Sunteți pe pagina 1din 94

MINISTERUL DEZVOLT RII, LUCR RILOR PUBLICE I LOCUIN ELOR

COD DE PRACTIC PENTRU EXECUTAREA LUCR RILOR DIN BETON, BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PARTEA 1: PRODUCEREA BETONULUI Indicativ NE 012-1: 2007

Elaborat de: INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE N CONSTRUC II ECONOMIA CONSTRUC IILOR Director General Responsabil contract: prof.dr.ing. Dan Constantinescu conf.dr.ing. Dan Georgescu

Colectiv de elaborare:

conf.dr.ing. Dan Georgescu fiz. Adelina Apostu

Avizat de: DIREC IA DE REGLEMENTARE N CONSTRUC II M.D.L.P.L. Director: Responsabil tem ing. Cristian Paul Stamatiade ing. Mihai Crainic

NE 012-1:2007

Cuprins
Pagina 1 OBIECT I DOMENIU DE APLICARE......5

1.1 Obiect..5 1.2 Domeniu de aplicare.5 2 3 REFERIN E NORMATIVE..6 DEFINI II, SIMBOLURI I PRESCURT RI ................................................................................. 8

3.1 Termeni i defini ii......................................................................................................................... 8 3.2 Simboluri i prescurt ri ............................................................................................................... 12 4 CLASIFICARE ........................................................................................................................... 13 4.1 Clase de expunere n func ie de ac iunile datorate mediului nconjur tor ................................... 13 4.1.1 Semnifica ia claselor de expunere .......................................................................................... 13 4.2 Beton proasp t ........................................................................................................................... 17 4.2.1 Clase de consisten ................................................................................................................17 4.2.2 Clase n func ie de dimensiunea maxim a agregatelor ...........................................................18 4.3 Beton nt rit ................................................................................................................................ 18 4.3.1 Clase de rezisten 5 la compresiune .........................................................................................18 4.3.2 Clasele de mas volumic pentru beton u or...........................................................................19 CERIN E PENTRU BETON I METODE DE VERIFICARE ...................................................... 19 5.1 Cerin e de baz pentru materiale componente ............................................................................ 19 5.1.1 Generalit i...............................................................................................................................19 5.1.2 Ciment......................................................................................................................................20 5.1.3 Agregate ..................................................................................................................................20 5.1.4 Apa de amestec .......................................................................................................................20 5.1.5 Aditivi .......................................................................................................................................20 5.1.6 Adaosurile (inclusiv filerele minerale i pigmen ii) ....................................................................20 5.2 Cerin e de baz pentru compozi ia betonului .............................................................................. 20 5.2.1 Generalit i...............................................................................................................................20 5.2.2 Alegerea cimentului..................................................................................................................21 5.2.3.1 Generalit i .............................................................................................................................21 5.2.3.2 Balast......................................................................................................................................21 5.2.3.3 Agregate recuperate ...............................................................................................................21 5.2.3.4 Rezisten a la reac ia alcalii-silice.............................................................................................22 5.2.4 Utilizarea apelor reciclate .........................................................................................................22 5.2.5 Utilizarea adaosurilor ...............................................................................................................22 5.2.5.1 Generalit i .............................................................................................................................22 5.2.5.2 Conceptul referitor la coeficientul k .........................................................................................22 5.2.5.2.1 Generalit i ..........................................................................................................................22 5.2.5.2.2 Conceptul referitor la coeficientul k pentru cenu i volante conform SR EN 450..2223 5.2.5.2.3 Conceptul referitor la coeficientul k pentru silicea ullltrafin conform SR EN 13263..2223 5.2.5.3 Conceptul de performan echivalent a betonului .................................................................22 5.2.6 Utilizarea aditivilor ....................................................................................................................24 5.2.7 Con inut de cloruri ....................................................................................................................25 2

NE 012-1:2007 5.2.8 Temperatura betonului .............................................................................................................25 5.3 Cerin e referitoare la clasele de expunere .................................................................................. 26 5.3.1 Generalit i...............................................................................................................................26 5.3.2 Valori limit pentru compozi ia betonului ..................................................................................26 5.3.3 Metode de concep ie bazate pe performan e ...........................................................................27 5.3.4 Cerin e pentru betonul turnat sub ap ......................................................................................27 5.4 Cerin e pentru betonul proasp t ................................................................................................. 27 5.4.1 Consisten a ..............................................................................................................................27 5.4.2 Con inut de ciment i raport ap /ciment ...................................................................................28 5.4.3 Con inut de aer ........................................................................................................................28 5.4.4 Dimensiunea maxim a agregatelor.........................................................................................29 5.5 Cerin e pentru betonul nt rit ...................................................................................................... 29 5.5.1 Rezisten a ................................................................................................................................29 5.5.1.1 Generalit i .............................................................................................................................29 5.5.1.2 Rezisten a la compresiune......................................................................................................29 5.5.1.3 Rezisten a la trac iune prin despicare .....................................................................................30 5.5.2 Masa volumic .........................................................................................................................30 5.5.3 Rezisten a la penetrarea apei ..................................................................................................30 5.5.4 Reac ia la foc ...........................................................................................................................30 5.5.5 Rezisten a la uzur ..................................................................................................................30 6 SPECIFICA IA BETONULUI ..................................................................................................... 31 6.1 Generalit i ................................................................................................................................. 31 6.2 Specifica ia betonului proiectat (cu propriet i specificate).......................................................... 31 6.2.1 Generalit i...............................................................................................................................31 6.2.2 Date de baz ............................................................................................................................32 6.2.3 Cerin e suplimentare ................................................................................................................32 6.3 Specifica ia betoanelor de compozi ie prescris ......................................................................... 32 6.3.1 Generalit i...............................................................................................................................32 6.3.2 Cerin e de baz ........................................................................................................................32 6.3.3 Cerin e suplimentare ................................................................................................................33 6.4 Specifica ia betoanelor de compozi ie prescris printr-un standard ............................................ 33 7 LIVRAREA BETONULUI PROASP T....................................................................................... 34 7.1 Informa ii de la utilizatorul betonului pentru produc tor ............................................................... 34 7.2 Informa ii de la produc torul de beton pentru utilizator1) ............................................................. 34 7.3 Bon de livrare pentru betonul gata de utilizare ............................................................................ 35 7.4 Informa ii la livrare pentru betonul de antier .............................................................................. 35 7.5 Consisten a la livrare .................................................................................................................. 35 8 CONTROLUL CONFORMIT II I CRITERII DE CONFORMITATE ........................................ 36 8.1 Generalit i ................................................................................................................................. 36 8.2 Control de conformitate al betonului cu propriet i specificate .................................................... 36 8.2.1 Control de conformitate al rezisten ei la compresiune ..............................................................36 8.2.1.1 Generalit i .............................................................................................................................36 8.2.1.2 Plan de e antionare i de ncerc ri .........................................................................................37 8.2.1.3 Criterii de conformitate pentru rezisten a la compresiune3638 8.2.2 Control de conformitate al rezisten ei la trac iune prin despicare .............................................39 3

NE 012-1:2007 8.2.2.1 Generalit i .............................................................................................................................39 8.2.2.2 Plan de e antionare i de ncerc ri .........................................................................................39 8.2.2.3 Criterii de conformitate pentru rezisten a la trac iune prin despicare .......................................39 8.2.3 Control de conformitate pentru alte propriet i dect rezisten a ...............................................39 8.2.3.1 Plan de e antionare i de ncerc ri .........................................................................................39 8.2.3.2 Criterii de conformitate pentru alte propriet i decat rezisten a ...............................................39 8.3 Controlul conformit ii betonului de compozi ie prescris , inclusiv a betoanelor de compozi ie prescris printr-un standard ............................................................................................................... 41 8.4 Ac iuni ntreprinse n caz de neconformitate a produsului........................................................... 42 9 CONTROLUL PRODUC IEI ...................................................................................................... 43 9.1 Generalit i ................................................................................................................................. 43 9.2 Sisteme de control al produc iei.................................................................................................. 43 9.3 Datele nregistrate i alte documente.......................................................................................... 43 9.4 ncerc ri...................................................................................................................................... 44 9.5 Compozi ia betonului i ncerc rile ini iale .................................................................................. 44 9.6 Personal, echipamente i instala ii.............................................................................................. 45 9.6.1 Personal...................................................................................................................................45 9.6.2 Echipamente i instala ii...........................................................................................................45 9.6.2.1 Depozitarea materialelor .........................................................................................................45 9.6.2.2 Echipamente de dozare ..........................................................................................................45 9.6.2.3 Malaxoare ...............................................................................................................................45 9.6.2.4 Echipamente de ncercare ......................................................................................................45 9.7 Dozarea materialelor componente .............................................................................................. 46 9.8 Amestecarea betonului ............................................................................................................... 46 9.9 Proceduri de control al produc iei ............................................................................................... 46 10 EVALUARE A CONFORMIT 10.1 10.2 II ............................................................................................... 51 Generalit i.............................................................................................................................. 51 Evaluare, supraveghere i certificare a controlului de produc ie.............................................. 52 I SPECIFICATE.............................................. 52

11 PROIECTAREA BETONULUI CU PROPRIET

Anexa A ncerc ri ini iale ............................................................................................................... 53 Anexa B ncerc ri de identificare pentru rezisten a la compresiune.......................................... 55 Anexa C Dispozi ii pentru evaluarea, supravegherea i certificarea controlului produc iei..... 57 Anexa D Bibliografie....................................................................................................................... 60 Anexa E Indica ii de aplicare a conceptului de performan echivalent a propriet ilor betonului .......................................................................................................................................... 61 Anexa F Recomand ri pentru limitele compozi iilor betonului ................................................... 62 Anexa G Prevederi suplimentare referitoare la betoanele de nalt rezisten ........................... 71 Anexa H Metode de formulare bazate pe performan ele pentru durabilitate .............................. 74 Anexa I Clasificarea mediilor agresive asupra elementelor din beton armat i beton precomprimat supraterane....7477 Anexa J Familiile de beton ......................................................................................................... 7980 Anexa K Compozi ia granulometric a agregatelor utilizate la prepararea betonului...8182 Anexa L Recomand ri generale pentru alegerea cimentului..8687 Anexa M Tratarea betonului func ie de evolu ia rezistentei betonului ........................................ 88 Anexa N Cerin e minime privind calificarea, experien a profesional i atestarea responsabilului pentru controlul produc iei .................................................................................. 89

NE 012-1:2007

1
1.1

OBIECT I DOMENIU DE APLICARE


Obiect

Codul de practic pentru executarea lucr rilor din beton, beton armat i beton precomprimat, indicativ NE 012, revizuit, este structurat astfel: Partea 1 : Producerea betonului Partea 2 : Executarea lucr rilor din beton, beton armat si beton precomprimat Partea 3 : Instruc iuni de aplicare. Acest document reprezint prima parte a Codului de practic pentru executarea lucr rilor din beton, beton armat i beton precomprimat, indicativ NE 012-1:2007 i se refer la producerea betonului. Aceasta edi ie a primei p r i a Codului de practic completeaz regulile i informa iile cuprinse n SR EN 206-1: 2002. Complet rile textului standardului SR EN 206-1 din acest document se aplic numai pe teritoriul Romniei. Aceste complet ri cuprind exigentele normative complementare ale standardului SR EN 206-1, n conformitate cu SR 13510: 2006 Document na ional de aplicare a SR EN 206-1, care trebuie implementate la nivel na ional, precum si exigentele stabilite n func ie de experien a romneasc n ceea ce prive te aspectele ce nu sunt tratate n SR EN 206-1. 1.2 Domeniu de aplicare

Partea 1 a Normativului se aplic betonului destinat structurilor turnate in-situ, structurilor prefabricate, elementelor structurale prefabricate pentru cl diri i construc ii inginere ti. Acest normativ se aplic de asemenea betoanelor autocompactante i betoanelor cu agregate din beton reciclat, cu condi ia ca aptitudinea de utilizare a acestor agregate sa fie verificat i controlat avnd n vedere criteriile aplicate agregatelor naturale. Betonul poate fi beton fabricat (preparat) pe antier, beton gata de utilizare sau beton fabricat ntr-o unitate de produc ie a elementelor prefabricate. Prezentul document specific cerin ele pentru: - materialele componente ale betonului; - propriet ile betonului proasp t i nt rit i verific rile lor; - limit rile impuse compozi iei betonului; - specifica iile betonului; - livrarea betonului proasp t; - procedurile de control al produc iei; - criteriile de conformitate i evaluarea conformit ii. Prezentul normativ se aplic betoanelor compactate de o asemenea manier nct cantitatea de aer oclus, alta dect aerul antrenat, este neglijabil . Prezentul document se aplic betonului de mas volumic normal , betonului greu i betonului u or. Alte documente referitoare la produsele specifice, de exemplu la produsele prefabricate, unde procedeele intr n domeniul de aplicare al prezentului document, pot necesita derog ri n raport cu prezentul document. Cerin e complementare sau diferite pot s fie date n alte reglementari / standarde europene specifice, de exemplu: - beton destinat drumurilor i altor suprafe e de circula ie; - beton utiliznd si alte materiale (de exemplu: fibre) sau materiale componente; - beton cu dimensiunea maxim a agregatului mai mic sau egal cu 4 mm (mortar); - tehnologii speciale (de exemplu: beton torcretat); - beton pentru stocarea de eurilor lichide i gazoase; - beton pentru rezervoare de stocare de substan e poluante; - beton pentru structuri masive (de exemplu: baraje); - beton pre-amestecat uscat.

NE 012-1:2007 Acest document nu se aplic pentru: - beton aerat; - beton spumat; - beton cu structur deschis (beton cavernos-poros); - beton u or cu mas volumic mai mic de 800 kg/m3; - beton refractar.

REFERIN E NORMATIVE

Documentele prezentate n continuare sunt indispensabile pentru aplicarea acestui normativ. Metode de ncerc ri ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimic a cimenturilor Metode de ncerc ri ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priz i a stabilit ii SR EN 196-6: 1994 Metode de ncerc ri ale cimenturilor. Partea 6: Determinarea fine ii SR EN 197-1: 2002 Ciment Partea 1: Compozi ie, specifica ii i criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale SR EN 450: 2006 Cenu zbur toare pentru beton. Defini ii, condi ii i criterii de conformitate SR EN 933-1 :2002 ncerc ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozit ii. Analiza granulometric prin cernere SR EN 934-2:2003 Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 2: Aditivi pentru beton. Defini ii, condi ii, conformitate, marcare i etichetare SR EN 1008: 2003 Apa de preparare pentru beton Specifica ii pentru prelevare, ncercare i evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca ap de preparare pentru beton SR EN 1097-1: 1998 ncerc ri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezisten ei la uzur (micro-Deval) SR EN 1097-2: 1998 ncerc ri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezisten ei la sf rmare SR EN 1097-3: 2002 ncerc ri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice ale agregatelor. Partea 3: Metode pentru determinare masei volumice n vrac i a porozit ii intergranulare SR EN 1097-6: 2002 ncerc ri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale i a coeficientului de absorb ie a apei SR EN 1992: 2006 Proiectarea structurilor de beton SR EN 12350-1: 2003 ncercare pe beton proasp t. Partea 1: E antionare SR EN 12350-2: 2003 ncercare pe beton proasp t. Partea 2: ncercare de tasare SR EN 12350-3: 2003 ncercare pe beton proasp t. Partea 3: ncercare Vebe SR EN 12350-4: 2002 ncercare pe beton proasp t. Partea 4: Grad de compactare SR EN 12350-5 :2002 ncercare pe beton proasp t. Partea 5: ncercare cu masa de r spndire SR EN 12350-6: 2002 ncercare pe beton proasp t. Partea 6: Densitate SR EN 12350-7: 2003 ncercare pe beton proasp t. Partea 7: Con inut de aer. Metode prin presiune SR EN 12390-1:2002 ncercare pe beton nt rit. Partea 1: Form , dimensiuni i alte condi ii pentru epruvete i tipare SR EN 12390-2:2002 ncercare pe beton nt rit. Partea 2: Preg tirea i conservarea epruvetelor pentru ncerc ri de rezisten SR EN 12390-3: 2003 ncercare pe beton nt rit. Partea 3: Rezisten a la compresiune a epruvetelor SR EN 12504-1:2002 ncerc ri pe beton n structuri. Partea 1: Carote. Prelevare, examinare i ncerc ri la compresiune SR EN 12504-2:2002 ncerc ri pe beton n structuri. Partea 2: ncerc ri nedistructive. Determinarea indicelui de recul SR EN 12504-3:2006 ncerc ri pe beton n structuri. Partea 3: Determinarea for ei de smulgere SR EN 12620:2003 Agregate pentru beton SR EN 12878 :2005 Pigmen i pentru colorarea materialelor de construc ie pe baz de ciment i/sau var. Specifica ii i metode de ncercare SR EN 13055-1:2003 Agregate u oare. Partea 1: Agregate u oare pentru betoane, mortare i paste de ciment SR EN 13242: 2003 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare n ingineria civil i n construc ii de drumuri SR EN 13263-1:2005 Silice ultrafin pentru beton Partea 1: Defini ii, condi ii i criterii de 6 SR EN 196-2 :2006 SR EN 196-3:2006

NE 012-1:2007 conformitate Silice ultrafin pentru beton Partea 2: Evaluarea conformit ii Calitatea apei. Determinarea con inutului de dioxid de carbon agresiv Execu ia structurilor de beton Partea 1: Condi ii comune Evaluarea in-situ a rezistentei la compresiune a structurilor si elementelor prefabricate SR ISO 2859: 1998 Proceduri de e antionare pentru inspec ia prin atribute SR ISO 3310: 2000 Site pentru cernere. Condi ii tehnice i verific ri SR ISO 3951: 1998 Proceduri i tabele de e antionare pentru inspec ia prin m surare pentru procent de neconformit i SR ISO 7150-1:2001 Calitatea apei Determinarea con inutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometric manual SR ISO 7150-2: 2001 Calitatea apei Determinarea con inutului de amoniu. Partea 2: Metoda spectrometric automat SR ISO 7980 : 2002 Calitatea apei. Determinarea con inutului de calciu i magneziu. Metoda prin spectrometrie de absorb ie atomic SR 3011: 1996 Cimenturi cu c ldura de hidratare limitat i cu rezisten la agresivitatea apelor cu con inut de sulfa i SR 7055:1996 Ciment Portland alb STAS 10092-78:1996 Ciment pentru drumuri si piste de aeroporturi DIN 4030-2 Evaluarea lichidelor, solurilor si gazelor nocive pentru beton Partea 2: Prelevarea si analiza e antioanelor de apa si soluri ASTM C173 Metode de ncercare pentru determinarea con inutului de aer al betonului proasp t, prin metoda volumetric ISO 4316: 1977 Agen i activi de suprafa . Determinarea pH-ului solu iilor apoase. Metoda poten iometric SR EN 13263-2:2005 EN 13577:1999 SR ENV 13670-1:2006 pr EN 13791: 2006

NE 012-1:2007

DEFINI II, SIMBOLURI I PRESCURT RI

3.1 Termeni i defini ii


Pentru cerin ele prezentului normativ, se aplic termenii i defini iile urm toare: 3.1.1 beton material format prin amestecarea cimentului, nisipului, pietri ului i apei cu sau f r aditivi i adaosuri i ale c rui propriet i se dezvolt prin hidratarea cimentului 3.1.2 beton proasp t beton complet amestecat i aflat nc , ntr-un stadiu care i permite compactarea prin metoda aleas 3.1.3 beton nt rit beton n stare solid

i care a ob inut o rezisten

semnificativ

3.1.4 beton de antier beton produs la locul construc iei de utilizatorul de beton pentru propria sa utilizare 3.1.5 beton gata de utilizare beton livrat n stare proasp t utilizatorului, de c tre o persoan fizic sau o societate de profil, altele dect utilizatorul. n sensul acestui normativ betonul gata de utilizare este de asemenea: - beton produs de utilizator n afara antierului; - beton produs pe antier, dar nu de utilizator 3.1.6 produs prefabricat de beton produs din beton a c rui turnare i a c rui tratare sunt efectuate ntr-un loc diferit de cel n care este utilizat 3.1.7 beton cu mas volumic normal 3 beton a c rui mas volumic dup uscare n etuv este mai mare de 2000 kg/m , dar inferioar sau 3 egal cu 2600 kg/m 3.1.8 beton u or beton a c rui mas volumic dup uscare n etuv este mai mare sau egal cu 800 kg/m3, dar mai 3 mic sau egal cu 2000 kg/m , el este produs integral sau par ial cu agregate u oare 3.1.9 beton greu beton a c rui mas volumic dup uscarea n etuv este mai mare de 2600 kg/m3 3.1.10 beton de nalt rezisten beton ce apar ine unei clase de rezisten la compresiune superioar clasei C50/60, n cazul betonului de mas volumic normal sau al betonului greu i superioar clasei LC50/55 n cazul betonului u or 3.1.11 beton cu propriet i specificate beton pentru care propriet ile cerute i caracteristicile suplimentare sunt specificate produc torului care este responsabil de furnizarea unui beton care satisface propriet ile cerute i caracteristicile suplimentare

NE 012-1:2007 3.1.12 beton cu compozi ie specificat beton pentru care compozi ia betonului i materialele componente de utilizat sunt specificate produc torului care este responsabil de furnizarea unui beton respectnd compozi ia specificat 3.1.13 beton de compozi ie specificat printr-un standard beton de compozi ia specificat , avnd compozi ia definit betonul este utilizat

ntr-un standard aplicabil la locul unde

3.1.14 familie de betoane grup de compozi ii de beton pentru care exist o rela ie fiabil ntre propriet ile principale. Aceast rela ie este demonstrat prin ncerc ri; demonstra ia este consemnat n scris i p strat 3.1.15 metru cub de beton cantitate de beton proasp t care ocup SR EN 12350-6

un volum de un metru cub, dup

compactare conform

3.1.16 camion malaxor unitate de amestecare a betonului montat de obicei pe un asiu autopropulsat, capabil s amestece i s livreze un beton omogen 3.1.17 cuv agitatoare echipament montat de obicei pe un asiu autopropulsat i capabil s conserve un beton proasp t, omogen n timpul transportului 3.1.18 cuv neagitatoare echipament utilizat pentru transportul betonului f r agitare, n sensul definit n 3.1.17, de exemplu, camion cu ben basculant sau bunc r de transport 3.1.19 amestec cantitate de beton proasp t produs ntr-un singur ciclu de amestecare discontinu , sau cantitate desc rcat n timp de 1 minut, de un malaxor cu func ionare continu 3.1.20 arje cantitatea de beton con innd unul sau mai multe amestecuri transportat de un vehicul 3.1.21 livrare ac iune de livrare de beton proasp t de c tre produc tor 3.1.22 aditiv produs ad ugat n beton n timpul procesului de amestecare, n cantit i mici raportate la masa cimentului, pentru modificarea propriet ilor betonului proasp t sau nt rit 3.1.23 adaos material mineral fin utilizat n beton pentru mbun t irea unor propriet i sau pentru a-i conferi propriet i speciale. Acest normativ trateaz dou tipuri de adaosuri minerale: - adaosuri considerate practic inerte (tip I); - adaosuri puzzolanice sau hidraulic latente (tip II)

NE 012-1:2007 3.1.24 agregat material mineral granular apt de a fi utilizat n beton. Agregatele pot fi naturale, artificiale sau reciclate plecnd de la materialele utilizate anterior n construc ii 3.1.25 agregat curent agregat avnd dup uscare n etuv , o mas volumic 2000 kg/m3 i 3000 kg/m3 determinat conform SR EN 1097-6 3.1.26 agregat u or agregat de origine mineral avnd dup uscare n etuv , o mas volumic 2000 kg/m3, determinat conform SR EN 1097-6, sau o mas volumic n vrac 1200 kg/m3, determinat conform SR EN 1097-3 3.1.27 agregat greu agregat avnd dup SR EN 1097-6

uscarea n etuv , o mas

volumic

3000 kg/m3, determinat

conform

3.1.28 ciment (liant hidraulic) material mineral fin m cinat care, dup ce a fost amestecat cu apa, formeaz o past care face priz i se nt re te prin efectul reac iilor i proceselor de hidratare, i care dup nt rire, i p streaz rezisten a i stabilitatea chiar i sub ap 3.1.29 con inutul total n ap apa ad ugat , plus apa con inut n i la suprafa a agregatelor, plus apa din aditivi i adaosuri utilizate sub form de suspensii i apa rezultat din ad ugare de ghea sau din nc lzire cu vapori 3.1.30 con inut de ap eficace diferen ntre cantitatea total de ap con inut n betonul proasp t i cantitatea de ap ce poate fi absorbit de agregat. 3.1.31 raport ap /ciment raport dintre cantitatea total de ap

i con inutul de ciment din betonul proasp t.

3.1.32 rezisten caracteristic valoarea rezisten ei sub care se pot situa 5% din popula ia tuturor rezultatelor determin rilor de rezisten posibile ale volumului de beton considerat. 3.1.33 aer antrenat bule de aer microscopice ncorporate inten ionat n beton, cnd se face amestecarea, de obicei prin utilizarea agen ilor tensioactivi: bulele sunt practic sferice i diametrul lor este n general cuprins ntre 10 m i 300 m 3.1.34 aer oclus goluri de aer n beton care nu sunt produse inten ionat 3.1.35 antier amplasamentul unde este realizat lucrarea de construc ie

10

NE 012-1:2007 3.1.36 specifica ie sintez final de cerin e tehnice documentate transmise la produc tor n termeni de performan de compozi ie 3.1.37 elaborator de specifica ie persoan fizic sau organism care stabile te specifica ia betonului proasp t i nt rit 3.1.38 produc tor persoan fizic sau unitate produc toare de beton proasp t 3.1.39 utilizator persoan fizic sau unitate utilizatoare de beton proasp t pentru execu ia unei construc ii sau a unui element 3.1.40 durata de via perioada de timp n care comportarea betonului n structur r mne la un nivel compatibil cu cerin ele de performan ale structurii, dac aceasta este corect ntre inut 3.1.41 ncerc ri ini iale ncercare sau ncerc ri de verificare, nainte de nceperea produc iei, atunci cnd un beton nou sau o familie nou de beton trebuie s fie formulat , pentru a satisface toate cerin ele specificate, n stare proasp t ca i n stare nt rit 3.1.42 ncerc ri de identificare ncerc ri pentru a determina dac conforme

sau

amestecurile sau

arjele selec ionate apar in unei popula ii

3.1.43 ncerc ri de conformitate ncerc ri efectuate de produc tor pentru a evalua conformitatea betonului 3.1.44 evaluarea conformit ii examinarea sistematic a gradului de satisfacere de c tre un produs a cerin elor specificate 3.1.45 ac iuni datorate mediului nconjur tor ac iuni fizice i chimice la care este expus betonul, care produc efecte asupra betonului, arm turilor sau pieselor metalice nglobate i care nu sunt considerate ca sarcini la proiectarea structurii 3.1.46 verificare confirmare prin examinare de dovezi obiective a satisfacerii cerin elor specificate 3.1.47 beton autocompactant beton a c rei consisten a a fost modificat prin utilizarea de aditivi speciali, la valori mari ale fluidit ii f r a prezenta segregare i care poate fi pus n oper f r a fi vibrat 3.1.48 con inut de p r i fine cantitate total de p r i fine exprimat n kg/m3, calculat ca sum a cantit ii totale de ciment i cantit ii de particule cu dimensiuni mai mici de 0,125 mm provenind de la agregate i adaosuri

11

NE 012-1:2007 3.1.49 clas de expunere clasificare a condi iilor de mediu, fizice, chimice i mecanice la care poate fi expus betonul i care pot influen a n timp suprafa a betonului, structura sa sau/ i arm turile. Aceste tipuri de ac iuni nu constituie ipoteze de nc rcare n proiectarea structural 3.1.50 ap rezidual /reciclat ap rezultat n urma producerii betonului i care poate fi refolosit la prepararea acestuia.

