Sunteți pe pagina 1din 129

Cititorule, te rog si citegticuprinsul acestei c[r[i.

m[rturiilor au fost luate chiar din textele Titlurile diferifilor autori, oameni cu problemede tot felul, pe care SfAntulNectarie i-a ajutat in chip minunat. Nu cred ci existi oameni credinciogicaresi poat[ spune cirli nu le-afostde folos.Spredeosecdcitireaacestei insl de cl4ile cu minuni ale sfin{ilor din vremubire rile trecute,minunile fbcutede SfAntulNectarie,fiind din zilele noastre(celemai multe chiar din mileniul mult mai mare. III), au o puterede convingere M[rturiile despre minunile SfAntului Nectarie din volumele apdrute in aceastaserie vdd pentru este prima oari lumina tiparului (aceastiprecizare de texte). ai mai citit aceste c[ folos ca s[ nu te gAndegti Dupi tipirirea primului volum - SfhntulNectarie - Minuni in Romhnia.sutede oameni au dat mirturie in scris c[ au fost ajutafi de Sfintul Nectarie.Se care, poatevedeain acestlucru mAnalui DumnezelJ, veactulburat 9i plcitos, ne d[ puteres[ rezisin acest t[m, s[ mergempe caleamintuirii. Editorul

)r (:: E.
Wk {&i (E h. &i:

6 $l
Wi

&

t=
F 9'-

h ,!..
+

F, Er;l
-l

E
EJ Frf =
-l

E-

ll

E=

Er v)
trit I
= = =

Corbu A Copcrta: lexanclra M6n[stidin din Detaliu tiesca clopotnila irlgin.u copertei: de zugrdvitd NicolaeCeorge Voda din Bucurreqti, r:ii n-oau Sorin.

Minunile Sf6ntuluiNectarie
DIN EGHINA ROMANEASCA
Volum coordonat DanionVasile de Edilie ingrijita de CiprianVoicila

Car-te apdrutdcu binecuvdntarea ^ Arhiepiscop lnalt Preasflnlitului Justinian Chira qi al Episcopiei Maramuregului Sdtmarului ISBN 978-606-8451-20-6 ,c)Pentruprezenta edilie' Editura Areopag

pe postat www. sfantulnectariedineghina'ro'

eotosun, NliifnniiiS iioar,


www.nektarios.ro 0733 Tel.: 580000'

EdituraAreopag Bucuregti,2012

Prefala editorului:
Cu ajutorullui Dumnezeu. vede luminatiparuluio carNectariein te cu alte noi rnirturii desprerninunileSfAntulLri noastrd. ani in urmd. in anul 2003. tipdrind primele Cu tara rndrlurii despre rninunile Sfdntului Nectarie pe plmAntul romAnesc. scrisqi despreM[ndstireaRadu Vodd din Buam cureqti,numind-o Eghino romtineasc:d. Sintagrnaa intrat in sufletelecredincioqilor. Anii au trecut.gi de atunci am rnai tipdrit o multrime mdrturii despreminunile sfhntului.ultide ma cafte purtAndchiar titlul S./tinlul l{ectarie - Noi minuni ln Md nirst i r ea Radtt Vodci. Afldnd insd o mullime de mdrturii licute de sfdnt gi in alte locuri din fara noastrS. unde sunt bisericicu hramul sdu sau unde se afl5 particele din sflntelesalemoagte sau icoane ale sale,mi-am dat seamacd Eghina rontaneo,scii de fapt este in fiecare loc din {ara noastri unde sfdntul Ei-a ardtat lucrarea. Am selectat deci pentru acest volum mdrtr-rriidespre diferitedaruri pe caresfAntulle face oamenilornecdjili.Degi am mai tipdrit un volum despre ajutoruldat celor bolnavi(cu - Vindecari ntinunate). totuqi qi in titlul Sfantul l,leclarie acestvolum mdrturiile ma.ioritare sunt cele despreoameni vindeca{ide diferite boli. Dar gi celelalte- despreoameni fErd loc de muncd.sau afla{i in diferitealte incercdri.impresioneazd feI de mult. la Am constatat, dupa volumele tipirite anterior,c[ un text estereceptatin moduri foarte diferite de cdtre cititori. O rndrturiecare pare banal6unora li se pare de folos altora.Sau o mdrturie care li se pare de mare folos unora. altora li se pareneverosimild. dacd nu chiar minciundgrosoexagerare. (curnestecazuldoamneiMaria Liliana Manolache. land care a fost operatdla cap in chip minunat de citre Sfdntul Necta5

Minuni cortrie - mdrturiafiind tiparitb integratin volumuI


tt'ttnt')' I t'ttt 1tt

tipar' mat VolurnuI de fa{a fuseseprogramatsd intre la laptul c[ scrisorii01 l. Dar inca din anLrl redusca intindere. noi mirturii au sosit intr-un numir despre i" ii .-,-,.,.if-urile corr{inutuluica4ii unele fbarte mare a dus la modif-icarea texte fiind inlocuite cu altele'mai interesante' cu poqta elec-Din pdcate.din pricina unor probleme au fost pierdute'O tronicd gi cu calculatorul-cAtevambrturii din mltturiile primite nu au fost fo,t. A.rtrt de importantd deoareceprezentau fonsideratepotrivite pentru a fi tipdrite' a autorilorde a-i de Jou, lu.ruri obignuite'(fiind fapi o nevoie de anumite incercdri mullumi sfdntutui ci au trecut cu bine ale vielii). de materialeEste foarte difici16 seleclia unor astfel fi la fel de subiectivd pAndla urm[, 9i selecliaacestora.p-oate. in textele primite au iu qi ,".i"."u io.. Singurelemodifrcdri fiind oameni lErd iori ."t. care lin de rldactare (unii autori in astaconteaz,i prea multi 9coal6- dar cu multd credin[6'Ei au fost elirninate fa{a lui Dumnezeu)' Din cAteva .scrisori de darurile SfAntului unele pasaje..ur. n, erau legatedirect Nectarie. este nu doar Ceea ce impresioneaz[in aceastdcarte

ln lot' c{c inlntdttccra.

Cuvinte din infelepciunea sfintilor


De se va intdmplao bucurie.sd presupunern mdhcd nirea nu e departe noi: iar dacd a sosit necazul.sd agtepde tdm bucuria.Sd luim pildl de la cei ce inoatdpe rnare.CAnd aslrpra se ridicd un vdnt puternicqi e furtund.ei nu-qi pilor erd nddejdea mdntuirea in lor. ci se irnpotrivesc valurilor.agteptdndo vreme liniEtit[. lar cdnd vine linigtea, agteaptd ei furtuna; gi de aceea sunt intotdeaunaveghetori. pentru ca vdntul ce se ridicd pe neagteptate nu-i prindd nepregiti{i gi sd si nu-i aruncein mare. Sfcinrul Efi"emSirul Oare meEterul care face lucruri de aur. aruncdndpre{igi osul metalin foc. il uiti acolo?Nu. el il pbzeqte il pre(uiegte foarte mult. El std in agteptare gura cuptorului. observd la cu bdgarede seamdmetalul Ei. de indatd ce vede cd chipul s[u se rdsfrdngein aurul topit, el trage incheiereaci treaba este terminatbgi stinge focul. Aga intocmai gi Mdntuitorul vegheazl asupracuptorului nenorocirii, in care cregtinii trebuie si fie cur[1a{i.neingiduind nici cea mai rnici suferin{[ de prisos gi aqtept6nd numai ca chipul Lui si se rdsfr6ngd in inimile lor. $i copiii Lui ies de acolo ca aurul curdlitde Eapte ori. Sfantul Fi laret, Min'opoli tul Moscovei Nimic nu apleacd sufletulatAtde mult spre iubireade inlelepciune necazul. ca Sfontul loun Gurci de Aur
'7

ci Nectarie' liyedinll:1lT]al minunat Sfdntului ajutorul c6(i estecl, deqitriim vremul T:acestei lor. Concluzia

din toate pA(ile' derne. deEi ispitele acestui veac ne apasi de demult' Dumnezeuface minuni ca in vremurile doamnaLaM[rturia care deschidevolumul' scrisi de celui de-al doilearinichi al copiluura Oros desprecreqterea in credin{6'M6rtuSF lui ei, poateparealiieratu16 celor slabi preot)' impresioneazi (care acum este ria lui George Cetenaq fi multe de spus' prin evlavie 9i prin simplitateacredintei'Ar cu textul... dar ii l6s6rnpe cititori i aibe bucuriaintalnirii

Cel ce doregtesd inldturede la sine durerileviitoare' trebuiesd le indure cu bucuriepe cele de fa{d' Sfantul Marcu Ascelul ceeace n-ai Spune.rnlcar dupd ce a trecut nenorocirea. putut spune in vremea nenorocirii:..Fie numele Domnului Fie binecuvdntat! slavaDomnuluiin vecil'' i Sfantul Filaret, Mi tropolitul Mo'scove Bog6{ia nu std in faptul si ai bogifie. ci in faptul sd nu te ingrijeqti de c[utarea ei. Nu e s[rac acela care nu are nimic. ci-acela care doreqtemulte; tot astfel nu e bogat acela careare multe. ci acelacare nu cere nimic. Sfantul loan Gurd de Aur de Dacdoameniinu qtiu sd se foloseasci sdricie'vinovali sunt oamenii,nu sdrdcia. Filaret, Arhiepiscopul Cernigovului Nu existd nimeni care si fi petrecutin bucurie 9i aici gi in lumea aceasta, acolo - in viafa viitoare. S/ontul loan Gurd de Aur Nu cele ce ne par noud de folos si le preferbrn.ci pe aceleape care le aratd Duhul. Aqa oamenilor li se pare cd le sunt de-folos linigtea9i izbdvireade primejdie' Chiar Sfdntului Apostol Pavel i se pdrea la inceput aqa,dar a aflat mai pe urmd cd tocmai cele potrivnice sunt de folos 9i, aflAnd, era mullumit gi se mdndreacu ele' Cel ce se ruga Domnului s[ il scape de suferinte 9i de primejdii, fiindci a auzit spundndu-i-se fi'aiunge harul Meu, cd puterea Mea intru (2 neputinle se desdvarSeSte Cor. 12,9-10), iatl cd dupd aceea s6lta.alungat9i Prigonit! Sfantul loan Gurd de Aur

O a r e e n e v o i ed e m u l t e p e n t r uv i a { 5 ?A h ! S t i n l i i l u i Dumnezeu mullumeau foartepu{in.Pu{inulcarene este se cu dat constituieun lux. un belEugde prisosin cornparalie cu ceeace au trdit sfin{ii. Sd ne ruqindrn. deci. de nechibzuinla noastrd cdlcdtoare lese. de F i I aret, Arh i cpi;;c:o I Cer n i gtn:tr i I t.t 1tu Daca sdrdcia Iipseqte rnulteavantajepamante$ti. te de in schirnb ducepe o cale liberbde rnulteprirne.jdii. te Fi Iore t. Ar h i episcopuI C' ni.qowtI ui er Nu dispreluisdrdcia cAndo intdlnegti allii: nu te speIa ria de ea cdnd vrea sI te cerceteze tine: nu te rLrgina pe cAnd ea s-agi saldgluit alituri de tine. S/antttl Filaret. Mitroytlitul Moscot,e i Nu a fi sdrace rdu, ci rdu e sd fii nernullumitcu sdrdcia ta gi si te plAngiasupraei ca asupravrdjmagului tdu. rdu e s5-ipizmuieqti bogafi9i sd-{idoreqri pe boga{ie. S.fantulDimitrie al Rostovului Tu te necdjeEti. vdzdndu-l omul bogat.dar el e mult pe mai necdjitdecAttine. vizdndu-l pe acelacare e mai bogat decdt.el. S/iintul loun Gurd de Aur Sirdcia unitd cu evlaviaslujegte drept mijlocul cel mai sigurpentruingrddirea smereniei. S./an Gri gor i e Teolo gu I tul poate fi mai primejdioasadecAt sdri$i prosperitatea cia. qi sdrdciamai m6ntuitoaredecAtprosperitatea. Deci. nu invidia prosperitatea nu te dezndddjdui slrdcie. gi in Sfdntul Fi laret, Mitropolitul Mo,scoyei

Sh rru dorim cele de prisos:sd finr rnullurnilicu putin boga{i. gi vorn f-iirrtotdeauna Sfantul loan Gurri de Aur Nu se afld printre oamenii muritori niciunul care s-ar calea vie(ii fEra sd incerce grele liuda cd el a strdbdtrrt pr-rtea ri. nenoroci Sfant uI Gr igor i e Teobgul cu Ce fel de virtuteestesd prirnegti bucuriecele plicudin evlavieprirnegticu irriml bund necazurilete? Dar sd iati virtutea.iatS fatd de voia lui Dumnezeu.iatd nevoin{a, dreptalii. chezdqia Sfantul Filuret. Mi n'opolitul.Mo'scovei noaspe din noi il adeverim Hristosin viatra Prin pacea tr5! Sfanlul Grigorie de |'lYssa Nu-{i rndsuradurereata luAnd-oaparle.ca s[ nu {i se pard cu neputinlede indurat. Ci pune-o fa{d in fa(d cu intreagi ga durere omeneascd vei afla pentru tine o mAngdierela durere. S/iirttul Vasile cel Mare in SI nu cauli prea multe rnAngdieri ceeace i1i estedat in pe un timp foarte scurt: ci cautd-fi adev[rata mdngAiere va mAngAiere rdmdnepentru totdeauna Dumnezeu- aceastS cu tine. Sftintul Dimilrie al Roslovului Ccici unde e,slecomoara voastrd, acolo t'a fi Si inima de (Matei 6.21). Dacd vistieriata - ceeace doreEtivoo,strd - se afl[ pe p[mdnt. ceea ce te ingriiegti, ceea ce iubeqti atuncisd nu crezici inirnata a fost in cer la Dumnezeu. Sfantul Fi I arel, Mitropolitul ll4oscot'ei l0

MINUI'IILE SFANTULUINECTARIE DIN EGHINA ROMAXUASCA


Fetila mea are ambii rinichi...
Totul a inceputcu doi ani gi ceva in un'n5.Avearn de.ja (m-am casitorit la 20 de ani). ne termicdlivaani de casnicie naserdm gcolile.servicii aveam.timpul trecuseqi. arnAndoi chiar dacl ne doream copii. nu am incercatsd f-acem. f'ene ream (cu metoda calendarului) lird si gtiu exact motivele. Era vara lui 2009 gi prin iunie am aflat cd sunt insdrcinatd in 7 sdptdmdni. PAndsd aflu insd. am trecur prin rnai multe incercdri. MI agteptamsa rdmdn insdrcinati foarte repede.am lEcut un test. a iegit negativ. am ajuns la un rnedic Ai m-a speriatci am problemehormonale,anumite deregldri,nici vorbd de sarcinb.trebuie sd iau anumite pastile care urmau sd-mi provoacerevenirea fo4at5 a ciclului. irni amintescqi acum momentul in care doamnadoctor mi-a confirmat totul: am fost dezamagitd.am a.iunsacasd. m-am a$ezatin genunchi gi arn inceput si plAngin hohote,intrebdnd-ope Maica Domnuluice sd fac. de ce nu sunt insdrcinat6, rugam sd o rni ajute qi md durea sd privesc icoanaunde igi {inea pruncul i n b r a f eg t i i n dc d e u . . . Eram congtientd am gregit mult. am stat 4 ani {ird sd cd fac copii gi acum agtepttotul pe band[, dar imi doreamfoarte mult. md sirn{eampregltitd gi chiar dacd aveam toate simptomele.nu exista o dovadd sau confirmaredin parteaunui medic. A mai trecut o sdptdmdnh. md sim{eam tot mai riu (gre{uri,ameteli specificeunei gravide) agac6 am hotdrAtpe 22 sd merg la un alt medic, care md operasein trecut de un
ll

dar Ei team6' Md gAndeamcd poate chist. Aveatn speran!6ceva intr-adevdrnu este vorba de sarcinh9i e posibil sd am aflat totuEic[ aqteptun copil' totul froblerne. vreo boal6.Arn pur Ei simplu nu imi veneasi cred a fost minunatin aceazi. b6t6ileinimii. Lunile pe carrdit vedearn ecransau ii auzearn eu au trecutgi mi-am dat seamacum nl-a ajutatDumnezeu: consultase eram deia insdrcinatdcdrrd lbcusem testul 9i md atat control cdt qi pri*u oara rnedicul(men[ionezcd am frcut iar ecograf Ei aveam o lunl jurndtate qi nu a vbzut nimic)' - sau cel copilul pierdearn piescrise. du.i uq il luat pastilele pu{in existauanumiteriscufi.Am continuatse merg la domnul doctor. avea aparaturdperformantdqi eram mullumit[' lucra insd exista o problemS:nLlte puteaasistala naqtere'nu particular Ei nu avea sal6 de gi la spital. ci doar la cabinet la nagteri. Prin unnare. am fost nevoite sd merg in paralel omeneasc[ inca unul. cred cd aici am greqit.dar sldbiciunea in arn avut incredere rugiciuni 9i in gi-a spus cuvdntul:nu de bu*,i"r"u. nr6 g6ndeamcd sunt mai linigtit6 dac6 lund lun[ un medic imi confirmd ci totul decurgenormal' face sEmerg cu soramea la conLa 7 luni. intAmplarea dar totul s-a transformat trol: a intrat gi ea s6 vad6 bebelugul. trist6. Domnul doctor insistamereu pe ecointr-o dup6-mas6 graf pdni vedea toate organele.dar de aceasti datd a exagerat. revenea mereu in partea dreaptd a coloanei' de parci ar incduta ceva. Nu am suportat ticerea qi am intrebat ce se t6mpl6: era evident cl ceva nu pdreain regul6' imi.arnintesc r[spunsul siu de parc6 ar fi fost ieri: ..Doamn6' lucrez de diminea{[. sunt foarte obosit, poatenu mai am rdbdareindeajuns. nu vdd eu bine. dar nu glsesc rinichiul drept' oricdt il caut. Dar asta nu inseamndcd nu il are. sigur nu-l vid eu' Vi Repet:nu trebuie s[ credeli altcevadecdtceeace vd spun' rog sd staii liniqtitS.revenili peste2 sbpt[m6ni"'" Pe moment. nu Stiu cdt am realizat, dar in drum spre magin6. unde m6 a$tepta so{ul. o intrebam pe sora mea: ..Cum adici nu-l vede? La 4 D zdream9i unghiile' iar el nu vede rinichiul. caretotugi nu esteatdt de minuscul". M6 incu-

rajacd poatee mai in spate.nu se observl.e mai mic. So{ul s-a enervatcd aqa-smedicii. mai glsesc cAte ceva. de aceea m-a chematpestedoud sdpthmAni. si-mi mai ia bani erc. Cu toateincurajlrilelor, ale prietenilor, colegilor,exista o teamd in sufletul meu, md uitam mereu peste fbi. urrde scria:..Nu se poatevizualizarinichiul drept f'etal".Am decis si nu revin la control pestecele 2 saptdmdnigi am renunlat sI mai rnerg la dAnsul(parcaera vinovat de cele spuse.nu voiam s5-l rnai vdd), am rdmasdoar cu medicul care urma sd mI asistela nagtere. Nagamea lucra la spitalin Baia-Maregi ma tot rugase sd merg la niqte analizegeneraleqi la r.rn control. pentru a fl linigtitaci sunt bine. Pe la 8 luni. am ajuns la cel mai bun ginecolog de acolo, dar a avut aceeagipdrere.Asta vedeam fbarteclar gi eu pe ecran:rinichiul drept nu era, ap[reaucateva umbreca nigtenorigori. timp ce stAngul in pdreasd-l pot atingeprin ecran,atatde vizibil era... Mi s-a rdspunsla f'el: s[ nu-mi fac griji, se rnai intdmpla sa fie rnai mic, ascunsetc. Dar va dali seamace era de.ia in suf'letul meu; tirnpul zbura gi ajung pe finalul sarcinii la control, iar perrtru prinra oard. mi-era gi soqLrl aldturi. Nu gi i-am spus medicului c[ naqamea. tiirrd rn-affrputut ab{ine la spital,dorea si vadi personal sunt bine qi arn ajuns la cd un ecografunde rni s-ar fi spus cd nu se vede rinichir,rl drept. Nu adr avut insd curajul sd-i rndrturisesc era al doilea cal'e ci vedea la fel. deoarecear 1l insernnatcd nu am increclere irr gi dAnsul gtili cum e concurenta intre medici... In acel moment.domnul doctor a avut o reactieciudata. in sensulcd s-a mirat pesterndsurdgi a inceput sd ne explice pe aparat(era unul simplu): ..Cum nu are rinichiul'l Uite-l aici!" $i ne arita, ins[ ce in{elegearn nigte dungi din gtiacareestegllra,nasul.rinichiul negre'? Nimic, doar ddnsul etc. Totugi. inainte sd iegirnne-a splts ceva ce rn-a pus din nou pe gAnduri, doar cd insistenEa ddnsuluicum cd are sigur rinichii m-a licut oarecumsd cred. sa uit intr-o oarecare mdsurdtot ce trdisemin ultirnele2 luni. M-a nelinigtit insa fap1a IJ

12

c5 pot na$te era tut cd ta 7 luni f-eti1a intoarsd 9i mi-a spus fbarte mult imi sigur pe cale naturalS.a;a cum .doream mai mulli copii)' qi (mi-erateamagrozavde cezarianb voiam s6-mi invoce motivul ci am pulin lichid' iu, u"urn a inceput de siptdfetila este rnai micd in greutateraportatla numdrul cd are o sLlfemdni pe care le are, ceea ce ar putea insemna ar fi malfbrrinl[ interioard.o rnic[ problemS(un exemplu spusdejacd nu estevorbade mi-a malia la inimd).dar dAnsul ar in nereguli,pur Ei simplu ca sd evitlm uneleriscuri' nimic pAnSla dac[ nu nasc fi mai bine s[ optez pentru cezarianb, Am venit acas[ 9i arn inceput sd m6 termen,pe 10 f-e-bruarie. la alli r.og*.r.u atdt Maicii Domnului, MAntuitorului'cdt 9i sfirli, dar cel mai cu drag o fEceamla SfAntulNectarie"' Cum am aflat de Sfbntul Nectarie? Eram la inceput' unele mdrturii ;i lucruri despreacestminunat abia cunogteam .rant.qiastadatoritdcs4ilorscrisedeDanionVasi|e.Citi. mi le 9i sem sizic cam jumbtaterjin ca(ile pe carele editase' cu mila cumpSrasem, un moment dat luam pestetot cafiea sd adorm"' atAt de in n.t iu servicit"t, cdlitorie, searainainte 9i eram! intr-o zi, fiind fbarte supdratd dezniddjduifascinat[ un mesai in care-i povesteamne-cat6. i-arn l[sat lui Danion rog Sfdnzul prin care trec, la care mi-a rispuns senin sd mi c[ totul o s6 fie tului Nectarie, s[ am incredere9i voi vedea bine,f-etilavaaveaamAndoirinichii'Pdreauatatdeconvingdtoarerindurile scrise,cu toate ci erau doar simple cuvinte eram foarte incAntatd cd it"-ut recitit de nu qtiu c6te ori, dar' marele scriitor mi-a rbspuns,pentru mine era o onoare' tirnp, o mare bucurie9i. sincer'aveamemoJii)'am in acelagi prins curaj. M-au sprijinit at6t m6tuqa,verigoara'prietenele timp era destulde greu sI mele, cAt gi sora mea, dar in acelagi a$tept, cred... ' ' s[ mi-am cumpirat primul pe incet, l-am descoperit sf-Ant' losif acatistdin Baia-Mu.. d-" la Bisericuladin lernn sfantul perioada Mdrturisitorul, md rugam cAt 9i cAnd puteat' in sa ajung la mai multe mdndssarcinii. Dumnezeum-a ajutat l4

tiri. am participat la SfAntul Maslu gi aveam incredere cd totul va fi bine. Am ajuns vinereala spovedanie pirintele meu dula hovnic gi int6mpl6torera gi Sfdntul Maslu, aga ci md sim(eam cAt de cAt pregatid pentru paharul pe care urma sd-l beaucurAnd... Dumnezeu gi, m-a a-iutat pe duminicdnoaptea, cu doud zile inainte de termenul dat de rnedic, au inceput durerile.Arn ajuns la 5 ;i ceva dirnineala spital (so1ulnu la credeacI nasc, a$teptadata de 10, dar arn insistatcd nu mI pot ingela: incepuserd contracfiile),l-am sunat pe domnul doctor, degi gtiam cd este in concediu gi se intoarce pe l0 cdnd urma sd merg, cu bagajul,pregatitdde cezariani. Intr-adevdr, la Azugaqi nu aveacum sd fie la ZalFu era la timp pentru na$terea mea. Am ajuns la medicul de gardd, foarte cumsecade. cdruia ii sunt recunoscdtoare. Aproape nu imi mai aminteampovestea rinichiul, gi, fiind in dureri, cu am inceput sd citesc Acatistr"rl Sfdntului Nectarie. Aveam qi alte acatistepe care le {ineamin buzunar;md opreamdin citit cAndnu mai puteamde dureri. dar, dupd cAtevasecunde,iar continuam.Unii spuneaucd voi nagtedupd-masd, allii cb poate dura ore intregi la prima na$tere. insd eu md intrebam ce voi face, fiindcd deja sirn{eamcd nu mai pot. Nu scoream un sunet,nu md a$teptam nu am niciun f-elde dureri: gtiam sd cd agaa ldsat Dumnezeu.md sirnJeam pur gi sirnplu datoare cu acestea fa{a lui Hristos,simteamc6 trebLrie trec prin in si tot ce implici na$terea, inclusiv dureri,dar recunosc era ci greu gi strAngeam barele patului p6na imi intrau dungile de de fler in mdini. Nu-l rugam neapdratpe SfAntul Necrarie sd-mi ia durerile,ci si md ajr"rte le suport.aveam gi eu dessd tule pdcate,eraffl om gi trebuia sd mi le rdscumpdrcumva in fala lui Hristos... Pe la l0 gi ceva au inceputcontracliilemai puternice. ^ In jur de I I mi-au lbcut o injeclie gi la l2 fix se nbEtea Maria. Mi-am dorit atdt de mult sd-i pun acestnltme. doar Maria, in cinstea Maicii Domnului,pentrutot ajutorulprirnit,pentrucI mereu a fost aproapede sufletul meu gi pentru cI nr,rgtiam l5

I-arn promis solului ca' voi tnai avca vreodatl o t'eti1d' clacd copil. va alegeel nutnelepe care-lvrea 5i a fbst la al cloitea de acold. in timp ce aveamdureri.moa$aa vorbit de mai multe a ori cu medicrrlcare trebuiasd rnd asiste, sullatddnsuldin vorbit pAna9i cu domnul doctorcarelrl-a ajutatsd a staliune. nasc.Nu tni-am dat seamade ce a venit s[ md intrebece cu aln avLttcLrf'eti1a. durerile9i stresuldin acele problenre eu cd nLram realizat nu aveade unde sd gtie'deoarece clipe.

nLl normald. aveanevoiede incubator' Anr inceput sd imi pun tot t'elulde intrebdri'Abia pe s-o sear[ atn a-iuns vad pe Maria' Nu mi-au adus-oin salon9i am af'latcd asta se intdmpla datoritd faptului cd exista riscul ei sh rru aib6 rinichiul <lrept; trebuiausa tie atenli la evolulia

rinichi existent.un travaliu ltrng ii putead[una, puteasb nu

maimult. l6

L-arnintrebatdLrpa catevazile- ce nu mi_aspusacle_ de vdrurI rni-a riispLrns gi ca;;i agaera.r neli'i5titd.nLrera'orba de o mallbr'malie atetde mare ;;i a consicleral cel rnai. cI bine estesd ma incurajeze; oricum, dacirnu ap ti mers la celalalt rnedic. aflam poateniciodaticd f'eti1a are Ltnrinichi. pe nu nu la l0 seara mi-au spuscd-i f-ac analizd sange. i'lirnco c1e gi. de rezLrltat. decid urrndtorii se pagi.A iegitcevain neregu_ Iie 15.au repetat-ola tniezul noptii $i tot ltLl era bine, arit:i o problerni in interior. Am i'ceput sd plang. nll ar' dorrnit toatdnoaptea, doarnna iar doctor irni spunea e cloaro su_ cd pozilie. poate are rinichiul totlr$i,iar la 6 di'rineala ii vor t'ace ecografgi e irnposibilsa nu-l vacjd!Md uitam la f-eti1[: avea o strdlLrcire aparte,era veseld.linigtita,un ingera; cu adevarat. conectatd dar atat la mdini. picioare. cat gi la burtica de tlrele incubatorulr.ri. i'{epatr de ace pertrll a-i lua sdnue-pareaatatde neajutoratd. eu nu am pLrtut iar nici rnacar sd o strAng bra{esausa o imbraccu hdinLrlele in ei. Dirnineala nici nu m-au altuntat. claram sirnlit ceva pi am plecatin cameraundeerau incubatoarele. Maria era deia intEgata haineclespital.cu o pdtLrrd in deasupra se pregd_ gi tcau s-o duca.Arn intrebat gi ..uncle" mi-au rdspulrs: ..[_a eco_ glaf!" Am vrut sd merg gi eu. dar nlt m-au ldsat. Arn a$teptat o jLrrnatate ord, tirnp in care numai eu gtiu ce aveam in de suflet.Cdnd s-au intors in sf'6rgit (eraudoui asistente cred;, au rea$ezat-o incubator nu ziceauniciunanimic. M_am in ;i Lritat ele qi arn intrebat:..Ce se irrtAmpla?.. la M_au privit gi treaba. Am intrebatdin nou ce se intdmola. ;i-au continuat de ce nu imi splrnenirneninirnic. la care una dintre doarnlre a .dspuns: ..Ce sa f-ie? intr-adevdr. are ri'ichiul <Jrept! nr Asta e. se mai intdrripla!" dar rnd intrebaude ce plang. cd nu e atAt de grav. Pentrur ;;i pentru restul nu era. insa pentru ele rrlue ca mamd insemnaun chin nespus. Eram in picioaregi a n r s i m { i tc a p i c a c e r u lp e m i ' e . $ t i u d o a rc d a m i z b u c n i t n i plAns. fbri sd rna pot opri. q;iarn luat-oclerndnu{a Maria. pe De aici, totul s-a translbrnrat intr-u' chin. numai la asta ma gdndeam. De;i au venit medicii,asistentele (aproape spi_ tor tl

lmi pdreau atet de binecuvdnta[icei care au avut parte de ajutorul siu, iar eu eratn atAt de departe... Speramintr-o minune"dar gtiamci nu sunt vredrricS:. Adesea.de-a lungul anilor am crezut cd, dacd eu ag avea parte de o minune. de o dovadl clar[ cd Dumnezeuexist[ intr-adevdr,dacd L-ap vedea,acestlucru mi-ar intdri credinlain El, nu m-agrnai indoi niciodatdde existenlagi bundtatea dar nu pestemult timp Sa. ajungeamsd vld cd nu este aga: chiar daci avem parte de ajutorgi binecuvdntare, suntemrecunoscdtori nu gi indeajuns continudmsI f'acemrele. sd cddemin deznadejde. sf'Argim in a ne irrdoide minunilepe carechiar noi le-arn trait... gi Am ajurrs la Cluj prin iulie. insolitdde una dintrecele mai bune gi credincioase prietene, Alina (ii mullumescdin nou), gi, dupa o zi de stat la r6nd pe la medici (trebuia sb ajung in mai multe pArti,fbti{a avea gi hernieornbilicald din na$tere), cAnd i-am spusdoamneidoctor de lipsa rinichiului gi a pus aparatul,l-am v[zut. in timp ce md asigurasenini cd e vorba de o gregealI: rinichiul era atet de vizibil, frumos gi sindtos, doar cu 5 mm mai mic ca stAngul... imi veneasd Nu cred. saracadoamn[ doctor a trebuit sd suporle intrebdrile mele repetate, imi arate de vreo 5 ori ci intr-adevlr rinisd chir"rl esteacolo, gi nu e vorba de nicio gregeald. Am simlit ca zbor de bucurie.am intrebat-ocauza.care estetotugi explicaMi-a spus doar ci {ia gi nu a putut sd imi dea un rdspuns. ecografele4 D cam rar dau greg gi, dacd i-au fEcut f-etilei ecografieqi dupa na$tere, puteausd nu observe.cd nu $tie, nu sunt cazuri rare cAnd cre$teintre timp gi intr-un ritm atAt de alert incAt in 6 luni sd-l ajungi pe celdlalt.e practic un ajutor de Sus.medicalnu se preaint6mpl6,-sd md mai gAndesc nu la explicalii.impor-tant ca il are gi sa li mullurnesc e Domnului. Prietena mea dragd mI agtepta hol gi sigur nu a uitat pe nici azi reaclia rnea: pldrrgeam fbarte tare gi s-a speriat crezdnd cd e vorba de ceva r[u, iar eu, plAngdndde bucurie, i-am spusci are ambii rinichi gi. repetAnd mereu acestlucru. am imbr6ligat-o! M-am oprit la cea mai apropiatd biseric[ sd-l mullumescDomnului, iar de atunci,zilnic o privescpe l8 l9

trdit eLl toate acesf'eti{amea 9i rnd intreb: '.Oare chiar am

etuire.M-au conectatla incubator5i mi-aLr fEcut transfuzie de sdnge. Inti amintesc gi azi cum manra imi mdrturi(ea cd doamnadoctora refuzatsa preiacazLrl voiau sd rrrhtrirlitd qi ur-rrent ClLrj.dar. la rugaminfilenranrei. acceptat. gi la a Ca cllm necazul era suficient. nu intr-unaclinzile. datoritir neglijen{ei unor asistente. care m-au ldsatnesupravesheati inin cubatorcAndau plecatsa-Ei bea caf-eaua. a-iuns flu arsd am sd la mdna stdngape urr sf'eftdin suprafa1a Dach nu ar fi preei. simlit ceva lnama ;i nu le-ar fi rugat sd o laseinduntru.poate ardeamde vie. A fost un scandal propo(ii atunci la spital. de -fatdl meu lucrain cadrulPoliliei gi. Ia o vizitd-a aflat de cele intdnrplate. cdnd deja era destulde tArziu.fiindca respectivele doamnem-au tratatcu ce au gtiut.fira s5-qianunfeqefii. Ei mdna s-a infectat. Doui luni nu se gtia dacdvoi supraviequi. dar Dumnezeu vrut sd trdiesc. a Am rdmasins[ cu uneleprobleme. anumitesensibicLl litdti $i. pAnI am ajuns la liceu.eram incredibilde slabd.nu asimilamnimic. oricdt nr-audus la rnedici5i rni-audat vitamine pestevitamine.Ani la rAndmd intrebau colegii la gcoald. oamenii care nu qtiau povestea. s-a intdmplatde am ce mAnaarsd.intrucAt rdmascicatricivizibile. Irnpoftarrt au insd era cd sunt in via{dgi abiaacum imi dau seama de valoros cdt este fLecaresr,rflet fala lui Dumnezeu.cum El nu are de in pierdut pe nimeni. oricdt ar fi de pdcdtos. cum lucreazd gi clipd de clipd cu fiecaredintrenoi. cum le rdndr-riegte toate pe degi noi nlr avem increderesau rdbdare.curn ne vegheazi permanent cAtde mult ne iubegte. gi Au trecuth"rnile imi doreamincd un copil. inaintesi Ei revin la muncd. Din pdcate.so{ul meu era relinut in aceastd privin{I gi eram singuracare doreamasta.Am rdmasinsdrcinatd din nou qi. cu toate cd am fost singuracare s-a bucurat. Dumnezeugi Sfdntul Nectarie m-au ajutat. intr-adevdr.erarn conqtienticd va fi greu.era doar l an gi l0 luni intre copii Ei trebuia adesea recurggi mai mult la spriiinulsoacrei si (stdm impreund),care, oricurn. lucra destul. stAnd la {ard. gi doi

20

21

Am avut dureri u$oareexaot ca prirna oard. de pe la (so(ul l-2 noaptea. a.iuns spitalla 6 fbrdcevadiminea[a am la a crezutdin nou cI md inEel. mergem gi va fi alarmtrfals6. nnaiales cd termenul era doar peste9 zile). De data aceasta. domnul doctor mi-a fost aldturi (l-am ales tot pe cel cu care ar fi trebuit sd nasc gi intAia oard. dar acllrn am mers doar la ddnsul Ei nu am mai licut decAttrei ecografii.la trei luni distanfduna de alta). m-am dilatat foarte repedeqi la 7 junr5tate venea pe lume Andrei (am fost in cumpdni dacd va fi Andrei sau Nicolae, datoriti faptului cd s-a ndscutintre cele doud sdrbitori. dar solul a decis sd rdmdndAndrei. intrucdtel poartd numele Nicolae gi ar fi trebuit s6-i strig la f'el pe amdndoi.Am citit Acatistul SfAntuluiNectarie.gi cdnd arn ajunssi repetCondaculgi lcosul l. deja copilul coboragi am strigat-ope moagdcd nasc. Nu m-a crezut. gi era cdt pe ce sd-l nasc in drum spre masd.inainte sI urc. gi toli strigau sd nu mai irnping.deoarece s-au echipat. nu dar eu nu mai puteam. In cdtevaminuteam niscut gi nu imi veneasd cred cd Sfdntul Nectarie gi Mdntuitorul impreund cu Maica Domrrului m-au ajutat din nou gi nu am avut partede dureri indeh"rngatecum vedeamla alte colegecare nu mai puteau.agteptdnd gi c6te doud zile cu dureri. $tiu c[ toate pot p6reasimple coincidente. doar nigte poveEtipldcute la citire, dar. cdnd le tr[ieqti tu personal. cap[td o intensitate aparte.Da. uneori nu imi vine nici mie sd cred tot ce am trdit, cd am avut parte de gi minuni.cdnd sunt aEanevrednicd pdcitoasS. Sunt o mimicd fericiti. deqi uneori am momentecdnd totul pare greu. Cel rnai mult timp sunt doar eu cu copiii gi am o problemdmai vechede singurdtate. niqte ispite legatede moartein momentul cdnd intdmpin mai multe greutd{i.Am avut o copildrie mai zbuciumatdgi am invd{at pe parcursgi tdrziu multe lucruri. dar gtiu cd Dumnezeumi va ajuta! Am un so( bun Ei muncitor. dar. din pScate.este mai mereu plecat. ocupat cu gospoddria mai ajung uneori si simt cd nu mai pot. gi gi atunci mi rog s6 nu mai plAng[ m6car cinci minute un copil pdndrndocup de cel5lalt.

22

23

clune.

dar prima oard nu-l cuno$in oard cand ajunsesem capitaldteam pe lfhntul Nectarie). tot ce am putut a fost sd plAng era deoarece multi lume sd continuu.ince.carn md stbpA'esc

ca ani iascdm[car ca in timp. pestecA{iva sd mai am gansa la al treileasd-i pun numelesfAntului.

sin-eura care credeacestlucru (lna rel'erin larnilia mea). nu conteazd! fi vrut sd vini gi solLrl Ag rneu la racla.sd-i rnullumim irnpreun5. o ocazieLrnica. nu l-arnputut convinera dar ge. a$acd am trdit totlll a$aclnll arn qtiLrt rnai bine. Vorbeam de singuratate: nrasimt adesea da. taresingurA toatecd md cu rog (cu siguran{5 o fac indea.iLrrrs) nu qi am f'arnilie. prieteni! Nu sunt rnulli. dar m-au spriiinit intotdeauna. Ma gAndesc culn a lucratDumnezeu dAndu-mi ocaziasd rn5 imprieterresc cu Georgiana. toate cd am avut parle de rnulte piedici gi cu mulli nu ne-auinfelesgi nu au acceptat prietenia..la distannu credeauca poate rezultaceva bun din legaturanoastd". tr6. Din obsesiamea de-a fi at6t de legatasr-rfletegte de o fafd prietend. de-atrdi ani la rAnddoar pentrubucuriacd rrein[elegernatAt de bine. uite cum am a.iuns datoritdei la Radu Voda (chiar imi arninteam cLnn spunea Daniorr Vasile intr-unadin ca(i cd Dumnezeu avut grili ca el s[ gdseasci a o locuin{daproapede aceastd sfdntdrndnistire).Dacd nu era prietena mea. cine qtie cAndag fi ajuns la Bucuregti. arn dar ajunscu ocazianuntii.fiindu-i naga(9i-adorit nrult.eu la fel. dar nu rnd simfearn vrednicd) nu credcd a fost o simpldingi tdmplare... Sunt impicatd cd am fost nagdla o nuntdsimpld. dar cu adevdratcregtini. un exenrpluchiar gi pentru mine. care nu arn respectat adevdrat cu regulile in urmd cu 6 ani cAndm-am casdtorit... Da. so{ul rnelt a fbst singr-rrul bdrbatdin via{a mea din toate punctelede vedere.il iubescfoarte rnult. dar am ritdcit pu{in irnpreunddupd ce ne-am cdsdtorit.am a.junss[ gregirn destul de mult. iar asta ln-a lnarcat nespus.De aceeapoate md vdd atdt de singuri uneori: tocmai pentrucd nu am fbst so{iapl5cutd Hristostot timpul. am cdzulin anumitepicade te crezdnd agaimi iubescsolul qi-i demonstrez sunt in ci cI starede orice pentruel gi am uitat de Dumnezeu... rnicd De m-au indrumat spre bisericdbunicile gi rndtr"rqa mea de la Baia-Mare (datoritl ei. cdreiaii rnul{umesc pe careo pre{ugi iescmult de tot vd scriuacum.deoarece fbst la intdlnirea a pe carea avut-o Danion Vasile cu ceva timp in urmd in orapgi

24

25

ceva 9i i-a vorbit de rnine).insd. la 20 de ani. s-a intArnplat poveste"' esteo altb am pierdutdrumuI cel drept'dar aceasta mea la Hristosde atunciam s6-i fiu veEnic Pentrurevenirea tot recunoscdtoare mdtuqiiMaria qi. rnai ales.pirintelui Chesarie Bertea.care esteacum plecatin America 9i liri de care nu gtiu dacd ag fi continuatcdsnicia.nu qtiu dacd aE fi cine surltazl. Am ezitat si public aceastdpovestedeoarecenu doream sd ies in eviden{6.sd ajung sd md simt ..cineva"cd am avut parte de unele triiri qi intAmpldride o aqamare valoare. sd rnd smintesc.Nu am vrut nici sd fiu celebrd apdrAndin c5(i. deoareceirni iubesc viala sirnpl6, mai in umbrd. aqa cum esteea gi nu era nevoie s[ o gtie intreaga{ar[. Pe de alti parte.md gdndeamgi ce vor spuneoameniicare md cunosc. gi PoatecA cei din familie nu vor infelege ma vor judeca.Dar mdcar o mdrturisiredin am simlit cd Sfdntul Nectarie a$tepta partea rnea (ii promisesematunci 9i nu m-am finut de cuv6nt)... De fapt. eu tot tirnpul nu i-am fost recunosc[toare fetita. doar lui. ci gi Maicii Domnului.cdreiai-am incredinfat orice plan pun6ndu-inumele.Ei i-arn promis cd voi respecta va avea cu Maria. importantera sd fie sub ocrotirealor. Sunt cd convinsdci to(i mi-au fost alSturi"dar am sentimentul lird Sfdntul Nectarie totul ar fi fost mult mai greu! Nu se gtie cAndmirturia unui om. experienlalui de via{d poateajuta un alt suflet...AEa am renunfateu la anumitepdcatecitind unele c6(i gi ddndu-mi seamaci sunt departede Dumnezeu9i poate cd sunt oameni care du nevoie de m[rturii concretepentru drumul vielii alaturide Hristos. a se ridica qi a continua M-am rugat SfAntuluiNectarie si md ajute sI pot aqterne pe hArtiecdt mai explicit gi sincercele intAmplate9i am cd speran{a agaa fost. iar curAndne vom intAlni din nou s6-i pot mullumi incl o datl qi s6-i spun cAt de aproapede sufletul meu a rimas. ( Laura Oros. Surduc-Sdlai)

La uSasdlii de opera[ie era Sfdntul l{ectarie


judelul Mi numescE,nacache Florica,suntdin Focgani. Vrancea.Am o fatd pe care am crescut-ocu mult drag. La rArrdulei. avea qi ea o fbtd. Acum era inslrcinati pentru a doua oard,dorindu-Ei aibd doi copii pAndla vdrstade 30 si de ani. Era in luna septembrie 2006 cdnd. dupd o ploaie. avand plicerea de a cutreiera magazinereligioase.am intrat intr-unul. Uitdndu-m[ pe raftul cu cdr]i. mi-a atras atenfiao carte cu cope(ile rogii. care se intitula Sfanlul Nectarie Taumaturgul. A fost ca un magnet. desigur.Am cumpdrat-ogi am inceput si citesc cu nesal minunile SfdntuluiNectarie. Dupd terrninareacd(ii. aveam o dorin{d fbarte mare de a ajungeqi eu la SfdntulNectarie.irni veneasd zbor de atAta dorint5.So{ul meu era in Atena Ei am vorbit cu el la telefon. I-am cerutsd-mitrimiti gi mie cdtevaiconilecu SfdntulNectarie. Am primit acestedaruri de la SfAntulNectarie gi mi rugam lui ca nagterea fiicei mele sd fie ugoard.Sarcinafiicei mele a fost fbarte uqoarS: sdnitoasd,mdnca orice - deci, era era o sarcindnormal5. Atunci cdnd fiica mea era insircinatd in trei lr-rni.a avut un vis: Maica Domnului i-a ddruit un mdrgdritar. piao trd pre{ioas[.Ce sd fie? Viala - bucuria de a cregtecopiii pe careqi.i-adorit? $tie Maica Dornnului.ocrotitoarea noastr[! in data de l7 octombrie 2006, la Iagi au fost aduse sfintele moaEteale Sfhntului Nectarie. Cirre putea mdsura bucuria mea la aflarea acesteivegti? Desigur cd am luat cu mine icoanelecu sfdntul pe care le aveam gi. cu ajutorul Bunului Dumnezeu, am ajuns la racla cu sflntele moagte ale Sfintei Cuvioase Parascheva. care este sfhnta ocrotitoarea casei mele. Aldturi erau sfintele moaEte ale Sf.dntului Nectarie. Bucuria mea era nemirginit5! De.iasfdntul lEceao minune cu mine. Pe l8 octombrie2006. fiica mea a fost internatd, clci urma si nascdprin cezarian6. fel ca atunci c6nd a nisla cut primul copil, pe M[dilina-Elena. A fbst pregatitdpentru operaJie. m-am invoit de la serviciu.pentrua putea merge Eu
^a

26

qi eu la spital.caci i1i doregtisd fii al[turi de copilul tdu 9i la bine qi la greu.Eram pe scaunqi am simfit cevain stomac'ca Acela a fost momentul Ei cum n.'il-u. f-rscoscineva de acolo. fiica mea gi i-au scoscopilaquldin burlicS cdnd a fost operata (aveamsd aflu acestamdnuntdupl aceea)'Trebuie si remarc un lucru: legaturadirrtremine gi fiica mea era perceptibile Copilul s-a sim{eamgi ne simlim reciprocstirile sufleteqti' c6nd fiica mea era insdrcifiind tot o fetip! ndscutsarratos" nat[. fetila pe care deja o avea 9i care era in vdrstd de 7 ani gi-a dorit ca viitoarea ei surioari si se numeasci RebeDesigur.agas'a 9i int6mplat' ca-Nicoleta. Dup[ operalie,fiica mea a fost adusi la salon' $i la comporprima na$teres-a procedataqa,qi deja ii cuno$team operafie.Totugi. lucrurile nu se petreceau iarnentul cle dupd la f'el. Dupd o.iumitate de o16.fiica mea a cipitat o culoare irrchis6la ten 5i nu se simlea deloc bine. Asistenteleveneau des qi ii luau tensiunea,verificAndu-istareasenetdlii'Ea nu era bine. La un rnomentdat. md cheami medicul care o operaseqi imi spunecd trebuie s6 fac6 o altd intervenfie.Se forma echipa care trebuia sd o operezedin nou, pestepatru ore' ei intrucdt tensiunea ins6 a fost nevoie sd o tinl la reanimare. au echilibrat-o,a fost ajunsesela 6 (foarte critic). Dupd ce dusd in sala de opera{ii. Cine poate in(elege durerea unei situafii? mame in fa{a unei asemenea Eram la o distanli de 6 metri de sala de operatie,cu icoana Sfdntului Nectarie in maini. cu lacrimi in ochi. il rugam sd fac[ o minune qi cu fata mea' care 9i-a dorit foarte irult sa aibi doi copii. $i, minune!^Lau9a sdlii de operafie era Sfdntul Nectarie. Era aievea...[l vedeam 9i nu puteam realiza cum eu. o p5c[toasd in fa(a lui Dumnezeu. aveam bucuria sd-l v6d pe sfAnt. Din acel moment. am simlit c[ SfArrtulNectarie nu este indiferent la rugiciunile pe care le adresasemlui. Bunului Dumnezeu 9i Maicii Domnului, atunci cdnd md rugasemla CuvioasaParascheva' imi doream nespusca numele nepoateisb fi fost Nectaria, ins6 qi Nicoleta vine de la Sfantul Nicolae, sfantul care

l-a mdngdiat pe Sfdntul Nectarie cdnd era in suferin{6, spunAndu-i: te voi inllfa sus,susde tot!" ..Eu MI bucurastdzi copiii rnei (fiica gi ginerelerneu):;i de mele gi ma rog in continuare Bunului Dumnede nepoatele zeu, Maicii Domnului, Sf-rntei SfAntuCuvioaseParascheva, Nectarie,Sf6ntuluiNicolae gi tuturor sfin1ilor. cEci doar lui ruglciuneane aducebucurii! Aceastdminune a Sf-dntului Nectarie m-a marcat pentru toat5 viata gi nu ;tiu dacd ii pot mr"rlfumi vreodatdindeajuns. O altd mare bucuriepe care mi-a fbcut-o SfAntulNectarie esteaceeacd el estemai aproapede mine, in sufletul meu, jude(ul Vrancea" la cdci, nu departede FocEani, Ghimicegti, se afl6 o pdrticicddin sflntelemoa$teale SfAntuluiNectarie. Sd ne bucurdrn! (F.lorica Enucache, Focsani)

O putere dumnezeiascdlucra asupra mea


Md numescAnton Daniel, giin cdtevarAnduriarn sd vi povestesc pafte din viala mea. ln anul 2009 am inceput o sd am dureri cumplite de cap, am luat medicamentepentru ameliorarea durerii timp de doul sdptfundni, insi rezultatele intArlau s[ apard.Durerile erau din ce in ce mai insuportabile gi erauinsojite gi de ameleli. Era intr-o zi de vineri cAnd,in urma unor investigafii minu{ioase. fiind diagnosticat cancu cer, am intrat in sala de opera{ie.Inainte de a intra in opera{ie. o doamnd,L, mi-a vorbit despreharul vindecdtoral Sthntulr"ri lerarh Nectarie.Nu gtiam nimic despreacestsfdnt gi nu eram un bun cregtinin acea vreme. Eram fbarte nelinigtit gi in acelagi timp eram ferm convinscd totul va decurge bine gi simleamcum o putercdumnezeiascd ldng[ mine, ceeace era mi-a dat tdria si trec prin acelernomentede teamd.nemaicunoscutede mine pAn[ atunci. Mama era gi ea fbarl^e speriatd, gtiind riscurile unei astfel de opera{iipe creier. In sala de reanimare, dup[ operafie,am reintdlnit-o pe aceeagi doamnd 29

28

1t&

rr,i-adaruit cartearoqiecare cuprln1..care.de data aceasta. SfantuluiIerarhNectarie,iar din clipa dea via[a ,sirninLrnile de 9i aceeaaln fbst nedesparlit carteaaceasta. haruI sf-antului in prezenta via;amea' sa-gitacasimqita incepuse operalie.naqade crrnuniea p6La scurtdvfeme dr-rpd rinlilor rrrei a venit s5 md vizilez,e.avand la ea Acatistrrl Sfhntului Nectarie, pc carc rn-a sfituit s5-l citesc in flecare lrind incredin{aticd SfhntulNectariei9i va plecaureseard. chea la durereamea. irnplinindu-miminuneade care aveaffI atat cle mare nevoie.$i. de atunci. am stdruitin ruglciune citindu-izilnic acatistul. Nectarie. vindecdtor cdtreSfhrrtul chiin acelaqian, aln suferit 9i o a doua intervenlie rurgicald: am fbst operat pentru a doua oar6, ins6' de data au inghinal.Dupb opera(ie, urlnato seriede :;edinle aceasta, care fbartearrevoioase dureroase. 9i de radio 5i chimioterapie insS harul pe care Sl-anpulnronare, s-au soldat cu metastaze de irni intdrea fbrla qi rirbdarea a tul Nectarie rni-l acordase imi mijloceaintdrirea de mengl-rind dureri 9i rezistain aceastd credinleiin M6ntuitoruInostru Iisus Hristos,in mod tainic. M-arn supuspe rnai departeunui alt ;ir de analize9i trataexternd' mellte,care au avut 9i urmdri negative hemoragie precis marli spre mai Dupd patru zile de spitalizare, seara.flind fbarte obosili, atat eLlcAt 9i mama mea. rniercur.i care rni-a stat aldturi in tot acest timp, am alipit arr,dndoi iar (vreo 20 de rninute)'Mama m-a visat plin de sAnge. eu arn visat cd eram la MdndstireaDervent9i ca dorrneamlang6 sfhnta cruce flcdtoare de rninuni. iar de deasupraugii care de cruceafacdtoare minuni. intr-o razS luminoaaddpostegte sub chipul unei umsd fbarte puternici, a apdruto persoand, Dervent, vei ..Joisear5 ajungela Mdndstirea bre.zicandu-mi: acolo te vei vindeca!"' M-am vei dormi la sfhntacruce 9i trezit cr.ro stare sufleteasc[harici. insolitd de cl bucurie de de nedescris. parcd;tiarn cb un lucru minunatse va int6mpla chiarin ziua aceea. in ciuda opozilieimamei mele in ceeace priveaposibilitateaintreprinderiiunei cdlatorii cdtre Sfdnta Mdndstire

Derventgi in urma rezultatelor ale irnbucurbtoare analizelor. joi searaam a.iuns MinastireaDerventgi chiar am dornrit la la sf-dnta cruce fdcltoarede minuni de acolo, pdreac[ visul meu se implinea. Contrar agteptdrilormele. in ziua urmdtoare.o stare general6 rdu a intreguluitrup a pus stdpAnire rninelgi... de pe atunci,o minune... puteredumnezeiascd o lucra asupramea. in momentele aceleanu qtiamcc-sd facem,am vorbit cu un preot,care m-a spovedit,m-a irnpartagit Trupul gi Sdngele cu MAntuitorului nostrulisus Hristospe mine, nevrednicul. Dupd ce s-au sdvAr'git plrintele mi-a ddruit o icoand acestea, fbartetrumoasd SfhntulNectarie. cu Apoi am plecatdiri nou la spital.cu fiica de a nu f.ace gi din nou hernoragie; iatacd analizele erau mai bune fa{dde cele fhcute la iegireadin spital. Datoritdacestuifapt. i-am promis sfhntuluicd vom ddrr"ri icoandcu el la bisericade o unde suntemnoi. careare hramul SfdntaCuvioasdParasclreva. Acest lucru s-a gi intArnplat. arn gdsit o persoan[ care sI pictezeaceastd (lcoana este fbarte mare qi tiumoasd, icoand. gi a fbst donatdde mine Ia bisericamenlionatd mai sus,unde a fbst bine prirnitS.nemaiavAnd aceststhnt in altd icoand pe din bisericd. ) Arn r.ritat vd marturisesc s[ inci un lucru: dupd operala 1iadin.f'ebruarie, sfhrgitullLrniimai - inceputullunii iunie. urma s[ dau examenul de atestatgi probele la bacalaureat. iar. cu ajutorulsthntului. reugitgi arn luat nota 9 (la bac). am Dup[ un an. tn-am inscris la Facultatea Teologie.acum de suntin anul ll, imi placegi imi pun nddejdea sf-dntul md in sd a.iutesd termin cu bine gi sd rnerg in continuarepe calea pe care Bunul Dumnezeumd va cdlduzi. O altd minunepe care SfdntulNectariea sdvdrgit-o in t-amilia noastrdeste aceasta: anul 2011. cumnatamea se in afla in ltalia la spital,penrrua-ginagte pruncul.Fratele meu a sunat-ope mama mea. spunAndu-i: ,.Mam6,Alina se chinuiegte doud ore sd nascd!"Eu. auzindacestea, luat Acade am tistul Sf'Antului Nectariegi am inceputsd-l citesc.Nici mdcar 3l

nu am ajuns la Condacul al lV-lea, ca, iata. fiatele meu ii . de ,.Avem un bdielel!" Deci, splrnemamei. racliind l'ericire: sfAntula fbst gi acum lAngi noi 9i ne-aajutat' cd ii rnullumescacestui sf-Ant ne ajutd in orice moin ajutorul nostru.Acum este sfantul mente cand il chem[m meu ocrotitor,careirni da putereasd merg mai departe' Doamne,ajutd! (Anton Dani el, Constanla)

coleg. catd putere are de la Duhul Sfdnt acest minunat sfdnt qi cdt de minunat lucreazd. inc6t i-arn cerut imediat carleasd o citesc gi eu - cartearoqie cu acatisturra urmd! Ajrngdnd dupi cursuri acasd.am inceput numaidecdtsd sorb cu sete

el El estesfetnicul"meu, estedoctorul meu, esteProfesorulmeu,el estetotul!


Celui in Treimeinchinat9i slSvit, SlavSlui Dumnezeu, prin sfin1iiS[i minunat 9i in chip desdvArgit! care lucreazd cu cAteminuni a lucratDumnezeu noi, Numai a$apot descrie numai in lacrimi 9i plini de recunoqtindatd, incAt,de f-tecare putem rnirturisi! Eu, Gheorghe,qi solia mea, Maria, sunF tem cdsdtorili de doi ani 9i jumbtate' iar in acest ristimp Dumnezeu nu a incetat sd lucreze cu noi, incAt rndrturisim gi mereu:..MareesteDumnezeu minunat!" Si noi suntem dovezi ale unor lucrdri minunate ale SfAntului Nectarie din Eghina, prezent in viaja noastrdnu sa numai prin sfAntasa icoand9i prezenfa haric6,vie 9i lucr[toare.ci qi printr-o p6rticicadin sfintelesale moaqteqi o p[rticicd micI din sicriu]sdu,puseintr-o crucede arginttip cutiu{[ specialdpentru pdstrareade sfinte moa;te, luatd de la SfAntuluiCuvios Dionisiedin Olimp, iar crucea Mdndstirea intr-o cutie-racldpe masade rugdciunein fafa sfintelor icoacandela. ne, ldngdcare arde necontenit l. Sliinnil imi dunia.;te ic'ttunu 'ttt in 2002. cAndam aflat de SfAntulNectarie,de la un coleg mai mare, eram la seminarul teologic. La inceput, am rAvnalui fafd de SfAntulNectarie.Dar, apoi trecut cu v'edet'ea chiar qi de la acest am inceput si arrdde la diferite persoane,
JL

2. ,,Maica Domnului Si Sfqntut Nectarie au fost pro.fesorii mei!"

