Sunteți pe pagina 1din 4

1)Analiza structurii si dinamicii veniturilor

In cursul analizei trebuie sa deosebim 2 notiuni foarte apropiate: venituri si profit. Venituri Cost/Cheltueli = Rezultat Financiar ( +profit, -pierdere).In componenta Rez.Financiar se reflecta infor cu privire la urmatoarele tipuri de venituri: 1)Venituri din vinzari~Rap de profit si pierderi; 2)Alte venituri operationale~RPP; (fac parte din VAO); 3)Venituri din activ de investitii~Anexa la RPP; 4)Venituri din activ financiara~Anexa la RPP; 5)Venituri exceptionale~Anexa la RPP;Veniturile din vinzari reprez un tip principal de venituri ale intreprinderii.Marimea totala a ven din vinzari poate fi clasificata si structurata dupa mai multe criterii: -- Tipurile de activitate operationala (segmente ale activ operat) Tipuri de activitate Anul precedent Anul raportat Operationale(segmente) Suma,lei Ponderea,% Suma,lei Ponderea,% 1.Producere 2.Comert 3.Servicii 4.Constructii 5.Leasing 6.Alte tipuri de act.oper Total VV 100 100 Sursa principala de informatii de intocmirea a acestui tabel reprezinta Anexa la Raportul de Profit si Pierderi.. P(comert) = (Venit din vinzarea marfurilor / Total VV) * 100 Indicatii pt concluzie: a)In concluzie se reflecta cite tipuri de activitate operationala desfasoara intreprinderea in perioada analizata; b)Care este natura acestora; c)Se indica care este genul principal de activitate (dupa pondere); d)Care sunt modificari in structura in comparatie cu perioada precedenta. 2)Analiza factoriala a VV are ca scop depistarea cauzelor care au provocat modificarea acestui indicator.In aceasta privinta exista diferite sisteme factoriale in dependenta de tipul activitatii operationale.De exemplu in producere:VVP = Si + VPF Alte intrari Sf Alte iesiri; Alte intrari-returnarea produselor din perioada precedenta,+ in urma inventarierii si Alte iesiri donaitii,lipsuri in limita normei prestabilite,- la inventariere (nu se iau din bilantul contabil) Influenta factorilor asupra VVProduselor se efectueaza in baza datelor din:Anexa la RPP,Registrul contabil,Recalculare Pentru analiza factoriala se aplica Metoda Balantiera.Calculul influentei factorilor asupra VV Produselor prin Metoda Balantiera in dinamica. Indicatori An precedent An raportat Abaterea absol +/- Influenta factorilor 1.Si 2.VPF 3.alte intrari 4.Sf 5.alte iesiri Verificarea: -103 + 1470 + 12 + 70 +(-10) = VVP raportat VVP precedent

3)Analiza structurii profitului(pirderilor) pina la impozitare


1)Ca surse principale de informatii pt analiza rezultatelor financiare servesc: RPP,Anexa la RPP,Planul de afaceri, Calculele speciale eferente bugetului flexibil;;; Suma totala a rez financiar pina la impozitare cuprinde citeva elemente Analiza structurala a rezultatului financiar pina la impozitare, in dinamica Elem PPI An precedent,suma ponderea An raportat,suma ponderea 1.RFAO 2.RFAI 3.RFAF 4.RF exceptional Total PPI 100 100 In concluzie,la acest tabel se indica:a)Marimea totala a rezultatului pina la impozitare in anul raportat si modificarea acestuia in comparative cu an preced;b)Pozitiv sau negative este rezultatul din activitatea operationala si cit de mare este acesta in compar. cu rezultatele din alte activitati economice.c)Ce modificari de observa in sume si cote aferente altor tipuri de activitati La etapa urmatoare de analiza se studiaza structura profitului brut pe tipuri de activitate operationala.In acest scop se intocmeste urmatorul tabel analitic:Analiza structurala a profitului brut pe tipuri de activitate operationala in dinamica Tipuri de activ oper Anul precedent Anul raportat Suma,lei Ponderea,% Suma,lei Ponderea,% 1.Producere 6 462 566 86,0 6 733 943 86,4 2.Comert 1 165 650 15,5 1 146 201 14,7 3.Servicii (-111 007) 1,5 (- 85 699) 1,1 Total profit brut/perd 7 517 209 100 7 794 445 100 Profit Brut 2008 = 19 435 894 12 973 328 = 6 462 566(VV-CV)Concluzia:Din calculele efectuate rezultaca din 3 tipuri de activitati operationale cea mai profitabila este Producerea care a generat cca 6,7 milioane de profit brut in 2009 ceea ce este mai mult cu 0,3 mil decit in anul 2008.Deasemenea profitabila este pt intrepr si activit de Comert in urma careia intrepr a obtinut 1,1 mil de profit brut in anul raportat ceea ce este cu 0,1 mil mai putin decit in anul precedent.Negativ caracterizeaza ..

