Sunteți pe pagina 1din 116

MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORILOCUINEI

NORMATIV PRIVIND PROIECTAREADEDISPENSARESIPOLICLINICIPE BAZAEXIGENTELORDEPERFORMANTA INDICATIVNP02197

ELABORATDE: S.C.SPITALPROIECTS.A. BUCURETI DIRECTOR:ING.SERBANBOROIANU SEFPROIECT:ARH.VIRGILGRIGORE PROIECTANI:ING.MARIANAMINCIUNESCU ING MIHAELASERBU ING.VICTORIACASANDROIU ING.OVIDIUGRAD AVIZATDE DIRECIACOORDONARE,CERCETARETIINIFICASIREGLEMENTARI TEHNICEPENTRUCONSTRUCIIM.L.P.A.T. DIRECTOR:ING.OCTAVIANMANOIU RESPONSABILTEMAARH.DOROTEIACOCHECI TABLADEMATERIIGENERALA I. Generaliti II.Cadrullegislativprivindproiectarea,realizareasiexploatarea construciilorpentrudispensaresipoliclinici III.Condiiifuncionalesitehnologicepentruproiectareaconstruciilorsi instalaiilor IV.Criteriifuncionalurbanisticeprivindamplasareacldirilorpentrudispensaresipoliclinici V.Cerineprivindproiectareacldirilorpentrudispensaresipoliclinici conformLegii10/1995

ANEXEGENERALE Schemefuncionalesideorganizareaspatiilor MINISTERULDEINTERNE CORPULPOMPIERILORMILITARI INSPECTORATULGENERAL AVIZ Nr.33498din14.04.1997

La cererea S.C. SPITAL PROIECT S.A. nregistrat la nr. 298 din 26.03.1997, potrivit atribuiilor stabilite prin Legea nr. 121/1996 i a prevederilor art. 3 din Decretul nr. 290/1977, INSPECTORATUL GENERAL AL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI avizeaz favorabil "Normativul privind proiectarea dispensarelor i policlinicilor pe baza exigenelor de performan" AvizareasafcutnbazalucrriielaboratedectreS.C.SPITALPROIECTS.A.Centrul de Proiectare pentru Construcii SocialCulturale de Sntate, i a avizului Consiliului Tehnico tiinific al MLPAT nr. 124 din 27.01.1997, n care sunt incluse observaiile i propunerile specialitilornotri. COMANDANTULCORPULUIPOMPIERILORMILITARI Generaldedivizie, ing.IONELCRCIUN TABLADEMATERII

I. GENERALITI 1.1.Obiect 1.2 Domeniudeaplicaresicondiiideutilizare IICADRULLEGISLATIVPRIVINDPROIECTAREA,REALIZAREASIEXPLOATAREA CONSTRUCIILORPENTRUDISPENSARESIPOLICLINICI II. Cadrulgeneral Iniierea,autorizareasiproiectarealucrrilor 11.2.Execuialucrrilordeconstruciisiinstalaii 11.3.Exploatareaconstruciilorpentrudispensaresipoliclinici ANEXA II.a.Listaavizelorsiacordurilorcetrebuieobinuteinfazeledeproiectare ANEXA II.b.Documentetehniceconexe III.CONDIIIFUNCIONALESITEHNOLOGICEPENTRUPROIECTAREA CONSTRUCIILORSIINSTALAIILOR III.1 Dategenerale,tipuridedispensaresipoliclinici III.2Organizareafuncionalagenerala III.3Echipareacuinstalaiiacldirilor III.3.1.Instalaiiinterioaredeapasicanalizare III.3.2.Instalaiidealimentarecuapasicanalizare III.3.3.Instalaiielectrice. III.3.4.Instalaiideventilaresitratareaaerului III.3.5.Instalaiitermice III.3.6.Instalaiidegazenaturale

III.3.7.Instalaiifrigorifice III.3.8.Instalaiidecolectareasitratareadeeurilorsolide IV.CRITERIIPRIVINDAMPLASAREACLDIRILORPENTRUDISPENSARESI POLICLINICI IV.1 Dimensionareasiformaterenuluideamplasament IV.2.Condiiilegeofizicealeterenului IV.3.Condiiidemicroclimat IV.4.Amplasareaincadrullocalitii IV.5.Principiideorganizareurbanisticaaamplasamentului V.CERINEPRIVINDPROIECTAREACLDIRILORPENTRUDISPENSARESI POLICLINICICONFORMLEGII10/1995 V.l.Rezistentasistabilitate ANEXA V.l.Documentetehniceconexe V.2.Siguranainexploatare ANEXAV.2.Documentetehniceconexe V.3.Siguranalafoc ANEXAV.3.Documentetehniceconexe V.4.Igiena,sntateaoamenilor,refacereasiproteciamediului V.4.1.Igienamediuluiinterior V.4.La.Mediulhigrotermic ANEXAV.4.1.a.Documentetehniceconexe V.4.1.b.Igienaaerului ANEXAV.4.1.bDocumentetehniceconexe V.4.I.C. Igienafinisajelor V.4.1.d.Igienavizuala ANEXAV.4.1.d V.4.1.e.Igienaauditiva V.4.2.Igienaapei ANEXAV.4.2.Documentetehniceconexe V.4.3.Igienaevacuriireziduurilorlichide ANEXAV.4.3.Documentetehniceconexe V.4.4.Igienaevacuriireziduurilorsolide V.4.5.Refacereasiproteciamediului ANEXAV.4.5.Documentetehniceconexe V5.Izolareatermica,hidrofugasieconomiadeenergie ANEXAV.5.Documentetehniceconexe V.6.Proteciaimpotrivazgomotului ANEXAV.6.Documentetehniceconexe ANEXEGENERALE Schemefuncionalesideorganizareaspatiilor NORMATIVPRIVINDPROIECTAREADE DISPENSARESIPOLICLINICIPEBAZA EXIGENTELORDEPERFORMANTA INDICATIV NP02197

I.GENERALITI l.l.OBIECT 1.1.1Prezentulnormativstabileteprincipiiledeconcepieprivindproiectareacldirilorpentru dispensare si policlinici inclusiv a incintelor si terenurilor aferente (cap. II si IV) precum si parametriicedefinescexigenteleutilizatorilorinconformitatecuprevederileLegii10/1995/cap. V) 1.1.2.Prezentulnormativurmreterealizareaunuiindrumatorfuncionaldeproiectareacldirilor pentrudispensaresipoliclinicicuprinzndosintezaaproblematiciiacestorconstrucii,respectiv tehnologiesiechipare,moddeexploataresimeninereinfunciunelaparametriiadecvai. 1.1.3.Prin prezentul normativ se stabilesc condiiile admisibile de calitate ce trebuie realizate si meninutelaaceeaiparametripentreagaduratadeexploatareacldiriiavnddestinaiainiiala. 1.2 DOMENIUDEAPLICARESICONDIIIDEUTILIZARE 1.2.1Prevederile prezentului normativ se vor aplica la proiectarea cldirilor noi si extinderilor pentrudispensaresipoliclinicisiarecaracterderecomandarepentrumodernizarea,consolidarea saureparareacldirilorexistente. 1.2.2Prevederileprezentuluinormativsevorutilizadectre: organismele de administraie teritoriale precum si persoane fizice sau juridice care iniiazinvestiiiindomeniulocrotiriisntii. verificatorideproiectesiexperiautorizaiinconformitatecuLegea10/1995. elaboratorii studiilor de fundamentare ale planurilor de amenajare a teritoriului, ale Planurilor Urbanistice Generale si Zonale (PUG si PUZ), ale regulamentelor de Urbanism generalesilocalereferitorlaspecificulfuncionalsicondiiiledeamplasare(cap.IV si V) 1.2.3 Prin prezentul normativ sunt reglementate condiiile de calitate admisibile(cap.V)corespunztoarecategorieideimportanta"C".' Elaboratde: S.C.SPITALPROIECTSA. BUCURETI CENTRULDEPROIECTARE PENTRU CONSTRUCIISOCIAL CULTURALEDESNTATE Aprobatde: MINISTRULLUCRRILORPUBLICE SI AMENAJAREATERITORIULUIcu ordinul nr.115/N/L09.I997

Sepotadoptasialte valori aleparametrilorcorespunztoriexigentelorutilizatorilor,darin niciuncazinferioarecelorprevzuteinprezentulnormativ. 1.2.4.Laproiectareacldirilorpentrudispensaresipoliclinicisevorrespecta,pelangaprevederile prezentuluinormativ,toatereglementriletehnicespecificedomeniuluiinvigoarelaaceadata. IICADRULLEGISLATIVPRIVINDPROIECTAREA, REALIZAREASIEXPLOATAREACONSTRUCIILORPENTRU DISPENSARESIPOLICLINICI II.1.CADRULGENERAL II.1.1Construciilepentrudispensaresipoliclinicisuntunitideutilitatepublicaprestatoarede serviciimedicaleprivindasigurareasntiipopulaieiarondateinregimambulatoriu, componentealereeleideasistentamedicalateritoriala. II.1.2 Organizarea dispensarelor si policlinicilor (capacitate, profil medical, servicii componente), indiferentdenaturafondurilordefinanaresauformadeproprietate,sefaceinconformitate

cu prevederile legale privind organizarea reelei teritoriale sau cu Ordine ale Ministerului Sntii,emiseintemeiulprerogativelorsale. II.1.3Realizareaconstruciilorpentrudispensaresipoliclinicisefaceprin finanaredin: fonduripublice(delabugetuldestat,bugetelelocale,fondurispecialeconstituiteprinlege inafaraacestorbugete) creditegarantatesaucontractatedestat fonduriprivate(persoanefizicesaujuridice) fondurimixte(publicesiprivate) Construciilerealizateintegralsauparialdinfonduripublicesi/saucreditegarantatedestat, urmeaz regimul investiiilor publice conform Ordonanei Guvernului tir. 12/1993 si se supun reglementarilordinLegeaFinanelorPublice72/1996privindaprobareainvestiiilor. II.1.4. Executarea construciilor de dispensare si policlinici se autorizeaz de ctre administraialocalaintemeiulLegii50/1991indiferentdenaturafondurilordefinanare. II1.5.Realizareasiexploatareaconstruciilorpentrudispensaresipoliclinicise va face in conformitatecuprevederileLegii10/1995privindcalitateainconstrucii. II 1.6 Amplasarea dispensarelor si policlinicilor se poate face pe terenuri aparinnd domeniului public,domeniuluiprivatalstatului,terenuriproprietateprivataapersoanelorfizicesaujuridice,cu respectareaprevederilor legalecereglementeaz utilizarea,transferarea, vnzarea,expropriereasau concesionareaacestora(Legea80/1994Legea33/1994Legea18/1990). II.1.7.Proiectareaconstruciilorpentrudispensaresipoliclinicifinanateintegralsauincompletare delabugetuldestat,bugetelelocale,dinfondurispecialconstituiteprinlegeinafaraacestorbugete, din credite externe garantate sau contractate de stat se adjudeca prin licitaie publica in condiiile st abilit e de Ord. Guv. 12/1993, HG nr. 727/1993 ordinul comun al M.F. si M.L.P.A.T. nr. 1 743/69/N/1996. II.2. INIIEREA,AUTORIZARESI PROIECTAREALUCRRILOR

II.2.1.Operaiunisistudiipreliminareiniieriiinvestiiilor II.2.1.1Fundamentareanecesitaiirealizriideconstruciinoipentrudispensaresipolicliniciseva face de ctre organele administraiei locale impreuna cu Direciile Sanitare Judeene pe baza studiilor si analizelor situaiei existente in teritoriu si a cerinelor in domeniu pe termene de perspectivamediisilungi. 11.2.1.2. Obiectivelenoidedispensaresipoliclinicisevorcuprindeinplanurileurbanisticegenerale si de zona (PUG si PUZ) elaborate pentru localitile aferente rezervanduse amplasamentele ce intrunesccondiiile favorabiledencadrareurbana,construibilitate,sigurana inexploatere,igiena siproteciesanitara(conformcerinelordelacap.IV). Vor fi luate in considerare reglementrile urbanistice generale si locale pentru protecia viitoarelorconstruciidesntateprivindvecintileadmisealeacestora,regimulconstruit,arterele decirculaiesitransportincomun,dotriletehnicoedilitareobligatoriietc. 11.2.1.3.Determinarea sau certificarea terenurilor poteniale pentru amplasarea dispensarelor si policlinicilortrebuiesaaiblabazastudii geotehnice,topometricesideincadrareinmediulnatural II.2.1.4.Pentrudeterminareaprofiluluisicapacitiidispensarelorsipoliclinicilor,investitorulva iniiaanalizesistudiiprealabileimpreunacuspecialitiiindomeniulasistenteisanitareutilizatela ntocmireatemeicadruaviitoareiinvestiii. II.2.2Iniiereainvestiiei II.2.2.1.Iniierea investiiilor finanatedin fondurilepublice,definite ca la cap.II.1.3.sefacepe baza"StudiuluidePrefezabilitate"caredetermina,pebazadatelordintemacadrusiacondiiilorde amplasare,parametriinoiiunitisanitaresianume: temadeproiectarepropriuzisacecuprindecaracteristicilespaialesifuncionale volumulcheltuielilorestimatepentrurealizareaobiectivului"StudiuldePrefezabilitate"se intocmeste in conformitate cu coninutul cadru precizat in Ordinul comun MLPATMF nr.

1743/69/N/1996, prin grija ordonatorului de credite (investitor) in colaborare cu o unitate de consultantasi/sauproiectarespecializata indomeniu.Studiuldeprefezabilitateseaprobadectre ordonatoruldecredite. II 2.2.2. Pentru investiiile realizate integral din fonduri private nu este impus elaborarea unui "Studiu de prefezabilitate". Investitorul va obine insa avizul Ministerului Sntii sau al organismelorcompetentedinsubordineaacestuiareferitorlaprincipaleledatedetema. II.2.2.3. Concomitent investitorul intreprinde demersurile necesare stabilirii statutului terenului de amplasare (concesionare, transfer, cumprare, expropriere) daca acesta nu se gsete in proprietateainvestitorului. II. 2.2.4. Pentru alte terenuri dect cele rezervate prin PUG si PUZ construirii de dispensaresipoliclinici,lainiiativainvestitoruluisauaadministraieilocalesevorintocmiplanuri urbanisticededetaliu(PUD)princaresevorevideniacaracteristiciledeamplasaresimilarPUGsi PUZ. II.2.2.5. In toate situaiile, pentru amplasarea noilor investiii se va obine ' "certificatul de urbanism"documentulemisdeautoritateaadministraieipublicelocale. Prin"certificatuldeurbanism"sestabilescpelangaregimuljuridic,economicsideutilizare aterenului,condiiiletehnicedeutilizareaacestuiaprecumsiavizeletehnicenecesareeliberatede autoritileresponsabileindomeniu. In cazul existentei mai multor terenuri de amplasare se poate iniia un studiu de amplasament,obtinandusecertificatedeurbanismpentrutoateterenurileanalizate. II.2.3.Proiectareaconstruciilorpentrudispensaresipoliclinici II. 2.3.1 Alegerea corecta a proiectantului se face fie prin procedura cererii de oferta de pre in condiiilestabilitedeOrd.Guv.nr.10/1993,fiepebazauneilicitaiipubliceincondiiileOrd.Guv. nr.12/1993si15/1993. II.2.3.2 Pebazatemeideproiectareaprobataodat custudiuldeprefezabilitate,precum sirecomandrilordincertificatuldeurbanismsidin avizeletehnice,proiectantuldesemnatntocmete"studiuldefezabilitate". In cadrul acestuia se elaboreaz tema de tehnologie medicala, se definitiveaz concepia spaiala,funcionalasiplasticarhitecturala,planulgeneraldeorganizareaincintei,soluiiletehnice pentru lucrri de construcii si instalaii, principalele echipamente si dotri, se estimeaz costurile investiiei. II.2.3.3. Pentru investiiile publice "Studiul de fezabilitate" se aproba conform Legii nr. 72/1996 a finanelor publice, de ctre guvern sau ordonatorii principali de credite, in funcie de valoareainvestiieisi competenteideaprobare. Elaborarea urmtoarelor faze de proiectare se face numai dup aprobarea "Studiului de fezabilitate". II.2.3.4. "Proiectul Tehnic" este urmtoarea faza de proiectare ce se elaboreazdeacelaiproiectantcareaintocmit"studiuldefezabilitate". Pentruinvestiiilepublice"proiectultehnic"seaprobadeinvestitor(ordonatoruldecredite) pentruncadrareainindicatoriitehnicocconomiciaprobaila"studiuldefezabilitate" "Proiectul tehnic" va cuprinde si documentaiile necesare pentru licitaia de adjudecare a execuieilucrrilorconformprecizrilordinordinulcomunMFsiMLPATnr.1743/69/N/1996. 11.2.3.5."Proiectultehnicsesupune verificrii inceeacepriveterespectareacerinelordecalitate conf.Legii10/1995dectreverificatoriatestaiconformH.G.nr.925/1995. 11.2.3.6.Oparteaproiectuluitehnicverificatinsotitdeavizeletehnicesolicitateprincertificatulde urbanism constituie documentaia pe baza creia autoritatea administraiei publice emite "Autorizaiadeconstruire"faradecarenusepoateincepeexecuiaobiectivului. II.2.3.7."Detaliiledeexecuie",caultima fazadeproiectarese intocmescdela caz lacazctre proiectant sau de ctre executantul lucrrii cu respectarea procedurilor din caietele de sarcini si proiectultehnic. Elaborareadetaliilorde execuiesepoateface inaintede inceperea lucrrilorpe antiersau peparcursulexecuieiacestora.

II.3.EXECUIALUCRRILORDECONSTRUCIISIINSTALAII 11.3.1.Execuia lucrrilor investiiilor publice se adjudeca pe baza de licit aie publica in condiiile stabilite de Ord. Guv. nr. 12/1993 si 15/1993 potrivitregulamentuluiaprobatprinHot.Guv.nr.592/1993. Proiectultehnic,verificatsiaprobat,mpreunacuanexelesale(caietedesarcinisi listecucantitidelucrri)suntpartecomponentaadocumentaieidelicitaiesiservescla intocmireaofertelordectrecontractani, iardupadjudecare la intocmirea contractelor deexecuiealeobiectivuluideinvestiie. 11.3.2. Verificarea calitii execuiei lucrrilor de construcii si instalaii pe fazesicategoriidelucrriesteobligatoriesiseefectueazde: investitor, prin ageni de consultanta si diriginti atestai conform H.G.925/1995. proiectant prin specialitii sai in baza programului de execuie pe faze si la solicitareaexpresaabeneficiaruluisauexecutantului. executant prin personal tehnic propriu sau responsabili tehnici atestai conform H.G.925/1995. organeleInspecieideStatinConstrucii. 11.3.3Recepia lucrrilordeconstrucii si instalaiiconstituieproceduradecertificarea realizriilucrrilordeexecuieinconformitatecudocumentaiatehnicadeexecuie. Recepiaconstruciilorseefectueazdectreinvestitorinprezentaproiectantului si a executantului in doua faze: la terminarea lucrrilor de execuie si la expirarea perioadeidegaranieincondiiileHG273/1994. II.4.EXPLOATAREACONSTRUCIILORPENTRUDISPENSARE SIPOLICLINICI II.4.1.Urmrireainexploatareaconstruciilorseefectueazpetoataduratalordeexistenta.

Proiectantulelaboreaz instruciunitehnicede exploataresiurmrire intimpacomportrii construciilor,instalaiilorsiechipamentelorpentrumeninereaparametrilordecalitateaacestora. 11.4.2.Utilizatorul construciilor are obligativitatea de a respecta programul de exploatare si de a efectua la timp lucrrile de ntreinere si reparaii necesare. 11.4.3.Interveniile la construcii pe durata lor de exploatare pentru reamcnajari, reorganizri de spatii sau fluxuri medicale, reechipari cu aparatura medicala sau echipamente, extinderi, se vor face pe baza unui proiect avizat de proiectantul iniial al obiectivului sau a unui proiect fundamentatinurmauneiexpertizetehnice(conf.HG925/1995) II.4.4Carteatehnicaaconstrucieisevapstrapetoataduratadeexistentaaacestora,beneficiarul avndobligaiadeaocompletacutoatedocumenteletehnicereferitoareladefeciuni,expertizari, reparaii,intervenii,modernizrietc,executatepeparcurs. 11.4.5.Reamenajarile, modernizrile, refunctionalizarile si extinderile cldirilor existente efectuate dinfondurilepublice,vorurmaaceleaidemersurilegaledeiniiere,avizareaprobare,proiectaresi execuiecasipentruoconstrucienoua. 11.4.6.Ladezafectarea,demontareasaudemolareaconstruciilordedispensare sipoliclinici se vor respectaprevederileLegiinr.10/1995privind"postutilizareaconstruciilor" Demolarea construciilor se autorizeaz de ctre administraia publica locala conform procedurilorLegiinr.50/1991(autorizaiadedesfiinare). ANEXAIIa LISTAAVIZELORSIACORDURILORCETREBUIEOBINUTEINFAZELEDE PROIECTARE AinfazaPlanuluiUrbanisticdeDetaliu(PUD) avizedeprincipiudinparteaadministratorilorreelelorpubliceprivindasigurareacuutiliti anouluiobiectiv(alimentarecuapa,canalizare,alimentarecuenergietermica,electrica,telefonie, gazenaturaleetc.)precumsimodulderacordarelareeleleexistenteinzona avizedeprincipiudinparteaadministratorilordomeniuluipublic,drumurilorpublice,reele detransportpublicetc,dupcaz. avizul comisiilor de specialitate pentru amplasamente situate in zone protejate (istorice, urbanisticeetc),dupcaz. alteavizesolicitatedeautoritateacareaprobaPUD. B.in fazaStudiudePrefezabilitatesiStudiudeFezabilitate(pentruinvestiiipublice)sau fazadestudiipreliminare(pentruinvestiiiprivate): certificatuldeurbanism avizulDirecieiSanitarelocalesaualMinisteruluiSntii avizeletehniceprivindasigurareautilitilor(dacaterenulafostprevzutprinPUZsinus amai elaboratPUD) avizulInspectoratuluidePolitieSanitarasiMedicinaPreventiva(IPSMP) avizulautoritiilocaledeproteciamediului avizulautoritiilocalepentruprotecialaincendiu alte avize solicitate prin certificatul de urbanism sau ale organelor de avizareaprobare a investiiilorpublice C.infazade"ProiectTehnic":

avizulcomisieiteritorialeprivindprotecialaradiaii avizulautoritiilocalepentruaprareacivila. avizulinspecieiteritorialedeprevenireaincendiilor. ANEXAIl.b. DOCUMENTETEHNICECONEXE Legi: Legea3/1978privindasigurareasntiipopulaiei Legea72/1996legeafinanelorpublice Legea18/1991legeafonduluifunciar Legea50/1991rep.1996privindautorizareaexecutriiconstruciilorrepublicatacu modificri ulterioare, Legea33/1994privindexpropriereapentruutilitatepublica Hotrriguvernamentale: HG51/1992 privindmasurideimbunatatireaactivitiidepreveniresi stingereaincendiilor HG112/1993 privind componenta, organizarea si funcionarea Consiliului Interministerial de avizarealucrrilorpublice. HG592/1993 Regulamentulprivindproceduriledeorganizarea licitaiilor,prezentarea ofertelorsiadjudecareainvestiiilorpublice. HG727/1993 Regulamentulprivindproceduriledeorganizarea licitaiilor, prezentareaofertelorsiadjudecareaproiectriiinvestiiilorpublice HG925/1995Regulamentuldeverificaresiexpertizaretehnicadecalitateaproiectelor,aexecuiei lucrrilorsiaconstruciilor. H.G. 525/1996 Regulamentulgeneraldeurbanism. Ordonaneguvernamentale: OG12/1993privindachiziionareadebunurisiinvestiiipublice. Ordineministeriale: Ordin 91/1991 pentru aprobarea formularelor," a procedurii de autorizare si a coninutului documentaiilorprevzutedeLegea50/1991 Ordin170/1993indrumariprivindproceduradeemitere,aacorduluidemediu Ordin 1743/69/N/1996continut cadru al proiectelor pe faze de proiectare, al documentelor de licitaie,alofertelorsicontractelorpentruexecuiainvestiiilorpublice. OrdinMF4518496Normemetodologiceprivindorganizareasi desfurarealicitaiilor pentruachiziiilepublicedebunurisiservicii. Ordin 462/1993 MAPPM privind condiiile tehnice de protecie a atmosferei si "Norme metodologiceprivinddeterminareaemisiilordepoluaniatmosfericiprodusedesursestaionare". III. CONDIII FUNCIONALE SI TEHNOLOGICE PENTRU PROIECTAREA CONSTRUCIILORSIINSTALAIILOR III.l DATEGENERALE,TIPURIDEDISPENSARESIPOLICLINICI