3.2
X0 XC XD XS XF XA XM

Simboluri i prescurt ri
Clas de expunere n cazul absen ei riscului de coroziune sau de atac Clasa de expunere pentru riscul de coroziune prin carbonatare Clasa de expunere pentru riscul de coroziune prin cloruri altele dect cele din apa de mare Clasa de expunere pentru riscul de coroziune de cloruri din apa de mare Clasa de expunere pentru atacul prin nghe -dezghe Clasa de expunere pentru atacul de origine chimic Clasa de expunere pentru atac mecanic (abraziune) Clase de consisten Clase de consisten Clase de consisten Clase de consisten Clase de rezisten Clase de rezisten dup tasare dup ncercarea Vebe dup indicele de compactare dup diametrul corespunz tor ncerc rilor de r spndire la compresiune n cazul betonului normal i greu la compresiune n cazul betonului u or la compresiune a betonului determinat prin ncercarea

de la S1 pn la S5 de la V0 pn la V4 de la C0 pn la C3 de la F1 pn la F6 C/ LC/ fck.cyl fc.cil fck.cub fc.cub fcm fcmz fci ftk ftm fti D Dmax CEM Sn AQL A/C k

Rezisten a caracteristic epruvetelor cilindrice

Rezisten a la compresiune a betonului determinat cilindrice Rezisten a caracteristic cubice la compresiune determinat

prin ncerc ri pe epruvete prin ncerc ri de epruvete

Rezisten a la compresiune a betonului determinat prin ncerc ri pe epruvete cubice Rezisten a medie la compresiune a betonului Rezisten a medie la compresiune a betonului la (z) zile Rezultat individual al ncerc rii de rezisten la compresiune a betonului Rezisten a caracteristic la trac iune prin despicare a betonului Rezisten a medie la trac iune prin despicare a betonului Rezultat individual al ncerc rii de rezisten Clase de densitate pentru betonul u or Dimensiunea nominal maxim a agregatului grosier Tip de ciment conform seriei SR EN 197 Estimarea abaterii standard a unei popula ii Abaterea standard a n rezultate de ncerc ri consecutive Nivel de calitate acceptabil (a se vedea ISO 2859-1) Raport ap /ciment Factor care ine seama de activitatea unui adaos de tip II 12 la trac iune prin despicare a betonului

NE 012-1:2007 e m n Diviziunea sc rii de verificare a echipamentului de cnt rire Sarcina exercitat asupra echipamentului de cnt rire Num r.

4
4.1

CLASIFICARE
Clase de expunere n func ie de ac iunile datorate mediului nconjur tor

Ac iunile datorate mediului nconjur tor sunt clasificate n clase de expunere i sunt prezentate n tabelul 1. Exemplele sunt indicate cu titlul informativ. 4.1.1 Semnifica ia claselor de expunere Standardul SR EN 206-1 define te diferite clase de expunere n func ie de mecanismele de degradare ale betonului. Nota ia utilizat pentru identificarea acestor clase este format din dou litere i o cifr . Prima liter este X (de la eXposure n limba englez ) urmat de o alta care se refer la mecanismul de degradare considerat, astfel : C de la Carbonation (Carbonatare) D de la Deicing Salt (Sare pentru dezghe ) S de la Seawater (Ap de mare) F de la Frost (nghe ) A de la Aggressive environment (Mediu agresiv chimic) M de la Mechanical abrasion (Atac mecanic prin abraziune) A doua liter este urmat de o cifr care se refer la nivelul de umiditate (XC, XD, XS, XF) sau nivelul de agresivitate (XA, XM). Pentru o component ac iuni ale mediului. structural dat , suprafe e diferite ale betonului pot fi supuse unor diferite

NOT Alegerea claselor de expunere depinde de cerin ele n vigoare la locul unde betonul este utilizat. Aceast clasificare de expuneri nu exclude luarea n considera ie a condi iilor particulare existente la locul unde betonul este utilizat, sau aplicarea de m suri de protec ie precum utilizarea de o el inoxidabil sau alt metal rezistent la coroziune, i utilizarea de acoperiri protectoare pentru beton sau arm turi.

Betonul poate fi supus la mai multe din ac iunile descrise n tabelul 1, n acest caz, condi iile de mediu nconjur tor la care el este supus, trebuie s fie exprimate sub form de combina ii de clase de expunere. Tabelul 1 Clase de expunere Denumirea Descrierea clasei mediului nconjur tor 1 Nici un risc de coroziune sau atac Exemple informative ilustrnd alegerea claselor de expunere

Beton simplu i f r piese metalice nglobate. Toate expunerile, cu excep ia Beton de umplutur / egalizare X0 cazurilor de nghe -dezghe , de abraziune i de atac chimic 2 Coroziunea datorat carbonat rii Cnd betonul care con ine arm turi sau piese metalice nglobate, este expus la aer i umiditate, expunerea trebuie clasificat n modul urm tor:
NOT Condi iile de umiditate luate in considerare sunt cele din betonul ce acoper arm turile sau piesele metalice nglobate, dar n numeroase cazuri, aceast umiditate poate fi considerat c reflect umiditatea ambiant . n acest caz, o clasificare fondat pe diferite medii ambiante poate fi acceptabil . Situa ia nu poate fi aceea i dac exist o barier ntre beton i mediul s u nconjur tor (acoperirea betonului cu un material de protec ie).

XC1

Uscat sau permanent umed

Beton n interiorul cl dirilor unde gradul de umiditate a mediului ambiant este redus (inclusiv buc t riile, b ile i sp l toriile cl dirilor de locuit) Beton imersat permanent n ap

13

NE 012-1:2007 Tabelul 1 (continuare) Exemple informative ilustrnd alegerea claselor de expunere Suprafe e de beton n contact cu apa pe termen lung (de exemplu elemente ale XC2 Umed, rareori uscat rezervoarelor de ap ) Un mare num r de funda ii Beton n interiorul cl dirilor unde umiditatea mediului ambiant este medie sau ridicat (buc t rii, b i, sp l torii profesionale altele dect cele ale cl dirilor XC3 Umiditate moderat de locuit) Beton la exterior, ns la ad post de intemperii (elemente la care aerul din exterior are acces constant sau des, de exemplu : hale deschise) Suprafe e supuse contactului cu apa, dar XC4 Alternan umiditate - uscare care nu intr n clasa de expunere XC2 (elemente exterioare expuse intemperiilor) 3 Coroziunea datorat clorurilor avnd alt origine dect cea marin Cnd betonul care con ine arm turi sau piese metalice nglobate, este n contact cu apa avnd alt origine dect cea marin , con innd cloruri, inclusiv din s rurile pentru dezghe are, clasele de expunere sunt dup cum urmeaz :
NOT - n ce prive te condi iile de umiditate, a se vedea de asemenea sec iunea 2 din acest tabel.

Denumirea clasei

Descrierea mediului nconjur tor

XD1

Umiditate moderat

XD2

Umed, rar uscat

XD3

Alternan

umiditate - uscare

Suprafe e de beton expuse la cloruri transportate de curen i de aer (de exemplu suprafe ele expuse agen ilor de dezghe are de pe suprafa a carosabil , pulveriza i i transporta i de curen ii de aer, la garaje, etc.) Piscine, rezervoare Beton expus apelor industriale con innd cloruri Elemente ale podurilor, ziduri de sprijin, expuse stropirii apei con innd cloruri osele, dalele parcajelor de sta ionare a vehiculelor

4 Coroziunea datorat clorurilor din apa de mare Cnd betonul care con ine arm turi sau piese metalice nglobate, este pus n contact cu cloruri din apa de mare, sau ac iunii aerului ce vehiculeaz s ruri marine, clasele de expunere sunt urm toarele: Structuri pe sau n apropierea litoralului (agresivitatea atmosferica marina Expunere la aerul ce vehiculeaz s ruri XS1 marine, ns nu sunt n contact direct cu ac ioneaz asupra construc iilor din beton, apa de mare beton armat pe o distanta de circa 5 km de rm) XS2 Imersate n permanen Elemente de structuri marine Zone de amaraj, zone supuse stropirii XS3 Elemente de structuri marine sau ce ei 5 Atac din nghe -dezghe cu sau f r agen i de dezghe are Cnd betonul este supus la un atac semnificativ datorat ciclurilor de nghe -dezghe , atunci cnd este umed, clasele de expunere sunt urm toarele: Satura ie moderat cu ap f r agen i Suprafe e verticale ale betonului expuse la XF1 de dezghe are ploaie i la nghe Suprafe e verticale ale betonului din lucr ri Satura ie moderat cu ap , cu agen i de XF2 rutiere expuse la nghe i curen ilor de aer dezghe are ce vehiculeaz agen i de dezghe are

14

NE 012-1:2007 Tabelul 1 (continuare) Denumirea clasei XF3 Descrierea mediului nconjur tor Satura ie puternic cu ap , f r agen i de dezghe are Exemple informative ilustrnd alegerea claselor de expunere Suprafe e orizontale ale betonului expuse la ploaie i la nghe osele i tabliere de pod expuse la agen i de dezghe are Suprafe ele verticale ale betonului expuse la nghe i supuse direct stropirii cu agen i de dezghe are Zonele structurilor marine expuse la nghe i supuse stropirii cu agen i de dezghe are

XF4

Satura ie puternic cu ap , cu agen i de dezghe are sau ap de mare

6 Atac chimic Cnd betonul este expus la atac chimic, care survine din soluri naturale, ape de suprafa i ape subterane, clasificarea se face dup cum se indic n tabelul 2. Clasificarea apelor de mare depinde de localizarea geografic , n consecin se aplic clasificarea valabil pe locul de utilizare a betonului
NOT - Un studiu special, poate fi necesar pentru determinarea clasei de expunere adecvate n medii nconjur toare, n situa iile urm toare: - nu se ncadreaz n limitele din tabelul 2; - con ine alte substan e chimice agresive; - sol sau ap poluat chimic; - prezint o vitez ridicat a apei de scurgere, n combina ie cu anumite substan e chimice din tabelul 2.

Mediu nconjur tor cu agresivitate chimic slab , conform tabelului 2 Mediu nconjur tor cu agresivitate XA2 chimic moderat , conform tabelului 2 Mediu nconjur tor cu agresivitate XA3 chimic intens , conform tabelului 2 7 Solicitarea mecanic a betonului prin uzur Dac betonul este supus unor solicit ri mecanice care produc uzura acestuia, atunci acest tip de expunere poate fi clasificat dup cum urmeaz : Elemente din incinte industriale supuse la XM1 Solicitare moderat de uzur circula ia vehiculelor echipate cu anvelope Elemente din incinte industriale supuse la XM2 Solicitare intens de uzur circula ia stivuitoarelor echipate cu anvelope sau bandaje de cauciuc Elemente din incinte industriale supuse la circula ia stivuitoarelor echipate cu XM3 Solicitare foarte intens de uzur bandaje de elastomeri / metalice sau ma ini cu enile XA1
NOTA 1 - Pentru caracterizarea expunerii betonului este necesar n general combinarea mai multor clase de expunere. In tabelul 1a se prezint exemple de astfel de combina ii. NOTA 2 - Cnd betonul este expus la atac chimic care provine din atmosfera cu agen i agresivi n stare gazoas i solid , clasificarea se face dup cum se indic n anexa I. In acest caz, cerin ele privind materialele componente i betonul sunt prev zute n Normativul privind protec ia anticoroziv a elementelor din beton armat i beton precomprimat situate n medii agresive.

Tabelul 1a - Combina ii de clase de expunere Expunere Descriere La interior La exterior F r nghe Cu nghe dar f r contact cu ploaia nghe i contact cu ploaia Exemple Interiorul cl dirilor cu destina ie de locuit sau birouri Funda ii sub nivelul de nghe Garaje deschise acoperite, pasaje, etc Elemente exterioare expuse la ploaie Combina ii de clase de expunere BNA (1) X0 X0 XF1 XF1 BA (2) / BP (3) XC1 XC2 XC3 + XF1 XC4+ XF1

15

NE 012-1:2007 Tabelul 1a (continuare) Expunere Descriere nghe -dezghe cu agen i de dezghe are Exemple Elemente ale infrastructurii rutiere orizontale Verticale (n zona de stropire) Combina ii de clase de expunere BNA (1) XM2+XF4 BA (2) / BP (3) XM2+ XD3+ XF4+(XC4) XF4+ XD3+ XC4

XF4 Mediu marin F r contact cu apa de mare (aerul marin pn la 5 km de coast ) Elemente exterioare ale construc iilor Cu nghe XF2 expuse ploii n zonele litorale n contact cu apa de mare Imersate Elemente supuse stropirii
1) 2)

XC4+ XS1+ XF2 XC1+ XS2+ XA1 (XA2) XC4+ XS3+ XF4+ XA2 (XA1)

Elemente structurale sub ap Pere ii cheiurilor

XA1 (XA2) XF4+XA2 (XA1)

Beton nearmat Beton armat 3) Beton precomprimat

Tabelul 2 Valorile limit pentru clasele de expunere corespunz toare la atacul chimic al solurilor naturale i apelor subterane Mediile nconjur toare chimic agresive, clasificate mai jos, sunt bazate pe soluri i ape subterane naturale la o temperatur a apei/solului cuprins ntre 5 0C i 25 0C i n cazurile n care viteza de scurgere a apei este suficient de mic pentru a fi considerat n condi ii statice. Alegerea claselor se face n raport de caracteristicile chimice ce conduc la agresiunea cea mai intens . Cnd cel pu in dou caracteristici agresive conduc la aceea i clas , mediul nconjur tor trebuie clasificat n clasa imediat superioar , dac un studiu specific nu a demonstrat c acesta nu este necesar. Metode de Caracteristici XA1 XA2 XA3 ncerc ri de chimice referin Ape de suprafa i subterane SO42-, mg/l SR EN 196-2 200 i 600 600 i 3000 3000 i 6000 pH ISO 4316 6,5 i 5,5 < 5,5 i 4,5 < 4,5 i 4,0 CO2 agresiv, mg/l EN 13577 15 i 40 40 i 100 100 pn la satura ie NH4+, mg/l SR ISO 7150-1 sau 15 i 30 30 i 60 60 i 100 SR ISO 7150-2 Mg2+, mg/l SR ISO 7980 300 i 1000 1000 i 3000 3000 pn la satura ie Sol SO42-, mg/kga SR EN 196-2b 2000 i 3000 3000c i 12000 12000 i total 24000 Aciditate, ml/kg DIN 4030-2 Nu sunt ntlnite n practic 200 Baumann Gully a Solurile argiloase a c ror permeabilitate este inferioar la 10-5 m/s, pot s fie clasate ntr-o clas inferioar . b Metoda de ncercare prevede extrac ia SO42- cu acid clorhidric; ca alternativ este posibil de a proceda la aceast extrac ie cu ap , dac aceasta este admis pe locul de utilizare a betonului. c Limita trebuie s r mn de la 3000 mg/kg pn la 2000 mg/kg n caz de risc de acumulare de ioni de sulfat n beton datorit alternan ei perioadelor uscate i perioadelor umede, sau prin ascensiunea capilar .
NOT - Valorile limit pentru clasele de expunere corespunz toare atacului chimic a p mnturilor naturale i apelor subterane indicate n tabelul 2 se aplic i apelor supraterane n contact cu suprafa a betonului.

16

NE 012-1:2007

4.2
4.2.1

Beton proasp t
Clase de consisten

Tabelele 3, 4, 5, i 6 sunt aplicabile n cazurile n care consisten a betonului este clasificat .


NOT - Nu exist rela ii directe ntre clasele de consisten indicate n tabelele de la 3 la 6. n anumite cazuri particulare, consisten a poate de asemenea s fie specificat ca medie a valorilor prev zute. Pentru betoanele de consisten a p mnt umed, aceasta nseamn c un beton are un con inut redus de ap , studiat pentru a fi compactat printr-un procedeu special si nu are consisten a clasificat .

Tabelul 3 Clase de tasare Clasa S1 S2 S3 S4 S51) Tasarea, n mm de la 10 pn la 40 de la 50 pn la 90 de la 100 pn la 150 de la 160 pn la 210 220 Tabelul 4 Clase Vebe Clasa V01) V1 V2 V3 V41) Vebe, n s 31 de la 30 pn la 21 de la 20 pn la 11 de la 10 pn la 6 de la 5 pn la 3

Tabelul 5 Clase de compactare Clasa Indice de compactare C01) 1,46 C1 de la 1,45 pn la 1,26 C2 de la 1,25 pn la 1,11 C3 de la 1,10 pn la 1,04 C4a < 1,04 a C4 se aplic numai betonului u or Tabelul 6 Clase de r spndire Clasa F1 F2 F3 F4 F5 F61)
1)

Diametru r spndirii, n mm 340 de la 350 pn la 410 de la 420 pn la 480 de la 490 pn la 550 de la 560 pn la 620 630

1) a se vedea nota 5.4.1

17

NE 012-1:2007 4.2.2 Clase n func ie de dimensiunea maxim a agregatelor

Cnd betonul este clasificat dup dimensiunea maxim a agregatelor, clasificarea trebuie s se fac plecnd de la dimensiunea nominal maxim a agregatului grosier prezent n beton (Dmax), conform SR EN 12620.
NOT - D este dimensiunea maxim SR EN 12620. a sitelor prin care este determinat granulozitatea agregatului conform

4.3
4.3.1

Beton nt rit
Clase de rezisten la compresiune

Cnd betonul este clasificat dup rezisten a la compresiune se aplic tabelul 7, pentru betoanele de mas volumic normal i betoanele grele, sau tabelul 8, pentru betoanele u oare. Valoarea fck,cil este rezisten a caracteristic cerut la 28 zile, m surat pe cilindri de 150 mm diametru i 300 mm n l ime, i valoarea fck,cub este rezisten a caracteristic cerut la 28 zile, m surat pe cuburi de 150 mm latura.
NOT - n anumite cazuri particulare, este posibil de a utiliza nivele de rezisten intermediare n raport cu valorile indicate n tabelele 7 i 8, dac acesta este permis prin normele de calcul corespunz toare.

Tabelul 7 Clasele de rezisten la compresiune pentru betoane de mas volumic normal i betoane grele Clase de rezisten la compresiune C8/10 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67 C60/75 C70/85 C80/95 C90/105 C100/115 Rezisten a caracteristic minim pe cilindri fck,cil N/mm2 8 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 Rezisten a caracteristic minim pe cuburi fck,cub N/mm2 10 15 20 25 30 37 45 50 55 60 67 75 85 95 105 115

Tabelul 8 Clase de rezisten Clase de rezisten la compresiune LC8/9 LC12/13 LC16/18 LC20/22

pentru betoane u oare Rezisten a caracteristic minim pe cuburia) fck,cub N/mm2 9 13 18 22

Rezisten a caracteristic minim pe cilindri fck,cil N/mm2 8 12 16 20 18

NE 012-1:2007 Tabelul 8 (continuare) Clase de rezisten la compresiune LC25/28 LC30/33 LC35/38 LC40/44 LC45/50 LC50/55 LC55/60 LC60/66 LC70/77 LC80/88
a)

Rezisten a caracteristic minim pe cilindri fck,cil 2 N/mm 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80

Rezisten a caracteristic minim pe cuburia) fck,cub 2 N/mm 28 33 38 44 50 55 60 66 77 88

Alte valori pot fi utilizate dac este stabilit i documentat cu o precizie suficient o rela ie cu valorile de referin pe cilindri

4.3.2

Clasele de mas volumic pentru beton u or

Cnd betonul este clasificat dup masa volumic , se aplic tabelul 9. Tabelul 9 Clasificarea masei volumice a betonului u or Clasele de mas volumic Interval de mas volumic , n kg/m3 D1,0 800 i 1000 D1,2 1000 i 1200 D1,4 1200 i 1400 D1,6 1400 i 1600 D1,8 1600 i 1800 D2,0 1800 i 2000

Masa volumic a betonului poate fi caracterizat printr-o valoare specificat .

5
5.1
5.1.1

CERIN E PENTRU BETON I METODE DE VERIFICARE


Cerin e de baz pentru materiale componente
Generalit i

Materialele componente nu trebuie s con in substan e nocive n cantit i care pot avea un efect d un tor asupra durabilit ii betonului sau provoac coroziunea arm turilor, ele trebuie s fie apte pentru utilizarea preconizat a betonului. Cnd se stabile te aptitudinea general de utilizare a unui material component, aceasta nu indic o aptitudine n orice situa ie i pentru orice compozi ie de beton. n betonul conform cu SR EN 206-1 trebuie s se utilizeze numai materiale componente cu aptitudinea de utilizare stabilit pentru cerin ele specificate.
NOT Pentru produsele speciale utilizate drept componente n betonul conform SR EN 206-1, care nu sunt acoperite de standarde europene, sau cnd un standard european existent nu trateaz aceste produse speciale, sau cnd un anume component difer semnificativ de standardul european, aptitudinea de utilizare poate fi stabilit prin: - agrement tehnic european care se refer n special la utilizarea materialului component n beton n conformitate cu SR EN 206-1; - prevederi n vigoare la locul unde betonul este utilizat (standarde / agremente na ionale corespondente), referitoare la utilizarea materialului component n beton n conformitate cu SR EN 206-1.

19

NE 012-1:2007

5.1.2

Ciment

Aptitudinea general de utilizare este stabilit pentru cimenturi n conformitate cu SR EN 197-1.


NOTA - Pentru alte cimenturi care nu sunt cuprinse n SR EN 197-1 aptitudinea general de utilizare trebuie s se fac pe baza prevederilor altor standarde europene de cimenturi n vigoare, a standardelor na ionale SR 3011, SR 7055, STAS 10092, elaborate avnd in vedere principii i proceduri recunoscute care sunt n conformitate cu standardul SR EN 206-1. Pentru toate cimenturile pentru care nu exist experien de utilizare n betoane n ar , folosirea acestora se va face numai pe baza unor rezultate ale cercet rilor experimentale prin care s se demonstreze comportarea betoanelor la diferite tipuri de solicit ri fizico-mecanice si de mediu.

5.1.3

Agregate

Aptitudinea general de utilizare este stabilit pentru: - agregate de mas volumic normal i agregate grele n conformitate cu SR EN 12620; - agregate u oare n conformitate cu SR EN 13055-1.
NOT - Utilizarea agregatelor din beton reciclat se face n conformitate cu SR EN 13242.

5.1.4

Apa de amestec

Aptitudinea general de utilizare este stabilit pentru apa de amestec i apele de sp lare recuperate de la produc ia betonului, conform SR EN 1008. 5.1.5 Aditivi Aptitudinea general este stabilit pentru aditivi conform SR EN 934-2.
NOT - Compatibilitatea aditivilor cu cimenturile utilizate trebuie verificat prin ncerc ri preliminare.

5.1.6

Adaosurile (inclusiv filerele minerale i pigmen ii)

Aptitudinea general de utilizare ca adaos de tip I (a se vedea 3.1.23) este stabilit pentru: - filere conform SR EN 12620; - pigmen i conform SR EN 12878. Aptitudinea general de utilizare ca adaosuri de tip II (a se vedea 3.1.28) este stabilit pentru: - cenu i volante conform SR EN 450; - silicea ultrafin conform SR EN 13263.

5.2
5.2.1

Cerin e de baz pentru compozi ia betonului


Generalit i

Compozi ia betonului i materialele componente cu propriet i specificate sau cu compozi ia prescris trebuie s fie alese (a se vedea 6.1) astfel nct s satisfac cerin ele specificate pentru betonul proasp t i nt rit, inclusiv consisten a, masa volumic , rezisten a, durabilitatea protec ia contra coroziunii a pieselor din o el nglobate, innd seama de procedeele de produc ie i metoda prin care se inten ioneaz s se execute lucr rile de beton. Cnd acestea nu sunt precizate n specifica ie, produc torul trebuie s selec ioneze tipurile i clasele de materiale componente dintre cele a c ror aptitudine de utilizare este stabilit pentru condi iile de mediu specifice.
NOTA 1 - Dac nu exist prescrip ii contrare, compozi ia betonului trebuie stabilit astfel nct s se reduc la minimum fenomenele de segregare i se separare a apei din betonul proasp t. NOTA 2 - n general propriet ile betonului, cerute pentru utilizarea sa ntr-o structur , nu vor fi atinse dect respectnd procedurile de execu ie privind betonul proasp t si locul de utilizare. De asemenea, suplimentar fa de condi iile prev zute n acest normativ este necesar ca, nainte de a elabora specifica ia betonului trebuie luate n considera ie cerin ele referitoare la transport, la punerea n oper , la compactare, la tratamentul ini ial i ulterior (a se vedea SR ENV 13670-1 sau alte standarde pertinente). Aceste cerin e sunt adesea independente. Dac toate aceste cerin e sunt satisf cute, diferen ele dintre calitatea betonului din structur i cea a epruvetelor standardizate de ncercat, sunt luate n considera ie prin coeficientul de siguran par ial al materialului (a se vedea SR EN 1992-1-1).

20

NE 012-1:2007 Pentru betonul de compozi ie specificat ntr-un standard, specificarea compozi iei este limitat la: - agregatele naturale de mas volumic normal ; - adaosurile n pulbere cu condi ia ca acestea s nu fie luate n considera ie la calculul dozajului n ciment i al raportului ap /ciment; - dozajul minim de ciment, n conformitate cu tabelele F.1.1 i F.1.2 (anexa F); - tipul cimentului, n conformitate cu tabelele F.2.1, F.2.2, F.2.3 i F.2.4 (anexa F); - aditivi, cu excep ia aditivilor antrenori de aer; - compozi iile ce ndeplinesc criteriile pentru efectuarea ncerc rilor ini iale descrise la A.5 din anexa A.
NOTA 3 - Tipurile i clasele de materiale componente se stabilesc avnd n vedere condi iile locale de mediu.

5.2.2

Alegerea cimentului

Cimentul trebuie ales dintre cele a c ror aptitudine de utilizare este stabilit , lund n considerare: - tehnologia de executare a lucr rii; - utilizarea final a betonului; - condi iile de tratare (de exemplu tratament termic); - dimensiunile structurii (dezvoltarea c ldurii de hidratare); - agresiunile mediului nconjur tor la care este expus structura (a se vedea 4.1); - reactivitatea poten ial a agregatelor fa de alcaliile din materiale componente.
NOT - Anexa L (informativ ) prezint recomand ri generale pentru alegerea unui anumit tip de ciment.

5.2.3

Utilizarea agregatelor

Curbele granulometrice recomandate pentru prepararea betonului sunt prezentate n figurile K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 din anexa K pentru diferite dimensiuni nominale maxime ale agregatelor 0/8, 0/16, 0/22, 0/32 i 0/64 mm. 5.2.3.1 Generalit i

Tipul, dimensiunile i categoriile de agregate privind de exemplu, aplatizarea, rezisten a la nghe dezghe , abraziunea, rezisten a, con inutul de fin, etc. trebuie s fie selec ionate innd seama de: execu ia lucr rii; utilizarea final a betonului; cerin ele de mediu nconjur tor la care va fi supus betonul; toate cerin ele pentru agregatele aparente sau agregatele pentru betonul decorativ.

Dimensiunea maxim nominal superioar a agregatului (Dmax) trebuie selec ionat innd seama de grosimea acoperirii cu beton a arm turilor i dimensiunea minim a sec iunii elementelor.

5.2.3.2

Balast la

Balastul conform SR EN 12620 nu trebuie utilizat dect n betoane avnd clasa de rezisten compresiune C12/15.

5.2.3.3

Agregate recuperate

Agregatele recuperate din apa de sp lare sau din betonul proasp t pot s fie utilizate ca agregate pentru beton. Propor ia de agregate recuperate nesortate, ad ugate nu trebuie s fie mai mare de 5% din cantitatea total de agregate. Cnd sunt folosite cantit i mai mari de 5%, acestea trebuie s fie de acela i tip cu agregatele primare utilizate n beton i trebuie sortate, separnd pietri ul i nisipul, pentru a satisface cerin ele din SR EN 12620.

