Sunteți pe pagina 1din 7

CAP 1 BAZELE TEORETICE SI ORGANIZATORICE ALE CONTABILITATII

IMOBILIZARILOR CORPORALE. 4
1.1. Delimitari definitii si clasificari privind activele imobilizate

1.2. Evaluarea initiala si ulterioara a imobilizarilor corporale. Tratamente de baza si


alternative. 10
1.3. Recunoasterea imobilizarilor corporale. 13
1.4. Prezentarea intreprinderii luata in studiu..15
1.4.1. Prezentarea generala a S.C.Mega Image S.A..15
1.4.2. Organizarea compartimentului financiar contabil si relatiile acestuia cu alte
compartimente.. 17
1.4.3. Obiectivele contabilitatii imobilizarilor corporale.. 19
CAP 2 ORGANIZAREA CONTABILITATII IMOBILIZARILOR CORPORALE.. 20
2.1. Sisteml de conturi..20
2.2. Contabilitatea operatiunilor privind intrarile de imobilizari corporale..27
2.3. Contabilitatea operatiunilor privind amortizarea imobilizarilor corporale31
2.4.1. Notiunea de amortizare si rolul acesteia31
2.4.2. Calcularea amortizarii imobilizarilor corporale..36
2.4.3. Consideratii privind regimurile de amortizare..38
2.4.4. Reflectarea in contabilitate a amortizarii imobilizarilor corporale44
2.4. Contabilitatea operatiunilor privind iesirile de active imobilizate
corporale..45
2.5. Contabilitatea reevaluarii imobilizarilor
corporale..50
2.6.1. Reevaluarea imobilizarilor corporale alternativa de corectie a costului
istoric permis si solutionat de IAS nr. 16.52
2.6.2
2.7.

Reevaluari si ajustari intre tratamentele contabile de baza si alternative


privind imobilizarile corporale 54
Contabilitatea deprecierilor. Testul de depreciere..62

2.7.1 . Aspecte privind deprecierea imobilizarilor coeporale62


2.7.2.

Identificarea unui activ ce poate fi depreciat.62

2.7.3.

Masurarea valorii recuperabile..64

2.7.4.

Recunoasterea si evaluarea unei pierderi din depreciere 68

2.8.

CAP 3

2.7.5.

Casarea unei pierderi din depreciere..70

2.7.6.

Prezentarea informatiilor in legatura cu deprecierea71

Provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor corporale adevar contabil si


imaginea fidela a intreprinderii..75

2.8.1.

Notiuni generale privind provizioanele pentru deprecierea activelor


imobilizate corporale75

2.8.2.

Contabilizarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor


corporale75

INFORMATIA DE BILANT SI ANALIZA PRIVIND IMOBILIZARILE


CORPORALE. DEZVOLTARI PRIVIND CONTABILITATEA
IMOBILIZARILOR CORPORALE..78

3.1. Situatiile financiare privind imobilizarile corporale. Intocmirea si


.prezentarea..78
3.2.

Analiza economico- financiara privind imobilizarile corporale.81

3.2.1. Analiza dinamicii, structurii si a starii functionale a imobilizarilor


corporale..81
3.2.2. Analiza eficientei economice a utilizarii imobilizarilor corporale.86
CAP 4

SISTEM INFORMATIC PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR


CORPORALE.89

ANEXE104
CUPRINS110

1.

BAZELE TEORETICE SI ORGANIZATORICE ALE CONTABILITATII IMOBILIZARILOR


CORPORALE..4
1.1 Delimitari definitii si clasificari privind activele imobilizate . ...4
1.2 Evaluarea initiala si ulterioara a imobilizarilor corporale. Tratamente de baza si