111.1.1 Organizarea reelei imitailor sanitare de baza in teritoriu se face in conformitatecuLegea3/1978privindasigurareasntiipopulaiei. Dispensarele medicale si policlinice sunt uniti sanitare teritoriale ce asigura asistenta

medicalapreventivasicurativainsistemambulatoriupentrubolnaviicesepotdeplasa. 111.1.2Dupmoduldeorganizare,capacitatesizonaarondatasedistingurmtoareletipuride dispensare: dispensarulmedical dispensarulpoliclinic(genericnumitpoliclinica) II 1.1.2.1 Dispensarul medical este unitatea de baza care se organizeaz in comune, orae, municipii, intreprinderi si instituii cu scopul aplicrii masurilor profilactice si curative populaiei arondate. In cadrul dispensarului medical funcioneaz cabinete de consultaii si tratamente de medicinageneralapentruadulisicopii,radiologie,si/saualtefunciunimedicale. III.1.2.2.Dispensarulpoliclinicseorganizeazinoraesimunicipiisiestedimensionatinraportcu populaiaarondatasiteritoriulstabilitprinorganizareasanitaralocala. Dispensarul policlinic ca serviciu medical teritorial conform legislaiei in vigoare (Legea 3/1978)sesubordoneazspitaluluiteritorial sipoatefi: dispensarpoliclinicindependentdispensarpolicliniccuplatcuspitalul Dispensarulpoliclinicasiguraattasistentademedicinageneralacatsipeceadespecialitate pentruadulisicopii. III.2ORGANIZAREAFUNCIONALAGENERALA 111.2.1 Dimensionare Capacitatea si profilul dispensarului medical sau policlinic se stabilesc dup teritoriul si populaiaarondataconsideranduseinmedie7,5consultaiipeansilocuitorlaunnumrde280zile lucratoare. Tinandseamadefaptulcauncabinetdespecialitateacordaunnumrde2030consultaiipe turade6orenormate,sepoatestabilinumrultotaldeconsultaiipeturaceasiguraserviciilepentru oanumitastructuramedicala. In cadrul temei program (datelor de tema) se stabilete numrulde cabinete si numrul de turedelucrupentrufiecarespecialitatesaupeintregdispensarulmedicalsaupoliclinic. Aferente acestora se detcmina numrul si tipul anexelor necesare (sli de tratamente, investigaii,laboratoare,administraiectc.) Capacitatea nominala a dispensarului sau policlinicii este data de numrul maxim de consultaiiacordatepezi. Exemplu: capacitimici100300consultatii/zi(dispensarerurale,oreneti,de intrcprindere) capacitimedii400600consultatii/zi(dispensareoreneti,municipale) capacitimari12001500consultatii/zi(dispensarepolicliniceteritoriale) 111.2.2Organizareafuncionala 111.2.2.1 Principalelecategoriideutilizatorisunt: a)pacienii ambulatori spitalizaiincadrul staionarelor b)personalulmedical(medici,asisteni) c)personalparamedical(tehnic,gospodresc,administrativ) 111.2.2.2 Principalelegrupefuncionaleceintrainalctuireadispensarelorsi policlinicilor sunt: a) sectorulconsultaii

b)sectorultratamente c) sectoruldiagnosticsiexplorrifuncionale. d)sectorulrecuperaremedicalasifizioterapie. e)sectorulstomatologic f) sectorulfarmacie g)sectorulsterilizarecentrala h)sectoruladministrativ,personal,pacieni i)sectorulserviciilortchnicogospodaresti,utiliti. Funciedecapacitateasitipuldispensaruluimedicalsaupoliclinic,fiecaredingrupele funcionalepotfimaimultsaumaipuin reprezentate. III.2.2.3 Pentru dispensarele medicale rurale (comunale) in afara funciunilor specifice se pot prevedeaserviciisaufunciuniasociateastfel: staionarmedical casanateri locuinamedic III.2.2.3.1Staionarulmedicalnecesarspitalizriitemporareaunoranumitecategoriidepacienise vaprevedeaprintemaprograminfunciedeamplasareasi specificuldispensaruluisaupoliclinicii. Staionarul sau spitalizarea temporara pot fi prevzute la oricare tip de dispensar sau policlinicaposttratament,funcionareaacestuiaputndfipreluatainanumitesituaiidecamerelede odihnaanexateunorserviciimedicale(chirurgiecumiciintervenii,intreruperidesarcina,etc.) Necesaruldesuprafaainsalonuldespitalizaretemporaravafideminim7mp/patadulisi5 6mp/patcopiiprecolari. Dotaresanitaraminima:lavoar,WC,duslafiecaresalon de34paturisauladouasaloanede 13paturi. III2.2.3.2. Casa de nateri este o funciune asociata dispensarului rural a crui necesitate se va stabiliprintemaprograminfunciedecondiiiledemograficesiasistentasanitaraazoneiarondate. Casadenateriasociatadispensaruluimedicalpoatefireprezentatacaunserviciuinclusin acestasiconinndsaladenateri(min.18mp.),oficiumedical(min.16mp.),saloncazareluzecu 13 paturi, salon mama+nou nscut 2+2 paturi (24 mp.), grup sanitar pacieni prevzut cu WC, lavoarsidus,oficiualimentar(18mp). Casa de nateri poate fi organizata si ca unitate independenta in vecintatea dispensarului medicalsauinincintaproprie. Pentru dimensionarea casei de nateri se poate aplica un indice orientativ de : o sala de naterila10.000locuitoricutoateanexeleindicateanterior. III.2.2.3.3. Locuina medicului este o funciune auxiliara dispensarului rural si apare ca o necesitateaorganizriiteritorialeaasistenteisanitare. Existentalocuineimediculuianexatadispensaruluimedicalsejustificaprindocumentelede aprobareaoportunitiiinvestiieisisedeterminaprintemaprogram. Serecomandaamplasareainaceeaiincintacudispensarulmedical,locuinaavndminim3 cameresidependine. Dimensionarea si funcionalitatea locuinei se va stabili conform normelor de proiectare si execuiepentrulocuinedeserviciuinvigoare. III.2.2.4 In cadrul dispensarelor urbane, de ntreprindere sau policlinice se pot prevedea in cadrul sectorului de consultaii grupe de consultanta si profilaxie specializate pe activitile specifice ale populaieiarondate(boliprofesionale,medicinacolara,planningfamilial,etc.) III.2.2.5Sectorulconsultaii:cuprindecabineteledeconsultantapentruadulisicopiiavndaccese sizonedeateptareindependente. Dimensiuneaminimaacabinetelordeconsultaiiestedifereniatadupactivitilespecifice dela1624mp.arieutila.Exemplu: medicinainterna,medicinagenerala,neurologie,psihiatriemin.16mp./cabinet chirurgie,urologic,dermatovenerice,O.R.L.,oftalmologie,ftiziologie1824mp/cabinet.

III.2.2.6.Sectorul tratamente cuprinde slile de aplicare a tratamentelor pentrudiverselespecialitimedicale,separatepentruadulisicopii. Dimensiunea minima a slilor de tratamente este difereniata in funcie de destinaie de la 1624mp.Exemplu: tratamenteinterne, medicinagenerala,termometrizarecopii, neurologie,psihiatrie min.16 mp./sala. tratamente urologie, obstetrica ginecologie, oftalmologie, O.R.L., chirurgie, dermato venerice1824mp/sala. III.2.2.7.Sectoruldiagnosticsiexplorrifuncionale Cuprinde spatiile necesare investigaiilor si analizelor medicale ajuttoare in stabilirea diagnosticuluisiinurmrireaevoluieitratamentului. III.2.2.7.1. Serviciul(laboratorul)deRoentgendiagnostic(RX) Dimensionarea si structura serviciului este dependenta de numrul si tipul aparatelor Roentgenceurmeazaseinstala. Pentru fiecare tip de aparat sunt precis determinate necesarul de incaperi si condiiile de montajattdincerinealefluxuluimedicalcatsidinmotivederadioprotectie. Tipuriledeaparateradiologiceutilizatesunt: aparateRxscopiesiRxgrafie. aparate pentru Rx grafii specializate (angiografie, limfografie, mamografie, radiografie dentara). aparatepentrumicroradiografiatoracica(MRF) aparatepentrutomografiecomputerizata(C.T.) Utilizarea radiaiilor Roentgen in scop medical, condiiile privind amplasarea , dimensionarea si ecranarea aparatelor sunt condiionate de "Normele Republicane de Securitate Nucleara, regimul de lucru cu surse de radiaii nucleara. Pentru amplasarea si funcionarea serviciilor de radiodiagnostic se obin avize speciale din partea autoritilor responsabile (laboratoruldeigienaradiaiilor,Politiilesanitareteritoriale,CNCAN) III.2.2.7.1.1. In structura serviciului de radiodiagnostic intra urmtoarele spatii: unitilefuncionaledeexaminare(cameraaparatului,boxededezbrcare,spatiisanitaresi tehnice) spatiideateptarepacieni spatiipentrurelaiacupacientul(secretariat,cabinetconsultaii) spatiipersonal(cameradelucrumedici,cameraodihna,vestiar,grupsanitarcudus) spatiipentruprelucrareasistocareafilmelorradiologice(developare,citire,depozitare) spatii intretinere si activiti gospodreti (camera tehnician intretinere, depozit piese schimb,boxacurenie) III.2.2.7.1.2. Unitatea de Rx scopie si Rx grafie se compune din urmtoarele spatii: cameraaparatscopiemin.20mpcuraportullaturilor2/3 cameraaparatgrafiemin20mp. cameracomandacomunamin8mp. spaiulucruasisteni(prepararesubstanecontrast)68mp. grupsanitarpacieniinlegturacucameraRxscopie. III.2.2.7.1.3. Unitiledeangiografie,limfografie,mamografie potfi prevzuteladispensarele policlinicimediisimari(inspecialcelecuplatecu spitalul). Necesitaocameraaaparatului min.25 mp.cuspaiudepregtirepacieni,splare medici, splareinstrumente). UnitateapentrumamografiesiRxdentarnunecesitacameradecomandaseparata,sursade radiaiiavndunvoltajredus. III.2.2.7.1.4. Unitateadeterapiecomputerizataseprevedeladispensarelepoliclinicimarisilacele

cuplatecuspitalul(dincauzacosturilor) Aceastaunitatedeinvestigaiicuprinde:cameraaparatului 30mp. cameracomandamin.15mp.cameracalculator min.10mp. camerapregtirebolnavi cea.8mp. boxedezbrcarepacieni. III.2.2.7.1.5 Unitatea de microradiografie (MRF) pentru investigaii rapide ale zonei toracice cuprinde: cameraaparatului min.20mp. cameracomandasilucruasistent cea8mp. boxedezbrcarepacieni. III.2.2.7.1.6. Spatiileanexealeserviciuluideradiodiagnosticpotficomunepentruunitilede investigare. Este cazul laboratorului de prelucrare a filmelor radiologice, camera medicului radiolog, cameracitirefilme,asisteni,depozitfilme,vestiarpersonal,grupsanitarpacieni. In cazul prevederii a doua aparate de radiografie, laboratorul se va amplasa intre acestea avndlegturacucameraaparatelorpringhieespeciale(ecluza)protejatecontraradiaiilor. III.2.2.7.1.7. Documentaianecesaraobineriiavizuluideamplasaresi construciecarecuprinde calcululmasurilorderadioprotectieaincinteloraparatelorsevafacedectrepersoaneautorizate specializate. III.2.2.7.1.8. Amplasareaserviciuluideroentgendiagnosticserecomandaasefacelanivele inferioarealeconstruciei(demisol,parter,etaj1)tinand contdegreutateaaparatelorsidemasurilederadioprotectienecesare) Nu se recomanda amplasarea sub camerele aparatelor a spatiilor funcionale ocupate permanent. III.2.2.7.2. Laboratoruldeanalizemedicale Acest serviciu concentreaz activitile necesare examinrii produselor biologice umane pentruapreciereastariidesntatesauastadiuluidembolnvireapacienilor. In cazul cuplrii dispensarului policlinic cu spitalul, acest serviciu va fi comun pentru ambelefunciuni. Laboratoruldeanalizemedicalesedimensioneazsisestructureazinfunciedecapacitatea dispensaruluisaupolicliniciisideprofilulspitaluluiincazulcuplriicuacesta. Datorit specificului sau laboratorului de analize medicale are un circuit inchis rezervat personaluluipropriu,cupunctdeaccespublicpentrupredaresieliberarerezultate. III.2.2.7.2.1.Laboratoruldeanalizemedicalecuprindeurmtoarelecompartimente: compartimentulderecoltaresiprimireaproduselorbiologicecucamerarecoltare(20mp.), secretariatprimiretriereprobe(16mp.),grup sanitar. compartimentulexaminridelaboratorspecializatepentrubiochimie,hematologie, bacteriologic,toxicologie,imunologie,citologie,reumatologie,parazitologie,ctc.sepoateorganiza in"modulefuncionale",ariaunuimodul(incapere)poatevariaintre1820mp. Cadimensionareacompartimentelorpentruexaminriledelaboratorsevorstabiliprintema deproiectare,numrulsitipulmodulelorfuncionale. Acesteapotfireprezentatede12incaperi(punctlaborator)incazuldispensarelormedicale sipanalaunlaboratorcomplexdeanalizemedicalecaresacuprindtoataariadeanalizebiologice. Deoarece activitile de laborator urmeaz un regim special de protecia muncii, se aplica principiulseparriiincaperilorcuactivitipericuloase,cupotenialdecontaminare(bacteriologic, virusologie, parazitologie, micologie, toxicologie) precum si masuri de preotectie locala respectiv nisesiboxeizolatepentrulucrulindividual. Compartimentele cu potenial agresiv vor avea un circuit propriu si anexe proprii pentru splare,dezinfectare,sterilizare,colectaredeeuriinfectate. spatii anexe activitii de laborator respectiv splare si sterilizare sticlrie, preparare apa sterila,camerabalane,cameratermostat,depozitereactivi,vestiarpersonalcugrupsanitar. Fiecareincapereanexasevadimensionaprintemainfunciedemrimeacompartimentului

deservit,mobilaresiechipare. secretariatpentruinregistrareaoperaiunilorsieliberarearezultatelor(1216mp.) La laboratoarele medicale mari poate exista si o camera pentru eful de laborator in apropiereasecretariatului. III.2.2.7.2.2. Amplasarea laboratorului de analize medicale va permite legaturi directe cu zona explorrilor funcionale si cu compartimentul de recoltare probe si secretariat puncte la care au accespacieniiambulatori. Orientareafavorabilaancperilordelucruestenordestsaunordvest. Incazulorientrilornefavorabilesevorluamasurideprotecieimpotrivainsolatiei(geamuri termoizolante,heliomatice,parasolare) III.2.2.7.3. Serviciul(laboratorul)deexplorrifuncionale Acestserviciugrupeaztehniciledeinvestigarecuaparaturaspecificaafunciilordiferitelor organesisistemealecorpuluiumaninscopul definitivriidiagnosticuluisicontrolulevoluieistrii desntateapacienilor. Tinandseamadecostulridicatalaparaturiideinvestigarecatsideinnoireasiperfecionarea rapida a echipamentelor, investitorul va preciza prin tema de proiectare tipul si utilitile de explorarenecesareinfunciedemrimeadispensaruluisaupoliclinicii. III.2.2.7.3.1.Explorrilefuncionalevizualesecategorisescinfunciedesistemeledeinvestigare: explorricardiovasculare(electrocardiografie,ergocardiometrie,diagnosticultrasonic) explorricardiorespiratorii(probeefort,ventilaiepulmonara) explorrialesistemuluinervos(electroencefalografie,excitabilitateneuromusculara) explorrialefunciilordigestive(tubajegastricesiduodenale,endoscopie,laparoscopie). explorrialefunciilormetabolice explorrialefunciilorrenale(citoscopie,catetarismuretral,etc.) explorriO.R.L.(laringobrohoscopie,probeaudiometrice) Unitile de aceeai categorie se pot grupa in camere alturate sau spatii comune boxate cea.16mp./unitateavndsispatiianexepentrumedici,personalmediu,ateptarepacieni,grupuri sanitaredimensionatecorespunztor. Uneleexplorrispecificesepotorganizaincadrulserviciuluideconsultaiisitratamenteale specialitiimedicaleaferente. Exemplu: explorrileO.R.L.(bronhoscopie,audiometrie) explorrileoftalmologice(cameraobscuraoftalmometru)III.2.2.7.3.2.Unsectoraparteal explorrilor nenucleare ii constituie investigaiile ce utilizeaz radiaii ultrasonice sau electromagnetice prelucrate pentru a aduce in spectrul vizibil organe sau sisteme din interiorul corpuluiuman. Dinateastacategoriefacparte: ecografia(camerainvestigaii cea.16mp.sispaiumediccea.12mp. tomografia cu rezonanta magnetica avnd organizarea asemntoare serviciului de terapie computerizatadincadmllaboratoruluideradiodiagnostic. III.2.2.8.Sectorulsterilizarecentrala Pentru sterilizarea instrumentarului necesar cabinetelor de consultaii si tratamente se va prevedeauncompartimentdesterilizarecentralacepoatefiamplasatinapropierealaboratoruluide analizemedicalesilacarepoateaveaaccesnumaipersonalulmedicalsiparamedical. Acestcompartimentse vacompunedin spaiuprimirespalare material steril,spaiupentru sterilizareumedasiuscata,spaiudedepozitaresieliberaresterile,grupsanitarpersonal. Suprafaanecesarasedeterminainfunciedemrimeadispensaruluisaupolicliniciisipoate variaintre3040mp.pentrutotserviciul. III.2.2.9.Sectorulrecuperaremedicalasifizioterapie Procedurilederecuperaremedicalasifizioterapiesuntfolositefiecatratamentprincipalfie asociatincadrulactivitiimedicalecurative. Sectorul de recuperare medicala si fizioterapie se va dimensiona corelat cu mrimea si

structuradispensaruluipoliclinicprecumsicuplareaacestuiacuspitalul. Existentaunorasauamaimultorcompartimentederecuperaresifizioterapiepoateconstitui unnucleuderecuperaresauunserviciucomplet. Observatie: in orae, municipii sau localiti cu condiii naturale de cura pot exista imitai independentederecuperaresifizioterapiesauunitidetratamentbalneoclimatic. III.2.2.9.1. Sectorul de recuperare medicala si fizioterapie poate cuprinde in structura lui urmtoarelefunciunisisistemedeproceduri: hidroterapie (bai generale, bai pariale, bai cu plante, afuziuni, dusuri terapeutice, bai galvanice) termoterapie(baidelumina,impachetaricuparafina,masaj) electroterapie (cureni de joasa si inalta frecventa, raze ultraviolete, infrarosii, cmpuri magnetice) pneumoterapie(inhalaii) kinetoterapie(culturafizicamedicala) psihoterapiesiterapieocupationala Avndodotarecomplexainechipamente,aparaturasiinstalaiiindividualizatepetipuride proceduri, nominalizarea compartimentelor, numrul si tipul de proceduri ca si dimensionarea spatiilorsestabilescprintemaprogramdeproiectare. III.2.2.9.2 Amplasarea sectorului de recuperare medicala si fizioterapie se va face in cadrul dispensarului policlinic fie pe un nivel fie pe doua niveluri, recomandanduse amplasarea procedurilor "umede" (hidroterapie) peste un subsol tehnic, la demisol sau parter iar la etaj procedurile"uscate":(electroterapie,culturafizicamedicala,pneumoterapie) III.2.2.9.3.Accesulinsectorulderecuperaresefacecontrolatprin secretariatuldenregistraresi programare.Inzonaaccesuluisevorplasasi spatiilenecesareateptriipacienilor,grupurisanitare, vestiaregarderoba,cabinetelemedicilorspecialiti,vestiarepersonal. III.2.2.9.4. Procedurileumedesaucelecaresolicitaorganismulumanvoraveaspatiide igienizare(dusuri,boxedezbrcare)amplasateinapropiatavecintateacamerelorsauboxelorde aplicareaprocedurilor. Acestaestecazulsectoarelordehidroterapie,masaj,impachetari,culturafizicamedicala. III.2.2.10.Sectorulstomatolotgie In cadrul dispensarelor si policlinicilor, sectorul stomatologic ocupa un loc aparte prin specificulconsultaiilorsitratamentelorcareseefectueazinacelaicabinet(scaunstomatologic)si avndofrecventamareapacienilor(3335consultaiipeturasiscaunstomatologic). III.2.2.10.1.Sectorulstomatologicpoatevariacamrimeinfunciedenumruldescauneprevzute sideechipareaacestuisectorculaboratordetehnicadentarasiinvestigaiiradiologicedentare. In dispensarele medicale rurale , urbane, de zona sau de instituii, sectorul stomatologic poate fi reprezentat de 12 scaune stomatologice, cu sau fara laborator de tehnica dentara si Rx dentar. Indispensarelepoliclinicemediisimariacestsectorpoatefidezvoltatlaunnumrminim descaunestomatologice(46buc.)putandusefacechiarsiosepararepentruadulisicopiia cabinetelorstomatologice. III.2.2.10.2.Pentrudimensionareasectoruluistomatologicsepotindicaurmtoarelemrimi spaialealeprincipalelorfunciuni: cabinetstomatologic1scaun 16mp. cabinetRxdentar 18mp. laborator developare filme Rx (cnd nu este comun cu cel al serviciului roentgen diagnostic)12mp. serviciusterilizareinstrumentar(cndnuestecomuncusterilizareacentrala)24mp. III.2.2.10.3. Laboratorul de tehnica dentara va fi dimensionat in funcie de numrul de scaune stomatologiceconsideranduseunminimde2tehnicienilaunscaunstomatologicsifiinddotatcu urmtoarelespatii: ateliertehnicienidentari 6mp./tehnician

cameratopirefierbere68mp. cameralefuire68mp. depozitmateriale46mp. alimentarea cu acetilena preparata local sau in staie se va face in conformitate cu prescripiiletehniceprivindproiectarea,execuiasiinstalarearecipientilorsubpresiune(C4) III.2.2.11.Sectorulfarmacie Sectorulfarmacieasiguraprimirea,depozitareasidistribuireamedicamentelorproduse industrialsaulocal. In funciede mrimeadispensaruluipoliclinic(mediu si mare)cuplatcuspitalul, farmacia poateaveasilaboratordeprepararesoluiisterileinjectabile. In cazul dispensarelor si policlinicilor, farmaciile sunt cu circuit deschis asigurnd distribuireamedicamentelorgratuitesaucontracost. III.2.2.11.1. Farmaciavacuprindeurmtoarelecompartimente: primiresidepozitaremedicamenteavndaccesdirectdinexteriorcuspaiuderecepie(6 10 mp.): depozite medicamente pe specialiti (1230 mp.), pentru chimicale grele, chimicale uoare,specialiti,materialeaseptice,produseinflamabile,ambalaje. Pentru zona de depozitare se va preciza riscul de pericol de incendiu si se vor respecta normelespecificedeprotecie. preparareprelucrare medicamente in camera recepturaoficina (2430 mp) si laborator farmacie(1218mp). anexepentrusplare,sterilizare,depozitareustensilesisticlrie(1218mp.) spaiueliberaremedicamente(1216mp.) anexe administrative respectiv birou diriginte (1214 mp.), arhiva (1012 mp.), vestiar personalcugrupsanitarsidus,boxaintretinere(24mp.) laboratorul pentru produse sterile (numai in cazul cuplrii cu spitalul) alctuit in conformitate cu Ordinul Ministerului Sntii nr. 160/1972 si care este organizat cu un circuit propriu,separatfataderestulfarmaciei. Laboratorul de produse sterile (suprafaa utila totala de 4060 mp.) va cuprinde camera de splare flacoane si ustensile, boxa preparare si splare cu apa distilata, camera preparare soluii sterilesiumplereflacoaneavndfiltrudeaccespersonal,camerasterilizaresoluii,cameracontrol etichetaresicameradepozitareeliberaresoluii) III.2.2.11.2. Amplasareafarmacieisevafacedepreferinalanivelul parteruluipentruauuraatt accesulproduselorfannaceuticecatsial pacienilorlaspaiuldeeliberarealmedicamentelor. Amplasarea farmaciei pe doua niveluri este posibila cu asigurarea acceselor pe verticala pentmprodusesipersonal(ascensormaterialesiscaraproprie). III.2.2.12.Sectoruladministraie,personal,pacieni, III.2.2.12.1Sectorulconduceresiadministraiesedimensioneazinfuncie demrimeadispensaruluisaupolicliniciisisecompunedin: cameramedicsef1618mp. secretariat1216mp. birouadministraie46mp. casierie1012mp. arhiva1618mp. grupsanitarpersonal salaintrunire(ladispensarelepoliclinicemediisimari)3040mp. Incazuldispensarelorpoliclinicecuplatecuspitalulopartedinspatiilepentruconduceresi administraie sunt comune cu ale spitalului (birouri administraie, casierie, sala intruniri). III.2.2.12.2Spatiipentrupersonalul medicalsiparamedical. Spatiilepentrupersonalulmediusiajuttorestereprezentatdegrupuriledevestiare,separate pesexe,prevzutecugrupurisanitaresidusuri. Vestiarelesepotamplasacentralizatsausepotorganizapeseciisauservicii.

