Sunteți pe pagina 1din 8

EFICIENTIZAREA ECONOMIC PRIN PROIECTARE A INSTALA IILOR DE ILUMINAT PUBLIC

Virgil MAIER, Sorin PAVEL, Corina RAFIROIU, Constantin PIC Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca, Romnia

Rezumat Eficien a economic i energetic a instala iilor de iluminat public poate fi asigurat , n primul rnd, prin crearea unei perspective tehnice asupra unei aplica ii date i prin trierea solu iilor tehnic valabile pe baza unui criteriu economic sau energetic. Asistarea proiect rii cu programe performante (CALCULUX) face posibil o rapid evaluare a unei solu ii tehnice, dar nu relev multitudinea de solu ii luminotehnice posibile. n lucrare se eviden iaz modalitatea de stabilire a solu iilor de start, care sunt selectate prin prisma condi iilor de calitate ale iluminatului, specifice aplica iei. Solu iile tehnic acceptabile sunt apoi examinate din perspectiva eficien ei economice sau energetice, conturndu-se solu iile implementabile, n conformitate cu pozi iile utilizatorului sau beneficiarului. Algoritmul propus poate fi aplicat noilor instala ii de iluminat public, precum i celor n curs de reabilitare. 1 Considera ii generale Existen a unor programe performante de calcul al parametrilor unei instala ii de iluminat exterior, dar care presupun alegerea, uneori arbitrar , de c tre operator a tipurilor de l mpi i corpuri, conduce la reducerea num rului de solu ii tehnic posibile pentru o aplica ie dat . Orict experien n domeniu ar poseda proiectantul, este greu de admis c acesta poate alege deliberat echipamentul electric care va optimiza sistemul de iluminat considerat. n plus, analiza economic se aplic adeseori numai solu iei luminotehnice mai performante, ceea ce ar putea s nu fie relevant pentru aplica ia studiat .

Abordarea corect a unui proiect de iluminat public, cu valorificarea programelor de calcul disponibile i sub cerin ele imperioase ca solu ia propus s satisfac pe deplin luminotehnic, iar din punct de vedere economic s reprezinte optimul solicitat de beneficiar, presupune n opinia autorilor parcurgerea etapelor conform organigramei din figura 1.
I. Definirea complet a aplica iei, cu eviden ierea condi iilor de calitate care trebuie satisf cute, a op iunilor i restric iilor n amplasarea corpurilor de iluminat;

II. Analiza ofertei de echipament electric, surse de lumin i corpuri de iluminat, precum i extragerea acelei p r i din ofert care convine aplica iei;

III. Predeterminarea analitic a combina iilor corp - lamp (l mpi) susceptibile a satisface luminotehnic luminan a (iluminarea) minim i factorul de uniformitate medie U0, pentru modalit ile de amplasare acceptate;

IV. Verificarea complet prin programe performante a combina iilor corp - lamp predeterminate, definitivarea amplas rii corpurilor de iluminat i re inerea solu iilor luminotehnice care ndeplinesc n totalitate

V. Analiza economic a solu iilor tehnic posibile i conturarea solu iei optime pentru beneficiar.

Figura 1 Organigrama metodei de proiectare pentru eficientizarea economic a instala iilor de iluminat public

Admi nd c etapa ini ial , a definirii aplica iei, este realizat , se detaliaz n continuare celelalte etape. 1

2 Analiza ofertei de echipament electric Deoarece n etapa a patra a metodei de proiectare propus n aceast lucrare se folose te programul CALCULUX, n cadrul analizei ofertei de echipament electric se iau n considerare l mpile i corpurile de iluminat aflate n bazele de date ale acestui program. 2.1 L mpi electrice La folosirea l mpilor electrice sunt definite i necesare un mare num r de caracteristici geometrice, electrice, fotometrice i de func ionare ale acestora [2]. n contextul ndeplinirii condi iilor de calitate, consider m minimal necesare urm toarele caracteristici tehnice ale l mpilor: - puterea electric nominal ; - fluxul luminos emis; - eficacitatea luminoas (global ); - luminan a; - temperatura de culoare;

- indicele de redare a culorilor; - durata de via . n proiectarea sistemului de iluminat public se pot folosi mai multe tipuri de l mpi, specificate n [2] dar, pentru aplica ia considerat , se folosesc l mpile cu desc rc ri n vapori de Na sau Hg la nalt presiune, oferite de firma Philips i concentrate n tabelele 14, mpreun cu corpurile de iluminat n care se pot instala. 2.2 Corpuri de iluminat La fel ca n cazul l mpilor, din totalitatea caracteristicilor fotometrice,electrice, mecanice i de protec ie definite pentru corpurilor de iluminat, la proiectare sunt necesare doar urm toarele caracteristici tehnice ale acestora : distribu ia fluxului luminos, randamentul, unghiul de protec ie, luminan a, factorul de men inere [2]. inndu-se cont de utilizarea programului CALCULUX, oferta corpurilor de iluminat este n conformitate cu tabelele 14.

