Sunteți pe pagina 1din 79

Proiect contabilitate

Contabilitate

ACAPITOLUL 1. 1. PREZENTAREA GENERAL A S.C. COMELF S.A. 1.1.DATE GENERALE PRIVIND S.C. COMELF S.A. Actionari si asociati Societatea comerciala COMELF S.A. a fost nfiintata n baza Hotarrii de Guvern nr.1213/20.11.1990 si a Statutului, respectiv n conditiile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat n societati comerciale (regii autonome). Societatea comerciala COMELF S.A. este persoana juridica romna, avnd forma juridica de societate pe actiuni. Asociatii actionari ai societatii sunt: 1) S.C. UZINSIDER S.A. Bucuresti cu sediul n Bucuresti, B-dul Carol I, nr.12,avnd personalitate juridical romna, Nr. nmatriculare n Registrul Comertului J40/2835/1992, Cod fiscal R 327658; Alte persoane fizice si juridice (inclusive salariati COMELF) conform evidentelor din Registrul actionarilor de la Bursa de Valori Bucuresti. ALTE DOCUMENTE Contabilitate financiara PERIODIZRI N EVOLUIA CONTABILITII RAPORT STAGIU - ANUL II TEHNICI CONTABILE DE CONSOLIDARE Calculul si inregistrarea amortizarii mijloacelor fixe EXPERTIZA - EXPERTIZA CONTABILA STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE NR. 1 (IAS 1) - PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE LA S.N.P. "PETROM" S.A. - SCHELA BOLDESTI WIZCOUNT - GESTIUNE POLITICI SI TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND EVALUAREA STOCURILOR MONOGRAFIE CONTABILA

2)

Capitalul social total subscris este de 48185800 lei,constituit din 1.927.432 actiuni nominative,valoarea fiecarei actiuni fiind de 25.000 lei. Capitalul social subscris si varsat are urmatoarea structura:

1) S.C. UZINSIDER S.A. Bucuresti a subscris si varsat un capital social echivalent cu 1380424 actiuni nominative, reprezentnd 71,62% din capitalul social total al societatii la data de 26.05.1999 conform Notei de confirmare nr. 7245/27.05.1999 de la Registrul Bursei de Valori Bucuresti. 2) Alte persoane fizice si juridice (inclusive salariati COMELF) cu un capital social echivalent cu 547.008 actiuni nominative, reprezentnd 28,38% din capitalul social al societatii,conform Registrului Actionarilor de la Bursa de Valori Bucuresti.

Obiectul de activitate Domeniul principal de activitate al S.C. COMELF S.A. consta n fabricarea de instalatii si echipamente pentru protectia mediului - deprafuirea gazelor industriale,tratarea si epurarea apelor - pentru industria siderurgica, cea a materialelor de constructii precum si pentru centralele termo si hidroelectrice. Societatea executa echipamente pentru industria chimica, vase sub presiune,vase pentru tratarea chimica a apei, utilaje de ridict, transport si terasiere. Pentru toate domeniile de activitate se asigura, la cerere,proiectarea, montajul cu predare la cheie, service n garantie si postgarantie, piese de schimb. Societatea mai realizeaza si alte activitati, astfel:

Productia de constructii metalice si parti componente; Productia de structuri si tmplarii metalice; Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; Fabricarea utilajelor pentru metalurgie; Fabricarea echipamentelor de ventilare si conditionare a aerului (cu exceptia celor pentru uz casnic); Lucrari de instalatii electrice; Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva; Lucrari de instalatii sanitare si de ncalzire centrala; Lucrari de montaj de echipamente si utilaje;

1.2. MANAGEMENTUL FIRMEI

Conducerea S.C. COMELF S.A. este asigurata de Adunarea generala a actionarilor care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale: a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi; b) numesc administratorii si secretarul consiliului de administratie, cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remuneratia, i descarca de activitate si i revoca;

c) numesc directorul general si adjunctii acestuia, i descarca de activitate si i revoca; d) stabilesc competentele si raspunderile administratorilor si cenzorilor; e) stabilesc salarizarea personalului angajat n functie de studii si munca prestata, cu respectarea limitei minime prevazute de lege; stabilesc nivelul de salarizare al administratorilor, directorului general si a cenzorilor, n conformitate cu prevederile legii; stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul urmator;

f)

g)

h) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierdere dupa analizarea raportului administratorilor si cenzorilor, aproba repartizarea profitului, hotarasc cu privire la contractarea de mprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; i) stabilesc competentele si nivelul de contracte a mprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor; aproba orice fel de credit financiar sau material acordat de societate;

j)

k) hotarasc cu privire la nfiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si sedii secundare; l) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;

m) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutive, precum si la schimbarea formei juridice a societatii; n) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii; o) analizeaza rapoartele administratorilor privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii si furnizorii;

p) hotarasc cu privire la actionarea n justitie a administratorilor, directorului general si a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societatii; q) hotarasc n orice alte probleme privind societatea pentru care este necesara aprobarea adunarii generale, conform prevederilor legii nr.31/1990.

Administrarea societatii se face de catre Consiliul de administratie compus din 5 membri, din care trei membri numiti din partea S.C. Uzinsider SA Bucuresti,actionarul majoritar ,iar ceilalti doi membri numiti din cadrul din partea celorlalti actionari. Termenul mandatului administratorilor este de 4 ani si poate fi prelungit cu noi perioade de cte 4 ani. Administratorii vor actiona n limita competentelor stabilite prin ndeplinirea obiectului societatii, conform hotarrilor A.G.A., cu respectarea prevederilor legii. Atributiile Consiliului de administratie sunt: a) stabileste ndatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe functiuni; b) aproba operatiunile de ncasari si plati potrivit competentelor acordate; c) aproba operatiunile de cumparare si vnzare de bunuri, potrivit competentelor acordate; d) aproba ncheierea de contracte de nchiriere ( luarea sau darea cu chirie); e) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului; aproba ncheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate; supune anual Adunarii generale a actionarilor, n termen de 60 de zile de la ncheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul n curs;

f) g)

h) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea generala a actionarilor. Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, compus din membrii alesi din Consiliul de administratie, fixndu-le n acelasi ti 20520x2310u mp si salariile, potrivit legii. Presedintele Consiliului de Administratie ndeplineste si functia de director general sau director, n care calitate conduce si Comitetul de directie, asigurnd conducerea curenta a societatii. Acesta aduce la ndeplinire deciziile Consiliului de administratie, n limitele activitatii societatii.

Reprezentarea societatii n relatiile cu tertii se face de catre presedintele Consiliului de administratie sau, de catre alte persoane , pe baza de mputernicire speciala data de Consiliul de administratie. S.C. COMELF S.A. are n componenta 4 fabrici si anume: . . . . Fabrica de filtre si electrofiltre; Fabrica de componente terasiere; Fabrica de utilaje si echipamente terasiere; Fabrica de dispozitive si utilitati. Structura organizatorica a societatii este prezentata n figura nr.__1__

1.3. ANALIZA ACTIVITII PE ULTIMII 2 ANI Analiza activitatii societatii se efectueaza pe baza situatiilor financiare anuale fiind precedata de determinarea indicatorilor economico - financiari si aprecierea performantei economico - financiare. Datele necesare pentru calculul indicatorilor se preiau din bilant, contul de profit si pierdere, balanta de verificare si anexele la bilant. La S.C.COMELF SA indicatorii de analiza economico - financiara privind activitatea anilor 2000 si 2001 s-au calculat pe baza datelor prezentate n tabelul nr.1

Tabelul nr.1

-mii leiNr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumirea indicatorului Total activ Active imobilizate Active circulante Stocuri Conturi de trezorerie Total pasiv Capitaluri proprii Profit Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Datorii -total Anul 2000 196261023 111430043 82223650 39404072 1290747 196261023 104551025 1923384 2216446 83341944 Anul 2001 232184606 108637740 120430209 54110401 2670968 232184606 111258256 7860035 4519610 110380099

11 12 13 14 15 16 17

Datorii pe termen mediu si lung Datorii curente Venituri totale Cifra de afaceri Venituri din productia stocata Venituri din productia de imobilizari Venituri din provizioane privind activitatea

4167098 79174846 197829950 175242262 7258338 5194668 -

1943772 108436327 243926388 209280988 10682686 4294281 -

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

de exploatare Alte venituri din exploatare 1774025 Cheltuieli totale 194087389 Cheltuieli cu amortizarile si 7081376 provizioanele Alte cheltuieli de exploatare Profit din exploatare 15717320 Cheltuieli privind dobnzile 10334819 Profit brut 3742561 Impozitul pe profit 1819177 Profit net 1923384 Diferente de pret la produse(sold) Soldul conturilor de creante 41528831 Total sume debitoare ale conturilor de 195242262 creante Soldul conturilor de datorii 83341944 Total sume creditoare ale conturilor de 356936225 datorii Soldul conturilor de active circulante 82223650 Total sume debitoare ale conturilor de 222309330 active circulante Soldul conturilor de stocuri 39404072 Total sume debitoare ale conturilor de 388481665 stocuri

2291337 234762153 8119036 1791322 16855362 12178842 9164235 1304200 7860035 63648840 247000616 110380099 516521790 120430209 343413670

34 35

54110401 253207054

Indicatorii de analiza economico-financiara se grupeaza n patru categorii: indicatori de lichiditate indicatori de solvabilitate indicatori de rentabilitate indicatori de gestiune

La S.C.COMELF SA indicatorii calculati pentru anii 2000 si 2001 au valorile prezentate n tabelul nr.2. Tabelul nr.2 Nr. Indicatori de analiza crt. Economico-financiara

Mod de calcul

Anul 2000

Anul 2001 2,46%

Indicatori de lichiditate
1. Lichiditatea imediata Conturi de trezorerie x 100 Datorii curente (Active circulante-Stocuri) x 100 Datorii curente Active generale x 100 Datorii curente Capitaluri proprii + provizionare pentru riscuri si cheltuieli x 100 Total active Fondul de rulment permanent x 100 Active circulante 1. Indicatori de solvabilitate Solvabilitatea patrimoniala (Rata autonomiei financiare) Capitaluri proprii + provizioane pentru riscuri si cheltuieli + datorii totale Total datorii x 100 Total active Total datorii x 100 Total datorii Capitaluri proprii + provizioane pentru riscuri si cheltuieli x 100 Datorii totale Capitaluri proprii + provizioane pentru riscuri si cheltuieli x 100 56,16% 51,19% 1,63%

2.

Lichiditatea redusa

54,08%

61,16%

3.

Lichiditatea generala

103,85% 111,06%

4.

Rata de autofinantare a Activelor

54,4%

49,86%

5.

Coeficientul de finantare Stabila

-0,6%

7,69%

2.

Gradul de ndatorare

42,46%

47,53%

3.

Solvabilitatea generala

235,4%

210,3%

4.

Structura de capital (Securitatea financiara)

128,1%

104,9%

5.

Potentialul de dezvoltare

Partea de profit repartizata pentru -6,27% majorarea capitalurilor proprii x 100 Fondul de rulment propriu

23,19%

1.

Indicatori de rentabilitate Rentabilitatea economica

Profit brut x 100 Venituri totale(exclusiv veniturile din productia stocta si de imobilizari) Profit brut din vnzari x 100 Cifra de afaceri Profit net

2,01%

4%

2.

3.

Rentabilitatea vnzarilor(marja bruta din vnzari) Rentabilitatea capitalului propriu(financiara)

11,99%

11,69%

x 100

1,8%

6,78%

4.

Rentabilitatea resurselor consumate

Capitaluri proprii + Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Profit brut Diferente de pret la produse(sold) x 100 Total cheltuieli(exclusiv impozitul pe profit) Profit brut x 100 Active circulante

1,9%

3,9%

5.

Rentabilitatea activelor circulante

4,55%

7,6%

Indicatori de gestiune
1. Gradul de acoperire al cheltuielilor cu dobnzile Profit brut + cheltuieli cu dobnda x 100 Cheltuieli cu dobnda Soldul conturilor de creante x 365 zile Total sume creditoare ale conturilor de creante Soldul conturilor de datorii x 365 zile Total sume creditoare ale conturilor de datorii Soldul conturilor de active 136,2% 175,2%

2.

Perioada de ncasare a creantelor

78 zile

94 zile

3.

Perioada de rambursare a datoriilor

85 zile

78 zile

4.

Viteza de rotatie a activelor circulante

135 zile

128 zile

x 365 zile Total sume debitoare ale conturilor de active Soldul conturilor de stocuri x 365 zile Total sume debitoare ale conturilor de stocuri Conform intervalelor de evaluare pentru indicatorii economico - financiari, aprobate de Consiliul de Administratie al S.C. COMELF S, prezentate n anexa nr. ____, pentru anul 2001 punctajul obtinut nsumeaza 124 de puncte , fata de 116 obtinute n anul 2000, ceea ce arata cresterea performantei economico - financiare a societatii. 1.4. STRUCTURA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

5.

Viteza de rotatie a stocurilor

84 zile

78 zile

La S.C. COMELF S.A. activitatea financiar - contabila se desfasoara n cadrul directiei economice condusa de directorul economic. Structura directiei economice este prezentata n figura nr.____ Principalele activitati care se desfasoara n cadrul serviciului contabilitate sunt urmatoarele : primirea si verificarea documentelor contabile primare,dupa ntocmirea acestora n sectii,fabrici,n termenele stabilite conform circuitului documentelor;

prezentarea documentelor persoanelor mputernicite n exercitarea controlului financiar preventiv pentru verificare si aprobarea nregistrarii lor n contabilitate; nregistrarea documentelor n evidenta contabila, cronologic si sistematic, conform normelor contabilitatii ; verificarea nregistrarilor n contabilitate, modificari, stornari operatiuni, n vederea reflectarii reale a patrimoniului si activitatii unitatii n situatiile centalizatoare lunare si anuale;

tinerea la zi a evidentei mijloacelor fixe (intrari, iesiri, amortizare), a stocurilor de materii prime, materiale, produse, n vederea informarii corecte privind existenta acestora, necesarul de aprovizionat, consumuri normate; tinerea la zi a evidentei creantelor si datoriilor unitatii n vederea ncasarii si respectiv a achitarii acestora;

tinerea la zi a miscarii numerarului prin conturile de trezorerie; nregistrarea veniturilor si cheltuielilor unitatii; ntocmirea balantelor de verificare lunare, a bilantului contabil, contului de profit si pierdere, a anexelor la bilant;

ntocmirea oricaror rapoarte de contabilitate generala, periodice, solicitate de conducerea unitatii. Principalele activitati care se desfasoara n cadrul serviciului financiar sunt urmatoarele: elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli cu urmarirea maximizarii veniturilor si profitului; analiza periodica a situatiei economico - financiare a unitatii, a resurselor financiare, propunnd masuri de mbunatatire a acestora;

activitatea de casierie, respectiv ncasari si plati n numerar ; urmarirea ncasarii n termen a creantelor unitatii si achitarea datoriilor privind aprovizionarea si alte plati, conform scadentelor stabilite;

primirea si verificarea documentelor primare (pontaje, liste de prezenta) privind evidenta muncii, ntocmirea documentelor privind salarizarea personalului; stabilirea si analiza costurilor de productie ale bunurilor si serviciilor pentru compararea acestora cu pretul de vnzare aferent; furnizarea tuturor informatiilor cu privire la miscarea si transformarea patrimoniului, cele cu privire la conturile de rezultate si cele privind elementele extrapatrimoniale. Activitatea de salarizare se desfasoara n cadrul serviciului financiar. Atributiile persoanelor care realizeaza aceasta activitate sunt stabilite prin Fisa postului, prin care se precizeaza urmatoarele: 1. Postul : Contabil

2. Compartimentul: Serviciul financiar 3. Cerinte: - Studii: Medii + curs contabilitate - Vechime : 3 ani -Alte cerinte : -

4. Relatii : -ierarhice : -are n subordine

-este subordonat - sef serviciu -functionale -

-de reprezentare 5. Atributii, sarcini, lucrari: n cadrul compartimentului financiar calculeaza salariile la sectia Ansamble sudate, Sablare - Vopsire, Asistenta tehnica si service; Primeste pna la data de 17 ale fiecarei luni pontaje de la sectii pe baza carora ntocmeste avansurile chenzinale; n data de 2 a fiecarei luni primeste pontajele de la sectii pentru calcularea chenzinei a II-a. Le verifica si pe baza lor ntocmeste rapoarte de salariu si calculeaza salariul dupa orele efectuate. Pe baza rapoartelor de manopera primite de la statia de calcul, calculeaza indicele de salarizare si salariul n acord al angajatilor. De asemenea, aplica plusurile si minusurile pe baza proceselor verbale ntocmite de sectie. Pe baza orelor lucrate n sectii n schimburile de noapte calculeaza sporul de noapte; Pe baza orelor efectiv lucrate calculeaza sporul de vechime, sporurile de toxicitate, sporul de munca grea, sporul de periculozitate; Definitiveaza salariul brut pe calculator; ine evidenta retinerilor : alte rate, popriri, rate CEC, chirii, depuneri CEC, garantii; Pe baza cererilor de concediu de odihna primite de la serviciul personal, calculeaza si ntocmeste listele cu sumele cuvenite; Pe baza certificatelor medicale eliberate pentru personalul aflat n concedii medicale, de maternitate, ngrijirea copilului, ntocmeste statele de plata pentru ajutoare materiale; Pe baza tuturor acestor informatii ntocmeste statele de plata, le supune verificarii si aprobarii, dupa care le preda pentru nregistrare la serviciul contabilitate;

ntocmeste borderoul de retineri urmarind documentele justificative pentru retineri; Primeste si raspunde la corespondenta privind retinerile din salarii; ine evidenta garantiilor materiale retinute gestionarilor de bunuri.

ndeplineste orice alte sarcini dispuse de seful compartimentului pentru bunul mers al activitatii. 6. Limite de competenta: Privind atributiile de la punctual 5. 7. Responsabilitati: Cele ce rezulta din sarcinile de serviciu. CAPITOLUL 2 2.ASPECTE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITII SALARIILOR 2.1. NOIUNI sI CALCULAIE PRIVIND SALARIILE sI CONTRIBUIILE ASUPRA ACESTORA Pentru desfasurarea normala a activitatii lor, agentii economici folosesc forta de munca. ntre acestia si personalul angajat intervin decontari pentru munca efectuata. Fiecare persoana beneficiaza pentru munca prestata de un salariu, n conditiile prevazute n contractul de munca. Salariul reprezinta "totalitatea veniturilor n bani si/sau n natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate n baza unui contract individual de munca, indiferent de perioada la care se refera,de denumirea veniturilor sau de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, de maternitate si pentru concediul privind ngrijirea copilului n vrsta de pna la 2 ani"1[1]. 2.1.1.STRUCTURA SALARIULUI Salariul cuprinde: a) Salariul de baza; b) Sporurile si adaosurile de orice fel; c) Indemnizatiile de orice fel;

1[1] Ordonanta Guvernului Romniei nr. 73/1999 privind impozitul pe venit / Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 419/ 31 august 1999 / pag.

d) Recompensele si premiile de orice fel; e) Sumele reprezentnd premiul anual si stimulente acordate, potrivit legii, personalului din institutiile publice, cele reprezentnd stimulente din fondul de participare la profit acordate salariatilor agentilor economici, dupa aprobarea bilantului contabil, potrivit legii; f) g) Sumele primite pentru concediul de odihna; Sumele primite din fondul asigurarilor sociale n caz de incapacitate temporara de munca si de maternitate;

h) Sumele primite pentru concediul privind ngrijirea copilului n vrsta de pna la 2 ani; i) Sumele primite pentru concediul privind ngrijirea copilului cu handicap pna la mplinirea de catre acesta a vrstei de 3 ani; Sumele primite pentru concedii medicale privind ngrijirea copiilor cu handicap accentuat sau grav, pna la mplinirea de catre copii a vrstei de 18 ani; Orice alte cstiguri n bani si n natura primite de la angajatori,de catre angajati,ca plata a muncii lor.

j)

k)

"n vederea impunerii, sunt asimilate salariilor: 1) Indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, potrivit legii; 2) Drepturile de solda lunara, indemnizatii, prime, premii, sporuri si alte drepturi ale cadrelor militare acordate potrivit legii; 3) Indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net cuvenita administratorilor la companii/ societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si la regiile autonome;

4) Sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica; 5) Veniturile realizate din ncadrarea n munca ca urmare a ncheierii unei conventii civile de prestari de servicii; Sumele primite de reprezentantii n Adunarea Generala a Actionarilor, n Consiliul de Administratie si n Comisia de Cenzori;

6)

7) Sumele primite de reprezentantii n organisme tripartite, conform legii;

8) Alte drepturi si indemnizatii de natura salariala."2[2] Salariul de baza este partea fixa a salariului total stabilit n regie, n acord, pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate sau n alte forme specifice unitatii. Salariul de baza se stabileste pentru fiecare salariat n raport cu calificarea, importanta, complexitatea lucrarilor ce revin postului n care este ncadrat, cu pregatirea si competenta profesionala. Adaosurile salariale reprezinta sumele acordate salariatilor peste salariul de baza n legatura cu munca depusa sau ca premii pentru anumite realizari, putnd fi ntlnite, n principal, sub forma adaosului n acord , a premiilor, sporurilor sau a altor componente de natura salariala. Adaosul de acord este dat de diferenta dintre suma ncasata potrivit formei de salarizare n acord practicata si salariul de baza corespunzator timpului lucrat.Acest adaos se determina n mod direct n legatura cu realizarea anumitor indicatori (de regula, de productie) si se evidentiaza distinct n raport cu salariul de baza. Premiile sunt acele adaosuri care se acorda n functie de aportul individual si/ sau colectiv la realizarea veniturilor, la propunerea sefului de compartiment sau a altor persoane abilitate. La S.C. COMELF S.A. prin contractul colectiv de munca pe anul 2002 se prevede acordarea urmatoarelor adaosuri la salariul de baza:

Adaosul la salariu reprezentnd plusul de acord; Premii acordate din fondul de premiere constituit la nivel de societate n proportie de 1,5% din fondul de salarii realizat lunar si cumulat. Conditiile concrete de repartizare a fondului de premiere se stabilesc de catre managerul general cu informarea sindicatului. 10% din profitul net realizat de societate, n conditiile legii, se va acorda salariatilor n doua transe, din care una naintea sarbatorilor de iarna; Adaos anual n functie de ncasari si realizarea bugetului de venituri, de pna la un salariu, platibil n doua transe pentru salariatii care sunt platiti din fondul de salarii al COMELF la data platii, cuantumul fiind proportional cu timpul efectiv lucrat n 2002 n perioada anterioara platii.

Sporurile la salarii platite angajatilor, fie ca o suma fixa, fie sub forma cotelor procentuale aplicate salariilor de baza, se acorda n raport cu rezultatele obtinute si conditiile concrete n care se desfasoara activitatea.Aceste sporuri sunt grupate astfel: . Grupa A: Sporuri care se pot acorda n functie de locul de munca, pentru timpul lucrat n aceste conditii: 2[2] Ordonanta Guvernului Romniei nr.73 / 1999 privind impozitul pe venit / Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr.419 / 31 august 1999 / pag.

Spor pentru lucru n subteran; Spor pentru lucru pe platformele marine de foraj si extractie; Indemnizatie de zbor; Spor pentru conditii grele de munca; Spor pentru conditii nocive de munca; Spor pentru conditii periculoase de munca; Spor pentru timpul lucrat n timpul noptii; Spor de santier. Grupa B: Alte sporuri: Spor pentru ore lucrate suplimentar peste timpul lunar de lucru, indiferent de modul de organizare

al programului de lucru; Spor pentru lucrul sistematic peste programul normal de lucru (n locul sporului pentru ore suplimentare); Spor pentru exercitarea unei functii suplimentare; Spor pentru utilizarea unei limbi straine daca aceasta nu este obligatie de serviciu; Spor de vechime n munca.

Sporurile se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse n salariul de baza. La S.C. COMELF S.A., contractul colectiv de munca pentru anul 2002 prevede acordarea urmatoarelor sporuri: . Pentru munca n locuri cu conditii deosebite de munca se acorda urmatoarele sporuri minime, calculate la salariile de baza:

Spor pentru conducerea unei echipe de lucru ce executa lucrari complexe (sef echipa), constituita din minim 10 oameni - 10%; Spor pentru conditii grele de munca - 10%; Spor pentru conditii periculoase - 10%;

Spor pentru conditii nocive - 10% din salariul minim la nivel de societate; Spor pentru conditii penibile - 10%. Spor pentru sudorii autorizati:

ISCIR - 5%; SLV - 8%; TUV -10%.

Sporurile se acorda la orele efectiv lucrate n una din conditiile mentionate, stabilite de RTS-istul fiecarei sectii, cu aprobarea sefului acesteia. .

Se mai acorda sporuri pentru: Exercitarea si a atributiilor unei alte functii din dispozitia administratiei - 50% din salariul de baza al functiei nlocuite , ncepnd cu a treia luna de cumul; Lucrul n timpul noptii - 25%; Munca suplimentara prestata peste durata normala a zilei de lucru sau n zilele de sarbatori ori repaos, daca se depaseste numarul de ore lucratoare din luna respectiva, astfel: Pentru 11 pna la 20 ore - 7%; ntre 21 si 35 ore - 10%; ntre 36 si 50 ore - 15%; ntre 51 si 60 ore - 20%; Pentru 61 ore si mai mult - 25%.

Majorarea se aplica doar daca s-au realizat normele de munca.

Vechimea n munca de la data primei angajari pna la data calcularii, daca aceasta nu a fost ntrerupta din motive imputabile persoanei, astfel: 3 - 5 ani - 5%; 5 - 10 ani - 8%; 10 - 15 ani - 11%;

15 - 20 ani - 15%; 20 - 25 ani - 20%; peste 25 ani - 25%.

Spor de vigilenta ( paza ) - 25%; Spor sef unitate nucleara - 10%;

Spor de stres n conditii de munca specifice, pentru cursele efectuate de catre soferi nafara municipiului - 10%;

Spor pentru utilizarea cel putin a unei limbi straine, acolo unde necesitatile o impun si daca aceasta nu intra n obligatiile postului - 10% pe perioada efectuarii serviciului respectiv;
Spor de fidelitate - 1% pentru fiecare an lucrat efectiv n COMELF peste 10 ani fara ntrerupere;

Nu se considera ntrerupere pentru sporul de fidelitate: pensionarea temporara, disponibilizarea temporara, detasarea, concediul pentru ngrijirea copilului si satisfacerea stagiului militar, daca reluarea activitatii la COMELF s-a facut n termenul legal sau convenit de comun acord, n baza contractului de munca anterior. Perioada n care salariatii au fost n una din situatiile de mai sus nu intra n calculul vechimii pentru care se acorda spor de fidelitate.

Spor de pna la 20% pentru salariatii cu 2 licente si care prin natura serviciului utilizeaza

curent cunostintele din cele doua domenii. n cazul unei absente nemotivate salariatul pierde dreptul la toate sporurile din luna respectiva. Recompensele speciale se acorda salariatilor din necesitatea realizarii unei relatii ct mai directe ntre efortul depus de fiecare salariat si nivelul recompensei, avnd rolul de a impulsiona cresterea performantei. Dintre aceste recompense, cele mai reprezentative sunt: 1)Distribuirea unei parti din profit care vizeaza o mai buna legatura ntre valoarea stimulentului si cifra de afaceri, astfel: . distribuirea profitului n timpul anului, cnd salariatilor li se pot acorda periodic (trimestrial sau semestrial) anumite prime al caror cuantum depinde de gradul de depasire al cifrei de afaceri programate;

. distribuirea profitului la sfrsitul anului. Pe baza calculelor privind marimea profitului net obtinut de firma, o cota parte este destinata stimularii ntregului personal, la sfrsitul anului, sub forma unei prime. 2)Participarea la capital, care consta n acordarea posibilitatii cumpararii de actiuni ale unitatii de catre salariatii proprii, prin aceasta urmarindu-se ca, devenind actionar la ntreprinderea la care lucreaza, angajatul sa-si mareasca interesul fata de performanta economica a acesteia, ceea ce va conduce la o sporire a implicarii, loialitatii si performantelor individuale. Indemnizatia de concediu de odihna se acorda salariatilor pe durata concediului de odihna. Aceasta indemnizatie se determina nmultind numarul de zile de concediu cu media zilnica a salariului de baza, sporului de vechime si, dupa caz, indemnizatiei pentru functia de conducere, luate mpreuna,corespunzatoare fiecarei luni calendaristice n care se efectueaza zilele de concediu de odihna.Media zilnica a acestor venituri se stabileste n raport cu numarul zilelor lucratoare din fiecare luna n care se efectueaza zilele de concediu. La plecarea n concediul de odihna pe o perioada de cel putin 10 zile lucratoare,salariatii mai beneficiaza si de o prima de vacanta de 50% din salariul de baza avut n momentul plecarii, dar numai o singura data pe an. Indemnizatiile de asigurari sociale care se pot acorda salariatilor sunt: a) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente n afara muncii, boli profesionale si accidente de munca; b) Indemnizatie pentru maternitate; c) Indemnizatie pentru cresterea copilului pna la mplinirea vrstei de 2 ani, iar n cazul copilului cu handicap, pna la mplinirea vrstei de 3 ani; d) Indemnizatie pentru ngrijirea copilului bolnav n vrsta de pna la 4 ani, iar n cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pna la mplinirea vrstei de 18 ani. Baza de calcul a acestor indemnizatii se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a stabilit contributia individuala de asigurari sociale n lunile respective. n situatia n care stagiul de cotizare, adica perioadele n care persoanele au platit contributii de asigurari sociale, este mai mic de 6 luni, n cazul accidentelor de munca, bolilor profesionale, urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei si bolilor infecto-contagioase din grupa A, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie media veniturilor lunare la care s-a calculat contributia de asigurari sociale din lunile respective sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia de asigurari sociale. Pentru calculul indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza numarul de zile lucratoare din luna din care se acorda concediul medical sau, dupa caz, alte drepturi de asigurari sociale. La

stabilirea numarului de zile lucratoare din luna n care se acorda dreptul de asigurari sociale se au n vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale n care nu se lucreaza. Salariatii beneficiaza de concediu medical si de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca daca dovedesc incapacitatea temporara de munca printr-un certificat medical eliberat conform reglementarilor n vigoare. Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de catre angajator, n functie de numarul de angajati pe care l-a avut la data ivirii incapacitatii temporare de munca, astfel: pna la 20 de angajati, din prima zi pna n a 7-a zi de incapacitate temporara de munca; ntre 21 si 100 de angajati, din prima zi pna n a 12-a zi de incapacitate temporara de munca; peste 100 de angajati, din prima zi si pna n a 17-a zi de incapacitate temporara de munca.

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat ncepnd cu ziua urmatoare celor suportate de angajator si pna la data ncetarii incapacitatii temporare de munca sau pensionarii. Indemnizatia lunara pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea unui procent de 75% la baza de calcul stabilita pentru indemnizatiile de asigurari sociale. n cazul incapacitatii temporare de munca cauzata de boli profesionale, accidente de munca sau asimilate acestora, tuberculoza, SIDA, cancer si boli infecto-contagioase din grupa A, cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de 100% din baza de calcul stabilita pentru indemnizatiile de asigurari sociale. Asiguratele au dreptul pe o perioada de 126 de zile calendaristice la concediu de maternitate care se concretizeaza n concediu prenatal si concediu postnatal, perioada n care beneficiaza de indemnizatie de maternitate. De acest drept beneficiaza si persoanele care au ncetat plata contributiei de asigurari sociale, dar care nasc n termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Concediul prenatal se acorda pe o perioada de 63 de zile nainte de nastere, iar concediul postnatal pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. n functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, aceste concedii se pot compensa ntre ele. Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu prenatal ncepnd cu luna a 6-a de sarcina. Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita pentru indemnizatiile de asigurari sociale. Indemnizatia pentru cresterea copilului pna la mplinirea vrstei de 2 ani, iar n cazul copilului cu handicap, pna la mplinirea vrstei de 3 ani precum si indemnizatia pentru ngrijirea copilului bolnav n vrsta de pna la 7 ani, iar n cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile

intercurente, pna la mplinirea vrstei de 18 ani se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat. Indemnizatia pentru cresterea copilului sau pentru ngrijirea copilului bolnav se acorda, la cerere, unuia dintre parinti, daca solicitantul ndeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute de lege. Aceste indemnizatii se pot acorda si persoanei care, n conditiile legii a adoptat, a fost numit tutore sau careia i s-au ncredintat copii spre crestere sau educare sau n plasament familial si care ndeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute de lege. Durata de acordare a indemnizatiei pentru ngrijirea copilului bolnav este de 14 zile calendaristice pe an, pentru un copil, exceptie facnd situatiile n care copilul contracteaza boli contagioase, este imobilizat n aparat gipsat sau este supus unor interventii chirurgicale. n aceste cazuri, durata concediului este stabilita de medicul de familie. Cuantumul lunar al indemnizatiei pentru cresterea copilului sau pentru ngrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul stabilita pentru indemnizatiile de asigurari sociale.

