Sunteți pe pagina 1din 65

Exerciii pregtire stagiari sistem colectiv 2010 Contabilitate

1. Stabiliti corectitudinea urmatoarelor afirmatii prin Adevarat (A) sau Fals (F): 1. instrument derivate necesita o investitie initiala si nu se deconteaza la o data prestabilita in viitor. 2. Costul amortizat este valoarea la care activul financiar sau datoria financiara este evaluat (a) la momentul recunoasterii initiale + rambursarile de principal +/- amortizarea cumulate a eventualelor prime sau disconturi + orice reducere asociata deprecierii sau imposibilitatii de incasare. 3. O datorie financiara este derecunoscuta doar in momentul in care este stinsa, atunci cand expira, sau se reziliaza sau este executata. 4. Titlurile pastrate pana la scadenta vor fi inregistrate initial la cost si sunt evaluate in bilant la valoarea amortizata. 5. Garantiile financiare sunt angajamentele conditionate de a garanta performanta fata de terti. Aceste garantii sunt in primul rand emise pentru a garanta angajamentele de imprumut. Expunerea companiei la riscul de credit legat de aceste garantii nu este substantiala. 6. Instrumentele derivate dau nastere unui transfer al instrumentului financiar primar de baza in momentul obtinerii efectului contractului si un astfel de transfer este neaparat necesar la scadenta contractului. 7. Riscul de lichiditate decurge din capacitatea de a vinde rapid un activ finaciar la un prt apropiat de valoarea sa justa. 8. Data tranzactionarii reprezinta data la care o intreprindere se angajeaza sa cumpere sau sa vanda un activ. Daca se utilizeaza aceasta metoda de recunoastere, activul si respectiv datoria financiara se recunosc la data tranzactiei, ulterior datoria nemaisuportand niciun fel de modificare. 9. Activele financiare care nu pot fi evaluate pe baza valorii juste si care au o scadenta fixa trebuie evaluate la costul amortizat utilizand metoda ratei efective a dobanzii. 10. Un instrument financiar este derivate daca valoarea sa de decontare se poate modifica proportional cu activul de baza. 2. O societate cumpara pe data de 1 octombrie 2006 un certificat de depozit cu scadenta la 4 luni, adica pe 31 ianuarie 2007. Valoarea certificatului este de

50000 ron iar rata anuala a dobanzii este de 9% calculate liniar. Comisionul de ridicare este de 1% iar certificatul este pastrat pana la scadenta. Care este valoarea ratei lunare a dobanzii efective? a. 0.000049%

2. 1.0197% 3. 0.0197% 4. 0.0049% 3. O societate cumpara pe data de 20 decembrie 2006, 500 instrumente financiare pentru cursul de 40 ron/actiune. Plata si intrarea in posesie a titlurilor se va face pe data de 4 ianuarie 2007. Cursul bursier de la 31 decembrie 2006 a fost de 43 ron iar pe 4 ianuarie 2007 de 41 ron. Daca titlurile sunt clasificate ca fiind pastrate pana la scadenta, atunci valoarea platii de pe data de 4 ianuarie 2007 va implica RON de numerar de: 1. 20500 o iesire 2. 20000 RON 3. 21500 RON 4. 20650 RON 4. Un contract de optiune CALL de 2000 actiuni Alfa a fost cumparat cu o prima de 60000 RON la un prt de exercitiu de 300 RON/actiune si cu o scadenta de doua luni. Daca la scadenta cursul actiunii este de 280 RON, 1. atunci: Rezultatul potential este de 20000 RON castig 2. Rezultatul potential este de 40000 RON pierdere 3. Contractul va fi abandonat, pierderea potential fiind de 100000 RON 4. Castigul potential este de 100000 RON. 5. Fie societatea M cotata la bursa. Aceasta cumpara 3000 actiuni proprii de pe piata cu un prt unitary de 150 RON si apoi le anuleaza. Stiind ca valoarea nominala unitara este de 120 RON, efectele acestei tranzactii vor fi: 1. O iesire de numerar si o diminuare de capital social de 360000 RON 2. O iesire de numerar si o diminuare de capital social de 450000 RON 3. O iesire de numerar de 450000 RON si o diminuare de capital social de 360000 RON 4. O iesire de numerar si o diminuare de capital propriu de 450000 RON. 6. Stabiliti corectitudinea urmatoarelor afirmatii prin Adevarat (A) sau Fals (F): 1. Instrumentele derivate nu dau nastere unui transfer al instrumentului financiar primar de baza in momentul obtinerii efectului contractului si un astfel de transfer nu este necesar la scadenta contractului. 2. Riscul de lichiditate decurge din incapacitatea de a vinde rapid un activ financiar la un prt apropiat de valoarea sa justa

3. Data tranzactionarii reprezinta data la care o intreprindere se angajeaza sa cumpere sau sa vanda un activ. Daca se utilizeaza aceasta metoda de recunoastere, activul si respectiv datoria financiara se recunosc la data tranzactiei, ulterior datoria putand sa mai suporte modificari. 4. Activele financiare care pot fi evaluate pe baza valorii juste si care au o scadenta fixa trebuie evaluate la costul amortizat utilizand metoda ratei efective a dobanzii. 5. Un instrument derivate necesita o investitie neta initiala si nu se deconteaza la o data prestabilita in viitor. 6. Costul amortizat este valoarea la care activul financiar sau datoria financiara este evaluat(a) la momentul recunoasterii initiale minus rambursabile de principal +/- amortizarea cumulate a eventualelor prime sau discounturi minus orice reducere asociata deprecierii sau imposibilitatii de incasare. 7. O datorie financiara este derecunoscuta doar in momentul in care este stinsa, atunci cand expira, sau se reziliaza sau este substantial. 8. Titlurile pastrate pana la scadenta vor fi inregistrate initial la cost si sunt evaluate in bilant tot la aceasta valoare. 9. Garantiile financiare sunt angajamente conditionate de a garanta performanta fata de terti. Aceste garantii sunt in primul rand emise pentru a garanta angajamentele de imprumut. Expunerea companiei la riscul de credit legat de aceste garantii este chiar substantial. 10. Costurile de tranzactionare care vor aparea la cedarea activului financiar nu sunt incluse in evaluarea initiala a activului financiar sau a datoriei financiare. 7. Un contract de optiune CALL de 2000 actiuni Alfa a fost cumparat cu o prima de 60000 RON la un prt de exercitiu de 300 RON/actiune si cu o scadenta de doua luni. Daca la scadenta de 100000 Ron castig 350 RON, atunci: 1. Rezultatul potential este cursul actiunii este de 2. Rezultatul potential este de 160000 Ron pierdere 3. Contractul va fi abandonat, pierderea potential fiind de 100000 Ron 4. Castigul potential este de 40000 Ron. 8. Fie societatea M cotata la bursa. Aceasta cumpara 2000 actiuni proprii de pe piata cu un prt unitar de 100 Ron si apoi le anuleaza. Stiind ca valoarea 1. nominala unitara este dediminuare efectele acestei tranzactii vor fi: O iesire de numerar si o 120 Ron, de capital social de 200000 Ron

2. O iesire de numerar de 240000 Ron si o diminuare de capital social de 240000 Ron 3. O iesire de numerar si o diminuare de capital propriu de 240000 Ron.

9. O societate cumpara pe data de 1 noiembrie 2006 un certificate de depozit cu scadenta la 3 luni, adica pe 31 ianuarie 2007. Valoarea certificatului este de 80000 Ron iar rata anuala a dobanzii este de 15%, calculate liniar. Comisionul de ridicare este de 0.75% iar certificatul este pastrat pana la scadenta. Care este valoarea intrarii de numerar la scadenta? 1. 80000 Ron 2. 82377.5 Ron 3. 83000 Ron 4. 83622.5 Ron 10. O societate cumpara pe data de 20 decembrie 2006 500 instrumente financiare pentru cursul de 40 Ron/ actiune. Plata si intrarea in posesie a titlurilor se va face pe data de 4 ianuarie 2007. Cursul bursier de la 31 decembrie 2006 a fost de 39 Ron iar pe 4 ianuarie 2007 de 42 Ron. Daca titlurile sunt clasificate ca fiind detinute pentru vanzare, atunci valoarea platii de pe data de 4 ianuarie 2007 va 1. implicaRon 20000 o iesire de numerar de: 2. 21000 Ron 3. 19500 Ron 4. 20150 Ron.

11. Care dintre modalitatile de mai jos nu poate fi folosita de societatea A (furnizor) pentru incasarea unei creante de la societatea B (cumparator): 1) Primirea unei cambii acceptate trasa de A asupra lui B; 2) Incasarea de catre A a creantei in contul de la banca prin virament bancar; 3) Vanzarea de catre A lui B a unor titluri de plasament; 4) Primirea unei cambii andosate de catre B in beneficiul lui A.

12. Se fac urmatoarele afirmatii in legatura cu contabilitatea financiara (CF) si contabilitatea de gestiune(CG). Una dintre afirmatii nu este corecta. Care? 1) Informatiile CF sunt publice, cele ale CG sunt confidentiale; 2) CF asigura informatiile necesare intocmirii situatiilor financiare; CG asigura informatiile necesare fundamentarii deciziilor interne privind gestiunea intreprinderii; 3) Scopul CF este de a determina periodic situatia patrimoniului, precum si rezultatul global al exercitiului; scopul CG il constituie determinarea si cunoasterea rezultatelor analitice necesare conducerii;

d) CF este obligatorie si are la baza norme unitare; CG nu este obligatorie si nu are la baza norme unitare. 13. Care dintre afirmatiile de mai jos nu exprima o realitate in legatura cu metoda inventarului permanent (MIP) si metoda inventarului intermitent (MII) de evidenta a stocurilor? 1) Atat in MIP, cat si in MII stocurile finale se calculeaza si inregistreaza dupa aceeasi metodologie; 2) In MIP fiecare intrare si iesire se inregistreaza in conturile de stocuri cantitativ si valoric pe sortimente de stocuri; in MII in conturile de stocuri se inregistreaza doar stocurile finale si cele initiale; 3) MIP apartine metodologic contabilitatii de gestiune, iar MII contabilitatii financiare; 4) In MIP iesirile de stocuri de materiale se contabilizeaza pe seama cheltuielilor (majorare de cheltuieli), iar iesirile de produse pe seama veniturilor (micsorare); in MII intrarile si iesirile de stocuri nu fac obiectul contabilitatii financiare. 14. In ianuarie N societatea primeste factura de energie electrica pentru perioada 15.12.N-1 14.01.N in suma de 1.400 lei, TVA 19%. Care sunt inregistrarile contabile ocazionate de aceasta tranzactie, atat in N, cat si in N+1. 15. O societate de comert prezinta urmatoarele informatii la inceputul lunii ianuarie N: cont 371 SI 1.071 lei, cont 378 SIC 150 lei, cont 4428 - SIC 171 lei. In cursul lunii ianuarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA 19% cota de adaos comercial este de 25%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 2042 lei. In luna februarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in suma de 500 lei, TVA 19%, cota de adaos este de 30%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 1.190 lei. Inregistraioperaiile din luni regularizarea TVA la sfritul lunii.

16. Se construieste in regie proprie o cladire, pentru. care se efectueaza urmatoarele cheltuieli: in octombrie: cu materiile prime cu materiile consumabile cu energia si apa cu salariile in noiembrie: cu materiile auxiliare cu salariile 30.000 u.m. 15.000 u.m. 5.000 u.m. (TVA 19%) 22.000 u.m. 25.000 u.m. 8.000 u.m.

cu serviciile prestate de terti 12.000 u.m. (TVA19%) La data de 30.11.N se receptioneaza cladirea. Sa se inregistreze chetuielile efectuate pe parcursul celor 2 luni, precum si receptia constructiei.

17. O societate comerciala este subventionata, pentru o investitie cu caracter social, de la bugetul statului, in baza unui contract de 3.000 um. Suma primita este folosita integral pt. achizitia unui utilaj in anul curent in valoare de 5.000 um, TVA 19%. Sa se inregistreze primirea subventiei, achizitia utilajului si amortizarea lui in primul an de functionare, stiind ca durata de functionare este de 5 ani, amortizabil liniar.

18. Se achizitioneaza dintr-un imprumut bancar un utilaj in valoare de 20.000 lei, durata normala de functionare 10 ani i amortizare liniara. Suma cheltuielilor cu dobanzile aferente imprumutului primit este 5.000 lei. Sa se inregistreze achizitia mijlocului de transport si amortizarea acestuia in primul an, stiind ca politica firmei este de a considera cheltuielile cu dobanzile drept ale perioadei.

19. La sfarsitul celui de-al 7-lea an de functionare un mijloc de transport, cu valoare contabila de 20.000 lei i amortizare cumulata de 14.000, este casat. Din casare rezulta materiale in valoare de 700 u.m. Cheltuielile ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt de 200 u.m.

20. O societate comercialachiziioneazun mijloc fix n urmtoarele condiii: valoarea avansului acordat 2.000 lei; prede cumprare al mijlocului fix 14.000 lei; cheltuieli de transport 1.000 lei, TVA 19%. Sa se inregistreze avansul acordat, achizitia si plata furnizorului. 21. Societatea comercialX achiziioneazn exerciiul N 10.000 actiuni*11 lei/aciune prede achiziie investite n capitalul social al societiicomerciale Y. Cheltuielile privind serviciile bancare pltite din contul de la bancprintr-un cec bancar sunt n valoare de 1.000 lei. Titlurile achiziionate reprezint60% din capitalul societiiY. n momentul achiziiei sunt apelate la plat30%, restul urmnd a fi achitate ulterior. La nchiderea exerciiului financiar valoarea bursiera aciunilor este de 10,5 lei/aciune. Dividendele ncasate pentru anul N sunt n valoare de 2 lei/aciune. n exerciiul N+1 aciunile sunt vndute societiiZ, preul de cesiune fiind de 10,75 lei. Comisionul de intermediere pltit prin cec bancar la cesiune este de 1.000 lei.

22. Se obtin produse finite la un cost standard de 90.000 lei, costul efectiv 86.500 lei. Se vand produsele finite obtinute la pret de vanzare de 120.000 lei, TVA 19%.

