Sunteți pe pagina 1din 243

n cinstea aniversrii a 60-a U S M .

DREPT PRIVAT ROMAN


VOIXINSCH1 VICTOR COJOCARI EUGENIA

Chiinu - 2 0 0 ( i

Universitatea de Stat din Moldova Kaeullatea de Drept Catedra Dreptul Aiilrcpreiioriatului" n cinstea aniversarii a 60-a U S M .

DREPT PRIVAT ROMAN Curs de prelegeri


ocmll: l)rJiidn.pt,prorcsor,VOLClNSC:iIt V I C T O R
Dr.Itab.indrcpt.confciYnfiiir, C O J O C A R I KUGEMA

Chiinu - 2 0 0 6

l i K i i t i i i u i i Ic

hi: i

i' i

< A'l 1'JHtA D U I . r r M A M K i r i t ! \<>U! VI IU .1 I

Ut'ciiiiiuiicliitn d i - c a t e d r a d r e p t a l a n t r e p r e n o r i n t u l u i n c a l i t a t e de curs de prelegeri pentru studenii facultilor (Ic drept, mustcmn/ilnr, elevii colegiilor, claselor s u p e r i o a r e de liceu, specialiti i alic persoane preocupate de drept.

Dl si

itintK,\

Cil' A C A M K H K I N A I O N A L E A C R U I

Volclmchi. Dropl

Victor

privat r o m a n : C u r s de p r e l e g e r i / V i c t o r V o l c i n s c h i , (.'li.: [ktsttics^-lliia, 2 0 0 6 . - 2 4 4 p,

IUlgftfilfl C o j o c a r i ; U n i v . d c S t a t d i n M o l d o v a . C a t e d r a " D r e p u l Aliltcpiciniiiiiiulin".

ISBN

>7K.g975.4002-3-7

I. Drept privat roman.


.M7(I7MU7V8)

'l0|>M(IT MluM/l/,, liVMitni O<|HXMIIIIH Ili'hii*.ui|min,iK l u p i i * HH)0IK.I 3mvm311. OmoHMTtlIHO inriotpn|Mit "tiuiHCC-'J.niiT;i" i KtnoiiKf,yn BoitriipcKmi,24

C U P R I N S

Capitolul I. Noiunea, obiectul reglementarii i sistema cursului de dicpt privat roman 1. Noiunea dreptului privat roman, delimitarea dreptului roman public do drepiul privat roman , Sistemele dc drept :ius civile, ins gentiutnji ins procitirium (oiel.iia dintre aceste sisteme i revenirea dreptului privat roman la sistemul unitar , V olul dreptului privai roman la dezvoltarea sistemului dc drept al statelor Europei continentale 4. Procesul percepiei dreptului privat roman in istoria stalului nostru Capitolul 2. Izvoarele dreptului privai roman , 1. Noiunea si categoriile izvoarelor dreptului privat roman..., 2. Edictele magistrailor ca izvoare ale dreptului privat roman 3 Activitatea juritilor, coala sabinian'i i pruculian 4, Codificarea lui lui Justinian i nsemntatea ci istorici Cnpllnlul 3. Procedura civila , 1. Noiuni generale despre procedura legislaional, formular t extraordinara . 2. Noiunea i categoriile aciunilor n dreptul privat roman , i Mijloacele excepionale de aprare pretorian Capitolul 4. Persoanele , 1. Noiunea dc subiect dc drept (persoana, capul, statutele). Oamenii liberi t sclavii 2. Statutul juridic al cetenilor Romei; tutelai euratcla , 3 Statutul juridic al latinilor i peregrinilor 4. Statutul juridic al sclavilor, peculiul Apariia persoanelor juridice . , C a p i l u l u l 5 . Raporturile juridice familiale t I Noiunea si pul istoric al familiei romane 2. Noiunea i categoriile cstoriei, Concubinatul, , 3. Raporturile juridice patrimoniale dintre soi. Regimul juridic al dotei 4. Raporturile juridice nepairimomale dintre soi 5. Rudenia agnat i rudenia cognat , Capitolul 6. Dreptul de posesiune . , I Noiunea i coninutul dreptului dc posesiune , 2. Dctcmiocl possessio ..... a . 3. Dobndirea dreptului de posesiune 4. Categoriile posesiunii , , > I Acrcitarca i aprarea dreptului de posesiune Capitalul 7. Dreptul de proprietate .' , I, Clasificarea lucrurilor n dreptul civil Z. Formele prcstatale de proprietate , 3. Modurile de dobndire a dreptului dc proprietate 4. Termenele de prescripie erau dc dou feluri , .. 5. Modurile dc stingere a dreptul dc propriclalc

8 11 12 13 13 17 20 26 30 30 35 41 45 45 53 55 56 60 61 bl 68 70 70 72 75 75 75 76 76 77 79 79 83 89 92 95

CIIVJY1 NAINTE

i'p i I i

i ritul curs de prelegeri csic alctuit n conformiiatc cu programa analitic i n-liiiilul disciplinei Drept privai r o m a n " , prevzute de planul dc studii pentru

i in li njii .inului iutii iii facultii dc drept din instituiile dc nvt.mnt superior. ulii l.i|A reprezint o sinteza a materialului din diverse m a n u a l e oficial editate || ullll/atc In sistemul de nvamnl universitardin diferite state, precum i clin unele llHiIloprufii consacrate a n u m i t o r p r o b l e m e c o n t r e l e din dreptul privat r o m a n . Nu111(1 u iU>r denumirea manualelor, p r e c u m i a ailor surse de informaie sunt Indii il* in lista lucrrilor de lasfrsitul acestui curs. In cazurile, tis.cind se folosesc h i.m. opinii sau concluzii ale anumitor autori asupra fenomenelor analizate, se Im h i i n L uitiercte la n u m e l e i d e n u m i r e a operelor acestora. Aktuitorii prezentului curs de prelegeri sau strduit sa selecteze din sursele uii
1/11I0

trlctul necesar de informaie, p e m r u c a studenii s poal atinge in proccUI.IM iihiectivclc necesare prevzute n curiculuimil disciplinei respective. i II nunti se expun n limba latina, acestea sunt nsoite de traduceri n limba (iiiitulu-se cont dc faplul c a o a s e m e n e a m e t o d a va contribui la o mai

ll li | II
Mirt

In (urnirile cnd unii termeni juridici, unele maxime sau unele principii aledreptu-

hlulluidil nsuire a coninutului acestora i la o mai b u n p e r c e p e r e a gradului im || U tultural-juridice. i a supra expresiilor latine alctuitorii sau strduit s i .1 II i ele m i n i m u l necesar, inind cont. c dreptul privat r o m a n se studiaz la M I H MI hmlft nu in m o d d o g m a t i c ci ca un m o n u m e n t al culturii j u r i d i c e m o n d i a l e i i i l,i lia/a gmdirii, limbajului i tehnicii j u r i d i c e c o n t e m p o r a n e i care ne rUMfVMfl c u m principiile, instituiile i normele juridice e va litiaz sub influena iltn nocioli-cconomici, politici i culturali ai societii pe care o prezint.

6 ( npllolul t. Noiunea, obiectul r e g l e m e n t a r i i si sistema cursului dc d r e p t pri vai i omilii. 1, . N I I | I I I I U I I d r e p t u l u i p r i v a t m i i w n , d e l i m i t a r e a di cptiilui r o m a n public d e (In pini p i i v i l l i .,11)111 2 . P e r i o a d e l e Istorice d e d e z v o l t a r e a d r e p t p r i v a t r o m a n . }, SI s l i n iele ite drept: us civile, ius gentium i oi proctoriumCurv\a\i d l i i l r c a ces le s i s t e m e i r e v e n i r e a d r e p t u l u i p r i v a i r o m a n la s i s l e m u l u n i t a r . J . Holul d r e p Intui p r i v a t r o m a n l a d e z v o l t a r e a s i s t e m u l u i d e d r e p t n i s t a l ? lor l u i r o p c l rtmtiiietilale. S t p r o c e s u l p e r c e p i e i d r e p t u l u i p r i v a t r o m a n n istoria s t a t u l u i n o s t r u . 1. Noiunea dreptului privat r o m a n , delimitarea dreptului r o m a n public de dreptul privat r o m a n , I l II o insulei aiul segment al motenirii culturale i -,i ITt r.ul.u. iniletl i r a d m i l c spirituale ale civilizaiei r o m a n e . R o m a n i i au contribuit, la rndul lor, la p r o m o v a r ea culturii eline amice. Venernd artele frumoase, filozofia i tiinele antice greceti, tomimii le-au p e r c e p u t n totalitate, i m p r i m n d u - i acest caracter feudalismului european, in acelai t i m p . R o m a a contribuit substanial n construcia" civilizaiei i ui i >uenc, mni ales, prin intermediul dreptului r o m a n . Din acest c o n s i d e r e n t , a t e n i a j u r i t i l o r teoreticieni ct i a c e l o r p r a c t i c i e n i iu upra n o r m e l o r r o m a n e de d r e p t este sporita, d e o a r e c e p u t e m constata c prevedeiile d r e p t u l u i r o m a n p r e z e n t e in s i s t e m e l e de d r e p t e u r o p e n e , inclusiv i n i M i l i i i l e ituidice ale R o m n i e i i ale Republic ii M o l d o v a , sunt c o m u n e prin inter1111 111111 viziunilor f 1 a concepi i lor t u turor e u r o p e n i lor, const ituindu-se intr- un I im1

ridic LI imun. influennd, n m a r c msur, cultura juridic i atribuind dreptului romatl rolul de arbitru pn in zilele n o a s t r e . i . ititatei | i i M i l n . ' . 1 c a p a r t e c o m p o n e n t a rcaliulii socialercprezint un element in i i 11 il de reglementare a relaiilor sociale, n vederea promovrii unor Viloi i luijl receptate de societate, c u m ar fi: proprietatea, sigurana juridic i securiiiititrt llhnlAiloi individuale fa acest context dreptul organizeaz funcionarea gencrnlA m Malului, discipline,I.m >. oiuliiilau;unenilorprivi;ln mod individual sau in colectiv, k HI I U I ioi/iw.aiiitcranele In funcie de valorile ocrotite din cadrul unei societi. Im fi din ulii'hiNitcu r o m a n a , s-u subliniat din a c e a s t p e r s p e c t i v faptul c d u |iiu1 nu .i u i m i i o liuin, el este n egala m s u r tehnic i art, loate a c e s t e a n II. 11,nulii i in 1111nesul dr c r e a r e sau dc aplicare al dreptului. D i n p u n c t de vi di n riniiiili>i'u . iiviihiul du pi deriv din limbii h u m a : directux Mudirigocart

Iii

mu

i iau vertical, direct, drept, tn linie dreapt. In l i m b a latini ns,

IUMIIIIIIII i i lumile nuliNianlivuliii d i e p l . era ius" c a r e p r e s u p u n e a ideea d< ii. piuii, da lage, da juatoo |l eohllate, Din aceast perspectiv, r o m a n i i c a r e mi li ml pAi iuii diirptuliu" In a c c e p i u n e a s e m a n t i c a t e r m e n u l u i c r e d e a u n p e UtnllHii i iu IlUliN ( cui amnai IlwAjl d e socictatcu ea atare, ci afirmnd c a c o l o

undi MM a& Mata oxlMA |l drept - U b i wcietas ibi ius",

i I prticlic al romanilor, d a r i dorina a c e s t o r a de a ajungi: (a perfeciuni: I mi d e t e r m i n a t sa e l a b o r e z e din p e r s p e c t i v a u n e i t e h n i c i legislative d e s v r i t e l>i |m Ipli l n o r m e j u r i d i c e , c a r e n t r - u n i n t e r v a l dc o m i e de a n i . au fcut sa n u m d coca c e a s t z i d e s e m n a m p r i n d r e p t p r i v i t att c a t i i n a s a u c a d r e p t 1 . tiv hau s u b i e c t i v . AcoaitA slurc este specific n u m a i p o p o r u l u i r o m a n , s i n g u r u l p o p o r a l NMll Uitaii care a perceput realitatea juridic ca o c o m p o n e n t a realitii sociale, ihi.iK iiclntia s rspund j ci iteriilor morale t religioase, dreptu] Fiind b e l e s ' |.11 -lai ni zeilor, fapt ce n mentalitatea colectiv s-a obiectivat prin con fuziunea . i ncxiNtnl intre 1 U S " i F A S " (ntre n o r m e l e juridice i cele religioase), au reuit ns s c o n t u r e z e locul i rolul n o r m e l o r j u r i d i c e n cadrul ilni normativ general al societii, a r t n d c acestea i m p u n indivizilor n primul lAnd o c o n d u i t prescris, o obligaie c o m p o r t a m e n t a l , dar i o c o l a b o 111(1'. i i participare a acestora l a r c a l i z a r c a sau ndeplinirea lor.' ' i i

Romanii

I H.l.cliil. Iu doctrina de specialitate, analtzndu-se evoluia sistemului juridic r o m a n de nuca ornului-cetate R o m a (754 i.e.n, i p n n v r e m e a lui Justinian 527 'i i definit obiectul dreptului r o m a n c a fiind dat d e a n s a m b l u l n o r m e l o r ju' i i . I, dictate i s a n c i o n a t e de statul r o m a n , constituite ntr-un sistem alctuit nu I I M S C ramuri i instituii juridice 1 '. 2 lurtaconsulii romani analiznd funciile activitii normative arat c att n o r m a i iii !. al i cea elieft, cea moral au n c o m u n faptul de a s e ariresa comportamentu lui iiiituit, avnd deci un caracter voliional, cu att mai mult cu ct impun un criteriu , i nideciirca comportamentului unei persoane, ins ntre acestea exist deosebiri rit Moiin, ce sc particularizeaz n efectele ce se nasc n cazul nclcrii lor, normele i.il. fiind sancionate n m o d difuz prin oprobiul public, pe c n d cele juridice au i ocreilive aplicate de organe specializate ale statului. I ir* i. norma moral sc limiteaz la a i m p u n e un criteriu de evaluare, n l i m p ce itm mu |ui idicn trebuie s restabileasc prin c o e r c i i u n e ordinea de drept nclcat. Importana d r e p t u l u i p r i v a t r o m a n . II ptul luiimn s-a constituit ca fiind f u n d a m e n t u l legislaiilor m o d e m e , conI u n izvor nepreuit in procesul de creare i de aplicare al dreptului, astfel c
1 i iiinil i ui nan a a p u s , sistemul su legislativ a v e a s fie prclual i a d o p t a t n ftllM |li di i.n (orii de c o n d i i o n a r e a ! d r e p t u l u i att n evul m e d i u dar mai ales n uiniii e p o c i deschis dc revoluiile b u r g h e z e . i i Ipnomia instituiilor juridice r o m a n e , perfeciunea principiilor dc drept forI >ii i nt i nivelul elevat al tehnicii legislative folosite, au faCut din sistemul i li i ptultii M u n n n un important i n s t r u m e n t c o g n i t i v d a r i praclico-aplicati v menit

i . tyorto generala a dreptului, fid Actami, Bucureti, 1996, pag. 7. Moli uf, Drept roman, Iul. ansa, Bucureti, l ' W . p a g , 5 .

: du o m i i etefl nollot figuri si expresii juridice, avnd n vedere in esen gradul ,t inall dc idv.liin li/are lacare ajunsese jnrisprudenaroman. I refl tonte popoarele untice au avut sisteme proprii dc drept, romanii au fost n n i ' . n i , i k - h u n t i v e i n plan conceptual distinc|ia normelor juridice d e celelalte norme li >. 'laie, flc And din primele reguli cti o identitate proprie menite s conserve ir.idi|iilc, moravurile i esena statului roman. Oftndii : 1111 I . i roman este prezent in coninutul normativ al dreptului pozitiv al multor popoare, ndeosebi a celor europene, fapt dc natur s pun in lumin concreteea i subtibilitatea construciilor juridice romane, care vor genera nu limbaj tehnic extrem dc specializat, menit s valorifice o problematic vast a iclai ilOi sociale cc vor intra suh incidena unor norme juridice. I aele extrem de variate i c o m p l e x e pe care le implic elaborarea normelor i instituiilor, dreptului roman, strnsa legtur dintre fenomenul juridic i celelalte taluri ale vieii sociale, confirm n mod strlucii tezele privitoare la originea i rolul social al dreptului, la raportul dintre formai coninutul su social-economic, la m i ' ri uiidiiuiiiirca planurilor pc care se manifest acest raport.'

2, S i s t e m e l e de d r e p t lius civile, iu x gen tiuni siius proeforium. C o r e l a i a d i n t r e aceste s i s t e m e i r e v e n i r e a d r e p t u l u i p r i v a t r o m a n l a s i s t e m u l u n i t a r . I n i'p.iiid din a doua jumtate a secolului al ll-lea .c.n., n cadru! structurii juridice romane distingem dou tipuri distincte de norme care vor li ncadrate n kuifl mari ramuri ius civile" i H M honorupum" sau inspraetorium", i liraliearc cc opcienz pn in secolul al 1 ll-lea e.n. in epoca veche sistemul juridic li u innli.Ni se traducea n procedura legi sac) iunilor, un sistem greoi dc valorificare a dreptU.riloi subiective, fapt pentru care datorit implicrii active a pretorului prin edil ml KCONtuin VB genera un drept nou, al crui tipar a fost permis de procedura tnitiiulnia procedur in care fonnula era un mic program de judecat prin care piciorul mata judectorului cum s soluioneze litigiul. Allcl poniru valorificarea fiecrui drept subiectiv exista un model de formula, lei |n -.iiiniia tn Care preteniile reclamantului erau considerate de ctre prelor ca lumi ntemeiate, i C N l a In lipsa unei formule prevzute de ius civile" putea i, il,i, 11 > I . H H i u l a uuu, fapl c c venea s sancioneze noi interese ale lili gtiilor, > lupi de nalurn sA dea mislete aa numilului drept pretorian, care n fapt va deveni i/viu luim.ildedrept

Proced

formular1 conwcrl principiul conform cruia nu exista drept frS


i.'i nelliiul altceva dect cererea adresat dc reclamant

ai inne iu i M il

iu< lutului peiiliii eliberarea unei foi muie. I lui ac c i i ' uuisidrienh' . i/n . ivilr" i .,m.\ himnrarium" sau ms pmetori-

um pAreati In aparent! (i iliitfnw uridice opuse ins A dup& cum bine sa subliniat
iu |o n i n . HonoraHum" nu fAccu altceva dccftt s vin in ajutorul dreptului

' I Moleu|, Dnpt mman Ud. *na, Uucurcijll, 1999, pntf.l 1-12.

9
i pentru u-1 c o m p l e t a i m b u n t i c o n f o r m binelui public ,. mspraetnrium I auod i'taetorcs introdiixerunt adiuvandi vel supplendl, vel corrigendi iuris i lil/n pmdo propter urifitarem puhlicam". tu acest context M a r c i a n u s c o n c h i d e a c dreptul pretorian reprezint v o c e a |l I dreptului civil - Non et ipsum ius honorurium vive voxest iuris civilii;". Aceast distincie ntre n o r m e l e dreptului civil i a celui pretorian evident i:i i i ,n li ii.',, va deveni important ulterior, astfel c n timpul lui Justinian gsim II iiiuu t e m i pot fi ncadrate nici n sfera dreptului civil i nici n cea a dreptului pUlorinn I livi/iiinea dreptului n drept public i drept privat d e v i n e i n o p e r a n t a t u n c i Itiut ne a n a l i z e a z s i s t e m u l d r e p t u l u i p r i v a t r o m a n a v n d n v e d e r e s t r n s a li'ynlui pe c a r e a c e s t a o are cu d r e p t u l p r o c e s u a l c i v i l , c a r e a fcut p o s i b i l ' ,, lui ius civile". L i p s a de s i s t e m n t r a t a r e a d r e p t u l u i r o m a n este n u ni II iiparentfl cci aa c u m au s u b l i n i a t cei m a i r e p u t a i c e r c e t t o r i ai d r e p t u l u i roman,.procedura civil r o m a n s-a d e z v o l t a t n aa strns legtur cu dreptul pi ix ni i l-a influenat att dc h o t r t o r n e v o l u i a lui n c t c o n s t i t u i e un tot i i ii cu a c e s t a . " De a s e m e n e a i o p a r t e din d r e p t u l p e n a l ine de d r e p t u l l'i i. o, In m s u r a n c a r e d e l i c t u l c o m i s s t a b i l e t e r a p o r t u r i j u r i d i c e e x c l u s i v Intre autor i v i c t i m . Iar a atinge ns interesele statului. C a efect al delictului Urc s u b i e c t e l e de d r e p t se n a s c o s e r i e de o b l i g a i i c a r e se s t i n g s u b li'iia d r e p t u l u i p r i v a t . lan gentium'', sisten i juridic mult mai practic i eficient, lipsit dc fonne solemne, i ubmituiiid cu timpul dreptul civil devenit a n a c r o n i c in noul context social(H'nnomic tmentiiuu rspundea cerinelor e c o n o m i c e dc s c h i m b , fiind mbriat de un in HI i.ii un mai mare de subieci de drept ce participau la diversele raporturi juridice iiAM tilc IncAmpul relaiilor sociale,In a n u m i t e accepiuni ..ius gentium" acoperea mult mul normativ care astzi este inclus in r a m u r a dreptului internaional public. Ni pitita* opinie o ntlnim la istoricul T i t u s Livius c a r e arta faptul c /IM geni"ii ' ,ie (.heinat s reglementeze raporturile nscute n relaiile dintre state, fiind nu iu ilnimcnl c h e m a t s a r m o n i z e z e interesele acestora. | umtatAm c n opinia unor jurisconsuli n t r e c a r e il m e n i o n m i pe G a i u s , i Nilul 1 i uneori ntre ius gentium" i iusnafurae" mo identitate de coninut -n :u ui.Iu sc c dreptul natural face parte prin n o r m e l e sale din dreptul ginilor, lumi ittcini.it s reglementeze ceea ce romanii d e s e m n a u prin status personali*". In uiMi]u|iilc tui G a i u s se rein i alte criterii de clasificare ale dreptului obiectiv, nil Iu se despre IUX e,x scripte?" i ius ex unu scripta". teniieni c a r e i ii uliii/ai la autorul mai sus m e n i o n a t i s u b forma ius" i tot". G a i u s \ oi licite despre obiceiuri, despre normele c o n s u e t u d i n a r e i anit n antitez rolul "' l ' pc enrc il urc legea, / c a r e e x p r i m voina comunitii, crend din lege 1 ' uiA dr exprimare a dreptului un mijloc dc educaie civic i patriotic, Raportul illniio dreptul eonsneUidinar i cel seris sub aspectul turlei juridice era ne! in 1 lui din n u n con fonii adagiului o n o r m de drept c o n s u e t u d i n a r nu i li Imita o lege eu caracter general",

I m Y p a i u i din n d o u u j u m t a t e a secolului al ll-lca .e.n., n cadrul structuiii

[uridiac romana distingem doua tipuri distincte d c n o r m e c a r c vor ft ncadrate n


c e l e douB meri rumuri lus civile" i MM hunararium" sau clasificate ce o p e r e a z pn n secolul al lll-lca e.n. iunpraetormm",

In epocn veche sistemul j u r i d i c formalist sc traducea in p r o c e d u r a legitil i i u i u k o . nu sistem greoi d e valorificare a drepturilor subiective, fapt pentru

pare dntdrit implicrii active a pretorului prin edictul acestuia va genera un drept
tlOU, ftl cAftli lip a fost permis d e p r o c e d u r a formular - procedura in cure formula ari un m i c p r o g r a m dc j u d e c a t a prin c a r e pretorul arta j u d e c t o r u l u i cum s soluioneze litigiul. All lei pentru valorificarea fiecrui drept subiectiv exista un model de formul, ..i i" i lituatla In care preteniile r e c l a m a n t u l u i erau c o n s i d e r a t e d c ctre p r e t o r c a fiind ntemeiate, a c e s t a n lipsa unei f o r m u l e p r e v z u t e de ius civile" p u t e a redacta o formul n o u . fapt ce venea s s a n c i o n e z e noi interese ale li li gtiilor, (api de naturi s dea natere aa n u m i t u l u i d r e p t pretorian, care in fapt va d e v e n i izvor formal dc drept. P r o c e d u r a f o r m u l a r c o n s a c r principiul c o n f o r m cruia nu exista drept litr aciune, a c e a s t a din urin nefiind a l t c e v a dect cererea adresat de r e c l a m a n t pretorului pentru eliberarea unei f o r m u l e . I ' i n a c e s t e c o n s i d e r e n t e ius civile" i ., iun honorarium" sau iuspraetoriuiii' preau n a p a r e n ca s i s t e m e j u r i d i c e o p u s e ns d u p c u m bine s-a subliniat in doctrin lus honorarium " nu fcea altceva dect s vin n ajutorul dreptului c i v i l , pentru a l c o m p l e t a i m b u n t i c o n f o r m binelui public ius praetorium rst quOd prattores introduxerunt adiuvandi vei supplendi, vel corrigendi iuris , 11 i/r. pnulo propter utilitatem publicam". n nccsl c o n t e x t M a r c i a t i u s c o n c h i d e a c d r e p t u l pretorian r e p r e z i n t vocea vie ii d r e p t u l u i civil- Nori el ipsum ius honorarium vive vox est iuris cJWiTf "Aceast distincie ntre n o r m e l e dreptului civil i a celui p r e t o r i a n cviIVIU.I ui e p o c i clasic, v a deveni important ulterior, astfel c in timpul lui Justin. I M iu uiMtiujii ce tui pot fi ncadrate nici n sfera dreptului civil i nici n cea a d i c p t u l n i pictiin.ui ' Diviziunea dreptului in d r e p t p u b l i c i drept privat d e v i n e i n o p e r a n t atunci cnd se analize a 1 ' licplului privat r o m a n a v n d n vedere strnsa legai n i . i pe ara acesta o arc cu dreptul p r o c e s u a l civil, care a fcut posibila evoluia Un ivii. I i|i-,a d c sistem n trinarea dreptului r o m a n este n u m a i a p a r e n t cci j a c u m nu sublimat cei mai reputai c e r c e t t o r i ai dreptului r o m a n p r o c e durii civil l o m a n V I I de/voltttt In a a strns legtur cu dreplul privai i l-a influenat nlAl d e hotliior In evoluia lui nct constituie un tot inseparabil cu 1 I > a ineiiea i o p a i e din dreptul p e n a l ine dc dreptul privat, n m s u r a In cure deliciul c o m i s stabilete raporturi j u r i d i c e exclusiv ntre a u t o r i victim, litr n atinge Ins i n l e i c c l c suitului, Ca efect al delictului c o m i s ntre subiectele d c d r e p t se unse o serie de obligaii c a r e s e sting s u b incidena d r e p t u l u i p r i v a t . ' ( ' CAinneuuu . o p Cit piij 24

11
' Mulul

dreptului privat r o m a n la dezvoltarea .sistemului d e d r e p t ut state-

I. i I . i r n p i i n n i i i i K ' i i t a k .
i u m i l gndirii j u r i d i c e r o m a n e avea s influeneze doctrina i j u r i s p r u d e n a I hiopel i a c c i d e n t a l e n c de la n a t e r e a n o i l o r state feudale pe r u i n e l e i m p e r i u i m a t >i pn.l in e p o c a m o d e r n . E p o c a R e n a t e r i i , e p o c d e m a r i i r a n s -

l i i l H i . u i T i e l.i

ui lu luate d i m e n s i u n i l e creaiei u m a n e , a iusciimar n plan c o n c e p t u a l o studiile clasice, dnd totodat un puternic imbold studiului dreptului i ii I ie fapt acest d r e p t a c o n t i n u a t s d i n u i a s c n e n t r e r u p t n ri p r e c u m I i . d i i i , G e r m a n i a , S p a n i a , u n d e o exisiut d o r i n a d c refacere a s t a t u l u i ; \ ,1 s i s t e m u l u i su legislativ, n acest c o n t e x t tiina d r e p t u l u i s t u d i a z

I i.ni|.i.

In. i .'n ile j u r i s c o n s u l i l o r din e p o c a c l a s i c . n c a d r u l u n o r r e n u m i t e coli ca c e l e i|i In Muma, R a v e n n a , Pavia, i ii factor de p e r p e t u a r e a contiinei j u r i d i c e r o m a n e a fost r c p r e z e n l a t de i i i, care a achiesat la sistemul normativ r o m a n , conform principiului cccleIUI /.'1,V IflIUlIlUl".

UflU emulililc aveau s lic un factor i m p o r t a n t in activitatea de p o p u l a r i z a r e a iiftiuliin j u r i d i c e r o m a n e , ele l c n d din a c e s t e a un m o d e l la care s o c i e t a t e a . . i. la trebuia s se r a p o r t e z e . Iu pi r . t c o n t e x t a aprut coala Clossfitorilor" de la B o l o g n a , u n d e a predai I. Ului piofcsor Ir nerius ntre anii 108S-1125. 5 i doselc r e p r e z e n t a u nite a d n o t r i p r i n c a r e se e x p l i c a u textele c u p r i n s e n , . i ii>pit\ rim.v chilis", folosindu-sc ca m e t o d de lucru m e t o d a exegetic, adic 1.11 procedeu Iblosit la l m u r i r e a sensului textelor n c a u z i la f o r m a r e a u n o r i . u i i pe nelesul tuturora. G l o s a t o r i i au privit corpus iitris ca o revelaie a i)iiniii p t i idice" - ratiosctipla - fiind lipsii p r a c t i c de spiritul c r i t i c * 'mu
ii

iii'.i

lui l n i c r i u s e s t e c o n t i n u a l n secolul al X l l - l e a d c ; B u l g a m s , M a r -

I b u s , I l u g o A z z o i n special A e c u r s i u s ( 1 1 8 2 - 1 2 6 0 ) a crui lucrare < i li " i i diiuu ia" n s u m e a z activitatea inainiailor si. i ,"in isilalea din B o l o g n a a avut un rol i m p o r t a n t n c o n t u r a r e a d r e p t u l u i liiciplinfi d e n v m n t , m o d e l u l acesteia fiind a p o i preluat d e alte

iiiilvn'iiilrti din l'rana, S p a n i a sau G e r m a n i a . Iilire- secolele XIII - XV, funcioneaz c o a l a p v s r - g l o s s a t m i h e sau carneain(inil<n nprut n Italia, coal care d e p e t e stadiul inierpretativ-contemplaii i,
i H

u ,u id sil adapteze normele r o m a n e la noile rcalili sociale specifice societii


i .1, l u l o f i i n d ca m e t o d d c lucru a c e e a oferil d c filozofia scolastic, fapt c e a 11 i u Olt sistem s lic e x t r e m de greoi i c o m p l i c a t .

I lin nnrastn scoat s-au evideniat: D u r a n t i s a crui l u c r a r e asupra procedurii uium hithciale - din 1272 a avut o m a r e influen n epoc, ct i B a r t o l u s d c HMMIIITItatu ( 1 3 1 4 - 1 3 5 7 ) , creatorul teoriei s t a t u t e l o r " prin care el a pus b a z e l e
iln inului

iiiii'iii.iimial privat."

i lliniulrstu, l>irpt privai nmuin, Ducureti, 1973. pau- 28. . a u i , Mutataii dl auriu del dirista italiano, cd a lll-a, 1SOT, pup. 100.

Secolul ui XVI-lca a d u c e a dui n o u n prim-plan dreptul r o m a n s u b impulsul curentului u m a n i s t al crui r e p r e z e n t a n a de Crunte au fost in plan j u r i d i c A n d r e a Alciato In Italia {1492-1550), Guillaure B u d c n Fnuia (146B-1540) i Ulricli Zasius mGcnnania<14<il-1535). n Un m e r i t deosebit in a n a l i z a e x h a u s t i v a a sistemului j u r i d i c r o m a n 1-a avut profesorul francez: J a q u e s Cujas (1521-1590). adept al cercetrii izvoarelor origina le i n fizionomiei formelor de e x p r i m a r e a dreptului. C o n t e m p o r a n cu acesta, a foslprofesorul D o n e a u {1527-1591) care a activat la universitile din Frana, O l a n d a i G e r m a n i a , el reuind s r e d a c t e z e o lucrare ce B avut o m a r e influen a s u p r a posteritii intitulat Comentarii de itire civili". O e x t i n d e r e d e o s e b i l a c u n o s c u t dreptul r o m a n Li G e r m a n i a , u n d e dup anul 1495 el este r e c u n o s c u t ca drept subsidiar, situaie n conformitate cu care se facea trimitere la normele r o m a n e n cazul n care legislaia nu reglementa sediul materiei. n acest climat s-au nscut o scrie de lucrri n secolul al XVIl-lca care vizau a r m o n i z a r e a d r e p t u l u i a u t o h t o n cu c e l r o m a n n u m i t e sui generis:., Usus modermis pandectartun". Secolul X I X aducea din n o u dreptul r o m a n n centrul ateniei mai ales prin contribuia lui Savigny ( 1 7 7 9 - 1 8 * 1), creatorul colii istorice a dreptului" conform creia dreptul nu este creaia raiunii, cum susineau adepii colii dreptului natural, ci un p r o d u s al unei a n u m i t e societi fiind puternic condiionat de toi factorii istorici din viaa ndelungat a acelei societi.* c o a l a german a dreptului s-a aplecat a s u p r a cercetrii dreptului r o m a n reuind s contribuie la redarea ctre postcrioriiate a tezaurului gndirii juridice romane. Astfel, Rudolf von lhering(18181892) redacteaz 1 ucrarea Spiritul dreptului r o m a n 1 ' iar B. Windscheid (1817-1892) coautor la redactarea codului civil g e r m a n , redacteaz M a n u a l u l asupra doctrinei Pandcctelor" care este un model dc e x p u n e r e clar i concentrat a dreptului roman. c o a l a g e r m a n este r e p r e z e n t a t cu s u c c e s de renumitul istoric i jurist T h e o d o r M o m m s e n ( 1 8 1 7 - 1 9 0 3 ) c a r e de-a lungul a unei j u m t i dc veac studiaz f e n o m e n u l r o m a n n loat c o m p l e x i t a t e a sa, orientndu-se cu p r e p o n d e r e n asu pra juridicitii sale, r e u i n d s r e d a c t e z e lucrri dc mare referin in d o m e n i u , p r e c u m ; R o m i s c h c * Staatlsrecht, R o m i s c h c Strafrechl i renumitul C o d i c e Thcodu si an, cc valorifica numc-roascle izvoare ale dreptului r o m a n , analizate i c o m e n t a t e n m o d riguros i exact.

4. P r o c e s u l percepiei dreptului privai roman n istoria stalului nostru. Studiul dreptului r o m a n r e p r e z i n t o c o m p o n e n t esenial n analiza de fond care se face a s u p r a p r o c e s u l u i dc e t n o g e n e z a Republicii M o l d o v a , d e c i de zmislire a limbii i poporului nostru. Inaccst sens cucerirea Daciei de ctre mprat ul Troian (98 - 1 1 7 ) n d e t e r m i n a t intrarea definitiv a spaiului carpato-danubiano' C. Catuncanu. ap. cil., pg. 122. 'C.Catuncrtnu, op cit., pag. I M .

11
I i ir in s Icra dc influen a lumii r o m a n e . n circuitul material i cultural controlat il< ni rni Mul universal. I iiiren({a evoluie a poporului nostru a purtat a m p r e n t a originilor, fapt dc natur tt c o n t u r e z e specificul nostru ca p o p o r latin, format d i n s i m b i o z a d a c o - r o m a n . I in p t u l , . ,i lealitate social, avea s i n l l u c n e z e acest proces, el cojistiluindu-se Inii un (actor catalizatorul p r o c e s u l u i dc r o m a n i z a r e al populaiei g e t o - d a c e . Influena sistemului juridic r o m a n este evident, fiind atestat prin n u m e r o a s e ie- istorice, a r h e o l o g i c e i lingvistice, fund p r e z e n t att n perioada a n t e n o l i n i i i oi nane, dale fiind n u m e r o a s e l e s c h i m b u r i realizate pc cursul Dunrii ilti lon.crttidup cele d u u r z b o a i c d a c o r o m a n e din 101-102 i 105-106. care au MII In It uns formarea Daciei n colonie r o m a n . i o timpul autohtonii romanizai dar i colonitii r o m a n i au dezvoltat in Dacia trtl 0 via m u n i c i p a l nfloritoare, locuitorii m e n i o n a i d o b n d i n d o s c a m dl .1 i puni p r i m r e c u r e ius comercium" sau c o m u n e l e beneficiind dc ius iml11 md scutite de taxe. ca i colectivitile d i n spaiul italic. Introducerea sistemului administrativ r o m a n se desfura n paralel cu inftlrrar tlrapliilui privat r o m a n - la nceput upheandu-se fotilor soldai rmai ca veter,i',i iti locurile u n d e i prestaser serviciul militar t i m p de 25 de ani.

. i. H . i Ini 2, t / v o u r e l e t l r e p L u t u l

p ri v a l r o m a n .

Nii|hiue:i si e a t e g n r i i l e i z v o a r e l o r d r e p t u l u i p r i v a t r o m a n

Alnt coninutul ct si esena dreptului sunt e x p r i m a t e n forme adecvate, mm dc i/vor de drept in c e e a ce p r i v e t e tiina dreptului c o m p o r t a d o u a p| i >i a n u m e : izvor de drept in sens materia! i izvor dc drept n sens formal. hm in vor de drcpl n sens material d e s e m n m ansamblul condiii lor materiale il< Ment, care genereaz o a n u m i t r e g l e m e n t a r e juridic. Aceste izvoare sunt di numite izvoare r e a l e " sau s u r s e " . E l e s u n t c o n c e p u t e ca a d e v r a t e d a t u r i " ilili< f i u l u i , incluznd factorii d c configurare ai dreptului, dreptul natural i I I I | I I I I I H I uman, contiina j u r i d i c , starea e c o n o m i c i i izvoarele cult ural-ideol"| li I >cci sunt acele e l e m e n t e dc care legiuitorul trebuie s in cont in c e e a i * numim activitatea de elaborare a d r e p t u l u i . < n de n d o u a a c c e p i u n e i oca care ne i n t e r e s e a z e s t e a c e e a de izvor ' 1 drept, care p r e s u p u n e totalitatea formelor necesare pentru e x p r i m a r e a i m u n i l o r Juridice. Iu iiimiMft a c c e p i u n e d e s e m n m totalitatea p r o c e d e e l o r utilizate de legiuitor II II liuitttfoniiu o n o r m social ntr-o n o r m j u r i d i c *, A c e s i a este s e n s u l -1 - - I nniuiiiidc izvor de d r c p l .

I i Iu, M I nlnuci. Teoria jjcncrula a statului ^i dreptului. Crdiova. 1 995; pay i :.

14 f.stc dc seninului faptul ci izvoarele de d r e p l suni influenate de o r g a n i z a r e a p u b l i c a societii i de m e d i u l sau social, factori importani cc d e t e r m i n e l a b o rarea d r e p t u l u i . 1 0 Izvoarele dc drepl n sens formal aveau s fie diferite, n funcie dc factorii dc configurate ;ii dreptului specifici evoluiei istorice a statului r o m a n . Astfel epocii vechi, e p o c ce-i c o r e s p u n d e s u b a s p e c t u l o r g a n i z r i i s o c i a l - p o l i t i c e e p o c a democraiei miliiare a regalitii si a republicii, i corespunde ca form de exprimare a normelor juridice obiceiul nejuridic, obiceiul juridic i ctre sfritul republicii legea. In perioada de trecere de la e p o c a veche la cea clasic, cc c o r e s p u n d e principa-tului cu form dc o r g a n i z a r e politic, vor p u t e a fi a n a l i z a t e si edictele magistralilor ntre c a r e cel al p r e t o r u l u i a j u c a t un rol i m p o r t a n t , i j u r i s p n i d c n a , C forme dc e x p r i m a r e a dreptului. in e p o c a clasic, e p o c a de a u r " a dreptului r o m a n , la izvoarele a m i n t i t e se a d a u g , ca u r m a r e a creterii puterii mpratului, constitui uni Ic imperiale i senatuseonsultcle. In epoca post clasic, epoc ce r e a d u c e a in planul organizrii statal p o l i t i c e monarhia de l i p absolutist, formele de exprimare ale dreptului vor fi reprezen tate d c : constiluiunile imperiale i obiceiuri, acestea din u r m reflectnd starea de d e c d e r e a dreptului, expresia crizei prin care Irccca statul r o m a n . 1 1

C u f u m i l e , legile s c n a t c o n s u l t e l e , c o n s t i t u i i l e i m p e r i a l e . Obiceiul O b i c e i u l c o n s t ntr-o regul sau o s u m dc reguli de c o n d u i t , c r e a i e a unei experiene n d e l u n g a t e prin repetarea unei practici, regul a c c e p t a t dc o a n u m i t comunitate ca fiind c o n f o r m cu interesele sale. In acest c o n t e x t o b i c e i u l este cel m a i v e c h i izvor de drept. Obiceiul privit ca regul social p r e c e d e d r e p t u l , el c o n s t i t u i n d unul din f u n d a m e n t e l e din care dreptul pe m s u r a desprinderii lui de u z a n e (practici ndelungate) i dc m o r a l se transform ntr-o s u m de reguli cu caracter j u r i d i c . D a c n epoca genii loB r a p o r t u r i l e s o c i a l e erau d o m i n a t e de s i m p l e obiceiuri r e c u n o s c u t e tic colectivitatea ca a t a r e ca n o r m e s o c i a l e cc r e g l e m e n t a u c o n d u i t e individuale i colective, c o n s t a t m c n p r o c e s u l dc trecere la societatea politic obiceiul juridic v.i constitui principala form dc e x p r i m a r e a dreptului. Diviziunea social a muncii, apariia proprietii private, stralificarea social in clase cu interese opuse, apariia stalului, determin nvestirea unor reguli cc acop n can interesele celor privilegiai, c t i o for sancionatoare sistematizat, aplicate de organe specializate iile Malului, lupi ce determin apariia obiceiuri lor juridice. Acestea au fost invcslitccti fora i autoritatea religiei, fiind ncrcate de formule solemne i gesturi rituale, elemente dc naturii s pun amprenta asupra fizionomiei dreptului roman in epoca veche. Ele erau considerate ca un dar tcut poporului roman dc ctre]
"M.Dokaiii

" I

Uh'.iiu,

Teoria generala n statului si dicpiului Bucureti, 1983, pag. 33tl li-orut >. a dreptului, ( raiova. 1 9 9 5 , p*g< K>2. : , <

15

1 ii, I e u i IOSCU te doar de pon ti fi car* 1 a aplicau in i ntercsul c x d u s i v al patricienilor^ 1 i 'l 'i i . 11. .11.11 cplul s aiba acum un puternic camcter d c clas. i nil la apariia legilor scrise (451 t.e.n,). obiceiul a r e p r e z e n t a t principalul ItViM do drept in sens formal, el d i n u i n d s c o e x i s t e i ulterior alturi de alte n, fript ce p u n e a n l u m i n viziunea c o n s e r v a t o a r e , tradiionalist a poporu lui i mi, chiar i iu epoca clasic el avnd n opinia juristului Salvius J u l i a n u s o ' u n | m nhrognloric. lll epoca postclasic revenirea la e c o n o m i a autarhic, determin reconsiderarea i i i 111 i formelor de exprimare a dreptului, a obiceiurilor, fapt cc atest o d e c d e r e lii romane, reflectat in c o m p o n e n t e l e sale sociale i polttico-juridice 1 1 I eitcii ca i z v o r f o r m a l de d r e p t Iu epoca republicii, pe fondul luptei d i n t r e patricieni i plebei, apare ca o tun imitate stringent, ntre revendicrile a c e s t o r a din u r m , d o b n d i r e a u n u i s t a t I iIu identic cu acela al patricienilor. ntre r e v e n d i c r i l e sociale sc detaa n im ui CA ulnit cererea plebeilor de a se codifica i populariza dreptul nescris. Plebeii i iu folosul dreptului privat o b i n e r e a tui ius conubi" ( a d i c dreptul de a "l i iisioric valabil conform dreptului civil), i a r n maierie dc drept public, I 'li I n 11 pi i'itud dobndirea calitii de magistrat rezervat n exclusivitate patrieieiiiliu I i cereau d e a s e m e n e a c a hotrrile ndoptate in conestimn ptebis s aib li lege pentru ntreaga societate r o m a n . I n i ' [ I I . m unea plebeilor care a m e n i n a u cu secesiunea, p u n n d n pericol nsi lutul roman in anul 4 5 1 .e.n., s-a elaborat prima lege scris a romanilor cunoscut uiunle dc Legea celor XII Table (Lex duodecim tabularum), act n o r m a t i v 1 i .r.ieinaii/eze n o r m e l e j u r i d i c e r o m a n e , c a r e prin afiarea lor n forum uniuni II li c u n o s c u t e de nlrcgul popor. tu limbajul juridic termenul iex desemna fie acordul de voin exprimat dc dou in fizice, situaie n care el era sinonim cu acela de convenie, fie convenia i nagisti at i popor, ceca cc e x p r i m a lato sensu noiunea de lege. Altfel magistratul p r o p u n e a - rogat - iar p o p o r u l a c c e p t a - iube. n u r m a l' Uliii poporului p r o p u n e r e a ( r o g a t i o ) d e v e n e a lege (tex). Inlllntivn legislativ o avea magistratul, c a r e p r o p u n e a poporului ntrunit n 'i ni I <i vi/arca f mi rogas) sau nu (iantiquo)a textului de lege, fr ns a-i putea <nI ni mula mente, fapt exprimat sintetic dc c t r e G a i u s n urmtorul a d a g i u : / fii'puhix rornamis iube atque constituit" (ceea ce p o p o r u l r o m a n d e c i d e ' oflli'). Senului a vizat textul de lege sub a s p e c t u l conformitii cu tradiiile i II nle r o m a n e , dup care el era d e p u s s p r e pstrare n tezaurul statului. Un u o i M i i i di i opii ale legii erau afiate p e n t r u a fi c u n o s c u t e d e ctre p o p o r . " i nfli, cn form dc e x p r i m a r e a d r e p t u l u i , venea s e x p r i m e transformrile l"-i Iii n] iiifptuitc in structura statului r o m a n , cnd R o m a sc va translbri Huli o republic sclavagist aristocratic ntr-una d e m o c r a t i c , ca efect al

i iu i. i.i M I nburici, Teoria gdnewl a statului si dreptului. Bucureti, 1983, pag. 339. i lUnui, Cetatea celor apte coline. Bucureti, 1957, pag. 182.

16
I i n . Btulul ndelungii d c nivelare social d i n t r e patricieni i plebei, p r o c e s nche iat tn linii m a r i n secolul al 111-leu .e.n.

S u b Blpcct structural, legea c u p r i n d e a trei p r | i distincte: praescripth, partea in c u c era trecut m a g i s t r a l u l ce a iniial legea, n u m e l e eomitiilor. data i o r d i n e a votrii n a c e s t e a ; rogariu, care c u p r i n d e a textul propriu-zis al legii mprit n capitole i paragrafe, p r e c u m i sanctio. parte care arata ce c o n s e c i n e d e c u r g din n c r c s p c c t a r c a c e l o r p r e s c r i s e n rogatio, 1 * Textili legii fiu ne-a parvenit p e calc direct fiindc n anul 390 .c.n. R o m a avea sil fie Incendiai de ctre gali, fapt cc a dus la d i s t r u g e r e a m a t e r i a l a tblielor de bronz, t "oninutul acestui act normativ, care mbrac forma juridica a u n u i adevrat n u l , ivea s rmn principalul izvor de drept timp de 11 secole, el fiind n contiina poporului r o m a n un mijloc de e d u c a i e civic n spiritul tradiiei r o m a n e . Legea celor XII Table c o n i n e reglementari diverse cuprinse n n o r m e dc drept privai i p u b l i c , ntre cnrc d i s p o z i i i l e p r i v i n d m a t e r i a proprietii quirilarc, a succe-siunii i statutului p e r s o a n e l o r o c u p un Ioc i m p o r t a n t , lucru de natur s defineasc interesul legiuitorului privind a p r a r e a i perpetuarea proprietii pri vate a cetenilor i u m a n : I. egea c c l o r X M Table n c e p e a cu f o r m u l a : si in ins vocaiilo" (cel c h e m a i n judi/cal s sc p r e z i n t e ) . Statul r o m a n p r i n autoritile sale nu lua m s u r i pentru c h e m a r e a u n e i p e r s o a n e n faa m a g i s t r a l u l u i , aceast sarcin r e v e n i n d prtii ce avusese iniiativa p r o c e s u l u i . P r o c e d u r a d u p care s e s o l u i o n a u litigiile d i n t r e cetenii r o m a n i era a c e e a a legiaaciunii, o procedur greoaie, formalist, rigid i a n e v o i o a s p e n t r u valorificarea d r e p t u r i l o r subiective litigioase. Imperfeciuni avea i s i s t e m u l de e x e c u t a r e al sentinei, fapi de n a t u r s creeze n u m e r o a s e dliiUncl! In procesul dc a d m i n i s t r a r e al justiiei. I 'i meipiilc juridice fundamentale ce stau la baza legii decern virale", reflect nive lul la care ajunsese societatea r o m a n a , stadiul dc dezvoltare al economiei, in care schitului I k c j i u in m o d accidenial. lucru reileclatinmatcriaobligaiilorreprezentatein Icgeprinir-im singur contract. n m e m o r i a c o n t e m p o r a n i l o r c t i a posteritii, pc I -cgen celor XII Table sc sprijin impresionantul edificiu a! dreptului roman - dup ctun afirma nsui Cicero - dei multe din dispoziiile legii aveau sa fie modificate sau completate spre sfritul epocii vechi i n epoca clasic, cnd ,_iits civile" devenise prin ii I nnentari practic inexplicabil, fiind desuet n coninut i forma. Cu toateacestea prin abi lintea celor chemai s nfptuiasc justiia mulie regle-mcnlri juridice ale codului decemvirul aveau s dobndeasc o hain juridic nou putnd fi aplicate la situaii cc nu au Fost avute in vedere dc legiuitor la data cuiboriuii legii. N o r m e l e juridice cuprinse n lege definesc relaiile de familie, stabilesc regimul p e d e p s e l o r p e n t r u diferilc infraciuni, e n u n m o d u r i l e dc transmitere a drep turilor p a t r i m o n i a l e cil privire Iu n:\ numcipi i nev mancipi, arat cc c o n s e c i n e grave d e c u r g din n c r c s p c c turca formulelor i a gesturilor rituale p r e v z u t e n lcgisaciunilc dc j u d c e u l , t o a t e a c e s t e a fiind m e n i l e s c o n s e r v e structura sociatpolihcft a statului sclavagist n epoca republicii. " B, Moleu.wp. cil, pag. 42.

17

I a senil t i m p d u p redactarea Legii celor XII T a b l e , plebeii obin prin Legea i umili i,i f c l u tat n anul '145 i.e.n.. ius cannubii", deci dreptul la un lu.sium numium" ce ddea natere Ja patria posestas a s u p r a c o p i i l o r procreai in I impui lAnAloriei.

I ilu li li m a g i s t r a i l o r ca i z v o a r e ah-ih l pt ului p r i v a t r u m n . I ii ir|>iilA majoritatea magistralilor superiori aveau dreptul sa publice la preluII > M i n u i s t r H t u r i t un edict (iiu cdiceiuii). c a r e e x p r i m a in esen posibilitatea de a iivi'i/u cum ii vor exercita acetia c o m p e t e n e l e in funcia deinut i dc ce mijlo 'i uzita in v e d e r e a aducerii la ndeplinire a atribuiilor ce d e c u r g e a u din <' ir.n mu-gislratur. IV acest drept vor face uz cu predilecie magistraii nvestii cu competene jurisi i i! precum pretorul urban, pretorul peregrin, edilii curuli. precum i guvemaii.ui .1 i|iji'..i!ii in cadrul provinciilor. Dei din punct dc vedere etimologic cuvntul . l , li, I) , a isc nuia n m o d ural, edictul sub aspectul formei sale mbrac dc regul 1 rmil i*fl, limd publicat pe lblie de lemn vopsite n alb (iu alba proponere). El ' pn cum un adevrat program al cnii coninut constitutiv era alctuit din n o i m e incinte s defineasc atribuiile magistratului in intervalul unui an de zile ct 1 n la, numit ediciumjrerpeiuum' 'iar n m o d excepional pentru anumite e ven ii neprevzute ddea un edict numit edicta repentitm"." P u n im i n d u c e r e a Legii A c b u t i a prin c a r e se introducea p r o c e d u r a formular, i ilii ml piciorului, ca principal magistrat judiciar, va avea m e n i r e a s introduc noi I'i-ue |iu ulice pentru valorificare drepturilor subiective, mijloace menite s vina Hm ui drepl ului oi vil sau si-l c o m p l e t e z e i uneori s-1 modifice, sancionnd niKln calc noi ci m e n i t e s s a t i s f a c noi interese generate n noul climei dat

tli i n u i a dc mrfuri. Pe a c e a s t c a l c p r e t o r u l a d a p t e a z pe calc mijlocit < ti|i|luulul dreptului civil, a d a p l n d u - 1 la noile e x i g e n e d e t e r m i n a t e de evoluia '' i unic. Acest lucru face posibil apariia aariumiui ku drept pretorian, . 'in piln coninut i form avea s defineasc s i s t e m u l juridic n e p o c a clasic, i 1 1-i norma juridic p r o p u s n edictul p r e t o r u l u i c o r e s p u n d e a unui interes I n yi era acceptat dc noul pretor, acesta o i n t r o d u c e a n edictul su, situaie dv imtiiifl Nft g e n e r e z e reguli cu caracter p e r m a n e n t , care praclic treceau dc la un l'u i u i la altul fi alctuiau a c e a parte a e d i c t u l u i n u m i l pan translaiei?" alc inimi mlutnni wtus". C o n t r i b u i a o r i g i n a l a n o u l u i pretor fcea obiectul lui / iun a sau edictum novuin", c l e m e n t de n a t u r s nu afecteze evoluia illi pluliil, lupi cc pune in l u m i n contribuia c r e a t o a r e a pretorului. ( ' i I I K I i II I II.II I I I introducea o figur j u r i d i c n o u s a n c i o n a t printr-o a c i u n e niilurlinA, o filcca prin iudicium dabo", luat n b a z a lui iurisdictio" c a r e luni IMUII dtcplul de a organiza o instan, instituind n acest s c o p j u d e c t o r i i i litiul t s soluioneze spea prin intermediul formulei. " A|il I huilil, Rcvuehistoriquededrolt fraiigancuiscletrungcr, Paris. 1925 pag.543-

tt
. -

I
1

Alturi de iuspraetorianum" este i ius honorarium" (lionor n s e a m n om mica do a fi magistrul), s i s t e m dc drept creat i de ceilali magistrai cu atribuii j u d i c i a r e , ntre c a r e m e n i o n a m p e edilii c u r u l i , care a v e a u s i n f l u e n e z e o p e r a i u n e a juridic a vnzrii ce sc va afla tot mai mult sub imperiu) c o n s e n s u a l nunului, c i l i a g u v c m a - t o i i o r cc vor da au-numiml edict provincial elaborat d u p m o d e l u l edictului u r b a n . In baza lui imperium pretorul p u t e a s s o l u i o n e z e pretenii Ic prilor fr a le mai trimite n faza in iudicio " prin u r m t o a r e l e procedee: interdictele, care erau ordine a d r e s a t e prilor s fac sau nu un a n u m i t act j u r i d i c , stipulaiunite preto rie nc, care imbrac fonn a u n o r c o n t r a c t e verbale fcute din ordinul pretorului prin missiv iu pussc-ssiotiem, a d i c p r i n t r i m i t e r e a r e c l a m a n t u l u i n p o s e s i a sau d e t e n i u n e a lucrurilor p r t u l u i ; i p r i n restirtttio in integrum, care p r e s u p u n e a desfiinarea actului lezionar pentru reclamant, i opunnd pe aceast cale prile n situaia anterioar ncheierii actului. Prin ntreaga sa activitate pretorul avea s valorifice potenialul creator al ioni ani lor n domeniul tehnicii legislative, fcnd din dreptul pretorian sufletul viu al dreptului civil. n acest sens G a i u s afirma: ipsum ius fionorarium est vtva vo, iuris civilix". Edictul pretorului nceteaz a m a i fi izvor creator dc drept n timpul mpratului I I a d r i a n , care o r d o n lui Salvius lulianus s r e d a c t e z e edictul pretorului urban nlr-o form definii i v, n u m i t edict num perpetuam" de la c a r e nici un pretor pe viitor nu sc putea a b a t e , " n m o d paradoxa I sistematizarea edictului nfptuit dc ctre Salvius lulianus adu-cea 11 unii licri nesemnificative acestui izvor fomial de drcpl, el exprimri din esen cretereSj autoritii imperiale n noul context social politic din secolul al U-leae.n. S e i i a t n s e o i i s u l t e l e . S u l u l excreiia un control m e d i a t asupra activitii de legiferare, in epoca v e c h e fiind c u n o s c u t faptul c d u p ce legea ca form dc e x p r i m a r e a dreptului era a p r o b a t de c t r e p o p o r u r m a ca textul acesteia s fie ratificat de ctre senat c a r e u r m r e a ca p r i n aceasta s nu se aduc atingere obi c e i u r i l o r i tradiiilor specifice poporului r o m a n , in fapt s nu intre n contradicie cu interesele patricienilor. In epoca clasic in ru rirea s e n a t u l u i asupra procesului de r e a l i z a r e a d r e p t u - j lui e s t e r e a l i z a t p r i n i n d i c a i i l e pe c a r e a c e s t a le d p r e t o r u l u i . n vederea] M i i i c i o u i i i noilor l e v l e m c i i l n piridice, in acest sens n a n u l 46 c.n., p r e t o r i i i.uli presiunea sortatului i n t r o d u c d i s p o z i i a c o n f o r m c r e i a f e m e i l e n u p o t | d o b n d i Calitatea d c d e b i t o r a c c e s o r i u c a d r u l u n u i raport j u r i d i c o b l i g a i o n a l lai in a n u l 55 c.n., sc a c o r d l i d c i c o m i s a r u l u i a c e l e a i a c i u n i pe c a r e lc a r c heieiii le < o n s t u l m a a d a r c pe c a l e m e d i a t p r i n a c t i v i t a t e a p r o c e d u r a l uj p r e t o r u l u i , s e n u l u i p r a c t i c a v e a i n i i a t i v a l e g i s l a t i v , fapl p e n t r u c a r e noile]

reglementri juridica thtrodtiSe pe aceast c a l e s u n t c i r c u m s c r i s e n sfera Iu


iui hfiiiDuitium.

n epoca principatului sub aparena pstrrii instituiilor republicate, mprai ui I ndrum plin lel'nriua mfaptujtl in planul justiiei transform s c n a t u s c o n s u l t e l n izvoare formale dc drcpl.

19 PlPOi sdura dc cdiclarc o a c e s t o r a insa ne d o v e d e s c c a senatul din acest m o i ' d e v i n e lui a p e n d i c e al politicii i m p e r i a l e , senaiusconsiiltelc fiind n u m i t e hUi " n i tiontsprincipii insenatu habituc". Astfel m p r a t u l s a u un reprezenlil ii' tuni numii quentares candidai principis" citeau p r o p u n e r e a IcgisI I I fnn senatului c a i c o aproba in m o d m e c a n i c , senatul d e v e n i n d astfel un ' i l |4Ui de n r e g i s t r a r e a r e g l e m e n t a r i l o r j u r i d i c e e x p r i m n d v o i n a Im| i l' 11 ncepnd cu secolul a1111-Ica, ca u r m a r e a intrrii statului n p e r i o a d a i li nmiii iubii. mpraii nu vot mai trece textele legislative prin senat, fapt p e n t r u n ic orationes" i pierd practic identitatea, l'im c o m p e t e n e l e pc c a r e Ic a v e a p r i n c i p e l e n cadrul s i s t e m u l u i ' n il in p r i m a faz a i m p e r i u l u i , a c e s t a e x p r i m n d u - s e n p l a n p o l i t i c , 1 i i u i ui iv sau juridic, acest nalt magistrat influena prin edictul sau coninutul ili< |iinliii nunun p u b l i c sau privat. D i s p o z i i i l e p r i n c i p e l u i prin c a r e a c e s t a a Inul Iu d e z v o l t a r e a d r e p t u l u i cu noi r e g l e m e n t a r i j u r i d i c e p o a r t a d e n u ' iii ronstittttioncs". Dupa c u m arta itttpctator decreta vet edicte vel epistola G a i u s ..constituitaprincipis ort constituit" ( c o n s t i t u i a e s t e

i mpratul h o t r t e prin decret, prin edict sau p r i n s c r i s o a r e i arc p u t e r e

d>' lii(i)
Itllliuiunilc imperiale se mpart n patru categorii: edicta, mandata, decre>> >> ittwripta. l,iu ttU-se cunstituiau n dispoziiuni cu caracter general n d o m e n i u l dreptu lui mbin >i privat, in virtutea lui ius edicendi" pe c a r e le avea p r i n c i p e l e ca i li i|'il magistrat in stat. Edictele p r i n c i p e l u i se afiau n aceleai locuri ca i 1 i nii u a l a d u s e la c u n o t i n a p o p o r u l u i . De regul e l e erau valabile pe ilimtu Intim iei mpratului, dar p r i n efectul pstrrii d i s p o z i i u n i l o r din edict cc i" i m interese dc ordin general, e l e vor d e v e n i izvoare dc d r e p t n s e n s t'iionil, l i n i ii ce va fi oficializat prin reforma nfptuita de mpratul Madrian. Prin n i l i iul lui mpraii August i C l a u d i u interzic intercesiunea femeilor pentru da' n u i e dc brbaii lor, M,in,t,i!,i n-prezentau instruciuni dc serviciu, deci acte cu c a r a c t e r a d m i n i s 1 lini |lunarilor imperiali dar i proprietarilor de terenuri din p r o v i n c i i l e Imparului avea n u m a i dreptul de s u p r a v e g h e r e . Prin a s e m e n e a m a n d a t e nu In Modul reguli de drept prin p e r m a n e n t i z a r e a acestor dispoziii. Astfel s-a 1 1 n i i li .i a b s o l u t a cstoriei ncheiate dccftlrc guvernatorii provinciilor <i || iutile a u t o h t o n e . IK, i. i, I,. /mpi ului n calitate de j u d e c t o r fie n p r i m instan, n apel sau I ' i uij ddea luxarri n form oral c a r e aplicau dreptul pozitiv la spea l,-i

,1 bl

i I hicoi i pcutiu soluionarea cauzelor m p r a t u l formula o nou regul dc i ii iWiinddc consultaiile oferite de r e n u m i i jurisconsuli, fapt de n a t u r II ni i inie decretele n izvoare formale dc drepl.

,i.

iul

oll

20 I .i BXOinplu p u t e m da Decretus Mrci" foi. n timpul mpratului Mane Aurc-

llu Tn virtutea crtita c r e d i t o r u l e s t e d e c z u t din d r e p t u l sau d a c 5 sc Folosete d m i j l o a c e violente mpotriva debitorului sau. Ri fcrfpta. R * S c r i p t e l e sunt r s p u n s u r i scrise n baza c o m p e t e n e i m p r a t ului de a dc a da consultri magistrailor situaie n care ele se n u m e s c e p i s t u i a sa l>,inii ntt>ntnrh\ p r o b l e m e dc drept. U n e o r i aceste rspunsuri c u p r i n d reguli g, crulc care s-au t r a n s f o r m a r - c a a t a r e tn i z v o a r e f o n n a l e dc d r e p t cc a v e a u s culese i s i s u M i i i i n z a t e n culegeri intitulate liber rcscripioru/u"'. A p a r i i a a c e s t o r a in o p i n i a u n o r specialiti avea s d e t e r m i n e alturi de al mprejurri nlocuirea procedurii formulare p n n j u d e c a r e a e x t r a o r d i n a r " . Alt r e s c r i p t c l e c t i d e c r e t e l e e r a u p s t r a t e n cancelaria i m p e r i a l c o n d u dc tai riHthier lihetlcirum calitate pe c a r e au d e i n u t - o ilutri juriti p r e c u m UI, au s a u P a u l , c a n c e l a r i e m e n i t s e l i b e r e z e prilor interesate copii, d a c acest c o n i n e a u reguli d e d r e p t .

3. Activitatea juritilor,, c o a l a sabininna i proculiun. J u n s p r u d e n a este tiina d r e p t u l u i creat de j u r i s c o n s u l i . Jurisconsulii erau specialiti n studiul d r e p t u l u i , c a r e interpretau n o r m e l e j u r i d i c e la c a z u r i l e con crcie i n s e n s juridic r o m a n , j u n s p r u d e n a n s e a m n interpretarea prudenilor ( j i i r i s c u n - s u t i l o r ) prin c a r e c a z u r i l e noi a p r u t e n s o c i e t a t e a r o m a n erau s o l u i o n a t e pe baza textelor deja e x i s t e n t e . n c e p n d d c p r i n a n u l 2 0 0 .e.n., a p a r c u n o s c t o r i a i d r e p t u l u i (iuris petitl, iurl\prutteiesi, care pe lng alte specialiti pe care Ic aveau, acordau consultaii, propagflnd n v t u r i d r e p t u l u i ca scriitori s a u prin prelegeri. Inlcrprctarcti, aclivilatcajurisconsulilora constituit un important izvor al drep- tul ui J in timpul Republicii. La origine, tiina dreptului era monopolizat de ctre patricieni, care cunoteau formele s o l e m n e ale u n o r acte juridice, procedura, calendarul judec* torCKC. C u n o s c n d misterele dreptului, pontifii i menineau influena, o pstrau ;i Q loloscau in liivoarcti castei lor, ferindu-se s le fac publice, m a i trziu insa, a avui Inc secularizarea jurisprudenei sacerdotale odat cu divulgarea formulelor aciunilor i a Tablei Fostelor, In anul .301 .e.n., d c ctre G n a c u s Flavlus, un sclav dezrobii ol lui A p p m s ('lumini ( ' a r c u . 1'tibl iciiia ce cuprindea aceste formule s-u n u m i i aa civile

PtavluttWV, lai l lavltu i rost numii edil cuiul, tn limp, a devenii un obicei din a s e dl i i insultaii juridice In pi iblic. MuciusScaevola, considerat ca cel mai marc jurisconsult

al vremii sule, u scris cel dinti Inilut sistematic, un ius civilem 18 cri Orice om cui care ori Interesat s d o b n d e a s c popularitate, trebuia s cunoasc dreptul. Activitatea Jurisconsulilor c o n s t a n p r i m u l r n d n interpretarea drcptulu pozjliv. C i c e r o s p u n e a c o m u l de drept t r e b u i e , nu d o a r s c u n o a s c legile $ consneludinea, dar i s tic In stare s se manifeste prin: agere (s indice solcmniiili .II . hei.in. l.-|ilin:ii- iu l.ti.i magistratului, a v o c a t u l u i , a )\ ca\ e r e (redactat ea iOtelOI J u r i d i c e ) : respotulere ( r s p u n s u l dat la ntrebri, c o n s u l t a i i ) ; scrib i ICI icrca tratatelor de d r e p t s a u r e d a c t a r e a n scris a a c t e l o r ) .

21 1ui|.icon>iulii nu contribuit n e p o c a R e p u b l i c i i tu rennoirea i dezvoltarea iln'l'lulnl, Mtfcl c nu s-au m u l u m i i cu interpretarea dreptului existent, ci. ajutai 1 l e k color XII Table, au creat institu|ii noi (de e x e m p l u adopia). I mi cc o tie d e s p r e literatura j u r i d i c din e p o c a veche, s-a t r a n s m i s de ctre "ii nu ist din vremea mpratului Madrian. in fragmentul din Pundecte. i Aili II I, nilul II. n original na r m a s n i m i c , s-au pstrat doar cteva fragmente pi In uniunii ulterioare, unele transmise n D i g e s t c l e lui Justinian. Sc c u n o s c nu1 i oAlorva autori (cam 20), dintre care muli merit a fi menionai ca ndrumi cei dinti scriitori cu sistem, iar alii ca profesori foarte cutai. Astfel. i Wlius f'nttus Catus (consul n anul 198) a scris o lucrare, TripertUn. Ittlll de P o m p o n i u leagnul d r e p t u l u i (ctmabtda iuris). Sc n u m e a astfel. 11 ori cuprindea trei pri: - legea celor X I I ; - interpretatio la a c e a s t /'Vii actiones: ori trata lu fiecare dispoziie din c e l e 12 table i inter (ti s p u n z t o a r e i p r o c e d u r a c e r u t " . i II pi unul autor sisteinie, a p a r e Qnintus Mucius Scaevota. ce se trgea din i n i midie de jurisconsuli i o a m e n i politici, era un spirit conservator i a murit > nai In S2 dc ctre partizanii lui M a r i u s , De la el a r m a s o lucrare. Ius civile iii care s-a e v i d e n i a t prin p u t e r e a de a e x t r a g e p r i n c i p i i g e n e r a l e diritrnnu- dc soluii date n cazuri c o n c r e t e , principii d u p c a r e s-a fcut o i n e logic n m a t c n c i . T o t el a scris i Dejhiitioncs, ceea ce arat c tiina iln pinlui II fcut un a n u m e p r o g r e s . Dc la cl a r m a s praesumtio muciana, n iiluii ,i i iu i.i mate achiziiile fcute de soie n t i m p u l cstoriei sunt considerpi ii i.iie a h r h a l u l u i , e x c e p t n d c a z u l In c a r e femeia d o v e d e t e c leI duh Indii pcrsntial, in m o d o n e s t . i lllll cure s-u bucurat dc o m a r e autoritate i c a r e a a d u s inovaiuni n iu ii. 11II ilirplului privat, a fost Aquilius Gallus, elev al lui Q u i n t u s M u c i u s S c a e ' I ' 1 i piei.ii, cl a introdus n anul 66 acilp de doio, n c a z u l in care s-a ncheiat u n . iiuii.ii i pi in nelarea uneia din pri, a i n t r o d u s de a s e m e n e a o regul n o u i II ' I.I i u-poii postumi al testatorului,deipersonae inceriae, pot fi instituii In II 'ii,mu ui (postumi uquiliani); tot cl a gsit mijlocul prin care s sting datoi ii 1 Iii pi iuti-un singur act, zis acceptilatio. i II profanul, trebuie menionai Servlus Stdpicius Ruftts (mort I a 4 3 ) , care fcea 1 i | p | | 0 t i remnrcabile. I II Iu/ic, se poate s p u n e c, n o r m e l e j u r i d i c e izvorte din legi, din obinHMIt * din mtfiprrhiiio, constituie ius civile, spre d e o s e b i r e de ius Iwuurari' irul |ieeihi lele iniigisirajilor. Aceast d e o s e b i r e s-a pstrat n t r a d i i a j u n d ( 1 p/Iun Iu hutlnian (527-565 c.n,). c a r e prin codiftcaiilc sale a nlturat-o, det i , mul du pliilm pretorian secase de fapt cu 4 0 0 dc ani nainte, prin redactarea lllVl i mi n n u l u l sale, Mih formu Edictului perpetuu, din timpul d o m n i e i .iluilhii|rian(ll7-l38c.n,). I II 11 m11111 |i ii e.pi liderii a veche are un caracter n general empiric (cazuistic), i ui lumii iiiiL'Insicncpihal un carucicrtiinific. " I I II M ii iun ( u e r e M i i i i t c k c t X 11 Tatvtitu.C.ncTcp6ypr.l997,CTp,296-297 i

Prin interpretativ, dreptul privat de la sfritul Republicii s-a mbogii eu a t t e a i n o r m e noi, nct se poate s p u n e ca perioada urmtoare, perioada clasica a t i i n e i ! ih iiiului a gsit deja semnate ideile fecunde, pe care apoi le-a dezvoltat cu claritate I ni iseousulii clasici nu se m u l u m e s c s rezolve diferite p r o b l e m e de la c a z l a i Caz, ci o b s e r v a c intre diferite c a z u r i exist p u n c t e c o m u n e , c a r e p o l da natere [ u n o r reguli generale, aa a p a r d i v e r s e principii sau reguli dc drept, de u n d e reieseI i caracterul creator al activitii lor practice i tiinifice. Pentru a a d u c e o regul de drcpl p n la ultimele c o n s e c i n e , j u r i s c o n s u l i i clasici c o m b i n a u diferite cazuri, c r e n d spee diulre c e l e mai c o m p l i c a t e . O regul J dc d r e p t era r e c u n o s c u t ea a t a r e n u m a i dac oferea soluii pentru toate carurile imaginabile intr-un d o m e n i u . Perioada, n c e p n d de la A u g u s t u s i d u r n d p n ctre mijlocul secolului ol j ITI-lca. n c a r e tiina d r e p t u l u i a fost cultivat astfel nct i astzi se i m p u n e ] posterilii, se n u m e t e p e r i o a d a clasic a d r e p t u l u i r o m a n . Jurisconsulii au cuVJ tat printr-o puternic sintez, > extrag principiile generale, iar odat stabilite. Ies au aplicat cu o logic n e n t r e c u t la cazuri iie c o n c r e t e , fie i m a g i n a r e . S i m u l lor j j u r i d i c sc o g l i n d e t e prin m o d u l n c a r e dau soluia in cele mai c o m p l i c a t e cazuri, intr-adins c o m b i n a t e , pentru a aplica o regul de drept p n la ullimcle-i consecine, j n t i m p u l P r i n c i p a t u l u i , a c i u n e a p r u d e n i l o r j u c a un rol m u l t mai i m p o r t a m decl pc v r e m e a Republicii. Prudenii au cptat un loc de frunte in viaa public,.] lucru s u p r t o r p e n t r u m p r a l , c a r e d o r e a s le c a n a l i z e z e activitatea i influena in folosul su. Din aceast c a u z A u g u s t u s a h o t r t c d o a r a n u m i i jurisconsuli s aib privilegiul oficial de a da c o n s u l t a i u n i : ius publice icsponJendi. Resppma pritdeiitiutn a c o n s t i t u i t u n u l d i n t r e cele mai fecunde izvoare de drept, existnd u n obiect general n timpul Imperiului d c a s e c e r c consultaiuni f l la juris-consuli celebri. Cei versai ntr-ale d r e p t u l u i - iuris consul/i - au exercitat o m a r e influenai asupra progresului realizat de tiina j u r i d i c , prin faptul c lucrrile lor uiinseserj un grad de perfeciune n e c u n o s c u t p n atunci. S-au ntocmit studii i s-au elab-J orat cele mai subtile conslructi doclrinale, au aprut coli d e d r e p t , fiecare avnd c o n c e p i i l e i t e n d i n e l e sale p r o p r i i , se o r g a n i z e a z instituii n care se p r c d l j dreptul. S e d e t a e a z d o u d i n t r e acestea: coala p r o c u l i a n . n t e m e i a t dc M a r c u s Antistius L a b c o -jurisconsult cu un , i n d e p e n d e n t r e p u b l i c a n i d e c i n e m u l u m i t d e n o u l regim (al lui A u g u s . tus), foarte nvat, ce a a d u s idei noi n evoluia d r e p t u l u i ; (

Caracter

Y " a l a sabinian - n t e m e i a t de C a i u s Ateius C a p i t o ( d e s p r e c a r e Tacit s p u n 1 .1 era lin linguitor, c a r e t o t d e a u n a era bine eu puternicii zilei). A c e t i a doi sunt r e c u n o s c u i ca ntemeietorii celor d o u coli, n u m i t e ins nu dup ci, ci d u p efii de mai t r z i u : coala p r o c u l i c n i l o r - d u p j u r i s c o n s u l t u l P r o c u l u s ; coala subinicnilur - d u p eful lor M a s s u r i u s Sabimts (care a trit pc v r e m e a impi aiului Tibci iu), D e o s e b i r e a d i n t t e a c e s t e d o u coli c o n s t n m o d u l de folosire a t e h n i c i i mi i.lice. coala p r o c u l i a n folosete, ntr-un m o d larg i contient, t e h n i c a j u r

23 md cea sabini an utilizeaz rar i accidental procedeele tehn ice.de importana i Idila nu este contienta. Prin urniarc. p r i m a arc un caracter progresist, pe cnd l.ih.i niiscrvntor. Pentru proculieni tehnica juridic constituie un mijloc n reali ,i lipului u r m r i t , iar pentru sabinieni t e h n i c i t a t e a r e p r e z i n t calea coreiliuue !n pstrarea poziiilor dobndite prin instaurarea imperiului, in a d o u a iii ii secolului al I M e a e n deosebirile d i n t r e aceste d o u coli d i s p a r Mu In nu sul ii clasici s-au remarcat printr-o activitate deosebii dc bogat, prin i ' d e analiz i sintez, de g e n e r a l i z a r e i s i s t e m a t i z a r e , printr-o logic 11 ii c u c rezolvau d i v e r s e c o n t r o v e r s e , prin r a i o n a l i s m j u r i d i c elegant i i 1 1 1 1 1 li i'i iii precizia cu c a r e fixau sensul c o n c e p t e l o r juridice. Dintre cei m a i de tuiul, pe lng cei m e n i o n a i deja, a m i n t i m p e : iriHi r tisxius [jmginus - elevul lui S a b i n u s c a r e s-a b u c u r a i de un prestigiu ni, c o a l a s a h i n i a n n u m i n d u - s c i coala c a s i a n . " i i u i i i Itilianus - a sistematizai ediciul p r e t o r u l u i din ordinul lui Etadrian, n li nu iu cruia a Irit. ii iril iti e p o c a lui Antonii] Piui i a n t o c m i t un preios m a n u a l de ilirp mi, num ii Jmtitutiones. cc a nlocuit tratarea cazuistic cu una sistematpiutilA, privind p e r s o a n e l e , b u n u r i l e i a c i u n i l e . A c e a s t lucrare a fost d e M4i|iniHft In d o u e t a p e : - n 1816 p r i m a p a r t e , aflat n b i b l i o t e c a e p i s c o p a l din nu (I Iu 1933. n Egipt s-a g s i t u n alt fragment din lucrare, numit N o u l G a i u s , ii'i la vechiul drept roman. Originaliiaica lui Ciaiusconsi n d e o s e b i n spus m p r e u n dreptul civil i dreptul pretnrian. ''. ""j ' mus- a scris o istorie a dreptului r o m a n , un comentariu asupra drep-tul ui i Ml | nlltll asupra celui pretorian; a trit tot n e p o c a lui A n t o n i u Piui, a scris mult, ' ilt j hi isconsult n secolul al ll-lea, dar m a i puin original d e c t alii. 1 i k, fripianus - nu i sc c u n o a t e o r i g i n e a , d a r era un b r b a t dc o ne valoare moral, pe lng p t r u n d e r e a juridic nentrecut, A trit la i
I 1

lut Iu lui al 11-lea i nceputul secolului al 1 ll-lea i a fost considerat ca cel n . iuiii.it jurisconsult r o m a n , din p e r i o a d a clasic {primus omnius). O p e r e l e il iii i. mu fost: tlmm - in c a r e se o c u p dc s o l u i o n a r e a speelor; ffi ipt>t\\<\ c a r e c u p r i n d e a culegeri de c o n s u l t a i i n c a r e , d u p e x p u n e r e a II i i|ll(tr lupt se d soluia; ri, fUtUlotiej - constituie un c o m p e n d i u al d r e p t u l u i n v i g o a r e n secuiul el in Ml I m * n WtVi Vtmtu* a scris c e l e mai m u l t e f r a g m e n t e din Digesie. I tyifiH I tfimiiitu - a fost cel mat p r o d u c t i v d i n t r e j u r i s c o n s u l i , a v n d un stil .i l l. i'.iiii Aiii operele sale ci i ale lui P a u l u s , au fbsl folosite n m a r e parte la ni mm ii I tigratelor lui Justinian. 1 lt|N.n I. |in im nmiiilor epocii clasice au fost n u m e r o a s e i foarte variate in "i i I
i ,.i|.i.i

i<

iu i [ i-.l

I I mpritepccategorii: luflutii i sunt tratate e l e m e n t a r e scrise p c n i r u studeni i ncepturi

l l l n Nuni tiimplc reguli c o n c i s e (dcftuiuones), altele fiind mai d e z v o l t a t e i nul n e x p u n e r e m e l o d i c a dreptului;

24

Sententltie (opinianes) - sunt lucrri cu c a r a c l c r elementar, d a r cu c o n i n u t practic; Quesdonu (dispuwiiones) - s u n t c u l c g c r i c a r e s c caracterizeaz prin (aptul c nu prezint, in general, cazuri ivite n practica, ci cazuri teoretice, discutate la coal; Eplstulm'h- - c u p r i n d e a u e x p u n e r i j u r i d i c e s u b form de s c r i s o a r e ; Notaele - erau observaii critice a s u p r a o p e r e l o r j u r i s c o n s u l i l o r clasici; Comentariile aci alicim - c u p r i n d e a u c o m e n t a r i i asupra edictului p r e t o r u lui st ul edililor curuli i a s u p r a e d i c t e l o r g u v e r n a t o r i l o r de p r o v i n c i i ; / igesteie-va\ a d e v r a t e e n c i c l o p e d i i j u r i d i c e c a r e c u p r i n d dreptul civil i dreptul pretorian", A c e s t e lucrri s u n t mprite n tibri (cri) ce ar c o r e s p u n d e v o l u m e l o r din vre-meanoastr, numai c mprirea materiei in libri nu se fcea potrivit coninutului, ci in mod m e c a n i c , d u p c u m sulul dc papirus era mai lung sau mai scurt, fiecare sul liind un liber. Des ntlnite erau libri singutures (cri ntr-un v o l u m ) . E p o c a clasic a fost cea mai important pentru c n aceast e p o c au trit cei mai mari jurisconsuli ai R o m e i , au huit fiin cele dou coli - proculian i sabinian jj a fost creat ius publice respamiendi (dreptul d e a d a consultaii in m o d oficial), n e p o c a ce a u r m a t , e p o c a p o s t c l a s i c , j u r i s p r u d e n a nu m a i este izvor dc d i e p l . jurisconsulii ncmaifiind necesari mpratului pentru a canaliza, p r o m o v a i s u s i n e p o l i t i c a i m p e r i a l , d e o a r e c e p u t e r e a m p r a i l o r d e v e n i n d fi absolut, voina lor d e v i n e a p r o a p e singurul i z v o r a ! dreptului. J u r i s p r u d e n a are, n aceasta e p o c , u n c a r a c t e r c o m p i l a t o r , j u r i s c o n s u l i i , c a r e n m a r e p a r t e i desfurau activitatea n cancelariile imperiale, se mrgineau s r e z u m e operele jurisconsulilor clasici sau s a l c t u i a s c culegeri de extrase din o p e r e l e lor. Nu se mai ntlnesc j u r i s c o n s u l i cu a c t i v i t a t e c r e a t o a r e , autori ai u n o r o p e r e o r i g i n a l e de d r e p t . tiina dreptului d e c a d e foarlc mult in e p o c a postclasic; operele jurisconsulilor nu c a r a c t e r d o g m a t i c , A u g u s t u s a a c o r d a i u n o r a d i n t r e j u r i s c o n s u l i pentru a-i ctiga dc partea regimu-lui m o n a r h i c , ius publicae respondendi ( d r e p t u l dc a da consultaii ju-

i iirBce in n u m e l e m p r a t u l u i ) , c u c o n d i i a s e m n r i i c o n s u l t a i i l o r s p r e a garanta autenticitatea lor. Ca u r m a r e , j u d e c t o r u l care p r i m e a o a s e m e n e a consultaie, eni obligai s d e a o soluie c o r e s p u n z t o a r e opiniei j u r i s c o n s u l t u l u i , r m n n d liber In a p r e c i e r e a faptelor. I'i ntr-un icscript, H a d r i a n a h o t r t ca a c e l e consultaii ale jurisconsuliloi investii cu ius publicae respondendi s fie obligatorii nu d o a r in c a z u l pentru care fuseser date, ci i pentru cazuri s i m i l a r e . Datorit decderii jurisprudenei postclasicc, era obiceiul ca n faa judectoriloi s sc citeze operele juriscoasulilorclasici i cel care aducea mai multe texte n fuvoara sa, ctiga procesul. Fie pri le, fie avocaii, n dorina de u obine ctig de cauz, citai n faa judectorilor, lexic falsificate (lucru posibil deoarece jurisprudenaclasic liint foarte vsl, judectorii nu o puteau cunoate n amnunt),
,;

H , C . rtcpeTcpcMiio

; i n i c v n . i I O e i m n u t i i u . i l ifipainii.ie i|>pai Meun.i u ncpciio^c u c npitMC'iamtSMI M o c k i i i i IlaVKa 1 9 8 4 , c r p ! 5 8 - t 7 l

25
Ci uliu II pune capt falsificrilor dc texte, mpratul Valentininn al Ill-lea, a dat la mini l.'f> legea citaiilor. Legea a confirmat a u t o r i t a t e a lucrrilor a n u m i t o r j u n num Papinian, Paul, Ulpian. G a i u s i M o d e s t i n . Astfel prile sau avocaii ih iu invoca in sprijinul afirmaiilor fcute texte din ali jurisconsuli. 4 iiitiriirtiilt prcjustinieiRftprc sli silul m o n a r h i e i absolutiste, creaia j u r i d i c r o m a n a ajuns s fie exI" voluminoas i de consistent, ca c u p r i n z n d att literatura juridic (veche |l i lan n A) ct i r s p u n s u r i l e juritilor autorizai, d a r i un foarte m a r e n u m r de HiilMiiupi imperiale. >nilc practicii de toate zilele au d e t e r m i n a t a d u n a r e a acestui material jurid|i ni.il pcnlru a salva opera naintailor, d a r m a i ales pentru a p u n e o r d i n e i h i f > . 1 , 1 1 nlccii de texte legale, n u m i t e leges", p r e c u m i lucrrile juriti lor care 1 r,..i numitul ..ius". AMft/i p u t e m vorbi dc irei a s e m e n e a tipuri dc colecii; l ttltcfla de leges, n c a d r u l c r o r a g s i m u r m t o a r e l e c o d u r i : i 1 kx Gregorianus " c a r e este o c o l e c i e cu c a r a c t e r particular, n t o c m i t Ir tini vilul secolului III, dc ctre un jurist pe n u m e G r e g o n u s , A c e s t cod c u p r i n d e i iperiale cm isc ntre an ii 196 i 2 9 1 ; In Vii/w Hermogenianus" c a r e e s t e tot o c o l e c [ i e cu c a r a c t e r privat, liUMul lui 1 l e r m o g e n i a n i c a r e conine constituii imperiale, aproximativ pn I linului .120; 1 1 , , ' njrx Theodosianus" care este o c o l e c i e oficial, fiind n t o c m i t din il mpiatului T h e o d o s i u s al 11 -lea care a d o m n i t n rsrit i a fost publicat i n u m i l l IH a c e s t cod c u p r i n d e constituii imperiale d a t e n c e p n d cu d o m n i a lui 1 -n UniItl, mpratul Valcntinian al lll-lea c a r e a d o m n i t n a p u s a utilizat acest Iii purica o c c i d e n t a l a imperiului. L u c r a r e a este foarte ntins, c u p r i n z n d i !> lini se paie c Theodosiusa modificat textul original al mai multor constituii, i i i I iiilupla epocii sale. J. i 'uUclo de ius. O p e r e l e v e c h i l o r j u r i s c o n s u l i e r a u p s t r a t e ca nite m o n lllti Uloi icc, d a r i ca s u r s e d c i n t e r p r e t a r e a d r e p t u l u i . E x e m p l u l c e l m a i i sens l r e p r e z i n t legea c i t a i i l o r din e p o c a lui T h e o d o s i u s i IpIllllllHii p u n c a r e lucrrile j u r i t i l o r r e c u n o s c u i d o b n d e a u p u t e r e de lege. lll idilic imililor nu au fost codificate propriu-zis, dect d e c a n e Justinian i nA nu s e m n a l m grija m a n i f e s t a t p e n t r u p s t r a r e a a c e s l o r c r e a i i . I U V I fu mixte formate din leges" i i u s ". -n / n u wpnta Vaticana " ntocmit la sfritul secolului IV i gsit abia in I H 1 1 1 , Iii biblioteca Vaticanului. Ea este o c o l e c i e privat, dar foarte impor> i < U cA In ea se gsesc f r a g m e n t e c o n i n n d pasaje ntregi ale u n o r M ih, nmuli I ottrtc cunoscui, c u m ar fi Papinian i U l p i a n , fr s fi fostmodifii ' nulii ne In forma lor original. ) i 'oHiitlo legeni Moxaicorum et Romanorum " n c a r e g s i m p u s e alturi |l illlbuili lui M o i s e i texte din dreptul r o m a n . Nu tim c i n e a fost a u t o r u l l' i | u , nici duc a fost de religie c r e t i n a sau m o z a i c i nici s c o p u l llMt i'Sln a foii n t o c m i t . L u c r a r e a p r e z i n t i m p o r t a n a prin faptul cA i ea ' i- mie juridice r o m a n e

ifi

...

. . .

c ) . , Cartea Siro-roman" n c a r o sc face o e x p u n e r e parial a d r e p t u l u i r

iii.ii) aplicai In Orient. naintea d o m n i e i lui Justinian.


In secolele V i VI, prlea o e c i d e n t a l a fostului imperiu r o m a n fiind d o m i n a de barbari, a creat p r e m i s e l e apariiei u n o r colecii dc legi r o m a n e , alctuite cuceritori pentru a li aplicate s u p u i l o r r o m a n i . Dintre aceste lucrri: texr.mti I r.wt; i nun " ( s a u hrevariumAlanCi"), texromanaBurgtmdiorum"i cdr turn Theodarici" acest din u r m a edict fund c o n c e p u t de regele o s t r o g o i T h e o d o ic ut.it p e n t r u uzul ostrogoilor, ct i al s u p u i l o r r o m a n i 1 " ,

4. Codificarea lui J u s t i n i a n i n s e m n t a t e a ci i s t o r i c . Anul 3 9 5 a d u c e , ca u r m a r e a p r o f u n d e i crize social-potitice n c a r e intrase statul r o m a n , ros dc p u t e r n i c e contradicii interne i de atacurile p o p o a r e l o r bar b a r e " , c r o r a cu greu Ic m a i p u t e a face fa, o m p r i r e n d o u a Imperiului R o m a n n Imperiul R o m a n de Rsrit i Imperiul R o m a n de A p u s . U r m r i n d s-i p s l r e z e vechile privilegii, clasa d o m i n a n t a c u t a t s creeze, in acest s c o p , o s u p r a s t r u c t u r a j u d i c i a r a d e c v a t , c a r e s c o r e s p u n d relaiilor sociale existente. ncercri dc sistematizare a dreptului roman att de ctre persoane particulare, citi i dc ctre stat fuseser (acute nc de la sfritul secolului al lll-lea e,n., avnd la origine contiina decderii dreptului n epoca postclasic, precum i dorina dc a re-nvia gndirea juridic proprie epocii clasice. M e n i o n m n acest sens: Si\X ricin, elaborat intre anii 291 i 294 de ctreGregoriusi niprinzndconstituiunilc imperiale date din epoca mpratului WuMw.CoditWermogeman. ntocmii n anul 295 d e ctre Hcrmogenianus c a o continuare a Codului Gregorian i Codtd Tfieo* d <sian, alctuit din ordinul mpratului Theodosius al l l - l c a n 4 3 8 . Motenitor politic al cezarilor, ullimul mprat care vorbete latinete pe Bos for, Justinian. cu n u m e l e c o m p l e t Flavius Pctrus Sabaltius Justinianus, fascinat de ideea Iriniciei venice a Imperiului R o m a n , a voit s fie o m u l unor mari restaurri: poli-tice, religioase, e c o n o m i c e i legislative. Aplicnd normele dreptului r o m a n societii bizantine, legitii Iui Justinian i-ai a. li i,inii i ICI . p.ise modificri memic s pun de acord pi tncipiile acestui ilrept cu realitii! variate i contradictorii ale secolului al Vl-leadin Imperiul R o m a n dc Rsrit. Desigur c Justinian n-ar fi putut realiza marea s a oper lr ajutorul lui Triboniai quaest > sacri pafati" funcia acestuia fiind foarte important la Constantinopole mume aceea d c a redacta legile imperiului.De aceea, nu c o simpl coinciden c producia legislativ a lui Justinian se micoreaz odat cu moartea lui Tribonian. I . v i laii.i lui Justinian, e t a p a final a dreptului r o m a n i p u n c t dc plecai pentru dreptul bizantin, tivea s constituie unul din cele m a i de s c a m m o n u m e n i itlcdieptiilui.tiiiill VICIU..- ans d e inspiniic pentro legiuitori.Cauza principal care dcieniiiii.il uitieap.aaciiviiiitc legislativ rezidi in criza modului dc producie sclava " Mur/uC Dicpnom :d Al.L M-CK, 2003. p.56

11 ! i in ,i liii.ui necesara luarea dc ctre proprietarii dc sclavi a unor masuri speciale 1 i ' n mm ili'ininaindeelasaiinsrHxialpcntruin^ Ultll ii. i politicii si religioasa, pe c a r e Justinian o visa pentru imperiul su, nu i. socotea cl, furii una legislativ.Roma sc i m p u s e s e prin biruine i prin " > !" i' i legiunii sale, iar Justinian, c o n t i n u n d tradiiile, trebuia s tie s nv'>!'' |i sil n t o c m e a s c legi. 1 4 P i m p r t e a s c " sc cuvine s fie nu n u m a i dc a r m e mpodobii, ci i de i uln.li C pentru ca astfel s poat c r m u i c u m trebuie, att n v r e m e de p a c e , i Ml ui Iu M c m c dc r z b o i . IU i mu rpiu lui Justinian t a timpului, mpratul, reprezentant al puterii d i v i n e . i Imnul,' ia monturi suveran, legea v i e " a suitului, creatorul i singurul inter|i|fl iWlgi", 1 'r 1 1 legislativ a lui Justinian este c u p r i n s ntr-un scurt interval dc t i m p i i II pilnilr iirmionrcle o p e r e : I, fitilul (sau Codex); t I iigi'slcle ( s a u Digesta sive Pandectae); I lii'ilnulele ( s a u tnstitutioncs); l Nuvelele. i lidllli .n IM .i nceput in anul 528 c.n, prin a d u n a r e a constituiilor imperiale, i illlllhiiulc junii numii pentru aceasta a alctuit un cod (Codex) c a r e c u p r i n i plHlillllilc imperiale n vigoare, d a r textele a c e s t o r a au fost m o d i f i c a t e i < In i incul cu ucccsililc s o c i a l e c o n t e m p o r a n e . I udul Ini lustinian c u p r i n d e n 12 cri constituiile imperiale la a p r o a p e tot |Hlll ptlblb vi privtit, aa c u m existau ele la 17 n o i e m b r i e 534, perioada m a r e de i i'AjIa materialului (cndu-1 mult mai important dect codurile anteriol D i r p l u l t ai ii mic i dreptul i obligaiile funcionarilor de stat; 2.-8. Dreptul Im
Iii

lot

..n .ii.

iii--l

..II, dl
II

II,il.

.uni

ii " Du { Ini p e n a l : 10.-12. D r e p t u l a d m i n i s t r a t i v . D i n c o n s i d e r a i e peniru ' 1 II i a trecui constituiile relative la dreptul canonic n fruntea culegerii lin , H.Iul lui lustinian ne-a parvenit n mai m u l t e m a n u s c r i s e . ll l|| i liiipui I n tuluri cu rubrici, aproximativ 765 titluri, care la rndul lor se llftll i i u n i c . Ornduite cronologic, constituiile mai lungi au fost mprite 1 .! 1 i l n paragrafe. n general, la n c e p u t u l fiecrui fragment se indica nuI I IH( "i|. a 111111Ji cnrc a edictat constituia r e s p e c l i v i n u m e l e destinatarului II Iilil i n t u i i uprtnde constituiile m p r a i l o r n c e p n d c u Hadrian (secolul |N|l,l, l l l ll 11 1 1 - II iu uflnd cu Justinian, ultima fiind cdiclal la 4 n o i e m b r i e 534. Dei 1,1 in nul uili'iiioiu ca opera sa legislativ s sc r e d u c la acest cod, totui praculi |u riti lor r o m a n i ce a d u s e s e r R o m e i o faim nepieritoare di> s e , olr, MU puteau r m n e n afara restaurrii sale legiuitoare. 3 * n ui . n I' ii.in.i II iiipuiiiihic (ipai M C I I T M D uepeaoAC u c iipiiMc'taiuiHMii i i | i i h o i o Mocxtm. Haysa. 1984, i n p . 158-171 i i 11 romancd ALL BECK, 2003. p.56JJ.urecTi>t 10cnfirnaiia.Mj6rMiuu.ie linspeDOJlciIctipnMCtamotMH II.C IIcpercpcKoio Mocnim, llayxa 1984. h i i > w

tu

-28

De aceea, Justinian n u m e t e la finele anului 530 o nou comisie c o n d u s tot de Tribofiian. care o p r i m i t sarcina s strng o p e r e l e juriti lor clasici r o m a n i iar din acest uria material s selecteze textele mai importante pentru a servi practicienilor In activitatea lor zilnic i teoreticienilor pentru d o c u m e n t a r e . Membrii comisiei au. fost mprii n 3 subcomisii. Din punct dc vedere istoric, Cigestele constituie cea mai important parte a Iui corpus iuris i totodat cea m a i original, alctuind o culegere oficial, nou prin caracterul ei. Dtgeslefe au p r i m i t o d u b l d e n u m i r e n c h i a r titlul lor: ^Digcste te sau i undate" titlul n t r e g fiind: , . C a r t e a I din D i g c s t e sau P a n d c c l e l c s i p n i torului n o s t r u , p r e a s f m i t u l m p r a t J u s t i n i a n " , c u p r i n z n d sub o form simpli-, ficat i l m u r i t d r e p t u l ( p r u d e n i l o r ) a d u n a i din dreptul de alt d a t . ( C u v n t u ] Digcste" e s t e dc o r i g i n e latin i n s e a m n c u l e g e r e " , a e z a t " d u p un a n u m i t s i s t e m " , iar c u v n t u l Pandecte" e s t e d e o r i g i n e g r e a c i n s e a m n care conine lotul". Dei n Imperiul R o m a n d e Rsrit, limba greac era foarte rspndit. Digestt fie au fost redactate n limba latin c a r e r m s e s e limba administraiei, justiiei i armatei i au c p t a t putere de lege.'/g<?s/Wt* cuprind aproximativ 150.000 rnduri extrase din operele j u r i s c o n s u l i l o r r o m a n i i sc m p a r t in 7 pri:!, f-rota (crile I -4);11. Ce iudiciis (crile 5-11); UI. Ce rebus (crile 12-19);IV. UmbiUcus (crile 20-27);V. D<> testamentis (crile 28- 36); VI. Fr titlu (crile 37-44); VII, Fr titlu (crile 45-50). Textul Cigcstetarera mprit n 50 de cri, fiecare c a n e In titluri, iar fiec titlu n fragiliente. C o m e n t a r e a Digestehra. fosi interzis prin lege, n coristitu Deo autore i constituia Tonhs p r e v z n d u - s e c vor l pedepsii i aceia care voi crea confuzii prin i n t r o d u c e r e a siglelor, indicarea prescurtat prin litere a u n e expresii sau a unui cuvnt. A c e a s t interdicie sc refer nu n u m a i Ia j u r i s c o n s u l t de m a i trziu, de dup Justinian, ci i la redactorii f tgcstelm; dei acetia nu s disting n t o t d e a u n a siglele. Nu toate fragmentele din Digcste au fost n e l n evul m e d i u ; p r i l e c a r e n u p u t e a u f i n e l e s e a u fost n u m i t e c r u c i j u r i s c o n s u l i l o r " , (cruces iuresconsultontm) sau legile b l e s t e m a t e " (leges daitt'\ nates). nfiarea Cigestetar era cu totul diferit de cea a unui cod m o d e m ; Bonfante a numit aceast culegere un m o z a i c literar". Dtgesteleav fost alctuite n 3 a n i , dei Justinian a acordat c o m p i l a t o r i lor u termen de lOani av id itt v e d e r e c" trebuiau c e r c d a i e :\complic a;;rn.ipe ?JW cri ce fuseser alctuite v r e m e de 1400 a n i , 1 1 Jurisconsulii r o m a n i nu s-au o c u p a t a m n u n i t dc e l a b o r a r e a sistemului d drept ci ci s-au mrginit s r e c u n o a s c existena a d o u r a m u r i fundamental dreptul pu-blic i dreptul privat, Coninutul principal al Digesfetor M formeaz fragmenlelc privitoare la drept civil, m a i bine de un sfcrl din Digcste fiind consacrat p r o b l e m e l o r de succesiur u/1 infestata i t e s t a m e n t a r . '' J l i m r c i M lOcrnuuaiia erp IV?

Vi 111 '<<!. mi cuprind inii, definiii a l e u n o r noiuni f u n d a m e n t a l e de drept Imun At nu exist o definiie a proprietii, a c o n t r a c t u l u i , a delictului, a li'fl m u l t e sule de fragmente suni c o n s a c r a t e acestora. ' i i n | i n | . i manifestat dc j u r i s c o n s u l i i r o m a n i n privina definiiilor j u r i d i c e in ipiilc generale ale dreptului trebuie s rezulte din materialul lll I|I n i'.iia, din experiena. n general, m e t o d a j u r i s c o n s u l i l o r r o m a n i csle IM ilr c u v i n t e l e lui P a u l u s : D r e p t u l nu se d e d u c e din regula, ci r e g u l a iii ilin dreptul existent". Uneori.jurisconsulii fiind exceleni practicie ni, in <ai|u|ii juste din punclttl dc v e d e r e al intereselor clasei d o m i n a n t e , dar u n u ,i M I I U | nlor lor era ndoielnic sau chiar fr l e g a t u r i cu soluia. in|'liiiul original al Digestclor. manuscrisul care a fost aprobat de Justinian Vjc, nu i II pitral, Textul studiat astzi este rezultatul unei vaste mutici tiinifice .iiii|iiiinii- fi dc confruntare a mai m u l t o r m a n u s c r i s e pentru a stabili textul cel priiplfllilronginal 11111nscrisele existente un loc i m p o r t a n t il o c u p Litiera Florentinii ni manuscris florentin din secolul Vl-VII la Florena (numit uneori LitVluiitit, datorita faptului c a fost furat din Pisa n 1406); locut al doilea Dlllilii I n u m e r o a s e l o r m a n u s c r i s e din secolul X I - X l l , n u m i t e Vulgata sau i.i i ii'vi/'i. JIIHIMIUIII importana pentru stabilirea texlelor DigestelorW au lucrrile colii i 'i uleie Xl-Xll). ns, pn n 1931, c e a mai b u n ediie a Digestelor Hm iliu Miinmscm, care s-a bazat atl pe Littera Pisana cli pe Vulgata. n i n l)igr.\tele a u fost c u n o s c u t e s u b forma a 3 pri s e p a r a t e formnd | | | | | | | i l in lanuscrise distincte: / ' o ; , tium vi'tux: Iu fuHUltuni, tu\ novum. unul I vechii termeni juridici, Justinian le-a dat un alt sens dect cel . uliii cil textele din Digestele sunt s u s c e p i i b i l e d e o dubl interpretare fduin im'iiliiil) att pentru dreptul clasic ct i pentru dreptul lui Juslinian. |i|l, dup d e s c o p e r i r e a interpolailor, J u s t i n i a n a fosl c o b o r t dc pe so- ti .ui s.1 subliniem c Digcuete sunt n p r i m u l r n d , o g l i n d a dreptumnllii ul secolului al Vl-lea i cel m a i dc s e a m i z v o r p e n t r u c u n o a t e r e a ulm iln |ii ni R o m e i i a p o i . e l e au oferit un m a t e r i a l g a t a pregtit p e n t r u i tuliii t o m u n , c o n s a c r n d d r e p t u l r o m a n n s o c i e t a t e a feudal i

IM
. il neguliv c a r a c t e r i z a r e a Digestelor a fcut-o savantul francez Girard Iu. i u , .i ',u liistoire du drait romain au introductian hislorique a luiioti", din 1884, arflta c: >.din p u n c t de v e d e r e tiinific 1 imuri poart p e c e t e a unui lamentabil d e c l i n ; aceast c o m p i l a i e dc ii o mprtiate f a r o r d i n e i m c i o d . e s l e o jalnica oper de a r t " li ieslea, i m p o r t a n a Digestelor este tripl: Mi un m o n u m e n t istoric i ca atare, p o a l e fi folosii pentru reconstituirea llllill minau vechi i clasic; in

10 2. este un monument legislativ si ca a t a r e , servete pentru c u n o a t e r e a dreptu lui lui J u s t i n i a n ; 3. este o o p e r eu caracter p r a c t i c , o colecie dc cazuri i ne p o a l e servi I cu-noaterea m o d ului n care s-a format gndirea juridic r o m a n , n t i m p ce Digexiele erau n lucru, Justinian ii ncredina lui T r i b o n i a n sarcina de a alctui, cu ajutorul a nc doi profesori universitari, Teu fii din Constantinopol i D o r o t c u din l c i r u t . u n iu a n u a l j u r i d i c penlru pregtirea studenilor, Aprut la finele a n u l u i 5 3 3 . noul m a n u a l numit lusiituiuni ilnstitutioncs) c u p r i n d e n u m e r o a s e definiii, clasificri i noiuni generale. S p r e d e o s e b i r e de Institutele lui G a i u s i alte lucrri similare, Instituiumle lui J u s t i n i a n sunt o o p e r legislativ n t r u c t li s-a dat putere de lege.

Capitolul 3. P r o c e d u r a civil. ^ t e a j B i 3 i a ^ I. Noiuni g e n e r a l e d e s p r e p r o c e d u r a tcgislaiunnl, formular i extraor dinara. P r o c e d u r a Icgtslaional, P r o c e d u r a civil r o m a n c u p r i n d e totalitatea n o r m e l o r care r e g l e m e n t e d e s f - u m r e a p r o c e s e l o r cu privire la libertate, la proprietate, la m o t e n i r e i I valorificarea drepturilor de crean. Savanii r o m n i constdei c, orice drept cai se recunoate, potrivit cu regulile dintr-un sistem j u n d i e aplicabile unei perse p u t e a s aib v a l o a r e practic n u m a i in m s u r a in care era sanc-ional, p e n t r u c valori licrea lui se fcea t prin r e c u r s u l la s a n c i u n e . C a l e a u r m a t pent s a n c i o n a r e a dreptului subiectiv o c o n s t i t u i a procedura." P r o c e d u r a civil r o m a n c u p r i n d e t o t a l i t a t e a n o r m e l o r c a r e rcglcrneiilea d e s i - u r a r e a p r o c e s e l o r eu p r i v i r e la libertate, Iu p r o p r i e t a t e , la m o t e n i r e i l valorificarea d r e p t u r i l o r dc c r e a n . P n s se a j u n g la a p a r i i a i cristalizar a c e s t u i a n s a m b l u d c reguli - p r o c e d u r a , a u fost p a r c u r s e mai m u l t e e t a p e . " La o r i g i n e , d r e p t a t e a nu se solicita, ci sc lua ( p r i n c i p i u l fiind d r e p t u l forei) A c e a s t a era o faz n a p o i a t , d u p c a r e nu s-a ajuns d i u t r - o d a t ia p r o c e d u r civil, ci a fost traversat m a i nti s i s t e m u l p r o c e d u r i i e x t r a j u d i c i a r e , u n d e b vidul COnttnua s-i fac s i n g u r d r e p t a t e , dar a c i o n a pc b a z a u n o r annini precedente in evoluia dreptului privat r o m a n au existat trei sisteme p r o c e d u r a l e , c o r t s p u n / a n d fiecare unei a n u m i t e epoci, i a n u m e : I M. Angliei. Qrfptprjyat roman, Universitatea Europeana Drgan-l.uguj. I Wt>, pa; J 2 6 , ' Ibulrm. pug. 326, 327 II l i I l n u i i u K o i o, II. i ' IJopcicpcKoio.l'nMCKOC h u c t i i o c n p a n o , M o c k b lOpnci 1 W 7 . u p . 4 7 . H 4

31 I proi edura lcgisaciunilor - p e n t r u e p o c a v e c h e , care a r e un trecut foarte unei i uisaciunt fiind mai nti p r o c e d u r i extrajudiciare, c a r t a p o i sn li MINAI iu proceduri j u d i c i a r e (pignorlf capio, manits injeefia, sueruiiirii-

Htmi V lui ii se desfura mai nti n faa m a g i s t r a t u l u i - in ture, a p o i n Tata llliln i Aloi ului in iudicio; I i m " i dura formular - pentru e p o c a clasic, u n d e exist, de a s e m e n e a llli I rindea insliinei, ns procesul se desfura pe buza unei formule (o e x p u n e r e ml A m i is u I irigi ului) pe care magistralul o d d e a prilor pentru a o prezenta 1 procedura e x t r a o r d i n a r - p e n t r u e p o c a p o s t c l a s i c in c a r e o s i n g u r ||" i iii'.iiumetila i j u d e c a procesul, d i s p r n d astfel d i v i z i u n e a procesului \I u t n d i s p a r i e l e m e n t e l e dc justiie privat, cel c a r c j u d c c a fiind un hm iioiiui public. 1 ii mi i. ml i. Ir justiie privat a aprut de la nceput i s-a meninut att n sistemul |im (iiiiiiloi ett i n cel al procedurit formulare, deoarece una din fazele principale imn .'MILUI p i d c e a r c a - avea loc in faa u n u i particular, iar executarea sc fcea i 11'i ui msuri forate, aplicate dc cel care ctiga p r o c e s u l . 1 ' im IlUlIla prlvnlB poate fi de d o u feluri: ivii cnd o p e r s o a n ia iniiativa pentru realizarea preteniilor sale prin | j | nu i [impui; ii iv cnd o persoan sc apra mpotriva pretenii lor cuiva, prin aceleai Ijloiti i AeruM fomi dc justiie privat defensiv a fost m e r e u p e r m i s n statul [minvii pi ineipiului vim vi repellere licet (violena p o a l e fi n d e p r t a t
ILIVKIUI)"

li!

Vvi !"1 luate msuri dc reprimare a justiiei private pentru c n unele cazuri, I 11 . u m I >i ri i a i ii lor u nei persoane prin mij loacelc proprii, aducea atingere intereselor i 11 i dominante. Aceste msuri s-au realizat prin trei acte normative: lullu pn v h h ! violena p u b l i c i p r i v a t (tex Mia de vi publica ei priva il o i - .i. pn. .i Ini August, s a n c i o n a cu o p e d e a p s p u b l i c fapta c r e d i t o r u l u i ii i i i ' n| lila un bun din p a t r i m o n i u l d e b i t o r u l u i su. I r. i1 lum Murei - dat de cire Marc Aureltu, p e d e p s e t e cu pierderea creanei i> "I I i'uhloi c a i c , chiar, fr folosirea violenei, ia un bun de la debitorul s u . |kt 11Li Viileiitinian al II-lea, din a n u l 3 8 9 - c a r e p e d e p s e t e cu ridili i 11 ilu i de p r o p r i e t a t e p e n t r u a c e l a c a r e ia cu fora b u n u l din m i n i l e mfiP i redural r o m a n , d e s e m n a t prin t e r m e n u l dc iegisacpune, ne 11 nnc. ca mijloc dc valorificare a unui d r e p t subiectiv, se n t e m e i |u Iii', l'nii i.M;n uctio se nelege o p r o c e d u r , o solemnitate impus prilor i H il 'i i i' 1111 i e. N u mc le de egis ut ti ories c s i c e x p licat de Ga ius n cartea i i ' I h u olului, p e baza a d o u c o n s i d e r e n t e : |iliiiile erau prevzute dc lege i nu puteau fi folosite dect numai dac di li'ue, uplicndu-sc principiul nuda legis adio sine lege. T o a t e i
> Uimii | m j : 117

.1,.

rilllllf tlllll lllllllt]

Ih|ihih

l'HMLKIIC

UCTHOC npimo. CapaTOB. H w flyn,

19%.

crp. 22-24.

preteniile necunoscute n vaajuridicl din perioada c n r e a durat pn spre mijlocuj secolului penultim al Republicii, sc valorificau i sc executau prin cinci aciuni 1 I p a l m c o n s a c r a t e n Legea celor XII Table; sncratttentum, sudicii postulai^ (I mut tun itricclit). pignoria capio i -l - a c i n e c a - condictio - i n t r o d u s a prin legea Silia ii Prin trei d i n t r e a c e s t e aciuni {sacramentul, iudicis postuUttio i condicttii prc-teniile se stabileau j u d e c t o r e t e , iar prin celelalte d o u a (manus inectio f pignoris capio) se e x e c u t a u fie drepturile stabilite n urma unei j u d e c i , fie doi r e c u n o s c u t e prin obicei uri b) erau potrivite d u p p r o p r i i l e c u v i n t e ale legii i trebuiau roslite n t o c m a i fiind interzis s u b p e d e a p s dc nulitate $3 sc s c h i m b e nu n u m a i vreun cuvnt dui| lege, d a r nu era permis s se modifice nici genul substantivului cnd limba vorbii diferea dc cea legal. Deci cea mai m i c greeal ducea la p i e r d e r e a procesul ui C a r a c t e r e l e legisaciunilor erau n n u m r de trei i reflectau, n m o d fidel condiiile c a r e le-au generat i rolul pc care l-au ndeplinit n nfptuirea politic J clasei d o m i n a n t e : 1. caracterul j u d i c i a r - reiese din faptul c prile trebuiau s se prezinte obl aloriu n faa magistratului i s p r o n u n e anumii termeni solemni, termeni num fonuulelc legisaciunilor. 2. caracterul legal - deoarece legisaciunilc erau prevzute n legi. G a i u s spjoB a c i u n i l e utilizate n vechiul drept r o m a n se n u m e a u aciuni a l e legii flegii ti\ tiones) p e n t r u c se b a z a u pe legi i e r a u redactate d u p termenii legilor. 3. caracterul formalist dat de faptul c att prile, ct i magistratul pronuni formule i termeni c a r e trebuiau respectai cu cea mai m a r e strictee n R o m a v e c h e , regele, c u m u l n d toate atribuiile civile, religioase i mililartj deinea singur c o m p e t e n a dc a c e r c e t a i j u d e c a litigiile d i n t r e ceteni. M a i trziu, nlocuirea regalitii cu republica i d e z m e m b r a r e a puterii u n i i au p e r m i s c r e a r e a de condiii p e n t r u a da lin c a r a c t e r m a i d e m o c r a t i c d i s t r i b u i j u s t i i e i i p e n t r u a c c e l e r a r e a j u d e c r i i proceselor, facndu-sc astfel o distinci e s e n i a l ntre m a g i s t r a t ( n a i n t e a c r u i a se s v r e a u gesturile i se p r o n u n e ] fonn u le le legisac i un i I or) i j u d e c t o r (s i m p h i p articular nsrcinat eujudeearej p r o c e s u l u i ) . M a g i s t r a t u l o r g a n i z a p r o c e s u l , iar j u d e c t o r u l d d e a o h o t r r e . Principalul fundament al procedurii legisaciunilor l constituia faptul a d m i n i s t r a r e a justiiei se fcea n d o u faze: faza in ture- p r o c e d u r a in j u r e avea loc n faa magistratului; faza in iudu% p r o c e d u r a in iudicio se derula n faa j u d e c t o r u l u i . A c e s t s i s t e m j u d i c i a r n u m e a in ordo ittdiciorum privatariun17. P r o c e d u r a in iure Lcgisaciunea avea loc in p r e z e n a prilor, Bra imposibil p r o c e d u r a in lip! Citarea prtului sc tcea prin utilizarea unuia din cele trei procedee recunoscut I' * C 1 Dumitnu Qur di drept roman, lluercli, 1948. pag. 169. " C. Cllunciimi, ('un elementar de drept rumn. IZd Calica Romaneasca, Cluj-Bucur 1927, pug, 588,

33

i tio - invita)iu verbal pe care reclamanltil o fcea prtului de a se pil 'i mu in\w\i\ nv.iy, ist rutului, prin pronunarea unor cuvinte solemne; in iustevoco Ina magistratului). Ciiareanuptilea fi fcut la domiciliul pfirlului, deoarece I illnli ceuniitiii roman era inviolabil. Dac prtul refiizas-lumiczcpcreclatunuhii Iuii iun|>i!,liiilulut, acesladin urm putea s-l aduc prin utilizarea forei. i i ,i.iuui<,mtiiii i:\irajudiciar-Jisig\uwea nfirilor ulterioare ale prtului II f i r e p r o c e s u l nu se ncheia n aceiai zi. ndlt Un era s o m a i a prin c a r e r e c l a m a n t u l c h e m a in iitre pc prtul

MMUI.'III aiul oficia m r - u n a n u m i t Inc i participa la legts activ n u m a i n < Io p r e v z u t e pentru p r o c e s e . r I ui agi st raii or j u d i c i a r i era d e s e m n a t prin t e r m e n i i dc iurixdicllti || nn)ii ititnt. hlitulirtu) - era dreptul i obligaia magistratului dc a participa la actul numii \i i-,t ncl const din ndeplinirea formelor naintea magistratului, pentru | lli .1 ajung la stabilirea dreptului contestat, fie s ncheie un aegotium Ini |i in Iim te de caracterul acestei participri, jurisdicia s-a mprit n: i oMenttasa - c a r e are loc a t u n c i c n d prile d i s c u t n c o n t r a d i c t o r i u , i opuse t p r o c e s u l se va t e r m i n a cu o s e n t i n j u d e c t o r e a s c ; > J - r i M / i i i n u m i t i graioas, c o n s t n p a r t i c i p a r e a magistratului la for u m , t imul ml Jur idic in cadrul unui p r o c e s s i m u l a t , fmpi tium ri.i puterea de c o m a n d a m a g i s t r a t u l u i , 1 lilu i ainbiiiile legale de j u r i s d i c i a c o n t e n c i o a s sau v o l u n t a r a , preiurul, ui o i. ii ; i iliu inij lunec spre a veni n ajutorul prilor, fr a te mai trimite n faa ului (Iii ludkio1': firatitariae - sunt contractele verbale uichciale din ordinul prehindii t il estipulaiunile obinuite, care se ncheiai la iniiativa prilor; Ui ftitftwytioth ui - este trimiterea r e c l a m a n t u l u i tn d e t e n i u n e a sau n nou .i Imnurilor prtului; fu nul dispoziii prin care pretorul o r d o n p r i l o r s fac sau nu un mu n i iiuiiln , illfuiM U\ tnlfgrum - este o r d i n u l prin c a r e p r e t o r u l desfiina actul j u r i d i c i ii uimi 11 II i:: I a m a n t , repuntid prile n situaia pe care au avut-o n a i n t e 1 h II l'llllUCl
1

prcilarcn corect a jurisdiciei la R o m a , erau stabilite unele zile, ni /, n/j, cnd magistratul nu putea rosti c u v i n t e l e : do, dico, addico i i le/bate p r o c e s e . Magistratul folosea a n u m i t e c u v i n t e p r e c u m : mini Ihuc -.e refer la iudicis dat io, adic la o r g a n i z a r e a instanei. Prin iiil'.luuul N U M E A IE j u d e c t o r u l ales de prile aflate in litigiu. "I nuni .ii m d a r e a posesiunii lucrului litigios uneia dintre pri n timu .uriluiuea drepiului dc p r o p r i e t a t e asupra obiectului litii w h i l i l i i l o l nu contesta dreptul r e c l a m a n t u l u i 1 * . i I hniiiiiliiuic lunii il niiiiii- ile dioil roniain, Paris, 1925, pag. 762.

lllll I H l l l l l

M
Zilele n care magistratul nu putea rosli cuvintele m e n i o n a t e , coincideau c z i l e l e n c a r e sc ineau comiiile sau sc aduceau sacrificii zeilor, sc srbtoreau dalin fapte istorice, evenimente la care magistratul superior, la nceput consulul, mai tr/i pretorul, erau mputernicii cu prczidarca ceremoniilor unde particip; toi poporul. Cot p r i v e t e locul, p r o c e d u r a in iun- la R o m a sc desfura: in forul roman din mijlocul o r a u l u i (n cc p r i v e t e j u r i s d i c i a c o n l e n c i o a s ) n t i m p cc jurisdicia, v o l u n t a r p u t e a fi exercitat o r i u n d e . P r o c e d u r a in iudicio Procesul trecea n aceast a doua faz dup ce sc consumase i ultimul act in iu c a r e era liiis contestaia (luarea de martori), u n d e martorii aveau rolul de a c o n s ' ' c prile d o r e s c sA ajung n faa j u d e c t o r u l u i , in scopul obinerii unei sentine,, D e c i , p r o c e d u r a in iudicio avea loc in faa judectorului i prezenta mai pui rigiditate d e c t cea in iure. d e o a r e c e existau mai puine limitri a d u s e libenii

aciune a prilor.