2.1.2.REINERI DIN SALARII Pentru determinarea salariului net care i revine unui angajat este necesar ca din venitul salarial brut obtinut de acesta sa se retina, dupa caz: a) Contributia pentru asigurarile sociale,pentru protectia sociala a somerilor, pentru asigurarile sociale de sanatate si impozitul pe venit, pentru veniturile din salarii la functia de baza;

b) Contributia la asigurarile sociale de sanatate si impozitul pe venit, pentru veniturile din salarii, altele dect cele de la functia de baza. "Prin locul unde se afla functia de baza se ntelege: a) Pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de munca, ultimul loc nscris n carnetul de munca sau n documentele specifice care, potrivit reglementarilor legale, sunt asimilate acestora; n cazul cumulului de functii, locul ales de persoanele fizice unde sunt achitate contributia de asigurari sociale de stat, contributia la fondul de somaj si alte sume datorate potrivit legii"3[3]

b)

3[3]

Contributia pentru asigurarile sociale datorata de salariati se retine din venitul brut lunar al salariatului si se vireaza lunar de angajator la casa teritoriala de pensii n raza careia se afla sediul acestuia. Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale n cazul salariatilor o constituie venitul brut din salarii n care,conform prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, sunt incluse: salariul de baza corespunzator timpului efectiv lucrat n program normal si suplimentar (inclusiv indexarile, compensatiile - numai cele incluse n salariul de baza conform legii indemnizatiile de conducere, salariile de merit si alte drepturi care potrivit actelor normative fac parte din salariul de baza); sporurile si indemnizatiile acordate sub forma de procent din salariul de baza sau n sume fixe, indiferent daca au caracter permanent sau nu; sumele platite din fondul de salarii pentru timpul nelucrat (concedii de odihna, indiferent de perioada efectuarii, concedii de studii, zile de sarbatori,evenimente familiale deosebite, ntreruperi ale lucrului din motive neimputabile salariatilor); sumele acordate cu ocazia iesirii la pensie platite din fondul de salarii; diurnele de deplasare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, peste nivelul celor aprobate prin lege pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit; premiile anuale si cele din cursul anului acordate sub diferite forme, altele dect cele reprezentnd participarea salariatilor la profit; drepturile n natura acordate salariatilor sub forma de remuneratie; sumele platite din fondul de salarii, conform legii sau contractelor colective de munca, cum sunt: al 13-lea salariu, prime de vacanta, aprovizionare de iarna, prime acordate cu ocazia sarbatorilor nationale sau religioase; alte adaosuri la salarii aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale sau colective de munca; platile compensatorii, altele dect cele suportate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.

Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate n functie de conditiile de munca, astfel: a) pentru conditii normale de munca, cota contributiei de asigurari sociale este de 35%;

b) pentru conditii deosebite de munca, cota contributiei de asigurari sociale este de 40%; c) pentru conditii speciale de munca, cota contributiei de asigurari sociale este de 45%. Cotele de contributii de asigurari sociale se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Contributia individuala de asigurari sociale datorata de salariati precum si de persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, reprezinta o treime din cota de contributie de asigurari sociale,stabilita anual pentru conditiile normale de munca. Nu datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, salariatii care beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca,pentru maternitate, pentru cresterea copilului sau pentru ngrijirea copilului bolnav. Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate datorata de asigurati se determina prin aplicarea unei cote de 7% asupra veniturilor salariale brute, att n cazul salariatilor care au calitatea de salariat, ct si n cazul persoanelor care presteaza o activitate pe baza de conventie civila de prestari de servicii. n veniturile salariale brute, conform prevederilor Ordinului nr.74 din 7 iunie 2000 privind modul de ncasare a contributiilor la asigurarile sociale de sanatate, sunt incluse: suma tuturor veniturilor n bani si n natura obtinute de o persoana fizica n baza unui contract de munca sau a unei conventii civile de prestari de servicii; indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica; indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor la companii/ societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome; sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica; sumele primite de reprezentantii n Adunarea Generala a Actionarilor, n Consiliul de Administratie si n Comisia de Cenzori; sumele primite de reprezentantii n organismele tripartite; alte drepturi si indemnizatii de natura salariala primite de asigurati, n bani sau n natura; indemnizatiile pentru ngrijirea copilului pna la mplinirea vrstei de 2 ani.

n cazul persoanelor care se afla n concediu medical ,concediu de maternitate sau concediu pentru ngrijirea copilului bolnav,contributia angajatului la asigurarile sociale de sanatate se suporta din contributia angajatorului la asigurarile sociale de stat,calculul acesteia facndu-se dupa cum urmeaza: Salarul minim brut pe tara x 2 x 7 % Nr.de zile lucratoare din luna n care se face calculul x Nr.de zile lucratoare n care s-a aflat n incapacitate temporara de munca , din luna pentru care se face calculul

Contributia pentru protectia sociala a somerilor datorata de salariati se determina prin aplicarea unei cote de 1% asupra salariului de baza lunar de ncadrare brut al salariatului. 2.1.3. IMPOZITUL PE VENITURILE DIN SALARII Impozitul pe veniturile din salarii pentru fiecare luna se calculeaza si se retine de catre angajatori cu sediul sau domiciliul n Romnia, la data platii acestor venituri, indiferent de perioada la care se refera. Pentru calculul impozitului lunar aferent venitului realizat, baremul lunar de impunere se aplica asupra venitului baza de calcul, care se determina diferit n functie de locul unde se afla functia de baza. Determinarea venitului baza de calcul a impozitului presupune parcurgerea urmatoarelor etape: Etapa 1. Determinarea venitului brut din salarii Venitul brut din salarii reprezinta totalitatea veniturilor realizate, precum si a avantajelor primite de o persoana fizica, pe fiecare loc de realizare, indiferent de denumirea acestora sau de forma sub care sunt acordate. Etapa 2. Determinarea venitului net din salarii Venitul net din salarii se determina prin deducerea din venitul brut a unor sume, reprezentnd: a) Contributiile retinute, potrivit legii, pentru asigurarile sociale, pentru protectia sociala a somerilor si pentru asigurarile sociale de sanatate, precum si o cota de 15% din deducerea personala de baza, reprezentnd cheltuieli profesionale, pentru veniturile din salarii la functia de baza; b) Contributia la asigurarile sociale de sanatate, pentru veniturile din salarii, altele dect cele de la functia de baza.

Etapa 3. Determinarea venitului baza de calcul a impozitului Venitul baza de calcul reprezinta, dupa caz: a) Diferenta dintre venitul net si deducerile personale acordate n luna respectiva, pentru veniturile din salarii la functia de baza; b) Venitul net, pentru veniturile din salarii, altele dect cele de la functia de baza. "Deducerile personale reprezinta o suma neimpozabila acordata contribuabilului, cuprinznd deducerea personala de baza si deducerile personale suplimentare, n functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate n ntretinere"4[4] Deducerea personala de baza, ncepnd cu luna ianuarie 2002, este fixata la suma de 1600000 lei pe luna. Deducerea personala suplimentara pentru sotul/ sotia, copiii sau alti membri de familie aflati n ntretinere este de 0.5 nmultit cu deducerea personala de baza. n functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate n ntretinere, salariatii mai beneficiaza de deduceri personale suplimentre, astfel: a) 1 nmultit cu deducerea personala de baza, pentru invalizii de gradul I si persoanele cu handicap grav; b) 0,5 nmultit cu deducerea personala de baza, pentru invalizii de gradul II si persoanele cu handicap accentuat. Daca o persoana este ntretinuta de mai multi contribuabili, suma care reprezinta deducerea personala a acesteia se mparte n parti egale ntre contribuabili, daca acestia nu se nteleg asupra unui alt mod de mpartire a sumei. Copiii minori ai contribuabilului sunt considerati ntotdeauna ntretinuti, iar suma care reprezinta deducerea personala suplimentara pentru fiecare copil se acorda integral unuia dintre parinti sau tutori, conform ntelegerii dintre acestia. Deducerea personala suplimentara se acorda pentru persoanele aflate n ntretinerea contribuabilului pentru acea perioada impozabila din anul fiscal n care acestea au fost ntretinute, perioada rotunjindu-se la luni ntregi n favoarea contribuabilului. Suma deducerilor personale admisa pentru calculul impozitului nu poate depasi de 3 ori deducerea personala de baza si se acorda n limita venitului realizat. Pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si asimilate acestora, asupra venitului baza de calcul se aplica baremul lunar de impunere prezentat n Anexa nr.2.. 4[4] Ordonanta Guvernului Romniei nr. 73 / 1999 privind impozitul pe venit / Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 419 / 31 august 1999, pag.

Exemplu de calcul al impozitului pe venitul din salarii a unui angajat din sectia Ansamble sudate a S.C. COMELF SA.: Etapa 1. Determinarea venitului brut din salarii n functie de timpul efectiv lucrat si pontajul de la sectie, salariatul a realizat n luna martie un salariu brut n suma de 4.585.600 lei, salariul tarifar de ncadrare brut fiind de 3.500.000 lei. Etapa 2. Determinarea venitului net din salarii Pentru determinarea venitului net,din salariul brut se deduc urmatoarele: a) contributia la asigurarile sociale ,11,67 % din salariul brut, n suma de 535.140 lei; b) contributia la asigurarile sociale de sanatate, 7% din salariul brut, n suma de 320.992 lei; c) contributia la fondul de somaj,1 % din salariul tarifar de ncadrare brut , n suma de 35.000 lei; d) cheltuielile profesionale n procent de 15 % din deducerea personala de baza n suma de 240.000 lei. Venitul net = 4.585.600 - ( 535.140+ 320.992 + 35.000 + 240.000) = 3.454.468 Etapa 3. Determinarea venitului baza de calcul a impozitului Din venitul net se deduc urmatoarele: a) Deducerea personala de baza n suma de 1.600.000 lei; b) Deducerea personala suplimentara . Salariatul are n ntretinere doi copii pentru care beneficiaza de o deducere personala suplimentara n suma de 1.600.000 lei ( 2 x 0.5 x deducerea personala de baza ) Venitul baza de calcul a impozitului = 3.454.468 - ( 1.600.000 + 1.600.000 ) = 254.468 Potrivit baremului de impozitare aplicat venitului baza de calcul, pentru suma de 254.468 lei procentul de impozitare este de 18 %. Impozitul pe venitul din salarii calculat este de 45.804 lei. 2.1.4. ALTE REINERI DIN SALARII

Dupa plata impozitului pe veniturile din salarii ,din salariul net care i revine angajatului se opereaza,dupa caz si alte retineri,care pot fi: rate; chirii; imputatii; popriri; cotizatii; alte retineri la unitate: echipamente,tichete de masa nejustificate,consumuri,etc. Documentele care stau la baza acestor retineri sunt: o o contracte privind cumpararea n rate a unor bunuri de catre salariat; contracte de nchiriere a unor spatii de locuit apartinnd angajatorului sau altor proprietari; decizii de imputare emise de unitate n sarcina angajatilor pentru lipsuri n gestiune sau pagube provocate unitatii din cauza si n legatura cu munca lor; sentinte judecatoresti emise pe numele angajatilor pentru diverse datorii,titluri executorii pentru impozite si taxe neachitate,etc; acceptul angajatului pentru diverse cotizatii; documente interne ale unitatii emise pentru retineri proprii.

o o

2.1.5. CONTRIBUII AFERENTE SALARIILOR SUPORTATE DE ANGAJATOR Agentii economici care folosesc forta de munca au obligatia sa calculeze si sa vireze lunar contributiile pe care le datoreaza la asigurarile sociale, la asigurarile sociale de sanatate, la Fondul de somaj si la Fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap. Angajatorul calculeaza si vireaza lunar contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza bugetului asigurarilor sociale de stat, mpreuna cu contributiile individuale retinute de la salariati. Baza lunara de calcul la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari sociale o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de salariati, precum si veniturile brute realizate de persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii si

care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie. Contributia de asigurari sociale datorata de angajatori reprezinta diferenta fata de contributia individuala de asigurari sociale pna la nivelul cotelor de contributie de asigurari sociale stabilite prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat, n functie de conditiile de munca. Contributia la asigurarile sociale de sanatate, datorata de angajator se determina prin aplicarea cotei de 7% asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de salariati la care se adauga veniturile brute realizate de persoanele care desfasoara activitati pe baza de conventii civile de prestari de sevicii. Contributia la Fondul de somaj, datorata de angajator se determina prin aplicarea cotei de 5% asupra fondului de salarii realizat lunar, n valoare bruta. Angajatorii au obligatia sa calculeze si sa vireze lunar la Fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap o cota de 2% aplicata asupra fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra cstigurilor realizate lunar de colaboratorii persoane fizice. Aceasta contributie nu este datorata de unitatile protejate, care sunt unitati organizate si amenajate potrivit cerintelor persoanelor cu handicap, n vederea desfasurarii activitatii acestor persoane, cu eliminarea oricarui impediment. Societatile care au un numar de cel putin 100 de angajati au obligatia de a angaja persoane cu handicap cu contract individual de munca ntr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.Daca aceste societati nu angajeaza persoane cu handicap n conditiile prevazute de lege, acestea au obligatia de a plati lunar la Fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap o suma egala cu salariul minim brut pe economie nmultit cu numarul locurilor de munca n care nu au ncadrat persoane cu handicap. 2.2.BAZELE ORGANIZRII CONTABILITII SALARIILOR sI A CONTRIBUIILOR ASUPRA ACESTORA Organizarea contabilitatii salariilor si a contributiilor asupra acestora cuprinde: Stabilirea conturilor cu ajutorul carora se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru salariile cuvenite acestora n bani sau n natura, inclusiv a adaosurilor si premiilor din fondul de salarii; Stabilirea conturilor cu ajutorul carora se tine evidenta contributiilor asupra salariilor, a retinerilor din salarii; Stabilirea conturilor cu ajutorul carora se tine evidenta cheltuielilor cu salariile si a cheltuielilor cu contributiile datorate de unitate asupra salariilor.

Pentru evidenta decontarilor cu personalul se folosesc conturile din grupa 42"Personal si conturi asimilate", evidentiate n activul si pasivul bilantului si prezentate in tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3 Elemente patrimoniale ACTIV Grupa:Active circulante Subgrupa:Creante Creante fata de salariati: -Avansuri acordate personalului -Alte creante n legatura cu personalul PASIV Grupa:Datorii Subgrupa:Alte datorii Datorii fata de salariati: 421"Personal-Remuneratii -Ajutoare materiale -Participarea profitului la realizarea 424"Participare personalului la profit" 426"Drepturi de personal neridicate" -Retineri din salarii datorate 427"Retineri tertilor din remuneratii -Alte datorii n legatura cu tertilor" personalul remuneratii datorate" 423"Personalajutoare materiale datorate" Cont sintetic gradul I Cont sintetic gradul I

425"Avansuri personalului"

acordate 4282"Alte creante n legatura cu personalul"

4281"Alte datorii n legatura cu personalul"

-Drepturi de personal neridicate

datorate

Pentru evidenta decontarilor cu asigurarile sociale, protectia sociala si a operatiunilor asimilate se folosesc conturile din grupa 43"Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate", evidentiate n activul si pasivul bilantului si prezentate n tabelul nr. 4. Tabelul nr. 4 CONTURI FOLOSITE PENTRU EVIDENIEREA DECONTARILOR CU ASIGURRILE SOCIALE,PROTECIA SOCIAL sI A OPERAIUNILOR ASIMILATE Elemente patrimoniale Cont gradul I sintetic Cont sintetic gradul II

ACTIV Grupa:Active circulante Subgrupa:Creante Creante fata de stat -creante privind asigurarile sociale PASIV Grupa:Datorii Subgrupa:Alte datorii Datorii privind asigurarile sociale: 431"Asigurari sociale" -Contributia unitatii la asigurarile sociale 437"Ajutor somaj" -Contributia personalului la asigurarile sociale Datorii privind protectia sociala: -Contributia unitatii la fondul de somaj -Contributia personalului fondul de somaj Alte datorii sociale la

4382"Alte creante sociale"

4311"Contributia asigurarile sociale"

unitatii

la

de 4312"Contributia personalului asigurarile sociale"

la

4371"Contributia unitatii la fondul de somaj" 4372"Contributia fondul de somaj" personalului la

4381"Alte datorii sociale"

Contabilitatea decontarilor privind impozitul pe salarii si a altor fonduri aferente salariilor se tine cu ajutorul conturilor din grupa 44"Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate", evidentiate n pasivul bilantului, si prezentate in tabelul nr. 5. Tabelul nr. 5 CONTURI FOLOSITE PENTRU EVIDENIEREA DECONTRILOR PRIVIND IMPOZITUL PE SALARII sI A ALTOR CONTRIBUII AFERENTE SALARIILOR Elemente patrimoniale PASIV Grupa:Datorii Subgrupa:Alte datorii Datorii la bugetul statului: -Impozit pe salarii -Fonduri speciale Cont sintetic gradul I Cont sintetic gradul I

444"Impozit pe salarii" 447"Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate"

Contabilitatea cheltuielilor cu salariile si a cheltuielilor cu taxele si contributiile asupra salariilor se evidentiaza cu ajutorul conturilor din grupele 63"Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"si 64"Cheltuieli cu personalul", dupa cum urmeaza: 1. Cheltuieli cu impozitele si taxele Contul 635"Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" 2. Cheltuieli de personal Conturi: 641"Cheltuieli cu remuneratiile personalului" 645"Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" 6451"Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale" 6452"Cheltuieli privind contributia unitatii la ajutorul de somaj" 6458"Alte cheltuieli privind asigurarile sociale" 2.3.ASPECTE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL ANUAL GLOBAL "Impozitul pe venitul anual global reprezinta suma datorata de o persoana fizica pentru veniturile realizate ntr-un an fiscal, determinate prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil stabilit n conditiile legii."5[5] Sunt supuse impozitului pe venit urmatoarele ctegorii de venituri: a) Veniturile din activitati independente; b) Veniturile din salarii; c) Veniturile din cedarea folosintei bunurilor; d) Veniturile din dividende si dobnzi; e) Veniturile din pensii, pentru suma ce depaseste 5.000.000 lei pe luna;

5[5]Ordonanta Guvernului Romniei nr. 73 / 1999 privind impozitul pe venit / Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 419 / 31 august 1999, pag.

f)

Veniturile din activitati agricole, definite potrivit legii;

g) Alte venituri. n aceste categorii de venituri se include att veniturile n bani, ct si echivalentul n lei a veniturilor n natura. "Venitul anual global impozabil este suma veniturilor nete realizate din activitati independente, din salarii, din cedarea folosintei bunurilor, precum si a veniturilor de aceeasi natura realizate n strainatate, obtinute de persoanele fizice romne, din care se scad pierderile fiscale reportate si deducerile personale."6[6] Astfel, se supun procedurii de globalizare si de determinare a impozitului pe venitul anual global numai veniturile din activitati independente, veniturile din salarii si cele din cedarea folosintei bunurilor. Veniturile din dividende si dobnzi, veniturile din pensii mai mari de 5000000 lei pe luna, veniturile din activitati agricole, definite potrivit legii si cele cuprinse n categoria "alte venituri" se supun impozitarii pe fiecare loc de realizare, n cadrul acestor categorii de venituri impozitul fiind final. Impozitul pe veniturile din salarii pentru fiecare luna se calculeaza si se retine de catre angajatori cu sediul sau domiciliul n Romnia la data platii acestor venituri, indiferent de perioada la care se refera. Veniturile n natura se considera platite la ultima plata a drepturilor salariale pentru luna respectiva. Impozitul aferent veniturilor n natura se retine din salariul primit de angajat n numerar, pentru aceeasi luna. Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia sa vireze la bugetul de stat impozitul calculat si retinut pentru o luna la termenul stabilit pentru ultima plata a drepturilor salariale pentru luna respectiva, dar nu mai trziu de data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se cuvin aceste drepturi. Pentru persoanele care au fost angajati permanenti ai platitorului n cursul anului si nu au alte surse de venit care se cuprind n venitul anual global impozabil, angajatorul are obligatia sa determine venitul anual impozabil din salarii, sa calculeze impozitul anual, precum si sa efectueze regularizarea sumelor ce reprezinta diferenta dintre impozitul calculat la nivelul anului si impozitul calculat si retinut lunar anticipat n cursul anului fiscal.Persoanele mentionate mai

6[6]Ordonanta Guvernului Romniei nr. 73 / 1999 privind impozitul pe venit / Monitorul Oficial al Romniei,partea I, nr. 419 / 31 august 1999, pag.

sus nu au obligatia depunerii la organul fiscal a declaratiei de venit anual global. (exemplu anexa x) Angajatii permanenti care au realizat si alte venituri de natura celor care se globalizeaza (venituri din salarii, altele dect cele de la functia de baza, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor) sunt obligati sa nstiinteze n scris angajatorul asupra acestui fapt n perioada 1 - 15 ianuarie a anului urmator celui pentru care se face regularizarea. Impozitul pe venitul anual global datorat de acestia este calculat de organul fiscal pe baza declaratiei de venit anual global, depusa de contribuabil 30 aprilie, prin aplicarea cotelor de impunere prevazute n baremul anual de impunere asupra venitului anual global impozabil. Baremul anual de impunere pentru veniturile realizate n anul 2001 este prezentat n Anexa nr._3_ Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat pentru anul precedent si emite o decizie de impunere prin care evidentiaza diferentele de impozit anual ramase de achitat sau impozitul anual de restituit. Aceste diferente se determina prin scaderea din impozitul anual datorat a platilor anticipate cu titlu de impozit, a retinerilor la sursa si a sumelor platite n strainatate, cu titlu de impozit si recunoscute n Romnia, care se deduc din impozitul pe venit datorat n Romnia (credite fiscale externe), aferente tuturor categoriilor de venituri. 2.4. DOCUMENTAREA OPERAIUNILOR PRIVIND SALARIILE Documentarea, ca procedeu al metodei contabilitatii, este actiunea de culegere si consemnare n documentele economice a datelor privitoare la operatiile economice dntr-o unitate patrimoniala, n momentul si la locul efectuarii lor. Documentele economice sunt acte scrise n care se consemneaza operatiile economice n momentul, si de regula la locul efectuarii lor, cu scopul de a servi ca dovada a infaptuirii acestor operatii si ca baza a nregistrarii lor n contabilitate.Documentele economice constituie suportul material principal al datelor privitoare la operatiile economice ale unitatilor patrimoniale. Marea varietate a datoriilor si creantelor fata de personalul unei unitati genereaza o diversitate de documente primare care consemneaza nasterea si stingerea lor.Astfel: pentru datoriile si creantele ce privesc personalul unitatii se folosesc: state de salarii, lise de avanz chenzinal, liste de plata pentru concedii de odihna; pentru datoriile si creantele fata de bugetul statului se folosesc situatii de calcul, centralizatoare, declaratii (deconturi) lunare, ordine de plata; pentru datoriile si creantele privind asigurarile si protectia sociala se folosesc: centralizatoare, state de plata, declaratii, dispozitii sau ordine de plata.

Statul de salarii serveste ca: .document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor,al contributiei pentru asigurarile sociale,al contributiei privind protectia sociala,al contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate,al impozitului aferent si al altor datorii; .document justificativ de nregistrare n contabilitate. Statul de salarii se ntocmeste n doua exemplare, lunar, pe sectii, ateliere, servicii etc. de catre compartimentul care are aceasta atributie, pe baza documentelor de evidenta a muncii si a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale, pentru muncitorii salarizati n acord etc., pe baza fiselor de evidenta a salariului, a evidentei si a documentelor privind retinerile legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihna, certificatelor medicale si se semneaza pentru conformitatea exactitatii calculelor de catre persoane care determina salariul cuvenit si ntocmeste statul de salarii. Rubrica "Retineri" a statelor de salarii se completeaza cu alte feluri de retineri legale dect cele nominalizate n formular, ca de exemplu "Depuneri n cont bancar", pentru retineri pe baza de consimtamnt, conform dispozitiilor legale. Pentru centralizarea la nivelul unitatii a salariilor si a elementelor componente ale acestora, inclusiv a retinerilor, se utilizeaza aceleasi formulare de state de salarii. Platile facute n cursul lunii, cum sunt avansul chenzinal, lichidarile, indemnizatiile de concediu etc., se includ n statele de salarii pentru a cuprinde astfel ntreaga suma a salariilor calculate si toate retinerile legale din perioada de decontare respectiva. Unitatile pot sa-si stabileasca, daca necesitatile interne o cer, o alta macheta a formularului, dar care sa contina informatiile necesare n vederea unui eventual control sau n vederea completarii Fisei fiscale 1, respectiv: .venitul brut; .contributia pentru asigurarile sociale; .contributia pentru protectia sociala a somerilor; .contributia pentru asigurarile sociale de sanatate; .cheltuieli profesionale; .venitul net; .deducerea personala de baza; .deducerile suplimentare;

.venitul baza de calcul; .impozitul calculat si retinut. Statul de salarii circula: .la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1); .la casieria unitatii pentru efectuarea platii sumelor cuvenite (exemplarul 1); .la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al Registrului de casa, pentru nregistrarea n contabilitate (exemplarul 1 mpreuna cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate); .la compartimentul care a ntocmit statele de salarii (exemplarul 2 impreuna cu exemplarul 2 al borderoului de salarii neridicate si "Drepturi banesti -chenzina a II-a (extras)" care va servi la acordarea vizei atunci cnd se solicita pentru plata salariilor neridicate). Exemplarul 1 al statului de plata se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil separat de celelalte acte justificative de plati, iar exemplarul 2 la compartimentul care a ntocmit statele de salarii. Statul de salarii pentru colaboratori serveste ca : .document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite colaboratorilor, al contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate precum si al impozitului aferent; .document justificativ de nregistrare n contabilitate. Statul de salarii pentru colaboratori se ntocmeste n doua exemplare, lunar, pe baza conventiei civile de prestari servicii si se semneaza pentru confirmarea exactitatii drepturilor banesti de catre persoana care ntocmeste documentul. Platile facute n cursul lunii sub forma de avans se includ n statul de salarii pentru colaboratori, n vederea cuprinderii ntregii sume cuvenite si pentru calculul impozitului aferent. Daca necesitatile o cer, unitatile pot sa si stabileasca o alta macheta a formularului care sa contina informatiile necesare n vederea unui eventual control sau n vederea completarii Fisei fiscale 2, respectiv: .venitul brut; .contributia pentru asigurarile sociale de sanatate; .venitul baza de calcul;

.impozitul calculat si retinut. Statul de salarii pentru colaboratori circula: .la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1); .la casieria unitatii pentru efectuarea platii drepturilor cuvenite (exemplarul 1); .la compartimentul financiar - contabil, ca anexa la exemplarul 2 al Registrului de casa, pentru nregistrarea n contabilitate (exemplarul 1 mpreuna cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate); .la compartimentul care a ntocmit statul de salarii pentru colaboratori (exemplarul 2 mpreuna cu exemplarul 2 al borderoului de salarii neridicate, care va servi la acordarea vizei atunci cnd se solicita plata drepturilor neridicate). Exemplarul 1 al statului de salarii pentru colaboratori se arhiveaza la compartimentul financiar contabil, separat de celelalte acte justificative de plati si se pastreaza permanent n arhiva unitatii. Exemplarul 2 se arhiveaza la compartimentul care a ntocmit statul de salarii pentru colaboratori. Lista de avans chenzinal serveste ca: .document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor ca avansuri chenzinale; .document pentru retinerea prin statele de salarii a avansurilor chenzinale platite; .document justificativ de nregistrare n contabilitate. Acest document se ntocmeste lunar, de compartimentul care are aceasta atributie, pe baza documentelor de evidenta a muncii, a timpului lucrat efectiv, a certificatelor medicale prezentate si se semneaza pentru confirmarea exactitatii calculelor de persoana care a calculat avansurile chenzinale si a ntocmit lista. Lista de avans chenzinal circula: .la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar - preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1); .la casieria unitatii mpreuna cu "Drepturi banesti - chenzina I(extras)", pentru efectuarea platii avansurilor cuvenite (exemplarul 1); .la compartimentul financiar - contabil, ca anexa la exemplarul 2 al Registrului de casa, pentru nregistrarea n contabilitate (exemplarul 1);

.la compartimentul care a ntocmit lista de avans pentru a servi la ntocmirea statelor de salarii la sfrsitul lunii (exemplarul 2). Exemplarul 1 al listei de avans chenzinal se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al Registrului de casa, iar exemplarul 2 la compartimentul care a ntocmit lista de avans. "Drepturi banesti-chenzina I (extras)" si "Drepturi banesti-chenzina II(extras)" sunt formulare care servesc ca documente pentru plata drepturilor banesti cuvenite salariatilor . Aceste formulare se ntocmesc n doua exemplare, de compartimentul care are atributia de calcul a drepturilor banesti ale salariatilor, nsotesc orice plata a acestora si se semneaza pentru exactitatea sumelor de persoana care a calculat drepturile banesti. Datele de identificare ale salariatului sunt prezentate n antetul formularului, prin informatiile furnizate de rubrica "Numar", acesta fiind format din doua grupe de cifre, din care prima reprezinta numarul curent al lunii si anul pentru care se face plata, iar a doua grupa reprezinta marca salariatului si este urmata de numele si prenumele acestuia. Formularele poarta semnatura persoanelor autorizate sa verifice concordanta deplina dintre acestea si documentele care au stat la baza ntocmirii lor. Ambele exemplare ale extrasului, mpreuna cu drepturile banesti se introduc n plicul care se nmneaza salariatului. Acesta verifica concordanta sumei primite cu rubrica"Total de plata", semneaza exemplarul 1 si l restituie casierului platitor. Formularul "Drepturi banesti-chenzina I(extras)" se utilizeaza la acordarea avansului, premiilor, indemnizatiilor pentru concediul de odihna sau a altor plati, n cursul lunii, iar formularul "Drepturi banesti-chenzina II (extras)" se utilizeaza pentru plata chenzinei a II-a . n cazul cnd plata salariilor s-a efectuat de casierul unitatii, iar salariile nu au fost ridicate, n rubrica "Primit suma din drepturi banesti-chenzina II(extras}" se mentioneaza "depus cu chitanta nr.", ntocmindu-se un borderou cu salariile neridicate, n doua exemplare, care cuprinde datele de identificare ale persoanei si suma pe care nu a ridicat-o. Formularele circula: .la casieria unitatii sau casierii platitori pentru efectuarea platii drepturilor banesti ale salariatilor; .la compartimentul financiar - contabil, ca anexa la exemplarul 1 a documentelor care servesc la stabilirea drepturilor cuvenite salariatilor (stat de salarii, lista de avans chenzinal, lista de indemnizatii pentru concediul de odihna etc.). Exemplarul 1 al formularelor se arhiveaza la compartimentul financiar - contabil iar exemplarul 2 ramne la salariat.

Situatia salariilor achitate prin carduri Daca salariile se achita prin intermediul cardurilor,unitatea ntocmeste si nainteaza bancii o situatie pentru alimentarea conturilor de carduri ale salariatilor.Aceasta situatie cuprinde urmatoarele date: .numele si prenumele salariatului ; .numarul cardului ; .numarul contului curent ; .suma ; Fisa de evidenta a salariilor se ntocmeste n doua formulare: formularul cod 14-5-2 si formularul cod 14-5-2/a. Formularul cod 14-5-2 serveste ca: .document pentru evidenta timpului lucrat efectiv si a salariilor n vederea calcularii indemnizatiilor pentru concediul de odihna; .document de evidenta a sumelor care se retin esalonat (rate, chirii, popriri etc.). Formularul se foloseste corelat cu statul de salarii. Se ntocmeste ntr-un exemplar, lunar, de compartimentul care are atributii de calcul si stabilire a drepturilor salariale, pe baza statelor de salarii. Coloanele de retineri ale formularului se completeaza cu sumele a caror retinere urmeaza a se face esalonat, pe luni, pe baza contractelor sau pe baza altor documente legale. n cazul n care ntr-o luna, suma efectiv retinuta nu corespunde cu cea nscrisa n formular, suma efectiv retinuta se nscrie n aceeasi rubrica, alaturi sau sub suma trecuta pe baza contractului sau a altui document legal. Acest formular nu circula, fiind document de nregistrare. Se arhiveaza la compartimentul unde se ntocmeste. Formularul cod 14-5-2/a serveste ca: .document pentru evidenta timpului lucrat efectiv si a timpului nelucrat; .document pentru stabilirea drepturilor privind salariile, indemnizatiile de conducere, indemnizatiile pentru concediul de odihna, sporurile si premiile;

.document n care se stabilesc diminuarile de salarii si retinerile efective, ca urmare a nerealizarii indicatorilor care conditioneaza plata salariilor; .document n care se consemneaza sumele restituite ca urmare a realizarii ulterioare a indicatorilor care conditioneaza plata salariilor; .document de evidenta a sumelor care se retin din salarii potrivit dispozitiilor legale (rate, chirii, popriri etc.); .document care sta la baza completarii statului de salarii . Formularul se ntocmeste ntr-un exemplar, lunar, de compartimentul care are atributii de calcul si stabilire a drepturilor de salarii pe baza documentelor de evidenta a muncii si a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale. Coloanele de retineri ale formularului se completeaza cu sumele a caror retinere urmeaza a se face esalonat pe luni, pe baza contractelor sau a altor documente legale. n cazul n care suma efectiv retinuta nu corespunde cu cea nscrisa n formular, suma efectiv retinuta se nscrie n aceeasi rubrica, alaturi sau sub suma trecuta pe baza contractului sau a altui document legal. Acest formular nu circula, fiind document de nregistrare, si se arhiveaza la compartimentul unde se ntocmeste. Centralizatorul statelor de salarii n unitatile n care se ntocmesc mai multe state de salarii, pentru fiecare sectie, atelier, sector, acestea se centralizeaza la nivelul unitatii pentru nregistrarea n contabilitate si calculul contributiilor datorate la bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetul fondului de somaj, precum si calculul altor contributii. Se ntocmeste n doua exemplare n compartimentul care are atributii de stabilirea drepturilor salariale pe baza statelor de salarii. Un exemplar se preda la contabilitate iar celalalt se pastreaza la compartimentul n care s-a ntocmit. Lista de indemnizatii pentru concediul de odihna serveste ca: .document pentru stabilirea drepturilor privind indemnizatiile cuvenite salariatilor, pe timpul efectuarii concediului de odihna; .document justificativ de nregistrare n contabilitate. Se ntocmeste n doua exemplare, pe masura plecarii personalului n concediul de odihna, de compartimentul care are aceasta atributie, pe baza datelor din fisa de evidenta a salariilor si se

semneaza pentru confirmarea realitatii datelor si exactitatii calculelor de persoana care a calculat indemnizatiile si a ntocmit lista. Lista de indemnizatii pentru concediul de odihna circula: .la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1); .la casieria unitatii mpreuna cu "Drepturi banesti-chenzina a II-a(extras)" pentru efectuarea platii (exemplarul 1); .la compartimentul financiar - contabil, ca anexa la exemplarul 2 al Registrului de casa, pentru nregistrarea n contabilitate (exemplarul 1); .la compartimentul care a ntocmit lista de avans pentru a servi la ntocmirea statelor de salarii la sfrsitul lunii (exemplarul 2). Exemplarul 1 al documentului se arhiveaza la compartimentul financiar - contabil, iar exemplarul 2 se arhiveaza la compartimentul care a ntocmit lista. Desfasuratorul indemnizatiilor platite n contul asigurarilor sociale de stat serveste ca document de centralizare a zilelor lucratoare de concediu medical, a cazurilor pentru proteze, decese, precum si a indemnizatiilor platite n contul asigurarilor sociale de stat. Documentul se ntocmeste ntr-un exemplar, de compartimentul financiar - contabil, la sfrsitul fiecarei luni, pe baza certificatelor medicale si a statelor de salarii si nu circula, fiind document de nregistrare. Acest document se arhiveaza la compartimentul financiar - contabil, anexat la dispozitia de plata privind asigurarile sociale. Fisa fiscala 1 se utilizeaza pentru declararea modului de calcul si de retinere a impozitului pe veniturile din salarii pentru functia de baza. Se ntocmeste de angajator n trei exemplare, astfel: .exemplarul Fisei fiscale 1 cu specificatia "original pentru angajator"; .exemplarul Fisei fiscale 1 cu specificatia "copie pentru unitatea fiscala"; .exemplarul Fisei fiscale 1 cu specificatia "copie pentru angajat". Fisa fiscala 1 circula: .un exemplar la angajator;

.un exemplar la organul fiscal; .un exemplar la angajat. Un exemplar al Fisei fiscale 1 se arhiveaza la angajator iar un exemplar la organul fiscal. Fisa fiscala 2 se utilizeaza pentru declararea modului de calcul a impozitului pe veniturile din salarii, altele dect cele de la functia de baza. Fisa fiscala 2 se completeaza de platitorii de venituri din salarii, altele dect cele de la functia de baza, pentru fiecare persoana care obtine venituri de aceasta natura. Acest formular se completeaza n trei exemplare, astfel: .exemplarul Fisei fiscale 2 cu specificatia "original pentru angajator" ramne la platitorii de venituri; .exemplarul Fisei fiscale 2 cu specificatia "copie pentru unitatea fiscala" se depune la unitatea fiscala competenta; .exemplarul Fisei fiscale 2 cu specificatia "copie pentru angajat" se transmite angajatului. Un exemplar din acest formular se arhiveaza la angajator iar un alt exemplar se transmite la organul fiscal. Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale. Asigurarea evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor de stat se realizeaza pe baza Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale. Obligatia de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat este reprezentata de contributia de asigurari sociale. Declaratia se depune lunar, la data stabilita de casa teritoriala de pensii n raza careia si are sediul angajatorul persoana juridica sau domiciliul angajatorul persoana fizica. Aceasta declaratie se depune pe suport de hrtie. Angajatorii care au un numar mediu lunar de salariati mai mare de 20 depun obligatoriu aceasta declaratie si pe suport magnetic sau electronic, n formatul prevazut n "Instructiunile pentru transmiterea pe cale electronica a Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale". Prima declaratie depusa la casa teritoriala de pensii reprezinta nregistrarea n sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale a asiguratilor, pentru care angajatorii au obligatia prevazuta de lege de a calcula, retine si vira contributia individuala de asigurari sociale.

Declaratia privind obligatiile de plata catre bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj. Persoanele juridice si fizice avnd calitatea de angajatori, care, potrivit legii au obligatii de plata la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj trebuie sa declare lunar aceste obligatii. Declaratia lunara se depune n termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datoreaza contributiile, odata cu dovada efectuarii platii acestora, la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, n a carei raza teritoriala se afla sediul social al angajatorului persoana juridica sau domiciliul angajatorului persoana fizica. Declaratia lunara se ntocmeste n doua exemplare. Un exemplar se depune la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, inclusive prin posta sau sistem electronic si este, potrivit legii, documentul de evidenta ce reprezinta titlul de creanta. Al doilea exemplar al declaratiei ramne la angajator si se arhiveaza la compartimentul financiarcontabil. Declaratia privind obligatiile de plata la Fondul de asigurari de sanatate Persoanele juridice si fizice, avnd calitatea de angajatori, care, potrivit legii au obligatia de plata a contributiei la Fondul de asigurari sociale de sanatate, trebuie sa declare lunar aceste obligatii. Declaratia lunara cuprinde contributia datorata de angajator, contributia datorata de asigurati si contributia datorata de persoanele care se afla n concediu medical, concediu de maternitate si concediu pentru ngrijirea copilului bolnav si care se suporta din contributia angajatorului la asigurarile sociale. La Declaratia lunara se anexeaza Lista nominala cu angajatii care intra si ies din activitate n cursul lunii pentru care se face raportarea. Declaratia lunara se depune n termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datoreaza contributiile, odata cu dovada efectuarii platii acestora, la Casa Judeteana de Asigurari de sanatate, sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, n a carei raza teritoriala se afla sediul social al angajatorului persoana juridica sau domiciliul angajatorului persoana fizica. Declaratia lunara se ntocmeste n doua exemplare. Un exemplar se depune la Casa Judeteana de Asigurari de sanatate, sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, inclusiv prin posta sau sistem electronic si este, potrivit legii, documentul de evidenta ce reprezinta titlul de creanta. Al doilea exemplar al declaratiei ramne la angajator si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. 2.5. REFLECTAREA DREPTURILOR SALARIALE sI A CONTRIBUIILOR ASUPRA ACESTORA N SITUAIILE FINANCIARE ANUALE Situatiile financiare anuale sunt documentele principale ale evidentei contabile a societatilor comerciale, care, potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991 si prevederilor H.G. nr.627/1995 sunt

obligatoriu de ntocmit si de depus la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice n termenele stabilite. Situatiile financiare anuale se compun din: bilant, cont de profit si pierdere, note explicative privind patrimoniul si activitatea societatii. Pentru ntocmirea acestora se au n vedere regulile cu caracter general privind activitatea contabila. Drepturile salariale si contributiile asupra acestora se reflecta n Bilant, unde se trec soldurile conturilor utilizate pentru nregistrarea drepturilor salariale si a contributiilor asupra acestora, n Contul de profit si pierdere, sub forma cheltuielilor cu remuneratiile personalului, a cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala si a cheltuielilor cu alte taxe asupra salariilor si n Nota 3 "Situatia creantelor si datoriilor" unde sunt reflectate creantele n legatura cu personalul si asigurarile sociale, alte creante fata de stat si institutii publice n legatura cu salariile, datoriile cu personalul si asigurarile sociale, precum si alte datorii fata de stat si institutii publice n legatura cu salariile. Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta activul si pasivul societatii comerciale la nchiderea exercitiului precum si n alte situatii prevazute de lege. n activul bilantului, n grupa II"Active circulante", la postul "Alte creante" sunt reflectate soldurile urmatoarelor conturi: Contul 425"Avansuri acordate personalului" Contul 4282"Alte creante n legatura cu personalul" Contul 4382"Alte creante sociale"

Sunt reflectate deasemenea sumele virate n plus la contributiile unitatii si ale personalului la asigurarile sociale, la fondul de somaj si la asigurarile sociale de sanatate, respectiv soldurile debitoare ale conturilor 431"Asigurari sociale" si 437"Ajutor de somaj", sumele virate n plus la impozitul pe veniturile din salarii si la fondurile speciale, respectiv soldurile debitoare ale conturilor 444"Impozitul pe veniturile din salarii" si 447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate". n pasivul bilantului, la grupa III"Datorii" la postul "Alte datorii" sunt reflectate soldurile urmatoarelor conturi: Contul 421"Personal - remuneratii datorate" Contul 423"Personal-ajutoare materiale datorate" Contul 424"Participarea personalului la profit" Contul 426"Drepturi de personal neridicate"

Contul 427"Retineri din remuneratii datorate tertilor" Contul 4281"Alte datorii n legatura cu personalul" Contul 431"Asigurari sociale" Contul 437"Ajutor de somaj" Contul 4381"Alte datorii sociale" Contul 444"Impozitul pe venitul din salarii" Contul 447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"

Contul de profit si pierdere cuprinde totalitatea veniturilor realizate, a cheltuielilor efectuate si a rezultatelor obtinute (profit sau pierdere). Datele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli, respectiv din rulajele creditoare ale conturilor de venituri, cumulate de la nceputul anului. n grupa II"Cheltuieli pentru exploatare" sunt reflectate drepturile salariale si contributiile asupra acestora n urmatoarele posturi: .Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635), care preia rulajul debitor al contului 635"Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" ce reprezinta contributia unitatii la Fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap; .Cheltuieli cu remuneratiile personalului (ct. 641), care preia rulajul debitor al contului 641"Cheltuieli cu salariile personalului" .Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645),care preia rulajele debitoare ale conturilor: 6451"Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale" 6452"Cheltuieli privind contributia unitatii la ajutorul de somaj" 6458"Alte cheltuieli privind asigurarile sociale"

Nota 3 "Situatia creantelor si datoriilor" cuprinde totalitatea creantelor si datoriilor unitatii existente la nchiderea exercitiului precum si n alte situatii prevazute de lege. Datele se preiau din soldurile debitoare ale conturilor de creante, respectiv din soldurile creditoare ale conturilor de datorii. n grupa "Creante din active circulante" sunt reflectate creantele n legatura cu personalul si asigurarile sociale, precum si creantele fata de stat si institutii publice n legatura cu salariile, n urmatoarele posturi:

Creante - personal si asigurari sociale (ct. 425+4282+431+437+4382) care preia soldurile finale debitoare ale urmatoarelor conturi:

Contul425"Avansuri acordate personalului"


Contul4282"Alte creante n legatura cu personalul" Contul431"Asigurari sociale"

Contul4311"Contributia unitatii la asigurarile sociale" Contul4312"Contributia personalului la asigurarile sociale" Contul437"Ajutor de somaj"

Contul4371"Contributia unitatii la fondul de somaj" Contul4372"Contributia personalului la fondul de somaj" Contul4382"Alte creante sociale"

Alte creante cu statul si institutii publice (ct. 444+447) care preia soldurile finale debitoare ale urmatoarelor conturi: Contul444"Impozitul pe venitul din salarii" Contul447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"

n grupa "Alte datorii"sunt reflectate datoriile fata de personal si asigurarile sociale, precum si alte datorii fata de stat si institutii publice n legatura cu salariile, n urmatoarele posturi: Datorii cu personalul si asigurarile sociale(ct.421+423+424+426+427+4281+431+437+4381) creditoare ale urmatoarelor conturi:

unde sunt preluate soldurile finale

Contul421"Personal - remuneratii datorate"

Contul423"Personal - ajutoare materiale datorate'


Contul424"Participarea personalului la profit" Contul426"Drepturi de personal neridicate" Contul427"Retineri din remuneratii datorate tertilor" Contul4281"Alte datorii n legatura cu personalul" Contul431"Asigurari sociale"

Contul4311"Contributia unitatii la asigurarile sociale"

Contul4312"Contributia personalului la asigurarile sociale" Contul437"Ajutor de somaj"

Contul4371"Contributia unitatii la fondul de somaj" Contul4372"Contributia personalului la fondul de somaj"

Contul4381"Alte datorii sociale"


Alte datorii fata de stat si institutii publice (ct.444+447), unde sunt preluate soldurile finale creditoare ale urmatoarelor conturi: Contul444"Impozitul pe venitul din salarii" Contul447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"

n conditiile aplicarii sistemului contabil armonizat cu normele europene si cu standardele internationale de contabilitate, drepturile salariale si contributiile asupra acestora se reflecta n Bilant, n Contul de profit si pierdere, n Situatia fluxurilor de trezorerie, precum si n Nota 5"Situatia creantelor si datoriilor". n activul bilantului, n grupa II"Active circulante", subgrupa "Creante", la postul "Alte creante", sunt reflectate soldurile finale debitoare ale urmatoarelor conturi:

Contul425"Avansuri acordate personalului" Contul4282"Alte creante n legatura cu personalul" Contul4382"Alte creante sociale" Contul431"Asigurari sociale" Contul437"Ajutor de somaj" Contul444"Impozitul pe venitul din salarii" Contul447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" n pasivul bilantului, la grupa III"Datorii", datoriile unitatii fata de salariati, fata de bugetul asigurarilor sociale, asigurarilor

sociale de sanatate si bugetul fondului de somaj, precum si alte datorii ale unitatii fata de stat si institutii publice n legatura cu salariile sunt reflectate n doua subgrupe: "Datorii ce trebuie platite ntr-o perioada de un an" si "Datorii ce trebuie platite ntr-o perioada mai mare de un an". La fiecare din aceste doua subgrupe, la postul "Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale",sunt preluate soldurile finale creditoare ale urmatoarelor conturi:
Contul421"Personal - remuneratii datorate" Contul423"Personal - ajutoare materiale datorate"

Contul424"Participarea personalului la profit"


Contul426"Drepturi de personal neridicate" Contul427"Retineri din remuneratii datorate tertilor" Contul4281"Alte datorii n legatura cu personalul"

Contul431"Asigurari sociale"
Contul437"Ajutor de somaj" Contul4381"Alte datorii sociale" Contul444"Impozitul pe venitul din salarii" Contul 447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"

n Contul de profit si pierdere datele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli, respectiv din rulajele creditoare ale conturilor de venituri, cumulate de la nceputul anului. n grupa II"Cheltuieli pentru exploatare", drepturile salariale si contributiile asupra acestora sunt reflectate n urmatoarele posturi: Salarii (ct.641 - 7414), care preia rulajele debitoare cumulate ale contului 641"Cheltuieli cu remuneratiile personalului" din care se scad rulajele creditoare cumulate ale contului 7414"Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului" Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645 - 7415), care preia rulajele debitoare cumulate ale contului 645"Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" din care se scad rulajele creditoare cumulate ale contului 7415"Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala"

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635), care preia rulajele debitoare cumulate ale contului 635"Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" Situatia fluxurilor de trezorerie cuprinde fluxurile de numerar, respectiv total ncasari si total plati, corespunzatoare celor trei grupe de activitati: de exploatare, de investitii si de finantare. Drepturile salariale si contributiile asupra acestora reprezinta plati n activitatea de exploatare si sunt reflectate n "Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare" la "Total plati".Datele sunt preluate din fisele conturilor de trezorerie prin care s-au derulat operatiuni de plati, extrase din Registrul cartea mare, dupa cum urmeaza: .Plati catre salariati privind salariile, care preia sumele cumulate creditoare ale contului 5311"Casa n lei", n corespondenta cu conturile: 421"Personal - remuneratii datorate"; 425"Avansuri acordate personalului".

