Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT PRIVIND STRATEGIA DE REGÂNDIRE

INSTITUŢIONALĂ LA NIVELUL
UNIVERSITĂŢII "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI

1. Descrierea succintă a materialelor înaintate


comunităţii academice UAIC ...................................................................2

2. Obiectivele majore ale procesului de reformare a UAIC ........................3

3. Câteva argumente pentru schimbare.......................................................4

4. Răspunsuri la întrebări posibile ...............................................................6

5. Proiect de Structură organizatorică a activităţilor academice din


cadrul UAIC ...............................................................................................8

6. Proiect de Structură organizatorică administrativă a UAIC ...................9

7. Propunere de structurare a facultăţilor


şi departamentelor din UAIC .................................................................10

8. Parcursul academic al studenţilor în varianta Bologna (3-2-3),


Model – Cuza – 2008...............................................................................14

9. Flexibilizarea parcursului academic al studenţilor,


în domeniul ingineriei şi ştiinţelor exacte, Model – Cuza – 2008.......15

1
1. Descrierea succintă a materialelor înaintate
comunităţii academice UAIC
De la început facem menţiunea că, prin materialele de faţă, alcătuite special în
câteva zile, am încercat doar să lămurim o parte dintre aspectele esenţiale ce vizează
suportul unui Proiect de Hotărâre de Guvern privind schimbarea numelor facultăţilor
componente ale UAIC. El va conţine doar câteva pagini. Acesta este motivul
structurării unor materiale pragmatice. Pentru Senatul extraordinar din 28 iunie 2007,
vom pregăti o structură a Planului Strategic Model-Cuza 2008-2015, conform
standardelor din domeniu. Pentru realizarea lui vor fi implicaţi toţi membrii
comunităţii academice.
În aceste condiţii, materialele de la punctele 2, 3 şi 4 încearcă să dea explicaţiile
privind nevoia de schimbare şi efectele pe plan instituţional. Toate acestea se vor
regăsi în regulamentele din Carta UAIC sub formă actualizată. La ele vor lucra
membrii Consiliilor de specialitate (administrativ, academic, cercetare ştiinţifică,
relaţii internaţionale, asigurarea calităţii).
Pentru Senatul extraordinar, rugăm conducerile facultăţilor să ne ajute prin
formularea de întrebări noi la care Biroul Senat să ofere răspunsuri.
Punctul 5, Proiect de Structură organizatorică a activităţilor academice,
surprinde majoritatea departamentelor deja existente în UAIC, dar şi pe cele ale noilor
facultăţi. Sunt condiţii reale ca fiecare dintre facultăţile noi să înceapă a funcţiona cu
specializări deja existente la UAIC sau uşor de autorizat. De exemplu, pentru
Facultatea de Medicină şi Farmacie există Kinetoterapia. Pentru Facultatea de
Arhitectură există Conservare şi Restaurare şi pot fi înaintate dosare pentru Urbanism
şi Planificare Urbană, respectiv pentru Peisagistică şi Mediu. Pentru Facultatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară se pot înainta dosare de Biologie -
Agricultură, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie Economică ş.a. Se poate observa că
şi celelalte universităţi din Iaşi şi-au extins programele academice în domeniile UAIC.
Punctul 6, Proiect de Structură organizatorică administrativă, surprinde
preocupările de ani de zile ale Biroului Senat UAIC, dar şi elementele de ultimă oră
din legislaţia noastră, asigurând dinamismul în funcţionarea structurii academice
propuse şi pe cea de cercetare, realizată în colaborare imediată cu facultăţile. Pentru
orice casetă din organigramă s-au purtat discuţii cu specialiştii din domeniile
reprezentate.
Punctul 8 scoate în evidenţă libertatea studentului de la UAIC în formarea
universitară, printr-o variantă grafică. El ajută la observarea elementelor de noutate
absolută a Punctului 9, Flexibilizarea parcursului academic al studenţilor din
domeniul inginerie şi ştiinţe exacte, care, răspunzând cadrului legal românesc, oferă
o atractivitate sporită pentru ştiinţe exacte şi inginereşti.
Se observă că un student la ştiinţe inginereşti poate să obţină, dacă doreşte, şi o
diplomă după 3 ani (ceea ce este posibil în Europa, nu şi în România), însă pentru a fi
angajabil pe domeniul în care se află ingineria respectivă (de exemplu, fizică,
geologie etc.). După un an poate să obţină o a doua diplomă în inginerie, iar după altul
pe cea de inginer diplomat.
La fel pot proceda studenţii de la ştiinţe exacte, dacă în anul III parcurg traseul de
inginerie (complementar), obţinând diploma după 3 ani, iar continuarea cu încă un an
pe inginerie le oferă prima diplomă din acest domeniu, iar după un alt an o pot obţine

2
pe cea de inginer diplomat. Cu cât vom dezvolta mai multe domenii inginereşti, cu
atât oferta noastră educaţională va fi mai atractivă.
Chiar şi studenţii de la Economie şi Administrarea Afacerilor, dacă în anul III
parcurg traseul de ştiinţe inginereşti (complementar), pot obţine diplome de inginer
economist după parcurgerea celor doi ani, cu diplomele specificate în legislaţie.
Acestea sunt doar câteva exemple de flexibilizare a programelor academice, dacă
UAIC va revizui ariile didactice şi de cercetare.
Mulţumim, încă o dată, pentru nerefuzul discuţiei privind reforma instituţională
în UAIC şi aşteptăm contribuţia dvs. la aşezarea lucrurilor acolo unde credeţi că
trebuie ele să se afle.

