Sunteți pe pagina 1din 112
Anul 174 (XVIII) — Nr. 172 bis PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE
Anul 174 (XVIII) — Nr. 172 bis PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Anul 174 (XVIII) — Nr. 172 bis

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Miercuri, 22 februarie 2006

SUMAR

 

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 3/2006 pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare a construc˛iilor cu pere˛i structurali de beton armat“, indicativ CR 2-1-1.1—2005

2–111

ACTE

ALE

ORGANELOR

DE

SPECIALITATE

ALE

ADMINISTRAfiIEI

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare a construc˛iilor cu pere˛i structurali de beton armat“, indicativ CR 2-1-1.1—2005*)

Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare, Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, av‚nd Ón vedere procesele-verbale de avizare nr. 13 din 23 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de specialitate — CTS 5 ∫i nr. 9 din 28 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de coordonare general„,

ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:

Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îCod de proiectare a construc˛iilor cu pere˛i structurali de beton armat“, indicativ CR 2-1-1.1—2005, elaborat„ de Universitatea Tehnic„ de Construc˛ii Bucure∫ti — UTCB, prev„zut„ Ón anexa**) care face parte integrant„ din prezentul ordin. Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la 30 de zile de la data public„rii.

Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucr„rilor publice ∫i amenaj„rii teritoriului nr. 30/N/1996 pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îCod pentru proiectarea construc˛iilor cu pere˛i structurali de beton armat“, indicativ P 85—1996, publicat Ón Buletinul Construc˛iilor nr. 10/1996, precum ∫i orice alte dispozi˛ii contrare Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, Gheorghe Dobre

Bucure∫ti, 6 ianuarie 2006. Nr. 3.

*) Ordinul nr. 3/2006 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006 ∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis. **) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

ANEX√

COD DE PROIECTARE A CONSTRUCfiIILOR CU PEREfiI STRUCTURALI DE BETON ARMAT

INDICATIV CR 2-1-1.1—2005

ANEX√ COD DE PROIECTARE A CONSTRUCfiIILOR CU PEREfiI STRUCTURALI DE BETON ARMAT INDICATIV CR 2-1-1.1—2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

3

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 3

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

5

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 5

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

7

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 7

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

9

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 9

10

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

11

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

13

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

15

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

17

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 17

18

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

19

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

21

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 21

22

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

23

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 23

24

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

25

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 25

26

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

27

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 27

28

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

29

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 29

30

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

30 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

31

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 31

32

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

32 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

33

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 33

34

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

34 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

35

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 35

36

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

36 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

37

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 37

38

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

38 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

39

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 39

40

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

40 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

41

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 41

42

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

42 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

43

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 43

44

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

44 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

45

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 45

46

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

46 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

47

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 47

48

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

48 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

49

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 49

50

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

50 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

51

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 51

52

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

52 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

53

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 53

54

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

54 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

55

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 55

56

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

56 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

57

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 57

58

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

58 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

59

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 59

60

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

60 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

61

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 61

62

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

62 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

63

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 63

64

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

64 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

65

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 65

66

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

66 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

67

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 67

68

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

68 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

69

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 69

70

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

70 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

71

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 71

72

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

72 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

73

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 73

74

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

74 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

75

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 75

76

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

76 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

77

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 77

78

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

78 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

79

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 79

80

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

80 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

81

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 81

82

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

82 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

83

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 83

84

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

84 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

85

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 85

86

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

86 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

87

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 87

88

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

88 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

89

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 89

90

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

90 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

91

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 91

92

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

92 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

93

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 93

94

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

94 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

95

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 95

96

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

96 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

97

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 97

98

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

98 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

99

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 99

100

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

100 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

101

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 101

102

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

102 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

103

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 103

104

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

104 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

105

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 105

106

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

106 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

107

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 107

108

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

108 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

109

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 109

110

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

110 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006

111

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 172 bis/22.II.2006 111
EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65,

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R, IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23 Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

&JUYDGY|122833]

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 172 bis/22.II.2006 con˛ine 112 pagini.

Pre˛ul: 22,40 lei noi/224.000 lei vechi

ISSN 1453—4495

Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului.