Sunteți pe pagina 1din 74

Cartea fala ne prezintd de minunileficute de Sfdntul .. Nectarie de alli sfintiin viala gi doamneiMaria-Liriana Manolache.

text uimitor, Un carene ajuti sdintelegem UJ faptul cd giin vremurile noastre Dumnezeu lucreazd ca in vremurile demult,acolounde gdsegte de credinld. D o a m n aM a r i a - L i l i a nM a n o l a c h J e s t e a cunoscutA c i t i t o r i l od i n R o m 6 n i a r i n t r - u n r a g m e n t i n r p f d volumul de fa!d,cu titlul,,Operatd Sf6ntulNectarie,i de anexat volumului Sfdntut Nectarie_ Minuni in Romilnia gi reprodusin revistaFamiliaortodoxd. Triind departede !ard,in Tesalonic, sufletuleste cu aproapede pdm6ntul natal gi, prin aceaste carte,igi UJ deschide sufletulpentru le a vorbidrept-credinciogilor d i n R o m 6 n i a e s p r e i n u n i l e e c a r el e - at r d i t . . . d m p Editorul

cuo.

tr, o o.

o U
-

COHIEMPORflHO

hIIHUHI

D i s i r i b u t i ea : l Tel.0212228380 e-mail: carte@meteorpress.ro www.meteorpresS.ro Te|.0753359366 e-mail: omenzi@areopag.ro c www.areopag.ro

-l

z D z

EI

Suceveanul cu Pimen impreuni iPS

Esteliberdpreluarea in textului, format electronic in variantd sau tipdritd carti, ziare, reviste, exactS doarcumentionarea a sursei.

prezenta Areopag edilie, ECitura O Pentru ro www.editura.areopag.

Minuni contemporane
SfdntulNectarie Eghina din Sf6ntulCosma Protosul Sfantulloachim lthaca din Sfdntul ArsenieCapadocianul Cuviosul Paisie Aghioritul Cuviosul lacovTsalikis

Meditatii: ISBN978-606-92034-8-4 Editura Areopag: ISBN978-606-92998-0-7 Editura

Editura Areopag Editura Meditalii B u c u r e s t2,0 1 1 i

Introducere

lE-

Volumulde fald conlineun interviupe care i l-amluatdoamneiMaria-Liliana Manolache. o femeiecarea trecutpringreleincercdri, care dar a avutpartegi de mdngdieri duhovnicesti deosebite.Domnul MihaiManolache so{ulei - a luat parteactivdla disculie, spundnd cuvinte folos de giintdmpldri duhovnicesti. Interviul fostrealizat a in lunaaugust2010,in Tesalonic, familia Manoiache fiind stabilitd Greciade mai mult de in zece ani. Un fragmentdin carte,cel despreoperalia minunatdpe care SfantulNectariei-a fdcut-o doamnei Manolache atunci cdnd,bolnavd fiind, a venitsd se inchine moagtele in Eghina, la sale a fost initialinclusin volumulNoiminunialeSfdntului Nectarie,apdrut la Editura Egurnenifa, de unde a fost preluat in revista Familia ortodoxd gi-auardtatinteresul nr. 1012010. cititori Unii de a citisi restulinterviului.

scna (Mihai Cristea) Redactorul al rer'ristei Sef aici in orezentarea .VotnreprcCuce o textult.ti: in minuneconsemnatd aceastdcarte'pe care oa puietti in&rlurie pentru noiinsine anl ales-o cd ilr acesteipovestti"i, carese despreveridicitatea Sdi irrtrusfintii cel vede cd Dumnezeu nrinunat la lucreazd fel astdzica qi in urmd cu doui mii esteaceeacd noinu maiavem Problema de ani. (p. noqtri." 35). inaintaqilor credinla a direct pe cei doi vorbitori, Cunoscdndu-i zeci de volumde mirturia lor dintr-un selectat pe gir a contat, ajut6ndu-i unii minuni. acest $i fald de text' dintrecititorisd fie receptivi noastrene face De fapt,putinitateacredintei descrid sd compardmexperienlele uhovnicegti gi,vdzdndcd se aicicu celetrditede noiingine reaclia ceregti, noi nu am avutastfelde cercetdri poatefi de respingere. cd, Mdrturisesc daci a9 fi citit textulacesta tipdrit,poateag fi avut si eu anumiterezerve. fatd DarTntdlnirea cdtrefald cu sotiiManolache a contatmult.A mai a contat9i faptulcd avem care au intdritfaptul comune, unelecunogtinle cd nu avernde-afacecu nigteoamenicareexaDe gereazd.Unele amdnuntepot fi verificate.

povestegte doamnaManolache cum i exemplu, s-aardtatun sfdnt,de carenicimdcarnu auzise, gi si i-a spussd pundsd i se facdo icoand sd ii moagte Romdnia. in aducdo partedin sfintele nu Noi,cei carecitim, avemde undesd stimdacd din a fostagasaunu.Darinbiserica satulHreafca, de l6ngdSuceava, afldsi icoanamare,pusd se a cu in iconostas, sfdntului, rdclila pdrticele si din salemoagte, aduseinRomAnia Grecia din sfintele de familiaManolache. intrucdt maimultiani strAng fdcute de minuni Nectarie, auzitde la o cunogtinld am de Sf6ntul pe careo cunoscuse doamnaManolache chiar pe care i-a !a Eghinadespreoperaliaminunatd fdcuto SfAntul Nectarie. Ajungdnd Grecia, in am :ugat-o accepte sd sd-mideaun interviu despre aceasta. Interviul fost mai lungsi mai interea sant decdt md asteptam.(in forma tipdritd, am pdfiilordisculiei. schimbat doar ordinea Astfel, parteadespre ajutorulSfdntuluiNectariegi al celorlaltisfinti a fost agezatdla urmd, tocmai pentru le da cititorilor posibilitatea a se obiga de nui cu universul Manoduhovnicesc famiiiei ai iache.) intorsin tard,am apucatsd anexezmirturia desoreSfdntulNectariechiarinainteca

sale minunrle s6 intrela tipar. noulvolum despre pozitivem-au bucurat, cele negative Ecourile cd Mi-am datseama editarea m-aupuspegdndurr. o cd(iide fald presupune mareresponsabilitate. subobroc, nu cd Dar,gtiind lumina trebuie tinutd textul. am tipdrit Ceea ce m-a mirat a fost cd obiectiilepe unelepersoane care le-auavut fatd de relatdri au fostlegatestrictde faptulcd eraula inceputul pe gi vieliiduhovnicesti, lucruri carele consider pdreau Nu anormale. recomand lise elementare trepaflalipe primele carteunorcrestini aceastd Ar te ale vietuiriicregtine. putea fi un examen prea dur pentruei, pentrucare nu sunt poate pregdtili. Dacd o vor citi gi astfelde oameni,ar putea rdmdnecu impresiacd au citit ,,science chiaraga o De ortodox. altfel, cunogtintd fiction" cu mi-a spus despremdrturia SfdntulNectarie, Poate lui SF cd e ,,mai decdtfilmele Spielberg". ar cd, dacdfamiliaManolache fi vrut sd mediatizezeminuneacu SfAntulNectarie,dacd ar fi de publicat sau documentele actelemedicale credibilitatea la poli{ie legatede cazulrespectiv, ar celorrelatate fi fost mult mai mare.Numaicd au sotii Manolache refuzatsd devind subiecte

dezbdtute presdsau la televiziune. refuin Au zat spectacolul mediatic. Dar,atunci cAndli s-a cerut sd vorbeascddespre ajutorulSfAntului l.Jectarie, acceptat. dupamai multde zece au Si, ani de la intamplare, avut bundvointa a au de da aceastdmdrturie, considerdnd-o ziditoare pentrufratii iubitori Hristos. de Eu ii rog pe cei care vor citi aceastdcarte cu scepticism aibd mdcar bundvoin{a a sd de face o diferen{d intre sfaturile folos si minude nilerelatate aici.Dacdminunile pot respinge, le sfaturile au motive le respinge. priminnu sd 9i, du-le,sd se intrebedacd nu cumvaintre sfaturi pentrucd, si minuniexistdo legdturd lduntricd, gi unele,si celelalte poartdpecetea de fapt, aceleiasi trdiriduhovnicesti... Cred cd cel mai important lucru legat de aceastd carteestecd ea ne aratdcd Dumnezeu faceminunisiin vremurile noastre, giin vreca m u r i l ed e d e m u l t .M i n u n i l e c e s t e aa r a t d c d a Adevarul estein Bisericd, Biserica in Ortodoxd, singura Bisericd Adevdratd, careestetrupullui Hristos. Dar,asa cum spuneasi MihaiManolache,,,nu eSteminunea mai important cel lucru... Cel mai important esteun sufletcarese intoarce

--__-_---______<

s-a si arevesnicie. astaeste.Cd,altfel, Minunea vindecat o omul, mai trdieEte sutd de ani sau Dar doudzeci ani,moare totasamoare. c6nd de si Astatrebuies-o accenun sufletse intoarce!... supremd telul tudm,cd sufletul estevaloarea Ei este mdntuirea..." suprem Danion Vasile

Minuni contemporane
}Er-

D. V: - Cet de imporlantd este rugdciunea fn viala cregtinului? MihaiM.:- Cea mai mare lucrarede pe pdpe mdnteste rugdciunea. Cea mai marelucrare careo poateface omul pe pdmdnteste rugdciunea.Omul,cdndfacerugdciune luare-amincu gi te,se inalld.Rugdciune, nu citire. Le-amspus gi unorpreoti romdni: cdndvreti ,,Vorbili, nu cititi, gaptecuvintepe care sd spune{iceva.Aga, cu pe ie gtilivoi,cu cuvinte simple, caresd le integi leagdnea Gheorghe nea Sogon, acolo, ce cu e s t ea c o l o . . . " b. U. - Prediciie trebuie sd fie pe intelesul ascultdtorilor... Mihal/14.:-... sd-ipoliscoate scutece ca din odatd.,,Desteaptd-te, romdne..." nu? Avem i m n u l s t a ,a t d td e f r u m o s , , d i n s o m n u c e l d e 5 i

10

moarte!"Trebuiesd ne intoarcemia credintd, s5 in fiecareparohie fie cevapidcut, vindmdsd car cinci-sase oamenrmai mult.Sd vind cdtre Sfdntaimpdrtdsanie, la mila lui Dumnezeu cd ginu la puterea gi mergem, nu la qtiinla noastrd, noastrd omeneascd, caree ieftindsi neavenitd! Smesd trebuie mergem. La milalui Dumnezeu gi reniene trebuie rugdciune, nu doarcitirea 9i ce...Rugdciunea sau unuiparaclis a nu rnaigtiu qia gia trupului, cugetului, prin estesmerenie 9i asta facem un pas inaintecdtre Domnul,cd El noi,cum am maispus-o, coboard cer pentru din gi ne intindemdna.Asteasuntnigtelucrurifoarte importante... M.: Maria-Liliana - Noi avem reguld geneAcoperdmintuluiMaicii rald, ori citim Acatistul Bunei-Vestiri. Domnului, citimAcatistul ori

este un Mihai M.: - AcatistulBunei-Vestiri stdruieEti sd-l citeSti,este acatist care, dacd extraordinar folositor.Este un acatistcare de grele, cigi trebuie spusnu numaiinmomentele prefera,dacd s-ar putea, in toate zilele.Eu ag ca acatistul dsta sd fie cititcAt mai des. Este un mare bucurie! acatistcare aducemare bucurie, Este extraordinar! nu o spun de la mine, o Si

spunSfin{ii Pdrinti, carel-aupreferat, intr-adecd, 'ydr, adus mare bucurie- al buneivestiri. cum a spunesi acatistul. un acatistdesprecare eu E credcd ar mdngdiamultdlume,dacd s-ar citi. Ar mdngdia,intr-adevir! FiindcS,de fapt, noi rru gtim ce bucuriecerem. Si acatistulacesta i-au preferatPdrinliiin situatiifoartegrave,dar si la bucuriimari,fiindcde al buneivestiri. Nu stiu de ce, a9a l-au simlitSfinfiiPdrinli.Si cred cd trdirea lor e adevdratd.Din moment ce te ducicupatossicitesti anumeacatist, impoun e sibilca Dumnezeu nu-tiaratecdtevabucurii sd duhovnicesti si lumegti. sau Bucuriide astea, de careai nevoiein fiecare o masdmaicaldd. zi: o casd mai bund...orice,care sd fie mai m6ngAietor pentrutine.Sau sd te aducdmai aproape, cdtre familie,sau sd-!i aducd copiii mai aproape, sau gtiueu, cdte nu se potintdmplain viatade toatezilele. Maria-LilianaM.: - Rugdciunea este foarte important facemdin rdsputeri! ai momente s-o $i cdnd faci rugdciunecu lacrimi,gi eu de multe ori md nimeresc fiu singurd casd... sd Tn Depinde ce necazuriai 9i ce problerne, sd fii auzit. ca Dar rugdciuneae foarte importants-o faci.

12

1a

n . i, R u g S c i u n e an g e n e r a l F d r b r u g d c t u n e - a s puteatrdi. trebuie totdeauna MihaiM.. -in rugdciune ca s5-tigdsegtilinistea s-o faci. Cd nu poti,in griji acestor pe carele ai,in vacarmul cietrimentui voasvi De z-ilei... ce spune,,sd ducetiincamera voastrd,sd vd trd. sd vd inchidetiin camera este taina' $i Rugdciunea facetirugdciunea"? din momentce estetaind,trebuiesd fie o legdturd:tu - Dumnezeu. pentruca lucruldsta $i, sd trebuie lasicelepdmdnsd se poatdintdmpla, - at6t cdt ii este cu putin{d testicu desdvdrgire -omuluisd atingddesdvdrgirea 9i sd te unegti princeeace a ldsatca cea maimare cu Domnul tdu CuvAntul lucrarepe pdmant:rugdciunea. si acolo, sd-lspui cu sd trebuie fie sincer, gdndul t : u d i n i n i m d .S p u n e a u n i i P d r i n l i , , C u m r e b u i e ,,cu sd ne rugam?Cu putei'e." ce inseannnd $i sE putere"? ia inseamnd, gAndegte-te, fi fostin scoatdin iiniaintai,afara,si sd rdzboisi sd te pe ireacdcartuqele ldngdtine, si tu sd stai Sau sd fii in mare,9i sd curnte-airugaatunci? gi acolo,cdtre cazi,sd n-ainiciunajutor; Tnotdnd, scoaruga?,,Doamne, cam cum te-ai un liman, clipe ale te-mi ceva in cale!"?Esti in ultimele

vielii.Atunciexistdpatos.Rugdciunea trebuie sd aibdo partemdcar, dacdnu total, patosul din dstade carespuneam: pe maresau din linia de intdi,sus, cdnd te incercuiesc cartus,ele jur de i m p r e j u r . a r , c a s d a j u n g i l a p u t e r e aa s t a , D trebuie legdturd Dumnezeu prinspovedao cu prin nie, prin impdrtdganie, chemarea numelui Luiinfiecare clipd: lisuse Hristoase...", ,,Doamne, iardacdbuzelenu pot,cel putinmintea aibd sd duioSia cuvintelor. D. V: - Credelicd gimirenii trebuie sd zicd rugdciunea lui lisus? MihaiM.:- Absolut! Dar eu numaila mireni m-amreferit. Niciodatd m-amreferit, ceea nu in ce am spus,la preoti, preotii cd trebuie oricum s-o facd,sau monahii! Numaila mireni! Chestiuneaasta o socotescde mare folos pentru mireni.Preotiideja sunt canalizati cdtre rugdc i u n e M i r e n in u s u n tc h i p u l u i D u m n e z e uM i . i ? reniinu suntchemali m6ntuire? la Mirenii au nu pdcate?Poatesd-{idea cinevamdntuire, sd gi nu dai nimic? se poate! Nu Suntem chematitoti, suntem chemati mAntuire. ne spovedim la Sd si sa lepdddm pdcatele! Ne-acerutun singur lucru

14

15

pdpdcatele. lepdddm Sd sd Domnul: lepdddm Si catele,pentruca sd gdsimmdntuire. noi nu l , d d mp e S l e s o o v e d i m ! a u ,d a c dl e s p o v e d i m e pe jumdtate. le mdrturisim toate. Nu D. V.:- Trebuie sd ne rugdm ca Dumnezeu sd ne lumineze mintile, ca sd ne spovedim cum trebuie... ajutd M.:- MaicaDomnuluine Marla-Lillana in mult,trebuies-o chemdm rugdciune... MlhaiM.:- Noiampussd ise facdo icoand, pentrubiserica Hreatdin sdrutare", cu ,.Dulcea c4... cd M. Maria-Llliana : - Dreptmullumire Maica grea incercare. Domnuluim-a salvat dintr-o Ne-adat mdngiiereaei.

'r:la postit acolo,la Hreatca, sat,si pdrintele, ia lui .;icopiii acasd, noitoti. si perioada, Decitoatd :At a fost...Cat a fost? Maria-Liliana M.:-PAnd s-a terminat icoanal MihaiM.: - Dar de postit,au fost mai multe ziie,au fost vreo 50-60 de zile sau 70 de zile. Maria-Liliana M.:-Noi am incepufo din postul \lare, dar a duratpanddupd Pasti. Mihai M.: - $i pe urmd, ne-a ajutatDumne'eu, am fdcut-o, trimis-o Atena, imbrdam la am cat-oin argint. fdcuticonostas, Am frumos, am tus gaptecandele deasupra... lconostasul in e stilgrecesc. Am pus candelele sus. Si acuma, esteacolola biserica Hrealca, din sprerugdciune, sd vind toatdlumea.Si pdrintele cheamd ii pe toti care vor sd vind la rugdciune.

tt

MihaiM.: - $i icoanaa fost pictatdcu post a si rugdciune. pictorul pictatcu post.$i noi, $i copiiigi noi,acasd,cu post,pdndla ora 3, 4, 5, cdt s-a postitin fiecarezi. Eu am cerutasta,am crezicd cerutde la pictorde primadatd:,,Dacd poti picta cu post gi cu rugdciune, incepem nimic Adicd nu mdndnce sd icoana. dacdnu.nu!" nu Si, cdt picteazd. cdndmdnca, mai picta. la $i

16

17

Despre familia cregtind D. V: - Cum trebuie sd trdiascd solii viala creStind? altul. MihaiM.:- Unulcaaltul, unulpentru 9i Dar trdireatrebuiesd fie curatd,adicdomultrecd buiesd ajungdsd inleleagd inimaluitrebuie fiindcdnumaiatuncirugdsd rdmdndde copil, ciuneatrece deasupracapuluigi pleacdcdtre ' inimagi nu-icopil.. curd!5 cer.Dacdomulnu-gi Copilulse bucurd de toate lucrurileneinsemnate,si plAngepentrutot ce-i neinsemnat, se 9i gi e sensibilizat oriceil de la induiogeazd orice, - o floare,o petal6,orice - asta instdrnegte orice. cd seamnd inimaluiestelargdgicuprinde intre $i e curat6.Ca doi soli sd poatdcomunica trebuiesd fie curaligi unul ei, chiarEila distantd, in fald de celdlalt,sd se priveascd ochi curat. v Sd nu existe iclenie.,. D. V.: - Da, viclenia inseamnd inceputul destrdmdrii familiei... Cdnd Mihai M.: - Ce inseamndipocrizia? inima.Dombuzelegialtagdndegte una rostesc pentru ceicareL-aurdstignit, nulSerugapentru

cei care,cu doud-trei Tnainte, puneauinazile ii inteflorisi-sidezbrdcau hainele,asterndndu-le jos, cdnda intrat lerusalim. pe urmd,tot pe in $i aceiagi oamenistrigau :,,Rdstigneste-L!" Strigau, nu? Ei, DomnulSe ruga pentruei: ,,Doamne, iartd-i, nu gtiuce fac!"Dar celorcareveneau cd si-Liscodeau, spunea: le de ,,Plecali aici,ipocritilor! Unagdndili, sialtaspuneticu buzele voastre!"Pe acestiai-a ur6t.De asta ne cere curdlia inimii.$i curdliaincepecu omul care-listd aldturi. Ci Sstaeste partenerul de viald.gi pe tdu urmd-s copiii, pe urmd-spdrin{ii, pe urm6-s 9i 9i toatecelelalte rudesi restul. Dar primadatdeste omul cu care trdiegti. Suntemun trup!Nu poate unulsd fie murdarsi sd se ducdin restaurant sd bea,sisdjoacecd(i, gisd-Lhuleascd Domnul, pe iar celdlaltsd se roageacasd. D. V: - Degi, din pdcate, existd multe astfel de cazuri... $iasta pentru cd pu{inise gdndesc la cdsdtorie ca la o cruce inainte de a se cdsdtori, mu(i se gd ndesc doar la distraclii sau iubiri fnfocate, dar fdrd Dumnezeu... Mihai M.: - Uite un exemplu pe care l-am auzitgi eu, aici,la greci:un greco fo(a pe femeia lui sd meargdla distracfie, buzuki,la dans, la

18

&+

19

ei, seara.Ea i-aspusastaduhovnicului si acela dartuspune te a sfdtuit-o: ,,Dacd ia cu fo(a, du-te, miluieg<Doamne, lisuseHristoase, in sineata: meu>!" gipe bdrbatul te-mdpe mine,pdcdtoasa, in cu Si se duceasiddnsaacolo, mdinile sus,9i miluiegte-md IisuseHristoase, spunea:,,Doamne meu!" pdcdtoasa, pe bdrbatul pe mine, 9i D. V.:- E caz real? MihaiM.:-Cazreall Aici,in Grecia!Un an ca a gicevade zilea bdtut-o, chinuit-o, s-o ducd la distraclie. M.:-Ei nu-i pldcea,ea era o Maria-Liliana mergeala duhovnic, femeie mai credincioasd, se spovedea... duhovnicul MihaiM.:- $i, la un momentdat, Dar aga- i-aspus:,,Du-te! a ei- Dumnezeu ldsat lisuseHristoase>". bdrbatul spune:<<Doamne, $i in o puneasd ridicem6inile sus, sd pocneascd dar din degetegi sd danseze, ea spunea,,DoamDupdun an de zile,il inne, lisuseHristoase". la toarcepe omuldsta,ilintoarce credintS!Acum, cei el este monahintr-o mdndstire, doi copii ai lor s-au fdcut preoli,amdndoi,gi ea este cdlugdrild.

