Sunteți pe pagina 1din 15

Anexa nr.

Agen ia Na ional de Administrare Fiscal

DECLARA IE privind veniturile realizate din Romnia


Anul

200

Declara ie rectificativ
Se completeaz cu X n cazul declara iilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Nume Prenume Strad Jude / Sector Cod po tal Fax Cont bancar (IBAN) Num r Banca Bloc Localitate Telefon Scar Etaj Ap. Ini iala tat lui Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal

E-mail

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


1. Categoria de venit Venituri: comerciale profesii libere drepturi de proprietate intelectual cedarea folosin ei bunurilor activit i agricole

URAT A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF

cedarea folosin ei bunurilor calificat n categoria venituri din activit i independente opera iuni de vnzare-cump rare de valut la termen, pe baz de contract

transferul titlurilor de valoare, altele dect p r ile sociale i valorile mobiliare n cazul societ ilor nchise 2. Determinarea venitului net: sistem real 3. Forma de organizare: individual cote forfetare de cheltuieli asociere f r personalitate juridic modificarea modalit ii/formei de exercitare a activit ii Cod CAEN norm de venit

entit i supuse regimului transparen ei fiscale 4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare 7. Data nceperii activit ii Nr.

Data

8. Data ncet rii activit ii

B.DATE PRIVIND VENITUL/C TIGUL NET ANUAL

(lei) 1. Venit brut ........................................................................................................................................................ 2. Cheltuieli deductibile ................................................................................................................................. 3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ....................................................................................................................... 3.1. Venit net aferent activit ilor cu regim de re inere la surs a impozitului................... 4. C tig net anual ..................................................................................... ...................................................... 5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1.)/Pierdere net anual ............................................................... 1. 2. 3. 3.1. 4. 5.

Num r de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.13

III. DESTINA IA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/ C TIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
1. Bursa privat Contract nr./data

Suma pl tit (lei)

Documente de plat nr./data

2. Sus inerea unei entit i nonprofit/unit i de cult Denumire entitate nonprofit/ unitate de cult Cod de identificare fiscal a entit ii nonprofit/unit ii de cult Cont bancar (IBAN)

ASOCIATIA SCHITUL LACU SFANTUL MUNTE ATHOS RO 14407358 RO26 RNCB 0075 0352 2468 0001 BCR-SECTOR 4

Suma (lei)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI


Cod de identificare fiscal Nume, prenume/Denumire

Strad

Num r

Bloc

Scar

Etaj

Ap.

Jude /Sector

Localitate

Cod po tal

Telefon

Fax

E-mail

Anexele nr.

fac parte integrant din prezenta declara ie *).

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.

Semn tur contribuabil

Semn tur mputernicit

Loc rezervat organului fiscal


Nr. nregistrare: Data:

* ) Se nscrie num rul anexelor completate, corespunz tor categoriilor i surselor de venit declarate. n cazul n care, au fost realizate venituri din mai multe categorii i surse de venituri, se vor completa, dup caz, unul sau mai multe formulare Anex la Declara ia privind veniturile realizate din Romnia.

ANEXA nr.
la Declara ia privind veniturile realizate din Romnia
1. Categoria de venit Venituri:
URAT

Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal

Anul

II.1. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


comerciale profesii libere drepturi de proprietate intelectual cedarea folosin ei bunurilor activit i agricole

cedarea folosin ei bunurilor calificat n categoria venituri din activit i independente opera iuni de vnzare-cump rare de valut la termen, pe baz de contract

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF

transferul titlurilor de valoare, altele dect p r ile sociale i valorile mobiliare n cazul societ ilor nchise 2. Determinarea venitului net: 3. Forma de organizare: sistem real individual cote forfetare de cheltuieli asociere f r personalitate juridic modificarea modalit ii/formei de exercitare a activit ii Cod CAEN norm de venit

entit i supuse regimului transparen ei fiscale 4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare 7. Data nceperii activit ii Nr.

Data

8. Data ncet rii activit ii (lei)

B.DATE PRIVIND VENITUL/ C TIGUL NET ANUAL

1. Venit brut ..................................................................................................................................................... 2. Cheltuieli deductibile ............................................................................................................................. 3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) .................................................................................................................. 3.1. Venit net aferent activit ilor cu regim de re inere la surs a impozitului.............. 4. C tig net anual ..................................................................................... ................................................. 5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1)/Pierdere net anual ...........................................................

1. 2. 3. 3.1. 4. 5.

II.2. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


1. Categoria de venit Venituri:
URAT

comerciale

profesii libere

drepturi de proprietate intelectual cedarea folosin ei bunurilor activit i agricole

cedarea folosin ei bunurilor calificat n categoria venituri din activit i independente opera iuni de vnzare-cump rare de valut la termen, pe baz de contract

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF

transferul titlurilor de valoare, altele dect p r ile sociale i valorile mobiliare n cazul societ ilor nchise 2. Determinarea venitului net: 3. Forma de organizare: sistem real individual cote forfetare de cheltuieli asociere f r personalitate juridic modificarea modalit ii/formei de exercitare a activit ii Cod CAEN norm de venit

entit i supuse regimului transparen ei fiscale 4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare 7. Data nceperii activit ii Nr.

