Sunteți pe pagina 1din 497

Lucrare realizat` [i tip`rit` \n Autoritatea Na]ional`

Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului
pentru Protec]ia
3000 de exemplare cu sprijinul Drepturilor Copilului

Reprezentan]ei UNICEF \n România

Manual pentru
Implementarea
Legii nr. 272/2004
privind protec]ia
[i promovarea
drepturilor copilului
]ine
on
C

Suplimentar pe CD g`si]i Ghidul legislativ al Manualului pentru Implementarea Legii nr. 272/2004

ISBN (10) 973-87252-9-1


ISBN (13) 978-973-87252-9-4 Editura: VANEMONDE
CD
Manual pentru
Implementarea
Legii nr. 272/2004
privind protec]ia
[i promovarea
drepturilor copilului
Fotografii: România
Design: Dan Gl`van
Layout: Victoria Dumitrescu

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României


Manual pentru implementarea Legii nr. 272/2004
privind protec]ia [i promovarea Drepturile Copilului -
Bucure[ti: Vanemonde, 2006
ISBN (10) 973-87252-9-1; ISBN (13) 978-973-87252-9-4
374.633(498)
364.442.6:364.65-053.2(498)

UNICEF, Casa ONU


Bd. Prim`verii 48A
011975 Bucure[ti 1, România

Editura: VANEMONDE 331.02.00


Cuvânt \nainte

Îmbun`t`]irea situa]iei copiilor din România [i asigurarea celor mai bune condi]ii pentru ca ei s`
creasc` s`n`to[i, s` aib` o \ngrijire [i educa]ie de calitate [i s` participe activ la via]a comunit`]ii
constituie unul dintre principalele obiective pe care actuala echip` guvernamental` le urm`re[te.
Legea nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului cuprinde \n aria sa de
reglementare to]i copiii, indiferent unde se afl` ace[tia, \n familie sau \n sistemul de protec]ie, \n
[coal` sau deja pe pia]a muncii, \n ]ar` sau \n str`in`tate, indiferent de situa]ia lor [i f`r` nici o
discriminare, garantând acestora exercitarea drepturilor lor, prev`zute de Conven]ia ONU cu
privire la drepturile copilului. Totodat` este accentuat rolul primordial al p`rin]ilor [i familiei \n
cre[terea [i educarea copilului [i \n subsidiar interven]ia autorit`]ilor statului \n situa]ia \n care
familia nu poate r`spunde \n mod corespunz`tor nevoilor copiilor.
|n vederea \n]elegerii, abord`rii [i punerii \n practic` \n mod unitar a principiilor [i dispozi]iilor
Legii nr. 272/2004, Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC) a editat cu
sprijinul UNICEF România Manualul de implementare al acestui act normativ.
Suntem convin[i c` Manualul va deveni un instrument frecvent utilizat de to]i speciali[tii implica]i
\n realizarea drepturilor copilului, conform ariilor lor de competen]`, [i ne dorim totodat` ca
informa]iile cuprinse \n aceast` lucrare s` fie utile p`rin]ilor [i copiilor, conducând la o mai bun`
\n]elegere a drepturilor acestora [i modalit`]ilor lor de promovare [i protejare.
Dorim s` mul]umim pe aceast` cale atât Reprezentan]ei UNICEF \n România pentru sprijinul
constant acordat reformei \n domeniul protec]iei [i promov`rii drepturilor copilului, cât [i
colectivului de lucru care a elaborat aceast` lucrare, precum [i consultan]ilor care ne-au transmis
observa]ii [i comentarii:
Dna. Mioara Bogdan, Secretar General al Autorit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Drepturilor
Copilului
Dna. Nicoleta Curelaru, {eful Corpului de Control al Autorit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Drep-
turilor Copilului
Dna. Violeta Elefterie, Consilier \n cadrul Autorit]ii Na]ionale pentru Protec]ia Drepturilor Copilului
Dna. Ecaterina L`udatu, Coordonator Programe al Funda]iei Pentru Copiii No[tri
Dna. Cristina Irimia, Director Direc]ia Elaborare Acte Normative \n cadrul Ministerului Justi]iei;
Dl. D`nu] Fleaca, Directorul Direc]iei Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului sector 1
Bucure[ti
Dl. Florin {tefan Vasile, Directorul Direc]iei Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului
sector 3 Bucure[ti
De asemenea, consider`m important de subliniat faptul c` legisla]ia invocat` \n aceast` lucrare
cuprinde actele normative aflate \n vigoare pân` \n decembrie 2005.
Sper`m ca fiecare factor implicat \n protec]ia [i promovarea drepturilor copilului s` aib` ca reper
acest manual ori de câte ori va fi necesar,

Bogdan Panait, Pierre Poupard

Secretar de Stat Reprezentant UNICEF


Autoritatea Na]ional` pentru
Protec]ia Drepturilor Copilului

3
Cuprins
Cuvânt \nainte .....................................................................................................................................3

Capitolul 1
Dispozi]ii generale [i defini]ii ..........................................................................................................5

Capitolul 2
Drepturile copilului ........................................................................................................................13
Sec]iunea 1 - Drepturi [i libert`]i civile .....................................................................................13
Sec]iunea a 2-a - Mediul familial [i \ngrijirea alternativ` ...........................................................35
Sec]iunea a 3-a - S`n`tatea [i bun`starea copilului ................................................................45
Sec]iunea a 4-a - Educa]ie, activit`]i recreative [i culturale .....................................................58

Capitolul 3
Protec]ia special` a copilului lipsit, temporar sau definitiv,
de ocrotirea p`rin]ilor s`i ..............................................................................................................65
Sec]iunea 1 - Dispozi]ii comune ...............................................................................................65
Sec]iunea a 2-a - Plasamentul ..................................................................................................71
Sec]iunea a 3-a - Plasamentul \n regim de urgen]` .................................................................75
Sec]iunea a 4-a - Supravegherea specializat` .........................................................................78
Sec]iunea a 5-a - Monitorizarea aplic`rii m`surilor de protec]ie special` ..............................78

Capitolul 4
Protec]ia copiilor refugia]i [i protec]ia copiilor \n caz de conflict armat ......................................83

Capitolul 5
Protec]ia copilului care a s`vâr[it o fapt` penal` [i nu r`spunde penal .....................................89

Capitolul 6
Protec]ia copilului \mpotriva exploat`rii .......................................................................................95
Sec]iunea 1 - Protec]ia copilului \mpotriva exploat`rii economice ...........................................95
Sec]iunea a 2-a - Protec]ia copilului \mpotriva consumului de droguri ....................................98
Sec]iunea a 3-a - Protec]ia copilului \mpotriva abuzului sau neglijen]ei ................................100
Sec]iunea a 4-a - Protec]ia copilului \mpotriva r`pirii
sau oric`ror forme de traficare ...................................................................108
Sec]iunea a 5-a - Protec]ia copilului \mpotriva altor forme de exploatare .............................110

Capitolul 7
Institu]ii [i servicii cu atribu]ii \n protec]ia copilului ....................................................................115
Sec]iunea 1 - Institu]ii la nivel central .....................................................................................115
Sec]iunea a 2-a - Institu]ii [i servicii la nivel local ..................................................................117

Capitolul 8
Organisme private ......................................................................................................................131

Capitolul 9
Licen]ierea [i inspec]ia serviciilor de prevenire a separ`rii copilului de familia sa,
precum [i a celor de protec]ie special` a copilului lipsit, temporar sau definitiv,
de ocrotirea p`rin]ilor s` ............................................................................................................135

Capitolul 10
Finan]area sistemului de protec]ie a copilului ............................................................................141

Capitolul 11
Reguli speciale de procedur` .....................................................................................................147

Capitolul 12
R`spunderi [i sanc]iuni ..............................................................................................................153

Capitolul 13
Dispozi]ii tranzitorii [i finale ........................................................................................................157

4
apitolu

c
1

l
Dispozi]ii
generale
[i defini]ii

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaz` Prin intermediul acestei legi se pun practic
cadrul legal privind respectarea, promova- bazele unui sistem care, \nainte de toate,
rea [i garantarea drepturilor copilului. vizeaz` to]i copiii României, nu numai pe
(2) Autorit`]ile publice, organismele priva- aceia care se afl` \n dificultate [i pentru
te autorizate, precum [i persoanele fizice [i care se impune imediat o m`sur` de pro-
persoanele juridice responsabile de pro- tec]ie din partea statului (prin autorit`]ile
tec]ia copilului sunt obligate s` respecte, publice competente), ci [i pe aceia care
s` promoveze [i s` garanteze drepturile sunt \n propria familie, urm`rind \n princi-
copilului stabilite prin Constitu]ie [i lege, pal tranzi]ia sistemului de protec]ie de la o
\n concordan]` cu prevederile Conven]iei perspectiv` bazat` pe nevoi, la o perspec-
Organiza]iei Na]iunilor Unite cu privire la tiv` bazat` pe drepturi.
drepturile copilului, ratificat` prin Legea |n conformitate cu men]ionatele reglemen-
nr. 18/1990, republicat`, [i ale celorlalte t`ri, toate autorit`]ile publice, organiza]iile
acte interna]ionale \n materie la care Ro- non-guvernamentale, precum [i persoane-
mânia este parte. le fizice [i persoanele juridice responsabile
de protec]ia copilului au obliga]ia de a res-
pecta [i garanta drepturile copilului.
La 23 iunie 2004 s-a publicat \n Monitorul
Oficial al României Legea nr. 272/2004 pri-
vind protec]ia [i promovarea drepturilor Art. 2. - (1) Prezenta lege, orice alte regle-
copilului care reprezint` un nou cadru le- ment`ri adoptate \n domeniul respect`rii
gal privind respectarea, promovarea [i ga- [i promov`rii drepturilor copilului, precum
rantarea drepturilor copilului. [i orice act juridic emis sau, dup` caz, \n-
Implementarea acestei legisla]ii permite cheiat \n acest domeniu se subordoneaz`
crearea unui sistem modern, european, de cu prioritate principiului interesului supe-
protec]ie a drepturilor copilului, armonizat rior al copilului.
cu tratatele interna]ionale la care România (2) Principiul interesului superior al copi-
este parte, cu Conven]ia European` pri- lului este impus inclusiv \n leg`tur` cu
vind Drepturile Omului (CEDO) [i respectiv drepturile [i obliga]iile ce revin p`rin]ilor
Conven]ia ONU cu privire la drepturile co- copilului, altor reprezentan]i legali ai s`i,
pilului. precum [i oric`ror persoane c`rora acesta
le-a fost plasat \n mod legal.

5
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

(3) Principiul interesului superior al copilu- iasc` s` apeleze frecvent la analize sociolo-
lui va prevala \n toate demersurile [i de- gice [i psihologice. O m`sur` luat` cu pri-
ciziile care privesc copiii, \ntreprinse de au- vire la un copil nu este \n mod automat cea
torit`]ile publice [i de organismele private mai potrivit` pentru un altul.
autorizate, precum [i \n cauzele solu]io- Este evident, spre exemplu, c` \n mod ide-
nate de instan]ele judec`tore[ti. al, fiecare copil ar trebui s` fie crescut de
(4) Persoanele prev`zute la alin. (3) sunt p`rin]ii s`i naturali. Atunci când nu exist`
obligate s` implice familia \n toate deci- \ngrijire din partea p`rin]ilor copilului, tre-
ziile, ac]iunile [i m`surile privitoare la copil buie s` fie luat` \n considerare \ngrijirea
[i s` sprijine \ngrijirea, cre[terea [i for- acordat` de rudele copilului, de c`tre o
marea, dezvoltarea [i educarea acestuia \n familie substitutiv`, asisten]i maternali sau
cadrul familiei. o familie adoptiv`, sau, dac` este cazul, de
o institu]ie specializat`. |n acest context,
interpretarea interesului superior al copilu-
Principiul interesului superior al copilului, lui nu poate fi folosit` ca argument pentru
principiu care a determinat \ndelungate ignorarea oric`rui alt drept garantat de
dezbateri \n \ncercarea speciali[tilor de a-l celelalte articole din Conven]ia cu privire la
defini, este recunoscut \n cuprinsul actului drepturile copilului [i implicit din Legea nr.
normativ ca o condi]ie sine-qua-non a ori- 272/2004. Acest concept cap`t` o semnifi-
c`ror demersuri [i decizii care privesc ca]ie deosebit`, \n situa]iile \n care alte
copiii. prevederi specifice ale Conven]iei sau ale
Mai mult decât atât, legea subordoneaz` legii men]ionate nu pot fi aplicate.
acestui principiu orice alte reglement`ri, Interesul superior al copilului trebuie s` fie
ori acte juridice, care ar putea fi elaborate luat \n considerare, \n mod individual mai
[i care ar putea avea inciden]` \n domeniul s
ales \n situa]iile legate de:
protec]iei drepturilor copilului. 1) separarea copilului de p`rin]i: copilul nu
Orice interpretare a interesului superior al va fi separat de p`rin]i \mpotriva voin]ei
copilului trebuie s` fie \n concordan]` cu lor, cu ,,excep]ia situa]iei \n care autori-
spiritul Conven]iei ONU cu privire la drep- t`]ile decid sub rezerva revizuirii judicia-
turile copilului, aplicând \n orice context re [i cu respectarea legilor [i proceduri-
valorile [i principiile generale ale Conven- lor aplicabile, c` aceast` separare este
]iei, iar determinarea interesului copilului necesar` \n interesul superior al copilului;
trebuie s` cuprind` atât evaluarea situa]iei 2) responsabilit`]ile p`rinte[ti: ambii p`-
sale pe termen scurt, cât [i pe termen lung. rin]i au principala responsabilitate pen-
|n \n]elegerea acestei sintagme-cheie, pen- tru cre[terea copiilor, iar ,,interesul su-
tru a evita transformarea ei \ntr-un ste- perior al copilului va constitui principala
reotip care s` conduc` \n final la invocarea lor preocupare“;
lui \n mod excesiv, dar la lipsa sau insufi- 3) lipsirea de mediul familial: copiii lipsi]i
cien]a impactului \n plan aplicativ, trebuie temporar sau permanent de mediul lor
pornit de la premisa c` fiecare copil este o familial sau cei care, pentru protejarea
entitate pe cât de complex`, pe atât de interesului lor superior, nu pot fi l`sa]i
diferit` de celelalte. Aceasta \nseamn` c` \n acest mediu, sunt \ndrept`]i]i s` bene-
fiecare copil trebuie \n]eles ca un univers ficieze de protec]ie [i asisten]` speciale;
\n sine, al c`rui interes nu poate fi stabilit 4) restric]ionarea libert`]ii: copiii care sunt
decât printr-o continu` [i responsabil` ra- priva]i de libertate trebuie s` fie separa]i
portare la ansamblul rela]iilor sociale de de adul]i, ,,cu excep]ia cazurilor \n care
care depinde evolu]ia [i dezvoltarea copi- se consider` c` nu este \n interesul
lului. copilului s` se procedeze astfel“;
|n aprecierea interesului superior al copi- 5) audierile \n instan]` \n cazurile de na-
lului trebuie evitate clasific`rile, iar specia- tur` penal` care implic` un minor: p`-
li[tii care iau decizii \ntr-un fel sau altul cu rin]ii sau reprezentan]ii legali ai copilu-
privire la minori, vor trebui s` se obi[nu- lui trebuie s` fie prezen]i.

6
capi tolul
1
Principiul interesului superior trebuie avut lor [i a presta]iilor, pe baza evalu`rii psiho-
\n vedere [i \n leg`tur` cu problema vital` sociale a copilului [i a familiei, \n vederea
a aloc`rii resurselor. |n cadrul procesului prevenirii separ`rii copilului de familia sa;
de alc`tuire a bugetelor este necesar` alo- g) reprezentant legal al copilului - p`rintele
carea resurselor adecvate pentru copii, sau persoana desemnat` potrivit legii s` e-
acordându-se prioritate acestora \n luarea xercite drepturile [i s` \ndeplineasc` obli-
oric`ror decizii bugetare. Trebuie s` existe, ga]iile p`rinte[ti fa]` de copil;
a[adar, analize pertinente ale bugetelor h) ANPDC - Autoritatea Na]ional` pentru
relevante, pentru a determina ponderea [i Protec]ia Drepturilor Copilului;
cuantumul sumelor alocate pentru copii. i) CPC - comisia pentru protec]ia copilului;
j) DGASPC - direc]ia general` de asisten]`
social` [i protec]ie a copilului;
Art. 3. - De dispozi]iile prezentei legi bene-
k) SPAS - serviciul public de asisten]` so-
ficiaz`:
cial`;
a) copiii cet`]eni români afla]i pe teritoriul
l) ORA - Oficiul Român pentru Adop]ii.
României;
b) copiii cet`]eni români afla]i \n str`in`tate;
c) copiii f`r` cet`]enie afla]i pe teritoriul
României; Articolul 4 define[te termeni [i expresii uti-
d) copiii care solicit` sau beneficiaz` de o lizate pe parcursul Legii nr. 272/2004, prin-
form` de protec]ie \n condi]iile reglemen- tre care [i dou` noi concepte ale sistemu-
t`rilor legale privind statutul [i regimul re- lui de protec]ie a copilului, respectiv: pla-
fugia]ilor \n România; nul de servicii sociale (PSS) [i planul in-
e) copiii cet`]eni str`ini afla]i pe teritoriul dividualizat de protec]ie (PIP).
României, \n situa]ii de urgen]` constatate, Astfel, planul de servicii reprezint` un do-
\n condi]iile prezentei legi, de c`tre autori- cument prin care se realizeaz` planificarea
planific
t`]ile publice române competente. acord`rii serviciilor [i presta]iilor pe baza
evalu`rii psihosociale a copilului [i a fami-
liei sale [i are drept scop prevenirea sepa-
Art. 4. - |n sensul prezentei legi, termenii [i r`rii copilului de familia sa, iar prin inter-
expresiile de mai jos au urm`toarele sem- mediul planului individualizat de protec]ie
nifica]ii: se realizeaz` planificarea serviciilor, pre-
a) copil - persoan` care nu a \mplinit vârsta sta]iilor [i m`surilor de protec]ie special` a
de 18 ani [i nu a dobândit capacitatea de- copilului [i are drept scop integrarea copi-
plin` de exerci]iu, \n condi]iile legii; lului care a fost separat de familia sa.
b) familie - p`rin]ii [i copiii acestora; Pentru a preveni separarea copilului de p`-
c) familie extins` - copilul, p`rin]ii [i rudele rin]ii s`i, legea prevede c` orice limitare a
acestuia pân` la gradul IV inclusiv; exerci]iului drepturilor p`rinte[ti trebuie s`
d) familie substitutiv` - persoanele, altele fie precedat` de acordarea sistematic` a
decât cele care apar]in familiei extinse, serviciilor [i presta]iilor prev`zute de lege
care, \n condi]iile legii, asigur` cre[terea [i [i \n baza unui plan de servicii.
\ngrijirea copilului; De men]ionat faptul c` se pune un accent
e) planul individualizat de protec]ie - docu- deosebit: pe necesitatea inform`rii adecva-
mentul prin care se realizeaz` planificarea te a p`rin]ilor cu privire la serviciile exis-
serviciilor, presta]iilor [i a m`surilor de tente [i pe oferirea de consiliere, terapie [i
protec]ie special` a copilului, pe baza eva- mediere. M`surile speciale de protec]ie
lu`rii psihosociale a acestuia [i a familiei pot fi luate numai dup` acordarea servicii-
sale, \n vederea integr`rii copilului care a lor prev`zute \n planul de servicii [i numai
fost separat de familia sa \ntr-un mediu fa- dup` ce se constat` c` men]inerea copilu-
milial stabil permanent, \n cel mai scurt lui al`turi de p`rin]ii s`i nu mai este posi-
timp posibil; bil`.
f) planul de servicii - documentul prin care
se realizeaz` planificarea acord`rii servicii-

7
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

Art. 5. - (1) Copiii au dreptul la protec]ie [i copilului, s` fie con[tien]i de faptul c` un


asisten]` \n realizarea [i exercitarea de- copil este o fiin]` uman` de sine st`t`toa-
plin` a drepturilor lor, \n condi]iile prezen- re, care are drepturi proprii recunoscute
tei legi. prin lege, iar acestea trebuie s` \i fie res-
(2) R`spunderea pentru cre[terea [i asigu- pectate \n primul rând de cei care l-au adus
rarea dezvolt`rii copilului revine \n primul pe lume.
rând p`rin]ilor, ace[tia având obliga]ia de Punerea \n aplicare a noii legisla]ii necesit`
a-[i exercita drepturile [i de a-[i \ndeplini eforturi deosebite [i de lung` durat`, din
obliga]iile fa]` de copil ]inând seama cu partea tuturor autorit`]ilor [i profesioni[-
prioritate de interesul superior al acestuia. tilor care lucreaz` \n acest domeniu, \n
(3) |n subsidiar, responsabilitatea revine ceea ce prive[te con[tientizarea de c`tre
colectivit`]ii locale din care fac parte co- p`rin]i a dimensiunii responsabilit`]ii de a
pilul [i familia sa. Autorit`]ile administra- cre[te [i educa un copil pentru a deveni fo-
]iei publice locale au obliga]ia de a sprijini lositor societ`]ii \n care tr`ie[te.
p`rin]ii sau, dup` caz, alt reprezentant le- Comunitatea local` [i autorit`]ile compe-
gal al copilului \n realizarea obliga]iilor ce tente ale statului, la rândul lor, trebuie s`
le revin cu privire la copil, dezvoltând [i con[tientizeze faptul c` nu se pot substitui
asigurând \n acest scop servicii diversifica- oricând [i oricum p`rin]ilor, preluând de la
te, accesibile [i de calitate, corespunz`toa- ace[tia responsabilit`]ile pe care le au fa]`
re nevoilor copilului. de copiii lor. Este \ns` o datorie fundamen-
(4) Interven]ia statului este complemen- tal` a oric`rei societ`]i s` aib` grij` de co-
tar`; statul asigur` protec]ia copilului [i pii, \n cazul \n care p`rin]ii nu pot r`spunde
garanteaz` respectarea tuturor drepturilor nevoilor acestora. Familia trebuie s` fie pro-
sale prin activitatea specific` realizat` de movat` ca mediu optim pentru un copil, cu
institu]iile statului [i de autorit`]ile publice ajutorul programelor de consiliere [i a
cu atribu]ii \n acest domeniu. programelor comunitare care urm`resc s`-i
\ncurajeze pe p`rin]i s` \[i p`streze copiii.
Cu toate acestea sunt [i situa]ii \n care, cu
Pentru prima dat` \n legisla]ia român` se toate eforturile depuse, p`rin]ii nu reu[esc
precizeaz` o ordine de responsabilizare a s` fac` fa]`, cel mai adesea sub aspect ma-
tuturor factorilor, implicit a factorilor soci- terial, rolului pe care-l au fa]` de copii. De
ali, statuându-se c` p`rin]ii sunt primii res- aceea, legea prevede faptul c` p`rin]ii be-
ponsabili pentru cre[terea, \ngrijirea [i neficiaz` de sprijin din partea comunit`]ii
dezvoltarea copilului. [i autorit`]ilor pentru \ndeplinirea respon-
Totodat`, se opereaz` o deplasare a con- sabilit`]ilor care le revin.
cep]iei legiuitorului, de la ideea c` p`rin]ii Comunitatea local` [i autorit`]ile locale
au drepturi asupra copilului, la ideea potri- intervin \n subsidiar, prin asigurarea de
vit c`reia p`rin]ii sunt responsabili fa]` de servicii de consiliere, de asisten]` [i sprijin
evolu]ia [i dezvoltarea acestuia. P`rin]ii, ca a p`rin]ilor \n misiunea lor de a cre[te [i
[i \ntrega societate, trebuie s`-[i (re-) eva- educa un copil, respectându-i-se drepturile
lueze [i, acolo unde este necesar, s`-[i re- fundamentale care \i sunt recunoscute, [i,
defineasc` rolul, ca cei chema]i s` \nve]e de asemenea, prin interven]ia \n situa]ii \n
s` rela]ioneze permanent cu copilul, s`-l care dezvoltarea [i integritatea fizic` [i mo-
asculte [i s`-l \n]eleag`, s` \i citeasc` nevo- ral` a copilului sunt puse \n primejdie de
ile, s` \ndrume mai curând decât s` impu- c`tre mediul familial, luând m`surile care
n`, s` colaboreze permanent, la nivelul de se impun.
\n]elegere a copilului. La rândul s`u, statul trebuie s` intervin`
Totodat`, p`rin]ii trebuie s` \n]eleag` - iar complementar, astfel \ncât \n timp ar tre-
acolo unde este necesar, autorit`]ile trebu- bui s` dispar` mentalitatea adânc \nr`d`ci-
ie s` se implice \n \n]elegerea acestui rol - nat` \n rândul popula]iei [i uneori chiar \n
c` ei, [i nu statul sau prim`ria poart` r`s- rândul speciali[tilor din cadrul serviciilor
punderea, \n primul rând, pentru soarta publice conform c`reia statul se poate sub-

8
capi tolul
1
stitui oricum [i oricând p`rin]ilor, prin pre- Acest articol sus]ine principiul autonomiei
luarea responsabilit`]ilor pe care ace[tia le sau independen]ei familiei [i reflect` ceea
au fa]` de copiii lor. ce impun conven]iile interna]ionale cu pri-
Dintr-o alt` perspectiv`, articolul reprezin- vire la interven]ia justificat` a statului \n fa-
t` o transpunere \n dreptul intern a artico- milie [i participarea membrilor familiei la
lului 8 din Conven]ia European` a Dreptu- luarea deciziilor care \i privesc pe copii.
rilor Omului (CEDO) care prevede obliga- Prin noile reglement`ri sunt excluse \nc`l-
tivitatea statului de a respecta „dreptul la c`ri sau limit`ri ale exercit`rii drepturilor
via]` personal` [i de familie“ al p`rin]ilor, p`rinte[ti prin acte administrative, o serie
copiilor [i familiei extinse. Aceste drepturi de competen]e din sfera administrativ`
pot fi atacate, dar numai atunci când se fiind deplasate c`tre instan]a judec`to-
urm`re[te un scop legitim de stat, con- reasc`. Astfel, scoaterea copilului din fa-
form legii, [i numai dac` acest lucru este milie \mpotriva voin]ei p`rin]ilor nu se mai
necesar \ntr-o societate democratic`. Asta realizeaz` prin decizie administrativ`, ci
\nseamn` c` orice ac]iune \ntreprins` de este atributul instan]ei judec`tore[ti. Se
stat trebuie s` fie propor]ional` cu nevoile p`streaz` doar posibilitatea unei interven-
generate de situa]ia respectiv`. Nu trebuie ]ii \n urgen]` (abuz sau neglijare grav`) din
s` existe o reac]ie exagerat` cu privire la partea structurii administrative, dar cu
situa]ia copilului. Dac`, de exemplu, pro- obligativitatea confirm`rii m`surii respec-
blema poate fi rezolvat` sprijinind familia tive de c`tre instan]a judec`toreasc`, \n
prin asisten]` social` [i material`, nu se ju- termen de 48 de ore de la luarea ei.
stific` o decizie prin care copilul s` fie \n-
credin]at statului. Dac`, dimpotriv`, dup`
ce s-a aflat \n grija statului pentru o perioa- Art. 6. - Respectarea [i garantarea dreptu-
d` de timp, copilul este preg`tit s` revin` rilor copilului se realizeaz` conform urm`-
lâng` p`rin]ii lui, nu se justific` men]ine- toarelor principii:
rea acestuia \n plasament. a) respectarea [i promovarea cu prioritate
A[adar, Legea privind protec]ia [i promo- a interesului superior al copilului;
varea drepturilor copilului pune accentul b) egalitatea [anselor [i nediscriminarea;
principal pe necesitatea men]inerii copiilor c) responsabilizarea p`rin]ilor cu privire la
\n familiile lor prin furnizarea de servicii exercitarea drepturilor [i \ndeplinirea obli-
adecvate, apelându-se la m`suri alterna- ga]iilor p`rinte[ti;
tive de protec]ie doar atunci când este ab- d) primordialitatea responsabilit`]ii p`rin-
solut necesar. Aceast` politic` general` se ]ilor cu privire la respectarea [i garantarea
conformeaz`, desigur, cerin]elor articolu- drepturilor copilului;
lui 8 din Conven]ia European` a Drepturi- e) descentralizarea serviciilor de protec]ie
lor Omului (CEDO), pentru c`, dac` familia a copilului, interven]ia multisectorial` [i
poate fi ajutat` s`-[i p`streze unitatea, asta parteneriatul dintre institu]iile publice [i
se traduce prin respectarea principiului organismele private autorizate;
propor]ionalit`]ii \n abordarea dificult`]ilor f) asigurarea unei \ngrijiri individualizate [i
cu care se confrunt` familia. personalizate pentru fiecare copil;
Distrugerea unit`]ii familiei prin separarea g) respectarea demnit`]ii copilului;
copilului nu este nici necesar` [i nici pro- h) ascultarea opiniei copilului [i luarea \n
por]ional`, dac` acest lucru s-ar putea evi- considerare a acesteia, ]inând cont de
ta, prin oferirea de servicii. P`rin]ii trebuie, vârsta [i de gradul s`u de maturitate;
de asemenea, s` fie corect informa]i des- i) asigurarea stabilit`]ii [i continuit`]ii \n
pre dreptul lor de a solicita asisten]` so- \ngrijirea, cre[terea [i educarea copilului,
cial` [i asigur`ri sociale. Atunci când cau- ]inând cont de originea sa etnic`, re-
za principal` a dificult`]ilor prin care trece ligioas`, cultural` [i lingvistic`, \n cazul
o familie este lipsa resurselor materiale, lu`rii unei m`suri de protec]ie;
asisten]a poate lua forma unui sprijin fi- j) celeritate \n luarea oric`rei decizii cu pri-
nanciar sau material. vire la copil;

9
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

k) asigurarea protec]iei \mpotriva abuzului


Dispozi]iile articolului 7 din Legea nr. 272/
[i exploat`rii copilului;
2004 asigur` \n fapt crearea cadrului nor-
l) interpretarea fiec`rei norme juridice re-
mativ necesar tranzi]iei de la un sistem de
feritoare la drepturile copilului \n corela]ie
protec]ie a copilului bazat exclusiv pe ne-
cu ansamblul reglement`rilor din aceast`
voia de ocrotire, \n care se g`se[te la un
materie.
moment dat copilul, la un sistem care are
la baz` ideea protec]iei drepturilor tuturor
Art. 7. - Drepturile prev`zute de prezenta copiilor f`r` deosebiri \ntre ace[tia.
lege sunt garantate tuturor copiilor f`r` Obliga]ia de ,,a garanta“ semnific` mult
nici o discriminare, indiferent de ras`, cu- mai mult decât obliga]ia de a ,,respecta“
loare, sex, limb`, religie, opinie politic` deoarece implic` asumarea activ` de c`tre
sau alt` opinie, de na]ionalitate, aparte- stat a obliga]iilor care \i revin [i luarea tu-
nen]` etnic` sau origine social`, de situa]ia turor m`surilor necesare pentru a permite
material`, de gradul [i tipul unei defici- fiec`rui copil exercitarea drepturilor sale
en]e, de statutul la na[tere sau de statutul fundamentale.
dobândit, de dificult`]ile de formare [i dez-
voltare sau de alt gen ale copilului, ale p`-
rin]ilor ori ale altor reprezentan]i legali sau
de orice alt` distinc]ie.

10
apitolu

c
2

l
Drepturile
copilului

SEC}IUNEA 1 ten]ei sale de c`tre stat [i instrumentul pen-


Drepturi [i libert`]i civile tru asigurarea altor drepturi ale copilului.
Orice deficien]` \n procesul de \nregistrare
Art. 8. - (1) Copilul are dreptul la stabilirea a na[terii copilului poate determina priva-
[i p`strarea identit`]ii sale. rea acestuia de asigurarea m`surilor de
(2) Copilul este \nregistrat imediat dup` protec]ie, inclusiv de cele contra traficului
na[tere [i are de la aceast` dat` dreptul la de copii, a r`pirii, vânz`rii, etc.
un nume, dreptul de a dobândi o cet`]enie Când copiii sunt mici - ca de exemplu
[i, dac` este posibil, de a-[i cunoa[te p`- atunci când sunt p`r`si]i \n spital imediat
rin]ii [i de a fi \ngrijit, crescut [i educat de dup` na[tere -, dar [i mai târziu, speciali[tii
ace[tia. cu atribu]ii \n domeniu trebuie s` fac` toa-
(3) P`rin]ii aleg numele [i prenumele copi- te eforturile pentru a le g`si p`rin]ii (la mo-
lului, \n condi]iile legii. mentul respectiv, dar [i mai târziu), astfel
(4) Copilul are dreptul de a-[i p`stra cet`]e- \ncât - cel pu]in - s` le poat` spune copiilor
nia, numele [i rela]iile de familie, \n condi- cine sunt [i de unde vin.
]iile prev`zute de lege, f`r` nici o ingerin]`. Realizarea dreptului copilului la identitate
(5) Dac` se constat` c` un copil este lipsit, men]ionat de prezenta lege este asigurat`
\n mod ilegal, de elementele constitutive prin stabilirea unor atribu]ii clare [i terme-
ale identit`]ii sale sau de unele dintre aces- ne precise pentru unit`]ile sanitare, pentru
tea, institu]iile [i autorit`]ile publice sunt poli]ie sau pentru primari, astfel \ncât to]i
obligate s` ia de urgen]` toate m`surile copiii s` aib` \nregistrat` na[terea [i s`
necesare \n vederea restabilirii identit`]ii primeasc` un nume.
copilului. De[i potrivit dispozi]iilor alin. (3) al prezen-
tului articol, p`rin]ii au dreptul de a alege
numele [i prenumele copilului, aceste pre-
Articolul reprezint` \n fapt recunoa[terea vederi trebuie s` fie coroborate [i cu dis-
importan]ei individuale a copilului [i a sta- pozi]iile Legii nr. 119/1996 cu privire la ac-
tutului juridic al acestuia. Dac` un copil nu tele de stare civil` care precizeaz` \n mod
este \nregistrat imediat dup` na[tere exis- expres c` ofi]erul de stare civil` poate s`
t` pericolul discriminarii [i marginaliz`rii refuze \nscrierea \n certificatul de na[tere a
acestuia. Practic, \nregistrarea copilului re- unor prenume care sunt formate din
prezint` prima recunoa[tere oficial` a exis- cuvinte indecente ori ridicole, p`rin]ii pu-

13
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

tând opta pentru un nume corespunz`tor. de aceste elemente, este de datoria sta-
|n ceea ce prive[te dreptul copilului la p`- tului s` asigure „asisten]a [i protec]ia co-
strarea cet`]eniei române, preciz`m c` Le- respunz`toare, pentru ca identitatea aces-
gea nr. 21/1991 a cet`]eniei române a pre- tuia s` fie restabilit` cât mai repede po-
v`zut \n mod expres c` cet`]enia român` sibil“. O transpunere a acestor prevederi \n
nu poate fi retras` persoanei care a dobân- legisla]ia român` s-a realizat [i prin inter-
dit-o prin na[tere. mediul Legii nr. 119/1996 cu privire la acte-
Dreptul copilului la identitate este consa- le de stare civil`, care precizeaz` c` \n situ-
crat [i de articolele 7 [i 8 din Conven]ia a]ia \n care declara]ia de na[tere a copilu-
ONU cu privire la drepturile copilului. lui s-a f`cut dup` trecerea unui an de la
Astfel, art. 7 din Conven]ie stipuleaz` ur- na[terea sa exist` posibilitatea \ntocmirii
m`toarele: copilul se \nregistreaz` imediat actului de na[tere \n baza unei hot`râri ju-
dup` na[terea sa [i are, prin na[tere, drep- dec`tore[ti definitive [i irevocabile care s`
tul la un nume, dreptul de a dobândi o ce- con]in` toate datele necesare \ntocmirii
t`]enie [i, \n m`sura posibilului, dreptul de actului de na[tere a copilului.
a-[i cunoa[te p`rin]ii [i de a fi \ngrijit de
ace[tia.
Se impun, a[adar, anumi]i pa[i ce trebuie Art. 9. - (1) |n scopul realiz`rii dreptului
f`cu]i \nc` de la momentul na[terii pentru prev`zut la art. 8 alin. (1), unit`]ile sanitare
a stabili identitatea mamei [i a tat`lui s`u, care au \n structur` sec]ii de nou-n`scu]i
cu alte cuvinte, pentru stabilirea fili]iei \n [i/sau de pediatrie au obliga]ia de a angaja
raport cu ace[tia. Apoi articolul stipuleaz` un asistent social sau, dup` caz, de a de-
\n mod clar c`, \n m`sura posibilului copi- semna o persoan` cu atribu]ii de asisten]`
lul trebuie s` fie \ngrijit de p`rin]ii s`i. Cu- social`.
noa[terea trecutului lor [i al familiilor lor \i (2) |n vederea stabilirii identit`]ii copilului
ajut` pe copii s`-[i defineasc` identitatea. p`r`sit sau g`sit ori a p`rin]ilor acestuia,
De aceea ei au nevoie de tot sprijinul pe organele de poli]ie competente au obliga-
care \l pot primi pentru a-[i identifica p`- ]ia de a desemna una sau mai multe per-
rin]ii [i/sau familia l`rgit`. Au dreptul s` soane responsabile cu realizarea demersu-
[tie cine le sunt p`rin]ii [i s` aib` acces la rilor ce le revin, potrivit legii, pentru \nre-
dosarele lor de \ndat` ce \[i exprim` do- gistrarea na[terii copilului.
rin]a de a fi informa]i despre originile [i
mediul din care fac parte.
Prin instituirea obligativit`]ii \n sarcina uni-
|n plus, este de asemenea important ca
t`]ilor sanitare prev`zut` la art. 9 alin (1) de
asisten]ii sociali s` \ncerce s` stabileasc`
a angaja asisten]i sociali sau persoane cu
leg`tura dintre copil [i p`rin]i. Dac` un co-
atribu]ii de asisten]` social` s-a urm`rit
pil se afl` \n grija unui asistent maternal
atât asigurarea stabilirii identit`]ii copilu-
sau \n orice alt a[ez`mânt din afara fami-
lui, cât [i prevenirea abandonului \n unit`-
liei, datoria asistentului social este de a
]ile sanitare a copiilor nou-n`scu]i. Realita-
face aceste lucruri respectând principiul
tea a demonstrat c` lipsa unor asisten]i so-
ap`r`rii interesului superior al copilului.
ciali califica]i sau insuficienta expertiz` a
Sigur c` acestea nu sunt drepturi absolute,
personalului cu atribu]ii de asisten]` socia-
dar se porne[te de la aceast` prezum]ie a
l` desemnat \n unit`]ile sanitare (\n practi-
dreptului copilului de a-[i cunoa[te p`rin]ii
c` fiind desemnate \n principal cadre me-
[i de a se bucura de ocrotirea acestora.
dicale) afecteaz` desf`[urarea \n condi]ii
Articolul 8 se refer` la aspecte ce ]in de p`-
optime a procedurilor legale fapt care a de-
strarea identit`]ii copilului. El prevede c`
terminat necesitatea identific`rii unor solu-
statele p`r]i „se oblig` s` respecte dreptul
]ii urgente.
copilului de a-[i p`stra identitatea, inclusiv
Analiza situa]iei \n unit`]ile sanitare cu pri-
cet`]enia, numele [i rela]iile familiale, a[a
vire la modul de implementare a dispozi-
cum sunt recunoscute de lege, f`r` nici o
]iilor art. 9, (\n primele 6 luni ale anului
imixtiune ilegal`“. Când copilul este lipsit
2005), a determinat Autoritatea Na]ional`

14
capi tolul
2
pentru Protec]ia Drepturilor Copilului trivit dispozi]iilor art. 135 alin 1 lit. a), iar
(ANPDC) [i Ministerul S`n`t`]ii (MS) s` responsabilitatea privind constatarea con-
elaboreze un ordin comun care s` asigure traven]iei revine \n sarcina Ministerului S`-
cadrul legal pentru o colaborare mai strân- n`t`]ii (MS).
s` \ntre speciali[tii direc]iilor generale de
asisten]` social` [i protec]ie a copilului
(DGASPC) [i speciali[tii din unit`]ile sani- Art. 10. - (1) Certificatul medical constata-
tare. tor al na[terii, atât pentru copilul n`scut
Ordinul comun al Ministerului S`n`t`]ii viu, cât [i pentru copilul n`scut mort, se \n-
(MS) [i al Autorit`]ii Na]ionale pentru Pro- tocme[te \n termen de 24 de ore de la na[-
tec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC) nr. tere.
276/2005, publicat \n Monitorul Oficial al (2) R`spunderea pentru \ndeplinirea obli-
României \n 02.08.2005, reglementeaz` ga]iei prev`zute la alin. (1) revine medicu-
modalit`]ile de coordonare a activit`]ilor lui care a asistat sau a constatat na[terea [i
de prevenire a abandonului \n unit`]ile sa- medicului [ef de sec]ie.
nitare care au \n structur` sec]ii de nou (3) Când na[terea a avut loc \n afara unit`-
n`scu]i [i/sau pediatrie. ]ilor sanitare, medicul de familie având ca-
Potrivit dispozi]iilor ordinului men]ionat binetul \nregistrat \n raza teritorial` unde a
direc]iile generale de asisten]` social` [i avut loc na[terea este obligat ca, la cererea
protec]ie a copilului (DGASPC) au obliga]ia oric`rei persoane, \n termen de 24 de ore,
de a asigura leg`tura permanent` cu unit`- s` constate na[terea copilului, dup` care
]ile sanitare care au \n structur` sec]ii de s` \ntocmeasc` [i s` elibereze certificatul
nou n`scu]i [i/sau pediatrie. medical constatator al na[terii copilului,
Pe de alt` parte, unit`]ile sanitare care au chiar dac` mama nu este \nscris` pe lista
\n structur` sec]ii de nou n`scu]i [i/ sau pe- cabinetului s`u.
diatrie au obliga]ia de a permite accesul
ne\ngr`dit \n unit`]ile respective al asisten- Art. 11. - (1) |n situa]ia \n care copilul este
]ilor sociali desemna]i de c`tre direc]iile p`r`sit de mam` \n maternitate, unitatea
generale de asisten]` social` [i protec]ie a medical` are obliga]ia s` sesizeze telefonic
copilului (DGASPC). [i \n scris direc]ia general` de asisten]` so-
|n scopul form`rii [i preg`tirii corespunz`- cial` [i protec]ie a copilului (DGASPC) [i
toare a asisten]ilor sociali sau, dup` caz, a organele de poli]ie, \n termen de 24 de ore
persoanelor cu atribu]ii de asisten]` soci- de la constatarea dispari]iei mamei.
al` din cadrul unit`]ilor sanitare, direc]iile (2) |n termen de 5 zile de la sesizarea pre-
generale de asisten]` social` [i protec]ie a v`zut` la alin. (1), se \ntocme[te un proces-
copilului (DGASPC) au urm`toarele obliga]ii: verbal de constatare a p`r`sirii copilului,
 s` organizeze \ntâlniri periodice sau in- semnat de reprezentantul direc]iei genera-
struiri semestriale cu asisten]ii sociali ori, le de asisten]` social` [i protec]ie a copilu-
dup` caz, cu persoanele cu atribu]ii de lui (DGASPC), reprezentantul poli]iei [i al
asisten]` social` din unit`]ile sanitare; maternit`]ii; când starea de s`n`tate a co-
 s` informeze [i s` preg`teasc` asisten]ii pilului permite externarea, \n baza proce-
sociali din unit`]ile sanitare cu privire la sului-verbal, direc]ia general` de asisten]`
instrumentarea cazurilor care prezint` social` [i protec]ie a copilului (DGASPC)
risc de abandon al copilului; va stabili m`sura plasamentului \n regim
 s` aduc` la cuno[tin]a asisten]ilor so- de urgen]` pentru copil.
ciali cadrul normativ existent \n dome- (3) |n termen de 30 de zile de la \ntocmirea
niul protec]iei drepturilor copilului; procesului-verbal, poli]ia este obligat` s`
 s` faciliteze participarea asisten]ilor so- \ntreprind` verific`rile specifice privind
ciali din maternit`]i la cursuri de forma- identitatea mamei [i s` comunice rezulta-
re profesional` continu`. tul acestor verific`ri direc]iei generale de
Nerespectarea obliga]iei prev`zute la arti- asisten]` social` [i protec]ie a copilului
colul 9 alin (1) constituie contraven]ie po- (DGASPC).

15
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

(4) |n situa]ia \n care mama este identifi- \ndelungate a copilului nou n`scut \n uni-
cat`, direc]ia general` de asisten]` social` t`]i sanitare sau \n sec]ii de pediatrie, pre-
[i protec]ie a copilului (DGASPC) va asigu- cum [i prevenirea p`r`sirii copilului de
ra consilierea [i sprijinirea acesteia \n ve- c`tre mam` sau ambii s`i p`rin]i.
derea realiz`rii demersurilor legate de \n- {ederea \ndelungat` \n unit`]i sanitare
tocmirea actului de na[tere. care au \n structur` sec]ii de nou-n`scu]i
(5) |n situa]ia \n care, \n urma verific`rilor [i/sau pediatrie poate avea efecte grave \n
efectuate de poli]ie, nu este posibil` identi- ceea ce prive[te cre[terea [i dezvoltarea
ficarea mamei, direc]ia general` de asisten]` copilului.
social` [i protec]ie a copilului (DGASPC) Copiii foarte mici au nevoie de \ngrijire
transmite serviciului public de asisten]` atent`, individualizat`, care s`-i stimuleze,
social` (SPAS) \n a c`rui raz` administra- iar spitalele nu au nici menirea [i nici capa-
tiv-teritorial` s-a produs na[terea dosarul citatea de a asigura aceste lucruri. Când
cuprinzând certificatul medical constatator copiii sunt ]inu]i \n spital din motive so-
al na[terii, procesul-verbal prev`zut la alin. ciale [i nu medicale, protec]ia lor reprezin-
(2), dispozi]ia de plasament \n regim de t` o m`sur` care trebuie instituit` imediat.
urgen]` [i r`spunsul poli]iei cu rezultatul De obicei, dac` nu este nevoie de o \ngri-
verific`rilor. jire medical` special`, solu]ia ar trebui s`
(6) |n termen de 5 zile de la primirea docu- fie plasarea de urgen]` a copilului \ntr-un
menta]iei prev`zute la alin. (5), serviciul mediu familial - de obicei cu mama \ntr-un
public de asisten]` social` (SPAS) are obli- centru maternal, cu tat`l, familia extins`
ga]ia de a ob]ine dispozi]ia de stabilire a sau un asistent maternal profesionist.
numelui [i prenumelui copilului, \n confor- Pentru ca activitatea de prevenire a aban-
mitate cu prevederile Legii nr. 119/1996 cu donului copiilor \n maternit`]i s` aib` efi-
privire la actele de stare civil`, cu modific`- cien]`, este necesar ca direc]iile generale
rile ulterioare, [i de a face declara]ia de \n- de asisten]` social` [i protec]ie a copilului
registrare a na[terii la serviciul de stare ci- (DGASPC) s` creeze posibilitatea prelu`rii
vil` competent. copilului cu vârsta cuprins` \ntre 0-2 ani fie
(7) Dup` \nregistrarea na[terii copilului, \n asisten]` maternal`, fie \n centre mater-
serviciul public de asisten]` social` (SPAS) nale \mpreun` cu mama sau la familia
are obliga]ia de a transmite direc]iei gene- extins` sau, dup` caz, substitutiv`.
rale de asisten]` social` [i protec]ie a co- Un factor important al prevenirii abando-
pilului (DGASPC) actul de \nregistrare a nului copilului mic \l reprezint` dezvoltarea
na[terii copilului. serviciilor de consiliere a gravidei atât \na-
inte, cât [i dup` actul na[terii, asigurând
Prin dispozi]iile articolului 11 este instituit` infomarea acesteia cu privire la drepturile
\n sarcina asisten]ilor sociali din unit`]ile [i obliga]iile pe care le are, dar mai ales cu
sanitare obligativitatea sesiz`rii \n termen privire la serviciile [i presta]iile la care poa-
de 24 ore, fie telefonic fie \n scris, a direc- te avea acces: centre maternale, sus]inerea
]iilor generale de asisten]` social` [i pro- financiar` pentru a men]ine copilul \n fa-
tec]ie a copilului (DGASPC), cu privire la milie, plasamentul copilului \n familia ex-
existen]a oric`rei situa]ii de risc de aban- tins` sau plasamentul copilului la asisten-
don \n maternitate a unui copil, astfel \ncât tul maternal (\ns` numai ca ultim` solu]ie).
acesta s` fie preluat \n sistemul de protec- Rolul monitoriz`rii modului de respectare
]ie a copilului \n condi]ii de maxim` ur- a drepturilor copilului [i realizarea activi-
gen]`. Totodat` termenele expres prev`zu-
t`]ilor privind prevenirea separ`rii copilu-
te \n textul articolului 11 (5 zile pentru pro-
lui de familia sa revine serviciilor publice
cesul verbal de constatare a p`r`sirii copi-
lului de c`tre p`rin]i, 30 de zile pentru ve- de asisten]` social` (SPAS) sau, dup` caz,
rificarea identit`]ii p`rin]ilor, 5 zile pentru persoanelor cu atribu]ii de asisten]` soci-
\ntocmirea dispozi]iei de nume [i prenu- al` din aparatul propriu al consiliilor locale
me) au avut drept ra]iune evitarea [ederii comunale.

16
capi tolul
2
Direc]iile generale de asisten]` social` [i [i Cercet`rii (MEdC) \n scopul colabor`rii
protec]ie a copilului (DGASPC) au rolul de acestor institu]ii pentru prevenirea aban-
a coordona din punct de vedere metodolo- donului \n maternit`]i [i pentru \ntocmirea
gic activit`]ile desf`[urate la nivelul jude- \n termen legal a actelor de stare civil` a
]ului \n leg`tur` cu respectarea dreptului noilor n`scu]i sau a copiilor care nu au
copilului la stabilirea identit`]ii sale, pre- acte de identitate, s-a prev`zut obligativita-
tea utiliz`rii \n unit`]ile sanitare a unui for-
cum [i cu privire la prevenirea separ`rii co-
mular-declara]ie (anexa la protocol).
pilului de p`rin]ii s`i.
Pentru persoanele cu atribu]ii de asisten]` Apreciem c` acesta constituie un instru-
social` este important s` aib` \n vedere ment important atât pentru activit`]ile de
anumi]i factori care indic` situa]ii cu risc verificare efectuate de poli]ie \n scopul
crescut de p`r`sire a copiilor \n maternit`]i, identific`rii cât mai rapide a mamei, care
astfel \ncât s` se poat` interveni eficient. [i-a p`r`sit copilul \n unit`]i sanitare ime-
Astfel, se poate concluziona c` prezint` diat dup` na[tere, cât [i pentru asisten]ii
risc de a-[i p`r`si copiii \n maternit`]i sau sociali care \ntocmesc planul de servicii
imediat dup` na[tere femeile gravide afla- sociale (PSS) [i dup` caz, planul individua-
te \n urm`toarele situa]ii: lizat de protec]ie (PIP). Prin grija persona-
 femeile \ns`rcinate care nu merg la me- lului abilitat din unit`]ile sanitare, acest
dic pentru consula]ii pre-natale sau care formular-declara]ie trebuie s` fie comple-
\n general nu au grij` de s`n`tatea lor \n tat fie de c`tre gravida care urmeaz` s`
perioada de sarcin`; nasc`, fie de persoana care o \nso]e[te.
 femeile \ns`rcinate care nu prezint` da- Momentul instituirii unei m`suri de protec-
tele de identitate când intr` \n sistemul ]ie pentru copilul p`r`sit \n maternitate
de monitorizare sau \n spital; este expres prev`zut \n cuprinsul articolu-
 femeile \ns`rcinate care evit` orice for- lui 11 alin. (2), respectiv dup` \ntocmirea
m` de interac]iune social` [i ascund procesului verbal, care, a[a cum prevede
faptul c` sunt \ns`rcinate; acela[i alineat, trebuie s` fie semnat [i de
 femeile care sufer` de depresie post- c`tre reprezentantul direc]iei generale de
partum etc. asisten]` social` [i protec]ie a copilului
Circumstan]ele familiale care fac ca situa- (DGASPC) al`turi de reprezentantul poli]iei
]ia unei femei gravide [i apoi a proaspetei [i al maternit`]ii sau, dup` caz, [i al unit`]ii
mame s` fie mult mai dificil` includ: sanitare, care are \n structur` sec]ii de nou
 s`r`cia [i nesiguran]a material`; n`scu]i [i/sau pediatrie.
 femeia mai are deja câ]iva copii (mai Prin urmare, m`sura de protec]ie pentru
mult de 4 copii); copilul p`r`sit \n maternitate trebuie s` fie
 divor]ul sau separarea de partenerul/ta- dispus` dup` trecerea celor dou` termene
t`l copilului, sau plecarea acestuia de cumulate, termenul de 24 de ore (prev`zut
acas` \n perioada \n care femeia este \n- pentru sesizare) la care se adaug` terme-
s`rcinat` (\n special când separarea nul de 5 zile necesar \ntocmirii procesului
este asociat` cu refuzul acestuia de a verbal.
accepta/\ntre]ine copilul); Sus]inerile conform c`rora m`sura de pro-
 alcoolism, violen]` domestic` [i alte tec]ie nu ar putea fi dispus` (pentru c` nu
probleme de natur` social`; este clarificat` situa]ia juridic` a copilului)
 dezacordul familiei extinse cu privire la nu pot fi re]inute tocmai pentru c` legea a
sarcin`; prev`zut expres termenele \n care trebuie
 al]i copii din familie plasa]i \n grija sta- s` fie instituit` m`sura de protec]ie.
tului.
Prin Protocolul \ncheiat la 12.07.2005 \ntre
Art. 12. - (1) |n situa]ia copilului g`sit, pre-
Ministerul Administra]iei [i Internelor
cum [i a celui p`r`sit de p`rin]i \n alte uni-
(MAI), Ministerul S`n`t`]ii (MS), Autorita-
t`]i sanitare, a c`rui na[tere nu a fost \nre-
tea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor
gistrat`, obliga]ia de a realiza demersurile
Copilului (ANPDC) [i Ministerul Educa]iei
prev`zute de lege pentru \nregistrarea na[-

17
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

terii copilului revine serviciului public de la care o persoan` - fizic` sau juridic` - \[i
asisten]` social` (SPAS) \n a c`rui raz` ad- manifest` disponibilitatea de a-l lua provi-
ministrativ-teritorial` a fost g`sit sau p`r`- zoriu \n \ngrijire. Este un text care d` ex-
sit copilul. presie \ncerc`rii legiuitorului de a respon-
(2) Expertiza medico-legal` necesar` pen- sabiliza familia l`rgit` [i colectivitatea
tru \nregistrarea na[terii copilului este gra- local` (prin vecini, prieteni de familie, cu-
tuit`. noscu]i), de a reac]iona \n situa]ia \n care
se confrunt` cu un caz de r`mânere a unui
copil f`r` \ngrijire p`rinteasc`.
Articolul 12 alin. (1) stipuleaz` obliga]ia Este de men]ionat c`, cel mai frecvent,
care revine \n sarcina serviciului public aceast` prevedere \[i va g`si aplicabilita-
specializat \n a c`rui raz` administrativ te- tea nu atât \n cazul persoanelor juridice,
ritorial` a fost g`sit sau p`r`sit un copil de care desf`[oar` activit`]i specifice \n do-
a realiza demersurile prev`zute de lege meniul protec]iei copilului, cât mai ales \n
pentru \nregistrarea na[terii copilului, toc- cazul persoanelor fizice, probabil cel mai
mai pentru a se asigura stabilirea imediat` adesea rude sau afini ai p`rin]ilor sau
a identit`]ii copilului, prin responsabiliza- membri ai colectivit`]ii locale, care cunosc
rea autorit`]ilor specializate ale statului de situa]ia familial` a copilului, ori a familiei
a interveni \n acest sens. acestuia, ori persoane din institu]iile men-
Cu toate ca dispozi]iile alineatului (2) au in- ]ionate \n alineatul 1 al aceluia[i articol
stituit gratuitatea expertizei medico-legale, care adesea afl` cele dintâi despre apari]ia
legisla]ia special` \n materie nu a fost deo- unor situa]ii ce reclam` o reac]ie imediat`
camdat` adaptat` \n acest sens, astfel de luare \n \ngrijire.
\ncât \n prezent cheltuielile pentru experti- Vorbim de protec]ie direct` \n sensul unei
zele medico-legale trebuie s` fie suportate protec]ii de facto, ap`rut` dintr-o necesita-
din bugetul consiliului jude]ean sau, dup` te urgent`, dincolo [i \n afara oric`rei for-
caz, bugetul local \n a c`rui raz` teritorial` malit`]i procedurale [i, prin esen]a ei, tem-
a fost g`sit sau p`r`sit copilul. porar`, c`ci dureaz` numai pân` la insti-
tuirea unei m`suri de protec]ie \n condi]iile
legii.
Art. 13. - (1) Unit`]ile sanitare, unit`]ile de
Desigur, o asemenea obliga]ie trebuie co-
protec]ie social`, serviciile de \ngrijire de
relat` cu caracterul ei provizoriu [i cu obli-
tip reziden]ial, entit`]ile f`r` personalitate
ga]ia autorit`]ilor competente de a solicita
juridic`, alte persoane juridice, precum [i
[i, respectiv a lua m`surile de protec]ie \n
persoane fizice, care interneaz` sau pri-
condi]iile legii, astfel \ncât, aceast` obliga-
mesc \n \ngrijire femei gravide ori copii
]ie s` nu se prelungeasc` \n timp dincolo
care nu posed` acte pe baza c`rora s` li se
de o durat` rezonabil`, strict necesar` au-
poat` stabili identitatea, sunt obligate s`
torit`]ilor pentru luarea m`surilor legale
anun]e, \n termen de 24 de ore, \n scris,
necesare.
autoritatea administra]iei publice locale \n
Apreciem c` \n con]inutul obliga]iei de \n-
a c`rei raz` \[i au sediul sau, dup` caz, do-
tre]inere prev`zut` de art. 13 alin. 2, cir-
miciliul, \n vederea stabilirii identit`]ii lor.
cumscris, de asemenea, caracterului provi-
(2) Cel care ia un copil pentru a-l \ngriji sau
zoriu al \ntre]inerii (pân` la stabilirea unei
proteja temporar, pân` la stabilirea unei
m`suri de protec]ie), intr` asigurarea lo-
m`suri de protec]ie \n condi]iile legii, are
cuin]ei [i a hranei, a \ngrijirii medicale, pre-
obliga]ia de a-l \ntre]ine [i, \n termen de 48
cum [i a \mbr`c`min]ii.
de ore, de a anun]a autoritatea administra-
Trebuie spus c` o asemenea dispozi]ie,
]iei publice locale \n a c`rei raz` teritorial`
prin care continuarea unei sarcini asumate
\[i are sediul sau domiciliul.
ini]ial de bun`-voie este transformat` \ntr-o
obliga]ie legal` nu constituie o premier` \n
Aceast` prevedere este una vizând protec- legisla]ia \n materie, o prevedere similar`
]ia direct` [i imediat` a copilului cu privire existând \n art. 88 din Codul Familiei, pen-

18
capi tolul
2
tru cel care a luat un copil pentru a-l cre[te lul spune c` statele p`r]i „vor respecta
f`r` a \ntocmi formele cerute pentru adop- dreptul copilului care a fost separat de am-
]ie, pentru perioada minorit`]ii copilului. bii p`rin]i sau de unul dintre ei de a \ntre-
De asemenea, art. 96 instituie o obliga]ie ]ine rela]ii personale [i contacte directe cu
similar` \n sarcina mo[tenitorului persoa- cei doi p`rin]i, \n mod regulat, exceptând
nei obligate la \ntre]inerea unui minor sau cazul \n care acest lucru contravine intere-
care a acordat \ntre]inere minorului f`r` a sului superior al copilului“ (prezum]ia
fi obligat` la aceasta. clar` fiind c` de obicei este \n interesul su-
Un alt aspect pe care \l presupune aplica- perior al copilului s` p`streze aceste con-
rea art. 13 alin. 2 este con[tientizarea [i tacte).
responsabilizarea persoanei care g`se[te Conform CEDO, Curtea European` a Drep-
un copil f`r` ocrotire [i care \[i asum` pro- turilor Omului a tratat chestiunea men]i-
vizoriu ocrotirea acestuia, asupra obliga]iei nerii contactului dintre copil [i p`rin]i ca
sale de a anun]a institu]iile statului abili- fiind un aspect al dreptului acestora de a li
tate (\n termen de 48 de ore) pentru luarea se respecta via]a de familie, garantat de
unei m`suri. articolul 8. Conform Cur]ii Europene a
Drepturilor Omului (CEDO), decizia statului
de a reduce sau interzice contactul dintre
Art. 14. - (1) Copilul are dreptul de a men- p`rin]i [i copii va fi \ntotdeauna supus`
]ine rela]ii personale [i contacte directe cu unei analize minu]ioase. Când astfel de re-
p`rin]ii, rudele, precum [i cu alte persoane stric]ii se dovedesc a fi excesive sau dis-
fa]` de care copilul a dezvoltat leg`turi de propor]ionate, acest lucru \nseamn` \nc`l-
ata[ament. carea atât a drepturilor copilului, cât [i ale
(2) Copilul are dreptul de a-[i cunoa[te ru- p`rin]ilor. Curtea a subliniat strânsa leg`-
dele [i de a \ntre]ine rela]ii personale cu tur` dintre contactul adecvat [i scopul
acestea, precum [i cu alte persoane al`turi principal care este men]inerea copilului
de care copilul s-a bucurat de via]a de fa- al`turi de familia sa.
milie, \n m`sura \n care acest lucru nu con- Legea privind protec]ia [i promovarea
travine interesului s`u superior. drepturilor copilului con]ine o serie de arti-
(3) P`rin]ii sau un alt reprezentant legal al cole care se refer` la problema rela]iilor
copilului nu pot \mpiedica rela]iile perso- personale ale copilului cu p`rin]ii s`i, pre-
nale ale acestuia cu bunicii, fra]ii [i surorile cum [i cu „alte persoane fa]` de care copi-
ori cu alte persoane al`turi de care copilul lul a dezvoltat leg`turi de ata[ament“.
s-a bucurat de via]a de familie, decât \n ca- Astfel, articolul 14 recunoa[te dreptul copi-
zurile \n care instan]a decide \n acest sens, lului de a men]ine contact nu numai cu p`-
apreciind c` exist` motive temeinice de rin]ii, dar [i cu rudele [i, chiar mai impor-
natur` a primejdui dezvoltarea fizic`, psihi- tant, cu alte persoane fa]` de care copilul a
c`, intelectual` sau moral` a copilului. dezvoltat leg`turi de ata[ament. A[adar
copilul poate avea „via]` de familie“ al`-
turi de persoane cu care are rela]ii legale [i
Dreptul copilului la men]inerea rela]iilor
biologice, dar [i sociale.
personale [i contactelor directe cu ambii
|n mod evident, acesta este unul dintre ar-
p`rin]i este un drept fundamental al aces-
ticolele definitorii asupra concep]iei legiui-
tuia [i este ap`rat extrem de ferm de Con-
torului \n abordarea problematicii copilului
ven]ia ONU cu privire la drepturile co-
[i a plas`rii [i integr`rii sale \n mediul \n
pilului, de deciziile Cur]ii Europene a Drep-
care se formeaz`. El reflect` filosofia legii
turilor Omului (CEDO). Punctul de plecare
potrivit c`reia copilul este un univers \n
este articolul 9 al Conven]iei ONU. Acesta
sine, integrat unui mediu familial [i social
stipuleaz` c` statele au obliga]ia de a se
care \i influen]eaz` [i modeleaz` persona-
asigura c` minorii nu sunt separa]i de p`-
litatea. Acest text reprezint` unul dintre
rin]i \mpotriva voin]ei acestora, cu excep-
pu]inele cazuri \n care se confer` conota]ie
]ia situa]iilor \n care, conform legii, auto-
juridic` rela]iilor de natur` afectiv`, recu-
rit`]ile competente decid contrariul. Artico-

19
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

noa[terea [i afirmarea acestora ca element d) coresponden]` ori alt` form` de comu-


al protec]iei juridice constituind [i un pas nicare cu copilul;
important \n definirea principiului ocrotirii e) transmiterea de informa]ii copilului cu
interesului superior al copilului. privire la p`rintele ori la alte persoane care
Se observ`, a[adar, c` legiuitorul nu a de- au, potrivit prezentei legi, dreptul de a
finit categoria persoanelor cu care copilul men]ine rela]ii personale cu copilul;
poate avea leg`turi personale printr-o enu- f) transmiterea de informa]ii referitoare la
merare limitativ`, ci prin precizarea rolului copil, inclusiv fotografii recente, evalu`ri
acelor persoane \n via]a copilului, optân- medicale sau [colare, c`tre p`rintele sau
du-se deci, pentru o abordare flexibil`, c`tre alte persoane care au dreptul de a
adaptabil` fiec`rei situa]ii \n parte. men]ine rela]ii personale cu copilul.
Mai mult decât a afirma dreptul la p`stra- (2) Transmiterea informa]iilor prev`zute la
rea leg`turilor personale, potrivit art. 14 alin. (1) lit. e) [i f) se va face cu respectarea
alin. (3) p`rin]ii nu le pot interzice copiilor interesului superior al copilului, precum [i
s` men]in` leg`tura cu bunicii, fra]ii sau a dispozi]iilor speciale vizând confiden]iali-
alte persoane al`turi de care copilul s-a bu- tatea [i transmiterea informa]iilor cu ca-
curat de via]` de familie, cu excep]ia cazu- racter personal.
rilor „\n care instan]a decide \n acest sens,
apreciind c` exist` motive temeinice de
natur` a primejdui dezvoltarea fizic`, psihi- Articolul 15 enumer` - \n mod exemplifica-
c`, intelectual` sau moral` a copilului“. tiv - o serie de forme de contact care repre-
Aceast` ultim` prevedere este extrem de zint` cele mai frecvente modalit`]i de p`-
interesant` [i merge mult mai departe de- strare a leg`turilor, incluzând corespon-
cât ceea ce li se impune \n mod legal p`- den]a, furnizarea de informa]ii despre co-
rin]ilor \n multe alte ]`ri. Articolul neag` pil [i alte forme de contact indirect.
dreptul p`rin]ilor de a interzice contactul Importan]a procesului de rela]ionare [i a
cu o anumit` categorie de persoane (per- ata[amentului a fost subliniat` permanent
soane al`turi de care copilul s-a bucurat de ca modalitate de prevenire a abandonului.
via]a de familie), drept care ar intra \n mod Procesul de rela]ionare [i de ata[ament
normal \n aria de drepturi sau responsa- are loc de obicei \n mod natural, generat
bilit`]i p`rinte[ti. Aceasta este o recunoa[- de mecanisme interioare, afectiv-cogniti-
tere a capacit`]ii copilului de a forma o re- ve, iar separarea, la o vârst` fraged` a co-
]ea de rela]ii [i de a le putea men]ine. pilului, de o persoan` care a jucat un rol
Competen]a limit`rii leg`turilor copilului important \n via]a lui, ca [i neglijarea sau
cu alte persoane decât p`rin]ii s`i apar]ine abuzul, pot duce la tulbur`ri de ata[ament.
\n exclusivitate instan]elor judec`tore[ti, Tendin]a \nn`scut` [i capacitatea omului
care pot decide acest lucru numai \n situ- de a se ata[a de alte persoane face ca un
a]ia \n care s-au administrat probe din care copil, chiar [i atunci când este tratat r`u de
rezult` c` prin men]inerea rela]iilor res- p`rin]i sau chiar separat de ace[tia, s`
pective s-ar periclita dezvoltarea fizic`, psi- continue s`-i iubeasc` [i s` doreasc` s` r`-
hic`, intelectual` sau moral` a copilului. mân` cu ei.
Stabilirea [i men]inerea contactului dintre
copii [i p`rin]i este extrem de important`,
Art. 15. - (1) |n sensul prezentei legi, re- pentru c` \n situa]ia \n care via]a p`rin]ilor
la]iile personale se pot realiza prin: se schimb`, poate deveni posibil ca ei s`-[i
a) \ntâlniri ale copilului cu p`rintele ori cu asume responsabilitatea cre[terii copiilor.
o alt` persoan` care are, potrivit prezentei Succesul reintegr`rii copilului \n familie
legi, dreptul la rela]ii personale cu copilul; depinde \n mare m`sur` [i de calitatea re-
b) vizitarea copilului la domiciliul acestuia; la]iei dintre copil [i p`rin]ii lui. Dac` nu se
c) g`zduirea copilului pe perioad` deter- men]ine contactul, [ansele de reintegrare
minat` de c`tre p`rintele sau de c`tre alt` \n familie scad foarte mult.
persoan` la care copilul nu locuie[te \n O solu]ie posibil` pe care instan]a judec`-
mod obi[nuit; toreasc` o poate avea \n vedere (dup` o

20
capi tolul
2
evaluare realizat` de speciali[ti) este con- la men]inerea rela]iilor personale [i con-
tactul sub supraveghere, \n situa]ia \n care tactelor directe ale copilului cu ambii p`-
aceasta constat` c` respectivul contact cu rin]i, desigur cu respectarea interesului su-
p`rin]ii ar putea fi periculos pentru copii. |n perior al copilului. |n situa]ia \n care instan-
unele ]`ri din Europa, exist` a[a numitele ]a va aprecia \ns` c` exist` motive temei-
„cafenele pentru vizite“, unde copiii se pot nice de natur` a periclita dezvoltarea fizic`,
\ntâlni cu p`rin]ii, pot bea un suc [i se pot mental`, spiritual`, moral` sau social` a
juca, toate \n prezen]a unui specialist. Se copilului, prin intermediul aceleia[i hot`-
recomand`, de asemenea, ca dup` aceste râri judec`tore[ti se va pronun]a obligato-
vizite, copilului s` i se dea ocazia s` vor- riu \n sensul limit`rii exercit`rii acestui
beasc` deschis cu un specialist despre drept.
aceste experien]e [i despre sentimentele Astfel, pot fi considerate motive temeinice
pe care le are legat de ele. Orice form` ar care pot determina limitarea exercit`rii
\mbr`ca, contactul sub supraveghere \i dreptului prev`zut la articolul 14 din Legea
poate ajuta pe copii s` fac` fa]` realit`]ii, nr. 272/2004 urm`toarele \mprejur`ri, dac`
f`r` a-[i idealiza sau respinge p`rin]ii. Aju- acestea sunt de natur` de a periclita dez-
torul de specialitate le va permite \n timp voltarea copilului:
s`-[i dea seama c` nu ei poart` responsa- - p`rin]ii nu ofer` copilului o educa]ie
bilitatea situa]iei \n care se afl`, ci adul]ii. conform` cu morala;
- p`rin]ii manifest` abateri grave \n \nde-
plinirea \ndatoririlor de p`rinte,
Art. 16. - (1) Copilul care a fost separat de - neacordarea \ntre]ineri
\ntre]inerii;
ambii p`rin]i sau de unul dintre ace[tia - p`rin]ii manifest` o atitudine dezintere-
printr-o m`sur` dispus` \n condi]iile legii sat` \n raporturile lor cu copilul;
are dreptul de a men]ine rela]ii personale - p`rin]ii au comportament abuziv fa]` de
[i contacte directe cu ambii p`rin]i, cu ex- copil;
cep]ia situa]iei \n care acest lucru contra- - lipsa de supraveghere;
vine interesului superior al copilului. - conduita imoral` a p`rin]ilor;
(2) Instan]a judec`toreasc`, luând \n con- - p`rin]ii consum` droguri sau sunt alco-
siderare, cu prioritate, interesul superior al olici etc.
copilului, poate limita exercitarea acestui Toate aceste \mprejur`ri trebuie s` deter-
drept, dac` exist` motive temeinice de na- mine \ns` un anumit rezultat, respectiv s`
tur` a periclita dezvoltarea fizic`, mental`, primejduiasc` s`n`tatea, dezvoltarea fizi-
spiritual`, moral` sau social` a copilului. c`, mental` [i spiritual` a copilului.
Apreciem c` simpla limitare a exercit`rii
dreptului la rela]ii personale cu copilul nu
Restric]ii asupra dreptului copilului de a fi
este suficient` dac` instan]a nu se va pro-
\n contact cu oricare dintre p`rin]i pot fi
nun]a [i asupra modalit`]ilor concrete de
impuse doar de instan]`, atunci când exis-
realizare a acestui drept tocmai \n scopul
t` „motive temeinice de natur` a periclita
prevenirii unor situa]ii grave \n care s-ar
dezvoltarea fizic`, mental`, spiritual`, mo-
putea afla copilul la un anumit moment.
ral` sau social` a copilului“. Din nou este
Astfel, una dintre modalit`]ile de realizare
o prevedere clar` conform c`reia este ne-
a acestui drept ar fi ca \ntâlnirile copilului
voie de un motiv foarte serios pentru a pu-
cu p`rintele s` aib` loc la domiciliul per-
tea restric]iona contactul, precizându-se
soanei fizice sau juridice la care copilul se
anume situa]iile \n care contactul poate fi
afl` \n plasament [i de preferat \n prezen]a
apreciat c` ar contraveni interesului supe-
persoanei la care este plasat sau, dup` caz,
rior al copilului: dac` ar conduce la primej-
\n prezen]a unui specialist al direc]iei ge-
duirea dezvolt`rii fizice, psihice, intelectua-
nerale de asisten]` social` [i protec]ie a
le sau morale a copilului.
copilului (DGASPC).
Prin urmare, instan]a judec`toreasc` se va
|n leg`tur` cu modalit`]ile decrise mai sus,
pronun]a obligatoriu odat` cu dispunerea
important de subliniat ar fi c` atât perso-
m`surii de protec]ie a copilului [i cu privire

21
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

nalul de specialitate cât [i persoanele care |n aceea[i m`sur`, prevederea are \n vede-
au \n plasament copii (\n spe]` asistentul re situa]ia p`rin]ilor care, divor]a]i fiind, nu
maternal profesionist) trebuie s` primeas- permit copilului \ncredin]at unuia dintre ei
c` preg`tirea necesar` gestion`rii acestui p`strarea leg`turilor copilului cu cel`lalt
tip de \ntâlniri. p`rinte.
O situa]ie des \ntâlnit` \n practic` [i care se
subsumeaz` ipotezei descrise generic de
Art. 17. - (1) Copilul ai c`rui p`rin]i locuiesc prima parte a alin. (1) al art. 17, potrivit c`-
\n state diferite are dreptul de a \ntre]ine reia p`rin]ii sunt stabili]i pe teritoriile a
rela]ii personale [i contacte directe cu dou` state diferite, o reprezint` cazul \n
ace[tia, cu excep]ia situa]iei \n care acest care, pe fondul unor raporturi conflictuale
lucru contravine interesului superior al co- \ntre p`rin]i, de regul` divor]a]i, unul din-
pilului. tre ei \mpiedic` men]inerea rela]iilor celui-
(2) Exercitarea dreptului prev`zut la alin. lalt p`rinte cu copilul. Tot pe fondul unor
(1) va fi facilitat` de Autoritatea Na]ional` raporturi conflictuale - [i cel mai adesea
pentru Protec]ia Drepturilor Copilului v`t`m`toare, chiar traumatizante pentru
(ANPDC), \n colaborare cu Ministerul Afa- copii - s-a \ntâmplat adesea ca p`rintele c`-
cerilor Externe (MAE), pe baza unei proce- ruia nu i-a fost \ncredin]at copilul s` p`r`-
duri aprobate prin ordin comun. seasc`, totu[i ]ara \mpreun` cu acesta, sta-
bilindu-se pe teritoriul altui stat.
Astfel de situa]ii, \n care eforturile unuia
Articolul 17 reglementeaz` situa]ia copiilor sau ale celuilalt p`rinte de a-[i exercita
români ai c`ror p`rin]i se afl` \n state dife- drepturile conferite prin lege, nu g`sesc un
rite, precum [i obliga]iile autorit`]ilor de a r`spuns adecvat la cel`lalt, iar p`r]ile nu
facilita leg`tura dintre p`rin]i [i copii [i de pot g`si singure solu]ia convenabil`, f`-
a sus]ine dreptul copilului de a men]ine când necesar` interven]ia cumulat` a au-
contactul cu p`rin]ii \n aceste condi]ii. torit`]ilor din statele „implicate“, au fost
Necesitatea introducerii \n actul normativ reglementate prin Legea nr. 216/2003 pri-
a articolului 17 [i, dup` cum vom vedea ul- vind aderarea României la Conven]ia euro-
terior, a art. 18, a ap`rut o dat` cu liberali- pean` asupra recunoa[terii [i execut`rii
zarea grani]elor României, când tot mai hot`rârilor \n materie de \ncredin]are a co-
mul]i cet`]eni români au \nceput s` c`l`- piilor [i de restabilire a \ncredin]`rii copii-
toreasc` \n afara ]`rii, stabilindu-[i domi- lor, adoptat` la Luxembourg [i \n aplicarea
ciliul/re[edin]a \ntr-un alt stat. |n aceast` c`reia atribu]ii importante revin Ministeru-
form`, exercitarea dreptului la libera circu- lui Justi]iei (MJ) din România.
la]ie a generat o serie de probleme \n situ- Totodat` Conven]ia asupra aspectelor ci-
a]iile \n care numai unul dintre p`rin]i s-a vile ale r`pirii interna]ionale de copii,
stabilit \n str`in`tate, cel`lalt r`mânând, adoptat` la Haga, la 25 octombrie 1980,
\mpreun` cu copilul, pe teritoriul Români- conven]ie la care România a aderat prin
ei, sau invers. Scopul articolului 17 nu este Legea nr.100/1992 s-a dovedit \n timp a fi
atât acela de a afirma dreptul copilului [i al insuficient` pentru multitudinea [i comple-
p`rintelui, afla]i pe teritoriile unor state xitatea problemelor ap`rute \n practic`, si-
diferite, de a avea leg`turi personale, drept tua]ie ce a determinat demersul legislativ
a c`rui existen]` nici nu ar putea fi pus` \n de adoptare a Legii nr. 369/2004 pentru
discu]ie prin simpla interven]ie a unui ele- aplicarea Conven]iei de la Haga, care deta-
ment de extraneitate (sau tocmai pentru a liaz` \n special procedurile aplicabile de
sublinia acest lucru), cât acela de a stabili autorit`]ile române competente - Ministe-
autorit`]ile \ns`rcinate s` ia m`suri pentru rul Justi]iei (MJ), ca autoritate central` cu
a facilita, eventual prin stabilirea unei pro- atribu]ii \n aplicarea conven]iei [i instan]a
ceduri mai simple, contactul [i men]inerea de judecat`.
leg`turilor \ntre copil [i p`rinte pe perioa- |n contextul existen]ei unor proceduri [i
da cât ace[tia sunt desp`r]i]i. atribu]ii expres prev`zute prin acte norma-
tive de nivel superior ordinul la care se fa-

22
capi tolul
2
ce referire \n cuprinsul alineatului 2 al arti- La solicitarea unei autorit`]i judiciare sau
colului 17 nu a mai fost considerat ca fiind administrative a unui stat parte la Conven-
necesar a fi elaborat pân` \n prezent. ]ie, instan]a român` poate pronun]a o ho-
Prin urmare, potrivit dispozi]iilor Legii nr. t`râre prin care s` se confirme dac`, potri-
369/2004 cererile privind exercitarea drep- vit legisla]iei române, deplasarea ori re]i-
tului de vizitare sau privind \napoierea mi- nerea copilului având re[edin]a obi[nuit`
norului se adreseaz` Ministerului Justi]iei \n România, pe teritoriul acelui stat, s-a f`-
(MJ), care, \n func]ie de statul \n care se cut cu \nc`lcarea vreunui drept privind \n-
afl` copilul re]inut, adreseaz` autorit`]ii credin]area.
centrale a statului \n care se afl` copilul so- |n solu]ionarea cererii instan]a va putea s`
licitarea de \napoiere a minorului sau, ateste, dup` caz:
dup` caz, facilitarea dreptului de vizit` sau titularul drepturilor cu privire la copil;
restabilirea \ncredin]`rii copilului. con]inutul [i limitele drepturilor cu pri-
Persoana fizic` interesat` poate sesiza [i \n vire la copil, potrivit legii române;
mod direct instan]a judec`toreasc` com- dac`, \n raport cu elementele men]iona-
petent`. te, \n sensul legii române, deplasarea
Cauzele care au ca obiect solu]ionarea ce- copilului de pe teritoriul României sau
rerilor de \napoiere a unui copil aflat pe te- re]inerea lui \n afara acestui teritoriu a
ritoriul altui stat se solu]ioneaz` de urgen- respectat drepturile privind \ncredin]a-
]` [i cu participarea obligatorie a procuro- rea copilului, ori dac` persoana c`reia i-a
rului. fost \ncredin]at copilul avea dreptul s`
Instan]a poate lua orice m`sur` prev`zut` \ncuviin]eze sau s` se opun` deplas`rii
de legisla]ia \n vigoare pentru protejarea copilului \n afara teritoriului României
copilului, pe \ntreaga durat` a procesului. ori re]inerii lui \n afara acestui teritoriu;
Un aspect important de re]inut este faptul oricare alt aspect determinant pentru a
c` \n temeiul articolului 18 alin (1) din Le- stabili dac` deplasarea sau re]inerea co-
gea nr. 369/2004 instan]a judec`toreasc` pilului \n afara teritoriului este ilicit` \n
poate s` dispun`, \n func]ie de vârsta copi- sensul art. 3 din Conven]ie.
lului, ca acesta s` urmeze un tratament de Cererile formulate \n temeiul Conven]iei
consiliere psihologic` pe o durat` care nu sunt scutite de orice tax`.
poate dep`[i 3 luni, \n cazul \n care se con-
stat` c` acesta refuz` \n mod constant con-
tactul cu unul din p`rin]i sau manifest` Art. 18. - (1) Copiii ne\nso]i]i de p`rin]i sau
sentimente de aversiune fa]` de acesta, de un alt reprezentant legal ori care nu se
atitudine care ar putea fi determinat` de g`sesc sub supravegherea legal` a unor
raporturile de natur` conflictual` dintre persoane au dreptul de a li se asigura, \n
p`rin]i, astfel dup` cum am subliniat deja. cel mai scurt timp posibil, re\ntoarcerea
|n situa]ia \n care instan]a va constata c` al`turi de reprezentan]ii lor legali.
deplasarea sau re]inerea copilului pe teri- (2) Deplasarea copiilor \n ]ar` [i \n str`in`-
toriul României este ilicit` \n sensul art. 3 tate se realizeaz` cu \n[tiin]area [i cu acor-
din Conven]ia de la Haga, va dispune \na- dul ambilor p`rin]i; orice ne\n]elegeri \ntre
poierea copilului \n ]ara \n care acesta are p`rin]i cu privire la exprimarea acestui
re[edin]a obi[nuit`. acord se solu]ioneaz` de c`tre instan]a ju-
Instan]a va fixa un termen pentru executa- dec`toreasc`.
rea obliga]iei de \napoiere a copilului, sub (3) P`rin]ii sau, dup` caz, alt` persoan`
sanc]iunea unei amenzi civile \n favoarea responsabil` de supravegherea, cre[terea
statului român. [i \ngrijirea copilului sunt obliga]i s` anun-
Prin dispozi]iile articolului 11 alin. (2) in- ]e la poli]ie dispari]ia acestuia de la domi-
stan]a poate fixa \n cuprinsul hot`rârii un ciliu, \n cel mult 24 de ore de la constatarea
termen pentru executarea obliga]iei de dispari]iei.
\napoiere a copilului, sub sanc]iunea unei
amenzi civile \n favoarea statului român
cuprins` \ntre 5 milioane [i 25 milioane lei.