3. Ajutdtor la Scoald Aveam mereu cu mine iconila gi acatistuls5u gi il ci_ team mereu... Uneori, la Ecoall, cdnd nu intelegeam ce ne predauprofesorii gi pdrinfii profesori,mA rugam sfdntului qi
aa JJ

profeso.r 1. In Eghina romaneascd imi lurninaminteal Alte dd1i.cdnd vreun pdrinte oral' Dup[ ce am prins evlaviela SfhntulNectarie. pe din fiecare s[ incepea ia la rAnd catalog elevisdii examineze g d n d r ad i r e c l a e l : . . s f i n t e e c t a r i e ! . .V"o r b e a mu e r . . .i r e t de personale familie' N . din sd c iar eu nu apucasem invdJ" motive spuneam cAnd tot... tot ce aveam suflet...ce gindeam... pe qi tot, luam iconiiasf6ntului il rugamcu lacrimica' atunci tot' tot! in 2003, s5 aflasem nouacartein rimbaromdnd de s[ m[ ocoleasc6' nu mi asculla scriva trebuisd ajung6 mine, s[ de sotosHondropoulos... trei sericonsecutive citil in mic[' $i sfdntulchiar 9i aici mi am te, cd nu uoiamia iu, notiL in intregime iconila cartea. fiecare cu rdnderaun quvoidelacrimi...Nu trecea. lacrimisirutam ajutu...Cdnd..primejdia" terminasem bine cartea in apropierea ci, Sfintelorpaqti,am saqi ii mullumeam! gisit alta despreel Noi minuni ale S.ftntului meafafdde SfAntul Nectarie:, la de Tofi colegiimei gtiaude dragostea Editura Bunavestire. Galali,2003.De acoloam aflatcd Ia noi Orice era legat de el. mi intrebaupe mine' sau Nectarie! se la sfat.ii indemnam rugdciunea ale cdndaveaunevoiede vr.gun in larn aflE o pdrticic[ din sfintelemoaEte Sfdnturui Nectarie. Mdndstirea la veneau imi mulfumeau' RaduVodi. Am inceputsd pl6nggi Ei sfhntullucra,Ei c[tre el! Evident. si il rog pe sffintsi md ajutesi ajunggi eu acolo...'Nu-am ' la cu iar eu ii intorceam mullumirea sfAntul" de incetat il rog... pdnl in varaaceluiagi c6ndun om deo_ sd la an, in facultate, fel. intr-o duminici seara'venind sebit- un plrinte staref m-a luat cu d6nsulla Bucureqti, din cu o cunoqtin{a ASCOR, m6 la iar acasd facultate. intdlnisem printr-ocunoqtinfd ajunsacoro... eranimeniin biseriDupi ce mi-a am Nu careera foarte necdjiti qi neagrl de supdrare' c[. agacd am putut lejer sd imi petrectimpul ldngi sfdnta pou..tlt necazulei, am indemnat-osi se roage la SfAntul racli, undeam pldns, rugAndu-md... de dar irlectarie. ea nici nu auzise dAnsuM-amdat medaliosd piept' 9i am indemnat-o se nul meu,pe careil aveamla patru 5. ,,Bunicutrul meu" s[ roagecu iuvinteleei sfdntului. o ajute!Dupi vreo qi-mi-a De atunciam,inceput il numesc Sfdntul persoani cu sd intAmpldtor aceastd pe Nectarie zile] m-am intdlnit ..Bunicu(ul meu!". imi doreamsd il simt mult mai aproape, a ajunsla cimin s-a rugatsfAntufericit[, ci imediatce spus, nu in l u i q i , t o t i n a c e a s e a r [ , s f d n t u l i - a r e z o l v a t p r o b l e m e l e ! M i - aavdnd numaio legdturd duh cu el, ci gi unatrrp.u."j... Mi-agfi dorit s5 ii fiu nepot...s5 staumereucu el, s[ il ajut c[ a pus sdu,i l-am dat, Ei mi-a spusaltddatd' cerutacatistul la imbr[carea sfintelor veqminte, ii duccdrja,si il insolesc lor, sd facultdlii iar de aici,alteminuni' in acatistul capela - matematica pestetot, sd ii aducm6ncare, ii fac curdfenie chilil... la si in Peso{iamea,la un examen matematicd Toateacestea le-amdorit! Dar m[ gAndeam poate,nu mi ea pentru - am indemnat-o cd, lucrulcel mai gfeude infeles fiind l-aqfi iubit atdtde mult arunci,ca acJm!Nu gtiu.dar il Nu sfdntului. a apucats6-l facS'dar Ei-a iu_ sd citeasc[acatistul bescatAtde mult, inc6t simt cum pe sfdntulmeu patronl_am md ridicatminteala el 9i s-arugatin duh! Eu, acas6' rugam neglijat...Oarecum simt vinovat,dar mai gtiu c6 sfin{ii cd m6 sa ea... $i nu a apucat ajungi acaside la examen' a pentru nu au patimi,decinu au gelozie, se bucurd ci de o colegl. care aflasenoteletuturor colegelor' cdndunul din_ fost sunatd tre ei estecinstit,gi nu cred ci Sfdntulmeu Gheorshe date,degiprintre dintrenotele s_a c6 luasenota8, ceamai mare supirat ci am o mai marelegdturi cu Sfdntur binematematica! foarte Nectari-e ei decdt colegele erauunelecaregtiau cu el, degiqi pe el il iubesc din foartemult qi md rog lui, darg6n_ A$a am fEcutqi eu qi so[iamea'la toateexamenele dul meu qi rugdciunea ne ajutav6dit! mea spun prima dati de fiecareJat6: 9i ne facultate, rugamSfdntuluiNectarie ..Sfinte Nectarie!" 34 35

6. Chiar Si in Eghina la romAneasc["' M[nlstirea O data ajunsin ..E'ghina meu' Bunicu(ului RaduVod[. .ru* fericit qi ii mullumeam financiare' c[' dar mi intristamla gAndul din imposibilitdli cumplit"' md durea Asta in ;;"oiajunge niciodlta Eghina! ajute!C[' prin sd nici OarSfantut\ectarie aicinu a ezitar rnd {Er[ nicio in pari*.f. meu duhovnic. anul 2006' am ajuns Eghina"' Cdci nu imi Athos 9i in Irla il in Sf6ntulMunte nic[ieri din fari prima datddecdtin Sfintul EoLurnsl ies Maica Domnului' Munte,iar pentruastao rugamadesea.pe mea rugiciune"' Iar Bunicu{ul care a ascultatnevrednica la primamea meugi MaicaDomnuluiau lucratimpreun[ca" 9i in Eghina!O i"iii'Oi" [ar6.s[ ajungqi in Sfdntul.Munte din Iu* ut coborAt maqin['am fugit daiaujunr'in Eghina, de md mareqi. parc[ cineva ducea mdn6' directin biserica cu undeestebaldachinul o dreapt[, din directin absida partea intr-o racl6marede argint!Nu era moa$te, fun. ain sfintele Am dar eu qtiamci acolo este Bunicululmeu"' deschis[, in spuneam qi mult de bucurie... numai"Mullumesc!" pl6ns gdnd... e----ca mai multoroameni se pot DeEise gtiedin marturiile mormdntului lAngdmarmura ascultdnd auzi paEiisfAntului minenu a fostaqa!Eu nu am auzitsus'la cu totuqi, sfdntului. mare"' pa$i"'pa$i"'pe marmucijos, in biserica mormdnt. de paqii"' Nu am realizat ,4... li ,un"id. toiagcareinso{ea la mormdnt' se pot a'yzi"' Sus' fritu dat6.c[ci nu qtiu* ci dar nu am piatrade marmur6' m-aminchinatqi am sdrutat luni' am aflat de aceqti auzitnimic.Tdrziu.dupi mai multe la mormAnpe ..puliui sfdntului" careii aud unii credincioqi c6 nu am auzlt tul siu. iar eu am tieslrit.9i m-amminunat eu ' muuuult" am ' unde plAns in Dar i-amauzit alt loc" acolo... Nu m-am putut Emofii sfinteam simlit in chilia sa"' sfdntuluiqi pe patul pe pernele ablinesl nu imi u;"t "upuf c[ Auzisem doamna imi de ,au...Suuoaie lacrimi curgeau"' si atingi lucrurile peleriniinu didea voie caresupraveghea niinsi la mine nu a supravegheat p.r.onul. alJ stdniului, 36

meni! E,ram doar eu gi Bunicululmeu! $i in aceasta v6zuI am lucrarea Linigtit mi-am pus capul pe pat... Fiori de bucusa! r i e g i e m o l i ia d d n c i . . . De acolo. din Eghina. mi-am luat o icoand mare cu sfAntul,pe care am pus-o acasd, cuiul cel mai de sus gi am in potrivit una din luminilede la lustr[ sa bat[ directpe ea! Aga rnd simleam cd sunt in fa{a Patronuluicasei noastre!$i voiam ca. atunci cAnd aprind lumina in camerd,aceastasi luminezemai intdi chipul sdu sfhnt! 7. Ziua Zilektr in 2003. din carteacu 1y'oi minuni..., am aflat cd sf-6ntul se afl[, prin pdrticeledin sfinte moagte.pestetot in lume... Eu mi-am ridicat gdndul la Buniculul meu gi l-am rugat sb imi ddruiascd rnie o ..flrimitur6" din moagtele gi sale,doar cdt un vArf de ac! Dupd patru ani de zile, de ziuamea de nagtere. pbrintelemeu duhovnic (fiind egumen la un schit cu hramul SfAntului Nectarie qi avAnd gi o parte din sfintele moagte), mi-a fdcut cadou o pdrticica micd - nu cdt un v6rf de ac. ci cdt un bob de orez - din moagtele sfAntuluimeu drag, Nectarie. pe care mi le-a pus in cruceade lemn pe care o purtam la gdt gi pe care tot dAnsulmi-o luasedin Sffintul Munte! Bucuria trditd aturrci,in ziua aceea.nu se poatedescriein cuvinte! De atunci. Sfhntul Nectarie imi este mult mai aproape!Am simlit ia dragosteamea a fost preluith de sfdntul meu! Am simlit cd intru in pamdntde nevrednicie, dar bucuria mI ridica acolo undeesteel. in ceruri... Arn luat cruceade la gdt gi am pus-o intr-o cutie-raclI gi am agezat-o masadin fala sfintelor icoane! pe ll. O purticic'd din ,sic'riu... La f-acultate aveam colegd o maicd de la o mdndstire careavea unul din hramuri SfhntulNectarie! D6nsaa af'latde evlavia mea faJdde Sfdntul Nectarie gi cdt de mult il iubesc, gi intr-o zi a venit la mine cu un cadou: un pachelelmicu1-micut, mic decdto cutie de chibrituri,gi mi l-a dat! O mai

37

Am $i intrebuimit: ,.Ceesteacolo?" mi-a spussb mA.uit' pachelelui, v6d pe 9i in staniolul careera ambalat desfbcut in ea! Am intrebat de vatdo bucatd cear[9i nigtelemnigoare Sfdndin ce este, mi-a spuscd suntnigtefiagmente sicriul 9i Am pe tului Nectarie, caremaicaei starell mi le-a trimis! mullumit sfhntului ridicatochii sprecer 9i cu lacrimi i-am dar acest minunat! meugi pentru

Spania! A revenit cu un telefon gi m-a intrebat cam de c61i bani avem nevoie gi de buzunargi pentruexcursie...Iar noi i-am r[spunscd aproximativ1500de euro... Mi-a cerutadresa pogtald!Nu era incd luna iunie. ci eram in ultimele zile ale lui mai 2010... cdnd primescun telefbnde la acestdomn... ca e aproape casanoastrd... aducebanii... Am r6mas de ne mut de uimire! Solia era la facultate,iar eu acasd!L-am agteptatin drum... Era cu mama ddnsului...un domn cam de 55 de ani... in magind mamadAnsului! cu Am fbcutcunogtinla lrimis bani sd mergem el, in Eghina 9. Ne-a gi atdt! Nu a vrut sd intre in casd.nici micar cu sotia 1d.Era..lon"... in Dupd ce ne-amcAsdtorit, 2009' impreund sd bea un paharcu apd, mai ales cd venisetocmai din Spania sd il avemocrotitorpe SfdntulNectameaam luat hotdrdrea direct la mine... Era tare pldcut... vorbeablAndgi se vedea ,i",Uuchiarqiintdiul-nlscutbeiatgiintdiafatds6fietotai cI il trdia pe Hristos... cI Hristos ficea parte din viala sa! c6. s6i! $i ne gdndeam de vom aveaposibilitatea.t6. Tt:gt* Mi-a spusdoar cd el ii prornisese Hristossd f-aca milosnu lui o cu in egninaIin baniide nuntl. sd o f'acem bucurie!Ins6' teniecu cinevacareare nevoie,oric6tar fi de costisitor... De sd facd cum qtie sfdntulca s[ u foJt aga!Dar noi ne rugam aceea, a simlit cd mie trebuiesa imi fac6aceamilostenie... el ' la $i ajungem el acasd... nu aintitrziat" Dupd nici 5-6 minute de conversalie, plecat... iar eu am a in cinciluni de la nuntd, 2010,dupdce posLa numai r[mas cu ochii spre cer. sldvindu-L pe Dumnezeu gi cu un cu tasempe internet mult timp in urmd (inainte9i de a-mi p l i c c u 1 5 0 0d e e u r oi n m d n i . . . viitoarea sotie), pe un forum ortodox povestea Na. mi-am spus, Sfdntul Nectarie ne-a trimis bani sd "unougi. rnelein SfAntulMunte 9i EghinaEi dorinla de a ajungerii mergem in Eghina! Ajuns in casd, am pus banii pe mas6, privat' r.u;,ing. acolo, cineva m-a contactatprin mesaj ldngi sfintelemoagte,gi i-am mullumit cu lacrimi... Acum meu de telefon! Am tot sd soticitdndu-md ii dau numirul md incercaindoiala:dacdsunt vrdji1i...dac6era necuratul... ins6' [a inpersoand! acea mai alesc6 nu cuno$team ezitat, daci banii nu-s cura{i...daci o sd dispar[... tot felul de gdncd sd i l-amdat! Acel om mi sunase imi spund sotiei, demnul duri! D6 acea md gdndeam sd ii las acolo, ldng6 racla cu Munte! Am 16vreasi md ajutecu bani si mergin SfAntul moagteleSffintului Nectarie, cd, dacd sunt necurali, sfAntul cdsltorit9i nu vreau masmut de uimire! I-am spuscd sunt imi va ardtaasta! Ajunsd sofia de la gcoal6, rdmasuimit6 gi cu a merg singur,doar eu, ci vreaus6 ies din lard impreund ea... Nu ii veneasd creadi cd,atdtde repedea fost intdlnirea gi din c6 solia'meal nici ea nu iegise 1ar5! i-am spuscd. dacd mea cu Omul lui Dumnezeu...Ne-am pus amdndoiin geintr-un pelerinaj'Atunci ies din fard.merg doar in Crecia, ttunchi in fala raclei gi l-am rugat pe sfhntul sd ne ajute s6 ii spuncAtcossd de m-a rugatsi md interesez un pelerinaj, ajungemin Eghina. daci estevoia sa! Evident,nu s-a intAmpe site-ulpatriarhiei am gdsito excursie 9i ta! M-im uritat plat nimic din temerilenoastrein legdturdcu banii! Dupd trei chiardesirbitoareaSfAntuluiNectarie,perioada6-l0nozile. eram f-ermconvingi cd banii sunt de la sfdntul. sd meriembrie2010. l-am spus pe mesajprivat despreexcursie' gem in Eghina! iar' gi link-ul,sI vad6ci nu mint' Apoi m-a sunat

i-amtrimis s[imispun6caimitrimitebaniprintr-unprietenals[u... carevaveniinlunaiunieintara...deoareceeleralalucruin 38

39

" de 10. ,,Dece rutvit lineyi promisiune'l gAndul sd nu mal mergem ln Acum ne chinuia cu altceva banii"' si ne lu[m magind"' sd Eghina... t-acem in i Nectarie s-aaratat lu[m mobil[... etc.Dar Sfantul s6-ne vis soliei mele gi i-a frcut semn mustrdtorcu degetul' ceva!De ce nu vd tinelide promisiuzicAndu-i: promis ,,A1i din pelerinaj la fEcutrezervare acest ne-am ne?"Numaidecat, gi noiembrie, cu ajutorul SfbntuluiNectarie,am ajuns in Eghina! I I. Ne-atrimis si bebe in inaintede a veni timpul s6 mergem Eghina,la sfdrc[ 2010,am af-lat sotiameaeragravid6: qitullunii octombrie Cdndne-arl dus la sau Nectarie...!? o Nectaria...!? un "u

NECTARIE a fbst botezat,Nectarie e gi in certificatul de nagtere ! 12. Nastere naturald sau cezoriand? Pe duratasarcinii,so{iaoscila intre nagtere naturaldsau cezariandtEu i-am spus s[ ne rugdm gi Sfdntul Nectarie ne va lumina la timp, prin domnul doctor,cum e mai bine! Se temeade nagterea naturali, apoi se temeade cezariand! C6nd igi dorea una, cdnd alta! in ziua nagterii,deqi Nectarie nu dddeaniciun semncd ar fi timpul sd se nasc6, domnul doctor, dup[ ce a consultat-o, a spus: -,Cezariand!,'Imediat so]ia s-a linigtit, av6nd in vederefaptul cd prin nagtere naturald,medi_ caf, riscul era maxim, deoarecesotia, la 12 ani, suferiseo

prin sfinfiiSIi! Carelucreazi lui s6...Slavd Dumnezeu

13.s/iintul Nectarie ll vindecd de hepatitd si citomegalovirus pe Nectarie

' fost, pentru noi, destul de scump6.. ins[ sfAntulmerita! mareqi cu multi cu am Acas6 mutat, mhriemolii 9i cu teamb de de din moa$te crucea lemnin crucea arsfintele evlavie,

asistentagi i-a recoltat putin sdngepentru analizet. Searane-a

dar luni de sarcin6, pentrucdteva sofiei, gi sultaliile analizele '. nevoipersonale. gi pentru domnuldoctorne-aspuscd avembdLa l6 slptdmdni, in iat! Deci,eTaNECTARIE! s-andscut lunaiunie201I 9i $i 40

Era vineri seara,iar luni trebuia sd mergem Ia Cluj cu el! Imediat ce am primit aceastl veste infricogItoare, l-am luat in brale pe Nectariegi i-am spussfdntului,uitdndu-mdla icoanasa: ,.SfinteNectarie,noi 1i-amddruit acestcopilagfie, deci ai tu grijb de el, ci noi nu putem avea grij6 ugu.rrn.tu 4l

ai! Ia-l in braleletale gi fd-l sdnatos!" drept rispunsla $i, am plina de durerd, simlit de la Sf6ntulNectarie rugdciunea nu gi mult[ pacegi linigte... am zis atunci:,,Nectarie areniSt'6ntumic!" Pdni luni, noi am fEcutAcatistul9i Paraclisul gi al St'dntului Efremcel Nou, l-am uns cu ulei lui Nectarie la din Eghinaadusde noi. MergAnd de la SfhntulNectarie iar Cluj, i s-aufdcut din nou analizele, rezultatula fbst: ,.Nu a qi drumulla mdncare, luatdin nouin arenimic".igi daduse gi greutate eraveselgi fericit! 11. SJhntulNectarie il vindecdpe Nectarie Si de ganglioni dureroSi problem[:Nectarie din La 4 luni, a apdrut nou aceeaEi foartemult! Ne-amdus din nou la nu mai mdncagi pldngea dupi gande qi pediatru ne-aspuscb are simptome rubeo16, mdinilorqi gdtului,la incheieturile glionii aplru1iin spatele doctorde familie Doamna gi picioarelor in zona inghinald! foartetare 9i cu lipete PlAngea de ganglioni! ne-aspusla fel ii gi sau atuncicdndil imbrdcam dezbrlcam, cAnd schimbam din Aqadar, nou a trebuits[ aga scutecele, de tareil dureau! eu la Cluj. $i solia mea a simlit ganglionii, nu am mergem a Aceasta provocdurere. avut curaj sd ii ating,sd nu ii mai pe intensd puspe rug6ciune fosttot intr-o vineri.lar ne-am 9i Nectarie lisuse..."gi l-am unscu ulei de la Sf'dntul ,,Doamne qi SfdntulEfrem cel Nou, iar luni am fost la Cluj qi ne-au c[ spus doui doctorilecare l-au consultat nu are nimic! din fericili, gi Nectarie nou a inceputs6 Ne-amintorsacasd ca doarme un om mare:de ba m[n6nce, gi mai mult!Noaptea cdndmln6nci cel pulin 120 la22:30pdndla 5:00diminea{a, dupb8 jumitate. gi rnl de lapte,iar adoarme setrezeqte este Acum are 5 luni Ei,slavi lui Dumnezeu, foartebica pentrurugiciuneqi se iqi ne! Ba adesea punemdnulele gi se uita la sfinteleicoane gAnguregte... roagS!Eu mereuil Nectarie elii Sf-Antului icoanei iauin brategi iltin inaintea 9i gi se apleacisa ii pupechipul! Daci eu nu sunt zAmbegte
A1

acasl,ii cere soliei,gAngurind intinzdnd gi mdnutele fie sd dusla icoana sffintului! 15.s.fdntulNectarie ti poartd ctegrtjd si materiar lui Nectane inaintede nagterea Nectarie, acestan, eu intralui in semin disperare... intr-o deznddejde gi cruntl, cdci in urma absolviriifacultdliinu mi-am g6sit loc de munc6,ci doar cantamduminicagi in s6rb6torira o mdnistire,din care aveam 400 RON pe lun6;so{iaerain ultimulan de facultate, deci nu lucra! Aveamdoar acegti b6nu1i lunar.Intrasem in disperare: undeo sd-i cumpdrlui Nectarie de toatecele de

Multe ar fi de spusdespre acestminunatsfdnt...Dar

43

in V6 mdrturisesc, numeleSfinteiTreimi,cd ori de c6teori mei, mi uml-am ,,ddruit"pe SfdntulNectariesemenilor qi pleamde negriiti bucurie pacesufleteascS! sd duhovniceasc[: parte din milostenia Aceastaface un incurajezi sufletin durere9i sd il indrumi c[tre Sfhntul atet careiqi doregte de mult ca toli sa il cunoasca Nectaiie, intru esteDumnezeu cd,,minunat pe Dumnezeu, nu pe el, ci sfinfiiSbi"! sau de om Fiecare se lipeqte un sf-Ant. de mai mulli! $i pentru Nectarie sunt dragi mulli sfinfi, dar SfAntul mie imi meu,el estedoceste mineocupdun loc aparte!.,E1 sfetnicul meu,el estetotul! Numai auzind torul meu,esteprof-esorul fa(a!$i qi lui numele md umplude veselie mi seinsenineazl sdu numele biie{eluluinosdin dragfaJbde sfdntuli-am dat tru, c6ci atat imi e de drag atAtel cAt gi numelesdu,incAt numele mai descu putinfI! Dar, cdt mi-amdorit sd ii rostesc bog[fiavirtuliNectarie mogteneasci sd gi pentruca micu{ul Treimi!Noi. gi lor sfdntului sdfie un sufletalesal Preasfintei noqtri, ca plrinfi, avemdatoriasI ne rug[m pentrucopilaqii ci giinfelepciune, 9i ca DomnulHrissindtate nu doarpentru gi sd tos si ii umplede daruriceregti virtuli creqtine, ii umple Duhul Sf6ntde Harul Sdu,sd fie vasealese9i pline de tot darulcelde sus! Azi, p[rintii nu igi mai dorescca ai lor copii s[ fie penmari intelectuali, mari savanJi, sfin{i,ci mari astronauti, de o tru carecheltuiesc sumedenie bani! Saunu se ingrijesc din nici de ei deloc,nici duhovhicegte, trupegte, carecauzd pitimaqiqi plini ai ajungmari prigonitori celor sfinte,ajung va de toatl necur[]ia!$i vai de ziuain carenoi, p6rin1ii, trepentrucum ne-amcresbui si Ii dirn rispunslui Dumnezeu cutcopiii! cu Iubili pdrinli,cu iubirein Hristos, durerein inimd pentrucopiii d: azi, vd rog sd le purtalide grij[, mai ales rugiciuni,qi invdfafi-i Incd duhovnicegte! de mici spuneJi-le rugdciuni!Ardta(i-leexempledin vielile sfin1ilor,nu din gi prin careinvajdviolenBakugan, altetdrnpenii, Pokemon,
44

teme,ori cu mdncare, fiindci mulli copii suntsdraci poate gi nu auce mdnca! Prietenia intre copii aducebinecuvdntarea Dumne_ lui zeu!Atunci cdndun copil nu gtiece estebine.invafa{i-l voi, chiarde nu esteal vostru.gi aceasta estemilostenie vd sufle_ teasc6, carernaimultdplati ve{i aveagi aici qi in impdri_ din 1ialui Hristos! Citili-le poveqtilenoastre.nu vd .,eliberali', ei, de ldsdndu-i televizor calculator! din povegtire la sau ci noastre romdneqti avem mereuce invdfa! pentruc6 autorii mereu l[sau c6teun mesajplin de inv[lituri pentrufiecare! In copii se oglindesc plrinfii! NumaiatunciDumnezeu ne va asculta rugiciunile;i ne va fi binepe p6m6nt, cdndne vom aduceamintede El, gi vom reluacomuniunea El, cu prin SfAnta Bisericb Tainele Numai atuncilumeanoasei. Ei tri se va schimba,cdnd il vom ierta pe cel ce ne gregeEte, cdndil vom iubi pe cel carene duqminegte, cAnd vom creqte din copiii noEtri vasealese preasfintei ale Treimi! Slavi lui Dumnezeu pentru toate! (GeorgeCetenas)

Sincer, nu a$ dori sd vd operez Md numesc Nicoleta, suntdin Bragov vreausd mlrgi turisesc eu despre qi ajutorulprimit de la SfdntulNectarie. Acest minunat sfAnt ne-a ajutat pe mine gi pe mama mea intr-unmod similar. probleme sdnitate. in de Eu am o problemlginecologicd, fibromuterin, un pentru careprimisem tratament pentruo perioadd, degimedicul imi recomanda operafia.Dupd aceaperioaddde tratament, 45

trebuiasd merg la o noui consultalie. eram urmlritd de 9i m-am Astfel c[. inaintede consultafie. teamade operafie. m-am sI Nectarie mE ajutesi evit operafia' rugatSfdntului La sfAntului uns cu ulei sfin1itdin candela Ei...ce credefi? ginecologmi-a spus.17rdca eu s[-i doctorul consultalie. s-a dezvdluiteamamea: ..Situa{ia imbunit[fit. fibromul a Sincer,nu aq dori sd v[ operez!"Vi sclzut in dimensiune. rdspuns! am ce imaginali bucuroasl fostde acest in leg[tur[ cu mama mea. SfdntulNectariedrag Ei-a croo Mamagi-adescoperit sinuzitd din ardtat nou ajutorul. niciunsimptomneplSnic6.boall care,de altfel"nu ii dddea puncfie'de caremacut. insi doctorilaORL i-a recomandat Mama s-a rugat la Dumnezeu9i la ma era foarte speriatd. aceapunc{ie. SfdntulNectariesi o ajute:dacdestenecesard frica,iar dacdnu, sd nu ajungdsd o fac[. poati invinge s6-gi la in diminea(ain care avea programare puncfie. mama a Nectarie! Sfdntului mers la doctorili gi, din nou...minunea pe pentruziua urmdtoare. motiv cd Doctorilaa reprogramat-o sterilizate. nu are instrumentele mamaa cerut gi pdrerea ProfitAnd aceast[amdnare. de puncde medicului familie,carei-a spuscI nu estenecesard igi plus,nu ii recomandi o facd.deoarece sensibilisd 1ia!in irator! I zeaz| inutil aparatu resp ii mullumim SfhntuluiNectariepentru ajutorul de ale acumgi din multemomente vietii, cdndi-am simlit prec6{ile despre Citesccu maredragoste zenlain viafa noastrd. qi sfdntgi il simt ca pe un prieten de minunilesdvdrgite bcest Sii! intrusfin1ii ocrotitor drag!Slavdlui Dumnezeu (Nicoleta,Brasov)

Am vdzut imagineaSfdntului Nectarie ldngd mine


DespreacestminunatSfint Nectarieam aflat in toamam Nectarie citit minunileSfdntului na anului201l. Despre
46

in revistaFormulal,S. Imaginea Sl6ntuluiNectarieo priveamzugrdvitd peretele pe bisericiila caremergeam. ln lunanoiembrie 2011,am inceput acuzdureriin sd partea stdng6. intr-o zi de marfi, fiind la serviciu.degiam luat trei calmante, durereanu ceda. Datoritdinsistenlelor uneicolege, ajunsla un cabinet am gi, medical in urmaunui ECO.la urgentd, internare. in urmltoareazi,24 iar noiembrie 20l l, am fost operat6. fost extirpatio tumordde 540 g A sub stomac. o partedin lobul ficatului- unde eraudeja Ei metastaze; rezultatul biopsiei - cancer, iar diagnosticul GIST. in aceastd situa(ie disperatd, fiind incd la spital.fiica mea mi-a adus Paraclisul Acatistul Sf6ntuluiNectarie, qi icoanasfdntului.mir qi agheasmide la Mdndstirea Radu Vodi din BucureEti. Externata, ajunsi acas5, pldngeam speriatS, toati ziua. ^ Imi priveam familia- soful.fiica 9i fiul, de aici.din far6,gi le spuneam nu vreausb mor, cd mai am multede lEcut:sd-i cd vdd pe copii cisdtorili,sd le 1in9i lor copiii in bra{e, ajut sd-i s5-icreascd. s[-mi revid nepoteii, Einoradin Canada. fiul sI gi md pensionez sdmi bucuraldturide sofde cei trei copii ai nogtri. qi Disperare lacrimi! Singura speran{[ fost c[ rugdciunile a meleqi ale celor dragimie vor ajunge MdiculaDomnului, Domnulnostru la la IisusHristos, Sffintul la gi Nectarie la tofi sfin1ii. in fiecarezi am citit Paraclisul AcatistulSfdntului qi Nectarie. AcatistulMaicii DomnuluiVindecdtoarea cande cer - Pantanassa, Acatistulcdtre Preacurata St[pananoastrd Niscitoarea de DumnezeuGrabnici Aiutdtoare,Acatistul Preasfintei Niscitoare de Dumnezeu lzblvitoarea.Acatistul pentru izbdvireade boald. Acatistul Sfdntului loan Rusul, AcatistulSfdntuluiIlie Licdtuqu,AcatistulSfAntului Pantelimon.al Sfdntului Mina.AcatistulSfinteiCruci(40 de zile), AcatistulSfdntuluiFanurie, Sf6ntului al al Stefan. Sfdntului Gheorghe. Sfdntului al Nicolae.
47

o Din dorinlamarea unui preotcareconstruieqtebisefbst aduse au loan IacobHozevitul. rici cu hramulSfdntului Am Nectarie. Sfdntului gi in Dobrogea partedin moaEtele o (pe bisericufd drumuldintreConla cdteva slujbela acea fost gi Mihail Kogllniceanu) m-am rugatcu stan[a localitatea 9i c6ndoperaIntr-osear6, moa$te. sotulqi fiica meala sfintele pe am nu erainchisdgi md durea, puso egarfE careo tretia gi mi-atrecut. moagte durerea sfintelor deasupra cusem RugiciunilecdtreMiicula Domnului.Domnul nostru lisus Hristos. Sfdntul Nectarie m-au ajutat sd capdt increbine' cd voi mai trdi si md bucur dereac[ poatemI voi faq,e ia de famif mea.de copiii mei, de via(6.in fiecarezi m-am ce uns pe locul bolnav cu ulei din candela arde deasupra mi ulei pe carepdrintele l-a dat moagtelor SfAntuluiNectarie, qi dupdslujbd, mir. gi meluni de la opera{ie trei luni de tratament La gase la dicamentos, ultimul CT - pe ce-amai rimas din stomac. pe dupd opera(ie, intestine nu era nimic, era curat. iar pe - unde,dupdprimul CT dupdopera(ie. aproximativ la ficat acumnu mai era decdtuna (qi trei luni, erautrei metastaze, aceea, regresie). in pe Aceasta minunea caream primit-ode la Sfdntul este de Nectarie, la Miicufa Domnului, la Domnulnostrulisus de Hristosgi de la to(i sfinfii pe carei-am rugatsEfacl gi pentru mineo minune. maitriiescgi s6 m[ bucurde celetrei flori s5 de alemele- doi bdieli9i o fetip gi de nepofeii la ei. doul SfdntuluiNectarie, la DupI ce am ajun"s moagtele Acatistulgi am vdzut imaginea nop(i am visat cum citeam ldngd mine,intr-oicoan6. SfdntuluiNectarie Dupd ce fiul meu cel mijlociu mi-a adus de la lagi Nectarie, care m[ rog in fiecarezi, am la icoanaSfdntului Nectarie, ca SfAntului inceputs[ lucrezun goblencu icoana c[ s[ pot gi agas6-imullumesc m-a ajutatsi mai trdiesc. Maica Domnului, cltre SfhntulNectarie, Rugdciunile IisusHristos, ingerulmeu,m-auftcut sdinfeDomnulnostru atdt ci, leg gi sEam convingerea degisuntem de mici, rugdci48

unifenoastre sunt auzite trebuiesi avemrdbdare. nu ne gi si pierdem speranta vom fi ajuta(i! ci Cdtezile imi va da Dumnezeu, citi in fiecare pavoi zi raclisulgi AcatistulSfdntului Nectariegi c6te un acatistal celorlalli sfin{icarene ajutd, ascultdndu-ne rugdciunile. (Eugenia, Constanla)

Minuneas-aprodus!
DeEiimi este un pic mai greu si mdrturisesc aceast5 minune careSfhntul pe Nectarie fEcut-o mine,avdnd a cu in vedere estevorbade o vindecare unei pd(i mai intime, ci a totuEi voi m[rturisicu toatdinimagi recunogtinta careo o pe am fa{5de acestsfdntminunat. In lunaaugust acestui am trecutprintr-ointervena an la 1iechirurgicalS coloani.Cu ajutorulMaicii Domnului. am trecutcu bine pesteaceastd operafie, acumsuntin perioaiar da de recuperare. Dupdce m-amexternat, un momentdat, la am observat in v6rful sAnului cd dreptam cevaalb, cu o consistenfa nodulard.M-am ingrijorat.totugi m-am gdndit sd nu-i dau importanfd. Desigur,lucrurilenu au fost atAtde ugoare nivel psihicgi. de fiecaredatdc6ndmi schimbam la de haine. obseda verificam m[ gi dac6nu s-amodificat situaaceasta. Menlionez nu md dureagi nici nu-mi didea cd fia vreundisconfort anume. A trecut ceva timp, vreo dou[ sdptimdni, gi acea ..chestie'' albi nu displrea. Nici nu-mi dddea inima ghess6 md duc la doctorgi imi era gijen6 s[ vorbesc cineva. cu Totuqi,intr-una zile,m-amhotdrdt ar[t gi sd-ispunpriedin s6-i teneimeleproblema mea.S-acam ingrozitgi m-a sfEtuit si mergla doctorimediat. Aveamin casi ulei de la candela gi sfdntului am inceput se-miaplic zilnic din acesta, exactpe zonaafectatd. Chiar acordamfoarte mare aten{ie...tratamentului" aplicam 9i
49

de acestulei ca pe un unguentrecomandat vreun doctor' ceva' va intdmpla Aveammarenddejde eramsiguri ci se Ei citeva zile 9i' Nectarie M-am unscu ulei de la SfAntul produs!intr-unadin zile. dup[ ce mi-am da: minuneas-a a cu fbcutdug,atuncicdndm-amgters prosopul. ieEitpur 9i niciun alb6,iar in loculei nu a r6mas consistenfi simpluacea Nu gi cum nu aqfi avutnimic niciodatd' Etilicdt Era semn. ca meusfAnt! qi m-ambucurat i-ammullumitDoctorului in tatdlmeutraieEte Spania $i mai am cevade addugat: so{ialui Ei cei doi copii.De cevatimp' pe Ani impreunicu foartemult), prin mila pe (mamamea vitreg6, careo iubesc mai au lui Dumnezeu. incepilt s[ o intereseze multe lucruri de bisericd celelegate credinfi.CAnda fostin [ard' despre 9i cum acumdoi ani,i-amoferitmai multemateriale. ar fi cd(i' cu ulei de la Sfdntul CD-uri etc.Eii-amdat o seringd iconitre, tat6l Chiar dacdea a inceputsd cerceteze, meu nu e Nectarie. de ale credinfei... totuEi... cevatimp in chiarancorat cele 9i la modul cd ajunsese luni) il dureafoartetareumirul' (cdteva sd si nu se mai poatdimbrica singur.Ajunsese ia tot felul de puternice. degeaba. calmante 9i intr-o sdmblt6,ii zice Ani s[ se ungd cu ulei de la pe Nectarie umdrulcare-ldurea9i sI citeasciacatisSfdntul c6ndmi-a zis cd l-a 9i Eu tul sf6ntului. chiar m-am amuzat sd vin in dormitor9i s[ vdd televiamenintat: nu cumva ..S[ cdnda c6 zorul deschis, nu Etiuce-{i fac!'' Luni dimineatd. trebuit si se imbraceca si plece la serviciu.a tealizatcL a nu-l mai durea. iar singur, umdrul pututsdseimbrace m-a sunats6-mi spund Nu pot si spuncu ce bucurie asta!$i imi ziceacd a promisc[ o sd inceapi si {ind treaba in in postmiercurea vinerea, conditiile carede foartemulfi Ei ani nu a mai postit. de PdrinteNectarie,mare fdcdtorule miBucurd-te, nuni! (RoxanaP.' BucureSti)

Sfantul Nectarie,primul tfort cdruia eu m-am rugat


Md numesc Dana, suntdin VatraDorneigi agdori gi eu sd mirturisesc minunea carea fEcut-o pe Sfdntul Nectarie cu sofulmeu.Degi l-am descoperit Sfdntul pe Nectarie 2007 in qi am citit mai multec[(i cu minunile f[cutede acesta. abia

50

pnn tot ce am trecutin perioada recuperare. trebui sd de ar scriuo.cartedoar despre asta.cu ajutorulBunuluiDumnezeu gi al Maicii Sale,am trecutcu bine (dar cu recuperare foartedificilS)celeopt operafiiale sofului,l3 sdptdmlni de spitalizare multeluni de recuperare. qi Dar iatdcum a lucratsfdntul noi: inaintea cu sdrbdtori_ lor de iarnd (2006). so{ul acuzadureri foarte mari Ia mAna fracturati.carese recuperase foartebine.cele trei tije introdusein humeruspentrurezolvarea fracturii trebuiauextrase abiain lunamartiea anului2007,darin urmadurerilor foarte mari.in lunaianuarie ne-am intorsla Spitalul Floreasca. Du_ p[ multipleinvestiga{ii, ortopedul careseocupa sofulmeu de m-aanunfat il va operaa douazi, pentruextragerea cI tijelor, dar va trebui sd mai rdm6nemaproximativtrel saptamani 5l

nu deoarece s-adescoperit mai pentruinvestigalii complexe. de foartemari acuzate so{ulmeu' Eu am pledurerilor cauza de cu la spital. g6ndulla incatrei s6pt6mdni de cat disperata am l3 slptdmdni stataldpentruci in toatecele spitalizare, M-a luatun domncu zi turi de solulmeu"in spital. 9i noapte. lui s6-i de maqina la spital(Dumnezeu deasdnatate 9i familirnult in toat6aceaperioad6), ei, pentruce ne-aajutatfoarte care- nu intAmplitor!- areun fiu preot' m-a intrebat ce foarte supdratd, Acesta"vdzdndu-md s6 tot. povestit A incercat md linigiar s-aintamplat, eu i-am ulei de la candela c5 teasc[.spunandu-mi imi va da acas6 RaduVodd) cu careil Nectarie(de la'Mdn[stirea SfAntului voi ungepe solulmeula mdnd9i totul va fi bine' Mi-a dat 9i pentruprima datd),iar eu' tfantulri (de care auzeam acatistul l-amcitit 9i m-amrugatsfdntugi cu toatdnddejdea credinfa, 9i lui s[ ne ajuteca solulmeu sd se insdnito$eascesi nu mai Vreau si vd spuncd era fie nevoiede agamultl spitalizare. prima dat[ cAnd md rugam, cu adevirat' unui sfdnt; pdnd eu 9i atunci m5 rugamdoarlui Dumnezeu Maicii Domnului' A s-aintAmplat! douazi de dimiDar, iatdci minunea pe sofulmeu pe mdnbcu am neatd mersla spital9i l-am dat iar Nectarie, pufin mai tdrziua Sf6ntului uleiulde la candela Dupdce s-aterminat pentrua nouaoari la operalie. fost luat ducauza qi mi-a spuscd a descoperit totul.a venitdoctorul uneitije de rerilorfoartemari: o bursitacareera atinsa vdrful iar a Aceasta fost extirpata, a provocadureri ingrozitoare. qi bucuria acasl.Vi imaginafi douazi urma s6 ne deadrumul mea!!! Aqa SfantulNectariea devenitprimul sfant c[ruia familiei noastre. sd menfionez Jin m-amrugatgi ocrotitorul aqa cd soful meu a avut un accident de ci nimeninu crede (deqia fost la un pasde moargrav,atAtde bine s-arecuperat al al ie), cu ajutorullui Dumnezeu, Maicii Domnului. Sfdntucu gi, nu in ultimul rAnd, rugiciunileInalt Prea lui Nectarie, ii cSruia mullumimdin suflet,qi cu ale SfinlituluiTeodosie, noi' cares-aurugatpentru gi tuturorpreofilor prietenilor 52

Imi doream foarte mult sd ajung si mI inchin gi eu la sfintele moagte ale Slbntului Nectarie, dar distanp fbarte mare nu-mi permitea.Dar s-a intAmplato minune: a venit sf6ntul(tocmai din Eghina)la 100 km distanf6 noi, iar o de micd pdrticici din sfintele moagteau rdmas aici. De fiecare datd cAndajung in acel orag.trec s6 md inchin gi si-i mullu_ mesc sfdntului.Acum avem, din nou, mare nevoie de aiuto_ rul lui, dar ndddjduiesc acesta veni qi totul va fi tine. cI va BucurS-te, Sfinte Nectarie,mare 1icdtorulede minuni! $i nu incetasd te rogi pentru noi! Mullumim tuturor celor care ne-au fost aldturi in aceastlgrea incercaregi, credeli-m[, nu au fost pufini! Slavd lui Dumnezeupentrutoate! (Dana, Vatra Dornei)

L-am visat pe sfont Si mi-a spus cd md voi vindeca


Md numescEugen Cristescu, sunt din pitegti gi o sd vi istorisesc, scurt, o minune a Sffintului Nectarie. Eram in pe l3 august201I gi urma si plec in concediu Delta Dunirii. in La ora 2:00 m-am sculat,m-am bdrbierit,dar n-am mai apu_ cat si cobor la ma,gin6, mi s-a ldcut rdu. Am stat pulin in cd pat, dar nu mi-am revenit,din contr6... So{ia a chemat salvareagi am fost internat la Spitalul Judelean Argeg,cu diagnosticulaccidentvascularcerebral. A doua zi am fost vizitat de soacrafratelui meu, care mi-a vorbit de SfAntulNectarie qi m-a uns cu mir. Minunea s-a intdmplat peste noapte, c6nd l-am visat pe sffint gi rni_a spuscd md voi vindeca.Aga a gi fost. Apoi, altd minune, a doua zi: cltnd am citit acatistul, l-am citit fbri ochelari (nu-i aveam cu mine) qi fErd nicio problemi, degi aveam probleme cu vederea din cauzaatacului. Acatistul l-am putut citi doar o dat6 fbri ochelari, apoi am avut din nou nevoie de ei. Dar pentru mine a fost sufici-

53

cu ent, am ldcut cunogtinfd sfAntul'De atunci'citesczilnic gi acatistul md ungcu mir. AmcontinuatinvestigaJiilepentruastabilicauze|ebocAt Colentina, qi la TdrguMula lii. atdtla Bucureqti Spitalul Eram dar Judetean. nimic nu a fostin neregulb' regla Spitalul completdasuntrecuperat Mi-am reluatserviciul. vindecat. toritestentului. Zilnicm6rogSfdntuluiNectarie'careadevenitocrotitorulfamilieimele,iar ajutorullui nu selasi a;teptat' SfinteiNiscitoarede Dumnelui Mullumesc Hristos, tot pentru ajutorulpe caremi l-audat Nectarie zeu,Sf6ntului qi pecaremi-l vor da. PiteSti) (EugenCriste^';cu,

Suflul sistolic disPdruse


cum a intrat Nici nu gtiu cum sd incep s6 povestesc greu sd m6 exprim in in SfdntulNectarie viala mea. Mi-e Acum tocmai am terminat de citit carteasfantul cuvinte. gi Nectarie.vindecdriminunate. mi-am zis c6 nu trebuies6

ei' cu via{a, grijile9i problemele gi acatistul mi-amcontinuat lui Dumnezeu, iatl din 9i m-amcdsltorit. mila in 2oOg, cd in mai 2010am rlmas ins[rcinati pentrua douaoar6'Pi-

nI ce ddm cu capulde pragulde susgi ne aducem aminte de El - gi a doua sarcind venit ca o mdngAiere o bucurie a gi pentru minegi so(ulmeu. Cu fricl qi pot spunechiar speriati dupi pierderea primeisarcini, cerutsfbtulunuipdrinte am dragmie,pdrintele Vasile Argatu, gi acestam-a sfEtuit si fac Acatistul Buneivestiri. AcatistulSfinlilorArhangheli Mihail qi Ga9i vriil, gi sd m[ rog Maicii Domnului9i Domnuluinostrulisus gi Hristos, totul va decurge bine cu sarcina. Ceeace s-a gi int6mplat mine,pdcdtoasa. spune am avuto sarcind cu Pot cd ugoar6, analizele eraubune,pdni a venit momentul nagterii. Am niscutpe 27 ianuarie 2011,o fetill de 4,1 kg qi 53 cm. Toati perioada sarciniimi-am zis cd, s[ nascnormal,eram o convinside acestlucru.dar iatdcd la intemarea spital, in cu toateincercdrile medicilor. ajunstot pe masa operafie. am de Trecuserd doudsdptdmdni cAndaveamdureride burtdgi de acestea reprezentau nu dec6tun fals travaliu, dupi cum spunea medicul.Aga socotise Dumnezeu e mai bine pentru cd minegi pentrucopil gi chiaragaa fost.Pe masade operafie, doamna doctormi-a zis cd nu gtiedac[ ag fi reugitsd nasc normalgi copilul s[ se nasci s[ndtos. Fetilanu mai primea oxigengi mdncare, lichidul amnioticera deja verzuiiniar chis.La na$tere, Marina(aga numegte se fetilamea)a primit scorulAPGAR 8. S-an[scutcu o malformafie congenitald la inim[, d'upd cum spuneau doctoriipediatri, disfunclionalio tatea ventriculului st6ng. inplesultuturor, Pe aveasuflusistolic gi mediciidejaimi recomandaserl ce trebuiegi ce ceea nu trebuiesd fac pentrusdndtatea miculei mele. Deja md trimiseserd matemitate Spitalulde copii ,,Sfdnta din la Maria" din lagi,la sec{ia cardiologie, de undedoctorul confira matdiagnosticul suflusistolic. de Toatdlumeamease n6ruise la aflarea acestei vegti.Plusc6, in maternitate, fetila mai contactase un microb,stafilococul qi auriu,qi ii fuseserl adIninistrate antibiotice a treiazi de viafd.in fine, am gi din ajunsacasdgi tot pirintele Argatu ne-a sldtuit atunci sd ne 55

54

Maicii DomNectarie s6 facemParaclisul rugemSfAntului 9i nului. din am ce Nu vd pot spune bucurie simfitla controlul Acasd, eu qi solul qi 9i lunamai, cdndMarinaaveatrei luni. plrinfii ne-amrugatpentruMarinasI se facdbine'Astfel,pe docla cardiologic caream fost,doamna 2 mai.la controlul disp6nimic,suflulsistolic tor mi-azis c6 Marinanu mai are sfdntului doardatorita gi vindecata aceasta ruse,eraaproape Nu-i pot mullumi nici acuminNectarie. meudrag,Sfdntul pe tfantului pentruminunea carea fbcut-ocu fiica deajuns 1 mea,careare acum aproape I luni, se dezvolt[ bine 9i e al[turi de ea' Ei nu Iar noi, pirinlii, ne bucurdm sindtoasi. s6 SfantuluiNectarie, facemacatistul sd incetdm ii mullumim lui, s[ impirtdgimfetila in fiecareduminic[ 9i si ne rugim s[ IisusHristos ne {ini nostru gi MaiciiDomnului Domnului pe a pentru o cre$te Marina mintea lumineze gi sindtoqi sd ne ortodoxS. credinfd in adevdrata pentru roag[-telui Dumnezeu Nectarie, Sfintelerarhe noi, picitogii, iar fiicei mele Marina diruieqte-is[nitate, Amin! neputinla. izblvireade toatdboalaSide toatS (L.B,Iasi)

Negul se tnroSisela rdddcind


de am Livia G. 9i suntpensionarE, vArsta MI numesc Am citit cti mari emofii c64ile despreminunile 81 de ani. de slvdrgite SfdntulNectariedin Eghina.$i, pentruc5 am i-am promis Nectarie, avut gi eu partede ajutorulSfhntului ajutorulprimit. despre cd voi mbrturisi neg intre sdni,care a aplrut cu aproxiAm avut un ani, nu m-a supirat' mativ 50 de ani in urmd.tn to{i aceqti lui in a Necazul apdrut toamna 2011,cdnda inceputsd se unui bob mare de pola mdrimea mult, ajungdnd dezvolte mult, in luna rumb. Pentruc5 s-a inflamat9i m-a deranjat la ianuarie2012 m-amprezentat doamnadoctor dermatolog 56

Zaharia.din Timigoara.Negul se inrogisela r6d[cin6 gi imi produqea dureri in sdnulstAng. Dupd o consultalie atentd,doamna doctor Zaharia mi-a spusci va intervenichirurgicalpe la sfdrgitullunii februarie, deoarece acum este foarte frig gi nu este bine sa se intervinb chirurgical,cdci va fi o interven(ie destulde pretenfioasi,dar inaintede opera{iese va f-ace biopsia.c6ci s-ar puteas6 fie de naturi canceroasl. Pentru cd mi deranjadin ce in ce mai mult, o nepoatb de-a mea - cu care in toarnndam vizitat trei min[stiri, printre care gi MdndstireaPrislop,de unde am cump[rat o sticlufdcu mir - m-a slltuit sd dau pe^negin fiecare sear[, in formd de cruce,cu mir gi sd spun: .,ln numeleTatdlui,al Fiului gi al Sfdntului Duh, Sfinte Nectarie, scapi-ml de aceasti suferinf6. Amin." Dup[ acestpr^ocedeu, citeam deseoriAcatistul Sf6ntului lerarh Nectarie. In fiecare searbmai citeam gi cAtevaminuni fEcutede SfAntulNectarie. Dup[ o lun[ de zile, negul se fbcusemic, cdt un bob de gr6u. Nu rnai era inflamat, nu md mai durea. intr-o sear6, cdnd m-am dezbrdcatca sd fac un dug.vdzAndu-latAtde rnic gi de o culoaremaro inchis, m-am gAndit s6-l prind intre doud degete,si vad dacd mai este tare, gi-amr[mas cu el in m6nd. Acum, pe locul unde a fost negul, pieleaestede culoare normald.Nici nu-mi vine sd cred c6 am scdpatde acel neg urAt gi dureros, cd nu mai este necesarsd fac opera(ia, care m-ar fi costat o suml destul de mare, comparativ cu pensia mea. Minunatul gi bunul SfAnt lerarh Nectarie mi-a ascultat ruga gi, cu ajutorul Bunului Dumnezeu,m-a scdpatde operalie. ii mullumescgi-i voi fi recunoscitoare c61iani voi mai trdi pe acestpdmant. Din cd4ile pe care mi le-am cumpirat: l{oi minuni la Mdndstirea Ratlu Vodd din BucureSti, Minuni in Romania, Vindecdri minunete citesc in fiecare seardinainte de culcare. Textele citite md relaxeazl, m6 linigtesc,gi 5l

somnul vine de la sine. Aceste cdrfi le-am imprumutat 9i cuacest gen de nogtinfelormele, Pe care gtiu c[ le intereseaze lectur6. (Livia G., Timisoara )

Sfdntul Nectarie m-Q scos din mdinile morlii


pe M[ numesc V. M. gi sunt una din persoanele care Am hotdrAtsd scriu despreajutoSfAntulNectariele-a ajutat. rul primit, pentru ci vreau,sdafle toatd lumea.cea cu credindespreminunile ticute pentru mi[6 dar gi cea fbrd credin16, ne de Sf6ntul Nectarie 9i, poate, prin povesteamea, reu$esc sd dau increderecelor care sunt bolnavi 9i care sufer6,9i sd le spun cd totul se poateatunci cdnd avem increderein DumneZEU.

Toatd lumea trebuie s5 creadi 9i s[ fie convinsbcd singurul careface minuni esteDumnezeu,prin toli sfin1iiLui. ViaJa este o incercare,un permanenttest pe care Dumnezeuni-l d5, pentru a ne schimba9i pentru a in(elegeesenla noastre. existenfei Esentavielii este iubirea, adic[ Dumnezeu.Am ajuns concluzie abia dupl o boal6 cruntl, pentru care 9i la aceastd acum ii mullumesclui Dumnezeu,pentruc5 m-a ajutat sd mi schimbin bine. M-am internat in spital intr-o zi de Paqti,fiind in com[' qi ii mullumesc lui Dumnezeu ci mi-a indrumat paqii cdtre spital, cdci, dacS mai stdteamacasdcdteva minute, nu mai eram acum. Am stat internati la mine in orag o lun6, insi mi simteam la f'el de reu $i tratamentul fbcut nu avea niciun efect. pentru investigatiiamdnuntite. Am decis sd plec la Bucureqti, dupl toate investigaliile,am fost diagLa Bucuregti, cu nosticatd o boal6autoimuni, o boal6 dobdnditdpe un fond mare de stres.La Institutul Fundeni.am inceput un tratament

agresiv,recomandat un doctor extraordinar, de care m-a monitorizatgi mi-a ldcut investigaqii, TeoharieMarinescu. Am fbst gi in alte ora$e pentru a-mi descoperiboala, insd toate drumurile duceaula Bucuregtiqi eu atunci nu intelegeam de ce. Am inleles abia dupd ce m-am vindecat cd Sffintul Nectariemi-a ciliuzit pagii acolo unde trebuia, unde urma sI mi vindec. La Bucure;ti mergeamdin trei in trei luni, tratamentul pe care il ldceam era eficient pentru boala mea, ins6 efectele adverse ale tratamentului erau foarte grave. Tratamentul pe care l-am licut a fost cu Prednison(Medrol) qi Imuran, un tratament puternic care mi-a afectat funcfiile locomotorii, care m-a deformat fizic Ai din cauzacdruia au apdrut gi disfunc{ii cardiace. Dupd gase luni de tratament, la oprirea acestuia,am anchilozat, lucru care m-a ldcut s6 suldr gi mai mult gi s6 fiu dezamdgitl, tot gi de toate. Eram depresiv[ gi nu doream s6 de mai trdiesc,depinzAndmereu de alte persoane. Este dureros sd nu te pofi migca 9i si aibd altcinevagrijd de tine. instr am trecut gi de aceastd gi depresie, tot datoritdlui Dumnezeugi a credinleimele in El, m-am fEcut bine. in aceast[ perioadi de suferintd cruntb am gi dezniddjduit. Am intrebat mereu:..De ce eu, Doamne?Cu ce am greqit de sufrr atAt?" Nu infelegeam de ce trebuia s[ trec printr-unasemenea chin, insd pdnl la urml am inleles. Am infelescd tot ce aveamera de la Dumnezeu,arn in[eles cd nimic nu este mai important decdt Dumnezeu.Am inleles cd trebuie s[ accepttot, chiar dacd esterdu sau chiar dacd este bun, cI nimic nu este int6mplitor in viafd gi nimic nu se face lbri voia lui Dumnezeu. Dup[ un an gijumdtate de suf'erint6 tratament,dupd gi ce mi-am revenit gi m-am fEcut bine, am primit o carte de la o prieten[ extraordinard, cdreiatin sd-i mullumescpentru tot sprijinul moral gi financiar pe care mi l-a dat, o carte numitd S./dntulNectarie - Minuni tn Romdnia. Am luat cartea gi am inceputsd o citesc,negtiindp6n[ atunci ci existl acestsfdnt. 59

58

care a fbst bolln aceastd carte am citit cd o persoand navl gi acum era fbarte bine ii mullumea aceluiagidoctor de gipe mine. caremd salvase la SpitalulFundeni Atunci am in{elescine mi-a indrumatpagii cdtre Fundeni, am inleles gi am simlit in acelagitimp ca SfhntulNectarie a fost permanentlAngi mine chiar de la inceputul bolii mele,fEri ca eu mdcarsI gtiu cd existdacestsfdnt. Atunci mi-am dat seamacA tot ce se intdmplasecu mine a fbst o minune a sfhntului.Dacd am trecut pe l6ngi moarte, a fost datoritdSfdntuluiNectarie. Cel mai frumos gi minunat lucru este cd eu nici mdcar nu am qtiut cd existd SfAntulNectarie,insd puterealui Dumnezeu,fiind atAtde mare, abia dupd ce m-am vindecat, mi-a aritat cd nu m-a l[sat singurdniciodatagi mi-a trimis pe unul din sfin{ii alegide El pentrua face minuni cu mine. Am fost in Bucureqti la Mlndstirea Radu Vod[, pentru a-i mullumi Sf6ntului Nectarie cd m-a salvat gi acum sunt bine. Boala a intrat in remisie,analizelesunt perfecte,$i asta datoritegi mullumitl lui Dumnezeu,Domnului nostru Iisus Hristos,Maicii Domnului gi tuturor sfin1ilor. Din tot acestchin gi din toatd aceastidurere,de doi ani am rlmas cu o credin@de neclintit fa16de Dumnezeu.gi am devenit gi eu un om mai bun gi iubitor, a$a cum lgi doregte Bunul Dumnezeu.Dupd aceastdboalS am dobdndit trei virtuli pe care trebuie sd le avem toti:credin[a, r[bdarea gi in{elepciunea. Dupd ce am fost la Mdn[stirea Radu Vodi gi m-am uns cu ulei de la candelasfAntului,acestami-a aplrut in vis gi mi-a vorbit. A fost un vis care mi-a marcatviafa, a fost un vis in care mi s-a ardtat cd Dumnezeu m-a iertat gi m-a Iicut bine. Acest vis mi-a confirmat ceeace simfisemeu, cd Sffintul Nectarie a fost mereu cu mine gi m-a scos din rndinile morfii. Mullumesc familiei mele pentru cI m-a suportat mai mult cu rele decdtcu bunein ultimii doi ani.

Mullumesc doctorului gastroenterolog Teoharie Marinescu. Mullumesc doctorului psihoterapeut homeopat gi Nagy Istvan. lui pentruc6 exist.pentru $i mullumesc Dumnezeu tot ce mi-addruit va Ei-mi dlrui mereu. Multdincredere s[n6tate! si U.M.)

Nu am mai simlit nicio durere DespreSfdntulNectarieam aflat incd de acum aproximativ l0 ani Ei in tot acesttimp am citit mai multe cd4i apdrute Romdnia. in precumSfdntulNectarie- SfdntulsecoIului nostru. Noi minuni ale S.fantului Nectarie,S.fdntul Nectarie din Eghina - Fdcdtorul de minuni, SfdntulNectarie din Eghina - Schiydbiograficd, Despreingrijirea sufletului.Despre pocdinsdSi spovedanie, Despredescoperirea Dumnelui zeu in lume,SfdntulNectarie- Minuni in Romdniaetc. Suntsigurc5,de cdndam aflatdespre Sfdntul Nectarie gi pdnd astdzi, sfbntulm-a ajutatde foartemulte ori, frr6 ca eu si gtiu de la cine a venit ajutorul.Cu toateacestea. de multeori refuzamsd accept ar fi vorbade ajutorulSfdntucE lui Nectarie cd poateagaa fost sd fie. De aceea. intregi m6 bamcAteodat5, ce nu se petrece cu mine o minunecare de gi sd imi intdreascd credinp.insi, de cur6nd, sfdntula sdvdrgit cu mineo astfel minune. de in luna iunie 2012,cu o slptdmdniinaintea inceperii postului SfinlilorApostoliPetrugi Pavel, simfito durere am puternicd partea in dreapt6. abdomen. sub Inilial, m-amgdndit c5 va fi o dureretrecltoare,datoratd eforturilor.gi ci ea va trecein scurttimp. De aceea, incercatcAteva am remedii naturiste. care le-am testatin alte afecliunigi care m-au pe a.iutat mi tdm[duiesc. toateacestea. sd Cu nu durerea trecea. ba.mai mult, dupdcdteva zile,durerea accentuat m-am gi s-a
61

60

din gi hernie va trebuisd md opercz nou' gdnditcd am iardgi rugatSfdntum-am o $tiind ce presupune astfelde opera{ie, Mdndstire lui Nectariesd md ajute sa merg pdni la SfAnta moa$te undesI mi rog la sfintele RaduVodddin BucureEti. clci nu mai dosfdntului. gi sl md ung cu ulei de la candela pentru consultalie. o nici mdcar reamsdmergla spital, plec[rii,am fost in viziti la un dinaintea insd,in seara sd prieten, cAnds[ plec,nu am mai avut puterea mI ridic Ei, carenu imi permidurerilor din iingu. de pe canapea. cauza mi-a spusc[ in teau s5 fac nici cEl mai mic efort, iar gazda pleccitre Bucureqti. s{ nu aceea voi putea mai starea (sdmbdt6. Iunie2012), m-amdecis 9 in ziuaurrndtoare

in inclinati de la intrarea m[n[sdificiln po(iune a fost panta degiin mod normal tire, pe caream urcat-ocu maregreutate, in la un nu necesitd efort prea mare. Deoarece, ora aceea, multi oameni,m-am inchinat biseric6nu mai erau foarte apoiam diruit un crin pentruajumoa$te, imediatla sfintele Chiar din timori torul primit de atAtea gi am rostit acatistul. am simlit cd se intdmpli cevacu mine pul citirii acatistului, am in deoarece interior,sub abdomen, simlit din cAndin m-am cdndniqtemiqciri, dupdcare,sprefinalul acatistului, mai ugurat. simlit Apoi m-am ridicat lejer, m-am inchinat, am sdrutat Gisind un loc sfintelemoa;te gi am ieqit afard din bisericd. m-amunsin formi de crucecu pufin ulei sfintit, mai retras, dupd pe sfdntului, care l-am primit in bisericd, din candela nu m[ mai carein scurttimp nu am mai simfit nicio durere, nici drumul denivelat, de nici cureaua la pantaloni, deranja nimic. c6 Am plecatde acasi cu certitudinea nu voi facedruqi gi mul degeaba c[ m[ voi vindeca, iatd c[ dorinlami s-a

implinit printr-ominunea SfdntuluiDoctorftr[ de arginfi din Nectarie Eghina. mai mult, ca si probezcdt de mult Ba putea sd fac dupd ,.opera{ia" care Sffirrtul efort ag mai pe NectarieTaumaturgul frcuse cu doar cdtevaminute mai o i-am spusso{iei agdori sd mergem la Patriarhie. inainte. cd gi gi la sfintelemoagte Sfdntului pentrua ne inchina ale Dimiqi trie cel Nou din Basarabi ale Sfin{ilorimpdrafiConstantin gi Elena.Degi pantade pe Dealul Patriarhiei estemult mai gi mai abruptd, strdbetut-o lungi am fEri probleme, toate cu eraumai mult de 30" C. ceeace nu cred cd ar putea cd afard, face un om operataflat in convalescen{5, mbcardupd nici zile cdteva de la opera{ie. Ydzdnd mi simtbine,dupi iegici readin Catedrala Patriarhal[, degiera tdrziu,ne-amdus gi la Pdrinteluillie Ldc[tugu.undeam statin soaremai moagtele bine de o 016,la coaddin cimitirul Giulegti. Dar nici dupd plecarea acolonu am mai simlit durerea, doaroboseala de ci fireasc[,pe careo resimteorice om slndtosdupdatdtea drumuri.Ajuns acas[,m-amunsgi pe genunchi ulei primit la cu Minlstirea Radu-Vod[,gi pestecdtevazile am observat cd nu mai simt nicio durere, deqide ani de zile aveamdureri mai mari sau mai ugoare, funcfie de eforturiledepuse in sau de starea vremiietc. Eu suntconvinsc[ gi astlzi se intdmpl[ multeminuni gi cd SfdntulNectarieesteacelagi sprijinitorminunat, precum a fostcdt timp a vieluitpe p[mdntgi imediat dup6ce a trecut la celeveqnice. Am relatat aceastd minunepentruca qi alli oameni.care au nevoiede ajutor, s[ aibi incredere dacd c[, se vor rugacu nidejdeaci vor primi ajutorulde careau nevoie. atunci SfdntulNectarieva fi grabnicfolositor gi nu va trececu vederea nimenidin cei careii vor cerecu credinfd pe ajutor,ci le va oferi tot ceace le va fi de folos pentrumAntuirealor. Iat[ deci inc[ o tdmdduire grabnicda SfdntuluiNectarie.MinunatesteDumnezeu tntru sfintrii (Ps.67,36). ^9di Mulfumesc frumos, SfintelerarhNectarie! (Cristian. T, Targu-Jiu) 63

62

imi tmbrdlisambdiatul in uSacaseinoastre


nu Nectarie. am Citind cartea minunileSfdntului cu pdndnu am luatpixul sd vd scriu mai avut linigtesufleteasci In minunea caremi s-aintdmplat. urmi cu doi ani.in 2010. pe Ea fatd romAncd internet. era cu o bdiatulmeu cunoscuse A s-au p[rin{iiin ltalia.CAnd venitin Romdnia" cunoscut. au inadupdcareau plecat venitqi fata la noi. Am cunoscut-o. Am poi. Ea studia ltalia.gi pdrinfiimunceau. vorbit cu in gi mamaei o dati. la telefon. mi-a zis c6. dacdo sd se in[eqi leagd copiii,o sd-igdseascdlui de munciacolo. bdiatul Dupdo lundde zile,i-autrimisbani,gi a plecat qi a plecat la poarde meuin Italia.Cands-aurcatin magind in cu t[. mi s-arupt inima.md bdteam pumnul pieptqi nu mai puteam durere. fostceamai grealovituri. gi dupl aceea A de gi gi nop(ide nesomn de plAns l-am lisat sd cd au urmatzile plece. singuri qi imi ziceam: av6nddoar20 de ani. Vorbeam ..Cdto si mai stea?Trebuiesd-gifacd un rost. gi dacd fata asta sdfie a lui nu pot sdfac nimic''. e gi Au urmatmulte lacrimiindurerate. m5 rugamsd se bine.el Deqi treburilepe acolo nu mergeau intoarci acasd. intoarcerea. poatese mai imbunitdcI continua tot amAne s[ soplui meu:..E bine.ai sdvezi",dar ceva.Eu ii ziceam te$te nu datdimi ziceaci bhiatulnostru e bine.PdnI el de fiecare qi feti{ameaimi zicea:..Las[, mami,c6 o sd fie bine,ai s[ de vezi. $i tot aga. zi in zi. nu preaavea lucruqi nu gtia din ce sd fac6,sd mai steasau nu. Avea datorii la chirie gi nu aveade undepliti. ii erarugine nu a pututgi el s[ strdng[ cd qi bani,cum frceaucei carepleaci in strlindtate. nu indrizneas[-mi cear[,c[ gtiacI nu avem. Dup[ un an qijum[tate,s-auintorsin far[. Ne-amdus gi ne-am cunoscut pdrinfiiei, i-am invitatla noi, dar plrea cu cd de ci neinqelaserem, erauoameni treab[.Nu a fost nimic, i-am zis bliatului si nu mai plece,dar el nu m-a ascultat. M-a intrebat: ,.Mami.tu ai bani. De ce nu am gi eu?" l-am spuscI o sI strdng.gi cdnd am o sumdde bani. ii spun.
64

Atunci.el a zis: ..C6nd strAngi. sd-mispui.s[ md aju{igi pe mine".Au plecar ltalia.gi dup64 luni s-ahotirdtsa vina in acas5. Sdva spuncum s-aintdmplat: am mersin excursie elt gi la cernica. acolo intalnit doamnd am o caremi-apovestit o minune Sf6ntul cu Nectarie licutd uneicolege de-ale mele.gi ne rugagi pe noi sd mergem microbuzul pe la Sfdntul cu gi Nectarie. tot suntem ci aproape, nu ne-amdus.ci ne_am dar intorsacas[. A mai trecutmult timp. gi vine la mineverigoara mea. cu o copie xerox in dar. Era o cartecu minunilesfAntului Nectarie. citit cdteva Am paginidin ea.gi a venitla mineo coleg[cdreia places[ citeascd ii cd(i ortodoxe. de dragul gi. ei. cd are dragoste ii placesd se hrdneascd cuvintedu_ gi cu hovnicegti.i-am imprumutat-o. Mi suna gi imi spunea: ..M-amlinigtit,gi nu mai suntagaagitat6. dormcu cartea sub pern5. Nu-ti mai vine sd o lagidin m6nd!Vreaus[ ajungla SfdntulNectarie!"Dar timpul a trecutgi nu am ajuns.Am zis: ..Las[cd mergem!", tot aga,ba cd nu suntbani.ba cI gi avemtreab5, cd nu ne lasi sotii.Colega ba aceasta, Maria.i_a dat caftea altei colege, de la ceade-adouaa aiunsla cea gi de-atreia. intr-un tdrziu,a ajuns inapoi la mine, gi m-am rugat Sfantului Nectarie. citit acatistul lacrimifierbinligi-cu Am cu inimaunei mameplinede durere de dor. gi am simlitpe gi pielea meaci nu trebuie imi zicdnimenic6 a fosto intamsd plarecd seara citit acatistul. a doua m-a sunatbdiaam iar lt tul din ltalia. sd-mizic6 cd vine acasd, ii mai trebuiau dar bani.Cu ajutorullui Dumnezeu, imprumutat cu ce mai am gi. aveam, i-am trimis.Cu o sdptdmdnd inaintede Crdciun, imi imbr[figam bdiatulin ugacaseinoastre. mullumesc ii Sf6ntului Nectariepentrucd. degi sunt nevrednica plcdtoasi, qi mi-aascultat rugdciunile. rugine spun nu am ajuns Mi-e si c[ la RaduVodI sd-imulfumesc Sffintului Nectarie. degiam zis cd mdduc. 65

q BunuluiDumnezeu i M a i c i i Domnului ii mullumesc gi vii de tdmdduirisufletegti trupegti ci ne-aul6satizvoare ajut6! Doamne. prinsfin1i.
(Sa/ia, Iaktnti(a)

Sfdntul m-a aiutat astfel sd md tntorc cdtre credinld


cI la Stiteam ugacabinetului imi tot spuneam nici9i pentruinsulin6' iau reteta odati nu a duratat6tde rnultsd-mi deja in panicd' Trei ore... Me tot uitam la ceas-intrasem aveambilete la spectacol nu mai aveamtimp si trec pe 9i si decdt plecdirectla teatru. Nu-mi rimAnea acasd. ningea9i vAntulsuflacu Afari era un ger ndprasnic. cI Am putere. februarie. constatat nu e cazuls5 md agit' Era spectacola de minutepAnd inceperea mai erauvreotreizeci mi-amspuscd am timp pe lului.Treceam ldngl o librdrie9i cu sdarunco privire.Am intrat9i m-amuitatla standul c6(i in (era personalS ultimameapasiune acelmode dezvoltare ochii sprestannimicnou.Mi-am aruncat Nu ment). ap[ruse Necintre dou[ cd$i:S/antul Oscilam dul cu c[(i religioase. - Vindecdri Nectarie tarie - Minuni in RomaniaSi S.fantul pe prima.Totul a duratin jur de Am minunate. cumpdrat-o asta . zeceminute Realizez abiaacum.c6ndscriu. cu Trebuiasd md intdlnesc soful9i fiica mea la teatru' loc c5 sd-mispund incdnu gbsise de parcasunat. Solulm-a re. N-am mai avut rdbdare in faf[ la B'R.D., pe Calea 9i. gi cartea timpul parcds-a oprit in loc. Victoriei,am deschis cd frigul.vijelia pdrea seoprise9i ningea." Nu mai simteam Iiniqtifi. cu fulgi mari,ugori. tdrziu,am inceputsd citesccarCdndam ajunsacas6, Nu 4:00dimineala' am pututsdo ora tea.Credci m-aapucat sd De lasdin mdn6. a douazi,viala meaa inceput se schim66

be... real.Brusc. apirut persoane aveau au care credinfd. Am inceput citesc doilea sd al Acatist Sfdntului al Nectarie. mai alesc6 trecuSe $tiu cd a fost m6nasfdntului. ceva timp de cdndnu mai intrasem intr-obiserici. La cdteva zile.am avutori la terapeut... am primit gi cadouo icoanl cu SfhntulNectarie. Astaa fost semnul care m-allcut sd imi dauseama e momentul cd sd-Lreprimesc pe Dumnezeu viafamea.Am cdutatMdndstirea in RaduVodI. careera destulde aproape locul undelucram(degi, de pdnd atunci, habar aveam existenla nu de ei). De jumdtate an, lucramintr-unloc undenu mi pude teamintegra.$i sdnltatea era afectatd urmarea stresuimi ca lui (suntinsulino-dependentd).aceea. inceput De am sd-lrog pe Sfdntul Nectarie m[ ajute. si Dupi doui luni de rugdciuni de citit acatistul la 9i moagtele Sf6ntului Nectarie. minunea produs. s-a Firmaunde lucrezs-a reorganizat m-am intors s6 lucrezin vechiul Ei sediu. undeatmosfera cu totulalta. este Privindin urmd.realizez a fost o incercare ajung c6 sd in acel loc. Sfdntulm-a ajutatastfelsd m[ intorc la credin{6. Am inceputsd mergla Liturghie, mI rog gi s6 imi cautun sd duhovnic. Cred intr-adevdr SfdntulNectarie cd estegrabnic ajutitor.Ruga[i-vd credintd cu Sfhntului Nectarie ajutorul gi va veni neintdrziat! (Emilia P.)