23. O societate comercialprezinturmtoarele informaii privind stocul de materii prime A, evaluat la costul de achiziie standard de 2.000 lei/bucatpentru luna ianuarie: 0- stoc iniial, la cost de achiziie standard: 1.000 buc*2.000 lei/buc; 0- abateri favorabile aferente stocului iniial 100.000 lei; 0- intrri n cursul lunii: 15.0: 1.500 buc*2.200 lei, TVA 19%; 28.01: 2.500 buc*1.900 lei, TVA 19%; - consum de materii prime A n cursul lunii: 3.000 buc. Sse efectueze nregistrrile contabile. 24. La o societate comercialen detail stocurile de mrfuri sunt evaluate la precu amnuntul. Societatea se aprovizioneazn cursul lunii cu 1.000 kg marf, sortimentul X, prede achiziie 2.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 25%. n cursul lunii se vinde ntreaga cantitate de mrfuri achiziionat. Sse efectueze nregistrrile contabile. 25. La nceputul lunii o societate prezinturmtoarele solduri: 371 Mrfuri 14.875 lei; 378 Diferene de prela mrfuri 2.500 lei; 4428 Taxa pe valoare adugatneexigibil 2.375 lei. n cursul lunii se achiziioneazmrfuri n valoare de 5.000 lei, TVA 19%. ntreprinderea practicun adaos comercial de 25% iine evidena mrfurilor la prede vnzare cu amnuntul. n cursul lunii se vnd mrfuri de 17.850 lei. Sse efectueze nregistrrile contabile.

26. In luna X a exercitiului N, societatea A primeste materii prime de la un furnizor fara factura, evaluate la pretul de 1.000 lei, TVA 20%. In luna Y se primeste factura: pretul de cumparare 1.200 lei, TVA 20%. Care sunt inregistrarile contabile? 27. O societate achizitioneaza de la furmizori marfuri conform facturii: pret de cumparare 1.000 lei, rabat 2%, remiza 3%, scont de decontare 1%, TVA 19%. Daca adaosul comercial practicat este de 20%, care va fi pretul de vanzare i formulele contabile de achizitia i vanzarea marfurilor. 28. La inventarul de Ia nchiderea exerciiului N s-a constatat o creanincert (dubioas) a unui client B n valoare de 7.140 lei, inclusiv TVA. grad de recuperare 60 %. In cursul i la nchiderea exerciului N+1 s-a constatat cB a fcut o platdefinitiv

n contul datoriilor sale numai pentru suma de 4.165 lei. restul fiind considerat irecuperabil, nregistrrile din anul N+1 sunt: 29. Situaia creanelor clienila sfritul anului N este: clientB 5.000 lei exclusiv TVA 19%, probabilitate de nencasare 30% i client C 5.950 lei inclusiv TVA 19%, probabilitatea de nencasare 70%. n anul N+l probabilitatea de ncasare pentru clientul B este de 80%, iar clientul C dfaliment, societatea avnd certitudinea cnu va recupera suma. Care sunt nregistrrile anului N+l? 30. Efectuati inregistrarile contabile aferentei situatiei de mai jos: Capitalul social este de 2.000.000 Rezultat brut profit: 1.000.000 Cotimpozit pe profit: 16%. Profitul se repartizeazastfel: 0- la rezerve legale; 0- 1% la rezerve statutare; 0- 10.000 la alte rezerve. Restul se reporteazn exerciiul urmtor, fiind utilizat pentru distribuirea dividendelor. 31. Se constituie o societate comerciala in urmatoarele conditii: capital subscris 40.000 actiuni * 1.000 lei valoare nominala; capitalul este varsat la constituire; aportul este constituit din numerar 20.000.000 lei, mijloace de transport 10.000.000 lei i materii prime 10.000.000 lei. Cheltuielile ocazionate de constituire sunt de 1.000.000 lei, platibile in numerar de catre asociati. Sa efectueze toate operatiile contabile aferente acestei situatii. 32. O societate a emis 10.000 actiuni noi, pretul de emisiune fiind de 1.100 lei. Situatia capitalurilor proprii inainte de de emisiune se prezinta astfel: capital subscris varsat 30.000.000 ( 30.000 act*1.000 lei valoarea nominala) i rezerve 6.000.000. Sa se determine valoarea unui DS i sa efectueze operatiile contabile. 33. O societate decide incorporarea in capitalul social a 3.000.000 lei din rezerve. Situatia capitalului propriu inainte de aceasta operatie se prezenta astfel: capital subscris varsat 40.000.000 ( 40.000 act*1.000 lei valoarea nominala), rezerve 6.000.000 i prime din emisiune 1000..000 lei. Sa se determine valoarea unui DA i sa efectueze operatiile contabile. 34. Se hotareste revaluarea unei cladirii coeficient de reevaluare 1.75, stiind ca valuarea sa initiala este de 45.000 u.m. si amortizarea cumulata este de 9.000 u.m.

35. In baza unui contract de creditare, o societate primeste un credit pe o durata de 2 ani, cu o dobanda anuala de 10%. Valoarea creditului este de 2.400.000 um si se ramburseaza in rate egale. Sa se inregistreze operatiile aferente primului an. 36. O societate comercialemite 1000 obligaiuni, valoarea nominal1000 lei, preul de emisiune 975 lei, rata dobnzii 15%, comisionul de intermediere pltit prin contul bancar 250.000 lei, cheltuieli cu serviciile bancare 50.000 lei, durata mprumutului 2 ani. Sse efectueze nregistrrile contabile. 37. O societate livreazmrfuri unui client n valoare de 6.188 lei, TVA inclus. Clientul constat c o parte din mrfuri prezint defecte i intenteaz firmei un proces judectoresc. La sfritul anului N societatea estimeazcprobabilitatea de pierdere a procesului este de 40%. La sfritul anului N+1, procesul nu este terminat, iar probabilitatea de pierdere se estimeaza fi 30%. In mod similar, la sfritul anului N+2 probabilitatea de pierdere se estimeazla 90%. n anul N+3, procesul este terminat i societatea este obligat la plata unei amenzi n valoare de 5.800 lei. Precizai nregistrrile contabile n anul N+3: 38. In cursul exerciiului N o ntreprindere a angajat un proces juridic mpotriva unui client n valoare de 10.234 lei, TVA 19% inclus. Ea estimeazcpentru a face fa acestui proces trebuie constituit un provizion, probabilitatea de pierdere a procesului 75%. Care sunt nregistrarile n contabilitate? 39.ntreprinderea Alfa schimbun teren situat n Timioara cu un alt teren al societii Beta situat n Bucureti. Valoarea justa terenului cedat de Alfa este de 120.000 lei, costul de achiziie fiind de 100.000 lei. Valoarea justa terenului primit este de 150.000. Schimbul se face cu o sultde 30.000. TVA 19%. Schimbul presupune schimb de facturi. Sse contabilizeze schimbul de active conform OMFP 3055/2009. 40. ntreprinderea Alfa avea n stoc la 1.11.N 100 buc din marfa X evaluate la costul unitar de 10 lei/buc. n cursul lunii au avut loc urmtoarele operaii: -3.11.N achiziie 200 buc la costul unitar de 12 lei, rabat 10%, TVA 19% (factura); -5.11.N achiziie 300 buc la costul unitar de 15 lei, TVA 19%; -10.11.N vnzare mrfuri 350 buc la preul unitar de 20 lei, remiz5%, scont de decontare 2%, TVA 19% (factura); 0- 15.11.N se primete un rabat de 20% pentru achizia care a avut loc la data de 5.11.N (facturulterioar); 0- 25.11.N achiziie 150 buc la costul unitar de 20 lei, scont de decontare 5%, TVA 19% (factura); 0- 27.11.N vnzare 300 buc la preul unitar de 25 lei, TVA 19% (factura)

- 30.11.N se acordun risturn pentru vnzarea din 27.11.N (facturulterioar). Se cere: 1)sse contabilizeze operaiile de mai sus, conform OMFP 3055/2009, tiind cpentru descrcarea de gestiune se utilizezLIFO; 2)sse ntocmeascfia stocului; 3)sse prezinte informaia n Contul de profit i pierdere. 41. Societatea Alfa achiziioneaz: -100 titluri de plasament emise de Beta (cotatla burs), la cursul de 10 lei/buc, comision 10% lei; -500 titluri de participare emise de Gama (cotatla burs), la costul de 20 lei/buc, comision 10%; -200 titluri de participare emise de Omega (necotat) la preul de 5 lei/buc, comision 5%. n cursul exerciiului, Alfa vinde: -80 din titlurile de plasament Beta la 15 lei/buc; -100 titluri de participare Gama la 21 lei/buc; -150 titluri de participare Omega la 7 lei/buc; La 31.12.N se cunosc: -cursul bursier al titlurilor Beta este de 12 lei/buc; -cursul bursier al titlurilor Gama este de 23 lei/buc; -valoarea de inventar a titlurilor Omega este de 3 lei/buc. Se cere: 1)sse contabilizeze operaiile conform OMFP 3055/2009; 2)sse prezinte informaia n bilani n contul de profiti pierdere; 42. ntreprinderea Alfa achiziioneazla nceputul exerciiului N un utilaj la costul de 1.000 lei, TVA 19% (factur). Managerii estimeazo duratde utilizate de 5 ani i decid samortizeze liniar activul. La finalul anului N, datoritcreterii valorii juste, managerii decid sreevalueze activul. Valoarea justla 31.12.N a fost estimatla 1.200 lei. La finalul anului N+1 existindicii cactivul a fost depreciat.Valoarea justa fost estimat la 400 lei. Datoritincertitudinilor de pe piai a modificrilor procesului de fabricaie managerii au decis co estimare a valorii de utilitate nu este fiabil. La finalul anului N+2 valoarea justa fost estimatla 500 lei. Se decide numirea unui evaluator independent care sestimeze valoarea de utilitate a activului. Evaluatorul estimeazc n anul N+3 se vor obine ncasri de 1.800 lei iar n anul N+4 ncasrile vor fi de 1.600 lei. Plile ocazionate de costurile operaionale ataate activului sunt estimate la 1.000 lei n N+3 i respectiv 900 n N+4. Rata de rentabilitate economicateptateste de 30%. Utilajul a fost finanat dintr-un credit bancar al crui cost a fost de 20%. n anul

N+3 ntreprinderea plnuiete sfaco modernizare a activului, operaie din care se spersse obinun plus de ncasri de 5% fade estimarea evalutorului. Cota de impozit este de 16%. Se cere: a)sse nregistreze n contabilitate operaiile de mai sus conform OMFP 3055/2009; b)sstabileascvaloarea n bilana activului la sfritul fiecrui an. 43.Societatea Alfa care are ca obiect oferirea de servici de contabilitate achiziioneaz un calculator al crui cost este de 2.000 lei. Odatcu acesta este achiziionatlicena Windows XP i un program de contabilitate. Licena are valoarea de 500 lei iar programul de contabilitate cost3.000 lei. Sse nregistreze n contabilitate achiziia conform OMFP 3055/2009. 44. ntreprinderea Alfa achiziioneazo cldire la costul de 100.000 lei cu terenul aferent al crui cost este de 20.000 lei, TVA 19%. Durata de utilizare a cldirii este de 50 de ani, amortizare liniar. La 31.12.N, valoarea justa terenului este estimatla 25.000 lei. Ce nregistrri contabile trebuie fcute conform OMFP 3055/2009? 45. Pe 1.07.N, o societate a semnat un contract de leaseback pentru un utilaj, n urmtoarele condiii: prede vnzare 42.171 u.m., durata contractului de nchiriere 4 ani, chiria trimestrial3.500 u.m, rata de actualizare este 3,55%. La sfritul perioadei de locaie, societatea va redeveni proprietara bunului. La data vnzrii, utilajul avea o valoare contabilnetde 34.000 u.m. Se cere: a)sse precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)sse prezinte nregistrrile privind tranzacia de leaseback i primirea primei facturi de leasing. 46. Pe 1.07.N, o societate a semnat un contract de leaseback pentru un utilaj, n urmtoarele condiii: prede vnzare 42.171 u.m., durata contractului de nchiriere 4 ani, chiria trimestrial3.500 u.m, rata de actualizare este 3,55%. La sfritul perioadei de locaie, societatea nu va redeveni proprietara bunului. Pe durata contractului riscurile semnificative sunt n sarcina locatorului. La data vnzrii, utilajul avea o valoare contabilnetde 34.000 u.m (cost 40.000 u.m., amortizare cumulat6.000 u.m.). Se cere: a)sse precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz;

b)sse prezinte nregistrrile privind tranzacia de leaseback i primirea primei facturi de leasing. 47.Societatea Alfa a cumprat la 10.10.N un mijloc de transport i a preluat la aceast datriscurile legate de valoarea justa acestuia. Costul este de 20.000 lei. Activul este n curs de aprovizionare.El este utilizat nce vechiul proprietar care pltete o chirie societiiAlfa de 200 lei pe lun. Achiziia va avea loc la data de 10.12.N. La momentul achiziiei valoarea justa mijlocului de transport este de 15.000 lei. Durata de utilitate estimatde Alfa este de 5 ani iar amortizarea este liniar. Se cere: a)sse precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)sse prezinte nregistrrile contabile aferente exerciiului N. 48.ntreprinderea ALFA care deine o participaie (interese de partcipare) la societatea Beta primete cu titlu gratuit un pachet de aciuni Beta evaluate la 10.000 lei. Care este incidena aplicrii OMFP 3055/2009 n acest caz? 49. ntreprinderea Alfa deine o cldire evaluatla valoarea justde 120.000 lei, amortizare cumulat30.000 lei. Rezerva din reevaluare disponibileste de 10.000 lei. La 31.12.N, managerii iau decizia svndcldirea n anul N+1. Ca urmare activul va fi reclasificat n categoria stocurilor de mrfuri. La 31.12.N se estimeazcvaloarea realizabilneta acestui stoc este de 75.000 lei. Se cere: a)sse precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)sse prezinte nregistrrile contabile aferente exerciiului N. 50. ntreprinderea Alfa deine un teren evaluat la valoarea justde 50.000 lei, rezerva din reevaluare disponibilfiind de 10.000 lei. Pe teren va fi construito cldire. Costurile construciei se ridicla 200.000 lei. Se cere: a)sse precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)sse prezinte nregistrrile contabile.

51. ntreprinderea Alfa vinde societiimamun stoc de marfla preul de 100.000 lei cu opiunea de a-l putea rscumpra dup12 luni. Se cere: a)sse precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)sse prezinte nregistrrile contabile dacopiunea de rscumprare este sau nu exercitat. 52. ntreprinderea Alfa primete cu titlu gratuit un pachet de aciuni de la o filialdin cadrul grupului i pe care le va tranzaciona la burs. Valoarea titlurilor primite este de 100.000 lei Se cere: a)sse precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)sse contabilizeze operaia. 53. ntreprinderea Alfa majoreazcapitalul social prin aport n natur. Aportul const ntrun teren evaluat la 10.000 euro. Cursul la data subscrierii este de 4,5 lei/euro. La data vrsrii aportului, cursul este de 5 lei/euro. Valoarea nominala unei aciuni este de 100 lei. Se cere: a)sse precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)sse prezinte nregistrrile contabile. 54. La 31.12.N , managerii societiiAlfa decid sdistribuie n anul N+1 prime privind participarea salariailor la profit de 100.000 lei. n anul N+1 se pltesc prime de 90.000 lei. Se cere: a) sse precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)sse prezinte nregistrrile contabile. 55. La 1 ianuarie N, o ntreprindere achiziioneazdintr-o emisiune 1.000 obligaiuni ale cror caracteristici sunt dupcum urmeaz: Valoarea nominal100 de lei; Preul de emisiune 99,271360 de lei; Preul de rambursare 105 de lei; Rata dobnzii 10%; Durata 5 ani.

Rambursarea totalare loc la 1 ianuarie N+5. Dobnzile se ncaseazn fiecare an pe 1 ianuarie. Se cere: a)sse precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)sse prezinte nregistrrile contabile. 56. La nceputul exerciiului N, societatea ALFA a achiziionat un echipament tehnologic la costul de achiziie de 200.000 u.m. Managerii estimeazcdurata de utilitate va fi de 5 ani i c, la expirarea acestei perioade, vor fi angajate cheltuieli cu dezafectarea echipamentului tehnologic i refacerea amplasamentului n valoare de 10.000 u.m. Metoda de amortizare utilizat este cea liniar. Pentru o finanare echivalent, rata curenta dobnzi de piaeste de 10% La sfritul exerciului N, valoarea de piaaechipamentului este de 150.000 u.m. La sfritul exerciului N+1, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 15.000 u.m. iar rata dobnzii de piapentru o finanare echivalentva fi din exerciiul urmtor 15%: La sfritul exerciului N+2, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 8.000 u.m. Valoarea de piala 31.12.N+2 este de la 120.000 u.m. La sfritul exerciului N+3, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 5.000 u.m. iar durata de utilizare a echipamentului este reestimatla 7 ani. Rata curentde piaeste de 25%. La sfritul exerciului N+4, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 7.000 u.m. a)sse precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)sse prezinte nregistrrile contabile. 57.Se cunosc urmtoarele informaii(n lei): Elemente rezultat nainte de impozit creteri de cheltuieli n avansdin exploatare TVA pltit venituri din diferene de curs valutar aferent actualizrii soldurilor conturilor de creane i datorii n devize la cursul de nchidere cheltuieli din diferene de curs valutar aferent actualizrii soldurilor conturilor de creane i datorii n devize la cursul de nchidere Sold iniial 4751 Sold final 4751 Valoare 1.000.000 50.000 345.000 120.000

80.000

70.000 130.000

Rulaj creditor 7584 salarii pltite venituri din subvenii de explatare (ncasate) cheltuieli cu impozitul pe profit cheltuieli cu amortizarea imobilizrilor venituri din diferene de curs valutar aferente disponibilitilor n devize cheltuieli cu provizioanele cheltuieli din diferene de curs valutar aferente disponibilitilor n devize venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante ctiguri din investii pe termen scurt cedate venituri din provizioane pierderi din vnzarea imobilizrilor corporale creteri de stocuri costul imobilizrilor corporale cedate diminuri de stocuri ctiguri din cesiunea imobilizrilor corporale creteri de creane pierderi din cesiunea imobilizrilor corporale diminuri de creane costul investiiilor financiare pe termen scurt vndute creteri de cheltuieli n avansdin exploatare ctiguri din vnzarea investiilor financiare pe termen scurt diminuri de cheltuieli n avans din exploatare diminuri de cheltuieli n avans din exploatare creteri de datorii din exploatar (exclusiv datoria cu impozit pe profit) pierderi din vnzarea imobilizrilor financiare (titlurile vndute nu au fost ncasate pnla sfritul anului) Sold iniial 404 Sold final 404 Rulaj creditor 404 lichiditii echivalente de lichiditila nceputul anului lichiditii echivalente de lichiditila sfritul anului Creteri de capital social prinaport n numerar n cursul exerciiului

40.000 200.000 100.000 400.000 200.000 70.000 100.000 120.000 30.000 500.000 10.000 200.000 190.000 500.000 75.000 80.000 600.000 120.000 900.000 1.000.000 50.000 500.000 100.000 100.000 460.000 60.000 530.000 100.000 240.000 1.200.000 5.450.000 200.000

venituri din subvenii pentru investiii Creteri de prime de emisiuni cheltuieli cu dobnzile aferente contractelor de leasing financiar Creteri de mprumuturidin emisiunea de obligaiuni la prede rambursare Creteri de prime privind rambursarea mprumuturilor din emisiunea de obligaiuni cheltuieli cu dobnzile aferente creditelor bancare (pltite) creteri de stocuri diminuri de stocuri creteri de creane diminuri de creane plide dividende rambursri de credite bancare creteri de datorii din exploatar (exclusiv datoria cu impozit pe profit) diminuri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) creteri de venituri n avansdin exploatare diminuri de veniturin avans din exploatare impozit pe profit pltit

40.000 20.000 300.000 70.000 20.000 500.000 190.000 75.000 600.000 900.000 100.000 300.000 460.000 290.000 10.000 80.000 250.000

Se cere: a)sse precizeze care sunt completrile aduse de OMFP 3055/2009 referitoare la tabloul fluxurilor de trezorerie; b)sse ntocmeasctabloul fluxurilor de trezorerie. 58. Se dau urmtoarele operaii: (1)vnzarea unui teren la preul de vnzare de 1.000.000 lei, TVA 19% (factur); costul de achiziie al activului vndut este de 800.000 lei; (2)vnzarea de investiii financiare pe termen scurt achiziionate n cursul anului: 100 aciuni la cursul bursier de 10 lei/buc; cursul de la data achiziiei este de 8 lei/buc; (3)vnzarea de imobilizri financiare: 1.000 aciuni la cursul de 15 lei (acestea fuseser cumprate anul trecut la cursul de 16 lei i depreciate n bilanul anului trecut cu 2 lei/aciune);

(4)la sfritul anului ntreprinderea deine investiii financiare pe termen scurt cotate: 200 aciuni; cursul bursier la sfritul anului este de 20 lei/aciune (ele fuseser cumprate la cursul de 18 lei n cursul anului); (5)la sfritul anului ntreprinderea deine 500 aciuni reprezentnd imobilizri financiare cumprate n anul anterior; cursul de nchidere este de 15 lei/aciune; (6)ntreprinderea deine o cldire achiziionatn urmcu 5 ani la costul de 500.000 lei. n bilanul anului trecut cldirea fusese adus la valoarea just de 700.000 lei, reprezentnd o rezervdin reevaluare pozitivde 200.000 lei. Amortizarea anului curent a fost de 70.000 lei. La sfritul anului curent, valoarea justa fost estimatla 300.000 lei. Rezerva din reevaluare disponibileste de 180.000 lei; (7)ntreprinderea a vndut n cursul anului produse finite la prede vnzare de 8.000.000 lei, TVA 19%; costul produciei vndute este de 5.000.000 lei; (8)ntreprinderea a beneficiat n cursul anului de reduceri comerciale n valoare de 200.000 lei, TVA 19%, primite pe facturi ulterioare pentru materiile prime achiziionate de la furnizori; (9)ntreprinderea a acordat clienilor n cursul anului reduceri comerciale de 600.000 lei, TVA 19%, n baza unor facturi ulterioare, pentru vnzrile efectuate n anul anterior; (10)ntreprinerea a primit factura privind un contract de leasing financiar. Chiria este de 100.000 lei, din care rambursarea de datorie 80.000 lei, dobnda 20.000 lei, TVA 19%; (11)la sfritul anului ntreprinderea nregistreazun provizion pentru litigii estimat la 10.000 lei; (12)se actualizeazsoldul contului de provizion pentru dezafectarea unei linii de producie ca urmare a trecerii timpului: soldul contului de provizion n bilanul anului anterior era de 15.000 lei, rata efectiva dobnzii pentru o finanare echivalentcu rambursare la scadeneste de 12%; (13)se ncaseazdobnzi aferente obligaiunilor achiziionate de la societatea Gama, rambursabile dup5 ani, n sumde 20.000 lei, din care dobnda cuvenitpentru perioada de deinere a instrumentului purttor de dobndeste de 5.000 lei; (14)n cursul anului s-au obinut produse finite la costul de 6.000.000 lei;

(15)la sfitul anului, ntreprinderea decide ca n anul urmtor svndo cldire. Aceasta are un cost de 160.000 lei, amortizare cumulat40.000 lei. Valoarea just estimatla 31.12.N este de 110.000 lei iar cheltuielile estimate cu cesiunea sunt de 5.000 lei; (16)managerii decid ca n anul N+1 splteascsuma de 170.000 lei reprezentnd prime privind participarea salariailor la profit; (17)cheltuiala cu impozitul pe profit este de 842.900 lei. Se cere: 1) sse contabilizeze operaiile de mai sus; 2) sse prezinte incidena acestor operaii asupra contului de profit i pierdere ntocmit conform OMFP 3055/2009. 59. Trei intreprinderi : A, B si C detin in aceeasi zona cate un teren de 1000 m 2 . Terenurile au fost cumparate la sfarsitul anului N, cu scopul de a le creste valoarea si au fost recunoscute in bilantul de la sfarsitul exercitiului financiar N, ca investitii imobiliare, la valoarea de 100.000 lei. Societatea A alege modelul evaluarii la valoarea justa, iar societatile B si C modelul evaluarii la cost. La sfarsitul anului N+1, valoarea justa a terenurilor este de 140.000 lei, iar la sfarsitul exercitiului N+2, 110.000 lei. Societatea B care a ales modelul evaluarii la cost reevalueaza la sfarsitul fiecarui an terenurile detinute. Societatea C efectueaza reevaluarea terenurilor odata la 3 ani, ultima reevaluare efectuandu-se in anul N-1. Ce inregistrari contabile efectueaza cele trei intreprinderi la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, conform IAS 40? 60. Societatea Alfa la 31 decembrie N detine o cladire pe care intentioneaza sa o cedeze. Cladirea este libera si societatea a intreprins actiuni pentru gasirea unui cumparator. Societatea clasifica cladirea la data bilantului ca disponibila pentru vanzare. Valoarea de intrare a cladirii este de 100.000 lei iar amortizarea cumulate 20.000 lei. Situatia a) La data bilantului societatea stabileste valoarea justa a cladirii la 120.000 lei. Costurile estimate pentru organizarea licitatiei de vanzare sunt estimate la 5.000 lei iar cheltuielile de cadastru la 3.000 lei. Situatia b) La data bilantului societatea stabileste valoarea justa a cladirii la 82.000 lei. Costurile estimate pentru organizarea licitatiei de vanzare sunt estimate la 5.000 lei iar cheltuielile de cadastru la 3.000 lei.

Situatia c) Activul prezentat la punctual b) nu a fost vandut pana la sfarsitul exercitiului financiar N+1. La aceasta data societatea estimeaza valoarea justa la 90.000 lei iar costurile vanzarii estimate a avea loc in anul N+1 sunt de 7.800 lei. Sa se efectueze inregistrarile contabile conform IFRS 5 pentru fiecare din cele trei situatii. 61. O societate achizitioneaza pe 22 decembrie N-1 un utilaj in valoare de 30.000 lei. Activul are o durata de viata de 4 ani si o valoare reziduala nula. Societatea utilizeaza metoda amortizarii liniare pentru determinarea rezultatului contabil si metoda amortizarii accelerate pentru determinarea rezultatului fiscal. Presupunem ca societatea Alfa obtine un rezultat contabil de 20.000 lei pentru fiecare din urmatorii 4 ani. Cum se inregistreaza in contabilitate impozitele curente si amanate urmare a utilizarii de metode diferite de amortizare din punct de vedere contabil si fiscal? 62. La sfarsitul anului N, societatea Alfa efectueaza reevaluarea cladirii pe care o detine in urmatoarele conditii : 0- valoarea de intrare = 400.000 lei; 0- amortizarea cumulata = 100.000 lei 0- valoarea justa la data reevaluarii = 500.000 lei; 0- durata ramasa de utilizare = 10 ani; 0- reevaluarile nu sunt recunosute din punct de vedere fiscal. La sfarsitul anului N+1 societatea Alfa obtine un rezultat contabil de 80.000 lei. Cum se inregistreaza in contabilitate impozitele curente si amanate urmare a recunoasterii in contabilitate a reevaluarii activelor? 63. La 31 decembrie N, societatea Alfa are creante clienti in suma de 4.350.000 lei. Societatea calculeaza ajustarile privind deprecierea creantelor client avand la baza experienta anilor precedenti in ceea ce priveste probabilitatea de neincasare a creantelor, in functie de vechimea acestora, care reprezinta perioada de timp de cand creanta ar fi trebuit incasata: Maxim o Maxim trei Maxim 6 luni Maxim un an Peste un an Vechimea creantelor luna luni Suma bruta a 500.000 lei 400.000 lei 200.000 lei 150.000 lei 100.000 lei creantelor Probabilitatea de 5% 9% 15% 27% 40% neincasare

Pentru creantele al caror termen de recuperare nu a ajuns la scadenta, societatea pe baza experientei din anii anteriori a stabilit o probabilitate de niencasare de 2%. Valoarea creantelor care nu au ajuns la scadenta este de 3.000.000 lei. Jumatate din aceste creante sunt rezultatul vanzarilor realizate de intreprindere catre societatea Beta care este clientul principal al intreprinderii. La 31.12 N situatia financiara a societatii Beta era nefavorabila, insa datorita bonitatii acestei societati care si-a platit mereu la timp datoriile, societatea Alfa nu a luat in considerare acest aspect. 1) Care este deprecierea creantelor clienti la 31 decembrie N si cum se inregistreaza in contabilitate? 2) Societatea Alfa autorizeaza situatiile financiare pentru emitere pe data de 24 februarie. La sfarsitul lunii ianuarie N+1, societatea Beta anunta public ca intra in stare de faliment datorita incapacitatii de plata a unor datorii scadente. Societatea Alfa estimeaza ca in urma finalizarii procedurii de faliment a societatii Beta va mai recupara doar 20% din creantele pe care le avea fata de aceasta societate. Care este suma cu care societatea Alfa trebuie sa ajusteze situatiile financiare ale exercitiului financiar N? 64. SC CONTA SA are un capital social de 2.000.000 lei (200.000 actiuni * 10 lei/actiune - VN). Capitalul social este supradimensionat in raport cu volumul activitatii, motiv pentru care AGA hotaraste reducerea capitalului social cu 20%, prin rascumpararea actiunilor prin bursa si anularea lor. Nr. de actiuni rascumparate 20%*200.000 actiuni = 40.000 actiuni. Pret de rascumparare 12 lei/actiune pentru 30.000 actiuni si 9 lei / actiune pentru 10.000 de actiuni. Efectuati inregistrarile contabile privind rascumpararea si anularea propriilor actiuni.

