Sunteți pe pagina 1din 12

Alexandru Ciornei

Cum concepem

CONSTRUC}IILE
CIVILE

Editura JUNIMEA
Control [tiin]ific: Prof. univ. dr. ing. Dan Florin Tudor
Universitatea Tehnic\ Timi[oara
Prof. univ. dr. ing. Horia Asanache
Universitatea Tehnic\ de Construc]ii Bucure[ti

Redactare computerizat\:

George Patra[cu
Liviu Lupu
Diana Balint
Vlad Rotariu

Coperta:

C\t\lin Soreanu

Redactor: VASILIAN DOBO{


Tehnoredactor: MIHAI BUJDEI

Ap\rut 2000. Format 70x100/16. Coli tipo 26


Bun de tipar la 10.X.2000
Editura "JUNIMEA", B-dul Carol I, Nr. 3-5
IA{I-ROMÂNIA

Tip\rit la S.C. "S.L. & F" S.R.L. IA{I

ISBN 973-37-0564-0
"Via]a noastr\ poate fi [i trebuie
dirijat\ de modelele ilustre"

Creatorului de [coal\,
dasc\lului [i omului
Prof.univ.dr.ing. VIRGIL FOC{A
CUPRINS

Capitolul 1. INTRODUCERE...............................................................................................................11
INTRODUCTION
Capitolul 2. PRODUSUL CL|DIRE....................................................................................................14
THE BUILDING PRODUCT
2.1. CL|DIRE - AD|POST.....................................................................................................................14
2.2. CARACTERISTICILE PRODUSULUI CL|DIRE.............................................................................15
2.3. ELEMENTELE PRINCIPALE ALE CL|DIRII..................................................................................17
Capitolul 3. PROBLEME ACTUALE ALE CONSTRUC}IILOR.........................................................18
ACTUAL PROBLEMS FOR BUILDINGS
3.1.ECONOMIA DE ENERGIE........................................................................................................... ..18
Consumul de energie `n construc]ii
3.2.CREATIVITATE ~N CONSTRUC}II ................................................................................................28
Creativitate de grup. Procesul creativ. Obstacole `n creativitate. Tehnici `n creativitate.
Capitolul 4. CLASIFICAREA CONSTRUC}IILOR.............................................................................39
CONSTRUCTION CLASIFICATION
Capitolul 5. MOD DE GANDIRE ~N EVOLU}IA CONSTRUC}IILOR................................................43
WAY OF THINKING IN CONSTRUCTION EVOLUTION
5.1.PIRAMIDA EGIPTEAN|..................................................................................................................43
Piramida. Ipoteze de construc]ii.
5.2.TEMPLUL GRECIEI ANTICE...........................................................................................................48
Sisteme de execu]ie. Ordinul `n Grecia Antic\. Scara uman\.
Modularea. Corec]ii optice.Teatrul
5.3.PANTEONUL DIN ROMA ANTIC|..................................................................................................54
Sisteme de execu]ie. Panteonul.
5.4.BISERICA "SF. SOFIA"....................................................................................................................58
Sisteme bizantine de boltire. Biserica bizantin\ "Sf. Sofia"
5.5.BOL}ILE ROMANICE......................................................................................................................61
Sisteme de execu]ie.
5.6.CATEDRALA GOTIC|.....................................................................................................................64
Sisteme de execu]ie. Catedrala gotic\.
5.7.M|N|STIRILE DIN MOLDOVA.......................................................................................................68
Sisteme de execu]ie. Bol]ile moldovene[ti. M\n\stirea moldoveneasc\.
Capitolul 6. COORDONAREA MODULAR|......................................................................................73
MODULAR COORDINATION
6.1. GENERALIT|}I...............................................................................................................................73
Coordonarea dimensiunilor. Istoric.
6.2. COORDONAREA MODULAR|.......................................................................................................74
Utilizare. Sistem spa]ial de referin]\. Dimensiuni modulare de coordonare.
Coordonarea dimensiunilor elementelor de construc]ie.

