Sunteți pe pagina 1din 84
Construcţii din hârtie
Construcţii din hârtie
Cuprins Prefaţii Hârtii Origami Reguli fm/*fiturirea inversfi 5 F orm a de bază VI 42
Cuprins
Prefaţii
Hârtii Origami
Reguli
fm/*fiturirea inversfi
5
F orm a de bază
VI
42
6
7
Violetă
Trandafir
Cutie In formă de
Crin
Broască
Rac
Nufăr
Cocor
43
8
44
stea
46
Form a de bază 1
10
48
50
Lebăda
Pui de lebădă
Pui de maimuţă
Păun
Pinguin
Pădure
Elefant
Căţeluş
Masa) de pirat
Decor
10
52
12
54
13
56
14
16
Form a de bază V II
57
18
20
58
22
59
22
60
24
62
63
Form a de bază I I
25
64
66
Moara
26
Cocor zburfitor
Cocor t/i picioare
Cocor clocind
Stele
Steaua A
Steaua B
Iepure
Mască de drac
Mască de vulţ?e
Deşert
Cămilă
Pom de Crăciun
68
Ornament
27
72
Peşte-înger
28
75
76
Form a de bază I I I
30
80
Pălărie
30
M otive şifig u r i diferite
81
Peşte auriu
31
81
Forma de bază I V
32
Cizme
Peşte vorbitor
Maimuţă
Cărţi poştale
Cărţi de masfi
82
83
Vapor
Moş Nicolac
Ornamente de masă
Rame de tablouri
32
86
33
88
34
35
Forma de bază V
36
Vază
37
Fluture
38
Balon
40
Acvariu
41
%
Reguli întâi câteva reguli care trebuie luate In seamă la hnjtăturirea hârtiilor: început la sfârşit,
Reguli
întâi câteva reguli care trebuie luate
In seamă la hnjtăturirea hârtiilor:
început
la
sfârşit,
deoarece f i ­
gurile se bazează parţial pe alte
figuri.
1. Figurile se vor lmj>ăluri mereu pe o
suprafaţă netedă şi plată.
2. Hârtiile se măsoară şi se decu­
pează defiecare dată foarte exact.
5. Etapele de lucru nu trebuie privite
niciodată separat, ci In ansamblu.
In legătură cu etaj>a anterioară şi
cea care urmează.
chiar o figură - nu de\'enifi nerăb­
dători. în acest caz se recomandă
revederea tuturor etapelor par­
curse. pentru a verifica dacă nu
cumva un etn ânt sau o săgeată au
trecut neobsenate şi dacă direcţi­
ile de împăturire au fost urmate
întocmai.
3. îndoiturile arătate se vor executa
6. Dacă o împăturire eşuează -
sau
cu multă grijă (cu unghia degetului
mare se va trasa
mentul îndoit).
încă o dată seg­
4. întâi se va împăturiforma de bază
care aparfinefigurii respective. Se
recomandă studierea cărţii de ta
Plierea împotriva (invers) îndoUurii Plierea împotriva Indoiturii este cea mai frecvenţii îndoituri), care oferii
Plierea împotriva (invers) îndoUurii
Plierea împotriva Indoiturii este cea
mai frecvenţii îndoituri), care oferii
la început cele mai mari dificultăţi.
De aceea se recomanda exersarea
degetelor pentru această pliere
înainte de
a
începe
cu
con­
fecţionarea figurilor. Timpul investit
pentru acest exerciţiu nu este cu sigu­
ranţă pierdut, deoarece cu cât este
stăpânită mal bine această pliere, cu
atât mal reuşite vor fi figurile împă­
turite mai apoi.
1. Forma de plecare este o hârtie
ţ>ătrată, care
2. se
împătureşte o dată. In faţă,
de
3. se pliază hârtia la mijloc, ţ>e dia­
gonală, astfel încât partea albă să
rămână In Interior. De-a lungul
4. liniei
punctate se pliază vârful
latura stângă
sus şi cea
de jos
stâng In sus.
până la linia diagonalei.
5. Se despătureşte la loc, se deschide
forma dejos
6. şi
de-a lungul pliurilor formate
7. astfel încât se formează figura
prin etapa 4 se întoarce In exterior
\ârful stâng
arătată de etapa S. Această pliere o
vom denumi plierea împotriva îndoi­
turi!.
Cu acest exerciţiu al degetelor obţinut deja o primii raţii simplă. 8. Aceastâ îndoire se
Cu acest exerciţiu al degetelor
obţinut deja o primii raţii simplă.
8. Aceastâ îndoire se \xt Intâri (prin
9.
se
pliazâ vârful superior spre
10.
Se
despâtureşte
la
loc
şi
se
presare).
De-a
lungul liniei ajută­
stânga.
deschide puţin vârful.
toare (punctatâ)
11.
De-a
lungul
îndoiturilor fo r-
12.
sepliazâ
\tfrfulpeste hârtia de
spre stânga.
mate
dedesubt
FORMA DE BAZA I T W W J T W M W W M W
FORMA DE BAZA I
T W
W
J T W
M
W
W
M
W
W
ă
Lebăda
/.
Forma de pornire este o coală
/Mitrală.
I. începcfl cuforma de bază /. PIiafi-o
ta mijloc astfel încât laturile îndoite
să rămână in interior.
5. Desfacefi ajxri forma de dedesubt,
2. îndoiţi de-o lungul diagonalei.
2. îndoiţi j/arlea de sus după cum
indică linia punctată şi procedaţi la
fe l şi cu [Hirtea dejos.
3. Pliaţi două laturi învecinate, dea­
supra diagonalei.
3. îndoiţi vârful stâng in sus, du/fă
linia ajutătoare
6. şi, du/fă îndoitura creată
7. pliaţi itar tea stângii a figurii In II. Dupâ cele douâ Unii. îndoiţi coada
7. pliaţi
itar tea stângii a figurii In
II.
Dupâ cele douâ Unii.
îndoiţi coada
sus şi ajni, dupâ linia indicatoare,
S.
îndoiţi şi dezdoiţi.
faceţi
douâ îndoituri /tara/ele.
9.
Deschideţi partea sujh'rioarti a
13.
Pliaţi figura
dujtâ prima
linie
17.
Ridicaţi
puţin
vârful
cozii.
vârfului
spre interior, iar dujtii a doua spre
exterior.
ajklsaţi-l la mijloc
şi îndoiţi'!.
10. şi pliaţi-/ dupii fndoitura creaţii.
N . Dupâ linia puncta/â
4. către linia mediană orizontală. & Pliaţi după linia ajutătoare. Pui de lebădă 5. Luaţifigura
4. către linia mediană orizontală.
& Pliaţi după linia ajutătoare.
Pui de lebădă
5. Luaţifigura în mână şi deschideţi-o
tn partea de jos.
9. Deschideţi vârful şl îndoiţi-I spre
stânga.
1.
Forma de jtornire este form a de
bază I (pagina 10).
6. Pliaţi aripile.
10.
Desfaceţi figura dupâ îndoitura
2. îndoiţi triunghiul alb spre stânga
de jos, aj)âsaţi micul triunghi în inte­
rior. Pliaţi capul de-a lungul primei
(!) Unii în interior
şi, urmărind linia punctată,
7. îndoiţi forma dupâ linia ajutătoare
3. pliaţi
coiful stâng spre dreapta,
de sus, întoarceţi şi procedaţi la fel.
îndoifl laturile de jo s şi de sus
Pliaţi în faţâ duj)ă cum indică linia
ajutătoare.
II.
iar
după a doua spre exterior.
Puiul de lebădă este gata.
4. spre dreapta. împăturiţi partea dreaptă a figurii conform liniei ajutătoare inferioare 9. in sus.
4.
spre dreapta.
împăturiţi partea dreaptă a figurii
conform liniei ajutătoare inferioare
9.
in sus. Desfacefi partea stângă a
formei,
Mainuiţica
5.
tn sus, iar triunghiulformat.
10.
aj>âsafi
uşor coiful superior
înăuntru, tragefi fnjo s şi neteziţi.
1.
începe fi cu forma de bază I (pagi­
na 10). îndolnd latura inferioară şi pe
cea superioară
6
netezifi-l. Procedafi lafe l şl după
linia punctata superioară.
2
de-a lungul liniei medlene şi pli­
11. Facefi trei îndoituri după cum
urmează: după prima linie ajutătoare
(!) spre interior, după a doua către
exterior, iar după a treia spre
interior
aţi coiful stâng duj>ă cum indică linia
punctată (1)
7.
împăturifi forma la mijloc.
12.
împătu
ş
8.
pilafi
vârful stâng de-a lungul
3.
iar după a
doua
(2) îndoifi-l
liniei ajutătoare
de sus. înfafă, rotunjifi şi pliafi coada
in sus.