D. V.:- E foarte interesant exemplulpe care l-alidat! Oameniise folosesc cdnd aud exemple din acestea, vii. Ulte, nu s-a intdmplatacum cinci sute de ani! Uite, cei care le-au trdit sunt vii. nu sunt povegti nemuritoare! Mihai M.: - Este o chestiune reald. Sfinlii nostricum s-au fdcut sfinli?Li s-a impussd se idolilor, ei au rezistat prigoanelor inchine dar care au fost...Chiardacdte duciacolo,dar dacdtrdirea ta este cu Domnul... ne-aspus Domnul Nu printrelupi?gi o sd fim asa. si fim ca mielugeii Nu gtilicum pe pdrintele Paisie Aghioritul venea si-l muscagarpele picior, el nu se ridicade de si la rugdciune? Vorbeacu animalele sdlbatice, si eieveneau9i plecau, veneaugi plecau. Dumnezeu controleazd totul,totul.Dar trebuiesd vadd inima noastrdcuratd.,,Cda unora ca acegtia gi esteimpdrS{ia Cerurilor." nu putemaltfel, tregi-n familie, buiesd devenim copii. iar Astaeste! si-ngreutdlile gFnministersau ei, oriunde lucrim, trebuie sd avem trdirea noastrdcuratd, ca 9i copiii.Facem munca noastrdin lume,cu toatd priceperea cu toatd putereaomeneascd, dar 9i in inimdsd fim copii.Cel de l6ngdnoi rdmdne totdeaunafratele nostru, care are nevoie de

')n
)-

e--

ajutor.O mAnd intinsdeste m6na Domnului' nostru! Trebuie gtimsd-iddmfratelui sd $idacd picde duiomicar un nu putemsd-idim nimic, psiholocaresd-ireaducd sie,doudvorbecalde, la gic mdcar,dacd nu duhovniceqte, o liniede plutire.E mare lucru9i asta. D. V.: - E foarte importantd comunicarea dintre oameni... MihaiM.:-in familie,doi oameni,dacd nu sunt la fel, stau un an, doi, trei, nu pot rezista, si Ori se despart. stau chinuiti innebuni{i, i9i 9i personald, situaliein care face fiecareviala lui se distrugcopiii.Cd un copil,pdni la doi ani, cel asimileazd mai multin mintealui - culorile, in tot ce vede in lumeaasta- si pdtrund caracdeprindea douanaturd, deprinderile, teruldsta rile pe care le are de la pdrinti.E foarteimporviala cu Hristos,sd invele tantd viala linigtitd, sd copilul vaddo icoand, vaddcum te inchini, sd Toateasteaintrdgi rdmdnin el! Cu sd vadd... pe vielii,cu at6tao sd cdt le dezvoltd, parcursul poatdsd le foloseascS. ele sunt deja,pdnd Dar , l a d o i a n i . .D e a s t at r e b u i eT np r i m i i a n i a i c d s 6 . prinde toateinformamaialescdndcopilul toriei, pace,o viald de bisericd, o tiile,sd fie linigte,

viatdde curdtie, viatdde familie, o nigtecanoane de familiede la care nu se face rabat.Si nu sd vadd ceartd,sau prea multein casd,asteaduc la rdu, lucrurile asteade prisosduc la rdu. D. V: - Prea multe in casd, in ce sens? Prea mu/te obiecte? MihaiM.:- Prea rnulteobiecte,prea multe jucdriipentru copii, prea multd mdncare,prea multibani,preamultd imbrdcdminte, multd prea televiziune... Totulsd fie intr-unanumitcanon. Da, mergem vedemla televizor filmdocusi un mentar,nigtestiri,vedem o chestiune care e foartebinearanjatd, vedem,gtiueu...vietile unor oameni, Dar nu preamult,pentrucd atunci da! incepepatimasd lucreze. Toatecanoanele astea sd le tinem... Dar sd nu vremsd avemprea mult!Sd ne invdlim ca, atunci c6nd am m6ncat, sd ludm farfuria s-o ducems-o spdldm. 9i E mare lucru,copilulsd aibd treabaasta invdtatdin viafi. $tim cd acoloundeam dormit, diminealaam luatceargaful, l-amstrdnssi l-am pus frumosla capdtulpatului. Sunt lucruripe care le vede gi in cameralui, la pdrinti,gi le face gi el. Si dacd n-o face,ilinvdtdm. Si-l invifdm la vdrsta cdnd prinde, pe urmd. nu

23

M.:-Cedupd aia iesecu turma Mana-Liliana sd a asta,cumam pdlitnoi.Mihai inceput aducd la nigtebdietimusulmani credinlaortodoxd. MihaiM.:- Da, i-amajutatmult,i-aminvdlat si s-au botezatdeja,au trecutde la musulmani giacuma,gi-nAlbaMergla bisericd la ortodocgi. nia,gi pestetot. Unula vrut sd se facd gi preot, multtimp.S-a gi a fost'lapatriarhul Anastasie, botezat,bdiatul merge in fiecare duminicdla are bisericd, gi alli bdielipe care-iaduce,am 9i carevreasd se boteze. nu le dau altulacuma, $i gtiuci se boteala de certificatele nagtere ei, cd le dau deloc!Cd vin aici9i se nu zdt.Albanezilor boteazd!Vdzdnd cd i-am ajutat pe musulmani sd se apropiede credin{acregtind,diavolula diavolul! dinUna lucrat... vedelicuma lucrat Si de s-a tre fetelemele,fiindortodoxd, indrdgostit de din un musulman, clasaei de la liceu, acolo, patruani,cdt a fost,m-ainnegitreianijumate, de bunit! S-aindrdgostit el, numaide el, nu mai vedeacasa, nu mai vedeanimic,a fdcutimpocum md lucreazd totul!$izic: ,,Uite trivanoastrd gidiadiavolul! aducaltibdietila cregtinism, Eu volul intri in casa mea qi in patul meu gi imi gi st6rnegte atdta neplScere atdta..."

Maria-LilianaM.: - CAnderam singurd acasd, pur gi simplude multeori tipam.Pldngeam, fdceamAcatistulSfintilorEpictetsi Astion si spuneam:,,E romdncd de-a voastrd,sfintilor, ajutafi-md. md ldsa{i,cd mor."gi simteam Nu rndngdiere la sfinti, de siaveamincredere fata cd gi s-a desprins. o sd se desprindd el. de Mihai M.: - Degi eu nu md asteptam.La o vdrstd cdnd nu poti controlasentimentele, ea preot,s-a mdrturisit s-a dus la pldngdnd apoi gi a venitacasd:,,Cum putut,tdticule, am cum am putut, dmico..." m Maria-LilianaM.: - gi m-am rugat mult la sfintii dstia,Epictet Astion... si MihaiM.:-... care sunt sfintiai Constantei, ai Romdnieinoastre, au fostmartirizatipencare tru credintaortodoxd,9i ne-au rdspunssfinlii. Si, intrr-adevdr, venittimpulcdnd fata a ajuns a sd-lurascd. intreabd: am ,,Cum pututsd staucu el atdtatimp?Mi-egreatdde el! Cum am putut atdtatimp sd stau orbitd?Cd md fdcea sclavd: <Fdasta,fd asta,fd asta!>Sub sclavielincepea lucrurile astea!"Zic: ,,Tuvezi lucrurile astea in casdla noi? La noi e un obicei: fiecareisi spune

24

25

cuvantul,are dreptulla cuvdnt,are dreptulsd in luiin a discerne' a si hotdrascd are libertatea nu! facece vrea!Pe cdnd la musulmani i1iimpunea un anume rit: <Agafaci si aqa faci"'>"in perioadacdt in Greciaau fost turcii,au dat foc ci nu numaila mdndstiri, dddeaufoc la livezile si de mdslinidin Pelopones de pestetot"' Au 9i fdcutmult rdu! Din icoane,din iconostase din ficeau tirld pentruoi, vd dali seacatapeteasmd acestpopor!$i blestemul ma?Afost blestemat se ducedin neamTnneam!Dar sunt9i dintreei care lasd ritdcirea..' 9i cautd. Cel care strigd esteauzit- 9i cred asta!- 9i celuicare cere i se undeduce?Undeloveqte' va da! Dar necredinta nu vedefi?Exactin ceea ce e plScutDomnului' dute dupd ,,Nu, acoloundeesteadevdr: Lovegte nu? laca asta!"$i nu putemsd mergem, fantezia de ce turma este atdt de micS:fiindcdnu poate sd rezistecel care nu este de acord cu viafa dacd doi Vezi,giintr-ofamilie: oameni, cregtind... nu sunt la fel, nu rezist6! D. V.: - Care sunt principalele greutdli cu care se confruntd un pdrinte cre7tin care vrea sd-si educe bine coPiii?

MihaiM.:- Nu polisd-iimpuicu vorbacopiluluinimic.in viala cregtind, copilultrebuies6 tale.El culegeinformatiile miscavaddfaptele si din casdcu o puterecum nu-!ipoli imagina, rea Tu, nu-!ipoliinchipui. ca pdrinte, crezicdtrebuie si-linveli, dar el deja e invdlat prin ce avdzut. cu Aici e o chestiune care noi, pdrin{ii, vrem si ne pdcdlim.Copilulse plictisegte sfaturile de elvede cum ne migcdm, noastre, cum ne comportdm, placenou5,cum iesimin elvede ce ne ce societate, privimla televizor, cum mAncdm, cum bem, cum vorbimintre noi. Toatelucrurile asteael le gtieinaintede a-l sfdtuinoi.Greutatea estesd-iddm timp sd creascd. Noiii impunem: ,,Fdasta, fd asta."Ajutd-l 9i pune-l pe o linie, astfelincdt sd te aibd prieten, te socoteascd sd prieten. Sd-tispund: iesimla o plimbare, ,,Haisd cd vreau sd-!i vorbesc..." Aga poatefi cdqtigat copilul.Altfel, impundndu-i ceva, la informatia pe car'eo avem azi, egti pierdut.Copiluln-are nevoiedoarde sfaturi, nevoiede un prieten, are are nevoiesd-sideschidd inimafald de un om, si trebuiesd-l aduci in stareade a-si deschide inimain fata ta.

----_______<
26

27 >@_

D. V.:- Cum poliface asta? Care este secretu/? Mihai M.: - Trebuiesd te folosestide invddesprecele lumeqti, Vorbindu-i tdturaBisericii. si sd-ivorbegti despreceleduhovnicegti. trebuie Si fdcdndrugdciune Pentruel. M.:-Eu cred cd trebuierugdMaria-Liliana ciunemult6. in MihaiM.:- Se lucreazd trei. Ficdnd rugdlumigi spundnd,,Doamne, ciune pentrucopil se pe neazd-l copilulmeu",rugdciunea duce in sus. Si de sus coboardcdtre mintealui putere gi dumnezeiascd luminare. M.: Maria-Liliana -Eu am incercat s-o ajut acela. cu pe fatd,cdndera prietend musulmanul aveauo int6lnire. cdndgtiamcd De exemplu, $i, cu trebuiesd se intdlneascd el, eu md puneam gi fata veneainapoi acasd. in genunchi, Mihai M.: - Venea inaPoi acasd. M.:-Cum pleca, md puneam Maria-Liliana in imediat genunchi md rugam.$i se certau, 9i gi veneainapoi.Sau uneorinici nu mai pleca, rdmdneaacasd.

MihaiM.:- Copilultrebuie mdndnce sd pa_ para lui, nu ai ce face. Dar trebuiesd vorbesti cu Dumnezeupentrucopil. Maria-Liliana M.:-Fiindcd, dacd ie vorbesti copiilor despreDumnezeu, resping. te Mihai M.: -Yorbegti cu Dumnezeudespre copiii ,,Doamne, vezi copilul tdi: tu dsta... Copiii nu sunt doar ai nogtri. Sunt ai Tdi, Doamne... Dacd Tu il supo(i, cine sunt eu sd nu o fac?" Trebuie anumitd o ingdduintd, fiindcd ingdduinta asta nu-i salveazdnumaipe copii,ne salveazd si pe noi. Dumnezeu dd, si pe copil,gi pe ni-i gipe celcarene scuipd, vecin, pentru mdntuirea noastrd.Dar noi nu vedem asta. Vedemdoar: ce ,,Ah, calvarduc eu..."La vdrstac6nd e atdta informatie sentimentele le mai poficontrola, gi nu copilulnu mai primegte sfaturide la pdrinti.Sd ne rugdmla Dumnezeu sd-i pdzeascd. Crucea o s-o ducd gi ei, cum o ducemsi noi gi cum o duce fiecare.Numaisd fie cruce spre salvarea noastrd... Maria-LilianaM.:-Toate sd le facem pentru noi,pentrumdntuirea sufletului. Domnulnu are nevoie nimicde la noi. de

28

tr

Mihai M.; - Dar aceastd mare bogdlie pe ne-ocere sufletul, carea pus-oin noiDumnezeu, judecd Nu inapoi.$tie ci avem neputinte. ne pentrucd am pdcdtuit,ci pentru cd nu ne-am pentrumdnHristos, De ridicat. astaS-a rdstignit pentrunoi' pentrucd ne iubeste, tuireanoastrd, jertfa cea fdrd de Si ne dd in fiecareduminicd la sdnge.;,Veniti potir"- ne cheamd'Nu o datd Niciodatd duminicd' pe an, ne cheamdin fiecare dar de vrednici impdrtdganie, si venim nu suntem Cdci, atuncic6nd ne impdrtdla impdrtdganie. gim,o datd,de doud,de trei ori,Tnnevrednicia noastrd,atunci incepe procesulde congtiintd: in ,,Mdi,eu md duc in fata potirului, fala lui esteinsuqitrupul Nu Hristos..." este un simbol, sd Esteimportant te duci"' gi sdngele Domnului. ticdlos,dar pot sd mai fac pdcatul $i: ,,Sunt Poateo si-l maifaci,dar a treia,a patra Ssta?" oard n-o sd-l mai faci'..Cu mila lui Dumnezeu sPremAntuire. incepeurcugul

Lupta pentru mdntuire D. V: - Cum trebuie dusd lupta pentru mdntuire? MihaiM.:- Tentatiile mari.Suntceidin sunt jurultdu,dar gi trupul lupt6, luptdsi lumea, te te si te luptdsi satana.Dar zicicd le poli stdpAni si mdcaratdt cdt le poli stdpdni,si tot e bine, cd nu stiicum lucreazdDumnezeu fiecare.Unul ?n are un caractermai dificil,altul este mai as-a, gi mailinistit, Dumnezeu lucreazd fiecare in dupd caracterul Dar sd avem rdvndcdtreadevdr. lui. Cdtre Sfdnta impdrtdsanie. spune preotul Ce cdndne cheamd potir?,,Cu de Dumnezeu, la fricd gi cu credintd cu dragoste vd apropiati!" sd Ei, cu cdtd avem! Cd n-o sd avem multd fricd de Dumnezeu, n-o sd avem multdcredintd, cd cd - dar cu astea,c6te n-osd avem multddragoste le avem,haisd mergemspre potir,cd asta este chemarea. Acuma, cdt este - gtie Dumnezeu! Darmdcarsd mergemspre potir.Cdndspunem Tatdl nostru,spunem,,p6inea noastrdcea spre fiintd".Pdineanoastrd, rom6ndspunemsi in - e de toate zilele!Dar in ,,cea toate zilele" de greacde ,,ceaspre fiintd",care ce inseamnd?

30

5'i-

tr

foarte aflat Sfdntaimpdrtdganie!Am o chestiune de importantd la un teologcarea vorbitinRhodos. Un bogattreceape l6ngdun ascet9i,vdzdndu-l ce ce omule, chin, jertfe iispune:,,Mdi, slab,slab, faci tu! Uite ce slab egti!Aoleu,ce jertfefaci tu gi ce slab egti,ca sd poli rezistatentaliilor!" $i nimicanu fac! Eu fac gaptezeci zice ascetul: ,,A, ani acuma,cAt o sd mai trdiescjertfaastade de toatd,gaptezeci ani...Dar md uit la o nimica impdrdliade ce jedfe faci tu, cd tu cheltuiegti dgtia gaptezeci ani!Eu cheltuiesc de veci,pentru Eu fac de impdrdlia veci! gaptezeci ani pentru de aici md chinuiesc ani toatd! nimica $aptezecide vialade veci.Dar dar cu postgi rugdciuni, c69tig pe tu o cheltuiegti cea de veci- mii de ani,miligaptezecide ani?!O, sdraoanede ani!- pentru pe gidsta gi-apuscdrbuni cap imecul de tine!" Ce femeie! mi-aspus diat.S-a dus acasd:,,Mdi, omul dsta? Noi, care suntematdt de bogali 9i viala de avem de toate!A zis ci eu cheltuiesc veci...Tu-tidai seamace cuvintemi-a spus?" $i s-a dus inapoila el, la omul dla, sd-l caute, asta s5-i explicece se intdmpld! intr-adevdr, $i, se intAmpldsi in zilelenoastre!Cheltuimviata de veci...

Maria-Liliana M.: - Teologu acela a povestit I si despreun scriitor... MihaiM.: - Da, despre Nikos Kazantzakis, oareavea un vdr care era gheronda... Avea un verisorcareera la SfAntul Munte,era gheronda acolo.Si s-a dus gi a vorbitcu el. Si acela i_a zis: ,,Mdi, momentce tu nu crezicd existd din vialddupd moarte,adicddupd adormire, de cd faptnu e moarte- de asta-ispunesi in greceste adormire-, ce pot sd vorbesc cu tine? Rdmdi ateu in continuare! Din moment ce trebuiesd crezicd paharuldsta,dacd vrea Dumnezeu sd pundenergie el, ilface gi merge,gi tu nu crezi, in crezinumaiasta...din momentce nu se vede sufletulsi tu-l vrei numai sd se vadd, ia_lepe asteape care le vezi si trdiegte ele! Eu cred cu in ceea ce este vegnicsi cred in viata de dupd adormire. cu asta merg, si pentruasta lupt. $i Si pentruastasuntaici.Tu sd trdiesti scrierile cu tale,cu ateismul tdu, cd nu le crezi." D. V: - Kazantzakis a fost condamnat de Biserica Grecieipentru ideile sale eretice. MihaiM.:- Sa gtii cd fiecareom are in fiinta rurceva divin,cd Dumnezeua ldsat in toate

32

>-

33

a noastre,si-n toatd fiinla noastrS, mddularele dar l6satsemnulLuidumnezeiesc, noi nu-ldezsd in acolo, neqtire, steain amorit voltdm. tasam nu-l scoatemla suprafald tire. Nu-l dezvoltdm, gi nu-idim gansa9i nu ceremde la Dumnezeu il ca luminare sd-ldezvoltdm..' l6sdmacolo,in sd necunogtintd rdmdndin noi' Fiecareom are om are in el ceva bun"' fiecare in el dragoste, de nunta9i nagterea a Dumnezeu binecuvdntat copii.Dar gi asteaau nigtezileanume,cdndsd 9i le faci.gisd fie fdcutenu ca pldcere numaica e ,,Da, 9io pl5pldcere. Cum spun9i alli pdrinli: nagterea cere,dar scopulestefructuldragostei, de copii".Este un lucruc6t se poatede pdmdnCel tescqide omenesc. mai marescopal omului Astae scopul sufletului. pe pdm6nt estesalvarea impdrtdganie: De suprem. astareviniarla Sfdnta fird Sfdntaimpdroarepoateomul luptasingur, ca t6ganie, sd ajungdla scopulsuprem? D. V.:- Doar prin puterile noastre nu putem face nimic... Mihai M.: - Conteazd cu ce rdvnd 9i cu ce credintdvenim cdtre Maica Domnului,cdtre trebuie sd Si, Domnul. ca rugdciunea fie auzitd,

s5-!icuretisufletul. suntempdcdtoSiin To{i felul nostru. Unii nici nu ne gdndimcd cele pe care le facem sunt pdcate.gi sunt nigtetrdiri interioare care duc la lucrurisatanicesti. trebuie Nu alimentate astea, fiindcdte duc cdtre acolo. Lucrarea noastrd cea mai mare,cum am spus, estesd ne gdsimmdntuirea sufletului, pe asta si trebuie lucrdm. s-o Astae hranaduhovniceascd de care are nevoiesufletul fiecarezi. Cum ii in trebuie stomacului gi mdncare catdtruddfacem, gi de dimineatd pdndseara,ca si umplemstomaculgi sd-ifacemtrupului toatepldcerile, sufletului,careestevegnic, oarecdtd hrandii trebuie datd?Trebuie sd-iddm,si noi il linemin amortire!Nu trebuiesi lui,mdcarcdt de cdt,sd-i ddm? Dacdvrem sd asteptdmceva... Maria-LilianaM.:-Ca sd faci treaba asta, trebuie te impdrtdgegti maides,cu sposd mult vedanie,9i sd incepi sd lucrezicu sufletul,ca sd-ticeard hrand.Altfelnu poti sd ?ntelegi.

