Sunteți pe pagina 1din 2

POEZIE POSTBELIC /POEZIE A EXISTEN EI I CUNOA TERII/ART POETIC NEOMODERNIST

N DULCELE STIL CLASIC


De Nichita St nescu
Poezia n dulcele stil clasic de Nichita St nescu a fost publicat n volumul cu acela i titlu, n anul 1970, fiind a ezat n fruntea acestuia, ca art poetic . Volumul apar ine celei de-a doua etape de crea ie a poetului, cnd rafinarea expresiei pare a fi un scop n sine, iar poetul se manifest ca un constructor n interiorul limbajului. Poezia n dulcele stil clasic constituie o poetic a existen ei i cunoa terii, dar dep e te cadrul unei arte poetice, deoarece autorul surprinde clipa unic de revela ie a Absolutului, dar i dubleaz semnifica ia, poezia avnd simultan dou chei de lectur : poezie erotic i art poetic . Pentru poet, iubirea i crea ia apar in, n egal m sur , planului existen ei i planului cunoa terii. Elementele neomoderniste sunt, n acest text: ambiguitatea planurilor i a limbajului, reprezentarea abstrac iilor n form concret , insolitul imaginilor artistice, subtilitatea metaforei, noile sonorit i i semnifica ii ob inute prin plasarea unor cli ee verbale din poezia nainta ilor n noi contexte. Ipostaza dublat a eului liric , ndr gostitul i Creatorul, sus ine transferul dintre concret i abstract, punnd n discu ie rela ia dintre con tiin i existen .Lirismul obiectiv este redat la nivelul expresiei prin m rcile subiectivit ii: alternan a persoanei I i a II-a a adjectivului posesiv meu-t u, pronumele personal de persoana I, singular, eu. Titlul poeziei i al volumului sugereaz programatic, prin sintagma stil clasic, inten ia de revenire la tiparele formale cunoscute, pe care poetul le prive te cu duio ie ironic (atitudine postmodernist ). Antepunerea epitetului dulce aminte te de poezia pa opti tilor i de cea eminescian (celebra formul dulce minune). Este privirea melancolic a poetului, care la 1970, este pus n fa a unei lumi schimbate, pe care trebuie s nve e s-o exprime n poezia sa. Fiind n acela i timp poezie erotic poveste de dragoste improvizat i art poetic , prin prezentarea ntlnirii dintre Poet i Inspira ie, tema poeziei apare dublat . Iubirea este o cale de cunoa tere, de atingere a clipei unice de revela ie a absolutui. Poezia constituie descrierea st rii de extaz produs creatorului de clipa de revela ie. Poezia are o compozi ie clasic , prin cele cinci catrene monorimice, cu ritm trohaic, fapt contrazis de prezen a versului final, izolat, cu valoare concluziv i caracter gnomic: Pasul trece, eu r mn. Strofele sunt dispuse n patru secven e poetice: prima secven (primele dou strofe) red apari ia domni oarei, a inspira iei; a doua secven (strofa a treia) surprinde tr irea clipei de revela ie; a treia secven (strofa a patra) con ine invocarea idealului poetic/erotic; a patra secven (strofa a cincea i versul final) red revenirea la starea contemplativ , meditativ . Prima secven poetic se afl n opozi ie cu urm toarele, prin trecerea de la planul obiectiv, al domni oarei- inspira iei, la cel subiectiv, al eului creator. n prima secven poetic , laitmotivul pasul t u de domni oar realizeaz dispunerea gradat a imaginarului poetic. Termenul domni oar aminte te de limbajul din poezia gra iosromantic a sec. al XIX-lea. Echivalen semantic domni oar poezia face trimitere la muza epocii clasice, surprins aici prin elementul lipsit de corporalitate, pasul. Singurul verb al secven ei coboar , red prin sens ideea desprinderii succesive a ideii poetice de planul obiectiv, iar prin timpul prezent, ac iunea n derulare. Cele patru substantive cu determinan ii lor sunt reprezent ri ale abstrac iilor n forma concret a elementelor cadrului natural: bolovan, frunz verde, pal , nserare-n sear , pas re amar . Aceste metafore sugereaz sursele poeziei : duritatea regnului mineral, dintr-un bolovan, efemeritatea vie ii/regnul vegetal, frunz verde, pal . Momentul zilei desemnat de sintagma insolit nserare-n sear sugereaz necunoa terea, misterul, momentul

