Sunteți pe pagina 1din 13
VARIATORUL DE CURENT CONTINUU COBORÂTOR DE TENSIUNE – STEP-DOWN (BUCK) CONVERTER PROIECT ELECTRONICĂ INDUSTRIALĂ
VARIATORUL DE CURENT CONTINUU COBORÂTOR DE TENSIUNE – STEP-DOWN (BUCK) CONVERTER
PROIECT
ELECTRONICĂ INDUSTRIALĂ
VARIATORUL DE CURENT CONTINUU
COBORÂTOR DE TENSIUNE
Step-down (Buck) convertor
ELECTRONICĂ APLICATĂ
0

VARIATORUL DE CURENT CONTINUU COBORÂTOR DE TENSIUNE – STEP-DOWN (BUCK) CONVERTER

Cuprins

1. GeneralităŃi

2

2. Variatorul de c.c. coborâtor de tensiune

2

2.1. Regimul conducŃiei permanente

3

2.2. Limita conducŃiei permanente

5

2.3. Regimul conducŃiei întrerupte

6

2.4. OndulaŃiile tensiunii de ieşire

7

3. Proiectare schemă

9

4. Simulare

11

VARIATORUL DE CURENT CONTINUU COBORÂTOR DE TENSIUNE – STEP-DOWN (BUCK) CONVERTER

1. GeneralităŃi

Variatoarele de curent continuu sunt circuite electrice prin intermediul cărora se poate controla într-o sarcină de curent continuu alimentată de la o sursă de tensiune continuă. În literatura tehnica, variatoarele de curent continuu sunt cunoscute sub denumirea de “DC- Choppers” sau “DC-CD Converters”. În principiu, un variator de curent continuu conŃine un comutator electric care conectează şi deconectează periodic sarcina la sursa de alimentare. La ieşire se obŃine o succesiune de impulsuri având fie, perioada constantă şi durata variabilă fie, durata constantă şi perioada variabilă. Există şi o a treia posibilitate când comanda se realizează cu un controller bipoziŃional de curent. Impulsurile tensiunii de ieşire au atât perioada cât şi durata variabilă în idea menŃinerii pulsaŃiilor curentului de sarcină între două limite (reglaj in două puncte sau modulaŃie Delta).

2. Variatorul de c.c. coborâtor de tensiune

Variatorul de c.c. coborâtor de tensiune oferă la ieşire o tensiune medie mai mică sau cel mult egală cu tensiunea sursei de alimentare. În fig. 1 este reprezentată schema de principiu a unui variator de curent continuu coborâtor de tensiune (step-down) cu filtru LC.

Conector electronic ideal i L i 0 S L V i D V C R
Conector
electronic ideal
i
L
i
0
S
L
V i
D
V
C
R
V 0
D
i
D

Fig. 1. Schema de principiu a unui variator c.c. de tip coborâtor de tensiune

Luându-se în calcul o comportare ideală a comutatorului electronic (S), tensiunea la intrarea filtrului LC, notată cu V D , are o formă dreptunghiulară. Pe intervalul T 1 , prin conducŃia comutatorului S, tensiunea V D va fi egală cu V i în timp ce pe durata T2, V D =0, prin intrarea în conducŃie a diodei de fugă (D), ca urmare a blocării comutatorului electronic. În ceea ce privesc condiŃiile în care poate conduce diodea de fugă se va preciza ca există o energie acumulată in inductanŃa L:

E =

1

2

L

I

2

L ,

care face posibilă circulaŃia unui curent între sarcină şi această diodă fără contribuŃia sursei de alimentare. Datorita funcŃiei de integrare prin care filtrul trece-jos operează asupra tensiunii V D , rezultă la bornele sarcinii valoarea medie V 0.AV a acestei tensiuni peste care se suprapun ondulaŃiile ∆V 0 , tensiunea v 0 la bornele sarcinii va fi constantă si egală cu valoarea medie a tensiunii V D . Astfel:

v

0

=

V

0.AV

+

∆V

0

=

V

0

+

∆V

0

=

V

0

=

const.

VARIATORUL DE CURENT CONTINUU COBORÂTOR DE TENSIUNE – STEP-DOWN (BUCK) CONVERTER

Circuitele echivalente ale variatorului pentru cele două stări distincte de funcŃionare ale comutatorului S sunt redate in fig. 2.

