Sunteți pe pagina 1din 25

PRELUCRAREA IMAGINILOR

DORINA GUI
Centrul de Formare ^n Ultrasonografie

Etapele prelucr@rilor de imagini

Etapele prelucr@rilor de imagini

Achizi]ia

- necesit@ un senzor de imagine (camera TV, scanner) - convertor analog-numeric ^mbun@t@]irea imaginii: a contrastului, cur@]are de zgomot, izolarea regiunilor a c@ror textur@ (structur@ a pixelilor) indic@ o asem@nare cu informa]ia alfanumeric@ avut@ ^n vedere

Preprocesarea

Segmentarea imaginii
=^mp@r]irea imaginii ^n p@r]i constituente

Etapele prelucr@rilor de imagini

Descrierea (selectarea) caracteristicilor


Recunoa}terea

- rezult@ o informa]ie cantitativ@ sau caracteristici ce diferen]iaz@ o clas@ de obiecte de altele. clasificarea unui obiect ^ntr-o anumit@ categorie, pe baza informa]iei (descriptori) rezultate ^n urma descrierii imaginii segmentate. presupune g@sirea unei anumite semnifica]ii pentru un ansamblu de obiecte recunoscute (ex:
recunoa}terea unui caracter - litera a - necesit@ asocierea descriptorilor acestui caracter cu categoria a).

Interpretarea

Imaginile biomedicale

Sistemele de prelucrare a imaginilor biomedicale sunt folosite pentru a extrage informa]ii specifice din acestea. Procesul de m@surare a imaginilor implic@ o imens@ reducere a volumului de date, prin selectarea din imaginea original@ a obiectelor sau caracteristicilor de interes (= segmentare). Imaginea ini]ial@: milioane de pixeli; Informa]ia dorit@: mai simpl@ (nr. leucocite din frotiul sangvin, prezen]a unor tumori ^ntr-o imagine radiografic@). Exist@ mai multe tipuri de imagini biomedicale

Imaginile biomedicale - tipuri

Imaginea unui microorganism unicelular (microscop optic).

Imaginile biomedicale - tipuri

Imagine ecografic@

Imaginile biomedicale - tipuri

Radiografie

Imaginile biomedicale - tipuri

Sec]iune axial@ (tomografie computerizat@).

Imaginile biomedicale -caracteristici


Caracteristicile acestor imagini sunt date de modalitatea de formare }i tipurile traductorilor de imagine folosi]i. Caracteristici comune:

au contrast redus pu]ine nivele de gri grupate ^n anumite zone ale sc@rii de gri-uri sau r@sp$ndite pe ^ntreaga scar@.

Con]inutul informa]ional difer@ la o imagine la alta }i la fel difer@ caracteristicile relevante pe care dorim s@ le extragem: deci prelucrarea trebuie s@ fie adecvat@ scopului propus }i caracteristicilor imaginii.

Extragerea contururilor ^n imagini biomedicale


Pentru recunoa}terea sau m@surarea unor obiecte dintr-o imagine este necesar@ distingerea lor din vecin@tate, adic@ separarea din imagine a unei regiuni contigue de pixeli care au acelea}i propriet@]i. Algoritmi de extragere: varia]i (matrici); ex: operatorul matricial laplacian (care con]ine coeficien]i negativi pentru to]i pixelii din vecin@tatea celui luat ^n considerate) este prezentat ^n rela]ia:

-1 -1 -1

-1 9 -1

-1 -1 -1

Algoritmi de extragere

De obicei - combina]ii

Operatorul Sobel

Conturul extras prin aplicarea succesiv@ a operatorului Sobel orizontal }i vertical

Imagine ob]inut@ prin combinarea celor dou@ anterioare (se evid. zone de interes din imaginea original@).

Segmentarea anatomic@ a imaginilor biomedicale


O problem@ important@ = continuitatea contururilor extrase. Pentru conectarea segmentelor discontinue se folosesc diferite metode:

utilizarea segmentelor de dreapt@ liniile de izoeleva]ie: se consider@ c@ imaginea are o ^n@l]ime propor]ional@ cu str@lucirea pixelilor metoda dilat@rii de regiune: ^ncep$nd de la un pixel din interiorul conturului se examineaz@ fiecare pixel din vecin@tatea lui pentru a decide dac@ fac parte din aceea}i regiune. Dac@ diferen]a dintre pixelul considerat }i vecinul acestuia este sub un anumit prag, pixelul se consider@ ca f@c$nd parte din regiunea de interes.

Egalizarea de histogram@
Util@ pentru ^mbun@t@]irea vizibilit@]ii detaliilor de interes din imagine (majoritatea fiind cu contrast redus). Egalizarea histogramei presupune extinderea histogramei ini]iale, grupat@ ^ntr-o zon@ ^ngust@ de nivele de gri pe toat@ scara de gri-uri.

Rezultate ob]inute prin egalizarea de histogram@

Preprocesarea (Adobe Photoshop)

Preprocesarea (Adobe Photoshop)

Preprocesarea (Adobe Photoshop)


modificarea contrastului modificarea luminozit@]ii inversarea imaginii aplicarea de filtre: sharp, blur

Modificare contrast

Initial
M@rire contrast

Mic}orare contrast

Modificare luminozitate

Initial
Cre}terea luminozit@]ii

Sc@derea luminozit@]ii

Filtrul sharp

Accentueaza imaginea

Filtrul blur

Estompeaza imaginea

Diferen]a sharp-blur

SFARSIT

Inapoi la Cuprins

S-ar putea să vă placă și