Sunteți pe pagina 1din 12

~

RarliapenlrDOrigami

Unicul material necesar pentru Origami este har tia. in acest scop, alegerea hartiei este deosebit d

importanta. Se fntrebuinteaza acea hartie care po ateJ

plisata ~i care nu se fntinde: hartie de cadouri, harti de scrisori sau hartia tare de reviste.

Fiecare va

astfel care hartie este cea ma

poat/

potrivita. Important este ca din hartie

obfine sau fndoituri optime, fiira ca aceasta s se rupa sau sa sefisureze.

Hartia pentru cadouri se gase~te fn orice papetari.

sau supermagazin.

variat, iar cautarea hartiei potrivite devine 0 placere

Sortimentul

este surprinzator

d

Aproape

au fOf

sunt lipite har

culori ~i modele pentru a se obtine efeCl interesante.

toate figurile

aceasta

carte

obtinute din hartie de cadouri.

coloris/ice

~i har,tie verItabil,

pe1'1t1"uOrigarni.Unele magazine de birotica mgi mal o.feraasemenea hartii tiiiate fnforma patrata.

lJinefl1teles, se poate

cumpara

Figurile vor fi fnsa tot atat

de frumoase

§i atUnl

candvorfi createdin hartiepentru cadourl.

:

'"

I;!!

'ala celinte a'e acesteialte

'P;L :~lai. hdrtia potrivita

}'i taia{i .din

: - ,.t.::!apentru jigura

dorita.

'i"";C":;'";"!ia cu aten/Ie ?jifngrijit.

;'- :.-ile ~ipliurile trebuie sa fieexecM-

t:::.:: :;e- aceea se iecomcmda.sa

'":~-eda ~i tare.

se lucreze

~ ~ :>7doiturile sura

mai clare.

Ftc r;;:esunt

F""':

xa

vor decutge

fntarite

cu

unghia

$1 toatg etapele mal u?jor.

de

-- fj executate 111q.lordonatfndoiturile,

~ -cs va fi obiecttdfinit.

::_:pele de lucru tre.bule execatate in

'" : '~pfi nu trebuieneglijata.

De"aceea

tre~

~.,~.'Je{ina cont degtapa

precedenta

§i de

;7~-;::a!iilesa jie

urmate

q.tent $1 exact,

de

.?: -~ direc{ie trebuie sa .fie indoit un colI, ,,"'.:: lie fmbinata o.formas4u '(.inpliitsafie

>:- :Ire fnca experienfa in Origami trebuie

de baza.

de

:: ~":arice caz, mai intai formele

-e s!i vezi cum dintr-o anum ita forma .: -::::'i:::atecele mai variate figuri.

"" ~ ~-;il1econt, cu precizie, de toate regulile

~ ,f. "a lucra cu grija, se va bucura, infinal

.::b;inut.

J ---

I

I !

rllll"'ll'~

-~-----

i ~ t , .~ I FORMA DE BAZA I a "',,',',",~ - Ii ~
i
~
t
,
.~
I
FORMA DE BAZA I
a
"',,',',",~
-
Ii
~
~
Gaina
7
i
]
1
I.
Forma iniliala este 0 foaie patrata
hartie.
de
I.
fncepeti
cu forma
de
baza
1.
intoarceti forma.
I
:!
i
.
!
I
J
2. Pe linia trasata

-.

~

I

I

2. indoiti in diagonala pe miJloc, apoi dezdoiti.

:

~ ~:J"C:::douii muchi; vecine acestei

-='-:g'

~; :"doi{i.

8

- -

---

indoiti varfu/ din stanga pe varful din dreapta :ji,pe locu/ mar-

cat,

:~

~~.

~.~

11.'

-:-;9

"

c!'\

.'i.

~

indoiti din nou spre stanga. imbinati cele doua parti ale formei

pe miJloc (partea este in afara).

inchisii a hartiei

5. Varful stang fl trageti putin in sus.

6. Pe /inii/e trasate pliati

adanc.

--

~

fa af doilea (2) pUu (eomparati eu etapa nr. 6) indoifi in sus.

15. Neteziti forma fndoitura.

:ji, astfef, fntiiri;i

 

i:!

.

 

varfuf

stang

12.

Pe foeurile mareate

 

doifi.

spre stanga.

 

I.

~l a e

f

fi

ormel

.

ha

a hdrtiei

E-

fndoifi ~i dez-

16. Desehidefi

varfuf

L

/~

,

~'"

- '~,'"

"

'"

'""

~efi pufin

in

I!i adane.