Tabelul 1 Fluxul luminos al l mpilor dintr-un corp TRAFFIC VISION Echipare cu l mpi HPL-N Echipare cu l mpi SON(-T) Codul corpului Pl, W lc, lm Codul corpului Pl, W lc, lm SGS 305 70 70 5.600 ( 6.000) HGS 305 80 80 3.600 SGS 305 100 100 10.000 (10.500) SGS 305 150 150 14.500 (15.000) HGS 305 125 125 6.200 SGS 305 250 250 27.000 (28.000) HGS 306 250 250 12.700 SGS 306 400 400 48.000 (48.000) Tabelul 2 Fluxul luminos al l mpilor dintr-un corp tip MALAGA Echipare cu l mpi HPL-N Echipare cu l mpi SON(-T) Codul corpului Pl , W Pl, W lc, lm Codul corpului lc, lm SGS 101/050 50 3.500(4.400) HGS 101/80 80 3600 SGS 101/070 70 5.600(6.000) SGS 102/100 100 10.000(10.500) HGS 101/125 125 6200 SGS 102/150 150 14.500(15.000) HGS 102/250 250 12700 SGS 102/250 250 27.000(28.000) Tabelul 3 Fluxul l mpilor dintr-un corp al gamei MARBELLA Echipare cu l mpi HPL-N Echipare cu l mpi SON(-T, PLUS) Codul corpului Pl, W lc, lm Codul corpului Pl, W lc, lm SGS 203/070 70 5.600 (6.000, 6.600) HGS 203/80 80 3600 SGS 203/100 100 10.000 (10.500, 10.500) SGS 203/150 150 14.500 (15.000, 16.500) HGS 203/125 125 6200 SGS 203/250 250 27.000 (28.000, 32.000) Tabelul 4 Fluxul l mpilor dintr-un corp al gamei CITADIN Echipare cu l mpi HPL-N Echipare cu l mpi SON(-T) Codul corpului Pl, W lc, lm Codul corpului Pl, W lc, lm PVB-9BM-180 80 3600 PVSB-9CM-170 70 5.600(6.000) PVB-9CM-1125 125 6200 PVSB-12BM-1150 150 14.500(15.000) PVB-12BM-1250 250 12700 PVSB-12BM-1250 250 27.000(28.000) PVSB-12BMR-1150 150 14.500(15.000) PVB-12BMR-1250 250 12700 PVSB-12BMR -1250 250 27.000(28.000)

3 Predeterminarea tipului de corp i lamp Cunoa terea coordonatelor punctului de iluminare minim , a valorii ilumin rii minime i a amplas rii corpurilor de iluminat n raport cu planul util permite predeterminarea echipamentului electric, susceptibil de a satisface luminotehnic aplica ia dat . a) Se consider cazul amplas rii unilaterale a corpurilor de iluminat pentru un spa iu exterior cu l imea l0, ca n figura 2. Corpul fotometric al sursei de lumin montate n punctul S1 este simetric n raport cu planul S1O1O'1, astfel nct contribu iile celor dou surse S1 i S2 la iluminarea punctului Pm sunt identice.

asemenea simetric i contribu iile celor dou surse de lumin n punctul Pm sunt identice. Coordonatele unghiulare ale punctului Pm de iluminare minim n raport cu sursa S1 sunt date de rela iile:

Figura 3 Coordonatele geometrice ale punctului Pm de iluminare minim , n cazul amplas rii axiale a corpurilor de iluminat.

m = arctg m = arctg

d* ; (l 0 / h )

Figura 2 Coordonatele geometrice ale punctului Pm de iluminare minim , n cazul amplas rii unilaterale a corpurilor de iluminat.

