Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1

 

Instituţia de învăţământ superior

 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

1.2

 

Facultatea

Construcţii şi Instalaţii

 

1.3

 

Departamentul

Mecanica Structurilor

 

1.4

 

Domeniul de studii

 

Inginerie civilă

 

1.5

 

Ciclul de studii

Masterat

 

1.6

 

Programul de studii/Calificarea

 

Inginerie structurală/Master în inginerie civilă

 

1.7

 

Forma de învăţământ

 

IF-Învăţământ cu frecvenţă

 

1.8

 

Codul disciplinei

 

CPPME

 
 

2.

Date despre disciplină

 

2.1

Denumirea disciplinei

 

Calculul plăcilor plane şi curbe

 

2.2

Aria tematica (subject area)

 

Inginerie civilă

 

2.3

Responsabili de curs

   

2.4

Titularul disciplinei

 

Conf. dr. ing. Mihai Vrabie

 

2.5

Anul de studii

I M

2.6

Semestrul

1

2.7

Evaluarea

Examen

2.8

Regimul disciplinei

 

O/DA

 

3.

Timpul total estimat

 

An/

 

Denumirea disciplinei

 

Nr.

Curs

Aplicaţii

Curs

Aplicaţii

Stud.

     

Sem

 

sapt.

Ind.

TOTAL

Credit

 

[ore/săpt.]

   

[ore/sem.]

 
   

S

L

P

 

S

L

P

   

I/1

 

Calculul plăcilor plane şi curbe

14

2

 

1

 

28

 

14

 

30

72

5

3.1

Număr de ore pe săptămână

3

3.2

din care curs

2

3.3

aplicaţii

1

3.4

Total ore din planul de înv.

42

3.5

din care curs

28

3.6

aplicaţii

14

Studiul individual

 

Ore

Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

 

14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice şi pe teren

 

-

Pregătire seminarii/laboratore, teme, referate, portofolii, eseuri

 

14

Tutoriat

 

-

Examinări

 

2

Alte activităţi

 

-

3.7

 

Total ore studiul individual

30

 

3.8

 

Total ore pe semestru

 

72

3.9

 

Număr de credite

   

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1

De curriculum

Cursuri din ciclul de licenţă:

Rezistenţa materialelor, Teoria elasticităţii şi plasticităţii, Metode numerice în inginerie

4.2

De competenţe

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1

De desfăşurare a cursului

 

5.2

De desfăşurare a aplicaţiilor

 

1

6 Competenţe specifice acumulate

 

Cunoştinţe teoretice, (Ce trebuie să cunoască)

Să cunoască şi să aplice criteriile de clasificare a elementelor/structurilor de construcţii din categoria plăcilor plane şi a plăcilor curbe; Să cunoască ecuaţiile generale (de echilibru, geometrice şi fizice) ale plăcilor; Să cunoască metode şi procedee de rezolvare a ecuaţiilor de stare a plăcilor, pentru a determina răspunsul acestora în deplasări, eforturi, tensiuni şi deformaţii; Să cunoască relaţii de proiectare pentru verificarea rezistenţei, rigidităţii şi stabilităţii, pentru dimensionarea şi pentru stabilirea încărcării capabile a plăcilor cu diverse geometrii, rezemări şi încărcări.

Deprinderi dobândite: (Ce

 

După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili:

Competenţe profesionale

să recunoască dintr-o structură complexă, să izoleze şi să analizeze un element structural din categoria plăcilor plane sau curbe;

să stabilească ecuaţiile de stare, care guvernează comportarea elementului la acţiunile date;

ştie să facă)

să utilizeze metode adecvate pentru rezolvarea ecuaţiilor de stare, în scopul determinării câmpului de deplasare, eforturi, tensiuni şi deformaţii din placă; să aleagă şi să utilizeze relaţii de proiectare (verificare, dimensionare, determinare efort sau încărcare capabilă) corecte, conform cu geometria, rezemarea şi încărcarea plăcii şi cu proprietăţile materialului constitutiv.

   

(Ce instrumente ştie să mânuiască)

După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili:

Abilităţi dobândite:

să calculeze (manual sau folosind programe matematice de calculator – MathCad, Matlab), deplasări, eforturi, tensiuni şi deformaţii în plăci solicitate;

să deseneze, manual sau la calculator, diagrame de variaţie ale mărimilor de răspuns calculate (deplasări, eforturi, tensiuni); utilizeze programe de calcul bazate pe MEF (Metoda Elementelor Finite) pentru analiza şi proiectarea plăcilor (AXIS VM).

transversale

Competenţe

   

7

Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specific acumulate)

 

7.1

Obiectivul general al disciplinei

Dezvoltarea de competenţe privind proiectarea plăcilor plane şi curbe subţiri, în sprijinul specializării de master Inginerie structurală

7.2

Obiectivele specifice

1.

Însuşirea cunoştinţelor de bază privind teoria de

calcul a plăcilor plane şi curbe subţiri, la acţiuni statice

2.

