Sunteți pe pagina 1din 12

I.

Dezvoltarea sustenabil[
fundamentarea chestionarului/
Chestionarul GBI 2012 Dezvoltare sustenabil[ analizeaz[ modul n care politicile `i programele interne ale companiilor din Romnia contribuie la dezvoltarea sustenabil[ a acestora, eviden\iind gradul de asumare a responsabilit[\ii fa\[ de mediu n anul de raportare 2011. Acest chestionar pune bazele raport[rii de sustenabilitate, care arat[, n fapt, grija fa\[ de comunitate `i transparen\a procesului decizional, n contextul n care, conform Comunic[rii referitoare la RSC a Comisiei Europene, publicate pe 25 octombrie 2011, responsabilitatea social[ corporatist[ nceteaz[ a mai fi voluntar[ `i `i l[rge`te aria de acoperire, ajungnd s[ cuprind[ nu doar rela\iile cu angaja\ii sau comunitatea, ci `i principiile de construire a unui sistem economic sustenabil. Chestionarul GBI 2012 Dezvoltare sustenabil[ con\ine 17 ntreb[ri `i este mp[r\it n 5 sec\iuni care trateaz[ politica de mediu, managementul de mediu, proiectele `i programele de RSC, dezvoltarea local[ `i rela\iile cu furnizorii. Elementele evaluate constituie premisele dezvolt[rii sustenabile la nivel microeconomic. Punctele forte ale chestionarului sunt date de aspectele care abordeaz[ cointeresarea angaja\ilor n dezvoltarea politicilor interne `i responsabilit[\ile de mediu ale acestora, existen\a unui sistem de management de mediu `i aplicarea procedurilor conexe, al[turi de conservarea `i dezvoltarea resurselor locale.

rezultate GBI 2012/ Strategia de dezvoltare sustenabil[


Dezvoltarea sustenabil[ a unei companii implic[ adoptarea de strategii de business care satisfac nevoile ntreprinderii `i ac\ionarilor ei n prezent, dar, n acela`i timp, protejeaz[, conserv[ `i sporesc resursele umane `i naturale care vor fi necesare genera\iilor viitoare.
14
Green Business Index 2012

25% din companiile respondente nu au strategie de dezvoltare sustenabil[. Unele respondente au justificat absen\a strategiei de dezvoltare sustenabil[ prin faptul c[ au un impact nesemnificativ asupra mediului, iar majoritatea au considerat c[ nu este cazul s[ de\in[ o strategie de dezvoltare sustenabil[, motivnd c[ activit[\ile desf[`urate nu au tangen\[ cu mediul. Alte companii au declarat c[ o astfel de strategie nu este prioritar[, una dintre respondente indicnd faptul c[ un plan de ac\iune pentru mediu reprezint[ o noutate absolut[ pentru ei.
Restul au men\ionat c[, nefiind certifica\i ISO 14001, nu a fost necesar[ elaborarea politicii de mediu, asimilat[ cu strategia de dezvoltare sustenabil[. Exist[ totu`i semnale pozitive din partea unor companii, acestea manifestndu-`i inten\ia de elaborare a unui document strategic de protec\ie a mediului ntr-un orizont de timp de aproximativ un an.

axeaz[ pe promovarea produselor existente n portofoliul de mediu. Alte exemple de obiective de mediu indicate de companii sunt: reducerea amprentei de carbon, utilizarea eficient[ a materiilor prime `i materialelor, reducerea consumurilor de energie, dotarea cu sta\ii de epurare a apelor deversate, organizarea de campanii de con`tientizare asupra schimb[rilor climatice, amenajarea de perdele forestiere de protec\ie etc. Chestionarul Green Business Index 2011 a urm[rit `i dac[ prevederile strategiei de dezvoltare sustenabil[ sunt aplicate n toate locurile n care `i desf[`oar[ activitatea companiile respondente.