Anumitefunciuniauprevzutevestiarealepersonaluluimedicalinimediatavecintatesau inglobateincadrulserviciului(roentgendiagnostic,laboratoranalizemedicale,farmacie,sterilizare centrala,buctrie,spltorie,centralatermica). In calculul suprefetelor utile ale vestiarelor se poate considera pentru dimensionare un indicede0,70,8mp./persoana. III.2.2.12.3. Spatiipentrupacieni,aparintori,vizitatori. Spatiilecomunepentrupacieni,aparintori,vizitatorisuntreprezentateprin: vestibule,holuri,coridoaresiscrideaccessicirculaie. acceseleincldiresuntdistinctepentruadulisicopii. se admite un acces comun la dispensarele rurale sau urbane de mica capacitate, separarea facanduselaspatiilefuncionalesideateptaredacaseasiguracailedeevacuarenormate dimensionareacoridoarelorsiscrilordecirculaiesevafaceconf.cap.V2"Siguranain exploatare"siV.3."Siguranalafoc"Observaie:Limileminimealecoridoarelornuseaplicain cazulfolosiriiacestorasicaspatiideateptare. spatiiledeateptarepentrupacienisiinsotitoripotfiorganizateinsistemalveolaralturate coridoarelordecirculaiefiecomasatecuacestea. pentru dimensionarea spatiilor de ateptare se considera un procent de arie utila de 1,00 1,50mp/persoanaadultasi1,502,00mp/copilcunsoitor. coridoareleavndsifunciadeateptare,limilenormatepentrucirculaiesemajoreazla min.2,40m.,incazulateptriipeolaturasilamin.3,50m.incazulateptriipedoualaturi. pentru un calcul global al spatiilor de ateptare se considera ca la un cabinet medical ateaptsimultan46persoanemaxim8. osaladeateptarevaaveamin.12mp. la dispensarele policlinice medii si mari se vor prevedea in zona accesului spatii pentru garderoba,camerafisierinformatii(separatpentruadulisicopiisaucomasate,undesepotrezolva cuacceseleseparate)consideranduseunindicedesuprafaapentrufiierdecea.0,5mp/consultatie: punctvnzareziare,crti,rcoritoare,etc,boxetelefoanepublice. totinzonaaccesuluideregulalasectorulcopiiseprevedeunfiltrucontrolpentruaccesul copiilorcuinsotitor(boxafiltrumin.4mp./boxa)avndlegturacuocameradeizolare(cugrup sanitarpropriu)decea16mp.sicarevaaveaaccesdirectspreexterior. III.2.2..13. Sectorulserviciilortehnicogospodarestisiutiliti Acestsectorsevadimensionainfunciedemrimeasicapacitatea dispensaruluisaupolicliniciisivacuprindeurmtoareleservicii: a)spltoriacaresepoateorganizacaunserviciupropriualdispensaruluisaupoliclinicii saufunciapoatefipreluataprinserviciul publicsauasocierecuspltoriaspitaluluipebaza decontractdeprestri servicii: incazulspltorieipropriidimensionareaasesteiaesteinfunciedemrimeaconstruciei putndfireprezentatade12incaperiincazul dispensarelorruralesauurbanemicisipanalaun serviciucompletdeprelucrarearufelormurdare. unastfeldeserviciudesplarevacuprindeurmtoarelefunciuni: primiretriererufemurdare inmuieredezinfectierufe spalareuscare calcare reparare depozitareeliberarerufecurate. pentrudimensionarea siechipareaunei spltoriiproprii seconsideraun minimde 0,100Kgrufepezisiconsultaie. Amplasarea incaperilor se face in flux continuu iar dimensionarea spaiala se va face in funciedecapacitateaspltoriei,denumrulsitipulutilajelorsiinstalaiilorfolositeconformunei temetehnologicespecifice.

b)centrala termica sau punct termic pentru asigurarea nclzirii, ventilaiei, apei calde de consumsiaburuluitehnologic. c)gospodriedeapa(putforat,captare,staiedeacumularesiridicareapresiuniiapeietc.) pentruasigurareaapeirecideconsumsiincendiu. d)grupenergetic(posttransformare,grupelectrogen)pentruasigurareaenergieielectrice. e)centrala sau racord telefonic cu numere directe, t)cabinapoarta(undeestecazul) g)ateliere,depozite h)crematoriudeeurimedicale j)reelepentruutilitiinincintasiracordurilautiliti. In cazul cuplrii cu spitalul serviciilor tehnicogospodaresti si edilitare pot fi comune ambelorfunciuni. Observaie: Spltoria se poate amplasa te in cadrul corpului principal fie in cadrul unui corp separatalanexelortehnice. III.3 ECHIPAREA CU INSTALAII DISPENSARESIPOLICLINICI A CLDIRILOR PENTRU

Prevederileprezentuluicapitolsuntcaracteristicedispensarelorsipoliclinicilorsiconstituie ocompletareanormativelordespecialitate(prezentateinanexeledelacap.V.) III.3.1.Instalaiiinterioaredeapasicanalizare. instalaiile interioare de apa trebuie sa permit meninerea potabilitatii in limitele parametrilornormai. instalaiiledeapa sicanalizaretrebuieconceputeastfel incatsaelimineriscultransmiterii agenilorinfectiosisaupoluanidelaunspaiulaaltul. trecerile conductelor prin perei si plansee se vor etana pentru impiedicarea trecerii insectelorsauroztoarelor. III.3.1.1. Instalaiideaparece. instalaiiledeaparecetrebuiesaasigurealimentareatuturorpunctelordeconsum:obiecte sanitarecurente,utilaje,aparatemedicale,hidrantideincendiu,etc.ladebitelenormate. reelelededistribuieaapeisuntcomunepentruconsumulmenajersi pentruincendiudarpe coloaneseparate,asigurndrecirculareaapeipentruevitareastagnriisiimpurificariiacesteia. serecomandamontareadistribuiilorprincipaleinsubsoluritehnicevizitabile. coloanelesevormontaingheneinchisecuposibilitideintervenieincazdeavarie. conducteledeaparecesevorizolalatrecereaprinspatiiincalzite. toate conductele de apa rece se vor executa din eava de otel zincat sau alte materiale agrementateinRomniacucaracteristicileegalesausuperioarecelordinotelzincat. III.3.1.2. Instalaiideapacaldasirecirculare. apacaldamenajerasefurnizeazlatoateobiectelesanitaresi utilajepentrucerinetehnologice,medicalesauigienice. temperaturadefurnizareaapeicaldevafidemax.60C sevaprevedearecirculareaapeicaldeindistribuiileorizontale conducteledeapacaldamenajerasirecircularesevormontain gheneinchise,deobiceiimpreunacuceledeaparece. pentruconducteledeapacaldasuntvalabiletoateprevederile referitoarelaceledeaparece(alctuire,materiale,izolaii) III.3.1.3. Instalaiidestingereaincendiilor Cldirilepentrudispensaresipoliclinicicuunvolummaimarede2000mc.sevorechipacu instalaiidehidrantiinteriori. Proiectarea si executarea instalaiilor de stingere a incendiilor a construciilor, compartimentelor si incaperilor cu specific sanitar se va face conform normativului 19. La

dimensionareainstalaiilordestingereaincendiilorsevorrespectaprevederileSTAS1478. III.3.1.4. Canalizaremenajera instalaiainterioaradecanalizaremenajerapreiaapeleuzatedelatoatepuncteledeconsum oricarearfinaturaactivitilordesfurate. Apeleuzatedelaspltoriisevorpreluaprinreeleinterioareseparatepanalapunctelede tratare(separatoaredespuma,nisip,nmol)inaintedeafideversateinreeauapublica. colectoareleseplaseazinsubsoluritehnicesauincanaledepardoseala,cupantenormate sipunctedevizitarelaracordurisischimbridedirecie. coloaneledecanalizarecasilegaturilelaobiectelesanitaresevormontainghenesirabituri (tavanefalse)cuposibilitidevizitaresicurireprinpiesespeciale. colectoareleprincipale sicoloaneledecanalizarevorfiexecutatedin fontadescurgerecu tuburisipiesespecialedelegtura,etanateprinstemuirecufrnghiegudronatasiplumb. Conductele de legtura la coloane se vor executa din fonta, plumb de scurgere sau alte materialeagrementatetehniccucalitiegalesausuperioarecelordinfontasauplumb. aerisireacoloanelordescurgeresevafacepestenivelulinvelitorilor(min.0,5m)indiferent dealctuireaacestora. III.3.1.5.Canalizarepluviala instalaii interioare de canalizare interioara pentru preluarea apelor pluviale se prevd in speciallacldirilecuacoperitipterasa. Coloanele de canalizare pluviala ca si colectoarele vor fi separate de celelalte sisteme de canalizareinterioaraaapeloruzate. alte prevederi privind alctuirea, amplasarea, inaltimea instalaiei interioare de canalizare pluvialasuntasemntoarecelorprevzutelainstalaiadecanalizareapeuzatemenajere. la construciile cu acoperiuri de tip arpanta colectarea apelor pluviale se poate face pe exteriorulcldiriicudeversareaacestorapefieinreeleexterioaredecanalizarepluvialafiedirectla sol(dupcaz) III.3.1.6.Canalizareaapeloruzateacide. apeleuzateacidesauinfectateprovenitedelalaboratoareledispensarelorsaupoliclinicilor nunecesitaotratarespeciala,acesteapeprinprocesuldeprelucraresuferindodilutiesineutralizare suficientepentruafievacuatedirectininstalaiadecanalizaremenajera. pentrudilutiaapeloracidesevorprevedearecipientidingresieantiacida. III.3.1.7.Instalaiideapatratata indispensaresipoliclinicisefolosescdiversecategoriideapatratata: apadedurizata apadistilata Apadedurizatasefoloseteininstalaiiledeincalzirepropriipentruareducedepunerilede mineralepeconductesicorpuriledeincalzire. Apadedurizatasepreparaininstalaiispecialeamplasateincentraleletermice. Apa distilata (demineralizata) se folosete in laboratoare si farmacii fie pentru splare sticlriefielapreparareaunorproduse. Apadistilatasepreparalocalinaparatespecialeinapropiereapunctelordeconsum. III.3.1.8.Dotareacuobiectesanitaresiaccesorii a) pentru fiecare cabinet de consultaie, sala de tratament sau oricare spaiu cu activitatea medicalasauparamedicalasevaasiguradotareacucelpuinunlavoarcuapacaldasirece. b)grupurile sanitare obinuite pentru pacieni sau personal vor fi dotate cuobiecte sanitare curente:closete,lavoare,pisoaresisifoanedepardoseala. c) vestiarele personalului medical si paramedical vor fi prevzute cu dusuri pe langa grupurilesanitareaferente.

Pentru activitatea de intretinere si curenie se vor prevedea chiuvete suplimentare fie in spatii special amenajate (boxe intretinere) fie in tampoanele grupurilor de vestiare sau grupurilor sanitarecomune. d)obiectelesanitareutilizatevorficeleobinuitepentruconstruciicivilealegereafacandu sedupcriteriulexploatriisiguresiintretineriiuoare. e) laboratoarelevorfiprevzutecucuvespecialelameselesinieledelaborator,dingresie antiacidasaualtematerialerezistentelaaciunichimicecorosive,precumsilavoareobinuitepentru splareaminilor. f)serviciile de fizioterapie si recuperare medicala se vor dota cu echipamente specifice tratamentuluiaplicat,temabeneficiar,astfel: la hidroterapie cazi de baie, bazine trefla sau ovoide, dusuri terapeutice (masaj, scoian,gigant,afuziuni,sul,alternate) la pneumoterapie sursa de aer comprimat pentru aerosoli si inhalaii (presiunea minimadeutilizarevafide3bari.) laprocedurilecomplexepelangaracordarealaapacalda,recesicanalizaresevorprevedea si racorduri la alte tipuri de fluide ca: oxigen, bioxid de carbon, abur, aer comprimat, dup caz.(temabeneficiar)infuziilecuplantesevorpreparaintrobuctriedeplante serecomandacainstalaiilebilorcuproceduricomplexesaseexecutedinevidecupru. g)spltoriilepropriimecanice,cufluxcontinuuvoraveadotrisiutilajespecificeca: cazideinmuiatsidezinfectieracordatelaapacalda,aparecesicanalizare. mainielectricedesplatracordatelaaparece(aburdupcaz)sicanalizare. centrifugapentrustorsrufe(dupcaz)cuposibilitatedeevacuareaapeiuzate. uscatoaresicalandreelectricesaucuaburdemediepresiune. presedeclcat. Alegereatipuluideutilajse face in funciedeenergiadisponibila(abur,energieelectrica), tehnologiaadoptatasiproductivitateautilajelor. III.3.1.9.Dotareastaiilordesterilizare In staiile de sterilizare centrala sau locala se prevd aparate pentru sterilizare umeda (autoclave),sterilizareuscata(pupinele)sausterilizarechimica(oxiddeetilena). Aparatele de sterilizare pot fi cu simplu serviciu (pe o parte) sau dublu serviciu (acces pe douapartiopuse)infunciedetehnologiaadoptata. autoclavelesealimenteazcuaburdemediepresiunedistribuitcentralizatsaudingenerator propriuiarpupinelelecuenergieelectrica. spatiile pentru splarea si pregtirea materialelor de sterilizat se prevd cu spltoare din inox. III.3.2.Instalaiidealimentarecuapasicanalizare III.3.2.1.Alimentareacuapasigospodrireaapei. alimentarecuapaadispensarelorsipoliclinicilorsefacedereguladinreeauapublicadin zona. calitateaapeivacorespundeprescripiilorSTAS1342 seinterzicefolosireaapeiindustrialeindispensaresipoliclinici. racordarealareeauapublicasefaceprinbranamenteprevzutecucminecuapometrusi ventiledereinere. in funciedecondiiilede furnizareaapeidinreeauapublicadispensarele sipoliclinicile se vor echipacurezervoaredeinmagazinareaapeideconsum(min.12h)siincendiu(10minutehidrantii interiorisi3ore hidrantiexteriori.) dupcazsevorprevedeastaiideridicareapresiuniipentrumeninereadebituluisipresiunii necesareinpermanenta. reeaua de apa de incinta va fi de regula de tip inelar din conducte de otel zincat sau alte

materiale agrementate in Romnia, cu caracteristici egale sau superioare celor din otel zincat. Se admitreeleexterioaredetipramificatculungimidemax.200m. conductelesevoringropainsol,sublimitadeinghetsisevorprotejaimpotrivacoroziunii. alimentarea cu apa calda menajera se face centralizat de la o centrala termica sau punct termic,princonductedinotelzincat,izolatesi amplasateincanaletermice. incazulinexistenteiuneireelepublicedealimentarecuaparecedeconsum,sevaorganiza ogospodriepropriedeapacarevaincludesiosursalocala(putforat,captare,etc),calitateaapei corespunzndprevederilorSTAS1342. 111.3.2:2. Canalizareaexterioarasiinstalaiidepreepurareaapeloruzate. apeleuzateevacuatedindispensaresipoliclinicisuntapemenajereobinuite"convenional curate"sicaretrebuiesacorespundaprevederilorNormativuluiC90pentruafievacuateprinreteau publicadecanalizare. pentru apele uzate neconforme cu prevederile normativului C90 se prevede o preepurare localaininstalaiiproprii.Estecazulapelorcuconinutdespume,nisip,nmoluridelaspltoriisi secii de balneofizioterapie. Se folosesc in acest caz separatoare si cmine cu grtar pe traseul canalizriiinaintedecolectareainreeauapublica. in absenta din zona a unor sisteme publice de canalizare se prevd instalaii locale de colectare, tratarea si evacuarea apelor uzate care se executa si se exploateaz in conformitate cu normeledeprotecieimpotrivapoluriisolului,subsolului,aaeruluisiapelornaturale. III.3.3.Instalaiielectrice III.3.3.1. Instalaiielectricepentruiluminatsiprize iluminatul artificial in dispensare si policlinici trebuie sa respecte condiiile de calitate impuseadaptatdestinaieincperii.inincaperilecusolicitrivizualediferiteseprevdmaimulte sistemedeiluminat. intoatecategoriiledencperiseprevedeuniluminatgeneralsiprizebipolarecucontactde proteciepentruuzulgeneral. inanumitesituaii,pentrusatisfacereaniveluluideiluminareaplanuluidelucruseprevede uniluminatlocal,complementarceluigeneral. pentruiluminareacailordeevacuare,marcareahidrantilordeincendiu,iluminatuldeveghe si iluminatul pentru continuarea lucrului se prevede iluminat de sigurana proiectat si executat in conformitatecunormativul17. laproiectareainstalaiilorelectricedeiluminatsevorrespectaprevederilenormativului17 privindproiectareasiexecutareainstalaiilorelectricelaconsumatoricutensiunipanala1000V.c.a. Iluminatulgeneralserealizeazderegulacucorpuride iluminat fluorescente iarcel local cucorpurideiluminatcuincandescenta. Nivelulminimdeiluminareseasiguraprincombinareailuminatuluigeneralcucellocal. Nivelurile de iluminare necesare pentru diferitele spatii si funciuni este cel prevzut la capitolul IV.4(igienasisntateautilizatorilor) iluminatulunorspatii specialede consultaii se adapteazcondiiilor impusedespecificul activitii.AstfellacabineteleRxdiagnosticincareconsultaiasefacelaluminaroiesevaasigura un iluminat sczut si in incaperile de acces (boxe de dezbrcare, camere de comanda) pentru acomodareapersonaluluisipacienilor. Pentru incaperile care nu au specific medical se vor respecta prevederile normativului PE 136niveleledeiluminareprevzutefiindminime. circuiteleelectriceserealizeazdinconductoridecuprusaualuminiu,pozateingropat. III.3.3.2. Instalaiileelectricedeforasiautomatizare instalaiile electrice de fora cuprind alimentarea cu energie electrica a receptoarelor de forafixesaumobile. laproiectareainstalaiilorelectricedeforasevorrespectaprevederilenormativului I7 pentrualimentareareceptoarelormobileseprevdprizebipolaresautripolarccucontactde

proteciesautablourispeciale,funciedetipulreceptoarelorlaproiectareainstalaiilorelectricese va elabora un plan tehnologic de amplasare a utilajelor cu specificarea felului utilajului (fix sau mobil), modul de alimentare (monofazat sau trifazat), punctele de racord, regimul de lucru (cu ocuri). III.3.3.3. Instalaiiletelefonice indispensaresipoliclinicisevorprevedeainstalaiiinterioaredetelefonie,pentrucapaciti mici (pana la 10 posturi) prin cuplarea directa la reeaua telefonica publica, sau prin intermediul centralelortelefonicepropriiautomate. posturi telefonice se prevd in conformitate cu tema tehnologica in incaperile si serviciile medicalesianexe. circuiteletelefoniceseconcentreazpeniveleinrepartitoare,traseulacestorapozandusede regulaingropat. III.3.3.4. Instalaiidesemnalizareaincendiilor pentru semnalizarea incendiilor in faza incipienta, in camerele de radiologie si computer tomografseprevdinstalaiiautomatecudetectoaredefum. centrala de semnalizare a incendiilor se amplaseaz intrun spaiu cu supraveghere permanenta(parter,dispecer,garda) instalaiile de semnalizare a incendiilor se proiecteaz si se realizeaz in conformitate cu prevederilenormativuluidespecialitate I 18. pe caile de acces si evacuare se prevd butoane manuale de semnalizare a incendiilor racordatelacentraladesemnalizareincendiu. pentrualarmareautilizatorilorsevaasiguraunsistemdesemnalizareopticasiacustica. III.3.3.5. Instalaiideprotecie. a)proteciaimpotrivatensiuniloraccidentaleserealizeazconform normativ17siSTAS2612,8275,12608,2604/4,2605/5. Protecia se realizeaz prin legare la nulul de protecie ca mijloc principal si suplimentar legarealaocenturadeimpamantareaprtilormetalicecarepotintraaccidentalsubtensiune dincauzaunordefectedeizolaie. incabineteledeexplorrifuncionale,pentruprotejareaaparatelorsensibilelaperturbaii electriceexterioare(EEGsiEKG)seprevedeecranareapereilorcureelemetalice racordatelacentura deimpamantare(cucaFaraday) b)proteciaimpotrivatrsnetuluiserealizeazobligatoriuconformnormativului I20. Instalaiadeparatrsnetsevamontalanivelulacoperiului(terasasauarpanta)iarpentru elementeledecoborresepotutilizaarmaturilemetalicealestructuriicupriza naturalaconstituita defundaiilestlpilorsauseprevdelementemetalicedecoborrespeciale(platbandezincatesau decupru)legatelaocenturadeimpamantareartificialaproiectataconformnormativului I20. valoarearezistenteidedispersieaprizeidepamanttrebuiesafiesub0,4ohmi prizadepamantpoateficomunapentruproteciaimpotrivatrsnetului,cazincarevaloarea rezistenteidedispersietrebuiesafiesub1Ohm. III.3.3.6.Alimentareacuenergieelectrica receptoarele consumatorilor de energie electrica din cadrul dispensarelor si policlinicilor sunt de categoria a Iia de importanta respectiv ntreruperea alimentarii duce la ntreruperea activitii doar pe durata ntreruperii, fara pagube materiale importante sau pierderi de viei omeneti. pentrualimentareacuenergieelectricasevaadoptaderegulaocaledealimentarecu duratamaximadentreruperede4ore. alimentarea cu energie electrica se poate face din Sistemul Energetic National (SEN) fie

prin branament la reeaua de 0,4 KV prin firida de branament prin intermediul unui post de transformarepropriu. ncadrarea si soluionarea alimentarii cu energie a receptorilor pentru prevenirea si stingereaincendiilorsefaceinconformitatecuprevederilenormativului17. III.3.4.Instalaiideventilaresitratareaaerului prin instalaiile de ventilare mecanica se urmrete realizarea unei circulaii controlate a aerului in zonele si spatiile cu degajri de substane poluante (germeni patogeni, mirosuri, noxe chimice,praf,abur)inscopulmenineriiunuinivelnormatdepuritateaaeruluiambiantactivitile dincadruldispensarelorsipoliclinicilorpentrucareseprevdinstalaiideventilaremecanicasunt: la serviciul roentgen diagnostic pentru investigaiile cu computer tomograf (CTRx) si pentrucareseprevedeoclimatizarecuunitilocalecurecirculatiedeaer. lalaboratoruldeanalizemedicalelanieledelaborator(biochimie,biologie),laboxesterile cuspecificbacteriologicsauvirusologie. Instalaiile de evacuare a aerului viciat sunt insotite de introducere in compensare de aer tratat. la serviciul sterilizare centrala pentru evacuarea aerului viciat (cldura si abur) din zona sterilizatoarelor termice (autoclave si pupinele). Sterilizatoarele chimice cu emanaii de substane nocive(etilenglicol)seracordeazlaexteriorcutubulaturadeevacuareaemanaiilor. la serviciul de fizioterapie si recuperare medicala la compartimentele de hidroterapie (bazine,bai,dusuri)pentruindepartareaclduriisiumiditiiinexces,lakinetoterapie,masoterapie, termoterapie(impachetari)pentruimprospatareaaeruluiviciatdemirosurisiclduraexcesiva. Trebuie avuta in vedere recuperarea cldurii din aerul de evacuare si controlul strict al condiiilordemicroclimat. la serviciul spltorie pentru evacuarea degajrilor de cldura si umiditate provenite de la echipamenteletehnologice,aerulevacuatfiindcompensatcuintroduceredeaertratat. Sistemulde ventilarecondiionarecentralizatsecompleteazcuevacuri localealeaerului viciat(lauscatoaremecanice). Recuperareaclduriidinaerulviciatsevaasiguraodatcupreincalzireaaeruluide introdus.Serecomandaamplasareacentraleideventilaielanivelulsaudeasupraspltorieicu evacuareaaeruluiviciatpestenivelulacoperiului. Observaie: Inafara spatiilor menionatepentruafidotatecu instalaiide ventilareconditionaresepot prevedea prin tema tehnologica si justificare economica, instalaii de climatizare si la alte spatii medicale sau anexe, pentru asigurarea unor condiii de confort superioare ventilrii naturale (la cabinetedeconsultaii,tratamente,spatiiadministrative,farmacie,laboratoare,etc.) Inspatiiledecategoria"C"pericoldeincendiu(spatiidedepozitare)silacailedeevacuare farailuminarenaturala(casedescrisicirculaiiorizontalecomune)sevorprevedeadispozitivede evacuareafumuluisigazelorfierbini. III.3.5.Instalaiitermice Dotareacuinstalaiitermicesereferalaasigurareadispensarelorsipoliclinicilorcu: III.3.5.1 .Instalaii de incalzire care trebuie sa asigure nivelurile de temperatura recomandate fiecrei funciuni in corelare cu parametrii constructivi, climatici si existenta instalaiilor de ventilareconditionare. sistemul uzual este cel al incalzirii centrale cu elemente statice funcionnd cu apa calda (max.95C). sistemedeincalzirecuaercaldreprezintinfaptinstalaiiledeventilaretratareaer,fiein sistemcentralizat,fieinsistemlocalfuncionndcurecirculareaaeruluilanivelulnivelulincaperii, fiesistemmixt. sisteme cu suprafee radiante de pardoseala (max. 30 C) folosite in compartimentele de