Am tnceputsd respir normql


Sunt gi eu o mare picdtoasi, avdnd in vedere cd am fost ajutat[ in nenumdrater6nduri de Bunul Dumnezeu,de Mlicuta Lui cea sfdntd gi de mulli sfin1i,dar am tot amdnat mdrturisirea caretrebuias[ o fac de mai mult timp. pe Spuneamcd sunt o mare pdc[toasdgi poatede neiertat, pentru cd. in timpul Postului Naqterii M6ntuitorului (pe atunci nici nu-L cuno$team. Etiam nici s6-mi fac semnul nu 67

la Revelionului' tream 9i crucii), licut un avort. in noaptea de cu diagnostic cereadintreani. am fost dusdcu salvarea salvat in dar Dumnezeu, m[rinimiaLui' mi-a avortseptic. a fiului meu cel mare' Dumnezell anigoriai La via1a. gase de la o puternicd copilul licut iar o minune.salvAndu-mi de nu cu ceai,medicii i-audat qanse viaf6'Dar Dumarsur6 intr-unpost9i tot de Criciun' de Nagtot mi nezeu I-a salvat. MAntuitorului. terea m-aminecat ghiveci' cu mdnc6nd colegele La serviciu. Am fost la trei medici. gi 1ir6 respira{ie r6gugit[. Eiam r6mas spitalpentruanestezie o 9i in caremi-au indicatsd rdSnAn meu tre.buia zi. Tot in aceeagi nepo(elul pe aspira{ie trahee. cu tat[l lui (celars)mergAnd noi' am plecat de operat fi mozl. la spital'dar nu ne-ammai cu gdndulcd ne vom intoarce pe sd-l-cunosc incepusem intois- nici eu. nici nepolelul. Am stataqatrei sipt6gi Dumnezeu pe Mdicu{aLui sfdntS. cd colegele' nu Mi gi oboseald. certau grea mdnicu respiralie s6 mi-auluatadeverini6 mergla,.di.. Atuncitn-amhotlrdt. Seaoroare)' de *"t! lu medica douazi (treabd careaveam qi m-am rugat la Dumnezeu la Maica Sa ra, L rugeciune. (ny sfdntl sa ma ajute sl nu ajung la medic eu. pdcdtoasa o candde ceai am diminea(a, biut qi, suportam), sculAndu-md

Ins6,dupatrei s[ptdmAni, reinceput au durerile. Eram alli disperali. bani.alli medici.alte diagnostice, to{i ne 9i in Au trimiteau strdinatate. tEcutdemersuri, trimis CD-uri. au cu raspunsuri costuri uluitoare, trebuia sd-mivAndlocuinla, nu dar Dumnezeu m-a ldsat. doamnd la mine din paroO de hie mi-a dat un numdrde telefbnde la o clinicddin Cluj. pe Bliatul a fbst investigat la trei spitale. al treileal-a opela rat prin nas prof'esorul Albu, carea constatat era doaro cI inf'eclioasd. fbrma{iune DisperatS, inceputsI m[ rog neam la incetat Dumnezeu, Sfdntul la Nectarie, Sfdntul loan Rusul, Partenie, Sf'6ntul Sf'6ntul Nicolae.Sfdnta Cuvioas[Parascheva gi la to[i sfin1ii cunoscuti mine. de Nu vreausA uit nici rugiciunile preolilor mei cunosduhovnicului cu1i, meu,preolilor la multem[ndstiridin de Muntele Athos,gi, nu in ultimulrAnd, prietenelor melecunoscute enoriage, care s-au rugat impreunl cu mine gi cu preofiigi staretii. Suntconvinsd Dumnezeu, cd Maica Domnului,Sf6ntul gi Nectarie ceilallisfinfi la carem-amrugatau licut minunea din ceea erasuspect a fi tumoare ca ce de canceroasd nu fle nimicgrav,iar eu nu suntvrednicisd mulsd indeajuns pentru rninunile licute. lumesc De aceea, vreausI ii sfEtuiesc cei bolnavi in sufepe gi rinl[ sa se roagela Dumnezeu, MaicaDomnului, Sfdnla la cupdineEim-aminecat.TuEind.mi-asiritding6tobucata tul Nectarie la toli sfinlii, cd ce nu e cu putinJila oameni gi sd Am inceput greqit' pe trahee careapucase de iasoleverde, (la doctori), cu putin{d Dumnezeu. este este la El milostiv c[ pentru Dumnecu normalgi nu am mai ajunsla medic. respir cei mai mari pdcdtogi, numai sd-L cdutdm, gdsim,cd sI-L zeugi MaicaSaau frcut cu mineo altl minune' flra El suntem pierduli,El esteaerulde careavemnevoie. Anultrecut,totbopilulmeucelmare(celars'invArstl Bun esteDumnezeu sfinlii Lui gi minunate gi sunt lucrurile de 39 de ani) a inceputsd acuzedurericumplitede cap' cu Lui,prinsfinliiLui. Nu putea insuportabile' maxilarcu tot. careeraugroaznice, Sldvit fie Domnul. sd Arnin. ap1,ifi era mild de el. A ajuns la un medic la nici sl bea (Ana, Craiova) sl simti ins6nicio ameliorafEr[ ORL, a primii un tratament 7 tomografe a 9i din re.A foit pe la 5-6 spitale Craiova. frcut g RMN_uii.Dup6ce l_au v6zut.mai mulli medicil-au-trimis Maria. undefiecare la la BucureEti, ORL. la SpitalulSfAnta Sarafoleanu. profesorul gi punea diagnostic, agal-a operat alt el' ce cd sarantdnd nimeninu ar fi reuqit a reugit
68 69

Am simlit cd viala meQ s-a terminat

c[tre el' Eram impicatd cu pe rugdciunile care le {Eceam plecat 9i cAndaqmergela ca am mIne.iar in iala de opera{ie putereo aveam un salonde cosmeticd. ci toati aceasta $tiu ci de la sfdntulmeu drag,care,de altfel, sunt convinsd a l0

ghidat mdna chirurgilor in timpul operatiei,pentru cI totul a fost perfect- opera{ia reuqitin totalitate. a Apoi au urmat incd gaseluni de chimioterapie Bucuin regti, timp in care nu mi puteam dezlipi de racla SfAntului Nectarie. Am fost in foarte multe biserici, gi sunt convinsd cd toJi sfinlii Si toate sfintele la care m-am inchinat au mijlocit cdtre Mdicu{a Domnului, cdtre Dumnezeu gi catre Domnul Iisus Hristos pentru mine, pdcitoasa,gi toat6 viala mea, c6te zile voi mai avea.le voi mullumi gi m6 voi ruga lor, ins6 pe Sf-dntul Nectarie il simleam cum md invdluie cu grija lui tot timpul. Erarn fbra pdr,fdrd gene,eram priviti uneori ca o ciudati, dar nu puteam renunta la a m6,duce acolo. C5p[tam curaj. iar cAnd stlteam cu perfuzii la spital, md gAndeam tot timpul cd mai am pu{in qi ajung la sf6ntulmeu drag. Au fost $i momentecdnd nu mi mai puteamnici ruga, dar prietenii, familia (p[rin]ii qi bunicile),preofii gi toli fralii pi surorileintru Hristoss-aurugat pentru mine. Apoi au urmat cinci siptdmdni de radioterapie, de zi. zi A fost fbarte greu, dar. din toate ispitele, Sfdntul Nectarie m-a scos biruitoare. Razele le-am suportat foarte ugor, nu m-am ars riu. Asistentelespuneausd ne d[m cu unguente, iar eu md dddeamcu ulei sfin1it.Altii se ardeaude se rupea pieleape ei, iar eu nu aveamnimic. In tot acest timp cAt am stat in Bucuregti, am fost doar eu, Dumnezeu, Maica Domnului, Domnul Iisus Hristos gi Sf6ntulNectarie. Dimineala, la spital, iar de la ora l0:00 la Mdn[stirea Radu Vod[, unde stdteam pdnd tdrziu, la toate slujbele. in ultima zi de stat in Bucureqti,sf6ntul meu drag a mai licut o minune pentru mine. Mergeam cu autobuzulin fiecare zi gi niciodatbnu a fbst niciun control. Aveam abonament qtiam gi cd e valabil pdnd plec, dar eu am uitat cd am fbst nevoitd sd mai int6rzii in Bucureqtidoui zile. Aqa cd in ultima zi, merg6nd spre cas[ de la spital, a apirut controlorul.A verificat 7l

pe toatb lumea de lAngdmine, era atAtde aproapede mine.gi iotugi nu md vedea. $tiu cu certitudineca SfAntulNectarie, pe care il strigam in ajutor, m-a fbcut nevdzutdpentru contros6 scap de o problemi in plus, mai ales ci a fost ior. "u nu dintr-o simpla greqeald. a fost inteniionat.Abia cdnd arn cobordt. am dat slav[ tui Dumnezeu 9i Sfdntului Nectarie pentru ajutor. Tot SfAntul Nectarie mi-a ajutat 9i familia s[ treacd mai ugor de qocul produs de boala mea. Fiind unicul lor copil, pdrin(ii mei erau disperafi.dar minunea s-a produs 9i acum md trateazdca pe un copil normal, iar ei sunt bine, situalia, fbrd sb cdrteasc5.Copilul meu qi soful acceptAnd de meu, care erau dependen{i mine in orice lucru pe care il oricdt de mic ar fi fost, au lbcut fa15 situaliei tot cu fbceau, ajutorul Sfhntului Nectarie, pe care il rugasems[ aibi grijd de ei. Dar cea mai mare minune dintre toate este aceeacd acum md simt bine qi am putut sd uit de toate traumele la caream fbst supus6. in va.a aceasta,mai bine zis in septembrie,imediat am dupd radioterapie, reugit si ajung in Grecia, intr-un pelemulli sfinJi,inclusiv la Sf6ntulNectarie.A fost o rinaj la mai altd minune a sfAntuluimeu drag, dupd ce un an intreg m-am rugat gi am visat cd o s[ ajung la el. Stdteam foarte rdu cu banii. deoarececheltuisem o mullime pe la spitale, m-am imprumutat pentru excursie, cu gdndul sI ii inapoiez c6nd voi putea qi, cAnd m-am intors, mama mea m-a anuntat cd tocmai a aflat cd o sd primesc nigte bani de la o pensiefacu[tativd qi - ce credeli? -, era vorba exact de suma pe care o imprumutasem. Deci, rugali-vi sfinfilor, cici ei mijlocesc la Dumnezeu pentrunoi, dar mai ales strigali cdt puteti cltre Sf6ntulNectarie, cI niciodatdnu veti rdmdnefErd ajutorul lui' ca imi dorescdin tot suf'letul Bunul Dumnezeuqi SfdntulNectarie sd nu m[ lasesd md mdndrescpentru binecuvdntlrile pe care eu le-am primit de la ei. A9 vrea sd fiu mai bulume in care oamenii buni se chinuiescqi cei r6i n[ in aceastd

prosperegi-gi bat joc prin tot ceea ce fac de cei neajutora{i. Dar pentru astamd rog, inainte de toate,ca Bunul Dumnezeu gi Sfhntul Nectarie s[ nu-l lase pe diavol s[ m6 ispiteascd, gtiindcd sunt slab5.

rugazi gi noapte),gi si te rogi Lui, a$acum fac eu tot timpul gi ma ajuta rlereu in toate! Slav6 lui Dumnezeu! (Monica, Vaslui)

I{odulii nu au mai crescut


incep prin a-mi cere iertarecb fac cunoscutd aceastd minuneabia acum,dar mdrlurisesc nu ag fi gtiutcum o cI puteamface cunoscutidacd Bunul Dumnezeu n-ar fi vrut

in anul 2002, fost diagnosticatl cancer s6nqi am cu de rm fost.gioperat5, extirpAndu-mi-se s6nulstdng. Am urmat

natura lor...neputdnd facenimic,dec6ts6agteptdm! pleAm 73

72

s6-i cat de la spital la SfdntaCuvioasi Parascheva, mulluCu mesc. noi, adici impreunlcu fiica mea9i cu mine,erao in medicrezident lagi,carene-aindicredincioasd, doctorild Cu Nectarie. regret, Sfhntului cat sd trecemgi pe la biserica totugiam mers. de spunacumcd eu nu preaauzisem ddnsul, m-amgAnDupacdtevazile, Ne-amrugatqi am venitacas6. timp de 40 de zile, sfdntului, dit sd incep sd citescacatistul primit de la o prietimp in caream luat gi ulei de la Eghina, am iar tenda fiicei mele.Am citit acatistul, in lunaoctombrie qi s-a pentruverificare minunea protomografie fbcutiardgi nici dus:noduliinu au mai crescut, nu a mai apirutvreunul, gi gi decinu a fost nevoiede operalie mb simleam mai bine, din gi trupegte. Drept pentrucare,plecAnd nou la sufletegte Nectarie, unde i-am mulSfAntului lagi,am fost la biserica tumit pentrubinelefrcut! I-am scris gi o mici poezie,aqa maijos. Am dreptmul{umire. s-oredau cum m-ampriceput, petrece altd minunea SfAntului o Acum cu mine se gi de sd canonul rugdciune am Nectarie anume: inceput citesc so{uluimeu (in in deoarece urma decesului al bolnavului, profundi. Cu toatetratamente2006)am r[mas cu o depresie gi le fEcute cu ajutorulcopiilormei, nu am reugitsd scapde gi din cd ea,aga am decissI apelez nou la Sfdntul bunulNectarie.Au trecutnumaitrei zile gi dejam6 simt mai bine! De la si indemnpe toti cei careau necazuri apeleze SfAnaceea, iar Nu-i va l[sa niciodata, aiutoruls[u nu va tul Nectarie! intirzia sd aparS! Ili mul{umesc, sfinte, Pentru mi-ai pusdinainte. ce Pentrusdndtatea mi-ai dat, ce caremi-ai luat. Pentru boala E dreptci m6-ndoiam $i nu credeam in Cumtrebuie tine gtiu Darm-amingelat, bine. Acum voi spune Dupdcum doregti,
1A

Cd moagtele-[i sunt sfinte $i taci mult bine, Caci agavoiegti. (Aclriuna Roman,judeSulNeum()

Ajunsesem cu metastazeabdominale
SfdntulNectarieestecel care ne-a salvat! gi Sunt din Bucuregti am 38 de ani. in ziua de Sfdntul anul 2000. Dumnezeua trimis asupra'mea Nicolae, toiagul pentru pdcateleqi neascultdrile mele. Am fost diagnosticatl cu o fbrmd de cancerganglionarqi, dupd numeroase investigaqii,in ianuarie2001, am inceput tratamentulcu citostatice, pe care le-am suportat foarte greu. In tot acest timp, ceva din rnineimi spuneacd numai lAng5Dumnezeuvoi putea sI port aceastd boald,insd rugdciunilemele erau greoaie,stdngace gi obositoare. Ei tratamentul. ca Aqa cd am ales sd intrerup medicafiaexact la jumdtateatratamenrului. sd imi vdd de viatl gi ca gi mai inainte, dupa capul meu gi dupd voia mea, departe de Dumnezeu,incercdndsI ignor boala. de care nu md vindecasem.Degi inilial aveam cea mai simpli fbrmd a bolii, dupi trei ani ajunsesem metastaze cu abdominale,iar stadiul avansase ingrijordtor. In anul 2004. dupd o sdptlmdndde febrd puternicd,am reve-nit spital. Exact in acelagitimp, o prieteni mi-a adus la un Indreptarde spovedanie carteacu noile minuni ale gi Sfdntului Nectarie. Le-am citit pe nerdsuflate. afldnd ci o partedin moagtele sf-Antului sunt la Mdndstirea Radu Vod[. De aici incolo este numai lucrarea lui Dumnezeu gi mijlocirea SfhntuluiNectarie, carea devenitocrotitorul familiei mele. in cdteva zile, am fEcut prima spovedanie general[ din viafa mea. Lupta cu boala,degi mult mai grea decdt prima oar6,o resimleamdin ce in ce mai ugoar6. SfdntulNectarie a aprins in mine o aga de mare rdvn[. incAt nici nu mai imi pasade boald.Treptat.cand stareafizicdmi-apermis, am 75

inceputsd mergduminicala Sf6ntaLiturghiela Mbnlstirea RaduVodd. l-a Nectarie ajutatgi pe sotulmeu sd pdApoi SfAntul gi pe SfAntulNectarie geascd caleasprecredinJa mdntuire. ne-ardsNectarie SfAntul sI ne g[sim duhovnic. ne-aajutat el punsla toaterug6ciunile noastre, ne-apurtatpe brale,el pdcate, ne-a el ne-asalvatde la ineculin propriilenoastre pentru Dumnezeu. Dar nu a fost singur! Maica ..niscut" Parascheva, Sfdntul Cuvioas6 cu Domnuluiimpreund Sfdnta Ioan Rusul,Sf6ntaMaicl Paisia,SfAntulSpiridon,SfAntul pe,carenoi, nevrednicii, ii qtim, nu Nicolaegi alli sfin1i, gi au purtat pentrunoi de ne-ausalvatsufletele la moarte ! trupegti toategreutdJile intru stin{iiLui! Slavdlui Dumnezeu (Cristina Andrei, Bucuresti)

Am rdmasfird durere definitiv


cd Dupd mult timp ce a trecut,mi-amdat seama sunt pe datorsdscriugi eu minunile carele-amprimit de la Domnul gi MaicaLui. De pild6, primitdoui minuni:unade la am gi unade la SfAntul IoanRusul Nectarie. SfAntul Am vizitatIerusalimul 1987, timpul lui Ceaugesin in Am mai vizitat gi Grecu, am vdzut SfdntaLumindde Pagti. gi Morm6nt, locurilesfinte. cia,gi Sffintul Primaminune, la SfdntulIoan Rusul.Aveammare de la durerela piciorul stdnggi a venit noaptea mine, cu doi Mi-a zis: ,,Hai,scoald, c[ careimi pdreau cunoscuti. oameni pentrutine am venit!" Am zis cd nu pot. ,,Hai,hai, scoald rapid!",,Nupot!" Atunci m-a luat de mdni qi m-a dus ldngd qi marginea uneipdduri. o poiand Era verdecu flori fiumoase - oameni mi-a lumemultd tineri,bitrAni,de toatev6rstele. $i spus: vezi pe ace$tia to{i? Eu i-am vindecat!" a disp6,.ii $i rut. De fric6, m-am trezit qi cAndmi-am cdtatpiciorul,era perfect, fErddurere. trecutcinci ani de atuncigi neumflat, Au 76

nu md mai doare. L-am pictatla SchitulPutna, mullumire. ca mullumesc acum. $i AltI minune.de la SfdntulNectarie. Aveamhera.ie de disc.Am ridicatnigtelemnegrelegi am fost ca paralizat in pat,cu durerimari.A venit noaptea mine.tot cu oamenii la aceia mdn[, gi mi-a zis: ..Scoald. pentrutine am venit! de cd Cu Hai,hai, scoal6!" glastaream zis ci nu pot...Hai, hai!" m-amridicatgi m-adus la altdcasl.cu un M-a luatde mdn6, jos qi mi-a zis: ..D6-icu piciohol lung.Mi-a pus o minge rul!" Aia doi erau la celdlaltcapdt gi strigautare: ..D6-i! De-i!" A treia oard,am ridicatpiciorul.Mi-a pus mdnape spategi am simlit o dureremare,tare.$i s-aufEcutnevizu{i. Dar cu 30 de ani in urmd, M-am datjos din pat fErddurere. mi-a fisuratdoud inele.M-am m-a lovit un cal pe spinare, tratat, am rdmascu durerea. am zis c5. dac[ mi-a frcut dar $i bine,cdt erasi-mi ia cu totul durerea? a venita treia ateta $i noaptegi a pus mdnape inelelecare mi dureauqi a ap[sat Tu tare gi a zis: ..De ce cdrtegti? gtii ce (i-am fbcut gi ce ai avut?"$i a plecat. Ca mullumire,am plltit la MlndstireaPutnapentruc6te mi-a frcut. Am rdmasftrd dureredefinitiv gi eu le mullugi mescla amAndoi Maicii Domnuluigi Domnuluilisusgi la tofi sfin{iipentru s-auindurat mine. cd de (Petria Andrei, Suceava)

Mi-a spuscd miercuri afost cu mine


MI numesc GrigoriuAneta,din Gala{i,str.Albatrosului nr. 2. bl. N I , ap. I I . Doresc toati inimasi fac cunosdin cutdminunea la Sfdntului Nectarie asupra mea,ajutdndu-md opera1ie. luna septembrie in 2007, dupdun control medical, s-aconstatat am oroblemecu sdndtatea. fbcut o ecoci Am grafieabdominaliqi s-aconstatat aveam chistovarian un cd de mirimea9/10cm, carenecesita opera(ie. 77

intre timp, am fost la bisericacu hramul Sfdntului Andrei si de acolo am cumpdrat iconi{e qi cdrticelecu via(a 9i acatistulSfdntului Nectarie. pe care le-am dat [a credincioqi in sfAntabiseric6.Ei am oprit gi pentrumine. pe Operafiaa fost programatd 6 februarie2008. inainte rugat cu lacrimi la Sfdntul Nectarie. de opera{ie, m-am pentru a md trezi din anesrugdndu-ls[ md ajute la opera(ie. tezie. fiindu-mi foarle fricd ci nu m[ voi rnai trezi, avdnd qi probleme cu inima. Tot in aceasti perioadd. am citit Acatistul Sfdntului Nectarie.cerdndu-iacelaqilucru. Vb spun cu toatd credinla9i frica in Bunul Dumnezeuc[. in momentul cdnd s-a terminat operafia,eu m-arl trezit din anestezieEi ascultam discufia intre doamnadoctor gi asistent6. Am suportatfoarte Am fost dusi in sala de reanimare. gi a doua zi m-au dus la salon. Noaptea. am bine operafia visat ci venisem acas6la mine gi in sufragerie.pe peretele pe din parteadreapti a casei,era un ecran mare cdt peretele. care vedeamcum se slujea Sfdnta Liturghie de la Sfdnta Bisericl inilfarea Domnului; cdnta corul aqa de frumos. ci nu acestorcAntece. se poateexplica in cuvinte frumusefea Iar in fata sfAntuluialtar, unde sunt uqile impirdtegti, imbrdcatin haine arhiereqti. mi-a spus era SfAntulNectarie Ei ci miercuri a fost cu mine. Este adevdratci eu am fost operatdpe data de 6 febru2008. intr-o zi de miercuri! CAnd m-am trezit. am pldns arie qi i-am mullumit Bunului Dumnezeugi SfAntuluiNectarie pentruajutorul primit. Menfionez cd despre aceast[ minune am scris 9i am trimis 9i la MSnistirea SfAntaTreime din Grecia (in limba migreacd).Doresc din toatl inima si fie cunoscutdaceastd nune a Sfdntului Nectarie. Am promis sfAntuluici voi face minune. cunoscuti aceastd (Aneta Grigoriu, Galali)

Sfdntul Nectarie mi s-a ardtat in vis


De multe ori. incercdmsd ne explicdm ce rol arl Dumnezeu gi sfin{ii in viafa noastrS,qi incercim sd deslugirncu mintea noastrd pimAnteascdce daruri ne dd Dumnezeu gi cum face minuni prin sfin{ii Sai. Sunt plrintele Ionuf Bogdan gi il iubesc nespus de mult pe SfAntulNectarie,care s-a milostivit de at6teaori spre mine, picdtosul, qi m-a scos din nenumdrate curse ale diavolului. dar gi din curseleacesteiviefi trecdtoare. Astfel, a licut nu numai o minune cu mine, ci nenum[rate minuni. care au venit s[ m[ intdreascd lupta duhovniceasc[gi in viafa prein Voi incepe mica mea relatarecu privire la minunea oleasce. care s-a petrecutcu mine. Ca orice preot, doream ca in biserica in care slujescsi pot aducede la SfdntulNectarie o pdrticicd din cinstitele sale moagte, ca mAngdierepentru cei afla(i in durere gi in suferin([. De aceea, m-am hotlrdt sd merg in Eghina, unde sd iau legltura cu maica stareld,Teodosia,pentru a-i mirturisi dorin{a mea de a-l avea pe Sfdntul Nectarie.Aceastl dorinfa era mare, qi de aceeagi ispiteleau fost pe mdsuri. Cu trei sdptlmAni inainte de a pleca in Eghina, iatd c6, Sf6ntul Nectarie mi s-a arltat in vis astfel: se {dcea cd eram impreunl cu so{ia qi finul meu intr-o bisericd mare, unde se Idceao procesiune moagteleSf6ntuluiNectarie.Dorind s[ cu ies din biserici, iatd ci m-a strigat cineva. zicdndu-mi: ..Tu nu te inchini la moagtele Sfdntului Nectarie? Pleci aqa?" intorcAndu-mi, am avut impresia ci l-am vdzutpe Preasfrnlitul Varsanufie, stdnd ldngi o icoanl cu Sfdntul Nectarie, gi miruindu-i pe cei care se inchinau la ea. Apropiindu-md.am vdzutcL nu era Preasfinlitul Varsanufie, deqi eu agacredeam, ci era un bitr6n cu barba alb6, care stdtea aplecat. M-am apropiatEi m-am aplecatsd sdrut icoana.in acel moment.am inceput s[ pl6ng qi m-am sprijinit cu fruntea de marginea icoanei unde era pictat Sfdntul Nectarie. Geamul care era pus pe icoani s-a aburit dintr-o dat5. si m-am mdhnit. crezdndcd 79

78

SfAntul lerarh Nectarie este supdratpe mine' Ridicdnd fruntea de pe icoan6,am auzit din nou acel glas- care mi-a spus icoando s[ fie a mea. La auzul sd nu mai plAng,cdci aceastd acestorcuvinte. m-affl bucurat gi am inceput sd gterg icoana cu ambelemdini. S-a gtersacel abur de pe icoan6'qi din nou acel glas mi-a zis: ..Haidesi ridic[m icoanaqi sI facem procesiunecu ea". Am apucat de icoan[ Ei am iegit si facem ins[, in timp ce mergeam,a dispdruttot. procesiune, Nu am dat atdtaimportanti acelui vis" degi mi-a rdmas adAncintipirit in minte. Au trecut cele trei sdptlmAni gi iatd c[ ne-ampregdtit sd plecam spre Eghina.Ajungdnd in insula pe Eghina.am intdlnii acolo o maicd romAnc6, care o cheamd I-am sI gi care ne-aa.iutat intrim la maica starefd. Ana Maria. qi i-am spus explicat maicii Ana Maria de ce am venit acolo cd avem un dar pentru Mdnistirea Sfdntului Ierarh Nectarie, gi anume o icoanl pictatdcu Sfdntul IerarhNicolae. A mers ne-a primit in pridvogi a vorbit cu maica starefd,iar aceasta rul din incinta ministirii, de unde a primit cu mare bucurie acea icoani frcuti cadou. intdlnirea a decurs pldcut gi am fost primifi cu dragoste.Maica starefi ne-a explicat c[ nu poate sI ne dea o pirticici din sfintele moaqte.deoarecein Bucuregtiexistd la Mindstirea Radu Vod[ o pdrticic6qi cd e bine ca oricine sd meargd acolo, c6ci este.ca qi Eghina, un loc unic. Am infelesceeace ne-a spus. in timp ce puftam discufia, iatd c[ maica stareli gi-a adus aminte cd au fost pictate mai multe icoane, care urmau sd fie ddruiteepiscopilorcare participaupe data de 2 August la s[rbitoarea afllrii cinstitelormoagteale SfdntuluiNectarie gi ne-a zis cL vor verifica si vadd dacdmai exist[ o icoan[ in plus. Am iegit de la maica gi am fEcut Acatistul de mullumire cltre Dumnezeu pentru toate. A doua zi, am mers la Liturghie Ei ne-am intdlnit cu maica Ana Maria. care ne-a spus c[ au cSutatseara,impreuo n[ cu maica stareJd, icoan[, gi au gisit una singurdcare era in plus qi cd ne-o diruiegte cu dragostepentru capelain care pentru oricine se inchin[ cu slujesceu, ca sd fie mdngAiere

credinlAgi dragosteSfhntului lerarh Nectarie.Bucuria mea a in fost nespusa momentulin care mi-am adusaminte de visul in gi pe care il avusesem urrnd cu trei sbptdmdni, am infeles Ierarh Nectarie mi-a r[spuns in vis, un vis care cd Sf-6ntul acum esterealitate.Am primit icoanacu SfAntul Ierarh Nectarie cu bucurie nespusdgi acum este pusd la inchinare in paraclisulin care slujesc.Credinciogii au primit-o la marea a sdrbdtoare T[ierii Capului Sf6ntului loan Botezdtorul,pe August 2010. Poate,pentru unii, aceastd relatarenu pare o 29 minune mare, ins6, pentru mine, care mi-am dorit intotsb deauna am ceva de la SfdntulNectariechiar de la mdnlstiicoanl primita gi certificat[ mi-a alidin Eghina, aceastd rea nat dorinJamare pe careeu o am de a ayeacinstitemoagtede la SfAntulIerarhNectarie. ii mullumim Bunului Dumnezeupentrutoate, iar SfAnNectarie ne rug[m sd aduc[ iubire gi pace poporului tului mult incercat,qi sd aline suferinfelecelor mult inceracesta, ca{i. (Pr. Ionul Bogdan Vdduva)

Sfdntul Nectarie m-a vindecat de cancer la colon


in anul 2007,dupd gi mai multeprobleme inbercdri pe care le-am avut itl familie - trei inmormAntdri: cumnatul, mama, - mi s-adeclangat mie boala. gi tata Dupd mai multe investiga{ii, fost programat pentru am operatie, caream gi licut-o la Cluj. La iegirea operape din naturiste, mai apoi am fbcutgi iar [ie, mi-aulEcutcitostatice gase de chimioterapie, carele-amtrecutcu bine. luni pe Dupdacest timp,intoarcerea Dumnezeu fostdin ce la a ^ tn ce mai puternicE. via{aunui om nu-i nimic int6rnpl6tor. In Am mers la Mdn6stirea RAmet,la icoanalEc[toarede minuni,mai apoi la Mbndstirea Nicula,tot la icoanalbcdtoare deminuni.
8l

80

am Dup[ gaseluni"cu ajutorullui Dumnezeu, plecatin de a pleca.am primit de la mai mulli Grecia. Dar. inainte fiali cregtini ortodocgi acatistepe care le-am citit cu mare al Nectarie, SfdntuluiIoan Rusul,al drag:AcatistulSfdntului toli vindecdtoride cancer. SfhntuluiPatapie, in pelerinajulpe care l-am fEcutin Grecia.am avut bucuria de a mergepe la fbafte multe mln6stiri, dintre care giin insula Eghina. la Sfhntul Nectarie,unde am stat mai mult qi sf-Antului unde am sirnlit o bucuriecareeste ldngi rnoar;tele greu de descrisin cuvinte. Chiar gi pdrintelecu care am fost in grup a splrs cd in acest pelerinaj se vor vindeca trei oam-am cu rneni.$i eu. intr-adevdr. ajutorulSfhntuluiNectarie. Nectariem-a vindecatde cancerla colon. vindecat.Sf'6ntul Dupi opera[ie au trecut patru ani qi jumdtate, 9i dau slavd lui Dumnezeugi sfinfilor care m-au ingaduitpe mine, pdcdtosul. m-am atins de raclele lor. Eu ii slltuiesc pe toJi de Acacei care au nevoie sd se roage fbarte mult gi sd citeascd tistul SfAntuluiNectariecare face minuni. in anul urmdtor am fost Ia Ierusalim,pe urmd in Ucrafbarte multe sfinte moa$te. ina, unde sunt,de asemenea, in incheiere.mullumesc Bunului Dumnezeu,Maicii Dornnului, SfAntuluiNectarie gi tuturor sfintilor. pentru ajutoruI pe care mi-l dau gi rni l-au dat. (ktnel lloboia, Alba lttlia)

luni am ciutat gi eu pe internet cevadespre rie. Dup[ cdteva qi Nectarie de aici am aflatcdteminunia ldcut sfdnSf-Antul M-am dus la magazinul cd(i biseride tul gi cdtemai f-ace. gi mi-am luat ViaSaSi Acutislul SJhntuluiNectarie. cegti am Timp de o sdptdmAn[ citit diminealagi searaacatistul gi Nectarie, Cuvioasei al Parascheva al Maicii Sfhntului apoiam fost gi m-amrugatla moagtele sfinlilorgi Domnului, sdptimAnl reugitsd md am o. minune!lmediatdupl aceastd gi serviciu. Mentionez angajez eu, dar gi solulmeu la acelagi pentrusolul meuera ultima lundin caremai beneficia de cd gomaj. SlaviTie, Doamne! ajlrtorulde (Ana)

Sefac minuni in secolulXil


Aduc mdrturia mea:da, se fac minuniin secolul XXI! gi suntdin Bacdu. Md numesc Cristina f. gi La vArsta 34 de ani, am lEcuto boalS de malignd am urmattratament chimioterapeutic. gtiuturmdtorul Am lucru: medicina limitele dar Bunul Dumnezeu are ei, oferl iubirea gi Sa necondilionati nelimitatd. CereSi li se va da. Trebuie sbgdsim doarmodulin caresi cerem. .M-amrugatzilnic Mdntuitorului nostruIisusHristos sd md salveze, gi mi se pdaveam copil de vArstipregcolard un reaci suntpreatAnirdgi nu mi-amincheiat misiunea aici. La sf6rgitul tratamentului, boalaera in remisie, dar nu total, gi medicul indicat a transplant medular. Pe cAndmd af'lam SpitalulFundeni, trebuitsd sula a port o procedurd foartedureroasd: unui fiagment extragerea de os (puncliemedulard). M-a chinuit cam tare doctorila atunci, abiala a treiaincercare oblinutmostra os. In acel de a moment frcut cunogtinf[cu SffintulNectarie!Am zdrit la am o colegdde salonAcatistulSfdntuluiNectariegi l-am imprumutat, pentrua-l citi. A duratcam un sfertde orl Ei,fbrl niciunfel de exagerare, momentul caream terminat de in in 83

Imediat am reu$it sd md angajez


$i eu am trlit o minune fhcutd de Sfdntul Nectarie. cd Acum o jumitate de an eram disperatd nu aveam serviciu gi nici solul meu nu avea,el totugi mai lua gomajul.Ce[ mai grav lucru era cI trebuiain fiecare lunl si pldtim rata la banin ci pentru garsoniera care stim. Cam de un an gijumdtate eu imi c[utam de lucru.dar nimic. intr-o zi am auzit de la o prietendcd ea se duce aproaale SfdntuluiNectape zilnic la o bisericdunde sunt moa$te

82

M-am apdsat fErd citit. durerea dispdruse urrni! Am arnu{it. qi SfAntul licuse pe loculdureros nu rnaiexistanicio durere. prima inune umine. m c Nectarie doui de La scurttimp, l-amvisatpe SfAntul garan{ia sau.in urmatranastf'el sprijinului ori. intdrindu-mi boala a disparutcornplet.Mentionezc[ in tot splantului, RaduVod6, timp m-amrugat, mersgi la Mdnistirea am acest gi l-am sirnlit pe acestsfhntdrag atAtde'apropiat, pe un ca qi onestitatea mobunic iubitor.Viala sa,copil6rianecajitd, pentrunoi. sd schimbimludestiasa trebuiesi fle modele Vom aveaparte minuni de crurilegregite vielilenoastre. din gi cu sale dacdnu vom fi sclavii trupului, cerin{ele orgoliile infinite. Au trecutgase de la diagnosticare. bine,exisani sunt tenlami-a fost presdratd multe..mici''minuni.Greueste cu nu realit6ligi poli fi sd le poveste$ti, oricine,.digeri''aceste problerne psihice. Numaiatuncic6ndtrec catalogat avAnd ca prin experiente greleunii inlelegcredinpgi binefacerile sale. (Cristina 7., Bacdu)

s-a in Cr[ciunului. cdnd $i rninunea intAmplat Postul cu clutam o biinrpreund sofulmeu.voind si ne spovedim. care acum ne esteca gi serice l-am intdlrritpe pdrintele $i Este deosebit, devotat cuvdntului Domnului. prieten. un preot pe 40 cititacatistul de zile (termindndu-l la mijlocul posArn pldcutcd m-amhotdrdt recitesc. s5-l tului).Atdt de mult mi-a a Dupdce l-amterminat douaoar5.so{ulmeua primit vestea postulla carevisa. ci a fostalespentru Ii rnullumesc Sf6ntr.rlui Nectariepentruajutoruldat. qi. il vefi AqacI. ndd[jduiliin ajutorulSf6ntului cu sigr-rranf6. primi. (Hri:;lina)

Nu mai simt nevoia sd aprind o ligard Multe qi mari sunt minunileinfEptuite bunul gi de SfAntul Pirinte Nectarie! mie mi-a aritat mila sa. Acum $i doi ani tatdl meu era suspect cancer. de Teribilavestem-a aruncat deznddejde. in Poate auzisem sfdntgi inainte. c[ de daratunciam simtitcd trebuies[ il gdsesc sd il rog si md qi ajute. am g[sit ugorsfdnta Nu qi mdn[stire. toatelucrurile dar oamenii faptele gi parcd ..legau" se intreele.ca s[ imi vindin a.iutor.sd a.iung mdn[stire. la qi $i am gdsit-o. l-am gdsit pe bunul SfdntNectarie. Am fost la Maslugi am citit acatistul m-amrugat,iar sf6ngi tul nu m-a llsat. Tatilui meu i s-a imbundtdfit gi. starea cu voia DomnuluiIisus.a MdiculeiDomnuluigi a Sfdntului Nectarie, vom merge inainte. atunci fbcuto promisiune am $i bunuluiNectarie. pdnd Dar am tot amdnatsd o implinesc, cdnd. aproape am uitatde ea. cd iati cEacest m-a dus iar in fatabunuluiNectarie an $i saii cerajutorul. toate eu nu mi-am!inutpromisiunea. cu ci din nou m-a ajutat.Din nou, starea $i tatilui meu s6n6t6tii s-aimbun[tdfit deznidejdea m[ cuprinsesedispirut. gi a ce 85

Md gdndeamcd ar fi minunat sd-mi gdsescun duhovnic


Eu l-am descoperit SfAntul pe Nectarie cdutdnd cisd tescdespre minunileS{tntuluiFanurie. fiecare De datdcAnd gi dddeam cdutare dupi SfhntulFanurie, descopeream minunile SfAntului Nectarie(mdrturisesc pdnl in octonrbrie cd. anul trecut,nici nu r;tiamde acestsf-Ant). M-am hotdrdtsd qi citesc viala Sf-Antului Nectarie apoiacatistul, ndddjduind in pus").$i ajutorpentrusofulmeu (el dorindu-gi post,.sus un de fiecaredat6cdndajungeam icosulal 8-leaundescrie: la duhovnic sfAntcarele ajufi pe cre$tini i$i ii se ..Bucur6-te. pdstorii careau trebuinJa''. gAndeam ar fi giseascd de mi cd (eu minunat s6-miglsescai eu un duhovnic intorc6ndu-md in tardanultrecr.rt). 84

Ca o mare pdcdtoasd sunt, pdni acum ceva timp. ce qi niciun argument nu md ldcea sl fumam cu mare pldcere renunf la p[catul ista. Acurn ceva timp m-am rugat bunului P[rinte Nectarie sd md ajute sd las acestviciu. Nu numai cb nu am mai fumat, dar nici micar nu simt tentafia.nu mai simt nevoia sI aprind o figard. Stau I6ngd oameni care fumeazdgi parci nu am fumat niciodatd.Sunt convinsacd. fEri ajutorul sfdntului, niciodat[ nu aq fi reuqit sI lupt cu a$a o ispit6.Sd ne rugbmcu credinfdgi si venim cu inima deschisd cdtresfAntulgi nu vom plecaneajuta[i.Doamneajut6! (Florentina)

Sd tncepemsdfacem pregdtirile de nuntd


gi Ag dori sd-i mul{umesc eu Sfdntului Nectarie. care esteomniprezent viatamea prin nenumdratele in minuni pe care le face. mai mari sau mai mici. Dupd ce anul trecut. cdndl-amcunoscut. datoritl lui am primit un ajutorfinanciar gi nea$teptat am reugit pl[tescnigtedatorii. sd datoriimari.el nu a incetatsI mI ajute,chiar dacdeu suntatetde picitoas6. Nu a existat lucrupe carel-am rugatsi md ajutegi sdnu il fi fEcut... imi doreamfoartemult ulei de la candela gi o rului gam pe mamaca, atuncicdnd va mergeprin pelerinaje in RomAnia, s6-miaduc6,gi mie,dar de fiecare datdnu seputea. intre timp, eu m-am gdndit cd ag vrea sd-i fac acestuisfdnt minunatun cadou (o icoandpictati de mine cu Mdicu{a Domnului), pentru dreptmul(umire ceea facepentru ce mine. Am ciutat in Bragov bisericicu hramulsfdntului, o dar nu am gdsitdecdto capelu{6 micd la SpitalulOncologic, am vorbitcu p[rintelegi mi-a dat acceptul pentru asta. Am participatEi la o slujbi de Masludoarcu bolnavii spital. din Nu vi putefida seama cdtddurere existd, noi, cei slnitogi,ne iar dorimatdtde multe.iar aceioameni doarun stropde s[nltate, de alinare sufleteasc6. Termindndu-se slujba, pdrintele 86

nr-adus la capeldgi m-a ldsats[ mi rog... Dupd ce i-am dat sfdntuluiicoana,am observatcd pe o mdsu{dse afla o cutiu{d doud sticu chipul sfdntuluiqi cu m[nlstirea din Grecia.cr,r jumhtate. clu{e.una cu ap6 sfin1it[,plin5, iar alta cu ulei, pe Venindpirintele.l-am intrebatqi am primit ulei gi apd sfinlita de la Eghina. Nu mi-a venit sd cred ce cadou minunatam primit de cdt la SfhntulNectarie. irni doreamulei din candelasa qi eu Nici nu indrizneam primit din Grecia.de [a el de acas6! am sd cred cI aq puteaavea ulei de acolo. Dupd aceast[minune. au urmat multe altele. dureri care au trecut. analize bune. ajutoarefinanciare.iar cea mai mare minune care mi s-a intdmplatacum c6tevazile esteurmitoarea... Eu sunt cu un bdiatde cinci ani de zile. doar acum un an ne-amcdsitorit civil gi arn fdcut logodnala biseric6.Cisdtoria nu a avut loc, pentrucd socrii sunt in Italia. niciodat[ nu picatul gisim timp, ba nu sunt bani gi nici nu conqtientizau marepe careil facem,ei nefiind agareligiogi.Zi de zi m-am gi rugat sI mi binecuvdnteze pe mine Domnul sd trdiescfrumos. In augustchiar am avut o discufiecu socrii despreacest subiectgi ne-au zis cd ei vor vrea sd se retragl la anul in fard gi nu esteindicat pdnd atunci sd facem nunta.Dar rugdciunile mele gi ale mamei mele nu au rdmasfErdrdspuns...Cumnata meaa.rdmasgravidd(bineinfeles, nici ea nu era mdritatd). Pe data de 25 septembrie. prieten[ de-a mamei a pleo cat la Sf6ntul Nectarie in Grecia qi am dat gi eu un acatist. Inai degrabdo scrisoareprin care eu ii spuneam sfAntului problemele iar mele... In acesttimp eu ii citeamEi acatistul, la cAtevazile dupd ce aceastdfemeie a ajuns in Eghina, a sunatsocrul meu. spun6ndu-ne mergem gi sd incepem si sd facempregetirilede nunti. ci nu se rnai poatesd stdm aga,cd acum o sd aib[ gi cumnatu-meuun copil gi trebuie sd facem n u n { i l e . .A m r d m a s u t 6 . . .E u g t i u ,o r i c em i - a rz i c e o r i c i n e : . m aceasta este o minune. este r[spunsul Sfdntului Nectarie la scrisoarea care eu i-am scris-o! Nu exista nicio gans5, pe socrii tot amAnau,invocdnd fel si fel de motive. dar uite cd 87

gi le-au Nectarie SfdntulFanurie Bunul Dumnezeu, SfAntul mintea... limpezit Nectarie. nu md lagipe mine,picd Mullumesc. Sfinte cdtoasa... Trebuie doars5 crezi.sd te rogi mult gi s6-ispui sfAnva de tului necazurile iar el, cdndva considera cuviin![. tale, gtice gi cum sdfacd! (Larisa Roman,Bra$ov)

Am fost qcceptatJdrd probd


Nectarie binevoits[ vind in via{ameain urSffintul a rn6 cu aproximativzece ani. cAnd am citit cele doud c6(i profund.Apoi am dat qi viafa sa. M-au impresionat despre nevoias[ impart cu c6t mai mulli altorace4ile. Sim{eam de aga bucuria a fi cunoscut un om. Via{ameanu a fost marcatd boli gravesauaccidende lui Am te, mulfumesc Dumnezeu. avutins6tot felul de scdrbe. de patimi gi necazuri. Niciodatd am apelatla ajutorul nu pentrucd qtiamfapNectarie. gtiude ce, poate Sfdntului Nu tul cI sfAntul ajutdin boli grave, cancer altedurericumsau plite, accidente n[prasnice etc. Ei bine. a trebuit s[ treacd acegti pentrua apelala SfdntulNectarie. de aceastd ani $i dat[. o noui cartece vorbeade minunilesdvArgite Rom6in nia mi l-a adusdin nouin sufletpe sfdnt. CAndam terminatde citit cartea.intr-o searl. mi-am zis mai mult ca pentru fi mine:,.Ce-ar daci i-agceresfdntului sd m[ ajute si-mi gisesc un serviciu?" Precizezcd pdnd acumam lucratmai mult la negru,greutarea fost de fiecare datl sd-migdsesc ceva,iar c6ndgdseam, dup[ mult timp nu ba se inchideafirma, ba se frceau reduceri personal. de A urmato rug[ciune scurt6, pozilia in caremd aflam,intins in in pat ca pentrulectur[. Acum, cdndscriu acestea, mi-ejenl de felul in care am procedat, insl v[ mdrturisesc sfdntul cd nu s-a cramponat comportamentul de meu. Dimineata.pri88

mul anunt la care am sunatera pentrumine. Era exactce ftrd probd.totul a cdutamde ceva vreme.am fost acceptat Ag ca pe band5. vrea s[ mai adaugcd. in zilelece au mers insi, prin grija au urmat, sunatzeci.poatesutede telefoane. eu Nectarie. am fostcel ales. Sfdntului perioadi. O alti minune s-a petrecuttot in aceastd puternice zona in dureri cdnd.rdcit fiind la rinichi. acuzdnd sfdnlombariqi dureride cap,m-amunscu ulei din candela gi, (adus cinevadin Eghina) dup[ cum v-a[i dat seade tului cAtevazile tratarna.durerileau dispdrut! dup[ ce luasem ftrd mentcu antibiotic. s[ vld vreunrezultat. intr-o alt[ zi, copilul nostrucel mic, de un an gi gase dureriabdominale. lrrni.a licut o infeclieintestinali.Acuza gi, era sigurcd trebuies[ urlade durere bineinleles" aproape binece implicd. ce din mergem nou la spital- ceea gtili foarte zis cd mai int6i si-l ungempe burtic[ cu ulei de la Ne-am gi la dacavi mai fi nevosfAntul, abiaapois[ mergem spital, s-au ie. in foartescurttimp,copiluls-alinigtit.scaunele oprit Nu instantaneu, minuneas-a sdvdrqit! a mai fbst nevoiede niciunspitalsaude vreunmedicament! Nectarie, profundrecunosc[tori Sfdntului Ii suntem 9i Xenia gi Sfintul loan Maxiil considerdm, alituri de Sfdnta familieinoastre. movici,ocrotitorul prietenul Ei intru sfinfiiSii! Slav6lui Dumnezeu (loan I.)

O bucdlicddepdmdnt
carespuneau unorsfin1i Totul a inceput la cuvintele de cd,in vremurile urm[, cine va aveao bucatd pdrndnt, de din acelava supoftamai uqorconsecinlele ale nefaste sirdciei, foameigi mizeriei.Ne-au infiorat acestecuvinte.Aga ci ne-amunit toat6 familia intr-un cuget spre rugdciune, citre ocrotitorul patronul gi SfdntulNectarie. caseinoastre,
89

pictor iconar.i-am promisSfdntului Fiind de profesie de Nectarie cd-i voi pictao icoan[ mare,cu foi16 aur.pentru iconostasul bisericiicare-i poarti numele.pe ldngdcel al Andrei. Sfdntului cdnd am hotirdt, Bisericase afla abia in construcfie impreund familia mea gi a suroriimele.sd mergemcdt cu pentru mai desacologi s[ ne rug[m sfdntului dorin{a noastrd de a ne putea cumpdra buc6ticd pdmdnt. o de Financiar ne nu puteamcumpira prea multrimetri pdtra{i,p5mAntulfiind foartescump, mai alesin apropierea oragului. Men(ionez bisericase afli in curteaspitaluluide cd copii Sf6nta Paraschiva, noi ne limitamsd ne ruglm doar iar vedea de pe trotuarul fafa spitalului, undeputeam din de bivedeamai multeiconilecu Sfdntul serica de undeputeam Ei Nectarie. SfdntulAndrei gi SfdntaParaschiva. am mers Aga cu sofulqi cei doi copii ai mei (dintrecarecel mic de abiaun anigor), sorameagi sojulei, impreunlcu fetifalor Nectacu ria.un daral SfAntuluiNectarie. Nu ne-afost ugorcu tofi copiii dupl noi, indiferent de timp,dar,cdndajungeam biseric[,eramcuprinEi linigte. la de dupdtoatl agitaliade pe drum. Intretimp lucram, aveam comenzi, baniiau inceput iar pe si se strdngS. ivit in sfdrqit ofertd carenoi o consideS-a o ram unicd, deoarece pre{ul era convenabil pentru noi, de 10.000 Eramdejapregitifi s[ intocmimactele. lei. Zona era deosebit pitoreascS, 24 km de orag.Distanlanu ne-a de la speriat. S-a intdmplatatunci ceva neprevbzut, care ne-a frcut si ne r[zgdndim. Am primit un telefon la un pdrinte de cdruia ii pictez catapeteasma mi-a spus,printre altele, cI gi in gi satulsdu sunt casede vdnzarela prefuriacceptabile, disiar tantae doarde l5 km. Am fost la fala locului.am vdzut o cisu{i de vinzare, pre{ulera acelaqi panorama pe dealulundeeracasa qi de era foarte frumoas[. Eram foarte incdntati,dar. cercetdnd mai problema amdnun{it actelor. doveditc[ nu erautocmaiin s-a 90

Am regu16. renunfatimediat.dar eram foartetrigti pentruc[ lipea"niciocdsu{6 noi. de nu ..se Am continuat mai cu ardoare ne rugdmSfAntului sd Biserica aceluisat are hramulSfbntului Nectarie. Nectarie. ca am considerat-o un semnc[ tot aici, in sat,trebuie iar noi ne-aindrusi gdsimo alti cas6. chiaragaa fost.Pdrintele $i rnatc[tre o cdsuf[ bitrineascd.dar mai mare,cu livad6.gr[dind.fdntdnd curenttras.in total 5000m-. al cirei pref era Ei pentru lei. sumene-am descurajat. de 23.000 La auzulacestei pref,in acel moment,ni se pdreaimposici, Ia un asemenea caAm cu bil de cumpdrat. luat,totugi.legEtura proprietarii pe casd in cerut sei,caresuntdomiciliafi Bragov carene-au Ei avdndin vedere dotlrile 9i prelulqtiut:23.000lei. Aceasta. terenului, intr-adev[r.valora acegtibani, dar noi mdrimea permiteo sum6 pentruc6 nu ne puteam eramdescumpinili, aga mare. de Am continuat ruglciunile c[tre SfdntulNectarie. atunci la la apeldnd p[rinteleduhovnic, nigtemiicu{edraginoui. 9i la prieteni. acelagi In timp,fineam mereulegituracu cei de la prelul.Nu Braqov prin telefon,incercdnd mai negociem sd mai speramin vreo schimbare, dar toati n[dejdea era la Sfdntul Nectarie. ore Stabileam de rug[ciunela anumite din zi cu soore ra me4gi pdrinfiimei gi ne rugamsd sefacl voia lui Dumnezeu. Au fost pe parcurs multeispite. iveaudeseori ocazii Se de cumpirat alte buclti de p[mdnt la distan{emai mici de casd. foartescumpe. Plrinfii noqtri,obosilide at6taa$tepdar tare.incercau cautealte oferte,dar noi eramcu gdndultot si la acea c[su[i. Distanladintre proprietarigi noi era, evident,foarte mare(Bragov- Botogani), ci gi qansa a comunica de aga direct era mic[, astfel incdt tot prin telefon n[ddjduiam sd negociem prel caresd ne fie accesibil. Dupdtrei luni de un discutii ajunsla prefulde 18.000 sumi care. deqimare lei, s-a pentru noi, erain fond mic[, pentruagao cas6.
9l

Nu ne venea s[ credeml Era o minune! Am dat slavd lui Dumnezeu. Maicii Domnului qi Sfdntului Nectarie qi dar ne-ampus to{i din nou pe rugdciune. gi la lucru in acelagi pictez,ca si oblin sumade bani. A rdnduit timp. Trebuiasi sfAntul nostru drag sI am mereu comenzi, aga cb banii se adunauincetul cu incetul. La un moment dat. a aplrut un pic de indoiald: ..Dacdnu vom avea suma toatd pdnd la sfArgit?". Am recurs atunci la un imprumut de la o prietend.de 4000 euro. pentru mai multi sigurant1.Ne-am ruEinatin curAnd, pentru ci suma de bani s-a str6nsaproapetoat6, nemaifiind nevoiede imprumut. aqaci l-am restituit. Dupd gaseluni de rugdciune,ispite.emo{ii gi munci asidu[, SfAntulNectariene-a ajutat gi am cumpirat casa. Totul a decurs foarte bine la notariat. cu toate cd au fost unele probleme. Cu ajutorul lui Dumnezeu. prin interven{iaunei prieteneapropiateam reugit sI incheiem contractul de vAnzare-cumpdrare. ii mullumirn Sfdntului Nectarie pentru faptul cd ne-a adusldngl el. ldngdcasalui. I-am pictat Ei icoana,a$a cum am promis, pentru l6caqul sdu. care intre timp, a devenit o bisericutdfoarte frumoas5. Cdnd intri in biserici. sim{i prezenfaSf6ntuluiNectarie. Slavi lui Dumnezeu.Maicii Domnului qi tuturor sfinfilor cdrora le-arn cerut ajutorul: Sfdntului Efrem cel Nou, Sfdntului Ioan Rusul si Sfintei Xenia. (luliana F.. Boto$ani)

Stupoare!$ifetila mea era neintoarsd


in decembrie 2010m-am dus in laqi.fiind in ultimul in trimestru sarcinii. medicul al la meucareeste lasi,la CliVodd.Esteun medicfoartecredincios. om deoun nicaCuza sebit, carem-aincurajat incl de la inceputul sarcinii. Dar.sd incepcu inceputul... avutgi am probleme Am cu coloana. prin martie2010.Am frcut o seriede radioEra 92

srafii in lagi gi mi-am zis sd fac un controlde rutind la mediJul rneu ginecolog. RdzAnd,m-a intrebat curl'l de am venit. Am fbst pulin contrariatd,dar am disc"utat sunt insdrcinatd? ton de glum5.N-am luat in calcul un alt copil, av6nddeja oe doi baieleiminunati,dar nici n-am spusci nu mai vreau un alt copil. Dac[ Dumnezeu voia sd mai r[mAn insdrcinati, cd voia Lui! Cam la o lun[. l-am anuntat suntinsdrcifacd-se o Problemaera cd fbcusern radiografiela um[r gi medinata. mi-a spus cd s-ar puteaca pruncul sd aibd cul din Suceava de cd malfbrmalii osoase, ar f-tbine sd fac intrerupere sarcini. spus cd tru. Am fost bulversatd,ispitid in gdnd de cel Arn Solul gi rnediculdin lagi mi-au zis sd md rog la necLrrat. Dumnezeugi totul va fl bine. Am revenit tn lagi pentru morDomnul doctor P.R.A. a de fblogia f-etal6 la 12 s1ryrirmAni. cd toate organele.creier, inim6, coloand erau ok, constatal aveadoud mAini,doud picioare...Eram extremde incAntati. gi l-arnmulfumit lui Dumnezeu Maicii Sale. In noiembrie am intrat in concediu gi rn-am apucat de meu. indicatiile medicuh-ri dereticatprin cas6, nerespectAnd cAnd m-arn Aga cd mi s-a deschiscolul. A doua sdptdmAnb, dus la control, aveamdilata{ie2 mm, agacd medicul mi-a zis si rdmAnla mituqa mea in lagi, sub tratamentde menlineregi control siptdmAnal.Era in luna decembrie2010. [Jn bun prieten.stabilit Bucuregti, in binecredincios, care se ,.regdsegte" la Mdndstirea Radu Vodd, mi-a trimis prin so{ul doud cd(i cu Sf.dntul Nectarie gi o icoan6.A fbst prima data cAnd am intrat efectiv in contact cu SfAntulNectarie.Arn citit pe nerdsuf'late carteacu via{a sfhntului gi rninunile,apoi arn citit zilnic acatistul. Am citit din minunile stbntuluipovestitede romAni. Parcd intrasemintr-o stare de depresie,imi era tot mai greu cd nu mai n6gteam,degi termenul era abia pe la inceputullui ianr.rarie. Bdielii" solul, erau departede mine... imi era greu, chiar dacd mdtuga,verigoara,unchiul erau cu mine gi md sustineau. Simteamlipsa caseimele, lipsa alor mei, de care

93

nu preaam statdespd(i6 agamult timp, cu toatecd veneau aproape fiecaresfdrqit sdptdmdn[. la de Intr-ozi, m-amhotaritsd md duc la rnoagtele Sf.dntului Nectarie la biserica lagi,de careaf'lasem de la priede din tot tenul nostru.Mi-a prins extraordinar bine cd m-am dus, de mi-am reincdrcat bateriile sufleteqti. trecutgi pe la CuAm vioasaParascheva, pentrua md preglti sd m-arninchinat, nasc.Fiind intr-o duminica,09.01 .2011,am citit Acoperdgi, m6ntulMaicii Domnului spresear6, inceput simtcd am sd cevanu preae ok. Aveamcontraclii. Trecuse ora 23:00. de Am plecat mitugacu magina spital. cu pe la L-am sunat solul meugi i-am spuscd plecsi nasc, citeascd sI cevapentrumine. A intrat pe net gi, la ora aia tdrzie,,.int6mplarea" fEcut a ca prietenul prin careaflasem existenla de sfdntului fie pe sd messgi s5-i spunl s[ citeascd AcatistulSfhntului Nectarie. Solull-a citit, in timp ce eram?nsalade na$teri. Aveamcontraclii.M-a consultat asistenta, un alt mediccarevenise apoi sI asisteo alt[ fatd la nagtere l-au chematde urgenli pe gi mediculmeu. P.R.A.Aveamdilatalie7, mi-au pus perfuzie gi medicul rneum-atrimissd mi plimb,el ajutdnd-o atunci - pe fata careurma sd aduci pe agaa fbst voia lui Dumnezeu lume un bdie(elcare nu era pregitit sE ias[, nefiind intors. Atuncimediculei gi mediculmeul-auajutatpe cel mic si se intoarci. se nascicu bine.Apoi am intrateu gi... stupoasd re! $i fbtila meaera neintoarsi, poziliade la credc[ pdstrase ultima morfologie, la 34 de sbpt6mdni... simlit-ocu de am cdpgorul parteastdngd. intervenitgi celdlaltmedic, irr A Dumnezeu le deasindtate, mi-auintorsfetila.S-andsgi sd cut cu binegi eraslndtoasd. micula,acummare,o cheam[ Pe Maria Anastasia. Anastasia pe SfAntul ca Nectarie, numele de botez. So{ul sunat a chiardupi ce amndscut, 0l:35. era Pot spunecu certitudine SfdntulNectarie,Maica ci Domnuluigi Bunul Domn lisus Hristosne-aufost alSturi, atetmie cAt gi feteicu caream n6scut, nu in ultimul rdnd gi medicilor, carene-au intorscopiii,pregdtindu-i pentruna$tere naturald. Feteicu careeram i s-a spusc[ bliefelulei va
94

la a urrn6nd suferio intervenlie chiaveaprobleme na$tere, qi imediatd... numaiDumnezeu flcut ca bdielelul a rurgicali nimic.Nici medicul nu-9iputea-explica ei sdnu aibdabsolut nu cum gi ce vizusela ecograf, doar e1...Apoi c64ilecu le-amdat nageifetei mele sd le citeasc5... SfdntulNectarie gi a sf6ntului simlit-ogi o sirnte din credcd prezenta puterea nanavroia si coasi cevagi, cdnds-a' plin. Pe 9 noiembrie, parc[ el o Nectarie, uitata vLzutcd era chiarziua Sfdntului sd se uitein calendar. dus la slujb[, erao slujbd S-a chemase ea. oficiati de mai mulli preoli.Aga l-a descoperit deosebitd. qi prineao grdmadlde alli oameni. gi cartea minunilesfdntului, o Am dat uneicumnate cu pe iconill altei cumnate, care sper ca in cur6ndsd le aud In moagtele sfhntuc6-mispuncd suntinsdrcinate. Suceava, in lui Nectariele-amdescoperit august2011, cAndau fost gi gi din careau rdmas acumIa biseriaduse pdrticele moagte v c ad e l a s p i t a l u l e c h i . qi gi Nectarie tuturorsfin1ilor, nu MulpmescSfdntului Nostrulisus in ultimulrdndMaicii Domnuluigi Domnului Hristos. (Ana Maria Bejenariu)

Eram $omer Md numesc Lucian Neagu,am vdrstade 32 de ani. Scriuaceste qi pentrua-l mullumi BunuluiDurnezeu rAnduri Sfhntului Nectarie. carem-auajutatatuncic6ndam avut cea mai marenevoiegi careau r[spunsrugdciunilor mele,degi suntun pdcdtos. Pe scurt,in anul2010 lucrarn o firmi de distribu(ie la ca agent vdnzdri. de firmd din 2007.dar in Lucramla aceastd ultimulan (2010), cAnd apdrut lucrurile de a crizafinanciard, s-auschimbat rdu. Lucramintr-unstresenormgi ca proin gram.de la ora 08:00p6n[ undeva la ora 20:00.Nu mai pe suportam starea in carese crease jurul meu, plus cd fEceam 95

zilnic circa 200 km. pentrucd eramagentin ataraoragului' de gi legate munci ;i-au stresul toateproblemele Oboseala. cu mea.Adormeam lingufbartemult pe starea pusamprenta ra in mdndla masdsauchiar gi la pravilape careo fbceam; imediat. un dacdauzeam mic zgomotprin casI, tresbream Aga ci m-arngAnditserioss[-mi caut un alt loc de muncb. toat[ ziuain pentru eramplecat cd Dar gi aici erao problem[, gi nu puteam cautcevade lucru. sd-mi af-ara oragului si Agacd am inceput cerajutorde la BunulDumnezeu o gi de la Maica Domnuluis[-mi gdsesc alti slujb[. Am inCV-uri pe la diferiteflrme, dar nu primeam ceputsa depun gi Eramfbarte dezamilgit md tot gdndeam niciun rdspuns. 9i la Dar de md intrebarn ce nu m5 ajut[ Dumnezeu. undeva, intdmplat urmdtoarele... 2010. s-au lunii sf-Argitul noiembrie gi s[ mergla bisericd sd duminiclobig^nuiesc In flecare In Liturghie. timpul SfinteiLiturghii,p6iau partela Sfdnta Taine.M5 aflamin stracopiii cu Sfintele rinteleimpdrtigea un de gdndurile melelegate munci, cAndapare nd,abdtut de prietencarevenisede afarl cu o cartecu un titlu foarteintepentrumine - SlantulNectarie- Minuni tn Romanis. resarrt l-amcerutgi eu s[-mi deasd m[ uit putinprin ea,dar,vdzind Eramatdtde imam titlurile irrteresante, inceputsd o citesc. se c6 plicatin citireaci(ii, cd nu mi-amdat seama Liturghia cum intr-unadin mdrturiileprezentate terminase. Gbsisem gdseascd lucru.In de pe ajutase cinevasd-gi Sfdntul Nectarie pdrintele meu duhovnic, la biserica caremerg,undeslujegte ale din sfintelemoa$te Sfdntului se afla racla cu pdrticele lui. nu dar niciodata me rugasem ci doar treceam Nectarie, Doaratdt. le forrnalgi,din respect, sdrutam... prima minunecu mine,nu-l descofEcea Deja sfAntul perisem prin aceacarte,ci el a venit la mine prin acel eu prieten.Arn imprumutat cafteaqi am citit-o, dar nu m-am sd oprit aici, ci am continuat citescmai multe clrfi despre atdt sfdntgi minunilesale.MI linigteau de mult minunile, gi cuvintelesfintului, incAt imi curgeaulacrimi din via(a lui Simleam bldndelea qi liniqochi,fEr[ si mi pot controla.
96

in vinoteape caremi-o aducea suflet.In plus,mi simleam l-am cinstit cd in cei 8 ani de cdndmerg la aceabisericd vat aveam aici, l6ngdrnine. doarformal,fdrdsdqtiuce comoard gi sfAntului sa-l rog qa Am inceputsAcitescacatistul Il md ajute.Mi-a pldcutfoartemult cel de-aldoileaacatist. in in fiecaredimineali,ascultam maginI acatistul $i citeam la mi rugamcu drag de fiecaredatl cdndajungeam sfintele Am moa$te. inceputsa depuniardgiCV-uri gi deja mI sunau rnd prezintla interviuri,dar tot nu se finaliza cu g[sirea sd Imi in mea,cdndnu m[ mai unuiloc de muncd. ziceam sinea de cI dup6interviu, gtiesfAntul ce am eu nevoiegi ce sunau ll loc de muncdmi se potrive$te. rugamsI m6 ajute sa-mi o gdsesc slujb[ mai buni gi linigtit[ qi si fie in oraggi, dacl gi s5 sepoate, pot merge la bisericiin cursulsiptimdnii(miMaslu, vineri- Paraclisul Maicii Domnului, ercuri Sfdntul - vecemie in zilele de sdrbitoare cursulsdpgi din sAmbdta s[ tamdnii).Dar, intre timp, incepusem merg gi duminicd Sfdntulucru pe carenu-l ftceam inainte,la Paraclisul seara, la luiNectarie, caresefacela biserica caremergmereu. gi Lucrurile s-aucomplicat mai mult,cici pe 6 ianuarie gi 20ll am fost chemat birouldirectorului am fost pusin in qi temdcd postulmeu se va restructura ci va trebuica pdnd pedatade l5 sd-mirezolvtoateproblemele pe traseu. Vd de pentru spun cu bucurie, c[ .sincer am primit vestea oarecare cdmd gAndeam agavreasfdntul, cI deqieramgi un pic m6hnit pentrufaptul cd era in plind iarn[ qi era mai greu sd-mi gdsesc lucru.Nu am dezarmat am inceputsi m6 rog gi gi de maimult.Serugaupirinlii gi prietenii pentrumine gi le mulgi lumescmult pentruasta,s6-i ocroteascd s6-i ajute Sfbntul Nectarie. ldngdacatistgi pravila pe care o mai fbceam, Pe clteamgi paraclisul pentru cl sf6ntului,la | :00 noaptea, acum aveam timp,c5 eram$omer. I-am promissfhntuluicL, dacdmd vi ajuta s6-mi96sesc lucru,voi publicaminunea, sd gtie lumeacAt de de ca alutdtor estegi c6, din primul salariu,voi da unei prietene
97

sd-mi picteze o icoand cu sfdntul. Bunul gi blArrdulPdrinte lui imi ardtadragostea 9i... minune! Nectarie intr-o duminicb, cAudm[ intorceamacasdde la Sf6nta in Liturghie,de fapt gi in timpul slujbei(dar nu i-am rdspuns timpul slujbei), m-a sunat o fbsta colegd de la t'irma la care colegi care luseseconcediat[in 2009. Mi-a zis la lucrasem, telefbn cd gtie c[ am r[mas fbrd lucru gi, fiindcd geful ei avea nevoie de un agent bun, s-a gAndit la mine, ci ar f-r bine si reJinecu vin sI stau de vorbd cu el. Am acceptat o oarecare re, dar mi-am venit in fire gi m-am gdnditla Sf6ntulNectarie, zicdndci o s6 aibael grii[ de mine. la Luni, pe la ora l3:00, m-am prezentat sediulfirmei. Am stat de vorbd cu patronul qi am pus la punct cAtevadetazile gi sd revin c6teva lii, iar mai apoi mi-a zis sd mb gAndesc la el cu un rdspunsflnal. Mi se pirea totul prea simplu gi mi gAndeamtot timpul: ..Oare o sd fie bine?" M-am rltgat la Sfdntul Nectarie si mb int[reascd, ci eu pAnd la urmd voi acceptaofefta. Eram atdt de fericit. c[ in scurt tirnp (o lunl) sldrrtulm-a ajutat enorm de mult s[-mi gdsescde lucru aga cum mi-am dorit (lucrez8 ore, la mine in orag.sunt lini$tit$i pot merge qi la biseric[ in timpul sdptimAniifErSprobleme), Am chiar daci pentru unii nu pare o minune ,.fbntasticd". promis sfAntului,dar gi scris aceastdminune pentru c[ i-am pentru a da curaj multora care rimAn fEri slujba gi nu numai, s5-i ceardajutor pentruci il vor primi imediat...,.Bucur6-te, cn ii aju{i pe oameniifErd slujbn sa igi gaseascide lucru." cd Dar ii mai {Ecusem prornisiune: din primul salariu o irni voi face o icoan[ pictati pe lemn cu chipul sfAntului.Md frdmdntaumult gAndurilecu pictareaacesteiicoane,era gi un pic scumpdqi rnai aveam datorii gi md temeam cd nu-mi voi ii dar {ine promisiunea, minunemare... m-a sunatfata cdreia comandasemicoana gi mi-a {dcut o propunere.....M-am g6ndit ca dupa expozilia de icoanepe care o am la episcopie Nectarie. Ce plrere ai?" In s6-1iddruiesc icoana cu Sf-Antul momentul acela nu am stat pe gAnduri gi i-am rdspunscd o vreaugi c[ md bucur fbarte mult. Sfdntul mi-a aflat fidm6nt698

a cu rile gi iardgi fEcuto minune,d[ruindu-miicoana chipul pictorifi. prin aceaste s6u AflAnddin cartec[ uleiul de la candela sfAntutui face am inceput s6-lfolosesc i s5md ung cu el in locurinrinuni, Fdceam lucrare stomatolog m[ duo la gi le caremd dureau. sfAntului in reafbartetare,m-am uns cu ulei de la candela crucii gi, c6nd m-am dus la radiografie, mai nu semnul nimic. aveam Mamameaa fost operat[de fibrom in 1999,cu comcAntirind kg, corelatd cu 4,5 plicaliifoartemari,tumoarea gi de a operatie scoatere colecistului gi de atuncitotul s-adat o cap.Nu puteamAnca orice,vomatot timpul un lichid peste verde,trecea prin nigtecrizegroaznice, mdcar de culoare nici mediciinu gtiauce s6-ifacd.Dar. de cdndi-am adusulei de la candelasfAntuluigi citegtegi acatistul,lucrurile s-au in schimbat bine...,.Bucur6-te, ce ai tdm6duit tamaducel gi celemai grelesuferinle". iegti Nu credcd ii voi puteamultumiSffintului pe Nectarie mdsura minunilorsale gi ajutoruluipe care mi l-a dat. De cAnd aplrut bldndulmeu ,,prieten" a ocrotitor, viatameas-a schimbat enorm.II iubesc mult gi mi-l doresc timpul al[tot turi. Frafilor,ruga{i-v[ mult la acestmare sfent contemporan,c.6 marefolosgi ajutorveli primi de la el. ocrotitorule fEcdtor minuni; de ,.Bucur[-te, Bucur[-te, ierarh licdtor de minuni; Bucurd-te, marelic5torulede minuni." (LucianNeagu,Galali)

Am luat nota zeceSi amfostfoartefericitd...