23
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

este vorba de num`rul mare de cazuri \n


România s-a confruntat \n ultima perioad`
care copiii p`r`sesc domiciliul, abando-
tot mai mult cu migra]ia ilegal` [i cu feno-
neaz` [coala [i, cu acordul expres sau tacit
mene de trafic al copiilor. Devenit` ]ar`-
al p`rin]ilor, ori chiar la \ndemnul unuia
surs` a copiilor afla]i ilegal pe teritoriul
dintre ace[tia, pornesc \n c`utarea unor
unor state europene, România a reac]io-
surse de venituri proprii, - a fost inclus tex-
nat, \n plan legislativ, fa]` de cele dou` fe-
tul alin. 2 al art. 18, potrivit c`ruia deplasa-
nomene. |n ceea ce prive[te traficul de per-
rea copiilor \n ]ar` [i \n str`in`tate se rea-
soane, cadrul legal l-a constituit Legea nr.
lizeaz` cu \n[tiin]area [i cu acordul ambilor
678/2001, lege care confer` o defini]ie le-
p`rin]i. |n mod evident, este vorba despre
gal` acestei no]iuni. Una din formele de
situa]ia-regul` \n care exercitarea dreptu-
trafic prev`zute de lege [i c`reia i-au c`zut
rilor p`rinte[ti revine, \n egal` m`sur`, ce-
victime un num`r mare de copii o constitu-
lor doi p`rin]i. Este un text de principiu, al
ie recrutarea, transferarea, transportarea,
c`rui sens trebuie stabilit printr-o interpre-
cazarea sau primirea unei persoane prin
tare sistemic`, corelat cu celelalte preve-
\n[el`c
\n[el`ciune, abuz de autoritate sau profi-
deri \ntre care se \ncadreaz`, precum [i cu
tând de imposibilitatea persoanei de a se
alte prevederi legale aplicabile \n materia
ap`ra sau de a-[i manifesta voin]a, ori prin
exercit`rii drepturilor p`rinte[ti, \n special
oferirea, darea, acceptarea sau primirea de
Codul Familiei. Astfel, este de men]ionat
bani ori alte foloase, \n scopul exploat`rii
c`, \nsu[i Codul Familiei prevede, \n art. 97
persoanei.
[i art. 99 c` ambii p`rin]i au acelea[i drep-
|ncercând s` impun` solu]ionarea situa]iei
turi [i \ndatoriri fa]` de copiii lor minori [i
copiilor afla]i ilegal pe teritoriul altor state,
c` \n caz de ne\n]elegere \ntre p`rin]i cu
fie ca urmare a traficului, fie ca urmare a
privire la exerci]iul drepturilor p`rinte[ti
migra]iei ilegale, art. 18 alin. 1 din Legea
instan]a poate s` decid` \n func]ie de in-
nr. 272/2004 prevede dreptul copiilor care
teresul superior al copilului. Opin`m c`
nu sunt \nso]i]i de p`rin]i sau de un alt re-
aceast` regul` \[i poate g`si aplicabilitatea
prezentant legal, ori care nu se g`sesc sub
[i \n situa]ia \n care unul dintre p`rin]i do-
supravegherea legal` a unor persoane, de
re[te s` plece cu copilul \n str`in`tate, iar
a li se asigura re\ntoarcerea al`turi de re-
cel`lalt se opune \n mod abuziv, instan]a
prezentan]ii legali. Dispozi]iile articolului
de judecat` poate s` decid` \n func]ie de
18 nu se aplic` \ns` \n situa]ia \n care co-
interesul copilului [i prin sentin]` judec`-
pilul se afl` \n str`in`tate \nso]it de unul
toreasc` s` aprobe deplasarea copilului \n
dintre p`rin]ii s`i [i ca efect al \nc`lc`rii
str`in`tate.
unei hot`râri judec`tore[ti privind \ncre-
|n ceea ce prive[te necesitatea acordului
din]area copilului spre cre[tere [i educare
ambilor p`rin]i cu privire la deplasarea co-
\n urma unui divor]. |n astfel de situa]ii
pilului ,,\n ]ar`“ preciz`m c` sintagma ar
sunt incidente dispozi]iile conven]iilor in-
putea reprezenta eventual numai o eroare
terna]ionale, ratificate de România, la care
material` \n cuprinsul actului normativ,
s-a f`cut deja referire \n explicitarea arti-
\ntrucât voin]a legiuitorului nu putea fi \n
colelor anterioare.
nici un caz aceea de a restric]iona \ntr-o
Corelativ dreptului copilului de a i se asi-
asemenea m`sur` dreptul la circula]ie a
gura \ntoarcerea al`turi de reprezentantul
copilului \nso]it sau nu de p`rin]i pe te-
legal, alin. 3 al art. 18 prevede obliga]ia ce-
ritoriul ]`rii, cu atât mai mult cu cât \n prac-
lui responsabil cu supravegherea, cre[te-
tic` ar fi imposibil de asigurat [i urm`rit
rea [i \ngrijirea copilului de a anun]a dispa-
aplicarea acestei dispozi]ii. Prin urmare,
ri]ia acestuia de la domiciliu \n termen de
opin`m c` acest text va necesita pe viitor o
24 de ore de la constatarea dispari]iei.
revizuire \n sensul celor men]ionate.
Pentru accentuarea rolului pe care p`rin]ii
Având \n vedere aceste aspecte, este de \n-
ar trebui s`-l exercite, \n egal` m`sur`, \n
]eles c`, [i \n ceea ce prive[te ipoteza art.
supravegherea copiilor [i pentru responsa-
18 alin. 2 din lege, \n acele situa]ii \n care,
bilizarea acestora \n fa]a unui fenomen ne-
potrivit Legii nr. 272/2004, potrivit Codului
gativ care are, \nc`, din p`cate, amploare -

24
capi tolul
2
Familiei sau conform altor acte normative, al` propus de Autoritatea Na]ional` pentru
exercitarea drepturilor p`rinte[ti revine Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC).
numai unei singure persoane, inclusiv \n (3) Procedura de \ntoarcere a copiilor \n
cazul exercit`rii lor doar de c`tre unul din- ]ar`, de identificare a p`rin]ilor sau a altor
tre p`rin]i ca urmare a \ncredin]`rii prin reprezentan]i legali ai copiilor, modul de
hot`râre judec`toreasc`, textul de princi- avansare a cheltuielilor ocazionate de \n-
piu \nscris \n art. 18 alin. 2 nu-[i mai g`se[- toarcerea \n ]ar` a acestora, precum [i ser-
te aplicarea, fiind, desigur, aplicabile cele viciile de protec]ie special`, publice sau
din cuprinsul art. 43 din Codul Familiei. |n private, competente s` asigure protec]ia \n
sensul acestei interpret`ri sunt [i dispo- regim de urgen]` a copiilor afla]i \n situa]ia
zi]iile Legii nr. 248/2005 privind regimul li- prev`zut` la alin. (1) se stabilesc prin ho-
berei circula]ii a cet`]enilor români \n str`i- t`râre a Guvernului.
n`tate, care, \n art. 17 prevede c` minorilor
cet`]eni români li se elibereaz` pa[apoarte
la cererea p`rintelui c`ruia i-a fost \ncre- |n scopul asigur`rii protec]iei copiilor afla]i
din]at prin hot`râre judec`toreasc` r`ma- ne\nso]i]i pe teritoriul altor state [i pentru
s` definitiv` [i irevocabil`. eficientizarea eforturilor de readucere \n
Totodat` Legea nr. 248/2005 precizeaz` c` ]ar` a copiilor cet`]eni români afla]i ilegal
\n conformitate cu dispozi]iile articolului \n afara grani]elor României, legea institu-
30 litera c) se permite ie[irea din ]ar` a mi- ie \n mod expres obliga]ia \n sarcina misiu-
norului cet`]ean român \nscris \n pa[apor- nilor diplomatice [i consulare ale Româ-
tul unui p`rinte [i c`l`tore[te \n str`in`tate niei de a sesiza cazurile despre care iau cu-
\mpreun` cu acesta sau, dup` caz, este ti- no[tin]` cu privire la minorii afla]i ne\nso-
tular al unui pa[aport individual [i c`l`to- ]i]i \n str`in`tate.
re[te \mpreun` cu acesta, f`r` a mai fi ne- |n aplicarea art. 19 alin. 3 a fost elaborat`
cesar` declara]ia celuilalt p`rinte, numai HG nr. 1443/2004 privind metodologia de
dac` p`rintele \nso]itor face dovada c` mi- repatriere a copiilor români ne\nso]i]i [i
norul i-a fost \ncredin]at prin hot`râre ju- asigurarea m`surilor de protec]ie special`
dec`toreasc` definitiv` [i irevocabil`. \n favoarea acestora.
Actul normativ men]ionat stabile[te pro-
cedura de repatriere a copiilor \n ]ar`, de
Art. 19. - (1) Misiunile diplomatice [i con- identificare a p`rin]ilor sau a reprezentan-
sulare ale României au obliga]ia de a ]ilor lor legali, modul de avansare a cheltu-
sesiza Autoritatea Na]ional` pentru Pro- ielilor ocazionate de \ntoarcerea \n ]ar` a
tec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC) cu pri- acestora, precum [i serviciile de protec]ie
vire la copiii cet`]eni români afla]i \n str`i- special` competente s` asigure protec]ia
n`tate care, din orice motive, nu sunt \nso- \n regim de urgen]` a copiilor ne\nso]i]i
]i]i de p`rin]i sau de un alt reprezentant care au fost repatria]i.
legal ori nu se g`sesc sub supravegherea Astfel, \n situa]ia \n care misiunile diplo-
legal` a unor persoane din str`in`tate. matice, respectiv oficiile consulare ale Ro-
(2) Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia mâniei \n str`in`tate, intr` \n posesia unei
Drepturilor Copilului (ANPDC) va lua m`- informa]ii privind existen]a \n ]ara de re[e-
surile necesare pentru \ntoarcerea copi- din]` a unor copii ne\nso]i]i, trebuie s` so-
lului la p`rin]i sau la un alt reprezentant licite autorit`]ilor str`ine competente da-
legal, imediat dup` identificarea acestora. tele de identificare a copiilor \n cauz`, pre-
|n cazul \n care persoanele identificate nu cum [i alte informa]ii utile \n vederea repa-
pot sau refuz` s` preia copilul, la cererea trierii lor. Acelea[i demersuri vor fi \ntre-
Autorit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Drep- prinse [i \n situa]ia \n care semnalarea pre-
turilor Copilului (ANPDC), tribunalul de la zen]ei copilului pe teritoriul unui stat str`in
domiciliul copilului sau Tribunalul Bucu- vine din partea copilului, a familiei acestu-
re[ti, \n situa]ia \n care acest domiciliu nu ia, a unei organiza]ii guvernamentale sau a
este cunoscut, va dispune plasamentul co- unei autorit`]i locale cu competen]e \n
pilului \ntr-un serviciu de protec]ie speci- asisten]a [i protec]ia minorilor, precum [i

25
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

\n cazul \n care autorit`]ile române le \n- au responsabilit`]i \n instrumentarea cazu-


[tiin]eaz` despre aceasta. rislor de acest gen.
|n situa]ia \n care se solicit` identificarea Direc]ia general` de asisten]` social` [i
membrilor familiei, ori a altui reprezentant protec]ie a copilului (DGASPC) de la domi-
legal al copilului, precum [i acordul pri- ciliul copilului repatriat va \ntreprinde toa-
vind repatrierea, direc]ia general` de pa[a- te demersurile necesare reintegr`rii aces-
poarte (DGP) procedeaz` la efectuarea tuia \n familie sau, dup` caz, va asigura
acestor activit`]i (termenul este de 7 zile). preluarea copilului \n sistemul de protec]ie.
|n situa]ia \n care persoanele mai sus men- Monitorizarea cazurilor privind evolu]ia si-
]ionate nu sunt g`site la domiciliu sau nu tua]iei copiilor repatria]i se realizeaz` de
\[i dau acordul direc]ia general` de pa[a- c`tre direc]ia general` de asisten]` social`
poarte (DGP) va \n[tiin]a Autoritatea Na- [i protec]ie a copilului (DGASPC) pentru o
]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Copilu- perioad` de cel pu]in 6 luni de la repatriere,
lui (ANPDC). [i se vor \ntocmi rapoarte la fiecare 2 luni.
|n aceste condi]ii Autoritatea Na]ional`
pentru Protec]ia Drepturilor Copilului
(ANPDC) informeaz` direc]ia general` de Art. 20. - (1) Misiunile diplomatice [i con-
asisten]` social` [i protec]ie a copilului sulare str`ine au obliga]ia de a sesiza Au-
(DGASPC) de la ultimul domiciliu cunoscut toritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drep-
al p`rin]ilor copilului care, \n termen de 7 turilor Copilului (ANPDC) [i Autoritatea
zile trebuie s` \[i exprime acordul [i s` pentru Str`ini (AS) despre toate situa]iile
asigure instituirea m`surilor de protec]ie a \n care au cuno[tin]` de copii cet`]eni str`-
copilului \n situa]ia repatrierii sale. ini afla]i pe teritoriul României, care, din
Termenele prev`zute de lege au drept orice motive, nu sunt \nso]i]i de p`rin]i sau
scop evitarea men]inerii copilului \ntr-o si- de un alt reprezentant legal ori nu se
tua]ie de nesiguran]`, cu atât mai mult cu g`sesc sub supravegherea legal` a unor
cât acesta se afl` pe teritoriul unui stat persoane. |n cazul \n care autorit`]ile
str`in, lipsit de mediul sau familial [i cultu- române se autosesizeaz`, acestea vor
ral, fiind expus \n acela[i timp unor riscuri \n[tiin]a de urgen]` misiunea str`in`
majore. competent` cu privire la copiii \n cauz`.
Prin urmare, direc]iile de protec]ia copilu- (2) |n situa]ia copiilor prev`zu]i la alin. (1),
lui (DPC) trebuie s` acorde importan]` de- Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia
osebit` termenelor pentru efectuarea an- Drepturilor Copilului (ANPDC), pân` la de-
chetei sociale solicitate [i totodat` expri- finitivarea demersurilor legale ce cad \n
m`rii acordului \n cauz`, evident cu preg`- competen]a Autorit`]ii pentru Str`ini (AS),
tirea concomitent` a familiei pentru primi- va solicita Tribunalului Bucure[ti stabilirea
rea copilului repatriat. plasamentului copilului \ntr-un serviciu de
Prin Ordinul nr. 107/2005 al Secretarului de protec]ie special` propus de Autoritatea
Stat al Autorit`]ii Na]ionale pentru Protec- Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Co-
]ia Drepturilor Copilului (ANPDC) a fost pilului (ANPDC).
elaborat [i aprobat modelul de anchet` so- (3) M`sura plasamentului dureaz` pân` la
cial` privind situa]ia socio-familiala a co- returnarea copilului \n ]ara de re[edin]` a
pilului român aflat ne\nso]it pe teritoriul p`rin]ilor ori \n ]ara \n care au fost iden-
altui stat, \n vederea repatrierii acestuia [i tifica]i al]i membri ai familiei dispu[i s` ia
a reintegr`rii sale sociale [i a structurii-ca- copilul.
dru a planului referitor la preg`tirea reinte- (4) |n cazul nereturn`rii copilului, acesta
gr`rii sociale a copilului care se afl` ne\n- beneficiaz` de protec]ia special` prev`zut`
so]it pe teritoriul altui stat [i care urmeaz` \n prezenta lege.
a fi repatriat. Atât modelul de anchet` so-
cial`, cât [i structura-cadru a planului re-
Pentru situa]iile \n care pe teritoriul ]`rii
prezint` dou` instrumente importante
noastre s-ar afl` copii cet`]eni str`ini care,
pentru activitatea asisten]ilor sociali care din diferite motive sunt ne\nso]i]i de p`-

26
capi tolul
2
rin]i [i pentru care misiunile diplomatice [i Art. 22. - (1) Copilul are dreptul la proteja-
consulare str`ine au sesizat autorit`]ile ro- rea imaginii sale publice [i a vie]ii sale in-
mâne, articolul 20 prevede \n mod expres time, private [i familiale.
c` se va dispune prin hot`râre judec`to- (2) Este interzis` orice ac]iune de natur` s`
reasc` plasamentul copilului \ntr-un ser- afecteze imaginea public` a copilului sau
viciu de tipul celor prev`zute de art. 107 dreptul acestuia la via]` intim`, privat` [i
din Legea nr. 272/2004. familial`.
Competen]a exclusiv` \n privin]a instituirii (3) Participarea copilului \n vârst` de pân`
m`surii de protec]ie revine Tribunalului la 14 ani la dezbateri publice \n cadrul unor
Bucure[ti, iar Autorit`]ii Na]ionale pentru programe audiovizuale se poate face nu-
Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC) \i mai cu consim]`mântul scris al acestuia [i
revine sarcina de a propune instan]ei ser- al p`rin]ilor sau, dup` caz, al altui repre-
viciul de protec]ie special` unde se va dis- zentant legal.
pune plasamentul. (4) Copiii nu pot fi folosi]i sau expu[i de c`-
Plasamentul copilului se va institui \ntot-
tre p`rin]i, reprezentan]i legali sau alte per-
deauna pentru o perioad` determinat`,
soane responsabile de cre[terea [i \ngriji-
respectiv pân` la returnarea copilului \n
rea lor, \n scopul de a ob]ine avantaje per-
]ara de re[edin]` a p`rin]ilor ori \n ]ara \n
sonale sau de a influen]a deciziile autori-
care au fost identifica]i al]i membrii ai fa-
t`]ilor publice.
miliei dispu[i s` preia copilul. Prin urmare,
m`sura de protec]ie va fi totodat` dublat` (5) Consiliul Na]ional al Audiovizualului
de derularea acelor demersuri legale care (CNA) monitorizeaz` modul de derulare a
sunt \n competen]a Autorit`]ii pentru Str`- programelor audiovizuale, astfel \ncât s`
ini (AS) [i potrivit c`rora aceasta trebuie s` se asigure protec]ia [i garantarea dreptului
\n[tiin]eze autorit`]ile str`ine competente copilului prev`zut la alin. (1).
despre existen]a copiilor cet`]eni str`ini
afla]i ne\nso]i]i de p`rin]i sau reprezentant
Potrivit art. 22 alin. 5 Consiliul Na]ional al
legal pe teritoriul statului român. Exist` de
Audiovizualului (CNA) monitorizeaz` mo-
asemenea [i posibilitatea ca autorit`]ile ro-
dul de derulare a programelor audiovizuale,
mâne s` se sesizeze din oficiu [i s` sesi-
astfel \ncât s` asigure protec]ia [i garan-
zeze autorit`]ile str`ine competente \n pa-
ralel cu instituirea m`surilor de protec]ie a tarea dreptului copilului prev`zut la alin (1).
copilului. Autoritatea Na]ional` pentru Supraveghe-
rea Prelucr`rii Datelor cu Caracter Perso-
nal (ANSPDCP) recent \nfiin]at`, este o alt`
Art. 21. - |n vederea aplic`rii prevederilor institu]ie care vegheaz` la protec]ia vie]ii
art. 19 [i 20 se \ncheie tratatele necesare cu private, familiale \n raport cu operatorii pu-
statele sau cu autorit`]ile statelor vizate, blici [i priva]i de date cu caracter personal.
pe baza propunerilor Autorit`]ii Na]ionale Având acela[i statut ca [i institu]ia Avoca-
pentru Protec]ia Drepturilor Copilului tul Poporului aceast` institu]ie poate inter-
(ANPDC) [i ale Ministerului Afacerilor Ex- veni [i \n ap`rarea drepturilor copilului.
terne (MAE), precum [i a altor institu]ii in- Atunci când consider` c` drepturile sale la
teresate. via]` intim` [i privat` au fost \nc`lcate, co-
pilul aflat \ntr-o astfel de situa]ie se poate
adresa direct pre[edintelui Autorit`]ii Na-
Acest articol reprezint` \n fapt atribuirea
]ionale pentru Supravegherea Prelucr`rii
unor competen]e exprese \n sarcina Auto-
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
rit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Dreptu-
Totodat`, prin HG nr. 1018/2002 a fost
rilor Copilului (ANPDC) \n deplin acord cu
aprobat Regulamentul cu privire la obliga-
Legea nr. 590/2003 privind tratatele, \n
sensul c` aceasta poate ini]ia procedurile ]iile ce revin serviciilor publice specializate
de \ncheiere a unor tratate, acorduri de pentru protec]ia drepturilor copilului \n ve-
colaborare cu statele \n care se afl` copiii derea garant`rii respect`rii dreptului la
români \n diferite situa]ii de izolare. imagine [i intimitate a copilului aflat \n pla-
sament sau \ncredin]are.

27
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

Potrivit dispozi]iilor regulamentului men- identificarea copiilor \n scopul asigur`rii


]ionat, datele ori informa]iile de orice na- dreptului copilului la protejarea imaginii
tur` referitoare la copilul aflat \n plasa- sale publice [i a vie]ii sale intime, private [i
ment nu vor fi furnizate nici unei persoane familiale.
fizice sau juridice decât dup` ob]inerea De exemplu, copiii \n vârsta de pân` la 14
acordului scris al directorului direc]iei ge- ani nu pot fi folosi]i \n emisiunile audiovi-
nerale de asisten]` social` [i protec]ie a zuale care reconstituie infrac]iuni, abuzuri
copilului (DGASPC) cu privire la ob]inerea sau evenimente dramatice petrecute \n fa-
[i diseminarea acestor date ori informa]ii. miliile lor.
Mai mult decât atât, solicitantul este obli- Este de asemenea interzis` difuzarea de in-
gat s` informeze directorul direc]iei gene- forma]ii care ar putea duce la identificarea
rale de asisten]` social` [i protec]ie a copi- copiilor \n vârst` de pân` la 14 ani care au
lului (DGASPC) cu privire la scopul pentru asistat la evenimente dramatice petrecute
care solicit` datele ori informa]iile, moda- \n familiile lor.
lit`]ile de ob]inere a acestora, precum [i |n cazul copiilor cu vârste \ntre 14 [i 16 ani,
modalitatea mediatiz`rii acestora. acuza]i de comiterea unei infrac]iuni sau
Accesul solicitantului \n incinta serviciului victime ale infrac]iunilor ori abuza]i fizic,
ce urmeaz` a fi vizitat se realizeaz` numai psihic sau sexual pot participa la emisiuni
cu acordul expres al directorului direc]iei de dezbateri sau reportaje audiovizuale, cu
generale de asisten]` social` [i protec]ie a \ndeplinirea cumulativ` a urm`toarelor
copilului (DGASPC) [i \n prezen]a unui re- condi]ii:
prezentant desemnat al direc]iei generale existen]a prealabil` a consim]`mântului
de asisten]` social` [i protec]ie a copilului lor;
(DGASPC). existen]a prealabil` a consim]`mântului
|n plus, solicitantul este obligat s` declare p`rin]ilor sau al reprezentan]ilor legali
pe propria r`spundere c` datele ori infor- \n form` scris`;
ma]iile vor fi utilizate f`r` a aduce atingere asistarea pe parcursul transmisiei de c`-
imaginii [i dreptului la intimitate al copilu- tre un p`rinte sau de c`tre reprezentan-
lui aflat \n plasament sau \ncredin]are. tul legal, respectiv de avocat \n cazul
Luarea [i prelucrarea de imagini de orice cercet`rii penale sau arest`rii;
fel referitoare la copiii afla]i \n plasament eliminarea oric`ror elemente care ar pu-
sau \ncredin]are se pot realiza numai cu tea duce la identificarea lor \n cazurile \n
acordul prealabil al reprezentantului legal care ace[tia sunt victimele unor infrac]i-
al copilului. uni sau ale abuzurilor fizice, psihice ori
Fiecare direc]ie general` de asisten]` so- sexuale.
cial` [i protec]ie a copilului (DGASPC) are |n cazul copiilor cu vârste \ntre 16 [i 18 ani,
obliga]ia de a stabili m`suri pentru garan- acuza]i de comiterea unei infrac]iuni, sunt
tarea respect`rii dreptului la imagine [i necesare acordul \n scris al acestora [i
care s` includ` \n totalitate prevederile Re- asistarea de c`tre avocat, \n situa]ia \n care
gulamentului [i s` le supun` spre apro- sunt cerceta]i penal sau aresta]i.
bare Consiliului local, respectiv al secto- De asemenea este interzis` difuzarea ace-
rului municipiului Bucure[ti. lor emisuni \n care copiii sunt folosi]i sau
Dup` aprobare prin hot`râre de consiliu expu[i de c`tre p`rin]i, rude, reprezentan]i
acestea trebuie s` fie aduse la cuno[tin]a legali sau avoca]i \n scopul de a ob]ine a-
tuturor structurilor sale func]ionale: servi- vantaje personale sau de a influen]a deci-
cii, centre de plasament, etc. ziile autorit`]ilor publice.
Prin Decizia nr. 249/2004 a Consiliului Na]i- Nu mai pu]in grav` este difuzarea de inter-
onal al Audiovizualului (CNA) privind pro- viuri sau de declara]ii luate copiilor \n vâr-
tec]ia copiilor \n cadrul serviciilor de pro- st` de pân` la 14 ani, realizate pe baza pro-
grame au fost instituite o serie de interdic- voc`rii unor st`ri emo]ionale menite s`
]ii \n ceea ce prive[te difuzarea unor ima- sporeasc`, cu orice pre], spectaculozitatea
gini, fotografii, interviuri, declara]ii sau ori- produc]iilor.
ce fel de informa]ii care ar putea duce la

28
capi tolul
2
Este important prin urmare ca textul De- Opinia copilului este luat` \n considerare
ciziei nr. 249/2004 al Consiliului Na]ional al \n mod progresiv, func]ie de capacitatea
Audiovizualului (CNA) s` fie cunoscut de acestuia. Astfel, sunt situa]ii \n care opinia
p`rin]i [i de toate persoanele care \n exer- acestuia este hot`râtoare, iar \n altele opi-
citarea profesiei au atribu]ii care presupun nia copilului este ascultat` [i luat` \n con-
protec]ia dreptului copilului la via]` intim`, siderare \ns` nu reprezint` elementul de-
privat` [i familial`. cisiv \n luarea deciziei de c`tre p`rin]i sau,
dup` caz, de c`tre autorit`]ile competente.
Cele dou` elemente se reg`sesc, \ntr-o
Art. 23. - (1) Copilul are dreptul la libertate pondere diferit`, [i la nivelul reglement`ri-
de exprimare. lor interne sau interna]ionale, care oscilea-
(2) Libertatea copilului de a c`uta, de a pri- z` \ntre tendin]a de a recunoa[te copiilor
mi [i de a difuza informa]ii de orice natur`, independen]a total`, \n anumite situa]ii, la
care vizeaz` promovarea bun`st`rii sale o anumit` vârst` [i aceea de a impune p`-
sociale, spirituale [i morale, s`n`tatea sa strarea unui echilibru \n a aprecia impor-
fizic` [i mental`, sub orice form` [i prin tan]a voin]ei exprimate a minorului. |n pri-
orice mijloace la alegerea sa, este inviola- mul caz, legea decide s` acorde copilului
bil`. dreptul de a decide, iar dorin]ele copilului
(3) P`rin]ii sau, dup` caz, al]i reprezentan]i sunt acelea care primeaz` [i hot`r`sc dez-
legali ai copilului, persoanele care au \n nod`mântul cazului respectiv. Pe de alt`
plasament copii, precum [i persoanele parte, legea nu merge atât de departe, dar
care, prin natura func]iei, promoveaz` [i sus]ine \ntr-un anumit grad dreptul co-
asigur` respectarea drepturilor copiilor au pilului de a-[i exprima punctul de vedere,
obliga]ia de a le asigura informa]ii, expli- care este luat \n considerare de c`tre adul]i
ca]ii [i sfaturi, \n func]ie de vârsta [i de atunci când ace[tia iau decizii, fie ei jude-
gradul de \n]elegere al acestora, precum [i c`tori, p`rin]i sau alte persoane.
de a le permite s`-[i exprime punctul de Putem g`si \n legile române exemple ale
vedere, ideile [i opiniile. ambelor situa]ii. |n ceea ce prive[te dreptul
(4) P`rin]ii nu pot limita dreptul copilului absolut de a hot`r\, se stipuleaz` c` adop-
minor la libertatea de exprimare decât \n ]ia unui copil care a \mplinit vârsta de 10
cazurile prev`zute expres de lege. ani nu se poate face decât cu acordul aces-
tuia (a se vedea articolul 11 alin. (1) litera
b) [i art. 17(2) din Legea nr. 273 privind re-
Majoritatea statelor \mp`rt`[esc principiul
gimul juridic al adop]iei. Acestea sunt pre-
conform c`ruia p`rerile copiilor trebuie as-
vederi extrem de clare, care le confer` co-
cultate [i luate \n considerare, conform
piilor cu vârste de la 10 ani \n sus dreptul
vârstei [i capacit`]ii lor de a \n]elege. Un
de veto.
aspect extrem de important atunci când
Cea de-a doua situa]ie este exemplificat`
vorbim despre drepturile copilului, este
de art. 6 (h) a Legii privind protec]ia [i pro-
protec]ia - de altfel cea mai mare parte a
movarea drepturilor copilului, care stabi-
Conven]iei ONU cu privire la drepturile
le[te ca principiu general de aplicare a legii
copilului vorbe[te despre protec]ie - dar la
„ascultarea opiniei copilului [i luarea \n
fel de important` pentru bun`starea
considerare a acesteia, ]inând cont de
copilului este autonomia.
vârsta [i de gradul s`u de maturitate“.
Ideea de drepturi ale copilului a \nceput s`
Este o viziune echilibrat`, care, f`r` a nega
fie din ce \n ce mai des asociat` cu câ[ti-
rolul copilului \n aprecierea oric`rei m`suri
garea independen]ei pe m`sur` ce copilul
care \l prive[te, \ndeamn` totu[i la pruden-
cre[te. Aici ne confrunt`m din nou cu pro-
]` \n stabilirea ponderii acestui rol, pentru
blema echilibrului. Toate legile trebuie s`
a nu se ajunge ca, \n fapt, copilul s` deci-
\ncerce s` recunoasc` atât responsabilit`-
d`, \n mod exclusiv [i indiferent de nivelul
]ile permanente ale p`rin]ilor, cât [i capa-
de discern`mânt, cu privire la m`surile ce
citatea crescând` a copiilor de a avea un
se iau asupra lui.
cuvânt de spus \n situa]ii care \i privesc.

29
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

Dreptul la libertatea de exprimare este strâns dac` autoritatea competent` apreciaz` c`


legat de dreptul copilului de a-[i exprima audierea lui este necesar` pentru solu]io-
opiniile [i de a-i fi luate \n considerare. Pro- narea cauzei.
movarea [i garantarea acestui drept tre- (3) Dreptul de a fi ascultat confer` copilului
buie s` fie asigurat` printr-o atitudine de posibilitatea de a cere [i de a primi orice
\ncurajare a copilului \n acest sens \n di- informa]ie pertinent`, de a fi consultat, de
verse medii: \n mediul familial, la [coal`, \n a-[i exprima opinia [i de a fi informat asu-
alte institu]ii [i \n societate. pra consecin]elor pe care le poate avea
Practic, drepturile civile ale copiilor \ncep opinia sa, dac` este respectat`, precum [i
\n cadrul familiei, care are un rol esen]ial \n asupra consecin]elor oric`rei decizii care \l
crearea con[tiin]ei [i protejarea drepturilor prive[te.
omului, \n crearea respectului pentru va- (4) |n toate cazurile prev`zute la alin. (2),
lorile umane, identitatea [i mo[tenirea cul- opiniile copilului ascultat vor fi luate \n
tural` [i a respectului pentru alte civiliza]ii. considerare [i li se va acorda importan]a
Este nevoie s` se aib` \n vedere modalit`]i cuvenit`, \n raport cu vârsta [i cu gradul de
adecvate care s` asigure un echilibru \ntre maturitate a copilului.
responsabilitatea p`rin]ilor [i realizarea (5) Orice copil poate cere s` fie ascultat
drepturilor copilului, inclusiv dreptul la conform dispozi]iilor alin. (2) [i (3). |n caz
libertatea de exprimare. de refuz, autoritatea competent` se va pro-
|n ceea ce prive[te restric]iile privind exer- nun]a printr-o decizie motivat`.
citarea acestui drept facem precizarea c` (6) Dispozi]iile legale speciale privind con-
este obligatoriu ca ,,restric]iile“ s` fie pre- sim]`mântul sau prezen]a copilului \n
v`zute \n lege [i s` fie necesare pentru: procedurile care \l privesc, precum [i pre-
respectarea drepturilor [i reputa]iei altor vederile referitoare la desemnarea unui
persoane, pentru protejarea siguran]ei na- curator, \n caz de conflict de interese, sunt
]ionale, a ordinii publice, a s`n`t`]ii publi- [i r`mân aplicabile.
ce sau a bunelor moravuri.
Sunt cazuri \n care p`rin]ii, asigurând \n-
drumarea corepunz`toare a copilului pot [i Potrivit legii civile, persoana fizic` se pre-
chiar trebuie s` limiteze dreptul acestuia la zum` a avea discern`mântul necesar \n-
libertatea de exprimare, respectiv cazurile cheierii de acte juridice \ncepând cu vârsta
prev`zute \n articolul 30 din Constitu]ie, de 18 ani, vârst` de la care legea \i [i recu-
care se refer` la interdic]ia de a prejudicia noa[te capacitatea de exerci]iu deplin`.
demnitatea, onoarea, via]a particular` a Minorul sub 14 ani este prezumat de lege a
persoanei [i dreptul la propria imagine, nu avea discern`m\ntul necesar pentru a
dup` cum sunt interzise def`imarea ]`rii, \ncheia acte juridice civile, iar copilul \ntre
\ndemnul la r`zboi de agresiune, la ur` na- 14 [i 18 ani se consider` a avea discern`-
]ional`, rasial`, religioas`, la separatism mântul \n formare, de unde [i recunoa[-
teritorial sau la violen]` public`, precum [i terea legal` a unei capacit`]i restrânse de
manifest`ri obscene, contrare bunelor mo- a \ncheia acte juridice.
ravuri. Referindu-se la „copilul capabil de discer-
n`mânt“, Legea nr. 272 d` un alt sens de-
cât cel anterior men]ionat, un alt sens de-
Art. 24. - (1) Copilul capabil de discern`- cât acela de discern`mânt necesar pentru
mânt are dreptul de a-[i exprima liber opi- a \ncheia acte juridice. Regulile aplicabile
nia asupra oric`rei probleme care \l prive[- pentru acest ultim fapt r`mân nemodifica-
te. te. Art. 24 alin.1 are \n vedere o alt` pers-
(2) |n orice procedur` judiciar` sau admi- pectiv`, [i anume dreptul copilului de a nu
nistrativ` care \l prive[te copilul are drep- fi ignorat, ori de câte ori adul]ii iau hot`râri
tul de a fi ascultat. Este obligatorie ascul- \n ceea ce \l prive[te. Acest drept de a fi as-
tarea copilului care a \mplinit vârsta de 10 culta]i, de a fi auzi]i - de p`rin]i, de tutore,
ani. Cu toate acestea, poate fi ascultat [i de profesori [i educatori, de asistentul so-
copilul care nu a \mplinit vârsta de 10 ani, cial, de autorit`]ile judiciare - este explici-

30
capi tolul
2
tat de altfel \n alin. 3 al aceluia[i articol, ca levant`, este ca acesta s` fie bine informat,
fiind posibilitatea copilului de a cere [i de s` primeasc` explica]ii [i s` fie preg`tit
a primi orice informa]ie pertinent`, de a fi astfel \ncât opinia sa s` fie exprimat` \n
consultat, de a-[i exprima opinia [i de a fi mod liber.
informat asupra consecin]elor pe care le Esen]ial este totodat` ca persoanele care
poate avea opinia sa, dac` este respecta- intervin \n procedura de ascultare a copilu-
t`, precum [i asupra consecin]elor oric`rei lui s` beneficieze de formare \n acest sens,
decizii care \l prive[te. \n caz contrar, procedura ascult`rii poate
Obliga]ia de comunicare cu copilul ajut` la afecta imaginea de sine a copilului, starea
cunoa[terea acestuia, la \n]elegerea nevoi- sa psihic` [i emo]ional`.
lor lui, a mediului \n care s-a format [i a |n procedurile administrative [i judiciare,
perspectivei copilului asupra acestora, a dac` ascultarea copilului care a \mplinit 10
nivelului de \n]elegere a realit`]ii [i a con- ani - \n cauze care \i privesc - este prezu-
secin]elor propriilor fapte, pentru a [ti, mat` de legiuitor ca fiind necesar`, nu
ulterior, care sunt cele mai adecvate mo- aceea[i este viziunea legiuitorului cu pri-
dalit`]i de interven]ie, ca forme de r`spuns vire la copilul care nu a \mplinit 10 ani.
la nevoile copilului. Dac` prima parte a alineatului 2 d` dreptul
Desigur, dreptul copilului de a fi ascultat copilului de orice vârst` care a cerut a fi
presupune \n mod necesar obliga]ia de a i ascultat de a se da curs solicit`rii sale, \n
se da posibilitatea s` se exprime, dar nu cazul \n care o asemenea manifestare de
oblig` la luarea unei decizii care ar satisfa- voin]` nu a fost exprimat` copilul care nu
ce doar dorin]ele copilului, dac` factorii de a \mplinit 10 ani nu poate fi chemat, de re-
r`spundere ar aprecia c` interesul copilu- gul`, pentru a fi ascultat, decât dup` o ana-
lui, pe termen imediat sau lung, impun o liz` exigent` a necesit`]ii declara]iei sale,
alt` m`sur`. De altfel, alin. 4 al art. 24 l`- f`cut` de autoritatea care dispune asupra
mure[te faptul c` dac` un copil poate fi as- acestei m`suri. Situa]ia poate deveni cu
cultat, \n procedurile administrative sau ju- adev`rat periculoas`, dac` se insist` \n as-
diciare, la orice vârst`, opiniile lui „vor fi cultarea copilului mai mic de 10 ani, acesta
luate \n considerare [i li se va acorda im- neavând, \n principiu, gradul de maturitate
portan]a cuvenit`, \n raport cu vârsta [i necesar. Se recomand` recurgerea cu pru-
gradul de maturitate a copilului“. den]` la m`sura ascult`rii copilului cu
|n procedurile judiciare [i administrative, vârsta sub 10 ani, [i, dac` realizarea ei de
dreptul copilului de a fi ascultat se circum- c`tre/cu avizul/\n prezen]a unui psiholog
scrie obiectului procedurii: ascultarea copi- nu este posibil` \n toate situa]iile, forma-
lului este obligatorie \n proceduri care \l rea categoriilor de profesioni[ti care inter-
privesc. Este un text de protec]ie a copilu- vin \n proceduri dintre cele men]ionate
lui fa]` de posibilitatea manifest`rii unei este de dorit [i ca un mijloc de ob]inere a
tendin]e exagerate a autorit`]ilor de a che- unor bune rezultate ale procedurii de as-
ma copilul spre a fi ascultat [i \n alte cauze cultare.
decât cele care urm`resc luarea unor m`- Ascultarea copilului trebuie s` fie v`zut` \n
suri care privesc acel copil. Prin urmare, mod necesar ca un drept al acestuia [i nu
acest articol nu trebuie s` fie interpretat de ca o posibilitate pentru adul]i de a exploata
c`tre speciali[tii care intervin de obicei \n \n favoarea lor o eventual` opinie a copi-
proceduri care implic` \n mod inevitabil lului.
ascultarea copilului (membrii comisiei de Potrivit dispozi]iilor alin. (5), orice copil, in-
protec]ie a copilului, judec`tori, procurori, diferent de vârsta pe care o are, poate soli-
etc.) \n sensul c` un copil poate sau tre- cita s` fie ascultat, \n orice procedur` judi-
buie s` fie ascultat \n cauze \n care acesta ciar` sau administrativ` care \l prive[te. |n
ar avea ceva de spus, \n pofida faptului c` situa]ia \n care cererea copilului este res-
acestea nu se refer` la copil. pins`, autorit`]ile \n cauz` au obliga]ia de
O alt` condi]ie a ascult`rii copilului, f`r` a-[i motiva aceast` decizie (a se vedea \n
\ndeplinirea c`reia opinia sa nu poate fi re- acest sens [i dispozi]iile art. 13, alin. 2 din

31
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

Hot`rârea de Guvern nr. 1437/2004 cu privi- - studierea de c`tre copii a religiei ca dis-
re la organizarea [i metodologia de func]io- ciplin` \n \nv`]`mântul preuniversitar [i
nare a comisiei pentru protec]ia copilului). - educa]ia religioas` care se practic` \n
Prevederile alin. 6 se completeaz` cu cele cadrul serviciilor de protec]ie special`
ale Codului Familiei, referitoare la instituti- \nfiin]ate de diferite culte/asocia]ii reli-
rea curatelei. Astfel, art. 152 lit. c) din Co- gioase.
dul Familiei prevede c` se va putea institui Pentru a alege sau pentru a refuza religia
curatela dac`, din cauza bolii sau din alte ca disciplin` [colar`, elevul trebuie s` aib`
motive, p`rintele sau tutorele este \mpie- acordul p`rin]ilor/reprezentantului legal
dicat s` \ndeplineasc` un anumit act \n nu- (art. 9 alin. 1 din Legea nr. 84/1995 - Legea
mele persoanei ce reprezint` sau ale c`rei \nv`]`mântului, cu modific`rile [i comple-
acte le \ncuviin]eaz`. De exemplu, \n situa- t`rile ulterioare). Cadrele didactice, de re-
]ia \n care \n procedura administrativ` sau gul` solicit` acordul scris al p`rin]ilor
judiciar` exist` sau se discut` o situa]ie de pentru to]i elevii, indiferent de vârst`, chiar
contradictorialitate (conflict de interese) [i pentru elevii care sunt deja majori ([i
\ntre interesele copilului [i cele ale repre- frecventeaz` clasa a XI-a/a XII-a).
zentantului legal - p`rinte sau tutore - pen- Subliniem faptul c` odat` cu \mplinirea
tru reprezentarea minorului \n acea proce- vârstei de 14 ani este prioritar` ob]inerea
dur` se va numi un curator. Avem \n ve- acordului scris al copilului \n paralel cu
dere, spre exemplu, situa]ia \n care se dis- acordul p`rintelui/reprezentantului legal,
cut` luarea m`surii de scoatere a copilului iar la \mplinirea vârstei de 16 ani copilul \[i
dintr-un mediu familial neadecvat sau o poate alege singur religia. Prin urmare,
plângere formulat` de copil \mpotriva unui copiii de 14 ani [i cu atât mai mult cei care
act de agresiune s`vâr[it \mpotriva sa de au \mplinit 16 ani pot s` opteze cu privire
c`tre tutore. la studierea sau nu a acestei discipline.
Pentru ca elevii s`-[i exprime op]iunile \n
cuno[tin]` de cauz`, este necesar ca p`rin-
Art. 25. - (1) Copilul are dreptul la libertate ]ii [i cadrele didactice s` colaboreze [i s`
de gândire, de con[tiin]` [i de religie. asigure informarea corespunz`toare a co-
(2) P`rin]ii \ndrum` copilul, potrivit proprii- piilor \nc` de la \nceputul [colariz`rii aces-
lor convingeri, \n alegerea unei religii, \n tora. |n primul rând p`rin]ii \n a c`ror res-
condi]iile legii, ]inând seama de opinia, ponsabilitate revine cre[terea, \ngrijirea [i
vârsta [i de gradul de maturitate a aces- asigurarea dezvolt`rii copilului, pot \ndru-
tuia, f`r` a-l putea obliga s` adere la o anu- ma copilul \n alegerea unei religii sau \n
mit` religie sau la un anumit cult religios. privin]a apartenen]ei la un anumit cult reli-
(3) Religia copilului care a \mplinit 14 ani gios ]inând \ns` seama de opinia acestuia
nu poate fi schimbat` f`r` consim]`mântul exprimat` liber, precum [i de gradul de
acestuia; copilul care a \mplinit vârsta de 16 maturitate al copilului.
ani are dreptul s`-[i aleag` singur religia. Din aceea[i perspectiv` descris` mai sus,
(4) Atunci când copilul beneficiaz` de pro- apreciem c` trebuie s` ac]ioneze [i persoa-
tec]ie special`, persoanelor \n \ngrijirea c`- nele juridice de drept privat care \nfiin]ea-
rora se afl` le sunt interzise orice ac]iuni z` servicii de protec]ie special` a copiilor
menite s` influen]eze convingerile religi- \n cadrul c`rora se ofer` modele de via]` [i
oase ale copilului. comportament copilului, inclusiv \n ceea
ce prive[te participarea la via]a religioas`.
|n cazul \n care a fost luat` o m`sur` de
Dreptul la libertate de gândire, de con[tiin-
protec]ie special` a copilului, persoana \n
]` [i de religie poate fi v`zut ca un drept
\ngrijirea c`reia se afl` copilul nu are drep-
preexistent dreptului copilului la libera ex-
tul s` \nfluen]eze convingerile sale religi-
primare a opiniei sale.
oase.
Con]inutul acestui articol ar putea pune
Modul \n care se realizeaz` aceste obliga]ii
probleme de aplicare \n urm`toarele dou`
[i prevenirea unor excese \n aceast` pri-
situa]ii:

32
capi tolul
2
vin]` sunt monitorizate de c`tre serviciile ticolul 16 alin. 1). Astfel, prin intermediul
competente (direc]ia general` de asisten]` Consiliului Na]ional pentru Combaterea
social` [i protec]ie a copilului (DGASPC)/ Discrimin`rii (CNCD) se urm`re[te perma-
serviciul public de asisten]` social` (SPAS)). nent exercitarea dreptului la via]` cultural`
proprie, la declararea apartenen]ei etnice,
religioase, la practicarea propriei sale reli-
Art. 26. - (1) Copilul are dreptul la libera gii pentru copilul care apar]ine unei mino-
asociere \n structuri formale [i informale, rit`]i na]ionale, etnice, religioase sau ling-
precum [i libertatea de \ntrunire pa[nic`, vistice.
\n limitele prev`zute de lege. |n conformitate cu dispozi]iile Ordonan]ei
(2) Autorit`]ile administra]iei publice locale, nr.137/2000 privind prevenirea [i sanc]io-
unit`]ile de \nv`]`mânt [i alte institu]ii pu- narea tuturor formelor de discriminare ori-
blice sau private competente iau m`surile ce persoan` fizic` sau juridic` are obliga]ia
necesare asigur`rii exercit`rii corespunz`- de a respecta principiile egalit`]ii [i nedis-
toare a drepturilor prev`zute la alin. (1). crim`rii \n orice ac]iune a lor.

|n accep]iunea Legii nr. 272/2004 structu- Art. 28. - (1) Copilul are dreptul la respec-
rile formale sunt structuri pentru a c`ror tarea personalit`]ii [i individualit`]ii sale [i
\nfiin]are [i func]ionare se cer \ndeplinirea nu poate fi supus pedepselor fizice sau
unor formalit`]i [i condi]ii, prev`zute de le- altor tratamente umilitoare ori degradante.
ge. Aceste structuri func]ioneaz` conform (2) M`surile de disciplinare a copilului nu
condi]iilor prev`zute \n propriul statut [i pot fi stabilite decât \n acord cu demnitatea
conform legisla]iei \n vig vigoare (asocia]ii, copilului, nefiind permise sub nici un mo-
funda]ii, sindicate, etc.). tiv pedepsele fizice ori acelea care se afl`
Structurile informale sunt acele structuri \n leg`tur` cu dezvoltarea fizic`, psihic`
constituite ad-hoc, care nu sunt supuse sau care afecteaz` starea emo]ional` a
unor formalit`]i de \nregistrare. copilului.
Indiferent de tipul de asociere, fie c` se
constituie structuri formale sau informale,
scopul acestora nu trebuie s` contravin` Pentru prima dat` \n legea cadru privind
legisla]iei \n vigoare. protec]ia [i promovarea drepturilor este
prev`zut` interzicerea pedepselor fizice
aplicate copilului, \n sensul c` acest text se
Art. 27. - (1) Copilul apar]inând unei mino- refer` la interzicerea oric`ror pedepse fi-
rit`]i na]ionale, etnice, religioase sau ling- zice ori de natur` umilitoare sau degradan-
vistice are dreptul la via]` cultural` pro- te care ar putea fi aplicate copilului \n fa-
prie, la declararea apartenen]ei sale etnice, milie, [coli, gr`dini]e, etc.
religioase, la practicarea propriei sale re- Chiar dac` unele pedeapse fizice sunt a-
ligii, precum [i dreptul de a folosi limba preciate ca fiind u[oare, efectele emo]io-
proprie \n comun cu al]i membri ai comu- nale pe care acestea le pot produce pot fi
nit`]ii din care face parte. p`trunz`toare [i de durat`, astfel \ncât nu
(2) Consiliul Na]ional pentru Combaterea se poate recomanda o solu]ie a pedepselor
Discrimin`rii (CNCD) asigur` [i urm`re[te corporale ,,u[oare [i acceptate“.
exercitarea drepturilor prev`zute la alin. (1). Adoptarea modelului de educa]ie potrivit
este \n func]ie de natura mediului familial
(nivelul de studii al membrilor familiei,
Articolul 27 reprezint` acel demers legisla-
profesia acestora, vârsta [i particularit`]ile
tiv necesar asigur`rii liberei dezvolt`ri a
p`rin]ilor, repere culturale [i religioase).
personalit`]ii copilului, care al`turi de
Aplicarea de corec]ii fizice determin` fie
demnitatea, drepturile [i libert`]ile copilu-
reac]ii de respingere [i \nc`p`]ânare din
lui reprezint` valori supreme garantate \n
partea copilului, fie reac]ii de insecuritate,
primul rând prin Constitu]ia României (ar-
deteriorarea imaginii de sine, etc. |n unele

33
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

cazuri copilul ar trebui l`sat s` gre[easc` Art. 29. - (1) Copilul are dreptul s` depun`
f`r` a fi pedepsit, [i s` i se explice implica- singur plângeri referitoare la \nc`lcarea
]iile faptelor sale, acest fapt f`când parte drepturilor sale fundamentale.
din procesul de \nv`]are al copilului, din (2) Copilul este informat asupra drepturilor
procesul de dezvoltare a autonomiei. sale, precum [i asupra modalit`]ilor de
Ar putea exista anumite sanc]iuni, care exercitare a acestora.
\ns` trebuie corelate cu un ansablu de re-
compense acordate copilului, astfel \ncât
p`rintele/educatorul s` ob]in` influen]area Alin. (1) consacr` dreptul copilului de a de-
dorit` a comportamentului acestuia. De pune \n justi]ie, singur, plângeri cu privire
exemplu: la orice \nc`lcare vizând drepturile sale
 privarea de anumite obiecte/activit`]i fundamentale, prev`zute \n Constitu]ie, in-
favorite \nso]ite de explicarea deciziei diferent de vârsta pe care o are. Preve-
luate, ]inându-se cont de gradul de ma- derea este \n deplin` concordan]` cu dis-
turizare al copilului; pozi]iile Conven]iei pentru ap`rarea drep-
 explicarea tuturor gre[elilor [i a conse- turilor omului [i a libert`]ilor fundamen-
cin]elor pe care acestea le au, ]inându-se tale ratificat` de România prin Legea nr.
cont de asemenea de gradul de maturi- 30/1994 care consacr` dreptul oric`rei per-
zare al copilului; soane (f`r` a impune o limit` de vârst`) de
 stabilirea unui sistem de reguli care s` a sesiza instan]a judec`toreasc` \n cazul
se aplice atât \n cazul gre[elilor, cât [i \n \nc`lc`rii drepturilor fundamentale. |ntr-o
cazul rezultatelor bune ob]inute, de ge- enumerare exemplificativ`, ar putea fi
nul recompenselor pozitive sau negati- men]ionate dreptul la via]` [i la integritate
ve. Recompensa poate fi [i sub forma fizic` [i psihic`, libertatea individual` \n
unui r`spuns emo]ional. sens constitu]ional, dreptul la ap`rare, li-
|n alegerea m`surilor disciplinare trebuie bertatea de exprimare, dreptul la informa-
s` se ]in` cont de gravitatea gre[elilor co- ]ie, dreptul la \nv`]`tur`, accesul la cultur`,
pilului [i de reac]ia emo]ional` a copilului. dreptul la un mediu s`n`tos, etc.
Sunt interzise tratamentele umilitoare, po- Existen]a unor astfel de situa]ii \n care co-
reclele, catalog`rile, pedepse jignitoare, \n- pilul se adreseaz` singur instan]ei jude-
chidere \n camere \ntunecoase, privarea c`tore[ti este pu]in probabil`, deoarece \n
de hran` etc. general drepturile fundamentale ale copi-
Prin urmare, \n familie [i \n toate institu]iile lului sunt ap`rate prin reprezentan]ii s`i
publice [i private care au \n \ngrijire copii, legali; aceast` abordare decurge din recu-
sunt interzise pedepsele corporale [i trata- noa[terea copilului ca beneficiar activ al
mentele umilitoare. Totodat`, regulamen- unor drepturi, ca persoana care, \n raport
tele de ordine interioar` ale institu]iilor \n cu vârsta [i gradul sau de maturitate poate
cauz` ar trebui s` con]in` obligatoriu ca- s` pledeze pentru sine [i mai mult decât
pitole cu privire la interzicerea pedepselor atât s` aib` un drept de veto \n raport cu
corporale [i \nc`lcarea demnit`]ii copiilor. m`surile decise fa]` de persoana sa.
O deosebit` importan]` o reprezint` \n |n situa]ii prev`zute \n mod expres de lege,
acela[i timp eforturile care trebuie s` se copilul poate depune plângeri \n nume
fac` \n recrutarea personalului responsabil propriu \n instan]`, referitor la \nc`lcarea
cu \ngrijirea copilului, \n orice tip de insti- altor drepturi decât cele fundamentale,
tu]ie, acordându-se totodat` aten]ia cuve- condi]ionat de \mplinirea vârstei de 14 ani
nit` capacit`]ii membrilor personalului de (de ex.: solicitarea schimb`rii felului \nv`-
a utiliza \n mod eficient, metode non-vio- ]`turii, educa]iei religioase, domiciliului,
lente de disciplin`. A[a dup` cum am su- m`surii de protec]ie special` sau a \ncre-
bliniat deja, institu]iile trebuie s` adopte din]`rii sale ca urmare a divor]ului p`rin-
strategii [i politici \mpotriva violen]ei [i s` ]ilor).
\[i instruiasc` personalul \n vederea imple- |n ceea ce prive[te ap`rarea drepturilor co-
ment`rii acestora. pilului prin mecanisme extrajudiciare, tre-
buie subliniat c` orice \nc`lcare a acestora

34
capi tolul
2
poate fi sesizat` institu]iilor competente orientarea [i sfaturile necesare exercit`rii
direct de c`tre copil, indiferent de vârsta corespunz`toare a drepturilor prev`zute \n
acestuia. prezenta lege.
Dreptul copilului de a depune plângeri sin- (3) P`rin]ii copilului au dreptul s` primeas-
gur trebuie s` se exercite pe baza unei co- c` informa]iile [i asisten]a de specialitate
recte inform`ri a copilului cu privire la necesare \n vederea \ngrijirii, cre[terii [i
drepturile sale [i la necesitatea respect`rii educ`rii acestuia.
acestor drepturi de c`tre adul]i, autorit`]i,
cadre didactice, etc.
Dreptul copilului de a depune plângeri re- Articolul 30 alin. 1 consacr` dreptul copilu-
prezint` \n acela[i timp o form` de exerci- lui de fi crescut, \ngrijit [i educat de p`rin]ii
tare a dreptului de a fi ascultat (art. 24) si- s`i, \n strâns` leg`tur` cu principiul pri-
tua]ie care impune \n opinia noastr` cel mordialit`]ii rolului [i responsabilit`]ii p`-
pu]in acelea[i distinc]ii [i criterii de exer- rin]ilor \n cre[terea [i educarea acestuia
citare ca [i dreptul reglementat de art. 24. (art. 5 alin. 2).
Autorit`]ile ar trebui s` acorde importan]a |n mod generic, atât cu privire la persoana,
necesar` oric`rei sesiz`ri ce are caracterul cât [i cu privire la patrimoniul copilului,
unei ,,plângeri“ [i prin care se invoc` \nc`l- alin. 2 subliniaz` obliga]ia p`rin]ilor de a
carea unuia sau mai multor drepturi. sprijini copilul \n exercitarea de c`tre aces-
Este necesar` \ns` distinc]ia \ntre dreptul ta, a drepturilor prev`zute \n prezenta lege
copilului de a se plânge atunci când drep- - la s`n`tate [i bun`stare, la \nv`]`tur`, ac-
turile sale sunt \nc`lcate [i dreptul acestuia cesul la informa]ie, la cultur`, etc. Spre
la peti]ie. Legea nr. 272/2004 nu face refe- exemplu, exercitarea corespunz`toare de
riri la acest drept, dar toate standardele \n c`tre copil a dreptului la \nv`]`tur` presu-
vigoare deja au \n vedere indicatori pentru pune dreptul p`rin]ilor de a alege felul
respectarea acestui drept constitu]ional. \nv`]`turii [i al preg`tirii profesionale, ast-
Deoarece ap`rarea [i promovarea dreptu- fel \ncât acestea s` corespund` aptitudini-
rilor copilului presupun o intens` activitate lor [i personalit`]ii copilului, dar [i obliga-
de informare, desf`[urat` inclusiv \n rân- ]ia p`rin]ilor de a-l \nscrie pe copil la [coa-
dul copiilor, este de \n]eles de ce to]i cei ce l`, de a asigura frecventarea cu regularita-
pun \n aplicare Legea nr. 272/2004 trebuie te de c`tre copil a cursurilor [colare, de a-i
s` cunoasc` [i s` se informeze la rândul urm`ri evolu]ia [i a-l sprijini \n evaluarea
lor \n leg`tur` cu toate mecanismele exis- op]iunilor [i a posibilit`]ilor de care dispune.
tente cu atribu]ii \n promovarea [i ap`ra- Alin. 3) al prezentului articol accentueaz`
rea drepturilor copilului. concep]ia de baz` a legii privind orientarea
Odat` depus` plângerea, chiar \n form` tuturor ac]iunilor autorit`]ilor [i serviciilor
verbal`, autoritatea sesizat` are obliga]ia \n vederea sprijinirii p`rin]ilor, pentru asu-
de a \ntreprinde de \ndat` demersurile marea de c`tre ace[tia a rolului primar [i
care intr` \n competen]a ei pentru verifica- esen]ial \n via]a copilului.
rea celor semnalate [i \n acela[i timp s` |n realizarea obliga]iilor ce revin p`rin]ilor,
asigure confiden]ialitate \n ceea ce prive[- ace[tia au dreptul s` primeasc` informa]ii
[i asisten]` de specialitate necesare pentru
te transmiterea r`spunsului.
\ngrijirea, cre[terea [i educarea copilului.
Astfel, serviciul public de asisten]` social`
(SPAS), \n exercitarea func]iei sale prev`-
SEC}IUNEA a 2-a zute la art. 34 alin. 1, de a lua toate m`su-
Mediul familial [i \ngrijirea alternativ` rile necesare pentru depistarea precoce a
situa]iilor de risc va trebui s` ofere p`rin-
]ilor, la solicitarea acestora, consultan]` de
Art. 30. - (1) Copilul are dreptul s` creasc`
specialitate, inclusiv juridic`, cu privire la
al`turi de p`rin]ii s`i.
posibilit`]ile legale de sprijin a acestora
(2) P`rin]ii au obliga]ia s` asigure copilu-
pentru \ngrijirea, cre[terea [i educarea co-
lui, de o manier` corespunz`toare capaci-
piilor. Dat fiind c` nevoia unui sprijin este
t`]ilor \n continu` dezvoltare ale copilului,

35
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

resim]it` \n mod direct [i imediat de c`tre d) s` \ntreprind` toate m`surile necesare


p`rinte [i c` sprijinul pentru prevenirea pentru realizarea drepturilor copilului lor;
unei situa]ii de criz` este adesea mult mai e) s` coopereze cu persoanele fizice [i per-
u[or de realizat [i eficient dec\t pentru soanele juridice care exercit` atribu]ii \n
situa]ii cronicizate, credem c` o bun` orga- domeniul \ngrijirii, educ`rii [i form`rii pro-
nizare a unor servicii de consultan]` [i in- fesionale a copilului.
formare a p`rin]ilor constituie un real spri-
jin pentru ace[tia. Avem \n vedere, spre
exemplu, furnizarea informa]iilor legate de Art. 31 enun]` principiul responsabilit`]ii
existen]a [i func]ionarea centrelor de spri- egal \mp`r]ite \ntre p`rin]i, principiu exis-
jin a femeilor singure, asupra formelor de tent, de altfel, [i \n Codul Familiei, ale c`rui
sprijin material din partea statului [i proce- dispozi]ii, \n materie de ocrotire a minoru-
durilor legale de ob]inere a acestora, asu- lui, r`mân \n mare parte, aplicabile. Putem
pra existen]ei [i rolului serviciilor de consi- vorbi despre egalitatea p`rin]ilor \n ceea
liere psihologic`, a serviciilor de mediere, ce prive[te drepturile [i \ndatoririle fa]` de
a modalit`]ilor de interven]ie asupra unor copilul minor, ca despre un aspect al ega-
comportamente de tip deviant, etc. Desi- lit`]ii drepturilor dintre b`rbat [i femeie,
gur c`, vorbind despre o activitate de infor- principiu statuat la nivel constitu]ional.
mare cu o baz` atât de larg` de cuprindere, P`rin]ii trebuie s`-[i exercite \mpreun`
serviciul public de asisten]` social` (SPAS) drepturile [i s`-[i \ndeplineasc` obliga]iile
trebuie s` asigure o bun` gestionare a p`rinte[ti numai \n interesul copilului. Este
surselor de informa]ii [i a organismelor de evident c` pe primul plan se situeaz`
consultan]`, [i g`sirea celor mai potrivite obliga]iile p`rinte[ti, \ntrucât drepturile
forme de colaborare cu astfel de furnizori. sunt recunoscute tocmai \n vederea \nde-
plinirii obliga]iilor de c`tre p`rin]i.
,,Pe de alt` parte, p`rin]ii pot avea p`reri
Art. 31. - (1) Ambii p`rin]i sunt responsabili diferite \n ceea ce prive[te interesul su-
pentru cre[terea copiilor lor. perior al unui anumit copil, speciali[tii pot
(2) Exercitarea drepturilor [i \ndeplinirea de asemenea s` nu fie de acord unul cu ce-
obliga]iilor p`rinte[ti trebuie s` aib` \n ve- l`lalt \n leg`tur` cu ceea ce este cel mai
dere interesul superior al copilului [i s` bine pentru copil. Orice \nc`lcare a dreptu-
asigure bun`starea material` [i spiritual` rilor copilului (inclusiv lipsa de respect fa]`
a copilului, \n special prin \ngrijirea aces- de capacit`]ile \n evolu]ie a copilului) este
tuia, prin men]inerea rela]iilor personale contrar` intereselor superioare ale copilu-
cu el, prin asigurarea cre[terii, educ`rii [i lui). Atunci când dezvoltarea fizic`, psiho-
\ntre]inerii sale, precum [i prin reprezen- logic` sau intelectual` a copiilor este sub-
tarea sa legal` [i administrarea patrimo- minat` prin ac]iuni sau inac]iuni ale p`rin-
niului s`u. ]ilor care ar putea fi evitate se poate spune
(3) |n cazul existen]ei unor ne\n]elegeri \n- c` ace[tia nu \[i \ndeplinesc responsabili-
tre p`rin]i cu privire la exercitarea dreptu- t`]ile“ (pag 297 din Manualul pentru im-
rilor [i \ndeplinirea obliga]iilor p`rinte[ti, plementarea Conven]iei cu privire la Drep-
instan]a judec`toreasc`, dup` ascultarea turile Copilului).
ambilor p`rin]i, hot`r`[te potrivit interesu- Astfel:
lui superior al copilului. - ambii p`rin]i au acelea[i drepturi [i \n-
Art. 32. - Copilul are dreptul s` fie crescut datoriri fa]` de copiii lor minori, f`r` a
\n condi]ii care s` permit` dezvoltarea sa deosebi dup` cum ace[tia sunt din c`-
fizic`, mental`, spiritual`, moral` [i soci- s`torie, din afara c`s`toriei, ori adopta]i
al`. |n acest scop p`rin]ii sunt obliga]i: (art. 97 din Codul Familiei). Aceasta \n-
a) s` supravegheze copilul; seamn` c` ceea ce intereseaz` \n stabi-
b) s` coopereze cu copilul [i s` \i respecte lirea modului de exercitare a drepturilor
via]a intim`, privat` [i demnitatea; [i \ndatoririlor este calitatea de p`rin]i -
c) s` informeze copilul despre toate actele ca persoanele fa]` de care este stabilit`
[i faptele care l-ar putea afecta [i s` ia \n filia]ia copilului - indiferent de existen]a
considerare opinia acestuia; \ntre ace[tia a calit`]ii de so]i.

36
capi tolul
2
- totodat`, m`surile privitoare atât la per- \mpiedicarea exercit`rii drepturilor [i \n-
soana, cât [i la bunurile copiilor se iau datoririlor p`rinte[ti din cauza p`r`sirii
de c`tre p`rin]i, de comun acord. Doc- [i abandon`rii familiei sau a execut`rii
trina1 enumer` ca drepturi [i \ndatoriri unei pedepse privative de libertate.
privitoare la persoana copilului acelea 2. |ntre situa]iile \n care responsabilita-
de: a) a cre[te copilul; b) a cere \napoie- tea p`rinteasc` continu` s` revin` am-
rea de la persoana care \l de]ine f`r` bilor p`rin]i, dar nu \n mod egal, cel mai
drept; c) a consim]i la adop]ie sau a cere frecvent \ntâlnit` este cea a divor]ului
desfacerea adop]iei; d) a avea leg`turi p`rin]ilor, caz \n care, potrivit art. 42 din
personale cu copilul; e) a veghea la Codul Familiei, instan]a judec`toreasc`
cre[terea, educarea, \nv`]`tura [i preg`- este obligat` s` se pronun]e [i asupra
tirea profesional` a copilului; f) a lua \ncredin]`rii copiilor minori.
m`suri disciplinare; g) a stabili locuin]a Art. 43 alin. 2 din Codul Familiei preve-
copilului. de c` p`rintele divor]at c`ruia i s-a \n-
Cu privire la bunurile copilului se enu- credin]at copilul exercit` cu privire la
mer` dreptul [i \ndatorirea de a-i admi- acesta drepturile p`rinte[ti, iar alin. 3
nistra bunurile; dreptul [i \ndatorirea de prevede expres care sunt drepturile [i
a reprezenta pe minor \n actele juridice \ndatoririle p`rintelui divor]at c`ruia nu
ori de a-i \ncuviin]a aceste acte. i s-a \ncredin]at copilul. Modul de exer-
Dac` regula este aceea c` p`rin]ilor le citare a dreptului de a veghea la cre[te-
revine responsabilitatea p`rinteasc` \n rea copilului de c`tre p`rintele c`ruia nu
mod egal, exist` [i numeroase cazuri i-a fost \ncredin]at copilul difer` de cel
derogatorii, \n sensul c` numai unul anterior divor]ului. |n doctrin`3 se arat`
dintre ace[tia exercit` (deci \n mod ex- c` p`rintele c`ruia nu i-a fost \ncredin]at
clusiv) drepturile [i \ndatoririle p`rin- copilul nu are exerci]iul pazei [i supra-
te[ti, fie, de[i le exercit` ambii p`rin]i, vegherii copilului, al aceluia de a lua
responsabilitatea nu le mai revine \n m`suri disciplinare [i al dreptului de a
mod egal. stabili locuin]a copilului [i nici nu poate
1. Pentru prima categorie de situa]ii, art. cere \napoierea acestuia \n condi]iile art.
98 alin. 2 din Codul Familiei prevede: 103, de la cel care \l de]ine f`r` drept. |n
„Dac` unul dintre p`rin]i este mort, de- leg`tur` cu acestea, se arat` c` nu tre-
c`zut din drepturile p`rinte[ti, pus sub buie s` existe o \n]elegere \ntre p`rin]i,
interdic]ie sau, din orice \mprejurare, se prealabil` m`surii care se ia, m`surile
afl` \n neputin]` de a-[i manifesta voin- vizând aceste drepturi luându-se de c`-
]a, cel`lalt p`rinte exercit` singur drep- tre un singur p`rinte. Acordul intervine,
turile p`rinte[ti“. \n aceste cazuri, dup` luarea m`surii, iar
Care ar putea fi acele alte \mprejur`ri dac` cel`lalt p`rinte - c`ruia nu i s-a \n-
care ar pune pe unul dintre p`rin]i \n im- credin]at copilul - nu este de acord cu
posibilitate de a-[i manifesta voin]a2? m`sura luat`, el poate cere modificarea
 dispari]ia unui p`rinte; m`surilor luate cu privire la drepturile [i
 contrarietatea de interese \ntre minor [i \ndatoririle dintre p`rin]ii divor]a]i [i
unul dintre p`rin]i. |n mod evident, \ntr-o copii \n condi]iile art. 44 din Codul Fami-
asemenea situa]ie, garan]ia exercit`rii liei. Aceast` concluzie este desprins` nu
drepturilor p`rinte[ti de c`tre acel p`- doar din plasarea dispozi]iilor cu privire
rinte „\n interesul copilului“ nu ar mai la exerci]iul drepturilor p`rinte[ti \n
exista, a[a \ncât drepturile p`rinte[ti vor noul context al unei c`s`torii desf`cute
fi exercitate de c`tre cel`lalt p`rinte; prin divor], dar [i din interpretarea lite-
 \mpiedicarea unui p`rinte de a \ndeplini ral` a art. 43 alin. 3, care, spre deosebire
un anumit act \n interesul copilului, de de art. 101 alin. 2, prevede doar un
exemplu din cauza bolii; drept de a veghea la cre[terea copilului.

1
Ion P. Filipescu - Tratat de dreptul familiei, Editura ALL, ed.1993
2
idem, p. 496 [i urm.
3
Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu - „Tratat de dreptul familiei“, Ed. a VI-a, Edit. ALL Beck, pag.518 - 526; Eugen A. Barasch,
Ion Nestor, Savelly Zilberstein - „Ocrotirea p`rinteasc`“, Ed [tiin]ific`, Bucure[ti, 1960, pag.180 - 183.

37
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

Se interpreteaz` c` redact`rile diferite Art. 33. - Copilul nu poate fi separat de p`-


corespund unor reglement`ri diferite: \n rin]ii s`i sau de unul dintre ei, \mpotriva
\ndeplinirea \ndatoririi ce are p`rintele voin]ei acestora, cu excep]ia cazurilor ex-
c`ruia nu i s-a \ncredin]at copilul \[i va pres [i limitativ prev`zute de lege, sub re-
exercita ac]iunea dup` luarea m`surii zerva revizuirii judiciare [i numai dac`
cu care nu este de acord. Se arat` c` acest lucru este impus de interesul supe-
interven]ia lui nu mai previne, ci \[i pro- rior al copilului.
pune - dac` este cazul - s` remedieze.
Asem`n`tor situa]iei rezultate \n urma di-
vor]ului p`rin]ilor este solu]ionat` legal si- Cazurile [i condi]iile \n care poate fi decis`
tua]ia copilului din afara c`s`toriei a c`rei separarea copilului de p`rin]i sunt expres
filia]ie este stabilit` fa]` de ambii p`rin]i. [i limitativ prev`zute de lege. Acestea sunt
Art. 65 din Codul Familiei prevede c` „\n- urm`toarele: divor]ul când are loc separa-
credin]area copilului [i contribu]ia p`rin- rea copilului de unul dintre p`rin]i, sau
]ilor la cheltuielile de cre[tere, educare, chiar de ambii p`rin]i dac` minorul este \n-
\nv`]`tur` [i preg`tire profesional` se vor credin]at \n urma divor]ului acestora unei
hot`r\ potrivit dispozi]iilor art. 42-44 din alte persoane, plasamentul \n regim de
Codul Familiei, care se aplic` prin asem`- urgen]` când copilul a fost abuzat, neglijat
nare“. \n propria sa familie, [i cel mai frecvent \n-
- drepturile p`rinte[ti se exercit` numai tâlnit plasamentul. |n fiecare dintre aceste
\n interesul copilului, pentru a asigura situa]ii, competen]a \n ceea ce prive[te lu-
bun`starea material` [i spiritual` a area deciziei cu privire la separarea co-
acestuia (art. 97 alin. 2 din Codul Fami- pilului apar]ine \n exclusivitate instan]ei ju-
liei [i art. 31 alin. 2 din Legea nr. 272/ dec`tore[ti.
2004). Situa]iile \n care poate interveni separarea
|n afara considera]iilor referitoare la no]iu- copilului de p`rin]ii s`i prin decizia unei
nea de „interes superior al copilului“, cu- autorit`]i administrative este plasamentul
prinse \n comentariul de la art. 2 trebuie dispus prin hot`râre a comisiei pentru pro-
subliniat [i faptul c` no]iunea de interes al tec]ia copilului, dar numai cu condi]ia pre-
copilului presupune [i un aspect social, existen]ei unui acord al p`rin]ilor cu privire
c`ci p`rin]ii sunt obliga]i s`-l creasc` pe la m`sura de protec]ie respectiv`, sau pla-
copil, \ngrijind de s`n`tatea [i dezvoltarea samentul \n regim de urgen]`, dispus prin
lui fizic`, de educarea, \nv`]`tura [i preg`- dispozi]ie a directorului direc]iei generale
tirea profesional` a acestuia, potrivit cu \n- de asisten]` social` [i protec]ie a copilului
su[irile lui. (DGASPC), atunci când copilul este abuzat/
Exercitarea drepturilor [i \ndeplinirea obli- neglijat \n propria familie, m`sur` pentru
ga]iilor p`rinte[ti se fac sub \ndrumarea confirmarea c`reia legiuitorul a prev`zut
serviciului public de asisten]` social` oligativitatea sesiz`rii instan]ei de judecat`
(SPAS) \n scopul asigur`rii unei cât mai \n termen de 48 de ore de la luarea m`surii
depline ocrotiri a copilului. |n ceea ce pri- de protec]ie \n regim de urgen]`. Termenul
ve[te ne\n]elegerile care se pot ivi \ntre p`- \n care trebuie s` fie sesizat` instan]a este
rin]i cu privire la exerci]iul drepturilor [i un termen de recomandare [i nu un
obliga]iilor p`rinte[ti, alin. 3) al art. 31 in- termen de dec`dere din dreptul de a mai
stituie competen]a cu privire la solu]iona- sesiza instan]a.
rea acestora \n sarcina instan]ei judec`-
tore[ti care este obligat` s` se pronun]e
având \n vedere interesul superior al copi- Art. 34. - (1) Serviciul public de asisten]`
lului. Cu toate acestea, apreciem c` \n social` (SPAS) va lua toate m`surile nece-
practic`, este deosebit de util ca p`rin]ii, sare pentru depistarea precoce a situa]iilor
\nainte de a se adresa instan]ei, s` solicite de risc care pot determin` separarea
medierea ne\n]elegerilor de c`tre auto- copilului de p`rin]ii s`i, precum [i pentru
rit`]ile cu responsabilit`]i \n domeniu. prevenirea comportamentelor abuzive ale
p`rin]ilor [i a violen]ei \n familie.

38
capi tolul
2
(2) Orice separare a copilului de p`rin]ii (5) Planul de servicii sociale (PSS) poate
s`i, precum [i orice limitare a exerci]iului avea ca finalitate transmiterea c`tre direc-
drepturilor p`rinte[ti trebuie s` fie prece- ]ia general` de asisten]` social` [i protec-
date de acordarea sistematic` a serviciilor ]ie a copilului (DGASPC) a cererii de insti-
[i presta]iilor prev`zute de lege, cu accent tuire a unei m`suri de protec]ie special` a
deosebit pe informarea corespunz`toare a copilului, numai dac`, dup` acordarea ser-
p`rin]ilor, consilierea acestora, terapie sau viciilor prev`zute de acest plan, se consta-
mediere, acordate \n baza unui plan de ser- t` c` men]inerea copilului al`turi de p`rin-
vicii. ]ii s`i nu este posibil`.

