Sunteți pe pagina 1din 113
I.C. BOGHITOIU | rtd A ELECTRONICA — PESTE TOT|-2") Capitolu! 1 ELECTRONICA IN SCOALA Automat muzical Obtinerea unci melodii pe cale electronicé se bazeazi pe posibilitatea oferita de un circuit electronic de a comanda Succesiv intrarea fn functiune a unui numar oarecare de oscilatoare cu diferite frecvente de lucru sau de a modifica succesiy elementul de acord al unui oscilator, astfel ca fa final sa se obtina inlantuirea de tonuri care sa constituie melodia dori Un astfel de montaj este util pentru demonstratii la orele de muzici, pentru sonorizairi tn activititile artistice sau sportive, ca semnalizator in instalatiile de avertizare etc. Pentru a intelege principiul de functionare al automatului muzical descris, apelam la o analogie: sa consideram ca aver un numiar de zcce oscilatoare electronice audio construite pe diferite frecvente si ca ficcare oscilator este legat Ja plotul unui comutator rotativ. La cursorul respectivului commutator este conectat un amplificator echipat cu un difuzor. Rotind cursorul comutatorului yom avea prilejul sa ascultém succe- siunea celor zece frecvente care pot reprezenta o melodie oarecare, un semnal conventional de semnalizare etc. Durata fiecrui ton ascultat depinde de timpul cit cursorul a stationat pe contact (plot), iar viteza de succesiune a no- telor, de viteza unghiulara a cursorului- Acclasi efect se poate obtine daca este vorba de un singur oscilator, dar la care se conecteaz& — tot prin intermediul unui comutator rotativ — diferite elemente de circuit, care permit modificarea succesiva a frecventei generate. Avind insusita imaginea functionarii acestui sistem mecanic, nu rammine decit s& retinem ca schema propusa realizeaza succe- siuni de frecvente nu mecanic, ci electronic, folosind ua circuit integrat de o anumita structura. Principial schema noastrA cuprinde un oscilator audio de baza a carci frecventa este modificata succesiv prin schimbarca unui element de circuit, schimbare care se face cu ajutorul colectia cristal — 9 wmui comutator clectronic realizat cu circuitul integrat tip CDB 442° E. . ' ae Schema de principiu a automatului muzical este prezens fata in figura 1. . A os ‘ fn linii generale ea cuprinde un oscilator de tact si un de ton, realizate ambele cu circuitul integrat oscilator = 7 t F eo Sf 4&9 F0i08 __- 6 irley 3 CDBHAE oleae cell fb “3 LOBAZE “a w ‘9 SS, Melolizsre t, sey ats 2 c0B +04E x go Gg tha Fig. 1. — Automat muzical. 10 @ = colectia cristal © CDB-404 E, un numirator de impelsuri, realizat cu circuitul integrat CDB-490 E s1 un decodor binar zecimal _reali- zat cu circuitul integrat CDB-442 E (care indeplineste rolul comutatorului) si un amplificator audio realizat cu tranzistorul npn, tip BD-139, avind ca sarcina un difuzor de 4 Q/0,25 W. Inainte de a trece la descricrea modului de functionare a schemei de principiu, este util si prezentém pe scurt cele trei circuite integrate pe care le yom folosi, circuite ce se fabricd si in tara noastra, la I.P.R.S. — Baneasa. Tntegratul CDB-404 E este un inversor sextuplu, adic& cuprinde in acceasi capsula un numiar de sase amplificatoare inversoare identice (fig. 2). Un inversor din compunerea acestui integrat are proprictatea ca un semnal aplicat la intrare este redat la iegire inversat, adici cu polaritatea schimbata cu 180°. Capsula este de tip TO-116, avind 14 terminale (pini) dispuse simetric. Conectarea inversoarclor este facuta asa dupa cum se arata fn figura 2. Tensiunea de alimentare se conecteaza la pinii 7(—V,) si 74(+-V,). Verificarea starii de functionare a unui asemenca circuit integrat se face astfel: se alimenteaza circuittil de la o sursa de 5V. Folosind un voltmetru de curent continuu se verific’ dac& intre fiecare intrare (7, 3, 5, 9, 77, 13) a inversoarelor gi masa se gaseste o tensiune de circa 2 V. Cu acelasi voltmetru, conectat intre fiecare iesire dia inversor (2, 4, 6, 8, 10, 12) si masa, se verifica existenta unci tensiuni reziduale de circa 0,1 V. In continuare se conccteaza pe rind ficcare intrare in inversor la masa si cu acclasi volt: metru, conectat de data aceasta Intre iesirea din inversoe gi masa, se urmareste daci existi o tensiune continua de circa 4 V. Daca unul din inversoare nu corespunde datelor aratate, circuitul integrat nu va fi folosit- Integratul CDB-490 E este un numiaritor zecimal realls zat intr-o capsulé tip TO-116. Acest circuit asigura numaraa rea pina la zcce impulsuri aplicate la intrarea 74 si obtine- rea la pinii 8-9-77 si 72 a starilor corespunzatoare tn cod binars i @ = colectia cristal @ it