Sunteți pe pagina 1din 15

exterioare. pantalonul fiind cu fata lesdturii in interior; se scadb fiecare parle de pantalon.

astfel ca prin cdlcarea unei dungi nepresate. intinzAnd cusdtura de montare a parlii din spate a pantalonului. agezarea lor pe masd sd he corectd. Aceastd opera(ie asigurd imbrdcarea corespunzdtoare a pantalonului pe corp. Dupd montarea gi cdlcarea ambelor par(i de pantalon se intoarce pe fald Ei se calcd - Iird presare - prin intermediul unei fesdturi umezite" astfel ca dunga pantalonului sd fie ufor marcate. Se monteazd ambele parli ale pantalonului prin insdilare qi se descalci
cusdtura de montare. Se monteazd in talie. tot prin insdilare. un cordon de 3 cm lalime, ldsdnd in pafiea stdngi a cusdturii exterioare o fentd de 1-5-18 cm. in func{ie de rnodel. fenta poate fi proiectath qi. in fati, ca la pantalonii bdrbdteqti. De obicei, fenta. indiferent dacd este laterali sau in fafd. se inchide cu un fermoar. Se indoaie tivul pantalonului prin insdilare. Se efectueazd o proba pe corp, pentri a verifica poziyia pantalonului. largimea qi dacd cusdtura de montare imbraci bine corpul. in fala gi spate. Dupd probd se corecteazd er,'entualele dehcienle. Se executd la rnaqina cusdtura de montare a pantalonului qi se descalcd corect. Se monteazd cordonul in talie. in care se aqazd o p?nzd sublire. ca intdritrirb. Se monteazd fennoarul definitir'. in prealabil prin insdilare. {upa cale se f-rxeazd cu un tighel de efect pe fata. In talie. cordonul se incheie cu un nasture pe fa{a peste fennoar sau cu o copcd ascunsi

'*t.ru

,::;i
I
. z\

::i:

til'ul pantalonului. Se verificd executia corectd a cushturilor. se elimini toate a{ele de insdilare gi se calcd pantalonul la gata. fix6nd dunga pdrlilor de pantalon. In cazul cAnd' modelul unui pantalon indicd buzunare sau alte garnituri. in prealabil se e\ecuta aceste parli qi numai dupd aceea se trece la montarea produsului.
sub fermoar. Se termind

8.2. PRODUSE

DE IMBRACAMINTE CU SPRIJIN PE UMERI


4

8.2.1. Bluza

Bluza pentru femei este un produs practic. care se rcalizeazd intr-o varietate foarte mare de modele (fig. 8.15). Bluza se poartd ca o completare la fusta sau pantalon. Poate

fi

purlatd peste pantalon

sau

prinsh sub cordonul fustei.


Fig. 8.15.

Bluzi cu

mAneci

lungi (model).

In moda actualf,. bluza are lungirni gi croieli diferite. Gulerele sunt inguste atunci c6nd exista. cu gteiuri qi uneori fente. Vara. bluza cu bretele (gen

r38

-lp

!;

L:

-.

t:

--.-|poate fi fEcutd din acela;i material cu fusta (de preferintA metase) gi pur: Sesr'a. Broderia sau dantela pusa la bordaj sau incrustatd este o garniturd ,-lfica bluzei de influentd romanticd sau bluzei cu bretele pentru searA. --:rii sunt largili prin crefui sau efecte de pliu. Pentru iniliera constructorului de tipare in realizarea oricdrui tip sau gen de -i. se redd tiparul de bazd. precum gi prelucrarea acestuia.
Construirea tiparului de bluzd se realizeazd inbaza mdsurilor clasice: 1C : 168 cm: - indl[imea corpului lungimea taliei Lt -ll cm: lungimea produsului Lpr: 65 cm: Ib 26 cm: - inaltimea bustului lungimea taliei in fala LtJ : 45.5 cm: 17 cm: /s - lalirnea spatelui lb 19 cm: ldtirnea bustului -

c:

i:
ta

eiill.
1U,

Lri-

bi
de

ur.