.Plati privind asigurarile sociale si protectia sociala, care preia sumele cumulate creditoare ale contului 5121"Conturi la banci n lei", n corespondenta cu urmatoarele conturi: 4311"Contributia unitatii la asigurarile sociale"; 4312"Contributia personalului pentru asigurarile sociale"; 4313"Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate"; 4314"Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate"; 4371"Contributia unitatii la fondul de somaj"; 4372"Contributia personalului la fondul de somaj"; 4381"Alte datorii sociale".

.Plati privind impozitele si taxele, care preia sumele cumulate creditoare ale contului 5121"Conturi la banci n lei", n corespondenta cu urmatoarele conturi: 444"Impozitul pe venitul din salarii"; 447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate".

n Nota 5"Situatia creantelor si datoriilor", datele se preiau din soldurile debitoare ale conturilor de creante, respectiv din soldurile creditoare ale conturilor de datorii.

n grupa II"Creante din active circulante" sunt reflectate creantele unitatii fata de personal, fata de asigurarile sociale, precum si fata de stat si diferite institutii publice n legatura cu salariile, n urmatoarele posturi: .Creante - personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382), care preia soldurile debitoare ale urmatoarelor conturi: Contul425"Avansuri acordate personalului" Contul4282"Alte creante n legatura cu personalul" Contul431"Asigurari sociale" Contul437"Ajutor de somaj" Contul4382"Alte creante sociale"

.Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444+447), care preia soldurile debitoare ale urmatoarelor conturi: Contul444"Impozitul pe venitul din salarii" Contul447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"

n grupa "Alte datorii" sunt reflectate datoriile unitatii fata de personal, asigurari sociale, stat si institutii publice, n legatura cu salariile, n urmatoarele posturi: .Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+426+427+4281+431+437+ 4381), unde sunt preluate soldurile creditoare ale urmatoarelor conturi: Contul421"Personal - remuneratii datorate" Contul423"Personal - ajutoare materiale datorate" Contul424"Participarea personalului la profit" Contul426"Drepturi de personal neridicate" Contul427"Retineri din remuneratii datorate tertilor" Contul4281"Alte datorii n legatura cu personalul" Contul431"Asigurari sociale" Contul437"Ajutor de somaj"

Contul4381"Alte datorii sociale"

.Alte datorii fata de stat si institutii publice (ct.444+447), unde sunt preluate soldurile creditoare ale urmatoarelor conturi: Contul444"Impozitul pe venitul din salarii" Contul447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"

CAPITOLUL 3
CONTABILITATEA DREPTURILOR SALARIALE sI A CONTRIBUIILOR ASUPRA ACESTORA sI OPERAII AFERENTE 3.1 PREZENTAREA CONTURILOR PRIVIND SALARIILE sI ALTE DREPTURI ASIMILATE Pentru evidenta datoriilor si creantelor fata de personal se folosesc conturile din grupa 42"Personal si conturi asimilate", si anume: 421"Personal - remuneratii datorate" 423"Personal - ajutoare materiale datorate" 424"Participarea personalului la profit" 425"Avansuri acordate personalului" 426"Drepturi de personal neridicate" 427"Retineri din remuneratii datorate tertilor" 428"Alte datorii si creante n legatura cu personalul" 4281"Alte datorii n legatura cu personalul" 4282"Alte creante n legatura cu personalul" Contul 421"Personal - remuneratii datorate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru salariile cuvenite acestuia n bani sau n natura, inclusive a adaosurilor si a premiilor achitate din fondul de salarii. Acest cont poate fi caracterizat astfel: .dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt;

.dupa functia contabila este un cont de pasiv; .se crediteaza cu salariile si alte drepturi cuvenite salariatilor; .se debiteaza cu salariile nete achitate personalului, cu retinerile din salarii si cu salariile neridicate; .soldul creditor reprezinta sumele datorate salariatilor; .evidenta analitica a salariilor datorate se realizeaza prin statele de salarii lunare. Contul 423"Personal - ajutoare materiale datorate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajutoarelor pentru incapacitate temporara de munca, a celor pentru ngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare datorate. Acest cont poate fi caracterizat astfel: .dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt; .dupa functia contabila este un cont de pasiv; .se crediteaza cu sumele datorate personalului pe seama asigurarilor sociale, precum si cu cele acordate, potrivit legii, pentru protectia sociala; .se debiteaza cu sumele platite ca ajutoare materiale, cu retinerile din acestea si cu sumele neridicate de salariati; .soldul creditor reprezinta sumele datorate salariatilor; .evidenta analitica a ajutoarelor materiale datorate se realizeaza materiale. Contul 424"Participarea personalului la profit" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stimulentelor cuvenite personalului din profit. Acest cont poate fi caracterizat astfel: .dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt; .dupa functia contabila este un cont de pasiv; .se crediteaza cu sumele datorate salariatilor pe seama fondului de participare la profit; .se debiteaza cu sumele achitate salariatilor si impozitul retinut; prin statele de ajutoare

.soldul creditor reprezinta sumele datorate personalului; .evidenta analitica se realizeaza cu ajutorul listelor de plata a sumelor. Contul 425"Avansuri acordate personalului" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate personalului unitatii. Contul poate fi caracterizat astfel: .dupa continutul economic este un cont de creante; .dupa functia contabila este un cont de activ; .se debiteaza cu avansurile din salariu acordate salariatilor; .se crediteaza la sfrsitul lunii cu sumele retinute pe statele de salarii sau ajutoare materiale reprezentnd avansuri acordate; .soldul debitor reprezinta avansurile platite; .evidenta analitica este reprezentata de listele de avans. Contul 426"Drepturi de personal neridicate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta drepturilor de personal neridicate de salariat n termenul legal. Contul poate fi caracterizat astfel: .dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt; .dupa functia contabila este un cont de pasiv; .se crediteaza cu sumele datorate personalului, dar neridicate; .se debiteaza cu sumele achitate personalului si drepturile de personal neridicate, prescrise; .soldul creditor reprezinta drepturi de personal neridicate; .se dezvolta n analitic pe salariati care nu si-au ridicat drepturile. Contul 427"Retineri din remuneratii datorate tertilor" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta retinerilor si popririlor din remuneratii datorate tertilor.

Contul poate fi caracterizat astfel: .dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt; .dupa functia contabila este un cont de pasiv; .se crediteaza cu sumele retinute de la salariati datorate tertilor, reprezentnd chirii, cumparari cu plata n rate si alte obligatii fata de terti; .se debiteaza cu sumele achitate tertilor, reprezentnd retineri sau popriri din salarii; .soldul creditor reprezinta sumele retinute de la salariati, datorate tertilor; .se dezvolta n analitic pe fiecare beneficiar de retineri. Contul 4281"Alte datorii n legatura cu personalul" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu salariatii la nchiderea exercitiului, pentru a permite nregistrarea cheltuielilor aferente exercitiului expirat, precum si a altor datorii n raporturile cu personalul. Acest cont poate fi caracterizat astfel: .dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt; .dupa functia contabila este un cont de pasiv; .se crediteaza cu sumele datorate personalului, legate de drepturile de salarizare; .se debiteaza cu sumele achitate personalului, evidentiate anterior n acest cont; .soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate salariatilor; .se dezvolta pe analitice deschise pe salariati pentru care unitatea are obligatii de plata. Contul 4282"Alte creante n legatura cu personalul" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu salariatii la nchiderea exercitiului pentru a permite nregistrarea veniturilor aferente exercitiului expirat si a altor creante n raporturile cu personalul. Acest cont poate fi caracterizat astfel: .dupa continutul economic este un cont de creante; .dupa functia contabila este un cont de activ;

.se debiteaza cu sumele datorate de personal reprezentnd chirii si consumuri care se fac venit pentru unitate, precum si cu sumele datorate de personal legate de drepturile banesti cuvenite unitatii; .se crediteaza cu sumele ncasate de la salariati evidentiate anterior n acest cont; .soldul debitor reprezinta sumele datorate de salariati; .se dezvolta n analitic pe salariati care au datorii fata de unitate. 3.2.PREZENTAREA CONTURILOR PRIVIND CONTRIBUIILE ASUPRA SALARIILOR Agentii economici care folosesc forta de munca asigura protectia salariatilor prin sistemul asigurarilor sociale si al fondurilor speciale pentru ajutorul de somaj. Conturile care evidentiaza datoriile privind contributiile unitatii si ale personalului la asigurarile sociale, la fondul de somaj, precum si alte datorii si creante sociale sunt cuprinse n grupa 43"Asigurari sociale, protectie sociala si conturi asimilate". Aceste conturi sunt: 431"Asigurari sociale" 4311"Contributia unitatii la asigurarile sociale" 4312"Contributia personalului la asigurarile sociale" 437"Ajutor de somaj" 4371"Contributia unitatii la fondul de somaj" 4372"Contributia personalului la fondul de somaj" 438"Alte datorii si creante sociale" 4381"Alte datorii sociale" 4382"Alte creante sociale" Contabilitatea decontarilor privind contributia unitatii la asigurarile sociale se realizeaza cu ajutorul contului 4311"Contributia unitatii la asigurarile sociale" Acest cont se caracterizeaza astfel: .dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt; .dupa functia contabila este un cont de pasiv;

.se crediteaza cu contributia unitatii la asigurarile sociale si la asigurarile sociale de sanatate; .se debiteaza cu sumele datorate personalului ce se suporta din asigurarile sociale si cu plata datoriilor la asigurarile sociale;....... .soldul creditor reprezinta sumele datorate la asigurarile sociale; .se dezvolta n analitic astfel: 4311.01"Contributia unitatii la asigurarile sociale" 4311.02"Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate" 4311.03"Contributia asiguratului la asigurarile sociale de sanatate" n cazuri exceptionale, acest cont poate prezenta temporar, la sfrsitul lunii, si sold debitor, reprezentnd diferenta de ncasat de la bugetul asigurarilor sociale, n situatia n care ajutoarele materiale acordate salariatilor depasesc contributia unitatii la asigurarile sociale. Din aceasta cauza se pune n discutie functia contabila a acestui cont, n sensul de a fi considerat bifunctional. Contabilitatea decontarilor privind contributia personalului la asigurarile sociale se realizeaza cu ajutorul contului 4312"Contributia personalului la asigurarile sociale" Acest cont se caracterizeaza astfel: .dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt; .dupa functia contabila este un cont de pasiv; .se crediteaza cu contributia personalului la asigurarile sociale; .se debiteaza cu sumele virate asigurarilor sociale; .soldul creditor reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale ca si contributie a personalului la asigurarile sociale; .nu necesita dezvoltare analitica. Contributia privind fondurile speciale pentru ajutorul de somaj, este la fel ca si contributia pentru asigurarile sociale, de doua feluri; .contributia unitatii la fondul de somaj; .contributia personalului la fondul de somaj. Contabilitatea contributiei unitatii la fondul de somaj se realizeaza cu ajutorul contului

4371"Contributia unitatii la fondul de somaj", care: .dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt; .dupa functia contabila este un cont de datorii; .se crediteaza cu contributia datorata de unitate la fondul de somaj; .se debiteaza cu sumele virate pentru fondul de somaj; .soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate pentru constituirea fondului de somaj; .nu necesita dezvoltare analitica. Contabilitatea decontarilor privind contributia personalului la fondul de somaj se realizeaza cu ajutorul contului 4372"Contributia personalului la fondul de somaj", care: .dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt; .dupa functia contabila este un cont de pasiv; .se crediteaza cu sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj; .se debiteaza cu sumele virate sau platite reprezentnd contributia personalului pentru fondul de somaj; .soldul creditor reprezinta sumele datorate de salariati pentru constituirea fondului de somaj; .nu necesita dezvoltare analitica. Pentru tinerea evidentei datoriilor de achitat sau a creantelor de ncasat n contul asigurarilor sociale aferente exercitiului n curs, precum si a platii acestora, se foloseste contul 438"Alte datorii si creante sociale". Acest cont se dezvolta pe doua conturi sintetice de gradul II, si anume: 4381"Alte datorii sociale" 4382"Alte creante sociale" Contul 4381"Alte datorii sociale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor de achitat n contul asigurarilor sociale aferente exercitiului n curs, precum si a platii acestora. Se caracterizeaza astfel: .dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt;

.dupa functia contabila este un cont de pasiv; .se crediteaza cu sumele datorate asigurarilor sociale din operatii diverse; .se debiteaza cu sumele virate asigurarilor sociale, reflectate anterior ca alte datorii sociale; .soldul creditor reprezinta sumele datorate bugetului asigurarilor sociale; .se dezvolta n analitic pe categorii de datorii.

Contul 4382"Alte creante sociale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor de ncasat n contul asigurarilor sociale aferente exercitiului n curs, precum si a ncasarii acestora. Poate fi caracterizat astfel: .dupa continutul economic este un cont de creante; .dupa functia contabila este un cont de activ; .se debiteaza cu alte sume de recuperat de la bugetul asigurarilor sociale si de la fondul de somaj; .se crediteaza cu sumele ncasate de la bugetul asigurarilor sociale si de la fondul de somaj reflectate ca alte creante sociale; .soldul debitor reprezinta sumele ce urmeaza a se ncasa de la bugetul asigurarilor sociale si de la fondul de somaj; .se dezvolta n analitic pe categorii de creante.

3.3. CONTABILITATEA IMPOZITELOR, TAXELOR sI VRSMINTELOR ASIMILATE SALARIILOR Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului, a fondurilor speciale si a operatiunilor asimilate acestora se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 44 a planului de conturi, intitulata "Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate" O retinere din drepturile salariale ale angajatilor, precum si din veniturile colaboratorilor de orice natura, o reprezinta impozitul pe venitul din salarii. Contabilitatea impozitului pe venitul din salarii se realizeaza cu ajutorul contului 444"Impozitul pe venitul din salarii", care:

.dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, provenite din retinerile din salariile personalului si ale colaboratorilor externi; .dupa functia contabila este un cont de pasiv; .se crediteaza cu sumele datorate bugetului statului ca impozit pe veniturile din salarii, retinut din drepturile salariale ale angajatilor si colaboratorilor unitatii; .se debiteaza cu sumele virate la buget, reprezentnd impozitul pe veniturile din salarii si alte drepturi similare; .soldul creditor reprezinta sumele datorate bugetului ca impozit pe veniturile din salarii; .nu necesita evidenta analitica.

Agentii economici datoreaza unor organisme publice sume constituite n mod special, cu anumite destinatii prevazute de lege, care sunt cunoscute sub denumirea de fonduri speciale. Dintre aceste sume, contributia la Fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap se constituie n cote procentuale (2%) aplicate asupra sumelor brute ce se platesc ca salarii si alte drepturi salariale persoanelor fizice, potrivit statelor de plata. Contabilitatea obligatiilor si decontarilor cu privire la fondurile speciale se realizeaza cu ajutorul contului 447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" , care .dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt; .dupa functia contabila este un cont de pasiv; .se crediteaza cu obligatiile si varsamintele de efectuat catre diferite organisme publice; .se debiteaza cu platile efectuate catre organismele publice sub forma de taxe si varsaminte datorate acestora; .soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate organismelor publice; .se dezvolta n analitic pe feluri de fonduri speciale.