Md numesc Mihaelagi am 45 de ani. Am fost nevoitd saf-ac facultate, o pentrua-mi asigura locul de munc6. Prezenfa Sfdntului Nectarie simqit-o timpul exaam in menuluide licenfd,pe care l-am susfinutanul acesta. in99

trecusemprin toatd materia,dar aveamemotii 9i mi valasem, temeamcI nu voi reuqi.M[ speriaqi faptul cd examenultrebuia suslinutintr-un oragindepbrtat' Nectarie, incepusemsd citesczilnic Acatistul Sf-6ntului Nectarie cu vreo doul sdptdmAni?nainte,9i cartea S.fantul Mintmi tn Romuniu. Md rugam sfAntuluisd md ajute sd imi amintesctot ceeace am invltat 9i sd nu am emo{ii' pe Cdnd am intrat in sal6, am aSezat mas[ icoana sfAntului. in timpLrl examenului i-am simlit prezenla' imi aemoliile disp[ruser6,putereade minteam totul cu ugr,rrin{6, crescuse am rdspunscorect la toate subiectele. concentrare Ei Nu gtiu dacd a fbst doar o pirere sau s-a intAmplataievea,dar Nectarie' am simfit cd in spatelemeu se afla Sf-6ntul fost fbarte fericit[, Am luat nota zece 9i am SfAntuluiNectariepentruajutorul dat. mr.rllumindu-i (Mihaela)

Am a/lat cd Si eu qm rdmas tnsdrcinatd


Am aflat de SfAntul Nectarie intAmpl[tor, in urmd cu cdteva luni de zile, de pe internet' Am fost foarte impresionati de tot ce am citit, de minunile s[vArgitede sfAnt9i de faptul cd cei care se rugau lui primeau semne.Am ldcut rost de Acatistul SfAntuluiNectarie de pe internet9i am inceput cu s6-l citesc 40 de zile, ca sd ne binecuv6nteze un bebeluq (eu 9i sdndtos aveamceva problemeginecologice nu reu$eam mA ani sd facem un copil), de asemenea, rude aproapedoi mea. care pierdusein gam pentru toli ai casei 9i pentru na$a urmd cu ceva ani o sarcindla gaseluni 9i nu reu$eas6 mai rdmAndins[rcinat6. Am incercat si citesc aproapetoate minunile, m[ fascinau qi md int[reau in credinfd.Am reuqitsI ne ducem 9i la Mdnistirea Sfdntului Nectarie din Bucureqti,ca sd ne rugbm lui qi s[ luSm ulei de la moagtelesale.E bine ca inainte s[ te duci la mdnistire sau inainte sd te rogi lui, sd te spovedeqti,

curat$i nu incercat pdcate. dddeam cu Mb ca sdfii cu sufletul gi frceamde trei ori semnul cruciigi in unele cu uleipe burtd o cu sim{eam arsuri in locul undem[ dddeam mit; Din zile am in aceaperioadd rdmaslZrd serviciu.Mi rugam pdcate, Nectariesb mi ajute sd-migdsesc serviciusau sd Sfdntului insdrcinatd atuncicdnd va dori Dumnezeu, cdnd va rdmAn de cuviinJd. crede zile. am aflat cd naga meaa rimas insirDupi cdteva apoi. la trei sdptdm6ni aflat ci gi eu am rdmas am cinat6. dupd de insdrcinatS, ce am blgat dosarul ;omaj.Nu-mi venea gi Suntfoartebucuroas[ am vrut sdimplrtSgesc tutusdcred! de ror minunilesivdrqite SfdntulNectarie9i SfdntulMina. Trebuiedoar sI credetigi sd vi rugafi! $ti{i vorba aceea: ta cu ..Credinfa te-a mAntuit!"Acum mi dau in continuare gi sdndtos md rog qi ulei pe burtdpentrua aveaun bebeluq gi rnereu Sfdntului Nectarie Sfdntului Mina penmultrumesc tru tot ce au lEcutpentrunoi. gi Iti mulfumim, SfinteNectarie. 1ie,SfinteMina, gi sd gi dea Dumnezeu MdicutaDomnului s[ fifi al[turi de noi pAnd sfdrgitul la zilelornoastre. (Cri stiana $erban, Targoviste)

Oarepe mine md vd ajuta sftntul?


Eu stauin IaEi, ldngi biserica pe SffintulNectarie. sfdnt careestetareapropiat sufletului meu.Incepusem mergla si SfdntulMaslu la aceabisericdgi pirintele Lehaci spunea credinciogilor despre minunefbcuti unei doamne lagi. o din darcaretrdiain Italia.Md gAndeam in sineamea....Oare eu pe minem[ vd ajutasffintul? m-a ajutat!in nici doudsdp$i t[mdni, i-amsimfitdin plin minunile ldcute mine: cu l. M-a pdzitde reutetile unoroameni, 2. M-a ajutatsd-mischimb serviciul, 3. Am ajunss[-i cunosc gi viata gi acatistul minunile, sdcredca gi uneipdcdtoase mineBunulDumnezeu ajutd ii ca
l0l

100

Nu am ajunsincd in Eghina9i atuncicdndii cereajutorul. insulaEvvia,la Sfdntulloan Rusul.dar o sI ajung9i nici in acolo.ingerul pdzitore mereu ldng6noi gi e bucurossd ne ajute! (Mihaela.Iasi)

Durereaa incetat...
gi Nectariepentru Vreau s6-i mul[umesc eu Sfdntului mai mari saumai mici. Eu credin ajutoruldat in probleme minunileacestuisfdnt:anul trecutin toamnl m-a ajutatsd nigtebanipierimi pistrezlocul de munci, s6-mirecuperez impreun[cu MaicaDomnuluil-a ajudu(i.iar acum,recent, tat pe bdiatulmeu sd intre la seminar(cu toatec[ eu aveam mari emolii pentruel). dar O minunenu dintrecelemai spectaculoase. nu mai lipsitl de importanfi ar fi c[, fiind in acestezile ricitl 9i foartetaregdtul,m-amunscu ulei sfinlit in zona durdndu-md amigdalelorgi durereaa incetat,iar intr-o noapte,neputAntusei,mi-ampusulei pe piept, du-mi delocodihnidin cauza a lui rugindu-md s[ m[ ajutes[ md pot liniqti,iar sfdntul fost grabnic ajut[tor gi pdnl dimineafdn-am mai tugit absolut deloc,am putut s[ dorm gi m-am trezit odihnitd.Sfin1iigi Mdicu(aSfbnti ne asculti gi ne ajut6,numaisd avemcredinne [d, s[ ne rugdmqi s[ gi credemc[ rugdciunea e ascultati. (Angela)

Maicii Domnului. incl de la primarugdciune. raclisul starea a ludndu-ilocul poftade viati. Adevidepresie disparut. de in rateleminuni au loc in momentul careai timp sd- ob1e De-alungultimpului, m-amrugat pdrintii ca servi. mei sdse in m-amrugatpentru examene. inrpace urmadivorfului. penuneipersoane foartedragi,c[reia mediciinu ii rnai tru viaJa ' dar. dldeaunicio ganslde supraviefuire. cdndtoatecererile a.iutorul mi-au fost implinite.nu am remarcat divin. Viala fostsalvatd doudori. cAnd de moartea pdrea rni-a inevitabi16. ar De;i teoretic fi trebuitsb rdm6ncu sechele fizice saupsica hice.eu am scdpat prin minune.Trebuiedoar si ne rug e m... . Dumnezeu lasl pe nimeni.Spreexemplu. urm6 nu in cu doar cdtevazile m-am rugat disperatd, Domnul gi la la Mina, implorAnd Sfdntul ajutorpentruglsireaunui act foarte la locul de munc6.Deqi nevinovatd. important eram acuzatd, qi c[ aqfi fost neatentd din vina meaaceldocument dispia jumitate de ori de la rugiciune.actul a rut. Dup[ aproape fostg[sit. iar eu am scdpat acuzalii. de Dacdne vom pierde credinla. atuncivom pierde tot. (Claudia)

Ne erafricd

cd vom rdmAne cu banii dali...

Intlasem tntr-o addncd stare depresivd...


minunileSfdnCAndam citit pentruprimadatl despre cu depresivl, dese intr-oadancistare intrasem tuluiNectarie, gdnduri sinucidere. c[ de Consideram nu mai am niciunrost pe lume, fbri un motiv intemoiat. Citind despreminunile Sfintului Nectarie,am deciss[ citescacatistullui. dar gi pa102

M[ aflu Eieu printrecei pentru careSfdntul Nectarie a frcut gi face minuni.O sd vd povestesc caz. poatemai un ciudat. Voiamde mai mult timp sdne izoldmapartamentul in carene-ammutatin urmdcu doi ani. dar peste undeam tot sunat spuneau nu meritds[ pun6schela ci pentruun singur apartament, e costisitor ci etc. intr-unfinal. am gesitpe;i-

103

multoraEi le luasebanii fbri s[ le izoleze care promisese orade ba, apartamentele. mai mult, aveainterdicfie a pdrdsi pentrucd a luat banide la mulli oameni. gul gi fusese arestat dar promildndu-le ii ducein strdindtate. nu i-a mai dus. cd ne Aturrciam crezutc[ innebunesc; erafricd cd vom rdmdne cu banii da{i gi frrI lucrare. Am inceputs[ mi rog la SfdntulNectarie,la Maica Domnului9i la SfdntulMina si nu ne lasein pagubl 9i ca Dupdcdtedornnulacelasd vini s[ ne izolezeapartamentul. vazile, acelom a venitcu o alti echip[ (nu cu echipalui) gi Erauniqteb[iefi buni,cu carete puteai au inceputlucrarea. infelege.gi care au lucrat destul de bine. $i astfel Sfintul Maica Domnuluiqi SfdntulMina ne-auizb[vit de Nectarie, pagub6.Mulfumim, Mlicufa Domnului,Sfinte Nectariegi SfinteMina. Ruga{i-vi la SfdntulNectariegi el vi va ajutain orice problem6. (Cami)

Sfdntul Nectarie m-a gdsit pe mine Si nu eupe el


Mie imi placesd cred c[ SffintulNectariem-a gdsitpe mine qi nu eu pe el. M[ aflam intr-o perioadl urdtl a vietii mele.eram disperati,nu Etiamincoffo sd mi indrept,ce si fac. Eram terminatipsihic,am sllbit vreo 10 kilogramegi la astain cam doul luni, nu mE mai puteamconcentra absoNu lut nimic, doar la problema mea ml g6ndeam. gdseam pldngeam incontinuu, mai...Eram ce absolut nicio rezolvare, o epavd! lntr-o zi, nu gtiude unde.mi-amamintitcI mamaimi vorbisecdndvade un anumesfdntqi apoi mi-am amintitcd aveagi un acatist acestui al sfdnt,cI el estegrabnicajutitor qi pe cd nu trececu vederea nimeni,oricinear fi. Era vorbade SfhntulNectarie.Mi-am zis cd trebuieneap[ratsd fac rost de s[u. insd mi-a luat destulde mult. Am tot am6nat, acatistul

l-amcumpbrat, gtiind pdnl cdndintr-ozi, fiind la Mitropolie. voi plecadin oraggi ci voi aveatimp sd-lcitesc c6 a douazi in linigte' viala!incddin primazi de sdv[ zic, mi-a schimbat cdndam inceputs6-l citesc,m-a linigtit.m-am simtit mai de Nu-mi vecalmdqi mi-am recipitat puterea concentrare. sd cred, de fapt nu realizamde ce sunt agacalm6.Am nea gi in zi. citit acatistul inc[ il citesc fiecare degia trecuto lun[ M-a ajutat gi ceva.Am s[ continuis[-l citesccu pl5cere. pe enormde mult acestsfdnt.Am cumplrat gi Paraclisul. in il citescimpreunl cu acatistulaproape fiecarezi. gi care Maicii Domnului Grabnic ajut[mi-amcumpiratgi Acatistul toarea. a SfdntulNectarie reugits[ mi scoati ugureldin prigi, cred cd voi pastie, cu toatecd inc[ mI lupt cu depresia, in cdndmi gAnreugi celedin urmdsi o birui. Am momente mea esteinsignifianti,dar sfdntul descc5 poaterug6ciunea imi arati ci nu este aga.Intr-o seardmi gdndeamcd tare mi-agdori sd ajunggi eu la moagtele frr[ s[ gtiu ci se lui. gisescqi in tagi.Imediatdupi ce m-am g6ndit la asta,am intratpe o pagini de internetundechiar astascria,ci se 96sesc moagtele SfAntului Nectarie biserica cartierul la din Alexandru. M-am dusacoloin urmltoarele zile, gi de atuncimi duccdndpot, nu conteaz[ ce zi, gi mi rog la moaqtele in lui. lmi dau lacrimilede fiecare Pur datdcdndmE rog sfbntului. atdt 9i simpfu md emo{ioneazd de tare, incdt pldng fdrl si vreau, apoim[ cuprinde stare linigte. gi o de Ce sE zic, SfhntulNectariem-a ajutat gi md ajutd in continuare, sfintul meu de sufletgi are griji de mine. ii este mullumesc extraordinar mult gi vE urezs5 v[ ajutegi vode ud! (Mihaela. IaSi)

r04

t05

Mi-a cdzut ceea ce stiam eu mai bine VI scriucu multd Ou"ur* in inimi despre ajutorulla pe qi examene carel-am primit de la Sfdntul Nectarie de la Maica Domnului. qi a pdmdntului. lmpdrdteasa cerului Am ajunsca. la sfdrEitul anuluiIV al facultilii. se am l4 restan{e gi incd7 examene semestrul deciniciogans6 pot da pe ll" sd licen(ain acestan. 201l. motiv pentrucareeramfoarteabdtut. dezndddjduit... mai erambunde nimic. Nu Mi-am zis si imi pun nddejdea Dumnezeu, incein am put sI mi rog la MaicaDomnului daci poate. semilosca, sd tiveasci gi asupramea. $tiu ci sunt pic[tos. gtiu cd n-am implinit nicio poruncb acestpdmdnt, pe dar. daci poate.sI md ajute gi pe mine - cd nu mai pot. Am inceputsi citesc despreMaica Domnuluigi despre ajutorulpe care il oferi. Inaintea fiecirui examen trezeam citeam gi m[ Acatistul Maicii Dornnu CrabnicAjutdtoarea. lui Credefi-mIpe cuvdnt:nu a fost datds[ mi rog inaintea icoanei Maicii Domnuluigi ea sd nu md ajute.Aga c5. in prirnulsemestru anuluiIV. am luattoatecele9 examene. al iar spresfArEitul semestrului Il-lea am inceputsd dau din al restante. Aproape doudluni nu preaam iegitdin cas6. m-am rugatMaicii Domnului, spresfdrgit am mai putut,am dar nu clacat. Atunci. uit6ndu-md intemet,am citit pe site-ul pe www.sfaturiorlodoxe.ro/sfantul-nectarie-m inun i-roman ial despre ajutorulpe careil dd Sfdntul Nectarie celorce i-l cer. cd gi $i atuncii-amcerutgi eu ajutorul, nu mai puteam. l-am simtit din plin. imi mai rdmlsese examen un important, dar intretimp lucramgi la licenld, totul a fost contra-timp, cd aqa am avutdoardoudzile s[ inv[{ peste de paginide desene 70 formule. Ei Inaintede examen, citit AcatistulSfdntului am Nectarie gi cel al Maicii Domnului. dup[ caream plecatla examen. Am ajunsin salb,profesorulne-a aSezat unul in banc6, cdte iar apoi ne-adat si extragem subiectele. Cdnda ajunsla mi-

ne $i m-a pus sI extrag,mi-a cdzutun bilet carenu era din acelaqi din lucru,iar arrulmeu,am extras nou. s-aintdmplat mi-aclzut ceea am qtiuteu maitine... ce extragere la atreia Pur qi simplu.mi-a venit sd pl6ng cAndam vdzutcd Nu ce eu ceea gtiam mai bine... mi-a venitsI cred. mi-acdzut in lucru s-a intdmplat. cam acelagi examene la celelalte gi gi gi licenla. apoiam predat-o la tirnp...' iar olusam terminat timp scurt, in cd Pel6nga mi-a ajutatsi dauexamenele acest cu m-aajutatsI iaugi licen(a bine. (Adrian Eric Frand)

Fratele meu intra din nou in vialafamiliei

mele

Acum c6tevaslptimdni nu aveamo starepreabuni qi si sI ca incercam citesc s6 md simt mai bine,dar nu reugeam cu cartea minicio carte,pdni am deschis md concentrezla gi in Era Nectarie Romdnia. ugorde parcurs nunileSfdntului in m-a gi bucurat tare,fiecarepovestire partemd impresiona pdnila lacrimi. mamaa primit vegtide la Tot acumcdteva sdptlmdni, fratele meu dup5tatd,de carenu mai gtiamnimic de ani de zile. Se parecd el aveaprobleme ne ciuta de mult timp. gi Fericitic[ am in sfdrgit am si cd certitudinea triiegte, inceput md rog gi mai cu luareamintepentruel, ca p[rinfii mei s[-l ajute. incercat A mamasd-lconving[petatasdseintdlneascI cu fratelemeu. sd vadd mlcar ce vrea.insd fEr[ so(i de izbdnd[. I-a trecutprin minte sb se intdlneascidoar ea cu el, fErdgtirea tatei.darnu Iuanicio hotdriresinguri. Astizi mai aveamde pierdutcam o ori pdni sd trebuiascdsi plec de acas[ gi, cum pe pat incl aveamcarteacu minunileSfdntului s6-i citescacatisNectarie, m-amapucat tul. Nu am cerutnimic anume, gdndeam prieteniipe la mb care-i pomenesc obicei,la bundstarea familieiin general. de Cdnd am ajunsin ora$"m-a sunatmama gi mi-a dat vestea a primit un e-mailin careera rugat[ s[-l sunepe ci t07

r06

fiatelemeu.Crezdnd i s-aintimplatceva,l-a sunat fEr[ s[ ci mai steape gAnduri(dacbmai analizasitua{ia.probabilnu gi treceala fapte nici de data aceasta) au stabilit si se intdlneasc[mdine.Nu dupi mult timp. m-a sunatmamadin nou gi mi-a spus seintdlnesc c[ chiarazi. Nu-mi venea cred,seintdmpla agteptam ani de s6 ce de zile. Fratele meu intradin nou in viafafamilieimele.Seara. qi m-am intdlnit cu mama.ca s[ mergemimpreunl acasd astfell-am intAlnitgi pe el, ftcdnd in sfrrgit cunoqtinfi.Mergdndsprecas6, mi-apovestit ea cum au decurs lucrurile, cum plecat de acasd continuarea. gi a g[sit e-mailuldupdce,am eu iar eu am ficut deodat[leg6tura SfdntulNectarie. cu Nu credcd e doaro intAmplare faptul c[ tocmaiin ziua in care m-am hotdrdts[-i citesc in sfhrgitacatistuls-au intdmplattoate lucrurileamdnate atdtatimp qi dorite de atdlia qi ani.... Credeam pdndacumcu t[rie ci nu trececu vederea gi rugdciunile nevrednicilor ii strigi numele cI estemijcare locitorde nidejdeinaintea tronuluiSfinteiTreimi. Nu esteun eveniment spectaculos, sunt cele relacum tate pe site sauin carte,insl incercsd mdrturisesc ii sunt cdt gi de recunoscltoare si spun din inimd ..Bucur6-te, Sfinte Ierarhe Nectarie. marefdcltorulede minuni!" (Elena)

un De aproape an de zile imi ciutam un loc de muncl nicio ofert6,iar dup6aproape doui sdptlmAni primisem si nu de aflasem sfhnt,mi-amgisit un job pe plaeulmeu de cAnd rla f-els-aintdmplatgi cu colegamea,c[reia ii dlruisem acaiistrrl).Tot in ziua in care am fost chematdla lucru. m-am de cu impacat tat6lmeu,cu carenu mai vorbisem mai bine deun an de zile,deloc. caremi s-aintdmplat fost un vis a Un alt lucruminunat inaintede somn,il rugampe Sfdnl-am avut recenU pe care gi. si-mi deaun semncd imi auderugdciunile in tul Nectarie respectivS, apdrut bdtrdn mi-a un caremi-a visuldin noaptea doaratdt:,,Ai ribdare!"Atunci am gtiutcd bitrdnuldin spus Nectaries6-miasSperca Sf'6ntul vis era SfdntulNectarie. gi culterugdciunile sE mI ajutegi de acumincolo. Eu i-am c[ tuturordespre el. sfhntului voi povesti pronris (Ana-Maria)

Pdrintele ne-a oficiat Sfanta Taind a cdsdtoriei


gi Doresc adaug mdrturia sI meareferitoare minunila le Sfhntului pe Nectarie carele-amsim[it,cerAndu-i ajutorul. Afldnddespre minunilelui, atdtdin cd(i cat $i din mdrturia altorpersoane, sufletulmeu s-aaprins evlaviedeosebitl in o pentru acest in sfdnt,atAtde apropiat noi, cregtinii, zilele de noastre. Citindu-iacatistul, rugamcu lacrimi pe sf6nt,pe il care simleam pe cel mai apropiat il prieten, facdordine ca s5 vialamea,destul dezordonatd, care,omenefte, nu Eiin de din vedeam vreo sclpare. $i, incet,incet,au inceputsE se schimbelucrurilein via{amea,ludndo intorsiturl pe careeu nici cd agti indrdznit sd o cer de la preamilostivul Mai concret, Dumnezeu. Sfdntul Nectarie mijlocit cu rugdciunile sale,inc6t Bunul a Dumnezeu mi-a diruit un sot, pentru care m-am rugat, ca amAndoi conlucrdm sI pentrumdntuire. spreslavalui Dumnezeu sprefolosulaproapelui gi Incercdrile fost gi au nostru.

Mi-am gdsil unjob pe placul meu


Eu am aflat de Sfintul Nectariecu aproximativo lund in urm[ qi, dupdce am citit pe internet despre minuniles6vdrEite el, am hotdrdt ii citescacatistul. de si Cdndam ajuns la biseric6, intrebat costi gi domnulde Ia pangar am cdt mi-a spusci e 1,5lei bucata. Am fost foartefericiti gi am cump6rat trei bucdfi;unulil port in geantitot timpul.unulil fin sub pernl gi pe al treileai l-am d[ruit uneicolege. atunci, De am gi inceput ii citesc sI zilnic acatistul minunile au incetat nu sl apard,. t08

r09

ele pe rnAsurS. ins5. nu de puline ori. il rugam pe Sfhntul Nectariesd vind sd stdm de vorbd gi sa ma inve{e ce e mai bine de fEcut.Raspunsurile veneau atAtdin gdndurilduntrice, cAt :;i de la persoanele careaveamcontact. cu Sa gtili cd mare putereau rugaciunile pentru sf'dntului noi. pdcdtogii,gi oricAt de mare ar fi cddereanoastrd,nu trebr-rie ne pierdernnadejdea. ne asumdrncd suntemceea sd SI ce suntem;i Dumnezeune va ridica,nu qtim cum. dar ;tim ci numai El o poatef'acegi, din cdt mi-am putut da ell seama. tot ce cere de la noi e sd pistr[rn credin{adleaptdgi sd incercdm sd respectirn poruncile cuvinteleMAntuitorului. gi Arn simlit ajutorul sfhntului. al Preacuratei Maicii Domnului ;;i al sfinlilor, care neincetat roagbpentrunoi, se de nenumdrate dar,in mod deosebit. ori, vreausd mdrturisesc cLrm lucratSf'Antul a Nectarieprin pdrintele duhovrric. o zi cu inaintede cdsdtoria noastrd care.din cauzadecesului buniculLridin pafteasolului.riscasd fle anulatd. Dumnezeu imi este martor c[ fbarte rnult mi-am dorit sd avem binecLlvantare, prin tainacdsdtoriei. pentrua ne intemeiao f-amilie cre$tind $i pentru mAntuire. Era tot ce irni doreant.Restul.ce [inea de petrecerea dup6,nu md interesa. de Dar .,ispitele ne vin de ce la lume.de la diavol gi de la trup" nu au incetarsd ne lupteca sd pund piedici acestei binecuvAntdri. in aceleclipe grele. iar gAndulmeu alergala SfdntulNectarie. mirturisindu-icd mare este gi fEc5tor de minuni, gi il sim(eam nevdzlrtcum se lupta pentrunoi" prin pirintele duhovrric, ne scoati la lisd man. inmuind cu rugdcir.rnile inimile celor care erauimsale potrivacdsdtoriei noastre... a fost cu adevdrat zi cu totul o $i deosebitd cAnd,dupd SfAnta t.iturghiegi Sfhntaimpartaqanie. pdrintele duhovnicne-aoticiat SfhntaTaind a cdsitoriei,implinind inimile noastre bucuriesf-Anta. cu Slavalui Dumnezeu. lauddMaicii Domnului gi tuturor sfinlilor. rugdtori fierbinli pentru noi. il rog pe sfAnt sI ml ierte pentru uepriceperea lnea in a mdflurisi rnai bine cAt de rnult rre-aajutat atdt pe mine cdt gi pe sojul meu. I-am figaduit in taind cd prirnul prunc pe care il voi aducepe lume ii il0

gi. va purtanumele cu ajutorul Durnnezeu. vom osteni ne lui sprea ajunge sflntele la salernoagte la Eghina mdcar sau de pentru mullumi. de la Bucuretti. a-i Nu incetali alerga a.iutorul a la sfinqilor. Dumnizeu Iuprin creazd ei din iubirepentru noi. sprea sporiin celebinep l d c u tL u i . e (Antlraeu)

Am fost chematd la un interviu Si am oblinut jobul pe pe L-arnintdlnit SfAntul Nectarie net.cAnd cduimi tamde lucru. Agaam inceput citesc sd despre via{agi acatistul sf-dntului. promiscd,dacao si mi ajutesi irni gdsesc Am de lucru, sdpovestesc am minunea. este Ce drept. numaila o sdptamAnd dupi ce am inceputsd citescacatistul, fbst arn chematd un interviugi arn oblinut.iobul.AtAt de marea la fostf'ericirea mea,cd nu vd puteJi imagina... Vreausd spun cd eu cdutam fbarre de mult timp unjob. Ag vreadin suf'let sd imi publicali mesaiul, sI irni pot indepliniprornisiunea ca fbcutd sfAntului meudrag,cum ii spunelr. (Anrlreeu)

'

Nu vd pot explica tn cuvinte bucuria pe care o simleam

iqi mullumesc,Sfinte Nectarie.cd ai apdrut in via{a mea gi e$ticu mine in flecarezi. Nu sunto persoand caresi nu creadd minuni... insd, in inainte sd af'lu despreSfhntul Nectarie,nu am sinrlit nimic gi, asemdndtor sincer,nu md a$teptam primesc agacr.rrAnd sd (gi zic asta nu din cauza neincrederii sfdnt.ci din ajutor in rneleintr-ale Bisericii).Mici minuni. dar cauzarrepriceperii pentru mine, a savdrgit cu mare insemnitate preabunul sfAnt
ill

la pufin ce timpdupd am inceput citesc s[ minunile despre lui.


Primadatd s-a intdmplatcdnd mergeam intr-o cursd. cu Eramla o vam6, o magin[inmatriculat[ numele mamei pe mele,conduside un alt gofer. aveam asta. Nu pentru procurd Ar fi trebuits5 le dirn bani,in certificatul vameqilor, maginii, gi insdarndat doarbuletinele nici mbcar i-a interesat cernu tificatul.Nu vd pot explica cuvintebucuria careo simin pe respective. dup[ ruglciunilemele,spuse leamin momentele in I5 minute(timp calculat momentul carene-arn dat din in gi seama nu avemprocura pAn[am ajunsla ghigeu). c[ lmediat dupdvaml (eu n-ammai vdzuta$acevade cAt timp fac curse) erauo groazd magini poliliecareopreau de de maginile; omis si spunci noi eramin doul busurigi mai am eracu noi, in mijloc,inci un prieten carenu cuno$tea traseul (eueramin ultimul bus).Vdd, la un moment dat,c[ polilistul opre;temaginile din fala noastrd rdnd, iar cdnd a vdzul la parcdar fi vrut sd intinddbastonul cineva gi magina noastrd, l-a oprit; gi aqaam scipat atuncica prin urechile aculuiqi, din f-ericire, ceilalli au primitamenzi. nici nu Pe parcursul aceleiagi curse,insi la intoarcere, s-au schimbat lucrurile, sensul a fost de aduso maginl pe in cd platformd, goferul iar careeracu mineaveadoarcarnetul de conducere categoria M-a ajutatSfbntulNectarie conduc B. s[ atuncio zi intreagd si m[ simtobosit6, o cdldurS pe fErI niupe citoare, minecare, reguld, de dupi maxim7 ore de condus simleam nevoia m5 odihnesc. s5 A fost sfdntul aldturide noi tot drumulgi ne-aajutatsd gi ajungem acasicu bine,cu toatemaginile persoar,ele. Sfdngi ne vine in ajutorori de cdteori ceremcu tul ne ocrote$te gi smerenie credin16. Aga s-a int6mplatgi cu pdrinlii mei. careeraucertafi, igi vorbeau cAtevazile, prin rugide dar, nu ciunegi cu ajutorul Iisus Hristos, MaiciiDomnului al al gi lui gi SfAntuluiNectarie. le-auluminatmin{ile, care s-auimpdcat de nimic nu am nevoie cdndii v6dcd seinteleg.

li mullumesc sufletSfdntului din Nectarie are atdta ci grijl de noi,pu{incredinciogii. Hristoase, Slavi fie, Iisuse ii laudb MaiciiDomnuluit (Ana)

Am gdsit de lucru imediat dupd cefusesem concediatd


Numelemeu esteCorina.suntdin provincie, vreau gi sd vi spuncd Sfdntul Nectarie m-a ajutatin mai multeetape ale vielii mele:sd-migdsesc lucru imediatdupdce fusede semconcediatd abuziv 2005.s6-miintemeiez familiein in o 2008.sd scap viafddupdo cezarian[ probleme 2009, cu cu in iaracum, 201l, eu gi familiameasuntem in sin[togigi-imulSfdntului pentru Nectarie ajutorul dat. {umimneincetat Eu m-amrugatmoa;telor SfbntuluiNectarie la M6de ndstirea Tuturor Sfinlilor, localitatea Nou6, judelul $inca pentrucI am fEcutfacultatea Bragov, agaam Bragov, gi in ajuns la MindstireaTuturor Sfin1ilor, care are gi hramul Sfdntului Nectarie. pentru Slavdlui Dumnezeu toate! (Corina)

De multe ori cddeam in deznddejde Mi numescG.S. Am aflat acum trei ani de SfAntul Nectarie ca4uliarogiecu minunile din Sfdntului. M-au impresionat foartemult viala gi minunileacestui maresfdnt,pe carepronialui Durnnezeu vrut s6-lfaci cunoscut in fara gi a noastr5. citit cu sufletulIa gurdgi eu gi soliameaaceasE Am carte.carene-aadusmultdincredere ajutorulgi purtarea in grijl a lui Dumnezeu, prin mijlocirilede rugiciuneale de tuturorsfinlilor.Ulterior.cAndne-amc[sitorit, l-am luat ca

n2

u3

irnpreund pe unul dintrepatroniispiritualiai f-amiliei noastre, FecioardNdscdtoare Dumnezeugi cu Sfdnde cu Preasfhnta tul intAiul Mucenic r;i Arhidiacon$tefan.Mi-am dat seama. mai tdrziu abia. de marele ajutor sutletescpe care l-arn doprirrn-rgdciunile Sf-6ntului Nectarie. bAndit Locuim departede plrinlii noEtri,care sunt plecaliin gi strAinAtate de care ne este un dor necontenitgi cdrora le purtdm o grija fbarte mare in incercdrileacesteivie1i.Sfhntul Nectariea tinut loc de pdrintepentrunoi. rnijlocindcu rug[ciunile salegi pentrunoi gi pentruparinlii nogtricdtre Bunul fbrma[. ci pelttrucd arn sirnlit Nu spun aceasta Dumnezeu. cAndm-am rugat Iui in necazgi intr-adev[r ajutorul sf'6ntului in suferin{6.Mi-a fost de mare ajutor in gasireaunui loc de muncd,atunci cAndnu mai speram.De multe ori, in dif.erite boli gi sl5biciuni fizice, a fbst grabnictdmdduitor. Din pbcate,in zilele noastrenu mai sperdmin puftarea dar de grijd a doctorilorgi a spitalelor. sunt qi doctoripe care ii trimite Dumnezeu,doctori trupe;ti gi doctori sufletegticagi re, cu ajutorul lui Durnnezeu prin mijlocirile sfinlilor, ne Trebuie doar sd ne sunt tdmdduitoride orice boald am suf-eri. gi rugdm cu credin1d sd avem increderein puftareade grijd a lui Dumnezeu. Suferimdestulde mult cdnd suntematingide boli. noi sau cei dragi ai nogtri. in acestsens.gi eu rn-am intristat cdnd arn aflat cd un bun prieten de-al meu, C., are tatbl bolnav de diabet cu cornplicalii destul de grave. Mi-a povestit la un moment dat cd tatdl sdu a fbst dus la urgen{[, iar medicii nr-r-i dddeauprea rnulte ganse.In stareaaceeade intristare,am naddjduittotugi in ajutorul Sfhntului Nectarie. Am citit acatistul sIu. rugdndu-m[ pentru tatdl prietenului meu. Ajutorul sfhntului nu a intdrziat sd apard gi arn aflat de la C. ca stareatatilui sdu s-a amelioratgi ci va fi adus acas[. M-am bucuratfoafte mult gi i-am rnullurnit SfdntuluiNectarie pentruajutorul dat intr-un moment de cumpind. Din pdcate, tatel s6u are de luptat in continuare cu complicaliile cauzatede boald. cdci a rdmas fEri vedere la unul din ochi gi, probabil,ii va fi afectatqi cel5lalt.inca md
ll4

rog pentrutatdl lui, citind deseori AcatistulSfdntului Necrarie gi li mullumesc Dumnezeu i-a mai dato gans[. lui ch Togi pentrucopilul unei colegecare suferi de todatdmi rog mariprobleme respiratorii, fiind adesea nevoitd meargd sd cu el la urgenle. rog pe toli cei careau posibilitatea se roaIi sd ge gi sd-i pomeneascd intr-unacatist tatdl- Stanelgi pe pe c o p i l uc o l e g e i -E m i l . l Foarte mulli il recunoa$tem Sf6ntul pe Nectarie pe ca un sthntt[mdduitorin boli gi suferinte nu pufini il recugi noa$tem pe un grabnic ca mijlocitorcdtreDumnezeu pentru darulnagterii copii.M6rturisesc aceasti de pe calec[ de mult ne doream gi familianoastrisi fie binecuvdntatd nagteca cu rea unui copil. De multe ori cddeam deznddejde cregi in deamcd Dumnezeu, pentrupdcatele noastre, intorsfa[a $i-a de la noi. Totugim-am rugatcu aceastd intristare inimi in cdtreSfdntul Nectarie. atuncicdndnu mai nddijduiam gi $i. credeam o si trebuiascd mergem la doctori,minunea cd sd pe s-aprodus. Mi-am dat seama pentrurugiciunileSfdntului ci Nectarie produsaceastd s-a minune.De atuncicontinuis6-i mullumesc gi Sf6ntului Nectarie sd-l rog gi pentrusAn[tatea copilului gi pentruo na$tere ugoar6. Deocamdati, doctorii ne-au spusci totul estebine,gi cu toatecd arecordonul ombilical infEgurat jurul g6tuluiexistdposibilitatea acest in ca lucrusdseschimbe. 'Vd rog si o pomenili pe so{iamea,Mariana. rug6gi in ciunilevoastre. Sperca ajutorul Dumnezeu vini gi in lui sd casele voastre, pentru rug[ciunile carele faceli. pe Sdnu uitdmniciodaticd avemacest maremijlocitorqi rugdtor pe SfAntul lerarhNectarie , pe careDumnezeu ni l-a ddruit.S[ alergdm cdtreel gi s[ sperdm vom dobAndi cI gi rdspuns ajutorpentrutoaterugAciunile noastre cdtrefEc6torulde rninuni Nectarie, apoi,sd nu uitdmsd mullurnim iar pentru acestui mijlocirile sfAnt rugiciunilor salecltre Dumnezeu.Sd povestimgi celorlalli despreajutorul Sf'dntului Nectarie semnde mullumire ajutorului ca al primit de el. /G.^S.)
ll5

5t

-lllFE-t-li

. rr'

De luni sunt asteptatd la muncd Bunul Dumnezeu are pe toti in griia Sa Cu adevdrat. ne gi ne a.jutb,9i indrurndpagiiin f.iecare ne clipe.$i pentrunoi. SfdntulNectariea fost grabnicfblositorgi mijlocitor in fap lui Dumnezeu. Eu eram angajat[ la serviciu pe o perioadddetermirni natd,iar contractul se apropiade final. Nu aveamcertitudinea cd acesta va mai fi prelungit, dar nrd rugam pentru acest lucru. Am irrceputsd citesc in acea perioaddcarteacu viala Sf-dntului Nectarie,pe care o avealnin casdde mai rnult nici micar o datd.Au urmat timp. dar pe care nu o rdsfbisern cdtevazile grele. in care eu aln fost anuntatl cd acel contract nu avea sd irni rnai fie prelungit. dar am trecut relativ ugor pesteacele momente.ln primul rAnd.carteape care o citeam imi didea o puteregi o incredere lucrurilese vor a;eza.Nu ci avearnidee cum gi cAt va dura. dar aveamincrederecd va fi bine.$i agaa qi fbst. In decursde patru ztle am tot fbst pe la interviuri,printre care unul pentru un post pe care rni-l doreamde mult timp (gi la care m-am rugat mult sf6ntuluis[ imi ajute). Vineri fiind. eram anunlatdcd de luni sunt a$teptatd muncl. Aga a la rdnduit Bunul Dumnezeusd il descoperimpe sf'Antul nostru ocrotitor gi cu adevdratgrabnic ajutdtor.Cei care au fbst in gtiu cu sigusitualia a-gicdutade lucru in ultima perioadd de rantre lucru dificil este aceasta, ce mai ales intr-un timp atdt de scurt qi pe un post care sd le implineascdagteptdrile. De aceea.li rnullumescgi astdzi lui Dumnezeupentru cI a mijpentrumine. locit aceasta Au mai urmat apoi alte bucurii pe care ni le-au adus ruglciunile cdtre SfAntulNectarie. Lucruri pe care incercam impreundcu solul meu sd le rezolvim de ani de zile, tot legate de servicir-r, s-au rezolvatin foarte scurt tirnp, atunci cAnd am alergatla acatistulsfhntului.La fel gi cdnd a venit momentul ca sora mea s[ nascd, alergatla acatistulsfdrrtului, am iar ea a trecut pesteaceasta u$or gi repede. ll6

Sfinte IerarheNectarie.mare fEcdtorule ..Bucurd-te. de mirruni!" '' (Antr)

Acestsftnt ne vegheazd ne ajutd Si


in anul 2006 arn ndscut-o pe Nectaria. darul cel mai frumos.primit de la Bunul Dumnezeu. prin rugdciunile in6lde SfAntul Nectarie cdtre Maica Domnului qi Bunul tate Dumnezeu.Acest sfAntne vegheazd ne ajutd ori de cAteori Ei il chemdmin rugiciunile noastre,sprea ne indeplini orice fel de dorin(I dupdvoia lui Dumnezeu. Ag vrea sd relatezcdteva dintre minunile sdvArqite de SfdntulNectariecu mine. CarmenR.. din Botogani. priecu tenelemele Ei cu fratelemeu. a) ajutor la nagtere Se qtie cd SfAntulNectarie ajutl femeilor s[ nascdin mai pufin de o ord. fapt dovedit gi la na$terea fetilei mele. Nectaria. Arn promisatuncicd voi mSrturisiminuneaferneilor ins[rcinatepe carevoi aveaprilejul sd le cunosc.S-a ivit aceastd ocaziecu timpul qi l-am propovdduitpe SfAntulNecgi tarie unei veriqoare unei prietene. arnbele prima sarcinS. la av6ndv6rstade 30 de ani. Au dat slavl lui Dumnezeuqi i-au mullumit SfdntuluiNectarie.pentrucd au ndscutgi ele in mai pu(in de o o16. A primit ajLrtorul SfdntuluiNectariegi Adriana din Botogani.care. dupi doud sarcini pierdute.gi-a pus toatd nidejdea in el qi a putut duce la bun sfArgita treia sarcin6,ddnd nagtere unui biieJel sdndtos. tot parcursulsarcinii s-a ruPe gat la Biserica Sfdntul Nectarie din lagi. Di mereu slavi lui DumnezeuEi SfdntuluiNectariepentruajutorul primit. b) uleiul de la raclasfAntului t[mdduiegte ochii Nectaria. fetifa mea. are doi ani gi jumitate. De la un timp. am observatceva in nereguldcu ochigoriiei: clipea foarte des. Am hotdratcu so{ul sd mergem la un doctor of117

"q"'lT'-'

pentru ne ingrijora talmolog. cd situalia Dar.mai inainte ei. pus ne-am nddejdea Sfdntul Nectarie. la in de a apela medic. sfintei crucicu ulei de la raclasfdntului. in ungdnd-o semnul clipea s-a Nectaria Ne-arnrugatmult gi minunea sivdrgit: Am mai uns-o cateva perrtru multdsiguranzile normal. mai de I-ammullumitSfdntului Nu a mai fost nevoie doctor. {5. promptpe carei l-a datfetileimele. pentru ajutorul Nectarie c) ajutorla botez impreund Ndscdnd sorameaun bdiefel, urmasd-lbotez Nectarie totul sd deca cu sotulmeu.M-am rugatSf6ntului nu agTotugi.ispitele s-aulSsat curgdfiresc.Idr[ probleme. qi. cd mi-amdat seama nu teptate aproape ziua botezului. de pentrua irnpodobilumdnarea botez de arn banii necesari (men{ionez nu lucrezincd). Obosit6.am c[zut in dezndci pe acuz6ndu-l Sfdntul Nectarie m-adat uit6rii.Imec[ dejde. care, am diat dupi aceea primit un telefonde la o prietend luafldndde supirarea mea.s-a oferit s6-miimpodobeasci in mAnarea. rimas IEr[ grai. Imediatam ingenuncheat Am gi penfafasfintelor icoane am pl6ns. mullumindu-i sfdntului tru ajutorulpromptpe caremi l-a oferit. Md voi ruga in continuare Nectariesb-mi SfAntului ajutein gdsirea unui loc de munc6.Suntconvinsd dragul ci qi meusfAnt de dataaceasta vi ajutain marea milostimd sa vire pe careo arefafdde cei careil cinstesc. prin sfin{ii Sdi.si ii binecuvAnteze to{i pe Dumnezeu, pun cei care-gi nidejdea ajutorullui! in d) Sfdntul Nectarie ajuti pe fratelemeuqi pe prieteii nul sdus5faci rostde baniinecesari Fratelemeu. GabrielN.. gi prietenuls5u,Marian P., ambii din Bucuregti. hot[rdtsd cumpere terenla2km au un de capitali.Dupdce au g[sit terenul, s-acerutun avans li de 2000 de euro.Bineinfeles n-aveau aceqti cd bani,agacd au hotdrdts[-i imprumute. frcut rost de bani gi au dat avanAu pentrurestulde bani. gi sul. Dar urmau s5 facd demersuri anume 34000 de euro. Numai cd majoritatea b[ncilor le acorda doar24000de euro.urmdnd facdrostde 10000 sd de
ll8

euro din alti parte.Erautare sup[ra{ici. dupd indelungicdutdri. n-au reugitsd facd rost de bani. gi riscau sd piarddavansul de 2000 de euro. Au a.iuns aproape termenul-final de al achitdrii terenului. l-am dat atunci telefbn fiatelui meu. sd vid ce mai face. Era cu prietenulsdu. Marian P.. in rnagini qi rni-a spus necazullor. Atunci i-am spus din nou de SfAntulNectarie (spundin nou, pentrucb in urmd cu doi ani. fiatele meu l-a cunoscut pentru prima oard pe Sffintul Nectarie, cdnd l-a ajutat sd nu meargdintr-o intervenfiein interesde serviciu: era seardtirziu. iar bdiefelulgi nepolica lui. ar fi rdmas singuri in cas6, frri curent, iar casa era inundatdde o ploaie care curgeanecontenitde mai multe zile). Fiind dezn[ddjduit. n-a luat in seaml cuvintelemele. Am vorbit atunci cu prietenul sdu qi i-arn spus si meargd la Sffintul Nectarie Ei sd se roage.la care el mi-a zis ironic: ..Dar ce. SfAntulNectariene d5 banii de care avem nevoie?" I-am rdspunsun ..Da" hot6qtiind cI sfbntul rdspunde rdt. cu convingere, imediat celor ce se roagdcu credin!5.Yindnd cb nu are alte alternativS. fratele meu a pornit spre MbnSstirea Radu Vodd. insolit de remarcile ironice ale prietenuluisdu legatede mersul la biseric[. Au intrat in bisericS. ingenuncheat au amAndoila racla cu sfintele moa$teEi s-au rugat sfantuluicu credintd.Au aprins lumdndri. sperAndca in ziua urmdtoaresd se intdmple o minune. Minunea s-a intdrnplatcdnd solia lui Marian P. i-a telefonat Ei i-a chematla serviciu la ea, urmdnd s[ le dea vesteaci gefa ei puteasI le imprumutesuma de 10000de euro. Amdndoi au rdmas lird grai. $i-au dat seama cd. intr-adevIr. s-a intdmplato minune. S-auintors inapoi la mdnlstire gi i-au multumit SfAntului Nectarie pentru ajutorul primit. $i-au frcut amdndoischilelepentrucas6.urmdnd,tot cu ajutorul Sfdntului Nectariegi cu voia Bunului Dumnezeu. si-qi ridice casele mult visate. Aq mai vrea sd men{ionezci, in urmd cu doi ani. fratele meu din Bucureqti.Gabriel N.. care lucreazdin cadrul armatei. l-a propovdduitpe Sf6ntul Nectarie unui coleg de seril9

viciu. dAndu-iulei de la candela arde la moaqtele ce sf-6ntului pentrua-l unge pe biielelul acestuia vArstdde 4 ani. bolin nav (nu puteavorbi). Uleiul de la raclacu moagtele Sfdntului Nectariea inceputsd-l tirniduiascS. copilul ddndu-gi drunrul incetul cu incetul la vorbd. dupd lungi vizite licute zadarnic la doctorullogoped. e) ..Bani pentrucovoare" BisericaSfAntul Nectarieqi Andrei a spitalului copii de urma sd-gideschidi po(ile. fiind in faza in care se puteau oficia deja slujbe. Exista insi un neajuns importarrtpentru confbrtulcredinciogilor gi anumelipsacovoarelor. Pdrintele mi-a solicitatajutorulin aceastd privinfd.Am prietenii mei apropia(i.care au fost de acord sd doapelat la neze bani pentru covoare.Strdnsesem deja I 00 de lei. dar era prea pu{in. aqa c5 am cerut ajr-rtorul SfAntuluiNectarie. Am intocmit o listd cu persoanele care le cunogteam pe care pe gi urma sb le contactez.Am luat legitura cu ele qi in trei zile am strdnscu a.iutorul SfdntuluiNectarie3500 de lei. Fiind perioaddde crizd, considerci a fost o minune a sfAntului.ca intr-un termen aqade scurt sd se strdngdaEao sumd.Cu acei bani s-au cumpirat covoare gi alte lucruri folositoarepentru bisericS. Odati cu banii am predat gi acatistele numele donacu torilor, pentru a fi pomenite la altar. Dar. a doua zi, pdrintele m-a anunlatcd a rdtlcit acatistele era tare supdrat.impreugi nd cu fetifa mea. Nectaria.am fEcut Acatistul SfdntuluiNectarie, am cdntat troparul lui qi al Maicii Domnului. Am promis atunci sfAntuluic[ voi scrie minunea cu banii pentru covoare,dac6 pdrinteleva gisi acatistele. Nu dupi rnult timp am aflat c[ acestea fost g6site. au Am dat slavi lui Dumnezeu.Maicii Domnului gi Sfdntului Nectariepentru rlspunsul prompt dat la rugdciune. A venit qi ziua cea mare a primei Sfinte Liturghii. Am participat cei din familie la slujbdcu mare evlavie.dar qi cu cu emotie.

Dupd acestevenimentimporlantdin via{a parohiei.a unnat la cAtevaluni gi sfinfireasfintei mese.Pdrintele mi-a cerut din nou ajutorul in vedereastrAngerii noi donalii. de Am privit cam scepticasitua{ia, avdnd in vedereaddncirea crizei economice din !ara. Totuqi.cu ajutorulSfdntuluiNectarie.am strdns1600de lei. f) L-am descoperitpe SfAntul Nectarie citind o carle despre dar in acelagi el. timp m-a atrasmult numelelui: Nectane. Md intrebam tot timpul oare cum aratd acest sfAnt qi dacd sunt c5(i cu minunile lui. pentru cd nu auzisemde el pdnl atunci.Apoi. o veri;oar[ de-ameaprimiserdspuns la de o mdnlstire unde trimisesepomelniceqi a primit in plic ;i doui icoanecu SfAntulNectarie.Am inrdrnatuna din icoane gi voia lui Dumnezeua fost ca. dupd indelurrgicdutiri. sd gisesccarteacu via{a gi minunile SfdntuluiNectariechiar la sorarneain bibliotecd. Arn citit carteacu via{a gi minunile sfdntuluide rnai multe ori qi le mai recitescinc5. M-au impresionat atdt de mult. incdt pldngeamde cAte ori le citearn gi arn inceput sd md rog sfdntului.fdcdndu-iacatistulin fiecarbzi. Fiind cdsltorilide zeceani (so!ul.CezarR.. are 38 ani. iar eu. CannenR.. am 33 ani). ne doreammult un copil gi cu lacrimi {dgdduisem sfdntuluic5. dacbo s[ am un copil. ii voi nurnele gi de asernenea publicaminunea. lui da voi AflAnd de la o maicd faptul c[ Sf6ntulNectariefdcuseo minune cu sora ei qi cd s-a inchinat sfintelor moa$teqi la icoanalic5toare de minuni a Sfdntului Nectariede la M[nastireaRadu Vodd din Bucr-rregti. plecatgi eu intr-acolo.chiar a doua zi. impreuam nd cu so{ulmeu.ca s[ ne inchinim gi noi. Dar so{ulmeu mi-a propus s[ mergem rnai intAi intr-o scurtd vacan{6 la mare (fiind luna august2004).in stafiunea Mangalia.qi de acolo sd plecdm spre Bucuregti. Aga arn Ei fEcut.PlimbAndu-ne fape leza din Mangalia. am intrat sd ne inchindm intr-un foarte frumos paraclis,unde erau pictafi in intregime pe pere{i sfin1ii la care eu am rnare evlavie: SfAntulNectarie era primul

t20

t21

pictat.SfdntulIoan Rusul.SfAntulSeraflrn Sarov.Sf6ntul de vasile ceI Mare. SfdntulPantelirnon. SfdntulE,rmorae. avdnd scris.ios. picioare. la troparulfiecdruia. Ne-am inchinatgi am plecat. Spre seard.so{ul meu incepuses5-gifaca -qriii in legdturl cu drurnulspre Bucuregti. invocandrnotivulcd n-o sI ugor biserica(noi nu gtiam cd e mdndstire) cd o sd gi _udsim intdrziernla autocar.timpul fiind scurt. ydzltnd cd incep ispitele. m-am dus repedela paraclisul pe falez6.gi copiat de am troparul Sfdntului Nectarie gi l-am invdfat pe de rost. rugdndu-md continuu.Eram sigurdci sf'dntul ne va lbsaqi nu ne va ajutasI ajungemla el. $i Sfdntul Nectarie rni-a indeplinit rugdminteade a gasi pe cineva care sd ne indrume spre biserica in comsa. partiment. in drum spre Bucuregti.o doarnni ne-a explicat foafte clar unde se afld moaqtele SfAntului Nectarie gi tot atunci am aflat ci e Ei mdndstire. Ajungi la sfAntarndndstire, ne-a intdmpinatcurtea ma_ re. frumoasd.cu flori multe Ei verdeafd, nu-{i mai veneasd de pleci de acolo. De la poartamindstirii gi pAnI am ajuns sd rnd inchin la sfintelemoa$te. toatd fiinla mea a fbst cuprinsdde o bucurieduhovniceasci nedescris. minte cd am imbrdde fin mdinile racla cu sfintelemoagtegi pl6n{igat cu amAndoud geam in hohote.gi-mi veneas[ stau rnult de tot acolo. sd nu

cut lunile una dupd alta qi incd nu se intdrnplase nimic.

am Pu{irrmai tdrziLr avut din nou ocaziasd md incl,in SfAntuluiNectarie cu o sord de-a mea. dar de data aceasta ne l-am rugat pe pdrintele la racla cu sfintelemoa$te'sd de facd rugdciuni de dezlegare. Ne-a intrebat dacd suntem spovedite gi pentru ce le facem. Eu i-am spus cd vreau sd fiu ei. mam[, iar sora mea sd ajungSin America. la sofr.rl Am scrisatdt nurnelenostrucdt qi al so{ilor nogtripe o fbaie.pen- . la de tru ca pdrintele ne pomeneascd rugdcir.rnile dezlegasd re. iar apoi noi ne-am mai rugat la sflntele moagte.IbcAnd 2005 am fdcut Acatistul SfAntuluiNectarie. Pe l5 f'ebruarie iar rugdciunide dezlegare, pe 9 mai. in acelagian. am rdmas insdrcinatd.iar sora mea. chiar inainte de Sfintele PaEti.la sdrbitoarea SfAntuluiGheorghe.a plecatin America. la sotul ei. gi a ndscutgi ea un bdielel.ciruia i-a pus numeleNectarie Constantin. gi Am aflat o Iun[ mai tdrziu c[ sunt insdrcinatd nu ne veneasd credem.Pl6ngeam bucurie gi dddeamslavi lui de Dumnezeu.Maicii Domnului qi SfAntuluiNectarie.pentru in minunea sbvArgitd. to{i anii acegtiain care nu avusesem dar. ca orice om. ne-am resemnat copii nu am deznldd.iduit, oarecumgi ne-am zis cd aga vrea Bunul Dumnezeu,sd nu avem parte de copii. Aga ci aceastdminune ne-a schirnbat viafa complet. De atunci il propoviduim mereu pe SfAntul Nectarie pentru minunea pe care a licut-o cu noi. Am dus sarcinau$or, mergdnd pdnd in ultima clip6. duminica. la Liturghie.la biserici. Sfdnta Doctorila pe care am avut-o s-a mirat c[ dupd tratamentul de gaseluni pe care l-am fEcut.cu ani in urm[. nu am rimas insdrcinatdEi" vizAnd cd am 33 de ani, mi-a dat preventiv si iau ni;te pastile de men(inerecare mi-au af-ectat ficatul. astfelincAtnu le-am mai luat. intre timp, mi-am schimbat gi doctoriia. ajungdnclla Mariana P., (cdreiaii mul{umescpentru ajutorul dat. pentru care o caracterizeazd gi fiind al5turi de bldnde{ea dragostea gi viitoarele mame) care imi recomandase ea pastilede men{inere,dar eu [e-am refuzat.spun6ndu-ici am sd dau slujbe
laa tL)

122

pe tot parcursul sarciniila trei mdnistiri.iar ea mi-a respectat dorinla. Totodatd.pe parcursulsarcinii.arn lipit de bur15 o buca{ica gnur atinsde brdul Maicii Domnului.ddruitde o de rnaicd din Grecia. La fiecare consult ii pomenearl filereu. doarnneidoctor. de Sfdntul Nectarie,cum ne-a ajutat gi rnd ajutdin continuare. Pe 26 ianuarie 2006.am niscut o fetild.cireia i-am pus numele Nectaria, de 3.300 kg Ei 50 crn. sdndtoasi.iar na$terea a fost atat de ugoar[. inc6t s-a mirat Ei doctorila de travaliul scurt pe care l-am avut (am avut contracfii30-49 minute). Aceastaconfirrn[ inci,o dati cd Sfdntul Nectariea.iut[ca femeile sd nascdin mai pufin de o ord. ceeace eu am aflat cevamai tArziu. in timpul contracfiilor.am citit Acatistul Acoperdmdntului Maicii Domnului gi Acatistul SfdntuluiNectariegi. la pu{in timp dup[ ce am terminat de citit, au incetatcontrac{iile. urrndnd sd nasc. Am luat cu mine de acasd icoana cu Sf6ntulNectarie gi am pus-o pe noptierd,iar cdnd a trebuit s6 nasc.o rugam pe Maica Domnului gi pe Sfdntul Nectarie sd vinl lAngamine gi sd mI a.jutes[ nasc. Doamna doctor spuneacd aici sigur s-aurostit rugdciuni,pentruci totul a decurs prea u$or.$i chiar agaera: o altd sordde-a mea diduse telefon unui preot din lagi gi altuia din Botoganica s6 se roage pentru mirre. $i farnilia mea a fbst mereu in rug[ciune. Dupi ce am ndscut.celor care au asistat Ia nagterele-am spus cI fetifa se va numi Nectaria gi ei au rimas rnira{i de un nume atdt de frumos; le-am vorbit chiar Ei pe masade nagteredespre Sfdntul Nectarie. incit doamna doctor mi-a cerut cartea pentrua o da gi altor paciente ei. CAt am stat in maternitaale te, l-am propoviduit necontenit SfdntulNectarie. pe Icoana fiind pe noptierl. puneasemnede intrebarecelor care intrau in salon.$i. in acestfel. aveamprilejul sd spun tuturor despresfAntulmeu drag. Cdnd Nectaria avea o luni, so{ul meu a observatc6 fetita avea la gdt. in parteastdngd,o umfldturdrnicd.Abia dac6 se cunogtea dar, la insistenJele sofului,am chematun medic,

vecin cu noi. Ea ne-a spus cd nu e nimic grav" cd are Lln (congenital, torticules adicadin na$tere; cauz[ cd stltuse din in uter cu capul strAmb, o parte mai mult. pozilie.ce i-a pe af'ectat mugchiul) gi prin masaj va dispirea. Am plecat spre spitalulde copii, pentru un consultde specialitate. Doctorul ne-arecor"nandat flzioterapie(girnnastici gi masaj). CAnd arn inceput. in luna martie, fizioterapia. intAl-' nisemgi al{i copii careaveautorticolis. acegtia in tratAndu-se gapteluni. Deci, afldnd de la alte matneca va trebui sd vin cu Nectariala gimnasticd rnai multe luni, am inceputs-o ung pe gAt cu undelemnde la candelace arde la racla cu moagtele SfAntuluiNectarie.in semnul sfrntei cruci, rugdndu-magi zicdndtroparul Iui, in fiecare zi. evitdnd s-o mai dau cu crema care mi s-a prescris.Chiar gi la fizioterapie l-am propovdduit pe Sfhntul Nectarie. acolo. in sala de girnnasticl. ddndu-icarteacu minunile qi viala SfhntuluiNectarie Lrnei mame a cdrei f-etip,de patru ani, nu puteasi meargd.Au mai urmat alte zeci de gedin[e, dupd care am fost dirr nou la control gi. spre uimirea noastrd, doctorul ne-a spuscd Nectariae gi sindtoasd ci nu mai are nimic. LJleiul fEcutdin nou mia nuni. Nu inceteznici acum s-o ung cu ulei cdnd stau in casd sau iegim la plimbare.Ne intreabd cunoscutide-ai noqtri de ce Nectarianu poartdnimic rogu la mdnuldsau tunda rogiein cap, pentru a t\ pEtzitd deochi, iar eu le rdspund cd o ung de cu ulei de la SfAntulNectariegi cd acesta f-eregte tot riul. o de Am d6ruit gi ddruiescgi acum atat acatistulcAt gi paraclisul SfhntuluiNectarie ori de cdte ori intAlnescoameni necdjiqi. Acum Nectariaare cinci luni gi noi, parinlii. suntem mAndri. ea umpldndu-rregolul care stipdnea casa noastrS. Am trimis apoi slujbede mullumire gi nu incetim nici acurn Nectariegi nu numai. de a trimite slujbeSfhntului Prin ungerea ulei pe burtl gi prin rugdciunile cu trimise la MandstireaRadu Vod6, o prietenAde-a mea a putut duce sarcinala bun sfdrgit.

t24

t25

Il admir pe St'dntul Nectarie$i pentruscrierile sale.care ne intdrescgi zidescatdt de mult sufletegte anume:Chigi pul celui ce crecle in Hristo.s. Chipul necredinciosului, Despre rcihtlare, De,sprentgiic'iune. Despre cumpiitare. din care apar fragmentein cartea roSieS/antul Nectarie taumuturgul. (Csrmen R., Botosani)

Doamnd, mai vrei sd pleci tn pelerinaj?