preg titor al revela iei, pre-crea ia ca etap . Metafora ocant prin asocierea unor termeni incompatibili pas re amar , conoteaz mai degrab starea de suferin a poetului pas re (ca la romantici) dect un atribut al inspira iei. A doua secven surprinde momentul propriu-zis al crea iei. Efemeritatea clipei de revela ie este sugerat prin repeti ia o secund , o secund . Eul creator se manifest contemplativ eu l-am fost z rit n und i afectiv inima ncet mi-afund . Crea ia presupune reflectarea ideii artistice n con tiin a i fantezia poetului (motivul undei oglinda). El poate transfigura realitatea, atribuindu-i valoare estetic sugerat de metafora ro cat fund . A treia secven red drama artistului, imposibilitatea ancor rii n starea de gra ie, desprinderea operei de artist, prin invoca ia elegiac a muzei: Mai r mi cu mersul t u/parc pe timpanul meu. Poetul este redus la condi ia cntecului poetic, prin care nu poate participa n totalitate la misterul trecerii prin lume a poeziei. Se contureaz un portret al ndr gostitului de iubit -poezie: blestemat i semizeu. Poetul deplnge ineficien a sim urilor omene ti, blestemat la imposibilitatea de a re ine superba urm a artei. Con tient de dualitatea propriei existen e (efemer i peren), semizeu, are dimensiunea nefericirii sale.Condamnat la solitudine, el percepe via a ca o stare de boal C ci mi este foarte r u. Ultima secven poetic devine o medita ie pe tema trecerii timpului, dublat de sanc ionarea neputin ei omene ti. Mesajul-sentin al strofei este acela c , n afara clipei de inspira ie a iubirii/a crea iei poetice, existen a poetului nu- i are sensul: ... i zic,/domni oar , mai nimic. Se confirm diferen a dintre starea poetului lipsit de puterea crea iei: Stau ntins i lung i zic i starea realului golit de esen , pl smuit din materiale artificiale i redus la dimensiuni meschine: pe sub soarele pitic, aurit i mozaic. Falsa str lucire a lumii nu satisface setea de absolut a creatorului, care tnje te ca un ndr gostit. Versul final are, ca n Glosa eminescian , valoare gnomic : Pasul trece, eu r mn. Concluziv, versul exprim opozi ia dintre triste ea poetului i trecerea urmei poeziei. Formularea lapidar ntre ine ambiguitatea semnifica iei. La fiecare nivel al textului se observ efortul de nnoire a limbajului poetic . Din punct de vedere morfosintactic, n primele dou catrene, se remarc utilizarea unui verb, reluat de patru ori, coboar , ce red ac iunea n derulare i sus ine impresia de epic. Reducerea frecven ei verbului este compensat prin plasarea substantivului n pozi ii-cheie, fiind reprezent ri ale abstrac iilor n form concret . Sonorit i clasice, desuete, sunt conferite de revalorizarea formei verbale pasive lam fost z rit. La nivel lexico-semantic, se remarc multiplicarea sensurilor conotative ale cuvintelor, ambiguitatea limbajului, r sturnarea firescului prin asocierea unor termeni incompatibili. Nivelul stilistic se distinge prin subtilitatea metaforei, cultivarea epitetului neobi nuit (soarele pitic, aurit i mozaic) i inovarea enumera iei (Stau ntins i lung i zic). Nivelurile fonetic i prozodic sus in din punct de vedere formal semnifica ia titlului. Poetul combin diverse elemente prozodice clasice: cinci catrene, cu versuri medii, de 7-8 silabe i ritm trohaic cu un vers final, liber, cu un refren i cu monorim , care confer sonorit i aparte. Reluarea refrenului Pasul t u de domni oar dup fiecare vers al primei secven e poetice confer tonalitatea grav a medita iei pe tema crea iei. n concluzie, poezia n dulcele stil clasic constituie o poetic a existen ei i a cunoa terii. Raportul poetului cu lumea i crea ia este prezentat ntr-un text al c rui retorism formal ascunde o alt concep ie despre alta dect a clasicilor. Folosind unele cli ee ale poeziei anacreontice sau romantice, Nichita St nescu le plaseaz n contexte noi i confer noi sensuri. Pentru poet, iubirea i crea ia sunt ngem nate, tot astfel cum el nsu i apar ine simultan planului existen ei i planului cunoa terii, de unde i ambiguitatea sau ambivalen a semnifica iei textului poetic.