2. Obiectivele majore ale procesului de reformare


a UAIC
Conform Hotărârii Senatului UAIC oferim câteva detalii referitoare la strategia
dezvoltării instituţionale într-o nouă viziune. Indiferent de paşii ce vor fi parcurşi, prin
ceea ce vom prezenta, apreciem că putem să trecem la câteva măsuri imediate pentru
asigurarea unei funcţionări mai performante a întregului sistem. Deşi Universitatea s-a
extins foarte mult, atât prin numărul şi complexitatea programelor academice şi de
cercetare, dar şi ca dispersare teritorială a resurselor şi număr de studenţi, structurile
funcţionale au fost prea puţin sincronizate cu dinamismul instituţional.
De asemenea, considerăm noi că Universitatea, care a fost distrusă/descompusă
din interior, în perioada comunistă, tot din interior ar trebui să se reconstruiască. Toate
demersurile efectuate de-a lungul timpului nu au condus la reunirea tuturor resurselor
ieşene ale universităţilor de stat într-una singură, sub numele Universitatea Alexandru
Ioan Cuza din Iaşi. Brandul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (UAIC) este
cel mai cunoscut şi recunoscut pe plan internaţional, statut confirmat prin includerea
ei alături de cele mai reprezentative universităţi europene în Reţeaua Utrecht şi
Grupul Coimbra. Într-o astfel de ipostază, este nevoie de o strategie nouă, în deplină
concordanţă cu dinamismul înregistrat pe planul educaţiei şi cercetării internaţionale.
Sunt de remarcat iniţiativele cadrelor didactice, ale cercetătorilor şi studenţilor
din UAIC, prin parteneriatele naţionale şi internaţionale, prin contractele realizate,
prin înregistrarea celor mai bune rezultate din ţară, în ultimii 3 ani, în domeniul
publicării de articole cotate ISI, prin platformele finanţate la nivel naţional ş.a. Toate
acestea invită la o adaptare strategică pe măsură.
Într-o lume a globalizării, menţinerea pe piaţă a UAIC presupune o prezenţă
agresivă, originală, adaptată cât mai multor cerinţe educaţionale şi de cercetare
ştiinţifică. În acest sens, promovăm conceptul dublei integrări a componentelor
educaţionale şi de cercetare:
• pe orizontală, prin punerea laolaltă a tuturor domeniilor ce definesc
universitatea completă, adăugându-i-se ceea ce i s-a luat (a se vedea
facultăţile noi); într-o astfel de variantă, interdisciplinaritatea la nivelul
noii instituţii este mult mai relevantă;
• pe verticală, prin preocuparea faţă de calitatea tinerilor ce ajung pe
băncile universităţii, de la formele embrionare ale educaţiei până la adânci
bătrâneţe, ceea ce japonezii consideră "Education from Birth to Death".
Noi spunem "UAIC, pe viaţă!".
De fapt, consecinţa unei astfel de integrări o constituie modularizarea pe
orizontală, ce oferă o altă credibilitate UAIC, existând toate modulele ce poartă

3
numele facultăţilor propuse (departamentele devenind, la rândul lor, mult mai
relevante, fără atomizarea pe catedre), şi pe verticală, prin module educaţionale
specifice (grădiniţă, şcoală primară, gimnaziu, liceu, studii de licenţă, masterat,
doctorat, adulţi ş.a.), ceea ce înseamnă UAIC, pe viaţă!
În viziunea noastră, modulele se pot regăsi pe teritoriul României, dar şi în afară,
prin francisarea lor. UAIC va defini cu multă rigoare fiecare modul, astfel încât
oriunde s-ar afla să îndeplinească toate condiţiile de calitate stabilite de noi. Aşadar o
grădiniţă sau o şcoală primară, o componentă a unui departament cu marca UAIC s-ar
putea francisa pentru orice localitate din România sau din lume, realizându-se
fenomenul de glocalizare, global prin local.
Prezenţa UAIC va fi marcată pe tot globul şi prin introducerea componentei e-
learning, odată cu achiziţionarea produsului educaţional Blackboard, cel mai puternic
din lume, şi realizarea e-books-urilor, adică a cursurilor în format electronic.
Operaţiunea este în plină desfăşurare, asigurând trecerea şi la această formă de
educaţie.
Facem menţiunea că noile componente educaţionale, indiferent de tipul lor, nu
presupun noi investiţii, ci integrarea unora deja existente, care îndeplinesc toate
criteriile impuse de UAIC. Strategic ar fi să abordăm comunităţile de români din afara
ţării, punând marca UAIC, mai întâi, pe grădiniţele şi şcolile primare fizice, dar şi prin
sisteme de educaţie universitară la distanţă. La fel, se pot integra şi cercetătorii de pe
tot globul, prin prezenţa lor virtuală în colectivele noastre de cercetare.
În vederea sporirii atractivităţii internaţionale, se impune demararea imediată a
liniilor de educaţie în limbi străine, îndeosebi pentru ciclul Bologna (3-2-3).
Atingându-se aceste obiective majore, este uşor de atins şi ţinta de includere a
UAIC în Top 500 în doar câţiva ani. Important este să credem în noi şi în acumulările
Universităţii de-a lungul timpului trecut şi viitor.
UAIC trebuie să fie un brand educaţional internaţional!