Data

8. Data ncet rii activit ii (lei)

B.DATE PRIVIND VENITUL/ C TIGUL NET ANUAL

1. Venit brut ..................................................................................................................................................... 2. Cheltuieli deductibile ............................................................................................................................. 3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) .................................................................................................................. 3.1. Venit net aferent activit ilor cu regim de re inere la surs a impozitului.............. 4. C tig net anual ..................................................................................... ................................................. 5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1.)/Pierdere net anual ...........................................................

1. 2. 3. 3.1. 4. 5.

Prezenta anex face parte integrant din formularul 200 "Declara ie privind veniturile realizate din Romnia". Sub sanc iunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete. Semn tur contribuabil
Num r de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.13

Semn tur mputernicit

Anexanr.2 INSTRUCIUNI privindcompletareaidepunereaformularului200"Declaraieprivindveniturile realizatedinRomnia Cod14.13.01.13 Depunereadeclaraiei Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care realizeaz, n mod individual sau ntroformdeasociere,veniturinbanii/saunnaturdinRomnia,proveninddin: 1.1.Activitiindependente; 1.2.Cedareafolosineibunurilor; 1.3.Activitiagricolepentrucarevenitulnetsestabiletensistemreal; 1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazulsocietilornchise; 1.5. Operaiuni de vnzarecumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionatepepieeautorizateisupravegheatedeComisiaNaionalaValorilorMobiliare. 1.1.Activitiindependente 1.1.1.venituricomercialedinfaptedecomer,prestrideservicii,alteledectcele dinprofesiilibere,practicareauneimeserii,inclusivdinactivitiadiacente,precumivenituri dincedareafolosineibunurilorcalificatencategoriavenituridinactivitiindependente; Persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilorcalificate,ncondiiilelegii,ncategoriavenituridinactivitiindependente,bifeaz csuaCedareafolosineibunurilorcalificatncategoriavenituridinactivitiindependente. Veniturile i cheltuielile luate n calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de nchiriere/subnchiriere aflate n derularenanulderaportare. 1.1.2.venituridinprofesiiliberedinexercitareaprofesiilormedicale,deavocat,notar, auditorfinanciar,consultantfiscal,expertcontabil,contabilautorizat,consultantdeplasament nvalorimobiliare,arhitectsauaaltorprofesiireglementate,desfuratenmodindependent, ncondiiilelegii; 1.1.3.venituridindrepturideproprietateintelectualbrevetedeinvenie,desenei modele,mostre,mrcidefabricidecomer,procedeetehnice,knowhow,drepturideautor idrepturiconexedreptuluideautorialteleasemenea. Contribuabiliicareobinvenituridindrepturideproprietateintelectualdelamaimuli pltitori,depunosingurdeclaraie. 1.1.4.ncazulsocietiicivilecupersonalitatejuridicconstituitpotrivitlegiispecialei careestesupusregimuluitranspareneifiscale,potrivitlegii,seaplicregulilededeterminare avenituluinetdinactivitiindependente. Persoanele fizice care obin venituri dintro activitate desfurat ntro form de organizarecupersonalitatejuridic(SPRL)constituitpotrivitlegiispecialeicareestesupus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, asimileaz venitul distribuit, venitului net anual dinactivitiindependente. 1.1.5. Declaraia se depune i de ctre persoanele fizice care au realizat venituri din activitiindependentepentrucareimpozitulreinutlasursdepltitoriideveniturireprezint

plat anticipat n contul impozitului anual, potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrileicompletrileulterioare: venituridindrepturideproprietateintelectual; venituridinvnzareabunurilornregimdeconsignaie; venituridinactivitidesfuratenbazacontractelordeagent,comisionsaumandat comercial; venituri din activiti desfurate n baza contractelor/conveniilor civile ncheiate potrivitCoduluicivil; venituridinactivitateadeexpertizcontabilitehnic,judiciariextrajudiciar; venituri obinute de o persoan fizic dintro asociere cu o persoan juridic contribuabil, pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor potrivit titlului IV1 din Codulfiscal,carenugenereazopersoanjuridic.Venitulcuvenituneipersoanefizice,dintro asociere cu o persoan juridic romn, microntreprindere care nu genereaz o persoan juridic,determinatcurespectarearegulilorstabilitentitlulIV1 dinCodulfiscal,esteasimilat, nvedereaimpuneriilanivelulpersoaneifizice,venituluidinactivitiindependente,dincare sededuccontribuiileobligatoriinvedereaobineriivenituluinetanual. 1.1.6. Nu au obligaia depunerii declaraiei, persoanele fizice pentru care impozitul reinut de pltitorii de venituri este final, potrivit opiunii contribuabililor, n conformitate cu prevederileLegiinr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare. 1.1.7.Nuauobligaiadepuneriideclaraieipersoanelefizicecare,nanulderaportare, aurealizatvenituridinactivitiindependenteimpusepebazdenormedevenit,cuexcepia persoanelorcareaudepusdeclaraiiledevenitestimativnlunadecembrieipentrucarenus austabilitplianticipate,conformlegii. 1.1.8. Contribuabilii care desfoar o activitate impus pe norme de venit i care, n cursulanuluifiscalderaportare,icompleteazobiectuldeactivitatecuoaltactivitatecare nuestecuprinsnnomenclatorulactivitilorpentrucarevenitulnetsedeterminpebazde normedevenit,vorfiimpuinsistemrealdeladatarespectiv,venitulnetanualurmnds fiedeterminatprinnsumareafraciuniidinnormadevenitaferentperioadeideimpunerepe bazdenormdevenitcuvenitulnetrezultatdinevidenacontabil. 1.1.9.ncazulschimbriimodalitiideexercitareauneiactivitii/sautransformrii formeideexercitareaacesteiantroaltform,potrivitlegislaieinmaterie,ntimpulanului, venitul net/pierderea se determin separat pentru fiecare perioad n care activitatea independentafostdesfuratdecontribuabilntroformdeorganizareprevzutdelege. Venitul net anual/Pierderea anual se determin prin nsumarea venitului net/pierderii nregistrat/nregistratentoateperioadelefiscaledinanulfiscalncareaavutlocschimbarea i/sautransformareaformeideexercitareaactivitiiisenscriendeclaraie. 1.1.10. Declaraia se completeaz pentru fiecare categorie de venit i pentru fiecare sursderealizareavenitului. 1.2. Cedarea folosinei bunurilor mobile i imobile, realizate n calitatedeproprietar, uzufructuarsaualtdeintorlegal. 1.2.1. Persoanele fizice care obin venituri din cedarea folosinei bunurilor din mai multesurse,respectivcontractedenchiriere,completeazdeclaraiapentrufiecaresursde venit. 1.2.2.ncazulcedriifolosineibunurilordeinutencomun,repartizareavenituluinet sefacepotrivitNormelormetodologicepentruaplicareaLegiinr.571/2003privindCodulfiscal, cumodificrileicompletrileulterioare,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.44/2004. 1.2.3.Nuauobligaiadepuneriideclaraiei,persoanelefiziceprevzutelaart.63alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, care, n anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor pentru care chiria