J u d e c t o r u l ii desfura activitatea n Fnrum sau Comitium, fr a fi s u p ^ restriciilor din calendarul j u d e c t o r e s c . In faa j u d e c t o r u l u i , prile foloseau limbaj c o m u n , t c e a u o scurt p r e z e n t a r e a speei, apoi o d e z b a t e r e pe larg. ~ s o n a l s a u p r i n p l e d o a r i i l e a v o c a i l o r . In a c e a s t a d o u a faz a p r o c e d u legisaciunilor era posibil p r o c e d u r a n lips. Potrivit Legii celur XII Table, j dectorul atepta pn la a m i a z , d u p c a r e , n lipsa adversarului, d d e a d r e p prii c a r e s-a p r e z e n t a t la p r o c e s . e d i n a , att c e a a m a g i s t r a l u l u i , ct i cea a j u d e c t o r u l u i se n c h e i a pu ntilnte dc asfinitul soarelui {hora xupreina). In dreptul r o m a n v e c h i , ca i n cel clasic, j u d e c t o r u l era o p e r s o a n parti Iar, aleas de pri i c o n f i r m a t a de magistrat. La nceput erau alei j u d e c a t d o a r senatorii, a p o i s-a a c o r d a t acest drept i cavalerilor. n afar de j u d e c t o r u l unic, la r o m a n i funcionuu i a n u m i t e tribunale, ttiicj n e p e r m a n e n t e , altele p e r m a n e n t e . Legisaciunilc erau de d o u a feluri: de condictio. judecat, in n u m r de trei: satramentum, iiulicis arhitrive posiuhttto

' d e e x e c u t a r e , c a r e erau d o u : tnanu\ iitiectio i pignoris capio. SacnunM turn. c e a m a i v e c h e p r o c e d u r a dc j u d e c a t , este a c i u n e a legii prin c a r e se j u d e c a u p r o c e s e l e cu privire la proprietate i la creanele cc aveau ca obici anumite s u m e d e bani sau anumite luerui i. Aceast legisaciune mbrca dou.'i Ibrin a) Sncruineniuni in reni - c n d avea ca obiect dreptul la proprietate; h) Sturaiucntuni inperxouam c n d era folosit in scopul valorificrii uni c r e a n e *>. n cazul lui SOt lamentuin in rem. bunul litigios era adus naintea m a g i s t r a t u l (de c \ e m p ! u sclavull IXv.'i era vorba dc un bun i m o b i l . s e aducea in m o d s i m b o ' II p a n i a c a din el i u l u a / d a de p m n t , daca era vorba de un fond, o c r m i d Cazul unei casc. ele), C e l e d o u pri atingeau pe rnd cu nuiaua (simbol al pute ' bunul n liligm, p r o n u n n d fiecare o d e c l a r a i e s o l e m n , nsoit de a n u m i * E. Molcu, P . Oaiiceo, Drept roman, Ed anta, Bucureti, .994. pag. 65.

lltllrtlc Apoi intervenea magislnitiil.dupa care urmau cteva replici ale celor plti|i, ni apoi u r m a provocarea la un sacramaitum {imu) in funcie de valoar... i nliii liligios, suma ce umia s intre n \isteria statului. La slTuitul primei faze ni australul atribuia in mod provizoriu bunul litigios uneia dintre pri. <n .1 ilniia II procesului, judectorul pronuna sentina. Rolul judectorului sc 1 Iu ii declara c un sacramentton este itntu/n i cellalt este iniuMum. n i ui Im I,I, i,mu ultim inpcrsoimm. legisaciuneaera folosit in scopul valorificrii i .Ic crean asupra unor s u m e dc bani sau asupra unor lucruri 1 1 . ' iv arhitrive postulalio - era o cerere adresat magistratului pentru a numt nu uni. Hm I I.I o legisaciune ce a aprut mai trziu (nainte prile ii alegeau 1 ll) i era folosit in speele mal complicate (partaje, delimitri dc terenuri, i I t: ii. [judecata prin somaie) a fost introdus intre anii 200-150 i.e.n..prui ^ ^ D l l l a t L'alpurnia, in scopul accelerrii judecilor care se desfurau greoi i un i clor dou proceduri anterioare i era acea legisaciune prin care rccla-manlul i II ii '.a \ m peste 30 de zile spre a alege pe j u d e c t o r . Mt\Mt\ tnlfi no ( p u n e r e a m i n i i ) consta n actul creditorului dc a lua cu el pe l,i in | . I C n-1 n c a r c e r a i a-1 u c d e sau v i n d e , d a c d u p 30 de zile de la ulIUMiiieii sentinei debitorul nu pltea, Debitorul era inut n nchisoarea cred ibilului l l i n p d e (.Ode zile, n condiiile p r e v z u t e de Legea celor XII Table i dac luui i spii aica acestui t e r m e n , debitorul totui nu pltea, putea fi vndut ca sclav lininiale sau putea fi ucis. t/.muj Inlcctio se p r e z e n t a sub trei forme: ntn i'i.n. lin indicai - era dat p e n l r u a a s i g u r a e x e c u t a r e a unei sentine lli 11 tui .e deja " ' i p r o c e s ) ; (Uiimn tniectit) pro iudicato - era dat n lipsa unei sentine de c o n d a m n a r e , i il n.i conin c u i v a cu i c u m ar fi fost j u d e c a t ; Humus Uuraiopura - c a r e p e r m i t e a prtului s fie propriul su vindex (gumlf hi i.i uplu a pentru restituirea d o b n z i l o r c m l r e t i . ' m m , apia (luarea de gaj) era o p r o c e d u r veche prin care i era recunoscut > d Ini dicplul dc a lua un obiect al debitorului cu tittu de amanet. Luarea ca |prc deosebire de celelalte legisaciuni, putea fi fcut n aTara zilelor de I'ii II nsc, l;u prezena prii interesate i fr prezena magistratului. figntnh iapia a p e r s o a n e l o r private se d e o s e b e a de cea a statului, p e n t r u c "i' ' ' li i I i k v c fcrtts verbis. Cel cure p r o c e d a pe nedrept la aceast legisD X p u n e a Ia p e d e a p s a aplicat furtului. I' lui a l i n n u l a r . Pi 11. edura legisaciunilor a fost aplicat timp dc ase secole. Dalonl caracterului fiu i cili u si exclusivist, ca va cunoate, dup aceast perioad, un declin evilll i ml iii Ic dezvoltrii economiei de schimb, dreptul vechilor Quiriti nu se mat .l.ipin nevoilor societii, tranzaciile comerciale necesilau forme mai flexibile niluilgiilitutcai formalismul procedurii aciunilor legii. Solemnilile procedurale I' II '"!", 11 ( IIcperepCKoro.PMMCKoc'iacniociipiiao.MockBa IOpncT.1997.

prevzute s u b pedeapsa nulitii aduceau dc multe ori atingere intc-resclor p' datorit comiterii unor greeli nesemnificative constnd in redactarea actelor, rosti cuvintelor solemne, respectarea formelor i m p u s e dc lege i altele.

Im Mit I li

P r o c e d u r a formular a nlocuit p r o c e d u r a legisaciunilor in d o u e t a p e : n3 inti prin legea Acbutia, iar mai trziu prin d o u legi Iuliae. I'rm legea Aebulia a fost i n t r o d u s p r o c e d u r a formular, c a r e se va a p l i c a acelai t i m p cu p r o c e d u r a legisaciunilor, prile a v n d posibilitatea de a alej ntre c e l e d o u p r o c e d u r i . A a d a r , legisaciunilc n u a u fost a b r o g a t e p r i n a c c a j lege, cu excepia tui c o n d t c t i o , dar prile de c e l e m a i m u l t e ori s-au orientat crjj ili.tli fi I n o u a pro-cedur D a t a e x a c t a apariiei legii Aebulia nu a putut Ti stabilit, d a r i pti, a fost situat ntre anii 149 i 126 .e.n. ntr-o o p i n i e , legea Aebulia nu a inven ns formula, ea n u m a i a sugerat-o printr-un p r o c e d e u utilizat n acea perioada! miri F( din c a r e legiuitorul s-a inspirat. llnr I Unii r o m a n i t i au s u s i n u t c f o r m u l a ar p r o v e n i dintr-un obicei local p r o v i n - c i i l o r d c civilizaie e l e n . Astfel r e c l a m a n t u l a d r e s a o c e r e r e s c r i i PI autoritilor, care ulterior e r a c o m u n i c a t p a l a t u l u i i prin care acesta era eherrv (h s se p r e z i n t e la conventus. nIh intr-o alt o p i n i e , la c a r e ne raliem, formula s-ar d a t o r a iniiativei pretorul I/mm pere-grin. Ptetorul administra dreptatea ntre peregrini sau ntre peregrini i ectei lllll I hh Pere-grinii nu a v e a u a c c e s la legisaciuni, iar prin rostirea greit a c u v i n t e s o l e m n e ntr-o limb pe c a r e nu o c u n o t e a u , ei p u t e a u p i e r d e p r o c e s u l . n a c e f l j i ini dini situaie, pretorul ar fi r e c u r s la o p r o c e d u r diferit. Prin legeaAebutfas*nfptuit o reform parial, reforma fiind desvri Utili prin legile luliae iudiciariae date n timpul lui August. D u p mai mult de o s u t i | tun i ani. t i m p in c a r e au fost folosite, att p r o c e d u r a legisaciunilor, ct i procedi - l u i formular, apariia legilor luliae a determinat abrogarea legisaciunilor, eu e x c e p j ' pliH In, a trei cazuri e x c e p i o n a l e (damnam injectam, procesele j u d e c a t e dc centumvir] / . n m a t e r i e de jurisdicie v o l u n t a r ) , F-stc acel mic program sau insiruciunc scrisa prin care magistratul indic j u d e i # i d i l torului - n termeni imperativi - ceea ce trebuie s fac " . F o r m u l e l e dc judecat cnjl Un* redactate de ctre magistrat cu c o n c u r s u l prilor, pentru fiecare p r o c e s In parte II Magistralul nu redacta ns ntotdeauna, pentru fiecare cauz o formul absoj r nou;prin edictul su, magistratul stabilea formule generale i permanente n v e d e I u . sancionrii juridice a diferitelor raporturi sociale. Pentru a pune capt unor a b u z T l'un din partea pretorului, prile puteau apela Ia tribunii plebei. De asemenea, p a r / I U | pmeau recurge la tribunii plebei cnd pretorul refuza s treac n formul o '.v< v//rj I I In a n u m i t e situaii pretorul puica refuza formula: d l n d faptele nu corespundeau formulei unei aciuni prevzute in edict, nici fl mulai unei .icnmi civile i nu puteau determina redactarea formulei unei aciuni n d a c pitilul oferea r e c l a m a n t u l u i o satisfacie care r e p r e z e n t a c h i a r obieoj cetei n
'i

ti.i

"O Tomtilcscu. Drept privai rumim, Bucureti, 197.1, pag. 79. " IT Oii.ud. Mttnue\ etmentalr* di dnii ttmutin, Paris, 1929. pag, 1059.

un

I I

1
ui

37

i n i , irc prtul invoc in (aa m a g i s t r a t u l u i o excepie care nu ridica i 'i i u'i'l i! I ml pAtAlul a c c e p t a c rcclumantut este c r e d i t o r u l unei s u m e dc baiu; u |i,'liAtu] nu sc p r e z i n t in iarc sau, d a c a se p r e z i n i , nu se apar uti .. i ..In ,'i iu m o d c o e r s p u n z t o r " I Iu are patru pri principale si d o u pri accesorii. Pentru ca o formul In II i ea ea s cuprind una d i n t r e prile principale - intenia, demon, undemnuim. adiudwatio. Prile p r i n c i p a l e sunt aceleai in tuatc forlllili li aciunilor de acelai fel. Prile accesorii (adiectiones-prescriptio si exi/if/u) exisluu in fomiul n u m a i la c e r e r e a prilor i erau diferite, d u p cazul om ici al lin muici aceleiai a c i u n i " . I numita ncepea i n t o t d e a u n a c u n u m e l e j u d e c t o r u l u i unic sau al r e c u p e r a t o llni N u m e l e j u d e c t o r u l u i sc c o m p l e t a odat cu redactarea formulei.

ll

MSI
:t
,U

:m

da
al ci i: 1

I'lli lle p r i n c i p a l e ale f o r m u l e i flltntllta i. upi uideu i n d i c a r e a dreptului r e c l a m a n t u l u i (afirmarea preteniei i I II li a pe cure dorea s i-o valorifice). O r i c e formul trebuia s c u p r i n d IRUL i. i epie tcea aciunea in injurii) d e o a r e c e n lipsa acestei pri, j u d e c aei iiml nn putea s c u n o a s c c e r e r e a r e c l a m a n t u l u i . ie Iim ii/m puica ti certa-cnd obiectul dreptului este precis determinat, sau incerta Aiul obiectul dreptului dc crean este lsat la aprecierea judectorului. Imenlio se 1 i l.i n liunilc personale:,v/parteNumeriumNegidiumAuloAgcrioSistertium i il i/e ojwrtere. iar la aciunile in rem astfel: si parte hnminem ex ture Quirir*i| ul <f -,,,i (,,.', If-crii e*sc Formulele care c u p r i n d e m cuvintele: oportere (pentru aciunile e t h i t "iidi i .ui i i iure Quirithtm (pentru aciunile in rem) se numesc in ha con11 unu ce pretenia pe eare o conin se ntemeiaz pc ius civde, spre deosebire cep| u Iu II nu lele in fac turn conceptae ce conin prclenuni dc drept pretorian. vii i . nvuwtratio arata fapiul pc care r e c l a m a n t u l i n t e m e i a z p r e t e n i u n e a . 1 i! va verifica d a c acest fapl exista sau nu, iar pc b a z a rezultatului i .ic c imi'i II s n d a m n a sau l va absolvi pe r e c l a m a n t . idludleatia reprezint a c e a parte a formulei prin c a r e se d dreptul j u d e c a tului i u a n s f e r e proprietatea la cele trei a c i u n i , intentate pentru ieirea din e d e r l 1 ' ' ^ Ifli ictio famiUae herciscundae, communi dividutuio i finium regunbuz"'"i idludicatio era r e d a c t a t astfel: Quantum adiudicari aporiei, index p i * f\W/i c/jfj i 'iinilcu\iiiu> ( c o n d a m n a r e a ) este o r d i n u l dat de ctre m a g i s t r a t j u d e c t o r u \ i iiiiilmituc sau s a c h i t e pe prl. Condemnatio putea fi: fio certa - j u d e c t o r u l puica s c o n d a m n e pc prt la o s u m dc

II i : I iitAdc pretor n Formul; bice)] ' tihdemnaflo incerta cum taxatione - pretorul nu stabilea s u m a , ns fixa o nilrt m i u i m n i peste care nu se puica trece, atunci cnd j u d e c t o r u l l c o n d a m n a pAirti In n s u m dc b a n i ;

Silui 4 10
ml, Manuei elementaire de droit romaln, Paris. 1929. pag. 1059.

eondemnatto incerta ct infinita - c n d p r e t a m ] lsa l:i aprecierea j u d e c a t o s fixeze s u m a . tara a-i pune o limita, n acest caz. condemnatio se stabilea usiiel valoarea din m o m e n t u l cnd s-a redactat formula, conform principiului qtuaitl res est, care sc folosea la aciunile .w/r/ iuris: lic valoarea obiectului litigiului m o m e n t u l cnd s-a p r o n u n a t sentina, conform principiului quanti ea r e e W ' se folosea la aciunile arbitrare. Condemnatio incerta ct infinita putea fi re si astfel: quannim pecuniar bonum atquum vldebtnir(l& acria in iurkmtm malaria) sau prin: quod aequius melius evit (la actio rei tiVonat'/Condam putea s ajungi la dubla valoare a obiectului litigant, n c a z de in filiaia, dc duirc a preteniei reclamatuului, conform regulii adversus infitiantem lls ci pjj duplum. Magistratul putea si o r d o n e judectorului s p r o n u n e o condami duplum, triplam sau quadruplum, sau s ia n considerare interesul reclamant {quanti interes; sau inter/ut). Pretorul putea s r e c o m a n d e j u d e c t o r u l u i s c d a n i n e ex bona Jide sau la quantam pedtfnkttn bonum aeqmini videbitur"'. n situaia n c a r e c a u z a i s e p r e a confuz j u d e c t o r u l u i , a c e s t a putea l l trimit altui j u d e c t o r pentru a o soluiona, iacnd o declaraie sub j u r m n t ,(/ nou iiquere. Prile a c c e s o r i i a l e formulei Praescriptio se nscria n formul nainle (praescribere nseamn a scrie naitl de..,) dc intenia i se u r m r e a prin aceasta s se satisfac fie unele interese i\ reclamantului {proactore) fte ale prtului {pro red). Prin praescriptio pro act reclamantul era ferii a-i v e d e a dreptul su stins prin efectul extinctiv al lui li contestaia, iar p r i n praescriptio pro rec, tic e x e m p l u dac reclamantul revciidit un lucru n calitate de m o t e n i t o r al proprietarului, prejudicia aslfcl dcvoluiurll motenirii. Nu sc e x a m i n a dect chestiunea prejudiciabil i nu cea de fond, i| dreptul reclamantului nu sc stingea. / raescriptianespro rea au fost nlocuite, t i timpul, prin excepii. Excepia consta n invocarea unei mprejurri prin carcprl nltura pretenia r e c l a m a n t u l u i , dei anterior cl nu o contestase, Excepiunca Ui buia s fie invocat in inre, iar j u d e c t o r u l nu putea ine s e a m a dc ea d a c nu el , irecut n formul, ntruct cuvintele siparet din c o n d a m n a r e nu i permit deci i u cerceteze aprarea direct, R e c l a m a n t u l a v e a posibilitatea s cear inserarea un i n clauze (replic), prin care rspundea excepiunii prtului, i a r a e e s l a d i n urm puie I | la rndul su, s folo-scasc o duplic. Pentru a rspunde la duplic, reclaman] cerea instanei inserarea unei triplice. Existena excepiunilor, a duplicelor, a triptic j lor, ne arat c principiul unitii de c h e s t i u n e nu a mai fost respectai, j u d c c t o M m fiind nevoit s cerceteze mai m u l t e chestiuni n acelai proces. La form, toate excepiunile sunlpretoricne. fiind cuprinse n edict, ns d i s p o z i i sancionat dc excepiunc nu trebuie s fie neapral pretorian. E x c e p i u n i l e l puteau baza pe legi, pe senatusconsulte, pe o constituie imperial. Exceptio am\ ( d e doi), metus ( d c t e a m ) , rei venditae ct traditae (a lucrului vndut i p r e d a t ) ! fosl a d e v r a t e excepiuni p r e i o r i c n c " ,
M

I. Caluncanu, C'urs elementar de drept roman, Bucureti. 1927, pag. 617. " Oams 4.-11.

P P L M N I K NU FOST M P R I T C T I :

i Ivite >i honorarii - a m b e l e e m a n a u dc la pretor, / nb,i iliMiii 11 (il aprau pe pr! de c o n d a m n a r e ) i ininutorii ( d i m i n u a u cuantu mul 1 niiil.iiiiii.'iiii); < 1 i'fiiuni bazate pe e c h i t a t e i e x c e p i u n i dc o r d i n e public; 1 'i in ni perpetue sau peremptorii (puteau fi invocate oricnd i p e r m i t e a u o iii' In integrum) i t e m p o r a r e sau dilatorii ce se invocau n u m a i ntr-un uniunii lei meu.

I Nnluneu i c a t c g o r i i l e a c i u n i l o r N d r e p t u l p r i v a t r o m a n . In I n o a d a procedurii formulare, adio avea u r m t o a r e l e a c c e p i u n i : 1M - i. il, I.- ,1 exercita reclamaia, aa cum sc nelege din actionem exenerc; Ibnnula mbrac reclamaiunea, aa c u m ne arat ac tio datitr. adio proponitur, li pini de a reclama, d u p c u m ne arat Instituiile lui J u s t i n i a n : actia nihil ,ilttt,i est ipitun ius persequendi iudicio quod sibi debetur 111 ituiiu l.tsic, unele aciuni erau d e n u m i t e p r i n cuvntul iudicium, d e e x e m |iln litdtt 1,1 bonete ftdei. rn iile sau c l a s i f i c a r e a a c i u n i l o r I Aciuni reale i aciuni p e r s o n a l e . Prin Bi iuiiilc reale se u r m r e a r e c u n o a t e r e a dreptului DE p r o p r i e t a t e sau A unu nil drept REAL purtnd a s u p r a unui lucru. Drepturile reale sunt o p o z a b i l e erga J I permit titularilor lor s intenteze aciunile reale c o r e s p u n z t o a r e impolIVLL oricrei p e r s o a n e care Ic ncalc. A c i u n i l e reale au fost n u m i t e n latina Iii mi A i uuli< aiioncs (revendicri) - dc e x e m p l u rei vindicatia. sau au fosi n u m i t e 'n * DE e x e m p l u herediiatispetiia (petiia de ereditate). \> lumile p e r s o n a l e o c r o t e a u d r e p t u r i l e p e r s o n a l e , dc crean, referitoare la 1 1 uimea creditorului d e a cerc debitorului s-i ndeplineasc obligaia. D r e p U ||< 1H1 IOUIIIC erau relative, adic p r o d u c e a u efecte n u m a i ntre prile e o n t r a c iUIIi' A I ' i i i n i l c p e r s o n a l e au fost n u m i t e i condictionc-s (de la candicere c a r e I M I T A U s o m a ) , termen impropriu d e o a r e c e nu ntlnim nici o s o m a i e . 1 1 mai important aciune inpersonani a fost d e n u m i t prin t e r m e n u l adio i ' 1 ndictio. i a n u m e adio certae creditae pecuniae ( a c i u n e a p e n t r u o inmil hlini de bani m p r u m u t a t ) . ' \< j u n i i civile (uctionesciviles) i aciuni honorarii (acionat honorariae). I Ic civile suni a c e l e aciuni ale cror formul era redactat dc p r e t o r in ius (tu Innmilft erau trecute c u v i n t e s o l e m n e utilizate dc pti in legisaciuni). 1 u m l i . ,\ ilc .iveau intenia in ius concepta. prin care j u d e c t o r i i trebuiau s 11 ' l a . 1 potrivit dreptului civil, pretenia r e c l a m a n t u l u i era ntemeiat. 1 i' ' ivite erau perpetue, \. puiule honorarii erau aciunile pretorienc i aciunile create dc edilii curuli, 1 in ||i iu ni ele puteau fi intentate timp dc un an de zile. A c i u n i l e onorarii, " 1111. | nu ui 1 cspcctivc. aveau trei feluri dc formule:

40 formula infactum (in fapt) este a c e a formul c a r e c u p r i n d e o inwww,. se prezint faptul svrit dc o p e r s o a n , fapt sancionat de pretor; formula HI fui (in drept) cu ficiune, c u p r i n d e n intentioafirmaia unui d dar se a d a u g o ficiune -judectorul trebuia s ia n c o n s i d e r a r e un fapt n e linit ca i c n d ar fi avut loc, sau s nu in cont dc ceva, ca i c n d nu ar fi avut dei n realitate exist; formula cu transpoziie c u p r i n d e n intentio un n u m e , iar n condeinnuth all n u m c w . Aciuni arbitrarii. Iile c o n i n e a u n formula lor o chuxula or ntruni. Potrivit acestei el judectorul dup ce constat temeinicia dreptului reclamantului, n a m ' p r o n u n a s e n t i n a , d d e a un o r d i n p r t u l u i s satisfac p r e t e n i i l e recla lui. n a c i u n i l e a r b i t r a r i i , j u d e c t o r u l a v e a o d u b l a c a l i t a t e : a c e e a dc c n d d d e a o r d i n u l i nu t r e b u i a s r e s p e c t e nici o regul, i calitatea d e j tor, c n d p r o n u n a s e n t i n a de c o n d a m n a r e , iar n a c e a s t calitate ire' respecte t e r m e n i i formulei. J u d e c t o r u l nu-1 p u t e a obliga pe p r t s-i n d e c a s c o r d i n u l , ns d a c p r t u l nu e x e c u t a acest o r d i n , acesta era condamnai 0 s u m de bani s u p e r i o a r satisfacerii arbitrate sau valorii c o m e r c i a l e a luciul litigios. S o l u [ i a arbitrat de j u d e c t o r p u t e a 11: restituirea lucrului, plaiuinl s u m e de b a n i , o accepiilatio ( i e r t a r e de d a t o r i e ) , d i s t r u g e r e a u n o r lucrri, itj gerea unei o b l i g a i u n i p r i n d o i sau v i o l e n , c r e a r e a unei noi obligaii faa vecbiul c r e d i t o r sau transferul p r o p r i e t i i , d a c aceasta a fost luat prin doi violen. Procedura civil roman. 4. Aciuni directe (actioncs directae) i aciuni utile (actioncs utiles). Aciuij directe erau create p e n t r u a s a n c i o n a un a n u m i t fapt, iar aciunile utile i e x t i n s e de la c a z u r i l e pentru care fuseser c r e a t e , la alte c a z u r i . A c i u n i l e dtT pul ea u d e v e n i aciuni utile. 5. A c i u n i de d r e p t strict ,'actiones strici iuris) i a c i u n i de buncredfl (actianes bonae Jidei). A c i u n i l e de d r e p t strict s u n t a c e l e aciuni n c a r e j d e c t o r u l , datorit formali s-mu lui, a v e a o sarcin limitat. J u d e c t o r u l inlerp ta c o n v e n i a d u p sensul literal al t c r m e n i l u r folosii n c o n v e n i a ncheiata. pri". A c i u n i l e de b m u - c r e d i n suni aciunile in care j u d e c t o r u l interpret convenia dup voina prilor i aplicnd principiul echitii. n aciunile debjj credin, formula c o n i n e a c u v i n t e l e ex hnnaftde. N u m a i aciunile personal ius i IncerlcH puteau fi aciuni de bun-crediu, excepie t c n d peiiia dc itatc. ac{iunea c a r e sanciona dreptul dc m o t e n i r e . 6. A c i u n i certe i aciuni incerte. In funcie de intenia, dac era certa sau incerta i c o n d a m n r i l e erau certe incerte. " I. Ctuneanu. op, cit-, pag 620. M I. C'luneanu, op. cit. pag. 621.

41 |MJJ|a^^

umil |iiivutc si aciuni p o p u l a r e . l" n p n v a t e o c r o t e a u interese j u r i d i c e private t puteau fi intentate nui persoane ale cror interese erau r e c u n o s c u t e . Ai (umile populare p u t e a u fi intentate de orice c e t e a n in interesul obtesc, iun ml io ios( inculcate dispozi|ii legale. A m e n d a p e r c e p u t a dc la infractor iiiiinn d e m m n t o r u t u i (aciuni de cffuxts et dejectis, dc a!bo cormpto). in ni o | ilm p o p u l a r e p r o c u r a t o r i i , c o n d a m n a r e a sc p r o n u n a n interesul ui i.ii denuntorul primea, ca r e c o m p e n s , o parte din a m e n d (aciunile IUI, de festamenta aperta).

t Mijloacele e x e p i n n a l e ele a p r a r e p r e t o r i a n . ' lorum privatorum ( o r g a n i z a r e a p r o c e s e l o r p r i v a t e ) m n mul cu ordo se caracterizeaz prin mprirea procesului in d o u faze: ' i 0 realizeaz n faa magistratului /;'turc), iar LI doua faz. arc loc n faa i dorului (in iudicio). Pentru ca procesul s existe, era n e c e s a r p r e z e n a I H I I h Im piui in faa m a g i s t r a t u l u i " . D a c p a r a t u l n u se p r e z e n t a , p r o c e s u l nu . .i loc, ns magistratul putea s-1 a m e n d e z e , iar d a c sc a s c u n d e a se i iiullM reclamantului s-i scoat la vnzare b u n u r i l e . [ii au fost: pretorul urban (367 .c.n.) pentru procesele dintre cetenii Iiiu a m i l i i pretorul peregrin, pentru procesele dintre cetenii romani i l * i . ,u nu .ui intre peregrini. n Italia reprezentanii pretorului urban au foslprae/ec\tk tinda (persoane nsrcinate s spun dreptul), nlocuii ntr-o a n u m i t j ^ H j l |ifui magistrai municipali, duoviri ture dicundo (cei doi brbai ca s spun 1 11 i ui). cnd dup rzboaiele civile, locuitorii Italiei au prunii dreptul de cetenie/ . i i put, cetenii nu puteau fi judecai la R o m a , astfel aceti prefeci erau II i di l.i R o m a pentru a organiza procesele iti oraele mai ndeprtate. D u p ce Ml Im uitorii Italiei au devenit ceteni romani, au apnit dunvirii. magistrai locali, In, (MOVUL n, oi ganizarea proceselor revenea guvernatorilor, iar mai apoi acestora li Uugai quacstnrii.ee ndeplineau atribuii asemntoare edili lor curuli la R o m a . MnHlslruii aveau iurisdictio t imperhim. Iurisdietio putea fi: ccmlentioxa i lut Ixdicda confentiosa reprezint dreptul de a o r g a n i z a instana Iurisdictio tria era dreptul de a c o o p e r a la realizarea unui act juridic prin s i m u l a r e a MII il I proces. ttnpei ium reprezint totalitatea drepturilor magistratului i c u p r i n d e a , n sens . umxdicUo Sc fcea distincia ntre imperhim menim, c a r e c u p r i n d e a putoii militare, religioase i administrative ale magistratului superior, i imperhim tkWum c.ifc se referea la d r e p t u l dc a o r g a n i z a inslana. ' I" I lu.ii.l, op. cil., pag. 106 " I lluncauu, op. cit., pag. 622
1

i H'

4
Rolul pretorului n soluionarea litigiilor pe cale administrativa Pretorul puiea interveni nire pri prin u r m t o a r e l e p r o c e d e e : stipulai praetoriac, inlerdicta, misslones in possessionem, in integrum restitution Stipulaflimile pretoriene erau contracte verbale ncheiate de pri n ordinului pretorului, pentru a sc asigura interesele u n u i a dintre adversari s a u c" ambilor e v e n t u a l i adversari, S t i p u l a i u n i l e p r e t o r i e n e erau ulilizalc din t r l e g i s a c i u n i l o r Un c a z des ntlnii a fosl damnam infectiun ( p a g u b a n e p r o d dar i m i n e n t ) - c n d dc e x e m p l u , c a s a unei p e r s o a n e u r m a s se p r b u c a s u p r a casei v e c i n u l u i ; v e c i n u l p u t e a obliga p c proprietarul acelei c a s c l a p u n e i s u m e de b a n i . ca d e s p g u b i r e in situaia n care casa sc va p r b u i . S t i p u l a i u n e a p r e t o r i a n , n e p o c a postclasic, tinde s fie confundar cu terrogatia in iure ( n t r e b a r e a n faa m a g i s t r a t u l u i ) , c a r e p u t e a fi t c u t att adversar, ct i de magistrat, Missia in possessionem r e p r e z e n t a trimiterea reclamantului dc ctre pretor, n d e t e n i u n e a , fie in p o s e s i a b u n u r i l o r prtului, Missio in possessionem p u r l a fie a s u p r a unui obiect d e t e r m i n a t , fie as unui ntreg p a t r i m o n i u , a a d a r putea ti; missio in mu sau missio in bona. Missia in bona sc realiza; spre a c o n s t r n g e prile s-i d e a c o n c u r s u l c i p r o c , la t o a t e actele n e c e s a r e la desfurarea p r o c e s u l u i ; spre a asigura un: drepturi, dc exemplu dreptul legatarului asupra valorii ce a primit-o prin testam interdicteie erau o r d i n e prin c a r e pretorul i m p u n e a unuia sau a m b e l o r pi fac un a c t j u r i d i c , s a u s sc abin de la a face un a c t a n u m e . D a c p r e l o n i a d r e s a u n c i a dintre pri, interdictul era s i m p l u , iar n cazul n care pretorul a d r e s a a m b e l o r pri, interdictul era d u b l u . Interdictele a p a r in texte prin secolul M-leaien.. n e p o c a legisaciunilor. Mai trziu, alturi de edicte au aprut i aciui cu s c o p a p r o a p e identic. Astfel s-a afirmai c p r o c e d u r a interdictelor ar reprc^ei ta o form de tranziie nlrc p r o c e d u r a legisaciunilor i p r o c e d u r a f o r m u l a r ^ D u p forma lor, interdictele au fost m p r i t e n: exhibitorii, c n d se o r d o n a nfiarea (exibere), de e x e m p l u tnterdtcium homuie libero f.v/rriitvtj/fj.'resiitutorii, c n d sc o r d o n a restituirea unui lucru, e x e m p l u inlerdictum-quorwn tawwr/N,'prohibitarii, c n d se o r d o n a o ab.stcniur dc e x e m p l u uti possidetis, utrubi. Restituito in integru/n rcprczinl actul prin care pretorul pune n starea juruit anterioar, o persoan care a suferi t o p a g u b a pri n aplicarea strict a dreptului pozjj In tnti'yntin resritittio, c u m o n u m e a Gaiits, a aprut din timpul legis;tc|iuni| fiind necesar existena unei autorizaii in cazul absenei in interesul statului cm din partea s e n a t u l u i . D u p apariia legii Aebutia, aceast autorizaie nu a mai fi n e c e s a r . C e l mai vechi c a z dc in integram restituito a fost acela de ob absentul (din c a u z a a b s e n e i ) . Era v o r b a dc o p e r s o a n c a r e a fosl absent n interes statului i a fosl p g u b i t . n lipsa ci, printr-un act j u r i d i c (de e x e m p l u in caz uzucapiunii). Astfel, o persoan este absent n interesul statului. n timpul absent acesteia, o atl p e r s o a n d o b n d e t e prin u z u c a p i u n e terenul p e r s o a n e i absea " P. Girard. op. cit., pag. I0G2.

43

Amin s e , prima p e r s o a n va o b i n e prin in integram restituito, posibilii Intenta aciunea n r e v e n d i c a r e , u z u c a p i u n e a fiind c o n s i d e r a t inexisDlunca intentata se numea cu un t e r m e n general actio rcsc'tssoria sau mini 'Hii M i n o r i l o r l e era acordat n m o d general o in integram restitutio ob W'i f minor nsemna puberul cu vrsta ntre 14 i 25 dc ani). Majorii beneficiau UtHti'Kium rcstitutioln m o d e x c e p i o n a l , in situaiile: obabsentiam, nbcapi1 inuitiuirm, ob errorem, ob metum, ob dolum" . I nudiulc .tcordrii unui restitutio in inlegrum: ii Imunului s se afle ntr-unui din cazurile p r e v z u t e n edict; Iul p m d i c c a r e se cere s fie anulat, sa" fi p r o d u s o pagub pe nedrept; ni nu existe o alt m o d a l i t a t e dc reparare a p a g u b e i . In dreptul clasic, restitutio in integram s-a a c o r d a t n t i m p de I an util dc la 1 " i minoritii, a absenei sau a celorlalte c a u z e . n timpul lui Justinian anul I n liutisformai n 4 ani continui (quaoriennitan continuam)**. ' i .i in uulivia sc desfura n faa unui j u d e c t o r sau a mai multora, c a r e 11 ntinai p e r m a n e n t sau un tribunal n u m a i pentru o cauz d e t e r m i n a t . In.lii anus (judectorul unic) pute3 fi: iudex. c a r e e r a un particular ales d e " i i i" ni singur cauz i confirmat de magistrat i arbttcr, care j u d e c a caun i i n e se constata ntinderea dreptului (de e x e m p l u in a c i u n e a de partaj n 1 n u n ui trebuia s m e a r g la faa l o c u l u i ) " . 1 1 Iniialele n e p e r m a n e n t e erau a l c t u i t e d i n r e c u p e r a t o r i , c a r e j u d e c a u li| l l h i ilniiie strini i cetenii r o m a n i i mai trziu c h i a r a n u m i t e p r o c e s e dintre PN|eni datorita urgenei (procesul j u d e c a t de ei trebuia s ia sfrit ntr-un t i m p ui i Recuperatorii erau ntr-un n u m r impar: 3 , 5 sau 7, o parte r o m a n i , o parte
pi*I|IIIII

11

.11

11J
In
n i

ii ,l| ll
il)
III

,'C

r-J J .

nil

lilmmilele permanente erau alctuite din decemviri i centumviri. Decemviri \udkandis (cei 10 brbai care j u d e c procesele) j u d e c a u procese dc libertate. 11 ilnni.ihil c e n t u m v i r i l o r (cei 1 0 0 b r b a i ) , n ciuda d e n u m i r i i era formal din 0 r Judectori, c t e 3 din fiecare trib ( m a i t r z i u n u m r u l lor a j u n g e la 180). ivirii erau mprii n hastae, i j u d e c a u litigii privitoare la p r o p r i e t a t e i

Administrarea justiiei I i nlca era mprit de magistrat n public, in coimtiutn, iar pe Ia sfritul 'iililieii.iii forum (piee la Roma). n general judectorii i desfurau activitatea n :ra i j ^ i N ' i / n i i H i , i a r dac aceast pia era ocupat, treceau n forum Centumvirii judecau iu iti ' i Hi* ,i luli.i Magistraii judecau nutiiai in anumite zile (fasle. con niae), iar in dreptul Ujli i m i n a i vara i iama, fiind vacan judectoreasc primvara i toamna. re
ii e icn| .en

'I h 1 l o u u u K o r o , II, C. | ' | | ' i i . i I W . c r p . 57-89.


'I

r i c p c T c p e K o r o . P i i M C K O c uaCTtioe

npano. MocKBa.

M K f c T i i i i u a i t a I I j f s p u i n n . i e i j i p a i MCIITLI u i r e p e H O / t c u e i i p i i M C i a u i i H M i i

IU I K | H . - i c p c K o r o . MocKBa. Havka 198-1,crp. 158-179 t' rtniHilcscu, Drept privai roman. Bucureti, 1973, pag. 89.

44 ludicia legitima erau instane buzate pe lege. la R o m a sau la aproximai 1 kilometru i j u m t a t e n jurul Rotitei, in faa unui j u d e c t o r unic. cetean roi prile a v n d o b l i g a t o r i u c e t e n i e r o m a n a . l u d i c i a imperio cantinentla instane b a z a t e pe imperiuni. Procesul n p r o c e d u r a formular era mprit n d o u faze; i/t turc i iu iudk F a z a I/I ture, ncepea prin citarea prtului, folosindu-se aceleai proecdef citare ca i n p e r i o a d a legisaciunilor: in ius vocativ, vadimonium cxtnvudtti fi condictio. in ius vocaia, reclamantul chema pe prt n faa m a g i s t r a l u l u i , priit rostii unor c u v i n t e s o l e m n e ; in iuslc vaco. n cazul In care prtul refuza sa m c a r f l reclamantul trebuia s constate cu martori acest refuz, u r m n d a ncerca s-l jn sine. D a c prtul vroia s % a , r e c l a m a n t u l trebuia s p u n m n a p e el. D t a prtul era bolnav, btrn sau avea un defect fizic, reclamantul ii d a d e a un iumm turn (car n e a c o p e r i t ) , iar dac refuza, r e c l a m a n t u l putea s nu-i ofere o litiera (pf acoperit).' Prtul putea s nu execute obligaia dc a - 1 i n v i t pe reclamant, coti', tuind un vindex (un fel de garant). Pentru c e t e a n u l srac, oricine |ii:ie:i li dex. C n d prtul se ascundea, r e c l a m a n t u l u i i sc a c o r d a o missio inposs^^M em, c a r e d e t e r m i n a uneori vnzarea bunurilor* 1 ' .Persoanele cu o stare social ml bun evitau procedeul in hiS vocaia, fixnd o d a t a care c o n v e n e a tuturor p r i W P r o m i s i u n e a dc a sc nfia {vadimonium extrajudiciar) nu atrgea r s p u n d e r e a prii citate, ci a garanilor (vades). Vadimoniul extrajudiciar. n d r e p t j clasic, r e p r e z e n t a promisiunea fcur dc prt s u b forma unei stipulaiuni. p care se obliga s sc prcz.inle n faa p r e t o r u l u i Ia data stabilit. Condictio era o somaie extrajudiciar adresat de reclamant prtului p e r e g n l n fa|a magistratului, prtul putea avea u r m t o a r e l e atitudini; s r e c u n o a s c preteniile r e c l a m a n t u l u i (con/essia iu iure}, astfel el p i e r z i l procesul. Procesul continua, n cazul n c a r e obiectul litigiului era un b u n ceri i i f o prestaie, pentru a sc determina ct d a t o r e a z prtul r e c l a m a n t u l u i ; s nu se a p e r e cum trebuie (nan defensio uti aporiei). i in aceast situa prtul pierdea procesul; s n e g e preteniile reclamantului. R e c l a m a n t u l propunea magistralului formula de j u d e c a t , u r m n d ca acesfl din u r m s considere dac pretenia r e c l a m a n t u l u i este proprie sau i m p r o p r i i pentru a p u t e a constitui baza unui p r o c e s . Magistratul nu redacta formula d a j pretenia reclamantului era considerat dc acesta n afara legii. R e c l a m a n t u l p u t J c e r e prtului un jurmnt, dup cc m a i nti i-a fcut c u n o s c u t e preteniile saf De a s e m e n e a , prtul putea sa ntoarc r e c l a m a n t u l u i j u r m n t u l , p u n n d u - 1 j u r e d a c a daioria exista sau nu. D a c prtul nelegea s sc j u d e c e concurnd 1 desfurarea procesului, magistratul trebuia s treac la p r o c e d u r a de numiri} j u d e c t o r u l u i . Numele judectorului trebuia trecut n formul*'. Litis contestam este un act maternii, ultimul al procedurii in iure, ce const, remiterea unei copii a formulei sau dictarea ci dc ctre r e c l a m a n t prtului CJirard. op. cit..y*t, 'O*-5, ' C. Tomulescu. op. < iln mim | l Mul

45

oximatffl ieau rom nu-ntia etl i n: iudii procc<J xdajudijM prin rostiri i s mea: c a s-1 pe el. D i ia un hmj, 0 litiera anl, co

' uh i untestatia avea u r m t o a r e l e efecte: nit extiuctiv - d e t e r m i n a stingerea dreptului subiectiv d e d u s j u d e c i i ; ^ H j V c l c r e a t o r - consta in naterea unui alt d r e p t , dreptul la s u m a de b a n i la i ii nulei ,'iiorul I-a c o n d a m n a t pe prt; i'd 11 n-flalor lixator- consta in stabilirea elementelor reale (afirmaii Ic prtilor), li i i I' nientelor p e r s o n a l e (judectorul sau prile). n situaia in c a r e unul din toMIti flemeriic se s c h i m b a , se modifica i formula, deci se va realiza o translaia |i<i/ii n (modificare de formula). \tfun Halea de a fi parte in proces si reprezentarea. Putea fi p a r t e ntr-un |ili'ii>i m i c e p e r s o a n a crei c a p a c i t a t e j u r i d i c era r e c u n o s c u t de dreptul i Sclavul care nu avea c a p a c i t a t e j u r i d i c i peregrinul, dup vechiul ius Hffa "ti puteau li pri ntr-un p r o c e s . Fiul d c familie, d a c i s-a r e c u n o s c u t |itili<|ii'iidi n.i p a t r i m o n i a l , putea fi parte n p r o c e s .

Dup cum a n u m i t e c a u z e privitoare la vrst, e x p e r i e n sau s e x . nu ating iiiliH'i llvitutca de drept a celui cc le are, tot astfel atari condiii nu m i c o r e a z nici iute fi i* pin lintea lui d e a figura ca parte n proces, ca titular al dreptului sau al obligaiunii laic I iar aceste p e r s o a n e nu pot svri acte de p r o c e d u r , dup cum, dei social ii iililili, Ic i Ic drept, nu pot svri acte de administraie a averilor. Le lipsete putina i r o r prii ' (i manifesta personalitatea j u r i d i c in luptapentru drept" dus n a i n t e a j,eu r s p u l iltu publice.In p r o c e d u r a formular a fost a d m i s r e p r e z e n t a r e a n justiie, : in d r e p t i | n .1 i . i l c l reprezentani privai i reprezentani legali 4 ". limii, p r i Hcpiivciiliinii privai au fost cognitor i procurator. Cognitar era constituit iitlu' solemne, in prezena adversarului, i nu se admitea nici termenul i nici lui pere rar "hliii In dreptul clasic, cognitar era constituit n l'ua magistratului prin cuvinte ui mi puteau rosti att n limba latin ct i n limba greac. Nu puteau fi cognitor el piereai * Ic ll soldaii. Procurator adlitem era un reprezentant care putea fi numit fr iun c e r t s j ist situa d e a aces' impropr] r i ii l i I ii d; "' lemne, chiar in lipsa adversarului i fr ca acesta s tie. Defensor era acea im mm ud care susinea interesele unei pri injustiie, tar s fi fost n u m i t . Perii.iu. ! care pledau pentru altul nu erau reprezentani judiciari, d e o a r e c e nu se
l'iLuirc

de persoan, ci n u m a i se pleda n faa magistratului. Persoanele

nu puteau s fie reprezentate in justiie, nici s reprezinte. ns se puteau

iji.iia mugure. Nu puicau fi reprezentani, reclamani sau pri magistraii superiori. Iti iie,-eiiian|it legali au fost tutur (tutore) si actor, /n cazul n care prile nu sc anltil putflj.o , ,'iiiaii la proces n persoan, se realiza un ntreg sistem de satisdatianes. i a n u m e .miile sal i ' i i u i i r . i u i u i si adugare dc garani c reprezentantul va recunoate noua situaie. niidu-l ui cinnd I ii i a in indie ia (npttd iudieem) S c d es f u ra ii i I a: a j 11.1 .: e i. > i; i a i. p. 11111.. i i i prezente personal s a u r e p r e z e n t a t e . D a c reclamantul n u s c prezenta, iar e n u m i r e n i . i . . u n i t i u ii d o v e d e a dreptul, se aplica, ea i n timpul legrsaciunilor. regula l i n . i'lc X I I Table: post nivhdiem praesenti litem addicito ( d u p a m i a z s se c COIlStJ preteniile celui prezeru j C n d l i p s a era ntemeiat s - a u prevzut motive ului . n a n - c h i t i i d i n perioada Legii celor X I I Table: marbus santicus (boal grea) .1 i/iim* dicscuui haste ( t e r m e n u l de j u d e c a t fixat cu un p e r e g r i n ) 1 . * I I iluiicnnu, f 'un elementar de drept roman. Bucureti, 1927, pag. 611

4H b&tefieum competiiile (be ne lic iu de competen) reprezint favoa dat debitorilor care, pltind cu loatc bunurile lor. s nu poat fi supui ex 1 a s u p r a p e r s o a n e i sau lui bananii venditio* , Cile de atac Procedura r o m a n nu a permis, dect n mod excepional i n a n u m i t e o calc de a t a c m p o t r i v a hotrrii judectorului. P s t e vorba dc restitittio gram, care era acordata dc pretor i prin care sc desfiina sentina de absol dc c o n d a m n a r e p r o n u n a t (n cazul u n o n i i r t u r i i false). P r o c e d u r a extraordinar S o c i e t a t e a r o m a n a c u n o s c u t n secolul al lll-lea i m p o r t a n t e social-politicc. n aceste condiii s-a accentuat distincia ntre hottestiores. abilii), care m a i trziu s-au numit poteittiores (puternicii), i humiliore j o s ) , Honestiores i influenau pc judectori pentru a da sentine favorabi n defavoarea celor de j o s (humiliores). /mpratul. d o b n d i n d ct mai mu cri. nu mai avea interes s pstreze instituiile din timpul Republicii- Aad" d e c l o n i l trebuia s fie un funcionar s u p u s controlului m p r a t u l u i . A aprut o n o u a p r o c e d u r - procedura extraordinar, care a nlocuit pr d u r a formular (dispariia procedurii formulare este situata ntre c o n s t i t u i G o r d i a n , anul 239 sau 2 4 1 , care m e n i o n e a z aceast p r o c e d u r , i constitu" Dioclclian, anul 294, c a r e o e x c l u d e ) . n procedura e x t r a o r d i n a r , procesul nu sc mai desfura n d o u judector era magistratul sau naltul funcionar, disprnd astfel formula i cr controlul puterii centrale imperiale asupra realizrii justiiei. Prtul era citat prin organele statului, reclamantul adresndu-se judecio n scris i ecrndu-i acestuia s-l c h e m e pe prt n judecat. Dac judec ncuviina cererea (Jitii denunat ia), el o nregistra in actele publice din canc~ saiotrimireaprtuluipriuinlermcdiulunuil'uncioiiar.JnperioadaluiJi reclamantul prezenta instanei motivele pentru care l chema ti judecat pe p ? dac instana considera cererea ntemeiata, o comunica prtului (procedura Prtul trebuia s rspund printr-o ntmpinare (libellus contmdictionis), ranteze c se va prezenta la termenul de judecat, pentru c altfel ar l fost ad faa instanei cu fora. La proces participau judecaiorul, personalul j u d e c a i prile i martorii acestora. Trebuia s fie adus un n u m r m a r c de martori, adagiului tc.stis iinus, testis mellus"(un singur martor nu este dc ajuns). Sc p" folosi ca mijloace de prob: nscrisuri, j u r m n t u l necesar ( u n a dintre pri celeilalte s depun un j u r m n t n legtur cu obiectul litigiului, iar judecat conforma acest ui j u r m n t ) , j u r m n t u l suplu toriu (judectorul cerca unei depun un jurmnt cu privire La obiectul litigiului, dar valoarea acestui juuiii era absolut, deoarece, dac pc parcursul procesului se aduceau dovezi cc inii acest j u r m n t , sentina sc baza pc aceste dovezi). Erau utilizate i p r e z u m p concluzii pc care judectorul le trage cu privire la un fapt necunoscut care nu ti dovedit direct, dntr-un alt fapt c o n e x i vecin cu primul. ^ P . G i i a r d , op cit., pag. I0OS

unti.i in cure prtul nu sc prezenta la j u d e c a t a , procesul sc j u d e c a n lipsa u l m i And r e c l a m a n t u l ctiga p r o c e s u l , intra in posesia b u n u r i l o r p r t u l u i I t it t e r m e n . D a c n acest t e r m e n p r n d aprea, putea c e r e r e j u d e Nului, dar trebuia sa plteasc r e c l a m a n t u l u i cheltuielile fcute. D a c i r. nucii prtul nu aprea, r e c l a m a n t u l p u t e a v i n d e b u n u r i l e prtului, i m u im-.I :,c purta asupra bunului litigiului i s e fcea prin echivalent bnesc, > i ui.11 ca n natur nu mai era posibil. i

i u i t iu eu silit se realiza de ctre autoritile stalului (mnu militari), care i ^ H U U vnzare, fie a n u m i t e bunuri din p a t r i m o n i u l prii c o n d a m n a t e , fie ni i ' | i i-'iii mioniul, n funcie d e limita c r e a n e i . D a c bunurile v n d u t e nu a e o nnclc creditorului, p a r t e a c o n d a m n a t era nchis in n c h i s o a r e a pri11 ie dinarilor sau. d u p a n u l 38S c.n., n nchisorile de stat. 11 ii a insolvabililatea d e b i t o r i l o r e r a d c t e n n i n a l de un c a z dc for major, i i u i u n in.ii executau p e d e a p s a cu n c h i s o a r e a . li iva hotrrii, se putea face apel dc c t r e partea n e m u l u m i t , n scris sau n i d e cteva zile; cererea s c d e p u n e a l a instana care a p r o n u n a t I ^ H H " " i era nsoit d c u n scurt referat. Instana d c apel c e r c e t a din nou a l'H|' i i i l u i . Dac partea c a r e a fcut apelul pierdea procesul, era pedepsit cu IA n ilrt de j u d e c t o r .

iul I. P e r s o a n e l e ,
1

liilurien de subiect de drept (persoana, caput. statutele). iu nil liberi i sclavii.

i - n n u l d c persoana, d e s e m n n d u - 1 n mod obinuit p e o m c a unitate i ' i i i d . i in totalitatea s t r u c t u r i l o r sale, are p e lng o a c c e p i u n e s o c i o l o g i c nu mu . societate) i u n a j u r i d i c ( o m u l ca s u b i e c t dc drepturi i obligaii). Unea omului dc a avea drepturi i o b l i g a i i " , dc a j u c a un rol in viaa i, de a ft, cu alte c u v i n t e , o p e r s o a n " ( t e r m e n u l deriv dc la persana. i ,m o p u r t a u actorii pc s c e n ) , se n u m e t e p e r s o n a l i t a t e sau c a p a c i t a t e pHln * Ide la capul - cap, p a r t e a cea mai semnificativ a activitii o m u l u i )
1 piui aciuai p e r s o a n e l e s u n ! s u b i e c t e l e raporturilor j u r i d i c e ( s u b i e c t e dc i' i'i i 1 ' i mi apar ea subiecte ale r a p o r t u r i l o r j u r i d i c e fie luai individual, n 1 li i' i nane fizice, fie organizai in a n u m i t e c o l e c t i v e . n calitate d e p e r lunilicc Ca i dreptul actual, d r e p t u l r o m a n a c u n o s c u t c o n c e p t e l e de nil ll/ic i persoan j u r i d i c , dei utiliza alt t e r m i n o l o g i c " .

\\

Iili II. |. . , i l>t, ri, i, ii' n>m<iu, Introducereiuihcpiul civii. Subiectele tlicptitiut i iul. MibmluiuJl si presa a n s a " , Bucureti, 1 9 9 2 , pag. 114. I Cm II II II Dn-pt civil, Pal. AII Bcck, Bucureti, 2002. \ llu.ioupiiropji. Oc no ii ta pimcKOio rpanyiaiiCKoro npaaato KiieaBeiiTVMl | a 4 , n p 63-83

50 D a c a pc p l a n u l formal al c o n c e p t e l o r c e l o r d o u s i s t e m e dc drept p e l e m e n t e c o m u n e , pe planul c o n i n u t u l u i ele se d e o s e b e s c calitativ, inlr-a potrivit dreptului actual, orice fiin u m a n eslc o persoana drept ut mare, p p a r t i c i p a la viaa juridic, pe c n d dreptul r o m a n nu a r e c u n o s c u t n i c i o d a t taica de p e r s o a n ttnui or m c m b r i l o r s o c i e t i i . Potrivit dreptului r o m a n , pentru fiina u m a n a s p o a t p a r t i c i p a la viaa juridic, trebuia s aib capacitatea p e r s o n a l i t a t e (captit). D a r c a p a c i t a t e a nu era c o n s i d e r a t ca o calitate i n e r fimiei u m a n e . Astfel, sclavii nu a v e a u copt/r si, drept u r m a r e , nu p u t e a u ne a c t e j u r i d i c e n n u m e p r o p r i u . N u m a i o a m e n i i liberi aveau c a p a c i t a t e juridic]: c a p a c i t a t e a lor nu e r a unitar, ci e x t r e m de diferenial tu funcie de apartenen o a n u m i t c a t e g o r i c social, dc o r i g i n e etnic sau de atitudinea a d o p t a t f: e x p a n s i o n i s m u l stalului r o m a n . Cu toate c n dreptul clasic i postclasic s- ifestat o tendin de lrgire a sferei persoanelor, nici tn ullimul m o m e n t al evol sale, dreptul r o m a n nu a a d m i s g e n e r a l i z a r e a capacitii j u r i d i c e 1 4 D e p l i n a capacitate j u r i d i c p r e s u p u n e a existena a dou categorii de eleme unele de drept, altele de fapt. C e l e de drept c e r ca o m u l s fie liber (status liber, tis), s fie c e t e a n r o m a n (status civitatis), i s nu se g s e a s c n p u t e r e a p e r s o a n e (statusfamiliae), a d i c sa fie i n d e p e n d e n t (sui iuris). C o n d i i i l e de c e r ca per s o a n a n cauz s aib o a n u m i t vrst, o stare mintal n o r m a l i s dc sex masculin, deoarece romanii considerau femeia n multe privine, incapabi N u m a i cei ce a v e a u p e r s o n a l i t a t e (capt) putea s d o b n d e a s c drepturi i s a s u m e obligaii. Persona litate a a a d a r era completa sau limitat. Se bucurau d personalitate c o m p l e t n u m a i cei care ntruneau u r m t o a r e l e c l e m e n t e : libert (status fibertalis), c e t e n i a (status civitatis) i calitatea de efi ai unor fam civile (status familiae). Prin u r m a r e , se b u c u r a u d c p c r s o n a l i l a t c c o m p l e t n u " cetenii romani efi dc familie. Celelalte categorii de o a m e n i liberi aveau c a p la tea mai exlins sau m a t restrns, n funcie dc o serie de factori. Dei romani au creat o t e r m i n o t o g i e special p e n t r u a d e s e m n a c a p a c i t a t e a de folosin.! c a p a c i t a t e a dc exerciiu, a v e a u totui o r e p r e z e n t a r e clar a a c e s t o r c o n c e p t e , Personalitatea nceteaz n m o m e n t u l morii, cu excepia cazului motenirii i acceptate cnd personalitatea defunctului se prelungea. ntruct n dreptul rom nu sc admitea existena unui patrimoniu fr titular, s-a considerat c n intervalul t i m p cuprins nlre moartea unei p e r s o a n e i acceptarea motenirii sale. titularul p rimoniitltii este chiar defunctul a crui personalitate se prelungete: hvreditas iaci susfinet personam defunci ( s u c c e s i u n e a j a c e n l susine persoana defunctul! Acest principiu sc ntemeiaz pe un text de U l p i a n " . C a p a c i t a t e a juridic ia fiin odat cu n a t e r e a individului, eu condiia a c e s t a s fie nscut viu i viabil i s aib nfiare u m a n . Uneori ea putea li * E. Molcu, D. Ouiicca. Drept roman, Casa de edilura i pres nnsa", Bucureti, I 9 f l pag. 85. I l.iihu. M Jaent, 1 tanti de drept nmrnn. Bucuroii. 1964. pag 112 tttii,iiitc,ui M storiadetdlriita romano, Omffrc Editorc; Milnno. 1990. pag- l99.'Cf. 1. Dog ar u. i\;>M generala a obligaiilor, Ed. Europa. Cratova, 1997,

I ui II eoncepia copilului, dac interesele lui o cercau, c u m era de pild Arul In i II i L r;t vorba dc s u c c e s i u n e a a c e s t u i a la averea tatlui s u m o r t . d u p i^Ht< I regula pc care dreptul r o m a n a transmis-o lumii m o d e m e : " c o p i l u l PM-piil . .Ir puvil ca i nscut, ori de c a t e ori interesele Iu: o c e r " imUinx H / u i pta nato haketur, quotiens de commadis eiux agi tur). i i i inii i im idsei (personalitatea I dispare odat eu moartea fizic sau "civil" p i t o ,li minuia): acesta din unit are loc c n d o p e r s o a n i pierde libertatea im, i'ir'. toiul, cetenia (xtatuscivitatis) s a u p a r t e a familial (xtatusfumili\ i l l i i f 'li pild, intrnd, printr-o a d r o g a i u n e (o a d o p i u n e n a n u m i t e f o r m e ) , 1 1 lumi lic. i p i e r d e calitatea de sui iuris d e v e n i n d alierii iurisiK. I'i i inuiele care suferiser o " m o a r t e c i v i l " (capitis demimttio). rupeau orice 1 i I lenic civil cu m e m b r i i familiei d i n c a r e fceau p a r t e , fiind lipsite H M d o bunurile p e c a r e l e p o s e d a s e r . A c e s t e a r e v e n e a u n principiu statui u l i i Io: czui prizonieri,al celorcare-i pierduser celenia.credilori lor Iu
1

ui ci sclavi pe debitorii lor insolvabili e t c * * .

ik ii tivul l o r p a t r i m o n i a l t p c r s o a n c l e c e s u f e n s c i o " m o a r t e civil" erau inp liberate de datoriile pe care le contractaser, d e o a r e c e moartea civil m tll disp.u.i vechea personalitate juridic ce ncheiase obligaiile anterioare, i iu in ajutorul creditorilor u n o r astfel de debitori, pretorul le-a acordat
I I i i ] n mc cu ficiunea c " m o a r t e a c i v i l " nu a avut loc (ac si copite Hf ff<m estet)**, t n consecin aveau posibilitatea de a-i recupera creanele.

a modic prm excelen, moartea civil fcea s nceteze personalitatea

H M , dar nu putea avea electe asupra celei fizice. De aceea, obligaiile nscute PJUlV se stingeau, deoarece persoana fizic a celui ce suferise moartea civil Mm' riewhimbal. lat de ce cel cc svrise un furt sau o injunc putea fi urmrit i ^ ^ H l i u A nici odificuliatc, d e o a r e c e rspunderea delicventului deriva diniiII .. hl.-l>i tul>.i nu unul juridic ( c o n t r a c t u l ) " . I Iun ii 11 npacitateajuridic putea fi limitat, drept urmare a unui comportament cem i oticcpia roman, pe autor: imoralitate, lux exorbitant. ntocmirea de i h ii -.u unire, refuzul d e a depune mrturie cu privire la un act Iu care asis-tase. Idl ni .11.II in ..II t etiniiiiale, exercitarea anumitor profesii (gladiatori, saltimbanei)ctc ui. .1 i |H r ii.iue puteau fi lipsite de dreptul dc vot, li se interzicea exercitarea In r ilorii, lise limita capacitatea de a sta injustiie etc. PltHli ii ic.sielor din opera legislativ a lui J u s t i n i a n , o a m e n i i sc impart in d o u ' i iii (uiii hbeii i sclavi. n v r e m e ce c o n d i i a sclavilor era, n linii generale, liliA, numelui liberi aveau un regim j u r i d i c n e o m o g e n fiind mprii n nui".i i" >'i >i ii n f u n c i e d e factori e x t r e m de diveri, I II li'l Iuea ui ni capacitii j u r i d i c e , libertatea (xtatus libertatix) se d o b n d e a prin llf im '.ui poslerior acesteia. Dac prinii erau liberi i copilul sc ntea liber, iar "i. . ' Utptprivtit rumn. Ed. Dacia.Cluj Napoca, l f J7S. pag. 138. hmiiilfitiu. Ditfi toman. Bucureti, 1958. 65 11 11 .cu. Istoria romana. Ed. tiinific i Enciclopedici, Bucureti. 1987, pag. 24

dac u n u din ei era sctav, copilul u m i a soarta m a i n c i * ' . Totui, daca a sclav n m o m e n t u l naterii, dar a v u s e s e n timpul sarcinii, indiferent pe v r e m e , calitatea de femeie liber, copilul se ntea liber, potrivit regulii ro " u n copil c o n c e p u t este privit ca i nscut, dac interesele lui O cer", iar ml acestuia cercau ca el s fie liber, cci "libert a tea - dup c u m afirm juristul Pn un lucru dc nepreuit" (libeiias maestimahiiis res est)*1 Posterior n uierii, lalea se d o b n d e a n principal prin dezrobire. O a m e n i i libert erau fie cet latini, fie peregrini, Cetenii se bucurau dc toalc drepturile civile i politice vutc dc legile r o m a n e : de a se cstorii d u p n o r m e l e dreptului roman (sus co d e a ncheia acte j u r i d i c e n conformitate cu legile Romei (ius commeresi' delj n adunrile populare (sus sujjragsi), de a fi ales magistrat roman (ius honaru a sluji la o a s t e (Ius militine). i de a participa la exerciiul cultului public M . \ C e l e n i a se d n b n d e a prin n a t e r e , d a c ambii prini erau r o m a n i , iar unul din ei era strin copilul era strin. In cazul n care sc n s c u s e dintr-o r n t m p l t o a r e (vulga cancepius), copilul d o b n d e a cetenia pe care o avjj m a m a la naterea acestuia. P o s t e r i o r naterii cetenia r o m a n se puten dob prin d e z r o b i r e , cnd sclavul eliberai d e v e n e a i cetean r o m a n sau p r m naii izare, cnd cetenia r o m a n sc a c o r d a unei colectiviti sau unei p e r s o a n e a du-se n v e d e r e interesele soci al-politice ale R o m e i . Celenia se putea pierde cderea n prizonierat a c e t e a n u l u i r o m a n , prin naturalizare ntr-o cetate i'" i ea urmare a unei sanciuni penale grave ( d e exemplu c o n d a m n a r e a pentru d larea la i n a m i c ) . O d a t cu e x p a n s i u n e a militar a R o m e i republicane, nu. p o p u l a i e i s u p u s e a c r e s c u t foarte m u l t , dar n u m r u l acelora c r o r a li se ac c e t e n i a r o m a n era foarte redus. A c e t i a sunt cunoscui sub n u m e l e de pe ui. t e r m e n a crui e t i m o l o g i c a r a t a c c vorba de cei ce locuiau " t n afara ogo r o m a n " (peregre). a d i c d i n c o l o d c h o t a r e l e politice a l e R o m e i M . F r a avea drepl uri politice n siatul r o m a n , peregrinii continuau s-i exe^ drepturile publice ce le reveneau n cetatea lor proprie, iar cetenii r o m a n i put ntreine relaii c o m e r c i a l e , n c h e i n d diverse c o n t r a c t e j u r i d i c e , potrivit regii "dreptului ginilor" (iitsgentium), special creat de juritii R o m e i pentru a s e m raporturi m i x i e . O caregorie inferioar de peregrini o constituiau peregrinii ticii. c a r e pedepsii peniru rezistena c r n c e n o p u s niitor r o m a n e , nu sc puteau folosi de dreptul lor naional d e c t n m o d limitat, p r e c u m stabilise ge' aiul r o m a n b i r u i t o r . Peregrinii puteau primi cetenia r o m a n , d a c interesele R o m e i cereau lucru; astfel ei " p u t e a u fi nrolai n legiunile r o m a n e , supui la plata unor u n p o pc care n u m a i r o m a n i i erau obligai s le plteasc, dar de care visteria du a d e s e a o m a r e lips ele. *' t. Ciuneanu, Curs eiemensar de drept roman; Ed Carleu Romneasc Bucureti, I pag 127. ft! M, Talamanca, InsiiiuTzioni di diritio romano, Giuffre Editore, Milano, 1990, pag, 2 " I. Cituncanu, op, cit,, pag. 12H. " VI. Hanga, ap. cit. pag. 127

^ L ^ _ _
,

i in uslfcl de inlcres fiscal l-a d e t e r m i n a t pc m p r a t u l A n t o n i u s

Mllii ui hi iude, iu unul 2 1 2 e.n.. cetenia r o m a n tuturor locuitorilor imperii i ni peregrinilor (hulii ic ii n c a r e c a t e g o r i c intrau i sclavii d e z r o b i i

Hpl Im

n. i. i. |.. 11 :s, in lor, suferiser p e d e p s e u m i l i l o a r e i a " b a r b a r i l o r " , infiltrai puiul secolului lll pc teritoriul statului roman' I ii i i piui acestor categorii, toi locuitorii i m p e r i u l u i u r m a u s p l t e a s c n |lui | | | ' i Ifiein, ttixele s u c c e s o r a l e de 5% (vicesslma hereditatis); n a c e s t r mulului au c r e s c u t n m o d s i m i t o r . M s u r a lui C a r a c a l l a . d e t e r p i i m ipal de n e v o i fiscale a fost j u s t i f i c a t in s e c u n d a r de n e v o i a de a ii. ud i |in p u u l i e p o p u l a i a , n a t t e a p r i v i n e e t e r o g e n e , a I m p e r i u l u i

Iii uiiurmcdinr ntre ceteni i strini o a v e a u latinii, care, ca vechi il iuilor latine, a v e a u unele drepturi a s e m e n e a romanilor, cu e x c e p i a ii dei magistrai, d e a sluji la o a s t e c t c . Dei cu timpul latinii au IMItti iln pud ,1c cetenie, statutul de " l a t i n i t a t e " a fost pstrat, folosit fiind n i ni tei Uni iile cuccriic. ntr-adevr mpraii r o m a n i pcnlru a coinlpM i .minuni populaiile supuse la politica dc r o m a n i z a r e a provinciilor, le oferN i l i ' p i o HI I aport cu fidelitatea pc care o artau R o m e i , inti calitatea i n t e r m e i an (adic statutul de latini) i n u m a i apoi pe aceea de r o m a n i ca 0 I' plina a zelului lor de a se integra n d e s t i n e l e i m p e r i u l u i . I Im.u un liberi. Potrivit r e g l e m e n t r i l o r v e c h i u l u i d r e p t civil, n u m a i cetenii . Iun urau de libertate. Prin u r m a r e la origine libertatea se c o n f u n d a cu Mai li/iu, tot in e p o c a v e c h e , ca u r i n a r e a cerinelor e c o n o m i e i de h u n i i - li Amu venii la R o m a au d o b n d i t un slalut j u r i d i c propriu, in sensul c se IMihtu i i i ' libertate dac se p u n e a u sub p r o t e c i a u n o r ceteni n calitate de ID|ii>|i nu de clieni. Tot aa, strinii c a r e l o c u i a u ntr-o c e t a t e cu c a r e r o m a n i i .u.ii dc alian, p u t e a u veni la R o m a fr a c d e a n sclavie**. 11 hiiilul epocii vechi i in epoca clasic, situaia juridic a o a m e n i l o r liberi nUfim dc diversificat. Ei sc mpreau n d o u mari calegorii: ceteni i n e c e |mu t II uliului lor, necetenii se m p r e a u in latini i peregrini. Att cetenii i lenii puteau t ingenui i dezrobii. Erau ingenui cei nscui din prini ut mi luni ntotdeauna liberi, p r e c u m i cei n s c u i din prini c a r e au fost cundIftJJ liivi lar apoi au fost dezrobii. La z o n a d e interferen dintre o a m e n i i liberi i Mvl mi allnu colonii i o a m e n i i liberi cu o c o n d i i e j u r i d i c s p e c i a l .

I M u l u l u i j u r i d i c al c e t e n i l o r K o i n c i ; lulel.i i c u r u t e l a . I w/iiimlc ccuifi'nihir romani. Cetenii se b u c u r a u de p l e n i t u d i n e a d r e p -

i ii politice i c i v i l e pc c n d necetenii a v e a u o c o n d i i e j u r i d i c i n f c n o u i i i i.iuliii.H he. .'urs dc istorie roman, Bucureti, 197K, II. I. I tOlHUKHit PiiMCKoe n MoCKOa, Accouitauim ryMamiTapHoe .inamic,IW4, c r p . 62-67 |< Multul, D. Oancca. op. cit., pag. 89, i

Potrivit statalului tor j u r i d i c , c e t e n i i aveau o scrie de avantaje fa dc alte ca gorii de oameni liberi pe c a r e le-au aprat cu strnicie mai m u l t e s e c o l e ' . Drepturile cetenilor r o m a n i erau u r m t o a r e l e : ius commerch sau cmine um (dreptul dc a i n d i c i u acte j u r i d i c e potrivit dreptului civil r o m a n ) , ius conn sau connuliium ( d r e p t u l de a inclicia o cstorie val abil c o n f o r m dreptului civl ius militiae (dreptul de a fi soldai in legiunile r o m a n e ) , ius xujfragli (dreptul At alege) i ius honomm (dreptul de a c a n d i d a la o m a g i s t r a t u r ) . Numele ceteanului. Este c o m p u s din cinci c l e m e n t e : trianomina (praen. en, nomengentilicium i cognomen) indicaiunca filiaiuni i indicaiunca triba fraenomen este d e t e r m i n a t i v u l prin c a r e c e t e a n u l se individualiza n ca societii, cognomen sau porecla servea la i n d i v i d u a l i z a r e a c e t e a n u l u i n sat familiei, iar nomen gentilicium i n d i c a ginta creia i; a p a r i n e a c e t e a n Indicai unea liliaiunii preciza c a r e este p r e n u m e l e tatlui, iar indicat iu nea tribn - iribul (cartierul) n care ceteanul i exercita dreptul de voi (Ex: Cicero se nu M a r c u s Tullius Mrci ftlius C o r n e l i a iribu Cicero). U m a n e este naterea. Copilul nscut n snul cstoriei d o b n d e a cond juridic a tatlui din m o m e n t u l n care l -aconceput, iar cel nscut n afara csto condiia juridic a m a m e i din m o m e n t u l n care s-a nscut*'. Cetenia mai pu*~ dobndit i prin beneficiul legii. Strinul care ntrunea condiiile cerute de I pentru dobndirea celaenici d e v e n e a Cetean r o m a n 1 ' Strinii m i i putea dob cetenia i prin naturalizare, c n d se vota o lege special pentru p e r s o a n e individualizate. n fine, sclavul dezrobit de un cetenii d o b n d e a i el ceteni' Pierderea ceteniei. ntrucl libertatea era cea dinti p r e m i s a ecten pierderea libertii ducea la p i e r d e r e a c e t e n i e i . Cetenia se putea p i e r d e i efectul principiului inadmisibtlitii d u b l e i c e t e n i i " . C e t e a n u l r o m a n care?' venea c e t e a n al altui stat, pierdea a u t o m a t cetenia r o m a n , Pierdeau cet i cei care erau exilai din R o m a . C e i care comiteau un delict fat de un a n u m i l i erau predai in vederea exercitrii dreptului de rzbunare, dar nu erau p r i m i c t r e a c e l .stat, p i e r d e a u , de a s e m e n e a , cetenia r o m a n in anul 212 c.n., printr-un edict, mpratul Caracalla a acordat cetenia apro tuturor locuitorilor liberi ai imperiului. La originea acestui edict au stat r a k r ; ordin financiar i nu dorina i m p e r i a l dc a p u n e principiul echitii la baza o ni zrii sociale, aa cum s-a afirmat. ntr-adevr, prin aceast constituionale au supui la plata impozitului dc 5 la sut, pc succesiune, toi locuilorii liberi ai sta lui r o m a n ; acest i m p o z i t era pltit n u m a i dc ctre ceteni. Este totui de re' faptul ci p r i n aceast m s u r s-a ncheiat o evoluie de p e s i e a p t e secole] captul c r e i a c e t e n i a r o m a n s-a generalizat; d a c la o r i g i n e n u m a i cet erau o a m e n i liberi, dup reforma lui Caracalla principiul s-a inversat, in sensu a p r o a p e toi o a m e n i i liberi au primit cetenia roman*. " Ii, Mulcu, D. Oancca, op. cil., p a g . 90. " G a i u s 1.96, ** A. A, rtoAonpitropa- Ocitosbi p m u c K o r o rpa><BaiiCKoro n p a u a i o Kuen.Hciirypit.l crp.63-83

55
UI J U R I D I C N I LATINILOR I

pcrcgriiiilnr

mul latin d e s e m n a alrtt condiia juridic a unei p e r s o a n e ct i originea sa i 11 unu vechi l a l i n i s c n u m e a u veieies'. Ei erau locuitorii Uitininiditi rude > * u romanii i se b u c u r a u de u r m t o a r e l e d r e p t u r i : ins coinmereii, ius ir,i foi Mtffmvii. La ncepui latinii vetercsXxb iau n cadrul unei confederaii II din mai lrziu au fost supui de ctre acetia. O condiie j u r i d i c i locuitorii coloniilor fondate n Italia nainte d e anul 2 6 8 .e.N, Cei ui coloniile fondate in Italia d u p anul 2 6 8 se n u m e a u eotoniari. Ei se
NU

iu iii km ctnnmercii- Locuitorii din provincii care p r i m e a u condiia juridic |||| Unitari sc n u m e a u latini fictivi, uii'i'niif aparte o formau latinii iuniani. A c e t i a erau sclavii dezrobii fr imi'ii li urnelor s o l e m n e . Ei triau liberi d a r m u r e a u sclavi, n sensul c nu llllpunc de b u n u r i l e lor prin t e s t a m e n t . i I.i nceput eondi{ia j u r i d i c dc latini au avut-o n u m a i rudele dc snge ale i. i nai lrziu ca a fost acordat i altor grupuri cinice, in special din raiuni politic. < ii'Hiliill ^ ^ ^ f t n i l obinuii p u t e a u uza d e dreptul cetii n care l o c u i a u d e o a r e c e *u .|. i ii dreptul din provincii, in m s u r a n care acesia nu venea n contradicie },. nu i|i.i |c dreptului r o m a n . Peregrinii nu aveau a c c e s la a d e l e de d r e p t civil, ii lulusi in raporturile cu cetenii dispoziiile dreptului ginilor, Aceasta i i mlii'piului roman a aprui i s-a dezvoltat ca un reflex al cerinelor schim! mrfuri, e x t r e m de a m p l u , c a r e sc practica ntre ceteni i p e r e g r i n i .

probiii
4ivbtfli erau sclavii eliberai de ctre stpnii lor prin utilizarea anumitor fonne. (m mele dezrobirii, la vechiul d r e p t r o m a n d e z r o b i r e a sc fcea n trei f o r m e : ,fu 11 * i, uxu i lesiamento. D e z r o b i r e a vindicta consta ntr-o declaraie solem Io ctre s t p n n faa m a g i s t r a t u l u i : lume liotninem liberian exxe volo ' . d a v s fie liber), d e c l a r a i e nsoit dc a n u m i t e gesturi rituale. ' . i. ii .111 a u l i c a aceast d e c l a r a i e prin c u v n t u l tiddico. 1 Ii/iii|iiiiii eensn se lcea prin trecerea sclavului ntre o a m e n i i liberi cu ocazia a umilitului. luieii tesiatnento sc putea face fie direct fie indirect fn cazul dezrobirii ni .m ' d i r e c t testatorul i e x p r i m a voina d e a elibera pe un uniunii sclav. 11 ilu.|iu/iic din t e s t a m e n t i p r o d u c e a efectul n m o m e n t u l a c c e p t r i i Uni I ii dezrobirea indirect testatorul lsa motenitorului sarcina d e a dezrobi i |N\ prlnlr-un act ulterior i distinct de t e s t a m e n t . Dezrobirea indirect este |uiiii avantajoasa nlruct d e z r o b i t ! u r m a s aib un patron in p e r s o a n a u-tl i n u l u i I N dreptul clasic i postclasic a p a r i alte forme d e d e z r o b i r e lie ^ H l i tic n c s o l e i n n c " . V 1' Multul, l ) . Oancca. op. cit. pag, 90. ' VI lUiiiot, ii/ cit., pag. 176. E, Moku, D. Oancca, op cil. pag. 93. Ibide.m, pag. 94,

Condiia juridica a deirobiihr. C a r a c t e r u l instituiei p a t r o n a t u l u i era n v crai dc obligaiile p e c a r e d c z r o h i t u l le avea faa d e patron. A c e s t e obligaii ej d e s e m n a t e prin t e r m e n i i : bana, ohsequium i operae.Bona d e s e m n a dreptul p f l tronului de a dispune dc b u n u r i l e dezrobitului. La origine, patronul putea e x e r e f l acest drept chiar in timpul vieii d e z r o b i t u l u i . iar mai trziu, n u m a i la moariea sa aj n u m a i d a c a nu avea m o t e n i t o r i direci,

ml
in UIMI I

.Iftpu

Obseuuium este respectul pe c a r e d e z r o b i tul l d a t o r a p a t r o n u l u i su. Dezjl |ll I bitul nu p u t e a s-1 c h e m e injustiie pc p a t r o n chiar d a c acesta i-ar li incle L drepturile, cci i-ar fi nclcat obligaia de respect. C o n f o r m vechiului drept ni 'III. < c a r e a obligaiei d e r e s p e c t e r a foarte grav s a n c i o n a t , p a t r o n u l a v n d a s u p j huni libertului fus vitaenecist/ue ( d r e p t u l de via i de m o a r t e ) . i mu Operae sunt serviciile d a t o r a t e de c t r e d e z r o b i i . Serviciile pc care dezrobi le a d u c e a u patronilor p u t e a u fi de d o u feluri; operae ojpciales (servicii obinu pc care Ic p u t e a presta o r i c e p e r s o a n ) i operae fabriles ( n e c e s i t a u o a n u m calificare c u m ar fi c u n o a t e r e a unei m e s e r i i ) " .
'illl,

B tu i a

luiin N III i
ffVf

Legile de limitare a dezrobirilor. La n c e p u t u l epocii clasice, datorit avari j e l o r pe care te p r e z e n t a p e n t r u p a t r o n i , frecvena d e z r o b i r i l o r a c r e s c u t att l)i ,, mult nct a m e n i n a stabilitatea s t r u c t u r i l o r tradiionale ale societii s c l a v a g i s t Hll r o m a n e . Ca o reacie la a c e a s t t e n d i n m p r a t u l A u g u s t a iniial d o u legi pnj c a r e s-a limitat dreptul s t p n i l o r dc a-i elibera sclavii. Astfel prin legea Aelia S e n t i a dezrobirile au fost s u p u s e u n o r condiii. Se ca s t p n u l s aib cel p u i n 20 de ani iar sclavul cel p u i n 3 0 . Dezrobiii ci suferiser o p e d e a p s grav ct t i m p au fost sclavi nu inlrau n rndurile cetenii ci d e v e n e a u peregrini dediticii, n fine dezrobirile fcute n frauda creditori' u r m a u a ii a n u l a t e . C e a de a d o u a lege, Fufia C a n i n i a are n v e d e r e d e z r o b i r i l e fcute prin t< m e n i i p r e v e d e c testatorul are d r e p t u l s d e z r o b e a s c un n u m r dc scli proporional cu numrul sclavilor dc care d i s p u n e i c in nici un caz nu p o a t e mai mult dc o sut de d e z r o b i r i .

4.Staiului j u r i d i c al sclavilor, pcculiul. in R o m a veche, n care producia se desfura ntr-un cadru familial, sclavii, r e d j ca numr duceau o via patriarhal, considerai fiindc m e m b r i inferiori ai fami pentru care munceau, D u p rzboaiele duse de R o m a cuceritoare odat cu dezvoifl ea produciei dc mrfuri, numrul sclavilor crete simitor devenind baza n t n producii. Ducnd o via asemntoare animalelor de povar, adesea sau rzvnf punnd n primejdie existena Cetii (exemplul Iui Spartacus este cel m a i e l o c v e n t O r d i n e a juridic dcclarndu-1 pc sclav (servus, homo, mancipiumi, lucru (r l lipsea dc orice p e r s o n a l i t a t e j u r i d i c , nu putea avea un p a t r i m o n i u , nu pu

Iu r i,

< i.

ncheia acte juridico, nici lsa o motenire, tot ce d o b n d e a , d o b n d e a pe


Nlpnul su, t i r legtura lui cu o sclav era privii ca un s i m p l u fapt (contub urni, tiNcmcuea m p r e u n r i l o r d i n t r e a n i m a l e (moreferrarum). A s u p r a sclavi

57
nul avea un d r e p l a b s o l u t , putnd s-I p e d e p s e a s c , s-l nstrineze eu ui k'c titlu sau s- u c i d , iar d a c un iert, il r n e a sau l omora, stpnul i putea M i r acestuia d e s p g u b i r i , ca i c u m iar fi fast rnit sau ucis un a n i m a l sau deteri7; oiut un luciu care-i a p a r i n e a . i: c sfritul republicii sclavilor li se recunotea o capacitate juridic limitat, in i uzurile n c a r e interesele s t p n i l o r o cereau. Astfel, d a c acetia i nsrcinau i. I.i vii lor s ncheie a n u m i t e tranzacii c o m e r c i a l e s a u s gireze pentru un t i m p Inul ndelungai diverse operaii lucralive, pretorul le ngduia sclavilor s ncheie tel juridic pe carc-l implicau astfel de afaceri, beneficiile u r m n d s treac ' 11 -uns cu eventualele pierderi asupra stpnilor. Astfel stpnii puteau s-i | uimiri activitile lucrative n ct mai multe locuri i in cele mai variate domenii. Se i ca stpnii s le atribuie sclavilor s p r e a d m i n i s t r a r e o m a s ntreag dc un, numit pecutium cc c u p r i n d e a vite tpcctts). b a n i . imobile i uneori chiar Le i Dei un astfel de patrimoniu r m n e a proprietatea stpnului, iar veniturile rfVflncau acestuia, totui sclavii cc-1 administrau trgeau uncie avantaje personale, i c o m p e n s a a diligentei pe care o d e p u n e a u n astfel de afaceri. In calitatea lor tli 11 minislratori, sclavii respectivi puteau s incheie o r i c e act juridic solicitat de o iul tel de activitate, beneficiile ca i riscurile trecnd asupra s i p n u l u i ' 1 . Ni Inv putea d e v e n i cineva prin n a t e r e sau prin fapte p o s t e r i o a r e naterii. Vmfbl, prizonierii de rzboi d e v e n e a u n c o n f o m u t a t e cu regulile dreptului ginilor, t'lnvi, indiferent d a c erau r o m a n i sau strini. ntori n p a t r i e ns, prizonierii funuuii erau considerai prinlr-o ficiune c u n o s c u t sub n u m e l e de " d r e p t u l de i i l i i l u n r e e r e " (ius posltimiui). c nu au fnsi n i c i o d a t sclavi i n virtutea acestei i T i i n i s i d e r r i i r e c p l a u n m o d a u t o m a t toate d r e p t u r i l e avute anterior cile rii In prizonierat* 1 . In cazul n care ceteanul r o m a n ar fi m u r i t n captivitate, testamentul su era Inral nul, d e o a r e c e , n c o n f o r m i t a t e cu legile r o m a n e , autorul unui l e s i a m e m li planii sa fie capabil i n m o m e n t u l m o r i i sale, c o n d i i e pe care nu o n d e p l i n e a vel ce murise ca s c l a v " . h i d u p natere c i n e v a p u t e a d e v e n i sclav c n d nu-i p l t e a datoriile, c n d i. i n.-a s sc prezinte la oaslc n caz de mobilizare, c n d nu t c e a declaraiile cerute a/ia r e c e n s m n t u l u i populaiei, houl p r i n s n flagrant delict, iar n e p o c a mijici iut cei osndii la m u n c i s i l n i c e sau cu titlu dc s a n c i u n e , c u m era cazul t ilmTiberc cc ntreineau legturi cu un sclav, mpotriva avertismentului primit di |n stpnul a c e s t u i a c t c " \ In epoca imperial e c o n o m i a sclavagist intr in declin iar n u m r u l s c l a v i l o r Hi tute datorit r z b o a i e l o r R o m e i care nu mai p r o c u r a u cetii destui sclavi i 'VI Ilanguo/J. Cil pag. 123. " A A. l l o a o n p t i r o p a . O c i i o b l i piimcxoro rpa*7iancxoro n p a a a m Knca. Bcii-ryim 1994, irrp.63-83 " VI Ilanga, M Jacoia. op. cit. pag. 120 "M Tnlamanca, op. i loc. Cil. Pag 128 " li. Cnndurachc. op. cit. 24

dai orit stpnilor care-i istoveau pc sefavi cu n u n e i grele, i ucideau pentru fii) nensemnate, i lisau s fie devorai dc Fiare, cu ocazia petrecerilor sau i o b l i g a t lupte pn la m o a r t e la j o c u r i l e de circ. ncercnd s pun frn arbitrarului stpnilor, autoritile dc stat intervin peri i " roti pe sclav i, c c i in otnte dc a fi o avet e pri vat, ci formau o bogie p u b l i c a constituia temelia produciei sociale lat de cc, n anul 61 e.n., legea Petroina ii opnl pc stpni s-i dea pe sclavi, lr ncuviinarea magisnailor.spre a fi sfiai la jocttj de caro de animalele slbattce. iar mpratul Antoninus Pius (138-161), prin e c l e d j constituii, decide c stpnul ee-i ucidea sclavul fr motiv svrea un omucidf sclavii maltratai pot cere magistratului S-1 oblige pe stpn s-i vnd . La ac msuri legislative s-au adugat, n cursul timpului, t altele. Temeiul social al acestor dispoziii este scos in relief att de juristul Gaiuj i e l e mpratul Justinian, c a r e le explic prin nevoia de a ocroti interesul slatu " E s t e n interesul statului, afirm Justinian, ea nimeni s nu dea o rea n t r e b u i n d lucrului su" (expedil enim reipublicae, ne qiiis re sun male ulatur). i n adej interesul statului sclavagist c e r e a c a stpnii s s e foloseascct m a i eficiemj sclavii lor i s nu-i o m o a r e in m o d arbitrar, micorndu-te n u m r u l in dcirimciill produciei sclavagiste intrate pe fgaul crizei. I li

Iul

i,

IUIIII

Sclavii puteau li dezrobii de ctre stpnii lor din felurite c o n s i d e r e n t e , cepnd c u cele d e z i n t e r e s a t e , m a i rare ( u n e l e a c t e d c r e c u n o t i n din p a u l stpnilor pentru c r e d i n c i o a s e l e servicii aduse de sclavi) i t e r m i n n d cu <M interesate, mult mat tuiineioase: uneori .sclavii i c u m p r a u eliberarea cu b a n h w care-i ctigaser clin activitile speculative- pe care le ingduiser chiar stpfll U<m lor, iar alteori d e z r o b i r e a sclavilor, a d u c n d acestora deplin c a p a c i t a t e , le p Iii Ii - I . l, mitea s exercite diverse operaiuni lucrative ce u r m a u s a d u c profituri i foi ' II i hii lor stpn, n u m i t d u p d e z r o b i r e " p a t r o n " ipatronus). Dezrobirea (munumissio) a v e a loc pc diverse ci stabilite dc lege: prtntn proces fictiv (stpnul declara la un proces organizat de form c sclavul su ci om liber), prin nscrierea, cu o c a z i a r e c e n s m n t u l u i (cernii), a unui scutii listele oamenilor liberi, prin testament sau chiar prin mijloace mai pu in formali printr-o simpl declaraie fcut in a n u m i t e mprejurri (petreceri, c e r e m o n i i j gioase) sau prmtr-tm act scris (per epistulam). Dezrobiii (liberii) a v e a u u n e l e obligaii fa dc fostul l o r s t p n : s le n servicii materiale (operae fchriles). s Ic p r o c u r e a l i m e n t e (bona), s I c r / t T respect (obsequium), iar d a c m u r e a u fr urmai, averea lor r m n e a a c e s t a Obligaiile dezrobiilor erau s a n c i o n a t e de ordinea juridic r o m a n , d n d pafl ilor d r e p t u l de a cere r e a d u c e r e a n sclavie a dezrobiilor c a r e nu-i ndeplini indaloririlc p r e v z u t e in lege (revocatio in servitutern proplcr ingratitudin D e i prin d e z r o b i r e fotii sclavi p r i m e a u , o d a t cu libertatea i cet totui un .[, e.m aceleai drepturi p o l i t i c e c a i cetenii, fiind lipsii de drepii II a fi alei m a g i s t r a i (Ius bonarum) i dc a p a r t i c i p a la o a s t e (ius nitlitiaeM^ situaie i m a i p r e c a r a v e a u c e i c c fuseser d e z r o b i i prin m i j l o a c e m a i ^ f o r m a l i s t e ; p r i n t r e altele legea lunia N o r b a n a ( 1 9 e.n.) le i n t e r z i c e a s d i s A prin t e s t a m e n t dc p a t r i m o n i u l lor, c a r e r e v e n e a dc d r c p l p a t r o n i l o r . .VdjJ
||1

59
g l i o b i i , numi[i tuniani, d u p s u s m e n i o n a t a lege. triau ca o a m e n i liberi, dar, i emu se s p u n e a , m u r e a u ca s c l a v i . Spre finele republicii, dezrobirile, lund p r o p o r i i m a r i , au a t r a s atenia p lniilor c o n d u c t o a r e c a r e nu luat msuri s p r e a le n g r d i , ngrijorate fiind de imitrile pe care puteau s le aib asupra m e r s u l u i produciei dc mrfuri. A a au infimi legile F u f i a C a n i n i a ( 2 c.n.) i A c l i n S e n t i a (4 c.n.) care, n g r d i n d dreptul ti lipanilor de a-i dezrobi sclavii, lisau diverse criterii cu privire la n u m r u l celor ii -iubii, la drepturile stpnului, la interesele terilor ce p u t e a u fi periclitate prin 'Mul de d e z r o b i r e etc. li uri etatea sclavagist r o m a n u r m r e a s asigure p a l m i l o r d o m i n a n t e ct mai uilillc instrumente de achiziie, pentru a le g a r a n t a o continu nflorire e c o n o m i c , sc explic apariia n diverse e t a p e dc d e z v o l t a r e a stalului r o m a n a unor r u i i de p e r s o a n e care, dei teoretic erau libere, in fapt aveau o situaie a p u'pinl tic aceea a sclavilor. A c c c p t n d u - l e in fapt. ordinea j u r i d i c nu a elaborai i i (instrucie juridic5 a d e c v a t pentru a c e s t e noi categorii de p e r s o a n e , fie din pricina c o m p l e x i t i i p r o b l e m e i , fie d a t o r i t interesului de a m e n i n e o c o n f u z i e i'< imanent ntre aceste categorii i sclavie, baza a ntregii producii sociale ron -iu- Confuzia p r e z e n t a penlru p t u r a s t p n i t o a r c u n c i e avantaje p r a c t i c e , dar i totodat d p e r m a n e n t c o n t r a d i c i e ntre calilaiea servil ce caracteriza n ipi aceste p e r s o a n e i libertatea de c a r e ele se b u c u r a u n drept. n aceast i u intrau p e r s o a n e l e aliate s u b p u t e r e a u n u i e f dc familie pc care acesta Ic ic n puterea sau " s t p n i r e a " (in moncipio) allui ef dc familie, fie pentru aI vllldc acestuia d a u n e l e pe c a r e o astfel dc p e r s o a n i le-a p r o d u s . Aflate ntr-o 'io- uaiiporar de semisclavie, aceste p e r s o a n e p u t e a u cere eliberarea tor d u p ce l i n i i l e termenul pentru care fuseser " n c h i r i a t e " sau d u p ce-1 d e s p g u b i s e r pe i u\n I ef de familie penlru d a u n a pricinuit, lot .seni isc! a vi erau considerai cei care, r s c u m p r a i din captivitate (red&npi nji hostibus) de ctre un ter, r m n e a u n " s t p n i r e a " acestuia pn la achitr ii i lumea sau bani, a sumei pltite penrt u r s c u m p r a r e a lor; i tot n aceeai i" i|u' se aflau i cei care, angajndu-sc la un a n t r e p r e n o r dc j o c u r i de c i r c , n-au. pe d u r a t a a n g a j a m e n t u l u i " s l u g i l e " (auctorttti) acestora, dei n drept uiilmiiiu s-i p s t r e z e drepturile lor civile 7 1 . Iu line, n categoria semisclavilor intruu colonii (colorii), adic micii arendai, obligau s cultive fondurile marilor proprietari n s c h i m b u l unei arenzi in i a unor obligaii n natur. n e p o c a d o m i n a t u l u i , m u n c a lipsit dc randai a sclavilor este c o n c u r a t cu cea a c o l o n i l u r . inlercsai n a n u m i t e limite n M rsiil de producie. Datorita acestei stri de lucruri stpnii u r m r e s c s-i iransM iiimc pe sclavi n coloni s-i mpiedice s prseasc moia pc care lucrau. Posibit| | l f i devine treptat realitate, d e o a r e c e c o l o n i i , n c a v n d cu cc plti n anii cu ii i proast arenzile, nu puteau prsi moia latifundiarului, fiind obligai toloImtml pluteasc cu majorri ralelc n t r z i a t e (refiqua coionorttm). De obicei nu M I. 11; iniin.iui |l Iii 67
Phmcioc
l

iijxiHn Mconia Aa.oiiii.mnn ryMuiunupiioc Tiianiic.l W 4 .

60
Ic p u t e a u pluti nici posterior, insolvabilitatea Iar p e r m a n e n t a tegndu-i n fapt terenul p c c a r c - 1 lucrau . La rndul su statul, interesat ca moi tic s nu rmn tar col oui i n conscel, nclucrate, ia diverse msuri politice i j u r i d i c e pentru a n g r e u n a m u t a r e a col; lui de pe o m o i e pe alta, iar n a n u l 332 e.n. mpratul C o n s t a n t i n consfin legislativ legarea c o l o n u l u i dc glia pe care o cultiv*. Dei liber, in care calitate p u t e a s-i n t e m e i e z e o familie i s ncheie div a c t e j u r i d i c e , colonul era privii lotui ca un accesoriu al p m n t u l u i , i de ace~ putea fi vndut d e c t o d a t cu fondul. " R o b al p m n t u l u i " , el era s u p u s d r e p t d e c o r e c i e din prlea s t p n u l u i d e m o i e , p c care n u l putea c h e m justiie dect in cazuri cu toiul e x c e p i o n a l e .
3

ll

11

'..I

I pil
I

VI
I

l'l

5. Apariia persoanelor juridice. Persoane le juridice sau morale sunt colectiviti u m a n e crora dreptul poziii] a recunoscut, asemenea persoanelor fizice, capacitatea de a avea drepturi i obUgaj In concepia r o m a n , o a s e m e n e a capacitate sau personalitate juridic aparf u n o r c o m u n i t i de p e r s o a n e (universitates personarvm), c u m s u n t d i v colectiviti publice (statul, oraele), asociaiile profesionale (colegii de neguj. meseriai), cele religioase ele. n e p o c a dominatului o c a p a c i t a L c juridic r capt i unele " c o m u n i t i dc b u n u r i " (uisiwrsilcitcsrenim). cum sunt stabili t e l e e r e a t e pentru ajutorarea sracilor, pentru educarea i ntreinerea orfanilor, eru ingrijii'ca bolnavilor, aezminte rcligioaseetc. A s e m e n e a "fundaii" d o b u deplin capacitate juridic n v r e m e a mpratului Justinian, D e i L e g e a celor XII T a b l e c o n s a c r a libertatea d r e p t u l u i dc asociere, I m p r a t u l A u g u s l u s a decretat prin legea \idia dc collegiis, din m o t i v e politic o r i c e a s o c i a i e a r e n e v o i e , pentru a s e conslitui n m o d legal, de o a u t o r i z a i i partea senatului (mai trziu a m p r a t u l u i ) . n conformitate cu legea, autorizat d d e a d u p o prealabil verificare, i n u m a i d a c asociaia a v e a un p a l r i m O d a t cu a u t o r i z a i a , asociaia p r i m e a , n principiu, p e r s o n a l i t a t e juridic J toate a c e s t e a , ideea p e r s o n a l i t i i s-a perfecionat, s u b a s p e c t p r a c t i c i tea] I r c p t a i . Astfel juristul Cet vidius Scuevolu (secolul 11 e.n.) r e c u n o a t e pers j u r i d i c e o voin c o m u n , distinct de aceea a m e m b r i l o r asociaiei, n vF creia minoritatea se s u p u n e majoritii. E v o l u i a d o c t r i n a r , p o s i e r i o a r legii l u l i a , d o v e d e t e totodat c d e i j r o m a n i au a c c e p t a t ideea de unilale a p e r s o a n e i j u r i d i c e , ei n-au reuit to fac n t o t d e a u n a a b s t r a c i e d c i d e e a d e pluralitate, adic d e individualitile alcluiau p e r s o a n a moral 1 *. D e o a r e c e p e r s o a n e l e m o r a l e n u d i s p r e a u u d a t c u m o a r t e a unora din brii lor, c l c p u t e a u s-i c o n t i n u e activitatea v r e m e dc secole. Cu toate acesl
7 w

lll

III

ll

Al
i
iii ii

I iun

1 . Catuncanu, op. cil., pag. 189 VI, \hngxop.cii.p.S9

pil

(.1 tac ei au de a mai exista daca i-au atins scopul pentru care au fost create, duca erau |||/u,vatc dc ctre autoriti, dac toi m e m b r i i lor n c e t a u din via sau, n cazul fundaiilor, dac patrimoniul acestora dispruse sau fusese c o n s u m a t n ndeplin I sarcini lor p e n t r u care fuseser c o n s t i t u i t e .

ipilolul 5. Raporturile juridice de familie. 1. Noiunea i tipul istoric al fa m i l i u r o m a n e

Viaa dc familie a alctuit m u l t v r e m e baza societii romane. Este important 01111) u evoluat aceasta in cursul istoriei civilizaiei romane i n ce m s u r a rmas >n < asta credincioas vechilor imperali ve sau dac s-a degajat din ele. ('revederile dreptului roman vizau: persoanele (persoane) ca subiecte de d r e p tul i i lucruri (res) - ca obiecte asupra crora sc exercitau acele drepturi, p r e c u m i nlilig.ipunile (obligationes). prin care se stabileau raporturile j u r i d i c e ntre periii'- ;,i lucruri. Statutul juridic al fiecrei p e r s o a n e este definit de trei ipoteze, care constituie. i ..imblu, personalitatea sau capacitatea sa j u r i d i c (caput): statutul libertii (status iibertatis); * statutul ceteniei {status civitas); Matului familiei {statusfamiliar). Al treilea element distinctiv al personalitii civile l constituie situaia familial .in ."noi persoane. n aceast privin, statutul su era definit dc relaia cu ceilali ului de familie i ginii din care fceau p a r t e . D a c , in cadrul siatus liberiatis, rflli.'t ml esenial dc evaluare a statutului j u r i d i c l constituie puterea dominical a *U!|iiiiiuti:i (paterfamiiias) asupra celor aservii, iar n cadrul lui status civitas. li i h i iteriu al puterii (de aceast dat al cetii) se realiza potrivit voinei stalului i| i c o r d u r c a c e t e n i e i , a u n u i s t a t u t j u r i d i c p r i v i l e g i a t cu r e s p e c t a r e a lundiuloi), n cadrul lui status famiiiae lot criteriul puterii r m n e principalul . |i lumi al acestui edificiu j u r i d i c ; este vorbo de puterea printeasc. Astfel, la uillline, viaa de familie era d o m i n a t de a t o t p u t e r n i c i a lallui exercitat legal unui sclavilor casei, dar totodat i a s u p r a nevestei i copiilor si. 0 definiie a familiei romane este dificil dc dat, din cauza multiplelor accepiuni '1 Ici noiuni, dar i a evoluiei legturilor familiale dc la o e p o c la alia, n | l e d c la o e p o c la alta, n funcie t o c m a i dc evoluia acestui element central, un .ti- patria potestas. [Moiunea de familie a fost utilizat de romani cu Irci sensuri. Familia d e s e m n a Iii loialitatea bunurilor aflate n p r o p r i e t a t e a unei p e r s o a n e , fie totalitatea perlor allaie s u b aceeai putere, fie totalitatea b u n u r i l o r i p e r s o a n e l o r aflate llli i'iiiciea efului dc familie.
1

'iiginca i n d o e u r o p c a n a r o m a n i l o r se reflect i n structura societii rohn/al pe apartenena la o gint (gctts) i la o familie (familia). Spre deoscIc familie, ginta constituia un grup social m a i extins. C i u l a este definit de

62 Cicero ca fiind c o m u n i t a t e a tuturor descendenilor dintr-un strmo c o m u n , lej prin r u d e n i a gcnlilic (genlilias) patritinear i n u m i i n baza acesteia, genii Ginta are vitalitatea sa proprie, tradiiile sale, dreptul su (jus gentile) care s l i p u l e a j o l , u r m t o a r e l e : fiecare gint arc un s t r m o c o m u n , n t e m e i e t o r u l acelei gini (pm " reni), srbtorit anual, n p r e z e n a m e m b r i l o r si sau la srbtoarea ParentnliaM \H\ un cult c o m u n (sacra geittilicia); rudele gentiltce {cogentilcs) au un n u m e g c | l " ' tilis c o m u n (namen geniile), c o m p o n e n a fundamental a sistemului (tino r o m a n , care arat proveniena fiecrui cetean dintr-o a n u m e gint: ex . n secvenl 1,11 t r i n o m i a l C a i u s luliusCaesar, no-men gentile, lulius, arat d e s c e n d e n a lui Cacaj ! 'i din genslulia. Dreptul ginilor putea interzice folosirea u n o r n u m e personale (prM nomina), c o n s i d e r a t e i n f a m a n t e din a n u m i t e m o t i v e : gens Claudia consida] d e z o n o r a n t p r e n u m e l e L u c i u s , y ( v Maniia, p r e n u m e l e M a r c u s ; r u d e l e genlj au dreptul la un cimitir c o m u n i la un tip de n m o r m n t a r e tradiional: spre exi I[U gens Camelia (din care p r o v e n e a familia Sciptonilor) nu a adoptat incinerai ea dect n sec. I .c.n., p r a c t i c n d p n atunci n h u m a r e a ; ginta p o a t e sEatJ \n n o r m e etice obligatorii" pentru m e m b r i i si: gens Fabia, s p r e e x e m p l u , a inter lllll d e s c e n d e n i l o r si celibatul i e x p u n e r e a copiilor nedorii ntr-un loc public, toi pui, itatea b u n u r i l o r ginii r e p r e z i n t un p a t r i m o n i u c o m u n (patrimonium gentilei legtur cu care existau a n u m i t e dispoziii s u c c e s o r a l e 1 0 . n evoluia social a popoarelor indoeuropene, apariia familiei, ca ramur a g i n i 1 va face ca rudenia gentilic s cedeze treptat rudeniei familiei - nucleu, parte c o r i ment a cetii. n societatea indoeuropcan i apoi n cea roman, familia sc corn p u r i din eful familiei (paterfamilias), soie (uxor), copii naturali sau adoptivi (liberi^ sclavi (servi), precum i din patrimoniul familial (patrimoniumfamiliae). Familia, c a " form de o r g a n i z a r e a vieii sociale Ia nivelul de baz al societii mai pstreaz, dei c o b o r t o a r e din gint, condiia unitii teritoriale ca ginjile triburile, ceea ce conteaz fiind puterea luipaterfamilias i agnaiunea (descendJ pe traiect masculin dinlr-un ascendent c o m u n ) . Organizat pc baze patriarhi] familia roman se ntemeia pe puterea unic, i la nceput nelimitat a efului faml asupra soiei, copiilor, sclavilor, p r e c u m i asupra ntregului patrimoniu al familiq P e r s o a n e sui iuris i p e r s o a n e olteni iiiris In cadrul familiei statusfamiliae, criteriul esenial de evaluare l reprezenta put] juridic. In funcie decare existau d o u categorii de persoane: care nu se a t l puterea n i m n u i - sui iuris; care se afl in puterea efului familiei - alieni iuris, Din punct dc v e d e r e j u r i d i c , d o a r pater familias era de sine stttor, p u n n d dc drepturi i ndatoriri (sui iuris), n t i m p ce toi ceilali erau d e p e n d j (alieni iuris). Putea fi pater familias un b r b a t necstorit sau chiar un copil, d e o a j j vechii r o m a n i nelegeau prin t e r m e n u l de familia att un g i u p dc p e r s o a n e , c un grup de bunuri; copilul fr prini e r a ef de familie, in sensul c c x c l dreptul d e proprietate a s u p r a unor bunuri.
M

H . B.

HoutuiKMil.

Phmckoc

npaBO.

MocKsa. Accouitaumi

ryMatuiTa|

j u a i u i c , 1 9 9 4 , C T p . 72-87,

t.3 Un alt a s p e c t al poziiei sociale a lui pater familia* fa de familia r o m a n o sc v . i I.i i.ip-ii.1 ca acesta era considerai ca o persoan i n d e p e n d e n t care nu se *li|innca puterii nici unei alte p e r s o a n e ; totodat, el era singurul p r o p r i e t a r al |wft unt uliului familiei, singurul care j u d e c a si media ntre membrii familiei atlai sub (Hllcrra sa si. in acelai timp, preotul cultului d o m e s t i c , strmoesc al familiei" 1 . Termenul de p e r s o a n alieri} iuris d e s e m n a pc acela c a r e se afla s u b p u t e r e a Iul paterfamilias. Aveau aceast condiie juridic n primul rnd soia, apoi copii nepoii din fii. N e p o a t e l e din Fii nu o puteau aveau d e o a r e c e o dat cu cstoria fiicelor, acestea c d e a u s u b puterea lui pater familias al noii familii n care intrau At'e.M statut lua sfrit odat cu m o a r t e a fizic sau j u r i d i c a lut pater familias. i And de regul, p e r s o a n e l e alierii iuris d e v e n e a u sui iuris. Termenul dc persoana alicni iuris d e s e m n a pe acela care se afla sub puterea lui r,iu-i familias. Aveau aceast condiie juridic n primul rnd soia, apoi c o p i i . ' : te: :ucn nseamn ef dc familie t nu tat dc familie, nepoii din fii. Nepoatele illll fii nu o puteau avea d e o a r e c e odat cu cstoria fiicele acestea cdeau s u b plllcrr,'! lui paterfamiias al noii familii n c a r c intrau. Acest statut lua sfrit o d a t i ll moartea fizic sau juridic a lui paterfamilias cnd, dc regul, persoanele alierii twh deveneau sui iuris Terminologia p e r s o a n e sui iuris, alieni iuris se regsete i lll Institutele lui G a i u s sub urmtoarea formulare: relativ la starea juridic a perHpelor mai u r m e a z i o alia distincie, in a d e v r u n e l e persoane utit in pleniMllllnea drepturilor - sui iuris - altele sunt s u p u s e dreptului altuia - alieni iure ". I onslituia originar a familiei r o m a n e Tatl i mama, fiii i fiicele, moia i locuina, sclavii i vitele - acestea sunt elc-mcntele iniluiiile din care se c o m p u n e casa pretutindeni acolo unde m a m a nu dispare din HUi/JI poligamiei. Ceea ce deosebete ns popoarele mai civilizate unele de altele este Iul In care aceste deosebiri naturale au fost nelese i aplicate dc ctre ele; unele lei i.'.it cu mai mult sau mai puin profunzime, altele dintr-un punct dc vedere 4lllll, altele dintr-unul juridic. Nimeni nu i-aegalat pe romani in aplicarea simpla, dar ' > i iiabil, a principiilor de drept, prescrise de ctre natura nsi. I a romani familia conslituia o unitate: a c e a s t a este brbatul liber, e m a n c i p a t |H|ii moartea tatlui su, cu soia legal dc el prin c e r e m o n i a prjiturii sacre fconim tvaito). care m p a r t e cu el apa i focul, fii i fiilor lor, c u soiile lor l e g i t i m e , c u llli rle lor necstorite i fiicele fiilor lor, m p r e u n cu tonic bunurile lor, care revin U n l l n singur dintre ci. Din aceast unitate sunt exclui ns copiii fiicelor, ntruct, llltul nscui n u r m a cstoriei, nu aparin nici unei f a m i l i i " " ' . C a s a p r o p r i e i o mulime de copii apar romanului drept scopul i esena existenei. M o a r t e a nu este Mnnrcicirc. ntruct este necesar; stingerea familiei, ns sau c h i a r a n e a m u l u i , H ( fi nenorocire pentru c o m u n i t a t e a nsi, c a r e a oferii celui fr copii mijlocul JHiIiIk de a cviia acest destin prin a d o p t a r e a c o p i i l o r a p a r i n n d altora. 'lri.i|K- C a i u | i m u m n o . Kypc piiMcicoro l a c r i t o r o n p a a a . Mocxna. H a a EEK, f a e r p 132-155.
ri,iim I 1.48.

