Sunteți pe pagina 1din 8

-

--

---'"

::::::::-

r~
II I:! ,[

I
I

""

--

-....

','~',.".,.r.~

rr

'~

5. Repetafioperafia cu celelalte trei muchii.


I~' I

'II I

'

I
,
",:l..

"'--

6. fmbinafiforma pe mijloc, a:ja incat partea indoita sa ramcma inauntru. Pe liniile trasate pliali in unghi ascufit.

=-;."!;wl
~

de pornire

este etapa a

3 delaforma de bazaIf (pagi: Peliniile ajutatoare...

3. ... indoifi muchia din stanga sus spre dreapta :ji micul triunghi care apare...
-~~---

""
7. Deschidefi pufin forma :ji apasafi in interior pliurile aparute in collurile de sus.

J.

4. ... netezifi-l.
~",doifiaripa de sus in sus:ji aripa ..E ~ ~njos. Pe marcai... 2. fmbinafi iar~iforma, prin presare. Desenafi sau lipifi u:ja :jiferestrele. 17 ..

-I \

.- .-".-.,; .

-_.U

iii !;;

"'~
I
~

ii.

~ ~

'

"

.::: ;:::; -;;;.::;;. ;::::::;;;::.;;;:::::;::;;. . ~;; - ~==-=-~

- - - ~ :::::. - -..... ~-

Pore
1

"'-~';"'~
6. Netezili hartia.

1. fncepeli cu etapa a doua (2) a formei de bazii 11(pagina /5).


4. Dezdoili pliul din fa/ii din partea dreaptii. Deschide/i pu/in aripa din fa/ii, col/ul din dreapta sus...

fZ

l-.
II

L;'~,~~
7. Repeta/i operalia cu col/ul din stanga !ji cu colfurile din spate. Muchic dreaptii a triunghiului din stanga pc. "'marcaJ...

_._-

.- ,~._~

";:-1

2. fndoili in spate partea de jos a formei pe linia orizontalii medianii. Pe liniile ajutiitoare...

L[
--- -18

~
5. ... apiisali-l
pe muchia dejos.

3. ... indoili col/urile din dreapta sus !ji din stanga sus pe muchiile de jos; repeta/i operalia pe parte a din spate.

8. ... trebuie indoitii spre stang. , Repetali operatia pe partea din Spf.1..i

~ ';
:

,,., .."
picioarele

/"-.
L_.,,~w.~. din fa/ii 11;0;

Acestea vor fi

porcului. Pe linia trasatii...

---

~ - -

l1li

-f1doiti colturile din dreapta spre 3/fIil!.ga...

13. Partea de a formei trebuie iara:jiapasata pentru a se imbina bine partile. Pe linia ajutatoare... '"

coltul din dreapta sus trebuie indoit'spre interior; repetati operatia pe partea din spate.

19

I sus. Pe le
lala medi-

I I I
I

~~e ~ i ~ \ 'i',,( ~.
'"
'

-.
~
, , , ,
"

'--'
.~
.

"
~ ~ ,'"
. i",,' ""',." i/-~

'

"

. . . "'a
i~"".~
,," "'i "'""

\-

.'

~
"',","'"

~
'..'f'
,~

'.

5. Pe liniile ajutatoare pliafi hdrtia in unghi aseufit.

("

~.e =.~,
. ,,' '

,(

r
I

,,{

6. Desehidefi pufin vel/jul din stanga jos :;i indoifi pliul spre interior.

. . rtw In jOs.

'{Jargarita
'I

'!II..

I
I

I
I

'
.If

'\

......

-..

'"

rn stanga

:.L4Je!i ell forma de baza ll/., 'cC desehis este indreptat in jos. .t:.'-_e!i forma.

3. ... trebllie indoit in jos :;i primele eolfuri de jos trebuie indoite in sus. Pe linia trasata...

7. Aripa din stanga trebuie desehisa pufin. Apasa{i spre interior eolful din stanga, in pliul aparut. Presafi iara:;i forma pentru a se imbina bine.

I
I

~~
c..i:

I Ide sus. Pi U in fa;3 ~. stan~ ~In .


I

.tlajutatoare, eolful de sus...

4. ... indoifi din nou eolful superior in jos. lntoaree{i forma.

8. Repetafi opera{ia in partea dreapta. Aeum eolorafi capul :;i punetele eu negru. Punetele pot fi :;i tiliate :ji lipite.

I
21
~

- --

---

~-=,~

'"""",,~
r
I
,j

FORMA DE BAZA IV

'"""",,~ Solnita
.,

"

~
1. 0 hartie piitratii trebuie fndoitii:;i dezdoitii de douii ori la mijloe. Cele patru eol!uri...

4. Indoi!iforma pe mijloe.

"

1. Ineepefi eu forma de bazii IV. Intoaree!iforma.

~
/

2. ... fndoi!i-Ie la mijloe.

2. fndoi!i eele patru eol!uri...