Adaosul de lejeritate fala de mdsurile anatomice este de .l cm. ce se imparte :': cel trei dirnensiuni principale. Pentru corpurile cu o confonnalie dezvoltatd normal sunt suficiente numai -:ndtoarele mhsuri:

circumferin{a circumferinla circumferinla

bustului CB : 92 cm:. taliei CT: 70 cm: qoldului CS: 100 cm; Lm: 58 cm, lungirnea m6necii

tsi
SE

rul
lca
uta

58cm. CunoscAnd aceste mdsuri se pot detetmina dimensiunile de lungime l:ime necesare construirii tiparului de bazd dupd curn rezultd din tabelul 2.

: -CB: -CT:: - CS -Lm:


- IC

168 crn:

92cm:
72cm:100 cm:
Ei

)nCalculul misurilor propor(ionale

T.1RI.:1.(tL 2

\r
:rt

Denumirea misurii

Valoarea urdsurii

Adaos de

Icml
19.7

Fonnula de calcul

lejeritate

Icm]

..1rr (adAncimea

riscroielii mdnecii)

ff
.-lrs
CB

+ ro..;

l
rl'e

Ir
1s

(lungimea taliei) (indl$mea qoldului) (lungimea produsului)

]l
61

I-f,tat

:le
;td

- Li

/p/
.1&

6l

confomr liniei modei

tu

(inaltimea bustului.l

l6
J_<.-i

-i

+J

:li
)u )n

6
7

1-l (lungimea taliei in fald) /ry (lilirnea rdscroielii gdtului)

Lt

'

1.5

6.6

c6t

139

T,.1

I] EL {

IL ? (continuare) Adaos de Ielefltate

Nr.
c11.

Denumirea rndsurii

Valoarea mSsurii

lcml

Formula de calcul
a

lcml
I I
2

/s

(lilimea spatelui)

l1 l0
19

C'8,-. 8 '-"-'
{dr"r.,s
e9o1o4

/r (lalimea riscroielii)
/s (lalimea bustului)

l0

Pentru control: ls

- lr ' lb

-16

cl]
2

Nof6: Pentru

a nrt se confunda notarea segmentelor cu senmul minus.

in mod conventional s.

va folosi pentru scedere o linie oblica cu doui puncte (9'o). De asetnellea. pentru circumferin{elr
luate in calcul pejumdtate se vor face notaliile cu litere mici (cb, .'/, ferintele intregi notate cu litere rnali r('lJ, ('I ( 5/

ct

spl'e deosebire de circum-

Construirea tiparului de bluzd. Pentru construirea tiparului de bluza


traseazd un unghi drept. cu r'6rfu1 in punctul 1 (fig. 8.16).

se

l. Addncintea rdscr;oielii mdnecii


proiectate:

se stabilegte

in func{ie de rnodelul mdneci:


cm.

l_2
mdnecii.

Ars + 0,5 :

19.7 + 0,5

:20,2

Coeficientul de 0.5, poate

fi

mai mare sau mai mic. in funclie de modelul

di$ile construirii tiparului 'pentru produclia de serie.


calculeazd: t_s

2. Lungintea laliei. se stabilegte inbaza mdsurii luate sau calculate. in conaceastd misurd se

!ey"1 = -!68o7o1 = -ll +.

cm.

in cazul construirii tiparului pentru o conlanda dupd mdsurd individuald se folose$te valoarea mAsurii luatd pe cory, care poate fi majoratA sau diminuatd in funcfie de
model.

3.

Pozilia liniei Soldtilui se

stabilegte

insumand Ars Si Lt;

,*4

: lrs + Lt:

l9-7

- 4l :61

crn.

1, Lungimea produstilui se stabilegte


85

mdsurdnd din punctul -1 lungimea totala produsului: 1-5

Fig. 8.16. Reprezentarea dimensiunilor principale la tiparul de bazi.


140

: Lpr:

65 cm.

rel

[J

"l

Din punctele 2, 3,./ gi 5 se traseazE cu ajutorul echerului drepte perpendicuure. care vor reprezenta: linia bustului. a taliei. a goldului qi a til'ului. 5. Devierei liniei de mijloc a sparelti rezolvi. iir acelagi timp Ei cambrarea
n talie:

3_6=1_7=2cm.
Punctele l, 6 qi 7 se unesc cu drepte ajutdtoare, constituind lini4 de mijloc a ryatelui'care se intersecteazd cu linia tivului in punctul B gi cu linia bustului -''rizontala din punclul 2) in puncrul 9. 6. Ldyinteaipatelui se determina de la puncrul 9:
/s =C=B

_l

J
al s. l!ele

*5.5=?+5.5= ll.5+5.5= lTcm: EE 9-10 : ls + ad : 17 +l : l8 cm.