II

M l'ul.imanca, op. Cit pag.167

il

64 Familia r o m a n a a purtat de la origine germenii unei dezvoltri inai nalte, relaii morale care au apropiat membrii ei imul dc cellalt. N u m a i brbatul poate capul familiei; ce-i drcpl, femeia n u e s i c pus n inferioritate faade brbat n c privete ctigul pnopriet ii i al banilor: dimpotriv, fiica motenete aceeai paj ca i fratele, m a m a aceeai parte ca i copiii. Femeia aparine ns ntotdeauna i necesar casei i nu comunitii i eh tar in cas este necesar supus; fiica tatl femeia brbatului, femeia Remritat, orfan de tat, brbailor cu cel mai apiopi grad dc rudenie A e c t i a o j u d e c n c a z de nevoie i nu regele. nuntrul casei, r| femeia nu este slug, ci stpn. Eliberat de m u n c i l e dc la m o a r a de gru i buctrie, care, dup c o n c e p i a r o m a n a , revin sclavilor, m a m a familiei roman] c o n s a c r n d e o s e b i supravegherii servitoarelor t torsului lnii; acesta este peru femeie c e e a ce este plugul pentru brbat. ndatoririle m o r a l e ale prinilor fal copii au ptruns a d n c n contiina r o m a n , i s-a considerat drept o n c l c g j j grav dac printele i neglija sau i corupea copilul, sau dac-i cheltuia a v e n detrimentul acestuia. Juridic, ns, familia este c o n d u s i guvernat nccondiUjT dc singura i atotputernica voin a printelui familiei (paterfamilias). In faa tot ce vieuiete n interiorul proprietii este lipsit de drepturi, taurul i sclavul, femeia i copilul. n m o m e n t u l n care tnra fat devine prin libera a legcre a ului soia lui, d e p i n d e de vo ina lui dac crete sau nu crete copilul druij aceasta. Acest principiu n u a fost i m p u s din indiferen fa de familie; d i m p o u j romanul a fost absolut convins c ntemeierea unei familii i procrearea dc copii onecesiuite moral i o obligaie ceteneasc. Unicul exemplu, poate, al unui spj a c o r d a t de ctre c o m u n i t a t e a R o m e i este acela al unei subvenii decernat tatl crui femeie t-a druit trei g e m e n i . Repulsia artat fa de abandonarea copiilor, d e m o n s t r a t de interzicerea religioas a acesteia, relativa la toi tii. cu e a copiilor diformi, i la prima nscut dintre fiice cel puin. Orict de reproabil d u n t o a r e a fost a b a n d o n a r e a copiilor pentru c o m u n i t a t e , dreptul d e a recu ea nu putea fi luat tatlui; ntruct, nainte dc toate, cl era stpn absolut n i trebuia s i r m n . Printele familiei avea dreptul i ndatorirea s exercite lor puterea j u d e c t o r e a s c i S-i pedepseasc, dup propria apreciere, ch: moartea. Printele putea s confere de fapt unei tere p e r s o a n e proprietatea Bj fiului ea i asupra sclavului su; dac cumprtorul este un strin fiul devine s c | acestuia; dac acesta este un r o m a n . ntruct un r o m a n nu p o a t e s fie scla\ ul r o m a n , fiul ii inea cel puin locul dc sclav, Autoritatea dc printe i de so nelimitat dc drcpl Autoritatea capului dc familie este nelimitat, irevocabi indestructibil; p u t e r e a printelui familiei r o m a n e n-o p o a t e anula in timpul, sale mei vtsta, nici d e m e n a lui i nici propria lui voin. N u m a i priiitr-0 o legitim fiica [mate s treac de sub autoritatea tatlui sub c e a a soului; asi prsete familia proprie i va fi supus de a c u m soului. F e m e i a i copilul nu numai pentru plcerea printelui familiei, ei constituie pentru el obiectul dre; pstrnd ns i drepturi proprii fiind p e r s o a n e i nu lucruri. D a c stpnul fa m o a r e , fiii devin stpni i preiau drepturile exercitate de printele lor, asu| meilor, copiilor i proprielii, situaia sclavilor iicschimbndu-se cu nimic n morii capului familiei F e m e i a nu este capabil s exercite p u t e r e a nici asuj
ulii a

M.ll Hi tHli' i i Hun


Ml

/lllll in! I M
'..il.i

i ii|,
|i,lfi o li i

I
IUI I |

|l Iul I II I Im 1 < i l,i Un li i


. |n i ||i

/mu
INII

i 11111 11.i, c a 1 a m n n d s u b iuelii altora, in cadrul familiei crei i a p a r i n e , H l l f a it.ttr de ctre toi m e m b r i i masculini ni familiei. I I urn, organizat pe b a z e m o n o g a m i c e dup triumful proprietii pripi. i <Uiiib.viesti.se axa n j u r a i puterii efului de familie (paterfamilias)* HU NTLHUUnic era unic i nelimitat. "eful familiei - spunea juristul U l p i a n - sc acela care exercit d o m i n a i a n f a m i l i e " (pater familias appeilatur ani in Nun ihmtmmm Intbet). iar termenul de familie (familia, damus). precizeaz acelai JM, 'V refer i la bunuri i la p e r s o a n e " (ct in res in personas deducitttr)'. iii |v care strvechile c u n u n e r o m a n e o r e c u n o t e a u efului de familie I .in i illlii ilc denumiri-, mtmus ( " m n " , ca simbol al forei fizicei, dac se exercita niei, patria patesias, cnd se refereea la " p u t e r e a p r i n t e a s c " , dothnica |iu, II.M ("puterea s t p n u l u i " | , c n d era vorba de sclavi i daminium, c n d se >| i .'in|ii i e t a t e a " s a asupra lucrurilor**, Tun i. .i felului dc familie asupra persoanelor dc s u b autoritatea sa e m n d imitat, >d pAn la "dreptul de via i de m o a r t e " asupra acestora (ins vttae ac necis). II 1.i 1111 ii 11 ict i ia, ce i o n c a r e ar fi fost vrsta membri lor fam il iei sate i orice poziie ii n i siat (consul, pretor ele.) ci c o n t i n u a u s rmn n puterea lui, h i i p t ictar al ntregii averi f a m i l i a l e .paterfamilias era t o t o d a t p r e o t u l cullu1

ii i hal, t r a n s m i s din g e n e r a i e n g e n e r a i e p n la el.i s i n g u r u l j u d e c t o r al ^ ^ H b sub p u t e r e a sa. Datorit poziiei sale, pater familias era i n d e p e n d e n t , " d e ^ ^ H l n t o r " (siti iuris), p e c n d p e r s o a n e l e aflate s u b a u t o r i t a t e a s a e r a u leni" (alieni iuris), iar sclavii s i m p l e o b i e c t e de p r o p r i e t a t e (res). C e i se aflau sub p u t e r e a c u i v a intrau n c a t e g o r i a p e r s o a n e l o r sui iuris n i iu.- n u m a i pater familias era p e r s o a n sui iuris. d e o a r e c e copiii se aflau ^ ^ U e r c a tatlui, iar f e m e i a c s t o r i t s u b p u t e r e a b r b a t u l u i . > familias nseamn ef de familie i nu lat de familie. Astfel, putea fi pater >a un brbai necstorit s a u chiar un copil, d e o a r e c e vechii r o m a n i nelegeau 1 11 iienuL de familia att un g r u p dc p e r s o a n e ct i un g r u p dc b u n u r i ; copilul oi ni i a iui era ef dc familie n sensul c exercita dreptul de proprietate asupra unor I "i.i I i cei aflai s u b pul crea tui pater familias intrau n categoria p e r s o a n e l o r imi.v. F.rau alieni iuris so(ia, copiii i nepoii din fii. La origine, puterea lui miilas asupra p e r s o a n e l o r aiitni iuris ca i a s u p r a bunurilor era nelimitat. ^ H O n r t e n lui pater familias soia i copiii d e v e n e a u sui Iuris**. I n uscmenea t a b l o u a l vechii familii r o m a n e n u p o a l e s u r p r i n d e p e n t r u cel c c 11' M m e t u r i le soc ial -econotn icc a le R o m e i a r h a i c e . D ispu n nd de u n p m n l necesit o m u n c s t r u i t o a r e p e n t r u a p r o d u c e c e l e n e c e s a r e traiului in " '.. I.IU.L r o m a n ii nbli^ii tu toi nil m l fii Mmili.-. i IM i i , I - , - , . : I I . I p,i ,i (J 4 ii mugura traiul. n t r - u n c u v n i . e x i s t e n a g r u p u l u i e r a c o n d i i o n a t de m u n c a "i lin erupt a m e m b r i l o r si, Dc aici i n t i n s e l e p r e r o g a l i v e pe care c u t u m e l e le Im efului de familie, singur r s p u n z t o r n faa societii de m o d u l n c a r e cei t# nul puterea sa i n d e p l i n e a u n d a t o r i r i l e cc le r e v e n e a u . " I l'atuncanu, op. ca. pag. 142. * V i l l a n g a . o p . Cit. Pag.ilS.

Acelai fapt explic de cc fundamentul familiei r o m a n e arhaice l constitui legtura de s n g e , ci raportul dc s u b o r d o n a r e dintre m e m b r i i familiei i efi (pater fa-milias). A c e a s t legtur p u r j u r i d i c este c u n o s c u t sub numeler u d e n i e civil sau a g n a t i c , d u p t e r m e n u l latin agnatio, cc s-nr i r a d u c e cu "ruj nie prin eful familiei". De a c e e a , in a c e a s t concepie rude ntre ele erau soco toate p e r s o a n e l e cc se aflau sub p u t e r e a aceluiai c a p de familie, indiferent d erau s a u n u r u d e d c s n g e . Potrivit dreptului vechi, n u m a i rudenia civil, nuntit agnafiuue. producea e" juridice. Rudenia de snge sau cognaiunca a fost mult v r e m e lipsit de ei* juridice. Agnaiunea era legtura dintre persoanele aflate la un m o m e n t dat sub ac putere, dintre persoanele care au fost sub aceeai putere n trecut sau dintre soancle care s-ar ft aflat sub aceeai putere, dac pater familias ar mai fi tri m o m e n t u l naterii lor. Dreptul ci vil cunotea, aadar, trei categorii dc agnai. n pru categorie intrau toi cei aflai sub puterea lui pater familias la un m n m e n t dat: Copiii, nepoii din fii. Din categoria a doua tceau parte cei care au fost n trecut aceeai putere, d a r care apoi au devenit sui iuris: fraii d u p moartea tatlui lor. j C e a de a treia c a t e g o r i e dc agnai era format din p e r s o a n e care nu s-au a; niciodat sub aceeai p u t e r e , d a r s-ar fi putut afla &dc&paterfamilias ar mai i U tn m o m e n t u l naterii lor: verii primari nscui d u p m o a r t e a b u n i c u l u i . C e l e i cercuri ale agitaiunii nu sunt fixe ci m o b i l e , aa nct rudele dc s n g e de un atiuf, grad. n funcie de mprejurri, se pot alia n oricare categorie de agnai. Astfel,J veri primari sunt n primul cerc al agnaiumi dac bunicul tor triete, trec in al dpj c e r c , d u p ce devin p e r s o a n e sui iuris, t fac parte din al urcilea cere, dac se al dup moartea bunicului, lira foarte important s se tie n cc categoric de agitai ia anumite persoane deoarece, n e p o c a veche, fundamentul motenirii este agnaiua La limita exterioar a celei de a treia categorii de agnai se aflau gentilii. Erau g e l cei ce nu puteau dovedi cu certitudine c se trag din acelai pater familias. t existau anumite indic ii n acest sens. Genl i Litatea, ca form dc rudenie civil, i una membrii aceleiai gini. Gentilii se moteneau ntre ei dar, numai n lipsa agnai lor* Cognapunea sau r u d e n i a de s n g e era legtura d i n t r e cei c a r e a v e a u un at c o m u n , indiferent d a c s c g s e a u s a u n u s u b aceeai p u t e r e . C o g n a i i nu sunt n t o t d e a u n a i agnai. Astfel, sora trece p r i n c s t o r i e i p u t e r e a brbatului i n c e t e a z s mai fie agnat cu fratele ei r m a s s u b pute t a t l u i , dar c o n t i n u s lie c o g n a t cu cl. Pe lng c o g n a i u n c real, c a r e i a r e izvorul n natur, romanii cunotea] c o g n a i u n e a fictiv. Izvorul cognaiunii fictive se afla n regula c toi agnaii s cognai. Prin urmare, indiferent d a c erau sau nu rude de snge, agnaii deveneai m o d a u t o m a t i cognai. Astfel, adoptatul devine agnnLcu membrii familiei adopl tuiui. ntruct se afl sub aceeai p u t e r e . Fiind agnat, adoptatul d e v i n e i cuguaj m e m b r i i familiei adoptive, cu toate c nu este i rud de snge. Aadar, dac I agnaii sunt cognai. nu toi cognaii sunt rude de snge (cognaii f d i v i ) . * Mtuipe C a m | i i i a t ! n u o . Kypc p i i M C K O r o H a c n i o r o npana. Moexua. Ilj;t . HI 2000. e r p . 132-155.

U7
'a m o a r t e a c a p u l u i de familie, familia sa se diviza n attea familii ci i udeiii masculini cran, acetia d e v e n i n d patres/amilia.':, Xotuii legaturile de indiano ngnatic existente nu dispreau. Cu a l t e cuvinte, p e r s o a n e l e care s-au nilul ui piiierea aceluiai ef dc familie st care s-ar li gsit nc s u b ea, dac ar fi i M i i t l I m i i i i s triasc, rmneau mai d e p a r t e rude agnatice (agmifi). putnd dovedi RtAnd legtura lor c o m u n cu acelai cap dc familie. I
1

I Ini rudenia agnatic, civil, nu sc oprea rtici; persoanele care nn puteau dove di > asemenea legtur d a r p u t e a u invoca u n e l e p r e z u m i i ce pledau pentru o IMrU'iicnn ndeprtat fa dc un ef dc familie c o m u n , cum ar fi existena aceluiai uimii de familie sau participarea la acelai cult religios, erau socotite rude civile llluVplii taie i purtau n u m e l e de gentili (gentifes); d e n u m i r e a amintete dc marile i iiiMimili familiale din epoca strveche, c u n o s c u t e sub n u m e l e dc gini (genles). In epoca v e c h e r u d e n i a agnatic. civil, avea i m p o r t a n t e c o i i s e e i i i e j m i d u . e h t i u i iLaI organizrii familiale, at dreptului succesoral. Dup rzboaiele cu CartaiiM, Nchimbri profunde au loc la R o m a : rzboaiele victorioase a d u c n Cetatea HltUlus bogii uriae t m a s e mari de sclavi, menite s asigure toat fora de inimi i> de care avea nevoie societatea. Familia nceteaz s mai fie celula dc baz i ( u n , Im |iei sociale, i de a c e e a p u t e r e a p r i n t e a s c se exercita cu tot mai puin i ^ H l . L n r n d u l c i rudenia agnatic, ntemeiat p c aceast putere, i pierde din Impmiiiua ei practic, icnd ioc rudeniei de s n g e , aa-zisa rudenie cognatie uitla) ee-i a r e t e m e l i a n ideea dc c o n c e p i e i natere. Avnd Ia n c e p u i p ^ ^ K c l e c t e m o r a l e , rudenia de snge capt treptat eficien j u r i d i c . ncepnd i|p In luiele republicii, abia Justinian asigurndu-i triumful definitiv. t > dnlil cu d e c d e r e a familiei a g n a t i c e p u t e r e a efului de familie este toi mai IM lliiiitiii, statul intervenind adesea cnd a c t e l e capului dc familie depeau autoritii sale. Puterea p r i n t e a s c era p e r p e t u , ea nu se stingea dect odat cu m o a r t e a Iii sau civil (pierderea libertii sau ceteniei) a efului de familie sau a M Mumei ce se gsea in puterea celui dinti. nc de la nceputul imperiului fiii de devin capabili de a se ubliga prin c o n t r a c t e sau de a fi proprietari. D i n 1 de a m e n i n e o oaste puternic, mpraii r o m a n i au ngduit fiilor de i devin proprietari ai bunurilor d o b n d i t e cu ocazia serviciului militar i i I: pune de ele n timpul vieii sau prin testament. A s e m e n e a bunuri numele depecultum caxtrense ( p e c u l i u o s t e s c ) in timpul m p r a t u l u i liiiiliinliri, bunurile pe care fiii de familie le d o b n d e a u n exerciiul slujbelor Mi i MU bisericeti au fost a s i m i l a t e cu p e c u l i u ostesc i tot sub acelai a n ii copiii capt un drcpl de p r o p r i e t a t e a s u p r a bunurilor m o t e n i i e de la "in i Im (bana materna) i de la r u d e l e din partea m a n t e i {bana materni gener11rnpul Ini Justinian c a p a c i t a t e a j u r i d i c a copiilor de s u b putere d e v i n e n o iift, mpratul stabilete c ceea ce ei d o b n d e s c d e v i n e de regul propriIm Prinii care vroiau s a c o r d e o c a p a c i t a t e deplin copiilor lor proI M I H I I I.I e m a n c i p a r e a acestora ctiberndu-i de s u b puterea printeasc. I 11 mc:.!, M. J.icota. ap. cit., pag. 238.

Se realiza prin formaliti c o m p l i c a t e iar n anul 502 a fost creat o proc m a i simpl cc avea loc printr-o "decizie imperial" (perrescriptumprmcipis), vremea tui Justinian o simpla declaraie a efului dc familie era suficient. C emancipat ieea de sub puterea efului dc familie, rupea legturile agnatice cu m e m b r i ui familiei sate dar i pstra avantajele cc decurgeau din rudenia dc (dreptul de motenire in familia dc origini). Bunurile pe care persoana e m a n e ' stpnise cu titlu de peculiu r m n e a u de regul acesteia. n c a z de iugralitu? f a a d e eful dc familie celui e m a n c i p a t i s c putea r e v o c a aceast c a l i t a t e .

2. Noiunea i categoriile cstoriei. Concubinajul. Izvoarele dreptului rumn tic fac cunoscute mai multe definiii a le cstoriei; pi aparine juristului M o d e s t i n d i n secolul III c,n. (cstoria este "unirea brbatul! femeia, o comunitate a ntregii vieii, o mprtire a dreptului divin i u n w T - a p aurit coniunctio marii el feminae et consartium omnis vitae, divini atone k iuris communicatio) iar a doua e cuprins n manualul de drept (Instituia mpratului Justinian (cstoria este " u n i r e a brbatului cu femeia, care const c o m u n i t a t e de via de n e d e s p r i t " - vai et mulieris coniunctio individualii suetudinem vitae coninem) . in viaa r o m a n d o m i n a aa-zisa cstorie "solenj faun mnu), in cadrul creia so ia s u p u s unei autoriti maritale cc-i acorda e i de familie un drept de via i dc m o a r t e asupra ei, nu era ntotdeauna prtaa Uj egale comuniti de via. n epoca v e c h e cstoria cu manus se caracteriza cderea femeii iu puterea brbatului, iar la sfritul republicii cstoria a v e a l o manus cnd femeia r m n e a sub puterea lui pater familias. Condiiile de form ale cstoriei C s t o r i a cu manus sc realiza n trei f o r m e : confarreatio. usus i coonpt Confarreatio era o form dc cstorie rezervat patricienilor i presupune previitoriloi soi, aiui pontifex maximus, a Dam inului lui Jupi ter, precum i a zece mag] n acest cadru Jupiter primea o pine special (farreuspanis) cu scopul dc a s favoarea zeului suprem asupra viitorilor soi, Plebeii nu aveau acces la confarri^ aa c triau in uniuni nelegitime. Pentru a p e r m i t e i plebeilor s dobndeasc p u m asupra femeii s-a creat cstoria numit usus ce consta din coabitarea vreme de u | P a viitorilor soi d u p care femeia cdea sub puterea brbatului. Coemptio a apfJJ pentru ocrotirea inconvenientelor ce decurgeau din formele anterioare i se r c i f l prin auto vnzare lietiv a viitoarei soii ctre viitorul so, fiind o aplicare a m a n c i p a fiduciare, procedeu dc creare a puterii asupra unei persoane. Cstoria tar manus sc forma prin instalarea femeii iu casa brbatului <dsM (io mulieris in doinum mariti), o c a z i e cu c a r e sc o r g a n i z a o petrecere"* C o n d i i i l e dc fond ale cstoriei C o n d i i i l e de fond sunt: connubium. consimmntul fi vrsta comune] bclar forme ale cstoriei .Connubium d e s e m n a aptitudinea unei p e r s o a n e di " E, Molcu, I) Oancca, ap. cil., pag. 9 9 .

i unturi conform lui ius civile sau a p t i t u d i n e a d o u a p e r s o a n e d e t e r m i n a t e dc a sc HUIIoti inirccle, jlIVcicIc cstoriei In general, c s t o r i a era p r e c e d a t dc o l o g o d n (sponsalia), simpla legtur ^^H; logodna n-a p r o d u s efecte j u r i d i c e dect n e p o c a imperial trzie, cnd, li i niud un raport j u r i d i c , obliga partea c a r e sc t c u s e vinovat de r u p e r e a ' i' Mirat a logodnei la plata unor d a u n e - i n t e r e s c c o r e s p u n z t o a r e . Pentru lll l|i Ir rea unei cstorii se cereau ndeplinite m a i m u l t e condiii. In opoeii arhaic a dreptului r o m a n , c s t o r i a copiilor s e n c h e i a d c ctre efii iiiihc, eu o consecin a autoritii pe c a r e acetia o aveau asupra persoanelor . 'ill.iu in puterea lor familial (patriapoteslas): n dreptul clasic, pc lng ui.iiuul efilor dc familie, se c e r c a i cel al p e r s o a n e l o r ce u r m a u s se IHluieuse, dar trcplat va prevala n fapt voina acestora din u r m , drept u r m a r e lllilui autoritii ]u\paterfamili&r 11III 111 ec u r m a u s se cstoreasc t r e b u i a u s aib o vrst m i n i m : 12 ani ui' li am bieii. Unii juriti opinau c p e n t r u acetia din u r m p u b e r t a t e a llilllii Mabitil dc la caz la caz, printr-o cercetare corporal (inspecie carpures). n opium lor nu s-a i m p u s . In h n e . \ iilorii soi trebuiau s mai n d e p l i n e a s c u n c i e condiii stabilite de i mim i c u n o s c u t e sub d e n u m i r e a de ius canubii ( d i c p t u l legal de a se Mit I) l Vi ce urmau s se cstoreasc nu puteau fi rude ntre ei (n linte direct Kflftll, In linie colateral pn la gradul p a t r u ) i nici afini (n linie direct la lnll Iu linie colateral ntre c u m n a i i c u m n a t e , dar n u m a i din e p o c a d o m i n a t ul! hliMunii fiind interzis, nici unul din viitorii soi nu p u t e a fi cstorit, iar Mlltrt nu se putea remrita, d i n c o n s i d e r e n t e d c incertitudine a paternitii, I llli iii un un d c la m o a r t e a s o u l u i . ' izuri,cstoria nu era ngduit dinconsidereniesocialc(intrepatncicni ipinrt In secolul V.c.n.), politice (intre un guvemaior i o femeie din proviniii niiunV i m t r e l u t o r sau fiul a c e s t u i a - i fosta sa p u p i l ) , ftial veche form dc cstorie a fost, aa-zisa cstorie " s o l e m n " cc se 1'liH'i ul lli/iiidu-se anumite formaliti i ritualuri. n terminologia juridic ea se IMiiln i .i Hm ic cum immu. deoarece femeia cdea n puterea (manus) efului dc > t.', U.M tamiltas), a v n d o poziie de s u b o r d o n a r e fa dc acesta, a s e m e n e a I il it liliac) ' i
1 1 in loleinn" s e ncheia f i e prin folosirea a n u m i t o r ceremonii religioase li M I I I|I picotii lutiupilct (flame Dialis) faade 10martori, ficpritiir-ocumprarc 11 ii ala. apoi devenil s i m b o l i c - p c calea unei mancipaiuni (mod solemn 1 i iu r a pi npi ietii), fie prin convieuirea nentrerupt a femeii cu un brbat ^ H k un an de zile fu\us. adic deprindere, obinuin)*' lini Iun le Republicii R o m a n e . i face apariia aa-zisa cstorie " l i b e r " nuii .',' nuiitu. d e o a r e c e aceasta nu intra n p u t e r e a material a soului, 1

jL 0p. cil. MM, ap. cil., pag. 179.

70
N o u a form dc c s t o r i e nu c e r e a nici o formalitate pentru existena (merit ndeplineau condiiile dc fond cerute pcnlru o cstorie cm sutien] acetia s nceap s l o c u i a s c m p r e u n (hanar matrimonii) cu intenie, n t e m e i a un c m i n (affectio mariialis). n c e p n d cu e p o c a imperial, c i ' " l i b e r " sc i m p u n e n d a u n a celei " s o l e m n e " , care treptat d e v i n e o u r i t a t c . n c a z u l n c a r e d o u p e r s o a n e nu sc p u t e a u cstori, datorit unui iii meni n e d i r i m a n t (diferen de c o n d i i e social, afinitate, c o n s i d e r e n t e po etc). ele p u t e a u convieui m p r e u n n m o d stabil sub forma c o n c u b i n a t u l u l cubinatus). Dei copii nscui dintr-o astfel dc uniune erau considerai uele, (vulgo con-cepti), treptat poziia lor s-a a m e l i o r a t ; s u b Justinian ci pjf drept la a l i m e n t e din p a r t e a tatlui i la o parte din s u c c e s i u n e a a c e s t u i a

3. R a p o r t u r i l e j u rid icc p al ri m on ial e d iu t re so . Regi ni u I j u rid ic 4 , R a p o r t u r i l e j u r i d i c e n c p a t r i m o i i i a l c d i n t r e soi. Raporturile dintre sofi e r a u diferite d u p c u m era vorba de o cstorie n " sau de una " l i b e r " . In primul c a z soia cdea n puterea (manus) soul acesta era " i n d e p e n d e n t " (ui iuris), iar d a c era " d e p e n d e n t " (alieni iu n p u t e r e a efului de familie (paierfamilias) de care acesta d e p i n d e a . 0 soiei d e v e n e a u proprietatea capului de familie, iar acesta exercita asupra a u t o r i t a t e nelimitat, cel puin n e p o c a arhaic a R o m e i . n c s t o r i a " l i b e r " (sine mnu), femeia i p s t r a statutul j u r i d i c d a c era " i n d e p e n d e n t " (sui iuris) i m e n i n e a a c e a s t c a l i t a t e , du d a c e r a " d e p e n d e n t " (alieni iuris), c o n t i n u a s r m n n a c e e a i Poziia soiei astfel c s t o r i t e r a m u l t mai b u n d e c t a c e e a a femeii c cum mnu, iar d u p d i s p a r i i a a c e s t u i gen dc m a r i a j , p o z i i a femeii m" a m e l i o r e a z i mai m u l t . S o u l era obligai s-i o c r o t e a s c soia n O p r e j u t a r e , s a c i o n e z e p e n t r u ea n faa j u d e c i i , iar soia ii d a t o r a o c o n d e s c e n d e n . Soii i d a t o r a u fidelitate u n u l altuia ( c u t o a t e acest adulterul femeii era p e d e p s i i ) i nu se p u t e a u c h e m a n j u d e c a t unul pe d e o a r e c e l e g e a u r m r e a ca d i f e r e n d e l e familiale s fie s o l u i o n a t e pc cal bil i nu c o n t e n c i o a s ' . Cu ocazia ncheierii unei cstorii sc obinuia s i se fac soului O n u n u i d o t (dos), m e n i t " s susin sarcinile c s t o r i e i " (aduncra m sustinenda). Ea p u t e a fi constituita dc c t r e soie, de rudele acesteia sau; o ter persoan, legea p r e v z n d u n e l e formaliti obligatorii pentru val actului. S p r e finele imperiului, o c o n s t i t u i e a mprailor T e o d o s e al Valentinian al I ll-lea (428) stabilete c dota putea fi constituit tar nici i t j k . m intr-un simplu pact". La desfacerea cstoriei dota u r m a s fie rcstituil celui care o consti persoanei indicate de acesta; restituirea era asigurat de o obligaie formal Th. Monimscn, op. cil.

r-ml,. I o lila n acest scop la ncheierea cstoriei, iar spre linele republicii o aciune
B J n A (IC pretor i d e n u m i t " a c | i u n e a in restituirea d o t e i " (adio rei uxoriae). I ' I soul era obligat s restituie i m e d i a t toate b u n u r i l e J n t a l c , totui j u d e c > > Imul il putea acorda m a i multe t e r m e n e daca situaia material .1 acestuia justifica TT Utilei dc e a l o n a r e , iar n c a z u l u n o r c o n d a m n r i , a c e a s t a e r a limitat la I ibtftile reale de plata ale soului (in idquud faceri' putesl) Este au-zisut m w l u i u dc c o m p e t e n " (beneficiam campetentiae). Ill tu lipul lui Justinian, obligaia de restituire a dotei decurgea din lege, fiind garantat ' ipotec general i privilegiat pc care soia o avea, toi d u p lege, asupra ntregii , 1 Mitului. In ipoteza c soul deceda naintea soiei i aceasta nu motenea nimic i v i u dac cstoria se desfcuse fr voia soiei i aceasta nu avu-sesc dot, " ..ini..IIEA iar o existen material asigurat. Spre a evita astfel de situaii, soul .1 1 constituie soiei o donaie nainte de cstorie (donatio ante nuptias) lormitatccu legislaia lui Justinian. chiar in timpul c,siorici w . 1 a TOII a se putea desface fie prin v o i n a prilor, fie fr voia a c e s t o r a . n 1 I CA/ se folosea p r o c e d u r a divorului tdivortntm), care in cazul cstoriei 1 S p l i n e " consta inir-o gam ntreag de formal h i. In schimb, cstoria " l i b e r " 1 ilfiiliU CA mult mai uor: dac c o n v i e u i r e a in c o m u n (lumarmntimonii) nceta, IU 1 mu ecin a dispariiei inteniei de a m a i continua mariajul (affeetio maritalHUALUIIA lua sfrit, fr a fi nevoie de o aciune formal sau de un act s o l e m n chea societate r o m a n divorul era privit cu mult ostilitate, d e o a r e c e 1 IIEN cui interesat ca familia, celul dc baz n procesul dc producie, s aib li UNII A diu.ibilit.iie De aceea cei ce divorau tTirunjust temei erau sancionai: ti 111 lumea dreptului de vot. lic cu radierea dinlr-un ordin privilegiat, t i c cu n huli 1 eu din senat etc. D e c d e r e a m o m l , s c face tot m a i mult simit la clasele lplii|m i IAI divorurile devin toi mai frecvente, in aceste cercuri. 1 Inctui mpiaii .1 tnecr-cnd s ngreuneze, prin m s u r i legislative, despririle fr temei, * olnvilcosc primejdia disoluici m o r a l e . < Una mai ncerca s limiteze divorurile. m p r a t u l Justinian le accept, dac 4 i i lu.Nlilicatc (de e x e m p l u c d e r e a n prizonierat, adulterul) sau dac e x p r i m a u B S u l l b c l o r pr'. adic c o n s i m m n t u l lor m u t u a l de a se despri; in celelalte BjH|di-i tarate "nejustificate", soul care c e r u s e divorul era pedepsit, dai es1.1 Luat totui desfcut . tflupluncn, l e g i t i m a r e a i efectele l o r j u r i d i c e , Mipfhmt'a era un m o d artificial dc c r e a r e a puterii printeti i c o n s i a din - num fiu de familie dc sub p u t e r e a unui pater familias s u b puterea altui Mf/limilia*" A d o p i u n e a a fost creat de c t r e j u r i s c o n s u l i prin interpretarea [I Im DIN I .citea celor XII Table privitoare la vnzarea fiului de familie. ' illl adopie se realiza trecerea fiului de familie dc s u b autoritatea lui pater _ ^ H | i mb autoritatea cumprtorului, ca efect al unor operaiuni juridice d i l e m e , p e S " h I' dr * ,IU .'urc cumprare, dezrobiri i un p r o c e s simulai (in iute cessfo}
B B p i * l l * ' M Jac ol A. up. ea pag- 167

7 1

11

IUI I

7 2

Actul adopiunii p r e s u p u n e a i ntrunirea u n o r condiii de fond. Sc cerea adoptantul s le pater familias. Era necesar c o n s i m m n t u l adoptam ului. ca fi al lui paterfamilias al adoptantului. Intre adoptam i adoptat trebuia s tic o di Ieri de cel puin 18 ani, d e o a r e c e romanii considerau c a d o p i u n e a imit n a t u r a , J Efectele adopiunii. A d o p t a t u l d e v i n e agnat cu agnaii a d o p t a n t u l u i i, H d a t . c o g n a t fictiv. R u d e n i a civil cu familia dc origine nceteaz, dar sc menj r u d e n i a de snge. A d o p t a t u l d o b n d e t e dreptul la m o t e n i r e in n o u a familiej il p i e r d e fa dc familia o r i g i n a r . Legitimarea Prin legitimare, copii naturali erau asimilai copiilor legitimi i sc fcea prin oWi la curie. Tatl natural trebuie s-1 ridice pe fiul su la rangul dc decurion (meml; senatului) i s-i atribuie o suprafa dc p m n t . Acest procedeu i arc ongim faptul c decurioni erau nsrcinai cu strngerea impozitelor statului, ntr-o q care aceast operaiune era tot mai greu de realizat, datorit decderii economi lipsei dc moned. ntruct decurionii rspundeau cu bunurile proprii dac nu s adune suina stabilit, romanii evitau s intre nrndurile senatului municipal

nyaiiHK'

| n l lui
U l l |

IU i

lli|li i i . K u

Mim),
'

II

| tui l |i HIHth

rwmii.i, i,
lf"IHn|u

5. K u d c u i a a g n a t i r u d e n i a c o g n a t n v e c h i u l d r e p t r o m a n , c n d singura rudenie c u n o s c u t era cea civil (uj c). copilul nscut n afara cstoriei avea o situaie precar. El nu era rud n| tatl su natural i nici cu m a m a sa n a t u r a l : tatl, nefiind cstorit cu I I I c o p i l u l u i , nu p u t e a fi i u d civila c u aceasta din u r m . iar ntre m a i n i eojf p u t e a u exista legturi de r u d e n i e civil, deoarece o astfel dc rudenie se tramtj n u m a i prin brbai, i nu prin femei. ntr-adevr, n u m a i brbaii, n calitate ' efi de familie (paterfamilias), p u t e a u c x c r c i u autoritatea n familie, iar rudeniei civile i! lin aia oein :esi gen dc putere D u p c e rudeniei d c s n g e ( c o g n a t i c e ) i s e r e c u n o s c a n u m i t e efecte juri situaia se s c h i m b cu privire la raportul dintre m a m i copil: acesta din u r m abia a c u m rud cu m a m a sa. Se c e r e a d o a r s sc fac d o v a d a maternitii, faptului naterii, ceea ce cm foarte simplu, d e o a r e c e , aa c u m spunea j u r i s t u l " m a m a este n t o t d e a u n a sigur, c h i a r d a c ar fi nscut dintr-o c s t o r i e OM a l " ' (mater semper certa est, eliam si vulgof&nccpcrii), Situaia nu s-o| b a t c u n i m i c fa d c tat. d e o a r e c e la R o m a n u m a i o c s t o r i e p u t e a gefl r a p o n dc r u d e n i e c o g n a t i c intre tat i copil. Cu a l t e c u v i n t e . n s o e i c U B m a n nu p u t e a u exista d e c t tai legitimi, iar tatfl legitim nu putea fi m a m e i , conform adagiului " t a t este acela pc care-1 arat cstoria legitirl ier is est tjuem ius tac nuptiae demonstrant)''*, D e i dreptul r o m a n n-a p u s la ndemna tailor un mijloc propriu de leal a c o p i i l o r n a t u r a l i , totui ci o b i n u i a u s foloseasc n acest s c o p a d o p i a " E. Moleu. D. Osncca, op, cit., pag. 102, " VI. Hanga, Principiile dreptului privat roman, Ed. Dacia. Cluj. Napoca, 19891

73 ' i m i K U Pc aceast calc copiii naturali intrau in familie i implicit in puterea 4M|IH natural. In npoca imperiala ns, apar uncie p r o c e d u r i specifice legitimrii; astfel, d a c I i naturali se c s t o r e a u p o s t e r i o r naterii copilului (per sub.tequens matriutn) -u esta devenea legitim, iar d a c o astfel dc c s t o r i e nu e t a posibil, m a m a m u r i s e sau i d e d i c a s e via[a ascetismului religios, legitimarea se i i pnrili-o " d e c i z i e i m p e r i a l " [per rescriptum pr'mcipis). >

f>

v ' iliin i

deminutia n s e a m n d e s f i i n a r e a u n u i
juridice

capul,

cu a l i c c u v i n t e

,i capacitii

sau a personalitii.

)tpitt.\ deminutia era dc trei feluri: maxima ( d e s e m n e a z p i e r d e r e a tuturor i loi personalitii, fi ind cazul c e t e a n u l u i c a r e i p i e r d e libertatea), mei llir.i aninai ai pierderea ceteniei r o m a n e , in aceast categorie se aflau cetenii n di'vencaii latini sau p e r e g r i n i ) i minima ( d e s e m n e a z p i e r d e r e a d r e p t u r i l o r Iic, n acest c a z sc p i e r d e a u a n u m i t e d r e p t u r i dar sc d o b n d e a u altele), ii i|ii pentru o c r o t i r e a p e r s o a n e l o r i n c a p a b i l e t iip.H it.uea j u r i d i c era r e c u n o s c u t n d r e p t u l r o m a n acelor p e r s o a n e c a r e uiraii, pe lng unele condiii de drept (libertate, c e t e n i e e t c ) , i u n e l e de ^ B * > l f i . sex, stare m i n t a l ele). i veni n ajutorul p e r s o a n e l o r c a r e . dei n d e p l i n e a u o a l e condiiile dc nu a l capabile, nu puteau in fapt s-i exercite d r e p t u r i l e lor din pricina Klllui sau sntii, dreptul r o m a n a creat d o u instituii c a r e , d u p c u m i* n numele, u r m r e s c " o c r o t i r e a " (tutela) i "ngrijirea" (cura) a c e s t o r perm i tc de la sine neles c tutela i curatcla erau organizate pentru incapabilii 1 i 1 1 l e n i " (sui iuris). cci cei " d e p e n d e n i " (alieni iuris). altndu-se s u b II irmlui de familie (paterfamilias), se b u c u r a u de supravegherea i ajutorul il i ni consecin, nu aveau nevoie d e l u t o r i sau curatori. Dei iniial aceste llluli ,iu fost create mat mult n interesul familiei din care fceau parte incapabilii lat p r m eventualele acte de nstrinare ale acestora - spre finele republicii mi alela urmresc tot mai mult ocrotirea t ngrijirea incapabililor, transII Iu se n adevrate sarcini de utilitate public (minierapublica). I'dinl la vrsia de I -l ani, copiii, de a m b e l e s e x e , cc nu sc aflau s u b p u t e r e a i familie erau pui s u b luicl, d e o a r e c e , dup afirmaia lui Servius Sulpustfcl dc copil " d i n pricina vrstei nu se ponte apru s i n g u r " (quipropter ln/i'iu \iia sporite sc defendere nequif). T u t o r e l e aven drept sarcin s u d m m

l l H li vet ca i m p u n e r i l o r (numii aa d e o a r e c e nu aveau vrsta pubertii a d i c Ml) numii pupili n raporturile lor cu lutorul - i s Ic c o m p l e t e z e voina ori de .(nu m i m a u s ncheie acte j u r i d i c e . i 1 1 i ii ilorele nu era n u m i t prin t e s t a m e n t u l efului dc familie, legea d e s e m n a I ttllnic legal, la ncepui d i n t r e r u d e l e a g n a t i e c . iar din e p o c a imperial d i n t r e nil I lice. In lips d e l u t o r i t e s t a m e n t a r i sau legali, autoritile p u b l i c e p r o llil a piopric iniiativ la n u m i r e a u n u i t u t o r e ; este aa-zisa tutel " d a i i v " .
i 'I.IM d e stal.

1'mliii cn cineva s fie t u t o r e trebuia s ndeplineasc a n u m i t e c o n d i i i d e hlll Iu dreptul lui Justinian m i n i m u m 25 d c a n i ) , s s e b u c i u c d e toate drepturile

74
ceteneti, s nu sufere de boli mintale sau fizice {surzi, m u i ) i s fie, n afe u n e l e excepii, dc sex m a s c u l i n ' , I V : u i il Lidimn isl rrea b u n u r i l o r pupilului t u t o r e l e a v e a la n d e m n dou | ccdcc juridice: Primul era gestiunea dc afaceri (gestia), cc sc folosea cnd pupilul e r a u sau c n d , lind prea m i c . nu p u t e a vorbi. Dei t u t o r e l e a c i o n a ea un gcral afaceri, lolut, c o n s e c i n e l e actului j u r i d i c nu treceau asupra pupilului, ci asii t u t o r e l u i , d e o a r e c e r e p r e z e n t a r e a n dreptul r o m a n nu era perfect. Tutorele era obligat ca la finele tutelei s transfere asupra pupilului efectele obligaiile c a r e le n c h e i a s e , c e e a ce p r e z e n t a mari i n c o n v e n i e n t e att n eventualii insolvabilitii tutorelui, c t i a pupilului- Practica j u d i c i a r a ngduit, ncep cu secolul al ll-lea, ca, in cele mai m u l t e cazuri, r e p r e z e n t a r e a pupilului SU efecte c o m p l e t e i tutorele s r m n n afara obligaiilor n c h e i a t e , acesta! frngundu-se activ sau pasiv n u m a i a s u p r a pupilului Al d o i l e a p r o c e d e u , a a - z i s a " n c u v i i n a r e " (aucloritas). e r a folosit nu pentru c o m p l e t a r e a capacitii pupilului, ceea ce p r e s u p u n e a un pupil ( p u t e a vorbi i nelege s e n s u l c u v i n t e l o r . n virtutea unei a s e m e n e a ncuviin c o p i l u l d e v e n e a , d u p c a z , p r o p r i e t a r , d e b i t o r sau c r e d i t o r , d e o a r e c e tutu c e - i d d u s e n c u v i i n a r e a c o m p l e t a n u m a i c a p a c i t a t e a c e l u i d i n t i , frl obliga personal. La finele tutelei, tutorele t r e b u i a s dea s o c o t e a l de m o d u l c u m a a d m i r a a v e r e a c o p i l u l u i . Dei L e g e a c e l o r XII Table a stabilit p r i m e l e reguli n aed materie, dispoziii mai cuprinztoare ntlnim numai spre finele republicii. Rea ind p a t r i m o n i u l pe care-1 a d m i n i s t r a s e , t u t o r e l e u r m a s-l d e s p g u b e a s c , t era cazul, pc pupil pentru d a u n e l e pe c a r e i le-a a d u s i pc c a r e un hun gospi i famus paterfamilias) nu le-ar fi p u t u t n i c i o d a t svri. Cu alte c u v i n t e , r,i| derea tutorelui este apreciat in abstracta, n c o m p a r a i e cu aceea a gospodari ideal. A c i u n e a pe c a r e pupilul o a v e a la n d e m n p e n t r u a cere tutorelui t socotelilor i restituirea p a t r i m o n i u l u i se n u m e a " a c i u n e a direct din tutel" tiu tutelae directa) , iar a c i u n e a prin care tutorele putea c e r e pupilului ram sarea u n o r e v e n t u a l e cheltuieli t c u t e cu ocazia gestiunii sale sc n u m e a "ae)| indirect din t u t e l " (act io tine lac indirecta). C e l e m a i vechi curatele ou fost organizate de Legea celor XII table, care di ta c cei bolnavi mintal (furioi) t cei ce-t risipeau (prodigi) .'.'.crea p r i m i i s t r m o i (bona paterna avitaque) trebuiau pui sub s u p r a v e g h e r e a celui a p r o p i a t e r u d e civile (agnniice), n s a r c i n a c r o r a u r m a s cad adntinistr averii a c e s t o r p e r s o a n e . n epoca clasic, o astfel dc curatcla este extins asupra debililor mintali fj captl), asupra surzilor, m u i l o r i a s u p r a t u t u r o r acelora pc care o boal m p i e d i c a s a s e poat o c u p a de propriile lor afaceri. Curatorii administrau a incapabililor a s e m e n e a unui gerant dc afaceri, u r m n d ca la linele cura teici s o c o t e a l de m o d u l n c a r e au a d m i n i s t r a t - o . Tot in curatcla se gseau tineri
w

M . T s b m u u e u . o p , cit. pag. IS.

^ f c l n dc 25 dc ani (minares viginlt quinque unnis). pc eons dcrcnlul cS au ni nufieicnl e x p e r i e n care s lc p e r m i t , fr riscuri, n c h e i e r e a unoi acte In i' I >e aceea ori dc cte ori un m i n o r n c h e i a un asifel dc act, trebuia s fie I' in curator, c a r e nu devine p e r m a n e n t dect n e p o c a lui Justinian. in M ' i h n lui lustinian, sub influenta dreptului c u t u m i u r i a celui elenistic, care nu II deosebire ntre impuberi i m i n o r i , curatela minorului se c o n t o p e t e cu pNtlp n n p u h c r u ! u i w .

' ijiii.'lul ti. D r e p t u l dc p o s e s i u n e . iun ca f c o n i n u t u l d r e p t u l u i de p o s e s i u n e . 'osiunca p r e s u p u n e a c e a intenie a unei p e r s o a n e de a se c o m p o r t a ca un i .: de a cscrciia pentru -ine {ammus sihi hahendii, pe cnd d e t e n i u n e a Bl < putere materiala asupra unui lucru, fr intenia de a poseda pentru sine, ui uimii- dc proprietar, ci doar cu intenia pentru a d e i n e . In iii epiul r o m a n , p r i n u r m a r e nu p u t e a u s p o s e d e a c e l e p e r s o a n e c a r e nu BWvapiH-.itatea civil d c a p u t e a f i p r o p r i e t a r , p r e c u m sclavii s a u f i i i d c B f l ( p A c e s t e p e r s o a n e p o s e d a u p e n t r u daminus. sau p e n t r u pater familias, li uni pentru el i u z u c a p i u n c a . n a c e s t s e n s G a i u s p r e v e d e a : nori solunt MU pfaprietas per vas quasin potestah habemus adquiritur nobis, sed tessio: cuius cnim rei possessionem adepi ftierint, ici nas possidHHtfcmur: tinde etiam pereos usucapis pro cedil ( G a i u s II S 9 ) . C u t i m p u l ml 11 s-a s c h i m b a t p e n t r u fiii de familie c r o r a li s-a r e c u n o s c u i d r e p t u l de a K/r'tulii p r o p r i i . i

'

I*' ( r u i i u n c f posesie.(Detenia ct passessia)

i ii vi posesiunea, deteniunea p r e s u p u n e ntrunirea ti d o u c l e m e n t e ; animus iiWpm MI 11 corpus al d e t e n i u n i i e s t e i d e n t i c cu c e l al p o s e s i u n i i , c o n s t a t m c este diferit astfel c d e t e n t o r u t d e i n e lucrul nu p c n l r u s i n e ci p e n t r u Ibil In situaia in c a r e dc ten t o r u l e s t e t u l b u r a t n d e i n e r e a l u c r u l u i eu a t a r e , I im mc la n d e m n v r e u n interdict ci e s t e n e v o i t s-1 i n f o r m e z e pe p o s e s o r * uliu ii lua m s u r i l e c e s e i m p u n in v e d e r e a ocrotirii sale. Cu t i m p u l s a a d m i s H H excepional p e n t r u a n u m i t e categorii d c d e t e n t o r i o p r o t e c i e a deteniei I n t e r m e d i u ! u n o r i n t e r d i c t e s p e c i a l e . D e t e n i u n e a a p a r e c a litiu j u r i d i c im i lat de p o s e s i u n e din r a i u n i p r a c l i c e , p e n t r u a p u t e a face p o s i b i l (IUIren u n o r c o n t r a c t e p r e c u m c o m o d a t u l , d e p u z t t u l sau a r e n d a .
1

i li

i, Principiile dreptului privai roman, Ed. Dacia, Cluj, Napoca. IWJ.p.ig I2ti

76 3. Dobndirea drcpl ului de poscssiime si p i n derea lui. Posesiunea se d o b n d e t e prin inlrunirea celor doua c l e m e n t e care o compui a n u m e corpus i animns.lslc de menionat faptul c c l e m e n t u l corpus nu pro pune n u m a i faptul material al stpnirii fizice prin luarea in posesie (adprehenM i prin stabilirea unui fapt. n virtutea cruia posesorul se poart ca un propun {demonstratid ex turre); dc e x e m p l u , prin angajarea unui paznic la un imobil, 1 Luarea n p o s e s i e p o a t e s aib loc d o a r prinlr-iiu act unilateral, ca de exernp n cazul a c c e p t a i u n i i unui res uultus (un b u n fr s t p n ) sau prinir-un bilateral prin c a r e se r e a l i z e a z s t r m u t a r e a posesiei ca n cazul tradiiunii Cj r e a l i z e a z prin o p e r a i u n e a de p r e d a r e . C e l de-al doilea c l e m e n t , animus. adic voina de a stpni era considj esenial pentru naterea posesiei (a sc vedea c o n c e p i a subiectivist susinui* Savygni). Incapabilii nu puteau avea animai dei ci puteau intra n contact m a t e n f l bunuri ca atare, dup c u m nici cei capabili dar lipsii dc discernmnt n anurj m o m e n t e . Astfel, cel cc d o r m e a i i sc pune n m n un lucru nu putea avea aniif\ Cu toate acestea s-a a d m i s c infantul, copilul mai mic dc apte ani pjj invoca nceperea posesiei fcut de tutorele su, a v n d in v e d e r e raiuni ce i d e interesele acestuia. n m o d derogatoriu s-a a d m i s c p o s e s i u n e a se p u t e a d o b n d i i p r i n t r - o . f l s o a n s t r i n n c l c n d u - s c r e g u l a per extraneam personam nobis adqui\ posse". S-a a d m i s a a d a r d o b n d i r e a posesiei cu anime aliena" (cu unii altuia) n cazul procuratorilor, p e r s o a n e cc a d m i n i s t r a u averea altcuiva, p r a in cazul de r e p r e z e n t a r e legal a tutorilor, c u r a t o r i l o r p e r s o a n e l o r fizice s reprezentanilor p e r s o a n e lor m o r a l e . C n d unul din e l e m e n t e l e care o c o m p u n dispare, p o s e s i u n e a nceteaz.) C t p r i v e t e e l e m e n t u l corpvrc nu n c e t e a z posesiunea dac p n n t r - o buraie trectoare s-a pierdut contactul material cu bunul n cauz ci d o a r in sit n c a r e nu mai este posibil exerciiul aeielor materiale f a a d e acesta. Spre e x e r lucrul a fost furat. C n d ins p o s e s o r u l b u n u l u i i-1 neglijeaz cu b u n tiin i dac cl capabil, el pierde ea atare animtts, fapt ce d u c e la n c e t a r e a posesiei. n d r o m a n tradiiu nea sau dereUctto (prsirea b u n u l u i ) erau c o n s i d e r a t e ea m ; o dc p i e r d e r e a posesiei prin anima i carpore"".

4. Cutcgiriik posesiunii. Avnd d r e p i criteriu efectele pc c a r e p o s e s i u n e a Ic p r o d u c e distingem: a) possessio ad interdicii, posesia aprut prin intermediul interdicte tor; du-se aici d o a r d o v e d i r e a e l e m e n l e l u r posesiei. " tbidem. rug. 218.

77
li) p<>\ vi -.\ sin adusucapioneni. p o s e s i e dc natur s d u c la d o b n d i r e a dreptu lui iii pioptietate prin i n t e r m e d i u l prescripiei a c h i z i t i v e n situaia n care ca era 'iii deci neviciat 11 passessio iniusta. deci o p o s e s i e c o n t r a r d r e p t u l u i , o p o s e s i e c a r e fa de M mnunlt persoan era viciat fapt dc n a t u r s-i a t r a g i ridicarea proteciei ju In dreptul roman e r a u r e c u n o s c u t e ca vicii ale posesiei violena, clandcsilca >i precarilaiea. iii|'"iu'H'w iuris (posesia unui drept), considernd c d o a r bunurile corporale . 11 i:e; la origini romanii au considerat c cele incorporate nu pot fi stpnite iui'i i |i|ia dreptului de proprietate care se identifica cu nsi obiectul lui. A a d a r i|il>liiiilr nu puteau li posedate, ele fiind abstracte, nu permiteau un contact mateH.il i n ni oslea, Cu timpul, ns, pretorul, plecnd de la ideea c posesiunea este IlUJ |Ui(erilor c u p r i n s e n dreptul de proprietate a constatat c i alte drcpluri ^ H w n i p l u dreptul d e servitute) se exercita pi in actele materiale necesare unei MlMluiii, vorbind d e s p r e o quasi p o s e s i u n e sau d e s p r e o possessio iuris "**. I In i d e posesiei.Principalul efect al posesiunii l reprezint dobndirea dreprul iroprictatc qniritar prin intermediul uzucapiunii dac sunt nlrunitc cerinele pentru a u z u c a p a ( p o s e s i u n e a lucrului, t e r m e n u l , justa cauz i un lucru Ml* i pulul d e a fi u z u c a p a t ) . I in all efect al posesiei const n aceea c posesiunea crea prtului posesor, in Inii unui proces in revendicare, p r e z u m i a de proprietate el aprndu-se artnd ;i. < . / ' < < i i i ' situaie n c a r e sarcina probei r e v e n e a n exclusivItilM ii'i liuiiantului: actor tncuinbit anusprnhandi. eius f/m dicet. nan tpti tacet.

-' l ivrcilarca i aprarea dreptului de p o s s e s s i u n c . >rul e r a p r o t e j a i d i n p u n c t de v e d e r e j u r i d i c p r i n i n t e r m e d i u l inter ilor"1" lllleidictcle posesorii (Interdictumpnssessarium). Interdictele erau acele ur le linte de ctre pretor, prin c a r e sc constituiau mijloace j u r i d i c e dc a p r a r e ii Ifiluiui, cmc dc cele mai multe uri asigurau si protecia proprietarului ntruct tunul era i proprietar. Prin i n t e r m e d i u l acestora aveau s fie o c r o t i t e i a l t e nphui reale ( d e e x e m p l u dreptul de uz sau uzufruct) sau sc o c r o t e a folosina cc |w MiHYltnasupra lui agerpuhlicus". Iniculictclc aveau ca s c o p fie r e d o b n d i r e a unei posesiuni p i e r d u t e - interlHIt reeuperandopossessionis causa " - sau cele viznd pstrarea unei p o s IHIM Interdictele retinendaepassessionis cauxa". MftlMea cc privesc interdictele pentru r e d o b n d i r e a posesiunii p i e r d u t e acesi HUII Interdictele unde vi" ( d e o a r e c e prin violcnl), interdictele deprae| il interdictele ..de clandestinapossessione" 'UMIHIICSCU. op. cit., pag. 256. " |i Mulni, op. cit. pag 111

7B Interdictele unde vt". s c n u m r printre p r i m e l e interdicte date d c ctre lor i e l e m b r a c d o u forme; unde vi cattidiana " i unde vi urmata". Prini sc aplicau n cazul deposedrii prin violena obinuit, iar cele din u r m se apli n cazul d e p o s e d r i i fcut dc o p e r s o a n n a r m a t sau dc c t r e o b a n d . Interdictul unde vi era prescriptibil s u b aspect extinctiv, n rstimpul u n u j dc zile, pc cnd interdictul unde vi armata era imprescriptibil i nici nu i m p u n ' posesie n e v i c i a t din p a n e a p o s e s o r u l u i . interdictul de praecaria. in opinia lui Ihering a c e s t interdict a luat nat pcnlru a se fixa poziiile p r o c e s u a l e ule reclamantului i ale prtului in cazul UE p r o c e s n revendicare. Astfel, se arat c n pregtirea procesului p c l i t o n u , avej i m p o r t a n deosebit cine a v e a p o s e s i a bunului r e v e n d i c a t cci acesta nu pute d e p o s e d a t d o a r in situaia n care adversarul acestuia ( r e c l a m a n t u l ) a d u c e a pro c o n c l u d e n t e i p e r t i n e n t e . D a c adversarul nu fcea aceast d o v a d posesp pstra p o s e s i a , c h i a r cnd n u a v e a u n drept mai puternic n t e m e i a t " " . D e a o G a i u s n d e a m n pe acela c a r e se pregtete dc un p r o c e s petitoriu s dob d e a s c prin interdict p o s e s i u n e a bunului a crui p r o p r i e t a t e va fi discutat" 1 1 . Interdictul de praecaria a fost creat n legtur cu folosirea lui ugerpubltt d a r apoi avea s fte folosit i la cazuri s i m i l a r e " . Prin acest interdict cel ce tra m i t e a un lucru cu titlu precar p u t e a reinira o r i c n d n p o s e s i a lui. dctentorul fi obligat s-i restituie de ndat lucrul la c e r e r e . Interdictul de clandestinapossessione. Interdictul relativ la clandestina p esiune. A c e s t interdict s a n c i o n e a z pe acela care o c u p lucrul altuia iar acor p r o p r i e t a r u l u i . El a avut aplicabilitate n d o m e n i u l p u n a t u l u i u n d e clemei corpus se r c e a prin a c t e m a t e r i a l e cc a v e a u o o a r e c a r e d i s c o n t i n u i t a t e , fapj ducea uneori la acte de folosin ilegale din partea unor teri. n detrimentul pe sorului de fapt. Interdictele refinendae possessionis cauxa sc d d e a u n vederea pstr posesiunii existente i e r a u in n u m r de d o u : interdictul utipoxsesxionis"(t c u m p o s e d a i ) i interdictul utrubt" (care din d o i ) . interdictul utiposxidentix e r a acordat n materie de imobile, el d n d u - s c ce p o s e d a lucrul la m o m e n t u l eliberrii interdictului. Creterea cit ciutului ci zona imobiliar p r e c u m i lipsa u n o r evidene, registre, privind tranzaciile im iare fac adesea s apar con li iele intre pri, lucru de n a t u r s fte reglemeni ctre p r e t o r prin i n t e r m e d i u l edictului utipoxxidentix cc se elibera acelei p r deinea imobilul la data eliberrii sale. Pe aceast calc pretorul atribuia provijt posesia asupra i m o b i l u l u i n c a u z , a c e s t a u r m n d a fi atribuit definitiv n u m b a z a u n e i sentine j u d e c t o r e t i , u r m a r e a unei aciuni n revendicare. Interdictul utrubi este numit astfel dup primul cuvnt din cdicl, " c a r e din el fiind aplicabil bunurilor mob ile . Prin acest interdict sc d i s p u n e a c persoana a avui posesia neviciat n c e a m a i marc parte a anului anterior eliberrii imerdic s pstreze posesia. La interdictul utrubi sc cerca ca posesia s fie lipsit de vie ""R.Monier, Manuel elementuire de droii'romain. I, Paris, 1945, pag. 395. C. Ctuncanu. op. cit., pag. 219.

lw

1 ^

79

plinul an. reclamantul putnd apela dac era n interesul sau i la jonciunea poscsiilm, mlu-.'i s adauge la tenncnul posesiei sale i durai;I posesiei autorului su. In timpul lui Justinian. ca urmare a reformelor nfptuite, interdictele mai sus i m i t | i o i m t e au fost contopite, i s-a hotrt ca posesorul cc exercita o p o s e s i e ui iat la momentul lui ..Uliicontestaia"s poat pretinde nlturarea tulifliti posesiei i sA obin totodat despgubiri pentru daunele suferite. TulIMffa dc p o s e s i e trebuia reclamat ntr-un an dc zile. termen care curgea dc la lipului momentului tulburrii. Dup mplinirea u n u i an, totui reclamantul I m icvendica fiuctele. i n ba/a imbog|irii fr just c a u z (mbogirea i n i "1-1 altuia). , AtVAlc interdicte erau duble n sensul c fiecare parte juca rolul de reclamant ilimi i .i aure dreptul su la posesiune i ca efectul a < . - i \ s t o u a [ i i M c . i \ e . u i rolul IMli|ln bunul in posesia prii ce-1 poseda.

-inelul 7. Dit-pluldc proprietate |, ( unificarea lucrurilor n dreptul civil. In ilicptul modern prin bun se nelege o valoare e c o n o m i c care e s t e util IlU l*ti facerea nevoii materiale ori spirituale a omului i este susceptibil de i M M i b turma dreptului patrimonial. n legislaie, practica i doctrina, Utilii ilc bun comporta doua accepiuni Astfel, itricto sensu prin bun" Mm icnsul de mai sus; sens n care tenncnul bun" este sinonim cu acela de f In dicpiul roman lucrurile n general erau desemnate prin termenul res In. iu" Din punct dc vedere lato sensu. prin bun se nelege att lucrul ca ll |i dreptul patrimoniul care are ca obiect acel lucru jfllllnd Imnurile cu un termen similar lucrurilor, romanii nu aveau s fac o i H h ' distinct a bunurilor faade acecu a lucrurilor. h U l i n dintre noiunile dc bunuri" i patrimoniu". n dreptul modern prin Wliiu nelegem totalitatea drepturilor i obligaiilor cu o valoare pecuniar IMi unei persoane. R n I o dc mai sus rezult c ntre bun i palritnuniu exist corela|ia cc exprim ni iliutie pane i ntreg. Pc calc dc c o n s e c i n aadar, bunul poate fi privit (IIImI individual - utshiguli - ct i ca elcmcnl activ al patrimoniului, poc a veche romanii nu cunoteau termenul de patrimoniu dei s u b ititutiv il identificau cu mulimea sclavilor -familia- sau turmele dc vile t aparineau, ca bunuri corporale, unei persoane, constatm c in i iipaic cuvntul ubstantia, folosit ntr-un sens apropiat noiunii dc i"iiin ihn /ilclc noastre. In cuprinsul patrimoniului, in lturaa activ, mirau ^ H U t t i v c care erau sancionau pnn a> tio in rem ( n i pune relativ ,.11111 11 Mi Ho ui personam (aciune relativ la o persoan). aciuni ce sancionau 1 tbvpiunlr icalc i c e l e personale ( d c c r c a n | | , denumin ce vor fi statuate in ilii plidui aln.i n evul mediu.

HM E s t e c u n o s c u t faptul ca d r e p l u l real - ius in re - este a c e l d r e p t p a t n m o n virtutea cruia titularul s a u i p o a t e exercita p r e r o g a t i v e l e asupra unui bun c o n c u r s u l altcuiva, n t i m p cc dreptul de crean ius in personam n astfel pentru a se d e o s e b i de cel real. esle acel drept p a t r i m o n i a l n temeiul c s u b i e c t u l activ - n u m i t c r e d i t o r - p o a l e p r e t i n d e subiectului p a s i v - n u m i t de - s d e a , s fac sau s nu Iac c e v a 1 0 1 . C l a s i f i c a r e a l u c r u r i l o r . P r i n c i p a l a clasificare a lucrurilor in d r e p t u l ro e s t e c e a p e c a r e n c - o o f e r G a i u s n Institutele s a l e . d e o s e b i n d , d u p regi c i r c u l a i e i lor j u r i d i c e , n : res in patrinionia i res in extrapatrimonium* n acest s e n s , G a i u s a f i r m c d i n f e l u r i m e a l u c r u r i l o r (res) c a r e e x i s n a t u r t r e b u i e de la n c e p u t s e p a r a t e a c e l e a care nu pol intra in p a t r i m o n i u l p a r t i c u l a r , fes qttae ctra nostrum patrimoniul habentur dc c e l e care pot tb o b i e c t u l unei n d r i t u i r i p a r t i c u l a r e - res qttae in nostra patrimoniu sunt'6*. Res extra patrimonialii A s u p r a a c e s t o r b u n u r i n u s e p o t nate d r e p t u r i p a t r i m o n i a l e , f i e din c i naturii lor, fie datorit voinei c o m u n i t i i s a u a individului. S u n i a s e m e n e a b u n u r i prin n a t u r a lor a a - n u m i t e l c res omnium commg deci b u n u r i l e de utilitate public. Atei romanii vorbesc d e s p r e aer, ap, lucruri tn a c c e p i u n e a m o d e r n nu se pot constitui ca b u n u r i p e n t r u c n i m e n i nu e x e r c i t a un drept asupra lor. Res extra patrimonium c o n f o r m destinaiei pe c a r e au primil-o sunt: 1 - respublicae inpuhiico tisu p r e c u m sunt: teatrele, pieele, bile publ( p o r t u r i l e , care a p a r i n e a u n e x c l u s i v i t a t e p o p o r u l u i r o m a n , fapt ce r e z u l t a nsi d e n u m i r e a lor - publicae, adjccii v c a r e deriva din s u b s t a n t i v u l papul:; 2-res divini iuris, c a r e la rndul lor sunt dc trei feluri: a) sacrae, ce e r a u c o n s a c r a t e z e i l o r p r e c u m t e m p l e l e , a l t a r e l e i obiee desti-nale c u l t u l u i ; b) retigiosae, adic l o c u r i l e n c a r e s-a desfurat o n m o r m n t a r e i c) res sanctae. alctuite din zidurile i p o r i l e cetii, p u s e sub protecia z Res in patrimoniu Clasificarea acestor b u n uri se fcea d u p mai m u l t e criterii; astfel, d u p lor de p e r c e p e r e , b u n u r i l e se m p a r t in c o r p o r a l e i i n c o r p o r a t e , vorbind d e s p r e res corporale que tongipassunt (cele ce pol fi a t i n s e ) i res inctnpo que tongi iton possunt, (cele ce nu pot fi atinse) p r e c u m s u n t drepturile su tive, e l e n e a v n d o c o n c r e t e e m a t e r i a l . G a i u s e n u m e r a n c a t e g o r i a res incorporales que i iure constant: p r e c u m i drepturile i z v o r t e d i n c o n t r a c l e , Gh. Bclciu. Drept civil rumn. Ecl. ansa S.R.L., Bucureti, 1993, pag 9 0 . / pag. 76 C. Cltuneimu, Cur? elementar de drept roman. Ed. C a r t e i Romneasca. 1947.paj 191,
m

t ii i
.i

nii, ni i
(MPIIIIIII

Ui I

Ml nul nr linul
I..M | |..

|*.WlM
llli II,',,
I II |

htlutn ii ibfiliili MMIllIlII . ni. ii'

> In
f l u x I.I

ii, l/i

lll'lll II
"iimu yilliii

......
i '.|iiiil

Un HlIM.
111111' .

lllilin Ollll I
niiiiii i

drep

s u c c e s i u n e d u p ius civile, uzufructul, a d i c dreptul de a folosi lucrul a

ti \ ni
ijiiiili
mini i
lll

iu

lllll
M U fi.

81 Iu o paiiiculuritate in sistemul d r e p t u l u i r o m a n , dreptul dc proprietate era in ut ca un drept corporal, fapt cc rezulta din confuzia pc care romanii o | M H U Intre dreptul subiectiv dc p r o p r i e t a t e i obiectul acestuia, fapt reflectai in n uologia j u r i d i c folosit: haec res mea est - acest lucru este al m e u . I neurile corporale pot fi m o b i l e i imobile, adic res mobiles i res imobilei Mobile sau m i c t o a r e sunt acele lucruri care sc pot mica singure sau c e l e cc nic.ue printr-o fora exterioar lor, fr a sc aduce o atingere valorii acestora. Imobile sau nemictoare (res imohiles) aici fiind incluse terenuri sau con strucii, uimi Imnuri caic dac sunt micate i schimba forma Imobilele sc mai nu-inesc i i>o, ele fiind mprite in praedio rustica i urbana. Diferena nu rezult din ttluiiira lor la ora sau la ar, ci din faptul dac au zidiri pe ele sau n u . i II privire la imobilele cu destinaie de terenuri, romanii fceau distincie intre / " " i iiabcum care conferea titularului dreptului d e p r o p r i e t a t e toate atributele ulm, fund scutit chiar de impozit, fa dc solumprovinciale, care a p a r i n e a lui roman, particularii a v n d a s u p r a a c e s t u i a d o a r un drept de folosin i fiMli'iiu uupozil numit stipendium Dei deosebirea de regim juridic nu este alt de ^ H t t r l ca n dreptul m o d e m , constatm existenn unor noi me iui idii difei tle in le u z u c a p i u n e sau de protecie a posesiei acestora, Iu funcie dc v a l o a r e a lor e c o n o m i c , d i s t i n g e m : res mancipi i res nec '!<i. clasificare o p e r a t n L e g e a c e l o r XII T a b l e . Res mancipi e r a u m a i ^ H d a i c n raport cu c e l e nec mancipi; clasificare c a r e a v e a s c u n o a s c sen lluli nioihlicri ca u r m a r e a s c h i m b r i l o r i n t e r v e n i t e n e c o n o m i a statului in i ol di' Irecere de la e c o n o m i a n c h i s la c e a de mrfuri, c n d n u m e r o a s e p r e c u m d r e p t u r i l e dc c r e a n v o r i r e c e din calegoria b u n u r i l o r necmanU<M n lucruri lor mancipi S u b aspect etimologic, expresia mam ipiessmII lucruri c a r e sc p u t e a u ine cu m n a i c a r e erau n e p o c a v e c h e n |Bj|iiiilt'iiiiea d e p l i n a d e i n t o r u l u i . Ml epoca veche, resmattcipi, ca noiune juridic d e s e m n a lucrurile care alctuiau l ' M I lainilial, adic: fondul italic cu servitutile sale mralc, sclavii sau animalele, ou, ha prezint relevan s u b aspectul regimului juridic ce r e g l e m e n t a n^ H r e i i acestor lucruri. Astfel lucrurile nec mancipi p u t e a u fi nstrinate prin ^ H l l i liudiiune (tradiia E p r e d a r e ) pe c n d in cazul celor mancipi trecerea n | i r i n h M i n i l alici p e r s o a n e trebuia s respecte formele s o l e m n e , n c a z contrar I Iul linul Invit de n u l i t a t e . Astfel, a l i e n a r e a a c e s t o r b u n u r i se fcea p r i n r |IUIIC" sau prin iurecessio . km'ia i species. adic b u n u r i d e t e r m i n a t e generic i bunuri d e t e r m i n a t e liliuil Iu opinia romanilor erau d e t e r m i n a t e generic acele bunuri c a r e s e i n d i i a prin nsuirile speciei ori categoriei din care fac parte. De exemplu, o | di vite I n d i v i d u a l i z a r e a sc fcea p r i n c n t r i r e , n u m r a r e , m s u r a r e , in i|le ilc n a t u r a b u n u l u i . D i s t i n c i a p r e z i n t r e l e v a n s u b a s p e c t u l s u p o r t r i i >l itractului, Astfel, d a c o b i e c t u l unui act j u r i d i c il r e p r e z e n t a un n v Hi I ine pierea fortuit, d e b i t o r u l o b l i g a i e i a s u m a t e prin actul r e s p e c t i v nu llunocimi. op. cit, pag, 194

era liberat, fiind inut s p r o c u r e un alt bun de gen c o n f o r m principiului gen\ nonpercunl (bunurile dc gen nu p i e r ) . Per a contrarie, d a c obiectul actului era un lucru individual d e t e r m i n a i a c e s t a p i e r e a nainte dc p r e d a r e a lui. fr a putea fi stabilit culpa d e b i t o r acesta era liberat dc obligaia p r e d r i i . Romanii au cunoscut c e e a ce n epoca modern au fost desemnate prin burj fungibile sau bunuri nefungibile, vorbind despre res que pondere numero mensun constant, adic acele bunuri care se apreciaz dup greutate, n u m r sau msur, l-'ungibilitutea e x p r i m in fapt un raport de echivalent. Sunt fungibilei lucruri c a r e datorit naturii l o r sau a voinei prilor dintr-un act juridic pij s c h i m b a t e u n c i e cu altele in stingerea unei obligaii. Ca regul, species sunt b u n u r i nefungibile, pc c n d genera sunt fungibili Aceast distincie a bunurilor a putut face posibil efectuarea u n o r operaaj juridice intre care mprumutul dc consumaie-mi/twum - ocup o pondere nsemn Romanii operau i cu distincia pc c a r e astzi o facem ntre bunurile consc ibile i c e l e n e c o n s u m p t i b i l c , v o r b i n d u - s e d e s p r e res quaeprimo usu consumi (lucruri care se c o n s u m prin p r i m u l u z ) t lucruri c e p o t fi folosite n m o d rej fr ca p r i n a c e a s t a s fie n e c e s a r c o n s u m a r e a substanei sau n s t r i n a r e a l e j R o m a n i i v o r b e a u d e s p r e o c o n s u m a i e fizic ( d c e x e m p l u , un a l i m e n t ) j d e s p r e o c o n s u m a i e j u r i d i c (ex. o m o n e d ) in cazul unei nstrinri. Distincia prezint relevan n m a t e r i e dc m p r u m u t de folosin (com< u n d e d o a r b u n u r i l e n e c o n s u m p t i b i l c p u t e a u face obiect al acestui contract. Bunuri fnigiferei bunuri nefiugifere.Dtt r o m a n i i nu au definii n o i u n e ^ fruct i implicit pe a c e e a dc lucru frugifer ei l-au c u n o s c u t artnd c un p o a t e p r o d u c e n m o d p e r i o d i c a l l e b u n u r i n u m i t e frucle, fr c o n s u m ] s u b s t a n e i sale. D a c sc a d u c e a atingere substanei lucrului a v e m de-a f a c e | p r o d u c t e ( d e e x e m p l u , piatra dintr-o carier). R o m a n i i d i s t i n g e a u fructele m a t e r i a l e ( d e e x e m p l u s p o r u l a n i m a l e l o r ! fructele i n d u s t r i a l e ce n e c e s i t a u m u n c a o m u l u i , sau fructele civile ce sunt fol selc c c i z v o r s c d i n r a p o r t u r i j u r i d i c e ( d e e x e m p l u chiria p e r c e p u t d i n i contract dc locaiunc). Clasificarea prezint importan n materie de uzufruel. arend, emiltcoz. fructuarul are dreptul d o a r la fructe nu i la p r o d u c t e c a r e se cuvin nudului pro ctar. Astfel, codul silvic r o m a n arat: " n u este fruct i deci aparine propriela nu uzufruct uarului, c o p a c u l d e z r d c i n a t de furtun 1 1 . Bunuri simple si bunuri compuse S u b influena filozofici stoice r o m a n i i distingeau lucrurile simple de I c o m - p u s e . D e o s e b i r e a p r e z i n t i n t e r e s n situaia n c a r e c o r p u l c o m p u s i s l r a m n c l e m e n t e l e s a l e c o m p o n e n t e , adic in lucruri s i m p l e , c a r e a p a r i n i proprietari diferii, fapt ce d u c e la r e n a t e r e a dreptului de proprietate asuprad mentelor ivite din c o m p o z i i u n e . Uneori se p u n e a ta n d e m n a proprietarului ul lucru s i m p l u o a c i u n e n u m i t uctio adexbibendum" spre a c e r e r e p a r a t i u n ^ pe cale de c o n s e c i n , r e d o b n d i r e a dreptului de proprietate asupra lucrului f piu revendicat, ce intrase n structura lucrului c o m p u s .

83

i ii111ca p e c a r c romanii ne-aii transmis-o asupra bunurilor i a criteriilor viznd nea acestora, reflecta nivelul elevat i elaborat al tehnicii j u r i d i c e folosite ll ,i n universalitii terminologiei j u r i d i c e , reuind s c o n s t r u i a s c un sistem PUnnl Iv unitar. iele p r e s t a t a l e d e p r o p r i e t a t e l'i uliu .i explica formele dc proprietate din perioada anlerioai apariiei slatuI II am eiiiirsa plecm dc la nivelul dezvoltrii forelor de producie, in societatea :t, pentru asigurarea celor necesare traiului, oamenii trebuiau sa m u n c e a s c nir aceasta a dat natere proprietii c o m u n e asupra mijloacelor d e lllJlti |n i .ii si a s u p r a produselor. i i ip.i ilc tranziie de la comuna primitiva la soc telatea statal apar. n condiiile I un noii formaiuni sociale s c l a v a g i s m u l , u r m t o a r e l e forme primitive dc .ipi i. inie proprietatea colectiv a ginii, proprietatea familial asupra p m n t u > Kiiiiiii,

I h m p i i c tal ca indi viduat asupra scl a vi lor 1 *. l ' K i p n r l a t e a colectiva a ginii - ager gcntilicns - constituia p r i m a forma de II li Inie asupra p m n t u l u i pc e a r c au c u n o s c u t - o r o m a n i i . M r t u r i e n acest 'i ui melc lsate n formele de t r a n s m i t e r e a proprietii, respectiv mancipaiu Im melc necesare pentru intentarea succesiunii legale atribuit sui heredesi" lipsa acestora, agnailor, iar n lipsa a g n a i l o r gentililor c o n f o r m Legii ilul Nil liihle prin c a r e a fost c o n s a c r a t s u c c e s i u n e a . 1 i' i|i,i|mnea era cel mai vechi m o d de d o b n d i r e a proprietii, iar ttecipieri (il i Hllluie de d o b n d i lor trebuia s in cu m n a lucrul, c e e a ce se putea face 1 iclavilor sau a animalelor i asupra altor bunuri m o b i l e , nu ins asupra | "ii. 1.1, II ..ui ease.
1

i revendicare - sacramertttirn in reni - avea loc printr-o aciune a legii. 1 ' 1 uihi acestei Eegislaiuni impunea prezena lucrului n faa magistralului. . i I- M i.i' n iui imobil cc avea obiect un teren, era imposibil prezena obiectului ii'.i Iu lata magistralului. Din faptul c pmntul nu putea fi nstrinat, rezult c ,aT i asupra pmntului nu exista dect s u b forma c o m u n , cea g e n t i l i c . In | in mda prcslatala Romei pmntul era deci principalul mijloc dc producie, uliu In proprietatea colectiv a ginii, cu e x c e p i a a d o u iugre care se Mu Iu proprietatea familial. P r o p r i e t a l c a familial - heradium - c o n s t i t u i a Uniii du i cetate atribuit romanilor chiar de la fondarea cetii. C o n f o r m legenItJui 11 ilwpfl opiniile istoricilor romani, fiecare paterfamilias, deci fiecare fam1 i Imit cu aceast ocazie d o u iugre, adic j u m t a t e de hectar de p m n t m i gidin numit heretlium"*. 'nllllli- l asigurau existena din produsele recolte lor obinute pc acest teren, 1 i li n pater familias. p m n t u l respectiv nu r m n e cetii ci sc trans din i - iu i aie in generaie urmailor din cadrul f a m i l i e i . I 'u li'imilcut'U, Drept privat rumn. Bucureti, 1952; I. Ci ureanu. Curs c h m e n t a de 11 "sii, 1927; V. Irinuit. Mimuil clcnu-numc de urnit ronuiin. Paris. 1958. I ll mai. M Jucotfl, Tratat de drept roman, Bucureti, 1964. pag. 256. 1 I I . i, Inuitttfioni didiiilto romano, Milano. IWO. pag. 379.

M
n acest sens, f r a g m e n t e din Institutele lui G a i u s d e s c o p e r i t e n anul 1 9 3 ^ d o v a d a herediumulut i totodat" LI m e c a n i s m u l u i su de transmitere, pe ' L e g e a celor XII Table care-1 consfinea. lierediumul prezenta un prim caracto consta n faptul c era inalienabil, a d i c nu putea fi nstrinat, caracter do\ -.hi nsi m e c a n i s m u l manei pasiunii cu m o d o r i g i n a r de d o b n d i r e sau t r a n s m i t ? 10 proprietii la R o m a * . . Alt c a r a c t e r era cel indivizibil, adic lierediumul nu putea fi mpriL textele lui G a i u s din Legea eclor XII Table reiese c motenitorii - sui liered d u p m o a r t e a luipttter familias nu i putea mpri p m n t u l datorit faptului ei se aflau ntr-o stare d e indiviziune, numit fie ercto nan cita propritf n e m p r i t , fie antiquum cousortiunu Legea celor XH Table consfinete dreptul la o aciune prin intermediul cA sc putea iei din aceast stare, a c i u n e n u m i t adio familiae herciscundai a c i u n e de mprire a b u n u r i l o r de familie. Totui antiquum consortium disprut complet datorit a v a n t a j c l o r p e c a r c uneori sui Itercdes - m o t e n i t vedeau n n e f r a g m e n t a r e a p m n t u l u i din p u n c t de v e d e r e al produc1ivitit ( Proprietatea individual a s u p r a sclavilor c o n s t i t u i e o form p r e s t a t a l d e p r a etate cci m a n e t p a i u n e a nu se p u i c a face la n c e p u t asupra p m n t u l u i ci nuj asupra sclavilor ca b u n u r i mobile. P r o p r i e t a t e a n epoca v e c h e . O d a t cu apariia statului se observ c for de proprietate primitiv, prestatal. se transform n forme de proprietate specj societii sclavagiste. Astfel proprietatea colectiv a ginii sc transform n pre etate public a statului, p r o p r i e t a t e a familial odat cu posibilitatea ic.uii tndi viziune prin adio familiae herclscunde, se transform n proprietate vat, iar proprietatea asupra sclavilor, care ntre fondarea Romei i apariia sta! c o n s t i t u i e mai mult o stpnire individual se transform a c u m ntr-o p r o p r privat veritabil. Deci sc poate trage concluzia c n e p o c a veche au existat forme de p r o p r i e t a t e , respectiv p r o p r i e t a t e a public sau colectiv a statut p r o p r i e t a t e a individual, privat - adic p r o p r i e t a t e a quiritar. Proprietatea public a stalului A c e a s t form dc p r o p r i e t a t e sc m p a r t e n d o u categorii d u p obiecta' pra cruia poart respectiv, p r o p r i e t a t e a statului a s u p r a p m n t u l u i - agera cus - i p r o p r i e t a t e a statului a s u p r a sclavilor - servi publicus - a m b e l e aflrt originea in cuceririle dc rzboi r o m a n e datorit politicii de e x p a n s i u n e pro de ctre statul r o m a n . Proprietatea st silului a s u p r a p m n t u l u i cucerii O parle d i n ager publicus, statul il d d e a n folosin cetenilor romul graiuit fie n schimbul unei s u m e anuale de bani. Treptat a nceput un proc; formare a u n o r ntinse latitudinii n beneficiul patricienilor, situaie reieit dl Licinia Sexfia din anul 3f7 .e.n. care a cutat s limiteze acest proces p terzicerea c e t e n i l o r de a p o s e d a mai mult dect o a n u m i t suprafa limiia
|rW

un nul
.'ii

MI
i >i

In
I !
Un

IE. Moicii. D. Oancca.flp. cil., pag. 215. Idem " u M. Tal amanca. op. cit., pag.

83 iMlr , Scopul acesteia a fost de a se a c o r d a c e l o r sraci dreptul s d o b n d e a s c o din ager publicusu>,

( u n t u t u a t formndu-se marile moii - latifundia. De a c e e a in a n u l 134 .e.n '"inimi plebeu pe n u m e T i b c r i u s G r a c c h u s a ncercat printr-o lege s ia din posH) Celor bot;a|' ager publicus cc d e p i s e limitele fixate dc legea I.icinia Scxlia i m\ mpart p l e b e i . Legea p r o p u s dc a c e s t a a fost votat n senat, d a r cl a czut i|i I I I I L I unui asasinat organizat d c ctre n o b i l i . In unul 122 .e.n. a fost investit tribun al plebei fratele su pe n u m e C'aius Ulm i hus care a restabilit ntr-o a n u m i t m s u r aplicarea legii agrare a lui T i b e r i IM lutudat cl a p r o p u s i s-a votat leufrumentaria, legea p r i v i t o a r e la a p r o v i z U r o u c u g i u a populapei srace a R o m e i . Prin reformele lor fraii Gracclii au dat BjU/lluiu puternic marii proprietii funciare, d a r patricienii c o n t i n u a u s d e i n u|'i,iie]c ntinse din agerpublicus""1. In imul 111 ,e n prin lex Tluiria s-a h o t r t c tot acest p m n t p u b l i c a s u p r a htm in latifundiarii nu aveau dect folosina, s d e v i n p r o p r i e t a t e a celor care l M a u . Dc la a c e a s t d a t p m n t u l Italiei - agt < italicus a fosl asimilat cu ftiii.Uitul R o m e i - agerromanus - i loalc a c e s t e a d e v i n in c o n s e c i n res manciH U b c l susceptibile d e p r o p r i e t a t e q u iritar " \ Pi ujii i etatea statului asupra sclavilor. Prizonierii de rzboi erau transformai n H V I %\ d e v e n e a u p r o p r i e t a t e a statului r o m a n din e a i e o parte erau vndui mior n n n a n i . T o t o d a t stalul ii p u t e a folosi n funcii p u b l i c e pe lng gUHpMnin ea servitori, scribi, dar acetia nu-i p u t e a u folosi n interes p e r s o n a l . I o ii Matului - servi publicus a v e a u o s i t u a i e s i m i l a r c e l o r a p a r i n n d MMMiie'oi particulare - servi privatus, d a r cu a n u m i t e avantaje. Astfel: P u t e a u ^Hjtuhii de c t r e magistraii s u p e r i o r i p r i n t r - o s i m p l d e c l a r a i e , nefiind n e c H u form s o l e m n c a l a cei p r i v a i ; P r i m e a u a n u a l o s u m d e b a n i p e n l r u mere; P r i m e a u o s u p r a f a din teritoriul p u b l i c p e n t r u a-i c o n s t r u i o c a s ^ ^ H t a ; Aveau d r e p t u l dc a ncheia un fel de c s t o r i e cu femeile libere. Aveau ^ H l l d e a d i s p u n e p e n t r u c a u z d e m o a r t e d e j u m t a t e din p a t r i m o n i u l lor. V i .l.i imatn; mai bun a sclavilor publici se datora faptului c n epoca 1 liitiil r o m a n neavnd p e r s o a n e pregtite p e n l r u sistemul a d m i n i s t r a t i v , s e i' > i ir i ii u iilc inferioare de sclavi c r o r a le a c o r d a a n u m i t e privilegii, rupi ictatca quititar - daiuinium e\ iure quiriiium - constituia privilegiul H p u > - ueoi dai cetenilor r o m a n i . Ea se c r e a n m o d s o l e m n , se t r a n s m i t e a prin ^ ^ k i Ici ii ne. i de asemenea tot n forme s o l e m n e era sancionat iu faa irtstan(ci. I mwnum cx iure quiritium nu a p a r i n e a la origine dect c e t e n i l o r per^ H p ' " Iuris i patricienilor. Latinii aveuu a c c e s ta a c e a s t p r o p r i e t a t e n u m a i n Blum In care beneficiau d e ius camerei)'H. 11. Contribuii la studiul crizei generale a sistemului sclavagist roman n Studii Iwlii , |al Academiei, 1963. II.Im,uite. Curs de Istorie rumon. Bucureti, lt)73, pag. 170,. 100 M Mul, ni !>. , r> pag, 217. ,
II I 1

II

'Ho. C.arso di dtritto romuiM, Milano. 1952. pag. 166.

P r o p r i e t a t e a c o n i n e irei atribuie, prerogative care d e fapt definesc p r i | etatea qu iritar, respectiv ha uiendi. iufruetsdi. ius abntendi. C a r a c t e r e l e p r o p r i e t i i quiritare. Proprietatea MU iritar prez ini trei c i | tere. r e s p e c t i v c a r a c t e r u l absolul, carac-lerul perpetuu i c a r a c t e r u l exclusiv. Caracterul absolut decurge pe de o parte din caracterul absolut al drepl reale, caci proprieiatca este principalul drept real, care cStc opozabil tuturor - M omnes. iar pe de alta p a n e datorit faptului c proprietarului de p m n t i de s c A ii erau recunoscute puteri nelimilate asupra bunurilor. Este deci o interferena iflj W. abntendi ca alribut al dreptului de proprieLate prin care sc d i s p u n e de bun | voin i caracterul absolut din p u n c t de v e d e r e al opozabilitii acestui drepi Totui t r e b u i e r e m a r c a t c inc ii din v r e m e a celor XII Table sc a d u c u n ] limitri c a r a c t e r u l u i a b s o l u l . cum ar ft dc e x e m p l u obligaia p r o p r i e t a r i l o r te re iu:" vecine de a lsa un spaiu liber intre fonduri de cinci picioare, spaiul pulea li u z u c a p a t . dc a s e m e n e a interdicia proprietarului de a nu sdi sau cldi n i m e d i a t a a p r o p i e r e a t e r e n u l u i , obligaia proprietarului de a nu p e r n j | vecinului s strn-g fructele c z u t e din a r b o r e l e su. C a r a c t e r u l p e r p e t u u c o n s t n i m p o s i b i l i t a t e a de a fi p r o p r i e t a r p n 11 a n u m i t t e r m e n . Deci nu sc p u t e a pierde proprietatea dup un a n u m i t timp deoai proprie-tatea quiritara a v e a c a scop e x p l o a t a r e a lucrului, ori aceasta n u e r a i lal n t i m p . Caracterul perpetuu al proprietii q u i r i t a r e a fost e x p r i m a t prin uniri a d a g i u : proprieias adtetnpus constituii noupotest. adic p r o p r i e t a t e a nu p fi stabilit pn la un t e r m e n " . Caracterul exclusiv const n faplul c nu i se poate impune p r o p r i c l a m l S iu |M :.! folosina ucrului cu o alt persoan. Kt rezult din faptul c n u m a i i m u n persoane sc bucurau de dreptul de proprietate, respectiv cetenii - ex iure tpiiri^ , Totodat caracterul exclusiv sc refer i la bunurile cc pot face obiectul proprii c t i l a m o d u r i l e s a l e d e transmitere care se tceau n forme specifice. Acestea f o r - m < J condiiile care trebuie ndeplinite pentru existena proprietii quiritare. P r o p r i e t a t e a qu iritar era de m a i multe categorii, respeci v proprietatea riS iar asupra p m n t u l u i , propriei ate a qu iritar asupra sclavilor, proprietatea q] Iar asupra vitelor mari i propriei alea qu iritar asupra vitelor m i c i . P r o p r i e t a t e a qu irit ar asupra p m n t u l u i dai a dintr-o p e r i o a d mai rec a p r n d d u p p r o p r i e t a t e a a s u p r a sclavilor i vilelor, A c e a s t a se ponte dov^J prin faptul c : Aciunea n re vendicare trebuia s fie intentat prinlr-o aciune a legii, r e s - p a j sacntmenhttn in rem, i d e a s e m e n e a formele ci necesitau p r e z e n a lucrului n m a g i s t r a t u l u i . A c e a s t c o n d i i e s-a modificat n sensul c s-a a d m i s ca n nfl s i m b o l i c s se aduc n faa m a g i s t r a t u l u i un bulgre de p m n t din l e r e n i f l ca tiz , P r o p r i e t a t e a quiritar a s u p r a sclavilor constituie c e a m a i v e c h e f o r pro-priciaii care luase natere s p o r a d i c nc din p e r i o a d a ge mitic p r e s i n j existudlngcimeusubfurmastpriiriiiiidividuale. I. Aduni, Drepturi reale, E d . AII Bcck, Bucureti, 2001

i n

87 prc ri Cl siv. cptui rordc scl cntl| bun drept'! duc arilor .paiuctf iii sau (M nu pci : pn l a ] mp dec mu ciali) i n unnt latcanu oprict numai c iure quit ciul propri* cesteafor-r re. jprictatea q< opricialca' ci. adfl mai reci sc poate ; a legii, res-j na lucrului d . admis ca n iflnl din tereo .ai veche foi leritilicB presW Proprietatea asupra sclavilor constituia forma dc proprietate fundamentala a MMlaii romane deoarece nsi baza e c o n o m i c era sclavagist, se ntemeia pe (iRlncu sclavilor". i Kclnvu puteau fi vndui, deci s fac obiectul diverselor contracte dar foarte W/M puteau la rndul lor s ncheie anumite acte juridice mprumutnd personalMM stpnului. Proprietatea quiritar asupra vitelor m a n . boi, cai. constituie de asemenea o MH"'if important a proprietii deoarece acestea constituiau mijloacele neceM' peniru cultivarea pmntului nc dinainte dc apariia statului "*. Ptopnctaiea quiritar asupra mgarilor i catrilor era datat ni3i recent i u Ijinii tni.ii cu de/volwrea comerului, ei fund folosii la transportul mrfurilor. M u i A proprietate era cunoscut anterior anului 28 .e.n cnd lista lucrurilor res t o r t / " ft-a nchis, list n care erau incluse toate aceste animale mai puin elefanii iJMMl li au fost cunoscui pani alunei*. Proprietatea quinlar asupra animalelor mici, oi. capre a fost admis devreme tfftMi cec pe d c o parte Legea celor X11 Table cunotea tradiia ca m o d d e dobndire |||in.initcic a proprietii lucrurilor net manapio iar p e d e alta, nu sc cunotea ^ p o c a veche dect un singur fel de proprietate respet \\\ proprietatea qu M M M . i reiese din textele lui Gaius care susinea ca s e putea revendica o turm, dac .1 . i i i i M i l sc aducea un singur animal din aceasta n faa magistratului. 1'n'in ictatea in epoca clasic. In epocaclasic s-a menionat proprietatea quiritar. W'm ule care au aprui, datorita transformrilor vieii economice, sociale i politice H liirmr dc proprietate, respectiv prorietatea prelorian sau bonitar. propritpnninaalipntprivialetiperi^riiuypTopnctalcaquiiit^ i-a purtat vechile 1 d a r a dobndit i altele noi, n sensul c a tcut anumile concesii renunnd la l'oimcle sale rigide. Era normal ca o instituie potrivit cu nevoile restrnse IlUiiilui .etate dc mici dimensiuni i cu o economic slab dezvoltata, s devin cu r*il niMificicnt unui stat mediteranean mai ales cnd acesta u devenit imperiu' Se H l * 1 ' pmntul cucerit al provinciilor - agcrpubUcus nu era susceptibil dc a fi obiect 11 iri.in qu iritare, dar romanii au cutat soluii de protejare a proprietii din i |iiiil ii ici tiu io tea proprietii quiritare care a servit drept model tuturor formeH k p t o p n c t n i c . s u b un dublu aspect. n primul rnd proprietatea quiritar s-a extins ^ ^ H n pelegrinilor crora li s-a acordai IM comercii", iar in al doilea rnd. dup fpfl M jtic. ca s-a extins i asupra pmnturilor declarate sol italic prin., rus' iialcum" Plnpiictatca quiritar i menine distincia fa dc proprietatea peregrin i H f H u v nu i.il.'i, care sunt inferioare a c e s t e i a . file sunt de fapt din punct de vedere (in i.;n. iar poniiu doctrina loman singura proprietalo in .ulev.'u.iiui I n i i i l cuvntului era cea a ceteanului - res mea est. dominium << iun t/iitrpft. Iiupin lucrului roman "*. Pinjuieiatcii pretorian sau bonitar era o form dc proprietate care i avea ^ M a In ca/ul transmitem proprietii asupra unui res mancipi prin iradiiune. 'I II., -i Drepiprivai roman. Cluj Napoca, pay. 188
im.' .i;,.i. op cil.. pag.2i4

Aceasta nu transmitei p r o p r i e t a t e a qu iritar ci n u m a i posesiunea, n secot .e.n. vechile forme s o l e m n e de t r a n s m i t e r e a proprietii au disprut, iar la ni4 dezvoltrii e c o n o m i c e i a s c h i m b u l u i se i m p u n e a u m o d u r i de transmit* proprietii mai s i m p l e i o p e r a t i v e la n d e m n a oricui indiferent c acest e e i | e a u sau peregrin. P r o p r i e t a r u l quiritar c a r e t r a n s m i t e a un ras mancipi prin simpl Iradi r m n e a n c o n t i n u a r e p r o p r i e t a r d u p dreptul civil. Dc a c e e a accipiens, cel p r i m e a lucrul a fost protejat dc ctre pretor p r m t r - o e x c e p i e dc doi m p o t r i v tratkns care ddea d o v a d de lipsa b u n e i c r e d i n e intentnd un proces p e n t " hun t r a n s m i s prin vnzare, d o n a i e , s c h i m b " " . Proprietatea pretorian era o situaie t e m p o r a r deoarece d u p un anumit li n funcie de c u m era bunul, mobil sau imobil, proprietarul pretorian se trarisf n p r o p r i e t a r quiritar prin u z u c a p i u n e . Proprietarul quiritar n calitate d e f r avea un titlu fr c fi e a c t t a t e j u rid ic-/w<,jWHf lu$ quiritlum, iar proprietarul p r rian n calitate de accipiens avea lucrul in banii i se folosea de toate a v n t pc c a r e i le a c o r d a posesiunea, Dc a c e e a proprietarul pretorian a mai fost n proprietar bonitar. P r o p r i e t a t e a p r o v i n c i a l e r a o f o r m de p r o p r i e t a t e inferioara proprie: quiritare, si c o n s t a n s t p n i r e a p m n t u r i l o r lsate cu titlu de folosin locu ritor d i n provincii d e c t r e stalul r o m a n . Din m a i m u l t e p u n c t e d e v e d e r e d n f a s u p r a p m n t u r i l o r p r o v i n c i a l e s e a p r o p i a d e p r o p r i e t a t e a quiritar, P r o c ' a c e s t o r a sc b u c u r a de toate p r e r o g a t i v e l e p r o p r i e t a r u l u i - usus.fructus. abit i e r a a p r a t de o s a n c i u n e a s e m n t o a r e cu rei vindicativ. De fapt acestpuire avea unele trsturi ale drepturilor reale, d a r n ochii r o m a n s t p n i r e a p m n t u r i l o r p r o v i n c i a l e nu c o n s t i t u i a o p r o p r i e t a t e n a d e c n e l e s al c u v n t u l u i i a c e a s t a r e z u l t din t e r m e n i i folosii p e n t r u a des, babere, passidere, usus possessio. Proprietatea p e : c p in era o t o n u de proprietate inferioar proprietii qu t a r e cc c o n s i a n posesia protejat la R o m a de edictul pretorului, iar in provii de edictul g u v e r n a t o r u l u i de p r o v i n c i e . Se c u n o a t e c la R o m a un peregrin nu puica d o b n d i un lucru eonii dreptului civil i in consecin nu p u t e a d e v e n i proprietar peregrin d a c nu ius co-mercii11*. P o s e s i u n e a p e r e g r i n i l o r mai era protejat printr-o a c i u n e a s e m n t o a aciu-nca iu r e v e n d i c a r e , a d i c o aciune utila cu ficiunea c p e r e g r i n u l " 1 cet[can r o m a n . Le.it Rubria "V latlia Cisalpiita din secolul l .c.u. p r e v e p m n t u r i l e italice p o s e d a t e de peregrini erau aprate de dispoziii din edi pretorului p e r e g r i n . D e a s e m e n e a p r o p r i e t a t e a p e r e g r i n m a i cru apfaU interdictele posesorii. G a i u s folosete t e r m e n u l tic dominium pentru a c e a s t prietate. D u p 2 1 2 c.n. cnd s-a d a t Constituia lui Caracalla peregrinii au prut, d e o a r e c e s-a acordat c e t e n i a luluror locuitorilor statului r o m a n . " I. Ctuneanu. op. Cil. pa(l24. " \ M . Talamanca. op. cit. pag. 223.

B I H > il a

I I

IM
li., i.

i" 1 1 1

pi
<!'

i "iii." ln|i.' i, , i
ti)
I
,

0tf>lll

t
| i,,

,i

l,

Njlli' i lin i
. urli,

UI Ah i li.li p u i i I'. Ut , I . I i i,
MU , | n '

I Aiul pn>

Mm a
I Fi 01
II , i. i imiimiiili yHiifiMi II fhWt tio, I Iii

ludii i.i

V I Hm * V I Hm

89 Piuprictatca in e p o c a postclasic IM epoca p o s t c l a s i c s-a p r o d u s o a p r o p i e r e ntre p r o p r i e t a t e a quiritar i cea i,il."i, in secolul 111 s-au generalizat c o n c e s i u n i l e lui iusttalicum, i n r p n m n ^ B | t Italice au fost s u p u s e impozitului funciar. Aullel s-au ters d e o s e b i r i l e dintre c e l e d o u categorii de terenuri asupra croH l i i u i t . u i drepturi d c proprietate diferite. ' I I unian a unificat proprietatea desfiinnd diferenele dintre toate formele de | i H . | H K i.iie a n t e r i o a r e , r e z u l t n d o p r o p r i e t a t e u n i c n u m i t dominium, * VI nd urile dc d o b n d i r e i de t r a n s m i t e r e a p r o p r i e t i i liiii'iiconsulii au clasificat m o d u r i l e de d o b n d i r e a proprietii innd s e a m a il uiiiule criterii cum ar fi in p r i m u l rnd r a m u r a dc drept, a p o i d u p voina ulm. dup o r i g i n e a m o d u r i l o r ctc. I lupa i ai mira dc drept ele sunt m o d u n de iure civile i moduri dc iuregentium tu l i M i n a categoric intr mancipatio, in iure cessio i usucapio, iar in a doua tradiiei, 11.1.11 ilptio lungi temparis, praescriptio longissiini temparis, ocupaia, specificaia, ..< iio cie. Distincia dintre ele a fost foarte important numai n epoca clasic. H T RL de dobndire iure civile ddeau posibilitatea cetenilor pc d e o parte i PU IC buiullui ci i peregrinilor care se bucurau de ius comercii s dobndeasc propri^ M quiritar, iar pc de alt parte cele dc iure genliwn erau la ndemna tuturor ' u i I u n l o r imperiului caracterizndu-seprin absena formalismului' 3 *. Modurile de dobndire originare erau acelea care confereau proprietatea u n o r ce pn atunci nu fuseser nsuite de nimeni - resnullius. Modurile derivate ^ H ) a c e l e a care confereau proprietatea asupra lucrurilor cc mai nainte au fost ^ H M l I c de cineva - res private. M o d u r i l e de d o b n d i r e voluntare erau acelea c a r e

HAT TL

r O O U proprietatea n u n n a unei convenii u n d e intrau mancipatio, in iure r M i / n Iraditio, i;trce!e nevoluntare erau m o d u r i care cereau manifestarea d e voin | n i i singure pri, i transferau proprietatea fr ca s existe un acord dc voin.

m i a i, ... ..piunca. praescriptio iogt temparis, praescriptio iongissimi temI <, 11 K o i n a i ii i nu au avut cunotina transmiterii dreptului de proprietate dect mai ^ ^ B c t i c i concepia lor originar considera dreptul de proprietate ea fiind consecina i mteri asupra lucrurilor, i aceast putere nu se putea transmite i trebuiacreai. ' i U n l |<. pnotarea s-a definit prin lipsa elementului ...inIcre" a aprut i noimiica rj U i u i M i i i t e r e in sens d c transfer al dreptului d e proprietate. Miuirtpatk) I a origine mancipatio constituia u n m o d d c creare a proprietii care e r a ^ H t y d c t u t o putere asupra lucrului mancipi. M a i trziu ea a p a r e ca un m o d de Kanmititere a dreptului dc p r o p r i e t a t e . M a n c i p a i u n e u sc c o n f u n d la nceput cu ^ ^ H r c n . P e r s o a n a care t r a n s m i t e a lucrul sc n u m e a mancipio dans sau maneifhmt ilans, iar cealalt partea care primea lucrul, se n u m e a accipiens sau d o b n ditul Legea celor XII Table consfinete m a n c i p a i u n e u c a r e a fost preluat din i i , i vecinie obiceiuri ale r o m a n i l o r ' 2 1 VI limita, op eu, Pag. 236. VI I lunga, op. cit. Pag. 237,

Mancipaiunca era un act solemn, formal cc presupunea ndeplinirea u r m a t lor condiii fr de care ca nu putea exista: prezena cel puin a cinei martori ect r o m a n i , a prilor, respectiv a lui mancipio dans, cel care transmitea i aceipiens, care d o b n d e t e , a libripcnsului - cel c a r t inea balana. Aceipiens innd a s u p r a lucrului p r o n u n a o formula vindicatoric: kuneego ttominem ex iure uium meum ase aio isque mihi emptus exro pretio ... hac aere acn aeque Iii adicS afirm c acest sclav este al m e u conform dreptului Quiritilor, i acesta sa^" ic d n b n d i l cu preul d c . . . cu aceast a r m i cu aceast b a l a n 1 " . F o r m u l a era c o m p u s din d o u pri cc sc aflau pe poziii o p u s e , respe p r i m a p n la c u v n t u l iscue afirm ideea de c r e e a r c a puterii. A doua sc re clar la transmiterea proprietii asupra lucrului. Libripensul cntrea apoi bara de metal cu balana, d u p care aceipiens mancipantului aceast bar ce constituia preul. G a i u s ne face cunoscut c aparii a monedei dc argint n secol u 1111 .c. n. cea de aram a con ti n ual s fie cn datont nencrederii particu larilor n moneda pus n circulaie, cci nsi statul mi greutatea unui as ce trebuia s aib 327 grame de aram. Apoi s-a renunat la c" irea preului, acesta num rndu-sc, dar condiia prezenei balanei i alibripens rmas, acestea avnd rolul de a lovi in m o d simbolic balana dc aram pentru constata dac moneda produce clinchetul unei veritabile m o n e d e dc a r a m m . . Efectele maheipatiunii T r a n s f e r p r o p r i e t a t e a quiritar. D o b n d i r e a proprietii s e p r o d u c e i m prin actul m a n e i pai iunii fr ca a c e a s t a s fie afectat de t e r m e n s a u de c o n d n u r m a renunrii la c n t r i r e a m o n e d e i se putea risca p i e r d e r e a proprietii p r a b u - u o i u i lraa se primi n s c h i m b preul. In consecin l u n d u - s e drept m un p r i n c i p i u statuat de L e g e a c e l o r XII T a b l e p e n t r u tradiia, s-a s u b o r d t r a n s m i t e r e a proprietii fie plii efective a preului, fie construirii unui gar* Adio aucforitatis era aciunea n garanie. Dac bunul dobndit de achi/.i aceipiens , era revendicai de ctre un ter n calitate dc tilular al dreplul proprietate, i n consecin aceipiens era evins, adic deposedat pc calc j u r i d i c i lucru, el avea dreptul la ac fin audoritatis - aciunea n garanie cc avea ca o restituirea de ctre mancipant a preului pe care I pltise, la o valoare dubl. Actiade modo agri e r a a c i u n e a relativ la suprafaa terenului. D a c m p a n t u l d e c l a r a c terenul care se t r a n s m i t e a a v e a o suprafa mai m a r c d c realitate, cl c o m i t e a un delict s a n c i o n a t prin a c e a s t a c i u n e ce a v e a d r e p t e :< plata de ctre maticipant a dublului valorii suprafeei d e c l a r a t e n p l u s ' . Atl actio aittoritatis ct i actiu de nwdo agri s-au nscut pe teren d e ! ic Mancipafiuaea fiduciarei d e r i v a d i n mancipaiunca real t sc d e o s e b e a c e a s t a p r i n a c e e a c era lipsit de pre real avnd d o a r u n u l s i m b o l i c , un si 1 s e s t e r " . S c o p u l ei era tot t r a n s m i t e r e a proprietii asupra u n u i lucru, i a a tn condiiile n rare c n t r i r e a preului nu mai constituia o form a m a n c i p a i Gaius 2.66. I. Ctuneanu, op. cil. 178 1:1 VI llanua. M Jneot. op. cil., pag. 2.?S
,u

N a avut iinimioarele aplicaii: n cazul custoriei prin caemptto. sc d o b n d e a (mu ic marital asupra soiei, n materia t e s t a m e n t u l u i p r i n / w AM ct librarii adic I o II ama i balana s-a extins categoria celor ce i puteau"' iuiuemi un testament. a realizarea operaiunii juridice t donat iunit n lipsa unei instituii juridice de i.'ii.'iioare pn la apariia d o n a i u n i i propriu-zise. n toate aceste situaii iliiliOuditoiul nu avea dect interesul s-i c r e e z e o p u t e r e asupra lucrurilor sau jit-iui.iiielm - maiuipiuin. Miuieipaiunea a disprui n cele din u r m datorit extinderii asupra lucrurilor '.i'j a sistemului de t r a n s m i i c r c a b u n u r i l o r prin tradiia11* . In utre cessio - r e c u n o a t e r e a n faa m a g i s t r a t u l u i era un m o d de t r a n s m i t e r e proprietii quiritare cu ajutorul unui p r o c e s fictiv pc c a r e d o b n d i t o r u l l in lll i.-.l mpotriva celui c a r e nstrineaz un lucru. Mi-i a i u s m u l e r n urmtorul: dobndilorul afirma in faa magistralului c el este |Mupiiclarul lucrului pe care u r m a s-1 d o b n d e a s c , folosind aceeai formul | itorie ca la m a n c i p a i u n e i sacramentum in rem. Cealalt parte avea o atitu dini' pasiv, dc t c e r e - c e d i t i n iure, d u p care magistratul rostea f o r m u l a u d d i c o Hlilii .i icclaraia r e c l a m a n t u l u i . hi ntre cessio era o p r o c e d u r s o l e m n i totodat un act fictiv d e o a r e c e jUlilo simulau un p r o c e s n revendicare p e n t r u nstrinarea unui lucru. n spatele ^^ii act a p a r e n t exista un act real de nstrinare avnd la b a z acordul prilor I ll Ic renta intre iu iure cessio i numcipatio const n aceea c primul folosea o li inml.i vmd teutone n faa magistratului, iar al doilea n faa martorilor. Totodat iin Ic vedere al vechimii, numcipatio era mai vechi dect in iure cessio'*'. I 'utcapio, constituia un mod dc dobndire a proprietii quiritare prin exercitarea l < n iiiiint asupra uni lucru un timp ndelunga;. Hi cpiul fostului proprietar se stinge ea ^ J B l c c m ce decurge din faptul c lucrul a fost uzucapat de ctre o alt persoan.

In epoca v e c h e u z u c a p i u n e a avea funcia d e a realiza e x p l o a t a r e a lucrurilor Uium i|u 111 conformitate cu destinaia lor e c o n o m i c , fapt reieit din nelesul teriitHiuliii de uMticapio - luarea n folosin. nsi apariia u z u c a p i u n i i a fost explilc cire c o m e n t a t o r i r o m a n i t i m o d e r n i , p r i n t e n d i n a dc a se n l t u r a a n a a dreptului de proprietate legal dc c e e a cc s-a numii proimtio tliubulii a Adic proprietarul unui lucru trebuia s d o v e d e a s c calitatea dc p r o p r i e t a r a
I M predecesorilor si, p r o b a p r o a p e imposibil d e r e a l i z a t .

i li aceea u z u c a p i u n e a n l t u r n d a c e a s t p r o b prin d o v a d a ndeplinirii MMHII|OII>I sale ntroneaz o stare d e stabilitate n aceast materie, ilustrat foarte fUtlli de C i c e r o c a r e susinea c u z u c a p i u n e a era finis solicitudinii ac perteuii, .Hm . | . U vilul nelinitii i fricii de procese l ; t I M< 11 uimirile nu erau exploatate in conformitate cu destinaia lor e c o n o m i c de Hp|| proprietari, urma sanciunea prin pierderea dreptului dc proprietate pentru cel \ l ii.ii m o . Studia el documenta historiae el iuris. Roma, 1949, pag. 4 2 8 . ' l l I < n i | : i h i " , a > . i'.lrmeute de drepl roman. Hucurcii, 1929. pag, 108 ' V I IIiiiiku, op, cit. i'ast. 239 'lliilns J 4 4 1 ) 4 1 . 3 I .

care m a n i f e s t a neglijen n acest s e n s , dar urnia pe de alt parte r c c o m p e n celui ce folosea bunul o a n u m i t v r e m e , prin d o b n d i r e a dreptului de ptopri a s u p r a acestuia. C o n d i i i l e u z u e a p i u n i i e r a u : posesiunea, uzucapat, buna credina si justul titlu. termenul, un lucru susceptibili

rin Imc
V:hi ii Imainia Rea pt/b

Ucu,

Posesiune - constituia c o n d i i a folosinei n d e l u n g a t e a unui lucru, d possessio ad usucapioneni. fia trebuia l i p s i i de vicii. Termenul - constituia p e r i o a d a dc t i m p in c a r e sc exercita posesiunea, res tiv 1 an pentru lucrurile m o b i l e i 2 ani pentru lucrurile imobile. Termenul t r e s fie nentrerupt p e n t r u a a v e a drept efect u z u e a p i u n c a . Un lucru susceptibil a fi uzucapat res furtive, c o n s t i t u i a c o n d i i a refera la lucrurile cc nu p u t e a u face obiectul u z u c a p i u n i i . Huna credina constituia c o n v i n g e r e a u z u c a p a n t u l u i c c e ! de la care do d e a lucrul n d e p l i n e a c o n d i i i l e p e n t r u a-1 n s t r i n a 1 " . 4* T e r m e n e l e dc p r e s c r i p i e e r a u de d o u feluri. Prescripia lottgi temparis- Prescripia de t i m p n d e l u n g a t - constituia un de d o b n d i r e a proprietii prin folosina ndelungat cc avea drept m o d e l uzuc unea. Uzucapiunea fiind o instituie de drept civil nu se aplica pmnturilor pro ciale i nu putea fi folosita dc ctre peregrini. De aceea Ia sfritul secolului W apare prescripia tongi temporis care prezint diferene fa de u z u c a p i u n e nu n eeea ce privete termenul t efectele posesiunii: termenul era de 10 a n i " prezeni, adic dac prile aveau domiciliul n aceeai cetate, i 20 de ani abseni. Iniial ea nu ducea la dobndirea proprietii ei numai la respingerea aei proprietarului, fiind deci o prescripie extinctiv i nu una aebizitiv. Prescripia longissiini temporis-?mcTin\n de t i m p foarte n d e l u n g a t stituia un m o d dc r e s p i n g e r e a aciunii de r e v e n d i c a r e a proprietarului, ea realiza prin p o s e s i u n e a u n u i lucru nir-un t i m p foarte ndelungat, respectiv41 ani iniial, i apoi 30 dc ani. D e c i proprietarul nu-i pierdea dreptul de p r o p n " ci n u m a i cel privitor la a c i u n e a n r e v e n d i c a r e fa de posesorul de 4 0 , resp: 30 de ani A a d a r a c e s t a nu e s t e propriu-zis un m o d de d o b n d i r e a proprietf d o a r un o b s t a c o l j u r i d i c al realizrii dreptului de proprietate. De a s e m e n e a cerea nici justul lidu, nici b u n a credin. Adiudicatio - constituie m o d u l de d o b n d i r e al proprietii realizat prin buirea de clre j u d e c t o r a c o l c l o r pri din bunul comuti fiecrei p e r s o r a v e a un drept in acest s e n s . A c e a s t a sc p r o d u c e n cazul p r o c e s e l o r dc i e i i n d i v i z i u n e {ex. m p r i r e a u n u i t e r e n c a r e prin m o t e n i r e sau prin c u m p " aparinut mai m u l t o r p e r s o a n e ) " 0 , t f . v - L e g e a constituie un m o d dc d o b n d i r e a proprietii realizat direci iudiicci prin acest act normativ, De e x e m p l u L e g e a celor XII Table recun expres validitatea unei dispoziii prin care testatorul atribuia cuiva un sclav, i care beneficia de dispoziia t e s t a m e n t a r d e v e n e a proprietar de plin drept. VI. Manga. op, cil. pag..2.19 M. Talamanca, op. Cit, pag., 34S

ihiiwi
} Oct Im im i

ii

fot fum. in f

Pic

alinai
i iiiiio, ii\ ii
fUIIIOi

ia d i i.ii,. I
>, in

I'
i'. |.

IM

li uni'

Nlill

jlll li* I
MU

93

f l r u / M / f o - O c u p a i i u n e a c o n s t i t u i a un m o d dc d o b n d i r e a proprietii realizai 1(1 Iun rea in p o s e s i e a unui lucru fr s t p n - res nulihts. Era u n u l din c e l e m a i M S moduri de d o b n d i r e a proprietii c a r e s-a m e n i n u i p n in v r e m e a lin i HiMitn .,: a cunoscut mai m u l t e cazuri: m i hastiies - lucrurile luate de la d u m a n i , p u t e a u fi constituile fie din p r a d a Wlhni dintr-o btlie, c a r e d e v e n e a p r o p r i e t a t e a stalului r o m a n , fte p r a d a linul., dc ctre soldai prin i n c u r s i u n i l e proprii la frontier. f ttpatlane conceditur - a n i m a l e l e s l b a t i c e , petii, p s r i l e etc. c o n s t i t u i a u n u n aparinnd celui c e l e v n e a z sau p r i n d e nea vnd i m p o r t a n p c c c teren I flixl dobndite astfel, respectiv cel p r o p r i u sau u n u l strin. D a c a c e s t e a sci m I I mai a p a r i n e a u . hi'tu-le preioase, perlele etc. aparin celui ce le d e s c o p e r . Uwuturus - c o m o a r a c o n s t a ntr-un n u m r de o b i e c t e p r e i o a s e a s c u n s e in U i t de m u l t v r e m e . nct nu se mai tia cui au aparinut, in u n c i e texte, Iiiiim II ci a un res ntdlius i r e v e n e a celui c a r e a descopcrii-o. n t r e altele, cu este IVIM c un a c c e s o r i u al p m n t u l u i i r e v e n e a proprietarului a c e s t u i a . C n d p ^ ^ M fost gsit d c cineva p e u n teren strin, c a s c atribuia n pri egale celui * il> i i p e n t - o i proprietarului terenului. relictae erau lucrurile prsite de ctre proprietar. Ele devin propri M ocupantului ' " . 11.r./i//. j u d i i u n c a era un mod voluntar dc dobndire a proprietii care con du ic a posesiunii unui lacra I i. i un m.ul de dobndire de aiic^i >U>tir>! H l S trndiiune se transfera p r o p r i e t a t e a q u i r i t a r asupra lucrurilor nec manei| |iiupiiciiitca p r e t o r i a n a s u p r a lucrurilor m a n c i p i , p r o p r i e t a t e a p e r e g r i n i 1'1'iu i i provincial. titulilnuiea era c u n o s c u t de Legea c e l o r XII T a b l e i a c o n s t i t u i ! cel m a i ll nuni dc i r a n s m i t e r e a lucrurilor, n e p o c a p o s t c l a s i c a dreptului a constituit Iglinil mod dc d o b n d i r e a proprietii d e o a r e c e mancipatio i in iure cessio BlMIillulr tradiiunii sunt d o u . respectiv r e m i t e r e a posesiunii lucrului nec * ipi ;t itistu causa. t i u o rcmilerea efectiv a p o s e s i u n i i d o b n d i t o r u l t r e b u i e s aib corpus, H H K I I veche t r e b u i a s s e fac t r a n s m i t e r e a d e l a m n l a m n . D a c e
1

ui letcii, se p a r c u r g h o i a r c l c acestnia - circutmnnbuiare. D a c e vorba

Mir\ i se p a r c u r g a c e s t e i a l o a t e n c p e r i l e de ctre pri e t c . '"Ml upiiva clasic p e n t r u c societatea a evoluat, nemaifind t i m p pentru parH | f o n d u r i l o r s a u a caselor, a p a r forme noi d e tradiiune m u l t m a i o p e r a t i v e H H I Astfel: tradiia tanga mnu, tradiia brevitnnu, tradiia sirnbtdica i Hjntf bun posxcssoirium. n longn mnu - i r a n s m i t c r c a cu m n a ntins constituia t r a n s m i t e r e a B N I A ile ctre trudens prin indicarea cu m n a ntins de pc o nlime, a holarc| filialului icvpcciiv. MILLOICU. ap. Cit. pug,i27

94 Tradiia brevt mnu - e r a realizata n situaia cnd chiriaul c u m p r a cas c a r e locuia, i aslfel dinlr-un d e t e n t o r cl se Iransforma in posesor i proprietar* mai era n e v o i e deci de o t r a n s m i t e r e n nelesul adevrat al cuvntului deoal bunul sc g s e a la cl d i n a i n t e . Tradiia simbolica - t r a n s m i t e r e a simbolic sc realiza prin remiterea c h c | unei c a s e , unui depozit c t c . dc ctre tradens d o b n d i t o r u l u i . Nu m a i era n e c e s a r p a r c u r g e r e a acestora . Constitutumpossessorium era realizat n situaia cnd proprietarul ii y dea easa u r m n d s locuiasc mai d e p a r t e in ea, dar n calitate de chiria, i f el nu m a i exercita a c u m p o s e s i u n e a ci d e t e n i u n e a . Nu m a t era n e v o i e de o t m i t e r e d e o a r e c e bunul sc gsea la cl de cnd avea calitatea de proprietar. A d o u a condiie a tradiiunii era j u s t a c a u z ce c o n s t a din actul j u r i d i c sttea la baza remiterii efective a posesiunii asupra banului. Aceasta preciza s ul urmrit de ctre p r ' i . i t i titlul juridic d o b n d i t de achizitor. Simpla remitere material nu transfera proprietatea - nuda tradiia. Justa ca. este deci actul juridic care precede remiterea lucrului i o motiveaz. C a u z a treq s fie iusta - potrivit cu regulile de drept. O c a u z a iniusta ttu constituie sur" juridic pentru transmiterea p r o p r i e t i i l 3 : . Specificaia - constituie situaia n care o p e r s o a n n calitatea de specifici confecioneaz un lucru nou dintr-un material a p a r i n n d altei p e r s o a n e ine tate de proprietar. Sc p u n e n t r e b a r e a cui aparine locul nou creat. Institutele Justinian dau c a e x e m p l e d e specificai une t r a n s f o r m a r e a strugurilor n v t mslinelor n ulei, grului n Tain ctc. Rspunsul la ntrebare este soluionat ti rezolvri diferite de ctre sabinieni i proculieni. Sabinienii fiind dc o r i e n t a r e stoic susineau c lucrul creat aparine pro clarului materiei, pentru c a c e a s t a este mai important. Proculicuii fiind dc orientare aristotelic susineau c lucrul nou cieent apar' specificatorului p e n t r u c forma e r a esenial, principal - forma dat essei r? specificatorul a creat o form n o u Justinian a p r o p u s o soluie de c o m p r o m i s ntre c e l e d o u fcnd distin ntre specificai unea imperfecta i specificat iunea perfect, Specificapunea perfecta era cea n care lucrul putea reveni la starea sa iniial, respeci v la ma* din care era confecionat c u m ar 11 dc e x e m p l u diiilr-o statuie din aur prin t o p : putea o b i n e iar m a t e r i a prim Specificafiuneaperfect era a c e e a n care lucrul nu m a i putea fi a d u s la st lui originar, c u m ar fi de e x e m p l u , faptul c din vin nu se m a i pot face strugu n c a z u l specificai un ii imperfecte, proprietarul materiei p r i m e d e v i n e pro etarul lucrului n o u creat, iar in cazul specificai un ii perfecte, proprietar este s ificntorul, care va fi obligat s d e s p g u b e a s c pe proprietarul m a t e r i e i . Accesio - A c c e s i u n e a c o n s t i t u i e un m o d de d o b n d i r e a p r o p r i e t i i a c e e a c u n lucru a c c e s o r i u s c u n e t e c u u n lucru p r i n c i p a l . Lucrul a c c e s M. Talamanca. op. Cii.paK-.346 I. Cdtuucnnu, ap. eitipag,,lfiQ

mi
II.

(li

l I T " '

IflHlIl |

l.i.i.,1. I i i i

l)<
i|ni<pi | ,|...

o < ,ii M
,,|,i, ,

l'i i i Il ii

i|. ,
Mi, .

1> 1' tu
||

Io
iul

| HiIiiii

Ulm

Au

yAnd
I ,1111.1

95
M
-I.'.'I

m o t d e a u n a soarta lucrului p r i n c i p a l c o n f o r m p r i n c i p i u l u i accesorium principale.

fttfiiitur

Vcccsiunca sc clasific astfel: accesiunea unui lucru mobil Ut un lucru imobtl ,. uimea unui lucru imobil la un lucru imobil, accesiunea unui lucru udul la un lucru mobil, confusio, commixtio i dobndiiva fructelor IH cesiunea unui lucru mobil la un lucru imobil - Se d ca e x e m p l u , construcia mlu ii.i i u materialepropris pe ei cri a! a'.iu:,i, upaimv- proprietarului terenului i tltliitca principiului enunat mai sus, care n aceast materie Se transform in super i'u i edu In materia plantat ii lor i a nsmanri lor acioneaz acelai principiu. | i , esiunea unui bun imobil la un lucru imobil - P r e z i n t a s p e c t e d u p cum Ujllira/.V aluviunea, avulxiunea i insula nscut dintr-un fluviu. uviunea face ca proprietarul terenului care se gsete lng o a p curgtoare ^ H t n - 1 proprietarul p m n t u l u i d e p u s prin aluviune in virtutea lui iu.igentium. \vnisiunea face ca o p o r i u n e de teren n i p t de un torent dc la o p r o p r i e t a t e ^ ^ B i t i i i fondului vecin s r m n in p r o p r i e t a t e a primului p ta" cnd arborii I parcela de p m n t prind rdcini. Aceast situaie era specific Italiei din Hram torentelor c a r e s c h i m b a u h o t a r e l e n a t u r a l e ale proprietilor. i /mu/o nscut intr-un fluviu a p a r i n e proprietarilor de pc a m b e l e maluri, i "lional cu lrgimea terenului pe care il au n p r o p r i e t a t e .

i,,, -.uinea unui lucru mobil la un lucru mobil, p o a t e fi e x e m p l i f i c a t n "I < and cineva scria un p o e m pe un p e r g a m e n t strin. P e r g a m e n t u l cu c e e a ce i r el, aparinea p r o p r i e t a r u l u i p c r g a m e n l u l u i c o n s i d e r a t m a i p r e i o s . O p e r a ^ H n r m n e a a u t o r u l u i , d a r d a c propriei arul p e r g a m e n t u l u i r e v e n d i c a lucrul 11 i ieri s p l t e a s c costul scrisului, a t u n c i autorul avea o excepie de doi 11 soluie diferit sc d d e a n cazul c n d c i n e v a pictase un tablou pe un suport ^ B h A u d altuia. Tabloul era socotit p r i n c i p a l u l i pictorul, deci autorul d o b n 1 i | u IL tatea materialului cu condiia dc a plti suportul. ' unfusio era situaia c n d n cazul u n u i a m e s t e c nu exista nici principal, nici ' Cnd doi proprietari a m e s t e c vinul lor, c n d o bucal de a u r s e topete tulim nn cu una de argint, lucru rezultat - confusio era p r o p r i e t a t e c o m u n . .',1 iv/o era situaia in c a r e , de e x e m p l u , d o u cantiti dc g r u a p a r i n n d i" i ipi ie lari diferii erau amestecate. Dac aceasta a avut loc cu consimmntul 1 . I venea proprietate c o m u n . Dac unul dintre ei a amestecat fr voia celuila lt ' i ' i urc i pstreaz substana. Cel c a r e avea p o s e s i u n e a grului, avea dreptul Ia i m i n a r e pentru a o b i n e cantitatea c u r e ii r e v e n e a . ' MU iele sunt date periodic de un lucru frugifer. Ele sc d e o s e b e s c de p r o d u s e Mrt icoon c sunt date la intervale r e g u l a t e i nu c o n s u m s u b s t a n a lucrului. "Juni 11M, .. iar ha, grnelc, mieii de la o i u r m etc. S u n i p r o d u s e : l e m n e l e dinlr-o Hliliiir i ure se taie c o m p l e t c t c . i Modurile dc stingere a d r e p t u l de p r o p r i e t a t e . AiuiK i cnd am prezentai modul cum era definit proprietatea quiritar, am artat 1 1 ne caracteristicile dreptului dc proprietate era aceea dc a li perpetu, nest1 In .i' prut trecerea timpului, spre deosebire de dicpiurife de crean care e m u HtiMnlo s sc sting prin executare. n consecin, odat cc aprea un drcpl de

proprietate asupra unui lutru, acest drept cxisla cta vreme cs ista i lucrul, iar tir dreptului dc proprietate la R o m a era un fapt cu totul excepional. Proprietatea totui disprea prin: distrugerea materia la a obiectului ei (moartea unui sclav), distrugerea juridic;! a obiectului (dezrobirea sclavului), prin scoaterea bunului comer (res sacra sau res religitrsa. lucruri asupra caroia nu puica exista un proprietate), prin abandonarea lucrului de ctre proprietar (deretictio). Propti mai puica s nceteze i prin dobndirea ei, ca urmare a uzucapiunii (cnd drept proprietate al primului trecea Ia uzucapant). n fine, d u p unii romaniti (v. Coli Cpitani), dreptul dc proprietate sc mai stingea, chiar i prin simpa transferare a tuia i a n u m e : se susinea c s-ar fi stins proprietatea In persoana vecinului propti i s-ar fi creat un drept nou dc proprietate n persoana dobnditorului. In eons~* orice m o d de nstrinare constituia n acelai timp i un mod de stingere a prop'

6. R s p u n d e r e a posesorului de b u n credin i de rea credin la r e v t n d c c a r e a obiectului dreptului de proprietate. Proprietatea quiritar era protejat prin aciunea n revendicare ivi vinditi In cazul n care proprietarul a pierdut posesiunea lucrului el putea cu ajutorul aciuni s cear restituirea lucrului dovedindu-i dreptul su de proprietate. n p r o c e d u r a legisaciunilor aciunea n r e v e n d i c a r e era intentat n fo, sacranientum in rem. In p r o c e d u r a formular a c i u n e a n r e v e n d i c a r e era intentat cu ajutorul formule n care preteniile r e c l a m a n t u l u i erau precizate n intenia, n p r o c e d u r a e x t r a o r d i n a r d e o a r e c e c o n d a m n a r e a viza lucrul n s u i , ' tuirea era asigurat prin fora dc c o n s t r n g e r e a stalului - mnu militari. Pentru exercitarea aciunii n revendicare era necesar ndeplinirea urm.l lor condiii: - reclamantul s fie p r o p r i e t a r q u i r i t a r i s nu p o s e d e lucrul pe care il d i c . n c e e a ce privete p r o c e d u r a per sacrametitum in rem fiecare parte d u b l u rol, respectiv de r e c l a m a n t i prt, trebuia s afirme c este propricMJ p a r c a care a v e a iniiativa procesului nu trebuia s p o s e d e . -prtul trebuia s posede lucrul. Ctre sfritul epocii clasice s-a a d m i s a n revendicare nit n u m a i c o n t r a posesorilor, dar i c o n t r a s i m p l i l o r dctculo erau locatorii, c o m o d a t o r i i c t c . - obiceiul liiigiului trebuia s Fie susceptibil de p r o p r i e t a t e quiritar, corporal i individual d e t e r m i n a t . D a c aceste condiii e r a u ndeplinite, a c i u n e a n revendicare putea fi tat i r e c l a m a n t u l p u t e a avea ctig de c a u z dac t c e a d o v a d a dreptului d a c prtul nu paraliza aciunea printr-o excepie. E x c e p i i l e ce p u t e a u fi i n v o c a t e de prt, care puteau d u c e Iu respl aciunii reclamantului erau; - excepia rai vendite et traditae - e x c e p i u n e a lucrului v n d u t i o p u n e a n cazul iu care ar d e i n e lucrul n baza unei vnzri iar reclai inui d e obligaia d e garanie.

"7

Hrlvlrr

ppa dalii - c x c e p i u n c a dc d o i se o p u n e a in di ferite situaii, mut tilcs cu In u n e l e cheltuieli fcute de ctre posesor.

Xtvptio ususfructus - se o p u n e a n cazul n c a r e se invoca un drept real ce | W r u i i ! pstrarea p o s e s i u n i i ' " . I hn .1 p.ir.lu! pierdea procesul, era inut s restituie att lucrul in litigiu ct i accesorii le l'ruclclc, Restituirea lucrului se leeuprintr-o simpl remitere a posesiunii. IVnii II c e x e c u t a r e a in p r o c e d u r a f o r m u l a r e r a p e c u n i a r , d u p c u m se tie p^Brlt au cutat s gseasc soluii pentru a ocoli acest inconvenient introlhuilii'1 aciunile arbitrarii. In acest sens j u d e c t o r u l in calitate de arbitru a v e a bMlIillitiitca s d e t e r m i n e pe prt s satisfac cererile r e c l a m a n t u l u i , iar dac i nu se c o n f o r m a p u t e a fi c o n d a m n a t la plata unei s u m e d u b l e sau triple a Im ! n Iu i iu litigiu. Acest fapt era de natur s descurajeze pc prt c a r e se de obicei cererii arbi-trului p e n t r u a evita c o n s e c i n e l e artate. fniui de abia p r o c e d u r a e x t r a o r d i n a r a fost c e a c a r e i n t r o d u c n d c o n d a m B f k ad ipxam rem a reuit s realizeze o e x e c u t a r e a sentinei c o n f o r m cu H f f l l e reclamantului. d
|U|IUIUM

I'i)s|)uuderca pentru nclcarea dreptului proprietii pretoriene. i i i c i u n e a proprietii p r e t o r i e n e se realiza prin a c i u n e a publician, dup > li | II clorului Publicius, E a a fost creat pentru situaia transmiterii unui res thunijii prin tradiiune, i a fost d e t e r m i n a t de profundele mutaii e c o n o m i c e ale ^ H t f t u r o m a n e , de d e z v o l t a r e a tara procedeul a c o m e r u l u i n special cel cu H j l v l l . asupra c r o r a era greu a se face o p e r a i i j u r i d i c e dc v n z a r e prin vechile i i u i I .a m u n e i p a i u n e a Aciunea publician era o aciune real a crei formul era adoptat dup fomiula revendicare. Ea cerea ndeplinirea tuturor condiiilor uzucapiunii mai pum i i i i . i . i i , . ' i n . ' i . topectiv termenul care printr n ficiune sc considera c s-a scurs. K,< i.uoaniiil va trebui s fac d o v a d a c a dobndit proprietatea prin uzucapI lluul scutit de condiia termenului i totodat s fi avut lucrul n posesie mcar mi iiiiinicnt.
t i t i i n i ui

lude dorul ddea cii! 1 de cauz r e c l a m a n t u l u i care avea lucrul in bonts Vlnll c lucrurile sale i c a r e se afl pe c a l c dc a u z u c a p a . Aciunea p u b l i c i a n putea a p a r i n e pe de o p a n e proprietarului p r e t o r i a n iar fm\W uliu posesorului dc b u n c r e d i n . Aciunea publician a p r o p r i e t a r u l u i pretorian se putea inlroducc unui simplu (ItlWior sau mpotriva proprietarului quiritar. Ai iunca publician a posesorului d e bun credin protejeaz p e a c e s t a c n d t m u i J i a nu l u c r u d c l a o p c r s o a n p e c a r c o c r e d e adevratul proprietar. E l e s t e n li a u/uc.ipa cci a prunii posesiunea in virlutcii unui act judiciar, t'osesorul il liiiu.'i i icdin a t e o poziie diferit d u p c u m se alia n p r o c e s cu un propriet.u i|llliii>u '.au cu un alt posesor de bun sau de rea credin. Toate acestea constituie i m l l u Ic > o l u | i o n u i e d e s e o r i n avantajul proprietarului p r e t n r i a i i " \ I 1 .'i CIULI, ci/i f Vr [><!$ 182 " VI I latina, M. Jacola. op. cit,2J0

D i s p a r i i a proprietii p r c t o r i c n c n v e r s i u n e a lui J u s t i n i a n a d u s la dispari) aciunii p u b l i c i e n c , c a r e era ins utila p e n t r u a p r a r e a p o s e s o r u l u i d c b u c r e d i n a c a r e c u m p r a s e de la un n o n p r o p r i e t a r o tson domino i u n e o r i chi i p e n t r u p r o p r i e t a r n m e n i r e a c a r e a c e a s t a c i u n e c o n s t i t u i a un mijloc dt prob mai lesnicios. P s p u u d e r e a p e n t r u nclcat ca dreptului proprietii provinciale P r o p r i e t a t e a p r o v i n c i a l e r a s a n c i o n a t p r i n t r - o a c i u n e r e a l a c& f o r m u l se a s e m n a eu a c e e a a a c i u n i i n r e v e n d i c a r e - rei vindicatio d e c i condiiile de exercitare erau similare. Aceast aciune real se modela i du aciunea publician. Astfel, p r o p r i e t a t e a provincial n c p u l n d u - s e u z u ) p a , d a r p u t n d face o b i e c t u l u n e i p r e s c r i p i i longi temparis. p n ia % p l i n i r e a t e r m e n u l u i s t a b i l i t , p o s e s o r u l d e b u n c r e d i n a u n u i fotid p r vincial era protejat printr-o aciune publician. Totui aceasta era deq hit de cea o b i n u i t d e o a r e c e pe lng ficiunea expirrii intervalului t i m p n e c e s a r m a i c o n i n e nc o Ficiune in virtutea cruia fondul r e s p e c t era p r e s u p u s i t a l i c . r s p u n d e r e a pentru nclcarea dreptului proprietii peregrine P r o p r i e t a t e a p e r e g r i n nu p u t e a Fi o c r o t i t de d r e p t u l r o m a n prin a e i u d c d r c p l civil, p e n t r u c a c e s t e a p r e s u p u n e a u u n p r o p r i e t a r r o m a n . D a r p e r / c relaiile e c o n o m i c e dintre romani i peregrini erau ntr-o p e r m a n e n t dl v o l t a r e c t r e o c o m p l e x i t a t e c e d d e a n a t e r e u n o r litigii p r i v i t o a r e l a d t e p l dc p r o p r i e t a t e , s-a e x t i n s a c i u n e a n r e v e n d i c a r e - tei vindicatio, cu ajulo Ficiunii c p e r e g r i n i i ar li c e t e n i r o m a n i , t a s u p r a lor. D e c i p e r e g r i n u l pul Fi a c u m i r e c l a m a n t nu n u m a i p r t n c a d r u l a c e s t e i a c i u n i n r e v e n d i c r i Cu timpul i-au acordat peregrinilor i aciunile delictuale - adiofurti i acp legii Aquila, inscriindu-sc n formul Ficiunea c era cetean. S t i n g e r e a dreptului d c proprietate Se tie c unul d i n t r e caracterele d r e p t u l u i de proprietate este de a ti perpef nestingndu-sc prin trecerea timpului, c o m p a r a t i v cu drepturile de crean c a n | sting odat c u e x e c u t a r e a obligaiei. D e c i stingerea dreptului d e p r o p r i e t a t e a un fapt de e x c e p i e . Ei sc p o a t e astfel stinge din m o t i v e fie de ordin material, fie de ordin juri Din p u n c t dc v e d e r e material dreptul dc proprietate d i s p a t c alunei cnd Iu a ncetat s m a i existe, a d i c a fost d i s t r u s , sau b u n u l a fost trecui in rari. lucrurilor extra patrimmio e t c . D i n punct de vedere j u r i d i c dreptul dc propriclate nceteaz a m a i exista proprietarul nstrineaz lucrul, dar va continua s existe n minile aeltizitoruiu virtutea caracterului perpetuu. u consecin toate modurile de nstrinare al lui dc p r o p r i e t a t e ar fi m o d u r i de stingere a proprietii.
;

Uliului

I.Nol fjtrvlii
QP|HIII<I I I

fVcptn

'3
II

iIIrLin

ni ,

ui rinul,
H M ) IIIIOI

lllohile 'II, ,1,1

lllll"l.

titluluiH. Drepturi reale asuprii lucrurilor altuia.

|, Nnliniea i c a t e g o r i i l e s e r v i t u t c l o r p r e d i a l e , ii M niitllc: s e r v i t u t e s . De obicei arunci cnd proprietarul unui lucru i exercit upra acestuia nimeni nu-1 putea stnjeni. Totui sunt situaii n care exercit1 1 u l m de proprietate poate 11 stnjenit fie in favoarea unui fond. fie n folosul ' l 11 ic Servitutile sunt sarcini impuse ir. folosul unei .muinile persoane in f j l d c proprietar al unui imobil, sau in folosul unei a n u m i t e p e r s o a n e . Itvitutilc prediale - servitutes praedioruni sunt cele constituite n interesul uiHIMIIIIIIIU unui mobil. Romanitii Ic definesc ea fiind sarcini impuse unui fond Mumii iillui fond dar c clar c d o a r n m o d aparent sarcina exista n favoarea H l t t d i Cci n realitate titular al dreptului este o p e r s o a n i a n u m e propri ul Imobilului in interesul cruia s-a creat servitutea. utile prediale se Impuri la rtului lor n servituti prediale rustice i servkuimliiilr urbane' 1 ' 1 Inii i n i i e r e a d i n t r e aceste d o u categorii de servitute p r e d i a l e a v e a la baz 11 li 1 11 ibiIulu 1 dominant. Dac imobiIuI dominani era o cldire, indiferent care li" In zona rustic sau urban, servitutea se n u m e a urban, iar d a c imobilul era un teren, indiferent u n d e sc afla acesta, servitutea se n u m e a rustic. 1 1 'i lele erau dc a s e m e n e a dc dou categorii: imobilul d o m i n a n t , adic cel n nulii iul cruia era constituit servitutea i imobilul aservit, a d i c cel c a r e era HI vii o servitute. 1 ""lain in funcie de poziia din c a r e era privit servitutea, a c e a s t a a p r e a j j H | u i p e c t e , respectiv ca un drept, cnd era privit din p e r s p e c t i v a propriI I nubilului d o m i n a n t , i ca o sarcin din perspectiva proprietarului imobtIIMrvIt 'iude prediale rustice. C e l e m a i vechi au fost servitutile de t r e c e r e c a : . 1 ius, pe lng care s-au a d u g a t i altele p r e c u m iuspascettdi, atpieduc|li I Ic un pot fi desprite de servitutile p r e d i a l e u r b a n e d e o a r e c e c a r a c t e r u l I p l l l l l i i dominant era cel ce fcea distincia. mr uiuiMituia dreptul de a trece eu piciorul pe p m n t strin. 1 instituia dreptul de a trece cu atelaje. Actus constituia dreptul de 11 trece li dc- cile pe terenul altuia 1 mii era dreptul de a p a t e t u r m e l e pe p m n t u l altuia. mmntclus CRI dreptul de a aduce apa pi ai ir o conduci,! de re lerenul vecinului 111 ni i|tuie sei 1 itutilc ar fi avut ca temei chiar dreptul gintei de a utiliza p m n 1 1 i' ti. Servitutile prediale rustice erau res mancipi i lucruri corporale. Dc 1 li 1 pul-,'.iu da in gaj. HfUttulile prediale urbane Printre cele m a i c u n o s c u t e e m u : cloaca, stili' vilns oneris ferendi. servitus alt ius tollendi c t c . Mult u|, 11. Dancea, op, eit.pas.2lv,

100 'Joaca constituia d r e p t u l d e scurge re a apelor din canal. Stiticidium era d r e p t u l dc scurgere a apelor dc ploaie. Servitus ontrlsferendi era servitutea de a purta o greutate sau dc sprijin, apas a s u p r a unei construcii n folosul construciei vecine. Servitus altitts talanii era dreptul dc a ridica c o n s t r u c i a mai sus Servituic u r b a n e an aprui mai trziu dect cele rurale. Ele erau lucruri i porale, drepturi.

2. N o i u n e a i c a t e g o r i i l c s e r v i t u t e lor p e r s o n a l e . Serviiuilic personale nu considerau existena a doua lucruri imobile, ci exist u n u i a singur, m o b i l sau imobil a s u p r a cruia d o u p e r s o a n e exercitau d r e g reale distincte. r Au existat u r m t o a r e l e s e n i i u t i i p e r s o n a l e ; vsusfructus, usus. habitat I.. aperae serv o rum. Ususfrtictus - uzufructul c o n s t i t u i a dreptul real de a te folosi dc lucrul a l t de a-i c u l e g e fructele pstrndu-i s u b s t a n a - ususjructus est ius alieni rd utendi fruetidi salva renan substanlio***. El a aprut mai lrziu, pc ta nceputul secolului II .c.n, legat dc cazuri c o n " c u m ar fi cel al femeii cstorite fr m a n u s . Ea nu fcea parte din familia barba i de aceea nu avea nici un drept la motenirea lui. Totui femeia aducea la ncheg cstoriei o d o t care intra n p r o p r i e t a t e a soului. D o t a i se lsa femeii cu titl legat. Deseori i sc lsa numai uzufructul averii dotate prin "legal de uzufrucl", i se p e n n i i e a s sc foloseasc i s c u l e a g fructele bunurilor dotalc, ce rmat? n proprielatea c o p i i l o r La n c e p u i uzufructul era n u m a i asupra caselor i p m n t u r i l o r dar ulteriori extins a s u p r a t u t u r o r lucrurilor c o r p o r a l e care nu se distrugeau prin folos' generalizndu-se. Atributele proprietii n cazul uzufructului se mpart ntre u z u f n i c t u a r n i ttatc dc titular al d r e p t u l u i de servitute i nudul proprietar, adic cel c a r e grevat cu servitutea. U z u f r u c l u a r u ! are dreptul de a folosi lucrul i de a-i culege fructele, iar nu proprietar r m n e titularul u n u i drept golit d c coninutul su. Dreptul de uzufruct a r e un c a r a c t e r viager, adic t e m p o r a r n sensul exercita n u m a i pc parcursul vieii beneficiarului servitutii, i nu presupune exist unor obligaii ee ar reveni prtilor pentru motivul c a m b e l e pri sunt titulare: unor drepturi reale. Caracterele uzufructului e r a u u r m t o a r e l e : * uzufructul putea greva un bun fie m o b i l , fie imobil, dar ntotdeauna iu c o r p o r a l e i nu d r e p t u r i ;
1,1

VI. ilan&a, M. Jncol, op. cit., pag. 240. VI. Hang, M. Jacot. op. cir., pag. 24i.

101
dreptul de u/u Fruct se putea nate n u m a i a s u p r a unui bun n e c o t t s u m p t i b i l . | d i t A un bun c a r e nu sc c o n s u m a la p r i m a n t r e b u i n a r e ; HJ P uzul'ructuarul nu puica c o n s u m a lucrul, sau sa-1 nstrineze d e o a r e c e el nu dect ius utendi i ius fruendim\ Usus - uzul constituia dreptul real de a sc Folosi dc lucrul altuia tarii a-i culege ic

I tteptut uzuarului se limita numai la s i m p l a utilizare a lucrului, Hobitaiio - habitajia c o n s t i t u i a dreptul real de a locui n casa altei p e r s o a n e . I'(r rin drept real distinct de u z . i '.'crac servorum - constituia dreptul real d e a folosi serviciile sclavului altuia, t deosebete de uz prin a c e e a c nu sc stinue prin capitis deminutio al titularului PUIMrin nefolosin. i .iiactcrele servitutilor indiferent c s u n t reale sau p e r s o n a l e prezint d e fileul e c o m u n e astfel: Ionic servitutile fac parte din categoria d r e p t u r i l o r reale. proprietarul lucrului aservit nu are vreo obligaie fa de titularul dreptului dc fafVIlulc - sen'itus in/aciendo cansistere netiuit. ' nimeni nu i p o a l e aservi p r o p r i u l lucru p e n t r u c servitutile sunt drepturi ii * I c poart asupra lucrului altuia - nemini res suit servit avitutea se constituie fie n folosul u n e i a n u m i t e p e r s o a n e , fie n folosul lro|iuciurului unui imobil i nu p o a t e ii t r a n s m i s u n o r teri - servitus servitutii H t H non potest S iodurile de constituire ale servitutilor I u nceput servitutile puteau fi create cu ocazia nstrinrii unui lucru, respec,lV And se fcea o m a n c i p a t i o , se p r e v e d e a n formula p r o n u n a t c m a n c i p a n t u l iMpAitrcaz uzufructul asupra lucrului. Do asemenea servitutile puteau fi crcaLci tar nstrinarea lucrului, adic n lit|<i magistratului prin p r o c e d u r a in iure cessio. fit epoca clasic se preiau din p e r i o a d a p r e c e d e n t ca m o d u r i de c o n s t i t u i r e a oi i Utililor mancipatio in iure cessio la care se a d a u g adiudicatio. usucapio. fH\\.tcrlptio longi temparis e t c . ivisulile prediale rustice fiind lucruri corporale i res mancipi se constituiau MIM mancipatio. Servitutile prediale urbane se p u t e a u constitui prin mancipatio dar n u m a i Muluri i proprietarul lordului il ir.Mi;iu;;i ivim care univ. -.i devin iii alaiul sen-tlupi, tdiia ca d o b n d i l o r u l s-i transfere proprietatea, reinndu-i s e r v i t u t e a In servitute. I ' I I I I procedura in iure cessio se puteau constitui servituti fie direct - transla iritufi's, tic indirect - deducia servitutii i Cu o c a z i a lui adiudicatio n a c i u n i l e d i v i z o r i i , j u d e c t o r u l p u t e a t r e c e p r o W l t t n t e a , iar d a c era c a z u l , c o n s t i t u i a i o s e r v i t u t e n beneficiul unei p r i . M l I a l . t U I . U l C U , op. cit., pag.239 Molcii. I). Oancca, op. at.pag.220,

102
Praescriptio longi temporus - prescripia tic t i m p n d e l u n g a t . fost fol pentru constituirea servitutilor n provinciile r o m a n e . C e l care e x e r c i t a servit ca titular v r e m e dc 10 sau 20 dc ani, n c o n d i i i l e p r e v z u t e de lege p u t e a p a r a aciunea n e g a t o r i e a p r o p r i e t a r u l u i . D e o a r e c e servitutile e r a u drepturi r e a l e , protejarea lor s-a fcut d u p crite m o d u l u i de constituire, respectiv fie civil fie pretorian, adic prin aciuni civile aciuni p r e t o r i e n e i interdicte. Servitutile erau sancionate prin u r m t o a r e l e aciuni: vintiicatio servitutii adio confesoria. adio rtegatoria, actio confessoria utiiis. actio prahibitori Vtndicatio servituti* - r e v e n d i c a r e a servitutii sc n u m e a n t i m p u l lui Justi" actio confesoria d e o a r e c e a v e a s c o p u l dc a d u c e la r e c u n o a t e r e a unui d Prin a c e a s t a c i u n e , p r o p r i e t a r u l fondului d o m i n a n t ori titularul servitutii ] n a l e p u t e a r e c l a m a o servitute a s u p r a u n u i lucru. Aciunea confesoric nu putea fi intentat dect de titularul civil al servitutii forma procedural corespunztoare lui sacramentum in rem, apoi prin sponsio i formula petititorie sau arbitrar. Ea putea fi intentat chiar dac titularul servi exercita n fapt acest drept, fiid suficient ca prtul s fi tulburat exerciiul serviftf Actio negatoria - a c i u n e a n e g a t o r i e era a c i u n e a prin c a r e titularul tirep de p r o p r i e t a t e al u n u i lucru c o n t e s t a d r e p t u l la servitute afirmat dc ctre < p e r s o a n . Ea a v e a u n c i e trsturi c o m u n e cu a c i u n e a n r e v e n d i c a r e i aci' confesoric. d a r i drepturi distinctive, d e o a r e c e n a c i u n e a n e g a t o r i e r e c l a m afirma dreptul su de p r o p r i c i a i e liber de o r i c e sarcin a s u p r a lucrului, Actio confesoria utiiis - a c i u n e a c o n f e s o r i c util e r a s a n c i u n e a ce int n e a c n d o servitute fie nu e r a c o n s t i t u i t printr-un m o d civil, ci p r i n t r - u n p r e t o r i a n c u ajutorul unei aciuni u t i l e . Actio prohibitoria constituia a c i u n e a prin c a r e proprietarul se o p u n p r t u l s s c foloseasc d e u n lucru. E a n u t r e b u i e c o n f u n d a t c u a c i u n e a torie, d e o a r e c e era folosit n c a z u l n c a r e prtul p r e t i n d e a c arc o serv pretorian"'.
fim. MTI i.ie/,, picii

"H| iiinv.i llfplului tmdi -cu


MllAlh-in: i '".I.. c in

llhillili jHUMHIIll

Bre/cn
iu
M I I i l l l |'f. li

I 01tt
| I

'l

IX

tUc
u l i u ci

intite |' Hale Htll van<

3 . E c m f i t e o z a i supcrflciut.
f fMin'ii

Superftcio - superficia constituia dreptul acordat unei persoane de a se folc conslrucie ridicata pc terenul altei persoane, pe veci sau pe termen lung n schi,' unei sume dc bani nmvilisolarium pltit acesteia din unit n calitatea ei de pro-Drcptui de superficie a aprut la sfritul secolului II .e.n., in contextul de locuine dc la R o m a c n d statul a p e r m i s particularilor s construia teiviiuiile virane e l u d n d n p a r t e principiul supericies solo cedit - s u p i i irinc terenului. Adic n extins i c i m c n u l l a a introduce nelimitate contra obli ui il a ului do n piftii salarium Acesla, ca titular al dreptului supcrficiei' Iflin niOfttnlnl coulnic|lii, o p u i c a d o n a , sau greva c u servituti. Superficj "'VI IUMKH.M lt^top elt.pag.Ul.

u.,|,il

I Nnl
1

ii i

! 'I
' I

I|i
M u l i 'i

1!>J

interdictul de superfieie. Superficia mai era protejat i d e aciuni pe t ^ ^ n c t o r u l le ddea cu tiliu u/i! rei vindit atio utiiis care le putea intenta Iiii|iniii'.'ii uricrci p e r s o a n e cc ar fi putui tulbura pe superficiar n exercitarea 2 ^irjilului s a u " . vndui tio agri vcctigalis Ius in agro vectigati c o n s t i t u i a dreptul a s u p r a Iui vn u-.-.xdis - p m n t u l conecdat. A c e s t drept i trage sorgintea din arendr ii .mi.arului pc termen lung sau perpetuu cetenilor r o m a n i , sau u n o r p e r s o a n e |ini.|i. i' in schimbul unei r e d e v e n e n u m i t vectigal. la hi L: dc a da nai ere unui dsept rea), a r e n d a lui ager vectigalis crea un drept I ui acest sens sl mrturie faptul c acest drept real - ius in agro vet tigai n nla nu m o d de constituire specific drepturilor personale, respectiv ia 1 i pi aitr-un contract de a r e n d - condutia agri vectigalis i nu prin moduri 'e constituire a drepturilor r e a l e . Totui acest contract este deosebii de im li pentru c titularul dreptului - conductor agro vectigalis arc r e c u n o s c u t 1 |U leal i o aciune real pentru protejarea dreptului su. i 'i asemenea el fiind posesor, beneficiaz dc protecie j u r i d i c i prin interdreptul su poate fi t r a n s m i s prin acte inter vivos - ntre vii i mor tis edusa |n unu i au/ de m o a r t e . I mlteuza - Const n arendarea pe termen lung, sau pe veci a unor p m n t u r i i n ili- ueluerate cu obligaia emfiicotuliii de a le cultiva i de a plti o s u m de Bnl > canon Deci emfiteoza c a drepl real s-a nscut din contractul d e emfiteoza, n i iccial sancionat n p e r i o a d a d o m i n a t u l u i de ctre m p r a t u l Z e n o n . A Inii utilizat nu n u m a i de c t r e mprai, dar i de marii latifundiari pentru nivinle lor r m a s e n paragin, datorit lipsei forei de m u n c .
{luni dac n aparen, emfiteoza prezenta similitudini cu vechile possessioncs H t i ) i difer fiind o instituie bine delimitat. I in piui la enfiteoz poate ti dat in uzufruct, ipotecat ori lsal prin legat, in l l l t M p i i i/ enlteotui nu pltea s u m a d e bani - canonul, proprietarul a v e a la mprivandi . luate aceste drepturi reale prezint o deosebit n s e m n t a t e d e o a r e c e ^iimiuihI ica/ pc d c o parte flexibilitatea i puterea d e a d a p t a r e a dreptului r o m a n I.I. i ..i.i reprezint pc de alta, baza ce a stat la apariia i dezvoltarea teoriei i npi i. i.ii.u private.

I N u i u n i generale d e s p r e obligaii i c o n t r a c t e .

nea si c o n i n u t u l obligaiilor. iHiliC.ipa apare ca instituie j u r i d i c n dreptul r o m a n o d a t cu naterea i|ii|i'iA|u private i a claselor sociale. Astfel, ca este folosit dc cei nstrii 1 Miticii). I) Oancca. op. cit.pag.222

104
p e n t r u realizarea intereselor proprii. n condiiile n care cei din pturile n e v d pentru a-i desfura activitatea a v e a u nevoie de fonduri, sc m p r u m u t a u de nstrii, iar n m o m e n t u l scadenei, datorit condiiilor e c o n o m i c e vitrege, nu m a t puteau s r a m b u r s e z e m p r u m u t u r i l e respective. Debitorul insolvabil va r m n e astfel la discreia creditorului, acesta din r c i n n d u - l n n c h i s o a r e a s a p r i v a t , d e u n d e , d a c n u intervenea n i m e n plteasc datoria, e r a d u s s p r e a fi v n d u t ca sclav d i n c o l o dc rul T i h n i , p realizarea interesului c r e d i t o r u l u i ' 4 1 . O b l i g a i a astfel descris e s t e de fapt un drept al creditorului a s u p r a utr s o a n e (ius in personam) spre d e o s e b i r e de dreptul de p r o p r i e t a t e c a r e ' d r e p t a s u p r a unui lucru (lustri rem),u. A c e a s t tegtur3 material dintre d i c r e d i t o r este sugerat i dc e t i m o l o g i a c u v n t u l u i obligaia: tigare ^ a le - din pricina (neexecutrii p r e s t a i e i ) " * . A c e a s t stare de lucruri nu s-a perpetuat de-a lungut ntregii istorii .1 R a n t i c e , d e o a r e c e , o d a t cu intensificarea produciei dc mrfuri i a schimb^ c o m e r c i a l e , s-a r e n u n a t la caracterul de legtur strict material cxisient d e b i t o r si creditor, Astfel, n c a z de n e p l a t a a obligaiei, c r e d i t o n i l u r m a m r e a s c b u n u r i l e d e b i t o r u l u i , n u p e r s o a n a acestuia. Definiia, dei criticabil sub aspectul coninutului su, venea s sublinieaf dini elaborat al tehnicii legislative, ct i acela al percepiei raportului j obligaional nscut dintr-un contract sau dtntr-un delict. Subliniem importri care au dat-o obligaiei privit ca pe un raport de drept - vinculum iuris * m e n i o n m viziunea unilateral c n d este analizat aceast legtur juridic, ea: privit d o a r din perspectiva debitorului c a r e e r a constrns dc a do ceva, ff" m e n i o n a despre dreptul creditorului ce putea pretinde o plat, pe de o p a r t e , ' de alta s e m n a l m c debitorul era inut fa de creditor nu n u m a i prin obligaU da - (eeea ce insei rina constrngerea de a plti - qua necessitate adstring alicuis solyendae rei) - ci i a c e e a de a face sau a nu face c e v a .

\ J ciueiur ile a p a r i i e i ( i z v o a r e l e ) o b l i g a i i l o r . Originea sau mai precis traseul urmat de obligaie pn ta defrn i ti varea ci c a ' de baz a dreptului roman este descris n amnunt de autori ca E. Motcu. C, Te cu i Ion M. A n g l i e i 1 4 6 . Iniial, n societatea gentilic. n cazul svririi unui sanciunea aplica bi l era rzbunarea care a fost ul tenor nlocui l de o n elegere pguba i delincvent prin eare se stabilea o despgubire. Dei iniial pgu^
u>

P. Bonfantc, fiorin dtl diritta romano. Milano, 1959. pag. 120 "* P.r, Girard. Manuet eiementuire de droit rtimam, P a m , 1929. N Todrcanu, Obligaiunea roman. Bucureti, nolc. ' * E. M P I C U I , D . Oancca. Drept 'romdtt, Casa de cditur.1 i presi ansa SRL, B 1994; C Tomulcscu, Drept privat roman. Bucureli. 1958 i l.M. Anghel, Dirpt roman, Ed Pnmpn-Nova, Lugoj, 1996.

105
LIUR i in lanuri ( d e u n d e i d e n u m i r e a d c oi> ligatio - legare), a c e s t a va fi eliberat lali n etap u r m t o a r e , n s cu c o n s t t i u i r c a u n u i gaj viu, im o s t a c fvinde.x). Se I i v aici disocierea c e l o r d o u a e l e m e n t e ale obligaiei - r s p u n - d e r e a i dafofin cure sunt m p r i t e ntre d e l i n c v e n t i g a r a n t . Cu t i m p u l ns nlre g a r a n t i H | u h n > a p a r e o n e l e g e r e prin c a r e g a r a n t u l se obliga s p l t e a s c d a t o r i a II PI I ov in caz de neplata a d e l i n c v e n t u l u i , fiind astfel eliberat, U l t i m a c l a p o
'IIUUIEI UI " P O C I T i ' I C . I . I i- SI : I C I I L I C E E N I . C I C M L N - V E . . - M I K EI DNI S U B I E C I

ni injinitului o b t i g a i o n a l : d e b i t o r i c r e d i t o r 1 " . D e i c l e m e n t u l c a t a l i z a t o r al i cvo-luii a fost d e l i c i u l , p r i m a o b l i g a i e are c a r a c t e r c o n t r a c t u a l , cele i|r|li lunlc n e a p r a n d dect n s e c o l e l e II-III e . n . m . ligaia astfel creat avea a n u m i l e trsturi care nu s-au schimbat dect intri msur: cei doi subieci erau. definitiv fixai, la fel ca obiectul obligaiei, oui drept real pe calea obliga; ici ne fiind admis dect mai lrziu In evoluia
1

t -1 11 ni r o m a n . in i mda faptului c aceasta teorie este mbriat de majoritatea romanitilor. I ,I I I J . -pinii cu privire la geneza obligaiei ca instituie j u r i d i c , teorii c o n i u ealiltle sociale i politice din R o m a anlic.
1

1 pi una teorie de acest fel, susinut dc coala sociologic ( M a u s s - A n n e e ii>l>i\',ti{iie", Levy-Bruhl. Partsch -,, friex htschet Bttrgsclia/isrechf,Koschakkj, ulii ina e o r i g i n e a obligaiei se g s e t e ntr-un s c h i m b de daruri (potlaciu). ^^Bce avea loc cu ocazia a n u m i t o r e v e n i m e n t e p r e c u m cstoria, nmormntarI 1 i i i r M M . e t c . " * . n opinia l o r acesi obicei ar fi cptat caracter d e obligativitate, 'icsrid astfel din d o m e n i u l s o c i a l n cel j u r i d i c . Cri lic a a d u s acestei teorii I , I accsi obicei nu a trecut din stadiul unui simplu ritual magic, mai mult, cl M iliuiciuiipus o d a t cu d e s t r m a r e a r e l a i i l o r g e n t i l i c c , n a i n l e de a p a r i i a ^Hjfteinii private i a instituiei obligaiei. 'mi scriitori, cu precdere cei antici (Plaul. Livius lll. Cicero, Iluvelin, Hageru I Iustin c originea obligaiei esie magico-rcligioas | w . D e p a r t e ins dc a Mh|N irlai.i eficienta chiar - dintre drept, stat i religie, nu se poate stabili o relaie Hjtmi/iiiitalc in acest s e n s . D e fapt g e n e z a majoritii instituiilor r o m a n e este Pplriuii.Lifi de condiionrile materiale ale societii. N ii Mat nat in d o c t r i n ( P e r o z z i , L u z z a t l o , S w o b o d a ) c S O b l i g a i a r o m a n ar I < 'Uijinc n delict, m a t p r e c i s n r z b u n a r e a privat. De fapt, a c e s t e d e l i e i e i iiuierc d o a r r z b u n r i i s n g e l u i ( l i m i t a t u l t e r i o r de legea t a l i o n u l u i ) . In de r s c u m p r a r e n s c n d u - s e d o a r u l l e r i o r n m o d c o n t r a c t u a l nlre
1

I1<T,, Drnii romani ct ancicn droilfrancais, Lcs obligaltons, Paris, l'JVFI , i IMMIC.inu. C n n elementar de drept roman. Ed. Cartea Romneasc, Cluj, Jll, 1927.

y lluilil, (Juclque.sproblcmcs dc ircs nncien drnit romain, Paris. 1939. Mu velin. Magic ct droit indiviUucI Paris, 1906. i llpini i, I alai dc drept privai rom.m, Bucureti, 1 9 7 8 $i K l'cmzzi. Iustin n Minimum, I I , Milano, 1928.

ii

106 Unii autori au afirm al c originile obligaiei sc gsesc n obiceiurile u n o r p o j primitive ( N . C o d r c a n u ) Astfel, raportul de obliga[ii i avea originea inlr-un t i m e n t de n e d r e p t a t e nscut din faptul c o p e r s o a n a primit un lucru, i nu a n i m i c In s c h i m b " J , T o t o d a t autorul m e n i o n a t invoca obiceiul practicat gm[i, acela dc a-i da daruri in m o d r e c i p r o c . C e a m a i apropiat definiie a obligaiei, apropiat de a c e d e p i u n e a m o d e tcr-mcnului o g s i m in I n s t i t u i i l e " lui Justinian carea arta: obligaia estl vinculum quo necesitate adstringemur alicuius solvendae rei secundam trac civitatis tura - obligaia este legtura de drept prin c a r e suntem silit i a c e v a c o n f o r m dreptului cetii noastre. 3. C o n d i i i l e v a l i d i t i i a a c t e l o r j u r i d i c e si c o n t r a c t e l o r , Profesorul Ion M, A n g h c l c o n s i d e r c elementele eseniale a a c t e l o r j sunt: capacitatea prilor, c o n s i m m n t u l i obiectul. C a u z a , s p u n e a ei, n d privat r o m a n , spre d e o s e b i r e de dreptul m o d e r n nu constituia o c o n d i i e de abilitate a c o n t r a c t u l u i " 4 . C a p a c i t a t e a j u r i d i c a prilor C a p a c i t a t e a reprezint a p t i t u d i n e a unei persoane de a ncheia n n u m e p un act j u r i d i c ' " . In dreptul r o m a n , c a p a c i t a t e a constituia regula, i a n u m e c orice p e r s o a n c a r e se b u c u r de integritatea gndirii raionale p o a t e li unui contract, i a r i n c a p a c i t a t e a c o n s t i t u i e excepia, care era prevzut de Ie P e r s o a n e l e libere i care aveau c e t e n i e r o m a n se b u c u r a u de drept d p a c i t a t e d e folosin. I n c a p a c i t a t e a p u t e a fi g e n e r a l , a t u n c i cnd o p e r s o a n nu p u t e a nchei, un fel de c o n v e n i e , sau special, p r o p r i e n u m a i u n o r convenii i c o n t r a c t ! Incapacitatea e r a de drept i dc fapt. i n c a p a c i t a t e a de drept exista atunci cnd o p e r s o a n era lipsit de unul loate e l e m e n t e l e personalitii j u r i d i c e : libertate, cetenie sau calitatea de
IJ familias *. E r a u incapabili d e drept: - sclavii, pentru c nu p u t e a u s c o n t r a c t e z e n n u m e propriu. Abia n cla-sie sclavul p o a t e s n e b e i e c o n t r a c t e dar n u m a i n n u m e l e i n im stpnului.

- persoanele in patrie poiesias{fiii, soia, ficelc i nepoii; femeia sul iuris ncheia un c o n t r a c t cu ajutorul lui auctoritas tutoris. In dreptul clasic fiul] contracta spre a putea deveni creditor, nu debitor, dar acest drept a fosl restrif scnatu.s-consiiltul M a c c d o n i a n ) ; peregrinii care nu aveau ius commercium
,a

N. Codrcanu, op. Cil .pa&.lM '" Gaius 4.2 Inst. 1,1 I M . Anghcl, Drept privai roman. Tipografia FED, Bucureti, Wfi, pag, 241*1 E. Pocnaru, Drept civil, Ed. AII Becfc, Bucureti. 2002. pag. 176. !* VI. Hanga, M. Jacoti, Tratat de drrpt roman. Bucureti. 1964.

io?
llidic in acte dc d r e p t civil t contractul Vferis, spatia Io). Pan ta adoptarea J i u l Uni ii; Antoniana ( 2 1 2 d.Hr., Edictul lui Caracalla), peregrinii aveau dreptul dc lu'i.i c unirii ctc conform lui ius gentium, ius pfaetorium i ius hanorarium)^ . Im npjicrtntea de fapt ( d e exerciiu) exist ti c n d o p e r s o a n , c h i a r clac a v e a LICLEC de drept, nu a v e a t a p t i t u d i n e a d e a realiza c o n s e c i n e l e a c t e l o r sale, " . i .ivea d i s c e r n m n t . I incapabili de fapt: demenii si nebunii violeni (fiirioi) fiind lovii dc o c a p a c i t a t e a b s o l u t ; pupilii aflai la o vrst mai m a r e de apte ani aveau o incapacitate relativ, fie H j H t j l interdiciei de a n c h e i a c o n t r a c t e fr a c o r d u l prealabil al tutorelui, re H t l v al c u r a t o r u l u i tor, fie c erau nc a!icni iuris, prodigii a v e a u o i n c a p a c i t a t e relativ p u t n d stipula, dar nu si a sc obliga pe MiiHnulii in rare erau interzii; fk Jbitlcia, chiar sui iuris, c a r e st. oblig n n u m e l e i p e n t r u altul fie n m o d i ,1 i e ui i n od indi rect (f/ah oferirea d e ga ran i i, de cau t i un i); f * persoanele a Oaie ntr-o b e i e c o m p l e t sau c e l e cc p r o m i t e a u c e v a n t i m p u l - -1 -r ile isterie, aveau incapacitate r e l a t i v ' " .
1

111 i (i -1 in

11

ii 111 < 11 11 ;'i 11 i i ir f < an; en J e, )

i ' J i M 'usus p r o v i n e de la cum sintirc c a r e n s e a m n a simi n m o d c o m u n 1 1 * , mtor. coincident cu privire la acelai lucru, a gndi la fel. a sc pune dc acord B v m unui lucru, i reprezint acordul de voin al fiecruia din pri (creditor i JJtnrl in sensul dorit de cealalt. fu epoca veche, tonsensux nu are importana pe care Q \ ti d o b n d i ii e p o c a H litiu a roman. In e p o c a postclasic, consimt a m n rut devine o condiie esenial. 11 mental pentru o r i c e tip de contract ( N u exist c o n t r a c t , fie i s o l e m n , care u c b u i a s c s se n c h e i e pe b a z a c o n v e n i e i p r i l o r " - text din P a n d e e t e ) J " \ Iu iu i n e p o c a clasic r o m a n au fost pstrate c o n t r a c t e n care cotisetisus nu H H f t ' c s a r . A c c s i e a erau: votutn. pollicilalio i indicium, forme promisiuni i -i .ile, fiind de fapt variante a l e p o f i i c i r a i i i m i t ^ . i'i'tmn era p r o m i s i u n e a s o l e m n fcut de un fidel al unui cult a unei diviniti, fclii care se angaja s a d u c o f r a n d e acelei d i v i n i t i , cu c o n d i i a ca aceasta s-i i | Uneasc o dorin- Puteau fi p r o m i s e : altare, t e m p l e , statui, ele. I ullkittttio era p r o m i s i u n e a s o l e m n pe care o fcea un c a n d i d a t la magistralia llr Romei sau ale municipiilor n faa a d u n r i l o r dc ceteni, prin care sc angaja H J N l i z e z c din a v e r e a p r o p r i e b u n u r i d e utilitate public, p r e c u m teatre, amfitepii' mtndioane. strzi p u b l i c e e t c . Atunci c n d c a n d i d a t u l o b i n e a voturile n e c e s a r e p e n t r u a fi nvestii n reli VH magistratur, p r o m i s i u n e a sa d e v e n e a valabil i trebuia respectat, alltel Il 'l'runulescu. Dtvpl privut ronuin. Bucureti, 1958. pag.] 24 i i H . n d , Manucl rltmeniaire dc droit romain, Paris, 1929, pag 224. I lliusicllo. Carso di diritto romano. Milano, 1952, pap.332 il Talamanca, Insdtmimt di diritto romano, Don u Giufl'rc Euuorc, 1990, pag. S2. r"l I huuja, M. Jncot. op. cit-, pag, 245.

108

cetatea s a u municipiul, ca i creditori fictiv i. i-ar fi putut cerc executarea obli a s u m a t e prin p r o m i s i u n e a s o l e m n , Indicium r e p r e z e n t a p r o m i s i u n e a s o l e m n pe care perdaniul unui b u n o oricrui virtual gsitor al b u n u l u i su n vederea recuperrii acestuia. Dui bunul va fi gsit i predat p r o p r i e t a r u l u i , p r o m i s i u n e a dc r e c o m p e n s facyj p e r d a n t d e v e n e a o o b l i g a i e cert i ferm"" 3 . C o n s i m m n t u l pentru a fi valabil, p r e s u p u n e a trei condiii: seriozitate^ ceriiatc i neviciere. Seriozitatea consimmntului - c o n s i m m n t u l trebuia exprimat s c o n v i n g c voina p r i l o r de a sc fi obligai r e c i p r o c a fost r e a l . astfel

; .

~ ~

Sinceritatea consimmntului - prile t r e b u i e s fie s i n c e r e att n ra contractual dintre ele, dar i n raport cu leiii interesai i d e e x e m p l u credit personali, s u c c e s o r i i ) ' * 3 . n e p o c a clasic r o m a n s-a c u n o s c u t de m u l t e ori s i m u l a i a corni P r i l e e r a u s i n c e r e n t r e ele, d a r m a s c a u c o n t r a c t u l n c h e i a t c u u n altul n p p e n t r u ea astfel s-i i n d u c in e r o a r e pc terii i n t e r e s a i . D i s i m u l a r e a don p e n t r u a-i i n d u c e i n e r o a r e p e teri, prin s i m u l a r e a c o n t r a c t e l o r d e v i c u m p r a r e , a fost c e a mai u o a r a m o d a l i t a t e dc a m a s c a voina intern i r prtilor. A c e s t e disimulri i s i m u l r i nu erau ns singulare. Nevicirea consimfmntuiui - n cazul n care c o n s i m m n t u l e x p r i m a t , cl era viciat i uneuri c o n s i d e r a i inexistent. nu c r i

4 . Viciile v o i n e i l a n c h e i e r e a a c t e l o r j u r i d i c e civile. Ca i n d r e p i u l civil a c t u a l , viciile de c o n s i m m n t e r a u : e r o a r e a , a violena. Eroarea E r o a r e a mpiedica un c o n t r a c t a sc nate, pentru ca nu exista c o n s u n c n d accsia se forma p r i n e r o a r e , Pentru ca e r o a r e a s fie calificat c distructiv al c o n s i m m n t u l u i t r e b u i a u ndeplinite urmtoarele condiii; - s existe n contiina victimei o fals reprezentare asupra unui asp al contractului, aceast fals reprezentare s fi d e t e r m i n a t ncheierea \ i s existe p r e s u p o z i i a c d a c v i c t i m a ar fi c u n o s c u t a d e v r a t a s t a r e d c nu al fi itichcial acel c o n t r a c t ; - e r o a r e a s fie scuzabil; - e r o a r e a n c a r e a fost a d u s victima trebuie s fie suficient de i pentru a fi considerat factor de viciere profund, distructiv a consimt n literatura dc specialitate e r o a r e a a fost clasificat in: eroare de e r o a r e de fapt 1 ,
IK w

Uneamenli dl storia del diriuo romano, Giui're Eduorc, I989,pai:.. 56 M. Talarnanca. op. cu., pag,, 52. '* Gh. 8eleiu,DnyMfj'W'> Bucureti, 1994. pag. 112.

luoarcu de d r e p t n u m a i n m o d e x c e p i o n a l a fost r e c u n o s c u t ca viciu de M i l u m n i . E r o a r e a dc fapt, in a n u m i t e condiii, p o a t e c o n d u c e ia nulitatea Mltriiclului. V&rrar essentialis - nltura cu lutul c o n s i m m n t u l , iar errar minus essentia/n \u\tctnn-tnnitans nu mpiedica e x p r i m a r e a c o n s i m m n t u l u i . I frror in negolio - p u r t a a s u p r a naturii c o n t r a c t u l u i . ( E x e m p l u : o p e r s o a n 'tttilea c i se m p r u m u t , iar cealall c r e d e a c i se d n d e p o z i t ) . i Rrror in persana - exista n c a z u l in c a r e o p e r s o a n c r e d e a c n c h e i e MMInetul cu o a n u m i t p e r s o a n , d a r n realitate l n c h e i a cu altcineva. E r o a r e a lllipia p e r s o a n e i c o n t r a c t a n t u l u i a u d e t e r m i n a n u l i t a t e a c o n t r a c t u l u i n c h e i a t ; |(< i unii actele n cadrul c r o r a p e r s o a n a c o n t r a c t u l u i era n e s e m n i f i c a t i v , validyMtrii lor nu p u t e a fi p u s n d i s c u i e . Unor in corpare (eroare asupra lucrului) - dreptul r o m a n clasic i cel justinian H M i i k j i o n a t cu nulitate a b s o l u t c o n t r a c t u l ncheiat c u falsa r e p r e z e n t a r e a H llli niil.'iji] asupra b u n u l u i contractat, B u n u r i l e care fac obiectul c o n t r a c t e l o r au o umilirii;,"! fizic iriconftmdabil, o identitate a l o r 1 " . i'irar in subsiantia ( e r o a r e asupra s u b s t a n e i ) - purta asupra materiei lucrului IU I -.cxtilui sclavului (cx. o p e r s o a n c r e d e a c va c u m p r a aur i i se vinde ii i Emu-in substantia afecta valabilitatea c o n l r a c t u l u i n u m a i d a c a c e a s t a i iiii'.iituic calitatea esenial a lucrului. / rrar in quantitaft - atunci cnd e r a v o r b a de bani, a c e a s t e r o a r e a s u p r a inului mpiedica formarea c o n s i m m n t u l u i . Errar in signiftcatiotte - e r o a r e a cu privire la semnificaia juridic a n o i u n i l o r iiestiu a accepiunilor diverse conferite t e r m e n i l o r juridici nu implic nici o iiiisabilitate explicit p r i l o r c o n t r a c t a n t e . E r o a r e a a s u p r a nelesurilor ichII u II nu idice nu leza c o n s i m m n t u l prilor, i deci contractul nu avea de sufer ii ilni uceasl c a u z . polul. III dreptul r o m a n , m a n o p e r a n e l t o a r e , f r a u d u l o a s c o n s t i t u i a viciu de miiMinmni ce atrgea nulitatea c o n t r a c t u l u i astfel ncheiat Pn la sfritul R e p u b l i c i i r o m a n e , d o l u l nu a c o n s t i t u i t viciu dc piiiuiiminnl i astfel m o t i v de n u l i t a t e p e n t r u c o n t r a c t . C n d o p a r t e c o n lim lam e r a n e l a t , a c e a s t fapt nu era c o n s i d e r a t m a l e f i c d e c t , e v e n lllul. In registrul m o r a l '**. Prile puteau introduce in c o n t r a c t e l e lor o stipulaia poenae. p r i n care se I > face o p l n g e r e m p o t r i v a celui v i n o v a t de d o i . D a c a c e a s t stipulai ie llpiu-ii, iu ciuda existenei dolului, partea Irebuia s-i respecte angajamentul, coniiiii iul r m n n d valabil. I .1 n c e p u t u l epocii c l a s i c e r o m a n e , d o l u l v i c i a t , ca s i m u l a r e a u n u i fapt i ui a r e a realitii, ncepe s c a p e t e un mai m a r c interes pentru j u r i s c o n s u l i i
IMMIIUII,

I llli Beleu, Drept civil, Bucureti, 1994, pag, 112. .N < 1 I <Mi}:iiiescu, op. cit.54

tio D o m i t i u s U l p i a n u s susinea c victima nelciunii putea fie s anuleze tractul cu c o n s i m m n t viciat, fie s r e d u c preul sau valoarea prestaiunt raport cu n a t u r a i i n t m d c r e a n e l c i u n i i " . Tot n d r e p t u l clasic v i c t i m a dolului p u t e a alege tipul aciunii pc care a folosi m p o t r i v a prii c o n t r a c t a n t e : o a c i u n e n s c u t din c o n t r a c t sau o ac(f g e n e r a l (actio doli}"* . A c c e p t a r e a d o l u l u i ca viciu de c o n s i m m n t nu a n s e m n a t n l i u obligaiei d e p r u d e n p e c a r e prile c o n t r a c t u l u i t r e b u i e s i-o a s u m e . C o n s i m m n t u l putea fi viciat prin; - dalus bonus;acesta aprea ca benefic pentru societatea roman, deoarece v! 1 ma nelciunii era: un agresor, un ho, un duman al R o m e i , un alt n e l t o r " - dotus /nalta, c a r e era considerat nu numai un viciu de c o n s i m m n t , ci delict. Dolul matus consta n m a n o p e r e l e frauduloase, viclene, folosite de ci pentru a determina o persoan s ncheie un act juridic. Doius matus era sanc(f inndu-sc cont de m a n o p e r e l e frauduloase care veneau dc la p a r t e i nu dc ta c a r e v e n e a u de la un ter. n e p o c a lui J u s t i n i a n se n t l n e a u u r m t o a r e l e tipuri dc s a n c i u n i judiu pentru doi: Restitntio in integram ob dohtm ( r e p u n e r e a n situaia anterioar con trac din c a u z d e d o i ) . Excepia doiigeneralis ( e x c e p i a n a p r a r e b a z a t pe dolul reclamanii) Actio doli sive actio de daio ( a c i u n e a de d o i . n c a z u l c o n t r a c t e l o r de b credin), * Actio de contracii (o a c i u n e p e r s o n a l n s c u t din c o n t r a c t u l ntre p r i ) . Restitutio in integrant oh doliu. Atunci cnd v i c t i m a nu mai dispune nic i o modal itaic dc remed iere a prejudic iului suferi t, datori t depi ri i unor t e c sau nendcplinirii unor condiii p r o c e s u a l e sau p r o c e d u r a l e , pretorul i putea la d i s p o z i i e v i c t i m e i o restitutio in integram ob dali. A c e a s t a r e p r e z e n t a o nerc in siiuaia a n t e r i o a r n c h e i e r i i c o n t r a c t u l u i p e n t r u m o t i v de d o i . Unii autori consider c aceasta este prima procedur la c a r e victima inebd a p e l e z e , d e o a r e c e nu atrgea infamia p e n t r u prt, iar ali autori cred c restt in integram ob doimii ar trebui s se afle prinlrc ultimele proceduri ta care vi: s p o a t a p e l a . Excepia doit generalis - e s t e o m o d a l i t a t e dc a p r a r e p r i n care prt ut s p a r a l i z e z e e x e c u t a r e a c o n t r a c t u l u i surprins d c d o i . ntr-un proces in care, prin aciune, reclamantul cerea ca prml s fie obliga i executa obligaiile contractuale asuniale, prtul invoca faptul c a fost viei consimmntul su prin m a n o p e r e frauduloase. neltoare folosite de rect
l(,T r C . Timkil, Omit nm!m rianrten droitfrancatS, Paris,. I % 0 , pag. "* l. Ctuncaim. op. Cu,, p a g 3 2 7 . m VI, Hanga. Drept privat roman. Bucureti. 1971. pag. 278 "* VI. Hanga. Drept privat roman. Bucureti, 1971, pag. 27$, 1

ine 1

171,

fauiiiini^i aprrii sale, trebuia ca prtul sfi nu-i fi executat ntre tintpohhe.uiiile i ' <i ui. I-I L vniruci Sarcina probrii dolului i re venea prtului, deoarece viciile d c BMlltt|niit:in[ nu se prezum. Dac excepia de doi era dovedit, judectorul declara J d U i l n i c i n ' ncheiat ntre pri, iar prtul era absolvit de obligaiile contractuale. fAetin linii Aciunea dc doi a fost c o n s i d e r a t , de la sfritul epocii vechi i i utul epocii clasice r o m a n e ca o a c i u n e pcnnlB.-

V . 1 M era prevzuta cu sanciunea hafanUei celui ttiridvai de doi; Judec

h l l putea s-1 oblige pc cel vinovat de doi ta restituirea valorilor p r i m i t e n u r m a wtflitin victimei. n formula pretorului era precizat aceast clausula arbitrarul ni I M .iciuiiea ca fund arbitrar ,i\ia a c i u n e penal se prescriu ntr-un an de zile, d a r sc prescriu d o a r Mtfii I c n i i ei p e n a l , d e o a r e c e d u p un an calculat de la data la care victima a aflat i .-l i dolului. aciunea p e n a l d e v e n e a o a c i u n e de ius civile, astfel Hpftli dolului putnd cere d e la autor, i chiar d e la succesorii si legitimi, valoar linlioi'tirii tar temei legitim. mpratul Constantin a modificat acest termen de I nu IA 2 ani. calculat de la data comiterii i n f r a c i u n i i . i un de contracii A c i u n e a n s c u i din contract puiea fi intentat n u m a i H k J c c p e r s o a n a viciat prin m a n o p e r e frauduloase, dolosivc, i - a executat M l j l i i i i l c a s u m a t e prin c o n t r a c t . R e c l a m a n t u l u i ii revenea sarcina dovedirii Ulpuhllitii partenerului su d e c o n i r a c t .
Violena

Violena, indiferent de ce natur este ea, este o a m e n i n a r e serioas adus unor frt|Unri t valori intangibile r e c u n o s c u t e p e r s o a n e i , a m e n i n a r e de natur a o B S r m i n a s n c h e i e c o n t r a c t u l i n a b s e n a creia n-ar fi c o n s i m i t 1 7 1 . Violena era: fizica (vis) i moral sau psihic (tnetns). Violena fizic sc realfcMMt'A prin folosirea unei fore brutale, a unei aciuni materiale irezistibile, imcdiWk pe care nici o p e r s o a n nu o p o a t e n v i n g e . D a c exista violen fizic, nu p l i t a c o n s i m m n t valabil exprimat i prin u r m a r e contractul nu era valabil. Violena moral nu avea nici o influen asupra conir.ietuliu; eu toate c voina , i'ir.n.ins rmnea lotui o voin, iar contractul era valabil. Violena, ca iu dc o isimmnt e r a s a n c i o n a l prin! restitutio in integruni ob metum: repunerea n situaia anterioar contractrii fin xercitarea violenelor era pus la dispoziie dc pretor victimei violenelor Minei cnd nu mai exista nici o calc p e n t r u a c e r e a n u l a r e a e o n t i a c t u l u i din llili'iiic motive. aefiuneu contractuala ordinar - era r e c u n o s c u t victimei v i o l e n e l o r in (Miiilcl cu a c i u n e specific dc violen (actiometuscausa). in nude ea quod inclus causa factum est: actio inclus reprezenta principala 9Nle prin care victima violenelor putea c e r e a n u l a r e a c o n t r a c t u l u i pentru acesi i n u de c o n s i m m n t . Actio ncins causa avea u r m t o a r e l e caracteristici, era *> inui' penal; cm a c i u n e arbitrat; era a c i u n e anual (prescriptibil ntr-un au tafriidiiristic). M Talamanca. ap. Cit., pag.5.1.

112
- -

1
t

- excepia metus causa; prtul o p u t e a folosi pentru a paraliza ac(iu e x e c u t a r e a c o n t r a c t u l u i , intentata de creditorul violent sau profitor al actul violena 1 1 1 . Obiectul uctilui jiridic i a contractului Obiectul acti lui jiridic i a contractului cm nsui obiectul obligaiunii. Ea CQ dare. transferul sau constituirea unui drept real; facere, o a c i u n e d e t e r m i n a t ; * nonjacere, o a b s t e n i u n e dc terminalii; * prestare, r e m h e r e a une i d e t e n i u n i p r e c a r e sau a unei p o s e s i u n i . Obiectul c o n t r a c t u l u i r e p r e z i n t c e e a cc este datorat. Obiectul eontrac trebuia s ndeplineasc urmtoarele condiii: s fie licit; s tic mor al; s fie pol s fie determinat; s prezinte interes pentru creditor; s fie constituit dc un d s constituie un avantaj p e n t r u creditor; s Fte apreciabil n b a n i . Liceilatea obiectului contractului O b i e c t u l contractului p e n t r u a fi val t r e b u i e s fie licit ( c o n f o r m cu l e g e a ) . C h i a r dac obiectul c o n t r a c t u l u i nttl p r e v z u t de lege ( c u m e cazul c o n l r a c t c l o r r e n u m i t e ) , el t r e b u i e s fte con! legii. Excepiile de la acest principiu trebuiau s fie expressis - verbis p r e v j i lege. Conformitatea obiectului contractului cu hunele moravuri. Condiia de itate a prilorcnd stabilesc obiectul contractului este legat de condiia de licj obiceiului. De exemplu. mpratul Diocletianus, n lipsa unor dispoziii legale L a nu permit ncheierea pactelor asupra succesiunilor viitoare nedeschise. te-a ini pnntr-o constituie imperial, considerndu-le imorale. Tot pe principiul nioralit,' fost interzise l donaiile intre soi i contractele de concubinaj contra cost. Posibilitatea existenei obiectului contractului Condiia de existen a i lui contractului se refer la posibilitatea raional, real i practica de cxisic-njj dc c o n c e p e r e a r e s p e c t i v u l u i o b i e c t . Posibilitatea existenei unui bun n vii ndeprtat, incert, indefinit i nedefintbil reprezint imposibilitatea fizic, m a t de existen a acelui b u n . Pentru ca obiectul material al contractului s fiu poj| sub raport j u r i d i c , el trebuia s sc afle n circuitul j u r i d i c al cetii. Nu era p r o m i s i u n e a c o n d i i o n a t de s c h i m b a r e a statutului j u r i d i c al b u n u l u i . L etetminobilitatea obiectului contractului Obiectul c o n t r a c t u l u i co: clare, facere s a u non-facere. d a r el t r e b u i a s fie c l a r d e t e r m i n a t sau cel d e t e r m i n a b i l . Obiectul d e t e r m i n a t este cert, pc cnd obiceiul determinabil incert. D e t e r m i n a r e a sau d e t e r m i n abilitatea obiectului contractului suni nec pentru n n u p e r m i t e d c b i t o r u l u i s d e n a t u r e z e o b l i g a i a a s u m a t i s n u p re pentru c r e d i t o r un lucru Iar v a l o a r e , Oportunitatea contractrii obiectului de ctre creditor. Pentru c obiectul conlractului trebuie s prezinte un interes partictilar. s rscitind* c a u z e eficienie i utile. Nu se p e r m i t e a ca el s uu fie interesat dc obiceiul tractului. R o m a n i i nu a d m i t e a u ca o persoan s contracteze n profitul e\el unui ter. n acest caz, obligaia c o n t r a c t u a l era c o n s i d e r a t nul. M. Talamanca. op. Cit., pag.53.

'vniii/iii

executabilitli

baneti

obiectului

cont meiului.

Obiectul

con-

iilin irebuia s fie evaluabil n bani, adic s a i b o valoare e c o n o m i c a . . ( a u if a P c t ului j u r i d i c ia. c o n l r a c m Iu i, ^ H f c s o t ' u l Iun M. A tighel afirma c . c l e m e n t u l c a u z nu a j u c a t n dreptul au vreun rol n cc privete f o r m a r e a contractelor. S-a inut s e a m a dc ^ ^ H i l > . . . cp.u clasic, in cazul iu c a r c e r a vorba dc e x e c u t a r e a unei creane. Tu dreptul r o m a n , cauza a v e a m a i m u l t e s e n s u r i : ilc \t. vor al obligaiei - faptul s a u actul j u r i d i c ( c a u z a eficient); de motiv pentru care c i n e v a ncheia uti c o n t r a c t ; 111' c o p pentru care cineva se oblig ( c a u z a final), ilei ius M. C i u c constat c muli romaniti sc ntreab retoric dac mai este ikhllfl teza d u p care j m i s p n i d c n i i e p o c i i clasice nu au d e z v o l t a t o teorie t:cri i il.i iii .iu/ei, numai p e n t r u faptul c ei erau p r e o c u p a i d o a r dc a s p e e t e t e pro te rn M . i ^ d a b i l d o a r a unei c a u z e de eficacitate a c o n t r a c t u l u i i nu de a c e e a a leliei unes c a u z e pentru fiecare (ieroi iuridic'US.

'

ir. r.ipi i l'.il

!III-JIIEL- <

I"::Ii:..Ici<.

I:I!.

. pure c primul raport j u r i d i c obligational s-a nscut dintr-un m p r u m u t "i ui vedere c o notai a t e r m e n u l u i du c r e d i t o r - credo, ceea ce n s e a m n a da u mprumut, Cu t i m p u l termenul a fost extins la situaia tuturor p e r s o a n e l o r li se d a t o r a c e v a " . iiihiccii raportului juridic obligaional, respectiv acela de creditor i dc debitor, mi |n mu cu timpul n evoluia dreptului r o m a n o alt accepiune, care n opinia unor 'Ui, in epoca postclasic, era identic cu cea pe care o folosete dreptul m o d e m , te dc m e n i o n a t faptuI c n m e n t a l i t a t e a j u r i s c o n s u l i l o r romani obl i gaia un raport j u r i d i c de la o p e r s o a n la alt p e r s o a n , n b a z a creia i Itirul poate cere ceva debitorului, fr n s ca acest raport s nasc un drept HH 1 ue ru 1 u i, In care se re ferea obl i ga [ i unea, l'u
u|Hiiic

I1.111111111 istrurcu elementelor obligat ici vom |wnii tic la cele dou definit ii celebre ale i ut date de Paul i Justinian. Astfel. J ustinian definete obligat ia ca fii nd o legtur M I I i 1 1 ii n temeiul creia suntem, n mod necesar, constrni s facem, n confonrtitate 1 II | ni .clipi ii le juridice ale cetii noastre, o prestaie oarecare. Jurisconsultul Paul H p a c esena obligaiilor nu const n a face lucrul s lie al nostru ci iu LI constrnge i nu trilul s ne dea sau s ne fac ec va sau s ne pun la dispoziie ceva. 1 7 1 I" vt criticabile din punctul de vedere al gradului dc cuprindere (ele nlise; iz i 111111 aspect a I obl igti i ei, a n u m e st t uaia d e b itoni lui - res pect i v a credt l o n i l u i ) , I l dou definiii ne arat3 e l e m e n t e l e obligaiei: Subiecii - un creditor i un H p l l o r - , obiectul i sanciunea. C r e d i t o r u l cslo subiectul activ, el a v n d il re piui
1

de p 111 ta, i a r deb il orul esl e subice tu I pas i v, cl u r m a nd s efec lueze p lai u

Iu a prin c o n s t r n g e r e d a c este n e v o i e . I Mnlcii;.[3. (lancea, op. cit., pag. [60

O b i e c t u l , adic preslaia pc care trebuie sa o n d e p l i n e a s c debil unii Consta n a da, a face sau a presta c e v a (dare, facere, praestpref. Obiceiul obligj trebuie s fie li cil, posibil att fizic c a ! i juridic, determinai (nu c valabila proi unea de a r e m i t e argint"): sa c o n s t e a nlr-o preslaie pe c a r e debitorul o p e n t r u c r e d i t o r i nu n ulii mul rnd, si! c o n s t e a ntr-o presta [ic care s p r e d interes pentru c r e d i t o r ' . Al treilea e l e m e n t al obli ga; iei if constituie sauciunojj p u t n d fi ceruta dc creditorul obligaiei n e e x e c u i a l e m p o t r i v a debitorului Astfel, creditorul are Ea n d e m n o a c i u n e p e r s o n a l , in intenia. C l a s i f i c a r e a o b l i g a i i l o r avea la b a z mat multe criterii: a) Dup izvaare distingem : obligaii contractuale - sunt cele ce izvorsc din c o n t r a c t e . n epoca c au a p r u t t c o n t r a c t e l e c o n s e n s u a l e ca o c o n s e c i n a a e c o n o m i e i de schimb. obligaii delictuale - izvorsc din delicte (fapte i Lei le c a u z a t o a r e de prejtt cc d d e a u natere la o b l i g a i a d e l i n c v e n t u l u i d e a r e p a r a prejudiciul e LI u/al; obligai ii cvasicontractualc - sunt c e l e ce izvorsc din c v a s i c o n t r a e i e t licite ce g e n e r e a z efecle s i m i l a r e c o n t r a c t e l o r ) ; obligaii cvasideUcivafe - i z v o r s c din cvasi de. li ele (fapie ilicite pe carij manii, datorit spiritului lor conservator, nu le-au inclus n categoria delicte]: A c e a s t clasificare aparine dreptului post clasic, mai precis a celui din vj tui l u s t i n i a n . Unii autori (VI. H a n g a ) nu sunt de a c o r d cu aceast clasifice m o t v c ea nu arc la b a z un principiu logic de d i v i z i u n e . D i f e r e n i e r e a c o n t r a c t e i cvasi on trac te respectiv d e l i c t e i cvasi de li ele este neclar ( l a c c o n t r a c t e nu exist a c o r d de v o i n , iar n ceea ce privete delictele, acestea svri le i iar intenie, la fel c u m pot fi svrite cvasideliclele cu intenie,, 1 d e t i m i t a r e a lor ar statua i n v e r s u l ) " . n drepl ul clasic Ins, obligaiile se clasiftc din p u n c t de v e d e r e al iz voi. n obligaii c o n t r a c t u a l e i d e l i c t u a l e , existnd i o a treia categorie, aprui rior, a c e e a a obligaiilor n s c u t e dintr-un m o d p r o p r i u sau din diferite alte C c a t e g o r i e m e n i o n a t n "Aurea " ( C a r t e a de Aur) atribuit lui G a i u s \ Dup mecanismul sanciunii distingem: obligai i civile - sunt a c e l e obligaii s a n c i o n a t e prin intermediul unei i A c e s t e a sc mpart ta rndul lor, d u p c u m este vorba de obligaii de drept s obl iga ii de bu n -credi u. I nt erprel are a < )bl i ga 111 tor de d rept s t r! c t se face li icra e o n i rac tu lui, iar a celor de bun-credin se ine s e a m a de voina p r e c u m i de alic c i r c u m s t a n e - (ex; e x c e p i a de d o i ) ; obligalii naturale - nu s u n i s a n c i o n a t e prinlr-0 a c i u n e , ci prin Ir-O-, iuite. Astfel, d a c debitorul pltea de bun-voie, nu p u t e a cere repeil Obligaiile naturale au aprut n dreptul clasic ca u r m a r e a faptului c sclavi p u l e a u obliga . c) Obligaii cu pluralitate de subiecte Obligai i/c cu pim-idifii.'e di- subiecte sunt i e l e s u s c e p t i b i l e dc 0 q . .tic special, dup c u m este vorba d e s p r e mai muli Creditori, respectiv vi
K.ui.iM.,-v
: i r .

ttii.

115

iti aflai pe picior de egalitate sau nu. n p r i m u l c a z se disting obligaii c o n iaici funefioncaz principiul divizihilitti crean/eior si datoriilor!) i hi'.I n coreale sau solidare funde oricare dintre creditorii solidari poate cere tiwkf" de la debitor, sau oricare din debitori poate fi finul pentru iMf tuna datorie fa f de creditor). H n cazul prilor care n u sunt p c picior d c egalitate, s e disting obligaii tul Whmltuio i adpromissio. Prin intermediul celei dinti, creditorului principal i se i im creditor ucczsoT.adstipulalor, iar prin adpromisio, debitorului princiPI MC altur un debitor accesoriu, adproniisor, pentru a-l p u n e la adpost pc ur dc eventuala insolvabilitate a d e b i t o r u l u i p r i n c i p a l ,

f nilului 10. E x e c u t a r e a o b l i g a t u l u i si r s p u n d e r e a p e n t r u n c e x e e u t a r e . I. N o i u n e a i c r i t e r i i l e e x e c u t r i i c u v e n i t e a obligaiilor. lll mod normal, obliga|ia avea ca erect e x e c u t a r e a de bun-voie a prestaiei de H n d e b i t o r . Totui, erau i cazuri in care creditorul era nevoit s a - 1 constrng pe Hutor s-i e x e c u t e obligaia. Rezult d e c i c exist d o u feluri dc efecte ale lil%.iiilor: efecte normale i efecte accidentale: efectul normal constnd n dreptul ij^Hlltorului d c a c e r c e x e c u t a r e a o b l i g a i e i , r e s p e c t i v e f e c t u l a c c i d e n t a l W z c n i n d dreptul creditorului de a p r e t i n d e d a u n e - i n t e r e s e dc la debitorul H i c nu i-a executat obligaia. Pentru stabilirea acestor efecte trebuiesc avute n vedere urmtoarele aspecte: de executare (conform procedurii c i v i l e d a c prile n u c o n v e n e a u altfel); ti/in . iul i u ' i unirii (executarea era p e c u n i a r i astfel m i s e putea executa ceea ce t* promisese, ci d o a r o d e s p g u b i r e p e c u n i a r ) ; locul executorii (era cel prevzut tn i unit act sau locul n care creditorul p u t e a intenta aciunea potrivit regulilor de pillipetcn); persoanele care participau la executare. n aceast ultim privin H p i distinge ntre situaia n care cel obligat era sui iuris sau alieni iuris. < Prima situaie a fosl guvernat n m a r e parte de principiul relativitii efectelor HMHracUilui, conform cruia contractul p r o d u c e efecte doar ntre prile contrac tante, neputnd fi a d m i s e excepii d e c t foarte rar (riei inter alios acta aliis neque Werc neque proilesse potest). A c e s t e a s u n t : p e r s o a n e l e care au ncheiat con ui, motenitorii acestora i creditorii lor chirografari, n cadrul acestei situaii tt disting la rndul lor trei variante: p a t e r familias ia parte la c o n t r a c t , l ncheie Urmlr-un sclav sau un fiu de familie, p a t e r l n c h e i e p n n alt su\ iurism .
W*if"'

Prima variant are ca aplicaii practice stipulaia pentru altul i promisiunea - 1 | tei altuia. Aceste dou contracte au fost nule c o n f o r m vechiului drept r o m a n , |w:mui n virtutea principiului relativitii, Totui, n condiiile exploziei economice lin la slritul Republicii, romanii au c r e a t posibilitatea ca cele d o u instituii s sc Oala aplica n m o d concret n viaa e c o n o m i c . Pentru stipulaia pentru altul sa ' " I Ctuncanu, op. cit., pag. 284.

IU.

creat stipulaiapoenae (stipulaia pentru despgubiri) prin care o parte p r a d s plteasc celeilalte pri o s u m mult mai marc clac nu-i executa obligaii] tic i e r t " * . P r o m i s i u n e a p e n t r u fapta altuia a putut a v e a efect doar d u p seliirrr ca formulrii ei: promitentul p r o m i t e a s fac n aa fel nct terul s extf obligaia respectiv, i nu se obliga direct la fapta altuia. El putea fi n a c e i acionat dc creditor d a c terul nu e x e c u t a prestaia cc fcea obiectul proniisii Posibilitatea luipaterfamiUas dc a ncheia contracte prin intermediul sclav sau fiilor si exista nc din dreptul vechi r o m a n , ins acesta putea d e v e n i creditor n acest m o d . O d a t cu evoluia societii r o m a n e , contractele u n i l a t ^ sunt din ce in cc mai rare, astfel c a p a r e i necesitatea depirii limitei i m p u f l 77 paterfamiUas' . Aceasta se va realiza prin inlermcdiul aciunilor alturate (adl ticiae qtta-litatisi. Acestea erau aciuni puse la n d e m n a creditorilor itnpotr, lui pater familias, care au ncheiat c o n t r a c t e cu fiii respectiv sclavii a c c s t t n lng aciunile directe avute mpotriva fiilor sau sclavilor, putnd alege n t n f d o u , renunnd ins n m o m e n t u l alegerii la cealalt aciune. Picturii au c<| cinci feluri dc aciuni alturate, toate fiind n legtur cu oamenii de afaceri: tptod issu (se intenteaz m p o t r i v a acelui paterfamiUas care I -a autorizat cxjj pe fiul de familie sau pe sclav s n c h e i e un a n u m i t c o n t r a c t ) , actia exercuk (pentru c o n t r a c t e l e n c h e i a t e de un alieni iuris in calitate de c o m a n d a n t al U nave m a r i t i m e ale tui pater familias), actio institoria (n cazul n care. jl familias l ncredineaz pe fiul su s c o n d u c prvlia sa, n genei al activitffl c o m e r pe u s c a t ) , actio de peculio et de in rem verso ( d a c fiul sau s c | utilizeaz peculiul propriu p e n t r u c o m e r , fr tirea lui pater familias), tribuforia (mpotriva lui pater familias c a r e nu a ncuviinat actele fiilor si avea cunotin de ele. tolerndu-le). n primele trei cazuri paterfamiUas lspt. cu toate b u n u r i l e sale, iar n celelalte doar in limita mbogirii sale (propar Reprezentarea, imperfect sau perfect, este al treilea caz n care paterfamih obliga p n n intermediul altuia, dc data aceasta, reprezentantul fiind la rndul persoana sui iuris Ea poate fi activ sau p.i.Mui dup c u m calitatea reprezentam este dc creditor sau debitor. Prima dat a fost admis reprezentarea imperfect j extinderea aciunilor institoria i exetvitoria, i pentru actele ncheiate de perso] sui iuris in domeniul actelor de comer terestru i maritim. ntr-o etap ultcrio extins posibilitaica reprezentrii imperfecte i la celelalte tipun dc acte juridice^ aciunea avasi insitorid4. Prin aceasta, se constituie mecanismul reprezentrii n traetc. ns el continu s prezinte a n u m i t e inconveniente: in primul rnd funciona doar pentru cazurile n care reprezentantul urma s devin debitor, iar. doilea rnd reprezentantul se obliga alturi dc reprezentat, creditorul avnd posi tatea s acioneze injustiie ta alegere pc unul dintre cei d o i 1 " , Reprezentare.-, pci rVv i .1 fosl admis de romani doar n a n u m i t e czut 1 s p r e v z u t e , ne fiind nciudat c o n s a c r a t pe scar general. Astfel, ea era posi "" C. Tomiileseu, op <'it.. pus; ,142 VI. II aripa, op. rit. pag 441 ' " V I . Hangii, op. cit., pag. 430.

uimeria tuielei. d o a r dup sfritul acesteia, pupilul avnd atunci dreptul dc a 1 11 ieu leale drepturile contractate de tutore n n u m e l e su. Totodat, reprezenH perfect a fost a d m i s i n privina reprezentantului insolvabil, p r e c u m i i contractul dc m p r u m u t de c o n s u m a i e (mutuum), a d m i n d n acest din nunti I I . - . aia: r c ] v c / c : U a : c a ac U v cal i rupi c/cutama QMVt ,

i, ( diulif iile rspunderii civile pentru n e c x c c u l a r e a sau executarea iieciivenit a obligaiilor. la mal cric contractual, n dreptul clasic, fiul de familie sc puica obliga natural. i i i t e a obliga i civil ntocmai ca t un pater familias, n u m a i c cl nu putea fi ^ H n t d c creditor, c l n e a v n d bunuri proprii, d e c t n cazul unui pecuiium cas. (cnd are bunuri personale). Totui, n c e e a ee privete delictele, att sclavii i Im de familie sunt rspunztori individual pentru delictele c o m i s e . n aceast JlUHlc, datorit faptului c sclavul sau fiul de familie nu a v e a u bunuri, pater /nimbus a v e a d o u opiuni: fie i las pe cel aflat sub p u t e r e a sa creditorului Iunu ca acesta s-i exercite dreptul la r z b u n a r e , fie p l t e a acestuia o a n u m i t in 11 dc bani p e n t r u a-i p s t r a p e r s o a n a sub propria p u t e r e 1 " , Iblui. pe parcursul evoluiei societii se creeaz i posibilitatea M paterfamiUas UV II i apra fiii respecliv sclavii. Astfel se instituie obligaia pgubitului de a intenta Uiiuiiea noxal mpotriva acestuia, proces in care pater familias poate dovedi Vinovia fiului su, iar dac reuete s dovedeasc acest lucru l va pstra pc ,i ;.ub puterea sa, fr a fi nevoit s plteasc despgubiri c r e d i t o r u l u i I M . Pcutni intentarea aciunii noxalc era necesar ndeplinirea urmtoare tor condiii {precizate n e p o c a clasic - S c h l e s i n g e r ) : s fie vorba de un delict privat (delictkli pobhce fiind sancionate prin penaliti), delictul s fie comis de uri alieni Unn contra unui terf. p r i m u l d i n t r e ci trebuind s se gseasc sub p u t e r e a lui pilier familias contra cruia se intenteaz aciunea, la m o m e n t u l intentrii aciunii; totodat trebuie ca victima s nu fi avut mai nainte pe delincvent sub puterea 4a, d e o a r e c e in acest caz sc p r e s u p u n e ca el a fost tleja pedepsit Aciunea noxal este de d o u feluri: independenta, dc sine-stttoare n cazul 1)1 care ea este deja atestat dc Legea celor XII Table (actio de pastu, actio de fhuiperie). Cellalt fel de a c i u n e n o x a l csie aciunea noxal d e p e n d e n t , avnd i ii exponent actio furii nec manifesti. a c i u n e cc s a n c i o n e a z furtul c n d houl HU A fost prins a s u p r a faptului. .' -cetele accldentuleUnicKit unei obligaii d u c e ta crearea unui anumit raport juridic ntre debitor i creditor, raport ce va p u t e a fi stins d o a r prin exccuiarea l'i< .laiei obligaiei. n cazul n care debitorul nu-i execut de bun-voie obligaia, 1 roditorul poale s-1 c h e m e n j u d e c a t , avnd la n d e m n o aciune prin c a t e l \n lill pe debitor ta plata u n o r despgubiri. n dreptul clasic, creana (obligatiot
m

V de Wi sschcr, 1* regim romain de noxalile, Bruxelles, 1947, pag. 27fi PP de Wi sscher. /> regim mmain de noxalile, Bruxelles, 1947, pag. 277.

t18
i posibilitatea valorificrii ci injustiie erau legale n n a d e alta, neexistnd crean ac( i une. Acest flipt se scl limb n momentul apari [iei obligaiilor naturale. Aceste obl ig numite i imperfecte au aparul in perioada clasic i s-au dezvoltat in perioada pote sic, din necesitile impuse de viaa e c o n o m i c i social. Astfel, obligaia natu apare n relaiilccu sclavii i cu cei de sub puterea capului de familie (potestatepa familias). Acetia nu se puteau obliga conform dreptului pozitiv n vigoare la a dal, i p c n l m a se ine cont dc interesele patroni lor de sclavi, s-a creat posibi li taica ctrejuriscoitsuti ca i sclavii s sc poat obliga, jn ceea cc-i privete pe cei aflai s autoritatea lui pater familias, acetia sc puteau obliga, ns relaiile respeclive dobndeau caracter dc obligaie natural decl dup moartea lui pater familias . dreptul post-clasic se lrgete sfera de aplicare a acestor obligaii naturale i !a ut toaree cazuri: Obligaia impuberului care s-a obligat fr ncuviinarea tutorelui i a tras nici un folos din actul ncheiat; Obligaia fiului dc familie care s-a m p m i n nclcnd dispoziiile senatusconsultului macedonian, precum i obligaia persoa 1 lor sub 25 dc ani care s-au obligat fr consimmntul curatorului p e r m a n e n t " , Daune interese An cazul In c a r e d e b i t o r u l nu-i e x e c u t latosensu obligat avut fa de c r e d i t o r ( n u e x e c u t de loc obligaia, o e x e c u t cu n t r z i e r e i defectuos), creditorul poale cere despgubiri pe cale judiciar, despgubiri poarl d e n u m i r e a dc daune-interese. Acestea se v o r substitui obligaiei dac ace ta nu a fost e x e c u t a t , s a u se v o r a d u g a ei, d a c a c e a s t a a fost e x e c u t a t n t r z i e r e sau n m o d n e c o r e s p u n z l o r ' * * . Iniial, despgubirile erau cvaluale dejudeclorpotrivitprincipiului preju iri i' a lucrului", astfel c daunele-intercsc nu puteau depi valoare prestaiei iicex t a t e 1 " . O d a t cu intensificarea c o m e r | u l u t , acest principiu nu mai corespun necesitilor i intereselor creditorilor, fiind imperativ instituirea unui nou crilerf satisfacerea oricrui interes al creditorului. Limitele despgubirilor n acesl eon' aveau s tic strns legale de paguba pricinuit (dammtm emergens) ct i de pro ncrealizat (htcntm cessans). Spre e x e m p l u , dac lulius vinde lui Pctnis un sclav; mind preul fr s predea sclavul. Petrus poate cere ca despgubire valoarea scla-' tui plus bene li ciul p e c a r e urma s-1 realizeze de pe u r m a sclavului respectiv ' ' ' . n aceste condiii c r e d i t o r u l trebuia s fac d o v a d a prejudiciului i c a c e s n datoreaz nevxccutrii obligaiei de ctre debitor. D a u n e l e interese puteau fi fix' nu d o a r d e instan ci i dc pri prin anticipaie, p r o c e d e u realizat prin intermed c l a u z e l o r p e n a l e (stipulatio poenae) , Fora majora i cazul fortuit A c e s t e d o u instituii vin s p r e c i z e z e calea de u r m a t n cazul n care bun: ce fac obiectul obligaiei pier nainte de a fi p r e d a t e . Discuia este valabil n c bunurilor individual d e t e r m i n a t e , d e o a r e c e b u n u r i l e de gen nu sunt s u p u s e pic {genera nan pereuni). "' VI. Hanga, op. citpag.,213 '" E, M d c u . D. Oancca, op. cit., pag. 160 I. Caturicanu, ap ni., pag. 301 " ' V I llangu, p Cit,.pus.213
MU

U|>l
HI/
i i

Mi

*IH
lllllll

ll III iMn
l'l.l.'i I lllllll I

llllll

huo
lllllll
I lllll

.1,11
m i

l!

!i,

j i u ii mini i

Im I. itiiiii,
illli n l||i-.|..i

h. (iimii I Ifpir. ni nu lliiluli lllinl i


mi |,

ah

m t A u l e i , daca bunul individual d e t e r m i n a t piere nainte de p r e d a r e a lui ctre tM*ditr. debitorul va il exonerat dc obligaia sa. i astfel nu va mai putea ti obligat I* pluta de despgubiri, in cazul in care bunul a pierit din cauz de for major sau p r fortuit, f o r a major eslc e v e n i m e n t u l cruia debitorul nu-i p o a t e rezista finH j j l u , rscoala e t c ) iar cazul fortuit e s t e acel e v e n i m e n t care, surprinznd >.lih |i ui i i-0-.podarului obinuit, puteau ti lotui evitat p u n msuri excepionale (lima IUI iclav, furtul unui b u n ) . i lixist totui cazuri n c a r e , dei b u n u l piere din caz fortuit sau for major, tbltuml nu va fi exonerat dc rspundere. Acesic c a z u n sunt pricinuite de neindepjH-inrcii i m p u t a b i l a obligaiei la i c r m c n u l stabilit. C a z u r i l e dc vin imputabil Maturului sunt: p u n e r e a in ntrziere, dolul i culpa, in a s e m e n e a situaii s e a p r e M l c obligaia debitorului s e p e r p e t u e a z " . Punerea n ntrziere (nwra) reprezint n e e x e c u t a r c a culpabil a obligaiei la M m c n t u l c u v e n i t A c e a s t a i m p u n e mplinirea s i m u l t a n a u r m t o a r e l o r condiii: j n d l t o r u l s c e a r d e b i t o r u l u i p r i n t r - o s o m a i e s-i e x e c u t e obligaia la locul i u i . i | . I siabilit (existena termenului nu presupune somaia, aceast regulJiinJ itlttltuitu in epoca gtossatorilor): c r e a n a t r e b u i e s fie exigibil; refuzul debiPrtilui s fi fost injusi. I lebitorul p u s n n t r z i e r e s u p o r t riscurile pieirii b u n u l u i . Mora p o a t e lua llftiil irin e x e c u t a r e a obligaiei i r e m i t e r e a p a g u b e l o r p e n t r u ntrziere. Tuto(IhiA. "> poate fi aplicabil i c r e d i t o r u l u i , d a c a acesta refuz fr t e m e i s u e p t e prestaia ce i sc c u v i n e . ) Culpa const ntr-o neglijen, intr-o greeal n e s c u z a b i l n e x e c u t a r e a unei <thll|M|u, p u t n d lua forma unui act pozitiv, d a r i a unei abineri, a unei o m i s i u n i . I disting aici d o u feluri de culp, una contractual, care este o p u s diligentei, i | | l i i delictual. Astfel, obligaia delictual nu se transmite motenitorilor delinc veiiiiilm dect dac acetia profila de pe urma acelui delict, i doar in msura mbogirii (ui totodat obligaia delictual era s a n c i o n a t prinir-o a c i u n e p e n a l , iar cea lotilructual printr-una r e p e r s e c u t o r i e . Cu t i m p u l , mai precis n e p o c a imperial llllrrena d i n t r e cele d o u sc a t e n u e a z d e o a r e c e a m e n d a t i n d e s d e v i n o dfnpftgtibirc. adic s fac loc d a u n e l o r - i n t e r c s c . F Dolul c o n s t i t u i e i cl o vin a d e b i t o r u l u i ce p o a t e fi m a n i f e s t a t la rndul ei 'IMutr-o o m i s i u n e sau p r i n t r - u n act pozitiv. n e p o c a p o s t - c l a s i c , J u s t i n i a n de|liink'a/ culpa u o a r (culpa levis) de c u l p a g r a v (culpa lata)1*5. Culpa lata l l p i e z e n l a o greeal g r o s o l a n pe c a r e nici cel m a i n e n d e m n a t i c administra tul mu ar fi putut s o s v r e a s c . A c e a s t a din u r m - c u l p a grav - sc a s i m i l e a z a-,Intui A c e s t e a fiind s t a b i l i t e , e s l e i m p o r t a n t a d e l i m i t a s i t u a i i l e n c a r e debi lului l s p u n d e pentru culp u o . u , doi sau c u l p a grav l ) i f c i e n | u : r e a -.c va foi'c intind c o n t dc faptul d a c d c b i - i o r u l arc sau nu un profil din c o n t r a c t u l o -ipeeiiv. Astfel, dac d e b i t o r u l nu a r e un profit din c o n t r a c t , cl nu va r s p u n d e feti p e n t r u d o i , iar d a c a r e un a n u m i t ctig din c o n t r a c t , el va r s p u n d e i pentru culpa levis. A I. Cil't'ard, R. Villcrs, op. cit., pag. 339.

120

Culpa uoara cate neglijena pe c a i c un a d m i n i s t r a t o r chibzuit nu ar fi coi o. Ea se va aprecia in abstracta, a v n d u - s e n v e d e r e un etalon. Existau n cazuri n c a r e culpa levis se apreciaz in concreta, soul in administrarea nurilor dotale, tutorele n ndministrarea bunuri lor pupilului sau f asociatul in p ca b u n u r i l o r c o m u n e i p e r s o a n e l e aliate ti indi v i z i u n e . C u s t o d i a r e p r e z i n t a c e a situaie tn care debitorul este obligat sa r s p u n n c a z u l fortuit, c h i a r d a c n u e r a n c u l p . E a p u t e a a v e a o r i g i n e a ntr-o c i n c o n i r a c t u a l sau n d r e p t u l pozitiv. Astfel, n c o n t r a c t se p u t e a insera o clfl c o n f o r m c r e i a d e b i t o r u l se o b l i g a s r s p u n d p e n t r u n e e x e c u t a r e a obligai n c a z u l n care nu se afla n c u l p . C o n f o r m d r e p t u l u i pozitiv, comodat, rspundeau pentru custodie deoarece acetia se bucurau de folosina gr it a bunului Rspunderea contractual in obligaiile de drept strici C e l e prezentate mai sus sunt aplicabile rspunderii pentru obligaiile de b c r e d i n , d e o a r e c e d o a r n cazul lor sc ine s c a m a de imputabili late, n li mp c celelalte, a r e r e l e v a n d o a r c a u z a l i t a t e a . n c o n s e c i n debitorul r s p u n d e d peniru n e e x e c u t a r e a prestaiei dintr-o fapt proprie, indiferent de caracterulfl pabil s a u n e c u l p a b i t al acesteia.

J.Sltiycrea obligaiilor. L e g t u r a j u r i d i c d i n t r e d e b i l o r si c r e d i t o r este d e s t i n a t s d i s p a r , doar p u t n d fi realizat cu a d e v r a t s c o p u l ci, p e r m i n d astfel c r e d i t o r u l u i s obj u n profit, tar d e b i t o r u l u i s s e e l i b e r e z e d c s a r c i n a c c a p a s a s u p r - i 1 " 7 , d r e p t u l r o m a n s u n t c u n o s c u t e d o u categorii p r i n c i p a l e d c m o d u r i d c stinge o b l i g a i i l o r : c e l e p r e v z u t e de d r e p t u l civil i c e l e c r e a t e n d r e p t u l pretor; Astfel, m o d u r i l e p r e v z u t e dc dreptul civil poart a m p r e n t a formalismului e teristic p o p o r u l u i r o m a n , p e n i r u s t i n g e r e a unei obligaii f i i n d n e c e s a r a f i n Unite formalitile n d e p l i n i t e la naic-rea respectivei o b l i g a i i , c o n s a c r n d astfel p r i n c i p i u l s i m e t r i e i . n c e e a ce p r i v e t e m o d u r i l e dc sliitgere p r e t o r i acestea sc realizau pe calc de excepie, tar formaliti i solemniti, dnd posi itatea d e b i t o r u l u i s p a r a l i z e z e a c i u n e a c r e d i t o r u l u i . Dei debitorul eliberat plin drept tipsa iure. p r i n d r e p t u l c i v i l ) se a s i m i l e a z celui e l i b e r a t pe cale] e x c c p i u i i e . d i s t i n c i a e s t e e s e n i a l din p u n c t u l d e v e d e r e a l u n o r a u t o r i H a n g a ) c a r e prefer a c e a s t clasificare a m o d u r i l o r de stingere a o b l i g a i i l e ! l o c u l celei a l e s e d c m a j o r i t a t e a a u t o r i l o r , care m p a r t m o d u r i l e d e Mmgc o b l i g a i i l o r in v o l u n t a r e i i n v o l u n t a r e . Asi fel, modurile voluntare dc stingere a obligaiilor suni: plala. darea n pl n o v a i o n e a , c o m p e n s a i u n e a , i e r t a r e a d c d a t o r i e ( c a r e p o a l e f i all c i v i l i p r e t o r i a n ) , i a r modurile involuntare de s t i n g e r e a o b l i g a i i l o r sunt: j "* VI, Hango, op. cit., pag. 443. "L Cituneanu.fi/). cit., pag. 42.

1ZI MMlhililutca de executare, eonfuziunca, moarte, prescripia extinctiv. M o d u r i l e I 'w atingere p r e v z u t e dc dreptul civil s u n t : plata, d a r e a in plat n o v a i u n e a . con.i, concursul ;i d o u c a u z e lucrative, moartea i remiterea de datorie prev 111- I iheplul civil ('lata este modul obinuil de stingere a obligaiilor, rcalizildu-se prin ndeplmB h presta|iunii care face obiectul legturii j u r i d i c e respective (solvere diclmus Hpf< tftdfacii qw)d facere promistt -Ulpian) ' " . Astfel, plata va p u i c a a v e a ca H i t c t tic remiterea u n e i s u m e dc b a n i , fie transmiterea proprietii asupra uimi ttim lic executarea unei lucrri, Plata p o a t e fi tcut de debitor sau orice alt i" i nan capabil, iar sn cazul transmiterii proprietii este obligatoriu ea plata s l>' '<: ulat de propriei arul hunului, putnd fi la rndul ei primit de creditor sau ^ ^ f t l c z c n t a n l u l lui legal sau c o n v e n i o n a l . I fectuarca plii sc va efectua ntotdeauna la domiciliul debitorului, plata fiind bil dac in contract nu sc p r e v e d e alt loc pentru executarea prcsiatici, sau ieea clar din natura prestaiei. In cazul n care debitorul ntrzie plata, iar irul cere efectuarea acesteia n alt loc, va comite oplurispetitio loco aciunea Ud urmnd a fi r e s p i n s " ' . I iitioln solutium (darea n plat) reprezint operaia juridic prin care debitorul se M i r e a z prin efectuarea altei prestaii dect cea datorat. Dei creditorul nu p o a t e tl i ilil iitui s primeasc altceva n schimbul creanei sale, acest p r o c e d e u a fost des Htlll/at de cei nstrii, care m p r u m u t n d s u m e de bani urmau apoi s primeasc n ii liiinh la scaden p m n t u r i l e debitorilor, acesta fiind Un mo)d de d e p o s e d a r e a ftlctlor proprietari. Cu privire la efectul acestei modaliti de stingere a obligaiei ii existat controverse ntre coala proculian i cea sabinian; ultima afirmnd ca i'l'l ii'.iia se stinge de plin drept, n timp ce proculicmi susineau c ea se stinge pe I i l e de e x c e p i e . Nmwfhmea r e p r e z i n t dc fapt n l o c u i r e a u n e i obligaii a n t e r i o a r e cu una utmft (ttovatio est priorii debili in aliam obligationem transfusio atqite ifario - U l p i a n ) " * , N o v a i u n e a p o a t e a v e a l o c n l r e acelai d e b i t o r i cred|lrr, dur i n t r e p e r s o a n e diferite d e c t vechii p a r t i c i p a n i la r a p o r t u l j u r i d i c al Obligaiei. n p r i m u l c a z . n o v a i u n e a e r a folosit p e n t r u a d u g a r e a u n e i modaliti obligaiei a n t e r i o a r e , s c h i m b a r e a u n e i m o d a l i t i sau t r a n s f o r m a r e a o b l i g a i i dc b u n - c r e d i n n t r - u n a dc d r e p t slrtct. A d o u a v a r i a n t a Hovaiunii e r a folosit d e c m t a r i n s c o p u l m a x i m i z r i i p r o f i t u l u i l o r din npcruiilc dc s p e c u l e f e c t u a t e . Pentru e a n o v a i u n e a s-i p r o d u c e f e c t e l e e r a n e c e s a r n d e p l i n i r e a urntlklojirelor c o n d i i i : s existe o o b l i g a i e v e c h e ce u r m e a z a fi n l o c u i t cu alta lOU; n o u a o b l i g a i e s ia n a t e r e p r i n t r - u n c o n t r a c t v e r b a l (stipulaia); n o u a obligaie s aib a c e l a i o b i e c t ca o b l i g a i a v e c h e ; s e x i s t e i n t e n i a de o n o v a . "'Diecstc 46.4.18.1 "* I t'atuneanu, op. cit., pag. 438. '' VI, Danga, op. eu., pag 444.

122
i n t e n i e c a r e n d r e p t u l clasic era p r c z u m a t . iar n d r e p t u l lui J u s t i n i a n t r c b f l e x p r i m a t a in m o d cert; sil e x i s t e un e l e m e n t n o u earc sa d e o s e b e a s c o b l i g i i veche dc cea n o u " 1 .

Efectele novaiunii, p e lng stingerea de piui drcpi a vechii obligaii i crea ca celei noi, n o v a i u n c a nltura o serie dc avantaje ale creditorului: a c c e s o r i i vechii o b l i g a i i s e s t i n g ( d o b n z i l e , g a r a n i i l e p e r s o n a l e i r e a l e , p r e c u m ! efectele p u n e r i i n i U r / i c r e ) Hi p i n i:-.alun i- 'li.-ui '.i.u!-.- vi-cltii o b l i g a i i , fapt favorabil c r e d i t o r u l u i . Confuziunea se r e a l i z e a z n m o m e n t u l in c a r e se r e u n e s c ntr-o singtla p e r s o a n a att c a l i t a t e a d e d e b i t o r ct i c e a d e c r e d i t o r , A c e a s t s i t u a i e i r e a l i z e a z n cazul n c a r e c r e d i t o r u l e s t e m o t e n i t o r u l d e b i t o r u l u i , iaracetj din u r m a d e c e d e a z , sau v i c e - v e r s a , fapt c c face c a o b l i g a i a s d e v i n n p o s i b i l i s se s t i n g de plin d r e p t . Concursul a doini cauze lucrative ar l o c c n d un c r e d i t o r d e v i n e , priiitr-un titlu g r a t u i t , p r o p r i e t a r u l p r e s t a i e i cari i e r a d e j a d a t o r a t cu alt litiu g r a t u i t . E x e m p l u l c e l mai e l o c v e n t n a c e s t e este cel al legatarului care p r i m e t e b u n u l ce face obiectul legatului prin donai cl p i e r z n d astfel d r e p t u l dc a c e r e b u n u l r e s p e c t i v de la m o t e n i t o r i . Moartea natural si civii c o n d u c i e l e la s t i n g e r e a o b l i g a i i l o r . Astffl prin m o a r t e a natural se sting toate obligaiile cu caracter strict p e r s o n p r e c u m i c e l e c o n t r a c t a t e intuitapersonae. M o a r t e a civil e s t e d e fapt C M tis deminutio, n u r m a c r u i a fostul d e b i t o r sau c r e d i t o r nu mai are a p t i t u d i n e de a a v e a d r e p t u r i i o b l i g a i i , astfel c r a p o r t u l j u r i d i c o b l i g a i o n a l se sting Menii teren dc dau usc era uri m o d de stingere a datoriilor att c o n f o r m drep lui civil, c t i a celui p r e t o r i a n . n d i f e r e n i e r e a d i n t r e c e l e d o u m o d u r i ei evidenta p r e z e n a sau a b s e n a formalismului, in cazul iertrii de datorie n drept p r e t o r i a n , a c e a s t a se p u t e a re.ili za att n m o d e x p r e s (scris sau o r a l ) , ctl i I m o d tacit ( r e m i t e r e a titlului c o n s t a t a t o r a l c r e a n e i ) . A c e s t p r o c e d e u a v u e f i c a c i t a t e i n d i r e c t a , astfel c n c a z u l n c a r e c r e d i t o r u l i u r m r e a c r e a n a care a r e n u n a t , d e b i t o r u l a v e a la n d e m n o excepia pacti de nan petena R e m i t e r e a de d a l o r i c sc r e a l i z e a z n trei m o d u r i f o r m a l e , m o d u r i c a r e tt p l i c c o n s i m m n t u l p r t i l o r , fapt cc o face s fie un act c o n v e n i o n a l : solii tio per aes el lihram. acceptilatio v e r b a l i literal, T o t o d a t e x i s t i u m o d p e f o r m a l . a n u m e p a c l u l dc nan petendow. In v r e m e a lui G a i u s p l a t a p r i n a r a m i b a l a n sc folosea d o a r p e n t r u aci p r o c e d e u al r e m i t e r i i de d a t o r i e , in t i m p ce acceptilatio verbal se realiza d o * p r i n p r o n u n a r e a u n o r f o r m u l e s o l e m n e , iar c e a literal n u i a r c c u u o s c t forma i c o n - m u t u l . Dc n o t a t la r e m i t e r e a dc d a t o r i e e s t e i contrarius cansensus. o c o n v e n i e prin care prile renunau la un contract c o n s e n s u a l . Acesta este o a p l i c a i e * principiului simetriei, necesitnd ndeplinirea a dou condiii speciale: convenia trebuie s aib ca obiect desfiinarea ntregului contract, nu d o a r i
m

i>.

ftlklllUI

l l l i

iliti m
I'

I.i
ni|

pnim
u t ti i

Im
m I .'i i H

iklud
l l l j I .'ll

i'r
i|..ui imn

IIi 1

mijii

|111 u l i '

I lui Im
I i

lll

ni'liii' * I <

||||| i . .

Iii.
HII

I.'li

ll
s, II.'li"

lll

|'H M , l

Dighcste.46,2.1 vezi i I C . Ctuneanu. Izware de drept roman, pag "-' Dighcsle.46.4. Ifi.l

76.

MS
hil c l a u z e sau a unei o b l i g r i i ; t o t o d a t t r e b u i e ca a c e a c o n v e n i e s i n t e r v1 Infi liuiiiile ca v r e u n a din o b l i g r i i s fi fost s t i n s prin executare'*- , uinpciisaia intervine intre dou p e r s o a n e nire care cxislS raporturi reciproce credit ct i de debit. Jurisconsultul M o d e s t in definete compensaia ca fiind o Imit intre debit i credit (debili et creditl interne contribuia)'**. | l'e parcursu l evoluie i istorice a R o m e i. compensa ti a. ca maj ori taica i nslit ui i lor jumlice din dreptul r o m a n , a avut o r e g l e m e n t a r e diferita. Astfel, in vechiul d r t p t , aceasta nu era admis, d e o a r e c e procesul in a c e a p e r i o a d a era d o m i n a t de |Hinaptul unitii de c h e s t i u n e , in e p o c a clasic ns, in cazul c o n t r a c t e l o r de prtA'crcdin era aplicabil c o m p e n s a ; i a . ns doar pentru obligaiile rezultate iii e-cai operaie j u r i d i c (ex eadem causa); pentru c o n t r a c t u l dc v n z a r c u r n i i i : i i e , n cazul predrii bunului cu stricciuni; [ \ti cazul operaiilor efectuate de c m t a r - c m t a r u l urma s o p e r e z e o H g t t n s u i e ntre datoria i creana avut fa de client, putndu-i urmri doar Mlltm diferen, iar, potrivit lui Gaius, cnd cl era urmrit dc client, avea la ndemn I i. .-jitie prin care putea cere c o m p e n s a r e a ; Iu cit/ui lui emptor bonatvm (cumprtorul patrimoniului unui debitor insolvabil). I n i a va trebui sa compenseze creane le avute de insolvabil ctre creditoni acestuia, il u-ee ncelia din urm au primit doar un ano mi L procent din ceea ce li se cuvenea .1. 11 dehdorul insolvabil (vezi Gaius; item Bonomi emptor cum deductioneagere Uit'iim, id est ut in boc soium adverariu eius candemnetur quod superest. deducijMudin viect ci bonomi etniilor dcfraudatonS nOmifse delict") f p o t a postclasic a adus noi schimbri instituiei compensaiei. Astfel, prin resi n p l u l la: Marc Aurel ius vor putea t supuse compensaiei i obligaiile de drept strict Ut Intermediul unei excepii de doi. Imporiantdc precizat este Tapru leii pentru operarea n l i s a t iei u este necesar c a cele dou obligaii s provin din aceeai operaie i, fapt ce lrgete considerabil sfera ci de aplicare. Se apreciaz conform acestui ipt c cel care tsi cere creana ntr-un proces i nit a operat singur compensaia va ft urni uleia! ca a comis un doi, pierznd astfel procesul. Aceast reform a fost curnd -. i i la obligaiile de bun-credin nscute din dou contracte. Justinian va da acestei instituii o n o u forma, s t a t u n d c orice c o m p e n s a i e [oc de plin drept. Interpretarea acestei reguli a c o n d u s la ideca ca in orice cat al procesului, prtul poate invoca excepia de doi. J u d e c t o r u l va ti sn ni caz cel n msur s decid asupra oportuniti] c o m p e n s a i e i . C o n d i i a M I d e Justinian p e n t r u c o m p e n s a i e este c a cete d o u obliga|ii s lic lichide t e r m i n a t e n m o d precis i necontestate n privina valabilitii lor). /r, .ui I/I,'ia Uhcratonc (prescriptiv lungi temparis) esle c o r e s p o n d e n t u l k r-cripttci exlincJtive n dreptul m o d e r n . A c e a s t a a fosl introdus de mpraii iluilLiriui T c o d o s i e a l Il-lca n privina aciunilor personale, instituind un termen ii IN de ani n care. dac nu va fi valori li cal a c i u n e a , dreptul de a pretinde pir ii lai a respectiv se va p i e r d e , w . * I l'Aiuricanu op- cit, pag. 445. Dl|ihesic.46.4.18.l. C II von Ihering, Esprit dudroil romain, pag. 13.

k'4 4 , C c s i u n e a d e c r e a n i 1 r u m m i t e ren d a t o r i e i , Pc lng faptul c o obligaie p o a t e fi stins, ca p o a t e fi i t r a n s m i s , atJ moar-tea u nei p e r s o a n e ctre m o t e n i t o r i , dar i ntre vii. T r a n s m i s i a obliga pentru cauz de m o a r t e a fost a d m i s dc dreptul r o m a n chiar de timpuriu, In ci legturii pc care romanii o c o n s i d e r a u siriei personal. n c e e a ce privete tr lerea lor ntre vii, a c e a s t a a fost a c c e p t a t mai g r e u . Cesiunea de creanei este transferai unei creane dc ctre creditorul ci unei i per-soanc prin acte nire vii {inter vivos). dei in vechiul drept roman obligaiai L arac-lei sa ici pi- ..a.il ticpuiud li Transmis d:itoi h legturii specifice dinlrec i tor i debitor. Ca urmare a dezvoltrii economice se transform i noiunea dc( ca devenind un element activ al patrimoniului i n consecin putnd s fie 1 P r o c e d e e l e folosite d e juritii r o m a n i pentru realizarea transferului d e e r e au evoluat de la forme m a i p u i n perfecte Ctre altele perfecionate. La ncep a folosit novat ia prin s c h i m b a r e de creditor. C n d un creditor vroia s instruiri o crean unei tere p e r s o a n e , d e l e g a pc debitorul su s p r o m i t terului cl$ face lui prestaia ce f o r m a o b i e c t u l c o n t r a c t u l u i . Vechea obligaie se stingea] n o v a i e i se ntea o n o u obligaie ntre tera p e r s o a n ce d o b n d e a ere vechiul d e b i t o r cc trebuia s e x e c u i c prestaia. Creditorul ce n s t r i n a creai n u m e a c e d e n t . terul d o b n d i lor cesionar, tar debitorul, d e b i t o r c e d a t . Ace cedeu p r e z e n t a ins cteva i n c o n v e n i e n t e s e r i o a s e : c e s i u n e a nu se p u t e a ] fr c o n s i m m n t u l d e b i t o r u l u i cedat, jar n o u a obligaie stingea t o a t e cve alele garanii care ar fi nsoit obligaia primitiv. De aceea novaiunea prin SO b a r e a de c r e d i t o r a fost nlocuit n e p o c a p r o c e d u r i i formulare cu un mijii natur procedaial. N o u l p r o c e d e u s e r e a l i z a p r i n t r - u n m a n d a t j u d i c i a r astfel: creditorul c e i s-i n s t r i n e z e c r e a n a , unei tere p e r s o a n e ddea a c e s t e i a m a n d a t s not c u a n t u m u l c r e a n e i i s-i p s t r e z e s u m a . C u a l t e c u v i n t e , m a n d a t a r u l r e tor, procurator) va a c i o n a pe debitor, va i n c a s a c r e a n a , d a r nu va mi s o c o t e a l c e d e n t u i u i , a d i c r e i n e a s u m a pentru el, M a n d a t a r u l acioneaz,] s c s p u n e , n n u m e l e c r e d i t o r u l u i c e d e n t , dar p e c o n t p r o p r i u . F o r m u l a t c o n i n e a in intenie (intenia) n u m e l e c r e d i t o r u l u i c e d e n t , cci c r e a n a ace e r a d e d u s n j u s t i i e , iar n condemnatio n u m e l e m a n d a t a r u l u i . ntr-un cu m a n d a t u l c o n s t i t u i a un mijloc p r o c e d u r a l pe care c e d e n t u l l putea folosi | a transfera c e s i o n a r u l u i c r e a n a i ntruct m a n - d a t u l se d d e a n interesul d a t a r u l u i c a r e n c a l i t a t e de c e s i o n a r d o b n d e a c r e a n a , d e n u m i r e a tehrj unui a s e m e n e a m a n d a t e r a de m a n d a t in p r o p r i a c a u z " (procu-ratio i suant). M a n d a t u l j u d i c i a r , ca p r o c e d e u de c e s i u n e a c r e a n e i , a v e a n s l d e f i c i e n t e l e m a n d a t u l u i : p u t e a f i o r i c n d revocat d e c r e d i t o r p n l a ale p r o c e s u l u i " (litis contestaia), m o a r t e a c e d e n t u i u i sau a c e s i o n a r u l u i des m a n d a t u l , iar d e b i t o r u l c e d a t p u t e a p l t i , toi p n l a a t e s t a r e a procG (litis contes-totio) n m o d v a l a b i l c e d e n t u i u i . Spre a se r e m e d i a accsie i n c o n v e n i e n t e dreptul imperial a introdus i r e - f o r m e . d n d astfel instituiei o a u t o n o m i e p r o p r i e . M a i n t i s-au J

#rului. n u m a i n cteva cazuri n e p o c a clasica, aa z i s e l e aciuni utile, < ia [nini pc care acesta putea sa Ic i n t e n t e z e n n u m e p r o p r i u m p o t r i v a Mm ului c e d a t . A a d a r cesionarul nu va m a i folosi a c i u n e a din m a n d a t , mtlcoarecc m a n d a t u l pulea n c e t a n a i n t e d c a t e s t a r e a p r o c e s u l u i " titfa Miri) - ei a c i u n i l e sale p r o p r i i , n u m i t e u t i l e . Dc p i l d a . T i t i u s v i n d e a l|fl lui M a c v i u s . Potrivit s i s t e m u l u i a c i u n i l o r utile, M a e v i u s va avea iimpuiliuiorului cedat - s z i c e m C i u s - nu o a c i u n e n n u m e l e c r e d i t o r u l u i i, adic a lui Titius, ci c h i a r a c i u n e a cc rezulta din c r e a n a c u m p r a t a , pe care o va intenta ea o a c i u n e util in n u m e l e su p r o p r i u . Se n u m e a , deoarece a c i u n e a din c o n t r a c t u l c e d a t a fost prin e x t e n s i u n e a c o r d a t nurului, avndu-SB n vedere i n t e r e s u l " ( u i i l i t a t i s c a u s a ) acestuia, Sistemul niloi utile a fost generalizat numai de Justinian. Dei cesionarul a v e a aciunile i lentul p s t r a lotui a c i u n i l e d i r e c t e c e e a ce nu o c r o t e a n d e a j u n s pc De a c e e a J u s t i n i a n , i n t e r p o l n d o c o n s t i t u i e de a lui G o r d i a n , a c r e a i KlJjloc care s o c r o t e a s c n m o d e f i c a c e pe terul c e s i o n a r ; i-a ngduit ca i o notificare fcut d e b i t o r u l u i c e d a i (denunliaiio) sau p r i n r e c u n o a t e r e a llunn dc ctre a c e l a i d e b i t o r (de e x e m p l u o b i n e r e a de la a c e s t a a u n e i pli ^ H i c i s-i asigure beneficiul e x c l u s i v al c r e a n e i i s n l t u r e e v e n t u a l e l e i| o ale c r e d i t o r u l u i c e d e n t , i .MI n e a transmitea c e s i o n a r u l u i creana cu toate accesoriile ei (dc e x e m p l u Miiuiiiic reale i p e r s o n a l e ce o c h e z u i a u ) , d a r creditorul c e d e n t . r s p u n z n d I' 1 1 1 lenta creanei (nomen venim esse), nu e r a obligat s garanteze i solvabil11 lobi torului (nomen bonum esse). Perfecionarea sistemului cesiunii dc crean i dup sine e x t i n d e r e a o p e r a i i l o r s p e c u l a t i v e ale cmtarilor, Peniru a se H n i t a s e m e n e a operaiuni d u n t o a r e pentru e c o n o m i a m o n e t a r zdruncinat de Jfcruiiea contradiciilor socielii r o m a n e . mpraii au intervenit pc cale legislaBvt luAiid msuri severe m p o t r i v a cesionrii c r e a n e l o r tcut in scop dc specul |l In 'ipecial acelor litigioase. In e p o c a p o s t c l a s i c . s-a c o n s e m n a i o r c a c i u n c m p o t r i v a c e s i u n i l o r de (ftnil. r e a c i u n e d e t e r m i n a t de m o d u l in care patent ioresabuzau dc a c e a s i ' i Astfel, p r o f i l n d dc s i t u a i a lor f i n a n c i a r a i i n f l u e n a lor, a c e t i a Rftlunu c r e a n e l e pe c a r e ali c r e d i t o r i nu a v e a u p u t e r e a de a le r e a l i z a la Hn|iiti mai m i c i d e c t s u m a e f e c t i v a c r e a n e i , c o n t r i b u i n d la a c c e n t u a r e a lllAcici clasei dc mijloc. Se dau asifel o scrie de c o n s t i t u i i i m p e r i a l e prin care s sc p r e v i n acest fWiuincn printre care a m i n t i m c e l e ale m p r a i l o r G r a t i a n . Vulcniinian, Teodosiu. |il unul 422 Monoriu i T e o d o s i u au interzis u r m r i r e a de c t r e c e s i o n a r a d e b i tatului, sub sanc-iunca d e c d e r i i . Iu a n u l 506 m p r a t u l A n a s t a s e a dispus ca n | | / u l nstrinrii unei c r e a n e la un pre inferior, d e b i t o r u l s p o a t libera preul fiMi mic, fapt ce va lipsi dc i n t e r e s c e s i u n e a de c r e a n e , i ittneo de datorie C e s i u n e a dc d a t o r i e , ca i c e s i u n e a dc crean, se realiza |Mln mijloace juridice i n d i r e c t e . Peniru ea s-au folosit novaliunea cu s c h i m b a r e de iMulor i m a n d a t u l j u d i c i a r (proctiratio in tem suam). /n primul c a z este necesar Eftf consimmntul c r e d i t o r u l u i , nu i al vechiului d e b i t o r .

