Sunteți pe pagina 1din 57

pen-

10
'ntre-

lunc-

TEHNOLOGTA CONFECTTONATI INISRACAMINTEI PENTRU BARBATI


IO.I. STABILIREA PRINCIPALELOR DIMENSIUNI ALE CORPULUI, NECESARE PROIECTAzuI INABRACAMINTEI PENTRU BARBATI

zen;

I.

Baza de lungime reprezintE indltimea corpului care se mdsoard din

cregtetul capului. pAnb la tocul incdlfdmintei. 2. AdAncimea rdscroiturii mAnecii la spate reprezinti distanla mdsuratd pe mijlocul spatelui intre i.'ertebra a 7-a cen'icald gi marginea superioard a panglicii. trecutd pe sub axile. 3. Lungimea taliei in spate. repre-

zintd distanfa mlsurath pe mijlocul


spatelui, intre veftebra a 7-a cen'icalb gi centrul panglicii. care stabileqte locul taliei (partea cea mai ingustd). 4. Lungimea pantalonului pe partea exterioari reprezintd distanfa intre

linia taliei gi baza incdlfimintei,

misuratd pe panea laterald a corpului qi vetical in partea cea mai plina a coapsei (fig. 10.1). De asemenea, tot

pe aceeagi pafte

se stabilegte gi lungimea pentru fuste.

fi din acelagi punct,


qi
se

t
I

5. Lungimea pantalonului pe partea interioarS, reprezintd distanga dinl

tre punctul de unire a picioarelor baza incdlllmintei. Aceastd mdsurd


poate efectua cu ajutorul unui echer.

+ I
t
t

6. Indlfimea umerilor reprezintd distanla mdsurati de-a lungul coloanei vertebrale: din a 7-a vertebrd cervicald qi pdnl in direclia orizontalei acromionului (proeminenta omoplatului care se articuleazd cu clavicula).

I
I

Fig. 10.1. Principalele dimensiuni pentru birba$.


263

-. Ji..d

7. Lungirnea pieptului pand la bust repr.. zintd distanfa mdsuratd de la partea cea rr-l proeminentd a bustulpi (punctul mamelon:l dintr-o parte a pieptului. pAnd in acel", punct din paftea cealaltA a pieptului. Cer.,metrul de mbsurat trece peste a 7-a verteb. cen'icald qi pe la baza gdtului, in spate. la:.ral gi in fa!5. Lungimea mdsuratd se impa: ' in doud (fig. 10.2). B. Circumferin{a abdomenului Se \'3 c:" termina in acelaqi fel ca gi la circumferii-..bustului numai cd se va avea in vedere sa :"cuprinsd paftea cea mai proeminentd a abd -

rnenului.

I0.2. CALCULUL MASURILOR

iN ptxcTrE DE iwAr-1ture $I GROSIMEA CORPULUI

Fig. 10.2. Stabilirea misurilor de lungime a bustului.

Lungimea sacoului. Aceasta este diferd in fi.rnctie de indltin.. corpului. fiind in acelaqi'timp corelata :,
rurdsurd care

fluctuatiile rnodei. incepdnd cu indl{imea corpului de la 178 cm in sus.lungimea sacoului va calcula cu relalia:

If-nr^.
tc-ltcm. .. r
rc

De la 168 crn la 177 cm aceastA relatie va avea fotma:

iar de la 167 cm in jos:

7-tucm.
I)eci. cu cAt indllimea corpului este mai micd, cu atAt lungimea sacoultinde a f-r mai mare. Lungimea pardesiurilor gi a paltoanelor. La aceste produse, situalia se ": schimba in sensul cd lungimea va suferi modificdri in raport invers fala de lunr,mea sacoului.

Dacd la indllimea irnui, corp de 180 cm lungim'ea unui pardesiu va fi:

IC t., IC

16

ctil,

la inbltimea de 168 cm, aceaste lungime va

fi;

2'

16 cm.

264

\
t i
3-

ai

r)
$i

Lungimea acestor produse nu reprezinti o valoare fix6; ea suferi modificdri ca unnare a fluctualiilor modei, precum gi dupi cerinfele beneficiarului. Lungimea taliei. Se va calcula in acelaqi mod pentru toate indllimile:

*
i

tire
te-

IC

4'

,.

te
le-

lta

fie lo-

cu exceplia acelor produse care se vor imbrica peste o altd imbrlciminte, cum ar fi pardeiiurile Ei paltoanele. La acestea se adaugd un plus'in lungime, in raport cu grosimea materialelor din care se executA. Lungimea pini la linia Eoldurilor. Aceastb mdsurd se va calcula cu aceeagi relagie pentru toate corpurile, indiferent de inblfimea lor. Relalia de calcul pentru determinarea acestei lungimi este:

-1... E
Misura de propor{ie. Pentru a menline un echilibru in constmclia tiparelor, in raport cu grosimea corpului, mai ales la mdsurile mari, se va lua in calcul relat'a: o mdsurd din totalul circumferi;"

]U:i:rin mP=f+l-5cm'
o
nea

La construclia tiparelor pentru corpuri cu misuri proportionale se vor


calcula: AdAncimea rdscroiturii mAnecii la

de

tse

spate (lRS) = ff, (LPB)=ff +z


cm;
.I
ii

Lungimea pieptului pind la bust

Lilimea spatelui pe linia de profunzime


Ldlimea spatelui pe linia taliei. Ldlimea spatelui pe linia qoldurilor
rlui

(/s) =ff+Zcm;
(/s0 =ff+7
(/ss)
cm
1

=?*2-3cm;

Ldfmea pieptului pe linie de profunzime


va

(tp)

=!-2".

giI

0.3. DIMENSIONAREA PRODUSELOR

La rcalizarea tiparelor de imbrdcdminte, pe ldng6 mdsurile luate direct pe corp, se vor adiuga plusurile de lejeritate care vor varia in funcfie'de felul imbricdmintei. Dimensionarea se face din cusdtura de mijloc a spatelui p6nd la linia de mijloc a piepflor (linia de borabor), la aspect gata.
265

Plusurile de lejeritate. in functie de produsele ce umeazd a se confectio:vor avea r alori dupa curn urmeaza:
Sacoul:

Pardesiul:

- pe linia de profunzime :cb+Tcmpdnala8cm; :ca*3cmpdnala6cm: - pe linia taliei : cs * ;l cm pAnd la 7 cm. - pe linia goldurilor pe linia de profunzirne pe linia taliei pe linia goldurilor

:cb+9cmpdndlallcm;

: :

ca-r
cs

* 7 cm p6nd la l1 cm.

5 cm pdnd la 9 cm;

Paltonul:

- pe linia de profunzime =cb+llcmpdnala12cm; : ca + 7 cm pdna la 10 cm: - pe linia taliei : cs * 8 cm pAnd la 12 cm. - pe linia goldurilor
Vesronul uniformd nti| i tarii : - pe linia de profunzime

Mantaua uniformd miI itard:

pe linia taliei pe linia qoldurilor

=cb+Tcmpdnala8cm:
= cs *
ca

-5

3 crn pdnd la 4 cm: cm pAnd la 6 cm.

La corpurile cu forme disproporlionate. plusurile de lejeritate pe linia ta. lor fi rninime. iar pe linia Eoldurilor. ele pot fi maxime. Dupd cum se poate obsen'a din tabelul 9. mhsurile propor[ionale sunt ac: mdsuri care prezintd diferenfe de cAte 4 cm la circumferinla abdornenului gi c c urnf-erinla Eol durilor faga de c ircurnferinla bustului.
7-ABLI,!

pe linia de profunzime = cb + I I cm pdna la 12 cm: :cu*5cmpAndla8cm: pe linia taliei pe linia qoldulilor cs * 7 cm pAnd la 10 crn.

I\ISsuri de circumferinte

Corpuri propor(ionale
Barba!i
cb
cLl
a's

Adolescenli
cb

cnt 12 4+ 46 48
-s0

cnl
38 40 42 14 16 48 50 52 54

cm 46
'18

cln
39
41
;13

cnl
33
3-5

ca

cs

cln
.13 .l-s

50
52
-5,1

J/
39
41

17 49
-5

45 17 19

52

56

43

53

54
-s6 -s8

50 60
62

266

lona. Corpuri dispropor{ionate Birbali


cb ca
c.t

TA B E LII L

9 (continuard)

Adolescenli cm cb cm
39

\ca
cm

CJ

cm
42

cm

cm

44 46
48 50 52

40+2 44+4

45-l 46 -2
50

4t
43 45

35+2 39+2

45+2

4q*z
48+ 4
4g +2

{l+4
38-1
39

'47

47

+2

50-2 s2-2
56

{8-

47 49

-2
1

I 50- l

52+4 '56+2

42-

s2-L

'56

54
58

56+6 54 +2

56,-2

58-2
62

Prin calcul. se vor stabili diferenle a ceror valoare se va lua in considera{ie


la construirea tiparelor.

10.4.

^; SACOUL INCTMIAT LA UN RAND . DE NASTURI


IC = 180 cm;' corpului ' bustului cb : 50 cm; ca = 46 cm; goldurilor cs - 54 cm: mdnecilor Lm: 64 cm.

ria taliei
mtacele

Mdltrri proporlionale
in6llimea Circumferinfa Circurirferinla abdomenului Circumferinla Lungimea Mdsuri stabiltte prin calcul:

ui qi cir-

IBEI.I]L 9

Lungimeataliei
Lungimea goldurilor

c1t

cm
43 45

47 49

LungimeasacouluiLor = !9 - ncm .= l'Eo : z z - 12:78 cm;


Misura de proporlie

5l
53

mp

=$+rs.rn=$*
+
15

:49

cm;

Addncirnea

la spate

risqoiturii ARS=ry = =24 +

cm;'

Fig. 10,3. Saco.u inche-

iat la un rind

de nasturi.

267

=T*rg-= f Lilimeaspatelui pe ls = ? *2 cm = #. 2 =22 cm: linie de profunzime l8,5cm; Lllimeasp.ateluipe Ist =T*, "^=T+7= linia taliei
Lungimeapieptului' LPB
pene la bust

+2=26cm:

-)

Ldlimeaspateluipe /ss
iinia
Ldlimea pieprului

Eoiauritoi pe Ip = L -2 cm = ! linia de profunzime +

=*+3cm=f*g=21 3
-Z=

cm;

23 cm.

derafie

in departajarea dimensiunilor prin formulele redate, nu se vor lua in consijumbtltile de milimetru.


10.4.1. Construc{ia

tiparului de spate

Se traseazd. de la dreapta spre st6nga un unghi drept al cdrui vArfse noteazi

cu zero qi care va corespunde cu linia de mijloc a spatelui in partea de sus (fie. l0.a).

Fig. 10.4. Tipar de sacou incheiat la un

rind

de

nasturi.

268

0-l :
0-2

ARS

= 24 cm (pAna la acest punct se poate aplica misura luatd pe

corp).

Lt = 45 cm (gi pdnd la acest punct se poate aplica mdsura luatd pe '


corp).

2-3: Ls: 19.5 cm. O-l : Lpr :78 cm (de asemenea qi pAnI la acest punct se poate aplica mdsura
luatd pe corp), Din punctel e I, 2,3 gi 2-5:2,cm- cotd variabild,

se vor trasa linii orizontale. in func$e de forma de cwburi a corpului pe linia

consl-

3-6
7

: -

taliei.
2 cm

cotd variabild. in func1ie de forma de dezvoltare a corpului pe linia

goldurilor.

punct ce marcheazd jumdtatea distanlei dintre punctele 0 - I 24 =T= tzcm'


punctul situat la jumdtatea distanlei
se va putea aplica mdsru'a luatd pe

,oteazl
de sus

U, : +

= 6 cm (pana la acest punct

corp de inalfime a umerilor). Din punctele 7 qi 8 se traseazd linii orizontale mai scurte necesare ldlimii
de spate.

.
9

Punctul 7 se va uni cu punctul 5 printr-o dreaptd. Punctele 5 qi 6 se vor uni printr-o dreapti care se continud pAna la linia de terminalie. punctul plasat la 0,5 cm de punctul zers (mdsurat pe direcfie vertical5 gi orizontal6). Aceastb coti este considerati fixI pentru corpurile'cu fotme
gi linutd normald.

in cazul c6nd se constatl alte forme de corpuri. aceastA.cotd poate fi m6ritd sau micqoratd cu ll4 din coeficientul de difelenla a m6surii lrs
fafa de misura proporlionald. De exemplu. cAnd un corp are linuta aplecatA in fa1i. misura de Ars poate fi egali cu 26 cm. iar tndsura stabilita prin calcul poate fi egald cu 24 cm. Diferenfa de 2 cm intre cele doud
mdsuri se va depatlaja in patru par'li egale

?=

O.-,

.*.

Deci, aceastd cotd poate fi suplimentat5. Astfel, pentru corpuri cu m6sura de IRS mai mic6, cota se va diminua in aceeagi mdsurd ca qi exemplul de mai sus. Pentru continuarea desenului se unesc punctele 9 Si 7 printr-o linie dreapt6. Pe aceastd dreapti se duce g perpendiculard din punctul 9.

g-10:Y*0,7 cm=9*0,7=8.7 cm 66
Din punctul /0 se ridici o verticalS.

mAsurat

pe perpendiculara

(aceastd mdswd reprezintd fetca la spate).

269

IO-l I :2 cm- cotd fixd. /2 - punctul de intersec[ie al dreptei 7-5 ctorizontala /. 12-13 : ./s = 22 cm ( pdnd la acest punct se poate aplica mdsura luatd pe corp). . Din punctul /3 se ridicd o vertical[. ' 13-14: 5 cm - cotd fixA. 11-15 :2 cm (l cm penlru cusituri gi I cm pentru falduri). 16 - punctul de intersecfie al verticalei 13 cu orizontala 7. I7 -punctul de interseclie al verticalei .13 gi orizontala 8. I7-18: 1,5 cm - coti variabild in funclie de inil$mea umerilor. cdt gi de prefel8-19 5-20 :
rinfa db plasare a cusaturii de imbinare a umdrului cu pieptul. Din punctul 18 se traseazd spre stdnga o orizontali. 25 cm - coti variabili in funcfie de forma de dezvoltare a omoplalilor. /st = 18,-5 cni (tndsurd stabilitd prin calcul). /ss : 21 cm (misuri stabilitd prin calcul). Pentru a se da forma finalE de croit a spatelui se vor uni punctele 9 gi
I

6-2I

I printr-o linie

curbd.

tur6. Aceastd linie se continub trecdnd prin punctul de mijloc al distanlei 14-15. Punctele l,5, 20 gi 21 se unesc printr-o linie curbd care urmeazd forma corpului.
il

si 19 se unesc printr-o dreapti. punctele I 9 $ I 6 se traseazd o linie curbd specificd liniei.de scobiPrin
Punctele I

l0.4.2.Construcfia tiparului de piept


I

Pentfu construclia tiparului de piept se folosesc aceleaqi


la tiparul spatelui. 13-22 = 2 cm (pentru distanla intre spate gi piept). 22-23 : 4 -44

linii orizontale

de

+4 cm =

16. 5 cm

(mdsurice reprezinta lalimea scobituriit.

23-2J = Y!- +2.5 cm =


23-25

lp :223 cm(p6nn la acest punct se poate aplica mdsura luatd pe corp). Din punctul 24 se ffaseazd o verticald (in sus), pe. care se va aplica mdsura de, lungime a pieptului pinl la bust gi din punctul 2J o verticali (in jos) ce va reprezenta linia de mijtoc d piep$lor in faf6. : LPB = 26 cm, misurl stabilitd prin calcul. P6ni la acest punct se poatc 24-:26 aplica mlsura luati pe corp + 1,5 cm pentnr cushtura de'montare a , umirului, minus distanla 9-1l, de la spate (fetca). 17-27:2,5 cm - cote variabili, ega16 cu distan{a dintre punctele /7 gi 18. . Punctele.26 Si 27 se unesc pnntr-o dreaptd. 6-28 = Lu = 15 crfi, egale cu distanla dintre purictele // gi /4 minus 2 cm.

66

* 2.5 =

10.5 cm.

23-29=4cm-cotdfixd.
Punctele 28 qi 29 se unesc printr-o dreapt6.

270

\
30 -punctul ce rharcheaze jumdtatea distanlei dintre punctele 28 qi 29. 30-31 : I cm - cotE ce se acordd pentru modelarea scobiturii.
2A-32

: ry -2 cm = #+ 66
Din punctul J2

= 6 cm (aceastd mdsurd fixeazd linia de cazwd).

32-33 : "1 *2

se traseazd spre stdnga o

orizontald

+z = l0 cm. Punctele 33 Si 25 se unesc printr-o linie pulin curbat6. care com-

66

cm'

pleteazd linia de mijloc a fe1ei. puncful de intersecfie al verticalei 2i cu orizontala 2. Acest punct reprezintd linia taliei in fa15. 35-punctul de intersecfie al verticalei 25 cu orizontala 3. Punctul -35 marcheazE linia qoldurilor in faf6.
34 36

36-37: 2 cm - cote fix6, pentru lungimea pieptului in fafd. 3'4-38:2,5 cm - I cm pentru cusdturi qi 1,5 cm pentru suprapunerea piepfllor
in fafa.

punctul de interseclie al verlicalei 25 cu orizontala 4.

