezen- Art. 124. - (1) Cauzele prev`zute de prezenta
tantului familiei care a luat \n plasament lege privind stabilirea m`surilor de protec]ie
copilul sau tutorelui. special` sunt de competen]a tribunalului de la
(3)Aloca]ia de plasament se suport` de la buge- domiciliul copilului.
tul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, (2)Dac` domiciliul copilului nu este cunoscut,
Solidarit`]ii Sociale [i Familiei. competen]a revine tribunalului \n a c`rui cir-
Art. 120. - Cheltuielile pentru plata salariilor sau cumscrip]ie teritorial` a fost g`sit copilul.
a indemniza]iilor asisten]ilor maternali, precum Art. 125. - (1) Cauzele prev`zute la art. 124 se
[i cele legate de aplicarea prevederilor Legii nr. solu]ioneaz` \n regim de urgen]`, cu citarea re-
326/2003 privind drepturile de care beneficiaz` prezentantului legal al copilului, a direc]iei ge-
copiii [i tinerii ocroti]i de serviciile publice spe- nerale de asisten]` social` [i protec]ia copilului
cializate pentru protec]ia copilului, mamele [i cu participarea obligatorie a procurorului.
protejate \n centre maternale, precum [i copiii (2)Audierea copilului care a \mplinit vârsta de
\ncredin]a]i sau da]i \n plasament la asisten]i 10 ani este obligatorie [i se face cu respec-
maternali profesioni[ti se suport` de la bugetul tarea prevederilor art. 24, cu excep]ia cau-
jude]ului, respectiv de la bugetul sectorului zelor care privesc stabilirea unei m`suri de
municipiului Bucure[ti, [i se gestioneaz` de protec]ie special` pentru copilul abuzat sau
c`tre direc]ia general` de asisten]` social` [i neglijat; \n acest caz, audierea copilului se
protec]ia copilului. face cu respectarea prevederilor art. 95 alin.
Art. 121. - (1) Primarii acord` presta]ii finan- (3).
ciare excep]ionale, \n situa]ia \n care familia (3)Termenele de judecat` nu pot fi mai mari de
care \ngrije[te copilul se confrunt` temporar cu 10 zile.
probleme financiare determinate de o situa]ie (4)P`r]ile sunt legal citate dac` cita]ia le-a fost
excep]ional` [i care pune \n pericol dezvoltarea \nmânat` cel pu]in cu o zi \naintea judec`rii.
armonioas` a copilului. Art. 126. - (1) Hot`rârile prin care se solu]ionea-
(2)Presta]iile excep]ionale se acord` cu priori- z` fondul cauzei se pronun]` \n ziua \n care au
tate copiilor ale c`ror familii nu au posibilita- luat sfâr[it dezbaterile.
tea sau capacitatea de a acorda copilului \n- (2) |n situa]ii deosebite, pronun]area poate fi
grijirea corespunz`toare ori ca urmare a ne- amânat` cel mult dou` zile.
cesit`]ii suport`rii unor cheltuieli particulare Art. 127. - (1) Hot`rârea instan]ei de fond este
destinate men]inerii leg`turii copilului cu fa- executorie [i definitiv`.
milia sa. (2)Hot`rârea se redacteaz` [i se comunic` p`r-
(3)|n func]ie de fiecare caz \n parte, primarul de- ]ilor \n termen de cel mult 10 zile de la pro-
cide, prin dispozi]ie, cu privire la acordarea nun]are.

115
Ghid Legislativ

Art. 128. - Termenul de recurs este de 10 zile de v`zut` la alin. (1), [i de la 2 la 7 ani [i inter-
la data comunic`rii hot`rârii. zicerea unor drepturi, pentru fapta prev`zut`
Art. 129. - Dispozi]iile prezentei legi referitoare la alin. (2).
la procedura de solu]ionare a cauzelor privind Art. 133. - Fapta p`rintelui sau a reprezentan-
stabilirea m`surilor de protec]ie special` se tului legal al unui copil de a se folosi de acesta
completeaz` \n mod corespunz`tor cu prevede- pentru a apela \n mod repetat la mila publicu-
rile Codului de procedur` civil`. lui, cerând ajutor financiar sau material, se pe-
Art. 130. - (1) |n toate cauzele care privesc apli- depse[te cu \nchisoare de la 1 la 5 ani [i inter-
carea prezentei legi, direc]ia general` de asis- zicerea unor drepturi.
ten]` social` [i protec]ia copilului de la domi- Art. 134. - (1) Nerespectarea obliga]iilor prev`-
ciliul copilului sau \n a c`rei raz` administrativ- zute la art. 36 alin. (2), art. 48 alin. (4) [i art. 91
teritorial` a fost g`sit copilul \ntocme[te [i pre- constituie abatere disciplinar` grav` [i se sanc-
zint` instan]ei raportul referitor la copil, care va ]ioneaz` potrivit legii.
cuprinde date privind: (2)Nerespectarea obliga]iei prev`zute la art. 36
a) personalitatea, starea fizic` [i mental` a co- alin. (2), art. 87 alin. (3) teza \ntâi constituie
pilului; abatere disciplinar`.
b) antecedentele sociomedicale [i educa]ionale Art. 135. - (1) Constituie contraven]ii urm`toa-
ale copilului; rele fapte:
c) condi]iile \n care copilul a fost crescut [i \n a) nerespectarea obliga]iei prev`zute la art. 9
care a tr`it; alin. (1), \n termen de 30 de zile de la data in-
d) propuneri privind persoana, familia sau ser- tr`rii \n vigoare a prezentei legi;
viciul de tip reziden]ial \n care ar putea fi pla- b) nerespectarea obliga]iei prev`zute la art. 9
sat copilul; alin. (2);
e) orice alte date referitoare la cre[terea [i edu- c) nerespectarea obliga]iilor prev`zute la art.
carea copilului, care pot servi solu]ion`rii 10 alin. (1) [i (3);
cauzei. d) nerespectarea obliga]iei prev`zute la art. 11
(2)|n toate cauzele care privesc stabilirea, \nlo- alin. (1);
cuirea ori \ncetarea m`surilor de protec]ie e) necomunicarea de c`tre organele de poli]ie
special` stabilite de prezenta lege pentru co- a rezultatelor verific`rilor specifice privind
pilul care a s`vâr[it o fapt` penal` [i nu r`s- identitatea mamei \n conformitate cu preve-
punde penal se va \ntocmi un raport [i din derile art. 11 alin. (3);
partea serviciului de reintegrare [i suprave- f) neefectuarea de c`tre serviciul public de
ghere de pe lâng` instan]a judec`toreasc`. asisten]` social` a declara]iei de \nregistrare
Art. 131. - Cauzele care privesc aplicarea pre- a na[terii, \n conformitate cu prevederile art.
zentei legi sunt scutite de taxa judiciar` de 11 alin. (6);
timbru [i de timbru judiciar. g) nerespectarea obliga]iei prev`zute la art. 11
alin. (7);
CAPITOLUL XII h) nerespectarea obliga]iilor prev`zute la art.
R`spunderi [i sanc]iuni 13 [i la art. 18 alin. (3);
i) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2)-
Art. 132. - (1) |ndemnul ori \nlesnirea practic`rii (4) [i ale art. 83;
cer[etoriei de c`tre un minor sau tragerea de j) nerespectarea obliga]iei prev`zute la art. 96.
foloase de pe urma practic`rii cer[etoriei de (2)Contraven]iile prev`zute la alin. (1) se sanc-
c`tre un minor se pedepse[te cu \nchisoare de ]ioneaz` astfel:
la 1 la 3 ani. a) cu amend` de la 1.000.000 lei la 3.000.000
(2)Recrutarea ori constrângerea unui minor la lei, cele prev`zute la lit. a), c), g) [i h);
cer[etorie se pedepse[te cu \nchisoare de la b) cu amend` de la 2.000.000 lei la 5.000.000
1 la 5 ani. lei, cea prev`zut` la lit. f);
(3)Dac` fapta prev`zut` la alin. (1) sau (2) este c) cu amend` de la 3.000.000 lei la 6.000.000
s`vâr[it` de un p`rinte sau de reprezentan- lei, cele prev`zute la lit. b), d) [i j);
tul legal al minorului, pedeapsa este \nchi- d) cu amend` de la 5.000.000 lei la 15.000.000
soarea de la 2 la 5 ani, pentru fapta pre- lei, cele prev`zute la lit. e) [i i).

116
(3)Constatarea contraven]iilor [i aplicarea (3)|n situa]ia \n care serviciile prev`zute la alin.
sanc]iunii se fac de c`tre persoane anume (1) fac parte dintr-un complex de servicii
desemnate dintre cele cu atribu]ii de control care are ca obiect de activitate [i protec]ia
din: copilului \n regim reziden]ial, respectiv cen-
a) Ministerul S`n`t`]ii, pentru contraven]iile de tru de plasament, centru de primire \n regim
la alin. (1) lit. a), c) [i d); de urgen]` sau centru maternal, transferul
b) Ministerul Administra]iei [i Internelor, pentru se realizeaz` numai dac` este posibil` se-
contraven]iile de la alin. (1) lit. b), e), h) [i i); pararea patrimoniului [i a personalului.
c) Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drep- (4)Consiliile locale au obliga]ia s` p`streze de-
turilor Copilului, pentru contraven]ia de la stina]ia [i structura de personal a serviciilor
alin. (1) lit. j); preluate.
d) consiliul jude]ean, respectiv consiliul local al (5)Transferul prev`zut la alin. (1) se realizeaz`
sectorului municipiului Bucure[ti, pentru pe baz` de protocol \ncheiat \ntre consiliul
contraven]iile de la alin. (1) lit. f) [i g). jude]ean [i consiliul local.
Art. 136. - Contraven]iilor prev`zute la art. 135 le Art. 140. - Personalul didactic [i didactic auxili-
sunt aplicabile prevederile Ordonan]ei Guver- ar, transferat potrivit art. 46 din Ordonan]a de
nului nr. 180/2002, cu modific`rile ulterioare. urgen]` a Guvernului nr. 26/1997 privind pro-
tec]ia copilului aflat \n dificultate, republicat`,
CAPITOLUL XIII cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, care
Dispozi]ii tranzitorii [i finale la data intr`rii \n vigoare a prezentei legi este
\ncadrat cu acest statut \n cadrul serviciilor
Art. 137. - |n termen de 6 luni de la intrarea \n publice specializate pentru protec]ia copilului,
vigoare a prezentei legi, direc]ia general` de \[i p`streaz` statutul.
asisten]` social` [i protec]ia copilului va reeva- Art. 141. - |n termen de 30 de zile de la intrarea
lua \mprejur`rile care au stat la baza m`surilor \n vigoare a prezentei legi, consiliile jude]ene,
de protec]ie dispuse de comisia pentru pro- respectiv consiliile locale ale sectoarelor muni-
tec]ia copilului [i, dup` caz, va solicita insti- cipiului Bucure[ti, Ministerul S`n`t`]ii, Minis-
tuirea tutelei sau stabilirea unei m`suri de pro- terul Administra]iei [i Internelor [i Autoritatea
tec]ie special`, \n condi]iile prezentei legi. Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Copilului
Art. 138. - Centrele de plasament, centrele de au obliga]ia s` desemneze persoanele dintre
primire \n regim de urgen]` [i centrele mater- cele cu atribu]ii de control, care vor constata
nale organizate \n structura fostelor servicii contraven]iile [i vor aplica sanc]iunile men]io-
publice specializate pentru protec]ia copilului nate \n prezentul capitol.
se reorganizeaz` prin hot`rârea consiliului ju- Art. 142. - (1) Pe data intr`rii \n vigoare a
de]ean, respectiv a consiliului local al sectoare- prezentei legi se abrog`:
lor municipiului Bucure[ti \n structura direc]iei a) art. 88 din Codul familiei;
generale de asisten]` social` din subordinea b) Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr.
consiliului jude]ean, respectiv a consiliului local 26/1997 privind protec]ia copilului aflat \n
al sectoarelor municipiului Bucure[ti, \n regim dificultate, republicat` \n Monitorul Oficial al
de componente func]ionale ale acestora, f`r` României, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998,
personalitate juridic`. cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, cu
Art. 139. - (1) Serviciile de zi destinate prevenirii excep]ia art. 20;
situa]iilor ce pun \n pericol securitatea [i dez- c) Hot`rârea Guvernului nr. 604/1997 privind
voltarea copilului, \nfiin]ate de consiliile jude]e- criteriile [i procedurile de autorizare a orga-
ne, precum [i personalul care deserve[te nismelor private care desf`[oar` activit`]i \n
aceste servicii se transfer` consiliilor locale pe domeniul protec]iei copilului, publicat` \n
teritoriul c`rora acestea func]ioneaz`. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
(2)Fac excep]ie de la prevederile alin. (1) servi- 280 din 16 octombrie 1997;
ciile de zi specializate pentru copilul abuzat d) Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr.
sau neglijat, care se consider` de interes ju- 123/2001 privind reorganizarea comisiei pen-
de]ean. tru protec]ia copilului, publicat` \n Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 15

117
Ghid Legislativ

octombrie 2001, aprobat` cu modific`ri prin stabilite pentru a asigura exercitarea dreptu-
Legea nr. 71/2002; rilor [i \ndeplinirea \ndatoririlor pe care le au
e) lit. A a alin. (2) al art. 3 din Regulamentul-ca- copiii, \n conformitate cu vârsta, s`n`tatea [i
dru de organizare [i func]ionare a serviciului gradul de maturitate al acestora.
public de asisten]` social`, aprobat prin (2) Aceste regulamente vor fi expuse \ntr-un loc
Hot`rârea Guvernului nr. 90/2003, publicat` vizibil, astfel \ncât s` permit` accesul co-
\n Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. piilor [i informarea lor adecvat`.
81 din 7 februarie 2003, cu modific`rile ulte- Art. 146. - Prevederile prezentei legi se comple-
rioare. teaz` cu alte reglement`ri care se refer` la
(2)Se modific` \n mod corespunz`tor dispozi- drepturile copilului, inclusiv cu prevederile cu-
]iile referitoare la \nregistrarea na[terii co- prinse \n conven]iile [i tratatele interna]ionale
pilului abandonat de mam` \n spital, cuprin- la care România este parte.
se \n Legea nr. 119/1996 cu privire la actele Art. 147. - Elaborarea proiectelor de acte nor-
de stare civil`, publicat` \n Monitorul Oficial mative care fac referire la oricare dintre drep-
al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiem- turile copilului prev`zute de prezenta lege se
brie 1996, cu modific`rile [i complet`rile realizeaz` obligatoriu cu avizul Autorit`]ii Na-
ulterioare. ]ionale pentru Protec]ia Drepturilor Copilului.
(3) Pe data intr`rii \n vigoare a prezentei legi se Art. 148. - (1) Prezenta lege intr` \n vigoare la 1
abrog` orice alte dispozi]ii contrare. ianuarie 2005, cu excep]ia prevederilor art. 17
Art. 143. - (1) Formarea ini]ial` \n domeniul pro- alin. (2), art. 19 alin. (3), art. 84 alin. (2), art. 104
tec]iei drepturilor copilului este obligatorie alin. (2), art. 105 alin. (5), art. 107 alin. (2) [i art.
pentru toate categoriile profesionale din sistem 117, care intr` \n vigoare la 3 zile de la data pu-
[i pentru cei care au atribu]ii decizionale pri- blic`rii prezentei legi \n Monitorul Oficial al
vitoare la copil. României, Partea I.
(2)Educa]ia permanent` [i formarea profesio- (2) Procedura de \ntoarcere a copiilor \n ]ar`, de
nal` continu` \n domeniul protec]iei speciale identificare a p`rin]ilor sau altor reprezen-
a copilului se asigur` pentru toate catego- tan]i legali ai copiilor, modul de avansare a
riile profesionale din sistem. cheltuielilor ocazionate de \ntoarcerea \n
(3)Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drep- ]ar` a acestora, precum [i serviciile de pro-
turilor Copilului \mpreun` cu Ministerul Edu- tec]ie special`, publice sau private, compe-
ca]iei [i Cercet`rii, Ministerul Muncii, Solida- tente s` asigure protec]ia \n regim de ur-
rit`]ii Sociale [i Familiei, Ministerul S`n`t`- gen]` a copiilor afla]i \n str`in`tate, care, din
]ii, precum [i, dup` caz, cu celelalte institu]ii orice motive, nu sunt \nso]i]i de p`rin]i sau
publice [i private interesate vor asigura for- de un alt reprezentant legal ori nu se g`sesc
marea ini]ial` [i continu` a personalului sub supravegherea legal` a unor persoane
care, \n exercitarea sarcinilor ce \i revin, intr` din str`in`tate, prev`zut` la art. 19 alin. (3),
\n contact cu domeniul protec]iei [i promo- se elaboreaz` de c`tre Autoritatea Na]ional`
v`rii drepturilor copilului. pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie.
Art. 144. - (1) La angajarea personalului de edu- (3)Organizarea [i metodologia de func]ionare a
ca]ie, protec]ie [i \ngrijire din cadrul institu]iilor comisiei pentru protec]ia copilului, prev`zu-
publice [i private, care, prin natura profesiei, t` la art. 104 alin. (2), se elaboreaz` de c`tre
intr` \n contact cu copilul, se va prezenta \n Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Co-
mod obligatoriu [i o expertiz` neuropsihiatric`. pilului [i Adop]ie.
(2)Anual personalul prev`zut la alin. (1) este (4)Regulamentul-cadru pentru organizarea [i
evaluat din punct de vedere psihologic. func]ionarea serviciilor prev`zute la art. 107
(3)Rapoartele privind expertizele neuropsihia- alin. (2) se elaboreaz` de c`tre Autoritatea Na-
trice, precum [i rapoartele de evaluare psi- ]ional` pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie.
hologic` se p`streaz` conform legii la dosa- (5)Condi]iile [i procedura de acordare, retrage-
rul personal al salariatului. re, anulare sau suspendare a licen]ei pre-
Art. 145. - (1) Regulamentele proprii ale persoa- v`zute la art. 115, precum [i condi]iile [i pro-
nelor juridice care desf`[oar` activit`]i de pro- cedura de efectuare a inspec]iilor prev`zute
tec]ie a copilului vor specifica expres regulile la art. 116 se elaboreaz` de c`tre Autoritatea

118
Na]ional` pentru Protec]ia Copilului [i Adop-
]ie.
(6)Procedura referitoare la exercitarea drep-
tului copilului ai c`rui p`rin]i locuiesc \n sta-
te diferite de a \ntre]ine rela]ii personale [i
contacte directe cu ace[tia, prev`zut` la art.
17 alin. (2), se elaboreaz` de c`tre Autorita-
tea Na]ional` pentru Protec]ia Copilului [i
Adop]ie \mpreun` cu Ministerul Afacerilor
Externe.
(7)Tipurile de servicii specializate, prev`zute la
art. 84 alin. (2), ce se asigur` pe toat` durata
aplic`rii m`surilor destinate copilului care
s`vâr[e[te fapte penale [i nu r`spunde pe-
nal, pentru a-i asista pe copii \n procesul de
reintegrare \n societate, precum [i standar-
dele referitoare la modalitatea de asigurare a
acestor servicii se elaboreaz` de c`tre Auto-
ritatea Na]ional` pentru Protec]ia Copilului
[i Adop]ie \n colaborare cu Ministerul Justi-
]iei.
(8)Atribu]iile [i Regulamentul-cadru de organi-
zare [i func]ionare a direc]iei generale de
asisten]` social` [i protec]ia copilului, pre-
v`zute la art. 105 alin. (5), se elaboreaz` de
c`tre Ministerul Muncii, Solidarit`]ii Sociale
[i Familiei.

Aceast` lege a fost adoptat` de Parlamentul


României, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (1) din Constitu]ia României, republicat`.

119
Ghid Legislativ

Constitu]ia României

din 31/10/2003
Publicat \n Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 31/10/2003

ARTICOLUL 49
Protec]ia copiilor [i a tinerilor

(1) Copiii [i tinerii se bucur` de un regim spe-


cial de protec]ie [i de asisten]` \n realizarea
drepturilor lor.
(2) Statul acord` aloca]ii pentru copii [i aju-
toare pentru \ngrijirea copilului bolnav ori cu
handicap. Alte forme de protec]ie social` a
copiilor [i a tinerilor se stabilesc prin lege.
(3) Exploatarea minorilor, folosirea lor \n activi-
t`]i care le-ar d`una s`n`t`]ii, moralit`]ii sau
care le-ar pune \n primejdie via]a ori dezvol-
tarea normal` sunt interzise.
(4) Minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi anga-
ja]i ca salaria]i.
(5) Autorit`]ile publice au obliga]ia s` contri-
buie la asigurarea condi]iilor pentru partici-
parea liber` a tinerilor la via]a politic`, so-
cial`, economic`, cultural` [i sportiv` a ]`rii.