Hârtie

A. O micâ foaie de hârtie jtentru corp (pâtrat cu 1*10 cm)

I. Prelucraţi din foaia A forma de

hază 1 (ţxtg. 10) şi îndoiţi de-a lungul

marcajului

2. laturile sujK'rioară şi inferioară

din dreapta, de-a lungul liniei medi- ene. întoarceţifigura.

li. Pentru coadă,

luaţi o coală

de

patru ort ţtătral cu I

mai mare decăi foaia A (ex.

20cm).

C. O foaie foarte mică pentru coroană (ex. /fătrat cu l ii3 an).

4. către

stt/H'rioarâ de-a lungul liniei din mijloc în jos.

stânga, Îndoiţi jumătatea

5. Pliaţi vârful stâng conform liniei

ajutătoare

înainte.

Deschideţi vârful dejo s

3. Pliaţi dtijtă linia punctată colţul

8.

şi

îndoiţi dujtă cuta formală. în

 

din dreapta

sus.

Coada 9. împături fi vârful superior după linia de mai sus. I. Pliaţi coala Ii
Coada
9. împături fi
vârful superior după
linia de mai sus.
I. Pliaţi coala Ii ca o armonică.
Coroana
I.
Luaţi hârtia
C
şi
pliaţi-o ca o armonică.
10. Desfacefi vârful.
2. lridoţ/l-o la mijloc şi lipiţi laturile
interioare.
11. După cula formată, pliaţi figura
spre stânga.
3.
Introduceţi
corpul
in
mijlocul
evantaiului format fi lipifi-i acestuia
laturile interioare.
3. Lipifi coroana in /xirtea din s/>ate a
12. Corpul este gata.
capului /tiuitului.
Pinguin 5. împăturiţiforma la mijloc. 1. începeţi cu form a de bază I 6. Trageţi
Pinguin
5. împăturiţiforma la mijloc.
1.
începeţi
cu form a
de
bază
I
6. Trageţi vărfu! superior.
(pag. 10)pliindaripa dreaptăpeste cea
3. îndoiţi vârful superior de-a lungul
liniei indicate
din stânga conform liniei ţtunctate

.către exterior. întoarceţi figura.

4.

.„înjos. Pliaţi vârful superior şi ţ>e

7.

spre

drepata.

Prin

apăsări

cel inferior tn sus.

repetate

definitivaţi

tndoitura fo r­

mată.

11. şi pliafi-o de-a lungul aceleiaşi 14. îndoiţi aripile de-a lungul liniei 8. Pliaţi vârful
11. şi
pliafi-o de-a lungul aceleiaşi
14. îndoiţi aripile de-a lungul liniei
8. Pliaţi vârful de sus de-a lungul li•
niei ajutătoare
cute spre exterior.
punctate. Procedaţi lafe l şi pe partea
posterioare.
12.
Faceţi
două îndoituri paralele
15. Pliaţi jxirtea dreaptă din faţă a
de-a lungul liniilor punctate.
figurii conform marcajului către inte­
rior. întoarceţi figura şl repetaţi pli­
erea şl pe partea jwsterioară.
10. Despărţiţi Indoitura.
13. Pliaţi \tfrful de-a lungul primei
linii spre dreapta, iar de-a lungul
celei de-a doua spre stânga.
16. Pinguinul este gata.
Pădure
Pădure
7. Se îndoaie de-a lungul liniei punctate. Elefant 8. Se deschide puţin figura - jos.
7.
Se
îndoaie
de-a
lungul
liniei
punctate.
Elefant
8. Se deschide puţin figura - jos.
I. începeţi cuforma de bază 1 (pa,gi-
4. Colţul stâng se va plia de-a lungul
na 10). Colţul drept se pliază de-a
lungul liniei punctate
primei (!) linii ajutătoare
9. Se pliază hârtia, de-a lungul îndoi-
turii obţinute, spre exterior.
2.
spre
stânga. Acelaşi colţ se va
5. spre
dreapta, iar de-a lungul
plia de-a lungul liniei ajutătoare
celei de-a doua (2)

3.

întoarcefigura.

din

nou

spre

dreapta.

Se

6.

mijloc.

spre stânga. Se pliază figura la

10.

Se

pliază

de-a

punctate, înfaţă.

lungul

liniei

//. Forma capului sc desface pufin dejo s şi 15. In interior. Se repetă procedeul
//. Forma capului sc desface pufin
dejo s şi
15. In interior. Se repetă procedeul
19. se
pliazâ vârful trompei spre
şi pe partea jnsterioară.
stânga. Sc va deschide / xirtea supe­
rioară a vârfului şi
12. se
pliazâ vârful de-a lungul
16. Se pliază de-a lungul liniei ajută-
toare. Trompa, de-a lungul îndoi-
turii
20. sc
îndoituriI obfinute, In interior.
va presa
forma romboidală şi se va plia
obţinerea
va plia spre stânga, ;>ână la
unui romb. Se
ful, din nou, In interior.
13. Se îndoaie bine de-a lungul lini­
ilor punctate.
l-t.
Se desface hârtia şl se apasă
18. Sc va întări forma prin presarea
21. Se pliază urechile spre stânga.
micul
triunghi form at prin
împă­
trompei. De-a lungul marcajului
Elefantul este gata.
turire

Masca de pirat

/. Se bice/w cu forma de bază 1 ([>ag. 10). Coiful drept se pliază de-a
/. Se bice/w cu forma
de
bază
1
([>ag. 10). Coiful drept se pliază de-a
lungul liniei punctate
Căţeluş
I. Se începe cu etapa 10 a elefantului
3. Vârful stâng se \xi plia de-a lungul
2. in jos. I)e-a lungul marcajelor.
(pagina 20). De-a lungul liniilor
punctate se vor face două îndoituri
ftaralele.
marcajului, din nou. in interior.
3. se
\n plia vârful superior tn jos.
2. Vârful stâng se m plia de-a lungul
indoiturii din dreapta, tn interior, iar
de-a lungul celei de-a doua, tn exteri-
V. Căţeluşul este gata.
iar cel inferior în sus. De-a lungul
liniilor ajutătoare: se vor face două
îndoituri paralele.
8. tn spate. Boticul se va plia de-a lungul celei de-a doua (2) linii ajută­
8. tn spate. Boticul se va plia de-a
lungul celei de-a doua (2) linii ajută­
toare In spate
9. pentru a forma nodurile.
4.
Plierea pe cele două marcaje de
6. se va plia partea stângă a bati­
jo s (Injo s şi a/*oi In sus) prefigurează
gura
şi
nasul.
De-a
lungul
liniei superioare punctate
cului. tn faţă. De-a lungul liniei
ajutătoare se plia partea dreaptă
a baticului, tnjos. De-a lungul liniei
punctate se iw plia jumătatea dreaptă
10. Se va modela nasul.
a feţei
5.
se va plia /iartea su/terioară in
7.
. tn spate. De-a lungul primului
II.
Dacă
bandajul de /*• ochi se
jos. Xasul se \xt plia de-a lungul
indoiturii inferioare în jos. iar de-a
lungul celei superioare tn sus. I 'ârful
bandajului de />e ochi se va întoarce
tn spate. De-a lungul marcajului
(l)
marcaj se va plia şi partea stângă
pictează
cu
negru,
iar
baticul cu
a
feţei
roşu. masca de pirat este gata.
-*ft- j m : * • •5 f ^ # * »î ' mi «
-*ft- j m
:
*
•5
f
^
#
*
Ȕ '
mi
«
£
#
%
#
*
£
^
:
'A
j d n k
^-v
#
M
i
*
11
.*►
.# *
J 0 0 3 Q
m
;
ş
#
:
ţ
j
|
■»
* 1^
'
-
«
J :
«
P
k *
^
J *»"*■ g
S
w
&
*Sr«
'■^
* #fe ,r
2: ? «e * *
*
jj^iafe|ittiSiiij
sak.
iWP ^
-sg
FORMA DE BAZA II 3. Latura superioară şi cea infe­ rioară se pliază de-a lungul
FORMA DE BAZA II
3. Latura superioară şi cea infe­
rioară se pliază de-a lungul liniei
mijlocii orizontale, apoi se despă-
tureşte.
6. Coifurile interioare de jo s se ridică
pufin şi se trag In exterior.
7. Im tura de jo s a figurii se pliază
până la linia mijlocie orizontală.
4. Dealungul liniilor ajutătoare,
1. Se pliază o coală de hârtie pătrată.
- 1 fa fă. de-a lungul liniilor punctate.
8. Se întoarce figura cu 1809 (sc
5. se pliază
In fa fă
întoarce cu
capul în jos) şi se repetă
etapele 6 şi 7.
2. iMtura stângă şi cea dreaptă se pli-
t?ză pe linia mijlocie verticală. Fafa
albă a hârtiei rămâne în interior.
9. Aceasta este forma de bază II.
Morişca Ornament I. Se începe cuforma de hâzii II (f>ag. 25). De-o lungul liniei ajutătoare
Morişca
Ornament
I. Se începe cuforma de hâzii II (f>ag.
25). De-o lungul liniei ajutătoare
S. S hrişcă este gata.
l. Forma de plecare este morişca.
2. se pliazii vârful stâng sujH’rior in
■J. Shrişcă poate fi prinşii cu un mic
ac de un bâf. l)acii se svjlfi, morişca
se învârteşte.
2. UnuI din coifuri se va ridica p
sus. iar cel drept inferior Injos.
pendicular in sus
3. se va deschide se m deschide 9. Cele patru coifuri ale figurii se vor
3.
se
va deschide
se
m deschide
9.
Cele patru coifuri ale figurii se vor
plia de-n lungul liniilor punctate In
spate.
se
w
presa şi se m plia. Acelaşi
8.
se va presa şi se va plia. Acelaşi
procedeu se va aplica şi In cazul
celorlalte trei vârfuri.
procedeu se »yj re/teta pentru pliul
stâng şi celelalte trei pâtrafe.
10.
Se w
lipi in centru o bucatâ de
hârtie coloratâ. ratundâ.
5. Laturile interioare ale ficcârui
pâtrâfelse w plia de-a lungul liniilor
punctate spre Indoitura din centru.
ii. Pliul drept se va ridica j>er/>endi
cufăr In sus
II.
Se vor lipi şase medalioane la
coifuri. Ornamentul este gata.
Peşte înger Necesită o coală de hârtie pătrată. Pentru ca gura peştelui să nu fie
Peşte înger
Necesită o coală de hârtie pătrată.
Pentru ca gura peştelui să nu fie albă,
este nevoie de două coli de hârtie co­
lorată, de aceeaşi mărime, care se vor
lipi una peste alta. cufeţe albe In inte­
rior.
I.
Se
îndoi hârtia de-a lungul lini­
3. 3.
De De aici aici se se
continua continuă
ca ca
la la forma forma de
ilor ajutătoare.
bază bază II II (pagina (pagina 25). 25). întâi întâi se se va va plia p
latura dreaptâ şi cea stângă
2.
superior se va plia
w întoarcefigura.
4.
dealungul
lin
spre centru.
cale. ajyoi st
rioară şi cea
5 (ic-o lungul liniei mijlocii orizon­ tale. 9. Coifurile de jos inferioare se i or
5
(ic-o lungul liniei mijlocii orizon­
tale.
9.
Coifurile de jos inferioare se i or
13.
Vârful drept de jo s se va plia
ridica un pic şi se vor trage tn
exterior.
de-a lungul liniei punctate
6.
împăturirile se vor despături la
ioc.
De-a
lungul primei
(!) linii
10. Imatura de jos se \w plia până la
ajutătoare
linia mijlocie orizontală.
14.
spre
dreapta şi se w
întoarce
figura.
~ . se va plia
coiful stâng
i ".firior spre
dreapta
11. Vârful superior se va trage In
exterior, aducând latura superioară
la nivelul liniei mijlocii orizontale.
r .iar dc-a lungul celei de-a doua
2) linii ajutătoare (comparafi cu
etapă 6) se w plia coiful drept inferi-
e r spre stânga. Ultimele două împă­
tr ir i se Vor despături la loc.
12. Se va plia tn jo s de-a lungul lini*
1$. Peştele-lnger este gata.
Hor ajutătoare.