3. Câteva argumente pentru schimbare


În primul rând, pentru că este necesară o pătrundere în sfera de normalitate a
programelor academice şi de cercetare din punctul de vedere al domeniilor, stare
specifică marilor universităţi cu tradiţie din Europa şi din lume, în care, din multe
perspective, ne încadrăm şi noi.
De asemenea, interesul nostru ca instituţie, care asigură educaţia şi cercetarea,
este de a elimina factorii care nu asigură coerenţa programelor academice, dintre care
poate cel mai important îl constituie fragmentarea, în condiţiile în care se manifestă
tendinţa de globalizare şi reunire a forţelor chiar între competitori. Prin stoparea
fenomenului de fragmentare, se extinde zona din care se emit planurile de învăţământ,
fără a mai fi nevoie de intervenţia mai multor structuri (catedre, departamente).
La nivel local:
• Flexibilitate relativ redusă pentru asigurarea libertăţii studentului de a-şi
alege specializările principală şi secundară, precum şi pentru a face faţă
dinamicii specializărilor. Se impune o mai mare flexibilitate a
departamentelor universităţii, iar reunirea mai multor subdomenii la
nivelul unei singure facultăţi poate asigura o coordonare şi gestionare mai
eficiente a traseului ales de către studenţi. Flexibilizarea se impune având
în vedere că, de multe ori, structura planurilor de învăţământ a fost
gândită din perspectiva unor catedre fragmentate, ceea ce afectează
programele educaţionale moderne, cu abordare interdisciplinară.

4
• Finanţarea pe student, care conduce la un anumit dezechilibru financiar
între facultăţi, având în vedere atractivitatea diferită a unor specializări şi
domenii. Prin reorganizarea domeniilor existente se poate asigura o
reorientare a programelor academice şi asigurarea unei mai mari
flexibilităţi a reformei curriculare.
• O eficienţă scăzută a activităţilor didactice pornind de la faptul că în
momentul actual se regăsesc cursuri similare la mai multe domenii, dar
fragmentate prin maniera de includere în planurile de învăţământ şi de
acoperire cu personal didactic. Prin gruparea subdomeniilor se poate
asigura o mai mare eficienţă a activităţii didactice prin controlarea mai
lejeră a formaţiilor de studiu.
• Gradul relativ mare de izolare a colectivelor de cercetare cu orientare
preponderentă spre domenii de sine stătoare sau chiar inter-disciplinare,
prin limitarea acestui concept, fără deschidere către alte domenii mai
largi. Acest lucru conduce la o disipare exagerată a resurselor umane,
financiare şi a infrastructurii, neexistând o strategie coerentă de dezvoltare
a unor cercetări comune inter- şi transdisciplinare. Regândirea
colectivelor pe domenii majore, reunirea echipelor şi infrastructurilor de
cercetare, precum şi utilizarea lor în comun pot conduce la eliminarea
acestui neajuns.
La nivel internaţional:
• Extinderea giganţilor educaţionali conduce la apariţia unei concurenţe
globale, iar prin noua formă propusă de reintroducere a unor domenii care
au existat la nivelul universităţii, dar şi prin întărirea celor existente, se
pot acoperi toate domeniile de studiu, devenind mult mai atractivi pe piaţa
educaţională. Prin numele instituţiei, prin acoperirea unor domenii
inexistente în momentul de faţă, prin posibilitatea de atragere şi preluare a
infrastructurilor existente la nivelul universităţilor mici locale şi regionale,
UAIC poate face faţă unei astfel de competiţii, întrucât poate deveni un
brand la nivel regional şi internaţional.
• Condiţia de participare în proiecte internaţionale educaţionale de a fi
Universitate totală/completă din punct de vedere al domeniilor regăsite în
clasificaţiile internaţionale, în concordanţă cu tradiţia marilor universităţi
ale lumii, dar şi a UAIC, având în vedere domeniile de pregătire regăsite
în Documentul de înfiinţare a instituţiei noastre. Acest lucru înseamnă de
fapt o reluare într-o formă modernă şi extinsă a unei structuri care a
existat (articolul VIII din Actul de Înfiinţare: "Numai Universitatea are
dreptul şi prerogativa de a conferi gradele şi onorele academice cele mai
înalte în diferitele sciinţe, precum doctoratulă, licenţiatulă, diplomâ de
magiştri, de ingineri, de arhitecţi etc.").
• Finanţarea cu precădere a cercetării inter şi trans-disciplinare. Cele mai
multe programe europene care finanţează cercetarea impun drept criteriu
de eligibilitate demonstrarea capacităţilor de cercetarea interdisciplinară şi
la frontieră. Prin reunirea polilor de excelenţă în cercetare se asigură o
mai mare deschidere a centrelor şi echipelor de cercetare şi o capacitate
mult mai flexibilă orientată către parteneriate, inclusiv cu mediul
industrial.
Pe baza elementelor prezentate anterior, la nivelul UAIC se vine cu propunerea
de organizare a 10 facultăţi, din care 3 noi, iar 7 rezultate din reorganizarea
facultăţilor existente. În cadrul lor se doreşte înfiinţarea a 35 de departamente,

