Sunteți pe pagina 1din 4

Capitolul

4
CLASIFICAREA
CONSTRUC}IILOR

Scopul clasific\rii construc]iilor este vie]ii. Aceste ad\posturi au grade


de a da posibilitatea aplic\rii diferite de confort, fiind dotate cu
standardelor, normativelor, instruc]iunilor echipamente [i instala]ii specifice
tehnice `n vederea concep]iei acestora. func]ie de destina]ia cl\dirilor.
Clasificarea construc]ilor permite Cl\dirile se clasific\ `n: cl\diri de
realizarea unei mai bune document\ri locuit, cl\diri sociale, circula]ia
cu ajutorul b\ncilor de date, bibliotecilor. m\rfurilor, cl\diri pentru c\l\tori
Criteriile de clasificare a construc]ilor (transport), cl\diri pentru po[t\ [i
pot fi diverse func]ie de: importan]a, telecomunica]ii, cl\diri pentru centrale
destina]ia, durata de exploatare, electrice, cl\diri industriale [i cl\diri
structura de rezisten]\, modul de agrozootehnice.
execu]ie, geometrie (`n\l]ime, Cl\dirile de locuit pot fi individuale,
deschidere), materiale utilizate. izolate sau grupate având regimul de
Clasificarea general utilizat\ `mparte `n\l]ime de parter sau de parter [i etaj.
construc]iile `n cl\diri [i construc]ii Locuin]ele pot fi [i sub form\ de
speciale inginere[ti (fig. 4.1).
apartamente grupate `n cl\diri, la care
Cl\dirile sunt construc]ii care servesc
regimul de `n\l]ime variaz\ de la parter
drept ad\post pentru oameni `n timpul
desf\[ur\rii activit\]ii, a odihnei [i `n [i trei etaje, la parter [i 25 de etaje sau
timpul realiz\rii unor bunuri necesare mai mult. ~n grupul cl\dirilor de locuit

39
intr\ [i c\minele pentru tineri sau Cl\dirile industriale sunt destinate
b\trâni, hotelurile, cabanele, motelurile. produc]iei din diverse ramuri, de la cea
~n concep]ia cl\dirilor de locuit metalurgic\ la cea textil\ cuprinzând:
exigen]ele de confort higrotermic, hale, depozite, ateliere.
acustic, iluminare natural\ cap\t\ o Cl\dirile agrozootehnice cuprind
importan]\ special\ având `n vedere sectoarele: zootehnic (ad\posturi
aportul acestora `n aprecierea calit\]ii animale, abatoare); sectorul cerealier
vie]ii oamenilor. (depozite pentru produse agricole,
Cl\dirile social-culturale cuprind mori); sectorul hortiviticol (crame de
construc]ii pentru `nv\]\mânt de toate vinificare).
gradele (preuniversitar, universitar, [coli Structura de rezisten]\ a cl\dirilor
speciale sau tehnice, cl\diri pentru mai sus men]ionate se concepe func]ie
cercetare [tiin]ific\), muzee, biblioteci, de importan]a cl\dirii, de amplasament
arhive. ~n aceast\ categorie de cl\diri (condi]ii climatice, teren de fundare,
sunt incluse [i cele administrative, grad de seismicitate), regim de `n\l]ime,
sediile companiilor, cl\diri publice, destina]ie.
studiouri de radio [i televiziune, spitale, Cl\dirile vor fi concepute cu structur\
laboratoare, s\li polivalente (sport, de rezisten]\ rigid\ alc\tuit\ din
expozi]ii, spectacole), tribunale. Aceast\ diafragme verticale pozate dup\ cele
categorie cuprinde [i cl\dirile cu dou\ direc]ii ortogonale (beton armat
destina]ie religioas\: catedrala, biserica, monolit sau prefabricat, zid\rie de
templu, m\n\stirile c\r\mid\).
Din categoria cl\dirilor cu destina]ie O alt\ concep]ie a structurii de
special\ fac parte: institu]iile de rezisten]\ este cea flexibil\ alc\tuit\ din
corec]ie, institu]iile militare, cl\dirile cadre de beton armat, metal sau lemn,
pentru b\i publice, restaurante. cu elemente orizontale de rigidizare
Cl\dirile pentru transportul c\l\torilor (plan[ee) alc\tuite constructiv [i din
vor cuprinde: autog\ri, g\ri, aerog\ri. diverse materiale func]ie de aportul
Din aceast\ categorie mai fac parte: antiseismic al structurii.
depourile, ce au ca destina]ie repararea Construc]iile special inginere[ti din
mijloacelor de transport. figura 4.2 prezint\ evantaiul larg al
Cl\dirile pentru po[t\ [i construc]ilor speciale.
telecomunica]ii vor cuprinde [i birourile, Construc]iile speciale inginere[ti
depozitele, instala]iile de transmitere a ating deseori dimensiuni impresionante,
informa]iilor comunic\rii. ca `n\l]ime, deschidere , suprafa]\,
O alt\ grupare sunt cl\dirile centralelor volum ca [i cl\dirile foarte `nalte sau cu
electrice [i de transformare din sistemul deschidere foarte mare ce atest\ nivelul
energetic. atins de tehnica construc]iilor `n etapa
respectiv\.