FORMA DE BAZĂ III

rwMMMMMMJrMWA

l. O coală de hârtii' {titrată

2. se

albă rămânând tn interior.

va plia pe diagonală, fa fa

3. De-a lungul liniei punctate se vor

plia colţul stâng şi cel drept tn jos.

4. Aceasta este forma de bază IU.

Pălărie

Se începe cu forma de bază III. Vârful desfăcut este îndreptat

I.

.

t

tnjos.

j m

I

,

2. Cele două

aripi ale părfii dinfa fă se \v r îndoi la mijloc şi se vor plia in sus. De-a lun­

gul liniilor punctate

3. se

tlreapa, iar ari/ni stângă spre stânga.

De-a lungul primei (1) linii ajută­ toare

va plia aripa dreaptă spre

4. se va plin coiful de jo s tn sus. iar

de-a lungul celei de-a doua (2)

5.

sus. Partea de jo s a hârtiei se va tm/tituri in s/tate.

dată tn

se va plia hârtia încă o

6. Pălăria este gata.

Peştişor auriu l. Forma de început este pAtfirin. 8. Coada se va trage In spate
Peştişor auriu
l. Forma de început este pAtfirin.
8. Coada se va trage In spate de coiful
superior şi se va plia.
2. Se desface figura.
5.
se
vor tăia jos. In dreapta, de-a
lungul marcajului.
9. latura de jo s sc va plia In interior
de-a lungul marcajului: se va repeta
procedeu! şi jk‘ verso.
10. Peştişorul auriu este gafa.
6. De-a lungul liniei punctate se w
plia bine.
Modificare:
3. se apasă de ambele jrtrfi şi se
Aripioara se poate plia
In jos.
iar
împătureşte.
gura poate ft colorată sau lipită cu
hârtie colorată.
FORMA DE BAZĂ IV I. Se va plia o hârtie /tâlratâ de douâ ori ta
FORMA DE BAZĂ IV
I. Se va plia o hârtie /tâlratâ de douâ
ori ta mijloc. Cele patru coifuri
I. Sc începe cu forma de bazâ IV. Se
întoarce figura.
4. Cele patru coifuri obfinute.
2. Cele patru coifuri
5. se
pliazâ şi ele spre centru. Se
2. se
vor plia înfaţfi, spre centru.
întoarcefigura.
6. Acum
exlstâ patru jfâtratc mici
3. se
vor plia
spre
centru.
Se
intr-un pâtrat mare.
3. Aceasta este forma de bazâ IV.
întoarce din noufigura.
7. Sc desface unul dintre pătrate şi se presează pentru a putea fi despăturit. Moş
7. Sc desface unul dintre pătrate şi se
presează pentru a putea fi despăturit.
Moş Nicolae
.
8. Sc repetă procedeul şi cu pătratul
de vis-a-vis. Acestea vorft cele două
coşuri.
4. A l patrulea pătrat m fi capul.
Braţele se pliază de-a lungul liniilor
punctate
1. Sc începe cu etapa a 8 a vaporului.
în interior.
9. Colţurile celui de-al treilea şi celui
de-al patrulea pătrat, care se întâl­
nesc In centru, se trag în exterior, pil­
ind totodată cele două coşuri, unui
peste celălalt.
2. Se mai deschide un olt pătrat.
10. Inelele coşurilor sc pictează cu un
6.
Sc
împodobeşte
ţ>altonul,
se
creion colorat. Vaporul este pregătit
pentru navigare.
pictează faţa şi sc lipeşte o barbă.
Acesta este Moş Nicolae.
4. Se întoarce figura. Rame de Tablou 8. Acelaşi procedeu se aplică şi In cazul
4. Se întoarce figura.
Rame de Tablou
8. Acelaşi procedeu se aplică şi In
cazul celuilalt unghi al acestui drep­
tunghi şi al celorlalte trei forme
dreptunghiulare. Rama este gata.
Rama se poate modifica
5.
Pe fiecare laturii se află acum o
formă dreptunghiulari.
Un coif al
acesteiform e dreptunghiulare
J. Se începe cu punctul 8 al vaporului
(pagina 33). Se deschid şi pătratele
mici încă închise
9 pilind cele fxitru coifuri de-a lun­
gul liniilor ajutătoare, spre spate.
Această ramă se potriveşte pentru afi
agăţată.
Dacă sc întoarce figura şi sc între-
deschid ţfătratcle inferioare, rama
poatefi chiar expusă.
şi sc despăturesc. Se întoarce
se
ridică perpendicular,
3.
în
Cele patru coifuri care se întâlnesc
centru sc desfac în exterior.
7.
se
deschide şi se des/>ăturcşte.
FORMA DE BAZĂ V 3. Se pliază hârtia la mijloc, astfel încâtfa fa albâ sâ
FORMA DE BAZĂ V
3. Se pliază hârtia la mijloc, astfel
încâtfa fa albâ sâ rămână In interior.
7. Cuta se va netezi. Aripa stângii fo r­
mată
4. Jumătatea
dreaptă
a hârtiei se
8. sc pliază spre dreapta.
ridică perpendicular
I. O coală de hârtie pătrată se tmpă■»
tureşte de două ori
două ori pe diagonală
In mijloc şi de
9. Etapele 3 -
6 sc repetă şi pentru
sedeschide.
jumătatea stângă a figurii.
2.
ca să se formeze îndoirile indi­
10. Aceasta este forma de bază V.
cate.
6.
şi sc presează.
3. Partea superioară a aripii 7. De-a lungul liniei punctate se \w face o îndoiturâ.
3. Partea superioară a aripii
7. De-a lungul liniei punctate se \w
face o îndoiturâ.
4. sc pliazâ spre spate şi în interior
8. Se deschide vaza. Fundul vazei iw
de-a lungul liniei punctate
din fig. 3.
avea ofonnli pâtratâ cu ajutorul pli­
erilor anterioare.
5. Arifxi stângâ din fafâ se îndoaie
I.
Se
începe cu forum de bază
V.
de-a lungulprimei (!) linii ajutătoare
spre stânga şi de-a'lungul celei de-a
Vârful arată
în jos.
De-a
lungul
doua (2) spre dreapta.
primei (1) linii ajutătoare
2. se
pliozâ ari/xj stângă din fa fii
6.
Etapele 3 şi
4
se
\v r ataşa. Se
spre dreapta şi de-a lungul celei de-a
întoarce figura şi sc rcpetâ totul şi
9. Aceasta este vaza.
doua (2) spre stânga.
jtentru partea jwsterioară.
Fluture 1. Forma de pornire este forma de 3. Sc desface partea din faţă a
Fluture
1. Forma de pornire este forma de
3. Sc
desface
partea
din faţă
a
bază
V (pagina 36).
Vârful formei
figurii.
aralâ In jos.
Două coli de hârtie pătrate, de
aceeaşi mărime şi modele diferite se
lipesc astfel încât să formeze o sin­
gură coală de hârtie.
2. Coiful inferior se pliazâ de-a lun­
4. Vârfurile celor douâ aripi ante­
gul liniei punctate, In sus. Se întoarce
rioare se aduc pe linia mijlocie ori
figura.
zontalâ şi sc presează.
13. De-a lungul liniilor ajutătoare, 5. Se desfacefigura mai departe până la linia punctată trăgând
13.
De-a lungul liniilor ajutătoare,
5. Se desfacefigura mai departe până
la linia punctată trăgând de cele
două aripi şi se netezeşte.
9. Se îndoaie figura la mijloc. De-a
lungul liniilor ajutătoare
l-t.
sc
pliază cete-două vârfuri ale
aripilor, înjos.
6. Partea de jos, de la marcaj (linia
punctată) până la mijloc
10. sc îndoiesc aripile in sus şi se
netezesc astfel
încât se formează
îndoituri bine conturate. Acesta este
fluturele simplu.
15. Se îndoaie figura la mijloc.
7. se
taie. Coifurile formate.
11. Pentrufluturele complicat se des-
face din noufigura şi sc întoarce. De-
a lungul liniei punctate
16. Se desface din noufigura. Cu aju­
torul plierilor anterioare sc dă cor­
pului oformă plastică, astfel încât să
poată J'i deosebit fiafă de aripi.
8. se pliază spre dreapta respectiv
12 sc pliază \iirful superior tnjos.
Fluturele este gata.
stânga de-a lungul liniilor indicate de
figura 7.
Se întoarce din nou figura.