V L i L + - L V d =V i C R
V
L
i
L
+
-
L
V d =V i
C
R

S = On

V 0

in fig. 2. V L i L + - L V d =V i C R

a. comutatorul este în conducŃie sarcina fiind conectată la sursă

V d =0

V L i i L 0 - + L C R i D
V
L
i
i
L
0
-
+
L
C
R
i
D

S = Off

V 0

d =0 V L i i L 0 - + L C R i D S

b. comutatorul este blocat sarcina fiind deconectată de la sursă iar curentul se închide prin dioda de fugă.

Fig. 2. Schemele echivalente ale variatorului de c.c. de tip coborâtor de tensiune (Buck) în funcŃie de starea comutatorului S

2.1. Regimul conducŃiei permanente

Regimul conducŃiei permanente se caracterizează prin existenŃa unui curent fără porŃiuni nule prin inductanŃa L. Formele de undă explicative sunt redate in fig. 3. Pe durata T 1 tensiunea instantanee pe inductanŃă este pozitivă:

V

L

V

= −

i

V

0

>

0

, ceea ce produce o creştere aproximativ lineară a curentului i L . Rata de

schimbare a I L poate fi calculată din:

V L =

L

dI

L

dt

.

Pe durata T 2 tensiunea instantanee pe inductanŃă devine negativă: V

L

= −

V

0

<

0

.

Astfel că, dioda de fugă intră în conducŃie scurtcircuitând sarcina. În aceste condiŃii, curentul i L scade linear. Curentul mediu prin inductanŃă este egal cu cel de sarcină şi se ȋnchide prin rezistenŃa R în timp ce, ondulaŃiile ∆I 0 ale acestui curent, sunt preluate de condensatorul C.

VARIATORUL DE CURENT CONTINUU COBORÂTOR DE TENSIUNE – STEP-DOWN (BUCK) CONVERTER

V D T V i i 0 S = On S = Off V 0.AV
V
D
T
V
i
i
0
S = On
S = Off
V
0.AV
t
0
T
T
1
2
V
L
V i – V 0
t
0
– V 0
i
L
Curentul mediu
I MAX
pe sarcină
I
0
I MAX
t
0

Fig. 3. Regimul de conducŃie permanentă a variatorului de c.c. coborâtor de tensiune

În regim de conducŃie permanentă componenta medie a tensiunii V L este egală cu 0 (ariile haşurate din fig. 3 sunt egale şi de semn contrar) întrucât pe inductanŃă nu cade tensiune continuă. Prin urmare:

V

L.AV

=

1

T

T

0

v

L

dt

=

1

T

T

0

(

V

i

V

0

)

dt

+

1

T

T

T1

(

V

0

)

dt

=

V

0

=

=

T 1 V

T

V

i

D

i

0

sau

V

i

(

V

i

V

0

)

(

T = T T

1

1

)

Ultima relaŃie pune în evidenŃă faptul că tensiunea medie pe sarcină este cuprinsă între 0 şi +V i , şi poate fi controlată prin factorul de umplere D. Neglijând pierderile asociate comutatorului electronic S se apreciază că toată puterea debitată de sursă este preluată de sarcină:

(

V V

i

0

)

DT V

0

(

1 D

)

T = 0 V

0

D =

T

1

T

1

DV = 0 D =

i

V

0

V

i

Ceea ce conduce la ideea că, în regim de conducŃie permanentă, convertorul Buck se comportă asemenea unui transformator coborâtor de tensiune la care raportul de transformare este impus prin factorul de umplere.

VARIATORUL DE CURENT CONTINUU COBORÂTOR DE TENSIUNE – STEP-DOWN (BUCK) CONVERTER

2.2. Limita conducŃiei permanente

Limita conducŃiei permanente se obŃine atunci când curentul I L prin inductanŃă, scade până la zero (I MIN =0). Fie I 0.LIM valoarea cea mai mică a curentului prin sarcină, acelaşi cu cel mediu prin inductanŃa L, la care mai poate exista un regim de conducŃie permanentă. Urmărind alura curentului I L din fig. 4 pe durata T 1 , se poate scrie:

I

MAX

=

I

MIN

+

V

i

V

0

L

T

1

Introducând ȋn relaŃia de mai sus condiŃia de limită a conducŃiei permanente I MIN =0 şi,

considerând că

I

0.LIM

I

=

1

2

0.LIM

I

, se ajunge la:

V

0

T

1

=

T

2T

MAX

MAX

=

V

i

2L

(

D V

i

V

0

)

=

T

V

i

2L

D(1

D)

Expresia de mai sus admite un maxim (I 0.LIM.MAX ) pentru D=0.5:

I

0.LIM.MAX

=

V

i

T

8L

Prin ȋmpărŃirea relaŃiilor (a) şi (b) se obŃine expresia normată a valorii curentului mediu prin sarcina ce defineşte limita conducŃiei permanente:

I 0.LIM = 4D ⋅ (1 − D) I 0.LIM.MAX V L T 1 T
I 0.LIM
=
4D
(1
D)
I 0.LIM.MAX
V L
T 1
T 2
V i – V 0
t
0
–V 0
i L
I 0.LIM
I MAX
t
0

a. formele de undă

b. valoarea normală limită a curentului mediu prin sarcină în funcŃie de factorul de umplere

Fig. 4. Limita conducŃiei permanente

VARIATORUL DE CURENT CONTINUU COBORÂTOR DE TENSIUNE – STEP-DOWN (BUCK) CONVERTER

2.3. Regimul conducŃiei întrerupte

La scăderea curentului mediu de sarcină sub valoarea I 0.LIM se intră în regim de conducŃie întreruptă, regim caracterizat prin existenŃa unor intervale de timp în care curentul prin inductanŃă este nul. Formele de undă tipice acestui regim sunt redate in fig. 5.

V L T 1 T 2 T V i – V 0 t 0 –V
V L
T 1
T 2
T
V i – V 0
t
0
–V 0
i L
T C
I 0
I MAX
t
0

Fig. 5. Formele de undă caracteristice regimului de conducŃie intreruptă

łinând seama că valoarea medie a tensiunii la bornele inductanŃei este zero, se ajunge la:

(

V

i

V

0

)

T = V

1

0

(

T

C

T

1

)

sau

V

i

T = V T

1

0

C

(1)

Valoarea medie a curentului prin sarcină se calculează cu:

I =

0

1

T

1

0

dt

=

T C

I

2T

MAX

Pe de alta parte fig. 4, ramura descendentă a curentului prin inductanŃă poate fi deschisă prin:

V

0

=

Prin combinarea relaŃiilor (1) şi (2)

L

∆tL

=

∆t

I

0

Prin normare cu I 0.LIM.MAX se ajunge la :

I

0

4T

1

(

T

C

T

1

)

=

T

0.LIM.MAX

T

2

L

=

=

I MAX

T

C

T

C

T

1

(

T

C

1

)

V

0

2TL

2

T

C

T

1

4D

1

 =

=

T

1

(

T

C

(2)

T

1

)

V

i

2TL

2

V

i

V

0

4D

1

De unde ȋn final, rezultă caracteristicile de ieşire ale unui variator de c.c. coborâtor de tensiune :

VARIATORUL DE CURENT CONTINUU COBORÂTOR DE TENSIUNE – STEP-DOWN (BUCK) CONVERTER

V

0

D

2

=

V

i

D

2

I

0

I

0.

LIM MAX

.

Aceste caracteristici sunt reprezentate grafic in fig. 6 având ca parametru factorul de umplere D şi menŃinând constantă valoarea V D a sursei de alimentare. Din fig. 6 se constată că, ȋn regim de conducŃie întreruptă, caracteristicile sunt mai înclinate, ceea ce subliniază o înrăutăŃire a performanŃelor variatorului privit ca o sursă de tensiune continuă. Se constată, de asemenea, că regiunea de conducŃie întreruptă are cea mai mare întindere pentru un factor de umplere D=0.5. Un factor de umplere D=0 nu este posibil întrucât acest lucru presupune o valoare infinită pentru V D .

V a / V i

o valoare infinită pentru V D . V a / V i I 0 / I
o valoare infinită pentru V D . V a / V i I 0 / I

I 0 / I 0.LIM.MAX

Fig. 6. Caracteristicile de ieşire ale unui variator de c.c. coborâtor de tensiune

2.4. OndulaŃiile tensiunii de ieşire

În analiza anterioară s-a presupus capacitatea C suficient de mare încât modulaŃiile tensiunii de sarcină să fie considerate nule. Totuşi, la valorile reale ale capacităŃii, există ondulaŃii ∆V 0 suprapuse peste tensiunea continuă V 0 . În fig. 7 sunt redate formele de undă pe baza cărora se pot evalua cantitativ ondulaŃiile tensiunii de ieşire. Să presupunem că ondulaŃiile ∆I L ale curentului prin inductanŃă circulă numai prin condensator, în timp ce, componenta medie, este dirijată spre rezistenŃa de sarcină. În felul acesta ondulaŃiile ∆V 0 ale tensiunii de ieşire pot fi evaluate ȋn funcŃie de sarcina ∆Q (aria haşurată din fig. 7) transferată între elementele L şi C ale filtrului:

V

0

=

1

C

⋅∆ =

Q

1

T

I

L

C

8

Pe de altă parte, ramura ascendentă a curentului prin inductanŃă, este descrisă de relaŃia:

V

i

V

0

=

L

I

L

T

2

VARIATORUL DE CURENT CONTINUU COBORÂTOR DE TENSIUNE – STEP-DOWN (BUCK) CONVERTER

COBORÂTOR DE TENSIUNE – STEP-DOWN (BUCK) CONVERTER Fig. 7. Formele de undă necesare evaluării ondulărilor

Fig. 7. Formele de undă necesare evaluării ondulărilor tensiunii de ieşire

VARIATORUL DE CURENT CONTINUU COBORÂTOR DE TENSIUNE – STEP-DOWN (BUCK) CONVERTER

3. Proiectare schemă

În figura de mai jos este prezentată schema unui variator c.c. de tip coborâtor de tensiune. Tranzistorul (MOSFET) T acŃionează ca şi un conector electronic ideal, care este inchis şi deschis cu ajutorul unui unui generator de semnal triunghiular la o frecvenŃă de 500Hz.

generator de semnal triunghiular la o frecvenŃă de 500Hz. Circuitul este alimentat la o sursa de

Circuitul este alimentat la o sursa de curent continuu cu V i =12V. Pentru V 0 =5V şi I 0 =2A atunci avem:

D =

V

0

V

i

=

5

12

D

0.42

Pentru a calcula inductanŃa L trebuie aleasă o valoare reală a lui ∆I L . Dacă ∆I L este selectat la o valoare foarte scăzute, valoarea lui L trebuie să fie relativ ridicată şi acest lucru ar necesita utilizarea unei bobine mari iar dacă ∆I L este are o valoare foarte mare atunci şi curentul în regim de blocare al tranzistorului va fi mare.

Pentru a evita aceste efecte se alege

∆I

L

= 0.2 I

0

∆I

L =

0.4A

. Astfel:

L =

V

i

V

0

∆I

L

D

1

12

5

=

f

0.4

0.42

1

500

L

=

14.5mH

Condensatorul C este ales, de obicei, pentru o frecvenŃă de tăiere a filtrului trece-jos LC care este aproximativ între 100 şi 1000 de ori mai mică decât frecvenŃa comutare a tranzistorului MOSFET. O valoare mai exactă a capacităŃii condensatorului poate fi calculată cu ajutorul impedanŃei Z MAX care reiese din formula:

∆V

0

Z =

∆I

= ⋅

L

Z

MAX

L C
L
C

C

=

Z

MAX

=

V

0

=

I

L

12

0.4

= 30Ω

L 0.0145

=

Z

2

900

C

=

16 µF

Pe intervalul T 1 , atunci cand tranzitorul T este deschis, tensiunea V D va fi egală cu V i . Pe intervalul T2, atunci cand tranzitorul este blocat, V D =0, dioda de fugă intră în (D) şi datorită energiei stocate în bobina L aceasta continuă să conducă curentul prin sarcina paralela condensatorului şi diodei.

VARIATORUL DE CURENT CONTINUU COBORÂTOR DE TENSIUNE – STEP-DOWN (BUCK) CONVERTER

VARIATORUL DE CURENT CONTINUU COBORÂTOR DE TENSIUNE – STEP-DOWN (BUCK) CONVERTER 10

VARIATORUL DE CURENT CONTINUU COBORÂTOR DE TENSIUNE – STEP-DOWN (BUCK) CONVERTER

4. Simulare

DE TENSIUNE – STEP-DOWN (BUCK) CONVERTER 4. Simulare Forme de undă a semnalelor de la intrarea

Forme de undă a semnalelor de la intrarea şi ieşirea variatorului de c.c. coborâtor de tensiun.

V cont

V D

V cont V D V L V 0 I L
V cont V D V L V 0 I L

V L

V 0

V cont V D V L V 0 I L

I L

V cont V D V L V 0 I L

VARIATORUL DE CURENT CONTINUU COBORÂTOR DE TENSIUNE – STEP-DOWN (BUCK) CONVERTER

V D

V L

V 0

V D V L V 0 V D V L I L
V D V L
V D
V
L

I L

V D V L V 0 V D V L I L