5
reducându-se astfel cu 33% faţă de numărul actual (52). Acest lucru va conduce la o
mai bună gestionare a programelor academice şi de cercetare, a resurselor umane şi
financiare, precum şi a infrastructurii educaţionale şi de cercetare.
Structura propusă este prezentată la punctul 5.

4. Răspunsuri la întrebări posibile


1. Care sunt efectele asupra personalului didactic al Universităţii?
Normele didactice se vor construi printr-o extindere a domeniului în care oamenii
pot să-şi exercite funcţia didactică. Prin plasarea unor specializări sub umbrela unui
domeniu comun, specializări care au discipline comune la nivelul anilor studiu, dar
realizate până acum prin normări în state de funcţiuni diferite, există posibilitatea
creării unor norme omogene, fără fragmentare şi disipare a resurselor intelectuale.
Această schimbare are implicaţii directe şi asupra lejerităţii de constituire a normelor
de concurs.
De exemplu, dacă Biofizica este disciplină comună pentru specializările Biologie
chimică, Ecologie şi protecţia mediului şi Fizică, iar acestea sunt acoperite de aceeaşi
persoană, dar normate în statele de funcţiuni ce aparţineau de 3 catedre, acum există
posibilitatea creării unei singure norme, la departamentul care acoperă cel mai bine
domeniul în care se încadrează disciplina, cum ar fi Fizica.
Prin reunirea domeniilor există o flexibilitate mai mare a personalului în a-şi
alege traseul profesional şi specializarea, nemaifiind necesară "umplerea" normelor cu
discipline care nu fac parte din arealul de interes al fiecărei persoane.
De asemenea, se poate realiza o mai bună gestionare a domeniilor de cercetare,
acoperite de către personalul didactic, astfel încât să nu mai apară situaţii în care un
cadru didactic este nevoit să se orienteze către proiecte ce nu fac parte din zona de
specializare şi/sau interes. Interdisciplinaritatea va fi asigurată la nivelul noilor
facultăţi, dar şi între acestea.
Va exista o evidenţă mult mai clară a modului de acoperire a disciplinelor pe
specializări şi domenii, precum şi a echipelor de cercetare.
Statele de funcţiuni nu vor mai suferi de fragmentarea existentă în momentul de
faţă prin regăsirea mai multor domenii la nivelul mai multor catedre.

2. Cum se va asigura conducerea la nivelul Facultăţilor şi Departamentelor?


În privinţa structurilor de conducere, ele vor fi similare celor existente, în sensul
că la nivelul fiecărei facultăţi vor fi funcţiile de Decan, Prodecani, Cancelar,
Administrator Şef, Şefi de departamente. Numărul prodecanilor va fi influenţat, ca şi
până acum, potrivit normelor legale şi interne, de mărimea personalului existent în
cadrul fiecărei facultăţi. La nivelul facultăţilor va funcţiona, în continuare, Consiliul şi
Biroul Consiliu, cu reprezentanţi aleşi din rândul departamentelor, conform legislaţiei
în vigoare. Rolul facultăţilor va fi de "colector" al propunerilor, problemelor,
soluţiilor şi proiectelor venite din partea Departamentelor, pentru a fi rezolvate şi
gestionate prin competenţa şi responsabilitatea atribuită.
Departamentele vor prelua în mare măsură funcţiile fostelor catedre şi, parţial,
facultăţi pe plan curricular, funcţional şi financiar, în sensul că vor avea autonomie în
privinţa stabilirii programelor educaţionale, a celor de cercetare şi a gestionării
fondurilor şi infrastructurii. Conducerea Departamentelor va fi asigurată printr-un şef
de departament şi un consiliu, care vor avea funcţiile îndeplinite la nivelul vechilor
catedre, şi, la o scară mai redusă, din punct de vedere al responsabilităţii academice şi
administrative, aproape aceleaşi prerogative cu cele ale conducerii facultăţilor. Din

6
rândul membrilor consiliilor departamentelor se vor alege reprezentanţii în structurile
de conducere ale facultăţilor, inclusiv, pe bază de reprezentativitate, în Senatul
Universităţii.
În acest sens, se va elabora un nou Regulament de organizare şi funcţionare a
componentelor propuse.
Pe baza restructurării departamentelor, a programelor de cercetare aflate în
derulare şi a celor ce se intenţionează a se dezvolta, se vor crea institute şi centre de
cercetare, care să acopere, în variantă inter-disciplinară şi inter-departamentală,
cerinţele de creştere a vizibilităţii echipelor şi rezultatelor cercetării.