21

NE 012-1:2007

5.2.3.4 Rezisten a la reac ia alcalii-silice Cnd agregatele con in variet i de silice susceptibile la atacul alcaliilor (Na2O i K2O prezente n ciment sau avnd alte surse) i cnd betonul este expus la umiditate, trebuie ntreprinse ac iuni pentru a preveni o reac ie d un toare alcalii-silice, utiliznd proceduri cu eficacitate stabilit . 5.2.4 Utilizarea apelor reciclate

Apele reciclate provenite din produc ia de beton trebuie utilizate n conformitate cu anexa A din SR EN 1008. 5.2.5 5.2.5.1 Utilizarea adaosurilor Generalit i fac obiectul

Cantit ile de adaosuri tip I i tip II, pentru a putea fi utilizate n beton, trebuie s ncerc rilor ini iale (a se vedea anexa A).

NOTA 1 - Este necesar s fie luat n considerare influen a cantit ilor ridicate de adaosuri asupra altor propriet i dect rezisten a (de exemplu durabilitatea).

Adaosurile de tipul II, pot fi luate n considera ie n compozi ia betonului, cu respectarea con inutului de ciment i a raportului ap /ciment, i trebuie utilizate dac aptitudinea lor de utilizare a fost stabilit . Aptitudinea de utilizare a conceptului referitor la coeficientul k este stabilit pentru cenu ile volante i silicea ultrafin (a se vedea 5.2.5.2). Dac alte concepte, a a cum este conceptul de performan echivalent (a se vedea 5.2.5.3) sau alte modific ri ale regulilor conceptului referitor la coeficientul k (valori mai mari pentru k a a cum este definit n 5.2.5.2.2 i 5.2.5.2.3) sau utilizarea altor adaosuri inclusiv de tipul I, sau de combina ii de adaosuri, trebuie s fie utilizate, atunci trebuie s fie stabilit aptitudinea lor de utilizare.
NOTA 2 - Stabilirea aptitudinii de utilizare se poate face pe una din urm toarele c i: - pe baza unui agrement tehnic european care se refer la utilizarea adaosurilor n beton conform SR EN 206-1; - pe baza unui standard na ional corespondent sau de prescrip ii n vigoare la locul unde este utilizat betonul, care se refer n special la utilizarea adaosurilor n beton conform SR EN 206-1.

Utilizarea cenu ilor ca adaosuri n betoane trebuie sa se fac pe baza avizelor sanitare eliberate de organismele abilitate ale autorit ii de reglementare din domeniul s n t ii i numai pe baza rezultatelor unor cercet ri experimentale prin care s se demonstreze comportarea betonului expus n anumite medii specifice n ceea ce prive te caracteristicile de rezisten i durabilitate n conformitate cu cerin ele SR EN 206-1, n condi iile formulate n anexa E. De asemenea, betonul care con ine cenu trebuie s fie evaluat continuu datorit varia iilor adaosurilor, pe centre de colectare (CET-uri) de adaosuri. 5.2.5.2 Conceptul referitor la coeficientul k

5.2.5.2.1 Generalit i Conceptul referitor la coeficientul k permite luarea n considerare a adaosurilor de tip II prin: - nlocuirea termenului " raport ap /ciment " (definit n 3.1.31), cu " raport ap /(ciment + k x adaos); - pentru cerin a referitoare la dozajul minim de ciment (a se vedea 5.3.2). Valoarea real a lui k depinde de adaosul specific. Aplicarea conceptului referitor la coeficientul k la cenu i volante conform SR EN 450 i la silicea ultrafin conform SR EN 13263-1, utilizate mpreun cu un ciment de tip CEM I conform SR EN 197-1, este definit n paragrafele urm toare. Conceptul referitor la coeficientul k poate s fie aplicat la cenu ile volante i la silicea ultrafin utilizate cu alte tipuri de ciment, precum i alte adaosuri, n m sura n care aptitudinea de utilizare este stabilit .

22

NE 012-1:2007 5.2.5.2.2 Conceptul referitor la coeficientul k pentru cenu i volante conform SR EN 450 Cantitatea maxim de cenu volant de luat n considerare pentru conceptul referitor la coeficientul k, trebuie s respecte cerin a: cenu a volant /ciment 0,33 (n mas ). Dac se utilizeaz o cantitate mai mare de cenu pentru calculul raportului ap /(ciment + k x cenu ciment. volant , excedentul nu poate fi luat n considera ie, volant ), i nici pentru stabilirea dozajului minim de

Urm toarele valori ale lui k sunt permise pentru un beton care con ine ciment tip CEM I conform SR EN 197-1: CEM I 32,5 CEM I 42,5 i clasele superioare k = 0,2 k = 0,4

Con inutul minim de ciment, necesar pentru clasa de expunere corespunz toare (a se vedea 5.3.2), poate s fie diminuat cu o cantitate maxim de k x (con inutul minim de ciment 200) kg/m3. n plus, cantitatea de ciment + cenu volant nu poate s fie mai mic dect con inutul minim n ciment, conform 5.3.2.
NOT - Aplicarea conceptului referitor la coeficientul k nu este recomandat n cazul betoanelor con innd o combina ie de cenu volant i de ciment CEM I, rezistent la sulfa i, pentru clasele de expunere XA2 i XA3, unde substan a agresiv este sulfatul.

5.2.5.2.3 Conceptul referitor la coeficientul k pentru silicea ultrafin conform SR EN 13263 Cantitatea maxim de silice ultrafin , ce poate fi luat n considera ie, pentru calculul raportului ap /ciment i pentru con inutul minim n ciment, trebuie s respecte cerin a: silice ultrafin /ciment 0,11 (n mas ) Dac se utilizeaz o cantitate mai mare de silice ultrafin , excesul nu trebuie luat n considera ie n conceptul referitor la coeficientul k. Valorile urm toare ale lui k sunt permise, pentru un beton preparat cu ciment de tip CEM I, conform EN 197-1: - pentru un raport ap /ciment specificat 0,45; k = 2,0 - pentru un raport ap /ciment specificat 0,45; k = 2,0, cu excep ia claselor de expunere XC i XF, unde k = 1,0 Cantitatea de (ciment + k x praf de silice), nu trebuie s fie inferioar cerin ei privind dozajul minim de ciment, pentru clasa de expunere corespunz toare (a se vedea 5.3.2). Con inutul minim de ciment nu trebuie diminuat cu mai mult de 30 kg/m3, n betoanele destinate a fi utilizate n clase de expunere pentru care dozajul minim de ciment este 300 kg/m3. 5.2.5.3 Conceptul de performan echivalent a betonului

Conceptul de performan echivalent a betonului permite modific ri ale cerin elor enun ate n acest normativ, n ceea ce prive te con inutul minim de ciment i raportul maxim ap /ciment n cazurile n care un adaos specific este utilizat cu un ciment specific avnd clar definite i documentate, caracteristicile pentru fiecare surs de fabrica ie. Conform cerin elor de la 5.2.5.1, trebuie demonstrat c betonul are performan e echivalente cu cele ale betonului de referin , n special n ce prive te comportamentul acestuia la agresiunile mediului nconjur tor i durabilitatea sa, conform cerin elor pentru clase de expunere la care se refer (a se vedea 5.3.2).

23

NE 012-1:2007 Anexa E prezint principiile de evaluare a conceptului de performan echivalent a betonului. Cnd betonul este confec ionat dup aceste proceduri, el trebuie supus unei evalu ri continue, innd seama de varia iile cimentului i adaosului. Valabilitatea conceptului de performan echivalent a betonului este stabilit men ionate mai sus sunt respectate (a se vedea nota 2 la 5.2.5.1). 5.2.6 Utilizarea aditivilor dac cerin ele

Cantitatea total de aditivi utiliza i nu trebuie s dep easc dozajul maxim recomandat, de produc torul de aditivi i nu trebuie s fie mai mare de 50 g aditiv (n stare de livrare) pe kg de ciment, n afar de cazul cnd s-a stabilit influen a unui dozaj mai ridicat asupra performan elor i durabilit ii betonului. Aditivii utiliza i n cantitate inferioar valorii de 2 g/kg ciment nu sunt admi i dect dispersa i ntr-o parte din apa de amestec. Dac cantitatea total de aditiv lichid (n solu ie), este superioar valorii de 3 l/m3 de beton, con inutul s u de ap trebuie luat n considera ie la calculul raportului ap /ciment. Cnd sunt utiliza i mai mul i aditivi, compatibilitatea lor trebuie verificat atunci cnd se efectueaz ncerc rile ini iale.
NOT - Betoanele de consisten sau cu superplastifian i. S4; V4; C3 sau F4 trebuie fabricate cu aditivi puternic reduc tori de ap

Betoanele trebuie sa fie preparate cu aditivi. Condi iile de utilizare a aditivilor sunt prezentate n tabelul 2a. Tabelul 2a Condi ii de utilizare a aditivilor Nr. crt. 1 2 3 Tip beton, tehnologie si condi ii de turnare Betoane de rezisten avnd clasa cuprins intre C 8 / 10 i C 30 / 37 inclusiv Betoane supuse la nghe dezghe repetat Betoane cu permeabilitate redus Aditiv recomandat Plastifiant Antrenor de aer Reduc tor de ap / plastifiant Dup caz : - intens reduc tor de ap /superplastifiant - impermeabilizator Dup caz : - intens reduc tor de ap /superplastifiant - inhibitor de coroziune Observa ii Dup caz : Superplastifiant

Betoane expuse in condi ii de agresivitate intens i foarte intens Betoane executate monolit avnd clasa C 35 / 45 Betoane fluide Betoane masive Betoane turnate prin tehnologii speciale (autocompactante) Betoane turnate pe timp c lduros Betoane turnate pe timp friguros Betoane cu rezisten e mari la termene scurte

Reduc tor de ap / plastifiant Superplastifiant / intens reduc tor de ap superplastifiant (Plastifiant) superplastifiant + ntrzietor de priz Intrzietor de priz + superplastifiant (Plastifiant) Anti-nghe + accelerator de priz Acceleratori de nt rire f r cloruri

5 6 7 8 9 10

24

NE 012-1:2007 5.2.7 Con inut de cloruri

Pentru con inutul maxim de cloruri al agregatelor se consider urm toarele limite: - maximum 0,15 % pentru beton f r arm tur sau alte piese metalice nglobate - maximum 0,04 % pentru beton armat i cu piese metalice nglobate - maximum 0,02 % pentru beton precomprimat. Pentru cimentul CEM III con inutul de clor trebuie s fie de maximum 0,10 % pentru toate tipurile de betoane. Con inutul de cloruri al unui beton, exprimat ca procent de mas al ionilor de clor fa cimentului, nu trebuie s dep easc pentru clasa selec ionat valorile date n tabelul 10. Tabelul 10 Con inutul maxim de cloruri din beton Clasa de cloruria con inute Cl 1,0 Con inutul maxim de Cl raportat la masa cimentuluib 1,0% de masa

Utilizarea betonului Beton care nu con ine arm turi de o el, sau alte piese metalice nglobate (cu excep ia pieselor de ridicare rezistente la coroziune) Beton con innd arm turi de o el sau piese metalice nglobate Beton con innd arm turi de precomprimare de o el

Cl 0,20 Cl 0,40 Cl 0,10 Cl 0,20

0,20% 0,40% 0,10% 0,20%

Pentru o utilizare specific a betonului, clasa de utilizare este n func ie de prevederile valabile pe locul de utilizare a betonului Cnd sunt utilizate adaosuri de tip II i sunt luate n calculul con inutului de ciment, atunci con inutul de cloruri este exprimat ca procent din masa ionilor clor fa de masa de ciment plus masa total a adaosurilor care sunt luate n considera ie

Clorura de calciu i aditivii pe baz de cloruri nu trebuie utiliza i n betonul ce con ine o arm tur de o el, o arm tur de precomprimare de o el sau piese metalice nglobate. Pentru a determina con inutul de cloruri din beton trebuie calculat suma contribu iilor materialelor componente, cu ajutorul uneia dintre metodele urm toare sau prin combinarea lor; - calculul bazat pe con inutul maxim n cloruri al componen ilor dac este stabilit prin standardul de component sau cel declarat de c tre produc tor pentru fiecare dintre materialele componente; - calculul bazat pe con inutul de cloruri al materialelor componente, calculat lunar din suma mediilor ultimelor 25 determin ri a con inutului de cloruri, majorat de 1,64 ori abaterea standard pentru fiecare constituent.
NOT - Aceast ultim metod se aplic n special agregatelor extrase din mare, pentru cazurile n care valoarea maxim nu este standardizat sau declarat .

5.2.8

Temperatura betonului

Temperatura betonului proasp t nu trebuie s fie mai mic de 5 0C n momentul livr rii. n general temperatura betonului proasp t nu trebuie s dep easc 30 0C n cazul n care nu au fost luate m suri speciale pentru a se asigura c dep irea temperaturii peste 30 0C nu va avea 25

NE 012-1:2007 consecin e negative asupra calit ii betonului nt rit (de exemplu ncerc ri prealabile prin utilizarea unui aditiv ntrzietor). n cazul n care temperatura aerului este situat ntre + 5 0C i 3 0C, temperatura betonului nu trebuie s fie mai mica de + 5 0C. n cazul n care dozajul de ciment este mai mic de 240 kg/m3 sau dac se folose te ciment cu c ldur de hidratare redus (de exemplu de clas 32,5 N) temperatura betonului trebuie s fie mai mare de + 10 0C la locul de punere n oper . La temperaturi ale aerului mai mici de 3 0C, temperatura betonului trebuie s fie mai mare de + 10 0C. Trebuie luate m suri corespunz toare de turnare pe timp friguros care constau in protejarea betonului mpotriva nghe ului. Este recomandat utilizarea cimenturilor cu degajare mare de c ldur i /sau aditivi acceleratori de nt rire i anti-nghe . Nu se recomand punerea n oper a betonului la temperaturi ale aerului situate sub 10 0C. n cazul n care este necesar o alt cerin referitor la temperatura maxim sau minim pentru betonul proasp t, aceasta trebuie s fie specificat dnd de asemenea i toleran ele. Toate cerin ele de r cire sau de nc lzire artificial a betonului trebuie stabilite de comun acord ntre produc tor i utilizator.

5.3
5.3.1

Cerin e referitoare la clasele de expunere


Generalit i

Cerin ele pentru ca betonul s reziste la agresiunile mediului nconjur tor sunt date adesea n termeni de valori limit , pentru compozi ia betonului i propriet ile stabilite ale betonului (a se vedea 5.3.2); alternativ exigen ele pot rezulta din metode de concep ie de performan (a se vedea 5.3.3). Cerin ele trebuie s in seama de durata de via a prev zut pentru structur . 5.3.2 Valori limit pentru compozi ia betonului

n absen a standardelor europene pentru ncerc ri directe de performan a betonului, din ra iuni de experien e diferite pe termen lung, metodele specificate ale rezisten ei la agresiunile mediului nconjur tor sunt date n prezentul normativ n termenii de propriet i stabilite pentru beton i de valori limit de compozi ie. Cerin ele pentru fiecare clas de expunere trebuie specificate n termeni de: - tipuri i clase de materiale componente permise; - raport maxim ap /ciment; - con inut minim de ciment; - clase minime de rezisten la compresiune a betonului i dac este cazul: - con inut minim de aer din beton.
NOTA 1 - n prevederile valabile pe locul de utilizare a betonului, s-a stabilit ca raportul ap /ciment maxim s fie indicat prin cre tere de 0,05 i con inutul minim de ciment prin cre tere de 20 kg/m3. Ct prive te rezisten a la compresiune, este recomandat s fie indicat n clase, conform tabelului 7, pentru betonul greu i conform tabelului 8, pentru betonul u or. NOTA 2 - Tabelele F.1.1, F.1.2, F.2.1, F.2.2, F.2.3, F.2.4 (anexa F) prezint condi iile compozi ionale, propriet ile betonului i utilizarea cimenturilor. Con inutul maxim de p r i fine din beton este prezentat n tabelele F.3.1 i F.3.2 din anexa F. NOTA 3 - Este necesar ca prevederile valabile pe locul de utilizare a betonului s includ cerin e pe baza unei durate de via prezumate de minim 50 ani n condi iile de ntre inere stabilite prin proiect. Pentru durata de via inferioar sau superioar , pot fi necesare valori limit specificate mai severe sau mai pu in severe. n acest caz sau pentru compozi iile specificate de beton, sau n condi ii speciale n materie de protec ie contra coroziunii, referitor la grosimea betonului ce acoper arm turile (de exemplu cnd grosimea este inferioar specifica iilor / prevederilor din SR EN 1992-1-1 relativ la protec ia contra coroziunii), trebuie efectuate studii speciale sau se pot face referiri in prescrip ii specifice.

Dac betonul este conform cu valorile limit specificate, betonul din structur trebuie s fie prezumat capabil de a satisface cerin ele de durabilitate n raport cu utilizarea avut n vedere n condi iile de mediu nconjur tor specifice, cu condi ia ca: - betonul este corect pus n oper , compactat i supus la un tratament, de exemplu conform SR ENV 13670-1 sau alt standard adecvat; 26

NE 012-1:2007 - betonul ce acoper arm tura s aib grosimea minim a cerin elor standardelor de proiectare adecvate, pentru condi iile de mediu nconjur tor specifice, de exemplu conform SR EN 1992-1; - clasele de mediu nconjur tor sunt corect selectate; - ntre inerea preventiv este realizat . 5.3.3 Metode de concep ie bazate pe performan e

Cerin ele referitor la clasele de expunere pot fi stabilite utiliznd metode de concep ie bazate pe performan pentru durabilitate i ele pot fi stabilite n termeni de parametri de performan , de exemplu a m sura exfolierea ntr-o ncercare de nghe -dezghe . Anexa H (informativ ) la prezentul normativ prezint indica ii referitoare la utilizarea unor metode alternative de concep ie func ie de performan ele pentru durabilitate. 5.3.4 Cerin e pentru betonul turnat sub ap n cazul betonului turnat sub ap pentru execu ia unor elemente portante, raportul A/C nu trebuie s dep easc 0,60. n cazul unor expuneri suplimentare agresive, de exemplu de tip XA, dozajul minim de ciment trebuie s fie de cel pu in 350 kg/m3 la o dimensiune maxim a granulei de 32 mm.

5.4
5.4.1

Cerin e pentru betonul proasp t


Consisten a

Consisten a betonului trebuie determinat prin ncerc ri prin una din metodele urm toare: - ncercarea de tasare, conform SR EN 12350-2; - ncercarea Vebe, conform SR EN 12350-3; - determinarea gradului de compactare, conform SR EN 12350-4; - ncercarea cu masa de r spndire, conform SR EN 12350-5; - metode de ncerc ri specifice care au f cut obiectul unui acord ntre elaboratorul de specifica ie i produc tor, pentru betonul destinat unor aplica ii speciale (de exemplu: beton avnd consisten a p mntului umed). Metodele de ncercare recomandabile pentru m surarea consisten ei sunt metoda r spndirii (conform SR EN 12350-5) pentru betoanele fluide i metoda tas rii (conform SR EN 12350-2) pentru betoanele vrtoase.
NOT - Din ra iuni de lips de sensibilitate a metodelor de ncerc ri, de la anumite valori, se recomand de a utiliza ncerc rile indicate mai sus numai pentru:

- n l ime a tas rii - timp de ncercare Vebe - grad de compactare - diametru de r spndire

10 mm i 210 mm; 30 s i 5 s; 1,04 i 1,46; 340 mm 620 mm. n momentul utiliz rii

Cnd trebuie determinat consisten a betonului, aceast cerin se aplic betonului sau n cazul betonului gata de utilizare i n momentul livr rii.

Dac betonul este livrat ntr-un camion malaxor sau cuv agitatoare, este posibil de a m sura consisten a pe o prob prelevat la prima desc rcare. Proba trebuie prelevat dup o desc rcare de aproximativ 0,3 m3, conform SR EN 12350-1. Consisten a poate fi specificat , prin referin la o clas de consisten , conform 4.2.1, sau n cazuri particulare, printr-o valoare specificat . n acest caz, toleran ele sunt date n tabelul 11.

27

NE 012-1:2007 Tabelul 11 Toleran ele ale valorilor specificate pentru consisten Tasare Interval de valori specificate, n mm Toleran e, n mm Timp Vebe Interval de valori specificate, n s Toleran e, n s Grad de compactare Interval de valori specificate Toleran e R spndire (ntindere) Interval de valori specificate, n mm Toleran e, n mm toate valorile 30 1,26 0,10 de la 1,25 pn la 1,11 0,08 1,10 0,05 11 3 de la 10 pn la 6 2 5 1 40 10 de la 50 pn la 90 20 100 30

5.4.2

Con inut de ciment i raport ap /ciment

Pentru determinarea con inutului de ciment, de ap , sau de adaosuri, cantitatea de ciment, cantitatea de adaosuri i cantitatea de ap ad ugat trebuie nregistrate pe imprimanta nregistratorului de amestecuri, sau cnd nu este utilizat nregistratorul, plecnd de la registrul de produc ie coroborat cu instruc iunile de cnt rire. Determinarea raportului ap /ciment din beton se face prin calcul pe baza con inutului de ciment determinat i a con inutului de ap (pentru aditivii lichizi, a se vedea 5.2.6). Cnd con inutul minim de ciment este nlocuit prin con inutul minim (ciment + adaosuri), sau cnd n locul raportului ap /ciment se utilizeaz raportul ap /(ciment +k x adaosuri) sau raportul ap /(ciment + adaosuri) (a se vedea 5.2.5), metoda trebuie modificat n consecin . Nici o valoare individual a raportului ap /ciment nu trebuie s valoarea limit specificat . dep easc cu mai mult de 0,02

Cnd este necesar determinarea con inutului de ciment, a con inutului n adaosuri sau a raportului ap /ciment din betonul proasp t, metodele de ncerc ri i toleran ele aplicate, trebuie s fac obiectul unui acord ntre elaboratorul de specifica ie i produc tor.
NOTA 2 A se vedea Raportul Tehnic CEN CR 13902 " Metoda de ncerc ri pentru determinarea raportului ap /ciment din betonul proasp t ".

5.4.3

Con inut de aer

Con inutul de aer al betonului trebuie determinat, prin m surare conform SR EN 12350-7, pentru beton de mas volumic normal i beton greu i conform cu ASTM C 173, pentru beton u or. Con inutul de aer antrenat este prescris printr-o valoare minim . Limita superioar pentru con inutul de aer este valoarea minim specific plus 4% n valoare absolut . Valorile minime ale aerului antrenat1) sunt prezentate n tabelul 3a n func ie de dimensiunea maxim a agregatelor.
1)

______
n conformitate cu anexa F, tabelele F.1.1 i F.1.2.

28

NE 012-1:2007 Tabelul 3a - Valori minime ale aerului antrenat func ie de dimensiunea maxim a agregatelor Dimensiunea maxim a agregatelor (mm) 8 16 22 32 63 5.4.4 Aer antrenat (% volum) valori medii 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Aer antrenat (% volum) valori individuale 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5

Dimensiunea maxim a agregatelor

Dimensiunea nominal maxim a agregatelor se determin pe beton proasp t, aceasta trebuie m surat conform SR EN 933-1. Dimensiunea maxim a agregatului cum este definit n SR EN 12620 nu trebuie s fie superioar celei specificate.

5.5
5.5.1 5.5.1.1

Cerin e pentru betonul nt rit


Rezisten a Generalit i

Rezisten a se determin , pe baza ncerc rilor efectuate pe cuburi de 150 mm sau pe cilindri de 150 mm / 300 mm conform SR EN 12390-1, confec ionate i conservate conform SR EN 12390-2, din probele prelevate conform SR EN 12350-1. Pentru evaluarea rezisten ei pot fi utilizate, alte dimensiuni de epruvete i alte moduri de conservare, cu condi ia ca rela iile stabilite cu valorile de referin s aib o precizie suficient i s fie documentate i nregistrate. n cazul determin rii rezisten ei betonului pe probe prelevate la locul de punere n oper din care se confec ioneaz epruvete care sunt conservate n alte condi ii de temperatur i umiditate dect cele descrise n SR EN 12390-2, rezultatele pot servi numai la determinarea controlului nt ririi betonului i nu la controlul calit ii, n sensul atribuirii unei clase de beton. 5.5.1.2 Rezisten a la compresiune

Rezisten a la compresiune trebuie determinat , i este simbolizat fc,cub, cnd este determinat pe epruvete cubice i este simbolizat fc,cil cnd este determinat pe epruvete cilindrice conform SR EN 12390-3. Se pot utiliza i epruvete de alte dimensiuni, rezisten ele la compresiune pot fi echivalate cu rezisten a ob inut pe cuburi de 150 mm pe baza unor rela ii de echivalen adecvate, f r ca rezultatele sa fie utilizate pentru determinarea clasei betonului. Alegerea ncerc rilor pe cub sau pe cilindri pentru evaluarea rezisten ei, trebuie declarat la timp de produc tor, nainte de livrare. Dac trebuie utilizat o metod diferit , aceasta trebuie stabilit de comun acord ntre elaboratorul specifica iei i produc tor. Dac nu exist prevederi contrarii, rezisten a la compresiune se determinat pe epruvete ncercate la 28 zile. Pentru anumite utiliz ri poate fi necesar de a specifica rezisten a la compresiune la termene mai scurte sau mai lungi de 28 zile (de exemplu elemente structurale masive), sau dup conservare n condi ii speciale (de exemplu, tratamentul termic). Rezisten a caracteristic a betonului trebuie s fie egal sau superioar rezisten ei la compresiune caracteristice minime, pentru clasa de rezisten specificat (a se vedea tabelele 7 i 8). Cnd este probabil ca ncerc rile de rezisten la compresiune s dea valori nereprezentative, de exemplu betonul avnd clasa de consisten a CO, mai vrtos dect S1, sau betonul vacuumat, atunci metoda de 29

NE 012-1:2007 ncercare trebuie modificat sau rezisten a la compresiune poate fi evaluat n structura existent sau n elemente de structur .
NOT - Este indicat ca evaluarea rezisten ei n structuri sau n elemente de structur prEN 13791. s se bazeze pe

5.5.1.3

Rezisten a la trac iune prin despicare

1)

Rezisten a la trac iune prin despicare a betonului se determin prin ncerc ri conform SR EN 12390-6. Dac nu exist prevederi contrare, rezisten a la trac iune se determin pe epruvete la 28 zile. Rezisten a caracteristic la trac iune prin despicare a betonului, trebuie s rezisten ei caracteristice la trac iune prin despicare specificate. 5.5.2 Masa volumic fie egal sau superioar

Dup masa volumic uscat , betonul este definit ca normal, u or sau greu (a se vedea defini iile din 3.1). Masa volumic a betonului dup uscare n etuv este determinat conform SR EN 12390-7. Pentru betonul normal, masa volumic dup uscare n etuv trebuie s fie mai mare de 2000 kg/m3 i mai mic de 2600 kg/m3. Pentru betonul u or masa volumic dup uscare n etuv trebuie s fie cuprins ntre limitele claselor de densitate prescrise (a se vedea tabelul 9). Pentru betonul greu, masa volumic dup uscare n etuv trebuie s fie mai mare de 2600 kg/m3. n cazuri particulare, cnd masa volumic este specificat se aplic o toleran de 100 kg/m3. 5.5.3 Rezisten a la penetrarea apei In cazul in care trebuie specificat rezisten a la penetrarea apei, metoda i criteriile de conformitate trebuie s fac obiectul unui acord ntre beneficiar i produc tor. 5.5.4 Reac ia la foc

Betonul compus din agregate naturale conform 5.1.3, ciment conform 5.1.2, aditivi conform 5.1.5, adaosuri conform 5.1.6 i alte materiale minerale conform 5.1.1 sunt clasificate ca EURO clasa A i nu necesit ncerc ri 2). 5.5.5 Rezisten a la uzur

n cazul n care betonul trebuie s prezinte rezisten la uzur , cerin ele referitoare la clasa de rezisten minim , dozajul de ciment, raportul A/C maxim trebuie s fie cele corespunz toare claselor XM1, XM2 i XM3 n conformitate cu punctul 5.3.2. Trebuie s se utilizeze agregate rezistente la uzur , verific rile fiind efectuate conform SR EN 1097-1 i SR EN 1097-2.

