Sunteți pe pagina 1din 14

,I

1\

I
I '.

i
f
,. 11

2. Lipi{i hartia galebna pe mijlocul celei albe, in aijafel incat sa se suprapuna pliu pe pliu.

5. IndoitijJe

111arcqjeV<:1rjurile mii.

mijloc...

Margareta
n '~
Este nevoie de doua hartii hexago" nale: - 0 hartie aIM pentru petale - 0 hartie galbena pentru polen. Lungiznea, muchiei de hartie aIM trebuie safie de treiori mai mare ca
a hartiei galbene.

6. ... spre exterior.

3. lndoi{i mai departe forma pana /a etapa 21 a fitigului de nea. pe /iniile


ajutatoare.. .

I il

I
r indoiti hartia aIM pana laetapa a noua (9) a jitlguhti de nea
(paginiIe 78/79).

7. lnfigefi pe partea din spa tulpina.


4. ..' indoiti In spate colturile.

. I

II
I

liII

@ 1998 @ 2000 @ 2003 (f)2006

by Falken Verlag, 65527 Niederhausen TS Editura MA.S. T. Bucure~ti, Romania. Editura M.A.S.T. Romania Editura M.A.S. T. Romania

.
Iii ..

Este interZISa 1I1ultiplicarea luerarii sau a unoI' parfi ale ar;esteiajarii acordul seris al Editurii MA.S. T.. Tradllcere din limba german/i: Irina AIRINEI Telmoredactare compllterizatii: Marina MARlNESCU

'l

II
~

J
~J

I
~~

~~........~...............-

~---..............

.-....~

2. ...
~

,~i apoidez:doiti

iar pliuL E

de deasupra pliului este de SC".: ellt mai lunga este scrisoarea. :::; mai inalta este aceasta parle ..":'.1' sctisoarea e gala s<.:risii. partea deS}lS a hiittiei...

Scrisoare lisata p
3. ... ca () Cltmonicii.

"

"

"

I I I I I

/'

;I'
;I'

/'
---

1't'..-;I' I " I , I " I "


I
""

"1;1'

Este nevoie de 0 foaie de hartie dreptunghiulara.

1. indoi!i muchia scurta de jos pe muchia mai lunga din stanga. Pliati pe linia ajutatoare...

4. Partea de jos a hiirtiei ':':-i forrna patrata. indoit! ace=;i ca laforma de baza v..plio"':", ajutiitoate, apoi indoif! jos...

72
'. ~

--

---

------

~~
5. ... pe muchia de sus.

~
.:~~ "
.'
.

'~-

~
'

w
IgI
. ..

"

.'
..

"

~.I'j.
.

.~

la:-

r~

,-

L-:~~

9. Ridica{i vertical aripa dreapta din ja{a.

13. Deschide{ifncet va/jul de sus...

-J

"

il

~&

10. Deschide{i fndoitura:ji apasa{i.

--

6. Ridica{i pe verticala jumatatea stanga ajormei.

14. ... :ji tragefi-l pana la varfitl de )os. Presa{i spre interior pe linia mediana eoiful din stanga:ji eel din dreapta al figurii.

II::'
> .,..

7. Deschide{i indoitura :ji apasa{i par{ile una peste alta.

11. Muchia stanga :ji cea dreapta de sus alefigurii...

15. Indoifi din nou eol{ul de )os pe mareaj...

8. Pliafi pe linia trasata.

12. ... fndoi{i-le pe linia mediana verticala :ji apoi dezdoifi. Piia{i pe linia ajutatoare.

16. ... in sus; se ob{ine un romb. Jumatatea dreapta a rombuiui...

73

--

- ">'c'."" "w... -'.e- '> e'" ."<

! ~

~li~~ .... ~~
~:~~1 17. ... indoi{i-o spre stanga.

~ t i. .
21. Varful drept $i cel stang de sus trebuie indoite pe liniile ajutatoare...

Pui~or
;:; '"

'"
'

18. Repetali etapele 6-17 cu jumatatea dreapta a formei. Plia{i pe marcaj.

, 22. ... pe varful de jos. Acolo un de sunt punctele facefi gauri micf in hartie (de exemplu cu un ac cu gamalie) $I introduceli "0ata. intoarceti forma.