prevzutncontractulncheiatntrepriestestabilitnlei,nuauoptatpentrudeterminarea venitului net n sistem real i la sfritul anului anterior nu ndeplinesc condiiile pentru calificarea veniturilor n categoria veniturilor din activiti independente, pentru care plile anticipatecutitludeimpozitsuntegalecuimpozitulanualdatorat,iimpozitulestefinal,cu urmtoareleexcepii,pentrucareexistobligaiadepuneriideclaraiei: pentrusituaiilencare,declaraiadevenitestimativafostdepusnlunadecembrie ipentrucarenusaustabilitplianticipate,conformlegii; pentru situaiile n care, intervin modificri ale clauzelor contractuale, cu excepia situaiilorprevzutelaart.82alin.(7)dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrile icompletrileulterioare; pentru situaiile n care, investiiile la bunurile mobile i imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deintor legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealalt parte contractant. 1.3.Activitiagricolepentrucarevenitulnetsedeterminnsistemreal: venituri din cultivarea i valorificarea florilor, legumelor i zarzavaturilor, n sere i solariispecialdestinateacestorscopurii/saunsistemirigat; venituridincultivareaivalorificareaarbutilor,plantelordecorativeiciupercilor; venituridinexploatareapepinierelorviticoleipomicoleialteleasemenea. Declaraia se depune de contribuabilii care desfoar activitatea n mod individual i/sauncadruluneiasocierifrpersonalitatejuridic,constituitntrepersoanefiziceicare auoptatpentrudeterminareavenituluinetnsistemreal,pebazadatelordincontabilitatean partidsimpl. Persoanele fizice care realizeaz venituri n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice, completeaz declaraia avnd n vedere venitul net distribuit,carelerevinedinasociere. Nu au obligaia depunerii declaraiei persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizatvenituridinactivitiagricolecuimpunerefinal,dinvalorificareaproduseloragricole obinute dup recoltare, n stare natural, de pe terenurile agricole proprietate privat sau luatenarend,ctreunitispecializatepentrucolectare,unitideprocesareindustrialsau ctrealteunitipentruutilizarecaatare,potrivitart.74alin.(4)dinLegeanr.571/2003privind Codulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare. 1.4.Transferultitlurilordevaloare,alteledectprilesocialeivalorilemobiliaren cazulsocietilornchise Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care, n anul deraportare,aurealizat ctiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliarencazulsocietilornchiseiauobligaiastabiliriictiguluinetanual/pierderiinete anuale,potrivitlegii. ncazulctigurilordintransferuldreptuluideproprietateasupratitlurilordevaloare, lacompletareaformularului,seaunvederedispoziiileLegiinr.571/2003privindCodulfiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, dispoziiile Hotrrii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i normele privind determinarea, reinerea i virareaimpozituluipectiguldecapitalrezultatdintransferultitlurilordevaloare,obinutde persoanelefizice,aprobateprinordincomunalministruluifinanelorpubliceialpreedintelui ComisieiNaionaleaValorilorMobiliare. 1.5. Operaiuni de vnzarecumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare

tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care, n anul deraportare,aurealizat ctiguri/pierderi din operaiuni de vnzare cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect celecuinstrumentefinanciare tranzacionatepepieeautorizateisupravegheatedeComisiaNaionalaValorilorMobiliare iauobligaiastabiliriictiguluinetanual/pierderiineteanuale,potrivitlegii. ncazuloperaiunilordevnzarecumpraredevalutlatermen,pebazdecontract, precumioricealteoperaiunisimilare,lacompletareaformularuluiseaunvederedispoziiile Legiinr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioareialeHotrrii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare. 2.Termenuldedepunereiorganulfiscalcompetent 2.1.Termendedepunere: anual,pentrufiecareanfiscal,pnladatade25maiinclusivaanuluiurmtorcelui derealizareavenitului; oridecteoricontribuabilulconstaterorindeclaraiaanterioar,princompletarea uneideclaraiirectificativepnlatermenulprevzutdelege,situaiencaresevanscrie"X" ncsuaspecialprevzutnformularnacestscop. 2.2.Declaraiasecompleteazndouexemplare: originalulsedepunela: a) organul fiscal n a crui raz teritorial contribuabilul are adresa unde i are domiciliul,potrivitlegiisauadresaundelocuieteefectiv,ncazulncareaceastaestediferit dedomiciliu,pentrupersoanelefizicecareaudomiciliulfiscalnRomnia; b)organulfiscalnacruirazteritorialseafldomiciliulfiscalalmputernicituluisau curatoruluifiscal,dupcaz,ncazulpersoanelorfizicecarenuaudomiciliulfiscalnRomnia, pentruurmtoarelecategoriidevenituri: venituridindrepturideproprietateintelectual; venituri din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr mai mare de 5 contractedenchirierelasfritulanuluifiscal; venituri din investiii reprezentnd ctiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare,alteledectprilesocialeivalorilemobiliarencazulsocietilornchise; venituri din investiii reprezentnd ctiguri/pierderi din operaiuni de vnzare cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i din orice alte operaiuni de acest gen, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheatedeComisiaNaionalaValorilorMobiliare. c) organul fiscal n a crui raz teritorial se afl sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fr domiciliu fiscal n Romnia care realizeaz venituri, altele dect cele prevzutelalit.b). copia se pstreaz de ctre contribuabil sau de ctre mputernicitul/curatorul acestuia. 3.Completareadeclaraiei Declaraia se completeaz de ctre contribuabili sau de ctre mputerniciii acestora, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, nscriind cu majuscule, cite i corect, dateleprevzutedeformular. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care exist obligaia depunerii declaraiei, vor completa n mod corespunztor numrului de sursesaucategoriideveniturirealizate,capitoleleIIDateprivindveniturilerealizate,pesurse

icategoriidevenit,nformularulAnexnr...laDeclaraiaprivindveniturilerealizatedin Romnia,careseataeazladeclaraiaprivindveniturilerealizate. Declaraia se depune, mpreun cu anexele completate, dac este cazul, n format hrtie,directlaregistraturaorganuluifiscalsaulaoficiulpotal,prinscrisoarerecomandatcu confirmaredeprimiresauprincelelaltemetodeprevzutedelege. Declaraiasepunegratuitladispoziiacontribuabilului. Data depunerii declaraiei este data nregistrrii acesteia la organul fiscal sau data depuneriilapot,dupcaz. Nu se va depune formularul Anex la declaraie, ulterior depunerii unei declaraii privind veniturile realizate n Romnia. Veniturile necuprinse n declaraia iniial se declar prindepunereauneideclaraiirectificative. I.DATEDEIDENTIFICAREACONTRIBUABILULUI Adresasenscrieadresadomiciliuluifiscal. Codnumericpersonal/Numrdeidentificarefiscalsenscriecodulnumericpersonal saunumruldeidentificarefiscal,atribuitdectreAgeniaNaionaldeAdministrareFiscal, cuocazianregistrriifiscale,dupcaz. Banca, Cont bancar (IBAN) se nscrie denumirea bncii i codul IBAN al contului bancaralcontribuabilului. II.DATEPRIVINDVENITURILEREALIZATE,PESURSEICATEGORIIDEVENIT A.DATEPRIVINDACTIVITATEADESFURAT 1. Categoria de venit se bifeaz csua corespunztoare categoriei de venit realizat, dupcaz. 2. Determinarea venitului net se bifeaz csua corespunztoare modului de determinareavenituluinet:nsistemreal,pebazacotelorforfetaredecheltuielisaupebaz denormdevenit,dupcaz. 3.Formadeorganizaresebifeazcsuacorespunztoaremoduluidedesfurarea activitii. CsuaIndividualsebifeazdepersoanelefizicecareobinvenituridintroactivitate desfuratnmodindividual. CsuaAsocierefrpersonalitatejuridicsebifeazdepersoanelefizicecareobin venituri dintro activitate desfurat n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice sau dintro asociere cu o persoan juridic contribuabil pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor, potrivit titlului IV1 din Codul fiscal, carenugenereazopersoanjuridic. CsuaEntitisupuseregimuluitranspareneifiscalesebifeazdepersoanelefizice care obin venituri dintro activitate desfurat ntro form de organizare cu personalitate juridic constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparenei fiscale, potrivitlegii. Csua Modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii se bifeaz n cazul schimbriimodalitiideexercitareauneiactivitiindependentei/sautransformriiformei de exercitare a acesteia ntro alt form, potrivit legislaiei n materie, n timpul anului de raportare,ncondiiilecontinuriiactivitii. 4. Obiectul principal de activitate se nscrie denumirea activitii principale generatoaredevenituri,precumicodulCAENalactivitiidesfurate. 5.Sediul/Dateledeidentificareabunuluipentrucaresecedeazfolosina Sediulsecompleteazadresasediuluisauloculuiprincipaldedesfurareaactivitii, dup caz. n cazul n care activitatea se desfoar prin mai multe puncte de lucru, se completeazadresasediuluisauloculuiprincipaldedesfurareaactivitii,dupcaz.

Persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti agricole vor nscrie denumirea unitii administrativ teritoriale n a crei raz se afl terenul (terenurile), respectiv: municipiu,ora,comunsausectoralmunicipiuluiBucureti,dupcaz. Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina se completeaz de ctrecontribuabiliicarerealizeazvenituridincedareafolosineibunurilor.Senscriudatelede identificareabunuluiacruifolosinestecedat. Deexemplu: a) pentru imobile (cldiri, terenuri): adresa complet (localitate, strad, numr, bloc, etaj,apartamentetc.); b)pentrumobile(autovehicule/autoturisme,tractoare,mainiagricole,alupe,iahturi ialtemijloacedetransport):tipul,anuldefabricaie,numruldenmatriculare,seriaasiului; c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliat, cu identificarea principalelor caracteristicicareindividualizeazbunul. 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare se nscriu numrul documentului care atest dreptul contribuabilului de a desfura activitate independent,potrivitlegii,idataemiteriiacestuia. Contribuabiliicaredesfoaractivitincadruluneiasociericompleteaznumrulsub care contractul de asociere a fost nregistrat la organul fiscal, precum i data nregistrrii acestuia. Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor completeaz rubricadupcumurmeaz: se elimin din text cuvntul nchiriere sau arendare, n funcie de natura contractuluincheiatntrepri; senscriunumrulsubcareafostnregistratlaorganulfiscalcontractulncheiatntre priidatanregistrriiacestuia. 7,8. Data nceperii/ncetrii activitii se completeaz de ctre contribuabilii care ncep/nceteazactivitateancursulanuluifiscalpentrucaresedepunedeclaraia. Contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor nscriu data prevzutpentruncepereaderulriicontractuluincheiatntrepri,respectivdataprevzut pentruncetareacontractuluincheiatntrepri. Rubriciledelard.7i8secompleteaznumaidacevenimentelerespectiveseproduc ncursulanuluipentrucaresedepunedeclaraia. B.DATEPRIVINDVENITUL/CTIGULNETANUAL 1. VENITURI DIN ACTIVITI INDEPENDENTE: activiti comerciale, profesii libere i drepturideproprietateintelectual. a)ACTIVITATEDESFURATNMODINDIVIDUAL a.1)ncazulpersoanelorfizicecarerealizeazvenituri,determinatensistemreal,din activiti comerciale, din exercitarea unei profesii libere, precum i venituri din cedarea folosineibunurilorcalificatencategoriavenituridinactivitiindependente Secompleteazpebazadatelordinevidenacontabil. rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentulnleialveniturilornnaturncasatenanulderaportare,attdinactivitateade baz,ctidinactivitiadiacente. rd.2. Cheltuieli deductibile se nscrie suma reprezentnd cheltuielile efectuate n vederea realizrii venitului, cu condiia s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli efective, s fie justificate cu documente i s fie cuprinse n cheltuielileexerciiuluifinanciaralanuluincursulcruiaaufostpltite. rd.3.Venitnetanualsenscriesumareprezentnddiferenadintrevenitulbrut(rd.1) icheltuielileaferentedeductibile(rd.2).

Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile. rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului se nscrieparteadinvenitulnetaferentactivitilorindependentepentrucareplileanticipates aurealizatprinstopajlasurs. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie suma reprezentnd diferenadintrecheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1). Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut. a.2) n cazul persoanelor care realizeaz venituri din activiti independente impuse pebazdenormdevenit Secompleteazdectrecontribuabiliicaredesfoaractivitiindependente,impuse pebazdenormedevenitcareaudepusdeclaraiiledevenitestimativnlunadecembriei pentrucarenusaustabilitplianticipate,conformlegii. rd.3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd norma de venit corespunztoare perioadeilucrate,comunicatdeorganulfiscal. a.3) n cazul persoanelor fizice care realizeaz venituri din valorificarea sub orice formadrepturilordeproprietateintelectual Secompleteaz,fiepebazadatelordinevidenacontabil,dectrecontribuabiliicare auoptatpentrudeterminareavenituluinetnsistemreal,fiepebazadocumenteloreliberate depltitoriidevenit,dectrecontibuabiliicaredeterminvenitulnetpebazacotelorforfetare decheltuieli. a.3.1. n cazul persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net din valorificareasuboriceformadrepturilordeproprietateintelectual,nsistemreal,pebaza datelordinevidenacontabilnpartidsimpl Secompleteazpebazadatelordinevidenacontabil. rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentulnleialveniturilornnaturncasatenanulderaportare,attdinactivitateade baz,ctidinactivitiadiacente. rd.2. Cheltuieli deductibile se nscrie suma reprezentnd cheltuielile efectuate n vederea realizrii venitului, cu condiia s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli efective, s fie justificate cu documente i s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n cursul cruia au fost pltite, inclusivcontribuiile socialeobligatoriipltite. rd.3.Venitnetanualsenscriesumareprezentnddiferenadintrevenitulbrut(rd.1) icheltuielileaferentedeductibile(rd.2). Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile. rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului se nscrieparteadinvenitulnetpentrucareplileanticipatesaurealizatprinstopajlasurs. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie suma reprezentnd diferenadintrecheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1). Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut. a.3.2.ncazulpersoanelorfizicecaredeterminvenitulnetdinvalorificareasuborice formadrepturilordeproprietateintelectual,pebazacotelorforfetaredecheltuieli rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur realizate din valorificarea sub orice form a drepturilordeproprietateintelectual,dintoatesursele,nanulderaportare. Lastabilireaveniturilorbrutedindrepturideproprietateintelectualseaunvedere, attsumelencasatencursulanului,ctireinerilencontulpliloranticipateefectuatecu titludeimpoziticontribuiileobligatorii,efectuatedepltitoriidevenit.