4)Analiza structurii profitului(pierderilor)din activitatea operationala


Analiza rezultatului financiar din activitatea aoperationala se efectueaza in baza formulei: RFAO = PB + Alte venit operat Chelt comerciale Chelt gen si administrat Alte chelt operationale Intrucit tipul legaturii dintre factorii de influenta si indic rezultativ in acest caz este aditiv pt analiza factoriala putem aplica metoda balantiera. Calculul influentei factorilor asupra RFAO in dinamica Indicatori An precedent An raportat Abaterea absoluta Influenta factorilor 1.PB 7 517 7 794 + 277 + 277 2.Alte ven operat 341 7 794 + 385 + 385 3.Chelt comerc 359 248 - 111 + 111 4.Chelt gen adminis 5 538 5 522 -16 + 16 5.Alte chelt oparat 881 1 415 +534 - 534 RFAO(profit) 1 080 1 335 +255 BIF:+277+385+111+16-534=+255 Concluzia: Din calculele prezentate rezulta ca intreprinderea analizata a obtinut in anul raportat profit din activitatea operationala in suma de 1 335mii lei ceea ce este cu 255mii lei mai mult decit in anul precedent.Cauza principala a acestei tendinte favorabile reprezinta majorarea altor venituri operationale cu 385 mii lei.Din cauza cresterii PB indicatorul analizat sa majorat cu 277 mii lei.Influenta pozitiva a factorilor nominalizati mai sus a fost partial diminuata din cauza majorarii Altor chelt operationale cu 534 mii lei.

5)Analiza factoriala a profitului brut(pierderii globale)


Profitul Brut se determina ca diferenta dintre VV si Costul vinzarilor: PB = VV CV Dinamica acestui indicator (a PB) depinde de influenta a urmatorilor factori:a)Volumul vinzarilor(dependenta directa b)Structura vinzarilor(produse rentabile si nerentabile); c)Modificarea costurilor unitare ale produselor (serviciilor) vindute (dependenta inverse);d)Modificarea preturilor de vinzare (legatura directa). Influenta individuala a fiecarui factor sedetermina in urma analizei factoriale.In acest scop avem nevoie sa intocmin tabela cu date initiale. Date initiale pt analiza Profitului Brut Indicatori Buget static (An preced) Buget flexibil (Recalc) Marimea efectiva,(real) 1.VV 2.CV 3.PB 26 170 18 371 7 799 25 572 18 500 7 072 19 828 19 704 124