1 ) Daca trebuie sa se determine rezistenta la ncovoiere, se poate utiliza acela i mod de lucru. In acest caz standardul adecvat de ncercare este SR EN 12390-5. 2 ) Decizia Comisiei din 9 septembrie 1994 (94/611 CE) publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ii Europene nr. L 241/25 din 9 septembrie 1994.

30

NE 012-1:2007

6
6.1

SPECIFICA IA BETONULUI
Generalit i

Elaboratorul specifica iei betonului, trebuie s se asigure c toate cerin ele, pentru ob inerea propriet ilor necesare ale betonului, sunt incluse n specifica ia dat produc torului. Elaboratorul trebuie de asemenea s prevad toate cerin ele asupra propriet ilor betonului, care sunt necesare la transportul dup livrare, la punerea n oper , la compactare, la tratamentul ini ial i toate tratamentele ulterioare. Specifica ia trebuie s includ , dac este necesar, toate cerin ele speciale (de exemplu pentru ob inerea unui aspect arhitectonic).

Elaboratorul trebuie s ia n considerare: - utilizarea betonului proasp t i nt rit; - condi iile de tratare; - dimensiunile structurii (dezvoltarea c ldurii de hidratare); - agresiunile mediului nconjur tor la care va fi expus structura; - toate cerin ele pentru agregatele aparente sau la finisarea suprafe elor; - toate cerin ele referitoare la grosimea de acoperire cu beton a arm turilor sau la grosimea minim sec iunilor, de exemplu dimensiunea maxim nominal a agregatelor; a

- toate restric iile de utilizare a materialelor componente cu aptitudine de utilizare stabilit , de exemplu pentru clasele de expunere.
NOTA 1 - Prevederile valabile pe locul de utilizare a betonului pot con ine cerin e pentru cteva din considera iile de mai sus.

Betonul trebuie specificat fie ca beton cu propriet i specificate i se refer n general la clasificarea dat la capitolul 4 i la cerin ele enun ate la subcapitolele 5.3 i 5.5 (a se vedea 6.2), fie ca beton cu compozi ie prescris specificnd compozi ia (a se vedea 6.3). Specificarea propriet ilor betonului sau a compozi iei trebuie s se fac pe baza rezultatelor ncerc rilor ini iale (a se vedea anexa A) sau a informa iilor ob inute dintr-o lung experien acumulat cu un beton comparabil, lund n considerare condi iile de baz asupra materialelor componente (a se vedea 5.1) i compozi ia betonului (a se vedea 5.2 i 5.3.2). Pentru betonul cu compozi ia prescris este n responsabilitatea elaboratorului de specifica ie de a se asigura c prescrip iile sunt conforme cu cerin ele generale ale SR EN 206-1 i compozi ia prescris este capabil s ating performan ele a teptate pentru beton att n stare proasp t ct i nt rit. Elaboratorul trebuie s in i s aduc la zi documenta ia referitoare la prescrip ii, pentru ob inerea performan elor a teptate (a se vedea 9.5). n cazul betonului avnd compozi ia prescris ntr-un standard, aceast sarcin este responsabilitatea organismului na ional de standardizare.
NOTA 2 - Pentru betonul avnd compozi ia prescris , evaluarea conformit ii este bazat compozi iei prescrise i nu pe performan ele a teptate de elaboratorul specifica iei. numai pe conformitatea

In cazuri particulare (de exemplu betonul aparent, beton de nalt rezisten la uzur , beton turnat sub ap etc.) produc torul, utilizatorul i beneficiarul trebuie s se pun de acord cu cerin ele particulare privind compozi ia betonului i specifica iile de aplicare a materialelor n beton.

6.2
6.2.1

Specifica ia betonului proiectat (cu propriet i specificate)


Generalit i

Specifica ia betonului proiectat (cu propriet i specificate) trebuie elaborat avnd n vedere cerin ele de baz de la 6.2.2, care trebuie indicate n toate cazurile i al condi iilor suplimentare de la 6.2.3 care trebuie indicate atunci cnd sunt cerute. In capitolul 11 se prezint prescurt rile ce se vor utiliza n specifica ii.

31

NE 012-1:2007 6.2.2 Date de baz

Specifica ia trebuie s cuprind : a) cerin e de conformitate cu NE 012-1:2007 / SR EN 206-1; b) clasa de rezisten la compresiune; c) clasele de expunere (a se vedea capitolul 11 pentru specifica iile prescurtate); d) dimensiunea nominal maxim a agregatelor; e) clasa de cloruri con inute func ie de tipul utiliz rii betonului (beton nearmat, armat, precomprimat) conform tabelului 10; n plus pentru betonul u or: f) clasa de mas volumic sau masa volumic specificat ; pentru betonul greu: g) masa volumic specificat ; n plus pentru betonul gata de utilizare i betonul de antier: h) clasa de consisten , sau n cazuri speciale valoarea specificat a consisten ei. 6.2.3 Cerin e suplimentare i prin metodele de ncerc ri dac sunt

Punctele urm toare pot fi specificate prin cerin e de performan adecvate:

- tip sau clase speciale de ciment (de exemplu ciment cu c ldur de hidratare redus ); - tip sau clase speciale de agregat.
NOTA 1 - n acest caz, compozi ia betonului, pentru a reduce la minimum efectele d un toare ale reac iei alcalii-silice este n responsabilitatea elaboratorului specifica iei (a se vedea 5.2.3.4).

- caracteristicile cerute pentru rezisten a la nghe -dezghe , de exemplu: con inutul de aer (a se vedea 5.4.3);
NOTA 2 - Cnd con inutul de aer este specificat la livrare, trebuie ca elaboratorul specifica iei s eventuale de aer la opera iile de pompare, punere n oper , compactare, etc. ulterior livr rii. in seama de pierderile

- cerin ele pentru temperatura betonului proasp t cnd ele difer de cele de la 5.2.8; - evolu ia rezisten ei (a se vedea tabelul 12); - degajarea c ldurii n perioada hidrat rii; - priza ntrziat ; - rezisten a la penetrarea apei; - rezisten a la abraziune; - rezisten a la trac iune prin despicare (a se vedea 5.5.1.3); - alte cerin e tehnice (de exemplu, cerin ele legate de realizarea aspectului final sau de metode speciale de punere n oper ).

6.3
6.3.1

Specifica ia betoanelor de compozi ie prescris


Generalit i

Betonul trebuie specificat pe baza cerin elor de la 6.3.2, care trebuie indicate n toate cazurile i cu ajutorul cerin elor complementare de la 6.3.3, care trebuie indicate la cerere. 6.3.2 Cerin e de baz

Specifica ia trebuie s cuprind : a) cerin ele de conformitate cu NE 012-1:2007 / SR EN 206-1; b) dozajul de ciment; c) tipul de ciment i clasa de rezisten ; 32

NE 012-1:2007 d) fie raportul ap /ciment, fie consisten a, n termeni de clas specificate.

sau, n unele cazuri speciale ca valori

NOT - Valoarea specificat a raportului ap /ciment trebuie s fie mai mic cu 0,02 pentru toate valorile cerute.

e) tip, categorie i con inutul maxim n cloruri ale agregatelor, masa volumic agregatelor dup caz, n cazul betonului u or sau al betonului greu; f) dimensiunea nominal maxim a agregatelor i limitele granulometrice; g) tip i cantitate de aditivi sau adaosuri, dac este cazul;

maxim

sau minim

h) n caz de utilizare de aditivi sau adaosuri, indica ii privind originea acestor componen i i a caracteristicilor cimentului care nu se pot defini prin alte moduri. 6.3.3 Cerin e suplimentare

Specifica ia poate con ine: - indica ii privind originea unora sau a tuturor componentelor betonului ce substituie definirea caracteristicilor, in cazul acelora care nu pot fi definite altfel; - cerin e suplimentare pentru agregate; - cerin e privind temperatura betonului proasp t la livrare cnd ea este diferit de cea de la 5.2.8; - alte cerin e tehnice.

6.4

Specifica ia betoanelor de compozi ie prescris printr-un standard

Pentru betoanele avnd compozi ia prescris ntr-un standard trebuie specificate: - standardul valabil pe locul de utilizare a betonului care d cerin ele corespunz toare; - notarea betonului dup acest standard. Betonul avnd compozi ia prescris ntr-un standard trebuie utilizat numai pentru: - beton de mas volumic normal pentru structuri armate sau nearmate; - clase de rezisten la compresiune pentru calcul C16/20;

- clasele de expunere X0 i XC1. Pentru restric iile asupra compozi iei prescrise a betoanelor standardizate a se vedea 5.2.1.

33

NE 012-1:2007

7
7.1

LIVRAREA BETONULUI PROASP T


Informa ii de la utilizatorul betonului pentru produc tor1)

Utilizatorul trebuie s se pun de acord cu produc torul asupra: - datei, orei i ritmului livr rii; i dac este necesar, s informeze produc torul asupra: - distan elor de transport; - gabaritului, accesului, transporturilor speciale pe antier; - metodelor speciale (utilizate) de punere n oper (inclusiv prin pompare); - volumului betonierelor pentru a se putea respecta programul de punere in opera a betonului; - limit rilor asupra tipului de vehicule de livrare; exemplu de tip: echipament cu sau f r agitare, dimensiuni, n l ime sau greutate total .

7.2

Informa ii de la produc torul de beton pentru utilizator1)

Utilizatorul poate s cear , cnd emite comanda, informa ii privind compozi ia betonului, ca s poat pune n oper corect betonul proasp t, s -i aplice metoda de tratare adecvat i s evalueze evolu ia rezisten ei. Astfel de informa ii trebuie furnizate, la cerere, de produc tor naintea livr rii. Informa iile urm toare trebuie furnizate pentru betoanele cu performan e specificate la cerere: a) tipul i clasa de rezisten a cimentului i tipul de agregate; b) tipul de aditivi, tipul i con inutul aproximativ de adaosuri, dac este cazul; c) raport ap /ciment specificat; d) rezultatele ncerc rilor efectuate recent, pentru acest beton, de exemplu: cele de control, al produc iei sau ncerc ri ini iale; e) evolu ia rezisten ei; f) sursa materialelor componente. g) pentru betonul n care se adaug aditiv pe antier: clasa de consisten sau consisten a prev zut nainte i dup ad ugarea aditivului. n cazul betonului gata de utilizare, informa iile pot de asemenea s fie furnizate, cnd ele sunt cerute, prin referin la, catalogul de compozi ii de beton al produc torului unde se g sesc informa ii detaliate referitor la clasele de rezisten , clasele de consisten , greutatea amestecurilor i alte date utile. Pentru determinarea duratei de tratare, informa iile referitoare la evolu ia rezisten ei betonului pot s fie prezentate sub forma unor date conform tabelului 12, sau sub forma unei curbe de evolu ie a rezisten ei la 20 0C ntre 2 zile i 28 zile. Date informative sunt prezentate n anexa M. Tabelul 12 Evolu ia rezisten ei betonului la 20 0C Evolu ia rezisten ei Rapid Medie Lent Foarte lent Estimarea raportului rezisten elor fcm2/fcm28 0,5 0,3 i 0,5 0,15 i 0,3 0,15

Raportul rezisten elor indic evolutia rezisten ei, corespunz toare raportului ntre rezisten a medie la compresiune la 2 zile (fcm2) i rezisten a medie la compresiune la 28 zile (fcm28), determinate prin ncerc rile ini iale sau pe baza performan elor cunoscute ale unui beton avnd compozi ie comparabil . Pentru aceste ncerc ri ini iale, epruvetele destinate determin rii rezisten ei trebuie prelevate, confec ionate, conservate i ncercate conform SR EN 12350-1 i SR EN 12390-1; SR EN 12390-2 i SR EN 12390-3.
1) Informa iile nu vor fi furnizate sub o form special , pentru c aceasta depinde de rela iile dintre produc tor i utilizator; de exemplu, n cazul betonului de antier sau de produse prefabricate, produc torul de beton poate fi i utilizator.

34

NE 012-1:2007 Produc torul trebuie s informeze utilizatorul despre riscurile de s n tate la care se expune manipulnd betonul proasp t, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.

7.3

Bon de livrare pentru betonul gata de utilizare

La livrarea betonului, produc torul trebuie s emit utilizatorului un bon de livrare pentru fiecare arj de beton pe care sunt imprimate, tampilate sau nscrise cel pu in informa iile urm toare: - numele centralei de fabricare a betonului gata de utilizare; - num rul de serie a betonului; - data i ora de nc rcare, aceasta nseamn momentul primului contact ntre ciment i ap ; - num rul autovehiculului sau identificarea vehiculului; - numele cump r torului; - numele i localizarea antierului; - detalii sau referin e referitor la specifica ii, de exemplu num rul de cod, num rul de comand ; - cantitatea de beton n metri cubi; - declara ia de conformitate cu referin e la specifica ii i la SR EN 206-1; - numele sau marca organismului de certificare dac este cazul; - ora de sosire a betonului pe antier; - ora de ncepere a desc rc rii; - ora de terminare a desc rc rii. n plus, bonul de livrare trebuie s furnizeze detaliile urm toare: a) pentru betonul cu propriet i specificate: - clasa de rezisten ; - clasele de expunere (clasele de expunere sau categoriile de beton n conformitate cu tabelul 1 i anexa F cu indicarea combina iilor de clase de expunere); - clasa de con inut de cloruri; - clasa de consisten sau valoarea specificata; - valorile limit de compozi ie a betonului, cnd sunt specificate (inclusiv con inutul de apa al agregatelor); - tipul i clasa de rezisten a cimentului, cnd sunt specificate; - tipul aditivilor i adaosurilor, dac sunt specificate; - propriet ile speciale, dac au fost cerute; - dimensiunea nominal maxim a agregatelor; - pentru betonul u or sau betonul greu, clasa de mas volumic sau masa volumic specificat ; b) pentru betonul avnd compozi ia prescris : - detalii referitoare la compozi ie, de exemplu dozajul de ciment i dac este cerut, tipul de aditivi; - fie raportul ap /ciment, fie consisten a n termen de clasa sau de valoarea specificat n func ie de cerin e; - dimensiunea nominal maxim a agregatului. In cazul n care se adaug aditiv pe antier, ora exact la care s-a ad ugat, cantitatea care s-a ad ugat, volumul de beton din malaxor si timpul de amestecare trebuie specificate n copiile bonului de livrare.

7.4

Informa ii la livrare pentru betonul de antier

Este de asemenea important de a utiliza informa iile corespunz toare, precum cele cerute n 7.3 pentru bonul de livrare n cazul betonului fabricat pe antier, pentru antiere mari cnd sunt utilizate mai multe tipuri de beton, sau cnd produc torul de beton nu este cel responsabil de punerea sa n oper .

7.5

Consisten a la livrare

Adaosul de ap este interzis la livrare. n cazuri speciale, aditivii pot fi ad uga i, aceast ac iune fiind n responsabilitatea produc torului, n vederea aducerii consisten ei la valoarea specificat , sub rezerva c valorile limit permise prin specifica ie nu sunt dep ite i c aceast ad ugare de aditiv este prev zut prin proiectarea compozi iei betonului. Toat cantitatea suplimentar de aditivi din camionul malaxor trebuie nregistrat n bonul de livrare, n toate cazurile. Pentru re-amestecare, a se vedea 9.8.
NOT - Dac cantitatea de aditiv ad ugat pe antier n camionul malaxor conduce la dep irea cantit ii admise prin specifica ie, trebuie ca arja de beton s fie nregistrat ca " neconform ", pe bonul de livrare. Partea care solicit acest adaos este responsabil de consecin e i este de acord ca s fie nregistrat pe bonul de livrare.

35

NE 012-1:2007

8
8.1

CONTROLUL CONFORMIT
Generalit i

II I CRITERII DE CONFORMITATE

Controlul de conformitate cuprinde o combina ie de ac iuni i de decizii ce trebuie luate conform regulilor de conformitate adoptate n prealabil, pentru verificarea conformit ii betonului cu specifica iile. Controlul de conformitate face parte integral din controlul produc iei (a se vedea capitolul 9).
NOT - Caracteristicile betonului utilizat pentru controlul de conformitate sunt determinate prin ncerc ri adecvate utiliznd proceduri standardizate. Valorile reale ale caracteristicilor betonului n structur pot diferi de cele determinate prin ncerc ri, ele depind, de exemplu de dimensiunile structurii, punerea n oper , compactarea, tratarea i condi iile climatice.

Planul de e antionare, planul de ncerc ri i criteriile de conformitate trebuie s fie conforme cu procedurile date n 8.2 i 8.3. Acestea se aplic de asemenea betonului pentru elemente prefabricate, n afara situa iilor n care prevederile specifice de produs con in un ansamblu de cerin e echivalente. Dac sunt cerute frecven e de e antionare superioare de elaboratorul de specifica ii ale betonului, acestea trebuie s fac obiectul unui acord prealabil. Pentru propriet ile neacoperite n acest articol, planul de e antionare sau de ncerc ri, metodele de ncerc ri i criteriile de conformitate trebuie s fac obiectul unui acord ntre produc tor i elaboratorul de specifica ii ale betonului. Locul de e antionare pentru ncerc rile de conformitate trebuie ales astfel nct caracteristicile cerute i compozi ia betonului s nu sufere modific ri semnificative ntre locul de e antionare i locul pus la dispozi ie pentru ncerc ri. n cazul betonului u or fabricat cu agregate nesaturate, e antioanele trebuie prelevate de la locul de livrare. Cnd ncerc rile pentru controlul produc iei sunt acelea i cu ncerc rile cerute pentru controlul conformit ii, este permis de a le lua n considera ie pentru evaluarea conformit ii. Conformitatea sau neconformitatea este judecat n raport de criteriile de conformitate. Neconformitatea poate conduce la ac iuni suplimentare la locul de produc ie i pe antier (a se vedea 8.4).

8.2
8.2.1 8.2.1.1

Control de conformitate al betonului cu propriet i specificate


Control de conformitate al rezisten ei la compresiune Generalit i

Pentru betonul de mas volumic normal sau betonul greu apar innd claselor de rezisten cuprinse ntre C8/10 i C55/67, sau pentru betoanele u oare de clasele LC8/9 la LC55/60, e antionarea i ncerc rile de conformitate trebuie s fie efectuate fie pe fiecare compozi ie de beton luat individual, fie pe familii de beton a c ror coresponden este stabilit (a se vedea 3.1.14), determinate de c tre produc tor, dac nu exist un acord contrar. Conceptul de familie de beton nu se aplic betoanelor de rezisten ridicat . Betonul u or nu trebuie amestecat cu familiile con innd beton de mas volumic normal ; betoane u oare realizate cu agregate pentru care se poate demonstra similaritatea, pot fi regrupate n propriile lor familii.
NOT - Pentru recomand rile privind selec ia familiilor de beton, informa ii mai detaliate pentru aplicarea conceptului de familii de beton sunt date n raportul CEN (13901), a se vedea la anexa J.

Pentru familiile de beton produc torul trebuie s efectueze controlul pe ansamblul membrilor familiei e antionarea trebuie efectuat pe ansamblul gamei de betoane produse n cadrul familiei.

Cnd ncerc rile de conformitate se aplic unei familii de beton, un beton de referin este selec ionat fie din mijlocul gamei de beton din familie, fie cel mai comun produs. Sunt stabilite rela ii ntre fiecare compozi ie de beton din familie i betonul de referin astfel nct s se poat transpune rezultatele ncerc rilor de rezisten la compresiune ale fiec ruia dintre betoanele din familie, la betonul de referin . Aceste rela ii trebuie s fie verificate, pe baza rezultatelor ncerc rilor de rezisten la compresiune ob inute n perioada ini ial i n fiecare perioad de evaluare i n cazul unor schimb ri semnificative ale condi iilor de produc ie. n plus, cnd se evalueaz conformitatea unei familii, trebuie confirmat c fiecare beton individual apar ine familiei (a se vedea 8.2.1.3). Trebuie f cut o distinc ie ntre produc ia ini ial i produc ia continu n planul de e antionare i de ncerc ri i criteriile de conformitate aplicabile fiec rei compozi ii de beton sau familiilor de betoane. Produc ia ini ial acoper perioada de produc ie pn la ob inerea a minimum 35 rezultate de ncerc ri. 36

Produc ia continu este atins dep e te 12 luni.

NE 012-1:2007 cnd minimum 35 rezultate de ncerc ri se ob in pe o perioad

ce nu

Dac produc ia unei compozi ii individuale sau a unei familii de beton a fost ntrerupt pe timp de minimum 12 luni, produc torul trebuie s utilizeze din nou planul de e antionare i de ncerc ri i criteriile ca pentru produc ia ini ial . Dac rezisten a este specificat la termene diferite, conformitatea se evalueaz pe epruvete ncercate la termenele specificate. Cnd trebuie efectuat evaluarea unui volum definit de beton apar innd unei popula ii verificate conform cerin elor privind caracteristicile de rezisten , de exemplu exist dubii asupra calit ii unei arje sau a unui amestec, sau cnd ntr-un caz special, specifica ia o cere, se va aplica Anexa B. 8.2.1.2 Plan de e antionare i de ncerc ri

Probele de beton trebuie selec ionate i prelevate conform SR EN 12350-1. E antionarea trebuie efectuat pentru fiecare familie de beton (a se vedea 3.1.14) produs n condi ii dovedite ca fiind uniforme. Frecven a minim de e antionare i de ncercare a betonului trebuie s fie, n conformitate cu tabelul 13, alegnd frecven a care d cel mai mare num r de probe, pentru produc iile ini ial sau continu dup caz. Pentru betoane avnd caracteristici speciale, frecven a prelev rii probelor i ncerc rilor de conformitate se vor stabili de comun acord ntre produc torul de beton i organismul de control. De i exigen ele prev zute n 8.1 se aplic e antion rii, probele trebuie prelevate sub responsabilitatea produc torului dup toate ad ugirile de aditivi n beton. Prelev rile de probe nainte de ad ugarea aditivilor plastifian i sau superplastifian i, pentru ajustarea consisten ei (a se vedea 7.5) sunt permise sub rezerva ca prin ncerc rile ini iale s-a demonstrat c aditivul plastifiant sau superplastifiant n doza utilizat , nu are efecte negative asupra rezisten ei betonului. Rezultatul determin rii este acela care se ob ine prin ncercarea unei epruvete sau media rezultatelor in cazul ncerc rii a cel pu in dou epruvete provenind din acela i e antion supuse ncerc rii la aceea i vrsta. Cnd mpr tierea rezultatelor ncerc rilor, ob inute pe cel pu in dou epruvete confec ionate din aceea i prob , este mai mare de 15% fa de medie, aceste rezultate nu trebuie luate n considera ie, afar de cazul in care o investigare foarte aprofundat , permite s se g seasc o explica ie valabil , pentru a nu ine seama de una din valorile ncerc rilor. Tabelul 13 Frecven a minim de e antionare pentru evaluarea conformit ii Frecven a minim de e antionare Produc ia Primii 50 m3 din produc ie De la primii 50 m3 de produc iea Beton cu certificare de control a produc iei 1 e antion la fiecare 200 m3 sau 2 e antioane pe s pt mna de produc ie 1 e antion la fiecare 400 m3 sau 1 e antion pe s pt mna de produc ie Beton f r certificare de control a produc iei

Ini ial (pn ce au fost ob inute minimum 35 rezultate) Continu b (odat ce au fost ob inute minimum 35 rezultate)
a

3 e antioane

1 e antion la fiecare 150 m3 sau 1 e antion pe zi de produc ie

E antionarea trebuie repartizat pe ansamblul produc iei i normal nu trebuie s comporte mai mult de un e antion la 25 m3. Cnd abaterea standard calculat , pentru ultimele 15 rezultate ale ncerc rilor este superioar valorii de 1,37 , frecven a de e antionare trebuie s fie readus la frecven a cerut pentru produc ia ini ial pn la ob inerea urm toarelor 35 rezultate de ncerc ri.

8.2.1.3

Criterii de conformitate pentru rezisten a la compresiune

Evaluarea conformit ii trebuie s se fac pornind de la rezultatele ncerc rilor ob inute n cursul unei perioade de evaluare care nu trebuie s dep easc ultimele dou sprezece luni. 37

NE 012-1:2007 Conformitatea rezisten ei la compresiune a betonului este evaluat acord cu 5.5.1.2 pentru:

pe epruvete ncercate la 28 zile1) n

- grupe de " n " rezultate de ncerc ri consecutiv cu sau f r suprapunere fcm (criteriul 1); - fiecare rezultat individual de ncerc ri fci (criteriul 2);
NOT - Criteriile de conformitate sunt dezvoltate pe baz de rezultate care nu se suprapun. Aplicarea criteriilor la rezultate de ncerc ri care se suprapun cre te riscul de respingere.

Conformitatea este confirmat dac cele dou criterii date n tabelul 14 pentru produc ia ini ial sau continu sunt satisf cute. Cnd conformitatea este evaluat pentru o familie de beton, criteriul 1 trebuie aplicat betonului de referin , innd cont de toate rezultatele ncerc rilor transpuse n familie: criteriul 2 trebuie aplicat la rezultatele ncerc rilor de origine. Pentru a confirma c fiecare expresie apar ine familiei, media tuturor rezultatelor ncerc rilor fcm pentru o expresie unic va fi evaluat pe baza criteriului 3 indicat n tabelul 15. Toate betoanele ce nu satisfac acest criteriu trebuie ndep rtate din familie i conformitatea este evaluat individual. Tabelul 14 Criterii de conformitate pentru ncerc rile de rezisten Produc ia Num rul " n " de rezultate de ncerc ri de rezisten la compresiune 3 15 Criteriul 1 Media a " n " rezultate (fcm) N/mm2 fck + 4 fck + 1,48 la compresiune Criteriul 2 Fiecare rezultat individual al ncerc rilor (fci) N/mm2 fck - 4 fck - 4

Ini ial Continu

Tabelul 15 Criterii de confirmare pentru membrii unei familii Num rul " n " de rezultate de ncerc ri pentru rezisten la compresiune a unui singur beton 2 3 4 5 6 Criteriul 3 Media a " n " rezultate (fcm), pentru un singur membru al familiei fck - 1,0 fck + 1,0 fck + 2,0 fck + 2,5 fck + 3,0

Ini ial abaterea standard trebuie calculat pentru minimum 35 de rezultate consecutive de ncerc ri ob inute pe o perioad mai mare de trei luni i care este imediat precedent perioadei de produc ie pentru care trebuie verificat conformitatea. Aceast valoare trebuie luat n considera ie ca estimare a abaterii standard a popula iei. Valabilitatea valorilor re inute trebuie verificat pe durata produc iei. Dou metode pentru facilitarea estim rii valorii sunt permise, alegerea metodei trebuie f cut n prealabil: - Metoda 1 Valoarea ini ial a abaterii standard poate fi aplicat pe durata perioadei ulterioare pentru care conformitatea trebuie verificat dac abaterea standard a ultimelor 15 rezultate (S15) nu se abate semnificativ de la valoarea adoptat pentru abaterea standard. Aceasta este considerat ca valabil cu condi ia ca : 0,63 S15 1,37

1) Dac rezisten a este specificat pentru un termen (vrst ) diferit, conformitatea este evaluat pe epruvete ncercate la vrsta specificat .

