Sunteți pe pagina 1din 50
Manual de utilizare
Manual de utilizare
Manual de utilizare

Manual de utilizare

Aparat magnetoterapeutic de frecven ţă joas ă ; aparat controlat de microprocesor 1. PARAMETRII TEHNICI

Aparat magnetoterapeutic de frecvenţă joasă; aparat controlat de microprocesor

1. PARAMETRII TEHNICI AI APARATULUI

Numărul ieşirilor independente

2

Inducţia magnetică maximă a aplicatorilor

20mT

Reglarea intensităţii Timpul prevăzut pentru terapie *) Clasa de securitate Mediul exterior Temperatura din mediu Învelişul

cu precizie 1mT 5-90min. (pas 5 min.) EN 601-1, clasa I, tip BF * obişnuit +5 - +40 o C IP 20

Dimensiunile:Lxlxî

375x225x110mm

Greutatea

8,5Kg

Tensiunea reţelei de alimentare

220V±10%

Frecvenţa de reţea

48-62Hz

**) Randamentul în gol

18W **

***) Randamentul mediu

350W ***

*

) garantată numai cu conectarea aplicatorilor livraţi de firma BTL ) aparatul este închis, nu are loc nici o terapie ) terapia din ambele ieşiri, o putere de aprox. 70%, depinde foarte mult de programul ales.

***

**

2. PANOUL DIN FAŢĂ AL APARATULUI BTL-09

de aprox. 70%, depinde foarte mult de programul ales. *** ** 2. PANOUL DIN FA ŢĂ

pagina 2 din 50

3. SCURT Ă DESCRIERE A ELEMENTELOR APARATULUI 1) Conectori de ie ş ire pentru cuplarea

3. SCURTĂ DESCRIERE A ELEMENTELOR APARATULUI

1) Conectori de ieşire pentru cuplarea aplicatorilor. 2) Buton pentru reglarea regimurilor de funcţionare ale aparatului ("Program" - "Frequency"). 3) Două butoane pentru reglarea programului sau a frecvenţei. 4) Display pe care este afişat regimul pentru care s-a făcut reglajul, numărul programului sau al frecvenţei. 5) Buton pentru comutarea ieşirilor pe parcursul reglării. 6) LED-uri care marchează reglajul făcut şi pentru care sunt valabile datele de pe afişaj. 7) Butonul care reglează timpul în regimul "Program" sau reglează timpul şi schimbarea frecvenţei (Wave swing) în regimul "Frequency". 8) Display pentru timp. Este folosit pentru reglarea schimbărilor frecvenţei. Două LED-uri aflate sub ecran semnalizează care dintre date sunt actuale. 9) Buton pentru comutarea în regim de reglare a schimbărilor frecvenţei. În regimul "Program" butonul nu are nici o însemnătate. 10) Două butoane pentru reglarea intensităţii câmpului magnetic. 11) Buton pentru începerea şi întreruperea terapiei. 12) Display pe care este afişată intensitatea câmpului magnetic. Intensitatea este afişată în mT în cazul în care este folosit un aplicator sau în % în cazul folosirii unui tripluştecher (semnalizează LED-urile aflate sub afişaj). După cuplarea aplicatorilor la aparat codul aplicatorului va apare în circa 3 secunde. 13) Buton pentru reglarea rapidă a tuturor parametrilor pentru ultima terapie. 14) Indicator care arată funcţiile unei anumite etape. 15) Diode lucitoare care semnalizează avariile diferitelor faze ale aparatului.

4. DATELE PRINCIPALE

Aparatul BTL-09 este unul dintre cele mai moderne aparate pentru terapia prin PMP aflate pe piaţa noastră. Unul din principalele avantaje ale aparatului este faptul că procedeele terapeutice sunt programate, sunt uşor de manipulat şi există două canale independente. Aparatul BTL-09 a fost realizat pentru a fi folosit în spitale pentru programele de reabilitare. Mai poate fi folosit în staţiuni, în cabinetele ambulatorii unde se fac programe de reabilitare precum şi în cabinetele medicilor specialişti.

Intensitatea câmpului magnetic al aparatului BTL-09 este stabilită între limitele 0-20mT. Valoarea maximă stabilită este în funcţie de aplicatorul folosit şi de programul ales. În aparat este încorporat un ceas care după scurgerea timpului stabilit (intervalul fiind între 0-90 minute) opreşte terapia şi emite un semnal sonor.

 

Aparatul

prezintă

securitate

în

folosire

atât

pentru

pacient

cât

şi

pentru

personalul

care

îl

deserveşte

datorită

faptului

că

BTL-09

-

chiar

dacă este alimentat de la reţea - este prevăzut cu un transformator, iar

pagina 3 din 50

parametrii

microprocesor.

aparatului

şi

aplicatorii

sunt

în

permanenţă

urmăriţi de un
urmăriţi
de
un

5. DESCRIEREA EXTERIOARĂ

Aparatul magnetoterapeutic BTL-09 este montat într-o cutie metalică lăcuită cu dimensiunile de: Lxlxî – 375 x 225 x 110 mm; greutatea aparatului este de 8,5kg. Pe panoul din faţă se află butoanele de semnalizare, de afişare şi de manipulare a aparatului. Tot pe panoul din faţă se mai află conectoarele pentru ataşarea aplicatorilor sau a triplu- ştecherelor. Pe panoul din spate se află conectorul pentru cablul de alimentare la reţea, comutatorul principal, siguranţele şi un ventilator care răceşte aparatul.

6. INDICAŢII METODICE PENTRU UTILIZAREA ÎN DEPLINĂ SIGURANŢĂ A APARATULUI BTL-09

Aparatul magnetoterapeutic BTL-09 este construit astfel încât să ofere deplină siguranţă atât pacientului cât şi personalului care îl foloseşte. Având în vedere funcţiile aparatului şi faptul că el este alimentat de la reţea, este necesar ca pe parcursul funcţionării sale să respectăm anumite indicaţii.

6.1

aparatul

Cerinţele

privind

calificarea

personalului

care

deserveşte

medic cu atestare

lucrători pentru programele de reabilitare

asistentă medicală şcolarizată pentru domeniul fizioterapiei şi calificată în conformitate cu prevederile Ministerului Sănătăţii referitoare la calificarea lucrătorilor din domeniul sanitar.

Personalul care deserveşte acest aparat poate fi şcolarizat de către producătorul aparatului sau de cel care livrează aparatul cu privire la modul în care se face manipularea aparatului, întreţinerea şi controlul aparatului.

6.2 Recomandarea magnetoterapiei poate fi făcută de

doctor cu atestare II în cadrul domeniului său

doctori stagiari sau specialişti după absolvirea unui curs de

Aceste persoane vor urma aceeaşi şcolarizare ca şi personalul de deservire. Recomandările lor trebuie să cuprindă datele următoare: numele şi codul numeric al pacientului, diagnosticul, locul aplicării, felul aplicatorului folosit, intensitatea câmpului în mT, felul programului folosit (în litere şi cifre), eventual impulsuri de frecvenţă neîntreruptă sau medie

şi mărimea schimbărilor, durata în minute a unei aplicări, numărul total al aplicăriilor efectuate, data la care se va face controlul următor, împrejurările în care pacientul trebuie să se prezinte la control mai

fizioterapie

pagina 4 din 50

devreme. Doctorul care recomand ă terapia este r ă spunz ă tor de corectitudinea recomand

devreme. Doctorul care recomandă terapia este răspunzător de corectitudinea recomandării făcute, adică de corectitudinea şi complexitatea indicaţiei făcute, de respectarea contraindicaţiilor, de instruirea pacientului şi a personalului de deservire.