I2d
Cup lla hi I M. M i j [oiiede d e ga ra iu a i e n d repl u I p riva I roman

I. Noiuni l clasificarea mijloacelor dc g a r a n t a r e . Un rol important n dreptul privat roman i se acorda garaniilor. Raporturi] accesorii fa de o obligaie principala, garaniile urmresc sa-1 asigure pe cre va fi despgubii n eventualitatea in care debitorul, devenind in-solvabil, nJi puiea onora datoria. Dac o a s e m e n e a rspundere i-o a s u m a o per-soan (abil personae), garania era personalii, iar dac garania consta intr-un bun din crti, ilorul se putea satisface, se avea de-a face cu una real (obligaia r e i / * , C e l e mai vechi garanii au fosl c e l e p e r s o n a l e , d e o a r e c e n s o c i e t a t t ^ B din primele secole, n care d o m i n a iac ideea de solidaritatea familiala i loJ a n g a j a m e n t e l e p e r s o n a l e {cuvntul dat) erau c o n s i d e r a t e c e l e mai put garanii peniru asigurarea ndeplinirii obligaiilor a s u m a l e . Treptat ms.odf dezvoltarea i e.\ii;ideiea legturilor comerciale pe arii lot m a i largi, ca o cons a lrgirii hotarelor R o m e i , solidaritatea local dc lip familial tinde s dispar, ce a d u s la d e c d e r e a garaniilor personale. Datorit acestui fapt, ele c e d e a z ' celor reale, mai sigure datorit avantajului pc carc-1 aveau: uurina cu care itorul se putea d e s p g u b i din bunul ce le fusese afectat ca g a r a n i e 1 ' " . G a r a n i i l e reale se inchei.au printr-un contract verbal (spansta", ful missio* si '"fideiussia"), din e p o c a mpratului r l a d r i a n putea cerc creditorii u r m r e a s c pc toi garanii solvabili in m o m e n t u l intentrii aciunii, iar dac dintre ei a pltit mai mult dect partea sa viril, putea cere de ia ceilali r a m b u ' plii fcute n plus. Pe timpul lui Justinian creditorul era obligai s cear ma plata de ta d e b i t o r i n u m a i d u p a c e e a de la garani I n i i a l , g a r a n i i l e r e a l e s e n c h e i a u prin ir-un c o n t r a c t real d e g a j ' f j nus"), d a r n c e p n d c u i m p e r i u l , a p a r e c e a m a i i m p o r t a n t d i n t r e e l e : ' ! (hypoteca"), ce-i t r a g e o r i g i n e a d i n c o n v e n i i l e n c h e i a t e i n t r e aren proprietari ' " . G a r a n i i l e pe rsu iul Ic for m a Ic R e p r e z i n t a c e l e mijloace j u r i d i c e prin care debitorului p r i n c i p a l i s e unul sau mai muli debitori accesorii, numii garani. Garaniile din materia obli J I U Lrebuic con fundale cu garaniile p e r s o n a l e cc intervin in materie prOCCtf Instituia garant ii lor a fost creat In interesul creditorilor pentru a a vea s i g u r i vor valorifica drepturile de crean la scaden. Garaniile personale sunt ce vechi garanii si prezentau un pronunat Caracter formalist (de unde i denumi lamniiite personale in epoca veche "* VI. Hanga. Principiiledrepttdttlrumn, Ed. Dacia, Cluj. Napoca. 198. pag.l VI Hamja, Principiile dreptului roman, Ed, Dacia, Cluj, Napoca, l W. pag. I ) ' VI. Iluiipu, M. Jaeot, Tratat de drept roman, Hueureli, 1964, pag. 4K0. M. Talaiuaiica, Instimthne di dirttto romano. 'Gaius 4.29,15.

i I.,

I '

t
mi | *

M,.M

...I

t
I

IIK

Mti

Nln
..li

l>H H

ie

I tf
11 . 11

o. i il... Iii l

hifllL,
n

Lin
1

Pilula

127

m a n i i , la nceput, pentru a realiza garaniile p e r s o n a l e s-au folosit de con tul verbal. Creditorii, n scopul dea ti ocrotii tic eventuala Insolvabilitate a [orilor, au ntrebuinat trei forme verbale diferite, d u p c u m u r m e a z ; ..sport' 'ftdei-promtsslo", fideiussio ". fliite o garanie speciala, accesibila n u m a i cetenilor r o m a n i , i a v e a loc n ui UI maior: se ncheia n primul rnd obligaia general ntre creditor i debil principul sub forma unui sponsio. Apoi creditorul ntreba pc debitorul accedac c o n s i m t e acelai lucru. Debitorul necesor (sponssor"). rspundea; n d c o ! " \ Deci i garania se ncheia printr-un contract verbal ca i obligaiunea, t ideipwmissio \ tiparul mult mai trziu, ca u r m a r e a extinderii relaiilor economice cu peregri ne nu a v e a u ius eomerci, nu aveau a c c e s la instituiile de drept civil i nu 2au jJU pronuna spondeo" . Avea loc n acelai fel, n u m a i ca in locul verbului spondeo " s e uliliza verbul ipwmissio" (promit cu b u n - c r e d n " ) . Situaia garanilor era foarte grea. Creditorul piUea s cear plata datoriei fr V adreseze debitorului principal pentru a-i restitui ceea ce pltise. C n d erau muli garani, fiecare era reinut pentru plata integral (in solidul) fr s ala cere cogaranilor partea lor c o n t r i b u t t v . Lupta p e r m a n e n t desfurat dc plebei a m b u n t i i situaia garanilor prin ifmcdiul a patru legi succesive; WkPubiilia: p r e v e d e a c garantul care s-a obligat prin forma lui sponsio. a r e i id de a se n t o a r c e mpotriva debiiorului principal, daca acesta din u r m nuii' mite ceea ce a pltii creditorului pentru el. Garantul utiliza n acest scopmtjmA tiu pro iudkaio " (ca i c n d ar fi avut loc un proces), I. < 't;ypi//tvr:seaplicaatig;uanlilorob[igaiprin.p^jj';rt, ct i celorobligai pi in fideiprornissio, i a introdus noi raporturi ntre cogarani. Acetia fiind obligai Hllhlnr, oricare d i n t r e ci putea fi urmrit pe ritm ntreaga datorie. G a r a n t u l dispui de o a c i u n e prin care te putea c e r e cogaranilor partea lor contributiv. / ev Cicereia; prevedea obligaii n sarcina creditorului, de a face o declaraie nfl vind numrul garanilor i valoarea datoriei, Sc pare ca aceste dispoziii au fost lltrndusc n scopul de a facilita aplicarea legilor anterioare, date n aceast maic ii .' - i ^icereia se aplica t ea att la sponsxores ct i in fideiusxsores. I cu Furia desponsu (relaia de garanie personal): este cea m a i important i ' u|ii iude d o u dispoziii: 11) datoria se va imparii ntre garanii In via la scaden, indiferent dac simt sau nu solvabili. Astfel, d a c sunt trei garani dintre c a r t doi sunt solvabili i unul IIINI ilvabil, datoria se va mpri la trei, fiecare garant fiind inut numa pentru partea M In ipoteza noastr, garanii solvabili vor plti numai 1/3 din datorie. Potrivit II ului introdus dc aceast lege, consecinele insolvabilitii unei garanii suni t l i | m t l i i t c de ctre creditor i nu de garanii solvabili. Aceast dispoziie, prin c a r e s |nlturat principiul solidaritii era contrar intereselor celor legai, fapt cc a dus la H i U i N t u c e r e a unor forme juridice noi dc natur s-o goleasc dc coni iuti. POaius 4 29.15.

12fi
b) termenul de prescripie a obligaiilor garanilor ce au ncheiat contr. garanie n Italia, se stinge p r i n trecerea a doi ani de la s c a d e n . Dispoziia luat contra creditorilor, pentru a-i sili s-i u r m r e a s c pe debitori pentru ca ria s nu se m r e a s c prin d o b n z i . Aceast dispoziie a d u c e ngrdiri princ' im-prcscriptibililii obligaiilor. Garaniile tn epoca clasica In e p o c a clasic, n t l n i m pc lng formele sponsio sifideipromissia, un pro-cedeu formal, respectiv Jideiussio i mai multe p r o c e d e e n e f o r m a l e con-stittit, receplai'um argcnlarionim, mandatam pecuniae credendae). deiussio nu e r a u aplicabile dispoziiile c e l o r patru legi, garanii fiind read situaia dc d i n a i n t e a a d a p t r i i lor. n t r e vechile forme de realizare a garaniilor p e r s o n a l e ifidetiisssin, c\ n u - m e r o a s e deosebiri: pe c n d sponsio i ftdeipromissio g a r a n t e a z n u m a i obligaii n s c u t e fideiussia p o a t e garanta obligaii nscute din orice tip de contract. Mai mull jideiussio p o a t e garanta c h i a r i o obligaie delictual, sfera sa de aplicare mult mai cuprinztoare; - mlwcx fideiussia nu este s u p u s dispoziiilor legii Furia de sponsu, sunt inui n m o d solidar, c e e a cc n s e a m n c o r i c a r e dintre ei p o a t e fi u p e n t r u ntreaga d a t o r i e ; obligaiile lui sponssor si fideipromissor nu treceau asupra urmailor, chiar ntr-o epoc la care romanii au ajuns s admit ideea transmiterii obligai spre d e o s e b i r e de obligaiile \uifidciussar. care erau t r a n s m i s i b i l e 1 0 1 . Efectele fideiussiunii Prin efectele sale, fideiussia a i n t r o d u s un sistem deosebit de aspru pentru' cc g a r a n t a u o d a t o r i e . Ca i la garaniile originare, creditorul a v e a dreptul u r m r e a s c fie pe d e b i t o r u l p r i n c i p a l , fte pe ftdeiussor. Este de p r e s u p u s d e b i t o r u l prefera s i n t e n t e z e a c i u n e a m p o t r i v a g a r a n t u l u i , din cel puin d m o t i v e : n p r i m u l r n d , c r e d i t o r u t p u t e a a v e a mai m u l t n c i e d e r c i n solvabl latea g a r a n t u l u i d e c t n s o l v a b i l i t a t e a d e b i t o r u l u i p r i n c i p a l . n al doilea t? dac ar fi i n t e n t a t aciuni m p o t r i v a d e b i t o r u l u i principal, creditorul s-ar fi n i m p o s i b i l i t a t e a de a-1 m a i u r m r i pe g a r a n t , d a t o r i t efectului extinctiv al; litis contestaia, p r i n c a t e d r e p t u l su se s t i n g e a in n t r e g i m e . O alt c o n s e c i n a fideiussiunii este c garanlul care a pltit datoria, n posibilitatea de a se n t o a r c e m p o t r i v a debitorului principal. In fine, ca i spOnSSOr i fideipromissor, nainte d e a d a p t a r e a Legii Furiaspartsu. conjideiussorii erau inui solidar, iar g a r a n t u l c a r e p l l e a nu se pli n t o a r c e m p o t r i v a c e l o r l a l i p e n t r u a le p r e t i n d e p a r t e a lor c o n t r i b u i v. I n t e r e s e l e de clas au d u s la m b u n t i r e a situaiei, c r e n d u - s e trei benefi pentru ftdeiussor: a) beneficiul de diviziune;
1

"I li

il |,i,

Hllli Imn M| ,i,n


',i
I
|C

p * >

tiu
AH

K.l
III

din t ii iii
, I. i l l l l . v

C n d erau mai muli gaiaui. creditorul putea cerc dc la fiecare ntreaga dat
m

)b l Uti lIlAl pc 'liv* mi (Inutilul.

E. Molcu. D. Oancca. op. rti.. pag. 213.

L>

M. I.

1
129
Potrivi! eonstiluiunii lui Madrian. alunei c n d sunt m a i muli fideiussoti, cel tmftrit de c r e d i t o r are dreptul sa ceara ca datoria sa sa sc mpart ntre garanii n IH|A i solvabili in m o m e n t u l lui litis contestaia Dispoziiile cuprinse in epistui hudriani" au i n t r o d u s d i v i z i u n e a datoriei ntre conjideiussori-"-'. b) beneficiul de cesiune de aciuni; Este d e n u m i r e a dat de comentatorii dreptului pe care l are cel care a pltit, dc I ilh pc creditorul satisfcut s-i c e d e z e aciunile pc care tc are mpotriva debitoru lui principal. In felul acesta, garantul va p u t e a s c e a r debitorului s-i restituie i < r.i cc pltise creditorului pentru cl. Practic, se ajungea la aceast c e s i u n e de aciuni printr-o e x c e p i u n c de d o i . |u in cuie garantul paralizeaz a c i u n e a creditorului d a c acesta refuz s-i transmii.i aciunile pe c a r e le avea, e x c e p i u n e ce sc insera in formule.
1

i e-aunea.se tcea in fala magistratului, garantul cerea s a s e insereze n formul Dttcpiunca de doi. Creditorul prefera s c e d e z e aciunea decdi s vad pe debitor ibnol vtt (in e p o c a clasic e x c e p i u n e a era a b s o l u t o r i e ) . C e s i u n e a c a r e a r c loc sc n.ih/ea/ prin un\,-iiuneHM prin m a n d a t u l r e m suaui > Cesiunea dc aciuni servea ca mijloc de a m e n i n a r e pentru creditor. Deci cesiunni de crean are loc ca urmare a acestei ameninri, nu ca efect al inserrii exeepiunii ile doi in formul, cci j u d e c t o i u l trebuia s-l absolve pc prt (garantul), iar dlcptul lunci stins prin litis contestaia, cesiunea de crean nu a r m a i fi fost posibil. > Creditorul nu trebuia s pstreze aciunile pe care le avea pentru a le ceda fideftntorului, ci le datora numai pc cele pe care le mai avea in m o m e n t u l cnd prile frmi in faa magistratului, dar nu d u p litis contestaia Aa s p r e e x e m p l u , dac editorul a avut doi fideiussori i 1 -a eliberat pe unul. celalalt era obligat s plteasc P n t r e g i m e . Creditorul nu trebuia s m i n i m a l i z e z e eficacitatea aciunilor sale, uu (Im ft prin neglijen l-a lsat pe debitor s devin insolvabil, putea s-1 constrng |n c u i n i s plteasc Soluii cc d e c u r g e a u din c a r a c t e r u l unitar al fideiusiunii erau: creditorul nu trebuia s transmit aciunile cnd mai avea nevoie dc ele, c u m ar II d - exemplu, situaia c n d garantul nu ia plnt integral; n cazul n c a r e creditorul nu mat are i alte gai anii (ipoteca), nimic nu oblig JK1 creditor s uzeze mai nti de drepturile pe c a r e i le confer i p o t e c a , ci il putea ui m a u direct pc garant. Datorit acestei situaii, garantul va d o b n d i a c i u n e a Ipotecar pe c a r e o a r e creditorul, p r e z u m n d u - s e c c r e a n a i-a fost v n d u t de rc-ditor. Ficiunea a fost n e c e s a r d e o a r e c e p r i n efectuarea plii dc ctre garant mc-ditonilui, aciunea ipotecar era strns, ipoteca fiind un accesoriu al creanei; flvuna fiind strns prin plat i ipoteca era strns pe cale de c o n s e c i n a . > a) beneficiul de discufiune F.ste dreptul pe c a r e l a r c garantul dc a c e r e creditorului s-1 u r m r e a s c mai liitiu pe debitorul principal i n u m a i d a c acesta nu p l t e t e s se ndrepte impot rtvn sa. Beneficiul dc d i s c u i u n c nu a puiu fi folosit d e c t d u p ce Justininn u Ut fiinat efectul e x t i n c t i v a l lui litis contestaia. Din acest m o m e m creditorul nu M. Talamanca, op. eii.fHin.4i II

mai poate aven nici un interess-1 urmreasc mai inli pe garant, iardac< garantul p u t e a c e r c n m o d justificat, s-i u r m r e a s c m a i nti pe debi principat. Potrivit noului sistem, creditorul puten s-1 u r m r e a s c , pe r n d debitorul principal c) i pe d e b i t o r u l accesor, p n la o b i n e r e a pl)ii uite Sistemul a fosl perfecionai i inai mult prinlr-o conslitutiutic dal n an; n c a r e sc prevede expres obl iga| ia creditorului dc a-l u r m n mai inti pc< principal. Abia in acest m o m e n t se p o a t e vorbi d e s p r e obligaia Iui fidei'j despre o obligaie a c c e s o r i e . Garaniile personale neformalc R e p r e z i n t a c e l e mijloace de g a r a n t a r e a u n o r obligaii, care nu m o d u r i formale n acest sens. Pactul dc constitui - A fost o creaie a pretorului, n u m i t constitntum alieni" (pactul pentru fixarea unui nou termen datoriei altuia). Constituie g personal neformal prin care o persoan, de obicei un bancher, se obliga s p' datoria clientului su. la un alt t e r m e n dect cel prevzut n obligaia preexi La o r i g i n e constitui ian debiti alieni. sancionat de pretor prin actio >. nia constituia, se aplica n u m a i la obligaiile care aveau ca obiect o sumB Cu timpul sfera de aplicare s-a extins. O b l i g a i a n s c u t din constitittum ebiti alieni, este i n d e p e n d e n t n r cu ohligaia clientului fa de creditorul su. In consecin, aceast obliga stinge odat cu obligaia principal, cci nu u r m e a z soarta acestuia. D a c ' ul se oblig prin pactul de conslitut la o s u m mai m a r e dect c e a d a t o clientul su o b l i g a i u n e a nu e s t e n u l . ci se r e d u c e la s u m a garantat. Pe de alt parte, canstituitun debili alieni, care se ncheie printr-o t c o n v e n i e , nu prezint nici unul din i n c o n v e n i e n i c l e ce d e c u r g din formal al fideiusiunii Receptam argentarioruin (urgentri) Avea la baz o c o n v e n i e p r i n care b a n c h e r u l se oblig s p l t e a s c daf clientului su fa de un ter. In a c e s t c a z obligaia garantului se nate nai" obligaia debitorului principal. Mandatam pecuniae credendae G a r a n i a p e r s o n a l prin care o p e r s o a n n u m i t m a n d a n t nsrcineaz* calitate de mandatar, p e n t r u a a c o r d a credit unui ter. M a n d a t a r u l d e v i n e < iar m a n d a n t u l g a r a n t e a z d a t o r i a c o n t r a c t a t de ctre ter- D a c terul nu | la scaden, m a n d a t a r u l u i se p o a l e n d r e p t a m p o t r i v a mandantitlui prin . inandati connario". C e l e d o u obligaii nu au identitate de o b i e c t , astfel efectul extinetiv al lui liiis contestaia va afecta n u m a i c r e a n a d e d u s n j G a r a n i i l e r e a l e - C o n s t a u din afectarea, atribuirea u n u i lucru din | niul debitorului ctre c r e d i t o r n scopul garantrii u n e i c r e a n e . Aceast p o a t e avea m a i m u l t e forme d u p c u m u r m e a z : a) transferul d r e p t u l u i de proprietate la fiducie; b) r e m i t e r e a posesiunii lucrului n cazul gajului; " I . Ctuncanu, op. cil., pag, 4 6 1

O crearea unui drepl real special n c a z u l ipotecii; d) preluarea datoriei cuiva fr vreun interes n cazul intercesiunii, in momentul n care a fost nlocuita executarea asupra persoanei cu executarea im bunurilor, s-au creat condiiile de apariie a garaniilor reale, (im naiile reale erau superioare celor p e r s o n a l e , d e o a r e c e creditorii titulari ai ui drepl real - spre deosebire de cei chirografari, c a r e nu aveau dect simplul pi de crean - avea u r m t o a r e l e avantaje: creditorii chirografari erau supui riscului insolvabilitii debitorului. Patrimo nii debitorului era gajul lor c o m u n . D a c b u n u r i l e debitorului nu puteau acoperi loriilc, fiecare creditor nu poate obine dect o parte din valoarea creanei sale. litorii titulari ai unui drept real au un drept de preferin asupra preului lucrurjebitorulill; care constituie gajul lor special; creditorii chirografari trebuie s suporte nstrinarea fur rcaua-credin a deblui. Ceilali creditori au un drept de urmrire asupra terului dobnditor{achizt ) t chiar d a c b u n u r i l e au fosl nstrinate de debitor, cci aceste lucruri sunt i Ibn supuse unui drept real al creditorului; creditorii chirografari pentru a-i realiza c r e a n e l e trebuie s vnd n bloc trimoniul debitorului, c a r t sufer din aceast cauz infamia, Ceilali creditori au |it de a vinde n u m a i bunuri special s u p u s e d r e p t u l u i lor r e a l . Fiducia cum creditare" este un contract ncheiat ntre creditor i debitor, prin Hwc creditorul se oblig s rctransmit debitorului proprietatea asupra lucrului, u t s m i s acestuia cu titlu de garanie, prin mancipaiia " sau prin Jure cesta". Acest contract nsoea modurile s o l e m n e de transmitere a proprietii, i servea In iimintarca plii datoriei la scaden, deci avea un caracter provizoriu. Era mijloc ul tu ui care debitorul i putea vedea lucrul napoi n cazul n care pltea datoria. Fiducia nu e r a izolat de m o d u r i l e s o l e m n e de transmitere a datoriei, ci era o npu.iuiiie j u r i d i c a indivizibil, grefat fiind prin maiicipatia" sau Jure cesio", ilr< i nu putea fi separai de aceste m o d u r i dc t r a n s m i t e r e . In consecina, debitorul este concurat dc ali dehiiori ai creditorului t va obine luinai o parte din valoarea lucrului pc c a r e l d n garanie, dei i pltea datoria. Dc multe ori valoarea lucrului p u i c a fi m a i m a r e dect v a l o a r e a c r e a n e i : d e b ilului nu putea s se foloseasc de un lucru pentru a garanta o alt datorie. Fiducia era accesibil n u m a i cetenilor romani d e o a r e c e implica acte dc care puteau folosi dect cetenii. !:a nu c o r e s p u n d e a din a c e s t p u n c t de v e d e r e . . ursului intre creditori i astfel a fosi creat a alt garanie, i a n u m e gajul, G a j u l - R e p r e z e n t a garania real c a r e const in remilerea posesiunii unui |li ni de ctre debitor creditorului, prin i n l c n n c d i u l tradiiunii sau n m o m e n t u l |||i licierii contractului de gaj, u r m n d ca creditorul s r c t r a n s m i t posesiunea lucrului debitorului c n d a c e s t a fcea p l a t a la s c a d e n . Fa defiducia cum creditare ", gajul m a i p r e z i n t u r m t o a r e l e avantaje penliu debitor: Iac la s c a d e n debitorul pltete, poate intenta a c i u n e n revendicare in i iililate de proprietar al lucrului. Dac d u p efectuarea plii creditorul sc dovedete II olvabil, debitorul nu risc s vin n c o n c u r s cu creditorii c r e d i t o r u l u i sil, Iti

132
acelai timp, debitorul p o a t e urmri lucru n minile oricui. n virtutea drepi u r m r i r e pe care i-1 confer calitatea de proprietar. Cu toate a c e s t e a , gajul p r e z i n t i u n e l e i n c o n v e n i e n t e : pentru debitor, gajul are dezavantajul c nu-t d posibilitatea dc a g a r a n t | multe datorii cu acelai lucru (el nu p o a t e transmite posesiunea lucrului mai i p e r s o a n e ti acelai t i m p ) ; creditorul nu p o a t e n s t r i n a lucrul dat n gaj, d a c la s c a d e n debitori) pltete. Funcia lui se limiteaz In a exercita o anumM presiune asupj a debitor pentru a-1 d e t e r m i n a s-i p l t e a s c datoria (creditorul nu restituie lucrul p plata d a t o r i e i ) ; de a s e m e n e a , creditorul nu sc p o a t e folosi dc lucrul dat n gaj. Pe lng gajul constituit prin c o n v e n i a prilor dc r e m i t e r e a lucrului, roti au c u n o s c u t i gajul tacit. Un astfel de gaj exercit proprietarul imobilului aau lucrurilor mobile ale locatarului. Fa de i n c o n v e n i e n t e l e proprii gajului, r o m a n i i au c r e a t o form nou garanie, pcrfccl a d a p t a t intereselor a m b e l o r p r i ' . I p o t e c a -liste acea garanie real prin care se las lucrul n posesia debitor i n u m a i d a c acesta nu p l t e t e la s c a d e n , creditorul i p o t e c a r a r c dreptul < intra n posesia lucrului i de a-I v i n d e valoriftcndu-i astfel c r e a n a 1 0 * . Originea ipotecii P o r n i n d de la faptul c n u m e l e acestei forme de garanie este de origine | ceac (ipotiki"). unii autori au susinut c insi instituia ar fi de origine greaci Acest a r g u m e n t de o r d i n s e m a n t i c nu are relevan, d e o a r e c e , de la ncepu r o m a n i i au d e s e m n a t ipoteca p r i n t e r m e n u l pigttta", folosit i p e n t r u utilizri gajului, n acest s e n s trebuie s p r e c i z m c t e x t e l e se refer la instituia ipotec nc dintr-un text al lui S a l v i a n u s l u l i a n u s , u r m n d a sc generaliza la inccputtl secolului al lll-lea e.n. Pe de alt parte, faptul c instituia ipotecii nu a fosl pielii at ntr-o form gata e l a b o r a t de la greci, rezult i din a c e e a c textele ne < posibilitatea s d i s t i n g e m foarte clar fazele prin care t p o t c c a a trecut Jn procc formrii sale ca figur juridic bine individualizat. Falele formarii Lreptuide dreptului retenie de ipotec

Punctul de plecare al ipotecii se gsete in condiiile materiale de existen c e i dus la apariia colonatului. C o l o n u l (arendaul) aducea pe p m n t u l arendat i oale ce-i serveai la munca cmpului, desemnat prin cuvintele invecta'i,. Moi (animale mnate i lucruri aduse pe fond). El, in mod normal, ar li trebuit s transmit p o s e s i u n e a materialelor proprietari lor de p m n t , d e o a r e c e ci garantau arenda. A r e n d a u l avea n e v o i e de invecta" t Mata" p e n t r u m u n c a c m p u l u i i da aceea s-a a d m i s un d r e p t dc r c t e n i e prin s i m p l a c o n v e n i e , fr ca p r o p r i e t a r terenului s li primit p o s e s i u n e a lucrurilor date in gaj. L a t i f u n d i a r u l a v e a d r e p t dc a r e i n e lucrurile d a c a r e n d a u l voia s Ic i a d ] pe teren.
V I . Ilunga, op. ci'/., pag. 443.

133

o n v c n i c n t e ; proprietarul nu avea v r e o a c i u n e m p o t r i v a chiriaului dac I ii luase lucrurile dc pc m o i e sau d i n c a s i Ic d u s e s e n alta p a r t e ; i r i ' t a r u l n u avea v r e o a c i u n e reala sau personal mpotriva terului care a r jMndil lucrurile de la chiria. Tot cc p u t e a Tace era s rein lucrurile p n la BlJi uremiei pc t e r e n " " . I n c o n v e n i e n t e l e erau i tnai tnari c n d era vorba dc p r o p r i e t a r u l unei moii, M tic data a c e a s t a nu sc m a i puica recurge la reinerea lucrurilor, materialul dc m i n u t a r e fiind pe moie 2 * 4 . i Interdictul Satvian u [ie acestui interdict proprietarul terenului devine la scaden posesor al inHfo "i Mata ", dac nu sc pltea arenda. Interdictul Salvian fcea posibil garanHM unei creane nu numai fr remiterea posesiunii, ci i al dreptului de retenie. Pmpi i etanii pmntului arenda: intra in p o s e s i u n e a lucrurilor chiar dac aceie iu" xt itlatu ". fuseser luate de pe fond i d u s e n alta p a r t e . I mui, n cazul n care invecta " i illalu " fuseser vndute, proprietarul nu nli mei o aciune m p o t r i v a terilor achizitori. Aciunea xervian iiaie acestei aciuni proprietarul moiei a r e n d a t e putea fi p u s in posesia maHUlelor d c e x p l o a t a r e , la s c a d e n - d a c a r e n d a n-a fost pltit - chiai dac i i v ,u- jnaieriale fuseser v n d u t e ntre t i m p u n o r tere p e r s o a n e 5 . I Aciunea Quaxixervian Aciunea servian a creat un drept de ipotec limitat la proprietarul m o i e i . I tunderea acestui d r e p t la toi creditorii care s-au neles cu debitorii lor s Ii se fimic/c o astfel de crean a c o n v e n i e i , s-a fcut p r i n aciunea quasixervtana. Ipoteca este un d r e p t real pretorian p r i n care creditorul, de c o m u n a c o r d cu H r l l o r u l , afecteaz un drept asupra unui m o b i l s a u imobil, n v e d e r e a garantrii i eane. Ipoteca p r e z i n t o s e r i c de avantaje fa de gaj t fiducic: creditorul avea, p e n t r u a o b i n e la s c a d e n , d a c nu era pltii, p o s e s i u n e a du ni lin ipotecat i o aciune quasiservian, care fiind real, era dat chiar i contra Illor debitorul r m n n d n p o s e s i a lucrului p u t e a s sc s e r v e a s c de el pentru : IfOlitriicta noi datori i "'. Categorii de ipoteci t a) Ipoteca convenionalii se forma printr-o s i m p l c o n v e n i e ; I b) Ipoteca tacit lua natere n virtutea u n o r dispoziii ale legii sau n v i n u i e a i" iiilui juridic, n situaii bine d e t e r m i n a t e . E s t e cazul proprietarului unei moii, U t e exercita u n d r e p t d c ipotec a s u p r a lucrurilor a d u s e d e cire a r e n d a p e (noile. La ipoteca tacit, voina d e b i t o r u l u i de a ipoteca un lucru esic p r e z u m a l . la tlicptul m o d e r n aceast fprm de garanie e s t e ipoteca legal. e) Ipoteca privilegiat trecea n a i n t e a altor ipoteci, c h i a r dac erau constitu it la o dat a n t e r i o a r , n s e n s u l c miliarul ipotecii privilegiate p u t e a exercita (.'. Tomulescu, op. cit., pag. 264. (' Tomulescu. Op', cit., pag. 265. A Ci fiord. R. Villcrs, op. cil. pag 3 % . L

naintea celorlali creditori ipotecari, dreptul de a p o s e d a i dc a v i n d e l u f l grevat cu ipoteca. Ipoteca privilegiata era o variant a ipotecii tacite. Un a s e f l n e a drepl de ipotec e x e r c i t a fiscul a s u p r a b u n u r i l o r c e t e n i l o r impozabile M femeia asupra lucrurilor brbatului. d) Ipoteca testamentara a p a r e n dreptul pote lai c si sc c o n s t i t u i a prinl clauza testa metil ar, n favoarea unui legatar sau a unui fideicomissor. I'rin il m e d i u l ipotecii t e s t a m e n t a r e , a n u m i t e b u n u r i ale celor potentai s u n ! ipotei pentru a se asigura plata u n o r legate. c) Ipoteca autentic, a p r u t n v r e m e a m p r a t u l u i L c o n , p r e s u p u n e a mite forme de p u b l i c i t a t e , ca de pild n t o c m i r e a unui act public sau a unul; privat subscris de trei m a r t o r i . A c e a s t a trecea naintea ipotecilor constituite forma de publici talc, c h i a r d a c a c e s t e a aveau o dal mai vcelie 1 , Caracterele ipotecii sunt a) Ipoteca este un drept real Ca titular al unui d r e p t real, c r e d i t o r u l ipotecar are d r e p t dc preferin f| urmrire. El nu vine in c o n c u r s cu creditorii chirografari ai debitorului su i urmri lucrul ipotecat n minile terilor achizitori. b) Ipoteca se constituie prin convenia prtilor D r e p t u r i l e reale se nasc din a c t e s p e c i a l e , c u m ar fi mancipafta sau in cesta. Cu loaic aceslea. ca o e x c e p i e , a n u m i t e drepturi reale, printre c a r e i ca, sc pot n a i e dintr-o s i m p l c o n v e n i e . c) Ipoteca poate fi general L o r i g i n e i p o t e c a a fost special, n s e n s u l c p u r t a n u m a i asupra anui lucruri, a d i c asupra lucrurilor c o r p o r a l e c a r e prin natura lor erau susceptibil posesiune. In dreptul r o m a n , i p o t e c a p u r t a att a s u p r a m o b i l e l o r ct i a imob| lor. Cu timpul sfera sa de aplicare se lrgete, ceca cc n s e a m n c ea purtaasi tuturor lucrurilor p r e z e n t e i viitoare ale debitorului. Lucrul grevai eu ipoteca se m b o g e t e cu toate fructele i a c c e s o r i i l e Din m o m e n t u l constituirii ipotecii, creditorul exercita un drept real asupra tutj lucrurilor aflate n p a l r i m o n i u l d e b i t o r u l u i , nu n u m a i p e n t r u prezent ci i pi viitor. Astfel, ipoteca constituit a s u p r a sclavilor, apsa a s u p r a c o p i i l o r ni d u p c o n s t i t u i r e a d r e p t u l u i d e ipotec. Caracterul general al ipotecii trebuie explicai n legtur cu interesele e r e i rilor, c a r e pentru H-t valorifica drepturile n d e p l i n siguran constituiau i| cc a p s a u asupra luluror b u n u r i l o r din p a t r i m o n i u l debitorului. rj) Caracterul indivizibil al ipotecii (pignoris causu indivisa est"). S u b un prim aspect, aceasta se e x p r i m a n faptul c ipoteca apsa n ninsj asupra fiecrei pri din lucru, c e e a ce nseamn c fiecare parte din lucrul ipol este afeclal pentru satisfacerea ntregii c r e a n e In al doilea rnd caracterul il vizibil c o n s t n aceea c ca g a r a n t e a z fiecare parte a datoriei. In ipoteza n debitorul .1 pltit n p a r . - din datorie, erediiorul p . . , r d . i y. \.i '.nule int lucru ipotecat i nu o p a n e p r o p o r i o n a l cu datoria c e a r m a s de pltit. e) Caracterul clandestin al ipotecii Din acest c a r a c t e r d e c u r g d o u posibiliti dc fraud:

pttibilita (lui In nu
2 Idei || Ipolce: hiMlr fi c
ai ia

i n ilil,nu alt UI clas 1*1 |iub!i n i Qll Dini liiim.

i t a l i c <: PI lucru Dac t II lila .ii;,. Hang Pomi tniii, II es <ilii'iiilui li.uii lin tul gr^ Rfeci lucii tmleii.l fim* ere budii i. m w ntn kllinl ca hh turn i
lini lll R.,'L

\tl,n:
I ITLLD

l'lln I n i i li., i i i n p

H* |ucc
ftitim aii.

I lol " A Olfl "I I Mu

Ietccaic,

II ipoteca acel ai lucru mai m u ! lor p e r s o a n e , tar ca acestea s iic sau s aib nulitatea de a t i c lucrul a mai fost ipotecat. Consecine: 1) creditorul posteii-1 .mg era e x p u s s fie nvins de c r e d i t o r u l anterior; 1) delictul de stetionat. c a r e c o n s t a n v i n d e r e a cu b u n - c r e d i n a unor lucru-

fr a declara ipotecile ce le g r e v a u . Ius ojferendae pecunlae" Ic fi considerat un mijloc dc corectare a c l a n d e s t i n i t i i . Orice creditor posteln rang a r e ius qffirendaepecunlae", adic dreptul s d e z i n t e r e s e z e pe di torul a n t e r i o r In r a n g ' .

ilt fraud posibil c o n s t n a n t e d a t a r e a i p o t e c i i . De a c e e a . n d r e p t u l ^ c l a s i c , p r i n r e f o r m e l e m p r a t u l u i L c o n , ipoteca v a f i c o n s t i t u i t prntr-un Hi I public s a u p r i v a t . 0 ipoteca este un drept accesoriu 1.1 urmeaz soarta obligaiei principale, aa nct sc stinge odat cu creana asiguH I . Din acest punct de vedere, ipoteca are un regim c o m u n cir.il fideiussiunii. ntruct t e r m e n e l e de prescripie ale c r e a n e i a s i g u r a t e si a l e ipotecii s u n t ilili'i ite (30 de ani pentru crean i 40 de ani pentru ipotec), cel cc-i ipotecheaz iu nu p o a t e o p u n e r e c l a m a n t u l u i p r e s c r i p i a c r e a n e i g a r a n t a t e . Dac dreptul dc crean g a r a n t a t este s u b t e r m e n sau sub c o n d i i e , ipoteca nu I) afectat n nici un fel. D r e p t u l de i p o t e c a sc n a t e n m o m e n t u l ncheierii inveniei i nu la s c a d e n sau la m p l i n i r e a c o n d i i e i . Hangul creditorilor ipotecari Formal, fiecare dintre creditori a r c dreptul de a poseda i dc a vinde lucrul, dar n I, uecsl lucru este exercitat numai de creditori cu ipotec mai veche n dat, potrivit giului ,.quprior temporepotior iure" (mai nti in timp. mai tare n drept). 1>ac existau mai muli creditori de acelai rang avea p r i o r i t a t e c e l ce p o s e d a Im iul grevat: in pari cause melior esl causapossidentes i'fidele ipotecii sunt: Lucrul ipotecat r m n e n posesia d e b i t o r u l u i p n la s c a d e n . D a c la * n.lrn d a t o r i a este pltit, ipoteca se stinge. D a c ns debitorul nu e f e c t u e a z iliUii creditorul arc drept de a p o s e d a (ius possidendi) i de a v i n d e (ius distrali, n./i i. La origine ipoteca p r o d u c e a d o a r efectul dc a p o s e d a . P r i n i e . r Commisaitr se atribuie creditorului posesia bunul n c a z de neplal. Creditorul d o b n d e t e Imnul ca i c u m p r t o r , preul fiind reprezentat de c r e a n i de d o b n z i . P r m I . turn de Dislrahenda. creditorul i debitorul c o n vin ca n caz de neplat, crediioiul s poat v i n d e lucrul i s sc n d e s t u l e z e din preul r e z u l t a t * * . Stingerea ipotecii Fiind un d r e p t a c c e s o r i u ipoteca i o n termenul dc prescripie, ipoteca In c o m p r o m i s , susinnd c creana ilr prescripie, cu v a l o a r e a de mfuratis obligaia")11" . se stinge odat cu d r e p t u l ce o g a r a n t e a z , supravieuiete c r e a n e i . Paul caut o soluie g a r a n t a t subzist i d u p trecerea timpului o b l i g a i e n a t u r a l (remanent prapter pignus

I l'omulcscu. op. cit-, pag. 591. v I llfford, R. Vi|lcrs.p. cit., pag. 404 " I t Jtttincanu.up. cil., pag. 434

Ipoteca sc mai slinge prin piei rea in ntregime a lucrului ipotecat, prin u n e (caliljile Jc c r e d i t o r ipotecar si proprietar al lucrului ipotecat se a s u p r a aceleiai p e r s o a n e ) , prin v n z a r e lucrului ipotecat dc c r e d i t o n d supei] rang i prin r e n u n a r e a c r e d i t o r u l u i ipotecar. I n t e r c e s i u n e a - este actul prin care o persoana iu asupra sa dai miile atteiajj a a v e a vreun i n t e r e s . Din punct de vedere tehnic intercesiunea mbrac forma garanii reale sau personale, fie forma unei novyiuni prin s c h i m b a r e de debit C n d mbrac forma unei garanii este cumulativa, iar cnd mbrac forma n o v a i u n i este privativa. I n t e r c e s i u n e a nu se i n d i v i d u a l i z e a z ca figur j u r i d i c s u b aspect tehni trucat m p r u m u t forma altor acte j u r i d i c e , ci s u b aspectul atitudinii s u b i e c t celui ce ta a s u p r a sa datoria altuia. tn scopul d e a proteja a n u m i t e interese, intercesiunea a fost interzis fein i sclavilor, n ceea ce-i privete pe sclavi explicaia const n faptul c prin ac' s-ar putea nruti situaia niaierial a proprietarilor. Pentru femei, interdic fost introdus prin edictele m p r a i l o r A u g u s t u s i C l a u d i u s , i n v o c n d u - s e zisa inferioritate a femeilor. La n c e p u t interdicia nu privea d e c t intercesiu fcut p e n t r u s o n . Prin senatus consultai vellglan interdicia s-a generali dar n e p o c a fui J u s t i n i a n acest s e n a t u s c o n s u l l s-a abrogat, m e n i n n d u - s e : interdicia iniiata. Astfel femeia r e d o b n d e t e c a p a c i t a t e a de a m t e r c e d e alin. m e n i n n d u - s e totui interdicia peniru brbatul ei.

nit lon Ite

Vaier *'

m lira ii filai* i Conv


M v c n i 4 1

Etern Elem

.elen

LA.

IdiiMiiui M i i de v II Ei

bnirnct; Vale.
Iilli l i n t e ; {obiectul

C a p i t o l u l 12. Categoriile c o n t r a c t e l o r 1, N o i u n e a i ( a l e g o r i i l e contractelor. T e r m e n u l dc c o n v e n i e (conveniei) are o a c c e p i u n e m a i larg. L:l p r o v i n de la c u v i n i e l e cum - venire, s e m n i f i c n d a se a p r o p i a de a c e l a i o b i e c t sau. figurativ, a a c o m o d a , a c o n v e n i , a reui a c o m o d a r e a u n o r v o i n e d i f e r i t e f l privire ta un o b i e c t c o m u n dc a c i u n e ta idem placilian consensus). C o n v e j f l era a c o r d u l d i n t r e d o u sau mai m u l t e p e r s o a n e p e n t r u a stabili ntre c l e r a f j j turi j u r i d i c e " ' . La R o m a , conlractul era la n c e p u t , o convenie care mbrca o a n u m i t f o r a H d e o a r e c e un a c o r d de voin nu e r a suficient p e n t r u a crea o obligaie (n 3n pucto, actio nan nascitur) . C o n v e n i a i contractul au devenit s i n o n i m e d u p apariia c o n t r a c t e l o r s c n s u a l e - c o n t r a c t e formale prinlr-un s i m p l u acord de voin. Contractus Inii lt na a p u n e Ia un l o c * . F.. Moleu. D, Oancca. op. cit., pag. 230. "* C. Sllcscu. C.Mlrsan. Teoria generat a obligaiilor. li-.iciiri--.ii, 1996, pag. Ift7 5,1 R. Moiucr, Manucl clerneniuirc dc droit romain. Paris, WGO. I. Ciuncanu, Curs elementar de drept ramau. Bucureti, 1927, pag. 283

Proft leiilor.
IHe da uuiLi a c u

l.ln Ofitract
tutlllu v A)-< ilneprii din parte In fu mieros a a) C eontrapi iul inchi meni vii

Cutei

I I L Pop I VI. Ho
1

SC L

137
N o i u n e a de c o n t r a c t a r e mai m u l t e a c c e p i u n i . S e n s u l originar este acela de tcnfi a unei aciuni j u d i c i a r e c o m u n e p e n t r u acelai obiect al activitii c u n ilte. Wilcnus M. C i u c definete c o n t r a c t u l ca fiind o c o n v e n i e s a n c i o n a t de jus Wfdlc. i pe c a l e de consecin, p r o d u c t o a r e dc efecte j u r i d i c e . > D o m n i u s U l p i a n u s s p u n e a c a c e a calitate special a c o n t r a c t u l u i este dc a jNWciza intenia ferm a prilor dc a sc obliga. Nu exist contract d a c nu exist Wlua prilor dc a se o b l i g a 3 " . C o n v e n i a are o sfer mult m a i c u p r i n z t o a r e decl c o n t r a c t u l , nu orice anvenic este contract, ns o r i c e c o n t r a c t este i o c o n v e n i e 2 " . I Elementele constitutive ale contractelor Elementele constitutive ale contractelor erau: , c l e m e n t e l e e s e n i a l e sau n a t u r a l e (cssentialia negotii talii), d e n u m i t e i c l e m e n t e aleatorii particulare. sau naturatia de

r elementele accidentale, denumite t elemente aleatorii generale ale contractului"'. A Elementek eseniale ale c o n t r a c t u l u i a v e a u un caracter obligatoriu si fOintiiuiau condiii de valabilitate ale c o n t r a c t u l u i . A c e s t e a nu puteau fi modifi. ile de voina prilor i rezultau din natura actului "ncheiat ti. Elementele accidentale {uccidentalia negaii) p u t e a u e x i s t a sau nu n uniurael; lipsa acestora nu influena valabilitatea c o n t r a c t u l u i . Vulerius M . C i u c s u s i n e c e l e m e n t e l e e s e n i a l e a l e c o n t r a c t u l u i e r a u : ca pacitatea j u r i d i c d e a contracta, c o n s i m m n t u l mutual a l prilor, prestaiunea B u c t u l j u r i d i c a l c o n t r a c t u l u i ) i cauza c o n t r a c t u l u i . Profesorul Ion M. A n g h c l c o n s i d e r c e l e m e n t e l e eseniale sunt: capacitatea pitiilor, c o n s i m m n t u l i o b i c e i u l . C a u z a , s p u n e a ei, in dreptul privat roman, U r e d e o s e b i r e dc dreptul m o d e r n nu c o n s t i t u i a o c o n d i i e dc valabilitate a M i n i actului.(dar d e s p r e asta s-a s x p u s la o b l i g a i i ) . t alegoriile c o n t r a c t e l o r . I. In funcie tltsttmma dlvisio sau criteriul motivului d e t e r m i n a n t al ncheierii i ' m i i a d u l u i , c o n t r a c t e l e s c m p r e a u n: c o n t r a c t e c u titlu o n e r o s i c o n t r a c t e i u uliu gratuit. A) - C o n t r a c t e l e cu titlu oneros s u n t contractele n care prile sc oblig numai duc p r i m e s c , au primit sau vor primi n s c h i m b u l prestaiei lor o c o n t r a p r e s t a i e ilui partea c o n t r a c t a n i l o r sau e c h i v a l e n t u l acesteia. in funcie de ntinderea contraprestaiei c o n t r a c t a n t u l u i , c o n t r a c t e l e cu titlu Mros au fost divizate in: c o n t r a c t e aleatorii i contracte c o m u t a t i v e , n C o n t r a c t e l e aleatorii cu titlu o n e r o s suni acele contracte n care Uuntraprcstaia u n e i a d i n i r e pri a r e o n t i n d e r e v a r i a b i l , i n c e r t , in m o m e n tul n c h e i e r i i c o n t r a c t e l o r , astfel wict n t i n d e r e a r e a l d e p i n d e dc un e v e n i ment v i i t o r i incert. S G . Longincscu. Elemente Je drept roman Bueureii. 1929. pag. 51 "' I. Pop, Teoria general a oMigapilor. Ed. Europa Nova, Bucureti. I9'w, pnjj 2 14 " ' V I , Hanga. Drept privai roman. Bucureti, 1978, pag. 197.

138
b) C o n t r a c t e l e c o m u t a t i v e cu titlu o n e r o s sunt acele c o n t r a c t e n Cadra contraprestaia prii a d v e r s e este d e t e r m i n a t a printr-o v a l o a r e c e r t i alenl eliiar din m o m e n t u l c o n I rac trii. B) - Contractele cu titlu gratuit suni contracte n care prile au c o n v c n i t o l dintre ele s-i ndeplineasc celeilalte o prestaie, iar a dobndi o eontrupres ' 2, D u p n u m r u l prilor c o n t r a c t a n t e care sc oblig prin ncheierea tractului, a v e m : c o n t r a c t e unilaterale i c o n t r a c t e bilaterale. A) - C o n t r a c t e l e unilaterale suni a c e l e c o n t r a c t e prin care ic oblig o sin parte; cealalt parte nu sc oblig, ea d o a r c o n s i m t e s p r i m e a s c prestaiile ofS d e contractant ( e x e m p l u : p a c t u l d c d o n a i e ) . B) - Contractele sinalagmalice (bilaterale) sunt contractele prin care se o b l i i a m b e l e pri participante la raportul juridic, n funcie de m o m e n t u l n care c a u z a eficient a obligrii unei pri coincid prestaia sau p r o m i s i u n e a celeilalte, c o n t r a c t e l e sinalagmatice pot fi: c o n sinalagmalice imperfecte i c o n t r a c t e sinalagmatice perfecte, a) Contractele sinalagmatice Imperfecte sunt c o n t r a c t e l e n cadrul croi m o m e n t u l ncheierii lor c a u z a obligrii uneia d i n t r e pri nu c o i n c i d e cu presta sau p r o m i s i u n e a celeilalte. b) Contractele sinalagmatice perfecte - n cadrul acestora exist o apa coinciden a momcnielor in care prile contractante sunt obligate iar aceste rndj^B se raporteaz la nsi originea obligai ei (exemplu: contractul de vnz-are-cutnpnunjjl 3. Dup natura regulilor de drept c a r e le s a n c i o n e a z , c o n t r a c t e l e au ltjfl divizate n: c o n t r a c t e dc ius civile (jus Q u i r i t i u m ) i c o n t r a c t e de ius gentiunxM A) - Contractele de ius civile erau cele p r e v z u t e n legile votate de c o m i | { f l populare i c a r e suni rezervate doar cetenilor r o m a n i , latinilor i p e r e g r n i l d j M juscomercii. C o n t r a c t e l e de ius civile puteai li: * verbale (exemplu p r o m i s i u n e a dc dot - dicria dotis, stipulaia - \riptitaiiom accsiea erau c o n s i d e a t e a fi n c h e i a t e n u r m a rspunsului afirmativ la n t r e b r i i p u s d c beneficiarul promisiunii. literale (exemplu: adversarul, notnma ascaria)-acestea se inehoiau piti i nien-turtit fcute n scris n registrele creditorilor, tic dc debitori, fie de nsui creditori. B) - Contractele de ius gentitim erau a c c e s i b i l e cetenilor r o m a n i , l a t i n i l d l peregrinilor Cu jus comercii. ct i peregrinilor r jus comercii. 4, D u p felul in c a r e au fost sau nu n o m i n a l i z a t e de legiuitor, contractele nil I n . : mprite n: contracte n u m i t e i c o n t r a c t e n e n u m i t e , A) - Contractele numite sunt cele care au primit o d e n u m i r e distinct, p a r t i d ular i nu au un statut juridic difereniat. B) - Contractele nenumite sunt a c e l e c o n t r a c t e c a r e nu au fost reglementate s u b d e n u m i r i distiucie, proprii, particulare d c n o r m e l e r o m a n e . 5. D u p e r i l c n u l formalitilor sau solemnitilor n e c e s a r e ncheierii lor. con-j iractclc au fost clasificate n: c o n t r a c t e n e f o m i a l c i c o n t r a c t e formale. A) Contractele nefartnale se n u m e s c t c o n t r a c t e c o n c r e t e sau n c s o l e m i M neformalc. Ele includ contractele cu cauze eficiente diferite, Subeategorii a l e c o f l tractelor nefoi male:

I I', i uli

Iun I

Iun

Ulii
iii
Hll

III

|l"

[II

Iilli llli

ni
i 'i

> ,i

, eoni raclele reale, c u m ar ti:

_ comodatus,

mutituitt.jiducia,

depositum, pigntts.

contracte n e n u m i t e , ca: precaritim. pennutatio, transactio. c o n t r a c t e c o n s e n s u a l e , p r e c u m : mundatuin; societtis; emptio-venditia; io\iio-amductio - c a r e e r a locaia conductio rei, locatio conductio operarum i IffwrNrj conduc tio operis faciendi. A) - Contractele verbale s c n c h e i a u p r i n r o s t i r e a u n o r c u v i n t e f o r m a l e , fiminie p r e s c r i s e . C e l e m a i i m p o r t a n t e c o n t r a c t e v e r b a l e , c a r e s e bazau pe p i t c b n si r s p u n s u r i c v a s i r i t u a l c au (qXppnsla ( p r o m i s s i o ) i stipulaia. Doliu dictio ( p r o m i s i u n e a de dot prin d e c l a r a r e unilateral) i ius iurandi uluit, y jurmntul promisoriu)cjrpi pqpoiiuiiic cutiir.icic verbale, dar acestea se lncltciuu prin declaraii unilaterale n e s t e r e o t i p e i aveau o aplicare restrns, par ii, B) - Contractele literale aveau o c a u z eficient artificial i c o n s t a u in nsc" m i determinate care mpreun c u consimmntul, obiectul i capacitatea prilor luittiau un vinculutn juris dc n a t u r c o n t r a c t u a l 1 " . Contractele literale clasice se clasificau n: syngropha (contracte c a r e e r a u scrise d e c r e d i t o r i d e b i t o r m p r e u n ) . chirograpkum ( r e c u n o a t e r e a de datorie s u b s e m n t u r , o p o z a b i l d e b i lul semnatar, respectiv chitana, opozabil creditorului s e m n a t a r ) . expensiiaio (acestea nu s-au m a i pstrat n dreptul lui Justinian, eu excepia ilclului dc r e c u n o a t e r e a d a t o r i e i ) . C) - Contractele formale ( s o l e m n e ) au fost d e n u m i t e ca fiind c o n t r a c t e a k t i a e t e ; acestea nu mai p r e s u p u n e a u ca prile s p r e c i z e z e c a u z a obligrii lor (tulvctitonale din m o m e n t c c a c e a s t c a u z s e c o n f u n d a c u s o l e m n i t i l e p r e vzute de lege p e n t r u n c h e i e r e a r a p o r t u r i l o r c o n v e n i o n a l e n m o d valabil. Acestea c u p r i n d u r m t o a r e l e s u b c a t e g o r i i : c o n t r a c t e l e litteris {codex accepi el expensi. lihi arcaria, adversaria). nomina transe riptica, nom-

c o n t r a c t e l e ncheiate per aes et Itbram. c o n t r a c t e l e verbis (stipulaia, sponsio, dictio dotis, ius juratulum liber ii) . 6. in f u n c i e de c a u z a e f i c i e n t a c o n t r a c t u l u i e x i s t a u u r m t o a r e l e c a t c Eprii dc c o n t r a c t e : c o n t r a c t e verbis ( v e r b a l e ) , c o n t r a c t e litteris (literale, scrise), u d e reale i contracte c o n s e n s u a l e I)) - Contractele reale a v e a u o causa naiuratis; pc lng a c o r d u l de v o i n al rtlrilor mai era necesar i remiterea b u n u l u i p e n t r u ca a c e s t e a s fie valabile. n U / a acestei remiteri accipiens putea printr-o a c i u n e s restituie c e e a ce a p r u n i i , alitc nu i ndeplinea obligaiile c o n t r a c t u a l e . C o n t r a c t e l e reale c u p r i n d e a u : depositum (depozitul), pignus (gajul), mutuum {mprumutul dc c o n s u m a i e ) , comodatus ( m p r u m u t u l de folosin). In categoria , "ic i actelor reale Justinian a i n t r o d u s i Indebito soluto (plata n e d a t o t a t u l u i ) . tare era n realitate un c v a s i c o n t r a c t .

* li Molcu, 0, Oancca. Drept taman, Ed. ansa SRL, Bucureti. I992, pag 237.

E) C o n t r a c t e l e c o n s e n s u a l e nu p r e s u p u n e a u nici o cauxa civitis, p c o n l r a c l c l e verbale i literale i nici o causa naturali*, p r e c u m c o n t r a c t e l e Ele se f o r m a u prin a c o r d u l dc voina al prilor c o n t r a c t a n t e {solo consens In dreptul lui Justinian sc n t l n e a u u r m t o a r e l e tipuri de c o n t r a c t e cons a l e : emptio-venditio (contractul de v n z a r c - e u m p n t r e ) , locatlo-canductiofM tractul de n c h i r i e r e ) , mandatam (contractul de m a n d a t ) , contractulcrnfiteatiM soc ie tas ( c o n t r a c t u l de s o c i e t a t e ) 3 1 * . Dup puterea care i e n i r e c u n o s c u t a j u d e c t o r u l u i n a p i c e i e r e a aciunil litigiilor c o n t r a c t u a l e , c o n t r a c t e l e au fosl d i v i z a t e n: c o n t r a c t e de d r e p t stnfl (strici juris) i c o n t r a c t e dc bun-credin (bonae-fidei). - Contractele de drept strici (sirici juris). n cazul a c e s t o r c o n t puterea de a p r e c i e r e a j u d e c t o r u l u i iu s o l u i o n a r e a aciunii g e n e r a l e din c o n (certae creditaepecuniae) a s u p r a c l e m e n t e l o r eseniale a c c i d e n t a l e sau fac ti ve e r a foarte r e d u s sau lipsea n totalitate, in j u d e c a r e c a u z e l o r cu contrac drept strict, judectorul avea d o a r o funcie decorativ, cl verificnd n u m a i adi susinerilor pr |i lui i forma c o n t r a c t u l u i , nu i c o n i n u t u l acestuia. A) n dreptul r o m a n c o n t r a c t e l e de d r e p l strict e r a u : c o n t r a c t e literale (litter\ c o n t r a c t e verbale (verbis), c o n t r a c t e dc m p r u m u t dc c o n s u m a i e (mutuum), toate c o n t r a c t e l e i pac lele u n i l a t e r a l e (sponsio. dictio. donaia), B) - Contractele de bun-credin (bonae-fidei) erau c o n s i d e r a t e toate iraclele s i n a l a g m a t i c e . J u d e c t o r u l in soluionarea litigiilor putea recurge la p cipiul echitii n r a p o r t u r i l e c o n t r a c t u a l e i de a s e m e n e a p u t e a : - s suplineasc o m i s i u n i l e prilor; - s d e t e r m i n e c a r e a fost intenia reala a prilor in m o m e n t u l n c h e i a con-tractului; - s aprecieze c i r c u m s t a n e l e care puteau s afecteze capacitatea ffl c o n s i m m n t u l prilor; - s3 e v a l u e z e d a c actul n c h e i a t a fost sau nu s i n c e r sau cinstit; - s s t a t u e z e a s u p r a b u n e i sau relei-credine a prilor c o n t r a c t a n t e ; - s d e t e r m i n e caracterul lezionar i nivelul leziunii 1 5 *. Contractele s o l e m n e sau formale. C o n t r a c t e l e s o l e m n e r e p r e z e n t a u forma cea mai v e c h e a contractelor, presu-puneau ndeplinirea u n o r formaliti. Astfel, pentru a lua nalerc, acordi de voin trebuia s fie e x p r i m a i ntr-o a n u m i t form, C o n t r a c t e l e formale erau g u v e r n a t e de di ferite principii: - principiul interpretrii literale (actul trebuia interpretai respectndu-i-set: menii); - principiul simetrici sau al c o r e s p o n d e n e i formelor; - principiul unilateralitii actului (actul va crea obligaii n u m a i p e n t r u u d i n t r e prile c o n t r a c t a n t e ) ;

\ ' P"1 Im linau Oto

lll r111

\ Indn

I 1. cu li 2, co
J. CC

4. co KrConu
luni ^ ^ a c i .

B U H jur lin ni.iie Spn tmibul s


n u n i jur;'1

I >lui v i u ta /ei lor IUI le :ui ta ( icei iiiului e) i Jusiu iul i ipeiiial) L pierdea p An prin* |iut' c d' Acest j u r hi Uvul a iltiplt dez i isoan
1 1 | | LI

Mului s Jusiu ,a wn ( a d

" P Collincl, Pludes hislurique -sur le droil de Justinian, Paris. 1912, pag.243. " " V t . H a n a . M. Jaeola.op, cil, pag.438.

vi

i i -

1
141 - principiul oralitii acielor (cu o singur excepie, c o n t r a c t e l e formale sc ridic iau n form o r a l a ) . Datorita formalismului contractele erau rigide, ui flexibile, necesitau prezena rilor lancheicrea lor, crend o m u l i m e de neajunsuri. Contractele formale e m u ie, nu a d m i t e a u interpretri, iar j u d e c t o r u l nu cerceta intenia prilor n meniul ncheierii contractului i nu interpreta clauzele c o n t r a c t u l u i , in dreptul r o m a n au existat patru forme ale contractelor formale: 1, contractele n form religioas; 2. contractele n form verbal; 3, contractele n form autentic; 4. contractele n form scris. Contractele in form religioas F o r m a religioas a fost cea m a i v e c h e form prin care o c o n v e n i e a devenit I n i . i L t . G a r a n t u l , iar mai trzia debitorul, pe lng p r o m i s i u n e a de plat, tceau | un jurmnt, religia fiind n acea p e r i o a d un i n s t r u m e n t prin care se d d e a ' uitate a s u m r i i dc obligaii. C o n t r a c t e l e in form religioas au fost sponsio tthgiasa i liberii jusiurondunu Sponsio reiifiiosa. Sc c o n s i d e r a c n dreptul vechi r o m a n , debitorul folosea Verbul s p o n d e o , nsoit dc un sacrificiu cu l i b u i u r i P (vrsri dc vin) i rostirea iiiuii jurmnt religios. N c r e s p e c t a r e a j u r m n t u l u i atrgea m n i a z e i l o r asupra li ii vinovat. Se c r e d e a c acest c u v n t (spondeo) are p u t e r e dc a a t r a g e favoar r.oi i nu putea fi ntrebuinat d e c t de cetenii r o m a n i , d e o a r e c e n u m a i ei nule au face ca zeii R o m e i s intervin la j u r a m intcle lor. C i c e r o s p u n e a c, la adpostul m n i e i zeilor creditorul putea s cear debililui executarea unei obligaiuni care ia fost impus. Jnunrandum liberti (jurmntul dezrobitului) este c o n t r a c t u l prin c a r e pa nul i asigura aperaefabriles ( p r e s t a r e a u n o r servicii cc necesitau o pregtire iwcialu) ale debitorului sau. Proprietarul de sclavi d e z r o b i n d un a n u m i t sclav, nu pierdea posibilitatea de a-1 exploata. D e z r o b i t u l r m n e a obligat fa de patronul Au prin opef&t obsequim, bona. Sa realiza un dublu j u r m n t . Sclavul trebuia s c c d u p dezrobire va m u n c i la stpnul su un a n u m i t n u m r dc zile pe an, : ii.iamoi n ,i avea dect un efccl religios, el nu avea valoare juridic deoarece l.mil nu beneficia dc c a p a c i t a t e j u r i d i c i i A c e s t j u r m n t era rennoit de sclav Jup d e z r o b i r e , al doilea j u r m n t fiind fcut d u p m a n u m i s i u n e n calitate dc M t t o a n cu capacitate j u r i d i c , respectiv liberi. Prin acesi j u r m n t , liberiul se " M i . i sub forma unei stipulaiuni s m u n c e a s c un n u m r de zile in favoarea fumului su stpn, devenit patron. Jusiurandtnn liberii era sancionat printr-o mm (aciune referitoare la zilele de m u n c ) . aciune n u m i t iudlciinn oper-

P.C. 'limbai.op. cit. pag.259

142
2. Contractele n form verbala. Dup restaurarea Republicii, contractul si-a pierdut aspectul su religios, Spon religioas a devenit sponsio laic i, mpreun cu dofts dictio (proinisiune de dotJ format contractele verbale. Contractele verbale erau acele contracte care, pentru t natere n mod valahi I, consimmntul se exprima prin rostirea unor cuvinte sole Sponsio laica, In p e r i o a d a n c a r e nu a fost accesibil peregrinilor, oii sponsio acesta n s e m n a contractul verbal. C n d sponsio d e v i n e accesibiI si ac t o m , ia n u m e l e dc stipulaia, s p o n s i o r m n n d forma verbal rezervat n ( si virate cetenilor r o m a n i . Prin sponsio, se nelege pe de-o p a r t e sponsio religiosa - vechiul contract 1 form religioas, iar pc de alt parte sponsio laica - sponsio ca aplicniune a stip laiunii d o a r pentru cetenii r o m a n i . S p o n s i o laic se forma, ca i s p o n s i o religioas, prin n t r e b a r e i rspu Spondesne mihi centurii dare? Spondeo. Prin utilizarea c u v n t u l u i spondeo de itorul i a s u m a o obligaie. Festus (secolul al Il-lea sau secolul al 111-lea) artat spondere p o a l e proveni dc la sponte sua - a p r o m i t e din propria sa v o i n 1 " . Supultiuuncu esic contractul n form verbal formal prin ntrebare i rspl {Spondesne mit centurii dare? Spondeo.), contract accesibil i peregrinilor, i sio laic nu a disprut, continund s se aplice exclusiv n raporturile dintre cetc Romanii au acceptat cu timpul tteeesiiatea panieiparii strinilor la viaa come cial a R o m e i . Astfel, ei au a d m i s c i strinii sc pot obliga n form verbala, dar u interzis n continuare peregrinilor folosirea eu vntului spondeo, locul acestuia furt luat de alte verbe cu neles a s e m n t o r : Fidepromittisne? - Fidepronutto: Fromh\ tis? - Proititto; DabiS?- Cano; Facies? - Facio2^. Indiferent de verbul protiun((j| de ctre debitor contractul era d e s e m n a t prin termenul de stipulaia, Stipulaiuneu e s t e un act c a r e sc prezint sub forma pe c a r e o poale mbr o r i c e a c o r d d e voin t r a n s f o r m n d u - I n c o n t r a c t , deci dndu-i trie i valabQ late. Stipulaia p r o v i n e dc la c u v n t u l stipnius care n s e u m n a ferm, tare, Stipulaiunea este un contract special cate nate obligaii n sarcina debitor fr a ti n ce scop s-a obligat debitorul. Ea este o form general pe care o poa MBRCA ORICE convenie i n felul acesta devine obligatorie. Stipulaia este i convenie care sc stabilete ntre creditori debitor i care implic obligaia debitor n funcie dc voina creditorului. Ea devine valabil numai sub forma obligaiei i torului. Din punct dc vedere juridic obligaia creditorului dispare. Stipulat io estet mai desvrit instrument juridic de exploatare a debitorului fiind principalul eonii al romanilor, un contract de drept c o m u n , de drept al ginilor. Funciilestipidah S t i p u l a i u n e a a r e dou funcii: o funcie general i o funcie n o v a t o a r e . A) Funcia general a stipulaiunii rezult din caracterul su abstract Fiira I un i abstract de creare a unei obligaiuni, stipulaiunea prin funcia general a pui utilizat pentru a sanciona diferite convenii. Stipulaiunea a fost mult timp sinj "M Talamanca. op. cil. 345 E. Molcu, D. Oancea, op. Cit., pag 4Jo,
|.'li ll,

nk

|>nn i c i

Ha luat ,Pt1n prii

LAN dc-s

D e 1

|>ll'<l.l I'

l)mte-p:

IA-leg
lulea ( lllpnla Stip

Hlll-Ultl

IRLNCIP
( ar l (st . I uti In si .llllpuli B)l Iii Itllii - Cri.
% LLIPUII ..ii.

Ii I),
Stii 11 LI

|NA

ItllIIIC . I n tii|inl, lnlt u


il,|.li

hnit d
|I'l|.MI

AHTIM
I
III ILV

Himui
IIUIIUl

14*
il- aconliacUi i a NN$ wali/um multor > i..i.i:n jur>.kc I V exemplu, iiumlea ] ! cunlr actului emisa isD.il de v ;in/arc, operaiunea juridica a vnzrii putea fi H w l u n t prin dou stipulaiuni: o stipulaiunc a preului i o stipulaiune a lucrului, l'iin | 11111;i si i11=,i!,ii ii.jji(_. s."11m 1::."i! ."i11 m i. 111n-i: ivn/.ikMulin c va plti pre lui, lai prin M* de-a doua, vnztorul se obliga fa de cumprtor c va preda lucrul. Dc a s e m e n e a , prin s t i p u l a i u n e se realiza i c o n v e n i a de i m p r u m u t . D u p ^ H k v r c a unei s u m e de bani, promitentul sc obliga la restituirea acesteia, iar n caz I|I ne plat la scaden putea fi urmrit injustiie de ctre stipulam. D e o a r e c e orice p | - l e g c r e ntre pri putea face obiect ai u n e i stipulaiuni, c h i a r i c n d aceasta I n t r i da natere unui contract c a r e a v e a o form s p e c i a l , s-a s u s i n u t c Bllpulaiunca nu era un contract, ci o form, un tipar dc creare a obligaiilor. Stipuiaiunea a fos) folosit i pentru a stinge o obligaiune contractat verbis vheeepfilatia), creditorul fiind n t r e b a t d c ctre debitor d a c i a primit. Stipulat iunea H M f i folosit i pentru transformarea unei obligaii vechi intr-una nou sau pcitmm altura unui creditor principal un creditor < i c c o r (adstipulator), sau se putea (KNMtitui 0 garanie personal (debitorul accesor se obliga mpreun cu debitorul iul - adpromissor, prin utilizarea lui spondeo, fidepwmitto,fideiubeo). Cnd se crea c o n v e n i o n a l o p e d e a p s pentru o obligaie c a r e nu a fost e x e c u 9|ll {stipulaia poenae) se folosea de a s e m e n e a stiptilaiunea. Slipulaiunca a fbtl utilizat i in m a t e r i e p r o c e d u r a l a - citarea prin vadimonium extrajudiciar, d a r i|| In situaiile n care magistralul d d e a c u r s u n o r soluii e c h i t a b i l e n d r e p t (lllpulaiuni preto-riene) s I 11) Funcia n o v a t o a r e a stipulaiunii. Slipulaiunca prin abaterea sa de la s c o p ni Iniial p u t e a servi ia nlocuirea unei obligaiuni cu a h a . .inuterele stipulaiunii Stipuiaiunea era oral, se forma printr-o n t r e b a r e a c r e d i t o r u l u i la c a r e i*punJca debitorul, lirau folosite mai m u l t e verbe: Dabisne mihi cetttum? Dabo mu I lomittisne mihi centum dare' l romitto. Stipuiaiunea era abstract, a d i c nu se arat c a u z a obligaiei. S t i p u i a i u n e a i n i lucea efecte j u r i d i c e indiferent d a c m p r u m u t a m ! a p r i m i t tot, o p a r t e sau lllmic din s u m a pe c a r e s-a ubligai s o p l t e a s c . Dc e x e m p l u , c r e d i t o r u l putea uri I m p r u m u t e pe d e b i t o r cu o s u m dc 100 dc sesteri, n t i m p ce o b i c e i u l lipul nici era de 150 de sesteri, d i f e r e n a fiind o d o b n d d e g h i z a t . D e b i t o r u l IniA nu p u t e a d o v e d i c a p r i m i i d o a r 100 dc sesteri. P r e t o r u l i-a d a i astfel debitorii lui o e x c e p i e dc d o i i i-a p e r m i s s c e a r liberarea sa prinir-o a c i u n e . Inift d o v a d a e r a m u l t p r e a greu dc d o - v e d i t . La n c e p u t u l s e c o l u l u i al Ill-lca. fyetttiores o b i n e a u de la Itumiliores n-scrisuri p r i n c a r e acetia se o b l i g a u s (inteasc s u m e de b a n i pe c a r e nu Ic-au p r i m i t . Astfel, p r i n t r - o c o n s t i t u i e a lui ( nmcalla ( 2 1 5 e . n . ) , i s-a oferit d e b i t o r u l u i o ex-ceptio, n u m i t excepia mai fltmerataepecuniae ( e x c e p i a s u m e i de b a n i n e p r e d a t ) , p r e c u m i o a c i u n e , namil quereta nan numeralae pecuniacm ( p l n g e r e a p e n i r u s u m a de bani (' Tomulcscu. up cii.pag.345.

144 n c p r e d a l ) . D e b i t o r u l trebuia s a f i r m e c nu a primit s u m a dc ba a n i i a r trebuia s d o v e d e a s c faptul plaii efective. =rcdi Congruentia ( p o t r i v i r e a ) . S u m a p r e v z u t n n t r e b a r e trei celei din rspuns.. 1 a ntrebarea creditorului PronJli | : iM ilorul n u p u m a s r s p u n d - P r o m i t s-i dau 5 0 s e s t e r i ...
r 1

Scstc

li?i',

. . > T' pentru I itatea de loc Si dc timp. Ca o c o n s e c i n a o r a l i t i , , t r e b u i a ca priU, afie n l o c u l i n m o m e n t u l u n d e s-a t c u t s t i p u l a . u n c a .


a t C C S u l Stipulaiunea * P " a c l d e dn'P' a ' 8 T acest c o n t r a c t verbal, cl u primri d e n u m i r e a de sttpulafta I a U e ite dreot al ginilor. . , .

v e n j

P^cgrinil *

StipulaU * un act solemn, d e o a r e c e nu se m c h c i a m m o d v a l a b i l ' d a c a c o r d u l d c voin mbrca o a n u m i t form. S e p r o n u n a U n a n u m i t c u ' spZ-deo. sau mai trziu - uicpromitta. dabo. pramttta. r n t r e b a r c a ^ S rspunsul i n u s e p u t e a r s p u n d e p r i n c u w n t e c u a c . a , n s celor s t ? c m HI> aci unilateral, n u m a . d e b i t o r u l 1 S 1 a t l E a j a Q ^ un tot iar r s p u n s u l t r e b u i a s u r m e z e i m e d i a t ntrebrii creditorului. )puia,iLo era un ac, de drep, strict, j u d e c t o r u l c e r c c 1 a n u m a , n t r e b a r e a i r s p u n s u l a u avut l o c , fr a v e r i f i c a i voina real a p a ^ Transformrile stipulu\tumi n e p o c a v e c h e , s t i p u l a i u n e a a fost s u p u s u n u i f o r m a l i ^ n g i d _ C u ^ na formall i s m u l acesteia s-a m a i atenuat. La sfritul secolului al |_ l r e , iwic.n. i in secolului a c a d c e x c ml lll-lea e.n., s-a p e r m i s c a stipulaiunea s s c fac i n a l t c y ^ . A J n n l u in l i m b a greac. R s p u n s u l nu mai trebuia n m o d necesar s s p u n d c u ntrebarea. K e n d e p l i n i r c a lui congruentm m m a i a V c a c a mai corespy nulitatea t . s u l n i u m a C n d s m a m e n i o n a t a n a mai mica s u m e i din sr p p ua s , e r i . valabil uobligaia pentru siu m ntrebare n u n e . d i n r s p u n s , e r a valabil obligaia pentru s u m a m a i mica. * D e i oralitatea s e m e n i n e a c a o caracteristic a s t i p u l a t , p r a c t i W Mion ca . d i n t i m p u l lui C i c e r o , prile r e d a c t a u u n nscris n c a r e s e menionaa c s s c p s t r e z e i o n ddata rspunsul,pdei lo r . ntrebarea c s-a i i prezenei r i n realitate aceasta n u s e r Mai z ; s e-. Coqg | aw , c n dreptul post-clasic, f o r m a l i s m u l s-a atenuat i mai mult i e.n.. prin C o n s t i t u i a m p r a t u l u i L e o n s-a s u p r i m a t cerina U S t c o ' u ' a ' V s o l e m n i , prile p u t n d ntrebuina cuvinte echivalente. Pariu [ "j?*! 1 l u . n " Ulau5n e x p r i m a voina in m o d clar. Prin C o n s t i t u i a lui Justinian. a j s L u r c lnc s t i p u l a i u n e a p u i c a fi atacat d a c s c arta c debitorul sa'u n ntreaga zi din localitatea u n d e se fcuse stipulaiunea. Dac d'b ^ ' lf> ' torul au stat ct de puin n localitate in ziua n care s-a r e a l i s t f " ? r U ' s a u ac, indeplinil condiia prezenei prilor. al,sccoD e c d c r c a f o r m a l i s m u l u i a fost d e t e r m i n a t de numeros' r n C 0r1, mure d e strini, mai ales greci, a u venit la R o m a ca negusj|)r* , Cc a o s c n d limba latin, s-a a c c e p t a t ca ei s utilizeze cuvntul gr^, . j / , * ' ' n Kn latinprtumito. D u p aceasta s-a a d m i s cS stipulaiunea p o a ^ ;.V
s a

145
1111'.i. i Inar si in Imilui uii :.;na Prezena
k t ut la folosirea nscrisurilor c a r e erau m a i

mai Oriloi fiind greu uor dc realizat .


1

1S] urai, i_

Obiectul

stipulaiunii

I l putea consta n facere (infaviendo) sau n dare (in danda). Au apnit probleme M pn veste stipulaia operarm (stipuiaiunea dc servicii), Qwrae-t'(serviciile) erau siderale tic r o m a n i res, iar sclavul fiind un res (lucru), s-a p r o d u s ircpial o luzie n t r e m u n c i cel cc o presta. Froba stipulaiunii I. n c e p u t stipuiaiunea era probata" cu m a r t o r i , ulterior dovada s-a fcut prin ris. Datorita caracterului abstract al acesteia, debitorul era c o n d a m n a t indiferdac acesta a primit mai puin sau nu a primit nimic din ct a promis, creditorul ' uia d o a r s p r o b e z e cu m a r t o r i sau nscrisuri c stipuiaiunea a. avut loc. Datorit a b u z u r i l o r c e l o r bogai, pretorul a oferit debitorului posibilitatea de upra p r i n e x c e p i a de d o i i s d o v e d e a s c faptul c a p r i m i t m a i puin, fel piu iile nclieiau c o n v e n i e s p e c i a l i n c o r p o r a t stipulaiunii (clattsula Iii. prin c a r e sc angajau s nu c o m i t v r e u n doi prin care j u d e c t o r u l s poat Ciuna s v r i r e a d o l u l u i : Spondesne dolum malul huic rei promission ibesse afutttrumque esse?" ( P r o m i i c d o i ui ru este i va lipsi d i n aceasta u g e r e i n e l e g e r e ? ) . D a c d e b i t o r u l r e c u n o t e a p r i m r - u n nscris m p r u m u t u l I M M ' I '.nnie de bani, d a r in realitate p r i m i s e mai p u i n , i s-a oferit posibilitatea de I lan iniiativa p r o c e s u l u i i de a c e r e restituirea nscrisului c o n s t a t a t o r al imprutilur". Kcforma pretorului a ameliorat n u m a i aparent situaia, deoarece debitorul tre ji s fac d o v a d a celor afirmate pe cale dc aciune sau de excepiune, iar aceast >0 era a p r o a p e imposibil de fcut. !u anul 215 e.n, mpratul Caracal]a a dat o constituie prin care sarcina probei nea creditorului, iar debitorul trebuia d o a r s afirme, pe cale de aciune sau de . p;i .a ie. c nu a primit s u m a ce i-a fost promis. Aciunea o ferit debitorului se mi-.! .pterela nan numerataepecuniae. iar e x c e p i u n e a excepia nou nu"atac pecuniae. Sancfiunea stipulaiunii Dac d e b i t o r u l nu i n d e p l i n e a obligaia a s u m a t prin s t i p u l a i u n c , c r e d i tul putea a p e l a la m a i m u l t e m i j l o a c e j u r i d i c e , in funcie de obiceiul actului. i i i I _ lui G a i u s nc a r a t c s l i p u l a i u n c a era sancionat prin judicis postu mi In baza legilor Sillia i C a l p u r n i a . d a c d e b i t o r u l nu i e x e c u t a obligaia miu de a plti o s u m de b a n i , c! putea fi u r m r i t prin condictio certae umr, iar dac p r o m i t e a un lucru d e t e r m i n a t (alia certa res) n c a z de neCXlUtirc p u t e a fi u r m r i t p r i n condictio ceriae rei s a u condictio trilicaria. D a c K O r u l p r o m i t e a un lucru o a r e c a r e , creditorul a c i o n a m p o t r i v a lui prinlr-o io ex stipulatu'1".

I M. Talamanca, op. cit. VI 11angli, M. Jacota, ap. cit.pag.23S. VI I l.rnga, ML Jacota, op. cit.pag.239.

D e b i t o r u l era c o n d a m n a i n u m a i pentru ceea ce a p r o m i s (pecttniet sau <rfj res) i nu p e n t r u mai m u l t . n cazul n care lucrul pierea sau i pierdea c a l i t a t e H res in patrimonto, debitorul se libera de obliga] ie prin remiterea r m i | c l o r Tizii sau j u r i d i c e ale acestuia. n e p o c a v e c h e creditorii i n c h e i a u cu debitorii stipulaiuni alturate ce a v e i c a obiect p l a t a unor s u m e d e b a n i d a c a e x e c u t a r e a obligaiei d e ctre d e b i t o r necorespunzatoarc sau dacii d u p e x e c u t a r e creditorul era nvins de ctre a d e v l m ui proprietar. D c a s e m e n e a , prile p u t e a u n c h e i a 0 ciausuiu /!"!>. p; ni : I I I L I ul creia j u d e c t o r u l a p r e c i a n m o d liber mprejurrile cauzei i sanciunii dulii svrit dc ctre debitor. Dutis dictio ( c o n s t i t u i r e a dc d o t a ) era o form s p e c i a l dc c o n t r a u ver c o n s t a n t r - o d e c l a r a i e u n i l a t e r a l dc d o t fcut n t e r m e n i s o l e m n i de vii ea s o i e , de d e b i t o r u l ci la o r d i n u l ci sau de a s c e n d e n i i si pe linie p a t e A c e s t e p e r s o a n e s e p u t e a u o b l i g a p r i n rostirea c u v i n t e l o r s o l e m n e fa d e torul so s fac o p r e s t a i e cu titlu de d o t . S p r e d e o s e b i r e de stipulai n u m a i cel c a r e c o n s t i t u i a d o t a v o r b e a , d e c l a r a i a tui nu e r a u r m a t de o c e p i a r e o r a l a viitorului so i nici p r e c e d a l de o n t r e b a r e . Lipsa z e s t r e i c o n s i d e r a t o real d e z o n o a r e . S-a a f i r m a t c la o r i g i n e clotis dictio ar fi n contractul dc logodn. Ynn dotis dictio. soul devenea proprietarul bunurilor doiale. Existau i soi de credin, care dup ce dobndeau dota i repudiau soia, iar ulterior n c h e i a u o cstorie u n n r i n d acelai scop. Dotis dictio devenea astfel un izvor dc mboj Iu e p o c a post-clasie. dotis dictio a czut n d e s u e t u d i n e . n t i m p u l lui dosiu al ll-lea i Valcntinian al ll-lea. d o l a se constituia prinlr-un s i m p l u Totui dotis dictio a supravieuit mult timp n I m p e r i u ! R o m a n de Apus, dijj in Imperiul R o m a n de Rsrit, d e o a r e c e n provinciile orientale ale imperiului mai puini r o m a n i i m a i muli greci, iar acetia din u r m preferau s folosei act c u n o s c u t p e n t r u c o n s t i t u i r e a d o t e i - pactul dc d o t , fa dc un act m a i accesibil datorit formulelor s o l e m n e i datorita folosirii limbii latine. Contractele in form autentica ( n e m ) . F o r m a autentic const n prezena islratului Ia ncheierea actului. Nexum este o convenie dc aservire prin care debi se angaja s munceasc un anumit numr de zile ta creditor, dat fiind faptulc nupj s plteasc la scadent datoria luat printr-o stipulaiunc. Deci, debitorul ncpujj s-i plteasc datoria nscut prin stipulaiunc. prile, in baza unei nelegeri abile, se prezentau in faa magistratului, unde creditorul rostea formula: ,,Af serviciile acestui om mi sunt aservite pentru s u m a de... sesteri pn la calendele ..." Debitorul tcea, iar magistratul ratifica declaraia creditorului pronunnd iul uddico. Se poale observa c nexum a p a r e ca o aplicaie a lui in iure deoarece pentru utilizarea sa prile recurgeau la un simulacru de p r o c e s . La n c e p u t u r i l e statului r o m a n , sclavii erau ntr-un n u m r m i c , iar patriot d o r e a u s-i gseasc m n de lucru. Prin nexum se realiza astfel o aserv, d e b i t o r u l u i , deci a plebeului, c a r e nu se p u t e a face prin alte mijloace. C n d realizase un nexum, dac d e b i t o r u l nu i ndeplinea obligaia p r e v z u t s l i p u l a i u n c , la s c a d e n , creditorul apela la un p r o c e s p e n t r u obinerea'

'In

11

'i

llll
Ut

tu..

M1 1
mi mi
I.I.

II II iu
r i

II

l
i

Iu

'4
| II

147
mm~ -

p l n e dc c o n d a m n a r e . Prin executarea sentinei, debitorul d e v e n e a sclav, dar n RlnAtale p e n t r u c un cetean nu p u t e a d e v e n i sclav la R o m a . I Nc.uini- a fosl creat ca un instrument dc aservire a plebei. La scaden, plebeul ud plti, datorit lui nexum cdea ntr-o cvasisclavie. Debitorul i pstra Uiadc om liber, ins creditorii' l trata t i pc un s< lav, il uica in lanuri, i! btea [II elibera n u m a i d u p prestarea zilelor dc m u n c stabilite prin contract. L Convenia dc aservire avea un c a r a c t e r formal, d e o a r e c e n realitate acordul a r e p r e z e n t a m o d u l prin care p a t r i c i a n u l l c o n s t r n g e a pe p l e b e u s hlnft a p r o a p e sclav, a m e n i n n d u - l cu posibilitatea procesului i a vinderii lui H M liberii c a sclav. |. Lei Poetelia Papiria, La R o m a datoriile ajunseser o adevrat calamitate, iar nelegerile dintre plebei, patricieni i nexi erau toi mai numeroase. Din aceast i/a, n anul 326 c.n . a fost dat tc\ Puetelta Papiria prin care s-a pus capt /uri lor cmtarilor i urma s fie pui n lanuri doar cei care au svrit un delict. Legea Poetelia Papiria a fost c o n s i d e r a t un s u c c e s al p l e b e i l o r n lupta lor patricienii. ns editarea acestei legi a fost determinat i de condiii economice, unu rzboaielor purtate cu etruscii i latinii, romanii victorioi au luat numeroi inieri de rzboi pc c a r e i-au transformai n sclavi, Astfel m n a dc lucru se pictase i nu m a i era n e c e s a r aservirea p l e b e i l o r d i n p u n c t de v e d e r e e c o i>. in.o ales c puici ea politic a acestora crescuse. De a s e m e n e a pati icieuii iu nevoie de sprijinul plebei in confruntrile militare viitoare, fapt penlru care. | l e c o l u l al IV-lca i.c.n.. Consulatul devine accesibil i plebei.

3. ( unlraclclc in form scrisa (literale). Un inconvenient al contractelor verbale era acela c p r o b a lor se fcea cu p i r l o r i , n c a z dc litigiu cilarca se realiza de ctre r e c l a m a n t , instanla nea v n d Bjftt atribuiune. De asemenea, martorii puteau s refuze mrturia, s fie de rean d m sau s fi murit. Aceste inconveniente au d e t e r m i n a t ca forma scris s fie limit tot m a i mult, ea fiind mai uor de p r o b a t . n secolul al Vl-lca la R o m a , n 11*1.1 i.i/houiclor vietoi i o u . s e purtai ele n m i u m . s-a dc/v o l - m a i mult c o m e i ol. Ui bncile au luat un m u r e avnt. Bancherii tceau n u m e r o a s e operaiuni c o m e r le pentru care foloseau s t i p u l a i u n e a , care p r e z e n t a u n e l e neajunsuri. D o v a d a martori era necesar c a mijloc d c prob, un singur martor fiind suficient pentru dovedi o stipulaie, ins dac m a r t o r u l m u r i s e , era dc r c a c r e d i n sau refuza rturia, creditorul era p u s ntr-o situaie dificil. Astfel bancherii a v n d nevoie un inscris. s-au folosit dc un registru n c a r e erau transcrise in fiecare lun hcnsrilc i plile, o p e r a i u n e care era d e n u m i t codex accepi et expensi - al Hunelor primite i al s u m e l o r pltite. Registrul avea d o u c o l o a n e : ntr-o coloan Irtceau s u m e l e primite (accepta), iar in cealalt c o l o a n a - s u m e l e pltite (ex'i. n c o d e x erau m e n i o n a t e : s u m a , cauza i n u m e l e celui care p r i m e a sau IlUe.i o suin dc bani. R o m a n i i pstrau cu mult grij aceste registre, meniunile prinse fiind e x a c t e i p u t n d fi folosite ca mijloc d c prob.

148

__mmm

C r e d i t o r u l realiza n regisiru g n s c r i e r e la c o l o a n a expensa. aceast IniriH trebuind a fi confirmata in acelai loc de debitor. M a i trziu, d o c u m e n t e i j ^ H p o n t e la II ere olan uni artau c a c e a s t c o n f i r m a r e a debitorului putea fi tatitfl printr-un a c t scris i n d e p e n d e n t , c a r e sc n u m e a cluragraphurn. Funciile contractului litteris. G a i u s arta c nscrierile c u p r i n s e in registru erau dc d o u a tipuri: transeripticia ( p r i n c a r e se c r e a o o b l i g a i e ) i nimita arcaria ( p r s e m e n i o n a u datoriile e x i s t e n t e ) " 7 . Natnina turn scriptic iu n d e p l i n e a d o u funcii: a) pentru a nlocui un debitor cu un altul transcripia apersona in /wtf h ) p c n i r u s c h i m b a r e a t e m e i u l u i j u r i d i c al unei obligaii- transcripiai persanatn. b) p e n t r u s c h i m b a r e a t e m e i u l u i j u r i d i c ul unei obligaii personam. transcripii

Transcripia a persana in personam. S c h i m b a r e a debitorului se i nscrierea a d o u m e n i u n i n registrul dc pli i ncasri. P r e s u p u n e m ! d a t o r e a z o s u m de b a n i c r e d i t o r u l u i su. La rndul su, Titius are ca deb M u e v i u s . P e n t r u a nu se m a i face d o u pli, ci numai u n a . T i t i u s con creditorul su ca M a e v i u s s plteasc in locul lui. Astfel creditorul l u i ' m e n i o n e a z la c o l o a n a e x p e n s c i-a dat lui M a e v i u s o s u m de b a n i , i vius c o n f i r m a c e a s t m e n i u n e la aceiai c o l o a n . M a e v i u s terge obli]) Titius. m e n i o n n d n c o l o a n a ncasrilor c a primii dc la Titius aceiai suil el nu p r i m i s e n i m i c , in acest m o d obligaia lui T i t i u s sc stinge i se nati obligaia n sarcina lui M a e v i u s . Transcripia a re in personam. Debitorul era dator creditorului unui contract o a r e c a r e , iar prile d o r e a u ca d a t o r i a S devin litteris. cauzei obligaiei e r a u r m r i t dc creditor, d e o a r e c e contractul litteris era c strict i in acest m o d situaia debitorului sc nrutea. Creditorul trecea l a t ncasrilor c d a t o r i a s-a p r i m i t dei cl nu p r i m i s e n i m i c , iar la c o l o a n a pli m e n i o n a c a dat debitorului s u aceiai s u m , dei nu-i d d u s e n i m i c . Caracterele obligaiei literale. O b l i g a i u n e a lileral este o o b l i g a i e de d r e p l strict, liind de o inte riguroas, j u d e c t o r u l innd cont dc litera actului i nu dc voina prilor,I s a n c i o n a t p r i n actio certac creditae pecuniae. Sc pulcau o b l i g a liitcr cetenii r o m a n i , forma scrisa fiind accesibil i peregrinilor n condiii | statutului lor j u r i d i c . Obligaia litteris in timpul lui Justinian. C o n t r a c t u l litteris d i s p a r e i n i post-clasic. J u s t i n i a n v o r b e a de o o b l i g a i e literal, prin care se nelegea M obligaie riseut din nscrisul c a r e , nefiind atacai n m p dc doi arii p u n ipitHM nun numeraiae pecuniae, d e v e n e a inatacabil. n dreptul posi-clasic, forma scris este p r e d o m i n a n t a , d e o a r e c e tii.-dityM d o r e a u sfi-i asigure m i j l o a c e dc p i o b ci mai sigure. Atunci cnd i n c h t j H M. Tulsimane a. op, eit. 17.

150 Lipi. prin inuiiuiin se realiza c u i n u l Prin dispoziiile legii G e n u e i a c r a interzis ft [ O u l u i t u dobndii, fistici penlru a ocoli aceste dispoziii a fost utilizai mutuum* n. epoca v e d i c remiterea lucrului era materiala si direct, deci nansinisiuncfl realiza de la mn la mn. n epoca clasic au existat situaii n caic cm suftclflfl nelegere a prilor nsoit de un fapt care sugera intenia prilor dc a transmite l i l ^ H Penlru ca mut sun si fie valabil, t r e b u i a u n d e p l i n i t e u r m t o a r e l e condiii; \\ a) s a i b ca o b i e c t lucruri c a r e p u t e a u fi c n t r i t e , n u m r a t e sau m s o p V lucruri de genert {res ouat ;< tid, r, monera, mensurave constant), i amjljfl vin, g r n c . ulei si altcJcb) lucrurile care erau r e m i s e m p r u m u t a t u l u i trebuiau t r a n s m i s e cu t l i u j f l p r o p r i e t a t e - mutiti datio. T r a n s m i t e r e a proprietii se realiza prin trudi iune, c) trebuia s existe un acord de voin ntre pri relativ Jampr umut. n conveni ntre creditor i debitor, prin care debitorul se obliga s restituie lucrul latr-micttB aceiai e a n n t a i e i cal ilaic. S c c o n s i d e r c a u n real m p r u m u t : - a u t o r i z a r e a u n e i p e r s o a n e s ia b a n i dintr-o cas de ba ai ale crei chel f f l remise; a u t o r i z a r e a unui depozitar, la c a r e o p e r s o a n are depui bani, sa-i folosCUi c u caracter d c m p r u m u t ; - a da unei persoane obiecte pentru a ie vinde i autorizarea acesteia s p s t r M banii astfel o b i n u i . Ctttocic.tc.lc iui mutuum Mtitanul este un contract real T r a n s m i t e r e a proprietii obiectul contractului cm absolut necesar. lucrului ce hui

Mutam face parte din catigoria contractelor nesolemne, innd de o s p d f l aparte a a c e s t o r c o n t r a c t e . Nu era suficient s i m p l u l a c o r d de voin al priloi n necesita i remiterea proprietii lucrului. Mu fauni este un contract unilateral. N u m a i pentru una dintre pri, i unu uri m p r u m u t a t u l , se n t e a o obligaie, Mutuum este uu eoni iac t de drept strict S p r e d e o s e b i r e de celelalte tracte reale ftducia. gajul, c o m o d a t u l t depozitul1 care se interpretau eu bun credin, mutuum e r a interpretat potrivit literei actului. Mutuum era a contract dejus genlikm, putea ( folosii n raporturile 9 ceteni i p e r e g r i n i . Acest c a r a c i c r al aeiului a p a r e ca o sintez a unor factori ilt natur e c o n o m i c t siriei tehnica, mutuum fiind 0 c o n v e n i e grevat pe tradii* prin e x c e l e n act de d r e p t al ginilor. Mutuum este un act care d hain juridic mprumutului gratuit. Efectele lai ittutuum Mut num sc nate in re, a d i c are loc r e m i t e r e a m a t e r i a l a lucrului i p aceasta se transmitea inst proprietatea asupra lucrului. Cel Care mprumuta, putfl dispune de lucrul mprumutat i s-1 c o n s u m e , a v n d sarcina ca la terme nai s i a h | | s restituie lucruri de aceiai calitate i in aceiai cantitate ca i lucrul mprumutul
w

C-Tomulescu,

ap.

cit.pax.180

m
Ue privete pierderea fortuita a lucrul ui m p r u m u t a t , n aceast situaie debitorul cm liberat tic obligaia de restituire, d e o a r e c e riscul era al m p r u m u t a t u l u i i Da datora un lucru fungibil ( d e g e n ) . C o n f o r m principiului - genere nan pe(Iticrurilc dc gen nu pier), debitorul trebuia s-i p r o c u r e tm alt lucru de Ini gen, n aceeai cantitate i calitate, pentru ca la termen s-i poat ndeplini (H.tia fa dc creditorul sau, ('el care a m p r u m u t a t trebuia sa restituie numai ct a primit, deoarece mutuum un contract gratuit. In epoca v e c h e , obligaia debitorului a fost s a n c i o n a t prin iegis actio per mjjii rioiicm, care spre sfritul republicii a fost nlocuit prin actio certae creduniac (atunci cnd o b i e c t u l obligaiei era o s u m de bani) sau pnnactio m i . ret (cnd debitorul trebuia s restituie alia certa res). IWnus ( m p r u m u t u l cu d o b n d ) . A a c u m arta istoricul Tacit, m p r u m u t u l dobnd a fost practicat din e p o c a foarte v e c h e i a avut urmri foarte grave, iiiund adnci s c h i m b r i sociale, c a r e au a c c e n t u a i i mai mult deosebirile bogai i s r a c i . l^origine./werJti.ambrcat forma stipulaiunii. Astfel debitorul primea 2 0 0 d e '"ri. J a r promitea s restituie 300 de sesteri. Cei 100 de sesteri diferen erau l dc ctre debitor, cu toate c nu p r i m i s e aceti bani la ncheierea stipulaiunii. Dup apariia lui mUtuum, m p r u m u t u l cu d o b n d a mbrcat fie forma lulniunii, fie forma lui nuttttum. care era nsoit de o stipulaiunc a dobnzilor, mprumutul cu d o b n d se ncheia s u b forma stipulaiunii. debitorul primea a (exemplu 2 0 0 sesteri), dar sc oblig s plteasc o alt s u m (exemplu 300 :ji). C n d m p r u m u t u l eu d o b n d m b r c a forma lui nittlttuin, se incheiau acte distincte: mutuum, care a v e a ea o b i e c t i stipuiaiunea, c a r e avea ca Ct d o b n z i l e (stipulaia sortiset usttrartmi). / m p r u m u t u l eu d o h n d sub ui lui sttpu-latio sortiset usurarum, sc r e a l i z a cu forme simple i mai rapide i t'cast cauz era preferat de r o m a n i . Deoarece dobnzile luaser a m p l o a r e la R o m a , s-a ncercat limitarea acestora. Iipoziie n acest s e n s a fost c u p r i n s n L e g e a c e l o r XII Table, potrivii creia H banda nu putea d e p i a 12-a parte d i n c a p i t a l , ceea ce n s e m n a S.33 ^i din in mprumutat. ns d o b n d a e r a lunar i nu anual i putea d u c e la d u b l a r e a p l u l u i n t e r m e n de 1 an. I i'i.'. L i c i n i a e S c x t i a a coninut dispoziii favorabile debitorilor. Potrivit acesi i M u u z i l e pltite u r m a u s fie sczute din capital. La sfritul secolului al IV10.D., p r a c t i c a r e a m p r u m u t u l u i cu d o b n d a fost interzis. Mutuum era nopat prin aciuni c a r e p e r m i t e a u c r e d i t o r u l u i s i m p u n debitorului a n u m i t e laiuni, prin care debitorul se obliga s p l t e a s c , pe lng s u m a datorat, 0 treime, d a c se d o v e d e a c a c i u n e a intentat de c r e d i t o r era ntemeiat, ful, creditorii m p r u m u t a u s u m e mari de b a n i pe c a r e debitorii nu le puteau plti nncn i r e c u r g n d la slipulaitini p r c i o r i e n c i sileau pc datornici s plteasc a dalorat p l u s o t r e i m e din aceasta, n c a z u l in c a r e pierdeau p r o c e s u l . Dispoziiile Legii G e n u e i a mai p u t e a u fi o c o l i t e i prin substituirea unui latin, iccc interdicia dc a p e r c e p e d o b n z i se a p l i c a n u m a i cetenilor. n practic,

r,2 c e t e a n u l r o m a n recurgea la serviciile unui latin, c a r e p e r c e p e a dobnzi:: mari la s u m e l e m p r u m u i a i c . Mai trziu Legea Gen uc ia s-a aplicai si latinilor, n p e r i o a d a lui C i c e r o , d o b n d a c a r e se p e r c e p e a era de 1 % pe lun, deOfj p c an. Nauticumfoenus ( m p r u m u t u l m a r i t i m ) Era m p r u m u t u l cu d o b n d c o m e r u l c a r e sc desfura pc m a r c . fcut s u b condiia: vi salva navhs intra tatempura pervenei il. Creditorul se nelegea c u proprietarul u n u i v a s c a r t c o m e r pe m a r e , ca n cazul n c a r e corabia se va scufunda cu mrfurile cum cu banii m p r u m u t a i , debitorul s lic exonerat dc obligaia dc restituire. n c care corabia ajungea l a destinaie c u b i n e , a r m a t o r u l (proprietarul vasul obligat s restituie s u m a cu o d o b n d majorat. S u m a era pltit unui creditorului c a r e era m b a r c a t pe vas. D o b n d a era fixat prin c o n v e n i a p astfel nauticum foenos era avantajos ait pentru creditor, ct i pentru d o ' " n cazul mprumutului m a r i t i m , riscul era al creditorului. D a c marfa p i " c a z de for major, a r m a t o r u l nu m a i d a t o r e nimic. Astfel nu se m a i aplica genera mm pertuit. n limpul lui J u s t i n i a n limita d o b n z i i pentru i m p r u marilim a fost txat la 1 2 % . " ' Senatuscunsultul macetlonian. n epoca clasica romanii, jltius fiimilinc se obliga, deci putea s se m p r u m u t e . Capacitatea lui fllius familiile de a sc obliga mutuum a fost reslrns pririli-un se n a t u s c o n s u k adoptat n timpul lui ClauctH Atunci cnd fiul de familie sc putea obliga, executarea obligaiilor putea genereze complicaii datorit faptului c titularul patrimoniului erapaterfaimlid iar acesta m p u e a li ut mrit dect dac autori/, i s c s a u ratificase mprumutul. Hal m p r u m u t u l nu avea autorizaia lui paterfamiUas, creditorul trebuia s atepte pll| la m o a r t e a lui pater familias, cnd flliusfttmiliac d e v e n e a litular al pairi m o m u M puica ti urmrit. Dac fiul de familie m u r e a naintea lui paterfamiUas sau, dac ptiH familias i pierdea averea, e x e c u t a r e a asupra bunurilor nu mai era posibil. aceste motive, creditorii refuzau s acorde mprumuturi fiilor de familie. Astfel, ujT dc familie cruia i s-au refuzat noi m p r u m u t u r i din c a u z a datoriilor anterioare, ucis tatl, pentru a inlra n stpnirea averii acestuia i pentru a s c p a de presai exercitate de creditori. La aceast fapt, senatul a adoptat o hotrre - senatuscift suitul m a c c d o n a n - prin c a r e se p r e v e d e a c fiul de familie c a r e nu putea fi umilit n timpul vieii lui paterfamilias, deoarece nu avea bunuri, s nu poal fi urmat iinl d u p moartea acestuia. Aadar, nimeni nu mai acorda niprunuiiui i \mjllius familii d e o a r e c e el nu putea fi urmrit nici in timpul vieii tui pater fimiiUus nici dup moartea acestuia, prin prevederile senatusconsultului m a c e d o n i a n . n t i m p u l lui C a l u d i u , s c n n t u s c o n s u l t e l c nu erau nc i z v o a r e de drept, a s t l p r e v e d e r i l e lor se aplicai n u m a i p r i n injonciuni fcute p r e t o r u l u i . D a c fiulqj familie nu pltea datoria dup m o a r t e a lui paterfamilias, iar creditorul l c h e m a t justiie, pretorul putea elibera creditorului o formul, dar introducea n acea Ai n u d e x c e p i u n e a s e n a t u s c o n s u l t u l u m a c e d o n e a n , In fa/a in imlieio, constatat' c e x c e p i u n e a este ntemeiat conform principiilor existente, j u d e c t o r u l clitt
;

" P, Colhnci, op. cil., pag 276

pc prt tic obli-gaic. Dc a s e m e n e a , pretorul putea s refuze creditorului cererea f i i ! iherarc a unei formule. Scnalusconsuilul macedonian nu s-a aplicat fiului care avea u n p c e u l i u m castlf.twc. deoarece puica plti datoria, fiului de familie care trecea in ochii tuturor drept Werfanuiias, i in cazul mprumutului autorizat sau ratificat de pater familias. Fiducia - era contractul real care se forma printr-o mancipatia sau in iure i tsio, nsoit de o convenie prin care dobndilorul sc obliga s rctransmit pro prietatea celui de la care o primise. S-a susinut c nstrinarea lucrului i convenia lAlurat fiducia forma un tot unic. Unii au considerai c acestea sunt acte distincte. Fiducia era un contract care sc ntea ui re. dar remiterea proprietii sc fcea in rund diferit dect ta mutuum, obiectul su constituindu-1 un lucru considerat tn specie. Fiducia sc folosea p e n t r u : p a ) a garanta o datorie. Debitorul Iransfera creditorului proprietatea unui lucru CU obligaia de restituire la dala plii d a t o r i e i (fiducia cum creditare}. b) a efectua un m p r u m u t p a n la un a n u m i t termen, operaie c a r e mai trziu a lunn.it obiectul contractului de c o m o d a t . j. c) a da un lucru n pstrarea lui aceipiens, c e e a ce a constituit mai trziu obiectul contractului de d e p o z i t . d) a d e z r o b i alieni iuris mancipat de pater familias, a a d a r pentru a face o idupiune, emancipare ele. Contractul de liducic are u r m t o a r e l e trsturi; - fiducia este un contract real, sc formeaz in re, prin remiterea material a lucrului; - p e n t r u formarea sa, trebuiau ndeplinite c u m u l a t i v d o u c o n d i i i : r e m i t e r e a luciului i acordul dc voin al prtilor, - prin fiducia se transmitea proprietatea lucrului i a c e a s t a se realiza iie prin mancipatia fie prin in iure cessio. - aceipiens trebuia s transfere din nou proprietatea celui dc la care o p r i m i s e interior. Fiducia era de d o u Muri: fiducia cum creditare i fiducia cum amico. Fiducia cum creditare r e p r e z e n t a c o n t r a c t u l real ce c o n s t a n garantarea uici datorii prin transmiterea proprietii unui lucru dc ctre debitor, creditorului ni care avea ohligaia restituirii lucrului in m o m e n t u l pltii datoriei. Fiducia cum amico c o n s t a ntr-un m p r u m u t fcui u n u i a m i c , pentru a se folosi dc acel lucru i a-1 restitui la t e r m e n . Fiducia a fost nlrchuiiial n materia drepturilor de familie, la mancipuitu. rtninncipalia, caemplia, adaptio. iar in malerie de obligaii se utiliza in donaiunile morii cuta, donaijnle prin p e r s o a n interpus, restituirile d c dol. Iu epoca v e c h e , pactul de ftducie nu era sancionat c o n f o r m principiului ex riin/f pacia obligaia nan nascitur. iar e x e c u t a r e a s a u n e c x c c u t a r c a pactului irlmnca la buiiu-credin a lui aceipiens. In e p o c a c l a s i c , p a c t u l de fiducie era s a n c i o n a t cu o a c i u n e p e r s o n a l . U u n d e n e l e g e m c cel c a r e t r a n s m i t e a l u c r u l nu b e n e f i c i a dc d r e p t u l de fireferin i d e u r m r i l e c a n c a z u l a c i u n i l o r r e a l e . D a e lucrul d i s p r e a a i Ipiens nu p u t e a fi o b l i g a i la p l a t a valorii l u c r u l u i d e o a r e c e a c e i p i e n s e r a

154 i n s o l v a b i l , tradeitsui t r e b u i n d s s c m u l u m e a s c n u m a i c u o valoarea b u n u l u i , acesta intrnd n c o n c u r s cu ceilali creditori pei accipiensuhtl. n e p o c a c l a s i c a fiducia e r a i n a c c e s i b i l a p e r e g r i n i l o r a c e s t c o n t r a c t s c r e a l i z a p r i n a c t e d e d r e p t civil c a m a n c i p a i u n e a

cessio.
In e p o c a post-clasic, a p a r i alte c o n t r a c t e prin c a r e se realizau scopfjfl fiducci p r e c u m c o m o d a t u l , gajul, d e p o z i t u l . Piducia a disprut iu aceast B f f l o d a t cu m a n c i p a i u n e a i in iure cessio. Pignus (gajul) - e r a cont meiul prin care o p e r s o a n - debitorul remite un p e r s o a n e - creditorul, un lucru destinat s serveasc divpi garanie anei > cu obligaia celui de-al doilea dc a restitui lucrul atunci cnd c r e a n a va li m Im* s a u va p r i m i o prestaie e c h i v a l e n t . C o n t r a c t u l de gaj a fost s a n c i o n a t abia n secolul al 11-lea e.n.. dup C J B 9 c o m o d a t i dcdcpo/.it. C o n t r a c t u l d e gaj a r c u r m t o a r e l e caractere; a) iran snt i te c red itorul u t posesiunea lucrul u i. Creditorul pere c fie a li n c te 11 i bucura de interdictele posesorii, cl nu exercita posesiunea pentru d e b i t o r d C i H cc privete u z u c a p i u n c a a c e s t u i a . b) contractul d c gaj nu a fost sancionat la nceput, astfel debitorul care CgfH [ f. cot tuise gajul avea d o a r o a c i u n e n revendicare, apoi pretorul a creat o actio Inflm W r i M i'i i turn, iar n e p o c a clasic apare o sanciune proprie, n u m i t a actio /'.e'WemnjH directa. In ca c) debitorul e r a o b l i g a t s restitui:: ehollu i d i l e t c u t e de creditor in tnlcn I i inundat su i s-1 d e s p g u b e a s c penlru s t r i c c i u n i l e p r o v e n i t e b u n u l u i dat n g a j ^ l ^Kfoci c r e d i t o r u l era obligat s restituie lucrul, imediat cc creana s a S T I N S p u n aehitiiii I i. I L'.i O varietate a c o n t r a c t u l u i de gaj a constituit-o antichreza acel c o n t r a c B B gaj prin care se stabilea c fructele p r o d u s e de lucrul gajat vor ii p s i u l r il1 c r e d i t o r cu titlu de d o b n z i .

un oi

n d r e p t u l c l a s i c , d e b i t o r u l A V E A la d i s p o z i i e o acta* piy.naciatu ia don K * c s ta p r i n c a r e p u t e a s c e a r , d a r n u m a i du pa ce plata s-a e f e c t u a i , r c s t i t u l j B J Obie l u c r u l u i s a u p l a t a unor d e s p g u b i r i , d a c l u c r u l p i e r e a d i n v i n a c r e d i t o r u H C r e d i t o r u l r s p u n d e a p e n l r u c u l p a tevis in abstracta i tot cl p u t e a e j j H d e s p g u b i r i p e n t r u c h e l t u i e l i l e t c u t e cu p s t r a r e a l u c r u l u i , p r i n t r - o actio pat tuteraticia contrariaC o n t r a c t u l real de gaj i gajul ca garanie real sunt in ci.ci.u .:..ui .ipeiaiui j u r i d i c e distincte. Garania real exist iar vreo convenie anterioar n cazul tultf pi$nus praetori; c o n t r a c t u l p o a l e e x i s t a fr vreo garanie real cnd personal a m a n e t e a z un lucru pentru o d a t o r i e pe care i-o nchipuie c o are, caz in care iul va exista garania de gaj d e o a r e c e datoria nu exist. Coni actul de cai exist lotui i pretinsul debitor p o a t e c e r e restituirea lucrului. C n d p e n t r u o datorie existeni sc a m a n e t e a z un lucru al altuia, in a c e a s t situaie contractul dc gaj exist > i baza lui creditorul p o a t e c e r e d e s p g u b i r i . Cotninodatunt ( c o m o d u l u i ) - era c o n t r a c t u l dc m p r u m u t ncheiat n vc folosinei lucrului iuiptiinuilat ntendum datuni Prin contractul dc c o m o d a t 4

a luCJ

VI IIJ

p e r s c a n a n u m i i * CO*
eflf

kr-jniitca, p r i n tradiiune. d e t e n i u n e a lucrului de c*' * U n t unei al re p e r s o a n e nu mii a c o m u d a l a t 0 " . ^


ul1ll

(Nucetul contractului d e c o m o d a t l constituiau b 'l, f l nnd la c o m o d a n t . p t n p r i m a lor n t r e b u i n a r e , p r o p r i e t a t e a n coninu* 1 * ^ o n Kidalflrul s e obliga f t r a d i i u n e a s e fcea m p r e u n cu o convenie p r i f ^ j - i i de e ^ potrivit l e g t r M restituie lucrul la t e r m e n u l fiat, d u p c e se va fi 'f^fleaSIt* d e fiind

e nu sc c o n s u m a u

lucru,

I.nani; era un simplu detentoi si era -M v.u s ^ ' " - J i i i I " - ' 1 1 l u - L l C t s U : r l P p u n s a b i l dc culpa levis iu absiracto, iar n schimbai 1 jrtbiiia s plteasc n i m i c . Comodatul arc u r m t o a r e l e c a r a c t e r e : t-^oti*3*de convenie u lC f a. e un conlract real, se formeaz in re prin t r a d i l i ' . n u n * * a u e s l m ; i : \ b. nu sc t r a n s m i t e proprietatea lucrului ei numai ^ c I C l f C a u ' l U ' P r ' c t e n ; c . este u n contract gratuit a v n d drept scop n d a ' ^ ^ b i l s a U i m t > 0 ' * ' l u c r u <l obiect al contractului l poale constitui un l u ^ 1 i U M i l e r a t c a specia; s c i t u l stabilit iar d a c a c. c o m o d a n t u l nu p o a t e sa reclame lucrul nainte ^ im i .i fixat un termen, nu p o a t e r e c l a m a lucrul nai- ' jslusit in m o d c o m p l e t de cl;
1 6 c

oint>datarulsft

sc

.. j

re

s p o n s a h i l de ttapa

o m o d a t a m l trebuie s s e ngrijeasc d e lucru, ' * | l I - l n p r e u n 5 c u f r u C t e l c IfWjr in abstracta i s-i restituie comodantului l u c i " ' ' a d u s e l e sale, la termenul i n locul stabilii; ,, folosul c o n w d a n i u l u i . In cazuri foarte rare cnd contractul a fost c o n s t i t l ] i t 'L sancionat p n n n b t a r u l era rspunztor dnar d e dolul su. c o m ^ i i i i a r e d o u forme: una mUo comodati directa. Aceasta aciune n edictul p r e 1 0 1 1 , ^ e r a " sancionate prin Eiataclat - in/actum i una in hts. Obligaiile c o m o d a n t U j i n p e r i o a d a lui Labco. ih Uocomadati contraria, aciune c c a fost cunoscut c t ] - n n s < 1 1 ' t ' : r e a u e t e n U u m i Depozitul - era un contract rea! care sc forma P r i f 1 , ! i r , depozitarul obbganiiniii lucru prin tradiiuue de cAlre un deponenl unui d e p ^ . ^ u i l u ' .I.i i c s p s t r e z e lucrul i s-1 restituie l a cererea d e p f j ^ y r i l 6 ' D b u e ' n u P c d e Obiectul contractului de depozit l constituie n u m V Imobile. Depozitul a r c urmloarcle caractere; n S t j t a ^ convenia ca l,Tl ai este un contract real care sc nate in re, prin t r a d i ' i u i lt- cerereaacestuia; il 'ilarul s-l pstreze urmnd M I - I iiiapoic/.cdeponc'i 1 1 1 ^.., l u c r u l u i i n u p r o p n h) prin tradiiuue, depozitarului i sc t r a n s m i t e d e t e i i l , J lini cu a c e s t u i a ; c) este un coniraei gratuit; d) depozitarul nu putea folosi lucrul dat in pstrai* 5
4

,o&cCe **

'

""liS

j - u e dc termenul siuhilu,

m/urtumusus, iar deponentul putea s cear lucrul i > n i * u c n i mobil. e ) obicei a l contractului d c depozit n u poate f i d e ^ * * - l o r X 1 1 ? b l e considera 1 C Iu.Iicptul vechi depozitul uu era sancionai I ] ; l , o.cord.iud di'i u' Iictestiluirca lucrului dc la depozitar d e p o n e n t u l u i / i / ' " " ' P V] I tanga. op. cU-pa$\.J9R

1*6

lui o aciune prin t a r e p u t e * o b i n e dublul valorii lucrului. Obligat in depozfj era sancionat prin actio depii directa - a c i u n e civila, dc bun S-credina n acelai timp i o a c i u n e in fam anin. La o r i g i n e s a n c i u n e a c o n t r a c t u l u i de depozit a fost in iuris, iar in CJK.II clasic cl a fost sancionat i printr-o a c i u n e infnetum. In timpul lui Justinian, eventualele obligaii ale deponentului au fost s a n c j B J p r i n t r - o actio depositi contraria. In d r e p t u l c l a s i c a c e s t e o b l i g a i i au H s a n c i o n a t e printr-o a c i u n e infactum contraria sau c h i a r prin dreptul d e p t n tarului de a reine lucrul. R o m a n i i au c u n o s c u l pe lng depozitul obinuit ( c o m u n ) i alic forme il< d e p o z i i : d e p o z i t u l necesar, d e p o z i t u l neregulat i depozitul s e c h e s t r u . Depozitul necesar sau m i z e r a b i l a p a r e n e p o c a clasic i se formeaz c i l d e p o n e n t u l nu mai arc posibilitatea de a alege o persoana sau a h a la c u c 4 d e p u n lucrul. Bl se constituia n m o d forat in c a z de incendiu, inundaii. eutrolM urc. d e p o n e n t u l fiind nevoit s lase lucrul primului venit. S e d e o s e b e t e d e d l p o z i t u ! obinuit n u n u m a i p r i n c o n d i i i l e d e formare, c i i prin sanciunea t f l intervenea i a n u m e , obligaia de restituire a lucrului. Aceasta e r a s a n c i o n a t ! r f l aspru d e o a r e c e n c o n d i i i l e n care d e p o z i t u l a fost c o n s t i t u i t , d e p o n e n t u l DU p u t u t alege p e r s o a n a la care s lase lucrul. In aceast situaie depozitarul fl obligat la plata valorii d u b l e a l u c r u l u i . Depozitul neregulat fconuuendatio) A a p r u t n epoca postclasic r e a l i z a a s u p r a l u c r u r i l o r de gcntts i nu a s u p r a lucrurilor de s p e c i e . f|H

D e p o z i t u l neregulat era o form de depozit ce consta n faptul c d e p o z f l j nu restituia acelai lucru p r i m i t de la d e p o n e n t , ci o b i e c t e dc aceiai n a t u r 1 1 1 , ! D e p o z i t u l n e r e g u l a t s-a n s c u t n legtur cu d e p o z i t e l e b a n c a r e . A s t j n H p e r s o a n d e p u n e bani la un b a n c h e r . B a n c h e r u l ( d e p o z i t a r u l ) , d e v e n e a p r o p f l etarul banilor, p u i n d s d i s p u n dc ei, d a r la c e r e r e a d e p o n e n t u l u i era o h l : restituie s u m a m p r e u n e u d o b n d a . Diferena d i n t r e d o b n d a pltit d e D H soancle care sc m p r u m u t a u la b a n c h e r i d o b n d a pltit dc b a n c h e r d e p o n o i ^ B lui reprezenta ctigul b a n c h e r u l u i . C a r a c t e r e l e d e p o z i t u l u i neregulat sunt: a) se d d e p o z i t a r u l u i p r o p r i e t a t e a a s u p r a lucrului; b) d e p o z i t a r u l p o a t e restitui un lucru dc aceiai natur, el nefiind o b l i g a i restituie acelai lucru pe c a r e J-a primit; c) d e p o n e n t u l p o a t e cerc restituirea lucrului atunci cnd d o r e t e ; d) prin depozitul n e r e g u l a t se t r a n s m i t e proprietatea asupra lucrului. Depozitul neregulat i m u t u u m aveau u n e l e e l e m e n t e c o m u n e . S p r c c x e r n H c e l c a r e p r i m e a b u n u l d e v e n e a p r o p r i e t a r i nu restituia acelai lucru pe care M priitul, ci un bun de aceiai natur. Totui ntre aceste d o u c o n t r a c t e exista iirrtfl toarelc diferene: - mul num era un c o n t r a c t de d r e p t strict, iar depozitul neregulat era un c o l traci d e b u n - c r e d i n ; n IM Angliei, op. cit.280

J57

[Ucazul lui mutuum. rcsiituirea lucrului sc luccalatenrien.pecuidnciKuldepozitLl neregula!, remiterea lucrului se putea t a c e oricnd, la cererea d e p o n e n t u l u i , W In cazul Iui m u t u u m este vorba dc un m p r u m u t dc c o n s u m a i e , iar n cazul pu/itului neregulat este vorba dc o d e p u n e r e s p r e p s t r a r e . I funcionarea depozitului neregulat i a r e c a u z a in funcia sa e c o n o m i c a . / >. I/M/ sechestru era constituit cu ocazia unui proce-: arc sc purta asupra ll lucru i a aprut n e p o c a clasic. Prile a l i a t e n p r o c e s sc nelegeau cu o a km. persoan s d e p u n lucrul n pstrare la un ter. ter c a r e va a v e a obligaia s pllliuc lucrul celui care va ctiga p r o c e s u l . Depozitul s e c h e s t r u arc u r m t o a r e l e c a r a c t e r e : n) presupune transmiterea lucrului cu titlu de posesiune i nu simpla deteniune la depozitul o b i n u i t ; b) sc p o a t e transmite att posesia lucrurilor m o b i l e ct i imobile. La depozitul fnuit obiectul il constituia n u m a i lucrurile m o b i l e ; c) resiuuirea lucrului sc va face celui c a r e va ctiga la terminarea procesului, depozitul o b i n u i t lucrul sc restituia n u m a i d e p o n e n t u l u i la cererea acestuia, mpotriva depozitului s e c h e s t r u a existat o a c i u n e special n situaia c n d Iul nu restituia lucrul n u m i t actio setjitesrraria depositi.

