Sunteți pe pagina 1din 12

Cuprins

CUPRINS
Probleme generale
1. Etapele de elaborare a documenta]iei tehnico-economice necesare realizarii obiectivelor
de investi]ii publice pentru instala]ii electrice [i de automatizare ................................................................................2
2. ncadrarea obiectivelor de investi]ii publice pentru instala]iile electrice, \n sistemul
de lucr`ri de alimentare cu energie electric` a localit`]ilor ..........................................................................................7
3. Cerin]e esen]iale de calitate [i criteriile de performan]` pentru instala]iile electrice [i de automatizare...................7
4. Reglement`ri tehnice specifice pentru instala]iile electrice [i de automatizare ...........................................................7

I. SISTEME DE ILUMINAT
1. MRIMI FIZICE
1.1. M`rimi fizice \n sistemele de iluminat .......................................................................................................................10
2. RELAIA LUMIN-VEDERE
2.1. Caracteristicile vederii umane .....................................................................................................................................16
2.2. Orbirea [i efectele sale ...............................................................................................................................................18
3. MEDIUL LUMINOS CONFORTABIL
3.1. Mediul luminos interior...............................................................................................................................................20
3.1.1. Aspecte cantitative .........................................................................................................................................20
3.1.2. Aspecte calitative............................................................................................................................................20
3.2. Mediul luminos exterior..............................................................................................................................................23
3.2.1. Aspecte cantitative .........................................................................................................................................23
3.2.2. Aspecte calitative............................................................................................................................................23
4. SURSE ELECTRICE DE LUMIN
4.1. L`mpi cu incandescen]`............................................................................................................................................26
4.1.1. Lampa cu incandescen]` clasic` (LIC)..........................................................................................................26
4.1.2. Lampa cu ciclu regenerator cu halogen (LIH)...............................................................................................27
4.2. L`mpi fluorescente .....................................................................................................................................................29
4.2.1. L`mpi fluorescente tubulare...........................................................................................................................29
4.2.2. L`mpi fluorescente compacte........................................................................................................................32
4.3. L`mpi cu desc`rcare n vapori de sodiu la joas` presiune.....................................................................................33
4.4. L`mpi cu desc`rcare n vapori de mercur la nalt` presiune ..................................................................................33
4.5. L`mpi cu desc`rc`rcare n vapori de sodiu de nalt` presiune ..............................................................................35
4.6. Alte l`mpi cu desc`rcare n gaze..............................................................................................................................35
4.6.1. L`mpile cu desc`rcare la joas` presiune \n gaze sau amestecuri
de gaze [i vapori metalici cu coloana luminoas` pozitiv`...........................................................................35
4.6.2. L`mpile cu desc`rcare la joas` presiune \n gazele men]ionate [i lumina negativ` ...................................35
4.7. L`mpi cu induc]ie.......................................................................................................................................................36
4.8. Diode electroluminiscente (leduri)..............................................................................................................................36
5. APARATE DE ILUMINAT.
5.1 Caracteristicile aparate de iluminat (AIL)....................................................................................................................42
5.2. Aparate pentru iluminatul interior ..............................................................................................................................45
5.3. Aparate pentru iluminatul exterior .............................................................................................................................46
5.4. Aparate pentru iluminatul teatrelor/studiourilor .........................................................................................................47
5.5. Fibre [i tuburi optice..................................................................................................................................................49
5.6. Tuburi de lumin ........................................................................................................................................................50
5.7. Suprafe]e luminoase sau luminate, arhitecturale ......................................................................................................54
5.7.1 Suprafe]e luminoase ........................................................................................................................................54
5.7.2 Suprafe]e luminate...........................................................................................................................................55
5.8. Montarea aparatelor de iluminat................................................................................................................................56