<34

35

Despre post D. V; - In lumea de azi, oameniidispreluiesc postul... Mihai M.; - Poate sta Duhul Sfdnt intr-un N-arecum. Niciminteanu std la stomacghiftuit? Cu c6nd ai un stomacimbuibat. cdt Dumnezeu trupule mai slab,cu at6t se apleacdmai ugorla sd Tot rugdciune. genunchiul se plece'Cdndtrucade' pul este slab, se apleacdin smerenie, Cade cdtre fratelenostru, Cade la picioare... cade cdtre cel care pl6nge,cade din eul lui, nu euluinostru.Ci suntem mai suntemin pugcdria Aga cddemgiin pdndla pdmdnt. in plecdciune post. Ochii nogtrisunt citre pdmAnt.Cdzdnd cdtre pdmdnt,in smerenie,glasul nostrueste care cadein smerenie auzit.Aga cum si lacrima urcdspre cer,gi nu coboardla pdm6nt'De fapt, ea urc6. Noi, in putereanoastrdomeneascd, vedem cum cade, 9i credemasta, ci ea cade. careeste adevdratd, Darea urcd.Care?Lacrima in adevdr,care este pentrufratelenostru,care noastre,lacrimaasta urcd este pentrupdcatele in Dacd o cdntdregti cdtre cer. $i cAntdreqte...

oalanlacelor ceresti.Postulil face pe om sa , ,taddpe cel de l6ngdel, sd creaddin durerea lui. Maria-Liliana : - Se-Lvadd pe Domnulin M. primulrdnd.Cdndil vezi pe Domnul, vezitoate celelalte. Mihai M.: - $i vezi cd mdna intinsd e a lui Hristos, nu a celuipe careiljudeci.Nu,e a lui $i Tu Hristos. dd-i,gi lasd-lsd facd ce vreael. Nu-i gi da bani. Intrd?n supermarket ia-i o pdine 9i un kil de lapte,gi dd-i-|. Asta-ipomana. bun si E un ban. Dar pomanaadevdratd este asta.Posiind,il vezi pe frateletdu in durerealui. Maria-Liliana - il vezi pe dugmanultdu M.: ca ti-efrate... MihaiM.:-ilvezi pe cel bogat,in haosullui si-n alergarealui, gi-l compdtimegti, de fapt cd nu stie ce face, cd este 9i el impdtimitgi lucrat de diavol. nu-lmai urdgti, Si cite rogipentruel: ,,Doamne, Sstanu gtiece face..." Vezi,postulte readuce rugdciune. la Cum spui rugdciunea Tn post,nu o spuisi in afarapostului...

tr

(36

37

l'ffi

D. V; - Da, postulaiutd mult mintea sd se adune la rugdciune. M."- Nu e nevoiede dietd' Maria-Liliana omeneascd' MihaiM.; -Dieta e o chestiune Dacd postim miercurea9i vinerea9i posturile de peste an, sd vedem ce silueti avem' Nu e nevoiede dieti. Mindncd cdnd nu e post, dar qi postegte cdnd e de postit'lar dacd poli posti miercurea vinereafdrd ulei... 9i M. Maria-Liliana : - Dacd vrei, 9i lunea"' MihaiM.:-$icu uleie bine.Darfrdnaadevdratd efdrdulei,cd postule o frAn6.C6nd iei o atunci de bucdticd pdine9i un covrig9i mdndnci, te infrdnezi.Dumnezeun-are nevoiede postul tdu. Dar el vede cd tu ai fdcut-o pentru El, 9i Aici e marelec69tig,9i aici urcd te-aiinfr6nat... e minteacdtrecer, 9i aici rugdciunea auzitd'$i aicifrdnata Domnulo vede,cd aifdcut-opentru El. Nu cd are Domnulnevoiede postulnostru dar sau de frdna noastrd, El gtiecd noi,cilcdnd pe frdna asta, cSlcdmgi pe celelaltepatimiale trupului.$i o sd ne infrAndm9i de curvie,9i de gide gdnd'$i gide priviri, side altepofte, betie,

incet-incet, venim, cdtreceeace-ipldcut Dompentru nului. El aredejaintinsd mdna noi. $i Maria-Liliana - Eu nu pot trdi fdrd post. M.: Si in concediu fiu, plecatd, miercurea sd gi eu nu vinerea mdn6nc dulce, mdn6nc ulei. de nu cu MihaiM.: - Am fostacum,in post,in Rhodos,cu tentatii, cdrnuri, pegte, noiam cu cu dar pdine, un covrig, statcu o bucdticd de cu mai luamsearao rogie sauun fruct... Maria-Liliana - Pentru M.: mine,nu-iproblepentru da. m5,dar el, MihaiM.:putem Si-ispuneam:,,Nu si luim si noiceva?" D. V.:- $iea ce rdspundea? MihaiM.: - ,,Mihai, dacdvrei,fd-o."imi tu, punea pe cdrbuni cap,cd eu suntmaiticdlos. Pentrucd ldsa, mi liber, aleg. fd cumvrei. sd ,,Tu Dareu fac asta."Ce faci astfel? pui celuilalt ii cirbuni pe cap. aprinsi D. V.:- Teoria ugoard... e Mihai - Citim, M.: Tnvdldm, devenit am filozofi in a face,in a vorbi,cum vorbesc eu si

tr

38
l_ :r: L--

unde Atunci e noastrd nuld. acuma, credinta dar este salvareanoastrd?Cdci credinlata te va si nu?Astaestesi a spus-oDomnul cdt a salva, trdit pe pdm6nt,a spus-o,nu? Deci asta este: gisd cerem.Rugdciunea sd sd credem, cdutdm Ca ce este?Nu estea citiun paraclis. sd polisd Cel mai mare lucru: ceri,ili trebuiesmerenie. a-!icoborieul tdu jos gi a face pentrufratelecum le-a spdlatpicioaa fdcut Domnulcu apostolii: oare noi ce trebuie rele.DacdDomnula fdcut-o, Acelae un inceput sd facemcdtrefratelenostru? Cdci smereniatrebuie lucratdin al smereniei. timp. $i Domnulo vede in timp. Noi am fdcut gi trei zilede post,ne-amimpdrtdqit sd spunem facem Suntemin bisericd, cd suntemin reguld? tot ce este bine? La prima incercarepe care picdm.$i greu ne scul6m. ne-o face diavolul, in sd incepe fantezia lucreze om Devinepldcere. gi facem din pldcerepatimd.$i, cdnd patima in se addncegte om, trebuieani de zile,cum a gaptesprepdtit-ogi Sf6nta Maria Egipteanca, ani zece ani de curviea fdcut,gi gaptesprezece i-au trebuitca sd iasd patimadin ea! Deci cdli sd De ani trebuie... ce mai ldsim, fratilor, intre

oatima,dacd ne trebuietot atdtiaani de zileca s-o scoatem? Maria-Liliana M.:-Poate si mai multi. MihaiM.:- gidsta e un exemplu numai. Cd ea a scos patimaprin post gi rugdciune, prin si credinlape care a avut-odupd aia, si prin hotd{area pe care a avut-o.Pe c6nd noi, care nu avem niciohotdrdre ne mullumim televisi cu gi cu toate cele lumegti, le vedem at6t zorul $i de m6ngdietoare...

41

Despre Taina SPovedaniei

pentrudumneavoastrd D. V.;- Cefnseamnd sfdntaspovedanie? Dacd ilia Maria-L naM.:- SfAntaSpovedanie..' Sfdntaimpdrnu nute spovedegti, ai cumsdsimti Mihai M.: - Un alt caz. O femeie avea un tdganie. pdcatmare gi nu-l spuneala spovedanie. MerMihaiM.: - Uniipreolispunla spovedanie gea zilnicintr-unparaclis Sfdntului al loanBotesumar, lor:,,Spovedili-vd sumar..." credincioqi D. V; -Adicd oameniisd spunddoarpdca' tele mari, nu?

D. V: -Am cunoscut o maicd care, mait6ndrd fiind, odatd, cdnd se spovedea, a vdzut fn locul duhovniculuieipe Sfdntul Serafim de Sarou SiDumnezeu a ajutat-o, gia ajuns fn obgtea de maici de la Diveevo, ldngd moagtele Sfilntului Serafim.

tr

zdtorul si-i citea acatistul in fala icoanei, gi Ti pdcatulacela. spovedea Dupdpatruzecide ani. inaintede a muri ea, a iegitdin icoandSfdntul gi situa- loan Botezdtorul cu mdna a atenlionat-o, intr-oasemenea MihaiM.:- Da.Dar, nu ,,Femeie, v-a ldsat Domnulpreo{ii nu zicdndu-i: pdrinte, dumneata sd-i ,,Nu, !ie,trebuie spui: sd vd spovediti?De ce vii la mine? Eu nu pot doarsd ascullipdcatele, egtinumaiduhovnic, gi meu.$i te-a lSsat sd-!iiertpdcatele..." era Sfdntulloan Botezdesti si doctoral sufletului meu iorul,care cu mdna lui dreaptda atinscregtetul pdrinte,Domnul e tine, aici, Dumnezeu giprin nu sfdnt. Cicelmaimare in fala mea.$i eu,de fapt,Luirndspovedesc." Domnului, un oarecare sf6nt.Revenind spovedanie: o trdire smela e in M.:-Uneori,ilved pe Hristos renie,in care-fi Maria-Liliana vezi eul tdu ticdlosgi pdcitos. Asta la spovedit. o spun Nu-!ipo{i pechipul duhovnicului, trece cu vedereapdcatele, te duci sd ori cd mea, de multe laspovedanie in bisericd sd eu;pepielea cd 9i fii multumit ai spuscincipdcafala ?n amvdzut, locdefataduhovnicului, Dom- te si gata...Dar e gi bucurie dupd spovedanie. nului. Ai un eu mai linigtit, pace.Spovedania in itidd o mdngdiere aparte.i1i Oa o linistein care simti

42

43

a cd ai avuto incdrcdturd cd, intr-adevdr, ple9i pdcate Dar,dacdunuldin cat,dacdaifostsincer. nu l-aispus,te urmdregte... Maria-LilianaM"'- Dacd ai uitat unul sd-l urmitoare' Dar,dacd spui,Tlspuila spovedania il ascunzi,atuncie mai grav' nu' MihaiM.;- Sd nu ascunzi, Sd spuitot' Maia-LilianaM.:-Trebuie sd te vezi pe tine te Chiardacdcineva supdrdtare,la spovinovat. vedaniesd vezi parteata de vind, nu a lui' Mihai M.; - Cdnd iti face rdu, lucreazdin el satana.Deci cum putem noi sd ne punem pe judecdm? cinejudecdm Pe Domnuluigisd tronul Sd ChipulDomnului? urdmboalalui, noiacolo? nu peel.

M"'- Sunt foarte mulfi preoli Maria-Liliana te carela spovedanie intreabdce ai fdcut,dupd carte... D. V: - Da, duPd cum e rdnduiala"' este lucrulfdrd care MihaiM.: - Spovedania pleomulnu poatesd lasecelepdmdnteEtigisS nu ce cdtrecer. Dacd spovedania este sincerS, Nu auzitS. trecedeasupra nu nicirugdciunea este

Noitrebuie ne lepdddm celelumegti capului. sd de aici,cdt maiavemtimp.Cd pe urmdnu mai po(i facenimic. impdrdtia Cerurilor, ?ncepe pe pdde m6nt. ,,Cduta{i ?ntdiimpdrdtiaCerurilor, mai si ioatecelelalte vor adduga se voud..." cd am Nu fi noivrednici. Dumnezeu Dar g6ndurile conduce noastre pagii nogtri. CdndspungAndurile noas9i tre,aicie marealucrare, cdcide la g6ndincepe iotul. Un pdcat nu poate fi infdptuitdacd mai lnt6i nu este lucratin gdnd. De asta a spus si Domnulcd pdcatul,odatd gdndit,e si fdcut. Fiindcdaici e si viclenia.Ne ardtdmto{i farisei, darg6ndul nostru... Gdndul estecelcarene duce la ispitd. esteluptacea mai mare,cu g6ndul, Aici cdndiiddm drumulsdlucreze. Cdcisatana asa ne atacd,in gdnd.Trupulne luptdprin senzatii, pe prinpipdiri, gust,prinimagine. c6ndg6nprin dul pdcdtose de la satana,si de acoloincepe qi pdcatul. Dacdii ldsim mai mult de un minut si lucreZe minte,spun sfintii,pdcatule deja Tn infSptuit. Adoua oardincepeo pldcere mare. mat A treia,si mai mare.A patra, trecutin patimd. a rii te luptd.De ce? Din gand.Din starttrebuie tfr oprim gdndulcare e pldcut nu Domnului. Cdci 3 s s p u n e :, , A c o l o n d e o c h i u l t d u a p r i v i t , u

44

45

Despre Sfdnta fmpdrtdganie D. V.: - Cet de importantd credeli cd este primirea sfintei fmpdftdganii in viala cregtind? Mihai M.: - Aici e o chestiunecu impdrtdsaniadeasd- care in Romdnianu se admite. La greci,impdrtdgania cAt mai deasd!Eu am e in{eleslucruldsta gi-l simt, pe pielea mea am simlit.Sd md impdrtdsesc mai des - cd vrednic nu suntniciodatd, cine-ivrednic se impdrdar sd tdseascd?Dar, cu cdt este mai deasd,in mica noastrdpregdtirepe care o putem face - prin pe rugdciunile care le facem, printr-un post de doudtrei zileinainte,printr-o infrdnarede la dife-, ritechestiuni Tmpdrtdgania converteste mintea noastrddin filozofiape care o trdim Eidin informatiilecu care o bombarddm aduce inima Si noastrd stareade copil!Sd ne jucdmcu copiii, la sd facem lucrurifrumoase, chiar neinsemnate, dar care ne dau o pacelduntricd astainseamnd pregdtire, astainseamnd ascezd, intr-olume care este at6t de rea. Maia-Lilr'ana M.:-Eu, cel putin,in vremurile pe care le trdim in ziua de az| nu pot fdrd Sfdnta impdrtdsanie, ardesufletulinminepentruHristos,

9i voiamea fanteziadriceascd, mi-aminchipuit laca"' giam pdcdtuit' gdndul, cu lucruri, atAtea Cu sd pe pdcatele caretrebuie le spovedim' cele iubit iubitpe Dumnezeu?" ,,L-ai zeceporunci: "L-ai nu pdrinte' ,,Pdi' pe aproapele?" continudm' $i spun unii'Dar de cite ori am omor pe nimeni", vrut rdulfrateluimeu? Sau chiar moarteafratelui meu? M.;- Sau cdte avorturifdcute' Maria-Litiana sau cdte rele..' Mihai M." - Sau cdte avorturi' sau cdte"' doar n-am furat nimic"'" Dar de cAte ,.Fdrinte. ori am intratin casa altuia9i am rdvnitla atdtea bunatdtiPe care le are in casa lui?

46

47

imi cere sufletul,exact ca stomacul!De fiecare altfel.Uniispuncd o simtca zA datdlucrea altfelgi de un vin si ca o bucdticd pdine' La inceput'am simli qi noi aga,dar nu e aqa!Cd e altceva' simtit impirtiganie' altceva!Nu putemtrdifdrd SfAnta cdt e:impdrtdganie maides' MihaiM.;- Asta nu fiindcd egtituin staresd te Nu te gdndialtfel, prin fo(ele tale proprii' schimUipentruadevdr, 9i, la Noimergem milaluiDumnezeu cdndDomnul incevrea sd lucreze,ne aduce,si incet-incet' Singurinu pem sd facem urcusulduhovnicesc' putem. Dacd singurinu putem, cum facem? Nu impirtdqindu-ne. poatelucracelrdumaimult Cel Bun, Domnul,cu noi' Dacd decdt lucreazd cum e in Romdnia' noi primeamimpdrtdgania de doudori pe an,sauo dati pe an, saude patru ori...Agteptdmnoi prinfo(ele propriisd ne clddin coboard cerpdnd Dumnezeu dim?NiciodatS! la noi,fdcdnd noi primulpas. Dar noi nu facem niciprimulpas.Dar,ludndSfdntaimpdrtSganie' Dumnezeu noastrd, gi-n in nevrednicia ticSlogia si aia lucreazS. $ivine lumina carene cuprinde incepem incet-incetsd ne cl6dim,sd fim mai sd bunidec6tieri.Astaeste c6stigul: fii mai bun privire,cu un decdt ieri. Cu cdt de pufin!Cu o cu celcarepldnge, doudcuvinte pl6nsaldturide

:alde cdtreun om careinjurd pe stradd,si noiil rAngdiem gi-i spunem:,,Lasd, sd-titreacd!" o Si dstae un lucrubun pe care l-aifdcutintr-ozi, maimultdecdtieri!Suntlucruriincaremergem gi ia milalui Dumnezeu, nu la vrednicia noastrd. Dar mdcaracolo sd mergem! Maria-Liliana M.:-Eu, dacd as putea, n-as mdncadeloc carne,de frupt,deloc,numai nrai sd iauSfdnta impdrtdganie!Asa imiceresufletul! Mihai M.: - 9i, de cdte ori mdncdm ceva, pldnge dupd aia 9i zice:,,Uite, Mihai,vezi?Ce ne-atrebuitsd mdncdmacolo?Sau ce ne-atrebuitnoudsd facemasta,cd ...uite,ajungacuma, duminicd,la Sfdnta impdrtdganie cdnd vdd si ca al{iise impdrtdsesc eu nu pot, md topesc, gi md topesc!Simt cd md topescde pe picioare!" Maria-Lilrana M.:-Amfost, acuma,in Rom6nia, pdrintele m-a ldsat,m-a impdrtdgit datd, o de doudori... Apoi a zis cd ajunge, mdncdm sd 9i noi aeva de frupt! ,,Ativenit aici ca musafiri, cum sd mdnca{i numaide post9i fdrd uleisi..." Ei,si nu m-amsimtitbine!

iEt

ia

48

49

Despre isPita deznddejdii

ts

gi-giumple lace:il punepe om sd facd biserici, gi, lui cu slavddegartd cdnd picd,l-a cucerit eul ru totul. Cd a fdcut lucrul acela prin mAndrie. in ziua D. V: - IJnadintreispiteleprincipale Totce facemtrebuiesd facempentruDumnezeu, dusd de astdzi estedeznddeidea'Cum trebuie gisd-l multumim, cd estede la Dumnezeu, cum lupta fmPotrivadeznddeidii? lui ii mullumim Dumnezeu ne-ainvdtatatAtea cd rdnd'e in M.:-Deznddejdea' primul Mihai iucruri minunate. la fel,puteam fiu astdzi Cd, sd unii un pdcatfoartemare'Si, din deznddejde' fdrd ochi, fdrd mdini, fdrd sd pot munci, fird Cu ce au oameni ajunsde gi-auluat9i viala' Ca{ide mu$umescpotsd-l nimic... spungi numai arunal tu un suflet lui Dumnezeu' omori drept pentruoxigenulpe care-lrespir?l-am mul{umit Avempdcat c6ndne 9i in deznddejde? cdndu-l vreodatS? Cdte mullumiritrebuie ddm pensd-l tot pentru ceseintdmFiindcd, pe supdrdm altul. truoxigenul curatpe care-linspirdm mereu? Putea trerdul pl6in jurulnostru pentru careapare' 9i sd ne facd Dumnezeucu pldmdnireci, sd ne vine fiindcd lui buiesd-lmultumim Dumnezeu' chinuim altechestiuni, Dumnezeu in si ne-aldsat noastrd' $i' indreptarea pentru de la Dumnezeu intregi- gi noi un multumescnu-i spunem!Si e pencd daci socotim totce estein jurulnostru ce facem? Picdmin deznddejde cdnd unul ne privim Dumnezeu' pe truiubirea carene-opoartd supdrdcu doud cuvintepe care le meritdm! s-o ca 9i deznddeidea pe o ispitd cdutdm alun- Cine-i vinovat? suntvinovat, nu md impac Eu cd cu lucrurile aga cum le-a dat Dumnezeu, le cd merit cd toatevin de la Dumnezeu si pentrum6ntuireamea. Eu iijudec pe toti,cd ei suntvinovati,cd dla-ivinovat- dar pe mine,intotdeauna md fac intreg si peste tot md considerbinevenit -, or, eu sunt mai vinovatdecdt toli! Cdnd o sd intelegemasta,cdnd o sd vedem eul nostru

5i

gi o cdt e de vinovat, sd-linlelegem pe fratele frate!$i pentru ne estecu adevdrat ci nostru, pentru noasmdntuirea ni l-atrimisDumnezeu pe sd-l trd.Sd neinvdldm acceptdm celde l6ngd care ar fi, aga cum esteel. $i, noi, indiferent aga acceptdm cumesteel,atunciinleledacd-l Asta meritdm. ne gem cd Dumnezeu iubegte. luiDumnes5-lddm mu$umesctrebuie Unmare Ce ortodocgi! ndscut faptul ne-am cd zeupentru Puteam fi trditintr-un sd lucru mareesteacesta! prin maidesau satal indienilor, Mexic, undeva qtieunde, nuvedem niciodatd parte, cine sd sau noi tot n-ovedem,gi n-o atingem, lumina! 9i $i gifugim ea!Preferdm cele toate de o dispreluim gi, coboard cea lume$ti cdndlumina frumoasd nu frumos cdtrenoi,noin-oimbrdtisdm, urcdm O iar ci cdtreDomnul, ne ldsdm in celelumegti. jertfdca o vedem, salutdm atdt.Dartrebuie 9i un s-o avem.Nu poli sd cuceregti vdrffdrd sd Vdrfuldstae cel mai inalt 9i scopul obosegti. jertfd Cu Hai vieliinoastre. sd-lcucerim! pulind cdtrefratelenostru,primadati, ci agao sd-L gi Cdci iubim pe Dumnezeu. pe El,pecarenu-L nostru, il vomiubi,daci pe fratele vedem, cum pe care-l Putem sd-Liubim vedem, iubim? nu-l

pe Dumnezeu, Carenu-Lvedem, pe dacdpe fratele nostru, care-l pe vedem, iubim? nu_l Hai sd-liubim fratele pe nostru gisd cucerim piscuri inalte, cdciagavomajunge la Dumne cd zeu, 9i Dumnezeu vreade mult! ne Dumnezeu vrea ne de mult!

12

53

,,Suntem nigte PdcdtoPi" lume1ti? de D. V; - Cumsd scdpdm atracliile M."-Aici, in lumeaasta'totul Maria-Liliana cevapentru sd Dacdputem, facem e o minciund. E dincolo... pdcatsd triim doar pentrulumea asta. cd nu MihaiM.;-Credinfa inseamni aiajuns nivel, apoigata'Nu' E o luptd 9i la un anumit incdttreclipd, a continud vielii,p6ndin ultima in 9i buiesd stSruim rugiciune sd ne pistrdm Aicieun mare de siinima copil' limpede mintea inimade copil'S-o ldsdmsd joacein cdgtig: si Si fird griji. fim bldnzi, ne gdpieptul nostru in Voit,s-o cucerim eul sim paceainterioard. s-o nostru, cdutdmpestetot' incdp6!6nat' ori, M.:-De multe am ziscd ii Maria'Liliana pentru toate'Cd nu lui multumesc Dumnezeu cd ca allii existd maipdcdtogi noi,9i mi g6ndesc a Dumnezeu fdcutin agafelinc6tsd ll vdd9i eu'

acummo(ii, spune a fosto intdmplare. am cd Nu vedem minunea. suntem Nu pregdtilisd primim sdmAnta. lmediat trecem departe. mai D. V: - Dar noi trebuiesd ducemluptapentru mdntuire.De asta e gia6t de importantsd ne ajutdmfntre noi, cregtinii,la vremede incercare...

