Sunteți pe pagina 1din 12

Asociatia Nationala a Profesorilor pentru Elevi cu Deficiente de Auz

VIRGIL FLOREA

ft'[6rufrum

ffi.3
%#
#&

**

W
** Eg ta*-.#

4lt

%m#r

{"a
ittnic
2.c77

Asocialia Naliona15 a Profesorilor pentru E1evi cu Deficienle de Auz


VIRGIL
FLOREA

Ad-stwdLvtvw

Nr.3

Editura PIM Iagi,20LL


I
I

F1

Colectiv de redacfie

Ana Rotaru

prof. Grup $colar "Vasile Pavelcu"Iaqi

Alina Boca - prof. Liceul pentru Deficienti de Auz CluJ Napoca


Cecilia Hamza- prof. Grup $colar "Vasile Pavelcu"Iaqi
Demmys Rusu - prof. Grup $colar "Vasile Pavelcu"Iaqi

Irina Imbir - prof. $coala pentru Hipoacuzici Bucureqti Maria Hf,rtopeanu - prof. Grup $colar "Vasile Pavelcu"Iagi

rssN 2066-589X

Proiect de stand ardizarea unui vocabular gestual pentru profesori debutanfi


Propus de lector dr. Barbu Floreu, in consultare cu un colectiv de profesori ai $colii de surzi nr. I Bucuregti
Se cunoagte cd in fiecare an vin in gcolile speciale copii deficienfi de atz dingrddinitele speciale 9i din familii de auzitori, precum gi absolvenli liceniiali in psihopedagogie sp-eciald sau in alte discipline. Pe de o pafie, elevii vin din grddinile gi dh'famltii avitori cu un limbaj gestual diferit, specific acestor grupuri. Pe de altd, parte, profesorii debutanfi in gcolile speciale, chiar dacd" sunt abso_lvenfi cu licen!6 ai Facultdlii de Psihopedagogie speciald, nu au suhciente deprinderi practice de folosire a limbajului gestual pentru fr *puUili s[ comunice eficient cu

di

elevii surzi. Pentru a veni in intdmpirut"i profesorilor debutanli sau suplinitori din gcolile pentru deficienli de auz, ne-am propus sd elabordm un diclionar descriptiv al gesturilor folosite mai frecvent in comunicarea cu elevii surzi. in ultimii cd[iva ani s-au publicat mai multe dictionare mimico-gestuale romdnegti1,2,3,4, precum 9i o primi incercare de unificare/standardizarc a limbajului geltual rom6nesc realizatd. de lector. univ. dr Barbu Florea qi prof. Sdbiescu Marieta5 sub Lgida"gi cu sprijinul financiar al Fundafiei Light into Europe. Acest ultim material este ?nregirt ut p" DVD, a fost difuzat in refeaua qcolilor speciale pentru surzi din noastrl gi se folosegte tr, .r..". la seminariile de lara limbaj mimico-gestual de la Universitatea de Stat din Pitegti. De asemenea, caseta s-a folosit la cursul de limbaj mimico gestual de la Facultatea de Psihopedagogie special[ gi cea de Sociologie gi asistenld social[ din Bucureqti. In utma unei colbordri intre Catedra de Sociologie gi asisten![ sociald a Facult6tii de Teologie Ortodoxi din Piteqti qi gcoala pentru deficienli 'de auz nr. 1 din B";r.s;i;'r-ur, desfbqurat in $coald cursuri gratuite de limbaj mimico gestual intre I octombrie 2010 qi 15 februarie 2011, tinute de subsemnatul cu un num[r Ae tZ profesori debutanfi girrplmitri. Funda{ia Light into europe a sprijinit aceste cursuri cu casete ,id.o qi alte materiale de suport. Cursurile s-au desfrgurat de-a lungul a doud ore sdptdmdnal, cuprinzdnd,o parte teoreticd gi o pafte practicd. Cursanfii au primit teme de lucru acasS gi obligativitatea exers[rii semnelor predate cu elevii din clasele lor. in ufina cursurilor s-a constatat cd este necesar sd se elaboreze un diclionar de limbaj mimico-gestual care sd conlind un vocabular accesibil elevilor surzi din clasele I-Vm qi sd fie asimilat de profesorii debutanfi gi nu numai. Totugi, am considerat ci nu este suficient sd ne limitdm la vocabularul (restrdns) al acestor elevi-gi sd ad[ugdm gi alte cuvinte care vor intra curdnd in vocabularul lor. Astfel s-a ajuns la elabtrarea unui vocabular care confine 1880 cuvinte/semne, de cdtre un grup de participanli la cursul de limbaj mimicoi Drdgufoiu,l. Dic:tionor bilingv mimico-gestuol, Sibiu , igg2 z *** Dictionor de limboj gestuol romOnesc, sub coord. Bogdon Rodico

5i Gelu, Edituro Mego, Cluj,2003 3 *** Asociotio Notionold o Suzilor din RomOnio, Monuol de limboj gestuol romonesc, Edituro Mego, C|uj,2003. a Onu,C. Dictionor religios ol limbojului mimico-gestuol, Edituro Univ din pitegti, 2OOg s*** Fundofio Light into europe, Limbojul mimico-gestuol din Romdnio, porteo l, Curs introductiv prezentot de Borbu, F. Sdbiescu.M.,2005

gestual din aceastl gcoald. Aceste cuvinte/semne au fost fotograftate gi sub fiecare din ele s-a explicat modul de realizare, conform structurii gramaticale specifice, care sI lind seama de configuralia mdinii, migcarea mdinii, orientarea palmei gi locul de contact. Dorim sd facem precizarea cd la ora actuald existd mai multe dicfionare gestuale in aproape toate jdrile lumii. Unele diclionare prezintd semnele in ordine alfabeti:cd, grupate pe teme sau pe materii de specialitate, cum ar fi istoria, geografia, matematica $.a. care se predau la universitdlile americane. Diclionarele existente in fara noastr[ sunt dificil de folosit, in condiliile in care nu se explicd cum se realizeazd corect semnele. Doar simpla menlionare a denumirii gestului, insolitd de o s[geatd care descrie migcarea efectuatS nu este suficientd pentru executarea corectd a gestului. De aici s-a ivit necesitatea descrierii gesturilor dupd parametrii gramaticali specifici acestui limbaj. Menlionim cd s-a elaborat o astfel de descriere a termenilor religiogi in cadrul unui diclionar destinat preolilor care slujesc in comunitdlile ortodoxe ale surzilor.6 Pentru ca profesorii din qcolile de surzi sd poat[ comunica eficient cu elevii este necesar sd se efectueze multe ore de exersare, sub indrumarea unei persoane competente, aldturi de descrierea acestor gesturi. Se cunoaqte cd in diferite gcoli de surzi din lard existd aga-numitele ,dialecte" regionale/gcolare. Acestea constd in semne ,,specifice", care s-au stabilizat qi consolidat in gcolile respective. Mai tdrziu acestea se unific6, datorit[ contactelor mai frecvente intre elevii diferitelor gcoli, cu prilejul concursurilor intergcolare. Cu ajutorul diclionarului nostru dorim sd contribuim la accelerarea procesului de unificare a semnelor pentru crearea unui limbaj gestual romdnesc. De-a lungul a c6torva ani am constatat cd predarea excesiv[ a unui lexic, oricdt de gtiinlific gi ,,selectat" ar fi, nu este suficient[ gi nici recomandabild in cazttl limbajului gestual, gramaticd specifici, vrztrald, spafial[ gi gestuald. Sunt necesare structuri care are conversalionale care s5 implice miqcdri specifice gesturilor, in funcfie de diferite contexte, cu folosirea mimicii gi pantomimicii adecvate pe baza unor texte tematice, axate pe ceea ce se predd in gcoald la diferite obiecte. Deqi existd mai multe metode de comunicare cu persoanele surde, noi nu dorim s[ exagerdm folosirea limbajului gestual, ci sd-1 folosim in funcfie de posibilit[file de comunicare ale copiilor. Va trebui sd pornim de la ideea c[ limbajul gestual este considerat primul limbaj al copilului surd profund, iar invdlarea limbii rom6ne, care este a doua limbd maternd pentru el, se va realiza mai bine pe baza cunogtinlelor de limbaj gestual. Ceea ce am realizat noi cu colecti,uul acestei gcoli este doar un inceput. Prin elaborarea acestui diclionar sper[m cd putem veni in ajutorul cadrelor didactice care vor s[ se perfec{ioneze in munca cu elevii surzi, sd comunice mai mult cu ei gi sd contribuie la micgorarea decalajului de cunogtinje existent intre elevii surzi gi atzitori de aceeagi v6rstS. De asemenea, diclionarul va fi util gi pdrinlilor auzitori care au copii surzi, pentru a comunica cu ei cdt mai devreme posibil in limbaj gestual. Trebuie sd menlionez cd este gregit sd se realizeze gesturile in ordinea gramaticald a limbajului verbal. Degi acest procedeu este specific incepdtorilor, el este considerat gregit de specialigtii acestui domeniu gi de cdtre persoanele surde ins6gi. Aici se aplicd principiul ,,Cdnd egti la Roma, fr cum fac romanii". Orice imixtiune intr-o limb[, oricare ar fr ea, nu este luatd in considerare de nativii acelei limbi. in descrierea semnelor am folosit urmdtoarele prescurt[ri pentru structurile manuale gi nemanuale ale gesturilor:

fu

tle

pu

int

Onu,C., Dicfionor ol limbojului mimico-gestuol religios. Edituro Universitdfii din Pite5ti, 2008.

Orientarea palmei : (O); Locul/punctul de contact (PC); Notarea degetelor: index (1), mijlociu(2), inelar (3), mic (4), mare (5); MAna st6ngb (MS), m6na dreaptd (MD); Mdna activd, (MA), mdna pasiv[ (MP). in cantl structurilor nemanuale am luat in considerare: Mimica fe1ei, deschiderea/inchiderea ochilor, fuguierea buzelor, umflarea obrajilor, capul se dd pe spate ugor g.a.; Migcarea buzelor) care imitl sau nu pronun{area cuvintelor. Ddm mai jos c6teva exemple de descrieri a gesturilor.

Configwa[iamdinii(C); Miqcarea mdinii (M);

intreblri:

Cine?

C : mdna dreaptl strdnsd in pumn, cu degetul mare lipit de pumn, dar cu degetul mic flexat gi indreptat in sus. Mdna este aqezatd la nivelul pieptului. M : se executd o migcare repetatd de 2-3 ori a pumnului de la stdnga la dreapta gi inapoi O : palma este indreptat[ spre exterior. PC : este situat in spaliul neutru. Mimica felei este caracterizatd prin l[sarea capului pufin spre spate, ochii sunt larg deschigi, cu o privire intrebdtoare. Gura este pufin intredeschis[.

Cflnd?

: mdna dreapt5, cu degetele u$or rdsfirate, este agezat5 la nivelul obrazului drept. M : degetele mdinii drepte ating ugor obrazal drept gi descriu o migcare ugoar6 spre in
C afard

O: palma mAinii drepte este orientatd spre exterior, de aceeagi parte.


inilial, punctul de contact este spre spaliul neutru, dar apoi ating obrazul. Mimica felei este intrebdtoare, cu capul dat ugor spre spate, ochii mdrili gi gura
PC

ugor

intredeschis6.

Unde?
mAna dreapt6 strdns[ in pumn, cu degetele index gi mare flexate este agezatl in dreptul bdrbiei. M degetul mare al mdinii drepte atinge bdrbia de aceeagi parte, iar degetul index execut[ o migcare repetatd de 2-3 ori de indoire. O : palma mdinii drepte este situatd spre stdnga. PC: degetul mare al mdinii drepte atinge bdrbia dreaptd Mimica felei este intrebdtoare, cu capul dat upor spre spate, ochii m[ri1i gi gura ugor intredeschisd.

Czre?

: ambele m6ini, cu palmele indreptate in sus, cu degetele u$or rdsfirate. M: descriu o migcare de ,,cernere" imaginard, repetatd de 2-3 ori, in fafa pieptului O: palmele sunt indreptate in sus. PC : este in spaliul neutru.
C

Mimica felei exprimS interogafia. Capul este dat ugor spre spate, ochii sunt gura u$or intredeschisd.

m[rifi, iar

Cum?

C : se folosesc ambele mdini, cu degetele strdnse in pumn, dar cu degetele index qi mijlociu flexate. Degetele index gi mijlociu ale mdinii stdngi sunt pasive, tar degetele index gi mijlociu ale m6inii drepte sunt agezate perpendicular peste degetele mdinii pasive. M : degetele m6inii drepte executS o migcare ,,glisare", repetatd de 2-3 ori, inainte qi inapoi, peste degetele mdinii pasive. O : ambele palme ale mdinilor sunt indreptate in jos. PC : se aflI in spaliul neutru, cu toate cd degetele ambelor mdini se ating. Mimica felei este ,,intrebdtoare", capul este dat ugor spre spate, ochii sunt m[ri]i gi gura
ugor intredeschis6.