20-39:

2.-5 cm

cota fix6, pentru lalimea Eteiului de guler gi punctul din care

linia de rdsfrdngere a reverelor. Punctul J9 se mdsoard din puncrul 26 in prelungirea dreptei 26-27. 23-10: -l cm - cotd fixa. Din punctul y'O se traseazi o verticald (in jos). J1 - puncrul de interseclie al verticalei 40 cu orizontala 2. J2 - punctul de intersec{ie al verticalei 10 cu orizontala -/. 10-43: I cm - cote fixd. pentru inchiderea penselor de subral. I I-14: I cm - cotA variabild. in funcfle de ajustarea sacoului pe linia taliei. 1l-15: I cm - cota variabili. in funcgie de ajustarea sacoului pe linia taliei. 12-16: I cm = cotd variabil5. in funcfle de evazarea pieplilor pe linia de terse traseazd

minatie,

Pentru a se da fonna clinului de subrat se unesc punctele 43, 11 Si 16 printr-o linie pulin curbd conform desenului din figura 10..1. 31-47 : ca * 4 cm pentru lejeritate + 2 cm pentru pensa din fald + 4 cm pentru pensa de subral (distanfa 14-45 la care se mai adaugd 2 cm pentru cusdturi) * 2 cm pentru cusdfura de montare a spatelui cu pieptul. minus lSlimea spatelui : 46 + 4 + 2 + 4 + 2 - 18.5 : 39.5 cm. 35-48: cs * 5 cm pentru lejeritate + 2 cm pentru cusdtura clinului db subral + 2 cm pentru cusdtura de montare a spatelui cu pieprul,.minus ldfmea sPatelui : 54 + 5 + 2 + 2 - 2l : 42 cm. Pentru a se stabili pozilia buzunarului de jos, se misoarl din linia taliei (orizontala 2), la un punct plasat lajumdtatea distanlei intre punctele 34-J5. mdsura realizatd, din .lungimea taliei : .* = *

3:7.5

ft*:

ti

bm.
271

Din acest punct se fraseazd o linie paraleld cu linia de terminalie a sacoului. Lungirnea buzunarului de jos va fi de 15"5 cm, conforr.
tabelului
10.

TABELUI

Indica{ii dimensionale orientafive pentru sacouri


Nr.
crt.

Grosimii peste bust. cm


Denumirea
42 44 46 48
-s0

52

54

56

,58

60

Lturgimea umerilor (m6suri propdrlionale)


2

l3
19.,s

13.5

t4
20

t4.-5

15

15.-s

15.5

r6 11
5

16.-5

l6-r
23_-<

Lilimea mdnecilor
linie de profunzime

pe
19.8

20.5

21

2l -5

22

23

Ldlimea mdnecilor
linie de terminafie

pe
13.5
14
14.-5

l-5

1.5

I .5.-5

5.5

t6

16

l6_r

Lunginea deschizdturii

buzunarului
(teqlu)

de

sus

t0

l0
14.-5

10.5

1l

ll
1

I 1.5

l 1.5

t2

t2
16.-s

l2-: l6-i

Lungimea deschizdturii
buzunarului dejos
6
1'1

l5

1-5

_s.-i

I -5.-i

t6

l6

Lrurgir'nea deschizitulii

buzurarului interior (de


acte)
1

l3 l1
8

l3 t4
8

l3
14

1-l

.1.

l4
t5

l-5

l5
l-s

15

l5
1i
8

Lungimea deschiziturii
buzurarului de batistd
.l

1.1

-l

1,5

l-5

Lungirnea deschiziturii
buzunarr.rlui de chibrit
8 8 8 8 8 8 8

Addncimea pungii buzunarului de sus (teqlu)

l1

t4

l4
t9

l.l
19

l-l
t9

l4
20

t.l
20

14

14

l{
20

l0

Addncimea pungilor la buzrurarele de jos


Ad6ncimea purigii buzu-

l9

t9

20

20

ll
l2

narului din interior (de

acte)

l7

l7

17

1'l

1"7

t7

t7

17

17

t7

Lungimea pungii buzunarului de batisti mdsurat in diagonald -,


Ad6ncimea pungii buzunartrlui de chibrit

21

2l
8

21

2l
8

2t

21

21

2l
8

21

21

l3 t4

Lungimea minimi a deschiderii buztmarelor aplicate. va fi egali cu deschizdtura buzunare. lor tiiate din partea de jos plus I cm; aceste dimensiuni pot fi mArite in funqie de model Lungimea buzunarelor aplicate se va stabili in funclie de model.

472

lie a saconform

Buzunarul cle sus (teglu) se plaseazd intre cele doua puncte situate la jumatatea distanlei dintre lungilrea taliei 9i pozilia,buzunarului de jos' Primul punct se afld prin a si stabili jumdtatea dislan{ei dintre vArful

]tl.(iL Ii,

jumbtatea distantei diltre I Arful pieptului (punc,tul 26) ;i linia buzunaiului de jos. contbrm schitei din figura 10.5. Capatul br.rzuna-ru1ui. in partea din spate. r'a fi la .1 cm de linia scobiturii (punctul ?.1) ayrind lungimea de 11 cm, lStirnea de 2 cm. Pariea din fala a buzunarului va avea o inciinalie in jos de I cm fala de

pieptr{lui (punctul :Ol

;i

linia taliei' Al doilea Pq*t )'L

fi

situat la

60

16.-i

23

16.-5

12.-s

16.5

linia orizontald. Pozilia pensei din fata se stabilegte prin a se detennina m punct la jtunirtatea lungirnii buzunarului de sus (te91u) din care se traseazi o vefticiii6 pAna la littia buru.rurului de jos. La punctul de interseclie al r''erlicerlei cu linia taliei (orizontala ?) se face inchiderea de 2 cm. iar in dreptul buzunarului va f-i mai pu{in cu 0.5 cm. Lungimea pensei Va ti egalS cu 213 din distanla intre linia taliei Ei linia buzunaruiui de sus (teglLr). Capatul buzunarului de jos va depaqi pensa dir-r 1a!5 cu I cm. Pe linia buzunarului. in parlea erterioarb se fotmeazd o pensA cu inchiderea rle l'cm. Pentru a se da forma finald de croit a pieptuh-ri se Llnesc punctele 38, 3 1, 2g gi /0 printr-o linie curb6 accentuatd specifica scobitu|ii: in continuare, din punctul J-l se traseazd o linie cr.rrba pdnd la I cnt d.istanll de punctul 1i. Punctele 15. 47,4B gi linia de te-nninatie se rtnesc

15

l5
8 J'I

-/l

r|l !il
-('t'
I

:11

i4
20

rIl

Fig. 10.5. Tipar de spate ;i piept: stabilirea pozilici bu-

zunarului de sus Ei
t7
nele de montare.

sem-

\\IJ
t{t tt/.

ti tl

ii

v
I 21

t/

\
d

1t
A

uztmare-

: model.

rI A

i--- f; I
l,r,

i.

t',

/iy'7il ; i 1;;t ;:

:;i

/f

i'|,/t

V//

18 -. Manualul

croitorului

213

printr-o linie curba ce unneazd fonna corpului. Pentru a se tbnna 1r: de cazurd. din punctul de interseclie al orizontalet 32 qi linia de :. frdngere a reverelor se coboara cu o distan![ de 6 cm pe linia de :: frAngere a reverului: in acest punct se traseazd, o perpendiculara. l- ' 'punctul de interseclie (orizontala 32 qi linia de rdsfr6n-eere a rer,erulse mdsoard pe perpendiculara trasatd lalimea reverelor gi in continu." printr-o curbd se une$te cu punctul 26. Linia reverelor.cAt gi linia de rotunjire a pieplilor in fala se eNe.dupa preferinla. avdndu-se in vedere ca deschiderea piepfllor in f-at: aibb cel pu{in 3 cm fa{d de linia de mijloc a fefei (r'erticala 2i). I punctul 12 (cu I cm mai jos) se duce o linie dreaptd pdnd la punctui -' Punctele 10 Si 45 se unesc printr-o linie pulin curbatd ce se conti:.pdna la linia buzunarului de jos in pafiea superioard. Din linia buzr rului la partea inferioard cu 1.5 crn (distanla inchiderii pensei din :: pe linia buzunarului). spre interior. se va duce la punctul /2 o dreap:.
,

10.4.3. Construc{ia

tiparului de guler
de

Realizarea tiparului de guler se face in concordanld cu dimensiunile


sus). 39--19

spate qi piept. prelungindu-se linia de rdsfrdngere a reverului (din punctul 39.

distanla

9-l I

de la spate. mdsuratd pe linia curbd

9.5 cm.

19-50:

50-51

Din punctul ;/9 se traseazd spre dreapta o perpendiculard pe linia risfrdngere a reverului. 3 cm - cotA fixd. Din punctul 50 se traseazd o linie curbh pdna.la linia de cazurd in pu. . tul de intersec{ie cu linia de rdsfr6ngere a reverului. Aceasti cu reprezintd linia de rdsti'Angere a gulerului. 2.-5 cm - aceastd mdsurd reprezintd ldtimea qteiului Ia guler. Din punctul J/ se traseazd o linie curbd. paraleld cu linia curbl tra.din punctul 50. Inchiderea gulerului la spate se realizeazd prin trasarea unei peri.diculare in punctul 51, pe direclia curbei din punctul 51. Ldlimea gulerului in paftea din spate va fi de cel pugin 4 cm. iai paftea din fala in concordanld cu ldlimea reverului. Dosul de guler se va croi avAnd in vedere ca fesdtura sd fie pe verif. Prelucrarea dosului de guler se face prin simpla indoire a gteiulur : linia marcatd de indoire. $teiul va suferi o uqoard intindere atat cai lua fonna de perelind a dosului de guler.

10.4.4. Construcfia

tiparului de mineci
bazA.

Acest tipar se realizeazi pe baza dimensiuniior de la tiparul de

strdnsd concordanli cu rdscroitura de la piept qi spate (fig. 10.6). Punctul 19 de la tiparul de spate se va uni cu punctul 3l , de la piept prin::dreaptd gi punctul 28 de la piept se va uni cu punctul I6, de la spate. tot prin:--

274

na linia de r5sde

rls0
I

rrE. Din

verului)
rtinuare execute
r fa16 sa

\g;1
h,':-'

'5). Din ctul 37.

19

t.) 8---2-rrI

1l

lr
t,

l0

ontinui
luzuna-

din fald
eapt6.
t7l
I

I
I
I I

DA

Iurl

le de la il 3g,in

linia de
25

l/

n punc-

cru'b6
Fig. 10.6. Tipar de mineci la sacou gi determinarea misurilor pentru tiparul de mineei.

trasatd

)erpen'.

iar in

:if.

rlui

pe cAt va

tzd, in rintr-o rintr-o

dreaptd. Purrctele 31 Si 16 se unesc printr-o dreaptd. Din punctul de intgrseclie al dreptelor se'traseazi o perpendiculari pe orizontala 1 (linia de profunzime). Punctele acestor intersecfii vor fi notate dupd cum urmeaz6: tr-punctul de intersecfie al dreptelot I9-31 gi 28-16. ' y - punctul de intersecfie al perpendicularei x cu dreapta 31- 16. . t - punbtul de interseclie al perpendicularei x cu orizontala 1. Pentru construcfia tiparului de mAneci se traseazl de la st6nga spre dreapta un unghi drept al cdrui v6rf se rwteazd cu zero (0). 0-1 : distanla dintre purctele 5,2 cm (aceast6 distanld reprezintd indllimea capului de mdneci in partea din spate). 0-2: distanla diirtre punctele x gi: : 17 cm (aceastd distanfd reprezintd lungimea capului de mAneci in partea din fala): 2-3:4 cm, egal6 cu distanta.23-29 de la tiparul de piept (acest punct va fi gi semnul de montare a minecii cu pieptul).
275

3-l:distanta dintre puncrele 29 qi 28: 16cm (distantadintreceledi-"

J-i :
6 7

unesc printr-o dreapta. 7-B:3 cm - coth fixd (aceastd mdsurd


910: 11

Prin puncrul J se traseaza o r erticala. distanla dintre punctele l9 qi l6 de la spate : 8 cm. Mdsura se aplicb din punctul /. in linie dreaptd, pe orizontala l. Prin punctul 5 se va trasa o verticald. punctul de interseclie ai I erlicalei j cu orizontala zero. Punctele 3 gi 6 se unesc printr-o dreaptd. punctul de intersectie al dreptei 3-6 cu orizontala 1. Punctele 0 gi
mAnecd) punctul de intersecfie al vefticalei cu orizontala zero. punctul de intersecfie al verlicalei cu orizontala 2. punctul de interseclie al r.erticalei 4 cu orizontala 2.

puncte se mdsoard in linie dreaptd). Aceastd mdsurd se aplicd din pu:.. tul -l in direclie oblica pdna la intersectarea orizontalei 1.

-l-i 'a

,,

completeazd formarea capului

:,

j j

l0*12

_--

0--13
,i

/:

linia cotului. largiinea de jos a mdnecii plus 1 "crn = l-l + 1 : 15 cm. Din punctul se coboard o verlicald scuftd. 15-16:3 cm - cotd fixd. aceastd mbsurd reprezintd completarea lunsir:-

cotd r,ariabila in funcfe de forma de arcuire a bratelor. cr , fi mdritd in cazul unor forme pronunfate de arcuirr fe bratelor, iar in cazul cdnd brafele prezintl, o fonna mai dreaptd Se po; : micEora sau chiar reduce. Punctele 2 qi l2 se unesc printr-o dreapt6. Din punctul 2 se traseaz: linie perpendiculara pe dreapta 2-12. Lnt + 1 cm : 6.1 + I : 65 crn Din punctul 1J se traseazd spre dreapta o orizontald. punctul ce marcheazi jumatatea distan{ei dintre punctele 3 gi 13. Dpunctul 1J se traseazd. spre dreapta. o linie orizontalb care reprezir-.:
0.,5 cm poate
_

0.5 crn

.t_

Pe

l3-l5 :

-; il-O . JT] :; !n

17-18

mAnecii in partea din spate. Punctele 5 Si I 6 se unesc printr-o dreaptd. punctul de interseclie al drepte i 5- I 6 cu orizontala _1J. .1 cm - cotd fixa. aceastd misur'd completeazd lbrgimea manecii pe lir,,-

.:f i il .: liC --: Sr D. tJiI


: ---.1

i D.

2*19

cotului.

14-20: I 3-2 I :3

cm - cotd fixd. Pentru a se da forma de croit a felei de manecd se unesc punctele 3. : 6 qi 5 printr-o linie curba in form6 de semicerc. specificd, numai cap'-lui de mdnecd (v. fig. 10.6). prin p*nctele J, 12, is qi 16 se rraseaza

3 cm - cotd fixd, mdsura se aplicd din punctul 2 spre st6nga. 1.5 cm - cota fixa.

,:--:34.

-l

-l
--*]ru
!J

linie curbatd gi din punctele 19, 20 qi 21. de asemenea, o rinie curb.

i0
.._

l-12
2*2 3

: :

14-21:
276

care sd marcheze forma de arcuire a bralelor. 3 cm - cota fixd. Punctele 9 qi'22 se unesc printr-o dreaptd. 1.5 cm - cotd fixd. 3 cm - cotd fixd.

Te
I --L\1

De

*:.:da

.-rli

le doud puncI

3-2 5

18-26: I cm -

,5 cm

cotd fixa. cotd fixd.

'gi

7se
de

ului

rr. Cota rcuire a


se

poate

Pentru a se stabili ldrgimea scobiturii dosului de mAnecd. se va determina mdsura dintre punctele )9. 10, 13, I5 de la piept qi in continuare la punctul 16 de la spate: se va line seama de a se scade mdsura de inchidere a cusbturilor la pensa de subra! cdt cusdtura de montare a spatelui cu pieptul. Aceastd mdsurd se aplicd la mdnecd. din punctul J. in formd de linie curbd, tangenta la jumatatea distanlei intre punctele 23-22 gi in continuare pe dreapta 9-22 cu plus de 1 cm. p6nd se va intersecta cu orizontala ,1. Se va al'ea in vedere ca linia de scobiturd de la dosul de manecd sa aibd forma scobiturii de la piept qi spate. in forma de aspect la gata. Din punctul ce marcheazd ldrgimea scobinrrii. punctul 26 qijumatatea distanlei dintre punctele IB-16 se unesc printr-o linie pulin curbatd. Puncteie 23, 24 Ei 25 se vor uni printr-o linie curba. paraleld cu linia fetei de mAnecd. Se va umdri schila din figura 10.6.

rseazd o

10.4.5. Semnele necesare

pentru montarea detaiiilor produsului

13. Din
prezintd

Pentru montarea corectd a detaliilor produsului este necesar a se trasa serure de montare pe linia taliei" linia de profunzirne. linia qoldurilor Ei la cusdturile de

rctul

15

la umeri. altfel incdt sd se stabileascd de la inceput modul d'e prelucrare a fiecarui detaliu. Spatele in dreptul liniei de talie ra suferi o prelucrare (intindere); pentru aceasta semnul de montare se va plasa mai jos cu I cm fa{a de linia
de profunzirne. Diferen{a pdna la punctul de rnontare a spatelui cu pieptul. pe linia scobiturii. r'a fi sustinerea spatelui intre cele doua puncte. Pe linia goldurrilor. semnul de montare a spatelui cu pieptul r,a f-r plasat cu 0.5 cm mai sus fata de linia goldurilor. in acest caz spatele l'a fi suslinut cu diferenla de 0.5 cm pAnd la linia de tennina[ie. Pe linia de cusf,turd a umdrului semnele de montare se plaseazd dupd cum
urmeazd: - la spate. pe linia urndrului la l. cm fald de linia de fetcd:

ungirnii

pe linia

:le -1, B, ri capuseazd o

- la piept. tot la I cm de linia de fetca gi la 4 crn de linia scobiturii pe linia umlrului. aratla spate cAt qi la piept. Diferenla de plus de la spate se ra susline intre aceste puncte la rnontarea cu pieptul. confbnn schilei din figura 10.5.
14.4.6. Agezarea gi incadrarea

e curbl

tiparelor pe {esituri

Jesdtura inainte de a fi a$ezata pentru croit se lerificd in vederea stabilirii unor defecte de lesdturd (fire ingroqate. gduri. pete etc.). care vor fi insemnate cu creta pentru a fi ocolite in timpul a;ezdrii tiparelor pentru croit. De asemenea. se va avea erijb ca materialul sa fie decatat (cdlcat cu cirpa umedd) in vederea prevenirii unor contractii sau modificdrii dimensiunilor deta-

liilor la croit.
277

Jr

reg

Ti ipare nai e, :ale t ttg. I


pturdi

L
orizo
'an1e

mrA

tinii
IOAI

nen

liilt

lini

At

par
SZlt

vat
nul

[r

p"
s:rl

bu

lI}

i:

Jesdturile se aqazd in dublu (o parle peste alta) in aga fel ca 1a1a lesdturii sd se regdseascd in interior. Tiparele se aqazd pe tesAturi avAndu-se in vedere ca liniile verticale de la tipare sd corespundd cu firul de urzeald a lesdtru"ii. Se va folosi o incadrare cAt mai economicoasd qi se va tine seama de rezervele necesare la cusdturile principale care pennit eventuale schimbdri de dimensiuni in ldrgime cdt qi lungime

(fig.