Mb numescNiculescu Elena-Florica, suntdin Timigoara. am 55 de ani gi vreausd vdimpdrtdqesc minunileinfEptuite cu mine ;i cu familia mea de pdrintelenostruteofor,tAmAduitorul sufletelorgi al trupurilor noastre, SfdntulNectarie. In anul 2003 incd nu-l cunogteam SfAntulNectarie, pe dar eram intr-un moment foarte dificil al vie{ii mele: tat6l meu, in vArstdde 73 de ani. militar de carierd.era grav bolnav la pldmdni: avea metastaze generalizate, ultima fazd. in cu dureri fbarte mari. ll plimbam prin spitale,cerdnd ajutor de la doctori. dar mai alesde la Dumnezeu. doctorul ceresc. Fiul meu. elev in clasaa XI-a, dintr-o datd s-a imbolnivit grav, iar doctorii nu reu$eau sa-i punl diagnosticul. in decursde cAtevaslptdmAnine-am preumblatprintr-un numdr foarte mare de cabinetemedicalegi laboratoare analizegi de toli dddeauneputinciogi din umeri qi spuneau nu cunosc c[ caresuntcauzele bolii. Dumnezeu"prin boala bdiatului meu. dorea si mb atra-udmai rnult in biserica Sa. r;i in felul acestasd-l cunosc pe cel care mi-a devenit ulterior grabnic ajutdtor, cdlduzitor, st-etnic tbrndduitor: SfhntulNectarie. Ai Dar. revin la tatll meu, care era grav bolnav gi pe patul de suferinl5.Eu. ca un copil iubitor gi ca o fiicd neputincioasd,mergeamla bisericamereu, unde ficeam acatistede sdndtate.pldteam slu.ibede ajr.rtorpentru tata. intr-o zi, o domnigoar6,impresionatdde suferinla mea, mi abordeazl. 126

iar eu ii povestesc toate necazurilemele. Ddnsa (Dumnezeu sa-i dea sAnAtate) intreabd: md - Dar pe Sfdntul Nectarie l-a1irugat, il cunoagteli, gtili cine este? - Nu, ii rdspundcu deznddejde glas. Cine este acest in sfAnt? - Cerefi cartea rogie cu tr'ia1u.minunile Si acatistul S.fantttluiNectsrie gi o sa-l aflagi pe cel rnai nou ocrotitor al bolnavilor de cancer,ale cdrui sfinte moagtese aflS in Grecia,in insulaEghina. Din acel moment,nu am mai avut linigtepAnbnu am gisit minunatacarte rogie,pe care,intr-o zi plind de speran[5 gi n[dejde. am sorbit-op6ni la ultirnafi16. Jin si precizezci tatal meu. fost militar, era ateu declarat, iar eu incercamprin toate mijloacele sd-l conving sd se roage la Bunul Dumnezeu,la Maica Domnului qi la to{i sfin1iipentru iertareapdcatelor,pentru indurarealui Dumnezeu gi vindecarede boli sufleteqtigi trupegti. in mornentul cdnd am inceput sd citesc Acatistul Sfhntului Nectarie (il cumplram mereugi-l impd4eam in bisericdla alli bolnavi. ca gi cartea rogie - de altf-elvreo 300 de c6rfi rogii am dat in bisericdpentru a-l face cunoscutpe marele tdmdduitorSf-Antul Nectarie,de careincepusems[ md simt ocrotiti gi mAngAiat[.in necazurilegi suferinlamea - tatdl meu a inceput incetul cu incetul sd se roage,dar, pentrucd era grav bolnav. eu ii citeamacatistele, el se inchina gi se ruga al6turi de mine. iar Apoi s-a intAmplat un lucru neobignuit:intr-o noapte l-am visat pe SfAntulNectarie care mi-a spus: ..Elena.sd-mi faci noui icoanepictate,pentru ca bolnavii sd aiba in biserici gi in casi icoanamea!" Foarteu$or,am gdsit o pictorild de icoane,cu care u[terior m-am imprietenit, gi am inceput sd pictdm icoanele sfAntului. Primaicoand diruit-o bisericiicu hramul Sfinlii am gi Pavel din Timigoara,zona Fratelia. Foarte Apostoli Petru repede, avdndgi cd4ile ddruitede mine, credinciogii bisericii pe au ajuns sd-l cunoasca Sfhntul Nectarie gi au inceput sd-i 127

ceareajutorul. Mulli bolnavi de cancergi alte boli foarte grele aleargdcu suf'letuldeschisspre sfAntulocrotitor gi acesta vindeci pe mulli suferinzi.lucreazil sufletelelor necdjite. in Intr-o zi, af'ldndu-md parastasul un an al soacrei la de mele. Mioara Virginia. fbstl profesoard geografiela liceul de pedagogicdirr Caransebeg, aflat de la un inginer aflat la am parastas in satul Feneg.comuna Armenig, se af'ldo sf0ntd cI min[stire cu hramul Sf-Antului Nectarie. Eu. cu un mare dor in suf'let qi o flacara care-mi ardea inirna. m-am interesat desprem5nlstire gi am aflat cu mare bucuriecb acolo se gdse$teo pdrticici din sflntele moa$teale SfAntuluiNectarie. Dup[ c6teva zile de post qi rug[ciune, am luat drumul mdnastirii unde,impreundcu fiica mea Coralia,am hotirdt si ne spovedirnqi sd ne implrt[girn. La final, pirintele ieromonah Nicodim ne-a dat ulei din candelacare arde la icoanaSfAntului Nectarie.Ca pe un pre{iosodor, l-am dus tatdlui meu. [-am uns cu uleiul sfin1itqi l-am atins cu vatd de la sfintele moa$te.Tatdl meu mi-a m[nurisit c5, dupl aceast6 ungeregi atingerecu vatd, nu a mai avut dureri (precizezcd durerile erau atAt de mari, inc6t, linAnd un prosop in guri, igi scotea de durerecdte un dinte, rAndpe rAnd). La trei zile dup[ sosireanoastrdde la sf6ntamdndstire, tatdl meu. tinAnd in brale icoana Maicii Domnului gi a Sfhntului Nectarie,gi-a dat suf'letul mAinilelui Dumnezeu. in in datade l7 august2003. Dacd rn-a(i intreba care a fbst ajutorul Sf'6ntuluiNectarie pentru taicu{ul meu,,ag putea trage urmdtoarele concluzii: in primul rAnd, tatdl meu a devenit credincios gi in r.rltimele luni de viald a inceput sd se roage la Dumnezeu,la Maica Domnului, la SfhntulNectarieqi toli sfinfii, ceea ce este un lucru extraordinar,dacd {inem seamade pozilia pe careo avusese anterior. Sfhntul Nectarie l-a ajutat pe tata in ultima sdptdmAnd gi sd se spovedeascd s5 se impbrtigeascd,prosopul de la

sfhnta imparldqanie il linea pe piepr tot timpul gi mi-a mlrturisit cd ii uguradurerile. Sfdntul Nectarie i-a uguratdurerile cu ajutorul_uleiului din candela gi l-a ajutatsa treacdIa Domnul, demn,linigtit sa gi plin de credinld,rug6ndu-se icoanelepe care le linea la la piept. Dorind sd-i mullumesc cu recuno$rinlA Sfbntului Nectarie. am sd vd impful5gesc altd minune infEptuitdcu mine o de marele ocrotitor, cdlduzitor,slbtuitor qi vindecator,SfAntulNectarie. Dupd moartea tatdlui meu" Dumitru, doream fbarte mult sd merg sd mi ?nchinla moagteleSf-6ntului Nectariein Grecia,la Mdnlstirea Sfintei Treimi, in insula Eghina. Doream sd mi rog Sfhntului Nectarie pentru mine gi f-amilia mea, dar Ei s5-l rog pe sfhnt pentrutatdl meu. trecut la Domnul. Intruc6t aveam adresa gi numdrul de telefbn al agen{ieide pelerinajedin Bucuregti,am telefonatsd mb interesez c6nd se organizeazd urmdtorul pelerinaj in Grecia. [a Sfdntul Nectarie, care sunt condiliile gi costul pelerinajului. Intrucdt cheltuielile cu inmormAntarea fost substanliale, au mdrturisesccd nu deJinearn fbnduri pentru a putea pleca in pelerinaj, dar imi fEceam iluzia cd,voi strAngeacegti bani Ei nu va fi o problemd pentru viitor. Menfionez c[ nu aveam pa$aport, intrucdt nu iegisemdin lari pdnb atunci. CAnd am telefbnat la agen{ia de pelerinaje Bucuregti, un glas bldnd mi-a spus: - Ne pare rdu, doamnd,dar pelerinajul la SfAntulNectarie de anul acesta avut deja loc (qi am aflat cu stupoare a cd incepuse l7 august2003). pe Era clar cA nu puteam sd iau parte in acel an la pelerinaj gi mi-am zis: ,.Suntprea picdtoasd,sfAntulnu m6 vrea pe mine la sfAntuls5u cap", gi mi-am luat geantacu documente gi am plecatspre biroul undeimi desl?guram activitatea. Merg6nd spre birou. am intrat intr-o bisericdsd aprind f um6ndri pentru tata. ca Domnul Dumnezeu s6 se milosti129

t28

veasc[ de dAnsulgi sa-l agezela loc de pace;i lumina.sd-i pdcate le. ierte Durnnezeu Dupb ce am sdrutaticoanele.m-am rugat la Dumnezeu perrtru pentrunoi to1i,gi irr special in bisericd tata.arn aprins gi. ce lumdnbrile cAndsi plec din biseric6. vdd'l Pe ugabisericii. un afig al unui pelerinajin Grecia la SfhntulNectarie. fin si precizez ca. de;i erau trecute pe afi;; o rnullime de decAtatAt:pelesfinte moagte,sisfinte lavre, eu nu am vdLzut rinaj la Sfhntul NectarieTaumaturgul. veneain aceeagi iar eu. nevredzi. RlspunsulslAntului md consolezcu gAndulcd nu este voia nica. incercasem sd Nectariesd pot plecain pelerinaj. Sfhntului Am sunat la numdrul de telefbn al organizatoriloracestui pelerinaj care. fiind plecali la Cuvioasa Paraschiva. mi-au spuscd ne vom intAlnicAndse vor intoarcela Timiqoac6. ra. Mai aveauun loc. fin sa precizez in anul 2003, pentru iar Grecia era nevoie de pagaport" pentrua beneficiade cazare in mdndstiri,aveai rrevoiede documentespecialecare sd atestecA doregtisd mergi la inchinare la sfinfi gi nu intenlionezi sd rdrn6i la muncdin Grecia. pelerinain ziua cdnd m-am int6lnit cu organizatorii .iului. am fbst intrebatdde pagaporl.Cu stupoaream aflat ci la abia in trei siptlmAni, iar un pagaport urgenlese elibereaza eu trebuiasd incercluni. ziua de intdlnireflind intr-o vineri. Timig, dis Luni, rn-am prezentatla direclia pa$apoarte pentrua-mi lua un numdr de inregistrare. VId de dirnineat5, acolo o mullime de oameni inghesuili gi o hdrmalaiede nedescris. mullinrede romi se imbrAnceau rAndgi bineinleO la lesc[ nu am reugitsd iau niciun numir. Stiteamneputincioas6. priveam rnullirneagi m[ rugarn:imi dddearnsearna nu c[ fiind programatpesteo sdptdm6am nicio qansa.pelerina.jul nd. de Un fost coleg de la Facultatea Drept, care lucra la Direclia pa;apoarte,vizdndr.r-md agresat6atAt verbal cAt gi a flzic de mullimea de doritori de pagapoarte. venit pi m-a intrebat ce fac acolo si de ce am nevoie. A fbst interventia

Sfdntului Nectarie s5-l intdlnesc pe acel coleg, pe care nu-l vdzusemde atdliaani. I-am mdrturisitintenlia mea de a mergein pelerinaj,ci gi nu am pa$aport cd nu am putut obline un numdr. Mi-a spus sd am rdbdareca, dupd ce toti solicitanlii de pagapoarte termind de inaintat dosarele, o sd incerce sd vorbeascd cu doamnele la acel birou. Pe la ora l3:00, am intratin acel de birou introdusdde colegul meu, am inaintat dosarul gi le-am qi spusdoamnelor trebuiesd plec in pelerinaj am nevoiein ci pagaport.D6nseleau inceput sd rAdd gi, dupd ce 3-4 zile de au subfiniattotugi cd dureazdtrei sdptdmAni, mi-au fbcut fbtografia gi au spus sd incerc vineri la prediri pagapoarte, dar geful ddnseloreste fbarte-foarte strict. lntre timp, tofi ai mei, cunoscdnd termenelede eliberarea pa;apoartelor, mi-au spus sd nu mai sper,cd este imposibil s6-mi eliberezemie atdt de repede pagaportul. Nu aveam niciun euro, deci, so{ul meu spuneac[ nu am cum sd plec in pelerinaj lird bani, fEra pa$aport.Din nou, SfdntulNectarie mi-a ardtatmareasa milosgi tivire gi mareasa dragoste m-a ajutatin mod minunat. Vineri, am mers si vbd daca pot obline pagaportul. qi M-am arezat pe o banc5, la eliberdri pagapoarte, cu mare credinlI in suflet am licut Paraclisul Maicii Domnului gi Acatistul Sfdntului Nectarie. La un moment dat, o doamnd ofiler de la pagapoartea bdtut in geam gi m-a intrebat: ,.Doamnd,mai vrei sI pleci in pelerinaj?Mergi atunci gi pldte$tetaxa de urgenli, ca s[ poli ridica pagaportul." Am mers acasl cu ochii in lacrimi, mullumind cu regi cunogtintllui Dumnezeu sfhntuluimeudrag,Nectarie! Mai era o problemd:cum sd f-acrost de suma de 300 de gi euro.costulpelerinajului, de bani de drum. Din nou, Sthntul Nectarie mi-a ar[tat c6t de grabnic ajutitor poate sd fie gi cAt ne iubegtepe noi p[cdtogii. Ani, o colegd de serviciu, avea o cuno$tint6in vArstdcare a cdutat-ovineri pentru a o intr-o anumitdproblemS.Pe strad6,i se lipise de talpd o a.iuta hdrtie galbeni gi, degi a incercat sd scapede ea, nu s-a dezlipit, trebuind sd o apucecu mAna.(Aceasti doamndJeni avea
t1r lJl

r30

oarb5.deci nu aveacum sd vadd 75 de ani 5i era pe iurndtate carei se lipisede picior).Tanti Jeni scoate ce esteaceahdrtie din geant[ hArtiagalbendi-o intinde la Ani. ca s5-i spunace o esteaceahdrtie:o asigurare. reclarnd? - 'Ianti Jeni.spuneAni, aceast[hArtienu estenici aside esteo bancnotd 200 de euro. nici reclam6. gurare. - A, Dumnezeumi-a trimis-o mie, spunetanti Jeni.cd gtie ci mi s-a stricattelevizorul.s6-mi cump[r un televizor nou. Atunci Ani. care gtia problemamea. a rugat-ope tanti Jeni sd-miimprumutemie.cei200 de euro pentrua mergein pelerina.i Sfhntul Nectarie. Fdrd sa stea pe gAnduri,a acla cei ceptatbucuroasisi-mi irnprumute 200 de euro qi a sublis5-i restituiacegti niat chiarca nu trebuiesd-mifac probleme, ii voi avea. bani cAnd gi auzindminuneacu pa$aportul gdsireace$eful mer"r. lor 200 de euro.mi-a dat salariulin avans(eu nu indrdznisem sI sd-i cer acestlucru),mi-a spussI plec liniqtitd. nu-mi fac le voi rezolvala intoariar de probleme. problemele serviciu cereadin pelerinaj. Soful meu. Mihail, auzind cAt de mare a fbst ajutorul am plecat SfhntuluiNectarie,rni-a dat pi el 150 euro.Astf-el qi am avut in pelerinaj in Grecia gi am avut suficienti bani pa$aport. arn IntrucAt avut suficienlibani pe tirnpulpelerinajului, iar am cumplrat o multimede icoane. prirneleicoanecumpdrate au fbst pentru tanti'Jeni gi pentru Ani (Dumnezeusd le {irr[ in pazaSape ele qi toatdtamilia lor). Legat de acestpelerinajminunatdin octombrie2003. pe care l-arn ef'ectuat numai prin mijlocirea gi ajutorul SfAnprecizez urmdtoarele: tului Nectarie - a fbst cel mai fiumos pelerinaj.dintr-o serie de gapte pelerina.fpe care le-am llcut la SfdntulNectariein Crecia; e - in acestpelerinaj [-am cunoscutpe pdrinteleSofronie Dirnitrie din Sfhntul Munte Athos, vieluitor la Schitul Sfhntr"rl pe tot parcursulpelerinajului, Lacu. care, timp de l0 zile,

in ne-a fost cdlduzdgi indrumdtor.Aldturi de ddnsr"rl. l0 zile primit aldturi de am vizitat 49 de sfinte mdnistiri, unde am hrandqi odihnbtrupeasc6. hrandsufleteasci: Ei - odat[ ajunEiin insula Eghina. la SfdntulNectarie.am pe fbarte profr"rnde. care nu le-am avut o traire gi serrtimente simlit niciodati pAndatunci; - am sirn{ito lnare chemarea SfAntuluiNectarie"pe caJ gi re am irnpdrtSgit-o celor din familia mea. pe care rAnd pe rAnd i-am dus in Grecia.gi care au inceput s[-l iubeascd sd 9i creaddin sfAntulnostruocrotitor: - pe parcursul pelerinajului 2003 am avut toatecele din astfel cd banii de cheltuialdam putut s5-i folosesc necesare. pentrucump[rareade icoane,cruciulile.t[rnAie pe care le-am ddruit bisericilor celor in nevoie.mai ales icoanecu SfdnSi tulNectarie.pe carele-amdiruit bolnavilor; - parcurgAnd drumul spre sfin{ii din Grecia. m-am inaici c5. la plecators acasl foarte ugoardla suflet (men{ionez in re. aveamo mare greutate suflet); - dupd acest pelerinaj am imp6(it ulei din candela SfdntuluiNectarie multor bolnavi. care, la rdndul lor, au fost apoi in Grecia. la Eghina pentrua se inchina SfdntuluiNectarie. De atunci il chemdm mereu pe Sfdntul Nectariein ajuqi ne rugdm la Bunul Dumnezeu.avdndu-l ca mijlocitor tor pe mareleocrotitor care,aldturi de Maica Domnului ;i de to{i pagii qi ne indreaptl sufletele sfinlii. ne ajut6, ne cdlduzegte spreadev[ratacredinfd. in Oamenibuni, iubi{i Ei credetiin Dumnezeu. Maica Domnului qi in Sfdntul Nectarie. in to{i sfin{ii noqtri. Bunul Dumnezeu nu va intdrzia si-$i arate ajutorul gi marea Sa gi in slavi $i va schimba bine viafavoastrd a copiilorvoEtri. Nu este lucru pu{in sd trdieqtimereu cdte o minune a care vegheazdmereu asupra vielii tale. a familiei sf-dntului gi a casei tale gi chiar sd auzi de [a cunogtinlemirturii tale despreintervenliaSfdntuluiNectarie.care a vindecatcdte un bolnav care i-a cerut aiutorul. La biserici eratrlcunoscut6ca

t32

133

..Elenacea cu SfAntulNectarie". pentru cd mereu ii incura.jarnpe oameni sd cearl ajutorul lui Dumnezeugi a rni.ilocitorului Siu. SldntulNectarie. Sim(indin via(amea mareaputerea lui Dumnezeu a gi mijlocitoruluiSdu.SfhntulNectarie, toatenecazurile in mele l-am chemat pe sfdntul. Dar Sfdntul Nectarie m-a ajutat sd trec cu bine printr-o incercaredin care nu am crezutcd o sd scapvie. Am fost internati de urgen(i. irr data de 28 februarie 2009. cu pancreatitA. piatrd din fiere s-a deplasatspre O canalul coledoc, pe care l-a obturat. in salonul unde am fost internati. trei bolnave de,pancreatitdau murit. Eu eram cu rugdciunea buze.Mi rugam la Maica Domnului. la Sf6npe tul Nectarie. la pdrinteleArsenie Boca. Timp de trei s6ptdmAni am stat cu perfuzii, la pat. cu complica(ii,fdceampuncfii. intr-un cuvAnt,stareamea era foarte grav5. Nu am pus in gurd. timp de zece zile. nici ap6; dupd trei zile. prin ajutorul SfAntuluiNectarie.am reugit si elimin piatra din canalul coledoc.Mi rugam mereu la Bunul Dumnezeu.la Maica Domnului. ftceam Acatistul SfAntuluiNectarie. eram un caz foarte grav. Soful meu. cunoscdnd evlavia mea la Sf6ntulNectarie.a adus uleiul din Greciade la Mbndstirea Sfintei Treimi de la Eghina.Mi ungeamcu uleiul. dar dddeamdin ulei gi altor bolnavi. Dupi 2l de zile. fiind cea mai veche din salon. mi s-a lIcut externarea. Mentionez cd. pdnd in ultima zi. mi-a fost rdu gi imi puneamproblema cum voi pleca din spital,ci mi-era r6u. Ei acasdnu avea cine sd-mi faci perfuzii, nu aveamdoctor. In realitate.il aveam pe doctorul fdrd de argin{i, pe SfAntulNectarie care, minunea lui Dumnezeu,intr-o s6pt[mdndm-a ajutat sd fiu mai bine. incepeams6 md refac. Mentionez ci atdt c6t am stat in spital l-arn fEcut cunoscut pe Sf6ntul Nectarie, ii propovdduiamminunile, aga inc6t mulli bolnavi veneau la patul meu. se ungeaucu ulei, luau acatistul sfdntului qi vorbeam mereu despre minunile scrise in cartearogie. (Aceastd carte rogie a fost cea mai mi134

nunatd cale de a-l cunoagtepe SfdrrttrlNectarie qi a-i face minunile). cLrnoscute cu Nu qtiu carea fost planul lui Dumnezeu mine. dar. Dumnezeus-a Bunr"rl pentru rugdciunile SfdntuluiNectarie. milostivit qi mi-a dat via{a.Mai mult" in 9 iunie 2009 m-am operat.mi s-a scosvezicabiliarl impreundcu o piatrdmare (de m[rimea unui ou). dupa care m-al"n sirn{itminunat.Degi am o rnullirne de afec{iuni.am rezistatcu bine opera{iei.nu mi operafie s-a am avut dureri.complicalii.gi a treiazi dLrpd M-am intors dupa gaptezile. cdnd mi s-au ficut externarea. foarte bine. se scosfirele: opera{ia prezenta Am relatatmai sus doar cAtevadin minunile pe care sfAntuldrag inirnii mele le-a infEptuitcu mine qi cu farnilia de cd mea. Vreau si v5 mdrturisesc sunt congtientd faptul cd sufletul meu este privilegiat qi Durnnezeum-a cdlduzit s5 ascult chemareaunui ucenic al Sdu. care mi-a adus atdta liqi nigte.ciliuzire, bundtate vindecare. latd de ce am scris aceste minuni pe care odat6. cAnd urcam scdrile spre sfdntamdndstirede la Eghina.am promis lumii. $i le scriu nu pentru a m[ cd le voi face cunoscute l6udacu ce am sim{it eu. sau ce mi-a dlruit Sfdntul Nectarie (o bund partedin timp am finut acesteminuni in sufletul meu ca pe o comoard nepreluitd),ci le-am scris spre slava lui Dumnezeu gi a sfdntului Sbu ucenic. pentru intdrirea gi nddejdeacelor care au cu adevirat nevoiede un ciliuzitor gi un tdmdduitor. Oameni buni. dali slavd lui Dumnezeupentru cd ne-a ddruit comoara de mare pret: credinfa in sfin{i. Nu cdtltdm minunile.nu c[utdm cu orice pref darurile.ele sunt in viafa noastrdgi le trdim fiecare dupd curn considerdDumnezeucd multe trebuie avem nevoie de ele. Mult ai primit sufletegte. s[ ddruieqti. Lui DumnezeuIi mul{umesccd m-a apropiatde sfdnta bisericd.de Maica Domnului gi de toli sfin1ii gi in primul rdnd de Sfdntul Nectarie. care nu va inceta si md aiute in

r35

aceastiviafi. dar gi in via{a de dincolo. pe mine gi familia


lTlea.

MareesteDumnezeu intresfin{iiSdi! (ElenaFkn.i ca Ni culescu)

(Jn duhovnic potrivil

su/letului meu

Am citit de multeori in reviste in cd(i duhovrrisau ce$tidespre vindecbrile ajutorulgrabnic celorafla{iin gi dat nevoiede cdtreSfdntul Nectarie. Acum cdteva zile am cumpdrat carteaSfdntul Nectarie.Mintrni in Romdnia.carte care rn-aincurajat mult a-l rugamai insistent SfAntul pe Nectarie sI md ajutegi pe mine.dAndu-mi vindecarea caream mare de nevoieacum.PAnd atunciins6.doresc mirturisesc eu o sI Ei minune carea ldcut-opentrumineSfdntul pe Nectarie. Poate cd nu estecevaspectaculos caresd gocheze, pentru sau dar mine a fost o minune. caremi-a bucurat mult sufletul. S-au scurspatruani de la celepe carele voi relatain continuare. Imi parer5u cb nu am mdnurisitmai repede ajutorulsfdntului. de aceea rog sd mI iertepentruc5 nu i-am mullumit, il a$a cum s-arfi cuvenit. atunci. Pentrua nu-l supdra SfdntulNectarie, pe vreaus6 nu las subtlcere ajutorulgrabnicpe caremi l-a dat intr-o problemdimportantlpentrusuflet.gdsirea unui duhovnic potrivit sufletului meu.Mdrturisirea fac pentruslavalui Dumo gi nezeu pentrucd,poate fi gi altcuiva folossdafle desva de pre mareasfinteniegi grabniculajutor oferit la nevoiede citre Sfdntul Nectarie. in toamnaanului 2006, eramtare frdmdntat faptul de cd nu mai aveamIa cine si mi spovedesc. Duhovniculla caremi spovedeam de cdtevaluni bolnav,in concediu era medical. Avea Ei uneleprobleme sufletegti. de mai mult Eu, timp, imi doream am un plrinte duhovnic viaJ6 sd cu sfdnti. caresbfie ieromonah o mdndstire. la Simfeam problemele cd mele sufleteqti necesitau alt pdrinte. un Atunci a venit mo136

mentul sd incerc s6-l gdsesc pe duhovnicul mult dorit. Aveam mai mulli pdrin{iinduhovniciliin vedere,urrultot la mine in orag,altul intr-un sat de ldngd.un altul la o nldndstire Am apelatqi la un fost coleg de gcoaldgeneradin apropiere. l[. care era student la teologie. si-mi recomandeun pdrinte R.. pe bun.Acel colegmi l-a recomandat pdrintele din ora;ul in care studia el. Mi-a mai vorbit qi despreplrintele S.. din acelagioraq. Ambii. pirinti deosebili.Nu gtiam exact in ce parte sd md indrept. Tot un pdrinte mi-a spus mai apoi Ei este acestlucru, cd cel mai dificil cu putintdpe lumea aceasta aflarea duhovnicului potrivit sufletului tdu, de care s[ te {ii toatdvia{a. Mi-am dat seamacd doar Bunul Dumnezeupoate sI md ajute intr-o astfelde alegere. a IntAmplarea. mai bine-zisproviden{a. fbcut sd rni sau aflu intr-o zi in trecere prin oragul A. Acolo studia colegul din oraE,gi cei doi dumeu gi tot acolo slujeau,la catedrala hovnici. R. gi S. De la pangarulcatedralei mi-am cumpdrato clrticicd cu Acatistul Sfdntului Nectarie. TrecAnd pe ldngd catedrali. cu aceamare frimAntare in suflet. arn deschisc6rticica la intdmplare,gi ochii mi-au cdzutpe urmdtorul verset: duhovnic sfdnt. care ii aju{i pe cregtini s[ igi gn..Bucur5-te. seascdpdstorii de care au nevoie". M-a migcat ceea ce am citit. era exact ceeace mi preocupagi pe mine. againcdt am de recitit mai cu atenlieversetulin gdnd Ei deconectdndu-md la tot ce se petrecea jur pe strade. am reugitsd duc pdnd in Nu la capdt ruglciunea. pentru cd din spatelemeu a trecut pe l6ngi mine. dep6gindu-m6, pdrinte.leqisedin curteacateun dralei. M-a emofionatmult acestlucru. Era ceva ce nu mi se pdreacd tine de hazard. Nu puteamatunci s6-mi explic exact cu ce se intAmplase adevirat. Nu gtiarncum se numegteacel p[rinte, dar il cunogteam la slujbe. de La vreo sbptimdndde la acestepisod"am mers din nou in oragulA., pentru a md spovedi.Eram cumva pregdtitpentru a ajunge sub patrafir. la p[rintele R., pe care mi-l recomandasecolegul teolog. Am agteptatirr bisericd momentul careera ieEiriipdrinteluidin altar cdnd... surprizd!Pdrintele 137

de rdnd gi care urma sd ne citeascd rugdciunilein vederea pregdtirii pentru spovedanie chiar acel pdrinte care trecuera se pe lAngdmine atunci cdnd il rugasemfierbinte pe Sfdntul Nectariesd md ajutegi s5-mi rAnduiascs duhovnicpotrivit un sufletuluirneu.$i de atuncipdnl in aceastizi md spovedesc parinteluiS.. duhovnicului trimis mie de SfAntul Cu Nectarie. adevdratSfdntulNectarieestegrabnic-ajutltor! Nu pot si mai spun nimic altcevadecdt: ..Bucuri-te. Sflnte lerarheNectarie.mare {icdtorule de minuni!" ntonio Bolot, )rdstie)

Nu mai vedeam nicio solulie


AE dori gi eu sd dau mSfturiedespreminunile pe care le face scumpul nostru Sf6nt Nectarie. $i eu am fost unul dintre cei binecuvAntafi a.iutorul primit de la acestminunat de sfhnt. Eu am rdmasgomerddin cauzareducerilorde personal cares-auflcut in cadrulserviciului. Acest lucru s-aintArnplat anul trecut. in luna august 2010. Vesteami-a venit ca un trisnet. Nu-mi venea si cred. mai ales cb eram fbarte apreciatdla locul de munc[ gi de mareajutor. Disperatd.am inceput sd-mi caut de lucru. Md gdndeam cb am de pldtit ratele la bdnci gi nu gtiam ce m[ voi face. neavdnd un venit lunar. Sora mea m-a ajutat foarte mult. dar gi ea avea dqstulegreutdfigi md supdralucrul acesta. cd sunt gi eu o povari pe capul ei. O licea cu drag. dar acest lucru md mdcina teribil gi eram disperatd.Md rugam intruna. Pdnd la urmd am g[sit un post de bond la o farnilie de tineri. Dar. din pdcate.totul a durat doar trei luni gi, la sfdrgitulanului" m-au anun{at cd,va veni o rudenie sd ingrijeasci copilagul. Din acel moment. am intrat intr-o depresie, mai ales ci era gi inceput de an, nu mai vedeamnicio solulie.degi toli din jurul meu cdutaus[ mi ajute. Mi rugam la Domnul nostru Iisus Hristos.la Maica Domnului. rugdndu-isi md aiute 138

sd pot ieEi din acest necaz.Ajunsesernatdt de disperatb.ci plAngeam timpul. tot pe Il cunoEteam Sfdntul Nectarie de rnai mult'timp qi aveam acatistulacestuisfdnt. il citeam qi-l rugam din suf'let pentrumine la Domnul nostru lisus Hristos. sI mijloceascd pentru a primi ajutor. Eu citisem fbarte rnult despre acest de sfdntdrag mie. despreminunile sdvArEite el in cazuridisperate.desprebundtateaimensd pe care o revarsi peste cei in care ii cer ajutorul. imi punearnnadejdea acest sfAnt miin paralel Acatistul nunat gi mi rugam lui mult. Fdceam Maicii Dornnului. DomnuluiIisusHristosqi Paraclisul dupdce am venit de intr-o duminici din luna februarie, primit un telefon de la o prietendpe la Sfdnta Liturghie, am care nu o vdzusemcam de mult. care mi-a spusci vrea sd ne intAlnim la o cofetdrie,pentru a ne revedea.Vdzdnd-o,i-am povestitprin ce suferin{I sufleteasc[treceam.La un moment pentru ca si-mi dat, ea mi-a spusci a vrut sd mi int6lneasc6 propun[ sd lucrez pentru ea. Nu-mi venea sb cred cd mi se intdmpla a$a ceva. Eram in culmea fericirii. Cdnd erarn mai disperatdgi nu mai credeamintr-o minune, iat[ cd minunea s-aintAmplat! Am simlit imediat cd ea a venit de la bunul meu Sfdnt lui Nectarie, carem-a ajutatprin rugdciunile la Domnul Iisus Hristos sb se intdmple acest lucru minunat. El mi-a ascultat rug[ciunilegi a g[sit pentrumine un serviciucare mi se pogi triveqte.colaborAnd cu o femeie deosebit[ gi cu suflet mare. in fiecare zi ii mullumesc scumpului meu sfAnt pentru ajutor. Domnul nostru Iisus Hristos m-a ajutat prin intermediul acestuiminunat sfdnt gi la fel Maica Domnului care, cu bunitatea gi gingdgiaei, m-au ajutat sd-mi pot cdqtigaexisten{a.Mullumesc, Doamne Iisuse,pentru ajutor! Mullumesc, Fecioar[ Maria, pentru ajutor! Mullumesc. Sfinte Nectarie, pentru mila ta gi ajutorul tdu, pentru minunateletale ruglciuni la Domnul gi Dumnezeul nostru. I{i mullumesc. sfinte drag, din toati fiin{a mea. 56-l iubim pe acestsfdnt minunat

r39

care ne ajutd cu atAtadrag. Trebuie doar sd-l rugim cu toatd fiin{a pentrua fi mijlocitorulnostruspreDomnul. Te iubesc.Sflnte Nectarie.gi i1i voi pomeni numele inainteatuturor celor pe careii voi vedeain mare necaz. (Liliana One[)

in doud zile nu am mai avut nimic ii mullumesc din suflet SfdntuluiNectarie. Maicii gi Domnului.grabnica.jut[toare. DomnuluiDurnnezeului MAntuitorului nostru Iisus Hristos.Acum trei sdpt[mdni m-amoperatgi mi dureamdna. tot cu coaste, cu fbartetare. voia s6-mi iasdcevagi rni dureatot iar in ureclrea dreaptd foarte tare.M-am rugatla Sf6ntulNectarie. MaicaDomnula lui qi la Domnulnostrulisus Hristos, rn-afft uns cu mir Ei gi le-amcitit acatistele in doudzile nu am mai avut nimic. imi pare riu cd nu aln auzit de SfdntulNectarieinaintede pentrucI suntconvinsd nu ag mai fi trecutprin opera{ie, ci asta.Acum aqtept gi rezultatele analizd l-am rugatpe SfAnla tul Nectariesb facdo minunegi pentrumine,s6-miiasdrezultatul gi bine.Rugafi-vd crede{i el qi sigur ajutd! in vd (Mioara)

Am luat un tratament simptomatic (antispastic9i apoi un g6ndind cd e ceva trecdtor. Durerile pdreau antiint'lamator), cd cedeazi, dar brusc s-au intensiflcatintr-atAt.incdt nu mai glseam o pozilie in care sd cedezeputin. m[car s[ pot sd md ci migc putin.Am realizat singurasolulieera sd chem ambua lanJa, dar dou[ tentativeau e$uat.Fiind iarn5,sofr-rl cobordt sd incllzeasci pufin magina, degi eu ii spuneamcd nu pot . am ajunge nici pdn[ Ia ugd, darhmitepdnb jos, la maqinS, nevoiede targ[...Atunci am apelatdin nou la doctorulmeu, la Sfdntul Nectarie- incd o dat6 in plus, pe l6ngd c6t ajutor prirnisempdnd atunci.nu era mare lucru. M-am uns cu ulei Radu Voda), 9i in din candelade la racl[ (de la Mdndstirea minute am inceput sd merg, durerilecedaurapid, inc6t cAteva solului(10 minutepoate)i-am spusci sunt mult la revenirea mai bine, mergeam. Plecasemtotugi spre spital. dar dupa 5-10 minute arn fbcut cale intoarsd cdtre Mindstirea Radu Vod[, pentru cd nu mai aveamdureri deloc. Dupd terminarea slujbei,revenindo jena in aceazond,am merstotu$i la Spitaposibipentruconsultchirurgical.S-a constatat lul Floreasca, litatea unei crize de apendicitd(neavAndalte simptome de insolire), care momentan nu era de operat, ci rimAnea sub observafie(de fapt, nu s-a mai repetataceastdproblemd de
atunci)' i<*<*

Am apelat din nou la doctorul meu, la Sfantul Nectarie mullimeaminunilor ..Cinepoatespune tale.sfinteal lui Dumnezeu? to{i cei carete-auchemat ajutorau fost Cd in mAngdiafi nevoiletor. $i, impreund bolnaviicareau in cu primit prin tine tdmdduire minunat6, I-au cdntatlui Dumnezeu: liluia!" A intr-odiminea{i duminici.in urmdcu cd{iva de ani,la pu{intimp dupdtrezire. aveam dureriin zonaapendiculard.
140

Mi s-a intAmplatde doud ori sd merg intr-o casdfoarte fiiguroasi. iarna, in vizit6. Prima datd am dobdndit dureri Cu abdominaleintense,iar eu nu puteam h,ramedicamente. Radu Nectarie.de la Manastirea candelaSfAntLrlui ulei din Vodd, au trecut. A doua oard. din acelagi rnotiv (frigul), aveam dureri pe nervul sciatic la migcari,dar gi in repaus. Acelagi tratament- acelaqiefect, rapid, acelagiSfdnt Nectarig"' *r<*

'

in urrnd cu cdliva ani, bunica mea. aproapenoltagenar[. a fost internatdde urgenJdcu accident vascular intr-un spital in plovincie. Medicul neurolog nu a mai considerat l4t

rlecesar consulte.a dispus sd fle aruncati intr-o camerda s-o mortii, de unde tocmai scotealtun decedat.altul era ,,pe ca_ le", au aruncato paturdruptd pe ea gi i s-a administratmedicafia.fbrd ca el s6-gifl fEcutapariliao zi. inci o zi, qi rot a$a. La ..aten1ia" farniliei.medicul a rdspunscu explicalii gtiinlifice: datorita vArstei inaintate.trebuia sd ne pregltim pentru vestea cea mai rea. Comoda pozilie de doctor fEri con$tiintS! ..Nu se mai poate face nimic" este pozilia au_ to-sufrcientului nesimlitor, de cele mai multe ori incapabil, gi in orice domeniu.Eu cred cd hotdrdrea astao ia numai Dum_ nezeu,in tirnp ce noi. oamenii. suntemdatori sd lupt6m pen_ tru a ne ajuta semeniiin'Suf-erin{6, ales cAndacegtia mai ne cer ajutorul. NeschimbAndu-se nimic - tratamentprin rivag (fbaia de observa{ie)cltre pacienta care ametea la cea mai micd incercarede a ridica capul de pe pernI. familia a inceput sd ceardinsistent ajutorulMaicii Domnului gi al Sf6ntuluiNectarie (qtiind ci bltrAnaiqi doregtesd trdiascd), cerAndtimp de pocdin{d pentru ea. Nddejdeaestein cuvinteleM6'tuitorului, care a spus cd ceea ce la oameni este cu neputinld,la Dum_ nezeu estecu putinla. Maica noastrddin ceruri gi Sfdntul Nectarie,cel srab_ nic ajutator, nu au lrsat rugdciunile fbrd rrspuns: n.-ui, indrumat spre un alt rnedic.din alt spital. Transferula fbst su-

mai tlneri le re{in aproximativ,este foarte misuratd gi atentd la vorbd ca intotdeaulta,prezenti, pl[cuta, spirituala, in{eleapta. mareleajutorde sus,cu voin{aei de a trdi.cu meCu dicul ddruit gi dragostea celor din jur, s-a recuperatin scurr gi acum merge, ajutdndu-seuneori de baston (nu este tirnp nevoie de parnpers, estenevoie de cadru,deqi boalaa mai nu avut cdtevarecurenie). O bolnavi din salon. vizltnd ce progreserapide face la mers. s-punea: ,.Uite-o cum merge! $i rnai zice cd e bolnavdl..." Intr-adevir,recuperarea uluitoare pentruun-omde era 88 de ani! Era clar cd era o lucraremai presusde fire. In acea perioad[ a fost adusdin salonul lor o pacientdin starecriticd. avAndca insolitor o tAn6rd care-i era rud6. Internarea a fbst ei intr-o gardd de noaptegrea a medicului, pronosticul era rezervat.T6ndra,aflAndla bunica mea Acatistul SfAntuluiNectarie gi ulei din candelalui, a inceputsd se roagegi s-o ungd pe bolnavS; la scurt timp, starea pacientei s-a irnbunlt[lit; fiind transferatd alt salon, nu am urmdrit evolu[ia ei pini in la externare, dar ultima vestedespreea era de bine, cd starea ei era stabi16, afara pericolului. DacI ne vom prelui bdtrAin nii gi ii vom ajuta sd fie cu noi cAt mai rnult, nu vom fi nigte dezrdddcinali; sunt pentru noi punte spretrecut, dar gi spre ei celeviitoare, cdtrevia{ade dincolo.Maica Domnului qi SfAntul Nectarie au incuviintat faptul ca un om si capetevreme de pociinla gi pentrurugdciunile celor care-liubesc. (Nicoletu, BucureSti)

conteazd pentru un om bolnav o asemenea atitudinesincerda mediculuigi a celorlalli din .iur! $i ce rard este... Rudelegi cuno$tintele, vizit6nd-o la spital, au incurajat-ocu dragostea lor. Degi tomografia ardrala internare o sclerozr avaniati a creierului, estecapabill oric6ndsd descrie lux de amd_ ea cu nunte evenimenterecentesau petrecutedenrult, pe care cei

infamilia noastrds-au tntdmplat mai multeminuni


Mullumesc Domnuluinostrulisus Hristos, Fecioarei SfinteiParaschiva, Maria,Sfhntului Nectarie, tururorsfinlilor gi pdrintelui pentru minunile Cleopa, carele-au fbcutla noi in pe familie. urmarugiciunilor carele-am In fdcut, credin{d cu t43

t42

gi incredere.in f-arnilia noastrAs-au intAmplatmai multe rninlln I :

Tot dddeam qnunl pentru

un loc de muncd

- solul meu a fbst operat a doua oari pe cord deschis. in luna noiembrie anului20l0, o operatie a foartegrea,iar eu fiica noastrd ne-am rugat ca ingerul pdzitor sd-l p[zeascl cu pe sot in timpul operaliei. In tot acest timp, ne-am rugat la bisericdgi arn aprins lumAndride la Sfhntul MormAnt. CAnd s-a terminatoperalia, rnediculchirurg ne-a spusca in timpul operaliei,degi a fost dificil5, parcl cineva ii dirija m6na gi totul a decursugor gi fErd complica[ii. Operaliaa fost reugitd, pacientulse simte acum bine. Cdnd am fost la control, in i a n u a r i e2 0 1 1 , r n e d i c u lb h i r u r g i - a s p u s s o q u l u i : . C i n e v a , . acolosus,te iubegte". - t'iica mea. degiterminaseo facultatede stat,nu reugea sd se angajeze. fbst doi ani de zile de csut5ri;i de zbuciAu um sufletesc.A citit carteadespre SfAntulNectarie gi, cAnd s-auimplinit 40 de zile, a fbst chematdla un interviu gi a fost angajata. - intr-o searl i-a apdrut flicei un urcior la ochi, s-a rugat gi a pus Acatistul Sfhntului Nectarie la ochi, s-a dat cu gi agheasmd dinrineala a mai avut nimic. nu - eu am avut un neg urdt, pe care l-am dat cu ulei de la :papte Sfinte Masluri gi ulei de la MormAntul SfAnt gi cam in jur de o sdptdmdnd clzut. a Acum citim din nou Acatistul SfAntuluiNectarie gi sperdmca Sfhntul Nectariesd faci in continuareminuni, cici avem rnare nevoie de el gi vreau sd ii mullurnirn inc6 o dat6 pentrua.iutorul dat. (Mihaela, P iatra Neamt)

Mb numescMaria Ei, pAni in vara anului 200&'am lom-am mutat cuit in PiatraNeam1,iar apoi, in urma cdsdtoriei. la Piteqti.Pentru a vd da seamacam in ce ani s-au petrecut in minuniledin viala mea.vd spuncI suntndscutd anul 1985. Prima minune cred c[ a fbst atunci cAnd m-am ndscut.' deoarece, degi mama nu avea voie sd md nascd,in sensulcd ii era pusd in pericol viaJagi a fbst slbtuitdde toatd lumea sI renunte la mine, ea m-a ales pe mine gi nu a fbcut picatul pruncuciderii.Dar, cu toate acestea.la mai pulin de un an mea, a trebuit sI f'ac5prima operalie Ia inimd. dupd nagterea dac[ CAnds-a intors. ii spuneam tanti, degi eu o recunogteam ii vedeam chipul in fotografii. Unora poate li s-ar pdrea o dar durereca propriul copil sd nu te recunoasca, poate aqaa fost mai bine, pentrucd nu cereamsd m[ ia in bra{e,gi astfel ea a fost menajatd. Apoi. cdnd eu aveam 7 ani, mama a trebuit sd suporte o altd intervenfiechirurgicaldpe cord deschis,la Bucureqti. Era iarnd, luna decembrie.Doctorul caretrebuia sd o opereze pe 4 decembriea amdnatoperatia,deoarece tocmai avusese tot un e$ecla o opera(ie, pe cord. Tata, cum a aflat, a mers la mdnlstirile din Neam1,a dat pomelnice,iar pe data de 6 decembriemama a fost operat6qi totul a decursfoarte bine. Cu siguranl5Sfdntul lerarh Nicolae a avut grijI de asta gi ne-a fEcutcel mai mare cadoupe care puteasd ni-l fac[. in anul 2004 mama a fEcut ocluzie intestinald,avAnd gi problemele inima.DupI ce a statmai rnulttimp in spital cu la PiatraNeamJ,doctorii au spus ci doar cei de la Bucuregti ar mai putea sd facd ceva. Vesteaa venit ca un fulger pentru mine, care eram in clasaa XII-a gi eram foarte legatdde mama mea. Cu lacrimi in ochi, am inceput sd md rog Maicii Niscdtoare de Dumnezeu, care de Domnului: ,.Preasfdntb atdteaori ne-ai ajutat, Ii-o bine pe mama, te implor, Preasfhntd Nlscbtoare de Dumnezeu,ajut[-md, ascult6-mirugdciunile!", dupd care l-am sunatpe pirintele duhovnic care ne

144

r45

gi cuno$tea careestepreot la biserica la spital.biserici ce de are hramul Sfinlilor Spiridongi Nectarie. Am vorbit cu el la printre lacrirni sa-i spun ce problemd teletbn.abia reugeam aveam gi rn-a stEtuit ca toli trei 1tata,fratele gi eu) sa citim gi Paraclisul AcatistulMaicii Dorlnului gi AcatistulSfAntului Nicolae. s6 Eu nici nu am a$teptat virrl qi tata gi fiatele, cd am cAndau venit, le-arnspusgi inceputsd md rog; bineinleles, lor. Menlionez cI eu il intrebasempe tata.care mi-a dat vesdr"rhovnic. el a spusc[ nu, dar tea. dacdsd-l sun pe pdrintele gi nu din rAutate neincredere ajutoruldivin. cred cd era in sau gi el fbartetulburatde ce i-au spusmedicii.A doua zi, de la gcoald am trecut pe la mama, gi vreau sd zic cd se sirnlea qi, bine, a reuqitsd se dea jos din pat, a reugitsd rnbnAnce Maica Dornnuluigi Sf-Antul Nicodup[ trei zile, a fbst acasd. lae ne-au auzit ruglminlile qi ne-au ajutat din nou. Mullumim, Preasf-And NAscitoarede Dumnezeugi Sfinte Nicolae! Urmdtoareaminune (pe care am congtientizat-o) s-a produsin anul 2007 cind, afldndu-mddin intAmplarela TArgu Mureg, am avut o durere fbarte mare de ovare gi am fost dusbde urgenfi la Spitaluljudegean" urmdndsb fiu operatdde urgenl6. Aceasta era pe I decembrie, dar doctorii, fEcAndu-mi mai multe investigalii, spus cd nu e chiar aga de au urgent. agacI mi-au dat calmante. 5 decembrie, Pe eu vdzdnd cd nu am nimic, degidoctoriispuneau pdnanu md opereaca z[ nu imi dau drumul. am inceput sd urc scdrile pe jos gi irnediatau inceput durerile.M-au pregdtitde operalie.dar. din mai multe motive,nu m-au mai operatatunci.unndndsd mh operezepe 6 dimineala.A$a s-a r;i intdmplat,aveamdoud chisturipe ovare,dintrecareunul avea l0 crn. chisturile erau legategi de trompe. de aceeadoctorii alt tratamentnu aveau gi. in plus. daci rnai a$teptam pic. trebuiascos mai mult, un gi nu doar chisturile, nu mai puteamsi am copii. Operalia a fbst fEcuta laparoscopic. totul a fbst ok. iar doctorul nu a acceptatnici cea mai mic[ atenlie. Sfdntul Nicolae a avut t46

grija qi de mine la prima mea opera{ie. mullumescsfAntului ii din suflet. incl o intdmplarepe care o spun tuturor gi o Voi line minte toatd viata. Eram la ministire la PetruVodi, impreund cu o find a mea. Am stat durninicd la Sfdnta Liturghie, iar apoi cdutam pe cineva sd ne ia gi pe noi pAn[ la Piatra Neam!, menliondndc[ altfel nu aveamcum sd ajungem.Am' vdzut un microbuz gi, intrebdnd,au zis c[, dacd vrem, ne iau, insd doar p6na la TArguNeam1, dar, inainte de asta,mai merg gi la Sihistria, Secu, Sihla (pAni atunci imi doream foarte mult si ajung la Schitul Sihla, si vid gi eu pe$teraSflntei Teodora). Am acceptatdin prima, oricum alt[ gansd,cine gtie...Noi nici nu gtiam unde e autogarain T6rgu Neam1, daci mai e vreo magind,dar ne-am pus nddejdeain Bunul Dumnezeu.Am ajuns noi in TArgu Neaml pe inserate,pe la ora 20:00, gi am inceput si facem din mAni la magini, dar nimic. $i dintr-o dat6, de niciieri, apareun bitrAn, cu barba luungd, alb6, cu opinci gi cu o traistdin bd1qi ne-a intrebat: ,.Merge{ila Agapia. Viratec?", iar noi am rdspuns:,.Nu, noi venim de la mandstire,vrem sd mergem acas[, la Piatra Neam1.",iar el a spus: ,.8i, nu prea aveli credinfS,ia sd vd intireascl mogu' Gheorghe", gi ne-a dat cdte o iconili. Eu m-am intors s[ mai fac semn la o magin[ care, evident, a oprit gi ne-a dus pe fiecare pdnd acasd. dar moqu' Gheorghe, a$acum a aplrut, tot a$aa gi dispdrut. Anul trecut,in 2010, la sfArqitullui noiembrie.eram in tren, md duceamla Bucuregtisd-mi iau diploma de licenld gi, la sugestiamamei, am vrut sd ajung gi Ia Mindstirea Radu Vod6. In tren m-am intAlnit cu o doamnd care gi ea e din Roman gi, de vreo 40 de ani, st[ in Pitegti,iar acum igi conDin vorbl in vorbl, mi-a zis cd, duceasora pdn6 la Bucuregti. dacb vreau, imi imprumuti dumneaei cartea cu minunile SfAntuluiNectariein RomAnia,carte desprecare imi vorbise mama. I-am spuscd vreau sd ajung gi eu pentru prima dat[ la moagteleSfdntului Nectarie, la MbndstireaRadu Vod6. Am terminat psihologiagi aveam oarecum un loc de muncd, dar 141

de acolo mA silnteamca o servitoare, o sluge.ca o f-emeie ca serviciu,fiind pusa in situaliasd fac alte munci decAtcele pentru care eram angajatdgi, inci din var6. tot dbdeamanunl pentru un loc de muncd. Am fbst, m-am rugat la moagtele SfAntului Nectarie.iar de ziua Sfhntului Nicolaeam vdzutun in ziar. arn sunat. iar de pe 1 I decembriemai ajut un anun{ copil sd se f-acd bine. MullumescMaicii Domnului.SfAntului Nicolae gi SfAntului Nectarie, despre care nu gtiam foarte multe qi nici nu gtiam cd moaqtelelui sunt atAtde aproapede mine. Din candelade la moagtele Sfdntului Nectarieam luat gi ulei, cu care l-am masatpe solul meu la genunchi, deoarece il durea foarte tare, de abia mai putea merge gi mereu se plAngea durere.qi de atunci nu l-am mai auzit sd spun[ cd de il doare. DoamneIisuseHristoase. Fiul lui Dumnezeu, miluiegte-ne gi ne mAntuiegtepe noi. Preasf6ntdNiscdtoare de Dumnezeu.mul(umescpentru toate binefaceriletale: Sfinte IerarheNicolae, ocrotitorul farniliei mele, i1i mullumescpentru tot ajutorul gi toatd grija pe care ne-o po(i; Sfinte Ierarhe Nectarie,mullumescpentrutoate cu cAtem-ai ajutat. (Muria)

Cdnd simli cd nu mai ai nicio speranld


Md numesc Adela, din Cluj-Napoca,sunt profesoara. De fapt, e in-rpropriu md prezint astfel,pentru cb in fala lui si Dumnezeu.indiferentde meseriesau de alte nivele de difegi ren!iere,suntemfiecare un suf-let un univers irepetabil.Aq vreasd Il sldvesc Dumnezeu pe prin sfinlii Lui. Mdrluriamea poatefi perceputl. de cdtre unii. ca banal[. Dar in niciun caz rrugi de cdtrecei sensibili lucrarea Dumnezeu noi. lui la in Destinul meu a fost ciudat. am crescut-osingurdpe feti{a mea,de cAndea aveadoi ani gijumdtate.Psihologic vorbind, toatd responsabilitatea mamd, in toate ,,compartide mentele" ei, imi revenea mie (sdnitate, cultur[. educa{ie, t48

aspecte materiale.afecliune).O marndsau un tat[ care a fost singur pe traseulunei vie{i inlelegepe deplin astfel de lucruri. Astfbl cd am avut momente cdnd. la necaz,nimeni nu mi-a ajutat, numai sfin{ii. Pot spuneca SfAntulNectarieeste ocrotitorul fetilei mele. N-a fcrstmoment ;;i nevoie, de orice fel. si nu imi ajute.in toatd perioada puberl5liigi a adolescen{ei. fiica mea a avut problerne mari de ciclu, medicii nu o puteauajuta, durerile erau nefirescde mari. De fiecare datd. spuneamAcatistul SfAntuluiNectarie gi. ca prin minune, durerea trecea. ii Apoi. in atdteasitualii. fiica mea fiind pianist6,emoJiile dinainte de un conceft sau recital erau foarte mari. Md a$ezamin genunchi gi, din nou. Sf6ntul Nectarie rnd ajuta. Acum doi ani, olimpiada naJionalS muzici s-a {inut la de Bucuregti. Grupul de olimpici din Cluj a fost cazatla seminarul Mdndstirii Radu Vodl din Bucureqti. Cunogteambine, fiind gi eu in ,.domeniul''muzical.atAtconcurenla acerb6. cAt gi cum func{ionajurizarea - sd md ierte Dumnezeu,de multe ori pe interese licee, de orgolii. de cine obline cele mai de multe diplome. Se intdrnpla sd fie favorizagi cei care aveau cu cunoscufiin juriu, sau chiar..lucrau" la instrumente profegi sori din juriu. (Aici fac o digresiune vreausd spuncd nu se fac nedreptiii mari c6nd e vorba de competilii. dar se gtie c5, in muzicd, ca qi in sport. o sutime poate schimba un destin. ci Sau poatemarca psihic un suflet. Ph"rs arta e subiectivd. se poate... nuan{a).Iar cantitatea muncd e uriagi. de Fiica mea a cAntatfoarte bine. inainte de aflareapremiilor. m-am dus la racla cu moagteleSfAntului Nectarie. la Radu Vod6, rugdndu-mdcu lacrimi. Nu pentru orgoliul de a fi recunoscutd, pentru a avea qi ea o confirmarea muncii cAt multe minusuri in via{a ei (lipsa tatdlui. uneei. Se adunaserd a le problememateriale,o supra-dimensionare deceptiilorde la gcoald). Aga cd md rugam cu lacrimi s6-i dea SfAntulNecln bucurie.$i... de necrezut! viesparul celor din tarie aceastd care qi-aulicut parte,a fost premiatd;i fiica mea. Bucuregti. t49

In aceastd vari. in iunie.am mai avutun concurs interna{ional. carefiicameaa luatpremiul la doi. Degi o caniera culd greude suportat distan{ele gi enorrne (pentrunoi. ardelenii).am rugat-ope fiica measd vini dupdterrninarea pri(concursul fostin trei etape) mullumimSfdnmei etape a sd-i tului Nectarie. mi rugamla raclasfAntului. urm6nd Eu ea sI vini de la studiu. la Liceul Lipatti.$i numaice o vdd. de dupi ce am terminat acatistul. apare cb toati z6mbind: ..Mam6. gtii cu cine m-am intdlnit?Cu un tdnir care mi-a luat interviupentrupostulTrinitasTV despre post".(Erain postul SfinlilorPetrugi Pavel). aceltdnlr (e vorbade Nicolae $i Iancu). afldndcd fiica meae pianistd. altfel,eraimbricatl de in {inutafestiv5,ne-a ftcut leg[turacu producitorulde la TrinitasTV, carea inregistrat-o pentruemisiunile muzicd de clasic6.$i, in zilele urmdtoare, dupd concurs, am lIcut o inregistrare foartefrumoasd. Plus ..cadoul" a intdlni oade meniatdtde minuna{i, caresuntem cu prieteni. De atunci, fiica measeroag[ mereu Sfdntului Nectarie. $i in aceastivari a zis acatistulsfdntului40 de zile. Repet, pentrumulli aceste intdmpl[ri par aga de copiliregti.Sau simple coinciden{e. nu sunt.Ca dascll,pot spune tineDar ci rii trec prin niEte probleme foartegrelein veaculin caretrdim. Atenlia noastri permanenti, rug[ciunea. dragostea pentru ei. ar trebuisd fie mult mai importante decdtceeace le oferim din punctde vedere material: vile, magini, haine(gi nici nu e infelepts[ i se ofere copilului totul dintr-o datd,pentru cd el incd nu poateaprecia sacrificiul.) examenele nu Iar lor suntdelocu$oare. lmplicdo ardere nervoasd, concentrare o pdndla epuizare. pnrinlisuntcongtienfi asta? Cdli de Ag mai scriegi o alt5minune. Sfdntul Nectarie foarte e iubit qi de mamamea,caree viduv[. Avem o iconildfoarte frumoasbacas5,la casapdrinteascd. SfdntulNectarie. cu Sfdntula ajutat-omereuin orice fel de situafie. TrebuiasI facem canalizarea nu ii ajungeau gi banii. A imprumutat banii qi persoana respectivd agteptat-o pdn6 i-a dat inapoi, a pentru eraumul1i. cd

$i multe minuni a licut SfAntulNectarie in farnilia noastr6. CAnde vorba de un examen- al flicei mele. al nepoal elevilor- md rog sffintului ma ajuta.La fel-demult tilor. 9i md ajutd in orice fel de boald. Dar rnie. personal.mi se pare c[ cea mai mare minuneesteatuncicdnd simti cd nu mai ai gi nicio speran{d sfhntul 1i-o redi. Atunci cAnd {i se usuch lacrimilede supdrare totugi.sim(i cI nu vei c6deain pr5-' Ei. pastia deznddejdii.$i ce minune mai rnare poate.fi decdt atunci cdnd din di-sperat transfonni in bucuros?Din ingrite jorat devii senin... din singur - implinit...din infricogat curajos...Oare ce cabinetede psihologiepot sd facd asemenea fucruri? Eu nu am vdzut sb fie asemenea cabinetesau asemenea doctori sufleteqti. Oricdt de pregdtifiar fi... $i ce ne cer sfinlii in schimb? Doar o lacrimd gi pu(in[ dragoste.Pu{ind pdrerede rdu pentru clderile noastre.Doamne, cAt de putin ne cer. gi c6t de mult primim! Ce minunate Dumnezeu prin sfinfii Lui! (Delia PIeSca)

Gdsirea unui loc de muncd


Mi numescRomaniucLoredanaIsabelle la incepugi. tul anului 2010. in februarie. m-am imbolndvit.PAndatunci. fusesem slndtoasd vreme indelungat6.fErd nicio problemd gravd de s[ndtate, doar ocazional mici rdceli. care treceau repede.Din februarie gi pdnd in septembrie.stareamea de slndtatea decdzut p6nd la a mi aduce la dispeconsiderabil, gi la depresie.Aveam probleme mari cu stomacul.Nu rare mai puteam mdnca nimic. doar fierturi. Nu reugeamsi mai dorm noaptea, aveamo starede panici permanenti.De unde inainte avusesemun somn profund. acum aveam o stare de insomnieacut5.care nu se mai sfdrEea. Aveam palpitalii tot timpul. Practic.nu mai gtiam ce sd fac. ca sd md simt qi eu bine.

ls0

r5l

Inilial m-am dus la doctor. care nu qi-a dat seatna ce aveam. intrucAt simptomelemele erau contradictorii. Arn cheltuit 2000 de lei pe analize,Iird s[ aflu ce avealr qi cum ag putea s5-mi remediez stareade sdndtate. In condiliileacestea, mi-am pierdutlocul de muncd. Eram din ce in ce rnai deprimati gi mai nelinigtit[, pentru ci zilele treceauEi mb sim{eamtot mai sldbiti. iar in rarele cazuri cAnd eram chemati la un interviu pentru un loc de muncd nu puteamface faJi, pentru cd nu mI puteamconcenIra. De vreo doi ani md tot gdndeamsd md spovedesc sd gi mi impdrtdgesc. amdnamde fiecaredatd gi g[seam diverdar se motive s[ nu md duc. Datd fiind situalia,care nu pdreasd aibd rezolvare.rl-am indreptatspre Dumnezeuqi l-am cerut ajutorul. M-am dus de urgenf[ sd md spovedesc. Apoi, preotul mi-a dat canon. unnAnd si mai vin peste o lun[ sd md spovedesc nou. din Canonul cuprindea.printre altele, diferite rugiciuni gi Psalmul50 gi 50 de metanii. Mi gdndeamcum am si fiu in stare si fac atdtearug[ciuni qi metanii.cdnd eu abia mi {ineam pe picioare.I-am cerut ajutorul lui Dumnezeu gi indatd ce md apucam sd fac rugdciunile gi-metaniile. starea rnea fizicd se imbunlt5fea irnpresionant. perioadain care liceam canonul,starea In mea fizici deveneafoarte bund gi speranla revenea din nou. Ddndu-mi seamacd numai Dumnezeumi poate ajuta cu adevdrat.m-am pus pe treabdgi m-am rugat Maicii Dornnului qi lui lisus Hristoss5 mi ajute si trec cu bine prin incercarea care mi-a dat-o Dumnezeu. pe M-am rugat, de asemenea. md indrume s6 gdsesc si pe cineva care s5 poatb s[ mi scoatd din impas. La cdteva zile dupd aceea.am aflat de o doctoril[ care mi-a dat un tratament in trei etapecu diverse produsenaturistegi am inceput treptat s[ m[ simt mai bine. Tot timpul tratamentuluigi pAn6 in ziua de azi am urmat canonul pe un an de zile pe care mi

l-a dat duhovnicul qi stareamea de sbnitate a ittceput sd se imbunitS{eascd si se stabilizeze. Ei Am inceput,deci, sd-micaut din nou loc de muncd.La un moment dat. cdnd md rugam. a inceput s[-mi vind in rninte numele SfAntuluiNectarie.de care gtiarnqi la care md mai rugasemgi rnd a.iutase, dar, nu qtiu de ce. de data asta pur gi simplu n-am dat aten(ieqi mi rugam inainte. liri si mi rog gi Sf6ntuluiNectarie. Incepusem citescci(i cu viefile sfinfilor qi sfaturile sd lor gi frecventammagazinelecu c6(i Ei lucruri bisericeqti. la careg[seam tot ce-mi dorea inima in acestdomeniu. La un moment dat, intrdnd intr-un astfel de magazin. m-am dus spre standulde cd(i qi undeva.la vedere.trona o carte mare pe care scria S/antul Nectarie - Minuni in Romania. O iau Ei o deschid la intAmplareqi citesc cu uimire un titlu care spuneacd Sfdntul Nectariea.iuti la gdsireaunui loc de munc6. Bineinteles, am citit imediat intreaga mlrturie despreajutorul dat de Sfdntul Nectarie persoaneirespective pentrugisirea unui loc de munc6. M-am gdndit imediat ci acestaa fost un semn de la Dumnezeuqi de la SffintulNectarie,ca sd m[ rog sfdntuluisd privin{5. dat fiind cd mie imi tot venisein md ajute in aceastd minte numele lui. incl de cdteva sdptimdni bune. in fiecare zi. cdnd mb rugam. Am considerat.agadar.cd acestaera un semnpalpabilqi cn aceasta voia lui Dumnezeu. era Am cumpdrat carteadespreminunile SfAntuluiNectarie in RomAnia,pe care am citit-o in intregime qi, ca urmare. pe lAngi canonuldat de preotul meu duhovnic. m-am apucat s[ m[ rog SfAntuluiNectariegi sd citescacatistullui in fiecare zi, rugdndu-m6sd mi indrume in gdsireaunui loc de muncd cdt mai grabnic. Pestevreo luni. se fbceaun an de cAndnu mai lucram. Mi-era foarte greu sh md intre{in.Pot spunecd doar cu ajutorul lui Dumnezeuputeam trece cu bine de la o lund la alta. Md ajutau familia qi prietenii. dar eram foarte strdmtoratS. Era deci, ceva de importan{dvital[ sd am un loc de munci.
r)J

ls2
I

Am aflat. din carteadespreminunile SfdntuluiNectarie. cd la Mdndstirea RaduVodd din Bucureqti dd ulei sfinse de la candelalui. careajutdoameniibolnavifizic Ai sufle1it tegte.Md gAndeamcum sd a.iung.cd eu eram in Focqaniqi drumul la Bucuregtiar fi fost scump pentru mine in momen_ tul respectiv.Stdteamfoarte prost cu banii. Dacd aE fi fost chematdla un interviu pentru un loc de muncd la Bucuregti. ag fi folosit drumul respectiv ca s6 merg qi la M[ndstirea Radu Vodd sd md inchin gi s[ m6 rog la moaqtele sfAntuluigi sd iau mir sfin1it.imi ciutam de lucru la Bucuregti,pentrucd in Focqani gbseam nu nimic. Din carteacu minunile Sfdntului Nectarieam aflat. ins6. ci mult mai aproapede mine. in judelul Vrancea.la apro_ ximativ 6 km de Focgani, o biserici din Ghimicegti. la erau moagteleSfdntului Nectarie, deci nu mai era nevoie sI bat drumul pdndla BucureEti. Am hotdr6t ca. in duminica urmltoare. s[ md duc la Ghimicegti mi rog Ia moagtele si sfdntuluigi s6 iau mir sfin_ lui Jit de la candela de acolo. Ins6. Dumnezeua hotdrdtaltfel. Imediat ce m_ams6ndit cu adevdratsi fac cele de mai sus. la cdtevaore am-fost contactatl de o firmi din BucureEti. care mi chema la inter_

Zis Ei lbcut. Am :fost,m-am rugat Ia moagtele sfdntului pentru sindtategi g[sirea grabnici a unui loc de muncd.apoi, in ziua urmltoare, arn fost la interviu. Din momentul in care am inceput sd rnd rog Sfdntului Nectarie qi pdnr in momentul primirii rispunsurui pozitiv ra interviu au trecut doar l0 zile. pe parcursulcdrora am avut doud interviuri. Am fost sunati, in sfdrgit,ca sd-mi preg[tesc cele ne_ cesare angajdrii.

