Sunteți pe pagina 1din 6

Analiza diagnostic a intreprinderii rezumat suport de curs CECCAR Cosmin Popa, Sibiu www.ttaudit.

ro

ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT A. Contul de profit si pierdere (CPP)


Venituri din exploatare Cheltuieli de exploatare Rezultatul din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultatul financiar Rezultatul curent Rezultatul extraordinar Rezultatul brut Impozitul pe profit Rezultatul net CPP reflecta fluxurile economice de venituri si cheltuieli generate de trei categorii de operatiuni ordinare de gestiune: a) operatiuni de exploatare a activelor in profilul de activitate al intreprin-derii: productia si vanzarea de bunuri, prestatia de servicii etc.; b) operatiuni financiare de participare a intreprinderii pe piata de capital (cumparare de actiuni ale altor intreprinderi, participare directa la formarea capi-talului social al altor intreprinderi etc.) si pe piata monetara (acordarea de impru-muturi sub forma de avansuri la filiale, si altele); Operatiunile de exploatare si cele financiare au un caracter reproductibil, repetitiv si de aceea ele formeaza activitatea curenta a intreprinderii. c) operatiunile exceptionale, ce apar independent de activitatea curenta de exploatare si financiara si fara caracter repetitiv: locatii cai de transport, amenzi, penalizari etc. Foarte rar, intreprinderea poate inregistra si activitati extraordinare in afara puterii sale de decizie (exproprieri, nationalizari, modificari fiscale, calamitati). Veniturile si cheltuielile intreprinderii reflecta acte de imbogatire sau de consumare a capitalurilor proprii ca o potentialitate (contabila) de incasari si de plati viitoare. Unele venituri (constatate in avans) si mai ales unele cheltuieli (amortizari, provizioane) sunt doar calculate, fara incidenta directa asupra trezo-reriei; ele nu au o scadenta ferma de incasare sau de plata. Veniturile pot lua forma cresterii activelor si a scaderii datoriilor, iar chel-tuielile pot sa apara sub forma reducerii activelor si a cresterii datoriilor.

B. Pe baza contului de profit si pierdere se pot calcula SIDG = Soldurile intermediare de gestiune = diferite
marje suc-cesive de acumulare baneasca (metoda continentala) Contul de profit si pierdere (+) Vanzari (cifra de afaceri), la pret de facturare, fara TVA (-) Consumuri externe (de la terti: materii prime, materiale, utilitati, servicii) +- Productia stocata (variatia stocurilor), la cost complet 1. VALOAREA ADAUGATA (+) Productia imobilizata, la cost de productie (-) Salarii si alte cheltuieli sociale (-) Impozite, taxe, varsaminte asimilate (-) Alte cheltuieli de exploatare (+) Alte venituri de exploatare 2. E.B.E. (EBITDA) (-) Amortizari si provizioane calculate (+) Subventii de exploatare (+) Reluari asupra provizioanelor 3. PROFITUL DIN EXPLOATARE (-) Cheltuieli financiare (+) Venituri financiare (+-) Rezultat exceptional 4. PROFITUL iNAINTE DE IMPOZIT (EBT) (-) Impozit pe profit 5. PROFITUL NET DIN ACTIVITATI ORDINARE (+-) Elemente extraordinare 6. PROFITUL NET AL EXERCI-TIULUI Productia exercitiului = Productia vanduta + Productia stocata + Productia imobilizata Valoarea adaugata = Productia exercitiului Consumuri de la terti (materii prime, materiale, utilitati, servicii) Valoarea adaugata este plusul de valoare adus de intreprindere la valoarea consumurilor de la Valoarea adaugata este sursa de remunerare a salariatilor, a statului, a credito-rilor, a actionarilor si a intreprinderii insesi pentru autofinantarea cresterii econo-mice. Prin agregarea tuturor valorilor adaugate ale intreprinderilor din tara se obtine produsul intern brut (PIB). Acesta constituie principala sursa de formare a ofertei interne de bunuri si servicii pentru consumurile finale, private si publice.