10.7).

La lesdturile cu carouri se va avea in vedere ca la croirea detaliilor sd corespunda (prin montarea acestora) cuplarea exactd a liniilor de carouri. atAt pe linie orizontali cAt gi pe linie verticaid. Tiparele se aqazd astfel: - spatele pe linia de mijloc de la talie in jos sd corespundd pe jumdtatea distanlei intre carouri sau centrul carourilor. ca prin cusdtura ef-ectuati sd fonneze un rAnd de carouli: - pieptul se aqazd avAnd in redere ca linia de mijloc a fetei sd corespundd cu rnijlocul unui rAnd de carouri sau linia de mijloc intre carouri. Prin supraplmer"ea pieplilor in fala acestea sd formeze un rAnd de carouri: - clinul de subrat se va a$eza in aqa fel incdt sd corespundd cu agezarea tiparului de spate. linia de tenninajie cAt gi cu aceeaqi tenninalie de la tipar-ul de piept. In acest fel se r'a face legdtura intre liniile carourilor pe linie orizontald: - mAneca se aEazd prin a se line seama de semnul de montare a mAnecii cr-r pieptul. care sd corespundd cu acelagi carou (r'. schila din fig. 10.7).

10.4.7. Croirea
Dupd agezarea tiparelor' gi insemnarea acestora cu linii de cleta se tl'aseaz-i Ei pentru rezervele necesare cusdturilor. Decuparea (tdierea) se exe'cutd cu foarfecele. pe liniile de rezerve gi nu pe liniile de montale a pieselor componente ale produsului. De asemenea. se yor transplure pe material gi semnele de rnclntare a detaIrtlor. Toate semnele de cusdturi de montare trasate pe material cAt gi linia taliei. linia de mijloc a felei r,or fi trecute de pe o pafte pe cealaltd. prin semne largi. Ata trebuie si fie de culoare contrastantd cu materialul. Croirea intdriturii la piepti. Ca intdriturd de bazd la pieplii de sacouri. pardesiuri. paltoane gi la alte produse similare se va folosi voh'atirul. Pdnza volvatir este o tesdturh cu fir'ele de ulzeald din bumbac. iar batatura din fire de ldna sau in amestec cu pdr de bor ind. Volvatirul poate fi chirnizat (presdrat cu granule de poliester). astf'el cd \ a putea adela bine la materia plimd prin telx.lo-

linii

fixare.

intdritura de bazit (rolratirul) se croieEte egal cu pieprul in partea de sus. la 1/3 din deschizatura buzunarului de jos. iar la terminatie va depagi ldlimea bizelilor cu 5 - 7 cm. La sacoul cu doul rAnduri de nastuli. l5timea de jos apAnzei va fi cu 7 - 9 cm mai mare fala de ldtirnea bizelilor.
pAna la pensa de subral. de unde descreEte treptat pdna

219

De la linia taliei in sus, intbrifura de bazd (r cvatirul) va avea o pense pentru formarea bus$lu" Aceasti pens5 va fi plasatd in dreptul pensei din fau
de la materialul din care se executd produsul.

Din dreptul scobiturii se va mai forma o pen-rt rnai micd cu direcfia spre partea cea mai proeminentd a bustului, aqa dupb cum se poate obsqn a in tigura. 10.8. Pdste intiritura de bazi se vor aplica mai mulrr straturi de lesdturd tot ca int6riturl dupd cum urmeazd:

Fig. f 0.8. 'Tipar

de

intiri-

turi la piep{i

(sistem

de roshar sau'alt material asemdndtor" chiar gi voivatir. Aceasta se aplicd la I cm in interior fald de lini: de risfrAngere a reverului, cu 4 - 5 cm mai sus de linia taliei gi la 2 - 3 cm mai jos de linia umdrului: ra fi egal cu intdritura debazd pe linia de scobiturd: - la partea scobiturii se va mai aplica un strat de volvatir de circa 5 .- 6 cm dupd forma prezentate in ligura 10.8; - peste aceste straturi de intdriturd, pe toata suprafala (in paltea sirperioard), se aplicl o foaie de canaf'as sau alt5 fesaturd sub$re qi mai flexibili. De la linia taliei in jos canafasul va cuprinde 213 din supr:F fata intdriturii de bazd.

- la partea superioard

a pieptului se aplicd o, foaie

e
-t:!

I0.5. PANTALONUL DREPT


Mdsttri proporpionale Lunlimea pantalonului pe partea exterioari Zp-r Lungimea pantalonului pe parlea interioard Ppi Circumferinfa taliei ct Circumferinia qoldurilor cs Ldrgimea pantalonului jos (terminafie) lj
10.5.

: 103'cm; : 83 crn: : 42'cm. : 48 cml = 26 cm.

j: t

'1

l. Fafa pantalonului

5: 0
?_

Se traseazd de la dreapta spre stanga un unghi drept. al cdrui vdrf se notead cu zero gi care corespunde cu linia de terminafie a pantalonului (fig. 10.9. $i fig. '10. l0).

0_l 0-2

: Lpi+ I cm=93 + I = g4 cm. : Lpx+ lcm: 103 + I : 104 cm. 0-3 = li2 din distanla 0-tplus 5 .* = Y
Se traseazd

9- F 9- p :a- \
I
;li*:i/ -

+ 5 :47 cm.

linii orizontale din punctele 1 gi 3.

280

i
i

bazS (vol-

r bustului.
ei din fala
rl.

ao

pensd

ri

proemi-

observa in

mai multe cum uro,

icd

foaie

iiar Ei volag de linia nai sus de nbrului; va


ritur6:

un strat de
ezentatd in oatd supra.

ie de cana-

bila. De la din supra.t '

Fig. 10.9. Pantalon

drept.

Fig. 10.10. Tipar de panlalon.

- 1: ? = T = l6 cm (Pe orizontala 1)' 1 - 5 : + = += 8 cm (pe orizontala /). 66


I

Din punclele I gi 5 se traseazd cdte o \erticala. Velticala punctului 4 se va pielungi pdnd la linia de terminalie. iar verticala punctului 5 se va prelungi pdnd la orizontala -J.
cm

5 I se noteazd fig. 10.9. qi

- 6:0,8
9Z

10

punctul de interseclie al verticalei 5 cu orizontala J. puncrul de interseclie al verticalei J cu orizontala J. punctul de interseclie al verticalei 4 cu orizontala 0' punctul de interseclie al dreptei 7-6 crt perpendiculara dusb din punctul
2 pe aceastd dreapt6.

cotd

fixl.

6-tt:f-rcm=*-l=7cm.
Aceasta distanld se aplicd din punctul 6. pe linia 6-7.Fal6 de orizontald. distanfa 6-l I va a\lea o pozilie ugor inclinatS. 281

6-12:4

6-1 3

: + = += 66

cm. Determinarea direcgiei lirl.ei 6-12 se face aplicdnd cota fixi de 4 cm pe bisectoarea unghiului drept. cu vdrful in punctul 6 gi laturile trecind prin punciel e 10 Ei 1,1 . ,Acest.punct va corespunde qi cu terminalia Eliplui.
8 cm (pe dreapta 6-1 0).

6-14:? = +
I3-15:

= 16 cm (pe dreapta 6-t0). Din punctul /3 se traseazd o orizontali punctatd care indicd lini"
qoldului.

+ 1,5 crn

=! * 1.5 = 25,5 cm (mdsurat in linie dreaptd din puncnr

I3 care corespunde cu linia

t0-16:l+2cm
=

goldului gi determinarea ldlimii felei). pentru cusdturi * l cm pentru suslinerea felei cu betelx = 24 cm.

T *r+,1

Aceastd mdstu'd stabileEte ldlirnea felei de pantalon pe linia taliei.

o-t7:tJ-ze - r? nm Y-I/:t= Z =IJCm.


/B
I

Fun.i.l. I 7 Ei I 5 se unesc printr-o dreapt5.


punctul de intersecfie al dreptei I 7-l 5 cu orizontala 3. - cota variabild. distanla dintre punctele B gi 19. distanla dintre punctele 9 Ei I 7. Pentru a da forma finalb de croit la fala de pantalon se vor uni puncte,r I6 Si I5 printr-o linie curbd care sd rrmeze forma goldului. Punctele qi /9 se vor uni printr-o linie curbi care la jum6tatea distanlei dirmn' cele doui puncte se va deplasa in interior cu I cm. Punctele 17, 19 n; respectiv 20, 21 se vor uni printr-o linie dreaptd. Punctele 20 Si 1i w. vor uni printr-o linie ugoari curbatd care va fi asemdndtoare cu cea & la partea exterioari (15-19). Pwrctele 11, 12 qi 14 se unesc prinr-, linie curbd accentuatd corespunzdtoare inchiderii pantalonului in fap
2 cm

B-19: B-20: 9-2 I :

10.5.2. Spatele

pantalonului liniile orizontale de la


tanr

Pentru construirea acestui tipal se prelungesc pantalonului, iar vefticala 7-5 se va prelungi in sus.

5-22:

fi.*

t3 cm =

Cota de plus 3 cm poate fi miritd'sau micqoratd in funcfe de fc'rni corpului. Dacd corpul prezintd o formE proeminentd in spate. pe hmi goldurilor, cota de plus poate fi mdritd f'a1a de cota propusd de -1 :mr (considerati pentru corpurile cu forme proporlionale).

#*t

= 7 cm.

282

btr---

4cmpe
trecAnd

23
2y'

:
*

in cazul corpurilor cu minus in partea din spate. aceastd cotd se poate micgora. Punctele 22 Si I se unesc printr-o dreaptd. In punctul22 se coboard o perpendiculard pe dreapta 22-1 . punctul de intersectie al orizbntalei 1/ cu perpendiculara coborAtd in punctul 22. pe dreapta 22- I. punctul de intersectie al dreptei 2-10 cu perpendiculara coborfitd in

punctul 22:pe dreaPta 22-1. 21-25: + = g =,1 cm (indlfirnea pantalonului la spate).

icd linia
r

25-26:

punctul
betelia

3i).

Lei.

ct + 3 cm pentru cusdturi * 1 cm pentru susfinerea felelor de pantalon cu betelia + 3 cm pentru pensele din spate ale pantalonului din care se scade ldlirnea felei : 12 + 3 + 1 + 3 -21: 25 cm' Aceastd mdsurd se aplicd din punctul 25 pe prelungirea dreptei 10*2. 23-27: cs * 3 cm pentru cusdturi * I cm pentru lejeritate din care se scade 161irnea fe{ei: 48 + 3 + I - 25.5 : 26,5 cm. Aceastd mdsurd se aplicd din punctul 23 pe orizontala punctului 15. Prin acest sistem de mdsurat pe linia taliei cAt qi pe linia qoldurilor se poate face qi un autocontrol al mdsurilor. 19*28: I .5 crn - cot6 fixA. l7-29: 1.5 cm - cotd fixA. 2 1-30 : 2.5 crn - cotd fixb. 20-31 : 2.5 cm - cotd fixd.

12

12

t 1-3:- 9N+ I ctn = {* t2 ll


26

r = 5 ctn.

i punctele
rnctele 1-' rlei dintle : 17, 19 ;:' 0 qi 11 se cu cea de ;c printr-c
ri

vor uni printr'-o linie curbd care la jumdtatea distan{ei se deplaseazd

Pentru a se da founa de croit a spatelui de pantalon se vor uni punctele Ei 27 printr-o linie curbatd dupd fonna goldului. Punctele 27 Si 2B se

spre interior cu 1 cm. Punctele 2B Si 29 Ei respectir' 30 qi 3l se vor uni prin linii drepte. Punctele 3l qi 32 se unesc printr-o linie curbd asetndndtoare cu fala pantalonului sau cu linia exterioard a spatelui de

pantalon.

in fa{d.

Forma de inchidere in parlea din spate a pantalonului se realizeazd unind punctele ?5, 24 Si 23 printr-o linie dreaptd. In continuare se traseazd o curbd cal'e va trece printr-un punct situat la I cm spre interior de punctul 12 Ei in final se va uni cu un punct plasat cu 0,5 cm rnai jos de punctul J2. Pentru plasarea corectd a penselor se impafte spatele in 3 parli egale gi se va urmdri ca fiecare pensd sa aibd o inchidere de 1.5 crn^ iar lungimea acestora sd nu depd;eascd 7 crn. Jos. la terminatie. fala pantalonului se face mai scurtb cu tele mai lung cu 1 cm - a$a cum se vede in figura

de la fat;

10.10.

I cln. iar spa'

Le

de form:

10.6.

VESTA INCHEIATA LA tIN RAND DE NASTURI

te. pe lini;
;a de

Mdsuri proporyionale
Indl{irnea

3 cn"

Circumferinla Circumferinta

corpului bustului

cb: ,.'0 cm: abdomenului cq: 16 cm.


283

1C:

180 cm;

Masn'i stabilite prin calcul:


Lungimea taliei

h =lS= lqo=45cm. 14 $+ JJ
l5 cm = ++ l5 = 48 cm.

Misura de proporfie ,,p =

10.6.1. Construc{ia

tiparului pentru spate


vdrf se noter-.
de s-,

cu zero gi care va corespunde cu linia de mijloc a spatelui in parlea (fig. l0.l 1. ei fig. 10.12). O-t:ry+ 1cm =!*l =25cm (mdsurd luatdpecorpde ARS+ f
0-2
o-+

Se traseazd de la dreapta Slre stanga un unghi drept al cdrui

0-3:

: Lt:

"-;.

-15

crn.

12 cm

cotd variabild. in func1ie de prefbrinla de lungirne a vestei.

J ain distanra o_ t

Din punctele I, 2, 3 gi 4 se traseazd linii orizontale.

44

:4

= 6. 2 cm.

Fig. 10.11. Vesti incheiati la un rhnd de nasturi.

Fig. 10.12. Tipar de vesti.

284

\
+

2-

2 cm taliei.

variabild, in func$e de forma de modelare a corpului pe linia

0-

6: T * t,3cm = 3 * t. 3 =9,3 cm (mdsura se aplictrdin punctul zero pe


aceeagi orizontald reprezentdnd fetca).
7

0- :2,5

cm

1- 8: **0.*=T
spatelui.

coti fix6.

+4=20,6cm. Aceasti misud reprezintd

lSlimea

oteazd de sus

. I-l I : * *r,5 cm= T *r,5 = 27,.5 cm. . Din punctul 11 se coboard o linie vertical5. :2 cm- cotd fixd pentru modelarea amangurii. I-12

B- 9:3

Din puncrul 8 se traseazd o linie verticald. cm - cotl variabili, in func1ie de inilfimea umerilor. 10 -punctul de interseclie al verticalei 8 cu orizontala 1.

/3 - punct ce marcheazd jumdtatea distanlei dintre punctele B-/0. Din acest punct se duce o linie orizontali. :2 cm- cotd fixa. pefitru modelarea amanEurii. t 3-14 15 punclul de interseclie al verticalei /1 cu orizontala 2. 15-161 I cm-cotd pentru modelarea spatelui pe linia taliei. Pentruaseda ' forma finald de croit a spatelui se vor uni punctele 7 gi 0 printr-o curbd. Din punctul ce marcheazi jumdtatea distangei 1-l se duce o dreaptd pdna la punctul 5, care se continud pdna la linia de terminalie ugor curbati spre dreapta Punctele 7 gi 9 se unesc printr-o dreapt5. .Linia scobiturii de amanquri se ob$ne prin unirea punctelor 9, 14, 10 Si I 2 printr-o linie curbd conform schilei din figura 10. I 0. in continuare se traseazd linia de m<idelare, pe linia taliei care se obline unind punctele 12 qi /6 printr-o linie dreaptd gi mai departe pAnd la linia de terminafie cu o linie ugor crirbatd.
10.6.2. Construc(ia

tiparului de piept
linii orizontale
cdt

Pentru construcfia tiparului de piept se folosesc aceleagi


gi desenul spatelui in totalitatea lui.