Coordonatele unghiulare ale punctului de iluminare minim sunt: d* m = arctg ; 2(l 0 / h ) (1) 2 d * + (2l 0 / h ) 2 m = arctg , 2 rela ii n care distan a relativ ntre corpuri este d*=d/h. Intensitatea luminoas a corpului de iluminat pe direc ia punctului de iluminare minim poate fi dedus din expresia ilumin rii orizontale, momentul predetermin rii surselor de lumin bazndu-se pe dubla inegalitate: U 0 E med h 2 U E h2 ( m , m ) < 0 medM , (2) I 2k M cos 3 m 2k M cos 3 m n care U0 este factorul de uniformitate medie, kM - factorul de men inere total i EmedM valoarea maxim admis pentru iluminarea medie. O rela ie similar rela iei (2) poate fi scris dac se lucreaz cu valori ale luminan elor. b) n cazul amplas rii axiale a corpurilor de iluminat, dintre care dou , S1 i S2, sunt reprezentate n figura 3, problema este de

, 2 cu acelea i semnifica ii ale m rimilor ca la punctul "a". Determinarea combina iilor corp lamp - n l ime de suspendare se face tot cu rela ia (2), dar pentru unghiurile date de rela ia (3). Deschiderea perspectivei tehnice asupra aplica iei implic luarea n considerare a tuturor tipurilor de corpuri de iluminat utilizabile, cu toate echip rile posibile i cu baleierea ntregului domeniu al n l imilor de suspendare. n acest fel, pe baza rela iei de forma (2) se pot selec iona toate combina iile corp - lamp n l ime de suspendare care se prezint ca solu ii tehnice acceptabile, pentru a fi analizate n continuare, mai am nun it, din punct de vedere luminotehnic i apoi economic. Este cunoscut faptul c majoritatea programelor de firm pentru proiectarea instala iilor de iluminat invit mai nti programatorul s aleag un tip de corp i o lamp . Predeterminarea surselor de lumin adecvate pentru o aplica ie dat , cu rela ii de forma (2) asigur o cale mai sistematic de asistare a proiect rii cu calculatorul. c) Amplasarea bilateral , fa n fa a corpurilor de iluminat, redat n figura 4, eviden iaz dou puncte de iluminare minim , Pm1 i Pm2, simetrice fa de axa drumului. Corpurile de pe aceea i parte a planului util au contribu ii identice n iluminarea oric ruia din aceste puncte. Se consider punctul Pm1 pentru efectuarea calculelor. 3

2 d * + (l 0 / h )

(3)

Pentru corpurile S1 i S3, punctul de iluminare minim (Pm1) este situat la coordonatele sferice: d (4) m1 = ; m1 = arctg * , 2 2 iar pentru corpurile S2 i S4, acela i punct se afl la coordonatele: d* m 2 = arctg ; 2(l 0 / h ) (5) 2 2 d * + (2l 0 / h ) m 2 = arctg . 2 Dubla inegalitate care permite selectarea combina iilor corp-lamp , posibil potrivite pentru solu ia luminotehnic a aplica iei n condi iile geometrice date, are n acest caz forma: U 0 E med h 2 I( m1 , m1 ) + 2k M cos 3 m1 (6) 3 U 0 E medM h 2 cos m 2 + I( m 2 , m 2 ) < , cos m1 2k M cos 3 m1 semnifica iile m rimilor fiind explicitate la rela ia (2). Amplasarea corpurilor de iluminat conform figurii 4 poate fi ntlnit att la c i de circula ie, spa ii industriale ct i la terenuri sportive. d) Amplasarea bilateral , alternativ (n zig-zag), ilustrat n figura 5, pune n eviden pozi ia punctului de iluminare minim la mijlocul distan ei O1O3 dintre dou corpuri consecutive, aflate de aceea i parte a planului util. Pentru corpurile S1 i S3, punctul de iluminare minim Pm este situat la coordonatele sferice: d (7) m1 = ; m1 = arctg * , 2 2 4

Figura 4 Punctele de iluminare minim de pe planul util n sistemul de iluminat bilateral, fa n fa .

Figura 5 Punctul de iluminare minim de pe planul util n sistemul de iluminat bilateral, alternativ (zig-zag).

iar pentru corpul S2


l0 . (8) h Rela ia de selectare a combina iilor corp lamp pentru fiecare ipotez geometric particular de amplasare bilateral , alternativ a corpurilor de iluminat este n acest caz urm toarea: U 0 E med h 2 I( m1 , m1 ) + 2k M cos 3 m1 (9) U 0 E medM h 2 cos 3 m 2 + I( m 2 , m 2 ) < , 2 cos 3 m1 2k M cos 3 m1 n lipsa altor conven ii, pentru EmedM se consider valoarea din scara ilumin rilor, imediat superioar valorii Emed. Dac intensit ile luminoase ale corpului dau o valoare mai mic dect limita minim definit prin inegalitatea (9), atunci corpul de iluminat nu corespunde cu echiparea respectiv i se caut alt solu ie. n schimb, dac intensit ile luminoase dep esc limita maxim din inegalitate, atunci se pot relua calculele pentru n l imi de suspendare i/sau distan e dintre corpuri mai mari. m 2 = 0; m1 = arctg