hidroterapiedeobiceisecompleteazcualtesistemedeincalzirepeconturseaplicauneisoluii puselapuncttehnologicsiagrementatetehnic. III.3.5.2. Instalaii de abur tehnologic: au sarcina alimentarii cu abur de medie presiune a echipamentelor de sterilizare umeda si a echipamentelor de spltorie, uscatorie, calcatorie. Prepararea aburului se face centralizat in centrala termica sau punct termic cu recuperarea condensului. Pentru instalaii de mica capacitate se folosesc generatoare locale de abur, in general electrice, amplasate in vecintatea utilizatorului sau facand parte din ansamblul acestuia (sterilizatoareumede). III.3.6Instalaiidegazenaturale: sunt folosite pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor tehnologici cu flacra liberalalaboratoaredeanalizemedicalesifarmacie,lacentralatermicadreptcombustibildeardere si la crematoriile pentru arderea deeurilor consumatorii sunt becuri Bunsen sau Teclu la laboratoaresiarztoarecugazelacrematoriisicentraletermice. in absenta alimentarii cu gaze naturale a dispensarelor si po liclinicilor se poate folosi gazullichefiatinbuteliiinspecialpentrupuncteledeconsumdelalaboratoare.Pestemaimultde7 buteliisevaprevedeaostaiecentraladedistribuieconformnormativului I6. III.3.7.Instalaiifrigorifice indispensaresipoliclinici,instalaiilefrigorificeseprevdinspecialpentrutratareaaerului, local sau centralizat pentru rcirea sau/si dezumidificarea aerului in sistemele de ventilaretratare aer. instalaiilocalefrigotehnicedetratareaaeruluisepotutilizalasalidehidroterapiepentru controlul umiditii aerului, folosind un echipament special frigorific cu repartizarea sarcinii de condensareladouacondensoarecomplementare. ageniifrigorificiutilizaiininstalaiilocalesuntfreoni R22,R134a,etc. la capaciti mari se pot proiecta si centrale frigorifice cu pompe, distribuitoricolectoarc, armaturi de inchidere, reinere si reglare, etc. amplasate in grupul centralelor tehnice pentru asigurareacuutiliti. PentruamenajareacentralelorfrigorificesevarespectaSTAS6987 instalaiifrigorificeprescripiidesigurana. III.3.8.Instalaiidecolectaresitratareadeeurilorsolide Deeurilesolideprovenitedinactivitateadispensarelorsipoliclinicilorsunt: a) deeurireciclabile(neinfectate) hrtie,ambalajecarton sticlametal b)deeurinereciclabile gunoimenajer deeurimedicale(vata,pansamente,produsebiologice,deeuridelaborator) III.3.8.1. Deseurilereciclabilesecolecteazsisedepoziteazdistinct(triate)pentru intrareaincircuituldereciclare.Depozitareasefacepeplatformededeeuriincontainere adpostitedeintemperii. III.3.8.2.Gunoaielemenajeresecolecteazlasursasisedepoziteazin recipienteinchise (pubele)sausacietanidinPVC,introincaperespecialaamplasatapeplatformadedeeurisi prevzutacuinstalaiedeapasi canalizarepentruigienizare. III.3.8.3.Deseurilemedicalesolidesicareprezintpotenialinfectiossuntcolectateinambalaje etane,transportatesidepozitateinsiguranainspaiuspecialamenajatpentruafitratatecu substanedezinfectantesiarseininstalaiadeincinerare.

instalaia de ardere (crematoriul) dimensionat la volumul deeurilor colectate zilnic, frecventadearderesinumruldearjevafuncionacucombustibillichidsaugazossisevaamplasa intrunspaiupropriu,inzonagospodreascaladistantadeserviciisaufunciimedicale. crematoriulvafiprevzutcuaparatedecontrolsisemnalizareamoduluidefuncionare. gazelearsesiconinutuldeimpuritieliminateinatmosferaprincouldeevacuaresevor incadrainlimiteleimpusedestudiuldeimpactalzoneidinpunctdevederealprotecieimediului. IV. CRITERII PRIVIND AMPLASAREA CLDIRILOR PENTRU DISPENSARE SI POLICLINICI IV.1DIMENSIONAREASIFORMATERENULUIDEAMPLASAMENT IV. 1.1. Suprafaa terenului necesara amplasrii dispensarelor si policlinicilor este dependenta de mrimeasaucapacitateaobiectivuluicutoateanexelesiconstruciileasociate. Indicele folositpentrudeterminareasuprafeeideterennecesaracldiriiunuidispensarsau unei policlinici este exprimat in mp/consultatie si va fi folosit in special in faza elaborrii PUG (PlanuluiUrbanisticGeneral)sauPUZ(planulUrbanisticdeZona)cndnusaustabilitincadatele concretealetemeicadru. Valoarea indicelui de suprafaa de teren este cuprinsa intre 510 mp/consultatie pentru dispensarelesipoliclinicileindependente. Incazuldispensarelorpoliclinicecuplatecuspitalul,indiceledecalculalsuprafeeideteren necesarestecelrecomandatpentruspitale(5070mp/pat)majoratcuuncoeficientde1520%. IV.1.2.Incazulincaresaelaboratunstudiudetemaprincareaufoststabiliteariiledesfurateale viitoarelorinvestiii, sepoateaplicapentrucalcululterenuluisi indicele mp.teren/mp. A.d.care stabiletemaiprecisraportuldintreceledouamrimifizice. Valoareaacestuiindiceestede1,5si2,0infunciiledecondiiiledeamplasare. IV.1.3.Indiceledesuprafaaaterenuluisepoatereducenumaiincazulamplasamentelorcucondiii favorizantesianume: cooperarecufunciunitehnicogospodarestiexistente serviciigospodretipreluatedeserviciulpublicsauserviciicentralizate. amplasarea in incintecomune sau cuplat cu instituiile pe care le deservesc (dispensare urbane,dispensaredeintreprindere) folosireadespatiideparcarepubliceaflateinimediatavecintate. IV.1.4. Indicele de suprafaa al terenului de amplasare se poate majora in condiii defavorizante. vecintateaunordotripoluantedezonafatadecaresuntnecesarezonedeprotecie(artere majoredecirculaie,dotricomercialemari,unitatideproducielocala,etc.) terenulareoformaneregulatasauraportallaturilorneconvenabil. utilitileedilitaredinzonanuasiguranecesarulpentruconstruciesiseimpuneamplasarea peterenasurselorpropriideutiliticuzonedeprotecieobligate(puuriforatepentruapapotabila, rezervoaredeapa,statiidepreluaresiepurarelocalaaapeloruzate,etc.) IV.1.5. Pentru utilizarea eficienta a terenului se recomanda ca forma in plan sa fie regulata, sub formadedreptunghicuraportullaturilor1/21/5avndlaturamicasprearteradecirculaie. IV.2CONDIIILEGEOFIZICEALETERENULUI IV.2.1. Pentru amplasarea dispensarelor si policlinicilor se recomanda terenurile plane ca pante < 10%. Amplasamente cu pante mai mari se vor alege numai cu justificarea tehnico economica raportata la masurile specifice de amenajare a terenului Se vor evita terenurile impermeabile la suprafaasicelecupericoldealunecaresau inundare,curiscdeavalane,terenuriradioactive,cu degajridegazepoluante,terenurineomogenesauumpluturi. IV.2.2. Se recomanda terenurile cu pnza freatica la adncimi de peste 67 m pentru

realizareasubsolurilorfuncionalesautehnicefaramasuriconstructivecostisitoare(cuveizolate). IV.3CONDIIIDEMICROCLIMAT IV.3.1. Amplasarea dispensarelor si policlinicilor se va face in zone nepoluate, protejate fata de curenii dominani si fata de emisiile poluate industriale sau civile (zgomot, vibraii, mirosuri dezagreabile). Concentraiile maxime admise de substane poluante trebuie sa se inscrie in prevederileSTAS12574siOrdin462/93alMinisteruluiApelorPdurilorsiProtecieiMediului. NiveleledezgomotexteriorsevorinscrieinprevederilenormativuluiP116. Incazuldepiriiacestorvalorisevorluamasurideatenuare. IV.3.2Serecomandaterenurilecaresapermitorientareafavorabilaaunorserviciisau incaperidelucru,(nord,nordestpentrulaboratoaresiest,sudestpentrucabineteledeconsultaii) IV.4AMPLASAREAINCADRULLOCALITII IV.4.1. Terenurile ce intrunesc condiiile favorabile de amplasare pentru dispensare si policlinici trebuierezervatedinfazaPUGcorelatcuperspectivadeorganizaresidezvoltareateritoriului. IV.4.2 Pentru localitile mari si foarte mari (peste 150.000 locuitori) se vor rezerva mai multe amplasamentetinandseamaderazelededeserviresipopulaiaarondata. Undispensarpoliclinicmediu(600consultatii/zi)seadreseazuneipopulaiiarondatede2030.000 locuitoripeorazade23Km.IV.4.3.Pentrulocalitilemicisimijlociiserecomandaamplasarea dispensarelorsipoliclinicilorinapropiereacentrelor degreutatealelocalitiicatmaiaproapede zonelerezideniale(delocuit). IV.4.4.Vorfiasigurateinvecintateaamplasamentuluitotalitatea reeleloredilitarepentruutiliti,dimensionatecorespunztorpreluriicelpuinacapacitilor iniialesicusoluiitehnicedeextindereincazuldezvoltrilorviitoare. IV.4.5. Sevaevitaamplasareadispensarelorsipoliclinicilorpeterenuriin alcrorsubsoltrecsau suntprevzuteatrecemagistraleedilitare(reeledeutilitisaumetrou) IV.5.PRINCIPIIDEORGANIZAREURBANISTICA AAMPLASAMENTULUI IV.5.1 Incintele dispensarelor si policlinicilor pot fi de tipul "inchise" sau "deschise" respectiv mprejmuitesauneimprejmuite. Dispensarele rurale, dispensarele de intreprindere ca si dispensarele policlinice cuplate cu spitalul sunt amplasate in incinte proprii avnd accesele spre una din arterele de circulaie a localitii. Dispensarele urbane ca si cele policlinice independente pot avea incinta de tip "deschis" respectivcuacceseleprincipalealiniatedirectIaarteradecirculaie(laaliniamentulstradal). Observaie: anexele tehnicogospodaresti ale dispensarelor si policlinicilor independente vor fi protejatecuincintepropriiinchisefatadepacienisivizitatori. IV.5.2. Terenuldeamplasareintoatecazuriletrebuiesapermitzonificareapefunciunidistincte: zonaocupatadeconstrucii zonaacceselor,parcajelorsialeilordecirculaie zonaverdesizonadeprotecie(dupcaz) zona rezervata extinderilor viitoare (dup caz) IV.5.3. Construcia dispensarului sau policlinicii va fi orientata cu faadele acceselor principale spre arterele de circulaie si cu spatiile funcionalesprepunctelecardinalefavorabile,(cap.IV.3.2.) IV.5.4.Sevaevitaamplasareaanexelorgospodretispreartereleprincipaledeaccesiarcourile defum(centralatennica,crematoriu)vorfiorientatepedireciacontraravntuluidominantinraport cucldireaprincipala.IV.5.5.Sevaevitaamplasareainimediatavecintateaunorcldiriinaltecare saprovoaceumbriretotala. min.6,00mfatadecldiriparter,parter+etaj mini,5Hfatadecldiricumaimultdeparter+etaj

Observaie:Distanteleauinvederecldiridegradul111rezistentalafoc. distanteleintrefaadelecldiriisimarginealotuluivorfi: min.3,00minzonafaraferestre. min6,00minzonacuferestre. min10,00mfatadealiniamentulstradal. Observaie: Aceastadistantapoatefiredusaincazulunorcondiiiurbanistice impuseprincertificatuldeurbanism. IV.5.6.Regimuldeinaltimepentrucldirilededispensaresipolicliniciindependentesaucuplatecu spitalulserecomandasafiedemaximparter+3etaje,cuprevedereamijloaceloradecvate deaccespeverticalaapacienilorsipersonalului(rampe,scri,ascensoare) IV.5.7 Sistemuldecirculaieinincintavaficompusdin: aleicarosabile aleipietonalesitrotuare aleimixtecarosabilesipietonale. caidecirculaiepentrumainiledeintervenie(potficomunecucelecarosabile) Dimensionareaaleilorsevafaceinfunciedetraficastfel: latime minimaalei carosabileocazionale3,00 mcu supralargiridedepire la lungimide peste25msizonedeintoarcerelacapete. latimealeicarosabilecutraficunicsistaionari4,00mprevzutecuzonedeintoarcerela capete. latimealeiprincipale,acceseinincinte6,00m. laaleilecarosabilede4,00mlatimeserecomandaprevedereaunuitrotuarpietonalpeuna dinlaturi. seadmitecirculaiapietonalapealeilecarosabilede3,00m.latime. IV.5.8. Parcajele pentru autovehiculele pacienilor si vizitatorilor se recomanda sa fie amplasateinapropiereaacceselorprincipaleincldiresauincinta. IV.5.9.Amplasareareelelordeutiliti Pe amplasamentele dispensarelor si policlinicilor se prevd o serie de reele pentru asigurareautilitilorastfel: IV.5.9.1 Reele termice pentru asigurarea incalzirii si a apei calde de consum fie de la centrala termicapropriefiereeleletermicealelocalitiipozatedepreferinainsubteran.(STAS8591/11 16). IV.5.9.2. Reelele de apa rece pentru consum menajer si incendiu, pozate in subteran si legatefieinsubteransilegatefielareeleleedilitarefielasursepropriideapa(STAS9312,P7,I 9) IV.5.9.3 Reele de canalizare menajera si pluviala pozate in subteran si racordate fie la reelele edilitarealelocalitiifielasistemulpropriudeepuraresievacuareaapeloruzate. Sistemul de canalizare poate fi unitar (o singura reea de transport a apelor menajere si pluviale),separativ(reeleindependentepentruapemenajeresipluviale),mixt(sistemseparativin incintasiunitarinafaraincintei. Se considera ca apele uzate provenite de la dispensare si policlinici sunt convenional "curate" in momentul evacurii in reeaua publica sau in emisar, cu masurile adecvate de epurare localapentruapeleprovenitedinserviciilespltoriesilaborator(STAS8591/1,C90) IV.5.9.4.Reeledegazenaturaleprevzuteinincintapentrualimentareaconsumatorilorcuflacra liberasiincentralatermica. Racordareareeleide incintase face lareeauapublicaprin intermediulstaiilordereglare reducerepresiuneinregimulstabilitpentrufiecareconsumator(STAS9312.STAS8591/1,19,P7). IV.5.9.5Reeledealimentaresitransportenergieelectricapotfipozatesubteransauaeriansisunt racordatelasistemulelectricnaional(SEN) IV.5.9.6. Reelele de telecomunicaii pentru asigurarea legaturilor telefonice cu exteriorul se se pozeazfiesubteran,fieaeriansisuntracordatelasistemultelefonicallocalitii. Pentru telefonia interioara se poate adopta fie racordarea directa la reeaua telefonica a localitiipentrucapacitimici(panala10posturitelefonice)fieracordareaprinintermediulunei

centraleproprii (I18). V.CERINEPRIVINDPROIECTAREACLDIRILORPENTRUDISPENSARESI POLICLINICICONFORMLEGII10/1995 Considerentegenerale Construciiledestinatedispensarelorsipoliclinicilortrebuie saasigurecelesase cerineobligatorii conformLegii10/1995petoataduratalordeexistentasianume: 1. Rezistentasistabilitate 2. Siguranainexploatare. 3. Siguranalafoc 4. Igiena,sntateaoamenilorsiproteciamediului 5.Izolaretermica,hidrofugaeconomiadeenergie. 6.Protecialazgomot. Categoriiledeutilizatoripentrucaretrebuieasiguratecondiiileminimeprivindfuncionalitatea, calitatea sisiguranaconstruciilorsiinstalaiilorsunt: pacienii personalulmedical personalulparamedical vizitatorisiinsotitori Riscurileavuteinvederefatadeutilizatorisunt: a) riscurilegeneralecomunetuturorcldirilorcivile b)riscurispecificedispensarelorsipoliclinicilorrezultatedin:aglomerareadepersoanecu capacitifizicesipsihicediminuate: concentrareadeactivitimedicale curiscdeproliferaresi rspndiredegermeni patogeni aglomerareadetehnologii,echipamentesiinstalaiicupotenialdeproducereaaccidentelor Prezentulnormativsereferainprincipallaexigenteleutilizatorilorspecificedispensarelorsi policlinicilor. V.l.REZISTENTASISTABILITATE V.1.1.Considerentegenerale Construciiledestinatedispensarelorsipoliclinicilortrebuiesaasigurecerineleutilizatorilor pentreagaduratadeexploatarenormat. Prin aceasta se intelege ca aciunea ncrcrilor de orice natura sau eforturile la care este supusaconstruciasanuproducunuldinurmtoareleefecte: a)prbuireatotalasauparialaacldirii b)deformaiiinadmisibilealestructuriicaresaprovoaceavariereaunorpartialecldiriisau aleinstalaiilorsiechipamentelor. c)avariirezultatedinevenimenteaccidentaletehnice, V.1.1.1. Semnificaiatermenilorutilizaiindefinireacerineiderezistentasistabilitate: a)prin"incarcarisusceptibileaacionaasupracldirii"seintelegaciunilecepotprovoca deformareasaudegradareacldiriiintimpulexecuieisaualutilizriiAcesteaciunipotfi: cucaracterpermanent(incarcarigravitaionale,sarciniutile,zpada,vnt,vibraii) aciuni excepionale cu probabilitate redusa de apariie (inundaii, cutremure, explozii, incendii) b) prin"prbuire"seintelegeunadinformeledecedarepentrucaresedefinescstrilelimita ultime. c) Prin"deformaiiinadmisibile"seintelegedeformareasaufisurareacldiriisauauneiparti

a acesteia care atrage anularea ipotezelor de calcul privind rezistenta acesteia si care provoac o reducereimportantaadurabilitiicladini. d)Prin "avariidatorateevenimenteloraccidentaletehnice"seinteleg:explozii,incendii, cutremure,etc.saueroareumanesi carearfipututfievitatesaulimitate. V.l.1.2. Cerinelederezistentasistabilitatesereferalatoateprilecomponentealecladini sianume: infrastructura:terendefundare,fundaii,ziduridesprijin,pereisiplanseesubsol suprastructuraelementeportanteverticalesiorizontalepestecotazero elementenestructuraledeinchidere elementenestructuraledecompartimentare instalaiilefuncionalealecldirii echipamenteelectromecanice V.1.1.3.Cerinelederezistentasistabilitatesepotasiguraintoatecazurileprevzutecu excepiaunorerorigraveinfazeledeproiectare,execuiesiexploatarealecldiriisauincazulunor situaiicuprobabilitatedeosebitdemicadeapariiesicareaufostemiseinfazedeproiectare. V.1.2.Performantecorespunztoarecerineiderezistentasistabilitate Cerineiderezistentasistabilitateiicorespundurmtoareleperformante: V.1.2.1. Rezistenta Rezistentauneicldirisereferalacapacitateaportantaaelementelordestructurarezultatadin caracteristicilegeometricesimecanicealematerialelor,inclusivdinefectuldegradriiintimpa acestorproprieti V.1.2.2. Stabilitate Stabilitateauneicldirisereferalaexcludereaoricreiavariiprovenitedin: deplasareadeansamblu(decorprigid) efectedeordinul IIdatoratedeformabilitatiielementelorstructurale. aciunicaremodificaintimpstructuraprinruperisuccesive. Vl.2.3.Ductilitatea Ductilitatea unei cldiri reprezint aptitudinea de absorbie si disipare a energiei, respectiv capacitatea de deformare postelastica a elementelor si subansamblurilor structurale (deformaii si rotiri fara reducerea capacitii de rezistenta la aciunile statice) fara pierderea capacitii de absorbieaenergiei(laaciunidinamiceinclusivceleseismice). V.l.2.4.Rigiditatea Rigiditateauneicldiripresupune limitareadeplasrilorsi deformatiilorprodusedeaciuni staticesidinamiceinclusivceleseismiceprecumsilimitareafisurriiincazulelementelordebeton armat. V.l.2.5.Durabilitateauneicldirisereferalasatisfacereacerineloresenialederezistentasi stabilitatepetoataduratadeexploatareprecumsi limitareadeteriorrilorprematurea materialelor sauprtilordeconstruciedatorateproceselorfizice,chimicesaubiologice. V.1.3.Metodesiprincipiideverificareaexigenteloresenialederezistentasistabilitate V.1.3.1.Verificarea satisfaceriicerineieseniale derezistentasistabilitatese face in conformitate cuSTAS10100/0siseimparteindouacategorii: a) strilimitaultime(stabilitate,rezistenta,ductilitate) b)strilimitaaleexploatriinormale(rigiditate) V.1.3.2 Verificarea cerinei de rezistenta si stabilitate pe baza conceptului de stri limita impune stabilireaunormetodedecalculcaresaincludtoifactoriicepotinterveni. In raport cu strile limita, structurile se proiecteaz si se executa cu un grad de asigurare corespunztordifereniatdupnaturacerinelorsicuacceptareaunoravariilocale. Acestecerinesunta)structuracasiprileeicomponentenutrebuiesaseprbueascsausa sufereavariiimportanteintimpulexecuieisipeduratanormatdeexploatare. b)accidentele tehnice in exploatare pot produce avarii locale dar nu trebuie sa provoace

degradriinlancuconsecinedisproporionatefatadecauzainiiala. c)in timpul exploatrii trebuie efectuate lucrri de intretinere si reparaii pentru evitarea degradrii elementelor structurale, a instalaiilor si echipamentelor (protecie impotriva coroziunii, etaneitate,etc.) V. 1.3.3.In cazul in care metodele de calcul din prescripii nu sunt suficiente, verificarea cerinelor de rezistenta si stabilitate se poate face prin ncercri conform conform reglementarilor tehnicespecifice. V.l.3.4. Respectareacerineiderezistentasistabilitateseasigurasiprinmasurispecificereferitoare la: concepiageneralasidedetaliuacldirii,calitateaexecuieisialucrrilordeintretinere. proprietilesiperformantelematerialelorsiproduselordeconstrucie. V.1.3.5.Factoriiceintervinlaverificareacerineloresenialederezistentasistabilitatepebaza conceptuluidestrilimitasunt: 1. asigurareaagenilormecanici 2. influentamediuluinatural 3. proprietilematerialelordeconstrucie 4. geometriastructur V.l.3.5.1.Aciuneaagenilormecanici Gruparea si clasificarea agenilor mecanici pentru calculul structurilor la cldirile de dispensaresipoliclinicisenormeazconf.STAS10101/01,STAS10101/2inincarcaripermanente sideexploatare. ncrcriledin echipamentesi instalaii speciale, greutateapereilorcasi efecteledinamice etc.sevorevaluaseparatnefiindincluseinnorme. V.1.3.5.2. Influentamediuluinatural Mediulnaturalintervineasupraconstrucieiprin: aciuneaseismica(normativP100) aciuneadinvnt(STAS10101/20) aciuneadinzpada(STAS10101/21) aciuneadinvariaiidetemperatura(STAS10101/23) V.1.3.5.3. Proprietilematerialelor Proprietile de rezistenta, rigiditate, inerie si absorbie de energie a materialelor de construciesuntceledefiniteinstandarduldeverificareasiguraneiconstruciilor(STAS10101/0). Pentrumaterialedeconstruciicarenusuntstandardizate,valorilecaracteristicesevor stabiliprinagrementetehnicealelaboratoarelorabilitate. V.1.3.5.4. Proprietileterenuluidefundare Proprietile terenului de fundare se stabilesc prin cercetarea geologica si geotehnica in conformitatecuSTAS1242/1 Caracteristicilefizicomecanicealepmnturilorsestabilescconf.STAS1243. Valorilenormatesidecalculalterenurilordefundaresestabilescconf.STAS3300. V.l.3.5.5. Geometriastructurii inansamblu Parametrii geometrici ai structurii in ansamblu ca si a elementelor de construcie se vor incadrainsistemuldetolerantaconformSTAS866. Elementelenestructuralesevorincadrainsistemeledetolerantaprevzuteinreglementrile specifice. Elementelenestandardizatesevorincadrainsistemeledetolerantaprevzutein agrementariletehniceaferente. V.l.3.5.6.Metodeledecalcul Pentrucldirilededispensaresipoliclinicisefolosescderegulaaceleaimetodedecalculca sipentrutoateconstruciilecivilesiindustriale. Metodeledecalculpentruelementedestructuradinbetonarmat,otelsauzidrieprecumsi pentruterenuldefundaresuntcelebazatepeconceptuldestarelimita. Principiiledebazaalemetodelordecalculsuntdatein: STAS10107/0pentrubetonarmatsiprecomprimat. STAS10108/0pentruotel