3. Care sunt avantajele financiare la nivelul facultăţilor, departamentelor şi


personalului didactic al Universităţii?
Prin reunirea facultăţilor şi departamentelor pe domenii există posibilitatea
acumulării de fonduri care să se distribuie în mod eficient, prin corelarea planurilor de
învăţământ şi a statelor de funcţiuni, astfel încât să nu se mai înregistreze o disipare a
resurselor financiare. Concret, facultăţile şi departamentele vor putea să gestioneze un
fond financiar mai mare, prin coordonarea şi controlarea mai multor specializări, a
mai multor contracte de cercetare şi granturi, şi a unui număr mai mare de studenţi la
nivelul Facultăţii sau a departamentului.
Acest lucru poate proveni, pe de o parte, din creşterea atractivităţii unor
specializări, prin înglobarea lor sub titulatura unor domenii ştiinţifice cu un grad mai
mare de interes din partea studenţilor, inclusiv la nivel internaţional, dar şi prin
flexibilizarea traseului educaţional al studenţilor.
În plus, se pot înregistra economii de fonduri prin eliminarea unor paralelisme
existente, în special, la nivelul componentelor administrative, de genul secretariate de
catedre, personal de întreţinere etc.
De asemenea, bugetele se vor crea şi gestiona la nivelul departamentelor, aproape
similar cu alocarea lor actuală pe facultăţi, reuşind să se asigure un mai mare echilibru
la un nivel mai larg decât la nivel de catedră.

4. Care sunt efectele asupra personalului nedidactic arondat catedrelor sau


facultăţilor?
Pentru fiecare dintre noile facultăţi şi departamente se va asigura aceeaşi structură
administrativă de personal necesară pentru derularea corespunzătoare a activităţilor
academice, cum ar fi: secretariatul la nivelul decanatelor, secretariatele de
departamente, laboranţii şi tehnicienii etc. De asemenea, poate să apară la un moment
dat un dezechilibru între nevoia de personal şi oferta existentă, în sensul unei oferte
prea mari, însă aceste cazuri se vor analiza în mod direct, astfel încât să se asigure o
(re)distribuire echitabilă.

5. Care sunt efectele asupra studenţilor?


Studenţii vor avea posibilitatea de a alege dintr-o paletă mai largă a domeniilor de
cunoaştere, cu oportunităţi de a-şi crea un traseu profesional care să-l facă atractiv
pentru piaţa muncii. Astfel, se pot face combinaţii de specializări, pe principiul
specializare principală şi complementară, mult mai largi şi care sunt cerute de piaţă
sau care să le asigure un acces mai uşor la un loc de muncă. De asemenea, i se oferă
şanse multiple de a se orienta sau reorienta spre un domeniu sau altul, chiar dacă ele,
la prima vedere, sunt mai puţin compatibile, cel puţin din perspectiva duratei studiilor
(a se vedea modelul propus pentru studenţii din domeniul inginerie).

7
5. Proiect de Structură organizatorică a activităţilor academice din cadrul UAIC
Consiliul
Administrativ

Consiliul Academic
Senat

Consiliul Cercetare
Ştiinţifică

Consiliul Relaţii
Birou Senat
Internaţionale

Consiliul Asigurarea
Calităţii
Rector

Prorector Programe Prorector Cercetare Prorector Dezvoltare Prorector Relaţii Prorector Probleme
Cancelar
Academice Ştiinţifică Instituţională Internaţionale Studenţeşti

Facultatea de Facultatea de Ştiinţe


Facultatea de Arte şi Facultatea de Drept şi Facultatea de Economie Facultatea de Medicină Facultatea de Ştiinţe Facultatea de Ştiinţe Facultatea de Ştiinţe ale
Arhitectură şi Urbanism Agricole şi Medicină Facultatea de Teologie Institute şiCentre
Ştiinţe Umanistice Ştiinţe Administrative şi Admin. Afacerilor şi Farmacie Exacte Inginereşti Vieţii şi Pământului
Veterinară Decan/Prodecani/ de Cercetare
Decan/Prodecani/ Decan/Prodecani/ Decan/Prodecani/ Decan/Prodecani/ Decan/Prodecani/ Decan/Prodecani/ Decan/Prodecani/ Decan/Prodecani/
Decan/Prodecani/ Cancelar
Cancelar Cancelar Cancelar Secret. ştiinţific Cancelar Cancelar Cancelar Cancelar
Cancelar

Departament Conservare Departament Conservare


Departament Departament Departament Departament Departament Departament
şi Restaurare şi Restaurare Departament Chimie Departament Biologie
Administraţie Publică Administrarea Afacerilor Farmacie Ştiinţe Agricole Informatică Teologie Ortodoxă
în Arhitectură Opere de Artă