"'-~-7 -- -iijJe... /

"

;-

/, / ""~-

,fee - - -7", ...... -e1 ~ ,, /

--

""

j
I I

111.

'"

,-

,
I

D. -'

;x~.

"1j

t.

1. Forma de pornire este 0foaie dreptunghiulara de hartie a carei lungime reprezinta dublullafimii. Plia{i pe linile ajutatoare. jndoi{i in sus muchia scurta de jos pe prima (1) linie ajut~ toare.

19. Deschideti putin varful stang $i fndoili-l pe pliu spre interior.

23. Legati scrisoarea cu 0 funda.

\
2. Ridicati pe vertica/a jumata:2stanga a hartiei...

20. jntoarce{i forma.

74

3. ... indoiti in sus amhele co/fUrl de jos $i apoi dezdoiti-le.

=I 1

t
~

I
!

Buzunar deperete
4. Desehideli aripa din fata. Pe pli&." aparut fndoHi eoltul stang spre interior.
1

t ;
!

t i . ,

I
,I I I I I I I I I I I

, 4 I
I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I

\
,

1. Avem nevoie de 0 foaie drep~ tunghiulara de htirtie a earei [(itime sa fie jumatate din lungime. Pliafl htirtia pe mijloe; veli obtine douc'i jumatap patrate.

5. Repetati operatia eu coltul drep;.. Pliaflpe Uniilettasate.

2. fndoili l11uehia de jos pe pUu; parteaalbiieste in interior.Fe marea-

je...

70
II

"1

1 I
... ;WJ.~
.

~~

.
.

[..;
~

---

=- ~>C:I~
r I

"

IC::I
l/:1li

1i:1iI. ~
""""!7

I:!~

--1-....--

9. ... fntoarceti-o spre interior.

6. Deschideti iar aripa din fald ~i coltul stang...

12. ... iar pe cel de-al doi/ea (2) marcaj fndoili-o iara~i fn sus. intoarce{i
forma ~i, pe liniile trasa/e,

...

--1 4

t
!!:o

'\

t 4

- - - - - - - -.- - - - -

7. ... fndoiti-o pe pliu spre interior.

10. Partea de sus a hartiei, pe primul (1) marcqj...

13. ... fndoi{i muchia stanga ~i cea dreapta pe linia mediana verticala.

3. Repetati operatia cu colfUl drept. .'Yfuchia de sus a aripii din fald pe .'inia ajutatoare...

11. ... indoiti-o in spate...

14. intoarceti iara~i forma. Atdrnati fn cui micul buzunar de perete.

71

- ---

.... ... ""..,., ,

.~3""':, ..... .-:-~.........


.",... '"

7. Pe marcaje...

Caine

8. ... Indoiti ambele muchii pe par.!..; stanga pe linia mediana verticalii. 1. Se pornete de la forma de baza VIII (pagina 55). intoarceti varful mare din stanga In spate, ~~iIn acelai timp aezati varfurile mid din mijloc... 4. ... pe a doua linie ajutatoare (2) Indoiti ~i dezdoiti In jos varful din dreapta.

2. ... spre stanga. Pe prima linie ajutatoare (1)...

5. Ridicafi varjul din dreapta, apasati pe pliuri la mtiloc...

9. indoiti i dezdoiti hartia pe /ir.d trasate.

,
~ Ii I

...

)/

...

\,~ ,/

3. ... Indoiti ~i dezdoiti In sus varful din dreapta.

6. ... $i Indoiti Injos. intoarcetijorma.

10. indoiti varful de sus pe primul ~ pliu spre dreapta ~i pe al doilea


pliu spre stanga.

..

60

.---

~
--11. Pliafi pe liniile ajutatoare.

.
.

'.1'.

""""'IIii!;;:'

""... I

I '

""r

.J

~.
1

i~J~

- - - -- -

15. Ambele viirjirri din stiinga indoifiIe injos pe pliuri # imbinafi in aeel~i timp parfi/e formei.

19. Desehide{i viirful drept, indoifi-l in sus pe primut(l) pliu.

..~- I

---

--16. indoifi ~i dezdoifi hiirtia pe linia ajutatoare.

12. indoifi viiiful de sus pe primul (1) pliu spre interior, pe eel de-al doilea (2)pliu, apoi, spre exterior.

20. indoifi spre interior pe eel de-al doilea (2) pliu (etapa a optsprezeeea) vorfurile pieioarelor din fafa.