STAS10104pentruzidrie STAS8316pentruterenuldefundare STAS856pentrulemn(rezistentaadmisibile) Pentrucalcululcldirilor,inafaraprincipiilorgeneraleincluseinstandardesevatineseama deurmtoarelereglementari: P2 Normativprivindalctuirea,calcululsiexecutareastructurilordinzidrie P85 Instruciunitehnicepentruproiectareaconstruciilordindiafragmedebetonarmat V.I.4.Criteriisi nivelurideperformantacorespunztoarecerineiderezistentasistabilitate V. 1.4.1. Nivelurile de performanta pentru rezistenta si stabilitate la cldirile pentru dispensare si policlinicisuntcelecorespunztoareclaseideimportanta 111conf.STAS10100/0 NiveluldeprotecieantiseismicainconformitatecunormativulP100estecelcorespunztor clasei IIdeimportantacucoeficientula=1,2 V.l.4.2. Regulideproiectare Pentru cldirile de dispensare si policlinici regulile de proiectare sunt cele valabile pentru construciilecivilesiindustrialecompletatecuprevederileprezentuluinormativ. Prezenteleprescripiiaucaracterminimalsinusuntlimitative.. V.l.4.2.1.Inproiectareaantiseismicaseadmitecasubaciuneacutremurelor, construciapoatesuferi: a) lastructuraderezistenta,degradrilocale,faraamploare,lacareaccesulpentrureparaii esteuorsicarenupuninpericolvieiomenetisauvalorimaterialeimportante. b) laelementelenestructuralepecaresuntfixateinstalaiisi echipamentedevaloare: degradrilocale,limitatecaamploare,accesibilereparaiilorsicarenupuninpericolvieiomeneti. c) laalteelementenestructurale:degradrimaiextinsedarcarenupuninpericolviei omeneti. V.l.4.2.2. Legaturile dintre structura cldirii si elementele nestructurale trebuie sa fie capabile sa preiafaradegradrieforturilegeneratededeformaiialecldiriisubaciuneaseismica. V.1.4.2.3.Sevorpreferacontururiregulateinplan,compactesisimetricelacareraportullaturilor safielimitatla3. Peverticalase vapstracontinuitateaelementelorportanteevitanduseretrageri lanivelele superioareinafaraaxelorstructurii. V.l.4.2.4. Pentru dispensare si policlinici se recomanda adoptarea de structuri mixte (cadre si diafragmerare)caresapermitoanumitaflexibilitatearhitecturalafavorabilaunorrefunctionalizari ulterioare(modernizaredefluxurisiaparaturamedicala) V. 1.4.2.5. Traseele instalaiilor funcionale si tehnologice vor fi concepute astfel incat sa evite traversareaelementelordestructura(stlpisigrinzi). Legaturile si ancorrile instalaiilor si echipamentelor trebuie sa reziste la solicitrile din timpulexploatriisilasolicitrileaccidentale(seismice). V.1.4.2.6. Infrastructuraconstruciilorsevaconstituiintrunsistemspaialrigid(fundaii,pereisi planseu subsol) capabil sa transmit la teren incarcarile verticale si orizontale de calcul in limita eforturilorunitarealeterenului. Acestsistemdeconstruciedevineobligatoriuincazulterenurilorslabe,sensibilelaumezire saucontractilcsiinzoneleseismiceAC(normativeleP7,P70) Subsolul rigid va fi alctuit din perei de beton armat pe contur si in interior dispui in prelungireadiafragmelorstructurii. Infrastructurarigidasereazemobligatoriupefundaiicontinuesauradier. Pentrucldiripanala3niveluri(P+2)custructuraincadreamplasateinzoneseismiceDF siterendefundarebun,seadmitsubsoluricupereipecontursiininteriorcustlpi. V.l.4.2.7.Stalpj V.1.4.2.7.1.Stlpiitrebuieproiectaiastfelincatsubaciuneaincarcarilorfundamentalesispeciale: saprezintecaracteristiciderezistenta,stabilitate,rigiditatesiductilitate

sapreiapreiaeforturilesuplimentarecareaparcaurmareacedriiunuiclementstructural situatinvecintate eforturilesuplimentareceaparincazuldepiriiaccidentaleacaracteristicilorderezistenta aunuistlp,acesteasapoatfipreluatedeclementelestructuraleadiacente deformatiile lor sa fie limitate pentru a nu se produce distrugerea sau avarierea semnificativaaclementelornestructurale,aechipamentelorsiinstalaiiloradiacente asigurarea unei rigiditi suficiente pentru satisfacerea prevederilor care limiteaz deformatiileprovocatedeseisme. V.l.4.2.8.Grinzi V.l.4.2.8.1.Grinziletrebuieproiectateastfelincatsubinfluentaincarcarilor fundamentalesispeciale: saprezintecaracteristicisuficientederezistenta,stabilitate,rigiditatesiductilitate sa poat prelua eforturile suplimentare generate de eventuala cedare a altor elemente structuralesituateinvecintate eforturile suplimentare care apar in cazul depirii accidentale a caracteristicilor de rezistentaaleuneigrinzisapoatfipreluatedeelementelestructuraleadiacente incazulapariieiunoreforturimaridinseisme,trebuiesaconstituieelementestructuralein care se produc plastifcari cu prioritate, inainte ca acestea sa ia natere in elementele verticale pe caresereazem incazulcedriiaccidentaleauneigrinzisanuseproducprbuireacldiriisauauneiparti importantedinea deformatiilegrinzilorsafielimitatelavaloriacceptabilepentruanuseproducedistrugerea sauavariereasemnificativaaelementelornestructuralesiaechipamentelorsiinstalaiiloradiacente V.l.4.2.9.Pereistructurali V.l.4.2.9.1. Pereiistructuralitrebuiesafieproiectaiastfelincatsub aciuneaincarcarilor dinsarcinifundamentalesispeciale: safienzestraicucaracteristicisuficientederezistenta,stabilitate,rigiditatesiductilitate sapreiaincondiiifavorabileintreagancrcareseismicaorizontalacareacioneazasupra structurii,inclusiveforturilesuplimentaregeneraledetorsionaredeansambluacldirii. sa poat prelua eforturile suplimentare care apar ca urmare a cedrii altor elemente structuralesituateinvecintatealor in cazul cedrii accidentale a unui perete structural sa nu se produc avarierea grava sau prbuireacldiriisauauneipartiimportantedinea. sa se obtina caracteristici suficiente de rigiditate ale ansamblului structural cu valori apropiatepeceledouadireciiprincipalealestructurii evitareaproduceriifenomenuluidepierdereastabilitiilaterale. V.l.4.2.10. Placi V.l.4.2.10.1. Plcile trebuie proiectate astfel incat sub aciunea incarcarilor din gruprile fundamentalesispeciale sa posede caracteristici de rezistenta, stabilitate, rigiditate si ductilitate att fata de ncrcriledingruprilefundamentalesispeciale: sa posede caracteristici de rezistenta, stabilitate, rigiditate si ductilitate fata de ncrcrile orizontale,saconstituiempreunacugrinzilesicenturileelementedemarerigiditateinplanullorsi saredistribuieeforturileintreclementeleverticale sapreiaeforturilesuplimentaregeneratedecedareaunuielementstructuraladiacent incazulcedriiaccidentaleauneizonedeplacasanuseproducprbuireacldiriisaua uneipailiimportantedin ca V.l.4.2.11.arpante V.1.4.2.11.1.arpanteletrebuiesaindeplineascaurmtoarelecondiii: saasigurepreluareasitransmiterealaelementeledereazemancrcriloracoperiurilor safienzestratecucaracteristiciderezistenta,stabilitatesi rigiditate in cazul cderii accidentale a unor elemente sau pri din arpanta sa nu se produc

avariereac ldir iisauauneipartiimportantedinca: sapermitcirculaiasiaccesulpentrureparaiicndacesteasuntnecesare ANEXAV.l. DOCUMENTETEHNICECONEXE STASI010I/0A Aciuniinconstrucii.Clasificareasi grupareaa c iu nilo r pentruconstrucii civ ile siindustriale. STAS10101/2 Ac iu niin construcii.ncarcridatorate procesului deexploatare STAS I0101/2AI Aciuni inconstrucii,ncrcari tehnologicedin exploatarepentru construcii civile, indust iiale si agrozootehnice. STAS10101/20 Aciuniinconstrucii.ncrcridatedevnt. STAS10101/21 Aciuniin const rucii.Aciunidatedezapada STAS10101/23 Aciuniinconstrucii.ncrcaridatedetemperaturaexterioara STAS10101/23A Aciuniinconstructii.ncrcaridatedetemperaturileexterioaren construcii civilesiindustriale. STAS10100/0 Princip ii generalede ver ificarea sigur an eiconstruciilor. STAS10107/0 Construcii civilesi industriale.Calcululsi alctuireaelementelor structuraledebeton,beton armatibetonprecomprimat. STAS10108/0,1,2 Construcii civile,industriale si agricole.Construcii d inotel STAS10109/1 Lucraridezidrie.Calculul sialctuireaelementelor. STAS10104 Co nst rucii din zidarie. Prevederifundamentale pentrucalcu lu l elementelorstructurale. STAS856 Construcii delemn.Prescripiipentruproiectare. STAS1242/1 Terendefundare.Principiigeneraledecercetare. STAS1243 Terendefundare.Clasificareasiidentificareapmnturilor. STAS3300/1 Terendefundare.Principiigeneraledecalcul. STAS3300/2 Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe. STAS8600 Constructii civile, industriale si agrozootehnice.Sistem de tolerante. P2 Normativ pr iv ind alctuirea, calcu lu l si executarea st ruct ur ilo r din zidrie. P85 I nst r u c iu n itehnicepentruproiectareaconstruciilorcustructuradindiafragmedebeton V.2. SIGURANAINEXPLOATARE Cerina de sigurana in exploatare se refera la protecia utilizatorilor construciei impotriva risculuideaccidentareintimpulutilizriiinspaiulinteriorsicelapropiatcldirii. Siguranainexploataresereferala: 1. Siguranalacirculaiapedestra 2. Siguranalacirculaiacumijloacemecanice 3. Siguranalautilizareainstalaiilor 4. Siguranacuprivirelalucrriledeintretinere 5. Siguranacuprivirelaintruziunisiefracii. Observaie: Pentruprevedericomunetuturorcldirilorsevaconsulta"Normativulprivind proiectareacldirilorciviledinpunctdevederealcerineidesiguranainexploatare" V.2.1Siguranalacirculaiapedestra: se refera la protecia utilizatorilor impotriva riscului de accidentare in timpul deplasrii pedestre in interiorul cldirii si in spatiile publice din exterior in vecintatea si incinta cldirii. V.2.1.1. Siguranacuprivirelacirculaiaexterioaracldirii

a)Circulaiainincinta circulaiacarosabilasevarezolvaseparatdecirculaiapictonala pentrucailedeaccesparalelecuaccesul pietonal se vorprevedeatrotuareinaltate fatade carosabil. denivelrile mai maride2,5cmpetraseelede circulaiese vorpreluaprinpantede max. 8%. locurilepericuloasedinpunctdevederealcirculaieivorfimarcatesisemnalizatevizibil se va prevedea un iluminat corespunztor pe traseele de circulaie din jurul cldirilor, la acceseleincldiresiinzonelecupotenialdeaccidentare. parcajelepentrupacieni,vizitatorisaupersonalsevorrezolvadepreferinagrupatinzona accesuluiprincipalastfelincatsanuafectezecirculaiapietonala. b)Siguranacuprivirelaacces acceseleinincinta(undeestecazul)vorfilimitatecanumrsicuposibilitateadecontrol acceseleincldiresevordifereniainfunciedecategoriilede utilizatoriastfel: accesepentrupersoane pacieniadulisaucopii personalmedical siparamedical accesepentruproduse produsefarmaceutice materialespltorie echipamentesimaterialedentreinere deeuri incazulaccesuluiunicinincintavorfiprevzuteporidistinctepentrupietonisiautovehicule accesele in cldire se vor dimensiona in funcie de fluxurile de evacuare in caz de incendiu. pentrupersoanecarenusepotdeplasasinguresauceleincrucior,limeaminimalibera aaccesuluiincldirevafide1,10m. podesteledelaintrarevoraveadimensiunileminimede1,50x1,50m. pentruaccesul cucruciorrulantsaucruciordecopiise vorprevedearampe cu limea minima1,20m.sipantedemax.8% accesele in holuri si ateptri vor fi prevzute cu tampoane, accesele pentru servicii se vor dimensionainfunciedecerineletehnologice. acceseleincldirevorfiprotejatecontraintemperiilorcucopertinadeprotecie. V.2.1.2. Siguranacuprivirelacirculaiainterioara V.2.1.2.1. Masurigenerale sevaevitainterferareafluxurilordemateriale,(aprovizionare) circulaia pacienilor nu va traversa serviciile cu circuit inchis (laboratoare, farmacie, sterilizare,spltorie,anexetehnice)lacareareaccesnumaipersonalulmedicalsiparamedical. traseele de circulaie vor fi marcate distinct si vizibil pentru diversele direcii si funciunipentrulocalizareaacestorafaradificultate. V.2.1.2.2.Dimensionareacailordecirculaie a)cailedecirculaiesedimensioneazinfunciedenecesitilefuncionale,tehnologice,gabaritele aparaturiisiechipamentelor,mobilare. b)intoatencperileincareauaccespacieniisevaasiguralimeanecesaratreceriicu cruciorulrulant min.0,90mpentrudeplasareinliniedreapta, min.1,00mpentruintoarcereinunghidrept, min.1,50mpentrumanevra. c) limeacoridoarelorsevadeterminainfunciedecategoriautilizatorilorsimodulde soluionareaspatiilordeateptare. cailedecirculaienormalaincldire(usi,coridoare,scaii)vorservisipentruevacuareain cazdeincendiu.

limeaminimaaunuicoridorprincarecirculamaxim50depersoanevafide1,00m. pentrucoridoareleprincarecirculapersoanecucopiiinbraelimeaminimavafide1,40 m. coridoarelecaresuntutilizatecaspatiideateptarevqravealimeamin.2,40mcu ateptarepeopartesi3,50mcuateptarepedouaparti. serecomandacaspatiiledeateptaresafieorganizateinafaracoridoarelordecirculaie,in buzunarelateralepentruamicorarisculdecoliziune,asigurndinacelaitimpoiluminarenaturala acoridoarelor. d)inaltimealibera:pecailedecirculaieprincipalenuvafimaimicade2,50m. inaltimealiberaincaresedesfoaractivitimedicalevafideminim2,80macolounde dinconsiderentetehnologice(gabariteleaparaturii)nuimpunaltedimensiuni. e) gabariteledetrecerepringoluriledeusisestabilescinfunciededestinaiancperii, gabariteleaparaturii,autilajelor,mobilieruluisimijloculdetransport. limealiberaauilorvafideminim0,80mpentrutrecereacucruciorulrulant,persoane cucopiiinbraesiaccesullacabinetedeconsultaiisitratament inaltimealiberaauilorvafideminim2,04m. pecailedeevacuare,dimensiunileuilorsevorstabiliinconformitatecu cerineledesiguranalafocspecifice. V.2.1.2.3.Caracteristicileelementelordeconstruciepecailedecirculaie a)Uile petraseeledecirculaievorfivizibile,cusistemedeacionare simplefarariscdeblocaresinuvoraveapraguri. sensul de deschidere nu va limita sau impiedica circulaia si nu se vor lovi intre ele la deschidereaconsecutiva. serecomandausicugeam2/3dininaltimeapentrupacieniinscaunrulantsiprevzutecu baresaugrilajedeprotecielaparteainferioara. sensuldedeschidereauilorpecailedeevacuarevafispreexterior b)Pardoselile saaibsuprafaaplana,neteda,antiderapanta safielaacelainivelpeacelaietajeventualeledenivelrifiindpreluateprintreptesipante demax.8%(trecerecucruciorrulant) safierealizatedinmaterialerezistentelauzuracaresanuproducprafsauscamesisanu sedeformezelaocuridinamicesauincarcaristatice. safieuordeintretinutsisapermitreparaiirapideincazdedeteriorarelocala. sa nu produc scntei prin lovire si sa aib un potenial sczut de incarcare electrostatica (potenialelectrostaticzeroinincaperiincareseproducamestecuri desubstaneexploziveinaer). safierezistentelaaciuneasubstanelorchimice(dezinfectnd,solveni,reactivi,etc.) sa fie incombustibile in incaperi in care se lucreaz cu flacra libera sau materiale cu temperaturiridicate. sa aib pante de scurgere ctre recipienti de pardoseala in incaperile cu acumulri de apa (bai,dusuri,spatiiumede,etc) saaibuncoeficientmicdeconductibilitatetermicasielectrica. c)perei pereiilateralicailordecirculaievorfiplani,netezi,faraasperiti,bavuri,muchiitioase saualtesursedernire. sevorevitaelementeleieitedinplanulpereilorcaresaproducsenzaiadelovire(grinzi, stlpi,ghenedeinstalaii). suprafeelevitratedinpereivorfiprotejatelalovirepanalainaltimeademinim0,901,00 m. V.2.1.3. Siguranacuprivirelaschimbareadenivel diferenteledenivelsubtreitreptevorfirezolvatecuplaninclinatcupantademax.8%.

ladenivelrimaimaride0,50mseprevdbalustradedeprotecieconf.STAS6131. inaltimeacurentaabalustradelorh=0,90m. ferestrele tara parapet sau cu parapetul sub 0,90 m ca si suprafeele de geam ale uilor la maimultde0,50mfatadesolsevorasiguracubalustradedeprotecie(hrecomandat=1,00m) V.2.1.4. Siguranacuprivireladeplasareapescarisirampe. pentruscrirelaiaintretreptesicontratreptevafi:2h+1=6264cm. dimensiuniuzualeh=1517cm(min.14cm) l =2830cm(max.34cm)STAS2965 latimiuzualerampemin.1,20m(impusdedeplasareapersoanelorcudificultidemers) la scrile pentru accesul bolnavilor se vor evita treptele cu nas sau deschise (fara contratreapta) pecailedeevacuarescrilecurampecurbesevorutilizacurespectareanormelorspecifice desiguranalafoc. inaltimealiberadetrecereintredouarampesuprapusemsuratapeverticalalanasultreptei va fi de h min. 2,10 m, la scrile normale si h min. 1,90 m la scri de serviciu unde nu au acces bolnavi. scrile voravea manacurenta(fixatapebalustradasauperete)peosinguraparteincazul rampelorculatimipanala1,20msipeambelepartilarampemailate. balustradele scrilor Ia rampe si podete trebuie sa fie astfel alctuite incat sa nu permite trecerea copiilor (distante intre elemente max. 10 cm) si sa nu aib elemente orizontale care sa permitcatararea(intre0,120,60mdelaparteainferioara) pentruaccesulcopiilorsemonteazmanacurentasuplimentaralah=0,60m. manacurentatrebuiesafieuorcuprinsacumana(diametrumax.5cm)sisanuprezinte riscdeagaresaurnire. finisajulscrilorvafirealizatdinmaterialeantiderapante. V.2.2.Siguranacirculaieicumijloacemecanice transportulpeverticalaatuturorcategoriilordeutilizatoriindispensaresipoliclinicica siamaterialelorsefacecuascensoare. Observaie: Numrulredusdenivelerecomandatpentrudispensaresipoliclinicinu excludeechipareaacestoracumijloacemecanizatedetransportpeverticala,respectiv ascensoare. ascensoarclepentrupersoanesealctuiescconf.STAS2453 numrulsauprevedereadeascensoaresevorstabiliinfunciedecapacitateadispensarului saupo licliniciisidenumruldepersoanedeservite. ascensoarelepentrupersoanelacareauaccessipersoanelebolnavevoraveadimensiunile minime ale cabinei de 1,10 x 1,40 m si golul uii de acces la cabina de minim 0,80 m (pentru cruciorulrulant). vitezadedeplasarenuvadepasi0,5m/seciarpornireasioprireasevafacefaraocuri. diferenaadmisibilaintrecabinasipalieruldeoprirevafidemax.2,5cm. platformainfataascensoruluivafideminim1,50x2,40mladispunereapeolaturasimin. 1,50x3,30mladispunereapedoualaturiaascensoarelor(fatinfata). butoaneledeacionare(sisoneriadealarma)sevorfixalahmax.=1,20m(pentrumanevra dincruciorulrulant). pentrualimentareacuenergieelectricaaascensoarelorsevarespectanormativul I7. finisajulcabineivafirezistentlaocuri,uordeintretinutsinuvaprezentamuchii,profile saualteelementecepotrniutilizatorii. V.2.3.Siguranacuprivirelainstalaii Sigurana cu privire la instalaii presupune conceperea si executarea acestora astfel incat utilizatorii sa fieprotejai fataderiscuriledeaccidentareprovocatefiedin manevrareagreita, fie dinfuncionareadefectuoasaaacestora.

sevorrespectaprevederilecuprinseinnormativulprivindproiectareacldirilor civiledinpunctdevederealcerineidesiguranainutilizareCEleuprecizriledinprezentul normativpentrudispensaresipoliclinici. V.2.3.1. Proteciaimpotrivarisculuideelectrocutare a) alimentarea cu energie electrica a aparatelor, echipamentelor electrice se va face cu respectarea condiiilor de montaj indicate de furnizor sau adaptate normelor romaneti in cazul in careacesteasuntmaisevere. b)tablourile electrice cu aparatele de comutare, sigurana si control se vor amplasa astfel incatsanupermitaccesullaeledectapersonaluluitehnicspecialinstruit c) pentruechipamentelesiutilajeleceprezintriscurilamanevrareagreitasevorafiala vedereinstruciunidefolosire. d) cablajeledelegturaintrediverselecomponentealeaparaturiimedicalesevoramplasain canalesaughenedecabluriprotejate,evitandusedesfurarealorpepardosealasauperei(panala h=2,20m) e) masurile de protecie la atingerea directa a instalaiilor electrice se vor alctui conform normativului I7. V.2.3.2. Proteciaimpotrivarisculuidearsurasauoparire a)ageniitermiciutilizaiindispensaresipoliclinicipentruincalzire,ventilare,climatizare vorfidenaturasanuproducaccidentein cazdeavarie. temperaturaprtiloraccesibilealeinstalaiilorvafidemax.70C. temperaturaapei caldemenajerevafidemax.60C. b) instalaiile de apa fierbinte sau abur tehnologic vor avea conductele si echipamentele protejate,inaccesibilepersoanelorneinstruite(gheneinchise,izolaiitermice). c)inspatiiletehnice(subsoluri,canalevizitabile,instaiiledeproducereaenergieitermice) conductelesevormarcaprinsimbolurisiculoridistincte. d) pentruinstalaiiledeincalziresevorrespectainstruciuniledinnormativulI5,iarpentru instalaiilesi aparateledin spatiiletehnicomedicale se vorrespectasiNormeledepartamentalede proteciamunciiinsectorulsanitarMSN/425 V.2.3.3. Proteciaimpotrivarisculuideexplozie a)toateinstalaiile,recipientiisiechipamentelecefolosescagenisaufluidesubpresiunevor fi prevzute cu dispozitive de sigurana pentru cazul cnd presiunea se ridica peste parametrii normali(supapadesigurana,tablouridecontrolsialarmare,elementedeautomatizare,etc) b)dimensionareasiamplasarearezervoarelordecombustibiliaferenicentralelortermicese vafaceconformcunormativulI13. c)instalaiiledegazenaturalecucomponentelelor(traseededistribuie,staiidereglaresi reducere presiune, etc.) ca si condiiile pe care trebuie sa le ndeplineasc spatiile in care sunt folositetrebuiesaseconformezenormativuluiI6. folosirearecipientilorsubpresiunefieinstaiicentralizatefielocal(acetilena,oxigen,gazenaturale lichefiate)sevafacecurespectareacondiiilorimpusedenormativulC4 V.2.3.4. Proteciaimpotrivarisculuideintoxicare intoxicarea se poate produce prin prezenta in aer a unor substane nocive in cantiti si concentraiiduntoaresntii(monoxiddecarbon,foraldehida,etc.) protecia se realizeaz prin ventilarea corespunztoare a spatiilor interioare cu degajri periculoase un caz particular ii reprezint incalzirea cu sobe la dispensarele din mediul rural si unde protecialaintoxicarecugazeledearderesereferalacurireasintreinereaperiodicaasobelorsi courilor de fum, precumsi respectarea normelor specifice in cazul folosirii gazului natural drept combustibildearderecuflacralibera .V.2.3.5. Proteciaimpotrivarisculuidecontaminaresauotrvire a) riscul decontaminarepoateprovenidelautilizareanecorespunzatoareaaparaturii medicaledeinvestigaresitratamentcefoloseteradiaiipenetrante(razeX).Pentruprotecia impotrivarisculuidecontaminare(iradiere)sevorluamasurideizolarefatadespatiile inconjuratoareconform"Normelorrepublicanederadioprotectiesi securitatenucleara"133si