2% din companiile respondente de\in[toare


de strategie de dezvoltare sustenabil[ au aplicat prevederile acesteia n mai pu\in de jum[tate din punctele de lucru, iar 7% au indicat implementarea n 50-75% din punctele de lucru. Majoritatea de 56% au afirmat c[ au pus n aplicare strategia de dezvoltare sustenabil[ n peste 75% din locurile n care

60% au ndeplinit mai pu\in de 50% din obiectivele stabilite n strategia lor. Pe de alt[ parte, 11% au realizat ntre 50% `i 75% din \inte, `i 62% au avut un grad de realizare a obiectivelor de mediu de peste 75%.
Eficientizarea managementului de`eurilor este obiectivul de mediu asumat de majoritatea companiilor. Fie c[ este vorba despre colectarea selectiv[, cre`terea ratei de reciclare a de`eurilor generate sau despre salubrizarea zonelor de depozitare temporar[ a de`eurilor, companiile respondente sunt preocupate de reducerea cantit[\ii de de`euri generate. Unele dintre companii vizeaz[ n principal conformarea cu normele de mediu impuse de legisla\ia n vigoare sau cu standardele de management de mediu, iar alte companii se

15
Green Business Index 2012

dintre companiile respondente nu au strategie de dezvoltare sustenabil[


`i desf[`oar[ activitatea. 33% din de\ in[toarele de strategie de dezvoltare sustenabil[ au un singur punct de lucru `i aplic[ prevederile n respectivul amplasament, iar restul de 2% nu aplic[ prevederile strategiei n locul n care `i desf[`oar[ activitatea. Companiile respondente au dimensiuni economice foarte variate, avnd de la unu pn[ la 61 de puncte de lucru, r[spndite n toat[ \ara. Conform recomand[rilor Institutului Interna\ional pentru Dezvoltare Sustenabil[, sunt `apte pa`i de urmat pentru ncorporarea sustenabilit[\ii n toate departamentele unei companii: 1. Analiza atent[ a p[r\ilor interesate 2. Stabilirea politicilor `i obiectivelor de dezvoltare sustenabil[

3. Proiectarea `i executarea unui plan de implementare 4. Dezvoltarea unei culturi corporative de sus\inere 5. Dezvoltarea m[surilor `i standardelor de performan\[ 6. Preg[tirea rapoartelor 7. Monitorizarea intern[ Eficacitatea strategiei de dezvoltare sustenabil[ este dat[ `i de cointeresarea angaja\ilor. Astfel, conform statisticilor GBI 2012, n cazul a 14% din companiile respondente de\in[toare de strategie de dezvoltare sustenabil[, angaja\ii sunt familiariza\i cu privire la prevederile acesteia, iar pentru restul de 86% personalul este la curent cu obiectivele con\inute de strategia de dezvoltare sustenabil[. Metodele de con`tientizare ecologic[ a angaja\ilor sunt, n principal, newsletterele interne, site-ul companiei, panourile de afisaj `i comunicarea direct[ prin workshopuri, `edin\e de lucru `i sesiuni de instruire a angaja\ilor. Un instrument mai puternic dect simpla cointeresare este trasarea sarcinilor de lucru referitoare la protec\ia mediului. Statisticile GBI 2012 arat[ c[ angaja\ii a 12% din companiile respondente nu au trasate responsabilit[\i de mediu, considerndu-le incompatibile cu obiectul de activitate, iar 16% din respondente au indicat o singur[ persoan[ cu atribu\ii de mediu. Pentru 2%, responsabilit[\ile de mediu revin doar personalului din departamentul de mediu. Din totalul de companii respondente, 47% au trasat responsabilit[\i de mediu tuturor angaja\ilor, ndeplinirea acestora fiind verificat[ de un responsabil sau de un manager de mediu, iar 4%, de`i au stabilit responsabilit[\i de mediu pentru ntreg personalul, nu au `i un manager de mediu care s[ monitorizeze realizarea acestora.

16
Green Business Index 2012

Restul de 19% din companiile respondente au indicat faptul c[ se g[sesc n alt[ situa\ie, n cazul acestora responsabilit[\ile de mediu fiind acordate n special `efilor de departamente, conducerii companiei, sau crenduse o re\ea de responsabili de mediu n toat[ compania.

managementului de`eurilor este obiectivul de mediu asumat de majoritatea companiilor.


5% din companiile respondente de\in[toare
de sisteme de management de mediu nu au aplicat procedurile de management de mediu aferente motivnd c[ sunt n curs de implementare a ISO 14001. Un procent de 7% din companii au aplicat sub 50% din procedurile de management de mediu n 2011, 9% ]ntre 50 `i 75%, iar 79% au pus n aplicare peste 75% din proceduri. Majoritatea companiilor respondente au f[cut referire la proceduri de managementul de`eurilor `i control al substan\elor periculoase.