5. Vârful superior din faţă 6 se va plia fnjos. de-a lungul lini­ ilor ajutătoare.
5.
Vârful superior din faţă
6
se va plia fnjos. de-a lungul lini­
ilor ajutătoare. Se va presa bine mar­
ginea liniilor punctate.
Balonul
1. Se începe cu forma de bază V (pa­
3. Acelaşi procedeu se repetă şl pe
gina 36).
Vârful arată In sus. Cele
duă aripi dinfaţă
verso (pe cealaltă /Hirte). Figura se
va plia tn faţă, de-a lungul liniei
mijlocii. Coiful din fafă stâng şi cel
drept se vor plia de-a lungul liniei
7. Triunghiurile superioare sc vor
introduce în triunghiurile inferioare.
Acelaşi procedeu
sc
va
repeta j>e
verso.
punctate
,.
2. se pliază în sus de-a lungul mar­
4 astfel încât vârfurile se \v r
întâl­
8. Prin gaura din coiful inferior sc va
cajului (liniile punctate).
ni în centru. Acelaşi procedeu şi pen-
tru cealaltă parte.
sufla
cu
putere
pentru
a
umfla
balonul.
Acvariu (fir
Acvariu
(fir
6. Plini obţinui sc presează. Aripa stângă 3. Jumătatea dreaptă a hârtiei sc ridică perpendicular
6. Plini obţinui sc presează. Aripa
stângă
3. Jumătatea dreaptă a hârtiei sc
ridică perpendicular tn sus
FORMA DE BAZĂ VI
7. sc pliază spre dreapta.
4.
se
deschide şi.
1.
O coală
de
h â rtie
p ă tra tă
se
împătureşte, de-a lungul liniilor
punctate, dc patru ori spre centru,
astfel încât să se form eze patru
îndoituri bine presate.
,8. Etapele 3 - 7
xe repetă şi pentru
cealaltăjumătate a figurii.
2. Sc pliază la mijloc pe diagonală.
Fafa albă rămâne în interior.
5
se netezeşte prin presare.
9.
Aceasta este forma tic bază VI.
5. A celaşi procedeu sc aplică pc Violeta verso. De-a lungul marcajului de va plia
5. A celaşi
procedeu sc aplică pc
Violeta
verso. De-a lungul marcajului de va
plia şi sc va presa bine j/cnlu a întări
forma.
l. Forma de începui este forma de
3. A celaşi procedeu se aplică pe
bază VJ. Coiful deschis este îndrep­
tat In sus. Coiful drept şi cel stâng
verso. De-a lungul marcajelor
6. Sc va deschide jfartea superioară
a figurii.
7. Violeta este gata.
Floarea va avea o
tijă, dacă se va
prinde cu o sârmă subfire. Din hârtie
colorată se f>ot confecfiona seminţe
care sc vor aşeza In centrulflorii.
2. se pliază de-a lungul liniilor
•/.
sc
pliază latura dreaptă şi cea
ajutătoare, spre centru.
stângă, inferioare, din fafă spre linia
mijlocie.
5. sc împăturesc cele patru colţuri Trandafirul aflate In centru, în exterior. Coifurile se află
5. sc
împăturesc cele patru colţuri
Trandafirul
aflate In centru, în exterior. Coifurile
se află acum pe centrul laturilor
exterioare. De aici sc adaugă forma
Trandafirul este o combinaţie între
formele de bazâ IV şi VI.
de bază
VI, fo rm a obţinută până
acum fiind privită ca o coală de hâr­
tie pătrată. Dc-a lungul liniilor de
marcaj sefa c două pliuri care se vor
presa bine.
J. Se pliazâ o hârtie pâtratâ mare
(ex. 24 cm lungimea laturilor) de
douâ ori pe diagonală, In interior.
3. Cele ţxitru coifuri ale pătratului
6. Forma
se
va plia
la
m ijloc
obţinut sc pliazâ şi ele spre centru.
p e diagonală (pliurile răm ân în
exterior).
2.
centru,
se pliază spre
hârtiei rămâne
4. Pentru a treia oarâ sc pliazâ
7. Jumătatea dreaptă a hârtiei sc
coifurile pătratului obţinut spre cen­
ridică In sus. perpendicular
,
în interior.
tru. De-a lungul liniilor ajutătoare
12. Aceasta esteforma de bază VI. 8. sedeschide 16. Se vor deschide petalele mijlocii. 13.
12. Aceasta esteforma de bază VI.
8. sedeschide
16. Se vor deschide petalele mijlocii.
13. Figura se \xj fine cu patru degete
de cele patru vârfuri inferioare.
9. sc
desface ţi se presează bine
17. Acelaşi procedeu se va aplica ţi
pliurile.
In cazul petalelor inferioare.
N .
Cele patru crăpături sc vor
rotunji.
10. Aripa stângă obfinută
se
pliază spre dreapta. Se
întoarce figura. Sc repetă împături-
rile începând cu etapa 7.
15. Petalele exterioare se vor bolti
uşor în sus.
18. Trandafirul este gata. Vârfurile
deschise sc vor prinde de o tijă. care
vafi înfăşurată cu hârtie verde.
Cutie înformă de stea I. Se începe cu form a de bază VI 3. Se
Cutie înformă de stea
I.
Se începe cu form a de bază VI
3. Se va ridica o aripâ perpendicular
6. Pliul se va presa,
(pagina 42).
Vârful deschis este
fn sus
îndreptat In sus. Cele douâ aripi
superioare
7. Acelaşi procedeu sc va aplica in
2. sc vor plia de-a lungul liniilor
4. sevadeschide
ajutătoare p e linia mijlocie. Se va
presa bine pe liniile punctate.
cazul celeilalte aripi. Se întoarce
figura şi sc repetâ etapele 2 - 6 pe
această /tarte. De-a lungul marcaju-
11. Vârful din faţâ se pliazâ în fa{â In jos, vârful din spate se pliazâ
11. Vârful din faţâ se pliazâ în fa{â
In jos, vârful din spate se pliazâ In
8. sc
întorc celelalte douâ aripi
14. Cu sprijinul plierilor anterioare,
spate Injos. Pliurile sc prcseazâ.
superioare, exterioare, spre spate şi
se Impâturcsc In interior.
fu n d u l
pâtratâ.
cutiei va obţine o form ă
9. Se prcseazâ pliurile, se întoarce
12. Vârful suţ>crior stâng şl cel drept
13. Ixiturlle vor fi şi ele întărite prin
figura şi sc rcpetâ pasul 8.
sc scparâ cu grijă şi se deschide
aţfăsare.
încet cutia Informă de stea.
10. Dc-a lungul liniilor punctate se
vorface două îndoituri.
13. Cele patru laturi superioare ale
cutiei se vor.presa.
16. Aceasta este cutia terminată.
5. Sc presează bine pliurile. Figura se va plia de-a lungul liniei mijlocii orizontale. 6.
5. Sc presează bine pliurile. Figura
se va plia de-a lungul liniei mijlocii
orizontale.
6. Imatura superioară stăngă ţ i cea
dreaptă ale zmeului se vor pila pe
linia m ijlocie verticală ţi sc vor
deschide din nou.
1. Se începe cu form a de bază
VI
3. se deschide aripa.
(pagina 42). C oiful
deschis este
7. Sc deschide pufin figura fn formă
de zmeu.
îndreptat în sus. De-a lungul liniilor
ajutătoare
4. ţi se presează, astfel încât liniile
8. Coifurile figurii de zmeu sc pre­
mijlocii perpendiculare să se supra­
pună,formândfigura unui zmeu.
2. sc iw plia ţi se va întări îndoiţii-
sează în interior pe linia mijlocie,
astfel încât laturile hârtiei să se
întâlnească exact pe linia mijlocie.
ra. Aripa din Jafă dreapta sc ridică
perpendicular în sus
,
9. Se presează pliurile. Triunghiul mic se pliază In sus. de-a lungul li­ niei mijlocii.
9. Se presează pliurile. Triunghiul
mic se pliază In sus. de-a lungul li­
niei mijlocii.
13. Se întoarce figura şi se repetă
etapele 2 - 12 cu cealaltăjumătate a
figurii. Obţinem patru părţi egale In
formă de romb.
1 7. Vârf ut superior drept şi cel stâng
se vor trage In exterior.
14. Latura dreaptă şi cea stăngă
18. Acesta este un iris.
inferioară a părţii din faţă se pliază