120
Ordonan]` de urgen]` nr. 12/2001

din 26/01/2001
Publicat \n Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 06/02/2001
privind \nfiin]area Autorit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Copilului
[i Adop]ie

|n temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Con- b) de reglementare, prin care se asigur` elabo-
stitu]ia României, rarea cadrului normativ necesar \n vederea
realiz`rii obiectivelor [i programelor;
Guvernul României adopt` prezenta ordonan]` c) de administrare, prin care se asigur` gestio-
de urgen]`. narea bunurilor din domeniul public [i privat
al statului, pe care le are \n administrare sau
CAPITOLUL I \n folosin]`, dup` caz, precum [i a serviciilor
Dispozi]ii generale publice \n domeniul protec]iei drepturilor co-
pilului, inclusiv prin adop]ie;
Art. 1. - (1) Se \nfiin]eaz` Autoritatea Na]ional` d) de reprezentare, prin care se asigur`, \n nu-
pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie, denumit` mele statului român, reprezentarea pe plan
\n continuare Autoritatea, organ de specialitate intern [i extern;
al administra]iei publice centrale, cu persona- e) de autoritate de stat, prin care se asigur` ur-
litate juridic`, \n subordinea Guvernului, sub di- m`rirea aplic`rii reglement`rilor din dome-
recta coordonare a ministrului pentru coordo- niul propriu, controlul respect`rii aplic`rii
narea Secretariatului General al Guvernului. acestora, precum [i al activit`]ilor institu]ii-
(2)La data \nfiin]`rii Autorit`]ii Agen]ia Na]io- lor [i organismelor care \[i desf`[oar` acti-
nal` pentru Protec]ia Drepturilor Copilului \[i vitatea \n subordinea sau sub autoritatea sa.
\nceteaz` activitatea. Art. 3. - (1) Autoritatea este condus` de un se-
(3)Sediul Autorit`]ii este \n municipiul Bucu- cretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat,
re[ti, bd. Gheorghe Magheru nr. 7, sectorul 1. care sunt numi]i prin decizie a primului-mi-
(4)Autoritatea aplic` politicile [i elaboreaz` nistru [i sunt salariza]i potrivit anexei nr. II/2 la
strategiile \n domeniul promov`rii dreptu- Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire
rilor copilului, \ngrijirii [i protec]iei copiilor a salariilor de baz` \n sectorul bugetar [i a in-
afla]i \n dificultate [i a celor cu handicap, demniza]iilor pentru persoane care ocup` func-
precum [i \n domeniul adop]iei [i preia \n ]ii de demnitate public`, cu modific`rile ulte-
acest sens atribu]iile Agen]iei Na]ionale pen- rioare.
tru Protec]ia Drepturilor Copilului prev`zute (2)Secretarul de stat este ordonator principal
de actele normative \n vigoare. de credite.
(5)Cheltuielile curente [i de capital ale Autori- (3)|n structura Autorit`]ii func]ioneaz` un se-
t`]ii se asigur` de la bugetul de stat, precum cretar general, func]ionar public, numit \n
[i din alte surse, \n condi]iile legii. condi]iile legii, salarizat potrivit pct. I lit. A
Art. 2. - Pentru realizarea obiectivelor \n dome- din anexa nr. I la Ordonan]a de urgen]` a
niul protec]iei drepturilor copilului, inclusiv prin Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de
adop]ie, Autoritatea \ndepline[te urm`toarele stabilire a salariilor de baz` pentru persona-
func]ii: lul contractual din sectorul bugetar, cu mo-
a) de strategie, prin care se asigur` fundamen- dific`rile [i complet`rile ulterioare.
tarea, elaborarea [i aplicarea strategiei [i a Art. 4. - Atribu]iile, organizarea [i func]ionarea
programelor de reform` \n domeniul protec- Autorit`]ii se aprob` prin hot`râre a Guver-
]iei drepturilor copilului, inclusiv prin adop- nului, \n termen de 15 zile de la data intr`rii \n
]ie; vigoare a prezentei ordonan]e de urgen]`.

121
Ghid Legislativ

Art. 5. - (1) Personalul Autorit`]ii se \ncadreaz` (3)|n \ndeplinirea atribu]iilor de control care \i
potrivit legii. revin Autoritatea are dreptul s` solicite in-
(2)Salariul de baz` al personalului Autorit`]ii, forma]ii [i documente, \n condi]iile legii, de
\ncadrat pe func]ii de execu]ie de specialitate la orice persoan` juridic` public` sau privat`
sau pe func]ii de execu]ie de specialitate ori de la persoane fizice implicate \n sfera sa
specifice, dup` caz, se stabile[te potrivit pct. de competen]`, acestea având obliga]ia de a
I lit. B [i pct. II lit. B din anexa nr. I la Ordo- le pune la dispozi]ie personalului Autorit`]ii
nan]a de urgen]` a Guvernului nr. 24/2000, \n termen de 15 zile calendaristice de la data
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. solicit`rii.
Art. 6. - (1) Secretarul de stat este [i pre[e- Art. 8. - (1) Pe lâng` secretarul de stat func]io-
dintele Comitetului Român pentru Adop]ii. neaz` Consiliul de coordonare, cu rol consulta-
(2)|n lipsa secretarului de stat prerogativele tiv, având \n componen]a sa reprezentan]i ai
pre[edintelui Comitetului Român pentru unor ministere [i ai altor organe de specialitate
Adop]ii sunt preluate de subsecretarul de ale administra]iei publice centrale, ai autorit`-
stat. ]ilor administra]iei publice locale, precum [i un
(3)Autoritatea asigur` activitatea executiv` [i reprezentant al Federa]iei Organiza]iilor Negu-
de secretariat a Comitetului Român pentru vernamentale pentru Protec]ia Drepturilor
Adop]ii [i \l reprezint` \n fa]a instan]elor de Copilului din România.
judecat`. (2)Consiliul de coordonare asigur` cooperarea
Art. 7. - (1) |n structura Autorit`]ii [i \n subordi- dintre institu]iile [i organiza]iile ce \l com-
nea direct` a secretarului de stat se organizeaz` pun, \n vederea realiz`rii obiectivelor Auto-
[i func]ioneaz` Corpul de control [i audit. rit`]ii.
(2)Corpul de control [i audit are urm`toarele (3)Atribu]iile [i componen]a Consiliului de
drepturi [i atribu]ii principale: coordonare se stabilesc prin hot`rârea Gu-
a) asigur` controlul asupra modului \n care vernului prev`zut` la art. 4.
sunt respectate [i promovate drepturile co-
pilului de c`tre institu]iile publice, celelalte CAPITOLUL II
persoane juridice [i de persoanele fizice, \n Programe de interes na]ional \n domeniul
conformitate cu legisla]ia \n vigoare; protec]iei drepturilor copilului
b) are drept de acces, \n condi]iile legii, \n se-
diile persoanelor juridice de drept public sau Art. 9. - |n \n]elesul prezentei ordonan]e de ur-
privat, precum [i la domiciliul persoanelor gen]`, prin programe de interes na]ional se
fizice care au \n \ngrijire [i asigur` protec]ia \n]elege acele programe care contribuie la:
unui copil; \n acest scop organele de poli]ie a) realizarea obiectivelor de reformare a siste-
au obliga]ia s` sprijine personalul Corpului mului de servicii [i institu]ii destinate \ngri-
de control [i audit; jirii, protec]iei [i promov`rii drepturilor tu-
c) constat` natura activit`]ilor care \ncalc` pre- turor copiilor;
vederile legale \n domeniul de activitate al b) asigurarea func]ion`rii adecvate a sistemului
Autorit`]ii, stabile[te sau, dup` caz, contri- prev`zut la lit. a), \n vederea \mbun`t`]irii
buie la stabilirea persoanelor responsabile [i indicatorilor de performan]` a respectivelor
a r`spunderii disciplinare, materiale, contra- servicii [i institu]ii.
ven]ionale sau, dup` caz, penale a acestora; Art. 10. - (1) Autoritatea poate finan]a sau, dup`
\n acest scop personalul Corpului de control caz, cofinan]a urm`toarele tipuri de programe
[i audit \ndepline[te [i atribu]iile prev`zute de interes na]ional pentru protec]ia copilului:
la art. 214 din Codul de procedur` penal`, a) programe specifice de implementare a stra-
care se aplic` \n mod corespunz`tor; tegiei na]ionale \n domeniul reformei siste-
d) \ntocme[te rapoarte de control [i face pro- mului de servicii [i institu]ii destinate \n-
puneri de sanc]ionare, \n condi]iile legii, a grijirii, protec]iei [i promov`rii drepturilor
abaterilor constatate, pe care le supune spre copilului, inclusiv programe pentru preve-
aprobare secretarului de stat al Autorit`]ii; nirea abandonului [i reintegrarea copilului
e) asigur` activitatea de audit \n cadrul Auto- \n familie;
rit`]ii, potrivit prevederilor legale \n vigoare.

122
b) programe de urgen]` pentru dep`[irea unor a) serviciilor publice specializate pentru protec-
situa]ii de criz`, \n vederea asigur`rii pro- ]ia copilului;
tec]iei [i \ngrijirii copiilor, determinate fie de b) organismelor private autorizate, potrivit legii.
calamit`]i naturale, fie de imposibilitatea (2)Alocarea fondurilor potrivit alin. (1) se face
unor autorit`]i locale de a asigura din bu- pe baz` de conven]ii \ncheiate cu consiliile
getul propriu sumele necesare \n vederea jude]ene [i cu consiliile locale ale sectoa-
protec]iei [i \ngrijirii copiilor, precum [i, relor municipiului Bucure[ti, respectiv cu or-
dup` caz, pentru interven]ii cu caracter uma- ganismele private autorizate potrivit legii.
nitar; Art. 14. - Autoritatea este autorizat` s` finan-
c) orice alte programe corespunz`toare dome- ]eze proiecte din cadrul programelor de interes
niului de activitate al Autorit`]ii. na]ional din domeniul s`u de activitate ce ur-
(2)Programele de interes na]ional prev`zute la meaz` s` fie realizate, pe baz` de conven]ie, \n
alin. (1) lit. a), complementare ac]iunilor fi- colaborare cu ministere, cu alte organe de spe-
nan]ate la nivel local, pot avea urm`toarele cialitate ale administra]iei publice centrale, pre-
obiective generale: cum [i cu alte autorit`]i sau institu]ii publice.
a) realizarea investi]iilor necesare pentru dez- Art. 15. - (1) Sumele din Fondul special de soli-
voltarea, diversificarea, restructurarea [i daritate social` pentru persoanele cu handicap
buna func]ionare a serviciilor [i institu]iilor se stabilesc propor]ional cu num`rul copiilor cu
care asigur` \ngrijirea, protec]ia [i promova- handicap din num`rul total al persoanelor cu
rea drepturilor copilului; handicap [i se aloc` Autorit`]ii de c`tre Minis-
b) realizarea de studii, cercet`ri [i publica]ii \n terul S`n`t`]ii [i Familiei.
cadrul domeniului s`u de activitate; (2)Sumele prev`zute la alin. (1) se aloc` pentru
c) formarea ini]ial` [i continu` a personalului unit`]ile [i serviciile prin care se realizeaz`
care \[i desf`[oar` activitatea \n cadrul ser- proiectele din cadrul programelor de interes
viciilor [i institu]iilor ce asigur` promovarea na]ional, pe baza conven]iilor \ncheiate cu
drepturilor copilului, \ngrijirea [i protec]ia consiliile jude]ene [i cu consiliile locale ale
copiilor afla]i \n dificultate [i a celor cu han- sectoarelor municipiului Bucure[ti.
dicap, inclusiv prin adop]ie; Art. 16. - (1) |n termen de 30 de zile de la data
d) informarea opiniei publice despre drepturile intr`rii \n vigoare a prezentei ordonan]e de ur-
copilului prin campanii de mediatizare; gen]` Autoritatea va elabora metodologia de
e) orice alte obiective corespunz`toare dome- alocare a fondurilor [i criteriile de identificare [i
niului de activitate al Autorit`]ii. de aplicare a proiectelor specifice din cadrul
Art. 11. - Programele de interes na]ional se programelor de interes na]ional.
aprob` prin hot`râre a Guvernului, pe baza fun- (2) Metodologia prev`zut` la alin. (1) se aprob`
dament`rilor elaborate de Autoritate. prin hot`râre a Guvernului.
Art. 12. - (1) Finan]area sau, dup` caz, cofinan-
]area programelor de interes na]ional se asi- CAPITOLUL III
gur` din urm`toarele surse: Finan]area activit`]ilor de \ngrijire [i protec]ie
a) bugetul de stat; a copiilor la nivel local
b) credite externe rambursabile [i nerambursa-
bile, din surse guvernamentale [i negu- Art. 17. - Activitatea serviciilor [i institu]iilor
vernamentale; publice care asigur` protec]ia copilului se
c) dona]ii, sponsoriz`ri [i alte surse, \n con- finan]eaz` din urm`toarele surse:
di]iile legii; a) contribu]ii obligatorii ale consiliilor locale
d) sume din Fondul special de solidaritate so- din a c`ror raz` teritorial` provin copilul cu
cial` pentru persoanele cu handicap. handicap [i cel aflat \n dificultate sau persoa-
(2)Sumele alocate din sursele prev`zute la alin. na major` care beneficiaz` de protec]ie \n
(1) lit. a)-c) vor fi cuprinse \n bugetul propriu condi]iile art. 19 din Ordonan]a de urgen]` a
al Autorit`]ii. Guvernului nr. 26/1997 privind protec]ia co-
Art. 13. - (1) |n scopul finan]`rii programelor de pilului aflat \n dificultate, republicat`; crite-
interes na]ional Autoritatea este autorizat` s` riile de determinare a comunit`]ii locale din
aloce fonduri din bugetul propriu: care provine copilul sau persoana major` se

123
Ghid Legislativ

stabilesc prin ordin al secretarului de stat al lor jude]ene sau, dup` caz, a consiliilor lo-
Autorit`]ii, cu avizul Ministerului Adminis- cale ale sectoarelor municipiului Bucure[ti,
tra]iei Publice; se vor reorganiza \n etape, dup` evaluarea
b) sume alocate din bugetul Autorit`]ii, con- situa]iei copilului cu handicap.
form dispozi]iilor art. 10 [i 13; (3)Institu]iile prev`zute la alin. (2) se vor reor-
c) venituri proprii ale jude]elor, respectiv ale ganiza, \n cadrul serviciilor publice speciali-
sectoarelor municipiului Bucure[ti, potrivit zate pentru protec]ia copilului din subordi-
legii; nea consiliilor jude]ene, respectiv a consilii-
d) sume alocate din Fondul special de solida- lor locale ale sectoarelor municipiului Bucu-
ritate social` pentru persoanele cu handicap. re[ti, \n centre de tip familial pentru recu-
Art. 18. - (1) Nivelul contribu]iilor prev`zute la perarea [i reabilitarea copiilor cu handicap [i
art. 17 lit. a) se stabile[te pe baza unei metodo- handicap sever, centre de \ngrijire de zi [i
logii aprobate prin hot`râre a Guvernului. recuperare pentru copilul cu handicap sau,
(2) Sumele prev`zute pentru activit`]ile de pro- dup` caz, \n alte servicii destinate \ngrijirii,
tec]ie a copilului vor fi considerate prioritare. reabilit`rii [i protec]iei drepturilor copilului,
Consiliile locale sau jude]ene nu vor acoperi f`r` personalitate juridic`.
alte tipuri de cheltuieli pân` când contribu]ia (4)Comisiile pentru protec]ia copilului stabi-
lor la acest tip de activit`]i nu este pe deplin lesc, dup` caz, m`surile de protec]ie prev`-
acoperit`. zute la art. 7-22 din Ordonan]a de urgen]` a
(3)Sumele corespunz`toare contribu]iei unit`]i- Guvernului nr. 26/1997, republicat`, pentru
lor administrativ-teritoriale se cuprind \n bu- copiii afla]i \n institu]iile, unit`]ile sau sec]iile
getul propriu al acestora [i se transfer` de spital prev`zute de Hot`rârea Guvernului
direct serviciilor publice specializate pentru nr. 261/2000 pentru reorganizarea institu]ii-
protec]ia copilului din subordinea consiliilor lor, sec]iilor de spital [i a celorlalte unit`]i de
jude]ene. protec]ie special` a copilului \n cadrul ser-
(4)Sumele transferate potrivit alin. (3) se cu- viciilor publice specializate din subordinea
prind \n bugetul propriu al consiliului jude- consiliilor jude]ene sau a consiliilor locale
]ean. |n cazul consiliilor locale ale sectoare- ale sectoarelor municipiului Bucure[ti.
lor municipiului Bucure[ti aceste sume se (5)Comisiile pentru protec]ia copilului efectu-
cuprind \n bugetele proprii ale acestora. eaz` evaluarea sociomedical` a copiilor,
Fiecare consiliu jude]ean [i consiliu local al inclusiv a celor afla]i \n unit`]ile sau sec]iile
sectoarelor municipiului Bucure[ti va comu- de spital prev`zute la alin. (1) [i (2), [i reco-
nica Autorit`]ii, pân` la data de 31 decem- mand` comisiilor de expertiz` \ncadrarea \n
brie a fiec`rui an, estimarea fondurilor ne- gradul de handicap potrivit criteriilor de
cesare [i alocate pe anul urm`tor pentru acordare a acestuia.
protec]ia copilului. (6)Evaluarea situa]iei sociale [i juridice a co-
piilor prev`zu]i la alin. (4), elaborarea pro-
CAPITOLUL IV gramului de reintegrare sociofamilial` [i
Dispozi]ii tranzitorii [i finale educa]ional` a acestora, precum [i a progra-
mului de recuperare a copilului cu handicap
Art. 19. - (1) Copiilor cu handicap [i celor afla]i aflat \n dificultate se realizeaz` de personalul
\n dificultate, interna]i \n unit`]ile sau sec]iile de de specialitate al serviciilor publice speciali-
spital cu profil de recuperare distrofici sau zate pentru protec]ia copilului.
recuperare [i reabilitare neuropsihomotorie, li (7)Evalu`rile [i programele realizate potrivit
se asigur` \ngrijire [i protec]ie \n condi]iile alin. (6) se aprob` de comisia pentru pro-
prev`zute la art. 7-22 din Ordonan]a de urgen]` tec]ia copilului, potrivit prevederilor Ordo-
a Guvernului nr. 26/1997, republicat`. nan]ei de urgen]` a Guvernului nr. 26/1997,
(2)Institu]iile de protec]ie special` a persoane- republicat`.
lor cu handicap, care asigur` \ngrijirea, asis- Art. 20. - (1) Patrimoniul fostei Agen]ii Na]iona-
ten]a, recuperarea sau, dup` caz, reabilitarea le pentru Protec]ia Drepturilor Copilului, stabilit
copiilor cu handicap din cadrul serviciilor pe baza bilan]ului contabil \ncheiat la data de
publice specializate din subordinea consilii- 31 decembrie 2000, se preia, pe baz` de proto-

124
col de predare-preluare, de c`tre Autoritate, \n tarul de stat al Autorit`]ii Na]ionale pentru Pro-
termen de 30 de zile de la data intr`rii \n vi- tec]ia Copilului [i Adop]ie", iar sintagma "vice-
goare a prezentei ordonan]e de urgen]`. pre[edintele Agen]iei Na]ionale pentru Protec-
(2)|n condi]iile legii Autoritatea va prelua toate ]ia Drepturilor Copilului", cu sintagma "subse-
drepturile [i va fi ]inut` de toate obliga]iile cretarul de stat al Autorit`]ii Na]ionale pentru
fostei Agen]ii Na]ionale pentru Protec]ia Protec]ia Copilului [i Adop]ie".
Drepturilor Copilului, potrivit reglement`ri- Art. 24. - Pe data intr`rii \n vigoare a prezentei
lor legale sau contractuale. ordonan]e de urgen]` se modific` \n mod co-
Art. 21. - Autoritatea asigur`, \n condi]iile legii, respunz`tor:
continuitatea proiectelor \n derulare, ini]iate de a) art. 12 alin. (1) [i (3) din Hot`rârea Guver-
fosta Agen]ie Na]ional` pentru Protec]ia Drep- nului nr. 502/1997 cu privire la organizarea [i
turilor Copilului. func]ionarea Comitetului Român pentru
Art. 22. - (1) La data \ncet`rii activit`]ii fostei Adop]ii, publicat` \n Monitorul Oficial al Ro-
Agen]ii Na]ionale pentru Protec]ia Drepturilor mâniei, Partea I, nr. 244 din 18 septembrie
Copilului personalul acesteia se preia de Auto- 1997, cu modific`rile ulterioare;
ritate [i se consider` transferat, \n condi]iile b) art. 3 alin. (3) [i (4), art. 4 alin. (3) [i art. 6 alin.
legii. (3) din Ordonan]a de urgen]` a Guvernului
(2)|ncadrarea pe posturile din cadrul Autorit`]ii nr. 292/2000 pentru stabilirea unor m`suri
a personalului preluat potrivit alin. (1) se privind reorganizarea Secretariatului Ge-
face, \n termen de 45 de zile de la data neral al Guvernului, publicat` \n Monitorul
intr`rii \n vigoare a prezentei ordonan]e de Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29
urgen]`, pe baz` de examen sau concurs, decembrie 2000;
organizat \n conformitate cu o metodologie c) pct. 2 din anexa nr. 1 la Hot`rârea Guvernului
aprobat` prin ordin al secretarului de stat. nr. 26/2001 privind stabilirea atribu]iilor
(3)Personalului fostei Agen]ii Na]ionale pentru Secretariatului General al Guvernului, publi-
Protec]ia Drepturilor Copilului, declarat ne- cat` \n Monitorul Oficial al României, Partea
reu[it ori care nu particip` la examenul sau I, nr. 28 din 16 ianuarie 2001.
concursul de selec]ie, organizat potrivit alin. Art. 25. - (1) Pe data intr`rii \n vigoare a
(2), \i \nceteaz` raporturile de serviciu sau de prezentei ordonan]e de urgen]` se abrog` Or-
munc`, dup` caz, cu aplicarea corespunz`- donan]a de urgen]` a Guvernului nr. 192/1999
toare a prevederilor Legii nr. 188/1999 privind \nfiin]area Agen]iei Na]ionale pentru
privind Statutul func]ionarilor publici, cu Protec]ia Drepturilor Copilului [i reorganizarea
modific`rile [i complet`rile ulterioare, activit`]ilor de protec]ie a copilului, publicat` \n
respectiv ale legisla]iei muncii \n vigoare. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599
Art. 23. - Pe data intr`rii \n vigoare a prezentei din 8 decembrie 1999, precum [i orice alte
ordonan]e de urgen]`, \n cuprinsul actelor nor- dispozi]ii contrare.
mative \n vigoare sintagma "Agen]ia Na]ional` (2)Ac]iunile [i procedurile \ncepute potrivit
pentru Protec]ia Drepturilor Copilului" se \nlo- Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr.
cuie[te cu sintagma "Autoritatea Na]ional` 192/1999 continu`, pân` la finalizare, sub di-
pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie", sintagma recta coordonare a Autorit`]ii.
"pre[edintele Agen]iei Na]ionale pentru Protec-
]ia Drepturilor Copilului", cu sintagma "secre-

125
Ghid Legislativ

Parlamentul României

Lege nr. 252/2001


din 16/05/2001
Publicat \n Monitorul Oficial, Partea I nr. 266 din 23/05/2001
pentru aprobarea Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr. 12/2001 privind
\nfiin]area Autorit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie

Parlamentul României adopt` prezenta lege.

