Sunteți pe pagina 1din 15

Capitolul

19

PERE}I INTERIORI DE COMPARTIMENTARE

19.1. GENERALIT|}I

Pere]i

desp\r]itori,

u[ori

(nestructurali),

compartimenteaz\

spa]iul interior al cl\dirii func]ie

de

necesit\]ile

impuse

de

destina]ia

acesteia.

La cl\dirile civile pere]ii interiori de compartimentare trebuie s\ `ndeplineasc\ exigen]ele privind asigurarea securit\]ii, confortul utilizatorilor [i a durabilit\]ii.

Pere]ii interiori de compartimentare sunt solicita]i la: greutate proprie, ac]iunea focului, ac]iunea [ocurilor.

Alegerea materialelor, din care se execut\ pere]ii de compartimentare, se realizeaz\ func]ie de: destina]ie, rezisten]a la solicit\ri, comportarea

bun\ la diferite sisteme de finisaj [i de costul acestora.

Greutatea relativ redus\ a pere]ilor de compartimentare conduce la o mic[orare a sarcinilor permanente ce `ncarc\ structura portant\. Se tinde spre solu]iile care permit montarea [i demontarea simpl\ [i u[oar\ a pere]ilor de compartimentare. Aceasta d\ posibilitatea ob]inerii unui "plan elastic", adaptabil schimb\rilor necesare ce pot surveni `n exploatarea viitoare a cl\dirilor (birouri, magazine).

19.2. EXIGEN}E

Pere]ii interiori de compartimentare nu particip\ la preluarea sarcinilor statice sau dinamice din structura de rezisten]\.

310

Ace[ti pere]i realizeaz\ func]ia de separare, la cl\diri civile, `ntre `nc\peri `n aceea[i unitate func]ional\ (apartament) sau `ntre `nc\peri din unit\]i func]ionale diferite (apartamente `nvecinate, `ntre `nc\peri [i casa sc\rii). ~n fig.19.1 se prezint\ schema exigen]elor pere]ilor interiori de compartimentare pentru asigurarea securit\]ii, confortului utilizatorului [i a durabilit\]ii. Pere]ii interiori neportan]i trebuie s\ reziste la o combina]ie defavorabil\ de `nc\rc\ri cum ar fi: greutate proprie, curen]i de aer, `nc\rc\ri seismice propor]ionale cu greutatea proprie. ~n vederea stabilirii unui nivel optim de siguran]\,se va conveni asupra unui coeficient global de siguran]\ la rupere func]ie de: natura materialelor, modul de asamblare, leg\turile reale cu structura de rezisten]\ [i riscurile utilizatorului `nc\perilor `n cazul ruperii sau pierderii stabilit\]ii peretelui. Rezisten]a la ac]iunea curen]ilor de aer, c^nd delimiteaz\ spa]ii cu pericol de explozii, se consider\ satisf\cut\ dac\ peretele rezist\ la `ncerc\ri specifice corespunz\toare celor din exploatare. Acest lucru este necesar pentru evitatea unor deforma]ii excesive, care ar `mpiedica exploatarea normal\ a `nc\perilor, func]ionarea instala]iilor, a t^mpl\riei `nglobate `n pere]i. Deforma]ia provenit\ din ag\]area unor corpuri grele se determin\ prin `ncercarea unui prototip de perete interior, `n por]iunea cea mai

defavorabil\ a unei `nc\rc\ri (500 N) normale pe planul elementului.

Comportarea la [oc

Pere]ii interiori de compartimentare trebuie s\ reziste la `ncarcarea la soc, f\r\ a fi str\pun[i sau sa fie dizlocate buc\]i din ei. S\ nu produc\ dislocari si c\deri a unor por]iuni de perete , care ar provoca r\nirea utilizatorilor. ~ncercarea se realizeaz\ sub ac]iunea unui [oc dat de un corp moale, ce simuleaza rezemarea sau c\derea unei persoane asupra unui perete. Peretele este supus [i la un [oc dat de un corp dur (bil\ de o]el) ceea ce ar simula lovirea acestuia cu un obiect de suprafa]\ mic\ de contact (de exemplu impactul cu un col] de mobil\ la o deplasare `n `nc\pere).

Leg\turile cu structura de rezisten]\

Aceste leg\turi ale peretelui interior autoportant, trebuie concepute [i executate astfel `nc^t influen]a deforma]iilor previzibile ale structurii s\ nu genereze sarcini paralele cu planul peretelui, care s\ conduc\ la deterior\ri periculoase pentru utilizator.