la mijloc de-a lungul liniei punctate.
11. scpliazâ
spre dreapta.
15. Se repetă etapa 14 cu celelalte
trei aripi. De-a lungul liniei punctate
se va presa bine.
19. Dacă toate cele patru petale vor
f i îndoite cu ajutorul unui creion, de
la vârfspre exterior
12. Etapele 2 -
11 se vor repeta şl
pentru partea dinfaţă stângă.
16. Vârful dinfaţă şi cel din spate se
vor trage cu grijă spre exterior.
5. Acelaşi proce­ deu se va aplica tn cazul celorlalte trei aripi. Jumă­ tatea stângă
5. Acelaşi proce­
deu se va aplica
tn cazul celorlalte
trei aripi. Jumă­
tatea stângă a
aripii ilin fa (fi se
va plia spre
dreapta.
Broasca
6. Acelaşi procedeu se
va repeta pe verso.
Fiecare jum ătate a
fig u rii are acum
patru aripi Identice.
Cele două vârfuri
Inferioare dinfaţă
I. Se începe cu etapa 9 a crinului
(pagina 48/49). Vârful deschis tre­
buie fnsă să fie îndreptat Injos.
3. Etapele 1 şi 2 se vor repeta şi pen­
tru celelalte trei aripi. Imatura infe­
rioară dreaptă şi cea stângă a aripii
dinfaţă
2. Aripa mică, dreaptă sc pliază de-a
lungul liniei mijlocii spre stânga.
4. sc vor plia de-a lungul liniei
7. se vor plia de-a
lungul
punctate, p e linia mijlocie perpen­
diculară.
liniilor ajutătoare In sus şi
se vor despături la loc.
8. Se va deschide prima şi a doua aripă dreaptă. 14. De-a lungul aceleiaşi îndoituri
8. Se va deschide prima şi a doua
aripă dreaptă.
14. De-a lungul aceleiaşi îndoituri se
va întoarce vârful spre exterior. Cu
celelalte îndoituri se procedează la
fel.
11.
Acum se vorforma picioarele din
fa ţă
şi cele
din spate. Priviţi un
exemplu:
9. Vârful se va p lia de-a lungul
îndoiturii form ate în sus şi împă­
turirea se va întări prin presarea f i ­
gurii.
15. Broasca se IV7 umfla în deschiză­
tura dintre picioarele de dinapoi şi
se va întoarce.
12. Se pliază de-a lungul liniei punc­
tate.
10.
Seva repeta
acelaşiprocedeu
pentru vârful
stâng. Acestea vor fi picioarele din
faţă ale broscuţei.
16. llroasca este gata. Ochii sc pot
picta sau lipi.
13.
Se desface pliul.
până ce linia mijlocie verticalii a aripii w ajunge la înălfimea liniei mijlocii orizontale a
până
ce linia mijlocie verticalii
a aripii w ajunge la înălfimea liniei
mijlocii orizontale a figurii.
6. Aripa stângă se închide la loc. Se
repetă procedeul şl cu aripa dreaptă
din fa fă. Vârful triunghiului mic se
pliază spre centru de-a lungul liniei
punctate.
L Se începe cu etapa 10 a crinului
3. se pliază vârful stâng din fafă
(pagina 48/49).
spre stânga şi sc despătureşte la loc.
2. Se repetă procedeul pentru cele­
lalte trei aripi. Triunghiul mic de sus
se pliază dc-a lungul liniei mijlocii
4. Aripa sc w deschide din exterior
şi sc \w trage vârful l/ijos
orizontale, bi jos. De-a lungul liniei
ajutătoare
7. Triunghiul se pliază din nou de-a
lungul liniei mijlocii orizontale în
sus. Foarfecele şi picioarele dina/toi
se pliază de-a lungul liniilor ajută­
toare. Cum sc continuă împăturirea,
arată exemplul următor:
11. De-a lungul liniilor punctate se pliază şi se a/xisă bine. 8. Se deschidefoarfeca dreaptă.
11. De-a lungul
liniilor punctate se
pliază şi se a/xisă bine.
8. Se deschidefoarfeca dreaptă.
15.
De-a lungul îndoiturii superioare
se pliază vârful triunghiular spre inte­
rior. Partea inferioară a figurii sc m
plia de-a lungul marcajului mijlociu
In sus, iar de-a lungul celui inferior tn
jos.
12.
Cele
două
vârfuri
m ici
sc
deschid un pic la mijloc. Aceştia vor
fi ochii.
9. De-a lungul îndoiturii sc întoarce
vârful interior. Cu celelalte îndoituri
se procedează similar.
16. Se întoarcefigura.
13. Vârfurile fo a rfecelo r se vor
rotunji de la îndoituri spre exterior.
14. Se întoarce
forma.
10. De-a lungul liniilor punctate se
repetă împăturirea din clapele 7 -9 .
17. Racul este gata.
6. Se va deschide pliu! şi se va presa. 7. A ripi stângă formată. se
6. Se va deschide pliu! şi se va presa.
7. A ripi stângă formată.
se
vor împături din nou spre
I. I.
O coală de hârtie subţire, mare.
O coală de hârtie subţire, mare.
centru. Dc-a lungul marcajelor se
vorface două pliuri
pătrată este cea mai indicată (ex.
pătrată este cea mai indicată (ex.
8. se va plia spre stânga.
hârtie mătăsoasă cu latura de 24
hârtie mătăsoasă cu latura de 24
cm). Hârtia se va plia în interior
cm). Hârtia se va plia în interior
dc-a lungul liniilor ajutătore.
dc-a lungul liniilor ajutătore.
W
Hap
4. Figura se va plia pe diagonală la
_ s
mijloc.
9. Etapele
$ - 8 se \vr
repeta pentrujumătatea stângă.
2. Acum coifurile sc vor plia spre
m ijlo cu l în d o itu rilo r fo rm a te
şi
laturile se vor împături de-a lungul
acestor îndoituri spre centru. Cele
patru coifuri
5. Jumătatea dreaptă a figurii se \ti
10. Aripa dreaptă din faţă se va ridi­
ridica perpendicular In sus.
ca perpendicular în sus
y*; — >■• • i 11. se va deschide şi se va presa. 15. Coiful
y*; —
>■• •
i
11. se va deschide şi se va presa.
15. Coiful drept şi cel stâng al zmeu­
19. Vârful din fa fă se va plia In faţă,
lui se va apăsa In interior de-a lun­
vârful din spate tn spate
gul liniei mijlocii.
12. Hârtia se va îndoi de-a lungul
liniei mijlocii.
16. Triunghiul mic de-a lungul liniei
20. apoi
se vor trage vârful drept
mijlocii orizontale
şi ce! stâng tnjos.
13. Latura superioară drcaptâ şi cea
stângă a figurii de zmeu se vor plia
de-a lungul liniei mijlocii verticale şi
se
vor desface la loc.
17.
se pliază tn sus. In continuare
21. Figura sc va prinde de vârful
se \xi plia aripa mică stângă
superior, vârful inferior desfăcut se
va întoarce tn sus, petalele exte­
rioare se vor modela.
18.
spre dreapta. Etapele 9 - 17 se
22. Acum sc vor deschide petalele
N
. Se va deschide pufin figura de
vor repeta şi pentru cele trei aripi
interioare şi se vor aranja.
zmeu.
rămase.
m
,
Cocori
Cocori
3 se va plia colţul su/terior înjos. 7. iar apoi colţul drept şi cel .stâng
3
se va plia colţul su/terior înjos.
7. iar apoi colţul drept şi cel .stâng
al zmeului se vor presa in interior
dc-a lungul liniei mijlocii.
FORMA DE BAZĂ VII
rWMWWWWJrWWMA
4. Ultimele trei împăturiri sc vor
despături la loc.
8. Se va presa form a şi sc va
întoarce. A cclaşi procedeu se va
repeta începând cu etapa 2 şi pe
această parte.
I. Sc tnccpc cu form a (Ic bază VI
(pagina 42). Vârful desfăcut este
îndreptat în jos. De-a lungul liniilor
punctate
5. Se va desfacc Incct aripa supe­
rioară a vârfului inferior.
2. se
pliazâ latura dreaptă, şi cea
stângâ inferioare ale aripii supe­
rioare de-a lungul liniei mijlocii ver­
ticale. De-a lungul marcajului
6. Vârful inferior sc va ridica In sus
9. Forma de bază VII este gata.