II

Cuprins

6. SISTEME DE ILUMINAT INTERIOR


6.1. Sisteme de iluminat normal (SIL)...............................................................................................................................60
6.1.1. Sisteme de iluminat n func]ie de distribu]ia spa]ial` a fluxului luminos.....................................................60
6.1.2. Sisteme de iluminat n func]ie de distribu]ia fluxului luminos / ilumin`rii
n planul util ....................................................................................................................................................61
6.2. Sisteme de iluminat de siguran]`..............................................................................................................................63
6.2.1. Sisteme de iluminat pentru continuarea lucrului...........................................................................................64
6.2.2. Sisteme de iluminat pentru interven]ii ...........................................................................................................64
6.2.3. Sisteme de iluminat pentru evacuare [i alte func]iuni..................................................................................64
6.2.4. Aspecte caracteristice ale echipamentului sistemelor
de iluminat de siguran]`..............................................................................................................................66
7. CALCULUL SISTEMELOR DE ILUMINAT
7.1. Metode de calcul punctuale ......................................................................................................................................68
7.1.1. Iluminarea direct`, dat` de surse de lumin` punctuale ...............................................................................68
7.1.2. Iluminarea direct`, dat` de surse de lumin` liniare......................................................................................69
7.1.3. Iluminarea direct` \ntr-un punct, dat` de surse luminoase (luminate)
de suprafa]` perfect difuzante.......................................................................................................................71
7.1.4. Calculul ilumin`rii medii directe pe o suprafa]` (metoda punct cu punct) ..............................................72
7.2. Metode de calcul globale ..........................................................................................................................................72
7.2.1. Metoda interreflexiilor .....................................................................................................................................72
7.2.2. Metoda factorului de utilizare ........................................................................................................................74
7.3. Calculul automat al sistemelor de iluminat interior ..................................................................................................74
8. APRECIEREA CALITATIV A SISTEMELOR DE ILUMINAT INTERIOR
8.1. Metoda curbelor de luminan]` limit` ........................................................................................................................76
8.2. Metoda UGR (CIE Unified Glare Rating System) .....................................................................................................77
8.3. Metoda Ro..................................................................................................................................................................77
9. SISTEME DE ILUMINAT EXTERIOR
9.1. Sisteme de iluminat normal .......................................................................................................................................80
9.2. Sisteme de iluminat de securitate (evacuare, paz`).................................................................................................81
10. CALCULUL SISTEMELOR DE ILUMINAT EXTERIOR
10.1. Calculul sistemelor de iluminat pentru ci de circula]ie)........................................................................................84
10.1.1. Calculul n func]ie de luminan]` ..................................................................................................................84
10.1.2. Calculul n func]ie de iluminare....................................................................................................................86
10.2. Calculul sistemelor de iluminat pentru alte arii.......................................................................................................87
10.3. Calculul sistemelor de iluminat decorativ ...............................................................................................................87
10.4. Evaluarea calitativ` a distribu]iei luminan]elor ........................................................................................................88
11. PROIECTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT INTERIOR
11.1. Metodologia de proiectare.......................................................................................................................................92
11.2. Tipuri [i solu]ii de sisteme.......................................................................................................................................93
11.2.1. Locuin]e, hoteluri, moteluri...........................................................................................................................93
11.2.2. nc`peri destinate activit`]ii intelectuale ......................................................................................................96
11.2.3. Spa]ii comerciale ..........................................................................................................................................99
11.2.3.1 Sistemul de iluminat general ........................................................................................................100
11.2.3.2 Sistemul general de iluminat pentru vitrine .................................................................................100
11.2.3.3 Firmele luminoase .........................................................................................................................101
11.2.4. Institu]ii medicale ........................................................................................................................................102
11.2.5. Muzee [i galerii de art`..............................................................................................................................103
11.2.5.1 Culoarea luminii ............................................................................................................................104
11.2.5.2 Galeriile de pictur` tapiserii [i alte exponate plane....................................................................105
11.2.5.3 Galeriile pentru sculptur`..............................................................................................................105
11.2.5.4 Muzee de istorie, numismatic`, [tiin]e naturale [i alte destina]ii...............................................105
11.2.6. S`li de spectacole ......................................................................................................................................106
11.2.7. Spa]ii industriale .........................................................................................................................................109

Cuprins

III

11.2.8. S`li de sport ...............................................................................................................................................112


11.3. Comanda manual` [i automat` a sistemelor de iluminat interior. Managementul n iluminat...........................114
11.3.1. Sisteme de control utilizate........................................................................................................................115
11.3.2. Modul de abordare a controlului ilumin`rii................................................................................................115
11.3.3. Managementul n iluminat ..........................................................................................................................116
12. PROIECTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT EXTERIOR
12.1. Metodologia de proiectare.....................................................................................................................................118
12.2. Solu]ii de sisteme pentru iluminatul exterior.........................................................................................................118
12.2.1. C`i de circula]ie rutier` ..............................................................................................................................118
12.2.2. Tuneluri........................................................................................................................................................123
12.2.3. Iluminatul decorativ arhitectural (monumente, cl`diri)...............................................................................127
12.2.4. Iluminatul decorativ pentru spa]ii verzi, jocuri de ap`..............................................................................129
12.2.5. Arii utilitare ..................................................................................................................................................131
12.2.6. Iluminatul publicitar [i de reclam`.............................................................................................................131
12.2.7. Terenuri de sport ........................................................................................................................................132
12.2.8. G`ri, triaje, porturi, aeroporturi ..................................................................................................................135
12.3. Comanda manual` [i automat` a sistemelor de iluminat exterior ......................................................................136
13. PUNEREA N FUNCIUNE I MENINEREA SISTEMELOR DE ILUMINAT
13.1. Punerea n func]iune a sistemelor de iluminat .....................................................................................................140
13.2. Men]inerea sistemelor de iluminat.........................................................................................................................140
13.2.1. Estim`ri ale pierderilor de lumin` ..............................................................................................................140
13.2.2. Men]inerea sistemelor de iluminat interior ................................................................................................142
13.2.3. Men]inerea sistemelor de iluminat exterior ...............................................................................................142

II. INSTALAII ELECTRICE


1. RECEPTOARE I CONSUMATORI
1.1. Receptoare electrice ................................................................................................................................................144
1.2. Consumatori electrici ...............................................................................................................................................144
2. FENOMENE FIZICE PROPRII INSTALAIILOR ELECTRICE
2.1. nc`lzirea conductelor n regim de lung` durat` ....................................................................................................146
- Exemple de calcul................................................................................................................................................146
2.2. nc`lzirea conductelor n regim intermitent .............................................................................................................147
- Exemple de calcul................................................................................................................................................148
2.3. nc`lzirea conductelor n regim de scurt` durat`...................................................................................................148
- Exemple de calcul................................................................................................................................................149
2.4. Solicit`ri electrodinamice. Calculul for]elor electrodinamice ..................................................................................149
2.5 Arcul electric \n instala]iile electrice .........................................................................................................................150
3. FUNCIONRI ANORMALE N INSTALAII ELECTRICE
3.1. Func]ionarea cu tensiune crescut` .........................................................................................................................156
3.2. Func]ionarea cu tensiune sc`zut` (pierderi de tensiune).......................................................................................157
- Exemplu de calcul................................................................................................................................................158
3.3. Pornirea motoarelor electrice...................................................................................................................................160
3.3.1. Pornirea motoarelor de curent continuu......................................................................................................160
- Exemplu de calcul................................................................................................................................................161
3.3.2. Pornirea motoarelor asincrone trifazate.......................................................................................................162
- Exemplu de calcul................................................................................................................................................165
3.3.3. Pornirea motoarelor sincrone.......................................................................................................................166
3.4. Func]ionarea motoarelor asincrone trifazate n dou` faze .....................................................................................167
3.5. Func]ionarea n regim de scurtcircuit......................................................................................................................167
3.5.1. Scurtcircuitul unui circuit monofazat ...........................................................................................................167
3.5.2. Scurtcircuitul unui circuit trifazat .................................................................................................................168
- Exemplu de calcul................................................................................................................................................168