Competen]a prevenirii situa]iilor de risc [i Prin Ordinul nr. 80/2004 al Secretarului de


comportamentelor abuzive ale p`rin]ilor, Stat al Autorit`]ii Na]ionale pentru Protec-
este stabilit` expres \n sarcina serviciilor ]ia Drepturilor Copilului (ANPDC) au fost
de asisten]` social` de la nivel local. De[i aprobate norme metodologice privind \n-
textul nu precizeaz` \n mod explicit, apre- tocmirea planului de servicii sociale (PSS),
ciem c` la nivelul comunelor, aceast` sar- precum [i norme metodologice privind \n-
cin` revine [i persoanelor cu atribu]ii de tocmirea planului individualizat de protec-
asisten]` social` din aparatul de lucru al ]ie (PIP).
consiliului local. Prin urmare, speciali[tii au obliga]ia profe-
A se vedea \n acest sens [i considera]iile sional` ca, atât la \ntocmirea planului de
art. 30. servicii sociale (PSS), cât [i la elaborarea
planului individualizat de protec]ie (PIP) a
copilului s` respecte prevederile Ordinului
Art. 35. - (1) Planul de servicii sociale (PSS) nr. 80/2004.
se \ntocme[te [i se pune \n aplicare de Introducerea celor dou` instrumente de lu-
c`tre serviciul public de asisten]` social` cru reprezint` o recunoa[tere a faptului c`
(SPAS), organizat la nivelul municipiilor [i a preveni o situa]ie de dificultate este mai
ora[elor, precum [i de persoanele cu atri- u[or [i implic` costuri mult mai reduse de-
bu]ii de asisten]` social` din aparatul cât a institui o m`sur` de protec]ie specia-
propriu al consiliilor locale comunale din l`, motiv pentru care planului de servicii
unitatea administrativ-teritorial` unde se trebuie s` i se acorde importan]a cuvenit`.
afl` copilul, \n urma evalu`rii situa]iei Astfel, planul de servicii trebuie s` fie \n-
copilului [i a familiei acestuia. tocmit \n urm`toarele situa]ii:
(2) La nivelul municipiului Bucure[ti \ntoc- a) pentru prevenirea separ`rii copilului de
mirea [i punerea \n aplicare a planului pre- p`rin]ii s`i, inclusiv prevenirea abuzu-
v`zut la alin. (1) se realizeaz` de c`tre di- lui, neglij`rii [i exploat`rii copilului, a
rec]ia general` de asisten]` social` [i pro- exploat`rii economice [i traficului de
tec]ie a copilului (DGASPC) de la nivelul copii;
fiec`rui sector. b) pentru prevenirea separ`rii copilului de
(3) Planul de servicii sociale (PSS) se p`rin]ii s`i \n situa]ii de abuz, neglijare
aprob` prin dispozi]ia primarului. sau exploatare a copilului, inclusiv de
(4) Planul de servicii sociale (PSS) are ca exploatare economic` [i trafic de copii;
obiectiv prevenirea separ`rii copilului de c) pentru prevenirea separ`rii copilului cu
p`rin]ii s`i. |n acest scop serviciul public dizabilit`]i de p`rin]ii s`i, \n cazul \n care
de asisten]` social` (SPAS) ori, dup` caz, ace[tia se adreseaz` comisiei pentru
direc]ia general` de asisten]` social` [i protec]ia copilului pentru \ncadrarea co-
protec]ie a copilului (DGASPC) de la nive- pilului \ntr-un grad de handicap [i orien-
lul fiec`rui sector al municipiului Bucure[ti tare [colar`/profesional`;
sprijin` accesul copilului [i al familiei sale d) pentru men]inerea leg`turilor de familie
la serviciile [i presta]iile destinate men]i- dup` reintegrarea copilului \n familie.
nerii copilului \n familie. Planul de servicii pentru situa]iile men]io-
nate la litera a) se \ntocme[te de c`tre ser-

39
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

viciul public de asisten]` social` (SPAS) de (DGASPC) de la nivelul jude]ului sau al


la nivelul municipiilor [i ora[elor (art. 35 sectorului municipiului Bucure[ti \n a c`rui
alin. 1) de c`tre direc]ia general` de asis- raz` teritorial` domiciliaz` copilul \mpreu-
ten]` social` [i protec]ie a copilului n` cu familia sa.
(DGASPC) de la nivelul sectoarelor munici- |n vederea \ntocmirii, implement`rii [i mo-
piului Bucure[ti (art. 35 alin. 2) sau de c`tre nitoriz`rii planului de servicii, responsa-
persoane cu atribu]ii sociale din aparatul bilul de caz, \mpreun` cu speciali[tii a c`-
propriu al consiliilor locale comunale din ror interven]ie este considerat` necesar`,
unitatea administrativ-teritorial` \n care lo- are obliga]ia de a asigura evaluarea ini]ial`
cuie[te familia cu copilul. Serviciul public a copilului [i familiei sale, evaluarea deta-
de asisten]` social` (SPAS) sau dup` caz, liat` a situa]iei copilului \n context sociofa-
direc]ia general` de asisten]` social` [i milial [i cultural, precum [i evaluarea perio-
protec]ie a copilului (DGASPC), desemnea- dic` a cazului conform legisla]iei \n vigoare.
z` responsabil de caz din cadrul propriei |n func]ie de nevoile [i de particularit`]ile
institu]ii sau din cadrul organiza]iei negu- copilului, evaluarea detaliat` a situa]iei co-
vernamentale care a \nceput instrumenta- pilului \n context sociofamilial presupune
rea cazului. aspecte de ordin: social, psihologic, medi-
Planul de servicii sociale (PSS) se aprob` cal, educa]ional [i juridic.
prin dispozi]ie a primarului (art. 35 alin. 3). Responsabilul de caz are obliga]ia de a
Persoanele care sunt desemnate ca res- completa fi[a de monitorizare a situa]iei
ponsabil de caz trebuie s` \ndeplineasc` copilului, care se centralizeaz` la nivelul
condi]iile de studii prev`zute de standar- direc]iei generale de asisten]` social` [i
dele minime obligatorii privind manage- protec]ie a copilului (DGASPC) pentru cre-
mentul de caz \n domeniul protec]iei copi- area unei baze de date la nivelul jude]ului
lului. sau sectorului municipiului Bucure[ti.
La 1 ianuarie 2005 a intrat \n vigoare Ordi- Dup` acordarea serviciilor pe baza planu-
nul Secretarului de Stat al Agen]iei Na]io- lui de servicii, responsabilul de caz are
nale pentru Protec]ia Drepturilor Copilului obliga]ia de a monitoriza situa]ia copilului
(ANPDC) nr. 69/2004 pentru aprobarea [i a familiei sale cel pu]in o perioad` de 3
standardelor minime obligatorii privind luni.
managementul de caz \n domeniul protec- Presta]iile, serviciile [i interven]iile cuprin-
]iei copilului. se \n planul de servicii se adreseaz` atât
Managementul de caz este utilizat ori de copilului, cât [i familiei/reprezentantului le-
câte ori situa]ia copilului impune acest lu- gal al acestuia.
cru prin urgen]`, complexitate [i durata Furnizarea presta]iilor, serviciilor [i inter-
interven]iilor necesare pentru solu]ionarea ven]iilor cuprinse \n planul de servicii se
acesteia. face \n baza unui contract cu familia/repre-
|n situa]ia \n care personalul serviciului zentantul legal \ncheiat cu responsabilul
public de asisten]` social` (SPAS) de la ni- de caz.
velul municipiilor [i ora[elor sau persoa- Planul de servicii poate avea ca finalitate
nele cu atribu]ii de asisten]` social` din transmiterea c`tre direc]ia general` de
aparatul propriu al consiliilor locale comu- asisten]` social` [i protec]ie a copilului
nale nu \ndeplinesc condi]iile de studii, (DGASPC) a cererii de instituire a unei m`-
atunci direc]ia general` de asisten]` socia- suri de protec]ie special` a copilului, nu-
l` [i protec]ie a copilului (DGASPC) din ju- mai dac`, dup` acordarea serviciilor pre-
de]ul respectiv va desemna responsabili v`zute de acest plan, se constat` c` men-
de caz din cadrul altor furnizori de servicii ]inerea copilului al`turi de p`rin]ii s`i nu
acredita]i conform legii. este posibil` (art. 35 alin. (5)).
|n situa]iile prev`zute la litera b) [i la litera
c) (men]ionate mai sus) planul de servicii
se \ntocme[te de c`tre direc]ia general` de Art. 36. - (1) Dac` exist` motive temeinice
asisten]` social` [i protec]ie a copilului de a suspecta c` via]a [i securitatea copilu-
lui sunt primejduite \n familie, reprezen-

40
capi tolul
2
tan]ii serviciului public de asisten]` social` ces la domiciliul copilului atunci când exis-
(SPAS) ori, dup` caz, ai direc]iei generale t` motive temeinice de a suspecta c` via]a
de asisten]` social` [i protec]ie a copilului [i securitatea copilului sunt primejduite \n
(DGASPC) de la nivelul sectoarelor familie. Acest lucru permite realizarea unei
municipiului Bucure[ti au dreptul s` vizi- evalu`ri a felului \n care „ace[tia sunt \n-
teze copiii la locuin]a lor [i s` se informeze griji]i, despre s`n`tatea [i dezvoltarea lor
despre felul \n care ace[tia sunt \ngriji]i, fizic`, educarea, \nv`]`tura [i preg`tirea
despre s`n`tatea [i dezvoltarea lor fizic`, lor profesional`“.
educarea, \nv`]`tura [i preg`tirea lor pro- Dac`, \n urma evalu`rilor efectuate [i a in-
fesional`, acordând, la nevoie, \ndrum`rile forma]iilor ob]inute, se ajunge la concluzia
necesare. c` s`n`tatea sau dezvoltarea copilului sunt
(2) Dac`, \n urma vizitelor efectuate potrivit puse \n primejdie, serviciul public de asis-
alin. (1), se constat` c` dezvoltarea fizic`, ten]` social` (SPAS) are obliga]ia s` anun-
mental`, spiritual`, moral` sau social` a ]e direc]ia general` de asisten]` social` [i
copilului este primejduit`, serviciul public protec]ie a copilului (DGASPC) pentru a se
de asisten]` social` (SPAS) este obligat s` lua o m`sur` de protec]ie special` cu pri-
sesizeze de \ndat` direc]ia general` de vire la copilul respectiv. Direc]ia general`
asisten]` social` [i protec]ie a copilului de asisten]` social` [i protec]ie a copilului
(DGASPC) \n vederea lu`rii m`surilor pre- (DGASPC) este obligat` la rândul s`u s`
v`zute de lege. prezinte cazul copilului \n instan]`, [i dac`
(3) Direc]ia general` de asisten]` social` [i sunt \ntrunite condi]iile prev`zute de lege,
protec]ie a copilului (DGASPC) este obli- s` solicite dec`derea total` sau par]ial` a
gat` s` sesizeze instan]a judec`toreasc` \n p`rin]ilor sau a unuia dintre ace[tia, din
situa]ia \n care consider` c` sunt \ntrunite exerci]iul drepturilor p`rinte[ti.
condi]iile prev`zute de lege pentru de- Referirile din prezenta lege cu privire la in-
c`derea, total` sau par]ial`, a p`rin]ilor ori stitu]ia dec`derii din drepturile p`rinte[ti
a unuia dintre ei din exerci]iul drepturilor se completeaz` \n mod obligatoriu cu cele
p`rinte[ti. cuprinse \n Codul Familiei.
|n leg`tur` cu cazurile \n care se poate dis-
Art. 37. - (1) Direc]ia general` de asisten]` pune dec`derea din drepturile p`rinte[ti,
social` [i protec]ie a copilului (DGASPC) trebuie spus c` aceasta sanc]ioneaz` gre-
va lua toate m`surile necesare pentru ca [eli cu o gravitate sporit` \n comportamen-
p`rin]ii dec`zu]i din drepturile p`rinte[ti, tul p`rin]ilor; de asemenea, sunt avute \n
precum [i cei c`rora le-a fost limitat exer- vedere gre[eli \n exercitarea drepturilor
ci]iul anumitor drepturi s` beneficieze de sau \n \ndeplinirea obliga]iilor care privesc
asisten]` specializat` pentru cre[terea ca- persoana copilului, iar nu [i patrimoniul
pacit`]ii acestora de a se ocupa de copii, \n acestuia.
vederea redobândirii exerci]iului drepturi- Fiind vorba despre o sanc]iune, [i anume
lor p`rinte[ti. cea mai grav` sanc]iune civil`, cazurile \n
(2) P`rin]ii care solicit` redarea exerci]iului care poate fi dispus` dec`derea trebuie
drepturilor p`rinte[ti beneficiaz` de asis- interpretate limitativ, iar necesitatea dis-
ten]` juridic` gratuit`, \n condi]iile legii. punerii unei asemenea m`suri cânt`rit` cu
mult` responsabilitate de instan]a judec`-
toreasc`. Spre exemplu, \n practic` s-a
Principalele articole care se refer` la inves- considerat c` abandonul copiilor, neacor-
tigarea suspiciunilor privind existen]a unei darea \ntre]inerii, lipsa supravegherii [i
situa]ii de pericol \n care se poate afla copi- conduita imoral` a p`rintelui constituie
lul precum [i demersurile care se impun motive temeinice pentru dec`dere. Pe de
pentru protejarea acestuia sunt art. 36-38. alt` parte, s-a apreciat c` o condamnare
Articolul 36, le confer` serviciilor publice penal` a unuia dintre p`rin]i nu este sufi-
de asisten]` social` (SPAS) [i direc]iilor cient`, prin ea \ns`[i, s` conduc` la dec`-
generale de asisten]` social` [i protec]ie a dere, cât timp fapta nu a vizat sub nici o
copilului (DGASPC) dreptul de a avea ac- form` persoana copilului, iar interesele

41
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

acestuia nu ar fi periclitate prin exercitatea Apreciem c` dec`derea par]ial` din drep-


drepturilor p`rinte[ti. turile p`rinte[ti poate afecta calitatea p`-
De[i verificarea condi]iilor [i culegerea de rintelui de reprezentant legal \n func]ie de
informa]ii pertinente cu privire la modul \n ponderea [i importan]a drepturilor din al
care copiii sunt \ngriji]i, despre starea de c`ror exerci]iu a fost dec`zut. |n orice caz,
s`n`tate [i dezvoltare fizic`, educa]ie, \n- este necesar ca instan]a, cu ocazia stabilirii
v`]`tur` [i preg`tire profesional` pot reve- dec`derii par]iale, s` decid` [i asupra
ni, conform art. 36 alin. 1, atât serviciului men]inerii calit`]ii de reprezentant legal al
public de asisten]` social` (SPAS), cât [i copilului.
direc]iei generale de asisten]` social` [i Un alt aspect novator este distinc]ia pe
protec]ie a copilului (DGASPC), legea con- care legiuitorul o face \n cuprinsul art. 37,
fer` calitate procesual` \n cererea de dec`- \ntre dec`dere [i limitarea exerci]iului anu-
dere din drepturile p`rinte[ti numai aces- mitor drepturi. Dac` dec`derea presupune
teia din urm`. pierderea \n sine a dreptului, cea de a doua
|n condi]iile art. 45 din Codul de Procedur` sintagm` sugereaz` p`strarea dreptului de
Civil`, apreciem c` [i procurorul poate se- c`tre p`rinte, dar stabilirea unor restric]ii/
siza instan]a \n vederea pronun]`rii dec`- condi]ion`ri \n modul de exercitare. Res-
derii din drepturile p`rinte[ti. tric]iile ar putea viza limitarea \n timp sau
Fiind o sanc]iune, dec`derea se dispune in stabilirea ori excluderea unei anumite for-
personam: numai \mpotriva unuia dintre me de exercitare.
p`rin]i - [i atunci drepturile [i responsabili- Spre exemplu, p`rintele care are dreptul la
t`]ile p`rinte[ti se exercit` de cel`lalt p`- p`strarea leg`turilor personale folose[te o
rinte sau \mpotriva ambilor p`rin]i - [i parte din timpul petrecut \mpreun` cu co-
atunci copilul va beneficia de una din for- pilul mergând cu acesta \n cazinou. Ori un
mele de protec]ie alternativ` prev`zute de p`rinte impune copilului practicarea unui
art. 39 alin. 2 - tutela, ori una din m`surile anumit sport periculos, neadecvat aptitudi-
de protec]ie special`. Pe de alt` parte fiind nilor [i personalit`]ii copilului [i care \i
o m`sur` de strict` aplicare, dec`derea afecteaz` \n mod esen]ial timpul ce ar tre-
fa]` de un anumit copil nu poate fi extins` bui afectat \nv`]`turii [i recreerii. |n aceste
[i la ceilal]i copii. exemple, credem c` instan]a ar putea limi-
Efectul principal al dec`derii totale const` ta dreptul la leg`turi personale cu copilul
\n pierderea de c`tre p`rinte/p`rin]i a drep- prin interzicerea impus` p`rintelui de a
turilor p`rinte[ti cu privire la persoana [i mai merge cu copilul la cazinou sau, \n al
bunurile copilului (cu excep]ia dreptului de doilea caz, s` limiteze exercitarea de c`tre
a consim]i la adop]ia acestuia) precum [i a p`rinte a dreptului de a stabili felul edu-
\ndatoririlor p`rinte[ti (cu excep]ia obliga- ca]iei.
]iei de a \ntre]ine copilul). Cu alte cuvinte, |n concluzie, limitarea drepturilor p`rin-
p`rintele pierde calitatea de reprezentant te[ti de c`tre instan]a judec`toreasc` pro-
legal al copilului. duce efecte asupra modului concret \n care
Legea nr. 272/2004 introduce ca noutate se exercit` aceste drepturi, neavând influ-
posibilitatea dec`derii par]iale din dreptu- en]` asupra calit`]ii de reprezentant legal a
rile p`rinte[ti a p`rintelui/p`rin]ilor. Astfel, p`rintelui [i nici asupra obliga]iilor aces-
dec`derea nu mai prive[te, \n mod nece- tuia \n raport cu copilul.
sar, toate drepturile p`rinte[ti, instan]a ju- Despre limitarea exercit`rii dreptului de a
dec`toreasc` având sarcina, ca prin hot`- men]ine rela]ii personale [i contacte di-
râre s` decid` care sunt drepturile privi- recte cu copilul vorbe[te, \n mod expres, [i
toare la persoana [i bunurile copilului pe art. 16 alin. 2 din lege.
care p`rintele nu le va mai putea exercita. Subliniem c`, dat` fiind preocuparea le-
Aceast` solu]ie rezult` explicit din preve- giuitorului pentru redobândirea de c`tre
derile art. 36 alin. 3 [i 38 lit. c), care se re- p`rin]i a drepturilor lor, sanc]iunea dec`-
fer` la dec`derea total` sau par]ial` din derii are \n principiu caracter temporar.
drepturile p`rinte[ti. Totodat`, se instituie obliga]ia pentru di-
rec]ia general` de asisten]` social` [i pro-

42
capi tolul
2
tec]ie a copilului (DGASPC) de a lua toate Art. 40. - (1) Tutela se instituie \n situa]ia \n
m`surile necesare pentru ca p`rin]ii sanc- care ambii p`rin]i sunt deceda]i, necunos-
]iona]i s` beneficieze de asisten]` specia- cu]i, dec`zu]i din exerci]iul drepturilor p`-
lizat` pentru cre[terea capacit`]ii acestora rinte[ti sau li s-a aplicat pedeapsa interzi-
de a cre[te [i \ngriji copiii (art. 37). cerii drepturilor p`rinte[ti, pu[i sub inter-
dic]ie, declara]i judec`tore[te mor]i sau
disp`ru]i, precum [i \n cazul \n care, la \n-
Art. 38. - Instan]a judec`toreasc` este sin- cetarea adop]iei, instan]a judec`toreasc`
gura autoritate competent` s` se pronun- hot`r`[te c` este \n interesul copilului in-
]e, luând \n considerare, cu prioritate, in- stituirea unei tutele.
teresul superior al copilului, cu privire la: (2) Tutela se instituie conform legii de c`-
a) persoana care exercit` drepturile [i \n- tre instan]a judec`toreasc` \n a c`rei cir-
depline[te obliga]iile p`rinte[ti \n situa]ia cumscrip]ie teritorial` domiciliaz` sau a
\n care copilul este lipsit, temporar sau fost g`sit copilul.
permanent, de ocrotirea p`rin]ilor s`i;
b) modalit`]ile \n care se exercit` dreptu- Art. 41. - (1) Pot fi tutori persoanele fizice
rile [i se \ndeplinesc obliga]iile p`rinte[ti; sau so]ul [i so]ia \mpreun`, care au domi-
- dec`derea total` sau par]ial` din exerci- ciliul \n România [i nu se afl` \n vreunul
]iul drepturilor p`rinte[ti; dintre cazurile de incompatibilitate pre-
- redarea exerci]iului drepturilor p`rinte[ti. v`zute de lege.
(2) Persoana fizic` sau familia care urmea-
Instan]a judec`toreasc` este singura auto- z` a fi tutore trebuie s` fie evaluat` de c`-
ritate competent` s` se pronun]e cu privi- tre direc]ia general` de asisten]` social` [i
re la persoana care exercit` drepturile [i protec]ie a copilului (DGASPC) cu privire la
\ndepline[te obliga]iile p`rinte[ti \n situa- garan]iile morale [i condi]iile materiale pe
]ia \n care copilul este lipsit, temporar sau care trebuie s` le \ndeplineasc` pentru a
permanent, de ocrotirea p`rin]ilor s`i. Tot primi un copil \n \ngrijire. Evaluarea se rea-
ea stabile[te modalit`]ile \n care se exerci- lizeaz` de c`tre direc]ia general` de asis-
t` drepturile [i se \ndeplinesc obliga]iile ten]` social` [i protec]ie a copilului
p`rinte[ti, dec`derea total` sau par]ial` (DGASPC) de la domiciliul persoanei sau
din exerci]iul acestor drepturi sau redarea familiei, acordându-se prioritate membri-
exerci]iului lor. lor familiei extinse a copilului.
|n toate cauzele acestea instan]a ia \n con-
siderare, cu prioritate, interesul superior al Art. 42. - (1) Instan]a judec`toreasc` nu-
copilului. A se vedea [i considera]iile de la me[te cu prioritate ca tutore, dac` motive
art. 36-37. \ntemeiate nu se opun, o rud` sau un afin
ori un prieten al familiei copilului, \n stare
s` \ndeplineasc` aceast` sarcin`.
Art. 39. - (1) Orice copil care este, temporar (2) Persoana fizic`, respectiv so]ii care ur-
sau definitiv, lipsit de ocrotirea p`rin]ilor meaz` a fi tutori sunt numi]i pe baza pre-
s`i sau care, \n vederea protej`rii interese- zent`rii de c`tre direc]ia general` de asis-
lor sale, nu poate fi l`sat \n grija acestora ten]` social` [i protec]ie a copilului
are dreptul la protec]ie alternativ`. (DGASPC) a raportului de evaluare a aces-
(2) Protec]ia prev`zut` la alin. (1) include tora. Propunerea se va face ]inându-se
instituirea tutelei, m`surile de protec]ie seama de rela]iile personale, de apropie-
special` prev`zute de prezenta lege, adop- rea domiciliilor, precum [i de opinia co-
]ia. |n alegerea uneia dintre aceste solu]ii pilului.
autoritatea competent` va ]ine seama \n
mod corespunz`tor de necesitatea asigu-
r`rii unei anumite continuit`]i \n educarea Potrivit articolului 42 din Legea nr. 272/
copilului, precum [i de originea sa etnic`, 2004 direc]ia general` de asisten]` social`
re ligioas`, cultural` [i lingvistic`. [i protec]ie a copilului (DGASPC) \ntoc-
me[te raportul de evaluare \n baza c`ruia

43
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

instan]a poate decide cu privire la institui- rea se va face ]inându-se seama de rela]iile
rea tutelei [i \ntrucât textul acestui articol personale, de apropierea domiciliilor, pre-
nu distinge, putem interpreta c` cererea cum [i de opinia copilului.
propriu zis` de instituire a tutelei trebuie Orice persoan` fizic` sau juridic` ce afl` de
s` fie \naintat` instan]ei competente (jude- existen]a unui copil lipsit de \ngrijire p`rin-
c`toria de la domiciliul copilului) de c`tre teasc` are obliga]ia s` \n[tiin]eze direc]ia
direc]ia general` de asisten]` social` [i general` de asisten]` [i protec]ie a copilu-
protec]ie a copilului (DGASPC). lui (DGASPC) \n vederea instituirii tutelei.
|n ceea ce prive[te activitatea de monitori- Copilul pus sub tutel` locuie[te la tutore.
zare a modului de exercitare a tutelei, con- Numai cu \ncuviin]area instan]ei judec`to-
sider`m c` aceasta revine autorit`]ii tute- re[ti poate avea o alt` locuin]`.
lare/serviciului public de asisten]` social` Tutela nu poate sa fie stabilit` \n sarcina
(SPAS) de la domiciliul tutorelui. |n acest urm`toarelor persoane:
context instan]a de judecat` ar trebui s` - persoana care nu are domiciliul \n Ro-
comunice autorit`]ii tutelare hot`rârea mânia,
prin care a instituit tutela copilului tocmai - persoana dec`zut` din drepturi p`rin-
\n scopul asigur`rii monitoriz`rii acesteia, te[ti sau declarat` incapabil` de a exer-
\n conformitate cu dispozi]iile Codului Fa- cita tutela,
miliei. - persoana c`reia i s-a restrâns exerci]iul
Tutela se instituie \n situa]ia \n care ambii unor drepturi politice sau civile, fie \n te-
p`rin]i sunt deceda]i, necunoscu]i, dec`- meiul legii, fie prin hot`râre judec`to-
zu]i din exerci]iul drepturilor p`rinte[ti sau reasc`,
li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturi- - persoana care exercitând o alt` tutel`, a
lor p`rinte[ti, pu[i sub interdic]ie, declara]i fost \ndep`rtat` din aceasta,
judec`tore[te mor]i sau disp`ru]i, precum - persoana care din cauza intereselor po-
[i \n cazul \n care, la \ncetarea adop]iei, trivnice cu ale copilului, nu ar putea \n-
instan]a judec`toreasc` hot`r`[te c` este deplini sarcina tutelei.
\n interesul copilului instituirea unei tutele. Tutorele are obliga]ia de a cre[te copilul,
Direc]ia general` de asisten]` social` [i \ngrijind de s`n`tatea [i dezvoltarea lui fi-
protec]ie a copilului (DGASPC) va \nainta zic`, de educarea, preg`tirea [colar` [i
[i va prezenta instan]ei un raport de evalu- profesional` a acestuia, precum [i obliga-
are a familiei sau persoanei care va fi nu- ]ia de a administra bunurile copilului [i de
mit` tutore. Propunerea se va face ]inân- a-l reprezenta \n actele civile, \ns` pân` la
du-se seama de opinia copilului, de rela]ii- data când acesta \mpline[te vârsta de 14
le personale [i de apropierea domiciliilor. ani (dup` \mplinirea acestei vârste, mino-
Persoana fizic` sau familia care urmeaz` a rul \[i exercit` singur drepturile [i \[i exe-
fi tutore va fi evaluat` de c`tre direc]ia ge- cut` tot astfel obliga]iile, \ns` numai cu \n-
neral` de asisten]` social` [i protec]ie a cuviin]area prealabil` a tutorelui).
copilului (DGASPC) cu privire la garan]iile Tutorele poate r`spunde civil, penal sau
morale [i condi]iile materiale pe care tre- contraven]ional pentru abaterile s`vâr[ite
buie s` le \ndeplineasc` pentru a primi un \n exercitarea tutelei.
copil \n \ngrijire. Evaluarea se va face de |ncetarea tutelei are loc \n situa]ia \n care
c`tre direc]ia de la domiciliul familiei sau copilul aflat sub tutel` a dobândit capacita-
persoanei, acordându-se prioritate familiei te deplin` de exerci]iu, prin decesul copilu-
extinse a copilului. lui, precum [i \n cazurile \n care au \ncetat
Va avea prioritate ca tutore o rud` sau un motivele care au determinat instituirea tu-
afin ori un prieten al familiei copilului \n telei.
stare s` \ndeplineasc` aceast` sarcin`. |ncetarea func]iei de tutore are loc \n situa-
Persoana fizic`, respectiv so]ii care urmea- ]ia \n care a intervenit decesul tutorelui, tu-
z` a fi tutori sunt numi]i pe baza prezent`rii torele a fost \nlocuit sau dac` tutorele este
de c`tre direc]ia general` de asisten]` so- pus sub interdic]ie prin hot`râre judec`to-
cial` [i protec]ie a copilului (DGASPC) a ra- reasc`.
portului de evaluare a acestora. Propune-

44
capi tolul
2
SEC}IUNEA a 3-a (4) P`rin]ii sunt obliga]i s` solicite asisten-
S`n`tatea [i bun`starea copilului ]` medical` pentru a asigura copilului cea
mai bun` stare de s`n`tate pe care o poate
Art. 43. - (1) Copilul are dreptul de a se bu- atinge [i pentru a preveni situa]iile care
cura de cea mai bun` stare de s`n`tate pe pun \n pericol via]a, cre[terea [i dezvolta-
care o poate atinge [i de a beneficia de ser- rea copilului.
viciile medicale [i de recuperare necesare (5) |n situa]ia excep]ional` \n care via]a co-
pentru asigurarea realiz`rii efective a aces- pilului se afl` \n pericol iminent ori exist`
tui drept. riscul producerii unor consecin]e grave cu
(2) Accesul copilului la servicii medicale [i privire la s`n`tatea sau integritatea aces-
de recuperare, precum [i la medica]ia a- tuia, medicul are dreptul de a efectua acele
decvat` st`rii sale \n caz de boal` este ga- acte medicale de strict` necesitate pentru
rantat de c`tre stat, costurile aferente fiind a salva via]a copilului, chiar f`r` a avea
suportate din Fondul Na]ional Unic de Asi- acordul p`rin]ilor sau al altui reprezentant
gur`ri Sociale de S`n`tate (FNUASS) [i de legal al acestuia.
la bugetul de stat. (6) Vizitele periodice ale personalului me-
(3) Organele de specialitate ale administra- dical de specialitate la domiciliul gravide-
]iei publice centrale, autorit`]ile adminis- lor [i al copiilor pân` la \mplinirea vârstei
tra]iei publice locale, precum [i orice alte de un an sunt obligatorii, \n vederea ocro-
institu]ii publice sau private cu atribu]ii \n tirii s`n`t`]ii mamei [i copilului, educa]iei
domeniul s`n`t`]ii sunt obligate s` adop- pentru s`n`tate, prevenirii abandonului,
te, \n condi]iile legii, toate m`surile nece- abuzului sau neglij`rii copilului.
sare pentru:
a) reducerea mortalit`]ii infantile;
b) asigurarea [i dezvoltarea serviciilor me- Dreptul la s`n`tate este garantat [i de pre-
dicale primare [i comunitare; vederile art. 33 din Constitu]ia României,
c) prevenirea malnutri]iei [i a \mboln`vi- precum [i de art. 24 din Conven]ia ONU cu
rilor; privire la drepturile copilului.
d) asigurarea serviciilor medicale pentru Conform Organiza]iei Mondiale a S`n`t`]ii
gravide \n perioada pre- [i postnatal`, indi- (OMS), s`n`tatea reprezint` o complet`
ferent dac` acestea au sau nu au calitatea bun`stare fizic`, mintal` [i social` [i nu
de persoan` asigurat` \n sistemul asigur`- doar absen]a bolii sau infirmit`]ii. Astfel,
rilor sociale de s`n`tate; cea mai bun` stare de s`n`tate pe care o
e) informarea p`rin]ilor [i a copiilor cu pri- poate atinge copilul este determinat` nu
vire la s`n`tatea [i alimenta]ia copilului, doar de caracteristicile fizice ale copilului,
inclusiv cu privire la avantajele al`pt`rii, de absen]a unei anumite patologii medi-
igienei [i salubrit`]ii mediului \nconjur`tor; cale ci are \n vedere \ntreg mediul de via]`
f) dezvoltarea de ac]iuni [i programe pen- al copilului [i necesitatea asigur`rii condi-
tru ocrotirea s`n`t`]ii [i de prevenire a bo- ]iilor optime pentru cre[terea [i dezvolta-
lilor, de asisten]` a p`rin]ilor [i de educa- rea acestuia precum [i pentru prevenirea
]ie, precum [i de servicii \n materie de pla- apari]iei unor situa]ii care s` determine a-
nificare familial`; fectarea bun`st`rii fizice, mintale [i sociale
g) verificarea periodic` a tratamentului co- ale copilului.
piilor care au fost plasa]i pentru a primi \n- |n aceast` privin]`, Pactul interna]ional cu
grijire, protec]ie sau tratament; privire la drepturile economice, sociale [i
h) asigurarea confiden]ialit`]ii consultan]ei culturale, ratificat de România prin Decre-
medicale acordate la solicitarea copilului; tul nr. 212/1974 prevede la art. 12 m`surile
i) derularea sistematic` \n unit`]ile [colare ce trebuie luate de state \n vederea realiz`-
de programe de educa]ie pentru via]`, in- rii dreptului la s`n`tate. Prevederile pre-
clusiv educa]ie sexual` pentru copii, \n ve- zentului articol sunt \n deplin` concordan-
derea prevenirii contact`rii bolilor cu ]` cu dispozi]iile acestui pact.
transmitere sexual` [i a gravidit`]ii mino- Alin. (2) al articolului garanteaz` accesul
relor. copilului la serviciile medicale [i de recu-

45
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

perare stabilind [i modalit`]ile concrete asigur`ri sociale de s`n`tate, cu modific`-


prin care se va realiza dreptul copilului la rile [i complet`rile ulterioare.
atingerea celei mai bune st`ri de s`n`tate Alin. (3) al textului oblig` autorit`]ile publi-
(servicii de prevenire [i promovare a s`n`- ce centrale [i locale, precum [i institu]iile
t`]ii, servicii medicale, de recuperare, me- publice [i private, care au atribu]ii \n do-
dica]ie) [i stabile[te sursele de finan]are a meniul s`n`t`]ii, de a lua o serie de m`suri
serviciilor acordate \n acest scop. necesare \n vederea asigur`rii dreptului
Asisten]a medical` se acord` \n cadrul sis- copilului la s`n`tate. Autorita]ile [i institu-
temului na]ional de asigur`ri de s`n`tate, ]iile cu atribu]ii \n acest domeniu sunt Mi-
persoanele asigurate beneficiind de un pa- nisterul S`n`t`]ii (MS), Casa Na]ional` de
chet de servicii de baz`; acest pachet cu- Asigur`ri de S`n`tate (CNAS), Direc]iile de
prinde servicii medicale, servicii de \ngriji- S`n`tate Public` Jude]ene (DSPJ), Institu-
re a s`n`t`]ii, medicamente, materiale sa- tele de S`n`tate Public` (ISP), unit`]ile me-
nitare, dispozitive medicale [i alte servicii dicale, publice [i private; \n realizarea atri-
[i produse la care au dreptul asigura]ii. bu]iilor care le revin acestea colaboreaz`
Cheltuielile implicate se suport` din Fondul cu alte institu]ii [i autorit`]i publice sau
Na]ional de Asigur`ri de S`n`tate (FNAS) private.
(art. 3, alin. 1, lit. c) din OUG nr. 150/2002 Direc]iile de ac]iune enumerate \n cadrul
privind organizarea [i func]ionarea siste- alin. 3) nu sunt exhaustive, acestea putând
mului de asigur`ri sociale de s`n`tate, cu fi completate cu orice alte interven]ii \n
modific`rile [i complet`rile ulterioare). plan socio-medical, apreciate a fi necesare.
To]i copiii, precum [i tinerii cu vârste cu- Demersurile vizeaz`:
prinse \ntre 18-26 de ani care sunt elevi, - reducerea mortalit`]ii infantile (num`-
studen]i, ucenici [i care nu realizeaz` ve- rul de decese ale copiilor, \n primul an
nituri din munc`, beneficiaz` de aceast` de via]`, la 1000 de n`scu]i vii). Pentru
asigurare de s`n`tate [i de serviciile me- realizarea acestui obiectiv este necesar
dicale cuprinse \n pachetul de servicii de ca interven]ia s` se realizeze pe diverse
baz`, f`r` a fi nevoie de plata contribu]iei paliere, func]ie de cauzele care determi-
pentru ace[tia, conform dispozi]iilor art. 6, n` mortalitatea infantil`, motivat de fap-
alin. (1) din OUG 150/2002. tul c` aceasta este cauzat` de concuren-
Pachetul de servicii medicale de baz` se ]a unor factori sociali [i medicali (starea
aprob` prin Ordin al pre[edintelui Casei de s`n`tate a gravidei [i mamei, nivelul
Na]ionale de Asigur`ri de S`n`tate (CNAS) sc`zut de [colarizare a mamelor, abili-
[i Ministrului S`n`t`]ii (MS) (a se vedea Or- t`]i parentale reduse, s`r`cia, accesul
dinul 45/ 56/2005) [i cuprinde, printre altele: dificil la serviciile de s`n`tate primare,
- urm`rirea dezvolt`rii fizice [i psihomo- lipsa de informare a medicilor, monito-
torii a copilului \n vârst` de pân` la 18 rizarea insuficient` a copiilor \n primul
luni prin examene periodice, la domi- an de via]`, dificult`]i \n comunicarea
ciliul copilului sau la unitatea medical`; dintre p`rin]i [i personalul medical,
- control medical anual al copiilor cu insuficiente dot`ri tehnice etc). Astfel,
vârste \ntre 2-18 ani; responsabilitatea revine nu numai ser-
- realizarea imuniz`rilor conform progra- viciilor medicale ci [i sistemului de edu-
mului na]ional de imuniz`ri; ca]ie [i autorit`]ilor publice locale.
- asisten]a la domiciliu a copiilor cu vârs- - asigurarea [i dezvoltarea serviciilor me-
te de pân` la 1 an care nu pot fi depla- dicale primare [i comunitare, are ca
sa]i la cabinetele medicale. scop cre[terea accesului copiilor la ser-
De asemenea, copiii beneficiaz` [i de ser- viciile medicale, pentru monitorizare [i
vicii stomatologice, costul acestora fiind interve]ie \n vederea realiz`rii dreptului
suportat din fondul na]ional unic de asigu- copiilor la s`n`tate, \n special \n zonele
r`ri sociale de s`n`tate, conform dispozi- \n care exist` deficien]e \n aceast` pri-
]iilor art. 17 din OUG nr. 150/2002, privind vin]` (zone rurale, zone izolate, comuni-
organizarea [i func]ionarea sistemului de t`]i defavorizate sau marginalizate).

46
capi tolul
2
Asisten]a medical` primar` implic` cel De asemenea, pentru a beneficia de
pu]in educa]ia privind problemele de acest drept este necesar ca na[terea co-
s`n`tate dominante, promovarea asigu- pilului s` fie \nregistrat`, \nscrierea
r`rii hranei [i alimenta]iei corespunz`- acestora pe listele medicilor de familie
toare, asigurarea apei potabile, asisten- fiind condi]ionat` de existen]a codului
]a medical` a mamei [i copilului, inclu- numeric personal.
siv planificare familial`, imunizarea - prevenirea malnutri]iei [i \mboln`viri-
contra principalelor boli infec]ioase, lor, vizeaz` desf`[urarea unor activit`]i
prevenirea [i controlul bolilor endemi- care s` conduc` la asigurarea unei ali-
ce, tratamentul bolilor comune [i al r`- menta]ii echilibrate a copiilor [i totoda-
nilor, asigurarea medicamentelor esen- t` demersuri care s` previn` \mboln`vi-
]iale. rea acestora. Organiza]ia Mondial` a
Serviciile medicale primare sunt acor- S`n`t`]ii (OMS), \n strategia referitoare
date de medicii de familie iar serviciile la nutri]ia sugarilor [i copiilor mici, pre-
medicale comunitare sunt asigurate de zentat` \n 2002, precizeaz` c` al`ptarea
asisten]ii medicali comunitari, care au reprezint` modul inegalabil de a furniza
rolul de a completa asisten]a medico- hrana pentru cre[terea [i dezvoltarea
social` \n zonele defavorizate, izolate copilului. Informa]iile inexacte despre
unde accesul la servicii medicale este alimenta]ia copilului mic reprezint` ade-
dificil sau \n zonele unde exist` popula- sea o cauz` de malnutri]ie mai impor-
]ie cu risc din punct de vedere medical tant` decât \ns`[i lipsa hranei. |n conse-
[i accesibilitate sc`zut` la servicii de s`- cin]`, prin Ordinul nr. 809/2003 al minis-
n`tate. Serviciile oferite de asisten]ii trului s`n`t`]ii a fost adoptat` Strategia
medicali comunitari vizeaz` prevenirea \n domeniul al`pt`rii, 2003-2012. De
\mboln`virilor, identificarea gravidelor asemenea, copiilor cu vârste \ntre 0 [i
[i a sarcinilor de risc, a situa]iilor de risc 12 luni (sugari) care nu beneficiaz` de
a abandonului copiilor, depistarea \n lapte matern li se acord`, gratuit lapte
timp util a unor boli sau deficien]e, lua- praf, \n situa]ia \ndeplinirii unor criterii
rea unor m`suri [i \ndrumarea bolnavi- specifice (\n temeiul Legii nr. 321/2001).
lor, fiind puntea c`tre serviciile medica- Totodat`, prin diverse programe sau
le [i sociale specializate. Dezvoltarea subprograme derulate de Ministerul S`-
serviciilor medicale comunitare este fi- n`t`]ii (MS) (programe de imunizare, de
nan]at` prin programe ale Ministerului supraveghere a st`rii de s`n`tate \n co-
S`n`t`]ii (MS), \n colaborare cu Direc]ii- lectivit`]ile de copii [i adolescen]i) se
le de S`n`tate Public` Jude]ene (DSPJ) urm`re[te monitorizarea st`rii de s`n`-
[i consiliile locale. tate [i prevenirea \mboln`virilor.
Pentru a beneficia de serviciile medica- Copiii pre[colari, elevii [i studen]ii au
le, to]i copiii trebuie \nscri[i pe listele dreptul la asisten]` medical` [i stoma-
medicilor de familie; \nscrierea se reali- tologic` [i \n cadrul cabinetelor medica-
zeaz` de c`tre p`rin]i, de c`tre repre- le [i stomatologice din gr`dini]e, [coli [i
zentan]ii legali sau, la cererea prim`rii- unit`]i de \nv`]`mânt superior, \n condi-
lor, a asisten]ilor medicali comunitari, ]iile Ordinului nr. 653/2001 al ministrului
la cererea direc]iilor generale de asis- s`n`t`]ii [i familiei.
ten]` social` [i protec]ie a copilului - asigurarea serviciilor medicale pentru
(DGASPC) ori din oficiu, odat` cu prima gravide [i mame este necesar` datorit`
consulta]ie a unui copil care nu a fost leg`turii deosebit de strânse \ntre starea
\nscris pe listele unui medic de familie de s`n`tate a femeii \n perioada gravidi-
(conform dispozi]iilor art. 31, lit. c) din t`]ii [i starea de s`n`tate a copilului. |n
contractul cadru privind condi]iile acor- acest sens subliniem c` femeile \ns`rci-
d`rii asisten]ei medicale \n sistemul de nate sau l`uzele beneficiaz` de asisten-
asigur`ri sociale de s`n`tate pentru ]` medical` \n cadrul sistemului public
anul 2005, aprobat prin HG nr. 52/2005). de asigur`ri de s`n`tate, chiar [i \n con-
di]iile \n care nu au pl`tit contribu]ia la

47
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

asigur`rile de s`n`tate (conform art. 6, - informarea p`rin]ilor [i copiilor cu pri-


alin. (1), lit. g) din OUG nr. 150/2002). |n vire la s`n`tatea [i alimenta]ia copiilor
realizarea acestui drept, furnizorilor de se realizeaz` \n strâns` leg`tur` cu cele-
servicii medicale le revine obliga]ia de a lalte demersuri precizate anterior, p`rin-
acorda servicii medicale [i a efectua ]ii având obliga]ia de a asigura cre[te-
analize [i alte investiga]ii paraclinice \n rea [i dezvoltarea copilului [i, \n acela[i
regim de urgen]` femeilor gravide (cf. timp [i dreptul de a primi informa]ii [i
art. 15, lit. p) din Contractul cadru pri- asisten]` de specialitate (a se vedea \n
vind condi]iile acord`rii asisten]ei medi- acest sens [i explicit`rile art. 30).
cale \n sistemul de asigur`ri sociale, |n realizarea acestui drept, Ministerul
aprobat prin HGR nr. 52/2005. S`n`t`]ii (MS) deruleaz` programul de
Ministerul S`n`t`]ii, \n \ndeplinirea atri- promovare a s`n`ta]ii [i educa]ia pen-
bu]iilor care \i revin cu privire la aceste tru s`n`tate care vizeaz` adoptarea de
aspecte finan]eaz` programe/subpro- popula]ie a unui stil de via]` s`n`tos [i
grame \n cadrul c`rora gravida benefici- totodat` modificarea comportamentului
az` gratuit de diverse test`ri [i evalu`ri igienico-sanitar al unor grupuri conside-
medicale, care s` asigure prevenirea, rate vulnerabile. Prin acest program s-a
supravegherea [i controlul unor afec]i- urm`rit [i dezvoltarea unei re]ele de me-
uni medicale care pot afecta s`n`tatea diatori sanitari \n comunit`]ile cu risc.
mamei [i copilului. De asemenea, apreciem c` medicilor de
De asemenea, men]ionam c` so]ia [i familie, medicilor speciali[ti, persona-
p`rin]ii f`r` venituri proprii afla]i \n \n- lului mediu sanitar sau oric`ror specia-
tre]inerea unei persoane asigurate be- li[ti \n domeniul medical care \n exerci-
neficiaz` de servicii medicale f`r` plata tarea profesiei intr` \n contact cu familii-
unei contribu]ii la fondul na]ional de s`- le [i copiii, le revine obliga]ia de a oferi
n`tate, precum [i persoanele care fac informa]iile necesare [i de a educa p`-
parte dintr-o familie care beneficiaz` de rin]ii [i copiii \n vederea asigur`rii drep-
venitul minim garantat, conform dispo- tului acestora la s`n`tate.
zi]iilor art. 6, alin. (1), lit. b) [i h) din OUG - dezvoltarea programelor [i ac]iunilor
nr. 150/2002. pentru ocrotirea s`n`ta]ii [i a serviciilor
Apreciem c` aceste dispozi]ii se afl` \n de planificare familial` se realizeaz`
strâns` leg`tur` cu dezvoltarea servicii- prin programele [i subprogramele na-
lor medicale primare [i comunitare, ma- ]ionale ale Ministerului S`n`t`]ii (MS),
joritatea gravidelor [i mamelor care nu având drept scop reducerea sarcinilor
beneficiaz` de servicii medicale sunt fe- nedorite [i modificarea comportamen-
mei din zone defavorizate, din comuni- tului igienico-sanitar al anumitor cate-
t`]i marginalizate sau din zone greu ac- gorii de popula]ie. De asemenea, toate
cesibile \n care nu exista medici de fa- femeile au dreptul la servicii de planifi-
milie sau asisten]i medicali comunitari. care familial`, acestea fiind suportate
De asemenea, consider`m necesare de- din fondul na]ional unic de asigur`ri so-
mersurile active ale furnizorilor de ser- ciale de s`n`tate, conform art. 16, alin.
vicii medicale sau ale altor furnizori de (2) lit. e) din OUG nr. 150/2002 privind
servicii care \n obiectivele urm`rite vi- organizarea [i func]ionarea sistemului
zeaz` realizarea dreptului la s`n`tate al de asigur`ri sociale de s`n`tate.
beneficiarilor, prin derularea unor acti- Dificult`]ile \n realizarea acestor m`suri
vit`]i de identificare [i informare a gra- sunt determinate \n special de accesul
videlor [i mamelor cu privire la dreptu- dificil al beneficiarilor din zonele rurale,
rile lor, serviciile de care pot beneficia, din localit`]ile izolate, din comunit`]ile
utilitatea acestora, precum [i cu privire vulnerabile, din categoriile de popula]ie
la importan]a lor pentru cre[terea [i s`race sau marginalizate [i, din acest
dezvoltarea copilului [i realizarea drep- motiv, consider`m c` este necesar` de-
tului s`u la s`n`tate. rularea unor proiecte destinate acestor

48
capi tolul
2
categorii de beneficiari, realizate de au- 2005, ori acordarea acestui tratament
torit`]ile publice jude]ene [i locale, \n nu se poate realiza decât \n condi]iile re-
colaborare cu parteneri priva]i. evalu`rii periodice a situa]iei beneficia-
- reevaluarea tratamentului copiilor care rului, analiz`rii evolu]iei [i modului \n
au fost plasa]i vizeaz` realizarea drep- care acesta a r`spuns la tratamentul
tului copilului la un tratament adecvat, prescris.
func]ie de situa]ia [i starea s`n`t`]ii Totodat` dispozi]iile art. 28 din Legea
sale. Aceste dispozi]ii sunt strâns core- nr. 487/2002, Legea s`n`t`]ii mintale [i
late cu prevederile art. 25 din Conven]ia a protec]iei persoanelor cu tulbur`ri psi-
ONU cu privire la drepturile copilului hice, prev`d tratamentul [i \ngrijirile a-
care stabilesc „dreptul copilului plasat cordate persoanelor cu tulbur`ri psihice
de autorit`]ile competente pentru \ngri- se bazeaz` pe un program terapeutic
jire, protec]ie sau tratamentul proble- individualizat, revizuit periodic [i modi-
melor de s`n`tate fizic` sau mental`, la ficat atunci când se impune.
o reevaluare periodic` a tratamentului - asigurarea confiden]ialit`]ii consultan-
oferit [i a tuturor celorlalte circumstan]e ]ei medicale acordate la solicitarea
relevante pentru plasarea sa“. |n sensul copilului (alin. 3, lit.h). |n acest context,
prezentului articol, termenul de „pla- se recomand` luarea unor m`suri care
sat“ nu se refer` doar la copiii pentru vizeaz` extinderea obliga]iei cadrelor
care a fost stabilit` o m`sur` de protec- medicale de a asigura nu numai confi-
]ie, ci la to]i copiii care beneficiaz` de den]ialitatea informa]iilor referitoare la
tratament \n afara mediului lor familial s`n`tatea persoanelor, datelor [i infor-
(copiii refugia]i, copiii cu dizabilit`]i, co- ma]iilor referitoare la asigura]i (stabilit`
piii bolnavi sau cu tulbur`ri mentale, co- deja \n condi]iile art. 30, alin. (2) din Le-
piii afla]i \n internatele unor institu]ii de gea nr. 100/1998 privind asisten]a de s`-
\nv`]`mânt, copiii priva]i de libertate, n`tate public`, coroborate cu dispozi]ii-
copiii din cadrul sistemului de protec]ie le art. 15, lit. c) din Contractul cadru a-
special`). probat prin HGR nr. 52/2005) ci [i obli-
|n condi]iile prezentului articol ne refe- ga]ia de a asigura confiden]ialitatea
rim la necesitatea reevalu`rii tratamen- consultan]ei medicale, a informa]iilor
tului de care beneficiaz` copilul \n rea- oferite unui copil la cererea acestuia.
lizarea dreptului s`u la s`n`tate. Acest demers a fost considerat necesar
Responsabilitatea reevalu`rii tratamen- pentru cre[terea \ncrederii copiilor \n
tului medical [i de recuperare [i adecv`- serviciile medicale, \n vederea ob]inerii
rii acestuia la nevoile fiec`rui copil revi- de c`tre ace[tia a unor informa]ii co-
ne speciali[tilor (medici de familie, me- recte [i pentru evitarea situa]iilor \n care
dici speciali[ti, medici denti[ti, psiho- copiii prefer` s` se informeze de la per-
logi, kinetoterapeu]i, logopezi sau alte soane f`r` calificarea necesar`. De ase-
categorii de profesioni[ti implicate \n menea, problemele de s`n`tate, dome-
tratarea [i recuperarea copiilor). Textul niile de interes [i informa]iile oferite be-
nu prevede termenul de reevaluare a neficiarului trebuie realizate cu respec-
tratamentului, acesta fiind apreciat de la tarea demnit`]ii [i intimit`]ii acestuia,
caz la caz; de asemenea, consider`m ceea ce include [i respectarea confiden-
necesar ca speciali[tii s` precizeze, ]ialit`]ii.
acolo unde este cazul, perioada/data la - derularea sistematic` \n cadrul unit`]i-
care copilul trebuie prezentat pentru lor de \nv`]`mânt a unor programe de
reevaluarea tratamentului. educa]ie pentru via]`, inclusiv educa]ie
De asemenea, preciz`m c` furnizorilor sexual` pentru copii (alin 3, lit i), are ca
de servicii medicale le revine obliga]ia scop informarea [i educarea copiilor \n
de a furniza tratamentul adecvat, con- ceea ce prive[te bolile cu transmitere
form dispozi]iilor art. 15, lit. m) din Con- sexual` [i prevenirea sarcinilor nedori-
tractul cadru, aprobat prin HG nr. 52/ te. Necesitatea lu`rii \n considerare a

49
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

acestor aspecte rezid` din faptul c` de- cu atribu]ii \n realizarea dreptului copilului
butul vie]ii sexuale se realizeaz` \n nu- la s`n`tate, \n vederea lu`rii m`surilor pro-
meroase cazuri la vârsta adolescen]ei, filactice, curative sau de recuperare (res-
ceea ce expune copiii atât la contactarea pectarea programului de imuniz`ri, res-
unor boli cu transmitere sexual` cât [i la pectarea tratamentului prescris, inclusiv
sarcini nedorite ale adolescentelor, cu indica]iile vizând regimul alimentar [i re-
consecin]e negative atât asupra dezvol- gimul de via]`, prezentarea copilului la
t`rii minorelor \n cauz` cât [i cu privire medic pentru evalu`ri periodice, oferirea
la soarta viitorilor copii. informa]iilor solicitate, respectarea norme-
Aceste ac]iuni se realizeaz` prin intro- lor igienico-sanitare etc.).
ducerea \n programa [colar` a unor te- |n cazul \n care p`rintele sau reprezentan-
me vizând acest subiect, prin ac]iuni de tul legal al copilului refuz` nejustificat in-
informare-educare realizate de persona- stituirea tratamentului sau refuz` colabo-
lul angajat \n cabinetele medicale [co- rarea cu persoanele calificate, fapt ce ar
lare, prin \nfiin]area \n [coli a cabinete- putea avea consecin]e asupra st`rii de s`-
lor de consiliere pentru copii. n`tate a copilului, medicului sau celorlal]i
De[i textul face referire la derularea speciali[ti cu atribu]ii \n domeniul s`n`t`]ii
acestor programe de informare-educare le revine responsabilitatea sesiz`rii servi-
\n cadrul unit`]ilor de \nv`]`mânt, apre- ciului public de asisten]` social` (SPAS)
ciem c` astfel de activit`]i se pot desf`- sau direc]iei generale de asisten]` social`
[ura [i \n alte institu]ii frecventate de co- [i protec]ie a copilului (DGASPC) aflate \n
pii (cluburi, tabere, centre reziden]iale, raza domiciliului copilului, conform art. 91
centre de zi etc.) precum [i prin din Legea nr. 272/2004 privind protec]ia [i
campanii de informare \n mas`. De promovarea drepturilor copilului.
asemenea, este util` desf`[urarea unor |n realizarea obliga]iilor descrise mai sus,
programe adresate inclusiv copiilor p`rin]ii au dreptul s` solicite cadrelor me-
care au \nregistrat abandon [colar, prin dicale sau celorlal]i speciali[ti informa]iile
intermediul organiza]iilor private sau a necesare, conform dispozi]iilor art. 30,
persoanelor care \n exercitarea profe- alin. (3) din Legea nr. 272/2004.
siei intr` \n contact cu ace[tia (medici, Alin. (5) prevede situa]iile excep]ionale \n
asisten]i comunitari, mediatori sociali, care medicul are dreptul de a realiza mane-
asisten]i sociali). vrele [i interven]iile specifice f`r` a avea
Alin. (4) stabile[te \n sarcina p`rin]ilor obli- acordul p`rintelui sau al reprezentantului
ga]ia de a solicita asisten]a medical` nece- legal al copilului.
sar` pentru a asigura copiilor cea mai bu- Ca regul` general`, medicii au obliga]ia de
n` stare de s`n`tate, precum [i pentru a a informa [i a solicita acordul p`rintelui
pre\ntâmpina situa]iile \n care via]a [i dez- sau reprezentantului legal cu privire la \n-
voltarea copilului pot fi puse \n pericol. treprinderea oric`ror demersuri medicale.
Aceste dispozi]ii sunt aplicabile nu numai Cu toate acestea, \n situa]iile \n care care
p`rin]ilor ci [i tuturor persoanelor care e- via]a, s`n`tatea [i dezvoltarea copilului
xercit` drepturile p`rinte[ti [i au obliga]ia sunt \n pericol iminent care necesit` o in-
supravegherii copilului [i asigur`rii condi- terven]ie de urgen]` prin acte medicale de
]iilor necesare pentru cre[terea [i dezvolta- strict` necesitate (este vorba de urgen]ele
rea acestuia. medico-chirugicale ca de ex. accidente,
|n realizarea acestei obliga]ii, p`rin]ii vor manifest`ri acute ale unor afec]iuni care
prezenta copilul la medic sau alt specialist necesit` tratamente medicale), medicul
(psiholog, kinetoterapeut, logoped, consi- poate ac]iona [i \n lipsa acordului repre-
lier etc) sau vor solicita asisten]` de spe- zentantului legal. Dispozi]iile fac referire
cialitate ori de câte ori exist` semnele unei atât la situa]ia \n care reprezentantul legal
afect`ri a bun`st`rii fizice sau psiho-emo- al copilului lipse[te, precum [i la situa]ia \n
]ionale a copilului. De asemenea, p`rinte- care acesta refuz` asisten]a medical` iar \n
lui \i revine obliga]ia de a colabora [i r`s- ambele situa]ii via]a, s`n`tatea [i dezvolta-
punde favorabil solicit`rilor speciali[tilor rea copilului sunt puse \n pericol.

50
capi tolul
2
Alin. (6) stabile[te obliga]ia personalului art. 47, alin. 1 din Constitu]ia României, re-
medical de specialitate de a vizita periodic, publicat`. Articolul arat` c` dezvoltarea
la domiciliu, gravidele [i copiii cu vârste copilului nu poate fi disociat` de nivelul de
mai mici de un an, \n vederea suprave- trai care \i este oferit acestuia. Nivelul de
gherii evolu]iei acestora, lu`rii unor m`- trai reprezint` gradul de satisfacere al ne-
suri profilactice [i oferirii informa]iilor [i voilor persoanei, atât prin bunuri [i servicii
consilierii necesare. (economice [i noneconomice), cât [i prin
Dispozi]ii similare se reg`sesc [i \n legisla- calitatea variatelor componente ale vie]ii
]ia din domeniul s`n`t`]ii; \n acest sens, (calitatea mediului, rela]iile sociale). Astfel,
men]ionam c` \n cadrul serviciilor medica- nivelul de trai nu se reduce doar la satis-
le de baz` acordate asigura]ilor din siste- facerea nevoilor de baz` ale copilului ci se
mul de asigur`ri sociale de s`n`tate, se extinde [i la acoperirea celorlalte necesi-
precizeaz` c` minorii \n vârsta de pân` la t`]i de dezvoltare, mental`, spiritual`, mo-
un an beneficiaz` de servicii profilactice ral` ale acestuia - accesul la educa]ie, par-
care vizeaz` urm`rirea dezvolt`rii fizice [i ticipare la via]a [i manifest`rile culturale [i
psihomotorii prin examene de bilan], men- spirituale, educa]ia pentru s`n`tate, asigu-
]ionându-se c` se evalueaz` la domiciliu rarea unui mediu s`n`tos [i nepoluat etc.
copilul la externarea sa din maternitate [i Alin. (2) al articolului stabile[te persoanele
la vârsta de 1 lun`; de asemenea, se eva- responsabile de asigurarea condi]iilor pen-
lueaz` la domiciliu copiii \n vârst` de pân` tru cre[terea [i dezvoltarea copilului. Res-
la 1 an \n caz de boal` sau accident, ce nu ponsabilitatea primar` revine p`rin]ilor,
permit deplasarea lor la cabinetul medical sau dup` caz, reprezentan]ilor legali ai co-
(cf. cap I - servicii medicale de baz`, din pilului. Dispozi]iile acestui alineat trebuie
Norma metodologic` de aplicare a con- corelate cu prevederile art. 5, alin. (2) [i (3)
tractului cadru privind condi]iile acord`rii din prezenta lege care precizeaz` obliga]ia
asisten]ei medicale \n cadrul sistemului de p`rin]ilor pentru cre[terea [i asigurarea
asigur`ri sociale de s`n`tate pentru anul dezvolt`rii copilului [i \n subsidiar a colec-
2005, aprobat` de Ordinul ministrului s`- tivit`]ii locale din care fac parte copilul [i
n`t`]ii nr. 45/2005). De asemenea, \n cadrul familia. A se vedea \n acest sens comenta-
acestui pachet de servicii de baz` este in- riile art. 5.
clus` [i supravegherea gravidei, f`r` a se |n temeiul acestor prevederi, p`rin]ii sau,
men]iona \ns` obliga]ia personalului me- dup` caz, reprezentan]ii legali ai copilului
dical de a se deplasa la domiciliul acesteia. sunt obliga]i s` asigure copilului, printre
altele, locuin]`, hran`, \mbr`c`minte, re-
chizite, condi]ii igienico-sanitare adecvate,
Art. 44. - (1) Copilul are dreptul de a bene- \ndrumare, posibilit`]i de participare la
ficia de un nivel de trai care s` permit` procesul instructiv-educativ, posibilit`]i de
dezvoltarea sa fizic`, mental`, spiritual`, participare la via]a cultural` [i spiritual`,
moral` [i social`. s` fac` demersurile necesare pentru asigu-
(2) P`rin]ilor sau, dup` caz, altor reprezen- rarea unei bune st`ri de s`n`tate a copilului.
tan]i legali le revine \n primul rând respon- Obliga]ia p`rin]ilor de a asigura condi]iile
sabilitatea de a asigura, \n limita posibili- necesare pentru cre[terea, educarea, \nv`-
t`]ilor, cele mai bune condi]ii de via]` ne- ]`tura [i preg`tirea profesional` a copilului
cesare cre[terii [i dezvolt`rii copiilor; p`- este prev`zut` [i \n art. 107 din Codul Fa-
rin]ii sunt obliga]i s` le asigure copiilor lo- miliei care men]ioneaz` totodat` c`, \n caz
cuin]`, precum [i condi]iile necesare pen- de ne\n]elegere \ntre p`rin]i \n asigurarea
tru cre[tere, educare, \nv`]`tur` [i preg`- dreptului copilului la \ntre]inere, instan]a
tirea profesional`. judec`toreasc` va dispune cu privire la fe-
lul, modalit`]ile [i contribu]ia fiec`rui p`-
rinte \n \ndeplinirea acestei obliga]ii.
Textul reprezint` concretizarea \n materia
drepturilor copilului a dreptului fundamen-
tal la un nivel de trai decent, prev`zut de

51
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

Art. 45. - (1) Copilul are dreptul de a bene- nr. 416/2001) privind
priv venitul minim garantat.
ficia de asisten]` social` [i de asigur`ri Copilul poate beneficia de m`surile de pro-
sociale, \n func]ie de resursele [i de situa- tec]ie social` \n mod direct, ca titular al
]ia \n care se afl` acesta [i persoanele \n \n- dreptului (aloca]ia de stat, bursa social`,
tre]inerea c`rora se g`se[te. pensia de urma[), sau \n mod indirect, prin
(2) |n cazul \n care p`rin]ii sau persoanele presta]iile, aloca]iile [i serviciile acordate
care au, potrivit legii, obliga]ia de a \ntre]i- \ntre]in`torilor s`i (ex.: concediu [i indem-
ne copilul nu pot asigura, din motive inde- niza]ie pentru cre[terea copilului, concediu
pendente de voin]a lor, satisfacerea nevoi- [i indemniza]ie pentru \ngrijirea copilului
lor minime de locuin]`, hran`, \mbr`c`- bolnav).
minte [i educa]ie ale copilului, statul, prin Ne vom referi \n cele ce urmeaz` la ambele
autorit`]ile publice competente, este obli- situa]ii:
gat s` asigure acestora sprijin corespunz`- - pensia de invaliditate, acordat` elevilor,
tor, sub form` de presta]ii financiare, pres- ucenicilor [i studen]ilor care [i-au pier-
ta]ii \n natur`, precum [i sub form` de ser- dut total sau cel pu]in jum`tate din ca-
vicii, \n condi]iile legii. pacitatea de munc` datorit` accidente-
(3) P`rin]ii au obliga]ia s` solicite autorit`- lor sau bolilor profesionale survenite \n
]ilor competente acordarea aloca]iilor, timpul [i din cauza practicii profesionale
indemniza]iilor, presta]iilor \n bani sau \n (art. 53, alin. 3 din Legea nr. 19/2000);
natur` [i a altor facilit`]i prev`zute de lege - pensia de urma[, acordat` copiilor \n
pentru copii sau pentru familiile cu copii. vârst` de pân` la 16 ani sau pân` la ma-
(4) Autorit`]ile administra]iei publice loca- xim 26 de ani, dac` \[i continu` studiile,
le au obliga]ia de a informa p`rin]ii [i copiii \n situa]ia \n care p`rintele decedat era
\n leg`tur` cu drepturile pe care le au, pre- pensionar sau \ndeplinea condi]iile pen-
cum [i asupra modalit`]ii de acordare a tru ob]inerea unei pensii; de asemenea,
drepturilor de asisten]` social` [i de asigu- de pensie de urma[ beneficiaz` [i so]ul
r`ri sociale. supravietuitor (conform dispozi]iilor
Sec]iunii a 5-a a Legii nr. 19/2000, cu
complet`rile [i modific`rile ulterioare);
Articolul stabile[te dreptul copilului la pro- - concediul [i indemniza]ia pentru mater-
tec]ie social`, \n considerarea faptului c`, nitate (acordarea unui concediu de sar-
\n majoritatea cazurilor, copiii depind de cin` [i l`uzie, perioada \n care mama
p`rin]i \n asigurarea resurselor necesare beneficiaz` de indemniza]ie de materni-
cre[terii [i dezvolt`rii. Protec]ia social` a tate) - art. 118, 119 din Legea nr. 19/2000;
copilului se realizeaz` prin sistemul de asi- - concediul [i indemniza]ia pentru cre[te-
gur`ri sociale sau prin sistemul de asisten- rea copilului (se acord` pân` la \mpli-
]` social`. Ca regul` general`, copilul be- nirea de c`tre copil a vârstei de 2 ani, iar
neficiaz` de m`surile de protec]ie social` \n cazul copilului cu handicap, pân` la
\n situa]iile \n care p`rin]ii sau persoanele \mplinirea vârstei de 3 ani) - art. 121, lit.
corora le revine obliga]ia de a-l \ntre]ine nu a) din Legea nr. 19/2000;
\i pot asigura o serie de condi]ii minime. - concediul [i indemniza]ia pentru \ngriji-
|n general, aceste drepturi se acord` \n ba- rea copilului bolnav (se acord` pân` la
za unei contribu]ii anterioare realizate de \mplinirea de c`tre copil a vârstei de 7
persoana asigurat` sau de un membru al ani iar \n cazul copilului cu handicap,
familiei acesteia la fondurile de asigur`ri. pân` la \mplinirea de c`tre acesta a
Exist` [i situa]ii \n care anumite drepturi vârstei de 18 ani) - art. 121, lit. b) din Le-
sunt acordate copiilor \n mod universal, gea nr. 19/2000;
f`r` ca acordarea lor s` fie condi]ionat` de Beneficiaz` de dreptul la concediu [i in-
contribu]ii prealabile, ca de exemplu \n ca- demniza]ie pentru cre[terea copilului
zul acord`rii aloca]iei de stat pentru copii sau pentru \ngrijirea copilului bolnav in-
(\n temeiul Legii nr. 61/1993 cu complet`ri- clusiv asiguratul care a adoptat, este nu-
le [i modific`rile ulterioare) sau indemni- mit tutore sau a primit un copil \n plasa-
za]iei de na[tere (acordat` \n temeiul Legii ment.

52
capi tolul
2
- ajutor de deces, \n cazul decesului asi- copilului cererea este adresat` prima-
guratului sau unei persoane pensiona- rului localit`]ii \n a c`rei raz` adminis-
te; ajutorul de deces se acod` unei sin- trativ teritorial` a fost \nregistrat` na[-
gure persoane care face dovada c` a su- terea sau \n localitatea de domiciliu a
portat cheltuielile legate de deces, per- mamei;
soana care poate fi so]ul/so]ia, copilul, - asigur`rile de s`n`tate vizeaz` acorda-
p`rintele, tutorele, curatorul, mo[tenito- rea unui pachet de servicii medicale de
rul persoanei decedate. baz`; a se vedea explicitarea art. 43.
Indemniza]iile de asigur`ri sociale e- Serviciile medicale se acord` \n baza so-
nunta]e mai sus se achit` beneficiarului, licit`rii copilului, p`rintelui sau repre-
reprezentantului legal sau mandatarului zentantului legal al copilului, adresat`
desemnat prin procur` special` (art. 136 medicului de familie, medicului specia-
din Legea nr. 19/2000); list sau unit`]ilor medicale;
- acordarea unei indemniza]ii de [omaj, - copiii cu handicap beneficiaz` de drep-
atât pentru p`rin]ii/reprezentan]ii legali turile stabilite de art. 18 din OUG nr.
ai copiilor dar [i pentru tinerii care au 102/1999, cu modific`rile [i complet`rile
absolvit institu]ii de \nv`]`mânt sau sta- ulterioare, privind protec]ia special` [i
giul militar [i nu s-au putut \ncadra \n \ncadrarea \n munc` a persoanelor cu
munc` (\n conformitate cu dispozi]iile handicap (acces \n institu]iile de \nv`]`-
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigu- mânt de mas`, cu respectarea legisla]iei
r`rilor pentru [omaj [i stimularea ocu- din domeniu, acordarea unor aloca]ii \n
p`rii for]ei de munc`). cuantum majorat, facilit`]i de transport,
Indemniza]ia se achit` beneficiarului, \n locuri de odihn` gratuite pentru elevi [i
baza cererii adresate Agen]iei Jude]ene studen]i, \ncadrarea unui asistent per-
de Ocupare a For]ei de Munc` (AJOFM) sonal, gratuitate sau facilit`]i \n ob]ine-
de la domiciliul acestuia. Cererea tre- rea unor proteze, c`rucioare, implan-
buie adresat` \n maxim 12 luni de la turi, aloca]ii de hran` pentru copiii in-
momentul \ndeplinirii condi]iilor pentru fecta]i HIV/SIDA, concedii [i indemniza-
\ncasarea indemniza]iei de [omaj, \n caz ]ii, precum [i scutirea de plat` anumitor
contrar poten]ialul beneficiar fiind dec`- taxe pentru p`rin]ii ori persoanele care
zut din acest drept (conform art. 38 din au adoptat sau au primit \n plasament
Legea nr. 76/2002); copiii cu handicap).
- aloca]ia de stat pentru copii, acordat` \n Aceste drepturi se acord` la cerere, for-
conformitate cu dispozi]iile Legii nr. 61/1993 mulat` \n numele copilului sau \n nume
tuturor copiilor. propriu de c`tre p`rinte/reprezentantul
Se acord` p`rintelui sau reprezentantu- legal [i \n baza certificatului de \ncadra-
lui legal al copilului, \n baza unei cereri re a copilului \ntr-un grad de handicap.
[i anex`rii altor acte doveditoare, adre- De asemenea, majoritatea acestor drep-
sate primarului localit`]ii \n a c`rei raz` turi se acord` \n situa]ia \n care copilul
administrativ teritorial` domiciliaz` ma- nu se afl` \n institu]ii de tip reziden]ial,
ma sau, dup` caz, unde a fost \nregis- care presupun \ngrijirea [i \ntre]inerea
trat` na[terea copilului. Acordarea alo- lui complet` de c`tre stat. Pentru date
ca]iei de stat, dup` ce copilul a \mplinit suplimentare, a se vedea [i explicitarea
vârsta [colar`, este condi]ionat` de art. 46 din prezentul manual;
frecventarea cursurilor \nv`]`mântului - burse pentru elevi [i studen]i (burse de
obligatoriu; merit, burse de studii, burse sociale,
- indemniza]ia de na[tere, acordat` o sin- burse de studii pentru tinerii care ur-
gur` dat` pentru fiecare din primii 4 nou meaz` cursuri \n str`in`tate, burse pen-
n`scu]i vii, conform art. 25 din Legea nr. tru studen]ii din mediul rural).
416/2001 privind venitul minim garantat. {i acest drept se acord` la cerere, for-
Acest drept se acord` \n baza cererii mulat` \n nume propriu de c`tre elevul
mamei sau a reprezentantului legal al sau studentul \n cauz`, adresat` condu-

53
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

c`torului unit`]ii de \nv`]`mânt frec- ani, ace[tia pot beneficia de acompani-


ventate. Pentru preciz`ri suplimentare a ament social personalizat, realizat prin
se vedea [i explicitarea art. 48, alin. (1), intermediul Agen]iilor Jude]ene de
lit. f) din prezentul manual. Ocupare a For]ei de Munc` (AJOFM) [i
Prin sistemul de asisten]` social` se asigu- a Municipiului Bucure[ti, \n temeiul dis-
r` sprijin [i protec]ie celor care nu au posi- pozi]iilor Legii nr. 116/2002 privind pre-
bilitatea de a se integra social prin mijloa- venirea [i combaterea marginaliz`rii so-
ce [i eforturi proprii. Drepturile [i benefi- ciale. |n acest scop, poten]ialii angajatori
ciile se acord` \n cadrul sistemului de asis- beneficiaz` de m`suri de stimulare.
ten]` social` \n urma evalu`rii mijloacelor Acompaniamentul social personalizat al
copilului [i familiei sale, astfel \ncât resur- beneficiarilor se realizeaz` \n baza \nscri-
sele s` fie direc]ionate iar sprijinul s` fie erii acestora \n eviden]ele agen]iei terito-
acordat celor care au o real` nevoie de riale pentru ocuparea for]ei de munc`.
acestea. - pentru satisfacerea nevoilor de locuire -
Alin. (2) subliniaz` \nc` odat` responsabili- pot fi acordate locuin]e sociale sau locu-
tatea primar` a p`rin]ilor de a asigura con- in]e de necesitate de c`tre consiliile lo-
di]iile necesare pentru cre[terea [i \ngriji- cale de la domiciliul familiei \n nevoie (a
rea copilului, precum [i obliga]ia autorit`- se vedea \n acest sens dispozi]iile art.
]ilor statului de a interveni \n sprijinul aces- 42, 43 [i 55 din Legea nr. 114/1996 - Le-
tora, \n situa]ia \n care nu \[i pot \ndeplini gea locuin]ei). Criteriile \n baza c`rora
aceast` obliga]ie. se acord` aceste locuin]e sunt stabilite
Totodat` textul face referire la celelate per- de consiliile locale. Cererile pentru ob]i-
soane carora le revine obliga]ia de a \ntre- nerea acestui drept se adreseaz` consi-
]ine copilul, f`r` \ns` a face preciz`ri expli- liilor locale de la domiciliul beneficiaru-
cite \n acest sens. Men]ion`m c` \n confor- lui iar contractele de \nchiriere a acestor
mitate cu prevederile Codului Familiei (art. locuin]e se \ncheie \ntre primar/persoa-
86) obliga]ia de \ntre]inere exist` nu numai na \mputernicit` de acesta [i beneficia-
\ntre p`rin]i [i copii, dar [i \ntre adoptator rul locuin]ei.
[i adoptat, bunici [i nepo]i, str`bunici [i Totodat`, \n temeiul dispozi]iilor Legii
str`nepo]i, fra]i [i surori. nr. 116/2002 privind prevenirea [i com-
Interven]ia statului \n asigurarea condi]ii- baterea marginaliz`rii sociale, persoa-
lor de cre[tere [i educare pentru copil, nele \n vârst` de pân` la 35 de ani, afla-
fiind subsidiar` sau, dup` caz, comple- te \n imposibilitatea de a dobândi locu-
mentar`, nu are un caracter la fel de larg in]`, pot beneficia de facilit`]i pentru
ca cea a p`rin]ilor, textul precizând c` sta- construirea, cump`rarea sau \nchirierea
tul intervine \n situa]ia \n care anumite unei locuin]e, \n baza unor facilit`]i a-
condi]ii minimale (de exemplu privind lo- cordate de consiliile jude]ene, respectiv
cuin]a, hrana, \mbr`c`minte [i educa]ie) de Consiliul General al Municipiului Bu-
nu \i sunt asigurate copilului de c`tre p`- cure[ti, func]ie de sumele cu aceast`
rin]i/reprezentan]i legali, din motive neim- destina]ie existente \n bugetul acestora.
putabile acestora. Sprijinul acordat de stat Pentru a beneficia de aceste prevederi
vizeaz` asigurarea unui nivel de trai consi- este necesar` formularea unei solicit`ri
derat acceptabil \n vederea men]inerii co- \n aten]ia primarului localit`]ii de domi-
pilului \n familia sa [i se acord` \n urma ciliu a solicitantului, \nso]it` de docu-
evalu`rii situa]iei copilului [i familiei sale. mente justificative.
Interven]ia statului se concretizeaz` prin De asemenea, pentru \nc`lzirea locuin-
presta]ii \n bani, \n natur` sau prin acorda- ]ei se acord` ajutoare financiare \n te-
rea unor servicii, dup` cum urmeaz`: meiul Ordonan]ei nr. 55/2004 privind
- pentru facilitarea accesului la un loc de unele m`suri financiare \n vederea acor-
munc` al copiilor care au dobândit ca- d`rii ajutoarelor pentru \nc`lzirea locu-
pacitatea de munc` precum [i al tineri- in]ei, precum [i \n conformitate cu dis-
lor, cu vârste cuprinse \ntre 16-25 de pozi]iile Ordonan]ei de urgen]` nr.

54
capi tolul
2
91/2005 privind instituirea Programului au venituri aflate sub un anumit prag;
de acordare a unor ajutoare b`ne[ti po- solicit`rile se formuleaz` \n nume pro-
pula]iei cu venituri reduse care utilizea- priu de c`tre copii [i se depun la condu-
z` pentru \nc`lzirea locuin]ei gaze natu- c`torul unit`]ii de \nv`]`mânt frecven-
rale. Ajutorul se acord` pe baz` de ce- tate;
rere, (\nso]it` de o serie de documente), - aloca]ia de plasament, se acord` \n con-
adresat` Direc]iei Teritoriale de Munc`, di]iile prev`zute de art. 119 din prezenta
Solidaritate Social` [i Familie (DTMSSF) lege;
\n a c`rei raz` teritorial` se afl` locuin]a - indemniza]ia acordat` copiilor, tinerilor
sau re[edin]a beneficiarului. proteja]i \n institu]ii reziden]iale precum
- pentru \nl`turarea unor situa]ii de nece- [i mamelor care au fost protejate \n cen-
sitate determinate de calamit`]i natura- tre maternale, la p`r`sirea acestor servi-
le, incendii, accidente sau alte situa]ii cii, conform dispozi]iilor art. 3 din Legea
deosebite, primarii precum [i Guvernul, nr. 326/2003 privind drepturile de care
la propunerea Ministerului Muncii, Soli- beneficiaz` copiii [i tinerii ocroti]i de
darit`]ii Sociale [i Familiei (MMSF), pot serviciile publice specializate pentru
acorda ajutoare de urgen]`, func]ie de protec]ia copilului, mamele protejate \n
fondurile existente (art. 28, alin. (1) din centre maternale, precum [i copiii bene-
Legea nr. 416/2001 privind venitul mi- ficiind de plasament la asisten]i mater-
nim garantat, cu modific`rile [i com- nali;
plet`rile ulterioare); - de asemenea, copiii [i familiile pot be-
- pentru suplimentarea veniturilor familii- neficia de serviciile de zi organizate de
lor, \n situa]ia \n care veniturile acestora consiliul local, jude]ean sau dup` caz de
se situeaz` sub un minim stabilit prin organisme private (a se vedea explicita-
lege, se acord` aloca]ia familial` com- rea art. 108 din prezenta lege);
plementar`, aloca]ia pentru familia mo- - copiii care nu pot fi \ngriji]i \n cadrul
noparental` (cf. dispozi]iilor OUG nr. propriilor familii, beneficiaz` de m`suri-
105/2003, aprobat` prin Legea nr. 41/ le de protec]ie special` prev`zute de
2004), ajutorul social lunar [i ajutorul prezenta lege.
social pentru so]iile celor care satisfac Subliniem faptul c` toate aceste drepturi
serviciul militar obligatoriu [i se afl` \n se acord` la cerere iar demersurile pentru
condi]ii expres prev`zute de lege (\n ob]inerea lor se realizeaz` de c`tre p`rin]i
conformitate cu dispozi]iile Legii nr. sau reprezentan]ii legali \n numele copilu-
416/2001 cu modific`rile [i complet`rile lui. Este deosebit de important` cunoa[te-
ulterioare), cererile \n acest sens fiind rea acestui aspect de c`tre p`rin]i/repre-
adresate prim`riilor de la domiciliul so- zentan]ii legali, motivat de faptul c` nere-
licitan]ilor. Ajutoarele sociale se pot alizarea demersurilor priveaz` copiii de
acorda \n bani sau \n natur`; aceste drepturi, \n considerarea faptului c`
- pentru asigurarea nevoilor de hran`, se ele nu se acord` retroactiv.
pot acorda servicii prin cantinele de aju- |n realizarea dreptului copilului de a bene-
tor social, care func]ioneaz` \n subordi- ficia de asisten]` [i asigur`ri sociale, p`rin-
nea consiliilor locale, fiind finan]ate din ]ilor le revine obliga]ia de a solicita auto-
bugetele acestora (conform prevede- rit`]ilor acordarea sprijinului necesar (alin.
rilor Legii nr. 208/1997, privind cantinele 3). Ne\ndeplinirea acestei obliga]ii de c`tre
de ajutor social). Cererile pentru a bene- p`rin]i [i punerea \n pericol a copilului
ficia de acest tip de servicii se adreseaz` poate fi considerat` neglijare, \n condi]iile
primarului localit`]ii \n care domiciliaz` art. 89, alin. (2) din Legea nr. 272/2004.
beneficiarul; Informa]iile cu privire la drepturile de a ob-
- pentru sprijinirea copiilor [i tinerilor \n ]ine aloca]ii, indemniza]ii [i presta]ii [i alte
vederea particip`rii la procesul instruc- facilit`]i, pot fi solicitate autorit`]ilor cu
tiv educativ, ace[tia beneficiaz` de bur- responsabilit`]i \n domeniul respectiv: me-
se sociale, \n situa]ia \n care familiile lor dicului de familie, unit`]ii de \nv`]`mânt,

55
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

autorit`]ilor publice locale sau jude]ene [i (4) Organele de specialitate ale administra-
serviciilor de specialitate ale acestora, Di- ]iei publice centrale [i autorit`]ile admi-
rec]iilor Generale de Munc`, Solidaritate nistra]iei publice locale sunt obligate s`
Social` [i Familie (DGMSSF), Agen]iilor Ju- ini]ieze programe [i s` asigure resursele
de]ene de Ocuparea For]ei de Munc` necesare dezvolt`rii serviciilor destinate
(AJOFM). satisfacerii nevoilor copiilor cu handicap [i
Pentru realizarea de c`tre p`rin]i a obliga- ale familiilor acestora \n condi]ii care s` le
]iilor ce le revin \n temeiul alin. (3) al pre- garanteze demnitatea, s` le favorizeze au-
zentului articol, autorit`]ilor administra]iei tonomia [i s` le faciliteze participarea ac-
publice locale le revine obliga]ia de a infor- tiv` la via]a comunit`]ii.
ma p`rin]ii [i copiii cu privire la drepturile
pe care ace[tia le au. Autorit`]ile publice
locale, \n realizarea acestei obliga]ii vor Textul reglementeaz` dreptul copilului cu
oferi informa]iile necesare atât cu privire la handicap la \ngrijirea adaptat` nevoilor
drepturile de care pot beneficia p`rin]ii [i speciale ale acestuia. Copilul cu handicap
copiii, cât [i cu privire la demersurile pe care este beneficiarul tuturor drepturilor stabi-
ace[tia vor trebui s` le \ntreprind` [i au- lite \n prezenta lege \ns`, articolul include
torit`]ile c`rora este necesar s` se adreseze. preciz`ri suplimentare cu privire la acest
Apreciem c` informa]iile necesare p`rin]i- copil \n considerarea situa]iei [i nevoilor
lor [i copiilor pot fi furnizate direct sau pot sale speciale (alin. 1).
fi diseminate prin campanii de informare Dispozi]iile alin. (2) stabilesc faptul c` \n
cu privire la anumite drepturi, prin tip`ri- vederea realiz`rii poten]ialului s`u [i dez-
rea unor bro[uri [i pliante care vor fi distri- volt`rii personalit`]ii, copilul cu handicap
buite beneficiarilor sau vor fi accesibile a- are dreptul la o serie de servicii educative
cestora (prin distribuirea lor \n locurile [i de recuperare care s` \i permit` atinge-
frecventate de beneficiari), prin afi[area \n rea nivelului maxim de autonomie permis
locuri publice (sediul prim`riei, unit`]i de de afec]iunea sa precum [i integrarea so-
\nv`]`mânt/medicale etc.). cial`. Serviciile oferite copiilor cu handicap
vor fi adaptate cerin]elor speciale ale aces-
tora, atât din punct de vedere educativ cât
Art. 46. - (1) Copilul cu handicap are drep- [i din punct de vedere al deficien]elor pe
tul la \ngrijire special`, adaptat` nevoilor care le au (fizice, senzoriale, psihice, men-
sale. tale).
(2) Copilul cu handicap are dreptul la edu- Preciz`m c` drepturile copilului cu handi-
ca]ie, recuperare, compensare, reabilitare cap se acord` \n baza certificatului de \nca-
[i integrare, adaptate posibilit`]ilor proprii, drare \ntr-o categorie de persoane cu han-
\n vederea dezvolt`rii personalit`]ii sale. dicap, care este eliberat de c`tre comisia
(3) |ngrijirea special` trebuie s` asigure pentru protec]ia copilului (CPC) de la
dezvoltarea fizic`, mental`, spiritual`, mo- domiciliul acestuia (conform dispozi]iilor
ral` sau social` a copiilor cu handicap. |n- art. 2, alin. (1), lit. a) din HG nr. 1437/2004
grijirea special` const` \n ajutor adecvat privind organizarea [i metodologia de
situa]iei copilului [i p`rin]ilor s`i ori, dup` func]ionare a comisiei pentru protec]ia co-
caz, situa]iei celor c`rora le este \ncredin]at pilului). |n vederea asigur`rii dreptului co-
copilul [i se acord` gratuit, ori de câte ori pilului cu handicap la educa]ia adecvat` [i
acest lucru este posibil, pentru facilitarea la recuperare, odat` cu stabilirea gradului
accesului efectiv [i f`r` discriminare al co- de handicap sunt evaluate [i se stabilesc
piilor cu handicap la educa]ie, formare atât orientarea [colar`/profesional` a copi-
profesional`, servicii medicale, recupera- lului (dac` este cazul) cât [i planul de rea-
re, preg`tire, \n vederea ocup`rii unui loc bilitare a acestuia.
de munc`, la activit`]i recreative, precum Alin. (3) al articolului stabile[te obiectivele
[i la orice alte activit`]i apte s` le permit` \ngrijirii speciale acordate copilului cu han-
deplina integrare social` [i dezvoltare a dicap.
personalit`]ii lor.

56
capi tolul
2
Textul stabile[te totodat` necesitatea - institu]iile de asisten]` social` pentru
adecv`rii m`surilor [i \ngrijirii speciale la persoanele cu handicap aflate \n coor-
nevoile copilului [i caracteristicile indivi- donarea Autorit`]ii Na]ionale pentru
duale ale acestuia [i ale familiei sale. |nde- Protec]ia Persoanelor cu Handicap
plinirea acestei cerin]e presupune evalu- (ANPPH) [i \n subordinea consiliilor ju-
area complex` a situa]iei copilului, aceasta de]ene sau locale ale sectoarelor muni-
realizându-se \n temeiul prevederilor Ordi- cipiului Bucure[ti. Preciz`m c` \n cadrul
nului 12.709/2002 al Autorit`]ii Na]ionale acestora, copiii pot beneficia exclusiv
pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie de servicii de recuperare \n regim de zi
(ANPCA) privind criteriile pe baza c`rora se sau \n regim reziden]ial \n situa]iile \n
stabile[te gradul de handicap pentru copii care se interneaz` temporar \mpreun`
[i se aplic` m`surile de protec]ie special` cu p`rintele/reprezentantul legal.
a acestora, coroborate cu dispozi]iile Ordi- Este interzis` men]inerea copiilor \n aceste
nului 18/2003 al Autorit`]ii Na]ionale pen- institu]ii \n alte situa]ii decât cele precizate
tru Protec]ia Copilului [i Adop]ie (ANPCA) mai sus, deoarece orice form` de protec]ie
privind ghidul metodologic pentru evalua- a copilului desp`r]it temporar sau definitiv
rea copilului cu dizabilit`]i. Ulterior acestei de p`rin]ii s`i, se acord` doar \n cadrul ser-
evaluari se \ntocme[te de c`tre serviciul de viciilor de tip familial sau reziden]ial, licen-
evaluare complex` planul de reabilitare al ]iate conform legii, \n condi]iile stabilirii
copilului cu handicap, care va stabili obiec- unei m`suri de protec]ie special`, conform
tive specifice precum [i persoanele re- prevederilor Legii nr. 272/2004.
sponsabile \n realizarea acestor obiective. - serviciile specializate pentru copilul cu
Textul insist` [i pe necesitatea acord`rii handicap aflate \n structura direc]iilor
gratuite a \ngrijirii speciale, ori de câte ori generale de asisten]` social` [i protec-
este posibil, luându-se \n considerare ca- ]ie a copilului (DGASPC) din subordinea
pacit`]ile [i mijloacele de care dispune fa- consiliilor jude]ene sau locale ale sec-
milia. toarelor municipiului Bucure[ti;
De asemenea, \n vederea asigur`rii inte- - serviciile de zi dezvoltate de consiliile
gr`rii cu [anse egale \n via]a social`, copiii locale;
cu handicap [i persoanele \n grija c`rora - alte servicii organizate de institu]ii pri-
se afl` beneficiaz` de drepturi stabilite \n vate sau \n parteneriat public-privat.
temeiul dispozi]iilor art. 18 [i 19 din OUG Con]inutul alin. (4) instituie obligativitatea
nr. 102/1999 privind protec]ia special` [i pentru organele de specialitate ale admi-
\ncadrarea \n munc` a persoanelor cu han- nistra]iei publice centrale [i locale de a
dicap, cu modific`rile [i complet`rile ulte- avea un rol activ \n ceea ce prive[te res-
rioare. pectarea [i promovarea drepturilor copii-
|n ceea ce prive[te educa]ia copilului cu lor cu handicap, inclusiv satisfacerea ne-
handicap, aceasta se realizeaz` la domiciliu, voilor acestora [i de a asigura resursele
\n \nv`]`mântul special sau \n \nv`]`mântul necesare realiz`rii acestui obiectiv; \n acest
de mas` (\n clase integrate sau \n cadrul demers este necesar` evaluarea proble-
claselor normale, cu profesori de sprijin). maticii copilului cu handicap [i interven]ia,
Serviciile de recuperare/compensare a conform atribu]iilor ce le revin \n domeniul
afec]iunilor copiilor cu handicap se pot re- propriu de activitate. Astfel, consider`m c`
aliza \n: se impune ca \n strategia [i planurile de ac-
- unit`]ile medicale de recuperare din ca- ]iune elaborate de aceste institu]ii s` fie
drul sistemului de s`n`tate, conform incluse prevederi referitoare la copilul cu
dispozi]iilor art. 84 din contractul-cadru handicap, cu respectarea principiilor pre-
privind condi]iile acord`rii asisten]ei zentei legi.
medicale \n cadrul sistemului de asigu- Din p`cate serviciile adresate copilului cu
r`ri sociale de s`n`tate pentru anul handicap sunt insuficiente [i din acest mo-
2005, aprobat de HGR nr. 52/2005; tiv apreciem c` dezvoltarea acestora ar tre-
bui s` constituie o prioritate de ac]iune.