Siguran]a la foc

Peretele de compartimentare, inclusiv rosturile [i leg\turile, nu trebuie s\ favorizeze incendiul [i nici propagarea cu u[urin]\ a focului. ~n caz de incendiu peretele s\ nu constitue o surs\ a unor degaj\ri de gaze nocive, toxice sau a fumului. La traversarea, prin pere]ii desp\r]itori, a canalelor, conductelor

311

EExxiiggeenn]]eellee ppeerree]]iilloorr ddee ccoommppaarrttiimmeennttaarree
EExxiiggeenn]]eellee
ppeerree]]iilloorr ddee
ccoommppaarrttiimmeennttaarree
AAssiigguurraarreeaa sseeccuurriitt\\]]iiii
AAssiigguurraarreeaa
sseeccuurriitt\\]]iiii

oo c c u u p p a a n n ] ] i i occuuppaann]]iilloorr

oo c c u u p p a a n n ] ] i i occuuppaann]]iilloorr

AA s s i i g g u u r r a a r r Assiigguurraarreeaa

SSoolliicciitt\\rrii ddaattoorriitt\\ eexxppllooaatt\\rriiii nnoorrmmaallee SSoolliicciitt\\rrii
SSoolliicciitt\\rrii
ddaattoorriitt\\
eexxppllooaatt\\rriiii
nnoorrmmaallee
SSoolliicciitt\\rrii
eexxcceepp]]iioonnaallee
EEttaann[[eeiittaattee
CCoommppoorrttaarree
hhiiggrrootteerrmmiicc\\
AAccuussttiicc
PPrriivviinndd
ppoossiibbiilliitt\\]]ii ddee
ffiinniissaarree [[ii
uuttiilliitt\\]]ii ccuurreennttee
DDeeffoorrmmaa]]iiii
CCoommppoorrttaarreeaa
ssuubb aacc]]iiuunneeaa
[[ooccuurriilloorr
CCoonnsseerrvvaarreeaa
ccaalliitt\\]]iiii
CCoommppoorrttaarreeaa
ssuubb aacc]]iiuunneeaa
[[ooccuurriilloorr
CCoommppoorrttaarreeaa ssuubb aacc]]iiuunneeaa vvâânnttuulluuii
CCoommppoorrttaarreeaa
ssuubb aacc]]iiuunneeaa vvâânnttuulluuii
CCoommppoorrttaarreeaa ssuubb aacc]]iiuunneeaa [[ooccuurriilloorr
CCoommppoorrttaarreeaa
ssuubb aacc]]iiuunneeaa [[ooccuurriilloorr
CCoommppoorrttaarreeaa lleegg\\ttuurriilloorr ccuu ssttrruuccttuurraa ddee rreezziisstteenn]]\\
CCoommppoorrttaarreeaa lleegg\\ttuurriilloorr
ccuu ssttrruuccttuurraa ddee rreezziisstteenn]]\\
CCoommppoorrttaarreeaa ssuubb aacc]]iiuunneeaa ssaarrcciinniilloorr vveerrttiiccaallee eexxcceennttrriiccee
CCoommppoorrttaarreeaa ssuubb aacc]]iiuunneeaa
ssaarrcciinniilloorr vveerrttiiccaallee eexxcceennttrriiccee
CCoommppoorrttaarreeaa ssuubb aacc]]iiuunneeaa ffooccuulluuii
CCoommppoorrttaarreeaa
ssuubb aacc]]iiuunneeaa ffooccuulluuii
AApp\\
AApp\\
AAeerr
AAeerr
IIzzoollaarree tteerrmmiicc\\
IIzzoollaarree tteerrmmiicc\\
CCoonnddeennssaarreeaa vvaappoorriilloorr ddee aapp\\
CCoonnddeennssaarreeaa
vvaappoorriilloorr ddee aapp\\
SS\\ggee]]ii
SS\\ggee]]ii
DDeeppllaass\\rrii ddee rroossttuurrii [[ii lleegg\\ttuurrii
DDeeppllaass\\rrii ddee rroossttuurrii [[ii lleegg\\ttuurrii

Fig 19.1 Schema exigen]elor pere]ilor interiori de compartimentare

312

Pere]i desp\r]itori neportan]i. Leg\tura cu plan[eul [i pere]ii portan]i

Leg\tur\ la partea superioar\

Leg\tur\ lateral\

superioar\ L e g \ t u r \ l a t e r a l
Tavan suspendat
Tavan suspendat
g \ t u r \ l a t e r a l \ Tavan suspendat

Plan[eu din

beton armat

Perete desp\r]itor neportant

Perete desp\r]itor neportant

Perete portant

Leg\tur\ la partea inferioar\

neportant Perete portant Leg\tur\ la partea i nferioar\ Perete desp\r]itor neportant {ap\ de Pardoseal\ egalizare
neportant Perete portant Leg\tur\ la partea i nferioar\ Perete desp\r]itor neportant {ap\ de Pardoseal\ egalizare

Perete desp\r]itor neportant

{ap\ de Pardoseal\ egalizare finit\
{ap\ de
Pardoseal\
egalizare
finit\
{ap\ de Pardoseal\ egalizare finit\
{ap\ de
Pardoseal\
egalizare
finit\
Pardoseal\ {ap\ de finit\ egalizare
Pardoseal\
{ap\ de
finit\
egalizare

Perete desp\r]itor neportant

perete desp\r]itor neportant

Plan[eu din

beton armat

Plan[eu din

beton armat

Detalii de leg\tur\

La partea superioar\

Perete neportant
Perete neportant

Plan[eu din

beton armat

Mortar din

ipsos

Strat izolator elastic

Strat izolator elastic

La partea inferioar\

Perete neportant
Perete neportant
Strat izolator elastic La partea inferioar\ Perete neportant Strat izolator elastic {ap\ de egalizare Plan[eu din