I-am mullumit din suflet SfdntuluiNectarie9i Maicii Domnului. care m-au ajutat prin puterealui Dumnezeu.l-am mullumit. de asemenea, Domnului nostru lisus Flristos.la care md rugam in fiecarezi. Acum. c[ md invredniciseDomnul sd am un loc de munc[, apdruseo noud problemd.Nu aveam unde si stau in BucuregtiEi nici bani sa-mi inchiriez ceva. M-am rugat in continuare la Sfdntul Nectarie. sa rni ajute cu gdsireaunei locuinle Iinigtite.curate gi ieftine. care sd fie utilati cu tot ce-mi era necesar. Precizezci tot timpul cAndam fost la interviuri imi frceam timp, inainte sau dup[. sd merg la MdndstireaRadu Vodd qi si mi rog la moagtelesfdntului. in BucureEti.pe timpul interviurilor.stdteamla o prietend. Urma si semnezcontractulde munci cu o siptdmdni inainte de venireapropriu-zisdla serviciuin Bucuregti.Urma si-l semnezintr-o luni gi m-am gdndit s[ vin de sdmb[td.ca si prind duminica in Bucuregtigi sd mi duc iar la moagtele SfAntuluiNectarie, md rog. sd Aqa am gi fEcut.Urma s[ plec ma(i la ora I l:00 dimineala inapoi la Focgani.pentru c[ semnareacontractului avea loc luni spre seardgi nu mai aveamcdnd s[ plec luni de la Bucuregti. SfdntulNectaries-a dovedit a fi gi de astddatd un foarte grabnic ajutitor, intrucdt ma(i. cdnd urma si plec acas6, am aflat cu surprindere c[ toate trenurile fuseserl anulate gi nu mai aveam cu ce si plec inapoi. decdt cu un personalla ora 2:00. care frcea 5 ore pe drum gi cu un rapid la ora 20:00. care fEceatrei ore, ceea ce era mai convenabilpentru mine. Aga cd am optat pentru plecarela ora 20:00. lntre timp. daci tot n-aveam ce face, mi-a venit subit ideea sd dau telefon unei cunoEtintela care nu apelasemniciodatd ca s-o intreb dacd nu qtie pe cineva care ar vrea si md ia in gazdd,, contra pentrumine. unei sumerezonabile Imediat.cuno$tintamea mi-a zis cd qtia pe cineva care cduta sd iain gazd6.A luat legdturacu persoanarespectivdsE 155

154

vadi daci nrai era valabilSof-erta a primit rdspunspozitiv. qi Apoi am vorbit personalla telefon cu gazda gi arn cdzut de acordsi ne vedern. dar era un irnpedirnent. nu puteaajunEa ge acasi de la serviciudec6t pe la ora l9:30. iar eu aveanr deja luat bilet la tren la ora 20:00. pi zona unde locuia era departede gar6 gi nu puteama.junge suflcientde repedeca s6 nu pierd trenul. A r6mas si ne intdlnim aga qi urma si md las in voia lui Dumnezeucu trenul. cd nu gtiamce ag puteaface. Dar mI rugam totugi SfdntuluiNectarie gi lui Dumnezeusd md ajute qi de data asta.pentru cd nu mai aveam bani ca si-mi iau alt bilet de tren. Pestevreo ord am primit un telefon de la cea care urma s5-mi fie gazdd.cd Eefalor le ddduseliber tuturor aga.din senin,sd plece acasi gi urma s6 vind imediatsd ne intdlnim. sd vdd locul in care urma s6 rn6 rnut gi sd convenim asupradetali i lor fi nanciare. Cu voia lui Dumnezeugi cu ajutorul Sf6ntului Nectarie, am vlzut locuin!a,mi-au pldcut gi casa Si gazda. am c6zut de acord gi financiar. Chiar in fa{a blocului este o sta{ie de troleu. de unde am putut lua un troleu ce mergeadirect la gar6.fErI sd mai schimb alte mijloace de transporl.Am a.iuns la gari cu l0 minute inainte sd plecetrenul. Iatd ce inseamni purtareade grij6 a lui Dumnezeu.Am semnatcontractulde munci qi mi-arn gdsit gi locuinfdin ace_ eaqizi, exactla preluldorit de mine. Nu pot decdtsd spun: ..Slavdlui Dumnezeuintru sfintii tut'' ,r"",r ez cd.pe parcursul acesteidificile incercdri pe care mi-a dat-clDumnezeuca si mi smereascd. m-am rusat gi altor sfinfi. care cu siguran{i m-au ajutat gi ei prin rugaJiunile lor. Ace;tia sunt: SfAntul Spiridon, Sfdntul Niiolae. Sfdnta Paraschiva, Sfdntul Antonie cel Mare gi pdrinteleAr_ senieBoca. M-am rugat qi SfdntuluiArhanghelMihail in principalinsi, m-am rugat Domnului Iisus Hristos. Maicii Domnului gi SfAntuluiNectarie,care s-a dovedit cu adevdrat grabnicaiutitor. un

Mullumesc lui Dumnezeu gi tuturor sfinlilor Lui gi Sfinfilor Pdrinli care rl-au ajutat cu scrierile lor, prin ce{ile pe care le-am citit gi pe care le citescde atunci incoaee. Am scris cele de mai sus deoarece i-am promis Sf'Antului Nectarie c6, dacd md va ajuta, am sa f-acpublic ajutorul grabnic pe care mi l-a dat, ca sd gtie qi atlii sd-l cheme in rugdciunilelor, astfelincAt sd le fle de ajutor in nevoi gi intru credinlalor in Dumnezeu. (Isabelle Romoniuc)

Am scdpat de operalia la coloand intr-odiminea{d, ora 4:00,pe datade t4.02.2011, la


m-am trezit cu o durerecurnplitdde bazin, picior, de sus p6nd in chlcAi. mugchii incordali, dureri pe nervul sciatic, in cdlcAi.[a degete. Am chematsalvarea. Cdnd am ajr"rns medicul reumatolog,mi s-a spus cb la trebuie si md operez.Mi-a dat trimitere la chirurgie la Bucuregti. CAnd am ajuns in Bucuregti,m-am internatin Spitalul Sfdnta Maria. M-am internat. am fdcut analizegi la RMN s-a gdsit herniede disc L5-Sl. rupt, scolioartroz[ cervical,dorsal, lombar qi osteoporoz.d Medicr-rlmd preg[tea pentru 4. opera{ie,dar, mai intdi. a incercat cu tratament intravenos, pastilegi fizioterapie. In aceastdperioad[, f-iul meu, Dumitru, mi-a adus o cafte: Sfdntul Nectarie - Minuni In Romania. Arn inceput sa citesc Acatistul SfdntuluiNectarie gi, dupd patru zile de tratament,am observatci, pe zi ce trecea,durerease diminua. Aga am scdpatde opera{iala coloan5. Dupd ce am ieqit din spital, am af'latc[ flul meu, Durnitru, trebuie sd se operezede cancerla colon. CAnd am auzit. am sunatla duhovnicul meu, sd faca slujbe pentru reugita operatiei,iar eu am citit in continuareAcatistut SfAntului Nectarie. Fiul meu s-a operat, operalia a fbst reugitb, iar acum el se simte bine gi lucreazS. 157

156

CAndam ajuns acasd,la Botogani,dupl trei sdptdmdni, m-am dus la m[ndstire qi stare{ulmi-a spus sd citescAcatistul SffintuluiNectariegi al SfhntuluiPantelimon. Aga am fEcut, pAn[ intr-o diminea[d,cAnd am visat cI un bdrbatimi spunesd citesc AcatistulSfhntuluiNicolae,cd face minuni. De atunci.citesccele trei acatiste mi simt bine Ei eu gi fiul gi meu. Am fost la bisericacu numele Sf'6ntuluiNectarie.am cumpirat cdrticele cu acatistul sfhntului qi le-am dat unor persoane care au probleme de sindtate. Minunat este Bunul Dumnezeu, Maica Domnului, minunat lucreazdprin sfin1ii Dornnului.minunat lucredzd prin oameniicare-L iubesc. (Elena, BotoSani)

Sfdntul Nectarie ti lua boala cu mdinile sale


Md numesclchim Adelina, sunt din comuna Cochirjudelul Buziu. leanca, Prin acesterdnduri, gi sper s[ nu gregesc niciun cucu vdnt inaintea Dumnezeuluimeu gi a sfinlilor Sdi, ag vrea sd le mullumescSfdntului lerarh Nectarie,SfAntuluiloan Rusul, Sfinlilor Doctori fEra de argin{i Cosma gi Damian, dar nu numai lor, pentru mijlocirea lor inaintea lui Dumnezeu,gi PreasfinteiNdscdtoarede Dumnezeu,pentru tdmbduireade boalda fiicei mele mai mici, Elena,in vdrsti de un an si noud luni. De cdnd avea varstade trei luni, a inceput sd se imboln5veasc6. Rdceadin ce in ce mai des. in ultimul timp. siropurile nu-gi mai liceau efectul,ajungeamcu ea la spital,respira greu. Am ajuns cu ea gi la Bucuregti,am crezut c6 sunt doctori mai buni, dar nu. fata rlcea la f-el. Un p[rinte ne-a recomandat citim Acatistul Sfinlilor sI Doctori lird de arginli Cosma gi Damian, gi s-a cunoscuto ameliorare. Acum trei siptlmdni, am fost la bisericl la o alta parohie,aproapede comuna mea. So{ul meu mai fusesegi se 158

apropiase pirintele de acolo gi de solia ddnsului.La plecade re. doamnapreoteasd ne-a dat o carte cu minunile Sfdntului Nectarie fEcutein RomAnia.Citind, am aflat de o f-etip care probleme ca gi f'atamea. iar tatdl ei a dus-o avusese aceleagi la ManastireaRadu Vodd, in Bucuregti.la racla cu moagtele SfAntuluiNectarie,gi s-a timiduit. Atunci i-am spus sotului meu ci trebuiesb ajungemgi noi acolo,daca nu toli, micar unul din noi - simleamcd acolo estedoctorulei. Solul meu tot st6teain dubii, avea o indoiala. Eu md m6hneam.dar ziceam ci nu ne cheami sfdntul acum la el. Dar cAt mi ingelam! Pentruci sfAntulincepuse lucrezedin ziua in caream sd primit cartea.Seara.am inceput sd citesc Acatistul Sfhntului Nectarie,gi deja f'atamea se simlea mai bine: Sfhntul Nectarie ii lua boalacu miinile sale. Minunea mare a fost in ziuain care solul meu trebuia sd se ducd la Bucuregti,la moagteleSfhntului Nectarie.gi sd aducd ulei de la candelacare arde deasupraraclei, dar nu a mai ajuns.Cu o seardinainte,f'eti1a pusese pl6ns,de nu pe se o mai putea impdca nimeni. Solul a sunat la pirintele de la parohia amintiti, dar nu a rdspuns.A doua zi. fiind ziua in caretrebuiasd se ducd la Bucuregti, sundsoJiapbrinteluipe il soful meu gi el ii spune ca f'eti1a cam agitatd, mai mult e gi noaptea" ci ar vrea s[ ajungd la moagteleSf'AntLrlui Nectarie, pentrua lua ulei de la candel[. Atunci, doamna preoteasd ii spunecd are dAnsa ulei adus chiar din Grecia,de la rnoagtele sfdntului.CAnd rni-a spus so1ul,aproapecd am inceput sd plAng,nu imi veneasd cred in ce chip minunat lucraseDumnezeuprin Sf6ntulNectarie:a venit el la noi, in ziua in care trebuiasd ne ducemnoi la el. Tot in aceeaqi s-a dus so{ul zi, gi a adus ulei de la sfdntulgi, cum am atins-ocu acestulei sfAnt, Sf6ntul Nectarie i-a luat boala cu rnAna,pentru cd in aceadimineald, s[ ajung la spital cu ea. Am sunat-oimeera gi diat pe doamnapreoteasd i-am spus minunea.Nici acum nu-mi vine sd cred ce s-a intdmplat, cum SfAntul Nectarie a venit si o ajute pe fata mea. fbrd sd il chem, cAnd umblam din doctorin doctor gi nu-i gdseamleacul,pentrucd ea avea 159

nevoie de doctor de la Durnnezeu. mai bine de o lun[, De f'ata mea nu a mai avut nevoiede niciun medicament. nici de injeclii. Ag vrea sd vI mai spun gi de celdlaltdoctor tbrd de arginli al ei, SfhntulIoan Rusul.Ea esten[scutdpe 27 mai, de ziua sf'Antului. este celdlaltocrotitoral ei gi, prin citirea El gi Paraclisului a Acatistului, dat tamlduire de boa16. i-a Sper sd md ir-rvredniceascd Dumnezeugi sd ajung c6t rnai curAnd la sfintelelor moagteqi si le mullumescpentrutot ajutorul. Adevlrate sunt cuvinteleDomnului nostru lisus Hristos: Cere Si li se va du, numai sd aicredin{d. Dumnezeu sd binecuvAnteze toat[ lurnea, iar cine pe are probleme de orice f-el, si nu ezite sd ceard ajutorul lui qi Dumnezeu al sfin(ilorSdi. Bucurd-te,Sfinte lerarhe Nectarie,mare ldcdtorulede minuni! Bucurd-te,Sfinte Ioane,alesulemdrturisitoral lui Hristos! Bucurali-vd.Sfinlilor Doctori llri de arginfi, Cosma gi Damian,preasldvili fEcltori de minuni! (Adelina lchi m, Buzdtt)

Durerile aufost mai ceva cq la nasterile copiilor mei


in anul 2009. pe 24 nai, am nlscut cel de-al doilea baie{el.diferenladintreei fiind de I an gi l0luni. Stresul, obosealagi mAncatulpe apucatem-au adus intr-o stare proastd de sdndtate. Am ajunsin U.P.U. de multe ori, din iulie p6nd in septembrie"cu crize biliare gi episoadede pancreatitd. Durerile au fost mai ceva ca la nagterile copiilor mei (pe am6ndoi i-am ndscutnatural.ldr5 anestezie). Am fbst intr-Lrn aga hal de bolnavi. incdt medicii nu se mai f-ereau mi-o si spundin f-a16, ;tiind ci aveafftcopii mici acasd.

Medicul gef de sectie,cdnd venea,se uita la mine gi md intreba dacl am inviat din mo(i gi, cu ajutorul rugdciunilor celor dragi qi ale pbrinteluiduhovnic,mi-am reveniLdefiecare dati. Ultimul episoda fost cel mai crunt, iar eu simfeamc[ alunec u$or spre lumea de dincolo, analizeleardtdndlucruri deloc imbucurltoare, iar eu pldngeampentru ci nimeni nu m[ incuraja gi md g6ndeamci cei doi pui de acasdvor r6m6ne orfani. Sora mea m-a incurajat gi mi-a dat c64i cu minuni ale sfin1ilor,gi m-am rugat, dar nu imi aduc aminte cui m-am rugat, cert este cd mi-am revenit gi am fost propusi pentru opera{ie. Pe 9 noiembrie2009 m-am internat,gi pe 10 noiembrie am fost operat6.Operafia a avut succesgi acum m[ simt bine. Am pus aceasti revenire a mea pe seama iubirii Sfdntului Nectarie qi cred ci el a fost rugdtor pentru mine lui Dumnezeu. li mullumesc sfAntului qi ii cer ajutor intotdeauna c6nd m[ simt copleqiti de necazurigi griji. ln 201I , pe I 7 februarie,am n[scut al treilea blielel gi i-am pus numele loan Nectarie, pentru cd sarcina a fost dificili, a trebuit s[ stau numai in pat, iar naqtereaa fost ingreunati de faptul ci fdtul avea cordonul ombilical in jurul gAtului. A fost diagnosticat mai multe qi pus sub atentdsupracu prematuri. Toat[ sarcina m-am rugat veghere, la secfia de SfAntuluiNectarie gi Sfdntului loan Rusul, promildndu-lec5, dacd se va nagteslndtos,am sd-i pun pruncului numele ca al lor, ca semn de mullumire, gi agaam gi {Ecut.A luat bine in greutategi este acum un copil vesel gi energic. Slavd fie, Doamne,slav6fie! (Dumirrila Hrib)

Sfin\ii potfi prieteni imateriali


Avem oarecuvintes[ mul(umimpentrutoatebinefacerile gi rugiciunilela careprimim rdspuns la Bunul Dumde recunogtinfa pentrumareaSa Cum putemmaterializa nezeu?
l6l

r60

iubire?Simt cd. orice ag f-ace, voi puteafi la in[llimea nu darurilor Sale- gi totugiincercsd gdsesc prin cuvinteun mesajde mullumire. Intreaga meavia16, aproape jumdtate secol, de a o de fost subaripadivini, triind, ca oriceom, bucuriigi necazuri, provoc[ri,sperante, peste incercdri caream trecutcu voia gi ajutorulBunuluiDurnnezeu, Maicii Salesfintegi al sfintial lor gtiu{igi negtiulila carem-am rugatsaucarem-auajutat ldrl a le cere ajutorul.Privind in urmi, imi dau seama ci toaterealizdrile rneleau semnuliubirii divine. O iubirepe care, modcert,nu o merit,darpentru in caream simlital[turi ruglciunile mijlocitoare'ale sfin1ilor. dintrecare,in ultimii ani, SfhntulNectarieesteo prezen[d continu[ gi emo{ionantb in via{a mea gi a familiei mele. OarecAtedintre mic.ilegi marilebucuriiale vielii noastre cotidiene au ca mijlocinu tori, in realizarea sfin1ii? lor, Am citit, nu o dat6,despre ajutorul pe care credinciogii l-au primit in urma rugdciunilor adresate SfAntului Nectarie, pentrurezolvarea prodiverselor blemecu care s-au confruntat.Am observatci cei care au primit ajutorau simlit nevoiade a impirtigi altoradin fericireasprijinului gi divin acordat acest de sfdntreceptiv cald,in pe dialogul carel-auavutprin puntea rugiciunii. Ruglciunile acestui maresf6ntl-auajutatpe sopl meu si gdseascd solufieterapeuticlde succes o pentru rezolvarea unui adenocarcinom prostatI,diagnosticat luna node in iembrie 2009.Am decisatuncisd md rog zilnic,pdni la oblinerea unui rezultat bun,Sf6ntului Nectarie, unui prieten ca gi mijlocitoral acestor rug[ciuni cdtreBunul Dumnezeu. Am fostconvinsd ne va ajuta. cd Solulmeu,despre carenu pot afirmacd eraun obignuit al rugdciunii bisericd al participdrii slujbele in sau la liturgice, a inlelesci la Bunul Dumnezeu in rugiciuneestespegi ranta$i, aldturide mine,a inceputa se rugazilnic Sfdntului Nectarie, unui mijlocitor gi prieten. ca Am avut alituri qi sprijinulunui preotcu marehar care,inlelegAnd st6ngdciile ortodoxe soluluimeu,l-a sustinut ale moral. t62

se La mai putin de o lundde la diagnosticare, intrez6reaajutoruldivin, solul fiind acceptat un renumitchirurg de gi pentruo intervenlie (crioterapia) salvatoare, inovatoare gi fost realizatlla jumdtatea Solu{ia decembrie. carea lunii foarterapid6. aleasla fost perfectd recuperarea gi terapeutic[ i-au urmat cele care Emotiilormari din timpul interven{iei periodicdup[ intervenprecedau rezultatul analizelor fEcute am Repet, crezutgi 1ie.Nu am incetata ne ruga gi a spera. cred in ajutorul divin primit prin mijlocireaacestuimare Intervenfia a sfdntgi al altorsfinti- gi rezultatul fost minunat. gi a este reuqitichirurgicald o reugitd haruluidivin. o Au trecutaproape ani de atunci,solul estesdndtos doi pentruajutor.O iconilaa gi zilnic se roagdgi mullume$te gi acatistul il insofesc buzunarul de in sdu Nectarie Sfdntului cdt la piept.$i nu pot sd nu mi gdndesc de infime au fost primit.CdtI rdbdare, ruglciunilemelegi cdt de mareajutorul gi iubireddruieqte Nectarie celorcarecred SfAntul inJelegere trebuiedoar in ajutorulsdugi in minuniledivine.Ele exist6, puntea leg6de in sl credem ele gi sd glsim, prin rugdciune, mdnacarene esteintinsdspreajutor.Am descopeturi cdtre glasul punterela{ional5, imaterial5 rit astfel c[, in aceastd a meu firav gi atdt de pdmdntesc fost auzit de cel c[ruia in mi modspecial adresasem. s[ binecuv6ntare, doritcu ardoare imi am . Dupdaceastd Nectarie,s[ calc pe plec genunchiila moaqtele SfAntului pe Eghinei,sa v[d qi sd urmelepagilors[i l6sa1i pdmdntul prin sa simtprezenla in locurilebinecuvAntate vialasasfdnt6. necesita sum[ de carenu dispuneam o Un astfelde pelerinaj si gi atunci,la indemnul unui alt preot,m-amrugatsfAntului reuqind astfelsd triiesc una din cele md ajute.$i m-a ajutat, cu zile mai impresionante din viafa mea,intAlnirea Sfdntul sf-dntul o ddndu-mi lecNectarie, carea fost plindde emo{ie, gi dragoste netrufie. de triire in armonie, 1ie gi s[u In acatistul am descoperit cd nu estedoarun nou ci doctorfEr[ de arginJi, gi un tainicmijlocitorin dialogulcu intervenind solulionarea in multor proBunul Dumnezeu,
163

bleme, printre care gi gdsireaunui loc de muncd. Pornind de la paragraful care spune: ,.Bucur5-te, ii ajuli pe oamenii ci fEri slujbi sd igi giseasci de lucru", m-am gAndit sd-mi focalizez rugiciunile gi pentru solulionarea unei astfel de probleme cu care se confrunta flul meu, t6ndr inginer, aflat in cdutareaunui loc de muncd corespunzdtor pregdtirii gi mai alesinclinaliilorlui. Mi rugam de aproapeun an ca fiul meu si gdseascd un serviciuin domeniulspecializdrii sale qi, degi timpul trecea, incercdrilelui nu aveauincd rezultat.M-a sunatintr-o searb gi, aproapepldngdnd,mi-a spus cl prietenul s[u din adolescenf[, coleg de liceu gi'facultate, avut un ac.cident o pAra pe tie de schi, avAnd un traumatism cranian, fiind intr-o stare extrem de gravd intr-un spital in Elvelia. AjungAnd fiul meu la Bucuregti,m-a dus la Minlstirea Radu Vodd, unde se afl[ pirticele din moagtele SfAntului Nectarie. Ne-am rugat in pu{inul timp petrecutacolo pentru insdnltoqireatAndruluiqi pentrugdsireaunui serviciu bun pentrufiul meu. C6teva ore mai tdrziu era anunlat telefonic cb a fost acceptatpentru un post la care nici nu speragi, in aceeagi sear6, a primit mesajcd starea prietenuluisdu se imbundti{ise,acesta putdnd respira singur gi dAnd optimism medicilor care il tratau. Sd fi fost doar o coincidenp? Nu. Ne-am rugat pentru prietenullui, atdt noi cdt gi alli oameni de bine din jurul nostru, care nu il cunoqteau. Rezultatul ruglciunilor noastregi ale Sfdntului Nectarie,cdruia i-am cerut iardgiajutorul, sunt minunate. DupI o spitalizaregi recuperare aproapecinci de luni este bine, a parcurs mai multe intervenlii chirurgicale, dar este restabilitgi a inceput ugor sd se reintegreze activiin tatea profesionald.Progreselelui i-au uimit pe medicii din clinica elvelianl gi apoi din cea germandunde a fost internat. Iar gi iar Bunul Dumnezeu a auzit rugdciunile sfin1ilor,ale Sfdntului Nectarie, ale tuturor celor care s-au rugat pentru acel tdnir. Nu pot sd nu mentionezaici gi sus{inerea caldd pe care am avut-o din partea celor din obgteamonahaldde la MdnSstireaFrumoasa,din Republica Moldova, pdstoritdde 164

ieromonahul Ambrozie, apelului imediat meu care rispuns a Iicut pe caleainternetului cares-aurugatpentruaceltdn[r gi romdn. aflat singur meleaguri pe pe strdine, tot timptrlpostului InvieriiDomnului, pe carepur gi simplu spus l-au qi au ci adoptat sufletegte. In acestan alte doudbucurii credci le datorezSfdntului Nectarie, respectiv fericirea a piqi pe urmelesfinteale de Domnului IisusHristos fara SfdntS, tr[ire de mareintenin o gi sitate, carea dat noi valenfe certitudini crezului meucre$tin. qi recent, luna septembrie. in bucuriagi implinireaunei mari dorin(e: aceea a merge de al[turi de sofulmeuin insula Eghina, pentru sprea-i mullumiimpreund Nectarie Sfdntului multele salemijlocirialerugdciunilor noastre. gAnduri recunogtin@ Scriu aceste adresate de Sf6ntului Nectariegi tuturor sfinlilor care m-au ajutat gi au fEcutdin mine un om fericit. Sperci acestmesajva da speranticelor carese confruntd problememai mari saumai mici qi care cu pot gesi in SfdntulNectarie,gi nu numai, mijlocitori spre ajutoruldivin. Acum qtiu cl sfin1iipot fi prieteniimateriali, gi cu carepo{i comunica pe al cdrorajutorte po{i bizui. Cuvintele recunogtin{a suntneputincioase redea sd mea qi totugi incerc,spunAnd din .,mul1umesc" tot sufletulmeu. Cdt egtide mare,Doamne, minunileTale,gi cdt de iubitori in inconjoard! suntsfinfii careTe (Viorica Avram, Ploiesti)

Nu vreausd lin lumina sub obroc


pentrudarurilepriii mullumesc Bunului Dumnezeu sd mite gi pentruc[ am avut $ansa il intdlnesc eu, pdcdtoaAi sa,pe SfdntulP[rinteNectarie- pdrintecareajut6toatesuflede telecareau nevoie el. Vreau si aduc qi eu mulfumireacdtre SfdntulPdrinte ajutorulprimit de la acesta. Nectariegi s[-mi m[rturisesc Nu vreausd fin luminasubobroc,trebuie spunem sE ajudespre
165

torul primit gi sd mulfumimin fiecare ceas. clipi. in fiecare tot timpul gi la tot pasul.Dar suntatAtde pdcitoasd. incdtil rog pe bunulpdrintesi mi iertecd nu gtiu cum s5-i mullumesc. Primamea..intdlnire" Sfdntul cu Nectarie avutloc la a - undeam avutimensa Biserica SfinteiCuvioase Paraschiva bucurie sI mb inchin la o parte din sfintele lui moagte. Aceastd minunea avut loc in anul2008.Bucuria astane este fEcutd preotiide la biserica de SfinteiCuvioase Paraschiva din Vaslui,in PostulMare.Ei aducaceste moaEte la Iaqi. de Vreaupe aceastd sd ii mullumesc cale gi BunuluiDumnezeu s6-L rog sd-i binecuvpnteze acegti pe preofigi pe minunafi cei careajuti la aducerea acestui minunat. dar Se-iajuteBugi nul Dumnezeu SfdntulPdrinteNectariein urcuqulspre patriacereascd, mdntuire, sd le deasporduhovnicesc gi spre in misiunea preofeasc[ careo fac cu atdtadragoste ribpe gi darepentrusufletele noastre. Am mersin anul2008la aceast[ pentru cere bisericb a ajutorulBunului Dumnezeu, Maicii Domnului,al Sfintei al Cuvioase Paraschiva al Sfdntului Nectarie pentrua aveaun 9i copil sbnitos gi a trececu bine gi pesteaceastd operafiede (a cezariand doua). Primadati cdndam rlmas insircinati, nu am putut sd nascnatural, degimi-amdorit foartemult. Din motivemedicale,dupazeceore de travaliu,a trebuitsd mi se facdde urgenl6cezarianS. fost greudupl operafie. A Bunul Dumnezeu m-a ajutatfoartemult. Pe atunci, anul 1999, in cdndam n5s($tefan), gtiamde SfdntulNectarie. cut bdiatul nu Abia in anul2008am avutdeosebita bucurie a-l inde pe acestsfdnt.Rugiciunilemi-au fost ascultate am t6lni gi reugit. ajutorulBunuluiDumnezeu, Maicii Domnului. cu al al Sfintei Cuvioase Paraschiva, SfdntuluiNectariegi al al tuturorsfinfilor,sdaducpe lumeo fetild,pe numeAnastasia. Ajutorul Sfdntului Nectarie venit Ei atuncic6ndl-am a rugatsd o ajutegi pe mamamea sd treac[ cu bine pesteoperatia 1Icut5,cAndi-a fost scoasd la un rinichi o piatr[ de de 23 mm. t66

in anul2010,am rdmas din insircinatd nou.Am avuto sarcind mai dificil[, nu am pututmergela serviciu, trebuit a sI staumai mult la pat.Mi-a fostteamd cdndmi gdndeam cd trebuie fac incdo opera{ie cezariand. oriceoperatie. sd Ca de prezintd ea riscuri.Dar, cu nddejdea Bunul Dumnezeu. gi la m-amrugatla Sfdntul Nectarie md ajutes[ trec cu binegi s5 peste aceastd incercare. gi simplu,nu am cuvinte, gtiu Pur nu cum s5-miexprimrecunoEtin{a cum s6-i mullumesc gi SfAntului Nectarie pentruajutoruldat.Am trecutfoartebine peste gi operafie, am primit un dar minunatde la Dumnezeu o feti16pe nume Teodora.Recuperarea fost rapidd. Bunul a Dumnezeu, prin mijlocireasfintilor Sii, ascultd rugdciunile gi noastre ne dd celedetrebuinf[. Mullumesc, Bunului Dumnezeu.Maicii Domnului. SfdntuluiPlrinte Nectarieqi tuturor sfin{ilor pentruajutorul gi pentrudarurile primite.Am citit cu multd emofievia{agi minunileSfdntului Nectarie. Am plAnscdnd am descoperit cAti bunltateaveaEi are,cdtdribdare avea,cdti umilinlSgi cdtdsupunere. gi simplu,nu suntcuvintede ajunspentru Pur a exprimamulfumirea pentruce-afost gi pentruce estepentru noi acest sfdnt ierarh. Sfinte Nectarie,mul{umescdin suflet pentruajutorul primit gi te rog md iartd daci nu gtiu s5-{imdrturisesc trebuieajutorultrimis. cum Trimit gi eu mdrturiamea,ca sd md alitur celorcareau . primit ajutorulSfrntuluiNectarie. Ceeace am scrisin mdrturisireameaesterecunogtinta vegnicd mea cdtreBunul Dumnezeu, ne-ad[ruit sfinfii caresuntprieteniilui Dumnezeu ci qi mijlocitoriim6ntuirii noastre. (Daniela AngheluSd, Vaslui)

L-am ,,mustrat"pe sfdnt cd nu m-a ajutat


Vdlcea.intr-una din zile,primescun Suntdin RAmnicu telefon la fiul meudin Canada. roagds[-l ajut.$tia cd de Md gi SfdntulNectarie Sfdntulloan Rusulmai ficuserdo minune
t67

pentru el: ii d[ruiseri o fetild in 2007. tot in urma rugdciunilor mele. Acum avea problemecu sofia, care rdmdsese 1drdserviciu. Md roagi si m[ rog celor doi sfin(i. Deoarecetocmai citeam carteaMinunile Sfantului Nectarie in Romania. m-am apucat si citesc Acatistul Sfdntului Nectarie,timp de 40 de zile. Pentru cd md durea gi pe mine mAna, pe care nu mai puteam s-o folosesc prea mult, cdnd citeam seara acatistul pronuntamqi numele meu gi-l rugam pe sf6,ntsi mi ajute gi pe mine, s[-mi vindece mAna bolnavd, apoi md ungeam cu ulei luat de la M[nistirea Radu Vodd din Bucuregti.Timp de 40 de zile nu s-a intdmplat nimic. in cea de-a patruzeceazi, seara, l-am ,.mustrat', pe sfAntcd nu m-a ajutat nici cu nora gi nici cu mine nu s-a intAmplatnimic. $tiam cd sunt nevrednici, agacd m-am consolat. Noaptea,insd, pe la 3:00 dimineala,m-a apucato durere cumplitd de mdn[, am qezut ci rdmdn paralizatd,pe partea stdng6. Durerile au durat vreo cinci-zece minute, dupd care mdna a inceput sd se relaxeze, iar apoi sd nu m[ mai doard deloc. Am ldcut gimnasticd cu m6na gi am vizut cd o pot migca in toate direcfiile, fErd si md mai doarl niciun pic. M-am culcat fericitS, mullumindu-i sfdntului c6 m-a ajutat. Nu disper insl nici cu nora. $tiu cd sfdntul ii cautl un serviciu bun. $i Sfdntului Ioan Rusul m6 rog la fel de mult. Alte 40 de zile am citit Acatistul Sfdntului Ioan Rusul. pe el l-am rugat s-o ajute pe norl qi pe mine s[-mi vindece picioarele (varicele). Md rog tuturor sfin(ilor, dar pe cei doi nu-i voi uita niciodatd pentru cdt m-au ajutat. De cdte ori voi trece prin Bucureqti,am sd md oprescsb-i caut pe cei doi sfinfi: la capelaSpitalului Polizu pe Sfdntul loan Rusul, iar la M[nistirea Radu Vodd pe Sfdntul Nectarie. Fie ca Dumnezeu,Maica Domnului gi to{i sfin1iisd fie cu noi, cu tofi. Doamne, Iisuse Hristoase,miluiegte-nepe noi, pdcdtogii! (G.8., Rdmnicu Valcea)

Trebuie degrabd internat la spital


Vreau sd fac public ajutorul gi minunea pe-care a ldcut-o SfAntulNectarie. rugdciunilemele, pentrutatdl meu. la in prima zi de Cr[ciun m-a sunat mama, ci tatil meu estefoarte grav bolnav gi cd trebuie degrabi internatla spital. Cdnd l-am internat,avea glicemia 400. iar inima abia ii ntai bdtea, nu putea sI stea nici in gezut, era foarte sl6bit. L-am internatqi, dupi masb,am stat cu el. Searaam mers Ia mama gi am inceput si mi rog gi sd citescacatistulSfdntuluiNectarie cu mult6 credinfi qi nddejde in ajutorul sfdntului.A doua seardm-am rugat mai mult qi am citit acatistulcu lacrimi in ochi. in a treia zi.tata s-a ridicat din pat, a putut umbla gi a inceput sd mdndnce. MulJumesc lui Dumnezeu, Maicii Sfinte gi SfAntului Nectarie pentru ajutorul gi ocrotirea pe care le-am primit de la ei. (Luci Peligrad, Cluj-Napoca )

Cicatricea operaliei nu avea mai mult de 4 cm


Am trecut prin necazuri pe care nu credeam c5 le voi trece vreodatd. Acum cinci ani a decedat soful meu qi toati familia a avut de dep[git necazuri despre care a$ putea scrie un roman. Cea mai afectati era fetifa mea, Daniela, care gi-a iubit mult tatdl, dar lucrurile neclare ldsate de acestape pdmdnt ne-auadusmultd suferinfd. in circa un an de la decesultatilui ei, Daniela a dat semnede boal6.Pe o vreme rece,fetita mea umbla in balerini qi imbrdcatd foarte sublire. Era ceva curios, se int6mpla inaintea iernii, devenisefoarte nervoasi gi cu nimic nu puteam s5-i intru in voie. Am sfEtuit-o sb mearg[ la doctor gi, dupi multe investigafii,la mai mulli specialiqti, s-a descoperithipertiroii die cu noduli, care creqteaufoarte repede. stareade sindtate 169

r68

alter6ndu-i-se rapid. Ochii (pupilele)ii deveniser[mai mari gi parcdieq-eau orbite.ultimul diagnostic din fiind gi acelade Basedow. In numeroasele interniri ambulatorii. pentru tratament la Spitalul Parhon.fetifa gi-a dat seamacd nu va putea sd se opereze aici. Oamenii opera{i aveau t6ietura de la o parte la cealaltda gdtului (in parteadin fata). Nu gtiarncum s-o linigtesc. l-am spus:..Dana.tu gtii doua limbi strdine. incearc^d internet. Dumnezeu ne va pe ajuta gi te vei face bine!". Intre timp, spovedindu-md dula hovnic, i-am spus p[rintelui necazulmeu gi mi-a zis si md rog miercurea gi vinerea Sfdntului Pantelimon gi Sfdntului Nectarie. Citeam acatistelelor cu mare increderegi am fost a.iutate. lntrdndpe internetla cliniciledin Viena, acoloundese puteaopera boala ei, a licut programarela trei clinici: AKH, Elisabethgi una din Lintz, unde a trimis prin e-mail analizele gi diagnosticele pusede medicii de aici. A plecat la consultalii la Viena, doctorul de la Spitalul Elisabeth a vrut sI o opreascdatunci pentru operaJie,atdt de gravd era stareaei de sbnitate.Hormonii tiroidieni o luaseri razna. Nefiind atunci pregdtitd nici material gi nici psihic, avdnd probleme qi Ia serviciu (concedii medicale),s-a programat la circa o lund gi s-a intors in Jard. Am plecat cu ea la Viena, deoarece, dupd operatie,nu avea voie sd ducd in mdini mai mult de 2 kg. La spital a fost internati in ziua programati. I s-au ldcut din nou toate analizele gi investiga{iilela specialigti, pentru bolile de care a mai suferit. Opera{ias-a fEcut intr-o zi de vineri (a doua zi de la internare).Increderea mea a fost mare, o opera chiar directorul clinicii de endocrinologie, profesorrenumit. care avea un rezultatebune gi peste ocean. M-am bucurat foarte mult intdlnind o doctorili romdnc5, plecati de 20 de ani din [ar[, care m-a incurajat. Operafiaa durat patru ore qijumdtate,in tot acesttimp rugAndu-mi la Dumnezeu pentru slndtatea fetitreimele. A iegit doctorila qi mi-a zis cd, totul a decursbine. Aparaturape

operatii foarte complicare o au permiteca. in timpul acestei cate.si fie controlatechilibrulhormonilortiroidieni $i si se sunt in dezechilibru intervini cdnd aceqtia A fost adus[ in salon.dar nu se puteaodihni. Asistentii veneau continuu s6-i ia tensiunea.temperaturagi ii dldeau tratament la ore fixe. Cu toate cd era week-end.spre seari. doctorul a veirit in s-o vadd chiar qi sdmbdt6, ziua lui liber[. Era incdntatde reugitaoperaliei.Cicatriceaopera{ieinu avea mai mult de 4 cm. iar acum. dupd doi ani. aproapenu se mai vede. Dumnezeu a lucrat prin sfinlii Sai gi mi-a ajutat feti{a sd treacd cu bine prin aceastdcumpind a viefii. Le mullumesc Sfinlilor Nectarie gi Pantelimon, care mi-au ajutat fetifa s[ fie slndtoasd, gi md rog si ne ajute in continuare sd fim sinitoqi 9i izbdvili din toatenecazurile. (Adriana Ionescu, BucureSti )

Sfdntul Nectarie nu ne-a ldsat niciodatd


,.SlavdCelui ce te-a sl[vit, SlavdCelui ce minunat te-a ardtat, prin tine tuturor tdmlduiri!'' SlavdCelui ce lucreazd ' Doamne,ajutd-mi si pot relatacum se cuvine povestea noastr6. pot scoatelumina de sub obroc s6-i lumineze9i pe sd alli credinciogi,si le inc[lzeascl sufletul. Aq vrea si spun povestea familiei mele. o povesteincredibil[, dar totugi foarte real6. Md numescHera Anton AncuJa.sunt cdsdtoritl. locuiesc in Bihor qi profesezca invdfdtoareintr-un sat vecin cu satul in care stau (Urvig de Beiug).cu solul meu qi cu socrii. Aveam o via[[ linigtit6, ziceam noi, adicd preocupat[ de profesie. doream s[ scoatemun credit mai mare, sd ne ludm un apartamentetc. Preocuplri materiale. Terminasem facultatea de psihologie,urma si mi inscriu la masterat9i, prin vara lui 2008, cdnd eram programatdla interviu cu cdtevacolege, la 171

170

Bucuregti. pentruatestatul liberapractici,bruscs-aspulde berattoatdlinigtea (pe care o numeam noi linigte)- nu am marpututmerge. In primlvaraanului2008.so(ulmeu a fost diagnosticat cu leucemie acutdlimfoblastici. ne veneasd credem. Nu sim{eam innebunim. pot si descriu cd Nu pe durerea careo simleamin sufletelenoastre. Nu gtiam mai nimic despre aceastlboald,Etiamdoar cd e mortald. Nu intelegeam de undea apirut. sofulmeua licut sporttoatdvia(a,a jucat fotbal.nu a fumatniciodatd. a bdut.nu avusese familiepe nu in cineva astfelde boli. De un an gi cevaseangajase pomcu la pieri.A terminatfacultatea energetici, lucratc6{ivaani de a pe post de electrician, a preferataceastlmeserie, dar careii pl6cea.Simptomenu avusese. gi-a fEcut,cu voia lui dar Dumnezeu,analizele obligatorii qi acolo s-a v[zut c[ erau dereglate, hemoleucograma datd pestecap. Am crezut era intAicI poatefi o gregealS laborator, mai licut analize de a intr-unloc in Beiug,la fel. Ne-amdus la Oradea, hematola logie, undeau gi pusdiagnosticul. Disperafi, mersla Timigoara, am unde ziceam sunt ci medici mai buni gi unde,binein{eles, confirmatacelagi au diagnostic. pot sd descriu Nu suferinla prin caream trecutin acele zile, cdnddoctorul vine gi i1i spune solulva mai trdi cd doubzile.Au inceput curele citostatice. disperarea cu in mea, pldngeam intruna,nu mai gtiamce s6 fac. Bunul Dumnezeu ne-atrimis inci din primelezile mdngltierea Un prieten Lui. mi-a zis si caut preotulspitaluluisd-l implrtlgeascl.Am intrebat nigteprieteni TimiEoara ne-auindrumat pe din gi la pdrintele loan Dumitriu.carede atuncine-adevenitduhovnic. Din primele zile, SfAntul Nectarie ne-asdritin ajutor. Nu cunoscusem pdni atunci viefile sfinfilor, nu gtiam despre sfintelemoa$te, eram cu totul pierdufi sufletegte. m6tug6 O din partea so{uluine-atrimis cartea roqie,pe careo gtiutoti cregtinii, via{agi cu acatistul cu sfdntului, pu{in ulei de la candeld ne-ascriscAteva gi lucruridespre sf6nt.Dupi ce am citit-o.mi-a intratdirectin sufletgi de pe atuncimi gdndeam t72

ce frumosar fi si avemun copil,s6-id6m numele Sfdntului Nectarie, gtiam atuncieraimposibi.. dar ci Vreausd spunc5, dupi ce solul meu s-a irnbolndvit, Dumnezeu inmuiat a gi gi, inimilecelorcunosculi nu numai, altor,,ingeri" Domnului, strAns sumd din iniliativa s-a o ai de banilbr6de carenu ne puteam defel.VreausI muldescurca pe cale careau dat,din pu]inul lumesc aceastd tuturoracelora lor, pentruajutorarea so{uluimeu,gi mi rog ca Bunul Dumjertfa ca pe cei doi bani ai vdduvei nezeu le primeascd s[ gi sI le r[spldteascb numaiEl gtie.Minunate cum suntlucrurile Domnului!Cel pulin cinci luni am statfbri incetare alSturi de sofulmeuin spital, undenu am fostniciodatd niciunuldin noi pAndatunci,trecdndprin clipe de neuitat.Solul meu a sl5bitin dou[ sdptlmAni pulin 20 de kilograme. cel stdrile de rdupe carele trdiamaldturide el, anturajul macabru acea din secfie, undeparcl moartea la ea acase, le voi uita nicioe nu primitede la pirinteleloan, dat[...M[ salvau doarcanoanele pe rugdciunile, carele citeampe undeapucam, scdri,pe pe prin cantind, putine linigtegi unde coridoare, unde gdseam voie".Aveamimpresia nu vom scdpa cd niciodatd de ,,aveam acolo.Doctoriivorbeau un tratament cel pu{indoi ani de de gi de chimioterapie apoide transplant. Din mila BunuluiDumnezeu, aldturi pdrintele de loan am ajunsmai int6i eu, netrebnica, gi solul meu,in Greapoi ci'ala Sf6ntul Nectarie, IoanRusul,SfhntulSpiridon, SfAntul SfAntulGherasim Kefalonia,Sf6ntulDimitrie qi la alli din sfinti mari ai Grecieigi ai nogtri,ai tuturorortodocgilor, pe carei-amrugatsdne scape necaz. din Bineinleles datoritl cd, rug[ciunilorlor, am reugitsd trecemmai ugor pestetoate. prin Minunat Dumnezeu sfinfiiLui, in vecisdfie slava e Lui. perioadini s-aspusc[ solulmeutrebuie in aceast[ sd f-acd de transplant mbduvdde la donatorstrdin,el neavdnd fraJi. Am inceputluptacu dosarul pentrua oblinefbnduride transplant striinltate.Sofulmeuerain spital, in la statpentru sd intocmirea pe iar eu trebuia alergpentru dosarului la Orape la TArguMuregde trei ori, sd cergesc mila dea,am fost
113

doctorilor de a semna nigte acte, o lupta cu morile de vAnt. intr-un final a ajuns dosarul la DSP Oradeaunde, pe motiv c[ nu primescrdspuns la cliniciledin str[indtate, de a dosarul tlormit^aproape ani. doi In acest timp, so{ul meu suf-erea enorm. Mama lui a fost gi ea cu noi mereu, aducAndu-im6ncarein fiecare zi, locuind la nigte ,.ingeragi".prieteni, pe care ni i-a trimis Dumnezeuin cale. La un moment dat, dupi nu qtiu a cdta cur6, so{ul meu era foarte slSbit gi zicea cd nu mai poate,cd vrea acas6.Oblinuse remisie, dar medicii voiau sd continue cu citostatice. M-am dus, plAngAnd, strdzi,rugdndu-m[ lui pe Dumnezeusd-mi aratevoia Lui prin pdrinteleloan. Pdrintele mi-a spuss5-l scot cAt mai degrab[ din spital.Am ascultatcu bucurie, dar qi cu fricd, gtiind de la medici ce ar insemna intrerupereatratamentului. Am plecat acas6, semndnd pe propria rdspundereiegirea din spital pe motiv cd vrem sE mergem in altd lard la analize. De mult ne mustragdndul cd DumnezeuS-a m6niat pe noi cd nu am fbcut copii, fiind c[s[torili de doi ani. Oricum, nu ne ardeanoud de agaceva, mai ales cb ni s-a spuscE exist[ riscul ca soful meu sd riu mai poatd avea copii, din cauza chimioterapiei. Ne-am hot[r6t sd infiem. Frateleplrintelui duhovnic, un alt ,,inger" minunat,care mai tdrziu a devenit nagulcopilului, ne-apovestitde parintele Justin PArvu,cd e unul din cei mai mari duhovnici ai Romdnieide azi gi cd ar fi bine sd ajungem la el. Auzisem qi cd are copii in ingrijire gi ne-am dus cu bucurie, crezdnd cd, poatevom veni cu cel pufin un copil acas6. fost minunat la A plrintele, am reugitsd intrim de doud ori, gi ne-a zis pdrintele ci doar dac[ noi nu vom putea avea copii, atunci sd infiem. Mare ne-a fost mirarea,insi ne-am ldsatin voia lui Dumnezeu. intr-o zi ne-am hotlr6t sA mergem in Ungaria, la Debrecen,la analize,unde ne-au zis cd boala e incl in remisie, dar ci trebuie s[ mai facd tratament gi transplant.Important e cd acolo ni s-a spusc5, dacd vrem sd avem copii, se poate sd

inghe{e spermatozoizii, acolo,contra cost,gi, cAndvom vrea, pe si mb insemineze mine.Atunci am zis soluluicd nu ne noudsdseinghele trebuie dus nimic,ci ne-am acas6;ine-am rugatSfentului Nectarie Miiculei SfintesI ne ajutesd pugi prin Sf6ntulNectem aveaun copil.Minunealui Dumnezeu tariea venit fdrdintArziere. rdmas insdrcinatS. sarcina a Am liri probleme, ndscutbine cu ajutorulSfAntului decurs am Nectarie, clruia bineinleles i-am promis c6-i vom pune cd pentrutoategi copiluluinumelelui. Slavi lui Dumnezeu pentru pe ingeragul Nectarie careni l-a ddruitca mAngAiere! Din pdcate, vestetulburdtoare ne-ardvdgitbucuria. o Analizeleso{uluierau iar dereglate. Boala,dup6aproape o jumdtate an, revenise spuneau gi, de doctorii,era mai agresiv6. Am luat iar tot de la capdt, doarcd eu, gravid[ fiind. nu noapte rdmAnea am mai dormitin spital, peste ci acolosoacra mea.Prin rugiciunileMaicii Sfinte,ale sfinfilorlui Dumneprin ungerea ulei sfdnt, zeu,aleduhovnicului, noastre, ale cu greu,so;ulmeu a oblinuta douaoar[ remisia, spremirarea careseintrebau cum de mai rezista. doctorilor, intretimp,un alt,,inger" Domnului spune al ne despre VieSi. lucreaz1 FundaliaSalveazd Celecare acolo sunt nigte f-ete minunate. Incepuse ,.eriza"economicl,nu mai speram lui ins[, cAnd noi s[ semai rezolve cevacu dosarul Marius, e nu-l la voia lui Dumnezeu, stdnimicin cale.Dupi memorii gi poporului, dezghelat ASP Oradea la avocatul s-a dosarul lui Mariusgi, intr-unfinal, s-aaprobat. Slavdcerului,pentru de cd e vorbade peste170.000 euro. SofulmeulEcea curi, carede obiceiduracamo lund. o pulin gi iar in spital.La un moment il mai l[sauacasd dat,nu mai gtiauce s6-ifbca.I-au zis sd igi aleag6, mai facdchisd mioterapie sdriqtesI a$tepte analizele sau cu careacumerau bunepdndmergela transplant. Bineinfeles a aless6 rigte, ci Domnuluigi a Maicii Salecare,deadicl si se lasein mAna sigur,i-au purtatde grijd sd nu i se int6mplecevardu. Am medicii statacasd din iunie pAndin ianuarie. intervenit Au gi din Germania urma si ne chemela analizeAm mers la

174

n5

analizeprin octombrie gi transplantulera programatpe data de 9 noiembrie,de ziua SfbntuluiNectarie!Se parecI sfdntul ne-a salvat gi de data aceasta.l-au depistat sofului virusul hepatiteiB gi ficatul lui nu ar fi suportatchimioterapia, care urrna sd aiba loc inaintea transplantului.Am plecat acasl, urmAndsI trimitem tot la doud siptdm6ni probe de sdnge,la Essen,pentru a ne chemaei dac[ viremia a sc[zut gi se poate fbce transplant. Ei vorbeau de vreo gase siptdm6ni, dar au fost trei luni, spre bucuria noastrS,cb am fost impreund de sfintele sdrbdtoride iarn6. Ag vrea sd spun cd Sf6ntul Nectarienu ne-a l6satniciodatd,adici atunci cdnd l-am ndscutpe Nectarie,so{ul meu a fost alSturi de noi, de ziua copilului la fel, de sfintele s[rb6tori ne-am bucurat impreund. Nu am cuvinte sI exprim ce grabnic ajutdtor este Sfdntul Nectarie pe care ni l-am ales gi ocrotitor al casei gi al familiei. Copilului meu nu i-a lipsit niciodatdnimic. Doar md gAndeam ar aveanevoie de ceva ci gi sfdntultrimitea negregit. adevlrat e o ,,razda virtulii pe Cu careintunericul.acestei lumi nu o poateacoperi". Vreau sd amintescc5, in tot acesttimp, am fost intirili gi de ajutorul pdrintelui Arsenie Boca (care ne este foarte drag), prin rug[ciunile lui, ale Sf6ntului loan Rusul, la al cdrui hram am ajuns cu maginaanul acesta, prin lucrarea tot lui Dumnezeu, bineinleles. SI mai spun cd noi, plcdtogii, am ajuns sd vedem Sfdnta Lumind de Pagtileanului 2010, c[ solul meu a ajuns in Crddina Maicii Dom,nului, Muntele Athos, de doud ori, pe aga sldbit gi bolnav! Nu pot sd enumdr cdte minuni face Dumnezeu cu noi, in fiecare zi, dar cdte a fEcut de trei ani incoace! Ag scrie doar eu o carte cu ele. Nu pot decAts5-L sldvesccd ne-a areht caleacea dreapti gi sd-L rog s[ ne find mereu pe ea, s[ nu ne lase si ne abatem de la calea cea strdmtda rndntuirii. Solul meu a frcut transplantul pe data de 3 februarie, cu trei zile inainte de ziua lui qi ma rog ca Bunul Dumnezeu s6-i ofere s[ndtatea drept cadou in acest an. Fie ca sdrbdtoa-

realnt6mpindrii Domnuluisd ne lumineze minteaqi sufletele noastre intdmpine ele pe Pruncul qi sa Iisus,precumdreptul Simeon.
(Ancula Hera Anton, Bihor)

In durerile na$terii l-am strigat pe sJdntul


NumelemeuesteMaria Udreagi am 33 de ani. Pe 16 qi august ndscut biietel sinitos,beneficiind eu de ajuam un torul Sf6ntuluiNectarie, travaliu,mai ales. De Sfdntul in Nectarieam auzitdin vremeastudentiei, Bucuregti. in $tiam cd esteajutdtorpentru bolnavi, dar nu gi ci este aldturi de (spreruginea mamele insdrcinate mea,nu ii citisemacatistul niciodatd nu am bdgatde seamd, dezinteres). sau din Fiind insdrcinati, elevs-agdnditc[ agaveanevoie mila slhnun de tului gi mi-a diruit carteaSfantulNectarie- Minuni tn Romania.Am citit-o cu mare bucuriegi m-am minunatde cdte minunia lbcut sfdntulla noi in 1ar5. Md speriataremult na$terea copiluluinostru,dar am sperat SfdntulNectarie va aduce c[ igi amintegi de mine.Ori de c6teori puteam, citeamacatistul, incdt solul meu se mira cAt.de o {dceam mentionez el nu esteobignuit md des cd sd vaddrugdndu-m6, nefiindcregtinpracticant. Speram pruncd cul s[ senasc[dupi l5 august, in postulSfinteiMarii - un nu moft d-e-al meu.$i Dumnezeu mi-aindeplinit dorinla. ln ziuade SfdntaMaria am inceputsd am dureri,altfel decAtpdnd atunci.Mai avusesem doud alarmefalse gi nu gtiamce seintAmpld sigur.Eraucontracliicares-auintensificat gi s-aurepetat desdupSora l:00 A.M, pe l6 august. mai La 3:30 am plecatla spital.DoctoriJa, pentruci nu aveam dilatalie,ci numai contraclii,s-a culcat linigtiti, crezdnd cd va dura.Aga cd de la 4:00 pdni la 8:00a durattot travaliul, la propriu-zis6. iar de la 8:00pAnd 8:30a avut loc nagterea
l'tl

176

In durerile na$terii l-am strigat pe sfAntul, crezlnd cd nu face nimic s[ md ajute, dar gi pe Maica Domnului, ca mamd a orfanilor. CAnd totul s-a terminat gi aflAnd cAt de mdmici, mi-am dat seamade ajumult s-au chinuit celelalte torul primit gi am crezut-o pe doamna doctor care mi-a zis c[: ,,AvAndin vederevArsta,faptul c[ eqti la prima nagtere, precum qi faptul cd nu aveai dilata[ie cAndai ajuns,credeam cd vei naqte mult maitArziu". Ii mullumescSfAntuluiNectariecd m-a ajutat gi spersd nu se f-rsupdratcd vi scriu aga de tdrztu gi il rog sI m[ ajute in continuare,deoareceam fbst diagnosticatd inceput de cu mastiteqi, daci nu rdspundela antibiotic,trebuie sd md operez. Nu vreau sd plec de l6ngi micuJ gi nici sd am iar experienla spitalului.Acum solul meu imi spunesd citesc acatisJul gi sfhntului,pentru a md ajuta iar, deoarece el e congtientci l-am avut aldturi pe SfAntulNectarie momentul nagterii. in (Maria Udrea)

Atunci am inceput sd m[ rog din nou stdruitor Sfdntului Nectarie gi, dupd alte nenumdratevizite la doctor, diag-ciin nosticul a fost de mastozdchistic6. ii mullumesc inime sfAntuluicb m-a salvatde un diagnosticnef.ericit. Acum urmez un tratamentgi md rog din inimi SfAntului Nectaries[ trec Ai pesteaceastd imprejurare (Marilena)

A durat acel miros pldcut aproape toatd ziua


Am incercat de ceva timp sa scriu ce minunat este in viafa mea SfdntulNectariegi nu am reugit.Nu gtiu de ce, dar am decis sI fac acest lucru azi. Am rugat-o pe Maica Domnului sd mi ajute sd scriu ceea ce trebuie despresfAnt.Apoi l-am rugat gi pe sf6nt acelagi lucru. Astdzi este sirbitoarea AcoperdmdntulMaicii Domnului. Aga cd am citit in Sinaxar rugdciunea Maicii Domnului, foarte frumoasd: ..impdrate ceresc, primegtepe tot omul ce Te sllvegtepe Tine Ei cheamI in tot locul preasfdntnumele Tdu; gi unde se face pomenirea numelui meu, acel loc il sfin1egte, preamdregte-i cei ce gi pe Te preamdresc Tine qi pe cei ce cu dragostemd cinstesc pe pe mine, Maica Ta. Primeqte-le toate rugdciunilegi fbgiduindin {ele gi-i izbdvegte toate nevoile $i rdutetile". Apoi am mai cdutat sd citesc despre aceastdsdrbitoare c6te ceva...$i, pentru cd nimic nu e intAmplStor, dat peste am ceva de care uitasem. Astizi e I octombrie.zi in care.in anul 1846, s-a ndscut SfAntulNectarie. S-a ndscut sub AcoperdmAntul Maicii Domnului, pe care a iubit-o gi a cinstit-o toatl viata,impdrtdgindu-i intotdeauna durerilesufletului. In anul 2002, am cunoscut o fat6 care dorea sI se facd maic6, si plece la mdndstire. Dupb ce am stat mult de vorbd, mi-a povestit despreun sfdnt care i-a schimbatviafa. Pentru prima dati cineva imi vorbea despre Sfdntul Nectarie. in vremea aceea,nu gtiam nimic despre sf6nt. intre timp, aceastdfatd a plecat la mdndstire,iar in ianuarie2003 s-a intors in 179

Vizitele la medic nu erau de mare ajutor


Numele meu este Marilena gi am 38 de ani. Minunile SfdntuluiNectarie au inceput atunci cdnd am avut nevoie de el. Am inceput s[ m6 imbolndvescbrusc,avAnddiverseafec1iuni, una-dupd alta, aparent inexplicabile. Dureri de cap, care au tinut aproape dou[ luni, urmate de dureri de din1i, dureri de stomac.Vizitele la medic nu erau de mare ajutor, fiecareimi didea un alt diagnostic. Ceea ce m-a ajutat sd dispard toate aceste afec{iuni a fost ruga continud la Sf6ntul Nectarie. Toate au trecut, ca gi cAnd nu ar fl fost. Acum vorbesc despretoate aceste lucruri cu detaqare, ins[ numai cei apropiafimie gtiu tot chinul meu. Totul a culminat cu nigte dureri foarte puternice la sAnul drept. Am fost la medic gi, in urma unei ecografii, s-au descoperit foarte multe chisturi, unele dintre ele avdnd o formd ciudat6,care puteaduce cu gindul laun alt diagnostic. 178

Bucuregtigi am cdutatimpreundmoagtele SfAntuluiNectarie. Le-am gasit la Min5stirea Radu Vodi. Mie mi se pbrea cI toate acesteaaveau o importanfd mare pentru ea. Dar, mai Idrziu, am inleles cd sf6ntul dorea ca gi eu sd il cunosc. In luna mai am plecatintr-un pelerinajin Grecia. Printre opririle noastrela mbn[stiri, era gi insula Eghina. De fapt, la inceput, eu mi-am dorit sd ajung in Grecia ca sd pot cumpdra pigmenlipentruicoanele mele,ca mai apoi si md,,lipesc"de tot cu sufletul de locul acela,in care a trdit sfAntul.ln drum spre insula Eghina - cam o ord de mers pe mare - am vorbit la un moment dat cu un,b6iat.Aveam in mdn[ nigte poze cu picturi lucrate de mine. Le-a observatgi mi-a spus cd sunt frumoase. L-am intrebat cum il cheami qi mi-a r[spuns: ,.Nectarie".Era albanez,stabilit cu familia in Grecia.Nu am acordat imporlan{6,dar in luna august am fost rugat[ de soful meu sb md intAlnesccu cineva care ciuta o. icoanb gi nu o preoteas[ din America. gdsea.M-am intdlnit cu o doamn-a Dorea icoana SfAntuluiNectarie. In 2003 nu se prea gisea icoanasfAntului.Solul doamneiera preot ortodox americangi se numea Nectarie. Dacd ag fl cdutat eu singurb oameni cu acestnume nu ag fi g5sit... In anul urmitor am plecat din nou in pelerinaj pe acelagi traseu.Mama dorea gi ea sd ajungl gi la sfinfi, dar dorea gi pentru cd bunicii masd ii intdlneascd pe greci la ei acas6, mei au fbst greci. Dar doresc tot la sf'dntuliubit sd ajung cu povestirea mea.Am rdmasla un'momentdat cu capul pe o piatrd unde a fost agezatsf6ntul dupd ce a plecat la Domnul, eu, mama gi o doamndcare era cu noi in acestpelerinaj.Am stat aga,fiecare cu gAndurilegi rugiciunile ei. Cdnd ne-amridicat, doamna a spusci ii miros mAinile tare a nectarsau a ceva foarte pl[cut. Uimirea mea gi a mamei a fost cd noui nu ni s-a intdmplat la fel, dar pAnd la urmb ne-am bucurat de minunea la care am asistat toate. A durat acel miros pldcut aproapetoate ziua. Mai tdrziu, am aflat c[ au mai fost qi alte persoanecare

au avut parte de aceastd bucurie. Am avut o dovad[ cd sfAntul era ldngdnoi. Ca o confirmarea acestorfapte, in anul 2009am gdsit cdteva rdnduri in cartea Sfantul Nectarie din Eghina, scrisd de pirintele Ambroise Frontier, la pagina 194: ..... ne-a relatat Ana Margareta,una dintre pelerinelevenite din Franfa, impreund cu pirintele Ambroise, pentru a-l vizita pe Sfdntril Nectarie. Ea iEi pierduse simful mirosului de ani de zile. Atunci cAndcdl[torii ajunserdla MdndstireaSf6ntuluiNectarie, o mireasmdblAnddgi foarte pllcut6. ca o adierede vdnt. parfumatd qi foafte plbcuti, umplu mdnistirea. Monahiile au explicat faptul cd acest fenomen se producea atunci cAnd sfAntuligi simpatiza mod deosebitoaspefii". in Am infelescd sfdntul ne iubeqte, aveam nicio indonu ial6. oricum, dar, dupd cele citite, pentru mine convingerea s-a intirit. Apoi, in timp, au venit tot felul de mici bucurii, care nu se puteaunumi minuni, dar pentru mine e o minune cd sfAntulm-a gdsit, cd l-am cunoscut,cb il iubesc Ai mi iubeqte.Dar nu doar pe mine, ci gi pe so{, pe fiicd, pe mama... pe tofi careil iubesc. (Cristina Pui, Bucuresti)

Sd pleca|i in Grecia, sd vd tmplinili visul


M[ numescAny Marcu, am 6l de ani gi sunt din Galafi gi vreau sd vI povestesc minune a SfAntuluiNectarie. Din o anul 2009, cdnd am triit minunea,am dorit si o public undeva, dar nu gdseamo adres[, aga cd am povestit foarte multor persoane prin viu grai. Dar probabil cd Sfdntul Nectarie imi gtia gdndul, cd imi doresc fierbinte s6-i impdrt[qesc minunea gi acum am g[sit adresadin carteaminunatd care se intituleazd,Sfantul Nectarie - Minuni tn Romania. Auzisem de prin 2007 de Sfdntul Nectarie care vindeci bolile de cancer,doar atdt. Nu gtiu cum se face, Ei o bun[ prietenS,Aneta, imi spune cd citegte viafa Sfdntului Nectarie

r80

l8r

gi, cAnd o va terminade citit, mi-o va da gi mie. La cdteva zile dupd ce mi-a zis despreaceastd carte.plec la Mlnistirea Sihastria. unde md duc periodic.la protosinghelul Nifon. gi acolo g[sesc. la librlria mlndstirii. carteaSfantul Nectarie S.fantul secolului nostru,scris[ de SotosHondropoulos. Revenind acasl la Galafi, incep Ei citesc cartea.care rni impresioneazdpdnd la lacrimi. Oameni buni. arn fost zguduiti sufletegtede atAta bunitate cAt am vdzut la Sfdntul Nectariegi cdt a suferit! !!... Acum. in sufletul meu, in tain6,imi doreams5 ajung in Grecia. Dar cum s[ ajung, de unde bani? Nu aveam nicio gansd. Am rlmas in suflet cu dorint-a care nu o impirt[gipe sem in momentul acela cu nimeni. lntdmplareaface cd peste putin timp (nu-mi aduc bine aminte c6t timp trecusede cAnd fusesem la Sihdstria - Neam[), plec din nou spre T6rgu Neamt, de data astala Schitul Vovidenia.unde m-a invrednicit Maica Domnului sd vin de 15 ani, in fiecarean de doud-trei ori; am mare evlavie pentru acestschit. Aici, unul din pdrinfi tocmai venise din pelerinaj din Grecia gi mi-a dat cadou o iconitr[cu Maica Domnului, gen vedere,intr-un plic. Cdnd ajung in chilia unde stlteam. deschid plicul s[ admir mai mult icoana,cAndvdd pe pafteacealaltda icoanei o fotografie cu SfAntul Nectarie in sicriu. mort. Am incremenit de emofie, mai ales c[ citisem in carteacu Sfdntul Nectarie c[, dupi moaftea sa, a fost neputrezit20 de ani. Acum il vedeam aqacum a fost in sicriu. Nu am cuvintesi mi exprim!!! Ce simli cdnd vezi un sfAnt drag in sicriu!... De atunci, aceasti fotografie - icoanl era cu mine tot timpul qi vorbeam cu sfdntul ca gi cum vorbeam cu un om. Pe unde m[ duceam,o purtam cu mine. cu gdndul cd sunt protejat5.Cdnd veneamacas6,o scoteamdin pogetd gi o puneam pe hol, la vedere, rezematLde niEte cd(i din bibliotecd. aici incepeminuneamea. De Vine la mine o doctorile, prietendcu mine, qi observl fotografia sfdntului gi imi spune(negtiindcine este):

- Mdi, te rog, ia mortul Sstade aici gi pune-l in alti parte! Eu am crezutc[-mi sti inima. gi-i zic, ingrozitd: - T u s t i i c i n ee s t e ? ? ? ! ! ! . . . - Nu!