38

NE 012-1:2007 Cnd valoarea lui S15 se situeaz n afara acestor limite, trebuie determinat folosind ultimele 35 rezultate ob inute la ncerc ri. - Metoda 2

o nou

valoare pentru

Noua valoare a lui poate fi estimat plecnd de la un sistem continuu i aceast valoare este adoptat . Sensibilitatea sistemului trebuie s fie mai mare sau egal celei de la metoda 1. Noua valoare estimat a trebuie aplicat pentru perioada urm toare de evaluare. 8.2.2 Control de conformitate al rezisten ei la trac iune prin despicare 8.2.2.1 Generalit i conceptul de familie de beton. Fiecare compozi ie de beton trebuie
3)

Se aplic 8.2.1.1, dar nu se aplic evaluat separat. 8.2.2.2

Plan de e antionare i de ncerc ri

Se aplic 8.2.1.2. 8.2.2.3 Criterii de conformitate pentru rezisten a la trac iune prin despicare

Cnd rezisten a la trac iune prin despicare a betonului este specificat , evaluarea conformit ii trebuie s se fac lund rezultatele ncerc rilor pe durata unei perioade de evaluare care nu trebuie s dep easc ultimele dou sprezece luni. Evaluarea conformit ii rezisten ei la trac iune prin despicare a betonului se face pe epruvete ncercate la 28 zile, exceptnd situa iile cnd este specificat o vrst diferit conform 5.5.1.3, pentru: - grupe de " n " rezultate de ncerc ri consecutive care nu se suprapun sau se suprapun ftm (criteriul 1); - fiecare rezultat individual al ncerc rilor fti(criteriul 2). Conformitatea rezisten ei la trac iune prin despicare (ftk) este confirmat dac rezultatele ncerc rilor satisfac ambele criterii prezentate n tabelul 16 pentru produc ia ini ial sau continu , dup caz. Tabelul 16 Criteriile de conformitate pentru rezisten a la trac iune prin despicare Produc ie Num rul " n " de rezultate n grup Criteriul 1 Media a " n " rezultate (ftm) N/mm2 ftk + 0,5 ftk + 1,48 Criteriul 2 Fiecare rezultat individual al ncerc rilor (fti) N/mm2 ftk - 0,5 ftk - 0,5

Ini ial Continu

3 15

Prevederile referitoare la abaterea standard din 8.2.1.3 trebuie aplicate n mod similar. 8.2.3 8.2.3.1 Control de conformitate pentru alte propriet i dect rezisten a Plan de e antionare i de ncerc ri

Probele de beton trebuie selec ionate aleatoriu i prelevate conform SR EN 12350-1. E antionarea trebuie efectuat pe fiecare familie de beton produs n condi ii presupuse a fi uniforme. Num rul minim de probe i metodele de ncercare trebuie s fie in conformitate cu tabelele 17 i 18.

3)

Daca rezistenta la ncovoiere este specificat , se poate utiliza acela i mod de lucru .

39

8.2.3.2

NE 012-1:2007 Criterii de conformitate pentru alte propriet i dect rezisten a

Cnd sunt specificate alte propriet i ale betonului dect rezisten a, evaluarea conformit ii trebuie efectuat pe durata produc iei, perioada de evaluare nu trebuie s dep easc 12 luni. Conformitatea betonului este evaluat pe baza conformit ii rezultatelor ncerc rilor consecutive, a limitelor claselor sau valorilor specificate, innd seama de tolerantele i de abaterilor maxime admise in raport cu valorile specificate . Conformitatea cu caracteristicile cerute este confirmat dac : - num rul rezultatelor ncerc rilor (asemenea celor din tabelele 17 i 18) care se situeaz n afara valorilor limit specificate, a limitelor claselor sau toleran elor valorilor specificate, nu este mai mare dect num rul din tabelul 19a sau 19b. - toate rezultatele individuale ale ncerc rilor se situeaz n abaterea maxim admisibil dat n tabelele 17 i 18. Tabelul 17 Criterii de conformitate pentru alte propriet i dect rezisten a Abaterea maxim admis a rezultatelor ncerc rii individuale n raport cu limitele clasei specificate sau in raport cu toleran ele valorii specificate Valoare inferioar conform tabelului 13, pentru rezisten a la compresiune conform tabelului 13, pentru rezisten a la compresiune o determinare pe zi o determinare pe zi a se vedea tabelul 19a - 30 kg/m3 Valoare superioar f r limit
a

Propriet i

Metoda de ncercare sau metoda de determinare

Num rul minim de probe sau de determin ri

Num rul de acceptare

Densitatea betonului greu

SR EN 12390-7

Densitatea betonului u or Raportul ap /ciment Dozajul de ciment

SR EN 12390-7 a se vedea 5.4.2 a se vedea 5.4.2 SR EN 12350-7 pentru betonul de densitate normal i betoane grele ASTM C 173 pentru betonul u or

a se vedea tabelul 19a a se vedea tabelul 19a a se vedea tabelul 19a

- 30 kg/m3

+ 30 kg/m3

f r limit

+ 0,02 f r limit
a

- 10 kg/m3

Con inutul de aer antrenat n betonul proasp t

o prob pe produc ia unei zile dup stabilizare

a se vedea tabelul 19a

- 0,5% n valoare absolut

+ 1% n valoare absolut

Con inutul de cloruri din beton

a se vedea 5.2.7

determinarea trebuie s se efectueze, pentru fiecare compozi ie de beton i trebuie repetat n cazul cre terii con inutului de cloruri

f r limit

nu este admis nici o valoare superioar

n afara cazurilor n care limitele sunt specificate 40

NE 012-1:2007 Tabelul 18 Criterii de conformitate pentru consisten Abaterea maxim admis a a rezultatelor ncerc rii individuale n raport cu limitele clasei specificate sau in raport cu toleran ele valorii specificate Valoare inferioar Compararea aspectului cu un aspect normal de beton de consisten specificat SR EN 12350-2 SR EN 12350-3 SR EN 12350-4 Valoare superioar

Metoda de ncercare

Num rul minim de probe sau determin ri

Num r de acceptare

Examinare vizual

fiecare amestec, pentru livrare n autovehicule

Tasare Vebe Gradul de compactare

i) frecven a in conformitate cu tabelul 13, pentru rezisten a la compresiune ii) n cazul determin rii con inutului de aer iii) n caz de dubiu la examinarea vizual

a se vedea tabelul 19b a se vedea tabelul 19b a se vedea tabelul 19b a se vedea tabelul 19b

- 10 mm - 20 mmb - 2 sec. - 4 secb - 0,03 - 0,05b - 20 mm - 30 mmb

+ 20 mm + 30 mmb + 4 sec. + 6 secb + 0,05 + 0,07b + 30 mm + 40 mmb

R spndirea SR EN 12350-5
a

n absen a limitei superioare sau inferioare n clasele de consisten se aplic . Se aplic numai pentru ncerc rile de consisten malaxor (a se vedea 5.4.1).

la care se refer , aceste abateri nu

efectuate asupra desc rc rii ini iale din camionul

8.3 Controlul conformit ii betonului de compozi ie prescris , inclusiv a betoanelor de compozi ie prescris printr-un standard
Fiecare amestec de beton de compozi ie prescris trebuie s fac obiectul unei evalu ri a conformit ii, n ceea ce prive te dozajul de ciment, dimensiunea nominal maxim a agregatelor i propor iile acestora, dac sunt specificate i n caz contrar, raportul ap /ciment, precum i cantitatea de aditivi sau adaosuri. Cantit ile de ciment, de agregate (fiecare de dimensiunile, sorturile specificate), de aditivi i adaosuri, care sunt consemnate n registrul de produc ie sau imprimate de nregistratorul de cnt riri, trebuie s corespund cu toleran ele date n tabelul 21 i raportul ap /ciment trebuie s corespund la o abatere de 0,04 a valorii specificate. n cazul betoanelor avnd prescrise printr-un standard toleran ele echivalente pot fi date standardele corespondente. Cnd conformitatea compozi iei betonului trebuie evaluat prin analiza betonului proasp t, metodele de ncercare i limitele pentru conformitate trebuie s fac obiectul unui acord prealabil ntre utilizator i produc tor innd seama de limitele men ionate mai sus i exactitatea metodelor de ncerc ri. Cnd este evaluat tabelul 18. Conformitatea pentru: - tipul de ciment i clasa de rezisten ; - tipul de agregate; - tipul de aditiv sau de adaos, dac este cazul; - provenien a componen ilor din beton dac este specificat 41 conformitatea consisten ei, se aplic paragrafele corespunz toare de la 8.2.3 i

NE 012-1:2007 trebuie s fie evaluat prin compara ie ntre nregistr rile din registrul de produc ie i documentele de livrare a componentelor, cu cerin ele specificate. Tabelul 19a i 19b Num rul de acceptare pentru criteriile de conformitate aplicabile altor caracteristici dect rezisten a Tabelul 19a AQL = 4% Num r de rezultate de ncerc ri de la 1 pn la 12 de la 13 pn la 19 de la 20 pn la 31 de la 32 pn la 39 de la 40 pn la 49 de la 50 pn la 64 de la 65 pn la 79 de la 80 pn la 94 de la 95 pn la 100 Num r de acceptare 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Tabelul 19b AQL = 15% Num r de rezultate de ncerc ri de la 1 pn la 2 de la 3 pn la 4 de la 5 pn la 7 de la 8 pn la 12 de la 13 pn la 19 de la 20 pn la 31 de la 32 pn la 49 de la 50 pn la 79 de la 80 pn la 100 Num r de acceptare 0 1 2 3 5 7 10 14 21

Pentru un num r de rezultate de ncerc ri 100, numerele de acceptare corespunz toare pot fi preluate din tabelul 2A al ISO 2859-1

8.4

Ac iuni ntreprinse n caz de neconformitate a produsului

Trebuie luate urm toarele m suri de c tre produc tor n caz de neconformitate: - se verific rezultatele ncerc rilor neconforme i dac acestea sunt valabile, trebuie luate m suri pentru eliminarea erorilor; - dac neconformitatea este confirmat , de exemplu prin repetarea ncerc rilor, trebuie ntreprinse ac iuni corective, precum revizuirea de c tre conducere a procedurilor de control al produc iei; - cnd se confirm neconformitatea cu specifica ia betonului care nu a fost eviden iat n momentul livr rii, trebuie avertiza i elaboratorul i utilizatorul pentru a se evita pagubele; - se consemneaz ac iunile privitoare la punctele precedente. Dac neconformitatea betonului rezult dintr-un adaos de aditiv pe antier (a se vedea 7.5) produc torul nu este obligat s ia m suri dac lui i s-a cerut acest adaos.
NOTA 1 - Dac produc torul a avertizat o neconformitate a betonului sau dac rezultatele ncerc rilor de conformitate nu sunt conforme cu cerin ele, trebuie efectuate ncerc ri suplimentare conform SR EN 12504-1, pe carote prelevate din structur sau trebuie efectuat o combina ie de ncerc ri pe carote i ncerc ri nedistructive pe structur sau elemente, de exemplu conform SR EN 12504-2 sau SR EN 12504-3. Recomand ri pentru evaluarea rezisten ei betonului n structur sau elemente componente ale structurii sunt date n prEN 13791. NOTA 2 - Se vor avea n vedere i prevederile reglement rilor romane ti privind ncerc rile nedistructive seminedistructive n conformitate cu standardele europene. i

42

NE 012-1:2007

9
9.1

CONTROLUL PRODUC IEI


Generalit i

Toate betoanele trebuie supuse controlului de produc ie sub responsabilitatea produc torului. Controlul produc iei cuprinde toate m surile necesare pentru men inerea caracteristicilor betonului n conformitate cu condi iile specificate. Ele includ: - selectarea materialelor; - proiectarea betonului; - produc ia betonului; - inspec iile i ncerc rile; - utilizarea rezultatelor ncerc rilor pe materiale componente, pe betonul proasp t echipamentelor; - dac este cazul, inspec ia echipamentului de transport a betonului proasp t; - controlul de conformitate pentru care prevederile sunt indicate la capitolul 8. Cerin ele pentru alte aspecte ale controlului produc iei sunt date n prezentul capitol. Aceste cerin e trebuie s fie considerate innd seama, de modul i volumul produc iei, de lucrare, de echipamentele speciale, de procedurile i regulile n vigoare pe locul de produc ie i de utilizare a betonului. Cerin e suplimentare pot s fie necesare n func ie de situa ia special pe locul de produc ie sau pentru cerin ele specificate ale structurilor sau elementelor speciale de structur .
NOT - Capitolul 9 ine seama de principiile standardului SR EN ISO 9001.

i nt rit

i asupra

9.2

Sisteme de control al produc iei

Responsabilitatea, autoritatea i rela iile ntre persoanele ns rcinate cu conducerea, execu ia i verificarea lucr rilor ce influen eaz calitatea betonului trebuie definite i documentate ntr-un sistem de control al produc iei (manual de control al produc iei). n particular, aceasta nseamn c ntreg personalul are nevoie de o anumit libertate de organizare i de anumit putere de decizie pentru reducerea riscului de beton neconform i pentru a identifica i consemna toate problemele de calitate. Sistemul de control al produc iei trebuie revizuit cel pu in odat la doi ani de c tre conducerea produc torului pentru a se asigura de aptitudinea sa de utilizare i de eficacitatea sa. Documentele acestor revizuiri trebuie p strate cel pu in trei ani, dac nu exist obliga ii legale care s impun o perioad mai lung . Sistemul de control al produc iei, trebuie s con in proceduri i instruc iuni atent documentate. Aceste prevederi i instruc iuni trebuie, dac este cazul s fie stabilite n raport cu prescrip iile de control prev zute n tabelele 22, 23 i 24. Frecven a ncerc rilor i inspec iilor prev zute de c tre produc tori trebuie s fie documentat . Rezultatele ncerc rilor i inspec iilor trebuie s fie nregistrate.

9.3

Datele nregistrate i alte documente

Toate datele referitoare la controlul produc iei trebuie s fie nregistrate, a se vedea tabelul 20. Datele referitoare la control n produc ie trebuie p strate timp de minimum trei ani, dac nu exist obliga ii care s impun o perioad mai lung . Tabelul 20 Datele nregistrate i alte documente dac este cazul Obiect Cerin e specificate Ciment, agregate, aditivi, adaosuri ncerc ri asupra apei de amestec (nu se cer pentru apa potabil ) Datele nregistrate i alte documente Caiet de sarcini la contract sau rezumatul cerin elor Numele furnizorilor i sursele Data i locul prelev rii Rezultatul ncerc rilor

43

NE 012-1:2007 Tabelul 20 (continuare) Obiect ncerc ri asupra materialelor componente Compozi ia betonului Datele nregistrate i alte documente Data i rezultatele ncerc rilor Descrierea betonului nregistrarea maselor componen ilor pentru un amestec sau pentru o arj (de exemplu dozajul de ciment) Raportul ap /ciment Con inutul de cloruri Codul de membru al familiei Data i locul prelev rii probei Destina ia n lucrare, dac este cunoscut Consisten a (metoda utilizat i rezultatele) Densitatea, cnd este specificat Temperatura betonului, cnd este specificat Con inutul de aer, cnd este specificat Volumul de beton din amestecul sau din arja testat Num rul i codul epruvetelor pentru ncerc ri Raportul ap /ciment, cnd este specificat Data ncerc rii Codul i vrsta epruvetelor Rezultatul ncerc rilor de densitate i de rezisten Observa ii speciale (de exemplu profilul de rupere neobi nuit al epruvetelor) Conformitate/neconformitate cu specifica iile Numele cump r torului Identificarea antierului, de exemplu locul de construc ie Num rul i data bonului de livrare, corespunz tor ncerc rilor Bonul de livrare Date suplimentare sau diferite, pot s fie cerute de standardul specific de produs

ncerc ri pe betonul proasp t

ncerc ri pe betonul nt rit

Evaluarea conformit ii Suplimentar pentru betonul gata de utilizare

Suplimentar pentru elementele prefabricate

9.4

ncerc ri

ncerc rile trebuie efectuate conform cu metodele de ncercare date n prezenta reglementare (metode de ncercare de referin ). Alte metode de ncercare pot de asemenea s fie utilizate n m sura n care a putut s fie stabilit o corela ie sau o rela ie fiabil ntre rezultatele ob inute cu aceste metode de ncerc ri i cele corespunz toare metodelor de referin . Valabilitatea acestei rela ii fiabile sau a acestei corela ii trebuie s fie verificat la intervale adecvate. Aceast verificare trebuie s fie efectuat pentru fiecare loc de produc ie n care se lucreaz n condi ii diferite exceptnd situa iile n care corela ia a fost stabilit prin standarde na ionale sau prin prevederi n vigoare la locul unde este utilizat betonul.

9.5

Compozi ia betonului i ncerc rile ini iale

Cnd se utilizeaz o compozi ie de beton nou , trebuie efectuate ncerc ri ini iale, care s permit verificarea conformit ii betonului cu propriet ile specificate i a performan ei prev zute cu o marj de siguran suficient (a se vedea anexa A). Dac se dispune de o experien ndelungat cu un beton sau o familie de betoane similare, nu este necesar s se efectueze ncerc ri ini iale. n cazul unor schimb ri semnificative ale materialelor componente, proiectarea betonului i regulile de alc tuire a re etelor trebuie 44

NE 012-1:2007 redefinite. n cazul betonului cu compozi ia prescris sau avnd compozi ia prescris printr-un standard, nu este necesar ca produc torul s procedeze la ncerc ri ini iale. Compozi iile noi ale betoanelor ob inute prin interpolarea compozi iilor de beton cunoscute sau cnd extrapolarea rezisten ei la compresiune nu dep e te 5 N/mm2 sunt considerate c satisfac cerin ele pentru ncerc rile ini iale. Compozi iile de beton trebuie s fie revizuite periodic, pentru a se asigura c toate re etele de beton sunt conforme cu prescrip iile n vigoare, innd seama de schimb rile propriet ilor materialelor componente i de rezultatele ncerc rilor de conformitate pe compozi iile de beton.

9.6
9.6.1

Personal, echipamente i instala ii


Personal

Cuno tin ele, instruirea i experien a personalului implicat n produc ia i controlul produc iei trebuie s fie adaptat la tipul de beton, de exemplu beton de nalt rezisten , beton u or. nregistr rile corespunz toare referitoare la instruirea i la experien a personalului implicat n produc ie i controlul produc iei trebuie inute la zi.
NOT - Pentru fiecare sta ie de betoane, produc torul de beton trebuie s numeasc un responsabil calificat pentru controlul produc iei. Aceast persoan trebuie s aib cuno tin e suficiente n domeniul betonului i al reglement rilor specifice i s poat proba acest lucru. Cerin ele privind calificarea, experien a profesional i atestarea responsabilului pentru controlul produc iei sunt prezentate n Anexa N. Personalul angajat n controlul produc iei trebuie s fie angrenat ntr-un program de formare continu n domeniile fabric rii, controlului i ncerc rii betonului (instruirea trebuie s se fac cel mult la trei ani sau ori de cte ori se consider c este necesar).

9.6.2 9.6.2.1

Echipamente i instala ii Depozitarea materialelor

Materialele componente trebuie s fie depozitate i manipulate astfel nct caracteristicile lor s nu se schimbe n mod semnificativ, de exemplu din condi ii climatice, prin amestecul lor, sau prin contaminare, astfel nct s fie men inut conformitatea acestora cu standardele respective. Compartimentele de depozitare trebuie s materialelor componente. fie clar identificate, pentru a se evita erorile asupra utiliz rii

Trebuie luate n considera ie instruc iunile speciale ale furnizorilor de materiale componente. Trebuie s existe mijloacele necesare prelev rii de probe reprezentative din depozite, silozuri sau bunc re.

9.6.2.2

Echipamente de dozare

Performan ele echipamentului de dozare trebuie s fie astfel nct n condi ii practice de func ionare s poat fi men inute toleran ele indicate n 9.7. Exactitatea echipamentului de m surare trebuie s respecte condi iile de exactitate n vigoare, la locul de producere a betonului.

9.6.2.3

Malaxoare i o

Malaxoarele trebuie s fie capabile s asigure un amestec omogen al materialelor componente consisten uniform a betonului pentru un timp i o capacitate de amestecare date.

Camioanele malaxoare i cuvele agitatoare trebuie s fie echipate astfel nct s poat livra betonul perfect omogen. n plus, camioanele malaxoare trebuie s fie dotate cu echipament de m surare i de distribuire, potrivite, n cazurile n care aditivii, sub responsabilitatea produc torului, trebuie s fie ad uga i pe antier.

9.6.2.4

Echipamente de ncercare

Toate mijloacele, echipamentele i instruc iunile necesare unei utiliz ri corecte trebuie s fie disponibile controalelor i ncerc rilor efectuate asupra echipamentelor, materialelor componente i betonului. 45

NE 012-1:2007 Echipamentele de ncercare trebuie s fie etalonat corect n momentul efectu rii ncerc rii, iar produc torul trebuie s ntocmeasc un program de etalonare.

9.7

Dozarea materialelor componente

La locul de dozare a betonului, trebuie s fie disponibil o procedur documentat de dozare, care s dea instruc iuni detaliate despre tipul i cantitatea materialelor componente. Toleran ele de dozare a materialelor componente nu trebuie s dep easc limitele date n tabelul 21 pentru toate cantit ile de beton de 1 m3 sau mai mari. Cnd mai multe amestecuri sunt re-amestecate ntr-un camion malaxor, toleran ele din tabelul 21 se aplic la arj . Tabelul 21 Toleran e pentru dozarea materialelor componente Materiale componente Ciment Ap Toate agregatele Adaosuri utilizate n cantitate 5% din masa cimentului Aditivi i adaosuri utilizate n cantitate 5% din masa cimentului
NOT - Toleran a este diferen a dintre valoarea specificat

Toleran e 3% din cantitatea cerut

5% din cantitatea cerut

i valoarea m surat

Cimentul, agregatele i adaosurile sub form de pulbere trebuie dozate ca mas ; sunt admise alte metode dac pot fi respectate toleran ele la dozare cerute, i dac aceste metode sunt documentate. Apa de amestec, agregatele u oare, aditivii i adaosurile lichide pot fi dozate ca mas sau ca volum.

9.8

Amestecarea betonului

Amestecarea materialelor componente trebuie efectuat n malaxoare conform 9.6.2.3 i continuat pn la ob inerea unui amestec de beton cu aspect uniform. Malaxoarele nu trebuie nc rcate peste capacitatea lor nominal de amestecare. n cazul n care se utilizeaz aditivi, ace tia trebuie ad uga i n timpul procesului principal de amestecare, exceptnd aditivii mari reduc tori de ap sau aditivii reduc tori de ap care pot s fie ad uga i, dup amestecarea principal . n ultimul caz, betonul trebuie amestecat din nou pn la dispersarea complet a aditivului n amestec i pn ce el a ac ionat complet. Intr-un malaxor, durata de re-amestecare dup ad ugarea aditivilor trebuie sa se stabileasc n func ie de 3 tipul utilajului de amestecare, dar nu trebuie s fie mai mic de 1 min/m sau de 5 min pentru o cantitate mai 3 mic de 5 m . Pentru betonul u or preparat cu agregate nesaturate cu ap , perioada ntre amestecarea ini ial i sfr itul amestec rii finale (de exemplu amestecarea ntr-un camion malaxor) trebuie prelungit pn ce absorb ia de ap de c tre agregat i evacuarea cvasicomplet a aerului inclus n agregatele u oare nu mai are nici o ac iune cu impact negativ asupra propriet ilor betonului nt rit. Compozi ia betonului proasp t nu trebuie s fie modificat dup desc rcarea din malaxor.

9.9

Proceduri de control al produc iei

Materialele componente, echipamentele, procedurile de produc ie a betonului trebuie s fie controlate n ceea ce prive te conformitatea cu specifica iile i cerin ele din prezentul normativ. Controlul trebuie s permit detectarea schimb rilor semnificative susceptibile de a influen a caracteristicile betonului, n vederea ntreprinderii unei ac iuni corective adecvate. Tipul i frecven a inspec iilor i ncerc rilor asupra materialelor componente sunt cele date n tabelul 22. 46

NE 012-1:2007
NOT - La ntocmirea acestui tabel s-a presupus, c produc torii de materiale componente efectueaz un control corect al produc iei adaptat pe locul unde sunt produse i c materialele constituente sunt livrate cu o declara ie sau un certificat de conformitate cu specifica iile corespunz toare. n caz contrar, trebuie ca produc torul de beton s verifice conformitatea materialelor cu standardele corespondente.

Controlul echipamentelor trebuie s asigure buna func ionare a dispozitivelor de stocare, a echipamentelor de dozare n masa i n volum, a aparatelor de amestecare i de comand (permi nd de exemplu m surarea con inutului n ap al agregatelor). Ele sunt n condi ii bune de func ionare i de asemenea sunt conforme cu cerin ele din prezentul document. Frecven a inspec iilor i a ncerc rilor pentru echipamente n perioadele de utilizare este dat n tabelul 23. Centralele, echipamentul i mijloacele de transport trebuie s fie supuse unui sistem de ntre inere planificat i trebuie s fie men inute n condi ii de func ionare eficient , astfel nct s nu afecteze caracteristicile i cantitatea de beton. Caracteristicile betonului cu propriet i specificate trebuie s fie verificate n raport cu cerin ele specificate n tabelul 24. Compozi ia betonului, precum i consisten a i temperatura sa, dac sunt specificate, trebuie s controlate n raport cu cerin ele din tabelul 24 (rndurile de la 2 la 4, 6, 7 i de la 9 pn la 14). Controlul trebuie s includ produc ia, transportul, pn la locul de desc rcare i livrare. Pentru anumite betoane, pot fi necesare condi ii suplimentare pentru controlul produc iei. Pentru produc ia de beton de nalt rezisten se cer cuno tin e i experien speciale. Acestea nu sunt definite n acest normativ. Anexa G prezint cteva recomand ri. Dac contractul ntre produc tor i beneficiar define te cerin e speciale pentru beton, controlul produc iei trebuie s includ ac iuni corespunz toare suplimentare fa de cele men ionate n tabelele de la 22 pn la 24. Ac iunile prev zute n tabelele de la 22 pn la 24 pot s fie adaptate la condi iile specifice pe locul de produc ie, i s fie nlocuite prin altele care asigur un nivel echivalent de control al produc iei. Tabelul 22 Controlul materialelor componente Materialul component 1 Cimentula Inspec ia/ncercarea Inspec ia bonului de livrared nainte de desc rcare Inspec ia bonului de livrareb,d nainte de desc rcare Inspec ia granulozit ii nainte de desc rcare Agregate 4 ncercare prin cernere n conformitate cu SR EN 933-1 Scop Asigurarea dac expedi ia este conform cu comanda i sursa este corect Asigurarea dac expedi ia este conform cu comanda i sursa este corect Comparare a granulometriei, a formei i impurit ilor cu aspectul normal Evaluare a conformit ii cu granulometria standardizat sau cu alt granulometrie convenit Frecven a minim fie

La fiecare livrare

La fiecare livrare

La fiecare livrare, cnd livrarea este pe band transportoare, cu periodicitate n func ie de condi iile locale sau de livrare La prima livrare provenind dintr-o nou surs , cnd informa iile furnizorului nu sunt disponibile. n caz de dubiu dup examenul vizual Periodic n func ie de condi iile locale sau de livraree La prima livrare provenind dintr-o nou surs , cnd informa iile de la furnizor nu sunt disponibile. n caz de dubiu dup examenul vizual. Cu periodicitate n func ie de condi iile locale sau de livraree

ncercare pentru controlul impurit ilor

Evaluare a prezen ei i a cantit ii de impurit i

47

NE 012-1:2007 Tabelul 22 (continuare) Materialul component 6 Agregate Inspec ia/ncercarea ncercare de absorb ie a apei n conformitate cu SR EN 1097-6 Scop Evaluare a con inutului de ap eficace din beton, a se vedea 5.4.2 Frecven a minim La prima livrare provenind dintr-o nou surs , cnd informa iile de la furnizor nu sunt disponibile. n caz de dubiu dup examenul vizual La prima livrare provenind dintr-o nou surs , cnd informa iile de la furnizor nu sunt disponibile. n caz de dubiu dup examenul vizual. Cu periodicitate n func ie de condi iile locale sau de livraree La fiecare livrare

Controlul suplimentar al agregatelor u oare sau grele

ncercare n conformitate cu SR EN 1097-3 Inspec ia bonului de livrare i a etichetei aplicate pe ambalajd nainte de desc rcare ncerc ri de identificare n conformitate cu SR EN 934-2, de exemplu densitatea, infraro u, etc. Inspec ia bonului de livrared nainte de desc rcare

M surare a masei volumice n vrac

Asigurarea dac expedi ia este conform cu comanda i marcarea este original Pentru compara ie cu informa iile furnizate de produc tor Asigurarea dac expedi ia este conform cu comanda i sursa este corect Pentru identificarea schimb rilor con inutului de carbon care poate afecta propriet ile betonului cu aer antrenat Asigurarea dac expedi ia este conform cu comanda i sursa este corect Asigurarea conformit ii Asigurarea c apa nu con ine constituen i nocivi

Aditivic 9

n caz de dubiu

10 Adaosuric pulverulente n gr mad 11

La fiecare livrare

ncercare de pierdere la calcinare a cenu ii volante

La fiecare livrare pentru betonul cu aer antrenat, cnd aceast informa ie nu este disponibil de la furnizor

12 Adaosuri n suspensiec 13 14
a

Inspec ia bonului de livrared nainte de desc rcare ncercare pentru determinarea densit ii ncercare n conformitate cu SR EN 1008

La fiecare livrare

La fiecare livrare i periodic n timpul produc iei de beton La prima utilizare a unei ape nepotabile de la o surs nou n caz de dubiu pe

Apa

Pentru efectuarea de ncerc ri n caz de dubiu, etc. este recomandabil de a preleva o prob s pt mn , pentru fiecare tip de ciment, i a o p stra.

