Sunteți pe pagina 1din 18

m

.,.-t.''

t
I

r
F

'':. . {.

':::.: .' ..: .;.' .. .,'

li!

il

jl
t-..
' . t(ra

:t,()':W&
*.x -ffi.

uffi

1,,|fr '{.

-f.X

{.*,
,)

{frEg

ff

-N

De la mama Ana gtie: Crogeta nu-i jucirie, Gi un obiect cu carc Dar, vizf,nd-o desenati Fe-o pagini colorati, Se fntreabd mirati ea: N,,O crogeti-n cartea mea?*

Pofi lucra doar cf,nd Gtiffi;;e.''

ssitdLiciffitiffii
Au gregit, de buni seamf,, Cei ee-au desenat-o-n cartel ($i ee duse sf;-i arate Mamei, care crogeta
$tind camodo p canapea.)

Zice mama,amuzat6:
- Nu-i crogetd, dragi fati, Estefl, care-nseamni qr
ffr: gaf*f, fsr?prx, c *a*z&,

S **ms* s&ssas,*r*$**,

#* *Sfe{,*n avir.sr',

a \

u/

lD

iP i.--

,t#
-

\\

: i$., .i l;

^F

\\. i.s.
-l

i\\ U

, i\','. ,,

U n u gi-ncd u na -s do i.

t./

'-._l--

\. i .// r-

// '.
-/

Doi ochi, douf, mdini, doi fra{i doi pisoi


doud gheme
. :-.,",...
., ,,- l : ',. . - ' ,...... : - ;,,.r :1,:.,,- ..::- ::l : t.,..,t..:.r ' . a,r ,,. . . : . : : ' | ] , , : * ,,:. -

'.-,r:,1

2 2

Sii se joace. Doar e vari. D ar pe banca de sub te i : E S i Lina. Deci sun t 3 ,


Cu pipu$a fiecare

S-a juc?t, i-a dat mincare, : lar mireasmade la tei Le-adormipe toate trei.
Dar_Grivei cel iscusit Din somn dulce le-a trezit Tot l6tr6nd la o pisici Ce nu mai putea de fric6.

C6t ai zice uh,-doi, treiu

F isica siri in te i. Doar Grivei rimase jos Litrdnd la ea, furios.

wv\

l.&
9t

Zice Lina:

- M ei G r iv ei,
Nu mai zdbovi sub tei!

Las i pis ic uf a- np a c e
$i ia orul! $tiu cf,-fi place

Sanda, Lili, poate Nelu? _.*s Ci aici nu-i desenat.t

Cine.adescheiatcercelul?I

i:u

Undeeste celilalt? *,*(ffi

- Se privim atenfi,copii, Poate-lvom descoperi,t Zice Ana-ncrezitoare, Dar cercelulnu apare. - Nu- i nim ic , le s puneAna, - W Haidefi$-o-htrebim pe mamal De ce e doar un cercel. $i acela-idescheiat, ,,o,
.:l;i'r':'rr $r,',.,.,:t +;r:;ah"#Crffiis****#.o

Fiindci nu-nfeleg defel ,;* ffi$&#

lar pe-al doilea l-ou uitat.

Ride mama: - Dragiimei, Hu-i cercel, e cifra trei. 1 $eamini cu un cercel , $i cu coadade purcel.

33

Ulte-as$* s*aun r*stunnatE Oare ce s-s fi-ntf,rnplat? Cine oare l-a fi pus

?n Cu pic ioar ele s us ,


$prijinit, ea vai de el, Pe sp&tarul rnititel?

,,Uite cartea, vai de mine! Poate n-am deschis-o bine." Acum scaunu-i corect,

9i-o fntoarceAna-ncet.g Dar ceva tot nu-nfelege: G a ii nu mai po t s-a lerg e,


Pomii au coroana-njoq

$i cirufa s-a intors.

Zice Ana-n sinea sa.":ff , ,,Mamagtie, hai la ea!"


!q-!rEi,,s:1Ft...!. t:* :'l;:Jfr r]i:i;q$_.Eq..l::i;,t:Fw.ii,-:e: e" :

Mama-i tare bucuroasi : i:. ;; Fiindci Ana-i curioasi,

ii 9i- nt r ebind v a inv if a ; ; M , &. ult e luc r ur i de la ea . ': i


;,,.,:.':* sxt i;.:l:4;J.;-;.r*:i,l-i;i*l;:;i!ii--i*rr;,

ffi
ffi,u

i-aga Ana a af la i scaunul ristu rn at Cifra e. $i-i bine : Si gtii gi tu de la mine!