Articol unic. - Se aprob` Ordonan]a de urgen]`


a Guvernului nr. 12 din 26 ianuarie 2001 privind
\nfiin]area Autorit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia
Copilului [i Adop]ie, publicat` \n Monitorul Ofi-
cial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie
2001, cu urm`toarea modificare:
- Articolul 4 va avea urm`torul cuprins:
"Art. 4. - Organizarea [i func]ionarea Autorit`]ii
se aprob` prin hot`râre a Guvernului \n termen
de 15 zile de la data intr`rii \n vigoare a pre-
zentei ordonan]e de urgen]`."

126
Lege nr. 275/2004

din 21/06/2004
Publicat \n Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23/06/2004

pentru modificarea Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr. 12/2001 privind


\nfiin]area Autorit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie

Parlamentul României adopt` prezenta lege. 2. Articolul 6 se abrog`.


Art. II. - Atribu]iile, organizarea [i func]ionarea
Art. I. - Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. Autorit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Dreptu-
12 din 26 ianuarie 2001 privind \nfiin]area Auto- rilor Copilului se aprob` prin hot`râre a Gu-
rit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Copilului [i vernului, \n termen de 15 zile de la data intr`rii
Adop]ie, publicat` \n Monitorul Oficial al \n vigoare a prezentei legi.
României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, Art. III. - (1) Prezenta lege intr` \n vigoare la 1 ia-
aprobat` cu modific`ri prin Legea nr. 252/2001, nuarie 2005.
cu modific`rile ulterioare, se modific` dup` (2)Pe data intr`rii \n vigoare a prezentei legi,
cum urmeaz`: atribu]iile \n domeniul protec]iei copilului
1. |n titlul ordonan]ei de urgen]` [i \n cuprinsul prin adop]ie ale Autorit`]ii Na]ionale pentru
acesteia, sintagma "Autoritatea Na]ional` Protec]ia Drepturilor Copilului se preiau de
pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie" se c`tre Oficiul Român pentru Adop]ii.
\nlocuie[te cu sintagma "Autoritatea Na-
]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Copilu-
lui".

127
Ghid Legislativ

Hot`râre nr. 1432/2004

din 02/09/2004
Publicat \n Monitorul Oficial, Partea I nr. 868 din 23/09/2004
privind atribu]iile, organizarea [i func]ionarea Autorit`]ii
Na]ionale pentru Protec]ia Drepturilor Copilului

|n temeiul art. 108 din Constitu]ie, republicat`, 3. evalueaz` impactul aplic`rii obiectivelor
[i al art. II din Legea nr. 275/2004 pentru modi- strategice [i ia m`surile necesare sau, dup`
ficarea Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr. caz, propune Guvernului, cu aprobarea
12/2001 privind \nfiin]area Autorit`]ii Na]ionale Ministerului Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i
pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie, Familiei, luarea m`surilor necesare pentru
\mbun`t`]irea obiectivelor sau, dup` caz, a
Guvernul României adopt` prezenta hot`râre. activit`]ilor de implementare a acestora;
4. identific` nevoile de formare a personalului
Art. 1. - Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia implicat \n protec]ia [i promovarea dreptu-
Drepturilor Copilului, denumit` \n continuare rilor copilului [i colaboreaz` cu institu]iile
Autoritatea, se organizeaz` [i func]ioneaz` ca abilitate de lege la fundamentarea [i elabo-
organ de specialitate al administra]iei publice rarea de programe care s` r`spund` acestor
centrale, cu personalitate juridic`, \n subordi- nevoi;
nea Ministerului Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i 5. elaboreaz` proiecte de acte normative, \n ve-
Familiei. derea armoniz`rii legisla]iei interne cu prin-
Art. 2. - (1) Pentru realizarea obiectivelor \n do- cipiile [i normele tratatelor interna]ionale \n
meniul protec]iei [i promov`rii drepturilor domeniul drepturilor copilului, la care Ro-
copilului, Autoritatea \ndepline[te urm`toarele mânia este parte, precum [i \n vederea apli-
func]ii: c`rii efective a acestora;
a) func]ia de strategie; 6. elaboreaz` [i fundamenteaz` programe \n
b) func]ia de reglementare; domeniul protec]iei [i promov`rii drepturilor
c) func]ia de administrare; copilului;
d) func]ia de reprezentare; 7. elaboreaz` metodologia de autorizare [i cri-
e) func]ia de autoritate de stat. teriile de evaluare a organiza]iilor neguver-
(2) Autoritatea asigur` respectarea, pe teritoriul namentale care activeaz` \n domeniul s`u de
României, a drepturilor copilului prin inter- activitate;
ven]ia, \n condi]iile legii, \n procedurile ad- 8. autorizeaz` organismele private de na]iona-
ministrative [i judiciare privind respectarea litate str`in` s` desf`[oare activit`]i \n do-
[i promovarea drepturilor copilului. meniul protec]iei [i promov`rii drepturilor
Art. 3. - |n exercitarea func]iilor sale Autoritatea copilului;
\ndepline[te urm`toarele atribu]ii principale: 9. organizeaz` eviden]a la nivel na]ional a tutu-
a) \n domeniul protec]iei [i promov`rii drep- ror asocia]iilor, funda]iilor [i federa]iilor care
turilor copilului: activeaz` \n domeniul s`u de activitate, pre-
1. elaboreaz` [i supune spre aprobare Gu- cum [i a serviciilor prestate de acestea; pro-
vernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, pune Guvernului recunoa[terea acestora ca
Solidarit`]ii Sociale [i Familiei, strategia na- fiind de utilitate public`, \n condi]iile legii;
]ional` \n domeniul protec]iei [i promov`rii 10.centralizeaz` [i sintetizeaz` informa]iile refe-
drepturilor copilului; ritoare la respectarea principiilor [i normelor
2. coordoneaz` activit`]ile [i m`surile de stabilite de Conven]ia ONU cu privire la
implementare a obiectivelor strategiei drepturile copilului [i elaboreaz` rapoartele
na]ionale din domeniu; prev`zute la art. 44 pct. 1 din aceast` con-
ven]ie;

128
11. asigur` controlul \n ceea ce prive[te aplica- celor de protec]ie special` a copilului, pre-
rea legisla]iei din domeniul propriu [i modul cum [i a activit`]ii desf`[urate de comisiile
\n care sunt respectate drepturile copilului pentru protec]ia copilului;
de c`tre institu]iile publice, celelalte per- c) \n domeniul economico-financiar:
soane juridice [i de persoanele fizice, \n con- 1. gestioneaz` bunurile proprietate public` [i
formitate cu legisla]ia \n vigoare; propune privat` a statului pe care le are \n adminis-
institu]iilor competente stabilirea r`spunde- trare sau \n folosin]`, dup` caz;
rii disciplinare, materiale, contraven]ionale 2. gestioneaz` sau, dup` caz, monitorizeaz` ge-
sau penale, dup` caz, a persoanelor vino- stionarea fondurilor alocate pentru finan]a-
vate; rea programelor din domeniul s`u de acti-
12.propune autorit`]ilor competente suspen- vitate;
darea sau \ncetarea activit`]ilor care pun \n 3. finan]eaz` sau, dup` caz, cofinan]eaz` proiec-
pericol grav [i iminent s`n`tatea sau dez- te \n cadrul programelor de interes na]ional;
voltarea fizic` ori psihic` a copilului; 4. propune [i fundamenteaz` adoptarea m`su-
13.ia m`surile necesare sau, dup` caz, propune rilor necesare pentru asigurarea finan]`rii
autorit`]ilor ori institu]iilor competente adecvate a serviciilor destinate prevenirii se-
luarea m`surilor necesare pentru prevenirea par`rii copilului de p`rin]ii s`i, precum [i
sau, dup` caz, \nl`turarea efectelor oric`ror protec]iei speciale a copilului.
acte ori fapte care \ncalc` principiile [i nor- Art. 4. - (1) |n \ndeplinirea atribu]iilor de control
mele tratatelor interna]ionale \n domeniul ce \i revin Autoritatea are dreptul s` solicite
drepturilor copilului, la care România este informa]ii [i documente, \n condi]iile legii, de la
parte; orice persoan` juridic` public` sau privat` ori
14.ini]iaz`, negociaz` [i \ncheie, prin \mputer- de la persoane fizice implicate \n sfera sa de
nicirea Guvernului, documente de cooperare competen]`, acestea având obliga]ia de a le
interna]ional` \n domeniul protec]iei [i pune la dispozi]ie \n termen de 15 zile calen-
promov`rii drepturilor copilului; daristice de la data solicit`rii.
b) \n domeniul prevenirii separ`rii copilului de (2)Autoritatea \ndepline[te orice alte atribu]ii
p`rin]i [i al protec]iei speciale a copilului stabilite prin acte normative \n domeniul s`u
separat temporar sau definitiv de p`rin]i: de activitate.
1. elaboreaz` norme, standarde [i metodologii Art. 5. - (1) Autoritatea este condus` de un se-
pentru func]ionarea serviciilor care asigur` cretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat,
prevenirea separ`rii copilului de p`rin]ii s`i, numi]i prin decizie a primului-ministru, la pro-
precum [i protec]ia special` a copilului; punerea ministrului muncii, solidarit`]ii sociale
2. elaboreaz` metodologia de licen]iere [i [i familiei.
criteriile de evaluare a serviciilor destinate (2)Revocarea secretarului de stat [i a subsecre-
prevenirii separ`rii copilului de p`rin]ii s`i, tarului de stat se realizeaz` prin decizie a
precum [i protec]iei speciale a copilului; primului-ministru, la propunerea ministrului
3. licen]iaz` serviciile destinate prevenirii muncii, solidarit`]ii sociale [i familiei.
separ`rii copilului de p`rin]ii s`i, precum [i (3)Secretarul de stat conduce \ntreaga activi-
protec]iei speciale a copilului, organizate, \n tate a Autorit`]ii [i o reprezint` \n raporturile
condi]iile legii, de c`tre autorit`]ile publice cu Guvernul, cu Ministerul Muncii, Solidari-
sau organismele private autorizate; asigur` t`]ii Sociale [i Familiei, cu ministerele [i
la nivel na]ional eviden]a acestor servicii; celelalte organe de specialitate ale adminis-
4. realizeaz` inspec]ii cu privire la modul \n tra]iei publice centrale, cu autorit`]ile ad-
care sunt respectate standardele minime ministra]iei publice locale, cu alte institu]ii
obligatorii pentru organizarea [i publice, precum [i cu orice persoane juridice
func]ionarea serviciilor destinate prevenirii [i fizice, române sau str`ine.
separ`rii copilului de p`rin]ii s`i, precum [i (4)Secretarul de stat este ordonator secundar
protec]iei speciale a copilului; de credite, \n condi]iile prev`zute de lege.
5. asigur` controlul [i \ndrumarea metodolo- (5)|n exercitarea atribu]iilor sale secretarul de
gic` a activit`]ilor serviciilor destinate pre- stat emite ordine [i instruc]iuni.
venirii separ`rii copilului de p`rin]ii s`i [i a

129
Ghid Legislativ

(6)Secretarul de stat r`spunde \n fa]a ministru- (4)Regulamentul de organizare [i func]ionare


lui muncii, solidarit`]ii sociale [i familiei cuprinzând atribu]iile [i sarcinile persona-
pentru \ntreaga activitate a Autorit`]ii. lului din aparatul propriu al Autorit`]ii [i
Art. 6. - (1) Subsecretarul de stat \ndepline[te circuitul documentelor se aprob` prin ordin
atribu]iile prev`zute \n regulamentul de orga- al secretarului de stat.
nizare [i func]ionare a Autorit`]ii, precum [i Art. 8. - Personalul Autorit`]ii este format din
orice alte atribu]ii stabilite prin ordin al secre- func]ionari publici [i personal contractual, nu-
tarului de stat. mi]i, respectiv \ncadrat, potrivit legii.
(2) |n cazul \n care secretarul de stat nu \[i poate Art. 9. - Autoritatea are \n dotare urm`toarele
exercita atribu]iile ce \i revin, subsecretarul mijloace de transport:
de stat exercit` aceste atribu]ii cu \n[tiin]ar- a) 3 autoturisme, conform prevederilor Ordo-
ea ministrului muncii, solidarit`]ii sociale [i nan]ei Guvernului nr. 80/2001 privind stabi-
familiei. lirea unor normative de cheltuieli pentru au-
(3) Autoritatea are un secretar general care face torit`]ile administra]iei publice [i institu]iile
parte din categoria \nal]ilor func]ionari pu- publice, aprobat` cu modific`ri [i complet`ri
blici, numit pe baz` de concurs sau examen, prin Legea nr. 247/2002, cu modific`rile [i
\n condi]iile legii. complet`rile ulterioare;
(4) Secretarul general al Autorit`]ii \ndepline[te b) 2 autoturisme pentru desf`[urarea activit`-
atribu]iile prev`zute la art. 49 din Legea nr. ]ilor specifice de inspec]ie, monitorizare [i
90/2001 privind organizarea [i func]ionarea control \n teritoriu, conform anexei nr. 2.
Guvernului României [i a ministerelor, cu Art. 10. - Anexele nr. 1 [i 2 fac parte integrant`
modific`rile [i complet`rile ulterioare, cele din prezenta hot`râre.
stabilite prin regulamentul de organizare [i Art. 11. - Pe data intr`rii \n vigoare a prezentei
func]ionare [i/sau alte atribu]ii \ncredin]ate hot`râri se abrog` Hot`rârea Guvernului nr.
de secretarul de stat, realizând leg`turile 770/2003 privind organizarea [i func]ionarea
func]ionale dintre structurile institu]iei. Autorit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Copilului
Art. 7. - (1) Structura organizatoric` a Autorit`]ii [i Adop]ie, publicat` \n Monitorul Oficial al Ro-
este prev`zut` \n anexa nr. 1. mâniei, Partea I, nr. 486 din 7 iulie 2003.
(2)Num`rul maxim de posturi al Autorit`]ii este Art. 12. - Prezenta hot`râre intr` \n vigoare la
de 86, exclusiv demnitarii. data de 1 ianuarie 2005.
(3)Statul de func]ii se aprob` prin ordin al mi-
nistrului muncii, solidarit`]ii sociale [i fami-
liei.

130
Ordonan]` de urgen]` nr. 17/2005

din 09/03/2005
Publicat \n Monitorul Oficial, Partea I nr. 229 din 18/03/2005
pentru stabilirea unor m`suri organizatorice la nivelul
administra]iei publice centrale

|n scopul elimin`rii de urgen]` a disfunc]iona- comisariatelor regionale de care apar]in [i Co-


lit`]ilor \n elaborarea strategiei [i politicilor de misariatul Rezerva]iei Biosferei "Delta Dun`rii",
control \n domeniile protec]iei mediului, fo- organizat ca serviciu \n cadrul Comisariatului
restier [i vân`toare [i pentru limitarea efectelor Regional Gala]i.
negative care pot ap`rea prin interven]ia \ntâr- (2)Garda Na]ional` de Mediu se reorganizeaz`
ziat` a statului \n domeniile men]ionate, prin suplimentarea num`rului de 806 posturi
 \n vederea stabilirii m`surilor corespunz`- existente cu un num`r de 183 de posturi fi-
toare care s` permit` desf`[urarea, \n cel nan]ate de la bugetul de stat aprobat pentru
mai scurt timp, a activit`]ii unor institu]ii [i anul 2005.
structuri din cadrul administra]iei publice Art. 3. - (1) Se desfiin]eaz` inspectoratele te-
centrale, elemente care vizeaz` interesul pu- ritoriale de regim silvic [i cinegetic, institu]ii cu
blic [i constituie situa]ii de urgen]` [i extra- personalitate juridic` din subordinea G`rzii
ordinare, Na]ionale de Mediu.
 \n temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu]ia Ro- (2)Ministerul Agriculturii, P`durilor [i Dezvolt`-
mâniei, republicat`, rii Rurale preia, \n condi]iile legii, de la Garda
Na]ional` de Mediu un num`r de 42 de pos-
Guvernul României adopt` prezenta ordonan]` turi din structura comisariatelor de mediu [i
de urgen]`. un num`r de 157 de posturi din structura
fostelor inspectorate teritoriale de regim sil-
Art. 1. - (1) |ncepând cu data intr`rii \n vigoare vic [i cinegetic, cu personalul de specialitate
a prezentei ordonan]e de urgen]` Garda Na]io- silvicultur` [i/sau vân`toare aferent aces-
nal` de Mediu trece din subordinea Autorit`]ii tora.
Na]ionale de Control \n subordinea Ministerului (3)Ministerul Agriculturii, P`durilor [i Dezvolt`-
Mediului [i Gospod`ririi Apelor, ca institu]ie rii Rurale preia, \n condi]iile legii, de la Garda
public` de inspec]ie [i control, [i func]ioneaz` Na]ional` de Mediu, \n afara num`rului de
ca organ de specialitate al administra]iei posturi prev`zute la alin. (2), [i un num`r de
publice centrale, cu personalitate juridic`, 42 de posturi dintre cele 183 de posturi
finan]at` integral de la bugetul de stat. prev`zute la art. 2 alin. (2).
(2)Ministerul Mediului [i Gospod`ririi Apelor (4)Personalul care se preia de Ministerul Agri-
va prelua [i atribu]iile specifice Autorit`]ii culturii, P`durilor [i Dezvolt`rii Rurale \n
Na]ionale de Control, aferente activit`]ii G`r- condi]iile alin. (2) se consider` transferat \n
zii Na]ionale de Mediu. interesul serviciului.
(3)Ministrul mediului [i gospod`ririi apelor va Art. 4. - Num`rul total de posturi pentru Garda
exercita atribu]iile ministrului delegat pentru Na]ional` de Mediu este de 748 de posturi
coordonarea autorit`]ilor de control, afe- finan]ate integral de la bugetul de stat, din care
rente coordon`rii activit`]ii G`rzii Na]ionale 607 posturi r`mase dup` cedarea din totalul de
de Mediu. 806 posturi existente a celor 199 de posturi pre-
Art. 2. - (1) Garda Na]ional` de Mediu func]io- v`zute \n art. 3 alin. (2) [i 141 de posturi dintre
neaz` la nivel central prin Comisariatul General cele 183 de posturi prev`zute la art. 2 alin. (2).
[i are \n subordine comisariate regionale, in- Art. 5. - Direc]iile teritoriale de regim silvic [i de
stitu]ii publice cu personalitate juridic`, comi- vân`toare, constituite \n baza Ordonan]ei
sariate jude]ene organizate ca servicii \n cadrul Guvernului nr. 41/2004 privind \nfiin]area direc-