7.

Ldtintea rdscroielii mdnecii se determina de la lalimea spatelui. punc-

-.rl 10.

1,=ffv;.s=f,v,t

5= I1,5%1.5= locm:

ro-tr:ry=t9# =*=5'5c'o;
I

I_12

I}_t I

5.-i cm.

8. Ldgintea birstului se stabilegte'de la punctul /2, determindndu-se astfel a reia secliunea pe ldlimea tiparului..aflAnd totodatd ldtirnea totali a tiparului pind la linia de mijloc a felei:
tb =
corloare de
$te

g&-o/o4

44 I 2_t 3 :

\vo+ = 23oh1= 19 cm:

lb + ad

t9 + 2:

2t

cm.

Dupa aplicarea dimensiunilor de ldlime, din punctele 10. I2 gi 13 se duc perpendiculare pe.linia principald a tiparului. linia busrului, aqa cum reiese din figura 8.16. 9. Po:ilia pensei de 6rlsl se stabileqte de la punctul 13 (fig. 8.17):

t3-1J =
$te

9! *0.5 = E +0.5 = 9.7 cm. 10 l0


gdtilti
la spate;

ta

10.

Lapimea rascroielii

I-t5=#*r=ffi*2=6.6cm.

Fig. 8.17. Repartizarea dimensiunilor pentru pensa de bust gi rds-.


croiala la g6t.

85

t4t

Pe orizontala din.punctul 1 se mbsoarE 6.6 cm gi se noteazd punctul 1i. Din punctul 1i se ridicd o perpendiculard scurta pe. care se mdioard indllimea rlscroielii gdtului la spare. I I. indTtmeo rdsiroielii ganilti la spate;

t5_16:2cm:
Punctele
spate.

Si 16 se unesc printr-o linie arcuitd

linia riscroielii gatului la

12. Pozilia liniei umdrului la.spate se determind din punctul 17, care rezultd din interseclia verticalei din punctul I 0 cs orizontala din punctul 1.

t7_tB:

1.5 cm.

telui. Din puncrul .lZ se mdsoara pe linia pielungila l_1.5 cm.

cota de l-5 cm este valabild pentru o conforrnalie care are o inclinafie normald a umdrului. in cazul cand confoqmalia corpului pr.rinta u*erii mai drepfi. cota va scade, iar in cazul cdnd umdrul este mai coborAt cota de, l.5 va creste. Punctele I6 si IB sexnesc printr-o dreaprd prelungitd peste liniJ.larir*

",ir-

lB-19: I

sau 1.5 cm.

Aceasti cot[ de l-1.5 cm cu care se prelungegte uindrul. in cazuri normale. asigtu'd montarea corectd a cusdl.urii umarului. nstfel. se asigurd .u g"raturu .a se muleze dupd forma umdrului.
1

punctb,,,,*i[,lo]?ff1r.:ff:1
4
I2_22:
2-23

spare:

= 4
V.t0_20.

=+./Cm.

;:".',a
se noteazd

Dinpunctul 20 se duce o orizontald scur-td pe care J0-2t : I cm:

punctul

?J..

. .14. indltimea umdr.ulni in fald se derermind prin punctul ajutaror 23, in baza poziliei umdrului de la tiparul spatelui:
t0-tBo/ot.5 : I B.7Vo L5 : 17.2 crn. Cu vdrful compasului in punctul I2 se traseazii. cu distant a I2-23, un arc de cerc spre dreapt4 ,15. Ltmgi)nea tuliei infalo se stabireEte inbazamdsurii luate pe corp sau
t V.

calculate. in general lungimea taliei in fa1a,"a fi mai mare decdt lungimea taliei in spate:

24-25

Ltf

: Lt +4,5:41

+ 4,5

:45.5

cm.

linia de mijloc a fe1ei. Lungimea pensei de bust se determind prin mdsura luata.pe corp de la .16. ,poztlia de vdrf a rdscroielii g6tului, sau calculatl:

. Aceastd l.aloale se aplicd pe verticala ce trece prin punctul ll carestabilegte pozilia pensei de bust a cdrei interseclie cu linia tatiei se noteazdcu pqnctul )4. Din punctul 25 se duce o perpendiculara spre stdnga care se intersecteaza cu

25-26: Ib :
142

ff *t =T *t= 26 cm.