IJtT t T.*:
.

w*
*\l

:u

,Patr u

-W -: p Pa tr u r u z\*c, a tr u ,# e e+-ri '

" .sw+

Fr iae ;r :sidis icr .- ,i

i # * Ee - * *{ t7 a tr *a - rb a s ft" *ar$*a,r ; $ *- ** h n *n e &ss# fte p *$l *a..:

'Y'r

{--

Azi Gheorghifi ar pleca La orag, la vara sa, Dar oragul cu pricina E departe, batd-f vina. j Zice bunul; * llilii, nepoate, Pini-n tdrg strf,bafi trei sate. Te tot uifi pe cimpul verde,

Dar*oragulnu ss vsdG.,:i*;,=

7/4
..8

ffi

tr

! Y.'?k>
:. )''"'

, '

*J

. * {, v
.
.

!t,
$JF*'?154*-; //r , g=='...=.'..-

,-\

i- . : . , i
t

"" t. l: :

, - i: : ' i; ! ;

:;::.: ::::::.; .,: .:.,:t ' , . ..:.,.,

,,..+ .,-,.,:i ;;.:".. , ., ......,., :.; i -'':,i : ; ' : - . . - i i: - *, ; : ,..a.:' r,.;: r-. ,i';. i :. a,:-l ...: :' .i:',: J

.,' )) t\l;'

,,i :i ::i = = ,i .

--.-:= ..
::r9-i"qr

.:..; i. :.- .; I ,:.'.l,*,: .:-a .-.r!

',
:.. i + i j:: r;;1 !:1't. i=,,.=:'ii i'i;: j.. . ,. ., 1-' --. . : : . , i t:.:i-;=;i. r:,'ii: r , i : ; . 1: . ' : : . . . r . , ; . . - - . . . . . :.-,r-.

=
ti

...

''

.l.' ..::; 1,..'ii ..j ."..:,.j; : ;tr

: ;: ;::: ..,t,: i:.,.: i .

'.1

-t

'

. ::1 : :-:a! .r:i:iri.1-:s;!{.-':.:e5FFFe

lerio?n poienifi-n zare Erau patru c*prioar*. D&r,tiptil. ?n ur*eal*ru fillaE v*cr#* x*n*#prE*r. A$E **pEsve!r:E*l: *1"*i*Ft, $***-s d**n patrue" *asffit *i 5 Pas* 9* s*Ee iarha #*a** e* $i da la*pr"ei*i Fepast" :.i l{u departe de inruag Am veut trei iep*lrag Din tufig, GUsehi vic Flepfindeaugi al{ii dc

Au fugit de prin rfrxor $peria{ide-unvfin*to


;,Fugieu pugcata de-ai*i!'u Faref;i-ar fi spus to{i cinci.

leri l-am intrebat pe Radu:

- Catifrafi ai?
E laspus:-Pa tru: : Dinuf, Nelu,Maricica
$i micufa Veronicao Doi mai mari gi doi mai mici;

:: Ha! ha! ha! Te-ai cam gribit $i-ai gregit la socotit. , Dac-adunidoi gi cu doi Obtii patru, gtim gi noi. : Nu mai rf;delci nu-i bine, Fiindci ai uitat de mine;

In total, deci suntemeinci.

Patru-sfrafi, aga cum zici, Darc u m ines unt emc inc i.

Pe cind cartea risfoiegte,. Alt semn nou i se ivegte. Este-o cifri ca un lacit, insi cum si-i dea de capit? Poategtie bunicufa, ,',. $e gindegte-atunciAnufa. 9i ajunge-n fata ei ,,r'i,,# G it ai zice u n, d oi, trei. Bunicufaascultase $ i apoiaz is : - Egas e. $ase zile lucritoare,'$ $ase pisiri cfintitoare, $ase copilagivoiogi, Garegasezmeie-nalfi i In zi caldi, de vacante.
$ase puigori pufogi, ,g

- Un penarai vrea si-fi iei, : $ase-ar trebui,gtii bine.


- la gi unul de la mine! Dar nu ai decit cinci lei.

(ii ofera Gristinufa, Vari buni cu Anuta). Cin cigi fn ci u nu -s 61


$tie-acumchiar gi Tdnase.

Ieri, pe apa unui l*e , $e tat auuea:Mac! ffac! $e ?ntne ab*-atunci Matei: * CSte rats**r fi? D*ar trei?
a!