65. SC CONTA SA are un capital propriu de 360.000 lei, structurat astfel: 0- capital social 300.000 lei (30.000 actiuni, VN = 10 lei/actiune) 0- rezerve 60.000 lei Se incorporeaza in capitalul social rezerve de 20.000 lei, pentru care se emit 2.000 de actiuni, la valoarea nominala de 10 lei/actiune. Se cere: 1) Efectuarea inregistrarilor contabile privind majorarea capitalului, prn operatii interne; 2) Calculul valorii matematice contabile, inainte si dupa majorare, calculul unui drept de atribuire si al raportului de paritate;

3) Analiza situatiei unui actionar care detinea, inainte de majorare : 15 actiuni, 14 actiuni, 32 actiuni; 4) Analiza situatiei unui actionar care vrea sa cumpere : 1 actiune noua, 3 actiuni noi. 66. La data de 01.10.N, Societatea Alfa S.A. emite un inprumut obligatar constituit din 800 de obligatiuni, in urmatoarele conditii: 0- valoarea nominala = 100 lei/oblig.; 0- pretul de emisiune = 90 lei/oblig.; 0- pretul de rambursare = 120 lei/oblig.; 0- rata anuala a dobanzii = 20%; 0- plata dobanzii se va realize annual la urmatoarele date: 30.09.N, 30.09.N+2, 30.09 N+3, 30.09.N+4 ; 0- rambursarea imprumutului se va realize astfel: 200 de obligatiuni se vor rascumpara prin procedeul tragerii la sorti la data de 30.09.N+1 la pretul de rambursare de 120 lei/obligatiune; 200 de obligatiuni se vor rascumpara prin procedeul tragerii la sorti la data de 30.09.N+3 la pretul de rambursare de 120 lei/obligatiune si restul de 400 de obligatiuni vor fi rascumparate la scadenta (30.09.N+4) la pretul de rambursare de 120 lei/obligatiune fixat initial in contract; Sa se efectueze inregistrarile contabile. 67. Societatea Leasing avand ca obiect de activitate acordarea de bunuri in leasing financiar, achizitioneaza la data de 20.12.N-1 un autoturism in valoare de 16.725 lei, TVA 19%, pe care il acorda in leasing financiar societatii CONTA. Contractul de leasing financiar este incheiat pe data de 01.01.N in urmatoarele conditii: 0- perioada de leasing este de 5 ani iar durata utila de viata a activului predate in leasing este de 6 ani; 0- platile de leasing vor fi efectuate pe data de 31 decembrie ale fiecarui an, se vor emite 5 facturi; 0- la inceputul contractului de leasing societatea CONTA plateste 10.000 lei + TVA; 0- la sfarsitul contractului de leasing utilizatorul isi va exercita optiunea de cumparare la valoarea reziduala care reprezinta 10% din valoarea de intrare a bunului.

Sa se faca inregistrarile contabile aferente anului N si N+4, atat la locator, cat si la la locatar.

68. O societate de productie achizitioneaza un utilaj in urmatoarele conditii: 0- pretul de cumparare al instalatiei 200.000 EUR; 0- cheltuieli cu montajul facturate de furnizor 20.000 EUR; 0- costuri de amenajare a sectiei de productie in vederea montarii instalatiei (facturate de o firma specializata) 4.000 lei; 0- costuri cu instruirea personalului ce va manevra instalatia respectiva 3.000 lei; 0- onorariul arhitectului 7.000 lei; 0- costuri de testare a functionarii instalatiei 5.000 lei; 0- incasari din vanzarea esantioanelor de produse chimice, produse in procesul de testare a instalatiei 2.000 lei; 0- costuri cu promovarea noilor produse ce vor fi obtinute cu ajutorul instalatiei 3.000 lei; 0- pierderi initiale din exploatare obtinute inainte ca instalatia sa ajunga la parametrii tehnici de operare 2.000 lei; 0- costuri de demontare a instalatiei la sfarsitul duratei de viata utila estimate la 10.000 lei; 0- costuri cu salariile personalului de conducere din societatea comerciala respectiv 8.000 lei; 0- curs valutar 4 lei/EUR. Calculati costul de achizitie.

69. Se primete prin subvenie guvernamentalun agregat frigorific evaluat la 6000 lei. Durata de viautil4 ani. Se amortizeazliniar.

70. Societatea ComercialTranscom SA a ncasat n anul N subvenii, n sumde 20000 lei pentru achiziionarea de mijloace de transport i n sumde 16000 lei, pentru activitatea de transport ca urmare a practicrii unor tarife sub preul normal, fiind suportate de la bugetul local. La sfritul anului se constatcsocietatea mai are de ncasat subvenii de exploatare 4000 lei pentru care nu s-au efectuat cheltuieli. Se ncaseazprin banc.

71. Societatea ComercialB specializatn comerul cu amnuntul deine n stoc la nceputul anului mrfuri la preul cu amnuntul n valoare de 15000 lei. Adaosul comercial aferent mrfurilor din stoc este de 3000 lei, iar TVA 2200 lei. n cursul perioadei de gestiune se achiziioneazmrfuri la preul frTVA de 30000 lei (TVA 19%). Adaosul comercial practicat de unitate este de 20%. Se vnd mrfuri n cursul lunii prin magazinul cu amnuntul n valoare de 42000 lei, (inclusiv TVA). Se descarc gestiunea. Evidena se ine la prede vnzare cu amnuntul. 72. Entitatea economicZ conduce evidena stocurilor de materiale consumabile la cost efectiv folosind metoda inventarului intermitent. Se cunosc urmtoarele informaii: 0- stoc iniial de materiale consumabile 200kg la preul de 1200 lei/kg. 0- achiziii de materiale consumabile n cursul lunii 800 kg la preul de 1400 lei/kg, TVA 19% 0- stoc de materiale consumabile determinat prin inventariere la sfritul lunii 400 kg. Pentru evaluarea stocului i a ieirilor la sfritul perioadei se folosete metoda costului mediu ponderat (CMP). Contabilizaioperaiile aferente.

73. Societatea ComercialZ trimite, unui ter,pentru recondiionare materii prime n valoare de 100000 lei. Costurile generate de recondiionare nsumeaz1000 lei. Contabilizaioperaiile aferente.

74. Societatea ComercialX a primit de la un deponent mrfuri n consignaie evaluate la 300000. Comisionul consignaiei 20%. Contabilizaioperaiile aferente. 75. Societatea ComercialZ (din Romnia) importmrfuri dintr-o ardin afara U.E. (ex. SUA), pentru care se cunosc urmtoarele date: 0- valoarea externa mrfii 50000 $ 0- transport extern (efectuat de furnizor) 1000$ 0- taxe vamale 10%

0- comision vamal 2% din valoarea n vam

0- TVA 19% 0- cursul de schimb 3 lei/$ Sse nregistreze n contabilitate operaiunile.

76. Societatea ComercialA importn comision mrfuri din Canada, pentru care se cunosc urmtoarele date: - valoarea externa mrfii 100000 euro - taxe vamale - comision vamal 20% 1% 80000 4000 400000

- comisionul entitiide import export 5% la valoarea facturii externe - TVA - curs de schimb 4 lei/euro Sse nregistreze n contabilitate operaiunile. 19%

77. Societatea ComercialA livreazmrfuri n SUA n condiii de livrare CAF n valoare de 50000 $. Cheltuielile de transport pe parcurs extern sunt 2000 $ (neincluse n valoarea mrfii). Cursul de schimb (leu - dolar) n momentul facturrii este de 3,10 lei/$. La ncasare cursul este de 3,30 lei/$. Costul mrfurilor vndute este de 120000 lei. Plata prestatorului extern se face la un curs de 3,20 lei/$.

78. Societatea ComercialX efectueazexport de mrfuri n comision, n SUA pentru care se cunosc urmtoarele: 0- la data de 05.04.N, se factureazmrfurile clientului extern n condiia de livrare CIF n valoare de 41000 $; 0- valoarea transportului pe parcurs extern facturat de prestatorul extern 1000 $; 0- comisionul entitiide export este de 10% din valoarea externFOB net; 0- la data de 06.04.N entitatea de export depune documentele de decontare prin banci ncaseazcontravaloarea exportului realizat

n valut; 0- la data de 08.04.N se face decontarea cu entitatea productoare i prestatorul extern pentru transport;

0- cheltuielile efectuate n contul entitiiproductoare sunt: comision vamal 200 lei i comisioane bancare 100 lei; 0- cheltuielile proprii efectuate de entitatea de export sunt: salarii ale personalului implicat 4000 lei i amortizare utilaje 1000 lei. n perioada de derulare a contractului cursul de schimb leu dolar a avut urmtoarea evoluie: 0- la 05.04.N : 1 $ = 3 lei 0- la 06.04.N : 1 $ = 3,1 lei 0- la 08.04.N : 1 $ = 2,9 lei

78. n cursul anului N operatorul economic X ncheie cu operatorul economic Z un contract de franciz. Francizorul (X) se obligspunla dispoziia francizatului (Z) marca de distribuie i know-kow-ul aferente n schimbul unei taxe de intrare n reeaua de francizde 200000 u.m, TVA 19% i a unei redevne de 10% din cifra de afaceri a francizatului. Durata contractului este de 8 ani, ncepnd cu exerciiul N+1. Cifra de afaceri a francizatului n anul N+1 este 1000000 u.m. Redevena se achitla sfritul fiecrui exerciiu. 79. Furnizorul A livreazclientului B pe propria rspundere marfn valoare de 1.000 lei + TVA 19%. Cu ocazia recepiei faptice comisia de recepie constatun minus la marfa livratde ctre furnizor n sumde 100 lei. 80. Furnizorul A livreazclientului B materii prime n valoare de 8.000 lei + TVA19%. Cu ocazia recepiei faptice comisia constatbunuri degradate din cauza cruului n valoare de 1.000 lei. Cruul factureazclientului B servicii de transport n valoare de 2.500 lei + TVA 19%. 81. Furnizorul A livreazmrfuri clientului B n valoare de 4.000 lei + TVA 19%. Pentru ridicarea mrfurilor este delegat un angajat al clientului, care semneazi acceptfactura furnizorului. Cu ocazia recepiei se constatun minus de marfn valoare de 200 lei. 82. O unitate de vnzare cu amnuntul, constatcn cursul nopii, n incinta unitiisa ptruns prin efracie, disprnd mai multe bunuri. n urma efecturii inventarierii bunurilor din magazin se constatmarflipsdin gestiune n valoare la prede vnzare de 5.500 lei. Valoarea la prede achiziie frTVA, a mrfurilor lipsdin gestiune este de 3.500 lei. Iniial nu se cunosc autorii furtului. Dacautorii prejudiciului rmn necunoscui sau sunt insolvabili, nencasndu-se pnla expirarea termenului de prescripie extinctiv(3 ani), valoarea prejudiciului se va trece pe pierderi din creane i debitori diveri.

84. Furnizorul A livreazmrfuri pe bazde factur, clientului B n valoare de 3.000 lei + TVA 19%. La recepia mrfurilor de ctre client se constat o cantitate suplimentarfade cantitatea nscrisn factur, n valoare de 500 lei + TVA 19%. Clientul decide saccepte plusul comunicnd acest lucru furnizorului. Pentru diferena constatatn plus la recepie, furnizorul ntocmete facturi o transmite clientului. 85. Furnizorul A livreazclientului B marfn valoare de 6.000 lei + TVA 19%, valoarea fiind stabilitconform contractului ncheiat ntre pri. Datoritunor erori de calcul factura care nsoete marfa are nscriso valoare de 6.200 lei + TVA 19%. La recepia mrfurilor, clientul constatnd greeala, refuzfactura i o retrimite furnizorului pentru ntocmirea ei corect. 86. Societile comerciale A i B, ncheie un contract de asociere n participaie, n scopul realizrii unei activitide producie, n urmtoarele condiii: 0- Contabilitatea asocierii se va ine de societatea A; 0- Amortizarea utilajelor puse la dispoziie de ctre societatea B se va transmite societiiA n baza unui decont lunar; 0- Cota de participare la profit sau pierdere a celor dousocietieste de 50% pentru societatea A , 50% pentru societatea B. Dupprima lunde activitate a asocierii situaia se prezintastfel: 0- S-au nregistrat cheltuieli n valoare de 6.000 lei, astfel: 0- Cheltuieli cu materiile prime: 2.000 lei; 0- Cheltuieli cu materialele auxiliare : 130 lei; 0- Cheltuieli cu salariile personalului : 2.500 lei; 0- Contribuii sociale, pentru salariile personalului: 720 lei; 0- Cheltuieli cu amortizarea imobilizrilor: 650 lei, din care 500 lei, amortizarea utilajelor transmisprin decont de ctre societatea B. 0- S-au obinut venituri din vnzarea produselor finite n valoare de 8.000 lei; Sse nregistreze n contabilitate operaiunile. 87. Un salariat obine pentru 12 zile lucrate n cursul unei luni, venituri pentru munca prestat n sum de 850 lei. n cursul lunii salariatul beneficiaz de 14 zile calendaristice de concediu medical pentru boalobinuit, din care 10 zile lucrtoare. Salariul de bazminim brut pe areste de 600 lei, iar luna are un numr de 22 zile lucrtoare. Stabilirea bazei de calcul a contribuiei de asigurri sociale? Stabilirea

contribuiei de asigurri sociale datoratde angajator? 88. Societatea comercialX acordsalariailor sume reprezentnd participare la profit la nivelul a 10% din profitul net. Profitul net al societiin anul N se ridicla suma de 200.000 lei. n anul N+1 Adunarea Generaldecide modul de repartizare a profitului. 89. Pentru luna august anul N o societate comercialcu trei salariai, care lucreazn condiii normale prezint, conform pontajului, urmtoarea situaie: 0- Salariatul A ncadrat cu un salariu tarifar brut lunar de 1.600 lei, a fost prezent luna ntreag, nsumnd un numr de 21 zile lucrate, din care 2 lucrate n zile de smbt, compensate cu timp liber corespunztor. Conform contractului individual de munc, pentru munca prestatn zilele de smbti duminic, compensatcu timp liber corespunztor, unitatea pltete un spor de 30%. 0- Salariatul B ncadrat cu un salariu tarifar brut lunar de 1.000 lei, a fost prezent 6 zile, restul de 15 zile lucrtoare fiind n concediu de odihn. Salariatul are un copil n ntreinere. 0- Salariatul C, ncadrat cu un salariu tarifar brut lunar de 1.000 lei, a beneficiat de un concediu medical pentru incapacitate temporarde munc, pentru boalobinuitn perioada 1 21 august 2009, dupcare a fost prezent, nsumnd un numr de 6 zile lucrate. Situaia stagiului de cotizare, pentru calculul indemnizaiei salariatului C, se prezintastfel:

Perioada

Nr. zile Zile luate n Venit brut lucrtoare calcul realizat n lun 23 21 21 22 22 17 lucrate zile 773 23 20 21 18 5 zile Bo 1.000 952 1.000 818 170