Strat izolator elastic

{ap\ de egalizare

Plan[eu din

beton armat

La partea superioar\

Perete neportant
Perete neportant

Plan[eu din

beton armat

Strat izolator elastic

Mortar din

ipsos

Profil

Perete neportant
Perete neportant

Plan[eu din

beton armat

Strat izolator elastic

Profil metalic

La partea lateral\

Strat izolator elastic

Perete neportant
Perete neportant

La partea lateral\

Strat izolator elastic Perete neportant Plac\ de tencuial\ uscat\
Strat izolator elastic
Perete neportant
Plac\ de tencuial\
uscat\

Perete portant

Mortar din

ipsos

Mortar din

ipsos

Perete portant

Fig. 19.2

Pere]i desp\r]itori neportan]i. Leg\tura cu plan[eul [i pere]iiportan]i. Variante. Detalii.

313

sau

cablurilor se vor lua m\suri de

constructiv\

a

acestui

element

de

etan[are cu materiale rezistente la foc.

construc]ie.

de

compartimentare a traseelor [i aparatajelor electrice, doze, prize se va face prin executarea unor protec]ii corespunz\toare din materiale incombustibile pentru a se evita aprinderea datorit\ avariilor sau defec]iunilor proprii instala]iilor electrice.

~ncorporarea

`n

pere]ii

Etan[eitatea pere]ilor interiori

Aceast\ exigen]\ influen]eaz\ concep]ia rosturilor [i leg\turile cu elementele structurale. Varia]iile dimensionale ale rosturilor [i leg\turilor se datoreaz\ toleran]elor de realizare a structurii cl\dirii [i pere]ilor interiori dar [i varia]iei dimensionale pe durata de exploatare normal\.

~n `nc\perile `n

care sunt prev\zute pardoseli, care se cur\]\ prin sp\lare cu ap\, leg\tura `ntre peretele de compartimentare [i pardoseal\ va fi astfel alc\tuit\ `nc^t s\ asigure etan[eitatea la ap\ pentru `nc\perile al\turate. ~n cazul `nc\perilor cu procese umede (b\i, buc\t\rii), unde apare posibilitatea de umezire a peretelui sau de condensare a apei pe suprafa]a acestuia, se va prevedea un finisaj etan[ la ap\. Finisajul va evita acumularea apei `n partea inferioar\ a peretelui.

de

compartimentare este cerin]a necesara care se ia `n considerare la alc\tuirea

Etan[eitate la ap\.

Etan[eitatea

la

aer

a

peretelui

Capacitatea de izolare termic\

Exigen]a se va impune la pere]ii interiori ce despart spa]ii cu diferen]e de temperatur\ mai mari de 5 0 C (holuri , casa sc\rii, garaje). Aceasta cerinta trebuie asigurat\ pentru garantarea condi]iilor minime de confort termic [i consum minim de combustibil pentru `nc\lzire.

Capacitatea de izolare la zgomot aerian

Exigen]\ important\ a pere]ilor interiori de compartimentare trebuie s\ satisfac\ condi]iile privind indicele de izolare la zgomot aerian E A, indice ce trebuie s\ fie mai mare ca –1 `n cazul separ\rii `nc\perilor din apartamente adiacente, coridoare, holuri comune, casa sc\rii [i de –20 `n cazul c^nd desparte `nc\peri din cadrul aceluia[i apartament.

19.3. PERE}I DIN AZBOCIMENT

La cl\dirile industriale f\r\ condi]ii climatologice interioare speciale, pere]ii de `nchidere se pot executa din pl\ci ondulate de azbociment, iar la cl\dirile unde pere]ii au [i func]iune higrotermic\ se realizeaz\ din panouri-sandvi[, cu o plac\ sau dou\ din azbociment [i un strat median termoizolant (fig.19. 2). Trebuie men]ionate o serie de avantaje ale pl\cilor ondulate din azbociment: sunt incombustibile, inoxidabile, negelive, imputrescibile,

314

impermeabile, nedeformabile, [i cu greutate proprie redus\. Prinderea pl\cilor de azbociment ondulat depinde de materialul din care este alc\tuit scheletul peretelui. ~n cazul pere]ilor expu[i la varia]ii termice semnificative sau la vibra]ii, prinderea se realizeaz\ cu dispozitive ce permit deplasarea liber\ a pl\cilor fa]\ de scheletul pere]ilor. Montajul pl\cilor `ncepe de la soclu spre strea[in\, `n r^nduri verticale, de la un cap\t al peretelui la cel\lalt. Montajul `ncepe de la marginea costruc]iei, pozata `n partea opus\ direc]iei v^nturilor dominante. Panoul `n trei straturi se realizeaz\ din dou\ pl\ci de azbociment plane presate [i un miez termoizolator (vat\ mineral\ sau polistiren celular), lipite cu adezivi, [i o barier\ contra vaporilor, intercalat\, la partea interioara, `ntre placa de azbociment si termoizola]ie. Panourile `n trei straturi pot fi finisate prin vopsire. Grosimea necesar\ termoizola]iei se stabile[te pe baza unui calcul termotehnic [i de eficien]\ economic\.

