Sunteți pe pagina 1din 3

Capitolul

1
INTRODUCERE

Concep]ia construc]iilor civile trebuie g^ndire eficace privind concep]ia,


s\ asigure, `n principal, calitatea vie]ii [i alc\tuirea constructiv\ [i calculul
activit\]ii oamenilor. principalele elementelor ale
Calitatea concep]iei construc]iilor construc]iilor civile.
civile este exprimat\ pe baza cerin]elor Lucrarea e sus]inut\ de un bogat
[i criteriilor de performan]\ ce trebuie material grafic. Prezentarea grafic\, prin
respectate pentru a satisface exigen]ele viziune didactic\ [i inginereasc\, ofer\
celor ce utilizeaz\ cl\dirile. lucr\rii expresivitate `n abordarea
Acast\ calitate este materializat\ concep]iei cl\dirilor civile.
printr-o func]ionalitate adecvat\, Datorit\ ariei largi [i caracterului
tehnologie de execu]ie simpl\, cu complex al tematicii, lucrarea este
costuri minime [i o eficien]\ economic\ structurat\ in 24 de capitole.
ridicat\ `n exploatare. ~n prima parte sunt dezvoltate
Siguran]a [i rezisten]a structurilor caracteristicile produsului cl\dire,
cl\dirilor civile va fi asigurat\ printr-o precum [i unele probleme actuale ale
concep]ie clar\, determinat\ de construc]iilor civile: economia de
principalii factori ce o influen]eaz\ - energie [i creativitatea `n construc]ii.
`nc\rc\ri, func]iune, condi]ii naturale de Mic[orarea consumului de energie
amplasament (`n special de natura `n exploatarea cl\dirilor, prin izolarea
terenului de fundare, dar [i de mediul termica suplimentar\, va conduce la o
`nconjur\tor natural sau construit) [i de economie substan]ial\ de combustibil
aspectele de eficien]\ economic\. utilizat la `nc\lzirea cl\dirilor `n
Prezenta lucrare ofer\ cuno[tin]ele exploatare [i o atenuare a polu\rii
[i datele necesare realizarii unui mod de mediului.

11
Utilizarea creativit\]ii de grup, `n termic\ [i combaterea umezirii din
construc]ii (inginer-proiectant,executant, condens la construc]ii. ~ntr-o form\
arhitect, inginer-instalator, utilizator, concis\ se prezint\ fenomenele de
proprietar) poate genera idei noi la transfer de c\ldur\ [i de vapori prin
concep]ia cl\dirilor, care s\ satisfac\ o elementele de construc]ie [i influen]a
arie c^t mai mare de exigen]e. acestora asupra concep]iei [i alc\tuirii
~n continuarea lucr\rii este prezentat\ elementelor anvelopei.
clasificarea construc]iilor, `n vederea Izolarea acustic\ a cl\dirilor prezint\
realiz\rii unei bune document\ri cu elemente generale ale sunetului ca
ajutorul b\ncilor de date [i bibliotecilor. fenomen fizic [i fiziologic. Se analizeaz\
O clasificare general\ `mparte principalele aspecte privind izolarea
construc]iile `n cl\diri [i construc]ii acustic\ a cl\dirilor la zgomot aerian [i
inginere[ti. de impact.
~n vederea extrapol\rii unor idei ~n scopul realiz\rii exigen]elor
remarcabile se trateaz\ modul de vizuale, capitolul despre iluminatul
g^ndire `n evolu]ia construc]iilor. ~n natural al cl\dirilor prezint\ conceptul de
acest capitol s-au prezentat [i comentat confort luminos [i calculul iluminatului
o serie de sisteme de concep]ie [i interior natural.
execu]ie a unor importante edificii din Pentru concep]ia [i calculul
istoria construc]iilor. construc]iilor civile, `n capitolele ac]iuni
Tratarea unor probleme generale de [i no]iuni de calcul `n construc]ii sunt
teoria [i tehnica construc]iilor, cum sunt prezentate `nc\rc\rile ce ac]ioneaz\
coordonarea modular\, toleran]e [i asupra cl\dirilor, dar [i factorii ce
abateri `n construc]ii ofer\ date condi]ioneaz\ siguran]a acestora [i
importante privind concep]ia cl\dirilor metodele de calcul pentru asigurarea
din elemente prefabricate. exigen]ei de stabilitate [i rezisten]\.
Asigurarea calit\]ii cl\dirilor const\ ~n continuarea lucr\rii se prezint\
`n satisfacerea, pe durata de principalele elemente de construc]ie, din
exploatare a acestora, a cerin]elor cl\dirile civile, sub aspectul exigen]elor
utilizatorilor. ~n acest scop, sunt specifice alc\tuirii curente, a tehnologiei
analizate exigen]ele de calitate de execu]ie, a elementelor de calcul [i a
referitoare la: stabilitate [i rezisten]\, eficien]ei economice. Prezentarea a fost
siguran]\ la foc, higrotermic\, acustic\, realizat\ `n ordinea execu]iei, de la
igien\ [i eficien]\ economic\. funda]ii la acoperi[.
~n partea de fizica construc]iilor s-a Prima parte descrie infrastructura
urm\rit aprofundarea problemelor de construc]iilor civile, prin tratarea
higrotermic\, izolare acustic\ [i funda]iilor de suprafa]\ [i hidroizola]iilor
iluminatul natural al cl\dirilor. la funda]ii [i subsoluri.
Higrotermica cl\dirilor trateaz\ izolarea