BS-din planul de afaceri;BF- calculul special; ME- Raportul de profit si pierdere VVaferent BF se determina: VV flex = suma(qef* Pb) CV flex = suma(qef * Cb) Calculul influentei factorilor asupra modificarii Profitului Brut 1)Influenta VV Pt VV se determina mai intii procentul abaterii fata de plan (cu ajutorul CV ) DELTA % = (CV b flex / CV b stat) * 100 100= + 0,7 %; se inmulteste PB din BS: 7 799 * 0,7 % = + 54,6 m l 2)Infl structurii vinzarilor din profitul recalculate(flexibil) se scade PBS si se scade influenta VV : Ex: 7 072 7 799 54,6 = - 781,6 mii lei 3)Influenta costurilor unitare: (CV efectiv CV b flexibil) * (-1) ;ex: (19 704 18 500)* (-1) = - 1 204 mii lei 4)Modificarea preturilor de vinzare: VV efectiv VV b flexibil; ex: (19 828 25 572) = - 5 744 mii lei Verificarea: + 54,6+(-781,6) + (-1 204)+( - 5 744) = 124 7 799 Concluzie:Intreprinderea analizata a obtinut in anul raportat PB in suma de 124 miilei adica cu 7 675 ml mai putin decit a fost prognozat in planul de afaceri.Aceasta modificare nefavorabila este cauzata in primul rind de reducerea preturilor de vinzare in comparative cu cele planificate.Sub influenta acestui factor PB sa diminuat cu 5 744 mii lei. Deasemenea negative a influentat PB si cresterea costurilor unitare a produselor vindute (influenta factorilor constituie 1 204 mii lei).Din cauza cresterii cotelor produselor cu rentabilitate mai mica in comparative cu structura prognozata in planul de afaceri PB sa redus cu 781,6 mii lei.Influenta negative a factorilor nominalizati mai sus au fost partial diminuata datorita cresterii VV cu 0,7 % care a conditionat majorarea PB cu 54,6 mii lei. 6)Analiza rentabilitatii pe Produs. Indicatorul rentabilitatii face parte din totalitatea indicilor de eficienta,cel mai simplu si elementar indicator este Rent.Produsului.Rp = (Pretul net al prod Cost unitar al prod) / Pretul net (CU) * 100% Pretul net fara TVA si alte impozite indirecte.Sursa principala de informatii:fisa de calculatie a costului acestuia.Marimea si dinamica acestui indicator se ia in consideratie in procesul elaborarii planului de afaceri mai ales la intocmirea sortimentului prognozat. Dinamica acestui indicator depinde de influenta a 2 factori: 1)Modificarea costului unitar si 2)Modificarea pretului net de vinzare.mOptam pt Metoda de Substitutii in lant reiesind din tipul legaturii factoriale. Calculul influentei factorilor asupra rentab produsului in comparatie cu nivelul prognozat in planu de afaceri Concluzia:In cazul de fata rentabilitatea pompei in Nr Factorii corelati Rp,% Calculul Marimea sub influentei influentei,pp perioada raportata constituie 30.47% , ceea ce reprezinta Cu,lei Pu,lei o scadere in planul de afaceri de 11.5 pp. Aceasta 0 1651 2344 41,97 X X tendinta negativa a fost conditionata de cresterea 1 2104 2344 11,41 11,41-41,97 -30,56 costului pompeicu 453 lei ceea ce a contribuit 2 2104 2745 30,47 30,47-11,41 +19,06 la reducerea rentabilitatii cu 30.5 pp. Influenta negativa a factorilor nominalizati mai sus a fost partial diminuata datorita majorarii pretului de vinzare cu lei,ceea ce a contribuit la majorarea rentabilitatii cu 19.06 pp.

7)Rentabilitatea VV.In cazul cind avem nevoie sa apreciem nu rentab fiecarui produs in parte dar rentab tuturor
vinzarilor atunci apelam la rata rentabilitatii vinzarilor. Rvv = PB / VV(CV) *100%; Sensul economic:Rentab Vinzarilor-reflecta marimea profitului brut obtinut de la fiecare leu de vinzari. Daca marimea acestei rate este mult mai scazuta in comparatie cu intreprinderea concurenta si medie pe ramura,atunci: 1)Aceasta intreprindere reprezinta un obiect suspect de investitii;2.atunci auditorul planifica mai multe ore pt verificarea rezultatelor financiare reflectate in raportul de profit si pierderi. Modificarea rentab vinzarilor poate fi cauzata de influenta a urmatorilor factori: 1)Modificarea structurii vinzarii 2)Modificarea rentabilitatii produselor,marfurilor,serviciilor(Cu si Pu) Calculul influentei factorilor asupra rentab vinzarilor in comparatie cu planul de afaceri prin Met subs in lant

Nr sub 0 1 2 3

Factorii corelati Struc.vinz. C,lei Mb Mb Mef Mb Mef Mef Mef Mef

P,lei Mb Mb Mb Mef

Rentabilitatea vinzarilor,% R=PBst/VVst*100=29,8 R=PBfl/VVfl*100=27,66 R=(VVfl-CVef)/VVfl*100=22,95 R=PBef/VVef*100=0,63

Calculul influentei X 27,66-29,8 22,95-27,66 0,63-22,95

Marimea influentei,pp X -2,14 -4,71 -22,32

Concluzie:In perioada raportata rentab vinzarilor a constituit 0,63% ceea ce este cu 29,17pp (0,63-29,8) mai scazuta in comparatie cu planul de afaceri.Cauza principala a acestei tendinte negative reprezinta reducerea preturilor de vinzare fata de cele prognozate in planul de afaceri, sub influenta pretului de vinzare Rv a scazut cu 22,33pp. Deasemenea negativ a influentat asupra rentab vinzarilor si majorarea costurilor unitare ale produselor vindute,acest fapt a conditionat scaderea rentabilitatii cu 4,71 pp.Din cauza cresterii ponderii produselor cu o rentabilitate mai redusa in comparatie cu structura din planul de afacere rentabilitatea vinzarilor s-a diminuat cu 2,14pp.