cât de mult este posibil
Cocor zburător 5. Vârful se va p ila <lc-a lungul îndoiturii obţinute în interior. Acesia
Cocor zburător
5. Vârful se va p ila <lc-a lungul
îndoiturii obţinute în interior. Acesia
este capul.
I.
Punctul de
pornire este fo r­
ma de bază
VII
(pagina S 7).
Vârful desfăcut
este îndreptat tn
S. se va plia In sus şi se wi repeta
procedeul pe verso.
jos.
6. Aripile se vor înfăşură de la vârf
ctt un creion pentru a le da o formă.
2. Jum ătatea
stângă a aripii
din faţă se pliază
spre dreapta.
Acelaşi procedeu
se va repeta şi pe
4. Vârful superior, stâng şi cel drept
verso. Jumătatea
inferioară
a
aripii dinfaţă
se vor trage un pic In lateral. Prin
netezirea figurii sc va întări împă­
turirea. Vârful stâng sc va îndoi de-a
lungul liniei punctate.
7. Cocorul îşi mişcă aripile dacă
este ţinut ca în figura de mal sus şi
se trage cu grijă de coadă.
5. Vârful inferior se ridică în sus ţi se pliază tn sus de-o lungul îndoiturii
5.
Vârful inferior se ridică în sus ţi
se pliază tn sus de-o lungul îndoiturii
formate.
Cocor în picioare
6. Se apasă uşorfigura.
1.
P unctul de
început
este form a
de bază VII (pagina
57). Vârful desfăcut
3. Se îndoaie
bine figura de-a
lungul liniilor
punctate.
este îndreptat înjos.
7.
A celaşi procedeu se repetă
pe
partea dreaptă. In continuare se
trage înjo s vârful drept.
2.
Latura in fe­
rioară stângâ şi
cea dreaptă se pli­
ază de-a lungul
liniilor ajutătoare
pe linia mijlocie.
8.
Se netezeşte vârful presându-l
Se
repetâ
p ro ­
bine şl se desface figura trăgând cu
cedeul şi pe verso.
4. Cele douâ aripi ale pârfii stângi
se despart şi se închid.
grijâ de aripi.
nun
3 sc trage până la vârful superior. Im fe l $i /*• verso. Aripa din
3
sc
trage până la vârful superior.
Im fe l $i /*• verso. Aripa din faţă se
pliazâ
In
aşa fe l încât
Cocor clocind
4. latura stângâ a acestuia să stea
pe latura inferioară a figurii. I)e-a
lungul liniei de marcaj
I. Sc începe cu form a dc bază VII.
2.
se
pliază spre dreapta. Se
5. sc pliază arijxi din nou In sus.
Vârful desfăcut este îndreptat In jos.
Aripa stângă
rc/>etă procedeul pe verso. Unghiul
Latura stângă a aripii stă exact [>c
Inferior dejos
latura stângă a triunghiului. Dc-a
lungul liniei ajutătoare
6. Se pliază iarăşi Injos. Aripa din 9. se p lia ză dc-a lungul liniei
6. Se
pliază iarăşi Injos. Aripa din
9. se p lia ză dc-a lungul liniei
12. sc
yaplia in interior. Dc-a lun­
faţă se lasă înjos
punctate, în sus. De-a lungul liniei
ajutătoare
gul marcajului se va îndoi bine vâr­
fu l stâng.
7.
şi
se pliază în sus de-a lungul
10
se pliază o ultimă oară Injos.
13. Vârful se va plia de-a lungul
marcajului.
îndoituriiformate spre stânga.
11.
Etapele 4 - 1 0 se vor repeta pe
verso. Fireşte că de data aceasta
arijxi se va plia spre stânga. Se va
8. Aripa dinfaţă
deschide jumătatea stângă a figurii
şl, de-a lungul liniei punctate ,
14. Acum se twr despărţi cele doufi
aripi trăgând cu grijă de ele.
Cocorul clocitor estegata.
6. se deschide şi se desface prin presare. Steaua A 1. Se înccpc cu i
6. se deschide şi se desface prin
presare.
Steaua A
1. Se
înccpc cu
i forma de bază VII
\ (po&M 57). Vârful
desfăcut este
îndreptat in sus.
2. Vârful inferior
din fa fă sc pliază
deasupra vârfului
superior. Sc în­
toarcefigura.
se pliază vârfurile superioare
spre dreapta respectiv stânga şi se
des;>ăturcsc imediat ta loc.
7. Se repetă procedeul şi pentru
aripa dreaptă.
3.
De-a
lungul
liniilor punctate
5. Aripa stângă se ridică perpendi­
cular în sus ,
8. Lipind trei stele una de alta, se
obfinc sieua A.
3. Vârful inferior se pliază de-a lun­ 6. Se ia figura in mânfi (aripa faţfi
3. Vârful inferior se pliază de-a lun­
6. Se ia figura in mânfi (aripa
faţfi
şi
Steaua B
gul liniei mijlocii orizontale, în sus.
Aripile se împăturesc ta loc.
cea
din
spate se fin
coifuri).
4. Pentrujumătatea dreaptă a figurii
7. Aripile se w r despfirfi uşor.
se repetâ procedeul. De-a lungul
liniilor punctate
I. Fonta de început este form a de
bazâ VII (pagina 57). Vârful desfă­
cut este îndreptat înjos.
5. se
pliază laturile inferioare pc
8. până
la obfinerea unei form e
2. Se d esc h id am bele a ripi ale
linia mijlocie verticală; la fe l pe
verso.
pătrate în mijloc.
jumătăfii stângi.
sc netezi prin presare. 12. va deschide hârtia şi se va 15. Sc vor dcschidc
sc
netezi prin presare.
12.
va deschide hârtia şi se va
15. Sc vor dcschidc pliurile. Hârtia
se va deschide încet de la vârf.
9. Se prcseazâ bine p liu rile. Se
întoarcefigura.
13. 'ţa fe l se \rt proceda şi
cu cele­
16. C oifurile se vor îm pinge din
lalte triunghiuri. Dc-a lungul liniilor
punctate
exterior In interior. Im fe l se va pro­
ceda şi cu celelalte triunghiuri. Se v»
întoarcefigura.
10. Unu! din cele patru triunghiuri
micuţe
14.
sc vor plia laturile scurte spre
11.
se va ridica perpendicular In
17. Aceasta este steaua li.
sus
centru. Se va îndoi de-a lungul mar­
cajelor.
• t
*
li P W
'M
Iepure i - ' fflv 11 6. se pliază vârfurile inferioare in sus. \ /
Iepure
i
-
'
fflv 11
6.
se
pliază vârfurile inferioare in
sus.
\
/
\
/
^
1
'■
v
/
fj.
v
- r
\
/
\
i'
1
/
X
/
\
^ \
: /
/
I.
Se începe cu etapa a 7-a a formei
3.
sc pliază vârful inferior al aripii
7.Figura
se \ y i plia
ta
mijloc, astfel
dc bază Vil (pagina 57). Se întoarce
figura.
din faţă în interior. Dc-a lungul li­
niei punctate
încât cele două vârfuri să rămână in
exterior. Apoi sc va întoarce figura
in aşa f e l încât vârfurile să fie
îndreptate spre dreapta. în conti­
nuare cele două vârfuri din mijloc
\
t
i .
/
4.
se pliază latura dreaptă şi cea
S.
se vor ridica in sus şi sc va
2. Dc-a lungul marcajului.
stăngă inferioară. Se întoarcefigura.
presa figura. De-a lungul liniilor
ajutătoare se va îndoi bine de tot
66
9. vârful de-a lungul primei îndoi■ 16. P liu rile u rech ilo r se
9. vârful de-a lungul primei îndoi■
16. P liu rile
u rech ilo r
se
vor
turi (1) şi se va plia In interior
deschide
13. Urechile se vor plia de-a lungul
marcajelor
10.
apoi
de-a lungul celei de-a
17. şi sc vor plia vârfurile Infafâ.
doua. pliind In exterior.
N
In jos. Coifurile de sub coadâ
se w r plia In fafâ de-a lungul liniei
punctate.
18. De-a lungul marcajelor de dupâ
11. Hârtia se va îndoi de-a lungul
urechi sc vorface îndoituri mici care
se vor presa bine.
liniei ajutătoare.
12.
De-a lungul îndoituri! obţinute se
15. Acum se vor plia colţurile de-a
sc
Iepurele este gata.
19.
U rechile
desfac
ta
loc.
va plia coada iarâşi Injos.
lungul
îndoiturilor
obţinute
In
interior.
se desfac până ce
se desfac până ce