4 Identificarea solu iilor luminotehnice cu programul CALCULUX 4.1 Structur i caracteristici Philips Calculux Line este un pachet de programe de proiectare i calcul de aplica ii de iluminat care cuprinde: - Calculux Road: proiectarea instala iilor de iluminat pentru aplica ii stradale; - Calculux Area: proiectarea instala iilor de iluminat pentru suprafe e sportive i intersec ii; - Calculux Indoor: proiectarea instala iilor de iluminat interior.

Programul Calculux Road, utilizat pentru tema abordat n lucrare, are urm toarele facilit i: - simuleaz situa ii reale de iluminat al c ilor de circula ie rutier , permite analiza diferitelor tipuri de amplas ri oferind posibilitatea alegerii solu iei optime din punct de vedere tehnico-economic; - ine cont de toate recomand rile na ionale i interna ionale referitoare la condi iile de calitate a iluminatului; - define te o gril de calcul; - optimizeaz parametrii de montare ai corpului de iluminat: distan a ntre stlpi, n l imea de montare, lungimea i nclinarea bra ului; - permite selectarea corpurilor de iluminat din baza de date proprie sau din fi iere special formatate; - prezint rezultatele calculelor sub form de text, tabele comparative, reprezent ri bidimensionale i tridimensionale; - calculeaz costurile investi iei ini iale i cele de ntre inere.

4.2 Date ini iale n derularea programului Calculux Road, datele ini iale solicitate sunt urm toarele: - factorul de men inere; - caracteristicile arterei de circula ie: num rul benzilor de circula ie, partea pe care se circul , rezerva central , l imea drumului (L), tipul materialului (asfalt, beton etc); - definirea grilei de lucru; - stabilirea pozi iei observatorului; - alegerea tipului de corp de iluminat si echiparea sa cu num rul i tipul de l mpi corespunz toare; - alegerea modului de amplasare a corpurilor de iluminat; - stabilirea parametrilor de montare pentru corpul de iluminat: distan a dintre stlpi, n l imea de montare, lungimea i nclinarea bra ului. Aspectul ecranului pentru introducerea datelor ini iale i stabilirea m rimilor de calcul este redat par ial n figura 6.

Figura 6 Ecran pentru introducerea datelor ini iale i setarea m rimilor de calcul.

4.3 Rezultate n urma efectu rii calculelor, rezultatele sunt prezentate sub form de tabele si grafice, reprezent ri bidimensionale si tridimensionale pentru ilumin ri i luminan e. Se prezint de asemenea valorile factorilor de uniformitate mediu si general pentru ilumin ri respectiv luminan e, valorile indicelui de orbire de disconfort TI si a indicelui global de orbire G si valorile raporturilor de zon al turat , stng respectiv dreapt . Rezultatele sunt organizate ntr-un tabel conform figurii 7. Calculux Road ofer detalii privind echiparea corpurilor de iluminat legate de tipul carcasei, tipul si num rul l mpilor, fluxul l mpii, dimensiunile i geometria l mpii, valorile parametrilor calitativi precum i diagramele izocandel , cartezian i polar . 4.4 Calculul economic Programul Calculux calculeaz investi ia total i costurile totale anuale pentru evaluarea economic a fiec rei solu ii luminotehnice. Investi ia total INV include costurile corpurilor de iluminat, ale l mpilor i costul mont rii corpurilor de iluminat. Costurile totale anuale TC cuprind costul de energie al investi iei anuale, al nlocuirii l mpilor i al lucr rilor de ntre inere. Datele ini iale necesare n vederea evalu rii economice sunt pre ul unit ii de energie,durata de amortizare, unitatea monetar , num rul de ore de func ionare, pre ul corpului i al l mpii, pre ul stlpului i costul instal rii corpului. 5 APLICA IE Pentru o mai bun percepere a metodologiei propuse s-a ales o aplica ie cu urm toarele date ini iale: - cale de circula ie urban , cu dou sensuri i dou benzi pe fiecare sens, l imea drumului l0=16m, asfalt CIE C2, clasa sistemului M3; - luminan a medie minim Lmed=1 cd/m2, factorul de uniformitate longitudinal Ul>=0,5 (valoarea minim ), factorul de uniformitate general Ug>=0,4, TI<=10%, SR>=0,5. Configura ia str zii a condus la luarea n considerare a trei variante de amplasare a corpurilor - unilateral, bilateral fa n fa i bilateral alternativ - fiind exclus amplasarea axial . 6