Analiza diagnostic a intreprinderii rezumat suport de curs CECCAR Cosmin Popa, Sibiu www.ttaudit.ro Excedentul brut de exploatare (EBE; in engl. EBITDA) exprima marja bruta de acumulare ce se va distribui statului (impozite), creditorilor (dobanzi), actionarilor (dividende) si autofinantarea (cresterea economica): EBE = Valoarea adaugata (Salarii + Impozite indirecte) EBE (EBITDA) se mai calculeaza si invers: Rezultat net + impozit + dobinzi + amortizari si provizioane EBITDA este recunoscuta ca masura abilitatii manageriale de exploatare, pentru ca este libera de politica de investire (amortizare) sau de finantare (dobinzi) care nu sint atribute sub controlul managementului operational. Profitul din exploatare (PE) este rezultatul brut al exploatarii: PE = EBE (Amortizari + Provizioane) Profitul brut de gestiune (EBIT) exprima rezultatul din intreaga activitate de gestiune a patrimoniului intreprinderii ce se va distribui actionarilor si creditorilor: EBIT = Profit net + Impozit + Dobanzi Profitul inainte de impozit (EBT) este rezultatul activitatii ordinare (de exploatare, financiare si exceptionale). Profitul net (PN) exprima rezultatul rezidual ce revine capitalurilor proprii dupa deducerea impozitului si a dobanzilor: PN = EBIT Dobanzi Impozit pe profit (+- Elemente extraordinare)

C. Capacitatea de autofinantare (CAF) este in principiu egala cu profitul net corectat cu elemente non-cash:
CAF = PN + Amortizari +- efectul provizioanelor +valoarea ramasa a iesirilor de imobilizari in general, CAF este diferenta dintre veniturile incasabile si cheltuielile platibile. Este un surogat al fluxului de numerar si masoara cite resurse financiare consuma sau produce activitatea de exploatare. Daca scadem dividendele declarate, rezulta Autofinantarea, cite resurse financiare ramin la dispozitia intreprinderii.

D. Analiza functionala (anglo-saxona):


cifra de afaceri -cheltuieli comerciale, -cheltuieli de productie marja bruta (MB, engl. Gross margin) = cifra de afaceri costul bunurilor vindute -cheltuielile de desfacere, -cheltuielile administrative profitul din exploatare -cheltuieli financiare +venituri din participatii +-elemente exceptionale profitul inaintea impozitarii -impozit pe profit profitul net acoperitoare pentru cheltuielile indirecte si pentru profitul net: MCD = Cifra vanzarilor - Cheltuieli directe

Functia

de productie comerciala administrativa financiara financiara financiara fiscala

E. Analiza prin cheltuieli directe (pe produs, pe centru de activitate) si marja asupra cheltuielilor directe (MCD), F. Analiza prag de rentabilitate

Valori Cifra de afaceri (CA) 3000 Cheltuieli variabile (C.V.) -2400 Marja asupra cheltuielilor variabile (M.C.V.) 600 Cheltuieli fixe (C.F.) -200 Rezultatul net 400

% 100 80 20 (contribution margin) MCV%

Pe baza datelor de mai sus se pot face calculele previzionale pe care aceasta metoda le permite: f1) cifra de afaceri pentru care rezultatul este nul (pragul de rentabilitate PR), deci MCV = CF Rezultatul = CA * MCV% - CF Daca rezultatul este zero, rezulta CF = CA*MCV% PR = CA cu rezultat zero = CF / MCV% f2) beneficiul obtenabil la o crestere cu 10% a cifrei de afaceri: C.A. = 3000 110% = 3300 M.C.V. de 20% va fi: 3300 20% = 660 mil. lei Rezultatul = 660 200 = 460 mil. lei .%Rez= (460 400)/300 = 20% Raspunsul rezultatului la o variatie a cifrei de afaceri este de fapt o analiza de elasticitate si este o masura a riscului economic. Elasticitatea = Rez.Expl / CifraAfaceri f3) cifra de afaceri necesara pentru a obtine un beneficiu dorit (de ex., de 250 mil. lei): M.C.V. = C.F. + Rezultat = 200 + 250 = 450 mil. lei Deci: %20450CA= = 2250 mil. lei f4) cifra de afaceri necesara pentru a mentine beneficiul anterior in condi-tiile cresterii cheltuielilor fixe (de exemplu, cu 20 mil. lei). M.C.V. = (200 + 20) + 200 = 420 mil. lei Deci: %20420CA= = 2100 mil. lei

Analiza diagnostic a intreprinderii rezumat suport de curs CECCAR Cosmin Popa, Sibiu www.ttaudit.ro

G. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor


Cheltuieli la 1000 lei venituri: I = cheltuieli totale / venituri totale * 1000 () Se poate realiza per total, pe produs, pe chelt.si ven. din exploatare, etc. Analiza efectului reducerii cheltuielilor cu 1000 lei Indicatorul I are un prag I = 1000 cind cheltuielile egaleaza veniturile = prag de rentabilitate (punct mort)

