Sunteți pe pagina 1din 49

Managementul resurselor umane

cursuri universitare

tefan Stanciu Mihaela Ionescu Cristina Leovaridis Dan Stnescu

Managementul resurselor umane

comunicare.ro

Managementul conflictelor

Dup` ce ve]i citi acest capitol ve]i fi capabili s`: defini]i conflictul [i s` distinge]i ntre diferitele tipuri de conflicte; identifica]i cauzele care duc la apari]ia conflictelor; enumera]i etapele prin care se na[te conflictul; discuta]i diversele stiluri de a trata conflictele; trece]i n revist` o suit` de tehnici de negociere; discuta]i meritele implic`rii celei de-a treia p`r]i n negociere [i cele mai importante trei modalit`]i de punere a ei n practic`; distinge]i ntre diferi]ii parteneri care iau parte la dialogul social [i s` identifica]i rolul jucat de fiecare; re]ine]i [i s` n]elege]i cele mai importante prevederi ale legisla]iei romne[ti cu privire la contractul colectiv de munc`; s` explica]i modul de solu]ionare a dou` tipuri de conflicte de munc`; s` descrie]i aspectele esen]iale cu privire la grev`, a[a cum reies din lege.

9.1. Managementul conflictelor 9.1.1. Conflictele definire [i tipologii

Pe m`sur` ce organiza]iile r`spund unui mediu tot mai dinamic, managerii trebuie s` fac` fa]` unei duble provoc`ri: tensiunile mediului [i transform`rile [i schimb`rile organiza]ionale. n acest context, preocuparea pentru studiul conflictelor este pe deplin justificat`, iar abordarea creativ` a acestei probleme poate oferi o [ans` pentru revitalizarea organiza]iilor. Mai mult, managementul conflictelor este tot mai mult abordat n literatura managerial` deoarece contribuie la o mai bun` cunoa[tere a comportamentelor individuale [i de grup n cadrul unei organiza]ii. Termenul de conflict este utilizat pentru a descrie o serie de st`ri afective ale indivizilor, cum ar fi nelini[tea, ostilitatea, rezisten]a, precum [i toate tipurile de opozi]ie [i interac]iune antagonist` dintre indivizi, inclusiv competi]ia. n opinia lui H. Stern, conflictul reprezint` un punct de vedere comportamental sub form` de

294

Managementul resurselor umane

opozi]ie centrat` pe adversar. Baza conflictului const` n incompatibilitatea scopurilor, inten]iilor sau valorilor recunoscute de p`r]ile care se confrunt`. Conflictul a fost descris ca o stare tensional` care apare atunci cnd dou` sau mai multe p`r]i ale organiza]iei intr` n interac]iune pentru a lua o decizie, a realiza un obiectiv sau a solu]iona o problem` [i: interesele p`r]ilor sunt diferite; ac]iunile unei p`r]i determin` reac]ii negative ntr-o alt` parte; p`r]ile incapabile s` solu]ioneze controversa, se critic` reciproc (Zorlen]an, 1998, p. 531). Elementele comune de definire a no]iunii de conflict implic` existen]a unei incompatibilit`]i ntre p`r]i, precum [i existen]a unei interac]iuni ntre p`r]i. Definirea prin interac]iune, percep]ie [i opozi]ie cuprinde toate tipologiile posibile de conflicte. Stephen P. Robbins define[te conflictul ca fiind un proces care ncepe cnd o parte percepe c` o alt` parte a afectat negativ sau este pe cale s` afecteze negativ ceva care are o anumit` valoare pentru prima parte (Robbins, 1998, p. 921). Robert Callahan [i colaboratorii folosesc termenul de conflict pentru a descrie st`rile afective ale indivizilor (ostilitate, fr`mntare, nelini[te sau anxietate), st`rile cognitive (con[tientizarea situa]iilor conflictuale) [i cele comportamentale (de la rezisten]a pasiv` pn` la agresiunea declarat`). Judith R. Gordon consider` c` termenul de conflict are n vedere toate tipurile de opozi]ie [i interac]iune antagoniste, toate formele de intoleran]` rezultate din ncerc`rile cu influen]` incompatibil` ntre indivizi, grupuri [i organiza]ii (Gordon, 1996, p. 374). Gary Johns define[te conflictul ca fiind procesul care are loc atunci cnd o persoan`, un grup sau un departament dintr-o organiza]ie \l \mpiedic` pe un altul \n atingerea obiectivului propus (Johns, 1998, p. 420).
Care dintre defini]iile enumerate mai sus descrie mai adecvat propria voastr` viziune despre conflict?

n general, conflictul apare ca o form` a interac]iunii umane prin care doi sau mai mul]i membri ai unei colectivit`]i intr` n dezacord total sau par]ial asupra unor probleme; cu alte cuvinte, conflictul este amestecul inten]ionat al unui individ sau al unui grup n eforturile de realizare a scopurilor altui grup. Deoarece scopurile celor dou` p`r]i sunt de cele mai multe ori divergente, realizarea scopului de c`tre una din p`r]i face imposibil` realizarea acestuia de c`tre cealalt` parte. Acest punct de vedere conduce la ideea c` o situa]ie conflictual` poate deveni o strategie de ob]inere a unui rezultat ct mai bun n detrimentul celorlal]i; n consecin]`, conflictul trebuie considerat ca un element al vie]ii organiza]ionale, tocmai datorit` divergen]elor existente ntre atitudini, scopuri, modalit`]i de ac]iune sau fa]` de o situa]ie legat` de procesul de conducere. Astfel, n opinia noastr`, conflictul este un fenomen social care apare cnd doi sau mai mul]i actori afla]i n interac]iune urm`resc scopuri incompatibile sau au

Managementul conflictelor

295

inten]ii ori valori incompatibile. Dar nu toate conflictele presupun neap`rat o incompatibilitate de scopuri; conflictele pot s` apar` [i ntre p`r]i care urm`resc acela[i obiectiv, contestndu-se eventual regulile jocului. n ceea ce prive[te rolul pe care l au conflictele n via]a organiza]ional`, exist` mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, conflictele sunt percepute ca avnd o conota]ie negativ`, sunt percepute ca st`ri anormale n activitate, avnd un profund caracter disfunc]ional [i presupunnd o trimitere la o valorizare negativ`. Pe de alt` parte, conflictele sunt considerate ca aspecte fire[ti de existen]` [i de evolu]ie a afacerilor, avnd un rezultat benefic, pozitiv. Practica managerial` a dezvoltat de-a lungul timpului dou` viziuni asupra conflictelor. Conform conceptelor promovate n vechea viziune: conflictul poate fi evitat; conflictul e cauzat de erori manageriale n proiectarea [i conducerea organiza]iei; conflictele dezbin` organiza]ia [i mpiedic` ob]inerea performan]ei optime; obiectivul managementului este de a elimina conflictul; - performan]a optim` necesit` ndep`rtarea conflictului. Noua viziune asupra conflictelor poate fi rezumat` astfel: conflictul este inevitabil; conflictul poate fi cauzat de structura organizatoric` deficitar`, de diferen]ele ntre scopuri, percep]ii, de evaluarea neprofesionist` a resurselor umane etc., motive care pot conduce la perfec]ionarea managementului; conflictele contribuie la sc`derea performan]ei organiza]iei n diferite grade; obiectivul managerului este de a conduce nivelul conflictului spre ob]inerea performan]elor optime; performan]a optim` necesit` reducerea nivelului conflictului. Domeniul solu]ion`rii conflictelor propune o alt` definire a conflictului. Al`turi de opozi]ie [i de ciocnirea de interese, se vorbe[te [i despre elementul de con[tientizare a existen]ei conflictului, subliniere important` deoarece duce la caracterizarea st`rii conflictuale n func]ie de gradul de implicare a actorilor participan]i. Actorii au adesea o cunoa[tere eronat` asupra intereselor lor reale, deci asupra confrunt`rilor n care pot intra. La aceasta contribuie [i faptul c` persoanele care intr` n conflict pot s` aib` percep]ii extrem de diferite, oamenii pot s` considere n mod fals c` au motive reale, concrete de a intra n competi]ie, de[i conflictul exist` doar la nivelul percep]iei, f`r` o baz` n realitatea obiectiv`. Din acest punct de vedere, conflictul poate fi real (conflictul exist` [i indivizii l percep ca atare), latent (exist`, dar nu este perceput), fals (nu exist`, dar este perceput) sau inexistent (nici nu exist`, nici nu este perceput) Figura 9.1.

296

Managementul resurselor umane

Starea obiectiv` a lumii

Conflict Percep]ii subiective

F`r` conflict

Conflict

Conflict real

Conflict fals

Lipsa conflictului

Conflict latent

Lipsa conflictului

Figura 9.1. Tipuri de conflicte n func]ie de raportul dintre realitate [i percep]iile subiective ale p`r]ilor aflate n conflict (Vintil`, 2001, p. 9) Pute]i da cte un exemplu de conflict latent [i conflict real?

Din punct de vedere al naturii lor, conflictele se pot mp`r]i (Mathis, 1997, p. 329), n dou` categorii: conflicte esen]iale (de substan]`) [i conflicte afective. Conflictele esen]iale sunt determinate de existen]a unor obiective diferite pentru diferite segmente de personal sau pentru personal, respectiv pentru organiza]ie. Conflictele sunt cu att mai grave cu ct una dintre p`r]i caut` s` ob]in` avantaje, pe seama exploat`rii viciilor de organizare ale celeilalte p`r]i. Personalul [i organiza]ia nu sunt [i nu trebuie s` fie p`r]i antagoniste; diferitele compartimente ale organiza]iei nu sunt, nici acestea, n opozi]ie, ci ntr-o eventual` competi]ie. Nu orice nen]elegere dintre p`r]i reprezint` un conflict esen]ial n sensul juridic al acestui cuvnt. Conflictul apare atunci cnd una dintre p`r]i recurge la un mijloc de presiune, sau cnd sunt lezate interesele celeilalte p`r]i. Conflictul este ntre]inut de managementul autoritar al organiza]iei. Reducerea [i ndep`rtarea st`rii conflictuale pot fi realizate dac` sunt ndeplinite simultan urm`toarele condi]ii: a) p`r]ile fac declara]ii sincere; b) p`r]ile recuosc c` singura cale de rezolvare a conflictului este dialogul; c) p`r]ile fac toate eforturile pentru a identifica mijloacele prin care obiectivele pot s` devin` proprii amndorura. Conflictele afective sunt generate de st`rile emo]ionale care intervin n sfera rela]iilor interpersonale. Pentru organiza]ie, conflictele esen]iale pot fi distructive sau pot avea caracter benefic.

Managementul conflictelor

297

Prin prisma efectelor asupra organiza]iei, conflictul poate fi: func]ional (confruntarea de idei [i opinii conduce la cre[terea performan]elor organiza]iei); disfunc]ional (confruntarea p`r]ilor implicate n conflict aduce daune organiza]iei sau p`r]ii adverse, n general). Un conflict disfunc]ional poate evolua conform scalei prezentate n Figura 9.2. pn` la inten]iile [i ac]iunile de distrugere total` (Vintil`, 2001, p. 37).
Conflict anihilat

Eforturi deschise [i declarate de distrugere a p`r]ii opuse

Atacuri fizice agresive

Amenin]`ri [i ultimatumuri

Contestarea [i sfidarea

Dezacorduri minore sau ne\n]elegeri Lipsa conflictului

Figura 9.2. Evolu]ia posibil` a unui conflict disfunc]ional

Caracterizarea complet` a celor dou` grupe de conflicte este prezentat` n Tabelul 9.1. (adaptare dup` Mathis, 1997, p. 333). Din punct de vedere al subiec]ilor afla]i n conflict, pot exista mai multe categorii de conflicte (ibid., pp. 330-332): conflictul individual interior apare atunci cnd un individ nu [tie cu precizie ce trebuie s` fac` [i ce se cere de la el, cnd cerin]ele muncii pe care trebuie s` o presteze sunt n contradic]ie cu valorile proprii sau cnd consider` c` munca pe care o desf`[oar` este sub posibilit`]ile sale; o astfel de stare stimuleaz` acutizarea celorlalte categorii de conflicte; conflictul dintre indivizii aceluia[i grup, din grupuri diferite sau din organiza]ii diferite este cauzat de obicei de diferen]ele de personalitate; adesea, aceste conflicte se declan[eaz` pornindu-se de la maniera n care oamenii personalizeaz` conflictele; conflictul dintre indivizi [i grupuri este o reflectare a modului n care un individ recep]ioneaz` starea de presiune pe care grupul propriu sau alte grupuri o exercit` asupra sa. Efectele unor performan]e reduse ale grupului propriu sau ale altor grupuri din cadrul organiza]iei se pot r`sfrnge n mod direct asupra individu-

298

Managementul resurselor umane

lui, prin prisma salariului pe care acesta l prime[te sau a aprecierilor generale nefavorabile. De multe ori, la baza unor astfel de conflicte stau rela]iile interpersonale tensionate, existente ntre indivizi din diferite grupuri [i organiza]ii; conflictul intergrupuri are de obicei un caracter complex prin cauzele apari]iei, prin efectele pe care le produce [i prin metodele manageriale folosite pentru solu]ionare. Stingerea unor astfel de conflicte ]ine de competen]a managerilor superiori [i constituie principalul tip de conflict inclus n categoria conflictelor organiza]ionale. Astfel de conflicte apar adesea ntre sectoarele de produc]ie [i cele administrative sau ntre conducere [i sindicate; conflictul ntre organiza]ii se manifest` frecvent sub forma competi]iei pentru lansarea unui produs nou, pozi]ionarea pe o pia]`, ob]inerea unor avantaje din punct de vedere al competitivit`]ii.
9.1.2. Cauzele conflictelor

Cauzele care genereaz` st`rile conflictuale pot fi c`utate att n aspectele de ordin psiho-sociologic, ct [i n elementele structurale care caracterizeaz` organiza]iile. St`rile conflictuale pot fi determinate de: stilurile manageriale [i ambiguit`]ile organiza]ionale, diferen]ele n perceperea realit`]ii [i a sistemului de valori, comunicarea defectuoas`, dependen]a departamental` reciproc`, dependen]a de resurse limitate, diferen]ele de statut social etc.
Disputele asupra obiectivelor sunt foarte ntlnite n organiza]ii. Iat` ce spune managerul general de la divizia de ambalare a dulciurilor din fructe din cadrul companiei General Mills, referindu-se la conflictul deja banal dintre marketing [i produc]ie: Scopul celor de la produc]ie este circula]ia rapid` a loturilor cu caserole, pe cnd obiectivul celor de la marketing este s` prezinte tot timpul consumatorului ceva nou. Celor de la produc]ie nu le place modul n care se schimb` culorile ambalajelor [i c` se plaseaz` surprize n cutii, ceea ce este esen]ial, dac` vrei s` ]i creasc` vnz`rile (Johns, 1998, p. 422).

Comunicarea defectuoas`. Conflictul poate ap`rea pentru c` emitentul [i receptorul mesajului sunt confrunta]i cu diferite obstacole (psihologice sau organiza]ionale) ceea ce duce la oferirea de informa]ii insuficiente sau incomplete, folosirea unui limbaj neadecvat interlocutorului (fie el ca form` ori con]inut) etc., mediul de transmitere a mesajului poate fi neprielnic sau canalul de comunicare ales nu este cel mai potrivit. Dac` cei antrena]i ntr-un asemenea conflict doresc s` coopereze pentru g`sirea unei solu]ii, ei pot ncepe prin a schimba, n mod deschis [i sincer, informa]ii relevante. Nu de pu]ine ori se descoper` c` adev`rata cauz` de conflict este departe de a fi cea presupus` la nceput. Schimbul de informa]ii permite fiec`rei p`r]i accesul la ra]ionamentul [i cuno[tin]ele celeilalte p`r]i, nencrederea [i confuzia putnd fi astfel diminuate. Nen]elegerea mesajelor determinate de transmiterea defectuoas` a informa]iilor de la manageri la subordona]i sau invers poate genera un conflict intergrupuri sau ntre individ [i grupuri. Folosirea unui limbaj prea specializat poate duce la interpret`ri subiective care au acela[i rezultat.

Managementul conflictelor

299

Diferen]ele n perceperea realit`]ii [i a sistemului de valori conduc la conflicte pe seama unor divergen]e de opinii privind realitatea nconjur`toare; oamenii ac]ioneaz` pe baza a ceea ce percep c` este realitatea [i rareori pe baza realit`]ii obiective a lumii. De asemenea, mp`rt`[irea unor valori diferite orienteaz` conduitele, canalizeaz` eforturile pentru a atinge anumite scopuri [i ncurajeaz` stabilirea anumitor rela]ii interpersonale. Conflictul este inevitabil n acest caz, pentru c` valorile sunt considerate durabile, iar modalit`]ile de comportament specifice introduc rela]ia de preferin]` n raport cu un mod opus de comportare sau de existen]`. Dezacordurile pot viza aspecte etice, limite [i modalit`]i n care trebuie exercitat` puterea, limite ntre care ac]iunile pot fi considerate morale sau corecte etc. Ceea ce rezult` este incapacitatea decizional` determinat` de mp`rt`[irea unor valori preluate din contexte culturale diferite n func]ie de propriile ra]ionamente care sunt impuse n fa]a celeilalte p`r]i.
Construi]i un exemplu de conflict generat de comunicarea defectuoas`, apelnd la propria experien]`.