/i.

Dr: ilfime:

.;:.'&Zd din punctul 25 un arc de cerc spre dreapta.

Cu vArful compasului

in

punctui

-'6

gi cu deschiderea egal6 cu

,16 se

17. Pentru determinarea descliderii pensei de bust se stabileqte mai intdi -"-:imea umSrului la fa1a. aplicdnd pe arcul de cerc trasat din punctul 2-l o cotd : :ezulta din:

ului l. 7, car:
Din punctul 27 p1n6,la interseclia cu arcul de cerc trasat din punctul 25 -,soar5 o distan{d egal6 cu lungirnea numdrului de la spate, minus I cm.
se

le nordrepli
cre$te

4 spa-

rrmale,

tura

se

?I

27-28 = L' l6-19o/ol cm. lB. Ldlintea rdscroielii gatului lafaya se stabileqte inbaza lelimii rdscroielii -::ului de la spate: 29-30 : V. I-l 5 + 0.5 : 6._6 + 0.5 : 7.1 cm. 19. Addncimea rdscroielii ganlui in faya se stabileEte pe linia de centru a ,:i: 29_31 : V.t_tJ +l : 6.6 + 1 : 7.6 cm. intre punctele 30 gi -J./ se traseazd o linie arcuitl - rdscroiala gAtului in fa1a. Linia urndrului la tiparul felei este alcdtr.riti din doud segmente: un segment -- la linia rlscroielii gitului pdna la pensa de bust /-30--l-17 gi un segment de la -,-nsa de bust pdna la vdrful umdrului la partea din fala (32-271 Pentru determi-,:nea punctelor -32 gi 33 se mlsoard segmentul cuprins intre punctele 30 gi 25, a -:nri valoare se aplicd pe direcfia 28-27 astl-el. 28-32 : V.30-25. Punctul -?6 (r Arful pensei) se une$te cu punctul 33 qi apoi se face egalarea 26-33 : V.26*32. Pentru a contura riscroiala mAnecii. se separd tiparul de spate de tiparul =.ei. coborAnd o.perpendiculard din punctul //. Unghiul din punctul 12 se im:.:te in dou6 cu o linie pe care se stabilegte punctul J-l.'
.!

l::turilor pensei de bust:

23. in

I2-31 :

2 cm.

arc de

sau

Prin unirea punctelor 19, 2 I , I I , 31, 2 2 qi 27 cu o linie arcuitd se fbtmeazd "'scroiala mdnecii. Se recomandd ca linia rascroielii rndnecii sI se traseze cu -_ -rtorul florarului. asigurdndu-se asif-el o formd corespunzdtoare qi o linie
- . ntinud.

spate:

20. Cantbrarea tipanilui pe linia taliei se realizeazd in funcfie de diferenta :.ntre circurnferinfa bustului kh1 Si a taliei (c0. luand in considera{ie gi

ileqte

al 21.

:. 5o cm:
: v Ctn:

adaosului de lejeritate. 'loarea Dimensiunea tiparului mdsuratd pe linia profunzimii (orizontala 9-13) este

zd cu de la

+ ucr= J6 - r : 5o cm. Jumdtatea circumferinfei taliei impreund cu adaosul de lejeritate \ia avea
ccr

ct + Valoarea de cambrat va fi:

acl:

35

- -l:

,j9 cm.

50-39

1l cm.
143

Valoarea de cambrat trebuie repartizatd proporlional la toate cusdturile, respectiv Ia pense. pentru a evita o a$ezare incorectd a leslturii c6nd produsul se
imbracb pe eory. ln acest scop cambrarea se repaftizeazd astfel: - la pensa din fa16:
:

La intet
cu linia

Lin
cu linia

culcn

36-37

ff'o,t:.I
T *, =!

- 0.5 = 17 cm. *2 =37


cm.

Val
Pe

la cusdtura laterald

;i

pensa din spale:

,-

Din figura 8.18 rezultd cd distanla 35-3.7 se cambreazi la pensa din fap. iar distanfa 6-38 tu cambreazd la cusdtura laterald 9i la pensa din spate' 21. Largimea pe linia Eoldulti se realizeazdinbaza circumferingei goldului:

37-38 :

Co'

lui la

Se c

laterali
23.

39-10

l=2 "^.