Sistemul de Management de Mediu

Pentru a se asigura c[ strategia de dezvoltare sustenabil[ este implementat[ corespunz[tor, managerii trebuie s[ efectueze o monitorizare constant[ a performan\ei de mediu, acest lucru presupunnd rafinarea practicilor `i procedurilor de management. Cel mai eficient instrument n acest sens este un sistem de management de mediu, integrat n structura organizatoric[. Acest sistem presupune planificarea `i monitorizarea utiliz[rii resurselor `i implementarea `i respectarea politicilor de protec\ie a mediului. Conform statisticilor GBI 2012, 38% din companiile respondente nu au sistem de management de mediu, motivnd c[ nu este cazul, nu sunt obliga\i prin lege sau c[ dimensiunea `i obiectul de activitate nu au poten\ial poluator. 16% au implementat ISO 14001, iar 41% au un sistem integrat, viznd mediul (ISO 14001), calitatea (9001) `i s[n[tatea `i securitatea n munc[ (OHSAS 18001). 5% au introdus alte sisteme de management de mediu. Aspectele de mediu identificate de companii sunt, printre altele, poluarea aerului prin emisii `i noxe, poluarea solului `i a apelor prin generarea de`eurilor `i scurgerea apelor uzate de la sp[larea utilajelor `i a platformelor de depozitare, poluarea sonor[ prin zgomotul produs de func\ionarea echipamentelor biodiversitatea, consumul resurselor `i producerea de dezastre naturale.

Responsabilitatea social[ corporatist[

Strns legat[ de dezvoltarea sustenabil[ este asumarea responsabilit[\ii corporatiste (RSC).

17
Green Business Index 2012

din companiile respondente nu au sistem de management de mediu


Standardul de RSC, ISO 26000 promoveaz[ 7 principii ale responsabilit[\ii sociale: / R[spundere / Transparen\[ / Comportament etic / Respect pentru interesul p[r\ilor cointeresate / Respect pentru lege / Respect pentru normele interna\ionale de conduit[ / Respect pentru drepturile omului Conform aceluia`i standard, o organiza\ie ar trebui s[ aib[ n vedere urm[toarele subiecte centrale, n procesul de definire a scopului strategiei de responsabilitate social[, de identificare a problemelor relevante `i a stabilirii priorit[\ilor: / guvernan\a organiza\ional[ / drepturile omului

/ / / / /

practicile de munc[ mediul nconjur[tor practicile corecte de operare problemele legate de consumatori implicarea n dezvoltarea comunit[\ii

Chestionarul Green Business Index 2012 se bazeaz[ pe principiile ISO 26000 `i a vizat pe de o parte transparen\a companiilor prin analiza practicilor de raportare `i pe de alt[ parte gradul de implicare n dezvoltarea comunit[\ii prin participarea la proiecte de RSC `i protec\ia mediului.

28% din companiile respondente au considerat c[ nu au desf[`urat activit[\i care s[ necesite raportare de mediu sau RSC, iar 13% din respondente nu au f[cut raport[ri de mediu sau RSC propriu-zise, de`i au avut proiecte n acest sens, optnd s[ comunice mai degrab[ prin `tiri n pres[ sau online. Pe de alt[ parte, 17% din companii emit rapoarte anuale privind impactul lor asupra mediului, iar 9% raporteaz[ semestrial. 33% au indicat o alt[ periodicitate a raport[rii lor de mediu, aceasta variind de la o lun[ pn[ la doi ani, cum ar fi lunar[ pentru de`eurile generate, semestrial[ pentru uleiuri uzate, anual[ pentru ambalaje `i de`euri de ambalaj. Raportarea se face fie fa\[ de autoritatea competent[, de exemplu prin registrul poluan\ilor emi`i `i transfera\i depus la ANPM, fie la nivel de grup. 18% din companiile cu proiecte de mediu sau RSC nu `i-au implicat angaja\ii n activit[\ile acestora, considernd c[ nu este necesar. 38% din respectivele companii au fost de acord ca mai pu\in de jum[tate dintre angaja\ii lor s[ fie voluntari n proiectele lor de mediu sau RSC.