De multe ori, ncercarea de a solu]iona astfel de conflicte se transform` ntr-un adev`rat dialog surzilor. Una dintre solu]ii este ca p`r]ile implicate s` ajung` s` recunoasc` [i s` accepte diferen]ele, adoptnd so]utii de ac]iune n care s` se evite punctele nevralgice.
Un caz de conflict cultural datorat sistemelor de valori diferite care a intrat n istoria oral` a companiei, s-a petrecut la Apple Computer, cnd aceasta s-a extins [i a angajat personal din alte companii cu propriile lor culturi puternice. n primii ani, Apple a recrutat puternic de la HewlettPackard, National Semiconductor [i Intel, iar diferen]a de stiluri [i obiceiuri a acestora s-a reflectat n rezultate. Exista o antipatie evident` ntre durii de la semiconductoare [i cei de la HewlettPackard care f`ceau computere. Unii din ace[tia din urm` se vedeau ca pionieri ai civiliza]iei [i erau oripila]i de stilul primitiv al brutelor de la semiconductori. Mul]i din cei de la National Semiconductor [i din alte firme cu un stil aspru priveau cu dispre] pe recru]ii de la HewlettPackard, ca pe ni[te mimoze afectate(ibid., p. 421).

Existen]a unor scopuri diferite. Nu ntotdeauna indivizii sau grupurile cad de acord asupra a ceea ce trebuie f`cut. Grupurile tind s` devin` specializate [i diferen]iate din punct de vedere al scopurilor, obiectivelor [i personalului. O astfel de diferen]iere duce deseori la conflicte de interese sau de priorit`]i, chiar [i atunci cnd se urm`re[te realizarea acelora[i scopuri organiza]ionale. Uneori problemele apar la alc`tuirea listei de priorit`]i, alteori scopurile pot fi total diferite. Devine periculos atunci cnd indivizii sau grupurile au o agend` ascuns`, scopuri nedeclarate, de multe ori diferite de cele ale organiza]iei, pe care le urm`resc n detrimentul acesteia. Stilurile manageriale [i ambiguit`]ile organiza]ionale. Unii manageri alimenteaz` conflicte interpersonale tocmai pentru a-[i nt`ri pozi]ia (dezbin` [i st`pne[te!). Managerii autoritari care [i simt pozi]iile amenin]ate [tiu c` dac` grupul pe care l conduc este fragmentat, va deveni mai u[or de condus. Incoeren]a

300

Managementul resurselor umane

Tabelul 9.1.
Conflictul disfunc]ional Conflictul func]ional Caracteristici Conflictul este generat de erori de organizare sau de neconcordan]a dintre obiective Conflictul a fost sc`pat de sub control, nefiind solu]ionat n faza incipient` Problemele au fost att de acute, nct nu s-a putut ajunge la un acord Comunicarea dintre p`r]i este dificil` sau lipsit` de sinceritate P`r]ile nu prezint` disponibilitate pentru reluarea dialogului Conflictul poate fi generat de erori de organizare (interferen]a posturilor, de exemplu) sau de neconcordan]a dintre obiective Solu]ionarea confictului trebuie nceput` la primul semnal al divergen]elor Comunicarea dintre p`r]i trebuie s` fie direct`, sincer`, complet` Dialogul trebuie s` permit` fiec`rei p`r]i s` [i exprime toate argumentele P`r]ile trebuie s` dovedeasc` disponibilitate pentru rezolvarea problemelor de principiu [i a detaliilor Trebuie s` se plece de la premisa c` p`r]ile pot c[tiga, n egal` m`sur`, prin rezolvarea st`rii conflictuale declarate

Mijloace pentru ob]inerea unor avantaje fa]` de competitori P`r]ile ac]ioneaz` n for]`, sfidnd prevederile legale, denaturnd realitatea [i oferind mediior de informare informa]ii par]ial adev`rate (adev`rurile par]iale sunt minciuni, prin omisiune) Nu se urm`re[te ob]inerea de avantaje de c`tre o singur` parte, n detrimentul celeilalte p`r]i

Evolu]ie Escaladarea conflictului continu` Costurile ntreruperii activit`]ilor cresc Scad [ansele de rezolvare prin bun` n]elegere Cu ct conflictul avanseaz`, se intensific` eforturile pentru identificarea c`ilor de dezamorsare [i rezolvare Num`rul persoanelor implicate n dialog se m`re[te Investi]iile fiec`rei p`r]i n negocieri cresc propor]ional cu importan]a crizei

Factori de influen]` Importan]a [i num`rul problemelor divergente Cuprinderea unor segmente tot mai mari de salaria]i [i antrenarea salaria]ilor altor unit`]i sau ramuri de produc]ie Acceptarea costurilor antrenate Num`rul constrngerilor morale ndep`rtate/suprimate Importan]a [i num`rul problemelor divergente Cupriderea unor segmente tot mai mari de salaria]i [i antrenarea salaria]ilor altor unit`]i sau ramuri de produc]ie Acceptarea costurilor antrenate Num`rul constrngerilor pe care p`r]ile le pot ndep`rta

Managementul conflictelor

301

Efecte Organiza]ia nregistreaz` pierderi de produc]ie [i pierderea par]ial` a prestigiului Rela]iile interumane se degradeaz` Scade coeziunea social` a membrilor organiza]iei (mai ales cnd patronatul folose[te tehnici de manipulare [i dezbinare) Piederea irecuperabil` poate fi dat` de intrarea n procedura de falimentare, nchiderea unit`]ii sau preluarea ei de c`tre alte structuri economice [i financiare Organiza]ia [i nt`re[te prestigiul [i c[tig` n domeniul organiz`rii [i al produc]iei Organiza]ia atinge faza utiliz`rii optime a resurselor Conflictul a permis rezolvarea altor probleme legate de organizare [i de func]ionare Cre[te coeziunea social` a personalului Cre[te poten]ialul resurselor umane Personalul devine sau [i nt`re[te rolul de partener al patronatului Cre[te ata[amentul personalului fa]` de organiza]ie Conflictul de munc` poate fi motorul procesului de schimbare

sistemului managerial, inconsecven]a m`surilor luate, necunoa[terea [i nerespectarea ierarhiei, neparticiparea tuturor nivelurilor la luarea deciziilor (n aceeasi m`sur` ca delegarea necontrolat`), inexisten]a unui sistem coerent de apreciere a performan]ei [i de motivare sunt principalele erori ale managerilor incompeten]i [i posibile cauze de conflict.
De exemplu, n scopul mbun`t`]irii situa]iei economice a unei firme, departamentul de vnz`ri urm`re[te ca pre]urile s` fie ct mai mici, pentru a atrage clien]ii, cel de produc]ie vrea ca pre]urile s` fie ct mai mari pentru a putea m`ri salariile, iar cel de aprovizionare dore[te s` fie folosite toate materialele din stoc.

Dependen]a de resurse limitate. Fiecare organiza]ie are propriul personal, are acces limitat la resurse b`ne[ti, materiale, echipamente [i spa]ii, n timp ce nevoile sunt tot mai mari. Ca urmare a aloc`rii lor pe componente structurale, apar [i cauzele generatoare de conflicte.
De exemplu, astfel de conflicte pot ap`rea n cadrul unei universit`]i, atunci cnd se pune problema stabilirii cifrei de [colarizare pe facult`]ile componente.

Problema nu este ca resursele s` fie nelimitate [i la dispozi]ia tuturor, ci s` ajung` pentru atingerea obiectivelor [i ndeplinirea sarcinilor. Resursele date nu fac altceva dect s` stimuleze concuren]a neloial`, superficialitatea, suspiciunea etc. De cele mai multe ori, problema nu este lipsa de resurse, ci planificarea lor defectuoas` datorit` stabilirii unor obiective prea ambi]ioase sau neanticip`rii anumitor situa]ii. n mod normal, repartizarea resurselor ar trebui s` constituie subiect de negociere, aten]ia conducerii centrndu-se pe controlul [i gestionarea conflictului ntr-o manier` constructiv`. Dependen]a departamental` reciproc`. Este o cauz` important` a conflictelor, deoarece d` posibilitatea de amestec [i de obstruc]ionare. Atunci cnd dou` sau mai

302

Managementul resurselor umane

multe departamente/colective/compartimente/proiecte depind unele de altele, conflictul structural este de neevitat. |n genere, cu ct interdependen]a este mai mare, cu att este mai mare probabilitatea unui conflict. Rela]iile dintre departamentele unei organiza]ii sunt determinate de reac]iile unora la necesit`]ile celorlalte, de corectitudinea schimbului de informa]ii, de corecta evaluarea a performan]elor [i de eforturile fiec`ruia, de atitudinea membrilor unui departament fa]` de alte departamente [i fa]` de membrii acestora. Aceste situa]ii sunt cu att mai dificil de gestionat cu ct departamente diferite au [i scopuri, obiective [i metode de lucru diferite. Conflictele cu o astfel de cauz` se manifest` prin distorsionarea sau blocarea informa]iilor, prin supraevaluarea necesit`]ilor pentru a bloca evolu]ia celorlalte departamente, prin nencredere n informa]iile primite de la acestea etc. Diferen]ele de statut social. Diferen]ele de statut nu impulsioneaz` conflictul cnd cei cu statut inferior depind de cei cu statut superior; acesta este modul de func]ionare a celor mai multe organiza]ii [i oamenii sunt educa]i social pentru a nu fi surprin[i. ns` activitatea poate fi perturbat` atunci cnd oameni care, tehnic vorbind, au un statut intelectual sau profesional inferior, se afl` n pozi]ia de a da ordine sau de a controla pe al]ii superiori \n materie.
Restaurantele ofer` un bun exemplu. n multe restaurante, chelnerii dau ordine [i lanseaz` solicit`ri buc`tarilor, cu statut mai nalt. Ace[tia ajung s` se simt` jigni]i de inversarea direc]iei clasice de transmitere a influen]ei.

O alt` cauz` de conflict legat` de diferen]ele de statut social o constituie [i faptul c` membrii unui grup au un statut profesional considerat n exterior mai bun fa]` de cel al membrilor (de acelasi nivel socio-profesional) altui grup.
9.1.3. Solu]ionarea conflictelor

Conflictele organiza]ionale cunosc, de regul`, o anumit` evolu]ie prin acumularea treptat` a st`rilor tensionale; din acest punct de vedere, pot exista cinci stadii (Mathis, 1997, p. 342). Starea tensional`, n care exist` toate condi]iile declan[`rii conflictelor, f`r` ca acestea s` fie nc` sesizate. Caracterul limitat al resurselor, dorin]a de autonomie corelat` cu neacceptarea controlului, interdependen]ele dintre departamente, neconcordan]a dintre scopurile personale [i cele ale organiza]iei etc. pot duce la apari]ia st`rii tensionale. Efectele mediului pot influen]a [i ele conflictul latent.
O organiza]ie abia nfiin]at` care dore[te s` se afirme, n condi]iile unui cadru legislativ incoerent [i schimb`tor se confrunt` cu condi]ii mult mai stresante dect o alta aflat` n plin` dezvoltare, ntr-un mediu cu o legisla]ie stabil`.

Recunoa[terea st`rii conflictuale de c`tre cei implica]i n conflict sau de c`tre alte persoane din afara grupurilor implicate. Obiectivele divergente nu genereaz` conflictul dect n momentul n care aceste divergen]e sunt percepute. Conflictul

Managementul conflictelor

303

n]eles este nc` ntr-o faz` incipient`, iar p`r]ile nu au reac]ionat nc` afectiv. Amenin]`rile sunt percepute, dar nu sunt considerate ca fiind suficient de importante pentru a li se acorda aten]ie. Odat` focalizat` aten]ia asupra acestor st`ri, situa]ia conflictual` este resim]it`, recunoscut` [i ncepe s`-i preocupe pe to]i cei implica]i n conflict. Conflictul n]eles nu devine ns` ntotdeauna conflict resim]it; oamenii pot s` nu fie de acord cu privire la o problem`, dar aceasta nu genereaz` n mod necesar nelini[te, resentimente sau ostilitate. Accentuarea st`rii conflictuale const` n acumularea de tensiuni; de[i conflictul nu s-a declan[at, acesta devine inevitabil. Declan[area conflictului presupune desc`tu[area for]elor [i ncercarea de afirmare ct mai puternic` a intereselor divergente. n acest stadiu, conflictul este vizibil [i pentru cei neimplica]i n conflict. S-a demonstrat c` exist` o corelare ntre nivelul performan]elor atinse de organiza]ie [i frecven]a [i anvergura conflictelor ntre grupurile formale [i informale (schema din Figura 9.3. sugereaz` aceast` dependen]`).

Figura 9.3. Dependen]a performan]elor organiza]iei de frecven]a [i anvergura conflictelor

ncheierea conflictului se realizeaz` prin schimbarea factorilor care l-au provocat. P`r]ile fac eforturi pentru crearea unor condi]ii noi, de cooperare sau construiesc argumente pentru declan[area unui nou conflict, mult mai puternic de aceast` dat`.
Cum tinde]i s` reac]iona]i n situa]ii conflictuale? Sunte]i agresiv sau v` ascunde]i capul n nisip?

Subiectului rezolv`rii conflictelor i s-a atribuit o importan]` major` n [tiin]ele comportamentale, ncepnd cu 1940, prin eforturile depuse de psihologul social Kurt Lewin [i de studen]ii s`i de la Universitatea Yale. Dup` dou` decenii, prin anii 60, conflictele de munc` ncep s` constituie un subiect tot mai polular pentru

304

Managementul resurselor umane

cercet`tori, iar n anii 70 se aduc n discu]ie sistemele alternative de rezolvare a conflictelor. Pentru cei mai mul]i dintre manageri important este s` cunoasc` tocmai acest evantai de alternative pe care le au la dispozi]ie n dorin]a de a rezolva conflictele. Cunoscnd sursele [i substan]a conflictelor, managerii le pot gestiona corect sau, atunci cnd este necesar, pot s` le orienteze n limite controlabile. Dup` cum observ` expertul n conflicte Kenneth Thomas, exist` cteva reac]ii fundamentale care pot fi considerate ca stiluri, strategii sau inten]ii de a trata un conflict. Dup` cum se arat` n Figura 9.4., aceste abord`ri ale managementului conflictelor sunt dependente de capacitatea managerilor de a se impune n ncercarea de a satisface nevoile organiza]iei [i ale grupului propriu, precum [i de capacitatea de cooperare n a satisface nevoile celeilalte p`r]i. Trebuie subliniat c` nici unul din cele cinci stiluri de a trata conflictele prezentate nu este superior n sine, fiecare are locul s`u, n conformitate cu situa]ia n care se desf`[oar` episodul conflictual (Johns, 1998, pp. 423-425; Vintil`, 2001, pp. 31-35).

Figura 9.4. Abord`ri ale managementului conflictelor organiza]ionale

Stilul ocolitor. Stilul bazat pe ocolirea conflictului (evitarea lui) este caracterizat prin capacitate redus` de a-[i impune interesele proprii [i prin cooperare redus` cu oponentul. Acesta este r`spunsul prin ascunderea capului n nisip. De[i evitarea poate oferi o reducere a stresului creat de desf`[urarea conflictului, n realitate nu schimb` situa]ia [i, de aceea, eficien]a sa este limitat`. Totu[i, evitarea conflictelor are rolul ei: dac` este ceva nensemnat sau lipse[te informa]ia, oamenii trebuie s`-[i p`streze calmul, iar dac` oponentul este foarte puternic [i ostil, ocolirea conflictului este o solu]ie n]eleapt`. Utilizarea acestui stil este indicat` mai degrab` n situa]iile n care:

Managementul conflictelor

305

problema este nesemnificativ`; efectele disfunc]ionale poten]iale ale confrunt`rii dep`[esc beneficiile solu]ion`rii; este necesar` o perioad` de calmare a st`rilor emo]ionale. Stilul ndatoritor (acomodarea). Se caracterizeaz` prin cooperarea cu cealalt` parte n scopul satisfacerii dorin]elor acesteia [i nesus]inerea pn` la cap`t a interesului propriu; de aceea se mai nume[te [i stil curtenitor. De[i poate fi considerat deseori ca un semn de sl`biciune, totu[i acest stil poate fi o reac]ie eficient` cnd prima parte nu este sigur` c` are dreptate, cnd problema este mult mai important` pentru cealalt` parte sau cnd se dore[te construirea unei rela]ii bazate pe bun`voin]`. Este util atunci cnd: partea care l adopt` nu are dreptate; problema este mai important` pentru cealalt` parte; se dore[te creditarea p`r]ii adverse, pentru viitor; se trateaz` de pe o pozi]ie slab`; se consider` c` este mai important s` se men]in` rela]ia existent`. Stilul competitiv competi]ia. Este stilul care tinde s` maximizeze impunerea interesului propriu [i s` minimizeze cooperarea. Procednd astfel, exist` tendin]a de a ncadra conflictul n termeni stric]i de c[tig/pierdere, prioritare fiind obiectivele, faptele sau procedurile proprii. Acest stil este recomandabil s` fie aplicat n cazurile n care managerii dispun de mult` putere, sunt siguri de realitatea faptelor, situa]ia este realmente de tipul c[tig/pierdere sau nu o s` mai aib` de-a face cu oponentul n viitor. Acest stil este recomandabil s` se aplice n cazurile n care: problemele aflate n conflict sunt minore; este necesar` o decizie rapid`; se instaleaz` un curs nedorit al ac]iunii; este necesar ca managerul s` se impun` n fa]a subordona]ilor; decizia nefavorabil` a p`r]ii adverse ar fi p`gubitoare; subordona]ii nu au expertiza necesar` pentru a lua decizii tehnice; problemele aflate n discu]ie sunt importante. Stilul concesiv compromisul. Acest stil combin` n doze medii impunerea interesului propriu [i cooperarea, fiind el nsu[i un compromis ntre competi]ia pur` [i cedarea pur`. De fapt, o parte ncearc` s` satisfac` ntr-o oarecare m`sur` [i interesele oponentului, spernd c` acela[i lucru l va face [i partea opus`. Aceast` c`dere la n]elegere ntre p`r]i este un exemplu de compromis [i se bazeaz` pe determinarea regulilor de schimb reciproc. Compromisul nu este o solu]ie universal valabil`, el nu este folositor n rezolvarea conflictelor care izvor`sc din asimetria puterii, partea mai slab` avnd pu]ine de oferit p`r]ii mai puternice. ns` el constituie o solu]ie eficient` n conflictele rezultate din insuficien]a resurselor [i o bun` pozi]ie de retragere cnd alte strategii e[ueaz`. Este indicat s` se recurg` la acest stil atunci cnd: scopurile p`r]ilor sunt mutual exclusive; p`r]ile au o putere aproximativ egal`;