alternative9

1.3 Recunoasterea imobilizarilor corporale...12


1.4 Prezentarea intreprinderii luata in studiu....13
1.4.1

Prezentarea generala a S.C.Mega Image S.A....13

1.4.2

Organizarea compartimentului financiar contabil si relatiile acestuia cu alte

compartimente....13
1.4.3

Obiectivele contabilitatii imobilizarilor corporale..14

2. ORGANIZAREA CONTABILITATII IMOBILIZARILOR CORPORALE....15


2.1 Sistemul de conturi.....15
2.2 Documente justificative si registre de contabilitate....17
2.3 Contabilitatea operatiunilor privind intrarile de imobilizari corporale...21
2.4 Contabilitatea operatiunilor privind amortizarea imobilizarilor corporale....25
2.4.1 Notiunea de amortizare si rolul acesteia...25
2.4.2 Calcularea amortizarii imobilizarilor corporale.28
2.4.3 Consideratii privind regimurile de amortizare...29
2.4.4 Reflectarea in contabilitate a amortizarii imobilizarilor corporale..35
2.5 Contabilitatea operatiunilor privind iesirile de active imobilizate corporale36
2.6 Contabilitatea reevaluarii imobilizarilor corporale..40
2.6.1 Reevaluarea imobilizarilor corporale alternativa de corectie a costului istoric permis si solutionat de
IAS nr. 16..........................................................42
2.6.2 Reevaluari si ajustari intre tratamentele contabile de baza si alternative privind imobilizarile
corporale..43
2.7 Contabilitatea deprecierilor. Testul de depreciere.....50
2.7.1 Aspecte privind deprecierea imobilizarilor corporale..50
2.7.2 Identificarea unui activ ce poate fi depreciat....51
2.7.3 Masurarea valorii recuperabile52
2.7.4 Recunoasterea si evaluarea unei pierderi din depreciere..54
2.7.5 Casarea unei pierderi din depreciere.55
2.7.6 Prezentarea informatiilor in legatura cu deprecierea......56
2.8 Provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor corporale adevar contabil si

imaginea fidela a

intreprinderii.........................................................58
2.8.1 Notiuni generale privind provizioanele pentru deprecierea activelor imobilizate
corporale.58
2.8.2 Contabilizarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale..59

INFORMATIA DE BILANT SI ANALIZA PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE. DEZVOLTARI


PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR
CORPORALE..61

Situatiile financiare privind imobilizarile corporale. Intocmirea si prezentarea..61


Analiza economico- financiara privind imobilizarile corporale.....63
3.2.1 Analiza dinamicii, structurii si a starii functionale a imobilizarilor corporale...63
3.2.2 Analiza eficientei economice a utilizarii imobilizarilor corporale....64
4

SISTEM INFORMATIC PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE..


66

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE
Niculae Feleaga,
1998
Ion Ionascu

Contabilitate financiara vol. IIII, Editura Economica , Bucuresti

Niculae Feleaga,
inflatiei
Ion Ionascu

Contabilitate financiara vol. IV, Sisteme contabile adaptate

Octavian Bojian

Editura Economica , Bucuresti 1998


Contabilitatea intreprinderilor, Editura Eficient, 1996

Dimitrie Camenita
Bucuresti

Introducere in contabilitatea intreprinderilor comerciale, Iito ASE

Oprea Calin, Mihai Ristea


Ilie Vaduva, Horia Neamtu

Bazele contabilitatii, Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti

Niculae Feleaga

Sisteme contabile comparate, Editura Economica, Bucuresti

C. Stanescu
1996
A. Isfanescu
A. Baicusi

Analiza economico-financiara, Editura Economica, Bucuresti

N. Feleaga
Bucuresti
I. Ionascu

Tratat de contanilitate financiara Vol. I, Editura Economica,

N. Feleaga
Bucuresti 1998
I. Ionascu

Tratat de contabilitate financiara Vol. II, Editura Economica

Cecilia Ionescu
Bucuresti

Bazele Contabilitatii, Editura Fundatiei Romania de Maine

Morosanu Iosefina

Analiza economico-financiara, Tehnici si Metode, Ed. Fundatiei


Romania de Maine Bucuresti 2002
Contabilitatea financiar a entitiloreconomice, Editura
Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti 2006.
Contabilitatea financiar a ntreprinderii,Editura Universitar,
Bucureti, 2005
Contabilitate financiar abordare european i internaional,
vol. I i II,
Editura Infomega,Bucureti, 2005.

Ilincu, Lucian-Dorel,
Ristea, Mihai i colab.
Feleag Niculae,
Feleag (Malciu), Liliana

***Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr.1752/2005, pentru aprobarea reglementrilor


contabile conforme cu directivele europene,
***Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Publicat n M. Of. nr. 927din 23 decembrie 2003
text actualizat n baza: a) Legii nr. 494/2004pentru aprobarea O.G. nr. 83/2004 pe care o modific
i o completeaz,M. Of. nr. 1092 din 24 noiembrie 2004; b) O.U.G. nr. 123/2004 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 571/2003, M. Of. nr. 1154 din 7decembrie 2004.
*** Hotrrea Guvernului Romniei 44/2004 privind normelemetodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, M.Of. nr. 112 din 6 februarie 2004, modificat i completat prin
H.G.R.nr. 1840/2004, M. Of. nr. 1074 din 18 noiembrie 2004.
*** Hotararea Guvernului nr. 909/27.12.1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si
necorporale, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 4 / 8 ianuarie 1998
*** Ordinul nr. 94/29 ianuarie2001 pentru aprobarea reglementarilor contabile armonizate cu
Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de
Contabilitate, publicat in M.O. nr. 85/20 februarie 2001
*** H.G. 964/23 decembrie 1998 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de
functionare a mijloacelor fixe, publicata in M.O. nr. 520/30 decembrie 1998
*** Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata (Monitorul Oficial al Romaniei nr. 20/20
ianuarie 2000)
*** Legea nr. 15/28 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si
necorporale, republicata (Monitorul Oficial al Romaniei nr. 242/31 mai 1999).

Capitolul 1 Prezentarea generala a unitatii economice..............................................4


1.1. Modul de organizare a unitatii economice...............................................................4
1.1.1. Obiectul de activitate si forma juridica.......................................................4
1.1.2. Organigrama compartimentului financiar-contabil si forma de
contabilitate........................................................................................................................7
1.1.3. Sistemul informational si sistemul informatic utilizate de societate..........9
1.2. Caracterizarea unitatii economice pe baza principalilor indicatori economicofinanciari............................................................................................................................12
Capitolul

Definiri,

evaluari

si

clasificari

privind

imobilizarile

corporale..........................................................................................................................18
2.1. Abordari conceptuale ale notiunilor de activ, activ imobilizat, imobilizari
corporale............................................................................................................................18
2.2. Obiectivele generale ale ciclului deinvestire..........................................................22
2.3. Delimitarea si evaluarea imobilizarilor corporale (investitiilor materiale)............26
2.3.1. Evaluarea imobilizarilor corporale............................................................29
2.3.2. Clasificarea imobilizarilor corporale.........................................................32
2.4. Amortizarea imobilizarilor corporale.....................................................................33
2.4.1. Delimitari privind amortizarea imobilizarilor corporale...........................33
2.4.2. Metode de amortizare................................................................................38
Capitolul 3 Contabilitatea operatiilor privind imobilizarile corporale.....................43
3.1. Evidenta operativa a imobilizarilor corporale........................................................43
3.2. Inregistrarea contabila a operatiilor privind imobilizarile corporale......................45
3.2.1. Intrarile de imobilizari corporale...............................................................45
3.2.2. Iesirile de imobilizari corporale.................................................................51
Capitolul

Imobilizarile

corporale

in

lucrarile

de

normalizare

contabila

internationale...................................................................................................................58
4.1. Litera si spiritul normei IAS 16 Imobilizari corporale..........................................58
4.2. Norma IAS 17 Leasing.......................................................................................76
4.3. Norma IAS 23 Costurile indatorarii....................................................................81
4.4. Norma IAS 20 Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor
legate de asistenta guvernamentala..............................................................84
4.5. Norma IAS 36 Deprecierea activelor..................................................................88

Capitolul 5 Analiza gestiunii imobilizarilor corporale................................................91


5.1. Analiza dinamicii si structurii potentialului tehnic.................................................91
5.2. Analiza utilizarii potentialului tehnic.....................................................................95
5.3. Analiza eficientei utilizarii activelor fixe.............................................................101
Concluzii si propuneri..................................................................................................104
Bibliografie....................................................................................................................107
BIBLIOGRAFIE
1) Niculae Feleaga, Ion Ionascu, Tratat de contabilitate financiara vol.1, Ed. Economica,
Bucuresti, 1998;
2) Niculae Feleaga, Ion Ionascu, Tratat de contabilitate financiara vol.2, Ed. Economica,
Bucuresti, 1998;
3) Niculae Feleaga, Sisteme contabile comparate, Ed. Economica, Bucuresti, 1995;
4) Niculae Feleaga, Liliana Malciu, Politici si optiuni contabile, Ed. Economica,
Bucuresti, 2002;
5) Mihai Ristea, Corina Graziella Dumitru, Contabilitate financiara, Ed. Margaritar,
Bucuresti, 2003;
6) Mihai Ristea, Mirela Dima, Contabilitatea societatilor comerciale, Ed. Universitara,
Bucuresti, 2003;
7) Corina Graziella Dumitru, Contabilitate. Teste grila rezolvate si lucrare practica
monografica, Ed. Universitara, Bucuresti, 2003;
8) Isfanescu A., Robu Vasile, Hristea A. M., Vasilescu C., Analiza economico-financiara,
Ed. A.S.E., Bucuresti, 2002;
9) Robu Vasile, Nicolae Georgescu, Analiza economico-financiara, Ed. A.S.E. ,
Bucuresti, 2001;
10) IASC, Standardele Internationale de Contabilitate 2002, standardele: 16, 17, 20, 23,
36.

S-ar putea să vă placă și