Panourile sandvi[ sunt prev\zute cu rame de margine cu [an] pe contur, care serve[te la `mbinarea panourilor, prin intermediul unei bare de azbociment. Panourile pentru pere]i se fixeaz\ de scheletul de rezisten]\ prin intermediul unor piese metalice.

Rosturile panourilor-sandvi[ se etan[eaz\ cu chit elastic [i band\ de cauciuc.

Panouri sandwich din azbociment

~mbinarea la col]uri

A
A

Rigl\ [i stâlp din structura de rezisten]\

Detaliu A

Plac\ plan\

azbociment

C\p\cel din polietilen\
C\p\cel din
polietilen\
l i u A Plac\ plan\ azbociment C\p\cel din polietilen\ Termoizola]ie Tij\ filetat\ zincat\ {aib\ din

Termoizola]ie

Tij\ filetat\

zincat\

{aib\ din polietilen\

Rondea metalicâ

Plac\ ondulat\

din azbociment

Prinderea panoului de rigla structurii de rezisten]\

Plac\ ondulat\

Plac\ plan\ azbociment
Plac\ plan\
azbociment

din azbociment

Bar\ din azbociment

Cârlig din tabl\ zincat\

Termoizola]ie

Rigla structurii de rezisten]\

Fig. 19.3 Panouri sandwich din pl\ci de azbociment plan [i ondulat

315

19.4. PERE}I DE COMPARTIMENTARE DIN STICL|

Ace[ti pere]i se pot realiza din pl\ci presate din sticl\ [i din geam profilat (fig. 19.3). Pere]ii din pl\ci presate din sticl\ se execut\ dintr-un strat sau din dou\ straturi de pl\ci presate cu un strat de aer. Pl\cile presate se zidesc cu mortar de ciment `n r^nduri orizontale, dispuse pe muchie, cu rosturile verticale `n prelungire. Pere]ii se consolideaz\ prin `nglobarea, `n rosturile orizontale [i verticale, a unor bare din o]el-beton. ~n timpul execu]iei, se acord\ o deosebit\ aten]ie aplic\rii stratului de mortar, pentru a se evita contactul direct `ntre pl\cile din sticl\ [i barele de o]el. Pentru a permite deplas\rile datorit\ dilat\rii [i contrac]iei peretelui, se prevede, la capete, un material elastic (p^sl\ mineral\, P.F.L. polistiren). Pere]ii ce au lungimea mai mare de 5 m sunt prev\zu]i cu un cadru de beton armat sau metalic. Pere]ii din geam profilat se realizeaz\ din profile U din sticl\, autoportante, `n a[ezare simpl\ sau dubl\ (fig. 19.3).

Sticla poate fi simpl\ sau armat\ cu o re]ea din s^rm\ de o]el.

Pere]ii din geam de profilit se pot executa cu dimensiuni relativ mari, f\r\ prinderi intermediare ceea ce conduce la ob]inerea unei ilumin\ri optime [i uniforme (se pot ob]ine `n\l]imi > de 6 m `n cazul pere]ilor cu pozare dubl\).

Ace[ti pere]i realizeaz\ `nchideri etan[e. Datorit\ registrelor vitrate mari, pere]ii din geam de profilit creeaz\ o arhitectur\ specific\. Datorit\ u[urin]ei la montare, geamul de profilit este recomandat pentru pere]ii de compartimentare. Leg\tura geamului profilit cu elementele de structur\ se face prin intermediul unui cadru metalic, beton armat sau lemn av^nd form\ de U. Ancorarea acestui cadru metalic (profil U) de elemente de rezisten]\ se realizeaz\ prin cel pu]in dou\ puncte de prindere. F^[iile de geam profilat se reazem\, la partea inferioar\ [i superioar\, pe un pat elastic, cu compresibilitate redus\ [i cu rezisten]a mare la `mb\tr^nire (fig.19. 3). Peste acest suport elastic, `n cadrul ramei metalice, de ambele p\r]i ale geamului de profilit, se pozeaz\ elementele de calare din material plastic, care, ulterior, se acoper\ cu chit de etan[are. La montare, f^[iile din geam de profilit se introduc cu cap\tul de sus `n ram\, dup\ care se coboar\ pe patul ramei inferioare (fig.19. 3). Pere]ii din sticl\ profilat\ se remarc\ prin: realizarea unor compartiment\ri vitrate la cl\diri cu destina]ii diverse, proces de montaj "uscat", productivitate ridicat\, cheltuieli de `ntre]inere minime.