7[

:

stang

13.

Desehideti

varfuf

17. '" fa af doilea pliu

(2) (eomparUf;

 

eu etapa 12) fndoiti sprestanga.

14.

fa

primuf pliu indoi{i in )os.

18. Aeum eoforafi eu rO:jucrear::. ; eioeuf; gaina este gata.

Rata

.,

I. Forma inifia!a este eea de!a pagina 8 (forma de baza I). lntoareefi forma.

.

~

,

p~

"

;mlt!

mareaj

(I)

varfid

stang

3.

eel de-a: doiieu

10

:-"'u

--- "a f'

f'€

~~

u~-

~

.frepl ~f pe

se va Indoi iara!ji hartia spre stanga !a prima linie ajutatoare, a!ja Ineat vafful sa atinga exaet partea stanga a hartiei Intoarsa. lndoifi var- fit! stang spre interior !a a doua linie ajutatoare (2), iar !a a treia linie ajutatoare (3) Indoifi spre exterior.

5. 1mbinafi forma

pe mij!oe.

6. Capu!!ji eoada vorfi

7.

intiiri{i astfel forma.

trase In sus. Presali

---

muehiile

!ji

Q

8. Tinefi forma strans, iar eapu! rit

eafi-l pufin !jipresafi.

9. Pe mareajul parfii de jos a figu

indoifi in sus.

I

.

10. Repetaf! aee!a!ji !ueru pe pa din spate. Indoifi spre interior eo din dreapta jos pe linia tras Repetafi aeela!ji !ueru pe partea

]

.

.

11.A~;;st;;--;ste rafa, infinal.

I flgurii

~ partea

Jr coltul

trasata.

Irtea

din

~.

\

Pasare

4. p/iafi in unghi aseufit $i realizafi

spre inapoi ultimele indoituri.

'-.

-

- -

.,.

5. Tinefi strans forma fn punetul A $i

deschide/i pu/in in partea stanga.

1. lneepeti

euformula

de baza 1 (pagi-

na 8). Pe /inia ajutatoare

indoifi varful stang spre interior. Pe /inia trasata

indoi{i colflIrile din stanga de sus $i de jos pe /inia medianii orizontalii. Pe /iniile ajutatoare

12

6. indoifi aeum colful din stanga sus

spre interior in punetul A. Presafi forma din nou.

7. Repeta!i aeela$i lucru eu aripa de

jos. indoi!i

la marGe:jvarfurile spre stanga.

de sus $i de jos

"

&

9. imbinafi eele doua par!i egale ale .formeipe finia mediana orizontala, ~a fneat partea desehisa a formei sa fie spre interior. Pe prima linie ajutatoare (1) taia!i eoada. La a doua linie ajutii- toare (2) plia!i hartia.

10. Desehidefi varful stang $i fndoi/i spre interior pe pliul obfinut. Pe linia trasata

indoi!i in sus aripa. Repeta{. mi$eareape partea din spate. Pasarec este gata.

,III"

r

I

I§i dejos

~

11:1

f!gale ale

rtalii, Q§a lei sii fie gutiitoare

j.

~lle aJuta-

~

.

I

I

I

~

;&"';;ii!:.3'.a:epe

marcajul

de

la

(2)

To.D"'L

~

-:jloe). Pe liniile ajutii-

indoiti muchiile drepte de sus §i dejos ale micului piitrat pe linia medi- anii orizontalii.

5. 1mbinafiforma pe mijloe, a§a ineat partea inchisii sii riimanii afarii. Pliati in unghi ascutit pe linia trasatii.

6. Deschideti

varful din stanga,

indoiti

spre interior pliul realizat

in acela§i timp ridicati dreapta §i a§ezati bineforma.

:7

varfitl din

8. Pe liniile ajutiitoare realizati douii pliuri ascutite.

9. Deschidefi eoada. La primul (1)pliu indoifi spre interior, la al doilea (2) spre exterior.

10. Acum mai trebuie doar sii iwii{a{i papagalul sii vorbeascii.

13

(!II!!!!

I:

~

I

, I

IE-

Frunza

~

-

"

1. ineepeti

~

eujorma

de baza 1 (pagina

8). Muehiile

din dreapta sus :jijos

~

2.

"""

.

-

.

vor.ft

, ,

',",

"

fndoite pe

linia

.'

mediana

orizontala.

indoiti

eoltul

de

sus

pe

linia trasata.

-:

--

"

-~

:;~;.

-.

!

~??