Iulie anul N Iunie anul N Mai anul N Aprilie anul N Martie anul N

5 zile Bo Februarie anul N 20 15 lucrate

170 zile 750

TOTAL:

129

124

5.633

Salariaii au primit, n numerar n cursul lunii august un avans din salariu de 400 lei salariatul A, respectiv 300 lei salariatul B. 90. O societate comercialnregistreazdrepturi de personal neridicate n sumde 2.000 lei, compuse din 1.750 lei salarii i 250 lei indemnizaiipentru incapacitate temporarde munc. Dup2 ani un salariat se prezinti i ridicdrepturile ce i se cuvin n sumde 900 lei. Restul drepturilor de personal n sumde 1.100 lei nu sunt ridicate n termenul legal de prescriere i se nregistreazla venituri. 91. O entitate economic acord salariailor si avantaje n natur reprezentnd produse finite, conform contractului colectiv de munc, la preul de nregistrare n contabilitate de 3.000 lei. Valoarea avantajelor acordate n naturmajoreazvenitul brut realizat de ctre salariai, nregistrndu-se n fondul de salarii, intrnd astfel att n baza de calcul a contribuiilor angajatorului i a salariailor, precum i n baza de calcul a impozitului pe veniturile din salarii. 92. Unui salariat i se nchiriazde ctre entitatea la care lucreazo locuinpentru care pltete o chirie lunarde 200 lei plus TVA 19%. 93. O societate comercialpltitoare de impozit pe profit nregistreazla 31 decembrie a anului 2009 urmtoarele date: - cheltuieli cu materiile prime: - cheltuieli cu materiale auxiliare: - cheltuieli cu energia i apa: - cheltuieli privind mrfurile: - cheltuieli cu reparaiile curente ale utilajelor: - cheltuieli de reclami publicitate: - cheltuieli de protocol: - alte cheltuieli cu serviciile executate de teri: - cheltuieli cu impozite i taxe: 3.200 lei; 5.500 lei; 180.000 lei; 25.500 lei; 1.500 lei; 2.800 lei; 85.500 lei; 6.200 lei; 120.500 lei;

- cheltuieli cu salariile personalului: - cheltuieli cu contribuiile sociale: - cheltuieli cu majorri de ntrziere: - cheltuieli de sponsorizare: - alte cheltuieli din exploatare: - cheltuieli cu amortizarea utilajelor: - ajustri pentru deprecierea creanelor clieni: - cheltuieli cu dobnzile: 33.350 lei; 1.550 lei; 3.500 lei; 650 lei; 45.500 lei; 4.550 lei;

115.000 lei;

9.200 lei; Total cheltuieli: 644.000 lei

- venituri din vnzarea produselor finite: - venituri din vnzarea mrfurilor: - venituri din prestri servicii: - alte venituri din exploatare: - venituri din dobnzi:

355.000 lei; 243.000 lei; 73.450 lei; 3.700 lei; 550 lei.

Total venituri: 675.700 lei Pierderea fiscalde recuperat aferentexerciiului precedent este n sumde 9.350 lei. Cheltuielile nregistrate n contabilitatea societiisunt efectuate n scopul desfurrii obiectului de activitate al societiii a obinerii de venituri impozabile. Din valoarea cheltuielilor cu majorrile de ntrziere 1.340 lei reprezintmajorri pentru plata cu ntrziere a obligaiilor bugetare iar 210 lei majorri de ntrziere datorate n cadrul contractelor economice ctre furnizori. Alte cheltuieli reprezint cheltuieli nregistrate n contabilitate, care nu au la bazun document justificativ corespunztor. Amortizarea a fost calculatprin utilizarea metodei liniare, valoarea contabila activelor amortizabile corespunde cu valoarea fiscali nu existreevaluri a acestor active. Ajustrile pentru deprecierea creanelor clieni s-au constituit cu respectarea prevederilor art. 22 din Codul fiscal, fiind considerate cheltuieli deductibile. Cheltuielile cu dobnzile sunt aferente unui credit bancar, fiind astfel considerate integral deductibile. Pnla data de 30 septembrie a exerciiului financiar societatea a constituit, declarat i pltit un impozit pe profit n sumde 1.850 lei. Societatea nu are constituite rezerve legale, capitalul social subscris vrsat al societiiavnd o valoare de 20.000 lei.

Suma de 3.700 lei, nregistratla alte venituri din exploatare, reprezintpenaliti de ntrziere pltite bugetului de stat i anulate ulterior, care n momentul nregistrrii lor au fost tratate ca i cheltuieli nedeductibile. n consecinsuma de 3.700 lei reprezint venituri neimpozabile. Pe baza veniturilor totale realizate n anul 2008 de ctre societate, n sumde 211.500 lei, a fost stabilit un impozit minim anual de 4.300 lei. nchiderea exerciiului financiar se definitiveazpnla data de 15 februarie a anului urmtor. Se cere sse determine: impozitul pe profit i sse nregistreze operaiunile n contabilitatea societii. 94. O societate comercial nregistrat ca pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderii, nregistreazpentru trimestrul III al anului 2009, urmtoarele date: Venituri realizate n trimestrul III 2009: - Venituri din vnzarea produselor finite: - Venituri din prestri servicii: - Venituri din vnzarea mrfurilor: - Variaia stocurilor: 17.900 lei; 2.700 lei; 27.100 lei; 11.200 lei;

- Venituri din producia de imobilizri corporale: 8.500 lei; - Venituri din despgubiri de la asigurri: - Venituri din dobnzi: 4.550 lei. 182 lei.

Societatea a achiziionat n luna august 2009 o casde marcat n valoare de 1.950 lei + TVA 19%. n anul 2009 societatea a obinut venituri totale, luate n calcul pentru stabilirea impozitului minim, n valoare de 325.800 lei, care determinpentru anul 2009 un impozit minim anual de 6.500 lei. Se cere sse determine i sse nregistreze n contabilitate impozitul pe venit. 95. O entitate economicnregistratn scopuri de TVA, n Romnia achiziioneaz, de pe piaa intern, materii prime n valoare de 32.400 lei plus TVA i materiale auxiliare de 1785 lei + TVA. Pentru desfurarea activitii sale economice entitatea, nregistreazi alte cheltuieli, pentru care primete n cursul lunii facturi: energie electric1.560 lei + TVA; transport 700 lei + TVA; telefon 530 lei + TVA, servicii de

contabilitate 1.800 lei + TVA i achizioneazun echipament tehnologic n valoare de 11.800 lei + TVA. n cursul lunii entitatea livreazn Romnia, pe bazde facturproduse finite la preul de vnzare de 75.820 lei + TVA. Pentru serviciile de transport prestate clienilor emite facturi n valoare de 2.565 lei + TVA. La sfritul lunii se efectueazregularizarea taxei pe valoarea adugat, innd cont de faptul centitatea are TVA de recuperat din luna precedentn valoare de 3.787 lei. 96. O persoanimpozabil, nregistratn scopuri de TVA n Romnia deine ntr-un spaiu nchiriat un bar. n cursul lunii octombrie decide ca n cadrul aceluiai spaiu s desfoare i activitiautorizate de jocuri de noroc i pariuri sportive. Proporia spaiului utilizat pentru una sau alta din activitinu este foarte clar stabilit. Societatea este nregistratca pltitor de TVA trimestrial. Pentru trimestrul IV societatea achiziioneazalte materiale consumabile n valoare de 725 lei + TVA, primete facturi de chirie pentru spaiul utilizat n valoare 6.000 lei + TVA, facturi de energie electricde 2.520 lei i facturi pentru convorbiri telefonice de 827 lei + TVA. Societatea se aprovizioneazcu mrfuri n valoare de 37.734 lei + TVA, preul de vnzare al acestor mrfuri fiind de 65.500 lei. Se achiziioneaz, pe bazde facturun aparat mecanic de joc n valoare de 11.700 lei + TVA. n cursul trimestrului se vnd prin casmrfuri n valoare de 85.085 lei TVA inclus. Cheltuiala cu marfa, calculatconform coeficientului, se ridicla suma de 45.370 lei. Se ncaseazn numerar venituri din activitatea de jocuri de noroc n sumde 31.220 lei. 97. O societate comercial, nregistratn scopuri de TVA, achiziioneazn anul 2007 un imobil, n scopul desfurrii de operaiuni care dau drept de deducere, pentru care deduce integral taxa pe valoarea adugataferentachiziiei, n valoare de 161.500 lei. n anul 2009 se nchiriazunei bnci 40% din suprafaa imobilului, n regim de scutire de tax, conform prevederilor art. 141, alin. (2), lit. e) din Codul fiscal. Activitatea de nchiriere a imobilelor este scutitfrdrept de deducere, prin urmare este necesar ajustarea taxei deduse iniial, proporional cu suprafaa nchiriatn regim de scutire. Pentru anii 2007 i 2008, nu se ajusteaztaxa dedusiniial, avndu-se n vedere faptul csocietatea a desfurat numai operaiuni care dau drept de deducere. Taxa dedusaferentanilor 2007 i 2008 = 161.500 / 20 ani x 2 ani = 16.150 lei.

Pentru perioada rmasde 18 ani din cei 20 n care potrivit prevederilor legale, trebuie efectuatajustarea, se procedeazastfel: Taxa rmasde ajustat = 161.500 16.150 = 145.350 lei; Taxa nedeductibilaferentcelor 18 ani de ajustare rmai = 145.350 x 40% = 58.140 lei. Taxa nedeductibiln valoare de 58.140 lei se nscrie n decontul de taxpe valoarea adugat, aferent perioadei n care apare modificarea destinaiei, la rndul ajustri la finele anului conform pro-rata / ajustri pentru bunuri de capital.

98. SC PROD SRL este amplasatntr-o localitate de rangul III i nregistratla categoria de folosinterenuri cu construcii. Suprafaa totala terenului care se afl n proprietatea societiieste de 2.560 mp. Cldirea administrativi hala de producie au o suprafaconstruitla sol de 550 mp, silozul pentru depozitarea cerealelor ocup o suprafade 1.200 mp, iar platformele i aleile betonate din inciunta proprietiiocup o suprafade 810 mp. 99. SC DELTA SA are n proprietate o cldire, achiziionatn luna mai 2004 cu suma de 300.000 lei. La data de 31 decembrie 2005, cldirea a fost reevaluat, iar valoarea reevaluatde 350.000 a fost nregistratn situaiile financiare ale anului 2005. n luna septembrie 2006 se efectueaz lucrri de modernizare a cldirii, recepionate i nregistrate la valoarea de 10.000 lei. n luna martie 2009 sunt efectuate alt lucrri de modernizare, n valoare de 30.000 lei aprobate n edina Consiliului de Administraie, recepionate n 20 apilie 2009. 100. SC CLASIC SRL are n proprietate un autoturism RENAULT pentru care taxa anualeste de 55 lei. n data de 25 mai 2009 i schimbsediul din localitatea A n localitatea B. Impozitul pe mijloacele de transport datorat fiecrui buget local va fi?

101. SC MEDIA SA nchiriazncepnd cu luna apilie 2009 pnla 31 decembrie 2009 trei panouri publicitare, pentru a fi utilizate n scopuri publicitare, cu dimensiune de 5,5

m x 2,5 m fiecare.

102.Cinematograful MALL a obinut n luna martie 2009 ncasri din vnzarea biletelor de intrare la spectacolele de cinema n sumtotalde 17.500 lei, inclusiv timbrul cinematografic. 103.O societate comercialimportmrfuri din afara comunitii,la preul de facturde 15.000 Euro. Costurile de transport al mrfurilor, stabilite pe baza facturii emise de transportator sunt n sumde 1.200 Euro. Taxele vamale datorate pentru mrfurile respective sunt n cuantum de 10%. Cursul de schimb valabil pentru data efecturii importului este 1 Euro = 4,2500 lei. 104.O rafinrie livreazunei staiiPeco 20.000 tone de motorin, la preul de 3.000 lei/to + TVA 19%. n preul de livrare este inclusi acciza n cuantum de 336 Euro/ton, la un curs stabilit de 1 Euro = 3,7348 lei. Preul de producie este de 1.650 lei/ton.

105.Societatea ComercialALFA SRL produce o cantitate de 3000 sticle de vin spumos a 0,75 l/sticlla un prede producie de 9 lei/sticl. SC ALFA SRL vinde ctre SC BETA SRL cele 3000 de sticle n luna mai 2009. Valoarea accizei pentru vinul spumos este de 34,05 euro/kl produs, iar cursul de schimb este de 4,2 lei/euro. Sse determine valoarea accizei i a TVA aferente lunii mai pe care trebuie sle declare SC BETA SRL la administraia fiscal, dacSC BETA SRL nu mai realizeaz nici o altoperaiune n luna mai 2009. 106.Societatea ComercialX este constituitprin aportul a doi asociaii: A i B. Capitalul social al firmei este de 30.000 u.m.n. Asociatul A deine 2.000 de aciuni, iar asociatul B 1.000 de aciuni. Ca urmare a unor nenelegeri asociatul B decide sse retrag, hotrre acceptatde asociatul A. Asociatul B solicitrestituirea aportului prin virament bancar. 107.Societatea ComercialX deine un capital social de 150.000 u.m.n divizat n 15.000 de aciuni. Se decide majorarea capitalului social prin emiterea a nc2.000 de aciuni noi la o valoare de emisiune de 13 u.m.n/aciune. Aciunile sunt nominative iar contravaloarea lor se depune n numerar n contul de la bancastfel:

0- 80% odatcu subscrierea, cnd se depune integral i prima de capital,

- diferena de 20% dup60 de zile. Pe seama valorii nominale a aciunilor emise se majoreazcapitalul social, iar primele sunt ncorporate la alte rezerve. 108.AsociaiiSC A SRL decid acoperirea pierderilor n sumde 15.000 u.m.n printrun aport suplimentar de aceeai valoare la capitalul social. Aportul se depune n casierie.

109.n vederea diminurii capitalului social, Societatea ComercialA rscumpr 1000 de aciuni proprii la o valoare de rscumprare de 25 u.m.n/aciune. tiind c valoarea nominaleste egalcu 25 u.m.n/aciune sse nregistreze n contabilitate toate operaiunile aferente. Plata se face din cont bancar.