Valoarea de 2 crn (39-10) se scoate la pensa din fala- pentl'u a contrabalansa r,'aloarea cambrdrii din talie. evitdnd prin aceasta un sutplus de fesiturd la partea din f-ata a produsului din talie in jos:

Dir

punctu

rn-;tt

: e{*''t = #+
2
:.

I = 5l

cm.
Se

Distanta 7-JI.parc depaqeqte cadlul tiparului (spate + fata). se r.'a introduce in tipar la cusdtura laterald. asigurdnd prin aceasta largimea necesarb peste gold. 22. Po:i1ia cusdt'urii laterale (fig. 8.19) se stabilegte'pe baza r,efticalei cobordte din punctul //. Aceastd solulie nu constituie o reguld. deoarece pozilia cusdturii laterale se poate amplasa in func1ie de necesitatea indicatd de model.

rurile

21

Sr

rurile
P'

numa

'it t

de. a:

ei pe

rabil

I
fians
I

fur"
slon Fig. 8.18. Construirea pensei de bust, riscroiala minecii qi repartizarea valorii
Fig. 8.19. Construirea completi rului de bazi.
a

tipr-

deo:

rlsc

.
l4+

de cambTat.

tlte
10-

f<:

l:.

intersecfia \,erticalei din puncrui 1./ cu linia taliei se noteazd punctul 42 .iar linia goldului prin punctul JJ Linia taliei in directia cllsdturii laterale se corecteazd - in cazuri norrnale I cm mai sus de punctul Jl. notandu:se prin ptrnctul y'J. Punctul JJ se uneqte --- linia taliei iniliali cu ajutorul florarului confotm schitei: Valoarea pensei la cusdtura laterald va fi: 11-15 : 1l-16:2 cm. Pe linia qoldului:
.

lLr

Cota de 2 cm reprezintd jumatatea distanlei 7-11 : 7-1 I : 4 crn. Se unesc punctele I I , 4 5 gi JB prin drepte ajutdtoare stabilind tdietura spate-l la cusdtura later:ald iar punctele I I. J6. /7 stabilind tdietura felei la cusdtura .ierald. 23. Pensa din spate se stabilegte prin punctul /9:

13-17:13-18:2cm.

lts,

Q_rQ:v.g_10_19 Y-1v=-t=YCm'
2
Din punctul ;/9 se coboard o vefiicald. care se intersecteazd cu linia taliei in :rnctul i0 . iar cu orizontala goldului. in punctul 5,1: 50-52 : 50-53 : 1.5 crn. Se unesc punctele 19, 52, 5l Si 49, 53, 5l prin linii drepte. constituind t5ie.-rriie pensei din spate. 21. Pensa din fayd se fotmeazd pe verlicala din punctul 26.'

21*51

24*55

:2

cmpe

linia tutiri

IY:

56-57.: 56-58: I cm pe linia qoldului vlsqSe unesc punctele 26, 51, 57 qi 26, :',rrile pensei din lata.

ii,

JB prin

linii

drepte. constituind tdie-

Pozilia pensei de bust Ei in general. a pensei de fafd constituie o reguld :rulnai pentru proiectarea tiparului. In funcfe de modelul ales. pozilia pensei poate fi amplasatd in orice direc:ie. asigurdnd insd lirgimea lesaturii necesard pentru proeminenla bustului. Una din soluliile clasice pentru transpunere? pensei de bust este amplasarea :i pe cusdtura laterald. sub rlscroiala mAnecii. In acest scop. direc{ia pensei se
stabilegte prin punctul 59.'

I iranspune pensa de bust.

1-59:

5 cm (nu este o cot6 fixd).

Punctele 59 qi 26 se unesc printr-o dreaptd. constituind direclia unde se va

-(
)A-

de mAneci. Tiparul de mAnecd se construieqte in . Construirea tiparului baza dimensiunilor detenninate pe tiparui produsului. la care umeazd sd se monteze mAneca. Detenninarea corecta a acestor dimensiuni are o imporlan{a
deosebitb pentru stabilirea unei concordanle perfecte intre capul mdnecii gi rdscroialg produi;ului, asigurAnd prin aceasta o montare uEoard gi de buna calitate a manecii in produs.
l0

Manualul croitorului

145

Mdsurile necesare pentru tipar sunt:

I tiv= 12 cm. Reprezentarea graficd a modului cum se determinl unele dimensiuni necesare construirii tiparuli de mAnecd esle redati in figurile 8.20 gi 8.21. Pentru construirea tiparului de mdnecd se traseazd o r erticali pe care se ia un punct notat cu 1 (fig. 8.22).