5, C o n t r a c t e l e - c o n s e n s u a l e Contractele c a r e se formeaz consensu (sau d o a r solo consensu) au fost rctrtliioscute n dreptul r o m a n la o e p o c nc n e p r e c i z a t i o c u p un spaiu impor tant in e v o l u i a accsluia. A Urmarea contractelor consensuale n viaa juridic a Romei repre/im rspunml lerm al unei societi dinamice i toi mai libere, la formalismul excesiv strvechi il vechi, pc c a r e celelalte tipuri de c o n t r a c t e (litteris, bazaie pe scrisuii sucrainen||jle; verbis, bazate pe formule verbale s o l e m n e ; reale, ntemeiate pe reiuisiunea lucrului)!! p r e s u p u n e a u , fiind s a n c i o n a t e , de altfel, de ius civile, Qturititun. , C o n t r a c t e l e c o n s e n s u a l e au fost, d i m p o t r i v , precizate dc jus geniitun, pro venind din practicile j u r i d i c e uzuale i c o m u n e ale p o p o a r e l o r civilizau - . Noile trsturi angajate de contractele c o n s e n s u a l e (trsturi favorizate dc fllosofia stoic g r e c o - r o m a n i de stoicismul natural) s u n t : ncrederea i libcrInlca, fidelitatea fa de partenerul contractual, onestitatea comercianilor i spir itul de coresponsabililate*. Aceste d o m i n a n i e nu au d u s la dezavuarea vechii leze ii nuda pactn uctio tuw nascitur", d e o a r e c e i consensualismul p r e s u p u n e ndeplinirea u n o r condiii care descriu c h i a r prin ele nsele cele cinci irs.uui i fundamentale ale acestui lip dc c o n t r a c t e : tormureu c o n t r a c t e l o r se face consensu: - se p o t ncheia i ntre pri a b s e n t e ; - sunt c o n t r a c t e s i n a l a g m a l i c e (bilaterale); - suni bazate pe oferte reale; - suni c o n t r a c t e dc bun credin.

Faptul c nu p r e s u p u n (penlru ncheierea lor) nici remiterea bunului, nfl formaliti s o l e m n e ori s a c r a m e n t a l e verbale sau scrise, n s e a m n c truiisfornjf elementul intenional,, voina (exprimata prin consimmntul prilor), intr-ot itabil lege (iegem interpartes). A c e a s t caracteristic f u n d a m e n t a l o fost] luat i de legiuirile civile m o d e m e , care au impus-o cu rang dc principiu n norrj unora dintre codurile civile (ari. 9 6 9 C o d civil romnesc, respectiv art, 1134:( civil n a p o l e o n i a n ) . Contractele consensuale sunt bilaterale (sinalagmaliec) pentru c fiecare pa c o n t r a c t a n t are obligaii corelative celor ale contractantului, fiind in acelai t creditoare i debitoare. Astfel, vnzarea-cumprarca, nchirierea i societi contracte sinalagmaiice perfecte, pe cnd mandatul este un contract sinalag imper-fect, fiind o excepie dc la principiul relativitii c o n t r a c t e l o r - res | alias acta D e o a r e c e lipsesc formalitile e x o r b i t a n t e p r e s u p u s e de celelalte categ contracte, cele c o n s e n s u a l e pot fi n c h e i a t e i: prin scrisori (per epistolant); prin i n t e r m e d i a r i sau m e s a g e r i (per nimtius), dac c o n s i m m n t u l ( a fost valabil e x p r i m a t , iar c e l e l a l t e c o n d i i i s t a t u a t e de n o r m e l e roman satisfcute. Contractele consensuale sunt contracte barate pc oferta reala. Dac unul < contractani nu-i execut obligaiile contractuale, pentru c acesta din i putea o p u n e excepia dc neexecutare a contractului (excepia nan aclimple trartus). Aceast ofert real reprezint chiar vemntul contractelor sinalag i se exprim p n n principiul executrii ,.act pentru act", principiu preluat i dc U| legislaii civile m o d e m e (art. 24n din C o d u l civil german). Acest nou pnncip completeaz pe acela al consensualismului (nutius consensus) i mpreun cu ta il dezavueaz pc acela formalist, d u p care contractele trebuie interpri funcie de declaraiile fcute de pri n momentul ncheierii. Scxlus P o m p e Domitius Ulpianus au exprimat clar uceasl consecin a nlturrii formalismul favoarea consensualismului, a inteniei prilor i a ofertei reale (.., in emptist venditis. pvtius in quod actinii quam id quod dictam sit sequendum est). C o n t r a c t e l e c o n s e n s u a l e sunt c o n t r a c t e de bun-credin, deci judeci din litigiul contractual H sunt R E C U N O S C U T E puteri nelimitate formal (ngrdii de probele a d m i n i s t r a t e in c a u z i dc regulile h e r m e n e u t i c i i , interpretrii I ridice) in identificarea veritabilei intenii c o m u n e a prilor contractante. n < aciunilor liouaejidei. Astfel, iudex va analiza c i r c u m s t a n e l e ncheierii con elor, pentru c formularea aciunii i permite, c o m p o r t n d elaus de bun-i i vu putea chiar recalifica contractul n funcie de intenia real a prilor (d . ii probe) i nu de d e n o m i n a i u n e a contractului (de felul c u m prile au ne I t u i n i i i k v e ) Fiind c o n t r a c t e de b u n - c r e d i n . iudex Ic va putea j u d e c futli in . L I - principiul echitii, astfel putnd opera o c o m p e n s a r e a datorii ciproco alo prtilor, dac i s-ar p r e a echitabil. Aceasta este o posibilitate pi
!

iu r
" I M

Inimii

Hctu

lunii v A miii.

"im
i iu

i'

UI..H

11 ..Ml;
' . 1

. I lll u

" M, Talamaricu. op , ,i l,i*2.U,

IV.

u In vedere chiar i u n e l e legiuiri civile m o d e r n e (art. 9 7 0 C o d civil r o m n ) . n 'mea cat dalii dc e o n l r a c l e dc b u n - c r e d i n , index a v e a i alie posibiliti de tfiMiiirc a principiului echitii n raporturile c o n s e n s u a l e , i a n u m e ; l a n c i o narea viciilor de c o n s i m m n t (dotus maius, errorac met im. vis)} reconsiderarea c o n t r a c t u l u i prin p r i s m a p a c t e l o r ulterioare a d u g a t e t o n ei ului dc baz; reducerea ( s u b aspectul msurii puniiunii) clauzelor penale; a c o r d a r e a u n o r t e r m e n e de graie (dilatorii) p e n t r u e x e c u t a r e a obligaiilor Widivi- iu vederea salvrii canLractului (lex conttactus). Aadar, contractele c o n s e n s u a l e iau fiin prin s i m p l a realizare a acordului dc in|. tr a fi necesar, aa c u m e r a in cazul c o n t r a c t e l o r formale, ca acest acord mbrace o a n u m i t a form s o l e m n , ori s fie nsoit de r e m i t e r e a material a J rului (ca n cazul c o n t r a c t e l o r r e a l e ) . C o n t r a c t e l e c o n s e n s u a l e reprezint o eepie dc la r e g u l a ex nittlo pacto, actio nou nasciinr1"" (dintr-un s i m p l u ct, nu se n a t e o a c i u n e ) . Caracterul formal a disprut n cazurile c o n t r a c t e l o r c o n s e n s u a l e , n sensul c nle c o n t r a c t e sc formau fr ndeplinirea vreunei a n u m i t e forme, i a n t r a c t e l e consensuale reprezint forma cea mai evoluat pe care a cunoscuttehnica de creare a obligaiilor n dreptul roman. Dac materia con tracletor solemne c dominat dc un formalism riguros, iar c e a a contractelor reale este marcat Iui de forma remiterii lucrului, contractele c o n s e n s u a l e se formeaz exclusiv pc leu manifestrii de voin a prilor, fiind un e x e m p l u gritor de subiectivare a L tclor juridice- Aceast linie de evoluie va deveni de altfel proprie i pentru alte iMiluii sau figuri juridice, aa nct, n epoca lui Justinian, drepl uri Ic subiective, fie iso-nalc, fie r e a l e . s e vor configura ca efecte ale simplei manifestri de voin, Nu n t m p l t o r n dreptul p o s t c l a s i c , c u v n t u l contractul are inelesul dc umvciiie d e s t i n a t s c r e e z e obligaiuni, Stadiul evoluat pe c a r e tehnica de e l a b o r a r e a obligaiilor le-a atins in cazul 11 mii actelor consensuale se exprim i n aceea c ele suni prin excelen convenii in i K T . i t o a r e dc ubligaii i nu presupun, n m o m e n t u l formrii, efectuarea vreunui iii i material. La c o n t r a c t e l e reale remiterea lucrului constituie una din condiiile f u m . u i i c o n t r a c t u l u i i n u m a i r e t r a n s m i t e r e a lui s e face n e x e c u t a r e a u n e i Obligaiuni Ca atare, in eatlrul eoni raclelor reale se fac d o u operaiuni materiale, din numai una dintre ele constituie efectul unei obligaiuni. D i m p o t r i v , la eon ii ,u ( d e consensuale, loate operaiunile materiale suni generate de convenia prilor li sc fac n e x e c u l a r e a obligaiilor n s c u t e din a c e a c o n v e n i e Teoria g e n e r a l n nlil i gal ii lor, aa c u m este elaborat de ctre legiuitorii m o d e r n i , c o r e s p u n d e ntru I fizionomiei contractelor consensuale, ele ntrunind n cel mai ituli grad cai IK icrele u n o r figuri j u r i d i c e abstractizate i s i m e t r i c e . A c o r d u l d c voin, care c a r a c t e r i z e a z c o n t r a c t e l e c o n s e n s u a l e a v e a totui i un caracter formal in sensul c cei sraci trebuiau s sc s u p u n condiiilor impune I ri bogai. ( uvinlele acord de voin se folo.se.se iu c.i/nl de fa iuli nu ilublii 1 VI Hanga, M, JacoiA. op. cit.

160
s e n s . Un prim sens, respectiv cel formal, este elementul care transforma acordul M voin In c o n t r a c t . n al doilea s e n s , v o r b i m de caracterul formal al acordului dj voina pentru a urta ca ntre c a t e g o r i a sociala d o m i n a n t a i cei sraci nu r n j exist un a c o r d dc voin liber. C o n t r a c t e l e c o n s e n s u a l e nu e r a u o m o g e n e . C e l e patru specii diferite - v.lnM re, n c h i r i e r e , societate i m a n d a t - au fost g r u p a t e n d o u categorii d i s t i n c t * ! ! - prima c a t e g o r i e c u p r i n d e : v n z a r e a (venduo emplio) i nchirierea ( l o c a i u n c a - locatio-conductio). Aceast prim c a t e g o r i e se c a r a c t e r i z e a z prin faptul c p r e s u p u n e exi invariabil a unei contraprestaii ce c o n s t ntr-o s u m de bani (pretium), c a r e prile au interese c o n t r a s t a n t e (o parte u r m r e t e creterea preului v sau locaiunii. iar cealalt parte d o r e t e contrariul). - a doua categoric cuprinde: societatea (societus) i m a n d a t u l (mandatum). C a t e g o r i a a c e a s t a sc c a r a c t e r i z e a z prin faptul c ncheierea contra clcloj s u p u n e luarea in c o n s i d e r a i e a p e r s o a n e i c o c o n t r a c t a n t u l u i in afara c a d r i l strict c o n t r a c t u a l (este format din c o n t r a c t e ce se i n c h e i c intuim personm fiind c o n t r a c t e intuitu personoe. p r o d u c drept c o n s e c i n e , pe de o parte, r e T biiitatea unilateral a lor (la dispoziia fiecrei pri contractante), pe de alt p i l intransmisibilitatca lor la s u c c e s o r i (nun tis causa - pentru c a u z dc moartcMH a s e m e n e a n c h e i e r e a lo, prin doi, c o n d u c e la nulitatea absolut, iar aciune ( j H c a r e sunt s a n c i n n a t c este p r e v z u t i eu p e d e a p s a infamiei. T o a t e aciunile aplicabile c o n t r a c t e l o r c o n s e n s u a l e au aprut dup legea W butia, dar cu siguran nainte de nceputul secolului I .e.n., d e o a r e c e ele f g u f l z pe lista t r a n s m i s de ctre C i c e r o i pc c a r e , nc relateaz m a r e l e orator, a ( j f l oscut-o i Quintus Mucius Scaevola. In dreptul poslclasic a fost sancionat i cel dc-al cincilea contract c o n s e emfiteoza - sau contractul emfileotic. Natura juridic a emfiteozet a fost mult controversat. Unii jurisconsuli au vzut in emfiteoza o vnza.e, iar alii o loca ' np.ii utul '/.<: i-a conferii regimul juridic de contract consensual distinct. C o n t r a c t u l dc v n z a r e - c u m p r a r c (venditio-emptio) Vunzarca-cumprarca este contractul prin care o persoan numit vnztor/! ditor) sc oblig s predea p o s e s i u n e a linitit a unui lucru (merx) attei pers: nu-mit c u m p r t o r (emptor). care la rndul ei sc oblig a plti o s u m d e l i i mnit pre (pn num), adic a transmite proprietatea unei cantiti de metal *^BJ V n z a r e a r o m a n este deci g e n e r a t o a r e d e obligaii. Contractul dc vnzare-cumprarc nu a fost, de Iu nceput, un contract c o r t S o H ci a devenit astfel abia dup c e a trecut printr-o lung evoluie, mai nti sub forma mancipaiuni cnd vnzarea este translativ de proprietate, iar apoi a unei stipula|uint ' ttcearc din pri promind prin contract verbal ndeplinirea obligaiei sale).

un4

* C. Tbmulcscu. op. cit.pag.234

161
Iniial sc cunotea d o a r operaia clc s c h i m b ; o p e r s o a n ddea un lucru peniru primi n loc all lucru. D e o a r e c e obiceiul care a p r e a cel mai frecvent n aceast >r raie de s c h i m b erau vitele, acestea au avut rolul primei m o n e d e . A c e a s l a se plic prin aceea c romanii aveau ca principal avuie, n acel timp, vitele. Mai tiu ins, locul vilelor a fost luat dc m o n e d a dc aram. V n z a r e a ca atare, a p a r e In n .stadiul n care lucrul este transmis n schimbul unei sume dc bani, i a n u m e , aci cantiti de metal Deci p r i m a v n z a r e a fost o m a n c i p a i u n e . Wmzurea-niancipafiime a aprut n m o m e n t u l c n d m o n e d a era de metal u, pentru c m a n c i p a i u n c a consta n cntrirea a r a m e i . V n z a r e a sc confunin acest caz cu m a n c i p a i u n c a , cci. o parte transmitea lucrul miuicipi in sehimnl unei cantiti de a r a m , c a r e era cntrit i care r e p r e z e n t a preul. n acest n. predarea lucrului avea loc c o n c o m i t e n t cu plata preului. Aceast vnzare lud translativ de proprietate, nu ntea obligaii ntre pri. Deoarece mancipaiunca era un act solemn, momentul formrii actului coincidea executarea sa, transmiterea metalului cc constituia preul fiind o condiie dc forma acesteia. Aceast unitate dintre formarea vnzrii i executarea sa, producea ncajun11 nai ales atunci cnd cumprtorul nu putea tace ptala pc loc. De aceea, pentru a [Nu a formarea vnzrii de executarea ei, romanii au elaborat procedee mai adecvate. Necesitile economice au impus deci separarea n itmp a celor dou acte - predarlucnilui i plata preului, pentru ca vnzarea - mancipaiune nu se mpac cu ideea credit. Aa s-a ajuns la vnzarea- st ipulaiune, tmns fon nandu-se din mod de dobnIrc a proprietii, nlr-un mod dc a se obliga. Uneori este nevoie ca o persoan s ineasc preul, iar predarea bunului s aib loe mai trziu (de exemplu atunci cnd micii o recolt nc neslrns sau chiar o recolt viitoare). Altcon, unele interese elice reclantau posibilitatea ca preul s lie pltii ulienor predrii lucrului, [lin aceste motive, s-a recurs la d o u s l i p u l a t u n i : iiititr-osttpulaliune, vnztorul slipula plata preului; tu mir-o alt stipulaiunc, c u m p r t o r u l stipula predarea lucrului. Cu alic cuvinte, vnzarea avea loc prin d o u c o n t r a c t e verbale, i n d e p e n d e n t e til fa de cellalt. Prin aceste c o n t r a c t e se n t e a u d o u obligaii s e p a r a t e , pectiv obligaiunea plii preului i obligaiunea de p r e d a r e a lucrului. Transmiterea proprietii avea loc printr-o tnancipaiio, respectiv o traditio, p cum lucrul vndut fcea paite din categoria rei' nuiucipi sau res nec niancipi. I ia vnzarea-slipulaiunc, care constituia d o u c o n t r a c t e formale i sepaIfclc, s-a ajuns la v n z a r e a - c u m p a r a r e a c o n s e n s u a l 1 " . V n z a r e a c o n s e n s u a l a - l>. > mai nti tn d o m e n i u l dreptului public, c n d stalul vindea prizonierii de ll/liui ca sclavi. Slatul vindea sclavii la licitaie eelui care pltea mai inull. fr a ti ecesar ca acordul dc voin s fie e x p r i m a i mir-o anumit form Aeeasl simpli (ore n efectuarea vnzrilor rezult din laplul c v n z t o r era cel mai m a r c | i m p : ictar de sclavi, statul r o m a n , sic cenzorul c a r c e f e e t u a vnzrile nu putea fi n u l s respecte formele existente, Cu timpul aceste reguli favorabile statului au nceput s se aplice i v n z r i l o r d e sclavi efectuate d c soldaii r o m a n i t apoi a u I generalizate, fiind trecute i n dreptul privat. AP Gifford, R. V illers. Droit romain ewtcien droii'/rnn^m. II. I'atis. I')76, pup I tti

1
162

D e o a r e c e stipulaiunea a un c o n t r a c t formal i dc aceea greoi, comerul ciin. se d e z v o l t a s e ntre timp, a m p i n s la prsirea vnzrii s t i p u l a i u n c i trecerea li vnzarea consensual. Faptul c vnzarea-consensual a fost precedai l de vnzarea prin s l i p u l a | i u este confirmat i dc fizionomia ic m i c iului prin care r o m a n i i au definit v n z a f l f l c o n s e n s u a l : emptio vedditio"*. A< cast dubl d e n u m i r e se explic, n opinia profesorului Emil Moleu, nurttfl prin faptul c naintea apariiei c o n t r a c t u l u i c o n s e n s u a l , v n z a r e a s-a fcui JM MI d o u stjpulaiuni, r e u n i t e n v e d e r e a realizrii unui singur s c o p . Iniial, pretorul peregrin ar fi sancionai vnzarea consensual dintre p e r e g r i n i cetenii r o m a n i , pentru ca a p o i , p r e t o r u l u r b a n s s a n c i o n e z e prin aciuni dl b u n - c r e d i n i v n z a r e a c o n s e n s u a l d i n t r e ceteni. n timp, contractul de v n z a r e - c u m p r a r c c o n s e n s u a l se p l a s e a z , d u p l e f l H Aebutia, adic d u p apariia c o n t r a c t u l u i de mutuum i fsducio. d a r nainte dl apariia c o m o d a t u l u i , depozitului i gajului. ntreaga evoluie a contractului de vnzare-cumprarc, trebuie s fie pus n legtur cu transformrile economice, instituia juridic reprezentnd forma jur ulu a sub c a r e se p r e z e n t a u relaiile e c o n o m i c e i de schimb din acea e p o c istoric. Pe l n g condiiile g e n e r a l e de c a p a c i t a t e i m p u s e prilor, contractul dc vilrv z a r e - c u m p r a r e p r e s u p u n e a i satisfacerea unor condiii proprii, eseniale, cur* r e p r e z e n t a u e l e m e n t e l e constitutive a l e vnzrii n dreplul r o m a n . Elementele vnzrii erau: a)- c a p a c i t a t e a prilor c o n t r a c t a n t e (capul); b)- c o n s i m m n t u l (consensus); c ) - b u n u l v n d u t (rea, sive rnerx); d ) - p r e u l vnzrii (pretium). a)Capacitatea vnztorului i a cumprtorului (caput) De principiu p e n t r u ca v n z a r e a s fie valabil ncheiat, vnztorul t r e b u i e i l a i b c a p a c i t a t e a de a nstrina b u n u l , de a-t aliena cu titlu o n e r o s . Tot de principiu, c u m p r t o r u l u i i se cere c a p a c i t a t e a de a sc obliga, deoar el va plti un pre pentru b u n u l a c h i z i i o n a t . In dreptul lui Justinian, aceste c o n d i i i g e n e r a l e sunt c o m p l e l a t c cu o serie restricii speciale, sancionate din raiuni diferite, p r e c u m : - p r o t e j a r e a u n o r categorii de i n c a p a b i l i ; - asigurarea incompatibilitii funcionarilor superiori ai statului; - evitarea degradrii m o r a l e a nobilimii; - n l t u r a r e a t e n d i n e l o r c o n c u p i s c e n e i (a d e l a p i d r i i ) n rndul adniimslra-torilor publici; - asanarea moral a pturilor o n o r a b i l e care trebuiau s se fereasc dc infojjfl d e z o n o r a n i a i e x t r e m d e ruinoasa luare d e m i t 1 " . b) -Consimmntul prtilor la vnzare (consensus) " N . Corodcanu. Curs de drept roman. Bucureti, t W . pag. 9. -'" A.E. Giffbrd.R. Villcrs.op. Cit pag.137

163 Contraelul dc van z a r e - c u m p r a r e e s t e un c o n t r a c t c o n s e n s u a l (solo coritiiia.l Eventualele formaliti p r e c o n i z a t e dc pri a fi prezente (nscrisuri, martori) iu iloar o p u r v a l o a r e p r o b a l o r i c . i G a i u s i J u s t i n i a n i ali j u r i s p r u d e n i au urprins acest principiu voluntar, consensual ist. Principiul acesta semnific faptul tJI, pentru a fi perfect o vnzare, ea nu are n e v o i e dc formaliti sau nscrisuri, ci ' amplul a c o r d dc voin n c c o n d i i o n a l i irevocabil al prilor cu privire la inul nstrinat (res, mer.x) i la pre (pretium)'*', Deci contractul dc v n z a r e - c u m p r a r e sc forma din tnomeiKul Stabilirii acor dului rle v o i n e i dc a c e e a , trebuia ca, c o n s i m m n t u l s existe n m o m e n t u l ncheierii contractului, cnd prile se legau n m o d definitiv. n m o d excepional, ie adm ilea ca acest contract s s e formeze ulterior, tn dreptul I u i J u sl ini an gsi in un Ht special cnd vnzarea sc formeaz ulterior acordului de voin asupra obiceiului I preului, i a n u m e atunci cnd prile s-au neles s redacteze un nscris YtiuliUo cum scriptura3" . Pn la r e d a c t a r e a nscrisului, prile p u t e a u s sc dezic, p u t e a u renuna la imii act, iar atunci cnd prile nu s-au neles s r e d a c t e z e un nscris - vettdiiio Bn* scriptura - v n z a r e a lua n a t e r e odat cu a c o r d u l de voin al prilor. <:) - Bunul vndut sau obiectul - res, merx l'rincipiul general valabil att n dreptul r o m a n de la epoca justinian, ct i n llieptul civil c o n t e m p o r a n , este unul de esen libcrtarian: orice bun aflat n llrcuitul juridic civil p o a t e s fie obiectul acestui contract, fr a conta subdiviziu nile < rora el a p a r i n e n m o d efectiv***. fn cazul vnzrii, existau cteva situaii aparte, i a n u m e : putea fi vndut i lucrul altuia, deci un lucru care nu aparinea vnztorului. p>Luircce sc p r e s u p u n e a c acesta, pn la p r e d a r e a lucrului, puica s d e v i n Dfuprictar. A c e a s t posibilitate deriva din fapiul c efectul vnzrii c o n s t a in a Hi obligaii i nu n transmiterea proprietii, care avea loc ulterior stabilirii acor dului dintre pri, in cazul n care v n z t o r u l nu-i p r o c u r a lucrul pe care-1 vnhiic, pltea d a u n e . n sistemul de drept n care v n z a r e a era translatv de propriIc, o a s e m e n e a v n z a r e a lucrului altuia era nul. obiectul vnzrii puica f nu n u m a i un lucru prezent, ci i unul viitor. Recolta rjlloare putea s constituie obiectul unei v n z r i : n acest c a z . naierca obligaiei ilr p r e d a r e a lucrului d e p i n d e a dc obinerea accslei recolte. Era c u n o s c u t etnptut I \prrntac c u m p r a r e a unui lucru care este sperat i ctnptio spei - c u m p r a r e a nnei. n cazul n care se cumpra sperana, cumprtorul era obligat s plteasc iul. fiind vorba de vnzarea speranei i nu a unui lucru ( d e exemplu: sc c u m p r jlele pe care-1 va p r i n d e pescarul care a r u n c plasa n a p ) . puica il v n d u t i un lucru incorporai ( c u m era dreptul de emfiteoza sau de
Miner fie ie).

fl.uus 3.139. M Jacot, Conflictele de legi n imperiul roman, n Studii clasice. Bucureti, VII, l'Wf.

164 Dreptul lui Justinian s-a a r t a t a fi pennisiv i eu nstrinrile de uzufrucluriajl dc posesiuni utile, d a r n - a penii is c u m p n i r e a propriului bun; aceasta nu nsemnul c le era refuzat coproprietarilor achiziionarea ntregii proprieti; ei pueau vi u c u m p e r e , fr nici 0 ngrdire, d a c sc nelegeau cu ceilali c o p r o p r i e t a r i , prttij pe care il plteau fiind ns. direct proporional cu partea ce exceda cotei lof ideale, m a t e m a t i c e . d) Preui bunului vndut (pretium, tncrx) Al patrulea e l e m e n t constitutiv al contractului de v n z a r e - c u m p r a r c preul. Acest c o n t r a c t nu este gratuit i n acelai t i m p nu este unul dc schi (permutat kt} n care coti traprest ai a nstrinrii poale consta in alt bun 1 vnzrii este calculat n bani. Preul, c deci s u m a de bani pc c a r e c u m p r t o r u l ircbuie s o plteasc vn torului. Preul, in dreptul r o m a n , trebuie s n d e p l i n e a s c u n e l e c o n d i i i : - s fie real - venim. Preul nu este real a t u n c i c n d este simulat sau nescri liste simulat atunci cnd prile l-au ireeui de form n contract, vnztorul ncav intenia s-1 cear, iar c u m p r t o r u l s-1 plteasc. Actul poate fi totui valabil d o n a i u n e , d a c sunt n d e p l i n i t e condiiile cerute pentru un astfel de act. Pre nu este teal cnd esle n e s e r i o s , adic p e n t r u un luciu de m a r e v a l o a r e s e p r e t f un pre d e r i z o r i u ; - s fie determinat - certum. Preul trebuie s fie determinat sau determinabil m o m e n t u l ncheierii c o n t r a c t u l u i , in d r e p t u l lui J u s t i n i a n , preul sc c o n s i d e r este certum, atunci c n d prin contractul de v n z a r e se p r e v e d e c pcrul va 111 la a p r e c i e r e a u n e i a treia p e r s o a n e , iar d a c aceasta nu c o n s i m t e s fixeze pre v n z a r e a nu are loc, ta fel ca i n c a z u l cnd nu s-a d e t e r m i n a t preul; - s c o n s t e a in bani - pecunia numeraia. D a c preul nu ar c o n s t a n bani intr-un alt lucru, v n z a r e a n-ar mai d o b n d i o identitate proprie t s-ar conf cu s c h i m b u l (permutatio rerum); - s fie echitabil -justum in dreptul clasic caracterizat prin libertatea n grdit de a c o n t r a c t a , r o m a n i i nu au c u n o s c u t ideca de leziune, astfel n c t : tucru putea fi vndut la orice pre, n p a g u b a fie a vnztorului, fie a c u m p r a t e lui. J u s t i n i a n , i n t c r p o l n d d o u constituii ale lui D i o c l e i a n . a hotrt ca ori cte ori va fi avui loc o laexio enormii - o p a g u b excesiv, adic un lucru va vndut pe un pre care nu r e p r e z i n t nici j u m t a t e din valoarea lui, vnztorul putea c e r e a n u l a r e a vnzrii cu restituirea preului, c u m p r t o r u l trebuind p l t e a s c diferena dintre preul pltit i preul care trebuia s fie pltit. Leziun r e p r e z e n t a o m s u r dc p r o t e c i e n favoarea celor sraci, d e o a r e c e se c o n s t a c ranii e r a u nevoii s-i v n d p m n t u l n s c h i m b u l u n o r preuri IM le no fapt cc d u s e s e la r u i n a r e a loial a acestora, Efectele vnzrii. C o n t r a c t u l de v n z a r e - c u m p r a r c era un c o n t r a c t sinulagmatic, perfect, adi ntea obli.ua-ii n sarcina a m b e l o r pri, din niomeiiiul ncheierii iui, astfel c: I. - vnztorul era obligat s pstreze lucrul, s-1 predea i s garanteze pen acel lucru; Im Iute il,

(ilft i n tir|

vr iui

m u p m rin
flln hei nu li.ii mu

Iun

165

1. - c u m p r t o r u l era obliga? s plteasc preul datorat v n z t o r u l u i , sa Bateasc cheltuielile pe care le-a iacul v n z t o r u l cu pstrarea lucrului, atunci ncl c u m p r t o r u l a ntrziat s-l ia n primire, i s plteasc d o b n z i la preul tpliit, din m o - m e n t u l ctlnd lucrul vndut a fost predat, t. Obligaiile vnztorului Krau c o n c r e t i z a t e n formula lui twi tradere et pur gri dala mah. Paul: ob cvictiottcm sc obligare, possessian-

a) Obligaia de a pstra lucrul V n z t o r u l era obligat s aib grij dc lucrul ludul pan la remiterea lui cumprtorului, ca s hu dispar ori s se deterioreze, nul responsabil dc greelile sale. D a c lucrul pierea, fr ca vnztorul s fie Inovat, avea totui dreptul la pre, dei c u m p r t o r u l nu ar fi primit lucrul respec i, Deci riscurile pierderii fortuite erau s u p o r t a t e dc c u m p r t o r - emptoris est rictilum. Aceast soluie cu adevrat curioas, a fost criticat c h i a r dc r o m a n i , motivul c n cazul pierderii fortuite a unui lucru, regula era res perii domino, t pn ia p r e d a r e a lucrului dominusem v n z t o r u l : principiul riscurilor supor te dc c u m p r t o r era nedrept i permitea vnztorului s-i p r o c u r e un beneficiu leit. Dc a c e e a el ar irehui s suporte p i e r d e r e a i nu c u m p r t o r u l 1 4 1 . Regula emptoris estpericulum (riscurile sunt ale cumprtorului) nu se aplica dac: -vnzarea era c o n d i i o n a l a , c a z n care sc face distincie ntre d e t e r i o r a r e a ori ierderea total a lucrului, D a c pn la realizarea c o n d i i u n i i lucrul a disprut, flnzarea nu avea loc, deci nu se p r e d a lucrul i nu se pltea nici preul, in cazul cienorrii, v n z a r e a lua fiin, riscurile fiind s u p o r t a t e dc c u m p r t o r . n cazul Vnzrii lucrurilor quaepondere, numere, mensurave constant, riscul nu m a i era uportat de c u m p r t o r ; - vnztorul era vinovat de p i e r d e r e a lucrului; - r s p u n d e r e a vnztorului era p r e v z u t prin c o n t r a c t ; - vnztorul fusese pus n ntrziere. In a c e s t e u l t i m e trei cazuri s e a p l i c a regula venditoris est perkulum. b) Obligaia de a preda lucrul (rem praestare). Vnztorul era obligat sa pre dea posesiunea linitit a lucrului, adic asupra lucrului s nu sc formuleze pretenii dc ctre o alt persoan. In dreptul r o m a n , vnztorul nu era obligat la dare. ci numai la vacuam possessionem tradere. V n z a r e a , n e p r o d u c n d transferul roprictii, era necesar s fie u r m a i d e manei paiunc sau iradiiune. Vnztorul nu era dator s transmit proprietatea lucrului, ci n u m a i posesiunea linitit, vnzarea Tind considerat ca un j u s t titlu pentru u z u c a p i u n e . ns aceast posesiune linitit ticbuia s asigure folosina complet i durabil a luciului vndut. Totui vnztorul em obligai s transmit nsi proprietatea lucrului vndut atunci cnd: - v n z t o r u l era propri etar q u i r i t a r al lucrului vndut, c a z n care trebuia s Iransmit p r o p r i e t a t e a lucrului prin mancipatia sau tradiia, astfel ne transmind cumprtorului toate drepturile ce le avea asupra lucrului ar fi c o m i s un d o i ; - prile au p r e v z u t prin contract ca v n z t o r u l s transmit p r o p r i e t a t e a lucrului v n d u t .
1,1

CA, Cannaln, Studia rt documenta iustortae et iuris. Roma, 1966, pag, 63.

i6U V n z a r e a r o m a n are deci u n e l e particulariti: - din m o m e a m ] ncheierii conlraeiului de vnzare,riscurile pierderii l u c n j j H c a d in s a r c i n a c u m p r t o r u l u i ; - v n z t o r u l nu este obligai n p r i n c i p i u , s transfere p r o p r i e t a t e a l u c r a m v n d u t ci s p r e d e a d o a r p o s e s i u n e a linitit a acestuia. A c e a s t situaie favorabil p e n t r u vnztor decurgea din faptul c cel unii m a r e v n z t o r dc sclavi a fost stalul i dc aceea s-au stabilit reguli in avantajul sau, n dreptul clasic, odat cu ncetarea marilor rzboaie de cucerire, cnd mimm) sclavilor prizonieri dc rzboi s c a d e foarte m u l t , sc p o a t e vedea c u m stai nl u a d o p t u n e l e m s u r i n favoarea c u m p r t o r u l u i i a g r a v e a z obligaiile v n H torului. Vnztorul era obligat s dea nu numai lucrul ci .i frudele sale. adugii lin i tot c e e a cc m r i s e v a l o a r e a , c u m p r t o r u l beneficiind de principiul inclu Iii a d a g i u l : aduspericulum est, etus et commodum esse debet. c) Obligaia de garanie i p e n t r u viciile a s c u n s e . V n z t o r u l era obligat s rspund penlru evicinni

Obligaia de a rspunde pentru eviciunc. Prin e v i c i u n c se nelege dcpo.u darea parial sau total a c u m p r t o r u l u i b u n u l u i mpotriva voinei sale, deptjjjfl d a r e c o m i s dc ctre nsui v n z t o r (eviciunc prin fapt proprie) sau de ctre MII ter ( e v i c i u n e p r i n fapta altuia). D e p o s e d a r e a de drept a v e a loc pe calc pi idn Pe baza obligaiei de g a r a n i e , c u m p r t o r u l se putea ndrepta mpotriva vn/fl torului, c a r e nu 1-a a p r a t , ori nu 1-a p u t u t apra contra terului care I -a ev ir"" Mijlocul pc care l avea c u m p r t o r u l , attu timp ct v n z a r e a sc fcea prin r. ciputio, etnactio uuctoritalis c o n t r a v n z t o r u l u i . D a c vnzarea avea loc I U N peregrini, care nu aveau a c c e s la mancipatio. nu sc ntea actio audoritutis.M se recurgea la o stipulaiunc, in baza creia vnztorul se obliga s restituie preui primit sau dublul acestuia, d u p c u m era v o r b a de res nec mancipi sau dc i< > mancipi. Aceast a c i u n e se n u m e a actio ex stipulaii duplac. C n d v n z a r e a a devenii c o n s e n s u a l , s-a folosit tot stipulaiunea prin CM v n z t o r u l se obliga la garanie pentru c a z de eviciunc. La R o m a . folosirea ac** tor stipulaiuni d e v e n i s e att de frecvent, nct i n cazul n care nu se fcuse, || p r e s u - p u n e a c prile au uilai -0 fac, iar cumprtorul II puica obiiga ie vain, .1 lor prin actio empti, s fac stipulaiumte. Aadar, stipulaiuni le deveniser oblijutlorii pentru ea mai trziu s devin subnelese i adm empti s sancioneze || obligaiunea de eviciunc. Abia in epoca clasic, obligaia de eviciunc a devenit lift efect al contractului dc vnzare, pn atunci rezultnd din alic acte (mancipuiunij

apoi stipulaiunc).
R o m a n i i au c u n o s c u t deci trei m o d u r i de a sanciona obligaiunea de garanii pentru eviciunc: - actio uudoritatis; -actio cx stipulatu duplac: - adia empti. Aceste trei aciuni nu s-au nlocuit una pe alta, ci au fost folojfl o n c o m i t c n t , d u p caz, ns treptat locul a fosl c e d a t lui actio empti. D a c iimlL
3M

P r . Dcax. Contracte civile. Ed Lumina Lcx, Bucureti, 2000, pag. 214.

167 torul t u r b u r a p o s e s i u n e a , ori vroia sa-! c v i n g pe c u m p r t o r , acesta din A avea ta d i s p o z i i e o excepia rei vendifae et traditae. Obligaia de garanie mpotriva viciilor ascunse. In dreptul vechi r o m a n nu U sancionate dect d o u a a - n n m i t e vicii ce priveau o suprafa de teren si unie in cazul vnzrii m a n c i p a i u n c : prin actio de modo agri (aciune relativa la suprafaa terenului) era sancionat ui cnd suprafaa terenului vndut era mai m i c d e c t c e a pe care o d e c l a r a s e 'Storul (prin plata la dublu pentru diferena ce l i p s e a ) ; - prin actia auctonttstis ( a c i u n e n garanie) era sancionat cazul cnd un n fusese vndut uti aptdnus tnoximus - liber de orice sarcini, iar u l t e r i o r se icopcrise c era grevat cu servitute (caz, n care c u m p r t o r u l putea fie s teze vnzarea, fie s cear v n z t o r u l u i s-i restituie o parte din p r e ) N S , In e p o c a clasic, v n z t o r u l r s p u n d e a p e n t r u vicii n d o u situaii: - c n d tcuse declaraii false, atribuind lucrului caliti pe c a r e nu le avea; - cnd nu d e c l a r a s e viciile, dei Ic c u n o t e a . Se c e r e a ca viciul s preexiste vnzrii, s fie a s c u n s i nu a p a r e n t , s nu fie oscut de c u m p r t o r , iar vnztorul s fi tiut de e x i s t e n a lui.Pentru viciile ccarate d c v n z t o r d e o a r e c e n u l e c u n o s c u s e , r s p u n d e r e a intervenea d o a r exista o stipulaie special in acest sens. In cazul r s p u n d e r i i pentru vicii un rol i m p o r t a n t l-au j u c a t edilii curuli ij-'isiraii nsrcinai cu poliia lrgurilor). Cu ocazia tranzaciilor ce aveau loc n ""guri, c u m p r t o r i i erau dc obicei nelai p e n t r u c nu puteau d e s c o p e r i di ntele defecte pe care lucnil le avea. De aceea, edilii curuli au intervenit printr-un tet referitor ta sclavi i altul referitor la a n i m a t e , a g r a v n d r s p u n d e r e a vnzi II Im A c e a s t a s-a fcut prin c r e a r e a a d o u a c i u n i : - actio redhibitoria - a c i u n e pc c a r e c u m p r t o r u l o a v e a m p o t r i v a v n z ultii p e n t r u a c e r c r c z o l u i u n e a v n z r i i . n c a z u l n c a r e ar fi d e s c o p e r i t c crul avea vicii i p e n i r u r e s t i t u i r e a ta d u b l u a p r e u l u i . A c e a s t a c i u n e a v e a /avantajul p e n t r u c u m p r t o r c e r a n e v o i t s d e s f i i n e z e c o n t r a c t u l i s turda lucrul c u m p r a t . actio quanti minorii - aciune la ct mai puin. Graie acestei aciuni, cumpr I care a descoperit un viciu al lucrului v n d u t , p u t e a c e r e o d e s p g u b i r e egal diferena dintre preul pe care l-a pltit e l e c t i v i c e l pe care l-ar ft pllit dac ar cunoscut viciul lucrului. Pentru cazul vnzrii animalelor, edilul curul d d e a un fillit, n u m i t de iumentis vendundis. S i s t e m u l e d i l i l o r c u r u l i a fost e x t i n s dc J u s t i n i a n i la d r e p t u l c i v i l , aa c vnztorul e r a r s p u n z t o r d c v i c i i l e l u c r u l u i v n d u t c h i a r d a c v n z a r e a n u pvul loc n t r g u r i . A a d a r , n d r e p t u l l u i J u s t i n i a n . n c a z u l n c a r e a p a r e n v i c i u n e d e c l a r a t , o r i c e c u m p r t o r a r c n u m a i o actio empti c a r e acioneaz' d c c l a r a i u n c a m i n c i n o a s i t r a n s m i t e r e a d o l o s i v , d a r t c e l e .Iun,! a c i u n i a l e edililor, Obligaiile cumprtorului. I Ctuncanu, ap, cil. Pag..2S.

168

D o u categorii de obligaii i r e v e n e a u c u m prtorului: obligaii eseniale \\ obligaii a c c e s o r i i . U n a se ntea din lege, cealalt sc f u n d a m e n t a prim inlnl echitii. Obligaiile eseniale erau plata preului cuvenit i ridicarea bunului predai I v n z t o r la d a t a i locul c o n v e n i t e . n Instituiunile iui Justinian a fost precizat un principiu importam n materie flVl d o b n d i r e dc ctre c u m p r t o r a proprietii asupia bunului cumprat: atla hiup c t c l nu a pltit preul bunului respectiv, mi poate deveni proprietar asupra aceslii ia, n afara unor convenii contrare. Acest principiu spunea: Bunurile vndute |l predate nu devin proprietatea cumprtorului dect dac acesta le-a pltit pretfl Pe cale de consecin, vnztorul putea, in principiu, s intenteze aciune n rcvdf> di care. avnd i rezol u lunea vnzrii dac a predat bunul i nu a primit preul, ll Obligaiile accesorii s a u e v e n t u a l e se n t e a u din c o n t r a c t i se bazau \* principiul echitii: - a c o p e r i r e a cheltuielilor pentru c o n s e r v a r e a i paza material a bunului vM Jut d u p ce t e r m e n u l fixat p e n t r u livrare a fost depit, iar ntrzierea se datul N culpei c u m p r t o r u l u i ; - plala d o b n z i l o r legale la preul cuvenit aiuncs end plala preului a IM decalat fal de m o m e n t u l livrrii b u n u l u i , din culpa exclusiv a c u m p r t o r u M Clauze speciule la contractul de vnzare-cumprare. Prin c l a u z e speciale ( a n e x e ) la c o n t r a c t u l dc v n z a r e - c u m p r a r e . prile pM teau c o n v e n i s m o d i f i c e efectele o b i n u i t e (dictate d e lege i d e e c b i l a ^ ^ H c o n t r a c t u l u i , fr ns a leza n o r m e l e prohibitive referitoare la: - prile c o n t r a c t a n t e ; - obiectul j u r i d i c al contractului; - e v e n t u a l u l pre lezionar; - c o n s i m m n t u l prilor din contract; - capaciiatea contractanilor, etc. C l a u z e l e s p e c i a l e sau a n e x e au fost r e c u n o s c u t e de dreptul lui Justinian forma p a c t e l o r rezolutorii i le-au fost conferite efecte reale, dup c u m urmei - p a c t u l de r s c u m p r a r e de c t r e v n z t o r a bunului vndut; - pactul de n l t u r a r e sau r e d u c e r e a obligaiilor c o n t r a c t u a l e eventuale; - p a c t u l de v n z a r e pe m c e r c a i e a p r o d u s e l o r ; - pactul celei mai favorabile v n z r i ; - pactul c o m i s u r i u sau clauza r e z o l u t o n e expres; - pacul prin care se c o n v e n e a ca obligaiile eventuale s fie reduse valori nlturate toi a]. Locatio-conduitia, sau c o n t r a c t u l dc n c h i r i e r e , este contractul prin schimbul unei pli, o parte se oblig s-i p r o c u r e celeilalte folosina unu billj o perioad determinat), sau s-i realizeze o oper determinat, ori, chiar s-lf la dispoziie fora sa dc m u n c sau prestarea u n o r servicii* 4 *. C a r a c t e r i s t i c i l e eseniale a l e acestui contract sunt: '** S. G.Loghuicscu. <>t>. itpti. 142

contractul e s t e n u m i t ; ut n c h e i e solo consensu (prin simplul acord de voina, c o n s e n s u a l ) ; este sinalagmatic perfect; csie evaluat sjudex c o n f o r m criteriului hunei-credine. In funcie dc natura prestaiei locatorului, d u p c u m rezult chiar din definiie, i ti t u i a fost mprit n trei categorii. n) locaii rei - locaiunea unui lucru. Acest lucru putea fi un lucru m o b i l , ca exemplu un sclav, sau un lucru imobil, ca de e x e m p l u o cas sau un fond rural, Cft o m o i e sau m a i bine zis o bucat de primm Locuiunea unei case sau a Ml lucru mobil poart n u m e l e dc nchiriere, iar locaiunea unei moii poart uele de a r e n d a r e . A r e n d a r e a poate fi pe bani sau pc p r o d u s e (l'meic). d u p arendaul s-a obligat s plteasc o s u m dc bani sau s remit proprietarului J I . I I r e din produse (fructe), adic din recolta p m n t u l u i arendat. Io Iu, uliu operarm - locaiunea de servicii, ceea ce nseamn serviciile unui rai or, mu nea acestuia. c) locatio operis J'uciendi - nchirierea pentru a e x e c u t a o a n u m i t lucrare n ' unhul unui pre, ca dc e x e m p l u constituirea unei case. Acest tip dc coniraci r s p u n d c astzi contractului d e antrepriz. P a r t ' ' 0 . c o n t r a c t u l dc locatio erau c u n o s c u t e la r o m a n i sub n u m e l e de toca i conductor. toctor era partea din contract care a v e a iniiativa c o n t r a c t u l u i , deci core ii.-,'.ior celor trei tipuri de locaie: proprietarul casei, sclavului sau imobilului ce sc nchiriaz; lucrtorul care ii ofer serviciile; - clientul, adic proprietarul unui teren care se nelege cu o persoan numit Ireprenor ca s-i zideasc o cas ori s-i culeag recolta, i ,'imductor era cel c a r e lua cu chirie un lucru m o b i l sau imobil, patronul c a r e (tuta lucrtorul i ntreprinztorul care se angaja s construiasc o cas m i tatueze o a n u m i t lucrare. A r e n d a u l purta n u m e l e dc colon (cotonus), iar 'Uiaa lui juridic se exprima n iusiituia colonatului. C n d colonul se obliga s llteasc chiria prin remiterea unei pri din fructele obinute de pe terenul nchirI, el sc n u m e a colon pariar, iar instituia c o l o n a i p a r a r L o c a i u n e a era un c o n t r a c t c o n s e n s u a l , d a r cl nu a avut aceast c a r a c t e r i s i'lt de la n c e p u t . L o c a i u n e a c o n s e n s u a l a putut s apar n e p o c a clasic i nume, d u p L e g e a A e b u t i a , p e n t r u c a c i u n i l e d e b u n - c r e d i n c a r e Miicionau obligaiile prilor (actio conducti i actio locali) au fosl c r c a i e de rotor pe b a z a acestei legi. Primul tip d c locaie la R O I U H a fost locatio rei. /nc din v e c h i m e , r o m a n i i tueau la m u n c i l e agricole sclavii pe care t-i procurau prin nchiriere Mai trziu, n secolul I i II e.n., au aprut i cclclallc tipuri de locaie, dezvolmlu-sc instituia contractului de l o c u i u n e 3 " . I ' . Al/Fin, t'rablrmes retntifs a la hcatitm des entrtpoti 1 ilroil tomata, l*aits, 5, paf. 565.

i7o_

iii

B pajjjH

mbogirea unei prli a populaiei a favorizai extinderea Im locaia rei, T0mM nii inchiriind diverse lucruri s a u ncheind locaii d e servicii. Pc d e alta c u c e r i r i l e de teritorii au p r o d u s o afluen de populaii la R o m a si astfel 11 luf d e z v o l t a r e c o n t r a c t u l d c nchiriere d e c a s e ; p o p u l a i a era ntr-o c o n t i n u c r e I M H astfel c s-a ajuns la o a d e v r a t criz de locuine. Proprietarii de terenuri, If d o r i n a de a ctiga, n c h e i a u c o n t r a c t e cu ntreprinztorii p e n t r u a le coiuiim c a s e . n a c e s t e condiii s-a d e z v o l t a t locatio aperis facictidi In aceeai p e r i o a d a a p r u t i locatio operarm. In u r m a rzboaie K. ui.nni au srcit l pentru a-i lucra p m n t u l r e c u r g e a u la m p r u m u t u r i , d a r ncpUH^H plii d a t o r i a r m n e a u fr p m n t i se angajau pe m o i i l e bogailor. U l t i m u l lip dc locaie a fosl c o n t r a c t u l de a r e n d a r e , c a r e a aprut n senilul 1 e.n.. constituind baza juridica a instituiei colonahrlui, iar n secolul Iil-lenoljH a a p r u t c o l o n a t u l pariar Fiecare tip dc locaie s-a creat n favoarea unui grup social, astfel c, dac totmMl ret sub forma nchirierii unui sclav era n folosul patricienilor agricultori, I, aperis facieadi i iocatio operarm erau n folosul negustorilor i a! speculani lui

al

Locaia reia fost un i n s t r u m e n t de o p r i m a s e a sclavilor, alunei cnd itir. n forma nchirierii unui sclav, un mijloc de s p e c u l alunei cnd privea nchirierea, unei c a s e i un i n s t r u m e n t dc c r e a r e a c o l o n a t u l u i , atunci cnd era vorba <( nchirieri de moii. R e l a i i l e de locaiunc, p n n s e c o l u l I e.n., nu s-au realizai pe calea lucaini c o n s e n s u a l e , ci s-au folosit n acest s c o p d o u contracte verbale, dou s i i p u l a h j H prinlr-o s t i p u l a i u n c se c r e a obligaia lut c o n d u c t o t , iar prin a doua s:ipula * obligaia lui locator, de u n d e i d u b l a d e n u m i r e dc m a i trziu: loruuo-coitdu&Mt T r e c e r e a dc la locaia s t i p u l a i u n c la locaia c o n s e n s u a l s-a fcui peutili aceleai m o t i v e pentru c a r e s-a irecui la v n z a r e a c o n s e n s u a l , d e z v o l t a r e a 0 4 ( f l n o m i c a n t r e n n d debarasarea de formalismul rigidal inslituiilor juridice Ai 11 trecere, ca i la v n / a i e . a .ii ui loc prin cxlindciuu regulilor aplicabile Locuiunii dintre slat i particulari, lucaiunilor dintre particulari 2 4 8 , Elementele locajitmii sunt n n u m r de trei: a) c o n s i m m n t u l prilor (consenstts) - viza att b u n u l c e face o b i j ^ H n c h i r i e r i i , c t i preul nchirierii, indiferent de f o n n a c o n t r a c t u l u i dc l o c u i u n i i D a c prile au convenit s i confere c o n t r a c t u l u i o form scris, aceasta asta v a l o a r e p u r p r o b a t o r i c . D r e p t u l lui J u s t i n i a n a fcut aceleai distincii IlItffH locuiunea prin nscrisuri i a c e e a fr nscrisuri; bl bunul nchiriat obiectul(rei) trebuia, nainle dc toate, s l fost susccjjfl dc a p r o p r i a t i u n c . d e a face o b i e c t u l unui p a t r i m o n i u i apoi, trebuia s fie un VmM ceri. determinat n c e p n d c u dreptul lui Justinian, au pulul fi n c h i r i a t e c u t ^ H p e r s o n a l , chiar i lucruri n e c o r p o r a l c , care p n atunci puteau l d o a r in umil accesoriu socotite obiecte ale nchirierii. De asemenea, nu interesa faptul c o h m iul nchirierii era un bun mobil sau imobil. ' " C . A l / o u , Probleme, (clalil's a la Inealion des eiUrcpots cri dioil romani, 1965; pag. 566

L'AILL

171 i i piciul (merces) purta n u m e diferent iute d u p felul locaiunii: chirie, arend, liriu. Preul trebuia s fie certum, veruttt si in mmicrafei pecunia. C o n d i i a ca ;|u| s fie iustinii nu s-a aplicat tocaiunil c a r e nu putea s fie desfiinat p r m II .1 i / n m c p e n t r u c a u z dc leziune. Efectele locaiunii. C o n t r a c t u l de l o c a i u n c fiind unul nmit c n a t e obligaii n sarcina a m b e l o r pri. sitialagmatic perfect,

Obligaiile locatorului. Locaiunea nate In s a r c i n a lui locator obligaiuni c tona te prin actio conciucti pe care o intenteaz c o n d u c t o r contra locatorului. Locatorul trebuie s r s p u n d p e n t r u d o u categorii de obligaii: obligaii tteipalc si obligaii subsidiare, s u b i a c e n t e , s e c u n d a r e ( e v e n t u a l e ) . Obligaiile principale a l e l o c a t o r u l u i u r m r e s c s a s i g u r e utila i d u r a b i l a / . . i n i i a b u n u l u i pc c a r e cl trebuie s-1 p u n ( p e o p e r i o a d d e t e r m i n a t ) la tozij ia locatarului i pot (1: - obligaia de livrare ( d e p r e d a r e ) a d e t e n i u n i i lucrului nchiriat printr-o ftdiiunc reala s a u simbolic; obligaia de suportare a cheltuielilor utile i necesare ale bunului nchiriat, pe 11 durata nchirierii astfel nct v a l o a r e a locati v a acestuia s r m n aceiai, . im dac valoarea real (datorit nvechirii uzurii m o r a l e ) ar fi sczut Obligaiile subsidiare erau: - garantarea chiriaului de orice e v i c i u n c . L o e a i o r u t trebuie s p r o c u r e lolnrului libera folosin a lucrului n t i m p u l d u r a t e i locaiunii. Locatarul arc un pt personal sau de crean contra unui locator, corespunztor acestei obligaiuni, Hfcl va avea drept la despgubiri n cazul cnd locatorul vinde casa nchiriat. Prin u r m a r e locatarul - chiriaul h e a v n d un d r e p t real p o a t e fi expulzat de prtorul i m o b i l u l u i nchiriat d a c n c o n t r a c t u l dc v n z a r e nu s-a prevzut pectarea c o n t r a c t u l u i d e l o c a i u n e ; - garantarea c o n d u c t o r u l u i de orice viciu a s c u n s ; - suportarea riscurilor pieirii fortuite sau din c a z de for major a bunului iuebirial. Obligaiile locatarului (conductor), L o c a i u n e a nate obligaii n sarcina lui i (inductor (locatarului), obligaiuni s a n c i o n a t e prin actio locati dat lui locator, |l nici sunt obligaii principale i obligaii s e c u n d a r e . Obligaiile principale ale l o c a t a r u l u i , d e c u r g n m o d l i r e s c din n a t u r a i irac-tului: obligaia de a plti preul - merces. Partea care a nchiriat un lucru sau m u n c a mea este obligat la p l a t a preului c u v e n i t . Acest pre trebuie pltit n u m a i Iii iu Isura n care locatorul a procurat folosina lucrului sau serviciilor sale. Dac la im m o m e n t dat locatorul nu-i ndeplinete o b l i g a i u n e a sa, c h i a r i iar vina lui, inelul nu mai trebuie pltit. Altfel s p u s . riscurile s u n i p e n t r u locator; -obligaia de a restitui lucrul, n t e r m e n u l fixat n contract, astfel: a) prin ajungerea la t e r m e n . La t e r m e n u l lxat, p u t e a avea loc o prelungire a iiniu actului dc locaiunc pc lernictt dc un an. A c u m ns c o n s i m m n t u l pArfiloi l" Alzon, op. cit pag. 567

172 era tacit, adic nu rcziU din declaraia dc voin, ci din faptul c prile ni manifest voin c o n t r a r . A c e a s t p r e l u n g i r e sc n u m e t e tacita reconductia, b) n a i n t e de t e r m e n . C h i a r nainte dc ajungerea la termen, contractul p u l u i l desfcut, d a c prile erau d e a c o r d . Prin voina unei pri c o n t r a c t u l n u p u t u i desfcut d e c t n m o d e x c e p i o n a l . Obligaiile secundare ( s u b s i d i a r e ) c r e i o n a u r s p u n d e r e a locatarului in cu/dl deteriorri, stricciuni s a u pierderi p r o v o c a t e b u n u l u i din c a u z e diferite dc t\IM m a l e l c uzuri sau de n o i m a la m b t r n i r e , nvechire a bunului. Rezilierea c o n t r a c t u l u i se p u t e a o b i n e n u r m t o a r e l e c a z u r i : a ) - d a c cealalt p a r t e nu i-a ndeplinit obligaiunea, cum ar ii spre exemplu, d a c chiriaul unei c a s c nu a pltit preul un a n u m i t t i m p ; b) - pi ivi lor 1 a proprietarii dc case, se slab il isc n dreptul clasic o regula exph bil tot prin interesul pturii s u p e r i o a r e a categoriei s o c i a l e d o m i n a n t e , a c e m p u t e a u s desfiineze c o n t r a c t u l d a c d o v e d e a u c au n e v o i e dc casa inch p e n t r u a locui ei nii; c) - n e p o c a p o s t c l a s i c . prinir-o c o n s t i t u i e a m p r a t u l u i Z e n o n s-a per o r i c r e i a d i n t r e pri s renune la c o n t r a c t n primul an al exeeuirii sale, f i M p l t e a s c d e s p g u b i r i , c h i a r d a c contractul p r e v e d e a u n t e r m e n pentru d u r t j | lui. A c e a s t d i s p o z i i e a lui Z e n o n este d e r o g a t o r i e de la p r i n c i p i i l e d r c p l f l r o m a n . D a c a c o n t r a c t u l de l o c a i u n e a fost fcut fr t e r m e n , o r i c a r e puric pi MI' s r e n u n e la contfacl o r i c n d ar d o r i .

C a p i t o l u l 13. O b l i g a i i l e q u a s i c o n t r a c l u a l c .

1. N o i u n e a dc r j u a s i c o n t r a c t e . Q u a s i c o n i r a e t e l e c o n s t i t u i e fapte licite c a r e dau n a t e r e u n o r efecte juriul 1 a s e m n t o a r e cu cete i z v o r t e d i n c o n t r a c t e , T e r m e n u l g e n e r i c prin care d e s e m n a t e a c e s t e i z v o a r e dc obligat ii s-a formal prin c o m p a r a i e cu c o n t r a c D a c pe p l a n u l formei ntre c o n t r a c t e i q u a s i c o n t r a c t e nu exist p u n e ' m u n e , c o n s t a t m c efectele s u n i ntrutotut s i m i l a r e , fapt cc i-a determin, r o m a n i s n u m e a s c a c e s t e acte astfel, adic n s c u t e ca i dintr-un con' tjuasi e.x contractul Q u a s i c o n t r a c l u l p o a t e li privit aadar, ea un fapt volu licit, a d i c p e r m i s , care d n a t e r e te obligaii. Dei q u a s i c o n t r j c t c l e au fos sidefate veritabile izvoare dc drept abia in e p o c a postclasic, nc de pe viciu G a u s , i n c e p e s sc c o n t u r e z e c o n c e p i a c a n u m i t e fapte a s e m n t o a r e conlflK clor (prin c i e c i e ) au lotui i identitate p r o p r i e V.n'el. vlu;a n. n.l med; face c u intenia stingerii obligaiei i n u n s c o p u l crerii s a l e ; c u toate a C ( H faptul licit al plii lucrului nediitorat eslu generator de obligaii 1 * 0 . Dei c la.i l - M M I I I U D.i J.ince.1. I Ircpt minim t \isa de editur i piesa Snn-u S R L JJucurctt,ll

pa,

sm

7i nAiiiIripiutii (cea care include si quasicontractelc) a i/voareior obligaiilor este |Ub unele a s p e c t e criticabila, ea t r e b u i e lotui a c c e p t a t a . ntruct categoriile dc pvoiuc proprii acestei sistematizri sc individualizeaz n temeiul formei l o r t e h j(C i nu n virtutea unor criterii subiective. Institutele lui Justinian m e n i o n e a z , pe lng plata lucrului n e d a t o r a t . nc MU 11 u u a s i c o n l r a c t e : negoiiortnu gestio ( g e s t i u n e a de afaceri), g e s t i u n e a lulorcni pentru pupil, indi viziunea i a c c e p t a r e a u n e i succesiuni.

2. G e s t i u n e a dc a f a r e r i f r m a n d a t (negotiaruin gestio) Apariia acestui quasiconlract s-a datorat dezvoltrii comerului. Gestiunea de afaeI const n administrarea afacerii o r e ui va iar a fi nsrcinat de a face acest l u c r u 3 1 . Cel ce intervine n afacerile altuia se n u m e t e gerani - negotitun gestor. iar ecl peniru care s-a intervenit se n u m e i e gerat - domitms rei gestae, adic proprii.iiul lucrului gerat. Naterea acestui q u a s i c o n l r a c t a fost d e t e r m i n a t dc d e z v o l t a r e a c o m e r u l u i , i 'Aud cineva lipsete din R o m a , fiind plecat p e n t r u diferite afaceri, d a c nu avus(Mc grij s lase pc cineva s vad de bunurile sale sau dac pleca pentru m a i p u i n timp, ori afacerile sau boala l reineau, un strin intervenea d a c era n e v o i e . |nicstccndu-se n treburile celui a b s e n t 1 " . G e s t i u n e a dc afaceri necesit, pentru a lua n a t e r e , ntrunirea a trei c o n d i i i : n) Un element de fapt - c o n s t Inlr-o a c i u n e de gesiiune, adic un a m e s t e c n ii H. c u l e cuiva. Aceast aciune de gestiune p o a t e fi un act material, ca de pild fipnrarca unui zid sau un act juridic, c u m ar fi de e x e m p l u plata daloriilor a l t u i a . b) Un element intenional - anhnux abligandi. Elementul intenional reprezint |nic iia garantului, i este constitui! din dou aspccle d u p c u m urmeaz: primul aspect al clementului intenional const din intenia gerantului de a gera (administra) Imnurile altuia. Acest aspect nu exista atunci cnd gerantul a crezut c administreaz bi muri le sale. n timp ccel gera afacerile altuia; al doilea aspect al clementului intenional const in faptul c gerantul Irebuie s fi avut intenia sa-i oblige pe gerat fa de e l m . D a c nu exist aceast intenie - animus abligandi, respectiv intenia de a II' I nu va exista gestiunea n afaceri, cci n s e a m n c geranlul a vrut s fac priit intervenia sa un act de liberalitate, adic o d o n a i u n c . c.i Un clement negativ c o n s t din netiina geratului. a lui domintts rei ges(tn: A c t u l dc g e s t i u n e irebuie fcut fr c o n s i m m n t u l lui dominate, cci daca fondata a tiut i i-a dat c o n s i m m n t u l , nu mai a v e m de-a face cu 0 gestiune dc (duceri ci cu un m a n d a t j u . *" CT C. Sllescu, C. Birsan. Vrept civil, Teoria general a obligaiilor, Bd, AII Bcck. Ilucurcli. 2O02. ' ll t il lord, R, Vil Icra, Croit romain et unclen draitfrancai. Paris. 1958. pag. 108. lu P.F, Girard, Mumiei elementaire de droii nnnain. Paris. 1929, pag, 121. ,M PE Girard. op. Cit, pag. 121.

174
Actul dc gestiune p o a t e s (ic material sau juridic, Ia fel ca in cazul mandatului) Efectele gestiunii dc afaceri. Din gestiunea dc afaceri Tczultfi obligaiuni atftlB sarcina g e r a n t u l u i ct si a gcratului, O b l i g a i u n i l e g e r a n t u l u i sunt d u p c u m u r i n e a z : - s c o n s t i t u i e i s t e r m i n e g e s t i u n e a cu c a r e a fost nsrcinat; - s d e a socoteala p e n t r u g e s t i u n e a sa; - s a d m i n i s t r e z e cu b u n - c r e d i n . O b l i g a i i l e g e r a n t u l u i sunt s a n c i o n a t e p r i n actio negotiorunt gestnritm fffl rccia, p u s la d i s p o z i i a lui domitttts rei gestac ( g c r a t u l ) . Actio ncgotiatitA i;i\n<nim directa sancioneaz obligaiile gerantului potrivii unui regim mai scvtf dect cel al m a n d a t u l u i 1 " . Obligaiile geratului s u n t : s d e s p g u b e a s c pe gerant dc cheltuielile fcute cu o c a z i a gestiunii; s libereze p e gerant d c o b l i g a i u n i l e p e c a r e le-a luat n cursul gestiunii U M O b l i g a i i l e g e r a t u l u i s u n t s a n c i o n a t e p r i n adio ncgotiorttm gestoruntaM triaria^". ntre c o n t r a c t u l de m a n d a t i q u a s i c o n i r a c t u l gestiunea de afaceri exist seric de a p r o p i e r i ct privete o b i e c t u l i efectele lor. Ele se d e o s e b e s c ns n c e e a cc privete: - m o d u l de f o r m a r e : m a n d a t u l era un contract c o n s e n s u a l , n t i m p ce la genM u n e nu exist un a c o r d de voin, - n privina restituirii cheltuielilor eseniale: la gestiune gcratul restituia c h n t u i e l i l e c a r e au fosi folositoare; la m a n d a t , m a n d a n t u l e t a obligat la restituirii tuturor cheltuielilor fcute n limita mputernicirii dale m a n d a t a r u l u i , - g e r a n t u l era obligat s c o n s t i t u i e g e s t i u n e a n c e p u t , n v r e m e cc mandat tarul p u t e a r e n u n a la m a n d a t . De a c e e a n spe nu a v e m un c o n t r a c t , ci un q u a s i c o n t r a c t a s e m n t o r col t r a c t u l u i d e m a n d . i l . Dup darea .socotelilor de ctre tutoie fa de pupil a v e m d j a face cu o r e p r e z e n t a r e perfect,

3, Pluta lucrului neduturat. D n d expresie ideii dc echitate, romanii au a d m i s inc din secolul 1 .e.n cft i este d r e p t ca cineva s se m b o g e a s c pe s e a m a altuia ( m b o g i r e fr cau R o m a n i i , inc de la sfritul epocii vechi, au c u n o s c u t principiul care m a i t; fost foi mulat de l ' u u i p o n i u s in c u v i n t e l e u r m t o a r e : potrivit cu dreptul n este echitabil ca nimeni s nu devin mai bogat in paguba altuia si pe drept". Dei ei au c u n o s c u t acest p r i n c i p i u general d u p c a r e este nedrept afl mbogii n p a g u b a altuia, n u m a i in m o d progresiv au fost a d m i s e aplicaiile Iul din c a u z c acest principiu este c o n t r a r necesitilor c o m e r u l u i , cci acesta |H
:M
v

A.E. Cifford. R. Villcii. ap. cit, pag

I0S-

' I. A n g h e l , Dirpt priv tt mrnan. Vrii. II. E d i t u r a Hyperion, B u c u r e t i , 1 9 9 1 , p a g . ( S

175

ntlliiru lui c e r e realizarea unui profit pentru una din pri. Nici c h i a r n v r e m e a lui iuilinian, c n d s-a conturat un sistem de aciuni menit s s a n c i o n e z e mbogirea jfcrft cauz, nu s-a ajuns nc la s o l u i o n a r e a tuturor cazurilor. Plala n e d a l o r a t este un izvor de obligaii n virtutea cruia cel ce a pltii ceea M r l tiu trebuia s plteasc poate cerc restituirea (rerKliiunea) prestaiilor furnizate ii Iu p e r s o a n a c a r e a primit accasi plat. Astfel, sub influena d r e p t u l u i r o m a n ll 1092 a l i n . (1) C o d civil r o m n d i s p u n e fr e c h i v o c aceast o b l i g a i e : ..orice plui presupune o datorie; ceea cc s-a pltit fr s fie debit este s u p u s repei iun ii", condiiile i efectele acestei repetiiuni pe calea unei aciuni i n j u s t i i e sunt preci pite in articolele 992-998 C o d c i v i l 1 " .

4. m b o g i r e a I a r jusi teniei. Muli a u t o r i r o m a n i categorisesc plata n e d a t o r a t ca o form de m b o g i r e Mul cauz. A c e s t lucru nu este greit, fiindc plata u e d a l o r a t este o aplicaie articular a interdiciei generale de a pstra bunurile sau valorile r e p r e z e n t n d 0 mbogire fr c a u z n d a u n a altuia. Cci cc este altceva faptul dc a primi o s u m flc bani sau a l t e lucruri c a r e nu i a p a r i n ? Exist ns i deosebiri e s e n i a l e intre m b o g i r e a tar c a u z propriu-zis i ttlala n e d a t o r a i . La mbogirea Iar c a u z t r a n s m i t e r e a u n o r valori dc la un patrimoniu la aliul se face fr voina.srcitului i fr culpa m b o g i t u l u i , cci dac ar exista o astfel de culp, intrm n d o m e n i u l rspunderii civile delictuale. Dc pomenea la plala nedatorat iau parte t o t d e a u n a d o u p e r s o a n e ntre c a r e exist lll aparen, o legtur c o n t r a c t u a l - u n a din ele fiind c r e d i t o r iar cealalt debi torul unei c r e a n e . D a r o p e r a i a n sine a fost e r o n a t , fiindc a avut loc in ttrmJMrelc situaii: a) s-a pltit unui c r e d i t o r o d a t o r i e c a r e nu e x i s t : b) s-a pltit o il.ilui ic existent n rapt dar altei persoane dccl adevratul c r e d i t o r ; c) s-a pltit o iliitonc e x i s t e n t dc ctre o alta p e r s o a n d e c t adevratul d e b i t o r In toate cele trei ipoteze, cel puin una din pri a r e calitatea de c r e d i t o r sau d e b i t o r veritabil; ttumai p a r t e a cealalt e o m i l e o eroare in pla, care dac u-ar fi svrit, raportul Juridic de o b l i g a i e ar fi fost perfect. Rezult c c e l e trei o p e r a i i s-au fcut cu Voina cel puin a uncia din pri - spre d e o s e b i r e dc mbogirea fr cauz care se fiice tar v o i n a prilor; iu plus alunei c n d accipieus-ul creanei este dc rea111.!1111:i, el va fi inut in temeiul rspunde: ii civile delictuale Fa dc fizionomia distinct a mbogirii flr cauz in raport cu plata ncd.uorIlA, aciunile ce decurg din c e l e d o u izvoare distincte de obligaii sunt i e l e iltferiie. fiindc actio dc in rent verso nu t r e b u i e c o n f u n d a t cu a c i u n e a n lepetiiutiCLi nedatoratutui - coiuiicno .tine cauxa. /n literatura j u r i d i c r m a s fidel Ia n o i u n e a tradiional de c v a s i c o n t r a c t , unii autori au explicai formarea unei astfel dc obligaii prin voina tacit sau p r e z u m a t a c e l o r iuteres.ili D a r "D. Ghcrasim. tnibogfireajar cauza in datmaaiiuia, VA. Academiei Romane. Bucureti, I W . pag-123.

I7f,

aceast teza a fost c o m b t u t n d r c p i u l m o d e m in sensul c, d a c a n g a j a m e n t rezultate din evasieontraeie sc nasc dinlr-un fapt personal al aceluia care sc obllflj nu este posibil, n cazul plii n e d a t o r a l e , s sc p u n p r o b l e m a dc a se gsi lutullf m c n t u l obligaiei accipiensnxim voina chiar p r e z u m a t a acestuia IX ah ici m 9 9 2 C o d civil p r e c i z e a z el nsui c primirea nedutoratuiui poale s aib localii eu liin, ct i din e r o a r e . Or. esie evident c acela care primete eu t i i n | | ncdutoratul nu arc d e l o c intenia dc a se obliga la o restituire. iu literatura juridic actual, teoria voinei p r e z u m a t e a fost definitiv a b a n d q nat. In prezent, sc c o n s i d e r c obligaia de a restitui nedatoratul im este decAtD aplicaie particular a interdiciei generale d e a pstra o m b o g i r e fr cauza Iu d a u n a altuia. n a c e a s t v i z i u n e plata n e d a t o m t d e v i n e o veritabil surs nlH t o n o m dc obligaii. Principiul mbogirii fr c a u z era sancionat in dreptul r o m a n prin aciunii in repei re - condictio sine causa. Condictio sine causa e s t e , d e c i , aciunea prin care se c e r e c e e a ce o personal deine tar drept, in p a g u b a altuia, Ea se n u m e t e sine causa (Iar cauz) pcndti c este o aciune abstract. Formula ei nu cuprinde cauz, adic temeiul juridic b a z a cruia esie intentat 1 . Condictio sine causa din dreptul clasic nu trebuie s fie c o n f u n d a t cu e d i l dictio sine causa special din dreptul lui Justinian, Dei principiul mbogirii lat Jl c a u z fusese cunoscut de romani nc dc la sfritul epocii vechi, nu toaie cazurill de m b o g i r e fr j u s t c a u z fuseser sancionate, lat un caz sancionai ib< Justinian prin aceasl condictio sine causa: cineva chcltuie banii primii cu bunfl credin, cu titlu dc m p r u m u t dc la un impuber neasistat de tutorele su. In l)i c a z cnd chiar s u b Justinian, m b o g i r e a fr cauz nu era s a n c i o n a t : un P O M sor de bun-credin face cheltuieli asupra lucrului altuia i apoi p i e r d e posesiu nea lucrului. El nu p o a t e c e r e s fie despgubit pentru cheltuielile t c u t e . Condictio sine causa e s t e . d e c i , n d r e p t u l clasic n u m e l e g e n e r a l , c o m u H aciunii n repetire. n e p o c a clasic n c e p e formarea u n u i s i s t e m j u r i d i c care tltj se d e s v r e t e d e c t s u b J u s t i n i a n , s i s t e m d u p c a r e condictio sine causa li m p a r t e in imn multe c-mdictioncs, fiecare p u r t n d diferite d e t e r m i n a t i v e , pol rivit r o l u l u i su, potrivit funciunii s a l e , p r e c i z n d u - s e c a z u l p e n t r u c a r e a fol

Irpu aih o i
i n i .
"I

Ou

iun,

il .lllll.i

In A
I
-i

"MK

.1 ull

1.

In
i, . | , r ,ii c a i ,,111.1:

In Ip1e

creat*".

Condictiite n d r e p t u l lui J u s t i n i a n Justinian s u p u n e unei noi clasificri diferitele condiii date la epoca clasic i uneori lrgete c m p u l l o r d c aplicare. a) condictio causa data, causa nan secuta (sau condictio uh causadtti toruin). A c e a s t condictio eia c u n o s c u t nainte sub n u m e l e de condictio o| reni dati; ca a fost ns extins i in cazurile in care s-a executat un serviciu j vederea obinerii unei uonlrapresiuii care nu s-a ndeplinit. A c e a s t cmidicito ^ uti liza mai ales n materia contractelor n e n u m i t e . b) condictio indehiti s a n c i o n e a z plata lucrului nedator.it. M. Jneot.1, Drept
roman,

CI. I' ' i I.N MI tuni uica liciih P P. f

voi M l . Edituia Fundaiei Chemarea", lai, pag,67.

177 M) condictio ob turpen causant Cama turpix era c a u z a imorala sau contrara Mptulm (ilicit). Astfel, cineva a primit bani pentru a comite un delict sau pentru a k ml'.' un delie i ne wrrvi/i->r'i tai-iait, sau pcrititi a napoia un luciu depozitai M l , ori pentru a restitui un lucru furat. Prin condictio ob turpen causain sc putea Mi|hn' restituirea suinei predate pentru o cauza imoral. Dar mai era necesar ca K u i f t cauz s fie imoral numai pentru aceipiens fiindc, n caz contrar, nu exista .h condicia c\ iniusta cauxa. Cauxa ininsra este o cauz conlrara dreptului; de pild 111111,1 de bani pltit ca dobnd cmL'ireascestc o sum pltit cu o cauz injust 1 . c) Condictio sine cauxa. Aceast aciune se d mpotriva persoanei care a imit o presiaie feut in virtutea unei c a u z e nule al/ iniia sau care ulterior a p r u l . D a c prestaia ar r m n e la aceipiens, el s-ar mbogi Iar just cauz in u n a lui tradens. Principiul dup care cineva nu se p o a t e mbogi fr c a u z n Buna unei alte persoane n-a devenit principiu general nici in dreptul lui Justinian. Influena instituiei r o m a n e a s u p r a dreptului m o d e r n a fost decisiv. Astfel c o n d i i i l e n e c e s a r e p e n t r u a avea dreptul ia o a c i u n e iu r e p e i i u m c in bnieiul art. 9 9 2 - 9 9 7 C o d civil, sunt n n u m r de trei: 1) trebuie s existe o plata; fi) trebuie ca a c e a s t plat s fie nedatorata-. III) t r e b u i e ca a c e a s t plat s lie Aciua din e r o a r e .
1

C a p i t o l u l 14. O b l i g a i i l e d e l i c t u a l e i o u a s i d c l k t u a l e .

1. N o i u n e a i categoriile delictelor. n dreptul r o m a n , maicria delictelor a c u n o s c u t o evoluie foarte c o m p l e x . n desfurarea creia s-au format n u m e r o a s e categorii i instituii j u r i d i c e . n cadnil accsiei evoluii s-a conturai noiunea delictului, in sensurile sale, precum i regimul 2 Rnidic propriu fiecrui delict *". n sens general, delictele - delictuni. nudeficiuni - erau vzute dc ctre romani ca fapie ilicite, ce afectau interesele clasei d o m i n a n t e , sancionate In principiu prin plata unor s u m e de b a n i } m . Acesie fapte erau variate i generau consecine din cele mai diverse, de la prejudicii materiale la vtmarea sau uciderea unor persoane. Romanii au clasificat delielele, inc din epoca foarte veche, n d o u mari cate gorii: delictele private (delicta privata) i delicte publice (deticta publica). Delict1 Cf. R M ou ier, Manuelelemrnlaire de droit ' Cf, M, Jacot, Drept roman. voi. MI, Editura aciune dc restituite. Astfel, cel care a d.it bani puica cere suma napoi, iar cel care a pltit viailcgiu nu o puica cerc napoi.

rtmiain. Paris, 194.S. pag, 187, " Idem. Fundaiei Chemarea", lai, pentru ca cineva sS nu comit un sacrilegiu o .suma peniru ca altcineva s5 comit nu

' F. Molcu, D. Oancca, Drept roman. Casa dc edilura i ptcs Sansn" SRL. Bucurcfli. IW3.pag.3l3 LI. Brasicllo, Corso di diritto romana, Milano, 1952

17H de p u b l i c e erau acelea c a r e lezau interesele stalului sclavagist lomuri, delict li p r i v a t e lezau d o a r i n t e r e s e l e i n d i v i d u l u i iu c a l i t a t e dc c e t e a n r o m a n iflgj necetean 1 M . Din p u n c t de v e d e r e s t r u c t u r a l d e l i c t e l e p u b l i c e nu se d e o s e b e s c de Ajfl private, ns e x i s t a u d i f e r e n e n c e e a c e p r i v e t e o r g a n e l e n a i n t e a c r o r a | H a d u s e s p r e j u d e c a r e , p r o c e d u r a d e j u d e c a t i s a n c i o n a r e a lor. Astfel, n C i f l | e e p r i v e t e p r o c e d u r a , d e l i c t e l e p r i v a t e e r a u j u d e c a t e d u p n o r m e l e pioceduul civile, pe c n d d e l i c t e l e p u b l i c e e r a u j u d e c a t e d u p n o r m e l e p r o c e d a i ii peimll Referitor la o r g a n e l e dc j u d e c a t , d e l i c t e l e p r i v a t e cran j u d e c a t e de cire ni d e c t o r i alei d i n t r e p e r s o a n e p a r t i c u l a r e , p e c n d d e l i c t e l e p u b l i c e e r a u j u i M c a l e de c t r e i n s t a n e s p e c i a l i z a t e ( m a g i s t r a i , senai, m p i a t , t r i b u n a l e per mu n c n l e . nali f u n c i o n a r i , i m p e r i a l i , a d u n a r e a c e n t u r i a t a ) M . In c e i a c e pi i s a n c i o n a r e a l o r , d e l i c t e l e p u b l i c e ( c r i m i n a p u b l i c a ) e r a u p e d e p s i t e cu n i o a i l i ir exilul sau a m e n d a n folosul statului (era perduellio - nalt t r d a r e , atcnlaiul c o n t r a statului, c r i m e c a r e se p e d e p s e s c cu m o a r t e a ) , p e cnd d e l i c t e l e privot e r a u s a n c i o n a t e prin a m e n z i pltite v i c t i m e i delictului cu titlu de despguSii i A s u p r a acestei a m e n z i victima se c o m p o r t a ca un adevrat creditor, de un i ideea c delicventul este obligat ex delicto1**. n e p o c a v e c h e d el i c ici c n u apa r c a i zv oa i e de ob 1 iga \ i i, c i ca fapte i 11 ci te atrag a n u m i t e p e d e p s e . N o i u n e a delictelor private s-a format n procesul trecerii dc la societaiea uj n tilic In societatea politic o dat cu preluarea de ctre stat a atribuiilor comun u a i . M o d u l de s a n c i o n a r e a delictelor private a trecut prin patru faze (sisteme): I Sistemul rzbunrii sngelui. n p e r i o a d a primitiv, victima unui d f H a v e a d r e p t u l de a se r z b u n a pe autorul delictului n orice m o d . n s o c t e t k H gentilic, d a c o p e r s o a n suferea o v t m a r e c o r p o r a l era ndreptit l$U r z b u n e svrind o fapt idemic celei pe care o suferise, n conformUatc CilMfl n u m i t a lege a talionului ( o c h i p e n t r u o c h i , d i n t e penlru d i n t e ) . 2. Sistemul campozifhnni voluntare. n e p o c a de tranziie ctre socn 1 politic, prile puteau realiza o nelegere conform creia victima renuni 1 ! su d e r z b u n a r e n s c h i m b u l unei s u m e d e b a n i . 3 Sistemul compozifiunii legale. Acest s i s t e m c u n o a t e d o u c t a p a J H evoluie. n p r i m a etap, statul este cel c a r e fixeaz s u m a de bani rcprezenlkjH r s c u m p r a r e a dreptului de r z b u n a r e , prile puliindu-sc nelege doar aimitt faptului dac s se r e c u r g la c o m p o z i i u n e sau la r z b u n a r e a privat. ns, lifM delicventul nu pltea echivalentul dreptului de r z b u n a r e u r m a s suporte r f J ^ H rzbunrii p r i v a t e n cea dc-a d o u a etap, victima delictului nu mai arc du ; 1
M

I OJll Vllli S i Itiie L Winf lllt VI 4. Ililen delict tu cel in

Aulic
ulm. ttinip (I, lHiile uV i" i 111
HM 10,

unim
llllll'di ilmnn. ItllIlII

lillt-m Iu
II.|.I ,

"in < * in. u ,, ' pa i,i|>,i / il In l i


II

o I

VI, Hanga, M. JacutA. Drept privat roman. Iid. Didactica i Pedagogica, Elueu 196-l.paji.234 M. Talamanca. Insiitutinm di diritto romano, CiufTrc Editorc, Milano. 1990, pa A,E. Ci ffard, K. Vil le rs, Drvit romainet ancien drotifranaiii, f'aris, I9?!f, t, Coco. Drept roman, Ed. Lumina Lex, Bucureti. 1997, pag, 2 3 1 . * E, M o k u , D. Oancca, op. eu, pag. 314.

I II HI, VI il
I l'fll

17

U utila nlre r z b u n a r e a privata i e c h i v a l e n t u l n b a n i , ci este obligat s c o m p u n , m mu! la dispoziie o aciune pentru a-1 sili pe v i n o v a t s c o m p u n ^ 6 6 , Spre d e o s e b i r e dc c o m p o z i i u n e a v o l u n t a r a , cea legal nu poate ti refuzat de t nli c victim. Legea c e l o r XII T a b l e arat p e n t r u u n e l e d e l i c t e o faz dc trecere de la jiimpoziia v o l u n t a r la c e a legal. Astfel, pentru furtul flagrant c o m p o z i i u n e a nu voluntar, pentru cel ncflagrant era legal. 4. Sistemul reprimrii de ctre stat. P e n t r u a o c r o t i ntr-o m s u r m a j o r fatcresele societii r o m a n e , statul s a n c i o n e a z cu p e d e p s e p u b l i c e chiar i j t l i c t e ce lezau interesele indivizilor, t r a n s f o r m n d n acest fel d e l i c t e l e p r i v a t e ' c i.- p u b l i c e . n dreptul roman sc ntlnesc u r m e a l e aplicrii v e c h i l o r si s t e m e de reprimare. Astfel, p e d e a p s a aplicat pentru membrum ritpium era o aplicaiunc a legii talion ului, iar p e d e a p s a a p l i c a t la as fractum c o n s t i t u i a o a p l i c a r e a s i s t e m u l u i IQmpozipuoii v o l u n t a r e i l e g a l e 2 6 7 . G e r m e n i i obligaiei delictuale se gsesc in cea de-a doua el ap a compoziiunii legale, cnd victima intenta aciunea prin c a r c - l silea pe delicvent s c o m p u n , iitiic s accepte plata sumei de bani prevzut de lege (legea prevedea o s u m Ax pentru fiecare delict n parte). A c i u n e a se baza pe obligaiunea legal de a c o m pune, deopotriv impus a m b e l o r pri i nu pe un drept de crean al victimei i uiitia delicventului. Dup litis contestaia nh li ga [iu nea legal de a c o m p u n e se transform ntr-o obligaie de a plti o s u m de bani, in procedura formular con damnarea fiind ntotdeauna p e c u n i a r i M . Astfel, prin efectele lui litis contestaia. obligat iunea legal de a c o m p u n e (care era o obligaiune delictual) se transforma n obligaia de a plti o s u m de b a n i . lti e p o c a clasic, romanii au vzut n o b l i g a i u n e a legal dc a c o m p u n e un ilrepi de c r e a n peniru pgubii i o d a t o r i e p e n t r u delicvent, ajungndu-se la conceptul de obligaiune delictual. n aceast p e r i o a d deliciul a p a r e ca un fapt ilicit ce da natere unor creane i datorii, fiind un izvor important dc obligaii. Prin c o m p a r a i e c u obligaiunea c o n i r a c l u a l d e a d a , c a r e , la rndul ei, s e transforma dup litis contestaia, ntr-o o b l i g a i e p e c u n i a r , r o m a n i i au ajuns s vad n 3 delict un izvor al obligaiei dc a plli o s u m d e b a n i * * , 11.3. O b l i g a i u n e a delictual - o b l i g a i u n e a c o n t r a c t u a l C a r a c t e r e l e obligaiunii delictuale au d e t e r m i n a i a n u m i t e deosebiri ntre fizio nomia obl igaiei delictuale i cea a obligaiei c o n t r a c t u a l e ; a ) Datoriile nscute din contract s e transmiteau p e calc succesoral, adic la motenitorul debitorului, ecle nscute din delicte nu se transmiteau pe cale sticuv soral pentru c victima avea un drept de rzbunare n u m a i a s u p r a autorului deliciu lui (intuit persoane), drept pentru care ea sc stingea odat cu m o a r l e a acestuia.
W

icll,

V I ; Hanga, Drept privat roman, Pd, Dtdaciicili Pedagogic, Bucureti, 1964, paj, 3211. '"' G, Longincscu, lilemeute dc drept roman, Bucureti, 929.pag,345. M VI, IIangu, op. cil. pag.320 1. Gltuncunu, Curs elementar de drepl rommt. Bucureti, 1927, pag. 4 8 1 .

180 S-a admis, totui, n cazul delictelor dc violen i doi ca motenitorul delicven fie urmrit, n msura n care acel motenitor a profitat dc pc u r m a delictului s b) C r e a n e l e c o n t r a c t u a l e , ca i cele d e l i c t u a l e (mai trziu), se transmite motenitori; totui, n cazul creanelor izvorte din delictele care atingeau n l l t f l ul ect mai direct p e r s o a n a c u i v a , nu a t r g e a u aceast t r a n s m i t e r e . Este Vtjfl d e s p r e a c i u n i l e vindictam spirantes - c a r e e x p r i m r z b u n a r e a , c u m O ^ B V e x e m p l u , actio in injurarium - a c i u n e a de injurii. c) C a p a c i t a t e a de a se obliga delictual era mult m a i larg d e c t aceea de fttt obliga c o n t r a c t u a l . Sclavii sau incapabilii dc fapt aveau capacitate dctictuaf^H fel i ftii dc familie, ei p u t n d r s p u n d e cu p e r s o a n a lor. ns nu se p u t e a u o b f l contraciual cci nu a v e a u b u n u r i . d) Obiectul obligaiunii d e l i c t u a l e arc n t o t d e a u n a o s u m de b a n i (potiU cel al obligaiei c o n t r a c t u a l e fiind foarte diferii i variat. e) O b l i g a i u n e a c o n t r a c t u a l e r a s a n c i o n a t printr-o aciune rei pa sa ae. n v r e m e ce o b l i g a i u n e a delictual era s a n c i o n a t printr-o actio pftim p e n t r u a se o b i n e o a m e n d (poat), 0 Aciunile penale se c u m u l a u n're ele dac emu mai muli delicveni, vltrjH putnd cere despgubirea integral dc la oricare dintre delicveni, iar plata d c s p f f l birii fcute dc unul dintre d e l i c v e n i nu stingea dreptul dc r z b u n a r e fl^H ceilali. La a c i u n e a lui rei pcrsectttoriae plata ntregii datorii atrgea l i b e f f l t u t u r o r debitorilor. Aici s u m a pltit reprezenta echivalentul creanei nereali/al u cazul aciunii penale, s u m a r?l;ii reprezenta ndoitul sau mptritul p i e j u O a H lui suferii, pentru c ea r e p r e z e n t a cehi valentul dreptului dc r z b u n a r e a v g) Efectele lui capitis deminutia n cazul u n e i obligaii c o n t r a c t u a l e c o i u l * n stingerea datoriei; n cazul obligaiilor delictuale datoriile subzistau, d r C p j ^ H r z b u n a r e c o n t i n u n d s a p e r e a s u p r a p e r s o a n e i fizice a delicventului, chiar d l f t situaia lui juridic s-a s c h i m b a t (i-a pierdut personalitatea j u r i d i c ) . h) Obligaiunea delictual implica o comisiune, un delict (o fapt); o b l i g a i u n i c o n t r a c t u a l p u t e a avea la baz o s i m p l o m i s i u n e a debitorului [neexecm u obliga-iei) sau n u m a i i n t e n i a . Delictele, in drcpni I r o m a n , se subdi vid d u p importana lor n de. ic U- | - . pale i del iele s e c u n d a r e , Delictele principale, la rndul lor, se subdi vid n: t l e j f l p r i v a t e vechi i d e l i c t e p r i v a t e n o i . Cercetarea delictelor private prezint o importan deosebit datorit faptului ele suni izvoarele obligaiuni tor delictuale, pc de-o parte, i pe de alt parte, ptccllnjl se de la anumite delicte, s-a ajuns la recunoaterea unor con tracic sau quasieuiih w li In e llme

Inc i> a
mf,

11
nnli'i: Ul. li il lll |lllli ia
jiiu i

,1..

In, Fi

b
>

11

l,

2 . N o i u n e a i c a t e g o r i i l e f u r t u l u i . ( Delictele p r i v a t e v e c h i ) . "Furtuni est cantrectatio rei fraudtdosa tucri faciendi g raita, vet ipstus R F F etiant utus eiux posxesitionisve. Paul Furtul cwe n s u i r e a frauduloas a unui lucru cu imeiipa de mbogire, ( ] unui lucra nsui, fie a folosinei lui, fie chiar a posesiunii lui. vet

181

Iu epoca p r i m i t i v Romei furtul era de-nul ea l i n d un delict pm-ul C*. ddea Iii luuci dreptul ia rzbunare individual, irirniLlt apoi ia o compozit tune hncaseV M l . | Iu ermea cl asi c a d rcpmlu i rom HA a lucrului altuia cu o intenie de ctig (coutrectatio fraudulosa Htltiel tei mrnfatiendi gratia). Furtul t i n d e s d e v i n n a c e a s t e p o c un d e l i c t public, Elementele delictuale a) Coutrectatio rei - (luarea n mn, pipi rea unui lucru) reprezint c l e m e n t u l I e r i a l al furtului (astzi prin aceste fapte d e s e m n m : escrocheria sau abuzul de ncredere). , In e p o c a clasic se c u noteau ma i mu 1 ic vari eti de fu n, di n tre care u n e l e nu IM sunt c o n s i d e r a t e astzi furi. ci e l e c o n s t i t u i e d e l i c t e distincte. Dc aceea, n tpocn clasic v e d e m s a n c i o n a t e sub n u m e l e dc furt, i cu o aciunc/rin/f', o serie (In lapte destul dc diferite: FurtunipossesiStiis, (furtul posesiei) care nsemna luarea lucrului din mna unei Mrxoane care avea numai posesia lut. Astfel era cazul debitorului care-i relua lucrul BT ca garanie creditorului su, nainte de a-i fi pltit datoria. Tot un furt al posesiei U irit i furtul proprietarului care sustrgea lucrul sau de la posesorul de buncrcdin 2 T i . Furtuni nstt.-i (furtul folosinei)nseamn folosirea unui lucru mpotriva regulilor tjlnhiIile prin convenie, c u m ar fi folosirea unui lucru lsat in depozit sau dat n gaj. Furtuni ipsius rei sustragerea sau atingerea unui lucru, eu c o n d i i a ca acesta "\\ aparin u n u i p r o p r i e t a r , ii) Fnvnj J csle e l e m e n t u l inten ion al. nsui rea 1 uerului aliu ia rrebui a s se fac h a o intenie frauduloas /coutrectatio fraudulosa), c e e a ee r e i e s e t din definiia ilnl de Paul: "Furtuni vil coutrectatio rei fraudulosa". Coutrectatio trebuia s l n' tcut fr d r e p t i cu rea-credin. Mu era c o n s i d e r a i furi n cazul n care o p e r s o a n c r e d e a e d i s p u n e de un lucru propriu sau n cazul in care c i n e v a a d u c e a atingere unui lucru c r e z n d e icioncaz cu tirea proprietarului. c) Lucrunt nseamn c nsuirea trebuia s se fac eu un scop de ctig /lucii fuciendi staia)- Nu cm considerat furt atunci cnd cineva, fr voia proprietarii lui, i Irtiuca un lucru pentru a-l distruge, prin urmare acela era sa ne tonal pentru alt delict. T u n u l n Legcu c e l o r XII ' t a b l e , a) Furtuni matiifestutit (furtul flagrant) era. ilnp legea decern viral, furtul n care delicventul era surprins asupra faptului sau ilacnd cu el lucrul furat. Moul, d a c era om liber, era btut cu nuiele i atribuit (addictus) dc ctre magistrat victimei, n calitate dc sclav, care i putea vinde mai d e p a r t e fraii Tibeliiau. D a c e r a sclav era ucis', fi inii a r u n c a t dc pe stnca 'lirpeiana1*1, Victima puica s renune, ns. Ia aceste prerogative pe cane i Ic oferea legea, n vchimbul unui echivalent pe care prile aveau posibilitatea s-! fixeze dup bunul plac (Ee pltea o s u m de bani, fie p r e s t a un a n u m i t n u m r dc zile de m u n c ) . "" VI. Hang a. M. Jacol, op. cit.pag-236. 111 M. 'talamanca. op, cit.ptiR.2.tS rl C.St. Tomutescu, Drept primi roman, Bucureti. ">73, pag. 327.

1H2 P c m r u furlul flagrant c o m i s noaptea, sau cu inima n a r m a t , Legea celor XH T a b l e m e n i n e r z b u n a r e a privata, Ho[ul ( o m liber) puiea fi o m o r t , iar sclavul aruncat dc pc stnca Tarpeian. Victima unui fort avea dreptul la o percheziie domiciliara. Aceast pci c >< > i l . era n u m i t lance et licio i c o n s t a ntr-o p r o c e d u r s o l e m n : v i c t i m a . mbrflofl sumar, probabil n u m a i cu un bru sau un o r | (luciiou) i i n n d in m n o bucM de metal lucios i s t r a t u r i l o r (/urr.U s i m b o l i z n d forele s u p r a n a t u r a l e sau tui b l f l avnd senini ficaia principiului echitii i drcpljii, fcea o eerceiai c iu casa u pra creia existau indicii c locuia sau se a s c u n d e a f p t a u l m b r c m i n t e a s u m a r tindea s m p i e d i c e victima s aduc un lucru ase MIM II! h a i n , p e c a r e apoi s-1 lase l a p r e t i n s u l d e l i n c v e n t s p i c a ! nvinui p c nedrept P r e z e n t a m a r t o r i l o r r e p r e z e n t a o alt c o n d i i e cerut de percheziia Unu, , i Iu, Acetia trebuiau s p z e a s c oale ieirile prin care s-ar fi putut scoate obiceiul furat, D e s c o p e r i r e a obiceiului e c h i v a l a cu p r i n d e r e a hoului asupra faptului 1 , ': ' urtum . manifestam furtul n c f l a g r a n t ) p r e s u p u n e a c h o u l nu dl prins a s u p r a faptului, iar s a n c i u n e a cru o a m e n d s o c o t i t la de d o u ori vattH ea lucrului furai. c) Actio furii caneepti si oblati. C n d lucrul furat a fost gsit la uti tinuitul acesta e r a urmrit cu aciunea/u/tf concept i i era pedepsit cu o a m e n d egal IU u dc trei ori v a l o a r e a lucrului. T i n u i t o r u l , la rndul su, avea o a c i u n e i m p o l r h l hoului care i-a oferii spre p s t r a r e lucrul (actio fitri oblati)', prin care tindea i4 d o b n d e a s c a m e n d a egal cu de trei ori v a l o a r e a lucrului. S i s t e m u l legii d c c e m v i r a l e a suferit u n e l e s c h i m b r i pe caro i le-a a d u s ptm torul, n conformitate c transformrile e c o n o m i c e i sociale ale epocii, n veijuBV simplificrii l u r ' 1 5 . Edictul pretorului stabilea p e n t r u furtul flagrant o a m e n d la de paiiu nil valoarea lucrului, n l t u r n d p e d e p s e l e c o r p o r a l e i c o m p o z i i a voluntar "Nil m a i legitima aprare era ngduit. Tot cu a m e n d c v a d r u p l erau p e d e p s i i cei Ia c a r e lucrul era gsit in u r m i percheziiei lance ct heio; p r e c u m i cei care nu vroiau s sc supun percheziiei.' In s c h i m b , s a n c i u n e a pentru furtuni nec manifestul era realizat prin a j f l furti, a d i c a m e n d d u b l O i n o v a i e a pretorului c o n s l a in faptul c houl prins asupra faptului avgD dreptul s-i c o n s t a t e vina, astfel nct v e c h e a aildictio cslc nlocuit cu it|t adevrat p r o c e s " . In u r m a adoptrii legii Acbutia percheziia s o l e m n a disprut, merii nat idu-M percheziia n e s u l e m t i , c u i m p o r t a n t e modificri a d u s e d e p r e t o r . R m n e in vigoare numai d e o s e b i r e a dintre furtul flagrant t cel neflugranjl .sancionat primul cu o a m e n d la cvadruplu, cel de-al doilea cu o a m e n d Ia duhlii, partea vtmat putea ins s renune, dac fptaul era insolvabil, la a m e n d a c o r M spunztoare, in schimbul unei p e d e p s e aplicate dc ctre organele s t a l u l u i " 4 . I. Ctuncanu, op, cit., pag. 317 M. lulamaiica, op, dl pan,234

m n afara dc aciunea penala, prin eare sc cerca a m e n d a r e a dclincveniului, viciiII mai avea la n d e m n a o aciune in revendicare (condictio ex causa furtiv) ce Urinarea fie restituirea lucrului, fie despgubirea pentru d a u n a pricinuita. Dac lucrul a Just luat prin violenii {rpind) v i c t i m a a v e a la n d e m n a o K|iunc (bonorum vi raptorum) c o n s t n d in m p t r i t u l valorilor j e f u i t e " * . Pi in danmum iuiuria datam se n e l e g e un fapt i n t e n i o n a t sau din neglijen f Urc creeaz un prejudiciu lucrurilor sau a n i m a l e l o r . Acest delict e r a r e g l e m e n t a t de legea Aquillia ( a p r o x , 2 8 6 i.c.n-) p u n n d ba le rspunderii d e l i c t u a l e n dreptul r o m a n . R s p u n d e r e a delictual nu trebuie <i ml undat cu c e a c o n t r a c t u a l , d e o a r e c e a c e a s t a din u r m privea nccxeeutareu Mii reaua e x e c u t a r e a unui c o n t r a c t . Legea Aquillia avea trei capitole. n cadrul primului capitol se pedepsea omorul urmi sclav sau al unui animal dc t u r m . A m e n d a se fixa dup cea mai m a r e valoate Mc care o a t i n s e s e sclavul sau a n i m a l u l n a n u l c a r e p r e c e d a s e delictul. Cel d e a l Doilea capitol avea ca obiect protejarea b u n u r i l o r i n c o r p u r a l c . Se refer la un idtstipulator - care face o acceptatia n frauda c r e d i t o r u l u i p r i n c i p a l 2 , 6 . Capitolul al treilea c o n i n e a dispoziii p r i v i n d rnirea unui a n i m a l sau a u n u i M i a v i distrugerea u n u i lucru sau stricarea lui. A c e s t delict se pedepsea cu o liucnd apreciat d u p c e a m a i m a r c v a l o a r e atins de a n i m a l , de sclav sau dc lucru in luna care p r e c e d a s e deliciul. Condiiile legii Aquillia: sc c e r e a ca p a g u b a s fi fost pricinuit pe n e d r e p t (iuiuria). c e e a ce e x c l u d e paguba a d u s n cazul unei legitime a p r r i . d a u n a trebuia s fie direct prin chiar faptul delicventului i s c o n s t i t u i e o Atingere material a lucrului sau animalului respectiv (datnnum corporc corpqri). era n e c e s a r ca fapta autorului s c o n s t e a dintr-o aciune, i nu o o m i s i u n e . Astfel, cineva v z n d c s-a p r o d u s un i n c e n d i u , i nu-l stingea, el nu c o m i t e a Delictul p r e v z u t dc legea Aquilla, fiindc cl nu fcea nici un fapt pozitiv. fapta t r e b u i a c o m i s fie p r i n c u l p a sau prin d o l u l d e l i c v e n t u l u i i nu din liuuipiarc. Dispoziiile legii Aquillia au fost extinse n c e p n d din epoca clasic i a s u p r a altor cazuri dect c e l e prevzute de aceasta, n vederea unei ocrotiri ct m a i depline i p a t r i m o n i u l u i s t p n i t o r de s c l a v i , i n t e r e s a i de c o n s e r v a r e a i m r i r e a potenialului lor e c o n o m i c . Jurisprudena r o m a n a lrgit noiunea de d a u n (damnum), c u p r i n z n d in ca price prejudiciu p e c u n i a r a d u s proprietarului; a a d m i s c neglijena (culpa delict1 n i i sau aqailliaa.ii :'oa:e liu;icai :n nsemnat lcn.irea c:-e:i';.>liii c-Je dauna patrimonial p r o v o c a t i n fine a n g d u i t ca v i c t i m a s p o a t c e r e d r e p t despgubire nu n u m a i valoarea p a g u b e i , d a r i ctigul dc care a fosl lipsit prin i iimilcrca delictului (danmum cmergeus i (ucruatcessans) La rndul su, pretorul a cxiins aciunea legii Aquillia in favoarea altor persoane de cil proprietarii i a aplicat-o i la cazurile n c a r e d a u n a nu a fost pricinuit direct
m w

C , Tomutesai. op fj'r., pag, 327. &1 Cuq. Manuet des instiuaions juridiques drs Romani*. Palid, pag. afi..