MihaiM.:- Un megter e megter nu dacde megter pentru Nuputem, numai el. c6nd vedem unlucru impotriva luiDumnezeu, stdm sd nesimParticipdm ce ne std in putintd: un cu {i!i. cu cuvdnt, simfire, cu iltragem maideparte om, pe cd,in momentul nu polisd stiice caracter dla, are omul.Eu am vdzutpe unulcd o Tnjurd pe Maica Domnuluigi zis:,,Mdi, incoace, i-am vino mdi!Tute suila volan, cinete pdzegte tine?" pe Si s-a opritomul:,,lartd-md, gregit!" un am Era gefde-almeu,dar m-amdus la el cu tupeu gi i-amzis:,,Ce faci,mdi? o-njuri Maica pe Tu Domnului?" ziscd s-aenervat cutare, in moA dar 9i in gi-n dd mentuldla, nebunia necredinla a scos ne lui, MihaiM.:- Se spuneci Dumnezeu cumplit... polisdparticipigitu pdcaNu asta' ceeste vede la viala.Cineva ne ocaziasd schimbdm gigreuta- tul lui.Cd participi, vdzdnd! astaam spus: De momentul dar, o simte, cumau trecut sd ai Vdz6nd, dacdar fi si invieze trebuie fim ostagi lui Hristos. sd tea,o ia de la capit. Cdci,

55

Rezisface? ce putem opunem noirezistentd; 9i vedem'Nu pui".ta Si astala orice'la orice la botez9i nu tem sd vedemcum"' il stropim stiuce,nu! la botezul catolici"' D. V.;- Cum este n-auspusaqadeM'; Mihai -SfintiiPdrinti scufundirobullui ci sprebotez, au spus:"Se Dumnezeu!" inseamnd' D. V.:Da, cuvilntulbotez asta afundarein aPd,nu stroPire"' omul vechi' prin afunMihaiM"'- Pleacii omulnou'Detreiori'in numele dare, se ridicd 9i noi nu-lstropim inn,Lirt"irni' Astaestebotezul' e botez! sau maigtiueu ce"' Astanu acuma, Pirinli'care Sflntilor din plecdm canoanele Altfel, rai! suntlegeanoastriPentru

Despre pelerinaje
D. V.:- Cum vede{ifolosulpelerinajelo4 in ziua de azi, cdnd oamenii sunt interesati mai ales de distracliigide lucruri lumegti? MihaiM.: - Noi, cAndmergemin pelerinaj, nu facembaie.Duhovnicul spuscd,gidacd ne-a facem, sd facem undeva singuri,mai departe d e l u m e .D a r n u n e m a i i n c 6 n t d . D. V: - Pe plaje e din ce fn ce maimult dezma!... Mihai M.: Tn momentulcdnd iei Sfdnta impdrtdsanie, c6ndegtiin post...lucrurile astea suntatdtde mici,celelumeSti, incdttintata este Sfdntaimpirtdganie;itifaci rugdciunile, prete gdtegti,postegti, trebuiesd fii curat, sd citegti ceva... facio plimbare sd la undeva, o mdndstire parte,gi duminica, sau in altd sau in ziua urmdtoare,'sd mergila bisericd sd rdmAiinslujbd, 9i adicdsd te domineslujba, fii cu totulacolo, sd la slujbd,cu totul.SpuneaSfdntulPaisie AghioritulcS, dacdvreisdvezicare starea duhove ta niceascd, vezi cdnd intriin bisericdce gdnduri te cuprind. dacd incepegi aia, gi aia, daci $i

56

--

57

- aia e vine aia, daci te uiti la aia, aga incepe inseamndcd n-ainimic' stareata duhovniceascd, gite cun-ai nimic!Dar, daci eqti acolo' rdmdi cd Tnseamni tu eqtiin bisericd' prindgi lacrimile, bisegi nu afarS!C5, de fapt, asta este: egtiin nu egti in ric6? C6, daci g6ndul e afard' nici chiar dacd trupuleste acolo' bisericd,

Despre MitropolitulAtanasie al Limassoluluigi Cuviosullacov Tsalikis


D. V.:- Ce prediciv-au impresionat fn mod deosebit? MihaiM.:-Am ascultat multeomiliisipredici grecegti ale altor pdrinti, din Cipru,si de si 9i pestetot,in care spun multeamdnunte, care in despicd in patru. firul Amdnunte carevin din trdiri duhovnicegti, multe adevdruri.Multe detalii in privitoare credintd la Ortodoxie. la giam invd_ si tat multede la acegtipdrinli.Sivedeam,9i sim_ team cd un om, oricdtdteologiear fi invdlat,nu poatescoatecuvintele aleadin mintealui.Oricdt de bdtrdnar fi, gi prinoricdtevaluriale vietiiar fi trecut, poatescoateasemenea nu cuvinte. Erau cuvinte careiegeau la DuhulSf6nt, buzele de pe lui.Nu poateun om doarcuputerile luisdajungd Iaasemenea ?ndl{ime. carevedeamputerea Eu, lorduhovniceascd, eramfermconvinscd un om nu poateajungesd scoatdcuvintedin astea,cu o rapiditate cu o curgere disculii, gi in inc6tprin_ dea exactpuncteleesen{iale. Avea nigteexpresii multmaiinaintate, mult mai cuprinzdtoare, mult mai detaliate, mai nuanfate.Nu am cuvintesd

58 >-

59

>@_---

le exprim, le explic, lasdqi pe mine9i la sd md Dar fdrd oraactuald sd potsd le explic. pdtrund din multelucruri ceeace am cunoscut ceea 9i este Faptul in credinfd, aga. ila, ce am cuprins. D. V: - Cepdrinliduhovnicegtimaideosebili ali cunoscutdepartede pdmdntulromdnesc? pdrintele Lamaka, Cipru, din din MihaiM.:-Pe pdrintele Limassolului. mitropolitul Atanasie, de-ale multeomilii,multepredici Am ascultat PaisieAghioritul, El cu lui... areo legdturd Sfdntul i-a fost o vremeucenic.El le vorbegte cdruia gi lui, mult studenlilor... $ivdd,prinlimba puterea sd carevinecdtreel.Trebuie pregdtim Duhului pregdtim noastrd, sd poatd ca mintea terenul, sd Tn primicuvintele ci Pentru nu suntem sfinte. ca stares-o pregdtim, sd putemprimitoatecuvintele...
F

duhovniceascd care o avem. pe $i de trdirea Euvd spunde-acuma: unduhovnic este extraordinarde mare.Nu vorbegte la el. Pot sd-i de spunastagi ?nfa!d.,,Pdrinte, vorbiti la nu de dumneavoastrd..." ce-aspusodatd? ,,Dacd $ti!i ar plecaDuhul Sf6ntde la mine,nu spuncd ag fl ateu,ci canibal fi."Asta m-a impresionat ag teribil. pe Pdndacoloil ducediavolul om. gi, atunci, credem om?Nupoate sd in omulsdfacd bine!Ajutd-|, Elnupoate frate. maimult, este. Ssta Sd nuagteptdm la om nimic. la celrdusd de De agteptdm ispite. trebuie Ne smerenie rugdciu9i ne.,,Cere se va da..." siti Maria-Liliana M.:-$i cuma ajunsel mitropolit? dusin Ewia... S-a MihaiM.: - Pdrintele Atanasie dus in s-a gi Ewia,lapdrintele lacov Tzalikis. s-adusacolo, cu allidoimaripdrinfi duhovnicegti- eraincd el gi preotatunci. intrdcu tdndr.Parcdnu era nici preoliia@lo, Sfdntul la David, letrebuiau cd bani sd facdo bisericd. Pdrintele lacov Tzalikis spune:,,Sfinte David, aigriji deoameniidgtia, dd-le gilorcevabani, facdbiserica..." sd Vorbea direct cu Sfdntul David. Pdrintele Atanasie inceput a

D. V: - Uniicautddoarinformaliiteologice... Noi MihaiM.: - Aiciestegregeala. trebuie Pdrintele mitronu teologie, gtiin{d. sdinlelegem politAtanasie unmare Dar, duhovnic. toate este fieciruimareduhovse aflS abiadupdmoartea in nic. CAtestein viafd,fiecareTlinterpretdm pecareo avem. felulnostru, funclie cultura in de

ai1

61

pdrintele sd r6dd... cdndsd plece, chemat l-a Si, lacov:,,Vino inapoi."Si i-a spus atuncic6teva lucruri dintrecut, dinviitor. si Aspusapoipdrinsi lacov teleAtanasie: ce ,,Tot mi-aspus odrintele l-a a fostadevdrat." spusgi cd o sd ajungdmitrop o l i t . .D a rc e i - as p u sd e s p r e r e c u t us d u . . L - a . t l . pututvorbi.Degiel a rdsinainte, N-a amufit. mai lacovvorbinddirect cdnd l-a auzitpe pdrintele la dar cu Sf6ntul David.Pdrintele vdzutatunci, l-a nu i-azis nimic. schimb, opritcAndvoiasd in prece...

Ardtdrile Sfdntului Arsenie Capadocianul D. V: - La ce sfintiavelimaimultd evlavie? Maria-Liliana M.: - Avem mai multi sfinti ocrotitori. ce sfdnt ne-amrugat,ne-a ajutat. La si $i SfantulNectarie, SfdntulCosma Protosul, si Sf6ntul David, Cuviosul si lacovTsalikis, CuviosulPaisieAghioritul, Sfdntul loachim lthaca... din D. V.:- Din ale cdrui moagte au ajuns sifn Romdnia, cdnd a venit pdrintele Wcenliu Curelaru... Maria-Liliana M.:-Stlntd |oachim|-aajutat pe pdrintele Vicen{iu, ne-a ajutatsi pe noi, cd ne-amrugatla ddnsul. la Sfdntulloan Rusul Si m-amrugatmult,tot pentrusdndtate. incerLa princaream trecut, cdrile pus tolisfinliiau m6nd d e l a m 6 n ds i m - a ua d u sa i c i , n d es u n t . i n e - a u S ajutatmult'siSf6ntul Arsenie Capadocianul, de la careavemsi sfintemoaste... D. V.:- E mare fdcdtor de minuni... Mana-Liliana M.:-Legdtura noastrdcu Sf6ntu| ArsenieCapadocianul inceputasa: am avut a

il
ili
t.

$ir

ill|!r

62

63

rom6n,un pdrinterom6n la care un duhovnic mergeamla spoveditgi la care mergeaugi alli romdni. cAndveneala noi,spuneace-ispu$i, neau 5ia la spovedit. Dar vine alt bdiat,carefdcea studiiteologice9i era in MunteleAthos,9i nu la Mihai, maimergeli preotul spune:,,Domnu' cd dstasd vi spovedili, spunetoatdspovedania sd la voastrd toatdlumea!" $iam inceput pldng, nu suntemstrdiniaici, gdsim am zis:,,Doamne, un duhovnic, gdsimun doctorpentrusufletul nu '96, nostru!"Aveam iconild, din cu SfdntulArseo pe care mi-a fdcut-ocadou cineva nie, iconild in casd la noi.$i noaptea vdd pe Sf6ntulArseil Vino9i nie in vis,giimi spune:,,Numai pl6nge! puneo lumdnare mineacasdsi ai sd gdsegti la doctorulacolo." D. V.:- La elacasd?Adicd unde?
F tts

Maria-Liliana : - LaSfdntuIArsenie,in HalM. kidiki.E o mdndstire cdlugdri de acolo.$i dimiiispun luiMihai: neafa, c6ndmd trezesc, ,,Mihai, Mi-aspussd merl-amvisatpe SfdntulArsenie. gem la el, ci gdsimduhovnic acolo." gifdcut. Zis mergem. Cdndintruin mdNe urcdmin magind, gi a ndstire puno lumdnare, gi iegitun pdrinte care

a devenitapoiduhovnicul nostru!Spune:,,Dori{i ceva?"$i i-am spus:,,Pdrinte, aga,asa..." a Si spus:,,Sunteli copiiimei,de astdzi!" l-ampovestit gi l-am intrebat si i-am spus de pdrintele dsta, dacd trebuiesd md duc sd iau dezlegare la de ddnsul.$i a zis: ,,Nimic mai iei. Trebuiesd nu mai iei dezlegare la asemeneaom? Cd poli de sd dai exemplu, sd dai gi numele?" ,,Ala dar Cd: a fdcutasa,6la asa,dlaa$a..." SfdntulArsenie Si aga ne-aajutat,cd ne-amgdsitduhovnic acolo. Ne rugdmfoartemultla ddnsul.Odatdam cdpdtat cartea sfdntuluipe romdnegte, am fdcut gi rugdciuni. in momentulin care am Tnceput $i, sd dau cu tdmdieprincasd,sfdntulmergeainaintea mea prin casd. $i tot fdceam plecdciuni gi tot il dideam cu tdm6ie,gi am zis: ,,Doamne, nu cred cd-s nebund!" dau cu tdmdie,cum ne-a $i invdtat pdrintelesd ddm - din spatele casei, pdnd iesim afard. Ne-a invilat sd facem aga, fiindcd ciheva ne fdcea farmece, fdcea chestii din astea urdte,de asta ni s-a intdmplatnoud ce ni s-a intdmplat.$i un pdrintedin Romdnia, care e vdzdtorcu duhul,mi-a spus: ,,Sdiei t6m6ie gi sd dai din fundulcasei,sd mergi gi sd dai in toate col{urile tdmdie,ca sd iasd tot cu

AA

65

rdul din casd."Cd de la farmecea rdmas un foarte mirosde la diavol, casdla noi;am luptat in mult cu treabaasta. am fdcut sfintirimultein treMirosulvenea, casd... mirosinsuportabil. Un cea:venea.trecea. Mihai M.: - Am schimbatcasa si mirosula venitsi in casacealaltd! M.: Maria-Llliana - Atat de puternicda fost gi a lucrarea! dat cu tdmdie, mirosul plecat Am o perioadd. pdndn-amfdcutsi altetreburi, Dar in Sfdntul Maslu, casd,cu post,cu rugdciune... toatetreburile Noin-ampututpdndn-ameliminat Arseniea mers astea.Atunci,dupd ce Sfdntul in fata mea,a intratin icoanacu SfdntulCosma Protosul la MunteleAthos. Aveamatunciicoade incd nu era pusd na Sfdntului CosmadinAthos, gitrimisd Romdnia. in in iconostas Siiidau telemeu si ii spun cd l-am vdzut fon duhovnicului viu pe sf6ntin casdla noi- dupdce ne-ammdrin a turisit Halkidiki fost asta.Si a zis pdrintele: pe tu ,,Maria, sd te rogiasa,cu evlavia careo ai ." t u , c d a s t e a - sb u c u r i id u h o v n i c e s t i A d o u a il vdd pe SfantulArsenie iardgi, cheamd seard moaste. aveamo pdrticicd Eu md,ii sdrutsfintele

din moagtele pusdla icoandia MaicaDomlui, nului, am fdcuto icoandmarepentru bisecd o ricd din Fdlticeni. M-amdus la duhovnic am si zis:,,Vd sd imidatio bucdticd, puteti, rog cdt c6t un fir de pdr,dar imi dafisd pun la icoand.,' Mihai M.: - Acum icoana e in Rom6nia,la FSlticeni. engolpion, MaicaDomnului, La la sunt sfinte moagte.La Sfdnta Cruce avem moaste de la Sf6ntulArsenie Capadocianulde la Sf6nsi tul loachimdin lthaca,de la Sfintii14.000de pruncicare au fost omordtide lrod, de la sfintii gaptemucenici Riadsi de la altisfinti... din

67

La praznicul Cuviosului Paisie Aghioritul


Maria-Liliana M.:- Acumsd vorbim despre SfdntulPaisie... D. V.:- SfdntulArsenie Capadocianula fost cel care l-a botezat pe Cuviosul PaisieAghioritul. Maria-Liliana M.:-Noiin fiecarean iifdceam in litie,fiindcdne-aajutatmultgi SfdntulPaisie. primulan cind am mers la ddnsul,era de ziua c6nd se sdrbdtore$te sfdntului, sfdntulla moartea lui, cu parastas. D. V.: - Pdnd la canonizarea unui sfdnt se mai pot face parastase. Patriarhul ecumenic a spus cd, dintre mariipdrinligreci din secolulal XX-lea, primul va fi canonizat Cu viosul Paisie...
F
t!

Eraatdtde minunatd, pots6explic cuvinte nu in ce trdire... nu se maitermina!Aga simlit am $i Sfdnta impdrtdganie. MihaiM.:-Atunci statla rdndsd neinchiam ndmla mormdntul sf6ntului, in fa!6,cu doud ea dintre fiicele noastre, noi.Multi lumeacolo, si vincdtezecemiide oameni!Am observat ceva: ce importanld cdndparticipi sdrbdtorirea are la unuisfdnt!Cdt de auzitesunt rugdciunile c6tre cer!Sedeschide gisfdntul cerul, atuncicere orice! Maria-Liliana M.:-$i am fdcuteu metanie, pentru m-am rugat toatd familia. avem Noi foarte mullipreolicare prieteniinogtri, rugdm sunt 9ine pentru pentru d6n9ii, diferite incercdri... ne Cum rugam noiacolo, unmomentdat, fdceam la cum metania inchindciunea, mi-arunc si acolo, ochii - se cldtinau in sus toate pe stelele, dansau cer! Erauatdtea gi-l stele, nu polisd-!iinchipui! de pe Tntreb Mihai: tu ,,Mihai, vezice vdd eu?"Se uitd9i el, gi zice:,,Da, parcddanseazd stelele gi astea!"Avizut el.Peurmd, inceput a altceva. jos, Stdteam cu capulin 9imdrugam sf6nt, eu la aga- treizilefdrdapd,fdrdmdncare oricum, putere sufleteascd aveam putere atunci, aveam

Maria-Liliana M.:-Cumstdteam la rdndacolo, Am treizileatunci, fdrd eraumiide oameni. postit apd,fdrdnimic,ca sd md impdrtdgesc. pe MihaiM.:- Sie greude postitvara, cdldurile astea,Tniulie. Maria-LilianaM.: - Atunci,la Suroti, cdnd impdrtdsanie, se maitermina! nu am luatSf6nta

68

69

multdin mine.Si, la un momentdat, cum ridic capul iar,vdd o stropitoare mare,o stropitoare, dincarecurgeapa,aga,cu stele;mari,mari,mari gi dupa aceea micute,micule, la mormdntul Sfdntului Paisie, intruna.Pe fiecare dar cap,la picao stelulddin aceeadin cer. oameni, D. V: - Era o binecuvdntarepeste tolioamenii? Maria-Liliana - Latoti oameniilPdndam M.: a j u n sn o i a c o l o . . . Mihai M.: - Pe fiecare il binecuvAnteazd Dumnezeu! participdm slujbd!E un bun Sd la inceput, un prim pas!$i Domnulcoboard e din cer pdnd la noi, cAndnoi facem primulpas, gi spune: copilul meu!" neintinde mdna, Si si ,,Vino, dar sd facem primulpas! Te-aidus acolo, la sfdnt,gi ai luat binecuvdntare e foarteimportant! Pe fiecareom, in momentulin care se aplecape mormdnt, curgeao stea pe capullui! D. V: -Atunci, fn clipa in care se inchina la sfdnt! Maria-Liliana M.:- Da, cum a ajuns fiecare acolo.Pe mormdntul sfdntului curgeaustelele, si pe capulceluicare se inchina.

MihaiM.:- Da, cdndse duce,se apleac5gi se roag5... sd ,,Sfinte, nu md uitiin rugdciunile tale si pe mine!"Eu n-am maivdzul lucruldsta. S i m i - as p u s : , M i h atiu n u v e z i ? " , , Nv d d ! " , , M d , u , , tu nu vezicumcurgepejos?",,Nu vdd!"Darasta nu numaiacolo, intdmplat la Vulgari, un gi s-a la pdrinte, Boboteazd, de clnd a fdcutagheasmd, preoli- unuiadintreei ii curgeaustelute cu trei pe cap gi altelecurgeau vasulcu agheasmd. in D. V: -Asta alivdzut amdndoi? MihaiM.:- Nu,numaiea. Numaiea! De trei
ofl.

F E

Maria-Liliana M.: - intr-o zi de post - cd aveam zile de post, aveam si incercdri,dar -, aveamsi bucuriiduhovnicesti Mihais-a ars pe fa{d, la serviciu,cu un aparat cu flacdrd, fdcdndizolatii; la copii,aveamalteincercdri. de in fine,am inceputsd pl6ngsi sd md rog,si sd md rog la iconila Sfdntului Paisie, sisearailvdd in vis la colibalui de la Sf6ntul Munte,undeeu n-am fost niciodatd.

-----------<

7a

71

nu D. V: - Normal, femeile au voiesd intre cd in MunteleAthos... cumera,cu coliMaria-Liliana ...exact M.:pe bulalui,acolo... am ie$it acolodin nigte $i pe alte noroaie, m-aubdgat persoane acolo, cd acolo, am am CAnd ajuns la darpdnd urmd iegit. Dar cu fdnt6nd. o fdntdnd apdca gi cristaerao gdleata cu M-a sd lul,agacurgea. l5sat umplu apd.El fdcearugdciune, i-amvdzutcrucea cd cu metaniile, cu fesullui pe cap,cum stdtea 9i el acolo.M-a l6sat,am scosapi din fdntdnS. tot Am bdutap6,m-am spSlat, aveam noroiul cd gi vino incoace! dla pe picioare, zice:,,Maria, aga, De ce pldngi?" i-amspuseu:,,Uite, aga: $i Mihais-a fript,cu mi s-auluatbaniidin sertar, ginerele, probleme, A nu-!i necazuri..."zis:,,Sd lui fie fricd,cd rudeledin partea ii fac rdu,de pe de astaaredureri cap."$i m-aagezat mine plecdciune, genunchi i-am in acolo,i-amfdcut treburile m6na, i-ampldns toate eu astea sdrutat pe carele aveam, durerile cap,cu tot ce la cu gi acolo.Mi-afdcutrugdciune mi se Tntdmpld, gi Mihai. vinegi-iface a Si acela venit in timpul gi-i o rugdciune bagdo crucede lemnin gurd, gi ieseca un nor din guralui.$i dupdaia,o

perioadd, maiavutdurerea la cap.Dar n-a aia totil incerca. apoia zis:,,Duce!i-vdduhovla $i nic, sd vd facd o rugdciune dezlegare de de vrdji." ne-am dus la duhovnic intr-adevdr, $i Ai, duhovnicul fdcut. mi-amaispus ceva ne-a Si el atunci, nu pots-ospun, cevadespre dar e nagii nogtri, e cevain taind. de multe s-a dar Dar ori maiivitSfdntul Paisie ne-aajutat multe, cu in 9i general copiii. cu M-aajutatla multetreburi Tn rugdciune. imi spunea, dddeaanumite imi $i invdtdturi, trebuiesd fac, cum sd procedez. ce Dar cel mai important fost cu stelele, pe gi a urmdcu crucea cummi-afdcutrugdciune. aia, D. V.:- Dupd ce s-a ardtat atunci Cuviosul Paisie,de a douazi, dumneavoastrd v-atisimtit maibine? Mihai M.:- Eu nu maiam dureri capde de multtimp! Maria'-Liliana M.:-Dar Sfdntul Paisie spus a partea cd-sniste lucrdridin unorrude de-ale noastre...Multi voiausd se imbogdteascd pielea pe noastrd.

F tE

72
I

Mihai M.: - Ei il trimit pe diavol 9i el face dincoace mereutreburi astea.Darse loveste de de altdchestiune. Maria-Liliana M.:-Fiindcd noinu ne ldsdm, noi ne impdrtdgim... D. V.:- Diavolulfuge cdnd vede cd oamenii rezistd duhovnicegte... Maria-Llliana M.:-Precum mi-a spus odatd nu PaisieAghioritulin cd Domnul vrea vis, Sfdntul filozofie,nu vrea filozofi,vrea trdire.CAnddisculucruri, tam despreanumite aziscd Domnulvrea sufletul, care-s atdtalAziscd nu vreafilozofiidgtia Domnul cu minteape care o au de la diavolul. vreasufletul! Nicieln-afostun om de multdcade, gi Sfdntul Paisie... $i-mispunea desprepdrintele Cleopa, cum au vorbiteiin limbalor.
F tE

pe facultdti, cdntdin strand,cunoscEvanghelia dinafard... Azis Cuviosul Paisie ei au mintea cd de la diavolul. MihaiM.:- Ei lasdsd lucreze fantezia, imaginalia. Diavolul vrea?lmaginafie! imagice $i nalia duce la corup(ie, fiindcdimaginalia o e pe trdireipocritd diavolului, care !i-o imprimd. a cd clipi se mdregte. $i n-opolistdpOni, la fiecare Maria-Liliana -Tot atunciSfdntulPaisie M.: mi-avorbitsi despreo persoand, care e preot,iar preoteasa aleargdmult dupd bani, dupd foarte mullibani- nudaunume-gi,atunci, Sfdntul Paisie a spuscd eitrebuiesd-Lcautepe Hristos, o sd cd vindcelelalte la sinela ddngii, de dars6-Lcautepe Hristos. atuncimi-aspuscd o sd moardcineva Tot important Rom6nia a muritatuncipatriarhul din Teoctist. Am visat visul dsta Tnainte a muri de patriarhul, nu gtiamcd o sd moardel, a spus dar SfdntulPaisiecd o sd moardun om important din credinlanbastrdEi o sd urmezealtulin locullui. Nu potsd dau nume,cd e un visfoarte... atunci $i gtiinlaastape mi-aspuscd nu e de la Dumnezeu careo au mulli- cu facultdti, scaune, astea. cu de Nu are valoarein fala Domnului. Sufletul,sd fie Faptele gi sufletul! clar:Domnulvrea sufletul! tale

MihaiM.:- S-auint6lnitinGrecia,pdrintele gi Paisiegi pdrintele Cleopa, au stat de vorbd. Dar pdrintele Cleopaii vorbeain romdneste, si pdrintelePaisie auzea greceqte.Si invers.Si vorbeau, vorbeau, vorbeau... si Ei Maria-LilianaM.: - Pdrintele Paisie a mai zis gicd e binesd ai Simintemultd, s-o lucrezi dar . , c u D o m n u lM u l t dm i n t e d a r a l t i i . .A z i s c d f a c .