- EsteSfAntul de Nectarie. marefEcdtor minuni,de pe insula Eghina. Grecia. din - Pdi.eu am fostpeinsula gi Eghina nu am auzitde el! gi-mivin in minteurm6toarele Atunciadaug, cuvinte: - Nu vrei si md sponsorizezi pe mine sd ajungacoEi lo? pentrubanii pe careo sd Da...acumeu md gdndeam: mi-i dea,va trebuisd muncesc mult (eu fiind croitoreas[)... gi-i In aceeagi r4dduc in vizitd.laaltddoctorife povestesc zi. tot ce mi s-a int6mplat, la spundndu-i sfdrgitc[ estevisul gi, gi viefii melesd ajungla Sfdntul Nectarie dacds-arputea, la SfdntulIoan Rusul.Atunci. doamna doctorI.B. (Dumnezeusdo binecuvdnteze), spune imi urmitoarele: - Uitali,eu vd dau200 de euro,s6 pleca{i Grecia, in s[ vd implinilivisul! Nu am cuvintes5 vd redauceeace am triit in momentul acela,dar am sim{it cum md c6l6uzegte sfdntul,pentru pe dragostea carei-o port. La o siptlmdn5,cdndse apropiau SfintelePagti,iar la mine in casdaveamin viziti un preot qi cdlugdr un monah. doamna doctorimi inmdneazd plic un cu cei 200 de euro,drept cadoupentruPagti.Dupd vreo dou6-treisiptdmAni, cdndtocmaivenisem la SchitulVovide denia,undeam sdrbitoritSfdntainviere,vine din Greciao buni prietenia mea din copillrie, gi ii spuncd am bani sE ajungla Sfdntul Nectarie. Prietena imi spune: trei mea ..Peste zile eu plec,ori mergiacumcu mine,ori vii in lunaseptembrie".Sfdntul Nectarie mi-atrimisgi c6lluz6! sd vd spunci am plecat ea,am ajunsla Sfdntul cu fin Nectarie;fdri s6-i spun eu, m-a dus la Sfintul Efrem cel IoanRusul9i la Sfdntul Nou, la SfAntul David.Mareminune a fostpentru mine!

t82

r83

La SfAntulNectarie. cdnd am a.iuns. mare bucurie am avut. pentru c[ gtiam din carteape care am citit-o unde este mormdntul,gtiamdesprechilia unde a stat,gtiamtot. ce sd vd spun?! Sb calc plmAntul pe unde a umblat dragul meu sfdnt. sd ating mormAntul de marmurd, s[-i vdd patul unde a dormit! Tremuramtoatdde emo{ie. Ceea ce vreau sd vd mai spun este c6. in afardde cei 200 de euro da{i de doamnadoctor I.B.. au curs banii pe mine: gi de la prima doctoril5gi de la fiul meu gi din Grecia.de la sora prietenei mele, Georgeta.qi de la alt[ prieten[ din Salonicgi de la alte credincioase. Lacrimi de bucurieduhovniceasci au curs pe obrajii mei. CAtdiubire! Agadar, Sfdntul Nectarie nu ajutd numai in boli. in nemirginita sa iubire. ajut[ in orice. Slav5 Bunului Dumnezeu gi laudl SfinteiFecioare Maria 9i SfAntuluiNectarie! i1i mullumesc. Sfinte Nectarie, gi din tot sufletul meu strig c6tretine: ..Bucuri-te. izvor nesecat minunilor! al Bucur6-te. Sfinte Ierarhe Nectarie. mare IZcdtorule de minuni!" Doresc si mai adaug cd Sfdntul Nectarie a mai lbcut cu mine gi minuni mai mici. dar pentru mine sunt mari gi de neuitat.Fiul meu (de 37 de ani) lbcuseo operatiede implant in parteadin fafd a maxilarului gi doctorul i-a spuscI o sd se umfle. si nu se sperie.Cdnd a venit acas[ dupd operatie,eu l-am uns cu ulei din candelade la Sfdntul Nectarie, fEcdnd semnul sfintei cruci, gi am spus: ..SfinteNectarie, ajuti-l sI nu se umfle!" A doua zi nu se umflase,Ei a putut s[ se duci la serviciu,gi s-a vindecatgi repede. (Any Marcu, Galali)

Vine mereu in aiutor l. O minunefrcutd de SfAntul in Nectarie zifa prdznuirii sale. noiembrie 011 9 2 De Sfinlii ArhangheliMihail qi Gavriil. fiul meu Mihai gi a cdzut in deznddejde cumplitd.Fiind ziua lui de nagtere pentrufelicitirile primite.'el onomasticd. loc sd fie bucuros in plAngea. nu mai voia sd vorbeascd qi sau sd vadd pe cineva. De ce? InvdtAnd mai mult timp pentruexamene(magistrade turi), nu reu$eas[ treacdde barernulstabilit, dar de care se apropia foarte mult. Atunci a hotdrAtsd dea examen la Suceava pentru grefier. cu gdndul cd va reugi mai ugor. Cdnd s-au anuntat rezultatele.era al gaseleagi erau numai patru locuri. O zi cumplitd pentru to{i! Eu, mama lui. il incurajam de la Botogani si fie tare, cb Dumnezeu nu-l va ldsa. El a refuzatchiar si meargi la biseric6.era cdzut in deznidejde. A doua zi a mers la serviciu.foartetrist, ;i pe la l0:30 il sund de la Curteade apel si vini sd-giia postul de grefier la DdrSbani. A fost ca un loc pentru el. o bucurieenorm6.Eu aveam atAtanddejdecd Dumnezeu nu ne lasi lanecazt Eu am fost la slujba SfdntuluiNectariegi atdtal-am rugat pe sfdnt si facd o mea minune gi pentruMihai... gi sfAntula ascultatnevrednica rug[ciune qi a dus-o la tronul Domnului nostru Iisus Hristos. ' Cdnd am ieqit de la rugdciune.am deschistelefonul. s[-l sun pe Mihai, s6-l mai incurajez. Atunci el mi-a zis: ..Mamd, mi-am dat demisia! M-au chemat si-mi iau post la Diribani!" Pe moment, m-am speriat.Apoi am zis: astaeste minunea Sf6ntului Nectarie. mare fEcdtorde minuni. Slavd lui Dumnezeupentrutoate! 2. A doua minune a Sfdntului Nectarie pentru mine, pdcdtoasa, 2l noiembrie pe 201I Moagtele SfAntuluiNectarie au fost aduse la Biserica Vovidenia, Botoqani,pentru cinstire. Am fost gi eu acolo, sd-i aduc mullumire SfAntului Nectarie pentru ajutor. dar cd aveamniqtedureri de cap ingrozitoaregi ndddjduiam sfdn-

184

t85

tul md va a-iutaiarSEi. aEaa gi fost. Durerea mi-a trecut. $i Slav[ lui Dumnezeu pentrutoate! De atunci. il invoc pe Sf6ntul Nectariein rugdciuni. pentru cd arn mare nevoie. Il simt mereu aproapegi tot timpul zic: iardgisfAntulmi-a dat tdrcoale.Vine lnereuin ajutor. pentrucare ii mullumescdin tot sufletul. Acum md rog la sfdnt sd-l izbdveascd so{ul meu de pe bduturd gi am incredere cd SfAntul Nectarie il va ajuta. il cinstescpe sfdnt in fiecarezi. citindu-i acatistul.gi-l rog sd se roagepentrutoatd lumea necijitl. Sfinte Nectarie.ajut6-nepe noi, picItogii! (gte.fanAdela, Botosani)

inchinat la sfintele moa$teEi l-am rugat pe SfAntulNectarie sI md fac[ sdnitos. De atunci m-am simlit mai bine. Tratamentul cu citostaticea fost intrerupt de cltre medic. Nu am urmat niciun tratamentdeosebit.iar analizelepe care le-am fdcut la diferite spitaledin far[ au avut rezultatebune. SfdntulNectariem-a vindecat.Continui sd md rog. sd-i mullumesc SfAntuluiNectarie prin acatist gi prin ungere cu SfAntuluiNectarie. ulei sfintit de la moaEtele Considercd SfAntulNectarie a venit din Grecia la PiatraNearn{ca si vindecebolnavi,pe mine gi pe mulli al1ii. (Viorel, Pialra Neaml)

Mirosul de mir se rdspAndise in tot salonul din spital


in luna februarie 2010 am fost operat de tumoare la spitalul din PiatraNeam{, am primit tratamentcu citostatice de la oncologie. timpul spitaliz6rii primit o sticlu{d Pe am cu ulei sfintit de la o persoand fusesein Grecia, la Eghina, la ce moagtele SfAntuluiNectarie. M-am uns cu uleiul sfin{it.care avea miros de mir. A doua zi am repetatacestlucru, dar era un simplu ulei - m-am mirat de acestlucru. pentru cd. cu o zi inainte,mirosul de mir se rdspdndise tot salonuldin spital. in Dupd externare, treiazi. m-am uns cu ulei gi acesta a a inceput sd miroasddin nou a mir, dar mai pu(in. Dup6 gapte zile aveamiros de vin, apoi nu a mai mirosit a nimic. M-am mirat gi am spus celor din casi acest lucru. Am zis cd. atunci cdnd md voi face s6n6tos, voi merge in Grecia, in Eghina. la moagteleSfdntului Nectarie - dar la doul sdptimAni. au fost aduse moagteleSfdntului Nectarie, din Grecia, de cdtre Mitropolitul Moldovei, la piatraNeam(. Mare a fost mirarea qi bucuria sI vini SfAntul Ierarh Nectariedin Greciatocmai in PiatraNeam{.Am fost qi m-am 186

in ur*o cdzdturii,nu seputeo mi;ca


2012. fiica mea,av6ndun moin ziuade 6 ianuarie la qi ametealI, cdzut.lovindu-se gea ment de sl[biciune - are 96 kg 9i in nunchi.De abiaam putut s[ o aducem pat nu 1,78m. in urrnucdzdturii, se puteamiqca.nu puteacobori folosiplosca. din pat.Cu greuputeam Am inceputsd citescAcatistulSfdntuluiNectarie9i SfantulNectarie- Minuni in Romania. din rugdciunea cartea fiica mea a cipitat puteri,a in mai putin de o sdptimdnd. qi si meargldin ce in ce mai bine. pututsd coboare pat din dureri in genunchi. dar mai are u$oare Acum poatemerge, vremerea(umedi). mai alescdndeste pete pe nigte in cursullunii aprilie,i-auapdrut picioare la Am incercats6-i gdsimleacul,mergdnd care o usturau. Niciunul nu qtiacate era cauza9i ne medicidermatologi. prescriau felul de alifii. Nu am reugitsd o facemsi se tot mai bine. simtd Eu am continuatsl mi rog SfdntuluiNectarie,care (usturimile)' Acum gi m-a ajutatgi i-autrecutpetele durerile insdqi altepropunctde vedere. Are se simtebinedin acest blemede slndtate.
187

Continui si citesc in fiecare zi acatistul Ei sd md rog Sfhntului lerarh Nectarie Ei sunt convinsd cd acest sfdnt i-a ajutat pe to(i cei care au apelatla ajutorul lui. Sper sd oblinem gi noi insinitogire sau ameliorarea bolilor, pentru ci gtiu cd daci ne rugdm cu credin{i la Dumnezeunu existdboaldfiri leac. ii mullumesc lui Dumnezeuqi SfdntuluiNectarie,marele ldcdtor de minuni, fiind convinsi cd to{i cei care i se roagdprimescajutorul sdu. Dumnezeusd ne ajute! (Adriana, BucureSti)

La Saseluni urma o interventie la glanda lacrimald


Am 60 de ani gi am cunoscutbinefacerilerugdciunilor cltre SfAntul Nectarie. Pentru prima dat[ am af'lat de SfAntul Nectarie citind ceva pe internet.Chiar atunci aveam ambele fiice ins[rcinategi era exact mesajulce mi se potrivea.Le-am spus,am c[utat acatistulgi nu gtiu cAt au fost ele de conqtiincioase,dar gtiu cd eu m-am rugat zilnic pentru sarcinile 9i nagterilelor. Toatd perioada a decurs perfect, lbrd nici cea problemi. Ambele nagteri. la distan![ de mai neinsemnatd gaseluni una de alta, au durat incredibil de putin - cam doul ore de la primeie semne.FIr[ dureri mari, l1rd complicafii, au venit pe lume doud fetile mlricele, de nota zece fiecare, iar pesteun an gijumitate mi-a mai dat Dumnezeuun biiat, in exact aceleagiconjuncturi. Ne-am dat seama cu tofii cd SfAntulNectariea r6spunsrug6ciunilornoastre. problemd la un Una dintre fetite avea o neinsemnatd ochi: era roqu, ldcrima gi dimineala era lipit. Pediatrul le-a spuspirinlilor cd pe la gaseluni urma o interven{iela glanda lacrimalI, insl problema se agravacu fiecare zi. I-am atins ochiul cu ulei de la candelamoagtelorSfdntului Nectarie de A la M[nistirea Radu Vodd din Bucuregti. doua zi, ochigorul era absolut normal, fdrd nicio urmb din suf'erinface durase patru luni. Au fost multe situaliile in care sfdntul m-a ajutat cu rugiciunile, fapte mai mdrunte sau mai complicate,pe care nu le descriu,dintr-o relinere ce (ine de intimitate. Consider c5 Sfdntul Nectarie este ocrotitorul meu. Mullumesc, Sfinte Nectarie! Mullumesc, Dumnezeule Bun, pentru viala mea. pentru familia mea, pentru toate darurile de care md minunez, pe care le cer sau nu, dar le simt. (Lucia Sdldgean, Bistrila)

Fdrd alt interviu, an angajat-o


Despre Sfdntul Nectarie am aflat cu cdfiva ani in urmd gi am citit desprevia(a sfdntului qi despreo partedin minunile sivdrgitede el. In cele ce urmeazdo sd vd povestesc una dintre minunile s[vdrEitede SfdntulNectariecu familia mea. Fiica mea cea mare terminase facultatea Cluj gi nu-qi la g[sea de lucru. A urmat gi masteratulgi nimic. Tot a incercat in multe locuri, gi-a depus C.V.-uri, a fost la interviuri, gi nimic. In anul 2011, in luna mai, trecdndprin Bucuregti, s-a oprit pe la Ministirea Radu Vod[ gi s-a rugat la moagtele Sfdntului Nectarie. DupI o lund, la sfdrEitullunii iunie, era deja angajatd la Cluj, la o firmd la care mai fusese la interviu cu cAtevaluni in urmd Ei a fost respinsi, iar acum au sunat-o gi, {dr[ alt interviu, au angajat-o. I{i mulfumim, Sfinte Nectarie,pentru minunile pe care le-ai fEcut Ei le faci pentru noi to1i.Te iubim qi si ai grijd de noi. Doamne,IisuseHristoase, miluiegte-ne noi! Amin. pe (Flori H., Reghin)

r88

189

Poate nu o sd aveli un copil zdmislit de voi


Povestea noastrdincepe simplu, acum aproape l4 ani. cAndne-amclsitorit. Eram tineri. fericiti si ne doreamenorm copii. in naivitateanoastrS, speramcd vom veni trei din luna de miere. Dar a trecut gi luna de miere gi incd vreo qaptesau opt luni, fEri sd se intAmpleminunea. Atunci am inceput sd mergem la medici, intAi in ordgelul nostru. Investiga{ii.tratamente,multe presupunerigi fEra rezultat.Am plecat intr-un orag mai mare, apoi in alt jude1, alli medici, alte diagnostice,alte rratamente, alte iluzii. Nimic... Anii treceaugi noi eram tot singuri. Am vdzut un reportaj la TV despreun renumit profesordin capital[, specialist in infertilitate.Am mers impreundcu soful meu, plini de speranfS, prima vizitd,.Apoi am mers la altLvizite qi la altd la vizitd,,gi tot aga,vreo $aseani de sperantealimentate de medic, a cdrui apreciere de fiecaredatd:,,Va reveni aici graera vtoa. E drept, am tot revenit,dar nu gravidi, doar pentrualte investigaliigi interven(ii. Fizic vorbind,medicul a zis c6 nu avem nicio problem[, niciunul din noi, dar suntem printre cuplurile cu infertilitate inexplicabilS. Speram ca Bunul Dumnezeusi Se indure de noi, sd ne m6ng6iecu un suflet de copil, cdci pustii sunt caselelird copii. Incercamsd fim buni cregtini,lineam post atAtcAt reugeam.ne spovedeam ne impirtdgeamde doud ori pe an, qi qi ne rugam neincetatla Dumnezeugi la Maica Domnului sd ne ajute. Doar Dumnezeugtia ce era in sufletul nostru cdnd ne intreba cAte un cunoscut:,.Voi, pe cAnd un copil?" Le r6spundeam de fiecare datS:,,C6ndo vrea Dumnezeu!Noi agteptdm." Au trecut astfel 12 ani de lupt[ cu aceastdboal6 cumpliti: sterilitatea. Am inceput sd ne gAndirntot mai des la adopfie. pe atunci, stdteamcu socrii, cumnatagi soful ei, impreuni cu cei doi nepolei, pe care ii iubeam nespus.Am citit legislalia gi ne-am dat seamac[ trebuie s5 avem casanoastrd. Am reusit 190

sd facem rost de teren, am fbcut imprumuturi gi am inceput sd ne construimpropria casd,dar banii de la bancd s-au terminat gi noi n-am finalizat casa. In toamna anului 2008, solul meu a citit. in Formula ls, despreminunile Sfdntului Nectarie. Mi-a dat gi mie articolul s5-l citescgi am inceput s[ cdutdmgi alte materialedespre viala gi rninunile sthntului. Am inceput sd ne rugdm'la Sf6ntul Nectarie, s[ mijloceascdla Dumnezeusi ne binecuqi vdnteze pe noi cu un copil. In primdvara anului 2009, deja incepuse criza financiar[, salariile abia ne ajungeaupentru ratele de la banc[ gi mai aveam un imprumut fEcut la nigte prieteni, de 3000 de din salarii nimic, iar s[ euro. Nu aveamnicio qansd strAngem de un alt imprumut nici nu se puneaproblema.Ne-am gdndit sd vindem maginastr[ind pe care o aveam,pentru a ne achita datoria, iar cu restul sumei sd continuim lucrlrile la cas6. Am dat anunturi pestetot, am rners pe la t6rguri de maqini aproapesaptdmdni de sdpt[mAn6,timp de aproape gaseluni. Nu reuqeams-o vindem qi pace. Se apropia scadenlaqi noi nu aveam banii. So{ul meu, care se ruga neincetatla SfAntul Nectarie, mi-a zis intr-o zi: .,Stai lini$titd, cd o sd ne ajute sfdntul!O si vezi!" intr-o zi, primegteun telefon. dacd maqinamai estede A vdnzare. venit omul, s-a uitat la magindimpresionat,a {bcu cut cdfiva kilometri cu ea gi a spus:,,Haide1i mine acasi, sd vd dau banii!" Eram stupefiatS!Nu-mi venea s[ cred ci am dat maginade acasi gi aga de repede.,.fi-am zis eu cd sfAntulnu ne las6!",mi-a spus soJulmeu. Aqa am reugitsd ne {inem cuvAntulgi sa ne pldtim datoria. In martie2010 am auzitde alt medic, la IaEi,gi am zis s[ mai incerc[m o datd. Am inceput din nou cu analize gi teste.Nu am reugit nici de data asta sd rdmAn insdrcinatS. totul Atunci am renunlatla a mai merge la doctori gi arn l6'sat in mdinile Domnului. Am continuat se ne rugdm gi si mergem la biserici. Aqa am ajuns la un preot, la noi in orag, qi i-am povestit durerea noastr[. E un om deosebit. Dupd ce
l9l

m-a ascultat, mi-a zis: ,.De ce vi ruga{i pentru na$terede prunci? Rugali-va pentru dobAndirede prunci, cd poatenu o o sd ave{i un copil zimislit de voi, dar cu siguranJd sd vi-l dea Dumnezeusub altd fbrm6." Am plecat plina de sperante gi acasd i-am povestit solului meu despre ce sf-atne-a dat parintele. Am stdruitin ruglciunile cStreSf-Antul Nectariegi i-am promis cd, dacd vom dobdndi un prunc, se va numi Nectarie sau Nectaria. Dupd cAtevaluni. am primit un telefon despre un copil care putea fi adoptat.Am mers gi l-am vizut. Am simlit ci e copilul nostru gi am decis s6-l adoptdm. Apoi, totul a decurs repedecu documentelegi, intr-un final, l-am luat acas[. Suntem convingi cd numai cu ajutorul sfdntului am reugit sd finem in brate minunea de copil. Aga cum am promis. la botez a primit numele de Nectarie. IncI ne minunim de aparilialui in viafa noastri gi povestimtuturor cum ne-aajutat SfAntulNectarie. Dupi ceva timp, am mers la lagi cu diferite treburi gi am vrut sd mergem la moagtelesfdntului, sd ii mullumim pentru tot ajutorul pe care l-am primit. Cum Iagul are c6teva zeci, probabil sute de biserici, noi nu ;tiam exact la care sd mergem.A.m trecut pe lAngdc6teva,cu g6ndul cd vom vedea vreun enoria$pe care sd-l intrebdm unde e biserica.Deodat[, solul meu a spus:,,$tiu eu care este!" Eram destul de sceptic[, dar n-am zis nimic. Am mers cu magina pe cAtevastrdzi gi am ajuns la o bisericd,care nu avea niciun anunt sau indicator care si confirme spuselesocu 1ului.CAnd am ajuns in pridvor, era un anunt:..Biserica hramul SfAntulNectarie vi anuntd..."Aceea era, intr-adevdr, biserica in care erau moagtele,gi Sfdntul Nectarie ne-a indrumat pagii cdtre bisericalui. I-am mullumit cu lacrimi in ochi pentru cd avem gi noi un copil gi pentru tot ce ne-a dat Dumnezeu. Am continuatsd ne rugdm gi sb ii mullumim Sfhntului Nectarie.Nici nu b[nuiam cAtdnevoie o si mai avem de ajutorul lui. Degi il protejam,limitAndvizitele prietenilorgi in 192

specialale copiilor, miculul Nectarieal nostru a contactatun virus. Era destul de agitat, avea pu{in ndsucul infundat, dar nu avea febrd gi m6nca. Am mers la pediatru gi nb-a recoI mandatun siropelcu Paracetamol. l-am dat, dar a doua zi el gi a inceput sd tugeascd i s-a infundat de tot nisucul. Am a mers iar la doctor, care de data acesta spuscd are brongioli1"6. trecut pe antibiotic injectabil,i-au pus branuld la piciL-a s6-i fac aerosoli. orug gi mi-au recomandat Dupd inca o zi era tot mai rdu! A inceput si tugeascd foarte tare, avea secrefii abundentegi nu mai putea respira. Am a.junscu el la urgenle! Era livid gi abia respira - avea deja pneumonie.lmediat a fost aspirat,pus la oxigen, pe perfuzii gi i se {bceautot felul de injeclii. Roia toatd lumea in jurul lui, semn cd era destul de grav. Cdnd am rimas cu el, am inceput s6-l inchin cu bucdtelede vati sfinliti de la SfAngi ta Paraschiva de la SfAntulNectariegi sd md rog la Sfdntul Nectarie,protectorullui, cu lacrimile giroindu-mipe obraji: Dumnezeule, Sfinte Nectarie,ajutali-l pe ingeraEul .,Doamne, nostrusd treacdpesteboal6! Ni l-ai dat doar ca sd ni-l iei din bra{e?Indurd-Tede noi, Doamne! Sfinte Nectarie.ajuti-ne!" SoJulmeu se ruga gi el, pe hol, la fel de ingrijorat ca gi mine qi la fel de neputincios.$i Sfdntul Nectarie ne-a auzit ruga. nostru gi-a revenit, dar s-a gi recupeNu numai cd bebelugul rat destul de repede,spre mirarea pediatrei,gi in c6tevazile eram acasd. Purtdm in permanenJd noi Acatistul Sf6ntului Neccu tarie gi il oferim tuturor celor care au nevoie de ajutor. Continulm s6-l citim in fiecareseardgi il citim gi bdieleluluinostru. incd nu intelege,dar priveqtecu interesla icoanaSfAntupdtu{ului lui gi la care il lui Nectarie care vegheazd deasupra inchinam in fiecareseard. Nu vom putea mullumi vreodat[ suficient pentru tot ajutorul primit de la Bunul Dumnezeu,de la Maica Domnului gi de la Sfdntul Nectarie.Putem doar si ne rugdm in continuare gi sd povestim tuturor cd minunile se intdmplS gi in zilele noastre, trebuiedoar sd nu ne pierdemcredinta. 193

Domnuimplinili,ldudat numele Suntem, sfArgit, in fie lui!


(Nicoleta Gauca, Targu NeamS)

Noaptea,l-am visatpe SfantulNectarie cu o foarfecd mare fn mdnd


Mai intdi trebuie sd-i cer iertare, gi pe aceast[ cale. prea bunului nostru SfAntNectarie pentru intArzierea care cu bucuriile pe care mi le-a pricinuit. f'accunoscute l. in timp ce mama mea,in vdrstdde 87 de ani, se chinuia in spital cu un picior fracturatdin gold, l-am rugat intens gi cu toatd nidejdea pe SfAntul Nectarie sd intervind cum numai el gtie. La un moment critic, mamei i se puseseun ghips, de care eu eram tare nemultumit6,gi voiam ca a doua zi sd merg sd rog sd i se scoatdghipsul. Noaptea, l-am visat pe SfdntulNectariecu o foarfecbmarein mdn6,in salonulcu pricina. Cdnd am ajuns a doua zi la spital, mama deja nu mai avea ghipsul. L-am rugat tot timpul pe SfAntulNectarie s[ le din salon,care se aflau in mari sufeajute pe toate bAtranele rin{e. Una din ele avea o rand ad6nci la gamba dreapta.AtAt de adAnci, incAt medicii, degi-iqi dddeautoatb silinp, erau scepticiin privinla vindecdrii.Intr-unadin zile, cAndam intrat in salon, bdtrAnacu gamba afectatdtocmai povesteacd a visat un batrAncu barbd mare, albd, care i-a spus cd se va vindeca. $i cu adev[rat, dupd mai multe zile, a plecat din spital foarte bine. Iar mama merge bine pe acel picior ..reparat" de SfdntulNectariede aproapeopt ani. 2. Fiul meu, in vArstdde 23 de ani, cunoscuseo fatd intr-un orag foarte departe de casd. Nu-mi pldcea deloc cd trebuia sd batb drumurile foarte des. Intr-o dimineald, gi-a pus rucsaculin spate gi, foane hotdr6t, ne-a spus: ,.Plec la Carolina!" Atunci l-am strigat pe Sfdntul Nectarie gi l-am rugat sd-l intoarcd din drum, pentru cd drumul (precum s-a dovedit mai tArziu)nu era cel potrivit. Agadar,SfdntulNectarie nu a intdrziat sd ac{ioneze.ln ziua aceeai-a trimis fiului meu la serviciu doi delegali din Germania,de care a trebuit sd se ocupe cdtevazile. M-am mirat cdt de elegantdi-a fost 195

Durerile tmi dispar co prin minune


in Md numesc Arflre Liliana gi suntdin Slobozia. urmA cu $apteani am fost diagnosticatd cancermartar. Am fEcu cut toate tratamentele recomandatede doctor, dar, dupa aproapetrei ani, eram suspectdde metastazehepatice.Am Idcut RMN, CT, dar nu aveam un rezultatprecis. Am urmat pentru ficat gi cu Dumnezeuinainte incd vreo doi tratamente ani, cAndau inceput durerile de oase.Dupa o scintigrafie,iar stresgi panic6:suspiciune metastaze de osoase. Dar, datoritd rugdciunilor la Maica Domnului qi Sfhntul Nectarie,inca triiesc gi Ii mullumesc Bunului Dumnezeu pentru fiecare rdsdrit de soare. Mi-am dorit sb ajung la moagteleSfAntuluiNectariegi sfdntul mi-a auzit rugdciunea, mijlocit cum a gtiut mai bine a gi, in august2010, m-a primit gi pe mine, nevrednica, sfdnla tul sdu mormdnt, unde mi-a dat un semn cd este aleturi de mine. Nu pot descriein cuvinte bucuriagi linigteasufleteascd cu care m-am intors din acel pelerinaj.$i azi am ulei de la moagtele sale,cu care mi ung cu semnulsfintei cruci gi durerile imi disparca prin minune. PAna la sfdrgitulzilelor mele voi mullumi Sfdntului Nectarie, SfAntului loan Rusul, SfAntului Efrem cel Nou, Cuviosului David gi M[icutei Sfinte pentru ajutorul pe care l-am primit, deginu merit. Slavdfie, Doamne! (Lil ianu Arlire, Sloboz ia)

t94

impiedicarea.$i la fel de elegant s-a stins gi povesteacu drumurile. 3. in noiembrie2009, ajungdndacasi la SfAntulNectarie, am aprins o lumAnaremare, mare (cred cd are un metru inSlJime)gi am rostit din addnculsufletului:,.SfinteNectarie, primegteaceasta pentru nepofii mei!" Atunci nu aveam niciun nepot.Acum am doi. Slavdfie, Dumnezeulnostru,slavl fie! (Rodica Donescu, P itesti)

Era cdt p)ece sd nascprematur


Md numesc Maria qi ag vrea sd vd m[rturisesc cdteva minuni pe care le-a fEcut SfAntulNectarie familia mea. cu L-am cunoscutpe sfAnt la Sibiu, pe vremeacAnderam student[. Am mers cu prietenul meu (actualul soJ)gi ne-am inchinat la moagteleSf6ntului Nectarie, care erau agezate in capelade la spitalul de TBC. Am rimas impresionatd crede dinp oamenilor in acest sfdnt gi, degi am mai fost la sfinte moa$te,nu m-am simlit aga de bine ca aici. Tot atunci am cumpirat gi carteacu viata sfdntului. Din pdcate,nu dupd mult timp, am uitat de sf6nt.Anii au trecut, m-am cdsitorit, aveam un bdielel gi, dupd patru ani, eram din nou inslrcinati. Aveam o team[, pentru ci pe biieJel l-am niscut prematur gi sarcinaactual[ era cu probleme. Am avut col deschisde la doui luni de sarcin6.Mi-am amintit de cartea Sfdntului Nectarie, am cdutat-o, dar soiul meu o diduse unor oameni cu probleme. Dumnezeua lucrat gi am primit din nou carteasfdntului. Am inceput s[ fac acatistulgi, la cinci luni, colul s-a inchis. Doctorita a rimas mirat6, pentru cA se a$teptaca, sub presiune,colul sd se deschid[ mai tare. Tot atunci mi-a spus ci e biiat. CAnd i-am spus so{ului cI e bliat (el iqi dorea tot b[iat), a fost incdntat, gi tot atunci i-am cerut ca unul din nume si fie Nectarie. Multd lume a 196

comentat, ce nume e 6sta,dar nu mi-a pdsat.Ii mullucd cd meam sfdntului e binecopilulgi colulinchis. Am fost avertizatd, s[ptdmAna e decisivdpentru ci 34 sarcin6, am trecut-ocu bine. In schimb,sdptdmdna dar 35 spre36 am inceputsi sdngerez era cdt pe ce sd nascpreEi Nectariegi el m-a ajutatgi matur.Dar m-am rugat SfAntului cdndam niscut'gi am statin spitalpdni la 37 de siptdmdni, prematur. Pentrucd mi s-aufisurat nu a mai fost considerat cdpdtase o membranele, a mai fost mediusterilqi Nectarie nu l-am uns cu ulei de la infecfie. Am lZcutacatistul sfAntului, gi, candel^a sfdntului dupi dou[ zile, l-ampututline in brafe. de In saloncu minemai erao mSmicicaren[scuse l4 pentruci micuful aveao infec{ie. zile gi nu plecaqe acase, gi I-am dlruit acatistul sfdntului ulei, cu carel-a uns pe miA cu{.Dupddoudzile au fost externafi. fost convinsi ci sfAntul a ajutat-o. Orice problemdam, apelezla SfdntulNectarie.Micul Nectarie luni, e un cuminte.Strigali-ipe sfinfi cregte, $ase are Ei ca sdvd ajute. suntcei mai buniprieteni. Sldvits[ fie Domnul! (Maria)

Erau doud liniule!

Mai intdi md rog la Bunul Dumnezeu, MaicaDomla nului, gi, evident, SfAntul la Nectarie, md invredniceascl si pe mine,pdc6toasa, vd scriu,mdrturisindu-vd minunile din si pe carele-a ftcut (gi spersd mai facdcu noi aqaminuni) bunul SfdntNectarie. m-amgdnEra lunaiunie2010qi eu,fiind invdfltoare, dit sd organizez excursie sfdrgit clasaintdi la lagi,s[ de de o mergemla SfdntaParaschiva, vizit[m Parcul Copou cu s[ cu teiul lui Eminescu, Bojdeuca Jicdu etc.Fiind prietend din (Mihaela qi o doamnd credincioasS Anazariei) vorbinddespre s[ excursie, indemnat cautgi moagtele SfAntuluiNectarie m-a
197

in lagi. Av6nd elevi de clasa intAi, la inceput de program,ii obignuisemcu cdte o povestescurtS,mai ales despresfinfi. Tot rlsfoind o cdrticicS. am gdsit o povestioard despreMicul Anastasie(SfdntulNectarie)care,fiind neciiit, a scris o scrisoareBunului Dumnezeuin care ii cereahainule gi mdncare. Vecinul s-a oferit s[-i ducd el scrisoarea pogtd.A citiro gi la s-a gAndit s5-i facd o bucurie, trimilAndu-i tot ce ii era necesar. Mai tdrziu, din altb carte, am aflat cd patronul la care lucra era foarte rdu, il pldtea cu pu(ini bani qi, mai rdu. cdnd a vdzut ce are in pachet, a inceput s[-l batd, spundndcd a furat de la el gi gi-a cumpdrat cele necesare. Aceastd povestei-a impresionatpe elevi gi eu i-am rugat, fiind slituitl de Bunul Dumnezeu, sI scrie Ei ei cdte o scrisoare(acatist) la Bunul Dumnezeu,in care s[ ceardce-gi dorescei (le-am precizats5 nu ceari imposibilul - castelede aur sau altceva,care nu le era de folos sufletesc). Unul dintre ei mi-a spusci vrea ca pdrin(ii lui sd se in(eleag6,altul cd vrea un frbtior sau o surioarS.M-au impresionat cererile lor gi le-am ardtat mai tdrziu gi pdrinfilor, care au fost impresionafi pdni la lacrimi, vdzdnd ce matur gAndeaucopilaqiilor de 7-8 ani. A venit ziua mult agteptati,ziua excursiei. Totul s-a desligurat frumos, cu ajutorul Bunului Dumnezeu,care ne vegheazd.Am imbinat pl[cutul cu utilul. Grddina Botanicd, Mitropolia, Parcul Copou cu teiul lui Eminescu,gi, spre sf6rgit, m-am indreptat spre Podul Rogu gi, tot intrebdnd, am ajuns la moagtele mult c[utate, la Sfdntul Nectarie. Nu-mi venea si cred cd mai gdsim deschisdbiserica (era cam t6rziu). Am intrat cu emofie: o biseric[ simpl[, retras6,de unde ne-am cumpirat iconile, acatiste qi c6(i cu via{a Sfdntului Nectarie. Acolo am rdmas uimit6, vdzdnd ldng[ racld o doamnd care se ruga in genunchi cltre Sfdntul Nectarie. Copiii se agteptaus[ giseasc[, la fel ca la Sfdnta Paraschiva,o racfd mare, dar am gdsit o raclS micufd. Mai tdrziu, am aflat din acatistcI Bunul Dumnezeua rdnduit ca mai multe bise198

rici sd primeascdcdte o pirticici din moaqte,ca sd se fbloseascimai multrioameni. Tot de acolo am luat gi o cbrticic[ desprepatima fuma(soful meu fuma), qi mi gAndeam ce bine ar fi dacb eu tului n-ar mai fuma, ci se cheltuiau destui bani Ei sdnitateai se gubrezea. fost suficient doar sd md gAndescAi sd md rog. A iar minunile n-au incetatsd apar6:deja soful meu din toamhd nu mai fumeaz6,mullumesc Bunului Dumnezeugi Sfdntului Nectarie. Am uitat sLprecizez c5, la inceputul anului gcolar, cu clasaintdi, glasulfiind solicitat mai mult, incepusemsi rdgucd gesc,si-mi pierd glasul,pufin cdte pu{in. M[ gAndeam am probleme eu glanda tiroidd Ei am mers sd fac un control. Acolo, doamna doctor mi-a spus cd verificd gi axilele 9i, STOP! M-a intrebat:,,$tia(ici avefi un nodul la sAn?"Eu am zis: .,Nu qtiam",dar picioareledeja au inceput s5-mi tremure. M-a trimis la un specialistpentru ecografie,dar n-am primit recomandare decdt pentru un unguent antiinflamator! Deja md vedeam in sicriu, imi era fricd, md gdndeam ce fac cu feti(a (avea nou[ ani). Am inceput si md rog cu lacrimi gi sd citesc Acatistul Sfdntului Nectarie in fiecare sear6.Imi spuneau prietenele cd o sarcind ar rezolva problema, dar eu nu rdmAneam insdrcinat6. . in octombrie 2010, mi-am dorit sd ajung la p[rintele Justin PArvu.Bunul Dumnezeum-a ajutat sd-l cunosc,s[ m[ qi binecuvdnteze s[-mi rispundi la problemelemele: ..Rebdare, r[bdare!" Dar, inainte de a ajunge la pirintele Justin, am participatla Sfdntul Maslu, acolo, la azil, unde era p[rintele. in octombrie, am observatcd intdrzie menstruafiaqi, cu sufletul la guri, am aqteptat rdspunsul testului qi, slav[ lui Dumnezeu, erau doud liniufe! Md rugasem Sfdntului Nectarie sd-mi dea un b[iefel, si fie gi soful meu mullumit, gi i-am promis c[ daci imi va da un biielel ii voi pune numele Nectarie. Dupi ce am rimas insdrcinatd,am avut o problemd Am cizut de pe scaun qi am avut o pe la 13-14 sdptdmdni. 199

dezlipirede placentd (iminenti de avort).Copilul era viu, dar placentase tot dezlipea.Dar, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, al Maicii Domnului qi al SfdntuluiNectarie,copilul a fost salvat.Am urmat un tratamentde trei luni Ei m-a invrednicit Bunul Dumnezeu de-am revenit la g-coal6 peste trei s6ptdmAni. pAn[ la sfdrqitulanului gcolar.In data de 8 iulie eram programatd pentru cezarian5,, iar solul meu, in timpul rugiciunii a venit gi mi-a spus(in privinJa numeluiNectarie pot sb v[ spun ci nu era de acord): ..Lauren(iusau Bogdan,Nectarie nu exist[!" Iar eu spuneam in gAnd: .,Arati-i, Sfinte Nectarie.ci exiqti!" La terapie intensivdam primit telefon de la so{ul meu, care mi-a zis (minune!): ..LaurentiuNectarie e bun?" Vi da{i seamace bucurie mi-a ldcut SfAntulNectarie? De atunci triim clipe de linigte gi pace, intrerupte doar de rare momente de cumpini, care sunt rezolvateavdnd ca mijlocitor pe SffintulNectarie. Ii mullumim Bunului Dumnezeu pentru toate gi nid[jduiesc cd voi ajunge s6-i multumesc personal SfAntului Nectarie,inchinAndu-mlla moagtele lui, la Eghina. I-am promis sfAntuluic[ voi scrie despreminunile Iicute in familia mea gi nid[jduiesc cd-l va insdnitogi pe Laurentiu Nectarie (careare icter prelungit- de o lun6). (Annabella Bulibasa, Bacdu)

Credeai cd ai sd te cdsdtoreSti anul acesta? intre multelegi marileminunipe carele faceBunulgi Mult Prea Milostivul Dumnezeu prin Preasfdnta Fecioard Maria gi prin toti sfinfii Sdi,in fiecare clipd a viefii noastre, ne inscriem noi, Constantin-CorneliuMirela,ca benefigi gi ciari ai ajutoruluiqi milostiviriiSale.Fird s[ fim eroii unei intAmpl[ri senzaJionale, credemacum, dupd ce multd noi vremenu mai nlddjduisem nimic bun pentru la via{anoastrd, ci SfAntulNectarie Eghinane-afostmijlocitorin rugdciude nile pentru intemeierea familii cregtine. unei 200

pe So{ul meu. Constantin-Corneliu, care il cunoqteam de vreo l5 ani, cdnd un bun cregtin ne-a licut prezentirile pentru intAia oard, a venit in duminica de 15 ianuarie2012, impreund cu o buni cregtini pe care a rdnduit-o Dumnezeu unul altuia pentrua doua ca mijlocitoarepentru a ne prezenta cu oard.Ne propuseserdm cdtevazile mai devreme sd participdm la SfAntaLiturghie la Mdnistirea SihdstriaPutna, cu hramul SfAntuluiNectarie de Eghina, loc de pelerinaj pentru mu[1i cregtini ortodocgi din zona Rdddufi 9i din tot judetul mai ales pentru o veche icoani fEc[toarede minuni Suceava. a Maicii Domnului. Actualul meu sot, cici in 15 ianuarie nu eram decdt a simple cunogtinfe, venit in calitatede gofer,pentru ci eu nu mai conduc o magini pe care am cumpdrat-o in urmd cu doi ani gi cu care am avut un accident, cu anumite urmiri medicale. in acea perioadi de inceput de an 2012, am citit Sfantul Nectarie. Minuni in Romania. La Sihlstria Putnei am gisit l/oi minuni ale Sfdntului Nectarie. Corneliu citise Sfantul Nectarie, sfantul secolului nostru, carte pe care mi-a imprumutat-oqi mie. in22 ianuarie2012, am mers din Duminica urmdtoare, nou la SfAnta Liturghie la Sihdstria Putnei, iar in 29 ianuarie p6ni la -22' in termome2012, degi temperaturilescdzuserd tre, am hotirAt sd ajungem pentru a treia oari la icoana frc6toare de minuni a Maicii Domnului de la Sih[stria Putnei. la icoana SfAntului Nectarie, atdt de drag nou6, gi intdmplarea sau voia lui Dumnezeua fost si mergem singuri, degi am fi dorit sd ludm in magind qi alli iubitori de pelerinaj,dar vremea ur6td i-a insp6imdntatpe to{i cei care au fost invitafi de noi. N-am precizat ceea ce este mai greu de mdrturisit: eu gi voi implini in luna august42 de ani, nu am fost c6sdtorit6 pdrea imposibil de implinit. Comeliu va acest lucru mi se implini, la sfdrgitullunii iulie, 48 de ani gi suferea,ca gi mine. de aceeaqiamardgi grea suferin(d - singuritatea. Peleri-

201

na.iele care le-am fEcutfiecare.separat. pe de-a lungul timpului. ne-au adunat in cele din urmi pe aceeaEi cale - cea a B i s e r i c i il u i H r i s t o s . in cea de-a treia duminicd. 29 ianuarie 2012. am stat mai mult qi mai aproape de icoana SfAntului Nectarie, rugAndu-l:..SfinteNectarie, vin de mult tirnp in mdndstirea gi aceasta m-am rugat la icoanalicitoare de minuni a Maicii pe Domnului. lart6-mi cd am trecut cu nepdsare lAngi sfdnti icoanata, necunoscdndu-fi via(a gi minunile. Acum, cAndi1i cunosc sfin{eniaqi grabnicul ajutor cu care ii mdng6i pe to{i cei care te caut6in rugiciune. fd in ziua aceasta minune gi o cu mine, roaba ta" Mirela, Ei cu bliatul acesta. Constantin-Corneliu, gi li-l si-gi aratepe fafi inten{iilede viitor, cdci ne ?ntdlnimacum pentru a treia oard gi, daci ne este dat sb r5mdnem impreuni. ajut6-l sd-gi mdrturiseascd gdndul. iar dacd avem drumuri diferite, las6-l si nu spundnimic Ai astfel totul se va incheiaastdzi!" Minunea nu a intArziatsi apari, cdci, la plecarea la de mdnlstire, un soare luminos ne acopereadrumul, iar sotul meu a spus:..Agacum soarelestr[lucegte aceastd agasi in zi, dea Dumnezeusd fie gi via(a noastrd." Ne-am intors la Suceava, discutatmai mult in zilele am urmbtoare. ne-am dat seama cd fiecare reprezintd persoana potriviti pentru celdlalt,omul clutat qi negdsitin at61ia de ani triste{e gi singurdtate. Am hot[rdt si citim Acatistul Sfdntului Nectarie la aceeagior5, seara,fi"ecare casa sa. la LucrareaBunului gi Mult Milostivului Dumnezeuqi a Maicii Domnului qi a sf6ntului nostru drag gi bun, grabnic ajutdtor gi mijlocitor pentru noi, picltoqii, nu a intdrziat s[ se arate.Am inceput sd citim Acatistul SfAntuluiNectarie,impreuni, din searazilei de 3l ianuarie2012, iar in ziua de I I februarie. cu binecuvdntareaduhovnicului nostru, ne-am impdrt5gitde Sfdnta Tain5 a Cununiei, Sfdntd Taind pe care am cerut-o mereu de la Dumnezeu gi de la Sfdnta Fecioard Maria. in rug[ciune, mulli ani de zile, qi eu Ei soful meu.

Dar dupi 12 zile de rugdciuneintensd9i comund la SfAntulNectarie, strigAndu-lEi chemAndu-lamdndoi in ajutor. iati cd minunea- la care niciunuldin noi nu mai spera s-a implinit. Am devenit o familie cre9tini. ceea ce ne-am dorit cel mai mult de-a lungul vietii noastrefiecaredin noi. Multrumim SfAntului Nectarie pentru ajutorul grabnic cu care ne-a ridicat negura;i tristeleadin sufletelecernitede singuritate gi neimplinire, de suferinfi purtate atdfia ani ca poveri de neinldturat.Mereu ne minunim 9i noi de marea . lucrare a lui Dumn ezeu, Ia care nu mai speram Zi de zi re' fraza: ..i1i vine s[ crezi c[ suntem impreun[? I[i venim la vine s[ crezi cd suntem c[sitorifi? Credeai c[ ai s[ te cdsitoreqti anul acesta?Credeai ci nu vei mai fi singur/[?" Rls..Nu' nu credeam!" punsul pe care-l gtim vine, mereuacelagi: neputin{i la oameni sunt cu puIatd ci cele ce sunt cu tinfi la Dumnezeu,daci ne l6sbmin voia Sa. chemdndu-Lin rugiciune. Am citit despre minunile Sfdntului Nectarie de Eghina gi despreminunile multor al{i sfin!i, uneori cu indoiald. Acum credem cu toatd fiinfa noastri 9i ne dorim s5 putem ajungeacasdla SfdntulNectarie,ca s[-i mullumim pe deplin' (Corneliu si Mirela, Suceava)

202

203

Postfala editorului
Nddijduim cd cititorii s-au folosit de mdrturiilecitite aici. O precizareeste necesard. insd. Unii oameni, din cauza unei mentalitetri tip magic. consideri relafia cu sfin1ii un de fel de tdrguialS. fel de comerf.un fel de schimb -..eu dau un pomelnicul qi banii, sfdntul trebuie sd md ajute". Nu este deloc aga.Noi trebuie sd venim la bisericbpentru a ne mdntui. nu pentru a scipa de diferite necazuri.Unii oameni,venind la bisericl tocmai in acest scop, qi vdzirndcd nu li se rezolvd, problemele,cad in deznddejdegi apoi se indepdrteazd de biserici. Pe unii oameni afla1iin situalii disperate, Dumnezeu i-a ajutat sb scape de ele. Altora, le-a dat rdbdare. Pe unii bolnavi, Dumnezeui-a vindecatprin intermediuldoctorilor. Pe al1ii. i-a vindecat in chip minunat. Altora, insd, le-a ddruit doar rdbdare, lIrd sd le dlruiascd gi sin[tate. Noi nu gtim ce vrea Dumnezeude la noi. Trebuie sd avem puterea ca, indiferent de necazul nostru. sA ii cerem lui Dumnezeu: ..Doamne,fac6-sevoia Ta, nu voia noastrd." Iati un caz dur, care aratd ce se poate^intdmpla cdnd, in loc sd ne supunemnoi voii lui Dumnezeu.Ii cerem lui Dumnezeu sd facl El voia noastri: ..O grecoaic[ vdduvl fusese foarte atagati de copilul ei. un bdiat tare simpatic,insi cu un caracter ugor influenfabil de orice anturaj in care se invdrtea. La vdrstade doisprezece s-a imbolnbvit de cancerla ficat, ani boal[ care ajunseseintr-un stadiu atAt de avansat,incAt doctorii s-au ardtat a fi neputincioqi in a-l mai ajuta cu ceva, gi l-au trimis sd-gipetreacd acasdultimele clipe din viaf5 Intr-o zi, respirafiai-a devenit din ce in ce mai lenti, iar mama sa qi-a dat seamacd bdiatul se afld in pragul mo(ii. S-a dus la fereastrl Ei gi-a ridicat pumnul spre cer, rostind: <Numai sd indrdznegtis[-l lagi si moari!...> S-a reintors la cip[tdiul bdiatului,agteptdndu-se vadd ddndu-gisufletul, sd-l 204

ins6, spre mirareasa, a bdgat de seaml cb respiraliaiqi rec6pdta ritmul normal. Odatd cu trecereazilelor, toti constatau cu stupefaclieca b5iatul nu doar supraviefuise, mai mult ci, complet din organism.Era o decdtatAt,cancerulii dispdruse minune,iar ziareleau rlspAnditintreagapoveste. Femeiaera in culmea f-ericirii,insd in adAnculsufletului ei se intreba cum de s-a putut insp[imdnta Dumnezeude ei amenin{area qi i-a lisat fiul in via{[. Insd a alungat aceste gdnduri din minte gi a continuat sA se bucure nestingheritd, fbri mustrdri de congtiinla. Aceasta a durat insb numai o vreme. Cdliva ani mai tdrziu, cAnd baiatul implinise cincisprezeceani, femeia a observat cd incepuser[ sd ii dispard bani din pogetd gi lucruri de prin cas6. Cdnd l-a intrebat, acesta purtat cu obriznicie, a negattotul, gi pe zi ce trecea s-a din ce in ce mai dificil sd traieqticu el. Se aldturase devenea pentru mama sa unui grup de tineri neisprdvili,iar dragostea Mai mult decAtatAt, nutrea o aversiunefafd de se vegtejise. ea, ba chiar p[rea cd o urdqte. Noapte de noapte, femeia se frimAnta pentru bdiat, gi <Mai bine mureai!>$i intr-unadin ele a spus,din disperare: cum a rostit aceasta,gi-a amintit cum il (provocase) pe Dumnezeucu pumnul ridicat, gi a inceput sd pl6ng5, dezn6d[jduitd. CAtevasdpt[mAnimai tArziu, la qtirile de la televizor s-a anunfatcd o femeie in vdrstda fost ucis[ in bitaie in propria casd de o bandd de tineri. lnima i s-a ingreuiat de presim{irinegre,cum cd bliatul ei era unul dintre fbptagi.Nu a trecut mult timp gi a auzit o bltaie in ugd, iar, cAnd a deschis-o, a vhzut in prag un polilist care a intrebat-o unde se c[ afla fiul ei. Evident, nu $tia. I-a spus cd era suspectat ar face parte din banda criminalilor. Ceasuri intregi s-au scurs greu, sub chinul incertitudinii,gi, in sfArgit,polilia a revenit, spunAndu-i aceastd de datd ca bdnuialas-a confirmat gi cd el, impreuni cu ceilalli membri au fost urmarili de polilie, iar biiatul ei, sdrindde pe un zid, gi-a rupt gatul. Era mort. Mama lui gi-a petrecuttot restul viefii in pociin{i pentru blasfemiasa qi vdrsdndlacrimi pentru fiul ei. Tuturor le

mirlurisea: <Dumnezeul-a iubit pe fiul meu mai mult decdt mine, gi, pentru a-i salva sufletul rAnduiseca el s[ moar[ atunci, la vArsta de doisprezeceani, inainte ca reutateasA pund stdpAnire el. Eu m-am indoit de Bunitatea, Dragospe tea gi Inielepciunea Domnului. Am indrbznit sA Ii nesocotesc voia gi, pentru a-mi salva mie sufletul, El mi-a indeplinit dorin{a, ca si-mi dovedeascd faptul c[ iubirea Sa este mai mare decAt a mea. MAntuireacopilului rneu depinde de lacrimile mele de pocbin{6. Poate cd el s-a pocait in ultima clipd gi a strigat cdtre Dumnezeu,insl nu voi gti niciodat[ dacd sufletul siu nu se impietrise intr-atAt incdt sd nu poatd f-ace aceasta. pot decdt sd md rog Domnului sb aibi mi16 Nu de sufletele noastre" (Olga Moss, din volumul Minuni din secolul XX, Editura Areopag, 2012). O astfel de intAmplare ar trebui sd ii pund pe g6nduri pe cei care condilioneazd mersul lor la biseric[ de rezolvarea unor probleme materiale sau de vindecareaunor boli. Cel mai important lucru in viafa creqtind este ldsareain voia Domnului. Tocmai pentru a infelegeacestlucru, am agezat la inceputul acestuivolum un mdnunchi din cuvintele sfinlilor desprerostul necazurilor.Sfdntul loan Gurd de Aur spunea: ,,Darul de a suferi este mai mare decdtdarul de a invia mor[ii, pentru c6, {bc6nd cineva minuni, ii ramane dator lui Dumnezeu,pe cdnd dacd cineva suf'er6, acestuiaDumnezeu ii rdmdne dator." Din pdcate, noi nu suntem conqtienfide valoareasuferiniei.Atunci cAnd suntem noi inqine incercali de suferin{6,nu ne g6ndim decdt cum sd sc6pdmcAt mai repede de ea, fEri sI ne gAndimcd putem pierde cununardbd6rii. Tocrnai de aceeaeste atat de importantd cerereadin rugSciunea Tatdl nostru: ,.Facd-se voia Ta". Cregtinifiind, trebuie sd in{elegemcd in via{5 nu existdintdmpldri, nu existl noroc sau ghinion, sd intelegemci niciun fir de pdr din capul nostru nu cadefErdvoia sauingiduinta lui Dumnezeu. Oricum, din intdmplarearelatatdde Olga Moss nu trebuie sd intelegemcd nu estebine sd ne rugim, p6nd in ultima clipd, pentru cei care par a-gi trdi ultimele clipe din via15.

femeii respective constatin faptul cd, in loc si se Creqeala a lasein voia lui Dumnezeu,L-a ameninlat,ridicdndu-gipumnul spre cer. Dac6,in loc si aibb aceasti atitudine,.arfi avut putereade a se ruga Domnului cu inimd smerit6,soartafiului ei ar fi fost cu totul alta. Oricum, poate c[ unora le este uqor fiecdruia sI judece, din afar[, acestcaz. In realitate,suferinJa judece qovSdintre noi esteunic6,gi nirneni nu are dreptul sd in ielile in credin{[ ale celor af1a1i necazuri. Unii dintre cititorii volumului S.fantulJrlectarie Vindecdri minunate au spus cd s-au folosit de faptul c[, in carte, in afara mdrturiilor despre minuni au citit qi cAtevacuvinte despreinfruntareabolii, precum Ei anumite rugdciuni pentru bolnavi. De aceea,am anexat la acestvolum un cuvdnt despre infruntarea necazurilor, pentru a-i incuraja pe cei care trec prin grele incercdri(textul estepreluat din volumul Despre infruntarea necazurilor, Editura Areopag, 2012), precum gi nigte rugdciuni din Comornic (Editura Egumenila, 2007). serie,cu AcatisCartease incheie,ca gi celelaltedin aceeagi tul SfdntuluiNectariedin Eghina,noul fbcitor de minuni. lucrare le-a fbst Dac6 cititorii vor considerac[ aceastd de folos, ii rugdrnsd o imprumute gi cunoscu{ilorlor, pentru a se intdri in credinp. Pe cei care igi pot permite, ii rugbm chiar s5 cumpere mai multe exemplare,pentru a le face cadou celor afla1iin nevoi. (Datoriti sprijinului cAtorvacreqtini binevoitori, s-a reugit tipdrirea acesteicA(i la un pre{ redus, cititorilor...) tocmai pentrua veni in int6mpinarea Editura Areopag are in lucru inci doud volume cu alte rnirturii despreminunile SfAntuluiNectarie, unul cu minuni intAmplateromdnilor din diaspor6,iar celdlalt - aserndndtor de altfel celui de faf[, despre ajutor prirnit in dif-eritenecazuri. (Cititorii trebuie sd gtie cd in aceastdserie nu vor gdsi minuni care se repetdgi in alte c[r[i, ci sunt pentruprima dati tiplrite in volum - unele au fost postatepe diferite site-uri. dar cele mai multe sunt inedite). Danion Vasile

206

207

Anexe:

CATNN CEL CARE SUFERA SCRISOARE


Iubitul meu frate in Hristos. Citegti acum o scrisoarede la cineva pe care nu il cunogti,dar care s-a rugat'pentrutine, s-a rugat se treci cu bine prin aceastd incercarepe care a ingdduit-o Dumnezeu.De ce i1i scriu? Din mai multe motive. ln primul rdnd pentru cd, atunci c6nd am trecut prin anumite incercdri, mi-a venit sd urlu de durere gi de singur[tate.Mi se pdreacd pe nimeni nu intereseaz[ suferin]amea, cd fiecareiqi vede de viata sa gi ci existd un zid care ii despartepe oameni. Mi s-a pdrut cI nu este drept si fie aga, pentru c6, dacd ne numim cregtini, ar trebui nu numai sb ne veselim cu cei ce se veselesc- cici aceasta fac gi pdgAnii-, ci qi sd pldngemcu cei ce pl6ng. o In al doilea rdnd i1i scriu pentru cI mi-aq dori sd fiu aldturi de tine in incercareaprin care treci. Poate{i se pare sd ciudat acestlucru. ca un om care nu te cunoa$te vrea sd i{i fie aldturi. Dar. dupd ce am suferit foarte mult in via1d,in cu inima mea a ap[rut un fel de solidaritate toti cei care sufe16.Nu e vorba de mild, nici de compasiune.E o formd de dragoste. Aceastd dragoste au avut-o fafd de intreaga lume, dar la mdsuri inimaginabil mai mari, toli sfin1ii. Cineva spunea ci un cdlugdr adevirat este cel care se roaga gi suferd pentru intreagalume. La mine nu e vorba decdtde o dorinld de a fi alituri de cei care sufbr6,mai mult sau mai pu{in decdt am suferit eu, gi clrora nimeni nu Ie spunevreun cuvdnt de mdngAiere. Poatece eqti inconjurat de prieteni sau de rude pe care le simfi aproape.Atunci nu mai citi aceastl scrisoare.Nu

poatedecdtsd pileascd fafa dragostei in celorde lAnga tine. Scrisoarea aceasta pentru caresufer[in singurdtate. este cei $i 1ie,celui careo citegtipAndla capdt,sA $ii ca iti scriucu lacrimiin suflet.Chiar dacdochii mei sunt uscali, inimamealdcrimeazi pentru tine.Nu suntfiguri de stil, nu e literaturS. e mlrturisirea Ci uneidureri- cd tu poti fi singur. Cine sunteu s5 md amestec viaJa Nimeni.$i to. in ta? tugi suntun suflet.Pecareil doaretarefaptul c[, degipdmAntul esteplin de oameni, totugimulli se simt singuri.$tii, mdcar cu un lucru mi-agdori sa rdmdidin scrisoarea mea.Ci, pe un strAin dacd carenu te cunoagte, nu qtiefrumuselea care in carese ascunde sufletul tdu, carenu gtiece comorise ascundin spatele carapacei carete ascunzi, doare suferi in il cd gi ar vrea sd ifi fie al6turi,degifizic aceasta esteimposibil, atuncicu atat mai mult Dumnezeu vrea sd iti fie aproape. Dumnezeu scriede c6ndne-amndscut ne iubegte, ne ci numaicd uneori avem nu ochisdcitimcuvintele Sale. Trdimin degertul secolului XXI. Oamenii triiescfiecare dupdpropriile pofte,lir[ si mai vaddin ceilallidecAt niqte obiecte caresd se poatl folosi.Nu generalizez, de existi gi Vechea excep{ii notabile. constatare ,,Celmai bun prieten - se referea faptul ci oamenii, al omului estecAinele" la in afarasemenilor pot gesiin cdineun prietendevotat.Mai lor, binezis un slujitordevotat. pentrumulli oameni Dar astdzi, cAinele devenit mai bun prieten, a cel mai apropiat decdtrudelesaudecAt ceilalfisemeni. De ce?Pentru semenii preamai suntcapabili cd nu sa intrelinl o rela(ie pentrucd in zilele noastre dezinteresatS, in spatele multorprietenii stauascunse Unii se diferiteinterese. imprietenesc pentrua obline anumitelucruri, iar al1ii,mai orbili de patimA, se dau in lituri chiar sd se clsltoreasci nu din interes. Proverbul la s-a ,,prietenul nevoiese cunoa$te" transformatin ,,prietenul nevoiete cunoa$te", la adici ,,prietenul cdndare nevoiede tine igi amintegte te cunoagte". Trist, cd Pentrumulli prietenia dar adevdrat. esteun schimb:,.ti-am 209

208

dat una, da-rni alta". Cred cd n-ar fi de rnirares5 asistdmla de ,.tdrgul prieteni". Md doarecI egti singirr.$tii. degirana ldsatd cutritul de suf-erinlei inirna mea s-a vindecat.urma ei a rdmas.$i in aceasta indeamnasI i(i scriu.Nu am de gAndsd fiu moramd list, s[ vin cu reletede f'ericire imediat6. am de undesa i{i Nu procurre{eta gi f'ericiriinecondilionate. nirneninu o are;ceea ce se prezintduneori cu aceastd etichetdestedoar un drog cu efect trecdtor. Am de gdnd insa sa i1i mirlurisesccd am descoperit o cale prin care suf'erinfa,capata sens,prin care roadelesuferin1ei sunt dulci, o cale pe care,oricAt{i-ar fi de greu sd mergi, nu egti singur.Te rog sd primegtiaceastd scrisoare gi cum ca nu ar fl scrisddecAt pentrutine. Cum, vei spune. doar o cite;te mai rnultd lume? Da. dar ceilalli nu gtiu cAtddurerese ascundein sufletultdu. Fiecare gtie propriiledureri,nimeni igi nu le gtiepe cele ale altora.Nici eu nu am de unde gti prin ce treci tu acum. Dar gtiu un Iucru:c5, dacd1i-arfi bine, atunci nu li-ai pierdetimpul sd citegtiaceast[scrisoare. Incepprin a-li spunec[ Dumnezeu iubegte. te ,.Da,vei spune,secrelttlacesta gtie toatl lumea." Tocmai astaincerc il eu sd i1i spun,cl nu il gtie toatd lumea.De fapt, cu gura mulli spun asta.gi o repeti cu ugurinid.Dar de crezut o cred numai atuncic6nd au de toateqi le estebine.A credecd Dumnezeu te iubegtenu e acelagilucru cu a constata ai ceeace vrei la cb un moment dat, ci inseamnda crede cd tot ceea ce {i se intArnplIin viala 1i se intAmpla ingdduinla cu Celui carevreasd te mAnruiegti. In momentul in care in[elegemcI Dumnezeune iubegtenu mai suntemsinguri, scdpdmde aceastd fiarl a singuretatii care vrea sd ne doboaresufletul. Dumnezeute iubegte... Cuvinte care riscd sd te plictiseascd, pentruc[ atAtea atdteasecterepetdaceastd gi propoziprozelili. Parcdgi preolii se sflesc si [ie numai ca sd cAgtige le mai repete, tocmai pentru a nu se asemlna cu sectan{ii. Dar cuvinteleacestea: te apa(in Biseri,,Dumnezeu iubegte"

cii. Tocmai pentrucb Mirele Bisericii,Domnul nostru lisus Hristos.le-a rostit gi le rostegte celor care au infelescd. ..in gi zilele lui Pon(iuPilat". El S-a rdstignit pentrunoi. Nu mdrturisim aga cAnd splrnem..Crezul":..$i S-a rastignitpentru noi". pentrucd ne iubegte, pentrlrcd vrea sb ne mAntuimgi sb in ne bucurdm vecii vecilorde dragostea Sa? Unii oameniau o credinldbolnavd, adicdprimescinv[jdtura Bisericiipe bucdfele. Adica sunt in staresi primeascd toatd invdtdturadespre SfAntaTreime, despre Sfhnta Litr-rrghie, dar gdsesc t-elulde scuzepentrua justifica faptul cI tot nu merg duminica la bisericS. Sau cred cd Dumnezeuii iubegtepe oameni.dar nu vor sd priceapl cd Dumnezeunu ii iubegte numai ..in general". gi in ..particular". esteutor Le ci s[ creaddpredaniiledesprea doua Venire a Mdntuitorului, dar le estegreu s[ in{eleagicI gi pe ei ii iubegte Dumnezeu. Sunt gata sd vorbeasci despre cAt de mult ii iubegte pe Dumnezeu oameni,pe allii adica.Pe vecinii.pe rudelelor, pe prieteniisau chiar pe duqmaniilor. Dar cd ii iubegte ei pe ingigi le este aproapecu neputinfasa in{eleagb.Se considerd prea mici, prea neimportanli pentru aceasta.Dar Fdcdtorr-rl nostruare alte criteriidupd careiijudeca pe oamenigiin fa{a Sa nimeni nu estetrecut cu vederea. Cineva spuneacd este la fel de grav si te indoiegti de faptul cd Dumnezeute iubegte ca'gisi te indoiegti f'ecioria de Maicii Domnului. Firegte, cei care tigdduiescf-ecioria Maicii Domnului sunt numi{i eretici. Dar cei care tdgiduiesc dragostealui Dumnezeufa{6 de oamenicum ar trebui sd fie nurnili? Poatecd tot un fel de erezieestea nu credecd Dumnepentrucd aceasta zeu te iubegte, inseamnb te indoi de faptul a pentruneamulomenesc. cd HristosS-a rastignit din dragoste Oricum. chiar dacl nu este vorba de o erezie clasicd.este vorbadesigurde o ingelare. gi Tu spui cd Dumnezeu iubegte. totugiegtisingurcu te necazul tdu. Vezi contradiclia? spuncd esteugorsd simli Nu lui dragostea Dumnezeuin astt'el momente,ci doar ca poti de incerca aceasta.Dumnezeu este aldturi de tine gi dacl egti 211

210

gi convins de aceasta, dacd nu egti. Tu trebuie doar s[ ii deschizi uga. $i uga aceastaare o clan1d:rugdciuneu.in momentul in care inlelegi c[ Dumnezeunu are cum^sdte parSseasc[,pentru ce te iube$te,pasul firesc este sI ll chemi in casata. in sufletultdu. Ruglciunea aceastaeste esentiald.Nu am cum sd iti dau vreo tbrmuli magicdprin care sd Il chemi. Doar Dumnenu zeu, fiind atotputernic, poate fi obligat si vind prin nicio formuld magic5.Cei care folosescastfel de formule primesc nepoftit,adic[ a diavolului. vizita musafirului Dumnezeuvine atunci cAnd Il chemi cu inimd frAnti gi smeritd,cdnd il chemi cu dragostegi cu convingereacI te ascult6.Tu poate voiai sd i1i ..vorbesc"despre izb[virea de Estenormal. necazuri.gi eu i1i ,.vorbesc" desprerugdciune. Primul lucru pe care trebuie sI il facem atunci cdnd estes[ ii cerem lui Dumnezeuputetrecemprintr-o incercare rea de a o dep[gi. $i, cu cdt govlim sd ne rugdm, cu atAtajutorul dumnezeiescintdrzie si se arate. Dumnezeu vrea ca oamenii si fie congtienlide propria neputinte gi sd ii ceari ?jutorul. Dacd Dumnezeune-ar ajuta automat,fdr[ ca noi sd Ii cerem aceasta,atunci care ar mai fi rostul incercdrilor? Omul ar trece prin incercdrica un martor exterior al capriciilor vielii, ca un obiect care nu participd la desfEgurarea evenimentelor. Este extrem de important ca in fap fiecirei incercdri s[ ne sim{im ca pe un cdmp de lupt6. Putem fugi sau putem lupta pAn[ la ultima piciturd de sdnge.Diavolul vrea si fugim, sd pierdemcununa. Importanteste sd incercim sd iegim biruitori din fiecare incercareprin care, cu inglduinla lui Dumnezeu,trecem. Dac[ refuz[m lupta, nimeni. niciodatd, nu ne va putea da inapoi cununa de care ne lipsim. Trebuie sd fim propriii nogtrieroi gi sd avem curajul de a ne lupta cu greutetile. Si gtii cd Dumnezeuare eroi care sunt mult mai vrednici de laudd decAtcei din cA(ile de istorie. Dumnezeuare eroi care se luptd cu propriile patimi, care se luptd cu legiuni

de diavoli qi pe care lumea nu ii cunoagte. mai are Dum$i nezeu eroi care, rnerg6ndtot pe calea sfin{eniei.se luptl cu incercdrilevielii.

adevdra{i Creqtinii suntaceEti eroi. Sd gtii cd unui suflet cregtin estespecificiatitudinea ii eroic5. Pufine insugiri ii sunt atAt de firegti cregtinului ii este curajul. Sfdntul cAt Apostol Pavelprezenta lupta duhovniceasci pentrudobdndirearaiuluica pe o luptdclasicS, careluptdtorii arme, in au qi scuturi tot ceea le mai trebuie. ce ImpdriliaCerurilor sedobdndegte ugurintd. nu Hriscu tosnu i-a fericitpe cei comozisaupe cei ghiftuili.Hristos i-a fericit pe cei ce pl6ng,pe cei ce rabddtot felul de necazuri, pentru ajunge odihna a la vegnicd. Doargtii Eitu asta. dacd $i nu tofi oameniisunt frumogi,gi dacl nu toti oameniisunt genii.in schimb creEtinii tofi sunteroi.Mai exact, devineroi in r[zboiul duhovnicesc, fiind intdrili de putereadumnezeiasci. Poatevei spune:,.Da,dar eu sunt o fire mai slabd, Dumnezeu ne-afEcutpetofi la fel de puternici". nu Dar chiar dacl nu ne-a fbcut la fel de puternici,ne-a dat gi ne di fiecdruia dintrenoi puterea a facefatd greut6de incercdrilesunt cu o picituri mai ugoare filor. Intotdeauna decdtlimita maximi pe careo putemsuporta fiecare. vor$i, bind simplu,cdndcineva limitamaximl de 40 de ftrcareare logyame suferinfi rabdl ldrd sd crdcneascl incercare de o de 39,9 kilograme atunciestemult mai erou decdt cel care are limita maximdde 45 de kilograme,dar duce crdcnindo incercare 40 de kilograme. de Eroismulse stabilegte funclie de putereade rein zistenfi a fiec[ruia, pe care numai Dumnezeu qtie. $i, in o momentulin care ne pldngemcI incercdrilene-aucoplegit, afirmdmfErdsi ne d6m seama Dumnezeu greEit cI ingddua puterilenoastre. ind s[ fim ispitili peste Ai grijd si nu cazi in aceeaqi Pe diavolul curs6. mul1i, i-a aruncatin deznddejde aceastd cu cugetare: Dumnezeu ci nu tine contde neputin{ele noastre. agvreasdte smintesc Nu cd, dacdfi-aqspune in urmdcu ani de zile, am fost ispititde 213

212

gdndul sinuciderii.Bine cd m-a ferit Dumnezeude aga o prostie! Mi-am dat seamacd scdpamde r6utatea oamenilorqi intram pe mdna dracilor. care m-ar fi chinuit vegnic pentru pdcatul sinuciderii. Mi-am dat seama cd necazul prin care treceam avea un rost, gi m-am rugat Domnului sI imi dea putereasd il indur qi sd nu ingiduie sd fiu cov6rgitde sl5biciune. incercarea aceea trecut. Din ea am in(elesci nu meria t5 si cad in deznddejde atunci cdnd ceilalli nu se poartdcregtinegtecu mine. $i mai ales ci ispita, oricAt ar fi de grea, nu este mai grea decAtpo{i duce. Acum, dupi ani de zile, privesc incercareaaceeacu bucuria unui examen pe care l-am cAqtigat. toate momentelede sllbiciune prin care am treCu cut. singurul la care am aflat alinare a fost Dumnezeu.Uneori md gAndescc5, dacd nu aq fi trecut prin incercarea respectivd gi aq fi avut parte numai de momente frumoase in via(d, poate aq fi pierdut tocmai dragosteafa{i de Dumnezeu. Sau poate cd nu ag fi pierdut-o, ci doar s-ar fi impufinat. Aga, gtiind cd e trecuti prin focul incercdrilor, o pistrez ca pe o comoari qi incerc sd o inmulfesc. Privind in urmi, caut parci sd glsesc explica{ii indiferenlei celor care nu m-au ajutat. Poatecd erau prea pringi cu problemele lor. Poate cd le era greu s5 creadl ci acasdnu primeam destuldhrand.Poatec[ aqteptau le cer mai insiss[ tent ajutorul. Nu gtiu. Dar un lucru imi esteclar: cregtiniide astizi nu mai sunt cei din vechime. $i atunci, ce este de ldcut? SI plrdsim credinfa cregtin6? Si triim in patimi? Nu. Oricdt de mare ar fi apostazia unora, oricdt de putin ar fine allii seamade poruncile Evangheliei, nimeni nu ne poate impiedica si mergem pe calea m6ntuirii. Cu poticniri, cu cdderi,cu ridicdri. Cdt despreceilal1i, nu avem de unde gti cdnd vor pune inceput bun. Daci nu au pus deja. Dumnezeuvrea sd ne mdntuiascd tofi, nu pe numai pe unii. Revin acum la rugdciune.Ne afl6m deci pe cdmpul de luptd. DuEmanulne-a atacat,incercareane st6 inainte. Primul
a1A
L la

lucru pe care trebuiesd il facem estesi ceremintdriri. Adicd. sd ne rugdm. De rugat, mu[1ise roagd in astfel de momente.Dar rugdciunile multora par a nu fi ascultate.Pentru cd mulli se roagbcu formalism. Prea putini iqi dau seamace lucru extraordinar este rugdciunea.Te pune in dialog cu Dumnezeu. Daci in fa{a celor care se roagi ar sta un rege, atunci aten(ia lor ar fi solicitati la maxim. Rare sunt momentelein via{i cdnd pofi vedea de aproape un rege. Daci inaintea lor ar sta cine gtie ce mare actor, ar sta c-ahipnotizafi. Dar, cdnd stau la rugdciune gi inaintea lor std InsuEi Dumnezeu, oamenii se plictisescrepedegi vor si termine cdt mai repederugdciunea. O astfel de rug[ciune are insi pufine gansesi fie ascultatb. Gdndeqte-tela semnificatia cuvintelor ..cu inimd zdrobite". Cati se mai roag[ aqa?Mulli parc5 dau comanda unui chelner atunci cdnd se roagd..,Doamne,fr aqa gi aga". Dar, cAnd zicem ..Tat[l nostru", nu ne rugdm .,faci-se voia noastrd", ci .,facl-se voia Ta"! Asta este important atunci cAnd ne rug[m: si cerem puterea de a face voia lui Dumnezeu, de a trece cu bine prin toate incercdrile pe care le-a ingdduit El. $i, la vremea cuveniti, vom afla u$urare. De multe ori, noud ni se pare cI am suferit destul. Dar, suntem noi in mSsurdsd cdntlrim aceasta? Avem noi balan{a care si il videasce pe Dumnezeu c[ a gregit, amAn6ndprea multd vreme ajutorul?Nu. Asta trebuie si faci acum. Sd te rogi, plin de n[dejde. O rugdciune fbcutl cu necredinfd,cu senza{iainutilitilii, nu poate fi primiti de Dumnezeu. Ar suna cam aqa: ,.Doamne, eu acum am nevoie de ajutor. Dar md indoiesc c[ Tu vezi asta sau, chiar dacd vezi, md indoiesc ci md vei ajuta". Aceste cuvinte sunt mai degrabdhuld decdt rugiciune. Roagd-te,roag6-te.roag6-te. $i Dumnezeu te va int[ri. Dacd ai evlavie la PreaslbntaNiscdtoare de Dumnezeu, roagd-te ei qi te va acoperi cu preasfdntul ei acoperdmdnt.De multe ori, mlrugam ei gi ii spuneam:,.Yezi cd eu nu am o mamd pe pdmdnt, care sd imi aline sufletul. Ajut[-md tu, c[ 215

irni estetare greu". $i rdspurrsul intArziasd apari. Cihiar nu uneoricd intArzie. dacdrnie mi se parea Sunt mii gi mii de oamenipe careMaica Dornnuluii-a Pe ldcdndminuni mari. careau uimit lua.iutat. unii i-a a.iutat rnea.gi care sunt scrisein ci(i. Dar a 17cutmult mai multe nrinuni.desprecare nu scrie nicdieri.l-a ajutatpe unii sd igi gdseascd de munci, pe altriisd aibd liniqtein familii. pe loc allii i-a izbixit de grele boli. $i a ldcut-o in aqa fel incAt cei pot cd necredinciogi spunecd au fost banaleintdmplSri. s-au datoratnorocului. Dar noi gtim cd nu exist5 noroc. Ca tot esterdnduitde Durnnezeu. bineledin viala noastr6 $i nu numai Maicii Domnului sd te rogi. Ci mai ales sfin{ilor la care ai evlavie gi ingeruluitdu pdzitor.Roag5-te. gi vei sirn(icd toatdBisericaCereasci esteal[turi de tine. Totugi nu vreau si crezi cd rug[ciunea anuleazd incercdrile. Sfin(ii care se rugau neincetat lui Dumnezeu nu au avut o viald lipsitd de incercdri.Ci dimpotrivd. Dar in fiecare dintre acesteincerciri ei se rugau sd primeascd la Dumnede zeu rdbdare gi putere. Ba, uneori, chiar cei ajungi pe inalte culmi duhovnicegtiaveau de infruntat ispite foarte mari, in gi care nu mai simleau prezentaharului dumnezeiesc lupta le era foarte grea. Prin astfel de rdzboaie dobdnditcununi de au mare pret. pentru astfel de incercdri au primit daruri peste daruri. Mare este rdbdarea... Pentru cd Dumnezeu nu trimite a.iutorulimediat dupi ce I se cere aceasta.Rugdciuneanu lucreazdmagic. nu spunem ..hocus-pocus" vine ugurarea. Ei De multe ori. Dumnezeu-vdzdnd oamenii nu se lasi pradd cd deznddejdii.cd sunt cregtiniadevira{i, ingdduieca ispitelesd ii rnai incerce o vreme. De aceea,este importantdnu numai rugdciunea. gi rdbdarea. Ci care lucreazd o rugdciunetdcuca td. Formulareaaceastami se pare foarte potrivit5: ribdarea esteo rugdciunelir[ cuvinte. Ornul aflat in necazuri este permanentispitit de vr6jmag in diverse feluri, doar-doarva renunla la suferin{dqi va alege relaxareaprin diferite patimi. Omul care rabd[ fhri sd 216

ttrea. Tu se crAcneasca roagdtainic: ..Doamne. vezi tteptttitt{a pand puteresd md rnai lupt. Spri.iinegte-rnd la E,unu mai am ca capatgi intere$te-me. sd nu nrd las ingelat de curselevrd.jmaEului". Nu vreausd las impresiaca ifi scriu ca gi cum aq fi isgi da cusit in luptacu necazurile 1i-ag sfaturi..desus". Delocgi ba chiar imi cunoscneputinfele mI intreb dacSesteflresc ca un om atAtde slab ca mine sd i1i scrie. Dar i1i scriu din in de nevoia sufleteascd a fi aldturi de tine. Incercarea care te afli va trece gi vei aveatimp sa citeqtimai mult desprerdbdare Ei desprelupta impotriva vrdjmaquluiin cA(ile Sfinlilor P[rinfi Ei ale cuvioEilordin vremurile noastre.Acolo este tot aurul. Acolo gdseqti ce ili trebuie gi poateca. dupa ce vei mele or sd !i se pard stupideqi fErd citi scrierilelor. rdndurile pe ni;te flori. chiar dacd se ofilesc reca folos. Primegte-le pede.Mdcar c6tevaclipe te po{i simfi parfumul.lar cAndvei avea flori pusein ghiveci. flori care rezisti vreme indelungat5. intr-adevir nu va mai avea rost sd i{i aduci aminte de ceea ce {i-am scris. Eu cred cb m-ag fi bucurat si primesc o astfel de scrisoare.Uneori, citind din scrierilePirintilor desprerdbdare, mi se pirea cd ag avea nevoie ca cineva sd irni spund:..Daastdzisunt perfectactuale.in lumea modernd.in care nimeni in nu mai are rdbdarein fafa necazurilor. care atAtde des oapumnii inclegta{ispre cer. trebuie sd ll rugdm mbnii ridici stlruitor pe Dumnezeusd ne dea acestdar". i1i voi scrie acum pulin despreacesteatacuri ale vrdjnecazuri.In momentulin ui. maguf care se asociazddiferitelor are un echilibruinterioruqor de zdruncicare cinevasuferd. nat. parci nu mai este stdpAnpe el insugi. Firb o credin{6 putemici ii estefoarte greu s[ rezistecurselordiavolului. Un tAndr carea picat examenulde admiterela facultate este ugor de atras pe drumul be{iei. O fatd r[masd orfand de pdrin{i este ugor de atras in patima desfrAului.Este singurS, prieteare nevoiede in{elegere, in numeleunei indoielnice 9i 211

nrr.se gdsc$te lesne cateun t6narcaresi ii ol-ere consolare nu numai sufleteascd. gi trLrpeascd. ci Vra.imaqul atacddirectcu patima.ca si nu ii deacenu l u i i s p i t i tp o s i b i l i t a t ed e a o b s e r v a a n { u r i l e a t i r n i ig i d e a a l p incercasr scapede ele. El atacatreptat. astfelincat cel ispitit sd aiba irnpresia igi rnanifestrliber pornirile lduntrice. pe cd f-ecioard o ispitegte nu directcu cine gtiece orgii sexuale. o ci ia incetul cu incetul. Mai intAi nigte imbri{igdri pdtimaEe. apoi sdrutdri ..nevinovate" gi apoi manifestarea..dragostei adevdrate": pierderea f-ecioriei. Multe fete gi-aupierdut fecioria tocmai datoritdfaptuluicd ispitatrupeascd coinciscu un a moment de dezechilibru interior.Dupa ce momentulrespec_ tiv a trecut qi dezechilibrula fost depdEit.fata a rdmasfemeie. $i nu mai poateda timpul inapoi. Cei prinqi in astfel de curse incearcd uneori sd mas_ cheze faptul cd au congtientizatinfr6ngerea.Aceastaeste a doua victorie a diavolului. Pentrucd. dupd ce i-a atraspe oameni in pdcat, face tot ce ii std in putin{d pentru a-i line departede pocdin{d.ln loc ca omul sd aibd tdria s6 ii ceard lui Dumnezeuieftarepentru ciderea sa. preferi sd persiste in gregeald.$i aga se leagd din ce in ce mai tare cu lan{urile vrajrnagului. Desfrdul,be{ia,consurnul droguri sunt nigtepatimi de ugor de observat. multe ori. insd.diavolul se mulfumegte De ca celor afla{i in necazurisd le inspiregdnduride mAndrie.