Figura 7 Ecran cu rezultate

Ca ofert de echipament electric se consider corpurile de iluminat echipate cu l mpile recomandate de firma produc toare, Philips & Elba Street Lighting, existente n baza de date a programului CALCULUX. n consecin variantele de echipament electric ini ial sunt n num r de 27 (tab. 1...4). Predeterminarea tipurilor de corp i lamp a indicat faptul c , pentru n l imile normale de suspendare a corpurilor de iluminat nu se ob in solu ii acceptabile luminotehnic n cazul amplas rii unilaterale. Acest fapt a fost verificat i prin rularea programului Calculux. Faza de predeterminare a pus n eviden posibilitatea existen ei a 16 solu ii tehnice dup cum urmeaz : - 10 solu ii pentru cazul amplas rii bilaterale, fa n fa ; - 6 solu ii pentru cazul amplas rii bilaterale, alternative. Fiecare solu ie luminotehnic acceptabil corespunde unei combina ii distincte corplamp , avnd determinate toate dimensiunile sistemului i parametrii fotometrici. Prin optimizarea amplas rii corpurilor de iluminat, posibil la utilizarea programului Calculux, s-au identificat solu iile luminotehnice care satisfac totalitatea condi iilor, conform datelor prezentate succint n tabelul 5. Analiznd aceste solu ii, g site anterior, din punct de vedere economic, n func ie de costul total al investi iei (n USD/km), se ob in rezultatele prezentate n tabelul 6. Prin analiza economic a solu iilor se alege acea variant care satisface optim aceste

cerin e. Analiznd tabelele cu rezultate se observ c solu ia optim care satisface att condi iile luminotehnice ct i economice este aceea a amplas rii corpurilor de iluminat bilateral alternativ, folosind corpuri de iluminat tip SGS 203/150T B POS.1, amplasate la o distan de 50 ntre 2 stlpi consecutivi de aceea i parte, la o n l ime de suspendare de 10,5m i o nclinare a bra ului stlpului de 00. 6 CONCLUZII Analiza ofertei de echipament electric pentru iluminatul stradal i chiar a serviciilor execu ie-montaj, precum i predeterminarea combina iilor corp-lamp sunt etape necesare i importante pentru a g si solu ii optime pentru sistemele de iluminat exterior. Num rul de solu ii se restrnge treptat pornind de la multitudinea de combina ii corplamp -amplasare din etapa de analiz a ofertei, prin trecerea la etapa de predeterminare, validare i definitivare prin optimizare cu programul Calculux, pentru a se ob ine solu ia de implementat prin aplicarea n final a criteriului economic. Etapa de predeterminare, neglijat de elaboratorii de programe pe calculator este ns destul de laborioas i ar trebui sus inut cu mai multe date fotometrice despre corpurile de iluminat (corp fotometric, matricea intensit ilor luminoase) i mai ales cu un program de calcul fundamentat pe metoda prezentat la punctul 3.

Tabelul 5 Solu ii luminotehnic acceptabile pentru aplica ia considerat .


Echipamentul electric SGS 102/100 SGS 203/100 B POS.1 SGS 203/100T B POS.1 SGS 203/100T B POS.3 SGS 305/100T B POS.1 SGS 102/150 SGS 203/150 B POS.1 SGS 203/150T B POS.1 SGS 305/150T B POS.1 HGS 102/250 HGS 204/250 HGS 306/250 B POS.3 d, m 30 30 37 39 42 44 48 34 43 38

Amplasare Bilateral fa n fa Bilateral alternativ h, nclinare, d, h, nclinare, m (0) m m (0) 8 5 8 0 8 5 9.5 5 22 11.5;12 20 11 10 21;22 10.5;10 15 10 10 10 0 25 10.5 0 30 12 20 9.5 5 9.5 5 8.5 10 -