IV

Cuprins

4. APARATE ELECTRICE
4.1. Aparate electrice de protec]ie .................................................................................................................................172
4.1 1. Relee termice ...............................................................................................................................................172
4.1.2. Relee cu termistoare ....................................................................................................................................173
4.1.3. Relee electromagnetice ................................................................................................................................173
4.1.4. Siguran]e fuzibile ..........................................................................................................................................175
4.2. Aparate electrice de conectare ...............................................................................................................................175
4.2.1. ntreruptoare de putere ................................................................................................................................175
4.2.2. Contactoare ..................................................................................................................................................176
4.2.3. Disjunctoare [i disjunctoare diferen]iale ......................................................................................................177
4.2.4. ntreruptoare diferen]iale ..............................................................................................................................181
4.2.5. Chei de comand` [i butoane ......................................................................................................................181
4.3. Aparate electrice de semnalizare ............................................................................................................................181
4.4. Aparate electrice de m`sur`....................................................................................................................................181
4.4.1. Aparate magnetoelectrice.............................................................................................................................181
4.4.2. Aparate feromagnetice .................................................................................................................................182
4.4.3. Aparate electrodinamice...............................................................................................................................182
4.4.4. Aparate de induc]ie ......................................................................................................................................182
4.4.5. M`surarea tensiunilor. Extinderea domeniului de m`surare.......................................................................182
4.4.6. M`surarea curen]ilor. Extinderea domeniului de m`surare ........................................................................183
4.4.7. M`surarea energiilor activ` [i reactiv` ........................................................................................................184
5. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC A RECEPTOARELOR I
CONSUMATORILOR DE JOAS TENSIUNE
5.1. Scheme de alimentare pentru consumatori cu receptoare normale .....................................................................190
5.2. Bran[area consumatorilor clasici la SEN ................................................................................................................190
5.3. Alimentarea receptoarelor electrice normale cu energie electric` .........................................................................192
5.4. Alimentarea receptoarelor electrice vitale (preferen]iale [i critice).........................................................................193
6. CALCULUL INSTALAIILOR ELECTRICE DE JOAS TENSIUNE
6.1. Calculul curentului nominal pentru circuite [i coloane...........................................................................................198
- Exemple de calcul ........................................................................................................................................................199
6.2. Alegerea sec]iunii conductelor [i cablurilor electrice .............................................................................................200
- Exemple de calcul ........................................................................................................................................................200
6.3. Alegerea tuburilor de protec]ie ................................................................................................................................202
6.4. Alegerea aparatelor de ac]ionare, protec]ie [i m`sur` ..........................................................................................203
6.4.1. Alegerea ntreruptorului manual ...................................................................................................................203
6.4.2. Alegerea contactorului..................................................................................................................................203
6.4.3. Algerea ntreruptorului automat....................................................................................................................204
6.4.4. Alegerea disjunctorului [i disjunctorului diferen]ial .....................................................................................204
6.4.5. Alegerea releelor termice..............................................................................................................................205
- Exemplu de calcul................................................................................................................................................205
6.4.6. Alegerea siguran]ei fuzibile ..........................................................................................................................205
- Exemplu de calcul................................................................................................................................................205
6.4.7. Alegerea aparatelor de m`sur` ce se monteaz` pe tablourile electrice ...................................................206
6.5. Programe de proiectare a instala]iilor electrice de joas` tensiune........................................................................208
7. INSTALAII PENTRU PROTECIA OMULUI MPOTRIVA TENSIUNILOR
ACCIDENTALE DE ATINGERE
7.1. Probleme generale ...................................................................................................................................................234
7.2. Efectele curentului electric asupra corpului uman..................................................................................................234
7.3. Cazuri de electrocutare............................................................................................................................................235
7.4. Clasificarea nc`perilor [i receptoarelor din punct de vedere al 236
pericolului de electrocutare......................................................................................................................................236
7.5. Metode de protec]ie.................................................................................................................................................237
7.5.1 Metode de protec]ie mpotriva atingerilor directe........................................................................................237
7.5.2 Metode de protec]ie mpotriva atingerilor indirecte.....................................................................................237