110.Societatea ComercialB deine un capital social de 200.000 u.m.n. divizat n 2.000 de aciuni. n structura capitalurilor proprii se mai cuprind: 0- alte rezerve = 20.000 u.m.n; 0- profit nerepartizat din anii precedeni= 30.000 u.m.n; 0- prime de aport = 10.000 u.m.n;

Se decide majorarea capitalului social cu 550 de aciuni prin ncorporarea integrala rezervelor, a profitului nerepartizat i cu 5.000 u.m.n din prime de capital. Determinaivaloarea matematiccontabil(Vmat.cont.) a unei aciuni nainte i dup majorarea capitalului social. Calculaivaloarea unui drept de subscriere (DS) avnd n vedere caciunile emise au fost atribuite gratuit vechilor acionari. 111.AGA decide rscumprarea unor aciuni proprii n vederea diminurii capitalului social. Valoarea nominaltotala aciunilor este de 10.000 u.m.n. Valoarea totalde rscumprare este de: 14.000 u.m.n 112.Se rscumpri se anuleazaciuni proprii la valoarea nominalde 20.000. Valoarea de rscumprare 18.000 u.m.n

113. Societatea ComercialA absoarbe Societatea ComercialB prelund ntreaga avere a acesteia. Capitalul social al societiiB, n funcie de valoarea nominala aciunilor, se ridicla 50.000 u.m.n. Cu ocazia negocierilor dintre cele dousocietise preiau urmtoarele elemente: 0- utilaje n valoare de 30.000 u.m.n 0- materii prime n valoare de 2.000 u.m.n 0- mrfuri n valoare de 20.000 u.m.n Primele rezultate cu ocazia fuziunii se transferla rezerve.

114. Societatea comercialA este constituitprin aportul a doi asociai: X care a adus ca aport 80.000 u.m.n i Y care a adus ca aport un teren evaluat la 40.000 u.m.n. n urma unor nenelegeri asociatul Y decide s se retrag, hotrre acceptat de asociatul X urmnd ca acesta sdevinasociat unic. Actele de constituire a firmei nu prevd modalitatea de restituire a aportului. n consecinvaloarea terenului va fi restituitn numerar. 115.Societatea ComercialA deine un capital social de 100.000 u.m.n. n cursul exerciiului nregistreazun profit brut de 800.000 u.m.n. Pe seama profitului obinut se constituie rezerve legale la nivel maxim posibil, rezerve statutare n procent de 20%, iar alte rezerve n procent de 10%. Pe seama rezervelor statutare se acoperpierderile din anii precedeni.

116.La o societate comercialce are un capital social de 150.000 u.m.n, profitul brut este de 80.000 u.m.n. Se decide utilizarea sumei astfel: 0- se constituie rezerve legale n limita maximadmisde lege; 0- constituire de rezerve statutare n procent de 10 % din profitul net; 0- profitul net este utilizat pentru majorarea capitalului social cu suma de 900 u.m.n respectiv acordarea de dividende 50 mii. u.m.n. Presupunem cprintre asociaiavem doar persoane fizice. 117. ntreprinderea A primete o adresprin care se confirmaprobarea unei subvenii solicitate pentru anul n curs n sumde 300.000 u.m.n. Dup30 de zile se primete subvenia constnd ntr-un utilaj industrial a crui duratde viautileste stabilitla 5 ani. Dup2 ani de utilizare utilajul nu mai este necesar, situaie n care

acesta se vinde la preul de 270.000 u.m.n., inclusiv TVA. Se descarcgestiunea i se ncaseazcontravaloarea utilajului vndut prin contul de la banc. Amortizarea s-a contabilizat dupsistemul liniar. 118. ntreprinderea A primete prin donaieun utilaj industrial evaluat la 300.000 u.m.n. Durata de viautileste stabilitla 3 ani. Sse nregistreze intrarea n gestiune, amortizarea, scoaterea din gestiunea dup amortizarea complet i rezultatul. Se utilizeazregimul de amortizare liniar.

119.Societatea ComercialC constituie n anul curent N un provizion pentru garanii n sumde 48.000 u.m.n. n anul urmtor N + 1 se efectueazlucrri de reparaii la bunurile aflate n perioadde garanie, constnd n: cheltuieli cu materiile prime 18.000 u.m.n, cheltuieli cu piese de schimb 20.000 i cheltuieli cu salariile 5.000 u.m.n.

120.Societatea Comercial D are ca obiect de activitate producerea i comercializarea de agregate frigorifice. Pentru eventualele defeciuni constatate de clieni n perioada de garanie se constituie, pornind de la defeciunile din anii precedeni, provizioane pentru garanii n sumde 200.000 u.m.n. n anul urmtor se efectueazcheltuieli cu reparaiile n perioada de garanie astfel: 100.000 u.m.n. materiale consumabile i salarii achitate personalului de ntreinere i reparaii 50.000 u.m.n.

121. Societatea ComercialA emite 1.000 de obligaiuni la valoarea nominalde 2.000 u.m.n/obligaiune, pe care le ncaseazimediat n contul bancar. Dobnda este de 10% pe an, iar durata emisiunii este stabilitla doi ani. Dupprimul an se decide rscumprarea a 500 de obligaiuni proprii, la preul de 2.500 u.m.n/obligaiune, iar restul obligaiunilor sunt convertite n aciuni.

122. Societatea ComercialA contracteazun mprumut pe termen lung (5 ani) n sumde 200.000 u.m.n, cu o dobndanualde 50%. Dobnda se pltete anual, iar creditul se ramburseazproporional (constant) n fiecare an. n anul III datoritunor dificultifinanciare nu poate fi rambursatrata scadenti nici dobnda aferent.

n anul IV situaia financiara firmei se mbuntete rambursndu-se rata scadenti dobnda aferentanului III ct i anului IV. Pentru anul III se percepe o dobndpenalizatoare de 100%. n anul V se ramburseazn condiii normale rata scadenti dobnda.

123. Pentru constituirea societiicomerciale X se fac plide 3.000 lei, care ulterior sunt restituite asociatului dupcum urmeaz: 0- din contul de la banc2.000 u.m.n 0- din casierie 1.000 u.m.n Conducerea societiia decis amortizarea acestor cheltuieli de constituire n perioada maximprevzutde lege (5 ani). 124.O societate comercialnregistreaz, conform devizului, cheltuieli de dezvoltare (materiale, salarii etc.) n sumde 30.000 u.m.n, pentru realizarea unui prototip cu forei proprii. Dup2 ani se vinde lucrarea de dezvoltare la preul de 20.000 u.m.n inclusiv TVA. Durata de viautileste stabilitla 5 ani.

125.Se nregistreazcheltuieli de dezvoltare efectuate cu ocazia realizrii unui prototip de fore proprii n sumde 10.000 u.m.n. Durata de viautil5 ani. Dup2 ani de utilizare a prototipului n care a fost amortizat dupmetoda liniar, se vinde prototipul la preul de 8.000 u.m.n (inclusiv TVA). Se primete n contul creanei un efect comercial (bilet la ordin) care se depune la banci se ncaseaz.

126.Se achiziioneazo lucrare de dezvoltare n valoare de 40.000 u.m.n, plus TVA 19%. Se realizeazo mbuntire a acesteia n valoare de 20.000 u.m.n. Ulterior se obine confirmarea de brevet de invenie. Se vinde, dup5 ani de utilizare la preul de 80.000 u.m.n inclusiv TVA.

127.Societatea ComercialX achiziioneazo reea comercial(lande magazine) compusdin: 0- cldiri 500.000 u.m.n, TVA 19%; 0- mrfuri 200.000 u.m.n , TVA 19%.

Datoritpoziiei i a vadului comercial valoarea de achizie a reelei se ridicla 900.000 u.m.n, TVA 19%. Se acordfurnizorului ca echivalent a bunurilor achiziionate un efect comercial care se achitla scaden.UtilizaiIAS 38 Imobilizri necorporale. 128.Societatea ComercialX achiziioneazun program informatic la preul de 100.000 u.m.n, plus TVA 19%. Durata de viautil3 ani. Dupdoi ani de utilizare n care este amortizat liniar se vinde programul informatic la preul de 70.000 u.m.n (inclusiv TVA). Se ncaseazprin contul de la banc. 129.Se obine cu fore proprii un program informatic evaluat la 15.000 u.m.n. Durata de viautil3 ani. Dup1 an de utilizare se realizeazmbuntiri la programul informatic n valoare de 4.000 u.m.n. Se vinde imediat programul informatic la preul de 23.000 u.m.n, inclusiv TVA. Se acceptn contul creanei un efect comercial care se depune la banci se ncaseaz. UtilizaiIAS 38 Imobilizri necorporale. 130.Societatea ComercialY achiziioneazun teren la preul de 30.000 u.m.n, TVA 19%. Se realizeazlucrri de amenajri (mprejurimi) n sumde 10.000 u.m.n. Durata de amortizare a amenajrilor este de 2 ani. Dup1 an de exploatare a terenului, acesta se vinde la preul de 40.000 u.m.n, inclusiv TVA. 131. Societatea comercialA nregistreazun plus de mobilier, evaluat la 40.000 u.m.n, pe care l amortizeazntr-o perioadde 2 ani. 132. Cu ocazia inventarului de control gestionar se constatlipsa unui utilaj a crui valoare de intrare este de 20.000 u.m.n. Valoarea amortizat13.000 u.m.n, iar valoarea de pia8.000 u.m.n, frTVA. Se imputgestionarului i se reine din salariu. 133. Se constatlipsuri la urmtoarele active imobilizate: un utilaj cu valoare de intrare de 20.000 u.m.n, un calculator cu valoare de intrare de 35.000 u.m.n. Pentru acestea sau nregistrat amortizri astfel: utilaj, 10.000 u.m.n, calculator: 13.000 u.m.n. Se imput personalului ntreaga sumi se ncaseazo primratdin creana, n sumde 15.000 u.m.n, n casierie. 134. Se semneazun contract care prevede ca peste douluni se achiziioneazun utilaj terminat n proporie de 80%, la valoarea de 120.000 u.m.n. n momentul semnrii contractului acordm furnizorului un avans pentru imobilizarea pe care o vom achiziiona, n sumde 50.000 u.m.n, urmnd ca regularizrile cu acestea sse realizeze duptrimiterea utilajului. Pentru ca utilajul sdevincompetitiv l vom dota cu accesorii n valoare de 30.000 u.m.n pe care le achiziionm de la un furnizor, dup care l punem n funciune. Durata de viautileste de 5 ani, iar n vederea amortizrii vom folosi sistemul accelerat. Dupdoi ani de utilizare vindem utilajul la preul de 110.000 plus TVA, 19%. Se acceptn contul creanei o cambie care se depune la banc, la scadeni se ncaseaz. Banca reine un comision de 1,5% din valoarea totala cambiei. UtilizaiIAS 16 Imobilizri corporale.

135.Un mijloc de transport avnd valoarea de intrare egalcu 100.000 u.m.n este vndut la preul de 40.000 u.m.n duptrei ani de utilizare. tiind cdurata de viautil este cinci ani iar valoarea neamortizateste de 40.000 u.m.n, sse nregistreze toate operaiunile aferente, inclusiv cele care influeneazsocietatea vnztoare din punct de vedere fiscal. Sse prezinte i influena n modul de nregistrare n contabilitate la o micro-ntreprindere. 136.O microntreprindere nepltitoare de TVA primete sub form de mprumut nerambursabil o sumde 500.000 u.m.n, reprezentnd 50% din costul de achiziie al investiiei n utilaje. tiind cdurata de viautileste de 10 ani sse nregistreze toate operaiile aferente anului 1. Se mai cunoate: sistemul de amortizare adoptat este cel liniar; Venituri totale: - anul 1 = 150.000 137.Se achiziioneazdin strintate un utilaj la preul de 7000 Euro, cheltuielile de transport aferente fiind de 3000 Euro. n momentul importului, cursul de schimb era de 1 Euro = 4 u.m.n. Pentru utilajul importat, datorm taxe vamale: 10%; comision vamal: 0.5% i TVA 19%. Comisionul vamal se pltete n numerar iar taxele vamalei taxa pe valoarea adugatse pltesc prin virament bancar. De asemenea nregistrm factura comisionarului vamal n sumde 1.000 u.m.n, plus TVA 19%, pe care o pltim n ziua urmtoare n numerar. Furnizorul extern l pltim la cursul de 4,1 u.m.n/euro, iar pe cel al transportului la 3,9 u.m.n/euro. 138.Societatea ComercialX achiziioneazaciuni ale unei firme n vederea deinerii lor pe termen lung, n valoare de 80.000 u.m.n, din care 50.000 u.m.n sunt pltite din contul de la banc, iar diferena n termen de 30 de zile. 139.Se achiziioneazo instalaie tehnicn valoare de 400.000 u.m.n, plus TVA. Plata se face prin intermediul unui bilet de ordin care este acceptat de furnizorul nostru. Durata de viautileste de 15 ani. Sse nregistreze toate operaiunile aferente, utiliznd n vederea amortizrii sistemul degresiv, cu influena uzurii morale (AD2). 140.Se obine un utilaj pentru care se efectueazurmtoarele cheltuieli: energie 90.000 umn; salarii 50.000 u.m.n.; materii prime 20.000 u.m.n.; materiale consumabile 40.000 u.m.n.; consultana unei firme de specialitate 200.000 u.m.n. S se nregistreze achiziia acestora, utilizarea, obinerea utilajului i vnzarea acestuia unui partener extern la preul de 15.000 Euro. n momentul vnzrii cursul este de 1Euro = 4 u.m.n. , iar n momentul ncasrii: a) 1 Euro = 4,1 u.m.n.; b) 1 Euro = 3,8 u.m.n. 141. Societatea comercialA cumprn leasing financiar un echipament n valoare de 500.400 lei de la o societate de leasing romneasc. Durata leasingului este de 36 luni, avansul este 30%, valoarea rezidualeste de 20%, iar rata lunareste de 6.950 lei.

Ealonarea ratelor se gsete n urmtorul tabel. nregistraioperaiile aferente n contabilitatea locatorului i locatarului. UtilizaIAS 17 Contracte de leasing.

Rata Avans Rata 1 Rata 2 Rata 3 Rata 4 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Valoare rezidual Total

Valoare Dobnd rmas 150,120 350,280 20,850 20,850 20,850 20,850 20,850 20,850 20,850 20,850 20,850 20,850 20,850 20,850 329,430 308,580 287,730 266,880 246,030 225,180 204,330 183,480 162,630 141,780 120,930 100,080 46,120 43,201 40,282 37,363 34,444 31,525 28,606 25,687 22,768 19,849 16,930 14,011 0 x

100,080 0 500,400 x

Rata i dobnda se pltesc lunar din contul de la banc. Dupexpirarea contractului de leasing, locatarul poate cumpra echipamentul la valoarea rezidual. Durata de via,conform catalogului de clasificare a mijloacelor fixe, este de 5 ani. Predarea bunului se face imediat dupplata avansului. Sse nregistreze n contabilitatea locatarului (cumprtorului) factura de avans, plata avansului, primirea bunului n leasing, regularizarea avansului, nregistrarea i plata ratelor i a dobnzilor, nregistrarea amortizrii lunare i transferul de proprietate la valoarea rezidual.