57
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

Subliniem totodat` necesitatea dezvolt`rii


Articolul stabile[te dreptul fundamental al
unor astfel de servicii la nivel comunitar, \n
copilului la educa]ie, procesul instructiv-
vederea prevenirii separ`rii copilului de fa-
educativ urm`rind inclusiv dezvoltarea
milia sa.
aptitudinilor copilului [i a personalit`]ii
Totodat`, \n vederea corel`rii [i coordon`-
sale. Dreptul la educa]ie este prev`zut atât
rii interven]iei \n aria realiz`rii drepturilor
de art. 28 al Conven]iei ONU cu privire la
copilului cu handicap, reamintim necesita-
drepturile copilului, cât [i \n art. 32 din
tea colabor`rii interinstitu]ionale precum
Constitu]ia României.
[i necesitatea consult`rii organiza]iilor per-
Cadrul general \n materie este dat de Le-
soanelor cu handicap \n dezvoltarea politi-
gea nr. 84/1995 - Legea \nv`]`mântului, re-
cilor specifice realizate de organele admi-
publicat`.
nistra]iei publice la care face referire pre-
|n realizarea drepturilor [i obliga]iilor p`-
zentul alineat.
rinte[ti, p`rin]ilor sau, dup` caz, reprezen-
|n realizarea politicilor \n domeniul pro-
tan]ilor legali ai copilului le revine dreptul
priu, recomand`m luarea \n considerare a
de a alege felul educa]iei pe care o va pri-
Regulilor standard privind egalizarea [an-
mi copilul lor, având totodat` obliga]ia de
selor pentru persoanele cu dizabilit`]i,
a lua m`surile necesare pentru \nscrierea
adoptate de Adunarea General` a Na]iuni-
copilului la [coal` [i pentru asigurarea
lor Unite \n decembrie 1993, majoritatea
condi]iilor necesare particip`rii la procesul
acestor reguli fiind relevante [i pentru co-
de \nv`]`mânt (rechizite, alimente, identifi-
pilul cu handicap. Acest document sus]ine
carea unor mijloace de transport etc). |n-
principiul egalit`]ii drepturilor, precizând
scrierea copilului \n \nv`]`mânt se face \n
totodat` \n preambul necesitatea ca per-
baza solicit`rii scrise a p`rintelui sau re-
soana cu handicap s` fie considerat` un
prezentantului legal al copilului (art. 20 [i
membru al comunit`]ii din care provine [i
180 din Legea nr. 84/1995). |n situa]ia \n
s` r`mân` \n cadrul acestei comunit`]i; de
care p`rin]ii nu \[i \ndeplinesc obliga]ia de
asemenea, este sus]inut` necesitatea acor-
a asigura frecventarea \nv`]`mântului obli-
d`rii sprijinului necesar persoanelor cu
gatoriu de c`tre copil, fapta constituie con-
handicap \n cadrul structurilor standard de
traven]ie [i se sanc]ioneaz` conform legii
educa]ie, s`n`tate, munc` [i servicii socia-
(art. 180, alin. 2 din Legea nr. 84/1995)
le \n vederea evit`rii izol`rii [i discrimin`rii
Men]ion`m c` \n exercitarea acestui drept
acestora.
p`rin]ii pot ac]iona \n virtutea propriilor
convingeri fiind totu[i necesar s` aib` \n
vedere [i recomand`rile formulate de spe-
SEC}IUNEA a 4-a ciali[ti, mai ales \n situa]ia copiilor cu ce-
Educa]ie, activit`]i recreative [i culturale rin]e educative speciale.
Dispozi]iile alin. (3) stabilesc posibilitatea
Art. 47. - (1) Copilul are dreptul de a primi schimb`rii felului educa]iei sau al preg`ti-
o educa]ie care s` \i permit` dezvoltarea, rii profesionale de c`tre instan]a judec`to-
\n condi]ii nediscriminatorii, a aptitudinilor reasc`, la cererea copilului care a \mplinit
[i personalit`]ii sale. 14 ani \n situa]ia \n care apar ne\n]elegeri
(2) P`rin]ii copilului au cu prioritate dreptul \ntre copil [i p`rin]i sau reprezentan]ii le-
de a alege felul educa]iei care urmeaz` s` gali cu privire la aceste aspecte. Instan]a
fie dat` copiilor lor [i au obliga]ia s` \n- va decide cu luarea \n considerare a intere-
scrie copilul la [coal` [i s` asigure frec- sului superior al copilului.
ventarea cu regularitate de c`tre acesta a
cursurilor [colare.
Art. 48. - (1) Ministerul Educa]iei [i Cerce-
(3) Copilul care a \mplinit vârsta de 14 ani
t`rii (MEdC), ca organ de specialitate al ad-
poate cere \ncuviin]area instan]ei judec`-
ministra]iei publice centrale, precum [i in-
tore[ti de a-[i schimba felul \nv`]`turii [i al
spectoratele [colare [i unit`]ile de \nv`]`-
preg`tirii profesionale.
mânt, ca institu]ii ale administra]iei pu-

58
capi tolul
2
blice locale cu atribu]ii \n domeniul educa- - realizarea demersurilor pentru partici-
]iei, sunt obligate s` \ntreprind` m`suri ne- parea copiilor la \nv`]`mântul pre[colar
cesare pentru: [i \nv`]`mântul obligatoriu;
a) facilitarea accesului la educa]ia pre[co- |nv`]`mântul pre[colar se asigur` \n ca-
lar` [i asigurarea \nv`]`mântului general drul gr`dini]elor publice [i private, autori-
obligatoriu [i gratuit pentru to]i copiii; zate. Beneficiarii \nv`]`mântului pre[colar
b) dezvoltarea de programe de educa]ie sunt copiii cu vârste cuprinse \ntre 3-6/7
pentru p`rin]ii tineri, inclusiv \n vederea ani. Obliga]ia organiz`rii \nv`]`mântului
prevenirii violen]ei \n familie; pre[colar revine organelor administra]iei
c) organizarea de cursuri speciale de pre- publice locale [i inspectoratelor [colare c`-
g`tire pentru copiii care nu pot r`spunde la rora le revine responsabilitatea de a asigu-
cerin]ele programei [colare na]ionale, pen- ra resursele necesare func]ion`rii gr`dini-
tru a nu intra prematur pe pia]a muncii; ]elor (a se vedea \n acest sens art. 18 [i 19
d) organizarea de cursuri speciale de pre- din Legea nr. 84/1995).
g`tire pentru copiii care au abandonat |nv`]`mântul obligatoriu, este de 10 clase,
[coala, \n vederea reintegr`rii lor \n siste- frecventarea obligatorie a acestuia, \n for-
mul na]ional de \nv`]`mânt; ma de zi, \ncetând la \mplinirea vârstei de
e) respectarea dreptului copilului la timp 18 ani. (art. 6 - Legea \nv`]`mântului).
de odihn` [i timp liber, precum [i a drep- |n ceea ce prive[te copiii cu cerin]e edu-
tului acestuia de a participa liber la via]a cative speciale, ace[tia pot fi [colariza]i \n
cultural` [i artistic`; unit`]i de \nv`]`mânt pre[colar [i [colar
f) prevenirea abandonului [colar din moti- speciale, \n clase speciale din cadrul unor
ve economice, luând m`suri active de a- unit`]i de \nv`]`mânt de mas` sau pot fi
cordare a unor servicii sociale \n mediul integra]i \n cadrul claselor din unit`]ile de
[colar, cum sunt: hran`, rechizite, trans- \nv`]`mânt de mas`. |nv`]`mântul special
port [i altele asemenea. primar [i secundar inferior este obliga-
(2) |n cadrul procesului instructiv-educativ toriu, [i are o durat` de 10-11 ani.
copilul are dreptul de a fi tratat cu respect Copiii nedeplasabili pot beneficia de [co-
de c`tre cadrele didactice, de a fi informat larizare la domiciliu iar pentru copiii bol-
asupra drepturilor sale, precum [i asupra navi cronic spitaliza]i, pot fi \nfiin]ate gru-
modalit`]ilor de exercitare a acestora. Pe- pe \n cadrul unit`]ilor medicale \n care
depsele corporale \n cadrul procesului in- ace[tia sunt trata]i (art. 15, alin. 10 [i art.
structiv-educativ sunt interzise. 47, alin. 3 din Legea \nv`]`mântului).
(3) Copilul, personal [i, dup` caz, reprezen- |n vederea asigur`rii accesului la procesul
tat sau asistat de reprezentantul s`u legal, instructiv-educativ \n special \n situa]ia co-
are dreptul de a contesta modalit`]ile [i re- piilor cu vârste mici, Ministerul Educa]iei [i
zultatele evalu`rii [i de a se adresa \n acest Cercet`rii (MEdC), inspectoratele [colare [i
sens conducerii unit`]ii de \nv`]`mânt, \n autorit`]ile publice au obliga]ia de a orga-
condi]iile legii. niza unit`]i de \nv`]`mânt, pre[colar, pri-
(4) Cadrele didactice au obliga]ia de a sem- mar [i gimnazial, \n localit`]ile de domici-
nala serviciului public de asisten]` social` liu ale copiilor.
(SPAS) sau, dup` caz, direc]iei generale de |n situa]ia \n care acest lucru nu este posi-
asisten]` social` [i protec]ie a copilului bil, copiilor li se asigur`, dup` caz, servicii
(DGASPC) cazurile de rele tratamente, a- de transport, mas` [i internat.
buzuri sau de neglijare a copiilor. - dezvoltarea unor programe de educa]ie
pentru p`rin]ii tineri;
Aceasta vizeaz` organizarea, la nivelul uni-
Articolul stabile[te o serie de obliga]ii \n t`]ilor de \nv`]`mânt a unor programe de
sarcina autorit`]ilor publice centrale [i ju- informare-educare destinate p`rin]ilor atât
de]ene cu atribu]ii \n domeniul educa]iei, pentru dezvoltarea abilit`]ilor lor parenta-
vizându-se \n special urm`toarele direc]ii le, pentru informarea cu privire la dreptu-
de ac]iune: rile copiilor [i caracteristicile dezvolt`rii [i

59
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

personalit`]ii acestora, cât [i \n vederea \n- - au gratuitate pentru transportul \n co-


drum`rii p`rin]ilor c`tre serviciile de su- mun local [i pentru transportul intern
port, func]ie de nevoile fiec`rei familii; auto, feroviar [i naval - \n situa]ia copii-
- lit. c) [i d) (organizarea unor cursuri de lor din cadrul sistemului de protec]ie
preg`tire pentru copiii ce nu pot r`s- special` sau \n cazul copiilor orfani (art.
punde cerin]elor programei na]ionale [i 176, alin. 2 - Legea \nv`]`mântului);
celor care au abandonat [coala, \n vede- - le pot fi acordate rechizite, func]ie de
rea reintegr`rii lor [colare) ale prezen- fondurile existente;
tului articol subliniaz` rolul important - beneficiaz` de burse de ajutor social [i
ce revine unit`]ilor de \nv`]`mânt atât alte ajutoare ocazionale (a se vedea \n
pentru prevenirea abandonului [colar acest sens HGR nr. 859/1995 privind a-
cât [i \n vederea reintegr`rii [colare a cordarea de burse [i alte facilit`]i finan-
copiilor care au renun]at la frecventarea ciare [i materiale [i HGR nr. 1488/2004
cursurilor. |n acest sens men]ion`m c` privind aprobarea criteriilor [i cuantu-
unit`]ile de \nv`]`mânt, pot organiza ac- mului sprjjinului financiar ce se acord`
tivit`]i educative [i de \nv`]are, \n afara elevilor \n cadrul Programului na]ional
orelor obligatorii de curs sau pot orga- „Bani de liceu“);
niza activit`]i de \nv`]`mânt pentru co- - beneficiaz` de serviciile centrelor de zi
piii care au dep`[it cu mai mult de doi \nfiin]ate \n vederea prevenirii abando-
ani vârsta corespunz`toare clasei. nului [colar de c`tre inspectoratele [co-
- lit. e) oblig` autorit`]ile cu responsabili- lare, autorit`]ile publice locale sau or-
t`]i \n domeniul educa]iei la respecta- ganismele private.
rea dreptului copilului la timp liber [i Alin. (2) stabile[te dreptul copilului de a fi
odihn`; tratat \n acord cu demnitatea sa ca persoa-
|n aplicarea acestor dispozi]ii este necesar n` [i de a-i fi respectat` personalitatea. |n
ca atât curricula de \nv`]`mânt cât [i orarul realizarea acestui drept se interzice apli-
cursurilor s` fie adaptate caracteristicilor carea pedepselor corporale.
copiilor, func]ie de vârsta [i dezvoltarea lor. Men]ion`m c` dispozi]ii similare sunt cu-
De asemenea, textul oblig` institu]iile res- prise [i \n Regulamentul de organizare [i
ponsabile de a realiza demersurile nece- func]ionare a institu]iilor de \nv`]`mânt
sare \n realizarea dreptului copilului de a preuniversitar, aprobat prin Ordinul 4747/
participa liber la via]a cultural` [i artistic`. 2001 - sec]iunea a 3-a al ministrului educa-
|n acest sens, men]ion`m facilitarea parti- ]iei [i cercet`rii iar art. 157 din Legea \nv`-
cip`rii copiilor la activit`]i culturale [i ar- ]`mântului interzice aplicarea pedepselor
tistice prin acordarea unor bilete la pre] re- corporale, \nc`lcarea acestor dispozi]ii
dus, conform Regulamentului de organiza- conducând la sanc]iuni administrative sau
re [i func]ionare a institu]iilor de \nv`]`- de alt` natur`, func]ie de gravitatea fap-
mânt preuniversitar, aprobat prin Ordinul telor.
4747/2001 - sec]iunea a 3-a al ministrului Alin. (3) stabile[te dreptul la contesta]ie al
educa]iei [i cercet`rii. copilului cu privire la modalitatea [i rezul-
- conform lit. f) a prezentului articol, au- tatele evalu`rii sale [colare, asistat de re-
torit`]ile [i institu]iile cu responsabili- prezentantul sau legal, \n condi]iile legilor
t`]i \n domeniul educa]iei au obliga]ia [i regulamentelor [colare. |n realizarea
de a realiza demersurile necesare pen- acestui drept, apreciem c` elevii au dreptul
tru prevenirea abandonului [colar din de a solicita [i primi informa]ii cu privire la
motive economice; criteriile de evaluare.
|n consecin]`, copiii proveni]i din familii cu Textul alin. (4) oblig` cadrele didactice
dificult`]i economice au urm`toarele drep- care \n exercitarea func]iei observ` sau
turi (suplimentare \n raport cu drepturile suspecteaz` situa]ii de abuz, rele trata-
elevilor \n ansamblu): mente, neglijare a copiilor de c`tre p`rin]i
- beneficiaz` de manuale [colare gratuite; ori de c`tre reprezentan]ii lor legali, s` se-
sizeze serviciul public de asisten]` social`

60
capi tolul
2
(SPAS) sau direc]ia general` de asisten]` rea temelor, pentru joc [i pentru alte activi-
social` [i protec]ia copilului (DGASPC). A t`]i specifice vârstei.
se vedea \n acest sens [i explicitarea art. 91. |n ceea ce prive[te reglementarea timpului
de odihn` al copiilor, men]ion`m \n acest
sens [i dispozi]iile Legii nr. 53/2003 - Codul
Art. 49. - (1) Copilul are dreptul la odihn` [i Muncii, cu modific`rile [i complet`rile ul-
vacan]`. terioare, care fac referire la timpul de odih-
(2) Copilul trebuie s` beneficieze de timp n` al minorilor \ncadra]i \n munc`: acorda-
suficient pentru odihn` [i vacan]`, s` par- rea unei pauze de mas`, acordarea repau-
ticipe \n mod liber la activit`]i recreative sului s`pt`mânal de 2 zile consecutive [i
proprii vârstei sale [i la activit`]ile cultu- acordarea unui concediu de odihn` supli-
rale, artistice [i sportive ale comunit`]ii. mentar (art. 130, alin. (2), art. 132 (1), art.
Autorit`]ile publice au obliga]ia s` contri- 142). De asemenea ace[tia pot beneficia de
buie, potrivit atribu]iilor ce le revin, la asi- concedii f`r` plat` precum [i de concedii
gurarea condi]iilor exercit`rii \n condi]ii de pentru formare profesional`, \n condi]iile
egalitate a acestui drept. art. 148-152.
(3) Autorit`]ile publice au obliga]ia s` asi- Amintim cu acest prilej, cu caracter in-
gure, potrivit atribu]iilor care le revin, lo- formativ, Conven]iile nr. 79/1946 [i 90/1948
curi de joac` suficiente [i adecvate pentru privind munca de noapte a persoanelor ti-
copii, \n mod special \n situa]ia zonelor in- nere ale Organiza]iei Interna]ionale a
tens populate. Muncii (OIM) (conven]ii neratificate de Ro-
mânia pân` \n acest moment) care stabi-
lesc urm`toarele principii generale:
Textul stabile[te dreptul copilului la odih-
- copiii cu vârsta mai mic` de 14 ani [i cei
n` [i vacan]`. Dispozi]ii asem`n`toare se
care urmeaz` programul [colar zilnic
reg`sesc [i \n cadrul art. 31 al Conven]iei
trebuie s` aib` o perioad` de odihn` zil-
ONU cu privire la drepturile copilului.
nic` de 14 ore consecutive;
Odihna presupune realizarea relax`rii fizi-
- copiii cu vârsta cuprins` \ntre 14-16 ani
ce, mentale precum [i somnul. Odihna
trebuie s` aib` o perioad` de odihn` de
este pentru dezvoltarea copilului aproape
12 ore;
la fel de important` ca celelalte nevoi de
- copiii cu vârsta cuprins` \ntre 16-18 ani
baz` precum alimenta]ia, ad`postul, s`n`-
trebuie s` aib` o perioad` de odihn` de
tatea [i educa]ia, motivat de faptul c` \n
cel pu]in 7 ore.
general copiii suprasolicitati sunt incapa-
De asemenea, relaxarea [i \n acela[i timp
bili s` \nve]e, au o rezisten]` fizic` dimi-
stimularea copiilor se realizeaz` [i \n ca-
nuat`, fiind mai predispu[i la boli.
drul activit`]ilor recreative [i jocului. Pri-
Vacan]a reprezint` perioada din cadrul
mele presupun o activitate structurat`,
anului [colar, \n care nu sunt organizate
multe dintre acestea fiind strâns legate de
cursuri, copiii având la dispozi]ie acest in-
procesul de \nv`]`mânt, ca de exemplu ac-
terval pentru odihn`, activit`]i recreative [i
tivit`]ile sportive, me[te[ugurile, pasiunile
extra[colare. Perioada de vacan]` este sta-
[tiin]ifice sau tehnice, spectacolele artisti-
bilit` \n structura fiec`rui an [colar, ce este
ce, organizarea unor excursii, tabere etc.
aprobat` anual prin ordin al ministrului
Jocul este definit de psihologi ca o activita-
educa]iei [i cercet`rii.
te fizic` sau mintal`, care se realizeaz` da-
Alin. (2) afirm` dreptul copilului la timp su-
torit` pl`cerii pe care o provoac`, având o
ficient pentru odihn` [i vacan]`, necesit`-
importan]` deosebit` \n dezvoltarea [i for-
]ile de odihn` ale copilului fiind strâns co-
marea personalit`]ii copilului.
relate cu vârsta [i gradul sau de dezvolta-
Participarea liber` a copilului la activit`]ile
re. Prin urmare, \n stabilirea programului
recreative precum [i la activit`]ile cultura-
zilnic al unui copil trebuie realizat un echili-
le, artistice [i sportive ale comunit`]ii pre-
bru \ntre activit`]ile acestuia, astfel \ncât
supune atât dreptul de a asista la aceste
copilul s` aib` timp suficient atât pentru
evenimente al`turi de adul]i sau al]i copii,
participarea la cursuri, cât [i pentru realiza-

61
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

cât [i dreptul de a le realiza. Interzicerea Prin urmare, autorit`]ilor publice respon-


particip`rii copiilor trebuie s` aib` motive sabile le revine obliga]ia de a identifica
\ntemeiate (ca de exemplu afectarea nega- aceste categorii de copii [i de a-[i orienta
tiv` a psihicului copilului sau faptul c` activitatea inclusiv \n vederea respect`rii
vârsta prea mic` a copiilor ar putea deter- dreptului copilului la odihn`, joc, timp liber
mina deranjarea spectacolului de c`tre [i activit`]i recreative.
ace[tia). Textul alin. (3) subliniaz` obliga]ia autori-
Preciz`rile f`cute de textul de lege cu pri- t`]ilor publice de a asigura locurile de
vire la obliga]ia ce revine autorit`]ilor pu- joac` suficiente [i adecvate pentru copii, \n
blice de a asigura realizarea acestui drept special \n zonele urbane unde spa]iile \n
\n condi]ii de egalitate face referire la fap- care copiii se pot juca \n siguran]` sunt
tul c` anumite categorii de copii au nevoie insuficiente.
de m`suri suplimentare pentru realizarea Amintim aici dispozi]iile Legii nr. 215/2001
drepturilor lor, inclusiv \n ceea ce prive[te care stabilesc \n atribu]iile consiliilor locale
dreptul la odihn`, joc [i participare la via]a [i prim`rilor sarcini privind \nfiin]area [i
cultural-artistic` a comunit`]ii (de exemplu organizarea de locuri [i parcuri de distrac-
copiii din comunit`]ile s`race, copiii refu- ]ie, având totodat` obliga]ia de a asigura
gia]i, copiii str`zii, copiii cu handicap); de buna func]ionare a acestora, respectiv
asemenea, este necesar` luarea \n consi- exercitarea atribu]iilor de control [i luarea
derare a acestui articol [i identificarea m`surilor necesare func]ion`rii \n condi]ii
unor m`suri de realizare a acestor dispozi- adecvate a acestor spa]ii.
]ii inclusiv \n situa]ia copiilor afla]i pe ter-
men lung \n unit`]i \nchise - copiii din spi-
tale, din centrele de reeducare.

62
Protec]ia
special` apitolu

c
3

l
a copilului lipsit,
temporar sau
definitiv, de
ocrotirea p`rin]ilor s`i

SEC}IUNEA 1 c`toreasc` a mor]ii sau dispari]iei acestora


Dispozi]ii comune etc.) sau de decizia institu]iilor abilitate de
lege s` dispun` scoaterea copilului din
Art. 50. - Protec]ia special` a copilului re- familie atunci când dezvoltarea [i evolu]ia
prezint` ansamblul m`surilor, presta]iilor lui este periclitat` \n cadrul acesteia.
[i serviciilor destinate \ngrijirii [i dezvol- Protec]ia special` a copilului include un
t`rii copilului lipsit, temporar sau definitiv, complex de m`suri, presta]ii [i servicii,
de ocrotirea p`rin]ilor s`i sau a celui care, adaptate caracteristicilor individuale ale
\n vederea protej`rii intereselor sale, nu fiec`rui copil, \n m`sur` s` r`spund` cât
poate fi l`sat \n grija acestora. mai adecvat nevoilor copilului care necesi-
t` o astfel de protec]ie.
M`surile de protec]ie special` cât [i servi-
Articolul are \n vedere punerea adecvat` \n ciile ce pot fi organizate pentru asigurarea
practic` a dispozi]iilor art. 20 din Conven- acesteia sunt reglementate distinct \n cu-
]ia ONU cu privire la drepturile copilului, prinsul Legii nr. 272/2004. Presta]iile ce pot
care recunoa[te dreptul la protec]ie [i asis- fi acordate copilului care beneficiaz` de
ten]` special` copilului lipsit temporar sau protec]ie special` se reg`sesc atât \n capi-
definitiv de mediul sau familial, instituind tolul distinct din aceast` lege ce reglemen-
totodat` obliga]ia pentru statele p`r]i de a teaz` finan]area sistemului de protec]ie cât
asigura acestuia o protec]ie alternativ`. [i \ntr-o serie de alte acte normative dintre
|n cadrul protec]iei alternative ce poate fi care enumer`m:
asigurat` copiilor lipsi]i temporar sau defi- - HG nr. 729/2005 - stabile[te nivelul alo-
nitiv de ocrotirea p`rintilor lor, Legea nr. ca]iei zilnice de hran` pentru consumu-
272/2004 include [i m`surile de protec]ie rile colective din institu]iile publice de
special` ce pot fi luate cu privire la ace[tia. asisten]` social`;
Astfel, beneficiarii m`surilor de protec]ie - OUG 25/2003, modificat` [i aprobat`
special` pot fi copiii care, fie temporar fie prin Legea nr. 325/2003 - reglementeaz`
definitiv, nu pot/nu mai pot fi ocroti]i de acordarea unor drepturi b`ne[ti pentru
c`tre proprii lor p`rin]i. Aceast` situa]ie copilul aflat \n plasament la asistentul
poate fi determinat` de diverse circum- maternal, drepturi care se acord` pen-
stan]e (p`rin]i necunoscu]i, deceda]i, pu- tru acoperirea cheltuielilor lunare de
nerea lor sub interdic]ie, declararea jude- hran`, echipament, cazarmament, ju-

65
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

c`rii, materiale igienico-sanitare, rechi- dovada c` tân`rului i s-au oferit un loc de


zite [colare, materiale cultural-sportive, munc` [i/sau locuin]`, iar acesta le-a refu-
transport, dup` caz, precum [i pentru zat ori le-a pierdut din motive imputabile
acoperirea cheltuielilor de locuit; lui, \n mod succesiv, prevederile prezentu-
- Legea nr. 326/2003 astfel cum a fost mo- lui alineat nu mai sunt aplicabile.
dificat` prin Legea nr. 111/2004 - stabi-
le[te drepturile de care beneficiaz` co-
piii [i tinerii ocroti]i de serviciile publice Articolul stabile[te momentul pân` la care
specializate pentru protec]ia copilului, un copil poate beneficia de protec]ie spe-
mamele protejate \n centre maternale, cial` - acesta fiind de regul` vârsta \mplini-
precum [i copiii da]i \n plasament la rii majoratului - instituind totodat` [i dou`
asisten]i maternali profesioni[ti; excep]ii de la aceast` regul`.
- HG nr. 1177/2003 - stabile[te cuantumul O prim` excep]ie este reglementat` \n fa-
indemniza]iei lunare de hran` cuvenite voarea tinerilor care au dobândit capacita-
persoanelor infectate cu HIV sau bolna- tea deplin` de exerci]iu, au stabilit deja o
ve de SIDA inclusiv copiilor care se afl` m`sur` de protec]ie special` [i fac dovada
\n aceast` situa]ie; c` la momentul dobândirii capacit`]ii de-
- Ordinul nr. 73/2004 al Ministerului pline de exerci]iu \[i continu` studiile \ntr-
Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i Familiei o form` de \nv`]`mânt de zi. Prelungirea
MMSSF - stabile[te metodologia de m`surii de protec]ie special` se realizeaz`
acordare a indemniza]iei lunare de hra- la cererea tinerilor \n cauz` [i poate fi acor-
n` cuvenite adul]ilor [i copiilor infecta]i dat` pân` la \mplinirea de c`tre ace[tia a
cu HIV sau bolnavi de SIDA [i de control vârstei de 26 de ani.
al utiliz`rii de c`tre cei \n drept a aces- Cea de-a doua excep]ie vizeaz` de aseme-
teia; nea tinerii care au dobândit capacitatea de-
- OUG 102/1999 privind protec]ia special` plin` de exercitiu, nu intr` sub inciden]a
[i \ncadrarea \n munc` a persoanelor cu prevederilor alin. (2) dar \ndeplinesc cu-
handicap, cu modific`rile [i complet`- mulativ urm`toarele condi]ii:
rile ulterioare (Capitolul IV, Sec]iunea I) - au stabilit o m`sur` de protec]ie la mo-
- stabile[te o serie de drepturi de care mentul dobândirii capacit`]ii depline de
beneficiaz` copiii cu handicap. exerci]iu;
- nu au posibilitatea revenirii \n familia
Art. 51. - (1) Copilul beneficiaz` de pro- proprie;
tec]ia special` prev`zut` de prezenta lege - se confrunt` cu riscul excluziunii socia-
pân` la dobândirea capacit`]ii depline de le, neavând o locuin]` [i posibilitatea de
exerci]iu. a se \ntre]ine.
(2) La cererea tân`rului, exprimat` dup` Verificarea \ndeplinirii condi]iilor de mai
dobândirea capacit`]ii depline de exerci]iu, sus se realizeaz` de c`tre managerul de
dac` \[i continu` studiile \ntr-o form` de caz al direc]iei generale de asisten]` socia-
\nv`]`mânt de zi, protec]ia special` se a- l` [i protec]ie a copilului (DGASPC), cu
cord`, \n condi]iile legii, pe toat` durata ocazia reevalu`rii \mprejur`rilor care au
continu`rii studiilor, dar f`r` a se dep`[i determinat stabilirea m`surii de protec]ie
vârsta de 26 de ani. special`. |n situa]ia \n care sunt \ndeplinite
(3) Tân`rul care a dobândit capacitate de- condi]iile prev`zute de lege tân`rul va be-
plin` de exerci]iu [i a beneficiat de o m`su- neficia, la cererea sa, de prelungirea m`-
r` de protec]ie special`, dar care nu \[i surii de protec]ie special`, pe o perioad`
continu` studiile [i nu are posibilitatea re- de maxim 2 ani.
venirii \n propria familie, fiind confruntat |n analizarea cererii formulate pentru pre-
cu riscul excluderii sociale, beneficiaz`, la lungirea acord`rii protec]iei speciale for-
cerere, pe o perioad` de pân` la 2 ani, de mulate \n temeiul prevederilor alin. 3 tre-
protec]ie special`, \n scopul facilit`rii inte- buie s` se ]in` seama [i de condi]iile im-
puse de teza a doua a acestui alineat. Po-
gr`rii sale sociale. |n cazul \n care se face
sibilitatea prelungirii formei de protec]ie,

66
capi tolul
3
trebuie analizat` de la caz la caz, fiind pre- O situa]ie aparte \n ceea ce prive[te formu-
v`zut` pentru acele situa]ii excep]ionale \n larea cererii o reprezint` situa]ia tinerilor
care tân`rul care urmeaz` s` p`r`seasc` lipsi]i de discern`mânt datorit` retardului
sistemul de protec]ie este realmente lipsit mintal/bolilor psihice. Acordarea prelungi-
de orice fel de sprijin [i care mai are ne- rii protec]iei speciale pentru ace[tia se face
voie pe o perioad` limitat` de timp de asi- (dac` sunt \ndeplinite condi]iile legale) la
gurarea unei protec]ii, \n scopul sprijinirii solicitarea reprezentantului lor legal. |n si-
acestuia pentru g`sirea unui loc de munc` tua]ia \n care nu exist` un reprezentant le-
sau dup` caz, a unei locuin]e. |n situa]ia \n gal, direc]ia general` de asisten]` social`
care tân`rul a refuzat nejustificat, \n mod [i protec]ie a copilului (DGASPC) trebuie
succesiv, oferte vizând un loc de munc` s` aib` \n vedere acest aspect [i s` solicite
sau un spa]iu \n care s` locuiasc`, sau de[i \n timp util instan]ei judec`tore[ti punerea
avut un loc de munc`/locuin]` [i le-a pier- sub interdic]ie [i numirea unui tutore pen-
dut din motive care \i sunt imputabile, ce- tru persoana respectiv`.
rerea privind prelungirea protec]iei spe-
ciale urmeaz` a fi respins` ca ne\ntemeiat`.
|n acest context apreciem c` o importan]` Art. 52. - Serviciile de protec]ie special`
deosebit` trebuie acordat` activit`]ilor [i sunt cele prev`zute la art. 108-110.
demersurilor pe care institu]iile cu atribu]ii
\n domeniu trebuie s` le realizeze pentru Art. 53. - (1) M`surile de protec]ie special`
sprijinirea tân`rului \n vederea integr`rii a copilului se stabilesc [i se aplic` \n baza
lui sociale. |n acest sens, se impune, prin- planului individualizat de protec]ie.
tre altele, colaborarea speciali[tilor direc- (2) Planul prev`zut la alin. (1) se \ntoc-
]iei generale de asisten]` social` [i protec- me[te [i se revizuie[te \n conformitate cu
]ie a copilului (DGASPC) cu cei ai Agen]ii- normele metodologice elaborate [i apro-
lor Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de bate de Autoritatea Na]ional` pentru Pro-
Munc` (AJOFMJ), \n vederea realiz`rii a- tec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC).
companiamentului social personalizat care (3) M`surile de protec]ie special` a copilu-
va facilita accesul acestor tineri la un loc de lui care a \mplinit vârsta de 14 ani se sta-
munc`, conform dispozi]iilor Legii nr. bilesc numai cu consim]`mântul acestuia.
116/2002 privind prevenirea [i combaterea |n situa]ia \n care copilul refuz` s` \[i dea
marginaliz`rii sociale [i a normei metodo- consim]`mântul, m`surile de protec]ie se
logice de aplicare a acestei legi. stabilesc numai de c`tre instan]a judec`to-
Referitor la cele dou` excep]ii \n care se reasc`, care, \n situa]ii temeinic motivate,
poate prelungi acordarea protec]iei spe- poate trece peste refuzul acestuia de a-[i
ciale se impune a preciza c` - \ntrucât tex- exprima consim]`mântul fa]` de m`sura
tul articolului face referire la dobândirea propus`.
capacit`]ii depline de exerci]iu [i nu strict
la \mplinirea vârstei majoratului (18 ani) -
acestea opereaz`, dac` sunt \ntrunite con- Articolul introduce dou` condi]ii cu carac-
di]iile descrise mai sus, [i \n favoarea tine- ter general care trebuie avute \n vedere \n
rei care dobânde[te capacitate deplin` de mod obligatoriu atunci când se impune
exerci]iu ca urmare a \ncheierii c`s`toriei. stabilirea unei m`suri de protec]ie special`
|n considerarea faptului c` ne afl`m \n si- [i anume: existen]a planului individualizat
tua]ia unui tân`r/copil care a dobândit ca- de protec]ie (PIP) [i existen]a consim]`-
pacitatea deplin` de exerci]iu, cererea pen- mântului copilului care a \mplinit vârsta de
tru prelungirea acord`rii protec]iei spe- 14 ani.
ciale trebuie formulat` de c`tre persoana |n ceea ce prive[te planul individualizat de
\n cauz` [i trebuie adresat` comisiei pen- protec]ie, modalitatea de \ntocmire pre-
tru protec]ia copilului. |n situa]ia \n care cum [i modelul-cadru al acestuia sunt re-
comisia pentru protec]ia copilului (CPC) glementate prin Ordinul nr. 80/2004 al Se-
hot`r`[te admiterea cererii, aceasta va e- cretarului de Stat al Autorit`]ii Na]ionale
mite o nou` hot`râre de plasament. pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie

67
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

(ANPCA), publicat \n Monitorul Oficial c`tre copil trebuie precizat c` aceast` ac]i-
nr.1008 din 02/11/2004. Potrivit acestei une ar trebui precedat` de c`tre o activita-
reglement`ri, \ntocmirea planului indivi- te de consiliere [i informare corespunz`-
dualizat de protec]ie \ncepe imediat \n ur- toare a copilului atât cu privire la consecin-
m`toarele situa]ii: ]ele dispunerii m`surii cât [i asupra per-
 dup` \nregistrarea cererii pentru institu- soanei/ locului unde urmeaz` a fi pus` \n a-
irea unei m`suri de protec]ie special`, plicare aceast` m`sur` (familie, persoan`,
ca urmare a solicit`rii directe a familiei/ asistent maternal, serviciu de tip reziden-
reprezentantului legal al copilului sau a ]ial). Activit`]ile de informare [i consiliere
referirii din partea serviciului public de se consemneaz` de c`tre managerul de
asisten]` social` (SPAS)/a persoanelor caz \ntr-un raport care se prezint` comisiei
cu atribu]ii de asisten]` social` din apa- pentru protec]ia copilului (CPC), o copie a
ratul propriu al consiliilor locale comu- acestuia fiind p`strat` la dosarul copilului.
nale din unitatea administrativ teritoria- Articolul 53 alin. (3) reglementeaz` \n cu-
l` \n care locuie[te familia cu copilul, ori prinsul tezei a doua, situa]ia \n care copilul
din partea organiza]iei neguvernamen- nu \[i d` consim]`mântul la m`sura de
tale sau a altor servicii din cadrul direc- protec]ie propus`, caz \n care comisia pen-
]iei generale de asisten]` social` [i pro- tru protec]ia copilului nu mai are compe-
tec]ie a copilului (DGASPC) care instru- ten]a de a se pronun]a asupra cazului res-
menteaz` cazul; pectiv [i, pe cale de consecin]` trebuie s`-
 dup` ce directorul general al direc]iei [i decline competen]a de solu]ionare \n fa-
generale de asisten]` social` [i protec- voarea instan]ei judec`tore[ti.
]ie a copilului (DGASPC) a dispus plasa- Instan]a judec`toreasc`, \n stabilirea m`-
mentul \n regim de urgen]`. surii speciale de protec]ie, poate trece pes-
Con]inutul planului individualizat de pro- te refuzul copilului de a-[i exprima consim-
tec]ie trebuie avut \n vedere de c`tre in- ]`mântul cu privire la m`sura propus`,
stan]a judec`toreasc` sau, dup` caz, de c`- situa]iile care impun aceasta urmând s` fie
tre comisia de protec]ie a copilului (CPC) motivate \n cuprinsul senti]ei judec`to-
atât atunci când urmeaz` s` stabileasc` o re[ti. Apreciem c` preciz`rile de mai-sus
m`sur` de protec]ie cât [i ulterior stabilirii vizând activitatea de consiliere [i informa-
acesteia, pe toat` perioada de aplicare a re a copilului \n vederea solicit`rii [i expri-
m`surii. m`rii consim]`mântului \[i g`sesc aplica-
Solicitarea consim]`mântului copilului la bilitatea [i \n situa]ia \n care acest consim-
m`sura de protec]ie special` ce urmeaz` a ]`mânt urmeaz` a fi exprimat \n fa]a in-
fi luat` cu privire la persoana lui (alin.3) stan]ei judec`tore[ti.
este un element de noutate \n legisla]ia ro-
mâneasc`.
Consider`m c` introducerea acestei obli- Art. 54. - (1) Direc]ia general` de asisten]`
gativit`]i este o consecin]` fireasc` a tran- social` [i protec]ie a copilului (DGASPC)
spunerii adecvate \n practic` a dreptului are obliga]ia de a \ntocmi planul individua-
copilului la opinie, fiind instituit` \n bene- lizat de protec]ie imediat dup` primirea ce-
ficiul acestuia, creând premisele asigur`rii rerii de instituire a unei m`suri de protec]ie
unei \ngrijiri cât mai adecvate la nevoile special` sau imediat dup` ce directorul
copilului care urmeaz` s` fie protejat. direc]iei generale de asisten]` social` [i
|n ceea ce prive[te condi]iile \n care se ex- protec]ie a copilului (DGASPC) a dispus
prim` acest consim]`mânt, apreciem c` el plasamentul \n regim de urgen]`.
poate fi exprimat ([i consemnat \n proce- (2) |n situa]ia copilului pentru care a fost
sul-verbal al [edin]ei) cu ocazia ascult`rii instituit` tutela, dispozi]iile alin. (1) nu sunt
copilului de c`tre comisia pentru protec]ia aplicabile.
copilului (CPC) care urmeaz` s` stabileas- (3) La stabilirea obiectivelor planului indi-
c` m`sura de protec]ie. Referitor la soli- vidualizat de protec]ie se acord` prioritate
citarea [i exprimarea consim]`mântului de reintegr`rii copilului \n familie sau, dac`
aceasta nu este posibil`, plasamentului co-

68
capi tolul
3
pilului \n familia extins`. Obiectivele pla- [i protec]ie a copilului (DGASPC) este ar-
nului se stabilesc cu consultarea obligato- gumentat` de faptul c` aceasta este insti-
rie a p`rin]ilor [i a membrilor familiei l`rgi- tu]ia care formuleaz` solicitarea (adresat`
te care au putut fi identifica]i. instan]ei judec`tore[ti) pentru instituirea
(4) Planul individualizat de protec]ie poate plasamentului \n cazul copiilor prev`zu]i la
prevedea plasamentul copilului \ntr-un art. 56 lit. a), solicitare ce trebuie \nso]it` [i
serviciu de tip reziden]ial, numai \n cazul \n de dovada faptului c` pentru ace[ti copii
care nu a putut fi instituit` tutela ori nu a nu a putut fi instituit` tutela. |n acela[i timp
putut fi dispus plasamentul la familia ex- prevederile art. 41-42 instituie obligativita-
tins`, la un asistent maternal sau la o alt` tea ca poten]ialele persoane/familii care
persoan` sau familie, \n condi]iile prezen- urmeaz` a fi numite tutore s` fie evaluate
tei legi. tot de c`tre direc]ia general` de asisten]`
social` [i protec]ie a copilului (DGASPC).
Alineatele 3) [i 4) ale prezentului articol au
Articolul precizeaz` cine are obliga]ia \n- la baz` dreptul fundamental al copilului de
tocmirii planului individualizat de pro- a fi crescut [i \ngrijit de c`tre p`rin]ii s`i
tec]ie, precum [i momentul la care se ela- sau, dac` acest lucru nu este posibil, de a
boreaz` acesta. Astfel institu]ia responsa- beneficia de \ngrijire \ntr-un mediu familial
bil` este direc]ia general` de asisten]` so- (familia extins` sau substitutiv`). Astfel,
cial` [i protec]ie a copilului (DGASPC) din este stabilit` o ierarhizare a demersurilor
unitatea administrativ-teritorial` unde lo- [i a obiectivelor acestui plan, reintegrarea
cuie[te \n fapt copilul ([i care \nregistreaz` copilului \n familie fiind prima op]iune ce
cererea privind instituirea unei m`suri de trebuie luat` \n considerare de c`tre speci-
protec]ie special`) sau, dup` caz, direc]ia ali[ti. |n situa]ia \n care acest lucru nu este
general` de asisten]` social` [i protec]ie a posibil sau este contrar interesului supe-
copilului (DGASPC) al c`rei director gene- rior al copilului, vor fi analizate celelalte
ral a dispus stabilirea plasamentului \n op]iuni.
regim de urgen]`. |n consecin]`, plasarea copilului \ntr-un
Potrivit Normei metodologice privind \n- serviciu de tip reziden]ial se va constitui \n
tocmirea planului individualizat de protec- obiectiv al planului individualizat de pro-
]ie aprobat` prin Ordinul nr. 80/2004 al se- tec]ie numai dac` celelalte op]iuni au fost
cretarului de stat al Autorit`]ii Na]ionale analizate [i s-au dovedit a fi neviabile.
pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie |n acela[i timp, este prev`zut` obliga]ia
(ANPCA), \ntocmirea proiectului planului consult`rii p`rin]ilor [i a membrilor fami-
individualizat de protec]ie poate fi realizat` liei l`rgite care au putut fi identifica]i la sta-
[i de c`tre un manager de caz care este bilirea obiectivelor planului individualizat
\ncadrat de c`tre un organism privat de protec]ie. Realizarea acestor demersuri
autorizat/acreditat. poate fi probat` prin \ntocmirea unui pro-
|n leg`tur` cu \ntocmirea proiectului pla- ces-verbal de c`tre managerul de caz sau
nului individualizat de protec]ie, trebuie prin efectuarea unor men]iuni \n acest
precizat c` de[i Legea nr. 272/2004 nu pre- sens \n cuprinsul planului individualizat de
vede explicit acest lucru, se impune ca rea- protec]ie.
lizarea acestuia - \n situa]ia copiilor prev`-
zu]i la art. 56 lit. a) - s` fie precedat` de rea-
lizarea de c`tre direc]ia general` de asis- Art. 55. - M`surile de protec]ie special` a
ten]` social` [i protec]ie a copilului (DGASPC) copilului sunt:
se
care a fost sesizat` cu solu]ionarea cazului, a) plasamentul;
a unor demersuri vizând indentificarea po- b) plasamentul \n regim de urgen]`;
ten]ialelor persoane/familii care ar putea c) supravegherea specializat`.
solicita/accepta s` fie numi]i \n calitate de
tutore al copilului. Art. 56. - De m`surile de protec]ie special`,
Obliga]ia realiz`rii acestor demersuri de instituite de prezenta lege, beneficiaz`:
c`tre direc]ia general` de asisten]` social`

69
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

a) copilul ai c`rui p`rin]i sunt deceda]i, ne- plasamentul de c`tre comisia de protec-
cunoscu]i, dec`zu]i din exerci]iul drepturi- ]ie a copilului (CPC) sau instan]a de
lor p`rinte[ti sau c`rora li s-a aplicat pe- judecat`.
deapsa interzicerii drepturilor p`rinte[ti,
pu[i sub interdic]ie, declara]i judec`tore[te
mor]i sau disp`ru]i, când nu a putut fi insti- Art. 57. - P`rin]ii, precum [i copilul care a
tuit` tutela; \mplinit vârsta de 14 ani au dreptul s` ata-
b) copilul care, \n vederea protej`rii intere- ce \n instan]` m`surile de protec]ie specia-
selor sale, nu poate fi l`sat \n grija p`rin- l` instituite de prezenta lege, beneficiind
]ilor din motive neimputabile acestora; de asisten]` juridic` gratuit`, \n condi]iile
c) copilul abuzat sau neglijat; legii.
d) copilul g`sit sau copilul abandonat de
c`tre mam` \n unit`]i sanitare;
e) copilul care a s`vâr[it o fapt` prev`zut` Articolul reglementeaz` posibilitatea de
de legea penal` [i care nu r`spunde penal. contestare a m`surilor de protec]ie specia-
l`, stabilind \n acela[i timp [i persoanele
care au calitate procesual` activ`, respec-
Articolele 55 [i 56 reglementeaz` atât m`- tiv p`rin]ii [i copilul care a \mplinit vârsta
surile de protec]ie care pot fi stabilite pen- de 14 ani.
tru copilul care necesit` protec]ie special`, M`surile de protec]ie special` dispuse de
cât [i categoriile de copii care vor beneficia c`tre comisia pentru protec]ia copilului
de aceste m`suri. Responsabilitatea \n a- (CPC) pot fi atacate la tribunalul de la do-
cest domeniu este \mp`r]it`, astfel: miciliul copilului (art. 10, alin. 3 din HGR
- pentru copilul aflat \n situa]ia prev`zut` nr. 1437/ 2004). Motivat de faptul c` textul
de art. 56, lit. a) se stabile[te m`sura
de lege nu distinge \n privin]a termenului
plasamentului de c`tre instan]a judec`-
\n care aceste hot`râri pot fi contestate,
toreasc`;
apreciem c` atât p`rin]ii cât [i copilul pot
- pentru copilul aflat \n situa]ia prev`zut`
de art. 56, lit. b) se stabile[te m`sura solicita instan]ei judec`tore[ti modificarea
plasamentului de c`tre instan]a judec`- m`surii, oricând pe durata execut`rii aces-
toreasc` (atunci când nu exist` acordul teia.
p`rintelui/p`rin]ilor) sau, dup` caz, de |n situa]ia \n care m`surile de protec]ie
c`tre comisia pentru protec]ia copilului special` sunt dispuse de c`tre instan]a ju-
(CPC) (\n situa]iile \n care p`rintele con- dec`toreasc` posibilitatea prin care se
simte la luarea acestei m`suri); poate contesta m`sura este reprezentat`
- pentru copilul aflat \n situa]ia prev`zut` de formularea recursului \n termen de 10
la art. 56, lit. c), se stabile[te m`sura zile de la comunicarea hot`rârii judec`to-
plasamentului \n regim de urgen]`. A- re[ti.
cesta poate fi dispus de c`tre directorul - \mpotriva acesteia se poate formula re-
direc]iei generale de asisten]` social` [i curs \n termen de 5 zile de la pronun]are
protec]ie a copilului (DGASPC), \n situa- - \n ceea ce prive[te posibilitatea de a
]ia \n care nu se \ntâmpin` opozi]ie din contesta m`surile dispuse pe calea or-
partea persoanelor care au \n \ngrijire donan]ei pre[edin]iale, dac` s-a dat cu
copilul, sau de c`tre instan]`, prin Ordo-
citarea p`r]ilor [i de la comunicare,
nan]a pre[edin]ial`, \n situa]ia \n care
dac` s-a dat f`r` citarea lor.
exist` opozi]ie;
- pentru copilul aflat \n situa]ia prev`zut` Referitor la asisten]a juridic` gratuit` de
la art. 56, lit. d), se stabile[te m`sura care pot beneficia contestatarii, preciz`m
plasamentului \n regim de urgen]` de c` acordarea acesteia este reglementat`
c`tre directorul direc]iei generale de de art. 74-77 din Codul de Procedur` Civil`,
asisten]` social` [i protec]ie a copilului cu modific`rile [i complet`rile ulterioare
(DGASPC); precum [i de Legea nr. 51/1995, cu modi-
- pentrul copilul aflat \n situa]ia prev`zut` fic`rile [i complet`rile ulterioare.
la art. 56, lit. e), se stabile[te dup` caz, Potrivit art. 74-75 din Codul de Procedur`
m`sura libert`]ii supravegheate sau Civil` cel care nu este \n stare s` fac` fa]`

70
capi tolul
3
cheltuielilor unei judec`]i f`r` a primejdui direc]ia general` de asisten]` social` [i
propria sa \ntre]inere sau a familiei sale, protec]ie a copilului (DGASPC) cu privire la
poate cere instan]ei s`-i \ncuviin]eze asis- garan]iile morale [i condi]iile materiale pe
ten]a judiciar`. Asisten]a judiciar` cuprin- care trebuie s` le \ndeplineasc` pentru a
de acordarea de scutiri, reduceri, e[alon`ri primi un copil \n plasament.
sau amân`ri pentru plata taxelor judiciare
de timbru, a timbrului judiciar [i a cau]iu-
nilor precum [i ap`rarea [i asisten]a gratu- Articolul define[te m`sura plasamentului
it` printr-un avocat delegat de baroul avo- ca o m`sur` cu caracter temporar, indi-
ca]ilor. când \n acela[i timp [i unde poate fi dispu-
Potrivit art. 68-69 din Legea nr. 51/1995 s` aceast` m`sur`, respectiv la o persoa-
acordarea asisten]ei gratuite se face numai n`/familie, asistent maternal, serviciu de
cu aprobarea decanului baroului, \n cazuri tip reziden]ial care este licen]iat \n condi-
de excep]ie, dac` persoana este lipsit` de ]iile legii.
mijloace materiale [i drepturile acesteia ar Organul competent s` dispun` aceast`
fi prejudiciate prin \ntârziere; baroul poate m`sur` trebuie s` verifice, printre altele,
acorda asisten]` judiciar` [i din oficiu, la urm`toarele:
cererea instan]elor de judecat`, a organe- - \n situa]ia plasamentului la persoan`/fa-
lor de urm`rire penal` sau a organelor ad- milie: persoana/familia care urmeaz` s`
ministra]iei publice locale \n cazurile \n primeasc` \n plasament un copil are do-
care acestea apreciaz` c` persoanele se miciliul \n România, a fost evaluat` [i a
g`sesc \n imposibilitate v`dit` de a pl`ti fost \ntocmit` o anchet` social` de c`tre
onorariul, situa]ie \n care plata onorariilor direc]ia general` de asisten]` social` [i
se va suporta din fondurile Ministerului protec]ie a copilului (DGASPC) de la do-
Justi]iei (MJ) sau, dup` caz, din fondurile miciliul acesteia, cu privire la condi]iile
organelor administra]iei publice locale. de cre[tere [i educare care pot fi oferite
}inând cont de faptul c` cei mai mul]i be- copilului;
neficiari ai m`surilor de protec]ie special` - \n situa]ia plasamentului la asistent ma-
sunt copii care provin din familii care se ternal - asistentul maternal este atestat
confrunt` cu mari dificult`]i financiare [i \n acest sens iar men]iunile din atestat
care nu \[i pot permite plata onorariului referitoare la num`rul de copii ce pot fi
unui avocat, apreciem c` \n bugetele con- plasa]i, vârsta, sexul [i nevoile speciale
siliilor jude]ene/locare ar trebui prev`zute ale acestora corespund situa]iei de fapt;
[i sume care s` permit` acordarea acestei - \n situa]ia plasamentului dispus la un
forme de asisten]` judiciar`. serviciu de tip reziden]ial este necesar`
verificarea existen]ei [i valabilit`]ii li-
cen]ei, precum [i a faptului c` acest ser-
viciu corespunde nevoilor de \ngrijire
SEC}IUNEA a 2-a ale copilului care urmeaz` a fi plasat.
Plasamentul |n ceea ce prive[te aplicarea prevederilor
art. 58 se mai impun câteva preciz`ri vi-
Art. 58. - (1) Plasamentul copilului consti- zând transpunerea lor \n practic` referi-
tuie o m`sur` de protec]ie special`, având toare la posibilitatea plas`rii copilului \n
caracter temporar, care poate fi dispus`, \n alt` raz` administrativ teritorial` decât cea
condi]iile prezentei legi, dup` caz, la: \n care func]ioneaz` organul competent s`
a) o persoan` sau familie; dispun` aceast` m`sur`.
b) un asistent maternal; Astfel, art. 11 din HG nr. 1437/2004 privind
c) un serviciu de tip reziden]ial, prev`zut la organizarea [i metodologia de func]ionare
art. 110 alin. (2) [i licen]iat \n condi]iile a comisiei pentru protec]ia copilului (CPC),
legii. reglementeaz` posibilitatea plas`rii copilu-
(2) Persoana sau familia care prime[te un lui \n alt` unitate administrativ teritorial`
copil \n plasament trebuie s` aib` domici- decât cea \n care func]ioneaz` comisia
liul \n România [i s` fie evaluat` de c`tre competent` s` ia hot`rârea, dac` interesul

71
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

superior al copilului o impune, [i dac` riv` din vârsta foarte fraged` a acestuia,
exist` un aviz favorabil al comisiei din uni- precum [i din rezultatele numeroaselor stu-
tatea administrativ-teritorial` respectiv`. dii psihologice care au relevat impactul ne-
De[i prevederile invocate se refer` strict la gativ al institu]ionaliz`rii precoce a copilului
plasamentul dispus de c`tre comisia pen- mic \n dezvoltarea ulterioar` a acestuia.
tru protec]ia copilului (CPC) apreciem c` [i |n mod excep]ional, plasamentul copilului
instan]a judec`toreasc` poate hot`r\ un mai mic de 2 ani poate fi dispus \ntr-un
astfel de plasament dac` interesul supe- serviciu reziden]ial specializat, numai
rior al copilului impune aceasta. |n aceast` atunci când acesta prezint` handicap grav
situa]ie consider`m c` este necesar ca la [i este dependent de \ngrijiri speciale (alin.
dosarul cauzei s` fie prezentat [i un raport 2). Handicapul [i dependen]a copilului de
care s` reflecte punctul de vedere al direc- anumite servicii se atest` de c`tre comisia
]iei generale de asisten]` social` [i pro- pentru protec]ia copilului (prin \ncadrarea
tec]ie a copilului (DGASPC) pe a c`rei raz` acestuia \ntr-o categorie de persoane cu
administrativ teritorial` urmeaz` a fi plasat handicap) sau, dup` caz, de c`tre medicul
copilul [i care va monitoriza modul \n care specialist (\n situa]ia \n care copilul nu are
este pus` efectiv \n aplicare m`sura de certificat de persoan` cu handicap).
protec]ie. Textul stabile[te \n acela[i timp [i o serie
de condi]ii generale care trebuie respec-
tate la momentul deciderii m`surii plasa-
Art. 59. - Pe toat` durata plasamentului, mentului, indiferent de vârsta copilului
domiciliul copilului se afl`, dup` caz, la (alin. 3). Astfel, organul abilitat s` dispun`
persoana, familia, asistentul maternal sau m`sura plasamentului trebuie s` verifice
la serviciul de tip reziden]ial care \l are \n realizarea demersurilor vizând identifica-
\ngrijire. rea cu prioritate a membrilor familiei extin-
se a copilului sau a unei alte persoane/fa-
Art. 60. - (1) Plasamentul copilului care nu milii la care acesta s` poata fi plasat, posi-
a \mplinit vârsta de 2 ani poate fi dispus bilitatea men]inerii fra]ilor \mpreun` pre-
numai la familia extins` sau substitutiv`, cum [i existen]a condi]iilor care s` asigure
plasamentul acestuia \ntr-un serviciu de men]inerea rela]iilor personale dintre copil
tip reziden]ial fiind interzis. [i p`rin]ii s`i.
(2) Prin excep]ie de la prevederile alin. (1), |n situa]ia \n care dreptul de a vizita copilul
se poate dispune plasamentul \ntr-un ser- [i de a men]ine rela]ii personale cu acesta
viciu de tip reziden]ial al copilului mai mic nu au fost restric]ionate \n condi]iile legii,
de 2 ani, \n situa]ia \n care acesta prezint` alegerea persoanei/familiei unde urmeaz`
handicapuri grave, cu dependen]` de \n- a se plasa copilul se va face [i cu luarea \n
grijiri \n servicii de tip reziden]ial speciali- considerare a capacit`]ii acesteia de a asi-
zate. gura realizarea efectiv` a dreptului de vizi-
(3) La stabilirea m`surii de plasament se t` [i rela]ii personale (apropierea domi-
va urm`ri: ciliilor, rela]iile existente \ntre p`rin]i [i
a) plasarea copilului, cu prioritate, la fami- persoana/familia unde urmeaz` a fi plasat
lia extins` sau la familia substitutiv`; copilul etc.).
b) men]inerea fra]ilor \mpreun`;
c) facilitarea exercit`rii de c`tre p`rin]i a
dreptului de a vizita copilul [i de a men]ine Art. 61. - (1) M`sura plasamentului se sta-
leg`tura cu acesta. bile[te de c`tre comisia pentru protec]ia
copilului, \n situa]ia \n care exist` acordul
p`rin]ilor, pentru situa]iile prev`zute la art.
Textul instituie ca regul` general`, posi- 56 lit. b) [i e).
bilitatea plas`rii copilului care nu a \mplinit (2) M`sura plasamentului se stabile[te de
vârsta de 2 ani, numai la familia extins` c`tre instan]a judec`toreasc`, la cererea
sau substitutiv` (alin. 1). Regula este impu- direc]iei generale de asisten]` social` [i
s` de nevoile speciale ale copilului care de- protec]ie a copilului (DGASPC):

72
capi tolul
3
a) \n situa]ia copilului prev`zut la art. 56 lit. |n ceea ce prive[te inexisten]a acordului
a), precum [i \n situa]ia copilului prev`zut p`rin]ilor, situa]ie \n care m`sura plasa-
la art. 56 lit. c) [i d), dac` se impune \nlo- mentului este stabilit` de c`tre instan]a ju-
cuirea plasamentului \n regim de urgen]` dec`toreasc`, trebuie avute \n vedere atât
dispus de c`tre direc]ia general` de asis- cazurile \n care p`rin]ii refuz` \n mod expli-
ten]` social` [i protec]ie a copilului (DGASPC); cit s` \[i dea acest acord cât [i cele \n care
b) \n situa]ia copilului prev`zut la art. 56 lit. acest acord nu poate fi exprimat din diver-
b) [i e), atunci când nu exist` acordul p`- se motive. |n leg`tur` cu aplicarea preve-
rin]ilor sau, dup` caz, al unuia dintre p`- derilor acestui articol se mai impun câteva
rin]i, pentru instituirea acestei m`suri. preciz`ri vizând sesizarea organelor abi-
litate s` dispun` m`sura plasamentului.
Astfel, stabilirea m`surii plasamentului de
Articolul precizeaz` care sunt organele abi- c`tre instan]a judec`toreasc` se face nu-
litate s` stabileasc` m`sura plasamentului mai la cererea direc]iei generale de asisten-
indicând \n acela[i timp [i situa]iile \n care ]` social` [i protec]ie a copilului (DGASPC),
se poate proceda la luarea acestei m`suri. aceasta fiind singura institu]ie care are ca-
Astfel, ca regul` general`, \n toate situa]ii- litate procesual` (alin. 2).
le \n care nu se poate ob]ine acordul p`rin- |n ceea ce prive[te stabilirea m`surii plasa-
]ilor la acest tip de m`sur`, competen]a de mentului de c`tre comisia pentru protec]ia
instituire a m`surii apar]ine instan]ei jude- copilului, deoarece textul de lege nu distin-
c`tore[ti iar \n situa]ia \n care p`rin]ii sunt ge, consider`m c` aceast` form` de pro-
de acord cu m`sura, aceasta va fi stabilit` tec]ie poate fi luat`, dac` sunt \ndeplinite
de c`tre comisia pentru protec]ia copilului. condi]iile cerute de lege, la solicitarea ori-
Totodat`, \n aprecierea organului compe- c`rei persoane interesate.
tent s` stabileasc` m`sura plasamentului
trebuie luate \n considerare [i prevederile
art. 53 alin. (3) referitoare la existen]a sau Art. 62. - (1) Drepturile [i obliga]iile p`rin-
inexisten]a consim]`mântului copilului te[ti fa]` de copil se men]in pe toat` durata
care a \mplinit vârsta de 14 ani, \n func]ie m`surii plasamentului dispus de c`tre co-
de aceste aspecte, competen]a apar]inând misia pentru protec]ia copilului.
instan]ei judec`tore[ti sau, dup` caz comi- (2) Drepturile [i obliga]iile p`rinte[ti \n si-
siei pentru protec]ia copilului. tua]ia copilului pentru care nu a putut fi
Situa]iile \n care intervine, dup` caz, in- instituit` tutela [i pentru care instan]a a
stan]a judec`toreasc` sau comisia pentru dispus m`sura plasamentului sunt exerci-
protec]ia copilului precum [i tipul de m`- tate [i, respectiv, \ndeplinite de c`tre pre-
sur` ce poate fi dispus de c`tre acestea, \n [edintele consiliului jude]ean, respectiv de
func]ie de situa]ia concret` \n care se g`- c`tre primarul sectorului municipiului Bu-
se[te copilul, au fost explicitate pe larg \n cure[ti.
contextul trat`rii articolelor 55-56 din Lege. (3) Prin excep]ie de la prevederile alin. (2),
|n ceea ce prive[te acordul p`rin]ilor, de- p`rin]ii dec`zu]i din drepturile p`rinte[ti,
oarece textul de lege nu precizeaz` sub ce precum [i cei c`rora li s-a aplicat pedeapsa
form` se poate exprima acest acord, apre- interzicerii drepturilor p`rinte[ti p`streaz`
ciem c` el poate fi exprimat fie \n form` dreptul de a consim]i la adop]ia copilului lor.
autentic` prin act notarial, fie prin \nscris (4) Modalitatea de exercitare a drepturilor
sub semn`tur` privat` \nregistrat la di- [i de \ndeplinire a obliga]iilor p`rinte[ti cu
rec]ia general` de asisten]` social` [i pro- privire la persoana [i la bunurile copilului
tec]ie a copilului (DGASPC) sau se poate aflat \n situa]ia prev`zut` la art. 56 lit. c) [i
exprima [i \n fa]a membrilor comisiei, cu d) [i, respectiv, la art. 56 lit. b) [i e) se sta-
ocazia audierii p`rin]ilor, caz \n care se va bile[te de c`tre instan]a judec`toreasc`.
face aceast` men]iune \n procesul-verbal
al [edin]ei comisiei pentru protec]ia copi-
lului (CPC). Articolul are \n vedere reglementarea mo-
dului \n care se exercit` drepturile [i obli-

73
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

ga]iile p`rinte[ti, pe toat` perioada \n care m`sur` s` ofere informa]ii actuale despre
s-a stabilit pentru copil m`sura plasamen- copil vizând modul \n care acesta este
tului. crescut [i \ngrijit, evolu]ia [colar`, starea
De[i potrivit prevederilor alin.(1), \n toate de s`n`tate etc.).
situa]iile \n care aceast` m`sur` a fost sta- Alta este situa]ia \n care ne referim la drep-
bilit` de c`tre comisia pentru protec]ia co- turile [i obliga]iilor p`rinte[ti care privesc
pilului (CPC), drepturile [i obliga]iile p`rin- bunurile copilului (dreptul de administrare
]ilor se men]in, trebuie precizat c` exer- a bunurilor, de reprezentare sau de \n-
ci]iul drepturilor [i obliga]iilor p`rinte[ti cu cuviin]are a actelor copilului) acestea re-
privire la persoana copilului este totu[i venind \n exclusivitate p`rintelui/p`rin]ilor
modificat ca urmare a modului \n care se pe toat` perioada \n care copilul are insti-
execut` aceast` form` de protec]ie - copi- tuit` m`sura plasamentului prin hot`rârea
lul aflându-se \n \ngrijirea efectiv` a altei comisiei pentru protec]ia copilului.
persoane decât p`rintele/p`rin]ii s`i. Ast- Fa]` de considerentele expuse mai sus, su-
fel, \n practic`, ne afl`m \n situa]ia \n care bliniem c` instituirea m`surii plasamen-
exercitarea drepturilor [i obliga]iilor p`rin- tului de c`tre comisia pentru protec]ia co-
te[ti cu privire la persoana copilului este pilului nu afecteaz` \n nici un fel calitatea
\mp`r]it` \ntre p`rinte/p`rin]i (ex: leg`turi p`rintelui de reprezentant legal al copilului
permanente [i nemijlocite cu copilul pe s`u.
toat` durata plasamentului, vizitarea copi- |n situa]ia copilului pentru care nu s-a pu-
lului, coresponden]a cu acesta, dreptul de tut institui tutela [i s-a stabilit m`sura pla-
a veghea la cre[terea, educarea, \nv`]`tura samentului de c`tre instan]a judec`-
[i preg`tirea sa profesional`) [i persoana toreasc`, drepturile [i obliga]iile p`rinte[ti
care asigur` \ngrijirea copilului (paza [i su- sunt exercitate de c`tre pre[edintele consi-
pravegherea copilului, obliga]ia de a asi- liului jude]ean, respectiv de c`tre primarul
gura \ngrijirea [i condi]iile necesare dez- sectorului municipiului Bucure[ti (alin. 2).
volt`rii sale, efectuarea actelor obi[nuite Aceste drepturi [i obliga]ii vizeaz` atât per-
necesare \ndeplinirii acestei obliga]ii sau soana copilului cât [i bunurile acestuia [i
\nl`tur`rii oric`rei situa]ii urgente care ar nu pot fi delegate unei ter]e peroane fizice
pune \n pericol copilul, securitatea, dezvol- sau juridice.
tarea sau integritatea moral` a acestuia). O problem` pe care o ridica \n practic`
Datorit` specificului modului \n care ope- aceast` prevedere este reprezentat` de si-
reaz` aceast` m`sur` asupra drepturilor [i tua]ia \n care plasamentul copilului se dis-
obliga]iilor p`rinte[ti cu privire la persoa- pune la o persoan` sau un serviciu de tip
na copilului, apreciem c` solu]ionarea po- reziden]ial care are domiciliul respectiv se-
sibilelor ne\n]elegeri ce pot ap`rea \n prac- diul pe alt` raz` administrativ teritorial`
tic` cu privire la exercitarea acestora, \n si- decât cea \n care func]ionez` instan]a care
tua]ia \n care nu este posibil` rezolvarea stabile[te m`sura. Apreciem c` \ntr-o ast-
lor pe cale amiabil`, este de competen]a fel de situa]ie, drepturile [i obliga]iile p`-
instan]ei judec`tore[ti. Totodat`, apreciem rinte[ti trebuie exercitate de c`tre pre[e-
necesar ca managerul de caz s` procedeze dintele consiliului jude]ean/primarul secto-
la o informare corespunz`toare a p`rinte- rului municipiului Bucure[ti unde se afl`
lui/p`rin]ilor \n ceea ce prive[te modul efectiv copilul, aceste aspecte trebuind s`
concret \n care ace[tia pot s`-[i exercite se reg`seasc` explicit \n dispozitivul sen-
drepturile [i obliga]iile p`rinte[ti cu privire tin]ei prin care se stabile[te m`sura plasa-
la persoana copilului (respectarea progra- mentului.
mului de odihn` a copilului [i a orelor de Alineatul (3) instituie o excep]ie de la pre-
curs, diversele modalit`]i de realizare a vederile care vizeaz` exercitarea drepturi-
dreptului la rela]ii personale, posibilitatea lor p`rinte[ti de c`tre pre[edintele consili-
contact`rii unei persoane de referin]` din ului jude]ean/primarul sectorului munici-
cadrul direc]iei generale de asisten]` so- piului Bucure[ti, ace[tia neputând s` ex-
cial` [i protec]ie a copilului (DGASPC) \n prime \n locul p`rin]ilor consim]`mântul la

74
capi tolul
3
adop]ia copilului, drept care se men]ine minate dispozi]iile care f`ceau referire la
pentru p`rin]ii dec`zu]i din drepturile p`- posibilitatea de a institui obliga]ia pentru
rinte[ti [i pentru cei carora li s-a aplicat pe- p`rinte de a presta o activitate neremune-
deapsa interzicerii drepturilor p`rinte[ti. rat` \n folosul colectivit`]ii \n situa]ia \n
|n toate celelalte situa]ii \n care m`sura care acesta nu putea s` asigure plata con-
plasamentului se stabile[te de c`tre in- tribu]iei. A fost eliminat \n acest fel, carac-
stan]a judec`toreasc` posibilitatea exerci- terul de veritabil` sanc]iune al acestei m`-
t`rii sau nu de c`tre p`rin]i a drepturilor [i suri, care avea drept consecin]` nerespec-
obliga]iilor p`rinte[ti este l`sat` la apreci- tarea finalit`]ii obliga]iei de \ntre]inere a[a
erea instan]ei. Aceasta este obligat` s` se cum este ea prev`zut` \n Codul Familiei.
pronun]e odat` cu stabilirea plasamentului
[i asupra acestor aspecte precum [i asupra
modalit`]ilor concrete \n care vor fi exer-
citate, respectiv \ndeplinite aceste drepturi SEC}IUNEA a 3-a
[i obliga]ii, atât cu privire la persoana co- Plasamentul \n regim de urgen]`
pilului cât [i la bunurile acestuia (alin. 4).
Art. 64. - (1) Plasamentul copilului \n regim
de urgen]` este o m`sur` de protec]ie spe-
Art. 63. - Comisia pentru protec]ia copilului cial`, cu caracter temporar, care se stabi-
(CPC) sau, dup` caz, instan]a care a dispus le[te \n situa]ia copilului abuzat sau negli-
plasamentul copilului va stabili, dac` este jat, precum [i \n situa]ia copilului g`sit sau
cazul, [i cuantumul contribu]iei lunare a a celui abandonat \n unit`]i sanitare.
p`rin]ilor la \ntre]inerea acestuia, \n condi- (2) Dispozi]iile art. 58-60 se aplic` \n mod
]iile stabilite de Codul Familiei. Sumele corespunz`tor.
astfel \ncasate se constituie venit la buge- (3) Pe toat` durata plasamentului \n regim
tul jude]ului, respectiv la cel al sectorului de urgen]` se suspend` de drept exerci]iul
municipiului Bucure[ti de unde provine drepturilor p`rinte[ti, pân` când instan]a
copilul. judec`toreasc` va decide cu privire la
men]inerea sau la \nlocuirea acestei m`-
suri [i cu privire la exercitarea drepturilor
Odat` cu instituirea m`surii plasamentu- p`rinte[ti. Pe perioada suspend`rii, drep-
lui, organul competent s` ia aceast` m`su- turile [i obliga]iile p`rinte[ti privitoare la
r` are posibilitatea de a dispune [i obliga- persoana copilului sunt exercitate [i, res-
rea p`rin]ilor/p`rintelui de a contribui la \n- pectiv, sunt \ndeplinite de c`tre persoana,
tre]inerea lunar` a acestuia. Potrivit dispo- familia, asistentul maternal sau de c`tre
zi]iilor Codului Familiei, descendentul cât [eful serviciului de tip reziden]ial care a
timp este minor are drept la \ntre]inere, primit copilul \n plasament \n regim de ur-
oricare ar fi pricina nevoii \n care el se afl` gen]`, iar cele privitoare la bunurile copilu-
iar, potrivit art. 110, dec`derea din dreptu- lui sunt exercitate [i, respectiv, sunt \nde-
rile p`rinte[ti nu scute[te pe p`rinte de \n- plinite de c`tre pre[edintele consiliului ju-
datorirea de a da \ntre]inere copilului. |n de]ean, respectiv de c`tre primarul secto-
ceea ce prive[te stabilirea cuantumului rului municipiului Bucure[ti.
acestei contribu]ii aceasta se stabile[te
conform art. 94 (alin. 3) din Codul Familiei,
respectiv pân` la o p`trime din câ[tigul din Plasamentul \n regim de urgen]` este o
munc` pentru un copil, o treime pentru doi m`sur` dispus` pentru situa]ii care recla-
copii [i o jum`tate pentru trei sau mai m` interven]ie rapid`; totodat`, este o m`-
mul]i copii. sur` cu caracter temporar [i - pân` la con-
De[i aceste prevederi referitoare la obliga- firmarea sa de c`tre instan]a judec`toreas-
]ia de \ntre]inere a p`rin]ilor se reg`seau [i c` - provizoriu, iar \mprejur`rile care o ju-
\n vechea legisla]ie, respectiv OUG nr. 26/ stific` se datoreaz`, \n cele mai frecvente
1997, actuala form` de reglementare re- cazuri, culpei p`rin]ilor.
prezint` un progres, deoarece au fost eli-

75
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

Articolul precizeaz` categoriile de benefi- - luarea \n considerare cu prioritate a po-


ciari ai m`surii plasamentului \n regim de sibilit`]ii de a dispune plasamentul \n
urgen]` (alin.1): copiii g`si]i, abuza]i sau regim de urgen]` la familia extins` sau
neglija]i sau cei abandona]i \n unit`]i sa- substitutiv`;
nitare. - men]inerea fra]ilor \mpreun`.
|n privin]a beneficiarilor acestei m`suri, o |n ceea ce prive[te verificarea existen]ei
problem` des reclamat` de aplicarea prac- condi]iilor care s` asigure men]inerea rela-
tic` a acestui articol este reprezentat` de ]iilor personale dintre copil [i p`rin]ii s`i
situa]ia copilului g`sit de organele de po- (art. 60 alin. 3 lit. c)) apreciem c` \n aceast`
li]ie s`vâr[ind fapte penale [i care din di- situa]ie nu mai opereaz` aceast` obligati-
verse motive, nu poate fi \ncredin]at repre- vitate motivat de faptul c` pe toat` durata
zentatului legal. plasamentului \n regim de urgen]`, se sus-
Apreciem c` [i \n astfel de situa]ii se poate pend` de drept exerci]iul drepturilor p`rin-
dispune plasamentul \n regim de urgen]`, te[ti.
ca urmare a faptului c` situa]ia reclam` Cu toate acestea, din perspectiva respec-
asigurarea unei protec]ii de urgen]` a copi- t`rii drepturilor copilului [i dac` este \n in-
lului g`sit, pân` la clarificarea situa]iei teresul acestuia, directorul care a dispus
acestuia [i a reprezentan]ilor lui legali. Ul- plasamentul poate aproba men]inerea re-
terior dispunerii acestei m`suri, cu ocazia la]iilor personale cu p`rin]ii s`i inclusiv pe
instrument`rii cauzei de c`tre instan]a ju- perioada plasamentului \n regim de urgen-
dec`toreasc` vor fi analizate [i aspectele ]`. Aceast` aprobare se acord` numai la
ce ]in de s`vâr[irea faptei penale, urmând solicitarea expres` a copilului.
a fi dispuse dac` este cazul, m`surile spe- Alineatul 3 instituie suspendarea de drept
cifice care se adreseaz` copilului care s`- a drepturilor p`rinte[ti pe toat` durata pla-
vâr[e[te fapte penale [i nu r`spunde penal samentului \n regim de urgen]`. Aceast`
prev`zute de art. 80 din Legea nr. 272/2004. suspendare are un caracter provizoriu [i
Articolul reglementeaz` totodat` [i condi- opereaz` \n temeiul legii ([i nu ca urmare a
]iile care trebuie respectate la luarea m`su- deciziei unui organ administrativ sau a in-
rii plasamentului \n regim de urgen]` (alin. stan]ei judec`tore[ti) fiind o consecin]` a
2). |n privin]a aspectelor ce trebuie avute \n dispunerii plasamentului \n regim de ur-
vedere de c`tre organele abilitate s` deci- gen]`. Aceast` suspendare este instituit`
d` aceast` m`sur`, fiind aplicabile dispo- \n scopul asigur`rii protej`rii intereselor
zi]iile art. 58-60, este necesar s` se ]in` copilului pân` la solu]ionarea pe fond de
cont de urm`toarele: c`tre instan]a judec`toreasc` a aspectelor
- plasamentul \n regim de urgen]` se care au impus dispunerea plasamentului
poate dispune numai la o persoan`/fa- \n regim de urgen]`. Se instituie astfel con-
milie care are domiciliul \n România [i trolul judec`toresc asupra acestei m`suri,
care a fost evaluat` de c`tre direc]ia ge- dispozi]iile alin. 3 teza I statuând faptul c`
neral` de asisten]` social` [i protec]ie a aceast` suspendare opereaz` de drept nu-
copilului (DGASPC), la un asistent ma- mai pân` când instan]a se va pronun]a
ternal atestat sau la un serviciu de tip asupra men]inerii sau \nlocuirii acestei
reziden]ial licen]iat \n condi]iile legii [i m`suri, ocazie cu care aceasta va trebui s`
care corespunde nevoilor de \ngrijire se pronun]e asupra temeiniciei motivelor
ale copilului care urmeaz` a fi plasat; care au stat la baza lu`rii plasamentului \n
- plasamentul \n regim de urgen]` al co- regim de urgen]` precum [i asupra aspec-
pilului mai mic de doi ani se poate dis- telor vizând exercitarea drepturilor p`rin-
pune numai la famila extins` sau substi- te[ti.
tutiv` cu excep]ia situa]iei \n care acesta Teza a-II-a a alineatului 3 reglementeaz`
prezint` handicapuri grave, cu depen- cine anume va exercita drepturile [i obli-
den]` de \ngrijiri \n servicii de tip rezi- ga]iile p`rinte[ti pe perioada suspend`rii
den]ial specializate; [i anume: persoana, familia, asistentul ma-
ternal sau [eful serviciului reziden]ial care

76
capi tolul
3
a primit copilul \n plasament \n regim de
Reglementarea vizeaz` stabilirea compe-
urgen]` (persoane care vor exercita numai
ten]ei \n privin]a dispunerii m`surii plasa-
drepturile [i obliga]iile p`rinte[ti privitoare
mentului \n regim de urgen]`. Astfel, com-
la persoana copilului) [i respectiv pre[e-
peten]a de a stabili aceast` m`sur` indi-
dintele consiliului jude]ean/primarul secto-
ferent de situa]ia \n care se afl` copilul (g`-
rului municipiului Bucure[ti (persoane
sit, abuzat sau neglijat, abandonat \n uni-
care vor exercita drepturile [i obliga]iile
t`]i sanitare) apar]ine directorului direc]iei
p`rinte[ti privitoare la bunurile copilului).
generale de asisten]` social` [i protec]ie a
|n ceea ce prive[te organele abilitate s`
copilului (DGASPC) din unitatea adminis-
dispun` aceast` m`sur`, a[a cum am mai
trativ teritorial` \n care se g`se[te efectiv
ar`tat, aceasta sunt directorul direc]iei ge-
copilul ce necesit` luarea acestei forme de
nerale de asisten]` social` [i protec]ie a
protec]ie. Trebuie precizat c` \n cazul copi-
copilului (DGASPC) sau dup` caz, instan]a
lului abuzat sau neglijat, competen]a direc-
judec`toreasc`.
torului de a dispune aceast` m`sur` este
Implementarea adecvat` a reglement`rilor
limitat` numai la situa]iile \n care persoa-
vizând dispunerea plasamentului \n regim
nele care au \n \ngrijire copilul nu manifes-
de urgen]` cât mai ales executarea acestei
t` opozi]ie la luarea acesteia, \n caz contrar
m`suri atunci când este vorba de un copil
competen]a apar]ine instan]ei judec`to-
abuzat/neglijat, impune o serie de m`suri
re[ti. Interven]ia instan]ei \n situa]ia par-
de ordin organizatoric atât la nivelul direc-
ticular` a copiilor abuza]i sau neglija]i este
]iei generale de asisten]` social` [i protec-
tratat` \n contextul explicit`rii dispozi]iilor
]ie a copilului (DGASPC) cât [i la nivelul in-
care vizeaz` protec]ia copilului \mpotriva
stan]elor judec`tore[ti [i a celorlalte struc-
abuzului sau neglijen]ei (art. 89-97).
turi abilitate s` intervin` \n astfel de situa]ii
(organele de poli]ie, executori judec`to-
re[ti). Aceste m`suri trebuie s` vizeze prin- Art. 66. - (1) |n situa]ia plasamentului \n re-
tre altele: organizarea [i func]ionarea gim de urgen]` dispus de c`tre direc]ia ge-
adecvat` a telefonului copilului, asigurarea neral` de asisten]` social` [i protec]ie a
permanen]ei la nivelul instan]elor judec`- copilului (DGASPC), aceasta este obligat`
tore[ti, desemnarea de c`tre toate institu- s` sesizeze instan]a judec`toreasc` \n ter-
]iile implicate \n luarea [i executarea aces- men de 48 de ore de la data la care a dis-
tei m`suri a unor persoane anume \mpu- pus aceast` m`sur`.
ternicite cu solu]ionarea acestei proble- (2) Instan]a judec`toreasc` va analiza mo-
matici [i stabilirea de atribu]ii clare \n ceea tivele care au stat la baza m`surii adoptate
ce prive[te interven]ia lor, colaborarea de c`tre direc]ia general` de asisten]`
permanent` \ntre ace[ti speciali[ti. social` [i protec]ie a copilului (DGASPC) [i
se va pronun]a, dup` caz, cu privire la
men]inerea plasamentului \n regim de ur-
Art. 65. - (1) M`sura plasamentului \n re- gen]` sau la \nlocuirea acestuia cu m`sura
gim de urgen]` se stabile[te de c`tre direc- plasamentului, instituirea tutelei ori cu
torul direc]iei generale de asisten]` social` privire la reintegrarea copilului \n familia
[i protec]ie a copilului (DGASPC) din unita- sa. Instan]a este obligat` s` se pronun]e [i cu
tea administrativ-teritorial` \n care se g`- privire la exercitarea drepturilor p`rinte[ti.
se[te copilul g`sit sau cel abandonat de (3) |n situa]ia \n care plasamentul \n regim
c`tre mam` \n unit`]i sanitare ori copilul de urgen]` este dispus de c`tre instan]a ju-
abuzat sau neglijat, \n situa]ia \n care nu se dec`toreasc`, aceasta se va pronun]a \n
\ntâmpin` opozi]ie din partea reprezen- condi]iile art. 94 alin. (4).
tan]ilor persoanelor juridice, precum [i a
persoanelor fizice care au \n \ngrijire sau
Instituirea obligativit`]ii pentru direc]ia ge-
asigur` protec]ia copilului respectiv.
neral` de asisten]` social` [i protec]ie a
(2) M`sura plasamentului \n regim de ur-
copilului (DGASPC), de a sesiza instan]a
gen]` se stabile[te de c`tre instan]a jude-
judec`toreasc` \n termen de 48 de ore de
c`toreasc` \n condi]iile art. 94 alin. (3).