5
Capitolul 7. TOLERAN}E {I ABATERI ~N CONSTRUC}II ............................................................... 79
DIMENSIONAL TOLERANCE AND DEVIATION IN CIVIL ENGINEERING
7.1. GENERALIT|}I...............................................................................................................................79
7.2 TOLERAN}E {I ABATERI..................................................................................................79
Capitolul 8. EXIGEN}E ~N CONSTRUC}II .......................................................................................84
GENERAL REQUIREMENTS IN CONSTRUCTIONS
8.1.GENERALIT|}I..................................................................................................................84
Cerin]e fiziologice naturale. Cerin]e psiho-sociale. Cerin]e de eficien]\.
Exigen]a utilizatorului. Exigen]a de performan]\. Criteriul de performa]\.
Metode de evaluare a performan]elor.
8.2.PERFORMAN}E ~N CONSTRUC}II......................................................................................85
Exigen]ele utilizatorilor `n construc]ii. Stabilitate [i rezisten]\. Siguran]\ la foc.
Siguran]\ de utilizare. Etan[eitate. Higrotermice. Ambian]\ atmosferic\. Acustice.
Vizuale. Tactile. Antropo-dinamice. Igien\. Utilizarea spa]iilor. Durabilitate. Economie.
8.3.APRECIEREA CALIT|}II CONCEP}IEI CL|DIRII........................................................................99
Capitolul 9. HIGROTERMICA CL|DIRILOR ...................................................................................100
HEAT AND MASS TRANSFER IN BUILDINGS
9.I. IZOLARE TERMIC|........................................................................................................100
9.I.1.GENERALIT|}I...............................................................................................................100
Confortul termic interior. Economia de combustibil pentru `nc\lzire.
9.I.2.TRANSMITEREA C|LDURII PRIN ELEMENTELE DE CONSTRUC}IE................................101
Modurile de transmisie a c\ldurii. Conduc]ie. Convec]ie. Radia]ie.
Caracteristici pentru calculul termic. Temperatur\. Coeficientul de conductivitate termic\.
Capacitate caloric\ masic\. Transferul termic prin elementele de construc]ii `n straturi.
Determinarea distribu]iei temperaturii. Rezisten]a termic\ a stratului de aer.
9.I.3.DIMENSIONAREA TERMIC| A ELEMENTELOR DE CONSTRUC}IE ................................107
Calculul pentru perioada de iarn\. Calculul pentru perioada de var\. Iner]ie termic\. Pun]i termice.
9.I.4.CALCULUL COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMIC| LA CL|DIRI DE LOCUIT...113
9.II.COMBATEREA UMEZIRII DIN CONDENS........................................................................116
9.II.1.GENERALIT|}I........................................................................................... 116
Difuzia vaporilor de ap\ `n cl\diri. Fenomenul de condens. Caracteristicile umidit\]ii aerului.
Valoarea presiunilor par]iale. Varia]ia presiunii de satura]ie.
9.II.2.CALCULUL LA CONDENS AL VAPORILOR DE AP|................................................................121
A.Condensul pe suprafa]a interioar\ a elementului de construc]ie
B.Condensul vaporilor de ap\ `n masa elementului de construc]ie
Protec]ia `mpotriva umezirii din condens.
Capitolul 10. IZOLAREA ACUSTIC| A CL|DIRILOR ..................................................................126
SOUND INSULATION IN BUILDINGS
10.1.GENERALIT|}I..............................................................................................................126
Efectele zgomotului. Sunetul ca fenomen fizic. Sunetul ca fenomen fiziologic.
Propagarea sunetelor. Absorb]ia acustic\.
Modurile de transmisie a zgomotelor. M\surarea zgomotului.
10.2.IZOLAREA ACUSTIC| LA ZGOMOT AERIAN....................................................................133
Determinarea experimental\ la scar\ natural\ a indicelui de atenuare acustic\.
Calculul simplificat al indicelui efectiv de izolare acustic\.
10.3.IZOLAREA ACUSTIC| LA ZGOMOTUL DE IMPACT.................................................................138

6
Capitolul 11. ILUMINATUL NATURAL AL CL|DIRILOR ..............................................................141
NATURAL LIGHTING
11.1.GENERALIT|}I..............................................................................................................141
Conceptul de confort luminos. Exigen]e privind iluminatul natural.
Iluminarea natural\ exterioar\..
11.2.ILUMINATUL INTERIOR NATURAL..................................................................................142
Iluminarea natural\ vertical\ prin ferestre.
11.3.CALCULUL ILUMIN|RII NATURALE................................................................................145
Calculul coeficientului bol]ii cere[ti. Iluminarea indirect\.
Capitolul 12. AC}IUNI ~N CONSTRUC}II .....................................................................................151
CONSTRUCTIONS LOADS
12.1.GENERALIT|}I ..........................................................................................................................151
Clasificarea `nc\rc\rilor. Intensitatea `nc\rc\rilor. Grup\rile de `nc\rc\ri.
12.2.~NC|RC|RI PERMANENTE......................................................................................................154
12.3.~NC|RCARI UTILE......................................................................................................................155
12.4.~NC|RCARI DATE DE Z|PAD| ...............................................................................................158
12.5.~NC|RCARI DATE DE VANT.....................................................................................................160
Direc]ia v^ntului. Viteza v^ntului. Presiunea dinamic\ a v^ntului.
Presiunea v^ntului pe cl\diri cu r\spuns static. Coeficien]i aerodinamici.
Presiunea v^ntului pe cl\diri cu r\spuns dinamic. Efectul de rezonan]\.
Deplasarea total\ pe orizontal\.
12.6.~NC|RCARI DATE DE TEMPERATURA EXTERIOAR|...........................................................165
12.7.~NC|RCARI SEISMICE...............................................................................................................167
Cutremurele de p\m^nt. Cutremurele moldavice. Sc\ri de intensitate seismic\.
Determinarea for]elor seismice.
Capitolul 13. NO}IUNI DE CALCUL ~N CONSTRUC}II..................................................................177
DESIGN NOTIONS IN BUILDINGS
13.1.SIGURAN}A CONSTRUC}IILOR .............................................................................................177
Istoric. Notiunea de siguranta. Factorii ce conditioneaza siguranta. Conceptul de siguranta.
13.2.METODE DE CALCUL ................................................................................................................180
Introducere. Metode deterministe. Metoda rezistentelor admisibile. Metoda la rupere.
Metoda starilor limita. Conceptul de siguranta. Factorul de siguranta la incarcare.
~ncarcarea normata. Caracteristica geometrica. Rezistenta normata.
Factorul de siguranta al materialelor. Factorul conditiilor de lucru.
Capitolul 14. FUNDA}II DE SUPRAFA}|......................................................................................188
SURFACE FOUNDATIONS
14.1.GENERALIT|}I ..........................................................................................................................188
Condi]ii pe talpa de fundare. Clasificarea funda]iilor. Alegerea sistemului de fundare.
14.2.FUNDA}II RIGIDE .....................................................................................................................193
Fundatii continue. La cladiri cu putine nivele. Materiale. Fundatii cu rigiditate sporit\.
Fundatii sub ziduri despartitoare. Fundatii cu descarcari pe reazeme izolate.
Fundatii bloc si cuzinet. Calculul fundatiilor rigide.
Dimensionarea funda]iilor sub pere]i. Dimensionarea funda]iilor sub stâlpi.
Fundatii sub pereti. Fundatii sub stalpi. Limita de aplicabilitate
14.3.FUNDA}II ELASTICE ................................................................................................................204
Fundatii continue sub ziduri. Fundatii izolate sub stalpi.
Calculul fundatiilor elastice Fundatii elastice izolate centrice.
Fundatii elastice izolate excentrice.
Fundatii continue sub siruri de stalpi. Fundatii din grinzi continue incrucisate.