-

.:Je: =o;do;mra:ji apiisati

-er'{Jp

"'eleziti

din

nOli

4.

II!;!

",~.'~_:}Jh;~-

jf!'

-==

/

i-/

-

.

<

.

.

.

r1fII1II"'"

Repetati operatia

ell eoltul de jos.

-~"'

'

""'-" .

'"

.

AI"""",,"Y~'4

""

r"

""

-~

""

""

""

5. imbinati, indoind pe

doua parti ale formei. Pe mareaje

mijloe, cele

trebuie indoitii in sus. Mieul tri- unghi apiirut

6.

indoiti.

trebuie

netezit. Repetati

operatia

 

pe mareajul

de sus.

7.' Dezdoiti ultimele indoituri :ji

11. Pe liniile trasate, eolturile

de sus~,

desehideti din

etapa a patra (4). La prima (I) linie ajutatoare indoiti eoltzd din dreapta spre stanga, la a doua (2) linie ajuta- toare

nou forma, revenind la

indoiti iarii:ji spre dreapta. Partea de jos a coltului din dreapta, pe marcaj

de jos din dreapta trebuie pliate :ji

apasate spre interior. Cand.'::. ilJtoareefigura, jrunza este gata.

I

II

'I

Frunza

~

1IIIIIIIiI'

'-,v

1. incepefi

cuforma

de bazii 1 (pagina

8). Muchiile

din dreapta sus !jijos

2.

orizontalii.

vor.ft

1inia

trasatii.

indoite pe

linia medianii

indoifi

colful

de

sus

pe

-

--

-.4.

~'"-

-

.:;.e- : ioil~"a!ji

apiisafi

:'~::: -'~::""

-'e1e::iji din

nOli

4.

Repetafi operafia

cu colful de jos.

-

""

,

.

/

~

,//

~"iii

~

/

/7

//>/",,'If'

,/

/-

'

--II1II'""'"

5. imbinafi, indoind pe

douii piirfi aleformei. Pe marcaje

mijloc, cele

trebuie indoitii in sus. Micul tri- unghi apiirut

j

6.

indoifi.

trebuie

netezit. Repetafi

operafia

 

pe marcajul

de sus.

ultimele

deschidefi din nou forma, revenind la

etapa a patra (4). La prima (1) linie ajutiitoare indoifi colful din dreapta spre stanga, la a doua (2) linie ajutii- toare

7. Dezdoifi

indoituri

!ji

8.

Partea de jos a colfului din dreapta,

indoifi

iarii!ji spre

dreapta.

pe marcaj

11. Pe liniile trasate,

col{urile de sus !ji

dejos

din dreapta trebuie pliate !ji

apiisate spre interior. Cand s<:

ilJtoarcefigura, frunza este gata.

, ~'i

'a.

11:1"'111111111.4

:rO~"lA

DE.BAZA II

1111111111.4

IL ;wzie patrata

de

" pi! liniile ajutatoare

1IItrt:,

e

din dreapta .$i din stanga

,tjip

aJiJe

pe

linia vert/cala

medi-

aiM

a

hCtrtiel ramane

3. indo/Ii .$iapoi dezdoifi muchiile

de

c

~

6. Ridicafi pu7in :;i tfageji

in afara

sus .$idejos

pe /inia medianci orizon-

coljurile interioare de)os.

tala.

4. Pe Ii/aiile ajutatoare

5.

indoifi

# dezdoi{i.

7. Muchia

acoperita de linia mediana orizontala.

de )os

a formei

va fi

IlllIIIi\m

8. intoarcefi forma cu /800 (punefi 0

parte

deasupra

etapele 6 .$17.

celeilalte)

:;i repetafi

9: Aceasta

J"

esteforma

=

de ba:::ii::.

15

~~l~~:~

'Barcacupanze

~

/

I

/

/

 

~

/

.

~

/

,4-

/

/

/

I.

fncepe!i

cuforma

de bazii 11(pagi-

na

15).

Pe linia

ajutiitoare

::.:

16

- :"1doi{i in SliS varfu/

din dreapta

;i

:

J;os

varfu/ din stanga jos.

J

3. Pe /inia trasatii

4. imbina!i cele douii jumiitii!i ale

formei in diagona/ii pe mij/oc; partea fnchisii aformei este in interior Varfu/ din stanga sus

~

-

::a

~

":.-

trebuie indoit in sus, iar varfw din stanga jos trebuie, de asemenea, indoit, dar injos. Varfu/ din dreaptajos

A

l-L

siifie tras spre dreapta. Barcaa;. panze este gata.

"".