I-17

Din punctul 17

? * r". = 9+
se se

I = 34,3 cm.

ridicd o verticalA. traseazi spre stenga o linie orizontali.

l7-18:
I8-19:

4.

cm

- coti fixi. cotd

Din punctul 18
2,5 cm

fix[.
28s

7-20

ttY-

Din punctul

+2 66 crn =

: = l0 crrr.
ridica o verticala.

21-punctul de interseclie al verlicalei 20 cuorizontala 0. Pand la ac. punct se aplica Ei mdsura de LPB -r 2.5 cm minus distanta 0-7 mas'.- pe linie curba. Punctele 2,1 qi 8 se Lrnesc printr'-o dreapt6.

-?0 se

21-22:

distanla

22-23: 2J: 2J-25:


l-26

Punctele 22 Si l9 se unesc printr-o linie dreapt5. 1 cm - cotd variabilS. in hrnctie de indllimea utnerilor. punct ce marcheazd jumdtatea distanfei 23-11. Din punctul 2;f se duce spre stdnga o linie orizontald. 1 cm - cotd pentru modelarea amanqurii. cb + 5 cm : 50 + 5 :,i5 cm.

/-9

minus

1 crn.

27
I

: :

5-28:
5-29

30:
J2

Din punctul 26 se coboard o linie verticalh care reprezintd linr- mijloc a pieptului. punctul de interseclie al verlicalei 26 cu orizontala 2. I cm - cota pentru modelarea pieptului pe iinia taliei. ca -t 5 cm : 46 + 5 : 51 cm. punctul ce marcheazi jumdtatea distan{ei intre punctele / 9i 10. Din acest pllnct se coboard o linie \-erticah pdnd la linia de termina. ,

30-31:6cm-cotiLfir5.

punctul de intersectie al verticalei -10 Cu orizontala B. In punctul -:fotmeazd pensa cu r,'aloarea distanlei dintre punctele 29-27. 26-33:2 cm - cotd fix5. I cm pentru cusdturd qi 1 cm pentru SUprsplln:'

pieplilor in
16 crn

tb1a.

27-31:

Se va avea in vedere ca lungimea vestei in fagi sd fle mai tttai' 5*7 cm dec6t spatele. Din punctul -J4 se duce spre dreapta o iinie orizontald. 31*35: 2.5 crn - cotd r,ariabilS. pentru formarea deschiderii vestei in partc. jos. 1l cm - distan{a.?-J minus I cm. 28-36: Punctele 36 Si 35 se uhesc printr-o dreaptd. 37'= punctul situat laiumatatea distan[ei 36-35. Din acest punct se riii
\ erticala.

cotd variabilS.

37-38:

2,5 cm - cotd pentru modelarea pieptului pe lir-ria de tenninafie. pensei illn fata se fonneazd pe I'erlicala punctului -lB. Vdrful aipense se va afla ca qi pensa din spate. adicd la 6 crn fala de orizc: 1. Virful acestei pense se une$te cu punctul 17.Pe aceast6 direc. formeazl, o pensd cu inchiderea de I cm. Pentru oblinerea formei finale de croit se vor uni punctele ?/ . printr-o linie curbd. care la jurndtatea distanlei se va deplasa spre -'
-

rior cu I cm. Din punctul -JJ se va trasa o linie verlicalS care se I'a opri la I0- deasupra punctului -li. Din acest punct se coboard o linie ugor cu' Linia buzunarului va trece prin puncftil de interseclie al verticaler . linia taliei (orizontala 2). Punctele 23, 25, 19, 17 qi /2 se unesc printr-o linie curbd spe: liniei de amangurd.
286

*t

IO.T.BLUZA DE VANT (GEACA)


nA la acest

-7 misurat

filuza de vdnt are o lungime pAni


mai jos de linia taliei sau chiar pdnd la

linia qoldurilor. Se incheie cu fermoar sau cu nasfuri. spatele se croieqte cu platci gi cusdturi de ajustare pe corp. La terminalie are cordon ajustat pe corp (frg. 10.13).
intd linia
de

Mdsuri proporlionale

indllimea corpului

. IC:176
i 10.
terminalie. runctul
7.

cm;

irc umferinfa bustul ui

cb:

50 cm;

-J2 se

Circumferinla abdomenului

suprapunerea

ca: 46 cm:
Circumferinla qoldurilor
cs = 54 cm;

mai mare cu

Lungimea mdnecilor

i in parlea

de

Lm:62

cm.

Fig. 10.13. Bluzi de

vint (geaci).

Mdsuri stabilite prin calcul


rct se ridicd o

Lungimea taliei
Mdsura de proporfie Ad6ncimea riscroiturii

Lt :f-=#=44cm.
mp =ff*l5cm=#+15=48cm.
ARS

nlnatle. Llrua

/drful

acestei

de orizontala

;tI direclie se
rtele

2/

.asa spre inte-

9i 3J

la spate Lungimea pieptului


pAnE la bust

=ff - t.- = f - I = 23 cm.


=25cm.

la 10- 12 cm
'erlicalei
ugor curbat6.
3

LPB=T*tr^=T+l

7 9i

Ldlimea spatelui pe linia de profunzime

rbd

specificd

Lilimea pieptului pe linia de profunzime

Is =ff*2cm:# +2=2Zcm. tp = + -2 cm= ! -z =23 cm.


28;:7

10.7.1. Construcfia

tiparului

de spate

i I-16
I

Se haseazd de la dreapta spre stanga un unghi drept al cdrui vArf se notenzd

cu zero qi care corespunde Cu hnia de mijloc a spatelui. in partea de sx (fie. l0.la). 0- I : ARS:23 cm (mdsurd luatd pe corp). 0- 2 = Lt:44 cm (mdsurd luatd pe corp).

t-ti
13

2- 3 :5 cm - cotb variabilb, in fi.urcfie de preferinla de lungime. 4 - punct situat la jumdtatea distanlei 0-1. 5 - punct situat la jumdtatea distanfei G-4. Din punctele 1, 2, 3,4 qi 5 se traseazd linii orizontale. 3- 6= 3 cm-cotd fix5-

I9 ! 8-20

2I

22

0- 9=T*0.7 cm=af *0,7=8,7cm.


9-10:2cm-cot6fixd. 7-l I : li :22 cm.

- punctul de intersecfie al dreptei 0-6 cl orizontala 1. 8 - puncrul de interseclie al dreptei 0-6 cu orizontala 2.
7
Din punctul 9 se ridicd o perpendicular'5. Din punctul 11
ridicd o verticala.

Punctele 0 Ei 6 se unesc printr-o dreaptd.

- punctul de interseclie al verticalei // cu orizontala 4. 13 .punctul de interseclie al verticalei 11 cu orizontala 5. 1 3-14 :2 cm - cot6 variabild.
12

se

Din punctul I4 se traseazd o orizontala. I4-15 = 2,5 cm - cote variabild.

Punctele 15 Si I I se unesc printr-o dreapt6.

l0
Per
"e tipar

Fig. 10.lf. Tipar de geeci

. _JJ

:3-21
:J-2 5

:1-26

!127

:0-28

:129
288

i9-Ma

\
1l-16:

5 cm

Din punitul 17 se coboard o r,'erticald. /8 - punctul de interseclie al verticalei I 7 cu orizontala 2. 19 - punctul de interseclie al verticalei 17 cu orizonlala 3. l8-20: I cm - cotd variabild. 2/ - punct situat la jumdtatea distanlei dintre punctele 7 qi I LDin punctul 2 I se traseazd o verticald. 22 - ;;"t"1-l-J'ir,r"r."cfie al verticalei 2l cu orizontala 2. indreptul punctului 22 se face inchiderea pensei de -i cm cu aceiaqi mdsurd qi pe linia de terminafie, Vdrful pensei va fi in prurcful2l. Pensa de pe linia umdrului se face tot pe verticala ce trece prin punctul 2l Si va avea o inchidere de 2 cm. Pentru a se da forma finalE de croit a spatelui se unesc punctele 0 Si I0 printr-o linie curb6. Punctele I0 Ei I5 se vor uni printr-o linie dreaptd. iar in dreptul liniei de inchidere a pen. sei, de pe linia umdrului, se va trasa o linie de egalare intre cele doqd laturi ale pensei. Pr.rnctele 15, 12, 16 Si 17 se ulesc printr-o linie curba in fonnd de semicerc specifi cd scobiturii spatelui. Punctele l7 Si 20 se unesc printr-o dreapt6, iar din punctul 20 pdnd la linia de terminplie se traseazfl o linie paraleld cu verticala t 8-l9. Pentru introducerea unui model in tiparul de bazd se va lua ca bazd de orientare schila din figura 10.14. Dupi decuparea tiparului se trece la inchiderea pensei de pe linia umdrului. Pe liniile de decupare. care nu au prevdzute rezerve de cusdturi se va acorda rezelna necesard conform desenului din figura 10.14. Spatele. pe linia de mijloc. se va croi la fir dublu.
10.7.2. Construcfia
la tiparul spatelui.

II-17:4=4=6.2cm. 68

- se masoard

din punctul 11 pe dreapta

I5-l I.

tiparului de piept linii


orizontale de

Pentru cqnstrucfia tiparului de piept se folosesc aceleagi 17-23

: 4 *2 cm =A + Z = 8.2 cm. 8 ----- 8 Prin punctele 24 gi 25 se taseazd linii verticale.

Y! +2.5 crn = I *2.5 = 10.5 cm. 66 : lp :23 cm. 2 3-25


23-2J =

24'26: LPB: 25 cm (mdsurd luatd pe corp + 2 cm minus distanga I0-0). I3-27: 3 cm - cotd variabild.
2A-28: 23-29:
Punctele 26 qi 27 se unesc printr-o dreaptd. distanla dintre punctele I0 Si I 5 minus 2 cm. 4 cm - cotd frxd. Punctele 28 qi 29 se unesc printr-o dreapt6.
croitorului

19

- Manualul

289

I cm * cotA fixd. pentru 26-J2:!tP- ={ = 8.*.


30-31

30

punct situat

la

jumatatea distanlei dintre punctele 28 modelarea scobiturii.


traseazd o orizontald.

Si 29.

66

Din punctul
32-33
34 35

-12 se

;ltl

ttY-

+2 66 cm =

l!

+2

= l0

cm.

Punctele 33 qi 25 se unesc printr-o linie ugor curbatd.

- punctul de interseclie al verticalei 25 cu orizontala 2. - punctul de intersec{ie al verticalei 25 cu orizontala J. 35-36:2 cm - cotd fixd. 35-37: 2.5 crn - cota fixd. s-au prevdzut I cm pentru cusdturi gi 1"5 cm pen:suprapunerea piepfilor in fafa. 25-38: l.-5 cm - cotd fixd (aceiaqi cotd prevdzutd mai sus). 31-39: ca + 3 cm pentru lejeritate + 3 cm pensa din spate : 2 cm pen:. cusdtura de montare a pieptului cu spatele minus ldtimea spatelui {c tanla dintre punctele 20-B):46+ 3 + 3 + 2 -26:29 cm. 26-10: 2.5 cm - cotb f-rxd. prer'Ezutd pentru ldlimea gteiului la guler. Pentru a se da forma de croit (a pieptului) se Llnesc punctele 28, 31 gi 1Z printr-o linie curbdL in fonna de semicerc. specificd liniei de si biturd. Punctele l 7 Si 3B se unesc printr-o dreapt6. iar din punctui 3> traseazd. pAnd la linia de terminafie. o dreaptd paraleld cu lB-19. L ' punctul -36 se traseazd o dreaptd pdnd la punctul de intelseclie al dr.: tei J9 cu orizontala J.
,

10.7.3.

Construcfia tiparului de guler

Dupd mijlocul distanlei delimitate de punctul 3B gi intersec{ia verticale: trece prin acest punct cu orizontala 32.se traseazd o dreaptd ce trece prinprtul 10. 10-ll: 10 cm - mdsurd ce se detennind pe distanla I0-0.pe linia cru'bd. in punctul J1 se construiegte o perpendiculard pe dreapta l0-11
.

1l-12:4cm-cotdfixd.

Din punctul J2 se traseazd o linie curbb p6nd la punctul de intersei al liniei de cazurd (orizontala 32) cu dreapta trasata prin punctele

qi4l.
Tot prin punctul 12 se mai traseazh o curbd pdnd la linia de cazura. un punct situat la jumdtate a distantei dintre punctele 32-33. $t: gulerului se formeazd din punctul 32 cu ldlimea de 3 cm printr-o cu:' paraleld cu curba ce trece prin punctul J2: punctul de termina[ie a.-, iului va fi in directia celei de a doua curbe conform schilei (fig. 10. . inchiderea gulerului la spate se face prin trasarea unei perpeidicu,:" pe curba 12. Ldlimea gulerului la spate va fi de pirca y' cm. iar in fata de 6 cm. ;:se termind in punctul 33.

290

10.7:4. Construc{ia

tiparului de cordon

'
q pentru

Cordonul, de la terminalie.,va fi croit ..anformi'. In partea de sus, cordonul va avea masura spatelui gi a pieprului. iar in partea de jos va fi corespunzdtor cu gros^imea corpului pe aceastf di itan g. in acest caz dreapta 7-6 se coboard. 6-4 3 = 2 cm - coti variabild. 43-44:5,5 cm - cotd fixd, pentm lilimea cordonului din care 1,5 cm sunt . prevdzuli pentru cele doud cusdturi. 43.-45 : i2,5 cm - mdsura de lSlimea spatelui pe linie de terminalie scdzAndu-se misura de inchidere a pensei la spate. Din punctul 45 se traqeazd o

r pentru
:lui (dis-

8,31,29 i de sco:tul.J9
se

-19. Din
: al drep-

iicalei ce :in punca. 1.

: verticald. 45-46 = 5,5 cm (egal6 cu distanla 13-11). 46-47 = 2 9m- coi6 variabili" in raport cu circumferiita ioldurilor. Punctele 43 gi 45 se unesc printr-o curb6. Punctele 44 gi 17 se unesc tot printr.o curbi paraleld cu cwba 13-45. Punctele 45 Si /7 se unesc printr-o dreapti. Dreapta 13-44 reprezinti fir dublu la eroit. Din punctul 36 se coboari o verticala. 36-18: I cm - cotd variabild. 18-49: 5,5 cm - cotd pentru ldlimea cordonului. 18-50 = 29 cm - mdsurd de ldlimea pieptului la terminalie' Din punctul 50 se . coboari o verticalS. J&-Sl : 5.5 crn - coti pentru ldfimea cordonului. 5I'52 : 2 im - cotd.variabilS, in raport cu circumferinla goldurilgr. - Punctele 48 Ei 50 se unesc printr-o curb6, Punctel'e 19 qi 52 se unesc printr-o curb'd paraleld cu iurba /8-i0. Punctele 50 Si 52 s6 unesc printr-o dreaptd. 'Din verticala 48 se acordd mdsura de 2,5 9m pentru suprapunerea ' pieplilor in faga gi la partea stAngd se mai aplicd 3 cm pentnr inchiderea cordonuiui asimetric. Circumferinla. cordonului la terminalie va fi nai micl cir I cm dec6t circumferinla qoldurilor. Aceasta _din cauzd cd cordonul nu va cupiinde partea cea mai pioeminenld a qoldurilor.
:n

. 10.7.5. Construcfia

tiparului de mffneci

rtersecfie nctele J0

13.

'-o curbd l. 10.14).


rdiculare cm, care

azuri, la $teiul

1ie a gte-

Tiparul de mAnecd se realizeazd pe baza dimensiuriilor de la tiparul de btazd; in strinsi concordanfi cu scobitura de la pi.ept la spate (fig. 10.15). Punctele 15 gi 31 , 28 qi 12 gi respectiv I2 Si 3l se unesc prin linii drepte. Din pUnctul de interseclie al dreptelor se traseazd citte o perpendiculari pe orizontala /. *'";:;;tul de interseclie al dreptelor I5-31 Ei 28-t2. . y - punctul de interseclie alperpendicularei .r cu orizontala l2-31. :- punctul ile interseclie al perpendiculare.i x cu orizontala 1. Se iraseazdun unghi diept ai c6rui vdrfse noteazd cu zero. 0-l = distanla dintre punctele x gi y : 5 cm. 0-2: distanla dintre punctele x qi: minus 1 cm: 16 - I : 15 cm. 2-3: distanfa dintre punctele 23 Si 29 = 4 cm.
291

3- I :

29:

distanla dintre punctele ?8


15.5 cm.
.

Din punctul -l se mdsoar5. linie oblica. 15.5 crn pdnd se i:.

1- 5 :

tersecteazd cu orizontala

.1.

12:

distan{a dintre punctele


8 cm.

1i

punctele / qi 5 se traseazd cAte verticala. punctul de intersec{ie al ver: calei J cu orizontala 0. Puncte-.

Mdsura de 8 cm se aplica c." punctul / pe orizontala 1. D.:

"

3 qi 6 se unesc printr-o

lir-..

* punctul de intersectie

dreaptd.

al drep:.

J-6 cu orizontala 1. Punctele

;i 7 se unesc printr-o dreaptS. 7- B :3 cm - cotA fixA. 9-- punctul de intersecfie al rer'.


calei J cu orizontala

l.

- punctul de intersectie al rer: calei 5 cu orizontala 0. 0-1 I : Lm + I cn'- 62+ 1 : 63 cm.