19.5. PERE}I DIN LEMN

Utilizarea lemnului la realizarea cl\dirilor este justificat\ de o serie de avantaje:

316

Pere]i de compartimentare din sticl\

I. Pere]i simpli din profilit

cu aripile `n acela[i sens A cu aripile `n sens opus
cu aripile `n acela[i sens
A
cu aripile `n sens opus

Rezemarea peretelui de profilit

A cu aripile `n sens opus Rezemarea peretelui de profilit Geam de profilit Element de rezisten]\

Geam de profilit

Element de

rezisten]\

Cadru metalic din profil U format la rece

Material de calare (polistiren)

Etan[are cu chit

Material de calare (polistiren)

Pere]i dubli din profilit cu rosturi al\turate cu rosturi decalate
Pere]i dubli din profilit
cu rosturi al\turate
cu rosturi decalate
din profilit cu rosturi al\turate cu rosturi decalate Detaliu A Etan[area geamului de profilit P r

Detaliu A Etan[area geamului de profilit

Profile PVC

geamului de profilit P r o f i l e P V C Mastic de etan[are

Mastic de etan[are

profilit P r o f i l e P V C Mastic de etan[are Profil metalic
profilit P r o f i l e P V C Mastic de etan[are Profil metalic

Profil metalic U

Pat suport

Montarea geamului de profilit

Profil metalic U Pat suport Montarea geamului de profilit Introducerea geamului de profilit `n rama metalic\

Introducerea geamului de profilit `n rama metalic\ superioar\

II. Pere]i din pl\ci presate din sticl\

Eleva]ie [i sec]iune

Pere]i din pl\ci presate din sticl\ Eleva]ie [i sec]iune Coborârea pe patul ramei metalice inferioare Perete
Pere]i din pl\ci presate din sticl\ Eleva]ie [i sec]iune Coborârea pe patul ramei metalice inferioare Perete

Coborârea pe patul ramei metalice inferioare

Perete dublu din pl\ci din sticl\ presat\

Profil metalic U Strat de sticl\ presat\ Strat de aer Material elastic Pies\ racord din
Profil metalic U
Strat de sticl\ presat\
Strat de aer
Material elastic
Pies\ racord din tabl\ zincat\

Pe suprafa]a de contact a sticlei cu mortarul se aplic\ un strat de vopsea (strat de protec]ie [i adreren]\)

B

un strat de vopsea (strat de protec]ie [i adreren]\) B Arm\turi Sec]iunea 1-1 Mortar de ciment

Arm\turi

de vopsea (strat de protec]ie [i adreren]\) B Arm\turi Sec]iunea 1-1 Mortar de ciment A B
Sec]iunea 1-1 Mortar de ciment A B Arm\turi montate `ntre pl\ci A Izola]ie hidrofug\ Spa]iu
Sec]iunea 1-1
Mortar de ciment
A
B
Arm\turi montate `ntre pl\ci
A
Izola]ie hidrofug\
Spa]iu de dilatare
umplut cu
material elastic
(poistiren, PFL)
Plac\ din sticl\ presat\
Mortar de ciment

Fig. 19.4 Pere]i de compartimentare din sticl\ de profilit (I) [i din pl\ci de sticl\ presat\ (II)

317

comportare foarte bun\ `n raport cu solicit\rile mecanice; relativa u[urin]\ a prelucr\rii [i a punerii `n oper\; comportare bun\ la intemperii; aspect pl\cut.

Cl\dirile din lemn cu mare eficien]\

economic\ [i timp redus de execu]ie se pot confec]iona `n ateliere specializate, cu prefabricare total\. Scheletul de rezisten]\, anvelopa, pere]ii interiori se concep din elemente simple, cu dimensiuni rezonabile, `n vederea unui transport, a unei depozit\ri [i mont\ri eficiente. Scheletul de rezisten]\ (pere]i, [arpant\, suport pardoseal\) este prev\zut din elemente liniare asamblate rigid la noduri (fig. 19.5. I). Pere]ii exteriori au fost concepu]i dintr- un schelet de lemn (montan]i [i rigle), izola]ie termic\, a c\rei grosime a rezultat din ob]inerea unei rezisten]e termice mari, care s\ mic[oreze `n timpul exploat\rii cl\dirii, consumul de combustibil pentru `nc\lzire. ~n anvelop\ s-a prev\zut [i un al doilea strat de izolare termic\ , care s\ mic[oreze pun]ile termice ale scheletului cl\dirii. Aceast\ termoizola]ie se pozeaz\ `ntr-un caroiaj de lemn decalat de structur\ (fig19. 5.I). La partea interioar\ a anvelopei se monteaz\ pl\ci de ipsos-carton. ~n alc\tuirea pere]ilor exteriori se prevede o barier\ de vapori, pozat\ spre interiorul termoizola]iei [i un strat paravânt a[ezat `n exteriorul acesteia, `naintea paramentului exterior. Acest

parament poate fi alc\tuit din diverse materiale (scânduri de lemn pozate pe vertical\ sau orizontal\).