(corpore), ci n u m a i indirect. Astfel in cazul n c a r e p a n u m i t a p e r s o a n reuea c u r u p un sclav prin s t a t u r i l e sale, sc a c o r d a s t p n u l u i sclavului o aciune

servo corrupto.
In e p o c a bizantina prin i n t e r m e d i u l unei a c i u n i infectam generalii I c a p t o a p l i c a r e general m e n i t s o c r o t e a s c ct mai eficient i n t e r e s e l e p m o n i a l e tot m a i a m e n i n a t e ale clasei s t p n i t o a r e . injuria era o o f e n s a i n t e n i o n a t a i ilicita a d u s unei p e r s o a n e iibere prin v o r b e sau prin fapte .n Legea celor XII Table se c u n o t e a u u r m t o a r e l e cazuri il

in furia.'
a) iniuria, v i o l e n e u o a r e a d u s e a s u p r a p e r s o a n e i fizice (loviri, palmei S a n c i u n e a era o a m e n d dc 25 dc ai. A existat tendina de a i n c l u d e n Kfif noiunii de iniuria simpla i injuriile, cntecele i poeziile satirice sau defimai b) Os fracturii (ruperea unui os). Pentru acest delict legea fixa o a m e n d de de ai n cazul n care victima era un om liber, i 150 de ai cnd victima era un a m e n d pe c a r e o incasa p r o p r i e t a r u l sclavului. t) Meinhrum niptmn (rumpere = v t m a r e ) . In sfera acestui ciclici poale alai a m p u t a r e a sau s m u l g e r e a unei pri a c o r p u l u i , p r e c u m i biciuirea sau j u n g h i e r e a . S a n c i u n e a era lsat la n e l e g e r e a p r i l o r . Cu t i m p u l dispoziiile legii decern virale s-au dovedit insuficiente fa de itltfl eselc clasei d o m i n a n t e , interesata s se b u c u r e dc o o c r o t i r e ct mai eficieni privind p e r s o a n a fizic i moral a m e m b r i l o r ei. De a c e e a pretorul a r e o r g a n i z a t deliciul de injurie. A fost introdusa actio iniuria aestimatoria c a r e c o n s t a n faptul c sun > bani nu mai era invariabil, ci judectorii I stabilea cuantumul c o n d a m n r i ; n fum ih de anumite circumstane. n c a z u l n c a r e deliciul de iniuria era c o m i s de clre un sclav, stpnul ae#t tuia avea trei posibiliti: - Ser vum verbe rundtun exbibere (s nfieze pe sclav spre a fi b t u t ) . - Servunt uoxae dare (s-1 a b a n d o n e z e ) . 271 - Litis acstimaiionem suffere (s p l t e a s c p a g u b a ) . Deliciele noi sunt o creaie a pretorilor prin sancionarea unor fapte care in foarte veche tic nu erau pedepsite, fie nu erau cunoscute in practica s o c i a l . Dc private noi sunt n n u m r dc patru: rapina, inclus, dolus.fraus creditarm, A c e s t a esie delictul de t l h r i e : r/iri res aliena rpit {fuiX cu violen co c t r e o p e r s o a n s a u de c t r e o b a n d a r m a t ) . Pc la nceputul secolului 1 i.e.n.. pretorul Lucullus, fratele celebrului L. M v l f l L u c u l l u s , a s a n c i o n a t p a g u b e l e s v r i t e tn b a n d sau dc p e r s o a n e inaniiah i c e v a m a i lrziu a fost s a n c i o n a t tlhria svrit fie de ctre b a n d e i n a m l M H dc c l r e o singur p e r s o a n ce sc folosea de violen. S a n c i u n e a aceasta a ( d e t e r m i n a t de faptul c in u l t i m u l secol al R e p u b l i c i i au avut loc framnlfiil i ciaic c o n s l n d n r z b o a i e civile i r e v o l t e s o c i a l e . D i n pricina a c e s k u u>]lniiH cazurile d c b a n d i t i s m d e v e n i s e r d e s t u l d c frecvente, iar dispoziiile c u p r i r ^ H
3

" VI. Hanga, M.J.-icol.Op.cit pag. 123.

rea celor XII Table i ale legii Aquilia se d o v e d e a u a IUI fi eficiente, Aplicarea lepsci luifurmanifesitis necesita ca victima sa p u n m n a pc delincvent, c e e a ic ci a imposibil de realizat, iar legea Aquilia pe de alt p a n e nu prevedea pedepse e a severe pentru a s e m e n e a parte . Astfel, pretorul a sancionat acest delict ou iiip.'ui iiul prejudiciului suferit, s u m a de bani c a i c fcea obiectul unei aciuni spelalc, numita a c i u n e a vi bonomia rnpttmnn adieft relativ la bunurile luaic r, u violen. A c e a s t aciune atrgea i infamia a u t o r u l u i . Uetus (violenta)*Violenta constituie nu n u m a i un delict, dar i un viciu de i misiinmnt. Metus este teama pe care cineva o inspir cuiva pentru a-1 deicrmi|M s fac un act j u r i d i c . Acest delict nu a fost s a n c i o n a i m u l i v r e m e d e o a r e c e in. i d e se Incheiau n prezena martorilor sau a magistralului, iar n accsl c a z violena fin greu dc realizai. La sfrind Republicii, din cauza tulburrilor politice prin care trecea statul ro man, p r e c u m i datorit apariiei contractelor neformalc, astfel de cazuri au devenit Secvene, Muli au fost constrni s-i c e d e z e bunurile lor, practic uzitat n vre mea lui Sulla, ei fiind ameninai ca n caz contrar vor fi denunali dictatorului. Exercitarea violenei m o r a l e a fost sancionat ca fapt delictual. Msura a fost luat de ctre pretorul O c l a v u s n anul 74 .e.n,. care a p u s la dispoziia \ Ictimei a m e n i n r i l o r o actio quod metus causa (actio tuettts). Actio mctui: este arbitrar, aa incl, d a c partea care a exercitat violena (ilclinventul) satisfcea preteniile victimei ( d c a restitui lucrul transmis sub itnpciml ameninrii, d e a r e c u n o a t e existena unei creane Ia care victima a renunai dc fric sau de a renuna Ia o crean) nu risc s fiecondamnailaosumde bani Dac ns delincventul nu executa ordinul de a satisface preteniile vieihnci, sufer ea o c o n d a m n a r e la mplritul valorii pagubei c a u z a l e . Actio mi'tus mai cslc i in tem scripte, adic p u t e a fi intentat mpotriva acelui Ici care d o b n d e a avantaje dc pe u r m a violenei, Actio nutus este n u m a i un p r o c e d e u n anulare, nu o aciune iu anulare, delincventul n c p u i n d fi silii s renune la actul ncheiat sub imperiul violenei, CM Juca r e n u n a , u r m e a z c o n d a m n a r e a la o s u m de b a n i . Mijlocul de a p r a r e m p o t r i v a lui actio metits e s i c excepia metus d a c delincventul ar inteniona s-i valorifice c r e a n a d o b n d i i prin a m e n i n r i . n fine, viclimet i sc mai a c o r d i o restituito iu iniegrum piapter metum. prin care actul p g u b i t o r era d e s f i i n a t T . Doiius. Acest cuvnt desemneaz mijloacele viclene prin care o parle determin ne cealalt s fac un act juridi^^ ! , , . Cicero definea dolul ca pc o nclutot ic "Cum tssel aiiudsiniulattim. aliudactum." (dolul consla in usimulu ceva i a fiice altceva). R o m a n i i fceau distincie ntre doius bonus (dolul bun) i doius muhts (dolul ru). P r i m u l nu a fost niciodat Sancionai ntruct prin natura sa nu ddea ualci c unor c o n s e c i n e grave l m . "* I Caluncanu.o/?. cil "M Poenaru, Drept civil, Ed- AII Beck, Bucureti. 2000, pan. JIU w E. Molcu, D. Oancca, op. cil., pag, 328

m
Iniial, nici doliu matus nu a fosl s a n c i o n a t ; dc fapt, dolul sc va s a n c i a f l abia la sfritul Republicii, n epoca veche, exista totui un caz de doi pedepsit ti* lege -legea Plaeforia, c a z dc e x c e p i e , cu privire la n e l c i u n e a m i n o r u l u i d a a H d e a n i , Dolus matus nu era pedepsit d e o a r e c e datorit formalismului era greutjH a se u z a de m a n o p e r e frauduloase, iar c o n t r a c t e l e erau destul de rare i sc lecaH in public, n prezena m a r t o r i l o r i a magisirailor. S p r e slritul Republicii triH comerul nflorete, operaiunile j u r i d i c e devin tot m a i frecvente, formalismul dfjfl c a d e , iar actele se n c h e i e prin simplul acord dc voina, ntre p e r s o a n e slrtinjj mprejurri care nasc posibilitatea folosirii m a n o p e r e l o r frauduloase, Apai eu II 1 necesitatea sancionrii acestora. Nu ns n cazul contractelor rlc ban-credinlj unde acest pericol nu exist, judectorul trebuind s aprecieze obligaiunea prilm potrivit cu b u n a lor c r e d i n . S a n c i o n a r e a se fcea prin actio dc doto, creat lll anul h6 .e.n. de pretorul A q u i l i u s Galilus. Actio de dolo are u r m t o a r e l e c a r a c t e r e : e s t e s u b s i d i a r a , se a c o r d n u m a i n lipsa unei alte ci dc aprare; se a c o r d causa cugnitio ( d u p c e r c e t a r e a faptului de m a g i s t r a t ) ; este la s i m p l u , are ca o b i c e i n u m a i prejudiciul suferit; e s t e a n u a l , se poate intenta n u m a i t i m p de un aii; e s t e infamant i din pricina acestei g r a v e sanciuni e s t e subsidiar i a d m ! n u m a i cognila causa: e s t e arbitrar c a i actio metus, prtul p o a t e evita c o n d a m n a r e a executam invitaia j u d e c t o r u l u i ; este personal, sc ndreapt n u m a i mpotriva d e l i n c v e n t u l u i " , In acelai timp, v t e t i m a dolului p o a t e d i s p u n e dc o excepia doli p e n t r u a se putea apra da preteniile formulate d e d e l i n c v e n t (n c a u l i n care acesta din u r m vrea M H valorifice creana iz vori din actul lovit dc doi). Vtetima ponte cere p r e t o r u l t f f l restituito in integriun ol> dolum, prin c a r e actul p g u b i t o r se desfiinea/ v i c t i m a este repus n s t p n i r e a lucrului t r a n s m i s d u p intentarea unei a c | H care s-i p e r m i t acest lucru. D u p prerea ntemeiat a u n o r autori (vezi B. M o l c u ) , calificarea lui ;ricf a lui dolus ca vicii de c o n s i m m n t era greit d e o a r e c e r o m a n i i le consid doar fapte delictuale ele influennd a a d a r delictele private i nu m a t e r i a t r u d e l o r ( p a g . 3 3 0 - "Drept roman Vruus creditor nm ( f r n u d n c r e d i t o r i l o r ) . A c c a s i a consta in fapta debit care i creeaz sau i mrete insolvabilitatea n dauna creditorilor si. U n i i debitori i creau o stare artificial dc insolvabilitate, v n z n d la preu s i m b o l i c e sau donndu-i b u n u r i l e , astfel n c i l a deschiderea procedurii d e e ^ M utare creditorii rm-i mai p u t e a u valorifica drepturilor de crean 3 * 3 . n e p o c a veche, a s e m e n e a fraude nu se practicau d e o a r e c e exist.s in prim pl.m e x e c u t a r e a a s u p r a persoanei, iar d e b i t o r u l care nu pltea risca s lic v n d u t j ^ H Tiberim sau chiar ucis. VI. Hango, M. Jacol. op. cit., pag. 391 1 "* C. Molcu. D. Oancef.op. cit., pag 330

187 Iu epoca clasic, se introduce sistemul executrii asupra b u m dur. caractcri/iil In vnzarea n b l o c a b u n u r i l o r d e b i t o r u l u i ( v e n d i t i o bono/um), iar e x e c u t a r e a prii persoanei, c a r e , dei se m e n i n e , trece in plan s e c u n d a r . n aceste condiii. Iiitutii ncep s-i nstrineze bunurile, fraudndu-i pe creditori. I'cntru a opri efectuarea u n o r a s e m e n e a p r a c t i c i , pretorul a instiluit o restttu " tu integram ab fraudei)} creditortun, d e s f i i n n d actele p r i n care debitorii i lr.1ii.au b u n u r i l e n p a g u b a creditorilor. P r a c t i c , d u p ce se (recea n faza a d o u a . marii a s u p r a bunurilor, emptor bonorum ii c h e m a in j u d e c a i ! pe terii care Izbndiser b u n u r i dc ta debitorul insolvabil, ca i cnd actele de nstrinare n-ar " cvtslat. n cazurile c n d restituito in integram nu era aplicabil (debilurul nu imlorifical un d r e p t in t e r m e n u l stabilit), pretorul elibera creditorilor un interdict tteniietuni frmidnivrnun). Clre sfritul R e p u b l i c i i , p r e t o r u l a c r e a t o a c i u n e mfactum, denumita m a t i aciunea p a u l i a u (actiopauliana), p r i n c a r e creditorii p u t e a u r e v o c a a c t e l e iu liei.ue de cire d e b i t o r n paguba lor.. D e n u m i r e a nu este r o m a n , ci a fost dat ctre un a u t o r grec c a r e a trit d u p J u s t i n i a n i c a r e a i n t r o d u s a c e a s t detmIrc in locul t e r m e n u l u i de a c i u n e infocluin intr-un text ce aparine lui Paul. ciunea p a u l i a n e r a intentata de curator bonorum. Condiiile dc e x e r c i t a r e a aciunii p a u l i e n c s u n t u r m t o a r e l e : debitorul s li suferit o micorare a patrimoniului su. Nu este ntrunit aceast Ut)Jitie atunci cnd debitorul refuza s sc m b o g e a s c ( d e e x e m p l u refuz o jlonaiune). Ea este ntrunit ns c n d debitorul sc abine n m o d fraudulos s Interneze o a c i u n e n s c o p u l valorificrii unui drept, lsnd-o s se p r e s c r i e ; dcbtlorul trebuie s tie c o n t i e n t ca prin a c t e l e sale dc nstrinare i-a c r e a : o iu- de insotvabiliiatc (consciusfraudis);

d o b n d i t o r u l trebuie s fie conscius fraudis (s lic c d e b i t o r u l este insolvIbifp; Aici, sc face distincie intre actele cu titlu o n e r o s i cele cu titlu gratuit, in cazul netelor cu titlu o n e r o s ( s e p r i m e t e c e v a n s c h i m b ) t r e b u i e ca d o b n d i t o r u l s fie i unsetus fraudis. La a c t e l e cu titlu gratuit, nu a r c i m p o r t a n d a c d o b n d i t o r u l rMe de b u n s a u dc rea-credin, actul fiind o r i c u m revocat; actul dc n s t r i n a r e s-i fi pgubit pe creditori (acetia ca atare nu-i pot salisficc c r e a n e l e integral). A c i u n e a p a u l i a u este arbitrar i in rem***. In p r i m u l i u / , trebuie ca nainte de p r o n u n a r e a c o n d a m n r i i p e c u n i a r e j u d e c t o r u l s or done (ca arbitru) prtului s satisfac p r e t e n i a r e c l a m a n t u l u i ( d e a i se r e m i t e luciul), iar n at d o i l e a c a z , aciunea p o a t e fi intentata m p o t r i v a terilor c a r e au profitat de pe urina fraudei. Delicte private secundare. Alturi de delictele private vechi i noi pe care roma nii le considerau a l principale, acetia au c u n o s c u t i delicte mai puin importante mincionate fie dc dreptul civil, fie dc cel pretorian, d e n u m i t e delicte private se. undiiic. Aceste faplc dc mai puin importan in opinia romanilor erau;
M

P. Molcu, D, Oancca, op. cit., pag. 331. M. Talamanca. op. cit., pag. 572.

188

A | N u SC miuurci fl delicte ion t r u c a li uncie i modern d Oblig Justinian judex pagul ilarilor 1 . Luare Era s: torului qt Luare credina, greit sa mneiona lupta era> lotul face P.sic prac posibil ui Dup cu moarte turului, a ltii,amen> dintr-un t Uicru e x p uda ndcp Vrsa locuina c sclavul al avea la n Aciu: om liber,: ncuia in cerceteze o aciune Atrn care pute. venito ac

fapta tutorelui dc a sustrage b u n u r i din a v e r e a pupilului, care era p c d c p $ f | H e p o c a v e c h e printr-o a c i u n e similar furtului, i a r n dreptul clasic prin ac/w i/, radon ibttsdistrahendis ( a c i u n e relativ la d a r e a socotelilor) actio dc pauperie sanciona proprietarul animalului care a eau/al pagube * terenul altuia; actio dc pauperie sau aciunea relativ ta paguba cauzat de un pifrU-JMH se aplic numai dac actul era cauzal ea unii are a utiei trsturi inerente ani r r u t f H (feritas - slbticie), tartolodat animalul era scpat de sub controlul proprietarului fapta dc a fi m a n c i p a t un lucru c a r e nu-i aparinea era sancionat cu a< fiii uuctoritatis ( a c i u n e n g a r a n i e ) , pe c a r e o putea intenta c u m p r tonii - n ca/ iii. evieiune - contra vnztorului. fapta cuiva dc a face sa p a s c t u r m e l e sale pe terenul altuia e r a s a n c i o n a i ! prin actio depastu, A c i u n e a era a d m i s i b i l d o a r dac s t p n u l a n i m a l e l o r mJInit t u r m a sa pe terenul a l t u i a : iiimtiuere pecits. D a c a n i m a l u l s c p a de s u b p j H s t p n u l u i p t r u n z n d din p r o p r i e iniiativ pe fondul vecin actio dc pustii nu m a i era a p l i c a b i l , ci se aplica o actio de pauperie. Prin actii , se u r m r e a o b i n e r e a unei s u m e dc b a n i egal cu prejudH ciul c a u z a t . prin actio de arboid'io. iiiecisis (aciunea relativ la arborii tiai) se sancion eu n a m e n d de 25 de ai, t i e r e a unui a r b o r e . A m e n d a puiea fi cerut de proprl erarul acelui drttfr.Aceastfi a c i u n e nu t r e b u i e c o n f u n d a i cu a c i u n e a prctorinnl arborum furiiin cacsarum (a a r b o r i l o r tiai pe a s c u n s ) 2 * 1 .actio de tigno iunijfl era acea a c i u n e la dublu ce s a n c i o n a p e r s o a n a c a r e ntrebuina o grind furat In construcia unei casc . \n L e g e a c e l o r XII T a b l e p r i n tignton se nelegea o bucat de l e m n , inii j u r i s p r u d e n a a cuprins n aceast n o i u n e orice m a i t r i a l de construcie (var, nisip crmid). In dreptul lut Justinian nu sc mai cerea ca b r n a s fi fost furat, era de ajuns sA li a p a r i n u t a l t u i a . P r o p r i e t a t e a a s u p r a b r n e i era d o a r s u s p e n d a t , iar d a c brna s e desfcea din c a s a p r o p r i e t a t e a r e n l c a i puica f i r e v e n d i c a t . A c i u n e a a v e a c a s c o p s d e s p g u b e a s c p c p r o p r i e t a r d e p i e r d e r e a temporar a d r e p t u l u i dc p r o p r i e t a t e . actio dc servo cor rupta era a c i u n e a la d u b l u ec s a n c i o n a cu dublul preju d i c i u l u i pc a c e l a care c o r u p e a sclavul altuia; ( d e p i l d , i d e t e r m i n a s fug). C o r u p e r e a unui sclav Ii m i e o r a acestuia v a l o a r e a comercial. actio sepideri violai era a c i u n e a mormnt, p o p u l a r ce s a n c i o n a profanarea unul

3. Noiunea i categorii obligaiilor quasidclictuale. Aciunile p o p u l a r e . O b l i g a i i l e q u u s i d c l i c i u a l c sunt a c e l e a c u r e sc nasc din fapte n e p e r m i s c , fapis care totui nu suni delicie.
;11

VI. Hangii, M. Jacolll, op. cil, pag. 412.

* P.F. Gir ' C . Tom

Nu .i p o a t e preciza criteriul distinctiv ntre d e l i c t e i q u a s i d e l i c l e , insa s-a Ul re|inc. c a element distinctiv intre aceste d o u a noiuni, intenia, care ar exista Hctc i ar lipsi la quusidelicic. A c e s t criteriu a fost dezminit n unele cazuri u c existau, pc baza legii Aquilia, dclicle chiar t n lipsa inteniei, dupn c u m junele quasidelictc erau svrite cu intenie (ex.: luarea de mitfl). n dreptul ! -i II distincia d i n t r e delicte i quasidelictc arc la baza criteriul i n t e n i e i m . Obligaiile d e l i c t u a l e sunt in n u m r dc patru; acelea pe c a r e G a i u s i d u p cl liniau le arata ca atare: jtttlex qui litem suamfacit vrsarea sau aruncarea unui l u m i atdmnrcu obiectelor paguba p r o d u s de p e r s o a n e l e aflate in slujba corbierilor, hangiilor i a gritp rllor5. I narea d e mila era c u n o p L'rn sancionat cu o aciune in bonum el aeqttum coitcepta contra j u d e c i r i qui litem suam facil. I.narea de mit sau fapta j u d e c t o r u l u i care i-a nclcat, cu b u n sau realui, obligaiunile i funciunile sale ea, de e x e m p l u , a p r o n u n a t o s e n t i n fit sau nu s-a prezentat la termenul fixat p e n t r u a j u d e c a o cauz, e t c . em iiinciotiat printr-o actio infactum. J u d e c t o r u l gsit vinovat de o a s e m e n e a Hpl era c o n d a m n a t la plata unei s u m e de bani e g a l cu p a g u b a suferit. Judecimul lcea astfel ca procesul r e c l a m a n t u l u i s devin al su [litem tiam facili i practic un fet de novaiune, j u d e c t o r u l lund locul debitorului i fcnd l< ilul un n o u proces 1 * 7 . Dup Legea celor XII Table (XII T I X . I ) , judectorul care lua mit era pedepsii 'i noartea. Pretorul, fr a face distincie ntre b u n a sau reaua-credin a j u d e c imului, a nlocuit p e d e a p s a aspr cu moartea cu o a m e n d n profirul reclamantu lui a m e n d a cc reprezenta o sum de bani e g a l cu prejudiciul cauzat. Prin urinare. iliuir-un fapt grav, n epoca clasic luarea de m i t a devenit un quasidetict, acest lucru explicau du-sc prin interesul nobililor i al cavalerilor c a r e n accasl perioBil n d e p l i n e a u ei funciile d c j u d e c t o r . Vrsarea sau aruncarea unui luciu.Cnd se vrsa sau se arunca un lucru din locuina cuiva, lucru care a cauzat o p a g u b cuiva, rnind sau ucignd animalul sau ncluvul alluta, distrugnd sau v t m a n d lucrul altuia, proprietarul lucrului vtinai ivea la n d e m n o actio in duplum prin c a r e putea cerc ndoitul pagubei cauzale. A c i u n e a era d e n u m i t actio de ejfusis ct deiectis. D a c era u t i l sau rnit un om liber, sanciunea era m a i sever. Aciunea sc ndrepta mpotriva persoanei c a i c locuia n a p a r t a m e n t u l din care s-a vrsat sau s-a aruncai un lucru. Iar sl se cerceteze dac acea p e r s o a n este cea care a cauzat paguba sau nu A i . > M o aciune p o p u l a r , adic puica 11 intentat de o r i c i n e . Ai.rnarea obiectelor. C n d n exteriorul locuinei c u i v a erau mnuite uluci li cre p u t e a u s cBd pc slrad astfel c a u z n d un prejudiciu, se dftdcu p r u n u l u i venit o a c i u n e c o n t r a celui care locuia n a p a r t a m e n t , indiferent d:n a CM v m m i "* P.K Girard, op.cit, pag 72. ' C. Tomulcscu. Drept privai roman. Huenrcli. I *7.t, pup

' 11

190 sau n u . Adia dc possiiis el suspcnsix (cu p r i v i r e la l u c r u r i l e s u s p e n d a t e agate) era o aciune populara, avnd ca obiect plata unei a m e n z i . C n d s-a c o m i s un furtuni s a u un dainntau in iurici dltuit de ci re o persoan aflat n serviciul corbierilor, hangiilor i a proprietarilor de grajduri nautariaA caupoiuttn d stabiitariorum) p r i c i n u i n d u - s c o p a g u b cltorilor s a u n e g u j j f l rilor, acetia din u r m aveau la n d e m n o aciune infactunt pi in care cercau drcpl d e s p g u b i r e o s u m de b a n i . A c i u n e a era n d r e p t a t m p o t r i v a stpnilor cate r s p u n d p e n t r u faptele p e r s o a n e l o r a l i a t e n slujba lor: acetia se fceau vinovai pentru faptul ca a u angajai n serviciul l o r o a m e n i n e c o r e s p u n z t o r i . Avem aici < > culpa in ciigendo, n o p i n i a r o m a n i l o r e x i s t a u o b l i g a i u n i c a r e n u s c n a s c nici d i n c o n t r a c U nici d i n d e l i c t e , c a r e n u s u n t m e i q u a s i c o n l r a c t e , n i c i q u a s t d e l i c t c - A c e s t e a n t e a u din d i f e r i t e fapte, i r e c u l c n t r - o c a t e g o r i c m a i larg d e n u m i t "diferit t i p u r i de i z v o a r e de o b l i g a i u n i " (variau causarutn figure) r e z u l t n d fie din p r o p r i e t a t e s a u din d e t e n i u n e . Aceste izvoare sunt: vecintatea, deteniunea, rudenia. Vecintatea c o n s t i t u i a i z v o r u l a d o u o b l i g a i u n i , P r i m a o b l i g a i e c r i s a n c i o n a t prin actioJiniuin regundoruin (aciune n fixare de limite). Prin acea* ta a c i u n e p r o p r i e t a r u l unui teren situat la ar p o a t e c e r c fixarea h o t a r e l o r dinttr terenul su i te-renul nvecinat. A d o u a o b l i g a i u n e e r a sancionai ii prin adia aquae pluviae arcendae ( a c i u n e a n s c o p dc a d e t u m a apa dc ploaie). Prin aceast a c i u n e s e c e r e a d i s t r u g e r e a lucrrilor l a c u t c d c proprietarul terenului situat m a i j o s , lucrri c a r e au oprit s c u r g e r e a apei de p l o a i e pe terenul su i caro astfel a devenit din ce n ce m a i m a r e i n u n d n d terenul situat m a i sus. A c i u n e a c r i ndreptat m p o t r i v a proprietarului lerenului situat m a i j o s indiferent dac era sau n u autorul lucrrilor p g u b i t o a r e 1 . n cazul c o n l l i c l e l o r legate de hotrnicie existau u r m t o a r e l e ipoteze: contra, versta de fine ( d e l i m i t a r e a dintre p r o p r i e t i ) ; controversia dc loco ( p m n l In afara hoiarelor). A c e s t e aciuni, c u p r i n s e n L e g e a c e l o r XII T a b l e , se explicau p r i n interesclo patricienilor agricultori. Deteniunea. Cel c a r e a v e a un lucru sub s t p n i r e a sa era obligat s 1 j i inie i n j u s t i i e la c e r e r e a u n e i p e r s o a n e , c a r e avea n e v o i e de nfiarea acestuia p e n t r u a intenta o a c i u n e n j u s t i i e r e l a t i v la acel b u n . n c a z u l aciunii Iu r e v e n d i c a r e i r e b u i a ca r e c l a m a n t u l s fie s i g u r ca l u c r u l r e v e n d i c a t era In d e t e n i u n e a p r t u l u i . A c e a s t o b l i g a i u n e era s a n c i o n a t prin actio ml cdttbenduni (n s c o p dc a face s sc n f i e z e ) . Rudenia. D i n r u d e n i e r e z u l t o b l i g a i u n e a tatlui i. n m o d e x c e p i o n a l , m a m e i de a d o t a . P r i n i i erau o b l i g a i s a s i g u r e a l i m e n t e c o p i i l o r . Libcrlul l p a t r o n u l a v e a u un d r e p t r e e i p t u c la a l i m e n t e . N u se lic cu e x a c t i t a t e c n d a luni fiin a c e a s t o b l i g a i u n e , d e o a r e c e t e x t u l lui M a r c i a n , d u p unii c e r c e t t o r i , i fost interpolat. E s t e posibil ca o b l i g a i u n e a de a dota s ft existai dc la Cottslituk lui S e v e r i C a r a c a l l a , ea fiind a m i n t i t dc textul lui M a r c i a n ,

Ca

HUI

mu tul;
Uh
II i

mu

ih'i

Hii (Ir, Ml II'll

,
1

1'

mi rli'i nil

iau

fim

nitului 15. S u c c e s i u u i c a l c a t e g o r i i l e * L

I, N o i u n e a i c a t e g o r i i l e s u c c e s i u n i i . In vechiul d r e p t civil textul f u n d a m e n t a ! p e n t r u s u c c e s i u n e a at> infestat Uita i s u c c e s i u n e a legitim - este cel al Legii c e l o r XII Tahle: si intisato titur, cui heredes xuut nec escil, adgnatits proximii s fantilituti itubeto i si uni tis nec escit. gem des faniiliam habenio . S u c c e s i u n e a t e s t a m e n t a r a i esiunea ah in testat nu s u n t formal c o n s a c r a t e de L e g e a c e l o r XII T a b l e , tea s u n t p r e s u p u s e ca deja e x i s t e n t e in s i s t e m u l dreptului r o m a n . Dispoziiile ime in m a t e r i a succesiunii legitime se refer la heres suus, agtiaLi si gentili, legislatorii celor Xl Table nu au avut, a s e m e n e a legislatorilor m o d e r n i , simul (meiului, al generalului, respectiv nu au luat instituia succesiuni lor in ntregul | au i-au enunat principiile i regulile generale. C e e a cc au marcat acetia au fost noile n o r m e pc c a r e le-au introdus, fie regulile contestate sau interpretabile, pe c li s-a parul c ar fi util s le precizeze avnd n vedere faptul c totui o lunga Hizare a a c e s t o r a nu le c o n s a c r a s e , fiind c o n s i d e r a t e n c relativ n o i . Deci evideniem trei categorii a l e succesiunii: S u c c e s i u n e a legal, s u c c e s i u n e a t e s t a m e n t a r a i s u c c e s i u n e a ah infestat. Legea celor XII Table las la o parte n o r m e l e juridice certe sau le p r e s u p u n e ca e m a n a r e a c o n i n u t u l u i ei, de a s e m e n e a ea nu a abrogat, sau m c a r s li fcut s uite dreptul anterior. C h i a r d u p n l r e d u c e r e a acestor table s-a c o n t i n u a t s se oce a n u m i t e dispoziii foarte vechi, a n t e r i o a r e acesieia, i atribuite de tradiie rinei-palilor regi ai R o m e i p r i m i l i v e . De aici sc p o a t e vedea ct de puternic e r a Klcmentul c u l u m i a r n legiuirea d c e e m v i r a l , r e s p e c t i v ea nu a b r o g vechile o b i [uri i nu inoveaz, ci numai c o n t i n u mos majoram - obiceiul s t r m o i l o r ^ .

2, C a t e g o r i i l e dc m o t e n i t o r c o n f o r m legii. P a r t i c u l a r i ta i le s u c c e s i u n i i conform hgii. E v o l u i a m o le ni r u i n b a z a k g i u legislaia R o m ei A n t i c e . I'extu! legiuirii decern virale indic trei canotorii dc succesori uh iniestar euut u ' l e g bunurile defunctului. Fiecare c a t e g o r i e e x c l u d e prin prezena ei i prut neceptarea motenirii categoria imediat inferioar. P r i m a categorie esle c e a a sui btredes - ilor, a descendenilor, hi lipsa acestora, a g n a t u l aflat iu cel m a i a p r o p i a ! | i a d de r u d e n i e cu defunctul va culege fainitia, iar dac nu exista tuci agnai, moi cn irea va re ven i gentililor. Sui iteredes. Legea celor XII Table prezint vocaia la m o t e n i r e a acestei cnlipiriijarpetitumajoriiutcaaulorilor.cuvintelelcgiuiriidceemvinileconilnnaiuiiiiclalca succesiuni t e s t a m e n t a r e d e o a r e c e n textul legii sc p r e s u p u n e lipsa lestanieriiului, urmat de p r e s u p u n e r e a c a r e privete inexistena vreunui heres suus, t'. Ilainaupiu.C. Nicolau, Drept roman, Bucureti, IfJO;pHB,M,^!

ipotez in c a r e agnatul cel m a i a p r o p i a t in grad ar d o b n d i familia, e v i d e n t nit refuza m o t e n i r e a . n c a d r u ! succesiunii r o m a n e , o r d i n e a n c a r e sunt c h e m a i la m o t e n i r e di iele c a t e g o r i i dc m o t e n i t o r i sc p r e z i n t astfel: motenitorii t e s t a m e n t a r i , heredes, agnaii i n ultimul rnd gentilii - fiecare clasa de motenitori excluz prin prezena ei i prin acceptarea motenirii, categoria iincdiai inferioar, A c o j H o r d i n e e s t e r e g u l a cert a d r e p t u l u i clasic, s u c c e s i u n e a legal n p e r i o a d a clailjjj n e d e s c h i z n d u - s c dect n lipsa s u c c e s i u n i i t e s t a m e n t a r e , O c o n s e c i n iniportam a acestei reguli este faptul c data ta c a r e sc schide s u c c e s i u n e a ah infestat nu este uniform.

2 , 1 . Data deschiderii motenirii. Dala d e s c h i d e r i i succesiunii ah infestat p o a l e s c o i n c i d cu m o a r t e a lui du cui as, d a c nu exist t e s t a m e n t , d a c t e s t a m e n t u l este injustum. respectiv nul uh itutio - t e s t a m e n t u l c a r e nu e s t e fcut c o n f o r m d r e p t u l u i ; d a c t e s t a m e n t u l cuti ritptuin - c a u r m a r e a revocrii sau a apariiei ulterioare a unui iu n-\ MUI.*., sau darl t e s t a m e n t u l este irritutu ca u r m a r e a unei capitis deminutio a testatorul u i 1 " ij Dala d e s c h i d e r i i s u c c e s i u n i i ah infestat p o a t e ti o dat posterioar d e e c s u f B in cazul n care exist un testament valabil iar motenitorul institui! refuz m o t c n i r H - data d e s c h i d e r i i s u c c e s i u n i i l e g a t e va fi c e a a r e p u d i e r i i , sau in cazul in cMfl instituirea s-a tcut s u b o c o n d i i e s u s p e n s i v - dala deschiderii succesiunii IcjU, i i mc fiind c e a n c a r e este sigur c aceast condiie nu se realizeaz sau c nu M ^ H W putea realiza P e n t r u toate ipotezele de mai s u s . data deschiderii succesiunii esie cea la cum trebuie s ne r a p o r t m penlru a sc putea aprecia cei care sunt motenitorii legaljfl cei care sunt n via i capabili de a fi motenitori, nu la m o a r t e a lui de citi;/.', 111 > data d e s c h i d e r i i s u c c e s i u n i i . Cum uutem quaeritur, an quis suus heres existere potest ea teiupoie quuti endum est quo certam est uliqucm sine testameato deeessisse: quod accidit *\ destuuto testatuento' p e n t r u a i i d a c cineva p o a t e li un her,:\ .wim, u e b u i e * ! ne r a p o r t m la e p o c a cnd autorul este mort fr testament, c e e a ce este dc ascrftyfl nea a d e v r a t pentru t e s t a m e n t u l a b a n d o n a t . T e s t a m e n t u l destitutum sau < / e i | H fum este cel c a r e exist, d a r nici unul din motenitorii instituii nu a putut sau nu A vrut s a c c e p t e s u c c e s i u n e a . A c e a s t regul este cea c a r e p r e z i n t cel mai bine aspectul s u b o r d o r succe-siunii ah iutestat in raporl cu c e a t e s t a m e n t u l , lotui, textul Legii celor XII Table a dat natere la interpretri mult mai subtj interpretri s u s i n u t e de cei care c r e d e a ntietatea succesiunii t e s t a m e n t a r e nu reprezentat o situaie primitiv. * F. < iu. ud. Mantiei eletientairc de droil romain, Paris, 1929. * ' I1 Collun:!. A Gilfor 1, Dnnt minam, Paris. pag. 398

I'M In aceast interpretare, legiuirea d e c e r n viralii esle o c o n f o r m a r e n c o n c e p i e i Hxala pe ideea c d o a r n cazul n c a r e nu este un herei suus sc p o a t e face un V M a m c n t 2 ' " st infestata marittir. cui heres suus nou escit esle t r a d u s ca dac H' caiv nu arc un heres suus moare fr testament. r Evident, ca urinare a acestei traduceri, nu sc p o a l e obine dovada realitii ip(Hivei susinute, doar datorit certitudinii acestora c n dreptul primitiv tui a pulul #xista libertatea testamentar n prezena unui heres suus: Legea celor XII Table nu i ini.stiiuie un real obstacol, putnd fii interpretat ntr-o manier care s le eonii nu e 'polc/a, rezultnd tn acesi m o d o alt o r d i n e a claselor de moienitori, respectiv ajcuitorii ab infestat - suiherates, motenitorii testamentari, agnaii, gentilii Interpretarea dc mai sus nu respect ordinea propoziiilor i nici cea a sensului, nu sens natural c a r e se ncadreaz i n interpretarea tradiional dal acestui pasaj I legiuirii decern vinile: dac cineva moare fr testament, cineva care nu orc un keres suus: aceast o p i n i e fiind ntrit i dc U l p i a n : posteaquampraetor lacutus fit un bonorum possessione eitts tpti testatus est, transitutn fecit ad intestatos, fon ordinau secutus, quem ct tex duodecim tubtdomm secuta est772 p r e t o r u l , (lup cc a vorbit de bonorum possessio, d e s p r e cei c a r e au fcut un t e s t a m e n t , i la cei c a r e au murit fr testament, fapt in c a r e u r m e a z ordinea u r m a t de Legea celor XII Table. Legislatorii dcecmvirali nu au avut ca s c o p nici crearea, nici confirmarea sucEC$iunii t e s t a m e n t a r e sau a dreptului de m o t e n i r e a sui heredes-ilor. S i n g u r a decizie legislativ este p r o b a b i l c e a c a r e a c o r d familia agnuttilui ftfjnt n cel mai a p r o p i a t grad de r u d e n i e cu d e f u n c t u l , iar n lipsa acestuia gentil ilor, fapt care n u constituia o n o u t a t e absolut, d a r n legtur cu c a r e s-a simii iH'cc.-talea confirmrii i a consacrrii uzajului prin legea i u n d a m c i . l a l e a r c loc uim urma s fie emis o decizie aflat n raport cu evoluia propriclii i consecin crerii proprietii Individuale s a u familiale asupra imobilelor*" . S\n iteredes utit peroanele care la data decesului lui decuius erau s u b p u l e r e a (cestuia i c a r e d e v i n sui iuris ca u r m a r e a m o r i i a u t o r u l u i . A c e a s t c a t e g o r i c Include n primul rnd copii nscui dintr-o cstorie legitim - fii i fiicele necs torite cum mnu - la care se a d a u g copii adoptivi, soia defunctului cstorit Mtmmnu, accasla venind locafilae-n calitate d c fiic, Mu f a e p a r t e d i n a c e i itfl categorie, d e o a r e c e nu se mai afl sub p u t e r e a lui paterfamUias, fiicele cstorite febril mnu i intrate ntr-o alt familie, fiul e m a n c i p a i sau dat n adopie inlr-oultA fmnilie i soia cstorit Iar numus. Dintre nepuii defunctului iui sunt sui beredes dect cei p e c a r e m o a r t e a autorului i face sui iuris, respectiv cei al c r o r lalft a predecedat bunicului. R e s t u l , a l c r o r tat esle n via la m o a r t e a butucului, Cad *ub puterea tatlui, nu d e v i n sui iuris, n c o n s e c i n sunt exclui dc la m o t e n i r e , Toi molenilorii din categoria sui heredes vin la m o t e n i r e . Cei de gradul lunii d o b n d e s c cotc-pri egale, dreptul r o m a n necurioseiid nici d r q i i u l ile P.P. Girard. op. cit., pag. 398, D.38,6. LUIpiamis 44 ad.cd. lirasicllo, Corsa di d ritm romano. Milano, 1952, pag. 175.

FJ

194
p r i m o g e n i t u r , nici privilegiul masculinitii. D e s c e n d e n i i de grad suhecvejil via de a s e m e n e a la succesiune dar. d o a r pe partea ascendentului lor - parte pe c o r i i-o m p a r t ntre ci n m o d e g a l : ...acquum est enim, nepotis inpatris sui heutlt succede re et cam partem liabcre. tpuwi pater corum, si viveret, iu du tu rus rs* u r " - ntr-ode var este echitabil cu nepoii s succeda in locul tatlui lor i s u i b t partea pe care ar li o vut-o tatl lor, d a c ar fi fost n via. Acetia vin la succesiuni prin r e p r e z e m a r e , iar mprirea se face pe tulpini -perstirpes. n dreptul clasic, fiicele necstorite cum mnu aveau dreptul Iu partea lor din patrimoniu] latului,o cuu, - pnrte egal cu ceti ti frailor ci. Singura diferen dinlrf femei i brbai este faptul c a c e s t e a dei pol ti m o t e n i t o a r e , n e a v n d potenta, nu p a t a v e a sui heredes, respectiv d e s c e n d e n i i lor nu se vor a t l a sub puterea loi lunnquam enim. sicut supra diximus, femituie suum heredem iutherc passunt -* n i c i o d a t , c u m am m a i s p u s , femeile nu pot a v e a un heressunslJ\ l . c g c a celui XII T a b l e v o r b e t e de heres suus i dc adgnatusproximus, nu de m o t e n i t o n sau d e a g n a t , dar interpretarea va e x t i n d e nelesul legii i la femeie - itere.*. existnd indicii c sensul primitiv al legiuirii decemvirale era unul mult mai riguwl fa dc c e l neles n e p o c a clasic 1 **. Descendenii i cei asimilai lor n virtutea legislaiei romane privind mdenia civffl nu sunt considerai in dreptul roman motenitori, ci sunt denumii heres siuts sau mul simplu suus - acest mod specific d e desemnare a acestei categorii de motenitori accentueaz nu cuvntul heres ci pc suus. Suta este considerat mai degrab c o f f i H atoral unei proprietari preexistente, dect ca motenitor al unor bunuri c:ire nu erau nln lui, respectiv descendentul culege bunurile succesorale mai degrab cu titlu dc p r j H clar dect cu cel dc motenitor, n virtutea unui drept preexistent. A c e a s t c o n c e p i e este c e a care subzisl i n dreptul clasic, d u p secole il* existen a proprietii individuale, fiind e x p r e s indicat de c t r e jurisconsulii clasici: sedsui tpitdem heredes idea appelhtntui: quiu domestici heredes \unltf. uitta quoquc parente quodam modo domini extsttmantur penlru aceea wj^k n u m e s c sui heredes ( m o t e n i t o r i interni) fiindc in dc aceeai domus cu aj^fl sunt socotii o a r e c u m coproprietari nc din timpul vieii a s c e n d e n t u l u i . In Sui Iteredibus evidentius appurct continuutioitem domini eo rem wrt/ajJB ere. ut nullu \tdeaiur hereditas J'uisse, qtiasi ol im hi domini < \seut. </iu elinii vlvo patre quadammodo domini exixtinutntur..- itaque post moi ten, paim naM hereditatem paieipeie eidentia, sed magii liberam hanoi ian admtnt.UiutiOrt^ i oitscqutiutttr, hac ex causa licet nan sini heredes oistituti. domini simt: ntn\\ obstat, quod licet cos exheredare. quotl el occidere ticehut"'' - iu c e e a ce p r i v f f l sui heredes. apare clar c c o n t i n u a r e a proprietii este mpins p n la punctul tt ; care p a r c c nu cxisi s u c c e s i u n e , ca i c u m copii au fost dinainte p r o p r i e t a r w H
' l Ipiaii. Ui :',<"< lh 2 d u p r. t i I I n u l . Op > il l>ny Mf9 ' (iaius. Instinaiones 3.8. : ** I. Catuncanu, Drept roman. Cluj, 1927, pag. 523; fetele care prseau in vt deschiderii succesiunii calitatea dc heredes sune motenesc lra nici o restricie ca ! 1 " Gaius. Insliiniiones 2.137,

parc nc din timpul vieii tatlui suni considerai proprietari; de aceea la moartea Iuti.lui. dac nu exist mote-nitori instituii, ei sunt proprietari; sc poale conjectu ti c tatl arc dreptul de a-i e x h e r e d a d e o a r e c e avea dreptul de a-i ucide, Iu m o d clar, n u m e l e motenitorului este legat dc ctre jurisconsulii clasici de dc proprietate, de un drept preexistent care aparine doar lui herts suus. Tolui (ceasta concepie nu corespunde definiiei succesiunii dal de jurisconsulii cln'-ic:. Iurcditas nilul fdiud est. iptam succes sia in universum ius quod defunctus Wbuc'rlfl* - m o t e n i r e a nu este allceva deeal s u c c e s i u n e a in dreptul avut de rai re defunct. Noiunea de coproprtetale tiu include noiunea de succesiune - dobndirea a jfrBvanou - i nici noiunea unei succesiuni n drepturile aparinnd unei alte persoane. Proprietatea este continuata, iar ce apare nou udat eu moartea lui paterfanii's t e tocmai dreptul de partaj, tatl ne fiind prezent pentru a menine prin autori tatea sa unitatea patrimoniului, comoleniiorii pulnd cere ncetarea sirii dc indiviUne, lc pc baza unei nelegeri, tic p n n intentarea aciunii JEiurrirWf' lierciscundae flecare dmtrc ei continu s fie proprietari, ns d o a r entei pri proprii. Practic ceca ce dobndesc sui heres la moartea lui pater familias este tocmai libera administrare a bunurilor asifel nct n aparent nu pare c ar exista o succesiune. Ideea de m a i s u s p o a t e 11 a d u s n sprijinul c o n c e p i e i c, s u c c e s i u n e a lenta men-tara e s i c la fel dc v e c h e cu cea ah in testat, c e e a ce le difereniaz fiind u i t a i faptul c la origine domeniul lor d e aplicare nu era acelai, iar n m o m e n t u l In care c e l e dou d o m e n i i au fuzionat prin unificarea proprietii i crearea proprietii individuale, succesiunea t e s t a m e n t a r i-a pstrat ntietatea - aceasla II furnizat cadrul i d o m e n i u l succesiunii ah intestat'"} Veritabilul m o i e n i t o r p r i m i t i v era cel testamentar, motenitorul instituit in ie-. Ilment era cel mai adesea, n dreptul aprut ca u r m a r e a fuziunii d o m e n i i l o r celui ihn.i tipuri de succesiune, motenitorul instituit n icstaineni este iu acelai litnp si un suus. un d e s c e n d e n t . In Legea c e l o r XII Table d e s c e n d e n t u l este d e n u m i i m o t e n i t o r sau htfti uius, fapt care nu csie valabil i pentru celelalte c l a s e dc motenitori legali, nici ngnaii, nici gentilii nu sunt denumii m o t e n i t o r i , probabil peniru c nc nu au Aceast c a b l a t e . Deja un anumit n u m r de motenitori au susinut c agnatul legiuirii decern vi tale nu este nc calificat ca motenitor i, din contr, nimeni nc nu a ndrznit s llisinl c sui tteredes a r fi putut, ntr-o e p o c anlerioar.s nu fie veritabilii motenitori c n d i mpart ntre ei bunurile m o b i l e ale tatlui, unanimitatea n u m i iii >i considerandu-i ca fiind prin excelen motenitorii originari* 0 '. Proprietatea individual a fost creat ca u r m a r e a dreptului dc dispoziie asu pra proprietii, iusabutendi dreptul dc partaj al c o m o t e n i t o r i l o r fiind asigurat 1)50.17.62, hilianus 6 dig. E. Molcu, D. Oancca, Drept roman. Uucureti, W94. pug. M7. "' U. Brasicllo. op. cii.paft.176. "' (J. Drasiello. op. cii.pag.177

w, p r i n acta ftiotiliae berciseattdae . m e n i o n a t de L e g e a celor XII T a b l e , si p care st fcea partaj ui b u n u r i l o r c o r p o r a l e ce c o m p u n e a u familia. T o t u i , pariajuj p o a t e u r m a o c a l e di ieri l, dac m o t e n i t o r i i nu l cer, ei continu s se a t i c inii Q stare de codevalmfisie, p r o p r i e t a t e a Tain il iat coexistnd ntre ei sub forma undi societi 'antiquum consortium. Codex. Veroncnsis, d e s c o p e r i t n 1S16 i c a r e r e p r o d u c e a p r o a p e ntregul uuninui al Institutelor lui G a i u s , In c o m e n t a r i u l III, j I <18 i u r m t o a r e l e , vorbet* d c c o n t r a ciul c o n s e n s u a l d c s o c i c t a i c , d u p c c a s t u d i a t c e l e l a l t e c o n t r a c t * c o n s e n s u a l e d c v n z a r e - c u m p a r a r e i d e l o c a i u n c . A c e s t m a n u s c r i s s e termiiifl cu $ 154 n a i n t e de a trece la c o n v e n i a de m a n d a t : edea quoquesocietus, d? qua taquimttt; id est, quac nuda consens n cont rahi tur, iuris genittm est: itnqtn ontnes hotnines naturali ratione consist ir - d a r n t r - a d e v r s o c i e t a t e a accoita d e s p r e c a r e v o r b i m , adic c e a care se c o n t r a c t e a z p r i n s i m p l u l consi ni [amilul, i n e de d r e p t u l g i n i l o r t ca al a r e , p o t r i v i t u n e i r a i u n i n a t u r a l e , ea se poiti Statornici n t r e toi o a m e n i i . D a r p e r g a m e n t u l de ia C a i r o d o c o n t i n u a r e ce a fosl o m i s de ctre copiului bizantin, m a n u s c r i s u l de la Verona fiind prescurtat, r e s p e c t i v : est autern aluni genus societatisproprium cuium Roiuanorum. otim enim mortuo patrefamiliali inter suos tteredes qitaedam erai legitima simat el naturalii socielas qaat ttjt peltabatur creta non cita, id est dominio nou diuisor erctiun enim domiumttn est. unde erus dominus dicitur; ciere autentdividere est; unde caedere et sceiut [et diidderc} dicinnts ... alii qitoque qui volebant eundetn ttabere socicUttflU poterant id conseqtti apttd praetorem certa legis acionau, in bace autcntSOM etate frai rum ceterontmue. qui ad excmplum frt rum suormn societatetn clim illud proprium erai, (unusj quod ttet unus ex sociis cotntnunem w r f l f l mauutnifletido libertini faciebunt et omnibuz libertum udqnircbaf; bem w\H} rem conunttnem:m - exist t u u n alt gen dc s o c i e t a t e , p r o p r i e n u m a i cctcitlfl romani, n a d e v r pe vremuri la m o a r t e a Ini mterfamilias se sla-lornicea Qjj^H heredes un fel dc societate legitim, dar totodat t n a umil, care pur la rt ui urli il erclum non ci turn, a d i c p r o p r i e t a t e i n d i v i z ; ere turn n s e a m n , ntrti-dojB propriettile. de aici n u m e l e dc erus, care n s e a m n proprietar; iar ciere in-a a m p r i , de u n d e c u v i n t e l e caedere - a .Ha, secare - a d e s p i c a . . . c n d v u i a u s c o n s t i t u i e u n a t a r e fel d e s o c i e t a t e , e i p u t e a u o b i n e asta pretorii-lui, p r i n t r - o legis actio; dar la acest fel de s o c i e t a t e d i n t r e frai, p i a a l t o r a c a r e ar fi vrut s c o n s t i t u i e o s o c i e t a t e , d u p m o d e l u l celei a li n t r e ci, un l u c r u e r a c a r a c t e r i s t i c , a n u m e : d a c a u n u l din asociat i t c e a li un sclav c o m u n , el p r o c u r a t u t u r o r un libert; la fel dac n u m a i u n u l sin
ci m a n e i p a u n b u n C D l i l u u .

i cea nsc ( disp apr aice unii frai

it\('t riiil OUI ah llio iul

arc
lut

Iul

N U l>l

Acest text este i m p o r t a n t d e o a r e c e arat c a existat n dreptul roman flrh|H s o c i e t a t e , un contract cc d d e a natere la obligaii reciproce Intre pi [de ,r. w AutluGcIliu. iVotes Miieae, 1.9.12. dup A.N. Popcseu. tip. cil., pag, 2-J0. * Ciuius.lnstiiutiones 3.l54(trad, Dc A. N.Popescu, op.cil.,pag.2-t0 ,rf Gaius.hisiiiutiuues 3,l54(lrad- Dc A- N l'opcseu, o p c i t ,pig-2*t(l

197 cea cc n d e p r t e a z ideea susinuta n Irecut c cete m a i vechi obligaii e r a u nscute d i n delicte, nu din c o n l r a c t e ' O n o u t a t e indicat aici este faptul c, n t r e a s o c i a i diviziunea d r e p t u l u i dc dispoziie p e r m i t e fiecruia dintre acel ia s d i s p u n de loialitatea dreptului i de n p r o d u c e prin a c t e de dispoziie efecte c a r e ating loji asociaii - iniiativa u n u i a afecta dreptul tuturor; nu n ultimul rnd textul prezint importana pe cure o avea tmtujuum consortium s u b aspectul prelungirii indiviziunii, a coproprietii intre frai, ntre d e s c e n d e n i i defunctului.

2,2

Adgnaius

proximtu

Legiuirea d e c c m v i r a l indic faptul c n lipsasui heredesuli succesiunea ah infestat e s t e oferit n linie colateral a g n a t u l u i aflat n cel mai a p r o p i a t g r a d dc rudenie cu defunctul: ti intestuto maritur. cui heres suus non eseit. adgnaius proximus fainiliam habeter^. In t i m p ce Legea celor XII Table c h e a m pe sui heredes, care culeg m o t e n i r e a ttb iniestai. ea vorbete d o a r de agnatul famitiam habeta, i nu-1 trateaz ca pe un motenitor. Aceast difereniere n c e e a ce privete calificarea a detemiinat pe muli uuturi s ajung la concluzia c, daca legiuirea decemviral nu-1 calific pe agnal ca crede, este un fapt intenionat d e o a r e c e acesta nu era considerat ca m o t e n i t o r ei intra n posesia bunurilor prin o e u p a i u n c - o p i n i e care tinde s se generalizeze 1 *". Bonfanlc s p u n e c motivul pentru care acetia nu sunt calificai ca motenitori esle cu s i g u r a n un fapt care r m n e destul de obscur, dar gsete totui plauzi bil c o n j u n c t u r a conform creia c o n c e p t u l de s u c c e s i u n e c o n s e r v nc din ep oca Legii celor XII Table o r e m i n i s c e n a caracterului su de s u c c e s i u n e suver an. U r i n n d acest r a i o n a m e n t , ar fi c o n t r a r e noiunii de m o t e n i t o r p e r s o a n e l e strine familiei, a s e m e n e a agnailor i gentililor, care nu intr n j o c dect tocmai in lipsa d e s c e n d e n i l o r direci i care nu pot s-i s u c c e a d defunctului n privina puterii p e r s o n a l e a s u p r a familiei n s e n s slriet, tocmai d e o a r e c e n lipsa lut sui heredes, odat cu decesul lui pater familias, d i s p a r e r a i u n e a existenei u n e i put eri p m n t e t i ca u r m a r e a inexistenei obiectului asupra cruia sc rsfrnge. Faptul c legiuirea deccmviral nu a c o r d lillut de motenitor agnatului. este un sprijin preios n distincia dintre domeniile originare dc aplicare a .succesiunii testa mentare i a celei ah intesiat"". Succesorul era motenitorul, cum o indica formula ce-1 d e s e m n e a z : Titius heiv esto, iar succesiunea v e c h e era c e a testamentar. nis. Din contr, bu n uri le mobile, familia i pecunia, d u p m o a r t e a lui paterfanii'in c a z u l n c a r e nu a d i s p u s de a c e s t e a prin mancipatia famUiae. revin

* F Molcu, D . Oancca, lirepi roman, bucureti, 199-1, pag. 223.


X I I f u t i l e SA

' Ld. Cuq, Manuet da intfiluluint'tpindtoues da rt'mams. Ch. Appleton, te testament ramam, P a r i s , 1902, pag. 127 P. Noai I \es.op. cit., pag. 183.

Paris,

1928. paj'..

Vis..

m
d e s c e n d e n i l o r c o n f o r m de vu Iui unii legale, in perioada gentili ca acest partaj au r e p r e z e n t a nc partajul u n e i s u c c e s i u n i , ci un p a n a j ntre c o p r o p r i e t a r i . Cele mai multe state primitive erau formate din agregarea i unirea m a i nnillol colectiviti, grupuri Sau triburi cat e aveau la baza lor uneori nrudirea de snge, iar a licori o idee religioasa Foarte rar unitatea acestor colectivi li sau triburi eslo de natur politic sau teritorial. Grupai ea acestor triburi are ns de cele mai multa ori o baz teritorial si o o r g a n i z a r e politic i u n e o r i , c u m a fost cazul R o m e i J a celor m a i m u l t e slate greceti, o organizare m u n i c i p a l . Stalul romuri a fost la n c e p u t o a g r e g a t un e de gentes care erau formate din mai mul te laniiii i pc care le im eu o r i g i n e a c o m u n manifestat prin existenta nuni n u m e c o m u n tuturor m e m b r i l o r ginii -nome genbticiicum; cultul c o m u n , o orga nizare religioas i militar destul de b i n e fixat, toate acestea d e s v r e a u uiib taica, foarte Spitda. la origine, a ginii. Citita mai poseda i terenuri, ogoare i pduri c o m u n e pc cure Ic mprea temporar meinhrilor ei n vederea culi varii3 Uri tlr4H s u c c e s o r a l a p a r t e era rezultatul acestei uni li a ginii: m e m b r i i ci sc moteneld r e c i p r o c p n la cele mai n d e p r t a t e grade, D a r a c e a s t g r u p a r e , alt de p u t e r n i c la n c e p u t era d e s t i n a t d i s p a r i i e i din m o m e n t u l n c h e g r i i s t a l u l u i . La sc interpun ea intre m e m b r i i ei i stal, Iun inutil astfel p u t e r e a a c e s t u i a din u r m , intre a c e s t e d u u o r g a n i s m e a a v u t loc o lujtfl lent ai crei re?.ullal ai ost liberarea familiilor incluse in gint i dispariia treplnlll a ginii n s i , Sacra gcntilica c a d e n d e s u e t u d i n e 1 1 * , a u t o r i t a t e a organ e l o j ginii s c a d e din cc n c e , p m n t u r i l e ginii - la n c e p u t p r o p r i e t a t e c o l e c t i v a d e v i n i a c e s t e a p r o p r i e t a t e i n d i v i d u a l n u r m a m a t mul lor asstgaatiotiti a t r i b u i r i de p m n t pe c a l e a d m i n i s t r a t i v a - iar n locul ginii dc a l t d a t a pal1 a c u m familiile d e s i n e s t t l o a r c , u n d e t o a t p u t e r e a era c o n c e n t r a t n p ^ ^ H na c a p u l u i ei, pater famiias. O dal cu m o m e n t u l n care proprietatea imobiliar devine proprietate privnil prin mpri rea p m n t u l u i gini ii, a c e s t p m n t d e v e n i n d obiect al proprietii private a familiei ag mitice in s e n s u l strict al euvnlului - propriu taie aflat snli p u t e r e a lui pater famiiins - cele d o u lipuri dc s u c c e s i u n e mart ta cama sc ai ropie. Pater familias d o b n d e t e dreptul dc a face un testament iar in acelai liffll familia, culeas i mprit de ctre d e s c e n d e n i d e v i n e u hcredttas dcoare-aV m o t e n i t o r i i Testamentari i succesorii ah i>\( e nat sunt Ju m o d nori iuti aceea vi, respectiv d e s c e n d e n i i i cei asimilai lor, fie c este v o r b a dc lesiameni ..m d e v o l u i u n e a& inSestat. Din acest m o m e n t d e s c e n d e n i i i cei asimilai i Im devin ,JI heres suna i vor f c o n s i d e r a i ca m o t e n i t o r i prin e x c e l e n a . Nu n aceiai situaie sc a 11.1 aguatul, acesta ne fund dec al iu m o d e.veepl I moten ilorul testamentar. Dc asemenea, cnd in 1 i psa descendeni lor i a celor a s i m y H lur legea ti acord familia, doar mult mai trziu va fi considerat motenitor, dup rn * V. A. Moict.O. Davy, Des Clans atixEmpirts, Paris, 1923, pag. I5S. "* Sucionius, Tibcnus I. ' " ( ' . I taman gin. M. Nicoluu,<;p. cil., pag. 43. L,; P. Nnailtes, tip. c/l., pa. 184,

.mia: lai l'u

.
lulji

I egii
ii

I l IUI
iTgllI
tur
i

D i\i LlO (amil

vu r b a

II a I
3.

Iii

Su
unui p mm, J,
Huii .lll I -

Ai lllll II
A i

Ah ni.,

piui IVi

ni./, .

llli!

I* Cu V Ai
Hulii 1' li..

199 nuntirea diferenei dintre originea celor dou tipuri de succesiune se va fi atenuat Im fuziunea dintre cele dou instituii n privina obiectului va ( complet. In dreptul clasic regula adgnatitxfamiliam habeto este interpretat dc ctre | 0 | i j u r i s c o n s u l i i ca fiind b a z a j u r i d i c a d e s c h i d e r i i unei hereditas. dar n e p o c a U g n celor XII Table s i t u a i * nu era aceeai, fiind vorba dc o instituie care se afla Iii nceputurile ei i care se b a z a pe o regul relativ n o u introdus. n c e e a ce privete m o t e n i t o r u l t e s t a m e n t a r i pe Iure suus. legea e n u n o trculu deja c u n o s c u t i consacrat, respectiv si utfestata moritus. cui heres suus ee escit. Din contr, in ceea cc privete agnalul aflat n cel mai apropiat grad de rudenie ui defunctul i gentilii, legea e d i c t e a z o n o r m a mipe:a-.\ . {idyuaiti:. pniuunn miuiiam habeto ...si adgnatus non escit. gentiles familiam hahentoMi ; e s t e v i u ha de o regul c a r e p o a l e nu este absolut n o u , pc care c u t u m a n c e r c a s e deja .11' lxeze, d a r n privina creia s-a simit n e c e s i t a t e a u nei c o n s a c r r i i a unei Urmri formale prin lege. fiind un drept relativ n o u .

J. Motenirea n baza reprezentrii, Sub regimul gentilie, end/trmrrm nu includea decl bunuri mobile, moartea Ullui pater familiae care nit lsa descendeni i nu dispusese d e bunurile proprii jirin Mancipatio familiae constituia o situaie cu totul excepional i anormal. n aceast lituaie exista un grup de obiecte care nu mai aveau nici o ulililate d e o a r e c e familia i ' I I e i a i serveau dispruse odat cu ultimul i unicul reprezentant, Aceste o b i e c t e d e v e n e a u res nultius-Ml i p u t e a u fi d o b n d i t e prin uzucnpi de ctre p r i m u l o c u p a n t , o usucapio inproba , d e o a r e c e nu c e r c a nici just titlu, nici b u n credin " \ Aceast uzucapiune avea loc n interiorul unui grup nchis i solidar, in interiorul ginii, n centrul unei aezri n care roat lumea cunotea pe cel decedai i bunuri le si 11 e. , ...!.". i.n iiiemhiu al gi opului lua n stpnire bunurile tar stpn, o fcea ntni-.' il Cu asentimentul grupul ui. Ni mic nu sc opune ideii c de obicei cea mai apropiat rud a ifcccdaiului. adgnatus proximus, era cel care lua n stpnire aceste bunuri, cu osenti meniul grupului, i devine proprietar legitim al acestora n termen dc u n a n m , Prin aceast u z u c a p i u n e el nu d o b n d e t e d o a r bunurile corporale, ci ia locul lui de adus, att sub aspectul cultului familiei, ct i pentru ea credilorii s aib de ta ci ne urmri bunul lor. Conjunctura dc mai sus este una din c e l e mai plauzibile explicaii a unei ciu n t e instituii creia dreptul clasic i-a conservai amintirea, respeci v usueapio pro hei ede - cea mai misterioas instituie, cea m a i inform instituie a t r e c u t u l u i 5 " . XII Table 5.5. "' P Coli met. Les suecessions, Paris, 1930. pag. \2s I'" V. Arangio-Ruiz, Insiiiuziom di diritto romano, Napoli. 1927, pajt. 507. '"timus, Instituthmes 2.54. f'P, Uonfante. Corso di diritto romano, VI. Roma. 1930, pag. 232

- I
Aceasta era indicata s u m a r i incidental dc ctre (r.mis in comentariul lll. j j - 5 5 privind u z u c a p i u n e a . D u p c e vorbete d e nccesilalea bunei c r e d i n e pcnliu u z u c a p i u n e a clasic, el adaug c uneori din corii r, uzucapiunea poate avea Im chiar tiind b i n e c sc posed bunul altuia, acesta fiind cazul celui c a r e se a^^H posesia uiitii hun ereditar, asupra cruia nu d e v e n i s e propriciar C o n f o r m Legii celor XII Table ar fi necesar n acest caz ir u / u e a p n i n e de dai a m . dar o u z u c a p i u n e de un an este suficient, a c e a s t a fiind att de utilizat inc ti 1 i bunurile care sunt fixate la sol pol fi u z u c a p a t c n t e r m e n de un a n - prin aceal p r o c e d e u sc d o b n d e a ntreaga s u c c e s i u n e , respectiv i titlul de iiioicnilor, Quare autem tutuuim tom inpraba possessio et usucapio eatieessa ilta nuia est, (punt uolucrunt uctertts maturau hereditates adiri, ut essent, qui sacra fat'ff, cui. quorum dlistctnporibitssummaobsen>atiafitit. utetereditores habarul, aqntt murtt coasa/tictcntur"'' - dar motivul peniru care a fost admis aceast posesiuni att de necinstita, precum i uzucapiunea ei, rezid n aceea c vetres (jurisconsulii d# luslritul Republicii) ineau ca motenirile s fie primite ct mai repede, pentru ca s II cineva care s sc ocupe dc cultul familiei a crui strict observare era mare lucru p vremurile acelea, i apoi pentru ca creditorii s aib de la cine urmri bunul lor. I h e n n g , primul autor care a studiat aceast instituie, a d e n u m i t o cursa iii oareci a motenirii", slnina utilizat ca m o m e a l fiind activul succesoral' 1 '', o cur! prin c a r e vechiul drept atrgea molenitorul i-1 obliga s sc decid n t i m p ulii, j 0 asifcl de explicaie nu a pulut fi dat decl ntr-o epoc cnd instituia. Uj pierduse sensul primitiv, aceasta fiind d a t pentru a explica o a n o m a l i e d e : ciuta di neneles i peniru care s-a cutat a i sc da chiar i o aparent raiune a e x i s t e n e i , ! 1 O a origine, in perioada geniilie. cure este presupusul m o m e n t al apui i t t U, usucapio pro herede e r a o instituie ce suplinea o lips legislativ, respectiv, faptul c dgnattaproximii s nu avea nc titlul dc motenitor. Att n c a z u l maiwipatio familiae. ct i in cel al usucapio pro Ijc reliefan^K proprietatea defunctului este d o b n d i t de un ter. fie printi-im act de alienam e m a n n d dc la defunct, fie, n lipsa acestui act, prin u z u c a p i u n e . M a n c i p a i u i l ^ p r i m i t i v nu i n c l u d e a n o i u n e a dc s u c c e s i u n e , d o b n d i t o r u l nu are lit motenitor, acesta fiind etnptorfamiliae. Doar priulr-o evoluie posterioaru cipatio familiae se va t r a n s f o r m a intr-un adevrat testament per ac\ ct ltbraii\ va da verilabilului d o b n d i i o r tillul dc motenitor. Esle posibil ca o evoluie analog s fi urmat i usucapio, o evoluie care lll avtil la baz aceeai raiune, respectiv ntreptrunderea dintre succesiunea tesla menlar i motenirea ab infestai, ntre hereditates i familia, iar doar ulterior, fjfl sfritul republicii, aceast usucapio familiae ar fi primit d e n u m i r e a dal il "* Gaius, Institutioitcs 5.55 (trad. de A.N. Popcscu, op. cil., pag- 137). P. Bonl'anle, Carsndi diniio iwiiaiin. VI, Hum.i. 1930, pag. 225. considercxpliuin lui (hering ea innd de imaginaie, deoaicce raionamentul silu sc I w c . i / S p.e vechimii instituiei, cute potrivii lui P Collinct, Us successions, Paris, 1930/31. pag. 23l,efH instituie cate nu e l e unii i inai i mei micai contemporani l.cgii celor XII Table,fjfl instituie creat de junsprudena.

| ;

2(11

jurisconsuli, usucapio pro herede - evident nu exist nici b susinere n acestei conjuncturi n textele cunoscute, dur nici nu este infirmat de cele cunoscute. Pentru p e r i o a d a gentilici, familia lsat dc un pater familias decedat lir t a m c n l i tar d e s c e n d e n i d e v e n e a res ttutilus, aceast situaie d e v e n i n d im posibil a d a t cu trans fo nn area proprieti i im obi I i arc. Patrimoniul privat al lui pater familias creste considerabil ca urmare a Crerii [HKipriclaii private asupra terenurilor, astfel nct devine imposibil lsarea n prsire R ansamblului acestui patrimoniu deoarece, pc de alt parte solidaritatea ginii dezagrcgndtt-se prin divizarea n familii de sine stttoare, usucapio pro herede 51 scliunkl caracterul si putea fi exercitat dic oricare m e m b r u al comunitii, nu doar de gentili, De asemenea, legea decern viral a decis deferirea elrc ag natul cel moi apropi at in grad, iar n lipsa a c e s t o r a c t r e gentili a familia - probabil aceast m s u r legislativ era n o u si u r m a vechiul obicei cc p e r m i t e a agnatujui s ia n posesie ftunilia u r m n d efl prin u z u c a p i u n e s d o b n d e a s c proprietatea asupra ci. Legea consacr a c e s t o b i c e i si a c o r d agnatului u n drept d e o c u p a i u n e privilegiat al crei efect este i m e d i a t . Drept ut agnatului asupra familia nu poate l c o n s i d e r a t ea un drept b a z a t pc ulcea cnprop! strii, a s e m e n e a dreptului avui de Sul tii ':!..:, n dreptul clasic, diferenele eseniale care subzist intre sui heredes i ceilali motenitori ab infestat fac ca sui heredes s c u l e a g motenirea dc plin drept inc di 11 m o m e n t u l deschiderii succesiunii - regula ce este interpretat ca o consecin ii prob tangibil a coproprietii, a faptului c m o t e n e t e drepturi si obligaii cure ii aparineau deja - din contr, ceilali m o t e n i t o r i legitimi sau testamentari nu unt motenitori ca urmare a simplului fapt e succesiunea Ic este diferit, mai este necesar ca acetia s o i a c c e p t e prin m o d u r i l e p u s e la dispoziie de lege pentru tiil manifesta voina. Acetia d o b n d e s c cevq n o u . devin succesori n baza unui d r o p t e a r c nu este f u n d a m e n t a t pe c o p r o p r i e t a t e , ci se b a z e a z pe voina legii Agnaii sunt reprezentai n d r e p t u l clasic de colaterali - toi cei care ar fi 1 aceluiai pater familias d a c acesta ar m a i fi nc n via, respectiv escendenit u n u i a u t o r c o m u n . D a t o r i t faptului c g r u p a agnai lor este guver nat dc n o i u n e a dcpntestos, sunt exclui d e s c e n d e n i i e m a n c i p a i sau adoptai i 'tecui ntr-o alt familie, ct i cei nrudii pe linie m a t e m . I 1 revederea legiuirii decern virale privind de feri rea ctre adgnatus proximus rc-lcaz o r d i n e a n care colateralii sunt c h e m ai s c u l e a g familia. C o n f o r m dreptului clasic trebuie calculat g r a d u l . n p r i m u l rnd fiind c h e m a i dac exista, fraii, apoi nepoii de frate i unchii c t c . O ipotez prezentat ntr-O Comunicare la Societatea de Istorie a Dreptului din l'aris (14 aprilie 1932), privind s e n s u l o r i g i n a r al expresiei adgnatus proximus, Just i nea opinia eon form crei a d o a r cosa ngv inii - frai uteri 11 i cu defunctul - stinl hem ai s culcag/nwtrrjr; i c d o a r acetia surit a sl fel desemna] t de Legea celm Xil Table c a adgnatus proximul, iar d o a r n u r m n dispariiei giu|ii, difei itclc
,m

111

T' Noiiillesi ap. cil., pag. [86. A. tlifrard, Revue historique dc uruiu'raneais ct ctranger. Parii, 1932, jitie BB6

202

J ni ni st o di Li of

giade de agitaiune au fost c h e m a t e u n u l in lipsa celuilalt. Aceast opinie sc b a z e a z pc o regul m e n i o n a t a de G a i u s , c a r e restrnge n cazul femeilor d o a r la s o r a dreptul de a c u l e g e familia. Totui, p e n t r u perioada clasic, g r a d e l e sunt c h e m a t e d o a r in lipsa gradului imediat s u p e r i o r , iar daca exista mai muli agitai n acelai grad, mpreala sc face pe c a p e t e " 1 - in copita - fund luai in c o n s i d e r a r e toi cei care exist la m o m e n t u l deschiderii succesiunii. D r e p t u l Legii c e l o r XII Table e s t e un sistem de drept primitiv care nu of practic o veritabil r e g l e m e n t a r e a succesiunilor, ceea cc a dus la e x i s t e n a a do c o n s e c i n e c a r e sc v o r pstra i peniru d r e p t u l clasic. In primul rnd dreptul succesoral al agnailor nu include r e p r e z e n t a r e a , colat cralii n e p u t n d veni la m o t e n i r e prin r e p r e z e n t a r e . Dc e x e m p l u , d a c defunctul avea doi frai iar unul a p r e d e e c d a t lsnd doi copii care sunt nepoii lui de cuius, fratele n via in familia ntreag i i e x c l u d e pc copii celuilalt frate. A d o u a c o n s e c i n are ca efect faptul c p r e z e n a unui agnat dc grad superior e x c l u d e definitiv gradul inferior. S u c c e s i u n e a nu se d e s c h i d e dect o singura datd i n u exista d e v o l u i u n e a din grad in grad; fie c ngnatul a c c e p t sau refuz, prezena sa e x c l u d e c e l e l a l t e g r a d e : non tamen omnibussimut adgnatis dai I XII fabula rum hereditaient, sed lux, qui turn. cian certurn esl aliquem intestaiu. decessisse. proximo grada nalt.,.nec in co iure successio est, ideoque si adgna lus proxintus bcreditatcin omiserit uel. nntcquum adierii, decesserit. seqttent bus nihil iuris cx lege competitm - L e g e a c e l o r XII Table nu a t r i b u i e tot s u c c e s i u n e a tuturor a g n a i l o r de-a v a l m a , c i n u m a i celor c a r e . atunci c n d c s si;:ur c cineva a murii iar t e s t a m e n t , se a l i a in gradul c e ! :ir.u apropiat dreptul acesta nu exist dcvoluie; i tocmai dc aceea, dac agnatul cel mai apropt ai n grad a refuzat s u c c e s i u n e a sau a d e c e d a i nainte de a o fi a c c e p t a t - o . suc: siunea d u p lege, sub nici un m o t i v nu trece agnailor u r m t o r i . O p r o b l e m c a r e apare n legtur cu adgnatusproximus este dac masculin t e r m e n u l u i trebuie interpretat la origine n s e n s strict, n sensul e x c l u d e r i i meijor. aceeai p r o b l e m p r e z e n t n d u - s c i pentru heres suus. n e p o c a clasic, in lipsa unui privilegiu al masculinitii, nu se fcea t u n distincie. Un a r g u m e n t peniru a nclina n favoarea excluderii femeilor in e p o v e c h e e s l e faptul c n l u a t e legislaiile p a t r i a r h a l e , dreptul c h i n e z , grec sau ger m a n i e , fetele sunt n general e x c l u s e mai m u l t sau mai puin c o m p l e t , att de I m o t e n i r e a tatlui ct i dc la s u c c e s i u n e a colateralilor. N o i u n e a de s u c c e s i u n e suveran o e x c l u d e ah tiuita de la titlul de motenitor, c n d titlul a v e a valoarea sa o r i g i n a r a , acest fapt p i u n d constitui o o b i e c i e dec siv p e n i r u t e o r i a lui lonfante. T o t u i distincia dinlre d o m e n i i l e p n m i l i v e aplicare a succesiunii t e s t a m e n t a r e i a .succesiunii ab tniestat a t e n u e a z obieci cc se fundamenteaz pe situaia femeii n cadrul succesiunii testamentare, rapof la d o m e n i u l dc a p l i c a r e al succesiunii legitime. Gaius. Instituiioiies.4.16. i 3.16. Gaius, Insiitulianrs 3.11 i 3.12 (trad. dc AN, Popescu, op, cit. pag. 138)

P < in
fit

po O im itt> nis iui sai

est
fen inii agr nuc um lat cab luli Leg mas este sub I mie: disp Intui usen

411

uoca

'lblui obiecia cc rezulta din dreptul comparat nu este suficient de convingtoare, aceast metoda servind la explicarea unor instituii obscure, la clarificarea lor prin analogiile cc se pot releva in alte sisteme de drept, faade cel pentru carescreali-ze.iz studiul principal. Metoda comparativ de explicare este ineficienta in fala Constatrii c o instituie exist intr-un sistem dc drept dar lipsete n alle sisteme, aceasta iicfiind o prob n favoarea ideii c instituia respeci v m a r exista n dreptul n chestiune. n o r i c e caz, nu ne-a parvenit nici un text formal c a r e s contrazic teoria dreptului clasic privind drepturile succesorale ale f e m e i l o r Cu toate acestea, dei Legea c e l o r X I I Table, sau cel puin ceea cc ne-a parvenit din coninutul ei, im ofer nici o d o v a d ; exist totui a n u m i t e indicii in favoarea excluderii femeilor pentru epoca v e c h e , admisibilitatea lor la s u c c e s i u n e putnd fi c o n s i d e r a t o interpretare extensiv ulterioar a masculinului legiuirii deccmviralc. Heres suus este interpretat, fr a sc face nici o distincie, ca d e s e m n n d att fiul ct i fiica, tar dreptul clasic a pierdut n n t r e g i m e orice amintire a vreunei posibile distincii de fcut. Adgnotus proxiinus include i femeia n dreptul clasic, dar nu toate agnatele O restricie c a r e la prima v e d e r e p a r c destul de arbitrar, dar care este foarte important, este i m p u s n cazul agnatelor: quodadfeminus tnmeti attinet, in hoC titre aliud in ipsarum Iscreditatibus capiendis piue nit, al sud iu ceterorum //wnisjab his capiendis, nani fcininaruin hereditntes proindc ud nas adgnationts iute redeitnt atquc inasctdoruni, nostrae itero hereditntes adfeminus tdtra consatiguineortun gradam non pertinent, itaque soror frai sororuie legitima fttrVS est, amita uero et fratrisJitia legitima heres esse non potest - ct p r i v e t e pc femei, s-a hotrt totui ca ntr-un fel s aib cineva drept la succesiunea lor. i intr-un fel s p r i m e a s c e l e c e v a din s u c c e s i u n e a a l t o r a ; n adevr, dup dreptul agnaiunii, s u c c e s i u n e a femeii ne revine n o u aa ca cea a brbailor. n timp 11 succesiunea noastr nu trece la femei d i n c o l o dc g r a d u l r u d e l o r de s n g e ; prin urmare, sora este succesoarea legitim a fratelui sau a surorii sate, dar mtua dup lat, ca i fiica fratelui, nu p o a t e fi m o t e n i t o a r e d u p lege. Astfel, cabile i n lul cel mai Legii celor dispoziiile legiuirii decern virale privind adgnotus proxiinus suni apli cazul femeilor, ins cu o considerabil limitare d e o a r e c e d o a r col ale ni apropiat, respectiv sora, este inclus- regul pe c a r e G a i u s o atribuie XII Table.

n orice caz s-ar p r e a c la origine, sensul originar era cel strict, cel dat de mas-culinul utilizat, extensia ulterioar a sensului fcndu-se printr-o interpretare cUen-siv, a v n d n v e d e r e faptul c alte legi p o s t e r i o a r e sunt mult mai precise sub aspec-tul sexului p e r s o a n e l o r vizate de p r e v e d e r i l e acestora. Legea celor X I I Table stabilete o a treia c a t e g o r i e de motenitori civili ah tntestat, gentilii; si adgnattts non excit, gentiles familia iusheto. Probabil UCOIIHIA dispoziie a avut ca precedent i model vechea proprietate gentilic asuprii piu.u i tiilui in lipsa altor s u c c e s o r i privilegiai, familia sc rentoarce la gentili, caic, asemenea agitailor, nu au titlu de m o t e n i t o r n legiuirea drecmviruliV Si nullus adgnattts sil, eadem lex Xlt tahidaritm gentiles ad hrichtiiirm ttocat, qui sini auteiu gentiles, primo coiumnciarin rrttttlimus; rt < unt tllti ud

204 monucrtmus lat iau gentil icium lut tn desuetudinein ahisse, supernucutiin ctf ttoc qttoque loco dc cdem re iu-mm curios ius t radare - c n d nu exist nici uit agnat, d u n aceeai L e g e a celor XII Table, sunt chemai la motenire gentilii. ('arr sunt gentilii, am artat n primul c o m e n t a r i u ; i c u m aeolo am amintit c intregul d r e p l gentilic a c z u t n d e s u e t u d i n e , de p r i s o s ar fi s mai r e v e n i m a c u m cil a m n u n t e asupra aceleiai chestiuni. Discutabil esle faptul d a c s u c c e s i u n e a revenea ginii in bloc sau d a c c r i divizat pe c a p e l e , fiecrui genlil n parte. A t t a l i m p ct ginta a reprezentat o individualitate juridica, probabil [anului i revenea n bloc dar, in timpul republicii, din m o m e n t u l n care i va pierde existena juridic, probabil i-a pierdui i capiu itatca de a d e v e n i titularul unui p a t r i m o n i u , iar patrimoniul defunctului revenea gentililor tn pri egale.

4. Noiuni generale privind motenirea testamentar. T e s t a m e n t u l r o m a n a fost un act caracteristic u n u i sistem dc drepl ce a trfltl atl de m u l t prin solemnitatea lemnelor, inclusiv o solemnitate dc structur mici tu a r 1 ' 4 , existena unei faze a r h a i c e , in care d r e p t u l , religia i m o r a l a formau un tul unitar justificnd ntructva s o l e m n i t a t e a formalitilor d e o s e b i t e ce g u v e r n a t realizarea t e s t a m e n t u l u i i in special a c e l u i calatis comitiis**. informaii despre formele de testament din vechiul drept civil ne ofer Uaui* testamentarunt autem genera iui tio duo fucnm: namn aut calatis cotnitiis lestt tnentuin faciebant, quae cotniria las tn anno testamentis jaciendis destinata "mH aut in procinctu, id est cuin belii causa arma stunebant...' - la nceput au exiftfl dou feluri de testamente; n adevr romanii it tceau testamentele fie cu oca/K convocrii cotniiilor (calatis ctmitiis) care, de d o u ori pe an, erau destinaie tnioo. mirii testamentelor, lie i;iprocinctu, adic atunci cnd i ncingeau arma, gala pe btlie: ttecessit dcinde tertium genus testatnenti, quod per acs ettibraiu atjitur^ - s-a adugat apoi al treilea fel dc testament, care sc ntocmete prin aram i balftnH U l p i a n s p u n e c testamentarutn genera fucruut tria: tintini quod calau i mit ies, alteram quod in procinctu, tertium quod per aes te Vibram apcHtttljM estm - existau irci tipuri de t e s t a m e n t , u n u l era n u m i t d u p a d u n a r e a conv. unul n faa armatei gala dc lupt iar al treilea prin aram i balan. J u s t i n i a n , f l H menioneaz cele trei forme de lestamcnl spre a face o introducere istoric, rOjj^H N. Corodcanu, Testamentul in dreptul wman, Uucurcli. 1934/35. pag, 57, U. Coli, Scritli di dirllto romano. II icstamenio nelln kgge delte XII lavuli ll Milano. 1973. pag. 620. "* Calus, fnstituiiones, 2.101 (liad. de A N . Popescu.Gai Instituliones, Bucureti, l ( f l pag. 148). CT Gaius, lnsiiIulion.es, 2,102 ftrad. dc A.N. Popcscu, op. cit. pag. 14$), n * Ulpian. Regulue, 20.2 < trad. in franec/JS de P Noailles, IJ?Ssuccesiones a causedrUfU Paris. 1935/36, pag. 5 3 J .
111

a
esen aceleai in forma] ii ea i Gaius. artnd e e r a i m testament intrebuin]m in mact in ptio- in p a t e i t i h n i . n sfrit. An]Iu GelIiu ne transmite, c u v i n t e l e lui M a r c u s Antlstius L a i ; talat comit ia esse tptae pro collegio potttijtcum habentur ... tindem comltlls ituae caiafa uppellurl dixintas, et sacrontm detestat io et test omenia fieri sotebani. Tria enim genera testamentorutn fuisse accepiniu.t. itttum quod calat h Cbmitiis iu concione popati fieret. alteram iu procinctu, cum viri ad profilam tae.ic.ndum in aciein vacabanlur, tertiutn per Jamiliae inoncipioncnt, citi aes et fibra adhiberetitur1** - comit ia calat se tine n p r e z e n t a colegiului poni fi t o r !n ceste adunri, pe care le 11 uni iui convocate, este obiceiul de a se face o s c h i m b a r e a s a c r e tor ( c n d adrogaiul intr in familia a d r a g a n t u l u i ) i testam eu le Ic, tim e erau trei tipuri de t e s t a m e n t : unul c a r e era fcut n fa [a adunrii p o p o r u l u i , n entatis comit iis, altul in procittctaiti, cnd a r m a t a era aranjat pentru bl l ie, al treilea p r i n mancipatio familiae. n c a r e se folosea a r a m a i batanta. A c e s t e a sunt p r i n c i p a l e l e s u r s e a m i c e c u n o s c u t e cc ofer in forma] ii asupra fc-rmelortcstarncnntlui din vechiul drept civil r o m a n , forme disprute cu inuli timp nainte dc epoca lui Justinian motiv pentru care nu s-au pstrat u r m e a l e ace st oui In Digeste, aceste s u r s e fiind in acelai t n u p i unicele s u r s e n c e e a ec privete Ies ta meniul calalis comit iis. Cele trei tipuri de testament au fost studiate de ctre romaniti n ordinea prezentrii lor dc ctre jurisconsult ii romani, a cror succesiune istoric este con fi rmat att, de tradiie ct i de concordana acestora cu transformrile sociale apru ie Astfel, n c o n f o m u t a t e cu tradiia r o m a n , t e s t a m e n t u l primitiv se (acea suli forma testamentului atlatis comitiii i al celui in procinctu - acestea fiind cele mai vechi forme de t e s t a m e n t - al treilea tip, relativ m a i n o u . fiind testamentul prin aram i balan.

S. Formele, s a u felurile testamentelor n dreptul privat roman,

5 , 1 . Testa m e u Iul caiatis comitiis. C o n f o r m informailor t r a n s m i s e dc c t r e G a i u s se cunonte c ucest tip dc testament, testament um ealtttis comit iis. era rac ut naintea adunrii eu riale care purta n m o d special n u m e l e de comitia cariata i care se intrunea n dou zile 11 W ale a n u l u i . C o m i i i l e curia te, emu cele mai vechi adunri ale poporului n apuca regal, adunri a l e patricienilor, ta c a r e plebeii nu erau admii deoarece n l i c e n prim perioad a istorici r o m a n e plebeii nu a v e a u nici un d r e p t mltlie 1 1 ", necesjuuca dc a faec testamentul n faa adunrii p o p o r u l u i , divizai in 30 dc curii, fiind "* Aullu Gelliu, Noctes Atticae, 15.27 (trad. n francez de 1'. faliile*, <>p. cit., p a j . \ * i ' " O . Dr&mbz, Istoria culturii i civilizaiei, I. Bucureti, IW5, piui, 714; P, NOUilIi cil. pag. 54-55,

206 dovada cea mai evidenta ce atesta vechimea testamentului calatis comiiiis. A c e t i mai era n u m i t i comitia calota dc hi calare - a c o n v o c a . A c e s t e a erau c o n v o c a t e de c t r e calator, lictoru! aflat in serviciul pontifilor] aceste a d u n r i astfel r e u n i t e dc ctre pontifi aveau ca s c o p pe lng luarea dc hotrri in privina legilor care se p r o p u n e a u , a declarrii r z b o i u l u i , a con dam nrii la m o a r t e a u n u i cetean r o m a n i realizarea t e s t a m e n t u l u i . Preedinia it avea eful religiei, la ncepui regele, mai lrziu rexsacrorum, ui perioada Kepul licii, nlocuit mai trziu prin ptmiifex rnaximus, i se afla sub supravegherea colegiului p o n t i f i l o r 3 " , n s u b o r d i n e a cruia se aflau cultele i dreptul religios. R e u n i u n e a lor a v e a loc de d o u ori pc a n , probabil ta 24 martie i 24 i n i u ' " . d u p c u m ne s p u n e vechiul c a l e n d a r r o m a n , Q . R . C . F . : quaado nxcoinitiavitla\ cnd era p e r m i s dc d r e p t u l sacru ca r e g e l e s r e u n e a s c aceste a d u n r i , n ln|a c r o r a testatorul i p u t e a d e c l a r a voina. A c e s t e zile erau precedate dc 23 m a n i e i 23 m a i , zile n care avea Ioc ceremo nia currii t r o m p e t e l o r utilizate pentru c o n v o c a r e a p o p o r u l u i n curii. De altfel, c o m i i i l e erau a n u n a t e cu trtnum nundinum mai nainte, respectiv eu 3 ori ' in zilele de I martie i I m a i . A s u p r a d a l e l o r apropiate privind comitia calat au existat obiecii, afirmnj du-sc c o mprire mai raional ar fi fost m a i c o m o d , totui este posibil ca cela dou zile rezervate testamentelor s nu fi fost fixate lundu-se n calcul fomraludr privind t e s t a m e n t u l 3 3 3 . Datorit inconvenientului cc rezulta din faptul c testamentul calam carnali i se p u t e a face d o a r de d o u ori pc an i n u m a i la R o m a , ulterioara apariie H icstameti-tului peraes ei libram a fost pe d e p l i n j u s t i f i c a i 3 " . P r o b l e m a c a r e sc p u n e In acest p u n c t esle naiura voinei e x p r i m a t e , inlrcbaff pc m a r g i n e a c r e i a autorii, n lipsa o r i c r o r informaii, textele d o a r constatatul existena acestei forme t e s t a m e n t a r e , au avut o deplin libertate ce sc mani fi a., din plin prin multitudinea ipotezelor formulate. Pe de o p a n e s-a m a n i f e s t a i i d e e a potrivit creia t e s t a m e n t u l calatis cotniliii nu ar li c o n i n u t niciodat instituiri de moteni t o r 3 3 ' . n aceast c o n c e p i e dreptul c e l o r XII Table nu cunotea ali motenit >r: ilci li motenitorii ab infestat, respectiv heredes sui, care in calitate de m e m b r i ai laiul "' i St Tomulcscu, Drept privat roman, Bucureti. 1973. pag. 203. " ; Th Mommscn, U droitpublic romain, l.Vl, l, Paris, 1895. pag. 363. n. 3. 1,1 P.F. Girard. Mumiei elementaire de droit romain, Paris, 1929, pag. 850. n, 2. Gaius, htstiiutitmes. 2.102. '" O. Lenei, /MI (a:\cltichtc des hacrcdn instituita, t-ssuv.s iu !<-vtil hhton, ed hj P. VinogradoffOxrord, 1913.pag. 120-142: Vcrmachlnissentcstamcnt: ic.st.inicntali.Miiil prin legale; fi Zeilschrift der Snvigny, Stiftung fur Rcchbgeschichlc, Roinanistichc A b M lung.37,1916,pag. 129-135;M. Wlassak.Siailicn Zum altromischenPrb-und Veninuri1 nilzrcchl. Wicn-Lcip/ig, 1933. pag. 210-218; totui prunul earc a avansat ideea incxtStfjfl unei instituiri dc motenitor a Post Khilich, Zciischrift fur vcrgleichendc Rcelit.Hwll#|i schaft, 17. 1903, pag. 99-109.

207 liri erau proprietari de plin drept i inui la plata datoriilor in infsniium, i Ceilali niif.ienitciri, care au sfrit prin a le fi asimilai n e e c a cc privete obligaia Iu platn ^ I o n i l o r , d a r c a r e tui puteau culege m o t e n i r e a prin s i m p l a formula heres esto, ci flit legate per vindicationem - prin aceasif forma dc legat testatorul transmUe lirccl l e g a t a r u l u i p r o p r i e t a t e a a s u p r a u n u i b u n d e t e r m i n a t iar n u m e l e in- itenilonilui nu a p a r e in legat d e o a r e c e ntre motenii or i legai ar IUI sc slabilea tm raport juridic 1 -legalele per vindicationem i n u m i r i l e de tutore fiind, in aceasta i inite, singurele dispoziii t e s t a m e n t a r e p e r m i s e de L e g e a celor XII Table fiii Itjiassil super pecunia rutelave sua rei. im ius estar. Motenitorii ab infestat fiind exclui n virtutea principiului nemoprtini festafus prtini intestatus decederepotesU restul bunurilor succesorale a r f a c e obiectul , u i , apia pro herede c o n s i d e r a t a , contra informaiilor date de G a i u s \ eatiplictin;||u-se nu asupra succesiunii, ci asupra bunurilor succesorale luate individual iar ca minare nu se nate nici o obligaie la plat a d a t o r i i l o r in injiuiliun. ci n u m a i in humele b u n u r i l o r d o b n d i t e n sarcina fiecrui legatar. Io c e e a ce privete heredis instituia, a c e a s t a ar fi fosl introdus ntr-o epocii posteriuar lui Plaut (254-184 .e.n.), p r i t t t e s t a m e n t u l p e r n e i e t l i h r o n t , respectiv iti ntmcupatio adresat lui familiae emptor c a r e ar fi c o n i n u t pentru prima dal o instituire a u n u i heres scripms, asimilat lui sui heredes i celorlali motenitori oh Infestat in privina obligaiei la plat a d a t o r i i l o r in infinittun i p e n i r u cure ur li fost creat credo cum e-xhcredatioiie. end t e s t a t o r u l d i s p u n e ea s u c c e s o r u l s fie d e z m o t e n i t dac nu se pronun a s u p r a acceptrii succesiunii ntr-un interval dc timp, locmai pentru a-1 mpiedica s fie, a s e m e n e a unui heres suus, m o t e n i t o r contra vo in ei sa le, i ar d o a r n c e p n d cu acest m o i n c n l inslitu irea de ni oi c n i tor ar li devenit atput ac fuudtimentum testament i. Sistemul de mai sus se b a z a pc faptul c n general, pentru e x p u n e r e a evoluiei testamentului r o m a n , sc pleac de la ipoteza izolrii in care se gsea vechiul drept roman n raport cu vechiul drept grec i cel g e r m a n i c , premis considerat nefon dat . D a c , u m o d artificial, s-ar ncerca a r m o n i z a rea vechiului drcpl r u m n Cu uite vechi legislaii c o n t e m p o r a n e , a r m o n i e care nu este ctui dc puin o necesi tie i s t o r i c a , s-ar ajunge la o d i s c o r d a n eu dreptul r o m a n posterior imposibil de acceptat.

5.2. T c s l a m e n l u l in procinctu. T e s t a m e n t u l in procinctu este c u n o s c u t n primul rnd din textele n cart 08(0 aminiit t e s t a m e n t u l calalis comitiis iar la a c e s t e a se a d a u g o scolie - explicaiei critic fcut a s u p r a unui text - din Vcruna i un text al lui Vallcius Paterculus, pretor sub Tibcrius (14-37). A d o u a d i n t r e cele mai vechi forme dc t e s t a m e n t , c u m indic jurisconsulii r o m a n i , este testameutiun m procinctu, c e se fceu n la a arm ulei |ata dc lupii Procincrus d e s e m n e a z in m o d general e c h i p a m e n t u l soldatului gitln de lupta acest cuvnt provenind de \cinctu\. pies dc m b r c m i n t e c e i n c i u i p o i. Im

208

5.3. Tratamentul pretoria n.


n testamentul/wmr. etlibram, p r i m a porte a acestuia mancipatia fojJiffijra nu mai este dect o formalitate lipsita dc c o n i n u t juridic, TIC maia v n d un rol i u utilitate real, ca t nuncupalio testameitti. prezentarea orala a tabletelor in fn|u martorilor -rmn doar tabletele, pc care sunt c o n s e m n a t e dispoziiile testatorului semnturile martorilor i sigiliile martorilor aplicate pe ceara dc pc firul cc nchide tabletele Tabletele i sigiliile martorilor vor deveni partea eseniala a testament l u l u i . c c i prin aceasta se asigur a u t e n t i c i t a t e a dispoziiilor t e s t a m e n t a r e , testa meritul pretorian n e f i i n d o nou form de testament, ci o simplificare a testamen tului civil, d a t o r i t s o l e m n i t i l o r ce i n c o m o d a u practica z i l n i c 1 ' 7 . Dei ar pn ,i c t e s t a m e n t u l pretorian este d o a r o s i m p l r e d u c e r e dc formaliti, cl constituit] un m o m e n t i m p o r t a n t n evoluia testamentului r o m a n . A c e s t e s o l e m n i t i aveau rdcini adnci n dreptul civil iar reforma nu puii > fi fcut direct pe nsi terenul dreptului civil, respectiv pretorul debara testamentul de f o n n a d e p r i s o s a m a n c i p a i u n i i i a u n c i declaraii solemn' 1 un efect juridic n u m a i nscrisului fcut dc martori i a r p e terenul dreptului pretorian a c o r d celui inslituit o bonorum possessio. Probabil, la nceput, aplicaia practic a bonorum possessio a fosl a d e l M s u b s i d i a r , pentru cazurile n care vreuna din formalitile aferente testamentului civil a fosl n m o d involuntar neglijat, iiitminarea mancipaiunii are o seninii i m u l t mai profund, n c e e a ce privete apusul regimului t e s t a m e n t a r bazat pc ii m a n c i p a i u n e c e d e v i n e i n c o m p a t i b i l cu structura t e s t a m e n t u l u i , respectiv clilflfl inarea tuturor clementelor dc bilaiemlitale t a complicalului mecanism d< ni a lui mancipatia n s c o p u l realizrii unui testament, n o u a form recunoscui I Hi pretor reprezint adevrata esen a t e s t a m e n t u l u i : act unilateral redactat n s t ' f l d p n n care s c t r a n s m i t e voina t e s t a t o r u l u i . Nu se c u n o a t e n u m e l e p r e t o r u l u i cc a consacrat aceast f o r m " de ic.i.i meat, testamentum praeloritun, dar este cu siguran un pretor anterior proluH lui P l a n c i u s Varus, p r e t o r in timpul m p r a t u l u i V h e h u s (69 e.:i ), adic aulei H I anului 6 8 5 , R.P. C i c e r o n discursul su c o n t r a lui Varus, citeaz edictul pretotUrjS cc a fcut a c e a s t t r a n s f o n n a r c , un p r e d e c e s o r al lui Vanis. Pretorul nu se mai o c u p n edictul su dc mancipiofamiliae i de niauiu testamenii ci d e c l a r c va a c o r d a bonorum possessio secundam tabtc'n\ i va recunoate validitatea testlunentului, d a c i vor li prczentale tabletele pcrrila ti sigiliile martorilor. C i c e r o , r e a m i n t i n d textul edictului, s p u n e : Si ta\^^M testamenti obsignatac non minus nttdiis siguis quam e lege oportet ad un r Caius, Inxiiiuiianrx, 2.119, pretorul totui acord motenitorilor insluuii /'.TUI.. possessio, potrivit testamentului, dac acela a fost sigilat cu sigiliile a apte m a r t o r i j ^ ^ | ... cci fc vreme cc lestaincnlnl jmart pecetea a u]itu Humori, motenitorul nicnion.n i cere bonanan possessio conform testamentului... (trad, dc A.N l'i.pewa, , i/i ... 153 i 159); Ulpian. Regdae. 23.6 i 28.6; Inst. 2.10.2; D.3K o. \ (Ulpi.mus 8 ad nnl>1 '"N.Corodcanu. op. Cit- pag.82

20V ferentar, secundurn tabulas testament, poiissinmm possessionem daho dac tabletele testamentului fini s u n t prezentate pecelluiie cu n u m r u l m i n i m dc sigilii cerut de lege, voi da de preferin p o s e s i a u r m n d tabletele t e s t a m e n t u l u i . Edietum Perpctuunt codificai dc Salvius l u l i a n u s d acestei reguli o redactare puin diferit, ce va fi c e a definitiv: ii tabulae testamenti nan minus quam sepiem testium signis signatac extahimt, secundum supremas tabulas posses sionem dako"* - d a c tabletele t e s t a m e n t u l u i sunt s e m n a t e dc apte m a r t o r i , voi .1.. posesia urmnd tabletele c e h nuj recente Pretorul nu d o c u p dect de tablete, nu se m a i intereseaz de ndeplinirea formelor m a u c i p a i u n i i , iar, n re dactarea sa c e a mai recent, ediciul p r e t o r i a n nu c e r e dect ca tabletele s lic semnate de apte mat tori. S-a ajuns la ascact cifr dc apte martori prin adugar ea la cei cinci martori ai m a n c i p a i u n i i a lui libripens i alui emptor familiae**1 n timp cc n alte d o m e n i i dreptul pretorian a d e t e r m i n a t cderea n d e s u e t u dine a solemnitilor arhaice, in privina t e s t a m e n t u l u i , forma nu este respins, ci are loc o transformare a caracterului i funciei acesteia. n c e e a ce privete terminologia, edictul vorbete d o a r de tabulae iar pretorul a c o r d n t o t d e a u n a bonorum possessio d a t o r i t faptului c praeter heredes fac ere non potest, sc v o r b e t e de heredis instituia cc este c o n i n u t de tabulae, calificate de j u r i s p r u d e n a ea testamcnitan^. Depoziia martorilor i actul scris pentru testamentul pretorian ncep s prime asc o funcie c v a s i p r o b a t o r i c . C e e a ce c o n i e a z nu esie att s o l e m n i t a t e a cc inconj oar reali zarea testamentului, ci posibilitatea probrii prin intermediul celor apte m a r t o r i a voinei testatorului. P l e c n d dc la acest c o n c e p t , sistemul pretori an a ajuns la un rezultat la c a r e nici m c a r dreptul m o d e r n nu ajunge. Alunei cnd tabletele sunt pierdute, d istruse, sau furate, n timp ce n dieplul mo-dcm nu se deschide succesiunea testamentar pn la prezentarea documentului, avnd in vedere faptul c acordarea de ctre pretor a bonorum possessio esie funda-mcntal pe imperituuul magistratului, pretorul prevalndu-se tocmai de aceast auto-ntatc aconl lui heres scriptus nmnau possessio. ori dc cte ori este sigur asupra existenei testa mentului i a coninutului su. det documentul nu poate ti prezentat m a t e r i a l , J I . n cadrul d r e p t u l u i pretorian se afirm tot mai p u t e r n i c ideca ca voluu/as testatoris este prin ea nsi p r o d u c t o a r e de efecte d a c esie probat dc a p t e martori dar sc e x c l u d e ferm nuda valuntate constitui tcsiamentuud, dei e x i s t a u efectele m o r a l e ale actului, acesta era total lipsit dc efecte j u r i d i c e datorit unor e v i d e n t e raiuni de ordin practic, n p l u s un t e s t a m e n t fr martori aprea ca fiind un n o n s e n s , iar martorii n c e p s a i b n u m a i o funcie p r o b a t o r i c . in c a z u n ,4J e x c e p i o n a l e p r o b a r e a puiiulii-se face i n alt m o d . O.Lcncl, lididum P.irpctuum. pay. 149. "* M. Erman, ZcitschriucierSavigny-Stiuung fur reclusgeschichtc, Roimmistiche Abteilung, 20, !S99.pag. 188,191. "" B. Bioitdi, op, cit, pag. 46. u ' D.37.11.1.2-6 (Ulpianus 39 ad.ed.); C.623.11. (Diocl. el Maxim. a. 293), ul Cicero, actio in C Verrcm secunda. 1.45,117 i 3.7.16,

1 3
Q
IFL

u ^
E ^ " ;
>

A
.I

:
U

E 5 ~ 2 *
^ -; _

I i l i
7--5

Si
--

"O
U
-

G S

*
re

S- ^ Ti 3

^
T3

II,

.-o E E

& - :

E
u

-af
=

"
3

B
"U
i
>

S
N

ti
LI

"

a 9. .2

1
i
i

.TI U
U

TI

"5
CIL

1 1 !

I
A

u
> 'A

3 ^

G"

R;

3 U C f

i i
Ii fit 5 N ~ E

I J

i i i 1 l i

h
g

I I

.a
I I

R! I.

I
.1
:5

I I
1)

z
u
1 1

I 3

2
C

^ C

S
s i l S g I -rt. tJ
Y -

= s
U

1 i i
"

o
're

|
O

o
^

t i

o ^ ,s g

I
U

S 3 3 E
5

| 3

l a

a-
i
IS

g. g c 1 E = H -_i

i(3 ^ 3 U U CI

1 1
= C "3
>

La t re ? f if i oi 2 - l i
u
rJ

s - l !

3a E^ E 3 a re = = (T g g S
u
' nri
>
^-

o < b - E >
O

I I I i l i
O U *
^

11 l i
s

.S

o < -5 3

1 l i
~-

c o .a. K o I w fk H re "2 - 15 te
51

g re

3 G

^- a

UI A

P i
S

-a J-J _ I U w
^

I I
-re
V

B 3 * ^ 3 1 ' ta 3 S -5 a

" re

= ^ O

Y . -

s *i .2 c 5 3 te a

i i i

rt -j

I I I
^ g

c
O

I
E

K
S

i t
i

3 :^ re

tJ

t
"O

; w

^ E "2

m
l | l

I,

i "i
a

1
ID

re S

S! S - 3 S

A ^

-j-.

S i

o. o 3 !

211 rate a avea aceiai eficacitate legal, astfel inct pentru acestea, sc aplica princip1 privitor ta eficacitatea t e s t a m e n t e l o r s u c c e s i v e .

5.4, T e s t a m e n t u l n d r e p t u l i m p e r i a l . T e s t a m e n t u l calatis comitiis era in d e s u e t u d i n e nc de la sfritul Republicii r cel peraes cl libram d i s p a r e i el la n c e p u t u l D o m i n a t u l u i , mai muli factori contribuind la aceasta; p t r u n d e r e a e l e m e n t e l o r p r o v i n c i a l e in dreptul r o m a n ' * 1 ca u r m a r e a Constituia- Antoniniana - edict dat de C a r a c u d a in 2 1 2 , o conslttu ie dal de S c v c r u s A l c x a n d c r ( 2 2 2 - 2 3 5 ) ce p e r m i t e a testarea n greac, iniial, daca nu pentru ntregul imperiu, cel puin p e n t r u partea sa o r i e n t a l a " 0 (n avut ca precedent r e s c r i p t u l u l " ' adresat lui Popillius T h e o t i m u s , conductorul colii epicuriene din Alena, de ctre 1 ladriun in 121 - la cererea vduvei lui Traian) i o l e g e , din care nu nc-au parvenit dect trei f r a g m e n t e , data d e Constant ui cel Tnr (337-340) din care, pe lng suprimarea a n u m i t o r formaliti aferente ntoc mirii t e s t a m e n t u l u i , reiese abolirea legislativ a mancipatia familiae ca un fapt mplinit - prin intermediul unei legi anterioare probabil dintre anii 3 2 4 - 3 2 6 * " . Iniial totul se reducea ta desuetudinea testamentului per aes et libram t preva lenta formei" pretoriene. Pe de alt parte, are loc o fuziune ntre dreptul civil i dreptul pretorian, prin dispariia procedurii formulare care este nlocuit de o justiie adminis trativ: cognitiv extraordinaria, extra ordinau judiciorum privatarum . A n u m i t e legi i p a n e de interpretatio a C o d u l u i T h c o d o s i a n , ct i a n u m i t e testamente din secolele VI-VIU, c o n t i n u s v o r b e a s c de t e s t a m e n t e civile i pretoriene la acest d u a l i s m se face aluzie cnd se p u n e p r o b l e m a n u m r u l u i dc martori n e c e s a r i ; t e s t a m e n t u l pretorian sc face eu apte martori iar cel civil cu cinci 1 , n alte legi se vorbete nedifereniat dc septem tesnum vel quinque.

*" V. A gio-Rui/, op. cil., pag. 479. !sfov.Th. 16.8 (Thcodos et Valentin., a 439). quoniom Graeee iam testri cnncesswn i-sf, M. Amclntti,// texttimeuU) romano attraverso ia prusii documentate, l-'ircnzc, l96o. pag. 221 i n Studiu ct documenta historiaect iuris. Roma, 15 (1949), pag. 55; V. ArangioKuiz, IM uiree-xiane lestamentara seconda ipaptri greeo-egizll, Napoli, 1906, pag. 267. ,,7 G . Besclcr, Zi; dem Hriefe lladriunns an Platina vom .fahre 121. Xeilschrift derSavly.ny-Siiftungfurrechtxgescbkbte, ftomanistkhe Ablellung, 52. 1932. pag. 284 " ' G a i u s . Institulumex. 149 a,... motenitorii instituii sunt preferai chiar si celor legitimi. \ mu ar fi alunei cnii testamentul nu J. fost tcut J u p i cerinele le^ii, fiindc testatorul nu a vndut fa-mi/iasaun-arostit euvinte.'c niancpuiimn; cci in e/u'.i cesiu, daea ue.ii.tlu .ir rt'eliima succesiunea,ei pol fi respini eu execpmnva de doi, in lus^a con^umu-i mpiat ului Antoninus (trad. dc AN Popescu, op. dl, pag. 161); Collaiio 16.3.1; (Paul. Sententtae, 4.8.1-2); Ulpian, Regulat, 23.6. "' 1 si dor, orig., 5.24.5. testaiiietitum juris civili* csl quiuouc lestium sicnis sijtuuiuui. Mih-scriptioiie fjrmatum. lesiaiueiiiuin iure pretorii esle septeni testiuni signissignaium: f'h Maynz. op. cit., pag. 228.

212 Poarte puin a inovat Justinian n aceast m a t e r i e , legea fundamental rmi nc N o v . T h . 1 6 data de T h c o d o s i u i Valcntinian ce introduce un regim uni' (condiiile eseniale i m p u s e erau prezena a apte martori i unitatea actului), luat dc acesta n C o d e x (Nov.Th. 16.2-9 formeaz C.6.23.21). lege care larni ei se nscrie n limitele tradiiei p r e c e d e n t e . Tolui n aceast p e r i o a d formal duce la c a p t procesul de unificare i de depire a dualismului dintre dreptul civ i cel pretorian, p r o c e s c a r e n fond a v u s e s e loc mai d e v r e m e . Semnificaia clasic a dualismului dispare ca urmare a unitii dispoziiilor ridice, formalismul antic fiind definitiv nlturat, iar din acest m o m e n t vor exiftl trei, poate chiar patru forme dc testament. Trei dintre acesica in de dreptul privat, fiind acte ce sunt ncheiate dc particulari, fr intervenia autoritii p u b l i c e . Primele dou d e r i v i direct din testamentul per aes et hlnain simpli Meat: unul ural numit testamentul nuncupativi unul scris, testamentul tripartit. Laaceslea.ee provin din vechiul testament de drept civil, se adaug un nou tip de testament, testamentul olograf, ce s-a bucurat doar de o existen i o validitate restrns. Al patrulea tip dl testament este cel public, aptul acta, care este fcut n faa unui magistrat. foi m

ac tutu
Ac dup r vatoai Icstati testate

Ci

ceea C
DUCER TESTAR TESTAI ICRISI

5.5. T e s t a m e n t u l t r i p a r t i t . A c e a s t form dc t e s t a m e n t : testamentul ihpertituni, a fost c r e a t de Thi dosiu at Il-!ea si Valentinian care-i c o n s a c r formele ntr-o constitutiunc din amil 4 3 9 - N o v . T h . 1 6 . 1 . i care trece n C o d e x 6.23.21 si lnst.2,10.3. J u s t i n i a n s p u n e c t e s t a m e n t u l sc n u m e a tripartit d e o a r e c e p r o v e n e a din fuifftf unea a trei s u r e e " 5 . A c e s t a p r o v i n e , n primuL rnd, din dreptul civil, r e s p e c i * vechiul testament per nes et libram. de a s e m e n e a provine din dreptul pretorian ii dreptul imperial constitutiunile imperiale. D u p suprimarea lui mancipatiofamitiac. dreptul civil a lsat n noul testau principiul tiuitas actiis care cere concursul simultan al martorilor i realizarea actului ntr-o perioad de timp fr ntre m peri dc alte preocupri, fr dificulti, cum npim vechii autori - cum impunea caracterul testamentului calatis coinitiis cc s-a meni i i n testamentul per aes et libram, respectiv unitate dc timp, loc i a c t 1 , 1 . C o n t i n u i t a t e a actului viza n u m a i ndeplinirea s o l e m n i t i testamentare, uu|b realizarea pregtirilor a f e r e n t e Testatorul poale scrie sau schimba uinuiciuul n dacirii d o c u m e n t u l u i d u p c u m d o r e t e ; dar cnd n c e p e s-i manifeste OJ^H voina in faa martori lor sau cnd prezint d o c u m e n t u l pentru subscriere, aclnl un trebuie s sufere ntreruperi, IVitui I U I prejudiciaz validitatea actului apariia vreunei scurte n t W U ^ H i m p u s e de un e v e n i m e n t n e p r e v z u t ori de v r e o necesitate urgent a leslalotulili C.6.23.26 (Jusiinianus. a. 528); Insi. 2.10 14; B Biondi.cp. cit, pag 47. D.28.1.20.8. (Ulpianui I nd. sab.): D,28.l.2l.3(l)lpianus 2 ad.sabr.C<> 23 I2tl)hllj et Maxim., a. 2")3): Nov.Tli. 16.1.2, C. 6.23.21.2 (Theodos cl Valentin, a. 439): P. N q f l H op. cit, pag, 98; N.Corodeanu, ap. cil, pag, 85,

L latin nori i primi turist maici C


UHUU

l'opi
YL L UM

9071

t
leslu tiebi tuna

ruinuni M ic II o di; lllsp


ll.ll

213

Toi martorii trebuie sa fie s i m u l t a n prezeni ct t i m p d u r e a z d u c e r e a ia capt a te tu lui' si t r e b u i e s subscrie simii nec divers is temporibtts, Actul trebuie s fie complet, aa c u m I -a vrut cel care d i s p u n e , de aceea, dac, dup cc a numit crede, testatorul pe n e a t e p t a t d e v i n e mut, testamentul nu arc valoare j u r i d i c nici mcar pentru partea deja d e c l a r a t , e x c e p t n d c a z u l n care testatorul nu m a i d o r e t e n i m i c s a d a u g e " ; p o a t e valora codicil n c a z u l in testatorul a vrut acest l u c r u . Ct timp testamentul nu este complet, autorul poate modific; fr nici o r e s t r u -tic ceea cc deja a declarat, dar nu este posibil nici o modificare, chiar i imediat dup ducerea la capl a actului, ori de cte ori aceasta modificare nu mbrac o form testamentar - n acest c a z trebuie fcut un nou t e s t a m e n t . Este ngduit d o a r ca testatorul s explice sau s interpreteze c e e a cc a declarat, att pentru testamentul scris ct i pentru cel o r a l . La redactarea testamentelor, ca pentru toate actele dreptului civil, era cerut limba latin. Pentru perioada lui Gaius, acesta atest n general c legam graeces scripta non vleni^ - legatele scrise n limba greac nu sunt valabile. Testamentele din primele dou secole ale Imperiului care s-au pstrat pn n zilele noastre sunt toate scrise n latin sau cel mult traduceri din latin n greac - necesitatea limbii latine n materia testamentelor va rezista mult mai m u 11 ti mp dect n cazul al tor a c t e . Deja din epoca clasic unele concesii imperiale au permis unorpersoanc particu-iare sau unor grupuri de persoane s testeze n limba g r e a c - H a d r i a n n anul 121, pentru Popi 11 ius Theotimus. i Sc verus Atexandcr care admite redactarea t e s t a m e n t e l o r in greac pentru cives Romani m. Egipt, concesie imperiaLcunfmial de IHJxyrhynchos 907 din 276 i P.Oxyrhynchos 990 din anul 331 al testatoarei Aurelia A i a s 1 " . n c e p n d cu p r i m e l e concesii imperiale privind limba n care erau redactate testamentele, concesii ce devin din ce in ce m a i vaste, obligativitatea limbii latine trebuia s c a d n d e s u e t u d i n e , mai ales ca u r m a r e a vestitei constituia Antoninlana din 212 prin care s-a extins cetenia r o m a n la toi locuitorii I m p e r i u l u i 1 " In orice caz, orice dubiu n legtur cu aceste concesii este eliminat dup eonstituiunca lui Constantin al ll-lea din 339 - C.6.23.15pr. - care a abolit soUcmni\un verbantm necessitas pentru testamente (din aceast perioad rezultnd testa mente in greac) Iar Nov. 16.8 a lui Theodosiu i Vlenii ni an prin care s-a intenionat o disciplinare organic a formelor icstamcnUire, att iu generat, ct t privind fiecare dispoziie n p a r t e 5 w , reamintete c g r a e c e iatti testri concessum est. Este posibil s li intervenit o lege p o s t e r i o a r celei date d e S c v e r u s Alexandcr. ilar nu se p o a l e e x c l u d e i d e e a c T h e o d o s i u s face d o a r o aluzie generic la p r e e c Gaius. tnstuttthme, 2.281 (trad- dc A.N. Popescu, op. cit, pag, 191). M. Amctolti, // lestamento romano allravcrso la prassi dttcumeniale, Firenze. 1966. pag. 69; Bcrtolucci, Studi romumstici. Padova, 1906, pag. 57. "* R. Taubenschlag, The law ofgraeco-roman Egypt in the Ligii afihepapyri. New York. l')44, pag. 145; M. Amctolti, Un nuovo lestamento per aeset libram. Studia ei documen ta histnriac et iaus, Rnina, 15 (1949), pag. 54. ,a> C.5.28.8 (Thcodos ct Valentin, a. 439). numirea dc tutore utiliznd limba greac.
w

214 d c r lele concesii privind r e d a c t a r e a , c a r e trebuie s sc fi generalizai d u p edictu lui C a r a c a l La, i , dc a s e m e n e a , la legea lui C o n s t a n t iu al Il-lca ce abolete soitemnitas verhorum. Din d r e p t u l prciorian vine e x i g e n a prezenei a apte m a r t o r i , adic cei cinci m a r t o r i , plus libripens$\ emptor familiae, redui la calitatea de simpli marlt alt exigen cc p r o v i n e tot din dreptul p r e t o r i a n este necesitatea s e m n t u r i i mar torilor, a d i c nscrierea pe t e s t a m e n t a n u m e l u i martorilor - superscriptiones ll aplicarea sigiliilor martorilor. D u p cc t e s t a m e n t u l era strns, m a r t o r i i puneau pcccilc lor astfel ca s-1 n c h i d i pe lng pecei scriau s u b forma Titius testamcittttm Maevii signavi. Dreptul imperial cerc, la rndul lui, ca pc testamentul scris s figureze, n mod obligatoriu, subscripiile m a r t o r i l o r i c e a a nsui testatorului, iar d a c testatorul esle a n a l f a b e t , se c e r e a s u b s c r i p i a u n u i al o p t u l e a m a r t o r - o b l i g a t i v i t a t e ! subscripiilor confirm un obicei mai vechi, care d o a r n ceea ce privete testa iu cu Iul era o cerin n o u . Subscripia nu este o s e m n t u r n sensul m o d e r n al cuvniulut, adic n u m d f l p e r s o a n e i scris dc ca nsi, ci este o fraz inai mult sau mat puin lung scris 11m n a m a r t o r u l u i i incheiat p r i n c u v n t u l subscripsi - fraz n care n u m e l e por soanei este subiectul i nu subscripsi verbul. Nu era necesar ca testamentul s fie scris dc m n a testatorului. D o a r o dispoziii a lui Justinian a cerut temporar ca n u m e l e motenitorului instituit s fie totui s c n j f l m n a lui de cujus fie n subsripiia. fie n alt parte a testamentului . Necesitatei subscripiei distincte a testatorului a fost suprimat pentru cazul n care acesta 4m clar n cuprinsul actului c 1-a scris cu propria-i m n - qudsua mt'mu amfe, n [ E x e m p l e dc astfel dc subscripii sc g s e s c in t e s t a m e n t e l e ce s-au puni, un a s e m e n e a t e s t a m e n t fiind cel al lui M a n a n n e s " 7 din a n u l 572 scris pe p a m j H c o n s e r v a i n Biblioteca Vaticanului. Textul subscripiei testatorului era: tnttc lestamento, ega Manannes vir ti tus.fdius quondam Nanderit, in quo constitui berendem sanctam Ecclestam Hiu n natem ad opinia supra scripta consensi et sttscripsi et numero competeni- u i 1 ut acribereut coitrogavi - eu, M a n a n n e s , om pios, fiul al defunclului Nundcril, I acest testament am nutniI motenitor Sfnta Biseric dc Ravena, cu am consii subscris la toi c e e a ce este scris, i am reunit martori in n u m r c o n v c n a b i l p c n i i n acelia s subscrie. Urineaz subscripiile celor apte martori. Primul dinirc aceti martori a scris urmtoarea subscripie: Joluumes. vu u nus, huic testainenium rogatus a Manantte, vira devota fiio quandam /Vafl^H ipse prcscnte et subscribente. at que ei tesitunentum reiictum per quo canilnjK fier edem sanctam Ecclestam Cotholica Ravcnnatem testis subscripsi cn, fa h a n nes, o m d r z , f i i n d c o n v o c a t peniru acel t e s t a m e n t d e M a n a n n e o m p i c i , M l al defunctului N a n d e r i t , el nsui fiind prezcnl i subscriind, eu ani subst C.6.2328.6 (Jusliniauus. a. 530), Spangcnbeig. Iuris romanotabulacncgoitorumsolcnino.Lcipzig, 1822, pag, I 2 b | II. Marucchi. Manumentapapyracea Latina bibi. Vaticanae. Roma. 1895, paji 11
,v

martor biserici barca rr S.C, N e


menlelc lest

n formr scris de>


iniroduc

ceasta i H gsc rneniulu


doarduj

l'csti
iul att i tflinasr dc d i s p o

tradiia <

WDseere Probi
i t c s t a t o i l i n u l le ei

Jlltcrioar; Atestarea
MuitmutL

Snbsi DV5-408 pnsianli Mniru pr Witiltoi s, au mnu [ O alta


ll.lli',1,,1 ||

Uraiouiii Hluledei m* icsiai !u n e a Uliului I Waiueiiti


"'nulii.,

}y
h

A mc

(iu.ii

martor la testamentul pc care 1-a lsat t prin care a numii motenitor SI.mi., fi i serica Catolica din Ravena. Originea subscripiilor este legata probabil de schim barea materialului pc care era redactai tcsiairientul si de c d e r e a n d e s u e t u d i n e n S C . N e r o n i a n u m din anul 61 dat n legtur cu formalitile privind s i g i l a r e a testa mentelor r c d a c t a l e p c tabletele d c c e a r a " " . Testamentul clasic r o m a n era scris pc l a b l c d e lemn acoperite cu ceui i Icnaic in toim dc carie, cele di m iahle exterioare aveau rolul de coperte iar pe ele n u c n i icris dect n u m e l e testatorului i al martorilor. n u r m a cuceririlor din Orient M inlroduce n uzul romanilor pe lng p e r g a m e n t i papirusul, hrtia untichitln. i.u ceasta nu mai a r e d o u fc|c e x t e r n e rezervate n u m a i semnturilor. Acest papirus e gsete sub forma rulourilor. nu a tablelor. 1 I w a ruloului, la struitul leslunicntului, sc aflau subscripia testatorului u r m a t dc subscripiile mnrtorilm i n doar d u p a c e e a vin corelativele sigilii i superscritiones. T e s t a m e n t u l scris pe papirus, dei sc putea line secret, fiind prezentat nrolat nul att ct era scris iar peceile fiind p u s e n retiqua parte, respectiv pe partea rmas n e s c r i s a , va ti prezentat. n c u r n d , desfurat, iar martorii iau cunotin d e d i s p o z t i i l e t c s t a m e n i a r e . in u r m a lecturii ce i se face. exigenii cc provine dm tradiia o r i e n t a l : testes exigunt omni modo. qutie tesuuncnto conineau, agtwscere - mar-torii cer o r i c u m s c u n o a s c dispoziilc ce sunt iu testament. Probabil subscripiile martorilor erau in uz cu mult limp nainte de apariia celei a testatorului, la o epoc, c n d tocmai datorit desuetudinii vechilor forme, au torul le citea ntregul testament pentru ca ucelia s-1 poat atesta iar introdu* i ulterioar a subscripiunit dat de testator n p r e z e n a m a r t o r i l o r a avut ca scop atestarea faptului c actul c o n i n e a voina sa- martorii n e m a i l u n d c u n o t i n de tuiului t e s t a m e n t u l u i " ' ' . Subscripiile martorilor erau deja c e r u t e ntr-o constitui urne dat dc A r c a d m s (395-408) i H o n o r i u s . prezentndu-se ca o dezvoltare a legilor anterioare dale de < iiiisiantin I (306-337) i T h e o d o s i u s I ( 3 7 9 - 3 u 5 ) iar subscripia lesintortiliii apate pentru p r i m a dal in constituiunca din 4 3 9 : dmn tnmen tcsiibus ptac\cnidm\ Ieiilor suuin csse testainemum dixerit tpiod offerium eique ip$e eoram lexrilni \ )iw mnu in rctiquti paiie testamenti subscripserint. O alt influen a obiceiurilor orientale se regsete in acest testament, acesta Iransformndu-i u o r forma. T e s t a m e n t u l e s t e a d e s e a r e d a c t a t d e c t r e u n funcionar public, tabularius. ce ddea form juridic testamentului, declarai lilm fcute de testator n prezena m a r t o r i l o r - octavus subscriptor. i m p u s in caftii in cuie testatorul e s t e analfabet, tahularius-al. intre a c e s t e d o u exigene, cea u t e s t a m e n t u l u i d e s c h i s i posibilitatea testa mentului nchis, a r e loc lupta d i n t r e u z a n e l e r o m a n e privind testamentul secret I c i a m e n t u l era prezentat martorilor cu tabletele deja sigilate cu sigiliul personal al umorului sau cel puin deja legate i pregtite pentru a li sigilate, i t r a d i l u n n lan
"'M. Amelulti./f'IcslameninroiiiarioaitravcrsolaprBssi d o c i t n i c n t m c . F i n w e , l'>fr>,

bag.