rd.2. Cheltuieli deductibile se nscrie valoarea rezultat prin nsumarea cheltuielilor forfetareiacontribuiilorsocialeobligatoriipltite,potrivitlegii. Cheltuieliledeductibilesedeterminastfel: Pentru veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectual aferente operelordeartmonumental nvedereadeterminriicheltuielilordeductibile,seprocedeazastfel: sedetermincheltuielileforfetareprinaplicareauneicotedecheltuielide25% asupravenituluibrut; se determin cheltuielile deductibile prin nsumarea cheltuielilor forfetare i a contribuiilorsocialeobligatoriipltite,potrivitlegii. Pentru veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectual, alteledectceleaferenteoperelordeartmonumental: nvedereadeterminriicheltuielilordeductibile,seprocedeazastfel: sedetermincheltuielileforfetareprinaplicareauneicotedecheltuielide20% asupravenituluibrut; se determin cheltuielile deductibile prin nsumarea cheltuielilor forfetare i a contribuiilorsocialeobligatoriipltite. rd.3.Venitnetanualsenscriesumareprezentnddiferenadintrevenitulbrut (rd.1)icheltuielileaferentedeductibile(rd.2). rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului se nscrieparteadinvenitulnetpentrucareplileanticipatesaurealizatprinstopajlasurs. a.3.3. n cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectual transmise prin succesiune, veniturilor din exercitarea dreptului de suit, veniturilor reprezentnd remuneraiacompensatoriepentrucopiaprivat rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur realizate din valorificarea sub orice form a drepturilordeproprietateintelectual,dintoatesursele,nanulderaportare. rd.2. Cheltuieli deductibile se nscrie suma total pltit organismelor de gestiune colectiv sau altor pltitori care, conform legii, au atribuii de colectare i de repartizare a veniturilorntretitulariidedrepturi. rd.3.Venitnetanualsenscriesumareprezentnddiferenadintrevenitulbrut(rd.1) icheltuielileaferentedeductibile(rd.2). b)ACTIVITATEDESFURATNTROFORMDEASOCIERE b1) n cazul persoanelor fizice care i desfoar activitatea n cadrul unei asocieri frpersonalitatejuridic,constituitntrepersoanefizicesauntroformdeorganizarecu personalitate juridic constituit potrivit legii speciale, supus regimului transparenei fiscale,potrivitlegii,secompleteaz: rd.3. Venit net anual se preia suma nscris n col.5, la rndul corespunztor contribuabilului,dintabeluldelacapitolulVdinDeclaraiaanualdevenitpentruasocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale, reprezentnd venitul net din asociere, realizat n anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit i distribuitasociatului,conformcontractuluideasociere. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se preia suma nscris n col.6, la rndulcorespunztorcontribuabilului,dintabelulprevzutlacapitolulVdinDeclaraiaanual devenitpentruasocierilefrpersonalitatejuridicientitisupuseregimuluitransparenei fiscale, reprezentnd pierderea fiscal din asociere realizat n anul fiscal de raportare i distribuitasociatului,conformcontractuluideasociere.

b.2)ncazulasocierilorconstituitentrepersoanefiziceipersoanejuridiceromne, carenudaunatereuneipersoanejuridice: Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintro asociere cu o persoan juridic romn, microntreprinderecarenugenereazopersoanjuridic,determinatcurespectarearegulilor stabilitenlegislaiaprivindimpozitulpevenitulmicrontreprinderilor,esteasimilat,nvederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activiti independente, din care se deduc contribuiileobligatoriinvedereaobineriivenituluinetanual. rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd venitul cuvenit unei persoane fizice dintro asociere cu o persoan juridic romn, microntreprindere care nu genereaz o persoanjuridic,determinatcurespectarearegulilorstabilitenlegislaiaprivindimpozitulpe venitul microntreprinderilor. Se preia suma nscris n col.5, la rndul corespunztor contribuabilului,dintabeluldelacapitolulVdinDeclaraiaanualdevenitpentruasocierile frpersonalitatejuridicientitisupuseregimuluitranspareneifiscale. rd.2.Cheltuielideductibilesenscriesumareprezentndcontribuiilesocialeobligatorii pltitedeasociaiipersoanefizice. rd.3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut i contribuiilesocialeobligatoriipltite,respectivdintresumanscrislard.1isumanscrisla rd.2. rd.3.1.Venitnetaferentactivitilorcuregimdereinerelasurssepreiasumadela rd.3. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie suma reprezentnd pierderea realizat de persoana fizic dintro asociere cu o persoan juridic romn, determinat cu respectarea regulilor stabilite n legislaia privind impozitul pe venitul microntreprinderilor.Sepreiasumanscrisncol.6,larndulcorespunztorcontribuabilului, dintabeluldelacapitolulVdinDeclaraiaanualdevenitpentruasocierilefrpersonalitate juridicientitisupuseregimuluitranspareneifiscale. 2.VENITURIDINCEDAREAFOLOSINEIBUNURILOR Declaraia se completeaz pe baza contractului ncheiat ntre pri de ctre contribuabilii care determin venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelordinevidenacontabildepersoanelefizicecareauoptatpentrudeterminareavenitului netnsistemreal. rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd chiria/arenda prevzut n contractul ncheiat ntre pri pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plii acesteia, majoratcuvaloareacheltuielilorcecad,conformdispoziiilorlegale,nsarcinaproprietarului, uzufructuaruluisauaaltuideintorlegal,dacsuntefectuatedecealaltpartecontractant. nvenitulbrutseincludieventualeledaunepltitepotrivitunorclauzecontractuale,n cazulrezilieriicontractelornaintedetermen. Reprezint venit brut i valoarea investiiilor la bunurile mobile i imobile ale proprietarului,uzufructuaruluisaualealtuideintorlegal,carefacobiectulunorcontractede cedare a folosinei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat i care sunt efectuate de cealaltpartecontractant. nsituaiancarechiria/arendareprezintechivalentulnleialuneivalute,venitulbrut anual se determin pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieei valutarecomunicatdeBancaNaionalaRomniei,dinultimaziafiecreiluni,corespunztor lunilordinperioadadeimpunere. nsituaiancarearendaseachitnnatur,evaluareanleiaacesteiasefacepebaza preurilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrileicompletrileulterioare.