-.J
r!

13. indoifi inca 0 data viiiful spre ~erior pe eel de-al trei/ea (3) pliu t!1apaa unsprezeeea).

17. Desehidefi viirful drept

# indoifi-l
21. Pe mareaje indoifi spre interior eolfurile mici dejos pe ambele parfi.

injos pe pliu.

..! Desehidefi forma de jos ~ipliafi


';!tI! :nareC{je.

18. Pliafi pe liniile ajutatoare.

22. Ciiin,ele este gata.

II 61

..

-'"

~
. . ",

. ',""
..

.. ..',

'. :,.'f.;A~
.

, , ' AI'..~--."",..:.-;"..," ., ""'.'

., '

, .o, ",'
.

<'~,... -~

'-."",..,.

"1~

'" '" P.I;

, ~-;L,,#; " :{.,;; ; ~ -~~

L_~---

- --

-.

3. .., hiirtia devine neteda.

Balaur

1. ineepefi eu forma de baza VII (pagina 40). Viirful desehis este orientat spre dreapta. Ambele viirfitri de pe partea stiinga...

4. intoareefi forma. Pe liniile ajutatoare, ambele viiifur'


departate.. .

I~

- --46.

i~_-

,~

...
ha~

2. ... tragep-Ie piina eiind...

5. ... fmbinafi-Ie la mijloe :ji a:jezafi-Ie pe stprafafa spre dreapta.

~
:~

10. Jndoiti valjUI stang pe marcaj...

6. Pe mareaje, fndoiti spre interior ambele muehii pe


.!J(ll"tea dreaptii.

11. ... pentru a fndoi spre interior partea stangii din fatii.

"---.

- _Tumiitatea de jos...

12. Repetati operatia pe partea din spate a hiirtiei. Jndoiti :;i dezdoiti hiirtiape Ziniaajutiitoare. .. a formei fmbinati-o fn sus din spate.Plia{i pe Zinia .-~atii.

'- ~'eSchideti valjUI stang z.- aparut.

-~-~ 13. Desehide{i varful :;i fndoi{i pe pliu spre stanga.

:;i fnclinati-l spre interior pe

47

---

14. Pliati hdrtiape liniile ajutiitoare.

17. ... al treilea (3) pliu, fn fine, din nou spre dreapta.

20. Indoiti fn jos, pe mareaj, ~.z.-mie, la myloe.

15. Desehideti varful .'ji fndoiti primul pliu (1) spre dreapta...

18. Pliati pe mareaje. Gatu!...

21. Repetati operatia pe partea

-'

spate a hartiei. Pliati varjitl drep; linia ajutiitoare.

16

al doilea (2)pliu spre stanga...

19. ... fndoiti-l pe pliul de jos spre interior, pe eel de sus spre exterior.

22. Desehideti varful drept.'ji tragc:fn sus pe pliu.

48

--

'.

:: indoi!i ~i dezdoifi hartia pe mar-

.-

26..indoi!i ~i dezdoi!i varfitl cel mic pe liniile trasate.

29. Repetati opera!ia pe partea din spate a hartiei.

27. Deschide!i vCl1jul...

30. Balaurul est{! gata.

)IT~..'l.l de sus !rage!i-l In stlS'.

28. ... ~i fnclina!i-l pe pliul de sus, spre stanga, iar pe pliul de /os trage!i-l fnjos. 49

31
~

~=~-~~

~-

~-- --

"",;",

"

_.. ,"'

acum.patru aripi.
"",

ltail~;~~j~i~~"

~f~,,?

~ti

ell

forma de baza

4. Aripioaraaparuta

Tnstanga ...

I!iDi desehis arata fnsus. Pe lini;;ii/oarepliafi Tnunglii GSell,tit.

I 8. imbina/i forma pe mijloc. indoiti pe / liniile ajutatoare.

... Tndoi!i-o spre dreapta.

9. Deschideti partea de SllS afigurii,~i apasafi din exterior spre mijloc petalele florii.

:!t!!sdlidefi-o ~i apasa{i;:o

~a:di ;

,,:'~

6. Repetafi operafia pe partea opusa, eu aripa mare din stiinga ~i ambele picioare.

10. Pentru 0 deeoratie de primiivara vor fi prinse mai multe flori pe 0 ereanga.

31