173. Cir.iRl. ,<r i il pan B64

I'l

211.

tala a testamentelor publice - n partea orientala a imperiului capacitatea testatoru lui dc a m e n i n e n acest m o d secretul a s u p r a dispoziiilor sale, de ultima voina trebuia s fie expres c o n f i r m a t dc constituiunilc i m p e r i a l e . obiceiul dominifli fiind redactarea testamentului dc ctre un notar de profesie, tabuluritix. subscripiile m a r t o r i l o r nu mat serveau la atestarea integritii tablelor ei garantau conformi tatea dintre clauzele scrise i declaraiile ornic. Totui, curnd se rcimpune vechiul obiect r o m a n de a p r e z e n t a testamentul nchis inrsubscripiunca martorilor vine al aicste autenticitatea t e s t a m e n t u l u i . Testamentul t r i p a r t i t a fost predilect in epoca postclasic si dominant n epoca 1 justiimm '*.

5.6. T e s t a m e n t u l olograf. Testamentul olograf este o form c o m p l e l n o u de testament, ini indusa do ctre u z a n e l e o r i e n t a l e in m a t e r i a redactrii actelor. R o m a n i i au mprumutat tit timpul imperiului obiceiul oriental, in special grec, dc a c o n s e m n a ntr-un nscrii actele j u r i d i c e n c h e i a t e ntre pri penlru ca aceasta sS serveasc ca mod ti* prob. A c t e l e de a c e s t tip erau chirogrphus. d o c u m e n t cu valoare juridica s d f l cu m n a , synagra-phus. d o c u m e n t ncheiat intre prile unui contract, i I c i t u meniul olograf c a r e este scris in ntregime dc m n a testatorului. S u b aceast form, testamentul olograf nu are n e v o i e s5 fie autentificai d# semnturile martorilor, faptul c este scris n totalitate de m n a testatorului fiind (H d o v a d suficient a voinei s a l e Aceast practic greceasc i face apariia i n dreptul rumn fiind c o n s e m t u f l iutr-oconstitutiune 1 " din a n u l 4 4 6 d a t de mpratul Valenn'nianus al II 1-lea (425-43JJ C o n s l i t u i u n c a a fost dat n legtur cu un a n u m i t testament, nefiind 6,fT cu sfer de aplicare g e n e r a t - este in legtur cu o femeie dc condiie ihistl Miccca, c a r e dorea s instituie ca m o t e n i t o a r e o alt femeie n u m i t Pelagia. M, cea, locuind la ar i n e a v n d n u m r u l dc martori necesari, i-a e x p r i m a t vnin* intr-un nscris olograf, per olographant seripturant, pe c a r e 1-a r e m i s unui imiiii privat, secretar al fratelui ei. V a l e n t i n i a n u s a d e c i s c ologruphtt numit teMtunenta camleniur. rc.uV.v ntt sn-rtos nun pitiamtis - dac t e s t a m e n t e l e sunt scrise in totalitate de m n a t toiului, noi c r e d e m c martorii nu s u n t necesari. T e s t a m e n t u l o l o g r a f nu a t r e c u t a a c u m era in d r e p t u l lui JustitlilM c o n s l i t u i u n c a citat nefiind inclus n C o d e x . Justinian mi rec unoaie icsiauna tul o l o g r a f dect intr-un s i n g u r c a z : partajul dc a s c e n d e n t divisio patentii frifl tiberas. c n d tatl, fr s vrea in m o d e x p r e s s c h i m b a r e a d e v o l u i e i b u n u j f l repartizeaz b u n u r i l e ntre copiii si i face astfel d i n a i n t e un partaj al a c e s t u t i testamentul fiind valabil, dac este nscris in ntregime dc m n a testatorului, f^M I'. Noaillcs. <>!> i // pan 101. Nov.Valent.21.2

'

l iJUi/l,

<<|

I I

iris 7Ss mLl !fS f.


T

'" " ' >" parent

la en u

a fosr numita de autorii <:c au


M k ,cn,

" \" " " al lll-lea dei nu este b e l u l n Corpw iiici.cujui ^ ^ S . U n Ocddent-dlsterttestaU l 0 l r a f 1 I ' g ^ trece ulterior in legislaiile m o d e m e " .

inter liberos faI


n d b

cloSrLr

mani

D u r

5.7. T e s t a m e n t u l p i , | > | i c .

I tium. A c e s t a a p a r e " lui r o m a n .

I ilrqittl'Znernldi!!^

e s , c c e a

\?
M

e n o n d a

U r m a r c

d c a p a t r a forma de testament cunoscuii de Do > > n a t u l u i , testamentum puciacta coiuiia ' " f l u e n e i orientale elene, asupra dreptu-

Testatorul face o declaraie vi. r h . u 1 1:1 U I I U I m a r s(J nl ban, o specia! n fata 1. ^ r fc ' " . pmvincial sau ura(tJe se,r au conservat mai - ul t " . li.xemplc ale acestui tip dc testament f>\vrh - dat ynchos (I

i^iw"^

P f

V'n

'n

^ ^

S p K

'al

W * " * *

d ef u n c i o n a r i [ iau ' administraiilor judiciare s u n s c r i b "'"nicipaJiultilorcaresnm-^ !1 " m a g i s t r a i l o r j u d i c i a r i , tabularii " puse n nlr-un V^t m ^ i C u r i c i ' s e n a t u l " f r * Dcclura(ulc Conservai J a t>re Pi i, p m ; j * \ . V c ' c e n u J ' e c t * > ta prezenta martori lor s i care e k O forma sau municipale

m^SiiT^AottT *
Stlu^r^^JJ^^J^
a

^trecunoscutprinlr-oconstituttune

este personaje c r o r a li se a c o r d * i ~ " " P a r a t u l u i , ce era rezervat marilor g , u l d e a Pstrare arhivei " * ' l > U [ t ; i r e n , i , c testamentul spre II C [U t r a u n i c u J -'meniul sa fie coniun r caz n care se admitea ca 1 R C S C C T I V mr-un d o c u m e n t u r S P erczi unulo r i i i fac testamentul dat " " ' i m i t sens remiterea f * D c ***** a r t l , V C I ,m Principis. P = ' e substituia martorii - testunanuun

r ^

Srs ci 2X8S^^*" ^ ^ S E ^ S - tS? "


cancelaria; -im

" T a s *

E",

1 !

'

"ici o urma n
k

^SSSS^^ * ****** *****


pteWuin

0tictittt%

fl. i.J., op, ai pai; 68 VI V i 1 late, Rrenzc. 1966. 'w'm''onwa"crsotap^ tfj *' Engelmanfl, Ta,~,' IT,! to,'/'^wrtwjro11, Milano. 1960, jtf>!, 101A G j f l ^ 1 9 0 3 . pag l34:P,Colllnci. "C.&23.l9(Honof.c,Tfiaxkl, a 4 n 'V i " . pag 86; C Si Tom..u. ' * " * I * " t n e a n u , o / j . dr.. pag. 505. N. O W H I M * R NoaiUes, cp. r/,, ^ * ' ^

218 5.8. l i s t m u i ntc e x t r a o r d i n a r e .

J
inarto militai

In ultima perioada a dreptului r o m a n , pc lng formele obinuite dc testamente, au fost recunoscute a n u m i t e forme speciale, aplicabile celor care s c a l l n anumii s h u u t i i s a u care dispun de patrimoniul lor, iitortis muxi, ntr-un aminul mod. N u m e r o a s e constituiunt ale m p r a i l o r s-au o c u p a t dc testament, forma in care o m b r a c t e s t a m e n t e l e lind uit mijloc dc p r o b a i o garanie a bunei Im redactri -conslituiunile care m o d e r e a z formalitile cerute dc lege, pentru a asigura teslaiortilui posibilitatea de a recurge la acest act, cnd, din conira, impui) formaliti m a i riguroase, pentru a se asigura probarea i claritatea voinei an: Un, p e r s o a n infirm, n c e e a ce p r i v e t e testamentul.

5.1 Da evilri princi le toali Iui n Mibscr

5.9. T e s t a m e n t u l o r b u l u i in e p o c a clasic nu p r e z e n t a nici o particularitate, evident, orbul p u t e a tm curge d o a r la testamentul oral, a s e m e n e a celui care i-a pierdut m i n i l e 3 6 * , O r b u l trebuia s aib un t e s t a m e n t atestai de opt martori, al optulea martor lind itibutaritisitt oraului, in faa cruia autorul i manifest voina, care. redatj n scris de c l r e rabtttcirius, era cilit n p r e z e n a martorilor i confirmat dc ciutcslator. Intervenia tabiilariusului e r a n e c e s a r s u b s a n c i u n e a nulitii - acesta fiind nvestit cu o autoritate c v a s i p u b l i c , p e n t r u o mai bun garantare. nipraiiil Jusiin 1(518-527) declara ntr-o c o n s t i t u i u n e c o n f i r m a t de J u s t i n i a n c aceasta era s i n g u r a form de t c s i a m e n t la c a r e orbul are acces** 7 .

5.1
Pe dc rna
Mir

m eti;
Pei lor, da Bac a

5.1
Im privim htre exprin

5.10. T e s t a m e n t u l s u r d o - m u l u l u i Testamentul trebuia s fie scris n ntregime dc mna surdo-mutului, nainte dc n II semnai dc martori. Aceasl form de icstament a fost reglementat prinlr-oconstiiuiiii dat de Justinian, primul caro a a d m i s accesul s u r d o m u i l o r la aeesl act.

'..lin. u>

5.1
5.11. Testamentul analfabetului In e p o c a clasic, cel care nu tia sau nu puica s scrie puica recurge doar la testamentul oral. fiind probabil exclus dc la testamentul scris; d o c u m e n t u l putea II redactat dc c t r e un ter. d a r p r a c t i c testatorul nu putea ti dac voina sa a f u l | fidel redat. T h e o d o s i u a l ll-lca i Valcntinian inr-o constituiune M , preluat d e l a Justin ian. cer ca t e s t a m e n t u l a nai tabelului s fie r e d a c t a i n p r e z e n a unui ai opiul. . *" Paul. Senltnttae, 3.4a 4a. * C.6.22,8.2 Uusunus, a. 521). * Nov.TTi. 16.3.C.6.23 21.2 (Theodos cl Valentin, a. 439); PI-, Girard.<>p dl., pair K61 Tei Icnl ti testam

Ies
cu m pa lllar, pi Ejjgiu p Ac public:

f Nov in, * N ( )

martor, c a r e s u b s c r i a n locul testatorului, a b s e n a acestuia a t r g n d dupo" s i n e nulitatea t e s t a m e n t u l u i ,

5.12. T e s t a m e n t u l temporepextis conditson Daca testatorul este bolnav de ciuma sau o alta maladie contagioasa, n scopul cvilrii rspndirii maladiei, pentru ntocmirea uimi testament valabil sc renuna Ut principiul unUasaetus prihtr-o eonstituiune dat dc Dioclcian (284-305). ptalnmdusc toate celelalte formaliti i numrul martorilor. Martorii nu suni obligai sft se afle Iui n prezena bolnavului, ngduindu-se ca acetia s mearg pc rnd penlru a subscrie, fiind suficient chiar i s c o m u n i c e cu testatorul prinlr-un mijloc oarecau-

5,1.1. T e s t a m e n t u l rtiri coodition Pentru t e s t a m e n t e l e fcute la tar, u n d e este uneori dificil r e u n i r e a n u m r u l u i de martori liberi cerui de lege, o c o n s l i t u i u n e a lui J u s t i n i a n m e n i o n e a z cA testamentul va fi valabil i c n d e s t e s e m n a l dc n u m a i cinci m a r t o r i , chiar d a c acetia s u n t analfabei. Pentru cei c a r e nu pot sau nu tiu sa s c r i e ceilali m a r t o r i vor s u b s c r i e n locul lor, dar acetia au obligaia dc a d e c l a r a s u b j u r m n t , d u p m o a r t e a testatorului, dac a fost e x a c t r e p m d u s voina sa*" 1 .

5.14. T e s t a m e n t u l I n f a v o a r e a b i s e r i c i i i a l i n s t i t u i i l o r d e b i n e f a c e r e mpratul Constantin va admite pentru p r i m a dat c se poate testa, fr restricii privind forma actului, n favoarea bisericilor, ulterior dispoziia fiind e x t i n s de clre M a r c i a n i n ceea ce privete instituiile de b i n e f a c e r e , fie c voina este r \ p r i m a t oral sau n scris pentru L e o n I. respectiv p e n t r u J u s t i n i a n va avea valoare d o a r voina e x p r i m a t n s c r i s ,

5.15. T e s t a m e n t u l m i l i t a r T e s t a m e n t u l pentru c a r e d i s p e n s a privind formele o r d i n a r e a fost c e a mai rad ical este testamentttm militis. A c e s t a e r a scutit de toate regulile ce priveau fonnn t e s t a m e n t e l o r i de majoritatea celor cc p r i v e a u fondul t e s t a m e n t u l u i ordinar. Tcslamciitum militts nu reprezint att o form e x t r a o r d i n a r de t e s t a m e n t , comparabila cu testamentul militari tor din legislaiile m o d e m e , c i t un reunii p:m n ular. privind forma i fondul, aplicabil soldailor, un regim ce c o n s t i t u i e Un privi legiu p e r s o n a l fondat p c statului de milites. A c e s t a a a p r u t ca u r m a r e a p r o v i n e ia lizarii a r m a t e i . a p r u t la sfritul Re publicii i d e v e n i t c v a s i c o m p i e t n t i m p u l lui Vcspasian(69-7 l >). f e n o m e n u l n ""
m 1

Nov,18.7;Nov,l07(Jusllniarius.a. 541>. Nov.Marc.5.2; C. t,2.13 (Valentin, ci Marcian, a 455)

220

^mmm
roman t an vota Uimcnli Urcumb lucnt cs tfuuim iltcplul Oc .Institui llting lUlilizc; ilpun n Pei ptepte puie; i"l'is>.; 7iIlUnn lulior
II111 i.i

d u s la o infuzie dc principii greceti, ca urmare a imposibilitii de a sustrage mini mas a militarilor dc origine elen de sub persistenta influen a concesiilor I ridice provinciale. S a afumat c virtutea instruciunii adresate guvernatorilor - mandata - soldaii ai fi avut posibil i tal ca dc a alege ntre formele romane i formele locale, dar, odat atejpjKl fcut acetia trebuiaus respecte exigenele sistemului juridic adoptat. Astfel, soldul ui cetean putea s testeze n m o d valabil folosindu-sc dc formele greceti iar soldului peregrin dc formele romane, chiar per aex iibram dac ar fi d o r i t - o > 7 1 . Intr-o alt opinie s-a susinut c testamentul militar era o tentativ de adapUUl * provincialilor la caracterul latin al a r m a t e i 1 7 1 .afirmaie contestat dc Ameloin. m vede in acest testament mai degrab o cedare a statului n faa exigentelor de IUIIUI* juridic ale provincialilor, cedare motivat dc interesele expansive ale Imperiului'" respectiv pentru a favonza recrutarea soldat doi Privilegiile acordate militanlomlinl att dc diverse nct este imposibil de ;i Ic coordona iutr-o concepie u n i c i In ml. t caz, testamentul militar nu poate ti privit ca un exclusiv produs al influenei KrtJOjH i nici ca o transformare a testamentului in procinctu, care cm n desuetudine Im H Iu v r e m e a lui C a e s a r , u . Deci, testamentul intr n uzul militarilor nc din timpul lut C a c s a r care acord o temporolis eoncessio. dal la care testamentul in procnu in era de mult czui n desuetudine. N u m e r o a s e costituiuni imperiale s-au ocupai iU acesta, compoziia sa fiind definitiv reglementat n timpul Imperiului. La baza cderii in desuetudine a testamentului militar st in primul rnd a(cini|> ea regulilor ce contraveneau testamentului ordinar iar avantajul testamentului il*l putea institui motenitori peregrinii, categorie n care erau incluse adesea i n i o H cc Ic mai apropiate ale testatorului, dispar ca urmare a CoiistdutiaAntouinirutihM anul 212, cc acord cetenia r o m a n a p r o a p e tuturor peregrinilor din i m p e r i u " ! Justiniaii va r e d u c e testamentul militar la forma special de testament i soldailor n u m a i in situaii e x c e p i o n a l e , respectiv cum in cspcihtnmibus mii pati snntm.

1) Mlivei [ S tii llm,!

Ei
"T1 lin I H

6. Condiii de validitatea testamentelor n dreptul privat roman sc c u n o t e a u atii condiii de forma, cit i condiii il fomi, n seciunile precedente am studiat c u m au evoluat condiiile de foi mit uV care se nate un testament, Pentru ca cineva s poat ns testa valabil t r c b u ^ H ndeplineasc n prealabil o condiie de fond, o condiie subiectiv , tespri i aib capacitatea dc a avea un testament testammtifm-tio Deoarece dreptul < u*l J.Mmaequcron. Rcvue ht&tpriquc dc droii francai* et elrunger.24,1945. p a g i i I Von Bolla, Zum romischen Milit.irtcuumcnt. Studii.Argangio-Ruiz.l.pag..V73, M. Amelolti, op. cil, pag, 97. y " C. St- omulcscu, op.cit pag. 205. m M. Amclotti, op. cit., pag. 97, 98. "* tusiiriianus -P. F. Girant, op, Cit.pag.Rl
m

roman refuza a c e a s t c a p a c i t a t e a n u m i t o r categorii dc p e r s o a n e : si quacramns, an valeat lesiamenftmt. in primii animudverterc debentus, an is qui facerii fes Unncnttun ludmcnt testament! factianem, deinde, si huhucrit. requiremtis, an srcundum regulau iuris civilis testatus sil3"- cnd ne n t r e b a m daca un teslament este valabil, t r e b u i e s o b s e r v a m mai nti d a c a acela care 1-a fcut a avut testamenti factio; p c u r m , dac a avut-o v o m cerceta daca a testat d u p regula dreptului civil. O c a p a c i t a t e special sc c e r c nu n u m a i p e n t r u a face ci i pentru a putea ti instituit m o t e n i t o r p n n i r - u n t e s t a m e n t . Avnd n v e d e r e acest fapt c o m e n t a t o r i i disting o tesiamenn facua activa i o tesiamentt factio pasiv. Izvoarele scrise nu utilizeaz aceast t e r m i n o l o g i e c n d este vorba d e c a p a c i t a t e a pasiv, acestea pun n u m a i c o p e r s o a n a r c testamenti faclioncm cum testatorc'''1. Pentru ca un testament s fie tcut in m o d valabil se cere nu numai o capacitate dc tttept ci i o capacitate de fapt. Se cere nu numai capacitatea dc a avea, ci i aceea de ii putea face in chip valabil un testament, a-spectiv posibilitatea de a se manifesta prin wris sau oral o voin clar- se cere ca persoana s aib i exerciiul d r e p t u l u i " ' ' , Testament! factio n sens mai general nu semnific d o a r capacitatea dc a face un [testament sau dc a fi instituit m o t e n i t o r t e s t a m e n t a r , ci i capacitatea dc a lua parte Kttb orice form la un testament, dc a fi gratificat printr-un legat, un lideicomis, de a ti insrcinat cu o tutel i chiar de a lua parte la un testament ca simplu martor, sau n cadrul testamentului per aes et libram de a avea calitatea de libripens. De a s e m e n e a , testament! factio nan privai sedpublici iuris est", c e e a ce nseamn c p r i n voina particularilor nu se pulea d e r o g a dc la principiile cc i n , c m a u m a t e r i a capacitii dc a lesta sau de a fi instituit. Siuduil formelor t e s t a m e n t a r e iniiale c o n d u c e la c o n c l u z i a c d o a r p u i n e persoane din e p o c a v e c h e e r a u c a p a b i l e a-i face un t e s t a m e n t , tcstamenli factio fund rezervat unei miei minoriti. La origine testamentul calatis eamitiis nu p u t e a fi fcut dect dc c t r e eful ginii - pater ginlis - respectiv de ctre pater familias primitiv. Evident, esle o lupoziie d a r care este extras din caracterul o r i g i n a r al testamentului i este con hi mat dc una din instituiile din vechiul drept r o m a n mancipatia familiae**. Din existena acestei instituii i din utilizarea m a n c t p a i u n i i d e clre paiet familias pentru a p u t e a d i s p u n e dc bunurile sale martis causa se reliefeaz duvn lila c acesta, eful familiei a g n a t i c e , in sensul clasic al c u v n t u l u i , c o m p u s a tiu descendeni, la origine, nu avea dreptul de a-i face t e s t a m e n t u l . Nu avea dreptul tic a utiliza acest act special i direct, care p e r m i t e de a d i s p u n e de bunurile sale fhfirtis causa. Aceasta s e datora faptului c pater familias era obligai s recurg In modul uzual dc dispoziie inter vivas: mancipatia, pentru a p r o d u c e un cfccl ilclutital de la.sensul su o r i g i n a r D.28.1.4 (Gaius 2 in.) Ulpian. Rcgulac, 22.l;R.Biondi. op,,cit., pag. 81 w PE Girard, op. cit,, pag. 867. *' P Noaillcs, op. cil., nuc. 104.
1

IU
Printr-un e x p e d i e m . n m o d sigur r e c o m a n d a t de ctre cei p r u d e n i , pactul dc fidueic, testa roiul i m p u n e lui emptor familiae, cc a primit de la acesta bunurile prin intermediul maneipaiuni i. obligaia de a distribui bunurile ce i-au fosl remise c o n f o r m dispoziiilor indicaie de nsui testator. O dat cu dispariia ginii, divers i paterfamiUas cc vor rezulta prin fragmciiiaread v o r p n m i i p r c r o g a t i v e l c / * j j L T j > H j j j , , i , l capacitatea de a-i face un adevrat testament, In e p o c a clasica, t e s t a m e n t u l i va e x t i n d e Cmpul de aciune, cl nu mai este rezervat d o a r efului ginii, ci este a c o r d a t tuturor celora ce s u n t pater famititts dar c h i a r i la aceast tnoc^iesiaiiieitiifuLiio este nc interpretat dc o maniera restrictiv. Testamentul este un aci de drept civil iar p e n t r u a putea face n m o d valabil un testament t r e b u i e s fii c u m u l a t i v cetean r o m a n i paterfamilias m s p c e l i v sul iuris. A c e s t e e x i g e n e exclud in p r i m u l r n d peregrinii, ap ui sclavii i, de aseme n e a , fii de familie dc \afactio testament!, iar p r i n t r e ce asimilai fiilor de familie, femeia va fi e x c l u s toat viaa de la factio tesiumenti, dei d e v e n i t sui iuris n avnd un p a t r i m o n i u - va fi e x c l u s a ea nea v n d pate stas Dc rest al v e c h i u l u i c a r a c t e r al t e s t a m e n t u l u i , aceast regul ca mc teri Ar tie nu cerc d o a r c a p a c i t a t e a de a a v e a b u n u r i c i . mai degrab, dc a avea U potestas testamettti fclia fiind m a i d e g r a b un atribut al potestas dect nl capacitii juridice, D a c a t e s t a m e n t u l ar fi avut din t o t d e a u n a un caracter strict p a t r i m o n i a l , cum este cel din d r e p t u l c l a s i c , posibilitatea de a ncheia acest act ar fi fosl a c o r d a i fr nici o dificultate tuturor celor care au b u n u r i i asupra crora au capacitate dc dispoziie. D a r la aceasta c o n c l u z i e nu s-a ajuns nici m c a r n dreptul clasic, faplco a i m p u s condiii s u p l i m e n t a r e - s t r i n e de c a p a c i t a t e a ordinar de dispoziie pentru a putea beneficia de testamenti factio activa. P r i m a c o n d i i e i m p u n e a ca cel ce d o r e a s-i fac testamentul s fie cetean Status civitatb. Testamentul fiind o m e t o d p u r dc d r c p l civil, ca u r m a r e , trebuia s fit fie c e t e a n de pleno iute, fie s ai un tratat cu R o m a prin c a r e se acorda conuiicrciumui, ius couunercii - participarea ia dreptul civil r o m a n . A d o u a condiie c e r c a ea testatorul s fie liber - status libertii. A treia c o n d i i e se referea la faptul c testatorul irebuia s lie ef al unei familii ci vile, status familiae, respectiv s& flti un pater familias. Pentru a-i p u t e a face t e s t a m e n t u l nu era suficient s fii liberj c e t e a n , mai era n e c e s a r s fii i paterfamiUas. T r e b u i e a d u g a t c nu este suficient ea o p e r s o a n s aib aceast capacitate, mat este n e c e s a r s tie sigur c o a r e , principiu declarat d e A nt in ius P L U S < 1 161) ntr-un rescript: de stlv suo duhdantes vet errantes testamcnium faceri non passuat, ut Divus Pilis rescripslt. Qui in testamente domini manumissus est, si ignorat dominam decessiss admitaque eins esse lieredi totem, teslamentum facere non potest, licet tom pa* ter familias et sui iuris est: mim qui incertus de sttu sita est, certam legeni testamcnfo diecrenonpaiesf - c i n e a fost liberat n testamentul s t p n u l u i sau,
1,1

d
f; s li v e ti

sc fi P'
Ci

Iii tu ai P< tis ca i-i

sp

ce ce

de io. ca
nu

ita da* en mc mi
roi m i.i,
sch A.

P. Colii net. A, Giffard, op. cit., paj;,

"M -l

12
d a c ignor c stpnul su a murii i c m o t e n i r e a s a a fosl acceptat, tiupoati face t e s t a m e n t c h i a r d a c este pater familias si sui iuris. cci cine este nesigur dc situaia sa nu p o a t e e x p r i m a o voin h o t r t printr-un testament D a c un sclav este liberat prin t e s t a m e n t de c t r e stpnul su iar el d e v i n e liber si c e t e a n r o m a n , totui, duc ignor situaia sa, nu p o a t e face un lcstamcnl valabil dei este c o m p l e t capabil - n u m a i in c u n o t i n a de situaia sa acesta poate e x p r i m a o voin hotrt. Latinii - acetia, care erau unii cu R o m a prin traiatul de foedus aequum, au testamenti factio c a i u n cetean toiiian m . Nu aveau testamenti factio aa zii latini iunicni, sclavii eliberai lr formele s o l e m n i (eliberai perepistalam sau interanuctf) sau in dispreul legii Aci ia Sentia i alii asimilai lor, care sc bucurau dc libertate ct triau ins mureau ca sclavi ci nu puteau testa i deci motenirea lor trecea asupra patronului suu familiei acestuia nu ca hereditas, ci cu titlu dc peculiu'*' ; d r e p t consecin motenitorul rspundea limitat peniru obligaiunile succesiunii p n la c o n c u r e n a peculiulut. Latinits lunianus, item is, qui dcditiciorum numero est. taestamentutn facere mm potest: Latinits qtiidem. quoniam naminatim lege lunia proiubitum at, is autem, qui dediticiorum numero est. quoniam nec quasi civis Romanus testri potest. cum sit peregrinus, nec quasiperegrinus, quoniam nutlius cerlae civilatis est. utsecundum leges civitatissuaetestetur1" - latinul iunian, p r e c u m i aceia care se n u m r printre deditici, nu pot face testament. Latinul, inii-aile\ ai deoarece i-a fost interzis prin tex lunia (probabil d a t n timpul lui A u g u s t u s ) , n c h i p special, a c e i a c a r e sc gsesc n n u m r u l dediticilor, t i i n d c nu pot testa nici cu celcni r o m a n i , fiind peregrini, nici ca peregrini d e o a r e c e nu aparin nici unei ceti h o t r t e , pentru ca s poat testa c o n f o r m legilor cetii sale. Peregrinii - r o m a n i i nu ntindeau dreptul la c e t e n i e In m s u r a n care extin deau c u c e r i r i l e i graniele Imperiului tor - la un m o m e n t dat acelia reprezcnlaii toat m a s a dc supui ai romanilor, locuitori ai Imperiului d a r care nu aveau totui calitatea d c c e t e n i . Astfel c peregrinii, supuii R o m e i introdui utierior n e c o n o m i a Imperiului, nu au testamenti factio. Totui, acetia fiind cetenii propriilor ceti au posibil ilatea de a-i face t e s t a m e n t u l c o n f o r m n o r m e l o r propriei legi n a i o n a l e . evident daca legea lor naional cunoate testamentul - n u m a i excepional legile i u m a n e Ic 1 erau extinse. ntre diferii peregrini i r o m a n i sc uza dc dreptul ginilor *'. Din accsl motiv, s-au pstrat pe teritoriul Imperiului, pc lng regulile proprii d r e p t u l u i ro man, n o r m e , c u t u m e naionale, mai ales n partea oriental a Imperiului. Dup edictul lui Caracalla din anul 212 e.n prin c a i c s-a acordat cetenia r o m a n a p r o a p e tuturor locuitorilor I m p e r i u l u i , u z a n e l e orientale vor intra in * : N. Corodeanu, ap. cit.,pag. 94. '" Gaius, Institutionrs, 3.56,... eci care sc numesc astzi latini iuniani ou fost eindya sclavi.... bunurile latinilor trec In eliberatori, barectlin dup regimul peculiulut (irnd. dc A N. Popescu. ap. cit, pag. 208). " ' Ulpian, R c g u b e , 2 0 . | 4 , M * R- Molcu, D. Oancea, op. cit., paij 14 i 19.

dreptul r o m a n , ajungndu-sc Iu o fuziune Inirc dreptul r o m a n i cel oriental, ceea ce \ a I I L K V s: la r e c u n o a t e r e a f o r m e l o r t e s t a m e n t a r e greceti, respectiv testamen* ml o l o g r a f i cel p u b l i c " * . Nu a v e a u restamenti factio peregrinii clcditici c a r e erau locuitori ai celiloi care sc o p u s e s e r dominaiei r o m a n i l o r i c a r e fuseser distruse astfel nct locui torii nu mai aparineau vreunei ceti; in aceast categorie inlrau i sclavii dezrobii care suferiser o p e d e a p s grav in t i m p u l sclaviei, Sclavii - un sclav nu-i putea face t e s t a m e n t u l i. totui, sclavul avea un pcculittm. Legislaia r o m a n r e c u n o t e a o a n u m i t existen juridic acestui peeu lium. deci din ce n cc m a i m u l t e drepturi ale sclavului asupra acestuia. Drepturile ce i-au fost a c o r d a t e nu au m e r s p n ntr-acolo n c t s-i p e r m i t a face un testament. Totui, uneori stpnii le p e r m i t e a u sS-i fac testamentul care nsS un a v e a o v a l o a r e de fapt i de d r e p t m , ins totui, se tace o excepie in favoarea sclavului statului, servus publicus - sclav ce aparine statului sau unei ceti, pentru serviciul magistratului sau afle servlcm administrative. Acest sclav, era n general mai favorizat dect sclavul privat, scrV\jft privatus. i arc o capacilate juridic ceva mai m a r e . I sc acord posibilitatea dc a M c-stori cu o femeie liber, cstoria Fiindu-i recunoscut ntr-o larg msur, cil i dreptul de a testa asupra a j u m t a t e din pcculiul su: senvs publicus papali Ronuult partis dimidiae testanteiiti faciendi habet iusm - sclavul public al poporului r o r r t l B are dreptul de a-i face testamentul asupra a j u m t a t e din averea sa. n d r e p t u l b i z a n t i n , L e o n VI Folosoful a c o n c e d a t d e p l i n a c a p a c i t a t e de l testa sclavilor i m p c r i a t i , , w . Fiul dc familie - dei liber i a v n d o o a r e c a r e p e r s o n a l i t a t e j u r i d i c , nu fi p u t e a face t e s t a m e n t u l . U l p i a n leag aceast i n c a p a c i t a t e de faptul c fini I f a m i l i e nu p u t e a a v e a b u n u r i : ftlius familias tesfamentum facere unu pole wi qvonlani nihil suum hahet. ut testri de eo possii S c pare c totui acest motiv invocat de Ulpian nu este veritabilul m o t i v al dreptului r o m a n . C a u z a reala c a r e fiul dc familie nu-i p u t e a face t e s t a m e n t u l e r a faptul c cesta sc alia I potestate'' qui in potestate est, testamendi faciendi ius non ndur, aden tu quantvis pater ci perminit, niltilo tnagis tamen tur-, tun, p,ts\it*" - c e ! care se nfli in puterea tatlui nu are dreptul sfl-i fac t e s t a m e n t u l nct, nici chiar dac talltl \ a r p e r m i t e , nu i-ar putea facetestamentul conform dreptului. Aceasta era raiunra real p e n t r u care un fiu de familie nu p u t e a testa. D a c m o t i v u l ar fi fost faptul c nu arc bunuri, acesta ar I": obinut capaciti* de a testa pc m s u r ce ar fi obinut p o s i b i l i t a t e a de a avea bunuri proprii. Inc din timpul Republicii a aprut iniiativa, ce a evolua: nm-rioi, de acorda fiilor de familie o capacitate dc dispoziie asupra bunurilor din ce iu ctf |flM " Q. Biondi. ap. eii. pag. 87, * T C S t . Tomulcscu, op. cit,, paj;. 206, n, 59. C.St. Tomulcscu, op. Cil, pag. 206, n 60 m Nov.Leonis 38, N. Corodcanu. op. cit., pag. 98. " Nov.Lconis 38: N, Corodeanu. op. cit., pag. 98.

i n pu fac pe jur Ci co: ser qu. lat dit un vei ce

urr
nai str:

vec
ina Mu Hal

Iii
lai mo lire
rn/i [na

Itlt

lll.!
il.tc
I,

22*
c ==; _ : _

ntins. Acesta, a s e m e n e a sclavului, a v e a u n p e c u l i u , d a r acesta nc r m n e din punct de v e d e r e legal proprietatea lui pater familias. Totui fiul de familie p u i c a face o d o n a i e otortis causa cu p e r m i s i u n e a lui pater familias. dar o a s e m e n e a permisiune nu-l puica tace capahil de a testa, nc nu poale fi titulara) unui raport juridic a s e m e n e a celui ce privete facerea t e s t a m e n t u l u i m . n c e p n d cu Cacsar, fiul dc familie p o a t e a v e a un pecuiium castrense. asupra cruia are drepturi exclusive chiar n contra tatlui. Acest pecuiium castrense este c o m p u s din toi banii i bunurile pe care le ctiga fiul dc familie pe parcursul serviciului militar. Fiul dc familie. n c e p n d cu C o n s t a n t i n 1 (.306-337), va avea i un peculiu quasi castrense, creat ie m o d e l u l pecntiului castrense, astfel se a c o r d a fiului de familie -funcionar al statului - c a p a c i t a t e a de a d i s p u n e a s u p r a b u n u r i l o r dobn dite ca funcionar. Tot n c e p n d cu aceast p e r i o a d , fiul de familie d o b n d e t e un a d e v r a t p a t r i m o n i u - constituit prin teoria bona adventeia ce a c o r d un veritabil drept de proprietate, chiar c o n t r a tatlui, asupra unui g r u p dc b u n u r i din ce n cc mai extins, bort adventicia fiind n p r i m u l r n d bunurile c a r e li revin ca urmare a succesiunii m a m e i -bana materna - iar dreptul a d a u g b u n u r i l o r maternale acele bunuri care provin de la ascendenii prinilor, dc la rudele m a m e i , de Ia strini, ct i cele ctigate prin propria sa industrie. n e p o c a lui Juslinian d o a r b u n u r i l e ce provin direct de la tat vor m a t u r m a v e c h e a regul a dreptului civil. n ciuda existentei acestui patrimoniu din cc in cc mai important i din ce n ce mai extins, fiul, rmnnd sub puierea tatlui, nu dobndete posibilitatea de a icsta asupra acestui patrimoniu. El are dreplul de a d i s p u n e pentru majoritatea bunurilor sale dar nu arc dreptul de a-i face un testament, nici m c a r cu asentimentul tatlui Testamenti factio nu-i va fi acordat dect tardiv i nc cu mari limitri. N e r v a i Trai an vor permite soldatului inort Ea datorie de a d i s p u n e prin testament asupra pecuiului castrense, facultate ce face parte din dispoziiile luate n favoarea mil itarilor, fii dc familie sau 'sui iure iar ncepnd cu H a d r i a n nu numai fiul dc l'amil ic mort s u b drapel va p u t e a testa asupra peculiutui castrense ci toi militarii m . P e n t r u pecuiium quasi castrense, d o a r J u s t i n i a n va a c o r d a fiului dc familie dreptul d e a dispune prin testament asupra acestuia . In c e e a ce privete bana adventicia, niciodat n cursul evoluiei d r e p t u l u i r o m a n , dreptul de a testa asu pra a c e s t o r a nu i-a fost r e c u n o s c u t , r " . Astfel, aceast incapacitate a p a r e ca o c o n t i n u a r e a ideii c testamentul nu esle un act p u r p a t r i m o n i a l , ci un act ce i n e a de pate stas. Prizonierul de rzboi - un c a z a p a r t e l r e p r e z i n t ceteanul r o m a n care este luat captiv i eventual m o a r e n teritoriul inamic. Testamentul leut la namic, fiind fcui de un sclav e nul i r m n e a nul chiar dacS captivul revenea la Roma 1 **. C o n s e c i n a dreptului ginilor, romanul czut N.Corodcanu. op. cit. pag. 95,96.; B. Biani, ap. cit. pag. 88P. Noaillc.s. op. cit., pag. 108. P. Colii net, A. GilTard. op. cit,, pag. 890; P.P. Girard. op. cit., pag. 867. n. 3. D.28.l.8.pr, (Gaius 17 adcd. provine) D 49.15 l9,3(Paulus I6adsab).
<

226
captiv p i e r d e c a p a c i t a t e a dc a face t e s t a m e n t d e o a r e c e acesta, in ochii legislaiei r o m a n e , dc\ ine sclav. Horaiu, ntr-una din o d e l e sale, trateaz legenda lui M a r c u s Atilius Rcgulus care a fost (acut prizonier dc ctre cartaginezi n anul 2 5 6 i.c.n. n timpul primului rzboi p u n i c . D u p cinci ani a fost trimis la R o m a s negocieze un schimb dc prizo nieri i p a c e a . Acesta este prezentat venind la R o m a ca un sclav, n e v o i n d chiar s intre n cetate, de a s e m e n e a evit chiar srutul sofiei sale si al copiilor deoarece el devenise sclav i n consecin legturile legate cu familia sa erau rupte. Totui. n b a z a d r e p t u l u i ds posiiminium, situaia sa dc om liber, p i e r d u t in m o m e n t u l c n d a czut p r i z o n i e r la i n a m i c , este r e d o b n d i t cu efect retro. . n din m o m e n t u l c n d r e v i n e n linia de b t a i e r o m a n sau ntr-o c e t a t e a m i c - tn cazul in c a r e a lestat nainte dc a fi luat p r i z o n i e r t e s t a m e n t u l este valabil d a c SC ntoarce la R o m a . Pentru a putea d i s p u n e dc aceast c o p r o p r i e t a t e familial, femeia nu are asu pra ei, a a c u m arc pater familias, potestas, a u t o r i t a t e a absolut, c o n s i d e r a t a 11 mai p u t e r n i c d e c t v e c h e a form de p r o p r i e t a t e si care-i p e r m i t e s d i s p u n do b u n u r i l e sale n c i u d a acestei c o p r o p r i e l i . D i n c o n t r , n c e e a n c e e a ivete femeia, p u t e r e a tutorelui a s u p r a femeii este o r e m i n i s c e n a t e n u a t a vechii pa tria patestas i se n t i n d e nu numai a s u p r a persoanei ci i asupra bunurilor. C e e a cc d o v e d e t e e x a c t i t a t e a a c e s t u i p u n c t de v e d e r e este m o d u l n caro dreptul p o s t e r i o r a orientat i modificat aceast incapacitate, respectiv expedieri tul, actul j u r i d i c c o m p l i c a t p r i n c a r e p r u d e n i , au p u s femeia intr-o c o n d i i e asl Ici nct a c e a s t a s-i p o a t face un t e s t a m e n t valabil 1 * 5 . i va fi a c o r d a t acest d r e p t prin s c h i m b a r e a situaiei juridice, prsirea fainitidl sale o r i g i n a r e printr-o capitis demimtlio. A c t u l c a r e a fost utilizat n acest scop poart n u m e l e de cuempiiafiduciaria, a d i c tot o m a n c i p a i u n e . Coemptio, con form j u r i s c o n s u l i l o r r o m a n i , era m o d u l dc a c o n t r a c t a cstoria cam mnu, d r i era a p l i c a r e a m a n c i p a i u n i i n c e e a cc privete d o b n d i r e a de ctre so a puterii supfa femeii, a manus-ului. Prin a c e a s t m a n c i p a i u n e fiduciar femeia iese dlfl f a m i l i a d e o r i g i n e , pentru a intra in familia soului, p e n t r u a fi plasat s u b p u l ' fi I pater fatniitas-utui soului - soul fiind tn g e n e r a l un brbat btrn. Ea sufer o capitis deminutia, o s c h i m b a r e de status familiae, Prin acc.r.i.i m a n c i p a i u n e . soul i c u m p r soia, emit vir muliercm, cujtts catm-nit ia imul - soul s u b a crui a u t o r i t a t e ea c a d e , i c u m p r soia***. In e p o c a respectiv, m a n c i p a i u n c a nu este o vnzare a d e v r a t , c: im n formal d e a d o b n d i manus ut. Vechii romaniti nu admiteau c aceast form a mancipaiunii indic o situuh 1 anterioar cnd era vorba dc o veritabil c u m p r a r e a femeii i consider c a, m a n c i p a i u n e , aplicat cstoriei, a reprezentat n t o t d e a u n a d o a r u t i l i z a r e ^ ^ H forme, cc n-a semnificat niciodat realitatea vnzrii. Probabil c acetia gi c ar fi o profanare s c r e d e m c femeia roman, chiar i mir-o e p o c picn.i lm B. Bioruli. op. cit., pag. 93. " * G a I u s. Instiluliones, 1.113. I* Noaillcs.wp. cit., pag. l l l .
m 1

fi putu palrim

exista.
dc cti tractat propri ere m matrii urm ar acest ea o < C I un L care r ca lin parte de alt Pi fecit caitsc tfuos facil, ment, im d. fnvo orw lutor Celor estet >l so

/
Unit. lutor
f e r /

BMC [HI il

pi

Srju

vrin;

fi putut fi c u m p r a t dc ctre viitorul ei so a s e m e n e a unei sclave sau un alt huit patrimonial. Totui, dreptul c o m p a r a t , sociologia i etnologia d e m o n s t r e a z c nu exist alt modalitate mai frecvent i general la primitivi decat cumprarea femeii dc ctre soul ei, ca m o d de c o n t r a c t a r e a cstoriei. M a n c i p a i u n c a , ca aplicaiunc directa i primitiv n ceea cc privete c o n tractarea cstoriei, ta origine, a r e p r e z e n t a t un veritabil m o d de transmitere a proprietii -putere asupra femeii c o n t r a unui pre real .Potest caemptionem fac ere nudier, nou saturn cum tnurito suo, sed etiam etan extranea. Sciticei unt matrimonii causafacta coemptio ilicit ut; autfiduciae'97 - femeia p o a t e face o coemptio, nu n u m a i cu soul ei ci i cu un strin. Ca turnare, eoeniplio esle fcut fte in vederea cstoriei, fie cu prilejul unei fiducii. n acest citat se r e m a r c faptul c m a n c i p a i u n c a ftduciae causa nu este c o n s i d e r a t ca o coemptio fcui causa matrimonii i G a i u s nc s p u n e c aceasta e s t e fcut cu un strin. Astfel, nu este vorba de o cstorie fictiv, ci dc o vnzare, o alienare, c a r e nu este real, fiind nsoit dc un pact dc fiducie. Aceast m a n c i p a i u n e are ea finalitate, motiv pentru c a r e este r e c o m a n d a t de jurisconsulii r o m a n i , pc dc o parte e v i t a r e a tutelei, ndeprtarea tutelei legitime i luarea u n u i alt tutore, iar pe de alt parte p e n t r u a-i putea face n m o d valabil testamentul Pentru a atinge a c e s t s c o p se p r o c e d e a z astfel: quac vero attcrius rei causa fecit coemptionetn. aut cum vira, aut cian extranea, vetttti lutelae, cvitandae causa dicitur, ftduciae causa fecisse coentptionem ... quod est taie. Si qua veitt quos ftahet tutores depancre et alittm nancisci i/tis uuctoribus coeinplionem facil, deinde a coemplio-natore remancipata et qui ipsa velit et ab ea vindicta menumissa incipit eum liabere tntorent, a qua rnattumissa est, qui tutore fit luci rms dicitur"' aceea care a fcut o coemptio fie cu brbatul su, fie cu un strin, n vederea altei c a u z e , c u m ar fi, pentru a evita tutela unuia a n u m e , sc zice c a tcut o coemptio fiduciar... lucrul acesta sc ntmpl aa: dac vreuna vrea s-i schimbe tutorii pe care i arc, i s-i ia altul, ea Tace, de form, o coemptio, cu ncuvinarea celor tutori; r e m a n c i p a t apoi de c o e m p t i o n a t o r aceluia pc care l voia n realitate, este eliberat apoi i de acesta, prin vindicta, i pe cel dc care a fost eliberat ncepe al socoti drept tutore; tutorele acesta se c h e a m tutore fiduciar. Astfel, acest act era alctuit din dou pri. n prima parte, coemptio era ndep linit cu scopul de a scoate femeia din vechea sa familie, dc a o scuatc de sub puterea tutorilor e i , Aceast parte a actului m p r u m u t forma pc care o arc coemptio, d a r a c c a s i a nu este fcut, conform textului iui Gaius, nici m c a r fictiv matrimonii causa, deci se poate concl uziona c tn acest caz se uti liza forma generic a mancipaiunii iar apli-carea : ".dacici apare ca posibil datorit faptului c romanii nu au uilat perioada end fiul i fiica dc familie puteau li vndui fte pentru cauz de cstorie, fie pentru c a u z dc vnzare pur i simpl, plasnd fiul sau fiica n dominiumul c u m p r t o r u l u i . Gaius. Instiluliones. 1. 114 (trad. de A N . Popescu, op. cil. pag. 95) P.P. Girard, op. cit. pag, 868. Gaius, fnstitiuones. 1.115 flrnd. de A.N. Pope seu, op, clu, pag. 95),

22H A d o u a parte a actului a m p r u m u t a t forma dezrobirii. C u m p r t o r u l fiduciar, coemptionator, execut contractul de fiducc, ncheiat in m o m e n t u l n care a fosl fcut coempto. r c m i n n d femeia tutorelui fiduciar ales dc a c e a s t a . A c e s t a o dez-robeste prin vindictei, adic in jure cessio - renunarea n faa m a g i s t r a l u l u i 4 0 0 . Graie acestui act femeia beneficiaz d e s i t u a i a juridic a unei dezrobite, ea nu mai este proprietatea cumprtorului, fiind din n o u liber i este plasat s u b tutela celui care a dczrobil-o, patronul ci d e v e n i n d tutore fiduciar. G a i u s . referindu-se la acest aci. s p u n e c este fcut de Ea un capi la altul dictis gratia, doar pentru form, Femeia nu trecea n m o d real tu proprietatea cumprtorului, deci nu devenea sclav i era d u p aceea dezrobit, dar faptul cS se serveau de acesi act pentru a obine efecte indirecte, respectiv ieirea femeii de sub tutel, arat, cS dei risc s fac de ncineles acest e x p e d i e m , romanii conservau amintirea unei perioade cnd aceste acte prezcnlau caracterul u n e i a d e v r a t e vnzri, cu toate efectele ce decurgeau din aceasta, inclusiv necesitatea unei dezrobiri posterioare pentru a redeveni liber. T e x t u l lui G a i u s c o n t i n u fumizndu-nc o a doua aplicaie a coemptio ftducia ria. respectiv p e r m i t e femeii s-i fac un t e s t a m e n t : aliin etiatn tesamenti fa ciendi gratia fiduciaria ftebat coemptio. Tune enim non nliter feminac testa menti faciendi jus habebant facisset rcrnancipatacque et manumissacfuissenf^ p e v r e m u r i , chiar i p e n t r u a putea face u n t e s t a m e n t s c s v r e a o coemptio fiduciar; ntr-adevr, pe a t u n c i femeile - n afara de cteva dintre ele - nu aveau dreptul de a face t e s t a m e n t altfel decl d a c s v r e a u o coemptio i, odnll r e m a n c i p a t e . d e v e n e a u libere. F e m e i l e din trecut nu aveau dreptul dc a testa dar aveau la dispoziie i:a i n i U de a ob[inc acest drept. Operat iu nea pc care el o indic este exact aceeai pe care descrie ca a v n d scopul dc a sustrage femeia de sub tutela legitim a agnailor ei tutela s-a nscut din interesul tutorelui caro i conserv drepturile sale de eventual motenitor. l'rebuia, p e n t r u a o b i n e d r e p t u l de a-i face un t e s t a m e n t , ca ca s ias din familia sa prin coemptio. s sufere o capitis deminutio minima, ce o fcea s jl p i a r d status-vA familiar i, in acelai t i m p . s ias dc sub puterea pc care o avsn tutorele a s u p r a sa: si ea mtdier. quae testamentttm facit, qttae se copite minttlIiM deminuit non videtur ex edicto pretorii secundam eas tabulas possessio dan d a c femeia care a fcut un t e s t a m e n t nu a suferit nici o dat o capitis dcmituttht posesia nu p o a t e fi acordat, c o n f o r m edictului pretorului, u r m n d aceste tablol* L e g t u r i l e dc familie fiind r u p t e p r i n coemptio ftditciaria, femeia vn pul testa cu prealahila a u t o r i z a r e a noului t u t o r e , tutorele f i d u c i a r . Complicatul procedeu prin care sc ajunge la acest rezultat, oper tijurisconsnll romani, expedient contemporan i de natur similar cu testamentul per aes < i ii' acord femeii dotninium-ul, proprietatea asupra propriilor bunuri, o deplina i i t a t e d c dispoziie, fiindu-i p e r m i s s testeze per aes etlibumi, lip de resr.uunii ai ** B, Biondi. op. cil., pag. 93. 'P Noailles, op. d/pag. 112. *' Gaius. Insiinuiiinrs. 1.115a(trad. dc A.N, Popescu.op. r/r., pag. 95). m Cicero topica; P. Noailles. op. cit-, pag. 113. can ajut crc I toi

ex a
prof
CUH

s re 1 Urm tu tor nde chiar / chiai reci a re, n


SUCCJ

V este . femp in atr fO, e testat fuctit i liiar minit dobt femei testat ilnbt capac A de pe' "15 t * Gai t* tren rid. i "Aul "CN
MhlLT

229 crui forme li suni deschise, femeia din t o t d e a u n a p u l n d u z a de m a n c i p a i u n c cu ajutorul t u t o r i l o r Ea se afla in aceeai situaie j u r i d i c ca c e a a unei d e z r o b i t e i rcia i*a fosl r e c u n o s c u t capacitatea de a testa. Coemptio fiduciaria a continuat s fie utilizat dc ctre femeile ce d o r e a u s testeze, p n n timpul lui H a d r i a n : sed liane uecessitate coemptionisfaciendae ex auctoritatc divi Adriani Senaius remisif - d a r senatul a s u p r i m a t , n u r m a propunerii divinului H a d r i a n . a c e a s t necesitate de a face o coemptio, ncepnd cu Hadrian, orice femeie va putea testa cu autorizarea tutorilor si. fr a li nevoit s r e c u r g la o m a n c i p a i u n c fictiv 4 1 1 '. D a r evoluia capacitii femeii dc a ies ta, testamenti factio, nu s-a oprit aici. Urmtorul p a s a constat n s u p r i m a r e a necesitii unei ncuviinri, atictoritatis, a tutorelui. Dei aceasta nu mai era un i m p e d i m e n t extrem dc serios, femeia avnd la n d e m n mijlocul de a-i s c h i m b a tutorele, s-a simit lotui nevoia de a elibera c h i a r i dc atictoritatis tutoris. A c e a s t eliberare a fost d o b n d i t n d o u m o d u r i . n p r i m u l rnd pretorul, chiar d a c t e s t a m e n t u l a fost fcut iar atictoritatis, dac nici un e r e d e legitim nu reclama m o t e n i r e a , va acorda bonorum possessio*1*, la nceput sine re. apoi cum re, ncepnd cu Antoninus Pius (138-161), Ulterior, a fost acordat direct, prin legi succesive, o d i s p e n s dc atictoritatis p e n t r u a n u m i t e categorii de femei. Vestalele au avut n t o t d e a u n a testamenti factio; virgo atttem Vestaiis sinitd este capta atque in atriuni Vestae deducta et pontifteibits rraditaest, eo statint tempore sine adhibeiiir** - virgina vestal, de ndat cc este luat, apoi c o n d u s n a t r i u m u l Vestei, este remis pontifilor i, fr e m a n c i p a r e , nici capitis dentinutio. ea este sustras de s u b autoritatea printeasc i d o b n d e t e dreptul dc a face testamentul. Acest text pune n legtur direct eliberarea de s u b potestas i factio testamenti i ar fi suficient dc dovedit, dac ar mat ti necesar, e aceasta este chiar legtura (acut de autori, nu d o a r o legtur mai larg cu capitis demuiutio minima. T o c m a i datorit faptului c femeia este ieit de sub puterea familiei ea d o b n d e t e dreptul dc a-i face t e s t a m e n t u l . n p e r i o a d a imperial, se a c o r d le meii or ca re au trei copii jus triitm liberarm, cure, printre al te avantaje, le a c o r d testamenti factio iar d u p Diocleian, la un m o m e n t n e d e t e r m i n a t . toate femeile d o b n d e s c acest jus triton tiberorum. dar d o a r s u b Justinian femeia va d o b n d i capacitatea complet dc a t e s t a w . A n u m i t e p e r s o a n e , c a r e au n principiu testamenti factio, sunt private, cu tiilu dc p e d e a p s , dc capacitatea dc a lesta i sufer p i e r d e r e a u n o r d r e p t u r i . " B. Biondi, op. cit., pag. 93,; Gaius, Insiitutiones, i. 115 in fine, Paul, Sententine, 3.4a.]. Gaius, Insfituliones, 2.118,... dac o femeie, cute se afli sub latel. face un testament, ca trebuie s' I facil eu Incuvinarca tutorelui; alminlen va lesta ne val abil du pi dreptul civil ttrad. dc A.N. Popcscu. op. cil., pag, 153) si 119; P, CollincL, A, GitTnrd. op. cit, pag, 890; B. Biondi, op. cit., pag. 93; Ch. Maynz. op. cit., pag. 227, w1 Aulu Gelliu, Necm Attiaic. 1.12.9. P. Noailles, op. cil., pag. 115; A.N. Popcsvu.op. cil., pag. 153. n. 81, ultima atestare a existenjei tutelei femeii o avem cu ocazia unui proces din anul 350 e.n.

m Persoanele intestabilis - n e p o c a v e c h e , p e r s o a n e l e intestabilis sunt inca pabile att s fie martori, ct i de a recurge la mrturie Aceste p e r s o a n e intestabilis sunt astfel d e s e m n a t e de ctre un a n u m i t n u m r dc legi, printre altele i L e g e * celor XII T a b l e , ce face intestabilis pc cel c a r e . d u p ce a fost m a r t o r sau purttor al balanei nir-o mancipaiune, refuz s depun mrturie ca martor, deci nu depune mrturie d e s p r e c e e a ce a vzut i a u z i t la un act s o l e m n ncheiat n faa l u i , In e p o c a clasic, pe m s u r ce t e s t a m e n t u l d e v i n e i n d e p e n d e n t de manctpaiio fainiiiac. intestabilis d e s e m n e a z p e r s o a n e l e incapabile s testeze 4 "'. Ca u r m a r e a unei legi p o s t e r i o a r e devin intestabilis i p e r s o a n e l e cc au redac tat t e x t e d e f i m t o a r e : si oua ob carmen fatnosum amnetttr, senatus consulta expres-sum est, ut itistabilis sit: ergo nec testamentul facere poierit nec ad testamenttan adhiberi4ra- d a c c i n e v a a fost c o n d a m n a t pentru un panflcl, pinii i un s e n a t u s c o n s u l s-a p r e v z u t c e s t e niteslabilis i deci nu va p u t e a face testa m e n t i nici a fi c h e m a t la un t e s t a m e n t . A c e a s t incapacitate era absolut cnd u p e r s o a n a fost declarat intestabilis i relativ, adic n raport n u m a i cu anumite t e s t a m e n t e , dc pild, p e r s o a n e l e sub p u t e r e fa dc testamentul titularului puterii. De altfel, n aceast m a t e r i e se aplic regula error cammuuis facit jus. eroarea c o m u n c o n s t i t u i e d r e p t u l , respectiv incapacitatea u n u i m a r t o r care trecea in ochii lumii drept capabil nu anuleaz t e s t a m e n t u l * 5 . Servi poenae - printre p e r s o a n e l e care nu au testamenti factio se n o m r i cel c a r e pierd a c e a s t c a p a c i t a t e ca u r m a r e a unei c o n d a m n r i p e n a l e - cei care piui c o n d a m n a r e d e v i n servi poenae: hi vero, qui adferrum aut ad bestias aut \t< metaltuni damnantur, liber tu tem peni uni bottaque eorum publicantur: unde apparent amitterc eos testamenti factionent410 - cei c o n d a m n a i la m o a r t e priit d e c a p i t a r e , sau la lupt cu a n i m a l e l e , sau la m i n e , pierd libertatea i bunurile loi sunt confiscate; dc u n d e r e z u l t c pierd i testamenti factio. D r e p t u l p e n a l r o m a n a d m i t e a p e n t r u u n e l e c r i m e i posibilitatea unui proci d u p m o a r t e a a c u z a t u l u i , c h i a r i s e n t i n a a v e a d r e p t rezultat a n u l a r e a tcsla> meniului'"1. Exilaii i deportaii - pierdeau resicunenti factio i cei condamnai la exil sau ll deportare inir-n insul: si cuiaqua et igni interdictum sit, eius nec illud testamentul* vaiet quod ante fecit nec id quod postea fecerit: bona quoquc, quae tiuie Intimii cum danuiareiur, publicabantur aut, si non vtdeantur lucmsa, creditotibus , denttr... ut insului deportai in eadem causa sunt* dac cineva a fosl testamentul su att cel fcut nainte, ct i cel cc va fi fcut pe urm nu este valabil " 7 p. Noalllcs, op. cil,, pag. 115; A.N. Popescu, op. cit., pag. 153, n. 81, ultima atolul t existenei tutelei femeii o avem cu ocazia unui proces din anul 350 e.n. ** D.2S. 1.18.1 (LUpianus 1 ad sab.); N.Corodcanu, op. cit. pag. 102. *" C St, Tnmulcseu. op. cit., pag. 207, n. 65, formularea latin a rcgulci nu a;. ruiiuitiilor. 410 D.28,1 8.4fGaius 17 a d c d p r o v i n c ) ; P. Noailics. op. cit., pag. 115. *" N. Corodeanu. op. cit., pag. I00.D.28.J.8.I (Gaius 17 ad.cd.provine). 4,? N. Corodeanu, op, cit., pag, 101. D.28.1.3,1 (Gaius 17 ad.cd provine!. bunuri valoan La in insti tempu. pedea de c o n Au pedep. 1 media a face i Nu ecten forat ( et quib nettr,)? provim latea di Ov 21 s p u anumit religia dispetii

Ere

n > ment, ti
Ca| cerut t Din lestami tuci o persoar incnt, o nu are r inentun quiitibe V> N. Ct ICC '"0.28. ""Ovilii " r CI,7.< 'flicodos pag. 869

231 bunurile ce a avui atunci cnd a fost c o n d a m n a t sc vor confisca sau dac nu-s dc valoare se vor lsa creditorilor... in aceeai situaie sunt i cei deportai ntr-o insul. La R o m a aveau mai multe tipuri de exil: aquaeet ignis interdicia, deportatio in insulani, deportatio, in instdam rcicgaiio i rele gat io vel in perpetuam vel ad tempits. Propriu-zis n u m a i p r i m e l e trei erau exsiliutn. La nceput c o n d a m n a t u l la o p e d e a p s c a p i t a l putea s se exileze singur, nainte de a fi c o n d a m n a t irevocabil de comilir*". Ulterior, unele legi speciale au prevzut ca p e d e a p s exilul. Augustus (31 .e.n.-14 c.n,) a introdus o deportaii/ care d e t e r m i n a tucut.celui pedepsit, o deportatio m a i sever era cea in insulani; aceste c o n d a m n r i atrag media capitis deminutio - respectiv p i e r d e r e a ceteniei"'', deci i a capacitii de a face t e s t a m e n t . Nu avea aceeai consecin relegaii?, care nu aducea pierderea dreptului dc cetenie, ci c o n s t a in impunerea pedepsitului ori de a a v e a un anumit domiciliu forai (o insul, o o a z ) ori dc a nu locui ntr-un anumit loc: sed relega/i in insulani ei quibus terra italica et sua provincia interdicitur testamenti faciendi ius retinent*^ - dar cei relegai ntr-o insul t crora le este interzis p m n t u l Italiei i provincia lor, pstreaz dreptul de a t a c e testament. Relegatul nu pierdea nici cali tatea dc om liber i nici cea de cetean. O v i d i u in T r i s t e l e s p u n e c el nu este e x i l a t e i s i m p l u r e l e g a t . iar n elegia 21 s p u n e c si-a pstrat i c e t e n i a i averea lui 1 1 4 . Ereticul si apostatul - dreptul r o m a n cretin va retrage a c e a s t capacitate a n u m i t o r eretici i apostai, respectiv c e l o r cc au a b a n d o n a i p u b l i c i voluntar religia cretin, inclusiv r e n u n a r e a la statutul su sacerdotal sau religios fr dispens c a n o n i c " 7 . In c e e a ce privete m o m e n t u l n care sc cere capacitatea de a face un testa ment, trebuie s se fac distincie ntre c a p a c i t a t e a de drept i c a p a c i t a t e a de fapt. C a p a c i t a t e a dc f a p t . r e c l a m n d nu n u m a i facilitatea de a avea posibilitatea cerut de lege la m o m e n t u l ntocmirii t e s t a m e n t u l u i , d a r n u m a i a t u n c i . D a c cineva capabil n drept i n fapt, i-a exprimat u l t i m a voin ntr-un testament valabil ncheiat, o incapacitate de fapt survenit ulterior nu p o a t e a v e a njei o n r u r i r e a s u p r a testamentului - acesta r m n e valabil. R e s p e c t i v dac o p e r s o a n a s n t o a s m i n t a l , capabil in rapt ia m o m e n t u l respectiv, face un testa m e n t , o stare de n e b u n i e intervenit p o s t e r i o r adresrii actului de u l t i m voin, nu are nici o influen asupra valabilitii acestuia, respectiv sardus mutam testamentum facere non possuut: sed si qtns post testamentuui factum valetnditie aut iptolibet alia casu mutus aut surdtts esse coepertt, ratum niliilo mimts per mane t N. Corodeanu. ap. cit., pag. I02.D.28.1.8.1 (Gaius 17 a d c d p r o v i n e ) . 1 . C , Ctuncanu, op. cit., pag. 140. n, I. I) 28.1.8.3 (Gaius 17 ad.ed.provinc). ""Ovidiu. "Mitele, 2.5.137. *" Cl.7.4.1 (Thcodosius cl Valcntinnionus. a. 42to; Cl.7.2 (Graiianus, Valcniinianus et Theodosius. a. 383); Cl.5.4.3 (Arcadius et Honurius. a. 407): P.F. Girard, op. <u . pag. 869; B. B ion di. op. cit., pag. 94.
1,1

tesraineutiuti4*1 - surdul, m u t u l , nu pot face testament; dar d a c c i n e v a d u p facerea t e s t a m e n t u l u i din c a u z a s n t i i sau o alto n t m p l a r e a devenit mut sau surd, t e s t a m e n t u l r m n e ntru totul valabil. Capacitatea de drept Nu acelai p r i n c i p i u g u v e r n e a z si c a p a c i t a t e a de drept. Aceasta se cere att la m o m e n t u l ntocmirii testamentului ct i la m o m e n t u l morii testatorului. Testamenti fclia se cere in m o m e n t u l confecionrii testamentului i n c o n s e c i n , d a c lipsete in acel m o m e n t , t e s t a m e n t u l r m n e nul chiar daca testatorul a d e v e n i t capabil ulterior. D a c un cetean cade tn captivitate iar el face un t e s t a m e n t n aceast situaie cnd i lipsete c a p a c i t a t e a dc d r e p t , pasilitnitiiu/n-ul mi-i d t e s t a m e n t u l u i 0 va] o a r e j u r i d i c d e o a r e c e n vimina postiiiniiuttm-uiui renate d o a r testamentul t c u t cnd acesta e r a l i b e r 4 1 * . Tot astfel, d a c un alieni iitris face un t e s t a m e n t nu dtn a c e l e a p e n t r u oare este c a p a b i l , c u m este cel referitor la p e c u l i u ! su castrense. ci relativ la bana adventicia, t e s t a m e n t u l este nul i r m n e nul chiar p e n t r u t i m p u l cnd fiul dc familie a 'devenit -ui iuris. tot aa d u p c u m i testamentul pupilului r m n e nul chiar dac el d e v i n e ulterior c a p a b i l ; aceeai soart o are' i testamenlul sclavului d a c acesta d e v i n e liber: si fi/htsfamilias aut pupilbts aut sen-vs fabulos n menii facerii signarerit, secundam eos bonorum possessio dri nou potest, iice.l filiu familias sui iuris aut pupilius pitbes aut servus liber facttts decesserit iuut nullae swtt tabnlttc testamenti, anus isfecit. qui testamenti faciendifacuff tatem nan habnerit*^ dac un fiu de familie sau un i m p u b e r , sau un sclav a fcut i a pecetluit t a b l e l e u n u i t e s t a m e n t , d u p cl ou se p o a l e da a hannntiH posseiiia. c h i a r dac fiul de familie a m u r i t sui iuris, p u p i l u l p u b e r sau sclavul eliberat, dcnanccc s u n t n u l e tablele fcute de a c e l a care nu a avui facultatea de a face un t e s t a m e n t . A a d a r , nu este suficient ca testatorul s a i b c a p a c i t a t e a dc d r e p t n ITK :t| tul n t o c m i r i i t e s t a m e n t u l u i , ca la capac ha tea de fapt, ci trebuia s o aib i Iu m o m e n t u l morii sate. Testamentul este actul de u l t i m voin, destinat a p r o d u c e efecte matth causa iar testamenti factio esle, d u p cuin s p u n e P a p i n i a n , o instituie dc dtcil p u b l i c . D a t o r i t acestui fapt a fosl n e v o i e de intervenia legii C o r n e l i a peru c e t e a n u l care a fcut un t e s t a m e n t valabil n 1 i m p u i cnd e r a n c e t a t e a sa, dm li czut prizonier i m o a m in pri zoniemi, s fie considerat c a in uri i a v nd tes turneu ti factio; lege cornelia testamenta eortttn, qui in bos titan pate Mate decesseiitu] perinde ctttfirntantur, ac si bi qui ea fecissent in tiostiutn potestatem nan pct\t ;| nissent, et hereditas ex bis cdem moda ad uuutnqueinque perl inel " - con futili legii C o r n e l i a , t e s t a m e n t e l e a c e l o r care a u murit s u b p u t e r e a d u m a u u l t c o n s i d e r a t e v a l a b i l e ca i c u m cei care le-au fcut nu ar fi c z u i n stpanu d u m a n u l u i i m o t e n i r e a este valabil ca a turc ta fiecare. "'" D.2S. 1.6.1 (Gaius 17 ad.cd. provine), (Irad. de N. Corodeanu, ap. cit., pag. I MU * l *D.2&.J.8.pi.(Gaiusl7ad.cd,provincj;[nsi.2.l2.S;Paul.Scntentac,3.4a.8, H> D.23.1.19 tModestului 5 pariu, i . { t r a d . d e N . C o r o d e a n u , o p . cit,, pag. l l l ] , A m m ai er le

tn
de

sit

im tal vo

nu un
vo vii, bit fttt\ aii, at. fee Ver mc, aci,

cei tnci
ftidi

..Ca tlcv
ll'..l

ISct Vuri
I Ivi *

Ci ut I,

I)

D a r nu este suficient s fi existat capacitate dc drept la cele doua m o m e n t e . Aceasta capacitate trebuie sa persiste conform dreptului civil iot timpul, de Iu for m a r e a testamentului si panii la moartea testatorului. O incapacitate de drept, inter mediarii ntre aceste dona t n o m e ni e, fcea cti testamentul s nu m a i fievalabil. Astfel, d a c a un testator sc <l i in a d r o g a i u n e . i s c h i m b situaia si d e v i n e client iuris. Tiu de familie, deci incapabil de a face un testament, iar ulterior este e m a n c i p a t de c t r e a d r o g a t si d e v i n e sui iuris, din nou capabil de a face un 411 testament -testamentul r m n e tar efect . Totui, dreptul civil pe baza lui jus postliminium. c o n s i d e r a valabil un testa m e n t fcut de un cetean r o m a n care c a d e n captivitate i apoi revine la R o m a . dei n intervalul dintre c e l e d o u m o m e n t e ceteanul fusese sclav - d a r este singura excepie admis. Pretorul sub acest raport corijeaz dreptul civil d e o a r e c e el nu ine s e a m a de lipsa de capacitate dintre c e l e d o u m o m e n t e . O incapacitate intermediar ii este indiferent, i in consecin magistratul a c o r d o bonorum possessio secuiului tabula. Exist totui o singur m a r e dificultate, respectiv cel care s-a dat de b u n voie n a d r o g a i u n e i i-a pierdut n m o d v o l u n t a r dreptul de a d i s p u n e de bu nurile sale, dac a c e s t a r e d e v i n e sui iuris. se p o a t e interpreta c prin a c o r d a r e a unei bonorum possessio d u p testamentul fcut nainte de a d r o g a i u n e se ncalc voina sa i sc ndeprteaz moteni turul civil. Testa/nano fado Titius adrogandtuu se prttebuit ac postea sui iuris effectus vila decessit, scripius Itcres si possessionent petat, exceptione doii tnali summovebitur, quiu daudo se iu adrogandum testator cum copite fortunas quoque suas in familialii el domum alienam transferat, plane si sui iuris effectus codicillis aut allis litteris eodem testamento se mori velle declaraverit, vot un tas, quae defecerat. iudicio receni ivdisse intellcgetui; non secus ac si quis aliud testamentum fecisset ac supremas tabulas incidisset, etpriores supremas relinqueret, nec putaverit quisquam nuda votuntate constitui testamentum; non enim de iure testa menti nmxitne quaeritur, sed viribus exceptionis. quac in boc iudicio quamquam actori opponatur, ex persana tamen eitts qui opponit uestimatntJ-[ - Titius, d u p ce a fcut un testament, se d n adrogaiune i apoi, dup ce a devenit sui iuris, nceteaz din via. Cel instituit ca motenitor, dac cere bonurumpossessio, va li ndeprtat prin excepiadoli mntii cci dfuidu-se n adrogaiune testatorul odat cu c a p u t " i averea sa a trecut In averea i n domus-ut altuia. Desigur ns c odat devenit sui Iuris a declarat, prin codicil sau alt nscris, c vrea s m o a r cu acelai testament, voina care lipsea se consider ca rennoit, tot aa ea i c u m cineva or fi fcut alt testament i ar fi distrus acest testament prin simpla voin, cci nu este vorba n special dc valoarea testamentului ci de valoarea excepiei. De aceea cel instituit are o bonorum possessio n u m a i n lipsa motenitorilor civili iar d a c testatorul a manifestat prin scris voina sa dc a r m n e cu acel D.28.1,12 (lulianus 42 dig.), (trau, dc N.Corodcanu, op. cit. pag. 112). Gaius. Instismionet, 1.145. D.37.11.11.2 (Papinianus 13 quacsi). (trad. dcN.Corodcanu. op. dt.. pag 115),

234 t e s t a m e n t , aa nct o r i c e n d o i a ! ! a s u p r a voinei sale s fie nlturata, instituitul 1 a r e o bonorumpossessio cum re. n l t u r n d m o t e n i t o r u l civil **. T e s t a m e n t u l n u c o n i n e d o a r instituirea d c m o t e n i t o r - p c lng aceasta mai c o n i n n d legate, d e z r o b i r i , instituiri de tutel, etc, - d a r instituirea dc m o t e n i t o r este p i e s a esenial a t e s t a m e n t u l u i , p a r t e a f u n d a m e n t a l ce reprezint raiunea existenei t e s t a m e n t u l u i , fr dc Care a c e s t act nu p o a t e avea o e x i s t e n j u r i d i c i Nu exist t e s t a m e n t Iar instituire dc m o t e n i t o r i nu exist instituire dc m o t e n i t o r n afara t e s t a m e n t u l u i : testainentam vim ex instiittiione heredis ac vipiimt. ci ob ir velttt capul et fundamentam inieiligitur lotius testamenti fieri dis instituia - t e s t a m e n t e l e i trag fora din instituirea de m o t e n i t o r i ca urmare instituirea de m o t e n i t o r t r e b u i e n e l e a s ca f u n d a m e n t i c a p al oricrui testam e n t , r e s p e c t i v inutile est testamentum in quo nemo recto jure heres instituir ** testamentul n care n i m e n i nu este instituit m o t e n i t o r conform dreptului va ti nul, Ca u r m a r e , penlru ca un t e s t a m e n t s fie valabil fcut, trebuie ca motenitorul instituit s fie capabil dc a fi c r e d e , respectiv s aib testamenti factio passiva, li s fie instituit u r m n d formele instituirii de m o t e n i t o r . Datorit nsi naturii actului, condiiile necesare pentru a putea fi gratificat dd ctre un testator nu sunt aceleai cu c o n d i i i l e n e c e s a r e cc p e r m i t facerea unul testament*3*. Testamenti factio activa i testamenti factio passiva nu pot u r m a aceleai reguli d e o a r e c e este n e c e s a r , d a t o r i t nsi naturii instituirii de m o t e n i t o r , c t e s t a m c n i u l s poat 11 fcut i n favoarea unui i n c a p a b i l . S c o p u l p r i n c i p a t i cel mai frecvent este de a gratifica fiul de familie. Regulile fundamentale cc guverneaz testamentul nu sunt determinate in primul rnd, ea iu cazul altor acte j u r i d i c e , de ctre restriciile i m p u s e dc p r e z e n a sau a b s e n a c a p a c i t i i - i n acest c a z n o i u n e a f u n d a m e n t a l este potestas. La orig> ine, t e s t a m e n t u l este mai d e g r a b un act de p u t e r e d e c t un Astfel, pentru a-i p u t e a face un t e s t a m e n t , t r e b u i e s ai datorit r e m i n i s c e n e i acestei e x i g e n e p r i m i t i v e nu s-a a d m i s act s fie fcut dc ctre o p e r s o a n s u p u s unei alte puteri, i n c o m p a t i b i l cu potestas s u b c a r e s-ar afla testatorul. Datorit act de dispoziii' potestas familiae ,1 n i c i o d a t ca acest testamentul fiind faptului e testa St acela: sclavi asupr

Pi

pecii iae ce Ff di nan iuld dispo E: .i d o n necef metai i'c ca r disp D mane r catul prin ni doi accsl mot care i N pare: capal suprs P yiunr. uza t. L cum form rma factit legea Ircbu pul d

m e n t u l este un act dc p u t e r e , gratificatul nu este s u p u s regulilor o r d i n a r e alo capacitii, prin faptul c este gratificat acesta d e v i n e capabil -n c o n s e c i n fiul de familie a i e testamentifactio passiva, Dc a s e m e n e a , nu s-a n t m p i n a t nici o dificultate n aplicarea acestei reguli In un alt incapabil, respectiv sclavul, c n d s-a considerat c ar fi util, datorit existenei unui interes n acest s e n s , s c l a v u l u i i-a fost r e c u n o s c u t testamenti factio passivti Sursele documentare nu fac nici o diferen ntre testamenti factio passiva a li ti dc familie i aceea a sclavului, acestea par a avea aceeai origine i aceleai raiuni'" N. Corodennu. op. cit., pag. 113. "''h Gaius. hisliiitiiones, 2.248. 01 N. Corodcanu, op. rit., pag. I Io. JV P. Noaillcs, op. cit., pag, 117,

... , R

235
Sclavul testatorului p o a t e fi instituit, c o n d i i a n e c e s a r a peniru cl fiind ca n acelai t i m p s i sc redea libertatea, printr-o d e z r o b i r e t e s t a m e n t a r a ; d a r chiar i sclavul unui ter poale li gratificat, l r a li dezrobit, testatorul n c a v n d domminm asupra a c e s t u i sclav. Posibilitatea instituirii u n o r p e r s o a n e ca c e l e dc mai sus reprezint o regula special in c e c a ce privete tcsianicntul i nu-i gsete locul in mancipaiiofamil iae ce u r m a regulile o r d i n a r e ale capacitii. Familia empior. ca i testatorul, Irebuie s lic capabil c o n f o r m regulilor or dinare ale capacitii - de a c e e a mancipatia familiae esle un act incompatibil ntre fiul de familie i lall su, fiul de familie n e p u t n d a v e a beneficiul u n u i act de dispoziie nlre vii. Era necesar o transformare radicala a acestei instituii, in m o m e n t u l in care.sa dorit transformarea mancipaiunii familiae ntr-un adevrat testament, tar aceasta n e c e s i t a t e justific c o m p l i c a i i l e de form a l e actului cc a rezultat din aceast m e t a m o r f o z , complicaii ce d e c u r g din modificarea fundamental a caracterului pe care l a v e a iniial numcipaiio familiae. n c e c a ce privete regulile de fond, reguli proprii m a n c i p a i u n i i , acestea au disprut a p r o a p e c o m p l e t . D o a r una din a c e s t e reguli a supravieuit. Datorit unei probabile contaminri a testamentului de ctre regulile specifice mancipaiunii, tesuimcmi factio passiva trebuie apreciat n trei m o m e n t e distincte. n p r i m u l rnd n m o m e n t u l n care t e s t a m e n t u l este fcut, testatorul i gratifi catul, respectiv emptor familiae, trebuie s fie capabili, nu n u m a i dc a d i s p u n e prin acte ntre vii ci i mortis causa, adic d e a fi capabil s-i fac testamentul In al doilea rnd, in m o m e n t u l morii testatorului, tar dac instituirea este condiionat, acest m o m e n t este nlocuit cu m o m e n t u l realizrii condiiei 1 . n sfrii, pentru motenitor, aprecierea testamentifacio passiva trebuie fcut i n m o m e n t u l n care a c c e p t s u c c e s i u n e a . N e c e s i t a t e a de a fi capabil s fie instituit la m o m e n t u l redactrii testamentului p r e a fi o reminiscen a mancipatio familiae, cnd emptor familiae trebuia s fie capabil de a p r i m i " . In ceea cc p r i v e t e restul, nu exist nici o u r m . a unei supravieuiri a reguli lor,specifice m a n c i p a i u n i i . tn testamentul veritabil. Peregrinii - testamentul lind un act pur de drept civil, peregrinii c a r e nu au lommercium nu pot participa, nici ca testatori, nici ca gratificai, ei putnd uza doar d e dreptul cetii n cate locuiau m . Latinii - din contr, latinii, avnd ius cammercii, p u t e a u fi gratificai, la fel c u m i puteau fBce t e s t a m e n t . Latinii iuniani, sclavii dezrobii tar respectarea formelor s o l e m n e , datorit u n o r ra-iuni speciale, d e o a r e c e intr-un anumit sens r m n e sclav - triete liber, dar m o a r e sclav - nu va l ndeprtat de h testamenti factio passiva, d e o a r e c e sclavul nsui nu este ndeprtat de la acesta. Tolui, legea lunia c r e e a z o condiie s p e c i a l 1 pentru a pu-tca culege m o t e n i r e a ; acesta irebuie s d o b n d e a s c cetenia r o m a n , tic la moartea testatorului, fie n rstim pul d i n t r e acesta i m o m e n t u l acceptrii s u c c e s i u n i i . 'P. Collinci. A, Giflard, op. cit., pag. 391,

236 Sub J u s t i n i a n nu m a i erau latini turnam iar in urina puietului lui Caiucalla, strini erau barbarii. Sclavul' c a r a c t e r i s t i c a a c e s t u i act j u r i d i c , t e s t a m e n t u l , este faptul c p o a t e fi fcut n favoarea unui sclav: servo* heredes instituire possums. uostros cum libertate, alienas, sine libertate - p u t e m institui ca motenitori sclavi, pc ai notri d u d u - l c libertatea, pe ni altora, fr libertate. R o m a n i i p a r a nu fi a v u t nici o r e p u l s i e in a ajunge la a c e a s t a e x t r e m a c o n s e c i n a c a r a c t e r u l u i t e s t a m e n t u l u i , c a r e e s t e un act de p u t e r e , r e s p e c t i v p o s i b i l i t a t e a de a acorda sclavului libertatea nsoit de b u n u r i . Un sclav fr s t p n nu p o a t e ii instituit d e o a r e c e s t p n u l t r e b u i e s fie n realitate capabil *** n p r i n c i p i u , n i m i c nu se p o a t e o p u n e ideii c romanii au a d m i s din totdeauna a c e a s t libertate t e s t a m e n t a r i c aceasta ar fi c o n t e m p o r a n cu apariia testa m e n t u l u i , d e o a r e c e r e c u n o a t e r e a p e n t r u u n sclav a testarnentio factio passiva parc a ti t'osi asimilata, de ctre s u r s e l e d o c u m e n t a r e , recunoaterii peniru fiul de familie a testamenti factiopsstva. i ca ui m a r c s.i li av.it aceea',: origine. De a s e m e n e a , este posibil ca romanul primitiv s nu fi considerat mai ocant transmiterea ctre un sclav a autoritii asupra familiei sale, dect considera romanul din e p o c a clasic transmiterea bunuri lor sa le mpreun cu sacra privata ctre un sclav. Exist un exemplu istoric in legendele r o m a n e : Servius Tullius (578-535.e.n,), a fost sclav al Tarquinilor, a devenit succesorul stpnilor si i rege al R o m e i , gradul dl intimitate dintre sclavul primitiv i stpnul su fiind mult mai mare dect s-ar crede la prima vedere, m a i ales dac sclavul este dc aceeBi ras i aparine aceleai civilizaii. D a r motivul pc care ni-1 ofer G a i u s p a r e s indice c recunoaterea in ceea ce p r i v e t e sclavii a testamenti factio passiva nu a fost fcut n p e r i o a d a de ncepui a d r e p t u l u i r o m a n , aceasta p a r c a fi l c u i datorit u n o r raiuni dc utilitate ce m a r c h e a z data c n d s-a r e c u n o s c u t acest d r e p t . G a i u s prezint instituirea sclavului ca un expedient creat de practicienii dreptu lui cu s c o p u l d c a gsi u n m o t e n i t o r . G r a i e acestei instituiri sc evit infamia executrii a s u p r a b u n u r i l o r prin venditio bonorum, cnd la m o m e n t u l morii test** torul este i n s o l v a b i l : unde qui facultates suas suspecias tutbcl, solet serutun suuin primo aut secundo uel etiam tdtcriare grada liberian et beredem iustini ere, et si creditoribus satis nan ftal, potius Ituius heredis quam ipsitts testatorii bona ttencant, ut est, ut ignominia, qitne accidit ex ticnditione bonorum, hulit potius beredem quam ipsum testatarem contingnat; quamquam ttpud Fufidlutn Sabina plceai eximendum cum esse ignominia, quia nan sun ttitio, sec nects sitafe iuris bonorum uenditianem paterentur; sed aiio iure utituur4X - d c lllcl s-a luai o b i c e i u l ca cel c a r e i a r e n c u r c a t e propriile socoteli s e l i b e r e z e i Kilo dat s instituie un sclav al su m o t e n i t o r in primul sau a! doilea sau chiarntMHI grad m a i ndeprtat, pentru ca n felul acesta, d a c nu s-ar putea face fa cred lin rilor. lucrurile s fie v n d u t e mai degrab pc numele acestui motenitor, dect pe i I al testatorului nsui, cu n h e c u v i n i c , pentru ca ruinea ce decurge dni s-u/.iu -i * N, Corodeanu, op. cit, pag. 116. * ! Gaius. Inxiitutiones, 2.1S4 (trad. de A N . Popescu, op. cil, pag. 163).

237 b u n u r i l o r s-1 ating jnai d e g r a b pc m o t e n i t o r , d e c t pc testatorul nsui; dei, d u p o relatare a lui Fufidius. S a b i n u s i-ar fi e x p r i m a t prerea c i sclavul ar fi trebuit s fie scutit de o a s e m e n e a situaie, ntruct nu din vina lui este p u s s s u p o r t e v i n d e r e a bunurilor, ci dintr-o n e c e s i t a t e legal; d a r regula de d r e p t este alta i noi de aceea ne i n e m . Astfel sc o b i n u i a instituirea ca m o t e n i t o r n u n u i a dintre sclavi proprii, cnd testatorul se t e m e a , datorit situaiei averii sale, c va muri insolvabil, a v n d un activ inferior p a s i v u l u i 4 3 1 . Dac ar tesla n favoarea unui strin, extraneus va refuza o s u c c e s i u n e nglo dat in dalorii. Dac testeaz n favoarea descendentului su, nu mai exist exact acelai pericol, deoarece descendentul este n acelai timp un lieres suus S' motenitor necesar, nct acesta este pus n stpnirea motenirii n ciuda voinei lui i nu o poate refuza, motenirea revenindu-i de plin drept. Dar dac un tata ii iubete fiul, cl nu vo dori s impun acestuia sarcina unei sue-cesiuni insolvabile i inlinnta cerc/uit din executar ea bunurilor sale. Din dragoste pentru acesta, fie il dczmolenetc, fie l instituie sub condiia si voter-dac vrea. Aceast condiie va permite fiului de familie s refuze, dar n acest caz testatorul va fi din nou in pericol de a nu avea un motenitor. C n d o s u c c e s i u n e este insolvabil iar debitorul este m o r t . nu este p o s i b i l e x e c u t a r e a a s u p r a p e r s o a n e i , d a c s u c c e s i u n e a r m n e fr m o t e n i t o r n lipsa acceptrii ci, pretorul organizeaz o e x e c u t a r e a s u p r a bunurilor. Se trece la vendi(io bonorum a p a t r i m o n i u l u i lipsit dc motenitor. La cererea creditorilor, pretorul trimite creditorii n deteniunea b u n u r i l o r d e f u n c t u l u i : Pretorul o r d o n : bonu passiaderi proscribi veri-nique. jiibeo - s t p n al b u n u r i l o r - c a r e s a l c t u i a s c un caiet de sarcini, lex vendi-tionis. n c o n t i n u a r e sc va face 6 a d o u a p u b l i c a r e , apoi, al treilea act este vnzarea la licitaie, celui ce ofer mai m u l t . c u m p r t o r u l fiind n u m i t emptor bonorum. Tot p a t r i m o n i u l esie vndut n b l o c . Emptor bonorum este un s u c c e s o r pre torian c a r e p l t e t e toi creditorii, p n la c o n c u r e n a preului de c u m p r a r e a patrimoniului, pre fixat dc licitaie. A c e s m i va plti u r m n d regulile de drept: fie regula c o n c u r s u l u i intre creditorii cbirografari, fie regula cu privire la rangul ntre creditorii privilegiai i cei ipotecari. D a r dup aceast e x e c u t a r e , falitul este lovit de infamie. M e m o r i a sa sufer infamia, ruinea, care rezult din vendilio hanoi um Testatorul doritor s& scape dc aceast ruine - c a r e nu este duai ii prejudecat social privind onorabilitatea defunctului ci este i o consecina a credinelor reli gioase, cc- i inspir teroarea nenorocirilor c c - 1 vor urmri dincolo de mormnt i grava nenorocire dc a nu avea motenitor pentru ntreinerea cultului privat n onoarea spiritelor strmoilor, sacro privata a cutat s evite aceste neplcute inconveniente i s-a creat acest expedient pentru a se permite instituirea unuia dintre sclavi ea i notei iilor, lic in primul grAd, primo gradu, fie dup ce i-a oferit succesiunea unor al i motenitori, prieteni sau descendeni, dac sc crede c prietenia acestora sau pieiatca filial este destul de viguroas pentru a asigura sarcina succesiunii deficitare. P.F. Girard, op, cit, pag- 872.

Duca m o t e n i t o r u l instituit refuz, sclavul va veni in at doilea sau chiar in ultimul grad. S c o p u l acestei o p e r a i u n i j u r i d i c e m a r c h e a z dala intrrii sale in uz, conform opiniei lui Girard, respectiv se pure c utilizarea a fost stabilit prin prac tic, d u p ce a fost c r e a t venditio bonorum dc ctre pretor, deci s u b p r o c e d u r a formular. C o n f o r m lui G a i u s , venditio bonorum a fost poate creat dc Publio R u t i l i o ' " , consul n 649 R.F. i, cel trziu, pretor in anul 636 R.F. Pentru a p u t e a institui s c l a v u l s u ca m o t e n i t o r , testatorul trebuie m a i inti s-1 d e z r o b e a s c ' , d e z r o b i r e t e s t a m e n t a r pentru dup m o a r t e a testatorului, fiind creal in acest s c o p ; sed noster servus, suind et liber el heres essa juheri debet ui es boc modo: Stichus servus meus liber heresrpic esto, vel heres liberque esto sclavul nostru trebuie declarat n acelai t i m p liber i motenitor, de e x e m p l u n acest m o d ; S t i c h u s . sclavul m e u , s lic liber i motenitor, sau m o t e n i t o r i liber. J u s t i n i a n v a s u b n e l e g e aceast c o n d i i e 4 " . Deci sclavul va avea un beneficiu al motenirii, fiind liber i, n acelai timp, motenitor. D a r aceasta nu era suficient pentru a liniti testatorul n priv inta in ten-i ilof sale. Jurisprudena il va c o n s i d e r a ea motenitor necesar, astfel instituit, sclavul iiepulnd refuza s u c c e s i u n e a : necessarius heres est servus cum libertate beres instttutus. ideo sic appeliatits (jitia sive velit, sive nolit, onuti modo post mortem testatori*, pronitus liber el heres est01 - sclavul este m o t e n i t o r necesar, sclavul instituit m o t e n i t o r cu clauz dc liberare este astfel numit deoarece, fie c o dorete s a u nu, n orice caz, d u p moartea testatorului, cl cslc nemijlocit liber i motenitor, Astfel, s u b n u m e l e sclavului se va face venditio bonorum iar, la u r m a urinei, acesta va ti lovii de infamia rezultata din v n z a r e . m p r a t u l C o n s t a n t i n : servus neeessarius heres non magis patrimonium tpi/tm inj'aminm conscquitnr - sclavul m o t e n i t o r n e c e s a r nu d o b n d e t e att p a l i i m o tul ei infamia. Jurisprudena r e s p i n g e interpretarea mai c l e m e n t a lui Sabinu, care dorea s ndeprteze infamia ce atingea sclavul, considernd c acesta prin iesle bonorum possessio. n u d a t o r i t greelii sale ei ca u r m a r e a unei necesiti jurn.n i Posibilitatea de a institui m o t e n i t o r un sclav nu intra in conflict cu nici o juridic a romanilor. Acetia aveau exemplul fiului de familie care este un incapabil i p e n t r u a crui instituire este fcut ndeosebi testamentul. De a s e m e n e a romanii au a d m i s n c i p o s i b i l i t a t e a dc a institui chiar sclavul altuia, fr a-i acorda In acelai timp libertatea, d e o a r e c e sclavut nu a p a r i n e testatorului. Sclavul innlliull r m n e sclav iar t e s t a m e n t u l nu-i ofer nici un avantaj n c e e a ce privete hln i ta tea. Beneficiul acestei instituiri va t r e c e din m n n m n m p r e u n cu iiuuil sclavul, hereditas ambiilat cum dominio servi - m o t e n i r e a m e r g e mpreun IU p r o p r i e t a t e a s c l a v u l u i . D a c p n n m o m e n t u l morii testatorului sclavul H < putui d o b n d i libertatea, cl va a c c e p t a m o t e n i r e a in n u m e propriu, ca mon i Guius, Institutiaucs, 3.79. fa termen de 20 dc zilc.Gaius, Institutlones, 4,35.
' I I p LI 11 ':,!;;..'. '. O. I m . I - -_1 .iii." llilll .ll-|

l'.F. Girard, Mmici rlementaire de droit romain, Paris. 1929. pag. $72, n. 7.; G I i i n lusiitiiiumes,.2.\26, "* Gaiu.s. hisiiitiiiones, 2.153.

Z39 voluntar. D a c este ineu sclav, acesta va a c c e p t a s u c c e s i u n e a s u b auturi (alea s t p n u l u i su iar beneficiul va trece a s u p r a s t p n u l u i " ' ' ' . R o m a n i i au recunoscut acestei operaiuni j u r i d i c e avantaje practice destul de n u m e r o a s e , respectiv aceasta a t e n u e a z regulile p r o h i b i t i v e ale t e s t a m e n t u l u i , cteva reguli restrictive iiind ndeprtate prin acest subierfugiu.de e x e m p l u vn zarea sclavului va p e r m i t e p u n e r e a in v n z a r e a unei m o t e n i r i n e d e s c h i s e ; dei era interzis v n z a r e a direct a drepturilor privind o s u c c e s i u n e viitoare, lie testa mentar, Reabilitatul. In acest m o d succesiunea \v. li transmis odat cu sclavul urinnd regulile privind proprie taica, nu cele ale Vocaiei succesorale. Totui avan tajele sunt limitate prin faptul c testatorul t r e b u i e s aib n m o m e n t u l facerii t e s t a m e n t u l u i testamenti factio eu stpnul sclavului 4 1 *. Este prohab il ca posibilitatea de a institui sclavul altuia ca motenitor s lic mat d e g r a b o c o n s e c i n a nsui principiului testamenti factio passiva, cc nu cerc celui instituit c a p a c i t a t e a juridic dc a p u t e a institui, dect o regul creat ca e x c e p i e p e n t r u avantaje de ordin p t a c t t c . Femeia - o p r o b l e m ntructva o b s c u r esle cea privind testamenti factio passiva a femeilor. A c e a s t c h e s t i u n e p r e z i n t d o u aspecte distincte, respectiv testamenti factio passhti propriu-zis, capacitatea de a putea li instituit, dar naintea acesteia se p l a s e a z dificultatea dc a ti d a c femeia a r e o voca(ie succesoral, un drept dc partaj a s u p r a b u n u r i l o r de familie, d a c ea a avut acest drept, inc dc la nceputul d r e p t u l u i r o m a n , la partea sa de m o t e n i r e n calitate de d e s c e n d e n t . S i s t e m u l t e s t a m e n t u l u i suveran implic in m o d n e c e s a r c atta timp ct era vorba de d e s e m n a r e a succesorului lui pater gentis, n toat suveranitatea sa, femeia era e x c l u s de la testament, nu d o a r activ, s u b acest aspect lind o certitu d i n e pe care dreptul clasic a c o n s e r v a t - o , ci i pasiv, fiind vorba de d o b n d i r e a unei potestas. D a r a c e a s t e x c l u d e r e a femeii ca s u c c e s o r este o ipotez ce face parte dintr-un g r u p dc conjuncturi cc nu-i au baza in texte, ci sunt de natur tiinific, nefiind direct contrazise de ctre un text formal. In m o m e n t u l n care testamentul a devenit pur patrimonial pentru pater famil ias, spre e p o c a Legii c e l o r XII Table, p r o b l e m a i s c h i m b a aspectul. Testamenti factio passiva a femeii va d e p i n d e de vocaia sa succesoral. Va fi n e c e s a r ca testatorul s o p o a l institui, d a c ea are d r e p t u l de a c u l e g e m o t e n i r e a tatlui conform succesiunii ab mtestat, aceast c h e s t i u n e deci fiind legat dc cea privind admisibilitatea ci la partajul bunurilor. Muli autori cred c, n dreptul r o m a n cc precede Legea celor XII Table i chiar n dreptul celor XII Table, femeia nu putea fi motenitoare4". Legea c e l o r XII Table vorbete dc heres suus i depraximus agnatuscu Iiind motenitori ab intestat. Nefiind posibil a d u c e r e a vreunei p r o b e certe, se ponte presupune c acest masculin, in epoca Legii, era neles n sensul strict al construciei n: amuttcale, ne incluznd nici femeia d e s c e n d e n t , nici agnata. P. Collinet., A. Ciffard, op. cit, pag. 39I Ulpian. Regulat, 22.9; PF. Girard, op. cit, pag. 873. n. 2. Cicero. De xenretme. 5.14.

240 Ulterior, intr-o p e r i o a d a n e c u n o s c u t a , prin interpretarea extensiv a Legii ce lor XII Table, s-a efectuat e x t i n d e r e a acestei caliti t asupra femeilor. Aceasta e x t e n s i e a durat p n in m o m e n t u l apariiei legii Voconia, cnd s-a nregistrat o r e a c | i c ofensiv a vechilor idei. ce u restabilit parial incapacitatea femeilor de a fi instituite m o t e n i t o a r e . O d a t cu legea Voconia sc trece, de la d o m e n i u l conjuncturilor, la unul mult mai solid c e s c sprijin pe dovezi le istorico-juridiee. Legea Voconia este un plebi scit, ce a fost votat de ctre p o p o r ca u r i n a r e a susinerii ci dc clre C n t o n cel Btrn ( 2 3 4 - 1 4 9 . e . n , ) . C a t o n cel B t r n s p u n e : Caepione et Philippo itetum consulibus ... cum ego quimpte ct scxagiuta annos natus legeni Vacaniam magna voce et boni lateribus suasissemJ * - s u b c o n s u l a t u l lui C a e p i o n i P h i l i p p e , aveam atunci 65 de ani, i am fcut s tic a d o p t a t legea Voconia cu vigoarea vocii melc i a p l m n i l o r m e i . Caton lind nscut in 5 2 0 R.F. se d e d u c e c aceast lege a fost a d o p t a t n 5 S 5 R.F,, respectiv 169 .e.n. Aceasta era o lege s o m p t u a r ce avea ca scop s n f r n e z luxul i cheltuielile exagerate. Ea interzice cetenilor din p r i m a clas a c e n s u l u i s instituie o femeie ca motenitor. Ca u r m a r e ca interzice celor mai bogai ceteni s aib ca motenitor o femeie. Cetenii primei clase suni cei care au un capital mai m a r e dc 100.000 de ai. Toate femeile vor fi lovite de aceast lege, inclusiv soia i fiicele testatorului 4 1 ' 1 , e x c e p i e fac v e s t a l e l e . M o t i v u l i n v o c a t p e n t r u a s u s i n e a c e a s t interdicie n privina femeilor este fur-nizat de T i t u s Li v ius : pn n acest moment femeile erau apte a moteni asemenea brbailor i din aceasta se ajungea ca deseori bunurile celor mai ilustre familii s treac in mnu strine, in marele detriment al Republicii: in plus, se temeau din ce n ce med mult de gustul pentru lux i de risipa femeilor**0. Acest argument a fost ntotdeauna cel al sistemelor de drept primitive cc ndeprtea z femeia dc la m o t e n i r e a printeasc, cci prin cstorie ea Irccc neaprat ntr-o alt familie i, ca u r m a r e , bunurile familiale sunt prin acest fapt dac nu n pericol de a fi disipate, cel puin exist t e a m a de a fi m p r i t e nlre familii diferite. Ca u r m a r e , dac femeia este capabil s moteneasc, ea va face s treac bunurile de fanai I i e n tr- u 11 p ntri mon i u str in. C n d se va a c o r d a femci acest drept - un drept egal fa de motenirea tatlui -se va o p u n e acestui p e r i c o l tutela legitim a agnailor. Dar slbirea acestei tutele legitime face s r e a p a r pericolul, iar legea Voconia p o a t e fi interpretat ca o r e a c i e ctre vechiul s i s t e m - totui a c e a s t interpretare este o ipotez d e o a r e c e textele nu o indic n m o d expres, A c e a s t reacie a fost de s c u r t d u r a t . Ea era rezervat c e l o r mai b o g a t e familii, celelalte clase de c e n s nefiind s u p u s e acestei reglementri inr legea nu afecteaz dect teritorii care sunt ntr-adevr nscrise in p r i m a clas a censului. * v Cicero, De senectute, 5.14. Sf. Augustin. Civitas liei 3.21; Cicero. Actio in C. Verrem secunda. 1.41.104 l 1,43.111, acesta critic edictul lui Vcrrcs cu privire la legea Voconia; C,St Tomulcscu, Op cit,, pag. 207. n. 66. filus Livius. 41.34.

241 C o n f o r m interpretrii jurisconsulilor, p e r s o a n e l e care nu au fost recenzate, c h i a r d a c n realitate au a v e r e a cerut, nu sunt supui leii ii V u c o n i a " 1 Spre sfritul Republic ii, nu se va mai face recensmntul populaiei i al averilor, care nainte era tcut la fiecare 5 ani, iar practic legea Voconia cade in desuetudine, dei teoretic r m n e nc in vigoare, din acest motiv fiind nc ci tat dc G a i u s Persoanele incerte - dei testatorul sc bucur dc o mare libertate n ceea cc pri-vete alegerea motenitorului, chiar i dintre rricapabili.junsconsulii impun regula c aceasta trebuie s instituie o persoan real i care poate li individualizata de ctre testator. Inceratae personae legatum inutiliter rciuinquitur, incerta nutern uidctur persana, quainper inccrttnn opinionem anima sua testator subicit, ttetut cum ita legatutnsit: quiprimusatlfimttx venerif, ei heres meusxmiltadato; idem iuris est. si generaliter oumibuz leguuerit: quicumque ad ftmus meum venerif; in eadem causa est, quod ita relinquitur; quicumque fii io mco in matrimonium fdiam sucim eonlocaverit, ei heres meus x miiia dato; itludquoque in eadem causa est, quod ita relinquitur: qui post testamentum scriptum primi consules designai erunt. aeque incertis personis legri uidetur; et denique aliae multae huiusmodi species sunt, sub certa uero demonstatione incertaepersonae recte legatar, velut: ex cognatis meis, qui primus ad funus metan vencrit. ei x mitia heres meus data"1 legatul lsat u n e i p e r s o a n e n e d e t e r m i n a t e esie nul. Se consider persoan ncdeiertninat aceea pe care testatorul i-u nchipui n mintea printr-o ntrezrire vag. Sunt considerate personac incertae i persoanele j u r i d i c e , respectiv persoanele m o r a l e , d e o a r e c e acestea nu au coTy.quibus incertum corpus est, In consecina se va refuza testamenti factio passiva templelor, o r a e l o r i asociaiilor. Pentru aceste p e r s o a n e juridice incapacitatea este regula, la care vor aduce excepii senatusconsultele i c o n s t i t u i u n i l e imperiale. Sc va p e r m i t e instituirea o r a e l o r prin intermediul dezrobiilor acestora i a unui a n u m i t n u m r de diviniti p e r e g r i n e * 0 . Dreptul crelin va m e r g e mai "departe i va p e r m i t e instituirea bisericilor, a fundat ii lor pi oase i a oraelor. A c e a s t p e r m i s i u n e , llind dat sub o form gener al, va favoriza o m a r e d c 2 vollare a acestor instituii, cu att mai m u l t , cu cl sunt favorizate de ctre lege din m o t i v e dc pictate. Pierderea unor drepturi - exist c t e v a categorii de p e r s o a n e a c r o r c a p a c itate de a fi instituii le-a fost ridicat, cu titlul dc p e d e a p s . Datorit acestei decderi din drepturi, nu pot fi instituite p e r s o a n e l e intestabilis (sunt inclui i cei c o n d a m n a i pentru pamflete defimtoare dar este discutabil dac sunt incapabili i dc a fi instituii), la c a r e dreptul crelin va a d u g a ereticii i apostaii 4 4 *. M o t e n i t o r u l t e s t a m e n t a r trebuie s aib testamenti factio passiva n m o m e n tul ntocmirii testamentului i s fie capabil c o n t i n u u din m o m e n t u l deferirii motenirii pn la d o b n d i r e a ei, *" Gaius, tnstitutioncs, 2.274; Cicero. Avtia in C Vrrrem secunda. 1.42.107,1.43.111 i 1.41.104. Gaius. Institutiones, 2.238 (trad. de A.N, Popcscu. op. cil, pag, 183), " ' U l p i a n , Regulae, 22.5 i 6. N. Corodcanu. op. cit. pag. 118.

242 Astfel Irebuie avule in vedere trei m o m e n t e : m o m e n t u l ntocmirii testamentu lui, momentul morii testatorului i m o m e n t u l dobndirii motenirii. Necesitatea de a li capabil s fie instituit la m o m e n t u l redactrii testa montul ui parc a ti o reminiscen a nuuiciHitio familiae. cnd e m p t o r familiae trebuia s fie capabil de a primi, in ceea ce privete restul, nu exist nici o urin, a unei supra-vieuiri .1 uviililiu specii ie maiicipatuuii. :'u tesiameutul vei itabil In toate aceste trei m o m e n t e , credele trebuie s aib testamenti factio missiva. c a p a c i t a t e a dc a fi instituit, iar a c e a s t c a p a c i t a t e t r e b u i e s fie p s t r a t continuu din m o m e n t u l deferirii motenirii pn la dobndirea oi A c e a s t c a p a c i t a t e p o a t e s lipseasc ins ntre confecionarea t e s t a m e n t u t u i i momentul deferirii motenirii, care n m o d normal corespunde momentul ui morii t e s t a t o r u l u i : media tetnpora nan nacent. In extranei* heredibus itlu obsenmttur: ut sit cum eis testamenti factio, sive ipsi heredes instituantur sive hi qui in potestatc eorian sunt, et tt duobus tempolibus inspteitur, testamenti facti, ut constiterit instituia, et mat tis testatorii; ut ej/ectum habeat, hac ampiitts et cum aibit hercdilaietn esse debet cum ea testameti factio. sive pure sive sub condicione heres institutus sit: num ius Iteredis eo vei maxime tempure inspiciendum est, quo adquirit hereditaietn medio autem tempare inter factum testamenttun et ntortem leslafaris vet condkianctn instittttionis existentem mutaia iuris Iteredi nan noccl, quia, ut dixi, iria tempora inspicimus4** - cnd este vorba de motenitori strini se ine seam d e urmtoarele: s existe o testamenti factio cu ci, fie c sunt ei nii instituii, fie c sunt acei dc sub puterea lor. i la dou m o m e n t e este examinat, acel al facerii testamentului, ca s fio valabil instituirea i la moartea testatorului ca s aib efect. Ceva mai mult i cnd accept motenirea, trebuie s a i b testamenti fttctuo, fie c c tnslituil motenite pur i simplu, fie sub condiie, cci dreptul motenitorului trebuie examinat mai ales cnd d o b n d e t e motenirea. n timpul intermediar, ntre facerea testamentului l moartea testatorului sau mplinirea condiiei, osciiimbarc a situaieijuridice a ered. lui DU duneaz deoarece, d u p c u m ain zis, privim trei m o m e n t e . Acest text a dat natere la a n u m i t e discordane ntre romaniti datorit faptulu C F l o e n t i u u s se o c u p numai de instituiii strini, nu t de sui heredes. Probabil cele trei m o i u e n i e nu sc aplic i la sui heredes - acetia succed ipso iure, monte tul acceptrii motenirii c o i n c i d e cu cel a l ! deferirii motenirii 4 4 *. M o m e n t u l deferirii m o t e n i r i i nu c o i n c i d e n t o t d e a u n a cu cel al m o i Iii testa torului. n cazul n care exist o instituire de m o t e n i t o r cu o c o n d i i e suspensivii, m o m e n t u l deferirii motenirii nu este r e p r e z e n t a t de moartea testatorului ci (j| mplinirea acelei condiii. D a c c i n e v a a pierdut testamenti faciia~\n\tc m o m e n t u l cnd a fosl instituit pn la moartea testatorului, acest e v e n i m e n t nu influeneaz drepturile institui! ului - dc e x e m p l u d3c un c e t e a n r o m a n instituit motenitor, pe cnd tric|jla testatorul, de vine ins peregrin, apoi iari redevine cetean, pierderea capac ilAll n acest interval i u t i da unea/ D.28.5.50.1 (florentmus 10 inst.j, (trad de N. Corodeanu, op. cil., pag. 140). N. Corodeanu, op. cit., pag, 141.

LrrEKATtrRA
fdlinUa In ntocmirea cursului t i v D r r | U irlvnl rumn 1. Vladhnir 1 lunga, Drcpl privat roman". Bucureti, 1978; 2. Mihal Vasllc Jacol.l. Drept privai roman", ln>i, cdiliirn fimd,i(iei ..< h e m a r c a " . 1992, Voi 1.2; 3. J . M . Anghet, ..Drcpl privai roman", v o i I 2, Biiciiiovli, cilii llipcilim, 4. Emil Oancen. Don Mnlcu, Drept privat roman". Um un vii I9W 5. H u o riyxaii, MnpbHiia riojieiiak-AKKMiincKau, PttMCatOC tipaim"' (m |n ho.i CMBKCAOHCoro), non pefl. ripoij) B A . ToMCimoiw. M O C K M I I 3ep nu m". 6./LB. Jlm^jen, ,.1'iiMCKoc M a c T i i o e n p a n o " , nxi-no ..III l'l'l'A" M |1W6| 7. Heiape Caiujiiuiminn, KypC pitMCKOio l a c r u o r o rrpana Mi I -
B E K " , 2000;

8. B.A.TapxoB, PiiMCKoeiacntoc npano", CaparoB. inji-no ,.lty i". 1996)


9. A . A . f l o a o n p i i r o p a , O C I I O H W p i i M C K O r o r p a a c a a i i C K o r o n p a i i a " . Kiien. Unt

r v p n " . 1994; 10. I I . B . IloBiiuKiiii. J'iiMCKoenpano". MocKBa, AeoimaniiM r y M a i m i a i nainte"', 1994; 11. lO.BapMi, CncreMa pirsiCKoro rpa*jiancKoro npaua", (ncpeiwne IICMCIIKO ro), npotb. Jl.neTpaKHUKoro, C-rieTep6ypr. 1908. K i n i r a aroptia, r.iaiii.t 1,11.111. IV: 12. B . M . XitacTOB, ..CucTCMa pitMCKoro n p a a a " , y i c S i n i K . M O C K I I I I , ..CnapK", 1996; 13. H.A.nok-poncKiifi, McTopHs piiMcxoio n p a u a " . Camcr-I kr>.'pi'iypi. 1WH 14. M. Amelolli, // tcstamcnlo romano aitravcrso la prassi documentate, PtrCnze, 1906. pag. 245; 15. Voci, Diritto creditam romano. 1. Milano. 1960. p a g , 101. 16. M. Amclolti, // testamente romano aiiraverso la prassi documentate. Fircn/e. 1> > *W 1 7 . 0 . Drmlia, Istoria culturii i civilizaiei, I. Ruciircti. 1985 18. C S t . Tomulescu, Drept privai roman. Bucureti. t973. 19. T h . M o m m s c n , Le droitpublie romain, t.VI. 1, Paris, 1895. 20. P.F. G i r a r d , Manuel cleineruaire de droit romain. Paris, 192') 2 1 . Corodea nu. Testamentul tn dreptul roman. Bucureii, 1934/35. 22. V. Coli. Scrim di di huo romano. II icslamcruo nclla legge delle XII Tavolc. II, Milano, 1973. 2 3 . C l u Instituiioncs. 2.101 (trad. de A.N. Popcscu.Gai Instiiulinncs, BiiCUT n 1982. 24. C, liamaiiglu, C. Nicolau, Drept roman. Bucureti. 1930. 25. N. Popa, teoria generata a dreptului, Ed. Actami, Bucureti, 1996. 26. E. Molcu), Drept roman Ed. ansa. Bucureti, 1999. 27. I.Ccicrehl, M.LuburCt, Teoria generalii a stalului i dreptului. Craiova,|995, 28. I.Dugitru, Teoria generalii a statului i dreptului. Bucureti. 1983. 29. I. Dogarii, Teoria generala a dreptului, Craiova. 1995 30. A pud U Uruhl, Rcvuc historlquedc drolt fruigiincaiicletrangcr, Paris, 1925. 3 1 . M u r z a C. Drept roman.Bucureti, ed. AI.L BECK. 2003. 32.ilHrccTU IOcTiiiuiaiia.il jGpauiiMe (JipatMeiiTH a nepcacuic it c npi.MC'iu
I V I - H . C . r i c p e T e p c K o r o . M O C K B U . HayKa. 1984.

J 3 . C. CAtuncnnu. Curs elementar dc drept roman, Ed. Cartea Romncniici. ( ki.i Bucureti, 1927.

l l l l l l l

j i t i i *

f i
= s

s i l " !
L

" -r n :
1

^ i - - i f r- _ ^ = ^ zi 2 v S c ,= i ^ 1 * S u S J J 5 J> 1 I 3 j &i 1 ^ ^ ^ o -. E' M 55 w-'UH tJ>3 ori ^i' ^5 T >rl ^ f- >0 * ^ v, u-, v. tn \a s i

In cinstea aniversarii a 60-a USM.

DREPT PRIVAT ROMAN


VOLCINSCH1 VICTOR COJOCARI EUGENIA

Chiinu

- 2006