3. hârtia se netezeşte.

Masca de drac
Masca de drac

J. Se bicepe

cu form a de bază VII (pagina 57). Vârful

desfăcut este îndreptat spre stânga. Cele două vârfuri de pe partea stângă

4. Se întoarce figura. De-a lungul

liniilor punctate

5. se vor presa uşor cete douâ vâr­ furi laterale In mijloc si 8. De-a
5. se vor presa uşor cete douâ vâr­
furi laterale In mijloc si
8. De-a lungul marcajelor se vor
10. tn sus. De-a lungul marcajelor
face douâ îndoituri paralele.
se vorface douâ îndoituri paralele.
6. sc vor presa de sus în jo s pânâ
la suprafaţa bazei.
9. A ripile din fafâ. de-a lungul
I /. De-a lungul îndoiturii inferioare
se va plia In jos. de-a lungul celei
superioare în sus. Acesta este nasul.
7. Se sa plia hârtia la mijloc.
îndoituri! superioare, se vor plia In
interior In sus. iar cele de-a lungul
îndoituri! inferioare. In exterior In
Triunghiului
inferior i se vor face
jos. Vârful superior din fafâ se va
plia de-a lungul liniei punctate
douâ îndoituri jwralele. Aceasta va
f i gura. Pentru sprâncene se vor plia
ambele colţuri mijlocii de-a lungul
liniilor ajutătoare
N . Ultimele două împăturiri se vor desface ta loc, se vor deschide vâr­ furile
N . Ultimele două împăturiri se vor
desface ta loc, se vor deschide vâr­
furile
12.
in sus. Coiful stâng ţi cel drept
1 7. Se desface puţin
harha
al sprâncenelor se va plia, de-a lun­
gul liniilor punctate, iarăşi in jos.
Pentru gură se pliază hârtia de-a
lungul îndoiturii superioare in sus,
iar de-a lungul celei inferioare In
jos. Ambele vârfuri sufterioare se vor
plia dc-a lungul marcajelor
15. şi se vor plia urechile dc-a lun­
gul îndoiturii obfinute spre interior.
13 spre dreapta respectiv stânga.
16. Vârfurile sc p lia ză din nou
(etapa 13 - 15) dc-a lungul liniilor
ajutătoare, in sus. Se întoarcefigura.
şi
se presează la loc:
19. Se pliază figura la mijloc şi, tiv-a lungul liniilorpunctate , 21. Partea superioară a
19. Se pliază figura la mijloc şi, tiv-a
lungul liniilorpunctate
,
21. Partea superioară a feţei se va
23. se vor plia din nou vârfurile in
plia In interior tle-a lungul îndoi­
turilor formate şi se va despături la
fa fă. ca apoi să fie
despăturite la loc.
20.
se împătureşte in fafă.
22. De-a lungul liniilor ajutătoare,
24. Se modelează
drac este gata.
nasul şi masca de
3. se pliazâ laturile inferioare pe linia mijlocie verticală. Masca de vulpe v / \
3. se pliazâ laturile inferioare pe
linia mijlocie verticală.
Masca de vulpe
v
/
\
/
\
/
\
/
N /
]|>V
2. jre pliazâ aripile inferioare pe
1. Se începe cu etapa 7 a formei de
linia mijlocie orizontalâ spre dreap­
4. Sc pliazâ vârful superior pe linia
bazâ VII (pagina 57). De-a lungul
liniilor punctate
ta respectiv stânga. De-a lungul
marcajului
mijlocie orizontalâ In spate. De-a
lungul liniilor ajutătoare
8. Dc-a lungul liniilor punctate se pliază laturile scurte ale figurilor mici de zmeu de-a
8. Dc-a lungul liniilor punctate se
pliază laturile scurte ale figurilor
mici de zmeu de-a lungul liniei
mijlocii.
şi
se vor presa laturile scurte
în inferior de-a lungul liniei mijlocii.
v
5.
se
pliază cele două coifuri din
mijloc injos
,
t i / :
j
12. Dc-a lungul liniei
punctate
6.
se
despăturesc la loc şi sc ridică
triunghiurile mici perpendicular in
sus.
9. Dc-a lungul marcajelor se vor
face două îndoituri.
y
/
Sc deschid triunghiurile şi se pre­
sează, astfel încât să formeze zmei
mici.
7.
10.
Sc vor despături la loc pliurile
13. sc va plia vârful inferior din
făcute la etapele 8 şi 9. Formele de
zm eu se vor deschide pufin in
mijloc
fa fă tn sus. Dc-a lungul liniilor
punctate
20. Se va plia figura la mijloc. 14. se vor plia vârful inferior şi cel
20. Se va plia figura la mijloc.
14. se vor plia vârful inferior şi cel
mijlociu spre stânga şi
17. Şi aceste
îm păturiri se vor
despături la loc şi vârful din fa(ă sc
va plia din nou în sus.
21. Coifurile sc \•or apăsa în interior
şi se vor deschidc urechile.
18. Vârfurile sc vor ridica în sus, se
vor presa la mijloc şi
15. se
vor despături la loc. Acum
se vor pila cele două vârfuri de-a
lungul marcajelor
19. se
vor netezi până la baza
figurii
22. Aşa arată masca de vulpe ternii-
16 spre dreapta.
nată.
Deşert
Deşert
' Cămila 4. Se vor deschide cele două aripi ale părţii drepte ;fj. / vSn
'
Cămila
4.
Se vor deschide cele două aripi
ale părţii drepte
;fj.
/
vSn
•J
P
ţ
S
f
i
I
*
* 1
s
*
%
A
B
:%
%
'
p
I. Se începe cu form a de bază VII
2. sc
pliază aripa stăngă din faţă
(pag. 57). Vârful desfăcut este
îndreptat fn jos. De-a lungul liniei
punctate
5. §i
iarăşi se va plia vârful inferi­
in faţă, cea din spate fn spate. De-a
lungul liniilor punctate
or tn sus de-a lungul îndoiturii fo r­
mate.
& si sc vă plia \ârfu! —« inferior stâng de-a lungul Indoiturii obţinute. tn sus.
& si sc vă plia \ârfu!
—«
inferior stâng de-a lungul Indoiturii
obţinute. tn sus.
11. împăturirile vârfului drept sc vor
despături la loc. Aripa mijlocie sc \w
6. De-a lungul primei linii ajutătoare
plia de-a lungul liniei punctate
(1) se vw plia jtartea din fafâ a
aripii
drepte tn fafâ spre stânga, iar porta
din spate In spate spre stânga. De-a
lungul celei de-a doua linii ajută­
toare (2) se va face o Indoitură bine
conturată.
9. De-a lungul liniei punctate.
12. spre dreapta şi se va presa tri­
unghiul obfinul.
10. se vor plia vârfurile superioare
Infafâ respectiv In spate.
7. Acum se vor deschide cele două
13. Se varepeta procedeu!pe verso.
aripi alejumătătfii stângi a hârtiei
Acestea vorfi picioarele dinfafâ.
H i N . De-a lungul liniei punctate se va face o îndoituri bine conturată.
H
i
N . De-a lungul liniei punctate se va
face o îndoituri bine conturată.
spre
stânga, iar cea din spate
20.
De-a lungul liniei punctate se va
In spate spre stânga. De-a lungul
liniei ajutătoare (compară cu etajxi
16) se vw plia vârful stâng In sus ,
plia bine de tot vârful stâng.
1
V jL k IflfikjH
mm \
-
'i
i
’rr]
15.
Sc vw ridica un pic piciorul din
J8
se
vw despături la loc şi sc va
fafâ. De-a lungul marcajului se va
apăsa coiful su/>erior In interior.
deschide vârful.
T
*
/
\
\
i
w*M, V -
-
•• v
'
16.
in continuare se vw plia partea
22.
dinfafâ a aripii drepte. Infafâ,
19. Hârtia se va plia de-a lungul
Indoiturii obfinute, In sus.
şi se va plia hârtia de-a lungul
Indoiturii obfinute, spre stânga.
23. Vârful se \w plin un pic fn infe­ rior. De-a lungul marcajului se va
23. Vârful se \w plin un pic fn infe­
rior. De-a lungul marcajului se va
29. Câmila este galo.
plia acum vârful drept.
26. De-o lungul liniilor ajutâtoare se
vorface douâ îndoituri paralele.
24. Se m deschide arijxi
27. Se \o deschide aripa. De-o lun­
gul primei îndoituri se va plia vârful
in sus
30. Dacâ vreţi sâ o faceţi sâ
stea jos,
trebuie sâ pliali picioarele din faţâ
de-a lungul liniilor punctate spre
dreapta, iar picioarele de dinapoi
spre stânga.
25.
şi sc va plia hârtia de-a lungul
28.
iar de-a lungul celei de-a
31.
Aşa aratâ câmila când stâ jos.
aceleiaşi îndoituri. In interior.
doua.
In
jo s.
A cestea
vor
f i
picioarele de dinapoi.
Cizme . v- • '"■•'/.y i i • • /.I 1 • 1 1 1