6.3 Principiile care trebuie respectate pentru ca deservirea să se facă în deplină siguranţă

1. Înainte de a face prima comutare citiţi cu atenţie instrucţiunile de folosire.

2. Controlaţi dacă parametrii reţelei de alimentare corespund cerinţelor aparatului (220V/50Mz).

3. Prizele electrice la care urmează a fi cuplat aparatul trebuie să corespundă normelor EN 332140. Dacă nu aveţi siguranţa că reţeaua este în regulă, lăsaţi-l pe tehnician să facă o revizie tehnică.

4. Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă fixă şi lăsaţi loc atât în faţă cât şi în spate pentru aerisirea lui.

5. Dacă după deschiderea aparatului ventilatorul acestuia nu funcţionează, este interzisă folosirea aparatului.

6. Este interzisă folosirea unor aplicatori care prezintă defecte vizibile. Există pericolul de electrocutare!!

7. Dacă aparatul prezintă unele defecţiuni sau dacă aveţi îndoieli în ceea ce priveşte funcţionarea sa corectă, opriţi imediat terapia. Dacă după ce analizaţi cu atenţie nu reuşiţi să vă daţi seama despre ce este vorba apelaţi la compartimentul service al firmei BTL.

8. Înainte de începerea terapiei controlaţi dacă parametrii sunt stabiliţi corespunzător cerinţelor prescrise.

9. Personalul de deservire trebuie să se depărteze cel puţin 1m de

aplicatorii care sunt în funcţiune. Dacă este nevoie să manipulaţi aplicatorul sau pacientul, este necesară întreruperea fazei respective. 10.În apropierea aplicatorilor sau pe parcursul anexării aplicatorilor se pot strica ceasurile de mână, aparatele electronice şi cele magnetice (casete audio şi video, dischete). 11.Nu introduceţi în conectorii pentru anexarea aplicatorilor orice altceva; există pericolul de electrocutare şi de avariere serioasă a aparatului.

12.Aparatul nu se deschide (nu se pune în funcţiune) dacă în apropierea aplicatorilor se află persoane gravide.

ATENŢIE!

!
!

În cazul conectorilor marcaţi astfel, intensitatea curentului sau tensiunea pot depăşi valorile de siguranţă prevăzute pentru curent şi tensiune. Firma producătoare garantează protecţia BF numai dacă se utilizează aplicatori livraţi de firma BTL. Folosiţi aparatul numai cum prevăd instrucţiunile!

pagina 5 din 50

7. INSTRUC Ţ IUNI DE FOLOSIRE A APARATULUI Înainte de prima punere în func ţ

7. INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE A APARATULUI

Înainte de prima punere în funcţiune a aparatului citiţi cu atenţie "Instrucţiunile de folosire ale aparatului" şi "Indicaţii metodice pentru mânuirea în deplină siguranţă a aparatului BTL-09".

7.1 Legarea aparatului la reţea şi prima comutare de pornire

Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă dreaptă şi fixă. Comutatorul de reţea de pe panoul din spate se află în poziţia "0". Introduceţi cablul pentru reţea în conectorul de alimentare care se află pe partea posterioară a aparatului; introduceţi al doilea capăt al cablului în priza de 220V/50Hz, apoi apăsaţi comutatorul de reţea până ajunge în poziţia "1" şi deschideţi aparatul. După pornirea aparatului trebuie să se pună în mişcare ventilatorul de răcire al aparatului. Atenţie: dacă ventilatorul nu funţionează este interzisă folosirea aparatului. După declanşare se stabileşte treapta A – se aprinde LED-ul A (6). Se stabileşte programul nr. 9 - pe ecranul "Program/Frequency" (4), va fi afişat "P-09". Se stabileşte timpul de terapie pentru ambele etape de 30 minute - pe ecrane (8) va fi afişat 30. Pe ecranele de intensitate (12) se va

Dacă este legat un aplicator, în locul limitelor după câteva

afişa

secunde va apare codul aplicatorului care, după alte câteva secunde este înlocuit de "00". Dacă după deschidere aparatul se comportă altfel decât este prezentat mai sus, citiţi capitolul: "Posibile defecţiuni şi posibilitatea de a le înlătura". Eventual contactaţi firma BTL.

"

".

7.2 Legarea (anexarea) aplicatorilor

Pentru aparatul BTL-09 folosiţi numai aplicatorii livraţi de firma BTL

În tabelul următor sunt prezentaţi şi descrişi aplicatorii folosiţi pentru aparatul BTL-09. În manualul intitulat "Aplicatori" este prezentată o descriere amănunţită a acestora împreună cu dispunerea câmpului magnetic al anumitor aplicatori. Totodată este prezentată viteza de schimbare a inducţiei magnetice.

Aplicatorii aparatului BTL-09

Codul aplicatorului

Descrierea aplicatorului

1

solenoid mare, în medie 50cm

2

solenoid mic, în medie 30cm

3

inel, în medie 30cm

4

disc, 24x24cm

5

aplicator cu 2 elemenţi 2x24x17cm

6

aplicator cu 3 elemenţi 59x28cm

7

tripluştecher

pagina 6 din 50

Aplicatorii îi vom alege în func ţ ie de tratamentul terapeutic pe care inten ţ

Aplicatorii îi vom alege în funcţie de tratamentul terapeutic pe care intenţionăm să-l aplicăm. Ataşăm aplicatorii la conectorii aparatului (1) sau în tripluştecher, care este legat în conectorul (1). Conectorii se protejează prin răsucirea manşonului cu aproximativ 30 grade. Schimbăm aplicatorii numai când aparatul este închis (indicatorul grafic (14) nu clipeşte). Dacă la aparat nu este legat nici un aplicator, pe ambele ecrane pentru intensitate lucesc linioare. După legarea aplicatorului la conectorul aparatului pe ecranul care aparţine fazei respective va apare după cca. 3 secunde codul aplicatorului. Dacă la aparat este legat un tripluştecher în care însă nu sunt legaţi cei doi aplicatori, va clipi culoarea roşie de control ERROR (15). După afişarea codului aplicatorului pe display - în mod automat - va apare afişată intensitatea exprimată în mT, iar în cazul folosirii unui tripluştecher intensitatea exprimată în %. La sfârşitul capitolului intitulat "Reglarea intensităţii curentului magnetic" este prezentat un tabel al intensităţii exprimate în % şi corespondentul acesteia exprimat în mT. Prin folosirea unui tripluştecher - aceasta înseamnă dispunerea în serie - este posibilă combinarea arbitrară a aplicatorilor "solenoid mic", "inel (verigă)", "disc" şi "aplicator cu 2 elemenţi". Deşi în cazul dispunerii în serie a aplicatorului cu 3 elemente şi a "solenoidului mare" curentul generat se păstrează, se ajunge la o mai mare încetinire a limitelor impulsurilor, datorită influenţei exercitate de aceşti aplicatori. De aceea, recomandăm ca în cazul unei combinaţii în serie a unuia dintre aceşti aplicatori cu unul dintre cei patru prezentaţi mai sus, să se mărească intensitatea cu aproximativ 30% - în caz de pericol. Nu recomandăm combinaţii în serie: 2x aplicator cu 3 elemente, 2x solenoid mare sau combinarea lor.

7.3 Selecţionarea fazelor (treptelor)

Aparatul BTL-09 funcţionează în două trepte. Cu ajutorul butonului (5) selecţionăm treapta în care vrem să stabilim programul sau frecvenţa. Treapta selecţionată este indicată de clipirea LED-ului (6). Timpul de terapie şi intensitatea se stabilesc pentru fiecare etapă în parte; la fel se procedează şi în cazul pornirii şi opririi terapiei. Descrierea următoare se referă la stabilirea unei etape; stabilirea celei de a doua etape este asemănătoare.

7.4 Stabilirea programului

Programele se stabilesc în regimul "Program", care este indicat prin aprinderea literei "P" pe primul ecran "Program/Frequency" (4). În acest regim aparatul este gata de a fi pornit (deschis), sau după stabilirea acestui regim aparatul se porneşte prin apăsarea tastei "P/F" (2). Prin apăsarea tastei (3) stabilim numărul programului solicitat. Dacă ţinem apăsată vreo tastă, datele se schimbă în permanenţă.

pagina 7 din 50

7.5 Stabilirea frecvenţei

7.5 Stabilirea frecven ţ ei Frecven ţ a se stabile ş te în regimul " Frequency",

Frecvenţa se stabileşte în regimul " Frequency", care este indicat prin aprinderea literei "F" pe primul ecran "Program/Frequency" (4). În acest regim ajungem prin apăsarea tastei "P/F" (2). Cu ajutorul tastei (3) stabilim frecvenţa corespunzătoare a câmpului magnetic între limitele 1.0- 60Hz. Dacă ţinem vreo tastă apăsată, datele se schimbă mereu. Până în 20Hz frecvenţa se stabilişte cu precizie 0.1Hz, iar peste 20Hz cu precizie

1Hz.

Aparatul BTL-09 dă posibilitatea ca în acest regim să fie generate impulsuri cu frecvenţă fixă şi frecvenţă variabilă. Valoarea medie a frecvenţei generate este afişată pe ecranul "Program/Frequency". Dacă vrem să generăm impulsuri (4) cu frecvenţă fixă nu este nevoie de o nouă reglare ci continuăm - vezi alineatul de la "Stabilirea timpului afectat terapiei". Dacă vrem impulsuri cu frecvenţă schimbătoare (variabilă) trebuie să stabilim mărimea schimbării frecvenţei. Prin apăsarea tastei "Select" (9) aducem aparatul în regimul de schimbare a frecvenţei (wave swing). Controlul de sub ecran "Time/WS" (8) indică "Hz". Prin tasta 7 stabilim în "Time/WS" (8) valoarea schimbării frecvenţei. Până la 10Hz stabilim cu o exactitate de 0.1Hz, peste 10Hz exactitatea este 1Hz. Pe parcursul generării frecvenţa se schimbă în jurul valorii medii faţă de mărimea stabilită cu o perioadă de cca. 90s. Frecevnţa generată se mişcă în orice caz între 1 şi 60Hz.

7.6 Stabilirea timpului afectat terapiei

Timpul afectat terapiei se afişează pe ecranul "Time/WS" (8) sub care se va aprinde LED-ul de control "min". Dacă se aprinde LED-ul de control "Hz" aducem aparatul în regimul de stabilire a timpului prin apăsarea tastei "Select" (9). Pentru dirijarea perioadei de timp destinată terapiei sunt stabilite nişte taste: "săgeată în sus" (7) este pentru creşterea perioadei de timp şi "săgeată în jos" (7) este pentru micşorarea perioadei de timp. Pasul pentru stabilirea timpului este de 5 minute. Dacă ţineţi vreo tastă apăsată, timpul se va schimba în continuu. Perioada maximă de aplicare a terapiei este de 90 minute. (Cu limitările prezentate în alineatul "Limitarea intensităţii maxime şi a timpului afectat terapiei".) După 1 minut timpul începe să fie cronometrat. După scurgerea timpului stabilit în mod automat, terapia se întrerupe, iar aparatul emite un semnal sonor.

7.7 Stabilirea intensităţii câmpului magnetic

Intensitatea câmpului magnetic este afişată pe display-ul "Intensity" (12). Este vorba întotdeauna de intensitatea maximă existentă la suprafaţa aplicatorului. Dispunerea intensităţii în jurul aplicatorului - care depinde în mod concret de aplicator este prezentată în anexă. Intensitatea maximă la care se ajunge depinde de aplicator, de programul stabilit, de timpul stabilit (vezi alineatul următor: "Limitarea intensităţii maxime şi a timpului afectat terapiei"). În cazul solenoizilor intensitatea maximă este de aprox. 12mT, iar la ceilalţi aplicatori ea poate ajunge până la 20mT.

pagina 8 din 50

Aten ţ ie: Ambii solenoizi au o intensitate mai mic ă , dar din dispunerea

Atenţie: Ambii solenoizi au o intensitate mai mică, dar din dispunerea câmpului în jurul lor rezultă că această intensitate stabilită există în întreaga suprafaţă în interiorul solenoidului. Ceilalţi aplicatori au stabilită o intensitate mai mare însă aceasta se manifestă numai la suprafaţa lor, iar la o distanţă mai mare (cca. 10cm) ea scade evident. Stabilirea valorilor intensităţii se face prin tastele "săgeată în sus" şi "săgeată în jos" (10). Pasul pentru stabilirea intensităţii este 1mT, sau 5% (în cazul folosirii unui tripluştecher). Dacă ţineţi apăsată tasta aleasă de dvs., valoarea se va micşora sau va creşte continuu. Dacă stabilim ca datele să fie exprimate în mT sau %, acest lucru va fi semnalizat de LED-ul de sub ecranul "Intensity" (12). Valoarea intensităţii nu poate fi stabilită fără vreun aplicator anexat sau fără un tripluştecher şi doi aplicatori.

7.8 Limitarea intensităţii maxime şi a timpului afectat terapiei

Intensitatea maximă care se stabileşte este dependentă - după cum am arătat deja - de tipul de aplicator folosit, de programul stabilit şi de timpul pe care-l necesită terapia. Pentru unele combinaţii nu poate fi stabilită terapia maximă prezentată în manualul intitulat "Aplicatorii". Dacă este necesară o intensitate mai ridicată este necesar să scurtăm timpul afectat terapiei, sau putem folosi alt program. Intensitatea poate fi stabilită pentru timp scurt sau 0. Dacă însă pe parcursul creşterii intensităţii se aude un semnal sonor şi se aprinde culoarea galbenă de control din vârful indicatorului (14), atunci va fi limitat timpul afectat terapiei, aceasta însemnând că nu poate fi stabilită valoarea maximă posibilă. Dacă aplicatorul este în întregime acoperit, de exemplu de corpul pacientului, se poate ca prin intensităţi ridicate să se ajungă la încălzirea lui peste măsură (peste cca. 40 o C). În acest caz, înainte de a folosi din nou aplicatorul este obligatoriu să-l lăsăm să se răcească.

7.9 Inducţia magnetică în cazul folosirii unui tripluştecher

În cazul folosirii unei derivaţii este posibil să legăm la aparatul BTL- 09 până la 4 aplicatori. În cazul legării a doi aplicatori la o ieşire trebuie să urmărim limitarea descrisă în capitolul intitulat „Legarea aplicatorilor“ din aceeaşi intrare care au un program identic sau o frecvenţă identică. Intensitatea câmpului magnetic se stabileşte în %, din nou pentru ambii aplicatori împreună. Dar, mărimea intensităţii în mT nu trebuie să fie identică în cazul folosirii a doi aplicatori diferiţi. In tabelul următor sunt prezentate intensităţile inducţiei magnetice în % şi în mT pentru aplicatori.

pagina 9 din 50

Intensitatea Solenoid Solenoid Inel Disc Dublu înveli ş Triplu înveli ş stabilit ă mare

Intensitatea

Solenoid

Solenoid

Inel

Disc

Dublu înveliş

Triplu înveliş

stabilită

mare

mic

(mT)

(mT)

(mT)

(mT)

(%)

(mT)

(mT)

0

0

0

0

0

0

0

10

0.6

0.8

1.2

1.3

1.2

1.2

20

1.2

1.6

2.4

2.6

2.4

2.4

30

1.8

2.4

3.6

3.9

3.6

3.6

40

2.4

3.2

4.8

5.2

4.8

4.8

50

3.0

4

6

6.5

6

6

60

3.6

4.8

7.2

7.8

7.2

7.2

70

4.2

5.6

8.4

9.1

8.4

8.4

80

4.8

6.4

9.6

10.4

9.6

9.6

90

5.4

7.2

10.8

11.7

10.8

10.8

100

6

8

12

13

12

12

7.10 Începerea şi terminarea terapiei

După ce facem operaţiile descrise în alineatele anterioare, comutăm butonul "Start/Pause" (11). Pe parcursul generării se aprinde indicatorul (14) al fazei respective. Pe parcursul generării nu poate fi schimbat nici unul din parametrii stabiliţi. Terapia se întrerupe în mod automat după scurgerea timpului stabilit. Terapia poate fi oricând întreruptă prin apăsarea din nou a butonului "Start/Pause" (11). În timpul întreruperii pot fi schimbaţi parametrii stabiliţi, eventual pot fi schimbaţi aplicatorii. După aceea apăsăm din nou pe butonul "Start/Pause" (11) şi putem continua terapia. Atenţie: Pe parcursul funcţionării, aplicatorii se încălzesc. De aceea recomandăm - dacă este posibil - ca pe parcursul folosirii lor, aplicatorii să nu fie acoperiţi pentru a se putea realiza răcirea lor în mod natural. În cazul aplicatorului acoperit (de exemplu de corpul pacientului) este necesară răcirea, mai ales atunci când clipeşte controlul galben de pe vârful indicatorului. Dacă aplicatorul este peste măsură de cald (aprox. > 40 o C) este necesar să-l decuplăm şi să-l lăsăm să se răcească.

7.11 Reînnoirea valorilor stabilite

Prin tasta "săgeată curbată" (13) se poate foarte simplu stabili terapia folosită anterior. Pentru a putea folosi această tastă nu este voie ca în faza respectivă să se deruleze terapia şi trebuie să clipească controlul "Channel" (6) al bazei respective. Pentru o eventuală schimbare a fazei (etapei) şi prin aceasta şi a LED-ului de control (6) ,folosim tasta (5) situată sub ea.

7.12 Instrucţiuni de folosire (pe scurt)

1. Cuplaţi aparatul la reţea.

2. Aduceţi comutatorul de reţea în poziţia "1".

3. Legaţi aplicatorul (aplicatorii).

pagina 10 din 50

4. Prin tasta (5) alegeţi canalul "A" sau "B".

5. Prin tasta "P/F" selectaţi regimul "Program" sau "Frequency".

6. Prin tastele (3) selecţionaţi programul sau frecvenţa.

7. Prin tastele (7) stabiliţi timpul afectat terapiei.

8. În

cazul

când

aveţi

nevoie,

prin

tastele

(9)

şi (7)

stabiliţi

frecvenţei variabile.

tastele (9) ş i (7) stabili ţ i frecven ţ ei variabile. m ă rimea 9.

mărimea

9. Prin tasta (10) stabiliţi mărimea intensităţii câmpului magnetic.

10.Prin tasta "Start/Pause" (11) începeţi terapia. 11.Terapia poate fi oricând oprită prin tasta "Start/Pause" (11). 12.Prin tasta (13) vă puteţi întoarce la terapia anterioară. 13.Pentru canalul celălalt acţionăm asemănător, începând cu punctul (4).

8. EVENTUALELE DEFECTE ŞI ÎNLĂTURAREA ACESTORA

1. Pe ecranul "Intensity" (12) lucesc liniuţe. Controlaţi legarea

aplicatorului, legaţi alt aplicator.

2. Apare luminiţa roşie de control "Error A" sau "Error B" (15) şi pe ecranul

(12) nu luceşte "Er". În tripluştecher legaţi ambii aplicatori.

"Intensity"

Eventual încercaţi să legaţi alţi aplicatori.

3. După comutarea butonului de reţea nu se aprinde nici o luminiţă pe panoul din faţă al aplicatorului. Controlaţi dacă priza are curent. Controlaţi ambele siguranţe care se află pe panoul din spatele aparatului.

4. Se aprinde luminiţa roşie de control "Error A" sau "Error B" (15) şi totodată pe ecranul "Intensity" se aprinde "Er" iar pe ecranul (12) "Time/WS" (8) luceşte "05". Controlaţi legarea aplicatorilor, eventual legaţi alt aplicator.

5. Se aprinde LED-ul roşu de control "Error A" sau "Error B" (15) şi în acelaşi timp pe ecranul "Intensity" (12) se aprinde "Er" iar pe ecranul "Times/WS" (8) nu se aprinde "05". Închideţi aparatul comutând butonul de reţea, iar după 5 secunde deschideţi-l. Dacă defectul persistă dar este semnalizat numai la una dintre ieşiri se poate - pentru a-l remedia - să folosiţi a doua ieşire a aparatului. În ieşirea unde este semnalizat defectul nu legaţi nici un aplicator.

Dacă

nu

reuşiţi

să

rezolvaţi

departamentul de service al firmei BTL.

unul

dintre

defecte

contactaţi

9. GARANŢIE ŞI SERVICE

Perioada de garanţie acordată pentru aparat şi aplicatori este de 12 luni de la data livrării aparatului. În toată această perioadă firma BTL se obligă să efectueze reparaţia gratuit; reparaţiile vor fi efectuate în două zile de la data reclamării defectului. Garanţia pentru aparat şi aplicatori nu se acordă pentru defectele apărute din cauza unei manipulări necorespunzătoare (manipularea nu este în concordanţă cu "Instrucţiunile de folosire") sau din cauza unei depozitări necorespunzătoare (locul de depozitare trebuie să fie uscat, fără praf, cu o umiditate maximă relativă de 70% şi temperatura cuprinsă între 0 o C-50 o C; pentru aparat, iar pentru aplicatori temperatura trebuie să fie între 5 o C-40 o C).

pagina 11 din 50

În cazul defect ă rii aparatului adresa ţ i-v ă întotdeauna departamentului nostru comercial. Service-ul

În cazul defectării aparatului adresaţi-vă întotdeauna departamentului nostru comercial. Service-ul se asigură pe baza unui acord cu departamentul de service al firmei BTL. În cazul în care aparatul defect se află în Bucureşti şi în împrejurimile acestuia, tehnicienii vin la client, iar dacă distanţa este mare şi el trebuie transportat, reparaţia se va face la sediul firmei iar clientului i se dă un aparat de rezervă. După reparaţie aparatul se trimite înapoi clientului, iar acesta din urmă înapoiază aparatul de rezervă pe care l-a utilizat. Anumite cheltuieli legate de repartiţie, transport şi o eventuală împrumutare a aparatului sunt suportate - dacă aparatul este în garanţie - de firma BTL. Cel puţin o dată la trei luni se efectuează controlul mecanic al cablului, care se leagă la reţea, precum şi starea în care se află cablurile aplicatorilor şi conectorilor. Recomandăm ca după fiecare an aparatul să fie controlat de tehnicienii de la departamentul service al firmei BTL.

10. INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE

Cuplăm

şi decuplăm aplicatorul numai dacă aparatul nu este în

funcţiune.

Ferim

pacientul

de

a

fi

în

contact

direct

cu

aplicatorul;

îmbrăcăminte de protecţie sau paravan.

se foloseşte

Nu este voie să solicităm mecanic conductorul detaşabil şi conectorul.

Trebuie să avem grijă ca suprafaţa aplicatorului, să nu se strice din cauza unor acţiuni mecanice.

Înainte de utilizare controlăm starea conectorului, a conductorului detaşabil şi a aplicatorului. În cazul unui defect este interzisă folosirea aplicatorului deoarece există pericolul de electrocutare.

Ne orientăm după etapele prezentate în instrucţiunile de folosire ale aparatului şi utilizăm prezentarea grafică a dispunerii suprafeţei câmpului magnetic în cazul unor aplicatori.

Dacă nu folosim un tripluştecher, pe displayul "Intensity" (12) va apare mărimea inducţiei magnetice in mT pe suprafaţa cu cea mai mare valoare (vezi desenul 1 în cazul unor aplicatori).

Dacă folosim un tripluştecher, pe displayul "Intensity" (12) va apare mărimea inducţiei magnetice exprimată în %. În tabelul de la sfârşit este prezentată valoarea inducţiei magnetice în % şi corespondentul în mT pentru unii aplicatori. Aceste date se referă iarăşi la suprafaţa cu cea mai mare valoare (vezi desenul 1 în cazul unor aplicatori).

Impulsurile de câmp magnetic pot să întrerupă funcţionarea - sau în unele cazuri chiar să defecteze - anumite aparate electronice sensibile aflate în imediata sa apropiere.

După terapie controlăm temperatura aplicatorului. Dacă aceasta este în jur de 40 o C este necesar să lăsăm aplicatorul să se răcească înainte de a-l folosi din nou.

Când curăţăm aplicatorii, aceştia trebuie să fie decuplaţi de la aparat; curăţirea se face cu ajutorul unui material moale umezit într-o soluţie slabă de săpun. Dezinfectarea se face în acelaşi fel, de exemplu cu Persteril 10%.

La fiecare 6 luni tehnicianul va efectua revizia tehnică a aparatului.

pagina 12 din 50

11. DATE TEHNICE

11. DATE TEHNICE 11.1 Câmpul din afara suprafe ţ ei de aplicare În unele documenta ţ

11.1 Câmpul din afara suprafeţei de aplicare

În unele documentaţii referitoare la unii aplicatori este dată reprezentarea grafică a felului în care este dispusă inducţia magnetică pentru acea parte a suprafeţei care va fi supusă aplicării terapiei. Pentru o imagine completă trebuie să clarificăm ce nivel de inducţie magnetică este atins în afara suprafeţei de aplicare. Bobinele cilindrice - aceasta înseamnă ambii solenoizi şi "inelul" - nu au nivele de inducţie magnetică pe partea exterioară a cilindrului, întrucât marea majoritate a câmpului magnetic este situată în suprafaţa din interiorul cilindrului. La suprafaţă este importantă valoarea inducţiei magnetice care există pe suprafaţa imediată a cilindrului. Cilindrii plaţi au câmpul simetric, de o parte şi de alta a mijlocului cilindrului. În reprezentările grafice ale suprafeţei inducţiei magnetice este prezentată numai o jumătate a acesteia. Desfăşurarea câmpului pe cealaltă parte a aplicatorului este identică. În general este valabil faptul că valoarea inducţiei magnetice scade cu pătratul distanţei de cilindru. De exemplu, dacă pe grafic citim 2mT la o distanţă de 10cm, la distanţa de 100cm de cilindru valoarea inducţiei magnetice (10/100) 2 *2=0,02mT. Această valoare a terapiei are efecte biologice neglijabile.

11.2 Solenoidul mare (1)

Dimensiuni:

500x330mm

Greutate:

6,1kg

Inductivitate:

48mH

Rezistenţă:

7,8

Densitate maximă:

80V

Curent maxim:

8A

Putere maximă:

100VA

Temperatură maximă:

45 o C

Izolaţie:

clasa II

Mediu:

Obişnuit

Aplicatorul este construit sub forma unei bobine cilindrice. Scheletul şi învelişul exterior sunt făcute dintr-un poliestiren rezistent şi formează o izolaţie suplimentară. Interiorul aplicatorului este capitonat şi totul - inclusiv suportul - este învelit într-o imitaţie de piele. Borna mobilă este prevăzută cu un înveliş din cauciuc. Materialele folosite nu aduc prejudicii sănătăţii. Desenul nr. 1 prezintă dispunerea suprafeţei inducţiei magnetice care este valabilă pentru toate valorile de intensitate. Valorile exprimate în cifre corespund funcţionării maxime a aplicatorului. Valorile mai ridicate sunt valabile pentru funcţionarea fără tripluştecher, valorile mai mici sunt pentru funcţionarea cu tripluştecher. La nivelul ţesuturilor, curentul electric indus este direct proprţional cu viteza de schimbare a inducţiei magnetice, după cum este prezentat în desenul nr. 2.

pagina 13 din 50

Fig 1. Solenoid mare Fig 2. Solenoid mare 11.3 Solenoidul mic (2) ∑ Dimensiuni: 300x330mm
Fig 1. Solenoid mare Fig 2. Solenoid mare 11.3 Solenoidul mic (2) ∑ Dimensiuni: 300x330mm

Fig 1. Solenoid mare

Fig 1. Solenoid mare Fig 2. Solenoid mare 11.3 Solenoidul mic (2) ∑ Dimensiuni: 300x330mm ∑

Fig 2. Solenoid mare

11.3 Solenoidul mic (2)

Dimensiuni:

300x330mm

Greutate:

5,2kg

Inductivitate:

23mH

Rezistenţă:

5,3

Densitate maximă:

80V

Curent maxim:

8A

Putere maximă:

85VA

Temperatură maximă:

45 o C

Izolaţie:

clasa II

Mediu:

Obişnuit

pagina 14 din 50

Aplicatorul este construit sub form ă de bobin ă cilindric ă . Scheletul ş i

Aplicatorul este construit sub formă de bobină cilindrică. Scheletul şi învelişul exterior sunt dintr-un poliestiren rezistent şi formează o izolaţie suplimentară. Interiorul aplicatorului este capitonat şi totul - inclusiv suportul - este învelit într-o imitaţie de piele. Borna mobilă este prevăzută cu un înveliş din cauciuc. Materialele folosite nu aduc prejudicii sănătăţii. Desenul nr. 1 prezintă dispunerea suprafeţei inducţiei magnetice, care este valabilă pentru toate valorile de intensitate. Valorile exprimate în cifre corespund funcţionării maxime a aplicatorului. Valorile mai ridicate sunt valabile pentru funcţionarea fără tripluştecher, valorile mai mici sunt pentru funcţionarea cu triplu ştecher. La nivelul ţesuturilor curentul electric indus este direct proporţional cu viteza de schimbare a inducţiei magnetice, după cum este prezentat în desenul nr. 2.

iei magnetice, dup ă cum este prezentat în desenul nr. 2. Fig. 1. Solenoid mic Fig.2.