3. Aeeasta esteforma de bazii IV.

3. ... pe punetul din mijloe. Plisa!i pe liniile ajutiitoare.

6. Intoareefi figura. Umplefi buzlJ.""'-~ Ie eu sare:ji piper -:ji gata.

22

_cCC'.",'~ ~""'1~~~1i':i'i,~,,>f'!!'~~k~~Jt\\i!',\i;~'t'~~ J

-"'~"'~'Iii~"'~~~?\'~~~~I1!'~~~"

..

III

Caseta spaniola

l. incepe!i cu etapa a'treia (3) de la saIni/a. Cele patru ,col/uri care se imbina la mijloc...

4. ... trebuie indoite ca 0 armonica.

2. ... trebuie indoite in afara. indoi!i

# dezdoi!i pe marcaje. intoar,ce!i


forma.
'JI tl me~teri a jucarie, indoi!i -~tru toate par!ile !inandu-le
,~ picta!ijigura.

1.

3. Cele patru col!uri pe liniile ajutatoare...

Apasa!i jiecare colt pe muchie, imbinandu-l cu aceasta, pana ce apare un patrat in interior.

--

23

---

:1

Cutie
I~~~.t ~ :~;

7. Deschidefifigura pe linia mediana # trage{i de extremitati.

~
~

,..-

1. !ncepe{i cu forma de baza 1V (pagina 22). Cele patru col{uri care se mtalnesc fa mijloc, pe liniile ajutatoare...
"
Vi

4. ... fndoi{i-le pe linia mediana. Aripa din stanga SllS fndoifi-o spre dreapta. Ambele trillnghiuri mici de pe partea stanga, pe liniile ajutatoare...

8, Acesta este cuibul pentru puiul pasarefelor.

A1' ,1J"'. 'c',; .{~,'--

., .. ~ 'P. .;
'

JIf!:'-"1r.

t!
'<)",J ""
"";j ,
,

,.;): """'\""

..
1

'

ii"j

9. fndoiti in fatii ',flgura pe liniile trasate ~i deschideti-o in continuare...

2. .., fndoi{i-lespre interior. Fiecare col{ atinge, astfel, 0 muchie.


! ntoarce{i forma.

", 'co I''

~ W
'
I

W",(;
,

np
, ,,' "

it
,

"
'0'

5. ... fndoifi-le in fa{a. Aripa din dreapta SllSindoiti-o iara~ispre stemga.

"

"

;'1..1i)''\'1I!R'\'. x, --r ,~; ",\'8 . ~<!!c"'~ ~ "~""\' ""'j' ; Ii. ,


"'
,

",'

'}',:@'liIi"':$).";:'I""'7p~

v ;,..:"~,of """;j. ,<1'~ ,/"',;:;',,{,~...'~~I;,/ "'i~ ~ ..i.,.'t~'~,). .. i ".,.;1' ".


:!";i:';:~~~,:,~Jt'~;: '~;!t;.' :}~~{

!;t~S~,~'. 'b"

/'#

if(

':::

6.Repetati etapele 4-6 cu aripa din dreapta.

3. Mllchia din dreapta ~'i cea din stanga pe marcaje..'.

10. ... tramformand cuibuf intr-c cutie. !mbinati bine muchiile. Dintr~ a doua hartie, cu circa 0,5 cm ma' mare, se poate realiza 0 a doua CUii!! pe care 0 puteti intrebuinfa drep capac.

24

~1111111111.4

--- - --- - - -

"',-,
lia medianii

_cOc__nn'

,U

"..------_c

FORMA DE BAZA V

3. fndoiti foaia pe mijloe, afja Ineat parteaalbii riimane inauntru.

7. Netq,ziti Indoitura. Aripa stanga aparuta...

~1111111111.4

':~"i /W

",

"

I I
// /

//
/

,
" , "

lntru puiul
/ /
!oiti In fatii pe liniile ~ fji desehiIn eonti//

,1/ 7~--~~-~-'

I I I // I / I // I

,
4. Trageti in sus, pe vertical ii, jumiitate a dreaptii a hOrtiei...
8. ... Indoiti-o spre dreapta.

//

//

I I 1 I I

"

, " , ' "

- ,-"","""",,.~cL,,-.~~-_C_""~'
;~doiti de douii ori pe mijloe fji de Zl!:.a ori pe diagonalii 0 foaie x "'atiide hOrtie...

...

-'-'-""~cO

, ".

5. ... desehideti ...

9. Repetali etapele 4-8 eu jumiitatea stanga afigurii.

~
Jbul fntr-o
' ~

/
-;""
11

"
;!ift=.
-

le. Dintr-o .. 1,5 cm mal

doua cutie [ jnta drepl

~. - -_.~

L~
I..",~,6. ... fji trageti in afara. rI~H~11111

prin care apar, astfel, pliurile -~c::ective.

10. Aeeasta este forma de bazii V

25

---