Departament de Departament Departament Economie Departament Departament Departament Inginerie Departament Departament Teologie
Departament Drept Departament Fizică
Peisagistică şi Mediu Educaţie fizică şi sport şi Relaţii Internaţionale Kinetoterapie Medicină Veterinară Biomedicală Geografie Romano-Catolică

Departament Departament Departament Departament Inginerie Departament


Departament
Filosofie Medicină Matematică Chimică şi Biomoleculară Geologie
Urbanism
şi Planificare Urbană
Departament Inginerie
Departament Istorie Geologică

Departament Inginerie
Departament Jurnalism Fizică şi Tehnologică
şi Ştiinţele Comunicării

Departament Limbă şi Departament Ingineria


Literatură Română Mediului

Departament Limbi şi
Literaturi străine

Departament Psihologie
şi Ştiinţele Educaţiei

Departament Sociologie
şi Politologie

8
6. Proiect de Structură organizatorică administrativă a UAIC
Consiliul
Administrativ

Consiliul Academic

Senat
Consiliul Cercetare
Ştiinţifică

Consiliul Relaţii
Internaţionale
Birou Senat

Consiliul Asigurarea
Calităţii

Rector
Birou Audit
Şef cabinet Rector
Public Intern

Birou de Control
Oficiul Juridic
Financiar-Preventiv

Birou PSI, Medicina Birou de Control


şi Protecţia Muncii Intern

Prorectori de resort

Director Geneal
Administrativ

Departament
Departament Departament Achiziţii
Departament Departament Departament Departament Marketing Educaţional, Administratori Departament
Secretar Şef Universitate Gestiune şi Publice şi Urmărire
Resurse-Umane Comunicaţii Digitale Servicii Studenţeşti Sisteme Informaţionale Evenimente şi Imagine Facultăţi Financiar-Contabil
Dezvoltare Patrimoniu Contracte
Universitară

Birou Recrutare, Birou Administrare Spaţii Birou Infrastructură Birou Prestare Servicii de
Programe didactice Birou E-learning şi Birou Marketing
Perfecţionare şi evidenţă de Învăţământ, Cazare şi Birou Achiziţii Publice Comunicaţii, Management Cazare şi Alimentaţie Birou Contabilitate
Gestiune Studenţi Educaţional
PERSONAL Cantine Reţea şi Servicii Publică

Diplome şi certificate Birou Asistenţă Birou Burse, Tabere, Birou Aplicaţii Birou Management
Birou SALARIZARE Birou Administrare Spaţii Birou Urmărire
de studii Utilizatori Transport şi Asistenţă Financiar-contabile şi Evenimente şi Imagine Birou Financiar
şi alte recompense cu destinaţie specială Contracte
Reţele de Comunicaţii Socială Resurse umane Universitară

Programe şi Relaţii Birou Investiţii, Reparaţii Birou Activităţi Culturale, Birou Birotică şi Birou Bugete şi
Internaţionale Curente şi Capitale, Artistice şi Sportive Gestiunea Documentelor Gestiune Taxe Studenţi
Consolidări

Birou Asistenţă
Cercetare ştiinţifică şi Birou Informare şi
Utilizatori Aplicaţii
managementul Orientare Profesională
Birou Servicii cu Terţii Informatice
proiectelor

Birou Servicii
Tehnice Proprii

9
7. Propunere de structurare a facultăţilor şi departamentelor din UAIC
Facultatile, impreuna cu cadrele didactice, sunt rugate sa prezinte propunerile de reorientare a personalului in cadrul noilor departamente.
Doar cu titlu de exemplu, pe cateva discipline de la specializarea Istoria artei si specializarea Biologie, s-a incercat sa se sugereze o
modalitate in care ar trebui regandite pozitiile personalului didactic in cadrul noilor departamente

Catedra actuala din Departamentul nou din


Specializari acoperite de Discipline din cadrul
Facultate propusa Departament propus Titular(i) care face parte care ar trebui sa faca parte
departamentele propuse specializarilor
titularul titularul
Conservare si restaurare in
Arhitectura*
arhitectura In curs de definitivare. Se asteapta propuneri
Peisagistica si mediu In curs de definitivare. Se asteapta propuneri
Urbanism si planificare urbanaIn curs de definitivare. Se asteapta propuneri
Arte si Stiinte umanistice Conservare si restaurare Istoria artei CU TITLU DE EXEMPLU
Orientul Mijlociu şi Mediterana în
opere de arta
Antichitate Conf. M Vasilescu Istorie veche şi arheoloIstorie
Începuturile istoriei omenirii Lect. N. Bolohan Istorie veche şi arheoloIstorie
Introducere în arheologie Lect. N. Bolohan Istorie veche şi arheoloIstorie
Informatică Nenominalizat Informatica
Stat ,societate şi mentalităţi în
spaţiul romanesc (sec.XIV-XVIII) Conf. dr. P Zahariuc Istorie medievala Istorie
Europa medievală(sec.V-
XVI).Societate, instituţii Prof. dr. F. Platon Istorie
,mentalităţi colective Istorie medievala
Introducere în istoriografie Conf. M Cojocariu Istorie moderna Istorie
Introducere în istorie Asist. C Topor Istorie moderna Istorie
Educatie fizica si sport Ed fizica si sport