18
Green Business Index 2012

n cazul a 26% din companiile cu proiecte de mediu sau RSC, gradul de implicare a personalului a fost ntre 50 `i 75%, iar restul de 18% astfel de companii au avut o propor\ie de peste 75% a angaja\ilor care au lucrat drept voluntari n proiecte de mediu sau RSC. Ac\iunile au constat n principal n ecologiz[ri, plant[ri `i campanii de con`tientizare ecologic[.

din respondente, au lucrat peste 5% din timp n proiecte de mediu sau RSC. Dintre companiile respondente, 35% nu au avut proiecte de dezvoltare cu impact asupra s[n[t[\ii mediului `i oamenilor, deci nu a fost cazul s[ consulte publicul n acest sens, iar 15% nu au consultat comunitatea considernd c[ proiectele pe care inten\ioneaz[ s[ le implementeze nu au un impact semnificativ asupra mediului. 26% au apelat la anun\uri publice de depunere a solicit[rii de acord de mediu pentru a-`i manifesta inten\iile de dezvoltare de proiecte, iar 24% au folosit alte metode de n`tiin\are a comunit[\ii, cum ar fi comunicatele de pres[ `i consult[rile cu consiliile locale sau cu asocia\iile de locatari aflate n perimetrul sau n preajma punctelor lor de lucru. O solu\ie simpl[ de atenuare a amprentei de carbon este amenajarea de spa\ii verzi. Statisticile Green Business Index 2012 arat[ c[ 29% din companiile respondente nu au spa\ii verzi amenajate `i nici proiect de amenajare a acestora, ntruct `i desf[`oar[ activitatea cu prec[dere n birouri, iar 6% nu

45% din companiile respondente nu au


derulat proiecte de protec\ia mediului, motivnd c[, fie nu au identificat proiecte compatibile cu profilul lor de activitate sau cu capacitatea lor financiar[, fie nu au considerat c[ este cazul s[ deruleze astfel de proiecte. Pe de alt[ parte, 18% au avut un singur proiect de acest gen, 8% din respondente s-au implicat n 2 astfel de proiecte, 4% au participat la 3 proiecte, iar restul de 25% au activat n mai mult de 3 proiecte de mediu. Respectivele proiecte au vizat fie propria activitate, axndu-se pe reducerea impactului companiei asupra mediului, fie voluntariatul `i finan\area campaniilor de con`tientizare a publicului larg.

34% din firmele respondente nu au alocat


fonduri pentru protec\ia mediului sau ac\iuni de RSC, nedispunnd de surplus financiar din cauza costurilor opera\ionale `i taxelor mari. 36% au cheltuit pentru protec\ia mediului mai pu\in de 1% din cifra de afaceri, 10% au alocat pentru bugetul de mediu ntre 1 `i 1,5% din CA, iar 4% au investit n mediu ntre 1,5 `i 2% din CA. 2% au cheltuit pentru protec\ia mediului ntre 2 `i 2,5% din CA iar 14% au investit n mediu peste 2,5% din cifra de afaceri. n cazul a 19% din companiile respondente angaja\ii lor au dedicat mai pu\in de 1% din totalul orelor de munc[ proiectelor de protec\ia mediului sau RSC, salaria\ii a 16% din respondente au prestat ntre 1% `i 5% n asemenea proiecte, iar personalul companiilor r[mase, adic[ 20%
19
Green Business Index 2012

din companiile respondente nu au derulat proiecte de protec\ia mediului


au spa\ii verzi amenajate dar inten\ioneaz[ s[-`i amenajeze n viitorul apropiat. n cadrul a 25% din respondente, spa\iile verzi ocup[ mai pu\in de 25% din suprafa\a disponibil[ pentru amenajarea lor, 8% din respondente au spa\ii verzi pe suprafe\e cuprinse ntre 25 `i 50% din aria disponibil[ pentru amenajarea lor, iar alte 8% de\in spa\ii verzi amenajate pe o suprafa\[ ntre 50 `i 75% din cea disponibil[. Pentru restul de 24% din companiile respondente, aria spa\iilor verzi ocup[ peste 75% din totalul disponibil pentru amenajare. Majoritatea companiilor respondente au indicat folosirea gazonului, arbu`tilor `i plantelor decorative pentru amenajarea spa\iilor verzi.

Gnde`te Global, Ac\ioneaz[ Local!

Raportndu-ne la dezvoltarea sustenabil[, lozinca se traduce prin sprijinirea economiei locale, na\ionale, de c[tre companii. Prin aprovizionarea la nivel local, se introduce un flux financiar n comunitate, se previne deteriorarea resurselor procurate de la mare dep[rtare `i se scade amprenta de carbon.