74

2E

i
gi MihaiM.: -Aici suntortodoxia ortopraxia. D. V: - Da, dreaptacredin{dgidreapta trdire... Maria-Liliana - lmportantdeste trdirea, M.: asa mi-aspusSfdntul Paisle. vezi?Dumnezeu ne-a MihaiM..- Practica, dat libertatea asta, pestetot, fdrd sd ne corttroleze.Dacdtu singurnu ai constiinta cel de cd l6ngdtinee fratele tdu, dacdtu nu Stiicd el are nevoie iubire, de cum agtepli la Dumnezeu? de Dac6 El ne esteTatdnoud,de ce nu cerem?$i cerembucdtica p6ine,nu? $i ne dd pdine, de nu? Nu ne dd piatrd! Maria-Liliana M.:-$i mi-aspus cd diavolul p6ndia potir, ajunge doaracolonu poateintradar mergela bisericd, cAntd strand,lucreazd, in face biserici, le face cu rnandrie... dar
LT

adduga voud." se vor adduga! Vi Cdndspunerr se vor adduga,insearnndcd-ti va da in fiecare zi tot ce-ti trebuiepentruziua respectivd. Asta este!Dar cdutafi imparalia Cerurilor! Maria-Liliana M.:- Asacum a mai spus despre multiteologicare n-au credint6! zis cd A a u m d n d r i e .s.u n tc a f a r i s e i i ! u l l it e o l o g i ! A z i s . M SfdntuiPaisiecd sunt foartemultiteologicare nu suntcu Domnui!Astdzi, ziuade astdzi, Tn nu suntcu Domnul. stiutot pe dinafard, EvanEi si - dar.dacd nu-scu Dumnezeu... ghelia, tot si MihaiM.: - Ce se intdmpld?Dacd ar fi trdit astdzi SfantulApostol Pavel, s-ar fi folositde tehnologie de telefon,de computer, orice. de Cum si !a inceputse foloseaude ce era atunci. Dar gi atuncierau lucruri care nu erautrebuincioase,nu erau spre folosullor, nu? $i la computer:mi uit,il folosesc, multelucruri dar nu-s de folos!Si mi-ardmasintipdrit SfdntaEvandin ghelie, bdndSfdntulApostol Pavelvorbeacorintenilor,sau in altd parte, se vede clar cd prin buzelelui vorbeaDuhulSfAnt.Erau deschise prinDuhulSfant. pe Noiavemmultelucruri care putemsd le cuprindem astdzi,sd le stim,dar suntsi atdtde multecare nu suntde folos!

il

tir
iL
i
I

rr
l

D. V: - Cuviosul Paisie v-a spus asta? Maria-Liliana M.:-Da, da! Despreceicare fac biserici, le fac cu mAndrie, adundnimidar nu ca! Cu banimurdari fac... se Mihai M.: - Vedeli,zice Domnul:,,Cdutati impdrdtia Cerurilor toatecelelalte" toate!N-a si spus jumdtate,ci toate celelalte- ,,vise vor

75

Sfdntul Cosma, ProtosulAthosului


D. V. -Spune{icdteva cuvlntedespre Sfdntul Cosma Protosul... MihaiM..- Sfdntul Cosmaa venitca o m6ng d i e r ep e n t r un o i , c a g i c r e g t i n i D a r a v e n i t . intr-unmomentistoric. Acumdoi ani,cdnda fost la Lyonintdlnirea ortodocgilor catolicii, fost cu a intrunireade la Lyon si, inainte de a se face intrunirea asta,sf6ntuli-a apdrutin vis Lilianei. Maria-Liliana - Primulvis n-a fost cine M.: gtiece.Aapdrutin vis si cereasd-ifacdo icoand. Aga,mai dur,a apdrut.Ne-aspus atunciceva, cd ne agteaptd clipe grelesi cd trebuiesd-i fac o icoand. Spunea,,Eu suntSfdntul CosmaPro- astain primulvis.$i am zis: ,,Doamne, tosul" ce sfdnte acesta?"Chiar m-am trezit si mi-am fdcut cruce,am crezutcd visul e de la cel rdu. sdptdmdnd, $i n-a duratmult,chiarin aceeagi dacd nu md ingel,si sfdntulmi-a apdrutiardsi in vis. Noi ne-amspovedit, atunci,mi se pare. gi pe la Mdndstirea Sfdntului Nicodim, $iam fost dacd nu md ingel,in perioada aia. MihaiM.:- Da, am fost la Sf6ntulNicodim. Este o mdndstire cSlugdri de care apartinede

SfdntulMunte,la lgumenita. Sunt pestedoudzeci de cdlugdri acolo. Maria-Liliana M.: - Da... MihaiM.: - in vis, SfdntulCosmai-a spus: faci icoana!" Noi nici la al doileavis nu ,,Sa-mi am luat in seamd cuvintele sfdntului. mi-a Cd spus dimineala visul.Si sfAntul s-a ardtatin i vis a treiaoard.Avisatcd mergeam cdtreo mdn d s t i r ec u o m a s i n d ,i n c a r e e r a m e u g i c u fiicd-mea sicu Liliana. doudmaiciimbrdcate Vin portiera masind: in alb,deschid la ,,Voistatiaici!", imi spunmie si fiicS-mii, tu, Maria, mergicu ,,iar noi!"O duc cdtre o poartdmare, fantastic de mare, cu ostasiin stil roman,cum era in perio a d a D o m n u l u ic d n d a t r d i tp e p d m d n t , i s t e , n ostagiin stil roman,puternici, deschideo se poartdmaregi, cand intrdcu ea, femeile astea doud o iau...te-au ldsatacolo,te-a luat altcineva? Maiia-LilianaM.: - Nu. Eram imbrdcatd intr-o cdmaga albd.$iam mersacolo, mdndsin tire.Darerauostasii astia. eraunistecdntece Si ingeresti, potisdexplicice-am nu auziteu acolo. Am intratin mdndstire, pdrintii din pa(i si dia erauimbrdcati vesminte... in

ir

tr

---------------

78

ti,

l,l
I

de MihaiM.:-$i-nmijloc o ceatd muceera nici, imbrdcati negru... in Maria-Liliana - $i aveaucruceala gdt. M.: Cosma mi-aspus:,,Maria, $i a venitSfdntul 9i meagi sd md sd sd faci ascultare: faci icoana Cd Sd duciin Romdnia! md faci cunoscut!" a ceva, clipe, se uneascd sd zis cd o sd fie nigte eu nu $tiu,n-am'inteles binecume cu unirea Num a sta ca to l i ci ii.n u - ibund! ibund!$i i- a cu $ cum cuma fostchinuit catolici, de spussfdntul gi-a sufletul pentru Ortodoxie, l-auomocum dat rdt! D. V.:- V-apovestit vialalui? Maria-Liliana M.:-Da, aga,un pic... gieu am luptat pentru MihaiM.:-,,Cd Ortogi pentru Ortodoxie! doxie, m-auspdnzurat Sd md duciin{arata!",i-aspus. Maria-Liliana M.:-$ieu i-am spus:,,Eu sunt la la striindaici!De ce nu mergefi altdfemeie, Eu o grecoaicd? suntstrdina!' a zis: ,,Nu, 9i nu Toli fra(i Maria, egtistrdind! suntem in Hristos. Nu egtistrdind! faciascultare, ili spun Sd cum eu!"$iam zis:,,Nicinu cunosc... vd Unde md sd

duceu?"Si a zis:,,Du-te, amsd-!i cd scotoamegi nii potrivi{i, pentru gi sfintele moagte, pentru gi pentru icoand, slujbd, pentru Pentru si tot! tot ce-osd fie,am sd-tiscoteu oamenii potriviti in cale!" agaa fost.Ne-ascosoamenii potrivili $i in cale.A doua zi, gata,a inceput. venitun A pdrinte casi la noi,carea dormit noi.l-am in la spusvisele, spus:,,Pdrinte,sd spuneti am o cd suntnebund, eu de cdteva tot visezun dar zile sfdnt, gtiuce-icu asta!" a zis:,,Ce nu sfdnt? $i povestit cd a zis cd e Sfdntul Cum?" i-am eu $i CosmaProtosul. Pdrintele mi-aspuscd el n-a auzitniciodatd sfdntul de dsta. gi Mihai -Am intrebat alliduhovnici, M.: al{i pdrinli, vorbit, au zis:,,Nu gi am credcd poate fi de la cel rdu,din moment s-a infdtiEat... ce nu poate de la diavol fi visul." Maria-Liliana M.:-L-am puspe gdnduri un pic, a rdmasel Tnsuspans, aga,cam curios, pdrintele acela. Dara mersla duhovnicul in lui Muntele Athos, discutat ddnsul el aveao a cu bisericuld pictat, de ceva,un paraclis micu!.

F t!

vv

81

D. V.:- Pdrintele? Maria-LilianaM.: - Da, pdrintele,e pictor. Maria,am fost la duhovnicul $i zice:,,Doamna meu gi a spus sd las tot gi sd ascultce mi-a spus doamna aceea, cd existdsfdntuldsta, 9i lui si hai sd cdutdm!" a inceput el cu lucrarea $i de acolo,gi noi pe parteaastalaltd. Mihai M.: - A gdsit lemnul pentru icoand imediat, cum ne trebuia.Cd ne-a intrebat:,,C6t l-amzis:,,Dacd facem, o de marevretis-ofacem?" sd facemo icoandde un metru." a gdsitun $i pe lemn,exactde 95 de centimetri, interior scobit,cum este.A gdsitgi s-a apucatde lucru. Maria-LilianaM.: - Dupd aia, m-a intrebat cum aratd. l-amspuseu,i-amexplicat cum l-am vdzut,in vis, cum aga, si a fdcut icoanaasta. Dar sfantul spus sd fim aproapede Domnul, a cd o sd avem incercdrifoarte grele. Cred cd incepdnd crizaasta,cum a fost,si incolo... cu MihaiM.:-A fostinaintede crizd,nu apdruse crizaatunci. Maria-Liliana M.:-Azis sfdntulcd o sd avem gi sd fim aproape Domnul. incercdri de Dar a zis

cd n-o sd fie acumsfdrsitul iumii;cd eu il intrebam,in vis,dacdo sd fiesfdrsitul lumii. Sia spus cd n-o sd fie acum, dar o sd fie chinurifoarte mari.O sd ajungem cumspunea Sfdntul si Paisie, cd spuneacd o sd ajungemla cipuri,cd o sd ajungem se strdngd sd banii... zis cd o sd se A gi strdngd banii,cd o sd muncim n-osd fim plati(i. D. V: - V-azis cd o sd se renunte la bani? Sau fn ce sens v-a zis cd o sd se strdngd banii? Maria-Liliana M.:-Adicd, n-o sd maifim pldtiti. Nu gtiu la ce s-a referit. D. V"'- $tilice poate insemna cd se strdng banii? Mai-marii lumii vor acuma sd se renunle la bani, sd nu maifie bani, cidoar,,bani" electronici. Sd nu maipldtegticu bani, cum pldtegtila piafd, cisd pldtegtitot cu cipul, cu cardulcu cip. Maia-LilianaM.:-Da,aziscd,,n-o sd vd mai pldteascd bani".Ce potsd intelegeu din asta? cu ceva. $i cu un card,cu ceva,o sd se Tntdmple D. V: - Cu un card? Maria-Liliana M.:- Da. $i a mai spus sd facem cunoscutfaptul cd nu trebuiesd ne unim cu catolicii.

82
*

__________<

83

MihaiM.: - Da, de unireacu catolicii, de astaa !inut contgi atunci, ... dimineala Maria-Liliana : - Maispunea M" ceva sfdntuI (i-amspuseu lie atunci. de Vekkos, D. V: - Patriarhulloan Vekkose patriarhul care a vrut unirea cu catolicii in secolul al Xlll-lea. Datoritdluiau venitcatoliciifn Muntele Athos gil-au omordtpe SfdntulCosma. Maria-Liliana M.:-Da, si Sfdntul Cosmaa patriarhului fostTmpotriva Vekkos. D. V: - DesprepatriarhulVekkosvdaduceli aminte ce v-azis sfdntul? Maria-Liliana - l-amspuseu atuncilui M.: Mihai.
F E

-Am aflatgi eu, pe urmd, MihaiM.: cuma fostcu patriarhul Vekkos. Astaestecel maiimportant ce i-azisSfdntul din Cosma: mdduci "Sd gi sd mdfacicunoscut, si opunefi ca rezisten!5 in Romdnia!" facem Se-l cunoscut RomAnia, in ca sd opunem rezistenld lupta catolicii. in cu Nu trebuie admitem credintd sd in lucrurile vin care dinaltdparte, lacatolici... de Trebuie rezisten{d... Dumnezeu nu putem cd decdtp6ni acolo, $tie
crA.-

darsdavemrezistentd. sd nuadmitem cuvin9i tele gresite, indiferent la cinevin, de la ce de scaune. domnule, spunadevdrul eu ,,Nu, chiar dacdimi iei rasade pe mine... spun,9i (i-o O spunin plen, sd gtiicdsi tu trebuie fii rugica sd nat,agacumgiturusinezicu cuvintele care tale, gi eu nu te nu-sdin canoanele Sfintilor Pdrin{i. lingcu nimic, dimpotrivS." a pdlit9i Sfdntul C6te Nectarie, ne-aajutat de mult.S-amdhcare atdt nit,a gtiutcd e pe nedrept dus din Cairo, din gi Alexandria, i-a intrebat to!i:,,Dece sunt pe prigonit?" toliau plecat Dar capul. Desilumea il iubea... Domnul fdcutdinel un sf6nt Dar a care ne dd posibilitatea il sldvimpe Dumnezeu. sd Ca o dovadd nicinoinu-iuitdm strimogii pe cd nogtricare au fost martiri,pentruadevdrul pe careastdziilavempe limba noastre... D. V: - Cealtceua maispusSfdntulCosma a Protosul? MihaiM.:- El i-aspuscdtrebuie opunem sd rezisten[d Romdnia. ?n Fiindcd atuncicatolicii pentru credin!5l-au omordt! l-auomor6t. Da, Dar si ne ducem, opunem si rezistentd acolo, de cd ,,au vindvremuri sd grele. sd vd pldteasN-o cd,o sd fievaisi amarde voi..."

85

rx li ilr

1lr

Maria-Lihana - Pe noi. crestinii. sd M.: au ne luptefoartemuit! fl4ihaiM.:-Da, pe crestini. Sitrebuie opusd nem rezistenld. D. V. - Dar v-a spus gicd o sd fle unire cu catoltcii sau v-a spus doar sd vd opuneli? fulthai M.:-N-a spus cd o si fie, ci a spus sd ne opunem. Atdt a spus.A spus sd ne opunem,sd opunemrezistentd Romdnia. in Maria-Liliana M.; -in al patruleavis, cdnd mi s-a infaligat, spus cd a fost mullumitde ce a i-amfdcutacoio, ce i-amdus,cum am fdcut... de pe MihaiM.:- Cd noiam fdcuticoana, urmd gi am gdsit am fdcut iconostasul. Ne-a trimis gi sfintemoagte, la Sfdntui Munte,si la mdndsgdsit. fdcutmulte tire,aici;indoudlocuriam Am iconite am dat asa... si ilfacem si noi cunoscut. Pdrintele pus materiale sfdntulpe site-ul a cu parohieiHrealca,acolo, ca sd fie cunoscutgi pe internet. Dar trebuiesd opunemgi practic rezistenfd. acuma a apdrut iar, dupd atdta $i timp,i-a apdrutin vis gi i-a spus...

Maria-Liliana M.:- Da, cu pdrintele acolo, de gdsescun copilas sd sd-lbotezin Romania, cu n u m e l e u i ,s d - id a u n u m e l e u i . l l MihaiM.: - 9i ti-a spus... Maria-LilianaM.: - Da, cd-i mul{umitde ce-am fdcut acolo.Adicd, tot ce mi-a spus el, eu am fdcut.M-a ajutatDumnezeu. Mihai M.: - Asa,deci e multumitde ce-am fdcut acolo, l6ngd Fdlticeni, moagtele, cu cu ce-am mai putut si noi sd facem, asa, dar sd mai botezdm copil,si implinim un adicdlucra- e multumit ce-amfdcut acolo, rea noastrd de dar sd implinimlucrarea noastrd. Maria-Liliana : - Acum,din munteleAthos M. trebuie mai ludmparaclisul sd luisauun acatist, ca s5-l aibd pdrinteleacolo,sd-l facd. L-a pus in bisericd locde cinste: la l6ngi icoanaSfdntului Nicolaea pus-o pe cea cu SfdntulCosma. MihaiM.:- $i-l pomenegte ocrotitor, ca acolo, al bisericii... Cum e SfdntulNicolae, hramul bisericii. Maria-Liliana M.:-Noi avem slujbatradusd, pe carea fdcut-opdrinteleAtanasie. Slujbatoatd...

itl

;I
i

i[Xi ir

i, lil
ii I
l

Ir
li i

rilt iilr
lill

ltrr

'l T

llii
'lil' tllir

Lr

ilt, llli

87

iilil
Mlhai M.: - Sfdntulcere sd fie cunoscut. Marla-Li/lana - Acumanu stiu dacd noi, M.: cu treabaasta,n-o sd facemrdu la persoanele cu asteacarevor sd se uneascd catolicii... MihaiM.: - Nu ne intereseazd asta.Noi facem ceea ce ne spunesfdntul9i nu ne interes e a z d c u c e l o g i c ds e v r e a u n i r e as a u c i n e vrea... inteleg, om, cd trebuie Eu ca sd-lajutdm pe fratelenostru,sd ddm un ajutor, ceddmin sd fatalui,dar pAndacoloundeajunge loveascd sd in dogmd, ceeace au ldsatcelesaptesinoade in gi nimicaltceva!inteleg! asezare, miscare, in in pe suntemlargila inimdsd-limbrdtisdm fratele nostru, acoloundecelegapte dar ne-au sinoade ldsat,prin Duhul Sfdnt,canoanele dupd care poateinterveni nu trebuie ne conducem, sd nici cel mai mareom de pe pdmant. Asa cd nu noi trebuiesd facem mutareaasta. ii imbrdtigdm, le ceremsd vind ldngdnoi,luptdmpentruadevdr,dar cei cdroranu le placeadevdrul trebuie sd cedeze. Dacdeu suntin neadevdr, sigurcd o sd cedez, acoloundeam greselile mele,dacd le vdd. Dar, atdtatimp cdt sunt cu cele gapte sinoade ecumenice, credcd, cat de cat,md strdduiescsd fiu cdt mai aproapede Domnul,cu ceeace am invdtat, ceeace gtiu... cu D. V: - Trebuie ca oameniisd caute cu iertfelnicie adevdrul... Maria-Liliana M.:- Eu cred cd gicatolicii, si toti,dacdar cereadevarul la Dumnezeu, fiede personalse va descoperi. i cdruia Cumgi astdzi vin mul(i la Muntegi se boteazd, catolici Sfdntul in vin si intrd mare, boteazd... Tinos turci si-i $iin care se boteazdzilnic.Vin acoloturci... D. V: - fn insula Tinos,la icoana MaiciiDomnului, nu? MihaiM.:- Da.Acolovin. Dumnezeu asne pe fiecare,personal.Sd venim citre teaptd Domnul, de acolo,dacd Dumnezeu ordnsi va dui,va fi; dacdnu, avemo miede anicAnd s-au rupt... Dacdface pogordmdnt episcopul cutare: ne fi nu ,,Haisd unimcu dgtia", poate bine.Intrdm in contradiclie celegapte cu sinoade, atunci. Nu putemsd facemasta.Pogordmdnt... acumanu se poatevorbide aga ceva.Catoliciitrebuie sd cedeze,sd vadd adevdrul. Dacdei recunosc cd Sfdntanoastrdimpdrtdsanie este adevdr,este taind,gi dacd ne recunosc tainanoastrd, ce de nu ne recunosc pe noica gi cregtini? recusi Ne gi noastetitaina, pe noi,ca fiindcrestini adevdrati,

ilr
lll lr
ii
li

tlii
rll

liini

tlili,r'

88

89

nu ne recunoasteti? ce-mi recunosti De taina atunci? Cum a fost,cd ne recunosc tainele? Si p e n o i ,c a s i c r e s t i n n u . . . e v r e t i ? i nm o m e n t i, C D ce ne recunoasteti taina,recunoasteli-ne ca si crestini, veniticdtrenoi, cd asta esteBiserica si mamd, carevinede la SfinliiApostoli. ali plecat Voi grupdri, perioada si v-ati fdramitat intr-atdtea in de la 1050 incoace. Oarenoitrebuie venimla sd voi? intr-adevdr, sunte{ifratii nostri,vd imbrdtisdm, dar rugati-vd Dumnezeu vedetiadela sd vdrul, fratilor! incet-incet, $ivenitisi voi la adevdr! eu vdd cd multi catolicivin la Ortodoxie, nu ortodocsii duc la catolici. se Multimusulmanivin la Ortodoxie se boteazdin Grecia,cum vdd si eu, si nu ortodocsii ducsd se facdmusulmani! se Existd curgere o cdtrecrestinism, nu invers! si

Despre Sfdntul loachim din lthaca D. V: - Cet de mult sim{iliajutorulsfinlilor? Maria-Liliana - Anultrecutam dus icoaM.: na Sfantului loachimdin lthaca.Si mai inainte pe sfdntcum dddeacu tdmdiein morl-amvisat rndntul acolo.Exactmormdntul lui, l-am visat, fdrd sd-l vad, fdrd sd fi gtiutatuncicum este. Mihai M.: - A visat exact cum e! E acolo o cddelnitd aga, cu coadd.Cu aia tdmdiasi el, atunci. a visatexacta$a! Si Maria-Liliana M.:-Aia era la mormantul lui. gi i-amspus pdrintelui cum am visat. Mihai M.: - 9i, cdnd ne-am dus in lthaca, era totulaga cum a visat,si mormdntul asa era cum l-avisat,fdrdsd-lvaddniciodatd. l-avisat Si pe el cum tdmdia. Maria-Liliana M..-9i i-ampromis candeld, o dacd-iia durerea la cap lui Mihai:,,Cum de s-a rugatpdrintele Vicentiu sfintiata, aga md rog la si eu. ca sd-i iei durerea!"
I

90

D. V.: - Dar pe pdrintele Wcenliu cum /-a ajutat? Maria-Liliana M.:- L-a ajutattot aga, a avut prin rug6la cap o tumoare, care i-a dispdrut, ciune. MihaiM.:-Zece anin-a mai avutprobleme. D. V: - $i apoi iar a apdrut ceva? Maria-Liliana M.:-Da, a apdrutiar ceva,si acum a ajuns la opera{ie. Dar sfdntull-a ajutat si acuma... asteasunt minuni de-alelui,personale.Tot minunide genul dsta.A scrisgi el o carte,cu asta.A tradus-o,parcd,si in romdnd, despre Sfantul loachim lthaca. greacdeste din in giin romdn5. mai stiu deja,urmas-o traducd Nu dacd a apucats-o traducd- cu viala sfdntului, pe cu minunile care le-afdcut,si cu minunea lui.
P

,,Amfost operatdde SfdntulNectarie..."