306

Managementul resurselor umane

nu se poate ajunge la un consens; stilul integrator sau competitiv nu are succes; este necesar` o solu]ie temporar`. Colaborarea. Este stilul care maximizeaz` att impunerea interesului propriu ct [i cooperarea, n speran]a ob]inerii unui acord care s` satisfac` interesele ambelor p`r]i. Se pune baza pe o solu]ie de tipul c[tig/c[tig, n care nu se pleac` de la presupozi]ia c` una din p`r]i trebuie s` piard` ceva; dimpotriv`, se presupune c` solu]ionarea conflictului poate aduce avantaje ambelor p`r]i. Acest stil func]ioneaz` cel mai bine cnd conflictul nu este prea intens [i atunci cnd fiecare parte de]ine informa]ii utile celeilalte. De[i stilul colaborativ poate cere timp ndelungat [i exerci]iu pentru a deveni eficient, el conduce deseori la cre[terea realiz`rilor organiza]iei. Acest stil este recomandat n cazurile n care: problemele sunt complexe; este necesar` o sintez` a ideilor pentru a furniza solu]ii mai bune; este necesar un angajament din partea celeilalte p`r]i pentru aplicarea solu]iei de succes; exist` timpul necesar pentru solu]ionarea ra]ional` a problemelor; trebuie utilizate resursele ambelor p`r]i. Negocierea. Odat` ce am acceptat c` interac]iunea dintre persoane, grupuri [i organiza]ii genereaz` n mod natural conflicte, devine evident c` [i negocierea metoda cea mai important` de solu]ionare a conflictelor dintre p`r]i trebuie s` fie prezent` n toate domeniile vie]ii organiza]ionale. Totul se poate negocia! ne avertizeaz` mul]i autori care s-au dedicat acestui subiect. Situa]iile n care este necesar` negocierea sunt din ce n ce mai numeroase, c`ci conflictul este o industrie n plin` dezvoltare; oamenii sunt diferi]i [i, pentru a dep`[i diferen]ele, recurg la negociere. Majoritatea oamenilor iau deciziile prin negociere att n afaceri, n guvernare ct [i n familie. Putem deduce c` exist` ntotdeauna dou` sau mai multe p`r]i care particip` la negociere, exist` mereu un conflict de interese ntre diverse p`r]i, iar acestea doresc, cel pu]in pe moment, s` caute o n]elegere n loc s` lupte deschis sau s` for]eze o parte s` capituleze. Atunci cnd negociem, ne a[tept`m la o situa]ie de tip ofer`-prime[te, ne a[tept`m ca ambele p`r]i s`-[i modifice ntrun fel cererile sau solicit`rile [i s` cedeze din punctele [i argumentele lor de plecare. n schimb, negocierile cu adev`rat creative pot s` nu se bazeze doar pe compromis, pentru c` p`r]ile pot s` inventeze o solu]ie care s` satisfac` obiectivele tuturor, [i chiar s` identifice resurse suplimentare, astfel nct tortul egal cu unitatea s`-[i sporeasc` dimensiunile pn` la dublu!
Un exemplu semnificativ de colaborare dintre organiza]iile contemporane este [i acela dintre companii [i furnizorii lor. n mod tradi]ional, aceste rela]ii erau dominate de competi]ie, cump`r`torii ncercnd s` ob]in` cel mai mic pre] posibil de la vnz`tori, care adesea erau mpin[i n situa]ia de a se lupta ntre ei. n aceste condi]ii, vnz`torii, afla]i ve[nic n nesiguran]`, nu mai investeau n mbun`t`]iri care s` vizeze un anumit client. Lucrurile s-au schimbat ns` la firma Honda, care a pus la dispozi]ia furnizorilor s`i consultan]` extins` de engineering. Firmei

Managementul conflictelor

307

Donelly Corporation of Holland, Michigan, i s-a dat exclusivitatea ca furnizor de oglinzi de exterior, bazndu-se doar pe o n]elegere prin strngere de mn`. (Johns, 1998, p. 426).

Principalele caracteristici ale negocierii sunt: implicarea a cel pu]in dou` p`r]i; p`r]ile au un conflict cu privire la cel pu]in un subiect; p`r]ile sunt dispuse s` g`seasc` o solu]ie prin negociere. Literatura de specialitate men]ioneaz` c` succesul n negociere nu st` neap`rat n modul n care se desf`[oar` disputa, n dramatismul prezent`rii argumentelor, ct mai ales n procesul de planificare care are loc nainte de nceperea dialogului; din p`cate, foarte mul]i negociatori nu sesizeaz` nevoia unei planific`ri riguroase, nu-[i definesc clar propriile pozi]ii [i r`mn descoperi]i n fa]a p`r]ii adverse. Negocierea este justificat` [i necesar` din cel pu]in dou` motive: 1. s` creeze ceva ce nici o parte nu poate realiza individual prin mijloace proprii [i 2. s` duc` la rezolvarea disputei dintre p`r]i. O asemenea explica]ie rezult` [i din defini]ia pe care o propune academicianul Mircea Mali]a pentru acest proces: Negocierile sunt procese competitive desf`[urate n cadrul unor convorbiri pa[nice de c`tre dou` sau mai multe p`r]i, ce accept` s` urm`reasc` mpreun` realizarea n mod optim [i sigur a unor obiective, fixate n cuprinsul unei solu]ii explicite, agreat` n comun (Mali]a, 1972, p. 147). Defini]ia pe care o propunem noi este aceea c` negocierea constituie un proces n care p`r]ile urm`resc s` cad` de acord asupra unei solu]ii convenabile pentru to]i. Solu]ia ob]inut` prin negociere trebuie s` respecte scopurile fiec`reia dintre p`r]ile implicate. Procesul are la baz` respectarea normelor legale, sociale, morale [i culturale. P`r]ile desf`[oar` activit`]ile legate de negociere ele nsele sau prin reprezentan]ii numi]i [i accepta]i. Negocierea presupune: prezentarea de cereri/propuneri de c`tre una dintre p`r]i, evaluarea cererilor/propunerilor de c`tre cealalt` parte [i emiterea de c`tre aceasta de contrapropuneri sau formularea unor concesii. Strategiile folosite n cadrul procesului de negociere sunt similare stilurilor de abordare a conflictelor [i includ: competi]ia (negocierea distributiv`, de tip c[tigpierdere), colaborarea (negocierea integrativ`, de tip c[tig-c[tig) [i acomodarea (negocierea ndatoritoare) cu interesele p`r]ii opuse. Urm`rind calitatea rela]iilor dintre p`r]i, Roy Lewicki [i colaboratorii s`i au identificat fazele procesuale ale strategiilor enun]ate, pe care le red`m n Tabelul 9.2. (adaptare dup` Lewicki, 1999, pp. 48-49).

308

Managementul resurselor umane

Tabelul 9.2.
Aspect Structura resurselor Competi]ie (negociere distributiv`) Resursele care urmeaz` s` fie mp`r]ite sunt limitate. Urm`rirea propriilor scopuri, n detrimentul celeilalte p`r]i. Accent pe rela]ia pe termen scurt. P`r]ile nu vor mai negocia n viitor. Colaborare (negociere integrativ`) Resursele sunt n cantitate variabil` Acomodare (negociere ndatoritoare) Resursele care urmeaz` s` fie mp`r]ite sunt limitate. Subordonarea propriilor scopuri, n favoarea celor ale oponentului. Rela]iile pot fi pe termen scurt (pentru nt`rirea rela]iei) sau pe termen lung, pentru ncurajarea reciprocit`]ii n viitor). Maximizarea rezultatelor celuilalt, pentru nt`rirea rela]iei. Cel pu]in o parte este relativ deschis`, dezv`luindu-[i chiar [i vulnerabilit`]ile.

Scopuri urm`rite

Urm`rirea scopurilor se realizeaz` cooperativ.

Rela]ii

Accent pe rela]ia pe termen lung. P`r]ile consider` c` vor mai colabora ulterior.

Motivare esen]ial`

Maximizarea propriilor rezultate.

Maximizarea rezultatelor comune.

ncredere

Pozi]ii defensive. P`strarea secretului. ncredere mare n propria persoan` [i mic` n partea opus`. P`r]ile \[i cunosc propriiile nevoi, dar le ascund sau le prezint` deformat, pentru manipularea celorlal]i. P`r]ile folosesc elementul surpriz` pentru a-i surprinde pe ceilal]i.

Deschidere, ncredere, ascutare activ`, explorarea comun` a alternativelor.

Cunoa[terea nevoilor

P`r]ile [i cunosc nevoile proprii, ncearc` s` le satisfac`, ]innd cont [i de nevoile celuilalt.

O parte este foarte atent` cu nevoile celeilalte, reprimndu-[i propriile nevoi.

Predictibilitate

P`r]ile sunt flexibile [i predictibile, ncercnd s` minimizeze posibilele surprize. P`r]ile mpart informa]iile onest [i se trateaz` cu respect [i n]elegere.

O parte este complet predictibil`, pentru a proteja interesele celuilalt.

Agresivitate

P`r]ile folosesc amenin]`ri, apelnd la tehnici f`r` m`nu[i.

O parte renun]` la propriile pozi]ii, chiar dac` partea opus` se manifest` violent. Succesul este stabilit prin minimizarea sau evitarea conflictului. Sentimentele personale sunt ignorate, n favoarea armoniei.

M`suri ale succesului

Succesul este sporit, prin cre[terea imaginii negative a celuilalt. Cre[te ostilitatea dintre p`r]i.

Succesul cere abandonarea imaginilor negative a celuilalt [i evaluarea ideilor pe baz` de valoare.

Managementul conflictelor

309

Atitudinea cheie

Eu c[tig tu pierzi.

Care este cea mai bun` solu]ie pentru toate nevoile invocate? Dac` apar impasuri, este necesar` interven]ia unui facilitator al dinamicii de grup.

Tu c[tigi eu pierd.

Remedii pentru e[ecuri

Dac` apar impasuri, poate fi chemat un mediator sau un arbitru.

Dac` aceast` procedur` se repet`, partea care o aplic` poate ajunge la faliment.

Prezent`m mai jos cteva sfaturi practice care ar trebui luate n considerare de c`tre p`r]i ntr-o negociere (sursa: www.telemobil.ro/telemobil/HR/conflict.htm). Atunci cnd ncepem o negociere nu trebuie s` uit`m c`: nu putem motiva brusc pe ceilal]i s` fac` ce vrem noi; to]i oamenii au o motiva]ie pentru ac]iunile lor; oamenii ac]ioneaz` conform principiilor lor, nu ale dvs.; o calitate prea mult folosit` se poate transforma n sl`biciune; unele dintre cele mai des ntlnite for]e motiva]ionale sunt teama [i r`splata. O negociere poate fi considerat` de succes atunci cnd: implementarea solu]iei acceptate este u[oar`, riscul de e[ec este redus, problemele ce se pot ivi pe parcurs sunt minime; ambele p`r]i au considerat negocierea satisf`c`toare; rela]ia dintre p`r]i a continuat mul]umitor dup` negociere (eventual chiar a crescut ncrederea ntre p`r]i). Iat` n continuare cteva lucruri care trebuie f`cute [i cteva care nu trebuie f`cute ntr-o negociere DA-uri [i NU-uri n negociere. DA-uri: Pune]i ct mai multe ntreb`ri (cele mai bune ntreb`ri sunt cele deschise!); consecin]ele vor fi: ve]i ob]ine informa]ii ve]i avea controlul asupra discu]iilor v` ajut` s` evita]i nen]elegerile [i falsele presupuneri ocup` timpul interlocutorului reducndu-i timpul de analiz` [i obosindu-l v` ofer` timp pentru analiz` [i repliere Folosi]i-v` de ini]iativele celuilalt pentru c`: ve]i u[ura consensul ve]i facilita implicarea p`r]ilor n procesul de negociere Clarifica]i-v` percep]iile pentru c`: ve]i evita nen]elegerile ve]i rezolva diferen]ele de percep]ie v` ajut` s` propune]i solu]ii acceptabile pentru cealalt` parte Argumenta]i-v` pozi]iile pentru c`: ve]i crea o atmosfer` neutr`, partenerul va fi mai deschis ve]i evita apari]ia unor tensiuni suplimentare Controla]i-v` comportamentul, iar efectele vor fi pozitive: ve]i fi ascultat cu mai mare aten]ie ve]i crea o atmosfer` calm` ve]i reduce ambiguitatea ve]i evita comportamente reactive din partea celuilalt ve]i induce o doz` controlabil` de formalism

310

Managementul resurselor umane

Prezenta]i mai degrab` propuneri dect solu]ii: ve]i m`ri [ansele de sus]inere ve]i reduce rezisten]a din partea celuilalt Declara]i-v` sentimentele/opiniile cu privire la procesul de negociere; prin aceasta: ve]i m`ri sentimentul de siguran]` [i ncredere a partenerului ve]i reduce pericolul apari]iei unor frustr`ri NU-uri: Nu folosi]i expresii iritante, nu v` supraevalua]i calit`]ile, nu subestima]i oponentul pentru c`: gre[elile de mai sus duc la enervarea partenerului Nu r`spunde]i unei propuneri cu o contrapropunere; dac` o face]i: ve]i complica situa]ia ve]i deschide noi arii de discu]ie care v` pot deturna de la subiectul ini]ial ve]i irita oponentul ve]i da senza]ia de permanent dezacord Nu v` exprima]i n mod f`]i[ dezacordul; risca]i s`: bloca]i comunicarea da]i senza]ia de inflexibilitate Nu oferi]i mai multe clarific`ri dect vi se cer pentru c`: v` pute]i pierde din atu-uri ve]i favoriza nejustificat oponentul ve]i deschide oponentului bre[e noi de contracarare Nu sustine]i cu prea multe argumente propunerile dvs.; dac` o face]i: v` ve]i expune punctele slabe ve]i da senza]ia de vulnerabilitate [i nesiguran]` ve]i crea senza]ia c` sunte]i n criz` de timp Nu v` prezenta]i propunerile sub form` de afirma]ii; dac` o face]i: ve]i da senza]ia de de]in`tor al adev`rului absolut [i v` ve]i irita adversarul ve]i p`rea inflexibil, nedispus la concesii Dep`[irea blocajelor n negociere: solicita]i o pauz` poate c` oboseala este de vin`! purta]i o discu]ie neoficial` (off the record) schimba]i cadrul de negociere modifica]i termenii de negociere reveni]i asupra problemelor identificate: poate mai exist` [i altele discuta]i pe fa]` cu oponentul: poate ca mpreun` ve]i g`si o ie[ire modifica]i-v` stilul modifica]i echipele de negociatori.

Implicarea celei de-a treia p`r]i. Ct timp p`r]ile reu[esc s`-[i rezolve disputele n mod direct, ntr-o manier` constructiv`, nu este necesar` interven]ia altor actori. Cnd disputa ajunge ntr-un impas major, interven]ia celei de-a treia p`r]i r`mne deseori singura solu]ie. Ter]ii pot contribui la solu]ionarea disputelor prin tehnici cum ar fi: reducerea tensiunii, controlarea num`rului de probleme, mbun`t`]irea comunic`rii, stabilirea unor teme comune sau sublinierea anumitor op]iuni de decizie pentru a le face mai atractive pentru p`r]i (Vintil`, 2001, p. 52). Interven]ia ter]ilor poate fi dorit` de p`r]i sau poate fi impus` din afar` prin reguli, legi, obiceiuri etc. n general, putem stabili urm`toarele situa]ii n care este necesar` interven]ia unei a treia persoane: emo]iile intense par s` blocheze realizarea unui acord;

Managementul conflictelor

311

comunicarea este influen]at` de abilitatea p`r]ilor de a o mbun`t`]i; percep]ii gre[ite sau stereotipuri care blocheaz` rela]iile productive; comportamente negative repetate (furie, acuzarea sau insultarea celorlal]i) care creeaz` bariere ntre p`r]i; diferen]e valorice exagerate care divizeaz` p`r]ile; absen]a unor proceduri sau protocoale clare de negociere; incompatibilitatea real` sau doar perceput` de interes ntre p`r]i, pe care acestea nu pot s` le concilieze; nen]elegeri asupra num`rului [i tipurilor problemelor aflate n disput` (ibid., p.54). De re]inut c` interven]ia ter]ilor trebuie f`cut` doar atunci cnd este necesar`, iar p`r]ile trebuie controlate doar att ct trebuie pentru a le ajuta s` ajung` singure la o solu]ie; sunt extrem de riscante interven]iile nedorite, sau situa]iile n care un superior intervine n disputele dintre subdordona]i. ntre beneficiile majore pe care le aduce interven]ia ter]ilor pot fi men]ionate readucerea stabilit`]ii, a normalit`]ii [i nscrierea p`r]ilor ntr-un discurs civilizat n care se pot rencepe negocierile de solu]ionare a conflictului, restabilirea sau mbun`t`]irea comunic`rii, remedierea rela]iilor blocate, crearea unei perioade de temperare a st`rilor pasionale, concentrarea asupra problemelor importante etc. Unii autori de specialitate sugereaz` c` perspectivele asupra solu]ion`rii conflictelor pot fi plasate pe o ax` unic` n care stilurile sunt prezentate n ordine cresc`toare n func]ie de gradul de coerci]ie care este folosit pentru ca p`r]ile s` accepte un acord impus de un ter] Figura 9.5. (ibid., p. 50). Astfel, n cazul unei coerci]ii foarte reduse, p`r]ile prefer` chiar s` nu se angajeze mpreun` n tratarea problemelor, c`utnd s` evite problema sau s` o abordeze n mod informal. La cealalt` extrem`, ter]ii ac]ioneaz` cu for]a legii sau a autorit`]ii legitime pentru a impune acorduri; mai mult dect att, p`r]ile pot trece de cadrul legal sau al reglement`rilor acceptate de comun acord pentru a recurge la metode violente sau nonviolente de presiune asupra celuilalt. Cele mai des folosite modalit`]i de implicare a celei de-a treia p`r]i sunt arbitrajul, medierea [i concilierea. Arbitrajul. Arbitrajul implic` niveluri sc`zute sau practic inexistente ale controlului p`r]ilor asupra rezultatelor solu]ion`rii disputei, dar men]ine un control ridicat asupra modului de desf`[urare a procesului conflictual. Este, probabil, cea mai frecvent`, dar nu [i cea mai dorit` form` a interven]iei ter]ilor. Procesul arbitrajului este, n esen]`, simplu: cnd p`r]ile au ajuns la un blocaj major sau sunt confruntate cu o criz` major` de timp, dup` ce au solu]ionat mai multe aspecte ale disputei, [i prezint` pozi]iile unui ter] neutru. Ter]ul ascult` ambele p`r]i [i apoi decide asupra modului n care se va rezolva n cele din urm` disputa. Arbitrajul este folosit deseori n disputele dintre patronat [i sindicate, cnd tratarea divergen]elor n cadrul unei proceduri negociate nu conduce la o solu]ionare favorabil` (ibid., p. 56).
S` ne gndim [i la arbitrajul din jocurile sportive! Poate fi comparat cu cel practicat n cadrul organiza]iilor?