Fig. 1. Solenoid mic

cum este prezentat în desenul nr. 2. Fig. 1. Solenoid mic Fig.2. Solenoid mic 11.4 Inel

Fig.2. Solenoid mic

11.4 Inel (3)

Dimensiuni:

300x50mm

Greutate:

2,7kg

Inductivitate:

36mH

Rezistenţă:

4,8

Densitate maximă:

80V

Curent maxim:

7A

pagina 15 din 50

∑ Putere maxim ă : 33VA ∑ Temperatur ă maxim ă : 45 o C

Putere maximă:

33VA

Temperatură maximă:

45 o C

Izolaţie:

clasa II

Mediu:

Obişnuit

Aplicatorul este construit ca un cilindru autoportant cu o izolaţie dublă şi cu un înveliş dintr-o imitaţie de piele. Materialele folosite nu aduc prejudicii sănătăţii. Desenul nr. 1 prezintă dispunerea suprafeţei inducţiei magnetice care este valabilă pentru toate valorile intensităţii. Valorile exprimate în cifre corespund funcţionării maxime a aplicatorului. Datele mai mari sunt valabile pentru funcţionarea fără tripluştecher, iar datele mai scăzute sunt valabile pentru funcţionarea cu tripluştecher. La nivelul ţesuturilor curentul electric este direct proporţional cu viteza de schimbare a inducţiei magnetice, după cum este prezentat în desenul nr. 2.

cu viteza de schimbare a induc ţ iei magnetice, dup ă cum este prezentat în desenul

Fig.1 Inel

pagina 16 din 50

Fig.2 Inel 11.5 Disc (4) ∑ Dimensiuni: 240x240mm ∑ Greutate: 2,1kg ∑ Inductivitate: 29mH

Fig.2 Inel

11.5 Disc (4)

Fig.2 Inel 11.5 Disc (4) ∑ Dimensiuni: 240x240mm ∑ Greutate: 2,1kg ∑ Inductivitate: 29mH

Dimensiuni:

240x240mm

Greutate:

2,1kg

Inductivitate:

29mH

Rezistenţă:

3,2

Densitate maximă:

80V

Curent maxim:

6A

Putere maximă:

22VA

Temperatură maximă:

45 o C

Izolaţie:

clasa II

Mediu:

Obişnuit

Aplicatorul este construit ca un cilindru plat autoportant montat de o parte şi de alta a unei perniţe capitonate. Învelişul este din imitaţie de piele. Materialele folosite nu aduc prejudicii sănătăţii. Desenul nr. 1 prezintă dispunerea suprafeţei inducţiei magnetice, care este valabilă pentru toate valorile intensităţii. Valorile exprimate în cifre corespund funcţionării maxime a aplicatorului. Datele mai mari sunt valabile pentru funcţionarea fără tripluştecher, iar datele mai scăzute sunt valabile pentru funcţionarea cu tripluştecher. La nivelul ţesuturilor curentul electric indus este direct proporţional cu viteza de schimbare a inducţiei magnetice, după cum este prezentat în desenul nr. 2.

pagina 17 din 50

Fig 1 Disc Fig.2 Disc 11.6 Aplicator format din 2 p ă r ţ i
Fig 1 Disc Fig.2 Disc 11.6 Aplicator format din 2 p ă r ţ i

Fig 1 Disc

Fig 1 Disc Fig.2 Disc 11.6 Aplicator format din 2 p ă r ţ i (5)

Fig.2 Disc

11.6 Aplicator format din 2 părţi (5)

Dimensiuni:

240x170x20mm

Greutate:

3,7kg

Inductivitate:

33mH

Rezistenţă:

4,6

Densitate maximă:

80V

Curent maxim:

6A

Putere maximă:

30VA

Temperatură maximă:

45 o C

Izolaţie:

clasa II

Mediu:

Obişnuit

Aplicatorul este compus din două perniţe alăturate printr-o bandă cu o lungime de 170mm. Perniţele conţin cilindri eliptici autoportanţi, izolaţi suplimentar şi capitonaţi. Învelişul este din izolaţie din piele. Materialele folosite nu aduc prejudicii sănătăţii.

pagina 18 din 50

Desenul nr. 1 prezint ă dispunerea suprafe ţ ei induc ţ iei magnetice, care este

Desenul nr. 1 prezintă dispunerea suprafeţei inducţiei magnetice, care este valabilă pentru toate valorile intensităţii. Valorile exprimate în cifre corespund funcţionării maxime a aplicatorului. Datele mai mari sunt valabile pentru funcţionarea fără tripluştecher, iar datele mai scăzute sunt valabile pentru funcţionarea cu tripluştecher. Desenul nr. 1a este valabil pentru aplicatorul întrerupt, desenul nr. 1b este valabil pentru perniţa apropiată de el la o distanţă de 50mm, desenul 1c este valabil pentru dispunerea paralelă, cu distanţa dată a lungimii bandei de legătură. La nivelul ţesuturilor, curentul electric este direct proporţional cu viteza de schimbare a inducţiei magnetice, după cum este prezentat în desenul nr. 2.

iei magnetice, dup ă cum este prezentat în desenul nr. 2. Fig 1a si 1b Aplicator
iei magnetice, dup ă cum este prezentat în desenul nr. 2. Fig 1a si 1b Aplicator

Fig 1a si 1b Aplicator format din două părţi

pagina 19 din 50

Fig 1c Aplicator format din dou ă p ă r ţ i Fig 2 Aplicator
Fig 1c Aplicator format din dou ă p ă r ţ i Fig 2 Aplicator

Fig 1c Aplicator format din două părţi

Fig 1c Aplicator format din dou ă p ă r ţ i Fig 2 Aplicator format

Fig 2 Aplicator format din două părţi

11.7 Aplicator format din 3 părţi (6)

Dimensiuni:

590x280x20mm

Greutate:

5,5kg

Inductivitate:

51Mh

Rezistenţă:

6,6

Densitate maximă:

80V

Curent maxim:

6A

Putere maximă:

45VA

Temperatură maximă:

45 o C

Izolaţie:

clasa II

Mediu:

Obişnuit

pagina 20 din 50

De o parte ş i de alta a perni ţ ei capitonate sunt monta ţ

De o parte şi de alta a perniţei capitonate sunt montaţi 3 cilindri eliptici independenţi, prevăzuţi cu izolare de o parte şi de alta. Această izolaţie formează cu umplutura de grafit o structură în parte flexibilă. Învelişul este din imitaţie de piele. Materialele folosite nu aduc prejudicii sănătăţii. Cilindrii sunt polarizaţi prin rotaţie. Desenul nr. 1 prezintă dispunerea suprafeţei inducţiei magnetice, care este valabilă pentru toate valorile intensităţii. Valorile exprimate în cifre corespund funcţionării maxime a aplicatorului. Datele mai mari sunt valabile pentru funcţionarea fără tripluştecher, iar datele mai scăzute sunt valabile pentru funcţionarea cu tripluştecher. La nivelul ţesuturilor curentul electric indus este direct proporţional cu viteza de schimbare a inducţiei magnetice, după cum este prezentat în desenul nr. 2.

iei magnetice, dup ă cum este prezentat în desenul nr. 2. Fig 1 Aplicator format din

Fig 1 Aplicator format din trei părţi

pagina 21 din 50

Fig 2 Aplicator format din trei p ă r ţ i 11.8 Induc ţ ia

Fig 2 Aplicator format din trei părţi

Fig 2 Aplicator format din trei p ă r ţ i 11.8 Induc ţ ia magnetic

11.8 Inducţia magnetică în cazul folosirii tripluştecherului

Prin folosirea tripluştecherului, aparatului BTL-09 i se pot ataşa până la 4 aplicatori. În cazul anexării a doi aplicatori la o ieşire, trebuie să trecem în revistă limitările descrise în capitolul "Anexarea aplicatorilor". Doi aplicatori de la aceeaşi ieşire au stabilit un program identic (sau frecvenţă). Intensitatea câmpului magnetic se stabileşte în % pentru ambii aplicatori la un loc. Mărimea intensităţii în mT nu trebuie să fie identică în cazul folosirii a doi aplicatori diferiţi

12. APARATUL DE MAGNETOTERAPIE BTL-09

Manualul oferă posibilitatea cunoşterii aparatului folosit în magnetoterapie. Este un aparat care se bazează pe impulsuri de joasă frecvenţă ale câmpului magnetic (PMP). Aparatul este produs al firmei BTL. Autorii au conceput acest manual de întrebuinţare ca pe un îndreptar general pentru terapia prin PMP (PMP = impulsuri de joasă frecvenţă ale câmpului magnetic).