lemn realizate din

schelet [i panouri din lemn `n 3 straturi

(fig.19. 5.II). Din acest punct de vedere, pere]ii din lemn pot fi pere]i prefabrica]i din: lemn, pl\ci fibro-lemnoase, aglomerate lemnoase. Pere]ii prefabrica]i din lemn se execut\ `n 3 straturi. Fe]ele panoului se realizeaz\ din sc^nduri, iar stratul termoizolant [i fonoizolant din vat\ mineral\, polistiren ignifugat. Termoizola]ia se protejeaz\ cu o barier\ contra vaporilor spre interior. Panoul prefabricat este bordat cu o ram\ din lemn, iar `n interior este prev\zut cu rigle de rigidizare. Pentru ob]inerea unui contact organic `ntre fe]ele din lemn [i stratul termoizolator, pe fe]ele din lemn se fixeaz\ o re]ea de [ipci. Pere]ii din pl\ci fibrolemnoase (P.F.L.) pot fi: pl\ci dure emailate sau melaminate [i pl\ci poroase, av^nd calit\]i fonoabsorbante. Structura peretelui este realizat\ dintr-un schelet de lemn pe care se monteaz\ pl\cile din P.F.L. Pentru a se m\ri capacitatea de izolare acustic\, `ntre fe]ele din P.F.L. dur ale panoului de perete se interpun pl\ci din P.F.L. poros sau vat\ mineral\, iar prinderea fe]elor din P.F.L. dur de riglelele scheletului se face prin intermediul garniturilor de cauciuc (fig.19. 5. III).

Cl\dirile

din

318

Pere]i din lemn

I. Perete termoizolator cu structur\ din lemn

Termoizola]ie

suplimentar\

Re]ea din lemn pentru prinderea paramentului Parament din ipsos carton

lemn pentru prinderea paramentului Parament din ipsos carton Parament din lemn Termoizola]ie Element de structur\ Barier\
lemn pentru prinderea paramentului Parament din ipsos carton Parament din lemn Termoizola]ie Element de structur\ Barier\
lemn pentru prinderea paramentului Parament din ipsos carton Parament din lemn Termoizola]ie Element de structur\ Barier\

Parament din lemn

Termoizola]ie

Parament din ipsos carton Parament din lemn Termoizola]ie Element de structur\ Barier\ de vapori II. Panouri
Parament din ipsos carton Parament din lemn Termoizola]ie Element de structur\ Barier\ de vapori II. Panouri

Element de structur\

Barier\ de vapori

II. Panouri pentru pere]i din lemn

1
1

Ram\

din lemn

Rigle

de rigidizare

pere]i din lemn 1 Ram\ din lemn Rigle de rigidizare Barier\ de vapori Termoizola]ie Hidroizola]ie Parament

Barier\

de vapori

Termoizola]ie

Hidroizola]ie

Parament

din lemn

1

Panou cu gol de fereastr\

2 2 -2 {ipci Termoizola]ie 3 3 2 3 - 3
2
2 -2
{ipci
Termoizola]ie
3
3
2
3 - 3
de fereastr\ 2 2 -2 {ipci Termoizola]ie 3 3 2 3 - 3 III. Pere]i din
III. Pere]i din pl\ci fibrolemnoase (PFL) Element de schelet din lemn PFL dur, emailat sau
III. Pere]i din pl\ci fibrolemnoase (PFL)
Element de
schelet din lemn
PFL dur, emailat sau melaminat
4
Perete simplu din PFL
PFL dur, emailat sau melaminat
Travers\
din lemn
4 4 - 4
din lemn PFL izolator
din lemn
PFL
izolator

Travers\

Garnitur\

de cauciuc

Element de schelet din lemn

Element de schelet din lemn

Perete cu strat izolant median

PFL dur, emailat sau melaminat

cu strat izolant median PFL dur, emailat sau melaminat Termoizola]ie Element de schelet din lemn Fig.

Termoizola]ie

Element de schelet din lemn

Fig. 19.5

Pere]i de compartimentare [i `nchidere din lemn

319

Rosturile `ntre panouri sunt aparente sau acoperite cu [ipci de lemn profilate. Pere]ii din pl\ci aglomerate din lemn se execut\ cu pl\ci din a[chii de lemn (PAL) sau cu pl\ci din a[chii de lemn extrudate (presate `n direc]ia fe]elor) [i acoperite cu o foaie de placaj (PALEX). Pere]ii din pl\ci aglomerate din lemn se realizeaz\ sub form\ de panouri, av^nd lungimea egal\ cu `n\l]imea `nc\perii. Asamblarea panourilor se face `n lamb\ [i uluc. Pe pardoseal\, panourile se fixeaz\ `ntre dou\ pervazuri prinse `n dibluri, iar la tavan `n mod identic sau cu un profil metalic.

19.6. PERE}I DIN MASE PLASTICE

Folosirea maselor plastice la execu]ia pere]ilor u[ori ai cl\dirilor este justificata de : rezisten]a bun\ la ac]iunea agen]ilor atmosferici [i coroziune, greutatea redus\, conductivitatea termic\ redusa, posibilit\]i usoare de prelucrare, modelare [i aspect variat. Aceste materiale prezint\ [i o serie de dezavantaje care trebuie luate `n considera]ie la alegerea materialului [i `n alc\tuirea pere]ilor de comparti- mentare: deforma]ii relativ mari la ac]iunea temperaturii, `mb\tr^nirea prematura [i rezisten]a slab\ la ac]iunea focului. Materialele plastice folosite `n confec]ionarea elementelor de rezisten]\ a pere]ilor sunt materiale termoplaste si materiale termorigide.

Materialele termoplaste au proprietatea de a se deforma la cald, revenind la starea ini]ial\ `n urma r\cirii. Din aceast\ grup\ fac parte: P.V.C., polistirenul, acetatul de vinil, compu[ii poliacrilici (Plexiglas). Aceste mase plastice pot fi rigide, semirigide sau elastice [i se prelucreaz\ prin: injectare, calcinare [i extrudere, ambutisare sau modelare `n vid. Materialele termorigide, care au o mare coeziune molecular\, se prelucreaz\ prin modelare sub presiune [i aplicare cu pistolul. Din aceast\ grup\ fac parte: melamina, poliuretanii, poliesteri care se folosesc arma]i cu fibr\ de sticl\. Produsele curent folosite `n alc\tuirea scheletului panourilor sunt: poliesterii arma]i cu fibr\ de sticl\, P.V.C-ul (profile, foi cutate sau ondulate) [i polimetacrilatul de metil (pl\ci). Miezul termoizolant al panourilor poate fi realizat `n mai multe moduri. Materialele termoizolante alc\tuite din spume de materiale plastice (polistiren celular, policlorura de vinil rigid\, poliuretan), comparativ cu cele minerale (vat\ mineral\) sau vegetale (plut\ expandat\), au o densitate aparent\ mult mai mic\, se prelucreaz\ [i se pun `n oper\ cu u[urin]\.

Pere]ii se execut\ cu structur\ omogen\ , polistirenul expandat este bordat cu elemente din P.V.C. sau cu structur\ stratificat\, av^nd la mijloc miez termoizolant.

320

~n cazul unui panou sandvi[, straturile portante de la exterior [i interior sunt realizate din ]es\tur\ de mase plastice pe baz\ de polistiren [i protejate antifoc cu pl\ci de ipsos. Miezul termoizolant, din h^rtie ignifugat\, poate avea form\ de fagure. ~ntre aceste straturi groase de termoizolatie se interpun straturi de rigidizare a miezului. Straturile exterioare ale panoului, cu functiuni de protectie si finisaj, au culori si texturi diferite. Aceast\ solu]ie prezint\ avantajul unei bune izol\ri termice [i fonice, o `ntre]inere u[oar\ [i ieftin\.

19.7. PERE}I DIN SCHELET {I PL|CI DIN IPSOS ARMAT

Pere]ii de compartimentare sunt alc\tui]i din schelet (lemn sau metal- profil economic) dublu sau simplu [i pl\ci din ipsos-carton la exterior. Izola]ia se introduce `n spa]iul interior. Ace[ti pere]i desp\r]itori au greutate redus\, productivitate marit\, timp scurt de executie, montaj simplu [i u[or, [i asigur\ flexibilitate func]ional\. Func]ie de exigen]ele func]ionale (`n\l]imea peretelui), acustice, protec]ie la foc [i termice (la gradient mare de temperatur\), pere]ii pot fi:

cu schelet simplu [i un rând sau dou\ de placi din ipsos- carton; cu schelet dublu cu doua rânduri de pl\ci de ipsos carton cu sau f\r\ plac\ intermediar\. Tehnologia de montaj a acestor pere]i este simpl\ , rapid\, [i const\ `n:

trasarea pere]ilor pe elementele de rezisten]\ (pere]i, plan[ee, st^lpi);

fixarea scheletului prin intermediul diblurilor [i [uruburilor (rigle de contur [i montan]i verticali); fixarea pl\cilor de ipsos-carton pe una din fe]ele peretelui; montarea izola]iei,care se realizeaza func]ie de exigen]ele acustice si termice, dar [i de protec]ia la foc; placarea dubla, impusa de exigen]ele acustice [i de protec]ie la foc, va avea rosturile dintre pl\cile de ipsos-carton din primul rând etan[ate iar cele din rândul al doilea decalate; prinderea pl\cilor de schelet, care se face cu ajutorul [uruburilor de montaj rapid; forma [i `mbinarea rosturilor, ce permite armarea materialului de etan[are. Pere]ii desp\r]itori din schelet [i pl\ci de ipsos-carton pot fi cu [i f\r\ instala]ii `nglobate. ~n pere]i pentru instala]ii se `nglobeaz\ trasee de instala]ii [i se includ elemente de sus]inere ale obiectelor sanitare (lavoar, boiler [i wc `n consol\). Pere]ii pentru instala]ii au o structur\ metalic\ suplimentar\, pentru preluarea `nc\rc\rilor din obiectele sanitare cu greut\]i mari. Structura suplimentar\ a fost dimensionat\ pentru a prelua greutatea obiectelor sanitare pozi]ionate `n consol\.

~n cadrul acestor pere]i pentru instala]ii, profilele introduse suplimentar sunt rigidizate pe `n\l]ime cu pl\cu]e.