142.Se trimit la terin vederea prelucrrii materii prime n valoare de 30.000 u.m.n. Costul prelucrrii este de 5.000 u.m.n, achitndu-se din casierie valoarea prestaiei. Dupprelucrare materiile prime revin n gestiunea proprietarului. 143.Sse nregistreze n contabilitate operaiunile legate de stocurile de materiale consumabile cunoscndu-se: stoc la nceputul lunii: 5.000 buc. la 18 u.m.n / kg; intrri n data de 4 a lunii 9.000 buc. la 19 u.m.n/kg; intrri n data de 16 a lunii: 2.000 buc. la 20,5 u.m.n/kg; ieiri n data de 25 a lunii: 15.000 buc. Evaluarea ieirilor se face prin metoda Cost mediu ponderat. Se vor efectua nregistrrile contabile n cazurile: 0 inventarului permanent; 0 inventarului intermitent. UtilizaiIAS 2 Stocuri. 144. O societate comercialdispune de un stoc de materii prime de 20.000 kg la preul de 10 u.m.n / kg. Se achiziioneazn cursul lunii materii prime n mod succesiv astfel: 0 26.000 kg la 11 u.m.n/kg; 0 4.000 kg la 12,5 u.m.n/kg. Ulterior se dau n procesul de producie 49.000 kg de materii prime. Evaluarea stocurilor ieite se face prin metoda FIFO iar pentru contabilizare se folosesc: 0- metoda inventarului permanent 0- metoda inventarului intermitent Determinaivalorile conform IAS 2 Stocuri. Contabilizaioperaiunile. 145.Se nregistreazla o SC un sold iniial la preprestabilit de materii prime n valoare de 250.000 u.m.n i la materiale consumabile de 40.000 u.m.n. Diferenele de pre aferente costului de achiziie mai mare dect preul prestabilit sunt de 27.000 u.m.n. n cursul lunii se nregistreazintrri la preul standard la materii prime de 90.000 u.m.n i la materiale consumabile de 5.000 u.m.n. Diferenele de precorespunztoare sunt de 9.000 u.m.n. Sse calculeze diferenele de preaferente ieirilor la materii prime n valoare de 290.000 i la materiale consumabile de 20.000 u.m.n. 146.Se vnd materiale consumabile din stocul existent n valoare de 40.000 u.m.n. Se acceptca echivalent un efect comercial care se depune la banci se ncaseazla scaden.

147.La o societate comercial, cu ocazia inventarului de control gestionar se constat un minus de materiale consumabile de 15.000 u.m.n i un plus la materialele de natura obiectelor de inventar de 20.000 u.m.n. Sse efectueze nregistrrile contabile. 148.La inventarierea efectuat la o magazie se constat plusuri la materiale consumabile n valoare de 6.000 u.m.n la un sortiment i la un alt sortiment se constat minusuri n valoare de 9.000 u.m.n. ntruct sortimentele sunt diferite nu este permis compensarea valorii stocurilor. Se imputsuma de 9.000 u.m.n gestionarului. 149.La nceputul lunii mai soldurile la materiale consumabile sunt urmtoarele: materiale auxiliare 20.000 u.m.n, combustibili 50.000 u.m.n, piese de schimb 90.000 u.m.n. n cursul lunii au loc urmtoarele modificri ale stocurilor de materiale consumabile: Intrri Prede achiziie Materiale auxiliare Combustibili Piese de schimb Total 26.000 160.000 210.000 396.000 Prestandard 25.000 155.000 205.000 385.000 29.000 200.000 240.000 469.000 Ieiri

Diferenele de preaferente materialelor consumabile din stoc sunt de 5.000 u.m.n. Sse efectueze nregistrrile contabile corespunztoare folosind metoda inventarului permanent i intermitent. 150.Se achiziioneazechipament de protecie i de lucru n valoare de 70.000 u.m.n, respectiv 50.000 u.m.n plus TVA 19%. Se dau n folosinsalariailor echipamente de protecie n valoare de 40.000 i echipamente de lucru de 45.000 u.m.n. Valoarea acestora se include n cheltuieli la darea n folosin.Dupdoi ani se scoate din folosinechipamentul de protecie. 151.Societatea comercial Z nregistreaz la sfritul exerciului N producia neterminatn valoare de 250.000 u.m.n. n exerciiul N+1 se continuprocesul de producie obinndu-se produse finite n valoare de 400.000 u.m.n. Produsele finite se vnd la preul de 529.550 inclusiv TVA, contravaloarea lor se

ncaseazprin contul de la banc.

152.La SC A se obin din procesul de producie produse finite evaluate la costul standard de 250.000 u.m.n. La sfritul lunii se determincostul efectiv al produselor finite ca fiind 225.000 u.m.n. Produsele finite se vnd la preul de 290.000 plus TVA 19%, iar ncasarea se face prin contul de la banc. 153.Se dau n consum materii prime n valoare de 200.000 u.m.n i materiale consumabile n valoare de 30.000 u.m.n. Se obin din procesul de producie produse finite evaluate la costul standard de 260.000 u.m.n. La sfritul perioadei de gestiune se stabilete costul efectiv ca fiind 240.000 u.m.n. Produsele finite se acordpersonalului ca salarii n natur. 154.La o societate comercialexistla nceputul lunii soldurile urmtoare de produse nregistrate la preuri standard: semifabricate 25.000 u.m.n, produse finite 70.000 u.m.n, produse reziduale 6.000 u.m.n. Diferenele de preaferente stocurilor iniiale sunt favorabile i au valoarea de 20.000 u.m.n. Din procesul de producie se obin: semifabricate 300.000 u.m.n, produse finite 900.000 u.m.n i produse reziduale 40.000 u.m.n. Diferenele de predintre costul de producie i preurile standard sunt: la semifabricate diferene favorabile de 20.000 u.m.n, la produse finite - diferene nefavorabile de 90.000 u.m.n i la produse reziduale diferene favorabile de 5.000 u.m.n. Se vnd produse obinndu-se: 0 Venituri din vnzarea semifabricatelor: 290.000 u.m.n, prede nregistrare standard: 250.000 u.m.n; 0 Venituri din vnzarea produselor finite: 700.000. u.m.n, prede nregistrare standard: 550.000 u.m.n; 0 Venituri din vnzarea produselorreziduale: 25.000 u.m.n, prede nregistrare standard: 20.000 u.m.n. 154.Soldul la produse finite la nceputul lunii, la o societate comercialeste n valoare de 40.000 u.m.n. Se stabilesc diferene de prela soldul iniial de 5.000 u.m.n (sold creditor). n luna luatn calcul se recepioneazproduse finite n valoare de 200.000 u.m.n, cost prestabilit. Costul efectiv la sfritul lunii este de 190.000 u.m.n. Se vnd produse finite la prede livrare 220.000 lei plus TVA 19%. Sse efectueze nregistrrile contabile corespunztoare. 155.Soldul iniial la animale i psri deinute de o ntreprindere, al crui obiect de activitate este obinerea i livrarea acestora, este de 200.000u.m.n, iar soldul debitor al diferenelor de preeste de 20.000 u.m.n. n cursul lunii se achiziioneazanimale n valoare de 500.000 u.m.n, TVA 19%, preul standard fiind de 450.000 u.m.n. Se vnd animale n valoare de 400.000 u.m.n, costul standard de nregistrare al animalelor vndute fiind de 250.000 u.m.n.

157. n cadrul unei ferme zootehnice se nregistreazun sold iniial la animale de 60.000 u.m.n cu diferene n minus la costul de producie fade preul standard de 5.000 u.m.n. Din producie proprie se obin n cursul lunii animale n valoare de 500.000 u.m.n i diferene n plus fade costul de producie de 40.000 u.m.n. Se vnd animale n valoare de 400.000, costul standard al acestora fiind de 290.000 u.m.n. 158.Se achiziioneazn vederea reproduciei tineret bovin n valoare de 300.000 u.m.n plus TVA 19%. Se obin astfel din producie proprie animale tinere evaluate la 40.000 u.m.n, iar dup3 luni se constatun spor de greutate evaluat la 30.000 u.m.n. Cu ocazia inventarului de control gestionar se constatlipsa unui viel evaluat la 5.000 u.m.n. Considervinovat de lipsa acestuia ngrijitorul i i se imputvaloarea lui. Jumtate din valoare se depune de ctre acesta n casierie, iar restul se reine din salariu. 159.Se achiziioneazanimale n vederea ngrrii n valoare de50.000 u.m.n de la populaie achitate din avansuri de trezorerie. Duppatru luni se nregistreazun spor de greutate n valoare de 40.000 u.m.n. Se transferanimalele n vederea sacrificrii la abatorul propriu. Rezult produse finite n valoare de 110.000 u.m.n i produse reziduale n valoare de 20.000 u.m.n. Se vnd produse prin magazinul propriu cu un adaos comercial de 20% la preul de vnzare de 79.730 inclusiv TVA. Produsele reziduale se vnd unor terila preul de 24.000 u.m.n. TVA 19% 160.Se achiziioneazmrfuri din import frfacturn valoare de 20.000 la un curs de 4,05 u.m.n/ pe bazde aviz de nsoire. n luna urmtoare se primete factura care se achitprin contul de la banc. Taxele vamale sunt de 20%, iar comisionul vamal de 0,75%. La data primirii facturii cursul de schimb este de 4,1 u.m.n/. 161.Un comerciant specializat n comerul en detail deine la nceputul lunii un sold de mrfuri la preul de vnzare cu amnuntul de 16.660 u.m.n. Preul de facturare (costul de achiziie) al mrfurilor existente n stoc este de 12.000 u.m.n i adaosul comercial este de 2.000 u.m.n. iar taxa pe valoarea adugatneexigibilaferentadausului este de 2.660 u.m.n. Se achiziioneazmrfuri la preul de cumprare de 20.000 u.m.n, TVA 19%. Cota de adaos comercial este de 25%. Se vnd mrfuri cu plata n numerar n valoare de 26.180 inclusiv TVA. Sse nregistreze operaiile corespunztoare, inclusiv regularizarea TVA - ului. 162.Se primesc mrfuri n consignaie n valoare de 10.000 u.m.n. Comisionul unitii este 10%. Se vnd ulterior mrfurile prin magazinul cu amnuntul.

163.Se trimit mrfuri la un terpentru vnzarea lor n regim de consignaie mpreuncu ambalaje restituibile. Valoarea mrfurilor este 54.000 u.m.n, iar ambalajele au preul standard 4.500 u.m.n. Se vnd mrfurile iar ambalajele i se restituie integral. 164.S.C.X specializatn comerul tip consignaie primete mrfuri pentru vnzare n valoare de 400.000 u.m.n de la o persoanjuridicpentru care practicun comision de 25%. Sse efectueze nregistrrile contabile aferente vnzrii.

165.O persoan fizic depune pentru vnzare la S.C. C specializat n comercializarea mrfurilor n regim de consignaie mrfuri n valoare de 5.000 u.m.n. S.C. C vinde mrfurile primite cu un adaos comercial de 30%. Sse efectueze nregistrrile contabile aferente: 166.SC Y livreazmrfuri n valoare de 400.000 u.m.n, TVA 19%. Pentru defecte de calitate se acordrabat de 4%, iar pentru volumul vnzrilor, remize de 5%. Reducerile comerciale se acordla livrarea i facturarea mrfurilor. 167.Un comerciant livreazmrfuri n valoare de 600.000 u.m.n. Conform contractului comerciantul acordreducerile comerciale: rabat de 7% pentru anumite defecte de calitate i o remizde 4% pentru volumul mrfurilor vndute. De asemenea, se mai acordun scont de 6% pentru plata imediata mrfurilor. Contabilizaila vnztor i cumprtor operaiunile. 168.S.C. X vinde mrfuri cu plata n rate la prede vnzare cu amnuntul. Valoarea mrfurilor la prede achiziie existente n stoc este de 250.000 u.m.n, la care se practic un adaos comercial de 30% i se vinde ntreaga cantitate n rate. S.C. ncaseazun avans de 70.000 u.m.n, iar diferena se ncaseazn patru rate lunare. Pentru diferena rmasde platse calculeazo dobndde 5%. (Ratele de ncasat se nregistreazla venituri n avans). 169.S.C. Y vinde mrfuri cu plata n rate la preul cu amnuntul. Preul de achiziie al mrfurilor vndute este de 150.000 la care se practicun adaos comercial de 25%. Se primete un avans de 90.000, iar pentru suma rmasse stabilete o dobndde 20%.

Suma rmasde ncasat, se ncaseazn dourate egale. (se nregistreazla venituri n avans doar dobnda, ratele fiind considerate venituri ale perioadei). 170.Se cunosc urmtoarele date cu privire la un import n comision realizat de SC A:

- avans ncasat de la beneficiarul importului 200.000 umn - valoarea externa materiilor prime importate - cursul de schimb 3,1 u.m.n/$ - taxa vamal 20% - comisionul vamal 1% -TVA 19% - comisionul societiide import export 5% Contabilizaioperaiunile. 8 $

171.S.C. X desfoaractivitide comercializare a mrfurilor att de tip en gros ct i en detail. Se achizioneazmrfuri n valoare de 200.000 u.m.n, din care o parte n valoare de 90.000 u.m.n o vinde unei societicomerciale specializate n comerul en detail cu un adaos comercial de 15%, iar mrfurile rmase sunt transferate din depozit la magazinele proprii unde existun sold de mrfuri n valoare de 20.000 u.m.n - pre de achiziie. La punctele de desfacere proprii se practicun adaos comercial de 30% Se vnd mrfuri la preul cu amnuntul n valoare de 94.010 u.m.n. 172.S.C. X livreazmrfuri S.C. Y n valoare de 70.000 u.m.n. Ambalajele circulpe principiul restituirii i sunt n valoare de 25.000 u.m.n. Duprecepia mrfurilor, se restituie furnizorului ambalaje n valoare de 20.000 u.m.n. Diferena reprezintambalaje deteriorate din vina cumprtorului n valoare de 2.000, iar ambalaje n valoare de 3.000 u.m.n sunt reinute pentru folosinproprie. Sse evidenieze operaiunile corespunztoare n contabilitatea ambelor societi. 173.Un furnizor livreazmrfuri la prede vnzare de 500.000 u.m.n i prede nregistrare 400.000 u.m.n, mpreuncu ambalajele aferente care circuln sistem prin decontare, n valoare de 25.000 u.m.n, TVA 19%. Ulterior, pot interveni 2 cazuri: 1) se restituie ambalajele; 2) nu se restituie ambalajele. Sse efectueze nregistrrile contabile, att n contabilitatea furnizorului ct i a clientului. 174. S.C. X deine ambalaje n stoc la preul standard de 20.000 u.m.n. Ambalajele au fost achiziionate la preul de 20.900 i se vnd odat cu produsele finite. Se achiziioneazn cursul lunii ambalaje n valoare de 60.000 u.m.n, TVA 19%, al cror prestandard este de 55.000 u.m.n. La vnzarea produselor finite se nregistreazi vnzarea de ambalaje n valoare de 40.000 u.m.n, prestandard 37.500 u.m.n. Sse efectueze nregistrrile contabile corespunztoare la furnizor i la client.