131
Ghid Legislativ

]iilor teritoriale de regim silvic [i de vân`toare, (2)Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru ro-
aprobat` prin Legea nr. 117/2004, se reorgani- mânii de pretutindeni, \nfiin]at prin Legea nr.
zeaz` ca inspectorate teritoriale de regim silvic 150/1998 privind acordarea de sprijin comu-
[i de vân`toare, institu]ii publice cu persona- nit`]ilor române[ti de pretutindeni, cu mo-
litate juridic`, \n subordinea Ministerului Agri- dific`rile ulterioare, ca institu]ie public` cu
culturii, P`durilor [i Dezvolt`rii Rurale, finan]a- personalitate juridic`, trece din subordinea
te integral de la bugetul de stat. Cancelariei Primului-Ministru \n subordinea
Art. 6. - (1) Patrimoniul [i fondurile corespunz`- Ministerului Afacerilor Externe.
toare inspectoratelor teritoriale de regim silvic Art. 9. - (1) Autoritatea pentru urm`rirea aplic`-
[i cinegetic, precum [i cele corespunz`toare rii unitare a Legii nr. 10/2001, \nfiin]at` prin Ho-
celor 42 de posturi prev`zute la art. 3 alin. (2) se t`rârea Guvernului nr. 950/2001, cu modific`rile
preiau prin protocol de predare-preluare \n- [i complet`rile ulterioare, trece din subordinea
cheiat \ntre Ministerul Agriculturii, P`durilor [i Ministerului Administra]iei [i Internelor \n
Dezvolt`rii Rurale [i Garda Na]ional` de Mediu. subordinea Cancelariei Primului-Ministru.
(2)|n actele normative \n vigoare care regle- (2)Func]iile [i func]ionarii publici din cadrul Au-
menteaz` regimul silvic [i/sau vân`toarea, torit`]ii pentru urm`rirea aplic`rii unitare a
denumirile "inspectorate teritoriale de regim Legii nr. 10/2001 se transfer` \n interesul ser-
silvic [i cinegetic" [i "direc]ii teritoriale de viciului de la Ministerul Administra]iei [i
regim silvic [i de vân`toare" se \nlocuiesc cu Internelor la Cancelaria Primului-Ministru,
denumirea "inspectorate teritoriale de regim p`strându-[i toate drepturile anterior dobân-
silvic [i de vân`toare". dite. Num`rul maxim de posturi al Ministe-
Art. 7. - (1) Pentru organizarea \n cadrul apa- rului Administra]iei [i Internelor se dimi-
ratului de lucru al Guvernului a activit`]ii pri- nueaz` cu 26, iar num`rul maxim de posturi
vind rela]iile de parteneriat social ale Guver- al Cancelariei Primului-Ministru se supli-
nului, Secretariatul General al Guvernului preia menteaz`, \n mod corespunz`tor, cu acela[i
10 posturi \mpreun` cu fondurile aferente num`r de posturi. Activit`]ile privind eviden-
acestora de la Ministerul Muncii, Solidarit`]ii ]a contabil`, raport`rile periodice, precum [i
Sociale [i Familiei. de resurse umane se realizeaz` prin compar-
(2)Aparatul de lucru al ministrului de stat pen- timentele de specialitate ale Cancelariei
tru coordonarea activit`]ilor din domeniile Primului-Ministru.
mediului de afaceri [i \ntreprinderilor mici [i (3)Finan]area Autorit`]ii pentru urm`rirea apli-
mijlocii preia de la Ministerul Economiei [i c`rii unitare a Legii nr. 10/2001 se asigur` de
Comer]ului activitatea privind mediul de afa- la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei
ceri. Pentru organizarea acestei activit`]i \n Primului-Ministru.
cadrul aparatului de lucru al ministrului de (4)Prin hot`râre a Guvernului, Autoritatea pen-
stat pentru coordonarea activit`]ilor din do- tru urm`rirea aplic`rii unitare a Legii nr.
meniile mediului de afaceri [i \ntreprinde- 10/2001 poate fi reorganizat`, inclusiv prin
rilor mici [i mijlocii, Secretariatul General al schimbarea denumirii acesteia [i prin prelu-
Guvernului preia 8 posturi, func]ii publice, area unor atribu]ii \n materia retroced`rii de
\mpreun` cu personalul [i fondurile aferen- la alte structuri sau institu]ii publice.
te, de la Ministerul Economiei [i Comer]ului. Art. 10. - (1) Agen]ia Na]ional` pentru Spriji-
(3)Num`rul de posturi \n aparatul de lucru al nirea Ini]iativelor Tinerilor - ANSIT, \nfiin]at`
Guvernului, cu excep]ia Departamentului prin Hot`rârea Guvernului nr. 198/2002, cu mo-
pentru Rela]ia cu Parlamentul, finan]ate po- dific`rile [i complet`rile ulterioare, trece din su-
trivit legii, se suplimenteaz` \n mod cores- bordinea Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii \n
punz`tor cu num`rul de posturi prev`zut la subordinea Autorit`]ii Na]ionale pentru Tineret.
alin. (1) [i (2). (2)Finan]area Agen]iei Na]ionale pentru Spriji-
Art. 8. - (1) Ministerul Afacerilor Externe preia nirea Ini]iativelor Tinerilor - ANSIT se asi-
activitatea Departamentului pentru Românii de gur` din venituri proprii [i subven]ii acorda-
Pretutindeni, precum [i personalul [i fondurile te de la bugetul de stat, prin bugetul Autori-
aferente de la Cancelaria Primului-Ministru. t`]ii Na]ionale pentru Tineret.

132
Art. 11. - (1) Se autorizeaz` Ministerul Finan]e- "(2)Repartizarea bunurilor prev`zute la alin. (1)
lor Publice s` introduc` modific`rile ce decurg lit. a) se va face de c`tre o comisie intermi-
din aplicarea prevederilor prezentei ordonan]e nisterial` care va func]iona pe lâng` Secreta-
de urgen]` \n structura bugetului de stat [i \n riatul General al Guvernului, constituit` prin
bugetele autorit`]ilor [i institu]iilor publice care decizie a primului-ministru, format` din re-
fac obiectul prevederilor acesteia, la propune- prezentan]i ai Secretariatului General al Gu-
rea ordonatorilor principali de credite, pe baza vernului, Ministerului Finan]elor Publice, Mi-
protocoalelor de predare-preluare. nisterului Economiei [i Comer]ului, Ministe-
(2)Protocoalele de predare-preluare se \ncheie rului Administra]iei [i Internelor, Ministeru-
\n termen de 15 zile de la data intr`rii \n vi- lui Ap`r`rii Na]ionale, Ministerului Justi]iei,
goare a prezentei ordonan]e de urgen]` [i Ministerului Transporturilor, Construc]iilor [i
cuprind prevederile bugetare, execu]ia bu- Turismului [i Cancelariei Primului-Ministru."
getar` pân` la data prelu`rii, structurile de Art. 15. - Alineatul (4) al articolului 25 din Legea
personal preluate, patrimoniul aferent, pre- nr. 90/2001 privind organizarea [i func]ionarea
cum [i celelalte drepturi [i obliga]ii ce de- Guvernului României [i a ministerelor, publica-
curg din acestea. t` \n Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
Art. 12. - |n termen de 45 de zile de la data in- 164 din 2 aprilie 2001, cu modific`rile [i com-
tr`rii \n vigoare a prezentei ordonan]e de ur- plet`rile ulterioare, se modific` [i va avea ur-
gen]`, prin hot`râre a Guvernului vor fi aproba- m`torul cuprins:
te reorganizarea [i func]ionarea autorit`]ilor [i "(4) Dezbaterile din [edin]ele Guvernului [i mo-
institu]iilor publice care fac obiectul prevede- dul de adoptare a actelor acestuia, precum [i
rilor prezentei ordonan]e de urgen]`. a oric`ror alte m`suri stabilite se \nregistrea-
Art. 13. - Ordonan]a Guvernului nr. 32/1998 pri- z` pe band` magnetic` [i se consemneaz` \n
vind organizarea cabinetului demnitarului din scris \n stenograma [edin]ei, certificat` de
administra]ia public` central`, publicat` \n Mo- ministrul delegat pentru coordonarea Secre-
nitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din tariatului General al Guvernului [i p`strat`,
30 ianuarie 1998, aprobat` cu modific`ri prin conform legii, \n cadrul Secretariatului Ge-
Legea nr. 760/2001, cu modific`rile ulterioare, neral al Guvernului."
se modific` dup` cum urmeaz`: Art. 16. - Legea nr. 379/2003 privind regimul
1. Articolul 1 va avea urm`torul cuprins: mormintelor [i operelor comemorative de r`z-
"Art. 1. - |n sensul prezentei ordonan]e, prin boi, publicat` \n Monitorul Oficial al României,
demnitar din administra]ia public` central`, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, se mo-
denumit \n continuare demnitar, se \n]elege: dific` dup` cum urmeaz`:
primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, 1. Articolul 25 va avea urm`torul cuprins:
ministrul delegat, [eful Cancelariei Primului- "Art. 25. - (1) Se \nfiin]eaz` Oficiul Na]ional
Ministru, secretarul de stat [i asimilatul pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al
acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei administra]iei publice centrale, cu personalitate
Primului-Ministru, Secretariatului General al juridic`, \n subordinea Ministerului Ap`r`rii Na-
Guvernului [i Departamentului pentru Rela- ]ionale.
]ia cu Parlamentul, conduc`torul organelor (2)Organizarea [i func]ionarea Oficiului Na]io-
de specialitate ale administra]iei publice nal pentru Cultul Eroilor se stabilesc prin re-
centrale, cu rang de secretar de stat, precum gulament de organizare [i func]ionare apro-
[i prefectul ca reprezentant al Guvernului." bat prin hot`râre a Guvernului, ini]iat` de
Art. 14. - Alineatul (2) al articolului 13 din Ordo- Ministerul Ap`r`rii Na]ionale.
nan]a Guvernului nr. 128/1998 pentru regle- (3)Oficiul Na]ional pentru Cultul Eroilor este
mentarea modului [i condi]iilor de valorificare condus de un director numit prin ordin al mi-
a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, nistrului ap`r`rii na]ionale, \n conformitate
\n proprietatea privat` a statului, republicat` \n cu dispozi]iile legale.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 (4)Num`rul maxim de posturi ale Oficiului Na-
din 5 august 2004, cu modific`rile [i complet`- ]ional pentru Cultul Eroilor se stabile[te prin
rile ulterioare, se modific` [i va avea urm`torul Regulamentul de organizare [i func]ionare a
cuprins: Oficiului Na]ional pentru Cultul Eroilor, apro-

133
Ghid Legislativ

bat prin hot`râre a Guvernului. Structura po- [i asigur`rii complementarit`]ii obiectivelor


sturilor pe compartimente, statul de func]ii [i acestora cu cele cuprinse \n Planul economic
structura de personal se aprob` prin ordin al de preaderare, Planul na]ional de aderare a
ministrului ap`r`rii na]ionale. României la Uniunea European` [i Planul
(5)Oficiul Na]ional pentru Cultul Eroilor \ntoc- na]ional de dezvoltare;
me[te proiectul bugetului propriu care se j) identificarea [i eliminarea disfunc]ionalit`-
prevede distinct \n bugetul Ministerului ]ilor de ordin administrativ, institu]ional sau
Ap`r`rii Na]ionale." de alt` natur`, \n vederea cre[terii gradului
2. La articolul 26, litera e) va avea urm`torul cu- de absorb]ie a fondurilor de preaderare;
prins: k) asigurarea convergen]ei utiliz`rii fondurilor
"e)propune Ministerului Ap`r`rii Na]ionale ini- [i evitarea suprapunerilor, \n scopul folosirii
]ierea proiectelor de hot`râri ale Guvernului cât mai eficiente a asisten]ei financiare ne-
pentru \nfiin]area, modificarea, precum [i rambursabile acordate României de c`tre
pentru construirea mormintelor [i operelor Uniunea European`;
comemorative de r`zboi str`ine pe teritoriul l) participarea la procesul decizional de
României;". stabilire a priorit`]ilor de ordin strategic \n
3. Articolul 29 se abrog`. vederea utiliz`rii eficiente a fondurilor
Art. 17. - Ordonan]a de urgen]` a Guvernului structurale [i de coeziune;
nr. 11/2004 privind stabilirea unor m`suri de re- m)monitorizarea \ndeplinirii angajamentelor
organizare \n cadrul administra]iei publice cen- restante \n aplicarea acquisului comunitar la
trale, publicat` \n Monitorul Oficial al Români- nivel local."
ei, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobat` Art. 18. - Articolul 10 din Legea nr. 274/2004 pri-
cu modific`ri [i complet`ri prin Legea nr. 228/ vind \nfiin]area, organizarea [i func]ionarea
2004, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, Oficiului Român pentru Adop]ii, publicat` \n
se completeaz` dup` cum urmeaz`: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557
1. La alineatul (1) al articolului 1, dup` litera g) din 23 iunie 2004, se modific` [i va avea
se introduce o nou` liter`, litera h), cu urm`- urm`torul cuprins:
torul cuprins: "Art. 10. - (1) Personalul Oficiului este format
"h)alte departamente, organizate ca structuri cu din func]ionari publici [i personal contractual
sau f`r` personalitate juridic`, \n subordinea numit, respectiv \ncadrat, potrivit legii.
primului-ministru, a c`ror func]ionare se (2)Personalul Oficiului este salarizat \n confor-
stabile[te prin hot`râre a Guvernului." mitate cu prevederile legale \n vigoare
2. La alineatul (3) al articolului 2, dup` litera e) aplicabile personalului din cadrul aparatului
se introduc literele f)-m) cu urm`torul cu- de lucru al Guvernului.
prins: (3)Personalul prev`zut la art. 7 poate beneficia
"f) asigurarea adopt`rii pozi]iilor României \n de un spor de confiden]ialitate de pân` la
negocierile obiectivelor de importan]` stra- 15% din salariul de baz`, cuantumul acestuia
tegic` ce privesc problematica european` [i urmând a se stabili prin ordin al secretarului
implic` o decizie a primului-ministru sau a de stat, cu avizul ministrului delegat pentru
Guvernului; coordonarea Secretariatului General al Gu-
g) verificarea [i sus]inerea aplic`rii m`surilor vernului."
impuse României prin mecanismul de moni- Art. 19. - Alineatul (1) al articolului II din Ordo-
torizare consolidat` a preg`tirilor de aderare nan]a Guvernului nr. 72/2004 pentru modifica-
la Uniunea European`; rea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind regis-
h) monitorizarea [i controlul modului de imple- trul comer]ului, publicat` \n Monitorul Oficial al
mentare a programelor cu finan]are de la României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004,
Uniunea European` [i de la Banca Mondial`, aprobat` cu modific`ri prin Legea nr. 519/2004,
\n vederea identific`rii [i elimin`rii blocaje- se modific` [i va avea urm`torul cuprins:
lor care produc \ntârzieri \n procesul de im- "(1) |n cazul firmelor \nmatriculate pân` la data
plementare; intr`rii \n vigoare a Legii nr. 183/2004 privind
i) coordonarea propunerilor de proiecte cu fi- aprobarea Ordonan]ei Guvernului nr. 15/2003
nan]are interna]ional`, \n scopul armoniz`rii pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind

134
registrul comer]ului, persoanele juridice de- stitu]ii publice, publicat` \n Monitorul Oficial
]in`toare ale acestora sunt obligate s` soli- al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie
cite acordul autorit`]ii competente pentru fo- 2003, aprobat` cu modific`ri prin Legea nr.
losirea denumirii, \n condi]iile legii, \n ter- 194/2004, cu modific`rile ulterioare;
men de maximum 9 luni de la data intr`rii \n c) lit. d) a alin. (1) [i alin. (8) ale art. 2 din Ordo-
vigoare a prezentei ordonan]e." nan]a de urgen]` a Guvernului nr. 11/2004
Art. 20. - Punctul 17 al articolului 12 din Legea privind stabilirea unor m`suri de reorganiza-
nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectora- re \n cadrul administra]iei publice centrale,
tului General pentru Comunica]ii [i Tehnologia publicat` \n Monitorul Oficial al României,
Informa]iei, publicat` \n Monitorul Oficial al Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobat`
României, Partea I, nr. 1.082 din 22 noiembrie cu modific`ri [i complet`ri prin Legea nr.
2004, se modific` [i va avea urm`torul cuprins: 228/2004, cu modific`rile [i complet`rile
"17. operarea Sistemului electronic de achizi]ii ulterioare;
publice, a Sistemului electronic na]ional, a d) pct. 49 al alin. (1) al art. 3 din Hot`rârea Gu-
Sistemului informatic pentru atribuirea elec- vernului nr. 744/2003 privind organizarea [i
tronic` a autoriza]iilor de transport interna]i- func]ionarea Ministerului Comunica]iilor [i
onal rutier de marf` [i pentru atribuirea elec- Tehnologiei Informa]iei, publicat` \n Monito-
tronic` a traseelor na]ionale din programele rul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9
de transport prin serviciile regulate jude]e- iulie 2003, cu modific`rile [i complet`rile
ne, interjude]ene limitrofe [i interjude]ene." ulterioare;
Art. 21. - |n actele normative \n vigoare, sin- e) lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Hot`rârea Guver-
tagma "agen]i economici" se \nlocuie[te cu sin- nului nr. 745/2003 privind organizarea [i
tagma "operatori economici". func]ionarea Autorit`]ii Na]ionale de Con-
Art. 22. - Pe data intr`rii \n vigoare a prezentei trol, publicat` \n Monitorul Oficial al Româ-
ordonan]e de urgen]` se abrog` urm`toarele niei, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, cu mo-
prevederi: dific`rile [i complet`rile ulterioare;
a) alin. (21)-(23) ale art. 2 din Ordonan]a Guver- f) alin. (4) al art. 5 din Hot`rârea Guvernului nr.
nului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii 408/2004 privind organizarea [i func]ionarea
oficiale, republicat` \n Monitorul Oficial al Ministerului Mediului [i Gospod`ririi Apelor,
României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie publicat` \n Monitorul Oficial al României,
2002, cu modific`rile [i complet`rile ulteri- Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu modi-
oare; fic`rile [i complet`rile ulterioare;
b) alin. (2) al art. 8, alin. (4) al art. 15, precum [i g) alin. (1) al art. 2, alin. (2) al art. 6, lit. B [i C ale
partea introductiv` [i lit. a) ale alin. (5) al art. art. 8 [i alin. (2) al art. 5 din anexa nr. 12 la
16 din Ordonan]a de urgen]` a Guvernului Hot`rârea Guvernului nr. 603/2004 pentru
nr. 64/2003 pentru stabilirea unor m`suri reorganizarea [i func]ionarea G`rzii Na]iona-
privind \nfiin]area, organizarea, reorganiza- le de Mediu, publicat` \n Monitorul Oficial al
rea sau func]ionarea unor structuri din ca- României, Partea I, nr. 401 din 5 mai 2004;
drul aparatului de lucru al Guvernului, a mi- h) orice alte dispozi]ii contrare prezentei ordo-
nisterelor, a altor organe de specialitate ale nan]e de urgen]`.
administra]iei publice centrale [i a unor in-

135
Ghid Legislativ

Lege nr. 198/2005


din 23/06/2005
Publicat \n Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 28/06/2005
privind aprobarea Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr.
17/2005 pentru stabilirea unor m`suri organizatorice la nivelul
administra]iei publice centrale

Parlamentul României adopt` prezenta lege. c`rile [i complet`rile ulterioare, trece din su-
bordinea Ministerului Administra]iei [i Interne-
Articol unic. - Se aprob` Ordonan]a de urgen]` lor \n subordinea Guvernului [i \n coordonarea
a Guvernului nr. 17 din 9 martie 2005 pentru Cancelariei Primului-Ministru.
stabilirea unor m`suri organizatorice la nivelul (2)Func]ionarii publici din cadrul Autorit`]ii
administra]iei publice centrale, publicat` \n pentru urm`rirea aplic`rii unitare a Legii nr.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 10/2001 se transfer` \n interesul serviciului
din 18 martie 2005, cu urm`toarele modific`ri [i de la Ministerul Administra]iei [i Internelor
complet`ri: la Cancelaria Primului-Ministru, p`strându-[i
1. La articolul 3, alineatul (4) va avea urm`torul toate drepturile anterior dobândite. Num`rul
cuprins: maxim de posturi al Ministerului Adminis-
"(4) Personalul cu statut de func]ionar public tra]iei [i Internelor se diminueaz` cu 26, iar
care se preia de c`tre Ministerul Agriculturii, num`rul maxim de posturi al Cancelariei
P`durilor [i Dezvolt`rii Rurale, \n condi]iile Primului-Ministru se suplimenteaz`, \n mod
alin. (2), se consider` transferat \n interesul corespunz`tor, cu acela[i num`r de posturi.
serviciului." Activit`]ile privind eviden]a contabil`, rapor-
2. Articolul 4 va avea urm`torul cuprins: t`rile periodice, precum [i de resurse umane
"Art. 4. - Num`rul total de posturi pentru Garda se realizeaz` prin compartimentele de spe-
Na]ional` de Mediu este de 748 de posturi cialitate ale Cancelariei Primului-Ministru."
finan]ate integral de la bugetul de stat, r`- 5. La articolul 13 punctul 1, articolul 1 din Ordo-
mase dup` opera]iunile prev`zute la art. 2 [i nan]a Guvernului nr. 32/1998 privind or-
3." ganizarea cabinetului demnitarului din
3. La articolul 7, alineatul (2) va avea urm`torul administra]ia public` central` va avea
cuprins: urm`torul cuprins:
"(2) Ministrul de stat pentru coordonarea acti- "Art. 1. - |n sensul prezentei ordonan]e, prin
vit`]ilor din domeniile mediului de afaceri [i demnitar din administra]ia public` central`, de-
\ntreprinderilor mici [i mijlocii preia de la Mi- numit \n continuare demnitar, se \n]elege: pri-
nisterul Economiei [i Comer]ului activitatea mul-ministru, ministrul de stat, ministrul, mi-
privind mediul de afaceri. Pentru organiza- nistrul delegat, [eful Cancelariei Primului-Mi-
rea acestei activit`]i \n cadrul aparatului de nistru, secretarul de stat [i asimilatul acestuia
lucru al ministrului de stat pentru coordo- din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului-
narea activit`]ilor din domeniile mediului de Ministru, Secretariatului General al Guvernului
afaceri [i \ntreprinderilor mici [i mijlocii, Se- [i Departamentului pentru Rela]ia cu Parlamen-
cretariatul General al Guvernului preia 8 po- tul, conduc`torul organelor de specialitate ale
sturi, func]ii publice, \mpreun` cu personalul administra]iei publice centrale, cu rang de se-
[i cu fondurile aferente, de la Ministerul Eco- cretar de stat, prefectul ca reprezentant al Gu-
nomiei [i Comer]ului." vernului, precum [i subprefectul."
4. La articolul 9, alineatele (1) [i (2) vor avea ur- 6. La articolul 13, punctul 2 va avea urm`torul
m`torul cuprins: cuprins:
"Art. 9. - (1) Autoritatea pentru urm`rirea apli- "2. Anexa nr. 1 ´Num`rul maxim de posturi din
c`rii unitare a Legii nr. 10/2001, \nfiin]at` prin cabinetul demnitarului, pe func]ii [i niveluri
Hot`rârea Guvernului nr. 950/2001, cu modifi- de demnitariª:

136
7. La articolul 17 punctul 2, litera h) a alineatului 11. La articolul 18, alineatul (3) al articolului 10
(3) al articolului 2 din Ordonan]a de urgen]` din Legea nr. 274/2004 privind \nfiin]area, or-
a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea ganizarea [i func]ionarea Oficiului Român
unor m`suri de reorganizare \n cadrul admi- pentru Adop]ii va avea urm`torul cuprins:
nistra]iei publice centrale va avea urm`torul "(3) Personalul prev`zut la art. 7 beneficiaz` de
cuprins: un spor de confiden]ialitate de pân` la 15%
"h)controlul modului de implementare a pro- din salariul de baz`, cuantumul acestuia
gramelor cu finan]are rambursabil` [i ne- urmând a se stabili prin ordin al secretarului
rambursabil`, inclusiv de la Uniunea Euro- de stat, cu avizul ministrului delegat pentru
pean`, \n condi]iile legii;". coordonarea Secretariatului General al Gu-
8. La articolul 17 punctul 2, litera i) a alineatului vernului."
(3) al articolului 2 din Ordonan]a de urgen]` 12.Dup` articolul 21 se introduce un articol
a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea nou, articolul 211, cu urm`torul cuprins:
unor m`suri de reorganizare \n cadrul admi- "Art. 211. - (1) Secretariatul General al Guvernu-
nistra]iei publice centrale se abrog`. lui preia atribu]iile, posturile [i fondurile afe-
9. La articolul 17 punctul 2, litera j) a alineatului rente activit`]ii Unit`]ii de Implementare a Pro-
(3) al articolului 2 din Ordonan]a de urgen]` gramului PHARE nr. RO/2002/000-586.01.02
a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea „Sprijin pentru Strategia na]ional` de \mbun`-
unor m`suri de reorganizare \n cadrul admi- t`]ire a situa]iei romilor“, organizat` \n structu-
nistra]iei publice centrale va avea urm`torul ra Agen]iei Na]ionale pentru Romi.
cuprins: (2)Personalul unit`]ii de implementare a progra-
"j) formularea de propuneri \n vederea elimi- mului prev`zute la alin. (1) se nume[te prin
n`rii blocajelor care produc \ntârzieri \n pro- ordin al ministrului delegat pentru coordo-
cesul de implementare, \n vederea cre[terii narea Secretariatului General al Guvernului.
gradului de absorb]ie a fondurilor atrase de (3)Unitatea de implementare a programului
România, atât rambursabile, cât [i neram- prev`zut` la alin. (1) este condus` de un se-
bursabile, inclusiv a celor de preaderare;". cretar de stat, desemnat prin ordin al minis-
10. La articolul 17 punctul 2, literele k) [i l) ale trului delegat pentru coordonarea Secreta-
alineatului (3) al articolului 2 din Ordonan]a riatului General al Guvernului."
de urgen]` a Guvernului nr. 11/2004 privind
stabilirea unor m`suri de reorganizare \n ca-
drul administra]iei publice centrale se abrog`.

137
Ghid Legislativ

Hot`râre nr. 412/2005


din 05/05/2005
Publicat \n Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 20/05/2005

privind organizarea [i func]ionarea Ministerului Muncii,


Solidarit`]ii Sociale [i Familiei

|n temeiul art. 108 din Constitu]ia României, re- e) de administrare a bunurilor [i de gestionare
publicat`, [i având \n vedere prevederile art. 12 a bugetelor [i fondurilor alocate;
din Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. f) de reprezentare, prin care se asigur` repre-
17/2005 pentru stabilirea unor m`suri organiza- zentarea pe plan intern [i extern \n domeniul
torice la nivelul administra]iei publice centrale, s`u de activitate;
g) de autoritate de stat, prin care se asigur`
Guvernul României adopt` prezenta hot`râre. exercitarea controlului aplic`rii unitare [i re-
spect`rii reglement`rilor legale \n domeniul
CAPITOLUL I s`u de activitate [i al func]ion`rii institu]iilor
Dispozi]ii generale [i principalele atribu]ii care \[i desf`[oar` activitatea sub autorita-
tea sau \n coordonarea sa, precum [i exerci-
Art. 1. - Ministerul Muncii, Solidarit`]ii Sociale tarea controlului asupra modului de \ndepli-
[i Familiei se organizeaz` [i func]ioneaz` ca or- nire a atribu]iilor prev`zute de dispozi]iile le-
gan de specialitate al administra]iei publice gale \n vigoare pentru ordonatorul principal
centrale, \n subordinea Guvernului, cu de credite, delegate, potrivit legii, conduc`-
personalitate juridic`, având rol de sintez` torului executiv al Agen]iei Na]ionale pentru
pentru asigurarea [i coordonarea aplic`rii Ocuparea For]ei de Munc`, respectiv al Ca-
strategiei [i politicilor Guvernului \n domeniile: sei Na]ionale de Pensii [i Alte Drepturi de
a) muncii; Asigur`ri Sociale.
b) solidarit`]ii sociale; Art. 4. - |n exercitarea func]iilor prev`zute la art. 3
c) protec]iei sociale; Ministerul Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i Familiei
d) familiei. \ndepline[te urm`toarele atribu]ii principale:
Art. 2. - Ministerul Muncii, Solidarit`]ii Sociale A. |n domeniul politicilor sociale:
[i Familiei are sediul \n municipiul Bucure[ti, a) identific`, \n colaborare cu ministerele [i or-
str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1. ganele de specialitate ale administra]iei pu-
Art. 3. - |n vederea realiz`rii rolului s`u, Minis- blice centrale [i locale, efectele sociale ale
terul Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i Familiei \n- politicilor publice aflate \n derulare;
depline[te urm`toarele func]ii: b) efectueaz` studii [i analize asupra impactului
a) de strategie, prin care se asigur` elaborarea social al schimb`rilor intervenite \n plan le-
strategiei de punere \n aplicare a Programu- gislativ, al deciziilor [i m`surilor de politic`
lui de guvernare \n domeniul muncii, protec- social` [i economic`;
]iei [i solidarit`]ii sociale [i familiei; c) evalueaz` [i analizeaz` calitatea proceselor
b) de reglementare [i sintez`, prin care se asi- sociale importante induse \n societate prin
gur` elaborarea cadrului normativ [i institu- aplicarea politicilor publice;
]ional necesar pentru realizarea obiectivelor d) fundamenteaz` pe baza unor indicatori spe-
strategice \n domeniul s`u de activitate; cifici m`surile de protec]ie social`.
c) de armonizare cu reglement`rile Uniunii Eu- B. |n domeniul afacerilor europene [i rela]iilor
ropene a cadrului legislativ din domeniul externe:
s`u de activitate; a) elaboreaz` [i fundamenteaz` documentele
d) de autoritate de management pentru Progra- anuale ce reflect` pozi]ia României \n dome-
mul opera]ional sectorial pentru dezvoltarea niul muncii [i politicii sociale \n cadrul pro-
resurselor umane; cesului de aderare la Uniunea European`;

138
b) coopereaz` cu compartimentele de integrare m)preg`te[te, elaboreaz`, negociaz` [i urm`-
european` din celelalte institu]ii pentru re[te \ncheierea [i ratificarea instrumentelor
realizarea activit`]ilor de preg`tire a ader`rii juridice bilaterale \n toate domeniile de acti-
României la Uniunea European` [i funda- vitate ale ministerului;
menteaz` pozi]ia ministerului \n cadrul Co- n) reprezint` România, \n condi]iile legii, la or-
mitetului interministerial pentru integrare ganismele interna]ionale din domeniul s`u
european`; de activitate.
c) asigur` pentru domeniul muncii [i politicii C. |n domeniul protec]iei cet`]enilor români
sociale elaborarea documentelor de pozi]ie care lucreaz` \n str`in`tate:
oficiale pentru procesul de preg`tire a ade- a) promoveaz`, \n colaborare cu celelalte insti-
r`rii [i pentru participarea la comitetele [i tu]ii competente, m`suri de asigurare [i pro-
subcomitetele pentru aplicarea Acordului de tejare a drepturilor [i libert`]ilor cet`]enilor
asociere România - Uniunea European`; români care lucreaz` \n str`in`tate, precum
d) monitorizeaz` adoptarea [i punerea \n apli- [i de prevenire a abuzurilor de orice fel la
care a legisla]iei na]ionale armonizate cu le- adresa acestora;
gisla]ia comunitar` \n domeniile proprii de b) asigur` consiliere \n litigii [i conflicte de mun-
activitate; c`, \n scopul respect`rii drepturilor cet`]enilor
e) contribuie la ini]ierea [i formularea de pro- români care lucreaz` \n str`in`tate, potrivit
puneri \n domeniul s`u de activitate privind legisla]iei aplicabile \n statul respectiv;
orient`rile de baz` referitoare la ansamblul c) acord` sprijin, pe lâng` autorit`]ile compe-
ac]iunilor care vizeaz` procesul de integrare tente, \n vederea rezolv`rii problemelor de
european` a României; munc` [i sociale cu care se confrunt` ro-
f) deruleaz` programe [i proiecte destinate mânii care lucreaz` \n str`in`tate;
sprijinirii ini]iativelor guvernamentale pri- d) realizeaz` eviden]a migra]iei \n scop de
vind dezvoltarea parteneriatului social finan- munc` [i monitorizeaz`, \n colaborare cu Mi-
]at de Uniunea European` sau din alte surse; nisterul Afacerilor Externe, aplicarea acordu-
g) coordoneaz` participarea la programele de rilor, conven]iilor [i \n]elegerilor \ncheiate de
asisten]` financiar` acordate de Uniunea Eu- Guvernul României [i guvernele altor state,
ropean` \n domeniul politicii sociale [i ocu- precum [i a tratatelor interna]ionale \ncheia-
p`rii for]ei de munc`; te \n numele României \n domeniul de com-
h) \ndepline[te, potrivit legii, atribu]iile pentru peten]` al Ministerului Muncii, Solidarit`]ii
perfec]ionarea activit`]ii unit`]ilor de imple- Sociale [i Familiei;
mentare a programelor PHARE din domeniul e) realizeaz` campanii de publicitate, ac]iuni de
de competen]` al ministerului; informare [i con[tientizare privind riscul
i) asigur` managementul, gestionarea [i im- muncii ilegale [i al lipsei asigur`rilor sociale,
plementarea asisten]ei financiare alocate organizeaz` seminarii [i conferin]e pe
Programului opera]ional sectorial pentru aceast` tem`;
dezvoltarea resurselor umane; f) preg`te[te condi]iile pentru integrarea \n
j) asigur` pre[edin]ia, secretariatul [i organiza- Uniunea European` [i pentru accesul, dup`
rea reuniunilor subcomitetului de coordo- aderare, al cet`]enilor români pe pia]a for]ei
nare "Dezvoltarea resurselor umane [i ser- de munc` a Uniunii Europene, sens \n care
vicii sociale", aferent subprogramului realizeaz` studii, analize, inform`ri \n acest
PHARE "Coeziune economic` [i social`"; domeniu;
k) coordoneaz` elaborarea rapoartelor la con- g) propune modificarea [i, dup` caz, completa-
ven]iile adoptate sub egida Organiza]iei In- rea legisla]iei na]ionale \n domeniul protec-
terna]ionale a Muncii, ratificate de România; ]iei cet`]enilor români care lucreaz` \n str`i-
l) examineaz` prevederile instrumentelor juri- n`tate [i al instaur`rii unui climat de
dice elaborate sub egida Consiliului Europei corectitudine \n acest domeniu;
din punct de vedere al concordan]ei cu drep- h) coordoneaz` [i controleaz` activitatea de
tul intern, \n vederea ratific`rii acestora, [i punere \n aplicare a acordurilor \n domeniul
coordoneaz` elaborarea rapoartelor periodi- schimbului for]ei de munc` [i al ob]inerii de
ce privind \ndeplinirea prevederilor instru- contracte de munc` \n str`in`tate de c`tre
mentelor ratificate; cet`]enii români;

139
Ghid Legislativ

i) presteaz` servicii gratuite de informare, p) implementeaz` proiectele finan]ate din fon-


orientare [i documentare \n domeniul mun- durile de preaderare destinate sectorului de
cii [i solidarit`]ii sociale, pentru investitorii asisten]` social`;
str`ini [i autohtoni. q) acord` subven]ii asocia]iilor [i funda]iilor ro-
D. |n domeniul asisten]ei sociale [i politicilor fa- mâne cu personalitate juridic` din domeniul
miliale: de activitate al ministerului, \n condi]iile pre-
a) elaboreaz` politica de asisten]` social`; v`zute de lege;
b) elaboreaz` politici [i strategii \n domeniul in- r) propune acordarea statutului de utilitate pu-
cluziunii sociale; blic` asocia]iilor [i funda]iilor din domeniul
c) stabile[te strategia na]ional` prin care pro- s`u de activitate, \n condi]iile prev`zute de
moveaz` drepturile familiei, copilului, per- lege;
soanei singure, persoanelor vârstnice, per- s) elaboreaz` [i propune indicatori din domeni-
soanelor cu handicap [i ale oric`ror persoa- ul asisten]ei sociale.
ne aflate \n nevoie; E. |n domeniul for]ei de munc`:
d) coordoneaz` [i controleaz` func]ionarea sis- a) elaboreaz` politica \n domeniul ocup`rii for-
temului na]ional de asisten]` social`; ]ei de munc` [i form`rii profesionale conti-
e) elaboreaz` proiecte de acte normative, nor- nue;
me metodologice [i reglement`ri privitoare b) elaboreaz` strategii [i planuri \n domeniul
la func]ionarea sistemului de asisten]` so- ocup`rii for]ei de munc` [i form`rii profesio-
cial`; nale continue;
f) elaboreaz`, implementeaz` [i evalueaz` pro- c) elaboreaz`, actualizeaz` [i monitorizeaz`
gramele na]ionale de asisten]` social`; Strategia na]ional` pentru ocuparea for]ei
g) \ndrum` [i controleaz` activitatea institu]ii- de munc` 2004-2010;
lor de asisten]` social` publice [i private \n d) elaboreaz`, actualizeaz` [i monitorizeaz`
ceea ce prive[te aplicarea m`surilor de asis- Strategia pentru formare profesional`
ten]` social`; continu` 2005-2010;
h) \ndrum` [i controleaz` activitatea asocia]ii- e) exercit` controlul asupra modului \n care
lor [i funda]iilor care deruleaz` programe de este organizat` [i se desf`[oar` formarea
asisten]` social`, \n vederea respect`rii drep- profesional` continu`;
turilor sociale ale persoanelor beneficiare; f) exercit` controlul asupra modului \n care
i) asigur` \ndrumarea metodologic`, coordo- este organizat` [i se desf`[oar` ucenicia la
neaz` [i controleaz` activitatea c`minelor locul de munc`;
pentru persoane vârstnice, \mpreun` cu au- g) elaboreaz` proiecte de acte normative, nor-
torit`]ile administra]iei publice locale; me metodologice [i reglement`ri \n domeni-
j) asigur` \ndrumarea metodologic`, coordo- ul ocup`rii for]ei de munc`, form`rii profesi-
neaz` [i controleaz` activitatea institu]iilor onale [i privind \ncadrarea \n munc` a str`-
de asisten]` social` care asigur` protec]ie, inilor;
g`zduire, \ngrijire [i consiliere pentru victi- h) colaboreaz` cu alte ministere [i institu]ii la
mele violen]ei \n familie; elaborarea actelor normative, strategiilor,
k) elaboreaz` [i fundamenteaz` strategia [i programelor [i planurilor na]ionale cu rele-
programele \n domeniul \ngrijirii [i consilie- van]` pentru pia]a muncii;
rii pentru victimele violen]ei \n familie; i) colaboreaz` cu alte ministere [i institu]ii la
l) colaboreaz` cu alte ministere [i institu]ii la elaborarea Cadrului na]ional al calific`rilor
elaborarea [i implementarea programelor din România;
de planificare [i educa]ie familial`; j) coordoneaz` elaborarea, implementarea [i
m)realizeaz` programe \n parteneriat cu orga- monitorizarea Planului na]ional de ac]iune
nisme [i institu]ii interna]ionale \n domeniul pentru ocuparea for]ei de munc`;
asisten]ei sociale; k) coordoneaz` procesul de monitorizare [i
n) finan]eaz` programele na]ionale de asisten- evaluare a progreselor \nregistrate \n leg`-
]` social`; tur` cu angajamentele asumate prin Docu-
o) administreaz` [i gestioneaz` fondurile alo- mentul comun de evaluare a priorit`]ilor po-
cate, conform legii, pentru asisten]` social`; liticii de ocupare;

140
l) propune [i implementeaz` proiecte finan]ate central` [i local`, cu patronatele, sindicatele
din fondurile de preaderare sau din alte sur- [i cu alte structuri ale societ`]ii civile organi-
se, precum [i proiecte de colaborare bilate- zate, precum [i cu organisme [i institu]ii in-
ral` \n domeniile ocup`rii for]ei de munc` [i terna]ionale din domeniul de activitate al mi-
form`rii profesionale; nisterului;
m)particip` la Programul comunitar "M`suri de f) asigur` consultarea permanent` a parte-
stimulare a ocup`rii"; nerilor sociali asupra ini]iativelor legislative
n) avizeaz` procedurile elaborate de Agen]ia din sfera sa de activitate;
Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de Munc` g) coordoneaz` metodologic activitatea de dia-
privind accesul la m`surile pentru stimula- log social desf`[urat` la nivelul administra-
rea ocup`rii for]ei de munc`, modalit`]ile de ]iei publice centrale [i locale;
finan]are [i instruc]iunile de implementare a h) analizeaz` [i avizeaz` actele normative ela-
acestora; borate de ministere [i de alte organe centra-
o) aprob` anual Programul na]ional de ocupare le \n domeniul parteneriatului social;
a for]ei de munc` [i Planul na]ional de form- i) asigur` leg`tura cu Parlamentul, Consiliul
are profesional`, propuse de Agen]ia Na]io- Economic [i Social, cu sindicatele, patrona-
nal` pentru Ocuparea For]ei de Munc`, [i tele [i cu al]i parteneri ai societ`]ii civile \n
exercit` controlul asupra realiz`rii acestora; problemele specifice activit`]ii ministerului.
p) stabile[te indicatorii de performan]` [i nive- G. |n domeniul veniturilor salariale:
lul acestora, \n baza c`rora se \ncheie, anual, a) elaboreaz` propuneri privind sistemul de sa-
contractul-angajament cu Agen]ia Na]ional` larizare pentru personalul contractual din
pentru Ocuparea For]ei de Munc`; sectorul bugetar, colaboreaz` cu Agen]ia
q) actualizeaz` manualul Clasificarea ocupa]ii- Na]ional` a Func]ionarilor Publici privind
lor din România, conform Procedurii de ac- sistemul de salarizare pentru func]ionarii pu-
tualizare, la propunerile diferi]ilor utilizatori; blici [i realizeaz` controlul aplic`rii legisla]iei
r) actualizeaz`, \mpreun` cu alte ministere [i din acest domeniu;
institu]ii de specialitate, Nomenclatorul ca- b) propune strategii cu privire la salarizarea \n
lific`rilor pentru care se pot organiza progra- regii autonome, companii [i societ`]i na]io-
me de formare profesional` finalizate cu nale [i \n societ`]i comerciale cu capital inte-
certificate de calificare; gral sau majoritar de stat;
s) coordoneaz` activitatea [i asigur` secreta- c) elaboreaz` sistemul de ajustare a salariilor \n
riatul tehnic al Comisiei Na]ionale de Promo- raport cu evolu]ia pre]urilor de consum;
vare a Ocup`rii For]ei de Munc`. d) elaboreaz` metodologia de calcul al nivelului
F. |n domeniul parteneriatului social: salariului de baz` minim brut garantat, \n
a) preg`te[te, elaboreaz`, negociaz` [i urm`- plat`, fundamentat pe indicatori socioecono-
re[te \ncheierea \n]elegerilor cu partenerii mici minimali, ca instrument de protec]ie a
sociali \n domeniul de activitate al ministe- angaja]ilor;
rului; e) \ndepline[te atribu]iile prev`zute de lege pri-
b) avizeaz` [i controleaz` conformitatea repre- vind constatarea [i aplicarea sanc]iunilor \n
zentativit`]ii partenerilor sociali cu prevede- institu]iile publice finan]ate integral din
rile legale \n vigoare; venituri proprii;
c) constituie [i gestioneaz` baza de date [i re- f) colaboreaz` cu partenerii sociali [i acord`
gistrele de eviden]` privind organiza]iile pa- asisten]` de specialitate \n domeniul veni-
tronale, sindicale [i alte organiza]ii ale soci- turilor salariale;
et`]ii civile; g) monitorizeaz`, potrivit acordurilor \ncheiate
d) elaboreaz` criteriile [i formele activit`]ii de cu organismele financiare interna]ionale,
mediere a conflictelor de munc` [i regle- evolu]ia Programului na]ional de ocupare a
menteaz` formarea mediatorilor \n domeni- for]ei de munc` [i a fondului de salarii la
ul de activitate al ministerului; agen]ii economici;
e) ini]iaz`, coordoneaz` [i urm`re[te realizarea h) analizeaz` [i avizeaz` actele normative ela-
programelor de dezvoltare a parteneriatului borate de ministere [i de alte organe centra-
social \n colaborare cu administra]ia public` le privind cheltuielile de personal \n sectorul