Tabelul 6 Solu ia economic . Arter Arter singular L ime drum 16 m Num r de benzi 4 Carosabil Asfalt CIE C2 Tip corp de iluminat SGS 203/150T B POS.1 Instalare Bilateral alternant n l ime de suspendare 10,5 m Distan a dintre stlpi (d) 50 m nclinare bra 00 Lmed 1,01 nt Indicele orbirii de inconfort 4,2 % Indicele global de orbire 7,3 Eh med 17 lx Pre kWh 0,6 USD Ore de func ionare/an 3650 h/an Pre corp de iluminat 112 USD Pre lamp 11,54 USD Cost mentenan 147 USD Pre stlp 306 USD Cost instalare stlp 294 USD Cost cablare / km 1.000 USD Cost energie/km/an 14.716 USD Cost investi ie/km/an 3.048 USD Cost mentenan /km/an 1.176 USD Cost total/km/an 19.033 USD Total investi ie/km 30941 USD

2. Maier, V., Pavel, S. .a. Ghidul Centrului de Ingineria Iluminatului, vol. 3, Iluminatul exterior. Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 2000. 3. Moylan, W.I. a.o. IEEE Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants. New York, The IEEE Inc, 1994. 4. Calculux for Windows 5. *** Corpuri de iluminat stradal. Philips and Elba Street Lighting SRL, Timi oara. 6. *** Tehnic de iluminat stradal. Philips and Elba Street Lighting SRL, Timi oara

ECONOMICAL EFFICIENT PUBLIC LIGHTING BY DESIGN


Abstract The economic and energy efficiency of the public lighting system can be performed by providing firstly a general technical vue on the considered application and then by sorting the valid technical solutions using an economical or energetical criteria. CAD with performant software offers the possibility to have a complete and fast evaluation of each technical solution, but doesnt emphasize all the lighting valid solutions in the frame of the offered equipment. As the first step of the proposed design in this work, the establishing way of the possible technical solutions is presented.. These ones are then optimized and selected using the CALCULUX programme. The technical acceptable solutions are finally analysed from the economical point of view so that the convenient solution for the user will result. The proposed design method can be applied to both the new public lighting system and the rehabilited one.
ing. Corina RAFIROIU, asistent UTCN - Universitatea Tehnic Str. C. Daicoviciu Nr. 15, 3400 - Cluj-Napoca Fax: 064.192055; Tel.: 064.195699 E-mail: Corina.Rafiroiu@eps.utcluj.ro Absolvent a Facult ii de Electrotehnic , sec ia Electrotehnic , promo ia 1985. Asistent ; Sus ine lucr ri aplicative la disciplina Instala ii electrice industriale i Tehnologie electric . ing. Constantin PIC , asistent UTCN - Universitatea Tehnic Str. C. Daicoviciu Nr. 15, 3400 - Cluj-Napoca Fax: 064.192055; Tel.: 064.195699 E-mail: Sorin.Pica@eps.utcluj.ro Absolvent al Facult ii de Electrotehnic , sec ia Electrotehnic , promo ia 1994. Sus ine cursul de Grafic pe calculator i lucr ri aplicative la disciplinele Grafic pe calculator, Informatic Tehnic , Ingineria proiect rii cu calculatoare numerice, Tehnologie electric .

Bibliografie
1. Bianchi, C. Luminotehnica, Aspecte fundamentale i aplicative, vol. II, Iluminatul exterior i anexe. Bucure ti, Editura Tehnic , 1990. Adresa de contact: dr.ing. Virgil MAIER, Profesor UTCN - Universitatea Tehnic Str. C. Daicoviciu Nr. 15,3400-Cluj-Napoca Fax: 064.192055; Tel.: 064.195699 E-mail: Virgil.Maier@eps.utcluj.ro Absolvent al Facult ii de Electrotehnic , Cluj-Napoca, promo ia 1969. Doctorat n ma ini electrice la I.P. Timi oara, 1987. Pred cursuri de Instala ii electrice industriale, Calitatea energiei electrice i Tehnologii Neconven ionale la UTC-N dr.ing. Sorin PAVEL, ef lucr ri UTCN - Universitatea Tehnic Str. C. Daicoviciu Nr. 15,3400-Cluj-Napoca Fax: 064.192055; Tel.: 064.195699 E-mail: Sorin.Gheorghe.Pavel@eps.utcluj.ro Absolvent al Facult ii de Electrotehnic , Cluj-Napoca, Sec ia Electrotehnic , promo ia 1984; doctorat n m sur ri electrice la UTC-N, 2000. Sus ine cursuri i lucr ri aplicative la disciplinele Tehnologie electric , Instala ii electrice industriale i Modelarea i simularea sistemelor energetice.