Atragem atenţia că studierea acestui manual nu asigură calificarea necesară prevăzută de lege pentru folosirea aparatului în magnetoterapie.

Aparatul BTL-09 a fost realizat în urma unor experienţe acumulate de-a lungul a mai multor ani şi pe baza unor rezultate obţinute în ţară şi în străinătate. Aceste rezultate se datorează tuturor acelora care au studiat influenţa pe care o exercită impulsurile de câmp magnetic asupra organismului uman. Performanţele aparatului au fost comparate şi cu rezultatele obţinute de unii generatori asemănători de provenienţă străină, ca de exemplu: PULSATRON, ALPHATRON, BIOTRON, BIOMAGNETICS, şi cu aparatele autohtone de tipul BIOMAG sau MTU 500.

Aparatul

a

fost

conceput

în

aşa

fel

încât

să

poată

fi

folosit

în

cabinetele medicale din clinici dar şi în cabinetele medicilor particulari.

pagina 22 din 50

Magnetoterapia - ca de altfel orice metod ă terapeutic ă - mai prezint ă unele

Magnetoterapia - ca de altfel orice metodă terapeutică - mai prezintă unele imperfecţiuni, mai trebuie îmbunătăţită dar mai devreme sau mai târziu se obţin totuşi rezultate pozitive.

Această metodă are un efect de vindecare pentru o perioadă mai

au

lungă

succes.

de

timp,

chiar

în

situaţii

în

care

alte

metode

terapeutice

nu

12.1

organismului viu

Influenţa

impulsurilor

de

câmp

magnetic

asupra

. Este de menţionat faptul că în România nu s-au făcut până în prezent cercetări importante în acest domeniu, deşi este destul de cunoscută influenţa pe care o exercită câmpul magnetic asupra organismelor vii. Aceste lucruri sunt cunoscute mai ales din literatura apărută în străinătate. În acest material sunt indicate domeniile în care se poate aplica tratamentul cu PMP (cu impulsuri de câmp magnetic). Sunt cuprinse aici practic toate domeniile din medicină. Din experienţa proprie putem afirma că efectele pe care le-au obţinut prin aplicarea acestei terapii au fost foarte bune, chiar şi în cazurile în care metodele obişnuite de terapie au eşuat. S-a reuşit să se demonstreze că se pot obţine rezultate neaşteptate prin combinarea medicamentelor cu PMP-ul.

Efectele specifice ale terapiei cu PMP se manifestă în mod direct în procesele fiziologice, ele mergând până la nivel molecular şi atomic. Acţiunea în timp a PMP-ului asupra ţesuturilor vii produce fenomene dscrise de ecuaţiile lui Maxwell, fenomene care provoacă efecte de adâncime în ţesuturile expuse, în suprafeţele intercelulare şi în membranele celulelor. PMP pătrunde în fiecare parte a ţesutului; câmpul produs de curentul electric indus apărut la nivelul celulei se comportă ca un câmp produs de un generator (o sursă). Deoarece încercările "in vivo" şi "in vitro" au fost diferite este absolut exclus să tragem concluzia că încercările "in vitro" vor avea acelaşi efect şi în cazul organismelor vii. În aceste cazuri trebuie să avem în vedere faptul că în afară de efectul local asupra ţesutului PMP-ul mai poate produce excitarea unor sisteme de apărare ale organismului, cum ar fi de exemplu: sistemul imunitar, fagocitoză, creşterea efectului bacteriologic. Prin propagarea undelor electromagnetice în ţesutul respectiv apare un surplus de energie. În ţesut au loc o serie de procese fizice, ca de exemplu: polarizarea, ionizarea şi inducţia electromagnetică.

Ultimele cercetării ADEY (1990) arată că foarte importante sunt şi suprafeţele intercelulare; undele solitonice propagate în aceste suprafeţe excită receptorii de la suprafaţa membranelor, impulsurile sunt amplificate în membrană şi transmise în interiorul celulei unde influenţează procesele metabolice. Prin acest mecanism se pune în mişcare transportul ionilor dincolo de membrana celulară. Sub influenţa PMP-ului ţesutul secretă histamină; acest fapt duce la apariţia vasodilatării iar mai târziu se produce neovascularizarea ceea ce are ca urmare o îmbunătăţire a aerisirii ţesutului. Se pregăteşte în felul acesta energia necesară pentru celulă.

pagina 23 din 50

Având în vedere faptul c ă organismul viu produce el însu ş i prin propria

Având în vedere faptul că organismul viu produce el însuşi prin propria sa activitate, un câmp magnetic trebuie să se ajungă la o interacţiune permanentă între acest câmp magnetic şi câmpul magnetic creat în mod artificial cu ajutorul unei surse (a unui generator).

12.2

ţesutului viu

Principalele

efecte

produse

de

câmpul

magnetic

asupra

PMP-ul se aplică cu preponderenţă în domeniul analgezic împotriva inflamaţiilor şi în cazurile de hiperemie. Sub influenţa PMP-ului se modifică vascularizarea ţesutului, se schimbă viteza de excitare a nervilor acest fapt ducând la schimbări ale tonusului muscular - în cazul hipertoniei se diminuează tonusul şi invers. De asemenea, apar modificări evidente ale hemogramei, se schimbă pH-ul ţesutului şi datorită influenţării precipitării calciului se foloseşte nu numai în osteologie ci şi în răspunsul la excitarea musculară şi nervoasă.

Cele mai bune rezultate au fost obţinute în diminuarea durerilor şi a inflamaţiilor provocate de bacterii precum şi în îmbolnăvirile imunoalergice.