"Normelordepartamentaledeproteciamuncii insectorulsanitar"MSN425. b) risculdeotrvirepoateprovenidinapapotabilacarenutrebuiesaconinsubstane nocivedup48oredecontactcuconducteledetransport. Inacestscopsevaevitastagnareaapeiinreeauadedistribuie(STAS1342) V.2.3.6. Proteciaimpotrivadescrcriloratmosferice proteciaimpotrivadescrcriloratmosfericesevafaceinconformitatecunormativul120. V.2.3.7. Protecia cu privire la exploatarea, ntreinerea si repararea instalaiilor: se va asigura in conformitatecuprevederile"Normeledeproteciamunciiinsectorulsanitar"MSN425. V.2.4.Siguranacuprivirelalucrridentreinere Se refera la sigurana personalului de serviciu (paramedical) in timpul lucrrilor de ntreinere,cureniesaureparareincldirilepentrudispensaresipoliclinici. sevorrespectaprevederilecuprinsein"Normativulprivindproiectareacldirilorciviledinpunctde vederealsiguraneiinutilizare"CE1si"Normelordeproteciamunciiinsectorulsanitar"MSN 425 V.2.5.Siguranalaintruziunesiefracie sigurana la intruziune si efracie presupune protecia mpotriva actelor de violenta, vandalism sau hoie comise de persoane din exterior precum si protecia mpotriva ptrunderii insectelorsianimalelor. V.2.5.1.Pelangaprevederilecuprinsein"Normativulprivindproiectareacldirilorc iv i le dinpunctdevederealsiguraneiinexploatare"CE1pentrudispensaresi policlinicisuntnecesare masurisuplimentaredeprotecielaintruziunesiefracieaunorsectoare,compartimentesiincaperi astfel: a) spatiiledelucrusaudepozitareasubstanelorpericuloase(otrvitoare,toxice) b) spatiilecuaparaturamedicalavaloroasa(sectoareledeinvestigaiisitratamente speciale). c) spatiitehniceacroravarierepoatepuneinpericolutilizatorii construciei. Masuriledesiguranasuplimentarepentruacestespatiisifunciunivorfi: usisolidecuinchiderefiabila protejareagolurilorcugrilajesauobloane sistemedealarma V.2.5.2. Protecialaptrundereainsectelorsianimalelorestenecesaradinmotivedeigiena, roztoarelesiinsectelefiindunvehiculdetransmitereainfeciilor. Printremasuriledeproteciecetrebuieluateinproiectare,execuiesiexploataresunt: etansareatrecerilorprinpereisiplanseeadiverselortipurideinstalaii materialedeconstruciipentrufinisareimpropriiinmultiriisiproliferriiinsectelor ghenele,subsolurilesicanalelevizitabilealeinstalaiilorsafieaccesibileaciuniide salubrizare. ANEXAV.2. DOCUMENTETEHNICECONEXE STAS12400/1,2 Performanteinconstrucii.Documenteinterpretative CE1 Normativ privindproiectareacldirilorciviledinpunctdevederealcerineide siguranainexploatare MSN425 Normedeproteciamunciiinsectorulsanitar NG1977 Normegeneraledeproteciempotrivaincendiilor. PI18 Normetehnicedeproiectaresirealizareaconstruciilorprivind protecialaaciuneafocului. ND94 Normedepartamentalepentruprevenireasi stingereaincendiilor

pentruramuraMinisterului Sntii N133 Normerepublicanedesecuritatenucleara. STAS2965 Scriprescripiigeneraledeproiectare. STAS6131 nlimidesiguranasialctuireaparapetelor. STAS2453 Ascensoarepentrupersoane STAS2455 Ascensoarepentruspitale 17 Normativpentruproiectareasi executareainstalaiilorelectricecutensiuni panala1000V. 120 Normativpentruproiectareasi executareainstalaiilordeproteciecontra trsnetului. PE136 Normativpentrufolosireaenergieielectricelailuminatulartificial. I18 Normativpentruproiectareasi executareainstalaiilorinterioarede telecomunicaii. 113 Normativpentruproiectareasi executareainstalaiilordenclzirea 16 Normativpentruproiectareasiexecutareareelelorsiinstalaiilordeutilizarea gazelornaturale. STAS12338/1 Ventilaremecanica. I9 Normativpentruproiectareasi executareainstalaiilorsanitare. C31 Prescripiitehnicepentruproiectarea,execuia,montarea,instalarea, exploatareasiverificareacazanelordeaburdejoasapresiunesiacazanelordeapacalda C4 Prescripiitehnicepentruproiectarea,execuia,instalareasiverificarea recipientelormetalicestabilesubpresiune. PE216 Regulamentdeexploataretehnicaainstalaiilordecazane. STAS3417 Courisicanaledefumpentruinstalaiideincalzirecentrala. C239 Normativpentruadaptareaconstruciilordelocuit,aconstruciilorsilocurilor publicelacerinelepersoanelorhandicapate. P92 Normativprivinddotareacuascensoareacldirilor delocuit,socialculturalesi administrative. V.3.SIGURANALAFOC Cerinadesiguranalafocincazuldispensarelorsipoliclinicilorvafiobinutprinmodulde realizareaconstrucieiastfelincatsaseasigure: proteciautilizatorilorsisalvareaacestora, limitareapierderilordevieiomenetisibunurimateriale impiedicareaextinderiiincendiuluilavecinti prevenireaavariilorlavecinti,incazulprbuiriiconstrucieiincendiate. proteciaechipelordeintervenie. condiiile de performanta specifica pentru fiecare caz concret se stabilesc de ctre proiectantul investiiei pe baza scenariilor de sigurana la foc elaborate in conformitate cu reglementrile de specialitate. Observaie:PentrudispensaresipoliclinicicapacitateaglobaladerezistentalafocvafidegradulI II

CRITERII,PARAMETRIISINIVELURIDEPERFORMANTA V.3.1.Risculizbucniriiincendiului reducerea riscului de izbucnire si propagare a incendiului se face prin limitarea surselor potenialedeaprinderesiexistentamaterialelorcombustibile. ncperile si spatiile din cldirile dispensarelor si policlinicilor se categorisesc in urmtoarelenivelederisc: risc mare densitatea sarcinii termice este mai mare de 840 MJ/mp (crematorii, depozite butelii sub presiune cu capacitate peste 200 1, arhive cu volum peste 100 mc depozite lichideinflamabilecuvolumpeste401. risc mijlociu densitatea sarcinii termice este cuprinsa intre 420 si 840 MJ/mp (radiologii, staii de sterilizare, staii de dezinfectie, laboratoare si/sau farmacii ce manipuleaz lichide inflamabile cu volume intre 101 si 401, arhive cu volume intre 50 100 mc, depozite de buteliisubpresiunecuvolumeintre501si2001) riscmicdensitateasarciniitermicesafiemaimicade420MJ/mp(cabinetedeconsultaiisi tratamente,laboratoareincaresemanipuleazlichideinflamabilecuvolumsub101,depozitede buteliicuvolumsub501) Serecomandareducereadensitiisarciniitermicerezultatadindotrilamax.420MJ/mpiar adensitiisarciniitermicetotalela620MJ/mp. materialeleutilizatesevorincadrainclaseledecombustibilitatesilimitelederezistentala focnormateastfelincatconstruciasaaibgradul derezistentalafocdemin.II. spatiile si funciunile cu pericol potenial de incendiu (laboratoare, depozite, centrale termice, etc) se vor separa fata de spatiile invecinate prin perei si plansee rezistente la foc 3 ore respectiv1orasi30minute. sevaurmrilimitareapropagriiincendiilorpefaade spatiilecuaparaturadevaloaresevorechipacuinstalaiidesemnalizareaincendiilor. V.3.2.Intervaledetimpasigurateincorelarecuaciuniledeinterveniesisalvarefatade dezvoltareaincendiului V.3.2.1. Timpuldealarmare Intervaluldetimpdintreizbucnireaincendiuluisisemnalizareaacestuiaestecondiionatde sistemeleutilizate(automatesaumanuale): incazulsistemelorautomatemax.30sec. incazulsistemelormanualemax.60sec. V.3.2.2. Timpuldealertare Intervalul de timp dintre momentul semnalizrii incendiului si cel al alertrii echipelor specializatedepompieridepindedesistemulutilizat: lasistemeautomatedealertaremax.30sec. lasistememanualedealertaremax.2min. V.3.2.3. Timpuldesupravieuire Intervaluldetimpdintreizbucnireaincendiuluisilimitamenineriiinviata,caredepindede tipulconstruciei,combustibilitateasigradulderezistentalafoc: min.15min.pentrugradul III rezistentalafoc. V.3.2.4. Timpuldeevacuare Intervaluldetimpdintrealarmareautilizatorilorsievacuareainexteriorsauinspatiispecial amenajateferitedeaciuneafoculuiseasigurainfunciedegradulderezistentalafocacldiriisi lungimeacaiideevacuare(L)considerndcadeplasareapeorizontalaapersoanelorbolnaveseface cuvitezadecirca0,40m/sec(V) T=L/V Gabaritelesilungimeacailordeevacuareincazuldispensarelorsi po liclinicilorvorfi: lat in iiminimecoridoare1.40m lungimeamaximaacaiideevacuare:

indouadireciidiferite40m introsinguradirecie(coridorinfundat) 20m latimiusi: incapericucelmult50persoane0,90m ncperiincareseaflamaimultde50persoane 1,00m Serecomandaevitareacoridoarelorinfundatesiposibilitateaevacuriiindoua direciiopuse. V.3.2.5. Timpuldelocalizaresistingereaincendiului Intervalul de timp dintre alarmare si punerea sub control si stingere a incendiului este in funciededotareacumijloacedestingereprecumsidetimpuldealertareaserviciilordeintervenie max 60minute. V.3.2.6. Timpuldepropagareaincendiilorlaobiectelenvecinate Intervalul de timp intre alarmare si propagarea incendiului la cldirile nvecinate. Timpul depropagaresedeterminaprincalculsiestefunciede: distantadintrecele2cldiri gradulderezistentalafocacldiriivecine condiiiatmosferice V.3.3.Asigurarea performantelor construcieisiaprtilor eicomponente V.3.3.1. Timpuldeincendieretotala Intervaluldetimpdintremomentulalarmriisigeneralizareacombustieilatoateclementele construcieitrebuiesafiedecelpuindouaoritimpuldesupravieuire. min.30minutelaconstruciidegradulIII rezistentelafoc. V.3.3.2. Etaneitatealaaeraconstruciei Volumuldeaerceintraincldirecutamplaricexterioaranchisa(usisiferestre)precumsi celcareiesedatoritadiferentelordepresiunetrebuiesafiecatmairedus: maxim2schimburideaerora. V.3.3.3.Compartimentareaantifocaconstruciei Cldirilesevorcompartimentaantifocprinelementedecompartimentarespeciale. Ariamaximaconstruitalasolaunuicompartimentdeincendiupentrucldirilededispensare sipoliclinicivafidemaxim2500mp V.3.3.4. Limitaderezistentala focaelementelordeconstrucie,de compartimentaresauseparareaspatiilor: esteintervaluldetimpincareelementeledeseparareisiepuizeazcapacitateaderezistenta launincendiustandard. limitaderezistentaapereilorantifocdingrupaCOvafide37oreinfunciededensitatea sarciniitermiceacompartimentuluideincendiu. celelalte elemente de separare vor avea limitele de rezistenta la foc normat prin reglementaridespecialitate. V.3.3.5. Timpuldesiguranalafocarefugiilorestedataderezistentalafocaelementelorde delimitaresitrebuiesafiecelpuinegalacutimpuldesupravieuirerespectiv15min. V.3.3.6.Duratadesiguranasicapacitateacailordeevacuare Timpulincarecailedeevacuarepotfiutilizateincondiiidesiguranatrebuiesafiecel puinegalcutimpuldeevacuare.Capacitateasilimeacailordeevacuaresenormeazconform (cap.V.3.2.4.) V.3.3.9.Accesibilitateavehiculelorsiserviciilordepompieri Dispunerea,traseelesigabaritelecailordeaccesfuncionaletrebuiesapermitinterveniape celpuin2laturiacldirii,pentruechipelesivehiculeledeintervenie. Drumurilesialeilenormaledeaccessicirculaieinincintelesaupeamplasamentele dispensarelorsipoliclinicilorvorservisidreptcaideaccespentrumainiledeinterveniela incendiu(cap.IV.5.7.) V.3.3.10 Echipareasidotareacldirilorcumijloacefixesimobiledeintervenie.

EchipareasidotareacumijloacedeprimainterveniesevafaceconformanexeiV.3.a.,in funciedetipulconstrucieisicaracteristicilespatiilornterioaresiexterioare. V.3.3.11. Asigurareaaccesuluiechipelordeintervenie Conformareaconstruciilortrebuiesaasiguretraseescurtemarcateuorderecunoscutsi dimensionatecorespunztorpentruechipelede intervenie,conformscenariilordesigurana. V.3.4.Performanteleelementelorsimaterialelordeconstrucie V.3.4.1.Combustibilitateaelementelorsimaterialelordeconstrucie. SeadmiteutilizareamaterialelordeconstruciedinclasaCOC2decombustibilitate. V.3.4.2. Contribuialaevoluiaincendiului: Densitateasarciniitermicesecalculeazconf.STAS10903/2sisevalimitala620MJ/mp stabilindusesimasuriledeproteciecorespunztoare. V.3.4.3. Propagareaflcrilorpesuprafaaelementelorsimaterialelordeconstrucie. Alctuirea si felul materialelor de construcie trebuie sa limiteze viteza de propagare a flcrilorpesuprafaalorlamaipuinde45cmin10minute(STAS113357) V.3.4.4. Se va limita folosirea materialelor, mobilierului si echipamentelor care prin ardere pot degaja substane toxice. Se vor lua masuri de evacuare a fumului si gazelor toxice din spatiile de depozitare de categoria "C" pericol de incendiu, din casele de scaii si din circulaiile orizontale comunefaraluminanaturala. V.3.4.5. Gradulderezistentalafocaconstruciei. Serecomandaalegereauneicapacitiglobalederezistentalafocacldiriipentruarezista incendiului,stabilindusepentrudispensaresipoliclinicigradul IIIderezistentalafoc. ANEXAV.3.a. DOTAREACUMIJLOACEDEPRIMAINTERVENIEPENTRU STINGEREA INCENDIILOR DENUMIREA STINGATOAREPORTABILE OBIECTIVULUI OBSERVAIISPUMACHIMICA PRAFSIC02C02 9kg 3kg5kg3kg 0 dispensarmedical saupoliclinic la20m.coridor sau100mp.arie utila cabinetemedicale dediagnosticsi tratament, laboratoarediverse, farmacieetc. lafiecarencpere cuaparatura electricapeste0,5 kw centralatermica 1 2* 2345 1**cel puin douape nivel

lafiecare cazanpunct termic lafiecare baterie crematoriu laoinstalaie staiehidrofor

launrecipient centralaventilaie spltorie mecanica arhive,biblioteci, depozitediverse

1 1 2

1 I 1

1 la100mp.arie la50mp.arieutila 1**

1** **cel puinunulpeincapere 1

01 234 5 depozitelichide inflamabile la100mp.arieutila2**1 grupelectrogen1*1 cameratablouri electrice lafiecareincapere 1 panou(pichet)exteriordeincendiu1bucatala1000mpteren peobiect sivafidotatcu: 40ml.furtun 1buc.racord refularetipC 1buc.ladanisip0,5mc. 8garnituriracord 2buc.cheiracordABC 2buc.fisefurtuntipC 1clopotalarma 2buc.lopeticucoada 2buc.galei101 2buc.cngifier 2buc.stingatoarecuspumasiCO: 1buc.pturaincendiu

Materialedesalvareincazdeincendiusaucalamitate: lamin.500mp.arieutilasilaconstruciiP+3,sevorprevedea: untubexpandabildesalvarecucossicadrudelansaresi6kg coardarelon. Masticontragazelorsiaparateizolantcseprevdconform scenariilordesiguranalafocelaborate.

ANEXAV.3.b. DOCUMENTETEHNICECONEXE N.G.1977 Normegeneraledeprotecieimpotrivaincendiilorlaproiectareasirealizarea construciilorsiinstalaiilor. P118 Normetehnicedeproiectaresirealizareaconstruciilorprivindproteciala aciuneafocului Ordin381/1219 Normegeneraledepreveniresistingereaincendiilorcompletarela NG511992 Privindunelemasuripentrumbuntireaactivitii depreveniresistingerea incendiilor STAS10903/2 Determinareasarciniitermiceinconstrucii. NC58 Normetehniceprivindignifugareamaterialelorcombustibiledinlemnsi textileutilizateinconstrucii I5 Normativpentruproiectareasiexecutareainstalaiilordeventilare. I 6 Normativpentruproiectareasiexecutareareelelorsi instalaiilordeutilizarea gazelornaturale I 7 Normativpentruproiectareasiexecutareainstalaiilorelectrice I 9 Normativpentruproiectareasiexecutareainstalaiilorsanitare I13 Normativpentruproiectareasiexecutareainstalaiilordeincalzire I 18 Normativpentruproiectareasiexecutareainstalaiilordetelecomunicaii I 20 Normativpentruproiectareasiexecutareainstalaiilordeproteciecontra trsnetului STAS1478 Construcii civilesiindustriale.Alimentareacuapa. STAS6168 Masuridesiguranacontraincendiilor.Scrideinterveniesisalvare. STAS6647 Masuridesiguranacontraincendiilor.Elementedeprotecieagolurilor. STAS6793 Lucrridezidrie.Couri,canaledefumlaconstrucii)civile. STAS297/1,2 Indicatoaredesecuritate.Culorisiforme STAS2965 Scriinterioareinconstrucii STAS3081 Utilajedestinsincendii.Cutiimetalicepentruhidranti interiori. ND94 Normedepartamentalepentruprevenireasistingereaincendiilorpentruramura MinisteruluiSntii

V.4.IGIENA,SNTATEAOAMENILOR,REFACEREASIPROTECIA MEDIULUI Cerina privind igiena, sntatea oamenilor si protecia mediului presupune conceperea si executareaspat iilor siaclementelorcomponentepentrudispensaresipolicliniciastfelincatsanu fie periclitate sntatea si igiena ocupanilor, urmarinduse in acelai timp si protecia mediului inconjurator. Criteriiledeperformantaincazulacestorcerinesereferala: 1. Igienamediuluiinterior 2. Igienaapei 3. Igienaevacuriireziduurilorlichide 4. Igienaevacuriireziduurilorsolide 5. Proteciamediului. V.4.1.Igienamediuluiinterior Sereferala: a. Igienahigrotermica b. Igienaaerului c. Igienafinisajelor d. Igienavizuala c.Igienaauditiva. V.4.1.a. Igienahigrotermic Asigurareauneiigicnehigrotermiceminimeacceptabilepresupuneasigurareauneiambiante termiceinterioarecorespunztoareattiarnacatsivara,infunciededestinaiaspaiuluisi activitateadesfurata. V.4.1.a.1 Temperaturaambianta'ta' (semsoarincentrulncperiila1,5mdelapardosealacutermometrucuglob) inperioadarece(conf.STAS1907'2) min.20Claboratoare,circulaii,ateptri min.22Ccabinetemedicale,tratamente,staionare min.24Cvestiare,dusuri,spatiidetratamentumed inperioadacalda Tmax.=26Cpentruovitezarelativaaaeruluide0,275m/sec Observaie: Temperaturainperioadadevarapoatefimaimaredectvaloareade26C(max.28 C)pentruocretereavitezeiaeruluicu0,275m/secpentru1C(darmax.0,45m/sec) V.4.1.a.3. Umiditatearelativaaaerului(UR) Vaficorelatacutemperaturaambianta(taconf.V.4.1.a.l) UR=30 60% V.4.1.a.4.Asimetriatemperaturiiambiante(STAS13149) secalculeazinraportcuunplanverticalsituatinzonaocupatala0,60mdelapardoseala. fatadeferestresausuprafeereci max.10C fatadeunplanseuincalzitmax.5C V.4.1.a.5.Diferenadetemperaturapeverticala (STAS13149) intrecapsigleznemax.3C V.4.1.a.6. Temperaturasuprafeelorinterioareincontactdirectcuomul(STAS6472/3) pardoseli iarnamin.18C

perei

varamax.28C iarnamin.16C varamax.30 C ANEXAV.4.1.a DOCUMENTETEHNICECONEXE

STAS1907/1,2 Calcululnecesaruluidecldura. STAS 6472/3 Calculul termotehnic al elementelor de construcie ale cldirii. I 5 Normativ pentru proiectarea si executarea instalaiilor de ventilare. CEE nov. 93 Documente interpretative Igiena, sntatea si mediul inconjurator MS 425 Normativ departamental de protecia muncii in sectorul sanitar NP200 Instruciunitehniceprovizoriipentruproiectarealastabilitatetermicaaelementelor deinchidereacldirilor. STAS13149 Fizicaconstruciilor.Ambientetermicemoderate.Determinareaindicilor PMVsiPPDsiniveluri de performantapentruambiante V4.1.b.Igienaaerului Cerinaprivindigienaaeruluiimplicaasigurareainspatiiledispensarelorsipoliclinicilora parametrilordecalitatecaresanupericlitezesntateautilizatorilorprinagenipoluanipurtaide aer(germenipatogeni,particuleinsuspensie,mirosuridezagreabile,emanaiinocive,contaminani radioactivi,etc. Anumite spatii din dispensare si policlinici, prin natura activitii lor necesita o ventilare forat sau climatizare pentru asigurarea parametrilor calitativi ai aerului (hidroterapie, sterilizare centrala,spltorii). In funcie de nivelul de asepsie al spatiilor pentru dispensare si policlinici acestea se incadreazainclasaIIIrespectivnivelnormaldeasepsieN<500germeni/mcaer InspatiiledinclasaIIIdeasepsieincareseutilizeazsistemedeventilareclimatizare,este permisarecirculareaaerului fie la nivelul fiecreiincaperiprinuniti localedeclimatizare,fiepe grupedeincapericompatibilecafunciunisiexigenteprincentraladeventilaresauclimatizare. V.4.1.b.l.Asigurareaunorconcentraiimaximeadmisibiledesubstanepoluante provenitedinmaterialedeconstrucie,instalaiitehnice,aparatedeardere,etc. pentru valori maxim admisibile ale concentraiilor de substane poluante se vor respecta prevederile "Normativului departamental de protecia muncii in sectorul sanitar 1984" si "Normativul privind puritatea aerului in incaperi cu diverse destinaii NCERC 96" si "Normele republicanedesecuritatenucleara"N133. V.4.1.b.2.Asigurareaventilriiaerului a)ventilarenaturala:numrulminimdeschimburideaervafide: 0,5sch./ora cabineteconsultaii,cameretratamente,circulaii,grupurisanitare 1sch./ora laboratoare,spltorie,hidroterapie,sterilizarecentrala. b)ventilaremecanicaestenecesarainspatiilecudegajridecldura,umiditatesau substanepoluante ventilaremecanicageneralacusistemedeintroducereaerproasptsievacuareaerviciatse prevdlaspatiilepentruspltorii. ventilare mecanica cu evacuare de aer viciat la sterilizarea centrala pentru anumite funciunicudegajrilocalelaniselaborator,boxesterile,tehnicadentara(hotedeevacuare) pentru spatii cu destinaie speciala de investigare se prevd instalaii de condiionare (computertomograf)impusedecondiiiledefuncionarealeaparatelor. calcululinstalaiilordeventilarepecategoriidefunciunisevafaceinconformitatecunormativul I 5.