3.4.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR PRIVIND SALARIILE sI CONTRIBUIILE ASUPRA ACESTORA Pentru munca prestata de catre personalul angajat, unitatile economice datoreaza acestuia salarii. Pe lnga salariile cuvenite se mai platesc salariatilor prime sau sporuri de diferite feluri. Toate datoriile catre personal se stabilesc lunar si reprezinta pentru unitatile economice cheltuieli de personal ale exercitiului financiar n curs. Pe lnga salarii, unitatile economice calculeaza si datoreaza statului si altor organisme sociale diferite impozite si taxe care pot fi considerate cheltuieli patronale asupra salariilor. Cheltuielile cu personalul fac obiectul grupei de conturi 64"Cheltuieli cu personalul". n cadrul acesteia functioneaza conturi cu ajutorul carora se nregistreaza salariile personalului si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala. Cheltuielile cu remuneratiile personalului, formate din salarii si alte drepturi personalului pentru munca prestata, se nregistreaza n contabilitate lunar, pe baza statelor de salarii, la nivelul drepturilor salariale brute, cu ajutorul contului 641"Cheltuieli cu remuneratiile personalului". Acest cont se caracterizeaza astfel: .dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare; .dupa functia contabila este un cont asimilat conturilor de activ; .se debiteaza cu remuneratiile si alte drepturi cuvenite personalului; .se crediteaza la sfrsitul perioadelor, prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului; .nu prezinta sold la sfrsitul perioadei. Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala fac parte din cheltuielile patronale pe care unitatile economice le calculeaza si le datoreaza statului sau altor organisme sociale. Ele fac obiectul contului 645"Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" care se desfasoara pe urmatoarele conturi de gradul II: 6451"Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale" 6452"Cheltuieli privind contributia unitatii la ajutorul de somaj" 6458"Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" Contul 6451"Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale" se dezvolta pe urmatoarele analitice:

6451.01"Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale" 6451.02"Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate" Conturile 6451, 6452 si 6458 pot fi caracterizate astfel: .dupa continutul economic sunt conturi de cheltuieli de exploatare; .dupa functia contabila sunt asimilate conturilor de activ; .se debiteaza cu cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala datorate; .se crediteaza la sfrsitul perioadelor prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului; .nu prezinta sold la sfrsitul perioadei. Contributia la fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap este reflectata ca si cheltuiala cu ajutorul contului 635"Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", care: .dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare; .dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ; .se debiteaza cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, datorate bugetului de stat sau altor organisme publice; .se crediteaza la sfrsitul perioadelor, prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului; .nu prezinta sold la sfrsitul perioadei. 3.5. OPERAIUNI PRIVIND DREPTURILE SALARIALE sI CONTRIBUIILE ASUPRA ACESTORA 3.5.1. OPERAIUNI PRIVIND SALARIILE sI DECONTAREA LOR CU PERSONALUL n luna martie 2002, la S.C. COMELF S.A. se nregistreaza, pe baza statelor de salarii, salarii brute n suma de 4.595.988.699 lei. n cursul lunii, pe baza listelor de concedii de odihna, se acorda avansuri n suma de 56.341.252 lei, pe baza listelor de avans chenzinal se acorda chenzina I n suma de 1.434.286.131 lei. n centralizatorul statelor de salarii sunt calculate urmatoarele retineri: contributia salariatilor la asigurarile sociale n suma de 506.159.493 lei; contributia salariatilor la fondul de somaj n suma de 35.275.943 lei;

contributia salariatilor la asigurarile sociale de sanatate n suma de 321.096.210 lei; impozitul pe veniturile din salarii n suma de 331.130.381 lei; alte retineri n suma de 64.243.697 lei, din care: datorate tertilor - 56.214.947 lei ( popriri - 9.486.940 lei, depuneri CEC - 550.000 lei, alte rate -13.743.616 lei, cotizatie sindicat - 32.434.391 lei); datorate unitatii- 8.028.750 lei ( imputatii -1.300.500 lei, echipament lucru -208.250 lei, chirie camin - 6.520.000 lei).

n luna aprilie, din restul de plata aferent salariilor pe luna martie, se depune n conturile de card ale salariatilor suma de 1.282.106.008 lei,se elibereaza n numerar prin casieria unitatii suma de 552.845.379 lei, si se nregistreaza salarii neridicate n suma de 12.504.205 lei. La ridicarea numerarului din banca se achita sumele retinute din salarii reprezentnd contributiile personalului la asigurarile sociale,fondul de somaj si asigurarile sociale de sanatate,impozitul pe veniturile din salarii si alte retineri datorate tertilor. 1. Acordarea de avansuri personalului (chenzina I ) pe baza statelor de avans chenzinal,listelor de concedii de odihna: 425 5311 1.490.627.383 1.490.627.383

2. nregistrarea salariilor brute, la sfrsitul lunii, pe baza statelor de salarii:

641 421

4.595.988.699 4.595.988.699

3. nregistrarea retinerilor din salarii datorate tertilor (popriri,alte rate,depuneri CEC,sindicat): 421 427 56.214.947 56.214.947

4. nregistrarea retinerilor din salarii datorate unitatii unde salariatii sunt angajati (imputatii, echipament de lucru, chirie, camin );

421 4282

8.028.750 8.028.750

5. nregistrarea retinerilor din salarii reprezentnd impozitul pe venitul din salarii, contributia personalului pentru asigurarile sociale de sanatate, contributia personalului pentru asigurarile sociale, contributia personalului la fondul de somaj si avansul chenzinal:

421 % 444 4311.03 4312 4372 425

2.684.289.410 2.684.289.410 331.130.381 321.096.210 506.159.493 35.275.943 1.490.627.383

6. Achitarea salariilor (chenzina a II-a ) n luna urmatoare ( diferenta dintre salariile brute totale si retinerile din salarii ): 421 5311 552.845.379 552.845.379

421 5121

1.282.106.008 1.282.106.008

7. Plata prin banca a retinerilor din salarii datorate la ridicarea de la banca a numerarului pentru chenzina a II-a: % 5121 427 4311.03 4312 4372 444 1.249.876.974 1.249.876.974 56.214.947 321.096.210 506.159.493 35.275.943 331.130.381

8. Salariile neridicate de personal la data achitarii chenzinei a II-a se nregistreaza n contul corespunzator, mentinndu-se datoria fata de personal: 421 426 12.504.205 12.504.205

9. Plata ulterioara a remuneratiilor neridicate:

426 5311

12.504.205 12.504.205

3.5.2. OPERAIUNI PRIVIND AJUTOARELE MATERIALE sI DECONTAREA LOR CU PERSONALUL n luna martie 2002, S.C.COMELF S.A. a nregistrat pentru personalul medicale ajutoare materiale n suma totala de 15.205.400 lei, din care : aflat n concedii

suportate din contributia unitatii la asigurarile sociale , suma de 6.995.075 lei; suportate de unitate suma de 8.210.325 lei.

La data chenzinei I s-a acordat avans din ajutoare materiale n suma de 1.500.000 lei. Se nregistreaza retinerile din ajutoarele materiale astfel: contributia angajatilor la fondul de somaj n suma de 152.054 lei; impozitul pe veniturile din ajutoare materiale n suma de 98.814 lei; alte retineri n suma totala de 1.050.000 lei,din care rate catre terti - 300.000 lei si chirii camin - 750.000 lei.

Se nregistreaza contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate n suma de 1.064.378 lei care se retine din contributia unitatii la asigurarile sociale. Din restul de plata nregistrat n suma de 12.404.532 lei, n luna aprilie se achita n numerar din casieria unitatii suma de 11.204.532 lei, si se nregistreaza ajutoare materiale neridicate n suma de 1.200.000 lei. 1. nregistrarea datoriilor fata de personal pentru ajutoarele materiale, suportate din contributia unitatii la asigurarile sociale, precum si de unitate, pentru protectie sociala, pe baza statelor de plata a ajutoarelor: % 423 4311.01 6458 15.205.400 15.205.400 6.995.075 8.210.325

2. nregistrarea retinerilor din ajutoarele materiale brute: avansurile acordate, datoriile catre terti, datoriile catre unitate, contributia personalului pentru ajutorul de somaj, impozitul pe ajutoare: 423 % 425 427 4282 2.800.868 2.800.868 1.500.000 300.000 750.000

4372 444

152.054 98.814

3.nregistrarea contributiei salariatilor la asigurarile sociale de sanatate prin diminuarea datoriei unitatii la asigurarile sociale, cnd salariatii se afla n concediu de boala , de maternitate sau pentru ngrijirea copilului: 4311.01 4311.03 1.064.378 1.064.378

4.Achitarea ajutoarelor materiale nete personalului:

423 5311

11.204.532 11.204.532

5.nregistrarea ajutoarelor materiale nete neridicate n termen de catre personal: 423 426 1.200.000 1.200.000

6.Plata ulterioara a ajutoarelor materiale nete, neridicate:

426 5311

1.200.000 1.200.000

3.5.3. OPERAIUNI PRIVIND RECOMPENSELE DIN FONDUL DE PARTICIPARE n luna martie S.C.COMELF S.A.nregistreaza recompense din fondul de participare la profit n suma de 425.405.000 lei si se retine impozitul aferent n suma de 76.572.900 lei.Se achita n numerar prin casieria unitatii suma de 326.032.100 lei si se nregistreaza recompense neridicate n suma de 22.800.000 lei. 1.nregistrarea recompenselor datorate personalului pe baza listelor de plata:

112 424

425.405.000 425.405.000

2.nregistrarea impozitului calculat asupra recompenselor cuvenite personalului din fondul de participare la profit:

424 444

76.572.900 76.572.900

3.Achitarea recompenselor nete prin casierie:

424 5311

326.032.100 326.032.100

4.nregistrarea sumelor neridicate de personal din fondul de participare la profit n termen: 424 426 22.800.000 22.800.000

5.Plata ulterioara a recompenselor nete neridicate n termen de personal: 426 5311 22.800.000 22.800.000

3.5.4. OPERAIUNI PRIVIND DATORIILE NEEXIGIBILE FA DE PERSONAL S.C.COMELF S.A. a nregistrat la sfrsitul exercitiului anterior pe cheltuieli datorii fata de salariati n suma de 65.454.200 lei, de natura concediilor de odihna neefectuate, premii , pentru care nu s-au ntocmit state de plata si care urmeaza sa se deconteze cu personalul n luna aprilie. S-au nregistrat deasemenea si contributiile privind asigurarile si protectia sociala aferente acestor sume,n suma totala de 24.434.053 lei,dupa cum urmeaza: contributia la asigurarile sociale si la asigurarile sociale de sanatate 19.852.259 lei; contributia la fondul de somaj-3.272.710 lei contributia la fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap1.309.084 lei. Aceste sume urmeaza a se deconta cu bugetul asigurarilor sociale ,cu bugetul fondului de somaj si cu alte institutii publice n luna aprilie.

1. nregistrarea sumelor datorate salariatilor pentru care nu s-au ntocmit state de plata, determinate de activitatea exercitiului care urmeaza sa se ncheie, inclusiv indemnizatiile pentru concediul de odihna neefectuat pna la nchiderea exercitiului ( 20 salariati ): 641 4281 65.454.200 65.454.200

2. nregistrarea contributiilor unitatii la asigurarile sociale si la asigurarile sociale de sanatate aferente sumelor datorate salariatilor pentru care nu s-au ntocmit state de plata pna la ncheierea exercitiului anterior: 6451 4381 3. 19.852.259 19.852.259

nregistrarea contributiei unitatii la fondul de somaj aferenta acestor sume: 6452 4381 3.272.710 3.272.710

4. nregistrarea contributiei unitatii la fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,aferenta acestor sume: 635 4481 1.309.084 1.309.084

5.

Decontarea cu personalul a acestor datorii neexigibile n luna aprilie: 4281 421 69.839.415 69.839.415

6. Decontarea cu bugetul asigurarilor sociale , bugetul asigurarilor sociale de sanatate si bugetul fondului de somaj a sumelor nregistrate n luna aprilie:

4381 % 4311.01 4311.02 4371

23.124.969 23.124.969 15.270.465 4.581.794 3.272.710

7. Decontarea cu alte institutii a contributiei la fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap: 4481 447 1.309.084 1.309.084

3.5.5. OPERAIUNI PRIVIND ALTE CREANE N LEGTURA CU PERSONALUL


Pe baza contractelor de nchiriere a spatiilor de locuit aflate n proprietatea unitatii, a deciziilor de imputatii pentru diverse lipsuri n gestiune si a documentelor interne ale unitatii privind acordarea de echipamente de lucru salariatilor, se nregistreaza ca venituri ale unitatii sumele retinute de la salariati ,dupa cum urmeaza: venituri din chirii - 5.479.000 lei; venituri din imputatii -1.092.860 lei; venituri din acordarea de echipamente salariatilor- 164.125 lei

Concomitent se nregistreaza TVA colectata aferenta acestor sume. Se constata ca n luna anterioara s-au acordat ajutoare materiale necuvenite salariatilor n suma de 1.520.415 lei ,din care suma de 940.520 lei a fost achitata din bugetul asigurarilor sociale si respectiv, suma de 579.895 lei, din fondul de salarii al unitatii si se nregistreaza recuperarea acestora prin ncasari n numerar. Se constata existenta unor avansuri de trezorerie nejustificate n suma de 1.250.805 lei care se recupereaza prin ncasari n numerar. 1. nregistrarea sumelor datorate de personal :chirii,imputatii si echipament,care reprezinta venituri pentru unitate: 4282 % 706 708 758 4427 8.028.750 8.028.750 5.479.000 1.092.860 164.125 1.292.765

2. nregistrarea sumelor reprezentnd debite din ajutoare de boala care au fost achitate, dar ulterior s-a constatat ca nu se cuveneau personalului:

4282 % 4381 758

1.520.415 1.520.415 940.520 579.895

3.. nregistrarea sumelor datorate de personal reprezentnd avansuri de trezorerie nejustificate: 4282 542 1.250.805 1.250.805

4.

Recuperarea de la personal a acestor creante prin ncasari n numerar:

5311 4282

2.771.220 2.771.220

5.

Recuperarea de la personal a creantelor prin retinere din salarii:

421 4282

8.028.750 8.028.750

3.5.6. OPERAII PRIVIND CONTRIBUIILE ASUPRA SALARIILOR


Concomitent cu nregistrarea salariilor se calculeaza si se nregistreaza pe cheltuieli urmatoarele contributii ale unitatii aferente salariilor: lei; contributia unitatii la asigurarile sociale n suma de 1.072.244.163 lei; contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate n suma de 321.719.209 contributia unitatii la fondul de somaj n suma de 229.799.435 lei;

Se nregistreaza diminuarea contributiei unitatii la asigurarile sociale cu suma de 6.995.075 lei, care reprezinta ajutoare materiale pentru salariatii aflati n concedii medicale,concedii de maternitate si pentru ngrijirea copilului bolnav . Se constata ca n evidenta unitatii a fost nregistrata suma de 4.385.215 lei , reprezentnd ajutoare materiale pentru care la sfrsitul exercitiului anterior nu s-au ntocmit state de plata si care s-a ncasat n cursul lunii de la bugetul asigurarilor sociale prin contul curent. Odata cu achitarea contributiilor salariatilor la asigurarile si protectia sociala se achita si contributiile unitatii n suma totala de 1.616.767.732 lei ct si suma de 940.520 lei, reprezentnd ajutoare materiale necuvenite ncasate de la bugetul asigurarilor sociale. 1. nregistrarea contributiei unitatii la asigurarile sociale:

6451 4311.01

1.072.244.163 1.072.244.163

2.

nregistrarea contributiei unitatii la asigurarile sociale de sanatate:

6451 4311.02

321.719.209 321.719.209

3.

nregistrarea sumelor datorate personalului care se suporta din asigurarile sociale:

4311.01 423

6.995.075 6.995.075

4. nregistrarea sumelor ncasate de la bugetul asigurarilor sociale cnd ajutoarele materiale depasesc contributia unitatii: (nu e cazul la SC Comelf SA)

5121 4311

5. nregistrarea contributiei unitatii la fondul de somaj reprezentnd o cheltuiala cu protectia sociala si o datorie de plata:

6452 4371

229.799.435 229.799.435

6. nregistrarea sumelor reprezentnd ajutoare materiale achitate n plus aferente exercitiului n curs, de decontat cu bugetul asigurarilor sociale: 4282 4381 940.520 940.520

7. nregistrarea sumelor datorate personalului sub forma de ajutoare materiale pentru care, la sfrsitul exercitiului nu s-au ntocmit state de plata:

4382 4281 8.

4.385.215 4.385.215

ncasarea sumelor reflectate anterior ca alte creante de la bugetul asigurarilor sociale: 5121 4382 4.385.215 4.385.215

9. Achitarea datoriilor privind asigurarile sociale si protectia sociala din disponibilitatile de la banca:

% 4311.01 4311.02 4371 4381

5121

1.617.708.252 1.617.708.252 1.065.249.088 321.719.209 229.799.435 940.520

3.5.7. OPERAII PRIVIND DATORIILE sI CREANELE FA DE STAT sI ALTE ORGANISME PUBLICE


n luna martie S.C.COMELF S.A a nregistrat obligatii catre bugetul statului n suma totala de 407.802.095 lei , reprezantnd : impozit pe veniturile din salarii n suma de 331.130.381 lei; impozit pe veniturile din ajutoare materiale n suma de 98.814 lei; impozit pe recompensele din fondul de participare la profit n suma de 76.572.900 lei. Se achita impozitele datorate la bugetul statului din contul curent. Se nregistreaza contributia la fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap n suma de 91.919.774 lei si se achita din contul curent. 1. nregistrarea sumelor datorate bugetului reprezentnd impozit pe veniturile din salarii retinut din drepturile banesti cuvenite salariatilor sub forma de salarii: 421 444 331.130.381 331.130.381

2. nregistrarea sumelor datorate bugetului reprezentnd impozit pe veniturile din salarii retinut din drepturile banesti cuvenite salariatilor sub forma de ajutoare materiale:

423 444

98.814 98.814

3. nregistrarea sumelor datorate bugetului reprezentnd impozit pe veniturile din salarii retinut din drepturile banesti cuvenite salariatilor sub forma de stimulente din fondul de participare la profit; 424 444 76.572.900 76.572.900

4.