H. Analiza variatiilor
Orice indicator de mai sus Curent Precedent Abatere (+-) Indice% (curent/precedent)

I. Analiza ratelor de rentabilitate


I1. Rentabilitatea financiara = Rezultat net / capitaluri proprii *100 (%) I2. Rentabilitatea economica = Rezultatul inainte de dobinzi si taxe / capitaluri permanente *100 (%) Return on Capital Employed ROCE = EBIT / Capital Employed (Capitalul permanent Capital Employed = capitaluri prorpii + credite TL) Cel mai important indicator. Masoara eficienta cu care sint remunerati toti finantatorii, interni (capital permanent) si externi (credite TL) I3. Rentabilitatea veniturilor = Rezultat / Cifra de afaceri *100% I4. Rata marjei brute = EBE / CA *100% I5. Rata marjei comerciale = MC / CA *100%

J. Analiza riscului
J1 Analiza riscului de exploatare: coeficientul levierului de exploatare CLE = ( Rez.Expl/Rez.Expl) / (CA/CA) CLE masoara cresterea procentuala a rezultatului ca raspuns la cresterea cu un procent a vinzarilor CLE = MCV / C.Expl J2 Analiza riscului financiar Coeficientul de levier financiar CLF = (R.Net / R.net) / (R.Expl/R.Expl) CLF sensibilitatea rezultatului net la variatiile rezultatului exploatarii Riscul financiar este minor la finantarea din capitaluri proprii si este mare la finantarea prin credite CLF = R.Expl/(R.Expl-Ch.Fin) Indicatori consacrati pentru riscul financiar Rata de acoperire a dobinzilor = EBIT/Ch.Dob Efectul de levier financiar = Rentabilitatea economica rata dobinzii J3. Evaluarea riscului total Coeficientul levierului total CLT = CLE * CLF = R.Net / CA = MCV / (R.Expl-Ch.Fin)

ANALIZA BILANTULUI
A. BILANT CONTABIL Stocuri Creante Disponibil Imobilizari corporale Imobilizari necorporale Imobilizari financiare Active circulante Datorii curente Datorii pe termen lung Active imobilizate Capitaluri proprii Furnizori Alte datorii (taxe, personal, etc) Datorii financiare Credite Capital social Rezerve Rezultat reportat

B. BILANT FINANCIAR instrument de analiza al echilibrelor / dezechilibrelor financiare I. Imobilizari IV. Capitaluri permanente II. Stocuri + creante V. Obligatii nefinanciare III. Disponibil VI. Obligatii financiare pe termen scurt Fondul de rulment net global = IV-I Necesarul de fond de rulment = II-V Trezoreria = III-VI Masuri ale echilibrului : FR = NFR+TN FR sa fie pozitiv (1-3 CA lunare) TN sa fie mica (pozitiv sau negativ) C. BILANT FUNCTIONAL structurare pe functii ale intreprinderii (dupa modelul cashflowului) punct de plecare in proiectia activitatii viitoare in evaluarea dupa metoda randamentului
A. Functia de investitii = Imobilizari B. Functia de exploatare = NFR necesarul de fond de rulment Active circulante totale (stocuri, creante, cheltuieli in avans) - Pasive circulante totale (datorii nefinanciare pe termen scurt, inclusiv venituri in avans) La ambele se separa cele aflate in afara exploatarii C. Functia de trezorerie = Trezoreria neta = disponibil - credite pe TS D. Functia de finantare = Capital permanent capital propriu datorii pe termen lung provizioane subventii

La fiecare pozitie se distinge intre elemente in exploatare si in afara exploatarii Active circulante ale exploatarii Datorii ale exploatarii Active circulante in afara exploatarii Datorii in afara exploatarii Active circulante totale Pasive circulante totale

Analiza diagnostic a intreprinderii rezumat suport de curs CECCAR Cosmin Popa, Sibiu www.ttaudit.ro

D. Analiza echilibrelor financiare


Analiza interna structura + analiza externa (balanta, corectii) + corelare indicatori + analiza in evolutie + diagnostic sanatate financiara + previziuni D1. Situatia neta = Active Datorii totale = Capitaluri proprii = Activ net

D2. Analiza echilibrului financiar (fondului de rulment)


FR = Fondul de rulment = partea din capitalurile permanente ramasa dupa finantarea imobilizarilor pe care intreprinderea o consacra finantarii activelor circulante FR = Capitaluri proprii + Credite TL+ provizioane + subventii pt.investitii Imobilizari FRpropriu = Capitaluri proprii + provizioane + subv.investitii - Imobilizari FRstrain = Credite TL - imobilizari NFR = necesarul de fond de rulment = nevoile financiare generate de executarea unor operatiuni repetitive NFR = (stocuri + creante + chelt.in.avans) (datorii nefinanciare pe TS + ven.in.avans) Viteza de rotatie a NFR = NFRz = NFR * 360 / CA TN = trezoreria neta = casa si conturi la banci credite bancare TS = FR-NFR