/0
Fig. 10.15. Tipar de mineci
geaci. pentru

12: punctul situat la jumdtatea d:.tanqei dintre punctele 3 qi I


L

prer.dzutd pentru pensele de la fala dem6necd.seer::aparitia cusdturii pe fatd cdnd se fixeazd pensele. I5-16: 18.5 cm - cotd prer,bzutd pentru lalgirnea rnAnecii la tennina{ie. la ca:. s-a inclus qi cota de 4.5 cm pentru cele 3 pense. I 6-17: 3 cm - cotd fixa. Punctele 5 qi I 7 se unesc printr-o dreaptd. /8-punctul de intersecfie al dreptei 5-]7 cuorizontala 12. lB-19:3 cm - cota fixd. 2-20:3 cm - cotd fix5.

11-15:2cm-cotd

l-11:

4 cm

cotd fix5. cotd consideratd fixd. prevdzutd pentru latirnea man$etci.

l2-13: I cm -

I3-21:3cm-cotafixh. I 5-22: 3 cm - cotd fixd.

Pentru a se da fonna finald de croit la fala de mdnecd se unesc punct- , 3,8,6 Ei 5 printr-o linie curbd in formd de semicerc. specificd capul,. de mAnecS. Punctele 3 Si 20 se unesc printr-o curbd dupd forma scob " turii de la piept. Punctele 20, 2I qi 22 se unesc printr-o linie curb5. Punctele 5, I 9 qi 1 Z se unesc printr-o linie ugor curbatd. 9-23 :3 cm - cotd fixd. Punctele l0 Si 23 se unesc printr-o dreapt5. 2./ - punctul de intersec{ie al dreptei 10-2 3 cu orizontala 1.

292

t\ t

2-25:1.5 cm - coti fixd. l3-26=2cm-cotdfixi. l4-27:3.5 cm coti fix5.


cm - coti fixd. l-5 cm - cotd fixi. Pentru realizarea scobiturii dosului de mdnecl se determind misura dati de la scobitura piepiului gi spatelui, din punctele 29, 17, t6 Si 12 minus rezewa de cusitr*ri (2'cm) la punctul 17.La . aceastd misurd se adaugd I cm pentru suslinere = 23 + I : 24 cm. Odati determinati aceasti mdsurd ea se aplicd incepAnd din punctul 3, pe direclia unei curbe care va fi tangentd la orizontala 2 gi care se va continua pe direclia I O-2 3 p6ni la orizontala /. Pentnr a se da forma de croit a dosului de mineci se unesc punctele 25, 26 Si 27 printr-o linie ugor curbati, ptrnctele 24, 29 qi 2B se unesc printr-o curb6 ceva mai accentuati. La dosul de m6nec6, in partea de jos, in lungime de 6 cm gi in l61ime de 2 cm se lasd o rezen'6 de suprapunere a fe1ei. Tiparul manqetei de mdneci se realizeazd din punctul 11 diin care se traseazd Fig. 10.16. Pardesiu o orizontald. incheiat la un rAnd de 1 1-30:24 cm - cota fixd prevdzutd penuu lungimea nasturi. manqetei. Din punctul J se coboar6 o vefticalh. II-31= 5,5 cm - cotd fix6 prevdzutb pentru ldlimea manEetei din care 1.5 cm este pentru cusituri. 3O-32: 5,5 cm - coti fix5. 3O-33: 4 cm - cotd fixi previzute pentru suprapunerea mangetei.

17-28

:2

t9-29:

I0.8. PARDESIU INCUENT LA UN RAND DE NASTURI


Mdsuri proporlionale Inilfimea corpului Circumferinla bustului C ircumferinla abdomenului Circumferinfa qoldurilor Lungimea minecilor Mdsuri stabilite prin calcul Lungimea Lungimea

IC :
cb ca cs

: : = Lm:

180 cm; 50 cm; 46 cm:' 54 cm:

64 cm.

taliei goldurilor

Lt =
Ls

*1,5 I44 cm = ry+ 1.5 =46,5 cm. 2=20,5


cm.

=#-2cm=#-

de la linia taliei

293

Lungimea pardesiului
Mdsura de proporfie

Lpr. =

tltp

Adincimea rdscroiturii la spate


Lungimea pieptului pAnd la bust Ldlimea spatelui pe linia de profunzime Ldlimea spatelui pe

#-r15 = 48 cm. ARS =T * r,,5 cm = T * r.5 = 25,5 cm.

=+-15

t - tr",o = #
cm =

+ l8 = lo8 cm.

LPB =

T *t.5 cm = f

* r. 5 = 27.-5 cm.

/s

=?*jcmllQQ+3=23cm.

linia taliei Ldlimea pieptului pe linia de profunzime


10.8.1. Construc{ia

=f *8.5=2bcm. Ip =+-lcm=f -r =24cm.


lst =ff+8.5cm

tiparului de spate
cirui v6rf
se notenTa

Se traseazi de la dreapta spre stdnga un unghi drept al

cu zero qi care corespunde cu linia de mijloc al spatelui (fig. I ARS:25.5 cm (mdsurd luatd pe corp + l,-5 cm). 0*22: Lt = 46.5 (rndsurd luatd pe corp + 1.5 cm).

0- :

l0.16li

10.17).

2- 3:Zs=20.5cm. 0- 1 = Lpr : 108 cm (mdsurd stabilita pe cory). 2- 5 :


3- 6:
8

? cm .- cota

Din punctele I, 2, 3 qi 4 se traseazd linii orizontale. variabili. in funclie de forma de curburd a corpului pe taliei. l2 cm - cotd variabila.
ce marcheazd jumdtatea distanlei

lip,r,r

7 = punctul

- punctul ce marcheazd jumdtatea

: '1't = 12.7 cm. z : distanlei 0-7 ":' =6. 3 cm. 'z


0-t

Din punctele 7 gi B se traseazd linii orizontale necesare lAlimii spateluDin punctul 7 se traseazl, o dreaptd la punctul 5. Punctul 5 se rmeqte ::i punctul 6 printr-o dreaptb care se'continud pind la terminafie. punct plasat la 0.5 cm distanlb de punctul zero (mdsurat pe directie r.rticald qi orizontald). Aceastd cotd este consideratd fixi pentru corprrr-f. cu forma qi linuta normald. in cazul altor forme de c6rpuri, aceastd cr.ril se poate miri sau micgora. De exemplu, cdnd un corp are linuta api+. cati in fa{d. aceasta se va mdri, iar dacd corpul prezinti o linutd :n spate. cota se va diminua. Raportul d6 mdrire sau micqorare va fi egal cu ll4 din diferenfa mdsn ARS fa\d de mdsura proportionald. Pentru continuarea desenului unesc punctele 9-qi 7 printr-o dreapt6. Pe dreapta 9-7 se duce o pe,pendiculard din punctul 9.

294

:m.
TII;

5 cm.

5 cm.

*'-

.\

/,rl:,i

.rf se noteazi

;i'10.17).

pului pe linia

1-

cm.

,3 cm. Llimii spatelui. 5 se unegte cu alie.

direclie ver:ntru corPurile


re

i,

aceastd cotd

re linuta aPlerti o linutd Pe


fleren{a mAsurrl

desenului

se

;e duce o per-

la un Fig. 10.1?..Tipar de pardesiu incheiat

rind

de

nasturi'

295

9-lo

!JP-

I0*l I : 2.5 cm - cota f-ixa. ./?: punctul de interseclie al dleptei 7-5 cu orizontala 12-13: 1s : 23 cm.
l3-11= I 1-l 5 :

a 66 1.r

S * I = 9 crn.
1.

Din punctul 1-l se traseaza o verticald (in sus). 6 cm - cotd fix5. 2 cm -prer'dzut pentru cusdturi I cm qi pentru falduri I crn. 16 - punctul de intersectie al vefticalei 1-l cu orizontala 7. / Z - punctul de interseclie al verticalei 1J cu orizontala B. I7-18:3.5 cm - cotd variabild. in funcfie de indl{imea umerilor. I 8- l9 3 cm - cotd variabild. in functie de forma de dezvoltare a omoplatiior. 5-20: lst :20 cm. 6-:1 = /ss 23 cm.

Pentru a se da fonna de croit a spatelui se vor uni punctele 9 li .' printr-o linie curbd iar punctele I I $ I9 printr-o dreapt6. Prin puncte-. 19, 16 gi jurndtatea distanlei 11-15 se traseazd in linie curbd specifi:.

Iiniei de scobitur5. Punctele 15. 20, 1.1 se unesc printr-o linie curbd ce urmeazh fom.. corpului.
10.8.2. Construcfia

tiparului de piept.
linii orizontgle -.

Pentru constructia tiparului de piept se folosesc aceleaqi la tiparul spatelui. I 3'22 : 2 cm (necesar pentru distanla intre spate gi piept).

ll-:3 : tL +.i crn = $ * s = 17.5 cm. ++ !tP- +2. 5 crn = { *2. 5 = I0.-i crn. :3:1 = 66 :3 -:5 : lp:2-l cm.
Din punctele 21 gi 2i se tlaseazdcAte o verticalS (in sus qi respectir
jos).
:

21-26 -- LPB:27.5 crn (mdsurd luata pe corp + 3 cm minus distanla 9-l I). l7-27 : 2,5 cm - cotd variabild. egali cu distanfa l7-l I minus I cm. Punctele 26 qi 27 se unesc printr-o linie dreapt6. 26-28: 16 cm - lungimea umerilor, care va fi mai mare cu I cm decit lungin.umerilor [a sacou. 2.3-29: 4.5 cm - coti fix5. Punctele 28 Si 29 se unesc printr-o linie dreaptd. 30 - punctul ce marcheaza jumltatea distanfei 28-29. 30-31 : 1 cm - cotd pentru modelarea scobiturii. )6-3: :'n!- -l cm = 4-[ - 1 = 7 crn.

66 J6-Jj-m! =l!=g.-. 66
296

3/ - punctul de interseclie al r erticalei 2i cu otizonlala JJ - punctul de intersec{ie al verticaiei 2i cu orizontala


36

2.
-J.

36-37
36-39

25-38:

punctul de interseclie al r erticalei 25 cu orizontala 2 crn - cotd fixd. pentru iungimea pieplilor in fa(a'

/.

: :

26-10
2

3-1

I:
:

tl
1e

42
y'3

1l*11

1a

12-15: 12-16: 13-17: JB 1B-Jg:

3.5 cm - s-au prevdzut pentru cusdturi I cm 9i pentru suprapunere 2.5cm; la aceastd distanla se plaseazd qi butonierele. 4.5 cm - mdsurd egald cu distanla dintre punctele 25-38 plus I _cm (acest plus de 1 cm ie acordS pentru ca pieplii s6 nu se deschida in fa{a in timpul migcdrii acestuia). 3 cm I cotd fixd, pentru l5limea qteiului gi punctul din care se traseazd linia de rdsfrdngeie a reverului. Punctul ,/0 se masoari din punctul 26 pe prelungirea dreptei 26-27. 4 cm - cotd fix6. Din punctul /1 se traseazd o verticala (in jos)' punctul de intersec{ie al verticalei 4/ cu orizontala 2 punctul de intersecfie al I'erticalei /1 cu orizontala 1. cm * cotd variabild. cm - cotd variabild. cm - cotd variabild. cm - cotd variabild.

Je

ln

l0 l0 Din punctul /9 se traseazd o linie orizontald paraleld cu linia de terminalie care reprezintd linia buzunarului de jos. Lungirnea pensei din fala r'a fi : 213 din distan{a 21*J8- Pensa r"a avea o inchidere in dreptul liniei de talie de 2 cm. : ca * 8 crn pentru lejeritate + 2 cm pensa din fata + ;l cm pensa de 31-50 subra! + 2 cm pentru cusdtura de rnontarea spatelui cu pieptul tninus ldfirnea spatelui : 46 + 8 + 2 + 4 + 2 - 20 -- 42 cm. 35_51: cs '| 10 cin pentru lejeritate + 2 cm pentru cusdtura pensei de subra! * 2 ctn penstru cusdtura de montare a spatelui cu pieptul. minus ldfimea spatelui : 54 + 10 + 2 + 2 - 23 : 4-5 crn. Pentru a se da fonna finala de croit. se unesc punctele 1i, 50,51 printr-o linie curbd specificd formei corpului. Linia scobiturii se formeazd unind punctete Zt, 31, 29, 11, 44 printr-o linie curbl in formd de semicerc care se continud pdnd la punctul l5.Baza liniei de fotmare acazurli va fi punctul 32,iar forma reverului va fi in funclie de moda curenti qi modelul stabilit. in caz cd pensa de subra! nu se va tdia pdna jos, aceasta se va modifica in aEa fel incat pensa din fafa cdt qi cea de subra! si nu depiqeascd linia buzunarului. Pensa din dreptul liniei buzunarului se va face la fel in toate cazurile qi la toate mAsurile. In cazul cd pensa de subra! nu va fi tdiath pAn[ jos, mdsura de inchidere a pensei pe linia buzunarului se va aplica gi la parlea pieptului din punctele 14 Ei 15 se va scula 9i cobori linia taliei iu aceeaqi mdsurd in punctele 15 qi 50 qi tot cu aceeaqi mdsurd se'n'a lungi pieptul in partea din spate la termina{ie.
297

punctul ce marcheazd jurnitatea distanlei dintre punctele 3'l-16' Din punctul 4B se traseazd o dreapta in sus 9i in jos care reprezintd linia pensei din fa16. o9=-Ll- +3.5 crn = + 3.5 = 8. I cnr.

10.8.3. Construcfia

tiparului de guler

Realizarea tiparului de guler se face in str'dnsd concordanfd cu dimensiunii: spatelui gi pieptului. prelungindu-se linia de rdsfrAngere a reverului. din punctun

/0 (in sus). 10-52: distanfa


52-53

mdsurata pe linia curbd : 12 cm. Din punctul 52 .c perpendiculard pe dreapta 4U52. taseazd o 4 crn - cotd fixd. Din punctul 5-l se traseazd o linie curbd p6ni la lin r de cazurd, in punctul de interseclie cu linia de rdsfr6ngere ;.

9-l/

reverului.

53-54:

3 cm

cotd pentru ldlimea gteiului la guler. Din punctul Jy' se traseazd o linie curbd paraleld cu linia curhi. din punctul i-i adica cu linia de rdsfrAngere a Eteiului pAnd la linia i* cazurd. Inchiderea gulerului la spate se realizeazd prin a se trasa o perpendicr lard in punctul 51 pe direclia curbei ce trece prin punctul S4. Dosul c guler va fi croit pe verif.

\0

10.8.4. Construcfia

tiparului de mineci

\ /
il

('t
l3

\i
I I

19

.2

2i

Construclia acestui tipar sp realizeazd pe b.'dimensiunilor de la tiparul de bazd in strdnsd ccqr. cordanfd cu rdscroitura de la piept gi spate. Punctul 19 de la spate se va uni cu puncn-rl i de la piept printr-o dreaptS. iar punctul ?.9 u

'

I I
I

I
,

la piept se.va uni cu punctul 16 de la spate u' printr-o dreapt6. Punctele 31 qi /6 se afli rr aceeaEi orizontald. Din punctul de interseclie r dreptelor se traseazi o pelpendiculard pe orizrm* tala l, adicd pe linia de profunzime.
Punctele de interseclie al acestor drepte r r"'rr f notate cu litere dupd cum urmeazd: x - punctul de intersec(ie al dreptelor /9-j":rir

#
I

t"

'Ur.
I

I
I I

28-t

6.

,
I

il
,ril
l6

cu orizontala

/:-

punctul de intersecfie al perpendiculare

16-31.

21

punctul de interseclie al perpendicularsr cu orizontala 1. Se traseazi de la stAnga spre dreapta un rm&tiri drept al c6rui vdrfse noteazdcu zero.