8)Analiza Rentabilitatii Activelor


Rata rentab activelor reprezinta un indicator cel mai generalizator din totalitatea ratelor de rentabilitate.In teoria si practica economica exista mai multe variante de calcul a acestei rate.De exemplu: Ract = PPI(PB,PN) / Valoarea medie anuala a activelor disponibile; Ract = PPI/ A in scopuri de studiere (testare,examen,lectii practice) se determina conform mediei aritmetice simple. In practica economica mai ales in sectoare sezoniere se determina conform mediei aritmetice cronologice. Sensul economic: Rata rentab.Activelor-reflecta marimea profitului obtinut de entitate de la fiecare unitate baneasca a activelor disponibile indiferent de sursa de finantare a acestora. Marimea acestui indicator este foarte importanta pt luarea diverselor decizii economice in particular,de exemplu:aprecierea rationalitatii atragerii surselor imprumuate.Sub acest aspect se compara rata rentabilitatii activelor cu rata dobinzii,daka primul indicator il depaseste pe al 2-lea atragerea surselor imprumutate este rationala pt intreprinderea in cauza. Modificarea Ract are loc sub influenta urmatorilor factori: Ra = Profit/A*VV/VV = P/VV * VV/A R vinz = P/VV si Nr rotatii = VV/A Formula legaturii factoriale: Ra=P/VV * VV/A; Formula de calcul: Ra=P/A Intrucit dintre 2 factori corelati si indicatorul rezultativ exista legatura multiplicative pt analiza factoriala a Ract apelam la Metoda Diferentelor Absolute

Date initiale pt Analiza Rentabilitatii Indicatori Anul Precedent 1)VV,mii lei 2 933 2)PPI,mii lei 1 735 3)A mediu,mii lei 27 237 4) Ract,% (2/3*100) 6,37 5) Rvinz,% (2/1*100) 59,15 6)Nr rotatii,unitati (1/3) 0,108

Anul raportat 10 854 4 658 32 810 14,2 P/A *100% 42,92 P/VV * 100% 0,331 VV/A Calculul influentei factorilor asupra Ractiv in comparatie cu anul precedent prin Metoda Diferentelor Absol Ra=PPI/Am=PPI/VV*VV/Am Indicatori An An Abaterea Inclusiv sub influenta prec. rap. absoluta Rentab.vinzarilor Nr.de rotatii 1) Ractiv,% 6,37 14,2 + 7,83 0,108*(-16,23)= -1,75 42,92*(+0,223)=+ 9,57 2)Rvinz,% 59,15 42,92 - 16,23 X X 3)Nr de rot,ori 0,108 0,331 + 0,223 X X
Verificare: - 1,75 + 9,57 = 14,2 6,37; +7,82=+7,83

Marja de eroare:Delta |0,01| / 7,83 *100 = 0,13%<5% (este o deviere normala)


Concluzie:La intreprinderea supusa analizei rentabilitatea activelor in anul raportat a constituit 14,2%.In comparatie cu anul precedent acest indicator a demonstrate o crestere cu 7,83 pp. Aceasta tendinta favorabila se datoreaza majorarii nr de rotatii a activelor.Datorita majorarii nr de rotatii cu 0,223 unitati Ract a crescut cu 9,57 pp. Influenta pozitiva a factorului nominalizat mai sus a fost partial diminuata din cauza micsorarii Rvinzar. In particular reducerea Rvinz cu 16,23 pp a conditionat scaderea Ractiv cu 1,75 pp.

9)Analiza pragului de rentabilitate La elaborarea planurilor de afaceri si in alte situatii legate de atragerea
capitalului propriu sau imprumutat apare necesitatea de analiza pragului de rentabilitate (punctual mort).In conditiile sortimentului ingust (exista numai o pozitie de sortiment) pragul de rentabilitate poate fi determinat in expresie naturala conform relatiei:PR (expr naturala) = Costuri fixe / (Preturi unitare nete Costuri unitare variabile) Aceasta modalitate de calcul nu este aplicabila in conditiile sortimentului multiplu,desi definitia ramine aceeasi. Pragul de rentabilitate-reprezinta volumul de vinzari care este suficient sau minim necesar pt compesarea consumurilor si cheltuelilor suportate prin veniturile generate,rezultatul financiar fiind zero; In conditiile sortimentului multiplu pragul de rentabilitate se determina in expresie valorica: PR(expr valorica)=Costuri fixe/(Rata marjei de contributie/100) Calculul pragului de rentabilitate conform informatiilor din planul de afaceri