77
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

la data dispunerii plasamentului \n regim \ns`rcinat cu \ndeplinirea obliga]iei de a se-


de urgen]`, este menit` s` asigure cadrul siza instan]a (atragerea r`spunderii disci-
legal necesar cre[terii rolului instan]ei de plinare a persoanei - care are potrivit fi[ei
judecat` \n ceea ce prive[te controlul aces- postului obliga]ia realiz`rii acestei atribu]ii -
teia asupra m`surilor dispuse de c`tre or- [i care se face responsabil` de ne\ndeplini-
ganele administrative implicate \n protec- rea sau \ndeplinirea defectuoas` a acesteia).
]ia copilului (alin.1).
Competen]a de a se pronun]a asupra te-
meiniciei motivelor care au determinat dis-
punerea plasamentului \n regim de ur- SEC}IUNEA a 4-a
gen]`, asupra oportunit`]ii men]inerii sau, Supravegherea specializat`
dup` caz, a \nlocuirii acestuia precum [i
asupra exerci]iului drepturilor p`rinte[ti, Art. 67. - (1) M`sura de supraveghere spe-
apar]ine \n exclusivitate instan]ei judec`- cializat` se dispune \n condi]iile prezentei
tore[ti (alin. 2). legi fa]` de copilul care a s`vâr[it o fapt`
Prin introducerea acestor reglement`ri se penal` [i care nu r`spunde penal.
r`spunde astfel [i criticilor \ndelung for- (2) |n cazul \n care exist` acordul p`rin]ilor
mulate de organismele interne [i interna- sau al reprezentantului legal, m`sura su-
]ionale la adresa dispozi]iilor art. 15 din pravegherii specializate se dispune de c`-
OUG nr. 26/1997 (abrogat`), care permi- tre comisia pentru protec]ia copilului, iar,
teau ca, prin decizia unui organ adminis- \n lipsa acestui acord, de c`tre instan]a ju-
trativ, nesupus` revizuirii judiciare, s` se dec`toreasc`.
poat` interveni atât asupra rela]iilor de
familie cât [i asupra exerci]iului drepturilor
Textul reglementeaz` situa]iile \n care se
p`rinte[ti.
dispune m`sura supravegherii specializate
|n privin]a termenului \n care direc]ia
precum [i organele competente s` dispu-
general` de asisten]` social` [i protec]ie a
copilului (DGASPC) este obligat` s` sesize- n` aceast` m`sur`.
ze instan]a judec`toreasc` trebuie precizat Institu]ia supravegherii specializate este
c` acesta nu este un termen procedural ci nou`, aceasta nefiind reglementat` \n le-
un termen administrativ de recomandare gisla]ia anterioar` [i se dispune, - potrivit
\n care aceast` institu]ie este obligat` s` distinc]iei care guverneaz` generic luarea
exercite o anumit` obliga]ie (respectiv m`surilor de protec]ie special` - de c`tre
aceea de a sesiza instan]a judec`toreasc`). comisia pentru protec]ia copilului (CPC) \n
Natura juridic` a acestui termen este dat` situa]ia \n care exist` acordul p`rin]ilor sau
de scopul pentru care a fost prev`zut [i de a unui alt reprezentant legal, sau de c`tre
caracterul temporar [i provizoriu al plasa- instan]a judec`toreasc` când nu exist`
mentului \n regim de urgen]`. Sub primul acest acord.
aspect re]inem importan]a de a nu se \ntâr-
zia sesizarea instan]ei [i a controlului aces-
teia asupra plasamentului deja dispus.
Sub cel de-al doilea aspect, trebuie re]inut SEC}IUNEA a 5-a
c` ultimul cuvânt cu privire la m`sura care Monitorizarea aplic`rii m`surilor de
se ia \n privin]a copilului aflat \ntr-una din- protec]ie special`
tre situa]iile prev`zute la art. 64 alin. 1,
apar]ine judec`torului. Art. 68. - (1) |mprejur`rile care au stat la
|n orice caz, termenul de 48 de ore nu re- baza stabilirii m`surilor de protec]ie spe-
prezint` un termen de dec`dere, a c`rui cial`, dispuse de comisia pentru protec]ia
dep`[ire s` duc` la respingerea ca tardiv` copilului sau de instan]a judec`toreasc`,
a cererii formulate potrivit art. 66 alin. 1. trebuie verificate trimestrial de c`tre direc-
Nerespectarea lui ar putea produce, \ns`, ]ia general` de asisten]` social` [i protec-
consecin]e \n planul r`spunderii direc]iei ]ie a copilului (DGASPC).
generale, respectiv a func]ionarului public

78
capi tolul
3
(2) |n cazul \n care \mprejur`rile prev`zute reanalizarea situa]iei familiei extinse \n
la alin. (1) s-au modificat, direc]ia general` vederea evalu`rii posibilit`]ii \ngrijirii
de asisten]` social` [i protec]ie a copilului copilului \n cadrul acesteia;
(DGASPC) este obligat` s` sesizeze de \n- analizarea resurselor comunitare [i
dat` comisia pentru protec]ia copilului identificarea eventualelor servicii exis-
sau, dup` caz, instan]a judec`toreasc`, \n tente \n plan local care ar putea sprijini
vederea modific`rii sau, dup` caz, a \ncet`- familia natural` sau extins` \n cre[terea
rii m`surii. [i \ngrijirea copilului;
(3) Dreptul de sesizare prev`zut la alin. (2) \l evolu]ia copilului (s`n`tate, educa]ie,
au, de asemenea, p`rin]ii sau alt reprezen- men]inerea rela]iilor personale, sociali-
tant legal al copilului, precum [i copilul. zare, integrare, dezvoltare);
 opinia copilului [i p`rin]ilor cu privire la
m`sura de protec]ie stabilit`.
Textul instituie obliga]ia de a proceda \n Verific`rile se realizeaz` trimestrial, iar \n
cazul fiec`rui copil pentru care s-a stabilit o situa]ia \n care se constat` c` se impune
m`sur` special` de protec]ie, la verificarea modificarea m`surii dispuse ini]ial sau \n-
trimestrial` a \mprejur`rilor (motivelor) cetarea acesteia, direc]ia este obligat` s`
care au determinat stabilirea acesteia (alin. sesizeze organul care a dispus m`sura
1). Realizarea aceastei obliga]ii este im- (alin. 2).
pus` de caracterul provizoriu al m`surilor |n ceea ce prive[te rapoartele \ntocmite de
de protec]ie special` precum [i de nece- c`tre direc]ie \n realizarea obliga]iei de ree-
sitatea respect`rii dreptului copilului la valuare, consider`m c` \n situa]ia \n care
evaluarea periodic` a plasamentului, drept nu se impune modificarea sau \ncetarea
enun]at \n cuprinsul art. 25 din Conven]ia m`surii, acestea nu trebuie prezentate tri-
ONU cu privire la drepturile copilului. mestrial comisiei sau instan]ei judec`-
Obliga]ia realiz`rii acestor demersuri re- tore[ti fiind suficient` avizarea lor de c`tre
vine direc]iei generale de asisten]` social` [eful compartimentului care coordoneaz`
[i protec]ie a copilului (DGASPC) la propu- aceast` activitate. Argument`m aceast`
nerea c`reia s-a instituit m`sura special` solu]ie pe faptul c` \n caz contrar s-ar ajun-
de protec]ie. ge la o \nc`rcare artificial` a activit`]ii co-
Scopul reevalu`rii \mprejur`rilor care au misiei sau instan]ei judec`tore[ti. Aceasta
condus la stabilirea m`surii de protec]ie nu exclude \ns` posibilitatea [i dreptul or-
este acela de a adecva m`sura de protec]ie ganelor care au decis m`sura, s` solicite
la situa]ia concret` [i de a analiza posibi- atunci când consider` necesar, prezenta-
litatea reintegr`rii copilului \n familie sau, rea acestor rapoarte de c`tre direc]ia ge-
dup` caz, protej`rii sale \ntr-un mediu fa- neral` de asisten]` social` [i protec]ie a
milial. Apreciem c` la reevaluarea \mpre- copilului (DGASPC).
jur`rilor care au determinat stabilirea unei Dreptul de sesizare \n vederea schimb`rii
m`suri de protec]ie trebuie avute \n vedere sau \ncet`rii m`surii speciale de protec]ie
cel pu]in urm`toarele aspecte: stabilite ini]ial \l au de asemenea [i p`rin]ii
 evaluarea posibilit`]ilor reale de resta- copilului sau alt reprezentant legal al co-
bilire a unit`]ii familiei; pilului precum [i copilul care a \mplinit 14
 realizarea unei anchete sociale care s` ani, conform prevederilor cu caracter ge-
prezinte eventualele schimb`ri petrecu- neral ale art. 57.
te \n situa]ia familiei naturale care ar pu-
tea conduce la cre[terea capacit`]ii fa-
miliei de a-[i \ndeplini func]iile [i posibi- Art. 69. - (1) Direc]ia general` de asisten]`
litatea ca aceasta s` poat` r`spunde la social` [i protec]ie a copilului (DGASPC)
nevoile copilului; sau, dup` caz, organismul privat autorizat
 precizarea serviciilor [i \ndrum`rii de are obliga]ia de a urm`ri modul \n care
care au beneficiat membrii familiei \n sunt puse \n aplicare m`surile de protec]ie
vederea \ndeplinirii drepturilor [i obli- special`, dezvoltarea [i \ngrijirea copilului
ga]iilor p`rinte[ti; pe perioada aplic`rii m`surii.

79
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

(2) |n \ndeplinirea obliga]iei prev`zute la ciul de tip reziden]ial unde a fost plasat co-
alin. (1) direc]ia general` de asisten]` so- pilul au domiciliul/sediul pe alt` raz` admi-
cial` [i protec]ie a copilului (DGASPC) sau, nistrativ-teritorial` decât aceea a direc]iei
dup` caz, organismul privat autorizat \n- care a solicitat instituirea formei de protec-
tocme[te, trimestrial sau ori de câte ori ]ie. |n acest caz, competen]a verific`rilor
apare o situa]ie care impune acest lucru, asupra modului de \ngrijire efectiv` a copi-
rapoarte privitoare la evolu]ia dezvolt`rii lului se stabile[te conform regulilor de mai
fizice, mentale, spirituale, morale sau soci- sus, dar apreciem c` \ntr-o astfel de situ-
ale a copilului [i a modului \n care acesta a]ie se impune [i informarea periodic`
este \ngrijit. asupra realiz`rii acestor demersuri, a di-
(3) |n situa]ia \n care se constat`, pe baza rec]iei care a formulat propunerea de insti-
raportului \ntocmit potrivit alin. (2), necesi- tuire a m`surii (eventual transmiterea ra-
tatea modific`rii sau, dup` caz, a \ncet`rii poartelor \n aten]ia acestei institu]ii).
m`surii, direc]ia general` de asisten]` so- Motivat de faptul c` realizarea acestor ve-
cial` [i protec]ie a copilului (DGASPC) este rific`ri este foarte important` [i c` din p`-
obligat` s` sesizeze de \ndat` comisia cate, uneori \n practic`, ele nu se realizeaz`
pentru protec]ia copilului (CPC) sau, dup` sau se realizeaz` defectuos, de cele mai
caz, instan]a judec`toreasc`. multe ori din motive care ]in de competen-
]`, apreciem c` o posibil` solu]ie pentru
viitor ar putea s` o constituie men]ionarea
Textul instituie obliga]ia verific`rii modului explicit` \n dispozitivul deciziei prin care se
\n care sunt puse efectiv \n aplicare m`su- instituie m`sura de protec]ie, a persoanei
rile de protec]ie special` a copilului (alin. 1). juridice responsabile de \ndeplinirea aces-
Spre deosebire de verificarea \mprejur`- tor verific`ri.
rilor care au determinat stabilirea unei m`- |ndeplinirea obliga]iilor vizând efectuarea
suri de protec]ie, aceste verific`ri vizeaz` verific`rilor de mai-sus se atest` prin \n-
modul \n care se asigur` efectiv \ngrijirea tocmirea unor rapoarte trimestriale care
[i dezvoltarea copilului de c`tre persoa- trebuie vizate de persoana care coordo-
na/familia, asistentul maternal sau servi- neaz` aceast` activitate. Rapoartele tre-
ciul reziden]ial unde acesta a fost plasat, buie \ntocmite [i \n orice alt` situa]ie care
precum [i modul \n care se exercit` obliga- ar impune modificarea sau \ncetarea m`-
]iile ce revin acestora \n activitatea de pro- surii de protec]ie (alin. 2).
tec]ie a copilului. |n situa]ia \n care verific`rile vizând modul
Obliga]ia realiz`rii acestor verific`ri, care de aplicare a m`surilor de protec]ie speci-
de asemenea trebuie f`cute trimestrial, re- al` au ca finalitate propuneri de modificare
vine direc]iei generale de asisten]` social` sau \ncetare a acestora, direc]ia general`
[i protec]ie a copilului (DGASPC) sau orga- de asisten]` social` [i protec]ie a copilului
nismului privat, care are organizat servi- (DGASPC) este obligat` potrivit prevede-
ciul de tip reziden]ial sau dup` caz, angajat rilor alin.(3) s` sesizeze de \ndat` instan]a
asistentul maternal unde a fost plasat co- judec`toreasc` sau, dup` caz, comisia
pilul. pentru protec]ia copilului care a instituit
|n situa]ia \n care copilul a fost plasat la o m`sura.
persoan`/familie, obliga]ia de a realiza a- Este de remarcat c` obliga]ia de a sesiza
ceste verific`ri revine \n opinia noastr`, di- organul competent s` procedeze la \nlo-
rec]iei generale de asisten]` social` [i pro- cuirea sau \ncetarea m`surii - ca urmare a
tec]ie a copilului (DGASPC) de la domiciliul activit`]ii de monitorizare a modului \n
persoanei/familiei, atât \n considerarea care este pus` efectiv \n aplicare m`sura
faptului c` evaluarea ini]ial` a acestor per- de protec]ie - apar]ine direc]iei generale de
soane este tot \n competen]a acestei di- asisten]` social` [i protec]ie a copilului
rec]ii cât [i a faptului c` aceste verific`ri (DGASPC). |n situa]ia \n care aceast` acti-
presupun vizite la domiciliul acestora. vitate este realizat` de un organism privat,
|n practic`, pot fi [i situa]ii \n care persoa- rapoartele \ntocmite de c`tre acesta tre-
na/familia, asistentul maternal sau servi-

80
capi tolul
3
buie s` fie \naintate direc]iei, care urmeaz` cial` de la domiciliul/re[edin]a p`rin]ilor,
s` sesizeze, dac` este cazul, comisia pen- motivat de faptul c` aceste cauze se solu-
tru protec]ia copilului sau instan]a judec`- ]ioneaz` \n principiu, f`r` citarea acestui
toreasc`. serviciu.
Obliga]ia pe care o are direc]ia general` de Verific`rile privind modul \n care evo-
asisten]` social` [i protec]ie a copilului lueaz` copilul ca urmare a reintegr`rii sale
(DGASPC) conform art. 69 alin. (3) nu [tir- \n familie se realizeaz` lunar, ocazie cu
be[te \ns` dreptul copilului/p`rintelui/re- care se \ntocmesc rapoarte cu privire la re-
prezentantului legal de a sesiza organului zultatul acestor demersuri. Perioada mini-
competent orice situa]ie care ar impune m` obligatorie stabilit` de lege pentru rea-
modificarea/\ncetarea m`surii sau a moda- lizarea monitoriz`rii este de trei luni ea
lit`]ii \n care aceasta este pus` \n executare. putând fi \ns` stabilit` de c`tre organul
care decide reintegrarea [i pentru o peri-
oad` mai mare, atunci când acesta apre-
Art. 70. - La \ncetarea m`surilor de pro- ciaz` necesar` o astfel de prelungire.
tec]ie special` prin reintegrarea copilului La finalul perioadei de monitorizare, servi-
\n familia sa, serviciul public de asisten]` ciul de asisten]` social` trebuie s` trans-
social` (SPAS), organizat la nivelul munici- mit` un raport final (cuprinzând concluziile
piilor [i ora[elor, persoanele cu atribu]ii de acestei activit`]i) direc]iei generale de asis-
asisten]` social` din aparatul propriu al ten]` social` [i protec]ie a copilului
consiliilor locale comunale, precum [i di- (DGASPC) care a instrumentat cazul.
rec]ia general` de asisten]` social` [i pro-
tec]ie a copilului (DGASPC), \n cazul sec-
toarelor municipiului Bucure[ti, de la do- Art. 71. - Copilul fa]` de care a fost luat` o
miciliul sau, dup` caz, de la re[edin]a p`- m`sur` de protec]ie special` are dreptul
rin]ilor au obliga]ia de a urm`ri evolu]ia de a men]ine rela]ii cu alte persoane, dac`
dezvolt`rii copilului, precum [i modul \n acestea nu au o influen]` negativ` asupra
care p`rin]ii \[i exercit` drepturile [i \[i dezvolt`rii sale fizice, mentale, spirituale,
\ndeplinesc obliga]iile cu privire la copil. |n morale sau sociale.
acest scop acestea \ntocmesc rapoarte lu-
nare pe o perioad` de minimum 3 luni.
Textul subliniaz` faptul c` instituirea unei
m`suri de protec]ie special`, nu afecteaz`
Reglementarea vizeaz` stabilirea institu]ii- dreptul copilului (consacrat \n art. 14 din
lor competente s` monitorizeze modul \n Legea nr. 272/2004) de a avea [i men]ine
care este \ngrijit copilul ca urmare a reinte- rela]ii personale [i contacte directe cu per-
gr`rii sale \n familie. Aceast` obliga]ie re- soanele fa]` de care acesta a dezvoltat re-
vine serviciilor publice de asisten]` social` la]ii de ata[ament (rudele sale, prieteni
(SPAS) ale consiliilor locale de la domicili- etc). Acest drept se men]ine pe toat` dura-
ul/re[edin]a p`rin]ilor, iar \n cazul munici- ta m`surii de protec]ie, poate fi realizat
piului Bucure[ti, direc]iei generale de asis- de
prin formele descrise la art. 15 [i poate fi
ten]` social` [i protec]ie a copilului restric]ionat numai de instan]a judec`to-
(DGASPC) unde domiciliaz` sau au re[e- reasc`, dac` aceasta constat` c` prin men-
din]a p`rin]ii. Stabilirea obliga]iei \n sarci- ]inerea unor astfel de rela]ii s-ar putea
na serviciilor de asisten]` social` de la ni- afecta dezvoltarea fizic`, mental`, spiritua-
vel local este \n concordan]` cu atribu]iile l`, moral` sau social` a copilului.
ce revin acestor servicii \n domeniul pro- Prevederile acestui articol reprezint` o
tec]iei copilului prev`zute \n cuprinsul art. completare a art. 16 care reglementeaz`
106 din Lege. Apreciem c` pentru punerea dreptul la rela]ii personale [i contacte di-
corect` \n practic` a acestor dispozi]ii se recte cu ambii p`rin]i \n situa]ia \n care co-
impune ca hot`rârea/sentin]a prin care se pilul a fost separat de ace[tia printr-o m`-
dispune reintegrarea copilului s` fie sur` dispus` \n condi]iile legii.
comunicat` [i serviciului de asisten]` so-

81
apitolu

c
4

l
Protec]ia copiilor
refugia]i [i protec]ia
copiilor \n caz de
conflict armat

Art. 72. - (1) Copiii care solicit` ob]inerea Formele de protec]ie care se pot acorda \n
statutului de refugiat, precum [i cei care au temeiul actului normativ invocat mai-sus
ob]inut acest statut beneficiaz` de protec- sunt:
]ie [i asisten]` umanitar` corespunz`toare Statutul de refugiat;
pentru realizarea drepturilor lor. Protec]ie umanitar` condi]ionat`;
(2) Copiii prev`zu]i la alin. (1) beneficiaz` Protec]ie umanitar` temporar`.
de una dintre formele de protec]ie prev`- Statutul de refugiat se poate acorda la ce-
zute de Ordonan]a Guvernului nr. 102/2000 rere str`inului care, \n urma unei temeri
privind statutul [i regimul refugia]ilor \n bine \ntemeiate de a fi persecutat pe consi-
România, aprobat` cu modific`ri prin Le- derente de ras`, religie, na]ionalitate, apar-
gea nr. 323/ 2001 cu modific`rile [i com- tenen]` la un anumit grup social sau opi-
plet`rile ulterioare. nie politic`, se afl` \n afara ]`rii sale de ori-
gine [i care nu poate primi sau, ca urmare
a acestei temeri, nu dore[te protec]ia aces-
Textul face referire la protec]ia copiilor
tei ]`ri; statutul de refugiat se acord`, la
care solicit` statutul de refugiat precum [i
cerere, [i so]iei sau, dup` caz, [i so]ului,
a celor care au ob]inut deja acest statut.
Refugiatul este orice persoana care se afl` precum [i copiilor minori.
\n afara ]`rii de origine din cauza persecu- Protec]ia umanitar` condi]ionat` se poate
]iei pe motive de ras`, religie, na]ionalita- acorda str`inului care nu \ndepline[te con-
te, sex, opinie politic` sau apartenen]` la di]iile pentru ob]inerea statutului de refu-
un grup, [i care nu poate sau nu dore[te s` giat [i cu privire la care exist` motive seri-
se \ntoarc` \n ]ara sa din cauza acelora[i oase s` se cread` c`, dac` va fi returnat \n
considerente. ]ara de origine, risc` s` sufere o v`t`mare
Deoarece statutul [i regimul refugia]ilor a drepturilor sale constând \n:
este guvernat de Ordonan]a Guvernului condamnarea la pedeapsa cu moartea
nr.102/2000, republicat`, articolul indic` sau executarea unei astfel de pedepse;
faptul c` \n situa]ia unor astfel de copii se sau
iau [i se aplic` m`surile de protec]ie pre- tortur`, tratamente sau pedepse inuma-
v`zute \n acest act normativ, care repre- ne ori degradante; sau
zint` cadrul general \n materie. Copiii mi- o amenin]are serioas`, individual`, la
nori care sunt \nso]i]i de p`rin]i beneficiaz` adresa vie]ii sau integrit`]ii, ca urmare a
de statutul de refugiat al p`rin]ilor. violen]ei generalizate \n situa]ii de con-

83
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

flict armat intern sau interna]ional, dac` Ministerului Administra]iei [i Internelor


solicitantul face parte din popula]ia civil`. (MAI) unde urmeaz` a fi depus` cererea.
Protec]ia umanitar` temporar` se poate (2) Cererea pentru acordarea statutului de
acorda \n perioade de conflicte armate, \n refugiat al copilului aflat \n situa]ia prev`-
care România nu este angajat`, persoa- zut` la alin. (1) se analizeaz` cu prioritate.
nelor care provin din zonele de conflict. (3) |n scopul sus]inerii adecvate a interese-
Drepturile [i obliga]iile solicitantului statu- lor copilului prev`zut la alin. (1), direc]ia
tului de refugiat pân` la solu]ionarea ce- general` de asisten]` social` [i protec]ie a
rerii sale prin hot`râre definitiv` [i irevo- copilului (DGASPC) desemneaz` o persoa-
cabil`, precum [i drepturile specifice pe n` cu studii superioare juridice sau de asis-
care le confer` dobândirea uneia din for- ten]` social` din cadrul personalului pro-
mele de protec]ie descrise mai-sus sunt priu sau al unui organism privat autorizat,
precizate \n cuprinsul art. 14 [i respectiv care s` sus]in` drepturile copilului [i s`
art. 24 din OG nr. 102/2000, republicat`. participe, al`turi de acesta, la \ntreaga pro-
Pentru aplicarea corespunz`toare a acestui cedur` de acordare a statutului de refugiat.
act normativ au fost elaborate [i Norme (4) |n situa]ia \n care se constat` c` persoa-
metodologice care au fost aprobate prin na desemnat` de c`tre direc]ia general` de
HG nr. 622/2001, modificat` [i completat` asisten]` social` [i protec]ie a copilului
prin HG nr. 922/2004. (DGASPC) nu \[i \ndepline[te corespunz`-
Autoritatea central` responsabil` de apli- tor obliga]ia de ap`rare a intereselor copi-
dispozi
carea dispozi]ilor OG nr. 102/2000, republi- lului sau dovede[te rea-credin]` \n \ndepli-
cat` precum [i de implementarea politici- nirea acesteia, Oficiul Na]ional pentru Re-
lor României \n domeniul refugia]ilor este fugia]i (ONR) poate solicita direc]iei gene-
Oficiul Na]ional pentru Refugia]i (ONR), in- rale de asisten]` social` [i protec]ie a copi-
stitu]ie care are [i structuri teritoriale. lului (DGASPC) \nlocuirea acestei persoane.
|n ceea ce prive[te integrarea social` a
str`inilor care au dobândit o form` de pro-
tec]ie \n temeiul prevederilor OG nr. 102/ Articolul se refer` punctual la situa]ia co-
2000 republicat`, trebuie precizat c` acest piilor care solicit` statutul de refugiat [i
aspect este reglementat prin Ordonan]a nr. care nu sunt \nso]i]i de p`rin]i sau de un alt
44/2004, aprobat` prin Legea nr. 185/2004 reprezentant legal, aceast` categorie de
copii nefiind acoperit` corespunz`tor din
precum [i prin HG nr. 1483/2004 pentru
punct de vedere al reglement`rii, de dispo-
aprobarea Normelor metodologice de apli-
zi]iile Ordonan]ei Guvernului nr. 102/2000,
care a acestei ordonan]e. Actele normative
republicat`. De[i ordonan]a precizeaz`
men]ionate con]in reglement`ri referitoare
pentru astfel de copii posibilitatea numirii
la accesul copiilor la sistemul de \nv`]`-
unui reprezentant legal \n condi]iile legii
mânt, s`n`tate, plata aloca]iei de stat, in-
române, punerea \n practic` a acestor dis-
cluderea \n programe de integrare precum
pozi]ii este anevoioas` fiind necesar`
[i la rolul ce revine institu]iilor statului [i al
astfel stabilirea concret` a unui organism
autorit`]ilor administra]iei publice locale \n
care s` reprezinte [i s` asiste copilul pe
cadrul procesului de integrare social` a durata procedurilor impuse de acordarea
copiilor refugia]i. statutului de refugiat. Direc]ia general` de
asisten]` social` [i protec]ie a copilului
(DGASPC) are \n acest sens, obliga]ia de a
Art. 73. - (1) |n situa]ia \n care copilul care
desemna o persoan` (care poate face par-
solicit` statutul de refugiat este ne\nso]it
te dintre angaja]ii proprii sau poate fi an-
de c`tre p`rin]i sau de un alt reprezentant
gajatul unui organism privat) care va sus-
legal, sus]inerea intereselor acestuia pe
]ine \n fa]a organelor abilitate drepturile
parcursul procedurii de acordare a statutu-
copilului [i va participa al`turi de acesta la
lui de refugiat se asigur` de c`tre direc]ia
\ntreaga procedur` de acordare a statutu-
general` de asisten]` social` [i protec]ie a lui de refugiat. |n fapt, persoana nominali-
copilului (DGASPC) \n a c`rei raz` adminis- zat` va ac]iona ca un veritabil reprezentant
trativ-teritorial` se afl` organul teritorial al

84
capi tolul
4
legal al copilului care solicit` statutul de preciem c` accesul copilului \n aceste ser-
refugiat. vicii se face prin dispozi]ia directorului di-
Textul nu face nici un fel de distinc]ie \n rec]iei generale de asisten]` social` [i
ceea ce prive[te vârsta copilului care ur- protec]ie a copilului (DGASPC) sau dup`
meaz` s` fie asistat de persoana nominali- caz cel al conduc`torului organismului pri-
zat` de c`tre direc]ia general` de asisten]` vat acreditat care are organizat serviciul de
social` [i protec]ie a copilului (DGASPC), tip reziden]ial.
ceea ce \nseamn` c` aceast` desemnare Pentru copiii care au \mplinit vârsta de 16
trebuie realizat` \n toate situa]iile \n care ani, cazarea acestora se poate realiza [i
ne afl`m \n prezen]a unui copil ne\nso]it [i \ntr-unul din centrele de primire [i cazare
care nu a \mplinit vârsta de 18 ani. aflate \n subordinea Oficiului Na]ional pen-
Persoana desemnat` trebuie s` se asigure tru Refugia]i (ONR) (alin. 2). Aceste centre
c`: se stabililesc prin Ordin al Ministrului Ad-
 toate deciziile luate sunt \n interesul su- ministra]iei [i Internelor (MAI) [i se adre-
perior al copilului; seaz` deopotriv` adul]ilor [i copiilor.
 cererile formulate de c`tre copil sunt so- Aceast` distinc]ie a caz`rii copiilor, \n func-
lu]ionate cu celeritate; ]ie de vârst` este impus` de necesitatea
 copilul are acces la informa]ii privind aplic`rii corespunz`toare a Rezolu]iei din
drepturile sale \n limba lui. 26 iunie 1997 a Consiliului Uniunii Europe-
ne privind minorii ne\nso]i]i, care prevede
posibilitatea plas`rii minorilor ne\nso]i]i
Art. 74. - (1) Pân` la solu]ionarea definitiv` \mpreun` cu adul]ii numai \n cazul \n care
[i irevocabil` a cererii de acordare a statu- ace[tia au \mplinit vârsta de 16 ani.
tului de refugiat, cazarea copiilor prev`zu]i Dup` ob]inerea statutului de refugiat, situ-
la art. 73 se realizeaz` \ntr-un serviciu de a]ia copilului este asimilat` din punct de
tip reziden]ial prev`zut de prezenta lege, vedere juridic cu cea a copilului separat
apar]inând direc]iei generale de asisten]` temporar sau definitiv de p`rin]ii s`i, ur-
social` [i protec]ie a copilului (DGASPC) mând s` beneficieze de m`surile de pro-
sau unui organism privat autorizat. tec]ie special` instituite de lege pentru
(2) Copiii care au \mplinit vârsta de 16 ani ace[ti copii (alin. 3).
pot fi caza]i [i \n centrele de primire [i ca- Organul abilitat s` stabileasc` m`sura de
zare aflate \n subordinea Oficiului Na]ional protec]ie special` este instan]a judec`to-
pentru Refugia]i (ONR). reasc`. Aceasta, la stabilirea m`surii, tre-
(3) Copiii prev`zu]i la alin. (1), c`rora li s-a buie s` aib` \n vedere nevoile complexe
acordat statutul de refugiat, beneficiaz` de ale acestor copii [i s` ia \n considerare ur-
protec]ia special` a copilului lipsit, tempo- m`toarele aspecte:
rar sau definitiv, de ocrotirea p`rin]ilor s`i, posibilitatea plas`rii copilului \ntr-un
prev`zut` de prezenta lege. mediu familial;
 asigurarea respect`rii pe cât posibil, a
mediului cultural [i lingvistic din care
Textul reglementeaz` posibilitatea asigu- provine copilul;
r`rii unei \ngrijiri de baz` a copiilor ne\nso- asigurarea accesului la educa]ie;
]i]i de p`rin]i sau alt reprezentant legal [i acoperirea nevoilor emo]ionale ale co-
care solicit` statutul de refugiat, prin caza- pilului inclusiv a celor rezultate \n urma
rea acestora \ntr-un serviciu de tip reziden- unor eventuale abuzuri pe care le-a su-
]ial care poate apar]ine direc]iei generale ferit.
de asisten]` social` [i protec]ie a copilului
(DGASPC) sau unui organism privat (alin.1).
Trebuie subliniat faptul c` textul face vor- Art. 75. - (1) |n situa]ia \n care cererea copi-
bire despre o cazare temporar` a copilului lului prev`zut la art. 72, de acordare a sta-
pân` la solu]ionarea definitiv` [i irevoca- tutului de refugiat, este respins` \n mod
bil` a cererii sale de acordare a statutului definitiv [i irevocabil, direc]ia general` de
de refugiat [i nu de instituirea unei forme asisten]` social` [i protec]ie a copilului
de protec]ie special`. |n aceste condi]ii a-

85
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

(DGASPC) sesizeaz` Autoritatea pentru Art. 76. - (1) Copiii afecta]i de conflicte ar-
Str`ini (AS) [i solicit` instan]ei judec`- mate beneficiaz` de protec]ie [i asisten]`
tore[ti stabilirea plasamentului copilului \n condi]iile prezentei legi.
\ntr-un serviciu de protec]ie special`. (2) |n caz de conflicte armate, institu]iile
(2) M`sura plasamentului dureaz` pân` la statului iau m`surile necesare pentru dez-
returnarea copilului \n ]ara de re[edin]` a p`- voltarea de mecanisme speciale menite s`
rin]ilor ori \n ]ara \n care au fost identifica]i asigure monitorizarea m`surilor adoptate
al]i membri ai familiei dispu[i s` ia copilul. pentru protejarea drepturilor copilului.

Art. 77. - Nici un copil nu va fi folosit ca spi-


Articolul creeaz` baza legal` pentru asigu- on, c`l`uz` sau curier \n timpul conflictelor
rarea unei protec]ii adecvate a copilului armate.
ne\nso]it care a solicitat ob]inerea statutu-
lui de refugiat [i a c`rui cerere a fost res- Art. 78. - (1) |n situa]ia existen]ei unui con-
pins` \n mod definitiv [i irevocabil, regle- flict armat, Autoritatea Na]ional` pentru
mentând \n acela[i timp [i interven]iile Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC), \n
care se impun \n acest caz. colaborare cu Ministerul Administra]iei [i
|ntr-o astfel de situa]ie, fiind vorba despre Internelor (MAI), cu Ministerul Ap`r`rii Na-
un copil de cet`]enie str`in` aflat ne\nso]it ]ionale (MApN), precum [i cu alte institu]ii
pe teritoriul României se impune inter- cu atribu]ii specifice, are obliga]ia de a ini-
ven]ia specific` a Autorit`]ii pentru Str`ini ]ia [i de a implementa strategii [i progra-
care urmeaz` a fi sesizat` de c`tre direc]ia me, inclusiv la nivel familial [i comunitar,
general` de asisten]` social` [i protec]ie a pentru a asigura demobilizarea copiilor sol-
copilului (DGASPC). Autoritatea pentru da]i [i, respectiv, pentru a remedia efecte-
Str`ini este o structur` specializat`, orga- le fizice [i psihice ale conflictelor asupra
nizat` \n subordinea Ministerului Admi- copilului [i pentru a promova reintegrarea
nistra]iei [i Internelor (MAI) la nivel central social` a acestuia.
cât [i teritorial. Structura teritorial` a (2) Organele administra]iei publice cen-
Autorit`]ii pentru Str`ini este alc`tuit` din trale men]ionate la alin. (1), \n colaborare
41 de birouri jude]ene [i 2 servicii la nivelul cu Agen]ia Na]ional` de Ocupare a For]ei
municipiului Bucure[ti. de Munc` (ANOFM) [i cu Ministerul Edu-
Concomitent cu sesizarea acestei autori- ca]iei [i Cercet`rii (MEdC), vor promova
t`]i, direc]ia general` de asisten]` social` m`surile corespunz`toare pentru:
[i protec]ie a copilului (DGASPC) va soli- a) educarea \n spiritul \n]elegerii, solidari-
t`]ii [i p`cii, ca un proces general [i conti-
cita instan]ei judec`tore[ti [i instituirea
nuu \n prevenirea conflictelor;
unei forme de protec]ie special` pentru co-
b) educarea [i preg`tirea copiilor demobi-
pil, respectiv plasamentul acestuia, \n
liza]i pentru o via]` social` activ` [i res-
condi]iile prev`zute de Legea nr. 272/2004.
ponsabil`.
Pentru o implementare adecvat` a preve-
derilor art. 22 din Conven]ia ONU care se
Art. 79. - (1) |n orice jude] sau sector al mu-
refer` la copiii refugia]i, trebuie men]ionat
nicipiului Bucure[ti, pre[edintele consiliu-
c`, deosebit de m`surile ce vizeaz` prote- lui jude]ean ori, dup` caz, primarul secto-
jarea [i asistarea copiilor refugiati ne\nso- rului municipiului Bucure[ti are obliga]ia
]i]i, o aten]ie deosebit` trebuie acor
acordat` [i de a \nainta direc]iei generale de asisten]`
demersurilor ce trebuiesc realizate pentru social` [i protec]ie a copilului (DGASPC),
c`utarea p`rin]ilor sau a altor membri ai \n termen de 24 de ore de la ini]ierea unui
familiei oric`rui copil refugiat, \n vederea conflict armat, o list` complet` a tuturor
ob]inerii tuturor informa]iilor necesare copiilor afla]i pe teritoriul respectivei
pentru re\ntregirea familiei. unit`]i administrativ-teritoriale, \n vederea
monitoriz`rii situa]iei acestora.
(2) Infrastructura având ca destina]ie pro-
tec]ia [i promovarea drepturilor copilului
nu va fi folosit` \n scopuri militare.

86
capi tolul
4
(3) |n cazul ac]iunilor de evaluare desf`[u- Acela[i art. 38 din Conven]ia ONU instituie
rate \n urma unor conflicte armate, copiilor [i o serie de obliga]ii ce revin statelor p`r]i
li se va acorda prioritate. Direc]ia general` cu privire la respectarea drepturilor copilu-
de asisten]` social` [i protec]ie a copilului lui \n cazul existen]ei unor conflicte ar-
(DGASPC), \n colaborare cu protec]ia civi- mate. Comitetul pentru drepturile copilului
l`, va lua m`surile necesare pentru a se (CDC) a subliniat faptul c` efectele conflic-
asigura supravegherea copiilor care sunt telor armate asupra copiilor trebuie ana-
evacua]i de c`tre persoane care \[i pot asu- lizate \n contextul tuturor articolelor din
ma responsabilitatea ocrotirii [i siguran]ei Conven]ia cu privire la drepturile copilului,
lor. Ori de câte ori este posibil, membrii [i c` statele sunt obligate s` ia m`suri pen-
aceleia[i familii vor fi caza]i \mpreun`. tru a asigura realizarea drepturilor tuturor
copiilor afla]i \n jurisdic]ia lor \n timpul
conflictelor armate, principiile Conven]iei
Reglement`rile prev`zute \n cuprinsul art. neputând s` fac` obiectul nici unor dero-
76-79 cuprind o serie de norme cu caracter g`ri pe perioada desf`[urarii unor astfel de
de ordin general menite s` asigure protec- conflicte.
]ia copiilor \n caz de conflict armat. Ele re- Aceast` cerin]` este redat` fidel \n cuprin-
prezint` \n acela[i timp o punere \n practi- sul art. 76 care subliniaz` c` [i \n situa]ia
c` a principiilor [i obliga]iilor impuse de existen]ei unor conflicte armate, copiii
art. 38 din Conven]ia ONU cu privire la sunt beneficiari ai protec]iei [i asisten]ei
drepturile copilului, \n special a aceleia speciale conferite de Legea nr. 272/2004.
care vizeaz` luarea m`surilor fezabile de a Institu]iile statului sunt obligate ca \ntr-o
asigura protec]ia [i \ngrijirea copiilor afec- astfel de situa]ie, s` dezvolte mecanisme
ta]i de un conflict armat. speciale de monitorizare a m`surilor care
Potrivit articolului 38 din Conven]ie, state- se iau pentru a se asigura protec]ia adec-
le p`r]i trebuie s` garanteze c` persoanele vat` a drepturilor copilului.
care nu au \mplinit vârsta de 15 ani nu par- Articolele 78 [i 79 stabilesc institu]iile care
ticip` direct la ostilit`]i [i c` nu vor recruta re
au responsabilit`]i \n activitatea de prote-
\n for]ele armate (obligatoriu sau pe baz` jare a drepturilor copilului pe perioada
de voluntariat) persoane care nu au \mpli- existen]ei unor conflicte armate, precizând
nit vârsta de 15 ani. \n acela[i timp [i o serie de demersuri cu
Reglement`rile cu caracter intern care gu- caracter general pe care aceste institu]ii
verneaz` aceste aspecte sunt reprezentate sunt obligate s` le \ndeplineasc`.
de Constitu]ia României (art. 55 pot fi \n- Referitor la \ndeplinirea obliga]iilor ce re-
corpora]i doar cet`]enii care au \mplinit vin statului român cu privire la asigurarea
vârsta de 20 ani) precum [i de Legea nr. unei protec]ii adecvate copiilor \n situa]ia
46/1996 privind preg`tirea popula]iei pen- unor conflicte armate, se impune a se
tru ap`rare cu modific`rile [i complet`rile men]iona c` România a ratificat atât Proto-
ulterioare, (tinerii lua]i \n eviden]a militar` colul facultativ la Conven]ia ONU cu pri-
se numesc recru]i. [...] Sunt recruta]i tinerii vire la implicarea copiilor \n conflicte ar-
care, \n anul \n care se face recrutarea, \m- mate (Legea nr. 567/2001) cât [i Conven]ia
plinesc 19 ani. [...] |n timp de r`zboi tinerii privind cele mai grave forme ale muncii
sunt recruta]i la vârsta de 18 ani. Sunt \n- copiilor (Legea nr. 203/2000) aceasta din
corpora]i pentru \ndeplinirea serviciului urm` incluzând \n categoria celor mai gra-
militar b`rba]ii, cet`]eni români, care au ve forme ale muncii copiilor [i situa]iile de
\mplinit vârsta de 20 ani. |n timp de r`zboi recrutare for]at` sau obligatorie a acestora
precum [i la cererea acestora \n timp de \n scopul utiliz`rii lor \n conflicte armate.
pace, tinerii pot fi \ncorpora]i dup` \mpli-
nirea vârstei de 18 ani).

87
apitolu

c
Protec]ia copilului
5

l
care a s`vâr[it o
fapt` penal` [i nu
r`spunde penal

Art. 80. - (1) Pentru copilul care a s`vâr[it o penal`, s`vâr[it` de un minor care la data
fapt` prev`zut` de legea penal` [i care nu comiterii acesteia nu \ndeplinea condi]iile
r`spunde penal, la propunerea direc]iei legale pentru a r`spunde penal“.
generale de asisten]` social` [i protec]ie a Referitor la limitele r`spunderii penale a
copilului (DGASPC) \n a c`rei unitate minorului acestea sunt sunt fixate de art.
administrativ-teritorial` se afl` copilul, se 99 din Codul Penal:
va lua una dintre m`surile prev`zute la art. 1) Minorul care nu a \mplinit vârsta de 14
55 lit. a) [i c). ani nu r`spunde penal.
(2) |n dispunerea uneia dintre m`surile pre- 2) Minorul care are vârsta \ntre 14 [i 16 ani
v`zute la art. 55 lit. a) [i c), comisia pentru r`spunde penal, numai dac` se dove-
protec]ia copilului (CPC), atunci când exis- de[te c` a s`vâr[it fapta cu discern`-
t` acordul p`rin]ilor sau al altui reprezen- mânt.
tant legal al copilului, ori, dup` caz, instan- 3) Minorul care a \mplinit vârsta de 16 ani
]a judec`toreasc`, atunci când acest acord r`spunde penal.
lipse[te, va ]ine seama de: Normele legale invocate mai-sus sunt \n
a) condi]iile care au favorizat s`vâr[irea concordan]` cu prevederile art. 40 pct. 3 lit.
faptei; a) din Conven]ia ONU cu privire la dreptu-
b) gradul de pericol social al faptei; rile copilului care precizeaz`: „Statele-p`r]i
c) mediul \n care a crescut [i a tr`it copilul; se vor str`dui s` promoveze adoptarea de
d) riscul s`vâr[irii din nou de c`tre copil a legi, de proceduri, crearea de autorit`]i [i
unei fapte prev`zute de legea penal`; institu]ii special concepute pentru copiii
a) orice alte elemente de natur` a carac- b`nui]i, acuza]i sau declara]i c` ar fi comis
teriza situa]ia copilului. \nc`lc`ri ale legii penale, [i \n special s`
stabileasc` o vârst` minim` sub care copiii
vor fi prezuma]i c` nu au discern`mântul
Reglementarea vizeaz` asigurarea protec- de a \nc`lca legea penal`“.
]iei copilului care a s`vâr[it o fapt` prev`- Minoritatea f`ptuitorului este o cauz` care
zut` de legea penal` [i nu r`spunde penal \nl`tur` caracterul penal al faptei, pentru
prin instituirea unor m`suri speciale de considerentul c` f`ptuitorul nu are capaci-
protec]ie care se adreseaz` acestor copii. tatea de a-[i da seama de semnifica]ia so-
Potrivit art. 50 din Codul Penal: „Nu con- cial` a actelor sale de conduit` [i de a-[i
stituie infrac]iune fapta prev`zut` de legea controla comportamentul \n raport cu

89
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

aceste acte. Caracterul penal al faptei este |n luarea deciziei vizând stabilirea unei m`-
\nl`turat, \n astfel de situa]ii, ca urmare a suri de protec]ie, organul competent tre-
\nl`tur`rii vinov`]iei minorului \n s`vâr[i- buie s` ia \n considerare o serie de criterii
rea faptei, iar vinov`]ia minorului este \nl`- de individualizare a m`surii ce urmeaz` a fi
turat`, la rândul ei, din pricina insuficientei aplicate [i anume:
dezvolt`ri psihice, care face posibil ca mi- condi]iile care au favorizat s`vâr[irea
norul s` nu \n]eleag` caracterul [i efectul faptei; vor fi analizate sub acest aspect
faptelor sale [i s` nu le poat` st`pâni. Toc- toate condi]iile familiale, psiho-sociale
mai aceasta explic` [i necesitatea aparent [i materiale care ar fi putut conduce la
paradoxal` de a proteja un copil autor al s`vâr[irea faptei de c`tre copil, inclusiv
unei fapte prev`zute de legea penal`. Date o eventual` culp` a p`rin]ilor \n \ndepli-
fiind personalitatea \n formare, lipsa dis- nirea obliga]iei de cre[tere [i educare a
cern`mântului, sugestibilitatea copilului, copilului;
dar [i factorii familiali, educativi, socio-cul- gradul de pericol social al faptei; este
turali, materiali care i-au determinat com- vorba de pericolul social concret adic`
portamentul deviant [i fapta de natur` pe- acel pericol ce-l prezint` fapta concret`
nal`, necesitatea lu`rii unor m`suri apare s`vâr[it` de copil [i care este apreciat
ca evident`. Aceste m`suri urm`resc pe de de c`tre comisia pentru protec]ia copi-
o parte s` atrag` aten]ia copilului asupra lului sau instan]a judec`toreasc` cu
reac]iei sociale fa]` de caracterul negativ al ocazia solu]ion`rii cauzei, acesta ur-
faptei sale, iar pe de alt` parte s` furnizeze mând s` fie reflectat \n m`sura ce ur-
o surs` de supraveghere [i aten]ie supli- meaz` a fi dispus`; \n aprecierea gradu-
mentar`, de izolare a factorilor negativ- lui concret de pericol social se va ]ine
perturbatori. Chiar dac` fapta antisocial` seama de modul [i mijloacele de s`vâr-
s`vâr[it` de un astfel de minor nu atrage [ire a faptei, de scopul urm`rit, de \m-
r`spunderea sa penal`, ea trebuie \ns` s` prejur`rile \n care fapta a fost comis`,
constituie temeiul lu`rii unor m`suri care de urmarea produs` sau care s-ar fi pu-
sunt menite s` asigure atât protec]ia co- tut produce precum [i de persoana [i
pilului fa]` de factori ce ar periclita dezvol- conduita f`ptuitorului;
tarea armonioas` a personalit`]ii sale cât mediul \n care a crescut [i a tr`it copilul;
[i prevenirea s`vâr[irii pe viitor a unor ast- se va avea \n vedere atât mediul familial
fel de fapte. cât [i cel extra-familial raportat la influen-
|n consecin]`, m`surile ce se pot lua pen- ]a pe care acest mediu o are asupra dez-
tru copilul care a s`vâr[it o fapt` penal` [i volt`rii [i comportamentului copilului;
care, fie nu a \mplinit 14 ani, fie are vârsta riscul s`vâr[irii, din nou, de c`tre copil,
cuprins` \ntre 14 [i 16 ani (pentru care pro- a unei fapte prev`zute de legea penal`,
batoriul administrat \n cauz` nu a dus la risc ce va fi apreciat de la caz la caz, \n
r`sturnarea prezum]iei relative de lips` de func]ie de circumstan]ele personale ale
discern`mânt - instituit` de art. 99 alin. 2 copilului, inclusiv prin prisma atitudinii
Codul Penal) sunt supravegerea specializa- [i gradului de reprezentativitate a mino-
t` [i plasamentul. rului fa]` de urm`rile faptei sale;
Instituirea uneia dintre aceste m`suri se orice alte elemente de natur` a caracte-
face la propunerea direc]iei generale de riza situa]ia copilului; obliga]ia exercit`-
asisten]` social` [i protec]ie a copilului rii unui rol activ al organelor competen-
(DGASPC) \n a c`rei unitate administrativ te a dispune luarea unei m`suri de pro-
teritorial` se afl` copilul (alin. 1). tec]ie ceea ce presupune analizarea si-
Organele competente s` dispun` m`surile tua]iei copilului sub toate aspectele,
de protec]ie sunt: comisia pentru protec]ia f`r` a se opri la cele enumerate la art. 80
copilului - atunci când exist` acordul p`rin- alin. (2), astfel \ncât solu]ia adoptat` s`
]ilor sau al altui reprezentant legal al copilu- conduc` la protejarea eficient` a intere-
lui - [i respectiv instan]a judec`toreasc` \n selor copilului (ex.: analizarea factorilor
situa]ia \n care acest acord lipse[te (alin. 2). care influen]eaz` copilul sau \i pot influ-

90
capi tolul
5
en]a conduita general`, perspectivele \ntotdeauna men]inerea copilului \n fami-
reintegr`rii \n societate, nivelul instruc- lia sa [i, totodat`, condi]ionarea de a res-
]iei [colare etc.). pecta una sau mai multe obliga]ii dintre
Apreciem c` elementele/informa]iile pre- cele enumerate la alin.1 literele a) - d).
zentate mai-sus trebuie s` se reg`seasc` Stabilirea uneia sau a mai multor obliga]ii
\ntr-un raport distinct \ntocmit de c`tre ce urmeaz` a fi \ndeplinite de c`tre copil pe
speciali[tii direc]iei generale de asisten]` toat` durata m`surii supravegherii specia-
social` [i protec]ie a copilului (DGASPC) lizate se face \n func]ie de particularit`]ile
care a fost sesizat` cu solu]ionarea cauzei, fiec`rui caz \n parte, cu luarea \n conside-
m`sura ce se propune a fi luat` fa]` de co- rare a criteriilor de individualizare descrise
pil trebuind s` fie sus]inut` de informa]iile mai-sus precum [i pe baza concluziilor ra-
redate \n con]inutul acestui raport. poartelor \ntocmite de c`tre direc]ia gene-
|n ceea ce prive[te cauzele care sunt su- ral` de asisten]` social` [i protec]ie a co-
puse solu]ion`rii instan]ei judec`tore[ti pilului (DGASPC) [i respectiv serviciul de
trebuie precizat c` art. 130 alin. (2) impune reintegrarea [i supraveghere (\n cazul \n
\ntocmirea unui raport [i de c`tre serviciul care m`sura se aplic` de instan]` judec`-
de protec]ie a victimelor [i reintegrare so- toreasc`, cerin]` impus` de art. 130 alin. 2
cial` a infractorilor care func]ioneaz` pe Legea nr. 272/2004).
lâng` instan]a judec`toreasc`. Trebuie men]ionat c` obliga]iile enume-
rate la alin.1 nu au caracter limitativ, orga-
nul care decide aceast` m`sur` putând s`
Art. 81. - (1) M`sura supravegherii speciali- impun`, \n condi]iile legii, [i orice alte obli-
zate const` \n men]inerea copilului \n fa- ga]ii care sunt de natur` a proteja copilul
milia sa, sub condi]ia respect`rii de c`tre fa]` de to]i factorii nocivi ce ar putea pe-
acesta a unor obliga]ii, cum ar fi: riclita dezvoltarea lui sau favoriza s`vâr[i-
a) frecventarea cursurilor [colare; rea de c`tre acesta a altor fapte penale (de
b) utilizarea unor servicii de \ngrijire de zi; exemplu: obligativitatea de a participa la o
c) urmarea unor tratamente medicale, con- serie de programe de reintegrare social`
siliere sau psihoterapie; derulate de institu]iile publice sau private
d) interzicerea de a frecventa anumite lo- cu activit`]i \n domeniu, obliga]ia de a a-
curi sau de a avea leg`turi cu anumite per- nun]a organul care supravegheaz` \ndepli-
soane. nirea obliga]iilor dac` minorul a fost con-
(2) |n cazul \n care men]inerea \n familie nu tactat de persoanele cu care nu are voie s`
este posibil` sau atunci când copilul nu \[i intre \n contact).
\ndepline[te obliga]iile stabilite prin m`su- Alineatul 2 precizeaz` situa]iile \n care se
ra supravegherii specializate, comisia pen- poate recurge la luarea m`surii plasamen-
tru protec]ia copilului ori, dup` caz, instan- tului:
]a judec`toreasc`, dup` distinc]iile prev`- nu se poate stabili m`sura supraveghe-
zute la art. 80 alin. (2), poate dispune plasa- rii specializate (incluzând aici nu doar
mentul acestuia \n familia extins` ori \n cea situa]iile obiective care o fac imposibil`,
substitutiv`, precum [i \ndeplinirea de c`tre dar [i acele situa]ii \n care se apreciaz`
copil a obliga]iilor prev`zute la alin. (1). \nc` de la \nceput ca inoportun` sau in-
suficient` m`sura men]inerii copilului
\n propria familie);
Textul precizeaz` con]inutul m`surii supra-
 a fost stabilit` m`sura supravegherii
vegherii specializate (alin.1) precum [i
specializate dar copilul nu [i-a respectat
condi]iile \n care se poate dispune m`sura
obliga]ia/obliga]iile care i-au fost impu-
plasamentului pentru copilul care s`vâr-
se (caz \n care ne afl`m de fapt \n situa-
[e[te fapte prev`zute de legea penal` [i
]ia \nlocuirii m`surii supravegherii spe-
care nu r`spunde penal (alin. 2). Astfel, su-
cializate cu cea a plasamentului).
pravegherea specializat` constituie regul`
Prevederile alin. 2 sunt de strict` interpre-
\n ceea ce prive[te luarea unor m`suri de
tare [i aplicare neputând fi extins` aplica-
protec]ie pentru ace[ti copii. Ea presupune

91
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

rea acestora [i la alte situa]ii \n afara celor ventuale m`suri specifice care se adresea-
prev`zute \n cuprinsul acestuia. z` copilului urmând a fi clarificate/stabilite
Reglementarea vizeaz` strict posibilitatea cu ocazia analiz`rii de c`tre instan]a jude-
plas`rii copilului la familia extins` sau sub- c`toreasc` a m`surii plasamentului \n re-
stitutiv`, [i instituie posibilitatea pentru or- gim de urgen]`.
ganul care decide aceasta m`sur` ca odat` Apreciem c` \n astfel de situa]ii organele
cu stabilirea ei s` procedeze [i la condi]io- de poli]ie trebuie s` sesizeze de \ndat` di-
narea copilului de a respecta pe durata pla- rec]iei generale de asisten]` social` [i pro-
samentului una sau mai multe obliga]ii tec]ie a copilului (DGASPC) \n a c`rei raz`
enumerate exemplificativ la alin. 1. administrativ-teritorial` a fost g`sit copilul.
O problem` pe care o poate ridica \n prac- Tot legat de aplicarea practic` a dispozi]ii-
tic` aplicarea acestor dispozi]ii este repre- lor prezentului articol, dat` fiind specificita-
zentat` de situa]ia \n care copilul care s`- tea acestor m`suri, apreciem c` o aten]ie
vâr[e[te fapte penale [i nu r`spunde penal deosebit` trebuie acordat` activit`]ilor care
are deja instituit` o form` de protec]ie spe- privesc controlul modului \n care copilul
cial` precum [i situa]ia copilului suprins \n respect` obliga]iile care i-au fost impuse.
flagrant de organele de politie s`vâr[ind Referitor la aceste aspecte, consider`m c`
fapte penale [i care din diverse motive, nu responsabilitatea supravegherii execut`rii
poate fi \ncredin]at reprezentatului legal. obliga]iilor ce au fost impuse copilului re-
|n situa]ia copilului care este deja benefi- vine \n primul rând direc]iei generale de
ciar al unei forme de protec]ie special` asisten]` social` [i protec]ie a copilului
apreciem c` organul legal investit cu solu- (DGASPC) \n a c`rei raz` administrativ-te-
]ionarea cauzei poate s` decid` obligarea ritorial` domiciliaz` familia/persoana care
copilului la realizarea unor activit`]i sau are \n \ngrijire copilul (\n virtutea atribu]ii-
repectarea unor interdic]ii din cele prev`- lor pe care le are aceast` institu]ie de a
zute de art. 81 alin. (1) lit. a)-d) sau, dup` monitoriza m`surile de protec]ie).
caz, plasamentul acestuia \ntr-un serviciu Nu este exclus` \ns`, posibilitatea realiz`rii
de tip reziden]ial specializat (dac` fapta s`- acestor demersuri [i de c`tre un organism
vâr[it` prezint` un grad ridicat de pericol privat acreditat, caz \n care s-ar impune
social, copilul s`vâr[e[te \n mod repetat \ns` fie \ncheierea unei conven]ii de cola-
fapte prev`zute de legea penal`, nu-[i res- borare \ntre cele dou` persoane juridice fie
pect` obliga]iile deja impuse etc.). indicarea persoanei juridice care realizeaz`
|n cea de a doua situa]ie, respectiv copilul supravegherea execut`rii obliga]iilor \n cu-
suprins de organele de poli]ie s`vâr[ind prinsul deciziei prin care stabilesc m`sura
fapte penale [i care din diverse motive, nu de protec]ie [i respectiv obliga]iile/inter-
poate fi \ncredin]at reprezentatului legal dic]iile pentru copil.
(nu se poate stabili identitatea copilului
sau a reprezentantului legal, copilul este
g`sit pe alt` raz` administrativ-teritorial` Art. 82. - |n cazul \n care fapta prev`zut` de
decât cea de domiciliu etc.) vor prevala as- legea penal`, s`vâr[it` de copilul care nu
pectele ce ]in de situa]ia concret` \n care r`spunde penal, prezint` un grad ridicat de
se afl` copilul - „copil g`sit“ - [i nu aspec- pericol social, precum [i \n cazul \n care co-
tele care ]in de s`vâr[irea unor fapte pre- pilul pentru care s-au stabilit m`surile pre-
v`zute de legea penal`. v`zute la art. 81 s`vâr[e[te \n continuare
A[a cum am mai ar`tat cu ocazia explici- fapte penale, comisia pentru protec]ia co-
t`rii dispozi]iilor care reglementeaz` plasa- pilului sau, dup` caz, instan]a judec`to-
mentul \n regim de urgen]`, aceast` situ- reasc` dispune, pe perioad` determinat`,
a]ie impune stabilirea plasamentului \n re- plasamentul copilului \ntr-un serviciu de
gim de urgen]` (ca form` de asigurare a tip reziden]ial specializat.
unei protec]ii imediate a copilului) aspec-
tele ce ]in de s`vâr[irea faptei prev`zute de
Reglementarea vizeaz` condi]iile \n care se
legea penal` precum [i stabilirea unor e-
poate dispune plasamentul copilului care

92
capi tolul
5
s`vâr[e[te fapte penale [i nu r`spunde pe- Nerespectarea dispozi]iilor acestui articol
nal \ntr-un serviciu de tip reziden]ial spe- constituie contraven]ie [i se sanc]ioneaz`,
cializat. potrivit art. 135 alin. (2) lit. d) din Legea nr.
Motivat de faptul c` o astfel de m`sur` are 272/2004.
un caracter mult mai drastic, ea presupu-
nând scoaterea copilului din famile, aceas-
ta se poate dispune doar \n situa]ia \n care Art. 84. - (1) Pe toat` durata aplic`rii m`-
fapta penal` prezint` un grad de pericol surilor destinate copilului care s`vâr[e[te
social ridicat sau \n situa]ia \n care copilul fapte penale [i nu r`spunde penal, vor fi
pentru care s-au stabilit m`surile prev`zu- asigurate servicii specializate, pentru a-i
te de art. 81 s`vâr[e[te \n continuare fapte asista pe copii \n procesul de reintegrare \n
prev`zute a fi penale. societate.
Fa]` de acest copil organele competente (2) Tipurile de servicii specializate prev`-
(conform distinc]iilor prev`zute de art. 80 zute la alin. (1), precum [i standardele refe-
alin. 2) pot dispune plasamentul \ntr-un ritoare la modalitatea de asigurare a aces-
serviciu de tip reziden]ial specializat, pe o tor servicii se aprob` prin hot`râre a Gu-
perioad` determinat`. vernului.
|n lumina prevederilor Conven]iei ONU cu
privire la drepturile copilului apreciem c`
Serviciile specializate precum [i activit`]ile
aceast` m`sur` se poate lua numai dup` o
desf`[urate \n cadrul acestora \n scopul
serioas` analiz`, avându-se \n vedere atât
\ndrept`rii [i reintegr`rii sociale a copiilor
principiul respect`rii interesului superior al
care s`vâr[esc fapte prev`zute de legea
copilului cât [i rolul determinant al p`rin-
penal` [i nu r`spund penal sunt reglemen-
]ilor \n dezvoltarea psiho-emo]ional` a
tate \n cuprinsul HG nr. 1439/ 2004. Potrivit
acestuia ]inând cont [i de faptul c` luarea
acestui act normativ, serviciile specializate
copilului din familia p`rinteasc` este un
destinate acestei categorii de copii pot fi
factor perturbator \n dezvoltarea lui ulte-
organizate ca centre reziden]iale sau cen-
rioar`.
tre de zi pentru orientarea, supravegherea
[i sprijinirea reintegr`rii sociale a copilului,
Art. 83. - Este interzis s` se dea publicit`]ii precum [i ca servicii de tip familial.
orice date referitoare la s`vâr[irea de fapte |n considerarea faptului c` serviciile spe-
penale de c`tre copilul care nu r`spunde cializate destinate acestor copii trebuie s`
penal, inclusiv date privitoare la persoana fie \n m`sur` s` asigure atât protec]ia, su-
acestuia. pravegherea cât [i recuperararea [i rein-
ser]ia social` a copilului apreciem c` - indi-
ferent de forma sub care sunt organizate -
Reglementarea instituie interdic]ia de a se (reziden]ial, de zi sau familial), o aten]ie
da publicit`]ii orice fel de date privitoare la deosebit` trebuie acordat` form`rii ini]iale
s`vâr[irea de fapte penale de c`tre copilul [i continue a persoanelor care deservesc
care nu r`spunde penal, interdic]ie care aceste servicii.
prive[te [i datele referitoare la persoana Crearea unui personal specializat pe pro-
copilului. Necesitatea instituirii acestei in- blematica [i nevoile acestor copii ar trebui
terdic]ii deriv` din obliga]ia respect`rii s` reprezinte o preocupare prioritar` pen-
dreptului copilului la protejarea vie]ii sale tru toate institu]iile publice [i private cu
intime, private [i familiale. activit`]i \n domeniu.

93
Protec]ia apitolu

c
6

l
copilului
\mpotriva
exploat`rii

SEC}IUNEA 1 promova campanii de con[tientizare [i


Protec]ia copilului \mpotriva exploat`rii informare:
economice a) pentru copii - despre m`surile de protec-
]ie de care pot beneficia [i despre riscurile
Art. 87. - (1) Copilul are dreptul de a fi pro- pe care le implic` cazurile de exploatare
tejat \mpotriva exploat`rii [i nu poate fi economic`;
constrâns la o munc` ce comport` un risc b) pentru publicul larg - incluzând educa]ie
poten]ial sau care este susceptibil` s` \i parental` [i activit`]i de preg`tire pentru
compromit` educa]ia ori s` \i d`uneze s`- categoriile profesionale care lucreaz` cu [i
n`t`]ii sau dezvolt`rii sale fizice, mentale, pentru copii, pentru a-i ajuta s` asigure co-
spirituale, morale ori sociale. piilor o real` protec]ie \mpotriva exploat`-
(2) Este interzis` orice practic` prin inter- rii economice;
mediul c`reia un copil este dat de unul sau c) pentru angajatori sau poten]iali angaja-
de ambii p`rin]i ori de reprezentantul lui tori.
legal \n schimbul unei recompense sau nu,
\n scopul exploat`rii copilului sau a muncii
acestuia. Alin. (1) al textului stabile[te dreptul co-
(3) |n situa]iile \n care copiii de vârst` [co- pilului de a fi protejat \mpotriva exploat`rii
lar` se sustrag procesului de \nv`]`mânt, economice [i interzice implicarea copiilor
desf`[urând munci cu nerespectarea legii, \n activit`]i de munc` ce pot prezenta risc
unit`]ile de \nv`]`mânt sunt obligate s` pentru s`n`tate [i dezvoltare sau pot afec-
sesizeze de \ndat` serviciul public de asis- ta procesul instructiv-educativ.
ten]` social` (SPAS). |n cazul unor aseme- Preciz`m c` nu toate formele de munc`
nea constat`ri, serviciul public de asisten- sunt considerate d`un`toare, implicarea
]` social` (SPAS) \mpreun` cu Inspecto- copiilor \n diverse activit`]i de munc` fiind
ratele {colare Jude]ene (ISJ) [i cu celelalte benefic` pentru ace[tia, dezvoltându-le
institu]ii publice competente sunt obligate abilit`]ile [i preg`tindu-i pentru via]a de
s` ia m`suri \n vederea reintegr`rii [colare adul]i. Pentru a face o distinc]ie \ntre ex-
a copilului. ploatarea copiilor prin munc` [i formele
(4) Inspec]ia Muncii, \n colaborare cu Auto- acceptabile ale muncii copiilor trebuie
luate \n calcul pe de o parte vârsta copiilor
ritatea Na]ional` pentru Protec]ia Dreptu-
[i pe de alt` parte tipul activit`]ii desf`[u-
rilor Copilului (ANPDC), are obliga]ia de a

95
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004
27 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

rate [i durata acesteia. Prin urmare apre- - persoanele care au \mplinit 16 ani pot
ciem c` activit`]ile desf`[urate de copii nu \ncheia contracte de munc`, f`r` a fi ne-
trebuie s` le afecteze starea de s`n`tate, voie de acordul reprezentan]ilor legali;
dezvoltarea, participarea la activit`]ile [co- - este interzis` desf`[urarea de activit`]i
lare [i extra[colare [i realizarea sarcinilor grele, \n locuri de munc` periculoase
stabilite \n procesul instructiv-educativ. De sau v`t`m`toare a persoanelor care nu
asemenea, este necesar ca \ncadrarea \n au \mplinit 18 ani.
munc` sau folosirea \n orice fel de munc` Ca sanc]iune, Codul Muncii, cu modific`rile
a copiilor s` fie precedat` de o instruire [i complet`rile ulterioare stipuleaz` la art.
corespunz`toare sau, dac` este cazul, de o 280 c` \ncadrarea \n munc` a minorilor cu
preg`tire profesional` cu privire la respec- nerespectarea condi]iilor legale de vârst`
tiva activitate desf`[urat`. sau folosirea acestora pentru prestarea
Referitor la vârsta la care copiii pot fi \nca- unor activit`]i cu \nc`lcarea prevederilor le-
dra]i \n munc` sau folosi]i la diverse activi- gale referitoare la regimul de munc` al mi-
t`]i, Conven]ia Organiza]iei Interna]ionale norilor constituie infrac]iune [i se pe-
a Muncii (OIM) nr. 138/1973, ratificat` de depse[te cu \nchisoare de la 1 la 3 ani.
România prin Decretul nr. 83/1975 sta- De asemenea, preciz`m ca prin Legea nr.
bile[te c` vârsta minim` de \ncadrare sau 203/2000, România a ratificat Conven]ia nr.
folosirea adolescen]ilor \n munc` nu ar tre- 189/1999 a Organiza]iei Interna]ionale a
bui s` fie mai mic` de 16 ani. Totodat`, Muncii (OIM) , privind interzicerea celor
aceast` conven]ie prevede c` legisla]ia na- mai grave forme ale muncii copiilor [i
]ional` poate autoriza \ncadrarea sau exe- ac]iunea imediat` \n vederea elimin`rii lor.
cutarea de c`tre copiii cu vârste \ntre 13-15 Actul normativ precizeaz` la art. 3 ca cele
ani, de munci u[oare. Muncile u[oare sunt mai grave forme ale muncii includ: sclavia,
caracterizate de faptul c` nu prejudiciaz` vânzarea sau comer]ul de copii, servitutea,
s`n`tatea [i dezvoltarea copiilor [i nu afec- munca obligatorie, utilizarea copiilor \n
teaz` interesul pentru [coal`, participarea conflictele armate, utilizarea copiilor \n
la programele de orientare [i formare pro- scopul prostitu`rii sau producerii unor ma-
fesional`, posibilitatea de a beneficia de teriale pornografice sau unor activit`]i ili-
instruirea primit` (conform art. 7, pct. 1 din cite, precum [i oricare alte activit`]i care
Conven]ia Organiza]iei Interna]ionale a prin condi]iile \n care se exercit` d`uneaz`
Muncii (OIM) nr. 138/1973). s`n`t`]ii, securit`]ii [i moralit`]ii copilului
De asemenea, art. 6 al aceleia[i conven]ii
(prin volumul de munc`, num`rul de ore
precizeaz` c` este permis` efectuarea
lucrate, condi]ii de munc`). Conform art. 4,
muncii de c`tre copii \n situa]iile \n care
pct. 1 din Conven]ia 189/1999 a Organiza-
aceasta se realizeaz` \n vederea form`rii
]iei Interna]ionale a Muncii (OIM), fiecare
profesionale sau \ntr-un program de orien-
stat care a ratificat conven]ia are obliga]ia
tare profesional`, \n cadrul unor institu]ii
de a stabili muncile care prin natura lor sau
de profil [i cu acordul autorit`]ii na]ionale
condi]iile \n care se exercit` pot d`una s`-
competente.
n`t`]ii, securit`]ii sau dezvolt`rii copilului.
Totodat`, referiri la vârsta copiilor \nca-
Preciz`m c` la acest moment se afl` \n
dra]i \n munc` [i tipurile de activit`]i desf`-
curs de elaborare lista tipurilor de munci
[urate exist` [i \n dispozi]iile art. 13 din Le-
periculoase pentru copiii din România, sar-
gea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modifi-
cina ce revine Comitetului Na]ional Direc-
c`rile [i complet`rile ulterioare care stabi-
tor pentru prevenirea [i combaterea ex-
le[te c`:
ploat`rii prin munc` a copiilor, \nfiin]at \n
- copilul dobânde[te capacitate de mun-
baza HG nr. 617/2004.
c` la \mplinirea vârstei de 16 ani;
Dispozi]ii referitoare la exploatarea co-
- pot fi \ncadrate \n munc` persoanele
piilor se reg`sesc [i \n cuprinsul Legii nr.
care au \mplinit 15 ani, cu acordul repre-
678/2001 privind prevenirea [i combaterea
zentan]ilor legali [i \n condi]iile \n care
traficului de persoane, cu modific`rile [i
nu sunt periclitate dezvoltarea, s`n`ta-
complet`rile ulterioare, care define[te la
tea [i preg`tirea profesional`;

96
capi tolul
6
art. 2, pct. 2, ca fiind exploatare, printre evalua situa]ia copilului [i familiei [i vor
altele, inclusiv executarea unei munci sau lua m`surile necesare pentru retragerea
\ndeplinirea de servicii \n mod for]at ori cu copiilor din munc` [i pentru reabilitarea
\nc`lcarea normelor legale privind con- acestora (prin oferirea unor presta]ii sau
di]iile de munc`, salarizare [i securitate; acordarea unor servicii de zi, servicii de
art. 13 al aceluia[i act normativ stabile[te tip familial sau reziden]ial);
c` recrutarea, transportarea, transferarea, - Inspectoratele {colare Jude]ene (ISJ),
g`zduirea sau primirea unui minor \n sco- vor dezvolta [i vor asigura accesul co-
pul exploat`rii acestuia constituie infrac- piilor la programe care s` vizeze \mbu-
]iune de trafic de minori [i se pedepse[te n`]`]irea accesului [i frecven]ei \n \nv`-
cu \nchisoare de la 5-15 ani [i interzicerea ]`mânt ori la programe educa]ionale al-
unor drepturi. ternative care s` faciliteze reintegrarea
Alin. (2) al acestui articol interzice exploa- [colar` ulterioar`.
tarea copilului [i implicarea acestuia \n A se vedea \n acest sens [i Hot`rârea nr.
munc`, chiar dac` exist` acordul p`rin]ilor 1769/2004 privind aprobarea Planului na-
sau reprezentan]ilor legali [i indiferent ]ional de ac]iune pentru eliminarea exploa-
dac` pentru exprimarea acestui acord este t`rii prin munc` a copiilor. Amintim toto-
oferit` o recompens` sau nu. Men]ion`m dat` c` acest act normativ stabile[te \n sar-
c` dispozi]iile alin. (2) nu sunt aplicabile \n cina consiliilor jude]ene/consiliilor locale
situa]ia implic`rii copilului \n activit`]ile de ale sectoarelor municipiului Bucure[ti obli-
munc` permise de legisla]ia \n vigoare [i ga]ia de a \ncheia protocoale de colabora-
explicitate anterior. re \ntre institu]iile relevante pe plan local
Alin. (3) stipuleaz` obliga]ia care revine \n domeniul prevenirii [i combaterii ex-
unit`]ilor de \nv`]`mânt de a sesiza servi- ploat`rii copiilor prin munc` [i \nfiin]area
ciul public de asisten]` social` (SPAS) sau unor echipe intersectoriale locale consti-
direc]ia general` de asisten]` social` [i tuite din reprezentan]i ai acestor institu]ii.
protec]ie a copilului (DGASPC), \n situa]ia Alin. (4) instituie \n sarcina Inspec]iei Mun-
\n care constat` c` exist` copii care nu par- cii, \n colaborare cu Autoritatea Na]ional`
ticip` la procesul de \nv`]`mânt [i sunt im- pentru Protec]ia Drepturilor Copilului
plica]i \n activit`]i de munc`, \nc`lcând dis- (ANPDC) obliga]ia de a desf`[ura campanii
pozi]iile legale precizate anterior. Aceast` de prevenire a exploat`rii prin munc` a co-
responsabilitate a fost pus` \n sarcina in- piilor, \n considerarea atribu]iilor specifice
stitu]iilor de \nv`]`mânt motivat de faptul care revin celor dou` institu]ii de a contro-
c` cele mai evidente consecin]e ale ex- la prevederile legale cu privire la aplicarea
ploat`rii copilului prin munc` sunt absen- legisla]iei muncii [i informarea celor inte-
teismul [i abandonul [colar. resa]i despre mijloacele de respectare a le-
Sesiz`rile pot fi realizate \n scris, telefonic gisla]iei muncii, respectiv de a monitoriza,
sau prin po[ta electronic` (a se vedea [i coordona [i controla activit`]ile de protec-
explicit`rile art. 91). ]ie [i promovare a drepturilor copilului.
Dispozi]iile acestui alineat pot fi corobo- Textul precizeaz` [i beneficiarii acestor
rate [i cu prevederile art. 48, alin. (4) din activit`]i - copiii/p`rin]ii/profesioni[tii care
prezenta lege care instituie obliga]ia ca- lucreaz` cu copiii sau care \n exercitarea
drelor didactice de a sesiza cazurile de rele atribu]iilor de serviciu intr` \n contact cu
tratamente, abuz [i neglijare a copiilor; re- copiii/angajatorii [i poten]ialii angajatori.
amintim c` ne\ndeplinirea acestor obliga]ii Obiectivele campaniilor de informare [i
se sanc]ioneaz` conform art. 134, alin. (1) con[tientizare vor viza:
din Legea nr. 272/2004. - informarea copiilor cu privire la dreptu-
|n situa]ia \n care se confirm` exploatarea rile lor, consecin]ele [i riscurile exploa-
copiilor prin munc`, autorit`]ile vor lua ur- t`rii prin munc` precum [i m`surile [i
m`toarele m`suri: serviciile de care pot beneficia;
- serviciile publice de asisten]` social` - informarea p`rin]ilor cu privire la drep-
(SPAS) [i direc]iile de asisten]` social` turile [i obliga]iile lor, cu privire la insti-
[i protec]ie a copilului (DGASPC) vor tu]iile abilitate s` le ofere sprijin;

97
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

- informarea persoanelor care prin exer- acest scop de metode de interven]ie alter-
citarea profesiei vin \n contact cu copii nativ` la institu]iile psihiatrice tradi]ionale;
cu privire la semnele [i riscurile exploa- d) dezvoltarea suplimentar` a sistemelor
t`rii [i referitor la obliga]iile ce le revin pentru adunarea unor date reale asupra
sau, dup` caz, institu]iile abilitate s` in- apari]iei consumului de droguri la copii, ca
tervin`; [i asupra implic`rii acestora \n produc]ia [i
- informarea angajatorilor [i poten]ialilor traficul ilicit de droguri; evaluarea perma-
angajatori cu privire la consecin]ele im- nent` a acestor situa]ii, a progreselor reali-
plic`rii copiilor \n munc`, dispozi]iile le- zate, a dificult`]ilor \ntâmpinate [i, respec-
gale care reglementeaz` munca desf`- tiv, a obiectivelor propuse pentru viitor;
[urat` de copii, condi]iile \n care copiii e) dezvoltarea unui sistem de informare
pot fi implica]i \n munc`, sanc]iunile public` care s` reduc` toleran]a \n ceea ce
care pot fi aplicate. prive[te consumul de droguri [i s` ajute la
Astfel de campanii se vor desf`[ura \n ba- recunoa[terea primelor simptome de con-
za Programului Interna]ional pentru Elimi- sum de droguri, mai ales \n rândul copiilor.
narea Muncii Copilului ce a debutat \n anul (4) Institu]iile prev`zute la alin. (3) se vor
2000, aflându-se \n prezent \n etapa a 2-a, asigura c` opiniile copiilor sunt luate \n
2004-2007. considerare la elaborarea strategiilor anti-
drog.

SEC}IUNEA a 2-a Textul reglementeaz` dreptul copilului la


Protec]ia copilului \mpotriva consumului protec]ie \mpotriva consumului de droguri
de droguri (stupefiante [i substan]e psihotrope), ca-
drul general \n materie fiind reprezentat de
Art. 88. - (1) Copilul are dreptul de a fi pro- Legea nr. 143/2000 privind prevenirea [i
tejat \mpotriva folosirii ilicite de stupefi- combaterea traficului [i consumului ilicit
ante [i substan]e psihotrope. de droguri. Potrivit acestei reglement`ri,
(2) Este interzis` vânzarea de solven]i co- consumul ilicit reprezint` consumul de
piilor, f`r` acordul p`rintelui ori al altui re- droguri aflate sub control na]ional f`r`
prezentant legal. prescrip]ie medical` (art. 1, lit. g) iar sub-
(3) Agen]ia Na]ional` Antidrog (ANAD), \n stan]ele psihotrope, stupefiantele [i pre-
colaborare cu Autoritatea Na]ional` pentru cursorii acestora sunt \ncadrate \n catego-
Protec]ia Drepturilor Copiilor (ANPDC), [i, ria substan]elor aflate sub control na]ional
dup` caz, cu alte autorit`]i sau organe de (conform art. 1, lit. a).
specialitate ale administra]iei publice cen- Preciz`m c` traficul [i toate opera]iunile
trale, are obliga]ia de a lua m`surile cores- implicate de producerea [i furnizarea dro-
punz`toare pentru: gurilor sunt calificate ca infrac]iuni [i se
a) prevenirea folosirii copiilor la produc]ia pedepsesc cu \nchisoarea. Implicarea co-
[i traficul ilicit al acestor substan]e; piilor \n oricare dintre aceste activit`]i con-
b) con[tientizarea publicului larg [i, \n mod stituie circumstan]e agravante, ca [i ofe-
particular, a copiilor cu privire la aceast` rirea de droguri copiilor sau distribuirea de
problematic`, inclusiv prin intermediul sis- droguri \n [coli ori alte institu]ii frecventate
temului de \nv`]`mânt [i, dup` caz, prin in- de copii [i tineri.
troducerea acestui subiect \n programa Alin. (2) interzice vânzarea de solven]i co-
[colar`; piilor, \n lipsa acordului reprezentan]ilor
c) sprijinirea copiilor [i familiilor acestora, legali ai acestora; aceste substan]e pot fi
prin consiliere [i \ndrumare - dac` este ne- asimilate inhalan]ilor chimici toxici, \n con-
cesar, de natur` confiden]ial`, dar [i prin formitate cu dispozi]iile Legii nr. 143/2000.
elaborarea de politici [i strategii care s` Acela[i act normativ prevede c` fapta de a
garanteze recuperarea fizic` [i psihic` [i oferi aceste substan]e copiilor, \n vederea
reintegrarea social` a copiilor dependen]i consumului, se pedepse[te cu \nchisoare
de droguri, inclusiv prin dezvoltarea \n (art. 8).