ANEXAV.4.1.b. DOCUMENTETEHNICECONEXE STAS10813 Puritateaaerului.Determinareapulberilorinsuspensie. STAS11322 Puritateaaerului.Determinareapulberilorinsuspensie. STAS11322 Puritateaaerului.Determinareaaldehideiformice. STAS12051 Aer.Determinareaconinutuluideradon222. STAS9081 Poluareaaerului STAS12574 Aerdinzoneprotejate.Condiiidecalitate. STAS1238/1 Ventilaremecanica.Debituldeaerproaspt. Normativ incursdeeditare(INCERC) Normativprivindigienacompoziieiaeruluiin spatiicudiversedestinaiiinfunciedeactivitiledesfurateinregimdeiarnavara. DocumenteinteipretativeCEEnov.93 Igiena,sntateasi mediul inconjurator. MS.425 Normativdepartamental deproteciamunciiinsectorul sanitar. DIN1946 fila4Ventilaiiininstituiispitaliceti. I 5 Normativpentruproiectareasiexecutareainstalaiilordeventilare. N 133 Normerepublicanedesecuritatenucleara.

V.4.1.c Igienafinisajelor Cerina privind igiena finisajelor consta in asigurarea calit ii suprefetelor interioare a elementelordedelimitareaspatiilorastfelincatsanufiepericlitatasntateautilizatorilor. Materialeledefinisajtrebuiesaaiburmtoarelecaliti lavabile rezistenteladezinfectanti sanuretinapraful sanupermitdezvoltareadeorganismeparazite(gndaci,acarieni,mucegaiuri) saprezintecalitiestetice V.4.1.d. Igienavizuala Cerinaprivindigienavizualaconsta inasigurarea calit ii iluminatuluinaturalsi artificialastfelincatutilizatoriisasipoatdesfuraactivitateainsigurana. V.4.1.d.l Asigurareailuminatuluinatural a) [luminatul natural se asigura prin suprafee de ferestre si orientare si se exprima prin raportulariefereastraariepardosealalaboratoare,tratamente,miciintervenii,pansamente 1/31/4. farmacie,consultaii 1/41/6 spltorie,sterilizare1/51/8 ateptri,fizioterapie,circulaii,anexe1/61/8 b)Factoruldeuniformitate raportuldintreiluminareaminimasiceamaxima. ho luri,coridoare,anexesanitare0,10 incaperidelucrucurente0,20 cabinetedeconsultaii,tratamente,laboratoare 0,60. V.4.1.d.2.Asigurareailuminatuluiartificial a) Niveluldeiluminareartificiala(valoriminime)confPE 136STAS6546/1,3

Pentru spatii cu specific medical si pentru alte spatii anexe din cadrul dispensarelor si policlinicilorvalorileminimedeiluminareartificialavorfi: camerastaionariluminatgeneral50Ix iluminatlocal300Ix cabinetconsultaii,tratamente,explorri,fizioterapieiluminatgeneral200lx iluminatlocal 300lx laboratoaretehnicadentarailuminatgeneral200lx iluminat local 400 lx holuri, coridoare, ateptri iluminat general30lx Observatie:msurareailuminriiseface: iluminat general 0,851,00 m de la pardoseala iluminat local 0,5 m de la planuldelucru b)Factordeuniformitate incaperideutilitategeneralamin.0,65 circulaii,anexemin.0,25 c)Evitareasaulimitareaorbirii se vor lua masuri de amplasare si ecranare a corpurilor de iluminat pentru evitarea orbirii directe sevoralegefinisajelematesaudispersantedeluminapentruaevitaorbireaprinreflexie ANEXA V.4.1.d. DOCUMENTETEHNICECONEXE STAS8313 Iluminatulincldirisiinspatii STAS6221 Iluminatulnaturalalincaperilorlacldiricivilesi industriale. STAS6646/1 Iluminatulartificial.Condiiigeneralepentruiluminatin cldiricivile. STAS 6646/3 Iluminatul artificial. Condiii speciale pentru iluminat in cldiri civile. PE136 Normativpentrufolosireaenergieielectricelailuminatul artificialinutilizricasnice. DocumenteinterpretativeCEEnov93 Igiena,sntateasimediulinconjurator. MS425 Normativdepartamentaldeproteciamunciiinsectorul sanitar. V.4.1.e Igienaauditiva Cerina privind igiena auditiva se refera la realizarea spatiilor interioare astfel incat zgomotulperturbatorsafiemeninutlaunnivelcaresanuafectezesntateaoamenilor. Ambianta acustica interioara, condiiile de zgomot ca si performantele elementelor de delimitareaspatiilorsuntprezentatelacap. V.6."Proteciaimpotrivazgomotului" Nivelul de zgomot echivalent interior (limite admisibile ale nivelului sonor) datorat unor surseexterioareestede: 30dB5dB inplusziua inminusnoaptea Masurilegeneralepentruproteciaacusticasunt: amplasarea dispensarelor si policlinicilor la distanta de vecinti productoare de zgomot sauvibraii. separarea spatiilor interioare productoare de zgomot fata de cele cu cerine deosebite de protecie(spatiilegospodretisitehnicoutilitare) masuri de protecie locala a generatorilor de zgomot prin clemente de atenuare (masuri constructive,izolaiifonice,vitezeredusedevehiculareafluidelor,etc.) V.4.2.Igienaapei Cerineprivindigienaapeisereferalacondiiilededistribuieaacesteialaundebitsuficient silapuritateaimpusaapeipotabile

V.4.2.1.Calitateaapeipolabilitatca Inconstruciilepentrudispensaresipoliclinicisevafolosinumaiapapotabila. PotabilitateaapeivaficonformacuprevederileSTAS1342 V.4.2.3.Asigurareacantitiideapanecesara a) Necesarulcurentdeapapentrudispensaresi po licliniciraportatlaconsultaieeste calculatinfunciedecapacitateasimrimeaconstrucieiastfel: pentruigienapacienilor:dispensarerurale,urbanesipoliclinice8,51/cons pentruigienapersonal:dispensarerurale,urbanesipoliclinice151/cons dezinfectieinstrumentar:dispensarruralsiurban51/cons .dispensarpoliclinic101/cons splareinventarmoale:dispensarruralsiurbanl1/cons. dispensarpoliclinic1,51/cons. igienaspatiilorinterioare:dispensarruralsiurban 21/cons. dispensarpoliclinic161/cons. igienaspatiilorexterioare:dispensarruralsiurban 71/cons. dispensarpoliclinic101/cons. utilizritehnologice: dispensarruralsiurban 31/cons. dispensarpoliclinic101/cons. consumurinenormate:dispensarruralsiurban 5% dispensarurbansipoliclinic.10% totalconsumapa: dispensarrural50l/cons. dispensar urban601/cons. dispensarpoliclinic80l/cons. b) Inperioadelecudeficitsauntreruperideapatrebuieasiguratunminimde80%din necesarulpetimpde12ore. c) Lasectoarelefizioterapiesirecuperaremedicalahidroterapeuticaseadaugunnecesarde apade130l/proceduraziinafaraceluicalculat ANEXAV.4..2. DOCUMENTETEHNICECONEXE STAS6322 STAS6323 STAS6324 STAS6325 STAS6329 STAS3001 STAS1342 STAS3026 STAS3002 .STAS12650 M.S. 425 Apapotabila.Determinareaculorii Apapotabila.Determinareaturbiditatii. Apapotabila. Determinareatemperaturii,mirosului si gustului. Apapotabila.DeterminareaPHului Apapotabila.Analizabiologica. Apa.Analizabacteriologica. Apapotabila. Apapotabila.Determinareaduritii. Apapotabila.Determinareasubstanelororganice Apapotabila.Determinareaconinutuluidepesticide. DocumenteinterpretativeCEEnov.93Igiena,sntateasi mediul inconjurator Normativdepartamentaldeproteciamunciiinsectorul sanitar

V.4.3.Igienaevacuriireziduurilorlichide Cerina privind igiena evacurii reziduurilor lichide implica organizarea unui sistem de eliminareaacestorataraaprezentapericoldecontaminareaoamenilorsauamediului. Reziduurilelichidedaladispensaresipoliclinicisunt: apele uzate menajere obinuite (de la grupurile sanitare si de la toi recipientii interiori a crorapeuzatesuntconsiderateconvenional"curate".)

apeuzatecunisip,spume(delaspltorii). apepluviale. V.4.3.1.Asigurareaevitriipoluriisolului,subsoluluisauaaerului a)conditiiderezolvareaevacurii apele uzate din dispensare si policlinici se evacueaz de regula prin reeaua de canalizare publica. inlipsaunuisistempublicdecanalizare,incazulamplasamentelordinmediulruralsevor prevedeainstalaiipropriidecolectare,trataresievacuareaapeloruzate. b)asigurarcacondiiilordecalitateaapeloruzate. apeleuzatecesuntcolectateinreeleledeincintasievacuateinreeauapublicatrebuiesa ndeplineasccondiiileprevzuteinnormativulC90. Apeleprovenitedelalaboratoarediversevorfidiluatesineutralizateinrecipientiipropriide ape uzate iar pentru cele provenite de la spltorii se vor prevedea sisteme de preepurare cu reinereanisipurilor,nmolurilorsispumelor. c)asigurareacondiiilordecalitateareelelordecanalizare sarezistelasolicitrimecanice. safieimpermeabile. sarezistelaaciunileagresivealeapeloruzate. saaibrugozitatesczuta sarespectecoteledemontajpentruevitareacolmatarii V.4.3.2. Evitareaemisieidemirosuridezagreabile prevedereadegardahidraulicalareceptoriideapeuzate, evitareauscriisifoanelorde pardoseleprinlegarealorlaun obiectsanitarcurent(lavoare) asigurareaunei dilut iicorespunztoareaapeloruzateetansareacminelorderacordsi devizitaredinvecintateacldirilor. V.4.3.3. Evitareacontaminriireeleideapapotabila seasiguraprinrezolvareacorectaacanalizriisialimentariicuapaconformSTAS8591/1, 19,STAS1795,STAS4163/1 ANEXAV.4.3 DOCUMENTETEHNICECONEXE STAS1795 Canalizareinterioara. STAS1846 Canalizriexterioare.Debite.Prescripiideproiectare. STAS3051 Sistemedecanalizri.Canalealereelelorexterioare.Prescripiideproiectare. STAS2448 Canalizri.Cminedevizitare.Prescripiideproiectare. STAS1059 Canalizri.Staiideepurareaapeloruzateprovenitedincentrelepopulate. STAS12278 Canalizri.Bazinedefermentareanmolurilorlastaiiledeepurarea centrelorpopulate STAS12594 Canalizri.Staiidepompare.DocumenteinterpretativeCEE nov93 Igiena,sntateasimediulinconjurator. M.S.425 Normativdepartamentaldepreotectiamunciiin sectorulsanitar V.4.4.Igienaevacuriireziduurilorsolide Cerina evacurii reziduurilor solide implica asigurarea cu sisteme corespunztoare de colectare, depozitare si evacuare a gunoaielor in condiii de igiena si cu eliminarea riscului de poluareasolului,apeiuzatesauaerului. V.4.4.1. Deseurilesolideprovenitedinactivitateadispensarelorsipoliclinicilorsunt: a)deeurireciclabile(neinfectate) hrtie,ambalaje,carton,metal b) deeuri medicale curente potenial infectate (vata, tifon, produse biologice, deeuri de

laborator). V.4.4.2.Asigurareacolectrii,depozitariisievacuriideeurilorsolide a) deseurile reciclabile se colecteaz si se depoziteaz distinct pe platforme speciale, izolate. b)deseurilenereciclabilegunoiulmenajersecolecteazlasursainrecipientiinchisisise depoziteazinincaperispecialamenajateprevzutecuinstalaiideapasicanalizarepentrucurenie siigienizare.Gunoiulmenajerpoatefievacuatprinserviciuldesalubritatepublica. deseurile medicale curente cu potenial infectios se colecteaz in ambalaje etane si se trateazcusubstanededezinfectiesidezactivaresi/sauseardincrematorii(cap.I I I. 3.8.) V.4.5.Refacereasiproteciamediului Cerine de refacere si protecie a mediului presupune realizarea construciilor pentru dispensaresipolicliniciastfelincatpetoataduratadeviata(execuie,exploatare,postutilizare)sanu afectezeechilibrulecologic,sanudunezesntii,confortuluisilinitiioamenilor. Factoriisupuiprotecieimediuluisunt: aerul apele solulsisubsolul V.4.5.1.Asimilareaevitriipoluriiaeruluiexterior a) poluanii emisi in atmosfera prin activitatea din dispensare si policlinici nu trebuie sa depeascconcentraiilemaximeadmisibileconf.STAS10574. masurilepreventiveimpotrivapoluriiaeruluisunt limitareaemisieidepoluanidingazeledeardereacentralelortermicesicrematoriileprin controlularderiisidisipareainatmosferaagazelorarse. filtrareaaeruluievacuatprinutilizareasistemelorspecificedepurificare. V.4.5.2.Asigurareaevitriipoluriisoluluisiapei. apeleuzatesevorevacuanumaiprinreelepropriidecanalizare. nainte de deversare in reelele publice se va proceda (unde este cazul) la tratarea apelor uzateprinprocedeedepreparareinfunciedenaturapoluanilor. apeleuzatetrebuiesaindeplineascaprevederilenormativuluiC90 ANEXAV.4..5. DOCUMENTETEHNICECONEXE Legea137/95 Legeaprotecieimediului. Legea5/1989 Legeaprivindproteciasiasigurareacalitiiapelor. Legea3/1978 Legeaprivindasigurareasntiipopulaiei. Decret466/1979 Decretprivind regimulproduselorsisubstanelor toxice. Decret414/1979 Decretprivindstabilireavalorilorlimitaadmisibilealeprincipalelor substanepoluantedinapeleuzate. Ordinul462/1993 Condiiitehniceprivindproteciaatmosferei. STAS10574 Aerdinzoneleprotejate.Condiiidecalitate. STAS10331 Puritateaaerului.Principiisireguli generalede supraveghereacalitii aerului. STAS10194 Puritateaaerului.Determinareaconinutuluidebioxiddesulf. STAS10329 Puritateaaerului.Determinareabioxiduluideazot. V.5.IZOLAREATERMICA,HIDROFUGASIECONOMIADEENERGIE Cerina privind izolarea termica, hidrofuga si economia de energie presupune o conformaregeneralasidedetaliuaconstrucieiastfelincatpierderileenergeticesafieminimeiar

consumuriledeenergieinvedereaobineriiunuiconfortminimadmisibilsafiecatmailimitate. V.5.1.Asigurareaperformantelorhigrotehnicealeelementelor perimetralede includeretrebuiesalimitezepierderiledecldura. V.5.1.1.Rezistentatermicaspecificanecesara(Ros)aelementelordeinchideretrebuiesafie maimaresauegalacurezistentaminimanecesaralatransfertermic(Ronec.)calculateconform STAS6472/3. V.5.1.2.Diferenadetemperaturadintrefatainterioaraaelementelordeinchideresiaerulinterior (conf.STAS6472/3)safiedemaxim. temperatura interioara 18 C 22 C umiditatearelativa diferenadetemperatura D Ti(K) perei 4 6 acoperi 3 4,5 pardoseli 2 3

60% 50%

V.1.3. Rezistenta la permeabilitatea aerului a elementelor de inchidere perimetrale trebuie sa fie maimaredectrezistentaminimacalculataconf.STAS6472/7. V.5.2.Evitareaapariieicondensuluiseobineprin: realizareaelementelordeinchidereastfelcatemperaturapesuprafaalorinterioarasaaib inoricepunctovaloarepestetemperaturapunctuluiderou( j M),corespunztoaretemperaturii siumiditiirelativeaaeruluiinterior. umiditatea materialelorcomponente inperioadelerecisa nudepeascvalorile normate conf.STAS6472/4. cantitateadeapaacumulatainmasaelementelordeinchidere,provenitdincondensareavaporilor inperioadarecesafiemaimicadectcantitateadeapaevaporatin perioadacalda,(ma<mv) V.5.3.Asigurareaeconomieideenergie: se obine prin realizarea elementelor de construcie pentru inchideri ca si concepia generala a construcieiastfelincatpierderiledecldurasafieminime. V.5.3.1.Coeficientulglobaldeizolaretermica"Gl" pe ansamblul cldirii trebuie sa fie mai mic sau egal cu coeficientul globalde izolare termica de referine Gl ref. (determinat conform normativuluipentru calculul coeficientului global de izolare termicalacldiricualtedestinaiidectceadelocuit) V.5.3.2. Consumul anual de energie pentru incalzire "Q" trebuie sa fie mai mic sau egal cu consumuldereferina"Qref." Q=24/1000xGlx N12(Kwh/mc) Qref=24/1000xGlref.xN12(Kwh/mc) (N12sedeterminaconf.STAS4839) V.5.3.3. Eficienta instalaiilor de incalzire se determina prin calcularea consumurilor specifice pentruincalzire,respectivraportulintrenecesaruldeenergietermicapentruincalziresirandamentul totalalinstalaieicalculatcurelaia: h T= h Sx h Rx h iiincare h S=randamentulsurseideenergie h R=randamentulreeleidedistribuie h ii =randamentulinstalaieiinterioare Ladeterminareaenergieinecesarenclziriisafcutabstraciede: incalzireaelectrica preparareaapeicaldedeconsum energiapentruiluminatsialimentareaparaturaelectrica sistemeledeclimatizare

aporturileinsoririisialocupanilor ANEXAV.5. DOCUMENTETEHNICECONEXE STAS6472/2 Fizicaconstruciilor.Higrotermia.Parametriiclimatici exteriori.

STAS 6472/3 Fizica construciilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de construciealecldirii. STAS6472/6 termice. Fizicaconstruciilor.Higrotermiaelementelordeconstruciicupuni

STAS6472/7 Fizicaconstruciilor.Termotehnica.Calculul permeabilitiila aeraelementelorsimaterialelordeconstrucii. STAS4839 Instalaiideincalzire.Numrulanualgradezile. STAS9791 Rosturilafaadelecldirilorexecutatecupanourimari prefabricate.Clasificare, terminologiesiprincipiigeneraledeproiectare. NP200 Instruciunitehnicepentruproiectarealastabilitate termica,aelementelorde inchidereacldirilor.Prescripiitehniceincursdeeditare(INCERC) Normativ pentrucalculul coeficientuluiglobaldeizolaretermicalacldiricualtadestinaiedectceadelocuit. C107 Normativpentruproiectareasiexecutareahidroizolatiilordinmaterialebituminoase lalucrriledeconstrucii. STAS 6472/10 Fizica construciilor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala.Clasificareasimetodadedeterminare. STAS 13149 Fizica construciilor. Ambiante termice moderate. Determinarea indicilorPMV,PPDsiniveledeperformantapentruambiante. STAS1907/1 Instalaiideincalzire.Calcululnecesaruluidecldura.Prescripiidecalcul. Reglementariincursdeeditare(INCERC)Normativ privindigienacompoziieiaeruluilacldiri cudiversedestinaiiinregimdeiarnavara. P68 Normativprivindgraduldeprotecietermicaacldirilorsidereducereaconsumuluide energiepentruincalzire. DocumenteinterpretativeCEE nov.1993 Economiadeenergie.siizolaretermica V.6.PROTECIAMPOTRIVAZGOMOTULUI Proteciaimpotrivazgomotuluipresupuneconformareaspatiilorsielementelorde construcieastfelincatzgomotulaeriansauimpactdin exteriorulcldirilorsafieperceputde ocupaniinlimitefiziologicenormalecuunconfortacusticacceptabil(confcap.V.4.I.C. igiena auditiva). V.6.1. Asigurarea izolrii acustice si protecia la zgomot aerian sau de impact ale elementelor de construcie, in funcie de destinaia incaperilor si de exigentele utilizatorilor se stabilesc conf. prevederilorSTAS6156. Soluiileconstructivealeelementelordeconstrucieutilizatelarealizareacldirilorpentru dispensare si policlinici pentru asigurarea cerinelor de rezistenta si stabilitate, sigurana la foc si confort higrotermic, trebuie sa satisfac si cerinele de izolare acustica stabilite prin "Normativul departamentaldeproteciamuncii"alMinisteruluiSntii.MS425 Izolareafonicaaunorincaperispeciale(boxe,audiometrie)sevafacepebazaunuicalculconf. STAS6661

ANEXAV.6 DOCUMENTETEHNICECONEXE STAS10009 niveluluidezgomot. STAS6156 Acusticainconstrucii.Proteciampotrivazgomotuluiinconstruciicivile Acusticainconstrucii.Acusticaurbana.Limiteadmisibileale

si socialculturale.Limiteadmisibilesi parametriideizolareacustica. P122 Instruciunitehnicepentruproiectareasiexecutareamasurilordeprotecie

acusticalacldirisocialculturale. C125 Instruciunitehnicedeproiectaresiexecuieprivindproteciafonicaacldirilor DocumenteinterpretativeCEEnov.93 Protecialazgomot

ANEXEGENERALE

Schemefuncionalesideorganizareaspatiilor

DISPENSAR POLICLINIC SCHEMAFUNCIONALA

L E G E N D A 1 C A B I N E T C O N S U L T A T I I 2 S A L A D E T R A T A M E N T E 3 S P A T I U L U C R U P E R S O N A L M E D I U 4 S A L A A S T E P T A R E

CABINETEINTERNE+SPECIALITATI

LEGENDA ASPAIUCONSULTAIE BSPAIUCONVORBIRICUMEDICUL CSPAIUDEPOZITAREINSTRUMENTEMEDICAMENTE DSPAIUSPLARE ESPAIUDEZBRCARE,IMBRACARE FSPAIUCINTARIRE =====CIRCUITMEDICI CIRCUITPACIENI __ __CIRCUITPERSONALMEDIU

CABINETCONSULTAIIDETIPCURENT

LEGENDA: 1 CANAPEACONSULTAII 2 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE 3 BIROUCUCORP 4 SCAUN 5 TABURETREGLABIL 6 DULAP INSTRUMENTE MEDICALE 7 CNTAR 8 CUIER 9BANCHETA 10 PORTDESEU

CABINET CONSULTAII DETIPCURENT

ACABINETDECONSULTAI!BSALADETRATAMENTE LEGENDA: 1CANAPEACONSULTATII 2MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE 3DULAPINSTRUMENTEMEDICALE 4BIROUCUUNCORP 5SCAUN 6TABURETREGLABIL 7CNTAR 8CUIER 9BANCHETA 10MASABLATINOX 11PORTDESEU

CABINETINTERNE+SPECIALITI

L E G E N D A 1 CABINETCONSULTATII CHIRURGIE GENERALA 2 SALAPANSAMENTE 3 SALAMICIINTERVENII 4 SALADECDIHNA 5 CABINETCONSULTAIIORTOPEDIE 6 SALADEGIPS 7 CABINETCONSULTAII UROLOGICE 8 SALATRATAMENTE 9 GRUPSANITAR 10SALAATEPTARE

CABINETCHIRURGIEGENERALA+ SPECIALITI

ACABINETDECONSULTAIIBSALAPANSAMENTEC SALAMICIINTERVENII

LEGENDA. 1 CANAPEACONSULTAII 2 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE 3 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE 4 BIROUCU1CORP 5 SCAUN 6 TABURETREGLABIL 7 CNTAR 8 BANCHETA 9 CUIER 10 MASABLATINOX 11 MASAPANSAMENTE 12 LAMPASCIALITICA 13 REFLECTORCUPICIOR 14 LAVOARCUAPASTERILA 15 PORTDESEU

CABINETCHIRURGIEGENERALA+ANEXE

ACABINETDECONSULTAII BSALAPANSAMENTE+MICIINTERVENII LEGENDA 1CANAPEACONSULTATII 2MASUTAINSTRUMENTEMEDIC 3DULAPINSTRUMENTEMEDICALE9CUIER 4BIROUCUUNCORP10MASABLATINOX 5 SCAUN11MASAPANSAMENTE 6 TABURETREGLEBIL12LAMPASCIALITICA 7CNTAR13REFLECTORCUPICIOR 8BANCHETA14LAVOARAPASTERILA15PORTDESEU
CABINETCHIRURGIEGENERALA+ANEXE

L E G E N D A 1 CANAPEACONSULTAII 6 TABURETREGLABIL 9CUIER 15MASASALON 16PORTOESEU 17ZONA RADIATOR CABINETCHIRURGEGENERALA SALADEODIHNA