D. V: - E o mare bucurie sd vd pot asculta vorbind despre minunile fdcute de Dumnezeu gi de sfinlii Sdi fn viala dumneavoastrd. Cdnd am auzitprima oard despre cum v-aajutat Sfdntul Nectarie, am rdmas surprins, e o minune pur gi simplu impresionantd... Maria-Liliana M.:- Pe SfdntulNectariel-am noastre... sim{it ocrotitor familiei al D. V: - Din ce in ce maimulte familiimdfturisesc la fel gi il aleg ca ocrotitor... M.: Maria-Liliana - in 2001, dupd zece ani la am de statin Grecia, muncd, zis sd mergem acasd.Noi am mers acasd pentrucd tatdl rneu era foartebolnav. Era pe moarte.La intoarcere, fost avertizatd n-o sd ajungin Grecia.$i cd am nu am crezut-o, zis ci nu cred, e imposibil am sd fie aga ceva. O femeie m-a avertizat:,,Tu n-ajungiin N-a dea Dumnezeu" Grecia!" zis cd ,,sd sau aga ceva,dar... D. V: - Femeia aceea fdcea farmece? Maria-Liliana M.:-Da, da, fdcea lucruridin zis cd e o femeienebund, nu astea.$i am cd

L1

92
'}

93

poatesd mise int6mple ceva.Dar,mergem asa la granitd, undeintr-adevdr s-aspus:,,Tu intri..." ni D. V: - Ce granifd? Maria-LilianaM.: - Grecia cu Bulgaria.in Romdnia n-amavutprobleme, niciin Bulgaria si n-am avut.Ei, la greci,ne-amdus la grani{d gi primadatd ni s-a spus: ,,Tutreci,tu nu treci!" Pdnd sd rezolveMihaicu acteleacolo.m-am dus pandla toaletS. Dar la toaletderaualte persoane care se ocupaucu altceva, droguri, cu cu altele, nu trebuiasd vdd ce-amvdzuteu in si momentul acela...Nu trebuia vdd.Am motivat sd cd n-amvdzutnimic, diaau zis:,,Esti dar nevastd de politai!",,Trebuie ludmvia{a!"Am ,,Cum sd-i zis: a g a ? " u , n i m i c ! A u u s m d n ap e m i n es i m - a u p N bdgatintr-omasindbleu,dupdaiain altdmagind a l b d ,s i m p l a . .D u p da i a i n a l t dm a s i n d t o t d i n . , asta micutd, dupd aia am ajunsintr-uncamion mare,in care erau 46 de persoane 6 femeisi 40 de bdrbati,care erau strdini.Persoanecare granita Greciailegal. treceau in Darcel carem-a prinsera grec.M-audus prinmuntiidia,sd md omoare.M-auchinuit sdptdmdnd. o

D. V.: - Erali intr-un camion cu afti 46 de oameni? Maria-Liliana M.:- CAndam ajunsin camionul dla,era noapte, camionul aveaprelatd deasupra,gi eu cdnd am vdzut cd md urcd acolo, am zis cd gata, s-a terminat mine...$i era cu noapte, ajunsnoaptea camionul in am acelagi nu i-am vdzut la fa!d, cd sunt aga de negri... Dimineata, cdndi-amvdzutpe toti... arabi,pakist a n e z i ,c e e r a u . . .M i h a i a r d m a s l a g r a n i { d , grdnicerii spus:,,Hai, pleacd!" de-acum i-au treci, D. V: - Cine v-a zis sd treceligranila? MihaiM.: - Cei de la granitd. D. V.:- Grdniceriierau in legdturd cu ceicare au prins-o pe solia ta? Maria-Liliana M.: - Cine gtie? MihaiM.:- Noi nu putemsd gtimasta. Dar imaginatia acelor oameni... Afostcevademonic, cd nu puteauaga,deodatd, ia dreptnevastd s-o de poli{ist: sd ,,Vrei ne trddezipe noi gi trebuie sd te ludm!" intr-adevdr, inceputcalvarul. Si, a

F t1

95

Maria-Liliana M.:-Dimineatdam vdzutacolo toatepersoanele asteaatat de negregi mi-am z i s : , , D o a m n ec u c e o a m e n im - a i a d u s a i c i ! , D o a m n es d n u m d l a g i s dm d d i s t r u E o a m e n i i , d dgtia!" sdptim6nd statprinmunti, mers... O am am D. V: - Dar existd alte drumuride intrare in Grecia, in afara celor cunoscute? Maria-LilianaM.: - Prin munli, prin munti, nu pe sosele. Noaptea mergeau siziuadormeau toti.Eu toatdziua ficeam rugdciune. Mihai M.: - Masina a mers numai p6nd intr-unanumitpunct.Pe urmdau merspe jos. Maria-Liliana - M-au dus cu masinaca M.: sd ajungdacolo,la camionul dla. Ei, de-acolo, a douazi, cAndi-amvdzutatdtde negri, zis am cd gata,de-acum s-auincheiat mi toatedrumurile,p6nd aici a fost viatamea - aga simteam! De-acum, spun dEtia? ce sd ,,Trebuie te omordm!"Eu spuneam: ,,Nuavetinevoiede mine, - in greacdspuneam. n-amvdzutnimica!" D. V: - Dar ei stiau cd ati vdzut ce nu trebuia...

Maria-LiltanaM.: - Bineintelescd stiau! vdzulnimical N-amvdzutnimica! am Eu ,,N-am cincicopiiacasd!Da{itelefon soluluimeu,cd el gi e la granitd md asteapta!" Nimic, n-auvrutsd audd,nimic, nimic!Apoiam ajunsintr-un ascunp e t i m p u lr d z b o i u l uM - a u z i s m i l i t a v e c h i ,d e r i. chinuit ziua aia in tot felul.Au inceputcu o in lucraredin asta, demonicd. fdcut un cerc, Au s-au descSllat toli, ca musulmanii, si-au tdiat unghiile, urinatacolo,intr-o gdleatd.Dupd au aceea, voiausd-midea urlau, numemie,simi-au dat un nume,cevade musulman, mairelin. nu-l Femeile fdceauvrdjicu nistelumdndri lor negre gicu nistebroa$te uscate. Aveau40 de cordele, jumdtateerau rosii,jumdtatenegre,cu capete aga,cum e semnulde la curent,pentrupericol gicu doudoase.Sispude moarte, un craniu cu n e a u a c o l o s d - m i d e a m i e n u m e .A u s c o b i t pdine,miezuldela pdine,gi pe coajaaceeade la p6ineau fdcut iar craniulacela,si aia voiau sd mi-odea mie,sd md spurce. mi-adat,dar Si eu,cdndam strigat Domnul, zis:,,Doamne, la am Tu m-aibotezat numeleMariaLiliana, nu cu sd l a g i ,D o a m n e ,s d m d s p u r c eo a m e n i id E t i a ! " Strigam puteam! cdt

li

o
H

llili

rilill l

lr,
iLli

96

It

t
D. V: - Cu voce sau fn gand? Maria-Liliana M.:- $i cu voce, si-n gdndul gi meu, gi rom6negte, pe grecegteam zis. in timpulacela,a apdrutaga,din coajaaceea,o bucatdde anafurd,pe care scria ,,lisusHristos NIKA",am vdzut-ocu ochii mei. $i urinaaceea nu mai era urind,era agheasmd cu mirosul 9i puternic, de busuioc atdtde incdtstrigau: ,,Miroase a busuioc! Miroase busuioc!" a Mi-audat sd beau,m-auspurcat aia,cu fo(a. Si-nmomencu tul c6ndmi-audat sd beau,a inceputsd miroasd gi a busuioc s-a fdcutagheasmd gura mea! pe Agheasmd, agheasmd! maieraurind, Nu nimic, niciunghii, nimic!Agheasmd curatd!Asta prie ma minunepe care a fdcut-oatunciDomnulcu mine!
F 14

Undemd duc eu acum?Dacdmd omoard oamenii dstia,Doamne, mor pentruTine!Pentru eu Tine mor, lisuse Hristoase!" mi-a dat o fo(d $i in minegio incredere cevao sd iasdde acolo. cd Ei, de-acolo,au inceput!Nu le-a iesit varianta gi asta.Unula venitcu o cArpd cu un spraymare. A turnatin cArpaaceeaceva,s6-midea mie la nas.Nu gtiuce au vrut,orisd md omoare direct, ori sd md adoarmdsi sd md omoare mai usor. nu gtiuce sd zic. D. V: - Dar atunci erali legatd sau liberd? Maria-LilianaM.: - Atunci am fost liberd, dupdaia m-aulegat. Vinegrecul, zice:,,Hai mai goseagi sd trec cu un jeep bine s-o ducem in pesteea! $i n-o sd se maistienimicde ea!"Zis qifdcut! picioare, Mi-auluatpapuciidin mi-auluat geantacu caream mersla toaletd, pentrumine, ca femeie... Mi-auluattot.Ei, de-acum, zis: am numaiTu eEtigansamea, numaiTu ,,Doamne, egti!" am ?nceput ,,Miluiegte-md, cu: Dumne$i zeule!" auzi mea!"- toate ,,Doamne, rugdciunea pe rugdciunile carele gtiameu, gi cu ,,Doamne, lisuseHristoase, nu md lasi,Doamne! nu sd Sd mor pentruoamenii69tia!PentruTine sd mor!

MihaiM.: - Si pe pdinea aia,pe care fdcuserd capul de mort, in momentulin care i-au dat sd mdndnce,a apdrut scris ,,lisusHristos NIKA"! Maria-LilianaM.: - Mi-a dat mie putere Domnul! Mi-adat incredere nu suntsingurd. cd nu nu $i-amzis:,,Doamne, suntnicimdrturisitd, suntniciimpdrtdgitd, fac eu acum,Doamne? ce

99

il
Dacd meritdcopiiidstiaai mei si suntvrednicd sd le fiu mamd,si dacd meritsd fiu nevastd la omuldstaal meu,sd md aducila ddnSii! md Sa pentruTine aduciintreagdla dAngii! Dacd nu, sd mor,Doamne lisuseHristoase!" vinegreEi, cul sd md scoatdpe minein straddgi sd treacd cu jeepulpestemine.Zice'. ,,Eumd urc in jeep givoi,dinspate" md duceau pe Domnul ca lisus, bdtutd,chinuitd, bdtutdcu bocancii armatd de in cap. D. V. - Cam c6!ierau cei care vd bdteau? Maria-Liliana - Cred cd erau trei greci M.: gi ceilalti eraustrdini. eramsub controlul Eu lor, aga.$ivine greculacesta, capullor,carea vrut sd md omoare, zice:,,Trecem jeepulpeste si cu ddnsa!"Md duc, toti, legatd; inceputsd md au legecu bandd picioare, mAini, la la bandd gurd; la aga cum eram,cu blugiidia si cu o bluzdmai largdla git. Ei, cdnd mi-audat pdrulin fatd,sd rnd lege la gurd,mi-aildat nistepastile niste si prafuri dulci.Cred cd erau si droguri acelea, in cine stie?Cinevanevdzut iot spuneasd le inii scuip,s5 ie scuip,auzeam capulmeu:,,Arunin c5-lejos!"Le-amscuipat bluzaaceealargda 1n rnea si ei nu vedeaunimic.Si mi-au; niste dat pastile pastile maridecianurd, nigte maripe care le punemin apd gi sfdr6ie, ard.Ei, gi salivasfdrdia. Aceeagi voceimi spunea:,,Scuipd-le! Scuipd-le!"Ei, cine-mispuneamie ,,Scuipd-le!"? A cui putereera aceea? $i, la urrnd,c6nd sd-mi lege bandaaceea la gurd.Cinevaimi pune o gi gigura, m6n5calddaici,si mi-acuprins nasul, si a trecutbandapestemdna aceea.Dacd nu era mAnaaceeasd-mitind gura mai liberd, nu puteam (...) respira, muream! Candtipam, rdsunau munliiaceia.De unde aveam eu puterea nu aceeasd strig: ,,Doamne, md ldsa,Doamne, - de se fereaugi ei, gi nu gtiau nu md ldsa!" Md cum sd md apuce?Darau continuat. bdteau, md bdteaucu bocancii, curgeas6ngepestetot, pe urechi, gurd... pe D. V. - Atunci erali congtientd? Maria-Liliana M.:-ConStientd eram! La un in cd moment dat,cdndsd ajungem stradd, md ce duceaufemeile spate, din spuneau spuneau e l e ,i n a r a b ds a u c e l i m b d r a . . . e

___<<

101

D. V. - Dar femel/e erau de acord cu ce va fdceau bdrbatiiaceia? Nu fncercau sd vd ia apdrarea? Nu spuneau nimic? Atl.: Maria-Liliana -l'lu, nimic,nimic!Credcd unuldintre era cloctor, a zis ceva,a scdpat ei cd cdtevacuvinte grecegte, zis: ,,Mdi, pdcat in a e de femeia asta, ci femeia asta nu v-a fdcut qidacd nimic!",,Nu, z!s,nu,e nevastd polilai, au de pe asia ne lrildeazd, trebuie moard!Altfel, toti sd ne bagdin pu,ssil'is1" L4ihai M.:- Cum a fdcutdiavolul! Pdnaunde s-a ajuns cu toate treburile astea,ca diavolul lucrarea ca ea sd fie distrusd! sd-sifacd !ui, Pentru ce? Pe totimusulmanii aceiai-a unit,pe toli, ca sd luoteinrootriva unuicrestin! ce? Pentru De cd ea era aproape Domnul! de F LI Maria-Liliana M.:-Asa...9iajung stradd. in Ala se urcdin rnaqind. Cdndsd treacdpestemine, vineo masinddintr-oparte.De pe straddse vedea. Cdnd dsta a claxonat sus, ca sd md de impingd stradd, sd sirnuleze in ca accidentul, in dreptul meua venitaltdmasind. Astas-aintAmplatde treiori la rdnd. Amers iar,a intorsmasina, iars-adussus.De treioria incercat varianta asta.

dar n-a reusit. Apoi m-a trasinapoiin boschelii d i a ,c u m e r a m ,p l i n dd e s d n g e ,g i m - a d u s p e un drumde tard,pe munte. D. V: -Alimaifost dupd aceea prin locurlle cu pricina? Maria-Liliana M.:- Cdnd am fdcut reconstip o l i l i aE i ,s i m - a ud u s p e d r u m u d l a . ! tuirea u c l Pe drumuldla, atdta m-au lovitsi m-au trdntit jos,cu picioarele, imidddeau cap,md loveau, in md loveau... la un timp,de la loviturile De alea, de c6t md buseauei cu picioarele, bocancii cu protectie apareun inveligde dia de armatd, ca un cazanin jurulcapului meu- un cazan,pursi s i m p l uu n c a z a n ! , MihaiM.:- Ca o bucatdde tabld! D. V: - il vedealisau doar ilsimlea{i? Maria-Liliana - il simleam.9i, cdnd ei M.: picioarele, loveau'cu bdteauin cazanul ala. $i credcd simteau sieiasta.Ziceau:,,Bdi, are asta sfAnt!Are sfdnt,nu vreasd moard!" injurau, Md md injurauin toatefelurile, fdceauin toate md felurile...

102 >--

tvu

D. V.:-Aga spuneaLt, avelisfdnt? cd M.:- Da! Ca am sfantcarenu Maria-Liliana vrea sd mor. D. V: -Adicd avetlsfdnt care vd ocrotegte? M.:-Da, am sf6ntcaremd ocroMaria-Liliana teste gi nu vrea sd mor. D. V.:- 5i nu s-au speriat? Maria-Liliana ; -intr-un fel,s-ausperiat... M. demonii! eraufanaMihaiM..- Darlucrau $i tici. Dar fanatismul unde lovegte? Unde?Aici! atunciil in cregtinism. Cdnd aparefanatismul, pe demonul! imbolndvegte om, gata!il orbegte Maria-Liliana - Ei, am inceput sd simt M.: cazanul dsta, au vdzut cd nu reusesc sd md gi scoatempistolul o omoareaga. Zice: ,,Mdi, pistolul, tragecu pistolul. Avea termindm!" Scoate patrugloanle- cd le-amsimlitcum le-arespins, gloanlele cazanul din dla.De trei cum au ricogat ori a tras,apoi 9i a patraoard gi zice:,,Numai astaare saptevieti, avemgloante!" $izice:,,Bdi, tot e ca mdta!Ca nu Stiuce!"imi spuneau felul gi imispuneau, eu ziceam: deinjurdturi. de vorbe, sd ,,Doamne, nu md lagi!Doamne,lisuseHris-

toase,sd nu md lagi!Dacd mor, pentruTine, Doarnne, mor!"Eu eramin chinurile sd acelea, si eu acum retrdiesc momentele acelea, pot nu s d p l e c ed i n m i n ea g a . . . D. V: - Da, amintirile de acest gen se pterg greu din suflet... Maria-Liliana M.:-S-au speriatdstia,au zis: putem... sd facem,cum s-o omordm? ce ,,Nu Trebuie omordm, s-o trebuiesd moard!" un La momentdat, apare MaicaDomnului. maicd, O maicd,venitddin cer gi cu un bastonde foc.A fdcuto lumindde au cdzuttolijos de la lumina pe aceea,si s-au speriat, zis: ,,Maicd aici, au prinmuntiidgtia, existd!" MaicaDomnului nu Era gi cu Domnullisus Hristosmicut,de mdnutd, a s a ,i m b r d c a t ?a l b .$ i m u s u l m a n id , r s ig r e c i i n ia care erau acolo, au zis cd nu existd maicd pe acolo. zis:,,Asta putere la Dumnezeu, Au e de o pe ocroteste femeiaasta!" D. V: - Eiau vdzut focul, tot? Maria-Liliana M.:-Auvdzuttot gi n-au putut rezista luminaaia. Eu am rdmasin picioare, la ei au cdzuttotiSitoti urlau,au zis:,,Doamne, are sfdnt!Haisd termindm!" s-o ldsdm!" ziceau ,,Hai ,

.ln.a

_____<

105

l
Domnului uniidintre dansii. Cdnda cobordt Maica cu bastonul foc, ca un fulger,numaieu am cu la rdmasin picioare, ceilalti erauculca{i pdtoti mant,aveamo putereenormd,puterea aceea nu cred s-o mai simt vreodatdin viata mea, gi puterea care mi-adat-oMaicaDomnului, pe o mdngdiere, ceva asa, pe fata mea, ca o si si mdngdiere, sb arn curaj,cd o sd fie bine. D. V: - Darn-ati vdzut cine vd mdngdie, doar a{ simlit? Maria-Lillana - Am simtit mdna! Mdna M.: a Maicii Domnului, md tineagi la gura. caldd care in momentul acela,ei s-ausperiat, s-au ridicat gi au plecat. vdzutgi eu pe N4aica Am Domnului cu Hristosmicu!,frumos,aga. La un moment gansd. dat,ei au zis:,,Mdi, incercdm mai ultima Dacdnu ne iesenicide dataasta...O aruncdm!" - cd era gi o pripastieaccllo. gi au inceput Ei, iar sd md loveascS. Eu, protectiala cap tot o Probabilcd eneraveam. loveau Md degeaba. l-a a vat pe acelacdtelovituri datsi cum eramlegatd sd nimicnu puteam si nu puteam fac o migcare, sd fac. niciomiscare. dat, La un moment dinloviturile acelea, doud portimari,rnetalice, aga,se deschid, ieseun si cal alb, nechez6nd, cu un militardeasupra, gi pe calulala.$i tot aga,cu un bastonde foc, i-a puspe totijos, foc,si a trecut cu Sfdntul Gheorghe cu calulacelapestedangii. ?nceput {ipa,a Au a urla,si au zis: ,,Nuputems-o omordm,hai s-o ldsdm,cd nu stimcu cineavemde-aface!", spuneauei pe grecegte. Mie mi s-a pdrutcd au stat foartemultjos, dar poateau statdoar un minut jos;s-auridicat acolo, atunci, momentul de si in respectiv, gata! M-au aruncatin prdpastiaaia. in timpuldla,un jeepde poiitie fdceaun tur prin munti,l-amvdzutsi eu, l-au vdzutsi ei, si s-ausperiat. in momentulacela, m-auaruncat $i, in prdpastie, prdpastie 15 metri, am mers o de cd apoicu poli{ia acolo,pe undeam fost eu aruncatd,si au zis: ,,Mdi, fatd, numaiun sfAntte-a pututajuta,ai avut un sfantcare te-a ocrotitpe tine,cd cine cade in prdpastia nu mai iese aia de acoloviu!" S i m - a u a r u n c a ti n p r d p a s t i a i a , a c o l o , a legatd mdinisila picioare, cordeiele la cu acelea la g6t,acelearosiisi negre, craniipe ele,mi cu l e - a ul e g a tp e t o a t e . . .C d n d a m a j u n sl e g a t d jos - eu nu maiajungeam nu maiajungeam! jos, Nu-nri dddeamseamace se intdmpld mine, cu

li

Irrlll
llliii
li

|4

&

106

107 >:.

4li^.nr-.-

tr

unde dacd urc sau cobor...Am zis: ,,Doamne, ajunsca o pand md urc?in cer?Sau cobor?"Am jos, era apd,stdncifoarte mari.Am ajunsin apd, acela cu mdinilelegatela spate.in momentul bandaaceeade la mdini, am pututsd-midezleg lui sd-mifac cruceEisd-lmultumesc Dumnezeu. N-ampdtitnimicla cap.Am zis: ,,Doamne, cevaacum!"Cd acolo sd-miamintesc ajut6-md unde am cdzuterau stdnci,era apd, pestetot. Dacd ag fi cdzul putin mai incolo, md inecam, md luaapa cumvainspreBulgaria. de acolo, $i lui Mihai,de mi-am adus amintede telefonul mobilul am inceputsd pldng,sd mulfumesc lui, cd m-a ajutat atdt de mult Domnul.Am zis: pdndaicim-aiajutat!" de fricd, Ei, dupd ,,Doamne, aceea, md cdutauca sd vadd dacd m-am dus in apd, dacd m-aminecat.M-aucdutat,cd s-au gi ceeade polifie, cdndm-au speriat de magina noaptea, aruncat acolo.Se uitaucu lanterne, ei ca sd vadd dacd m-a luat apa.Au venit pdnd aproape l6ngdmine,cd era o tufdmare,in apd, si eu eramin apd, md lineamde tufa aia,gi nu m-auvdzut.Si au zis: ,,Aluat-oapa, s-a inecat!" - au zis pe grecegte.

Dupdaceea,am iesitde acolo,m-amdezlegat la gdt, dar de cordelele acelean-am putut sd md dezleg.Atunciau iegitdiavoliidin ele. Patruzecide diavoli, c6tecordele avutla gAt am - eu n-am mai vdzutin viala mea aga ceva-, i-am vdzut cum ardtau,si mi i-au ardtatpe toli 69tia care ne fdceau noud vrdji in Romdnia, inclusivpe persoanacare a zis cd nu ajung in Grecia. Mi-iardtaudraciigi md trimiteau inspre Bulgaria, md inec.Dareu ii spuneam sd diavolului: ,,Euam zis cd md duc cu Hristos, El e cd inaintea mele!lar acolosd se ducdcei care cdii fac treburile astea cu voi!" $i, pana n-am fdcut crucela gdt,nu am pututsd scapde diavolii dstia. Voiam sd dorm, era zdpadd,am inghelat, mdinile mele erau degerate, picioarele erau ingheTdlpilemele erau umflatec6t o palmd, !ate. inghetate... pe Cum erazdpadd munli,a scdzut temperatura corpului.Eram inghetatd,hainele erau ude,.erau sticldpe mine!Si voiamsd md culcun pic,voiamsd adorm, dupdo sdptdmdnd de chin,bdtutd, schingiuitd, nemdncatd, apd! fdrd Fdrdapd! Cu hrandcereascd trditin zilele am acelea!