- circtrmferinfa rdscroielii mdnecii - adAncirnea rbscroielii minecii - lilimea rdscroielii - lungimea mAnecii - ldtimea mdnecii la tiv

cr ar

Lm:'56 cm

lr = 1l cm;

= 42 cmi = 35 cm:

t-2=#*t=lf*l=2,lcm.
indtpimea capuhi de mdnecd se calculeazd din mdsura addncimii rdscroielii mAnecii (ariluaade pe tiparul construit:

t.

,ilf

t-t:T=T=17,5cm.

rn

UE
4i,

pr

pi
iu'

!E

h
t'ig.
8.20.

+ IVlisurarea ad6ncimii riscrorellr manec[.


. 1..

,&

tr

Fig. 8.21. Misurarea circumfe-

Fig. 8.22. Stabilirea dimensiunilor


manecrl.

rin{ei riscroielii minecii.

t46

'

tu;
ffi..$,

*e
v

;,

2. Ltmgimea ntdnecii se stabileqte dupa mds;ura luatd pe corp. in condiliile ..lizdrii dupd comandd gi mdsura indir iduald:

l-J : Ln:

56 cm. cm.

Corectarea lungimii mAnecii in partea din fatS:


lecese

J-j : i
I'.3

i.

se calculeaza din valoarea lungimii mAnecii. mdsuratd pe qi se aplicd pe desen de la puncrtul 3" - --:atura interioard

3. Po:iyia

cotultti

')

- 5 ",ol cm'

ras-

Din punctele 2, 3, J qi 6 se d.,. pJ,pendiculare'pe verticala principald dusd -,r punctul 1. J. Po:ilia contasemnului de montare ct mdnecii se calculeaza din lalimea lscroielii rnAnecii: J-R : lL = JL = 2.8 c:m.

-t4

5. Lalimea mdnecii se determind inbaza circumferinlei rdscroielii la bluzd: R-7

T^o,s

20,5 cm. !Nia.5 =


1

N{dsura lSfmii mdnecii se aplicd de la punctul R (con--.,semn) in direclie oblic6. pe orizontala princilrala din ,:ncful 2, iar intersecfia cu orizontala se note azd din ::nctul 7. Dinpunctul Z se coboard o verlicald. catre se in-

':isecteazd cu orizontala -l in punctul B, iar cu

linia cotulorizontala din punctul 6 - in punctul 9 (fig. 8.2 -3). -i Pentru a se asigura o litime corespunzdtoare a capului
mAneci se va faie.umdtorul

n
:

::

control:

a - t-. J-/ 1_ u +
.

-i: ll

+ 5:16 cm.

6. Pttncte ajtidtoare pentru lrasarea capului :inecd:

Dacd mdsurbtoarea coincide. se coboard vertic ala din -:nctul 7.


de

2*to: L+1+ I cmr


_ ,, :-rt _1r., 2 to . .

B-12

V.2-10:

- ') - --:- * I = 2.8 + I = -3.8 cm. /- i) lr 4


Punctele R qi /,1 se unesc printr-o dreaptd pe car()
se

l
rnilor

nota puncful ajutdtor

/4:
Fig. 8.23. Construirea tiparului de mAneci. 147

R-t1:ry

ajutatoare. apor cu ajutorul florarului se traseazd linia de contur a rascroielii mdnecii conform

Se unesc punctele

l1 cu 10, l0 cu 13 qi 13 cu 12 cu drepte

;:lIT -:ZZi

schilei din figura 8.23. 7. Linia tivului ntanecii: 5-15

l2

cm.

-io
--L

Mdsura latimii mAnecii la tir este in funcfle de.model. B. Ldlimea ntdnecii pe linia cotului:

--;

6-16: I
q-\7
Se unesc punctle R, 16, 5 Si 13, 17,

cm:.

,.1,
de m6necS.