175.Se primesc ambalaje facturate n preul mrurilor n valoare de 7.000 Se recupereazambalaje n valoare de 450 u.m.n, care se nregistreazca produse reziduale. Se vnd ambalajele recuperate la un prede 500 u.m.n. 176.S.C. Y achiziioneazboxpaleila un prede achiziie de 450.000 u.m.n, TVA 19%, preul standard fiind de 400.000 u.m.n. Se nchiriazambalajele S.C. Z pentru care aceasta depune o garanie de 500.000 u.m.n. La sfritul perioadei se restituie ambalajele i garania. 177.Un magazin se aprovizioneazcu 40 kg hrtie de ambalat la un prede 14 u.m.n /kg. Hrtia de ambalat se folosete pentru vnzarea mrfurilor care se cntrete odat cu aceasta. Cumprtorul pltete hrtia odatcu produsele achiziionate. Preul mediu al mrfurilor vndute este de 65 u.m.n/kg. 178.S.C. X achiziioneazmrfuri n valoare de 85.000 u.m.n, TVA 19% i ambalaje facturate distinct n valoare de 17.000 u.m.n, TVA 19%. Se vnd mrfurile mpreuncu ambalajele la preul de 115.000 u.m.n, TVA 19%. 179.S.C. Y achiziioneaz mrfuri n valoare de 300.000 u.m.n, TVA 19% i ambalajele care circuln sistem de restituire n valoare de 15.000 u.m.n. Se restituie ambalaje n valoare de 13.000 u.m.n, restul fiind deteriorate din vina cumprtorului. Ambalajele deteriorate se achitfurnizorului n numerar, iar mrfurile din contul de la banc. 180.Se achiziioneazo linie de fabricaie la preul de 40.000 u.m.n, TVA 19%. Durata de viautileste de 5 ani. Se cere: 1) sse evidenieze achiziia; 2) sse calculeze i nregistreze amortizarea n urmtoarele sisteme: liniar, degresiv frinfluena uzurii morale (AD1) i accelerat; 3) sse nregistreze scderea din gestiune dupamortizarea complet.

181.Se achiziioneazun mijloc de transport la preul de 30.000 u.m.n. plus TVA 19%. Durata de viautileste de trei ani. Calculaii nregistrai:achiziia, plata furnizorului de imobilizri prin banc, amortizarea n sistem accelerat i scoaterea din gestiune. 182. Care dintre modalitatile de mai jos nu poate fi folosita de societatea A (furnizor) pentru incasarea unei creante de la societatea B (cumparator): a) Primirea unei cambii acceptate trasa de A asupra lui B;

2) Incasarea de catre A a creantei in contul de la banca prin virament bancar; 3) Vanzarea de catre A lui B a unor titluri de plasament; 4) Primirea unei cambii andosate de catre B in beneficiul lui A. 183. Se fac urmatoarele afirmatii in legatura cu contabilitatea financiara (CF) si contabilitatea de gestiune(CG). Una dintre afirmatii nu este corecta. Care? 1) Informatiile CF sunt publice, cele ale CG sunt confidentiale; 2) CF asigura informatiile necesare intocmirii situatiilor financiare; CG asigura informatiile necesare fundamentarii deciziilor interne privind gestiunea intreprinderii; 3) Scopul CF este de a determina periodic situatia patrimoniului, precum si rezultatul global al exercitiului; scopul CG il constituie determinarea si cunoasterea rezultatelor analitice necesare conducerii; 4) CF este obligatorie si are la baza norme unitare; CG nu este obligatorie si nu are la baza norme unitare. 184. Care dintre afirmatiile de mai jos nu exprima o realitate in legatura cu metoda inventarului permanent (MIP) si metoda inventarului intermitent (MII) de evidenta a stocurilor? 1) Atat in MIP, cat si in MII stocurile finale se calculeaza si inregistreaza dupa aceeasi metodologie; 2) In MIP fiecare intrare si iesire se inregistreaza in conturile de stocuri cantitativ si valoric pe sortimente de stocuri; in MII in conturile de stocuri se inregistreaza doar stocurile finale si cele initiale; 3) MIP apartine metodologic contabilitatii de gestiune, iar MII contabilitatii financiare; 4) In MIP iesirile de stocuri de materiale se contabilizeaza pe seama cheltuielilor (majorare de cheltuieli), iar iesirile de produse pe seama veniturilor (micsorare); in MII intrarile si iesirile de stocuri nu fac obiectul contabilitatii financiare. 185. In ianuarie N societatea primeste factura de energie electrica pentru perioada 15.12.N-1 14.01.N in suma de 1.400 lei, TVA 19%. Care sunt inregistrarile contabile

ocazionate de aceasta tranzactie, atat in N, cat si in N+1.

186. O societate de comert prezinta urmatoarele informatii la inceputul lunii ianuarie N: cont 371 SI 1.071 lei, cont 378 SIC 150 lei, cont 4428 - SIC 171 lei. In cursul lunii ianuarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA 19% cota de adaos comercial este de 25%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 2042 lei. In luna februarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in suma de 500 lei, TVA 19%, cota de adaos este de 30%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 1.190 lei. Inregistraioperaiile din luni regularizarea TVA la sfritul lunii.

187. Se construieste in regie proprie o cladire, pentru. care se efectueaza urmatoarele cheltuieli: in octombrie: cu materiile prime cu materiile consumabile cu energia si apa cu salariile in noiembrie: cu materiile auxiliare cu salariile cu serviciile prestate de terti 30.000 u.m. 15.000 u.m. 5.000 u.m. (TVA 19%) 22.000 u.m. 25.000 u.m. 8.000 u.m. 12.000 u.m. (TVA19%)

La data de 30.11.N se receptioneaza cladirea. Sa se inregistreze chetuielile efectuate pe parcursul celor 2 luni, precum si receptia constructiei. 188. O societate comerciala este subventionata, pentru o investitie cu caracter social, de la bugetul statului, in baza unui contract de 3.000 um. Suma primita este folosita integral pt. achizitia unui utilaj in anul curent in valoare de 5.000 um, TVA 19%. Sa se inregistreze primirea subventiei, achizitia utilajului si amortizarea lui in primul an de functionare, stiind ca durata de functionare este de 5 ani, amortizabil liniar. 189. Se achizitioneaza dintr-un imprumut bancar un utilaj in valoare de 20.000 lei, durata normala de functionare 10 ani i amortizare liniara. Suma cheltuielilor cu

dobanzile aferente imprumutului primit este 5.000 lei. Sa se inregistreze achizitia mijlocului de transport si amortizarea acestuia in primul an, stiind ca politica firmei este de a considera cheltuielile cu dobanzile drept ale perioadei. 190. La sfarsitul celui de-al 7-lea an de functionare un mijloc de transport, cu valoare contabila de 20.000 lei i amortizare cumulata de 14.000, este casat. Din casare rezulta materiale in valoare de 700 u.m. Cheltuielile ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt de 200 u.m. 191. O societate comercial achiziioneaz un mijloc fix n urmtoarele condiii: valoarea avansului acordat 2.000 lei; prede cumprare al mijlocului fix 14.000 lei; cheltuieli de transport 1.000 lei, TVA 19%. Sa se inregistreze avansul acordat, achizitia si plata furnizorului. 192. Societatea comercialX achiziioneazn exerciiul N 10.000 actiuni*11 lei/aciune prede achiziie investite n capitalul social al societiicomerciale Y. Cheltuielile privind serviciile bancare pltite din contul de la bancprintr-un cec bancar sunt n valoare de 1.000 lei. Titlurile achiziionate reprezint60% din capitalul societiiY. n momentul achiziiei sunt apelate la plat30%, restul urmnd a fi achitate ulterior. La nchiderea exerciiului financiar valoarea bursiera aciunilor este de 10,5 lei/aciune. Dividendele ncasate pentru anul N sunt n valoare de 2 lei/aciune. n exerciiul N+1 aciunile sunt vndute societiiZ, preul de cesiune fiind de 10,75 lei. Comisionul de intermediere pltit prin cec bancar la cesiune este de 1.000 lei. 193. Se obtin produse finite la un cost standard de 90.000 lei, costul efectiv 86.500 lei. Se vand produsele finite obtinute la pret de vanzare de 120.000 lei, TVA 19%. 194. O societate comercialprezinturmtoarele informaii privind stocul de materii prime A, evaluat la costul de achiziie standard de 2.000 lei/bucatpentru luna ianuarie: 0- stoc iniial, la cost de achiziie standard: 1.000 buc*2.000 lei/buc; 0- abateri favorabile aferente stocului iniial 100.000 lei; 0- intrri n cursul lunii: 15.0: 1.500 buc*2.200 lei, TVA 19%; 28.01: 2.500 buc*1.900 lei, TVA 19%;

- consum de materii prime A n cursul lunii: 3.000 buc. Sse efectueze nregistrrile contabile. 195. La o societate comercialen detail stocurile de mrfuri sunt evaluate la precu amnuntul. Societatea se aprovizioneazn cursul lunii cu 1.000 kg marf, sortimentul X, prede achiziie 2.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 25%. n cursul lunii se vinde ntreaga cantitate de mrfuri achiziionat. Sse efectueze nregistrrile contabile. 196. La nceputul lunii o societate prezinturmtoarele solduri: 371 Mrfuri 14.875 lei; 378 Diferene de prela mrfuri 2.500 lei; 4428 Taxa pe valoare adugatneexigibil 2.375 lei. n cursul lunii se achiziioneazmrfuri n valoare de 5.000 lei, TVA 19%. ntreprinderea practicun adaos comercial de 25% iine evidena mrfurilor la prede vnzare cu amnuntul. n cursul lunii se vnd mrfuri de 17.850 lei. Sse efectueze nregistrrile contabile. 197. In luna X a exercitiului N, societatea A primeste materii prime de la un furnizor fara factura, evaluate la pretul de 1.000 lei, TVA 20%. In luna Y se primeste factura: pretul de cumparare 1.200 lei, TVA 20%. Care sunt inregistrarile contabile? 198. O societate achizitioneaza de la furmizori marfuri conform facturii: pret de cumparare 1.000 lei, rabat 2%, remiza 3%, scont de decontare 1%, TVA 19%. Daca adaosul comercial practicat este de 20%, care va fi pretul de vanzare i formulele contabile de achizitia i vanzarea marfurilor. 199. La inventarul de Ia nchiderea exerciiului N s-a constatat o creanincert (dubioas) a unui client B n valoare de 7.140 lei, inclusiv TVA. grad de recuperare 60 %. In cursul i la nchiderea exerciului N+1 s-a constatat cB a fcut o platdefinitiv n contul datoriilor sale numai pentru suma de 4.165 lei. restul fiind considerat irecuperabil, nregistrrile din anul N+1 sunt: 200. Situaia creanelor clienila sfritul anului N este: clientB 5.000 lei exclusiv TVA 19%, probabilitate de nencasare 30% i client C 5.950 lei inclusiv TVA 19%,

probabilitatea de nencasare 70%. n anul N+l probabilitatea de ncasare pentru clientul B este de 80%, iar clientul C dfaliment, societatea avnd certitudinea cnu va recupera suma. Care sunt nregistrrile anului N+l? 201. Efectuati inregistrarile contabile aferentei situatiei de mai jos: Capitalul social este de 2.000.000 Rezultat brut profit: 1.000.000 Cotimpozit pe profit: 16%. Profitul se repartizeazastfel: 0- la rezerve legale; 0- 1% la rezerve statutare; 0- 10.000 la alte rezerve. Restul se reporteazn exerciiul urmtor, fiind utilizat pentru distribuirea dividendelor.

202. Se constituie o societate comerciala in urmatoarele conditii: capital subscris 40.000 actiuni * 1.000 lei valoare nominala; capitalul este varsat la constituire; aportul este constituit din numerar 20.000.000 lei, mijloace de transport 10.000.000 lei i materii prime 10.000.000 lei. Cheltuielile ocazionate de constituire sunt de 1.000.000 lei, platibile in numerar de catre asociati. Sa efectueze toate operatiile contabile aferente acestei situatii. 203. O societate a emis 10.000 actiuni noi, pretul de emisiune fiind de 1.100 lei. Situatia capitalurilor proprii inainte de de emisiune se prezinta astfel: capital subscris varsat 30.000.000 ( 30.000 act*1.000 lei valoarea nominala) i rezerve 6.000.000. Sa se determine valoarea unui DS i sa efectueze operatiile contabile. 204. O societate decide incorporarea in capitalul social a 3.000.000 lei din rezerve. Situatia capitalului propriu inainte de aceasta operatie se prezenta astfel: capital subscris varsat 40.000.000 ( 40.000 act*1.000 lei valoarea nominala), rezerve 6.000.000 i prime din emisiune 1000..000 lei. Sa se determine valoarea unui DA i sa efectueze operatiile contabile.

205. Se hotareste revaluarea unei cladirii coeficient de reevaluare 1.75, stiind ca valuarea sa initiala este de 45.000 u.m. si amortizarea cumulata este de 9.000 u.m. 206. In baza unui contract de creditare, o societate primeste un credit pe o durata de 2 ani, cu o dobanda anuala de 10%. Valoarea creditului este de 2.400.000 um si se ramburseaza in rate egale. Sa se inregistreze operatiile aferente primului an. 207. O societate comercialemite 1000 obligaiuni, valoarea nominal1000 lei, preul de emisiune 975 lei, rata dobnzii 15%, comisionul de intermediere pltit prin contul bancar 250.000 lei, cheltuieli cu serviciile bancare 50.000 lei, durata mprumutului 2 ani. Sse efectueze nregistrrile contabile. 208. O societate livreazmrfuri unui client n valoare de 6.188 lei, TVA inclus. Clientul constat c o parte din mrfuri prezint defecte i intenteaz firmei un proces judectoresc. La sfritul anului N societatea estimeazcprobabilitatea de pierdere a procesului este de 40%. La sfritul anului N+1, procesul nu este terminat, iar probabilitatea de pierdere se estimeaza fi 30%. In mod similar, la sfritul anului N+2 probabilitatea de pierdere se estimeazla 90%. n anul N+3, procesul este terminat i societatea este obligat la plata unei amenzi n valoare de 5.800 lei. Precizai nregistrrile contabile n anul N+3: 209. In cursul exerciiului N o ntreprindere a angajat un proces juridic mpotriva unui client n valoare de 10.234 lei, TVA 19% inclus. Ea estimeazcpentru a face fa acestui proces trebuie constituit un provizion, probabilitatea de pierdere a procesului 75%. Care sunt nregistrarile n contabilitate?