I illrill
l

ti tilri

iiLlr

108

109

D. V: - Cate zile ali rezistat asa? O Maria-Llliana M.:-O sdotdmdnd! sdpt6nimic, imic! n m A n d , i c ia p d , n D. V.:- Vd era foame sau sete? M.:- Nimic!Simteamcd sunt Marla-Lillana de de cu sdtuld hrand la cineva, undeva. cdnd $i, jos, sd adormun pic,cinevatipa la md culcam minesd nu dorm,cd mor!Sd nu dorm,cd mor! am Sitoatdnoaptea mers,am mersprinmunti. Ei, c6nd am iesitdin groapaaia, de acolo,din prdpastiaaia,a iesito femeieimbrdcatdin alb - eu am zis cd e bunica meadupdtatd.Nu gtiu, poate era altcineva. tot imi spunea:,,Hai, Si hai, Liliand, dragabunichii, hai",de m-aurcatpe munti,spreGrecia. D. V.:- O vedea[icum vd aratd drumul?
|4

M.:- Da, o vedeam,asa cum Maria-Liliana inspreBulgaria. md vedeam diavolii trimiteau cd ardeasufletul meu pentru Dar eram puternicd, si Hristos, trebuiasd-L urmezpe Hristos, nu si pe altcineva! candam dezlegat toateacele eu $i, c o r d e l ed e l a g d t , c u s e m n u lc r u c i i ,a t u n c ia cdntat cocosul.Unde a cdntat cocosuldimi-

neafa, ora trei,pe mun!i? la Unde?N-amvdzut! Ei, a cdntatcocosulsi a dispdrut diavolul. Am terminat acelea, cu le-am ingropat, le-ampuseu acolo,undeva, sd le gdsescdacd md intorc. ca B u l e t i n u lc e - a m m a i p u t u ts d i a u d i n g e a n t d , - cd mi-auluatgeanta buletinul -, l-ampussub o piatrd, toate cordelele alea le-ampus sub o piatrd, hainele, care erau ude si eraugrele,nu puteam le maiduc, sd pusacolo, de-acum, le-am cd mi-amzis c5, dacdmor,o sd gdseascd cineva un semn de la mine,cd pe mine m-au omordt oarnenii Sstiaaici. Ce gAndeam atunci, nu maiaveaitimp eu cd de alte gdnduri, decAtde Hristossi de Maica D o m n u l u s,i a l t c e v an i m i c . u p i i u v e n i tp d n d i , L a lAngd mine;gacaliiSia, suntpe mun{i, p6nd care lAngd mineau venit. Nimeni m-aatins nimic. nu cu A fost puterea Dumnezeu nu m-auatins. lui cd Am ajuns pe vArfulmuntelui. Cdnd am ajuns, grup de cdini,vreo 13-14caini. rnd asteirta un puteau md mdndnce, ia mirosul Eraumari, sd de pe dla de sdnge,cum era inctregat mine. Ei, darcAinii aceiaau inceput sd-milingdcu limbuta lorpicioarele, md incdlzeascS, md str6ngd sd sd intre dansii,sd md urce sus, la stdpanullor,si

rllr'
iii

E/

110

>-

111

F t4

pldngeau, pldngeau milamea.Eu,careaveam de fricdde cdini,cd am fostmugcatd copil,atunci de sus. n-amavut niciofricd.M-audus la ciobani, Darpdndacoloera un grupde vaci.Eu simleam cd, de la pastilelepe care mi le-au dat, mi-a rdmascevaaici,in gAt,md ardeacevade la ele. Am mers, am fdcut cruce la vacilecelea gi am muls pulin lapte, ca sd beau gi sd plece ce am aveamin gdt.De acolo, mersmaisus.Cdnd M-au dus cdinii ajung sus, dau pesteciobani. pdndla ciobani. la Cdndajunsesem vaci,cdinii gi md impingeau ei la vaci,sd md duc sd mulg vacilecelea. lisuse Am urcat eu sus, tot cu ,,Doamne, pe Hristoase, miluiegte-md mine,pdcdtoasa"... mea,cred. Dacdn-aveam asta,nu veneasalvarea Urcdmla ciobanii aceia.Eraudoiintr-opartesi pe parte. l-amint6lnit dla,unul.$i unulintr-o Eu de zice pe grecegte:,,Doamne, unde-aimai gi tu pe aici?Tu egtinebund!" l-am zis: apdrut meudrag,nu-snebund, domnul suntindu,,Nu, sd-i explic.l-am dat reratd...'l am Tncercat Si numdrullui Mihai,sd-i dea un telefonsau sd Ei intre ddnEii, chemepolilia. au discutat mi-au lor mi-audat gosedat papucii calziin picioare, picioare, mi-audat cozonac, tele lor caldein ou '112

rogu- eu, in anul acela,n-am mdncatou rogu si cozonacde-al nostru- gi au preferat chesd me polilia. Cdnd a venit poliliagi a vdzut ce picioare aveam,umflategi cu spiniintr-insele... CAnd m-au dus la spital,nu mai gtiau doctoriigi cu cum sd-miscoatdspiniiaia din piasistentele cioare. Avenitpolilia, erautreibdieti tineri. Cand m-auvdzut,au inceputa pldngegi aceia,gi-au zis: ,,Doamne, s-a intdmplatcu tine? Cine ce te-a bdtutin haluldsta,aga?"Eramtoatdinchegatdin s6nge,tot, pdrul,capul...Ca o femeie nebund,ce mai la deal, la vale. M-au luat la polilie i-audat telefonlui Mihai,l-auchemat. gi fdcut din femeia Cdnd a venit, i-au zis: ,,Ce-ai asta? De ce-i aga?"L-au luat pe el la Tntrebdri. El a zis: ,,Dom'le, la granitdam rdmas,am eu venit ca sd trecem in Grecia 9i, poftim,la voi s-au intdmplattoate astea!"in timpulacela,eu lucram[a un mediccare a studiatin Romdnia. Acesta ne dd telefonchiar atunci,fdrd sd stie nimic, dar a simtit! MihaiM.:- Cum l-a trimisDumnezeu exact atunci,doctor fiind, cdnd pe ea au dus-o s-o controleze. vadd dacd n-a fost violatd.dacd sd

113

nu s-au fdcut alte chestiicu ea. Si-n momentul dla, Dumnezeul-a fdcut pe doctorulacela sd dea telefon:,,Liliana, undeesti?Ce faci? Ce se intdmpldcu tine?"Si-i spunedoctorul: duci ,,Te imediatla Serres,sd-i faci actinografie", asta, pe asta,asta,aga,in toatechestiunile medicale care trebuiesd le facd, gi ne-am dat seama atuncicuma lucratDumnezeu. nu vorbiseNoi rdm de atdtatimp la telefon. momentulcdnd in ea era pe masd, la control,ii spune doctorului dluia:,,Otrimi(i imediatla Serres, la Sideronu - undeera,intr-unordgelmic -, sd-ifacd kastro toateanalizele psihologii medicale, tot."lmediat, sitotidoctorii, ea, sd vaddce s-aTntdmplat la cu ea, dacd nu-inebund. Maria-Liliana M.:-Cetam stat la spital,erau c6tedoi poli{aicare pdzeau md noaptegizi. Cat am statin spital o lundde zile,a venittelevieu, ziunea.N-amdat niciuninterviu, zis: ,,Dacd am eu ilam pe Hristos, maitrebuie televiziuimi mie neavoastrd?" Nu-mitrebuia nimica. Eramtoatd bdtutd, m-au fotografiatcum eram, bdtutd, schingiuitd, cum eram,in situatia aceea- existd documente, dacd le mai scoatecinevala iveag i c e l m a ir d up o l i l a i d e c o l o c a r en e 1 d . .P d n d . a ,

ura pe noi, romdnii, urmd a venitcu icoana la pusin genunchiin mea Maicii Domnului, s-a fata si si-a cerut iertare.Ala era cel mai fdrd de suflet om! Credeacd noi suntemvenitiaici pentru alte treburi. MihaiM.:- Dar ce s-a intAmplat aici:noaptea, la spital, vorbeaprinsomn... Maia-Liliana M..'- Spuneamtoatdintdmplarea mea,tot ce s-aintdmplat. ei m-auinregis$i trat. Ei in fiecare zi imi luau intervir-l mie. in fiecarezi, o lund de zile.Au zis: ,,Poate nebue nd... E imposibil se intdmple sd aga ceva!"Dar doctorulla care lucrameu a avut cunostinte in parlament, socrul lui era in parlamentla greci. Socrul lui era in parlament, solia lui era mare avocat,toate rudelelui, neamurile erau toli lui, oamenimari. l-au bdgatin prizd pe Sgtiade la granild,pe toli. ,,Cine suntelivoi? Cine sunte(i? pier'dem pdinea!", ziceau. Cd ne ne POnd urmd, la s-a dovedit adevdrul, depistat l-au cineera.L-au prins!Dupdaceea,trebuia sd-lbdgdmin pugcdrie,fiindcd aveamactein reguld! Dar dupdaia, mi-azispdrintele laslajudecata Dumnezeu, sd-l !ui cd Judecdtorul meu este Hristos, sd nu-i fac Si

ll

F t!

=-----=<

114

I
n i m i c s d - ll a s p e m d n aD o m n u l uA.m z i sc d n u , i vreau sd-i pldtesccu aceeasirnoneddcu care mi-apldtitel. Vreausd-l las la mdna Domnului. Ce-ovrea Domnul, aceeasd facd cu d6nsul. Am stato lundde zilein spital, plecat am in Rom6nia, sd-mifac din nou acte,cd mi-auluat nu actele, mai aveamnimica, schimb, am in eu fost la Sihdstria, fost, n-am stat aga,am zis arn sd vdd si eu care-i treaba.Dar mi-am pierdut vederea, mi-ampierdut auzul. D. V: - Cdnd s-a intdmplat? Maria-Liliana M.:-lmediat dupd iesireadin spital. MihaiM.: -Erau efectele loviturilor. Fiindcd, la un moment dat,a intervenit Domnul, cazacu nulacela, proteclia dar,pdndatunci, cu Sa, loviturileau fost! E Maria-Liliana - Md durea tare in v6rful M.: capului, mersla medicgi medicul spuscd am a o sd-mipierd auzulsila urechea cealalti.Mi-am pierdutauzul si dincolo,vedereami-am pierdut-o. D. V: - Nu maivedealideloc, deloc? Maria-Liliana - Am fost la Bucuresti,si M.: pencdndm-amdus sd completez documentele tru Grecia, cinecautdin documentele aceleavede dacdvedeam sau dacdnu vedeam. oamenii Cd dias-ausperiat. Ziceau:,,Femeie, te-anenorocine cit aqa?Ce scriiaici?"Nu mai vedeamdeloc... D. V: - Nu mai vedeali nici sd merge[i pe stradd? Maria-Liliana M.:-Zdream foartepulin,aga. o Sfdntul Necta$icopiiiimiciteau cartedespre r i e ,g i e u p l d n g e a m . . .i a m z i s :, , D a c d i e s t e im $ de folos,sd ajungqi eu la tine,SfinteNectarie!" la Nectarie, $i aga am ajunsin Eghina, SfAntul gi m-am rugatlui din toateputerile. M-am dus acolo,la morm6ntul si mi s-au lipitmiinile lui, de marmurd. Trdgea lumea mdinile mele,dar de nu se dezlipeau. vrea ceva Simteamcd sf6ntul de la mine gi nu gtiamcum sd interpretez asta, cum sd procedez. Mihai M.: - Eu, care sunt om puternic, am trasde degetele gi nu puteamsd le dezlipesc. ei, Si pe urmdea s-a pus cu capulpe mormdnt.

l li ii

lil
iiA -

117

Maria-LilianaM.: - Da, sim{eam aici ceva foarte... 9i mi s-a lipiturechea, Ei, cum stdteam in genunchil6nga mormdntul sfdntului, acolo, mi s-a lipitcapulde morm6ntul in momenlui. iul respectiv, mai puteamsd mai port capul nu nici intr-o parte,nici in alta,si SfdntulNectarie a inceputsd tragd ceva din cap de la mine. Trdgea,tdia! Forfeculd, pensd, auzeamin cap la mine.Pensd,cum opera.Sfdntula operatin cap la mine.Operatie fdrdbani,cd doctoriidstia, in ziua de azi, daci te duci, trebuiesd-ti ia si viala ca sd poli sd pldtegti. Sfdntula lucratfdrd bani.Dupdaceea, simtit cdldurd, energie am o o puternicd ochi,dupdaceeala urechi, termila a nat operalia- nu gtiu,poateam stat o fractiune de secundd acolo,Mihaipoatesd gtiemai bine cdt am stat eu acolo. E Mihai M.;- A stat cdtevaminute,doudtrei minute. Totulsepetrecea o repeziciune cu extraordinard. Maria-Liliana : - M-amridicat,p16ngeam, M. pldngeam mullumire, am ajuns la sf6nt, de cd acolo.Cd atat am trditeu si mi-amdoritat6t de mult,incdt simteamcd am ajunsin cer, cd am

ajunsin Eghina. si dupdaia am simtit mAnEi, o gAiere, a inceputsd dea drumulla auz.Simgi simleam e maibine!Apoiam cd mers feamceva, gi m-am spovedit. D. V: - Pdnd atunci nu auzeali deloc, nici cu o ureche, nicicu cealaltd? Maria-LilianaM.: - Nu... foarte pulin, foarte vag,cu cealaltd. Dareunu-imaisupdram ddngii pe - pe Mihai,pe copii.Nu le mai spuneamcd nu mai aud. $tiau,dar nu voiamsd Stiechiartot ce se int6mpld mine,ca sd nu-imaisupdrgi pe ei. cu Dupd aia, c6nd am ajunsacasd,i-amdat telefon la serviciu Mihai: lui aud ,,Mihai, mai bine!" MihaiM.:- Pe urmd,incet-incet, gi-arevenit gi vederea.Durerile la cap au dispdrut de din momentuldla. ca oameni, Noi, aveamincdnesiguranld:,,Dardacd o sd apard iardgidurerile, dacd..." Maria-LilianaM.: - Nu, nu! Mi le-a luat si gi m-a intdrit Dumnezeu, am crezut cd n-o sd se maiintoarcd durerea aia.

-iR

118

"*

___________<9 11

D. V: -Ati inceputatuncisd auziligivederea v-a revenit treptat... Maria-LilianaM.: - Cred cd intr-o sdptdmdndde zilevedeambine. D. V: - Ca maiinainte, nu era nicio diferenld? Maria-LilianaM.: - Ca inainte. Numai cd acurn, dupdaproape zeceani,nu maivdd la fel de bine,imi pun ochelari c6nd citesc. MihaiM.:-Acum e sio chestiune bdtr6de nete. Maria-LilianaM.: - Acum, dar atunci s-au vindecattoate,slavd Domnului. Dupd ce am simtitcd m-a operatSf6ntulNectarie, mers am atuncila pdrintele Panaghiotis, bdtrdnul, sfdncd tul mi-adatde intelessd mergsd md spovedesc. Aga am simtiteu acolo.Am mers gi m-am mdrgi turisitla bdtrdnul Panaghiotis la Eghina. de mi-a spus: ,,$ti!ic6t vd iubegtesfdntulpe voi, rom6nii?" zis cd gtiu,stiu cd md iubegte, Am cd mariminunia fdcutcu mine.A zis:,,Foarte mult vd iubestepe voi!" Dupd ce m-am mdrturisit, mi-azis:,,Sf6ntul sd lucreze tine!"Darsf6no cu tul a gi lucratcu mine.Si pdrintele mi-aspusgi

despremama nigtelucruripe care nu avea de undesd le cunoascd, undesd le gtie... de D. V: - Pdrintele Panaghiotis avea gieldar de la Dumnezeu, harisme duhovnicesti! Maria-LilianaM.: - Da, da. Mai avem un pdrinte, carea fostduhovnicul nostru, pdrinte un - pdrintele foartebun,vdzdtorcu duhul lrimescu de la Rdddgeni, lAngdFdlticeni. vdzut de Am odatd, la Sfdnta Liturghiepe care o sdvdrgea, ceva...La Sfdnta Evanghelie la iegireacu gi Cinstitele Daruri, curgeau sus,pdndpe capul de luigiinpotir, stele, intruna. $ii-amspus:,,Pdrinte, am vdzut ceva!"Si m-a prinsde mdnd: ,,Sdnu gi maispuila nimeni, n-aivdzutnimic!" pdrincd tele lrimescu, cdnd am fost in 2001 acasd.am mersla dAnsul inainte a plecain Grecia... de El avdzulcd cevase intdmpld, vedeagi salvadar rea mea. $i mi-a dat o carte de rugdciune, in care scria: Rugdciune inainte de moarte. Cdnd mi-a pus carteaaceeain mdnd,am inceputsd tremur.

F
t!

120

121

D. V. - r"naintesd aveti isplta cu venitul in Grecia? Chiar atunci, inalnte? Maria-Liliana M.:-Da, da. El vedea ceva, Nu dar vedeasi scdparea! gtiacum sd interpresd tezebine:sd md opreascd mdintorcin Grecia sd sau sd md lase.Atunci,Mihaitrebuia vindla pdrintele vedeasi scdpamuncd, oricear fi! Dar in rea.Cdndnri-apus cartea mdnd,am inceput sd tremur,am zis cd ceva vede. Dupd ce am trecut prin acea grea incercare,i-am spus: de ,,Pdrinte, ce nu mi-atispus sd md opresc?" A rdspuns: eu ,,Fiindcd vedeamcd tu treci!" MlhaiM.:- Mi-aspusagasi mie,la telefon. Pe urm6a venitgi a statla noi,in Grecia. aga $i i-a spus: ,,Liliana, vedeamcd o sd treci cu eu bine!" F t< Maria-Liliana M.:-Cd a vdzutEialteleatunci, a vazul... D. V.:- Slavd Domnului cd maisunt astfel de duhovnici... MihaiM.:- Cdnd arn fost primadatd la paPanaghiotis, ne-amdat seamacd pdrinr^intele laca,de astatrebuie ne rutelee deosebit... sd

gdm pentruduhovnici atuncicdnd ne ducemla ei. Cu cdtd credintd duci cdtreun duhovnic, te atat ili dd Domnulprin gura lui - fara ca el sd congtientizeze momentul in 5la, sau stiu eu... cd trebuie primesti sd cuvinte bune.E un lucru foartebun. Maria-Liliana - $i imi spune pdrintele: M.: sd curn ,,Tu nu rdspldtegtidupd ti-aufdcutei{ie!" D. V: - Sd nu rdspldtilirdulcu rdu... Maria-Liliana - Nici la omul acela, nici M.: la femeiade la care mi s-a tras,care mi-afdcut vrdjile. Asta a simtito si rni-aspus-o.A zis: ,,Tu sd le pldtegti bine!"Si apoia spus rugdciuni cu cdtre SfdntulNectarie. atuncimi s-a ivit de De multeoriin vis SfAntul Nectarie. D. V: - fnainte vd apdruse vreodatd? Maria-Liliana M.: -inainte, nu. Dar inainte nici nu am avut nevoie.cred.Atunci cdnd m-a vdzul in chinurilealea mari, atunci m-a ajutat. Dar apoi,de multeori,cAndaveamcdteun necaz, c6te o problemd, rugamla d6nsulsi il md vedeamin vis. Ne dddeasfaturidesprecopii, probleme... desprece trebuia fac in anumite sd

l -

iL

r l
L

1l

122

123

D. V: - Cu ce vd frdmdnta maitare, nu? Maria-Liliana - Da. (...) M.: D. V: - $i cand v-aapdrutin vise,ce v-aspus? Maria-Liliana M.:-invis mi-aapdrutgi acum, cu nepolelul. Fatamea nu rdmOnea insdrcinatd, gi i-a spusdoctorila careo cunoagtem pe noicd s-ar puteasd nu aibd copiiin viala ei, cu ce a avutea, o problemd sdndtate. a mersacode Ei, lo, la SfdntulNectarie, a simtitceva in burtd si la ea. $i a promiscd primului copilo sd-i dea numeleNectarie. caresolulei, grecfiind,in La ultimaclipda vrut sd schimbe numele. Mihai M.: - La greci, totdeauna,se pune numele tatdlui bdiatului. Maria-Liliana M.:-Ea a zis: ,,Nu, iidau nugicu asta,basta! melesfdntului, Dacddupdaia nu maipotface Eu copii! iidau numele sfdntului!" Sfdntului Nectarie. nagLa $iam fdcutAcatistul tere i-au spus cd trebuiesd facd cezariand.Dar nu a maifdcut. Mihai M.: - Acatistuls-a ficut mult. luni in sir se fdceain fiecarezi acatistul.