98
capi tolul
6
Conform alin. (3), responsabilit`]i \n reali- vizeze aspecte referitoare la traficul [i
zarea dreptului copiilor de a fi proteja]i \m- consumul de droguri, modalit`]i de
potriva traficului [i consumului de droguri atragere a copiilor \n activit`]i ilicite, ris-
revin Agen]iei Na]ionale Antidrog (ANAD) curile [i consecin]ele la care ace[tia se
(institu]ie care are rolul de a elabora strate- expun. Apreciem c` aceste informa]ii
gia na]ional` antidrog, planurile de ac]iune pot fi oferite copiilor atât de cadrele di-
[i de a coordona institu]iile [i organiza]iile dactice dar [i de al]i speciali[ti \n cadrul
publice [i private implicate), care \n reali- unor programe de educa]ie (poli]i[ti,
zarea acestor atribu]ii va colabora cu Auto- medici, asisten]i sociali sau psihologi
ritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturi- din cadrul direc]iilor de asisten]` socia-
lor Copilului (ANPDC) precum [i cu alte au- l` [i protec]ie a copilului (DGASPC) sau
torit`]i de specialitate (de ex. Ministerul din cadrul centrelor de prevenire, evalu-
S`n`t`]ii (MS), Ministerul Muncii, Solidari- are [i consiliere antidorg din subordinea
t`]ii Sociale [i Familiei (MMSSF), Ministe- Agen]iei Na]ionale Antidrog (ANAD)); de
rul Educa]iei [i Cercet`rii (MEdC), Ministe- asemenea, recomand`m implicarea \n
rul de Justi]ie (MJ)). Aceste responsabili- aceste activit`]i a altor adolescen]i [i
t`]i vizeaz`: tineri.
- prevenirea implic`rii copiilor \n produc- - \n situa]ia copiilor care au consumat sau
]ia, traficul de droguri [i consumul de consum` droguri, autorit`]ilor le revine
droguri (lit. a) [i b). |n acest sens, Regu- responsabilitatea de a dezvolta servicii
lamentul de aplicare a dispozi]iilor Legii care s` r`spund` nevoilor copiilor [i fa-
nr. 143/2000, precizeaz` c` m`surile de miliilor [i s` conduc` la recuperarea [i
prevenire sunt: informarea, educarea, reinser]ia [colar` [i social` a copiilor
comunicarea-sensibilizarea, con[tienti- (lit. c) a prezentului articol). Pentru cre[-
zarea etc (art. 4, alin. 2). De asemenea, terea eficien]ei interven]iei, se recoman-
programele de prevenire a traficului [i d`, pentru copii, dezvoltarea unor ser-
consumului de droguri vor fi adaptate vicii alternative, la institu]iile psihiatrice
caracteristicilor popula]iei c`reia i se tradi]ionale.
adreseaz` (mediu, tipuri de substan]e, Referitor la serviciile de care beneficiaz`
vârst` etc.). consumatorii de droguri, preciz`m c` art.
Pentru prevenirea [i diminuarea consu- 11 al Regulamentului de aplicare a Legii nr.
mului de tutun [i alcool \n rândul co- 143/2000 prevede c` acestor persoane le
piilor, a fost interzis` vânzarea de b`u- sunt acordate programe integrate de asis-
turi alcoolice copiilor, precum [i vânza- ten]`, constând \n programe medicale, psi-
rea produselor din tutun minorilor (prin hologice [i sociale. Furnizarea acestor ser-
dispozi]iile Legii nr. 61/1991 [i OUG nr. vicii se face \n cazul copiilor la cererea
55/1999, aprobat` de Legea nr. 151/ 2000). acestora sau a reprezentantului legal al co-
Strategia Na]ional` Antidrog 2005-2012, pilului, din dispozi]ia procurorului sau a
aprobat` prin HG nr. 73/2005, identific` altui organ judiciar ori \n situa]ii de urgen-
trei paliere de interven]ie \n vederea ]`. Solicitarea pentru acordarea acestor
prevenirii consumului de droguri: [coa- servicii se adreseaz` centrelor de preveni-
la, familia [i comunitatea. |n acest sens, re, evaluare [i consiliere antidrog din
la nivel comunitar se propune imple- structura Autorit`]ii Na]ionale Antidrog
mentarea unor proiecte, promovându-se (ANAD) sau altor furnizori de asisten]` au-
parteneriatul public-privat, care s` vize- toriza]i (direc]ii generale de asisten]` so-
ze derularea unor astfel de activit`]i. cial` [i protec]ie a copilului (DGASPC) care
- de asemenea, este eviden]iat rolul im- au dezvoltate servicii specifice, unit`]i me-
portant care revine sistemului de \nv`- dicale-de urgen]`, \n regim ambulatoriu [i
]`mânt \n prevenirea implic`rii copiilor de specialitate, laboratoare de s`n`tate
\n traficul [i consumul de droguri. |n mintal`, centre private - conform dispozi-
acest sens se recomand` introducerea ]iilor art. 27, alin. (3) din Regulamentul de
\n programa [colar` a unor teme care s` aplicare al Legii nr. 143/2000). |n situa]ia \n

99
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

care solicitarea este adresat` unui furnizor a lua orice m`sur` subordonat` acestei
care nu are capacitatea de a oferi asisten]a responsabilit`]i, fapt care pune \n pericol
necesar`, acestuia \i revine obliga]ia de a via]a, dezvoltarea fizic`, mental`, spiritua-
\ndruma consumatorul c`tre un centru de l`, moral` sau social`, integritatea corpo-
prevenire, evaluare [i consiliere antidrog. ral`, s`n`tatea fizic` sau psihic` a copilului.
- dispozi]iile lit. d) sus]in importan]a rea-
liz`rii monitoriz`rii [i evalu`rii consu-
Articolul define[te no]iunile de abuz [i ne-
mului de droguri \n rândul copiilor pre-
glijare, acesta fiind unul dintre elementele
cum [i a implic`rii acestora \n produc]ia
de noutate introduse de Legea nr. 272,
[i traficul de droguri; de asemenea, a-
abuzul [i neglijarea nefiind reglementate
preciem c` sunt necesare realizarea
pân` la apari]ia acestei legi. La nivelul spe-
unor studii periodice cu privire la aceste
ciali[tilor no]iunile erau uzitate, operau o
aspecte \n vederea adapt`rii [i adecv`rii
serie de defini]ii ale acestor termeni, care
nevoilor de interven]ie la situa]ia con-
\ns` nu erau reglementate \ntr-un act nor-
cret` din rândul popula]iei ]int` (de ex.
mativ [i prin urmare nu puteau produce
traficul [i consumul de droguri \n [coli,
efecte de natur` juridic`.
consumul de droguri \n cadrul institu- Abuzul asupra copilului presupune exis-
]iilor de protec]ie, consumul de droguri ten]a unor rela]ii prin care abuzatorul de-
\n rândul copiilor str`zii etc.). ]ine controlul sau poate influen]a/manipu-
- prevederile lit. e) vizeaz` dezvoltarea la ac]iunile copilului [i \n contextul rea-
unui sistem de informare public` ce va liz`rii acestor rela]ii pune \n pericol, \n mod
avea ca obiectiv reducerea toleran]ei cu voit [i con[tient, integritatea, dezvoltarea,
privire la consumul de droguri [i recu- s`n`tatea sau via]a copilului. S`vâr[irea
noa[terea unor semne [i elemente de abuzului implic` ac]iunea voluntar` a abu-
comportament caracteristice consumu- zatorului, care pericliteaz` existen]a [i dez-
lui de droguri \n rândul copiilor, \n vede- voltarea copilului, indiferent de existen]a
rea semnal`rii [i interven]iei speciali- unui posibil consim]`mânt al copilului.
zate \n cel mai scurt timp. Exist` diverse tipuri de abuz: fizic (orice
Astfel de informa]ii pot fi diseminate form` de pedeaps` corporal`, imobilizarea
prin mijloacele de informare \n mas`, fizic`, reducerea alimenta]iei), emo]ional
prin elaborarea unor bro[uri dar [i prin (rejectarea, intimidarea verbal` prin diver-
diverse sesiuni de informare/formare, se amenin]`ri, abuzul verbal prin adresa-
destinate p`rin]ilor [i persoanelor care rea unor injurii sau cuvinte umilitoare, izo-
prin exercitarea profesiei sau ocupa]iei larea, interzicerea contactului cu propria
vin \n contact cu copiii. familie etc), sexual (act sexual cu copii, im-
plicarea copiilor \n produc]ia, r`spândirea,
distribuirea unor materiale pornografice,
SEC}IUNEA a 3-a expunerea organelor sexuale ale copiilor
Protec]ia copilului \mpotriva abuzului sau \n scopuri sexuale, prezentarea unor mate-
neglijen]ei riale pornografice copiilor, realizarea unor
acte sexuale \n prezen]a copiilor). Aceste
Art. 89. - (1) Prin abuz asupra copilului se forme de abuz pot fi asociate [i cu negli-
\n]elege orice ac]iune voluntar` a unei per- jarea copilului sau cu diverse forme de ex-
soane care se afl` \ntr-o rela]ie de r`spun- ploatare a acestuia. Abuzul se refer` la ori-
dere, \ncredere sau de autoritate fa]` de ce form` de violen]` inten]ionat` \mpotri-
acesta, prin care este periclitat` via]a, dez- va copilului sau orice tratament d`un`tor
voltarea fizic`, mental`, spiritual`, moral` care nu implic` \ntotdeauna violen]`.
sau social`, integritatea corporal`, s`n`ta- Men]ionam \n acest context, c` ac]iunile
tea fizic` sau psihic` a copilului. involuntare, chiar dac` au consecin]ele
(2) Prin neglijarea copilului se \n]elege o- prev`zute la alin. 1) nu sunt considerate
misiunea, voluntar` sau involuntar`, a abuz.
unei persoane care are responsabilitatea
cre[terii, \ngrijirii sau educ`rii copilului de

100
capi tolul
6
Textul reglementeaz` neglijarea copilului violen]` \mpotriva copiilor, atât la nivel
ca fiind condi]ionat` de urm`toarele ele- familial cât [i la nivel institu]ional [i nece-
mente: existen]a unor rela]ii care implic` sitatea lu`rii unor m`suri de prevenire [i
responsabilitatea fa]` de copil (cu privire la combatere a violen]ei \mpotriva copiilor.
cre[terea, \ngrijirea [i educarea lui), inac]i- De asemenea, studiile \n domeniu au rele-
unea persoanei responsabile \n realizarea vat consecin]ele pe termen lung ale abuzu-
activit`]ilor care \i revin, fapt care are ca [i lui asupra copiilor, concretizate \n manife-
consecin]` periclitarea dezvolt`rii, integri- st`ri violente sau antisociale ale acestora
t`]ii [i s`n`t`]ii copilului. |n ceea ce pri- \n perioada vie]ii de adult [i riscul reprodu-
ve[te aspectul volitiv, omisiunea persoa- cerii acestor comportamenete violente.
nei responsabile de a-[i realiza obliga]iile Textul interzice \n mod explicit aplicarea
poate fi voluntar` (inten]ionat`) sau invo- oric`ror pedepse fizice precum [i privarea
luntar` (din ne[tiin]` sau lips` de interes). copilului de drepturi care \i pot pune \n pe-
S`vâr[irea unui abuz asupra copilului de ricol via]a [i dezvoltarea, oriunde [i \n
c`tre rude poate constitui una dintre in- orice context se afl` copilul. Articolul sta-
frac]iunile prev`zute de art. 180 alin. (2) [i bile[te dreptul copilului de a-i fi respectat`
art. 181 alin. (2) din Codul Penal referitoare demnitatea [i integritatea ca persoan`, de
la lovire [i alte violen]e, respectiv v`t`ma- a fi protejat \mpotriva oric`ror forme de
rea corporal`, s`vâr[ite asupra unui mem- abuz fizic sau alte acte care \l pot pune \n
pericol atât \n familie (natural` sau sub-
bru al familiei (aceste dispozi]ii stabilesc c`
stitutiv`) cât [i \n orice institu]ie \n care se
lovirea sau orice act de violen]` cauzatoare
afl` copilul (cre[`, gradini]`, [coal`, centru
de suferin]` fizic` este calificat` ca [i in-
de plasament etc.).
frac]iune; v`t`marea corporal` reprezint`
De altfel prevederile acestui articol sunt
v`t`marea integrit`]ii corporale sau a s`-
strâns corelate cu dispozi]iile art. 28 din
n`t`]ii care necesit` \ngrijiri medicale. |n
prezenta lege, prin care sunt interzise tra-
aceste situa]ii constituie circumstan]` tamentele umilitoare sau degradante.
agravant` faptele de aceasta natur` s`- De asemenea, este interzis` privarea co-
vâr[ite asupra unui membru al familiei). pilului de oricare dintre drepturile sale care
De asemenea, \n situa]ia \n care copilul pot conduce la afectarea dezvolt`rii aces-
este abuzat de c`tre p`rin]i ori o alt` per- tuia (cum ar fi dreptul la via]`, dreptul la
soan` c`reia acesta i-a fost \ncredin]at cea mai bun` stare de s`n`tate pe care o
spre cre[tere [i educare, aceast` fapt` poate atinge, dreptul la recuperare [i rea-
poate fi elementul constitutiv al infrac]iunii bilitare, dreptul la educa]ie, dreptul la asis-
de „rele tratamente aplicate minorului“ ten]` [i asigur`ri sociale).
prev`zut` de art. 306 din Codul Penal, \n
cazul \n care dezvoltarea fizic`, moral` [i
psihic` a copilului sunt primejduite grav Art. 91. - (1) Orice persoan` care, prin na-
prin m`suri sau tratamente de orice fel. tura profesiei sau ocupa]iei sale, lucreaz`
direct cu un copil [i are suspiciuni \n leg`-
tur` cu existen]a unei situa]ii de abuz sau
Art. 90. - Sunt interzise aplicarea pedepse- de neglijare a acestuia este obligat` s` se-
lor fizice sub orice form`, precum [i priva- sizeze serviciul public de asisten]` social`
rea copilului de drepturile sale de natur` (SPAS) sau direc]ia general` de asisten]`
s` pun` \n pericol via]a, dezvoltarea fizic`, social` [i protec]ie a copilului (DGASPC) \n
mental`, spiritual`, moral` sau social`, in- a c`rei raz` teritorial` a fost identificat ca-
tegritatea corporal`, s`n`tatea fizic` sau zul respectiv.
psihic` a copilului, atât \n familie cât [i \n (2) Pentru semnalarea cazurilor de abuz
orice institu]ie care asigur` protec]ia, \ngri- sau de neglijare a copilului, la nivelul fie-
jirea [i educarea copiilor. c`rei direc]ii generale de asisten]` social`
[i protec]ie a copilului (DGASPC) se \nfiin-
]eaz` obligatoriu telefonul copilului, al c`-
Articolul porne[te de la recunoa[terea [i rui num`r va fi adus la cuno[tin]` publi-
con[tientizarea existen]ei fenomenelor de cului.

101
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

 personalul care \[i desf`[oar` activita-


Articolul reglementeaz` obliga]ia care revi-
tea \n institu]ii \n care se asigur` protec-
ne oric`rei persoane (cadru medical, cadru ]ia, \ngrijirea, recuperarea, reabilitarea,
didactic, \ngrijitor, asistent familial etc.), educarea copiilor;
aflat` \ntr-o rela]ie cu copilul care s` \i per- asisten]ii familiali [i lucr`torii de poli]ie
mit` observarea acestuia pe o perioad` su- care constat` s`vâr[irea unor acte de
ficient` de timp, de a sesiza autorit`]ilor re- violen]` \mpotriva copiilor, conform
sponsabile posibile fapte de abuz sau ne- prevederilor art. 13, alin. (2), coroborate
glijare \n vederea evalu`rii [i interven]iei cu dispozi]iile art. 16, alin. (3) din Legea
pentru \nl`turarea pericolului \n care se nr. 217/2003 privind prevenirea [i com-
poate afla copilul. |n contextul prezentului baterea violen]ei \n familie. Totodat`,
articol nu este necesar ca persoana care aceast` obliga]ie revine [i celorlalte per-
formuleaz` sesizarea s` de]in` probe con- soane desemnate din structurile su-
crete, fiind suficient` existen]a unor ele- bordonate ale Ministerului Muncii, Soli-
mente care s` genereze suspiciuni \n le- darit`]ii Sociale [i Familiei (MMSSF),
g`tur` cu un poten]ial abuz. Ministerului S`n`t`]ii (MS) [i Ministe-
|n general copilul care este supus unei for- rului Administra]iei [i Internelor (MAI),
me de abuz sau este neglijat prezint` o se- care au atribu]ii \n prevenirea [i monito-
rie de tulbur`ri/modific`ri de comporta- rizarea cazurilor de violen]` \n familie,
ment care nu au o alt` determinare expli- conform atribu]iilor ce le revin \n aplica-
cit` [i se pot manifesta prin: sc`derea ran- rea art. 3, lit. j) din Procedura de conlu-
damentului [colar, ]inut` neglijent`, dimi- crare \n prevenirea [i monitorizarea
nuarea capacit`]ii de concentrare, de fina- cazurilor de violen]` \n familie, aprobat`
lizare a sarcinilor, dificult`]i de rela]ionare prin Ordinul comun nr. 384/306/993 al
[i comunicare, tulbur`ri de alimenta]ie Ministerului Muncii, Solidarit`]ii Sociale
(bulimie sau anorexie), tulbur`ri de somn [i Familiei (MMSSF), Ministerului Admi-
(insomnii, co[maruri), existen]a unor sem- nistra]iei [i Internelor (MAI) [i Minis-
ne [i leziuni pe corp, comportament sexual terului S`n`t`]ii (MS);
necorespunz`tor vârstei, agresivitate ne- reprezentan]ii direc]iei de asisten]` so-
justificat`. De asemenea, la baza sesiz`- cial` [i protec]ie a copilului (DGASPC)
rilor pot sta [i observa]ii cu privire la mo- sau, dac` este cazul, cei ai unui orga-
dul concret de rela]ionare dintre copil [i nism privat autorizat care monitorizeaz`
presupusul abuzator, de natur` a genera modul de aplicare a m`surilor de pro-
astfel de suspiciuni. tec]ie special`;
Apreciem c` persoanele care \n exerci- reprezentan]ii direc]iilor generale de
tarea profesiei au obliga]ia prev`zut` de asisten]` social` [i protec]ie a copilului
lege de a sesiza cazurile de abuz sau ne- (DGASPC) de la nivelul sectoarelor mu-
glijare, pot fi: nicipiului Bucure[ti, cei ai serviciului pu-
 asistentul social sau persoanele cu atri- blic de asisten]` social` (SPAS) sau per-
bu]ii de asisten]` social` din unit`]ile soanele cu atribu]ii de asisten]` social`
sanitare care au \n structura sec]ii de din aparatul propriu al consiliilor locale
nou-n`scu]i [i/sau de pediatrie; [i comunale de la domiciliul sau de la
 reprezentan]ii serviciului public de asis- re[edin]a p`rin]ilor, ace[tia având
ten]` social` (SPAS) care constat` c` obliga]ia de a urm`ri evolu]ia copilului
dezvoltarea copilului este primejduit` \n ulterior reintegr`rii acestuia \n familie;
familie; reprezentan]ii Autorit`]ii Na]ionale pen-
 personalul medical care monitorizeaz` tru Protec]ia Drepturilor Copilului
gravidele [i copiii sau consult` copii (ANPDC) care au obliga]ia de a monito-
care prezint` semne ale abuzului sau riza respectarea drepturilor copiilor;
neglij`rii; reprezentan]ii Avocatului Poporului, in-
 cadrele didactice; stitu]ie care are atribu]ii \n ap`rarea
 asistentul maternal care asigur` cre[te- drepturilor [i libert`]ilor copilului \n ra-
rea [i \ngrijirea copilului; portul cu autorit`]ile publice.

102
capi tolul
6
Prevederile acestui articol pot fi corobo- rului de Stat al Autorit`]ii Na]ionale pentru
rate cu dispozi]iile art. 85, alin. (3) care pre- Protec]ia Copilului [i Adop]ie (ANPCA).
vede obliga]ia angaja]ilor oric`ror institu]ii
de a sesiza cazurile de abuz sau neglijare a
copiilor. Art. 92. - |n vederea asigur`rii protec]iei
Totodat`, men]ion`m c` nerespectarea speciale a copilului abuzat sau neglijat, di-
obliga]iei de a sesiza posibilele cazuri de rec]ia general` de asisten]` social` [i pro-
abuz sau negljare de c`tre persoanele pre- tec]ie a copilului (DGASPC) este obligat`:
v`zute \n prezentul articol atrage dup` sine a) s` verifice [i s` solu]ioneze toate sesiz`-
sanc]iuni, constituindu-se \n abatere disci- rile privind cazurile de abuz [i neglijare,
plinar` grav`, conform prevederilor art. inclusiv cele venite din partea asisten-
134 din Legea nr. 272/2004; de asemenea, ]ilor familiali;
nesesizarea de c`tre asistentul familial a b) s` asigure prestarea serviciilor prev`zu-
actelor de violen]` \mpotriva copiilor con- te la art. 107, specializate pentru nevoile
stituie contraven]ie, \n temeiul art. 29, alin. copiilor victime ale abuzului sau neglij`-
(1), lit. b) din Legea nr. 217/2003 pentru pre- rii [i ale familiilor acestora.
venirea [i combaterea violen]ei \n familie.
Pentru punerea adecvat` \n practic` a
Textul reglementeaz` obliga]ia care revine
acestor dispozi]ii apreciem c` este nece-
direc]iei generale de asisten]` social` [i
sar` includerea \n fi[a postului a respec-
protec]ie a copilului (DGASPC) de a veri-
tivelor persoane de men]iuni referitoare la
fica [i solu]iona toate sesizarile cu privire
obliga]ia ce le revine de a sesiza posibilele
la poten]iale situa]ii de abuz sau neglijare.
cazuri de abuz sau neglijare.
|n exercitarea acestei atribu]ii, direc]ia va
Sesiz`rile cu privire la posibile situa]ii de
verifica [i solu]iona toate sesiz`rile primite
abuz sau neglijare vor fi adresate serviciu-
pe aceasta tem`, indiferent dac` identita-
lui public de asisten]` social` (SPAS) de la
tea persoanei care formuleaz` sesizarea
nivelul prim`riilor sau direc]iei generale de
este cunoscut` sau nu.
asisten]` social` [i protec]ie a copilului
Sesiz`rile pot fi primite:
(DGASPC) de la nivel jude]ean, respectiv
- de la persoanele care \n exercitarea pro-
de la nivelul consiliilor locale ale sectoare-
fesiei sau ocupa]iei au suspiciuni cu pri-
lor municipiului Bucure[ti, \n a c`ror raz`
vire la o posibil` stare de pericol \n care
administrativ-teritorial` a fost identificat
se afl` copilul (conform prevederilor art.
cazul respectiv.
85, lin. (3), art. 91, alin. (1));
Sesiz`rile pot fi formulate \n scris, prin
- de la oricare alt` persoan` care observ`
po[ta electronic` sau telefonic.
sau are cuno[tin]` despre comiterea
|n scopul facilit`rii transmiterii sesiz`rilor
unor acte de abuz sau neglijare (art. 85,
cu privire la aceste aspecte [i pentru o in-
alin. (2));
terven]ie operativ`, alin. 2) al prezentului
- de la copilul \n cauz` (art. 85, alin. (2)).
articol reglementeaz` obliga]ia care revine
Verific`rile trebuie s` aib` \n vedere stabi-
direc]iilor generale de asisten]` social` [i
lirea veridicit`]ii sesiz`rilor semnalate, sta-
protec]ie a copilului (DGASPC) de a \nfiin]a
bilirea gradului de pericol al situa]iei \n
telefonului copilului [i a mediatiza num`-
care se afl` copilul [i totodat` c`ile de in-
rul acestuia.
terven]ie concret`. |n situa]ia \n care abu-
Telefonul copilului este un serviciu a c`rui
zul sau neglijarea copilului se produc \n in-
misiune este aceea de a primi sesiz`rile de
stitu]ii care asigur` cre[terea/\ngrijirea/
abuz, neglijare sau exploatare a copilului,
protec]ia/educarea copilului apreciem c`
de a ob]ine o serie de informa]ii prelimi-
direc]iei \i revine obliga]ia de a sesiza orga-
nare care s` permit` interven]ia, de a asi-
nele de poli]ie sau, dup` caz, angajatorului
gura o consiliere telefonic` primar` [i de a
persoanei care a comis respectivele fapte.
interveni de urgen]` prin intermediul unor
|n situa]ia \n care, \n urma verific`rilor
echipe mobile. Aceste aspecte sunt regle-
efectuate se confirm` abuzul sau neglija-
mentate prin Ordinul 177/2003 al Secreta-
rea copiilor, direc]ia general` de asisten]`

103
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

social` [i protec]ie a copilului (DGASPC) ristic al victimelor abuzului sau neglij`-


are obliga]ia de a asigura prestarea unor rii, conform standardului nr. 7.1, din ca-
servicii specializate pentru copii \n cauz`. drul Standardelor minime obligatorii
Acestea pot fi: pentru asigurarea protec]iei copilului la
 servicii de zi - care au ca obiectiv preve- asistentul maternal profesionist, apro-
nirea separ`rii copilului abuzat sau ne- bate prin Ordinul nr. 35/2003 al Secreta-
glijat de familia sa. Din cadrul serviciilor rului de Stat al Autorit`]ii Na]ionale
de zi specializate pentru interven]ia \n pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie
situa]ii de abuz/neglijare, amintim Cen- (ANPDCA);
trul de Consiliere pentru Copilul Abuzat, servicii de tip reziden]ial - acestea pu-
Neglijat [i Exploatat (CCCANE)- care are tând avea componente [i profesioni[ti
drept misiune sus]inerea emo]ional`, specializa]i \n lucrul cu copilul abuzat
interven]ia specializat` pentru diminua- sau neglijat (centre de plasament \n re-
rea traumei [i consecin]elor acesteia [i gim de urgen]`, centre de plasament,
cre[terea capacit`]ii beneficiarilor de apartamente, case de tip familial, centre
ob]inere a schimb`rilor [i adapt`rii la maternale).
mediul de via]`. Beneficiarii acestui |n alegerea fiec`rui tip de serviciu care va
serviciu pot fi copiii expu[i situa]iilor de fi oferit copiilor se va ]ine cont de situa]ia
abuz [i/sau neglijare, p`rin]ii, rudele, particular` a fiec`rui caz, de gravitatea ac-
membrii familiei substitutive sau chiar telor comise, astfel \ncât m`surile luate s`
agresorul. fie propor]ionale cu caracteristicile fiec`rei
De asemenea, un alt tip de serviciu des- situa]ii, fiind necesar` existen]a unor mo-
tinat prevenirii [i interven]iei \n cazuri tive serioase care s` justifice eventuala se-
de abuz sau neglijare este [i centrul de parare a copilului de p`rin]i. De câte ori
resurse comunitare pentru prevenirea este posibil, recomand`m luarea acelor
abuzului, neglij`rii [i exploat`rii. Prin in- m`suri care s` conduc` la \ndep`rtarea
termediul acestui serviciu membrii co- sursei de risc pentru copil [i nu invers, ast-
munit`]ii sunt informa]i [i educa]i cu fel \ncât copilul s` r`mân` \n familia sa, \n
privire la situa]iile de abuz [i neglijare condi]ii de siguran]`.
precum [i cu privire la drepturile co- |n acest sens, amintim c` art. 26 alin. (1)
piilor [i serviciile de care ace[tia pot be- din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea
neficia. La nivelul acestui serviciu se [i combaterea violen]ei \n familie prevede
poate realiza [i educa]ia p`rin]ilor sau ca \n situa]ia \n care exist` probe sau
sunt organizate grupuri de suport la ni- indicii temeinice ca un membru al familiei
vel comunitar, pentru p`rin]i [i copii. a cauzat suferin]e fizice [i psihice asupra
Activit`]ile specifice [i standardele de unui alt membru, instan]a de judecat`
calitate ce trebuie respectate \n furni- vict
poate dispune, la cererea victimei sau din
zarea acestor servicii specializate sunt oficiu, m`sura interzicerii revenirii abuza-
aprobate prin Ordinul 177/2003 al Se- torului \n locuin]a familiei.
cretarului de Stat al Autorit`]ii Na]iona- De asemenea, men]ion`m c` pentru victi-
le pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie mele abuzurilor fizice din cadrul familiei [i
(ANPCA); inclusiv pentru copii, exist` [i o serie de
 servicii de tip familial - acestea concre- servicii \nfiin]ate \n temeiul Legii nr. 217/
tizându-se prin plasamentul copilului 2003 privind prevenirea [i combaterea vio-
separat temporar sau definitiv de p`- len]ei \n familie, cu modific`rile [i com-
rin]i, la rude sau \n cadrul unei familii plet`rile ulterioare, acestea fiind:
substitutive. |n acest sens preciz`m c` ad`posturi pentru victimele violen]ei \n
\n programul de formare al asisten]ilor familie - acestea furnizând asisten]` \n
maternali se asigur` [i instruirea pentru cazuri de urgen]` [i când se impune se-
\ngrijirea specific` a copilului abuzat pararea imediat` de agresor;
sau neglijat, precum [i recunoa[terea centre de recuperare pentru victimele
semnelor [i comportamentului caracte- violen]ei \n familie.

104
capi tolul
6
Pentru a beneficia de prevederile Legii nr. tan]ii direc]iei generale de asisten]` socia-
217/2003, este necesar ca situa]iile de vio- l` [i protec]ie a copilului (DGASPC) benefi-
len]` s` fie sesizate asisten]ilor familiali ciaz` de sprijinul obligatoriu al organelor
\ncadra]i \n compartimentele cu atribu]ii \n de poli]ie.
combaterea violen]ei \n familie din cadrul Verificarea sesiz`rilor de abuz sau neglija-
Direc]iilor pentru Dialog, Familie [i Solida- re va fi realizat` prin deplasarea speciali[-
ritate Social` Jude]ene (DDFSSJ() respec-- tilor direc]iei \n teren, la locuin]a copilului
tiv a municipiului Bucure[ti; sesiz`rile pot sau \n institu]ia \n care sunt semnalate res-
fi adresate direct sau de c`tre medicii [i pectivele fapte. |n situa]iile \n care exist`
politi[tii implica]i \n astfel de cazuri. suspiciuni cu privire la un pericol iminent
Preciz`m cu aceast` ocazie c` interven]ia \n care se afl` copilul [i din cauze obiective
\n situa]ii de abuz sau neglijare vizeaz` nu nu exist` posibilitatea unei interven]ii
numai asigurarea unor servicii adecvate prompte a direc]iei, apreciem c` reprezen-
copilului victim` ci este necesar s` fie co- tan]ii acesteia pot solicita sprijin \n vede-
relat` cu asigurarea unor servicii [i pentru rea unei evalu`ri primare [i speciali[tilor
agresori. Ace[tia pot beneficia de consilie- serviciului local de asisten]` social`, ser-
re \n cadrul centrelor de consiliere pentru viciilor specializate pentru protec]ia copilu-
copilul abuzat, neglijat [i exploatat, pre- lui \mpotriva abuzului sau neglij`rii exis-
cum [i de m`suri [i servicii pentru agresori tente la nivel local sau organelor de poli]ie.
dezvoltate \n conformitate cu dispozi]iile Pentru a r`spunde problemelor specifice
art. 25, alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pri- pe care le ridic` situa]iile de abuz sau ne-
vind prevenirea [i combaterea violen]ei \n glijare a copiilor [i luând \n considerare ne-
familie. cesitatea unor specializ`ri \n acest dome-
niu, la nivelul direc]iilor generale de asis-
ten]` social` [i protec]ie a copilului
Art. 93. - Pentru verificarea sesiz`rilor pri- (DGASPC) pot fi \nfiin]ate compartimente
vind cazurile de abuz [i neglijare a copilu- specializate \n aceasta problematic` (de
lui, reprezentan]ii direc]iei generale de ex. compartimentul de interven]ie \n regim
asisten]` social` [i protec]ie a copilului de urgen]`, \n cadrul c`ruia poate func]i-
(DGASPC) au drept de acces, \n condi]iile ona [i telefonul copilului; compartimentul
legii, \n sediile persoanelor juridice, pre- de interven]ie \n situa]ii de abuz, neglijare,
cum [i la domiciliul persoanelor fizice care trafic [i migra]ie - conform dispozi]iilor art.
au \n \ngrijire sau asigur` protec]ia unui 3, pct. 6 [i 7 din Regulamentul cadru de or-
copil. Pentru efectuarea acestor verific`ri, ganizare [i func]ionare a direc]iei generale
organele de poli]ie au obliga]ia s` sprijine
de asisten]` social` [i protec]ie a copilului
reprezentan]ii direc]iei generale de asisten-
(DGASPC), aprobat prin HG nr. 1434/2004).
]` social` [i protec]ie a copilului (DGASPC).

Textul reglementeaz` dreptul de acces al re- Art. 94. - (1) Reprezentan]ii persoanelor ju-
prezentan]ilor direc]iei generale de asisten]` ridice, precum [i persoanele fizice care au
social` [i protec]ie a copilului (DGASPC) la \n \ngrijire sau asigur` protec]ia unui copil
sediile persoanelor juridice precum [i la sunt obliga]i s` colaboreze cu reprezen-
domiciliul persoanelor fizice, \n vederea tan]ii direc]iei generale de asisten]` soci-
verific`rii sesiz`rilor privind poten]iale acte al` [i protec]ie a copilului (DGASPC)
(DGA [i s`
de abuz sau neglijare a copilului. Pentru ofere toate informa]iile necesare pentru
realizarea acestor verific`ri, reprezentan]ii solu]ionarea sesiz`rilor.
direc]iei vor prezenta legitima]ia de servi- (2) |n situa]ia \n care, \n urma verific`rilor
ciu [i o \mputernicire expres` \n acest sens efectuate, reprezentan]ii direc]iei generale
din partea conducerii direc]iei [i vor ob]ine de asisten]` social` [i protec]ie a copilului
permisiunea persoanelor verificate \n ve- (DGASPC) stabilesc c` exist` motive te-
derea realiz`rii evalu`rilor. meinice care s` sus]in` existen]a unei situ-
|n realizarea atribu]iilor care le revin con- a]ii de pericol iminent pentru copil, datora-
form dispozi]iilor acestui articol, reprezen- t` abuzului [i neglij`rii, [i nu \ntâmpin`

105
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

opozi]ie din partea persoanelor prev`zute |n cazul \n care verific`rile realizate evi-
la alin. (1), directorul direc]iei generale de den]iaz` existen]a unui pericol iminent \n
asisten]` social` [i protec]ie a copilului care se afl` copilul, directorul direc]iei ge-
(DGASPC) instituie m`sura plasamentului nerale de asisten]` social` [i protec]ie a
\n regim de urgen]`. Prevederile art. 58-60, copilului (DGASPC) va dispune luarea m`-
art. 64 alin. (3) [i ale art. 66 se aplic` \n surii plasamentului \n regim de urgen]`.
mod corespunz`tor. Pentru luarea acestei m`suri trebuie \nde-
(3) |n situa]ia \n care persoanele prev`zute plinite \n mod cumulativ urm`toarele con-
la alin. (1) refuz` sau \mpiedic` \n orice di]ii:
mod efectuarea verific`rilor de c`tre repre- - nu se \ntâmpin` opozi]ia persoanelor fi-
zentan]ii direc]iei generale de asisten]` so- zice sau juridice care \ngrijesc ori prote-
cial` [i protec]ie a copilului (DGASPC), iar jeaz` copilul;
ace[tia stabilesc c` exist` motive temei- - cauza pericolului nu poate fi \ndep`rtat`
nice care s` sus]in` existen]a unei situa]ii din preajma copilului.
de pericol iminent pentru copil, datorat` |n termen de 48 de ore de la luarea acestei
abuzului [i neglij`rii, direc]ia general` de m`suri, direc]ia general` de asisten]` so-
asisten]` social` [i protec]ie a copilului cial` [i protec]ie a copilului (DGASPC) va
(DGASPC) sesizeaz` instan]a judec`toreas- sesiza instan]a de judecat` care este singu-
c`, solicitând emiterea unei ordonan]e pre- ra institu]ie competent` a se pronun]a cu
[edin]iale de plasare a copilului \n regim privire la oportunitatea men]inerii plasa-
de urgen]` la o persoan`, la o familie, la un mentului \n regim de urgen]`, cu privire la
asistent maternal sau \ntr-un serviciu de necesitatea \nlocuirii acestuia [i referitor la
tip reziden]ial, licen]iat \n condi]iile legii. exercitarea drepturilor p`rinte[ti (alin. 2).
Prevederile art. 58-60 [i ale art. 64 alin. (3) |n cazul \n care se \ntâmpin` opozi]ia per-
se aplic` \n mod corespunz`tor. soanelor fizice sau juridice care asigur` \n-
(4) |n termen de 48 de ore de la data exe- grijirea sau protec]ia copilului fa]` de rea-
cut`rii ordonan]ei pre[edin]iale prin care lizarea verific`rii sesiz`rilor de abuz sau
s-a dispus plasamentul \n regim de urgen- neglijare [i exist` motive temeinice care
]`, direc]ia general` de asisten]` social` [i sus]in pericolul iminent \n care se afl` co-
protec]ie a copilului (DGASPC) sesizeaz` pilul datorit` abuzului sau neglij`rii, repre-
instan]a judec`toreasc` pentru a decide cu zentan]ii direc]iei generale de asisten]` so-
privire la: \nlocuirea plasamentului \n re- cial` [i protec]ie a copilului (DGASPC) vor
gim de urgen]` cu m`sura plasamentului, sesiza instan]a de judecat`, solicitând
dec`derea total` sau par]ial` din exerci]iul stabilirea m`surii plasamentului \n regim
drepturilor p`rinte[ti, precum [i cu privire de urgen]` pe calea ordonan]ei pre[edin-
la exercitarea drepturilor p`rinte[ti. ]iale; cu acest prilej se vor aduce la cuno[-
tin]a instan]ei informa]ii referitoare la posi-
bila v`t`mare a copilului [i gravitatea ei,
Pentru realizarea verific`rilor necesare \n existen]a unor v`t`m`ri anterioare ale co-
solu]ionarea sesiz`rilor de abuz sau negli- pilului, starea actual` a copilului, declara-
jare, reprezentan]ilor persoanelor juridice ]ia acestuia (alin. 3).
precum [i oric`ror persoane fizice ce asi- |n cazul \n care plasamentul \n regim de ur-
gur` cre[terea [i \ngrijirea copilului le re- gen]` se dispune prin ordonan]` pre[edin-
vine obliga]ia de a colabora cu speciali[tii ]ial`, \n termen de 48 de ore de la executa-
direc]iei generale de asisten]` social` [i rea acesteia, direc]iei generale de asisten-
protec]ie a copilului (DGASPC). |n realiza- ]` social` [i protec]ie a copilului (DGASPC)
rea acestei obliga]ii, persoanele \n cauz` \i revine de asemenea obliga]ia de a sesiza
trebuie s` participe la discu]ii, s` r`spund` instan]a judec`toreasc`, ce va decide cu
la \ntreb`rile formulate, s` pun` la dispo- privire la men]inerea/\nlocuirea acestei
zi]ie documentele solicitate, s` prezinte m`suri cu m`sura plasamentului, se va
orice informa]ie relevant` care ar putea pronun]a dac` apreciaz` necesar [i cu pri-
conduce la clarificarea aspectelor verifica- vire la dec`derea total` sau par]ial` p`rin-
te (alin. 1).

106
capi tolul
6
]ilor sau a unuia dintre ace[tia din exerci]i- emo]ionale; sprijinul vizeaz` evitarea ex-
ul drepturilor p`rinte[ti, precum [i cu privi- punerii copilului la o nou` situa]ie trauma-
re la persoanele care vor exercita aceste tizant`, psihologul având rolul de a secu-
drepturi. La dispozi]ia instan]ei vor fi adu- riza copilul, de a-l \ncuraja [i de a-i diminua
se probe care s` o sprijine \n luarea unor sentimentele de spaim` [i culp` care exis-
decizii \n interesul copilului (anchet` socia- t` \n aceste situa]ii (alin. 1). Mai mult, este
l`, evalu`ri psihologice, declara]ii, certifi- necesar ca \nregistrarea declara]iei copilu-
cate medico-legale etc.) lui s` fie realizat` \ntr-un mediu prietenos
Men]ion`m c` dec`derea p`rin]ilor din [i securizant, adaptat caracteristicilor [i
drepturi (total` sau par]ial`) este o sanc- vârstei copilului (de exemplu cabinete sau
]iune cu caracter provizoriu, p`rin]ii având camere de joac` \n care exist` oglinzi uni-
dreptul de a solicita redarea exerci]iului sens), \n prezen]a unei persoane \n care
acestor drepturi. Aceste aspecte precum [i copilul are \ncredere. Misiunea psihologu-
reglement`ri cu privire la sprijinul de care lui [i a celorla]i speciali[ti care lucreaz` cu
beneficiaz` p`rin]ii \n realizarea drepturilor copilul abuzat este tocmai aceea de a oferi
[i obliga]iilor lor cu privire la copil, sunt suport copilului [i de a interveni \n diminu-
tratate \n cuprinsul art. 34, 37 [i 38 din pre- area traumelor suferite.
zenta lege. |n ceea ce prive[te \nregistrarea declara]iei
copilului men]ion`m c` dispozi]iile art. 864
din Codul de Procedur` Penal` precizeaz`
Art. 95. - (1) |n cadrul procesului prev`zut c` \n cauzele privind infrac]iunile de vio-
la art. 94 alin. (3) [i (4), se poate admi- len]` \ntre membrii aceleia[i familii, in-
nistra, din oficiu, ca prob`, declara]ia scri- stan]a poate dispune ca martorul sub 16
s` a copilului referitoare la abuzul sau ne- ani s` nu fie audiat \n [edin]a de judecat`,
glijarea la care a fost supus. Declara]ia co- admi]ându-se prezentarea unei audieri
pilului poate fi \nregistrat`, potrivit legii, efectuate \n prealabil, prin \nregistr`ri au-
prin mijloace tehnice audio-video. |nregis- dio-video, \n condi]iile art. 862 alin. 2, 4, 5
tr`rile se realizeaz` \n mod obligatoriu cu [i 7 din Codul de Procedura Penal`.
asisten]a unui psiholog. Totodat`, textul prezentului articol condi]io-
(2) Acordul copilului este obligatoriu pen- neaz` \nregistrarea declara]iei copilului de
tru realizarea \nregistr`rii declara]iei sale. exprimarea consim]`mântului lui \n acest
(3) Dac` instan]a judec`toreasc` apreciaz` sens (alin. 2). Apreciem necesar ca ex-
necesar, aceasta \l poate chema pe copil \n primarea acordului s` fie precedat` de in-
fa]a ei, pentru a-l audia. Audierea are loc formarea copilului cu privire la acest de-
numai \n camera de consiliu, \n prezen]a mers, cu privire la contextul \n care va fi
unui psiholog [i numai dup` o prealabil` realizat precum [i cu privire la consecin]e,
preg`tire a copilului \n acest sens. astfel \ncât acesta s` \n]eleag` ceea ce i se
\ntâmpl` [i s` fie evitat` expunerea copilu-
lui la o traum` emo]ional` suplimentar`.
Textul stabile[te c` declara]ia copilului
|n situa]ia \n care instan]a apreciaz` nece-
poate fi utilizat` ca mijloc de prob` de c`-
sar` [i relevant` audierea copilului, aceas-
tre instan]` \n solu]ionarea solicit`rilor de
ta poate fi realizat` doar \n camera de con-
stabilire a m`surii de plasament \n regim
siliu. Copilul va fi informat \n timp util cu
de urgen]` sau de \nlocuire a acestei m`-
privire la aceast` audiere de c`tre specia-
suri. Aceast` declara]ie poate fi prezentat`
li[tii direc]iei generale de asisten]` social`
\n form` scris` sau printr-o \nregistrare au-
[i protec]ie a copilului (DGASPC) c`rora le
dio-video, copilul fiind asistat \n aceste
revine obliga]ia de a preg`ti copilul pentru
demersuri de un psiholog.
respectiva \nf`]i[are (copilul va fi informat
Asistarea copilului este necesar` motivat
[i consiliat \n vederea diminu`rii senti-
de faptul c` abuzul [i neglijarea implic` \n
mentelor de spaim`, se va \ncerca securi-
multe situa]ii v`t`marea fizic` a copilului
zarea emo]ional` a acestuia, \i vor fi preci-
\ns` aproape \ntotdeauna acestea sunt sol-
zate date concrete cu privire la audiere [i
date cu v`t`mari psihologice [i tulbur`ri

107
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

modul \n care se va realiza etc). Totodat` prevederilor art. 52, alin. (1), lit. a), b) [i c)
audierea copilului va fi realizat` \n prezen- din Codul Muncii, cu modific`rile [i com-
]a unui psiholog, al c`rui rol a fost precizat plet`rile ulterioare.
anterior.
Referitor la audierea copilului se vor avea
\n vedere [i dispozi]iile art. 81 din Codul de Art. 97. - |n institu]iile publice sau private,
Procedur` Civil` care precizeaz` c` mino- precum [i \n serviciile de tip reziden]ial, pu-
rul poate fi ascultat ca martor. Pân` la blice sau private, care asigur` protec]ia,
vârsta de 14 ani ascultarea lui se face \n cre[terea, \ngrijirea sau educarea copiilor,
prezen]a unuia dintre p`rin]i ori a tutorelui este interzis` angajarea persoanei \mpotri-
sau a persoanei c`reia \i este \ncredin]at va c`reia a fost pronun]at` o hot`râre jude-
minorul spre cre[tere [i educare. c`toreasc` definitiv` [i irevocabil` pentru
s`vâr[irea, cu inten]ie, a unei infrac]iuni.

Art. 96. - |n cazul \n care abuzul sau negli-


jarea a fost s`vâr[it` de c`tre persoane Textul interzice angajarea persoanelor
care, \n baza unui raport juridic de munc` condamnate pentru s`vâr[irea cu inten]ie
sau de alt` natur`, asigurau protec]ia, a unei infrac]iuni, \n orice institu]ie \n care
cre[terea, \ngrijirea sau educa]ia copilului, se realizeaz` protec]ia, cre[terea, \ngrijirea
angajatorii au obliga]ia s` sesizeze de \n- sau educarea copiilor.
dat` organele de urm`rire penal` [i s` dis- Prevederea are \n vedere prevenirea unor
pun` \ndep`rtarea persoanei respective de poten]iale acte de abuz asupra copilului \n
copiii afla]i \n grija sa. condi]iile \n care se apreciaz` c` persoa-
nele \n cauz` nu prezint` garan]iile morale
pentru a desf`[ura activit`]i directe cu co-
Textul stabile[te obliga]ia angajatorilor de piii. Este necesar ca aceast` prevedere s`
a sesiza organele de urm`rire penal` de fie luat` \n calcul de angajatori la momen-
\ndat` ce, \n urma verific`rilor realizate, se tul selec]iei personalului, c`rora le revine
confirm` acte de abuz sau neglijare s`vâr- obliga]ia [i responsabilitatea evalu`rii [i
[ite de persoane care aveau responsabili- verific`rii garan]iilor prezentate de anga-
tatea asigur`rii protec]iei, cre[terii, \ngriji- ja]ii din subordine.
rii sau educ`rii copiilor \n baza unui raport
de munc` sau de alt` natur`. Reprezentan-
]ii organelor de poli]ie vor realiza cercet`ri
specifice urmând a se stabili dac` faptele SEC}IUNEA a 4-a
semnalate constituie infrac]iuni. Protec]ia copilului \mpotriva r`pirii sau
De asemenea, angajatorii au obliga]ia de a oric`ror forme de traficare
dispune \ndep`rtarea persoanei respective
de copiii afla]i \n grija sa. Art. 98. - (1) Ministerul Administra]iei [i In-
Nerespectarea de c`tre angajator a obliga- ternelor (MAI) [i Autoritatea Na]ional`
]iilor care \i revin conform dispozi]iilor pentru Protec]ia Drepturilor Copilului
acestui articol, constituie contraven]ie (cf. (ANPDC), \n colaborare cu Ministerul Edu-
art. 135, alin. (1), lit. j), care se sanc]ioneaz` ca]iei [i Cercet`rii (MEdC), vor efectua de-
cu amend` de la 300-600 RON. Constata- mersurile necesare pentru adoptarea tu-
rea contraven]iei [i aplicarea amenzii se turor m`surilor legislative, administrative
realizeaz` de c`tre reprezentan]ii Autorit`- [i educative destinate asigur`rii protec]iei
]ii Na]ionale pentru Protec]ia Drepturilor efective \mpotriva oric`ror forme de trafic
Copilului (ANPDC). intern sau interna]ional al copiilor, \n orice
Totodat` \n astfel de situa]ii se impune scop sau sub orice form`, inclusiv de c`tre
realizarea de c`tre angajator a unei an- propriii p`rin]i.
chete administrative, \n condi]iile art. 263 (2) |n acest scop, autorit`]ile publice men-
din Codul Muncii. De asemenea, angajato- ]ionate la alin. (1) au responsabilitatea ela-
rul va evalua [i posibilitatea suspend`rii bor`rii unei strategii la nivel na]ional pen-
contractului individual de munc`, conform

108
capi tolul
6
tru prevenirea [i combaterea acestui feno- explicitarea art. 19 [i 20 din prezenta lege.
men, inclusiv a unui mecanism intern de |n situa]ia copiilor str`ini care \nso]esc vic-
coordonare [i monitorizare a activit`]ilor timele traficului sau sunt ei \n[i[i victime
\ntreprinse. ale traficului, ace[tia intr` sub inciden]a
prevederilor art. 41 din Legea nr. 678/2001
[i dispozi]iilor art. 121 din OUG nr. 194/
Textul reglementeaz` dreptul copilului de a 2002 privind regimul str`inilor \n România.
fi protejat \mpotriva oric`ror forme de trafic |n asigurarea protec]iei copiilor \mpotriva
intern sau interna]ional al copiilor, de c`tre traficului, textul stabile[te obliga]ii \n sar-
orice persoane, inclusiv de c`tre p`rin]i. cina Ministerului Administra]iei [i Interne-
Cadrul general \n materie este dat de Le- lor (MAI), Autorit`]ii Na]ionale pentru Pro-
gea nr. 678/2001 pentru prevenirea [i com- tec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC) [i
baterea traficului de persoane care calific` Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii (MEdC)
traficul de minori ca form` agravant` a in- care vor realiza demersurile necesare pre-
frac]iunii de trafic de persoane, aceasta venirii acestu
acestui fenomen precum [i inter-
fiind definit` prin recrutarea, transporta- ven]iei [i acord`rii asisten]ei necesare vic-
rea, transferarea, g`zduirea sau primirea timelor traficului de minori - prin luarea
unui minor, \n scopul exploat`rii acestuia, m`surilor legislative, administrative [i
fiind pedepsit` cu \nchisoarea (art. 13, alin. educative.
1); pedeapsa este majorat` \n situa]ia \n |n realizarea acestor m`suri, atribu]iile
care fapta este s`vâr[it` prin amenin]are, care revin Ministerului Administra]iei [i In-
violen]` sau prin alte forme de constrânge- ternelor (MAI) pentru prevenirea [i comba-
re, prin r`pire, fraud` ori \n[el`ciune, abuz terea traficului de persoane sunt stabilite
de autoritate sau profitând de imposibilita- \n cadrul art. 23-27 din Regulamentul de
tea minorului de a se ap`ra sau de a-[i ex- aplicare a Legii nr. 678/2001, aprobat prin
prima voin]a, prin oferirea, darea, accepta- HG nr. 299/2003 [i constau \n desf`[urarea
rea sau primirea de bani ori de alte foloase de activit`]i de prevenire a traficului dar [i
pentru ob]inerea consim]`mântului per- \n interven]ia efectiv` vizând descoperirea,
soanei care are autoritatea asupra mino- constatarea [i cercetarea infrac]iunilor de
rului. trafic de minori [i a infrac]iunilor care se
Preciz`m totodat` c` actul normativ califi- afl` \n leg`tur` cu aceast` fapt`.
c` [i tentativa de trafic de copii ca infrac- Pentru sesizarea cazurilor de trafic [i pen-
]iune. tru asisten]a victimelor traficului, Ministe-
Copiii pot fi trafica]i intern, la nivel na]io- rului Administra]iei [i Internelor (MAI) \i
nal, sau interna]ional, \n majoritatea ca- revine obliga]ia de a \nfiin]a o linie telefo-
zurilor scopul trafic`rii fiind exploatarea nic` permanent`, cu apel gratuit, conform
sexual` sau prin munc`. art. 28 din Regulamentul de aplicare a Le-
Men]ion`m ca \n conformitate cu actele gii nr. 678/2001.
normative interne [i interna]ionale \n vi- Atribu]iile care revin Autorit`]ii Na]ionale
goare, copiii victime ale traficului benefi- pentru Protec]ia Drepturilor Copilului
ciaz` de protec]ie [i asisten]` special` \n (ANPDC) constau \n evaluarea [i analiza
raport cu vârsta lor, fiindu-le ocrotite iden- fenomenului \n colaborare cu alte institu]ii
titatea [i via]a privat`. abilitate, identificarea lacunelor legislative
|n ceea ce prive[te demersurile [i moda- [i formularea de recomand`ri privind mo-
litatea concret` de revenire \n ]ar` a copii- dificarea sau completarea legisla]iei, des-
lor români victime ale traficului de minori, f`[urarea unor activit`]i de prevenire a tra-
aceasta sunt reglementate \n HGR nr. ficului de copii (informare-educare, dezvol-
1443/2004 privind metodologia de repatri- tarea unor servicii de asisten]` a copiilor [i
ere a copiilor români ne\nso]i]i [i asigu- familiilor lor \n zonele cu risc pentru trafi-
rarea m`surilor de protec]ie special` \n fa- cul de copii), sus]inerea dezvolt`rii unor
voarea acestora, coroborate cu dispozi]iile servicii specializate destinate copiilor victi-
cap. III din Regulamentul de aplicare a Le- me ale traficului intern [i interna]ional,
gii nr. 678/2001. A se vedea \n acest sens [i

109
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

cooperarea cu organismele abilitate din [i evaluarea activit`]ii de prevenire [i com-


statele afectate de fenomenul traficului de batere a traficului de persoane precum [i
copii. Subgrupul pentru coordonarea [i evalu-
Totodat`, \n realizarea atribu]iilor sale din area activit`]ii de prevenire [i combatere a
acest domeniu, Autoritatea Na]ional` pen- traficului de copii, din cadrul c`rora fac
tru Protec]ia Drepturilor Copilului colabo- parte reprezentan]ii Ministerului Admini-
reaz` cu institu]iile publice [i cu organis- stra]iei [i Internelor (MAI), Autorit`]ii Na-
mele private de la nivel jude]ean sau local. ]ionale pentru Protec]ia Drepturilor Copilu-
|n ceea ce prive[te dezvoltarea unor ser- lui (ANPDC), Ministerului Educa]iei [i Cer-
vicii specializate destinate reabilit`rii [i re- cet`rii (MEdC) [i al altor ministere (a se ve-
integr`rii sociale a copiilor victime ale tra- dea \n acest sens dispozi]iile Regulamen-
ficului intern [i interna]ional, au fost \nfiin- tului de aplicare a Legii nr. 678/2001 apro-
]ate [i organizate centre de tranzit pentru bat prin HG nr. 299/ 2003, HG nr. 1295/2004
copiii repatria]i sau victime ale traficului, privind aprobarea Planului na]ional de ac-
prin implementarea unor programe de in- ]iune pentru prevenirea [i combaterea tra-
teres na]ional (astfel de servicii exist` pân` ficului de copii [i Ordinul nr. 429/2004 cu
\n acest moment \n Bucure[ti - Centrul Ga- privire la aprobarea regulamentului de or-
vroche, Ia[i, Boto[ani, Gala]i, Satu-Mare, ganizare [i func]ionare a subgrupului pen-
Timi[, Arad, Mehedin]i, Giurgiu, Ilfov, tru coordonarea activit`]ii de prevenire [i
aflându-se \n subordinea direc]iilor gene- combatere a traficului de copii).
rale de asisten]` social` [i protec]ie a copi- Alin. (2) al prezentului articol stabile[te \n
lului (DGASPC); \n cadrul acestora copiii sarcina Ministerului Administra]iei [i Inter-
beneficiaz` de g`zduire termporar`, consi- nelor (MAI), Autorit`]ii Na]ionale pentru
liere psihologic`, familial`, juridic`). Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC),
Atribu]iile care revin Ministerului Educa]iei Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii (MEdC)
[i Cercet`rii (MEdC) sunt stabilite de art. dar [i a altor ministere realizarea Strategiei
16-18 din Regulamentul de aplicare a dis- na]ionale pentru prevenirea [i combaterea
pozi]iilor Legii nr. 678/2001, aprobat prin fenomenului traficului de copii.
HGR nr. 299/ 2003, acestea vizând realiza- Aceast` obliga]ie s-a concretizat \n fapt,
rea unor activit`]i de prevenire (includerea prin realizarea Planului na]ional de ac]iune
\n programa [colar` a unor teme referitoa- pentru prevenirea [i combaterea traficului
re la traficul de persoane care s` precizeze de copii, aprobat prin HG nr. 1295/2004 iar
contextul \n care copiii pot fi atra[i \n di- mecanismul intern de coordonare [i moni-
verse re]ele de trafic [i exploatare, cauzele torizare a activit`]ilor realizate \n punerea
[i consecin]ele traficului, institu]iile care \n practic` a planului este realizat` de Sub-
au atribu]ii \n interven]ia [i sprijinul victi- grupul pentru coordonarea [i evaluarea
melor, drepturile victimelor traficului de activit`]ii de prevenire [i combatere a tra-
copii; desf`[urarea unor activit`]i de infor- ficului de copii, al c`rui regulament de or-
mare a cadrelor didactice [i a familiilor cu ganizare [i func]ionare este aprobat prin
privire la aceast` problematic`, dezvolta- Ordinul nr. 123/429 al Autorit`]ii Na]ionale
rea unor activit`]i extra[colare [i oferirea pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie
de alternative educa]ionale copiilor cu risc (ANPCA), respectiv Ministerului Adminis-
de abandon [colar, sprijinirea unor campa- tra]iei [i Internelor (MAI).
nii mass-media cu privire la traficul de co- Având \n vedere c`, a[a cum s-a precizat
pii etc.) precum [i activit`]i de reintegrare anterior, traficul de copiii are \n numeroa-
[colar` a elevilor victime ale traficului de se cazuri scopul exploat`rii sexuale a aces-
persoane. tora preciz`m c` prin HG nr. 1504/2004 a
Totodat`, \n vederea realiz`rii atribu]iilor fost aprobat Planul de ac]iune pentru pre-
ce le revin \n domeniu [i pentru abordarea venirea [i combaterea abuzului sexual
unitar` [i coordonarea problematicii, au asupra copilului [i exploat`rii sexuale a
fost constituite la nivel central Grupul in- copiilor \n scopuri comerciale (2004-2007).
terministerial de lucru pentru coordonarea

110
capi tolul
6
SEC}IUNEA a 5-a Conventia ONU cu privire la drepturile co-
Protec]ia copilului \mpotriva altor forme pilului. Se poate considera c` aceast` pre-
de exploatare vedere vizeaz` \n special transferul [i ne-
returnarea copilului de c`tre proprii p`rin]i
Art. 99. - (1) Copilul are dreptul la protec]ie sau rude, scopurile urm`rite nefiind \n
\mpotriva oric`rei forme de exploatare. mod necesar materiale, ci mai degrab`
(2) Institu]iile [i autorit`]ile publice, potrivit personale, iar situa]iile \n care se caut` ob-
atribu]iilor lor, adopt` reglement`ri speci- ]inerea unor avantaje materiale putând fi
fice [i aplic` m`suri corespunz`toare pen- considerate mai degrab` forme de r`pire,
tru prevenirea, \ntre altele: traficare, vânzare.
a) transferului ilicit [i a nereturn`rii co- Lit. b) a acestui articol stabile[te necesita-
pilului; tea adopt`rii unor reglement`ri care s`
b) \ncheierii adop]iilor, na]ionale ori inter- previn` adop]ia copilului din alte conside-
na]ionale, \n alte scopuri decât interesul rente decât interesul superior al acestuia.
superior al copilului; Cadrul general \n materie este dat de Le-
c) exploat`rii sexuale [i a violen]ei sexuale; gea nr. 273/2004 privind regimul juridic al
d) r`pirii [i trafic`rii de copii \n orice scop adop]iei care de asemenea stabile[te la
[i sub orice form`; art. 2 ca interesul superior al copilului se
e) implic`rii copiilor \n conflicte armate; va respecta \n mod obligatoriu \n derula-
f) dezvolt`rii for]ate a talentelor copiilor \n rea procedurilor de adop]ie, na]ional` sau
dauna dezvolt`rii lor armonioase, fizice [i interna]ional`. Normele metodologice de
mentale; aplicare a dispozi]iilor Legii nr. 273 sunt
g) exploat`rii copilului de c`tre mass-media; aprobate prin HG nr. 1435/2004. Preciz`m
h) exploat`rii copilului \n cadrul unor cer- c` autoritatea central` român` care coor-
cet`ri ori experimente [tiin]ifice. doneaz` [i supravegheaz` activit`]ile de
adop]ie na]ional` [i coopereaz` \n dome-
niul adop]iei interna]ionale este Oficiul Ro-
Articolul stabile[te dreptul copilului la pro- mân pentru Adop]ie (ORA) \nfiin]at \n te-
tec]ie \mpotriva oric`rei forme de exploa- meiul Legii nr. 274/2004; oficiul are [i cali-
tare, enun]ând totodat` [i o serie de astfel tatea de autoritate central` român` \ns`r-
de forme. Introducerea acestui articol, su- cinat` s` duc` la \ndeplinire obliga]iile pre-
plimentar fa]` de cele deja enun]ate \n sec- v`zute de Conven]ia asupra protec]iei co-
]iunile anterioare are rolul de a accentua piilor [i cooper`rii \n materia adop]iei in-
necesitatea protej`rii copiilor \n raport cu terna]ionale \ncheiat` la Haga \n 29 mai
orice posibil` form` de exploatare, \n orice ratifica prin Legea nr. 84/1994.
1993 [i ratificat`
scop [i \n orice cadru. Lit. c) [i d) stabilesc de asemenea c` ex-
Alin. (2) stabile[te \n sarcina institu]iilor [i ploatarea [i violen]a sexual`, r`pirea [i tra-
autorit`]ilor publice, \n conformitate cu ficul de copiii reprezint` forme de exploa-
atribu]iile specifice, crearea cadrului legal tare pentru a c`ror prevenire autorit`]ile [i
[i punerea \n practic` a normelor existente institu]iile publice este necesar s` intervi-
\n vederea prevenirii formelor de exploata- n`. Cu privire la aceste aspecte preciz`m
re a copiilor, nominalizate \n cuprinsul pre- c` prin Legea nr. 470/2001 România a rati-
zentului articol, f`r` ca aceast` nominali- ficat Protocolul facultativ la Conven]ia cu
zare s` aib` caracter limitativ. |n demersul privire la drepturile copilului, referitor la
lor este necesar ca autorit`]ile responsa- vânzarea de copii, prostitu]ia copilului [i
bile s` identifice eventualele lacune exis- pornografia infantil`, semnat la New York
tente \n plan legislativ [i s` ac]ioneze \n ve- la 6 septembrie 2000. Art. 3 al Legii nr.
derea cre`rii cadrului necesar pentru pu- 470/2001 oblig` statele ratificatoare s` incri-
nerea \n practic` a dispozi]iilor legale. mineze \n dreptul intern urm`toarele fapte:
Lit. a) oblig` autorit`]ile s` adopte m`suri- - oferirea, livrarea sau acceptarea unui
le pentru prevenirea [i impiedicarea tran- copil, \n scopul exploat`rii sexuale,
sferul ilicit [i nereturn`rii copilului; textul transferului de organe pentru profit [i
poate fi corelat [i cu prevederile art. 11 din supunerii la munc` for]at` a copiilor;

111
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

- ob]inerea consim]`mântului \n mod fra- Astfel, autorit`]ile publice au responsabili-


udulos pentru adop]ie [i \nc`lcarea in- tatea de a crea cadrul necesar prevenirii
strumentelor juridice \n materia adop]iei; unor m`suri/presiuni excesive care vizeaz`
- oferirea, ob]inerea, procurarea, furniza- dezvoltarea for]at` a talentului copiilor [i
rea copiilor pentru prostitu]ie; solicitarea excesiv` a copiilor supradota]i,
- activit`]i care implic` pornografia infantil`. \n detrimentul dezvolt`rii armonioase a
De asemenea, aceea[i lege stabile[te c` acestora ori care pot conduce la afectarea
statele sunt obligate s` ia m`surile necesa- s`n`t`]ii fizice [i mentale a copiilor, chiar
re atât pentru instrumentarea cu celeritate dac` exist` consim]`mântul copilului.
cât [i pentru sanc]ionarea acestor fapte cât De asemenea, este necesar ca imaginea [i
[i pentru protec]ia victimelor acestor in- situa]ia copilului s` fie protejat` \mpotriva
frac]iuni. exploat`rii mass-media. Preciz`m c` \n
Transpunerea \n legisla]ia român` a dispo- acest domeniu se aplic` dispozi]iile Deci-
zi]iilor Protocolului se reg`se[te \n Codul ziei 248/2004 a Consiliului Na]ional al Au-
Penal - infrac]iunile privitoare la via]a se- dio-Vizualului privind protec]ia demnit`]ii
xual`, proxenetismul, lipsirea de libertate umane [i dreptului la propria imagine.
\n mod ilegal, precum, \n prevederile Legii Totodat`, \n situa]ia copiilor afla]i \n cadrul
nr. 678/2001 privind prevenirea [i comba- sistemului de protec]ie special`, sunt apli-
terea traficului de persoane (a se vedea [i cabile dispozi]iile Hot`rârii nr. 1018/2002 a
explicitarea art. 98), \n Legea nr. 196/2003 fost aprobat Regulamentul cu privire la
privind prevenirea [i combaterea porno- obliga]iile ce revin serviciilor publice spe-
grafiei precum [i \n Legea nr. 203/2000 de cializate pentru protec]ia drepturilor copi-
ratificare a Conven]iei Organzia]iei Interna- lului \n vederea garant`rii respect`rii drep-
]ionale a Muncii (OIM) nr. 189/1999 privind tului la imagine [i intimitate a copiilor.
interzicerea celor mai grave forme ale |n ceea ce prive[te exploatarea copiilor \n
muncii copiilor. |n ceea ce prive[te nor- cadrul unor experimente, men]ion`m c`
mele care vizeaz` protec]ia copiilor victime art. 7 al Pactului interna]ional cu privire la
ale unor infrac]iuni, inclusiv \n calitatea drepturile civile [i politice ratificat de Ro-
acestora de martori, amintim Legea nr. mânia prin Decretul nr. 212/1974 interzice
211/2004 privind unele m`suri pentru asi- supunerea oric`rei persoane unor expe-
gurarea protec]iei victimelor infrac]iunilor, rien]e medicale sau [tiin]ifice, f`r` acordul
precum [i Legea nr. 682/2002 privind pro- persoanei \n cauz`; dup` cum este evident
tec]ia martorilor (\n acest sens recoman- supunerea unor subiec]i umani la anumite
d`m corelarea cu explicitarea art. 86 din experimente [i cercet`ri medicale este
prezenta lege). De asemenea, men]ion`m condi]ionat` dar nu este total interzis`,
c` România a ratificat prin Legea nr. 304/ cercetarea precum [i realizarea unor trata-
2005 Conven]ia Consiliului Europei privind mente experimentale fiind necesare pro-
desp`gubirea victimelor infrac]iunilor vio- gresului medical [i uneori fiind ultima spe-
lente. ran]` pentru anumite persoane. |n cazul
|n ceea ce prive[te necesitatea prevenirii unui copil aflat \ntr-o astfel de situa]ie, este
implic`rii copiilor \n conflicte armate (lit. necesar pe de o parte consim]`mântul re-
e)), m`surile ce se impun \n astfel de situa- prezentantului sau legal [i, pe de alt` par-
]ii sunt dezvoltate pe parcursul explicit`rii te implic` copii de vârste mai mari, sunt
art. 76-78 din prezenta lege. De asemenea, necesare informarea, ascultarea [i consim-
prin Legea nr. 567/2001, România a ratifi- ]`mântul acestora. Totodat`, se impune \n
cat Protocolul facultativ la Conven]ia ONU astfel de situa]ii [i respectarea codului etic
cu privire la Drepturile Copilului, referitor [i deontologic de c`tre medici [i alte cate-
la implicarea copiilor \n conflicte armate. gorii de profesioni[ti implica]i.
Lit. f), g) [i h) stabilesc necesitatea lu`rii
unor m`suri de prevenire a unor forme de
exploatare social` a copiilor, al`turi de cea
economic` [i sexual`.

112
Institu]ii [i apitolu

c
7

l
servicii cu
atribu]ii \n
protec]ia copilului

SEC}IUNEA 1 func]ionarea Autorit`]ii Na]ionale pentru


Institu]ii la nivel central Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC).
Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia
Art. 100. - Monitorizarea respect`rii princi- Drepturilor Copilului (ANPDC) este organi-
piilor [i drepturilor stabilite de prezenta le- zat` numai la nivel central [i are atribu]ii
ge [i de Conven]ia ONU cu privire la drep- exclusiv \n domeniul protec]iei [i promo-
turile copilului, ratificat` prin Legea nr. 18/ v`rii drepturilor copilului.
1990, republicat`, precum [i coordonarea Prin con]inutul s`u, art. 100 define[te noul
[i controlul activit`]ii de protec]ie [i pro- obiect de activitate al Autorit`]ii Na]ionale pen-
movare a drepturilor copilului se realizea- tru Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC).
z` de c`tre Autoritatea Na]ional` pentru Dac` activitatea Autorit`]ii Na]ionale pen-
Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC), tru Protec]ia Copilului [i Adop]ie (ANPCA)
organ de specialitate al administra]iei pu- era centrat` aproape exclusiv pe protec]ia
blice centrale, cu personalitate juridic`, [i monitorizarea copilului aflat \n dificul-
aflat \n subordinea Ministerului Muncii, tate, noua institu]ie are ca sarcin` principa-
Solidarit`]ii Sociale [i Familiei (MMSSF). l` monitorizarea respect`rii principiilor [i
drepturilor copilului \n general.
Monitorizarea prev`zut` la art. 100 nu se
Art. 100 acord` Autorit`]ii Na]ionale pen- refer` atât la cazuri individuale de copii cât
tru Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC) mai ales la activit`]i, programe, proiecte,
competen]a general` de monitorizare, co- strategii, m`suri, politici ale autorit`]ilor
ordonare [i control \n domeniul protec]iei publice [i organismelor private autorizate
[i promov`rii drepturilor copilului preci- care au ca obiect de activitate implementa-
zând totodat` c` actele normative de refe- rea drepturilor copilului. De aceea, scopul
rin]` pentru activitatea Autorit`]ii sunt Le- acestei monitoriz`ri este de a determina
gea nr. 272/2004 [i Conven]ia ONU cu pri- autorit`]ile publice (executive, legislative
vire la drepturile copilului. [i judec`tore[ti) s` adopte toate m`surile
Atribu]iile Autorit`]ii Na]ionale pentru Pro- (administrative, legislative [i de alt` natu-
tec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC) prev`- r`) necesare pentru a asigura respectarea
zute de Legea nr. 272/2004 se completeaz` efectiv` a drepturilor copilului (condi]ie a
cu cele din OUG nr. 12/2001 aprobat` prin bun`st`rii), pe baza informa]iilor, datelor,
modifi
Legea nr. 252/2001 [i modificat` prin Le- studiilor [i a propunerilor puse la dispozi-
gea nr. 275/2004. Prin HGR nr. 1432/ 2004 ]ia acestora de Autoritate.
au fost aprobate atribu]iile, organizarea [i

115
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

|n aceast` perspectiv`, monitorizarea in- mand` statelor membre ale Consiliului Eu-
formatizat` a copilului din sistemul de pro- ropei printre altele, s` \nfiin]eze un obser-
tec]ie special` (realizat` prin CMTIS de vator na]ional pentru copil pentru colec-
c`tre direc]iile generale de asisten]` socia- tarea [i analizarea tuturor informa]iilor [i
l` [i protec]ie a copilului (DGASPC)) pre- datelor, \n special a statisticilor despre co-
cum [i monitorizarea par]ial` realizat` de pii, despre nevoile [i drepturile acestora. |n
autorit`]i, servicii publice de la nivel cen- aceast` perspectiv` activitatea Autorit`]ii
tral [i local cu responsabilit`]i \n realizarea Na]ionale pentru Protec]ia Drepturilor Co-
drepturilor copilului, nu sunt suficiente dar pilului (ANPDC) va fi centrat` pe monito-
reprezint` premisele pentru elaborarea rizarea [i promovarea drepturilor copilului.
unui sistem na]ional de monitorizare a Dar implementarea Conven]iei este un
drepturilor copilului. proces continuu care se desf`[oar` cu par-
Colectarea [i analiza sistematica a unor in- ticiparea autorit`]ilor publice centrale [i lo-
forma]ii credibile cantitative [i calitative, cale precum a organismelor private acre-
sunt necesare [i pentru evaluarea stadiului ditate. De aceea este necesar` o structur`
de implementare a Conven]iei ONU cu pri- guvernamental` permanent` care s` aib`
vire la drepturile copilului \n România. Ca rolul de a coordona activit`]ile privind pro-
stat parte la Conven]ie, România are obli- tec]ia [i promovarea drepturilor copilului.
ga]ia s` transmit` rapoarte Comitetului Unul dintre cele mai frecvente „subiecte
pentru Drepturile Copilului (CDC) (format de \ngrijorare“ formulate de c`tre Comite-
din 10 exper]i de o \nalt` ]inut` moral` [i tul pentru Drepturile Copilului (CDC) cu
care posed` o competen]` recunoscut` \n ocazia Observa]iilor Finale asupra Rapoar-
domeniul reglementat de conven]ie) telor Ini]iale [i Secundare ale Statelor
instituit cu scopul monitoriz`rii aplic`rii P`r]i, a fost lipsa coordon`rii \n implemen-
acesteia (art. 43 din Conven]ie). |n acest tarea Conven]iei motiv pentru care cele
mai multe recomand`ri se pronun]` \n fa-
sens sarcina de a realiza rapoartele
voarea unei coordon`ri eficiente. Totoda-
prev`zute de art. 44 pct. 1 din Conven]ia
t`, Comitetul subliniaz` c`, responsabi-
ONU cu privire la drepturile copilului revine
litatea coordon`rii activit`]ilor \n domeniul
Autorit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia
drepturilor copilului, trebuie plasat` la cel
Drepturilor Copilului (ANPDC) (HG nr.
mai \nalt nivel ierarhic din cadrul fiec`rui
1432/2004- art. 3 pct. 10).
guvern. Acest organism coordonator tre-
Dac` Comitetul pentru Drepturile Copilului
buie investit cu statutul [i resursele finan-
(CDC) (cu sediul la Geneva) reprezint` me-
ciare [i umane, care s` \i permit` s` duc`
canismul interna]ional pentru monitori- la \ndeplinire sarcinile care \i revin [i s` ob-
zarea progresului \nregistrat de statele ]in` sau s` solicite colaborarea altor depar-
semnatare \n implementarea Conven]iei, tamente guvernamentale pentru imple-
Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia mentarea drepturilor copilului (Manualul
Drepturilor Copilului (ANPDC) reprezint` de implementare al Conven]iei ONU).
mecanismul na]ional de monitorizare a Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia
progresului \n implementarea Conven]iei la Drepturilor Copilului (ANPDC) dispune de
nivel na]ional. o serie de instrumente care \i confer` auto-
Monitorizarea par]ial` realizat` de autori- nomie \n realizarea activit`]ii de coordo-
t`]ile publice/serviciile publice [i de orga- nare:
nismele private acreditate cu responsabili- - Elaborarea proiectelor de acte normati-
t`]i \n protec]ia [i promovarea drepturilor ve, inclusiv strategii [i planuri de ac]iu-
copilului nu este suficient` [i nu acoper` ne, \n vederea armoniz`rii legisla]iei in-
toate ariile de interes ale Conven]iei ONU terne cu principiile [i normele tratatelor
cu privire la drepturile copilului. interna]ionale \n domeniul drepturilor
Exigen]e noi \n ceea ce prive[te monitori- copilului, la care România este parte,
zarea se reg`sesc [i \n documentele Consi- precum [i \n vederea aplic`rii efective a
liului Europei. De exemplu, potrivit Reco- acestora (HG nr. 1432/2004 privind atri-
mand`rii 1551(2002) emis` pentru punerea bu]iile, organizarea [i func]ionarea Au-
\n aplicare a Strategiei europene pentru torit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Drep-
copii (Recomandarea 1286/1996) se reco- turilor Copilului (ANPDC) (art. 3, pct. 5);

116
capi tolul
7
- Avizarea tuturor actelor normative care mentate prin Legea nr. 35/1997 modificat`.
fac referire la oricare din drepturile copi- Avocatul Poporului este institu]ia creat` cu
lului prev`zute \n prezenta lege (art. 147); scopul de a ap`ra drepturile [i libert`]ile
- Reglementarea expres` prin Legea nr. omului \n raporturile acestuia cu autorit`-
272/2004 a unor parteneriate \n vederea ]ile administra]iei publice
realiz`rii de reglement`ri [i activit`]i co- Copiii au acces direct la Avocatul Poporu-
mune pentru protec]ia [i promovarea lui, iar unul dintre cei patru adjunc]i este
drepturilor copilului specializat [i \n drepturile copilului.
Un instrument deosebit de eficient prin Dar \mbun`t`]irea condi]iei copilului nu se
care Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia realizeaz` numai prin ap`rarea [i promo-
Drepturilor Copilului (ANPDC) \[i realizea- zea- varea drepturilor copilului \n raporturile
z` propria strategie dar [i coordonarea ac- acestuia cu autorit`]ile publice. De aceea
tivit`]ii \n domeniul protec]iei [i promov`- este important s` se \n]eleag` [i rolul pe
rii drepturilor copilului sunt programele de care \l are Autoritatea Na]ional` pentru
interes na]ional. Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC)
Pe lâng` activitatea de control pe care o care intervine pentru ap`rarea drepturilor
desf`[oar` (reglementat` prin art. 7 al [i liber`]ilor copilului nu numai \n raport
OUG nr.12/2001) Autoritatea Na]ional` cu autorit`]ile publice ci [i \n raport cu
pentru Protec]ia Drepturilor Copilului persoana fizic` sau juridic` de drept privat
(ANPDC) efectueaz` inspec]ii cu privire la care au \n \ngrijire copii. |n concordan]` cu
modul \n care autorit`]ile publice precum art. 7 alin. (2) lit. a) din OUG nr.12/2001
[i organismele private acreditate respect` modificat`, Autoritatea Na]ional` pentru
standardele obligatorii de calitate pentru Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC)
serviciile destinate protec]iei
pro copilului (art. asigur` controlul asupra modului \n care
116 din Legea nr. 272/ 2004). sunt respectate [i promovate drepturile
Prin exercitarea atribu]iilor de control Au- copilului de c`tre institutu]iile publice, ce-
toritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drep- lelalte persoane juridice [i de persoanele
turilor Copilului (ANPDC) realizeaz` ap`ra- fizice, \n conformitate cu legisla]ia \n
rea [i promovarea drepturilor [i libert`]ilor vigoare.
copilului prin instrumente specifice unei
autorit`]i guvernamentale (inclusiv prin
aplicare de sanc]iuni). Prin activitatea de
inspec]ie cu privire la modul \n care auto- SEC}IUNEA a 2-a
rit`]ile publice sau organismele private Institu]ii [i servicii la nivel local
respect` standardele minime obligatorii
(art. 116), Autoritatea Na]ional` pentru Art. 102. - Autorit`]ile administra]iei publi-
Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC) re- ce locale au obliga]ia s` garanteze [i s`
alizeaz` [i ap`rarea drepturilor copilului promoveze respectarea drepturilor copiilor
deoarece standardele sunt concepute toc- din unit`]ile administrativ-teritoriale, asi-
mai pentru ca toate drepturile copilului s` gurând prevenirea separ`rii copilului de
fie respectate. p`rin]ii s`i, precum [i protec]ia special` a
copilului lipsit, temporar sau definitiv, de
\ngrijirea p`rin]ilor s`i.
Art. 101. - Ap`rarea drepturilor [i libert`-
]ilor copilului \n raporturile acestuia cu au-
torit`]ile publice cu scopul de a promova [i |n prima parte articolul se refer` la obliga-
de a \mbun`t`]i condi]ia copilului se reali- ]ia general` a autorit`]ilor administratiei
zeaz` [i prin institu]ia Avocatul Poporului. publice locale de a asigura protec]ia [i pro-
movarea drepturilor tuturor copiilor.
Func]ia [i rolul Avocatului Poporului sunt Partea a doua se refer` la copiii afla]i \n si-
stabilite prin Constitu]ia României (art. 58, tua]ie de risc [i a celor lipsi]i de ocrotire
59 [i art. 60) iar organizarea [i func]ionarea p`rinteasc`.
institu]iei Avocatul Poporului sunt regle-

117
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

Pentru prima dat` \n legisla]ia intern` se prin serviciul de autoritate tutelar` [i servi-
prevede \n mod expres pentru autorit`]ile ciul public de asisten]` social` (SPAS) are
locale obliga]ia de a asigura prevenirea se- obliga]ia de a monitoriza situa]ia copiilor
par`rii copilului de p`rin]i, inclusiv prin care domiciliaz` \n unitatea administrativ
dezvoltarea serviciilor de zi (art. 111 alin. 1). teritorial` pentru a identifica situa]iile de
|n ceea ce prive[te asigurarea protec]iei risc [i de criz` \n vederea solu]ionarii aces-
speciale a copilului aceasta revine consiliu- tora pe plan local.
lui jude]ean, obligat s` organizeze servicii Pentru primar [i pre[edintele consiliului
de tip familial [i de tip reziden]ial (art. 112). jude]ean sunt prev`zute \n mod expres o
Atribu]iile prev`zute de Legea nr. 272/2004 serie de obliga]ii care trebuie coroborate
se coreleaz` cu cele prev`zute de Legea nr. cu atribu]iile pe care ace[tia le au \n con-
215/2001 a administra]iei publice locale, cordan]` cu prevederie Legii administra]iei
precum [i cu prevederile OG nr. 68/2003 cu publice locale.
privire la serviciile sociale modificat` prin
OG nr. 86/2004. Primarul:
Obliga]ia general` de a garanta [i pro- - asigur` respectarea drepturilor [i liber-
mova drepturile copilului se realizeaz` \n t`]ilor fundamentale ale cet`]enilor, a
m`sura \n care autorit`]ile administra]iei prevederilor Constitu]iei, precum [i pu-
publice locale, \n special primarul, dar [i nerea \n aplicare a legilor (..), (art. 68
consiliul local, \[i \ndeplinesc toate atribu- alin. (1) lit. a) din Legea administra]iei
]iile prev`zute de lege. P`rin]ii sunt primii publice locale nr. 215/2001;
responsabili pentru cre[terea [i dezvolta- - conduce serviciile publice locale, asigu-
rea copilului. Dar pentru dezvoltarea lor r` func]ionarea serviciilor de stare civil`
armonioas` copiii au nevoie de un pachet [i de autoritate tutelar`; supravegheaz`
realizarea m`surilor de asisten]` social`
de servicii sociale de baz` care s` le asi-
[i ajutor social (art. 68 lit. s), Legea nr.
gure \n primul rând dreptul la s`n`tate [i la
215/2001).
educa]ie. Ca urmare a descentraliz`rii au-
Având \n vedere atribu]iile pe care le are
torit`]ile locale trebuie s` asigure calitatea
primarul \n calitate de autoritate public`
serviciilor de baz` precum [i accesul ne-
local`, enun]ate mai sus, la care se adaug`
discriminatoriu al copiilor la aceste servicii
cele prev`zute expres de Legea nr. 272/
(reabilitarea [colilor [i a gr`dini]elor sau
2004 putem concluziona c` acesta este
asigurarea transportului pentru copiii care
„autoritatea local` cheie“ de care depinde
merg la [coal` \n alt` localitate). Pe de alt` aplicarea la nivel local a acestui act nor-
parte, copiii din comunitate precum [i fa- mativ. Rolul consiliului local [i al serviciu-
miliile acestora se pot afla \n situa]ii de di- lui public de asisten]` social` (SPAS) \n so-
ficultate pe care le pot dep`[i numai dac` lu]ionarea pe plan local a problemelor so-
beneficiaz` de sprijin din partea autorit`- ciale depind de informarea corespunz`-
]ilor administra]iei publice locale prin ac- toare, implicarea [i de ini]iativa primarului.
cesul la anumite servicii. |n acest sens au- Atribu]iile de autoritate tutelar` ale prima-
torit`]ile locale trebuie s` \nfiin]eze servicii rului vizând protec]ia copilului au fost de-
sociale de interes local, inclusiv servicii plasate c`tre instan]a judec`toreasc` (atri-
pentru prevenirea separ`rii copilului de bu]iile de decizie) dar acesta \[i p`streaz`
p`rin]ii s`i. celelalte atribu]ii potrivit prevederilor din
Dar garantarea drepturilor copilului se rea- Codul Familiei.
lizeaz` la nivel local \n primul rând prin in-
troducerea \n bugetul local a sumelor ne- Pre[edintele consiliului jude]ean/primarul
cesare pentru finan]area serviciilor de baz` sectorului:
de interes pentru to]i copiii din comunita- - asigur` respectarea prevederilor Consti-
te, servicii de interes local, \n principal ser- tu]iei, punerea \n aplicare a legilor, a de-
viciile de prevenire a separ`rii copilului de cretelor Pre[edintelui României, a hot`-
p`rin]i, inclusiv presta]iile financiare ex- rârilor [i ordonan]elor Guvernului, a ho-
cep]ionale. t`rârilor consiliului jude]ean precum [i
De asemenea, f`r` s` \ncalce drepturile p`- a altor acte normative (art. 116 lit. a) Le-
rin]ilor/reprezentan]ilor legali, primarul gea nr. 215/2001);