E. Analiza ratelor de structura bilantiera E1. Ponderi (in cadrul activelor si in cadrul pasivelor)
Ponderea imobilizarilor = Imobilizari / total active *100% Ponderea activelor circulante = AC / Active * 100% Autonomia financiara = capitaluri proprii / total capitaluri *100% Ponderea datoriilor pe TS = DTS / pasiv * 100%

E2. Lichiditate-Solvabilitate
Lichiditate generala = Active curente / datorii curente >1 Lichiditate restrinsa = (Active curente stocuri) / datorii curente >1 Lichiditate imediata (rata acida) = disponibil / datorii curente Solvabilitatea patrimoniala = capitaluri proprii / total capitaluri Rata solvabilitatii = Total active / total datorii

E3. Indatorare (risc)


Rata indatorarii globale = Datorii totale / Total pasive < 0,5 Levierul financiar (Gearing) = Datorii pe TL / Capitaluri proprii (intre 1 si 2) Capacitatea de indatorare = Capital propriu / Capital permanent > 0,5 Capacitatea de rambursare = CAF / datorii totale > 0,25

E4 Rotatii (indicatori de gestiune)


Durata Zile stoc = Stoc mediu / cifra de afaceri * 365 Rotatii stoc (numar rotatii pe an)= cifra de afaceri / stoc mediu Durata Zile client = sold mediu client / cifra de afaceri * 365 (se coreleaza cu durata medie de incasare) Zile furnizor = sold mediu curnizor / total cumparati * 365 (se coreleaza cu durata medie a termenelor de plata) (teoretic) durata rotatie active imobilizate : Active imobilizate / CA * 360, sau rotatii active imobilizatie : CA/Active imob (teoretic) durata rotatie active totale : Total active / CA * 360 sau rotatii active totale : CA/active totale

F. Analiza riscului de faliment


Faliment = urmare a starii de insolventa, nesatisfacerea obligatiilor fata de creditori Cauze: Factori interni: operationali, tehnici, manageriali, cu efecte financiare: probleme de rentabilitate, pierderi, dezechilibre bilantiere (lichiditate, indatorare), factori externi (clienti, furnizori, tehnologie, legislatie, finantare) Analiza: diagnostic global (mediu extern, mediu intern, analiza financiara) Modele de previzionare: financiar-contabile (indicatori cu interpretari individuale si corelate) functii-scor, cu agregarea ponderata a unor indicatori si stabilirea unor intervale relevante de variatie bancare (cu formularizarea interpretarii anumitor indicatori pe o grila si notarea fiecaruia cu un scor, urmat de agregarea scorurilor pentru stabilirea bonitatii) modelul Argenti: interpretarea unor date operative, manageriale, organizationale, in corelatie cu indicatorii financiari

F1: Modelul Altmann functie-scor ce a permis anticiparea a 75% din falimente cu 2 ani inainte de producerea lor
Z = 1,2R1 + 1,4R2 + 3,3R3 + 0,6R4 + 0,999R5 Z < 1,8 iminenta falimentului R1 = Activ circulant / activ total: flexibilitatea R2 = Autofinantarea / activ total R3 = Rezultat din exploatare / activ total: randamentul activelor R4 = capitalizarea bursiera / datorii totale: independenta (autonomia) financiara

Analiza diagnostic a intreprinderii rezumat suport de curs CECCAR Cosmin Popa, Sibiu www.ttaudit.ro

R5 = cifra de afaceri / activ total: rotatia activelor

F2: Modelul Argenti:


Indicii iniiale Concentrarea de puteri la nivelul managerului general autocratic Consiliu de administraie pasiv sau dezechilibrat Lipsa unui director financiar puternic Echipa de conducere slab Lipsa controlului bugetar i previziunilor financiare Lipsa unui sistem de costuri Rspuns slab la schimbri Erori ulterioare ndatorare Overtrading (cretere mai rapid dect permit propriile mijloace sau capacitatea pieei) Ratarea unui proiect substanial Indicatori imediati Indicatori financiari necorespunztori (lichiditate, ndatorare, pierderi) Contabilitate manipulat / creativ Plecri substaniale de personal Zvonuri alarmiste