Achitarea impozitului pe veniturile din salarii la bugetul statului, prin banca: 444 5121 407.802.095 407.802.095

5.

nregistrarea contributiei la fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap; 635 447 91.919.774 91.919.774

6.

Achitarea datoriilor fata de organismele publice prin plati efectuate prin banca: 447 5121 91.919.774 91.919.774

CAPITOLUL 4 ASPECTE PRIVIND INFORMATIZAREA CONTABILITII


4.1. INFORMATIZAREA GENERAL Sistemul informatic integrat Logicont, utilizat de societate, este destinat activitatii contabile si de gestiune din cadrul societatilor comerciale si regiilor autonome, avnd adaptari si pentru contabilitatea institutiilor bugetare. Producatorul programului :

Sistemul Logicont este compus din mai multe module care lucreaza n mod integrat, informatiile prelundu-se de la un modul la altul. Unele module pot lucra si independent. Modulele sunt prezentate n figura nr.___ Modulele FACTURI, RECEPII, BANC, CAS, CEC-LS, TRANSFER, BON CONSUM, SCHIMB si DIVERSE sunt module de baza care si transmit reciproc anumite informatii, dar care pot prelucra si independent. Datele furnizate de aceste module stau la baza ntocmirii notelor contabile si balantei de verificare. Modulele DISPOZIII si NUMERAR ntocmesc documente primare si ofera date informative pentru modulele precedente. Modulele FURNIZORI, CLIENI, STOCURI, GESTIUNI, JURNALE TVA si BALAN nu necesita culegeri de date, ele functionnd pe baza datelor furnizate de modulele de baza. Modulul BALAN poate functiona si independent, daca se culeg notele contabile. Declaratia de IMPOZIT pe profit se ntocmeste pe baza balantei, dar poate functiona si independent. n functie de etapa din cadrul activitatii contabile la care se introduc datele n calculator, se disting 4 nivele de utilizare a sistemului Logicont: I. ntocmirea inclusiv a documentelor primare pe calculator; II. Culegerea detaliata a documentelor primare; III.Culegerea totalurilor din documentele primare; IV.Culegerea notelor contabile ale documentelor. Nivelul I. ntocmirea inclusiv a documentelor primare pe calculator Sistemul Logicont contine programe pentru ntocmirea urmatoarelor documente: facturi, receptii, dispozitii catre banci, dispozitii catre casierie, monetare, note de transfer intern, bonuri de consum, chitante, registru de casa zilnic. Se introduc datele cerute de program, necesare ntocmirii documentelor. La acest nivel se obtin: a) documentele primare listate n numarul de exemplare cerut; b) copii ulterioare ale documentelor; c) evidenta cantitativ-valorica: situatie stocuri, fise analitice, fise de magazie ale materialelor;

d) jurnale ale documentelor, situatii centralizatoare si pe tipuri de documente, pe perioada pe care se cere; e) situatii furnizori, clienti si fisele lor analitice la nivel de documente, facturi neplatite/ nencasate; f) fise de gestiune valorice, fisa analitica pentru orice cont;

g) jurnalul de vnzari, de cumparari, situatie TVA; h) registrul jurnal unic; i) j) ntocmirea automata a notelor contabile; balanta de verificare: ntocmirea si nchiderea automata a acesteia;

k) centralizator note, fise analitice, fise sah; l) declaratia lunara de impozit pe profit.

Nivelul II. Culegerea detaliata a documentelor primare Culegerea detaliata a documentelor primare se refera la documentele care reprezinta miscari de produse sau servicii: facturi, receptii, note de transfer intern si bonuri de consum. Datele cerute sunt aproximativ aceleasi cu cele de la nivelul I, la fel si rezultatele, cu exceptia punctelor a) si b). Se aplica pentru acele documente care din diferite motive nu pot fi ntocmite la calculator. Nivelul III. Culegerea totalurilor din documentele primare La acest nivel se introduc datele de identificare a documentului, totalurile si subtotalurile pe conturi de la fiecare document ce se culege. Se obtin rezultatele de la nivelul I, cu exceptia punctelor a), b) si c). Se utilizeaza atunci cnd documentele nu pot fi ntocmite la calculator si nu se doreste evidenta cantitativ - valorica a produselor. Nivelul IV. Culegerea notelor contabile ale documentelor Se introduc notele contabile ale documentelor sau notele centralizatoare. n urma introducerii datelor se obtin rezultatele de la punctele j), k) si l) de la nivelul I.

La acest mod de lucru, obtinerea situatiilor analitice este direct legata de configurarea planului de conturi si de modul de ncadrare pe conturi a operatiunilor. Exista posibilitatea introducerii a doua nivele de analitice, fiecare de la 01 la 99. Aceste nivele de utilizare se refera la fiecare document luat separat. S.C. Comelf S.A. utilizeaza toate cele patru nivele ale sistemului contabil, n functie de locul unde se ntocmesc documentele primare. 4.2. APLICAIA INFORMATICA PRIVIND SALARIILE Programul de salarii ntocmeste si tine evidenta drepturilor banesti ale angajatilor si stabileste cuantumul obligatiilor de plata catre bugetul de stat si cel local (n functie de tipul obligatiilor). Pentru introducerea personalului salariat si a salariilor tarifare se selecteaza meniul SALARII care este alcatuit din urmatoarele submeniuri: a. Culegere date - meniu de culegere a datelor lunare si de calcul a salariilor;

b. Listare situatii - meniu de listare a statelor de salarii, a centralizatorului de state de salarii si a altor situatii; c. Listare fluturasi - meniu de listare fluturasi pentru angajati;

d. Retineri diverse - meniu de culegere a diferitelor retineri care vor fi incluse n statul de salarii ca retinere; e. Configurare, diverse - meniu de configurare a modului de listare a documentelor din programul salarii; Note contabile - ntocmeste notele contabile aferente salariilor si le listeaza ; Actualizare date - meniu de configurare a modului de ntocmire a salariilor precum si de actualizare a transelor de impozitare, a procentelor de retineri; h. Alte facilitati - meniu de schimbare a orelor de lucru din luna, precum si a procentului de realizari

f. g.

Meniul "Culegere date" La selectarea acestui meniu, programul propune urmatoarele optiuni: "Urmatorul" - prin selectarea acestei optiuni, programul va ncepe sa deruleze pe ecran meniul de calcul aferent fiecarui angajat. Daca se doreste ca la un angajat sa se modifice unele

valori, dupa ajungerea la acesta se selecteaza optiunea "Modifica", fapt care va duce la intrarea n programul de culegere a datelor angajatului, respectiv la modificarea acestora. "Modifica" - permite modificarea datelor si recalcularea salariului unui angajat. "Cauta - adauga" - cauta un angajat dupa marca sau nume, iar daca nu este gasit, permite introducerea unui nou angajat. Culegerea datelor se face prin completarea urmatoarelor cmpuri:

NUME PRENUME - se introduce numele persoanei


FS - forma de salarizare. Se pot introduce urmatoarele litere: A - acord orar; R - regie; C - conventie; I - ngrijire copil. GrM - grupa de munca pentru plata CAS: 3 - pentru 35 %; 2 - pentru 40 %; 1 - pentru 45 %.

Frm - formatia - se selecteaza din meniul de formatii, formatia n care lucreaza angajatul ( cnd sunt necesare mai multe state de salarii) ScI - scutit de plata impozitului pe venitul din salarii - se lasa N pentru cei care nu sunt scutiti de plata impozitului si se introduce D pentru cei care sunt scutiti de plata impozitului CodF - codul functiei angajatului Functia - functia angajatului Tarifar - se trece salariul tarifar din contractul de munca Cd. - sporul de conducere (n procente) Mr. - salariul de merit (n procente) Htox - numarul de ore la care se aplica sporul de toxicitate

"Avans" - prin apasarea tastei A se pot modifica avansurile acordate "sterge" - permite stergerea (dupa confirmare) a unui angajat din baza de date Meniul "Configurare, diverse" Selectarea optiunilor de lucru se face n fiecare luna prin completarea urmatoarelor date: ORE_LUN - numarul de ore lucratoare din luna COMPENSAT - valoare compensatie (daca este cazul) CALC_SPOR - se pune D pentru calculul automat al sporului de vechime si N n caz contrar ACORD_ORAR - se pune D daca se lucreaza n acord cu ora CU_AV_CO - se pune D daca avansul pentru concediul de odihna se evidentiaza distinct CU_ANI_VEC - se pune D daca se dau anii de vechime pentru calculul sporului de vechime, n caz contrar se da data angajarii de la care se calculeaza anii de vechime automat CU_P_REAL - se pune D daca salariile sunt afectate de procentul de realizari al unitatii n cadrul listarii se pot selecta urmatoarele optiuni: SEP_FLUT - numarul de randuri de separatie ntre fluturasi DEP_LIST - deplasare n caractere fata de marginea din stnga NR_LIN_PAG - numarul de linii de tiparit pe o pagina, de obicei 56 LUNG_PAG - corectie la lungimea paginii, de regula 0 AV_LIST - numarul de rnduri de avansare a hrtiei dupa listare PROG_SAL - denumirea programului de salarii.Implicit este SAL. Pentru SALZI afiseaza pe statul de salarii si numarul de zile Meniul "Actualizare date" n meniul "Actualizare date" se pot introduce si modifica datele care stabilesc modul de calcul al salariilor, astfel: a) IMPSAL - grila de impozitare a salariilor, unde:

DATA_DOC - data intrarii n vigoare a grilei de salarizare SUMA_DEDUC - suma deductibila, care nu se impoziteaza Suma_I, Impi, Pr_I - treapta I de impozitare ( suma, impozitul aferent + procentul pentru valoarea ce depaseste suma) b) c) IMPCONV - grila de impozitare pentru conventii civile (similar cu IMPSAL) PROCENTE - contine procentele pentru contributiile Gr_CAS_i- % CAS pentru grupele de munca 1, 2 si 3 sOMAJ_ANG - 1% somaj platit de angajat sOMAJ_UNIT - 5% somaj platit de unitate (angajator) CASS_ANG - 7% sanatate platit de angajat CASS_UNIT - 7% sanatate platit de unitate (angajator) FOND_SOLID - 2% platit de unitate Aceste procente se vor modifica n cazul schimbarii legislatiei n domeniu. a) SPORURI - contine procentele de sporuri pentru: SP_NOAPTE - spor de noapte care se va aplica asupra orelor lucrate noaptea SP_PE_ORA - alt spor aplicat la numarul de ore DEN_SP_ORA - denumirea pentru alt spor aplicat pe ora SPOR_TOXIC - spor de toxicitate aplicat la salar. Daca sporul de toxicitate este aplicat pentru orele lucrate si difera de la un angajat la altul, atunci se intra la "Actualizare salarii"si se completeaza cmpul PT cu procentul respectiv. SP_PE_SAL - alt spor aplicat pe salariu b) NOTA_SAL - contine modelul notei de salarii. c) SALARII - contine datele de baza pentru calculul salariilor, care de regula se modifica la meniul "Culegere date"

d) PERSONAL - nu are nici un rol n calculul salariilor e) FORMAII - contine formatiile de lucru pentru care se face stat de plata distinct. Codul formatiei este din 2 caractere f) FUNCII - contine functiile posibile codificate cu 2 caractere. Serveste pentru centralizarea salariatilor pe functii

g) REINERI - contine retinerile diverse din suma de plata (rate, imputatii, garantii, sindicat ) h) TIPRETIN - clasifica retinerile pe tipuri.

CAPITOLUL 5
CONCLUZII sI PROPUNERI Lucrarea de fata prezinta problematica drepturilor salariale si a contributiilor asupra acestora asa cum sunt reglementate n prezent si aplicate n unitatile care utilizeaza forta de munca. Analiza efectuata cuprinde aspecte privitoare la cunoasterea drepturilor cuvenite salariatilor, conditiile n care se acorda aceste drepturi , calculul drepturilor salariale .Totodata sunt prezentate obligatiile salariatilor si ale angajatorilor n legatura cu drepturile salariale, concretizate n contributii la asigurarile si protectia sociala precum si alte contributii prevazute de lege. n lucrare sunt prezentate si analizate documentele economice n care trebuie consemnate datoriile si creantele unitatii fata de salariati cu privire la munca prestata de acestia ,precum si alte datorii generate de folosirea fortei de munca. ntocmirea corecta a acestor documente prezinta importanta att pentru salariat, n sensul stabilirii cu exactitate a veniturilor salariale cuvenite, ct si pentru unitate ,n ceea ce priveste reflectarea corecta a cheltuielilor cu personalul. Lucrarea prezinta nregistrarea n evidenta contabila a documentelor economice prin operatiuni contabile care consemneaza toate aspectele legate de utilizarea fortei de munca ,deasemenea sunt precizate conturile de evidenta a decontarilor cu personalul pentru munca depusa si a decontarilor privind contributiile asupra salariilor. Analiznd reglementarile actuale cu privire la reflectarea n conturile contabile a drepturilor salariale si a contributiilor asupra acestora, prezentate si exemplificate n lucrare, se constata unele deficiente ale acestor reglementari mai ales n ceea ce priveste precizarea expresa a denumirii unor conturi sau a ncadrarii unor date n conturi. Astfel, n prezent , conform planului de conturi ,contributiile la asigurarile sociale de sanatate datorate de asigurat, ct si de angajator, se nregistreaza n analitice ale contului

4311"Contributia unitatii la asigurarile sociale " Propunem n acest sens ,reglementari privind introducerea n planul de conturi a unor conturi distincte pentru evidenta contributiilor , ntruct contributia la asigurarile sociale are ca destinatie bugetul asigurarilor sociale de stat iar contributia la asigurarile sociale de sanatate are ca destinatie bugetul asigurarilor de sanatate.Se impune o evidentiere distincta a contributiei asiguratilor la asigurarile sociale de sanatate n conditiile n care se urmareste stagiul de cotizare al fiecarui asigurat la bugetul asigurarilor sociale de sanatate.Conturile alocate ar putea fi 4313"Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate" si 4314"Contributia asiguratilor la asigurarile sociale de sanatate" Deasemenea, denumirea actuala a contului 4312"Contributia personalului pentru pensia suplimentara" este neadecvata reglementarilor n materie privind contributia personalului la asigurarile sociale. Se impune schimbarea denumirii contului 4312 n "Contributia asiguratilor la asigurarile sociale". Conform reglementarilor n vigoare, persoanele angajate cu contract individual de munca si care desfasoara si activitati pe baza de conventie civila ,datoreaza contributia la asigurarile sociale de sanatate ,att pentru veniturile din salarii la functia de baza ct si pentru veniturile din salarii altele dect cele de la functia de baza.Avnd n vedere ca facilitatile oferite asiguratilor de catre bugetul asigurarilor sociale de sanatate sunt , la aceasta data ,aceleasi pentru toti asiguratii,nu se justifica retinerea contributiei si din alte venituri dect cele de la functia de baza. Referitor la persoanele care desfasoara activitati pe baza contractului de prestari de servicii, sumele datorate acestora sunt nregistrate n contul 401"Furnizori",iar impozitul datorat de acestea pentru veniturile asimilate salariilor este nregistrat n contul 444"Impozit pe venitul din salarii" Propunem evidentierea datoriilor unitatii fata de aceste persoane ntr-un cont distinct ,care ar putea fi 422 "Personal ncadrat cu contract de prestari servicii",deoarece contul 401"Furnizori" este alocat decontarilor privind achizitionarea de bunuri si servicii altele dect forta de munca. Totodata,si cheltuielile cu prestatorii de servicii,evidentiate in contul 621"Cheltuieli cu colaboratorii" ar trebui evidentiate n contul 641"Cheltuieli cu remuneratiile personalului" sau ntr-un cont distinct, care ar putea fi 642"Cheltuieli cu salariile persoanelor angajate cu contract de prestari de servicii". Modelele de contabilizare prezentate n lucrare la paragrafele 3.5.2.- Operatii contabile privind ajutoarele materiale si decontarea lor cu personalul si 3.5.3.-Operatii privind recompensele din fondul de participare- se aplica n situatia n care salariatii au beneficiat n acea luna numai de aceste drepturi. n cazul n care beneficiaza si de alte venituri salariale,drepturile mentionate mai sus se transfera n contul 421"Personal - remuneratii datorate",urmnd a fi impozitate prin cumul,ceea ce duce la aplicarea unui procent superior de impozitare.Propunem ca impozitarea sa se faca pentru fiecare venit n parte. Aceeasi situatie se ntlneste si n conditiile aplicarii impozitului pe venitul anual global. ntruct fiecare din veniturile din salarii si asimilate salariilor cuprinse n venitul anual global se impoziteaza separat, la locul de obtinere al veniturilor, prin globalizare se aplica un procent mai mare de impozitare care duce la scaderea veniturilor.