ACABINETDECONSULTAII BSALADEGIPS LEGENDA: 1CANAPEACONSULTAII 2MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE 3DULAPINSTRUMENTEMEDICALE (, BIROUCU1CORP 5SCAUN 6TABURETREGLABIL 7CNTAR 8MASAPANSAMENTE 9RERECTORCUPICIOR CABINETORTOPEDIE+ANEXE

10.LAMPASCIALITICA 11 MASAPENTRUPREPARATGIPS 12 RXMOBIL 13 NEGATOSCOP 14BANCHETA 15 CUIER 16PORTDESEU

LEGENDA 1CANAPEACONSULTAII 2MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE 3DULAPINSTRUMENTEMEDICALE 4BIROUCUUNCORP 5SCAUN 6CNTAR CABINETUROLOGIE+ANEXE

7MASAGINECOLOGICA 8REFLECTORCUPICIOR 9 BANCHETA 10CUIER 11PORTDESEU

LEGENDA 1CABINETCONSULTAIIOBSTETRICA2CABINET CONSULTAIIGINECOLOGIE 3SALADETRATAMENTE4 CABINADEZBRCARE5GRUPSANITAR6SALADE ATEPTARE

CABINETE OBSTETRICAGINECOLOGIE

ACABINETDEOBSTETRICA BCABINE GINECOLOGIEC SALADETRATAMENTEDSPAIUDEZBRCAREEGRUP SANITAR LEGENDA: 1 CANAPEACONSULTAII 2 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE 3 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE 4 MASAGINECOLOGICA 5 BIROUCU1CORP 6 SCAUN

7 CNTAR 8 REFLECTORCU PICIOR 9 COLPOSCOP

10MASAAPARATEELECTROCOAGULARE 11BANCHETA 12CUIER 13PORTDESEU

CABINETEOBSTETRICAGINECOLOGIE+ANEXE

L E G E N D A 3 SALADETRATAMENTE 6 SALADEATEPTARE 7 CABINETCONSULTAII 8 CABINETPENTRUANCHETAEPIDEMIOIDGICAVENERIANA

CABINETEDERMATO VENERICE

ACABINETDECONSULTAII BSALADETRATAMENTE CCABINETPENTRUANCHETAEPIDEMIOLOG1CAVENERIANA LEGENDA: 1 CANAPEACONSULTAII 2 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE 3 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE k MASAGINECOLOGICA 5 BIROUCU1CORP 6 SCAUN 7 TABURETREGLABIL 8 CNTAR 9 BANCHETA 10CUIER 11 MASAAPARAT 12 MASABLAT1NOX 13 DULAPMETALICPICHET 14 DULAPFIIER 15PORTDESEU

CABINETEDERMATOVENERICE+ANEXE

SCHEMAFUNCIONALA

L E G E N D A 1CABINETCONSULTAII 3CAMERAODIHNA 4BOXAINSONORIZATA 5SALAATEPTARE 8SALATRATAMENTESIINTERVENIICHIRURGICALE

CABINETO.R.L

ACABINETDECONSULTAII BSALADETRATAMENTESI INTERVENIICHIRURGICALE CBOXAINSONORIZATA DCAMERA ODIHNASIAUDIOMETRIE LEGENDA: 1 CANAPEACONSULTAII 2 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE 3 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE 4 BIROUCU1CORP 5 SCAUN 6 TABURETREGLABIL 7 FOTOLIU O.R.L. 8 LAMPA SCIALITICA 9 MASABLATINOX 10 AUDIOMETRU 11 SCAUNCUBRAE 12 FOTOLIU 13 CUIER 14 PORTDESEU CABINETO.R.L.+ANEXE

SCHEMA FUNCIONALA
L E G E N D A 1 CABINETCONSULTAII 2 SALATRATAMENTE

5 SALAATEPTARE 6 CAMERAOBSCURA 7 CAMERAORTOPTICA

CABINETOFTALMOLOGIE

ACABINETDECONSULTAII BBOXAOBSCURA CSALATRATAMENTE DCAMERAORTOPTICA LEGENDA: 1 CANAPEACONSULTAII 2 MASUTAINSTRUMENTEMEDIC 3 DULAPINSTRUMENTEMEDIC. 4.DULAPMETALICPICHET 5 BIROUCU1CORP 6 SCAUN 7 MASABLATMELACART 8 FOTOLIUOFTALMOLOGIC 9 LAMPASCIALITICA

10REFLECTORCU PICIOR 11TABURETREGLABIL 12MASABLATINOX 13CUIER 14OPTOTIP 15PORTDESEU 16PERDEANEAGRA

CABINETOFTALMOLOGIE+ANEXE

SCHEMAFUNCIONALA

LEGENDA 1 CABINETCONSULTAIIPSIHIATRIE 2 SALATRATAMENTE 3 CAMERAASISTENTAOCROTIRE 4CAMERAPSIHOLOGIEMEDICALA 5 ATEPTARE 6 CAMERAEXPLORRIEEG 7 CABINETCONSULTAIINEUROLOGIE

CABINETNEUROLOGIE PSIHIATRIE

ACABINETDECONSULTAIIBSALATRATAMENTECCAMERA ASISTENTAOCROTIREDCAMERAPSIHOLOGIEMEDICALAE

SPAIUATEPTARE LEGENDA: 1 CANAPEACONSULTAII 2 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE 3 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE 4 BIROUCU1CORP 5 SCAUN 6 TABURETREGLABIL 7 'CNTAR

8BANCHETA 9CUIER 10PORTDESEU 11DULAPFIIER 12DULAPMETALICFICHET 13CANAPEASALAATEPTARE

CABINETPSIHIATRIE+ANEXE

SCHEMAFUNCIONALA

LEGENDA 1CABINETCONSULTATII2CAMERATERMOMETRIZARE 3CAMERAFISIER4HOLACCES5BOXAFILTRU6IZOLATOR 7GRUPSANITAR8CAMERA DISTRIBUIRELAPTE9SALAASTEPTARE

CABINETEPEDIATRIE

ABOXATRIAJPRESCDLARI,COLARIBBOXATRIAJSUGARIC CAMERADEIZOLARE

L E G E N D A 1CANAPEACONSULTAII 2SCAUN 3TABURETREGLABIL 4MASUTAINFASAT 5PAT 6NOPTIERA

CONSULTAI!PEDIATRIE BOXEFILTRUTRIAJCAMERADEIZOLARE

ACABINETDECONSULTAIIBCAMERADETERMOMETRiZARE LEGENDA: 1 CANAPEACONSULTAII 2 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE 3 BIROUCU1CORP 4 SCAUN 5 TABURETREGLABIL 6 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE 7 CNTAR 8 CNTARCUPEDIOMETRU 9 MASUTADEINFASAT 10 CUIER 11 BANCHETA 12 PORTDESEU

CABINETEPEDIATRIE+ANEXE

SCHEMAFUNCIONALA
L E G E N D A 1 CAMERADERADIOGRAFIE 2 CAMERACOMANDA 3 CABINETCONSULTAIIADULI k BOXEDEZBRCARE

5 SALAATEPTAREADULI 6 CABINETCONSULTAIICOPII 7 SALADEATEPTARECOR!6CAMERAFIIER 9CAMERAFILMOTECA 10CAMERAVACCINRIB.CD. 11 CAMERARECOLTARESPUTA 12LABORATORDEVELOPARE 13CAMERAASISTENTESOCIALE

CABINETEFTIZIOLOGIE

A CABINETCONSULTAIICOPII B CAMERARXDIAGNOSTIC C CAMERACOMANDARX D CABINADEZBRCARE C CABINETCONSULTAIIADULI. LEGENDA: 1 CANAPEACONSULTAII 2 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE 3 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE 4 BIROUCU1CORP 5 SCAUN 8BANCHETALEMN 9 CUIER 10 APARATRXSCOPIE 11 MASACOMANDA 12 BANCHETA

6 TABURETREGLABIL 7CNTARCUTALIOMETRU

13 PORTDESEU 14IZOLARECONTRARADIAIILOR

CABINETFTIZIOLOGIE+ANEXE

ACAMERAFIIERBCAMERAFILMOTECA L E G E N D A

1 BIROUCUUNCORP 2 SCAUN 3 DULAPFISIER 4 MASASALON 5 TABURETREGLABIL 6 DULAPFILMOTECA 7 CUIER 8 ZONARADIATOR FILMOTECA ANEXECONSULTAIIFTIZIOLOGIEFISIER

L E G E N D A 5TABURETREGLABIL 7 MASABLATINOX 8 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE 10PORTDESEU 11 ZONARADIATOR ANEXECONSULTAIIFTIZIOLOGIE CAMERARECOLTARESPUTA

SCHEMAFUNCIONALA

LE G E N DA 5SALAATEPTAREADULI 12LABORATORDEVELOPARE 14CAMERAOERADIOTOTOGRAFIE 15CAMERADEDEZBRCARE 16CAMERAMEDICSICITIREFILME 17CAMERASECRETARIAT 18CAMERAPENTRUPERSONAL(CARAVANAR.FM.)

19CAMERAFIIERSIARHIVAFILME

RADIOF0T0GRAFIEMEDICALA

ACAMERAR.F.M.BVESTIARBRBAI,FEMEICCAMERAMEDICI.CITIRE FILMEDFIIERSIARHIVAFILME LEGENDA: 1BIROUCU1CORP 7 BANCHETAMETALICA 2SCAUN 8 APARATMICRORAD10FOT3W1E 3TABUPCTREGLABIL 9 MASADECOMANDA 4BLATBETONFAIANAT 10 DULAPFILMOTECA 5DULAPMETALICFICHET 11 DULAPFIIER 6CUIER 12MASASALON

COMPARTIMETDERADIOFOTOGRAFIE MEDICALA

L E G E N D A 1 NUCLEURX2FOSTURI(SCOP1E+GRAFIE,CAMERACOMANDA,CABINE DEZBRCARE) 2PRELUCRAREPRODUSECONTRAST,ODIHNA,GRUPSANTTARPACIENI 3NUCLEUPRELUCRAREFILME 4 CITIREFILME.CAMERAMEDICI 5 FILMOTECA 6 ATEPTARE 7GRUPSANITARPERSONAL,BOXAMATERIALE n CIRCUITPACIENI n CIRCUITPERSONAL

LABORATORRADIODIAGNOSTIC SCHEMEFUNCTIONALE

SCHEMAFUNCIONALA

LEGENDA ASECTORRECOLTARE 1 SALAATEPTARE(ADULI,COPIII d13 LAB.INFRAMICRCBIOLOGIE 2 BOXERECOLTARE 15LAB.PARAZITOLOGIE,MICROLOGIE 3 ODIHNA 16LABIMUNOLOGIE 4 GRUPSANITAR 17LABIMUNOLOGIESPECIALA 5PRiMlRE.RECEPIEPROBE CFUNCIUNIANEXE BSECTORLABORATOARE 16CAMERABALANE 5 aGRUPAHEMATOLOGIECTOLOGIE 19SPATIIFRIGORIFICE

6 LABORATOR HEMATOLOGIE 7 8 STERILIZAREUMEDA 9 LABORATORCITOLOGIE GRUPACHIMIE SLAB.BIOCHIMIEGENERALA 9LAB.BIOCHIMIESPECIALA CGRUPABACTERIOLOGIE 10LAB.BACTERIOLOGIEGENERALA 11LABBACTERIOLOGIESPECIALA 12CAMERATERMOSTAT

21PREPARAREAPADISTILATAb 22STERILIZAREUSCATA 23DEP PREGTIRESTICLRIE 24DERCHIMCALE,REACTIVI 25DERINFLAMABILE 26VESTIARPERSONAL LABORATORANALIZEMEDICALE

LEGENDA. 1 BLATBETONFAIANAT 2 MASALABORATORML9 3 DULAPMASADM1 4 DULAPLABORATORCHIMICALE 5 SPLTORGRESIEPT.LABORATOR 6 TABURETREGLABIL 7 CUIERPERETE

LABORATORANALIZEMEDICALELABORATOR CURENTTIPMIC

LEGENDA: 1 BLATBETONFAIANAT 2 MASALABORATORMl5 2"MASALABORATORML1 3 MASALABORATORML6 3' MASALABORATORML 3 4 MASALABORATOR12C 5 DULAPMASADM1 6 DULAPLAB.CHIMIETIPA

7 DULAPLAB.CHIMIITIPB 8 SPLTORGRESIEPTLABORATOR 9 TABURETREGLABIL 10 CUIER 11FRIGIDER

LABORATORANALIZEMEDICALELABORATORCURENTTIPMEDIU

LEGENDA: 1 BLATBETONFAIANAT 2 MASALABORATORML8 MASALABORATOR12C

7DULAPLAB.CHIMIETIPB 8SPLTORGRESIEPT.LABORATORI, 9TABURETREGLABIL

5 DULAPMASADM1 10CUIER 6 DULAPLAB.CHIMIETIPA11FRIGIDER LABORATORANALIZEMEDICALE LABORATORCURENTTIPMARE

LEGENDA: 1.BLATBETONFAIANAT 2.MASALABORATORML6 3. NISADELABORATOR 4 MASALABORATOR12C 5.DULAPLAB.CHIMIETIPB 6.TABURETREGLABIL 7. SPLTORGRESIEPTR.LABORATOR 8. FRIGIDER 9. CUIERPERETE

LABORATORBIOCHIMIECUNISA

LEGENDA: 1. MASABLATINOX 2. DULAPLABORATORCHIMIETIPA 3. DULAPLABORATORCHIMIETIPB 4. DULAPMASADM1 . MASALABORATORML3 6. TABURETREGLABIL 7. SPLTORGRESIEPTR.LABORATOR 8. FRIGIDER 9. CUIERPERETE

LABORATORBACTERIOLOGIECUBOXASTERILA

LEGENDA 1 BLATTURNATINDEPENDENTASIGURATCONTRA TREPIDAIILOR 2 BALANE 3 TABURETREGLABIL

LABORATORANALIZEMEDICALECAMERABALANE

LEGE NDA 1. BLATTURNATMOZAICAISAUFAIANAT 2. SOCLUTURNATINDEPENDENTOEPLACADEPLACA PESUPORIELASTICIMPOTRIVATRANSMITERIITP.EPIDATIIL3R 3. CENTRIFUGA

LABORATORANALIZEMEDICALE CAMERACENTRIFUGA

LEGENDA: 1 CANAPEARECOLTARE 6 6LAVOAR 2 MASUTAINSTRUMENTE 7 LAVOARCUCUVASIPICURATOR 3DULAPINSTRUMENTE 8 PANOUDESPRITORH=2,00 4.SCAUN 9 CUIER 5BLATBETONFAIANAT 10 MASABLAT1NOX

LABORATORANALIZEMEDICALE SPATIIRECOLTARE

L E G E N D A CIRCUITPERSONALSTERILIZARE .. CIRCUITPERSONALMEDICAL 1 PRIMIRENESTERILE 2 PRELUCRARENESTERILE 3 STERILIZAREUMEDA+USCATA 4 DEPOZITSTERILE+ELIBERARE 5 VESTIARPERSONAL

STERILIZARECENTRALA SCHEMAFUNCIONALA

L E G E N D A 1BEATFAIANAT2 MASABLATINOX3SPLTOR INOX

STERILIZARECENTRALA SPAIUPRELUCRAREMATERIALNESTERILSOLUIECONCENTRATA

L E G E N D A 1 MASA BLATINOX 2 LAVOAR 3 AUTOCLAV 4 PUPINEL ELECTRIC

STERILIZARECENTRALA SPAIUSTERILIZARE

L E G E N D A 1_CANAPEA CONSULTAII 2_ ELECTROCARDIOGRAF 3 SCRIA 4BIROU CU1CORP 5 S C AU N 6 T ABU RE T REGLABIL 7_CNTARCUTALIOMETRU 8DULAPINSTRUMENTE MEDICALE 99DULAP FICHET 10CUIER 11PORT DE SE U 12ZONARADIATOR ASPAIUDEZBRCARE

LABORATOREXPLORRI FUNCIONALE EXPLORRICARDIOVASCULAREE.K.G.

L E G E N D A 1 C AN AP E A CONSULTAII 2MASUTAINSTRUMENTE MEDICALE 3FOTOLIUPENTRUELECTROENCEFALOGRAFIE 4ELECTROENCEFALOGRAF 5DULAPINSTRUMENTEMEDICALE 6BIROU CU1CORP 7SCAUN 8TABURET REGLABIL 9 DULAP FICHET 10 PORTDESEU 11CUIER 12ZONARADIATOR

LABORATOREXPLORRI FUNCIONALE EXPLORRISISTEMNERVOSE.E.G.

LEGE NDA1CANAPEACONSULTAII2MASUTA INSTRUMENTE MEDICALE 3DULAPINSTRUMENTE MEDICALE4BIROU CU1CORP5 S CAUN 6TABURET REGLABIL 1MODUL DE C O M AN D A 8 BICICLETA ERGOMETRICA9CANAPEAPENTRUEFORT INCLINOSTATISM10COVOR RULANT 11CUIER 12PORTDESEU 13CNTAR 14ZONARADIATOR

LABORATOREXPLORRI FUNCIONALE

PROBEDEEFORT

ACAMERAENDOSCOPII(RECTOSCOPII,CISTOSCOPII) S=18,10mp. BSPAIUPREGATIRE(CLISMA) =3,80mp. CSPAIUODIHNA S=3,70mp DSPAIUDESBRACARE S=1,20mp. EWC S=1,65mp. L E G E N D A 1CANAPEACONSULTAII 2MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE 3DULAPINSTRUMENTEMEDICALE hDULAP PICHET 5MASAPANSAMENT 6 BIROU CU1CORP 7SCAUN 8TABURETREGLABIL 9REFLECTORCUPICIOR10 CUIER 11ZONA RADIATOR

LABORATOREXPLORRI FUNCIONALE EXPLORRI ENDOSCOPICE

L E G E N D A 1_CANAPEACONSULTAII 2SPIROGRAF 3CNTARCUTALIOMETRU 4BIROUCU1CORP 5SCAUN 6TABURETREGLABIL 7DULAPINSTRUMENTEMEDICALE SDULAP FICHET 9 CUIER 10MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE11PORTDESEU T2ZONA RADIATOR

LABORATOREXPLORRI FUNCIONALE EXPLORRIRESPIRATORII

ACAMERAOFTALMOLOGIES=23,40mp. BCAMERAOBSCURA S = 3 , 7 5 m p
L E G E N D A

1CANAPEACONSULTAII2 MASUTAINSTRUMENTEMEDICA1E3DULAP INSTRUMENTEMEDICALE!)BIROUCU1 CORP 5SCAUN 6 TABURET REGLABIL 7BIOMICROSCOP 8REFRACTOMETRU 9OPTOTIP 10MASA 11 SFEROCAMPfMETRUGOLDMAN 12CUIER 13PORT DESEUUZONARADIATOR
LABORATOREXPLORRI FUNCIONALE EXPLORRIOFTALMOLOGICE

LEGENDA

1C AN AP E A CONSULTAII 2 SCAUN 3 AUDI O ME T RU SUBIECTIV 4 AUDI OMET RU OBIECTIV 5 FOTOLIUPENTRUAUDIOMETRU 6 ZONARADIATOR

LABORATOREXPLORRI FUNCIONALE EXPLORRIO.R.L.

LEGENDA 1ACCES,PROGRAMARE 2ELECTROTERAPIE 3 PNEUMOTERAPIE 4KINETOTERAPIE 5MASAJ 6 TERMOTERAPIE,MPACHETRI 7 HIDROTERAPIE

LABORATORFIZIOTERAPIESI RECUPERAREMEDICALA SCHEMAFUNCIONALA

DIMENSIUNILESLIIDEGIMNASTICA (MODUL3600/3600)

SECTORKINETOTERAPIESALADEGIMNASTICAINGRUP

LEGENDA 1CANAPEATRATAMENT 2MASAMOBILAPORTAPARAT 3 TABURET 4CUIER 5BIROUCUUNCORP 6SCAUN 7DULAPINSTRUMENTEMEDICALE 6MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE9PERDEA10PANOUDESPRITOR SECTORELECTROTERAPIE

LEGENDA 1 CANAPEATRATAMENT 2 APARAT F0T0TERAP1E 3LAMPAULTRAVIOLETE 4TABURET 5 CUIER 6 BIROUCUUNCORP 7 SCAUN B DULAPINSTRUMENTEMEDICALE 9 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE 10 BANCHETA 11 PERDEA 12 PANOUDESPRITOR

SECTORFOTOTERAPIE ULTRAVIOLETE(SOLUX)

L E G E ND A: 1 CANAPEAMPACHETRIPARAFINA 2 MASUTA 3 CUIER 4 CANAPEATRATAMENT 5BAILUMINAPARIALE 6BAIELUMINAGENERALA

7 8 9 10 11

CANAPEAODIHNA BANCHETA PERDEA PANOUDESPRITOR DUS

SECTORTERMOTERAPE

LEGENDA1_PATMASAJ2MSUA3 TABURET4CUIER 5DULAP MATERIALE6PANOUDESPRITOR

LABORATORFIZIOTERAPIESIRECUPERAREMEDICALA MASAJUSCAT

L E G E N D A 1PGST AEROSOLI 2TABURET 3BIROUSUPRAVEGHERESORA 4SCAUN 5PANOUDESPRITOR6^DULAPINSTRUMENTE MEDICALE7 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE aCUI ER

LABORATORFIZIOTERAPIESIRECUPERAREMEDICALA AEROSOLI

LEGENDA' 1CADABAIMULTIFUNCTONALE 2CANAPEACCIHNA 3SCAUN 4DULAPDUBLUSEWICIU(IMBRACARE.DEZBRCARE] 5DULAPCEARAFURI 6BANCHETA 7CUIER 8PERDEA 9PANOUDESPRITOR SECTORHIDROTERAPIEBAIGENERALE

UNITATEHIDROTERAPE

UNITATEHIDROTERAPIE

SCHEMAFUNCIONALA

L E G E N D A 1 CABINETSTOMATOLOGICADULI 2 CABINETSTOMATOLOGICCOPII 3 FIIERPROGRAMARE 4 CABINETRXDENTAR 5 CAMERASTERILIZARE 6 LABORATORTEHNICADENTARA(TEHNICIENI.TURNAT,LUSTRUIT) 7 ATEPTAREADULI 8 ATEPTARECOPII

SECTORSTOMATOLOGIE

ZONIFICARE, CIRCUITE ASPATlUCONSULTATE+TRATAMENT CIRCUIT MEDICI BSPAIULUCRUBIROU ===== CIRCU ITPACIENI CSPAIUSPLARE CIRCUITPERSONALMEDIU DSPAIUDEPOZITARE,INSTRUMENTE MEDICALE

CABINETSTOMATOLOGIE

LEGENDA: 1 FOTOLIUDENTAR 2 UNITDENTAR 3 COMPRESOR 4 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE 5 TABURETREGLABIL 6 BIROUCU1CORP 7 SCAUN 8 CUIER 9 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE 10PORTDESEU

CABINETSTOMATOLOGIE

L E G E N D A 1 BIROUCU1CORP 2 SCAUN 3 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE 4 PARAVANDEPROTECIE 5 APARATRXDENTAR 6 MASABLATINOX 7 SPLTORCU2CUVE 8 ZONARADIATOR

CABINETRXDENTAR

SOLUIA A

L E G E N D A 1MASARECEPTURA 2SCAUN 3DULAPRECEPTURA 4 DULAPVENENASEPARANDA 5MASAANALIZE 6DULAPCASFTAT 7CHIUVETADELABORATORDINGRESIE

FARMACIE

RECEPTURAOFICINA

L E G E N D A ' 1 MASA LABORATOR 2 SCAUN 3 SPLTOR(I NOX) CU2 CUVE SIPICURATOR 4 DULAPLABORATOR 5 MASA (INOX)

FARMACIE
LABORATOR

LEGENDA: 1 BAZIN F A I A N A T 2 S P L T O R f I N O X ) CU2CUVESIPICURATOR 3 MASABLAT(INOX) 4 RAFT

FARMACIE CAMERADESPLARE

L E G E N D A 1 MASA RECEPIE 2 D U L A P REZERVEMEDICAMENTE PT.DEPQZIT

3 DULAP P IC H E T 4 CNTAR D E C I M A L

FARMACIE
CAMERAPRIMIRE,RECEPIEMEDICAMENTE

L E G E N D A : 1 B I R O U 1 CORP 2 SCAUN 3 FOTOL IU CUBRA 4, D U L A P PICHET 5LAVOAR FARMACIE CAMERA DIRIGINTE

LEGENDA 1 2 3 4 DULAPPENTRUMBRCMINTEAPERSONALULUI DULAPPENTRUECHIPAMENTULBLOCULUI LAVOAR BANCHETADEZBRCAREIMBRACARE

aZONADEZBRCARE bWC cDUS FARMACIE VESTIARPERSONAL

S-ar putea să vă placă și