Cizme

.

v-

'"■•'/.y

i

i

• • /.I

1

1

1

1

*

mspSflBLj

i

wm mm--- -.

+" -*

-j

'3

----------- 1----------

J. liste necesari o hârtie dreptun­ ghiulari, care trebuie sâ fie cu 0,5 cm inat tungâ decât lâfimea. Hârtia se pliazâ în fafâ de-a lungul liniilor ajutâtoare şi se întoarce, astfel încât fa fa albâ sâ stea deasupra.

se întoarce, astfel încât fa fa albâ sâ stea deasupra. 2. Cele douâ coifuri inferioare se

2. Cele douâ coifuri inferioare se pliazâ de-o lungul liniei mijlocii ori­ zontale. De-a lungul marcajului

r

O

liniei mijlocii ori­ zontale. De-a lungul marcajului r O — tţ. 5. De-a lungul liniei punctate

tţ.

5.

De-a lungul liniei punctate sc va plia vârful din nou In jos. De-a lungul liniei marcate

se

va plia vârful inferior in sus.

X

-

:

'

-

j

g

w

va plia latura superioari In

spate. Latura exterioari dreaptă şi cea stângâ se vor plia de-a lungul liniei mijlocii, ca apoi sâ sc despâ-

turcascâ la foc.

4.

se

p /v,

.îfl

5. Jumătatea stângâ se va plia spre dreapta.

p /v, .îfl 5. Jumătatea stângâ se va plia spre dreapta. 6. in continuare se va

6. in continuare se va trage vârful inferior un pic spre stânga şi se va netezi bine noul pliu.

i

J

'

7. De-a lungul liniei ajutâtoare se va plia latura dinfafâ a hârtiei

8. tn interior.

se va plia latura dinfafâ a hârtiei 8. tn interior. 9. Partea dreaptâ a hârtiei se

9. Partea dreaptâ a hârtiei se vw plia

spre stânga.

latura dinfafâ a hârtiei 8. tn interior. 9. Partea dreaptâ a hârtiei se vw plia spre

10. Cizma este gata.

7. Sc prinde fig u ra de cele două capete şi sc pune cu grijă
7. Sc prinde fig u ra de cele două
capete şi sc pune cu grijă unul din
capete fn celălalt capăt.
HK5EFT '
A'.'-.
A
-
t
X.-.
'
Peşte vorbitor
5. Figura sc fine cu două degete de
capete şi sc apasă
tndoilura mijlocie.
de jo s spre
I. Este necesară o coală de hărtle
4. Se întoarce figura. Vârfurile se
dreptunghiulară. Lăţimea trebuie să
fie
mai
m ică
decât jum ătatea
pliază de-a lungul liniilor ajută-
toare
lungimii. Sc pliază de-a lungul liniei
punctate.
9. Cele două laturi inferioare ale f i ­
2. Hârtia sc aşează cu faţa colorată
5. spre
dreapta respectiv stânga.
gurii se pun una peste alta şi sc
netezeştefigura.
Injos. Toate cele jxitru coifuri sc pli­
ază de-a lungul marcajelor
10. Ochii
se pictează sau
6. Sc împătureşte figura la mijloc.
Faţa albă a hârtiei se află In interior.
se lipesc; se pliază un pic pe ambele
părţi de la coadă. Peştele vorbeşte
dacă se desface puţin coada trăgând
3. pe
linia mijlocie.
de ambele părţi.
82
Maimuţa L E nevoie de o coală de hârtie tri­ unghiularii. Cel m ai sim
Maimuţa
L E nevoie de o coală de hârtie tri­
unghiularii. Cel m ai sim plu sc
obţine această form ă de început,
tăind o hârtie pătrată de-a lungul
diagonalei. Sc îndoaie de-a lungul
liniilor punctate.
se pliază latura dreaptă ţi cea
stângă, superioare, pe linia mijlocie
ţi se despătureţte la loc.
5. şi sc pliază partea
stângă
a
Jumătăţii stângi tn interior, de-a lun­
gul îndoituriiformate.
2. Colţul drept ţi cel stâng inferioare
se pliază pe colţul superior. Dc-a
lungul marcajelor
4. Sc deschide jumătatea stângă a
figurii
6. Jum ătatea stângă a hârtiei sc
impătureţtc la loc.
10. Cea m ai lungă laturâ este îndreptatâ spre dreapta. Vârful superior se pliazâ înfafâ
10. Cea m ai lungă laturâ este
îndreptatâ spre dreapta. Vârful
superior se pliazâ înfafâ spre dreap­
ta.
13. se
pliazâ braful drept fn faţă,
7. Sc repetâ etapele 4 -
tatea dreaptâ a figurii.
6 cu jum â •
iar cel stâng în sus. De-a lungul
celei mai înalte îndoituri a capului
sc pliazâ hârtia In interior, de-a lun­
gul celei de-a doua tn exterior, iar
de-a lungul cclci dc-a treia iarăşi In
interior.
S. Se pliazâ f i ­
gura la mijloc,
partea Inchisâ a
hârtiei râmânând
In interior. De-a
lungul marcaju­
lui se pliazâ
aripa superioară
spre dreapta
11.
Se desface vârful şi se pliazâ
14.
Draful stâng se deschide pufln de
spre stânga. Acesta vafi capul.
jos.
9. iar cea din sjxitc spre stânga.
Acestea vor fi braţele, lirafele se
înjumâUSfesc la mijloc, pliind jwrtea
superioară la m ijloc, în jo s . Se
întoarcefigura.
12.
De-a lungul marcajelor de pe
15.
Partea inferioară a braţului se
cap se fa c trei îndoituri jwratele.
Dc-a lungul liniilor punctate
pliază tn interior de-a lungul îndoi’
turil.
16. lira fu! stâng se p lia ză dup fi 19. Vârful se trage puţin
16. lira fu! stâng se p lia ză dup fi
19. Vârful se trage puţin spre dreap­
22. Plierea se despătureşte şl se
acelaşi model.
ta şi se preseazfi. Se pliazâ vârful din
deschide vârful.
nou in interior.
17. Vârful braţului stâng se pliază
23. Vârful se pliază de-a lungul
spre dreapta de-a lungul liniei punc­
tate şi se despătureşte fa loc.
îndoiturii obţinute. In interior.
20. Mâna dreaptă sc împătureşte la
fel. Colţul drept şi cel stâng al capu­
lui se pliază de-a lungul marcajelor.
Vârful inferior al figurii se pliază
de-a lungul liniei punctate
18. Partea superioară a vârfului se
deschide j>ână la Indoitură; se obţine
o formă de romb.
24. Se rotunjesc urechile. Maimuţa
sprestânga.
este gata.
Model fantezist pentru inspirarc
Model fantezist pentru inspirarc
Construcţii din hârtie pentru cei nuci şi cei m ari Cu explicabile «Micise «iar mai
Construcţii din hârtie pentru cei nuci şi cei m ari
Cu explicabile «Micise «iar mai ales cu exemplificările grafice dc o aleasa
calitate cartea tie iniţiază. pornind tic la simplu si ajungând la detaliu, in arta
teali/arii dc figuri fcluntc obţinute prin îndoirea si plierea hârtiei. Odată
pătrunşi in lumea ORIGAMI vom fi tentaţi ea din orice bucali de hârtie cu un
aspect ceva mai deosebit decât cel comun si încercăm obţinerea celor mai
fanteziste figuri.
Zulal Aylure-Schecle care semnea/a Iucr.ue.i dc faţa a studiat axta
ORIGAMI în Japonia sub supravegherea unor maeştri vestiţi. Prin desele
apariţii televizate a reuşit si imprime un
intere* crescând ielespectatori lor
occidentali pentru aceasta tehnica fascinantă.