Indicatori 1)Venitu din vinzari , lei 2)Costurile si Cheltuelile variabile,lei 3)Marja de contributie,lei (1-2=VV-CV) 4)Rata marjei de contrib., % (3/1*100) 5)Costurile si Cheltuelile fixe,lei 6)Pragul de rentabilitate,lei PR=CF/(RMC/100)

Marimea indicatorilor 2 292 572 1 724 844 1 267 728 42,36 210 804 497 649 (expresie valorica)

Din calculele efectuate rezulta ca pt asigurarea activitatii fara pierderi intreprinderea in cauza trebuie sa genereze,sa obtina venituri din vinzari mai mare decit 497 649 lei.

10)Analiza Rentabilitatii Capitalului Propriu


Rcp-reprezinta un indicator care caracterizeaza capacitatea intreprinderii de a anunta dividende.Sub acest aspect marimea acestui indicator se analizeaza de catre proprietari.Formula de calcul al acestui indicator presupune aparitia relatiei: R cp = PN(PPI,PB) / Val medie a capitalului propriu * 100% Sensul Economic: Rata rentab. Capitalului propriu reflecta marimea profitului obtinut de entitate de la fiecare leu al capitalului propriu. Marimea rentab. capitalului propriu des se compara cu rata dobinzii pt depozitele bancare.Dinamica Rcp se modifica sub influenta a 2 factori: Rcp = Ractiv * PF (pirghia financiara)=Profit/Amediu* Amediu/CP Pirghia financiara reflecta structura surselor de finantare. Ce se va intimpla cu Rcp dak intreprinderea va atrage un credit suplimentar de milioane??? Raspunsul: a) Daca Ractiv depaseste rata dobinzii atunci atragerea surselor imprumutate va contribui la cresterea Rcp(Rcp creste=P/Am*(Am/CP)creste,deoarece A=P=CP+Dcare cresc) b)Daca Ractiv < rata dobinzii atunci atragerea surselor imprumutate suplimentare va conditiona scaderea Rcp. Efectul modificarii pirghiei financiare asupra Rcp se analizeaza in cazul alegerii alternativelor de finantare. Asadar asupra Rcp actioneaza 2 factori cu legatura multiplicativa. Reiesind din aceste conditii in calitate de metoda cea mai convenabila serveste Metoda Diferentelor Absolute.

Date initiale pt Analiza Rentabilitatii Indicatori Anul Precedent Anul raportat 1) PPI,mii lei 1 735 4 658 2) A mediu ,mii lei 27 237 32 810 3)Val medie a cap propriu,mii lei 10 725 12 217 4) Rcp,% (1/3*100) 16,18 38,13 5) Ractiv,% (1/2*100) 6,37 14,2 6) PF,unitati (2/3), cu 3 cifre dupa , 2,54 2,686 Calculul influentei factorilor asupra Rcp in comparatie cu an precedent prin Metoda Diferentelor Absolute Rcp=Ract*PF=PPI/Am*Am/CPm Indicatori An An Abaterea Inclusiv sub influenta prec rap absoluta Rent.activelor Pirghia financiara 1) Rcp,% 16,18 38,13 + 21,95 2,54*(+7,83)= -19,89 14,2*(+0,146)= +2,07 2)Ractiv,% 6,37 14,2 + 7,83 X X 3) PF,ori 2,540 2,686 + 0,146 X X Verificarea: + 19,89 + 2,07 = 38,13 16,18 ; 21,96=21,95 Delta |0,01| /21,95 *100%=0,046 deci 0,046 % < 5% este o deviere normala
Concluzia:Din calculele efctuate rezulta ca la intreprinderea supusa analizei Rcp in 2009 constituie 38,13 ceea ce este cu 21,95 pp mai mult decit in anul 2008. Aceasta tendinta favorabila se explica prin cresterea rentabilitatii activelor.Din cauza majorarii activelor cu 7,83 pp Rcp a crescut cu 19,89 pp. Deasemenea pozitiv a influentat asupra Rcp si majorarea PF. Cresterea acestui indicator cu 0,146 unitati a conditionat cresterea Rcp cu 2,07 pp.