312

Managementul resurselor umane

Evitarea conflictului

Discu]ii informale [i \ncerc`ri de solu]ionare

Coerci]ie sporit` [i probabilitate mai mare a deciziilor de tip c[tig-pierdere

Decizii luate de negociatori

Negociere

Mediere

Decizii administrative Decizii luate de ter]i independen]i Arbitraj

Decizii judec`tore[ti Decizii luate de ter]i (cu autoritate formal`) Decizii legislative

Ac]iune direct` non-violent` Decizii ilegale Violen]`

Figura 9.5. Tipuri de solu]ionare a conflictelor n func]ie de gradul de coerci]ie folosit pentru ca p`r]ile s` accepte un acord impus de un ter]

Exist` mai multe forme de arbitraj. n primul rnd, cei care arbitreaz` pot s` decid` asupra unei singure probleme aflate n disput` sau asupra mai multor probleme. n al doilea rnd, arbitrarea poate s` fie voluntar` sau coercitiv`; arbitrajul voluntar presupune ca p`r]ile s` [i prezinte pozi]iile persoanei care arbitreaz`, dar nu sunt obligate s` respecte decizia ei, n timp ce arbitrajul coercitiv presupune ca decizia s` fie impus` prin lege sau prin angajamentele luate de p`r]i. Arbitrajele au dou` avantaje clare: ofer` o solu]ie clar` pentru solu]ionarea unui conflict [i ajut` p`r]ile s` evite costurile prelungirii disputei. Exist` ns` [i o serie de dezavantaje majore ale arbitrajului: p`r]ile anticipeaz` e[ecul rezolv`rii disputei [i nevoia unei arbitr`ri coercitive, [i pot pierde motiva]ia de c`utare a solu]iilor proprii pentru rezolvarea conflictului;

Managementul conflictelor

313

p`r]ile [i pot pierde interesul pentru solu]ionarea conflictului cnd percep arbitrarea ca pe un e[ec al capacit`]ii lor de a solu]iona conflictul; arbitrii nu sunt aten]i ca deciziile lor s` nu defavorizeze sistematic una dintre p`r]i [i nu fac eforturi pentru a men]ine o imagine de corectitudine [i lips` de favoritism. Medierea. n contrast cu arbitrajul, medierea este din ce n ce mai popular` [i mai studiat`. De[i obiectivul ultim al medierii este acela[i ca [i al arbitrajului, adic` rezolvarea conflictului, diferen]a major` este c` prin mediere se caut` ca p`r]ile s` ajung` la un acord, mediatorul nefiind parte activ` n negociere; de aceea, mul]i autori consider` medierea ca fiind o extensie a procesului negocierii. Medierea a nso]it de multe ori negocierile n mod informal, negocierea nso]it` de mediere tinznd s` amplifice ceea ce p`r]ile [i doresc. Este important de men]ionat c` medierea formal` sau contractual` se bazeaz` pe reguli [i proceduri stabilite [i acceptate. Mediatorii nu au puteri formale asupra rezultatelor negocierii [i ei nu pot rezolva disputa singuri sau nu pot impune singuri o solu]ie; n schimb, eficien]a lor vine din abilitatea de a se ntlni n mod individual sau mpreun` cu p`r]ile, de a asigura o n]elegere a problemelor aflate n disput`, de a identifica zonele de compromis posibil pentru fiecare parte [i de a ncuraja p`r]ile s` fac` compromisuri pentru atingerea unui acord. Medierea este din ce n ce mai mult folosit` n solu]ionarea disputelor civile [i comunitare; astfel, au fost nfiin]ate numeroase centre de mediere a conflictelor comunitare n care medierea este foarte utilizat` ntr-o arie larg` de probleme, de la conflictele n familie, pn` la disputele comerciale, ntre diferite agen]ii guvernamentale etc. Cteva elemente ale procesului de mediere sunt decisive pentru succesul ei. Primul este alegerea momentului: medierea trebuie s` apar` cnd p`r]ile sunt cu adev`rat preg`tite s` accepte ajutor. Datorit` faptului c` medierea este un proces n ntregime voluntar (p`r]ile nu sunt for]ate s` intre n mediere), el poate fi eficient doar dac` p`r]ile sunt dispuse s` coopereze. Un alt element important este c` mediatorul trebuie s` fie acceptat de toate p`r]ile implicate n conflict. Mediatorul este perceput n mod tradi]ional ca un individ neutru pe care p`r]ile l consider` impar]ial [i experimentat n rezolvarea conflictelor [i despre care se crede c` poate fi de ajutor. Autorii de specialitate propun o serie de principii practice care trebuie urmate n timpul medierii, dintre care re]inem (Cornelius Faire, 1996, pp. 241-242): crearea unui climat de securitate psihologic` n care fiecare poate renun]a la mecanismele de ap`rare pentru a se nscrie ntr-o linie de concesii utile; definirea zonei comune asupra c`reia ambele p`r]i sunt de acord [i con[tientizarea punctelor de consens; formularea sugestiilor poate fi realizat` sub form` de op]iune, nu de directiv`; orientarea spre viitor prin prezentarea perspectivelor asupra evolu]iei situa]iei; orientarea pozitiv` spre ac]iune. Concilierea constituie un set de activit`]i din partea consultantului care ajut` p`r]ile aflate n disput` s` perceap`, s` n]eleag` [i s` ac]ioneze asupra evenimentelor. Obiectivul cel mai important al concilierii este diminuarea aspectelor

314

Managementul resurselor umane

emo]ionale ale disputei [i mbun`t`]irea comunic`rii dintre adversari, sporindu-le abilit`]ile de a solu]iona conflicte viitoare. Aceast` metod` nu este eficient` pentru rela]iile pe termen scurt, deoarece nu este absolut necesar` instruirea p`r]ilor pentru solu]ionarea conflictelor viitoare, dac` ele nu vor mai interac]iona n viitor. Mai mult, dac` p`r]ile nu sunt suficient de motivate s` ac]ioneze mpreun`, dac` doar una din p`r]i este deschis` la dialog [i cooperare, iar cealalt` este ostil`, folosirea concilierii poate duce chiar la o amplificare a conflictului.

9.2. Raporturile de munc`. Dialogul social 9.2.1. Raporturile de munc`

n dezvoltarea organiza]iilor un rol foarte important revine rela]iilor dintre manager [i subordona]i. Raporturile dintre cele dou` p`r]i se manifest` n permanen]` [i se amplific` atunci cnd organiza]iile trec prin perioade de criz`. Un astfel de moment l reprezint` conflictele de munc`. Pentru prentmpinarea lor, managerul trebuie s` depun` eforturi de mbun`t`]ire a raporturilor cu subordona]ii, eforturi care sunt de durat` [i care se reg`sesc sub forma negocierilor n procesul muncii. Rezultatul negocierilor este concretizat n contractul colectiv [i \n contractul individual de munc`, documente ale c`ror clauze precizeaz` drepturile [i obliga]iile reciproce ale managerilor [i angaja]ilor n scopul promov`rii unor rela]ii de munc` echitabile [i profitabile pentru ambele p`r]i. n unele organiza]ii asist`m [i la comportamente lipsite de etic` din partea angajatorilor, care nu respect` ntotdeauna drepturile profesionale prev`zute n actele legislative [i garantate de Constitu]ie. De fapt, contribu]iile celor dou` p`r]i la realizarea unui adev`rat parteneriat, n viziunea rela]iilor de munc`, se reduc la ceea ce d` [i prime[te fiecare n schimb (altfel spus, o rela]ie de tip tranzac]ional). Dac` exist` un dezechilibru ntre contribu]iile managerului [i ale subordonatului rela]ia de parteneriat este dificil`, iar climatul de munc` se deterioreaz`. Contribu]ia p`r]ilor la parteneriat, n viziunea rela]iilor de munc`, este prezentat` n Tabelul 9.3. Drepturile angaja]ilor sunt interesele ale acestora care necesit` o protec]ie special` (prin acte legislative [i regulamente proprii), tocmai pentru c` sunt indispensabile unei vie]i decente, constituind un standard al rela]iilor de munc` din cadrul oric`reigerului [i ale subordonatului rela]ia de parteneriat este dificil`, iar climatul dsecin]`, angajatul unei unit`]i are anumite drepturi [i obliga]ii care decurg din prevederile legale, din contractele colective [i individuale de munc`, precum [i din regulamentele de organizare [i func]ionare ale organiza]iei.

Managementul conflictelor

315

Contribu]ia p`r]ilor n cadrul raporturilor de munc`


Tabelul 9.3.
Managerul ofer`: instruire mijloace de munc`, obiectul muncii sarcini de munc` securitate motivare, recompense, apreciere Managerul prime[te: munc` timp loialitate, angajare dependen]`, recunoa[tere Subordonatul ofer`: cuno[tin]e timp abilit`]i [i experien]` dependen]` for]a sa de munc` Subordonatul prime[te: salariu apreciere recompensare provocare

Potrivit prevederilor Codului Muncii, persoana angajat` \ntr-o unitate are urm`toarele drepturi (Codul Muncii), art. 39, alin. 1): a) dreptul la salarizare pentru munca depus`; b) dreptul la repaus zilnic [i s`pt`mnal; c) dreptul la concediu de odihn` anual; d) dreptul la egalitate de [anse [i de tratament; e) dreptul la demnitate n munc`; f) dreptul la securitate [i s`n`tate n munc`; g) dreptul la acces la formarea profesional`; h) dreptul la informare [i consultare; i) dreptul de a lua parte la determinarea [i ameliorarea condi]iilor de munc` [i a mediului de munc`; j) dreptul la protec]ie n caz de concediere; k) dreptul la negociere colectiv` [i individual`; l) dreptul de a participa la ac]iuni colective; m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
Considera]i c` angajatul ar trebui s` mai beneficieze [i de alte drepturi, care nu au fost prev`zute n lege? Care ar fi acelea?

Fiecare drept implic` obliga]ii din partea angaja]ilor; cu alte cuvinte, nici un drept nu poate exista f`r` obliga]ii corespunz`toare. Salariatului i revin, n principal, urm`toarele obliga]ii (ibid., art.39, alin. 2): a) obliga]ia de a realiza norma de munc` sau, dup` caz, de a ndeplini atribu]iile ce i revin conform fi[ei postului; b) obliga]ia de a respecta disciplina muncii; c) obliga]ia de a respecta prevederile cuprinse n regulamentul intern, n contractul colectiv de munc`, precum [i n contractul individual de munc`; d) obliga]ia de fidelitate fa]` de angajator n executarea atribu]iilor de serviciu;

316

Managementul resurselor umane

e) obliga]ia de a respecta m`surile de securitate [i s`n`tate a muncii n unitate; f) obliga]ia de a respecta secretul de serviciu. Nerespectarea acestor obliga]ii, inclusiv a normelor de comportare statuate n organiza]ie constituie abatere disciplinar` [i se sanc]ioneaz`, dup` caz, cu mustrare, avertisment, diminuarea salariului, retrogradarea n func]ie, desfacerea contractului de munc`. M`surile disciplinare se aplic` de c`tre organele de conducere ale unit`]ii, dup` ce au fost evaluate corect faptele. La rndul lui, [i angajatorul are o serie de drepturi [i obliga]ii (ibid, art. 40, alin.1 [i 2): Acesta are, n principal, urm`toarele drepturi: a) s` realizeze organizarea [i func]ionarea unit`]ii; b) s` stabileasc` atribu]iile corespunz`toare pentru fiecare salariat, n condi]iile legii; c) s` dea dispozi]ii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalit`]ii lor; d) s` exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu; e) s` constate s`vr[irea abaterilor disciplinare [i s` aplice sanc]iunile corespunz`toare potrivit legii, contractului colectiv de munc` aplicabil [i regulamentului intern. Angajatorului \i revin, n principal, urm`toarele obliga]ii: a) s` informeze salaria]ii asupra condi]iilor de munc` [i asupra elementelor care privesc desf`[urarea rela]iilor de munc`; b) s` asigure permanent condi]iile tehnice [i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor de munc` [i condi]iile corespunz`toare de munc`; c) s` acorde salaria]ilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munc` aplicabil [i din contractele individuale de munc`; d) s` comunice periodic salaria]ilor situa]ia economic` [i financiar` a unit`]ii; e) s` se consulte cu sindicatul sau, dup` caz, cu reprezentan]ii salaria]ilor n privin]a deciziilor susceptibile s` afecteze substan]ial drepturile [i interesele acestora; f) s` pl`teasc` toate contribu]iile [i impozitele aflate n sarcina sa, precum [i s` re]in` [i s` vireze contribu]iile [i impozitele datorate de salaria]i, n condi]iile legii; g) s` nfiin]eze registrul general de eviden]` a salaria]ilor [i s` opereze nregistr`rile prev`zute de lege; h) s` elibereze, la cerere, toate documentele care atest` calitatea de salariat a solicitantului; i) s` asigure confiden]ialitatea datelor cu caracter personal ale salaria]ilor.
9.2.2. Participarea la dialogul social

Dialogul social reprezint` ansamblul organizat de contacte [i ac]iuni prin care anumite grupuri (salaria]i, conducere, patronat, sindicate, organiza]ii profesionale etc.) particip` la elaborarea celor mai bune solu]ii pentru problemele economice [i sociale cu care acestea se confrunt`, la armonizarea intereselor [i la prevenirea con-

Managementul conflictelor

317

flictelor (Petrescu, 1995, p. 411). Problematica dialogului social poate fi privit` la nivelul ntregii economii, dar [i la nivelul organiza]iei. n cadrul organiza]iei, dialogul social se desf`]oar` pe mai multe niveluri (Lefter, Manolescu, 1995, p. 46): la nivelul locului de munc`, n scopul stabilirii condi]iilor de munc` [i a con]inutului activit`]ilor specifice; la nivelul rela]iilor umane propriu-zise, n scopul mbun`t`]irii rela]iilor dintre executan]i [i conduc`tori la nivelul subunit`]ilor organiza]iei [i cre[terea gradului de descentralizare a activit`]ilor; la nivelul cointeres`rii financiare, n scopul adopt`rii unor politici salariale care s` motiveze [i s` stimuleze salaria]ii (bonusuri, prime etc.); la nivelul asocierii la putere, n scopul particip`rii salaria]ilor la capitalul social al ntreprinderii; salaria]ii devin astfel, ntr-o oarecare m`sur`, proprietari ai ntreprinderii, ceea ce amplific` gradul de aderare a lor la obiectivele [i rezultatele ob]inute. Func]ionarea acestor structuri este asigurat` prin intermediul delega]ilor salaria]ilor (oameni ale[i de c`tre angaja]i pentru a prezenta conducerii diferite opinii sau solicit`ri), a delega]ilor sindicali (care reprezint` doar interesele celor care au aderat la sindicatul respectiv) sau a comitetelor de ntreprindere (constituite din reprezentan]ii ale[i ai salaria]ilor [i reprezentan]i ai conducerii ntreprinderii). n ceea ce prive[te dialogul social la nivel na]ional, la acesta particip` trei parteneri: organiza]iile patronale, sindicatele [i guvernul. Participarea acestor actori este n conformitate cu recomand`rile Organiza]iei Interna]ionale a Muncii, care promoveaz` n mod constant principiul tripartitismului. Organiza]iile patronale au ca scop exercitarea unei activit`]i de lobby pentru influen]area modific`rii legisla]iei [i reglement`rilor administrative [i fiscale, inclusiv a legisla]iei muncii. Membrii acestora sunt patronii; patronul, denumit [i angajator, este persoana juridic` nmatriculat` sau persoana fizic` autorizat`, potrivit legii, care administreaz` [i utilizeaz` capitalul, indiferent de natura acestuia, n scopul ob]inerii de profit n condi]ii de concuren]` [i care angajeaz` munc` salariat` (Codul Muncii, art. 230). n Romnia exist` 9 confedera]ii patronale reprezentative la nivel na]ional: Consiliul Na]ional al ntreprinderilor Private Mici [i Mijlocii din Romnia (CNIPMMR), Confedera]ia Na]ional` a Patronatului Romn (CNPR), Confedera]ia Patronal` din Industria Romniei (CONPIROM), Consiliul Na]ional al Patronilor din Romnia (CoNPR), Uniunea General` a Industria[ilor din Romnia 1903 (UGIR 1903), Uniunea General` a Industria[ilor din Romnia (UGIR), Patronatul Na]ional Romn (PNR), Uniunea Na]ional` a Patronatului Romn (UNPR), Asocia]ia Romn` a Antreprenorilor de Construc]ii (ARACO). Confedera]ia Patronatelor din Romnia (CPR), organiza]ia care reune[te o mare parte din cele nou` de mai sus, a fost admis`, ncepnd cu 1996, n Organiza]ia Interna]ional` a Patronilor, ceea ce arat` c` organiza]iile patronale din ]ara noastr` au ndeplinit criteriile fundamentale de reprezentativitate, independen]` organizatoric` [i patrimonial`, respectarea liberei ini]iative etc.