Maria-Lilnna M.:-Fdceam in fiecarezi acatistul,m-am rugat... Aveamo iconitddin carton la caremd rugam, cdndmd puneam genunchi. in La un momentdat, aproapecAndsd nascdfata mea,m-amrugatla sfdnt. ilsimleamdupdcapul meu aga,in sus, gi cu toatd energiaprin toate pe mddularele mele.ilsimlearn sfdnt, imidddea incredere, copilul Sstaal luiestegi numelelui o sd-lpoarte! am inceputsd pldngde mullumire. $i $i-i dau telefonlui Mihai,si i-amspus ce am asta a fost trdire,la sfdrgitul acatistului! Trdire pe viu am simfit. dau telefonlui Mihai, aga, $i-i si-ispun. Mihaela, fatanoastrd, imidd telefon a doua zi: ,,Mdmicd, trebuiesd nasc! Trebuiesd vin de la Uranopoli-cd ea e cdsitoritdacolola Tesalonic." Mergemla doctoritd, chinuiede dimise neald pdnd seara,si doctoritazice'.,,Liliana, in caz cd nu poate, trebuiesd-i facem cezariand." Ei, iau eu cruciulila mea gi cu metania, n-am cd rugine, unde ies, ies cu cruciulila md rog. eu 9i Ei, am fdcut metaniala SfdntulNectarie, toatd metaniaaceea md rugam la SfdntulNectarie, sd se roagepentru d6nsala Domnul, facdceva. sd Am zis: ,,Cumne-ai ajutat atdt de mult, Sfinte

F t4

124

ii
Nectarie,copiluldsta nu trebuiesd ajungd la cezariand. iasd cu bine!"Cdnd am terminat Sd metania fdcut,a iesitbdie{elul, gura mare, de cu gi am zis: ,,Doamne sfinte,gi de data asta ne-ai ajutat!Doamne,de acum sd ne ajuli gi sd primeascd numele dsta,cd oameniiSgtia suntsucili!" in noapteaaceea,dupd nagtere, l-amvisat pe sfdnt cd stdteala maternitate o pdzea pe 9i pdrinte ugdcd tot ficea Mihaelal vis,vdd un in la metaniegi tot fdcea rugdciune... ,,BinecuZic: vdntali, pdrinte!"$i zice: ,,Domnul!" Zic: ,,Ce pdrintesuntefi?" Zice'. nu ,,Dar m-aichemattu?" Cdnd ridicdcapul, l-am cunoscutcd e Sf6ntul Nectarie. Ochiimari,patrafirin fald.Azis: ,,Dar nu m-aichemattu sd md rog pentrufata ta? Eu suntaici,o pdzesc." Mihaela intr-unpatalb, era copilulinpartea dreaptd, cum dddeaea pieptla copiluldsta;gi a deschisuga,gi a zis: ,,Uite-o, e acolo!Nu m-aichemattu s6 am grijdde ddnsa? Copiluldsta numelemeu Tlva purta!" De-acum, inaintede botez,iar imi apare vis. imi apareintdi pdrintele sfdntulin Vicentiu, cel care a gi botezatmai apoi copilul.Si-i zice pdrintele ginerelui meu,Teofil:,,Hai, dd-mio hArgi scriece numevrei si pui la copilul5sta." tie hdrtia, scrienu stiuce, si aparepe Eldd repede te-airdzgdndit, de h6rtiescris:Nectarios. ,,Cum, Vicenfiu.,,Nu, zice pdrintele ai pus Nectarie?", zice Teofil,dd-i Fotie!"in timpul acela, intrd in aga,gi-i SfdntulNectarie, imbrdcat vegminte, Vicenliu:,,Copilul dsta o sd spune pdrintelui poarte numele meu!" $i, intr-adevir,in ziua ginerele, Teofil, mersla pdrintele a din botezului, la Teodosie, schimbe, sd Uranopoli, pdrintele sd-i pund numelelui taicd-siu,adicd Fotie.$i pdrintele dat afar6.Scandalau fdcuttoti,cu l-a scandal pdrintele la Teosoacra, toli de acolo, cu gi-i dosie.lese pdrintele pune numelede botez le-a inchis gura la toti. 9i afard, Nectarie,si Nectarie rdmas... a D. V.:- $ifn Romdnia din ce fn ce maimu$i pdrinli pun copiilor lor numele de Nectarie sau Nectaria... Cdnd am botezat-o pe prima noastrd fetild Nectaria, dupd aducerea moagtelor Sfdntului Nectarie la Radu Vodd,mulli considerau cd numele e'ciudat. Dar, acum, sunt atdtea fete cu acest nume... I,/..'- Noi mai avem o minune Maria-Liliana am Nectarie. genunchi, fdcutlichid. La cu Sfdntul Foarte mult lichid am fdcut la genunchi.l-am promis eu SfdntuluiNectariecd o sd merg in

li

F E

126

127

genunchi e|...Si am mers.Asa am mers,cu la genunchii bolnavi. m-amvindecat. Si M-amdat cu mir de la SfdntulNectarie, am fdcutAca9i tistulBunei-Vestiri, cdnd am fost in Tinos. D. V: - La cunoscuta icoand fdcdtoare de minuni a Maicii Domnului, nu? Maria-Liliana M.:-Da.Am zis cd, dacd merg in Tinos, sd mergin genunchi, o pdndla icoand. Aga se face acolo. Se merge din port, in gepe nunchi, piatrd, jumdtate, cam un kilometru p6nd la icoanaMaiciiDomnului. un covora$ E acolo, special. MihaiM.: - in intersectii, numaipiatrd. e Maria-Liliana M.:-9i i-ampromissisf6ntului Nectarie o sd urc la el in genunchi, cd pe trepteledin mdndstire, dacd md face bine. gi dupd ce am mersin Tinos,am venitin Eghina. Mihai M.: - $i ea a urcat pe toate scdrile alea,de jos pdndsus,in genunchi, la poartd, de de jos, pdndsus. Cdnd a ajunssus, a inceput s d i a s dd i n e a u n p l d n s . . . Maria-Liliana M.:- Pentrucd l-am vdzut pe SfdntulNectariepe scdri.in fa{a mea, c6nd sd

ajungla mormdntul Eu eram in genunchi... lui. Exactla usd, cdnd sd intrdmla mormdnt.Dar, sufletegte, fost o trdireextraordinard. a MihaiM.:- Am vdzutgi eu atuncinigtelucruri deosebite. dat Dumnezeu Mi-a simie.Dumnezeu ne dd nigtebucurii... Atunciam vdzutsi eu trdir e ae i , . . D. V: - Dumnezeu face multe minuni, dar oameniisunt de multe oriorbi... MihaiM.:- Sd vaddomulgici inviazdmorgi nu gtiu ce, gi tot nu crede...Dar nu este tii, minunea mai important cel lucru... Cel mai important este un suflet care se intoarce gi are vegnicie. Minuneaasta este.Cd, altfel,s-a vindecatomul,maitrdieste sutdde ani sau doudo zeci de ani, moare si tot aga moare.Dar cdnd un sufletse intoarce!... Asta trebuiesd accentudm,cd sufletul estevaloarea gilelul supremd, supremeste mdntuirea. Astea sunt piscuripe caretrebuie le atingem, nu minunile, gi sd care suntdoarnisteajutoare pentrucel careare terepregdtitsd primeascd nul sdmdnta.intr-o predicd,trebuiesi ai patru-cinci puncteprincipale, pe care le dezvoltica sd atragiatentiasi celui

F Ll

128

_-------<129

caredoarmein fundulscaunului: mdi,bd,,Vino, iete, aici!" Putem sta muli in fala adevdrului? Rdmdnem statuiatA(ia anidezile,cAndDumnezeu a binevoit face sd ne nagtemcregtini? a Putem gtim sd stdmnevinova{icdnd cd dla m-ascuipat, gi eu sd stau sd-l scuipgi eu? Nu trebuiesd md duc sd-limbrdfigez? Fd-o,dacdpoti... cdcipengi nu pentrudia tru dugmana venit Domnul, care-sdrepfi!'Pentru dsta pdcdtos,pentruSsta pentru ticdlos, Sstaa venitDomnul! DacdDomnul a venit pentruel, omul ce trebuiesd facd? Trezegte-|,ca sd se intrebe:,,Undemd duc, mdi, pierdute! asta frate?"Sd-i revindsentimentele Si pentrucare trebuiesd luptdm e o mare cauzd toti cei care suntem cregtini! Toli care suntem crestini!Dacd Dumnezeune-a dat sd cunoagtem cincilucruri,noi mdcartrei sd le spunem! F lr D. V: - Asa este. lar dumneavoastrd aveti multe lucruri deosebite de spus, ali avut parte de multe momente grele in via{d... Maria-Liliana M.:-Da, am avut. MihaiM.:-Aavut, da. l-a fostgreu giatunci cdnd s-a fdcut reconstituirea cazului, poli(ie, cu lume, a$a cum se face. Dar trebuiesd iertdm

tot rdul fdcut de allii...De exemplu,vecinului tdu, care te scuipdgi te batjocoregte, ii spui: tu frate,eu te-am provocat." ,,lartd-md, Cerdndu-i iertare douagia treiaoard,p6ndla urmdincea pe in el procesulde congtiinld. te salveazd Nu Dumnezeu doar pe tine,il salveazdsi pe el. $i altvecinla rdndul lui... Vezicum lucreazd Dumnezeu? Nu numaicu unu sau doi...Prinrdbdarea ta, prinfaptulcditiceriiertare, degielti-agregit, nu tu, vine Dumnezeu care Tlsalveazdgi pe el, gi alte rude. Cd el primegteluminaredin asta, princdrbunii cap pe carei-aipusprinpurtarea pe ta. Dar ardereaasta e spre binelelui. Maria-LilianaM.: - Eu am simlit asta pe pielea mea cu cel care a vrut sd md omoare atunci,in munti.Eu acum ag vrea sd merg sd-i dau un buchet mare de flori...Ag vrea sd-mi spundgiel lucrurile pe minunate carele-avdzut el atunci. Asta ar fi cea mai mare mdrturie, lui, a dar nu md lasi duhovnicul merg la e|...Mi-a sd zis: ,,Lasd-|, ldsat la m6na lui Dumnezeu. l-ai lasd-|. sd-idea Domnulflori O sitot ce meritd..." Mihai M.: - Dacd e de la Dumnezeusd se gi intoarcd el,dacdi-apdrutrdu,acolo, pugcdrie, in

.;

11ll

131

intr-adevdr, Dumnezeu iiintindesi lui mdna.Cd a fost prins cu alte rele si pdnd la urmd tot a ajunsin puscdrile... D. V: - Dar oare, pentru sufletul /ui, nu ar fi bine sd vd duceli la el pi sd-i spuneli ca l-ali rertat? Sd vadd cum crestiniichiar iartd... Maria-Liliana - Eu md rog pentrue|... M.: O sd-l lumineze Domnul. Mihai M.: - Se-l ldsdm la mdna Domnului, Poaten-avenittimpul. aga ne-azis duhovnicul. Maria-Liliana - Mulli pdrinli mi-au spus M.: s d - ll a s l a m 6 n aD o m n u l u i . . . D. V.:- Totule ca elsd facd primulpas spre Dumnezeu, gi Dumnezeu ilva iefta. Mihai M.: - Asa incepe cdutarea. $tim cd suntemnevrednici, cdutdnd dar, azi,mdine, cone intinde mdna. $i board Domnuldin cer 9i coboard.$i o spun cu tdrie:coboard! Maria-Liliana M.:- La mine a cobordt.fiindasteaatdtde marigi cd eu am fostin ?ncercdrile am vdzutcd numaiDomnula pututsd md ajute, gi omul de l6ngd tine a incercatsd te omoare,

s d - ! i a v i a t a . . . l t c i n e v a .n . c i c a i n i i d i au p i i d i a A .i l, pe carei-amvdzutpe muntiidia, m-auatins. nu MihaiM.: - Pldngeau o m6ng6iau. si incdlzeau cu blanalor picioarele Va dati seama ei! ce chestiune aici?Teribild! Maria-Liliana - Dar omul, cdnd te vede M.: la un necaz,nu te ajutd. MihaiM.: - Pdnd si vaca aia care a stat sd tragddin ugerulei lapte.Vaca,aga,pe munte, acolo- cd sunt sdlbatice! Maria-Liliana - Avea la gdt clopot. M.: MihaiM.:- Si stdteavacasd tragddin ugerul gisd-qi ei lapte udebuzele. da(iseama, Vd toate chestiunile astea? D. V: - Dar erau acolo ciobanr, nu? Vacile alea aparlineau cuiva, nu? Mihai M.: - Le lasd singurepe munti,si vin seara, cdndva, adund, muls. lume, fug. se la De ele Maria-Liliana - GreciiSgtiami-au spus. M.: cum de sunt ,,Vai, te-aiapropiat ele?Cd impung, periculoase vacilealea!"Da, dar eu am fdcut s e m n u lc r u c i i ,c u m m i - a d a t D u m n e z e u r i n p

F L4

132

| 9\'

minte,si probabil aveamceva pe g6t de la cd aleaspurcate dat... la pastilele alea,ce mi-au de pe care mi le-audat. Dacd le iuam eu aceieatoate,nu rnaiera n e v o i es E t r e a c d c u m a s i n ap e s t e m i n e . . . d Muream inprima...

Tncheiere
D. V: -A{i trecutprin multe gigrele fncercdri. Bine cd v-au ajutat pi Maica Domnului, pi Sfdntul Nectarie cu alti sfinti... Maria-Liliana : - CuviosulDavidEicu Sf6nM. tul lacovTsalikis, fel, m-au ajutatla sdndtala primite tea mea,dupd loviturile atunci... MihaiM.: - Cdndmergeam Eghina, intor?n ne pe la SfAntulloan Rusul,pe la Cuviosul ceam David, stdteam rugdciune, la stdteam searaacolo, gi ne rugam. participat ei la durerea Au noastrd. Maria-LilianaM.: - Fiindcd simteam mult ajutorde la SfdntulloanRusul.Simteam cencd tura caree ldngdracld,acolo,scoteatot rdulde pe la loviturile care le-amprimit. D. V: Adicd simleali cd vd alunga problemele de sdndtate... Maria-Liliana ...pe carele aveamin mine, M.: in organele mele.La Cuviosul David,la fel am simlit,cdnda fdcutrugdciuni capulmeu.Dupd la

lt

134 #

135

din aceeaam venitla Sfdntul Nectarie Eghina, puterea pe sfAnam trecut la Evvia. simteam lar tului,cum scoteadin cap de la minedurerea. MihaiM.:-intr-o seard,ne-amrugatpentru pdrintele Vicentiu. Am fdcut AcatistulSfintilor pdrincu pdrintele Romdnia, din Epictet siAstion pentrupdrintele Vicenliu, care era tele Vasile, in operaliein Elvelia. Mihai M.: - $i au inceput sfintelemoagte Epictet siAstionsd scoatdo mireasale Sfinlilor La s-a m5...carea tinuto sdptdmdnd! Fdlticeni intdmplat asta.Noudne-adat un pdrinte aici de Epicmici din moastele Sfintilor doud bucdlele tet siAstion. Maria-Liliana M.:-La care am fdcut,vreme in de trei luni de zile, acatistulsfin{ilor, fiecare zi. $i, cdndam mersin Romdnia, le-adat cu ni noi,aga,ca binecuvdntare, se inchine sd lumea. MihaiM.:-Adoua zi eraoperafiapdrintelui Vicenliu. cAndam cititseararugdciuni cdtre $i sfdntul,cu preoli gi cu toatd lumea, cum se citestela noi, la Suceava- toatd lumeastd mai -, multin genunchi a inceputsd iasdo mireasPe ma. $i a linuto sdptdmdna. urmd,cAndam

venit cu moagtele acasd, mireasmaiesea,si toatdlumease mira,si pdrintele, sitoti:,,Ce-icu lucruldsta?"Ei, noud nu ni s-a pdrutciudat... Altd datd ne-a dat pdrintele bucdticd o micd de tot din moagtele Sfdntului Pantelimon, cdnd si, i-am fdcut acatistul, inceput sd scoatdo mia reasmd... la acatist! de Maria-Liliana M.:-Sau aveam pdrticelede la Sfdntul loachim lthaca, din doudpdrticele micu!e,de la pdrintele Vicentiu; ne-adat doud el pdrticele micule,aga. MihaiM.:- Din care avem la Fdlticeni. Marra-Liliana - Cdnd a venit pdrintele M.: din Rom6nia aici,la noi,a fdcut paraclisul sau acatistullui, si a inceput mireasmain casd. Si noi fdceamacatistul sfdntului timpul,acasd. tot D. V: - in Romdnia nu se obignuiegte ca mirenii sd aibd fn casele lor sfinte moagte, dar, in Grecia, maimuftiprimesc giau sfinte moaste. Dar gi fn WelileSfinlilor scrie cum capul Sfdn tului loan Botezdtorula stat multd vremein familia unui mirean, cdruia sfdntul fi ceruse sd ia moastele de la doicdlugdrilipsilide evlavie... giin vechime, multicrestinitineau sfinte moaste in casele /or, cinstindu-le cu evlavie.

LT

137

poli sd ai...cd MihaiM.: - Dacd le cinstegti aici este totul! Maria-Liliana M.:-Noi nu le-amtinutin casd, noi le-amdus la bisericd. Mihai M.: - Dar trebuiecinstite.$i trebuie sd duci via{dcuratd.Dumnezeu condamnd nu vialade familie, dacd estein drepturile adicd ei, pldcutd omnului... D D. V: - in viala duhovniceascd sunt gi bucurii, dar gi incercdri pe mdsura /or. Dumneavoastrd ali trecut prin mari fncercdri... Maria-Liliana M.:-Eu am maitrditcevadeosebit... CAnderamcopild, rni-am salvat veritrei goarede la ?nec. una n-am pututs-o salvez. Pe imi dau acumseamacd gi atunci fosto minune. a Cd nu gtiamsd inot,nu aveamde ce sd md prind...
F

cd s5-i mdndnceinecdtoarea copiiidacd ea a spus unele lucruri. n-a durat mult, gi intr-o Si sdptdm6nd erau sd se inece toatefetele,doud mai micigi doud mai mari.Dar aga a fdcutdiavolulca sd fiu eu ia mijloc. MihaiM.:- Ea a vrut sd le scoatdpe fete... Maria-Liliana : - Afosto minunegi atunci. M. Nu era acolonimeni md ajute.Dar am simlit sd cum Cinevami-adatatunciomdnd.Mdnaaceea caldd pe care am simfit-o apd am mai simin tit-o,dupd mulliani,la gura mea,cdndam fost rdpitd.Aceeagimdnd sfdntd... Atuncifetele se scdldau. au venitla minesd mergcu ele sd $i fac baie.Eu le-amspus cd nu md lasd mama. Cd mamaera bolnavd. nu rn-aldsat,dar am Ea fugitde acasd.Eleeraula gArldgi,de pe d6mbul dla,m-auchemat pe mine... si Cdndau ajunsla vdrtejuldla, apa credcd era foartelargd,de zece metri, pe una a prins-o.Celelalteau sdrit s-o salveze.Eu am dat si fug dupd ajutoare,dar unchiinogtrinu auzeau. M-amblocat, am putut nu pasinainte. zis:,,Doamne, sd maifac niciun Am Mdiculdsfdntd,ajutafi-md!" sd fac, undes-o Ce apuc? Una dintrefete a plecatacasd.Eu n-am putut sd mai piec dupd ajutoare,m-a intors

MihaiM.:- Era copild... Maria-LilianaM.: - De unspe ani eram, gi celelalteerau mai mici. Pe una n-am salvat-o. Dar o via{d intreagd nu am reusits-o conving pe mdtugamea cd nu am avut niciovind.AtAtia ani de zile. Ea gi-a blestemat copiii- cd fusese mea gifamilia Si ea a spus cevaintrefamilia ei.

,t2aL
| \ri7

Dumnezeu inapoi, am intins dupdele, mdna 9i gi le-amsalvatpe celelalte. mdnaaceea Dar carem-a{inuteraa Domnului, eu nu aveam cd de ce sd md prindacolo.Le-am intorspe fete jos,amscosapadinele... cufafain putut Ce-am sdfacacolo, fdcut. gi am Afostminune atunci... a fosto minune am putut spunmdtugii cd sd-i $i melecuma fost,dupdpatruzeci ani.Ci ea de gi-ablestemat copiii side astas-aintdmplat ce s-aintdmplat... cares-aTnecat cd era Fata cred de noudani,celelalte eraude cinci-gase ani. D. V: -Alimaiavut in copildrie gialte momente fn care ali sim{it ajutorul deosebital lui Dumnezeu? Maria-Liliana M.:-Am avutmaimulte... Dar dstacredcd a fostcel mai mare.Domnul m-a ajutatsd salvezsufletele astea. D. V: -Ati crezutfn Dumnezeude micd? Maria-Liliana M.:-Da. M-amndscutinanul 1960... multe de micicopiine uitam De ori, la stele.Md intrebamce poatesd fie dincolode stele... Cume cerul? ce mama poartd De cd(ile de rugdciune geant6? in Psaltirea citea o mult... Mergea bisericd, Tnvilarugdciuni... la ne

D. V.:- Tolieraucredinciogiinfamiliadumneavoastrd? M.: Maria-Liliana - Fratelemeu nu. el nu cdutace cdutam despre mdntuire. eu, D. V.:- Dar aveatiduhovnic? Maria-Liliana - Da, de micd,in sat. Tn M.: satulHrealca, l6ngdFdlticeni. miccopilam De fost bolnavd rinichii, stat mult?nspital. cu am Domnul fdcut a multe minuni mine... cu MihaiM.:- Odatd dus-ocu salvarea au de la Fdlticenila credeau moare. aprins lagi, cd l-au luminarea. Dumnezeu ajutat-o a mult.Pentru cd i-afostgreu... D. V: - Cumv-alisim{itcdnds-a fdcutreconstituirea cazului? V-a fost greu sd vd aduceli aminteprin ce-ali trecut? Maria-Lilbnaltl..'Nu.Aga cevanuse poate prin uitaniciodatd, ce-amtrecuteu.Tnfiecare zi mi-aduc aminte. gi MihaiM.: Mereu, mereuo ia nostalgia pl6nge, gi cind isi aduceaminte. intotdeauna, cdndvede cdte ceva,imediat: eram pe ,,Aga munli...",,Aga fdcut mi-au mie...","Asa aici..." a fost

F tE

lid

t+l

E ceva careo urrndreste timpul,e cevacare tot nurese... D. V.:- Durerea a rdmasl Mlha titl.- Afosto GoigotaI fosto Golgota i : A ! Dar s-a sf6rSit... D. V."'- Slavd Domnului... Maria-LilianaM.: - Cam atdt am avut de sous... fulihai M.:Noi, ce-am avut in guge,si-n c5pu$e... D. V: - Tocmaide asta gi era nevoie, de o mdrlurie sincerd. Sd dea Dumnezeu sd fie de fo/os pentru cei/alti. Mihai M.: - Astae. Asta e telul suprem.Si cdnd am inceput lucrareade la Hrealca,cu pdrintele Vasile, agaa fost.Cum sd incepem tot o lucrarecare sd fie spre folosuloamenilor si spremdngdierea Fiindcd multinevoie lor. au de mdngAiere. Sunt multicare nu stiu ce trebuie sd facd,gi poatenu e vinalor.DacdDumnezeu ne-a inzestratpe noi cu cinci lucruri pe care le-amgtiutmai mult,trebuie le impdrldsim sd si altora. e de datorianoastrd... Cd Introducere

Cuprins
.-...11 M i n u nc o n t e m p o r a n e . . . . . . . . . . . i m .. r D e s p r e u g d c i u n e a i r e n i l o r . . . . . . . . . .11' . . . . .......18 c f D e s p r ea m i l i a r e s t i n d .........31 m L u p t ap e n t r u 6 n t u i r e ..............36 p o s t. . . . . . . . . . Despre . . . S T D e s p r e a i n a p o v e d a n i.e .i . . . . . . . . . . .4.2 . . . .. i i. S D e s p r e f d n t am p d r t d 9 a n . e. . . . . . . . . . .4 7. . 5.0. . . .i i d D e s p r e s p i t a e z n a d e j d . i. . . . . . . . . . . . . . . . p .4 n i s t e d c d t o g.i.". . . . . . . . . . . . . . .5 . . . . . . ,,Suntem p ...............57 Despre elei"inaje Atanasie DespreMitropolitul u a l L i m a s s o l u ls iiC u v i o s u l .....59 T lacov sa|ikis............... Arsenie Ardtdrile Sfdntului 63 .. C a o a d o c i a n u.l. . . . . . . Paisie Cuviosului La oraznicul ........68 Aghioritu! 78 ....... Athosului Cosma,Protosul Sfdntul d S D e s p r e f 6 n t ullo a c h i m i n | t h a c a . . . . . . . . 9 1 ...93 Nectarie..." de ,Am fostoperatd Sfantul Incheiere 135

F' ll

142

lcoana Dulcea sarutare Hreatca din

lt

Racla moagtele cu d S f 6 n t u l ul io a c h i m i n l t h a c a

"J[?3t.:11i;#;;'.s fedprint

;,;, ;,,",ilJ.*: ;*:,, *;


Cosma, lcoanaSfSntului Athosului Protosul

S-ar putea să vă placă și