: I cm.
1i definind conturul felei

:: u5

:;3tc

La tiparul de rnAnecd redat desfbqurat, in figura 8.24 au intervenit unnatoarele schimbdri: potrivind-';-se cu cusdtura laterald a bluzeil - pozilia cusaturii interioare la tiv este de -l cm: - capul de mAneci se alungegte cu 3 crn gi se deschide. confonn schitei dir figura 8.24 pentru a-i majora lSlimea necesard lormalii crelurilon - mdneca se lasd tot atet de lata la nivelul tirului ca gi in paftea superioard: - se scurteazd mAneca cu 2 cm. cu toate ci mangeta va avea o ldgirne d. crn. Prin aceasta. maneca iiind rnontatd increlit pe mansete. \'a avea un aspec' -5 bufant. cr-rm indicd rnodelul. in figura 8.25 este redat tiparul de mdnecd in aspect finai.
. ,/1 l'\

-.:i

llrl

pozilia cusdturii interioare s-a stabilit la nivelul rdscroielii la 5.5

crn.

I :rz.

lria

-::

*-:

Fig.8.2t. Tiparul de mineci


$urat. 148

desfS-

Fig. 8.25. .{spectul linal al tiparului de mineci.

.::

v
:. .i i ,,i il

\lanEeta de la tivul manecii are .o ne de 5 cm gi o lunsime de 18 cm. In " .:a lungimii. rnanqeta se mai ct-rmple::zA cu 4 cm. necesari petrecerii pentru

"-

Construirea tiparului de guler' Tipade guler se construie$te pe baza unui -.-:hi drept cu vdrful in punctul 1 ;i des- .derea orientati in sus. Pentru reali-

-.tt|IOI9.

: ui

.':ia

construiliei gulerului se pregdtesc dimensiuni: rdscroiala gAtului din ,: zte ( l-l 5) misuratd pe tiparul spatelui Ei -:,.croiala gAtului din fala (29-30) mdsu-::i pe tiparul t'e1ei (hg. 8.26):

I-l5:6.6cm:
29-30:
--zontala din punctul
7.1 cm.
2 2 1.

Lungimea gulerului se stabilegte pe

1-2: (l-15)
1--i

-:

.:bi:
::
..

tbrma gi ajustarea gulerului pe lAnga tt Punctele 2 Ei 3 se unesc printr-o linie c


!

+ t29-30t : :6.6 + 7.1 :l-1.7 crn. E 5 cm - cota raliabila in func1ie {, ! gdt.

3-1 :4 cm - cota variabila lalimea gulertrlui.

in funcfie
dimen-

:.raleld cu curba l-J, care are


Jnea:

Din punctul y' se r a trasq o linie curbi.

1-5

: (1-l6t + (30-31) :

+ 12+

:;nctele

- i9 cm mdsurate pe liniile curbe. Se unesc i cu 2 confomr schilei din


Prelucraree tiparului de ba:d con':'rm modelului din figura 8.15 se reali-:azd prin copierea tiparului de. fafa-9i :anspunerea pensei in cusltura laterald. :clinalia pensei se detennina prin mdsu-'rrea de la

-gura 8.26.

linia taliei in sus 5-6 cm. Pentru fatd se misoard cAte 2 cm de o parte 9i de alta a liniei de rnijloc ,r se duc linii paralele confotm schitei (fig. 8.27). Spatele qi mAneca nu sufeld moditlcdri (fig. 8.28). Se elimind pensele de la :ta gi spate in vederea oblinerii unei linii lejere. Preiucrarea tiparului de bluzd (bluzi cu platci). Prelucrarea tiparului de :iuzd dupd modelul ales gi redat in figut'a 8.29. necesitd o adaptare relatil .;mpli la construclia de bazd.

Fig. 8.27. Prelucrarea tiparului de bazi pentru fa(i.

l.l9

l0 crh
Fig. 8.28. Tiparul tlesfiqurnt de mAnccil Fig. 8.29. Modcl de bluzl cu platc5.