Tn*S trei plutescu$srf


Sa *ja*ng***rd*l l*r* $ub * sal*le Blet*as$. Fr*f gr Fx*# fref s#r?f gase.

tl*.-' pitici,' I ltt5eJ",_'. cl'. ? glg rYj De frv6stea*iu


v=tftititffiigtii*iatal
g i jc u=Roaicil zdp adai t

I t*p i,in9:egi!-pllisi-i t ffi

pa=;##=naF;";fr,-t;;'ffi
Harn ici f n evo ie-ma rel Fata le-qiteamdncareF Punea*|iselcin i -cu lad

Sir""ai,n"i-0""i"uni z

il";i1ib;i"t;"i;iJ,* =g

i Harni ci,=-vesel i -voifri6il

FM!:3

--.ryrys,giwq?'r_

sffiff

!'f,''

!i15FF

"1:,

4f-qq{fFii'-:.'!rqE

- Goasade aici, din carte,


O fi oare cifra gapte?6
w_

Azi,in carteacea frumoasi,


Ana observi o coasi. :d Mai vizuse ea, odati, Dar o coasi-adevirati, Cu care al ei bunic , Mai scurta iarba un pic.

- Sigur,Ti rispunse mama. Este 7, dragi Ana! 7 zile-n siptimini,s


Gei 7 pitici gi-o z0ni, r Gofo-n vazi 7 flori

me 7 culori.

8:G

,'

/..

fa

f{:s-= i.
1

$*,r;,1*

r- "9 /^ ,l n

&

B B

Colo-ncurte,ldngi bloc' Cati copii or fi? Ghiar8. $ue, pe tobogail,sunt Patru'

Dupi ei maivine altul,5ffi


. ,::..:',':,t:;t,';, , , ; "' .; 1 ; ;

$i incs alfii, mititei, Vor sf; urce cu to{i trei. : Uite,tnci unul vine: - Jucafi.vf,9i cu minel Vi aduc mero gi voui.'.:'
' .:

Cati or fi acum?Ghiar$ ,
Daci egti coPil voinic $i-l intorci pe 6-un Pic' Gifra 9 vei obfine Si gtii asta de la mine!

Gu rochifa ei cea noui, Ana ciuta prin roui

moi, I ciupercufe

9 greieragivioi, I flori, noui arici, Dar gisi 9 urzici. Gind re-d povestit9i noui ei De plimbarea Prin roui, Nu am ris de ea deloc, Gi i-amspus:,'Ghiarai noroc,

Urzicanu te-a-nfePat'

Ba mai mult, te'a ajutat mq Si numeri,chiar gi Prin roui, De la unu' pfln' la 9."

99

Noui fete, la un loc, Au organizatun joc. $e grupeaz6e*te dou#.

Dar n*:*sde ajuns doar moufr.


- De-arveni cu nei Alina,
Z ie e e " e p e d e a n in a , Ge g! i.rnpreun* 3r:::,::t-aRt fi,

Ne-amjuca o sf,pt&m&n5"
g-,

Alina, te-agtcBt#nn - F{al,


f

mci tErnpuE petn**e vei ,;:'fi'r' Su"zu"*m ' ', ft *u t*ae ,r;ii=.,-.. #6

r. r n p e r * c n f i $ a n e J u c a il? !

- Aiei nimeninu mf,-ntrecen $tiu preciscd scrie u.'5#'ul Zise Ana bucuroasf;. de - Gunn gtii, fatfrfrumoasfi? O-ntreba, mai ieri, bunica. * Am v * eut eu la M onic a. (Mona-i $ora ei mai mare $i- n c ar netdoar { S ar e. } * Ai dreptate,Si ag vrca $fi ajungigi tu ca ea, $d-nvefitotul foarte bine, $f, fiu mf;ndrtgi de tine!

i.r...
.-.=.' =

1 0 10

Daci patru mere ai, , Pe-unu-l gi trei le dai,'B tii $i-fi minAnci mirul, vezi bine Ci nimic nu-ti mai rimf,ne. i Asta-nseamni, cum si-fi zic, Gi ai zero.", sau nimic.
t

Zero e un ou pe care il manancica si cregti mare. { -est eocr o ge ti, 2 *olebidico ch eti,
3 - cercelul descheiat,

4 - scaun risturnat, 5 - cirlig de macara, 6 - un cerc gi-o nuia, 7 - coasalui Bujor, 8-ul ca un sfinfisor, lar pe 9-l scriu frumos, jos. Gerculcu nuiau?-n Daci scril lf,ngi crogeti Roatade la bicicleti, $tiu ci nimeni nu te-ntrece: Egti copil de nota1Ory

01

2 3 /r56+

B 9

10

I SB it Lgt -5!l-!0e -3

lfitiltljiltttulill|