7
Fundatii radier. Radiere de rezisten]\. Fundatii din elemente prefabricate.
Capitolul 15. HIDROIZOLA}II LA FUNDA}II {I SUBSOLURI........................................................215
FOUNDATION AND BASEMENT INSULATION
15.1.GENERALIT|}I...........................................................................................................................215
Apa, subsolurile [i funda]iile. Clasificarea hidroizola]iilor.
15.2.ALC|TUIRE CONSTRUCTIV|....................................................................................................217
Materiale pentru hidroizolatii elastice. Materiale pentru hidroizolatii rigide.
Executia hidroizolatiilor. Pregatirea stratului suport. Executia amorsajului.
Hidroizolatii aplicate prin vopsire. Hidroizolatii orizontale si verticale din straturi multiple.
Hidroizolatii rigide.
15.3.HIDROIZOLA}II CONTRA UMIDIT|}II P|MANTULUI...............................................................221
Hidroizolatii orizontale la pereti. Hidroizolatii verticale la pereti. Hidroizolatia pardoselii.
15.4.HIDROIZOLA}II CONTRA APELOR DIN P|MANT F|R| PRESIUNE HIDROSTATIC|.........223
15.5.HIDROIZOLA}II CONTRA APELOR DIN P|MANT CU PRESIUNE HIDROSTATIC|............223
15.6.HIDROIZOLA}II LA CL|DIRI EXISTENTE...............................................................................226
15.7.LUCR|RI DE DRENAJ...............................................................................................................228
Capitolul 16. PERE}I DIN ZID|RIE ................................................................................................229
MASONRY WALLS
16.1.GENERALIT|}I............................................................................................................................229
Clasificare pere]i. Exigen]e la pere]i.
16.2.PERE}I DIN ZID|RIE DE PIATR|..............................................................................................231
Particularit\]i. Reguli constructive. Zid\rie din piatr\ brut\ cu mortar.
Zid\rie din piatr\ cioplit\. Zid\rie din piatr\ de talie
16.3.PERE}I DIN ZID|RIE DE C|R|MID|........................................................................................234
Fabricarea c\r\mizilor. Caracteristicile c\r\mizilor. Tipuri de c\r\mizi. Mortar de leg\tur\.
}eserea zid\riilor. Zid\rie cu c\r\mizi g\urite. Zid\rie cu goluri.
16.4.PERE}I DIN ZID|RIE ARMAT|..................................................................................................240
Zid\rie cu armare transversal\. Zid\rie cu armare longitudinal\.
16.5.PERE}I DIN ZID|RIE MIXT|......................................................................................................242
Zid\rie mixt\ din piatr\ [i beton. Zid\rie mixt\ din c\r\mid\ [i beton.
Zid\rie mixt\ din c\r\mid\ [i piatr\. Zid\rie mixt\ din c\r\mid\, piatr\ [i beton.
16.6.IZOLAREA TERMIC| A PERE}ILOR DE ZID|RIE....................................................................243
16.7.PERE}I DIN BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT (b.c.a) ..........................................................245
16.8.CL|DIRI CU PERE}I STRUCTURALI DIN ZID|RIE..................................................................246
Pere]i portan]i din zid\rie. Pere]ii din zid\rie `nt\rit\ cu stâlpi[ori din beton armat.
16.9.ELEMENTE CONSTRUCTIVE LA ZID|RII.................................................................................250
Centur\. Stâlpi[or din beton armat. Buiandrug. Soclu. Corni[a. Solbanc.
16.10.ROSTURI DE DEFORMA}IE....................................................................................................254
Rosturi de dilata]ie. Rosturi de tasare. Rosturi antiseismic.
Etan[area rosturilor de deforma]ie.
Capitolul 17. MECANICA ZID|RIILOR...........................................................................................257
MASONRY MECHANICS
17.1.GENERALIT|}I...........................................................................................................................257
Caracteristicile mecanice [i de deformare.
17.2.CALCULUL SEC}IUNILOR DE ZID|RIE SIMPL|......................................................................261
Calculul la compresiune centric\. Determinarea coeficientului de flambaj.
Calculul la compresiune excentric\. Calculul la compresiune local\ (strivire).
Pl\cile de rezemare din beton armat. Calculul la `ntindere. Calculul la forfecare.
17.3.CALCULUL ZID|RIEI ARMATE..................................................................................................272
Calculul la compresiune centric\ [i excentric\.