40
Clasificarea construc]iilor

CONSTRUC}II
CL|DIRI CONSTRUC}II SPECIALE
INGINERE{TI

ad\posturi
animale, `nv\]\m^nt,
AGROZOOTEHNICE
depozite, administrative
SOCIAL CULTURALE,
produse agricole
s\n\tate,
sport

hale, depozite, CIRCULA}IA


INDUSTRIALE,
ind. metalugic\,
CL|DIRI M|RFURILOR,
magazine
ind. textil\

centrale
cl\diri pentru
electrice,
ENERGETICE,
c\l\tori,
TRANSPORT,
sta]ii de
depouri
transformare
PO{T| {I
TELECOMUNICA}II

Fig. 4.1 Clasificarea general\ a construc]iilor. Clasificarea cl\dirilor.

41
Construc]ii speciale industriale – silozuri, bunc\re, rezervoare, castele de ap\,
platforme

Construc]ii speciale agrozootehnice – sere, piscicole, r\sadni]e,

Construc]ii speciale social-culturale – teatre `n aer liber, stadioane, platouri de


filmare

Construc]ii pentru transporturi rutiere, feroviare [i aeriene – drumuri, linii de


cale ferat\, metrouri, linii de tramvai, piste, funiculare, monoraiuri

Construc]ii care asigur\ continuitatea transportului – viaducte, poduri,


tuneluri, ziduri de sprijin – denumite [i lucr\ri de art\

Construc]ii speciale pentru telecomunica]ii – turnuri de televiziune, antene

Construc]ii pentru transportul fluidelor sau al energiei – conducte, canale, linii


electrice

Construc]ii Construc]ii pentru semnalizare – faruri, semnaliz\ri rutiere


speciale
inginere[ti Construc]ii de agrement – ansambluri de distrac]ii pentru copii, electrocabine,
telescaune, pârtii,

Construc]ii hidrotehnice – baraje [i lucr\ri conexe pentru re]inerea aluviunilor,


disiparea energiei

Construc]ii pentru regularizarea cursurilor de ap\ – taluze, ap\rarea


malurilor.

Construc]ii pentru captarea [i tratarea apei

Construc]ii de canalizare [i pentru epurarea apei

Construc]ii pentru `mbun\t\]iri funciare – iriga]ii, desec\ri,combaterea


eroziunii solului.

Construc]ii pentru transportul pe ap\ – canale navigabile, ecluze, porturi.

Fig.4.2 Clasificarea construc]iilor speciale inginere[ti

42