Bonul de livrare sau fi a tehnic a produsului trebuie s con in de asemenea informa ii asupra con inutului maxim de cloruri i este indicat analiza datelor privitoare la reac ia alcalii-silice conform dispozi iilor valabile pe locul de utilizare. Se recomand prelevarea de probe la fiecare livrare i conservarea acestora.

c d

Bonul de livrare trebuie s con in sau s fie nso it de o declara ie sau de un certificat de conformitate, conform cerin elor din standardul sau specifica ia corespunz toare. e Aceasta nu este necesar cnd controlul produc iei de agregate este certificat. 48

NE 012-1:2007 Tabelul 23 Controlul echipamentului Echipament 1 Inspec ia/ncercarea Scop Asigurare a conformit ii cu cerin ele Asigurarea func ion rii n condi ii de cur enie i a func ion rii corecte a echipamentului de cnt rire Asigurarea exactit ii n conformitate cu 9.6.2.2 Asigurarea func ionarea n condi ii de cur enie i a func ion rii corecte a dozatorului Evitarea erorilor de dozare Asigurarea exactit ii n conformitate cu 9.6.2.2 Frecven a minim O dat pe s pt mn

Depozite la sol, Inspec ie vizual bunc re, etc. Inspec ia bunei func ion ri Echipamentul de cnt rire

Zilnic La instalare Periodica n func ie de reglement rile na ionale in vigoare n caz de dubiu Pentru fiecare aditiv la primul amestec al zilei La instalare Periodica dup instalare n caz de dubiu La instalare a Periodic dup instalare n caz de dubiu La instalare Periodica dup instalare n caz de dubiu

Inspec ia exactit ii echipamentului de cnt rire Dozatoarele de aditivi (inclusiv cele montate pe camioane malaxoare) Contorul de ap Echipamentul de m surare continu a con inutului de ap a nisipului Inspec ie vizual a func ion rii ncercarea exactit ii Compararea cantit ii reale cu valorile afi ate pe contor Compararea cantit ii reale cu valorile nregistrate pe umidometru Inspec ie vizual Compararea masei reale m surate a componen ilor prezen i n amestec cu masa prev zut , i n caz de nregistrare automat a nregistr rilor imprimate cu valorile programate (prin metode adecvate, conform sistemului de dozare utilizat) Etalonare sau calibrare conform normelor na ionale sau europene corespunz toare Examen vizual

Asigurarea exactit ii

Asigurarea c echipamentul func ioneaz corect

Zilnic

Sistemul de dozare 9

Asigurarea c exactitatea doz rii este n conformitate cu tabelul 21

La instalare Periodica dup instalare n caz de dubiu

10

Aparatura de ncerc ri Malaxoare (inclusiv camioanele malaxoare)

Verificarea conformit ii

Periodica Pentru aparatele de ncercare a rezisten ei, minimum o dat pe an Periodic


a

11
a

Verificarea gradului de uzur

Frecven a este n func ie de tipul materialului, de sensibilitatea sa n func ionare i de condi iile de produc ie a centralei. 49

NE 012-1:2007
NOT Starea de func ionare i verificare a echipamentelor i instala iilor de produc ie, a aparaturilor de ncercare se asigur de ctre produc tor i sunt confirmate de ctre organismele de inspec ie a controlului produc iei (prin rapoarte de inspec ie) pe baza documentelor/ nregistr rilor elaborate de produc tor n cadrul controlului echipamentelor (tabelul 23), inclusiv n ceea ce prive te ntocmirea i aducerea la ndeplinire a programelor de ntre inere, verificare si etalonare.

Tabelul 24 Controlul procedurilor de produc ie i al propriet ilor betonului Tip de ncercare Propriet ile betonului cu propriet i specificate Inspec ia/ncercarea Scop Pentru a demonstra c propriet ile specificate sunt ob inute prin re eta propus cu o marj adecvat Determinarea masei agregatelor i cantit ii de ap de ad ugat Determinarea cantit ii de agregate i apei ce trebuie ad ugat Ob inerea de date pentru raportul ap /ciment Asigurarea c nu este dep it con inutul maxim de cloruri Comparare cu un beton cu aspect normal Evaluare a ob inerii valorilor consisten ei specificate i detectarea eventualelor varia ii ale con inutului de ap Pentru betonul u or sau greu, pentru supervizarea amestecurilor i controlul densit ii Verificarea con inutului de ciment i ob inerea de date privind raportul ap /ciment Verificarea con inutului de adaosuri i ob inerea de date pentru raportul ap /ciment (a se vedea 5.4.2) Frecven a minim

ncerc ri ini iale (a se vedea anexa A)

nainte de a utiliza o nou compozi ie de beton Zilnic pentru o verificare discontinu Frecven a cerut pentru ncerc ri poate s fie n func ie de condi iile locale i atmosferice n func ie de condi iile locale i atmosferice Fiecare amestec La efectuarea ncerc rilor ini iale n cazul cre terii con inutului de cloruri al materialelor componente Fiecare amestec

Umiditatea nisipului Umiditatea pietri ului Con inutul de ap al betonului proasp t Con inutul de cloruri al betonului

Sistem de m surare continu , ncerc ri de uscare sau echivalente ncerc ri de uscare sau echivalente Verificarea cantit ii de ap de amestec ad ugat Determinare ini ial prin calcul Examen vizual ncerc ri de consisten n conformitate cu : SR EN 12350-2 sau SR EN 12350-3 sau SR EN 12350-4 sau SR EN 12350-5 Determinarea densit ii n conformitate cu SR EN 12350-6

5 6

Consisten a 7

Cnd consisten a este specificat , conform tabelului 13, pentru rezisten a la compresiune La ncerc rile privind con inutul de aer n caz de dubiu dup examenul vizual

8 Densitatea betonului proasp t

Zilnic

Con inutul de ciment al betonului proasp t Con inutul de adaosuri n betonul proasp t

Notarea cantit ii de ciment utilizata

Fiecare amestec

10

Notarea cantit ii de adaosuri ad ugatea

Fiecare amestec

50

NE 012-1:2007 Tabelul 24 (continuare) Tip de Inspec ia/ncercarea ncercare Con inutul de Verificarea masei aditivi n sau a volumului de betonul aditiv ad ugata proasp t Prin calcul sau Raportul ap /ciment n printr-o metod de ncercare betonul (a se vedea 5.4.2.) proasp t ncercare n Con inutul de conformitate cu aer al SR EN 12350-7, betonului pentru betonul de proasp t densitate normal i betonul greu i dac este specificat ASTM C 173 pentru betonul u or Temperatura betonului proasp t Densitatea betonului nt rit u or sau greu ncerc ri de rezisten la compresiune pe epruvete confec ionate n tipare M surarea temperaturii ncercare n conformitate cu SR EN 12390-7b ncercare n conformitate cu b SR EN 12390-7 Scop Verificarea con inutului de aditiv Evaluarea ob inerii raportului ap /ciment specificat Frecven a minim Fiecare amestec

11

12

Zilnic dac este specificat

13

Evaluare a ob inerii con inutului specificat de aer antrenat

Pentru betoanele con innd aer antrenat: primele amestecuri sau arje din fiecare produc ie zilnic , pn la stabilizarea valorilor n caz de dubiu: Cnd temperatura este specificat : - periodic dup caz - fiecare amestec sau arj cnd temperatura este aproape de limit Cnd densitatea este specificat , cu aceea i frecven ca pentru rezisten a la compresiune Cnd rezisten a la compresiune a betonului este specificat , cu aceea i frecven ca i pentru controlul de conformitate a se vedea 8.1 i 8.2.1

14

Evaluarea ob inerii temperaturii minime de 5 0C sau a valorii specificate Pentru evaluarea ob inerii densit ii specificate Pentru evaluarea ob inerii rezisten ei specificate

15

16

Cnd nu este utilizat echipamentul de nregistrare i cnd toleran ele de cnt rire pentru amestecuri sau arje sunt dep ite, cantit ile cnt rite se nregistreaz n registrul de produc ie. Pot de asemenea s fie ncercate n condi ii de saturare, dac este stabilit o rela ie sigur cu densitatea dup uscare n etuv .

10
10.1

EVALUARE A CONFORMIT
Generalit i

II

Inspec ia controlului produc iei i controalele conformit ii betonului la prezenta reglementare trebuie efectuate de c tre organisme de inspec ie i certificare aprobate sau recunoscute, apte pentru a certifica conformitatea cu prezentul document.
NOT - Organismele de inspec ie i de certificare sunt organisme implicate n atestarea conformit ii n acord cu HG 622 din 2004.

Produc torul este responsabil de evaluarea conformit ii cu propriet ile specificate ale betonului. Pentru aceasta produc torul trebuie s efectueze opera iile urm toare: a) ncerc ri ini iale, cnd sunt cerute (a se vedea 9.5 i anexa A); b) controlul produc iei (a se vedea capitolul 9), inclusiv controlul de conformitate (a se vedea capitolul 8). Controlul produc iei i certificarea sa de conformitate depind de nivelul de cerin e de performan , de modul de produc ie i de marja de siguran rezultat din compozi ie. 51

NE 012-1:2007 Inspec ia i certificarea controlului de produc ie nu sunt considerate ca necesare pentru betonul avnd compozi ia prescris ntr-un standard cu o foarte mare marj de siguran n compozi ie (a se vedea capitolul 5), pentru un domeniu de utilizare restrns i o clas de rezisten redus (a se vedea 6.4). Pentru produsele prefabricate din beton, cerin ele i prevederile referitoare la evaluarea conformit ii sunt date n specifica ii tehnice adecvate (standarde de produs i agremente tehnice).

10.2

Evaluare, supraveghere i certificare a controlului de produc ie

Controlul de produc ie al produc torului va fi evaluat i supravegheat printr-un organism de inspec ie aprobat i apoi certificat de c tre un organism de certificare aprobat, in conformitate cu prevederile pentru evaluare, supraveghere i certificare prezentate n anexa C.

11

PROIECTAREA BETONULUI CU PROPRIET

I SPECIFICATE

Dac caracteristicile esen iale ale betonului proiectat trebuie furnizate ntr-o forma prescurtat , trebuie utilizate urm toarele: - referin la normativul NE 012-1:2007 / standardul SR EN 206-1; la compresiune: clasa de rezisten a a cum este definit n tabelele 7 i 8, de exemplu

- clasa de rezisten C25/30;

- pentru valorile limit , n func ie de clasa de expunere: clasa simbolizat conform tabelului 1, urmat de prescurtarea RO de la numele rii care a dat prevederile pentru valorile limit , compozi ia betonului i caracteristicile sale sau seturi de condi ii, de exemplu XD2 (RO) cnd se aplic prevederile valabile in Romnia. Valorile limit ale compozi iei betonului se dau innd seama de ncadrarea ntr-un anumit mediu de expunere (combinare de clase de expunere) conform tabelului 2 din acest normativ; - con inutul maxim de cloruri: clasa definit n tabelul 10, de exemplu Cl 0,20; - dimensiunea maxim nominal a agregatului; valoarea Dmax a a cum este definit n 4.2.2; de exemplu Dmax 22; - densitatea: specificarea clasei simbolizate n tabelul 9 sau valoarea specificat , de exemplu D 1,8 din SR EN 206-1; - consisten a: prin clase a a cum este definit n 4.2.1 din SR EN 206-1 sau valoarea specificat .

52

NE 012-1:2007

Anexa A (normativ ) ncerc ri ini iale A.1 Generalit i

Aceast anex con ine detaliile ncerc rilor ini iale a a cum sunt indicate n 5.2.1, 5.2.5.1, 6.1 i 9.5. ncerc rile ini iale trebuie s stabileasc c un beton satisface toate cerin ele specificate pentru betonul proasp t i nt rit. Dac produc torul sau elaboratorul specifica iei betonului pot demonstra c o re et este corespunz toare plecnd de la datele rezultate pe baza ncerc rilor precedente sau pe baza unei experien e dobndite pe o durat lung , aceasta poate constitui o alternativ la ncerc rile ini iale.

A.2

Partea responsabil de ncerc rile ini iale

ncerc rile ini iale trebuie s fie n responsabilitatea produc torului, pentru betonul cu propriet i specificate, responsabilitatea elaboratorului specifica iei betonului, pentru betonul de compozi ie prescris i cea a organismelor de standardizare pentru betonul cu compozi ie prescris ntr-un standard.

A.3

Frecven a ncerc rilor ini iale

ncerc rile ini iale trebuie efectuate nainte de a utiliza un nou beton sau o nou familie de betoane. ncerc rile ini iale trebuie repetate dac a avut loc o schimbare semnificativ fie a componentelor betonului sau a cerin elor specificate, pe care s-au bazat ncerc rile precedente.

A.4

Condi ii de ncercare

Ca regul general , ncerc rile ini iale trebuie efectuate pe un beton n stare proasp t a c rui temperatur este cuprins ntre 15 0C i 22 0C.
NOT - Dac betonarea este efectuat pe amplasamentul antierului ntr-o mare varietate de condi ii de temperatur sau dac este aplicat un tratament termic, este necesar ca produc torul s fie informat despre acestea pentru ca el s poat lua n considera ie efectele asupra propriet ilor betonului i necesarul de ncerc ri suplimentare.

Pentru fiecare ncercare ini ial a unui beton trebuie realizate minimum trei amestecuri i din fiecare amestec trebuie confec ionate i supuse la ncerc ri minim trei epruvete. Dac o ncercare ini ial se efectueaz pentru o familie de betoane, num rul de betoane de e antionat trebuie s acopere gama de compozi ii a familiei. Rezisten a unui amestec sau a unei arje este media rezultatelor ncerc rilor. Rezultatul ncerc rii ini iale pe beton este rezisten a medie a amestecurilor sau arjelor. Intervalul de timp ntre amestecare i ncerc rile de consisten fie nregistrate. precum i rezultatele ncerc rilor trebuie s

Pentru determinarea compozi iei unui beton de compozi ie prescris , a c rui utilizare este prev zut la scar na ional printr-un standard astfel nct s se in seama de toate materialele componente autorizate, este necesar un num r de ncerc ri semnificativ mai ridicat. Rezultatele ncerc rilor ini iale trebuie documentate de c tre organismul de standardizare responsabil.

A.5

Criterii de acceptare a ncerc rilor ini iale

Pentru evaluarea propriet ilor betoanelor, n special cele ale betonului proasp t, trebuie luate n considera ie diferen ele ntre tipul de amestecare i condi iile de amestecare utilizate pentru ncerc rile ini iale i cele utilizate pentru produc ia curent .

53

NE 012-1:2007 Rezisten a la compresiune a betonului avnd compozi ia aleas pentru cazul real trebuie s fie superioar valorilor fck din tabelul 7 sau din tabelul 8, cu o anumit marj . Aceast marj trebuie s corespund minimului necesar pentru satisfacerea criteriilor de conformitate stipulate n 8.2.1. Trebuie ca marja s fie n jur de dublul abaterii standard a teptate, fie de cel pu in de la 6 N/mm2 pn la 12 N/mm2, n func ie de instala iile de produc ie, materialele componente i de informa iile disponibile referitoare la varia iile posibile. Criteriul de acceptare a ncerc rilor ini iale ale betonului avnd compozi ia prescris printr-un standard este urm torul: fcm fck + 12 Consisten a betonului trebuie s se situeze n limitele claselor de consisten , n momentul n care betonul este susceptibil de a fi pus n oper , precum i nainte de livrare, n cazul betonului gata de utilizare. Pentru alte propriet i specificate, betonul trebuie s corespunz toare. satisfac valorile specificate avnd o marj

54

NE 012-1:2007

Anexa B (normativ ) ncerc ri de identificare pentru rezisten a la compresiune B.1 Generalit i

Aceasta anex indic detaliile pentru ncerc rile de identificare cum sunt cele indicate n 8.2.1.1. O ncercare de identificare arat dac un anumit volum de beton apar ine aceleia i popula ii conformeaz clasei de rezisten pentru care se face evaluarea conformit ii de c tre produc tor. i se

B.2

Plan de e antionare i de ncerc ri

Cnd se procedeaz la ncerc ri de identificare, volumul particular de beton trebuie definit, de exemplu: - un singur amestec sau arj n caz de dubiu asupra calit ii lor; - betonul furnizat pentru fiecare etaj al unei cl diri sau a unui ansamblu de grinzi/ pl ci sau de stlpi/ pere i ai unui etaj, a unei cl diri sau p r i comparabile ale altor structuri; - betonul livrat pe un antier n timpul unei s pt mni, ns nu mai mult de 400 m3. Num rul de probe de prelevat dintr-un volum particular de beton trebuie definit. Probele trebuie prelevate din diferite amestecuri sau arje conform SR EN 12350-1. Epruvetele trebuie s fie realizate i conservate conform SR EN 12390-2. Rezisten a la compresiune a epruvetelor trebuie determinat conform cu SR EN 12390-3. Rezultatele ncerc rilor trebuie s provin din media a dou sau mai multe epruvete realizate pornind de la aceea i prob pentru a fi ncercate la aceea i vrst . Cnd dou sau mai multe epruvete sunt realizate pornind de la acela i e antion i cnd mpr tierea rezultatelor este mai mare 15% din valoarea medie, rezultatele trebuie eliminate exceptnd situa iile n care o investiga ie permite identificarea unui motiv care s justifice eliminarea unui rezultat individual.

B.3
B.3.1

Criterii de identificare pentru rezisten a la compresiune


Beton supus unui control de certificare a produc iei
individual i pentru media de " n "

Identificarea betonului este evaluat pentru fiecare rezultat de rezisten rezultate care nu se suprapun dup cum se indic n tabelul B.1.

Betonul este considerat ca provenit dintr-o popula ie conform , dac cele dou criterii din tabelul B.1 sunt satisf cute pentru " n " rezultate derivate din rezultatele rezisten elor probelor prelevate din volumul definit de beton. Tabelul B.1 Criterii de identificare pentru rezisten a la compresiune Criteriul 1 Num rul " n " al rezultatelor de rezisten la compresiune pentru volumul definit de beton Media a " n " rezultate fcm N/mm2 Neaplicabil fck + 1 fck + 2 Criteriul 2 Toate rezultatele individuale ale ncerc rilor fci N/mm2 fck - 4 fck - 4 fck - 4

1 2-4 5-6

NOT - Criteriile de identificare din tabelul B.1, dau o probabilitate de 1% de eliminare a unui volum de beton conform.

55

NE 012-1:2007

B.3.2

Beton nesupus unui control de certificare a produc iei

In cazul volumului definit de beton, pentru ncerc ri trebuie s fie prelevate minimum trei probe. Betonul este prezumat ca provenind dintr-o popula ie conform dac criteriile de conformitate indicate n 8.2.1.3 i n tabelul 14 pentru o produc ie ini ial sunt satisf cute.

56

NE 012-1:2007

Anexa C (normativ ) Dispozi ii pentru evaluarea, supravegherea i certificarea controlului produc iei C.1 Generalit i

In aceast anex sunt prezentate prevederile pentru evaluarea, supravegherea i certificarea controlului produc iei de c tre organisme aprobate (a se vedea capitolul 9).

C.2
C.2.1

Sarcinile organismului de inspec ie


Evaluarea ini ial a controlului produc iei

O inspec ie ini ial a sta iei de beton i a controlului de produc ie trebuie efectuat de organismul de inspec ie. Inspec ia ini ial are ca scop s determine dac condi iile esen iale, n ceea ce prive te personalul i echipamentele pentru o produc ie corect i pentru controlul corespunz tor al produc iei sunt asigurate. Organismul de inspec ie trebuie, ntre altele, s examineze i s verifice: - manualul de control al produc iei de la produc tor i s evalueze prevederile pe care aceasta le con ine. n special el trebuie s verifice dac aceste prevederi sunt conforme cu cerin ele pentru controlul produc iei de la capitolul 9 i dac el ine seama de cerin ele acestei reglement ri; - disponibilitatea la locurile prev zute i la persoanele implicate a documentelor elaborate, necesare, pentru inspec ia echipamentelor i care sunt la dispozi ia personalului centralei; - dac toate mijloacele i echipamentele necesare sunt disponibile pentru efectuarea inspec iilor ncerc rilor necesare asupra echipamentelor, materialelor componente i betonului; - cuno tin ele, preg tirea i experien a personalului de produc ie i de control a produc iei; - dac o ncercare ini ial a fost bine efectuat n conformitate cu anexa A a acestei reglement ri i dac ea a fost raportat de o manier adecvat . Dac se efectueaz ncerc ri indirecte, sau, dac conformitatea pentru rezisten a fost stabilit pe baz de rezultate transpuse din conceptul de familie, produc torul trebuie s demonstreze organismului de inspec ie de o manier satisf c toare, corelarea sau rela ia fiabil ntre ncerc rile directe i indirecte. Pentru a da ncredere n rezultatele controlului produc iei, organismul de inspec ie trebuie s efectueze ncerc ri punctuale n paralel cu cele ale produc torului. Astfel de ncerc ri pot fi nlocuite printr-o supraveghere aprofundat a datelor produc torului i a sistemului de control cnd laboratorul de ncerc ri al produc torului este acreditat i este sub supravegherea unui organism de certificare. Toate aspectele semnificative ale inspec iei ini iale, n special n ceea ce prive te echipamentul pe locul de produc ie, sistemul de control al produc iei i evaluarea acestui sistem trebuie consemnate ntr-un raport de evaluare. Cnd unitatea de produc ie a trecut de inspec ia ini ial n condi ii satisf c toare, organismul de inspec ie trebuie s elibereze un raport de evaluare din care s rezulte conformitatea controlului produc iei cu prevederile capitolului 9 din prezenta reglementare. Acest raport va fi transmis produc torului i organismului de certificare aprobat.
NOT - Pe baza acestui raport, organismul de certificare aprobat, va decide certificarea controlului de produc ie (a se vedea C.3.1).

57

NE 012-1:2007

C.2.2
C.2.2.1

Supravegherea continu a controlului produc iei


Inspec iile periodice

Inspec iile periodice efectuate de organismul de inspec ie au ca obiective principale verificarea men inerii condi iilor ini iale pentru produc ie i pentru controlul produc iei. Raportul de evaluare a inspec iei ini iale este utilizat ca o declara ie pentru controlul de produc ie. Produc torul este responsabil de men inerea sistemului de control al produc iei. Dac au fost aduse schimb ri semnificative la locul de produc ie, sistemului de control al produc iei sau manualului de control al produc iei, produc torul trebuie s notifice aceste schimb ri organismului de inspec ie care poate s cear repetarea inspec iei. n cursul inspec iilor periodice, organismul de inspec ie trebuie s evalueze cel pu in: - procedurile de produc ie, de e antionare i de ncerc ri; - datele nregistrate ; - rezultatele ob inute la ncerc rile de control al produc iei n timpul perioadei de inspec ie; - c ncerc rile cerute au fost efectuate prin procedurile i cu frecven a adecvate; - c echipamentele de produc ie au fost verificate i ntre inute conform prevederilor; - c aparatura de ncercare a fost ntre inut i etalonat conform program rii;

- ac iunile ntreprinse n cazul neconformit ii produselor; - trebuie de asemenea verificate bonurile de livrare i declara iile de conformitate ale produselor. Pentru a da ncredere n e antionarea i ncerc rile ce se efectueaz n cadrul controlului produc iei efectuate de c tre produc tor, organismul de inspec ie trebuie s preleveze, n timpul inspec iei periodice, e antioane din produc ia curent n vederea ncerc rii acestora. Prelevarea e antioanelor n acest caz nu trebuie anun at n prealabil. Organismul de inspec ie trebuie s stabileasc frecven a corespunz toare pentru fiecare unitate de produc ie, pentru care este indicat s conduc aceste ncerc ri innd seama de condi iile speciale. Astfel de ncerc ri, n condi ii adecvate, pot s fie nlocuite printr-o supraveghere a datelor produc torului i a sistemului de control cnd laboratorul de ncerc ri al produc torului este acreditat i este sub supravegherea unui organism de certificare. Betoanele cu performan e specificate trebuie ncercate pentru propriet ile specificate, de exemplu: rezisten a, consisten a. Pentru betoanele avnd compozi ia prescris , ncerc rile trebuie s acopere numai consisten a i compozi ia. Rezultatele ncerc rilor curente ale produc torului trebuie s inspec ie. fie comparate cu cele ale organismului de

Organismul de inspec ie trebuie s examineze periodic rela iile fiabile ntre ncerc rile directe i indirecte ca i rela iile ntre membrii familiilor de beton. Rezultatele inspec iilor periodice trebuie consemnate ntr-un raport care este transmis produc torului organismului de certificare. i

Inspec iile periodice trebuie efectuate cel pu in de dou ori pe an, exceptnd situa iile n care procedurile de verificare sau regulile de certificare definesc scheme pentru reducerea sau sporirea frecven ei acestora. C.2.2.2 Inspec ii excep ionale

O inspec ie excep ional este necesar : - dac au fost detectate deficien e importante la controlul periodic (reinspectare) sau ca urmare a sesiz rilor intervenite n cadrul controalelor efectuate de Inspectoratul de Stat n Construc ii; - dac produc ia a fost ntrerupt n timpul unei perioade superioare de 6 luni; - dac este cerut de produc tor, de exemplu datorit schimb rii condi iilor de produc ie; 58

NE 012-1:2007 - dac este cerut de organismul de certificare sau a fost sesizat de Inspectoratul de Stat n Construc ii i este justificat cu documente. Con inutul, tipul i perioada inspec iei excep ionale depind de specificul situa iei.

C.3
C.3.1

Sarcinile organismului de certificare


Certificarea controlului de produc ie

Organismul de certificare trebuie s certifice controlul produc iei pe baza raportului organismului de inspec ie, care a stabilit c unitatea de produc ie a trecut de evaluarea ini ial a controlului de produc ie. Organismul de certificare trebuie s decid asupra valabilit ii certificatului pe baz supraveghere continu a controlului produc iei. de rapoarte de

C.3.2

M suri n caz de neconformitate

Dac organismul agreat identific neconformit i ale betonului cu specifica ia sau dac au fost constatate deficien e ale procesului de produc ie sau ale controlului produc iei i produc torul nu a reac ionat corect n momentul constat rii (a se vedea 8.4), organismul agreat trebuie s cear produc torului remedierea deficien elor ntr-un timp suficient de scurt. Ac iunile produc torului trebuie verificate de organismul de inspec ie. Trebuie procedat la inspec ia excep ional i la ncerc ri suplimentare n caz de neconformitate, n ceea ce prive te: - rezisten a; - raportul ap /ciment; - limit rile de baz impuse compozi iei; - densitatea n cazul cnd este specificat la proiectarea betonului u or i greu; - re eta specificat n cazul betoanelor cu compozi ia prescris . Dac rezultatele inspec iei excep ionale nu sunt satisf c toare sau dac ncerc rile suplimentare nu au satisf cut criteriile, organismul de certificare trebuie s suspende sau s retrag certificatul de conformitate a controlului produc iei.
NOTA 1 - n acest caz produc torul este obligat sa anun e Inspectoratul de Stat n Construc ii pentru a decide dac se va proceda la oprirea sta iei. NOTA 2 - Dup suspendarea sau retragerea certificatului de conformitate a controlului produc iei, produc torul nu trebuie s mai fac referin la certificatul de conformitate. NOTA 3 - Recertificarea controlului produc iei se va putea face numai dup corectarea neconformit tilor, constatat cu ocazia efectu rii inspec iei de reevaluare a sta iei de ctre organismul de inspec ie, la cererea produc torului. Organismul de inspec ie va ntocmi un raport de evaluare pe care-l va transmite produc torului i organismului de certificare care va putea decide asupra recertific rii controlului produc iei. n cazul n care func ionarea sta iei a fost oprit , produc torul va anun a Inspectoratul de Stat n Construc ii pentru a decide, pe baza raportului de evaluare, reluarea activit ii.

n cazul unor erori minore, organismul de certificare poate considera c nu este cazul de a proceda la o inspec ie excep ional i poate accepta dovezi documentate care atest c erorile au fost corectate. Aceste dovezi trebuie confirmate n timpul inspec iei periodice urm toare.

