Sunteți pe pagina 1din 5

Metoda Just In Time

Metoda Just In Time

Pentru a r mne competitiv pe pia a liber , ntreprinderea industrial trebuie s realizeze beneficii din activit ile dezvoltate recurgnd fie la solu ii care s m reasc c tigul ob inut pe produc ia realizat fie s cheltuiasc mai pu in pentru fabrica ie. A impune un pre mai mare ar fi solu ia cea mai fericit dar concuren a, legea cererii i a ofertei, face imposibil de realizat un deziderat de acest gen. R mne ca o alternativ viabil dar care necesit eforturi deosebite preocuparea permanent de r educere a costurilor iar metoda Just in Time se dovede te a fi un instrument deosebit de util n ob inerea de avantaje

concuren iale legate de costuri i termene de execu ie. Metoda Just in Time (exact la timp) a fost elaborat n 1950 de c tre firma TOYOTA i are ca obiectiv reducerea, la zero dac este posibil, a stocurilor de materiale n sfera activit ii productive: conform metodei materia prim este introdus n ntreprindere exact la momentul n care ea va fi prelucrat sau ansamblat . R d cinile metodei Just in Time se reg sesc n demersul 5S din Japonia care reprezint ini ialele a cinci cuvinte japoneze care au ca obiectiv Cur enie Aranjare ndreptare Organizare, ordonare Educa ie moral sistematizarea, organizarea, simplificarea i cur irea locului de munc : SEKETSU SEIRI SESO SEITO SHITSUKE

Mul i speciali ti v d n metoda Just in Time o tehnic de lucru, al ii o consider o metod de conducere, iar unii i dau conota ii filozofice, astfel nct putem defini Just in Time ca o filozofie a conducerii produc iei care este sus inut de metode i tehnici particulare. La fel ca i alte tehnici moderne Just in Time nu se fundamenteaz pe idei i teorii geniale, mai curnd ea rezid dintr-o practic ndelungat subordonat concept ului c un sistem productiv poate fi permanent perfec ionat pre urilor, termenelor i a calit ii. Just in Time amelioreaz competitivitatea ntreprinderii care va cheltui mai pu in prin eliminarea unor probleme inutil create de un sistem de organizare tradi ional: stocuri, manipul ri, paz , control, calitate, fiabilitate etc. i c obiectivele sale se nscriu n sfera

Obiectivele metodei Just in Time:

1 Eliminarea activit ilor de recep ie i inspec ie a pieselor primite . Produc ia se deruleaz dup anumite metode de organizare care ordoneaz

activit ile n spa iu i timp iar dac activit ile sunt alimentate de c tre furnizori care sunt responsabili de calitatea produselor livrate exact la secven a de timp planificat , inspec iile i controalele calitative al acestora devenind inutile. 2 Eliminarea stocurilor din ntreprindere. Materialele, piesele ansamblate n loturi exact dimensionate c are elimin intermediare. 3 Eliminarea stocurilor n tranzit. Stocul n tranzit este format din materialul deplasat de la furnizor la client i se elimin prin crearea de c tre furnizor a unor depozite proprii situate n proximitat ea clientului (utilizatorului). n aceste condi ii se lucreaz cu un stoc de camer pe care -l gestioneaz furnizorul asigurnd respectarea termenelor i a loturilor contractate. 4 Calitate i siguran obligatorii ce trebuie s crescut . Datorit reducerii num rului de furnizori, le ndeplineasc produsele achizi ionate iar rata cre te volumul colabor rii pe termen lung, se stabilesc condi iile tehnice defectelor trebuie redus la zero. Caracteristicile definitorii pentru metoda Just in Time sunt: A. Caracteristici legate de furnizori - se utilizeaz pu ini furnizori; clientul este interesat de uniformitatea materialelor achizi ionate i va c uta s o asigure cump rnd de la un singur furnizor; - localizarea furnizorului n apropierea clientului; promptitudinea livr rilor devine termenul cheie iar o localizare ndep rtat nerespect rii termenelor; - afacerile se repet n acelea i condi ii cadru; metoda este specific benzilor de montaj care au un ritm constant i o stabilitate mare a comenzilor executate; m re te riscul stocurile ini iale i i subansamblele sunt livrate de furnizor la momentul cnd trebuie prelucrate sau

- pre ul se stabile te pe baza unei analize comune realizate de furnizor i client; condi iile tehnice obligatorii sunt foarte justificate i alte condi ii nu se impun tocmai pentru reducerea pre ului; - comenzi cadru n cantit i mari livrate n loturi mici; loturile pot fi stabilite n func ie de consumul zilnic, pe schimburi, orar etc. - clientul suport cheltuielile unei integr ri pe vertical ; chiar dac nu este interesat de strategii de integrare pe vertical clientul sprijin eforturile furnizorului n dotarea cu utilajele cele mai productive. - furnizorul este ncurajat de a extinde metoda Just in Time. B. Caracteristici legate de cantit i - rata livr rilor trebuie men inut la intervale riguros stabilite, egale; - m rimea livr rilor trebuie s satisfac cantit ile contractate; - contracte pe termen lung; colaborarea Just in Time se realizeaz pe durate mari de timp, cu pu ine anse s existe concuren accepta i; - pu ine acte i documente nso itoare; - ambalare uniform n cantit i exacte, reducnd la minim activit ile de identificare i eviden . C. Caracteristici legate de calitate - condi ii calitative minime impuse furnizorului; - ajutor dat furnizorului n efortul depus de a men ine nivelul calitativ; - rela ie aproape nchis ntre furnizor i client; - furnizorii sunt ncuraja i n utilizarea un sistem de control integrat. D. Caracteristici legate de livr ri - programe de livrare riguros stabilite; - existen a unor valori de control pentru propria firm . Dac consider m perioadele n care s unt efectuate cheltuielile legate de fabricarea i comercializarea unui produs prin achizi ionare, produc ie, distribu ie i recep ie la client, prin metoda JIT se reduce durata fiec rei pentru furnizorii deja

activit i complexe men ionate precum i se elimin unele opera ii ca re se dovedesc inutile: stocare, manipulare, control, inventariere. Pentru a realiza excelen a, ntreprinderea trebuie s cumuleze efectul a celor apte condi ii fundamentale a Just in Time -ului [3]: 1. Ordine i cur enie n ateliere 2. Amenaj ri ra ionale, prin optimizarea amplas rilor interioare 3. Timpi opera ionali i de preg tire ncheiere corect determina i 4. Rela ii de parteneriat cu furnizorii 5. Calitatea produc iei realizate 6. Fiabilitatea utilajelor din dotare 7. Formarea i motivarea personalului Cu toate c majoritatea lucr rilor de specialitate eviden iaz rolul preponderent al factorului uman n rezultatele i reu ita firmei, sunt prea pu ine ntreprinderi care realizeaz faptul c succesul se datoreaz metoda Just in Time i leg turii ntre i motivarea i cultura organiza ional , formarea

personalului. Credem c Just in Time nu poate fi disociat de Kaizen procesul continuu de ameliorare a performan elor prin formarea personalului. Conceptul Just in Time este cu mult mai cuprinz tor dect sim pla reducere de gestiunea stocurilor i dep e te cu mult tehnica de circula ie a informa iilor conform metodei Kanban, necesitnd o schimbare fundamental culturii organiza ionale care trebuie s motivarea i polivalen a angaja ilor. accepte o alt la nivelul filozofie asupra

autonomiei, flexibilit ii, mobilit ii i eficacit ii grupurilor de lucru, formarea,