Ce? C ambele mdini au palmele intinse, cu fala in sus, la nivelul pieptului, degetele fiind ugor rdsfirate. M ambele palme descriu o migcare ugor sacadatd spre in jos gi inapoi. O ambele palme sunt indreptate in sus. PC este situat in spafiul neutru. Mimica felei este intrebdtoare, cu capul dat ugor spre spate, ochii m[ri{i qi gura ugor intredeschisd.

: : :

de ce? pentru ce?

ambele mdini au aceeagi configurafie: palmele deschise gi indreptate in sus, cu degetele lipite, degetul mare opozabil. Palma dreaptd este activd gi a1ezatd perpendicular peste palma stAngd, pasiv5. M : palma dreapt[ execut[ o miqcare de atingere rcpetatd, cu dosul palmei drepte pe fala palmei st6ngi . O : ambele mdini au palmele indreptate in sus. PC : este in spafiul neutru degi palmele se ating. Mimica felei este intrebStoare, cu capul dat ugor pe spate, ochii mdrili gi buzele u$or intredeschise.
8

C:

legi

mE^

ceti?, cflte
C

: ambele m6ini au palmele cu degetele rdsfirate gi indreptate in sus. M: degetele ambelor mdini realizeazb, o migcare de ,,fluturare" a degetelor O : palmele sunt orientate in sus.
PC:
in spa{iul neutru. Mimica felei este similard cain cazul tuturor intrebdrilor.
se afld

pentru cine?
au loc douS configurafii, una pentru ,,cine?" gi alta pentru ,,pentru", care se executd legat, ca o singur[ configura]ie gi miqcare. Cl se face configura\ia gi migcarea caincantl descris mai sus la,,Pentru ce?". C2 se face in continuare configuralia gi migcarea pentru ,,Cine?". are loc o migcare compus[, dar executatd ca o singuri miqcare continud. O in canrl configrafiei ,,pentru" ambele mdini au palmele indreptate in sus. In cazul intrebdrii ,,Cifie?" doar m6na activ[ (dreapta) este orientat6 spre stdnga. PC este situate in spafiul neutru. Mimica felei este aceeaqi cain cazul interogafiilor.

: : M: :

Peste

: ambele m8ini au aceeaqi configurafie qi aqezare ca anterior. M : mdna stdngd este pasiv[ , iar cea dreaptd. face o migcare uqor curbat[ de ,,trecere"
C
peste mdna stdngd. O ambele palme sunt orientate cu fafa in jos' PC se afl[ in spaliulneutru. Mimica fefei este neutr6.

na

-l

lr
-i L.

3
un milion

inilial, MD este activ[, cea stdngd este pasivd. MD cu degetele in pumn gi degetul index flexat gi indreptat in sus. Cotul e lipit de corp. Apoi ambele mdini devin active, cu palmele aqezate la nivelul taliei, incruciqate, cu degetele lipite. M : ambele mdini active realizeazd o migcare de indepdrtare a palmelor una de alta,la
C

nivelul taliei, in plan orizontal. O : in ambele pozi[lipalmele sunt indreptate spre corp' PC: este situat in spafiul neutru. Mimica felei este neutrS.

t0

Iocul nagterii MS este pasiv6, cu palma in sus, cu degetele lipite, iar degetul mare flexat, aqezatd la nivelul taliei. MD este activd, avdnd forma dactilemei ,,C", dar cu fafa in jos. Se adaug[
C
gestul pentru nagtere. M MD apropie qi atinge cu vdrful degetelor fala palmei st6ngi, dupi care se face mipcarea pentru gestul ,,naqtere". O inifial, MS are fala palmei ?n sus, iar MD in jos, dupd care se adaugd orientarea ambelor palme in sus. PC se a1l6 in spaliul neutru. Mimica fetei este neutrd.

Bibliografie:
Asociotio Nofionold o Surzilor din RomOnio, Monuol de limboj gestuol romOnesc, Edituro Mego,
Cluj, 2003. Drdgufoiu,l. Dicnionor bilingv mimico-gestuol, Sibiu, 1992 Diclionor de limboj gestuol romdnesc, sub coord. Bogdon Rodico 5i Gelu, Edituro Mego, Cluj, 2003 Fundotio Lighi into europe, Limbojul mimico-gestuol din Rom0nio, Porteo l, Curs introductiv prezentoi de Borbu, F. Sdbiescu,M.,2005 Onu,C. Dicfionor religios ol limbojului mimico-gestuol, Edituro Univ din Pite5ti, 2009

t1