2% din companiile respondente au declarat c[ nu au apelat la furnizori locali n 2011, activitatea lor fiind bazat[ exclusiv pe importuri. 44% din respondente au avut mai pu\in de 50% furnizori locali, indicnd faptul c[ pia\a local[ nu acoperea necesarul. Pe de alt[ parte, n cazul a 14% din respondente s-au aprovizionat n propor\ie de 50 pn[ la 75% de la furnizorii locali, iar restul de 40% din companii au avut peste 75% furnizori locali, manifestndu-`i preferin\a pentru aprovizionarea de pe pia\a autohton[.
Din motive nedeclarate, 42% din companiile respondente nu au estimat c\i dintre furnizorii lor au sisteme de management de mediu (SMM). 16% din respondente au mai pu\in de 50% furnizori cu SMM, 25% din respondente au ntre 50 `i 75% furnizori cu SMM, iar n cazul companiilor r[mase, reprezentnd 17% din respondente, peste 75% din furnizori au SMM, fie simplu, fie integrat. n cazul companiile respondente de\in[toare de politic[ de mediu (strategie de dezvoltare sustenabil[), 15% au ob\inut un profit mai mic de 1% din cifra de afaceri (CA) n urma implement[rii acesteia. 10% au realizat un profit de 1 pn[ la 1,5% din cifra de afaceri ca urmare a aplic[rii planului de m[suri de mediu, iar 7% `i-au m[rit astfel profitul cu peste 1,5% din cifra de afaceri. Respectivul profit a constat n reducerea cheltuielilor prin evitarea amenzilor datorit[ conform[rii cu legisla\ia de mediu, diminuarea

20
Green Business Index 2012

consumurilor de energie `i ap[ `i prin valorificarea de`eurilor. De asemenea, s-au nregistrat beneficii de imagine, constnd n cre`terea calit[\ii produselor sau serviciilor oferite, cre`terea performan\ei de mediu `i consolidarea m[rcii. Aproape 70% din companiile respondente nu au cuantificat avantajele implement[rii strategiei de dezvoltare sustenabil[, fie pentru c[ nu de\in un sistem de m[surare a efectelor politicii de mediu, fie pentru c[ nu urm[resc ob\inerea de profit. Astfel, companiile nu percep deocamdat[ rela\ia win-win ntre protec\ia mediului prin prevenire `i precau\ie `i beneficiile economice `i financiare. Dintre companiile respondente care de\in o strategie de dezvoltare sustenabil[ implementat[, 70% au declarat c[ sumele investite pentru implementarea acesteia nu dep[`esc 1% din cifra de afaceri, fiind vorba n special de cheltuieli cu salarizarea personalului responsabil, costuri ale auditurilor, ale ob\ inerii certific[rilor necesare `i de consultan\[ legislativ[ de mediu. Pentru 8% din companiile respondente de\in[toare de strategie de dezvoltare sustenabil[ implementat[, costurile implement[rii s-au situat ntre 1 `i 1,5%, dedicate cel mai adesea lucr[rilor de modernizare, iar 16% au cheltuit peste 1,5% din cifra de afaceri pentru diminuarea consumurilor specifice de ap[ `i energie, reducerea emisiilor, eliminarea de`eurilor periculoase `i dezvoltarea de proiecte de RSC.

profil United Romanian Breweries Bereprod /


C`tig[tor GBI Dezvoltare sustenabil[ industrie/produc\ie
United Romanian Breweries Bereprod (URBB), sau, mai simplu, Tuborg Romnia, are nc[ din 2004 o sta\ie proprie de tratare a apelor uzate, recupereaz[ dioxidul de carbon din procesul de fermentare, iar mbutelierea produselor sale se face cu un consum minim de energie. Mai mult dect att, este, ntr-o anumit[ m[sur[, autonom[ energetic, deoarece sistemul de cogenerare produce energie electric[ `i termic[ folosit[ ulterior n produc\ie. URBB a realizat peste 75% din obiectivele de mediu cuprinse n Strategia de Dezvoltare sustenabil[. Prin planul anual de management de mediu s-au redus consumurile de: ap[ cu 9.4% fa\[ de cel din anul 2010; gaz metan cu 4%; electricitate cu 5% iar 27% din necesarul de energie electric[ a fost ob\inut prin cogenerare `i biogaz, ca urmare a investi\iilor de eficientizare energetic[ f[cute n 2008 `i, respectiv 2010. Totodat[,
21
Green Business Index 2012

compania a monitorizat factorii de mediu pentru \inerea sub control a emisiilor. Peste 75% din angaja\ii URBB sunt familiariza\i cu prevederile Strategiei de dezvoltare sustenabil[, iar politica de mediu este afi`at[ la intrarea n companie, la avizierul intern, se comunic[ n cadrul programului de induc\ie al noilor angaja\i `i se reaminte`te n cadrul programului anual de instruire intern. Planul de management de mediu este decis n cadrul analizei de management `i comunicat angaja\ilor la nceputul anului, iar ncadrarea n obiectivele `i \intele asumate se urm[re`te n cadrul analizelor lunare `i n analiza de sfr`it de an. Compania a trasat responsabilit[\i de mediu tuturor angaja\ilor, iar managerul de mediu verific[ ndeplinirea responsabilit[\ilor prin: programul de evaluare a conform[rii cu cerin\ele legale `i alte cerin\e conform clauzei 4.32. ISO 14001; audit intern; prin clauze de protec\ia mediului introduse n cadrul contractului sau prin conven\ie semnat[ la nceputul lucr[rilor. De asemenea, respon-

sabilul de mediu verific[ `i angaja\ii firmelor externe care desf[`oar[ activit[\i pe teritoriul organiza\iei. Compania aplic[ procedurile de management de mediu iar aspectele semnificative de mediu sunt: ncadrarea n cerin\ele legislative, limitarea consumurilor de ap[ `i energie, programul de responsabilitate social[ realizat la nivel na\ional Umbrela Verde, precum `i competi\ia Capitala Verde a Romniei adresat[ tuturor ora`elor din Romnia; programele interne de informare `i responsabilizare ]n direc\ia protec\iei mediului ]nconjur[tor precum Umbrela Verde `i Ziua Cur[\eniei, al[turi de procedurile, raport[rile periodice c[tre autorit[\ile de mediu sau Planul de Monitorizare `i raportare a emisiilor. URBB raporteaz[ conform cerin\elor autoriza\iei integrate de mediu: semestrial, monitorizarea emisiilor n aer `i ap[ `i anual date pentru Registrul poluan\ilor emisi `i transfera\i (E-PRTR) - completat n registrul ANPM. Raportul anual de mediu (RAM) 2011 al operatorului United Romanian Breweries Bereprod (RAM con\ine date referitoare la ntreaga activitate: consumuri ap[, combustibili, energie electric[, monitorizarea tuturor factorilor de mediu ap[, aer, sol, zgomot, gestiunea de`eurilor, consum substan\e chimice, investi\ii n protec\ia mediului, etc.). n ceea ce prive`te documentele interne, conform SIM (sistemului integrat de management - ISO 9001; ISO 14001, OHSAS 18001) anual se aprob[ planul de instruire al personalului. Compania a mobilizat aproximativ 50% din angaja\ii s[i ]n ac\iuni de voluntariat n proiectele de protec\ia mediului ini\iate de c[tre aceasta. n anul 2011, sub egida Umbrela Verde au fost organizate ac\iuni de informare, educare, responsabilizare n direc\ia protec\iei mediului nconjur[tor n 5 ora`e din Romnia. Ac\iunile au vizat promovarea

industrie/productie

22
Green Business Index 2012

colect[rii selective, ac\iuni de ecologizare `i campanii pentru p[strarea cur[\eniei n Bra`ov, Sibiu, Cluj-Napoca, Trgu Mure` `i Sinaia. Pe lng[ angaja\ii companiei s-au al[turat ac\iunilor partenerii, consumatori `i reprezentan\i ai autorit[\ilor locale `i centrale, num[rul total de voluntari dep[`ind 400 de persoane. Pe suprafa\a unit[\ii de produc\ie sunt amenajate spa\ii verzi, iar speciile folosite sunt gazon, arbu`ti (tuia, ienup[r, s[lcii plng[toare), brazi, molizi, mesteceni, paltini, spirea. Compania comunic[ deschis toate planurile `i activit[\ile de mediu ntreprinse prin intermediul comunic[rii PR, comunicate de pres[ postate pe site-ul tuborg.pressroom.ro. n plus, exist[ un dialog permanent ntre companie `i comunitate prin intermediul www.umbrelaverde.ro. Furnizorii de ambalaje din sticl[, carton, plastic (preforme PET, folii, termocontractibile), pale\i din lemn, substan\e chimice, materii prime pentru fabricarea berii, cei de

servicii pentru repara\ii `i ntre\inere a cl[dirii, de construc\ii metalice, contractan\ii `i colaboratorii n parteneriate de protec\ia mediului, de preluare DEEE, baterii, tuburi fluorescente `i surse compacte de lumin[ `i al\ii sunt locali `i au o pondere de 50 pn[ la 75% din totalul furnizorilor. Pn[ la 75% din furnizori au implementat sistemul de management de mediu ISO 14001. Toate realiz[rile prezentate mai sus, care reflect[ f[r[ dubii ncorporarea sustenabilit[\ii n departamentele companiei, al[turi de gradul ridicat al asum[rii responsabilit[\ii fa\[ de mediu i-au adus companiei URBB premiul nti la categoria GBI 2012 Dezvoltare sustenabil[, pentru sectorul de activitate industrie /produc\ie.