118
capi tolul
7
- coordoneaz`, controleaz` [i r`spunde rea nevoilor comunit`]ii [i la solu]ionarea
de activitatea privind protec]ia drepturi- pe plan local a problemelor sociale care
lor copilului (art. 116 alin. 1 lit. q)); privesc copiii: structuri comunitare consul-
tative.
Art. 103. - (1) Autorit`]ile administra]iei pu- Structurile comunitare consultative repre-
blice locale au obliga]ia de a implica colec- zint` o form` organizat` [i permanent` de
tivitatea local` \n procesul de identificare a participare a comunit`]ii locale la solu]io-
nevoilor comunit`]ii [i de solu]ionare la narea pe plan local a problemelor sociale
nivel local a problemelor sociale care pri- care privesc copiii.
vesc copiii. Au fost experimentate diferite forme de
(2) |n acest scop pot fi create structuri co- structuri comunitare dar modelul reco-
munitare consultative cuprinzând, dar f`r` mandat este cel al consiliilor comunitare
a se limita, oameni de afaceri locali, preo]i, consultative.
cadre didactice, medici, consilieri locali,
poli]i[ti. Rolul acestor structuri este atât de Componen]a consiliului comunitar consul-
solu]ionare a unor cazuri concrete, cât [i tativ
de a r`spunde nevoilor globale ale respec- Consiliul comunitar consultativ este for-
tivei colectivit`]i. mat din persoane reprezentative [i influ-
(3) Mandatul structurilor comunitare con- ente din comunitate. Ceea ce conteaz` nu
sultative se stabile[te prin acte emise de este atât preg`tirea profesional` cât mai
c`tre autorit`]ile administra]iei publice lo- ales prestigiul social [i moral. Pot fi mem-
cale. bri \n consiliul comunitar: oameni de afa-
(4) Pentru a-[i \ndeplini rolul pentru care ceri locali, preo]i, cadre didactice, medici,
au fost create, structurile comunitare con- consilieri locali, politi[ti (alin. (2). Dar \n
sultative vor beneficia de programe de for- func]ie de specificul comunit`]ii pot fi
mare \n domeniul asisten]ei sociale [i pro- membri: reprezentan]i ai unor comunit`]i
tec]iei copilului. etnice, mediatori sanitari, reprezentan]i ai
unor organiza]ii neguvernamentale locale
etc. Persoanele selectate trebuie s` aib`
R`spunderea pentru cre[terea [i asigura- disponibilitate pentru a desf`[ura o munc`
rea dezvolt`rii copilului revine \n primul cu caracter voluntar. De regul` consiliile
rând p`rin]ilor (art. 5 alin. 2) dar \n subsi- comunitare consultative sunt formate din
diar intervine [i responsabilitatea colectivi- 5-7 persoane, dar pot fi antrenate [i alte
t`]ii locale din care face parte copilul [i fa- persoane disponibile. Consider`m c` pri-
milia sa (art. 5 alin. 3). marul [i referen]ii/asisten]ii sociali care fac
Con]inutul alin. (1) stabile[te obliga]ia pen- parte din serviciul public de asisten]` so-
tru autorit`]ile administra]iei publice locale cial` (SPAS) nu pot fi membri ai consiliului
de a implica colectivitatea local`, stabilind comunitar consultativ, motivat de faptul c`
totodat` domeniile \n care aceasta se im- prin prezen]a lor, ar dilua rolul [i influen]a
plic`: consiliului a c`rui menire este tocmai aceea
 identificarea nevoilor comunit`]ii; de a sprijini activitatea primarului [i specia-
 solu]ionarea la nivel local a problemelor li[tilor din serviciile de asisten]` social`.
sociale care privesc copiii.
Colectivitatea local` intervine prin repre- Mandatul consiliilor comunitare consulta-
zentan]ii s`i ale[i (primar [i consiliul local) tive
dar consultarea cet`]enilor se poate realiza Consiliul comunitar consultativ poate fi \n-
prin referendum sau prin orice alt` form` fiin]at prin hot`râre a consiliului local sau
de participare direct` a cet`]enilor la trebu- prin dispozi]ia primarului (alin. (3). |n actul
rile publice, \n condi]iile legii (art. 3 alin. (3) de \nfiin]are sunt nominalizate persoanele
din Legea administra]iei publice locale, nr. membre precum [i scopul pentru care
215/2001). acesta este creat: sprijinirea activit`]ii de
Alin. (2) se refer` la forma concret` de par- asisten]` social` [i protec]ia copilului.
ticipare direct` a cet`]enilor la identifica- Anexa la actul de \nfiin]are detaliaz` mo-

119
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

dul de organizare [i func]ionare a consiliu- Colaborarea cu serviciul public de asis-


lui comunitar consultativ. Acesta poate s` ten]` social` (SPAS) [i cu alte structuri
intervin` \n cazuri individuale dar [i \n pro- comunitare dac` acestea exist` (grupuri
blemele generale ale colectivit`]ii. Dosarul de sprijin familial, familii de suport, co-
copilului care are nevoie de o m`sur` spe- mitete filantropice, consilii de familie
cial` de protec]ie trebuie s` cuprind` prin- etc.).
tre altele [i punctul de vedere al consiliului Direc]iile generale de asisten]` social` [i
comunitar consultativ (art. 9 alin. (7) din protec]ie a copilului (DGASPC) au obliga]ia
HG nr. 1437/2004 privind organizarea [i de a acorda asisten]` tehnic` necesar`
metodologia de func]ionare a comisiei pentru crearea [i formarea structurilor co-
pentru protec]ia copilului). munitare consultative ca form` de sprijin
Activit`]ile compatibile cu natura [i rolul \n activitatea de asisten]` social` [i pro-
consiliului comunitar consultativ sunt: tec]ia copilului (art. 2 lit. c), pct. 3 din Regu-
 Informarea cu privire la drepturile copi- lamentul-cadru de organizare [i func]iona-
lului [i obliga]iile p`rin]ilor/familiei l`r- re a direc]iei generale de asisten]` social`
gite; [i protec]ie a copilului (DGASPC)/ HG nr.
 Identificarea copiilor/familiilor care au 1434/2004).
nevoie de sprijin, identificarea altor ne- Consiliile comunitare consultative sunt \n-
voi ale comunit`]ii; fiin]ate \n primul rând pentru sprijinirea ac-
 Analizarea cazurilor individuale; tivit`]ii de asisten]` social` [i protec]ia co-
 Recomand`ri de solu]ionare a cazurilor pilului. La nivel local \ns` aceast` structur`
individuale; comunitar` poate fi folosit` [i \n asisten]a
 Medierea conflictelor intrafamiliale; social` a persoanei adulte.
adu
 Activit`]i de strângere de fonduri sau OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu
identificarea altor resurse \n folosul co- modific`rile [i complet`rile ulterioare, pre-
piilor [i a familiilor aflate \n dificultate; vede ca \n realizarea obiectivelor proprii
 Recomand`ri adresate primarului sau autorit`]ile administra]iei publice locale au
consiliului local pentru ameliorarea si- obliga]ia de a implica comunitatea \n iden-
tua]iei sociale caracteristice comunit`]ii. tificarea, prevenire [i solu]ionarea la nivel
local a problemelor sociale. Nu se detalia-
Preg`tirea consiliilor comunitare consul- z` modul \n care autorit`]ile locale pot im-
tative plica comunitatea ceea ce nu exclude ca
Eterogenitatea consiliilor comunitare con- acela[i consiliu comunitar consultativ s`
sultative [i specificul activit`]ii de asisten]` aib` mandat [i pentru sprijinirea persoanei
social` [i protec]ia copilului determin` ne- adulte.
cesitatea preg`tirii acestora (alin. 4). Sco-
pul principal al preg`tirii este de a trans-
mite un set de informa]ii care s` faciliteze Art. 104. - (1) |n subordinea consiliului ju-
cooperarea [i s` orienteze activitatea de]ean [i, respectiv, a consiliilor locale ale
pentru ameliorarea st`rii sociale a comuni- sectoarelor municipiului Bucure[ti func]io-
t`]ii. Indiferent de profesie [i experien]a neaz` comisia pentru protec]ia copilului,
profesional` membrii consiliilor comunita- ca organ de specialitate al acestora, f`r`
re au nevoie de repere de baz` \n perspec- personalitate juridic`, având urm`toarele
tiva c`rora s` analizeze cazurile [i proble- atribu]ii principale: (a) stabilirea \ncadr`rii
mele generale ale comunit`]ii. \n grad de handicap [i orientarea [colar` a
Reperele de baz` pentru activitatea consili- copilului; (b) pronun]area, \n condi]iile pre-
ului comunitar consultativ sunt: zentei legi, cu privire la propunerile referi-
 Promovarea valorilor familiale, a stabili- toare la stabilirea unei m`suri de protec]ie
t`]ii familiei [i a \ngrijirii copiilor de c`- special` a copilului; (c) solu]ionarea cere-
tre p`rin]i; rilor privind eliberarea atestatului de asis-
 Prevenirea separ`rii copilului de p`rin]i tent maternal; (d) alte atribu]ii prev`zute
[i sprijinirea familiei pentru a-[i asuma de lege.
responsabilit`]ile;

120
capi tolul
7
(2) Organizarea [i metodologia de func]io- Speciali[tii care realizeaz` evaluarea copii-
nare a comisiei pentru protec]ia copilului se lor nu pot face parte din aceasta. Membrii
reglementeaz` prin hot`râre a Guvernului. comisiei au obliga]ia ca \n deciziile pe care
le iau s` urm`reasc` exclusiv interesul su-
perior al copilului.
Spre deosebire de direc]ia general` de
Comisia este competent` s` decid` m`suri
asisten]` social` [i protec]ie a copilului
de protec]ie special` numai dac` exist`
(DGASPC) organizat` ca institu]ie public`
acordul p`rin]ilor precum [i consim]`mân-
(ce asigur` serviciile de protec]ie special`
tul copilului care a \mplinit vârsta de 14
precum [i alte servicii specializate de
ani, exprimate \n fa]a membrilor comisiei.
interes jude]ean), comisia pentru protec]ia
De asemenea autorit`]ile locale precum [i
copilului (CPC) este organul de specialitate
al consiliului jude]ean. comunit`]ile locale au un rol activ \n luarea
Atribu]iile principale ale comisiei pentru m`surilor de protec]ie special` a copilului.
protec]ia copilului (alin. (1) lit.a), b) [i c)) se Nu numai planul individualizat de protec-
completeaz` cu cele prev`zute \n art. 2 din ]ie este obligatoriu ci [i planul de servicii
HG. nr. 1437/2004 privind organizarea [i precum [i punctul de vedere al structurilor
metodologia de func]ionare a comisiei comunitare consultative (HG nr. 1437 art. 9
pentru protec]ia copilului: alin. 7).
- reevalueaz` periodic hot`rârile privind
m`surile de protec]ie, precum [i \nca-
drarea \n grad de handicap [i orientarea Art. 105. - (1) Serviciul public specializat
[colar` a copiilor pe baza sesiz`rii direc- pentru protec]ia copilului, existent \n su-
]iei generale de asisten]` social` [i pro- bordinea consiliilor jude]ene [i a consiliilor
tec]ie a copilului (DGASPC); locale ale sectoarelor municipiului Bucu-
- revoc` sau \nlocuie[te m`sura stabilit`, re[ti, precum [i serviciul public de asisten-
\n condi]iile legii, dac` \mprejur`rile ]` social` (SPAS) de la nivelul jude]elor [i
care au determinat stabilirea acesteia sectoarelor municipiului Bucure[ti se reor-
s-au modificat; ganizeaz` ca direc]ie general` de asisten]`
- solu]ioneaz` plângerile adresate de co- social` [i protec]ie a copilului (DGASPC).
pii, \n m`sura \n care solu]ionarea aces- (2) Direc]ia general` de asisten]` social` [i
tora nu este stabilit` de lege \n compe- protec]ie a copilului (DGASPC) este institu-
ten]a altor institu]ii; ]ie public` cu personalitate juridic`, \nfiin-
- promoveaz` drepturile copilului \n toate ]at` \n subordinea consiliului jude]ean,
activit`]ile pe care le \ntreprinde; respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor
- informeaz` p`rin]ii cu privire la conse- municipiului Bucure[ti, care preia, \n mod
cin]ele plasamentului asupra raporturi- corespunz`tor, func]iile serviciului public
lor pe care le au cu copiii, inclusiv cu de asisten]` social` (SPAS) de la nivelul ju-
privire la drepturile [i obliga]iile pe care de]ului [i, respectiv, atribu]iile serviciului
le au fa]` de copil pe durata plasamen- public de asisten]` social` (SPAS) de la ni-
tului; velul sectoarelor municipiului Bucure[ti.
- stabile[te, \n condi]iile legii, cuantumul (3) Institu]ia prev`zut` la alin. (2) exercit`
contribu]iei lunare a p`rin]ilor la \ntre]i- \n domeniul protec]iei drepturilor copilului
nerea copilului pentru care s-a decis atribu]iile prev`zute de prezenta lege, pre-
plasamentul. cum [i de alte acte normative \n vigoare.
Comparativ cu vechea legisla]ie, atribu]iile (4) Structura organizatoric`, num`rul de
comisiei pentru protec]ia copilului s-au re- personal [i finan]area direc]iei generale de
dus. Unele competen]e sunt deplasate fie asisten]` social` [i protec]ie a copilului
c`tre instan]a de judecat` fie c`tre direc]ia (DGASPC) se aprob` prin hot`râre a consi-
general` de asisten]` social` [i protec]ie a liului jude]ean, respectiv a consiliului local
copilului (DGASPC). al sectorului municipiului Bucure[ti, care o
Membrii comisiei pentru protec]ia copilu- \nfiin]eaz`, astfel \ncât s` asigure \nde-
lui reprezint` institu]iile care i-au desem- plinirea \n mod corespunz`tor a atribu]iilor
nat astfel \ncât ace[tia, \n cadrul comisiei, ce \i revin, precum [i realizarea deplin` [i
\[i exercit` atribu]iile de serviciu. exercitarea efectiv` a drepturilor copilului.

121
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

(5) Atribu]iile [i regulamentul-cadru de or- - are competen]e precise pentru realiza-


ganizare [i func]ionare ale direc]iei gene- rea dreptului copilului la stabilirea [i p`-
rale de asisten]` social` [i protec]ie a copi- strarea identit`]ii;
lului (DGASPC) se aprob` prin hot`râre a - verific` sesiz`rile \n leg`tur` cu cazurile
Guvernului, la propunerea Ministerului Mun- de presupus abuz \mpotriva copiilor.
cii, Solidarit`]ii Sociale [i Familiei (MMSSF). 2. la nivel local:
- coordoneaz` metodologic activitatea de
prevenire a separ`rii copiilor de p`rin]i
Prin \nfiin]area direc]iei generale de asis-
[i de comunitate;
ten]` social` [i protec]ie a copilului
- asigur` asisten]a tehnic` necesar` pen-
(DGASPC), ca institu]ie public` de interes
tru \nfiin]area [i preg`tirea structurilor
jude]ean, activitatea de asisten]` social`
comunitare consultative.
de la nivelul jude]ului se realizeaz` \ntr-un
Atunci când are informa]ii despre existen-
cadru unitar, coordonat, beneficiarii fiind
]a unor situa]ii sau cazuri concrete de ne-
aborda]i \n contextul familiei [i al comu-
respectare/\nc`lcare a drepturilor copilului
nit`]ii.
Direc]ia general` de asisten]` social` [i direc]ia general` de asisten]` social` [i
protec]ie a copilului (DGASPC) are rolul de protec]ie a copilului (DGASPC), \n spiritul
a asigura aplicarea politicilor [i strategiilor promov`rii drepturilor copilului trebuie s`
de asisten]` social` \n domeniul protec]iei sesizeze autorit`]ile/structurile/serviciile
copilului, familiei, persoanelor singure, competente s` le solu]ioneze.
persoanelor vârstnice, persoanelor cu han- Prin hot`râre a consiliului jude]ean/consi-
dicap precum [i a oric`ror persoane aflate liului local al sectorului municipiului Bucu-
\n dificultate. re[ti se aprob` structura organizatoric`,
Totodat` direc]ia general` de asisten]` so- num`rul de personal [i finan]area direc]iei
cial` [i protec]ie a copilului (DGASPC) este generale de asisten]` social` [i protec]ie a
principalul furnizor de servicii sociale spe- copilului (DGASPC) (alin. 4) având ca reper
cializate spre deosebire de serviciul public HG nr. 1434/2004 privind Regulamentul-ca-
de asisten]` social` (SPAS) care este prin- dru de organizare [i func]ionare a direc]iei
cipalul furnizor de servicii sociale cu ca- generale de asisten]` social` [i protec]ie a
racter primar/preventiv. copilului (DGASPC).
Cu toate c` nu are competen]a general` \n
domeniul protec]iei [i promov`rii drepturi-
lor copilului comparabil` cu aceea a Auto- Art. 106. - (1) Serviciile publice de asisten]`
rit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Drepturi- social` (SPAS) organizate la nivelul muni-
lor Copilului (ANPDC), direc]ia general` de cipiilor [i ora[elor, precum [i persoanele
asisten]` social` [i protec]ie a copilului cu atribu]ii de asisten]` social` din apara-
(DGASPC) ac]ioneaz` \n principal \n dou` tul propriu al consiliilor locale comunale
mari direc]ii: \ndeplinesc \n domeniul protec]iei copilu-
1. la nivel jude]ean: lui urm`toarele atribu]ii:
- asigur` serviciile de protec]ie special` (a) monitorizeaz` [i analizeaz` situa]ia co-
pentru copilul lipsit de ocrotirea p`rin]i- piilor din unitatea administrativ-teritorial`,
lor sau care, \n propriul interes nu pot fi precum [i modul de respectare a dreptu-
l`sa]i \n grija acestora [i care presupun rilor copiilor, asigurând centralizarea [i
plasamentul copilului (plasament de tip sintetizarea datelor [i informa]iilor rele-
familial [i plasament de tip reziden]ial); vante;
- dezvolt` servicii specializate de interes ju- (b) realizeaz` activitatea de prevenire a se-
de]ean pentru protec]ia copilului abuzat par`rii copilului de familia sa;
sau neglijat [i a copilului care s`vâr[e[te (c) identific` [i evalueaz` situa]iile care im-
fapte penale dar nu r`spunde penal; pun acordarea de servicii [i/sau presta]ii
- are unele competen]e pentru protec]ia pentru prevenirea separ`rii copilului de fa-
copiilor refugia]i [i protec]ia copiilor \n milia sa;
caz de conflict armat;

122
capi tolul
7
(d) elaboreaz` documenta]ia necesar` La nivel de comun` atribu]iile \n domeniul
pentru acordarea serviciilor [i/sau presta- asisten]ei sociale se realizeaz` de persoa-
]iilor [i acord` aceste servicii [i/sau presta- ne cu atribu]ii de asisten]` social` (art. 42
]ii, \n condi]iile legii; alin. (2), Legea nr. 705/2001 privind siste-
(e) asigur` consilierea [i informarea fami- mul na]ional de asisten]` social`).
liilor cu copii \n \ntre]inere asupra dreptu- Ca urmare a schimb`rilor aduse de Legea
rilor [i obliga]iilor acestora, asupra dreptu- nr. 272/2004, \n principal prin \nfiin]area la
rilor copilului [i asupra serviciilor disponi- nivel jude]ean a direc]iei generale de asis-
bile pe plan local; ten]` social` [i protec]ie a copilului
(f) asigur` [i urm`resc aplicarea m`surilor (DGASPC) [i introducerea de noi obliga]ii
de prevenire [i combatere a consumului pentru autorit`]ile administra]iei publice
de alcool [i droguri, de prevenire [i com- locale a fost nevoie [i de reconsiderarea
batere a violen]ei \n familie, precum [i a atribu]iilor serviciilor publice de asisten]`
comportamentului delincvent; social` (SPAS) de la nivelul comunelor,
(g) viziteaz` periodic la domiciliu familiile ora[elor [i municipiilor \n domeniul pro-
[i copiii care beneficiaz` de servicii [i pre- tec]iei copilului.
sta]ii; De aceea art. 3 alin. (2) lit. a) din HG nr.
(h) \nainteaz` propuneri primarului, \n ca- 90/2003 este \nlocuit prin art. 106 alin. (1)
zul \n care este necesar` luarea unei m`- lit. a) - j) din Legea nr. 272/2004.
suri de protec]ie special`, \n condi]iile legii; Potrivit prevederilor art. 12 din OG nr. 68/
(i) urm`resc evolu]ia dezvolt`rii copilului [i 2003 privind serviciile sociale, modificat`
modul \n care p`rin]ii acestuia \[i exercit` prin OG nr. 86/2004, serviciul public de
drepturile [i \[i \ndeplinesc obliga]iile cu asisten]` social` (SPAS) este principalul
privire la copilul care a beneficiat de o m`- furnizor de servicii sociale cu caracter pri-
sur` de protec]ie special` [i a fost reinte- mar cu scopul prioritar de sus]inere a func-
grat \n familia sa; ]ionalit`]ii sociale a persoanei \n mediul
(j) colaboreaz` cu direc]ia general` de asis- propriu de via]`, familial [i comunitar. |n
ten]` social` [i protec]ie a copilului perspectiva atribu]iilor pe care le are \n
(DGASPC) \n domeniul protec]iei copilului domeniul protec]iei copilului relevant`
[i transmit acesteia toate datele [i este activitatea de prevenire a separ`rii co-
informa]iile solicitate din acest domeniu. pilului de familia sa.
(2) La nivelul sectoarelor municipiului Bu- Având \n vedere specificul organiz`rii pe
cure[ti, atribu]iile prev`zute la alin. (1) sunt sectoare a municipiului Bucure[ti alin. (2)
exercitate de direc]ia general` de asisten]` precizeaz` c` atribu]iile serviciului public
social` [i protec]ie a copilului (DGASPC). de asisten]` social` (SPAS) \n domeniul
protec]iei copilului se \ndeplinesc de di-
rec]ia general` de asisten]` social` [i pro-
Serviciile publice de asisten]` social` tec]ie a copilului (DGASPC).
(SPAS) de la nivel local sunt prev`zute de
Legea nr. 705/2001 privind sistemul na]io-
nal de asisten]` social`. Art. 107. - (1) Pentru prevenirea separ`rii
Organizarea [i func]ionarea serviciului pu- copilului de p`rin]ii s`i, precum [i pentru
blic de asisten]` social` (SPAS) de la nivel realizarea protec]iei speciale a copilului se-
local este reglementat` prin HG nr. 90/2003. parat, temporar sau definitiv, de p`rin]ii
Serviciul public de asisten]` social` s`i, se organizeaz` [i func]ioneaz` urm`-
(SPAS) se \nfiin]eaz` prin hot`râre a toarele tipuri de servicii:
consiliului local iar atribu]iile \n domeniul a) servicii de zi;
protec]iei copilului prev`zute de art. 106 b) servicii de tip familial;
din Legea nr. 272/ 2004 se completeaz` cu c) servicii de tip reziden]ial.
cele \n domeniul protec]iei persoanelor (2) Regulamentul-cadru pentru organiza-
adulte (art. 3 alin. 2 lit. b) din HG nr. 90/ rea [i func]ionarea serviciilor prev`zute la
2003 pentru aprobarea Regulamentului-ca- alin. (1) se aprob` prin hot`râre a Guver-
dru de organizare [i func]ionare a servi- nului.
ciului public de asisten]` social` (SPAS)).

123
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

Prima distinc]ie pe care o face articolul 107 Articolul 108 define[te rolul serviciilor de
este aceea \ntre serviciile care presupun zi, iar art. 1 alin. (2) din Anexa nr. 2 a HG nr.
prevenirea separ`rii copiilor de p`rin]i (ser- 1438/2004 stabile[te c` din categoria servi-
viciile de zi) [i serviciile de protec]ie spe- ciilor de zi fac parte:
cial` care presupun separarea copilului de a) centrele de zi;
p`rin]i (servicii de tip familial [i reziden]ial). b) centrele de consiliere [i sprijin pentru
Enumerarea celor 3 tipuri de servicii \n or- p`rin]i;
dinea stabilit` de art. 107 alin. (1) [i relu- c) centrele de asisten]` [i sprijin pentru re-
area acestora \n aceea[i ordine \n art. 108, adaptarea copilului cu probleme psiho-
art. 109 [i art. 110 nu este \ntâmpl`toare. sociale;
Pe de o parte este o \n[iruire logic`, iar pe d) serviciile de monitorizare, asisten]` [i
de alt` parte se acord` prioritate [i valoare sprijin a femeii gravide predispuse s`-[i
dezvolt`rii \n primul rând a serviciilor de zi abandoneze copilul.
[i a celor de tip familial. Serviciile de zi pot fi publice sau private. Cu
|n aceea[i prespectiv` direc]ia general` de toate c` serviciile de zi sunt de interes local
asisten]` social` [i protec]ie a copilului totu[i [i consiliul jude]ean poate \nfiin]a
(DGASPC) are obliga]ia de a promova al- astfel de servicii pentru copiii care bene-
ternativele de tip familial la protec]ia rezi- ficiaz` de o m`sur` de protec]ie special`.
den]ial`. (art. 2, lit. c) pct. 13 din HG nr. Consiliile locale, prin hot`râre, \nfiin]eaz`
1434/2004). servicii de zi organizate ca unit`]i cu perso-
Ca urmare a prevederilor din alin. (2) a fost nalitate juridic` \n timp ce serviciile de zi
elaborat` Hot`rârea nr. 1438/2004 pentru \nfiin]ate de consiliul jude]ean sau consi-
aprobarea regulamentelor cadru de orga- liul local de sector se organizeaz` ca unit`]i
nizare [i func]ionare a serviciilor de preve- f`r` personalitate juridic` fiind incluse \n
nire a separ`rii copilului de familia sa pre- structura direc]iei generale de asisten]`
cum [i a celor de protec]ie special` a co- social` [i protec]ie a copilului (DGASPC)
pilului lipsit temporar sau definitiv de (art. 2, alin. 3 [i alin. 4 din Anexa nr. 2 la HG
ocrotirea p`rin]ilor s`i. nr. 1438/2004).
Hot`rârea men]ionat` mai sus cuprinde Luând \n considerare principiul autonomi-
urm`toarele 3 anexe: ei locale este de \n]eles hot`rârea unor
 Regulament cadru de organizarea a ser- consilii locale de a organiza servicii de zi
viciilor de tip reziden]ial; (de regul` centre de zi) ca servicii publice
 Regulament cadru de organizare [i \n afara aparatului de lucru al consiliului
func]ionare a serviciilor de zi; local, dar f`r` personalitate juridic`. Mai
 Regulament cadru de organizare [i ales consiliile locale comunale recurg la
func]ionare a serviciilor de tip familial. acest mod de organizare motivat, \n primul
Cele 3 tipuri de servicii pot func]iona nu- rând, de constrângeri bugetare.
mai pe baza licen]ei eliberate de c`tre Au- Beneficiarii serviciilor de zi sunt:
toritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drep- a) copiii [i p`rin]ii c`rora li se acord` pre-
turilor Copilului (ANPDC). sta]ii [i servicii destinate prevenirii se-
par`rii lor;
b) copiii care au beneficiat de o m`sur` de
Art. 108. - (1) Serviciile de zi sunt acele ser- protec]ie special` [i au fost reintegra]i
vicii prin care se asigur` men]inerea, refa- \n familie;
cerea [i dezvoltarea capacit`]ilor copilului c) copiii care beneficiaz` de o m`sur` de
[i ale p`rin]ilor s`i, pentru dep`[irea situa- protec]ie special`;
]iilor care ar putea determina separarea d) p`rin]ii ai c`ror copii beneficiaz` de o
copilului de familia sa. m`sur` de protec]ie special`;
(2) Accesul la aceste servicii se realizeaz` e) copiii ne\nso]i]i de p`rin]i sau de alt re-
\n baza planului de servicii sau, dup` caz, a prezentant legal, care solicit` o form`
planului individualizat de protec]ie, \n con- de protec]ie \n condi]iile reglement`ri-
di]iile prezentei legi. lor legale privind statutul [i regimul re-
fugia]ilor.

124
capi tolul
7
Regulamentul cadru de organizare [i func- Art. 109. - Serviciile de tip familial sunt
]ionare a serviciilor de zi se refer` de ase- acele servicii prin care se asigur`, la domi-
menea la structura organizatoric`, catego- ciliul unei persoane fizice sau familii, cre[-
riile de personal, conducerea serviciilor, terea [i \ngrijirea copilului separat, tempo-
atribu]iile personalului, condi]iile pentru rar sau definitiv, de p`rin]ii s`i, ca urmare
ocuparea posturilor de conducere. a stabilirii \n condi]iile prezentei legi a m`-
Accesul beneficiarilor la serviciile de zi se surii plasamentului.
realizeaz` pe baza planului de servicii sau
dup` caz a planului individualizat de pro-
tec]ie, prin dispozi]ia primarului/conduc`- Servicii de tip familial se asigur` copiilor,
torului persoanei juridice \n structura c`- ca urmare a instituirii plasamentului/\ncre-
reia func]ioneaz` serviciul. din]`rii \n vederea adop]iei, la domiciliul
Serviciile de zi pot func]iona numai dac` asisten]ilor maternali, la domiciliul altor
au ob]inut licen]a de func]ionare. Aceasta persoane/familii ori, dup` caz, la domiciliul
se acord` pe baza \ndeplinirii standardelor familiei/persoanei poten]ial adoptatoare.
minime obligatorii elaborate pentru astfel Pentru gestionarea acestor servicii, \n ca-
de servicii [i aprobate prin ordin al Secre- drul direc]iilor generale de asisten]` socia-
tarului de Stat al Autorit`]ii Na]ionale pen- l` [i protec]ie a copilului (DGASPC) se or-
tru Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPCA) ganizeaz` ca structuri distincte, „comparti-
sau, dup` caz, Autorit`]ii Na]ionale pentru mentul pentru \ngrijirea de tip familial \n
Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC). domeniul protec]iei copilului“ (art. 3 alin.
Prin Ordinul nr. 24/ 2004 au fost aprobate (1) din Regulamentul cadru de organizare
Standardele minime obligatorii pentru [i func]ionare a direc]iei generale de asis-
centrele de zi iar prin Ordinul nr. 25/ 2004 ten]` social` [i protec]ie a copilului
au fost aprobate Standardele minime obli- (DGASPC), anexa la HG nr. 1434/ 2004).
gatorii privind centrele de zi pentru copiii Direc]ia general` de asisten]` social` [i
cu dizabilit`]i. protec]ie a copilului (DGASPC) [i organis-
Standardele minime obligatorii privind mele private acreditate organizeaz` ser-
centrul de consiliere [i sprijin pentru p`- viciile de tip familial drept compartimente
rin]i [i copii au fost aprobate prin Ordinul distincte sau ca activitate prestat` de un
nr. 88/ 2004. compartiment cu mai multe atribu]ii.
Prin Ordinul nr. 48/ 2004 au fost aprobate Beneficiarii serviciilor de tip familial sunt:
Standardele minime obligatorii privind a) copiii fa]` de care a fost stabilit`, \n con-
serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor di]iile legii, \ncredin]area \n vederea
de via]` independent` iar prin Ordinul nr.
adop]iei;
132/ 2005 au fost aprobate standardele mi-
b) copiii separa]i, temporar sau definitiv de
nime obligatorii privind serviciile destinate
p`rin]ii lor ca urmare a stabilirii \n con-
protec]iei copiilor str`zii.
di]iile legii a m`surii plasamentului;
Obliga]iile introduse pentru autorit`]ile ad-
c) copiii pentru care a fost dispus \n condi-
ministra]iei publice locale [i accentul pus
pe dezvoltarea serviciilor de interes local ]iile legii plasamentul \n regim de ur-
cu scopul de a preveni separarea copiilor gen]`;
de p`rin]i [i de comunitate demonstreaz` d) tinerii care au \mplinit vârsta de 18 ani [i
c` noua politica \n domeniul protec]iei co- care beneficiaz` \n condi]iile legii de
pilului este orientat` c`tre prevenirea ori- protec]ie special`.
c`rei forme de plasament a copilului. Dup` Importan]a organiz`rii [i dezvolt`rii unor
ce ani de zile resurse materiale [i umane astfel de servicii este impus` [i de preve-
au fost concentrate pe dezvoltarea cu prio- derile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 272/
ritate a plasamentului familial \n momen- 2004, potrivit c`ruia plasamentul copilului
tul de fa]` aten]ia [i resursele se concen- care nu a \mplinit vârsta de 2 ani poate fi
treaz` pentru prevenirea separ`rii copilului dispus numai la familia extins` sau substi-
de p`rin]ii s`i [i dezvoltarea serviciilor tutiv`.
comunitare care s` favorizeaze cre[terea [i Prin Ordinul nr. 35/ 2003 au fost aprobate
\ngrijirea copilului de c`tre p`rin]i. standardele minime obligatorii pentru asi-
gurarea protec]iei copilului la asistentul

125
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

maternal profesionist [i a ghidului meto- 2. Ordinul nr. 21/2004, publicat \n Monito-


dologic de implementare a acestor stan- rul Oficial, Partea I nr. 222 din 15.03.2004
darde. pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind serviciile pentru pro-
tec]ia copilului de tip reziden]ial;
Art. 110. - (1) Serviciile de tip reziden]ial 3. Ordinul nr. 27/2004, publicat \n Monito-
sunt acele servicii prin care se asigur` pro- rul Oficial, Partea I nr. 515 din 8.06.2004
tec]ia, cre[terea [i \ngrijirea copilului sepa- pentru aprobarea Standardelor minime
rat, temporar sau definitiv, de p`rin]ii s`i, obligatorii privind serviciile pentru pro-
ca urmare a stabilirii \n condi]iile prezentei tec]ia copilului de tip reziden]ial pentru
legi a m`surii plasamentului. copiii cu dizabilit`]i;
(2) Fac parte din categoria serviciilor de tip 4. Ordinul nr. 89/2004 pentru aprobarea
reziden]ial centrele de plasament [i centre- Standardelor minime obligatorii privind
le de primire a copilului \n regim de urgen- centrul de primire \n regim de urgen]`
]`. pentru copilul abuzat, neglijat [i exploa-
(3) Sunt considerate servicii de tip reziden- tat;
]ial [i centrele maternale. 5. Ordinul nr. 87/2004 pentru aprobarea
(4) Serviciile de tip reziden]ial care apar]in Standardelor minime obligatorii pentru
autorit`]ilor administra]iei publice se orga- centrul maternal.
nizeaz` numai \n structura direc]iei ge- Dac` serviciile de zi [i serviciile de tip fa-
nerale de asisten]` social` [i protec]ie a milial pot fi \nfiin]ate de c`tre organisme
copilului (DGASPC), \n regim de compo- private acreditate aproape f`r` restric]ii,
nente func]ionale ale acestora, f`r` perso- serviciile de tip reziden]ial pot fi \nfiin]ate
nalitate juridic`. numai cu aprobarea consiliului jude]ean
(5) Serviciile de tip reziden]ial se organi- respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor
zeaz` pe model familial [i pot avea ca- municipiului Bucure[ti (art. 2 alin. (3), ane-
racter specializat \n func]ie de nevoile co- xa nr. 1 HG nr. 1438/2004). Nerespectarea
piilor plasa]i. acestor prevederi poate avea drept conse-
cin]` neacordarea licen]ei de func]ionare
pentru respectivul serviciu.
Este definit rolul serviciului de tip reziden-
Pentru a m`ri ponderea serviciilor de tip
]ial ca serviciu de protec]ie special` [i se
familial este necesar` descurajarea ini]iati-
enumer` serviciile care fac parte din
velor de creare de noi servicii de tip
aceast` categorie: centrele de plasament,
reziden]ial. Este de preferat restructurarea
centrele de primire a copilului \n regim de
serviciilor reziden]iale existente pe model
urgen]` [i centrele maternale. Serviciile
familial decât \nfin]area de noi servicii rezi-
publice de tip reziden]ial, spre deosebire
den]iale.
de cele private se organizeaz` exclusiv \n
structura direc]iei generale de asisten]`
Beneficiarii serviciilor de tip reziden]ial
social` [i protec]ie a copilului (DGASPC)
sunt:
(alin.(4)).
a) copiii separa]i, temporar sau definitiv
Alin (5) consacr` modelul familial ca mod
de p`rin]ii lor ca urmare a stabilirii \n
de organizare/reorganizare a serviciilor de
condi]iile legii a m`surii plasamentului
tip reziden]ial, pentru a r`spunde mai bine
\n acest tip de serviciu;
nevoilor copiilor plasa]i inclusiv nevoilor
b) copiii pentru care a fost dispus \n con-
speciale ale copiilor.
di]iile legii plasamentul \n regim de ur-
|n principal, actele normative de referin]`
gen]`;
pentru serviciile de tip reziden]ial, sunt ur-
c) tinerii care au \mplinit vârsta de 18 ani [i
m`toarele:
care beneficiaz` \n condi]iile legii de
1. HG nr. 1438/2004, anexa nr.1 care se re-
protec]ie special`;
fer` la Regulamentul cadru de organiza-
d) cuplurile p`rinte/reprezentant legal - co-
re [i func]ionare a serviciilor de tip rezi-
pil, \n situa]ia constat`rii riscului de
den]ial care se completeaz` cu HG nr.
abandon al copilului din motive neim-
539/2005 modificat` prin 1007/2005;

126
capi tolul
7
putabile p`rintelui/reprezentantului le- Luând \n considerare c` prin defini]ie (art.
gal sau \n situa]ia includerii acestuia 108 alin. (1)) serviciile de zi asigur` men]i-
\ntr-un program de restabilire a leg`- nerea, refacerea [i dezvoltarea capacit`]i-
turilor familiale; lor copilului [i ale p`rin]ilor s`i, pentru de-
e) copiii ne\nso]i]i de p`rin]i sau de alt re- p`[irea situa]iilor care ar putea determina
prezentant legal, care solicit` o form` separarea copilului de familia sa, prin \n-
de protec]ie \n condi]iile reglement`ri- fiin]area unor astfel de servicii (centre de
lor legale privind statutul [i regimul re- zi, centre de consiliere [i de sprijin pentru
fugia]ilor. p`rin]i, centre de asisten]` [i sprijin pentru
readaptarea copilului cu probleme psiho-
Accesul beneficiarilor la serviciile de tip re- sociale, serviciile de monitorizare, asisten-
ziden]ial se face \n baza: ]` [i sprijin al femeii gravide predispuse s`
a) m`surilor de plasament dispuse \n con- \[i abandoneze copilul) consiliile locale pot
di]iile legii de comisia pentru protec]ia s`-[i \ndeplineasc` mai bine obliga]ia de a
copiilor sau instan]a de judecat`; preveni separarea copiilor de p`rin]i.
b) dispozi]iilor de plasament \n regim de |ns` pu]ine consilii locale comunale au \n-
urgen]` emise de c`tre directorul direc- fiin]at/vor \nfiin]a servicii de zi. Aceasta nu
]iei generale de asisten]` social` [i pro- \nseamn` c` \n absen]a lor, consiliile
tec]ie a copilului (DGASPC) sau de c`tre locale nu mai au obliga]ia de a asigura pre-
instan]a judec`toreasc`; venirea separ`rii copilului de p`rin]ii s`i.
c) dispozi]ia de admitere a cuplului mam`- Aceast` activitate trebuie s` fie realizat`
copil \n cadrul centrului maternal, emis` prin serviciul public de asisten]` social`
de organele de conducere ale persoanei (SPAS) - principalul furnizor de servicii cu
juridice \n structura c`reia func]ioneaz` caracter primar care au drept scop preve-
acest tip de serviciu precum [i contrac- nirea sau limitarea unor situa]ii de dificul-
tul de reziden]` al mamei. tate ori vulnerabilitate, care pot duce la
marginalizare sau excludere social` prin:
Art. 111. - (1) Pentru asigurarea prevenirii - m`suri [i ac]iuni de sprijin \n vederea
separ`rii copilului de p`rin]ii lui, consiliile men]inerii \n comunitate a persoanelor
locale ale municipiilor, ora[elor, comune- \n dificultate;
lor [i sectoarelor municipiului Bucure[ti au - activit`]i de consiliere;
obliga]ia s` organizeze, \n mod autonom - m`suri [i activit`]i de organizare comu-
sau prin asociere, servicii de zi, potrivit ne- nitar` pentru \ncurajarea particip`rii [i
voilor identificate \n comunitatea res- solidarit`]ii sociale;
pectiv`. - orice alte m`suri [i ac]iuni care au drept
(2) |n situa]ia \n care consiliul local nu iden- scop prevenirea sau limitarea unor situ-
tific` resurse financiare [i umane sufi- a]ii de dificultate ori vulnerabilitate, care
ciente pentru a organiza serviciile prev`- pot duce la marginalizare sau excluziu-
zute la alin. (1), la cererea acestuia, con- ne social`.
siliul jude]ean va asigura finan]area ne- |n situa]ia \n care la nivel local nu sunt su-
cesar` \nfiin]`rii acestor servicii. Consiliul ficiente resurse pentru organizarea unor
local asigur` finan]area cu pân` la 50% a servicii de zi, acestea pot fi organizate [i
cheltuielilor de func]ionare a acestor ser- prin asociere. Consiliile locale au aceasta
vicii, cota-parte [i cuantumul total al aces- posibilitate [i prin Legea nr. 215/2001 a ad-
tor cheltuieli fiind stabilite anual prin hot`- ministra]iei publice locale dar pu]ine au
râre a consiliului jude]ean. pus-o \n practic`. Potrivit art. 15 din Legea
nr. 215/2001, „Consiliile locale [i consiliile
jude]ene pot hot`r\ asupra particip`rii cu
Noutatea acestei reglement`ri const` \n capital sau cu bunuri, \n numele [i \n inte-
stabilirea a dou` obliga]ii distincte pentru resul colectivit`]ilor locale pe care le repre-
consiliile locale: zint`, la constituirea de societ`]i comercia-
 prevenirea separ`rii copilului de p`rin]i; le sau la \nfiin]area unor servicii de interes
 organizarea de servicii de zi. public local ori dup` caz \n condi]iile legii“.

127
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

De cele mai multe ori consiliile locale ma- Art. 112. - Pentru asigurarea protec]iei spe-
nifest` rezerve \n ceea ce prive[te \nfiin]a- ciale a copilului lipsit, temporar sau defini-
rea de servicii de zi (de regul` centre de zi) tiv, de ocrotirea p`rin]ilor s`i, consiliul ju-
invocând mai ales constrângeri de natur` de]ean [i, respectiv, consiliul local al secto-
financiar`. Pentru numeroase consilii loca- rului municipiului Bucure[ti au obliga]ia s`
le, \n special din mediul rural, bugetul limi- organizeze, \n mod autonom sau prin aso-
tat este o realitate. Cu toate acestea, ne- ciere, servicii de tip familial [i de tip rezi-
voia serviciilor de zi se resimte tocmai \n den]ial, potrivit nevoilor identificate la ni-
comunit`]ile s`race, unde nu exist` locuri velul unit`]ii lor administrativ-teritoriale. |n
de munc` [i nici perspectiva \mbun`t`]irii func]ie de nevoile evaluate ale copiilor pla-
situa]iei. Acesta este motivul pentru care sa]i, consiliul jude]ean poate organiza [i
alin. (2) din al art. 111 din Legea nr. 272/ dezvolta [i servicii de zi.
2004 a prev`zut expres sprijnul care tre-
buie acordat de consiliul jude]ean prin:
- asigurarea finan]`rii \nfiin]`rii acestor Obliga]ia de a organiza serviciile de pro-
servicii [i, ulterior, tec]ie special` care presupun separarea
- asigurarea finan]`rii cu pân` la 50% a copilului de p`rin]i revine consiliului jude-
cheltuielilor de func]ionare a acestora. ]ean respectiv consiliului local al sectorului
Aceast` prevedere va stimula dezvoltarea municipiului Bucure[ti.
serviciilor de zi \n special \n mediul rural. Copiii afla]i \n plasament (\n serviciile de
Pe de alt` parte \ns` nu numai restric]iile tip familial sau de tip reziden]ial) pot avea
de ordin financiar au impiedicat autorit`- anumite nevoi specifice care presupun ac-
]ile locale s` \nfiin]eze servicii de interes cesul la o serie de alte servicii specializate
local ci [i lipsa de interes sau de informare. (servicii de kinetoterapie, logoterapie, con-
De asemenea autorit`]ile locale \nc` prefe- siliere, psihoterapie etc.) oferite \n cadrul
r` s` transfere c`tre jude] spre solu]ionare centrelor de zi.
cazurile sociale \n loc s` se implice activ [i De regul`, consiliile jude]ene precum [i di-
s` \ncerce identificarea unor solu]ii locale. rec]ia general` de asisten]` social` [i pro-
Autorit`]ile locale trebuie s` manifeste ini- tec]ie a copilului (DGASPC) doresc s` dez-
]iativa de a \nfiin]a astfel de servicii iar so- volte serviciile de interes jude]ean care s`
licitarea sprijinului din partea consiliului r`spund` adecvat nevoilor identificate la
jude]ean se bazeaz` pe un proiect concret nivelul jude]ului. Ca [i \n situa]ia consiliilor
[i nu o simpl` cerere. |n acest sens direc]ia locale, nici consiliile jude]ene nu au valo-
general` de asisten]` social` [i protec]ie a rificat suficient posibilitatea \nfiin]`rii unor
copilului (DGASPC) trebuie s` acorde servicii specializate pe baza asocierii.
asisten]` tehnic` necesar` autorit`]ilor Asocierea ar fi de luat \n considerare mai
locale pentru elaborarea de proiecte. ales pentru \nfiin]area serviciilor de tip re-
|n unele jude]e exist` deja centre de zi \n- ziden]ial destinate copilului care a s`vâr[it
fiin]ate prin hot`râre de consiliu local [i o fapt` penal` [i care nu r`spunde penal.
care beneficiaz` de sprijin financiar din Este vorba de centrele de orientare, supra-
partea consiliului jude]ean pe baza unei veghere [i sprijinire a reintegr`rii sociale a
conven]ii \ncheiat` cu acesta. copilului. |n sectorul public asocierea este
posibil` \ntre autorit`]ile administra]iei pu-
blice locale [i centrale care prin lege au
dreptul de a \nfiin]a servicii publice pre-
cum [i \ntre acestea [i organismele private
acreditate.

128
apitolu

c
8

l
Organisme
private

Art. 113. - (1) Organismele private care pot Alin. (2) are \n vedere rolul pe care \l au or-
desf`[ura activit`]i \n domeniul protec]iei ganismele private acreditate \n ceea ce pri-
drepturilor copilului [i al protec]iei speci- ve[te protec]ia [i promovarea drepturilor
ale a acestuia sunt persoane juridice de copilului. De[i sunt subiecte de drept pri-
drept privat, f`r` scop patrimonial, con- vat, \n domeniul protec]iei [i promov`rii
stituite [i acreditate \n condi]iile legii. drepturilor copilului organismele private
(2) |n desf`[urarea activit`]ilor prev`zute acreditate sunt obligate s` respecte preve-
la alin. (1), organismele private acreditate derile Legii nr. 272/2004, precum [i legisla-
se supun regimului de drept public prev`- ]ia secundar` aprobat` pentru executarea
zut de prezenta lege, precum [i de regle- acesteia.
ment`rile prin care aceasta este pus` \n
executare.
Art. 114. - Organismele private legal con-
stituite [i acreditate pot \nfiin]a, organiza [i
De[i \n textul legii sunt utilizate dou` ex- dezvolta serviciile de prevenire a separ`rii
presii: copilului de familia sa, precum [i de pro-
 organisme private acreditate (art. 113 [i tec]ie special` a copilului, prev`zute la art.
art. 114); 107, numai pe baza licen]ei eliberate de
Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia
 organisme private autorizate (art. 1, art.
Drepturilor Copilului (ANPDC).
2 alin. (3), art. 69, alin. (1) [i alin. (2), art.
115 alin. (1) [i art. 116).
Sintagma organisme private autorizate re- Acest articol completeaz` art. 111 [i art.
prezint` o eroare material` care urmeaz` a 112. Dac` consiliile locale pot organiza nu-
fi rectificat`. Legisla]ia secundar` adoptat` mai servicii de prevenire a separ`rii copi-
\n aplicarea Legii nr. 272/2004 utilizeaz` \n lului de familia sa iar consiliile jude]ene, de
mod corect expresia organisme private regul`, numai servicii de protec]ie special`
acreditate, aceasta fiind conform` cu nor- a copilului, organismele private acreditate
mele legale \n vigoare. pot s` organizeze [i s` dezvolte servicii \n
Termenul de acreditare este introdus de Le- ambele domenii.
gea nr. 705/2001 privind sistemul na]ional Ca [i autorit`]ile administratiei publice lo-
de asisten]` social` iar metodologia de acre- cale [i organismele private au nevoie de li-
ditare este stabilit` de HG nr. 1024/2004. cen]` pentru a \nfiin]a, organiza [i dezvolta
serviciile prev`zute la art. 107.

131
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

Deci, pe lâng` acreditare - proces care se O astfel de reglementare este o premier`


desf`[oar` sub coordonarea Ministerului \n domeniul asisten]ei sociale. Licen]ierea
Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i Familiei serviciilor \n protec]ia copilului este un
(MMSSF), organismele private care doresc moment de evolu]ie, determinat de ritmul
sa ofere serviciile prev`zute de art. 107 tre- [i anvergura dezvolt`rii acestora \n raport
buie s` ob]in` licen]a de func]ionare care cu serviciile sociale destinate persoanelor
se acord` de Autoritatea Na]ional` pentru adulte.
Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC). Existen]a acestui decalaj de dezvoltare [i
Dac` acreditarea este obligatorie pentru de calitate dar [i specificul anumitor servi-
to]i furnizorii de servicii de servicii sociale cii pentru protec]ia copilului determin` ne-
indiferent de categoria de beneficiari (copii cesitatea licen]ierii serviciilor.
sau adul]i) licen]a este necesar` numai
pentru acele organisme private care do-
resc s` dezvolte serviciile pentru copiii,
prev`zute la art. 107 din prezenta lege:
a) servicii de zi;
b) servicii de tip familial;
c) servicii de tip reziden]ial.

132
Licen]ierea [i inspec]ia apitolu
serviciilor de prevenire a

c
9

l
separ`rii copilului de familia
sa, precum [i a celor de
protec]ie special` a copilului
lipsit, temporar sau definitiv,
de ocrotirea p`rin]ilor s`i

Art. 115. - (1) Autorit`]ile publice sau orga- Dac` acreditarea prive[te furnizorii de ser-
nismele private autorizate pot \nfiin]a, or- vicii (publici sau priva]i) licen]ierea prive[-
ganiza [i dezvolta servicii de prevenire a te anumite servicii \n mod expres prev`zu-
separ`rii copilului de familia sa, precum [i te de lege (indiferent dac` acestea sunt
servicii de protec]ie special` a copilului lip- \nfiin]ate de autorit`]i publice sau de orga-
sit, temporar sau definitiv, de ocrotirea p`- nisme private acreditate):
rin]ilor s`i, prev`zute de prezenta lege, nu- servicii de prevenire a separ`rii copilu-
mai dac` au ob]inut licen]a de func]ionare lui de familia sa;
pentru serviciul respectiv, eliberat` de Au- servicii de protec]ie special` a copilului
toritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drep- lipsit, temporar sau definitiv, de ocroti-
turilor Copilului (ANPDC). rea p`rin]ilor s`i.
(2) Licen]a de func]ionare prev`zut` la alin. Alin. (2) se refer` la una dintre condi]iile pe
(1) se acord` pe baza \ndeplinirii Standar- baza c`rora se ob]ine licen]a de func]iona-
delor minime obligatorii elaborate pentru re, anume respectarea Standardelor mini-
serviciile de prevenire a separ`rii copilului me obligatorii pentru serviciile de preveni-
de familia sa, precum [i pentru serviciile re a separ`rii copilului de familia sa [i de
de protec]ie special` a copilului lipsit, tem- protec]ie special` a copilului.
porar sau definitiv, de ocrotirea p`rin]ilor Pân` \n prezent au fost elaborate standar-
s`i. Standardele se elaboreaz` de c`tre Au- dele pentru serviciile prev`zute la art. 107
toritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drep- pentru care este necesar` ob]inerea licen-
turilor Copilului (ANPDC) [i se aprob` prin ]ei. Acestea au fost elaborate de Autorita-
ordin al Secretarului de Stat. tea Na]ional` pentru Protec]ia Copilului [i
Adop]ie (ANPCA)/Autoritatea Na]ional`
pentru Protec]ia Drepturilor Copilului
Alin. (1) \nt`re[te prevederile anterioare (ANPDC) [i aprobate prin ordin al Secreta-
privind tratamentul egal al autorit`]ilor pu- rului de Stat. Toate standardele au fost pu-
blice [i al organismele private acreditate \n blicate \n Monitorul Oficial Partea I.
raport de necesitatea licen]ierii anumitor Cu toate ca unele standarde au fost elabo-
servicii. Licen]a se elibereaz` de Autorita- rate [i publicate \nainte de adoptarea Legii
tea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor nr. 272/2004 privind protec]ia [i promova-
Copilului (ANPDC). rea drepturilor copilului, ele sunt \n con-
cordan]` cu prevederile acestei legi deoa-

135
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

rece documentul de referin]` a fost Con- |n concordan]` cu prevederile anterioare


ven]ia ONU cu privire la drepturile copilu- respectarea standardelor se refer` la toate
lui. Conven]ia prevede (\n art. 3 alin. (3)) serviciile prev`zute la art. 107 [i nu numai
c`institu]iile, serviciile [i unit`]ile pentru la cele prev`zute la art. 110 (eroare ma-
\ngrijirea sau protec]ia copilului trebuie s` terial` \n cuprinsul legii, ce urmeaz` a fi
se conformeze standardelor stabilite. O corectat`). Art. 105 prevede foarte clar c`
serie de articole din Conven]ie se refer` la serviciile de prevenire a separ`rii copilului
servicii specifice pentru care statul trebuie de familia sa, precum [i serviciile de pro-
s` elaboreze standarde: servicii de \ngrijire tec]ie special` a copilului lipsit, temporar
a copilului, (art. 18 (2) [i (3), \ngrijirea alter- sau definitiv, de ocrotirea p`rin]ilor s`i,
nativ` oferit` pentru copiii lipsi]i de mediul prev`zute de prezenta lege (art. 107) pot fi
lor familial (art. 20), \ngrijirea copiilor cu \nfiin]ate numai dac` au ob]inut licen]a de
dizabilit`]i (art. 2 (3)), serviciile de reabilita- func]ionare. Aceasta se acord` pe baza \n-
re (art. 39) [i \ngrijirea institu]ionalizat` deplinirii Standardelor minime obligatorii
sau de alt tip din sistemul de justi]ie ju- elaborate pentru serviciile de prevenire a
venil` (art. 40). separ`rii copilului de familia sa, precum [i
Prevederile Conven]iei nu ofer` o list` ex- pentru serviciile de protec]ie special` a co-
haustiv` a domeniilor pentru care trebuie pilului lipsit, temporar sau definitiv, de
stabilite standarde, dar men]ioneaz` cu ocrotirea p`rin]ilor s`i.
prec`dere domeniile „siguran]ei, s`n`t`]ii, Ca atare, [i inspec]iile periodice se efectu-
num`rul [i calificarea personalului, pre- eaz` de c`tre Autoritatea Na]ional` pentru
cum [i asigurarea unei superviz`ri compe- Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC) la
tente“. De asemenea standardele trebuie toate aceste servicii (art. 107) [i nu numai
s` fie respectate atât de unit`]ile din siste- la cele prev`zute la art. 110., a[a cum \n
mul de stat cât [i de cele private. mod eronat apare men]ionat \n art. 116.
|n aceast` perspectiv` standardele elabo-
rate de c`tre Autoritatea Na]ional` pentru
Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC) Art. 117. - Condi]iile [i procedura de acor-
acoper` domeniile de baz` ale protec]iei [i dare, retragere, anulare sau suspendare a
promov`rii drepturilor copilului. licen]ei prev`zute la art. 115, precum [i
condi]iile [i procedura de efectuare a in-
spec]iilor prev`zute la art. 116 se stabilesc
Art. 116. - Autoritatea Na]ional` pentru prin hot`râre a Guvernului.
Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC)
efectueaz` inspec]ii periodice cu privire la
modul \n care autorit`]ile publice sau orga- |n aplicarea art. 117 Guvernul a emis Hot`-
nismele private autorizate respect` stan- rârea nr. 1440/2004, privind condi]iile [i
dardele prev`zute la art. 110. procedura de licen]iere [i inspec]ie a servi-
ciilor de prevenire a separ`rii copilului de
familia sa, precum [i a celor de protec]ie
Potrivit prevederilor Conven]iei ONU cu special` a copilului lipsit temporar sau de-
privire la drepturile copilului (art. 3 alin. 3) finitiv de ocrotirea p`rin]ilor s`i.
statul trebuie s` asigure aplicarea standar- HG. nr.1440/2004 se refer` la:
delor, acest lucru fiind asigurat printr-o in- Licen]iere: condi]ii, procedur`;
spec]ie [i monitorizare adecvate. Inspec]ii: atribu]ii, procedur`.
Autoritatea statului competent` s` realize-
ze inspec]ia cu privire la modul \n care au- Licen]ierea
torit`]ile publice [i organismele private Licen]a de func]ionare se elibereaz` de c`-
acreditate respect` standardele pentru ser- tre Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia
viciile destinate protec]iei copilului este Drepturilor Copilului (ANPDC) pe baza ce-
Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia rerii adresat` de autorit`]ile administra]iei
Drepturilor Copilului (ANPDC). publice locale/jude]ene sau organismele
private care au \nfiin]at/\nfiin]eaz` servicii-
le respective.

136
capi tolul
9
Procedura licen]ierii are dou` etape: Inspec]ia
1. acordarea licen]ei provizorii pentru o Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia
perioad` de 12 luni; Drepturilor Copilului (ANPDC) efectueaz`
2. acordarea licen]ei de func]ionare pentru inspec]ii periodice cu privire la modul \n
o perioad` de 36 de luni. care autorit`]ile publice sau organismele
Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia private respect` Standardele minime obli-
Drepturilor Copilului (ANPDC) \ntocme[te gatorii elaborate pentru serviciile de pre-
un raport de evaluare fiind obligat` s` venire a separ`rii copilului de familia sa [i,
solu]ioneze cererea privind acordarea respectiv, pentru cele destinate protec]iei
licen]ei provizorii \n termen de 30 de zile speciale a copilului lipsit temporar sau
de la data \nregistr`rii cererii. definitiv de ocrotirea p`rin]ilor s`i.
Cu 90 de zile \naintea expir`rii licen]ei pro- Uneori se confund` activitatea de inspec-
vizorii autorit`]ile publice/organismele pri- ]ie cu activitatea de control. Trebuie subli-
vate formuleaz` o nou` cerere pentru ob]i- niat faptul c` activitatea de inspec]ie este o
nerea licen]ei de func]ionare. atribu]ie a Autorit`]ii Na]ionale pentru Pro-
|n ceea ce prive[te serviciile destinate pro- tec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC) regle-
tec]iei copilului existente la data intr`rii \n mentat` prin art. 116 din Legea nr. 272/
vigoare a Legii nr. 272/2004, actul normativ 2004 fiind legat` de respectarea standar-
privind licen]ierea [i inspec]ia con]ine [i o delor [i de obligativitatea licen]ierii anumi-
serie de dispozi]ii tranzitorii aplicabile \n tor servicii.
cazul acestora. Astfel, potrivit art. 27 din Activitatea de control este o atribu]ie a Au-
HG nr. 1440/2004, serviciile pentru care torit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Dreptu-
este necesar` ob]inerea licen]ei se consi- rilor Copilului (ANPDC) (art. 100, Legea nr.
der` a fi licen]iate provizoriu, pentru o pe- 272/2004) reglementat` [i prin art. 7 din
rioad` de 12 luni, timp \n care urmeaz` a fi OUG nr. 12/2001 fiind legat` de respecta-
inspectate. Autorit`]ile publice [i organis- rea drepturilor copilului.
mele private au obliga]ia de a depune do- Activit`]ile de inspec]ie [i de control sunt
cumenta]ia necesar` ob]inerii licen]ei de sarcini distincte realizate de compartimen-
func]ionare \n termen de 60 de zile de la te distincte. |n organigrama Autorit`]ii Na-
data la care au primit raportul de inspec]ie. ]ionale pentru Protec]ia Drepturilor Copi-
Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia lului (ANPDC) (anexa nr.1, HG nr. 1432/
Drepturilor Copilului (ANPDC) are urm`- 2004) sunt eviden]iate distinct Corpul de
toarele obliga]ii: control, precum [i direc]ia de inspec]ie.
 s` solu]ioneze cererea privind acorda- HG nr. 1440/2004 reglementeaz` procedu-
rea licen]ei de func]ionare \n termen de ra de inspec]ie. Dup` ce autorit`]ile publi-
30 de zile de la data \nregistr`rii cererii; ce/organismele private notific` Autorit`]ii
 s` efectueze inspec]ia serviciului licen- Na]ionale pentru Protec]ia Drepturilor Co-
]iat provizoriu [i s` \ntocmeasc` rapor- pilului (ANPDC) data \nceperii func]ion`rii
tul de inspec]ie; serviciului care a ob]inut licen]a provizorie,
 s` \ntocmeasc` un raport de evaluare; aceasta are obliga]ia de a efectua inspec]ia
 s` \ntocmeasc` registrul na]ional al ser- serviciului respectiv.
viciilor care au ob]inut licen]a provizorie Inspec]iile sunt planificate anual (plan anu-
[i licen]a de func]ionare. al de inspec]ie). Vizitele se efectueaz` \n
Acordarea, retragerea, anularea sau sus- echipe de 2 inspectori \mputernici]i de Se-
pendarea licen]ei se fac prin ordin al Secre- cretarul de Stat. Serviciile care au ob]inut
tarului de Stat al Autorit`]ii Na]ionale pen- licen]a de func]ionare vor fi inspectate de
tru Protec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC). dou` ori (o vizit` anun]at` [i o vizit` inopi-
Ordinul de retragere, anulare sau suspen- nat`).
dare a licen]ei de func]ionare poate fi ata- Autorit`]ile publice [i organismele private
cat \n condi]iile Legii nr. 554/2005 privind au obliga]ia de a permite desf`[urarea in-
contenciosul administrativ. spec]iei, precum [i de a pune la dispozi]ie
inspectorilor toate actele [i informa]iile so-

137
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

licitate de ace[tia, care au inciden]` asupra - procesul de acreditare vizeaz` atât fur-
\ndeplinirii obiectivelor inspec]iei. nizorii de servicii cât [i serviciile;
Echipa de inspectori poate formula reco- - inspec]ia devine obiect de activitate
mand`ri scrise care se \ntocmesc \n dou` pentru o structura specializat` \n acest
exemplare, unul pentru autoritatea public` scop.
sau organismul privat [i unul pentru echi- Pe de alt` parte, independent de aceast`
pa de inspectori. abordare global` a activit`]ii de asisten]`
|n perspectiv`, Ministerul Muncii, Solidari- social` nu trebuie pierdut din vedere faptul
t`]ii Sociale [i Familiei (MMSSF) inten]io- c` serviciile destinate protec]iei copilului
neaz` o reglementare unitar` referitoare la prezint` un specific aparte [i necesit` res-
acreditare, licen]iere [i inspec]ie aplicabil` pectarea unor exigen]e care decurg din an-
tuturor furnizorilor de servicii [i serviciilor gajamentele României asumate odat` cu
sociale. |n acest sens este \n curs de ratificarea tratatelor interna]ionale, \n spe-
modificare Legea nr. 705/2001: cial a Conven]iei ONU cu privire la dreptu-
rile copilului.

138
apitolu
Finan]area

c
10

l
sistemului
de protec]ie
a copilului

Art. 118. - (1) Prevenirea separ`rii copilului |n majoritatea jude]elor a fost impus` con-
de familia sa, precum [i protec]ia special` siliilor locale o anumit` contribu]ie la chel-
a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de tuielile de intre]inere a copilului aflat \n
ocrotirea p`rin]ilor s`i se finan]eaz` din ur- plasament. Art. 17 lit. a) din OUG nr. 12/
m`toarele surse: 2001, modificat`, prevede „contribu]ii obli-
a) bugetul local al comunelor, ora[elor [i gatorii ale consiliilor locale din a c`ror raz`
municipiilor; teritorial` provin copilul [i cel aflat \n difi-
b) bugetele locale ale jude]elor, respectiv cultate sau persoana major` care benefi-
ale sectoarelor municipiului Bucure[ti; ciaz` de protec]ie“.
c) bugetul de stat; Pe lâng` aceasta, consiliile locale au o obli-
d) dona]ii, sponsoriz`ri [i alte forme priva- ga]ie nou` [i anume aceea de a finan]a ac-
te de contribu]ii b`ne[ti, permise de lege. tivit`]i [i servicii pentru prevenirea separ`-
(2) Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia rii copilului de familia sa. Pentru a finan]a
Drepturilor Copilului (ANPDC) poate finan- astfel de servicii/activit`]i, consiliile locale,
]a programe de interes na]ional pentru \n special cele comunale trebuie s` preva-
protec]ia [i promovarea drepturilor copilu- d` \n buget anumite sume cu aceast` des-
lui, din fonduri alocate de la bugetul de tina]ie.
stat cu aceast` destina]ie, din fonduri ex- Art. 118 alin. 1 se completeaz` cu prevede-
terne rambursabile [i nerambursabile, rile Legii nr. 705/2001 privind sistemul na-
precum [i din alte surse, \n condi]iile legii. ]ional de asisten]` social` - Cap. VII - Fi-
nan]area asisten]ei sociale, precum [i cu
prevederile OG nr. 68/2003 privind servicii-
Sursele de finan]are enumerate la art. 118 le sociale, modificat` - Cap. IX - Finan]area
alin (1) se refer` exclusiv la serviciile de in- serviciilor sociale.
teres local (prevenirea separ`rii copilului Din bugetele locale ale jude]elor, respectiv
de familia sa) [i la serviciile de interes ju- al municipiului Bucure[ti, se aloc` fonduri
de]ean (protec]ia special` a copilului lipsit pentru (art. 53, OG nr. 68/2003, modificat`):
temporar sau definitiv de ocrotirea p`rin- a) finan]area serviciilor sociale specializate;
]ilor s`i). b) finan]area \n parteneriat cu pân` la 50%
|ncepând cu anul 1997, consiliile jude]ene a serviciilor sociale cu caracter primar
asigur` finan]area protec]iei copilului aflat furnizate la nivelul consiliilor locale;
\n dificultate (protec]ia special` a copilului
\n concep]ia Legii nr. 272/2004).

141
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

c) finan]area integral` sau finan]area \n par- Alocarea fondurilor provenite de la buge-


teneriat a \nfiin]`rii, organiz`rii [i func]io- tul de stat se face pe baz` de conven]ii \n-
n`rii unor institu]ii de asisten]` social`. cheiate cu consilii jude]ene/consilii locale/
Din bugetele locale ale comunelor, ora[e- ale sectoarelor municipiului Bucure[ti/or-
lor, municipiilor, respectiv din bugetele lo- ganisme private.
cale ale sectoarelor municipiului Bucure[ti,
se aloc` fonduri pentru (art. 53 OG nr. 68/
2003, modificat`): Art. 119. - (1) Pentru fiecare copil fa]` de
a) finan]area serviciilor sociale cu caracter care s-a luat m`sura plasamentului se
primar; acord` o aloca]ie lunar` de plasament, \n
b) subven]ionarea serviciilor sociale reali- cuantum de 670.000 lei, care se indexeaz`
zate de furnizorii acredita]i; prin hot`râre a Guvernului. De aceast` alo-
c) finan]area sau finan]area \n parteneriat ca]ie beneficiaz` [i copilul pentru care a
a \nfiin]`rii, organiz`rii [i func]ion`rii fost instituit` tutela, \n condi]iile legii.
unor institu]ii de asisten]` social` orga- (2) Aloca]ia se pl`te[te persoanei sau re-
nizate la nivel de municipii, ora[e sau prezentantului familiei care a luat \n plasa-
comune. ment copilul sau tutorelui.
Este important de [tiut faptul c` furniz`rii (3) Aloca]ia de plasament se suport` de la
de servicii sociale, publici sau priva]i, au bugetul de stat prin bugetul Ministerului
acces nediscriminatoriu la sursele publice Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i Familiei
de finan]are \n condi]iile legii. De aseme- (MMSSF).
nea, de la bugetul Fondului Na]ional Unic
de Asigur`ri Sociale de S`n`tate se finan- M`sura plasamentului deschide dreptul
]eaz` serviciile medicale furnizate pe baz` copilului la aloca]ia lunar` de plasament.
de contract \ncheiat \ntre furnizorul de ser- Reglementarea acord`rii acestei aloca]ii [i
vicii sociale cu Casa de Asigur`ri de S`n`- \n cazul copilului pentru care a fost institu-
tate (CAS) \n a c`rei raz` func]ioneaz` (art. it` tutela reprezint` o noutate. Este o pune-
54, OG nr. 68/2003, modificat`). re \n practic` a principiului nediscrimin`rii
OG nr. 68/2003 modificat` prevede ca fi- \n sensul c` to]i copiii lipsi]i temporar sau
nan]area serviciilor sociale specializate \n permanent de ocrotirea p`rin]ilor [i pentru
municipiul Bucure[ti se face din bugetul care s-a luat o m`sur` de protec]ie (alter-
acestuia. nativ` sau, dup` caz, special`) beneficiaz`
Legea nr. 272/2004 asimileaz` sub aspectul de aceea[i aloca]ie lunar` indexabil`.
responsabilit`]ilor \n materie de protec]ia De aceast` aloca]ie beneficiaz` to]i copiii
copilului sectorul municipiului Bucure[ti pentru care a fost instituit` tutela \n con-
cu jude]ul astfel \ncât serviciile specializate di]iile legii (potrivit alin.(1)): aceasta
se finan]eaz` din bugetele sectoarelor. \nseamn` c` aloca]ia se acord` indiferent
Finan]area/cofinan]area programelor de in- dac` tutela a fost instituit` prin dispozi]ia
teres na]ional de c`tre Autoritatea Na]ional` primarului sau prin hot`rârea instan]ei de
pentru Protec]ia Drepturilor Copilului judecat`. Pentru ca aplicarea nediscrimi-
(ANPDC) este reglementat` prin OUG nr. natorie a acestui articol s` fie efectiv` este
12/2001 modificat`, cap. II Programe de inte- necesar ca tutorii s` fie informa]i \n le-
res na]ional \n domeniul protec]iei copilului. g`tur` cu acest drept al copilului [i s` so-
Programele de interes na]ional se aprob` licite acordarea aloca]iei respective.
prin hot`râre a Guvernului (art. 11) iar fi- Cu toate ca art. 119 se refer` la plasament
nan]area acestora se asigur` din urm`toa- [i la tutel` apreciem c` aloca]ia lunar` de
rele surse: plasament trebuie acordat` [i copiilor pen-
a) bugetul de stat; tru care s-a luat m`sura plasamentului \n
b) credite externe
ext rambursabile [i neram- regim de urgen]` (dac` din motive obiecti-
bursabile, din surse guvernamentale [i ve acesta se prelunge[te iar copilul r`mâ-
neguvernamentale; ne \n plasament de urgen]` cel pu]in 15
c) dona]ii, sponsoriz`ri [i alte surse \n con- zile, prin analogie cu prevederile care re-
di]iile legii. glementeaz` acordarea aloca]iei de stat
pentru copii).

142
capi tolul
10
Pentru copiii afla]i \n plasament demersu- sumele necesare acoperirii cheltuielilor
rile pentru ob]inerea aloca]iei lunare de lunare ale copiilor afla]i la asisten]i ma-
plasament cad \n sarcina direc]iei generale ternali, de hran`, echipament, (pentru
de asisten]` social` [i protec]ie a copilului dotare ini]ial` [i \nlocuire), cazarma-
(DGASPC) care transmite Direc]iei Jude- ment, juc`rii, materiale igienico-sanita-
]ene pentru Dialog, Familie [i Solidaritate re, rechizite [colare, materiale cultural-
Social` (DJDFSS) actele necesare. Pentru sportive, transport, dup` caz, precum [i
copiii afla]i sub tutel` demersurile pentru sumele aferente acoperirii cheltuielilor
ob]inerea aloca]iei sunt \n sarcina tutorelui de locuit);
care trebuie s` depun` o cerere cu decontarea cheltuielilor de transport [i
documentele doveditoare. cazare, \n cazul \n care deplasarea se
face \n interesul copilului, \n condi]iile
stabilite pentru personalul din sectorul
Art. 120. - Cheltuielile pentru plata salarii- bugetar;
lor sau a indemniza]iilor asisten]ilor mater- sumele necesare pentru asigurarea
nali, precum [i cele legate de aplicarea drepturilor copiilor [i tinerilor afla]i \n
prevederilor Legii nr. 326/2003 privind servicii de tip reziden]ial (cazarmament,
drepturile de care beneficiaz` copiii [i ti- echipament pentru dotare ini]ial` [i \n-
nerii ocroti]i de serviciile publice speciali- locuire, transport, juc`rii, materiale igi-
zate pentru protec]ia copilului, mamele enico-sanitare, rechizite [i materiale cul-
protejate \n centre maternale, precum [i tural-sportive - aceste drepturi se acor-
copiii \ncredin]a]i sau da]i \n plasament la d` [i mamelor protejate \n centre mater-
asisten]i maternali profesioni[ti se suport` nale);
de la bugetul jude]ului, respectiv de la bu- sumele de bani pentru nevoi personale
getul sectorului municipiului Bucure[ti, [i necesare copiilor/tinerilor afla]i \n cen-
se gestioneaz` de c`tre direc]ia general` tre de plasament/asistent maternal/ma-
de asisten]` social` [i protec]ie a copilului me din centre maternale;
(DGASPC). plata indemniza]iei care se acord` o sin-
gur` dat`, pentru copiii [i tinerii afla]i \n
plasament reziden]ial [i la asistentul
Sunt enumerate cheltuielile care se supor-
maternal inclusiv pentru mamele prote-
t` din bugetul jude]ului. O parte din chel-
jate \n centre maternale, la ie[irea din
tuieli sunt prev`zute de Legea nr. 272/2004
eviden]a acestor servicii.
iar altele de Legea nr. 326/2003 privind
drepturile de care beneficaz` copiii [i tine-
rii ocroti]i \n serviciile publice specializate
Art. 121. - (1) Primarii acord` presta]ii finan-
pentru protec]ia copilului, mamele prote-
ciare excep]ionale, \n situa]ia \n care familia
jate \n centrele maternale precum [i copiii
care \ngrije[te copilul se confrunt` tem-
\ncredin]a]i sau da]i \n plasament la asis-
porar cu probleme financiare determinate
ten]ii maternali. La acestea se adaug` chel-
de o situa]ie excep]ional` [i care pune \n
tuielile prev`zute de OUG nr. 25/2003 pen-
pericol dezvoltarea armonioas` a copilului.
tru modificarea [i completarea art. 20 din
(2) Presta]iile excep]ionale se acord` cu
OUG nr. 26/1997 privind protec]ia copilului
prioritate copiilor ale c`ror familii nu au
aflat \n dificultate.
posibilitatea sau capacitatea de a acorda
Din bugetul jude]ului/sectorului se fina]ea-
copilului \ngrijirea corespunz`toare ori ca
z` urm`toarele:
urmare a necesit`]ii suport`rii unor cheltu-
 salarii/indemniza]ii pentru asisten]ii ma-
ieli particulare destinate men]inerii leg`-
ternali, inclusiv sporuri: 15% pentru \n-
turii copilului cu familia sa.
cordare psihic` foarte ridicat` [i condi]ii
(3) |n func]ie de fiecare caz \n parte, prima-
de munc` deosebite \n care se desf`-
rul decide, prin dispozi]ie, cu privire la
[oar` activitatea; spor de 15% pentru
acordarea presta]iei financiare excep]iona-
cel pu]in 2 copii \n plasament; spor de
le [i cuantumul acesteia.
25% pentru fiecare copil cu handicap/di-
zabilit`]i, infectat HIV sau bolnav SIDA;

143
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

Art. 122. - Cuantumul maxim, precum [i


Copilul are dreptul de a beneficia de asis-
condi]iile de acordare a presta]iilor financi-
ten]` social` [i de asigur`ri sociale \n func-
are excep]ionale se stabilesc prin hot`râre
]ie de resursele [i de situa]ia \n care se afl`
a consiliului local.
acesta [i persoanele \n \ntre]inerea c`rora
se g`se[te (art. 45 alin. (1) iar autorit`]ile
locale au obliga]ia de a sprijini p`rin]ii \n Ca [i \n cazul ajutoarelor de urgen]` consi-
realizarea obliga]iilor ce le revin cu privire liul local stabile[te condi]iile [i cuantumul
la copil (art. 2 alin. (3), inclusiv prin acor- presta]iilor financiare excep]ionale. Aces-
darea de presta]ii financiare excep]ionale. tea se pot acorda la cerere dar [i la ini]ia-
Presta]iile financiare excep]ionale la care tiva serviciului public de asisten]` social`
face referire art. 121 pot fi acordate p`rin- (SPAS).
]ilor sau altor persoane/familii care \ngri- Pentru copiii care beneficiaz` de astfel de
jesc copilul (plasament la persoana/familie presta]ii serviciul public de asisten]` soci-
sau tutel`) [i care se confrunt` temporar al` (SPAS) \ntocme[te planul de servicii.
cu o situa]ie excep]ional` care pune \n pe- Pentru ca presta]iile financiare excep]iona-
ricol dezvoltarea armonioas` a copilului. le s` fie acordate acestea trebuie prev`zute
Astfel de situa]ii de risc trebuie depistate \n bugetul fiec`rei unit`]i administrativ te-
cât mai precoce (art. 34 alin. 1) iar \n planul ritoriale.
de servicii care are ca obiectiv prevenirea
separ`rii copilului de p`rin]ii s`i se poate
prevedea acordarea de presta]ii financiare Art. 123. - Presta]iile financiare excep]ionale
excep]ionale. Serviciul public de asisten]` pot fi acordate [i sub form` de presta]ii \n
social` (SPAS)/persoane cu atribu]ii de natur`, pe baza dispozi]iei primarului, con-
asisten]` social`/direc]ia general` de asis- stând, \n principal, \n alimente, \mbr`c`-
ten]` social` [i protec]ie a copilului minte, manuale [i rechizite sau echipamen-
(DGASPC) la nivel de sector trebuie s` te [colare, suportarea cheltuielilor legate de
sprijine accesul copilului [i al familiei sale transport, procurarea de proteze, medica-
la serviciile [i presta]iile destinate men]i- mente [i alte accesorii medicale.
nerii copilului \n familie, inclusiv la presta-
]ia financiar` excep]ional` care se acord`
de primar. |n func]ie de nevoile copiilor [i ale familiei
Presta]iile excep]ionale se acord` cu prio- presta]iile financiare excep]ionale se acor-
ritate atât pentru prevenirea separ`rii copi- d` \n bani sau \n natur`.
lului de p`rin]i din motive de natur` finan- Dispozi]ia primarului pentru fiecare caz in-
ciar` cât [i pentru p`strarea rela]iilor de dividual se bazeaz` pe documenta]ia rea-
familie a copiilor deja separa]i de aceasta lizat` de serviciul public de asisten]` socia-
(alin. 2). l` (SPAS)/direc]ia general` de asisten]`
Prin acordarea de presta]ii financiare ex- social` [i protec]ie a copilului (DGASPC)
cep]ionale (de exemplu, suportarea cheltu- de sector [i pe evaluarea nevoilor copiilor
ielilor de transport) se poate facilita men]i- [i familiei.
nerea rela]iilor dintre p`rin]i [i copiii afla]i Acordarea \n natur` a presta]iilor financia-
\n plasament. Folosit` sistematic aceasta re excep]ionale (de ex: procurarea de ma-
este o m`sur` activ` de prevenire a ruperii nuale [i rechizite, procurarea de proteze,
leg`turilor dintre p`rin]i [i copiii afla]i \n medicamente sau accesorii medicale), tre-
plasament. buie s` fie precedat` de ob]inerea tuturor
Ca orice alt drept de asisten]` social`, pre- celorlate facilit`]i prev`zute \n legi specia-
sta]ia financiar` excep]ional`, precum [i le. Presta]iile financiare excep]ionale com-
cuantumul acesteia se acord` prin dispozi- pleteaz` nevoile neacoperite ale copilului,
]ia primarului. Este de subliniat faptul c` fiind acordate suplimentar \n raport cu ce-
presta]ia financiar` excep]ional` nu \nlo- lelate presta]ii prev`zute \n mod expres de
cuie[te alte presta]ii financiare ci le com- lege (a se vedea [i explicitarea art. 45).
pleteaz`.