Filosofie Filosofie

Istorie Arhivistica
Arheologie
Relatii internationale
Jurnalism si stiintele Comunicare si PR
comunicarii Jurnalism
Relatii internat si SE
Limba si literatura romana Limba si literat romana
Limbi si literaturi straine Lb si literatura straine
Studii culturale americ
Literatura comparata

10
Catedra actuala din Departamentul nou din
Specializari acoperite de Discipline din cadrul
Facultate propusa Departament propus Titular(i) care face parte care ar trebui sa faca parte
departamentele propuse specializarilor
titularul titularul
Psihologie si Stiintele educatiePsihologie
Pedagogie
Psihologie spec
Sociologie si Politologie Sociologie
Stiinte politice
Asistenta sociala
Drept si Administratie Publica Drept Drept
Administratie publica Administratie publica
Economie Economie si REI Econ generala
Econ comertului
Econ agroalim
Relatii ec internat
Statistica
Administrarea afacerilor Contab si Inform de Gestiune
Finante-banci
Informatica Economica
Management
Marketing
Medicina si farmacie* Kinetoterapie In curs de definitivare. Se asteapta propuneri
Farmacie Kinetoterapie
Medicina In curs de definitivare. Se asteapta propuneri
Stiinte agricole* Stiinte agricole In curs de definitivare. Se asteapta propuneri
Medicina veterinara In curs de definitivare. Se asteapta propuneri
Stiinte exacte Chimie Chimie
Biochimie
Fizica Fizica
Fizica Informatica
Matematica Matematica
Matematica Informatica
Stiintele vietii si ale pamantului Biologie Biologie CU TITLU DE EXEMPLU
Citologie şi histologie vegetală Sef lucr. dr. N Costica Biologie vegetala Biologie
Taxonomia protozoarelor şi
Prof. asoc. M Varvara Zoologie si ecologie Biologie
metazoarelor inferioare
Biologie celulară Sef lucr. dr. C CimpeanuaBiologie moleculara si eBiologie
Anatomia şi igiena omului Stanc Margareta Simina Zoologie-Ecologie Medicina
Informatică aplicată în biologie Nenominalizata Informatica
Limbă străină I+II+III+IV Nenominalizata Limba si literatura straina
Educaţie fizică I+II+III+IV
Nenominalizata Educatie fizica si sport
(facultativ)
Morfologie şi anatomie vegetală Conf.dr.L.Ivanescu Biologie vegetala Biologie

11
Catedra actuala din Departamentul nou din
Specializari acoperite de Discipline din cadrul
Facultate propusa Departament propus Titular(i) care face parte care ar trebui sa faca parte
departamentele propuse specializarilor
titularul titularul
Taxonomia nevertebratelor
Prof.dr.Ioan Moglan
superioare Zoologie si ecologie Biologie
Chimie generală Sef lucr.dr.Z.Olteanu Biologie moleculară şi eChimie
Microbiologie generală Conf.dr.S.Dunca Biologie moleculară şi eBiologie
Organizarea şi sistematica
criptogamelor Nenominalizata
Taxonomia vertebratelor
nonamniote Nenominalizata Zoologie si ecologie Biologie
Biochimie generală Prof. dr. DUMITRU COBiologie moleculară şi eChimie
Entomologie Prof. dr. I Moglan Zoologie si ecologie Biologie
Micologie Conf. dr. Catalin Tanase Biologie moleculară şi eBiologie
Organizarea şi sistematica
Prof.dr.N.Stefan
fanerogamelor Biologie vegetala Biologie
Taxonomia vertebratelor amniote Conf.dr.Carmen Gache Zoologie si ecologie Biologie

Conf.dr.Mircea Nicoara
Hidrobiologie Zoologie si ecologie Biologie
Sef
Ecologie generală lucr.dr.St.Zamfirescu Zoologie si ecologie Ingineria mediului
Fiziologia nutriţiei plantelor Nenominalizata Biologie vegetala Biologie
Funcţii de relaţii la animale Nenominalizata Biologie moleculara si eBiologie
Genetică umană Nenominalizata Biologie moleculara si eMedicina
Culturi in vitro Prof. dr. I Bira Biologie moleculara si eBiologie
Biofizică Nenominalizata Biologie moleculara si eFizica
Paleobiologie Conf. dr. I. Cojocaru Biologie moleculara si eBiologie
Etologie Nenominalizata Zoologie si ecologie Biologie
Ornitologie Sef lucr. dr. I Constantin Zoologie si ecologie Biologie
Parazitologie Prof. cons I Iordache Zoologie si ecologie Biologie
Biologia dăunătorilor animali Asist. dr. Mitroiu Mirc Zoologie si ecologie Biologie
Fitopatologie Conf. dr. Catalin Tanase Biologie moleculara si eBiologie
Fitoremediere Asist drd Stefan Marius Biologie moleculara si eBiologie
Fitosociologie Prof. dr. Toader Chifu Biologie vegetala Biologie
Embriologie vegetală Conf.dr.L.Ivanescu Biologie vegetala Biologie
Histoembriologie animală Nenominalizata Biologie
Ultrastructura celulei vegetale Nenominalizata Biologie
Conf dr. Luminita
Antropologie Zoologie si ecologie Istorie
Bejenaru
Monitoring ecologic si legislatia
Conf.dr.Mircea Nicoara Zoologie si ecologie Ingineria mediului
mediului(curs optional)
Ornitologie(curs optional) Conf.dr.Carmen Gache
Anatomia comparata a animalelor Conf.dr.L.Bejenaru Zoologie si ecologie Biologie
Prof.dr.Alexandrina
Fiziologia dezvoltarii plantelor Biologie vegetala Biologie
Murariu
Fiziologia nutritiei si reproducerea
Sef lcr.dr.L.Hritcu Zoologie si ecologie Biologie
animalelor
Genetica microorganismelor(curs Biologie moleculară şi
Sef lucr.dr.M.Cimpeanu Biologie
optional) experimentală
Biotehnologii microbiene (curs Biologie moleculară şi Inginerie chimica si
Sef lucr.dr.S.Dunca
optional) experimentală biomelculara
Monitoring ecologic si legislatia
Conf.dr.Mircea Nicoara Zoologie si ecologie Ingineria mediului
mediului(curs optional)