318

Managementul resurselor umane

Pentru viitor, se a[teapt` ca activitatea patronatului s` se ndrepte c`tre mbun`t`]irea legisla]iei privind func]ionarea organiza]iilor membre, o implicare mai activ` n Consiliul Economic [i Social, n negocierile colective, n activit`]ile interna]ionale, n educarea [i formarea profesional` a membrilor, devenind vocea unic` a patronilor, sporindu-le credibilitatea [i impactul n fa]a sindicatelor [i a autorit`]ilor publice. Sindicatele au ren`scut dup` decembrie 1989 constituind ast`zi partenerul social cel mai bine organizat [i dezvoltat. A[a cum se precizeaz` n Codul Muncii (ibid., art. 217), sindicatele sunt persoane juridice independente, f`r` scop patrimonial, constituite n scopul ap`r`rii [i promov`rii drepturilor colective [i individuale, precum [i a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale [i sportive ale membrilor lor. Formele de manifestare a libert`]ii sindicatelor sunt: independen]a sindical` n raport cu autorit`]ile publice, partidele politice [i patronatele; dreptul membrilor de sindicat de a-[i alege liber reprezentan]ii sau liderii; libertatea sindicatului de a se asocia cu alte sindicate sau de a se afilia n federa]ii [i confedera]ii sindicale. n general, organiza]iile sindicale au de ndeplinit dou` obiective prioritare: s` contribuie la asigurarea locurilor de munc` pentru to]i angaja]ii [i s` se constituie ca partener egal n raporturile cu patronii [i managerii (Mathis, 1997, p. 312). Primul obiectiv vizeaz` asigurarea locurilor de munc` astfel nct s` permit` ob]inerea unor c[tiguri corespunz`toare satisfacerii cerin]elor unui nivel de trai ct mai bun; de aceea, sindicatele ac]ioneaz` pentru ca angaja]ii s` ob]in` salarii ct mai mari, un num`r normal de ore de munc`, siguran]a postului, condi]ii bune [i sigure de munc` etc., ac]iuni ndreptate n general spre problemele privind locul de munc`, s`n`tatea [i securitatea muncii, cre[terea salariului minim pe economie, protec]ia social` [i regimul pensiilor. n esen]`, sindicatele urm`resc ca nevoile [i problemele angaja]ilor s` fie luate n considerare atunci cnd se elaboreaz` legi care afecteaz` salaria]ii. Cel de-al doilea obiectiv, de contrapondere fa]` de patroni [i conducere are rolul de a urm`ri ca managementul s` fie onest [i s` ]in` seama de impactul politicilor sale asupra angaja]ilor. Sindicatul ap`r` drepturile membrilor s`i care decurg din legisla]ia muncii [i din contractele colective de munc`. Prin reprezentan]ii lor, managerii [i sindicatele consum` o mare cantitate de timp [i efort pentru solu]ionarea unor dezacorduri; datorit` faptului c` sunt situate pe pozi]ii adverse [i au roluri diferite, dezacordurile sunt de a[teptat. Potrivit reglement`rilor legale n Romnia (Legea nr. 54/2003, art. 2, 6 [i 7), pentru constituirea unei organiza]ii sindicale este necesar un num`r de cel pu]in 15 persoane din aceea[i ramur` sau profesiune, chiar dac` [i desf`[oar` activitatea la angajatori diferi]i. La data stabilit` are loc adunarea de constituire a sindicatului, ocazie cu care se adopt` statutul privind organizarea, func]ionarea [i dizolvarea sindicatului. Statutul cuprinde prevederi cu privire la: scopul constituirii, denumirea [i sediul organiza]iei sindicale; modul n care se dobnde[te [i nceteaz` calitatea de membru al organiza]iei sindicale; drepturile [i ndatoririle membrilor; modul de

Managementul conflictelor

319

stabilire [i ncasare a cotiza]iei; organele de conducere, denumirea acestora, modul de alegere [i de revocare, durata mandatelor [i atribu]iile lor; condi]iile [i normele de deliberare pentru modificarea statutului [i de adoptare a hot`rrilor; m`rimea [i compunerea patrimoniului ini]ial; divizarea, comasarea sau dizolvarea organiza]iei sindicale. Statutele nu pot s` con]in` prevederi contrare Constitu]iei [i legilor. Organiza]iile sindicale au dreptul de a-[i elabora reglement`ri proprii, de a-[i alege liber reprezentan]ii, de a-[i organiza gestiunea [i activitatea [i de a-[i formula programe proprii de ac]iune, cu respectarea legii. Este interzis` autorit`]ilor publice [i patronatelor orice interven]ie de natur` s` limiteze ori s` ntrerup` exercitarea drepturilor sindicatelor. Dup` aceast` etap`, mputernicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului depune o cerere de nscriere la judec`toria pe a c`rei raz` de activitate [i are sediul sindicatul; dup` admiterea cererii, judec`toria nscrie sindicatul ntr-un registru special, iar acesta din urm` [i dobnde[te astfel personalitate juridic`. Organiza]iile sindicale legal constituite se pot asocia dup` criteriul ramurii de activitate, al profesiunii sau dup` criteriul teritorial. Dou` sau mai multe organiza]ii sindicale constituite la nivelul unor unit`]i diferite din aceea[i ramur` de activitate sau profesiune se pot asocia n vederea constituirii unei federa]ii sindicale. Dou` sau mai multe federa]ii sindicale din ramuri de activitate sau profesiuni diferite se pot asocia n vederea constituirii unei confedera]ii sindicale. Federa]iile sindicale [i confedera]iile pot constitui uniuni sindicale din sindicatele componente (ibid., art. 41). Organiza]iile sindicale asociate n federa]ii sau confedera]ii dobndesc personalitate juridic`; n acest scop, pe baza hot`rrii adun`rii de constituire [i adoptare a statutului organiza]iei respective, tribunalul jude]ean [i al municipiului Bucure[ti au competen]a de a hot`r acordarea sau neacordarea personalit`]ii juridice. Confedera]iile sindicale reprezentative la nivel na]ional [i participante la dialogul social sunt: Confedera]ia Na]ional` Sindical` Cartel-Alfa (CNS Cartel-Alfa), Blocul Na]ional Sindical (BNS), Confedera]ia Sindicatelor Democratice din Romnia (CSDR), Confedera]ia Na]ional` a Sindicatelor Libere din Romnia Fr`]ia (CNSLR Fr`]ia), Confedera]ia Na]ional` Sindical` Meridian (CNS Meridian). De[i sindicatele organizate pe profesiuni reprezint` o form` mai eficient` pentru ap`rarea intereselor profesionale, n prezent structura mi[c`rii sindicale n Romnia este de tip industrial, sindicatul de ntreprindere fiind celula constitutiv` a ntregului sistem. Sindicatul de ntreprindere cuprinde toate categoriile de personal (att gulere albastre ct [i gulere albe), activitatea lui fiind orientat` spre negocierea colectiv` [i supravegherea aplic`rii corecte a rezultatelor acesteia. De[i se recunoa[te c`, n raport cu ceilal]i parteneri sociali, sindicatele s-au structurat cel mai rapid, devenind n scurt timp cel mai activ actor n cadrul dialogului social, rezultatele activit`]ii sindicale pe parcursul celor zece ani sunt deosebite mai ales n plan institu]ional [i al reformei legisla]iei muncii, dar sunt relativ modeste n raport cu a[tept`rile imediate ale membrilor de sindicat. n aceast` situa]ie, capitalul de ncredere de care s-au bucurat sindicatele n rndul membrilor de sindicat la

320

Managementul resurselor umane

nceputul anilor 90 a sc`zut. Ca o consecin]` direct`, rata de sindicalizare a cobort sub 60%, de la peste 90% ct nregistra n 1990 (Cartel-Alfa, p. 1). Guvernul de]ine un rol important n dezvoltarea dialogului social, care se concretizeaz` n exercitarea urm`toarelor func]ii, mai mult sau mai pu]in limitate: asigur` cadrul de desf`[urare a dialogului social; promoveaz` actele normative necesare acestuia, controlnd modul lor de punere n practic`; mediaz` situa]iile conflictuale dintre partenerii sociali de pe pozi]ia de sus]in`tor al interesului general. n Romnia, dialogul tripartit se realizeaz` prin intermediul unui organism autonom [i de interes public, ce poart` numele de Consiliul Economic [i Social (CES). Consiliul Economic [i Social este institu]ie public` de interes national, tripartit`, autonom`, constituit` n scopul realiz`rii dialogului social la nivel na]ional dintre patronat, sindicate [i Guvern [i a climatului de stabilitate [i pace social`. El are rol consultativ n stabilirea strategiilor [i politicilor economice [i sociale, n aplanarea st`rilor conflictuale la nivel de ramur` sau la nivel na]ional ap`rute ntre partenerii sociali, precum [i n realizarea, promovarea [i dezvoltarea dialogului social [i a solidarit`]ii sociale (Legea nr. 109/1997, art. 1 [i 2). CES este format din 27 de membri (9 numi]i de guvern, 9 numi]i de confedera]iile patronale reprezentative la nivel na]ional [i 9 numi]i de confedera]iile sindicale reprezentative la nivel na]ional) [i are ca principale atribu]ii: analizeaz` [i avizeaz` proiectele de hot`rri [i de ordonan]e ale Guvernului [i proiectele de lege ce urmeaz` a fi prezentate spre adoptare Parlamentului, precum [i proiectele de programe [i strategii nematerializate n proiecte de acte normative, nainte de adoptarea lor; analizeaz` cauzele st`rilor conflictuale ap`rute la nivel na]ional sau de ramur` [i face propuneri de rezolvare a acestora n interes na]ional; elaboreaz` [i sus]ine implementarea de strategii, programe, metodologii [i standarde n domeniul dialogului social; urm`re[te ndeplinirea obliga]iilor ce decurg din Conven]ia nr. 144/1976 a Organiza]iei Interna]ionale a Muncii privitoare la consult`rile tripartite destinate s` promoveze aplicarea normelor interna]ionale ale muncii (ibid., art. 6). De asemenea, n cadrul ministerelor [i prefecturilor func]ioneaz` comisii de dialog social, cu caracter consultativ, ntre administra]ia public`, sindicate [i patronat. Att n anul 2001 ct [i n 2002 a fost semnat, de c`tre cei trei parteneri sociali, Acordul Social Tripartit (Acordul de pace social`); obiectivele generale ale Acordului se refer` la relansarea cre[terii economice, perfec]ionarea mecanismelor economiei de pia]` [i dezvoltarea parteneriatului social, acoperind o arie problematic` foarte larg`: rata infla]iei, [omajul, cre[terile salariale, ocuparea for]ei de munc`, educa]ia [i cercetarea, politicile de s`n`tate, ordinea public` [i siguran]a na]ional`, reforma administra]iei publice, m`surile bugetare [i fiscale etc. De[i Acordul Social nu d` na[tere la obliga]ii reciproce ntre p`r]i din punct de vedere juridic [i nu poate antrena sanc]iuni n cazul n care o parte sau alta nu l duce la ndeplinire, totu[i el creeaz` premisele unui dialog constructiv, n spiritul respectu-

Managementul conflictelor

321

lui reciproc, pentru continuarea proceselor de reform` n toate domeniile vie]ii economice, sociale [i politice.

9.3. Elemente de legisla]ia muncii 9.3.1. Contractul colectiv de munc`

Negocierea colectiv` de munc` reprezint` un dialog ntre partenerii social-economici cu interese opuse, n care se confrunt` argumente privitoare la raporturile de munc`, urm`rindu-se realizarea echilibrului de for]e la un moment dat, dialog care se consemneaz` n clauzele unui contract colectiv de munc`. Contractul colectiv de munc` este conven]ia ncheiat` ntre patron sau organiza]ia patronal`, pe de o parte, [i salaria]i, reprezenta]i prin sindicate ori n alt mod prev`zut de lege, de cealalt` parte, prin care se stabilesc clauze privind condi]iile de munc`, salarizarea, precum [i alte drepturi [i obliga]ii ce decurg din raporturile de munc` (Legea nr. 130/1996, art. 1). Prin ncheierea contractelor colective de munc` se urm`re[te promovarea unor rela]ii de munc` echitabile, de natur` s` asigure protec]ia social` a salaria]ilor, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munc`, ori evitarea declan[`rii grevelor. Prevederile contractului colectiv de munc` produc efecte pentru to]i salaria]ii din unitate, indiferent de data angaj`rii sau de afilierea lor la o organiza]ie sindical` din unitate. Contractele colective de munc` se pot ncheia la nivelul unit`]ilor, ramurilor de activitate [i la nivel na]ional. Participarea actorilor sociali la deciziile comune ce vor fi cuprinse n contractul colectiv de munc` este condi]ionat` de ndeplinirea de c`tre ace[tia a unor criterii de reprezentativitate. La negocierea contractului colectiv de munc` la nivel na]ional, de ramur` sau de grup de unit`]i particip` asocia]iile patronale care ndeplinesc cumulativ urm`toarele condi]ii (ibid., art. 15): a) la nivel na]ional: au independen]` organizatoric` [i patrimonial`; reprezint` patronii ale c`ror unit`]i func]ioneaz` n cel pu]in jum`tate din num`rul total al jude]elor, inclusiv municipiul Bucure[ti; reprezint` patronii ale c`ror unit`]i [i desf`[oar` activitatea n cel pu]in 25% din ramurile de activitate; reprezint` patronii ale c`ror unit`]i cuprind minimum 10% din efectivul salaria]ilor din economia na]ional`; b) la nivel de ramur`: au independen]` organizatoric` [i patrimonial`; reprezint` patronii ale c`ror unit`]i cuprind minimum 10% din num`rul salaria]ilor din ramura respectiv`.
Cunoa[te]i o organiza]ie patronal` reprezentativ` la nivel de ramur`?

322

Managementul resurselor umane

De asemenea, exist` condi]ii de reprezentativitate [i pentru organiza]iile sindicale, dup` cum urmeaz` (Legea nr. 143/1997, art. 17): a) la nivel na]ional: au statut legal de confedera]ie sindical`; au independen]` organizatoric` [i patrimonial`; au n componen]` structuri sindicale proprii n cel pu]in jum`tate din num`rul total al jude]elor, inclusiv municipiul Bucure[ti; au n componen]` federa]ii sindicale reprezentative din cel pu]in 25% din ramurile de activitate; organiza]iile sindicale componente au, cumulat, un num`r de membri cel pu]in egal cu 5% din efectivul salaria]ilor din economia na]ional`; b) la nivel de ramur`: au statut legal de federa]ie sindical`; au independen]` organizatoric` [i patrimonial`; organiza]iile sindicale componente au, cumulat, un num`r de membri cel pu]in egal cu 7% din efectivul salaria]ilor din ramura respectiv`; c) la nivel de unitate: au statut legal de organiza]ie sindical`; num`rul de membri ai sindicatului reprezint` cel pu]in 1/3 din num`rul salaria]ilor unit`]ii.
Pute]i da un exemplu de organiza]iei sindical` reprezentativ` la nivel de ramur`?

Negocierea colectiv`, la nivel de unitate, este obligatorie, cu excep]ia unit`]ii care are mai pu]in de 21 de salaria]i. Contractul colectiv de munc` se ncheie pe o perioad` determinat`, care nu poate fi mai mic` de 12 luni sau pe durata unei lucr`ri determinate. La expirarea termenului pentru care a fost ncheiat contractul colectiv de munc`, p`r]ile pot hot`r prelungirea aplic`rii acestuia, n condi]iile n care a fost ncheiat sau n alte condi]ii ce vor fi convenite. Negocierea colectiv` are loc n fiecare an, dup` cum urmeaz`: a) dup` cel pu]in 12 luni de la data negocierii precedente neurmate de ncheierea contractului colectiv de munc` sau de la data intr`rii n vigoare a contractului colectiv de munc`, dup` caz; b) cu cel mult dou` luni naintea expir`rii contractelor colective de munc` ncheiate pe un an. Negocierea colectiv` va avea ca obiect: salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru [i condi]iile de munc`. Ini]iativa negocierii apar]ine patronului. n cazul n care patronul nu angajeaz` negocierea, aceasta are loc la cererea organiza]iei sindicale sau a reprezentan]ilor salaria]ilor, dup` caz, n termen de 15 zile de la formularea cererii (Legea nr. 130/1996, art. 3). Clauzele contractelor colective de munc` produc efecte, dup` cum urmeaz`: pentru to]i salaria]ii din unitate, n cazul contractelor colective de munc` ncheiate la acest nivel;

Managementul conflictelor

323

pentru to]i salaria]ii ncadra]i n unit`]ile care fac parte din grupul de unit`]i pentru care s-a ncheiat contractul colectiv de munc` la acest nivel; pentru to]i salaria]ii ncadra]i n toate unit`]ile din ramura de activitate pentru care s-a ncheiat contractul colectiv de munc`; pentru to]i salaria]ii ncadra]i n toate unit`]ile din ]ar`, n cazul contractelor colective de munc` la nivel na]ional.
La ce crede]i c` se refer` caracterul minimal al contractului colectiv de munc`?