141
Ghid Legislativ

regiilor autonome, companiilor [i societ`- i) solu]ioneaz` \n termenul legal contesta]iile


]ilor na]ionale, precum [i al institutelor na- formulate de societ`]ile comerciale ale c`ror
]ionale de cercetare-dezvoltare. cereri de autorizare ca agent de munc` tem-
H. |n domeniul asigur`rilor sociale [i legilor porar au fost respinse de direc]iile de mun-
speciale: c`, solidaritate social` [i familie teritoriale.
a) elaboreaz` politici [i programe, \n colabora- J. |n domeniul managementului resurselor
re cu alte ministere [i organe ale adminis- umane:
tra]iei publice centrale, \n domeniul pensiilor a) coordoneaz` metodologic, prin comparti-
[i altor drepturi de asigur`ri sociale; mentul de specialitate, activitatea de resurse
b) exercit` controlul asupra implement`rii po- umane din institu]iile subordonate, \n coor-
liticilor [i programelor de c`tre Casa Na]io- donare [i aflate sub autoritatea sa;
nal` de Pensii [i Alte Drepturi de Asigur`ri b) asigur`, prin compartimentul de specialitate,
Sociale; recrutarea, selectarea, promovarea, \n con-
c) elaboreaz` metodologia de aplicare a preve- di]iile legii, dup` criteriul competen]ei [i f`r`
derilor legale din domeniul stabilirii dreptu- nici o discriminare, a func]ionarilor publici, a
rilor de pensii, altor drepturi de asigur`ri so- personalului contractual, procesul de evalu-
ciale [i a drepturilor acordate prin legi speci- are a performan]elor profesionale ale aces-
ale, la propunerea Casei Na]ionale de Pensii tora, precum [i alte atribu]ii ce \i revin din
[i Alte Drepturi de Asigur`ri Sociale; actele normative \n vigoare;
d) desf`[oar` activit`]i privind notificarea [i ra- c) asigur`, \n condi]iile legii, formarea profe-
portarea c`tre Consiliul Concuren]ei a ajutoa- sional` a personalului din aparatul propriu [i
relor de stat legiferate [i acordate de Minis- din institu]iile aflate \n subordine;
terul Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i Familiei; d) analizeaz` [i avizeaz` actele normative ela-
e) elaboreaz` legisla]ia pentru crearea cadrului borate de ministere [i de alte organe cen-
institu]ional necesar implement`rii [i func]io- trale privind aplicarea prevederilor legale \n
n`rii sistemului de pensii administrate privat. ceea ce prive[te personalul [i structurile or-
I. |n domeniul legisla]iei muncii: ganizatorice ale acestora.
a) elaboreaz` politici, programe [i proiecte de K. |n domeniul economico-financiar [i de in-
acte normative \n domeniul rela]iilor de vesti]ii:
munc` [i urm`re[te aplicarea acestora; a) fundamenteaz` [i promoveaz` proiectele de
b) elaboreaz` proiecte de acte normative referi- bugete care se administreaz` de c`tre apara-
toare la raporturile de munc`, la contractele tul propriu sau de c`tre institu]iile aflate sub
colective de munc`, la timpul de munc` [i autoritatea sa, respectiv bugetul asigur`rilor
odihn`, la disciplina muncii, r`spunderea sociale de stat, bugetul asigur`rilor pentru
patrimonial`, jurisdic]ia muncii [i la docu- [omaj, bugetul de stat, pentru capitolele bu-
mentele de dovedire a vechimii \n munc`; getare din care se realizeaz` finan]area pre-
c) elaboreaz` [i coordoneaz` activitatea de siste- sta]iilor de protec]ie social` [i func]ionarea
matizare, simplificare [i \mbun`t`]ire a legis- aparatului propriu [i institu]iilor subordona-
la]iei muncii, din domeniul s`u de activitate; te, intr`rile de credite externe, fondurile ex-
d) efectueaz` studii, analize [i document`ri pri- terne nerambursabile [i monitorizeaz` exe-
vind oportunitatea ini]ierii sau modific`rii cu]ia bugetar`;
unor acte normative privind legisla]ia muncii; b) elaboreaz` proiectul bugetului anual pentru
e) coordoneaz` [i asigur` aplicarea unitar` a activitatea proprie [i a institu]iilor subordo-
prevederilor din domeniul legisla]iei muncii; nate;
f) asigur` aplicarea legisla]iei privind contrac- c) elaboreaz` programele de investi]ii anuale [i
tele colective de munc` [i conflictele de in- multianuale;
terese; d) analizeaz` [i avizeaz` proiectele de acte nor-
g) avizeaz`, \n vederea \nregistr`rii, asocia]iile mative ini]iate de ministere [i de alte autori-
[i funda]iile din domeniul s`u de activitate; t`]i ale administra]iei publice centrale, po-
h) asigur` reprezentarea \n fa]a instan]elor de trivit legii;
judecat` \n problemele din domeniul de acti- e) organizeaz` controlul financiar preventiv la
vitate al ministerului; nivelul ministerului [i avizeaz` organizarea

142
acestuia la nivelul institu]iilor subordonate, temele, programele [i proiectele de cerceta-
potrivit legii; re [tiin]ific` elaborate de institute de profil,
f) monitorizeaz` execu]ia bugetar` [i ia m`suri prezentând concluziile Consiliului Tehnico-
operative pentru asigurarea pl`]ii tuturor Economic;
drepturilor de protec]ie social`, \n limita fon- i) abiliteaz` persoanele juridice [i fizice pentru
durilor aprobate; a presta servicii \n domeniul securit`]ii [i s`-
g) fundamenteaz`, pe baza evolu]iei indicatori- n`t`]ii \n munc`.
lor specifici, ini]ierea m`surilor de protec]ie M. Alte domenii de activitate:
social` pentru presta]iile existente sau pro- a) \ndepline[te activit`]i de audit public intern,
pune, dup` caz, acordarea de noi presta]ii; potrivit legii;
h) propune sus]inerea financiar` pentru actele b) editeaz` buletine informative din domeniul
normative ini]iate, cu impact la nivelul pre- s`u de activitate; cheltuielile legate de tip`ri-
sta]iilor de protec]ie social`; rea [i difuzarea buletinelor informative vor fi
i) coordoneaz` activit`]ile de implementare a suportate din aloca]iile bugetare aprobate
proiectelor cu finan]are extern` pentru toate Ministerului Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i
domeniile de activitate ale ministerului [i ad- Familiei;
ministreaz` fondurile provenind din intr`ri c) solu]ioneaz`, \n conformitate cu prevederile
de credite externe [i fonduri externe neram- legale, plângerile, contesta]iile [i peti]iile
bursabile aferente acestor proiecte. persoanelor fizice [i juridice;
L. |n domeniul securit`]ii [i s`n`t`]ii \n munc`: d) elaboreaz`, implementeaz` [i dezvolt` siste-
a) elaboreaz` politici, programe [i proiecte de mul informatic \n domeniul muncii [i solida-
acte normative, precum [i metodologii [i rit`]ii sociale;
norme privind securitatea [i s`n`tatea \n e) exercit` controlul asupra activit`]ilor desf`-
munc`; [urate de institu]iile subordonate, \n coordo-
b) avizeaz` propuneri de acte normative elabo- nare sau aflate sub autoritatea sa.
rate de alte institu]ii cu implica]ii \n dome- Art. 5. - Ministerul Muncii, Solidarit`]i Sociale [i
niul securit`]ii [i s`n`t`]ii \n munc`; Familiei \ndepline[te toate atribu]iile [i are
c) coordoneaz` activitatea de sistematizare, toate competen]ele conferite acestuia prin legi
simplificare [i \mbun`t`]ire a legisla]iei din sau prin alte acte normative \n vigoare.
domeniul securit`]ii [i s`n`t`]ii \n munc`; Art. 6. - |n exercitarea atribu]iilor sale Ministe-
d) elaboreaz` programe privind ac]iuni de inte- rul Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i Familiei
res na]ional \n domeniul securit`]ii [i s`n`t`- colaboreaz` cu celelalte ministere [i organe de
]ii \n munc`; specialitate din subordinea Guvernului, cu alte
e) recunoa[te [i desemneaz` organismele de autorit`]i publice [i cu organisme guvernamen-
evaluare a conformit`]ii sau de inspec]ie [i tale [i neguvernamentale.
laboratoarele de \ncerc`ri pentru: ma[ini in- Art. 7. - Ministerele, celelalte autorit`]i ale ad-
dustriale, echipamente individuale de pro- ministra]iei publice, institu]iile publice, precum
tec]ie, echipamente [i sisteme protectoare [i agen]ii economici au obliga]ia de a pune la
destinate utiliz`rii \n atmosfere poten]ial ex- dispozi]ie Ministerului Muncii, Solidarit`]ii So-
plozive [i explozivi de uz civil; public` [i ac- ciale [i Familiei, la cererea acestuia, documen-
tualizeaz` lista acestora [i supravegheaz` tele, datele [i informa]iile necesare pentru rea-
activitatea acestora; lizarea atribu]iilor sale.
f) elaboreaz` [i avizeaz` proiecte de acte nor-
mative, metodologii sau proceduri pentru CAPITOLUL II
implementarea sistemului privind asigura- Conducerea Ministerului Muncii, Solidarit`]ii
rea pentru accidente de munc` [i boli profe- Sociale [i Familiei
sionale;
g) elaboreaz` politici [i strategii \n domeniul de Art. 8. - Conducerea Ministerului Muncii, Soli-
asigurare [i prevenire a accidentelor de darit`]ii Sociale [i Familiei se exercit` de c`tre
munc` [i a bolilor profesionale; ministru.
h) avizeaz` lucr`ri de cercetare din domeniul Art. 9. - Ministrul muncii, solidarit`]ii sociale [i
securit`]ii [i s`n`t`]ii \n munc` [i analizeaz` familiei propune [i nume[te, dup` caz, repre-

143
Ghid Legislativ

zentan]ii Guvernului \n toate structurile na]io- relor, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.


nale tripartite, conform legii. (2)Ministrul muncii, solidarit`]ii sociale [i fami-
Art. 10. - (1) Ministrul muncii, solidarit`]ii so- liei \ndepline[te [i alte atribu]ii specifice, sta-
ciale [i familiei deleag` atribu]iile prev`zute de bilite prin alte acte normative.
dispozi]iile legale \n vigoare pentru ordonator (3)Ministrul muncii, solidarit`]ii sociale [i fami-
principal de credite al bugetului asigur`rilor liei nume[te [i elibereaz` din func]ie, \n con-
pentru [omaj conduc`torului executiv al Agen- di]iile legii, personalul din aparatul propriu
]iei Na]ionale pentru Ocuparea For]ei de Munc` al ministerului.
[i pentru ordonator principal de credite al bu- Art. 16. - |n exercitarea atribu]iilor sale, minis-
getului asigur`rilor sociale de stat conduc`to- trul muncii, solidarit`]ii sociale [i familiei emite
rului executiv al Casei Na]ionale de Pensii [i ordine, norme [i instruc]iuni.
Alte Drepturi de Asigur`ri Sociale. Art. 17. - Ministrul muncii, solidarit`]ii sociale [i
(2)Ministrul muncii, solidarit`]ii sociale [i fami- familiei aprob` prin ordin, pentru aparatul pro-
liei \ndepline[te, conform legii, func]ia de or- priu [i pentru unit`]ile aflate \n subordinea sau
donator principal de credite. sub autoritatea ministerului, criterii \n aplicarea
Art. 11. - Pre[edintele Casei Na]ionale de Pensii prevederilor actelor normative \n vigoare pri-
[i Alte Drepturi de Asigur`ri Sociale [i pre[e- vind stimularea personalului.
dintele Agen]iei Na]ionale pentru Ocuparea Art. 18. - (1) Ministrul muncii, solidarit`]ii socia-
For]ei de Munc` sunt secretari de stat \n cadrul le [i familiei este ajutat \n activitatea de con-
Ministerului Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i ducere a ministerului de 6 secretari de stat, nu-
Familiei. mi]i prin decizie a primului-ministru.
Art. 12. - (1) Casa Na]ional` de Pensii [i Alte (2)Func]iile de ministru [i de secretar de stat
Drepturi de Asigur`ri Sociale [i Agen]ia Na]io- sunt func]ii de demnitate public`, potrivit
nal` pentru Ocuparea For]ei de Munc` func]io- legii.
neaz` sub autoritatea Ministerului Muncii, So- (3)Secretarii de stat exercit` [i alte atribu]ii de-
lidarit`]ii Sociale [i Familiei. legate prin ordin al ministrului muncii, soli-
(2) Autoritatea Na]ional` pentru Persoanele cu darit`]ii sociale [i familiei.
Handicap [i Autoritatea Na]ional` pentru Pro- Art. 19. - (1) Secretarul general este \nalt func]i-
tec]ia Drepturilor Copilului func]ioneaz` \n su- onar public, numit \n condi]iile legii, [i \ndepli-
bordinea Ministerului Muncii, Solidarit`]ii So- ne[te atribu]iile prev`zute de Legea nr. 90/2001,
ciale [i Familiei. cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Art. 13. - Ministerul Muncii, Solidarit`]ii Sociale (2)Secretarul general coordoneaz` activit`]ile
[i Familiei monitorizeaz` aplicarea unitar` a stabilite potrivit structurii organizatorice a
dispozi]iilor legale \n domeniile sale de activi- ministerului, prev`zut` \n anexa nr. 1, \nde-
tate, \n unit`]ile din sectorul public, mixt [i plinind [i alte atribu]ii care \i sunt delegate
privat. de ministrul muncii, solidarit`]ii sociale [i fa-
Art. 14. - (1) |n exercitarea atribu]iilor prev`zute miliei [i ac]ionând pentru ducerea la \nde-
de lege, ministrul muncii, solidarit`]ii sociale [i plinire a ordinelor [i m`surilor stabilite de
familiei reprezint` ministerul \n raporturile cu acesta.
autorit`]ile administra]iei publice, cu alte per-
soane juridice, cu persoane fizice, precum [i cu CAPITOLUL III
organisme din ]ar` [i din str`in`tate. Organizarea Ministerului Muncii, Solidarit`]ii
(2)Prin ordin al ministrului muncii, solidarit`]ii Sociale [i Familiei
sociale [i familiei unele atribu]ii pot fi dele-
gate [i persoanelor cu func]ii de conducere Art. 20. - Structura organizatoric` a Ministerului
din compartimentele de specialitate ale mi- Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i Familiei este pre-
nisterului. v`zut` \n anexa nr. 1.
Art. 15. - (1) Ministrul muncii, solidarit`]ii soci- Art. 21. - (1) |n condi]iile legii [i \n limita num`-
ale [i familiei \ndepline[te, \n domeniul de acti- rului maxim de posturi, \n structura Ministe-
vitate al ministerului, atribu]iile generale prev`- rului Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i Familiei se
zute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea [i pot organiza unit`]i de management al pro-
func]ionarea Guvernului României [i a ministe- iectului, denumite \n continuare UMP, conduse

144
de un director de proiect, \n vederea asigur`rii Art. 25. - (1) |n structura Ministerului Muncii,
unui cadru unitar pentru managementul pro- Solidarit`]ii Sociale [i Familiei func]ioneaz` la
iectelor finan]ate din \mprumuturi externe. nivel de direc]ie general` Autoritatea de Mana-
(2)Structura organizatoric`, num`rul de perso- gement pentru Programul Opera]ional Secto-
nal [i regulamentul de organizare [i func]io- rial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.
nare ale UMP se stabilesc prin ordin al mi- (2)Autoritatea de Management pentru Progra-
nistrului muncii, solidarit`]ii sociale [i fa- mul Opera]ional Sectorial pentru Dezvolta-
miliei. rea Resurselor Umane \ndepline[te atribu-
(3)Ministrul muncii, solidarit`]ii sociale [i fami- ]iile stabilite prin Hot`rârea Guvernului nr.
liei nume[te personalul UMP, \n condi]iile 497/2004 privind stabilirea cadrului institu-
legii, [i stabile[te competen]ele directorului ]ional pentru coordonarea, implementarea [i
de proiect. gestionarea instrumentelor structurale, cu
Art. 22. - (1) |n cadrul Ministerului Muncii, Soli- modific`rile [i complet`rile ulterioare.
darit`]ii Sociale [i Familiei func]ioneaz` De- (3)Autoritatea de Management pentru Progra-
partamentul pentru munc` \n str`in`tate, con- mul Opera]ional Sectorial pentru Dezvolta-
dus de un secretar de stat. rea Resurselor Umane deleag` atribu]ii c`tre
(2)Secretarul de stat coordonator al Departa- organismele intermediare desemnate con-
mentului pentru munc` \n str`in`tate are \n form legii pentru Programul opera]ional sec-
subordine Direc]ia protec]ia drepturilor cet`- torial pentru dezvoltarea resurselor umane.
]enilor români care lucreaz` \n str`in`tate, (4)Autoritatea de Management pentru Progra-
Direc]ia eviden]` [i monitorizare, Corpul ata- mul Opera]ional Sectorial pentru Dezvolta-
[a]ilor pe probleme de munc` [i sociale, pre- rea Resurselor Umane \ndepline[te atribu]ii-
cum [i Oficiul pentru Migra]ia For]ei de le de coordonare a asisten]ei de preaderare
Munc`. \n domeniul de competen]` al ministerului.
(3)Prin decizie a primului-ministru se \nfiin]ea- (5)Autoritatea de Management pentru Progra-
z` Grupul de lucru interministerial, la nivel mul Opera]ional Sectorial pentru Dezvolta-
de secretar de stat [i de conduc`tori de insti- rea Resurselor Umane \ndepline[te atribu]ii-
tu]ii implicate \n gestionarea migra]iei, care le de autoritate de implementare pentru
realizeaz` integrarea activit`]ilor diverselor componenta "Dezvoltarea resurselor uma-
structuri ale statului \n a c`ror competen]` ne" a Subprogramului PHARE 2003 "Coezi-
se afl` rezolvarea problemelor specifice cu une economic` [i social`" [i de agen]ie de
care se confrunt` cet`]enii români care lu- implementare pentru componenta "Dezvol-
creaz` \n str`in`tate. Grupul de lucru inter- tarea resurselor umane" a Subprogramului
ministerial va fi coordonat de secretarul de PHARE 2004-2006 "Coeziune economic` [i
stat coordonator al Departamentului pentru social`".
munc` \n str`in`tate. (6)Ca urmare a atribu]iilor ce-i revin \n calitate
Art. 23. - |n cadrul structurii organizatorice pre- de agen]ie de implementare pentru compo-
v`zute la art. 20, prin ordin al ministrului mun- nenta "Dezvoltarea resurselor umane" a
cii, solidarit`]ii sociale [i familiei, se pot or- Subprogramului PHARE 2004-2006 "Coeziu-
ganiza servicii, birouri [i compartimente, sta- ne economic` [i social`", prin ordin al minis-
bilindu-se num`rul posturilor de conducere, trului muncii, solidarit`]ii sociale [i familiei
potrivit legii. se constituie urm`toarele unit`]i la nivel de
Art. 24. - (1) Num`rul maxim de posturi pentru compartimente:
aparatul de lucru al Ministerului Muncii, Soli- a) Unitatea pentru verificare tehnic` [i confor-
darit`]ii Sociale [i Familiei este de 408, posturi mitate, \n subordinea direct` a secretarului
finan]ate de la bugetul de stat, exclusiv demni- de stat coordonator pentru afaceri europene
tarii [i posturile aferente cabinetului ministrului. [i rela]ii externe;
(2)Personalul necesar pentru fiecare comparti- b) Unitatea de control financiar "Dezvoltarea
ment din structura organizatoric` se stabi- resurselor umane", \n subordinea direct` a
le[te prin ordin al ministrului muncii, so- secretarului de stat coordonator pentru
lidarit`]ii sociale [i familiei. afaceri europene [i rela]ii externe;