":

0-l :

Fig. 10.18. Tipar de mineci pen. tru pardesiu,

2-3

0-2: :

5,8 cm. distanla x-2:18,5 cm. distanla 23-29:4,5 cm. distanla x

1t

.298

\
-i

n ti

3- 1 :
iunile rnctul

.c

distanla 29-28 = 17 cm. Aceastd mdsurd se aplicd din punctul 3 mdsurat pe

linie oblicd pdnd

se

1- 5:

52

se

l linia ere a
curbd

nia de
,ndicu-

rsul de

lneca

rcbaza
sd con-

rctul

J/
de

printr-o linie dreapti. fixi, pentru formarea capului de m4neci, m6sura se aplicd din punctul 7 pe dreapla 7-0. 9 - punctul de interseclie al verticalei J cu orizontala 2. 10 - punctul de interseclie al verticalei 5 cu orizontala 0. /1 -.punctul de interseclie al verticalei./ cu orizontala 2. 9-l2 : 0,5 cm - coti variabild, care se mdregte sau se mic|oreazi in frncfie de formi bralelor. Dacd brafele prezintd o arcuire pronunfat6, aceaStd cot6 be va mdri. Din punctul 2 se construieqte o perpendiculari pe dreapta 2-t 2. I 0_13 Lin + 2 cm= 64 + 2= 66 cm. = /4 - punctul ce marcheaze jumatatea distanlei 3-l3 gi care'reprezintd linia cotului. Din punctul 14 se trdseazd o linie orizontald. I3-15: 16crn-cote ce reprezintd ldigimea mdnecii in parleadejos+ I cm
se unesc

intersecteazd cu orizontala 1. distanfa 16-19 = 10cm. Aceast[ mdsurd se aplici din punctul 4 in linie dreaptd pe orizontala 1. Din purictele 4 gi 5 se traseazd cAte o venicali' 6-punctu! de interseclie al verticalei 4 cu orizontala zero. Punctele 3 qi 6 se unesc printr-o linie dreaptS. 7 - punctul de intersecfie al dreptei 3-6 cu orizontala 1. Punctele zeto qi 7 cotd

7- 8 = 3 cm -

28

pate tot afl6 pe

ec$e al orizonie vor

fi

l9-31 si
:ularei x

pentru cusdturi: 16 * 1 : 17 cm. I5- t 6: 3 cm - coti fixd, pentru lungimea m6necii in partea din spate. Punctele 5 qi 16 se unesc printr-o dreapt6. 1 7 - punctul de interseclie al dreptei 5-l 6 cu orizontala I 1. t7-18:4 cm = cotd fixd. pentru completarep lirgimii mdnecii pe linia cotului. 2-19 :3 cm - coti fixd. I4-20: 1.5 cm - cptd fixd. I3-21:3 cm - cotd fixd. Pentru a se da forma finald de croit a felei de mAnecd se unesc punctele

3, 8, 6 qi 5 printr-o linie de semicerc specifici formei capului de


m6nec6. Din punctele 5,,1 2, I 8, I 6 se traseaze o linie pulin curb6. Din punctul 19 la 2 I se traseazd o linie curbi care in dreptul punctului 14 va flr deplasatA spre interior cu 1,5 cm. t 1-22: 3 cm - cotd fixd. ' Pentru formarea scobiturii la dosul de mAneci sd unesc punctele /0 qi 22 printr-o linie dreaptd 2-23 = 1,5 cm - cot6 fixd. 20-24 = 1,,5 cm - cotd fixd. 13-25 = 1.5 cm - cote fix6.

:ularei x
rn unghi

18-26: I cm-cotifixd.

299

Pentru a se stabili lirgimea scobiturii dosului d* mdneci. se misoard distanfa din punctul 29 (de lz piept) pAnd la punctele 41, 44, I 5 qi 16, din care se scade rezerva de cusituri. Aceasta se aplici la mdnec6, din punctul -1, in form,i curbd pe dreapta lO-22 cu un plus de I cm. Se vr avea in vedere ca forma scobiturii de la m6necd sE aibd aceeagi forml cu scobitura tiparului de baz; a$a cum'se vede din figura 10.18. Din linia de largime a scobiturii punctul de interseclie al drepte: 10-22 cu orizontala 1 gi punctul 26 se traseaze i linie curbd care se va continua pand la jumitater distanlei dintre punctele 16 gi 18. Punctele 23, )t gi 25 se unesc printr-o linie curbd.

73r(

10.9. PALTON INCHEIAT

LA UN RAND

af1-

DE NASTURI
Mdsuri proportionale indllimea corpului C ircumferin,ta bustului Circumferinla abdomenului Circumferinla goldurilor Lungimea mdnecilor
1C

180 cm:

cD = 50 cm: ca = 46 cm:.

l-

Fig. 10.19. Palton incheiat la un rAnd de nasturi.

cs = 54 cm: Lm.: 64 cm.

Mdsuri stabilite prin calcul


Lungimea taliei

Lr =f*2sm=#.2=47cm.
Ls -+-l,5cm:#-1,5
Lpr mp
= 2tcm.

Lungimea qoldurilor
de la linia taliei Lungimea paltonului

-f + rc"-:ry + 18 = 108 cm.


=ff
*15 cm=

Misura de proporlie

ry *,tt =48 cm.

Addncimea

rdscroitwii

ARS =

la spate

T *, "^ = T + 2 = 26 cm.
*o

Lungimeapieptului
pAnd la bust

LPB

=T

"

++4

= 28 cm.

300

le
la
SE

Linia spatelui riiii. ai pr"n linia linia

pe t, = e!+ 3.5 cm = ry + 3.5 = 23.5 cm. ) tiri..


5

Ldlimea spatelui

nd
va
s6

taliei

pe

lst =

4+ ;t

9 cm

:4

+9 = 20.5 cm.
=23 cm'

Lalimeaspateluipe /ss= ?+-5 cm: 3

zd-

qoldurilor

$*5 J + L

ldrptei

Lalimea pieptului

linia de

pe b = profunzirne *-

0.5 cm =

-0.5 = 24.5 cm.

tdo
atea

,24

10-9.1. Conqtruc{ia

tiparului de spate

iD

Se traseazd de la dreapta spre stenga un unghi al cdrui v6rf se noteaz6 cu zero gi care corespunde cu linia de mijloc a spatelui (fig. 10.19 qi 10.20). 0-- I = ARS:26 cm (mdsurd luati pe corp + 2 cm). 47 cm (mdsuri luatd pe corp + 2 cm). 0- 2

22-

;m;
m; m; m: m.

2-

'

3-

3 = Zs:21cm. 4 = Lpr 108 cm (misurl stabilitd). Din punctele l, 2,3 gi / se traseazd linii orizontale. 5.: 2 cm - cotd variabilS. in func1ie cu forma de curburd a corpului pe linia taliei. 6 2 cm -cotd variabild. 7: punct situat la jumdtatea distanlei 0-l -- = n ,^.

: Lt:

8 - punctul

ce

inarcheazi jumdtatea distanlei dintre punctele 0 Si Z:

=t=6'5cm'
Din punctele 7 qi 8 se traseazd linii orizontale- necesare lilimii

g-10
12

1O-l I :

: 9 + t.2 crn :4 66
:
Din pwrctul /J

de spate. Punctele 7 qi se unesc printr-o dreapti. Punctele 5 gi 6 se unesc printr-o linie dreaptd care se continud pani la linia de terminalie. punctul plasat la 0.5 cm distanli de punctul zero m6surat pe direcfie verticald gi orizontalS. Aceastd cotd este consideratd fixi pentru colpurile cu formd gi linuti normal6. in cazul altor forme de corpuri. aceasti cotd se poate mdri sau micqora. Raportul de mirire sau micqorare va fi de ll4 din valoarea diferenlei misurii IRS fafd de cea proporfionala. Pentru continuarea desenului se unesc punctele 9 cu V printr-o dreaptS. Pe dreapta 9-7 se construiegte o perpendiculard in punctul 9.

+ 1.2 =9.J cm.

l2-13
13-14

2.5 cm - cotd fix6. puncrul de intersecgie al dreptei 7-5 cu orizontala /. /s : 23.5 cm.
se traseazd o

venicali.

14-i,5:

6 cm cota fixi. 2,5 cm; s-a previzut

cm pentru cusituri gi 1,5 cm pentru falduri.


301

16,

l7
:7-18 :8-19
5-20 a-21

10

Pe "r tipa '?-))

.t_)

- t

a:

:1-2( '--2"

,,

:'t-t-3

:&-3

W. :6ittsl
JI

rind palton incheiat la un Fig. 10'20' Tipar de 302

de nastu'rt'

/6 -punctul de intersecqie al venicalei /J cu orizontalaT. I7 - punctul de interseclie al verticalei 1J cu orizontala 8. I7*18 = 3,5 cm - cote variabili. in funcfle de indllimea umerilor. 18-19:3,5 cm -cotd variabili. in funclie de forma de dezv'oltare a omo5-20 6-21

: :

plalilor. /s/ : 20,5 cm.

"

Pentru a se da forma de croit a spatelui se unesc punctele 9 qi I I printr-o linie curb6, iar punctele I I Si 19 printr-o linie dreaptd. Prin punctele 19, 16 gi mijlocul distanlei 11-15 se traseazd o linie curbd specifici scobiturii. Punctele 15, 20 qi 21 se unesc printr-o linie curbd ce urmeazd forma corpului.

/ss:

23 cm.

l0.g.2.Construcfia tiparului de piept


Pentru constructia tiparului de piept se folosesc aceleaqi

linii orizontale

de

|i:53Yr*#'lll,, '..".uri pentru distanfa intre spate ei pt"pty. 22-23 :& *5 cm: tQ + s = 17.5 cm. -44 23-2J :'!4 *2.5 = 4 + 2.5 = 10.5 cm. 66
23-25

- lp = 2'1.-5 cm. Din punctele 24 gi 25 se traseazd cdte o verticald. 21-26 : LPB: 28 cm (mdsurd luatb pe corp + 4 cm minus distanga 9-l l). 17-27 : 3,5 cm - cota egald cu distanla dintre punct ele t 7 Ei .lB. Punctele 26 gi ,
'

26-28: 16,5 cm -

27 se unesc printr-o linie dreaptd.

lungimea umerilor. care

va fi cu

1"5

crn mai

rrare

decdt lungimea umerilor de la sacou. 23-29: 4.-5 cm - coti fix6. Punctele 28 $ 29 se unesc printr-o linie dreaptS. 30 - punctul ce marcheazd jumdtatea distanlei dintre punctele 28 Si 29. 3O-31 : I cm - cotd pentru modelarea scobiturii.

:'n! -0.5 cm = 19 -0.5 = 7.5 cm. 66 26_33 :t!! =9 = 8 .-. 66


26-32

3'l
35 36

3G37

I cm pentru cusdturi qi 3 cm pentru suprapunerea piepfllor in fa1d. 30-39 : 5 cm (distanla dintre punctele 25-38 cu plus I cm). 26-40 : 3 cm - cotd fix6. pentru ldlimea qteiului la guler qi punctul din care traseazd linia de rdsfrAngere a reverului. Aceastd cotd se plaseazi din punctul 26, pe prelungirea dreptei 26-27.

- punctul de interseclie al verticalei 25 cu orizontala 4. :2 cm - coti fix6. pentru lungimea pieptului in fa16. 25-38 : 4 cm - coti previzuti pentru paltonul la un rdnd de nasturi din care
se

- punctul de intersecfie al verticalei 2i cu orizontala 2. - punctul de interseclie al verticalei 2i cu orizontala J.

303

cm - cotd fixd. Din punctul 4/ se traseazd o verticala (in jos). 42 - punctul de intersectie al vertical ei I I cu orizontala 2. 4I-13: 2 cm - cotd fixd. 42-14: 1,5 cm - cotd variabild. 42-45 : 1,5 cm - cota variabild. : 46 - punctul ce marcheazd jumdtatea distan{ei dintre punctele 34 Si 15 Din punctul 46 se traseazd o verlicald care reprezintd linia pensei cn fald. . * ,.s cm =ffr + 3,5 = 8.2 crn. 46-17 .:
.

23-41:4

cor

(fi rul
_'8

Din punctul 17 se traseazd o linie paraleld cu linia de terminalie. cff: reprezintd linia buzunarului de jos. Lungimea pensei din fald va fi I din distan{a 21-26. Pensa va avea o inchidere de 2 cm pe linia tal::. 31-18 : ca + l0 cm pentru lejeritate * 2 cm pensa din fald + 3 cm pensa .r subral *.2 cm pentru cusitura de montarea spatelui cu pieptul. mir*, laflmea spatelui : 46 + l0 + 2 + 3 + 2 - 20,5 : 42,5 cm. 35-J9 = cs * I I cm pentru lejeritate + 2 cm pentru cusdtura de montare a spe::lui cu pieptul. minus lalimea spatelui : 54 + ll + 2 - 23 :44 cm. Pentru a se da forma finald de croit se unesc punctele /5, J8 ;i .printr-o linie curbd care unneazi forma corpului. Linia scobiturii se forneazd unind punctele 2B, 31. 29, J1 9i -: printr-o linie curbi in formd de semicerc care se va continua pdn-l ;r I cm distanfd de puctul 1i. Linia de cazuri se formeazd din punctul -:Forma reverului va fi in funclie de moda curentd Ei modelul stabilit Pe linia buzunarului se face o pensi de I cm. Aceeaqi mdsurd se aplJ pe linia de tenninagie gi se va scurta pe linia de scobitur'd din punc:::,r 43 gi /5 (cu 1 cm); linia taliei se va coborA cu I cm. Linia pensei de subral prezintd aspect gata.
10.9.3. Construc{ia

rpa

t6

intt

op
iite

inte

ung

00-

J-

tiparului de guler

Realizarea tiparului de guler se face in strdnsd concordanlh cu dimensiu::,'. tiparului de spate gi piept. prelungindu-se linia de risfrdngere a revemlui d;

punctul 40.

40-50:

distanfa dintre punctele

gi /1, rndsurati pe linie

curbd:

10,5 cm.

Din punctul 50

se traseazd o perpendiculard pe dreapta

10-54.

50-51:4cm-cot6fixd.
Din punctul

5l-52

5/ se traseazd o linie curbi pini la linia de cazuri : punctul de intersecgie al liniei de rdsfrAngere a reverului. = 3 cm - cotd prevdzutd pentru ldlimea qteiului la guler. Din puncn-iJ :se traseazd o linie curbi paraleld cu linia trasatd din punctul 51 piru ,r linia de cazurd (in acelaqi punct) Ei care va forma qteiul gulenun inchiderea gulerului la spate se realizeazi'prin construirea unei s pendiculare in punctul 52, pe direclia curbei ce trece prin acest pr"r:Dosul de guler va fi croit pe verif.

iill-

304

Jt-

10.9.4. Construcfia

tiparului
,|

de

mineci

'sa./l'){

(fig.

Tiparul de m6need se realizeaza in strdnsd concordanld cu rdscroifura de la piept Ei spate.


10.21).

/'t:-

)are

:]

iei. rde
nus

rte-

t9
13,

ila
32.

iica
.ele

rile din

52

rla ui.
er.ct.

Punctul 19, de la spate, se va.uni cu punc- 22 tul -11 de la pieptprintr=o linie dreaptd, punctul ,I 28 de la piept se va uni cu pturctirl 16 , de la spate tot printr-o linie dreapt6. Punctele J1 gi I /6 se uneic printr-o orizontald. Din punctul de I intersecfie a dreptelor I9-3I qi 28-l6 se duce l o perpendiculard pe ,orizontala 1. Punctele de, hc !,,1 interseclie ale acestor drepte vor fi notate cu t litere dupd cum unneazd: x - punctul de intersecgie al dreptelor . I9*3t Si 28-t6. y - punctul de intersectie al perpendicu, '. larei x cu dreapta 16-31. : - punctul de interseclie al perpendiiularei x cu orizontala I. Se deseneazd de la stAnga spre dreapta un zb l3 |,'J unghi drept al cdrui vdrfse noteaz| cu zero. : distanla dintre punctele -r gi l': 5.8 cm. Fig. 10.21. Tipar de minecl pen0- I 0- 2 :distanla dintre punctele:r gi:: 18.5 cm. tru palton. 2- 3 = distanla dintre pUnctele 23 $i 29 = 4.-5 cm. 3- 4: distanfa dintre puncrele l8 Si 29 : l8 cm. Aceastd mdsurd se apiica din punctul 3, pe direclie oblica pdna se intersecteazd cu orizontala /. 1: 5 : distanla dintre pr.urctele I6 Si l9 :10.5 cm. Aceastd mdsurd se aplica din punctul y' pe orizontala I. Din punctele J gi 5 se traseazd cdte o r erticald. 6 - punctul de interseclie al r erticalei J cu orizontala zero. Ptrnctele 6 gi -3 se unesc printr-o dreaptd. 7 - punctul de interseclie al dreptei 6-J cu Orizontala 1. punctele 0 qi 7 se unesc printr-o dreaptd. 7- 8 :3 cm - cotd fixd: mdsura se aplicd din punctul 7 pe dreapta 7-0. 9 - punctul de interseclie al verticalei 5 cu orizontala 2. 10 - punctul de interseclie al verticalei j cu orizontala 0. 11 - puncful de intersecfie al verticalei 4 cu orizontala 2. 9-l2 : 0,5 cm - cotd variabili, aceasta se poate mdri sau micaora in funcfe de forma de arcuire a bratelor, Din pu4stul 2 se construiegte o perpendicularl pe dreapta 2-12 cargse iontinud pAnd la linia de terminali", jor. 0:-13 : Lm + 2cm : 64 + 2 : 66 cm.
i

l"

,i/

20

Manualul croitorului

305

la jumitatea distantei dintre punctele 3 qi 13. Din aces punct se traseazi o orizontald care reprezintd linia cotului. l1-1 5 : 1,5 cm - cota fixA. l3-16 = 17,5 cm - cotd pentru ldrgimea m6necii jos, la care este previzutd y rezewa de cusdturd, de I cm. 16-17 = 3 cin - cotd pentru lungimea mdnecii in partea din spate. Punctele 5 p

/4 -'punct situat

printr-o dreapti. /8 - punctul d-e interseclie al dreptei 5-17 cu orizontala /4. 18-/9 = 4 cm - cotd fix6, pentru completaiea ldrgimii mdnecii pe linia cotului. I 3-20 = 4 cm - cotd fixd.
./

se unesc

I5-21=4cm-cotdfix6.
2-22
t

:4 cm-cot5 fixd. I-23 r 3 cm - cotd fixd. 2-24=2cm-cot5fixd. I5-25 = 2 cm- cota fixd. 13-26 : 2 cm- cotd fix6. tg-27 = I cm-cotdfixd.
Pentru a se da forma finald de croit a mdnecii se unesc punctele 3, 8.

gi 5 printr-o linie curbd in formf de semicerc specifici formei capului de mAnecd. Punctele 5, 12, 19 Ei /7 se unesc printr< linie uqor curbatd. Punctele 20, 21, 22 se unesi
printr-o linie curbd. Pentru a se stabili ldrgimea scobiturii dosului de m6neci, se mdsoard distanla din punctul 29, de la piept p6nd la punctele /5 gi /6 de la spate. Dir
aceastd misuri se scad cus6turile. Misura rezultatd se aplicd din punctul 3 pe formt curbd gi pe linia oblicd ce trece prin punctele 10 F 23, pdnd la orizontala I la care se adaugd 1 cm"

Dosul de inAnecd se formeazd unind punctele 24, ): gi 26 printr-o curbd qi tot printr-o curbd. se unesi

punctul de la ldrgimea scobiturii cu punctul gi jumdtatea distantei dintre punctele /9 gi (fig. 10.21).
IO.IO.

llI*l
t-2

:Et zl

MANTA DE PLOAIE

(PARDESIU IMPERMEABIL)
Pardesiul impermeabil este o imbrdcdminte intermediard intre anotimpul cald qi rece. Forma acE-<tuia este drqapt6, incheiat la un r6nd de nasfur" refinut de un cordon pe linia taliei. M6necile sunt montate rotund avdnd cusiturd pr felele de mdneci in concordanti cu cusitura ume-

:-3
,t

-1
J

Fig. 10.22. Pardesiu iripermeabil (manta de ploaie).

rilor (fig. 10.22).