12
Suprastructura cl\dirii `ncepe cu descrierea [i implica]iile asupra
prezentarea [i analiza pere]ilor din concep]iei [i domeniilor de folosire a
zid\rie, concepu]i din materiale [i plan[eelor din diverse materiale: lemn,
alc\tuiri constructive diferite, pentru metal, beton armat prefabricat [i
m\rirea capacit\]ii portante a acestora, monolit, `ncheindu-se cu elemente
`n vederea mic[or\rii factorului de risc [i generale de calcul.
satisfacerii exigen]ei de siguran]\ [i ~n continuare, `n capitolul sc\ri, se
rezisten]\. prezinta proiectarea [i exigen]ele casei
~n capitolul mecanica zid\riilor se sc\rii, elementele componente ale
prezint\ calculul structurilor din pere]i sc\rilor [i dimensionarea func]ional\ a
portan]i din zid\rie, ]in^nd seama de acestora. Se continu\ cu descrierea
progresele realizate `n domeniul modului de concep]ie a sc\rilor din
mecanicii construc]iilor. lemn, metal [i beton armat. Pentru
Pentru o abordare mai larg\ a asigurarea exigen]ei de stabilitate [i
structurilor din pere]i portan]i se prezint\ rezisten]\ a sc\rilor se trateaz\
[i se analizeaz\ diafragmele din beton elementele generale de calcul a
armat monolit [i pere]ii din beton armat acestora.
prefabricat (panouri mari). Ultimul capitol cuprinde prezentarea
~n vederea unei prezent\ri complexe concep]iei acoperi[urilor cu suprafe]e
a pere]ilor ca elemente de plane `nclinate, prin tratarea structurii de
compartimentare interioar\ (din diverse rezisten]\ ([arpante din lemn, grinzi cu
materiale [i solu]ii multiple) [i ca z\brele din lemn - alc\tuire constructiv\
elemente de `nchidere (anvelop\), sunt [i calcul) [i a `nvelitorilor din diverse
tratate prin prisma satisfacerii materiale. Se continu\ cu prezentarea
principalelor exigen]e ale utilizatorilor. acoperi[urilor tip teras\ prin descrierea
~n capitolul elemente spa]iale se alc\tuirii constructive, comport\rii
prezint\ avantajele, tipurile [i concep]ia higrotermice [i tehnologiei de execu]ie.
cl\dirilor alc\tuite din aceste elemente Cartea este util\ atât inginerilor
moderne. constructori, `n activitatea de concep]ie,
Capitolul plan[ee `ncepe prin execu]ie, exploatare, precum [i
prezentarea general\ a acestui element studen]ilor de la facult\]ile de construc]ii
structural de construc]ie, continu^nd cu [i arhitectur\.

13