145
Ghid Legislativ

c) Unitatea de monitorizare [i managementul e) asigurarea leg`turii permanente dintre


sistemului informatic, \n cadrul Autorit`]ii de lucr`torii români din str`in`tate [i institu]iile
Management pentru Programul Opera]ional [i structurile Ministerului Muncii, Solida-
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor rit`]ii Sociale [i Familiei din România;
Umane; f) eviden]ierea activit`]ii de reprezentare a in-
d) Unitatea de audit PHARE "Dezvoltarea re- tereselor Ministerului Muncii, Solidarit`]ii
surselor umane", \n cadrul Direc]iei audit in- Sociale [i Familiei [i a lucr`torilor români
tern [i control; desf`[urat` de ata[a]i, care se va face de c`-
e) Unitatea de pl`]i PHARE "Dezvoltarea resur- tre biroul cu astfel de atribu]ii ce va func]io-
selor umane", \n cadrul Direc]iei generale na \n cadrul Corpului ata[a]ilor pe probleme
economice [i financiare. de munc` [i sociale.
(7)Autoritatea de Management pentru Progra- (4) Personalul prev`zut la alin. (2) \[i desf`[oar`
mul Opera]ional Sectorial pentru Dezvolta- activitatea \n subordinea secretarului de stat
rea Resurselor Umane func]ioneaz` cu un care coordoneaz` Corpul ata[a]ilor pe pro-
num`r total de 40 de posturi \n anul 2005. bleme de munc` [i sociale. Acesta este su-
Art. 26. - (1) |n cadrul Ministerului Muncii, Soli- pus autorit`]ii [efului misiunii diplomatice,
darit`]ii Sociale [i Familiei func]ioneaz` Corpul fiind \nvestit \ns` cu reprezentarea interese-
ata[a]ilor pe probleme de munc` [i sociale, lor \n domeniu ale Ministerului Muncii, Soli-
care asigur` reprezentarea ministerului \n ca- darit`]ii Sociale [i Familiei.
drul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare (5)Personalului Ministerului Muncii, Solidarit`-
[i la alte reprezentan]e ale României \n str`in`- ]ii Sociale [i Familiei trimis pe lâng` misiuni-
tate. Corpul ata[a]ilor pe probleme de munc` [i le diplomatice, oficiile consulare [i alte re-
sociale este subordonat secretarului de stat prezentan]e ale României \n str`in`tate, cu
coordonator al Departamentului pentru munc` atribu]ii \n domeniul rela]iilor pe probleme
\n str`in`tate. de munc` [i sociale, \i sunt aplicabile dispo-
(2) Ministerul Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i Fa- zi]iile legale \n vigoare privind personalul
miliei desemneaz`, cu avizul Ministerului trimis \n misiune permanent` \n str`in`tate.
Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului Pentru acest interval [i când se \ntorc \n ]ar`
muncii, solidarit`]ii sociale [i familiei, dintre fac parte din personalul contractual supus
speciali[tii s`i sau ai institu]iilor din subor- legisla]iei \n domeniu sau, dup` caz, au ra-
dinea ori de sub autoritatea sa reprezentan]i porturi de serviciu. Un ata[at pe probleme
cu atribu]ii \n domeniul rela]iilor pe proble- de munc` [i sociale care este trimis \n misi-
me de munc` [i sociale, denumi]i \n continu- une \n str`in`tate va desf`[ura o activitate
are ata[a]i pe probleme de munc` [i sociale, de 4 ani \n cadrul misiunii diplomatice [i un
\n cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor an \n cadrul Ministerului Muncii, Solidarit`]ii
consulare [i altor reprezentan]e ale Româ- Sociale [i Familiei sau al institu]iilor subor-
niei \n str`in`tate. donate, cu atribu]ii \n domeniu.
(3)Personalul desemnat potrivit alin. (2) are ur- Art. 27. - Cheltuielile aferente func]ion`rii Cor-
m`toarele atribu]ii: pului ata[a]ilor pe probleme de munc` [i soci-
a) sus]inerea [i protejarea intereselor lucr`tori- ale se asigur` din bugetul aprobat Ministerului
lor români \n str`in`tate; Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i Familiei.
b) promovarea [i respectarea drepturilor lucr`- Art. 28. - (1) Atribu]iile compartimentelor din
torilor români afla]i \n str`in`tate, \n confor- aparatul propriu al Ministerului Muncii, Solida-
mitate cu legile [i normele interna]ionale, cu rit`]ii Sociale [i Familiei se stabilesc \n con-
valorile drepturilor omului, libert`]ii [i de- formitate cu structura organizatoric` prev`zut`
mocra]iei; \n anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare
c) combaterea muncii ilegale a cet`]enilor ro- [i func]ionare a ministerului, aprobat prin ordin
mâni \n str`in`tate; al ministrului muncii, solidarit`]ii sociale [i
d) activarea pie]ei for]ei de munc` din ]ara familiei.
unde func]ioneaz` c`tre solicitan]i din Ro- (2)Atribu]iile, sarcinile [i r`spunderile perso-
mânia; nalului se stabilesc prin fi[a postului, potrivit
legii.

146
Art. 29. - (1) Institu]iile care func]ioneaz` \n su- CAPITOLUL IV
bordinea sau \n coordonarea Ministerului Mun- Dispozi]ii finale
cii, Solidarit`]ii Sociale [i Familiei, dup` caz,
sunt prev`zute \n anexa nr. 2. Art. 30. - (1) Num`rul de autoturisme [i consu-
(2)Conduc`torii institu]iilor publice din subordi- mul lunar de carburan]i pentru aparatul propriu
nea sau aflate \n coordonarea Ministerului al Ministerului Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i
Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i Familiei se nu- Familiei sunt cele prev`zute \n Ordonan]a
mesc [i se elibereaz` din func]ie de c`tre mi- Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
nistrul muncii, solidarit`]ii sociale [i familiei, normative de cheltuieli pentru autorit`]ile ad-
dup` caz, cu respectarea condi]iilor legale. ministra]iei publice [i institu]iile publice, apro-
Secretarul de stat [i subsecretarul de stat ai bat` cu modific`ri prin Legea nr. 247/2002, cu
Autorit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Drep- modific`rile [i complet`rile ulterioare.
turilor Copilului, pre[edintele [i vicepre[e- (2)Parcul normat de mijloace de transport [i
dintele Autorit`]ii Na]ionale pentru Persoa- consumul lunar de carburan]i pentru institu-
nele cu Handicap sunt numi]i \n [i elibera]i ]iile din subordinea Ministerului Muncii, So-
din func]ie prin decizie a primului-ministru. lidarit`]ii Sociale [i Familiei sunt prev`zute
(3)|nfiin]area sau desfiin]area institu]iilor su- \n anexa nr. 3.
bordonate Ministerului Muncii, Solidarit`]ii Art. 31. - (1) Prefecturile \mpreun` cu consiliile
Sociale [i Familiei se face \n condi]iile legii. jude]ene, Consiliul General al Municipiului Bu-
(4)Atribu]iile, sarcinile [i r`spunderile institu]ii- cure[ti [i consiliile locale vor sprijini asigurarea
lor care func]ioneaz` \n subordinea sau \n spa]iilor corespunz`toare pentru desf`[urarea
coordonarea ministerului, prev`zute \n ane- activit`]ii institu]iilor din teritoriu subordonate
xa nr. 2, se stabilesc prin regulamentul de or- Ministerului Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i
ganizare [i func]ionare, aprobat prin ordin al Familiei.
ministrului muncii, solidarit`]ii sociale [i (2)|n localit`]ile \n care institu]iile din teritoriu
familiei, dup` caz, cu respectarea condi]iilor subordonate Ministerului Muncii, Solidarit`-
legale. ]ii Sociale [i Familiei nu dispun de spa]ii co-
(5)Repartizarea num`rului maxim de posturi, respunz`toare, consiliile locale vor sprijini
structura organizatoric` [i statele de func]ii aceste institu]ii prin asigurarea, \n condi]iile
pentru institu]iile prev`zute la alin. (4) se legii, de amplasamente \n vederea construi-
aprob` prin ordin al ministrului muncii, soli- rii de sedii proprii.
darit`]ii sociale [i familiei, dup` caz. Art. 32. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrant`
(6)Atribu]iile, sarcinile [i r`spunderile, organi- din prezenta hot`râre.
zarea [i func]ionarea, num`rul de posturi [i Art. 33. - Pe data intr`rii \n vigoare a prezentei
repartizarea acestora, precum [i statele de hot`râri se abrog` Hot`rârea Guvernului nr.
func]ii ale Autorit`]ii Na]ionale pentru Pro- 737/2003 privind organizarea [i func]ionarea
tec]ia Drepturilor Copilului [i ale Autorit`]ii Ministerului Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i Fa-
Na]ionale pentru Persoanele cu Handicap se miliei, publicat` \n Monitorul Oficial al Ro-
stabilesc [i se aprob` \n conformitate cu pre- mâniei, Partea I, nr. 483 din 7 iulie 2003, cu mo-
vederile legale. dific`rile [i complet`rile ulterioare.

147
Ghid Legislativ

Lege nr. 273/2004

din 21/06/2004
Publicat \n Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23/06/2004

privind regimul juridic al adop]iei

Parlamentul României adopt` prezenta lege. adop]iei interna]ionale, \ncheiat` la Haga la


29 mai 1993 [i ratificat` de România prin
CAPITOLUL I Legea nr. 84/1994, publicat` \n Monitorul
Dispozi]ii generale Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 21
octombrie 1994;
Art. 1. - Adop]ia este opera]iunea juridic` prin g) copil - persoana care nu a \mplinit vârsta de
care se creeaz` leg`tura de filia]ie \ntre adopta- 18 ani sau nu a dobândit capacitate deplin`
tor [i adoptat, precum [i leg`turi de rudenie de exerci]iu, \n condi]iile legii;
\ntre adoptat [i rudele adoptatorului. h) direc]ia - direc]ia general` de asisten]` soci-
Art. 2. - Urm`toarele principii trebuie respectate al` [i protec]ia copilului, institu]ie public`,
\n mod obligatoriu \n cursul procedurii adop]iei: cu personalitate juridic`, \nfiin]at` \n subor-
a) principiul interesului superior al copilului; dinea consiliilor jude]ene, respectiv consilii-
b) principiul cre[terii [i educ`rii copilului \ntr- lor locale ale sectoarelor municipiului Bucu-
un mediu familial; re[ti, \n condi]iile legii;
c) principiul continuit`]ii \n educarea copilului, i) familie adoptatoare - so]ul [i so]ia care au
]inându-se seama de originea sa etnic`, adoptat sau doresc s` adopte, \n condi]iile
cultural` [i lingvistic`; prezentei legi;
d) principiul inform`rii copilului [i lu`rii \n con- j) familie - p`rin]ii [i copiii afla]i \n \ntre]inerea
siderare a opiniei acestuia \n raport cu vârsta acestora;
[i gradul s`u de maturitate; k) familie extins` - p`rin]ii, copilul [i rudele fi-
e) principiul celerit`]ii \n \ndeplinirea oric`ror re[ti ale acestuia, pân` la gradul IV inclusiv;
acte referitoare la procedura adop]iei. l) familie substitutiv` - persoanele, altele decât
Art. 3. - |n \n]elesul prezentei legi, termenii [i cele care apar]in familiei extinse, care, \n
expresiile de mai jos au urm`toarele semni- condi]iile legii, asigur` cre[terea [i \ngrijirea
fica]ii: copilului;
a) adoptat - persoana care a fost sau urmeaz` m)Oficiu - organ de specialitate al administra-
s` fie adoptat` \n condi]iile prezentei legi; ]iei publice centrale, cu personalitate juri-
b) adoptator - persoana care a adoptat sau do- dic`, \nfiin]at prin reorganizarea Comitetului
re[te s` adopte, \n condi]iile prezentei legi; Român pentru Adop]ii, cu atribu]ii de supra-
c) adop]ie intern` - adop]ia \n care atât adopta- veghere [i coordonare a activit`]ilor refe-
torul sau familia adoptatoare, cât [i adopta- ritoare la adop]ie;
tul au domiciliul \n România; n) p`rinte firesc - persoana fa]` de care copilul
d) adop]ie interna]ional` - adop]ia care, \n con- are stabilit` filia]ia fireasc`, \n condi]iile legii;
di]iile prezentei legi, nu este adop]ie intern`; o) planul individualizat de protec]ie - documen-
e) atestat - documentul \ntocmit \n condi]iile tul prin care se realizeaz` planificarea servi-
prezentei legi, care face dovada capacit`]ii ciilor, presta]iilor [i m`surilor de protec]ie
de a adopta rezultate din \ndeplinirea garan- special` a copilului, pe baza evalu`rii psiho-
]iilor morale [i condi]iilor materiale necesare sociale a acestuia [i a familiei sale, \n vede-
dezvolt`rii depline [i armonioase a perso- rea integr`rii copilului care a fost separat de
nalit`]ii copilului; familia sa, \ntr-un mediu familial stabil per-
f) Conven]ia de la Haga - Conven]ia asupra manent, \n cel mai scurt timp posibil;
protec]iei copiilor [i cooper`rii \n materia

148
p) stat primitor - statul \n care domiciliaz` (3)Persoanele cu boli psihice [i handicap mintal
adoptatorul sau familia adoptatoare \n cazul nu pot adopta.
adop]iei interna]ionale [i \n care se depla- Art. 9. - (1) Pot adopta numai persoanele care
seaz` adoptatul \n urma \ncuviin]`rii au capacitate deplin` de exerci]iu [i care sunt
adop]iei. cu cel pu]in 18 ani mai \n vârst` decât cel pe
Art. 4. - Pe tot parcursul procedurii de adop]ie care doresc s` \l adopte.
direc]ia \n a c`rei raz` teritorial` domiciliaz` co- (2)Pentru motive temeinice, instan]a judec`to-
pilul este obligat` s` ofere copilului informa]ii reasc` poate \ncuviin]a adop]ia chiar dac`
[i explica]ii clare [i complete, potrivit vârstei [i diferen]a de vârst` dintre adoptat [i adopta-
gradului s`u de maturitate, referitoare la eta- tori este mai mic` de 18 ani, dar \n nici o situ-
pele [i durata procesului de adop]ie, la efectele a]ie, mai pu]in de 15 ani.
acesteia, precum [i la adoptator sau familia Art. 10. - (1) Adoptatorul sau familia adoptatoa-
adoptatoare [i rudele acestora. re trebuie s` \ndeplineasc` garan]iile morale [i
condi]iile materiale necesare dezvolt`rii
CAPITOLUL II depline [i armonioase a personalit`]ii copilului.
Condi]iile de fond ale adop]iei (2)|ndeplinirea garan]iilor [i condi]iilor prev`-
zute la alin. (1) se atest` de c`tre autorit`]ile
Art. 5. - (1) Adop]ia se \ncheie numai dac` competente, potrivit prevederilor prezentei
aceasta este \n interesul superior al copilului. legi.
(2)Copilul poate fi adoptat pân` la \mplinirea Art. 11. - (1) Persoanele care trebuie s` consim-
vârstei majoratului civil. t` la adop]ie sunt urm`toarele:
(3)Persoana major` poate fi adoptat` numai a) p`rin]ii fire[ti sau, dup` caz, tutorele copilu-
dac` adoptatorul sau familia adoptatoare a lui ai c`rui p`rin]i fire[ti sunt deceda]i, necu-
crescut-o \n timpul minorit`]ii sale. noscu]i, declara]i mor]i sau disp`ru]i ori pu[i
Art. 6. - (1) |n cadrul procedurii de adop]ie se sub interdic]ie, \n condi]iile legii;
iau m`surile necesare pentru ca fra]ii s` fie \n- b) copilul care a \mplinit vârsta de 10 ani;
credin]a]i \mpreun`. c) adoptatorul sau, dup` caz, familia adopta-
(2)|ncredin]area separat` a fra]ilor \n vederea toare.
adop]iei, precum [i adop]ia acestora de c`tre (2)Nu este valabil consim]`mântul dat \n con-
persoane sau familii diferite se pot face nu- siderarea promisiunii sau efectu`rii unei
mai dac` acest lucru este \n interesul lor contrapresta]ii, indiferent de natura acesteia,
superior. fie ea anterioar` sau ulterioar`.
Art. 7. - (1) Copilul, respectiv majorul avut \n ve- Art. 12. - (1) Consim]`mântul la adop]ie trebuie
dere la art. 5 alin. (3), nu poate fi adoptat de mai s` fie dat de c`tre p`rin]ii fire[ti ai copilului. |n
mul]i adoptatori nici simultan, nici succesiv. cazul adop]iei copilului [i de c`tre so]ul adopta-
(2)Prin excep]ie de la prevederile alin. (1), poate torului, consim]`mântul trebuie exprimat de
fi \ncuviin]at`, dup` caz, adop]ia simultan` c`tre so]ul care este deja p`rinte adoptator al
sau adop]ii succesive, atunci când adoptato- copilului.
rii sunt so]i [i so]ie. (2)P`rintele sau p`rin]ii dec`zu]i din drepturile
(3)Prin excep]ie de la prevederile alin. (1) [i (2), p`rinte[ti sau c`rora li s-a aplicat pedeapsa
poate fi \ncuviin]at` o nou` adop]ie atunci interzicerii drepturilor p`rinte[ti p`streaz`
când: dreptul de a consim]i la adop]ia copilului.
a) adoptatorul sau so]ii adoptatori au decedat; Consim]`mântul reprezentantului legal este
\n acest caz, adop]ia anterioar` se consider` obligatoriu.
desf`cut` pe data r`mânerii irevocabile a (3)Dac` unul dintre p`rin]ii fire[ti este decedat,
hot`rârii judec`tore[ti de \ncuviin]are a noii necunoscut, declarat, \n condi]iile legii, mort
adop]ii; sau disp`rut, pus sub interdic]ie, precum [i
b) adop]ia anterioar` a \ncetat din orice alt motiv. dac` se afl`, din orice \mprejurare, \n impo-
Art. 8. - (1) Adop]ia \ntre fra]i este interzis`. sibilitate de a-[i manifesta voin]a, consim]`-
(2)Adop]ia a doi so]i sau fo[ti so]i de c`tre ace- mântul celuilalt p`rinte este \ndestul`tor.
la[i adoptator sau familie adoptatoare, pre- (4)Consim]`mântul p`rin]ilor fire[ti ai copilului
cum [i adop]ia \ntre so]i sau fo[ti so]i sunt nu este necesar dac` ambii se g`sesc \n
interzise.

149
Ghid Legislativ

oricare dintre situa]iile prev`zute la alin. (3), (3)Anterior exprim`rii consim]`mântului, direc-
precum [i \n cazul adop]iei prev`zute la art. ]ia \n a c`rei raz` teritorial` domiciliaz` co-
5 alin. (3). pilul care a \mplinit vârsta de 10 ani \l va sf`-
Art. 13. - |n mod excep]ional, instan]a jude- tui [i informa pe acesta, ]inând seama de
c`toreasc` poate trece peste refuzul p`rin]ilor vârsta [i de maturitatea sa, \n special asupra
fire[ti sau, dup` caz, al tutorelui de a consim]i consecin]elor adop]iei [i ale consim]`mân-
la adop]ia copilului, dac` se dovede[te, prin tului s`u la adop]ie, [i va \ntocmi un raport
orice mijloc de prob`, c` ace[tia refuz` \n mod \n acest sens.
abuziv s`-[i dea consim]`mântul la adop]ie [i Art. 18. - (1) Consim]`mântul adoptatorului sau
instan]a apreciaz` c` adop]ia este \n interesul familiei adoptatoare se d` \n fa]a instan]ei
superior al copilului, ]inând seama [i de opinia judec`tore[ti o dat` cu solu]ionarea cererii de
acestuia dat` \n condi]iile art. 11 alin. (1) lit. b), \ncuviin]are a adop]iei.
cu motivarea expres` a hot`rârii \n aceast` (2)Dac` persoana care dore[te s` adopte este
privin]`. c`s`torit`, este necesar [i consim]`mântul
Art. 14. - P`rin]ii fire[ti ai copilului sau, dup` so]ului s`u, cu excep]ia cazurilor \n care
caz, tutorele acestuia trebuie s` consimt` la acesta este \n imposibilitate de a-[i manifes-
adop]ie \n mod liber, necondi]ionat, [i numai ta voin]a. Dispozi]iile alin. (1) se aplic` \n
dup` ce au fost informa]i \n mod corespunz`tor mod corespunz`tor.
asupra consecin]elor adop]iei, \n special asupra
\ncet`rii leg`turilor de rudenie ale copilului. CAPITOLUL III
Direc]ia \n a c`rei raz` teritorial` locuiesc p`- Procedura adop]iei interne
rin]ii fire[ti sau, dup` caz, tutorele este obligat`
s` asigure consilierea [i informarea acestora SEC}IUNEA 1
\naintea exprim`rii de c`tre ace[tia a consim- Atestarea adoptatorului sau a familiei adopta-
]`mântului la adop]ie [i s` \ntocmeasc` un toare
raport \n acest sens.
Art. 15. - (1) Consim]`mântul p`rin]ilor fire[ti Art. 19. - (1) Evaluarea garan]iilor morale [i a
sau, dup` caz, al tutorelui se d` \n fa]a instan]ei condi]iilor materiale ale adoptatorului sau
judec`tore[ti o dat` cu solu]ionarea cererii de familiei adoptatoare se face, pe baza solicit`rii
deschidere a procedurii adop]iei. lor, de c`tre direc]ia de la domiciliul acestora [i
(2)|n cazul adop]iei copilului de c`tre so]ul p`- trebuie s` aib` \n vedere:
rintelui s`u, consim]`mântul p`rintelui firesc a) personalitatea, starea s`n`t`]ii [i situa]ia
se d` \n form` autentic` prin act notarial. economic` a adoptatorului sau familiei
(3)O dat` cu solicitarea consim]`mântului pre- adoptatoare, via]a familial`, condi]iile de lo-
v`zut la alin. (1), instan]a solicit` direc]iei ra- cuit, aptitudinea de educare a unui copil;
portul care confirm` \ndeplinirea obliga]iei b) motivele pentru care adoptatorul sau familia
prev`zute la art. 14. adoptatoare dore[te s` adopte;
Art. 16. - (1) Consim]`mântul la adop]ie al p`- c) motivele pentru care, \n cazul \n care numai
rin]ilor fire[ti ai copilului sau, dup` caz, al tuto- unul dintre cei doi so]i solicit` s` adopte un
relui poate fi dat numai dup` trecerea unui copil, cel`lalt so] nu se asociaz` la cerere;
termen de 60 de zile de la data na[terii copilului d) impedimente de orice natur` relevante pen-
\nscris` \n certificatul de na[tere. tru capacitatea de a adopta.
(2)P`rintele firesc sau, dup` caz, tutorele poate (2)Pe baza rezultatelor evalu`rii prev`zute la
revoca consim]`mântul \n termen de 30 de alin. (1), direc]ia \n a c`rei raz` teritorial` se
zile de la data exprim`rii lui \n condi]iile legii. afl` domiciliul adoptatorului sau familiei
Art. 17. - (1) Consim]`mântul la adop]ie al copi- adoptatoare decide, \n termen de 60 de zile
lului care a \mplinit vârsta de 10 ani se d` \n de la data depunerii cererii de evaluare de
fa]a instan]ei judec`tore[ti, \n faza \ncuviin]`rii c`tre adoptator sau familia adoptatoare,
adop]iei. dac` acesta sau ace[tia sunt sau nu ap]i s`
(2) Adop]ia nu va putea fi \ncuviin]at` f`r` con- adopte. |n cazul unui rezultat favorabil al
sim]`mântul copilului care a \mplinit vârsta evalu`rii, direc]ia va elibera atestatul de per-
de 10 ani. soan` sau familie apt` s` adopte.