8
Elementele de zid\rie armate transversal comprimate centric
Calculul sec]iunilor din zid\rie armat\ transversal la compresiune cu excentricitate mic\.
17.4.CALCULUL ZID|RIEI MIXTE......................................................................................................273
Calculul la compresiune centric\ [i excentric\.
Calculul sec]iunilor de zid\rie mixt\ la compresiune centric\.
Pere]ii din zid\rie mixt\, solicita]i la compresiune cu excentricitate mic\.
Sec]iunile din zid\rie mixt\ la compresiune cu excentricitate mare.
17.5.CALCULUL STRUCTURILOR DIN ZID|RIE LA ~NC|RC|RI VERTICALE {I ORIZONTALE...275
Calculul la capacitatea de rezisten]\ la compresiune excentric\ a zid\riei simple.
Calculul la capacitatea portant\ la compresiune excentric\
a zid\riei `nt\rit\ cu st^lpi[ori din beton armat.
Capitolul 18. PERE}I DIN BETON ARMAT ...................................................................................281
REINFORCED CONCRETE WALLS
18.I.PERE}I DIN BETON ARMAT MONOLIT....................................................................................281
18.I.1.GENERALIT|}I........................................................................................................................................281
Avantaje. Tipuri de structuri. Structura de tip fagure. Structura tip celular.
18.I.2.ALC|TUIRE CONSTRUCTIV|.................................................................................................282
Pere]i exteriori. Pere]i interiori. Armarea pere]ilor.
18.I.3.TEHNOLOGIE DE EXECU}IE..................................................................................................286
Cofraje de inventar. Cofraje metalice plane [i spa]iale.
Execu]ia plan[eelor la structuri cu diafragme.
18.I.4.ELEMENTE GENERALE DE CALCUL....................................................................................290
18.II.PERE}I DIN BETON ARMAT PREFABRICAT.........................................................................295
18.II.1.GENERALIT|}I.....................................................................................................................................295
Pere]i din panouri mari. Alc\tuirea panourilor.
18.II.2.~MBINAREA PANOURILOR .................................................................................................................298
~mbinarea de rezisten]\. Reducerea pun]ilor termice. Etan[area rosturilor.
18.II.3.ELEMENTE GENERALE DE CALCUL...................................................................................307
~mbinare pe contur. ~mbinarea la col]uri.
Capitolul 19. PERE}I INTERIORI DE COMPARTIMENTARE........................................................310
PARTITION INNER WALLS
19.1.GENERALIT|}I.........................................................................................................................310
19.2.EXIGEN}E.................................................................................................................................310
Comportarea la [oc. Leg\turile cu structura de rezisten]\. Siguran]a la foc.
Etan[eitatea pere]ilor interiori. Etan[eitatea la ap\. Etan[eitatea la aer.
Capacitatea de izolare termic\. Capacitatea de izolare la zgomot aerian.
19.3.PERE}I DIN AZBOCIMENT.......................................................................................................314
19.4.PERE}I DE COMPARTIMENTARE DIN STICL|......................................................................316
19.5.PERETI DIN LEMN....................................................................................................................316
19.6.PERE}I DIN MASE PLASTICE.................................................................................................320
19.7.PERE}I DIN SCHELET {I PL|CI DIN IPSOS ARMAT............................................................321
Capitolul 20. PERE}I EXTERIORI TIP CORTIN|..........................................................................325
SUSPENDED EXTERNAL WALLS
20.1.GENERALIT|}I.........................................................................................................................325
Alc\tuire constructiv\.
20.2.COMPORTARE LA AC}IUNI EXTERIOARE............................................................................327
20.3.ETAN{EITATEA........................................................................................................................329
20.4.COMPORTAREA HIGROTERMIC|..........................................................................................331
20.5.IZOLA}IA ACUSTIC|................................................................................................................331
20.6.REZISTEN}A LA FOC...............................................................................................................332