321

PERE}I INTERIORI AUTOPORTAN}I
PERE}I
INTERIORI
AUTOPORTAN}I
Pere]i cu schelet [i pl\ci din ipsos-carton Pere]i din Schelet simplu cu montan]i zid\rie din
Pere]i cu schelet [i pl\ci din ipsos-carton
Pere]i din
Schelet simplu cu montan]i
zid\rie
din lemn
din metal
Pere]i cu schelet [i pl\ci din ipsos-carton Schelet dublu cu montan]i din lemn din metal
Pere]i cu schelet [i pl\ci din ipsos-carton
Schelet dublu cu montan]i
din lemn
din metal
Pere]i cu schelet [i pl\ci din ipsos-carton Schelet cu rigle din lemn din metal
Pere]i cu schelet [i pl\ci din ipsos-carton
Schelet cu rigle
din lemn
din metal
Pere]i cu schelet [i pl\ci din ipsos-carton pentru instala]ii
Pere]i cu schelet [i pl\ci din ipsos-carton
pentru instala]ii

Fig. 19.6

Schema pere]ilor interiori autoportan]i de compartimentare.

322

Pere]i interiori cu schelet [i pl\ci din ipsos armat

Perete interior autoportant cu placare simpl\ [i dubl\

Perete ce ad\poste[te instala]ii

d \ p o s t e [ t e i n s t a l

Profil din tabl\ sub]ire (schelet)

Izola]ie

(vat\ mineral\)

Pl\ci din ipsos armat

(placare simpl\)

Suruburi

autofiletante

din ipsos armat (placare simpl\) Suruburi autofiletante Profil din tabl\ sub]ire (schelet) Izola]ie (vat\ mineral\)
din ipsos armat (placare simpl\) Suruburi autofiletante Profil din tabl\ sub]ire (schelet) Izola]ie (vat\ mineral\)

Profil din tabl\ sub]ire (schelet)

Izola]ie

(vat\ mineral\)

Pl\ci din ipsos armat

(placare dubl\)

Suruburi

autofiletante

Pl\ci din ipsos armat (placare dubl\) Suruburi autofiletante Schelet pere]i Plac\ din isos armat Rigidiz\ri

Schelet pere]i

Plac\ din

isos armat

Rigidiz\ri suplimentare din pl\ci de ipsos armat

Izola]ie

(vat\ mineral\)

Schelet suplimentar - sus]inere obiecte sanitare [i instala]ii

Perete autoportant cu schelet [i placare simpl\

instala]ii Perete autoportant cu schelet [i placare simpl\ Profil metalic de m a r g i

Profil metalic de margine

Plac\ de ipsos armat Montant din tabl\ sub]ire

Izola]ie (vat\ mineral\)

Plac\ de ipsos armat

Izola]ie (vat\ mineral\) Plac\ de ipsos armat Rost la pl\cile de ipsos armat Plac\ de
Izola]ie (vat\ mineral\)
Plac\ de ipsos armat
Rost la pl\cile de ipsos armat
Plac\ de ipsos armat

Montant din tabl\ sub]ire

Profil metalic de margine

armat Montant din tabl\ sub]ire Profil metalic de margine Montan]i dubli din tabl\ sub]ire Profil metalic
armat Montant din tabl\ sub]ire Profil metalic de margine Montan]i dubli din tabl\ sub]ire Profil metalic

Montan]i dubli din tabl\ sub]ire

Profil metalic de margine

Montan]i dubli din tabl\ sub]ire Profil metalic de margine Izola]ie (vat\ mineral\) Montan]i dubli din tabl\
Montan]i dubli din tabl\ sub]ire Profil metalic de margine Izola]ie (vat\ mineral\) Montan]i dubli din tabl\

Izola]ie

(vat\ mineral\)

Montan]i dubli din tabl\ sub]ire Izola]ie (vat\ mineral\)

Benzi de distan]are

Benzi de distan]are

(vat\ mineral\) Benzi de distan]are Benzi de distan]are Rost decalat la pl\cile de ipsos armat Pl\ci

Rost decalat la pl\cile de ipsos armat

Pl\ci de ipsos armat

(placare dubl\)

Pl\ci de ipsos armat

(placare dubl\)

Determinarea greut\]ii corpurilor grele (P) ag\]ate de pere]ii din schelet [i pl\ci

1.4 a 0.3 m P 1.2 1.0 e £ 0.3 m 0.8 0.6 0.4 0.2
1.4
a 0.3 m
P
1.2
1.0
e £ 0.3 m
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Excentricitatea
e (m)
Sarcina P (kN/m)

Fig. 19.7 Pere]i interiori cu schelet [i pl\ci din ipsos armat (simpli [i dubli)

323

~n func]ie de greutatea obiectelor sanitare, structura suplimentar\ se fixeaz\ `n pardoseal\. Montajul pere]ilor pentru instala]ii se realizeaz\ prin:

fixarea instala]ilor; placarea unei fe]e a peretelui cu pl\ci de ipsos-carton;

izola]iei fonice, `n spa]iile

libere, pentru atenuarea zgomotului din instala]ii; placarea pe cealalt\ fa]\ a peretelui cu pl\ci din ipsos-carton. ~n peretele existent se realizeaz\ un spatiu pentru interven]ia specialistului, `n vederea remedierii unor defec]iuni.

pozarea

324