306

n acest

Mdsuri proporlionale indllimea corpului Circumferinfa bustului Circumferinta abdomenului Circumferinla qoldurilor
Lungimea

IC :.180 cm;
cb : 50 cm: ca : 16 cm: cs = 54 cm; Lm: 65 cm.

izutit
ele 5

Si Ei

mAnecilor

rtului.l

Mdsuri stabilite pr.in calcul


Lungimea taliei

Li = tt *t,5 cm: f
Lpr =

1,5 =45,5 cm,

Lungimea goldurilor de la linia taliei


Lungimea pardesiului Mdsura de proporlie

Ls =f-2cm:#-2:20,5cm.

t3'8,6
ului
de

f +n.-: ry+ 18 = 108 cm. nry =ff *15 cm = +.15 ='l8.crn'


2TJe'tt

printr-o
unesc

t ARS Ad6ncimeardscroiturii nrw- =4 laspate


Lungimea pieptului
pdnd la bust

*2.," - $ 2

r2-

''-

17^-

;ului de 9, de la rte. Din


e forma
le

LPB=T*t.-:T+5=29cm.

Lifiniea spatelui pe linie de profunzime


Lalimea pieptului pe linie de profunzime

10

gi

/s =EP +4cm:+.4=24cm. tp = + -0.5 cm =+ - 0.5 = 24,5 cm.


fiparului de spate

16 1 crn.

e 24, 25

e unesc

) qi 17

bfiil

10.10.1. Construcfia

27

Se traseazd de la dreapta spre stenga un unghi drept, al cdrui vArf se noteazd

cu zero qi care corespunde cu linia de mijioc a spatelui (fig. 10.23). 0-l = ARS = 27 cm. 0-2 = Lt: 46.5 cm. 2-3 : Zs : 20,5 cm.

0-4
rinte inna aces-

nasfuri anrra pe

Lpr = 108 cm. Din punctel e I, 2, 3 qi l se traseazd linii orizontale. punct situat la jumdtatea distanfei O ] : = B,S ,^.

3-5 =

2 cm- cotd fix6.

ra ume-

Punctele 5 gi 6 se ungsc printr-o dreapti care se va continua pAnd la linia de terminagie. 7-punctul de intersecfie al dreptei 5*6 cuorizontala L
307

I6
l7-

t0-

lan
:

t-

-t-t-

-J-. -5-.
Fig. f0.23. Tipar de pardesiu impermebil.

g:!4+lcm:49+l=9cm.
66
Din purictul,B
se

ridicl o verticali.

9 = 2,5 cm - cot6 fixe.

7-10:
t0-t

Punctele 0 Si9 se unpsc printr-o linie curb6. ls :24 cm.

Din punctul 10 se traseazd o verticale.

1: S * 2,5. cm: t*t. 2.5 = 8,7 cm. 6-12 :t+ 3 cm : *3 = 30 cm.

2' 13 - punctul de interseclie al dreptei I 1-12 cu orizontala variabild. t 3-l 4 = 1.5 .* - cotd

Punctele I

qi

I2

se unesc

printr-o dreaptd'

1J. Punctele I t si t4 se unesc printr-o linie uqor curbat6. iar puncte.le. qi 12 se unesc printr-o linie dreaptd care se va prelungi pan6 la linia de

/5 - punctul de intersecfie al dreptei 14-12 cu orizontala 4' /6 - punctul de interseclie al verticalei 10 cu orizontala 0' 16-17 = 3 cm - cou variabild. Punctele 9 si 17 se unesc printr-o dreapta care se va prelungi spre
t 7-t B

terminalie.

4 cm - cotS variabila, se mSsoard din punctul tel 9-17.

stdnga'

7 in continuarea

drep-

tA4g =
20

Punctele 1B Si 10 se unesc printr-o dreapt6' =? = U,2 cm se mdsoard din punctul 10 pe dreapta 10-lB.

- punctul situat la jumltatea 20-21 :1 cm - cotd fixd.

distanlei IB-19'

Punctele 18, 21, 19 qi I t se unesc printr-o linie curbi. Pensa din spate se face la ,4 cm, fa[a de punctul 9, cu inchiderea de 2 cm 9i lungirnea de 8-9 cm. Se \ra avea inVedere ca laturile pensei sa fie egale.

10.10.2. Construcfia

tiparului de piept
linii orizontale
de

Pentru construc{ia tiparului de piept se folosesc aceleaqi


la tiparul spatelui (fig. 10.23). I 1-22 = 5 crn - pentru distanla dintre spate 9i piept' .2. -i = 8.7 cm. .2.5 cm 22-23

: + :'+ 23-21

: + .2.5 cm : tt9 . 2.5 = l0' 5 cm'

23-25 = lp 24.5 crn. ' Din punctele 23, 21 9i 25 se ttaseazb verticale' 24-26 = LPB = 29 cm(masuri luata pe corp plus 5 cm minus distanla 9.-0). Din punctul 26 se traseazd o orizonlald. 2Z - punciul de interseclie al r'erticalei 2-3 cu otizontala 26' 27-28: 5 cm - cotd variabild. 26-29: distanla 9-lB de la spate minus I cur:20 -3: 17 cm' 23-30: 4.5 cm - cotb fixd. Punctele 29 Si 30 se unesc printr-o dreapt5. 31-punct situat la jumdtatea distanlei 29-30. 3 I-32 : I cm - coti fixd.
26-33

: Y! -l

6-6

cm

: I - t= 7 cm.

33-31 :'+ -l cm: t *r= l0 cm.

Din punctul -l-3

se traseazd o orizontald.

309

35

36

punctul de ipterseclie al r.'erlicalei 2i cu orizontala -J. punctul de interseclie al verlicalei 2i cu orizontala 1.

35-37:
3B

f;

+8 cm :

Punctele

22

t *t = 35 cm.
Ei

37

se unesc

printr-o dreaptd.
2.

- cotd variabili. Punctele 22 Ei 39 se unesc printr-o linie uqor curbatd. iar punctele -: qi 3Z se unesc printr-o linie dreaptd care se traseazd in continuare pa:: la tenninatie. I5-10 :2 cm - cot[ fix5. i 36-41 :5 cm - cotd variabild. 25*12 :4 cm * cotd variabilS.
3B-39
1.5 cm

punctul de interseclie al dreptei 22-37 cu orizontala

26-43:3crn-cotafi\d.
44 - punctul de interseclie al verticalei 21 cu orizontala 2. /5 - punctul de intersecfie al l'erticalei 2J cu orizontala-2. 46 *punct situat la jurndtatea buzunarului. Punctele 33 qi 16 se unesc printr-o linie dreaptd care va continuajos

46-17:3cm-cotdfixd. 17-48 l7 cm - cotd pentru lungimea buzunarului = Pentrir a se da forma finald de croit se unesc punctele 29, 31,30;i

printr-o linie curbd specifich scobiturii. Linia de cazurd se fotmeau= din punctul 26 printr-o linie curba pdnd la intersecfia cu orizontala -"-' Fonna rer,erului va fi dupd preferinld qi moda curentd.
10.10.3. Construc{ia

-'-

d
0 0

tiparului

de guler

Linia de rdsfidngere a reverului care trece prin punctul /-l se va prelungi. distanla 9-0 mdsurata pe linie curbd. Din punctul 49 se traseazd o perpendiculard pe dreapta 13*19. 49-50: 5 cm - cotA fixd. Din punctul j0 se traseazd o linie curbh pAnd la intersectarea cu lin:. de rdsfrAngere a rer.'erului gi linia de cazur6. Din linia de cazur6. la circa 4 cm de linia de rdsfrdngere a rer-entlui s,,. duce o linie curbd care se va racorda la curba din punctul 50. Aceasta este curba necesard qteiului la guler. $teiul gulerului va avea lalime de 3 cm. Din punctul 50 se traseazd o perpendiculard pe curba ce trece prpunctul i0. Aceasta perpendiculari reprezintd inchiderea gulerului -,

13-49:

spate.

10.10.4. Construc{ia

tiparului de mineci

Construclia acestui tipar din doua bucdti se realizeazd pebaza dimensiunil de la tiparul de piept qi spate (fig. Punctul 1B de la spate. s'e va uni cu punctul 32 dela piept printr-o dreap:i iar punctul 29 d,e la piept, se va uni cu punctul 21 de la spate tot printr-o lin"

10.2a).

0-

310

dreapt6. Punctele

t39
ana

unesc printr:o orizortali. Din punctul de interseclie al dreptelor 18-32 qi 29-21 se traseazd o .perpendicular{ pe orizontala l, adicdr pe linia de profunzime. " Punctele de interseclie ale aces- I tor drepte vor fi notate cu litere
dupd cum urmeazd:

21 $i;Z

se

\*

L/t'
lt
IIJ

X
r8

"\

I I
I
I

al dreptelor

punctul . de I intersec,fie

I
I
I I I

18-32

qi

"

J,

29-2 l. punqtul de interseclie al

t
I

perpendicularei orizontala 2I-32.

cu

ll

17,
I

i22
)azd 33.

perpendicularei ir cu orizontala /. Se traseazi d_e la stdnga la dreapta un unghi drept al cdrui vdrfse noteazd cu zero. 0- I : distanta dintre punctele

:-

punctul de intersecfie al

ril
rl

l
I
I

I
I
I

icl

0- 2 :

distanla dintre punctele x qi: minus I cm: 19 -

x 9i1':5

crn'

n
permeabil.

u
,l

Fig. ,10.24. Tipar de mAneci pentru pardesiu im-

'

lnla

2_3:dista.ir1adintrepuncte|e23itJ0:4.5cm. Din punctele I qi 2 se traseazd linii orizontale. '3- 4': distanla dintre punctele 29-30 minus I cm - 17 I : 16 cm. i Aceasti mhsurd se aplicd din punctul -3 m6surat in linie oblici pind

-l:18cm.

la

dse
eao pnn

1- 5 :

interseclia cu orizontala /. distanfa dintre punctele .18 qi

3/

9 cm.
0.

Din punctel e 4 Si 5 se traseazd linii verticale. 6 -punctul de interseclie al verticalei J cu orizontala

ri la

printr-o dreaptd. 7- punctul de intersecfie al dreptei 7-6 cu orizontala Punctele 0 qi 7 se unesc printr-o dreapt5.
Functele gi
se unesc

1.

rilor
rptA,

7- 8= 3cm-cotdfixd. 9 - punctul de interseclie al verticalei 5 cu orizontala 0. /0 - punctul de interseciie al verricalei i cu orizontala 2. 11 - punctul de intersecfie al verticalei 4 cu orizontala 2. 0-12 : Lm + 2cm: 65 + 2: 67 cm.
1

linie

Din punctul 12 se trasea zd o orizonlald. punctul ce marcheazd jumdtatea distanlei dintre punct

ele J ' qi I 2 .

3ll

I
1

3*11

I 2- t 5

I
1

5*16 = 3 cm - cotd fixd. Punctele 12 si 16 se unesc printr-o dreaptd 9i din punctul . traseazdo orizontald spre dreapta i, Pirnctele 5 qi 16 -se unesc printr-o dre'apta. l 17-punctulde intersectie al dreptei 5-t6 ciorizontala l3'

cm - cotd fix6. 8 cm - cota variabili. in functie de ldrgimea mdnecii'

16 se

cai
cdt

rndr

per

17-18:

2-lg: distanta dintre punctele 22,$i23 Plus I cm:8.7 + I =9'7 cm' cm. I1-20 : I t2 din distanla I1-lB : T = 10.5 t2-2 1 : ll2 dindistanla t 2-16= f; = l c*. "^:; "t": *

3 cm

cotd fix6'.

10-22:distanla dintre punctet"iO qi 1/ de la spate+ 1.5cm=8.7+1-5= 10.2 cm. rr + 1.5 = l2 cm' I3-]3: l/2 dindistanla I1-lB plus l-5 16-21:
+ 1,5 = 10.5 cm' Din unghiul drept lorrnat cu rarful in punctul /0 se traseaza :
1/2 din di stanla

l2-16

plus 1.5

.
l0-25:

distanla mdsuratd din punctul l0 de la spate pe bisectoarea racoidati la linia scobiturii plus I .5 cm : 4.5 * 1.5 : 6 cm' Aceastd mdsura se aplica din punctul 10, de la manecd. pe bisectoaran unghiului din acelagi Punct. 26-punct situat la jumdtatea distanlei I1-1827 - pvncl situat la jumdtatea distanlei I2*I6. 2_28 : lungirnea bisectoarei trasate in unghigl drept cu virfuI. in punctul lj '(de la piept) pAna la linia scobiturii. ' Aceasie mdsurd se aplicd din punctul 2' pe bisectoarea unghiului cr ' i drful in acelaEi punct. Pentru a se da fonna finald de croit a mdnecii se unesc punctele 19. -': 3, B gi 6 printr-o linie curb6. specificl capului de mdnec6' Pentru a se forma cusdtura pe mijlocul felei de mAneci se vor ucr punctele 6, 1, 1 t, 26 qi 27 pintr-o linie uqor curbat6. Fa!6 de aceastE iini" r" vor trasa. ih ambele pd4i, linii la distanle de I cm, pentr* cusdfuri. in dreptul punctului 6 aceastd distanla se va dirninua ci 0.5 crn intr-o parte qi alta. Pentru a se da fonna capului de mAneca, in partea din spate se vol ULL punctele 6 (la 1 cm distanfa masurata spre. stanga .9i in jos fata & punctul 5). ?5 gi 22 printr-o linie curba. - itunctele 22, 23 qi 24 se unesc printr-o linie uqor curbat'i. Punctele /i 20 Si 2 I se unesc printr-o linie curbd' Pe orizontala 13, din punctul 2J se va face o pensd cu inchiderea e 2 cm gi lungimea pAna la 3 cm fafd de punctul 18' Montarea acestor m6,neci se face separat la piepfi qi spate'

bisectoare.

312

O. 1

1.

VESTON

L]NIFORMA MILITARA

Realizarea tiparului pentru veston uniformd rla fi la fel ca qi la tiparul de sacou, cu exceptia plusurilor de lejeritate cAt qi a formei specifice acestuia. De asemenea. scobitura mdnecilor va fi mai micd decAt la confecliile civile. pentru a perrnite migcarea mdiniior cu ugurinfd (fig. 10.25).

Miisuri proporlionale inallimea corpului Circumferinfa bustului C ircurnferinla abdomenului C ircurnferinla qoldurilor Lungirnea mduecilor Mdsuri stabilite prin calcul
Lungimqa

1C : 180 cm; c& = 50 crn;

: cs :
ca
=

44 cm:.
52 cm;

Lm:

61cm.
I8O

taliei

Lt

IC .l

.l =

"15

cm.

to
latd

Lungimea goldurilor
pe linia taliei

, IC LS =T--1. cm:180 g
l 80_ Lv =+-9crn-: _2 Fig. 10.25. \'eston, uniformi militari. -9:81cm. r-D ttlp = !# + 15 crn :ry+t:-=.t8cm.
_)

-3:l9.5crn.

Lungirnea vestonului

rea

Mdsura de proporlie
23

Adancinrea rAscroituri la spate Lungimea pieptului

rRS=

+-r*r:
)

-18

) -l=j-rCln.

pind la bust
18.

tnl
;td

Ldtimea spatelui pe linia de profunzime

LPB=ttt!a1r : T*t=25cm. 2 ,CB 1S =---_ *iCln: 4Q* 2=22cm.


-)

nl :u
ni
1e

Lilirnea spatelui pe linia taliei


Ldlimea spatelui pe linia Eoldurilor Ldlirnea pieptului pe linia de profunzime 10.11.1. Construcfia

lst

f+5crn:?*t= l6 cm.
18. 3 cm.

iss = $+lcm:**t=
lp

cb ^ 50 T-tctrt:7-t=

2-3

crn.

9.

tiparului de spate

cu zero gi care corespunde cu linia de mijloc a spatelui in partea de


(fig. 10.26).

Se traseazd de la dreapta spre stanga un unghi drept al cdrui vArf se noteazd sus.

I
:0

::

.'J-

Fig. 10.26. Tipar de

ves

- nniforml militari.