9
20.7.MONTAJUL PERE}ILOR CORTIN|..........................................................................................332
Caracteristicile principale
Capitolul 21. ELEMENTE SPA}IALE..............................................................................................334
SPACE ELEMENTS
21.1.GENERALIT|}I.........................................................................................................................334
Avantajele elementelor spa]iale. Rosturile elementelor spa]iale.
21.2.CONCEP}IA CL|DIRILOR DIN ELEMENTE SPA}IALE..........................................................336
Tipuri de elemente spa]iale.
Capitolul 22. PLAN{EE ...................................................................................................................341
FLOORS
22.1.GENERALIT|}I.........................................................................................................................341
Alc\tuirea general\ a plan[eului. Pardoseala. Tavanul.
Structura de rezisten]\. Exigen]ele plan[eului.
22.2.PLAN{EE DIN LEMN.................................................................................................................343
Alc\tuire constructiv\ . Grinzi din lemn.
22.3.PLAN{EE METALICE................................................................................................................345
Motiva]ia utiliz\rii. Alc\tuirea plan[eelor metalice. Grinzile metalice portante.
Elemente de umplutur\. Plan[ee din profile cu pere]i sub]iri.
22.4.PLAN{EE CERAMICE..............................................................................................................348
Caracteristicile plan[eelor ceramice . Corpurile ceramice. Tipuri de plan[ee ceramice:
Plan[ee cu corpuri ceramice al\turate [i nervuri dese betonate.
Plan[ee cu grinzi ceramice [i corpuri de umplutur\ cermice.
Plan[ee cu grinzi din beton armat [i corpuri ceramice a[ezate intermediar
Plan[ee cu scânduri ceramice pretensionate [i corpuri ceramice.
22.5.PLAN{EE DIN BETON ARMAT PREFABRICAT......................................................................352
Plan[ee tip fâ[ie. Tipuri de plan[ee fâ[ie. Plan[ee tip cheson. Caracteristici.
Plan[ee tip fâ[ii cu goluri. Principii de calcul. Plan[ee din elemente din beton precomprimat.
Plan[ee din fâ[ii din corpuri ceramice al\turate. Plan[ee prefabricate din panouri mari.
Plan[ee din fâ[ii din corpuri ceramice al\turate.
Plan[ee prefabricate din panouri mari. Alc\tuire constructiv\. Principii de calcul.
Plan[ee cu predal\ prefabricat\ din beton armat.
22.6.PLAN{EE DIN BETON ARMAT MONOLIT...............................................................................361
Plan[ee cu grinzi principale [i secundare. Placa plan[eului. Plac\ armat\ dup\ o direc]ie.
Plac\ armat\ dup\ dou\ direc]ii. Grinzile plan[eului. Plan[ee - re]ele de grinzi (casetate).
Plan[ee tip ciuperci. Elemente constructive. Capitelul. Plan[ee - dal\.
Capitolul 23.SC|RI..........................................................................................................................370
STAIRS
23.1.GENERALIT|}I.........................................................................................................................370
Clasificare. Casa sc\rii.
23.2.ELEMENTE COMPONENTE.....................................................................................................371
Treapt\. Contratreapt\. Rampa. Grind\ de vang. Podest. Balustrad\. Mân\ curent\.
23.3.DIMENSIONARE FUNC}IONAL|.............................................................................................373
23.4.SC|RI EXTERIOARE LA CL|DIRI...........................................................................................376
Sc\ri de piatr\. Sc\ri din beton.
23.5.SC|RI INTERIOARE DIN LEMN...............................................................................................376
23.6.SC|RI INTERIOARE DIN METAL.............................................................................................377
23.7.SC|RI INTERIOARE DIN BETON ARMAT...............................................................................378
Sc\ri din beton armat monolit. Rezemarea longitudinal\ a rampei.
Rezemarea transversal\ a rampei. Trepte. Sc\ri cu plac\ treapt\-contratreapt\.
Sc\ri din beton armat prefabricat. Finisarea scârilor din beton armat.

10
23.8.ELEMENTE GENERALE DE CALCUL......................................................................................382
Capitolul 24. ACOPERI{URI ..........................................................................................................385
ROOFS
24.1.GENERALIT|}I..........................................................................................................................385
24.2.ACOPERI{URI CU SUPRAFE}E PLANE ~NCLINATE ............................................................386
{arpante din lemn. {arpante cu c\priori. {arpante pe scaune.
{arpante cu macaz.~ncheierea [arpantelor. Principii de calcul ale [arpantelor.
Verificare de rezisten]\. Asterial\. C\priori. Pane. Popi. Verificare la rigiditate.
Grinzi cu z\brele din lemn. Alc\tuire constructiv\. Calculul grinzilor cu z\brele.
Grinda triunghiular\ mixt\. Calculul eforturilor.
24.3.~NVELITORI PENTRU ACOPERI{URI CU SUPRAFE}E PLANE ~NCLINATE.........................400
~nvelitori ceramice. ~nvelitori din azbociment. ~nvelitori din tabl\. ~nvelitori bitumate.
Accesorii ale `nvelitorilor. Jgheaburi. Burlane Reabilitarea termic\ a acoperi[urilor cu pod.
24.4.ACOPERI{URI TIP TERAS|....................................................................................................411
Comportarea higrotermic\ a acoperi[urilor duble.
Acoperi[uri calde tip teras\. Elemente componente, materiale. Plan[eul. Strat de egalizare.
Barier\ de vapori. Strat de difuzie. Strat termiozolant. Protec]ia termoizola]iei.
Betonul de pant\. Suportul hidroizola]iei. Hidroizola]ie. Protec]ia hidroizola]iei.
Alc\tuire constructiv\ [i tehnologie de execu]ie. Hidroizola]ia. Termoizola]ia.
Strat de difuzie. Bariera contra vaporilor. Condi]ii de execu]ie. Racordarea `nvelitorii
BIBLIOGRAFIE...........................................................................................................425

11