Cuprins

8. INSTALAII DE PROTECIE A CLDIRILOR MPOTRIVA EFECTELOR TRSNETELOR


8.1. Probleme generale ...................................................................................................................................................244
8.2. Cazuri \n care echiparea cu instala]ie de protec]ie \mpotriva
tr`snetelor este obligatorie ......................................................................................................................................245
8.3. Instala]ii de paratr`snet............................................................................................................................................246
8.3.1. Dispozitivele de captare ...............................................................................................................................248
8.3.2. Conductoarele de coborre .........................................................................................................................249
8.3.3. Priza de p`mnt ...........................................................................................................................................251
8.3.4. Leg`turi echipoten]iale .................................................................................................................................251
8.3.5. Legaturi de echipoten]ializare [i bara de egalizare a poten]ialelor (BEP) .................................................251
8.3.6. Instala]ii speciale de protec]ie \mpotriva tr`snetelor ..................................................................................251
8.3.7. Verific`ri ale instala]iilor de paratr`snet.......................................................................................................251
8.4. Protec]ia \mpotriva supratensiunilor [i supracuren]ilor tranzitorii ..........................................................................252
9. INSTALAII PENTRU MBUNTIREA FACTORULUI DE PUTERE LA CONSUMATORI
9.1. Probleme generale ...................................................................................................................................................260
9.2. Influen]ele negative determinate de mic[orarea factorului de putere ...................................................................260
9.3. Mijloace pentru cre[terea factorului de putere.......................................................................................................261
9.3.1. Cre[terea factorului de putere prin mijloace naturale ................................................................................262
9.3.2. Cre[terea factorului de putere folosind surse
specializate de putere reactiv` ....................................................................................................................263
9.4. Calculul de eficien]` tehnico-economic` ................................................................................................................267
10. INSTALAII DE SEMNALIZARE PENTRU TRANSMITEREA INFORMAIILOR
10.1. Instala]ii pentru detec]ia, semnalizarea [i stingerea incendiului ..........................................................................270
10.1.1. Probleme generale......................................................................................................................................270
10.1.2. Metode [i tehnologii pentru detec]ia incendiului ......................................................................................270
10.1.2.1. Detectoare de fum.......................................................................................................................270
10.1.2.2. Detec]ia ultrarapid` a fumului; detectoare specifice..................................................................272
10.1.2.3. Detectoare de temperatur` .........................................................................................................273
10.1.2.4. Detectoare de flac`r` ..................................................................................................................273
10.1.2.5. Detectoare de gaze .....................................................................................................................274
10.1.3. Centralizarea semnaliz`rilor n instala]iile pentru detec]ia,
semnalizarea [i stingerea incendiului ........................................................................................................275
10.1.4. Alarmarea n instala]iile de detec]ie, semnalizare
[i stingere a incendiilor ..............................................................................................................................276
10.1.5. Stingerea automat` a incendiului ..............................................................................................................277
10.1.5.1. Agen]i de stingere........................................................................................................................277
10.1.5.2. Tipuri de instala]ii.........................................................................................................................278
10.1.6. Proiectarea instala]iilor pentru detectarea, semnalizarea
[i stingerea incendiului ...............................................................................................................................278
10.1.6.1. Dimensionarea supravegherii.......................................................................................................278
10.1.6.2. Calculul re]elei de centralizare a semnaliz`rilor .........................................................................279
10.1.6.3. Metode de reducere a alarmelor false .......................................................................................280
10.1.7. Exploatarea instala]iilor pentru detec]ia, semnalizarea [i stingerea incendiului ......................................280
10.2. Instala]ii pentru detec]ia [i semnalizarea efrac]iei [i agresiunii ...........................................................................281
10.2.1. Scopul [i necesitatea instala]iilor pentru detec]ia [i semnalizarea
efrac]iei [i agresiunii. Reglement`ri n vigoare..........................................................................................281
10.2.1.1 Domeniile de aplica]ie [i func]iile instala]iilor pentru
detec]ia [i semnalizarea efrac]iei [i agresiunii ............................................................................281
10.2.1.2 Reglement`ri legale n vigoare .....................................................................................................282
10.2.2. Metode (tehnologii) de detec]ie a tentativelor de efrac]ie........................................................................282
10.2.2.1 Detec]ia deschiderii u[ilor ............................................................................................................282
10.2.2.2 Detec]ia agresiunii.........................................................................................................................283
10.2.2.3 Detec]ia mi[c`rii............................................................................................................................283
10.2.2.4 Detec]ia tentativelor de spargere a geamurilor ...........................................................................285
10.2.2.5 Detec]ia tentativelor de penetrare a pere]ilor..............................................................................286
10.2.2.6 Detectoare tensometrice...............................................................................................................286

VI

Cuprins

10.2.2.7 Supravegherea vitrinelor ...............................................................................................................286