144
apitolu
Reguli

c
11

l
speciale
de procedur`
Art. 124. - (1) Cauzele prev`zute de prezen- Când domiciliul copilului nu se cunoa[te
ta lege privind stabilirea m`surilor de pro- competen]a revine tribunalului \n a c`rui
tec]ie special` sunt de competen]a tribu- circumscrip]ie teritorial` a fost g`sit copi-
nalului de la domiciliul copilului. lul (alin. 2). Reglementarea este necesar`
(2) Dac` domiciliul copilului nu este cunos- [i decurge din nevoia urgent` de protec]ie
cut, competen]a revine tribunalului \n a c`- a copilului g`sit.
rui circumscrip]ie teritorial` a fost g`sit co- Instan]a judec`toreasc` se pronun]` \n
pilul. cauzele de stabilire a unei m`suri de pro-
tec]ie \n care p`rin]ii, ori numai unul dintre
ei, sau alt reprezentant legal refuz` s`-[i
Aceast` reglementare este o noutate \n
dea acordul cu privire la m`sura de pro-
materie, \n prezent tribunalul fiind compe-
tec]ie, ori atunci când acest consim]`mânt
tent s` hot`rasc` [i \n leg`tur` cu m`surile
nu poate fi ob]inut datorit` lipsei p`rin]ilor
de protec]ie special` a copilului (art. 55):
(necunoscu]i, deceda]i, disp`ru]i), a dec`-
a) plasamentul;
derii lor din drepturile p`rinte[ti sau \n ca-
b) plasamentul \n regim de urgen]`;
zul \n care ace[tia au interese contrare in-
c) supravegherea specializat`.
|n cadrul tribunalelor func]ioneaz` sec]ii tereselor copilului.
sau, dup` caz, complete specializate inclu- Instan]a se pronun]` [i \n cazul \n care, co-
siv pentru cauze cu minori [i familie (art. pilul care a \mplinit 14 ani refuz` s`-[i dea
34 alin. 4 din Legea nr. 304/2004 modificat` consim]`mântul cu privire la stabilirea
prin Legea nr. 247/2005) dar se pot \nfiin]a unei m`suri de protec]ie special`.
[i tribunale specializate. |n cazul copiilor români repatria]i din alte
Instan]a competent` s` instituie tutela a state, c`rora nu le este cunoscut cu exac-
fost tribunalul (art. 41, Legea nr. 304/2004). titate domiciliul ori reprezentan]ii legali ai
Ca urmare a modific`rilor introduse de Le- acestora refuz` primirea lor, competen]a
gea nr. 247/2005 (art. 41 este abrogat) in- alternativ` privind dispunerea unei m`suri
stan]a competent` s` instituie tutela este de protec]ie este a Tribunalului Bucure[ti.
\n prezent judec`toria. Deoarece practica De asemenea, \n cazul copiilor str`ini ne\n-
judiciar` \n materie de instituire a tutelei so]i]i, identifica]i pe teritoriul României,
nu este \nc` unitar`, pentru solu]ionarea m`sura de protec]ie a plasamentului se va
acestor aspecte, a fost formulat un recurs dispune doar de Tribunalul Bucure[ti.
\n interesul legii.

147
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

Art. 125. - (1) Cauzele prev`zute la art. 124 toate m`surile necesare pentru ca ace[tia
se solu]ioneaz` \n regim de urgen]`, cu s` beneficieze de asisten]` specializat` \n
citarea reprezentantului legal al copilului, a vederea redobândirii drepturilor p`rinte[ti
direc]iei generale de asisten]` social` [i (art. 37 alin. 1).
protec]ie a copilului (DGASPC) [i cu parti- Alin. (2) instituie obliga]ia pentru instan]a
ciparea obligatorie a procurorului. judec`toreasc` de a proceda la audierea
(2) Audierea copilului care a \mplinit vârsta copilului care a \mplinit vârsta de 10 ani,
de 10 ani este obligatorie [i se face cu res- pentru care urmeaz` s` se instituie o m`-
pectarea prevederilor art. 24, cu excep]ia sur` de protec]ie special`. A se vedea \n
cauzelor care privesc stabilirea unei m`- acest sens [i explicitarea art. 24.
suri de protec]ie special` pentru copilul Este important de subliniat c` audierea/
abuzat sau neglijat; \n acest caz, audierea ascultarea opiniei sunt un drept al copilu-
copilului se face cu respectarea prevede- lui [i nu o obliga]ie. Prin urmare, \n toate
rilor art. 95 alin. (3). situa]iile \n care se impune audierea co-
(3) Termenele de judecat` nu pot fi mai pilului \n leg`tur` cu luarea unei m`suri de
mari de 10 zile. protec]ie, iar prezen]a acestuia \n sala de
(4) P`r]ile sunt legal citate dac` cita]ia le-a judecat` nu este posibil` (de ex, incapaci-
fost \nmânat` cel pu]in cu o zi \naintea ju- tatea de deplasare a copilului; diverse a-
dec`rii. fec]iuni prezentate de copii etc.) apreciem
c` audierea se poate realiza de c`tre jude-
c`tor \n mediul de via]` al acestuia.
Regimul de urgen]` impus decurge din }inând cont de circumstan]ele speciale \n
obliga]ia instan]elor judec`tore[ti de a res- care se afl` copilul abuzat sau neglijat au-
pecta interesul superior al copilului - ne- dierea acestuia se face numai \n camera de
voia de protec]ie special` este urgent` - consiliu, \n prezen]a unui psiholog [i nu-
(art. 2) precum [i a principiului celerit`]ii \n mai dup` o preg`tire prealabil` a copilului
luarea oric`rei decizii cu privire la copil (art. 95. alin. (3)).
(art. 6 lit. j)). Specificul cauzelor determin` impunerea
Nu numai citarea ci [i participarea efectiv` unor termene mici - acestea nu pot fi mai
a p`rin]ilor/reprezentantului legal al copi- mari de 10 zile (art. 125 alin. 3).
lului este deosebit de important` având \n
vedere faptul c` instan]a are [i obliga]ia de
a se pronun]a asupra modului de exercita- Art. 126. - (1) Hot`rârile prin care se solu-
re a drepturilor [i obliga]iilor p`rinte[ti, in- ]ioneaz` fondul cauzei se pronun]` \n ziua
clusiv asupra dreptului la rela]ii personale \n care au luat sfâr[it dezbaterile.
(art. 16 alin. 2). (2) |n situa]ii deosebite, pronun]area poate
Participarea procurorului la solu]ionarea fi amânat` cel mult dou` zile.
cauzelor este obligatorie, \n considerarea
faptului c` acesta, printre alte atribu]ii, are
[i rolul de a ap`ra drepturile [i interesele Obliga]iile prev`zute de dispozi]iile art. 126
legitime ale minorilor (art. 60 lit. g), Legea alin. 1 [i 2 decurg din durata termenelor
nr. 304/2004). mici prev`zute \n general pentru instan]e
Direc]ia general` de asisten]` social` [i \n leg`tur` cu stabilirea m`surilor de pro-
protec]ie a copilului (DGASPC), de[i nu are tec]ie special`.
\n mod expres aceast` obliga]ie, ar trebui Dosarul prezentat instan]ei de judecat` tre-
s` ia m`suri pentru a asigura [i facilita buie s` con]in` toate documentele, in-
participarea la proces a p`rin]ilor/repre- clusiv planul de servicii semnat de primar
zentan]ilor legali ai copilului. |n cazul \n [i planul individualizat de protec]ie, din
care p`rin]ii copilului sunt dec`zu]i din care s` rezulte necesitatea lu`rii unei m`-
drepturile p`rinte[ti sau c`rora le-a fost li- suri de protec]ie special`. |n practic`, lipsa
mitat exerci]iul anumitor drepturi, direc]ia de exerci]iu [i de experien]` la nivel local,
general` de asisten]` social` [i protec]ie a informa]iile sumare din planul de servicii
copilului (DGASPC) are obliga]ia de a lua sociale (PSS) sau planul individualizat de

148
capi tolul
11
protec]ie (PIP), determin` \ntârzieri \n b) antecedentele sociomedicale [i educa-
solu]ionarea cauzelor. ]ionale ale copilului;
c) condi]iile \n care copilul a fost crescut [i
\n care a tr`it;
Art. 127. - (1) Hot`rârea instan]ei de fond d) propuneri privind persoana, familia sau
este executorie [i definitiv`. ((2) Hot`rârea serviciul de tip reziden]ial \n care ar putea
se redacteaz` [i se comunic` p`r]ilor \n fi plasat copilul;
termen de cel mult 10 zile de la pronun- e) orice alte date referitoare la cre[terea [i
]are. educarea copilului, care pot servi solu]io-
n`rii cauzei.
(2) |n toate cauzele care privesc stabilirea,
Instan]ele de judecat` nu pot dep`[i ter-
\nlocuirea ori \ncetarea m`surilor de pro-
menul de 10 zile pentru a redacta [i comu-
tec]ie special` stabilite de prezenta lege
nica hot`rârea p`r]ilor interesate.
pentru copilul care a s`vâr[it o fapt` pena-
Aceasta se comunic` inclusiv copilului
l` [i nu r`spunde penal se va \ntocmi un
(care a \mplinit vârsta de 14 ani). |n prac-
raport [i din partea serviciului de reinte-
tic` \ns` redactarea [i comunicarea hot`-
grare [i supraveghere de pe lâng` instan]a
rârii dureaz` [i câte 30 de zile [i chiar mai
judec`toreasc`.
mult.

Direc]ia general` de asisten]` social` [i


Art. 128. - Termenul de recurs este de 10 protec]ie a copilului (DGASPC) are obliga-
zile de la data comunic`rii hot`rârii. ]ia de a \ntocmi [i a prezenta instan]ei de
judecat` raportul referitor la copil nu nu-
P`rin]ii nu se pot opune la executarea ho- mai pentru stabilirea m`surilor de
t`rârii instan]ei de fond dar au posibilitatea protec]ie special` ci [i \n alte cauze. Astfel:
de a face recurs \n termen de 10 zile de la - persoana fizic`, respectiv so]ii care ur-
data comunic`rii hot`rârii cu privire la meaz` s` fie numi]i tutori sunt numi]i pe
stabilirea m`surii de protec]ie special`. baza prezent`rii de c`tre direc]ia genera-
{i copilul care a \mplinit vârsta de 14 ani are l` de asisten]` social` [i protec]ie a co-
dreptul de a ataca \n instan]` m`surile de pilului (DGASPC) a raportului de eva-
protec]ie special`, beneficiind de asisten]` luare a acestora, care cuprinde [i date re-
juridic` gratuit` \n condi]iile legii (art. 57). feritoare la copil - rela]iile personale cu
copilul, opinia copilului (art. 42 alin. (2));
- \n situa]ia \n care constat` necesitatea
Art. 129. - Dispozi]iile prezentei legi referi- \ncet`rii/modific`rii m`surii de protec]ie
toare la procedura de solu]ionare a cauze- special` direc]ia general` de asisten]`
lor privind stabilirea m`surilor de protec]ie social` [i protec]ie a copilului
special` se completeaz` \n mod corespun- (DGASPC), pe baza raportului de evalu-
z`tor cu prevederile Codului de Procedur` are sesizeaz` instan]a de judecat`;
Civil`. - dec`derea din drepturile p`rinte[ti (art.
36 alin. 3).
Art. 130. - (1) |n toate cauzele care privesc Serviciul de reintegrare [i de supraveghe-
aplicarea prezentei legi, direc]ia general` re organizat pe lâng` tribunal (\n confor-
de asisten]` social` [i protec]ie a copilului mitate cu prevederile OG. nr. 92/2000 pri-
(DGASPC) de la domiciliul copilului sau \n vind organizarea [i func]ionarea Serviciu-
a c`rei raz` administrativ-teritorial` a fost lui de Reintegrare Social` a Infractorilor [i
g`sit copilul \ntocme[te [i prezint` instan- de Supraveghere a Execut`rii Sentin]elor
]ei raportul referitor la copil, care va cu- Neprivative de Libertate (SRSISESNL),
prinde date privind: aprobat` [i modificat` prin Legea nr.
a) personalitatea, starea fizic` [i mental` a 129/2002) la care face referire alin.(2)
copilului; poart` denumirea de „serviciu de protec]ie
a victimelor [i reintegrare social` a

149
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

infractorilor“ (Legea nr. 211/2004 privind Art. 131. - Cauzele care privesc aplicarea
unele m`suri pentru asigurarea protec]iei prezentei legi sunt scutite de taxa judiciar`
victimelor infrac]iunilor). de timbru [i de timbru judiciar.
Serviciul respectiv se adreseaz` atât in-
fractorilor cât [i victimelor, inclusiv minori
infractori, sanc]iona]i \n conformitate cu Aceast` gratuitate decurge din obligatiile
prevederile Codului Penal sau minori vic- pe care statul [i le asum` pentru protec]ia
time ale infrac]iunilor. copilului.
Prin art. 130 alin. (2) se extinde aria de Copiii [i tinerii se bucur` de un regim spe-
competen]` a acestui serviciu (\n ceea ce cial de protec]ie [i de asisten]` \n realiza-
prive[te \ntocmirea unor rapoarte) [i la mi- rea drepturilor lor (art. 49 alin. (1) Constitu-
norii care s`vâr[esc fapte prev`zute de le- ]ia României). To]i copiii se bucur` de un
gea penal` [i nu r`spund penal [i pentru „regim special de protec]ie“ \n primul rând
care instan]a judec`toreasc` urmeaz` s` datorit` statutului de minori pe care ace[-
instituie o m`sur` special` de protec]ie. Se tia \l au pân` la \mplinirea vârstei de 18 ani.
creaz` astfel cadrul necesar pentru colabo-
rarea \ntre direc]ia general` de asisten]`
social` [i protec]ie a copilului (DGASPC) [i
Serviciul de Protec]ie a Victimelor [i Re-
integrare Social` a Infractorilor (SPVRSI).

150
apitolu

c
12

l
R`spunderi
[i sanc]iuni

Art. 132. - (1) |ndemnul ori \nlesnirea prac- Art. 135. - (1) Constituie contraven]ii urm`-
tic`rii cer[etoriei de c`tre un minor sau tra- toarele fapte:
gerea de foloase de pe urma practic`rii a) nerespectarea obliga]iei prev`zute la
cer[etoriei de c`tre un minor se pedepse[- art. 9 alin. (1), \n termen de 30 de zile de la
te cu \nchisoare de la 1 la 3 ani. data intr`rii \n vigoare a prezentei legi;
(2) Recrutarea ori constrângerea unui mi- b) nerespectarea obliga]iei prev`zute la
nor la cer[etorie se pedepse[te cu \nchi- art. 9 alin. (2);
soare de la 1 la 5 ani. c) nerespectarea obliga]iilor prev`zute la
(3) Dac` fapta prev`zut` la alin. (1) sau (2) art. 10 alin. (1) [i (3);
este s`vâr[it` de un p`rinte sau de repre- d) nerespectarea obliga]iei prev`zute la
zentantul legal al minorului, pedeapsa este art. 11 alin. (1);
\nchisoarea de la 2 la 5 ani, pentru fapta e) necomunicarea de c`tre organele de po-
prev`zut` la alin. (1), [i de la 2 la 7 ani [i in- li]ie a rezultatelor verific`rilor specifice pri-
terzicerea unor drepturi, pentru fapta pre- vind identitatea mamei \n conformitate cu
v`zut` la alin. (2). prevederile art. 11 alin. (3);
f) neefectuarea de c`tre serviciul public de
Art. 133. - Fapta p`rintelui sau a reprezen- asisten]` social` (SPAS) a declara]iei de
tantului legal al unui copil de a se folosi de \nregistrare a na[terii, \n conformitate cu
acesta pentru a apela \n mod repetat la prevederile art. 11 alin. (6);
mila publicului, cerând ajutor financiar sau g) nerespectarea obliga]iei prev`zute la
material, se pedepse[te cu \nchisoare de la art. 11 alin. (7);
1 la 5 ani [i interzicerea unor drepturi. h) nerespectarea obliga]iilor prev`zute la
art. 13 [i la art. 18 alin. (3);
Art. 134. - (1) Nerespectarea obliga]iilor i) nerespectarea prevederilor art. 22 alin.
prev`zute la art. 36 alin. (2), art. 48 alin. (4) (2)-(4) [i ale art. 83;
[i art. 91 constituie abatere disciplinar` j) nerespectarea obliga]iei prev`zute la art.
grav` [i se sanc]ioneaz` potrivit legii. 96.
(2) Nerespectarea obliga]iei prev`zute la (2) Contraven]iile prev`zute la alin. (1) se
art. 36 alin. (2), art. 87 alin. (3) teza \ntâi sanc]ioneaz` astfel:
constituie abatere disciplinar`. a) cu amend` de la 1.000.000 lei la
3.000.000 lei, cele prev`zute la lit. a), c), g)
[i h);

153
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

b) cu amend` de la 2.000.000 lei la c) Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia


5.000.000 lei, cea prev`zut` la lit. f); Drepturilor Copilului (ANPDC), pentru con-
c) cu amend` de la 3.000.000 lei la traven]ia de la alin. (1) lit. j);
6.000.000 lei, cele prev`zute la lit. b), d) [i j); d) consiliul jude]ean, respectiv consiliul lo-
d) cu amend` de la 5.000.000 lei la cal al sectorului municipiului Bucure[ti, pen-
15.000.000 lei, cele prev`zute la lit. e) [i i). tru contraven]iile de la alin. (1) lit. f) [i g).
(3) Constatarea contraven]iilor [i aplicarea
sanc]iunii se fac de c`tre persoane anume Art. 136. - Contraven]iilor prev`zute la art.
desemnate dintre cele cu atribu]ii de 135 le sunt aplicabile prevederile OG nr.
control din: 2/2001 privind regimul juridic al contraven-
a) Ministerul S`n`t`]ii (MS), pentru contra- ]iilor, aprobat` cu modific`ri [i complet`ri
ven]iile de la alin. (1) lit. a), c) [i d); prin Legea nr. 180/ 2002, cu modific`rile
b) Ministerul Administra]iei [i Internelor ulterioare.
(MAI), pentru contraven]iile de la alin. (1)
lit. b), e), h) [i i);

154
apitolu

c
Dispozi]ii 13

l
tranzitorii
[i finale
Art. 137. - |n termen de 6 luni de la intrarea De[i legea nu a prev`zut sanc]iuni \n cazul
\n vigoare a prezentei legi, direc]ia genera- nerespect`rii acestei obliga]ii sau a terme-
l` de asisten]` social` [i protec]ie a co- nului \n care ea trebuie realizat`, nu putem
pilului (DGASPC) va reevalua \mprejur`rile s` nu atragem aten]ia asupra consecin]e-
care au stat la baza m`surilor de protec]ie lor ne\ndeplinirii sau \ndeplinirii tardive a
dispuse de comisia pentru protec]ia copi- acesteia, consecin]e de natur` a afecta
lului [i, dup` caz, va solicita instituirea tu- grav drepturile copilului.
telei sau stabilirea unei m`suri de protec]ie Reevaluarea \mprejur`rilor care au deter-
special`, \n condi]iile prezentei legi. minat stabilirea unei m`suri de protec]ie
(presupunând printre altele [i identificarea
p`rin]ilor sau rudelor copilului \n vederea
Reglementarea con]ine dispozi]ii aplicabile reintegr`rii acestuia \n familie, reevaluarea
copiilor care la data intr`rii \n vigoare a Le- capacit`]ii acestora de a cre[te [i \ngriji
gii nr. 272/2004 aveau deja instituit` o m`- copilul, identificarea unei persoane care
sur` de protec]ie \n temeiul OUG nr. poate fi numit` tutore, deci generic vor-
26/1997. bind identificarea tuturor posibilit`]ilor de
Pentru ace[ti copii, direc]ia general` de a se asigura \ngrijirea copilului \ntr-un me-
asisten]` social` [i protec]ie a copilului diu familial), reprezint` procesul prin care
(DGASPC) are obliga]ia de a proceda la re- s-ar putea realiza dezinstitu]ionalizarea co-
evaluarea \mprejur`rilor care au stat la pilului.
baza stabiliriii m`surilor de protec]ie, \n Dintre consecin]ele negative ale nerealiz`-
ceea ce prive[te competen]a [i demersu- rii acestor demersuri la care obliga art. 137
rile ce trebuiesc realizate cu aceast` ocazie nu trebuiesc uitate nici cele care vizeaz`
fiind aplicabile observa]iile formulate pe imposibilitatea demar`rii procedurilor de
larg \n prezenta lucrare \n contextul trat`rii adop]ie na]ional` a copilului, ceea ce este
art. 68. de natur` a impieta de asemenea asupra
Realizarea acestei reeevalu`ri se face [i cu dreptului copilului de a fi crescut [i \ngrijit
aplicarea prevederilor art. 74 din Legea nr. \ntr-un mediu familial.
273/2004 privind regimul juridic al adop-
]iei, care con]ine dispozi]ii referitoare la
statutul copiilor declara]i judec`tore[te Art. 138. - Centrele de plasament, centrele
abandona]i. de primire \n regim de urgen]` [i centrele

157
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

maternale organizate \n structura fostelor (3) |n situa]ia \n care serviciile prev`zute la


servicii publice specializate pentru protec- alin. (1) fac parte dintr-un complex de ser-
]ia copilului se reorganizeaz` prin hot`râ- vicii care are ca obiect de activitate [i pro-
rea consiliului jude]ean, respectiv a consi- tec]ia copilului \n regim reziden]ial, respec-
liului local al sectoarelor municipiului Bu- tiv centru de plasament, centru de primire
cure[ti \n structura direc]iei generale de \n regim de urgen]` sau centru maternal,
asisten]` social` [i protec]ie a copilului transferul se realizeaz` numai dac` este
(DGASPC) din subordinea consiliului jude- posibil` separarea patrimoniului [i a per-
]ean, respectiv a consiliului local al sectoa- sonalului.
relor municipiului Bucure[ti, \n regim de (4) Consiliile locale au obliga]ia s` p`streze
componente func]ionale ale acestora, f`r` destina]ia [i structura de personal a servi-
personalitate juridic`. ciilor preluate.
(5) Transferul prev`zut la alin. (1) se reali-
zeaz` pe baz` de protocol \ncheiat \ntre
Reglementarea vizeaz` modul de organiza- consiliul jude]ean [i consiliul local.
re al serviciilor de tip reziden]ial existente
\n structura fostelor servicii specializate de
protec]ia copilului la data apari]iei Legii nr. Reglementarea vizeaz` transferul servicii-
272/2004. |n concordan]` cu prevederile lor de zi ([i a personalului care deservea
art. 110 din Lege, textul instituie obligativi- aceste servicii), existente la data de
tatea prelu`rii [i organiz`rii acestor servicii 31.12.2004 \n subordinea consiliilor jude]e-
\n structura noilor institu]ii create la nivel ne c`tre consiliile locale pe teritoriul c`rora
jude]ean [i la nivelul sectoarelor munici- acestea func]ioneaz`. Aceast` cerin]` este
piului Bucure[ti. impus` de necesitatea exercit`rii cores-
Ca [i \n vechea reglementare, centrele de punz`toare a atribu]iilor ce revin comuni-
plasament [i centrele de primire \n regim t`]ii locale \n activitatea de prevenire a se-
de urgen]` au statut de componente func- par`rii copilului de familia sa, \n concor-
]ionale ale direc]iei generale de asisten]` dan]` cu prevederile art. 34 [i 106 din
social` [i protec]ie a copilului (DGASPC), Lege.
f`r` a li se conferi personalitate juridic`, Articolul instituie [i o excep]ie de la obliga-
textul precizând de aceast` dat` [i statutul tivitatea realiz`rii acestui transfer, excep]ie
centrelor maternale care sunt asimilate, care se aplic` numai \n cazul serviciilor de
din punct de vedere al organiz`rii [i func- zi specializate pentru copilul abuzat sau
]ion`rii, serviciilor de tip reziden]ial. neglijat, servicii care erau deja \nfiin]ate
Normele aplicabile organiz`rii [i func]ion`- prin hot`râri ale consiliilor jude]ene.
rii serviciilor de tip reziden]ial, categoriile Normele aplicabile organiz`rii [i func]io-
de beneficiari [i accesul acestora precum n`rii serviciilor de zi, categoriile de benefi-
[i structura orientativ` de personal pentru ciari [i accesul acestora precum [i struc-
aceste servicii sunt cele prev`zute \n Ane- tura orientativ` de personal pentru aceste
xa nr.1 a HG nr.1438/2004. servicii sunt cele prev`zute \n Anexa nr. 2
a HG nr.1438/2004.

Art. 139. - (1) Serviciile de zi destinate pre-


venirii situa]iilor ce pun \n pericol secu- Art. 144. - (1) La angajarea personalului de
ritatea [i dezvoltarea copilului, \nfiin]ate de educa]ie, protec]ie [i \ngrijire din cadrul in-
consiliile jude]ene, precum [i personalul stitu]iilor publice [i private, care, prin na-
care deserve[te aceste servicii se transfer` tura profesiei, intr` \n contact cu copilul, se
consiliilor locale pe teritoriul c`rora aces- va prezenta \n mod obligatoriu [i o exper-
tea func]ioneaz`. tiz` neuropsihiatric`.
(2) Fac excep]ie de la prevederile alin. (1) (2) Anual personalul prev`zut la alin. (1)
serviciile de zi specializate pentru copilul este evaluat din punct de vedere psihologic.
abuzat sau neglijat, care se consider` de (3) Rapoartele privind expertizele neuro-
interes jude]ean. psihiatrice, precum [i rapoartele de evalu-

158
capi tolul
13
are psihologic` se p`streaz` conform legii Art. 145. - (1) Regulamentele proprii ale
la dosarul personal al salariatului. persoanelor juridice care desf`[oar` activi-
t`]i de protec]ie a copilului vor specifica
expres regulile stabilite pentru a asigura
Reglementarea instituie obliga]ia ce revine exercitarea drepturilor [i \ndeplinirea \nda-
angajatorului, indiferent dac` acesta este toririlor pe care le au copiii, \n conformita-
persoan` juridic` public` sau privat`, de a te cu vârsta, s`n`tatea [i gradul de matu-
solicita cu ocazia depunerii documentelor ritate al acestora.
necesare angaj`rii [i prezentarea unei ex- (2) Aceste regulamente vor fi expuse \ntr-un
pertize psihiatrice a solicitantului. Aceast` loc vizibil, astfel \ncât s` permit` accesul
cerin]` se aplic` \n cazul tuturor celor ce copiilor [i informarea lor adecvat`.
urmeaz` s` fac` parte din personalul de
educa]ie, protec]ie [i \ngrijire care prin natura
activit`]ilor ce vor fi derulate potrivit fi[ei de Textul face referire la obliga]ia ce revine
post, intr` \n contact cu copilul (alin. (1)). persoanelor juridice, publice sau private,
Deosebit de aceast` expertiz`, angajatorul care desf`[oar` activit`]i de protec]ie a co-
are obliga]ia de a proceda anual la reali- pilului de a elabora regulamente proprii
zarea unei evalu`ri psihologice a acestei care s` stabileasc` \n concret modalit`]ile
categorii de personal, evaluare ce trebuie de exercitare a drepturilor [i obliga]iilor ce
sa aib` drept scop verificarea aptitudinilor revin copilului. |n practic`, aplicabilitatea
psihoprofesionale (alin. (2)). acestor norme se impune mai ales \n cazul
Dispozi]iile care vizeaz` testarea psihologi- persoanelor juridice publice sau private
c` anual` sunt menite s` ofere angajato- care au organizate servicii destinate reali-
rului atât o serie de informa]ii asupra stilu- z`rii protec]iei speciale a copilului care a
lui de rela]ionare al personalului cu copilul fost separat, temporar sau definitiv de p`-
cât [i posibilitatea de a interveni \n timp rin]i (\n vederea cunoa[terii adecvate a
util \n cazul constat`rii unor tulbur`ri de drepturilor [i obliga]iilor ce revin copilului
natur` psihocomportamental` care ar pu- pe perioada cât acesta beneficiaz` de pro-
tea s` afecteze activitatea acestei categorii tec]ie \n cadrul acestor servicii).
de personal (cu posibile repercursiuni ne- Consider`m c` aceste regulamente trebu-
gative [i asupra copilului). Dat` fiind im- iesc \ntocmite [i cu consultarea [i implica-
portan]a acestor informa]ii \n calitatea ac- rea copiilor, fiind necesar s` cuprind` cel
tului de \ngrijire, protec]ie [i educa]ie a co- pu]in urm`toarele categorii de dispozi]ii:
pilului, apreciem c` persoanele fizice [i reguli privind respectarea dreptului co-
juridice trebuie s` acorde o importan]` pilului de a men]ine rela]ii personale;
sporit` angaj`rii unor psihologi cu atribu]ii reguli privind respectarea dreptului co-
specifice \n acest sens sau, dup` caz, con- pilului la opinie [i libertatea de expri-
tractarea acestor servicii cu cabinete/psi- mare;
hologi autoriza]i \n condi]iile legii. reguli privind respectarea dreptului co-
Referiri la obligativitatea examin`rii psiho- pilului la protejarea imaginii sale publi-
logice anuale sunt cuprinse [i \n Ordinul ce [i a vie]ii intime;
nr. 4840/2005 (ordin comun al Ministerului reguli privind respectarea dreptului co-
S`n`t`]ii (MS), Ministerului Educa]iei [i pilului la odihn` [i vacan]`;
Cercet`rii (MEdC) [i Casei Na]ionale de drepturile [i obliga]iile ce revin perso-
Asigur`ri de S`n`tate (CNAS)) care regle- nalului ce deserve[te serviciul respectiv
menteaz` controlul medical anual al per- \n procesul de \ngrijire [i educare a co-
sonalului din \nv`]`mântul preuniversitar pilului;
stabilind \n acela[i timp, \n anexa la acest obliga]iile ce revin copilului;
ordin, [i lista incompatibilit`]ilor de ordin m`surile disciplinare ce pot fi aplicate
medical pentru categoriile profesionale copiilor \n cazul nerespect`rii unor obli-
men]ionate la art. 4 din Legea nr. 128/1997 ga]ii;
privind Statutul personalului didactic. m`surile de stimulare/recompensare \n
cazul \n care copiii au un comportament

159
Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului

dezirabil sau atunci când ace[tia \[i mo- reglementat` de HG nr. 50/2005, astfel
dific` conduita; cum a fost modificat` [i completat` prin
 procedura de solu]ionare a cereririlor/ HG nr. 617/2005. Potrivit acestui act nor-
plângerilor/ sesiz`rilor formulate de c`- mativ au dreptul s` ini]ieze proiecte de
tre copii. acte normative, \n conformitate cu atribu-
Personalul educativ care deserve[te aceste ]iile [i cu domeniul lor de activitate, urm`-
servicii trebuie s` aduc` la cuno[tin]a co- toarele autorit`]i publice:
piilor con]inutul regulamentelor [i s` reali- a) ministerele [i celelalte organe de speci-
zeze informarea corespunz`toare a acesto- alitate ale administra]iei publice centrale,
ra, acordând ori de câte ori este necesar aflate \n subordinea Guvernului, precum [i
consiliere [i sprijin copilului atât \n ceea ce autorit`]ile administrative autonome;
prive[te realizarea drepturilor cât [i \nde- b) organele de specialitate ale administra-
plinirea obliga]iilor care \i revin. ]iei publice centrale, aflate \n subordinea
sau \n coordonarea ministerelor - prin mi-
nisterele \n a c`ror subordine sau coordo-
Art. 147. - Elaborarea proiectelor de acte nare se afl`;
normative care fac referire la oricare dintre c) prefecturile, consiliile jude]ene, respec-
drepturile copilului prev`zute de prezenta tiv Consiliul General al Municipiului Bucu-
lege se realizeaz` obligatoriu cu avizul Au- re[ti, potrivit legii - prin Ministerul Admi-
torit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Dreptu- nistra]iei [i Internelor (MAI).
rilor Copilului (ANPDC). Ini]iativa legislativ`, apar]ine potrivit art.
74 din Constitu]ia României [i cet`]enilor
cu drept de vot, dac` sunt \n num`r de cel
Textul instituie obligativitatea pentru to]i
pu]in 100.000. Cet`]enii care \[i manifest`
cei care au potrivit legii, drept de ini]iativ`
dreptul la ini]iativ` legislativ` trebuie s`
legislativ`, [i care ini]iaz` proiecte de acte
provin` din cel pu]in un sfert din jude]ele
normative ce con]in referiri la drepturile
]`rii, iar \n fiecare din aceste jude]e, res-
copilului de a transmite spre analiz` aceste
pectiv \n municipiul Bucure[ti, trebuie s`
proiecte, Autorit`]ii Na]ionale pentru Pro-
fie \nregistrate cel pu]in 5.000 de semn`-
tec]ia Drepturilor Copilului (ANPDC) care
turi \n sprijinul respectivei ini]iative.
este \n acest caz institu]ie avizatoare.
Cet`]enii care exercit` dreptul la ini]iativ`
Avizul se ob]ine de c`tre ini]iatorul respec-
legislativ` pot prezenta propuneri legislati-
tivului proiect de act normativ, verificarea
ve numai \n forma cerut` pentru proiectele
\ndepliniriii acestei condi]ii de form` reve-
de legi. Normele de tehnic` legislativ` pen-
nind Secretariatului General al Guvernului.
tru elaborarea actelor normative sunt pre-
Procedura, la nivelul Guvernului, pentru
v`zute de Legea nr. 24/2000, republicat`.
elaborarea, avizarea [i prezentarea proiec-
telor de acte normative spre adoptare este

160
Ghidul Legislativ al
Manualului pentru
Implementarea
Legii nr. 272/2004
privind protec]ia
[i promovarea
drepturilor copilului
Cuprins
Cadrul Legal…….......................................................................................................................................7
Conven]ia O.N.U. cu privire la drepturile copilului…………….....…….......................................……...9
Conven]ie de la Haga asupra protec]iei copiilor [i cooper`rii
\n materia adop]iei interna]ionale……..........................................................................................…....22
Conven]ie nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme
ale muncii copiilor [i ac]iunea imediat` în vederea elimin`rii lor………......................................…..30
Conven]ie nr. 138/1973 privind vârsta minim` de \ncadrare \n munc`….….....................................33
Conven]ia Na]iunilor Unite împotriva criminalit`]ii transna]ionale organizate............................….38
Conven]ia de la Haga asupra aspectelor civile ale r`pirii
interna]ionale de copii (|ncheiat` la 25 octombrie 1980)………………............................................…75
Conven]ie European` asupra recunoa[terii [i execut`rii hot`rârilor
în materie de încredin]are a copiilor [i de restabilire a încredin]`rii copiilor….................................82
Conven]ie privind ob]inerea pensiei de între]inere în str`in`tate,
încheiat` la New York la 20 iunie 1956………...................................................................................…89
Lege nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului…................................…....94
Constitu]ia României - ARTICOLUL 49................................................................................................120
Ordonan]` de urgen]` nr. 12/2001 privind înfiin]area Autorit`]ii
Na]ionale pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie……....................................................................…..121
Lege nr. 252/2001 pentru aprobarea Ordonan]ei de urgen]` a
Guvernului nr. 12/2001 privind înfiin]area Autorit`]ii Na]ionale
pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie…………….........................................................................……125
Lege nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonan]ei de urgen]` a
Guvernului nr. 12/2001 privind înfiin]area Autorit`]ii Na]ionale pentru
Protec]ia Copilului [i Adop]ie………………................................................................….….............…126
Hot`râre nr. 1432/2004 privind atribu]iile, organizarea [i func]ionarea
Autorit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Drepturilor Copilului……....…...................………….........….127
Ordonan]` de urgen]` nr. 17/2005 pentru stabilirea unor m`suri
organizatorice la nivelul administra]iei publice centrale……………….................…………..........…130
Lege nr. 198/2005 privind aprobarea Ordonan]ei de urgen]`
a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor m`suri organizatorice
la nivelul administra]iei publice centrale…......…...........................................................................…135
Hot`râre nr. 412/2005 privind organizarea [i func]ionarea
Ministerului Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i Familiei……............................….……......................….137
Lege nr. 273/2004 privind regimul juridic al adop]iei…………...…........................…...........….….…147

3
Ghid Legislativ

Lege nr. 274/2004 privind înfiin]area, organizarea [i func]ionarea


Oficiului Român pentru adop]ii……….….................................................................…............……….160
Lege nr. 35/1997 privind organizarea [i func]ionarea
institu]iei Avocatul Poporului……...….............................................................................................…163
Hot`râre nr. 1437/2004 privind organizarea [i metodologia de
func]ionare a comisiei pentru protec]ia copilului………….......……..........................................…….168
Hot`râre nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
de organizare [i func]ionare a serviciului public de asisten]` social`………...…..........................…175
Hot`râre nr. 1434/2004 privind atribu]iile [i Regulamentul-cadru
de organizare [i func]ionare ale Direc]iei generale de asisten]`
social` [i protec]ia copilului………….............................................................................................…..180
Hot`râre nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru
de organizare [i func]ionare a serviciilor de prevenire a separ`rii
copilului de familia sa, precum [i a celor de protec]ie special` a
copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea p`rin]ilor s`i...…............................................…187
Hot`râre nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate
copilului care a s`vâr[it o fapt` penal` [i nu r`spunde penal………….......................................…..196
Ordonan]` nr. 26/2000 cu privire la asocia]ii [i funda]ii………………….......................................….199
Hot`râre nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonan]ei Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, precum [i a Metodologiei de acreditare a
furnizorilor de servicii sociale…...........................................................................................……....….212
Hot`râre nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului
institu]iilor de asisten]` social` [i a structurii orientative de
personal, a Regulamentului-cadru de organizare [i func]ionare a
institu]iilor de asisten]` social`, precum [i a Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonan]ei Guvernului nr. 68/2003
privind serviciile sociale…................................................................................................................…217
Hot`râre nr. 1440/2004 privind condi]iile [i procedura de licen]iere
[i de inspec]ie a serviciilor de prevenire a separ`rii copilului de
familia sa, precum [i a celor de protec]ie special` a copilului lipsit
temporar sau definitiv de ocrotirea p`rin]ilor s`i……………….................................................…….224
Hot`râre nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a
copiilor români neînso]i]i [i asigurarea m`surilor de protec]ie
special` în favoarea acestora………………….………..........................................................……….…230
Ordonan]` nr. 102/2000 privind
statutul [i regimul refugia]ilor în România…………..........................................................…..……….233
Hot`râre nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate
copilului care a s`vâr[it o fapt` penal` [i nu r`spunde penal…………….........................................243
Codul Penal al României - TITLUL IV – MINORITATEA………........................................................…246
Lege nr. 217/2003 pentru prevenirea [i combaterea violen]ei în familie………................……….…250
Lege nr. 678/2001 privind prevenirea [i combaterea traficului de persoane………............………..255
Hot`râre nr. 617/2004 privind înfiin]area [i organizarea Comitetului
na]ional director pentru prevenirea [i combaterea exploat`rii copiilor prin munc`….....…........…261

4
Hot`râre nr. 679/2003 privind condi]iile de ob]inere a atestatului,
procedurile de atestare [i statutul asistentului maternal profesionist….................................….….263
Ordonan]` de urgen]` nr. 25/2003 pentru modificarea [i completarea
art. 20 din Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. 26/1997 privind
protec]ia copilului aflat în dificultate……………................................................................………...…267
Lege nr. 325/2003 privind aprobarea Ordonan]ei de urgen]`
a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea [i completarea art. 20
din Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. 26/1997 privind protec]ia
copilului aflat în dificultate…………………...……….....................................................................……269
Lege nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil`…………..........…..........................................….270
Lege nr. 21/1991 (r1) a cet`]eniei române…………………….…………......................................……..281
Lege nr. 248/2005 privind regimulliberei circula]ii a cet`]enilor români
în str`in`tate (Extras)……………...........................................................................................….......…286
Lege nr. 677/2001 pentru protec]ia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal [i libera circula]ie a acestor date (Extras)..............…..290
Hot`râre nr. 1018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la obliga]iile ce revin serviciilor publice specializate pentru protec]ia
drepturilor copilului în vederea garant`rii respect`rii dreptului la imagine
[i intimitate al copilului aflat în plasament sau încredin]are……….…….......................................…291
Lege nr. 369/2004 privind aplicarea Conven]iei asupra aspectelor civile
ale r`pirii interna]ionale de copii, adoptat` la Haga la 25 octombrie 1980,
la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992…......................................................................….293
Lege nr. 130/1999 privind unele m`suri de protec]ie a persoanelor
încadrate în munc`……..................................................................................................................…..297
Lege nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiaz` copiii [i
tinerii ocroti]i de serviciile publice specializate pentru protec]ia
copilului, mamele protejate în centre maternale, precum [i
copiii încredin]a]i sau da]i în plasament la asisten]i maternali profesioni[ti…..........................…..301
Lege nr. 111/2004 pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile
de care beneficiaz` copiii [i tinerii ocroti]i de serviciile publice
specializate pentru protec]ia copilului, mamele protejate în centre
maternale, precum [i copiii încredin]a]i sau da]i în plasament la asisten]i
maternali profesioni[ti…………........…...........................................................................................….302
Hot`râre nr. 729/2005 privind stabilirea nivelurilor aloca]iei
zilnice de hran` pentru consumurile colective din institu]iile publice
de asisten]` social`……………............................................................................................…….…….303
Lege nr. 554/2004 a contenciosului administrativ…………………………......................................….304
Lege nr. 61/1993 (r1) privind aloca]ia de stat pentru copii…….…............................................……..313
Ordonan]` de urgen]` nr. 148/2005
privind sus]inerea familiei în vederea cre[terii copilului…................................................................315
Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonan]ei de urgen]`
a Guvernului nr. 148/2005 privind sus]inerea familiei în vederea
cre[terii copilului………….….......................................................................................................…….321
Lege nr. 416/2001 privind venitul minim garantat…………...……………............................…………328

5
Cadru Legal

Domeniul protec]iei copilului a cunoscut una Activitatea de elaborare a pachetului legislativ


dintre cele mai spectaculoase evolu]ii \n ceea a presupus consult`ri cu to]i partenerii siste-
ce prive[te trecerea de la un sistem centralizat mului de protec]ie a copilului [i cu to]i specia-
[i \nchis c`tre un altul deschis provoc`rilor [i li[tii din cadrul sistemului. Aprecierea deose-
suplinirii de o manier` adecvat` a mediului fa- bit` a Comisiei Europene fa]` de angajamente-
milial. le asumate de România \n domeniul protec]iei
Asigurarea [i respectarea drepturilor copiilor [i copilului s-a concretizat \n nominalizarea unui
plasarea acestora \ntr-o zon` de interes special grup de exper]i care s` ofere asisten]` tehnic`
a constituit \ncepând cu anul 2001 o prioritate grupului de exper]i români \n definitivarea
na]ional` pentru Guvernul României. Eforturile pachetului legislativ.
sus]inute \ntreprinse atât la nivel central cât [i Grupul de exper]i ai Comisiei Europene a apre-
la nivel local de structurile responsabile au f`- ciat toate eforturile depuse \n vederea elabor`-
cut din \nceputul anului 2001 momentul de rii unei legisla]ii pe deplin armonizate cu Con-
schimbare radical` a politicii de protec]ie a co- ven]iile interna]ionale \n domeniu [i a reco-
pilului aflat \n dificultate [i a adop]iei. mandat acordarea unei aten]ii deosebite mo-
Având ca principale elemente de reper pentru dului \n care sunt implementate prevederile pa-
interven]ie Programul de Guvernare [i Strate- chetului legislativ. Adoptarea pachetului
gia Guvernamental` \n domeniul protec]iei co- legislativ de c`tre Parlament a reprezentat \ns`
pilului \n dificultate (2001-2004), Guvernul Ro- doar primul pas \n schimbarea abord`rii pro-
mâniei a demonstrat, prin m`surile legislative, blematicii drepturilor copilului \n România.
administrative [i financiare \ntreprinse pe par- Prin elaborarea acestui nou set de legi s-a dorit
cursul acestei perioade, angajamentul de a instaurarea unei st`ri de normalitate [i res-
rezolva problema copiilor institu]ionaliza]i. ponsabilizare a familiei naturale [i re\ntoarce-
Activitatea de elaborare a pachetului legislativ rea acesteia c`tre copil. R`spunderea colectivi-
a fost ini]iat` \n luna mai 2002 [i a presupus t`]ii locale, dat fiind principiul conform c`ruia
consult`ri cu to]i partenerii sistemului de pro- statul are grij` cel mai bine de copii, pentru
tec]ie a copilului [i cu to]i speciali[tii din cadrul cre[terea [i educarea copilului este subsidiar`
sistemului. Aten]ia deosebit` a Comisiei Euro- celei a p`rin]ilor.
pene fa]` de \ndeplinirea angajamentele asu- Rolul institu]iilor statului a fost astfel redefinit,
mate de România \n domeniul protec]iei co- atribu]iile lor acoperind \n primul rând datoria
pilului s-a concretizat \n nominalizarea unui de a sprijini p`rin]ii, sau dup` caz, alt reprezen-
grup de exper]i (ianuarie 2003) care s` ofere tant legal al copilului \n realizarea obliga]iilor
asisten]` tehnic` grupului de exper]i români \n sale. De exemplu: autorit`]ile administra]iei pu-
definitivarea pachetului legislativ. blice locale au obliga]ia de a informa p`rin]ii [i
|n luna iunie 2004, Parlamentul a adoptat Pa- copiii \n leg`tur` cu drepturile pe care le au [i
chetul legislativ \n domeniul protec]iei copilu- asupra modalit`]ilor de acordare a drepturilor
lui, având la baz` principiile Conven]iei Euro- de asisten]` social` [i de asigur`ri sociale
pene privind drepturile omului [i respectiv ale Premisa potrivit c`reia unul dintre drepturile
Conven]iei ONU privind drepturile copilului, fundamentale ale oric`rui copil este acela de a
pachet legislativ ce a intrat \n vigoare la 1 ia- cre[te al`turi de familia sa, incumb`, pe cale de
nuarie 2005. consecin]`, existen]a unui sprijin activ, precum
[i asisten]` din partea autorit`]ilor. Acestea tre-

7
Ghid Legislativ

buie s` ia m`surile necesare pentru re\ntoarce- asociere, dreptul de a beneficia de protec]ie \m-
rea acestuia al`turi de p`rin]i sau al]i reprezen- potriva oric`rei forme de exploatare, drepturi \n
tan]i legali. cazuri de natur` penal`, dreptul la educa]ie [i
Anterior, fenomenul separ`rii copilului de fa- a[a mai departe.
milia sa natural` era un fapt \ntâlnit cu destul` Conven]ia Europeana a Drepturilor Omului
u[urin]`, dat` fiind lipsa existen]ei unor m`suri (CEDO) difer` \n form` de Conven]ia ONU, prin
active de prevenire a unei posibile separ`ri. Si- aceea c` nu se concentreaz` \n principal pe co-
tua]iile de risc ce caracterizeaz` multe familii, pii. Aceast` conven]ie a fost elaborat` \ntr-un
nu justific` separarea copilului de p`rin]i. |n lip- moment când percep]ia asupra drepturilor co-
sa unor servicii adaptate nevoilor familiilor ex- pilului era extrem de limitat`, dac` nu chiar ine-
puse riscului de abandon [i separare, aceste fe- xistent`. Cu toate acestea CEDO a devenit o
nomene erau \ntâlnite cu destul de mare frec- arm` extrem de puternic` pentru ap`rarea
ven]` \n rândul popula]iei României, devenind drepturilor copiilor, p`rin]ilor [i familiilor,
o re]et` obi[nuit` \n cazul \n care familia na- uneori unii fa]` de ceilal]i [i chiar \mpotriva sta-
tural` avea cele mai mici suspiciuni c` nu \[i va tului. Sunt câteva articole din CEDO care sunt
putea asuma r`spunderea cre[terii [i educ`rii extrem de importante pentru copii [i familiile
unui copil. acestora.
Pachetul legislativ \n domeniul protec]iei co- A[adar, pentru a putea \n]elege noua legisla]ie
pilului reprezint` mai mult decât o ameliorare a român`, este necesar s` men]ion`m faptul c`
unui cadru legislativ dintr-un sector de activita- aceasta a fost astfel conceput` \ncât s` asigure
te [i reprezint` baza unui sistem modern, euro- un echilibru \ntre cerin]ele conven]iilor interna-
pean, de protec]ie a drepturilor tuturor copiilor, ]ionale pe care toate ]`rile Europene trebuie s`
pe deplin armonizat cu tratatele interna]ionale fac` eforturi de a le respecta, [i problemele
la care România este parte, \n mod deosebit cu specifice cu care s-a confruntat România \n ul-
Conven]ia european` privind drepturile omului timii ani.
[i respectiv Conven]ia ONU privind drepturile Legea nr. 272/2004 privind protec]ia [i promo-
copilului. varea drepturilor copilului reglementeaz` ca-
Aceste dou` conven]ii interna]ionale au fost drul legal privind respectarea, promovarea [i
ratificate de România prin Legea nr. 18/1990 [i garantarea drepturilor copilului stabilite prin
Legea nr. 30/1994, ceea ce \nseamn` c` Româ- Constitu]ie, \n concordan]` cu prevederile Con-
nia [i-a asumat obliga]ia de a respecta prevede- ven]iei Organiza]iei Na]iunilor Unite cu privire
rile acestora. la drepturile copilului, ratificat` prin Legea nr.
Pentru a \n]elege contextul juridic, drepturile [i 18/1990, republicat`, [i ale celorlalte acte inter-
obliga]iile care guverneaz` \n prezent rela]ia na]ionale \n materie la care România este parte.
dintre statul român, copii [i familiile acestora, Aceasta lege este conceput` special pentru a-i
este necesar sa \n]elegem foarte bine princi- permite României s` \[i respecte obliga]iile
piile [i con]inutul prevederilor incluse \n aceste interna]ionale, \n special cele stipulate \n cele
dou` instrumente. dou` conven]ii interna]ionale men]ionate mai
Conven]ia ONU cu privire la drepturile copilului sus, nefiind a[adar, surprinz`tor faptul c` multe
este un instrument extrem de complex, care se dintre prevederile acestei legi reflect` fidel
axeaz` \n principal pe drepturile copilului. Ea prevederile incluse \n Conven]ia ONU cu privire
stipuleaz` \n mod expres un num`r mare de la drepturile copilului precum [i cele incluse \n
astfel de drepturi care guverneaz` toate situa- Conven]ia European` asupra Drepturilor O-
]iile legate de rela]ia copilului cu familia, drep- mului.
turile civile cum sunt libertatea de exprimare [i

8
Organiza]ia Na]iunilor Unite
Conven]ie
din 20/11/1989
Republicat \n Monitorul Oficial, Partea I nr. 314 din 13/06/2001
cu privire la drepturile copilului

PREAMBUL ]inând seama de faptul c` un copil trebuie s`


fie pe deplin preg`tit s` tr`iasc` indepen-
Statele p`r]i la prezenta conven]ie, dent \n societate [i s` fie educat \n spiritul
 având \n vedere c`, \n conformitate cu prin- idealurilor proclamate \n Carta Na]iunilor
cipiile proclamate de Carta Na]iunilor Unite, Unite [i, \n special, \n spiritul p`cii, demni-
recunoa[terea demnit`]ii [i a drepturilor t`]ii, libert`]ii, toleran]ei, egalit`]ii [i solidari-
egale [i inalienabile ale tuturor membrilor t`]ii,
familiei umane constituie fundamentul liber- având \n vedere c` necesitatea de a extinde
t`]ii, drept`]ii [i p`cii \n lume, protec]ia special` acordat` copilului a fost
 având \n vedere c` \n Carta popoarele Na]iu- enun]at` \n Declara]ia de la Geneva din 1924
nilor Unite au proclamat din nou \ncrederea privind drepturile copilului [i \n Declara]ia
lor \n drepturile fundamentale ale omului, \n drepturilor copilului, adoptat` de Adunarea
demnitatea [i valoarea persoanei umane [i General` la 20 noiembrie 1959, [i a fost recu-
au hot`rât s` promoveze progresul social [i noscut` \n Declara]ia Universal` a
condi]ii mai bune de trai \n contextul unei Drepturilor Omului, \n Pactul interna]ional
libert`]i sporite, privind drepturile economice, sociale [i cul-
 recunoscând faptul c` Na]iunile Unite, \n De- turale (\n special art. 10) [i \n statutele [i in-
clara]ia Universal` a Drepturilor Omului [i \n strumentele aplicabile ale institu]iilor specia-
pactele interna]ionale privind drepturile lizate [i ale organiza]iilor interna]ionale
omului, au proclamat [i au convenit c` fie- preocupate de bun`starea copilului,
care poate s` se prevaleze de drepturile [i de având \n vedere c`, a[a cum s-a ar`tat \n
libert`]ile enun]ate de acestea, f`r` nici o Declara]ia drepturilor copilului, „dat` fiind
deosebire de ras`, culoare, sex, limb`, reli- lipsa sa de maturitate fizic` [i intelectual`,
gie, opinie politic` sau orice alt` opinie, na- copilul are nevoie de protec]ie [i \ngrijire
]ionalitate [i origine social`, situa]ie ma- speciale, inclusiv de o protec]ie juridic`
terial`, statut la na[tere sau alt statut, adecvat`, atât \nainte cât [i dup` na[terea
 amintind faptul c` \n Declara]ia Universal` a sa",
Drepturilor Omului Na]iunile Unite au pro- reamintind dispozi]iile Declara]iei cu privire
clamat dreptul copiilor la \ngrijire [i asisten- la principiile sociale [i juridice aplicabile
]` speciale, protec]iei [i bun`st`rii copiilor, cu referire
 având convingerea c` familia, ca unitate de special` la practicile \n materie de plasament
baz` a societ`]ii [i ca mediu natural destinat familial [i de adop]ie pe plan na]ional [i in-
cre[terii [i bun`st`rii tuturor membrilor s`i terna]ional, precum [i Regulile minimale
[i, \n special, a copiilor, trebuie s` benefici- standard ale Na]iunilor Unite privind admini-
eze de protec]ia [i de asisten]a de care are strarea justi]iei \n cazul minorilor (Regulile
nevoie pentru a-[i putea asuma pe deplin de la Beijing), Declara]ia privind protec]ia fe-
responsabilit`]ile \n cadrul societ`]ii, meilor [i copiilor \n caz de stare de urgen]`
 recunoscând c` pentru dezvoltarea plenar` [i de conflict armat,
[i armonioas` a personalit`]ii sale copilul recunoscând c` \n toate ]`rile lumii exist`
trebuie s` creasc` \ntr-un mediu familial, copii care tr`iesc \n condi]ii extrem de difi-
\ntr-o atmosfer` de fericire, dragoste [i \n]e- cile [i care au nevoie de o aten]ie deosebit`,
legere,

9
Ghid Legislativ

 ]inând seama de importan]a tradi]iilor [i a mod legal, [i \n acest scop vor lua toate m`-
valorilor culturale ale fiec`rui popor \n prote- surile legislative [i administrative corespun-
jarea [i dezvoltarea armonioas` a copilului, z`toare.
 recunoscând importan]a cooper`rii interna- 3. Statele p`r]i vor veghea ca institu]iile, ser-
]ionale destinate \mbun`t`]irii condi]iilor de viciile [i a[ez`mintele care r`spund de pro-
trai ale copiilor din toate ]`rile [i, \n special, tec]ia [i \ngrijirea copiilor s` respecte stan-
din ]`rile \n curs de dezvoltare, dardele stabilite de autorit`]ile competente,
convin dup` cum urmeaz`: \n special cele referitoare la securitate [i
s`n`tate, la num`rul [i calificarea personalu-
PARTEA I lui din aceste institu]ii, precum [i la asigura-
rea unei supravegheri competente.
ARTICOLUL 1
ARTICOLUL 4
|n sensul prezentei conven]ii, prin copil se \n]e-
lege orice fiin]` uman` sub vârsta de 18 ani, ex- Statele p`r]i se angajeaz` s` ia toate m`surile
ceptând cazurile \n care legea aplicabil` copi- legislative, administrative [i de orice alt` na-
lului stabile[te limita majoratului sub aceast` tur` necesare \n vederea punerii \n aplicare a
vârst`. drepturilor recunoscute \n prezenta conven]ie.
|n cazul drepturilor economice, sociale [i cul-
ARTICOLUL 2 turale statele p`r]i se oblig` s` adopte aceste
m`suri, f`r` a precupe]i resursele de care dis-
1. Statele p`r]i se angajeaz` s` respecte [i s` pun [i, dac` este cazul, \n cadrul cooper`rii
garanteze drepturile stabilite \n prezenta interna]ionale.
conven]ie tuturor copiilor din jurisdic]ia lor,
indiferent de ras`, culoare, sex, limb`, reli- ARTICOLUL 5
gie, opinie politic` sau alt` opinie, de na]io-
nalitate, apartenen]a etnic` sau originea so- Statele p`r]i vor respecta responsabilit`]ile,
cial`, de situa]ia material`, incapacitatea fi- drepturile [i \ndatoririle ce revin p`rin]ilor natu-
zic`, de statutul la na[tere sau de statutul do- rali ai copilului sau, dup` caz [i conform tradi-
bândit al copilului ori al p`rin]ilor sau al re- ]iei locale, membrilor familiei l`rgite sau comu-
prezentan]ilor legali ai acestuia. nit`]ii, tutorilor sau altor persoane care au, prin
2. Statele p`r]i vor lua toate m`surile de pro- lege, copii \n \ngrijire, de a asigura, de o manie-
tejare a copilului \mpotriva oric`rei forme de r` corespunz`toare capacit`]ilor \n continu`
discriminare sau de sanc]ionare pe conside- dezvoltare ale copilului, \ndrumarea [i orien-
rente ]inând de situa]ia juridic`, activit`]ile, tarea necesare \n exercitarea de c`tre copil a
opiniile declarate sau convingerile p`rin]ilor, drepturilor recunoscute \n prezenta conven]ie.
ale reprezentan]ilor s`i legali sau ale mem-
brilor familiei sale. ARTICOLUL 6

ARTICOLUL 3 1. Statele p`r]i recunosc dreptul la via]` al fie-


c`rui copil.
1. |n toate ac]iunile care privesc copiii, \ntre- 2. Statele p`r]i vor face tot ce le st` \n putin]`
prinse de institu]iile de asisten]` social` pu- pentru a asigura supravie]uirea [i dezvolta-
blice sau private, de instan]ele judec`tore[ti, rea copilului.
autorit`]ile administrative sau de organele
legislative, interesele copilului vor prevala. ARTICOLUL 7
2. Statele p`r]i se oblig` s` asigure copilului
protec]ia [i \ngrijirea necesare \n vederea 1. Copilul se \nregistreaz` imediat dup` na[te-
asigur`rii bun`st`rii sale, ]inând seama de rea sa [i are, prin na[tere, dreptul la un nu-
drepturile [i obliga]iile p`rin]ilor s`i, ale re- me, dreptul de a dobândi o cet`]enie [i, \n
prezentan]ilor s`i legali sau ale altor per- m`sura posibiliului, dreptul de a-[i cunoa[te
soane c`rora acesta le-a fost \ncredin]at \n p`rin]ii [i de a fi \ngrijit de ace[tia.

10
2. Statele p`r]i vor veghea ca aplicarea acestor venit` \n timpul deten]iei) ambilor p`rin]i
drepturi s` respecte legisla]ia lor na]ional` [i sau a unuia dintre ei ori a copilului, statul
obliga]iile pe care acestea [i le-au asumat \n parte va furniza, la cerere, p`rin]ilor, copilu-
temeiul instrumentelor interna]ionale aplica- lui sau, dup` caz, unui alt membru al familiei
bile \n materie, \n special \n cazul \n care ne- informa]iile esen]iale despre locul unde se
respectarea acestora ar avea ca efect decla- g`sesc membrul sau membrii familiei, ex-
rarea copilului ca apatrid. ceptând cazul \n care divulgarea acestor
informa]ii ar aduce prejudicii bun`st`rii co-
ARTICOLUL 8 pilului. Statele p`r]i vor veghea, de aseme-
nea, ca prezentarea unei astfel de cereri s`
1. Statele p`r]i se oblig` s` respecte dreptul nu antreneze prin ea \ns`[i consecin]e d`u-
copilului de a-[i p`stra identitatea, inclusiv n`toare pentru persoana sau persoanele
cet`]enia, numele [i rela]iile familiale, astfel interesate.
cum sunt recunoscute de lege, f`r` nici o
imixtiune ilegal`. ARTICOLUL 10
2. |n cazul \n care un copil este lipsit \n mod ile-
gal de toate sau de o parte din elementele 1. |n conformitate cu obliga]ia ce revine state-
constitutive ale identit`]ii sale, statele p`r]i lor p`r]i potrivit art. 9 paragraful 1, orice ce-
vor asigura asisten]a [i protec]ia cores- rere depus` de un copil sau de p`rin]ii aces-
punz`toare pentru ca identitatea acestuia s` tuia, \n vederea intr`rii \ntr-un stat parte sau
fie restabilit` cât mai repede posibil. a p`r`sirii acestuia \n scopul re\ntregirii fa-
miliei, va fi examinat` de statele p`r]i cu bu-
ARTICOLUL 9 n`voin]`, umanism [i cu operativitate. Sta-
tele p`r]i vor veghea, de asemenea, ca de-
1. Statele p`r]i vor veghea ca nici un copil s` punerea unei astfel de cereri s` nu antreneze
nu fie separat de p`rin]ii s`i \mpotriva voin- consecin]e nefaste asupra solicitan]ilor [i
]ei acestora, excepând situa]ia \n care au- membrilor familiei acestora.
torit`]ile competente decid, sub rezerva 2. Copilul ai c`rui p`rin]i \[i au re[edin]a \n sta-
revizuirii judiciare [i cu respectarea legilor [i te diferite va avea dreptul de a \ntre]ine, \n
a procedurilor aplicabile, c` aceast` sepa- afara unor situa]ii excep]ionale, rela]ii perso-
rare este \n interesul suprem al copilului. O nale [i contacte directe, \n mod regulat, cu
astfel de decizie poate deveni necesar` \n ambii s`i p`rin]i. |n acest scop [i \n conform-
cazuri particulare cum ar fi, de exemplu, \n itate cu obliga]ia care revine statelor p`r]i \n
cazul copiilor maltrata]i sau neglija]i de temeiul art. 9 paragraful 1, statele p`r]i vor
p`rin]i sau \n cazul \n care p`rin]ii tr`iesc respecta dreptul copilului [i al p`rin]ilor s`i
separat [i se impune luarea unei hot`râri cu de a p`r`si orice ]ar`, inclusiv propria lor
privire la locul de re[edin]` a copilului. ]ar`, [i de a reveni \n propria lor ]ar`. Drep-
2. |n toate cazurile prev`zute la paragraful 1 din tul de a p`r`si orice ]ar` nu poate fi \ngr`dit
prezentul articol toate p`r]ile interesate decât de restric]iile prev`zute \n mod expres
trebuie s` aib` posibilitatea de a participa la de lege [i care sunt necesare pentru proteja-
dezbateri [i de a-[i face cunoscute punctele rea siguran]ei na]ionale, a ordinii publice, a
de vedere. s`n`t`]ii publice sau a bunelor moravuri ori
3. Statele p`r]i vor respecta dreptul copilului a drepturilor [i libert`]ilor altora [i care sunt
care a fost separat de ambii p`rin]i sau de compatibile cu celelalte drepturi recunoscu-
unul dintre ei de a \ntre]ine rela]ii personale te \n prezenta conven]ie.
[i contacte directe cu cei doi p`rin]i ai s`i, \n
mod regulat, exceptând cazul \n care acest ARTICOLUL 11
lucru contravine interesului suprem al
copilului. 1. Statele p`r]i vor lua m`suri pentru a com-
4. Când separarea rezult` din m`suri luate de bate ac]iunile ilegale de transferare [i de \m-
c`tre un stat parte, precum deten]ia, \nchi- piedicare a re\ntoarcerii copiilor \n, respectiv
soarea, exilul, expulzarea sau moartea (in- din, str`in`tate.
clusiv moartea, indiferent de cauz`, sur-

11
Ghid Legislativ

2. |n acest scop statele p`r]i vor promova \n- mod expres de lege [i care sunt necesare
cheierea de acorduri bilaterale [i multila- pentru protec]ia securit`]ii publice, a ordinii
terale sau aderarea la acordurile existente. publice, a s`n`t`]ii publice [i a bunelor mo-
ravuri sau a libert`]ilor [i drepturilor funda-
ARTICOLUL 12 mentale ale altora.

1. Statele p`r]i vor garanta copilului capabil de ARTICOLUL 15


discern`mânt dreptul de a-[i exprima liber
opinia asupra oric`rei probleme care \l pri- 1. Statele p`r]i recunosc drepturile copilului la
ve[te, opiniile copilului urmând s` fie luate libertatea de asociere [i la libertatea de
\n considerare ]inându-se seama de vârsta \ntrunire pa[nic`.
sa [i de gradul s`u de maturitate. 2. Exercitarea acestor drepturi nu poate fi
2. |n acest scop copilului i se va da, \n special, \ngr`dit` decât de restric]iile prev`zute \n
posibilitatea de a fi ascultat \n orice proce- mod expres de lege [i care sunt necesare
dur` judiciar` sau administrativ` care \l pri- \ntr-o societate democratic`, \n interesul se-
ve[te, fie direct, fie printr-un reprezentant curit`]ii na]ionale, al siguran]ei sau ordinii
sau un organism competent, \n conformitate publice ori pentru a proteja s`n`tatea publi-
cu regulile de procedur` din legisla]ia na- c` sau bunele moravuri ori pentru a proteja
]ional`. drepturile [i libert`]ile altora.

ARTICOLUL 13 ARTICOLUL 16

1. Copilul are dreptul la libertatea de expri- 1. Nici un copil nu va fi supus unei imixtiuni
mare; acest drept cuprinde libertatea de a arbitrare sau ilegale \n via]a sa privat`, \n fa-
c`uta, de a primi [i de a difuza informa]ii [i milia sa, \n domiciliul s`u ori \n corespon-
idei de orice natur`, indiferent de frontiere, den]a sa, precum [i nici unui fel de atac
sub form` oral`, scris`, tip`rit` sau artistic` ilegal la onoarea [i reputa]ia sa.
ori prin orice alte mijloace, la alegerea copi- 2. Copilul are dreptul la protec]ia garantat` de
lului. lege \mpotriva unor astfel de imixtiuni sau
2. Exercitarea acestui drept poate face subiec- atacuri.
tul restric]iilor, dar numai al acelor restric]ii
expres prev`zute de lege [i absolut necesare ARTICOLUL 17
pentru:
a) respectarea drepturilor sau a reputa]iei alto- Statele p`r]i vor recunoa[te importan]a func]iei
ra; sau \ndeplinite de mijloacele de informare \n mas`
b) protejarea securit`]ii na]ionale, a ordinii pu- [i vor asigura accesul copilului la informa]ie [i
blice, a s`n`t`]ii publice [i a bunelor mora- materiale provenind din surse na]ionale [i in-
vuri. terna]ionale, \n special cele care urm`resc pro-
movarea bun`st`rii sale sociale, spirituale [i
ARTICOLUL 14 morale [i a s`n`t`]ii sale fizice [i morale. |n
acest scop statele p`r]i:
1. Statele p`r]i vor respecta dreptul copilului la a) vor \ncuraja difuzarea, prin mijloacele de
libertatea de gândire, de con[tiin]` [i religie. informare \n mas`, de informa]ii [i materiale
2. Statele p`r]i vor respecta drepturile [i obli- de interes social [i educativ pentru copil [i
ga]iile p`rin]ilor sau, dup` caz, ale reprezen- care sunt \n conformitate cu art. 29;
tan]ilor legali ai copilului de a-l \ndruma \n b) vor \ncuraja cooperarea interna]ional` \n
exercitarea dreptului sus-men]ionat, de o producerea, schimbul [i difuzarea de astfel
manier` care s` corespund` capacit`]ilor \n de informa]ii [i materiale provenind din
formare ale acestuia. surse culturale, na]ionale [i interna]ionale;
3. Libertatea de a-[i manifesta propriile convin- c) vor \ncuraja producerea [i difuzarea de c`r]i
geri religioase sau alte convingeri nu poate fi pentru copii;
\ngr`dit` decât de restric]iile prev`zute \n d) vor \ncuraja mijloacele de informare \n mas`

12
s` ]in` seama, \n mod deosebit, de nevoile fost \ncredin]at, precum [i pentru instituirea
lingvistice ale copiilor autohtoni sau ale ce- altor forme de prevenire [i pentru iden-
lor care apar]in unui grup minoritar; tificarea, denun]area, ac]ionarea \n instan]`,
e) vor favoriza elaborarea unor principii c`l`u- anchetarea, tratarea [i urm`rirea cazurilor
zitoare adecvate, destinate protej`rii copilu- de rele tratamente aplicate copilului, descri-
lui \mpotriva informa]iilor [i materialelor se mai sus, [i, dac` este necesar, a proce-
care d`uneaz` bun`st`rii sale, având \n ve- durilor de implicare judiciar`.
dere prevederile art. 13 [i 18.
ARTICOLUL 20
ARTICOLUL 18
1. Copilul care este, temporar ori permanent,
1. Statele p`r]i vor depune eforturi pentru lipsit de mediul s`u familial sau care, pentru
asigurarea recunoa[terii principiului potrivit protejarea intereselor sale, nu poate fi l`sat
c`ruia ambii p`rin]i au responsabilit`]i co- \n acest mediu are dreptul la protec]ie [i
mune pentru cre[terea [i dezvoltarea copilu- asisten]` speciale din partea statului.
lui. P`rin]ii sau, dup` caz, reprezentan]ii s`i 2. Statele p`r]i, \n conformitate cu legisla]ia lor
legali sunt principalii responsabili de cre[- na]ional`, vor asigura protec]ie alternativ`
terea [i dezvoltarea copilului. Ace[tia trebuie pentru un astfel de copil.
s` ac]ioneze, \n primul rând, \n interesul su- 3. Aceast` protec]ie poate include, mai ales,
prem al copilului. plasamentul familial, „kafalah" din dreptul
2. Pentru garantarea [i promovarea drepturilor islamic, adop]ia sau, \n caz de necesitate,
enun]ate \n prezenta conven]ie statele p`r]i plasarea \n institu]ii corespunz`toare de \n-
vor acorda ajutor corespunz`tor p`rin]ilor [i grijire a copiilor. |n alegerea uneia dintre
reprezentan]ilor legali ai copilului \n exerci- aceste solu]ii este necesar s` se ]in` seama
tarea responsabilit`]ii care le revine \n leg`- \n mod corespunz`tor de necesitatea unei
tur` cu cre[terea copilului [i vor asigura anumite continuit`]i \n educarea copilului,
crearea institu]iilor, a[ez`mintelor [i servicii- precum [i de originea sa etnic`, religioas`,
lor de \ngrijire a copiilor. cultural` [i lingvistic`.
3. Statele p`r]i vor lua toate m`surile cores-
punz`toare pentru a asigura copiilor ai c`ror ARTICOLUL 21
p`rin]i muncesc dreptul de a beneficia de
serviciile [i a[ez`mintele de \ngrijire a co- Statele p`r]i care recunosc [i/sau autorizeaz`
piilor, pentru care ei \ndeplinesc condi]iile adop]ia vor veghea ca interesele supreme ale
cerute. copilului s` primeze [i:
a) vor veghea ca adop]ia unui copil s` fie au-
ARTICOLUL 19 torizat` numai de autorit`]ile competente
care verific`, \n conformitate cu legea [i cu
1. Statele p`r]i vor lua toate m`surile legislati- procedurile aplicabile, precum [i pe baza tu-
ve, administrative, sociale [i educative co- turor informa]iilor pertinente [i credibile, c`
respunz`toare, \n vederea protej`rii copilului adop]ia se poate realiza luând \n considerare
\mpotriva oric`ror forme de violen]`, v`t`- statutul copilului \n raport cu p`rin]ii, cu
mare sau abuz, fizic sau mental, de abandon rudele [i cu reprezentan]ii s`i legali [i, dac`
sau neglijen]`, de rele tratamente sau de ex- este cazul, c` persoanele interesate [i-au dat
ploatare, inclusiv abuz sexual, \n timpul cât consim]`mântul cu privire la adop]ie \n cu-
se afl` \n \ngrijirea p`rin]ilor sau a unuia din- no[tin]` de cauz` \n urma unei consilieri co-
tre ei, a reprezentantului ori reprezentan]ilor respunz`toare;
legali sau a oric`rei persoane c`reia i-a fost b) recunosc c` adop]ia \n str`in`tate poate fi
\ncredin]at. considerat` ca un mijloc alternativ de asigu-
2. Aceste m`suri de protec]ie vor cuprinde, rare a \ngrijirii necesare copilului, dac` aces-
dup` caz, proceduri eficiente pentru stabi- ta, \n ]ara de origine, nu poate fi \ncredin]at
lirea de programe sociale care s` asigure spre plasament familial sau spre adop]ie ori
sprijinul necesar copilului [i celor c`rora le-a nu poate fi \ngrijit \n mod corespunz`tor;

13
Ghid Legislativ

c) vor asigura c`, \n cazul adop]iei \n str`in`ta- s` le garanteze demnitatea, s` le favorizeze


te, copilul beneficiaz` de garan]iile [i stan- autonomia [i s` le faciliteze participarea acti-
dardele echivalente celor existente \n cazul v` la via]a comunit`]ii.
adop]iei na]ionale; 2. Statele p`r]i recunosc dreptul copiilor handi-
d) vor lua toate m`surile corespunz`toare pen- capa]i de a beneficia de \ngrijiri speciale [i
tru a se asigura c`, \n cazul adop]iei \n str`i- \ncurajeaz` [i asigur`, \n m`sura resurselor
n`tate, plasamentul copilului nu conduce la disponibile, la cerere, copiilor handicapa]i
ob]inerea de câ[tiguri materiale necuvenite care \ndeplinesc condi]iile prev`zute [i celor
pentru persoanele implicate; care \i au \n \ngrijire, un ajutor adaptat situa-
e) promoveaz` obiectivele prezentului articol, ]iei copilului [i situa]iei p`rin]ilor sau a celor
\ncheind aranjamente sau acorduri bilaterale c`rora le este \ncredin]at.
ori multilaterale, dup` caz, [i se str`duiesc, 3. Recunoscând nevoile speciale ale copiilor
\n acest cadru, s` asigure ca plasarea handicapa]i, ajutorul acordat conform para-
copiilor \n str`in`tate s` fie efectuat` de grafului 2 al prezentului articol va fi gratuit
autorit`]ile sau organele competente. ori de câte ori acest lucru este posibil, ]inând
seama de resursele financiare ale p`rin]ilor
ARTICOLUL 22 sau ale celor care \i au \n \ngrijire, [i va fi
destinat asigur`rii accesului efectiv al copii-
1. Statele p`r]i vor lua m`surile necesare pen- lor handicapa]i la educa]ie, formare profe-
tru ca un copil care caut` s` ob]in` statutul sional`, servicii medicale, recuperare, pre-
de refugiat sau care este considerat refugiat g`tire \n vederea ocup`rii unui loc de mun-
\n conformitate cu reglement`rile [i proce- c`, activit`]i recreative, de o manier` care s`
durile interna]ionale [i na]ionale aplicabile, asigure deplina integrare social` [i dezvol-
fie c` este singur sau \nso]it de mam` ori de tare individual` a copiilor, inclusiv dezvolta-
tat` sau de orice alt` persoan`, s` benefi- rea lor cultural` [i spiritual`.
cieze de protec]ia [i asisten]a umanitar` co- 4. |n spiritul cooper`rii interna]ionale, statele
respunz`toare, pentru a se putea bucura de p`r]i vor favoriza schimbul de informa]ii
drepturile recunoscute de prezenta con- relevante \n domeniul medicinei preventive
ven]ie [i de celelalte instrumente interna]io- [i al tratamentului medical, psihologic [i
nale privind drepturile omului sau ajutorul func]ional al copiilor handicapa]i, inclusiv
umanitar la care respectivele state sunt p`r]i. prin difuzarea [i accesul la informa]ii refe-
2. |n acest scop statele p`r]i vor contribui, dup` ritoare la metodele de recuperare, educare [i
cum consider` necesar, la toate eforturile \n- formare profesional`, \n scopul de a permite
treprinse de O.N.U. [i de alte organiza]ii gu- statelor p`r]i s` \[i perfec]ioneze capacit`]ile
vernamentale sau neguvernamentale com- [i competen]ele [i s` \[i extind` experien]a
petente cooperând cu O.N.U., pentru a pro- \n aceste domenii. |n aceast` privin]` se va
teja [i ajuta copiii care se g`sesc \ntr-o astfel ]ine seama, \n mod deosebit, de nevoile
de situa]ie [i pentru a g`si p`rin]ii sau al]i ]`rilor \n curs de dezvoltare.
membri ai familiei oric`rui copil refugiat, \n
vederea ob]inerii informa]iilor necesare ARTICOLUL 24
pentru re\ntregirea familiei sale. |n cazul \n
care p`rin]ii sau al]i membri ai familiei nu 1 Statele p`r]i recunosc dreptul copilului de a
pot fi g`si]i, copilului i se va acorda aceea[i se bucura de cea mai bun` stare de s`n`tate
protec]ie ca oric`rui alt copil care este tem- posibil` [i de a beneficia de serviciile me-
porar sau total lipsit de mediul s`u familial, dicale [i de recuperare. Ele vor depune efor-
indiferent de motiv, \n conformitate cu turi pentru a garanta c` nici un copil nu este
principiile enun]ate \n prezenta conven]ie. lipsit de dreptul de a avea acces la aceste
servicii.
ARTICOLUL 23 2. Statele p`r]i vor depune eforturi pentru a
asigura aplicarea efectiv` a acestui drept [i,
1. Statele p`r]i recunosc c` pentru copiii han- \n mod deosebit, vor lua m`surile corespun-
dicapa]i fizic [i mental trebuie s` se asigure z`toare pentru:
o via]` \mplinit` [i decent`, \n condi]ii care

14
a) reducerea mortalit`]ii infantile [i a celei \n de asigur`ri sociale, [i vor lua m`suri pentru
rândul copiilor; asigurarea exercit`rii depline a acestui drept
b) asigurarea asisten]ei medicale [i a m`surilor \n conformitate cu legisla]ia lor na]ional`.
de ocrotire a s`n`t`]ii pentru to]i copiii, cu 2. La acordarea indemniza]iilor prev`zute de
accent pe dezvoltarea m`surilor primare de lege se va ]ine seama, când este cazul, de re-
ocrotire a s`n`t`]ii; sursele [i situa]ia copilului [i ale persoanelor
c) combaterea maladiilor [i a malnutri]iei, in- responsabile de \ntre]inerea sa, precum [i de
clusiv \n cadrul m`surilor primare de ocroti- orice alte \mprejur`ri care au leg`tur` cu ce-
re a s`n`t`]ii, recurgând, printre altele, la rerea de acordare a indemniza]iilor, \naintat`
tehnologii accesibile [i la aprovizionarea cu de copil sau \n numele s`u.
alimente nutritive [i cu ap` potabil`, luând \n
considerare pericolele [i riscurile de poluare ARTICOLUL 27
a mediului natural;
d) asigurarea ocrotirii s`n`t`]ii mamelor \n pe- 1. Statele p`r]i recunosc dreptul oric`rui copil
rioada pre- [i postnatal`; de a beneficia de un nivel de trai care s` per-
e) asigurarea c` toate segmentele societ`]ii, \n mit` dezvoltarea sa fizic`, mental`, spiritua-
mod deosebit p`rin]ii [i copiii, sunt informa- l`, moral` [i social`.
te, au acces la educa]ie [i sunt sprijinite \n 2. P`rin]ilor [i oric`rei alte persoane care au \n
folosirea cuno[tin]elor de baz` despre s`n`- grij` un copil le revine \n primul rând res-
tatea [i alimenta]ia copilului, despre avanta- ponsabilitatea de a asigura, \n limita posibili-
jele al`pt`rii, ale igienei [i salubrit`]ii me- t`]ilor [i a mijloacelor lor financiare, condi-
diului \nconjur`tor [i ale prevenirii acciden- ]iile de via]` necesare \n vederea dezvolt`rii
telor; copilului.
f) crearea serviciilor de medicin` preventiv`, 3. Statele p`r]i vor adopta m`surile corespun-
de \ndrumare a p`rin]ilor [i de planificare fa- z`toare, ]inând seama de condi]iile na]ionale
milial`, [i asigurarea educa]iei \n aceste do- [i \n limita mijloacelor lor, pentru a ajuta p`-
menii. rin]ii [i alte persoane care au \n grij` un copil
3. Statele p`r]i vor lua toate m`surile eficiente s` valorifice acest drept [i vor oferi \n caz de
corespunz`toare, \n vederea abolirii practici- nevoie asisten]` material` [i programe de
lor tradi]ionale d`un`toare s`n`t`]ii copiilor. sprijin destinate, \n principal, satisfacerii ne-
4. Statele p`r]i se angajeaz` s` favorizeze [i s` voilor de hran`, \mbr`c`minte [i locuin]`.
\ncurajeze cooperarea interna]ional` \n ve- 4. Statele p`r]i vor lua toate m`surile adecvate
derea asigur`rii, \n mod progresiv, a deplinei pentru recuperarea pensiei alimentare pen-
\nf`ptuiri a dreptului recunoscut \n prezentul tru copil de la p`rin]ii s`i sau de la alte per-
articol. |n aceast` privin]` se va ]ine seama, soane care r`spund din punct de vedere fi-
\n mod deosebit, de nevoile ]`rilor \n curs de nanciar pentru acesta, atât pe teritoriul statu-
dezvoltare. lui parte, cât [i \n str`in`tate. Astfel, \n situa-
]ia \n care persoana care r`spunde din punct
ARTICOLUL 25 de vedere financiar pentru copil nu locuie[te
\n statul \n care locuie[te copilul, statele p`r]i
Statele p`r]i recunosc dreptul copilului care a vor \ncuraja aderarea la acorduri interna]io-
fost plasat de c`tre autoritatea competent` nale sau \ncheierea de asemenea acorduri,
pentru a primi \ngrijiri, la protejarea sau trata- precum [i adoptarea oric`ror alte \n]elegeri
rea afec]iunilor sale fizice ori mentale, dreptul corespunz`toare.
la verificarea periodic` a tratamentului respec-
tiv [i a oric`ror alte aspecte legate de plasarea ARTICOLUL 28
sa.
1. Statele p`r]i recunosc dreptul copilului la
ARTICOLUL 26 educa]ie [i, \n vederea asigur`rii exercit`rii
acestui drept \n mod progresiv [i pe baza e-
1. Statele p`r]i recunosc dreptul oric`rui copil galit`]ii de [anse, \n special, statele membre
de a beneficia de asisten]` social`, inclusiv vor avea obliga]ia:

15
Ghid Legislativ

a de a asigura \nv`]`mântul primar obligatoriu d) preg`tirea copilului s` \[i asume responsa-


[i gratuit pentru to]i; bilit`]ile vie]ii \ntr-o societate liber`, \ntr-un
b) de a \ncuraja crearea diferitelor forme de \n- spirit de \n]elegere, de pace, de toleran]`, de
v`]`mânt secundar, atât general, cât [i pro- egalitate \ntre sexe [i prietenie \ntre toate
fesional [i de a le pune la dispozi]ia tuturor popoarele [i grupurile etnice, na]ionale [i re-
copiilor [i de a permite accesul tuturor copii- ligioase [i cu persoanele de origine autohto-
lor la acestea, de a lua m`suri corespunz`- n`;
toare, cum ar fi instituirea gratuit`]ii \nv`]`- e) educarea copilului \n spiritul respectului fa]`
mântului [i acordarea unui ajutor financiar de mediul natural.
\n caz de nevoie; 2. Nici o dispozi]ie din prezentul articol sau din
c) de a asigura tuturor accesul la \nv`]`mântul art. 28 nu va fi interpretat` de o manier` care
superior, \n func]ie de capacitatea fiec`ruia, s` aduc` atingere libert`]ii persoanelor fizice
prin toate mijloacele adecvate; sau juridice de a crea [i conduce institu]ii de
d) de a pune la dispozi]ie copiilor [i de a permi- \nv`]`mânt, cu condi]ia ca principiile enun-
te accesul acestora la informarea [i orienta- ]ate \n paragraful 1 al prezentului articol s`
rea [colar` [i profesional`; fie respectate [i ca educa]ia dat` \n aceste in-
e) de a lua m`suri pentru \ncurajarea frecvent`- stitu]ii s` respecte normele minimale pre-
rii cu regularitate a [colii [i pentru reducerea