Voi trece acum la unul dintre cele mai importante puncteale discu{ieidespresuferin{i.$tii de ce considerd ci

caziin capcanain care cade rnulta lurne,i1i scriu cAtevardnduri. de sd Mulli vin [a bisericd li se facd dezlegdri farmece. dar deoarece mergerbu''. Nu vor s[ se spovedeascd. vor ..le un Si acatiste. ne referim la un caz general: sd li se citeascd om cdruia i s-au lbcut fannece vine la preot sd i se citeascd nu acatiste.Dar acatistele au nicio putere.sau aproapenicio putere, cAtd vreme omul respectiv triieqte in patirni. Din moment ce el insuqidevine rob diavolului prin patimi. pAnd sufletul prin spovedanienu are cum sd afle nu iqi curdfegte nu Diavolul 5tieaceasta de aceea se teme.Pentru izbdvire. Ei c5. dup[ ce i se citeqteacatistulla bisericd.omul revine la intunericului. patimilesalegi e din nou in puterea Abia dupd ce omul se hotdrigte sb renun{ela pdcatele il acatistele pot ajuta. saleEi se spovedegte Abia acum te va interesaceeace scriu desprefarmece. Pentru cd md voi referi la cei care numai i;i imagineazl cd suferd din acest motiv. Datoritd apostaziei contemporane. vedem cd rdsar o sumedeniede vr[jitoare. cele mai multe spundndcd fac magie albd. Dar dracii nu sunt de doud feluri. negri gi albi, sunt doar negri. Aga 9i vrijitoarele. Oricine merge la ele rnergela diavol. De cdnd acestediavolile apar tot mai des pe posturilede televiziune.de cAndpresale acordd aten{ie.a apirut psihoza farmecelor.Mulli oameni. cum trec printr-un necaz,dau fuga la preot sd li se citeasci un acatistpentru izb[vire de farmece. De Pulini dintre ei vor sd se gi spovedeascd. parcd preotul ar avea putereasi le schimbe viafa in bine' indiferent vin dacd ei trdiesc sau nu in pdcat. Ei pdcdtuiesc. sd li se ciiar picituiesc, iar vin la acatist...Ei, pdrinteascdun acatist. te, de c6te ori mi-afi citit gi tot nu imi este bine. Am draci mari pe mine, nu-i aga?"Aga e. dar sunt draci ruga(i sI vini' Pentru ci pdcatuleste o forml prin care ii ceri diavolului sI te lege cu lanlurile sale. Foarte des se intdlnescpe la bisericile in care se afl6 sfinte moaEtemame care vin cu fetele lor ca sd le citeascd

2t8

2t9

preotlrlrugaciunipentrudezlegarea cununiilor.Tairra:fetele ntr mai sunt fete. au preferat sa facd tlragoste cu prietenii care le-aupar5sitgi acum le estemai greu sd iqi gdseasci so!. Astdzi a te culca cu prietenultdu nu se mai cheamS desfrAu: ..desfi6rratd" nurnit[ numai cea care o face pentrubani. este Dar oricat ar incercaoamenii sd coafezeadevdrul.patimile sunt patimi. Oricdt ar evolua aceastdsocietatecare decade duhovnicegte. ceeace inva{d Scripturaeste valabil: desfrAul tot desfidu este.oricdt de multe m6gtigi-ar pune. Ei bine. uneledintre fetelecarenu mai sunt fete igi gnsescmai greu soti. Este uqor sa dai vina pe fantomatice farmece. cAnd de fapt cauza este alta: pedeapsa Dumnezeu. lui $i. dacd s-ar poc5i. dacd qi-ar regretaciderea.nu numai cd Dumnezeu le-ar ierta. ci le-ar qi ajuta si igi intemeiezeo familie. Dar aEa. lird pocdin{[.nu se poate.Vrem to(i un Dumnezeu bun gi iubitor, dar un Dumnezeucare este gi drept nu ne trebuie. De ce am licut referirea la fetele care cad in desfrAu. iEra sb considereci gregesc?Pentru cd aici se afld inci o cheie a suferintei. Oamenii considerdcd este picat numai ceeace fac al1ii.gi fiecarecauti sd iqi ascundd propriile p6cate (sau.dacd nu le poateascunde. incearcdmicar sd le justifice). Dumnezeu. ins6.trimite incercirile asupranoastrd ca gi pedeapsd pentru unelepicate. $i a$teaptiintoarcerea noastr6. Incearc[ sd fii sincer cu tine gi gdndegte-te l-ai rdsce punde lui Dumnezeudaci ar fi in fa1aIagi te-ar intreba:..$tii cu ce Imi greqegti?" Ar fi bine dacd glasul conqtiin{eis-ar mai face auzit. Sunt rnulli care vin si se spovedeascd nu igi dau seamaci gi pleacdfbrd sa spundtot. Uite. de exemplu,sd spun6c[ ii apasd pdcatulclevetirii.Nu iSi dau seamade el. Ca sd nu mai vorbim desprecei care ascund cu buna-gtiinli unele p6cate. Ei cred c5 pot primi iertarefix pentru cele spovedite,pentru celelalteurmdnd s5-primeascd iertaremai tArziu. Se aseamind unor grajduri care au luat foc gi cel care aruncdapd. fiind orb. aruncdnumai in locurile in care i se spunecd arde. Dar.

rezolvinimic. Mai alesc5. in dacdnu arunciapi pestetot. r-rr,r preotulspunecd ..orice de rug[ciunea dinaintea spovedaniei. pdcate vei ascunde, indoite le vei avea".$i. cu cAf ascunzio patirndla spovedanie, atAtosdndapentrll ea va tl mai macu re. Deci, ai grija ca nu curnvasa fli biruit de patimi pe care onrul zilelor noastrenu vrea sd le mai considereca atare. pentrucd pe Dumnezeu ai curn sa il picaleqti. nu mea nu te atinPoatec[ nici de aceastd datd scrisoarea gi te spovedegti sirrcer. ge. Poatecd tu duci luptacea bund $i poatecd. dupd {iecarecdderein pdcat.te ridici cAt mai repe'l'o1i pdcdtuim, mai mult sau mai puIin. Dar numai cei cade. re se ridicd merg pe calea rnAntuirii. ciderile lor sunt din $i ce in ce mai raregi mai pulin grave. estegbsirea unui duhovniciscusit. De mare importanld cu A unui duhovniccare sd te Iina de mAna,care sd te inveqe multd dragoste lupti impotrivapatirnilor;i cum sd urci pe sd scara duhovniceascd. priUltimul Iucrupe carevreausa {i-l spunestedespre qi mai inainte acestsubiect.Pentrucei care eteni.Am atins trdiescin lume gi nu in pustie este fbarte important sa igi gdbucuriile gi necaseasci prieteni cu care sa igi impartdgeascd c61iva.Este adevirat ce in jurul nostru sunt zurile. Mdcar destuioameniplini de iubirede sine,oamenicarecautdprietenie numai din intereselumegti.Dar nu au murit togi oalumii va veni cAnd menii buni. Un pdrintezicea ca sfArqitul lurrii nLr nu va mai fi potecd la un orn la altul.Or. sfhrgitul de cd a venit incd. Semn bun. inseamnd rnai ai tirnp sd i1i faci prieteni. Este cAt se poate de firesc sd ai prieteni cu care sa gtii dragoscd duci aceeagi luptd.Esteanormalsd vorbim despre gi te cregtind in jurul nostrus[ nu avem decdtstrdinipe care i d s [ n e i m a g i n l mc i i i i u b i m . i n a i n t e e a p l i n i p o r u n c a u b i r i i la misurd inalti, trevrdjmagilor,inainte de a a.iunge aceastd iubireacre$tine. frileasca. buie sd cunoa$tem rnulli Ai griji totu$i cA, sub pretextuliubirii creqtine. mai apoi s-au ardtatvicleni gi patigi-auflcut prietenicare

220

221

pe ma$i.In numeleunei prieteniicurate.mulli au a.iuns drurnuri gregite. atAtam vrut sa i{i mai spun:cd estetarebine Eu cu si ai aldturi de tine prieteniadevdrali. ,.Ce au necazurile prietenii?", poatecd intrebi,fiindu-1i greu.Dacdai aveaprieteni buni, orice incercarea ta ar fl rSbdat[mult mai ugor. Sd nu crezi insd cd prietenii sunt perfec{i.Toli vrem sd avem prieteniperf-ec1i. nimeni nu vrea sd fie el agacum le dar pretinde celorlalli.$i nici si nu crezicI prieteniiadevdrali se g[sescla tot pasul.Nu am auzit de vreo epidemiede prieteni pdnd acurn. Dar, cAnd gisegti oameni care i1i pot fi prieteni, preluiegte-i cum se c'uvine.$i, mai ales. mullurnegte-l lui D u m n e z e u 5 1 ii - ad a t . c Nu Gata,am terminat. i1i mai scriu.Ndddjduiesc vei ci inlelege mdcar un lucru: dacb eu, care i1i sunt strAin,am piertlut atdlatimp la masade scris.incercAnd fiu aproapede s[ tine, d5-1iseamacAt de mult vrea Dumnezeus[ sirn{i cd este El aproapede tine. $i sa nu crezi cd acum am satisf-ac1ia unei probleme rezolvate.Dimpotrivd. Poatei1i voi mai scrie gi altadatd. un lucru si fii sigur:cd md voi mai ruga pentru De tine gi pentru to{i cei care suferd,pentru cei gtiuli numai de Dumnezeu. $i. chiar dacd rugiclunea rnea este slab[, am nadejde cd nu va fl trecutdcu vederea.Cred cd rugdciunilesunt scrisorilecareajungcel mai repedela destina1ie... (Danion Vasile)

CANON DE RUGACIUNE LA VREME DE NECAZURI


Cilnturer l: Doamne,fie voiu Tu, nu voio noastrd! Adeveritu-s-aucuvinteleTale, Mintuitorule, cici ne-ai spus mai inainte despre greutl{ile prin care vom trece,dar ne-ai Eiinvlfat si stim impotriva lor cu birbI{ie: ,,In lume necazurive{i avea; dar indrlznili. Eu am biruit lumea". O, sfintd indrlzneal5, care dai putere iubitorilor de Hristos qi ruqinezi lumea iubitoare de pl5ceri! Doamnerfie voio Tu, nu voitr noastrd! Marea viefii vizind-o inllfindu-se de viforul ispitelor, la limanul Tiu cel lin alergflnd striglm citre Tine: Scoatedin striclciune vie{ile noastre, Mult-Milostive! Doamne,Jievoia Ta, nu voia nousfid! ' Adame, Adame, de ce ai cizut? De ce ai ales neascultarea? noul, sI plingem qi si ne tinguim, Vai ci suntem urmitori ciderii sale. Degrab sI alerglm, frafilor, la milostivul Dumnezeu,singurul care poate sI ne izbiveascd. Slavd TcttiiluiSi Fiului Si Sfintului Dult. Icoanl a ribdlrii zugrivitl de Dumnezeuse descoperl Dreptul Iov celor ce cauti in Sfffnta Scripturi mirgiritare duhovniceqti.C5, fiind cel mai sllvit dintre semeniisii, nu a hulit cAnd a pierdut bunltlfile ce le avea,ba incl a ajuns sI gadi plin de bube pe mormanelede gunoi,ca unul dintre cei lovifi de mAnia ce-

222

reasc[. $i Dumnezeu,vIzflnd credin{a sa, i-a ficut parte de bogifii mai mari decflt cele pe care le pierduse prin pizma diavolului. $i ocum Sipurureo Si tn vecii vecilor.Amin. PreasffintdNdscltoare de Dumnezeu,acoperl-ne pe noi de tot rlul cu cinstitultiu acoperlmint! Si salte inimile noastre, simfind ocrotirea ta, sI prindi putere nldejde. cei sllbifi qi cei deznldajduifi sI capete Cfintareaa 3-u: DoumnerJie voia Tu, nu voia noustrci! ,,AdevIrat griiesc vou5: daci ve{i avea credin{d c6t un griunte de mugtar, ve{i zice muntelui acestuia: Muti-te de aici dincolo,qi se va muta; qi nimic nu va fi voul cu neputinfl." $i iariqi ne-ai zis: ,,Cere{iqi vi se va da; clutafi qi vefi afla; batefi qi vi se va deschide." Unde estecredinfa noastrl c6nd ne plingem cI nu sunPoatecinevasi spuni cI a cerut cu umitem ascultafi? linfl celede folos gi nu le-a primit? SI nu fie. ^ Doumnerfie voia Tu, nu voia noastrd! Intlreqte-ne, Doamne, cum i-ai intirit pe sfinfii Tdi, care s-au aflat in incerciri mai grele decAt ale gi noastre. Lumineazi-ne, sfin{egte-ne ne miluiegteTu, Cel ce ai fagflduit cd vei fi cu robii TIi in toate zilele, p6nI la s16rqitul veacului. Doamne,Jie voio Tct,nu voia noastrd! ,,Cine crufl toiagul sIu igi urlgte copilul, iar cel care il iubegteil ceartl la vreme", ne invafd Dreptul Solomon,picurAnd in sufletelenoastre razeleinfelepciunii. Oare avem priceperea si vedem in incerclrile prin care trecem dragostea Dumnezeu? lui Cici de nu pe aceasta, ne indoim de puro vom vedea inseamni cI tarea Sa de griji pentru noi. Slavd Ttttdlui Si Fiului Si Sfirntului Duh. 224

L-a biruit David pe Goliat! Cel slab l-a biruit pe cel tare, pe sf,ngerosul uriaE! $i, tot aqa, fiecare dintre cregtinii care au nddejdein Dumnezeuvor bifui viforul necazurilor, cici neputinfele lor vor fi acoperite de dumnezeiescul har. $i ucum Sipururea Si tn vecii vecilor. Amin. Izvorul minunilor tale, impirlteasl, de Dumnezeu N5sc5toare,curge neincetat spre bucuria poporului cregtinesc; bolnavii se vindec[, morfii inviaz[, cei afla(i in primejdii se izbivesc. Arat5-fi qi de aceastl datd milele tale, Nlscitoare de Dumnezeu, ca s[ nu pierim din pricina picatelor noastre. Cfrntareu a 4-ct: Doamne,Jie voia Ta, nu voia nosstrd! ,,Voi sI nu ciuta{i ce vefi minca sau ce ve{i bea gi si nu fifi ingrijorafi, cici toate acestea plginii lumii le cauti; dar Tatil vostru cel cerescqtie cI avefi nevoiede acestea. Clutafi mai intAi impirlfia lui Dumnezeu,gi toate acestease vor adluga voui". AEa ne-a poruncit Hristos, iar de vom ciuta mai intf,i cele ale lumii, in care se desfatl vremelnic sufletelenoastre, atunci impirlfia se va lua de la noi, qi ne aqteapti osAndaveqnicI. Doamne,Jie voia Ta, nu voia nosstrd! Doamne,Cel ce ai inmul(it p6inile 9i pegtiiin pustie, siturAnd mii de oameni, care poti sd ne diruiegti toate cele de care avem nevoiegi de care ai inglduit sI fim lipsi{i pentru incercarea credinfei noastre, arati gi acum milele Tale gi plineqtetoate lipsurile noastre. Doamne,Jie voia Ta, nu voia noastrd! Zece leprogi au luat vindecare minunat5, dar numai unul a qtiut sI aducl mulfumire pentru ea.Peste

225

mul{ime de oameni se revarsi binefacerilelui Dumnezeu, dar numai putini qtiu sI mulfumeasci pentru ele. Stavd Tatdlui Si Fiului Si Sffrntului Duh. Sfinte Ierarhe Nicolae, pdstorule al Mirelor Lichiei, roagi-te Milostivului Dumnezeuca' ori de cflte ori ne lipsesccele de trebuinfd, sI le primim prin mijlocirile tale, de care s-au folosit cele trei fete sirace pe care le-ai indeplrtat de picatul nelegiuiteiimpreuniri. $i acum Sipururea Si tn vecii vecilor. Amin. Veacuri intregi creqtinii au trecut prin greutifi flri numir, dar, ofi de cite ori fi-au cerut ocrotirea, nu au rimas firi rispuns, Maica noastri. Chiar 9i atunci cind nu sevede nici o luminS, cind totul pare cI s-a niruit, mijlocirea ta dIrAmI zidurile potrivnice qi diruieqte credinciogilor toate cele de trebuinfi. a Chnturea 5-a: Doamnerfie voia Ta, nu voiu noastrd! Greu este cuvffntul Tiu, Iubitorule de oameni, cind spui ucenicilor TIi: ,,Ve{i fi da(i gi de plrinfi qi de fra{i qi de neamuri qi de prieteni, 9i vor ucide dintre voi, qi vefi fi ur6fi de to{i, pentru numele Meu. $i pIr din capul vostru nu va pieri. Prin ribdarea voastrdvefi voastre". dobAndisufletele Doamnerfie voia Ta, nu voia noastrd! Cel ce ai binecuvflntat nunta din Cana Galileii, Cel ce binecuvflntezi in chip minunat in{elegereaqi iubirea fri{eascl dintre oameni, adu pacea Ta in familiile creqtine, alungflnd de la ele toati tulburarea' toatd mflnia, toati neinfelegerea,ca astfel familiile si fie mici biserici, qi nu aduniri idolegti, cum unelteqte neruqinatul diavol. DoamnerJie voia Ta, nu voia noastrd!

Mucenicie este sI fim prigonifi de unii pe care ii purtlm in inimile noastre, de cei pentru intoarcerea cirora I(i inilfnm fierbin{i rug[ciuni. Tu, Doamne,l-ai scipat pe dreptul Iosif de moartea pe care i-o pregltiserl fra{ii lui qi mai pe urm[ ai rAnduit chiar ca aceqtia s[ nu poatl trii firi ajutorul siu; noi credem fie ci orice suferinfn iqi are roada ei, ci nici o rugiciune nu rimf,ne neauzitl. Slavd Tatdlui Si Fiului Si Sfhfiuhi Duh. Sfinte Mucenice Iacob Persul, ai lepidat dreapta-credin{6 qi ai jertfit idolilor, dar maica ta qi femeia ta (i-au stat impotrivd qi te-au mustrat pentru aceasta. Iar tu, venindu-fi in fire, L-ai mlrturisit cu tlrie pe Hristos, gi pentru aceasta ai suferit dureri de neinchipuit, cici prigonitorii fi-au tiiat pe rind toate midularele.Te rugim, sfinte al lui Dumnezeu,ai grijl de to{i cei pe care iubirea acestei lumi ii (ine departe de mintuire qi intoarce-i pe calea cea bunfl pe care tu insufi ai fost intors. $i acum Sipurarea Si tn vecii vecilor. Amin. Maica Domnului, ceea ce cu in{elepciuneai mijlocit in chip minunat impicarea dintre Sff,ntul Chiril, luminitorul Alexandriei, gi Sfintul Ioan GurI de Aur, care ai gonit vrijmigia gi neinfelegereadintre cregtinii care fi-au cerut aceasta, care ai adus paceain familiile ce stiteau si se destrame, adu liniqtea cea binecuvAntatl in viefile noastre, ale celor ce suntem incerca{i de riutatea oamenilor qi a ingerilor cizufi. Cilnturea a 6-a: DoamnerJie voia Ta, nu voia noastrd! Si luim aminte la povafa SfAntuluiPavel,apostolul neamurilor, care a trecut prin incerc[ri mai grele decit ne putem inchipui: ,,Nu v-a cuprins ispiti care si 227

226

fi fost peste puterea omeneasci. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va ingldui s[ fi(i ispiti{i mai mult decfft pute{i, ci, odati cu ispita, va aduce qi sclparea din ea, ca si putefi rdbda". Doamne,Jie voia Ta, nu voia noastrd! Vezi, Doamne, durerea noastrd, vezi tulburarea care ne-a cuprins. Dd-ne putere si ne ridicim degrabl qi sI lepidim de la noi duhul intristirii qi al necredindragostea,d5fei. Inmulfegte-necredinfa, sporeqte-ne ruieqte-neribdare qi nldejde, ca la trecereadin aceasti viafl sI putem'gusta din bunltd{ile pe care le-ai pregitit aleqilorTIi. Doamne,Jie voia Ta, nu voiu noastrd! ,,Din nimic nu avem noi mai mult de cAgtigatdec6t din suferinfe gi pitimiri", mirturisea dumnezeiescul loan Guri de Aur impotriva celor care credeauci pot merge pe caleamAntuirii flri sI cunoasci poticnirile. Cum, dar, vom lepida noi caleacea strimti, c6nd duce la odihna vegnici? Cum vom pIr[si lupta, dacd vrem si primim nestriclcioasacunun5? Slsvd Tatdlui Si Fiului Si SfAililui Duh. Precum stiteau coroanele pe capetele impirafilor, aqa stitea Duhul Sf6nt peste Sff,ntul Alexie, omul lui Dumnezeu.SI infelegem cI nici sIrIcia, nici foamea qi nici seteanu pot fi piedicl pentru cei pe care incerclrile ii aratl urmltori sfinfilor; $i pe acegtia la Domnul ii va rispliti cu prisosin(i, aqezffndu-i loc de cinstein cur{ile Sale. $i acum Sipururea Si tn vecii vecilor.Amin. Preasfintl Fecioari, izgoneqtetoati mflhnirea, intristarea qi toati ispita de la noi, plcitoqii tii robi, gi indeamnfl cugetelenoastre spre sivArgirea celor binepficute lui Dumnezer\ c^ sI te mdrim cu credinfd qi cu dragoste. 228

Cdntures a 7-a: DoamnerJievoia Ta, nu voia noastrd! ,,N-au trebuinfl de doctor cei sinitoqi, ci cei bolnavi. N-am venit si chem pe cei drepfi, ci pe plcdtoqi la pociinfi", a spus qi ne spune cu blindefe Mffntuitorul Hristos, aqteptind pociinfa noastri. Cine poate zice cd nu estepicitos? Cine poate crede ci nu are nevoie de pociin(5? Numai cei mindri, pe care iubirea de sine ii fine departe de Dumnezeu. Doamne,Jie voia Ta, nu voia noastrd! Preabunule Doamne, alungl de la noi duhul mindriei, duhul licomiei, duhul desfrdului, duhul riutlfii 9i duhul deznldejdii, qi diruieqte-ne darurile Duhului SfAnt: duhul in{elepciunii, duhul infelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunoqtinfei,duhul temerii de Dumnezeuqi duhul bunei-credinte. Doamnerfie voia Ta, nu voia noastrd! Iubitori de pllceri precum locuitorii Sodomei qi ai Gomorei sunt ast[zi cei care triiesc departe de Biserici, qi noi, in loc si vedem picatele noastre, ne mulfumim si credem ci suntem mai drep(i decfit ei, asemlnindu-ne fariseului din Evanghelie. Dar indreptlfirea noastrl nu este qi nu poate fi socotitl drept pociin{I, ci ne estecale a pierzirii. Slavd Tatdlui Si Fiului Si Sfilntulai Duh. Sfinte Mare Mucenice Ciprian, care de la slujirea diavolilor ai venit la cunoaqterea adeviratului Dumnezeu, cu Sfinta Maria Egipteanca, desfrinata care a devenit inger in trup omenesc,qi cu David, care mai inainte a fost tAlhar, rugafi-v5 pentru noi dimpreuni cu tofi cei care pirisind picatul au urcat pe culmile sfinfeniei, ca si lulm desivArqit dezlegare de plcate qi si trecem in caldi pociinfi aceastlviafi trecitoare. $i acum Sipururea Si tn vecii vecilor. Amin. 229

Maici Cu dragostei-ai adus pe mulfi la pocdin{5, Sffinti, indreptflndu-i si primeascl prin Taina Spovedaniei dezlegarede plcate qi dflndu-le putere in rizboiul duhovnicesc. Vezi, dar, greqelile noastrecelemulte, qi roagS-te inaintea Fiului tlu preaslivit si ne diruiascd iertare de flridelegile care ne apasl, ficfindu-ne pirtaqi ceteicelor care, prin indelunga ribdare a lui Dumnezeu, s-aumintuit. Cfrntarea o 8-a: Doamne,fie voia Ta, nu voia noastrd! Dar neprefuit sunt pentru neamul creqtinesc fericirile pomenite in Evanghelie,Ei in vreme de ispiti ne aducem aminte cum ne-ai binevestit: ,,Fericifi cei ce pling, ci aceiase vor mfingiia". Vom muri, frafilor, la vremea rAnduiti de Dumnezeu, pi bine le va fi celor care sevor invrednici de vegnicamf,ngiiere. DoamnerJie voia Ta, nu voia noastrd! Miluie;te-ne, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu! Miluieqte-ne, Cel ce Te-ai rlstignit pentru noi, dupl ce ai primit bitdi gi batjocuri ca mulfumire pentru dragostea pe care ne-ai aritat-o! Miluieqte-ne,Cel ce vei veni si iudeci viii Ei morfii, mintuieqte-ne! Doamne,fie voia Ta, nu voia noastrd! Chip al morfii sunt necazurileprin care trecem, clci ne indeamni sI cugetlm la infricoqltoarea osindl a picitoEilor. Mai bine ne estenoul a suferi o vreme pe pImflnt dec6t a rlbda dincolo chinuri firi sfirqit. Slavd Tutdlui Si Fiului Si Sfdntului Duh. SI nu zibovim a cere ajutorul de la cei care au pentru a trii pentru Hristos! O, murit lumii acesteia, sfin{ilor apostoli, dimpreuni cu ceata arhiereilor, a cuvioqilor Ei drepfilor, cu sfinfii doctori firi de arginfi qi cu ceilalfi mucenici, cu tofi sfinfii, qtiufi qi neqtiufi, 230

ruga(i-vi Atotputernicului l)umnezeu si ne lumineze, ca si punem inceput bun mintuirii noastre, lepidffnd de la noi toati minciunagi picatul. $i ocum Sipururea Si tn vecii vecilor.Amin. SfArqit creqtinescdiruieEte-ne nouI, Fecioarl PreacuratS, izbivindu-ne de moartea nlprasnicl qi de primejdii pe care diavolul vrea si le abatl celelalte asupra noastri. Cdntarea a 9-a: Doamne,Jie voia Ta, nu voia noostrd! ,,Mare bucurie sI socotifi,frafii mei, cAnd trecefi prin diferite ispite", ne-a spus Sff,ntul Apostol lacov, care multe a pitimit pentru numele TIu, aritind qi risplata celor care au'ribdat fird si cirteasci: ,,Fericit estebirbatul care rabdd ispita, cdci, limurit ficAndu-se,va lua cununa viefii, pe care Dumnezeu a fig5duit-o celor care il iubescpe El." Doamne,fie voia Ta, nu voio noastrd! Slivindu-Te, i1i mullumim fie, Doamne,cici nu treci cu vedereapufina noastri rugiciuneo pe care Te ruglm sI o primeEti ca pe cei doi bani ai viduvei. Nu qtim sI ne rugim tie cu zdrobire de inimi, nu qtim sI ne arltlm mulfumitori pentru toate binefacerile arltate qi cu atAt mai pufin pentru cele ascunsemin(ii noastre,dar recunoaqtem inaintea Ta ci suntem neputincioqi, de nu ne vei intiri, slabi, de nu ne vei face indrlznefi. Miluieqte-ne,Doamne, ci fIrI mila Ta pierim! DoamnerJie voio Ta, nu voia noastrd! SI ducem lupta cea bunI, ca si auzim qi noi glasul cel preadulce: ,,Venifi, binecuvAntafii Plrintelui Meu, de mogteni(i impnrlfia cea pregititi voul de la intemeierealumii. Cdci flImAnd am fost Ei Mi-afi dat 231

si mininc, insetat am fost gi Mi-a{i dat si beau; strlin am fost Ei M-a{i primit; gol am fost gi M-afi imbrlcat; bolnav am fost qi M-a(i cercetat;in temnifi am fost gi afi venit la Mine". Slavd Tatdlui Si Fiului Si Sfilntulai Duh. O, dumnezeieqti stIpAnii, heruvimi, serafimi, domnii, ingeri, scaune,toate cipeteniile qi preamlrite puteri qi sfinfilor arhangheli, dimpreunl cu soborul tuturor sfin(ilor, apirafi-ne de tot r5ul, de toatl ispita qi necazul,gi rugafi pe Stipinul tuturor si ne mintuiasci pe noi, cei cuprlnqi de multe picate. $i acum Sipururea Si in vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevlrat si te fericim, Nlscitoare de Dumnezert,ce pururea apiritoare a celor ce se roagl fie qi MaicI a nenumiratelor milostiviri arltate neamului omenesc.Ceea ce egti mai sfintl decit tofi sfin{ii qi mai grabnicl in ajutor decf,t suntem noi in rugiciune, pe tine, ceeace eqti cu adevlrat ocrotitoare a creEtinilor, te mirim. Apoi seface otpustul.

Rugiciune pentru dobdndirearlbdirii


Doamne, Dumnezeul nostru, care ti rlbdat prigonirile, batjocurile qi chiar moartea pe cruce pentru mflntuirea noastri, Cel ce ai spus cI ,rprin ribdarea voastrl ve{i dobAndi sufletelevoastre", aratl-mi mie, plcltosului, milele Tale cele bogate qi ddruiegte-miduhul ribdirii, ca sufletul meu cel incercat si dobAndeascialinare. vezi incercaVezi deznldejdea care mi ispiteqte, qi ajuti-ml sI ies din ea curlfit de rea prin care trec picate gi pregitit sI-fi slujescin toate zilele viefii mele, gi si slivesc numele Tiu cel sfAnt, cintind impreuni cu to(i ingerii gi sfinfii: Aliluia!

232

L))

ACATISTUL STANTULUI IERARH NECTARIE DIN EGHINA,

NouL rAcAroR DEMTNUNT


(9 noiembrie) Dupi obiqnuitul inceput se zic condacele icoasele: qi Condacul 1: Veni(i, ucenicilor ai lui Hristos, care insetafi dupd impir5(ia cea cereasci, sI ii aducem laude iubitului nostru ocrotitor, Sfintului Ierarh Nectarie. $i, mulfumindu-i pentru nemisurata sa dragoste fafl de noi, sI-i cintim intr-un glas: Bucur5-te, Sfinte Ierarhe Nectarie,mare flcitorule de minuni! Icosul I: Precum oarecind marele ierarh Nicolae,care fusese intemnifat pentru ci I-a pilmuit pe ereticul Arie, a fost mingiiat de Preacurata Niscltoare de Dumnezeu, aqaqi tu ai fost m6ngiiat cind ai fost aruncat in temnifa prigonirilor, iar. Sfintul Nicolae fi s-a ardtat in vis, spunAndu-fi: ,,Eu te voi inilfa sus, sus de tot...". Prin care minune ni se arati noul mlsura sfin{enieitale, ca sI ifi cintim: Bucuri-te, bucurie a Bisericii dreptmdritoare; Bucur5-te, dar diruit lumii de cltre Cel ce Se diruieqtepe Sine celor credincioqi; Bucuri-te, reazemal monahilor gi al mirenilor; Bucuri-te, pildi pentru plstorii de suflete; Bucuri-te, incununare a ierarhilor;
^a a ^/_ L+ )

Bucurl-te, cI, fiind disprefuit de oamenii plcitoqi,ai fost imbrifiqat de Sfintul Ierarh Nicolae; Bucur5-te, cI nu ne mai trebuie alti -mlrturie despre sfin{enia ta; Bucur[-te, ci pustnicului athonit i s-a descoperit cI eqtiputernic prigonitor al ingerilor cizu{i; Bucuri-te, dascil al celor care se strlduiesc si inve(eteologia,sporind in rugiciune; BucurI-te, hram al multor biserici gi paraclise; Bucurl-te, icoanl a lui Hristos zugrlviti de Duhul Sfint in vremurile din urm5; Bucur5-te,apostolal mfrntuirii; Bucurfl-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare f[cItorule de minuni! Condacul al2-lea: intrebindu-te Hristos in vis care estepricina pentru care pl6ngi, I-ai rispuns a doua zi, scriindu-I cI sirlcia, frigul gi foamea intunec[ frumuse{ea copiliriei tale. $i, din rinduiald dumnezeiascl,deschizffndscrisoareata, negustorulTemistocles-a gribit si i{i trimitI cele de trebuin{i, iar tu, vizfind cum a rlspuns Dumnezeula cererile tale, L-ai lludat cu ochii inlicrimafi, cintfrndu-I: Aliluia! Icosul al 2-lea: Nu de un negustor ca Temistocleau nevoiecopiii neciji{i, ci de tine, Sfinte Nectarie, gtiind ci dragostea ta vine in intimpinarea lipsurilor lor, ajutindu-i cum niciun negustornu ii poate ajuta. Ca, primind sprijinul tiu, si li se usucelacrimile qi sI ifi cinte cu inima plini de bucurie: Bucur5'te, cel ce l-ai scris Domnului despre necazuriletalet 235

Bucuri-te, cel ce ne indemni sI li spunem lui Dumnezeunecazurile noastre; Bucuri-te, cI Hristos a primit epistolia ta qi fi-a trimis prin negustorulTemistoclecelede trebuinf5; Bucur5-te, ci Hristos ne trimite prin tine ceeace ne estede folos,ca sd mergem pe caleamAntuirii; Bucuri-te, dascll al copiilor cucernici care cautl adevlrata infelepciune; Bucur5-te, dezlegare pintecelor neroditoarel a Bucuri-te, cI uqurezi durerile naEterii cflnd mamele te cheami in ajutor; Bucur5-te, vizf,ndu-i pe pruncii care primesc la botez numele tIu; Bucuri-te, cI ne povlfuieqti si nu clutim ajutor de la oameni,ci de la Dumnezeul Bucuri-te, cel ce ai trudit din greu pentru a-fi ajuta familia; Bucurl-te, cI ii ajufi pe oamenii frrI slujbi si igi gdseasclde lucru; Bucuri-te, apostolal cumpltlrii; BucurI-teo Sfinte Ierarhe Nectarie, mare flcItorule de minuni! Condacul al3-leu: Pe nedrept ai fost prigonit in Alexandria din pricina urzelilor diavolegti.Dar tu ai purtat firl sI te tulburi crucea rlbdirii, invlfindu-i pe tofi cei prigonifi si se roage pentru prigonitorii lor qi Domnului se ii cinte: Aliluia! Icosul al 3-lea: Ca o slugi credincioasl ai fost urmitor virtufilor Stipinului tiu, Care S-a rugat pentru cei care it rlstigneau pe lemnul crucii, qi te-ai rugat pentru cei care 236

te-au ristignit pe crucea rIbdIrii. Pentru care, folosindu-nede virtuteata,,ifi zicem cu glas de bucurie: Bucur5-te,sprijinitor al celor apisa{i de r[utatea celor vicleni; Bucur5-te, ci te-ai rugat pentru luminarea celor ce te nedreptlfeau; BucurI-te, ci nu te-ai g6ndit la bineletiu, ci'numai la bineleBisericii; Bucur6-te,ci nu te-ai tulburat de hulele celor care nu au vrut si asculteinvifiturile tale; BucurI-te, cel ce l-ai ajutat pe bolnavul Lucian si nu iqi piardi slujba; ai Bucurl-te, ci, firi sI te scArbegti, flcut in locul lui curlfenie in locagulseminarului; Bucuri-te, ci, pentru smerenia ta, Hristos fi-a primit osteneala pe o nevoinfi pustniceascl; ca Bucur5-te, ar[tindu-ne cI nicio munci cinstiti nu trebuie disprefuiti; BucurI-te, ci, fiind prigonit pe nedrept, ai rlbdat muceniciafIrl-de-s6nge; Bucur5-te, pavilzil a cregtinilor batjocori(i pentru credinfa lor; Bucuri-te, cel care ne invefi sI primim deflimSca rile necredinciogilor pe nigtecununi de mult pref; Bucur5-te,apostolal rdbdlrii; BucurI-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare f'Icitorule de minuni!

"u?i,ir!i{ry aveau nevoiede tine gi ai venit cu dragostein Eghina, pentru a le fi povlfuitor celor care voiau si urce pe scara desivirqirii. Iar ele, cu mulfumire, l-au cAntat lui Dumnezeu:Aliluia!
237

Ai socotit

#'"0;::{;"a Xenia Cuvioasei

Icosul sl 4-lea: Mai mult decit uceniceletale din Eghina, care, lepidAnd lumea, au ascultat chemarea cea cereasci, avem noi nevoiede povlfuirea ta, sfinte al lui Dumnezeuopentru ci ispitelene inviluie qi patimile ne apasi, gi nu gisim ieqire din viforul in care ne aflim. Dar, nidijduind spre ajutorul tiu, ifi cintim: Bucuri-te, indrumitor al monahilor Eial monahiilor care au lepidat in(elepciunea acestuiveac; BucurI-te, pavilzil a mirenilor care duc o via{i jertfelnicS; BucurI-te, cI aduci liniqtea mdnlstirii in casele acestora; Bucur5-te, cel ce ii iubeEti pe cei care poarti in inimi dragosteapentru aproapelelor; Bucuri-te, luminfltor al duhovnicilor, pentru ruglciunile ucenicilorlor; Bucur[-te, 14flnI intinsl creqtinilor, pentru rugiciunile preofilor; Bucur5-te,ocrotitor al copiilor, pentru rugiciuniIe pirin{ilor lor; Bucuri-te, infelep{itor al pdrin(ilor, pentru rugiciunile fiilor; BucurI-te, chivot al rugiciunii de care atingf,ndu-secregtinii gusti din pacea veacului ce va sd vin5; Bucur5-te, cI ii ajufi pe creqtini sI triiasci dupi voia lui Dumnezeu; Bucuri-te, razil a virtufii pe care intunericul acestei lumi nu o poate acoperi; BucurI-te, apostolal deslvArgirii; Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fIcItorule de minuni!

Condacul al S-lea: S-a mffhnit bitr6nul pescar vilzind cI marea era plinl de rechini qi osteneala rimflnea fir['rod. Tu ai sa binecuvffntat cu credin{5 nlvodul lui qi, prin ruglciune,ai izgonit pegtii ripitori, pentru care pescarulI-a mulfumit lui Dumnezeu,cAntind: Aliluia! Icosul al S-leu: noi suntem incercafi de greutl{ile viefii, qi noi $i suntem intristafi vdzind cum pegtii necazurilor au intrat in marea sufletelornoastre.$i, gtiindu-neneputin{ele, alergim la ajutorul tiu, precum pescarul de odinioari. Arati-ne puterea mijlocirilor tale, Sfinte Ierarhe Nectarie,ca sI i{i cAntim cu iniml mul{umitoare: BucurI-te, ci ii aju(i pe cei covirgili de necazuri; Bucuri-te, cel care cu dragoste alungi deznldejdea din inimile noastrel BucurI-te, ci dai hrani celor flimffnzi; Bucuri-te, cI ii imbraci pe cei goi; Bucuri-te, liman al celor firi adlpost; Bucuri-te, cel ce l-ai pedepsitpe cel care nu voia si iqi ajute aproapele; Bucurl-te, cI ii indemni pe cei pedepsi{ide Dum. nezeusI-qi cunoascl picatele; Bucur5-te, prieten care sari in ajutorul celor nipistuifi qi al celor apisa{i de singuritate; BucurI-te, cI tin[rului care voia si se sinucidl i-ai intors gffndul cel r5u; Bucur6-te, ci ai fost nou tati pentru fiica celui fratele; care iqi ucisese Bucuri-te, nou ierarh Nicolae care ai avut grijl de mflntuirea ei gi a surorilor sale; Bucuri-te, apostolal ajutorului dumnezeiescl

238

239

Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fIcfltorule de minuni! Conducul al6-lea: Cine poate spune mulfimea minunilor tale, sfinte al lui Dumnezeu?Cn to{i cei care te-au chemat in ajutor au fost m6ng0ia{i in nevoile lor. $i, impreuni cu bolnavii care au primit prin tine tlmiduire minunatfl, I-au cintat lui Dumnezeu:Aliluia! .Icosul al6-les: Apisitoare este crucea bolii, Sfinte Nectarie, qi incl mai grea este atunci cAnd nu vedem in ea leacul trimis de Dumnezeu pentru t[miduirea sufletelor noastre. Cerindu-fi si te rogi lui Dumnezqu pentru in{elep{irea celor care cirtesc din pricina bolilor, te rugim si le vii in ajutor, tlmiduindu-i degrab5,ca si i{i cinte impreuni cu noi: Bucuri-te, ci, aritindu-te grabnic timlduitor, indati dupl adormirea ta ai vindecatun bolnav; Bucuri-te, cI cei vindecafi de tine au mirturisit harul tiu; Bucur5-te, cerescdoctor fir5-de-arginfi, ajutitor al doctorilor plmAnteqti; Bucurl-te, cd ugurezidurerile celor care se inchini la sfinteletale moaqte; BucurS-teo cei care se roag[ in fafa icoaneitale cI primesc puterea de a rlbda boala; Bucur5-te, izgonitor al duhurilor necurate qi al clpeteniilor lor; Bucuri-te, cel ce ai tlmiduit qi tlmiduieqti cele mai grele suferinfe; Bucuri-te, gtiind ci la Dumnezeu nicio boall nu estefIrI leac: 240

Bucuri-te, cel ce ai purtat crucea bolii firi sd cirteqti; Bucuri-te, ci ai fost vindecat in chip frr.inunatde Preasfinta Nlscltoare de Dumnezeu; BucurS-te,ci acum te rogi ei pentru timiduirea celor bolnavi; Bucuri-te, apostol al vindecirilor trupegti qi sufleteqti; Bucurd-te, Sfinte lerarhe Nectarie" mare flcitorule de minuni! Condacul al7-leo: Dupi trecerea ta la Domnul, in chip minunat te-ai aritat oamenilor care aveau nevoie de sprijinul tiu, pentru a le fi cllduzi pe calea mintuirii. $i noi, deqi nu am primit un asemenea semn, ne-am impirtipit de bucuria lor cind am aflat desprearltirile tale gi I-am cintat lui Dumnezeuintr-un cuget cu ei: Aliluia! Icosul al 7-lea: Vedem ci se impufineazi credin{a qi ci se rispflndesc apostazia pi desfriul. Dar, luind aminte la grija pe care ai aritat-o celor cirora te-ai ariltat dupd moarte, nu ne vom teme de povara ispitelor, cici vom nidijdui in ajutorul t5u. Pe mulfi i-ai ajutat, aritdndu-te lor, dar pe qi mai mulfi i,ai ajutat flri ca ei si gtie de unde le vine ajutorul. $tiind aceasta,ifi mulfumim zicAnd: Bucuri-te, cI ;i dupi moarte propovlduieqti credinfa ortodoxi; Bucur5-te, mingiindu-i pe cregtinii cirora te ari(i in chip minunat; Bucurfl-te, ci, auzind despre aritirile tale, mul(i capiti nidejde in ajutorul tiu; 241

Bucuri-te, cel ce te-ai aritat de multe ori ucenicului tiu. Cuviosului Filothei; BucurS-te, ci te arifi celor care au nevoie de mflngiierea ta sfinti; Bucur5-te, ci nu te ardfi celor care cautl cu mffndrie semneminunate; Bucurd-te, ci, dupi ce te-a vdzut flri si i;i dea seamaci ai murit, jandarmul a crezut in Dumnezeul Bucuri-te, ci plrintele care purta numele tlu a ascultatcerereata de a-fi ridica un paraclis; Bucuri-te, cel'ceai venit ca un pelerin la biserica sa; Bucuri-te, ci ai fost vdzut gi de alfi credincioqi; Bucuri-te, c5, primind binecuvintarea ta, pirintele Nectarie a fost timiduit prin rugiciunile tale; Bucur5-te, apostol al biruirii legilor firii prin harul Celui ce a ficut cerul gi pimintul; BucurS-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare ficitorule de minuni! Condacul ttl &-lea: Simfind de departe mireasma sfintelor tale moagte, tinira desfrflnatl a venit la mormAntul tiu, infiorindu-se. $i, diruindu-fi podoaba ei de mult pref ca mul{umire cI i-ai arltat drumul spre Hristos, s-a lep5dat de picatele ei, cf,ntindu-I lui Dumnezeu:Aliluia! Icosul ol &-lea: Nu avem poclin{a desfrinatei, Slinte Nectarie, gi marea patimilor se lupti si ne tragil in adincuri. Dar avem nidejde in ajutorul tIu cel puternic qi, rugflndu-te sI ne ridici din clderea in care ne aflim, i1i cintlm unele ca acestea:

BucurI-te, primind darul picitoasei impreuni cu lacrimile ei; Bucur5-te,cel ce nu te scfirbeqtia-i ajuta pe picitogii care se pociiesc; BucurS-te, ci ii invefi pe creqtini si se impotriveascl desfriului qi patimilor; ' Bucur5-te,vlzind roadelepociinfei noastre; Bucuri-te, cel ce ii indrumi pe picitoqi spre scaunul spovedaniei; BucurS-te,tunet care ii trezegtipe cei care igi ascund picatele, batjocorind Taina Spovedaniei; BucurS-te,duhovnic sfint, care ii ajufi pe creptini si iqi glseasci pistorii de care au nevoie; Bucur5-te,cel ce te rogi pentru indreptarea noastrI; Bucur5-te, ci, ori de c6te ori cidem in picate, ne ajufi si ne ridicim; BucurI-te, mingf,ietor al celor care se lupti cu ispiteleqi se leapidi de mindrie; BucurS-te,glas al Evanghelieicare mustri plcatele pe care lumea le socoteqte nevinovatel Bucurl-te, apostol al poclinfei tlmlduitoare de suflete; BucurS-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare ficitorule de minuni! Condocul nl9-leo: Urmag al Sfintului Marcu al Efesului te-ai ardtat, apirffnd credinfa cea curatl de riticirile ereticilor. gi, pentru rivna ta, Dumnezeute-a primit in ceata Cuvintitorilor-de-Dumnezeu, impreuni cu care cinfi neincetat: Aliluia!

242

243

Icosul al 9-lea: Apiritor rivnitor al predaniilor Sfinfilor Pirin(i ai fost, Sfinte Nectarie, spre mAhnirea celor care pre{uiau mai mult cugetareaomeneascidecit pe ceainsuflati de Dumnezeu.Pentru care te liudim zicflnd: Bucur5-te, ci ne invefi si unim dreapta-fiptuire cu dreapta-cugetarel Bucuri-te. rudenie duhovniceascd a Sfffntului Marcu, noul apostoldin Efes; Bucuri-te, prieten al SfAntului Fotie, infeleptul patriarh al Constantinopolului; Bucuri-te, vestitor al invifiturilor Sfintei Biserici; Bucuri-te, apiritorule al celor ce iubescpredaniile Slinfilor Pirinfi; Bucuri-te, ci, asemeneaSfintului Maxim Grecul, ai rlbdat prigoani de la cei de o credinfl cu tine; Bucuri-te, c[, urmind aceluia,ai vidit ritdcirile ereticilor; BucurS-te, ci, firi si te scirbegti de cei de alte credinfe, te-ai scflrbit de minciunile lor; Bucuri-te, pildi pentru ierarhii care apiri credin{a ortodox5; Bucuri-te, potrivnic al celor care ristilmlcesc adevdrul: Bucuri-te, bucurie a celor prigoni{i pentru Hristos; BucurI-te, apostol rdvnitor al dreptei credin{e; Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare ficitorule de minuni! Condacul sl l0-lea: Din lucrarea vrijmagului, pentru picatele unor credinciogi sau chiar ale unor nevrednici slujitori ai 244

altarului, unii oameni se smintescAi se indepirteazil de Biserici. Pune-le inainte chipul viefuirii tale jertfelnice, o, sfinte al lui Dumnezeu, qi, intorcAndu-i pe drumul cel bun, invafi-i si cinte impreuni cu tine: Aliluia! Icosul al lO-lea: in focul incercirilor, pufini credinfi avem, sfinte al lui Dumnezeu,gi in inimile noastrese cuibdrescu;or indoiala gi deznidejdea.Nu vrem si fim osindi{i pentru aceastade citre Dreptul Judecitor, Sfinte Nectarie, ci vrem ca, prin rugiciunile tale, si fim intirifi in credinfi, in nidejde qi in dragoste,pe care dobindindu-le s[ ifi cintim: . Bucuri-te, cI mulfi oameni citesc sau aflE despre viala tr minunatl; Bucuri-te, ei ei te cheam[ s[ le fii ocrotitor; Bucuri-te, cI cei slabi se intiresc prin dragostea
tai

Bucuri-te, alinare a sufletelor zdrobite de incercdri; Bucur5-te, indepirtffnd indoiala din inimile noastre; Bucuri-te, invifindu-ne si nu fim tulburafi de shinteala pe care o imprlqtie diavolul; Bucuri-te, povdfuindu-i pe creqtini si pirdseasci picatul gi minciuna; Bucuri-te, balsam pentru inimile rinite de picat; BucurS-te, cel ce ne-ai invifat si nu amestecim lumina cu intunericul; Bucuri-te, ci gonegti necredinfa cu care ne ispitesc duhurile necurate; Bucur6-te, mirturie a impirifiei cerurilor; Bucuri-te, apostol al virtufii pentru pistori gi pistorifi; 245

Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare ficitorule de rninuni! Condacul nl ll-lea: Trupul tIu a devenit templu al Duhului Sfflnt Ei tale au izvorit buni-mireasmi, aritf,nd harul moa$tele pe care l-ai primit de la Dumnezeu.$i, inchin6ndu-se sfintelor tale moagte,credincioqiiprind putere in lupta duhovniceasci,cintf,ndu-I lui Dumnezeu:Aliluia! Icosul ul Il-len: L-am rugat pe Dumnezeu c moaqtelemele ,,Eu si fie implrfite in intreaga lume", i-ai spus femeii care se intristase, neqtiind pricina pentru care, la multi vreme dupl adormirea ta, trupul tiu pirea si se supuni legilor firii. $i din oaseletale a imorit mir, de a cirui mireasmd s-au minunat credincioqii din toatfl lumea care s-au invrednicit si primeasci in bisericilelor cflte o pirticici din sfinteletale moagte.Pentru care ifi cflnti: Bucurl-te, ci Domnul a vrut ca lumea intreagi si afle despresfinfeniata; BucurI-te, ci trupul tiu a fost biserici vie; BucurI-te, cI inima ta a fost altar al lui Dumnezeu; Bucur5-te, cd, atunci cind maicile au vrut sn ifi puni epitrahilul pe sfintelemoagte, fi-ai ridicat capul; BucurI-te, cI, degi te desfitezi de frumuse{ile raiului, nu te indepilrtezi de cei care te cinstescl Bucuri-te, ci, rugindu-se la mormintul tiu, maicile au prins aripi duhovniceqti; Bucuri-te, c5, urmind povefele tale, Cuvioasa starefdXenia a primit alesedaruri duhovniceqti;

Bucuri-te, cd ucenica ta a dobindit harisma vederii cu duhul; Bucuri-te, ci, inchinAndu-se racla ta, Cuviosul la Filothei a rAvnit a-fi urma pe caleasfinfeniei; Bucur5-te, c5, ;i dupi ce ai trecut la Domnul, i-ai indrumat paqii spre intrarea in implrdfia cereasci; Bucuri-te, vizindu-i pe credinciogiicare, aflAnd despreviefuirea ta, pun inceput bun mdntuirii; Bucuri-te, apostol al sfinfirii creqtinilor in vremurile din urmi; Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nectarie. mare ficitorule de minirni! Condocul al I2-lea: Timlduind-o de boala ei pe femeia ce purta numele Sfintei Parascheva,ai mustrat-o mai apoi ci nu s-a gribit sI mirturiseasci altora ajutorul tiu. $i, primind cu smereniemustrarea ta, ea a scris de indati cum ai vindecat-o, indemnindu-ne sl ii cintlm lui Dumnezeu:Aliluia! Icosul al l2-leo: Pentru a nu fi mustrafi ca femeia aceea,chiar de nu avem priceperea de a mirturisi minunile tale, nu vom ticea a le vorbi altora despre ajutorul pe care il dai celor care se roagl fie. Pentru ca, impreuni cu noi, qi ei sI te laude cu glas de bucurie, spunind: Bucur5-te,ocrotitorule ficitor de minuni; Bucuri-te, ierarh ficitor de minuni; Bucuri-te, mare ficitorule de minuni; Bucuri-te, cI nu ne siturim si ifi aducemlaude; BucurI-te, floare aleasi a raiului; Bucuri-te, prieten al creqtinilor care dau mirturie despreputerea tal 247

246

BucurS-te,invlfindu-ne si mlrturisim minunile tale; Bucuri-te, ci nu vrei si finem lumina sub obrocl BucurS-te,primind rugiciunile credinciogilorcare au nldeide in ajutorul tiu; Bucur5-te, ci nenumirati mulfime de oameni mulfumit pentru ajutor; fi-au Bucur5-te,mustritorule al celor nerecunoscltori; Bucuri-te, apostolal minunilor lui Dumnezeul Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare flcitorule de minuni! Conducul al l3-lea: il mirtuO, Sfinte Nectarie, sprijin al celor "ut" lor, ribrisescgi Il vor mirturisi pe Hristos prin via{a ddnd felurite prigoane din partea vizufilor qi nevizufilor vrijmaqi, ocroteqte-icu puterea ta pe tofi creqtinii, ugurindu-le suferin{eleqi intirindu-i in lupta duhovniceasci, pentru ca si Ii cinte impreunl cu tine Dumnezeului celui Viu: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori. Apoi iardsi se zice Icosul intffi: Precum oarecind marele ierarh Nicolae... Si Condocul tntfri: Veni{i, ucenicilor ai lui Hristos... Apoi se zice oceastd Rugiciune O, preasfinteqi intru tot liudate, mare ficitorule de minuni Nectarie,primeqte aceasti pufini rugiciune de la noi, nevrednicii robii tii, clci citre tine, ca la un adevlrat iztor de tlmlduiri qi grabnic folositor qi ajutitor preaminunat scipind qi citre sfffnt chipul icoanei 248

tale privind, cu lacrimi fierbinfi ne rugim fie: vezi, sfinte,durerile noastre,vezi sirlcia qi ticlloqia noastri. Vezi bubele sufletelor qi ale trupurilor noastre.Ne rugdm fie, Sfinte Nectarie, gribeqte de ne ajuti cu neincetateleqi sfinteletale ruglciuni qi ne sprijinegtepe noi, robii tii. Ia aminte la suspinelenoastre qi nu ne trece cu vedereape noi, ticiloqii qi scArbifii, ci qtim, sfinte al cd lui Dumnezeu,, tle ai qi pltimit grele prigoniri pentru dragostealui Hristos, dar prin ele ai aflat dar de la Dumnezeugi astizi viefuieqtiluminat in implrifia cea gititi sfinfilor, fiindci ne-am incredinfat ci, qi dupl trecitoare, cine a nizuit la mutarea ta din viafa aceasta ajutorul tiu gi cu credinfi fi s-a rugat nu a rimas neajutat. Ci cine te-a chemat pe tine intru ajutor qi nu l-ai atzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni ficitorule, gi tu l-ai trecut cu vederea?Sau cirui om, in dureri aflfindu-se gi alergAnd spre ajutorul tiu, nu i-ai uqurat suferinfa? Minunile qi ajutorul tiu ne-au ficut ;i pe noi, ticlloqii qi scirbifii, sI te chemim in ajutor. Am auzit ci trupul tiu a rlmas neputrezit, pentru a intiri in noi credin(a in inviere. Am auzit ;i c5, din dragostepentru poporul credincios,mai apoi L-ai rugat pe Dumnezeu ca binecuvffntareasfintelor tale moaqte si se rispindeasci in toati lumea. $tim, o, alesuleierarh, de mulfimea timlduirilor pe care le'ai ficut, nou doctor firl-de-arginfi aritindu-te. Nu cunoaqtemnici suferinfi qi nici durere pe care sI nu le pofi alina. Nu cunoagtem nicio boall cireia tu si nu ii po{i aduce tim[duire, daci timiduirea estespre mintuirea celor ce se roagi fie. Dar, mai mult decit atflt, nu numai ci ai timiduit boli desprecare doctorii ziceau ci nu pot fi timiduite, ci gi pe mulfi bolnavi i-ai ajutat sI se intireasci in credinfl qi in rlbdare, gi si ia platl de la Dumnezeu pentru os249

teneala lor. $i acegtia, firi si primeasci tlmiduirea trupeasci, au primit tlmlduirea sufleteasc[pi I-au mulfumit Domnului cd, prin ghimpele bolii, au fost adugi de la iubirea acesteilumi la iubirea celor sfinte, de la calea cea largi a patimilor la calea cea ingustl a mdntuirii. Acesteminuni ale tale, sfinte, ne-au ficut gi pe noi a crede cI la orice facere de bine eqti gata ajutitor qi grabnic folositor qi sprijin minunat. De aceea,suntem incredinfafi ci pe tot cel ce aleargi la tine, cerind cu credin(i ajutor, nu-[ treci cu vederea.Pentru aceasta qi noi credem ci Ei acum acelaqi eqti, sfinte, precum atunci cflnd i-ai ajutat pe cei care au alergat la tine. Credinfa noastri este slabi, dar, fiind scirbifi qi in pagub5, alergim la tine cu credinfi Ei cu lacrimi. itrg.nunchind, ne rugim fie, Sfinte lerarhe Nectarie, ca si te rogi pentru noi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu,Cel ce n-a trecut cu vederea rugiciunile tale celejertfelnice, ci te-a ascultatgi te-a intirit gi te-a primit in cereqtile locaquri. Citre Acela roagl-te, ca si fim pi noi ajuta(i qi miluifi, pentru rugiciunile tale, qi din pagube qi necazuri izbdvifi, ca si liudlm qi sI binecuvintim qi sI sldvim intru-tot-lludatul gi preaputernicul nume al Tatllui qi al Fiului qi al Sfintului Duh, acum qi pururea pi in vecii vecilor. Amin. $i seface otpustul.

CUPRINS
Prefalaeditorului: .......5

sf d C u v i n t e i n i n f e l e p c i u n e ai n f i l o r . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 MINI.JNILE SFANTULUI NECTARIE DIN EGHINA . . . . . .1 1 . ROMANEASCA . . . . . . . . . . . . . . .I. I . . . . m F e t i l a e aa r ea m b i ir i n i c h i . . . ...............27 Nectarie era La ugasaliide operalie Sfbntul .........29 mea........... lucra dumnezeiascS asupra O putere sfetniculmeu, el estedoctorul meu, El este .....32 totul!......... meu,el este esteprofesorul .. S i n c e rn u a gd o r i s dv i o p e r e z , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 5. . . . . . . . . . . , . Am vdzutimaginea Nectarieldngdmine .....46 Sfdntului ................49 s M i n u n e a - ap r o d u s ! SfdntulNectarie,primul sfdntcdruiaeu m-am rugat...5l L-am visatpe sfAntgi mi-a spuscd md voi vindeca,...53 ...........54 disparuse Suflulsistolic .....................56 a N e g u ls ei n r o g i s le r i d i c i n i m-a scosdin mdinilemo(ii ..............58 Nectarie Sf6ntul . .. n N u a m m a i s i m { i t i c i od u r e r e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1. . . . . . . . noastre.................64 in bdiatul uqacasei imi imbratiqam Sfdntulm-a ajutatastfel sd md intorc citre credintd....66 ......:.........67 n A m i n c e p us dr e s p i r o r m a l . . . . . . t ..........70 Am simlitca vialameas-aterminat 251

250

SCRISOARE CATRE CEL CARESUFERA............... 208 CANONDERUGACILINE VREMEDENECAZURI 223 LA .. pentru Rugdciune dobAndirea rabdarii..... ....233

O nou[ aparilie la Editura AreoPag:

ACATISTUL SFANTULUIIERARHNECTARIE DIN EGHINA, NOULFACATOR MINUNL....,..,.234 DE

Aceastl carte, de mic[ intindere, se adreseaz[ mai ales cititorilor care nu cunosc aproape nimic despreSfAntulNectariedin Eghina.(Ea nu faceparte din seria volumelor de mdrturii inedite despreminunile sfAntului- tip[rite de Editura Areopag.) Totu$i, cititorii din publicul lintd vor avea prilejul sb descopereun sfAnt contemporan, mare fXcitor de minuni, cel mai cunoscutvindec[tor de cancerdin weEsteo cartepe carecei careil iubescpe murile noastre... SfAntulNectarieo pot dirui celorapropiali lor, pentru ai ajuta sdinfeleag[feluriteleharismeale acestuia...
254

in preg[tire la Editura Areopag:

I-ANGA SFANTUL

NtrCTARIE

iN NucezuRr $r BUcuRrl

Cititorii care au avut parte de ajutorul minunat al Sf.dntului Nectariesunt rugali sa trimita marturiile lor prin pogt6,pe adresa: StradaMenliunii, nr. 7, Sector2, Bucuregti,Cod 022654(cu menliuneape plic - pentrucarteacu SfAntul Nectarie), sau pe adresa de e-mail danionvasile@yahoo.com, pentru a fi postatepe site-ul creat special www.sf-antulnectariedineghina.ro, mai iar apoitiparitein volum.