EFF"FE.H.'""H{"E-H.EH=

t,=

*} /i

l\{odelul redat in hgurd indicd tr linie lejer6. ca rezultat al elirnindrii .rselor. Valoarea pensei de bust se regdsegte in fronseurile prinse in pldcula -:ustd gen cimaqd bdrbdteasca. Gulerul drept gi ingust. ca o fentd de 4 cm pe "::e se amplaseazd sistemul de butonare cu 6 nasturi. o cravatd asofiatd. Umerii ldrgili prin crefuri. iar la terminalie" mAneca este montatd pe o : rnqetd. Confeclionatd dintr-un material in dungi. prin agezarea tiparelor pe material. : poate realiza un joc de linii. Biuza se poarte introdusd in fustd sau in r.italon. Pentru prelucrarea tiparului de bluzi se copiazd spatele gi fala pe cAte o - ala de hdrtie de pe tiparul de bazd construit. cu ajutorul ruletei zimjate. Tiparul spatelui. redat in figura 8.19. fiind proiectat fbrd cusdturd in rnijlocul ;rtelui. punctul 1 gi 8 se unesc printr-o dreaptd. conturAnd gi linia tivului cu ::;rrul. Restul liniilor reprezintl conturul final al tiparului de spate. Tiparul de fafa copiat dupd constructia de baza. redat in figura 8.30. se com: Jteazi de la linia de centru spre exterior cu 2 cm. constituind lalimea necesard ::irecerii bluzei. De asemenea, de la linia de centru spre interiorul tiparului. se :.isoari 2 cm. constituind ldlimea fbntei (in total4 cm), redatd in figurd.
:

Pensd inchisd

el

OI

Fig. 8.30. Tiparul de bluzi-fati:

mutarea temporard a pensei qi conturarea pletculei; 5i

aspect final al felei

plitcii.
151

Pentru conturarea pldt-cufei se mute

',
-i
Fig. 8.31. Tiparul de guler.

prorizoriu pensa in cusatura laterald qi se inchide pe umdr. Se duce o paralela la linia umdrului la o distan!6 de 4 crn. .egala cu lalimea pl5tculei. Se decupeazi
pldtcufa Ei se revine cu pensa de bust in pozilia iniliala. In figura 8.30. , este re-

i:l --J
.

:-ir

dat tiparul fefei cu conturul final liniilor.

al

Gulerul. Tiparul de guler'. redat in figura 8.31. se constmieEte pe baza unui unghi drept cu vdrful in punctul / gi deschiderea orientatd in sus. Pentru realizarea construcliei gulerului se pregbtesc doud dimensiuni: rdscroiala gAtului din spate (t*lO mdsuratd pe tiparul spatelui ;i rdscroiala gAtului din fafa (30*3lt mbsumtd pe tiparul fe{ei:

i,i L

l-16:6.6
/-J :

cm:

30-31: I cm.

L Lungintea gulerului se stabilegte pe orizontala din punctul /.' 1*2: (V.l-161 + (V.30-31)%: (6.6 +11)%0.5: 17 cm;
3 cm. 2. Liiyintea

gulerului este in func{ie de indicatiile estetice ale rnodelului:

Din punctele J ei J se duc t,r,i"1,^i;lJro* stanga. ce se intersecteazr cu verticala din punctul 2 in punctele 5 gi 6. punctul 7 Din punciul i,se mdsoarUr., -l-8 : V.l-16: 6.6 cm. Se unesc punctele 3. B qi 2 printr-o linie arcuita. stabilind tdietura de montare a gulerului. Linia de contur'se obline unind punctele 1.9,.? cu linii drepte. conform schilei din figura 8.31. Fomra gr-rlerr"rlui poate sa se schimbe in func1ie de modei. constAnd in rnodificdri privind ldtimea gulerului (V.3-1) precum qi lungirnea colrului de guler.

:;O:"rain

tV.5 71. La tiparul de mAnecd redat deslbqurat in figura 8.23 au inten'enit ur'
mdtoarele schimbdri:

potrivindu-se cu cushtura laterald a bluzeil - pozilia cusdturii interioare la tiv este de :l cm: - iapul de mdnecd se alungeqte cu 3 cm gi se deschide conform schitei dir figura 8.2,1. pentru a-i majora ldlirnea necesard fonndrii cregurilor: in - mAneca se lasd tot atat de latd la nivelul tivului. ca Eiya paftea superioard: - se scurteazd mAneca cu 2 ctn. cu toate cI manEeta a\rea un aspect bufant. cum indica modelul. in figura 8.2-5 este redat tiparul de rnAnecd in aspect final. Mangeta de la tiyul mAnecii are o l[1ime de 5 cm gi o lungirne de l8 cm. Ir afara lungimii" manqeta se mai completeazd cu 4 cm. necesari petrecerii penhr.
butonare.

pozilia cusaturii interioare s-a stabilit la nivelul rdscroielii la 5.5

cm.

r52

S-ar putea să vă placă și