12
Catedra actuala din Departamentul nou din
Specializari acoperite de Discipline din cadrul
Facultate propusa Departament propus Titular(i) care face parte care ar trebui sa faca parte
departamentele propuse specializarilor
titularul titularul
Biochimie
Ecologie
Geografie Geografie
Geografia turismului
Geologie Geologie chimica
Stiinte ingineresti Inginerie fizica si TehnologicaFizica tehnologica
Informatica Informatica
Inginerie biomedicala Fizica Medicala
Inginerie chimica si biomolec Biochimie
Biochimie Tehnologica
Biofizica
Inginerie geologica Inginerie geologica
Ingineria mediului Ecologie si protectia mediului
Teologie Teologie Ortodoxa Arta sacra
Teologie ortodox
Teologie ortodox soc
Teologie Romano-Catolica Teologie Romano-catolica
Teologie sociala

* Facultăţile care au figurat în structura anterioară a Universităţii din Iaşi

13
8. Parcursul academic al studenţilor în varianta
Bologna (3-2-3), Model – Cuza – 2008
Start ciclul I

Înainte de începerea anului I,


Înscriere an I
candidaţii sunt declaraţi reuşiţi
pe domenii de
pe domeniile solicitate în ordinea
studiu cu durata
descrescătoare a mediilor şi
3 ani
preferonţelor pe domeniu

După rezultatele din sem. I,


studenţii se repartizează, în
Înscriere pentru
ordinea descrescătoare a punctelor,
o specializare
pe specializările principale solicitate.
principală
Pot să-şi exprime şi pentru alta
complementară

Proceduri de
La finele sem. IV se pot Se doreşte repartizare pe
face ultimele opţiuni pentru specializare DA
specializări
specializările complementare complementară? complementare

NU

Proceduri Înaintea sem. V se constituie


constituire formaţii formaţii de studiu noi, în funcţie
studiu opţiunile studenţilor

Finalizare studii La finele semestrului VI

Obţinere licenţă în
specializare principală Se pot angaja şi/sau
şi supliment diplomă continua studiile
specializări solicitate

Sârşit ciclul I

14
9. Flexibilizarea parcursului academic al studenţilor, în
domeniul ingineriei şi ştiinţelor exacte,
Model – Cuza – 2008
Start ciclul I

Cursurile vor fi comune, timp


Înscriere an I pe de 2 ani, cu ale studenţilor de la
domenii de inginerie, ştiinţe exacte sau de la ştiinţele
cu durata de 4 ani vieţii şi pământului

Procedură înmatriculare
pentru licenţă 3 ani, în NU La finele anului II, DA
domeniul parcurs, cu sau fără se continuă cu ingineria?
orientare spre complementară

Procedură repartizare
Pentru cei de la inginerie, DA lucrare licenţă pt. 3 aniîn
NU funcţie de domeniul din primii
se doreşte diplomă
licentă după 3 ani? 2 ani (Geografie, Fizică etc)

Dacă a renunţat la
inginerie sau dacă n-a renunţat DA
dar doreşte Diplomă în domeniu
Studenţii de la ştiinţe exacte şi cei la 3 ani
de la economie şi adm. afacerilor Se pot angaja
NU Proceduri de acordare
pot continua studiile inginereşti în şi/sau pot
a Diplomei de licenţă
anul IV dacă în anul III au luat continua
de 3 ani
specializare complementară în studiile
inginerie (prerequisite)

NU Poate să continue DA
ingineria în anul IV?

Procedură de
îndeplinire a condiţiilor
de continuare

Finalizare studii 4 ani

Obţinere licenţă Se pot angaja şi/sau


4 ani în inginerie pot continua studiile

Cu aleasă consideraţie,
Prof. univ. dr. Dumitru OPREA
Rector al Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

19 iunie 2007

15