Însuşirea

cunoştinţelor

şi

obţinerea

deprinderilor

necesare pentru proiectarea plăcilor

8. Conţinuturi

8.1. Curs (titlul cursurilor + programa analitică)

 

Metode de

Observaţii

predare

1

Plăci plane în coordonate carteziene. Ecuaţii generale

 

Expunere, discuţii

Video-proiector

2

Metode de determinare a

soluţiilor

la

plăci

plane

dreptunghiulare (încovoiere cilindrică, soluţii prin serii Fourier simple şi duble, metoda echivalenţei săgeţilor, metoda diferenţelor finite)

3

Plăci plane în coordonate cilindrice (ecuaţii generale şi soluţii)

4

Energia potenţială a plăcilor. Metode variaţionale pentru calculul plăcilor

 

2

5

Plăci ortotrope (ecuaţii generale şi soluţii). Teorii de ordin superior pentru încovoierea plăcilor plane

Expunere

Video-proiector

6

Calculul plăcilor plane prin metoda elementelor finite

7

Plăci plane pe mediu elastic (ipoteze, modele pentru mediul de rezemare, soluţii)

8

Plăci plane cu deplasări mari (ecuaţii geometrice şi fizice, eforturi, ecuaţii diferenţiale rezolvente ale plăcilor în calculul de ordinul doi). Stabilitatea plăcilor plane

 

9

Consideraţii generale şi noţiuni cu privire la geometria plăcilor curbe. Tensiuni, eforturi, deformaţii în plăcile curbe

 

10

Plăci curbe de rotaţie în starea de membrană (ecuaţii de echilibru, cazuri particulare de plăci curbe de rotaţie, plăci curbe de rotaţie axial simetrice în teoria de membrană)

Expunere

11

Plăci curbe de rotaţie axial simetrice în teoria de membrană aplicaţii la cupole sferice şi conice; plăci curbe de rotaţie încărcate nesimetric

12

Plăci curbe cilindrice în starea de membrană (generalităţi, ecuaţii generale în starea de membrană, eforturi, deplasări)

Expunere

13

Încovoierea plăcilor curbe cilindrice axial simetrice (ecuaţii generale şi soluţii; aplicaţii la rezervoare cilindrice)

14

Plăci curbe anizotrope (ecuaţii generale şi soluţii pentru cazuri particulare de anizotropie)

8.2. Aplicaţii (seminar/lucrări/proiect)

Metode de

Observaţii

predare

1

Rezolvarea unei plăci plane dreptunghiulare prin metode analitice şi numerice (T1)

   

2

Soluţii pentru plăci plane circulare şi inelare

3

Rezolvarea unei plăci plane cu ortotropie de material şi/sau structură (T2)

Expunere şi aplicaţii

Calculator, softuri MathCad, Matlab, videoproirector

4

Verificarea stabilităţii unei plăci plane comprimate

5

Analiza statică a unor plăci curbe de rotaţie axial simetrice în teoria de membrană (T3)

6

Panouri cilindrice de acoperiş în teoria de membrană (T4)

7

Rezervor cilindric circular în teoria de încovoiere – soluţii analitice şi numerice

Bibliografie

 

1. Vrabie M., (2012), Calculul plăcilor teorie şi aplicaţii, suport de curs în format electronic.

2. Vrabie M., (2004), Plăci curbe ortotrope cu aplicaţii la rezervoare Teorie şi calcul, Ed.

Societăţii Academice “Matei-Teiu Botez”, Iaşi.

 

3.

Ciomocoş F. D., (2002), Rezistenţa materialelor în ingineria structurilor, Partea a III-a -

Teoria elasticităţii, Universitatea “Politehnica” Timişoara. 4. Wang C. M., Reddy J. N., Lee K. H., (2000), Shear Deformable Beams and Plates:

Relationships with Classical Solutions, Elsevier Science Ltd.

 

5. Ieremia M., (1998), Elasticitate, plasticitate, neliniaritate, Ed. PRINTECH, Bucureşti.

6. Ungureanu N., (1988), Rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii, •• Teoria elasticităţii, I.

P. "Gh. Asachi" Iaşi.

 

7.

Mazilu P., Ţopa N., Ieremia M., (1986), Aplicarea teoriei elasticităţii şi a plăcilor în calculul

construcţiilor, Ed. Tehnică, Bucureşti.

 

8.

Ciomocoş F.D., Ciomocoş T., (1984), Teoria elasticităţii în probleme şi aplicaţii, Ed. Facla,

Timişoara.

 

9.

Bia C., Ille V., Soare M., (1983), Rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii, Ed. Didactică

şi Pedagogică, Bucureşti.

 

10. Precupanu D., (1982), Teoria elasticităţii, Rotaprint I. P. Iaşi

11. Precupanu D., (1981), Plăci subţiri, Rotaprint I. P. Iaşi.

12. Caracostea A., (1977), Manual pentru calculul construcţiilor (Soare M.V. - Secţiunea VI

Plăci plane; Mihăilescu M. Secţiunea VII – Învelitori subţiri), Ed. Tehnicã, Bucureşti.

3

9. Coroborarea con ţ inuturilor disciplinei cu a ş tept ă rile reprezentan ţ ilor

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul aferent programului

Competenţele achiziţionate vor fi necesare inginerilor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de proiectare structurală, execuţie, exploatare şi monitorizare a construcţiilor, precum şi cercetătorilor şi doctoranzilor din domeniul Ingineriei civile

10. Evaluare

Tip activitate

10.1

Criterii de evaluare

10.2

Metode de evaluare

10.3

Ponderea din

nota finală

Curs

 

Dezvoltarea unui subiect teoretic din “Lista de subiecte teoretice” aferentă cursului Dezvoltarea unui subiect ales anterior, referitor la teoria, calculul şi aplicaţiile plăcilor în ingineria civilă

 

Examen – probă scrisă, durata 40 min Prezentare Power Point + material scris, durata 20 min

 

30%

30%

Aplicaţii

 

Rezolvarea numerică a unei

 

Examen – probă scrisă, durata 1 oră

 

40%

probleme de proiectare plăcilor

a

10.4 Standard minim de performanţă

 

Media 5 la cele două subiecte teoretice aferente cursului; nota minimă 5 la aplicaţia numerică

Data completării

Titularul de Disciplină

Responsabil de curs

Mai 2012

Conf. dr. ing. Mihai Vrabie

Data avizării în departament

4

Director departament Prof. dr. ing. Doina Ştefan