59

NE 012-1:2007

Anexa D (informativ ) Bibliografie


SR EN 206-1: 2002 Beton. Partea 1: Specifica ie, performant , produc ie i conformitate SR 13510: 2006 Beton. Partea 1: Specifica ie, performant , produc ie i conformitate. Document na ional de aplicare a SR EN 206-1 SR EN 1992-1-1 Eurocod 2: Calculul structurilor din beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru construc ii SR EN 12390-4: 2002 ncercari pe beton nt rit. Partea 4: Rezisten a la compresiune. Caracteristicile echipamentelor de ncercare SR EN 12390-5: 2002 ncercari pe beton nt rit. Partea 5: Rezistenta la ntindere prin ncovoiere a epruvetelor SR EN 12390-8: 2002 ncercari pe beton nt rit. Partea 8: Adncimea de p trundere a apei sub presiune SR EN 12504-1:2002 ncerc ri pe beton nt rit n structuri. Partea 1: Carote. Prelevare, examinare si ncerc ri la compresiune SR EN 12504-2: 2002 ncerc ri pe beton nt rit n structuri. Partea 2: ncerc ri nedistructive. Determinarea indicelui de recul SR EN 12504-3: 2006 ncerc ri pe beton nt rit n structuri. Partea 3: Determinarea fortei de smulgere SR EN 12504-4:2004 ncerc ri pe beton nt rit n structuri. propagare a ultrasunetelor Partea 4: Incerc ri nedistructive. Determinarea vitezei de

SR ENV 13670-1: 2006 Execu ia structurilor din beton. Partea 1: Condi ii comune pr. EN 13791: 2006 Evaluarea in-situ a rezisten ei la compresiune a structurilor si elementelor prefabricate SR EN ISO 9001: 2001 Sisteme de management al calit ii. Cerin e CR 901 Specifica ii locale pentru prevenirea efectelor distructive ale reac iei alcalii-silice in betoane CR 13901 Utilizarea conceptului de familie de betoane pentru controlul produc iei i conformitatea betonului CR 13902 Metode de ncercare pentru determinarea raportului ap / ciment. Bulletin d'information CEB 197 FIP, Beton de nalt rezisten Rapport sur l'tat de l'art; SR 90/1-1990.

60

NE 012-1:2007

Anexa E (informativ ) Indica ii de aplicare a conceptului de performan betonului echivalent a propriet ilor

Aceast anex d indica ii detaliate referitor la conceptul de performan celor prezentate la 5.2.5 i 5.2.3.

echivalent a betonului conform

ncerc rile trebuie s arate c performan a betonului care con ine adaosuri este cel pu in echivalent cu cea a betonului de referin evaluat ca medie a ncerc rilor. Betonul de referin trebuie:

- s con in un ciment conform cu SR EN 197-1, ca tip i s con in constituen i corespunz tori combina iei cimentului i adaosului; - s fie conform cu cerin ele de la 5.3.2 pentru clasa de expunere corespunz toare. Cnd nu exist un ciment corespondent disponibil, este indicat s se utilizeze un ciment CEM I. Programul de ncerc ri trebuie s cuprind toate ncerc rile care permit s se demonstreze c betonul con innd adaosuri este echivalent cu betonul de referin , n ceea ce prive te ac iunile specifice ale mediului nconjur tor rezultate din clasele specifice de expunere. Este necesar ca ncerc rile s fie efectuate n acela i timp i n acela i laborator acreditat care posed experien a necesar pentru ncerc ri similare. Este necesar ca modul operator pentru efectuarea ncerc rilor s asigure un grad de ncredere corespunz tor n performan ele betonului conform cu cerin ele de la 5.3.2 pentru clasa de expunere corespunz toare i con innd ciment conform SR EN 197-1. Este necesar ca gama de compozi ii pentru care se aplic urm toare: aceast metod , s fie limitat la condi iile

- cantitatea total de adaosuri, inclusiv cea deja con inut ca i constituent al cimentului, trebuie s respecte valorile limit date n SR EN 197-1, pentru un tip de ciment corespondent; - suma cimentului i adaosului trebuie s fie cel pu in egal cu cerin a privind con inutul n ciment, prev zut n 5.3.2, pentru clasa de expunere corespunz toare; - raportul ap /(ciment + adaos) trebuie s fie n limitele prescrise n 5.3.2 pentru raportul ap /ciment maxim, pentru clasa de expunere corespunz toare.

61

NE 012-1:2007

Anexa F (normativ ) Recomand ri pentru limitele compozi iilor betonului


Aceast anex furnizeaz recomand ri pentru alegerea valorilor limit betonului n func ie de clasa de expunere conform 5.3.2. ale compozi iei i propriet ilor

Tabelele F.1.1 i F.1.2 prezint valorile limit ale compozi iei si propriet ilor betonului n func ie de clasa de expunere bazate pe ipoteza unei durate de via i ntre inere a structurii prev zute de 50 ani. Valorile din tabelele F.1.1 i F.1.2 corespund diferitelor tipuri de cimenturi i agregatelor ale c ror dimensiuni maxime sunt cuprinse ntre 20 si 32 mm. n tabelele F.2.1, F.2.2, F.2.3 i F.2.4 se prezint domenii i exemple de utilizare a unor tipuri de cimenturi fabricate conform SR EN 197-1 i standardelor na ionale pentru diferite clase (combina ii de clase) de expunere. Tabelele F.3.1 si F.3.2 furnizeaz con inutul maxim admis de p r i fine n betonul preparat cu diferite dimensiuni ale granulelor agregatelor. Clasele de rezisten minime au fost determinate plecnd de la rela iile existente ntre raportul ap /ciment i clasa de rezisten a betonului fabricat cu ciment apar innd clasei de rezisten 32,5.

62

NE 012-1:2007

Tabelul F.1.1 Valorile limit recomandate pentru compozi ia i propriet ile betonului pentru clasele de expunere X0, XC, XD si XS Clasele de expunere Coroziune datorata clorurilor Coroziune indus prin carbonatare Cloruri din alte surse dect apa de mare XD1 0,55 C30/37 C35/45 C35/45 C30/37 0,50 0,45 0,55 XD2 XD3 XS1 XS2 0,50 C35/45 Cloruri din apa de mare XS3 0,45 C35/45

Nici un risc de coroziune sau atac chimic X0a) XC1 0,65 C16/20 C16/20 C20/25 C25/30 0,60 0,60 0,50 XC2 XC3 XC4

C8/10

260

260

280

300

300

320

320

300

320

320

Raport maxim ap /ciment Clasa minim de rezisten Dozaj minim de ciment (kg/m3) Con inut minim de aer antrenat (%) Alte condi ii -

a)

b)

Pentru beton f r arm tur sau piese metalice nglobate. La turnarea elementelor masive se recomand cimenturile cu c ldur redus de hidratare. Pentru elemente masive (grosimea elementelor mai mare de 80 cm) trebuie s se adopte un dozaj de ciment de 300 kg/m3.

63

NE 012-1:2007

Tabelul F.1.2 - Valorile limit recomandate pentru compozi ia i propriet ile betonului pentru clasele de expunere XF, XA si XM Clasele de expunere Atac nghe -dezghe XF2 0,55a 0,50 0,50 0,55 0,50 0,45 0,55 0,55a 0,50a 0,55 XF3 XF4 XA1 XA2
c

Atac chimic XA3


c

Atac mecanic XM1 XM2 0,45 XM3 0,45

XF1

Raport maxim ap /ciment C35/45 C25/30 C35/45 C30/37 C25/30 C35/45 C35/45 C30/37

0,50

Clasa minim de rezisten 300 320 300 320 340 300 320 360 300

C25/30

C25/30

C30/37

C35/45

C35/45

Dozaj minim de ciment (kg/m3) a a a -

300

300

320

320

Con inut minim de aer antrenat (%) d

Alte condi ii

Agregate rezistente la nghe -dezghe conform SR EN 12620

Ciment rezistent la sulfa i

Tratarea suprafe ei betonului b

Con inutul de aer antrenat se stabile te n func ie de dimensiunea maxim a granulei n conformitate cu 5.4.3. Dac betonul nu con ine aer antrenat cu inten ie, atunci performan a betonului trebuie s fie m surat conform unei metode de ncerc ri adecvate, n compara ie cu un beton pentru care a fost stabilit rezisten a la nghe -dezghe pentru clasa de expunere corespunz toare. b) De exemplu tratare prin vacuumare. c) Cnd prezen a de SO42- conduce la o clas de expunere XA2 i XA3 este esen ial s fie utilizat un ciment rezistent la sulfa i. Dac cimentul este clasificat dup rezisten a la sulfa i, trebuie utilizate cimenturi cu o rezisten moderata sau ridicat la sulfa i pentru clasa de expunere XA2 ( i clasa de expunere XA1 este aplicabil ) i trebuie utilizat un ciment avnd o rezisten ridicat la sulfa i pentru clasa de expunere XA3. d) In cazul expunerii in zonele marine se vor utiliza cimenturi rezistente la ac iunea apei de mare.

a)

64

NE 012-1:2007

Tabelul F.2.1 - Domenii de utilizare pentru cimenturi conform standardelor SR EN 197-1, SR 3011, STAS 10092, SR 7055 i SR EN 206-1 Clasele de expunere Nici un risc de coroziune sau atac chimic XO Coroziune indus prin carbonatare XC1
X X X X X X X X X X X X O O X X X X O O X X X X O X O X X X X X X X X X X X X X X X X O X O X X X X X X X X X X X X X X X X O X O X X X X X X X X X X X X

Tip ciment XC2 XC3 XC4

Coroziune datorat clorurilor Cloruri din alte surse dect Cloruri din apa de apa de mare mare XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3
X X X X X X X X O X O X X X X X X X X O X O X X X X X X X X O X O

CEM I
X X X X

SR I

CD 40

I A 52,5c S
X X X X X X X

A /B S V LL L M X X X X

H II A

A /B

CEM II

Se utilizeaz n conformitate cu prevederile tabelelor F.2.2 i F.2.4 Se utilizeaz n conformitate cu prevederile tabelelor F.2.2 i F.2.4

CEM III

65

NE 012-1:2007 Tabelul F.2.1 (continuare) Clasele de expunere Atac nghe -dezghe XF1
X X X X X X X O O X O O O O O O O O X O O O X X X O O X X X O X O X O X X X X X X X X X X X X X X X O X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X O X O X X X X X X X X X X X X X X

Tip ciment Atac chimic XF4 XA1 XA2


c

Atac mecanic XA3


c

XF2

XF3

XM1

XM2
X X X X X X X X X O X O

XM3
X X X X X X X X X O X O

CEM I

SR I

CD 40

I A 52,5c* S
X X X X X O O O

A /B S V LL L M X X X Xb

H II A

CEM II

Se utilizeaz n conformitate cu prevederile tabelelor F.2.2 i F.2.4 Se utilizeaz n conformitate cu prevederile tabelelor F.2.2 i F.2.4

CEM III

X Se poate aplica. 0 Nu se aplic . *) Ciment alb a) Prezentul tabel prezint domeniile de utilizare a unor cimenturi fabricate n conformitate cu SR EN 197-1 i standardele na ionale. Condi iile de utilizare a cimenturilor sunt formulate la 5.1.2. b) Se utilizeaz CEM III avnd clasa de rezistenta 42,5 sau 32,5 cu zgur n cantitate 50 % din mas , in cazul demonstr rii comport rii corespunz toare la ac iunile de nghe -dezghe i agen i de dezghe are sau apa de mare. c) Cnd prezen a de SO42- conduce la o clas de expunere XA2 i XA3 este esen ial s fie utilizat un ciment rezistent la sulfa i. Dac cimentul este clasificat dup rezisten a la sulfa i, trebuie utilizate cimenturi cu o rezisten moderat sau ridicat la sulfa i pentru clasa de expunere XA2 ( i clasa de expunere XA1 este aplicabil ) i trebuie utilizat un ciment avnd o rezisten ridicat la sulfa i pentru clasa de expunere XA3.

66

NE 012-1:2007 Tabelul F.2.2 - Domenii de utilizare pentru cimentul de tip II M conform standardelor cu SR EN 197 1 i SR EN 206-1
Clasele de expunere Nici un risc de coroziune sau atac chimic XO Coroziune indus prin carbonatare XC1 XC2 XC3 XC4 Coroziune datorat clorurilor Cloruri din alte surse Cloruri din apa de dect apa de mare mare XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3

Tip ciment

X X X X X X X X O O O X X X X X X O X X X X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X O

X X X X X O

X X X X X O

CEM II

S-D ; S-T S-LL : D-T D-LL ; T-LL S-P ; S-V ;D-P ; D-V ; P-V ;P-T ; P-LL ; V-T; V-LL S-D; S-T; D-T S-P; D-P; P-T S-V; D-V; P-V ; V-T S-LL; D-LL; P-LL ; V-LL; T-LL Clasele de expunere
XF1 Atac nghe -dezghe XF2 XF3 XF4 XA1 Atac chimic XA2a XA3a XM1

Tip ciment

Atac mecanic XM2

XM3

A X X X X O O O O O X O X X X O O O O X O

S-D ; S-T S-LL: D-T D-LL; T-LL S-P; S-V ;D-P; D-V; P-V ;P-T; P-LL; V-T; V-LL X X X X O

X X X X O

X X X X O

X X X X O

X X X X O

X X X X O

CEM II

S-D ; S-T ; D-T S-P ; D-P ; P-T S-V; D-V; P-V; V-T S-LL; D-LL; P-LL; V-LL; T-LL

X Se poate aplica. 0 Nu se aplic . a) 2Cnd prezen a de SO4 conduce la o clas de expunere XA2 i XA3 este esen ial s fie utilizat un ciment rezistent la sulfa i. Dac cimentul este clasificat dup rezisten a la sulfa i, trebuie utilizate cimenturi cu o rezisten moderat sau ridicat la sulfa i pentru clasa de expunere XA2 ( i clasa de expunere XA1 este aplicabil ) i trebuie utilizat un ciment avnd o rezisten ridicat la sulfa i pentru clasa de expunere XA3.

67

NE 012-1:2007

Tabelul F.2.3 - Exemple de utilizare a unor tipuri de cimenturi pentru diferite combina ii de clase de expunere CEM II Clase de expunere relevante pentru proiectare CEM I
2

CEM III

Component / Construc ie SR I V A-L3 P/Q X X X X X X X X X X X X X X X X O O X O X CD 40 I A 52,5c B-LL B-L X X5 O O O O O O O

A-M B-M

Beton simplu (nearmat) XC1, XC2, XC3, XC4 XC, XF1 XC, XF3 XC, XD, XF2, XF4 XC, XS, XF2, XF4 XA XF4, XM XM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X0

S T D A-LL H II A S X

X X X X X1 X1 X X1 X

Elemente protejate mpotriva nghe ului (n interior sau n ap )

Elemente exterioare

Construc ii hidrotehnice

Elemente exterioare supuse la nghe -dezghe i agen i de dezghe are

Structuri marine Atac chimic4

Abraziune f r nghe -dezghe

Pentru expunere n clasa XF4: se va utiliza, in cazul demonstr rii comport rii corespunz toare a betonului aflat supus ac iunilor de nghe -dezghe si agen i de dezghe are sau apa de mare, numai CEM III/ A cu clasa de rezisten 42,5 sau 32,5 R cu zgur n cantitate 50 % din mas . 2) CEM II/B-V nu se va utiliza pentru clasa de expunere XF3. 3) Nu se utilizeaz pentru clasele de expunere XF1 i XF3. 4) n caz de atac chimic sulfatic peste clasa de expunere XA1 este obligatorie utilizarea cimenturilor rezistente la sulfa i. 5) Nu se utilizeaz pentru clasele de expunere XC3 si XC4.

1)

68

Se utilizeaz n conformitate cu prevederile tabelului F.2.4

Zone cu trafic

NE 012-1:2007

Tabelul F.2.4 - Exemple privind utilizarea cimenturilor de tip CEM II-M (func ie de componen a principalilor constituen i), fabricate n conformitate cu standardul SR EN 197-1

Component / Construc ie B

A S-V D-V P-V V-T

Clase de expunere relevante pentru proiectare

S-D S-T S-LL D-T D-LL T-LL B

S-LL D-LL P-LL V-LL T-LL

B X0 XC1, XC2, XC3, XC4 X X X X X X X


2)

S-D S-T D-T B X X X X 0 X X 0 X X X X X X 0 0 0 X 0 X

CEM II-M S-P S-V D-P D-V P-V P-T P-LL V-T V-LL S-P D-P P-T X X3) 0 0 0 0 0 0 0

Beton simplu (nearmat)

Elemente protejate mpotriva nghe ului (n interior sau n ap ) XC, XF1 XC, XF3 XC, XD, XF2, XF4 XC, XS, XF2, XF4 XA XF4, XM XM

Elemente exterioare

Construc ii hidrotehnice

Elemente exterioare supuse la nghe -dezghe i agen i de dezghe are Structuri marine
1)

Atac chimic

Zone cu trafic

Abraziune f r nghe

X Se poate aplica. 0 Nu se aplic . 1) n caz de atac chimic sulfatic, peste clasa de expunere XA1 se va utilizeaz ciment rezistent la sulfa i. 2) Nu este permis utilizarea pentru beton de drumuri. 3) Nu se utilizeaz pentru clasele de expunere XC3 si XC4.

69

NE 012-1:2007 Tabelul F.3.1 - Con inutul maxim admis de p r i fine n betonul preparat cu agregate avnd dimensiunea granulelor cuprins de la 16 mm pana la 63 mm pentru betoane de clas C50/60 i LC 50/55 Dozaj ciment (kg/m3) 300 300 400 . 400 Con inut maxim n p r i fine (kg/m3) < 0,125 mm 400 Dozaj de ciment + 100 500

Tabelul F.3.2 - Con inutul maxim admis de par i fine n betonul preparat cu agregate avnd dimensiunea granulelor cuprins de la 16 mm pana la 63 mm pentru betoane de clas >C50/60 i LC>50/55 Dozaj ciment (kg/m3) 400 400450 450 500 500 Con inut maxim n p r i fine (kg/m3) < 0,125 mm 500 Dozaj de ciment + 100 550 600

70

NE 012-1:2007

Anexa G (informativ ) Prevederi suplimentare referitoare la betoanele de nalt rezisten


Prezenta anex formuleaz cteva recomand ri aplicabile prevederilor relativ la controlul de conformitate, care se adaug celor date n tabelele 22, 23 i 24 pentru produc ia de beton de nalt rezisten .
NOT - Numerele atribuite liniilor din tabelele G.1, G.2 i G3 corespund respectiv liniilor din tabelele 22, 23 i 24 n care ele reamplaseaz sau modific prescrip iile echivalente .

Tabelul G.1 Controlul materialelor componente Materialul component Inspec ie/ncercare Apa de consisten normal SR EN 196-3 Fine e de m cinare SR EN 196-6 Con inutul de sulfa i SR EN 196-6 Probe martor ncerc ri prin cernere conform SR EN 933-1 sau conform informa iilor furnizorului privind agregatele Densitate 8 Aditivi Probe martor Scop Frecven a minim

Respectarea cerin elor stabilite La fiecare livrare P strare pn la termenele de ncercare Verificarea conformit ii cu granulozitatea convenit Respectarea cerin elor P strare pn la termenele de ncercare Pentru compararea cu valoarea declarat prin fi a tehnic La fiecare livrare, dac agregatele nu fac obiectul unor toleran e restrnse i nu beneficiaz de o certificare a controlului produc iei La fiecare livrare Prima livrare, in afar de cazul cnd rezultatele ncerc rilor sunt date de c tre furnizor n caz de dubiu

Ciment

Agregate

9a

Aditivi

Determinarea substan ei uscate

Compararea cu La fiecare livrare densitatea nominal Pentru identificarea La fiecare livrare, n schimb rilor afar de cazurile con inutului n carbon M surarea pierderii la 11 Adaosuri n vrac cnd rezultatele cu efect asupra foc ncerc rilor sunt date propriet ilor de furnizor betonului proasp t a Este recomandat de a preleva i de a conserva e antioane de la fiecare livrare. 9b M surarea densit ii
NOT - Informa ii complementare asupra controlului produc iei pentru betoanele de nalt rezisten pot fi ob inute din literatura pertinent , de exemplu: Buletinul de informare CEB 197; Beton de nalt rezisten ; SR 90/1-1990.

Pentru betonul nt rit trebuie ntocmit mpreun cu beneficiarul un plan pentru asigurarea calit ii. n acest plan trebuie sa se stabileasc n detaliu toate determin rile necesare asigur rii i controlului calit ii betonului. Totodat trebuie sa se stabileasc m surile ce se ntreprind n cazul sesiz rii unor abateri de la valorile prescrise precum i persoanele responsabile de aducerea la ndeplinire a acestor m suri. 71

NE 012-1:2007 Tabelul G.2 Controlul echipamentului Echipament 1 Depozite la sol, bunc re, etc. Echipament de cnt rire pentru ciment, granulometrie Dozatoarele de aditivi Contor de ap Echipamentul de m surare continu a con inutului de ap din agregate Inspec ie /ncercare Examen vizual Verificarea exactit ii de cnt rire Verificarea exactit ii Compararea ntre cantitatea real cu valorile afi ate de contor Compararea con inutului real cu valoarea afi at Compararea printr-o metod adecvat a conformit ii sistemului de dozare utilizat cu valorilor m surate ale componentelor din amestec sau cu valorile specificate i n cazul doz rii automate, de asemenea cu valorile nregistrate Controlul func ion rii Scop Asigurarea conformit ii cu cerin ele Asigurarea exactit ii conform 9.6.2.2 Ob inerea cantit ilor exacte de aditivi Asigurarea exactit ii conform 9.6.2.2 Verificarea exactit ii Frecven a minim Zilnic n fiecare zi nainte de prepararea betonului n fiecare zi nainte de prepararea betonului n fiecare zi nainte de prepararea betonului n momentul instal rii S pt mnal dup instalare n caz de dubiu n momentul primei instal ri n caz de dubiu la instal rile urm toare n fiecare lun dup instalare n fiecare zi nainte de prepararea betonului n fiecare zi nainte de prepararea betonului naintea fiec rei nc rc ri

3a

6a

Sistemul de dozare

Verificarea toleran elor de dozaj conform tabelului 21

10 11a 11 b

Aparatura de ncercare de laborator Dispozitivele de amestecare Autobetoniere

Verificarea conformit ii

Verificare vizual

F r ap de sp lare n interior

72

NE 012-1:2007 Tabelul G.3 Controlul procedurilor de produc ie i al propriet ilor betonului Tip de ncercare 2 Con inutul de ap al nisipului Inspec ia/ncercarea Verificarea continu a umidit ii nisipului Scop Stabilirea masei agregatelor i a cantit ii de ap ad ugate Pentru determinarea masei agregatelor i a cantit ii de ap ad ugate Frecven a minim Zilnic naintea prepar rii betonului Zilnic ncerc ri mai mult sau mai pu in frecvente pot fi cerute n func ie de condi iile locale i atmosferice La fiecare confec ionare a corpurilor de prob pentru verificarea rezisten ei dar cel mult de 3 ori pe zi.

Con inutul de ap al pietri ului

ncerc ri de uscare sau echivalente

4a

Con inutul de ap al betonului proasp t

Verificarea cantit ii de ap a ad ugate

Respectarea valorilor maxime stabilite Evaluarea ob inerii valorilor consisten ei specificate i detectarea eventualelor varia ii ale con inutului apei Verificarea dozajului de ciment i pentru ob inerea datelor necesare calculului raportului ap /ciment Verificarea con inutului de adaosuri Evaluarea ob inerii rezisten ei specificate

Consisten a betonului proasp t

Verificare conform SR EN 12350-5

La fiecare arj

Dozajul de ciment al betonului proasp t Con inutul de adaosuri al betonului proasp t ncercarea de rezisten la compresiune

nregistrarea cantit ii de cimenta ad ugate nregistrarea cantit ii de adaosuri ad ugate Verificare conform SR EN 12390-3

Fiecare amestec

10

Fiecare amestec

Din diferite autobetoniere, dar 16 cel pu in 3 probe 3 la 50 m Respectarea naintea fiec rei Caracteristicile de 18 Verificare vizual malaxare parametrilor amestec ri a Pentru betonul de nalt rezisten este recomandat o nregistrare automat a cnt ririlor.

73

NE 012-1:2007

Anexa H (informativ ) Metode de formulare bazate pe performan ele pentru durabilitate H.1 Introducere
cu privire

Aceast anex prezint pe scurt conceptul i principiile aplicabile pentru o metod de performan la durabilitate la care s-a f cut referin n 5.3.3.

H.2

Defini ii
a elementelor

Aceast variant consider cantitativ fiecare din mecanismele de deteriorare, durata de via sau a structurii i criteriile care definesc sfr itul acestei durate de via .

Aceast metod poate s se bazeze pe o experien satisf c toare (n concordan ) cu practicile locale n mediile nconjur toare locale, pe date strnse pornind de la o metod de ncerc ri de performan stabilit pentru mecanismul studiat, sau pe utilizarea de modele predictive verificate.

H.3

Aplica ii i recomand ri generale

a) anumite ac iuni agresive sunt mai bine tratate printr-o abordare de performan , de exemplu: reac ia alcalii-silice, atacul sulfa ilor sau abraziunea; b) alte metode se aplic n particular rezisten ei la coroziune i n anumite cazuri deopotriv rezisten ei la nghe -dezghe . Aceast abordare se poate dovedi corespunz toare n cazurile n care: - se cere o durat de via n afara perioadei de 50 ani;

- structura este calificat ca "special " aceasta implicnd o probabilitate de distrugere mai redus ; - modalit ile de ac iune a mediului nconjur tor sunt particular agresive, sau sunt bine definite; - a fost prev zut o calitate a execu iei de nalt nivel; - se introduce o strategie de conducere i de mentenan , cu un eventual calendar de ntre inere; - trebuie s fie construite p r i semnificative ale structurii sau de elemente similare; - trebuie s fie utilizate materiale noi sau diferite; - a fost utilizat metoda conform 5.3.2 pentru concep ie, dar a fost observat un defect de conformitate; c) n practic , nivelul de durabilitate ob inut depinde de combinarea concep iei, a materialelor i a execu iei; d) sensibilitatea conceptului teoretic, a sistemului structural, forma elementelor arhitecturale sunt al i parametri de calcul semnificativi; e) compatibilitatea materialelor, metodelor de construc ie, calitatea execu iei asigurare a calit ii, sunt parametrii de construc ie semnificativi; i detaliile structurale i

i nivelul de control

i de

f) performan ele cerute referitoare la durabilitate depind de durata de via cerut , de utilizarea posibil n viitor a structurii, de m surile de protec ie specifice, de mentenan a prev zut n serviciu i de consecin ele de distrugere, n mediul nconjur tor local; g) pentru toate nivelele de performan cerute, este posibil s rezulte din diferitele combina ii de calcul, de materiale i de execu ie solu ii alternative echivalente; h) nivelul de cunoa tere al ambientului microclimatului local este important la determinarea fiabilit ii metodelor de concep ie legate de performan e.

74

NE 012-1:2007

H.4

Metode de performan

pentru durabilitate
se defineasc n prealabil cel pu in

La aplicarea variantelor enumerate mai sus, este necesar s urm toarele: - tipul i forma structurii; - condi iile locale de mediu nconjur tor; - nivelul de execu ie; - durata de via cerut .