ncazulcontribuabililorcareauoptatpentrudeterminareavenituluinetnsistemreal senscrietotalitateaveniturilorncasatecaurmareacedriifolosineibunului,pebazadatelor dinevidenacontabil. rd.2.Cheltuielideductibilesenscrie,dupcaz: sumareprezentndcheltuieliledeductibileefectuatenvederearealizriivenitului,cu condiiasfieefectuateninteresuldirectalactivitii,scorespundunorcheltuieliefective, sfiejustificatecudocumenteisfiecuprinsencheltuielileexerciiuluifinanciaralanuluin cursul cruia au fost pltite, n cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venituluinetnsistemreal,pebazadatelordinevidenacontabilnpartidsimpl; sumarezultatprinaplicareauneicoteforfetaredecheltuielide25%lavenitulbrut (rd.1),reprezentndcheltuielideductibileaferentevenitului,ncazulcontribuabililor caredeterminvenitulnetpebazacotelorforfetaredecheltuieli. rd.3.Venitnetanualsenscriesumareprezentnddiferenadintrevenitulbrut(rd.1) icheltuielileaferentedeductibile(rd.2). Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierderea net anual se nscrie suma reprezentnd diferenadintrecheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1). Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut. Se completeaz numai de ctre contribuabilii care determin venitul net/pierderea fiscalnsistemrealicarenanulderaportareaunregistratpierderi. 3.VENITURIDINACTIVITIAGRICOLEPENTRUCAREVENITULNETSEDETERMINN SISTEMREAL,PEBAZADATELORDINCONTABILITATEANPARTIDSIMPL a)ACTIVITATEDESFURATNMODINDIVIDUAL Secompleteazpebazadatelordinevidenacontabil. rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentulnleialveniturilornnaturncasatenanulderaportare,attdinactivitateade baz,ctidinactivitiadiacente. rd.2. Cheltuieli deductibile se nscrie suma reprezentnd cheltuielile efectuate n vederea realizrii venitului, cu condiia s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli efective, s fie justificate cu documente i s fie cuprinse n cheltuielileexerciiuluifinanciaralanuluincursulcruiaaufostpltite. rd.3.Venitnetanualsenscriesumareprezentnddiferenadintrevenitulbrut(rd.1) icheltuielileaferentedeductibile(rd.2). Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie suma reprezentnd diferenadintrecheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1). Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut. b)ACTIVITATEDESFURATNTROFORMDEASOCIEREntrepersoanefizice,care nudnatereuneipersoanejuridice,secompleteaz: rd.3. Venit net anual se preia suma nscris n col.5, la rndul corespunztor contribuabilului,dintabeluldelacapitolulVdinDeclaraiaanualdevenitpentruasocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale, reprezentnd venitul net din asociere, realizat n anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit i distribuitasociatului,conformcontractuluideasociere. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se preia suma nscris n col.6, la rndulcorespunztorcontribuabilului,dintabelulprevzutlacapitolulVdinDeclaraiaanual devenitpentruasocierilefrpersonalitatejuridicientitisupuseregimuluitransparenei fiscale, reprezentnd pierderea fiscal din asociere realizat n anul fiscal de raportare i distribuitasociatului,conformcontractuluideasociere.