În timpul aplicării locale a PMP apar şi reacţii ale celorlalte sisteme

ale organismului. Se poate presupune că va participa şi sistemul hormonal şi cel nervos. De asemenea şi celelalte sisteme vor contibui la aceste reacţii şi de aceea e necesar să le ordonăm în felul următor:

1. nervos

2. hormonal

3. inima

4. vaselor

5. digestiv

6. muscular

7. imunologic

8. osos

12.3

magnetoterapia

Domeniile

Reabilitare

principale

pentru

care

este

indicată

îmbolnăviri degenerative ale articulaţiilor (artroze)

periartrită humeroscapulară

sindrom CC şi CB

epicondilită

miopatie

dureri ale articulaţiilor şi ale muşchilor apărute în urma entorselor

stări apărute după accidente sportive

sindrom LS şi LIS

spondiloză şi spondilartroză

pareza nervilor periferici

stări după DMO şi după polio

PCHP şi juvenile

schimbări ischemice la DK şi HK

pagina 24 din 50

Ortopedie

vezi reabilitarea

sindrom algodistrofic

vindecarea fracturilor

osteomielita acută şi cronică

pseudoartroză a oaselor lungi

potenţarea efectelor anitibioticelor

amplificarea mişcărilor peristaltice

osteoporoză

M. Perthes

Neurologie

peristaltice ∑ osteoporoz ă ∑ M. Perthes Neurologie ∑ vezi reabilitarea ∑ st ă ri musculare

vezi reabilitarea

stări musculare hipo şi hipertonice

amiotrofie spinală medie (la copii până la 2-3 ani)

miopatie

Dermatologie

în toate cazurile în care este necesară o creştere a vascularizării ţesutului (ulcus cruris, dekubity etc.).

psoriazis

dermatoze care produc mâncărimi

Alte efecte importante ale PMP-ului

influenţează excitarea sistemului nervos

influenţează contractilitatea musculară

schimbări în JO

scade FW

se modifică pH-ul ţesuturilor

creşte imunitatea organismului prin excitarea suprarenalei - hipofiza

se obţine o "stare de confort" a pacientului

se potenţează efectul antibioticelor

creşte rezistenţa organismului după acţiunea PMP-ului (scade numărul de îmbolnăviri de viroză).

are efect antiinflamator în cazul rănilor nesterile sau infectate

influenţează benefic circulaţia sângelui

influenţează favorabil astmul şi bronşitele spastice (se îmbunătăţesc parametrii de ventilaţie)

se regenerează întreg organismul

există posibilitatea de poluare a influenţei parathormonului în membrana celulară a osteoblastului - rezulatul fiind reducerea activităţii osteoblastelor ceea ce are ca urmare diminuarea resorbţiei în oase şi reducerea activităţii colagenozei, a glucuronidazei şi a fosfatazei

se realizează o creştere a colagenului

prin magnetoterapie s-a obţinut un efect de lungă durată în cazul unor boli pentru care metodele de tratament au eşuat.

pagina 25 din 50

12.4 Aplicatorii

12.4 Aplicatorii Aplicatorii fac parte din categoria EK. Aplicatorii sunt realiza ţ i din materiale de

Aplicatorii fac parte din categoria EK. Aplicatorii sunt realizaţi din materiale de calitate provenite din import; suprafaţa lor face ca întreţinerea lor să nu fie pretenţioasă. În timpul magnetoterapiei pacientul nu trebuie să fie dezbrăcat sau descălţat. Nici gipsul nu constituie o piedică în calea celor mai slabe impulsuri de câmp magnetic.

În funcţie de felul tratamentului au fost realizate diferite tipuri de

aplicatori cu o configuraţie şi o dimensiune optimă. Există trei feluri de categorii de aplicatori:

1. universali (discuri, pătrate etc.)

2. solenoizi (cilindri de diferite dimensiuni - cu diametrul de 50, 30 şi 20 cm).

3. sub formă de plăci (este vorba de aplicatorii ficşi, imobili de până la 3 cm).

12.5 Generatorul

Aparatul BTL-09 generează impulsuri dreptunghiulare. Pentru a lucra mai uşor cu acest aparat şi pornind de la îndelungata experienţă pe care am dobândit-o am considerat util să programăm cele mai frecvente evoluţii. Experienţa ne-a arătat că în cazul proceselor inflamatorii şi în fazele acute ale bolilor este bine să folosim frecvenţa de 3,5 şi 7,0 Hz. În fazele cronice ale bolilor este folosită frecvenţa 14,0 şi 28 Hz. În cazul aplicării terapiei pe măduva spinării, în domeniul creierului sau în cazul bolilor neurologice este necesară folosirea frecvenţei de undă alfa EEG, adică de 14 Hz.

Atunci când utilizăm această terapie în bolile cu dureri acute şi cronice se constată deseori o înrăutăţire a durerii anterioare; acest lucru se datorează creşterii afluxului de sânge din ţesut. Totodată, aceasta indică reacţia pacientului la influenţa câmpului magnetic, ceea ce este un lucru bun. Durata aplicării este între 20-30 minute/zi. Terapia nu se întrerupe chiar dacă se constată o înrăutăţire, ci, mai degrabă, pentru următoarele 3-4 zile micşorăm la jumătate puterea câmpului magnetic pentru ca apoi să o creştem din nou. După ce durerea cedează mai aplicăm tratamentele vreo 3-4 zile şi apoi îl oprim. Durata de aplicare a acestei terapii este în mod obişnuit de 14 zile până la 3 săptămâni. Doar în cazul bolilor neurologice aplicarea este de lungă durată - uneori durează chiar şi câteva luni.

12.6 Contraindicaţii

terapia cu PMP este absolut contraindicată în perioada gravidităţii;

dacă cineva din cadrul personalului medical se află în stare de graviditate nu are voie să lucreze cu aparatul respectiv

este contraindicată terapia respectivă în stările febrile, în slăbirea generală a organismului şi în TBC activ.

pagina 26 din 50

∑ este contraindicat ă în toate st ă rile hemoragice (de sângerare) ∑ este contraindicat

este contraindicată în toate stările hemoragice (de sângerare)

este contraindicată la pacienţii care au un cardiostimulator.

12.7 Combinarea acestei terapii cu alte metode fizice

Magnetoterapia poate fi combinată cu toate celelalte metode fizice

(ultrasunete, laser, iontoforeză, diadinamice); totodată este bine ca această terapie să fie completată de un program intensiv de reabilitare, de acupunctură, de hidroterapie, de gimnastică medicală etc. Totodată s-a dovedit a fi foarte eficace combinarea antibioticelor cu PMP deoarece se realizează o amplificare a efectului antibioticelor acolo unde acestea nu au avut nici un fel de efect. Acest fenomen se dovedeşte

a fi plin de speranţă în tratarea inflamaţiilor osoase (osteomielită).

Totodată, potenţarea PMP şi a corticosteroidului este foarte eficace. De exemplu, aplicarea kenalog-ului cu MES în articulaţii sau asupra ţesuturilor moi are fect pentru o perioadă de 3-4 săptămâni; în combinaţie cu PMP efectul se prelungeşte pentru o periodă de câteva luni până la un an.

12.8 Metodica

Aparatul BTL-09 vă oferă posibilitatea de a alege procedeul terapeutic optim. Există posibilitatea de a alege dintr-o gamă variată de programe, există posibilitatea de a stabili direct frecvenţa PMP şi totodată posibilitatea de a distribui această frecvenţă. Aceste posibilităţi sunt analizate mai ales de specialişti care lucrează în domeniul magnetoterapiei.

După o practică îndelungată au ales 11 programe

(de la programul 1

până la programul 11); acestea s-au dovedit foarte eficiente. Fiecare impuls de câmp magnetic are parametrii săi biotropici caracteristici; aceştia îşi găsesc un răspuns specific în organismul viu. Orice schimbare a acestor parametri biotropici poate duce la efecte negative neaşteptate. În

urma controalelor clinice efectuaute într-o perioadă de doi ani şi jumătate am demonstrat că există grupe de oameni care sunt inerţi la orice câmp magnetic şi la inducţia înaltă. Există un număr mic de astfel de oameni, dar există totuşi. O altă observaţie este următoarea: dacă după o perioadă de 3-5 zile se observă o înrăutăţire a stării pacientului terapia nu trebuie întreruptă; acesta este un semnal pozitiv, el ne arată că pacientul reacţionează la câmpul magnetic. Această stare se datorează faptului că din cauza vasodilataţiei se ajunge la hiperemia ţesutului excitat ceea ce produce o agravare a durerii. Terapia durează în mod obişnuit de la 14 zile