10.2.2.8 Supravegherea perimetrelor .........................................................................................................287
10.2.3. Centralizarea semnaliz`rilor n instala]iile pentru
detec]ia [i semnalizarea efrac]iei [i agresiunii ..........................................................................................289
10.2.4. Topologii de instala]ii pentru detec]ia [i semnalizarea
efrac]iei [i agresiunii...................................................................................................................................290
10.2.5. Avertizarea n instala]iile pentru detec]ia [i semnalizarea
efrac]iei [i agresiunii...................................................................................................................................291
10.2.6. Proiectarea instala]iilor pentru detec]ia [i semnalizarea
efrac]iei [i agresiunii...................................................................................................................................292
10.2.6.1 Dimensionarea supravegherii n vederea detec]iei efrac]iei........................................................292
10.2.6.2. Calculul re]elei de centralizare a semnaliz`rilor .........................................................................293
10.2.6.3. Metode de reducere a alarmelor false .......................................................................................293
10.2.7. Exploatarea instala]iilor pentru detec]ia [i semnalizarea
efrac]iei [i agresiunii...................................................................................................................................293
10.3. Instala]ii de control al accesului ............................................................................................................................294
10.3.1. Instala]ii de control [i identificare..............................................................................................................294
10.3.2. Interfoanele pentru imobil...........................................................................................................................294
10.3.3. Metode [i tehnologii de identificare n instala]iile
de control al accesului ...............................................................................................................................295
10.3.3.1 Tehnologii de realizare a indentificatorilor ...................................................................................295
10.3.3.2 Metode biometrice de identificare ...............................................................................................297
10.3.4. Echipamente pentru controlul fizic al accesului........................................................................................298
10.3.5. Metode de control al accesului. Tipuri de instala]ii de control
al accesului .................................................................................................................................................301
10.3.6. Proiectare ....................................................................................................................................................302
10.3.7. Exploatarea instala]iilor de control al accesului........................................................................................303
10.4. Sisteme video de supraveghere ............................................................................................................................304
11. POSTURI DE TRANSFORMARE I SURSE DE REZERV
11.1. Instala]ii pentru posturile de transformare ............................................................................................................316
11.1.1. Alegerea num`rului de transformatoare ....................................................................................................316
11.1.2. Alegerea puterii transformatoarelor............................................................................................................316
11.1.3. Stabilirea puterii nominale economice pentru transformatoare................................................................317
11.1.4. Func]ionarea n paralel a transformatoarelor ............................................................................................318
11.1.5. Construc]ia transformatoarelor [i caracteristici.........................................................................................318
11.1.6. Construc]ia posturilor de transformare......................................................................................................319
11.1.7. Aparatajul aferent transformatoarelor ........................................................................................................320
11.2. Instala]ii pentru sursele de rezerv` proprii............................................................................................................321
11.2.1. Grup electrogen ..........................................................................................................................................322
11.2.2. Baterii de acumulatoare .............................................................................................................................324
12. INSTALAII ELECTRICE N MEDIU EXPLOZIV I N MEDIU CU PERICOL DE INCENDIU
12.1. Probleme generale .................................................................................................................................................330
12.2. Clasificarea ariilor periculoase ...............................................................................................................................330
12.3. Alegerea echipamentelor electrice.........................................................................................................................331
12.4. Montarea cablurilor electrice .................................................................................................................................332
12.4.1. Sisteme de instalare ...................................................................................................................................332
12.4.2. Tipuri de cabluri utilizate n spa]ii cu pericol de explozie ........................................................................333
12.5. Instala]ia de paratr`snet ........................................................................................................................................334
12.6. M`suri de protec]ie mpotriva electricit`]ii statice................................................................................................334
13. TEHNOLOGIA EXECUTRII INSTALAIILOR ELECTRICE
13.1. Solu]ii tehnologice pentru montarea cablurilor [i conductelor ............................................................................338
13.2. Solu]ii tehnologice pentru montarea
aparatelor [i tablourilor electrice ...........................................................................................................................345
13.3. Norme referitoare la construc]ia
tablourilor electrice .................................................................................................................................................348

Cuprins

VII

14. FIABILITATEA INSTALAIILOR ELECTRICE


14.1. Defini]ii ....................................................................................................................................................................352
14.1.1. No]iuni fundamentale..................................................................................................................................352
14.1.2. Alte no]iuni legate de fiabilitate .................................................................................................................352
14.2. Evaluarea fiabilit`]ii.................................................................................................................................................352
14.2.1. Evaluarea fiabilit`]ii n sens restrns .........................................................................................................352
14.2.2. Evaluarea mentenabilit`]ii ...........................................................................................................................353
14.2.3. Evaluarea disponibilit`]ii .............................................................................................................................354
14.3. Metode, modele [i procedee pentru determinarea fiabilit`]ii instala]iilor ............................................................354
14.3.1. Modelul structural pentru calculul fiabilit`]ii instala]iei .............................................................................354
14.3.2. Ipoteze simplificatoare................................................................................................................................355
14.3.3. Modelarea func]ion`rii instala]iilor prin procese stocastice de tip Markov .............................................356
- Exemple de calcul................................................................................................................................................357
14.3.4. Metoda elementelor echivalente din punct de vedere al fiabilit`]ii..........................................................358
14.3.5. Metoda solu]iei generale ............................................................................................................................358
14.3.6. Procedeul grupurilor de defectare .............................................................................................................359
14.3.7. Alte metode ................................................................................................................................................359
14.4. Ingineria fiabilit`]ii instala]iilor electrice cu scheme logice de tipul din n ....................................................360
14.4.1. Cazul general ..............................................................................................................................................360
- Exemplu de calcul................................................................................................................................................360
14.4.2. Cazul = n.................................................................................................................................................361
- Exemplu de calcul................................................................................................................................................361
14.4.3. Cazul = 1; n = 2 .....................................................................................................................................362
- Exemplu de calcul................................................................................................................................................362
14.4.4. Cazul = 2; n = 3 .....................................................................................................................................362
14.5. Ingineria fiabilit`]ii instala]iilor electrice complexe ................................................................................................363
14.5.1. Rela]ii de calcul aproximative ....................................................................................................................363
14.5.2. Teoreme de transfigurare ...........................................................................................................................365
14.5.3. Aplica]ii........................................................................................................................................................366
15. MSURI DE PROTECIE A OMULUI CE SE IAU N EXECUIA I EXPLOATAREA INSTALAIILOR ELECTRICE
15.1. Probleme generale .................................................................................................................................................370
15.2. Condi]ii tehnice.......................................................................................................................................................370
15.3. Responsabilit`]ile pentru aplicarea normelor de protec]ie a muncii ...................................................................370
15.4. Principalele mijloace de protec]ie electroizolante utilizate n instala]iile electrice de joas` tensiune ................370
15.5. M`suri tehnice de protec]ie a muncii la executarea de lucr`ri cu scoaterea de sub tensiune,
n exploatarea instala]iilor electrice .......................................................................................................................371
15.6. Norme specifice de protec]ie a muncii pentru activit`]i la instala]iile electrice de producere, transport [i
372distribu]ie a energiei electrice..........................................................................................................................372
15.7. M`suri de prim ajutor n caz de accidente...........................................................................................................372
16. SIMBOLURI UTILIZATE N SCHEME I PLANURI .........................................................................................................376