4. CTIGURI/PIERDERI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE, ALTELE DECT PRILESOCIALEIVALORILEMOBILIARENCAZULSOCIETILORNCHISE Se completeaz pe baza documentelor justificative, eliberate de intermediari/societile de administrare a investiiilor sau ali pltitori de venit, privind tranzaciile efectuate cu titluri de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazulsocietilornchise. rd.4. Ctig net anual se nscrie ctigul net anual reprezentnd diferena dintre ctigurileipierderilenregistratecaurmareatranzacionriititlurilordevaloare,alteledect prilesocialeivalorilemobiliarencazulsocietilornchise. Secompleteaznumainsituaiancarectigurilesuntmaimaridectpierderile. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie pierderea net anual reprezentnd diferena dintre pierderile i ctigurile nregistrate ca urmare a tranzacionrii titlurilordevaloare,alteledectprilesocialeivalorilemobiliarencazulsocietilornchise. Secompleteaznumainsituaiancarepierderilesuntmaimaridectctigurile. 5.CTIGURI/PIERDERIDINOPERAIUNIDEVNZARECUMPRAREDEVALUTLA TERMEN, PE BAZ DE CONTRACT, PRECUM I ORICE ALTE OPERAIUNI SIMILARE, ALTELE DECT CELE CU INSTRUMENTE FINANCIARE TRANZACIONATE PE PIEE AUTORIZATE I SUPRAVEGHEATEDECOMISIANAIONALAVALORILORMOBILIARE Secompleteazdecontribuabiliicare,nanulderaportare,aurealizatctiguri/pierderi din operaiuni de vnzare cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare i au obligaia stabiliriictiguluinetanual/pierderiineteanuale,potrivitlegii. Se completeaz pe baza documentelor justificative, eliberate de pltitorii de venit, privindtranzaciileefectuate. rd.4. Ctig net anual se nscrie ctigul net anual reprezentnd diferena dintre ctigurile i pierderile nregistrate n cursul anului de raportare, din operaiuni de vnzare cumpraredevalutlatermen,pebazdecontract,precumioricealteoperaiunisimilare, alteledectcelecuinstrumentefinanciaretranzacionatepepieeautorizateisupravegheate deComisiaNaionalaValorilorMobiliare. Secompleteaznumainsituaiancarectigurilesuntmaimaridectpierderile. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie pierderea net anual reprezentnddiferenadintrepierderileictigurilenregistratencursulanuluideraportare, din operaiuni de vnzare cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe pieeautorizateisupravegheatedeComisiaNaionalaValorilorMobiliare. Secompleteaznumainsituaiancarepierderilesuntmaimaridectctigurile. La declaraie se anexeaz documente justificative, eliberate de pltitorii de venit, privindtranzaciileefectuatedincaresrezultectigulnet/pierdereanetdeclarat/declarat, precumiimpozitulcalculatireinutcaplatanticipatpentruanulfiscalderaportare. III. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITULNET/CTIGULNETANUALIMPOZABIL Se completeaz de ctre contribuabilii care au efectuat, n cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii i solicit restituirea acestorai/saucareopteazpentruvirareauneisumereprezentndpnla2%dinimpozitul datorat pevenitulnetanualimpozabil/ctigulnetanual/ctigulnetanualimpozabilpentru susinerea entitilor nonprofit care se nfiineaz i funcioneaz n condiiile legii sau unitilordecult,potrivitart.84alin.(2)ialin.(3)dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cu modificrileicompletrileulterioare.

Contribuabilii care i exprim aceast opiune pot solicita direcionarea acestei sume ctreosingurentitatenonprofitsauunitatedecult. Not: Contribuabilii care au realizat venituri din activiti independente/activiti agricole,impuipebazdenormdeveniti/saudincedareafolosineibunurilor,carenuau obligaia depunerii declaraiei, au efectuat, n cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli cu burseprivateisolicitrestituireaacestorai/sauopteazpentruvirareauneisumencontul unei entiti nonprofit sau unei uniti de cult, completeaz prezenta seciune din formular, potrivitinstruciunilordemaijos. 1.Bursaprivat:csuasebifeazdectrecontribuabiliicareauefectuatcheltuielin cursulanuluideraportarecuburseprivateisolicitrestituireaacestora. Contract nr./data se nscriu numrul i data contractului privind acordarea bursei private. Suma pltit se nscrie suma pltit de contribuabil n cursul anului de raportare pentrubursaprivat. Documente de plat nr./data se nscriu numrul i data documentelor care atest plataburseiprivate. Contractul privind acordarea bursei private i documentele ce atest plata bursei se prezint n original i n copie, organul fiscal pstrnd copiile acestora dup ce verific conformitateacuoriginalul.ncazulncaredeclaraiasetransmiteprinpot,documentelede maisusseanexeazncopie. 2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult csua se bifeaz de ctre contribuabiliicaresolicitvirareauneisumedepnla2%dinimpozituldatoratpevenitulnet anualimpozabil/ctigulnetanual/ctigulnetanualimpozabilpentrususinereauneientiti nonprofit sau uniti de cult, conform art.84 alin.(2) i alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare. Denumireentitatenonprofit/unitatedecultsenscriedenumireacompletaentitii nonprofit/unitiidecult. Cod de identificare fiscal a entitii nonprofit/unitii de cult se nscrie codul de identificarefiscalaentitiinonprofit/unitiidecultpentrucaresesolicitvirareasumei. Cont bancar (IBAN) se completeaz codul IBAN al contului bancar al entitii nonprofit/unitiidecult. Suma secompleteazcusumasolicitatdecontribuabilafiviratncontulentitii nonprofit/unitiidecult. nsituaiancarecontribuabilulnucunoatesumacarepoatefivirat,nuvacompleta rubricaSuma,cazncareorganulfiscalvacalculaivavirasumaadmis,conformlegii. Dac suma solicitat a se vira ctre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulat cu suma pltit pentru bursa privat depete plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul netanualimpozabil/ctigulnetanual/ctigulnetanualimpozabil,atuncisumatotalluatn calcul este limitat la nivelul acestui plafon, avnd prioritate cheltuielile efectuate n cursul anuluideraportarecubursaprivat. IV.DATEDEIDENTIFICAREAMPUTERNICITULUI Se completeaz numai n cazul n care obligaiile de declarare a veniturilor se ndeplinescdectremputernicituldesemnatdecontribuabil,potrivitdispoziiilorOrdonanei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrileulterioare,cudateledeidentificareamputernicitului. Adresasenscrieadresadomiciliuluifiscal. Coddeidentificarefiscalsenscriecoduldeidentificarefiscalamputernicitului.