Pentru a aduce metoda aleas la un nivel pragmatic i practic sunt n general necesare cteva ipoteze i evalu ri. Metodele care pot fi utilizate sunt urm toarele: a) adaptarea metodei conform 5.3.2 bazat pe o experien i pe o cunoa tere detailat a mediului nconjur tor local; b) metode bazate pe ncerc ri aprobate criteriile de performan aprobate; practic pe termen lung i a materialelor locale i

i verificate, care sunt reprezentative pentru condi iile reale

c) metode bazate pe modele analitice etalonate n raport cu rezultatele ncerc rilor reprezentative ale condi iilor reale ntlnite n practic . Este indicat ca s fie foarte exact definite compozi ia betonului i materialele componente, pentru a permite men inerea nivelului de performan .

75

NE 012-1:2007

ANEXA I (normativ ) Clasificarea mediilor agresive asupra elementelor din beton armat i beton precomprimat supraterane
Mediile agresive atmosferice luate n considerare n prezentul normativ se clasific agresivitate asupra elementelor din beton armat i beton precomprimat: XA 1b - medii cu agresivitate foarte slab ; XA 2b - medii cu agresivitate slab ; XA 3b - medii cu agresivitate medie; XA 4b - medii cu agresivitate puternic Clasa de agresivitate se stabile te n func ie de starea fizic i natura factorilor agresivi. Stabilirea clasei de agresivitate n func ie de starea fizic i natura agen ilor agresivi. Agen ii agresivi pot fi sub stare: - gazoas (gaze agresive de diferite feluri, cea provenit din condensul vaporilor ce apar n urma varia iei umidit ii sau datorit caracteristicilor de exploatare a instala iilor tehnologice); - solid (s ruri, cenu i, praf, p mnt etc.) Clasa de agresivitate a mediilor cu agen i agresivi n stare gazoas se stabile te n func ie de umiditatea relativ a aerului, de temperatura mediului i de caracteristica gazelor agresive, conform tabelului I.1. Tabelul I.1 Determinarea clasei de agresivitate a mediilor cu agen i agresivi in stare gazoasa func ie de umiditatea relativ a aerului, de temperatura mediului i de caracteristica gazelor agresive Clasa de agresivitate a mediului XA 1b XA 2b XA 3b XA 4b Umiditatea relativ a aerului, % a) 61 75 b) 60 a) > 75 b) 61 75 c) 60 a) > 75 b) 61 75 c) 60 a) > 75 b) 61 75 Temperatura mediului, 0 C max.50 max.50 max.50 max.50 max.50 max.50 max.50 max.50 max.50 max.50 Caracteristica gazelor agresive (tabelul I.2) f r gaze agresive gaze agresive din grupa A f r gaze agresive gaze agresive din grupa A gaze agresive din grupa B gaze agresive din grupa A gaze agresive din grupa B gaze agresive din grupa C gaze agresive din grupa B gaze agresive din grupa C n patru clase de

La stabilirea clasei de agresivitate a mediului n stare gazoas se vor avea n vedere urm toarele: 0 0 a) La temperaturi ale mediului cuprinse ntre 50 C i 80 C, clasa de agresivitate din tabelul I.1 se m re te cu o clas . b) n cazul n care pe suprafa a elementelor de construc ii este posibil formarea condensului, agresivitatea se m re te cu o clas , dac mediul con ine gaze agresive. c) n cazul n care concentra iile de gaze agresive sunt mai mari dect la gazele din grupa C i umiditatea relativ a aerului este mai mic dect 60%, mediile respective se consider n clasa XA 4b. d) n cazul n care gazele agresive sunt din grupa C i umiditatea relativ a aerului este mai mare de 75%, n cazurile n care dup aplicarea corec iilor precizate la punctele a), b) i c) rezult o clas de agresivitate mai mare de XA 4b, precum i n cazul n care concentra iile de gaze agresive sunt mai mari dect la gazele din grupa C i umiditatea relativ a aerului este mai mare de 60%, mediile respective se consider cazuri speciale i se analizeaz fiecare n parte. e) n cazul prezen ei mai multor gaze agresive din grupe diferite, clasa de agresivitate se stabile te pentru gazul cel mai agresiv.

76

NE 012-1:2007 ncadrarea gazelor agresive n grupele A, B i C specificate n tabelul I.1 se face conform tabelului I.2. Tabelul I.2 - ncadrarea gazelor agresive Grupa de concentra ie a gazelor agresive Denumirea gazului agresiv Bioxid de sulf Hidrogen sulfurat Acid fluorhidric Clor Acid clorhidric Oxizi de azot Amoniac Bioxid de sulf Hidrogen sulfurat Acid fluorhidric Clor Acid clorhidric Oxizi de azot Amoniac Bioxid de sulf Hidrogen sulfurat Acid fluorhidric Clor Acid clorhidric Oxizi de azot Amoniac Formula chimic SO2 H2S HF Cl2 HCl NO, NO2 NH3 SO2 H2S HF Cl2 HCl NO, NO2 NH3 SO2 H2S HF Cl2 HCl NO, NO2 NH3 Concentra ia gazelor agresive, mg/m3 aer < 0,10 < 0,01 < 0,02 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,10 0,1 5,0 0,01 0,5 0,02 0,5 0,05 0,5 0,05 1,0 0,05 1,0 0,1 5,0 5,1 50,0 0,51 5,0 0,51 5,0 0,51 2,0 1,1 10,0 1,1 10,0 5,1 50,0

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Observa ie : Determinarea concentra iei se face pentru : - bioxid de sulf, conform SR ISO 4221; - hidrogen sulfurat, conform STAS 10814; - acid fluorhidric, conform reglement rilor tehnice specifice; - clor gazos, conform STAS 10946; - acid clorhidric, conform STAS 10943; - oxizi de azot, conform STAS 10329; - amoniac, conform STAS 10812 Clasa de agresivitate a mediilor cu agen i agresivi n stare solid se stabile te n func ie de umiditatea relativ a aerului i caracteristica solidului, conform tabelului I.3, n interiorul construc iilor i tabelul I.4 n aer liber. Caracteristica solidului se ia conform tabelului I.5. Tabelul I.3 - Determinarea clasei de agresivitate a mediilor cu agen i agresivi in stare solid func ie de umiditatea relativ a aerului i de caracteristica solidului, n interiorul construc iilor Clasa de agresivitate a mediului XA 1b XA 2b XA 3b
(1)

XA 4b

Umiditatea relativ a aerului, % 61 75 60 > 75 61 75 60 > 75 61 75 > 75

Caracteristica solidului

(1)

slab solubil u or solubil - pu in higroscopic slab solubil u or solubil - pu in higroscopic u or solubil - higroscopic u or solubil - pu in higroscopic u or solubil - higroscopic u or solubil - higroscopic

Mediile cu solide cu agresivitate ridicat , notate cu asterisc n tabelul I.5, confer mediului clasa de agresivitate XA 4b, indiferent de caracteristica solidului respectiv i de umiditatea relativ a aerului.

77

NE 012-1:2007 Tabelul I.4 - Determinarea clasei de agresivitate a mediilor cu agen i agresivi in stare solid func ie de umiditatea relativ a aerului i de caracteristica solidului, n aer liber Clasa de agresivitate a mediului XA 1b XA 2b XA 3b XA 4b
(1)

Umiditatea relativ a aerului, % 60 61 75 60 > 75 61 75 60 > 75 61 75

Caracteristica solidului (1) slab solubil slab solubil u or solubil - pu in higroscopic slab solubil u or solubil - pu in higroscopic u or solubil - higroscopic u or solubil - higroscopic u or solubil - higroscopic

Mediile cu solide cu agresivitate ridicat , notate cu asterisc n tabelul I.5, confer mediului clasa de agresivitate XA 4b, indiferent de caracteristica solidului respectiv i de umiditatea relativ a aerului.

Tabelul I.5 Caracteristica solidului Denumirea agentului agresiv n stare solid Praf de siliciu Carbonat de calciu Carbonat de bariu Carbonat de plumb Oxid de fier Hidroxid de fier Oxid de aluminiu Hidroxid de aluminiu Clorur de sodiu Clorur de potasiu Clorur de amoniu*) *) Sulfat de sodiu Sulfat de potasiu*) Sulfat de amoniu*) *) Sulfat de calciu Azotat de sodiu*) Azotat de potasiu*) Azotat de bariu Azotat de plumb Azotat de magneziu *) Cromat/bicromat de sodiu Cromat/bicromat de potasiu*) Cromat/bicromat de amoniu*) Carbonat de sodiu Carbonat de potasiu Hidroxid de calciu Hidroxid de magneziu Hidroxid de bariu Fluorur de calciu Clorur de calciu Fluorur de magneziu Fluorur de aluminiu Fluorur de zinc Fluorur de fier Sulfat de magneziu*) Sulfat de mangan Sulfat de zinc Sulfat de fier*) Azotat de amoniu*) Fosfa i primari Fosfat secundar de sodiu Hidroxid de sodiu*) *) Hidroxid de potasiu
(1)

(1)

Caracteristica solidului

slab solubil

u or solubil - pu in higroscopic

u or solubil - higroscopic

Solidele notate cu asterisc sunt cu agresivitate ridicat fa

de beton

78

NE 012-1:2007

Anexa J (informativ ) Familiile de beton J.1 Generalit i

Prezenta anex furnizeaz detalii asupra utiliz rii familiilor de beton dup cum se indic n 8.2.1.1.

J.2

Selec ia familiei de beton

n cazul select rii unei familii pentru controlul produc iei i al conformit ii, produc torul trebuie s realizeze controlul asupra tuturor membrilor familiei. n cazul n care experien a de utilizare a conceptului de familie de beton este limitat, sunt recomandate urm toarele caracteristici pentru o familie: - ciment de un singur tip, o singur clas de rezisten - agregate similare de o manier demonstrabil i o singur surs ;

i adaosuri de tip I;

- beton cu sau f r aditivi reduc tori de ap /plastifian i; - toat gama claselor de consisten ; - betoane avnd un domeniu limitat al claselor de rezisten . Este indicat ca betoanele ce con in adaosuri de tip II, de exemplu adaosuri puzzolanice sau cu activitate hidraulic latent s fie clasate ntr-o familie diferit . Este indicat ca betoanele care con in aditivi ce pot s aib un impact asupra rezisten ei la compresiune: de exemplu aditivii nalt reduc tori de ap , superplastifian i, acceleratori, ntrzietori sau antrenori de aer, s fie tratate izolat sau n familii separate. Pentru a demonstra c agregatele sunt similare, este indicat ca ele s fie de aceea i origine geologic , de acela i tip, de exemplu: concasate i c ele au performan e similare n beton. nainte de a utiliza conceptul de familie sau a extinde familiile date mai sus, este necesar ca rela iile s fie testate pe date din produc ia anterioar , pentru a proba c ele dau un control de produc ie i de conformitate adecvat i eficace.

79

NE 012-1:2007 J.3 - Schema pentru evaluarea unui membru i a conformit ii unei familii de beton

La 28 zile, fiecare rezultat individual al ncerc rilor este egal sau mai mare (fck-4) (Tabelul 14, criteriul 2) Da Pentru fiecare membru al familiei supus la ncerc ri, verificat la fiecare perioad de evaluare dac membru apar ine familiei dup criteriul de confirmare (Tabelul 15, criteriul 3) Da La fiecare perioad de evaluare, rezisten a medie a tuturor rezultatelor transpuse este mai mare sau egal cu rezisten a caracteristic a betonului de referin plus 1,48 x abaterea standard a familiei (Tabelul 14, criteriul 1) Da Se declar familia conform pe ntreaga perioad de evaluare

Nu

Se declar amestecul sau arja ca neconform

Nu

Se elimin acest membru din familie i se evalueaz ca un beton individual

Nu

Se declar familia ca neconform pe ntreaga perioad de evaluare

80

NE 012-1:2007

Anexa K (normativ ) Compozi ia granulometric a agregatelor utilizate la prepararea betonului


Compozi ia granulometric a agregatelor care se utilizeaz la prepararea betoanelor este descris prin procentul de volum al agregatului trecut prin sitele cu ochiuri p trate cu dimensiuni de 0,125 mm, 0,25 mm, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 16 mm, 22 mm respectiv 32 mm i 63 mm. Compozi iile granulometrice ale agregatelor individuale sau compuse sunt determinate avnd n vedere SR EN 933-1 pe site conform SR ISO 3310. Figurile de la K.1 pn la K.5 prezint zonele de granulozitate func ie de dimensiunea maxim a agregatelor.

Treceri (vol %)

Site cu ochiuri p trate (mm)

Legend

defavorabil utilizabil favorabil favorabil pentru compozi ie granulometric discontinu defavorabil


Figura K.1 Zone de granulozitate pentru dimensiunea maxim a agregatelor de 8 mm

81

NE 012-1:2007

Treceri (vol %)

Site cu ochiuri p trate (mm) Legend

defavorabil utilizabil favorabil favorabil pentru compozi ie granulometric discontinu defavorabil


Figura K.2 Zone de granulozitate pentru dimensiunea maxim a agregatelor de 16 mm

82

NE 012-1:2007

Treceri (vol %)

Site cu ochiuri p trate (mm) Legend

defavorabil utilizabil favorabil favorabil pentru compozi ie granulometric discontinu defavorabil


Figura K.3 Zone de granulozitate pentru dimensiunea maxim a agregatelor de 22 mm

83

NE 012-1:2007

Treceri (vol %)

Site cu ochiuri p trate (mm) Legend :

defavorabil utilizabil favorabil favorabil pentru compozi ie granulometric discontinu defavorabil


Figura K.4 Zone de granulozitate pentru dimensiunea maxim a agregatelor de 32 mm

84

NE 012-1:2007

Treceri (vol %)

Site cu ochiuri p trate (mm) Legend

defavorabil utilizabil favorabil favorabil pentru compozi ie granulometric discontinu defavorabil


Figura K.5 Zone de granulozitate pentru dimensiunea maxim a agregatelor de 63 mm

85

NE 012-1:2007

Anexa L (informativ ) Recomand ri generale pentru alegerea cimentului


Aceast anex prezint recomand ri privind alegerea tipurilor de cimenturi func ie de temperatura la punerea n oper a betonului. Alegerea cimenturilor func ie de o anumit aplica ie i mediu de expunere se face avnd n vedere recomand rile prezentate n anexa F (normativ ). Aceast anex completeaz articolul 5.2.2 al acestui normativ n ceea ce prive te alegerea tipului de ciment lund n considera ie execu ia lucr rii i dimensiunile elementelor. Cimentul se alege avnd n vedere condi iile de execu ie (lucr ri executate n condi ii normale, lucr ri executate pe timp friguros, c lduros, turn ri n elemente masive). Tabelul L.1 prezint anumite caracteristici ale unor cimenturi fabricate n Romnia, n conformitate cu SR EN 197-1 i standardele na ionale, cu indicarea unor aptitudini de utilizare i a unor domenii n care utilizarea este contraindicat . Tabelul L.1 Caracteristici ale unor tipuri de cimenturi din Romnia Tip ciment Sensibilitatea la frig Insensibil Degajare de c ldur Ridicat Utilizare* Preferen ial Elemente monolite si prefabricate Betonare pe timp friguros Elemente monolite si prefabricate Betonare pe timp friguros Elemente prefabricate Betoane rezistente la sulfa i Betoane de drumuri Beton, beton armat Beton, beton armat Betoane masive Beton, beton armat Beton, beton armat Beton, beton armat Betonare pe timp c lduros. Betonare pe timp friguros Necesit o tratare prelungit Necesit o tratare prelungit Necesit o tratare prelungit Contraindica ii Betoane masive**, mortare, ape Betoane masive**, mortare, ape Betoane masive** Observa ii particulare Destinat n special elementelor prefabricate; Pe timp c lduros trebuie luate masuri speciale Destinat n special elementelor prefabricate;

CEM I 52,5R

CEM I 42,5 R

Insensibil

Ridicat

I A 52,5c

Insensibil

Ridicat

SR I CD 40 CEM II AS 32,5 N sau R CEM II AS 42,5 N sau R H II A S CEM II B 32,5 N sau R CEM II B 42,5 N sau R CEM III A 32,5R

Insensibil Insensibil Pu in sensibil Pu in sensibil Pu in sensibil Sensibil Sensibil

Redus Redus Redus Medie Redus Redus Redus

Foarte sensibil

Redus

* In conformitate cu tabelele F.1.1, F.1.2, F.2.1, F.2.2, F.2.3, F.2.4. ** La turnarea elementelor masive (avnd grosimea egal sau mai mare cu 80 cm) se recomand utilizarea cimenturilor cu degajare redus de c ldur .

86

NE 012-1:2007 Tabelele L.1.1, L.2.1 i L.2.2 prezint n completare recomand ri generale privind alegerea tipului de ciment func ie de condi iile climatice la punerea n oper .

L.1 Condi ii normale


Cnd temperatura la punerea n oper , nainte de decofrare i/sau la punerea n serviciu se ncadreaz n intervalul de la 5 0C pn la 25 0C, betonul nu este destinat s fie n contact cu agen i agresivi (sulfa i, s ruri de dezghe are etc.) i elementele din beton au dimensiuni normale, cimenturile se pot utiliza conform tabelului L.1.1, n func ie de atingerea rezisten ei la 28 zile. Tabelul L.1.1 - Indicarea tipului de ciment func ie de atingerea rezistentei la 28 zile Clasa de rezisten CEM I CEM II A Viteza medie de atingere a rezisten ei la 28 zile (beton de clas pn la C25/30) Vitez mare de atingere a rezisten ei la 28 zile (beton de clas de peste C 25/30) CEM II B Viteza medie de atingere a rezisten ei la 28 zile (beton de clas pn la C25/30) Vitez mare de atingere a rezisten ei la 28 zile (beton de clas de peste C 25/30) CEM III A Viteza medie de atingere a rezisten ei la 28 zile (beton de clas pn la C25/30)

32,5 N sau R

42,5 N sau R

52,5 N sau R

Vitez mare de atingere a rezisten ei la 28 zile (beton de clas de peste C25/30) Vitez foarte mare de atingere a rezisten ei la 28 zile

L.2 Condi ii speciale


L.2.1 Turnare pe timp friguros (< + 5 0C) Tabelul L.2.1 - Recomand ri de utilizare a cimenturilor pentru turnarea betonului pe timp friguros Clasa de rezisten 32,5 N sau R 42,5 N sau R 52,5 N sau R
1)

CEM I

CEM II A Recomandabil

CEM II B Pu in recomandabil Recomandabil

CEM III A Pu in recomandabil

Foarte recomandabil 1) Foarte recomandabil 1)

Recomandabil

A se vedea art. 8.5 Tratare i protec ie i anexa E 8.5 a SR ENV 13670-1 Execu ia structurilor de beton Partea I: Generalit i.

L.2.1 Turnare pe timp c lduros (>+ 25 0C) Tabelul L.2.2 - Recomand ri de utilizare a cimenturilor pentru turnarea betonului pe timp c lduros Clasa de rezisten 32,5 N sau R 42,5 N sau R 52,5 N sau R
1)

CEM I

CEM II A Recomandabil

CEM II B Foarte recomandabil 1) Recomandabil

CEM III A Foarte recomandabil 1)

Pu in recomandabil Pu in recomandabil

Recomandabil

A se vedea art. 8.5 Tratare i protec ie i anexa E 8.5 a SR ENV 13670-1 Execu ia structurilor de beton Partea I: Generalit i.

87

NE 012-1:2007

Anexa M (informativ ) Tratarea betonului func ie de evolu ia rezistentei betonului


Evolu ia rezisten ei descrie raportul ntre valoarea rezisten ei medii la 2 zile i respectiv 28 zile (determinat n conformitate cu ncerc rile ini iale sau cu betoane de compozi ie comparabil ). Aceast anex nu se refer la tratamente speciale care se aplic elementelor prefabricate. Durata trat rii betonului func ie de tipul de ciment utilizat la prepararea acestuia este specificat reglement ri specifice de execu ie. Tabelul M.1 - Durata minim de tratare a betonului pentru toate clasele de expunere cu excep ia claselor X0 i XC1 Evolu ia rezisten ei betonului r = fcm2/fcm28 Temperatura suprafe ei betonului t n oC T 25 25 > t 15 15 > t 10 10 > t 5
1)
(3) (1)

Rapid r 0,50 1 1 2 3

Medie 0,30 r 0,50 2 2 4 6

Lent 0,15 r 0,30


(2)

Foarte lent r 0,15 3 5 10 15

Durata minim de tratare n zile 2 4 7 10

Este permis interpolarea liniar a valorilor lui r. 2) Se va extinde cu o durat echivalent n cazul n care lucrabilitatea este men inut mai mult de 5 h. 3) n cazul n care temperatura este sub 5 0C tratarea trebuie prelungit cu durata n care temperatura indic o mai pu in de 5 C.

88

NE 012-1:2007

Anexa N (normativ ) Cerin e minime privind calificarea, experien a profesional responsabilului pentru controlul produc iei i atestarea

1. Responsabilul pentru controlul produc iei va avea cuno tin ele necesare n domeniul producerii betonului i al standardelor specifice materialelor componente i betonului pentru a putea asigura controlul produc iei n ceea ce prive te: a) materialele componente, inclusiv selectarea acestora; recep ionarea, depozitarea i gospod rirea materialelor componente: agregate, ciment, aditivi, ap (cnd nu se utilizeaz o surs de ap potabil ), n vederea asigur rii caracteristicilor calitative impuse ; aplicarea, dup caz, a m surilor ce se impun pentru preg tirea agregatelor: sortare, sp lare, nc lzirea sau r cirea componen ilor betonului; b) proiectarea i producerea betonului; respectarea caracteristicilor sortimentului de beton comandat. c) inspec iile, ncerc rile i utilizarea rezultatelor acestora pentru materialele componente, pentru betonul proasp t i nt rit i pentru echipamente; d) inspec ia echipamentului de transport a betonului proasp t; efectuarea, n condi ii corespunz toare, a transportului betonului; e) procedurile privind evaluarea conformit ii. 2. Responsabilul pentru controlul produc iei trebuie s aib o preg tire profesional de inginer/ inginer 1) colegiu (subinginer) constructor . In cazul sta iilor de betoane de capacitate sub 35 mc/or se poate accepta i o preg tire profesional de maistru/ tehnician constructor. Experien a profesional in producerea betonului va fi de minimum 3 ani pentru maistru/ tehnician si de minimum 2 ani pentru inginer/ inginer colegiu (subinginer) . 3. Responsabilul pentru controlul produc iei va fi atestat de Inspectoratul de Stat n Construc ii prin inspectoratele teritoriale. Perioada de valabilitate a atest rii va fi de 2 ani.

Pot fi accepta i speciali ti de alte profile ale studiilor superioare tehnice care permit ndeplinirea cerin elor postului n conformitate cu prezenta reglementare tehnic

1)

89

NE 012-1:2007 STUDIU DE IMPACT privind reglementarea Cod de practic pentru executarea lucr rilor din beton, beton armat i beton precomprimat. Partea 1: Producerea betonului. Indicativ NE 012-1:2007.

1.a In prezent, n Romnia se elaboreaz un sistem de reglement ri tehnice n construc ii avnd la baz standardele europene. Unul din domeniile prioritare ale ramurii l constituie construc iile din beton armat. Reglement rile din acest domeniu trebuie s aib la baz standardele europene i s realizeze o corelare ntre cerin ele privind betonul, n toate etapele realiz rii acestuia: concep ie, proiectare, execu ie, mentenan Producerea betonului Indicativ NE 012-1:2007. Actualul normativ n vigoare a fost elaborat avnd la baza standarde vechi nearmonizate, unele n contradic ie cu actualele standarde europene. Este deci necesar s se adopte, ct mai curnd, aceasta nou reglementare, la nivelul cerin elor i abord rilor comune europene. Reglementarea face leg tura ntre metodele de ncercare i cerin ele pentru materialele componente betonului (ciment, agregate, aditivi, etc.) i pentru beton. Deosebit de important , aceast reglementare pune bazele regulilor privind producerea betonului astfel nct s fie ndeplinite ipotezele avute n vedere la proiectarea dup i cu adev rat concuren ial n domeniul Eurocodurile structurale. Totodat investitorii vor avea la ndemn o reglementare care respect reguli i cerin e comune europene, fiind astfel mbun t ite condi iile privind o pia liber construc iilor. 1.b. Normativul se aplic betonului destinat structurilor turnate insitu, structurilor prefabricate, elementelor structurale prefabricate pentru cl diri i construc ii inginere ti. Betonul poate fi produs pe antier, beton gata de utilizare sau beton prefabricat intr-o unitate de produc ie pentru elemente prefabricate. etc. n acest cadru general s-a elaborat Codul de practic pentru executarea lucr rilor din beton, beton armat i beton precomprimat. Partea 1:

Reglementarea cuprinde, fa de edi ia anterioar , numeroase prevederi cu caracter de noutate n ceea ce prive te: Metodele de ncercare ale materialelor; Curbele granulometrice ale agregatelor; Clasele de expunere a betonului; Domeniile de utilizare ale cimentului; Condi ii de men inere a probelor; Criteriile de conformitate pentru diferite caracteristici ale betonului; Evaluarea conformit ii. Toate aceste prevederi influen eaz , n mod evident, caracteristicile i calitatea betonului i sunt direct corelate cu cerin ele privind proiectarea i execu ia lucr rilor din beton armat i beton precomprimat. 1.c. Aceast reglementare se adreseaz n primul rnd produc torilor de betoane, proiectan ilor, executan ilor i beneficiarilor construc iilor avnd structura din beton armat. 90

NE 012-1:2007 Este necesara crearea unei reguli unitare, acceptate i respecate la nivel na ional, privind producerea betonului, avnd n vedere exigen ele referitoare la realizarea construc iilor din beton armat n condi iile specifice de seismicitate ale Romniei. 1.d. Reglementarea va avea un impact pozitiv asupra factorilor de mediu, asupra s n t ii oamenilor, avnd in vedere extinderea utiliz rii adaosurilor la prepararea cimenturilor. De asemenea, n reglementare se fac preciz ri privind posibilitatea de utilizare a agregatelor reciclate. Aceste aspecte de mediu sunt deosebit de importante pentru mediul nconjur tor, avnd in vedere c prin prevederea adaosurilor in cimenturi, se reduc emisiile de CO2 care se produc la fabricarea cimentului Portland. Se reduce consumul de energie i de asemenea se valorific par ial de eurile reciclabile provenite din industrii, cum ar fi zgura sau cenu a. De asemenea, prin valorificare materialelor provenite din demol ri (in special agregate reciclate) se realizeaz o reducere a cantit ilor de agregate de balastier a c ror exploatare necontrolat poate duce la fenomene nedorite, cum ar fi inunda iile. 1.e. Intrarea n vigoare a reglement rii creeaz condi iile necesare trecerii la proiectarea structurilor din beton armat n conformitate cu Eurocodurile, respectnd ipotezele avute n vedere de acestea. Se poate, de asemenea, trece la elaborarea i aplicarea reglement rilor specifice de execu ie aflate n rela ie direct i condi ionate de elaborarea reglement rii de producere a betonului. Elaborarea reglement rii na ionale Cod de practic pentru executarea lucr rilor din beton, beton armat i beton

precomprimat. Partea 1: Producerea betonului - indicativ NE 012-1:2007 deschide seria elabor rii i aplic rii unor norme na ionale bazate pe reguli comune europene, privind realizarea unor construc ii de beton sigure i durabile n Romnia.

2. Lista autorit ilor administra iei publice centrale i/sau autorit ile responsabile pentru elaborarea i promovarea proiectului de reglementare tehnica care au avizat favorabil textul sunt urm toarele: Comitetul Tehnic de Coordonare General (procesul-verbal de avizare nr. 18/20.12.2006), Asocia ia de Standardizare din Romnia (avizul nr. 10188/18.01.2007), Inspectoratul de Stat n Construc ii (avizul nr. 3257/05.06.2006).

91

NE 012-1:2007

92

NE 012-1:2007

93

NE 012-1:2007

94

S-ar putea să vă placă și