III. MSURRI
1. PRINCIPII, METODE I MIJLOACE DE M SURARE........................................................................................................384
2. MSURAREA M RIMILOR ELECTRICE
2.1. M`surarea tensiunii ..................................................................................................................................................386
2.2. M`surarea intensit`]ii curentului electric .................................................................................................................386
2.3. M`surarea puterii......................................................................................................................................................387
2.3.1. M`surarea puterii n curent continuu...........................................................................................................387
2.3.2. M`surarea puterii active n curent alternativ ...............................................................................................388
2.3.2.1 M`surarea puterii active \n curent alternativ monofazat...............................................................388
2.3.2.2 M`surarea puterii active \n curent alternativ trifazat .....................................................................389
2.3.3. M`surarea puterii reactive ..........................................................................................................................390
2.3.3.1 M`surarea puterii reactive n curent alternativ monofazat............................................................390
2.3.3.2 M`surarea puterii reactive n curent alternativ trifazat..................................................................391

VIII

Cuprins

2.4. M`surarea energiei electrice....................................................................................................................................391


2.4.1. M`surarea energiei electrice n curent continuu .........................................................................................392
2.4.2. M`surarea energiei electrice active .............................................................................................................392
2.4.3. M`surarea energiei electrice reactive ..........................................................................................................393
2.4.4. Transmiterea la distan]` a indica]iilor contoarelor
de energie activ` [i reactiv` .......................................................................................................................393
2.5. M`surarea defazajului [i a factorului de putere .....................................................................................................393
2.5.1. M`surarea cu aparate electrodinamice .......................................................................................................393
2.5.1.1 M`surarea la circuitele monofazate ...............................................................................................393
2.5.1.2 M`surarea la circuitele trifazate .....................................................................................................394
2.5.2. M`surarea cu aparate feromagnetice (electromagnetice)...........................................................................394
2.5.3. M`surarea cu aparate tip cle[te ampermetric ............................................................................................394
2.5.4. M`surarea unghiului de defazaj dintre dou` tensiuni cu osciloscopul ......................................................395
2.5.5. M`surarea cu aparate cu elemente statice.................................................................................................395
- Exemple de calcul................................................................................................................................................395
2.5.6. M`surarea indirect` ......................................................................................................................................395
2.6. M`surarea frecven]ei................................................................................................................................................396
2.6.1. Metode de punte ..........................................................................................................................................396
2.6.2. Metode de compara]ie .................................................................................................................................397
2.6.3. Metode de rezonan]` ...................................................................................................................................397
2.6.4. Filtru trece band` .........................................................................................................................................397
2.6.5. Multimetre .....................................................................................................................................................398
2.7. Aparate de m`surat numerice .................................................................................................................................398
2.7.1. Elemente componente..................................................................................................................................398
2.7.1.1 Circuite basculante bistabile CBB .................................................................................................398
2.7.1.2 Num`r`toare binare NB..................................................................................................................400
2.7.1.3 Decodificatoare D ...........................................................................................................................401
2.7.1.4 Sisteme de afi[are A ......................................................................................................................401
2.7.1.5 Convertoare.....................................................................................................................................403
2.7.2. Voltmetre [i ampermetre numerice..............................................................................................................404
2.7.3. Puntea automat` cu afi[are numeric`.........................................................................................................405
2.7.4. Frecven]metre [i cronometre .......................................................................................................................405
2.7.5. Fazmetru numeric .........................................................................................................................................405
2.8. Aparate nregistratoare .............................................................................................................................................406
3. MSURAREA M RIMILOR NEELECTRICE
3.1. M`surarea m`rimilor mecanice................................................................................................................................410
3.1.1. M`surarea maselor [i for]elor ......................................................................................................................410
3.1.2. M`surarea cuplurilor .....................................................................................................................................410
3.1.3. M`surarea vitezelor liniare............................................................................................................................411
3.1.4. M`surarea vitezelor unghiulare ....................................................................................................................411
3.2. M`surarea m`rimilor hidraulice................................................................................................................................412
3.2.1 M`surarea presiunii .......................................................................................................................................413
3.2.2 M`surarea nivelului ........................................................................................................................................413
3.2.3 M`surarea vitezei...........................................................................................................................................412
3.2.4 M`surarea debitului .......................................................................................................................................413
3.2.5 Detec]ia scurgerilor din conducte.................................................................................................................413
3.3. M`surarea m`rimilor termotehnice ..........................................................................................................................414
3.3.1. M`surarea temperaturii.................................................................................................................................414
3.3.2. M`surarea cantit`]ii de c`ldur` ...................................................................................................................414
3.3.3. M`surarea umidit`]ii relative (UR) a aerului ................................................................................................414
3.3.4. M`surarea vitezei aerului..............................................................................................................................414
3.3.5. Concentra]ia componentelor din gazele de ardere.....................................................................................415
3.4. M`surarea radia]iilor nucleare..................................................................................................................................415
3.4.1. Detectarea radia]iilor nucleare .....................................................................................................................415
3.4.2. M`surarea radia]iilor nucleare ......................................................................................................................416
3.5. M`sur`ri n iluminat..................................................................................................................................................416
3.5.1. M`sur`ri obiective ........................................................................................................................................416

Cuprins

IX

3.5.2. M`sur`ri subiective.......................................................................................................................................417