F3: Grile bancare de bonitare (vezi manual, pag.267-268) ANALIZA PERFORMANTEI BURSIERE
Cifra de afaceri pe actiune: CA/Nr.actiuni Beneficiul pe actiune (Earnings per share): profit net / Nr. actiuni Capacitatea de autofinantare pe actiune: CAF / Nr.actiuni Capitalizarea bursiera: Nr. actiuni * Val. bursiera pe actiune Coeficientul de capitalizare bursiera (Price Earnings Ratio): PER = Val. bursiera pe actiune / beneficiul pe actiune = capitalizarea bursiera / rezultatul net (intre 15 si 25) Arata numarul de ani in care investitorul isi recupereaza prin dividende valoarea platita pe actiune Gradul de evaluare a pietei (price on share) P/S = cursul bursier al actiunii / cifra de afaceri pe actiune = capitalizarea bursiera / Cifra de afaceri Dividende pe actiune = Dividende distribuite / numar de actiuni Randamentul actiunii = dividende pe actiune / cursul actiunii *100% = dividende totale / capitalizarea bursiera = 1/PER Lichiditatea actiunii (marketability) = numarul de actiuni tranzactionate / numarul total de actiuni emise *100%

ANALIZA FINANCIARA PRIN FLUXURI


Dinamica, in timp ce analiza traditionala (pe bilant si cont profit si pierderi) este statica. A. Variatiile de FR, NFR, TN Tabloul de finantare Utilizari Cresteri de active imobilizate (brut) Resurse Cresteri de resurse stabile (credite, capitaluri proprii)

Variatia Fondului de rulment : FR = Resurse stabile - Utilizari stabile Crestere de active circulante de exploatare Reducere de active circulante de exploatare Reducere de pasive de exploatare Crestere de pasive de exploatare Variatia Necesarului de fond de rulment de exploatare : NFRE = Utilizari de exploatare - Resurse din exploatare Crestere de active circulante in afara exploatarii Reducere de active circulante in afara explatarii Reducere de pasive in afara exploatarii Crestere de pasive in afara exploatarii Variatia Necesarului de fond de rulment in afara exploatarii :
NFRAE = Utilizari in afara exploatarii - Resurse in afara exploatarii Variatia trezoreriei nete : TN = FRN - NFRE- NFRAE = TN1-TN0

Analiza diagnostic a intreprinderii rezumat suport de curs CECCAR Cosmin Popa, Sibiu www.ttaudit.ro

B. Fluxul de numerar
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR METODA DIRECTA Incasri de numerar din vnzri de bunuri i prestri de servicii Incasri de subventii Incasri de numerar din rambursari TVA, retururi, alte venituri Pli de numerar ctre furnizorii de bunuri i servicii Pli de numerar ctre i in numele angajailor Plai de numerar pentru impozite i taxe (mai puin impozit pe salarii) Pli de dobnzi ncasri din dobnzi Flux de numerar obinut din (utilizat in) activitatea de exploatare SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR METODA INDIRECTA Rezultatul brut Reclasificari si ajustari de non-cash Amortizare Efectul net al iesirilor de imobilizari Diferente de curs la credite Cheltuieli cu dobinda Variatia provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli Variatia provizioanelor pentru creante Variatia provizioanelor pentru stocuri Variatia provizioanelor de imobilizari Venituri din dobinzi si investitii Variatia necesarului de fond de rulment (Cresteri) reduceri de creante si alte active (Cresteri) reduceri de stocuri Cresteri (reduceri) de furnizori, alte datorii Impozit pe profit platit Dobinzi platite pentru credite operationale Fluxuri de numerar din activitati de exploatare Achizitii imobilizari necorporale Incasri din vnzarea de imobilizri corporale, necorporale i alte active pe termen lung Pli de numerar pentru activitatea de imobilizri corporale, necorporale i alte active pe termen lung Plati de numerar pentru investitii financiare Dividende incasate Flux de numerar utilizat in activitatea de investiii Incasri de numerar din credite bancare pe termen lung Rambursri de credite bancare pe termen lung, leasinguri Variatia liniei de credit Aport la capitalul social Dobinzi platite pentru credite de investitii si leasinguri Plati de dividende Flux de numerar obinut/(utilizat) din activitatea financiar Creterea/(scaderea) net a numerarului i a echivalentelor de numerar Numerar si echivalente la inceputul perioadei Numerar si echivalente la sfirsitul perioadei Achizitii imobilizari financiare Achizitii imobilizari corporale Incasari din vinzarea de imobilizari Dividende incasate Fluxuri de numerar din investitii Transe creditare Rambursari de credite, leasinguri Variatia liniei de credit Aport la capitalul social Dobinzi platite pentru credite de investitii si leasinguri Dividende platite, brut Fluxuri de numerar financiare

Flux net de numerar Numerar si echivalente la inceputul perioadei Numerar si echivalente la sfirsitul perioadei