Contractele colective de munc` nu pot con]ine clauze care s` stabileasc` drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munc` ncheiate la nivel superior. De asemenea, contractele individuale de munc` nu pot con]ine clauze care s` stabileasc` drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munc`. Prevederile legale ale contractelor colective de munc` au caracter minimal pentru p`r]ile contractante (ibid., art. 8). Executarea contractului colectiv de munc` este obligatorie pentru p`r]i. Nendeplinirea obliga]iilor asumate prin contractul colectiv de munc` atrage r`spunderea p`r]ilor care se fac vinovate de aceasta. Legea privind contractul colectiv de munc` nu prevede obligativitatea ncheierii acestui fel de contract, p`r]ile avnd libertatea de a negocia sau nu condi]iile generale ale desf`[ur`rii activit`]ii. n lipsa unui astfel de contract, raporturile de munc` vor fi reglementate de contractul individual de munc` (contractul n temeiul c`ruia o persoan` fizic`, denumit` salariat, se oblig` s` presteze munca pentru [i sub autoritatea unui angajator, persoan` fizic` sau juridic`, n schimbul unei remunera]ii denumite salariu) ce are caracter obligatoriu. Un alt act normativ cu caracter obligatoriu l reprezint` Codul Muncii, adoptat n decembrie 2003, care reglementeaz` totalitatea raporturilor individuale [i colective de munc`, modul n care se efectueaz` controlul aplic`rii reglement`rilor din domeniul raporturilor de munc`, precum [i jurisdic]ia muncii [i care se aplic` (Codul Muncii, art. 1 [i 2): a) cet`]enilor romni ncadra]i cu contract individual de munc`, care presteaz` munc` n Romnia; b) cet`]enilor romni ncadra]i cu contract individual de munc` n str`in`tate, n baza unor contracte ncheiate cu un angajator romn, cu excep]ia cazului n care legisla]ia statului pe al c`rui teritoriu se execut` contractul individual de munc` este mai favorabil`; c) cet`]enilor str`ini sau apatrizi ncadra]i cu contract individual de munc`, care presteaz` munc` pentru un angajator romn pe teritoriul Romniei; d) persoanelor care au dobndit statutul de refugiat [i se ncadreaz` cu contract individual de munc` pe teritoriul Romniei, n condi]iile legii; e) ucenicilor care presteaz` munc` n baza unui contract de ucenicie la locul de munc`; f) angajatorilor, persoane fizice [i juridice;

324

Managementul resurselor umane

g) organiza]iilor sindicale [i patronale. Codul Muncii cuprinde prevederi grupate pe capitole care privesc: contractul individual [i colectiv de munc`, concedierea, demisia, timpul de munc` (munca suplimentar`, munca de noapte, norma de munc`) [i timpul de odihn` (pauza de mas`, repaosul s`pt`mnal, concediul de odihn` anual, concediile pentru formare profesional`), salarizarea (salariul minim garantat, plata salariului), s`n`tatea [i securitatea n munc`, formarea profesional`, dialogul social (sindicate, patronate), conflictele de munc`, r`spunderea juridic` (disciplinar`, patrimonial`, contraven]ional`, penal`). Aplicarea reglement`rilor generale [i speciale n domeniul rela]iilor de munc`, securit`]ii [i s`n`t`]ii n munc` este supus` controlului Inspec]iei Muncii, ca organism specializat al administra]iei publice centrale, cu personalitate juridic`, n subordinea Ministerului Muncii [i Solidarit`]ii Sociale.
9.3.2. Legisla]ia privind conflictele de munc`

Pentru prima oar` dup` 1989, conflictele de munc` au fost reglementate prin Legea 15/1991 privind solu]ionarea conflictelor de munc` pentru c` apoi, din cauza schimb`rilor intervenite n rela]iile dintre partenerii sociali [i a experien]elor acumulate, a ap`rut necesitatea unei noi reglement`ri n domeniu; acest lucru a determinat apari]ia Legii 168/1999 privind solu]ionarea conflictelor de munc`, lege care a abrogat reglement`rile anterioare [i care a intrat n vigoare la 1 ianuarie 2000. n aceasta din urm`, conflictele de munc` sunt definite ca reprezentnd conflictele dintre salaria]i [i unit`]ile la care sunt ncadra]i, cu privire la interesele cu caracter profesional, social sau economic ori la drepturile rezultate din desf`[urarea raporturilor de munc` (Legea nr. 168/1999, art. 3). Fa]` de vechea lege, n care se utiliza termenul general de conflicte colective de munc`, noua lege face distinc]ia ntre dou` categorii de conflicte de munc`: conflictele de interese sunt conflictele de munc` ce au ca obiect stabilirea condi]iilor de munc` cu ocazia negocierii contractelor colective de munc` [i sunt conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional, social sau economic ale salaria]ilor; conflictele de drepturi sunt conflictele de munc` ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau ndeplinirea unor obliga]ii decurgnd din legi sau din alte acte normative, precum [i din contractele colective sau individuale de munc` [i sunt conflicte referitoare la drepturile salaria]ilor (ibid., art. 4 [i 5). P`r]ile implicate n conflict sunt unitatea, n sensul de persoan` juridic` legal constituit` care utilizeaz` munca prestat` de angaja]i [i salaria]ii organiza]i sau nu ntr-un sindicat. Conflictele de interese pot avea loc la nivelul unit`]ilor, la nivelul grupurilor de unit`]i, al ramurilor ori la nivel na]ional. Conflictele de interese pot avea loc [i la nivelul unor subunit`]i, compartimente sau al unor grupuri de salaria]i care exercit` aceea[i profesie n aceea[i unitate, n m`sura n care ntre partenerii la negocieri s-a

Managementul conflictelor

325

convenit ca ace[tia s` [i stabileasc`, n mod distinct, prin contractul colectiv, condi]iile de munc`. Nu pot constitui obiect al conflictelor de interese revendic`rile salaria]ilor pentru a c`ror rezolvare este necesar` adoptarea unei legi sau a altui act normativ. Mai mult, pe durata valabilit`]ii unui contract colectiv de munc` salaria]ii nu pot declan[a conflicte de interese. Conflictele de interese pot fi declan[ate n urm`toarele situa]ii (ibid., art. 12): unitatea refuz` s` nceap` negocierea unui contract colectiv de munc`, n condi]iile n care nu are ncheiat un contract colectiv de munc` sau contractul colectiv de munc` anterior a ncetat; unitatea nu accept` revendic`rile formulate de salaria]i; unitatea refuz` nejustificat semnarea contractului colectiv de munc`, cu toate c` negocierile au fost definitivate; unitatea nu [i ndepline[te obliga]iile prev`zute de lege de a ncepe negocierile anuale obligatorii privind salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru [i condi]iile de munc`. n toate cazurile n care ntr-o unitate exist` premisele declan[`rii unui conflict de interese, sindicatele reprezentative sau, n cazul n care n unitate nu este organizat un astfel de sindicat, reprezentan]ii ale[i ai salaria]ilor vor sesiza unitatea despre aceast` situa]ie. Sesizarea se va face n scris, cu precizarea revendic`rilor salaria]ilor, inclusiv a motiv`rii acestora, precum [i a propunerilor de solu]ionare. Conducerea unit`]ii este obligat` s` primeasc` [i s` nregistreze sesizarea astfel formulat`. Revendic`rile salaria]ilor, motivarea acestora [i propunerile de solu]ionare pot fi exprimate de sindicatul reprezentativ sau de c`tre reprezentan]ii ale[i ai salaria]ilor [i cu ocazia primirii la conducerea unit`]ii; discu]iile purtate cu acest prilej sunt consemnate ntr-un proces-verbal. Conducerea unit`]ii are obliga]ia de a r`spunde n scris sindicatelor sau, n lipsa acestora, reprezentan]ilor salaria]ilor, n termen de dou` zile lucr`toare de la primirea sesiz`rii, cu precizarea punctului de vedere pentru fiecare dintre revendic`rile formulate. n situa]ia n care unitatea nu a r`spuns la toate revendic`rile formulate sau, de[i a r`spuns, sindicatele nu sunt de acord cu punctul de vedere precizat, conflictul de interese se consider` declan[at (ibid., art. 14, 15 [i 16). Concilierea conflictelor de interese. n cazul n care conflictul de interese a fost declan[at, sindicatul reprezentativ sau, dup` caz, reprezentan]ii salaria]ilor sesizeaz` Ministerul Muncii [i Solidarit`]ii Sociale, prin organele sale teritoriale, n vederea concilierii. n termen de 24 de ore de la nregistrarea sesiz`rii, Ministerul desemneaz` delegatul s`u pentru participare la concilierea conflictului de interese, care are obliga]ia s` ia urm`toarele m`suri: comunicarea sesiz`rii unit`]ii n termen de 48 de ore de la desemnarea sa [i convocarea p`r]ilor la procedura de conciliere la un termen ce nu poate dep`[i 7 zile de la nregistrarea sesiz`rii.
Folosindu-v` de informa]iile furnizate de mass-media, pute]i da un exemplu de conflict de interese care a avut loc n ntreprinderile din ]ara noastr` n trecutul apropiat?

326

Managementul resurselor umane

Pentru sus]inerea intereselor lor la conciliere, sindicatele reprezentative sau, dup` caz, salaria]ii aleg o delega]ie format` din 2-5 persoane, care va fi mputernicit` n scris s` participe la concilierea organizat` de Ministerul Muncii [i Solidarit`]ii Sociale; din delega]ia sindicatului pot face parte [i reprezentan]i ai federa]iei sau ai confedera]iei la care sindicatul este afiliat. Pentru sus]inerea punctului de vedere al unit`]ii conduc`torul acesteia, dac` nu particip` personal, va desemna printr-o mputernicire scris` o delega]ie compus` din 2-5 persoane care s` participe la conciliere. Sus]inerile p`r]ilor [i rezultatul dezbaterilor se consemneaz` ntr-un proces-verbal, semnat de c`tre p`r]i [i de delegatul Ministerului. n cazul n care, n urma dezbaterilor se ajunge la un acord cu privire la solu]ionarea revendic`rilor formulate, p`r]ile vor definitiva contractul colectiv de munc`, conflictul de interese fiind astfel ncheiat, iar rezultatele concilierii vor fi aduse la cunostint` salaria]ilor de c`tre cei care au f`cut sesizarea pentru efectuarea concilierii (ibid., art. 21, 22 [i 23). A[a cum rezult` din lege, tr`s`turile caracteristice concilierii conflictelor de interes sunt: prima faz`, obligatorie, este a ncerc`rii de solu]ionare a conflictelor; are o durat` determinat` n timp; const` n negocierea colectiv` dintre p`r]i organizat` de Ministerul Muncii [i Solidarit`]ii Sociale; are drept scop rezolvarea conflictelor de interese. n cazul n care conflictul de interese nu a fost solu]ionat ca urmare a concilierii, p`r]ile pot hot`r, prin consens, ini]ierea procedurii de mediere. Medierea conflictelor de interese. Mediatorii sunt ale[i de comun acord de c`tre p`r]ile aflate n conflict de interese, dintre persoanele care au calitatea de mediator. Mediatorii sunt numi]i anual de ministrul muncii [i solidarit`]ii sociale, cu acordul Consiliului Economic [i Social. Durata medierii nu poate dep`[i 30 de zile calculate de la data la care mediatorul ales a acceptat medierea conflictului de interese. Alte tr`s`turi caracteristice ale medierii sunt: este o procedur` facultativ`; se realizeaz` numai cu ajutorul mediatorilor al c`ror rol este de a propune o solu]ie de conciliere pentru p`r]ile aflate n opozi]ie. P`r]ile aflate n conflict de interese au obliga]ia de a pune la dispozi]ie mediatorului datele necesare pentru ndeplinirea misiunii sale; mediatorul are dreptul s` convoace p`r]ile [i s` le cear` rela]ii n scris cu privire la revendic`rile formulate. La ncheierea misiunii sale, mediatorul trebuie s` ntocmeasc` un raport cu privire la situa]ia conflictului de interese, s` [i precizeze p`rerea cu privire la eventualele revendic`ri r`mase nesolu]ionate; raportul va fi transmis fiec`rei p`r]i, precum [i Ministerului Muncii [i Solidarit`]ii Sociale. Arbitrajul conflictelor de interese. Pe ntreaga durat` a unui conflict de interese p`r]ile aflate n conflict pot hot`r prin consens ca revendic`rile formulate s` fie supuse arbitrajului unei comisii. Comisia de arbitraj se compune din 3 arbitri desemna]i dup` cum urmeaz`: un arbitru de c`tre conducerea unit`]ii, un arbitru de c`tre sindicatele reprezentative sau, dup` caz, de c`tre reprezentan]ii salaria]ilor [i un arbitru de c`tre Ministerul Muncii [i Solidarit`]ii Sociale. Dup` stabilirea comisiei de arbitraj, p`r]ile sunt obligate s` depun` la aceasta ntreaga documenta]ie privind revendic`rile formulate [i sus]inerea acestora. n termen de 3 zile

Managementul conflictelor

327

de la primirea documenta]iei, comisia de arbitraj are obliga]ia s` convoace p`r]ile [i s` dezbat` mpreun` cu acestea conflictul de interese. Comisia de arbitraj se pronun]` n termen de 5 zile de la data ncheierii dezbaterilor printr-o hot`rre irevocabil`. Hot`rrile pronun]ate de comisia de arbitraj sunt obligatorii pentru p`r]i [i completeaz` contractele colective de munc`. ncepnd cu data pronun]`rii hot`rrii de c`tre comisia de arbitraj, conflictul de interese nceteaz` (ibid., art. 33, 38).
Cum a fost solu]ionat conflictul de interese pe care l-a]i dat ca exemplu mai sus?

Conflicte de drepturi sunt considerate urm`toarele: a) conflictele n leg`tur` cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea [i ncetarea contractelor individuale de munc`; b) conflictele n leg`tur` cu executarea contractelor colective de munc`; c) conflictele n leg`tur` cu plata unor desp`gubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de p`r]i prin nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunz`toare a obliga]iilor stabilite prin contractul individual de munc`; d) conflictele n leg`tur` cu constatarea nulit`]ii contractelor individuale sau colective de munc` ori a unor clauze ale acestora; e) conflictele n leg`tur` cu constatarea ncet`rii aplic`rii contractelor colective de munc` (ibid., art. 67, 68). Conflictele de drepturi se solu]ioneaz` de c`tre instan]ele judec`tore[ti; cererile referitoare la solu]ionarea conflictelor de drepturi se adreseaz` instan]ei judec`tore[ti competente n a c`rei circumscrip]ie [i are sediul unitatea. Termenele de judecat` nu pot fi mai mari de 10 zile. n cazul n care sunt contestate m`suri unilaterale dispuse de unitate, aceasta are obliga]ia ca, pn` la prima zi de nf`]i[are, s` depun` dovezile n baza c`rora a luat m`sura respectiv`. La prima zi de nf`]i[are, nainte de intrarea n dezbateri, instan]a are obliga]ia de a ncerca stingerea conflictului de drepturi prin mp`carea p`r]ilor. Hot`rrile instan]ei sunt definitive. Tot Legea 168/1999 privind solu]ionarea conflictelor de munc` reglementeaz` [i dreptul la grev`. Greva reprezint` un drept care apar]ine fiec`rui salariat, fiind garantat de Constitu]ia Romniei; ea constituie o ncetare colectiv` [i voluntar` a lucrului ntr-o unitate [i poate fi declarat` pe durata desf`[ur`rii conflictelor de interese, cu excep]iile prev`zute de lege. Greva poate fi declarat` numai dac`, n prealabil, au fost epuizate posibilit`]ile de solu]ionare a conflictului de interese prin procedurile prev`zute de lege (prezentate mai sus) [i dac` momentul declan[`rii a fost adus la cuno[tin]` conducerii unit`]ii de c`tre organizatori cu 48 de ore nainte. Greva poate fi declarat` numai pentru ap`rarea intereselor cu caracter profesional, economic [i social ale salaria]ilor; greva nu poate urm`ri realizarea unor scopuri politice (ibid., art. 40, 41, 49). Hot`rrea de a declara greva se ia de c`tre organiza]iile sindicale reprezentative participante la conflictul de interese, cu acordul a cel pu]in jum`tate din num`rul membrilor sindicatelor respective. Pentru salaria]ii unit`]ilor n care nu sunt organizate sindicate reprezentative, hot`rrea de declarare a grevei se ia prin vot secret, cu

328

Managementul resurselor umane

acordul a cel pu]in unei p`trimi din num`rul salaria]ilor unit`]ii sau, dup` caz, ai subunit`]ii, compartimentului sau grupului de salaria]i n care s-a declan[at conflictul de interese. Conform legisla]iei romne[ti, grevele pot fi de avertisment, propriu-zise [i de solidaritate; mai pot fi ntlnite [i alte feluri de grev` greva general` ce cuprinde o unitate, o ramur` sau ntreaga economie [i greva par]ial`, ce cuprinde doar o parte din unitate. Greva de solidaritate poate fi declarat` n vederea sus]inerii revendic`rilor formulate de salaria]ii altor unit`]i. Greva de solidaritate nu poate avea o durat` mai mare de o zi [i trebuie anun]at` n scris conducerii unit`]ii cu cel pu]in 48 de ore nainte de data ncet`rii lucrului. Hot`rrea de a declara grev` de solidaritate poate fi luat` de c`tre organiza]iile sindicale reprezentative afiliate la aceea[i federa]ie sau confedera]ie sindical` la care este afiliat sindicatul organizator.
Cunoa[te]i [i alte tipuri de grev`, n afara celor deja men]ionate?