150
(3)Atestatul eliberat de direc]ia \n a c`rei raz` Art. 23. - (1) |ncuviin]area deschiderii procedurii
teritorial` domiciliaz` adoptatorul sau fami- adop]iei interne se face numai dac`:
lia adoptatoare este valabil pentru o perioa- a) planul individualizat de protec]ie stabile[te
d` de un an. Valabilitatea acestui atestat necesitatea adop]iei interne;
poate fi prelungit` anual, cu condi]ia respec- b) p`rin]ii copilului sau, dup` caz, tutorele \[i
t`rii acelora[i condi]ii prev`zute la alin. (1) [i exprim` consim]`mântul la adop]ie, \n
\n urma unei solicit`ri de re\nnoire din par- condi]iile prezentei legi; dispozi]iile art. 12
tea adoptatorului sau familiei adoptatoare. alin. (2), (3) sau (4) ori ale art. 13 se aplic` \n
(4)|n cazul unui rezultat nefavorabil al evalu`rii, mod corespunz`tor.
adoptatorul sau familia adoptatoare au (2)Direc]ia face dovada efectu`rii corespunz`-
dreptul s` solicite direc]iei, \n termen de 30 toare a demersurilor prev`zute la art. 22 alin.
de zile de la comunicarea rezultatului, reeva- (1) [i (2). |n situa]ia copilului pentru care s-a
luarea. instituit tutela, \ncuviin]area deschiderii pro-
(5)Rezultatul nefavorabil al reevalu`rii poate fi cedurii adop]iei interne se face la solicitarea
atacat, \n termen de 15 zile de la data comu- direc]iei \n a c`rei raz` teritorial` domiciliaz`
nic`rii, la instan]a competent` \n materia copilul, numai dac` instan]a constat` \nde-
adop]iei de la domiciliul adoptatorului. plinirea condi]iei prev`zute la alin. (1) lit. b)
Art. 20. - Ob]inerea atestatului nu este necesar` [i apreciaz` c` deschiderea procedurii adop-
\n urm`toarele cazuri: ]iei interne este \n interesul superior al
a) pentru adop]ia prev`zut` la art. 5 alin. (3); copilului.
b) pentru adop]ia copilului de c`tre so]ul (3)Hot`rârea judec`toreasc` irevocabil` prin
p`rintelui firesc sau adop]iv. care instan]a admite cererea direc]iei produ-
Art. 21. - Pe parcursul procesului de evaluare, ce urm`toarele efecte:
direc]ia \n a c`rei raz` teritorial` domiciliaz` a) drepturile [i obliga]iile p`rinte[ti ale p`rin-
adoptatorul sau familia adoptatoare este obli- ]ilor fire[ti sau, dup` caz, cele exercitate de
gat` s` asigure acestora serviciile de preg`- persoane fizice sau juridice se suspend`;
tire/consiliere necesare pentru a-[i asuma \n b) drepturile [i obliga]iile p`rinte[ti sunt exerci-
cuno[tin]` de cauz` [i \n mod corespunz`tor tate de c`tre consiliul jude]ean sau, dup`
rolul de p`rinte. caz, consiliul local al sectorului municipiului
Bucure[ti \n a c`rui raz` teritorial` domicilia-
SEC}IUNEA a 2-a z` copilul.
Deschiderea procedurii adop]iei interne (4)Prin excep]ie, efectele hot`rârii judec`tore[ti
prev`zute la alin. (3) \nceteaz` de drept dac`,
Art. 22. - (1) Pe baza planului individualizat de \n termen de un an de la data r`mânerii ire-
protec]ie, astfel cum este acesta reglementat vocabile a hot`rârii, direc]ia nu a identificat o
de Legea nr. 272/2004 privind protec]ia [i persoan` sau familie corespunz`toare pen-
promovarea drepturilor copilului, direc]ia \n a tru copil [i nu a ini]iat procedurile prev`zute
c`rei raz` teritorial` se afl` domiciliul copilului de prezenta lege \n vederea realiz`rii unei
efectueaz` demersuri pentru reintegrarea copi- adop]ii interne.
lului \n familie sau, dup` caz, pentru plasa- (5)|n situa]ia prev`zut` la alin. (4), direc]ia este
mentul copilului \n familia extins` sau substi- obligat` s` revizuiasc` planul individualizat
tutiv`. de protec]ie a copilului [i s` solicite instan]ei
(2)Planul individualizat de protec]ie poate avea judec`tore[ti, \n func]ie de finalitatea aces-
ca finalitate adop]ia intern` dac` demer- tuia, urm`toarele:
surile pentru reintegrarea copilului \n familie a) men]inerea, modificarea sau \ncetarea m`-
sau \n familia l`rgit` au e[uat. surii de protec]ie a copilului;
(3)Direc]ia \n a c`rei raz` teritorial` domiciliaz` b) \ncuviin]area unei noi proceduri de deschi-
copilul va sesiza, \n termen de 30 de zile de dere a adop]iei.
la finalizarea demersurilor prev`zute la alin. Art. 24. - Dispozi]iile prezentei sec]iuni nu sunt
(2), instan]a judec`toreasc` de la domiciliul aplicabile \n cazul adop]iilor prev`zute la art. 5
copilului, pentru a se \ncuviin]a deschiderea alin. (3) [i art. 20 lit. b).
procedurii adop]iei interne.

151
Ghid Legislativ

SEC}IUNEA a 3-a adop]ii.


|ncredin]area \n vederea adop]iei (5)Alegerea adoptatorului sau a familiei adop-
tatoare potrivite pentru copil se face \n ter-
Art. 25. - (1) Adop]ia nu poate fi \ncuviin]at` de men de 60 de zile de la primirea listei cen-
c`tre instan]a judec`toreasc` decât dup` ce tralizate, de c`tre direc]ia \n a c`rei raz` te-
copilul a fost \ncredin]at pentru o perioad` de ritorial` se afl` domiciliul copilului, ]inând
90 de zile persoanei sau familiei care dore[te cont de interesul superior al acestuia, infor-
s`-l adopte, astfel \ncât instan]a s` poat` apre- ma]iile cuprinse \n atestatul adoptatorului [i,
cia, \n mod ra]ional, asupra rela]iilor de familie respectiv, de evolu]ia situa]iei copilului pân`
care s-ar stabili dac` adop]ia ar fi \ncuviin]at`. la acea dat`.
(2)Capacitatea de adaptare, fizic` [i psihic`, a (6)Selectarea adoptatorului sau a familiei adop-
copilului, la noul mediu familial va fi analiza- tatoare se notific`, \n termen de 3 zile, direc-
t` \n raport cu condi]iile de natur` sociopro- ]iei de la domiciliul acestora.
fesional`, economic`, cultural`, de limb`, Art. 27. - (1) |n urma procesului de selec]ie, di-
religie [i cu orice alte asemenea elemente rec]ia de la domiciliul copilului verific` [i con-
caracteristice locului \n care tr`ie[te copilul stat` compatibilitatea acestuia cu adoptatorul
\n perioada \ncredin]`rii [i care ar putea avea sau cu familia adoptatoare.
relevan]` \n aprecierea evolu]iei ulterioare a (2)Determinarea compatibilit`]ii se realizeaz`
acestuia \n cazul \ncuviin]`rii adop]iei. luându-se \n considerare nevoile copilului,
Art. 26. - (1) |n termen de 30 de zile de la data dorin]ele [i opiniile exprimate de acesta,
r`mânerii definitive [i irevocabile a hot`rârii ju- acordându-le importan]a cuvenit`. Interesul
dec`tore[ti prin care s-a \ncuviin]at deschi- superior al copilului trebuie luat \n conside-
derea procedurii adop]iei interne, direc]ia \n a rare cu prioritate.
c`rei raz` teritorial` se afl` domiciliul copilului (3)|n situa]ia \n care, \n urma efectu`rii verifi-
efectueaz` demersurile necesare identific`rii c`rii prev`zute la alin. (1) [i (2), direc]ia \n a
celui mai potrivit adoptator sau celei mai po- c`rei raz` teritorial` se afl` domiciliul copi-
trivite familii adoptatoare pentru copil. lului constat` compatibilitatea acestuia cu
(2) |n termenul prev`zut la alin. (1), direc]ia \n a persoana sau familia adoptatoare selectat`,
c`rei raz` teritorial` se afl` domiciliul co- sesizeaz` de \ndat` instan]a judec`toreasc`
pilului analizeaz` cu prioritate posibilitatea pentru \ncredin]area copilului \n vederea
\ncredin]`rii copilului \n vederea adop]iei cu adop]iei.
prioritate unei rude din familia extins`, cu Art. 28. - |ncredin]area \n vederea adop]iei se
excep]ia cazului prev`zut la art. 8 alin. (1), dispune de c`tre instan]a judec`toreasc` de la
asistentului maternal profesionist la care se domiciliul copilului pentru o perioad` de 90 de
afl` copilul ori unei alte persoane sau familii zile.
la care copilul se afl` \n plasament. Art. 29. - (1) |ncredin]area \n vederea adop]iei
(3)Dac` nu exist` solicit`ri din partea persoane- nu este necesar` \n urm`toarele cazuri:
lor sau familiilor prev`zute la alin. (2), direc- a) pentru adop]ia prev`zut` la art. 5 alin. (3);
]ia \n a c`rei raz` teritorial` se afl` domiciliul b) pentru adop]ia prev`zut` la art. 20 lit. b);
copilului efectueaz` demersuri \n vederea c) pentru adop]ia copilului pentru care a fost
identific`rii pe raza sa administrativ-terito- deschis` procedura adop]iei interne [i aces-
rial` a unei persoane sau familii atestate [i ta a fost plasat la adoptator sau la familia
aflate \n eviden]a Oficiului. adoptatoare, iar m`sura plasamentului du-
(4)Dac`, dup` expirarea termenului prev`zut la reaz` de cel pu]in 90 de zile;
alin. (1), direc]ia \n a c`rei raz` teritorial` se d) pentru adop]ia copilului de c`tre tutorele
afl` domiciliul copilului nu a identificat o s`u, dac` au trecut cel pu]in 90 de zile de la
persoan` sau o familie adoptatoare dintre data instituirii tutelei.
persoanele prev`zute la alin. (2) [i (3), solici- (2)|n situa]iile prev`zute la alin. (1) lit. a) [i b)
t` Oficiului ca \n termen de 5 zile s`-i trans- persoana sau familia care dore[te s` adopte
mit` lista centralizat` la nivel na]ional a per- va putea solicita \n mod direct instan]ei jude-
soanelor sau familiilor adoptatoare atestate c`tore[ti \ncuviin]area adop]iei, \n condi]iile
[i \nscrise \n Registrul na]ional pentru prezentei legi.

152
Art. 30. - (1) Pe durata \ncredin]`rii copilului \n derea revoc`rii sau, dup` caz, prelungirii m`-
vederea adop]iei, domiciliul acestuia se afl` la surii \ncredin]`rii.
persoana sau familia c`reia i-a fost \ncredin]at. (2)Dispozi]iile privind procedura de judecat` a
Efectuarea actelor obi[nuite necesare exercit`- cererilor referitoare la \ncredin]are se aplic`
rii drepturilor [i \ndeplinirii obliga]iilor p`rinte[- \n mod corespunz`tor [i \n cazul cererilor
ti, cu excep]ia celor care conduc la \ncheierea prev`zute la alin. (1). Hot`rârea prin care in-
unui act juridic, se realizeaz` de c`tre persoana stan]a de fond dispune revocarea sau pre-
sau familia c`reia acesta i-a fost \ncredin]at. lungirea \ncredin]`rii este executorie de
(2)Dreptul de a reprezenta copilul \n actele juri- drept.
dice sau, dup` caz, de a \ncuviin]a actele pe Art. 33. - Dac`, \n situa]ia prev`zut` la art. 32
care acesta le \ncheie, precum [i dreptul de a alin. (1), instan]a judec`toreasc` dispune revo-
administra bunurile copilului se exercit` de carea m`surii \ncredin]`rii, direc]ia este obli-
c`tre consiliul jude]ean sau local al secto- gat` s` reia procedura prev`zut` la art. 26 [i 27.
rului municipiului Bucure[ti \n a c`rui raz`
teritorial` domiciliaz` persoana sau familia SEC}IUNEA a 4-a
c`reia i-a fost \ncredin]at copilul \n vederea |ncuviin]area adop]iei
adop]iei. Dreptul de administrare poate fi
delegat, \n mod excep]ional, c`tre persoana Art. 34. - |ncuviin]area adop]iei este de compe-
sau familia c`reia i s-a \ncredin]at copilul ten]a instan]elor judec`tore[ti.
pentru efectuarea unor acte speciale, \n inte- Art. 35. - (1) Cererea de \ncuviin]are a adop]iei
resul copilului, care vor fi expres men]ionate poate fi introdus` direct de c`tre adoptator sau
\n cuprinsul documentului prin care se acor- familia adoptatoare \n situa]ia adop]iei prev`-
d` delegarea. zute la art. 5 alin. (3) [i art. 20 lit. b), \n toate ce-
Art. 31. - (1) |n perioada \ncredin]`rii copilului \n lelalte cazuri cererea de \ncuviin]are a adop]iei
vederea adop]iei, direc]ia de la domiciliul adop- putând fi introdus` fie de c`tre adoptator sau
tatorului sau familiei adoptatoare urm`re[te familia adoptatoare, fie de c`tre direc]ia de la
evolu]ia copilului [i a rela]iilor dintre acesta [i domiciliul acestora, la sfâr[itul perioadei de \n-
persoana sau familia c`reia i-a fost \ncredin]at, credin]are \n vederea adop]iei sau, dup` caz, la
\ntocmind \n acest sens rapoarte bilunare. \mplinirea termenelor prev`zute pentru adop]ia
(2)La sfâr[itul perioadei de \ncredin]are \n ve- copilului aflat \n una dintre situa]iile indicate la
derea adop]iei, direc]ia \ntocme[te un raport art. 29 alin. (1) lit. c) [i d).
final referitor la evolu]ia rela]iilor dintre copil (2)Cererea de \ncuviin]are a adop]iei este \nso-
[i adoptatori, pe care \l comunic` instan]ei ]it` de urm`toarele acte:
competente \n vederea solu]ion`rii cererii de a) certificatul de na[tere al copilului, \n copie
\ncuviin]are a adop]iei. legalizat`;
(3)|ntocmirea [i comunicarea raportului prev`- b) certificatul medical privind starea de s`n`ta-
zut la alin. (2) sunt obligatorii [i \n cazul te a copilului, eliberat de c`tre unit`]i publice
adop]iei copilului aflat \n una dintre situa]iile nominalizate de c`tre direc]ia de s`n`tate
prev`zute la art. 29 alin. (1) lit. c) [i d). public`;
(4)Cererea de \ncuviin]are a adop]iei adresat` c) atestatul valabil al adoptatorului sau familiei
instan]ei judec`tore[ti prelunge[te de drept adoptatoare;
perioada de \ncredin]are pân` la solu]iona- d) hot`rârea judec`toreasc` irevocabil` de \n-
rea cererii prin hot`râre judec`toreasc` ire- credin]are \n vederea adop]iei;
vocabil`. e) certificatele de na[tere ale adoptatorului sau
Art. 32. - (1) Dac` pe durata perioadei de \ncre- ale so]ului [i so]iei din familia adoptatoare,
din]are \n vederea adop]iei direc]ia \n a c`rei \n copie legalizat`;
raz` teritorial` domiciliaz` adoptatorul sau fa- f) certificatul de c`s`torie al adoptatorului sau
milia adoptatoare constat` neadaptarea copilu- al so]ilor din familia adoptatoare, \n copie le-
lui cu persoana sau familia adoptatoare ori galizat`;
existen]a oric`ror alte motive de natur` s` \m- g) cazierul judiciar al adoptatorului sau, dup`
piedice finalizarea procedurii de adop]ie, sesi- caz, al fiec`rui membru al familiei adopta-
zeaz` de \ndat` instan]a judec`toreasc`, \n ve- toare;

153
Ghid Legislativ

h) certificatul medical privind starea de s`n`ta- Art. 40. - (1) Cererea de \ncuviin]are a adop]iei
te a adoptatorului, eliberat de medicul de fa- se transmite instan]ei judec`tore[ti de c`tre
milie pe lista c`ruia este \nscris; Oficiu.
i) documentele doveditoare cu privire la expri- (2)Instan]a judec`toreasc` se va pronun]a, \n
marea consim]`mântului p`rin]ilor fire[ti, \n condi]iile prezentei legi, numai dup` anali-
m`sura \n care nu s-a pronun]at anterior o zarea raportului direc]iei referitor la existen-
hot`râre judec`toreasc` de \ncuviin]are a ]a altor solicit`ri similare din partea rudelor
deschiderii procedurii adop]iei interne a co- copilului pân` la gradul IV, cu domiciliul \n
pilului; dispozi]iile art. 12 alin. (3) sau (4) ori România.
ale art. 13 se aplic` \n mod corespunz`tor. Art. 41. - Adop]ia interna]ional` are efectele
Art. 36. - Direc]ia \n a c`rei raz` teritorial` do- prev`zute la art. 50-53 [i presupune deplasarea
miciliaz` persoana sau familia adoptatoare va copilului pe teritoriul statului primitor, \n urma
avea obliga]ia de a depune rapoartele finale \ncuviin]`rii adop]iei de c`tre instan]a judec`to-
prev`zute la art. 31 alin. (2) sau, dup` caz, art. reasc` român`.
31 alin. (3), pân` cel mai târziu cu 5 zile \naintea Art. 42. - Adop]ia interna]ional`, \n cazul \n care
termenului la care a fost citat` pentru judecarea adoptatul are domiciliul \n str`in`tate, iar adop-
cauzei, precum [i, dup` caz, de a da instan]ei tatorul sau familia adoptatoare are domiciliul \n
judec`tore[ti orice rela]ii necesare pentru România, este supus` dispozi]iilor art. 30-33
solu]ionarea cererii de \ncuviin]are a adop]iei. din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglemen-
Art. 37. - (1) Instan]a judec`toreasc` va admite tarea raporturilor de drept interna]ional privat.
cererea de \ncuviin]are a adop]iei numai dac`,
pe baza probelor administrate, [i-a format con- SEC}IUNEA a 2-a
vingerea c` adop]ia este \n interesul superior al Atestarea adoptatorului sau familiei adopta-
copilului. toare din statul de primire
(2)|n termen de 5 zile de la r`mânerea irevoca-
bil` a hot`rârii judec`tore[ti prin care s-a Art. 43. - (1) Cererile persoanelor sau familiilor
\ncuviin]at adop]ia, direc]ia care a participat care au domiciliul pe teritoriul altui stat, parte a
la judecarea cererii de \ncuviin]are a adop]iei Conven]iei de la Haga, [i care doresc s` adopte
va \n[tiin]a \n scris p`rin]ii fire[ti despre un copil din România sunt transmise Oficiului
aceasta. prin intermediul autorit`]ii centrale competente
Art. 38. - (1) Direc]ia de la domiciliul copilului din statul respectiv sau al organiza]iilor sale
va urm`ri [i va \ntocmi rapoarte trimestriale cu acreditate.
privire la evolu]ia copilului [i a rela]iilor dintre (2)|n cazul statelor care nu sunt p`r]i la Conven-
acesta [i p`rin]ii s`i adoptivi pe o perioad` de ]ia de la Haga, cererile prev`zute la alin. (1)
cel pu]in 2 ani dup` \ncuviin]area adop]iei. se transmit Oficiului prin intermediul autori-
(2) Direc]ia de la domiciliul copilului are obli- t`]ii desemnate cu atribu]ii \n domeniul
ga]ia s` asigure p`rin]ilor adoptivi servicii adop]iei interna]ionale sau prin intermediul
posta