profil DHL International Romnia /


C`tig[tor GBI Dezvoltare sustenabil[ servicii/comer\
DHL International Romnia este ocupanta primului loc la categoria Dezvoltare sustenabil[, pentru sectorul de activitate servicii/ comer\. Fiind unul dintre leaderii globali n serviciile de transport `i logistic[, DHL abordeaz[ cu maxim[ seriozitate responsabilitatea social[ `i recunoa`te protec\ia mediului ca un domeniu n care chiar poate aduce o contribu\ ie important[. DHL International Romnia SRL si-a realizat obiectivele de mediu cuprinse n Strategia de Dezvoltare Sustenabil[, ca de exemplu raportarea lunar[ a datelor pentru Amprenta de Carbon a DHL Romnia, cre`terea performan\ ei de management al mediului `i comunicarea `i cooperarea cu stakeholder-ii.

servicii / comer\

24
Green Business Index 2012

Prevederile Strategiei de Dezvoltare Sustenabil[ planificate pentru 2011 au fost aplicate n majoritatea punctelor de lucru, DHL Romnia opernd n 45 de amplasamente n ora`ele re`edin\[ de jude\. Comunicarea intern[ folosit[ este afi`area n toate sediile `i intranetul astfel ]nct majoritatea angaja\iilor sunt familiariza\i cu prevederile strategiei/planului de dezvoltare sustenabil[. Politica de Mediu este nglobat[ `i n Strategia 2015 - Focus 2012 `i implementat[ prin mbun[t[\irea continu[ a proceselor principale. Conducerea companiei a trasat responsabilit[\i de mediu tuturor angaja\ilor iar ndeplinirea acestora este verificat[ de responsabilii cu gestionarea de`eurilor, protec\ia mediului `i managementul mediului. Tipul de sistem de management de mediu implementat de DHL Romnia este certificat conform ISO 14001 `i integrat cu ISO 9001, respectnd `i cerin\ele legale de s[n[tate `i securitate n munc[. Aplicarea procedurilor de management de mediu este de la nivel na\ional, printre acestea num[rndu-se procedura de gestionare a de`eurilor sau de conformare cu legisla\ia de mediu. Frecven\a raport[rii de mediu este lunar[ pentru consumul de combustibil, utilit[\i `i ambalaje DHL; la termen c[tre autorit[\ile na\ionale de mediu `i trimestrial[ a ac\iunilor CSR c[tre managementul regional DP DHL. Peste jum[tate dintre angaja\i au fost implica\i n proiecte de protec\ia mediului sau CSR, DHL Romnia ob\innd locul 3 pentru implicare activ[ ]n ac\iunea Lets Do It Romania din 2011. DHL a participat la mai multe proiecte de protec\ia mediului `i dezvoltare a comunit[\ilor locale, cum ar fi Bursa Upstairs, mp[r\irea de cadouri de

Cr[ciun pentru copiii cu dizabilit[\i de la `coala ajut[toare din Filipe`ti, Prahova `i sponsorizare pentru Ateliere F[r[ Frontiere. Angaja\ii DHL Romnia s-au implicat ]n proiecte de voluntariat `i au efectuat peste 2800 de ore-munc[ n proiecte de mediu sau CSR ]n 2011. Peste 75% din furnizorii companiei sunt locali, ace`tia fiind verifica\i din punct de vedere al conformit[\ii cu legisla\ia de mediu ]n vigoare. De asemenea, peste 50 % din furnizori au sisteme de management de mediu implementate. Costurile implement[rii strategiei de dezvoltare sustenabil[ au rezultat din men\inerea certificarii ISO 14001, organizarea campaniilor externe, sponsoriz[ri, consultan\[ legislativ[ de mediu, amenajarea `i extinderea colect[rii selective a deseurilor reciclabile `i instruirea personalului. Modul responsabil n care `i trateaz[ stakeholderii, preocuparea constant[ pentru ocrotirea mediului nconjur[tor, transpus[ n ac\iuni concrete `i cuantificabile n interesul comunit[\ii n care opereaz[, i-a adus companiei DHL International Romnia cea mai nalt[ distinc\ie la categoria GBI 2012 Dezvoltare sustenabil[.