0- I : ARS: 23 crn (mdsura luati pe corp). 0- 2 : Lt: 45 crn (mdsurh luata pe corp). 2- 3 : Ls: 19.5 crn (rndsurd stabilitl prin calcul). 0* 1: Lt':81 cm (masurd luata pe corp). Din punctele I, 2, 3 Ei + se traseazA linii orizontale. :2 cm - cotb r,'ariabil6. in funclie de forma de curburd a spatelui pe ..2- 5
taliei. 6:2 cm
cotd variabila. linia golduriloL.

3837

in functie de fonna de dezvoltare a cotpulur.

Z- punct situat

la jurndtatea distanlei dintre punctele 0 qi 1

8-punct aflat lajurndtatea distanfei dintre punctele


9

: ! :tI.5 ;:-. rf.5 5.7 :-0 qi 7 :;=

punct plasat la 0.5 cm distanli de punctul 0 (masurat pe direclie r =' cali Ei orizontald). Aceastd cotd este consideratd fix6 pentru colp*l cu fotma qi linuta nonnald. in cazul altor fonne de corpuri, aceas:: poate m6ri sau micqora cu 1/.1 din coeficientul de diferenld. fat: , mdsurile proportionale de lRS.

314

Pentru continuarea desenului se unesc punctele 9 Si.7 printr-o linie dreaptS. Pe dreapta 9-7 se c6nstruiegte o perpendiculari in punctul 9.

9-lo = Y *0.7 cm: 66


Din puncrul 10
,12

*0.7

= g.7 cm.

se traseazd o verticald.

IUII:2cm-cotdfixd.
l2-13 = /s = 22 cm.
Din punctul I4=15

punctul de intersecfie al dreptei

7-5 ctorizontala /.

/3 se traseazd o verticald.

I3-14=5cm-cotdfixd.

2 cm - cot6 fixE ( I cm pentru cusituri gi I crn pentru fald). punctul de intersec{ie al verticalei 13 cu orizontala 7. , /7 - punclul de intersec{ie al Verticalei /3 cu orizontala 8. 17.18 = 2,5 cm - cotd variabil6, in func;ie de indlfimea unierilor.
16

18-19:2:,5 i_--cot6 variabild, plalilor. , 5-20 = isr = 16 cm.' 6-21 = /ss = 18,3 cm.

in functie de forma de dezvoltare a

omo-

i
l0.l

Pentru a se da fonna finald de croit a spatelui-se unesc punctele 9 qi 11 printr-o linie curba. Punctele I I Si 19 se unesc printr-o linie dreaptS' Punctele 19 qi 16 se unesc printr-o linie curbd, care trece prin mijlo-

cul distanlei 14-15. Punctele 15, 20,2/ Ei pdni la linia-de terminafie se vor uni printr-o linie curbd care si ulmeze forma corpului.
1.2.

Construcfia tiparului de piept

Constructia tiparului de piept se realizeazd in continuarea tiparului de spate folosindu-se aceleaqi linii orizontale. I3-22 : 2 cm - o coti pentru distan{a dintre spate qi piept.

22-;;

: a . t.; .; : Iq ;r, .i ='t?


44

Iinia
,. pe

23-21 = "1 *2.5 cm : 66 23-25 : lp:23 cm.

49 * 2.5 10.5 = .

"-.
cm.

'-

)f,:
qm.

erti-

rile
ase

Din punctele 24 Si 25 se-duc linii verticale. 24-26 = LPB:25 cm (mdsurd luatd pe corp plus 1.5 cm minus rnisura de la ' , f"t"a, distanla g-I I). I 7-27 : 2,5 cm - cotd variabild. in func1ie de indllimea umerilor. " 26-28 = Lu = l5 cm (distanla dinJre punctele I l-19 cu mai pulin 2 cm). 23-29: 4 crn - cotd fixd. ' Punctele 28 gi 29 se unesc printr-o dreap6. 30 - punct situat la jumdtatea distanlei dintre punctele 28 Si 29. :. 30-31 = I cm - cotd de modelarea scobiturii.
26-32

ide

: -! -2 cm : I -z= 6 cm. 66 2-33 = !4 +2.* : 19 +2 = lo cm.


66

315

34 35 36

__

36-37=2cm-cotdfixd. 37-38: 3 cm - cot6 fix6.


31-39 :2

punctul de intersectie al verticalei 25 cu orizontala 2. punctul de intersecfie al vefiicalei 25 cu orizontala J. punctul de intersectie al Ierlicalei 2i cu otizontala J'

P
-'t

p L
c

26-10:

cm - cotd fixd. 2,5 cm - cotd pentru l6$rnea qteiului. de rdsfi'dngere al re\er; Punctul 40 se determina aplicAnd din punctul 26, pe prelungirea '-' ' urndrului, distanfa de 2.,5 cm. 31-lt : ca * 4 cm pentru lejeritate + 2 cm pentru pensa din fala + 3 cm p.: ' pensa de subral + 2 cm pentru cusdtura de montare a sp-atelui cu lr.:r" tul, rninus ldlimea spatelui : 41 + 4 + 2 + 3 + 2 - 16 : 38 cm' 35_-12:65 -F 5 cm pentru lejeritate + 2 cm pentru cusdtura de montare a sp3:; : cu pieptul minus ldfrnea spatelui : 52 +5 + 2 - 18'3 cm 40'7 crr' 23-13: 3,5-cm - cotd fixd, pentru linia pensei de subrat' Din punctul 4-J se traseazd o verticala (in jos). r'4 - puncnrl de intersecfie al verticalei 4-3 cu orizontala J. Din punctul 14 se aplicd intr-o'pafie gi incealaltd mSsut'a de 1.5 :* mdsur.d prevazutd pentru inchiderea pensei de subra!. pe linia talier
"

li

l1

Si

d 10.1 I

31*15:2cttt-cotdhxd.
Punctele

qi 44 se unesc printr-o dreaptd care Va reprezenta a taliei. definitiva Linia taliei la piept in partea din spate se obline trasdnd o linie dr::, care \.a fi coboratd cu 1 cm fala de punctele J1 9i Jl. cu ac:.mdsurl de 1 cm se r-a face o pensd la capdtul pensei de subrai , buzunarul dejos. pentru a se di forma de croit a pieptului. se unesc punctele 28. -r. y'5 printr-o liniein fon:,' . $i J: gi la I cm fafd de punctul _curba setnlcerc. care va trece la 1 cm distanld de punctul 15' Punctele 15,41qi /2 se unesc printr-o linie curbd care va urma i--corpului gi care ie continua pAnd la linia de terminalie. Pentt'u pla..-, buiunrului de sus, se t.a mdsura" de la punctul de unire al pieptui* spatele qi guleml pand la capdtul din fafa. disanla de 22.8 ctn l: :-

4i

.:r'erului", - t-16: d -5-17

Pentru

I
3

f a ---18 :2
P

II
d

I-II.

Lungimea buzunarului de sus va fi de 14,6 crn. Ldlirnea de 13 .: partJa de sus qi 13,5 in partea de jos.Distanfa de.la cusdtura mar,'" fi de 3,7 cm. Clapa buzunarului va :- irana la capdtui buzunardlui
Buzunarele de sus vor avea un fald pe jumatatea distanlei de 3 cm. Buzunarul de jos'se plaseazl la 4 crn fala de linia dehnitiva a ta.lr. 3 cm de la linia de terminalie a vestonului. Distanla de la cant pi:. buzunar la partea superioard va fi de 14,6 cm 9i la partea d'
5 cm.

l0.l

Constr

'a

:-rrul de bi --:a acestu

"

:3te

CU

J,

,,-'UleSC p . i-16 se I

x-pur

'a paftea de jos de 23 cm. Lalimea clapei va fi de 7.cm' buzunarelor sunt valabile n** botele redate pentru stabilirea poziliei la aceasti mesurd: pentru celelalte mdsuri cotele respectir e . -.prezentate in normele inteme Care stabilesc toate condiflile tehnl:,
dirnensiunile necesare.
316

*ri*f"tffirunarului

de

jos in partea

supe_r.ioard

fi de 17 cm. r-:

),

:-pur
Se tras

_ pul

-: zero (fi1 -1 : distr

-l :

dist

'Pensa din fald se plaseazd Ia jumdtatea

lilimii.buzunarului de sus gi la 3 cm distanli de interiorul buzunarului de jos, cu inchiderea de 2 cm

. pe linia taliei.

lor. niei
Atm

i'*
elui

'

Lungimea pensei de la linia taliei, in sus, va fi egalS cu2l3 din distan{a cuprinsl intrg linia taliei qi_orizontala /. In partea de jos se va prelungi pdnd sub buzunar cu circa 5-6 cm. Butonierele vestoanelor sunt dispuse pe pieptul stdng astfel:. prima pe direclia nasturilor de la buzunarele mici, iar ultima pe linia taliei; cele= lalte sunt plasate la distanfe egale. I inia reverului se traseaz6 din puncrul 40 pdnd la butoniera de sus. Reverul va avea,o ldlime de l0 cm pe linia cazurii. Partea dreaptd a vestonului, de la terminarea reverului pAnd jos, va fi mai latd cu 4 cm decAt cea stdng6. Lungimea vestoanelor se rnai stabilegte diferenliat, pentru fiecare persoani in parte in aqa fel incAt linia de terminalie sd nu depdqeascd
degetul mare de la m6nd (.mdna intinsd pe l6ngd corp).

10.1 1.3.

Construcfia tiparului de guler

linia

Pentru construclia tiparului de guler se prelungegte linia de rdsfringere a


reverului. din punctul 40.

aptl
)eaql

40-46: distanfa dintre punctele


doui puncte.

9 qi I 1, misurati

p9 linia curbd dintre cele

sub

Din punctul J6'se traseazi o perpendiculara pe dreapta 40-16.

46-47:

3 cm

t)o
dde
)nna
;area

ri cu
talia

Din punctul 47 se traseazd o linie curbd pAnd la punctul de interseclie . al liniei de cazurd cu linia de rdsfrAngere a reverului. 47-4B: 2.5 cm - cotd prevdzuth pentru ldlimea qteiului la guler. . Din punctul 48 se traseazd o linie curbi paraleld cu curba trasati din punctul 47 pdnd se intersecteazdcu linia de cazur6. inchiderea gulerului la spate se realizeazd prin trasarea unei perpendiculare pe curba 48-26, conform desenului prezentat in figura 10.26.

cote fixA.

mln
necii

l0.l L4. Construcfia tiparului de minec

fide :i
cu

rI

r jos

la

ar la

tmal sun(
ce gi

Construclia tiparului de mdnecd se realizeazd pebaza dirnensiunilor de la tiparul de baz6, spate gi piept, in strdns6 concordanlS cu dimensiupile de la scobitura acestuia. Pentru stabilirea dimensiunilor necesare se unesc triunctele I9 de la spate cu 3I dela piept, printr-o dreapt5. Punctele 28 gi 16 gi respectiv 3l qi 16 se unesc printr-o linie dreapt6. Dinpunctul de interseclie al dreptelor 19-31 qi 28-16 se traseazd o perpendiculardpe orizontala l. x - punctul de interseclie al dreptelor l9-31 gi 28-16. y - punctul de intersecfie al perpendicularei x cu orizontala I 6-3 tr . : - punctul de intersecgie al perpendicularei x cu orizontala l. Se traseazd de la stAnga spri dreapta un unghi drept hl c6rui v6rfse noteazi
cu zero (fie.10.27). 0-l : distanla dintre punctele x Si.y = -5 cm. 0-2 = distanla dintre punctele x gi:: 16 cm.
317

2- 3 : 3- 4 : J- 5 :

:4 :

distanla dintre punctele 23 Si 29 =


cm.

Din punctele
orizontale.

/ gi 2

se traseazi

linii

t-

distanfa dintre punctele 29 Si 28 =


16 cm.
1.

) I5-.
13-.

Mdsura se aplicd din punctul 3, mdsural

in direclie oblicd, pe orizontala

distan{a dintre punctele 19 gi 16 = = 8.5 cm. Mdsura se aplicd din punctul 4, mdsurat in linie dreaptd pe orizontala 1. Din punctele 4 gi 5 se traseaze linii
verticale. punctul de intersecfie al verticalei
orizontala
0.

19-.

6
,7

4 cu

- punctul de interseclie al dreptei -l-6 cu orizontala,l. Punctele 0 li 7 se unesc printr<


dreaptS.
ii
1:

7- I :3
9
17

cotd fix6. punctul de interseclie al vertitalei cm

cu
CL

il
T

/0

orizontala 0. punctul de interseclie al verticalei 5

'.

{
*
ll

I
foart
imbrr care

Fig. 10.27. Tipar de mAnecii pen-

orizontala 2. // - punctul de intersecfie al verticalei 4 c1orizontala 2. l0-12 : 0,5,cm - cote consideratd fixi pentru corpurile cu conformalie gi linut! normald. Pentru alte forme de brale cota poate fi miritd sau micqoraG in raport de forma lor de arcuire. Punctele 2 gi 12 se unesc printr-o dreapt6. Din punctul 2 se traseazi o perpendiculari pe dreapta 2-1 2. 0-l 3 = Lm + I crn: 64+ I : 65 cm. tru veston.

i
fr

bazd
specj

I
menl
mat

14 -ptnctsituat jumltatea distanlei dintre punciele 3 gi /3. l4-15 = 1,5 cm - cote fixd. t3-16 : Ljm+ I cm : 14+ I : 15 cm. I6-17:3 cm - cotd prev5zutd pentru lungimea mdnecii in patlea din spate.
la

pole
se al

mai gi or

Punctele
18

5-17

se unesc printr-o-dreapt6.

inci
e.etu

18-19:4 cm - cola fix6, care 2-20= 3 cm.-cot6fixd. I5-21-3cm-cotdfixd. l3-22=3cm-cot6fixe.

punctul de interseclie al dreptei

5-17 cuorizontala

14.

completeazd ldrgimea mAnecii pe linia cotului.


suc(
tare; cur

u -

Pentru a se da forma definitivd de croit a felei de m6nec[ se unesc punctele 20, 3, 8, 6 qi 5 prinff-o linie curbi in formd de semicerc specifici formei capului de minecd (frg. 10.27).

dee corl

29

--

linii

28:
dsurat

Punctele 5, 10, 12, 19 Si I Z se unesc printr-o linie ugor curbatd. iar punctele 22, 2l gi 20 se unesc de asemenea tot printr-o linie curbd. I 1- 23: 3 cm - cotd fix6. Punctele 9 qi 23 se unesc printr-o dreapta. 2-21 = 1.5 cm - cotd fixd. I 5-25 = 1.5 cm - coti fixd. I 3-26 : 1,5 cm - cotd fixd.

t6:
mdsut. za linii

l9-27:1 cm-cotdfix6.
zontala

Pentru a se da forma de croit a dosului de mdnecd se traseazd din punctul -l o linie curb6. care la rnijlocul diitanlei 2-23 va fi tangentd la oridreapta 9-23 pind la orizontala 1. Aici se va aplica mdsura de la piept qi spate dinpunctele 29, 13, 15, 16 cuplus I cm. Punctul de rndsurd a dosului de mdnecd (orizontala 1) se uneqte cu punctul 27 printr-o linie uqor curbatd care va trece gi prin jumitatea distanlei dintre punctele l7-27. Punctele 26, 25 gi 24 se unesc printr-o curbd paralelS cu cea de la fa{a de mdnecd.

2. Aceastd curbd se ridica Ei trece in continuare pe

l6ngd

:iJ
3-6

cu

cu

printr-o

ei5
lei lei

IO.I2. ADAPTAREA TIPARELOR DE BAZA LA MODELUL ALES


cu cu cu

J
4

qi linuta
ricEoratd

traseazd

ate.

tului.

Prelucrarea tiparelor dupd rnodelul ales presupune aplicarea unei game foafie largi de solulii corespunzdtoare multiplelor qi variatelor forme pe care le irnbraca fl uctualiile modei. De asemenea. dacd pentru construc{ia tiparelor debazd exista reguli precise care se stabilesc in funcfie de corp qi dimensiunile sale. prelucrarea tiparelor de bazd pe4tru modelul ales se axeazd pe experien{a, pe cunoqtinfe dob6ndite in specialitate gi mai pulin pe reguli prestabilite. Pentru a se realiza tiparul dupa modelul ales sunt necesare mai multe elemente care concurdla realizarea acestuia. Jindnd seama de faptul ca linia rnodei curente aduce intotdeauna noutdli in materie de imbrdc6minti. care se referd la corpuri cu conformalie suplS sau corpolent5. in func1ie de aceastd conforma{ie se stabileqte genul de imbrdcdminte gi se alege cel mai avantajos model. Pentru conformalii suple se pot adopta modele mai ample cu o lejeritate mai mare, utiliz6nd unele tdieturi pe linie verticalS cdt qi orizontal5. La conformaliile cu fonne pline, modelele se vor alege in aqa fel inc6t sd avantajeze.silueta. Se va prefera linia ugor ajustatd pe corp. In cazul gAtului scurt se vor evita gulere mari. In general, linia suplS clasicd, ugor lejerd sau cu cupe asimetrice imbracd cu succes o formd mai plin6, pe cdnd la o siluetd supl6 va avea mare succes adoptarea genului sportiv cu accentuarea elementelor modeme. in funclie de moda curentd cum ar fr: revere, gulere. buzunare, cupe indrdznefe subliniate cu tighele
de efect. cordoane.

se unesc

emicerc,

cory,

in toate cazurile, pe l6nga elementele principale privind imbrdcdmintea unui se va avea in vedere intotdeauna v6rsta cu pretenliile specifice acesteia.
319

S-ar putea să vă placă și