3.6. M`surarea pH-ului....................................................................................................................................................417
3.6.1. Domeniul .......................................................................................................................................................417
3.6.2. Principiul de m`surare a pH-ului .................................................................................................................418
3.7. M`sur`ri privind poluarea atmosferei ......................................................................................................................418
3.7.1. M`surarea concentra]iilor de gaze combustibile n atmosfer`...................................................................418
3.7.1.1 M`surarea intensit`]ii relative de absorb]ie a radia]iei IR.............................................................419
3.7.1.2 M`surarea absorb]iei n dou` benzi de und` n IR ......................................................................419
3.7.1.3 Senzorul catalitic de gaze combustibile ........................................................................................419
3.7.1.4 Microsenzori de gaz cu bioxid de staniu ......................................................................................420
3.7.2. M`surarea concentra]iei de gaze toxice n atmosfer`................................................................................420
3.7.2.1 M`surarea pe baza propriet`]ilor de radia]ie specifice ................................................................420
3.7.2.2 Senzorul electrochimic de gaze toxice ..........................................................................................421
3.7.3. M`surarea concentra]iei de praf [i aerosoli n atmosfer` ..........................................................................421
3.7.4. Re]ele de microsenzori de gaz ....................................................................................................................421
3.7.4.1 Nasul electronic ..............................................................................................................................421
3.7.4.2 Re]ele de microsenzori de gaz ......................................................................................................421
3.7.4.3 Re]ele neuronale artificiale .............................................................................................................422
3.7.5. Sisteme inteligente de monitorizare a calit`]ii atmosferei ..........................................................................423
4. MSURRI COMPLEXE .....................................................................................................................................................426

IV. AUTOMATIZRI
1. PROBLEME GENERALE
1.1. Defini]ii .....................................................................................................................................................................430
1.2. Func]iunile sistemelor automate ..............................................................................................................................430
1.3. Clasificarea sistemelor automate.............................................................................................................................430
1.4. Problemele sistemelor automate .............................................................................................................................430
1.5. Semnale utilizate n automatic`...............................................................................................................................430
1.6. Transformata Laplace...............................................................................................................................................431
1.7. Func]ia de transfer a func]iei original h(t) ...............................................................................................................431
1.8. Func]ia indicial` [i func]ia pondere ........................................................................................................................433
1.9. Sistem de urm`rire a pozi]iei unghiulare ................................................................................................................433
2. ELEMENTE DE AUTOMATIZARE
2.1. Traductoare...............................................................................................................................................................436
2.2. Elemente de comand`. Convertoare.......................................................................................................................438
2.3. Regulatoare...............................................................................................................................................................439
2.4. Elemente de execu]ie...............................................................................................................................................446
3 SISTEME DE COMAND AUTOMAT
3.1. Comanda instala]iilor de iluminat ............................................................................................................................448
3.1.1. Instala]ii de iluminat interior .........................................................................................................................448
3.1.2. Instala]ii de iluminat exterior ..................................................................................................................448450
3.2. Comanda motoarelor electrice ................................................................................................................................450
3.2.1. Comanda motoarelor electrice asincrone trifazate .....................................................................................450
3.2.1.1 Comanda motoarelor electrice asincrone trifazate cu rotorul n colivie.......................................450
3.2.1.2 Comanda motoarelor electrice asincrone trifazate cu rotorul bobinat.........................................455
3.2.1.3 Comanda frn`rii motoarelor electrice...........................................................................................458
3.2.2. Comanda motoarelor electrice sincrone......................................................................................................459
3.2.3. Comanda motoarelor de curent continuu ...................................................................................................460
3.2.4. Comanda cu program a motoarelor electrice .............................................................................................462
3.2.5. Automate programabile ................................................................................................................................462
3.3. Comanda automatizat` utiliznd logica fuzzy.........................................................................................................463
3.3.1. Generalit`]i ....................................................................................................................................................463
3.3.2. Caracteristicile comenzii fuzzy .....................................................................................................................463
3.3.3. Configura]ia general` a unui controler fuzzy ..............................................................................................464