concluzii/
Tranzi\ia c[tre economia verde nu este o cale u`oar[. Este caracterizat[ prin schimb[ri abrupte n eficien\a resurselor `i cre`terea importan\ei comunit[\ii n detrimentul ac\ionarilor. Unele companii, `i poate industrii ntregi, nu vor supravie\ui tranzi\iei. Succesul pe termen lung va necesita abilit[\i noi, colabor[ri diverse, inovare continu[, investi\ii
25
Green Business Index 2012

cu profit nesigur `i o schimbare de optic[ n pia\[. Companiile, ca `i guvernele de altfel, vor trebui s[ fac[ alegeri n\elepte dac[ vor s[ profite de oportunit[\ile pe care le aduce. Acestea sunt concluziile unui raport recent al Programului Na\iunilor Unite pentru Mediu, care eviden\iaz[ multiplele avantaje economice `i financiare ale unei afaceri verzi. Dezvoltarea sustenabil[ presupune o abordare activ[, de mobilizare a resurselor umane, materiale `i financiare pentru producerea de efecte profunde, pozitive, n economie. n Romnia, ns[, mediul de afaceri este caracterizat de pasivitate, iar strategiile de dezvoltare sustenabil[ sunt rupte de realitatea economic[, beneficiile lor nefiind n\elese dect de o mic[ parte a companiilor. Astfel, aproape 70% din firmele participante la scrutinul GBI 2012 nu au cuantificat avantajele implement[rii strategiei de dezvoltare sustenabil[. Motivele? Fie nu de\in un sistem de m[surare a efectelor financiare ale politicii de mediu, acestea nefiind transpuse n documentele contabile, fie nu urm[resc ob\inerea de profit pe aceast[ cale. Majoritatea companiilor nu percep deocamdat[ rela\ia win-win ntre protec\ia mediului prin prevenire `i precau\ie `i beneficiile economice `i financiare. Nu ntmpl[tor, mici sunt `i investi\iile cu implementarea strategiei de dezvoltare sustenabil[, 70% din respondente declarnd c[ sumele investite pentru aplicarea acesteia nu dep[`esc 1% din cifra de afaceri, fiind vorba n special de cheltuieli cu salarizarea personalului responsabil de mediu, costuri ale auditurilor, ale ob\inerii certific[rilor necesare `i de consultan\[ legislativ[ de mediu.

Astfel, integrarea sustenabilit[\ii n toate departamentele r[mne n continuare la stadiul de deziderat. Mai mult dect att, un sfert din companiile chestionate de GBI 2012 nu au strategie de dezvoltare sustenabil[. Unele respondente au justificat absen\a strategiei de dezvoltare sustenabil[ prin faptul c[ au un impact nesemnificativ asupra mediului, iar majoritatea au considerat c[ nu este cazul s[ de\in[ o strategie de dezvoltare sustenabil[, motivnd c[ activit[\ile desf[`urate nu au tangen\[ cu mediul. Din nou, este evident dezacordul ntre percep\ia companiilor `i realitate, avnd n vedere c[ orice activitate economic[, indiferent ct de mic[, are impact direct sau indirect asupra mediului. Indirect `i m[resc impactul asupra mediului acele companii care opteaz[ pentru furnizori f[r[ sisteme de management de mediu. ngrijor[tor este c[ 42% din companiile respondente nu au putut estima c\i dintre furnizorii lor au SMM, neexistnd nicio preocupare pentru a le impune acestora condi\ii pentru protejarea mediului. Interesant este faptul c[ eficientizarea managementului de`eurilor este obiectivul de mediu asumat de majoritatea companiilor. Fie c[ este vorba despre colectarea selectiv[, cre`terea ratei de reciclare a de`eurilor generate sau despre salubrizarea zonelor de depozitare temporar[ a de`eurilor, companiile respondente sunt preocupate de reducerea cantit[\ii de de`euri generate. Nu ntmpl[tor, pentru de`euri s-au dat cele mai multe amenzi, m[surile coercitive `i punitive dovedindu-`i din nou eficacitatea.

26
Green Business Index 2012

Green Business Index 2012/