n ceea ce prive[te grevele propriu-zise, participarea este liber`. Nimeni nu poate fi constrns s` participe la grev` sau s` refuze s` participe. Pe durata n care revendic`rile formulate de salaria]i sunt supuse medierii ori arbitrajului, acestia nu pot declara grev`. n situa]ia n care, dup` declararea grevei, jum`tate din num`rul salaria]ilor care au hot`rt declararea grevei renun]` la grev`, aceasta nceteaz`. Dac` este posibil, salaria]ii care nu particip` la grev` [i pot continua activitatea. Salaria]ii afla]i n grev` trebuie s` se ab]in` de la orice ac]iune de natur` s` mpiedice continuarea activit`]ii de c`tre cei care nu particip` la grev`. Organizatorii grevei, mpreun` cu conducerea unit`]ii au obliga]ia ca pe durata acesteia s` protejeze bunurile unit`]ii [i s` asigure func]ionarea continu` a utilajelor [i a instala]iilor a c`ror oprire ar putea constitui un pericol pentru via]a sau pentru s`n`tatea oamenilor. Pe durata grevei conducerea unit`]ii nu poate fi mpiedicat` s` [i desf`[oare activitatea de c`tre salaria]ii afla]i n grev` sau de organizatorii acesteia. Conducerea unit`]ii nu poate ncadra salaria]i care s` i nlocuiasc` pe cei afla]i n grev`. Participarea la grev` sau organizarea acesteia, cu respectarea dispozi]iilor legale, nu reprezint` o nc`lcare a obliga]iilor de serviciu ale salaria]ilor [i nu poate avea consecin]e negative asupra grevi[tilor sau asupra organizatorilor. Pe durata grevei, salaria]ii [i men]in toate drepturile ce decurg din contractul individual de munc`, cu excep]ia drepturilor salariale (ibid., art. 53, 54). Conducerile unit`]ilor pot solicita suspendarea grevei pe un termen de cel mult 30 de zile de la data nceperii grevei, dac` prin aceasta s-ar pune n pericol via]a sau s`n`tatea oamenilor. Cererea de suspendare se adreseaz` cur]ii de apel n a c`rei circumscrip]ie [i are sediul unitatea [i se solu]ioneaz` n termen de 7 zile de la nregistrare; hot`rrile pronunta]e sunt irevocabile. n timpul grevei organizatorii acesteia continu` negocierile cu conducerea unit`]ii, n vederea satisfacerii revendic`rilor care formeaz` obiectul conflictului de

Managementul conflictelor

329

interese. n cazul n care organizatorii grevei [i conducerea unit`]ii ajung la un acord, conflictul de interese este solu]ionat [i greva nceteaz`. Dac` unitatea apreciaz` c` greva a fost declarat` ori continu` cu nerespectarea legii, ea se poate adresa judec`toriei n a c`rei circumscrip]ie teritorial` [i are sediul cu o cerere prin care se solicit` instan]ei ncetarea grevei. Judec`toria examineaz` cererea prin care se solicit` ncetarea grevei [i pronun]` o hot`rre prin care, dup` caz: a) respinge cererea unit`]ii; b) admite cererea unit`]ii [i dispune ncetarea grevei ca fiind ilegal`. Hot`rrile pronuntate de judec`torie sunt definitive. n cazul n care dispun ncetarea grevei ca fiind ilegal`, instan]ele, la cererea celor interesa]i, pot obliga persoanele vinovate de declan[area grevei ilegale la plata unor desp`gubiri (ibid., art. 57, 60, 61). n situa]ia n care greva s-a derulat pe o durat` de 20 de zile, f`r` ca p`r]ile implicate s` fi ajuns la o n]elegere [i dac` continuarea grevei ar fi de natur` s` afecteze interese de ordin umanitar, conducerea unit`]ii poate supune conflictul de interese unei comisii de arbitraj. Cererea de arbitrare se adreseaz` organelor care au efectuat concilierea conflictului de interese. Exist` ns` [i unele categorii de salaria]i care nu pot declara grev`: procurorii, judec`torii, personalul Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, Ministerului de Interne [i al unit`]ilor din subordinea acestor ministere, personalul Serviciului Romn de Informa]ii, al Serviciului de Informa]ii Externe, al Serviciului de Telecomunica]ii Speciale, personalul militar ncadrat n Ministerul Justi]iei, precum [i cel din unit`]ile din subordinea acestuia. Personalul din transporturile aeriene, navale, terestre de orice fel nu poate declara grev` din momentul plec`rii n misiune [i pn` la terminarea acesteia. Personalul mbarcat pe navele marinei comerciale sub pavilion romnesc poate declara grev` numai cu respectarea normelor stabilite prin conven]ii interna]ionale ratificate de statul romn. n unit`]ile sanitare [i de asisten]` social`, de telecomunica]ii, ale radioului [i televiziunii publice, n unit`]ile de transporturi pe c`ile ferate, inclusiv pentru gardienii feroviari, n unit`]ile care asigur` transportul n comun [i salubritatea localit`]ilor, precum [i aprovizionarea popula]iei cu gaze, energie electric`, c`ldur` [i ap`, greva este permis` cu condi]ia ca organizatorii [i conduc`torii grevei s` asigure serviciile esen]iale, dar nu mai pu]in de o treime din activitatea normal`, cu satisfacerea necesit`]ilor minime de via]` ale comunit`]ilor locale. Salaria]ii din unit`]ile sistemului energetic na]ional, din unit`]ile operative de la sectoarele nucleare, din unit`]ile cu foc continuu pot declara grev` cu condi]ia asigur`rii a cel pu]in unei treimi din activitate, care s` nu pun` n pericol via]a [i s`n`tatea oamenilor [i care s` asigure func]ionarea instala]iilor n deplin` siguran]` (ibid., art. 63, 64, 65, 66).

330

Managementul resurselor umane

9.4. Documente, aplica]ii [i studii de caz

A. Documente A.1. Prezent`m mai jos, ca exemplu, un extras din Statutul Federa]iei Na]ionale Sindicale Alma Mater, cuprinznd obiectivele [i ac]iunile pe care le are n vedere federa]ia (sursa: http://www.almamater.ro/statutul.htm.) I.1 Federa]ia Na]ional` Sindical` ALMA MATER, numit` n continuare Federa]ia ALMA MATER, este o organiza]ie constituit` la nivel na]ional, prin liber consim]`mnt, din organiza]ii de tip sindical, nfiin]ate dup` 22 decembrie 1989 n universit`]i, unit`]i conexe [i institute de cercetare din Romnia, care func]ioneaz` ca persoan` juridic` de sine st`t`toare, pe baza prevederilor prezentului statut. II.1 Federa]ia ALMA MATER activeaz` n vederea unirii tuturor categoriilor profesionale din nva]`mntul universitar [i cercetare din Romnia, n sindicate libere, profesionale, de ramur` n scopul ndeplinirii aspira]iilor lor pentru o viat` mai bun`, decent` [i pentru condi]ii de munc` civilizate. II.2 Federa]ia ALMA MATER [i propune s` ac]ioneze pentru realizarea urm`toarelor obiective principale: a) asigurarea respect`rii drepturilor fundamentale ale membrilor s`i la munc`, la protec]ie social` [i securitatea muncii, la odihn` [i asigur`ri sociale, ajutor garantat n caz de [omaj, la pensie, precum [i la alte drepturi garantate de legisla]ia n vigoare; b) asigurarea unui loc de munc` pentru fiecare membru al s`u corespunz`tor cu nivelul de calificare [i competen]` profesional`; c) asigurarea condi]iilor adecvate de perfec]ionare profesional` sau calificare superioar`, pentru to]i membrii s`i; d) promovarea liberei initia]ive, a libert`]ii de exprimare [i asigurarea unit`]ii de ac]iune a sindicatelor [i grupurilor de ini]iativ` sindical` afiliate; e) ac]ionarea prin toate mijloacele legale pentru perfec]ionarea continu` a legisla]iei muncii, n concordan]` cu modific`rile ce pot interveni n via]a economic` [i social`; f) respectarea ntocmai a prevederilor legale referitoare la ocrotirea [i garantarea muncii [i a drepturilor ce deriv` din acestea; g) statornicirea [i respectarea strict` a duratei zilei de munc` [i a normelor s`ptamnale prin alinierea legisla]iei Romniei la prevederile interna]ionale, corelate cu specificul [i condi]iile locului de munc`; h) plata integral` a orelor de munc` efectuate peste programul de lucru obi[nuit sau n zilele de repaus s`ptamnal, ct [i n timpul s`rb`torilor legale. Munca prestat` peste program se va efectua numai cu acordul persoanei n cauz`; i) asigurarea protec]iei liderilor de sindicat [i delega]ilor sindicali, att pe durata mandatului lor ct [i dup` expirarea acestuia;

Managementul conflictelor

331

j) asigurarea pl`]ii concediului anual de odihn` [i a concediului suplimentar corespunz`tor condi]iilor de lucru, pentru to]i membrii s`i; k) realizarea unei depline securit`]i a muncii prin negocieri cu conducerea ministerului de resort [i consiliile de administra]ie ale unit`]ilor, ale c`ror sindicate sau grupuri de initia]iv` sindical`, sunt membre ale Federa]iei ALMA MATER, n scopul asigur`rii condi]iilor normale de munc`, a microclimatului n limitele admise de normele n vigoare, a combaterii polu`rii de orice natur`, n special chimic` [i radioactiv`, a scoaterii imediat din func]iune a ma[inilor, utilajelor [i instala]iilor cu dispozitive generatoare de accidente [i pentru dotarea acestora cu dispozitive [i aparate de prevenire a accidentelor [i mboln`virilor profesionale; l) Federa]ia ALMA MATER poate cere oficial Ministerului Educa]iei, Cercet`rii [i Tineretului, oprirea temporar` sau definitiv` a unei unit`]i sau instala]ii aflate ntr-o institu]ie de nv`]`mnt superior, dac` ea pune n pericol via]a sau s`n`tatea lucr`torilor sau ac]ioneaz` n mod negativ asupra mediului nconjurator; m) acordarea echipamentului de lucru [i de protec]ie, a antidoturilor, materialelor igienico-sanitare precum [i a sporurilor de salariu [i concediu suplimentar de odihn` personalului muncitor care [i desf`[oar` activitatea n condi]ii de munc` grele, nocive sau periculoase; n) ncadrarea unor sectoare lucrative n grupe de munc` corespunz`toare, ]innd cont de complexitatea [i periculozitatea proceselor tehnologice sau a activit`]ilor profesionale, n conformitate cu legisla]ia n vigoare; o) asigurarea unui raport favorabil ntre nivelul salariilor celor ce lucreaz` n nv`]`mntul superior [i cercetare [i salariul mediu pe economie. II.3 Pentru realizarea scopului [i a obiectivelor asumate, Federa]ia ALMA MATER va negocia [i milita prin mijloacele specifice sindicatelor libere, prev`zute de legisla]ia n vigoare. Activitatea Federa]iei ALMA MATER va cuprinde urm`toarele ac]iuni: a) sprijinirea propunerilor unor proiecte de legi, acte normative [i reglement`ri, referitoare la raporturile de munc`, drepturile [i ndatoririle salaria]ilor, ce sunt n concordan]` cu reglement`rile interna]ionale [i favorizeaz` personalul angajat n nv`]`mntul superior, cercetare sau unit`]i conexe; b) interpelarea prin pres` a Guvernului, a membrilor Parlamentului, a altor organe centrale de stat, n cazul n care ac]iunile acestora contravin [i afecteaz` negativ interesele membrilor s`i de sindicat; c) tratative cu Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Tineretului, alte organe de stat [i cu Guvernul, n cazul conflictelor de munc`, pentru solu]ionarea acestora corespunz`tor cu drepturile legale [i statutare ale membrilor s`i; d) folosirea peti]iei, a mitingului, a demonstra]iei [i a grevei ca ac]iuni de protest n lupta pentru ap`rarea intereselor membrilor s`i [i pentru respectarea demnit`]ii [i drepturilor fundamentale ale omului; e) sprijinirea sindicatelor afiliate n organizarea [i desf`[urarea ac]iunilor de protest, dac` acestea sunt justificate;

332

Managementul resurselor umane

f) constituirea de grupuri de initia]iv` sindical` formate din persoane angajate n institu]iile de nv`]`mnt superior, cercetare sau unit`]i conexe, n care nu exist` sindicate afiliate la Federa]ia ALMA MATER, ori din alte persoane care recunosc condi]iile prezentului statut. Aceste nuclee se subordoneaz` Biroului Executiv, cu drept de reprezentare n structurile Federa]iei ALMA MATER, conform prezentului statut; g) chemarea n fa]a instan]elor judec`tore[ti a persoanelor fizice sau juridice care se fac vinovate de nc`lcarea legisla]iei referitoare la dreptul muncii, dreptul sindical sau care ncalc` contractul colectiv de munc` unic la nivel de ramur`, contractul colectiv de munc` la nivel de institu]ie sau contractul colectiv de munc` individual; h) acordarea asisten]ei juridice sindicatelor afiliate n procesele acestora cu persoane fizice sau juridice cauzate de conflicte de munc`; i) medierea conflictelor ap`rute ntre sindicatele membre, ntre acestea [i minister sau alte organe ale puterii de stat [i administrative, ntre acestea [i alte sindicate neafiliate la Federa]ia ALMA MATER; j) adresarea de apeluri Organiza]iei Interna]ionale a Muncii [i altor organiza]ii sindicale interna]ionale la care a aderat Federatia ALMA MATER, n cazuri de afectare grav` a drepturilor membrilor s`i, pentru sprijinirea ac]iunilor sale; k) efectuarea n colaborare cu institu]ii na]ionale [i interna]ionale de specialitate a unor studii [i analize privind evolu]ia condi]iilor de munc` n nv`]`mnt [i cercetare. A.2. Prezent`m n continuare, selectiv, cteva prevederi ale contractului colectiv de munc` unic la nivel de ramur` nv`]`mnt, ncheiat n anul 2003 ntre Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Tineretului [i federa]iile sindicale reprezentative din nv`]`mnt: Federa]ia Educa]iei Na]ionale, Federa]ia Sindicatelor Libere din nv`]`mnt, Federatia Sindicatelor Independente din nv`]`mnt Spiru Haret [i Federa]ia Na]ional` Sindical` Alma Mater (sursa:http://www.isjcta.ro/contract_ colectiv_de_munca.php). Art.12. Durata normal` a timpului de munc` este, n medie, de 8 ore pe zi, 40 de ore pe s`pt`mn`, realizate prin s`pt`mna de lucru de 5 zile. Art. 25. Pentru rezolvarea unor situa]ii personale, salaria]ii au dreptul la 30 de zile lucr`toare, concediu f`r` plat`, acordate de conduc`torul institu]iei sau al unit`]ii de nv`]`mnt. Art. 28. Personalul didactic beneficiaz` la fiecare tran[` de vechime n nv`]`mnt de un spor de 3% din salariul de baz`, pentru suprasolicitare neuropsihic`. Art. 30. P`r]ile contractante convin ca personalul din nv`]`mnt s` beneficieze de urm`toarele premii: a) un premiu anual, conform Hot`rrii Guvernului nr. 829/1994, care se acord` pn` la sfr[itul anului calendaristic, Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Tineretului f`cnd demersurile necesare n acest sens;

Managementul conflictelor

333

b) un premiu lunar n cuantum de 2% asupra fondului de salarii; acest fond de premiere trebuie utilizat lunar, sumele nefolosite putnd fi utilizate n lunile urm`toare n cadrul aceluia[i an bugetar [i n acela[i scop; c) un premiu dintr-un fond constituit n limita a 30% din totalul veniturilor nete realizate n unit`]ile [i institu]iile de nv`]`mnt care realizeaz` venituri extrabugetare, prin activit`]i suplimentare fa]` de cele prev`zute n bugetul de venituri [i cheltuieli care se negociaz` cu reprezentan]ii federa]iilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munc`. Art. 34. Pentru prestarea activit`]ii n locurile de munc` cu condi]ii deosebite, salaria]ii primesc, potrivit legii, sporuri la salariul de baz`, durata redus` a timpului de lucru, alimenta]ie specific`, concedii suplimentare, reducerea vrstei de pensionare, echipamente [i materiale de protec]ie gratuite. Art. 37. Personalul din nv`]`mnt beneficiaz` n mod gratuit de asisten]` medical` n cabinetele medicale [i psihologice [colare sau n policlinici [i unit`]i spitalice[ti stabilite prin protocol ncheiat ntre Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Tineretului [i Ministerul S`n`t`]ii [i Familiei. Analizele medicale se vor realiza gratuit n baza trimiterii medicului de familie, contravaloarea acestora fiind suportat` de Casa de Asigur`ri de S`n`tate. Art. 44. Personalul din nv`]`mnt beneficiaz` de o compensa]ie de la bugetul asigur`rilor sociale de 50% din valoarea transportului, a caz`rii, a mesei [i a tratamentului n bazele de odihn` [i tratament ale nv`]`mntului [i sindicatelor, precum [i n alte spa]ii contractate de Ministerul Muncii [i Solidarit`]ii Sociale. A.3. Red`m n continuare un exemplu de grev` de avertisment, a[a cum a fost ea prezentat` n pres` (sursa: http://www.cotidianul.ro/anterioare/1999/social/ soc1925apr.htm)
Ast`zi, n organizarea celor patru mari confedera]ii sindicale, grev` de avertisment de dou` ore n toata ]ara A fost declan[at primul val de proteste concomitente ale celor mai importante centrale sindicale, CNS Cartel Alfa, CNSRL Fr`]ia, BNS [i CSDR. Astfel, cele patru centrale sindicale au anun]at pentru ast`zi declan[area unei greve de avertisment de dou` ore. Revendic`rile sindicatelor vizeaz`, n principal, cre[terea salariilor [i mic[orarea impozitelor, deblocarea financiar` n economie [i modificarea sau aprobarea, n regim de urgen]`, a unor legi privind r`spunderea ministerial`, condi]iile [i rela]iile de munc`. Dac` dup` greva din 19 aprilie guvernan]ii nu vor rezolva aceste cereri, sindicatele amenint` c` vor nceta total lucrul, pe 26 aprilie. O parte din serviciile publice [i ntrerup activitatea Uniunea Sindicatelor Libere Metrou a decis ca ac]iunea lor s` aib` loc ntre orele 4.00 [i 6.00, pentru ca protestul s` nu-i afecteze prea tare pe cei care c`l`toresc de obicei cu metroul. Circula]ia va fi reluat` la ora 6.00, trenurile urmnd a fi dispuse n sta]ii n a[a fel nct s` poat` intra n traseu conform programului obi[nuit de circula]ie. Reamintim c` programul de func]ionare n trafic al metroului bucure[tean ncepe n mod normal la ora 5.00. {oferii mai multor societ`]i de transport n regim de taxi [i maxi-taxi, precum [i transport de marf`, vor ntrerupe lucrul ntre orele 7.00 [i 9.00. Ac]iunea lor este determinat` att de nerezolvarea cererilor celor patru confe-