Cuprins

4. REGLAREA AUTOMAT A PARAMETRILOR


4.1. Reglarea presiunii .....................................................................................................................................................466
4.2. Reglarea debitului.....................................................................................................................................................468
4.3. Reglarea raportului gaz - aer...................................................................................................................................469
4.4. Reglarea temperaturii ...............................................................................................................................................470
4.5. Reglarea umidit`]ii....................................................................................................................................................470
4.6. Reglarea pH-ului.......................................................................................................................................................470
4.7. Reglarea fluxului luminos .........................................................................................................................................471
4.8. Reglarea tura]iei .......................................................................................................................................................471
4.9. Acordarea regulatoarelor..........................................................................................................................................473
5. AUTOMATIZAREA INSTALAIILOR HIDRAULICE
5.1. Generalit`]i................................................................................................................................................................476
5.2. Automatizarea sta]iilor de pompare \n func]ie de presiune ...................................................................................476
5.3. Automatizarea sta]iilor de pompare \n func]ie de presiune,
cu presiunea etajat` descresc`tor ..........................................................................................................................476
5.4. Automatizarea sta]iilor de pompare \n func]ie de presiune,
cu presiunea etajat` cresc`tor ................................................................................................................................477
5.5. Automatizarea sta]iilor de pompare \n func]ie de presiune [i debit......................................................................478
6. AUTOMATIZAREA INSTALAIILOR TERMICE
6.1. Automatizarea punctelor termice (PT) .....................................................................................................................482
6.1.1. Organizarea ierarhic` a sistemului de conducere [i supraveghere a PT ..................................................483
6.1.2. Func]ionarea sistemului de automatizare a unui PT...................................................................................483
6.1.3. Func]ionarea sistemului de achizi]ie [i monitorizare a datelor din PT ......................................................483
6.1.4. Sistemul de citire automat` a datelor provenite de la
contoarele montate la sc`ri de blocuri........................................................................................................484
6.2. Automatizarea centralelor termice ...........................................................................................................................485
6.2.1. Reglarea automat a temperaturii apei din boiler ......................................................................................485
6.2.2. Variante de automatizare folosite n centralele termice..............................................................................485
6.2.2.1. Automatizarea minimal a cazanelor ............................................................................................485
6.2.2.2. Reglarea temperaturii interioare cu termostat de camer ...........................................................485
6.2.2.3. Reglarea temperaturii interioare cu termostat de camer [i reglarea temperaturii apei calde cu
termostat de boiler ........................................................................................................................486
6.2.2.4. Reglarea temperaturii interioare cu termostat de camer [i reglarea temperaturii apei calde cu
termostat de boiler. Prioritate ap cald menajer. Cronotermostat. .........................................486
6.2.2.5. Reglarea temperaturii agentului termic ntr-un circuit de nclzire direct folosind graficele de
reglare.............................................................................................................................................487
6.2.2.6. Reglarea temperaturii agentului termic folosind graficele de reglare [i reglarea temperaturii apei
calde menajere. Circuite directe independente de nclzire [i de ap cald.............................487
6.2.2.7. Reglarea temperaturii agentului termic folosind graficele de reglare, traductor de temperatur
ambiant [i reglarea temperaturii apei calde menajere. Circuite directe independente de
nclzire [i de ap cald ...............................................................................................................487
6.2.2.8. Reglarea temperaturii agentului termic folosind graficele de reglare [i reglarea temperaturii apei
calde menajere. Circuite independente de nclzire cu robinete de amestec [i circuit direct
pentru prepararea apei calde ........................................................................................................488
6.2.2.9. Conducerea automat a unei centrale termice cu cazane n cascad, cu trei circuite pentru
nclzire [i cu un circuit pentru prepararea apei calde menajere ...............................................489
6.2.3. Automatizarea instala]iilor de nclzire central de tip individual...............................................................492
6.2.3.1. Cazanul este amplasat pe perete .................................................................................................492
6.2.3.2. Cazanul este amplasat pe sol.......................................................................................................493
6.2.4. Analiza sistemului automat de conducere a cazanelor n cascad ...........................................................494
6.3. Automatizarea instala]iilor solare .............................................................................................................................495
6.3.1. Generalit]i ....................................................................................................................................................495
6.3.2. Instala]ii solare la care necesarul de cldur este acoperit integral de la soare .....................................496
6.3.2.1. Prepararea a.c.m. cu un cmp de captatoare solare [i un boiler solar.....................................496
6.3.2.2. Prepararea a.c.m. cu un cmp de captatoare solare [i dou boilere ........................................497

Cuprins

XI

6.3.2.3. Prepararea a.c.m. cu ajutorul a dou cmpuri de captatoare solare [i un robinet de reglare cu
trei ci.............................................................................................................................................498
6.3.2.4. Prepararea a.c.m. cu ajutorul a dou cmpuri de captatoare solare [i dou pompe de
circula]ie ........................................................................................................................................499
6.3.2.5. Prepararea a.c.m. folosind dou instala]ii de nclzire conduse de un regulator solar .............499
6.3.3. Instala]ii solare la care necesarul de cldur nu este acoperit integral de la soare ................................499
6.3.3.1. Instala]ie solar cu sus]inerea preparrii apei calde menajere ...................................................499
6.3.3.2. Instala]ie solar cu sus]inerea nclzirii [i a preparrii apei calde menajere..............................499
6.3.3.3. Instala]ie solar care nclze[te piscina [i sus]ine nclzirea cldirii [i prepararea apei calde
menajere .........................................................................................................................................501
7. AUTOMATIZAREA INSTALAIILOR DE VENTILARE - CLIMATIZARE .............................................................................504
8. ANCLANAREA AUTOMAT A SURSELOR DE REZERV
8.1. Anclan[area automat` a rezervei (AAR) ..................................................................................................................508
8.2. Conectarea automat` a rezervei tehnologice .........................................................................................................513
8.3. Desc`rcarea automat` a sarcinii (DAS) [i reanclan[area automat` a sarcinii (RAS)............................................514
8.4. Automatizarea bateriilor de condensatoare ............................................................................................................516
8.5. Programarea unui automat pentru anclan[area rezervei........................................................................................517
9. SISTEME DOMOTICE
9.1. Principii, tehnici [i modele pentru comunica]ia n sistemele domotice.................................................................528
9.2. Structura sistemelor domotice, magistrale, re]ele [i standarde de comunica]ie ..................................................529
9.3. Sisteme domotice specializate ................................................................................................................................529
9.4. Sistem integrat pentru conducerea ierarhizat` a instala]iilor din cl`diri................................................................531
9.4.1. Sistem ierarhizat pentru conducerea unei instala]ii de \nc`lzire ................................................................531
9.4.2. Sistem ierarhizat pentru asigurarea [i monitorizarea serviciilor \n camerele unui hotel ...........................532
9.4.3. Sistem ierarhizat pentru supraveghere [i alarmare la incendii...................................................................533
9.5. Evaluarea consumului de energie [i eficientizarea energetic` a sitemelor de iluminat component` a auditului energetic al cl`dirilor........................................................................................................533
9.5.1. Metoda simplificat` ......................................................................................................................................534
9.5.2. Metoda complex`........................................................................................................................................534