334

Managementul resurselor umane

dera]ii, ct [i de scumpirea carburan]ilor [i de alte m`suri cu influen]e negative asupra activit`]ii de transport. Angaja]ii Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Bucure[ti sunt singurii sindicali[ti din cadrul serviciilor publice locale care vor participa ast`zi, ntre orele 9.00-11.00, la greva de avertisment. Acesta nu va afecta popula]ia Capitalei, dup` cum a declarat Gheorghe Dabela, directorul RADET. El a explicat c`, pe durata protestului, nu se va interveni dect n cazul avariilor foarte grave. RADET va primi toate solicit`rile de revizie sau repara]ie a instala]iilor, pe care le va remedia numai dup` sfr[itul protestului. Cursuri suspendate Chiar n prima zi de [coal`, dup` vacan]a de Pa[te, nv`]`mntul preuniversitar se va afla n grev` de avertisment, ntre orele 9.00 [i 11.00. Aceasta ac]iune este privit`, ns`, diferit de c`tre cele trei federa]ii sindicale din sistemul preuniversitar. Astfel, Federa]ia Educa]iei Na]ionale a anun]at suspendarea orelor de studiu n intervalul 9.00-11.00, elevii fiind supraveghea]i la clase. n schimb, sindicali[tii federa]iei Spiru Haret vor purta la bra] banderola alb`, a grevei japoneze, programul elevilor nefiind ntrerupt. La rndul s`u, Federa]ia Sindicatelor Libere din nv`]`mnt a l`sat la alegerea oamenilor din teritoriu modalitatea de protest: fie greva de avertisment, fie greva japonez`. ncepnd cu ora 10.00, universit`]ile vor nceta lucrul timp de patru ore, dup` cum a anuntat federa]ia Alma Mater. Grev` japonez` Salaria]ii filialelor locale ale CONEL [i Romgaz nu pot participa la grev` pentru c` legea interzice angaja]ilor din sectorul energetic s` ntrerup` lucrul. Noi vom fi ns` n grev` japonez`, cu banderole albe pe bra], a declarat Nicolae Oproiu, liderul sindicatului din cadrul Sucursalei Electrocentrale Bucure[ti. Nici angaja]ii societ`]ii de salubrizare REBU, ai regiei de ap` RGAB [i din transportul local de suprafa]` (RATB) nu vor opri lucrul pe durata grevei anun]ate de confedera]iile sindicale. Sindicali[tii acestor societ`]i nu sunt afilia]i [i nu au probleme care s` duc` la declan[area unui conflict de munc`.

B. Aplica]ii [i studii de caz 1. Prezenta]i comparativ aspectele negative ale stilurilor ocolitor [i competitiv de management al conflictelor. 2. Pentru fiecare dintre cele cinci stiluri de management al conflictelor, indica]i n ce cazuri nu este recomandabil s` se recurg` la ele. 3. Gndi]i-v` la insuficien]a resurselor sau la ambiguitatea organiza]ional`, ca factori care duc la declan[area conflictelor organiza]ionale. Un manager iscusit i poate folosi pentru a face o serie de schimb`ri radicale benefice n organiza]ia sa. Imagina]i-v` dou` astfel de cazuri, cte unul pentru fiecare factor. 4. Una dintre cele mai bine dovedite inechit`]i ce caracterizeaz` locurile de munc` contemporane este diferen]a de salariu dintre b`rba]i [i femei: femeile sunt pl`tite mai pu]in, de[i sunt egale cu b`rba]ii din punct de vedere al cuno[tin]elor [i al experien]ei acumulate. Dana urmeaz` s` fie angajat` ca director de vnz`ri la o firm` privat` produc`toare [i distribuitoare de mobil`.

Managementul conflictelor

335

La ce tip de negociere ar trebui s` recurg` ea n discu]ia cu managerul general, pentru a ob]ine un salariu mai mare, cel pu]in egal cu al fostului director de vnz`ri (b`rbat), care tocmai demisionase cu pu]in timp n urm`? Dezvolta]i [i justifica]i alegerea f`cut`. 5. n ce constau punctele comune [i diferen]ele dintre cele trei modalit`]i de interven]ie a ter]ilor n procesul negocierii? 6. La UPS Ocna Mure[ s-a nregistrat ieri primul conflict de munc` dup` ce uzina de produse sodice s-a privatizat. Angaja]ii sunt nemultumi]i pentru c`, n ciuda promisiunilor optimiste, \n luna aprilie au ob]inut salarii de numai 50 la sut` din suma ce li se cuvenea. Salaria]ii spun c` [i-au f`cut norma [i c` au dreptul la un salariu de sut` la sut`. Unii dintre ei sus]in c` au muncit chiar peste program [i nu se a[teptau s` li se ia din bani. Liderul de sindicat a fost nevoit s`-i reprezinte pe oameni n fa]a conducerii [i, pentru c` nu a avut c[tig de cauz`, a nregistrat ast`zi conflictul de munc` la Judecatoria Alba Iulia. Cei circa 1500 de angaja]i vor s`-l determine pe patron s`-[i ]in` promisiunile f`cute angaja]ilor la preluarea societ`]ii. n caz contrar, oamenii vor recurge [i la alte forme de protest. (adaptare dup`: http://www.geocities.com/unireapres/arhiva/2001/mai/11mai/pag1.html) ncerca]i s` intra]i n rolul sindicali[tilor, pe de o parte, [i al patronatului, pe de alt` parte [i s` negocia]i pentru a ajunge la un acord. Dac` nu se ajunge la un acord [i dvs. a]i fi delegatul Ministerului Muncii [i Solidarit`]ii Sociale, trimis s` pun` cap`t conflictului, cum a]i solu]iona problema? n aceast` situa]ie, care dintre cele trei modalit`]i de implicare a celei de-a treia p`r]i (reprezentantul Ministerului Muncii) ar fi cea mai eficient`? 7. n cadrul rela]iilor de munc` func]ioneaz` principiul egalit`]ii de tratament fa]` de to]i salaria]ii [i angajatorii. Munca for]at` este interzis`. Rela]iile de munc` se bazeaz` pe principiul consensualit`]ii [i al bunei-credin]e. Comenta]i aceste principii fundamentale ale Codului Muncii (Codul Muncii, art. 4, 5 [i 11) [i construi]i exemple n care se aplic` aceaste prevederi. 8. Considera]i c` exist` obstacole care stau n calea dialogului social dintre sindicate, patronate [i guvern? Dac` da, care crede]i c` sunt acestea? Dac` CES ar avea mai multe atribu]ii, atunci ar exista riscul de a se abuza de ele? 9. Unul din serviciile pe care Blocul Na]ional Sindical (BNS) le ofer` membrilor s`i (federa]iile profesionale afiliate la ea) este [i acela de a participa prin reprezentan]i, atunci cnd sunt solicita]i, la negocierea contractului colectiv de munc` la nivel de ramur`. Constituie acest serviciu o nc`lcare a prevederilor legale n domeniu? 10. Identifica]i diferen]ele dintre Contractul Colectiv de Munc` la nivel na]ional [i Acordul de pace social`. 11. Care sunt bazele pentru recunoa[terea diferi]ilor actori implica]i n dialogul social? Cui i se aplic` rezultatele acordurilor (conven]iilor) bipartite [i tripartite

336

Managementul resurselor umane

(ntregii popula]ii, angaja]ilor, altora etc.)? Pe ce subiecte se centreaz` aceste acorduri? 12. Studiu de caz (Stanciu, Leovaridis, 2003, pp. 124-125). S.C. MARCUS S.A. a luat fiin]` n anul 1995, an n care Lucian Tab`r` tocmai absolvise facultatea de management. Era entuziast, se considera bine preg`tit n domeniu, de[i a ntrerupt studiile doi ani de zile pentru c` a dorit s` pun` ceva bani deoparte din activit`]i comerciale diverse. Dorea s` se afirme ca specialist lucrnd ntr-o firm` nou`, dar ambi]ioas`. Imediat dup` absolvire, Lucian [i-a cump`rat un calculator performant [i s-a abonat la Internet pentru a se putea informa, de[i cheltuiala f`cut` i-a sec`tuit economiile. Telefonul mobil l-a primit de ziua lui, la 25 de ani, de la prietena lui, Laura, care era cu c]iva ani mai n vrst` dect el. Laura i-a devenit [ef` chiar de la angajare. Aceasta conducea departamentul de resurse umane al firmei [i se ocupa mai ales de recrutare [i de procedurile de selec]ie de personal. Lui Lucian n revenea sarcina de a redacta coresponden]a, de a elabora chestionarele pentru interviuri [i de a face evaluarea performan]elor salaria]ilor. Firma la care s-a angajat Lucian reunise speciali[ti cu experien]` vrstnici aproape, dar [i tineri absolven]i. La S.C. MARCUS S.A. se asambleaz`, sub licen]`, echipamente industriale de automatizare. Dorin]a tinerilor speciali[ti n automatiz`ri de la S.C. MARCUS S.A. este de determina conducerea firmei s` aprobe nceperea propriei produc]ii de aparatur`. Cei din conducere sunt mul]umi]i de calitatea produselor lor [i nu se ncumet` s` treac` la diversificarea produc]iei, cu att mai mult cu ct un studiu de fezabilitate n domeniu nu a dus la concluzii favorabile. Ca urmare a refuzului evaziv al managerilor de a trece la un sortiment proiectat [i realizat integral cu for]e proprii, unii dintre tinerii speciali[ti au anun]at-o pe Laura c` inten]ioneaz` s` p`r`seasc` firma. Managerul general i-a cerut Laurei s` g`seasc` o solu]ie pentru a-i p`stra pe tineri n firm` [i pentru a calma spiritele. Pe de alt` parte, ntre tinerii speciali[ti [i cei vrstnici se anun]a un anume conflict, pentru c` Lucian le-a spus textual tinerilor c` cei vrstnici sunt mai bine pl`ti]i dat fiind c` sunt harnici [i nu ntrzie diminea]a la serviciu. Laura l-a rugat pe Lucian s` identitfice solu]ia de urmat, cu att mai mult cu ct el nsu[i a pus paie pe foc. Entuziast ca de obicei, dornic de afirmare, Lucian le-a promis celor din conducere, nu ns` [i Laurei, c` o s` fac` n a[a fel nct s` fie toat` lumea mul]umit`. ntreb`ri: a) Cum pute]i caracteriza sistemul de management de la S.C. MARCUS S.A.? b) Ca manageri, a]i trece la o produc]ie original`? Dac` da, cum? c) Care crede]i c` sunt motivele pentru care Lucian s-a solidarizat cu lucr`torii n vrst` [i s-a rupt de cei tineri? d) Ce solu]ie poate propune Lucian n privin]a dublului conflict de munc`? 13. Studiu de caz (Stanciu, Leovaridis, 2003, pp. 117-118)

Managementul conflictelor

337

Pe 15 aprile 2003 a avut loc un conflict de munc` n fa]a sediului fostei fabrici de confec]ii-tricotaje Sanda SRL, cnd zeci de muncitoare, disponibilizate n urm` cu o lun`, au ie[it n strad`, exprimndu-[i astfel nemul]umirea fa]` de transform`rile care au avut loc n vechea fabric`. Din cauza datoriilor pe care le avea la bugetul statului, Sanda SRL a intrat n procedur` de lichidare judiciar`, activele acesteia fiind vndute prin Agen]ia de Valorificare a Activelor Bancare (AVAB) societ`]ii Zefir S.A. Dup` o analiz` intern` a produc]iei, conform comenzilor existente, conducerea societ`]ii Zefir a hot`rt c` personalul pe care l va p`stra va fi mai pu]in numeros, ns` pl`tit suplimentar, potrivit legii, pentru orele lucrate peste program. Aceast` cerin]` a noului patron a nemul]umit ns` pe majoritatea disponibiliza]ilor, care sperau ob]inerea de pl`]i compensatorii, dar [i o nou` reangajare, refuznd ns` s` munceasc` a[a cum vrea noul patron. n diminea]a zilei de 15 aprilie, zeci de muncitoare s-au adunat n fa]a sediului ntreprinderii, cernd rezolvarea conflictului. Multe dintre nemul]umite, n vrst` de peste 40 de ani, au declarat c`, n cazul lor, nu se mai poate pune problema unei recalific`ri profesionale, fiind dezinteresate [i de reangajarea la alte societ`]i din bran[`, de[i oferta local` n domeniu este de peste 700 de posturi vacante. Aceasta, n timp ce salaria]ii care au acceptat condi]iile noului proprietar sus]in c`, de fapt, grevistele nu au chef de munc` la patron. Pentru a solu]iona conflictul ap`rut la fosta fabric` Sanda SRL, economistul Doru Popescu, directorul Agen]iei Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de Munc`, a fost prezent la discu]iile dintre reprezentantele protestatarelor [i patronat, ncercnd s` explice c`, a[a cum prevede Legea 1/1991, dac` refuz` ncadrarea pe posturi din acela[i domeniu, persoanele disponibilizate nu mai au dreptul s` beneficieze de ajutorul de [omaj: Trebuie ca toat` lumea s` n]eleag` faptul c` ndemniza]ia de [omaj nu poate fi acordat` oricui [i oricum, ci pe motive profesionale, nu medicale, cum au ncercat unii nemul]umiti de la Sanda SRL care, dorind cu orice pre] [omajul, au ob]inut scutiri de munc` pe motive de s`n`tate. Ajutorul de [omaj nu nseamn` o rent`, el este acordat numai atunci cnd nu se g`se[te efectiv un loc de munc` n domeniul respectiv. ntreb`ri: a) Cine considera]i c` este principalul vinovat n acest conflict [i de ce? b) Dac` a]i fi n locul moderatorului Doru Popescu, chemat la discu]iile dintre reprezentantele protestatarelor [i patronat, ce solu]ie a]i propune pentru rezolvarea conflictului? c) Ce modalitate de implicare a celei de-a treia p`r]i este recomandat s` se aplice n acest caz? 14. Studia]i [i comenta]i textele de mai jos decupate din pres`: Gardienii publici nu pot intra n grev`. Sindicatul lor a fost desfiin]at, ca urmare a unei hot`rri judec`tore[ti n acest sens, dup` ce justi]ia a considerat c` legea nu permite angaja]ilor unei structuri aproape militarizate s` nfiin]eze o astfel de organiza]ie.

338

Managementul resurselor umane

Cursele Companiei Tarom vor urma orarul normal de zbor, ntruct angaja]ii companiei nu vor participa la greva de avertisment organizat` de cele patru confedera]ii sindicale. Sindicatele de la Tarom nu au deschis un conflict de munc` cu administra]ia companiei, a[a c` nu au baza legal` de declan[are a grevei. Pe ultima sut` de metri, feroviarii au decis s` amne greva de avertisment dup` ce administra]ia c`ilor ferate le-a propus majorarea salariilor n medie cu 15%. Conflictul de munc` declan[at de feroviari r`mne ns` deschis, o decizie privind ac]iunile ulterioare urmnd a fi luat` n cursul acestei s`pt`mni.

Bibliografie
1. Cornelius Helena, Faire Shoshana, {tiin]a rezolv`rii conflictelor, Editura {tiin]` [i Tehnic`, Bucure[ti, 1996. 2. Gordon Judith R., Organizational Behaviour. A Diagnostic Approach, Prentice Hall, Boston, 1996. 3. Johns Gary, Comportament organiza]ional, Editura Economic`, Bucure[ti, 1998. 4. Lefter Viorel, Manolescu Aurel, Managementul resurselor umane, Editura Didactic` [i Pedagogic`, Bucure[ti, 1995. 5. Lewicki Roy, Sauders David, Minton John, Negociation, McGrow-Hill, Boston, 1999. 6. Mali]a Mircea, Teoria [i practica negocierilor, Editura Politic`, Bucure[ti, 1972. 7. Mathis Robert, Nica Panaite, Rusu Costache, Managementul resurselor umane, Editura Economic`, Bucure[ti, 1997. 8. Petrescu Ion, Managementul resurselor umane, Editura Lux Libris, Bra[ov, 1995. 9. Robbins Stephen P., Organizational Behaviour, McGrow Hill, Boston, 1998. 10. Stanciu {tefan, Leovaridis Cristina, Managementul resurselor umane. Teste [i studii de caz, Editura Bren, Bucure[ti, 2003. 11. Vintil` Sergiu, Negociere [i solu]ionarea conflictelor, Editura Ars Docendi, Universitatea Bucure[ti, Bucure[ti, 2001. 12. Zorlen]an Tiberiu, Burdu[ Eugen, C`pr`rescu Gheorghi]`, Managementul organiza]iei, Editura Economic`, Bucure[ti, 1998. 13. *** Codul Muncii, 2003. 14. *** Legea nr. 54/2003 (Legea sindicatelor). 15. *** CNS Cartel Alfa, Sindicalismul n schimbare. 16. *** Legea nr. 109/1997 privind organizarea [i func]ionarea Consiliului Economic [i Social. 17. *** Legea 130/1996 privind contractul colectiv de munc`. 18. *** Legea 143/1997 pentru modificarea [i completarea Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munc`. 19. *** Legea nr. 168/1999 privind solu]ionarea conflictelor de munc`.

S-ar putea să vă placă și